Catalunya, vacances en família Cataluña, vacaciones en familia

Transcripción

Catalunya, vacances en família Cataluña, vacaciones en familia
Catalunya,
vacances en família
Guia d’empreses certificades
Cataluña,
vacaciones en familia
Guía de empresas certificadas
Catalonia,
family holidays
Anglès
Catalunya és
turisme familiar
Cataluña es
turismo familiar
Catalonia is
family tourism
França
Francia
France
Les Valls d’Àneu
La Vall de Boí
AlpLa MolinaMasella
La Seu d’Urgell
Figueres
Roses
Índex
Índice
Contents
06
Catalunya, atractius
per a totes les edats
14
56
Cataluña, atractivos
para todas las edades
16
24
36
42
50
86
142
Catalonia,
a destination suited
to all age groups
La Vall d’en BasLes Preses
Costa Daurada
Cambrils
Salou
Vila-seca - la Pineda Platja
Calafell
Muntanyes de Prades
58
66
70
78
Costa Barcelona
Calella
Pineda de Mar
Santa Susanna
Malgrat de Mar
Torroella de
Montgrí-L’Estartit
88
94
106
114
120
126
134
El Vendrell
Costa Brava
Blanes
Lloret de Mar
Sant Feliu de Guíxols
Castell - Platja d’Aro
Calonge - Sant Antoni
Torroella de Montgrí - l’Estartit
Roses
Pirineus
144 Berga
152 Vall de Boí
160 Les Valls d’Àneu
Vila-seca
La Pineda Platja
Mar Mediterrània
Mar Mediterráneo
Mediterranean Sea
Aeroport / Aeropuerto / Airport
Port / Puerto / Port
(costa)
Tren d’alta velocitat / Tren de alta velocidad / High-speed train
(interior)
Destinació de Turisme Familiar (litoral i interior)
Pròxima
Destinació
de Turisme Familiar
Destino de Turismo
Familiar
(litoral e interior)
Family Holiday Destination (coastal and inland)
Pròximes Destinacions de Turisme Familiar *
Próximos Destinos de Turismo Familiar *
Coming Family Holiday Destination *
174
Registre de Turisme
de Catalunya (RTC)
Registro de Turismo
de Cataluña (RTC)
Catalunya
Cataluña
Catalonia
Tourism Register
of Catalonia (RTC)
176
Agència Catalana
de Turisme
Agencia Catalana de Turismo
168
DTF en procés
de certificació
DTF en proceso
de certificación
DTF pending
certification
169 Sort - Rialp - Port Ainé
169 Alp - La Molina - Masella
170 Vall de Núria - Vall de Ribes
170 Vall de Camprodon
171 La Vall d’en Bas - les Preses
171 Sant Pere Pescador
172Castelldefels
172 Vilanova i la Geltrú
173 El Vendrell
173 Muntanyes de Prades
Catalan Tourist Board
* El nom de les destinacions està subjete a canvis
* El nombre de los destinos está sujeto a cambios
* anglès
2
3
Simbologia
Simbología
Symbols
Allotjaments
Alojamientos
Accommodation
Restauració
Restauración
Food and drink
Tipologia
Tipología
Type
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Pensió
Pensión
Guesthouse
Hostal
Hostal
Hostel
Càmping
Cámping
Camp site
Característiques
Características
Features
Hotel
apartament
Hotel
apartamento
Aparthotel
Apartment
Apartamento
Apartment
Turisme rural
Turisme rural
Rural tourism
Alberg
Albergue
Hostel
Catalana
Catalana
Catalan
Establiment
d’ús turístic
Establecimiento
de uso turístico
Tourist dwellings
Les característiques poden variar en alguns
establiments. Consulteu condicions a cada
allotjament.
Las características pueden variar en algunos
establecimientos. Consultar condiciones en cada
alojamiento.
Nombre
habitacions
Número
habitaciones
Number
rooms
Nombre
apartaments
Número
apartamentos
Number
apartments
Nombre
Número
Number
Bungalows /
mobile-homes
Nombre
parcel·les
Número
parcelas
anglès
Obert tot
l’any
Abierto todo
el año
Open all year
Distància (km)
a la platja
Distancia (km)
a la playa
Distance (km)
to the beach
Distància (km)
a l’estació de tren
Distancia (km)
a la estación de tren
Distance (km)
to the railway station
Club infantil
exterior
Club infantil
exterior
Outdoor
children’s club
Club infantil
interior
Club infantil
interior
Indoor
children’s club
Parc infantil
exterior
Parque infantil
exterior
Outdoor
playground
Parc infantil
interior
Parque infantil
interior
Indoor
playground
Animació
adults
Animación
adultos
Entertainment
for adults
Animació
infantil
Animación
infantil
Entertainment
for children
Animadors
per a nens
Animadores
para niños
Children’s
entertainers
Mascota d’animació pròpia
Mascota de
animación
propia
Own mascot
to entertain
Sala
recreativa
Sala
recreativa
Games room
TV programes
infantils
TV programas
infantiles
Children’s TV
programmes
Ordinadors
amb internet
Ordenadores
con internet
Computers
with internet
wi-fi gratuït
Wi-fi gratuito
Free Wi-Fi
Instal·lacions
esportives
Instalaciones
deportivas
Sports
facilities
Piscina
infantil
Piscina
infantil
Children’s
pool
Piscina
climatitzada
Piscina
climatizada
Heated pool
Habitacions
comunicades
Habitaciones
comunicadas
Adjoining
rooms
Habitacions
familiars
Habitaciones
familiares
Family rooms
Servei de
cangur
Servicio de
canguro
Babysitting
service
Disponibilitat
de bressols
Disponibilidad
de cunas
Cots available
Lloguer de
cotxets
Alquiler de
cochecitos
Pushchair hire
Lloguer de
bicicletes
Alquiler de
bicicletas
Bicycle hire
Bufet infantil
Bufet infantil
Children’s
buffet
Menú infantil
Menú infantil
Children’s
menu
Trones
Tronas
High chairs
Canviador
per a nadons
Cambiadores
para bebés
Changing
tables for
babies
ac /
calefacció
habitacions
Aa /
calefacción
habitaciones
AC / heating
in rooms
ac / calefacció Zona de spa
zones comuns Zona de spa
Aa / calefacción Spa
zonas
comunes
AC / heating
in communal
areas
Zona adults
Zona adultos
Adult-only
area
Servei mèdic
Servicio
médico
Medical
service
Servei de
bugaderia
Servicio de
lavandería
Laundry
service
Aparcament
propi
Aparcamiento
propio
Own parking
Animals
domèstics
Animales
domésticos
Pets
S’accepten
targetes
Se aceptan
tarjetas
Credit / debit
cards
accepted
Tot inclòs
Todo
incluido
All included
Descompte
per a famílies
Descuentos
para familias
Family
discounts
Consultar facilitats a
Consultar facilidades en
Consult facilities at
www.turismeperatothom.com
4
De mercat
De mercado
Anglès
Marisqueria
Marisquería
Seafood
restaurant
Cuina d’autor
Cocina de
autor
Signature
cuisine
Preu mig carta
Precio medio carta
Average price of menu
Braseria
Asador
Restaurant
specialised
in roasts
Internacional
Internacional
International
Italiana
Italiana
Italian
Preu mig
menú infantil
Precio medio
menú infantil
Average price
of children’s
menu
Obert tot l’any
Abierto todo
el año
Open all year
Lliure
d’intoleràncies /
al·lergens
Libre de
intolerancias /
alérgenos
Food
intolerance /
allergy-friendly
Features may vary in some establishments.
Consult the conditions with each establishment.
Segells de qualitat
Bufet lliure
Bufet libre
All-you-caneat buffet
Menjar ràpid
Comida
rápida
Fast food
Sellos de calidad
Garantia
de qualitat
ambiental
Garantía
de calidad
ambiental
Guarantee of
environmental
quality
Qualitat
turística
espanyola
Calidad
turística
española
Spanish
tourism
quality
SICTED
ANWB
Tapes
Tapas
Tapas
Cafeteria /
Gelateria
Cafetería /
Heladería
Café / Ice
cream parlour
Quality seals
ADAC
Destinació
Travelife
de turisme
esportiu
Destino
de turismo
deportivo
Sport tourism
destination
5
6
Catalunya,
atractius
per a totes
les edats
Cataluña,
atractivos
para todas las
edades
Catalonia,
a destination
suited to
all age groups
Catalunya és una destinació única
per al turisme familiar per la seva gran
oferta cultural, natural i d’oci. A la
costa hi trobem quilòmetres de platges
amb tota mena de serveis per als més
petits, i a l’interior nombrosos parcs
naturals i àrees de gran interès per la
seva flora i fauna.
Cataluña es un destino único para
el turismo familiar por su gran oferta
cultural, natural y de ocio. En la costa
encontramos kilómetros de playas con
todo tipo de servicios para lAos más
pequeños, y en el interior numerosos
parques naturales y áreas de gran
interés por su flora y fauna.
Catalonia is a unique destination for
family holidays due to its large cultural
and natural attractions as well as the
numerous leisure activities on offer.
The Catalan coastline possesses
numerous beaches equipped with
services that cater for children. Plus,
inland Catalonia is abundant with many
protected natural spaces and areas of
great interest famous for their unique
flora and fauna.
El territori català ofereix també tota
mena d’atractius culturals com ara la
Tarraco romana, les obres de Gaudí,
el Museu Dalí de Figueres, el monestir
de Montserrat..., una extensa xarxa
de museus temàtics amb àrees per
als més petits, propostes festives
a tots els pobles del territori i una
gastronomia de prestigi internacional.
El territorio catalán ofrece también
todo tipo de atractivos culturales
como por ejemplo la Tarraco romana,
las obras de Gaudí, el Museo Dalí
de Figueres, el monasterio de
Montserrat…, una extensa red de
museos temáticos con áreas para los
más pequeños, propuestas festivas en
todos los pueblos del territorio y una
gastronomía de prestigio internacional.
Catalonia also boasts a wide variety
of cultural sites, such as the Roman
city of Tarraco, the works of Gaudi,
the Dalí Museum in Figueres and
the Montserrat monastery. On top
of this, within Catalonia you can find
an extensive network of thematic
museums with areas for younger
visitors and a long list of festivities that
engage children of all ages scattered
amongst the region’s villages.
7
Un segell
per a tota
la família
Un sello
para toda
la familia
A seal
of approval
for the
whole family
El segell de Destinació de Turisme
Familiar (DTF) creat per l’Agència
Catalana de Turisme (ACT) distingeix
les poblacions que disposen d’una
oferta turística i una infraestructura
adequades a la demanda de les
famílies.
El sello de Destino de Turismo Familiar
(DTF) creado por la Agència Catalana
de Turisme (ACT) distingue a las
poblaciones que cuentan con una
oferta turística y unas infraestructuras
adecuadas a la demanda de las
familias.
The Family Holiday Destination (DTF)
sea of approval created by the Catalan
Tourism Agency distinguishes those
towns that that are particularly sensitive
to this market segment, providing
facilities and services adapted to the
needs of families with children.
Els municipis sota el segell de DTF
disposen d’una oferta certificada
d’establiments adients per al turisme
familiar que inclou allotjaments,
restaurants, serveis d’oci i activitats o
equipaments culturals que han estat
validats i verificats pels tècnics de
l’ACT com a apropiats per als més
petits.
Los municipios bajo el sello de DTF
disponen de una oferta certificada
de establecimientos adecuados
para el turismo familiar que incluye
alojamientos, restaurantes, servicios
de ocio y actividades o equipamientos
culturales que han sido validados
y verificados por los técnicos de la
ACT como apropiados para los más
pequeños.
These towns are certified as providing
accommodation, catering, leisure and
free time facilities for younger visitors.
Once verified by ACT inspectors,
resorts are awarded the DTF seal of
approval to certify that they provide
such services and amenities.
8
Actualment, a Catalunya hi ha 19
destinacions certificades per al
turisme familiar al llarg de tota la
costa mediterrània i 5 a l’interior del
territori, amb una oferta adaptada a les
famílies tant pel que fa als establiments
d’allotjament i restauració com a
l’oferta d’activitats d’oci i culturals:
Actualmente en Cataluña hay 19
destinos certificados para el turismo
familiar, 14 a lo largo de toda la costa
mediterránea y 5 en el interior del
territorio, con una oferta adaptada a
las familias tanto por lo que respecta
a los establecimientos de alojamiento
y restauración como la oferta de
actividades de ocio y culturales:
There are currently 19 certified DTF
destinations in Catalonia which have
an offer for family holidays in terms of
accommodation facilities, restaurants
and entertainment targeted at family
holidays:
DTF de costa
Blanes
Calafell
Calella
Calonge - Sant Antoni
Cambrils
Castell - Platja d’Aro
Lloret de Mar
Malgrat de Mar
Pineda de Mar
Roses
Salou
Sant Feliu de Guíxols
Santa Susanna
Torroella de Montgrí - l’Estartit
Vila-seca - La Pineda
DTF de costa
Blanes
Calafell
Calella
Calonge - Sant Antoni
Cambrils
Castell - Platja d’Aro
Lloret de Mar
Malgrat de Mar
Pineda de Mar
Roses
Salou
Sant Feliu de Guíxols
Santa Susanna
Torroella de Montgrí - l’Estartit
Vila-seca - La Pineda
Coastal DTF
Blanes
Calafell
Calella
Calonge - Sant Antoni
Cambrils
Castell - Platja d’Aro
Lloret de Mar
Malgrat de Mar
Pineda de Mar
Roses
Salou
Sant Feliu de Guíxols
Santa Susanna
Torroella de Montgrí - l’Estartit
Vila-seca - La Pineda
DTF d’interior
Berga
Muntanyes de Prades
Les Valls d’Àneu
Vall de Boí
DTF de interior
Berga
Muntanyes de Prades
Les Valls d’Àneu
Vall de Boí
Inland DTF
Berga
Muntanyes de Prades
Les Valls d’Àneu
Vall de Boí
9
10
Raons
per triar
una DTF
Razones
para escoger
una DTF
Reasons
for choosing
a DTF
La certificació de les DTF garanteix a
les famílies poder gaudir de les seves
vacances en un entorn adequat,
amb tots els serveis específics per
a les seves necessitats. Els visitants
de les DTF tenen moltes raons per
triar qualsevol de les 15 destinacions
catalanes amb aquest segell:
La certificación de las DTF garantiza
a las familias poder disfrutar de sus
vacaciones en un entorno adecuado,
con todos los servicios específicos
para sus necesidades. Los visitantes
de las DTF tienen muchas razones
para escoger cualquiera de los 15
destinos catalanes con este sello:
The seal of approval guarantees
visitors that families will enjoy a series
of advantages in terms of services
adapted to their specific needs.
Visitors have many reasons to choose
one of the 15 Catalan destinations
awarded with the DTF seal of
approval:
 Més de 450 empreses certificades
amb serveis per a tota la família.
 Más de 450 empresas certificadas
con servicios para toda la familia.
 Over 450 establishments certified
with specialised services for families.
 Especial atenció al compliment de
les normes de seguretat en espais
públics i establiments certificats.
 Especial atención al cumplimiento
de las normas de seguridad en
espacios públicos y establecimientos
certificados.
 Particular attention to safety rules,
both in public spaces and all other
establishments certified with the brand
or awarded the seal of approval.
 Programes d’activitats i animació
tant als municipis com als allotjaments
pensats per fer més amena l’estada a
grans i petits.
 Programas de actividades y
animación tanto en los municipios
como en los alojamientos pensados
para hacer más amena la estancia a
grandes y pequeños.
 Large programme of entertainment,
services and activities both for adults
and children.
 Instal·lacions adequades per als
nens i nenes en zones públiques,
allotjaments i altres establiments de
serveis.
 Instalaciones adecuadas para
niños y niñas en zonas públicas,
alojamientos y otros establecimientos
de servicios.
 Facilities adapted for children in
public areas, accommodation services
and other amenities.
 Serveis que cobreixen necessitats
específiques del visitant familiar.
 Servicios que cubren necesidades
específicas del visitante familiar.
 Easy access to information about
daily programmes of activitie
11
12
Catalunya,
vacances
en família
Cataluña,
vacaciones
en familia
Catalonia,
family holidays
En aquesta guia trobaràs les empreses
adherides al programa Destinació de
Turisme Familiar, unes empreses que
garanteixen les millors vacances a
Catalunya per a les famílies: hotels,
apartaments, càmpings, restaurants,
parcs d’oci o museus, entre d’altres.
Petits i grans hi trobaran tots els
serveis necessaris per gaudir de
la seva estada: miniclubs i parcs
infantils, programes d’animació,
piscines infantils, trones i canviadors
de bolquers, lloguer de cotxets,
instal·lacions esportives, menús
infantils…
En esta guía encontrarás las
empresas adheridas al programa
Destino de Turismo Familiar, unas
empresas que garantizan las mejores
vacaciones en Cataluña para las
familias: hoteles, apartamentos,
cámpings, restaurantes, parques
de ocio o museos entre otros.
Pequeños y grandes encontrarán
todos los servicios necesarios para
disfrutar de su estancia: miniclubs
y parques infantiles, programas de
animación, piscinas infantiles, tronas
y cambiadores de pañales, alquiler de
cochecitos, instalaciones deportivas,
menús infantiles…
In this guide you’ll find the companies
adhered to the Family Holiday
Destination programme. These
companies will guarantee you the best
quality family holidays in Catalonia:
hotels, apartments, camp sites,
restaurants, theme parks, museums,
among others. Both children and
adults will find all kind of services
adapted to their specific needs to
enjoy their stay: children’s mini clubs
and playgrounds, entertainment
programmes, children’s swimming
pools, high chairs and nappy-changing
tables, pushchair hire, sports centres,
children’s menus, etc.
Contacta amb les empreses per
planificar millor les teves vacances!
¡Contacta con las empresas para
planificar mejor tus vacaciones!
Please, contact them and they will be
pleased to help you to better plan your
family holidays within Catalonia.
13
Costa Daurada
DTF: Cambrils / Salou / Vila-seca - la Pineda Platja /
Calafell / Muntanyes de Prades
De la calma a l’aventura. Qui visita
per primer cop la Costa Daurada aviat
descobreix perquè els romans van
triar aquestes terres per ampliar el seu
imperi, fa dos mil anys. Sota un cel
“de contínua primavera”, tal com el
van definir aquells antics pobladors,
el litoral tarragoní ofereix quilòmetres
de platges i una completa i variada
oferta cultural, esportiva, gastronòmica
i de lleure que el converteixen en un
lloc ideal per passar les vacances
amb la família.
14
De la calma a la aventura. Quien visita
por primera vez la Costa Daurada
pronto descubre porqué los romanos
escogieron estas tierras para ampliar
su imperio hace dos mil años. Bajo
un cielo de “continua primavera”, tal
como lo definieron aquellos antiguos
pobladores, el litoral tarraconense
ofrece kilómetros de playas y una
completa y variada oferta cultural,
deportiva, gastronómica y de ocio que
lo convierten un lugar ideal para pasar
las vacaciones en familia.
From relaxation to adventure. When
visiting the Costa Daurada for the first
time, one soon discovers why the
Romans chose this area to expand
their empire two thousand years
ago. Under “forever spring” skies, in
the words of the ancient inhabitants,
the coast of Tarragona has miles of
beaches and a rich, varied offering of
cultural, sporting, gastronomic and
leisure activities, making it an ideal
place to spend your family holiday.
15
Costa Daurada Cambrils
Cambrils
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
www.cambrils-turisme.com
Pg. de les Palmeres, 1
Tel. + 34 977 792 307
Cambrils Park Resort
Av. Mas Clariana, s/n
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 351 031
[email protected]
www.cambrilspark.es
500
0,4
2,7
Tryp Port Cambrils
Rbla. Regueral, 11
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 358 600
[email protected]
www.melia.com
156
0,3
1
324
0
1,2
160
0,08
1,2
Augustus
Av. Diputació, 190
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 381 154
[email protected]
www.augustushotels.es
La tradició pesquera i l’agricultura
marquen el ritme vital de Cambrils.
Cambrils és calma, gastronomia,
platges adaptades, passeig tranquil pel
barri antic, el port o arran de mar, a peu
o amb bicicleta. A Cambrils pensem
en les famílies, per això com a Capital
Gastronòmica de la Costa Daurada, els
nostres restaurants ofereixen serveis
específics per als més petits. A més
allotjar-vos aquí amb la família serà
molt i molt fàcil. Deixa’t recomanar:
Cambrils, sens dubte.
16
La tradición pesquera y la agricultura
marcan el ritmo vital de Cambrils.
Cambrils es calma, gastronomía,
playas adaptadas, un paseo tranquilo
por el barrio antiguo, el puerto o
cerca del mar, a pie o en bicicleta. En
Cambrils pensamos en las familias,
y como Capital Gastronómica de la
Costa Daurada, nuestros restaurantes
ofrecen servicios específicos para
los más pequeños. Además, alojaros
aquí con la familia será muy, muy fácil.
Déjate aconsejar: Cambrils, sin duda.
Local fishing and agricultural
traditions set the pace of life in
Cambrils. Cambrils means relaxation,
gastronomy, conditioned beaches
and a relaxing walk or bike ride
around the old centre, the port or
along the seashore. In Cambrils
we think of families. That’s why as
Gastronomic Capital of the Costa
Daurada our restaurants offer specific
services for younger visitors. Finding
accommodation suitable for you
and your family will also be very,
very easy. Take our advice: Cambrils,
without a doubt.
Cesar Augustus
Av. Diputació, 195
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 381 808
[email protected]
www.hotelaugustus.es
17
Cambrils Costa Daurada
Costa Daurada Cambrils
Olimar II
L’Hotelet
C/ Colon, 3
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 795 566
[email protected]
www.gruparbo.com
Autovia del Mediterrani A7, km 1148
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 364 400
[email protected]
www.hotelet.com
151
0,25
1
Can Solé
Marinada
C/ Ramon Llull, 19-21
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 360 236
[email protected]
www.hotelcansole.com
C/ Tarragona, 2
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 368 062
[email protected]
www.hotelmarinadacambrils.com
26
0,2
0,8
Estival Eldorado Resort
Fonda El Camí
C/ Doppler, s/n
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 361 190
[email protected]
www.doradoplaya.com
C/ Jacint Verdaguer, 17
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 360 302
[email protected]
www.fondaelcami.com
104
0,05
1,8
Vila Mar
58
2
4
14
0,8
0,1
42
0,9
0,3
0,05
2
Allotjaments  Apartaments turístics
Alojamientos  Apartamentos turísticos
Accomodation  Tourist apartments
C/ País Basc, 10
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 369 600
[email protected]
www.hotelvilamarcambrils.com
Voramar
Av. Diputació, 67
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 361 517
[email protected]
www.voralmar.com
24
0,3
0,2
188
18
19
Cambrils Costa Daurada
Costa Daurada Cambrils
Allotjaments  Càmpings
Alojamientos  Cámpings
Accomodation  Camp sites
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
Àmfora d’Arcs
Estació Nàutica Costa Daurada
Ctra. N-340, km. 1145
43391 - Vinyols i els Arcs
Tel.: + 34 977 361 211
[email protected]
www.amforadarcs.com
Pl. De les Comunitats Autònomes, s/n
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 353 592
[email protected]
www.estacionautica.info
46
574
1,5
Tot tipus d’activitats i experiències
relacionades amb el mar.
Todo tipo de actividades y
experiencias relacionadas con el
mar.
All kinds of activities and
experiences related with the sea.
2
Joan
Drac Beach
Pg. Marítim, 88
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 364 604
[email protected]
www.campingjoan.com
Av. Diputació, 16
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 791 144
[email protected]
www.dracbeach.com
Lloguer de motos, bicicletes i
qualsevol mitjà per a facilitar la
movilitat.
Alquiler de motos, bicicletas y
cualquier medio para facilitar la
movilidad.
Motorcycle and bicycle hire as well
as other means to get around easily.
Camping Joan
0,01
bungalow park
107
217
0
0,2
Platja Cambrils-Don Camilo
Rodabike
C/ Pau Casals, 59
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 687 281 306
[email protected]
www.rodabikecambrils.wordpress.com
Av. Oleastrum, 2
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 361 490
[email protected]
www.playacambrils.com
Lloguer de bicicletes i venda de
roba i complements per a ciclistes.
Alquiler de bicicletas y venta
de ropa y complementos para
ciclistas.
Bicycle hire and cycling clothing
and accessories for sale.
0,02
222
528
0,2
2,5
La Llosa
Allotjaments  Turisme rural
Alojamientos  Turismo rural
Accomodation  Rural tourism
Mas Montbrió Belvédère
Camí de les lloses, 1
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 362 615
[email protected]
www.camping-lallosa.com
98
20
1,3
300
0,05
0,5
21
Cambrils Costa Daurada
Costa Daurada Cambrils
Allotjaments  Establiment d’ús turístic
Alojamientos  Establecimiento de uso turístico
Accomodation  Tourist dwellings
Geminis
C/ Vinyols, 8
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 360 311
[email protected]
www.apartamentosgeminis.com
Pg. Miramar, 38
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 363 024
C/ Barques, 14
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 360 814
[email protected]
11
Restaurant Mas Gallau
0,075
0,25
Av. Vilafortuny, 134
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 360 588
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
Braseria Al Punt
Restaurant Acuamar
C/ Pescadors, 23
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 366 424
C/ Consolat de Mar, 66
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 360 059
[email protected]
www.alpunt.com
www.acuamar.com
8,70
15
Restaurant Denver
Restaurant El Pati
C/ Mont-roig, 9
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 360 023
C/ Pau Casals, 37
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 364 054
[email protected]
12
[email protected] pati.es
www.restaurant-elpati.es
7,25
Restaurant El Pósito
Restaurant El Retiro
Pl. Mossèn Joan Batalla, 3
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 369 604
Autovia del Mediterrani A7,
km 1148
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 364 400
[email protected]
www.elposito.com
[email protected]
www.hotelet.com
Restaurant Gami
Restaurant L’Espurna
C/ Sant Pere, 9
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 361 049
C/ Pau Casals, 39
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 363 127
[email protected]
www.restaurantgami.com
[email protected]
wwwhotelmasgallau.com
25
Oferta cultural
Oferta cultural
Cultural life
Museu Agrícola de Cambrils
Museu Molí de les Tres Eres
C/ Sindicat, 2
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 794 528
[email protected]
www.cambrils.cat/museu
Via Augusta, 1
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 794 528
[email protected]
www.cambrils.cat/museu
Parc del Pescador
Parc del Pinaret
Pg. de les Palmeres
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 794 579
[email protected]
www.cambrils.org
Av. Mil·lenari
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 794 579
[email protected]
www.cambrils.org
Activitats infantils.
Actividades infantiles.
Children’s activities.
Activitats infantils.
Actividades infantiles.
Children’s activities.
Vil·la Romana de la Llosa
8,50
8,75
22
Restaurant Casa Macarrilla
1966
15
18
11,77
Restaurant La Roca d’en
Manel
[email protected]
C/ Josep Iglesias, s/n
43850 - Cambrils
Tel.: + 34 977 794 528
[email protected]
www.cambrils.org
Visites guiades.
Visitas guiadas.
Guided tours.
7,25
23
Costa Daurada Salou
Salou
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
www.visitsalou.eu
Pg. Jaume I, 4 Xalet Torremar
Tel.: +34 977 350 102
PortAventura Park
Av. Alcalde Pere Molas, s/n
43840 - Salou
Tel.: 902 202 220 / + 34 977 779 090
[email protected]
www.portaventura.com
Benvinguts a PortAventura Park: la destinació ideal per a les vostres
vacances. Les seves 6 àrees temàtiques us transportaran en el temps:
Polynesia, China, México, Far West, Mediterrània i SésamoAventura; les
més de 40 atraccions i fins a 40 espectacles diaris us deixaran sense alè
i us faran somiar desperts. 20 Aniversari: no et perdis la celebració més
espectacular i emocionant. T’hi esperem!
Bienvenidos a PortAventura Park: el destino ideal para tus vacaciones.
Sus 6 áreas temáticas te transportarán en el tiempo: Polynesia, China,
México, Far West, Mediterrània y SésamoAventura; sus más de 40
atracciones y hasta 40 espectáculos diarios te dejarán sin aliento y te
harán soñar despierto. 20 Aniversario: no te pierdas la celebración más
espectacular y emocionante. ¡Te esperamos!
Welcome to PortAventura Park: your perfect holiday destination. There
are 6 theme areas that will transport you in time: Polynesia, China,
Mexico, the Far West, the Mediterranean and Sesame Adventure. Over
40 attractions and 40 incredible shows will will leave you breathless and
make you think you are dreaming. Última frase sobre el 20è aniversari per
traduir a l’anglès.
Costa Caribe Aquatic Park
Av. Alcalde Pere Molas, s/n
43840 - Salou
Tel.: 902 202 220 / + 34 977 779 090
[email protected]
www.portaventura.com
El Mediterrani ofereix a Salou tot de
platges de sorra fina i daurada, i aigües
poc profundes aptes per als més
petits. Però a més cales salvatges
i pintoresques com la Cala Crancs
o la Penya Tallada. I tot això en una
població amb una gran capacitat
hotelera, una gran oferta de serveis, i
diversió sense límits. A Salou, la Platja
d’Europa, sempre hi ha una opció ideal
per a una estada perfecta en família.
24
El Mediterráneo ofrece en Salou un
sinfín de playas de arena fina y dorada,
y aguas poco profundas aptas para
los más pequeños. Pero además,
calas salvajes y pintorescas como la
Cala Crancs o la Penya Tallada. Y todo
ello en una población con una gran
capacidad hotelera, una gran oferta
de servicios y diversión sin límites. En
Salou, la Playa de Europa, siempre hay
una opción ideal para una estancia
perfecta en familia.
In Salou the Mediterranean provides
endless golden, fine-sand beaches
and shallow waters suitable for
children, as well as wild, picturesque
coves such as Cala Crancs and Penya
Tallada. All in a town with extensive
hotel options, a great range of services
and unlimited fun. In Salou, the Beach
of Europe, there are always great
options for a perfect family holiday.
Veniu a viure una autèntica aventura caribenya a Costa Caribe Aquatic
Park, un parc aquàtic ambientat en una divertida illa pirata amb
atraccions aquàtiques de tota mena, on ho passareu d’allò més bé.
Només aquí podeu trobar King Khajuna, el tobogan Free Fall més alt
d’Europa!
Ven a vivir una auténtica aventura caribeña en Costa Caribe Aquatic
Park, un parque acuático ambientado en una divertida isla pirata con
todo tipo de atracciones acuáticas donde te lo pasarás en grande. Solo
aquí puedes encontrar King Khajuna, ¡y el tobogán Free Fall, el más alto
de Europa!
Come have a real Caribbean adventure at Costa Caribe Aquatic Park,
a water park set on a fun pirate island with all kinds of water attractions
where everyone’s in for a great time. This is where you’ll find King
Khajuna, the tallest free-fall water slide in Europe!
25
Salou Costa Daurada
Costa Daurada Salou
La Mansión de Lucy PortAventura
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
Avda. Alcalde Pere Molas, s/n
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 77 90 82
[email protected]
www.portaventura.com
Caribe PortAventura
Rbla. del Parc, s/n
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 358 800
[email protected]
www.portaventura.com
31
1,3
4
4R Regina Gran Hotel
497
1,3
3
Joan Fuster, 3
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 353 533
[email protected]
www.4RHotels.com
El Paso PortAventura
Rbla. del Parc, s/n
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 358 000
[email protected]
www.portaventura.com
294
0,75
1,2
218
0,075
4R Salou Park
501
1,8
3
Gold River PortAventura
Amposta, 2
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 351 873
[email protected]
www.4RHotels.com
Av. Alcalde Pere Molas, s/n
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 123 400
[email protected]
www.portaventura.com
1,5
H10 Mediterranean Village
549
1 ,5
PortAventura PortAventura
4
Ginesta, s/n
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 373 011
[email protected]
www.h10hotels.com
Av. Alcalde Pere Molas, s/n
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 358 500
[email protected]
www.portaventura.com
372
500
26
1,5
0,150
5,4
3
27
Salou Costa Daurada
Costa Daurada Salou
H10 Salauris Palace
Cala Font
Av. Països Catalans, s/n
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 388 908
[email protected]
www.h10hotels.com
C/ Les Dunes, 2
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 370 454
[email protected]
www.calafonthotel.com
351
0,8
1,5
Blaumar Hotel
Sol Costa Daurada
Pg. Jaume I, s/n
43480 - Salou
Tel.: + 34 977 350 048
[email protected]
www.blaumarhotel.com
C/ Països Catalans, 11
43840 - Salou
Tel: + 34 977 011 400
[email protected]
www.solcostadaurada.com
250
25
0,02
300
0,5
0,8
Four Elements Suites de Salou
Camí de les Pasquales, 6
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 380 890
[email protected]
www.doradapalace.com
C/ Torre alta, 15
43840 - Salou
Tel.: + 34 877 001 093
[email protected]
www.aparthotelfourelements.com
120
0,7
1
Golden Port Salou & Spa
Golden Avenida Suites
C/ Pompeu Fabra, 32
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 382 709
[email protected]
www.goldenhotels.com
C/ Pompeu Fabra,26
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 385 929
[email protected]
www.goldenhotels.com
348
28
0,9
3
180
0,02
3,5
166
0,15
5,5
0,4
Dorada Palace
240
312
0,5
2
29
Salou Costa Daurada
Costa Daurada Salou
SunClub Salou
Calypso
C/ Ginesta, 3
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 373 032
[email protected]
www.sunclubsalou.com
C/ Pompeu Fabra, 54-62
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 384 900
[email protected]
www.medplaya.com
113
0,3
3
531
4R Playa Margarita
Marinada
C/ Amposta, 4
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 385 353
[email protected]
www.4RHotels.com
C/ Fra Juniper Serra, 4
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 383 204
[email protected]
www.hotelmarinada.cat
199
0,125
1,5
4R Playa Park
Villamarina Club
C/ Vendrell, 3
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 380 909
[email protected]
www.4RHotels.com
C/ Ciutat de Reus, 42
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 380 504
[email protected]
www.hotel-villamarina.com
315
0,100
189
1,5
Cye Holiday Centre
Marinada
C/ Paris, 21
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 388 668
[email protected]
www.cyesalou.com
C/ Fra Juniper Serra, 4
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 383 204
[email protected]
www.hotelmarinada.cat
145
30
0,35
1
0,5
2,5
228
1,2
0,9
0,4
81
1,2
1,6
1,6
31
Salou Costa Daurada
Costa Daurada Salou
Belvedere
Festival Village
C/ Terrer, 7
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 352 015
[email protected]
www.ohtels.es
Ctra. de la Costa, 61
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 373 056
[email protected]
www.festivalsalou.com
396
0,600
128
0,500
Vil·la Romana
Les Dàlies
Av. Països Catalans, 9
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 353 338
[email protected]
www.ohtels.es
Autovia Salou-Reus, 3
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 351 199
[email protected]
www.lesdalies.com
0,5
1
75
430
0,600
0,9
0,500
Allotjaments  Càmpings
Alojamientos  Cámpings
Accomodation  Camp sites
Villa Dorada
C/ Vendrell, 11
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 38 55 11 [email protected]
www.ohtels.es
Resort Sangulí Salou
Pg. Miramar - Pl. Venus, s/n
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 381 641
[email protected]
www.sanguli.es
260
0,200
2,5
Allotjaments  Apartaments turístics
Alojamientos  Apartamentos turísticos
Accomodation  Tourist apartments
205
1084
0,05
0,75
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
Cye Salou
Pl. d’Europa, 2
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 388 668 / + 34 977 384 315
[email protected]
www.cyesalou.com
Estació Nàutica Costa Daurada
Pl. De les Comunitats Autònomes, s/n
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 383 000
[email protected]
www.estacionautica.info
69
32
0,3
0,35
1,6
Tot tipus d’activitats i experiències
relacionades amb el mar.
Todo tipo de actividades y
experiencias relacionadas con
el mar.
All kinds of activities and
experiences related with the sea.
33
Salou Costa Daurada
Costa Daurada Salou
Bosc Aventura Salou
Restaurant Club Nàutic
Restaurant D’Albert
C/ Barbastre, 15
43840 - Salou
Tel. contacte i reserves: +34 877 050 444 /
695 54 80 68
[email protected]
www.boscaventurasalou.com
Espigó del moll, s/n
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 382 168
[email protected]
com
Espigó del moll ed: Miramar
Port, s/n
43840 - Salou
La diversió i l’aventura de
forma segura.
La diversión y la aventura de
forma segura.
Fun and adventure in full safety.
www.restauranteclubnauticosalou
.com
Tel.: + 34 977 382 767
[email protected]
www.dalbert.es
12
Drac Beach
Pl. Europa, edifici Royal
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 352 424
[email protected]
www.dracbeach.com
Lloguer de motos, bicicletes i
qualsevol mitjà per facilitar la
mobilitat.
Alquiler de motos y bicicletas y
cualquier medio para facilitar la
movilidad.
Motorcycle and bicycle hire as
well as other means to get around
easily.
Restaurant La 5uinta
Restaurant La Goleta
Bilbao, 10
43840 - Salou
C/ Gabina, s/n
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 350 280
[email protected]
www.restaurantelaquinta.es
6,5
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
Tel.: + 34 977 383 566
[email protected]
www.lagoletasalou.com
20
Restaurant La Venus De Pepe Restaurant Villa Alexander
Arena Restaurant
Burger King
Pg. Jaume I, s/n
43840 - Salou
C/ Montblanc, 30
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 384 000
[email protected]
www.arenarestaurant.
com
C/ Ciutat de Reus, 4
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 350 119
[email protected]
Facebook: La Venus de
Pepe
Pg. Jaume I, 3
43840 - Salou
Tel.: +34 977 354 462
[email protected]
8,5
Burger King
Av. Jaume I, 21
43840 - Salou
3,70
34
McDonald’s
Tel.: + 34 977 350 375
[email protected]
Pg. Jaume I, 22
43840 - Salou
13,9
Oferta cultural
Oferta cultural
Cultural life
3,70
15
Tel.: + 34 977 353 683
[email protected]
www.villaalexander.es
Tel.: + 34 977 350 830
www.mcdonalds.es
Biblioteca Municipal
Teatre Auditori - Centre Cívic
C/ Ponent, 16
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 388 809
[email protected]
www.salou.cat
C/ Advocat Gallego, 2
43840 - Salou
Tel.: + 34 977 309 217
[email protected]
www.salou.cat
Taller de contacontes.
Taller de cuentacuentos.
Storytelling workshop.
Tallers infantils, inflables,
manualitats infantils.
Talleres infantiles, inflables,
manualidades infantiles.
Workshops for children, inflatables,
crafts for children.
3,60
35
Vila-seca la Pineda Platja
Costa Daurada Vila-seca - la Pineda Platja
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca
www.lapinedaplatja.info
C/ del Patró, 10
Tel. + 34 977 390 362
Gran Palas Hotel
C/ De la Sèquia Major, 5
43481 - Vila-seca - la Pineda Platja
Tel.: + 34 902 37 08 08
[email protected]
www.granpalashotel.com
102
0,08
6,5
Estival Park Hotel Resort Sport & Spa
Camí del Racó, 15-17
43481 - Vila-seca - la Pineda Platja
Tel.: + 34 977 371 200
[email protected]
www.estivalpark.es
968
0,25
4
Gran Hotel La Hacienda
Pl. de la Unió Europea, 1
43481 - Vila-seca - la Pineda Platja
Tel.: + 34 977 373 111
[email protected]
www.hotelhacienda.net
Cada racó de Vila-seca – la Pineda
Platja pot amagar diversió per a tota
la família. Amb un gran passeig de
més 2 km, parcs naturals, un gran
parc temàtic com PortAventura i un
d’aquàtic com Aquopolis, Vila-seca –
la Pineda Platja és una destinació de
primer ordre per a divertir-se i gaudir
del clima suau de la Costa Daurada en
la millor companyia.
36
Cada rincón de Vila-seca – la Pineda
Platja puede esconder diversión para
toda la familia. Con un gran paseo
de más de 2 km, parques naturales,
un gran parque temático como
PortAventura y uno acuático como
Aquopolis, Vila-seca – La Pineda
Platja es un destino de primer orden
para divertirse y disfrutar del clima
suave de la Costa Daurada en la
mejor compañía.
Fun for the whole family is waiting
around every corner in Vila-seca – la
Pineda Platja. With a promenade
of over 2 km, natural parks, the
exciting PortAventura theme park and
Aquopolis water park, Vila-seca – la
Pineda Platja is a top destination for
having fun and enjoying the mild Costa
Daurada climate in good company.
260
0,3
5
452
0,1
Palas Pineda
C/ Muntanyal, 5
43481 - Vila-seca - la Pineda Platja
Tel.: + 34 977 370 808
[email protected]
www.palaspineda.com
6,5
37
Vila-seca - la Pineda Platja Costa Daurada
Costa Daurada Vila-seca - la Pineda Platja
Terramarina
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
C/ Pau Casals, 108
43481 - Vila-seca - la Pineda Platja
Tel.: + 34 977 370 166
[email protected]
www.terramarinahotels.com
Aquopolis Costa Daurada
Av. Pau Casals, 65
43481 - Vila-seca - la Pineda Platja
Tel.: + 34 902 345 011
[email protected]
www.costa-dorada.aquopolis.es
102
0,02
3
Aquópolis Costa Daurada és el major parc aquàtic de Catalunya i l’únic
delfinari de tota la Costa Daurada. El parc disposa de 17 atraccions
aquàtiques emocionants, quatre de les quals estan pensades
específicament per al públic infantil. El nens i nenes poden gaudir
d’unes instal·lacions pensades perquè s’ho passin d’allò més bé i alhora
s’acostin al món marí de la mà del delfinari del parc.
Allotjaments  Apartaments turístics
Alojamientos  Apartamentos turísticos
Accomodation  Tourist apartments
Aquopolis Costa Daurada es el mayor parque acuático de Catalunya
y el único delfinario de la Costa Daurada. El parque cuenta con 17
atracciones acuáticas emocionantes, cuatro de las cuales están
pensadas específicamente para el público infantil. Los niños y niñas
puedes disfrutar de unas instalaciones pensadas para que se lo pasen
en gran y a la vez se acerquen al mundo marino de la mano del delfinario
del parque.
Pineda Park
C/ Amadeu Vives, 32
43481 - Vila-seca - la Pineda Platja
Tel.: + 34 977 371 117
[email protected]
www.pinedapark.com
Aquopolis Costa Daurada is the biggest water park in Catalonia with the
Costa Daurada’s only dolphinarium. The park includes 17 exciting aquatic
attractions, four of which are designed specifically for children. Children
will have a great time with facilities that have been specially designed
for their enjoyment while being introduced to marine life at the park’s
dolphinarium.
62
0,2
CarFil
Allotjaments  Càmpings
Alojamientos  Cámpings
Accomodation  Camp sites
Av. Pau Casals, 53 local 11A, 2a. pl.
43481 - Vila-seca - la Pineda Platja
Tel.: + 34 977 372 383 / + 34 630 553 759
[email protected]
La Pineda
Ctra. Tarragona a Salou, km 5
43481 - Vila-seca - la Pineda Platja
Tel.: + 34 977 373 080
[email protected]
www.campinglapineda.com
81
38
Lloguer de cotxes.
Alquiler de coches.
Car rental.
336
39
Vila-seca - la Pineda Platja Costa Daurada
Costa Daurada Vila-seca - la Pineda Platja
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
Restaurant Domi & Mateu
Restaurant El Dorado
C/ Isaac Albéniz, 27 - B
43481 - Vila-seca - la Pineda
Platja
Pg. Pau Casals, 71
43481 - Vila-seca - la Pineda
Platja
Tel.: + 34 977 370 517
[email protected]
Tel.: + 34 977 370 947
[email protected]
9
10
Restaurant La Traviata
Restaurant Les Barques
Pg. Pau Casals, 141
43481 - Vila-seca - la Pineda
Platja
Pg. Pau Casals, 45
43481 - Vila-seca - la Pineda
Platja
Tel.: + 34 977 370 727
[email protected]
9
Tel.: + 34 977 371 078
[email protected]
[email protected]
www.lesbarques.es
8,5
Restaurant Mix La Pineda
Restaurant New York Grill
C/ Muntanyals, 5
43481 - Vila-seca - la Pineda
Platja
Pg. Pau Casals, 45
43481 - Vila-seca - la Pineda
Platja
Tel.: + 34 977 371 562
[email protected]
5,90
Tel.: + 34 977 370 475
[email protected]
5,90
Restaurant New York Park
Pg. Pau Casals, 45
43481 - Vila-seca - la Pineda
Platja
Tel.: + 34 977 370 475
[email protected]
5,90
40
41
Costa Daurada Calafell
Calafell
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
www.turisme.calafell.cat
C/ Sant Pere, 29-31
Tel. +34 977 699 141
Canada Palace
C/ Mossèn Jaume Soler, 44
43820 - Calafell
Tel.: + 34 977 691 500
[email protected]
www.hotelcanadapalace.com
160
0,1
0,05
16
1,5
0,05
0,4
217
0
Allotjament Antiga
Pl. Catalunya, 29
43820 - Calafell
Tel.: + 34 977 690 638
[email protected]
www.antiga.info
1,3
Solimar
C/ Vilamar, 79
43820 - Calafell
Tel.: + 34 977 691 930
[email protected]
www.hotelapartamentosolimar.com
Aquesta població costanera era
coneguda antigament com “la
platja del biberó”, el que dóna fe de
com n’és d’apta per als més petits
de la família. Calafell és un oasi de
tranquil·litat amb grans sorrals i 5 km
de platges al llarg d’un passeig marítim
que convida a recorre’l de punta a
punta. A més de tot de serveis per als
més petits, la població compta amb
atractius culturals com la Ciutadella
Ibèrica o el castell de la Santa Creu per
a completar una estada ideal.
42
Esta población costera era conocida
antiguamente como “la playa del
biberón”, lo que da fe de cómo es
de apta para los más pequeños
de la familia. Calafell es un oasis de
tranquilidad con grandes arenales y
5 km de playas a lo largo de un paseo
marítimo que invita a recorrerlo de
punta punta. Además de disponer
de servicios para los más pequeños,
la población cuenta con atractivos
culturales como la Ciudadela Ibérica
o el castillo de la Santa Creu para
completar una estancia ideal.
This coastal town was once known
as “baby bottle beach”, which testifies
to its suitability for the youngest family
members. Calafell is an oasis of calm
with large areas of sand and an inviting
promenade that runs along 5 km of
beaches. As well as services for the
youngest visitors, the town offers
cultural activities such as the Ciudadela
Ibérica or the Santa Creu castle to
round off a perfect stay.
102
100
Ramblas Miramar
Rambla Costa Daurada, 1
43820 - Calafell
Tel.: + 34 977 694 242
[email protected]
www.ramblashoteles.com
0,05
43
Calafell Costa Daurada
Costa Daurada Calafell
Hotel Salomé
Costamar
C/ Vilamar, 94
43820 - Calafell
Tel.: + 34 977 691 100
[email protected]
www.costamarcalafell.com
19
0,05
0,05
0,5
0,15
Escor
Allotjaments  Pensions i hostals
Alojamientos  Pensiones y hostales
Accomodation  Guesthouses and hostels
C/ Po, 9
43882 - Segur de Calafell
Tel.: + 34 977 160 178 / + 34 934 879 975
[email protected]
www.apartescor.com
Lleida
Ctra. Barcelona C-31, 68
43882 - Calafell
Tel.: + 34 977 162 177
[email protected]
www.hotellleidamam.com
35
8
0,3
0,2
Allotjaments  Apartaments turístics
Alojamientos  Apartamentos turísticos
Accomodation  Tourist apartments
Escola de Vela de Calafell
Varador de la Confraria de Pescadors, Pg. Marítim de Calafell
43820 - Calafell
Tel.: + 34 629 213 697
[email protected]
Múltiples activitats nàutiques: casal d’estiu,
www.paticatalacalafell.cat
cursos, lloguers d’embarcacions i organització
Calafell Palace
C/ Monturiol, 2
43820 - Calafell
Tel.: + 34 977 691 700
[email protected]
www.calafellpalace.com
d’esdeveniments.
Múltiples actividades náuticas: convivencias de
verano, cursos, alquiler de embarcaciones y
organización de eventos.
Numerous nautical activities: summer retreats,
courses, boat hire and event organising.
24
0
0,2
Costa d’Or
0
1,5
Golf la Graiera
Ctra. Calafell a Bellvei, km 2
43820 - Calafell
Tel.: +34 977 168 032
[email protected]
www.graiera.es
C/ Vilamar, 101
43820 - Calafell
Tel.: + 34 977 692 100
[email protected]
www.hacostador.com
66
44
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
0,05
0,15
45
Calafell Costa Daurada
Costa Daurada Calafell
Kiddy’s travel goods
Restaurant Can Pilis
Restaurant Casa Pedro
C/ De la Rosa, 112
43882 - Segur de Calafell
Tel.: + 34 626 979 229
[email protected]
www.kiddystravelgoods.com
C/ Montserrat, 13
43820 - Calafell
C/ Vilamar, 87
43820 - Calafell
Tel.: + 34 977 691 315
[email protected]
Tel.: + 34 977 691 507
[email protected]
www.casapedrocalafell.com
Venda i lloguer de material de puericultura.
Venta y alquiler de material de puericultura.
Childcare products for sale and hire.
6,90
MCB Cinemes
Urbanització Mas Mel
43820 - Calafell
Tel.: + 34 977 699 209
[email protected]
www.mcbcinemascalafell.com
Restaurant Come va?
Restaurant Eusebio
Av. Sant Joan de Déu, 85
43820 - Calafell
C/ Vilamar, 87
43820 - Calafell
Tel.: + 34 977 699 658
[email protected]
www.come-va.com
11,50
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
Latitud 41 Resto&Lounge
McDonald’s
Pg. Marítim de Sant Joan de
Déu, 119
43820 - Calafell
Parc Comercial Eroski,
Urbanització Mas Mel
Carretera Comarcal 246,
km 56
43820 - Calafell
Tel.: + 34 977 692 300
[email protected]
www.hotelkursaalcalafell.
com
10
Restaurant La Candela
Restaurant l’Àncora
Av. Sant Joan de Déu, 42
43820 - Calafell
Av. Sant Joan de Déu, 2
43820 - Calafell
Tel.: + 34 977 693 360
[email protected]
Av. Sant Joan de Déu, 44
43820 - Calafell
Pg. Sant Joan de Déu, 83
43820 - Calafell
7,5
Restaurant La Barca de Ca
Restaurant La Cantera Biker
C/ Marinada, 2
43820 - Calafell (Urbanització
Mas Mel)
Ctra. Bellvei a Calafell, s/n
43719 - Bellvei
Tel.: + 34 977 691 559
[email protected]
www.labarcadecalardet.com
Tel.: + 34 977 691 700
[email protected]
www.calafell66.com
12
Tel.: + 34 650 462 491 /
+ 34 677 438 639
[email protected]
www.lacanterabikerbar.com
8
Restaurant La Dama Roja
Restaurant La Dama Roja
C/ Carme, 25
43820 - Calafell
Ctra. Barcelona C31, 68
43882 - Segur de Calafell
Tel.: + 34 977 695 382
[email protected]
www.ladamaroja.com
Tel.: + 34 977 162 177
[email protected]
www.hotellleidamam.com
11
11,90
46
Tel.: + 34 977 694 777
[email protected]
www.restauranteancora.com
3,95
Restaurant Calafell 66
7,90
7,50
8
Tel.: + 34 977 690 025
[email protected]
Pizzeria Giuseppe
Tel.: + 34 977 694 664
[email protected]
www.
pizzeriagiuseppecalafell.com
Tel.: + 34 977 693 358
[email protected]
13
47
Calafell Costa Daurada
Restaurant Mediterrani
Restaurant Marino
Pl. Mediterrani, s/n
43882 - Segur de Calafell
C/ Àngel Guimerà, 17
43820 - Calafell
Tel.: + 34 977 162 327
[email protected]
telefonica.net
Tel.: + 34 977 693 921
[email protected]
Aqualeon Water Park Safari
10,80
7,95
Restaurant Oscar
Pg. Sant Joan de Déu, 165
43882 - Segur de Calafell
Costa Daurada
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
Finca Les Basses
43716 - Albinyana
Tel.: + 34 977 687 656
[email protected]
www.aqualeon.es
Aqualeon és en l’actualitat l’únic centre d’Europa que combina un
parc aquàtic i un safari en plena natura. Aquest fet, junt amb la seva
privilegiada ubicació, us permetrà gaudir d’una jornada divertida i plena
d’activitats en un marc incomparable.
Tel.: + 34 977 164 842
[email protected]
Aqualeon es en la actualidad el único centro de Europa que combina un
parque acuático y un safari en plena naturaleza. Este hecho, junto a su
privilegiada ubicación, les permitirá disfrutar de una jornada divertida y
llena de actividades en un marco incomparable.
Aqualeon is currently the only centre in Europe to combine a water
park and safari in natural surroundings. With its ideal location, you are
guaranteed a fun day full of activities in an unrivalled setting.
6,50
Oferta cultural
Oferta cultural
Cultural life
Nordic Walking
Pl. Països Catalans, s/n
43820 - Calafell
Tel.: + 34 977 699 009 ext. 473
[email protected]
Biblioteca Ventura Gassol
Sortides tots els dissabtes i
diumenges, sortides infantils i
nocturnes.
Salidas todos los sábados y
domingos, salidas infantiles y
nocturnas.
Departures every Saturday and
Sunday, tours for children and
night tours.
Pg. de la Unió, s/n
43820 - Calafell
Tel.: + 34 977 691 284
[email protected]
www.calafell.cat/serveis/
biblioteques
Activitats infantils.
Actividades infantiles.
Children’s activities.
6,6
6,5
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
Biblioteca Casa Nova
Ciutadella Ibèrica
Dinamarca, 8
43882 - Segur de Calafell
Tel.: + 34 977 161 864
[email protected]
www.calafell.cat/serveis/
biblioteques
Pl. Catalunya, 1
43820 - Calafell
Tel.: + 34 977 694 683
/ + 34 647 751 569
[email protected]
www.ciutadellaiberica.com
Activitats infantils.
Actividades infantiles.
Children’s activities.
12
Visites guiades.
Visitas guiadas.
Guided tours.
Terres de l’Ebre
Estació nàutica Sant Carles de la Ràpita
Parc de Garbí, s/n (Oficina de Turisme La Ràpita)
43540 - Sant Carles de la Ràpita
Tel.: +34 977 101 010
[email protected]
www.enlarapita.com
Tot tipus d’activitats i experiències relacionades amb
el mar.
Todo tipo de actividades y experiencias relacionadas
con el mar.
All kinds of activities and experiences related with
the sea.
Museu Casa Barral
Pl. Catalunya, 1
43820 - Calafell
Tel.: + 34 977 694 683 / + 34 647 751 569
[email protected]
www.ciutadellaiberica.com
48
49
Costa Daurada Muntanyes de Prades
Muntanyes de Prades
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
www.prades.cat
www.muntanyescostadaurada.cat
C/ Muralla, 3. Prades
Tel. + 34 977 86 83 02
www.capafonts.cat
Av. Riu Brugent, s/n. Capafonts
Tel. + 34 977 86 82 04
Xalet de Prades
C/ Riu brugent, 16
43364 - Prades
Tel.: + 34 977 868 371
[email protected]
www.xaletdeprades.com
20
45
27
2
45
5
45
22
8
400
130
3
Allotjaments  Turisme rural
Alojamientos  Turismo rural
Accomodation  Rural tourism
Cal Llarg
C/ Calvari , 6
43364 - Capafons
Tel.: + 34 977 868 008
[email protected]
22
Cal Serret
A només 20 km de les llargues
platges de la Costa Daurada
s’erigeixen muntanyes de gairebé
1.000 m d’altura. Dins dels seus
límits s’amaguen paratges naturals
de gran bellesa, que ofereixen un
contrapunt de natura als circuits
turístics de sol i platja. Boscos
impressionants, patrimoni històric i
monumental, productes gastronòmics
de primera qualitat i, sobretot, una
gran tranquil·litat. Les Muntanyes de
Prades són la destinació ideal per a
les famílies amants de les activitats a
l’aire lliure que cerquen la calma.
50
A tan solo 20 km de las largas playas
de la Costa Daurada se erigen
montañas de casi 1.000 m de altura.
Dentro de sus límites se esconden
parajes naturales de gran belleza,
que ofrecen una alternativa a los
circuitos turísticos de sol y playa.
Bosques impresionantes, patrimonio
histórico y monumental, productos
gastronómicos de primera calidad y,
sobre todo, una gran tranquilidad.
Las Muntanyes de Prades constituyen
el destino ideal para las familias con
niños que buscan la calma y gustan
de las actividades al aire libre.
Anglès
C/ Pou , 5
43364 - la Febró
Tel.: +34 607 691 891
[email protected]
www.calserret.com
La Casa del Mas d’en Toni
Pl. Vella , 1
43459 - Farena
Tel.: +34 650 73 59 78
[email protected]
www.lacasadelmasdentoni.com
51
Muntanyes de Prades Costa Daurada
Costa Daurada Muntanyes de Prades
Cal Crispí
El racó de les Heures
C/ Nou del Pont , 5
43364 - Prades
Tel.: + 34 616 319 802
[email protected]
www.calcrispi.com
C/ Racó de les Heures, 1
43365 - Arbolí
Tel.: 629 312 164
[email protected]
www.raco-de-les-heures.com
4
5
Allotjaments  Càmping
Alojamientos  Cámping
Accomodation  Camp sites
Mas de la Cadeneta
C/ Partida Cadeneta, 41
43364 - Mont-ral
Tel.: +34 877 001 008 - 654 525 826
[email protected]
Càmping Prades Park
Ctra. T-701, km 6,850
43364 - Prades
Tel.: 977 868 270
[email protected]
www.campingprades.com
7
340
170
Allotjaments  Establiment d’ús turístic
Alojamientos  Establecimiento de uso turístico
Accomodation  Tourist dwellings
30
68
50
25
Serra de Prades resort
L’Hort de la Cinteta
C/ Sant Antoni, s/n
43439 - Vilanova de Prades
Tel.: + 34 977 869 050
[email protected]
www.serradeprades.com
C/ De la Garriga, 25
43460 - Alcover
Tel.: 685 176 951
[email protected]
www.hortdelacinteta.es
5
200
26
5
180
600
120
Allotjaments  Albergs
Alojamientos  Albergues
Accomodation  Hostels
Cal Llorenç
Ptge. de la Muralla, 6
43364 - Prades
Tel.: 607381004 - 607381005
pradescanllorens.com
www.pradescanllorens.com
Somianatura
8
500
230
C/ Eres del calvari, 2
43364 - Capafonts
Tel.: + 34 977 868 227
[email protected]
www.somianatura.com
4
52
53
Muntanyes de Prades Costa Daurada
Costa Daurada Muntanyes de Prades
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
Ca La Teresa
Davall Plaça
C/ Major, 12
43364 Capafonts
Tel.: + 34 977 868 341
[email protected]
www.facebook.com/calateresa
C/ Ferratgetes, s/n
43364 - Capafonts
Tel.: + 34 654 030 505 / + 34 977 868 378
[email protected]
www.davallplaca.com
Bonillo
El racó de Mont-ral
Pere Güell, 7
43460 Alcover
Tel.: + 34 977 760 675
[email protected]
Carretera de La Mussarra, 5
Mont-ral
Tel.: + 34 977 760 262
restaurantrecodem[email protected]
www.elracodemontral.com
8,5
10
8
El Álamo
El Brugent
Crta. Montblanc, s/n
43460 Alcover
Tel.: + 34 977 846 240
[email protected]
www.restaurantelalamo.com
C/ Comte de Prades, 2
43459 Farena
Tel.: + 34 977 26 91 79 / 649 476 196
[email protected]
http://webfacil.tinet.cat/rbrugent
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
La teva ruta
C/ Antiquaris, 6B
43205 Reus
Tel.: + 34 638 027 366
[email protected]
www.latevaruta.com
El Grèvol
C/ Sant Antoni, 42
43439 Vilanova de Prades
Tel.: + 34 977 869 021
[email protected]
Menú infantil fins els
12 anys.
Menú infantil hasta los
12 años.
C/ De les Fonts, 11
43364 Capafonts
Tel.: + 34 977 868 045
Menú infantil hasta los
12 años.
Anglès
8,5
Visites guiades culturals per a tots els
públics a pobles i monuments de la
marca. Les visites guiades familiars
també ofereixen tallers, gimcanes i
degustacions.
Visitas guiadas culturales para todos los
públicos a pueblos y monumentos de
la marca. Las visitas guiadas familiares
también ofrecen talleres, gincanas y
degustaciones.
Crtra. d’Alcover a
Capafonts km. 20
43364 Capafonts
Tel.: + 34 932 053 667
[email protected]
www.lapicatrips.com
Activitats al medi natural.
Actividades en el medio natural.
Anglès
El Brogit Guiatges
Museu Alcover
Tel.: + 34 689 006 199
[email protected]
www.elbrogit.com
Costeta, 1 i 3
43460 Alcover
Tel.: + 34 977 846 452
[email protected]
www.alcover.cat
7,5
K-l’Ermità
La Botiga
Av. Font Major, 7
43460 Alcover
Tel.: + 34 977 760 452
[email protected]
www.k-lermita.es
De divendres a diumenge i
festiu. Tot l’any.
De viernes a domingo y
festivo. Todo el año.
Anglès
8,5
54
Menú infantil fins els
12 anys.
Anglès
Lapica Trips & Events
Anglès
9
El Casal
10
Pl. Major, 14
43364 Prades
Tel.: + 34 977 868 321
[email protected]
http://hotelrestaurantlabotiga.com
10
55
Costa Barcelona
DTF: Calella / Pineda de Mar / Santa Susanna /
Malgrat de Mar
Entre el Mediterrani i les serralades
del prelitoral i ben a prop de la
metropolitana Barcelona, trobem
el Maresme, una de les zones amb
més tradició turística de Catalunya.
A les seves inacabables platges i
als seus atractius d’àrees verdes i
de muntanya se sumen una gran
varietat d’allotjaments ideals per a les
vacances familiars, restaurants i una
oferta d’activitats per a grans i petits
inigualable gràcies als seus dos parcs
aquàtics (un d’ells amb zoo marí):
Marineland i Illa Fantasia.
56
Entre el Mediterráneo y las cordilleras
del pre litoral y bien cerca de la
metropolitana Barcelona, encontramos
el Maresme, una de las zonas con
más tradición turística de Catalunya.
A sus inacabables playas y a sus
atractivas áreas verdes y de montaña
se suman una gran variedad de
alojamientos ideales para las
vacaciones familiares, restaurantes y
una oferta de actividades para grandes
y pequeños inigualable gracias a sus
dos parques acuáticos, uno de ellos
con zoo marino: Marineland e Illa
Fantasia.
Situated between the Mediterranean
and the inland mountain range and
with Barcelona within easy reach, the
Maresme is one of Catalonia’s most
traditional tourist areas. As well as
endless beaches and beautiful green
mountain areas, the region offers a
great variety of accommodation ideal
for family holidays, restaurants and a
unrivalled range of activities for young
and old thanks to its two water parks
(one of which has a marine zoo):
Marineland and Illa Fantasia
57
Costa Barcelona Calella
Calella
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
www.calellabarcelona.com
C/ Sant Jaume, 231
Tel. + 34 93 769 05 59
H Top Amaika
C/ Diputació, 2
08370 - Calella
Tel.: + 34 937 664 270
[email protected]
www.htophotels.com
228
0,2
339
0,5
0,6
137
0,2
0,9
0,5
H Top Calella Palace
C/ Maria Cardona, 10
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 19 15
[email protected]
www.htophotels.com
Bernat II
Av. Turisme, 42-44
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 766 59 60
[email protected]
www.hotelbernat.com
Aquesta població costanera era
coneguda antigament com “la
platja del biberó”, el que dóna fe de
com n’és d’apta per als més petits
de la família. Calafell és un oasi de
tranquil·litat amb grans sorrals i 5 km
de platges al llarg d’un passeig marítim
que convida a recorre’l de punta a
punta. A més de tot de serveis per als
més petits, la població compta amb
atractius culturals com la Ciutadella
Ibèrica o el castell de la Santa Creu per
a completar una estada ideal.
Esta población costera era conocida
antiguamente como “la playa del
biberón”, lo que da fe de cómo es
de apta para los más pequeños
de la familia. Calafell es un oasis de
tranquilidad con grandes arenales y 5
km de playas a lo largo de un paseo
marítimo que invita a recorrerlo de
punta punta. Además de disponer
de servicios para los más pequeños,
la población cuenta con atractivos
culturales como la Ciudadela Ibérica
o el castillo de la Santa Creu para
completar una estancia ideal.
This coastal town was once known
as “baby bottle beach”, which testifies
to its suitability for the youngest family
members. Calafell is an oasis of calm
with large areas of sand and an inviting
promenade that runs along 5 km of
beaches. As well as services for the
youngest visitors, the town offers
cultural activities such as the Ciudadela
Ibérica or the Santa Creu castle to
round off a perfect stay.
Best Western Les Palmeres
C/ Diputació, 1
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 766 41 30
[email protected]
www.bestwesternlespalmeres.com
96
58
0,1
0,8
59
Calella Costa Barcelona
Costa Barcelona Calella
Balmes
Miami
C/ Balmes, 123
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 16 94 / + 34 93 769 28 87
[email protected]
www.ghthotels.com/ca/hotels
C/ Monturiol, 45
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 05 39
[email protected]
www.hotelmiamicalella.com
172
0,35
0,35
145
Fergus Espanya
Miami Park
C/ Anselm Clavé, 80
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 03 62
[email protected]
www.fergushotels.com
C/ Monturiol, 34
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 766 07 78
[email protected]
www.aparthotelmiamipark.com
101
0,05
102
0,1
Mar Blau
Neptuno
C/ Valldebanador, 23-29
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 03 16 / + 34 93 769 03 50
[email protected]
www.hotelmarblau.cat
C/ Sant Josep, 84
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 03 11
[email protected]
www.hotelneptuno.com
220
0,4
1,5
Marítim
Santa Mónica
C/ Del Mar s/n
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 22 55
[email protected]
www.ghthotels.com
C/ Turisme, 72-78
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 23 86
[email protected]
www.medplaya.com
162
60
0,05
0,8
0,35
0,35
0,3
100
0,2
0,5
216
0,2
1,2
0,35
61
Calella Costa Barcelona
Costa Barcelona Calella
Serhs Oasis Park
El Far
C/ Montnegre, 54-64
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 766 02 10
[email protected]
www.hotelserhsoasispark.com
Ctra. N-II, km 666
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 09 67
[email protected]
www.campingelfar.com
210
0,4
2
Terramar
Roca Grossa
C/ Diputació, 50
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 08 04
[email protected]
www.hotel-terramar.com
Ctra. N-II, km 665 · Apartat de correus núm. 54
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 12 97
[email protected]
www.rocagrossa.com
210
0,15
1,5
Volga
41
141
0,1
2,5
45
400
0,1
1
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
C/ Jobara, 350
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 18 00
www.grupflorida.com
164
0,1
McDonald’s Calella
Restaurant Casa Carlos
C/ Riera Capaspre, 12-14
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 766 40 67
[email protected]
www.mcdonalds.es
Av. Turisme, 2
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 05 74
[email protected]
www.restaurantecasacarloscalella.com
0,05
Allotjaments  Càmpings
Alojamientos  Cámpings
Accomodation  Camp sites
3,75
Botànic Bona Vista (Kim)
Pizzeria Casa Nostra
Don Carlo Pizzeria
Ctra. N-II, km 665
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 24 88
[email protected]
www.botanic-bonavista.net
C/ Jovara, 94
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 06 77
[email protected]
www.casanostra.cat
C/ Sant Josep, 36
08370 - Calella
Tel.: +34 93 766 15 47
[email protected]
160
62
0,1
0,95
8,50
8-10
63
Calella Costa Barcelona
Costa Barcelona Calella
Restaurant El Hogar Gallego
Restaurant El Galliner
Parc Dalmau
C/ Ànimes, 73-75
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 766 20 27
[email protected]
www.elhogargallego.com
Església, 275
08370 - Calella
Tel.: +34 937 695 502
Ctra. N-II
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 766 30 30
[email protected]
Restaurant Les Caves
Restaurant La Gàbia
C/ Jovara, 162
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 10 37
[email protected]
www.lescaves.es
Passeig Manuel Puigvert, s/n
08370 - Calella
Tel.: + 34 937 695 185
[email protected]
10
Restaurant Luna Gaucha
Restaurant Marítim
Pl. de l’Ajuntament, 8
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 19 46
[email protected]
Gaudí, 1
08370 - Calella
Tel.: +34 937 697 030
[email protected]
6,90
8 - 10
Oferta cultural
Oferta cultural
Cultural life
Biblioteca Can Salvador
de la Plaça
Museu-Arxiu Municipal
Josep M. Codina i Bagué
Pl. de l’Ajuntament, 30-31
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 03 86
[email protected]
www.diba.cat/biblioteques
www.bibliocalella.blogspot.com
C/ Escoles Pies, 36
08370 - Calella
Tel.: + 34 93 769 51 02
[email protected]
www.calella.cat/museu
64
Activitats infantils.
Actividades infantiles.
Children’s activities.
Tallers i activitats infantils.
Talleres y actividades infantiles.
Workshops and Children’s activities.
65
Costa Barcelona Pineda de Mar
Pineda de Mar
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
www.pinedademar.cat
www.pinedademarturisme.com
Pl. de Catalunya, 3
Tel. + 34 93 762 50 38
H Top Pineda Palace
Pg. Marítim, 9
08397 - Pineda de Mar
Tel.: + 34 93 762 51 60
[email protected]
www.htophotels.com
194
0,025
0,25
Aqua Hotel Promenade
Pg. Marítim, 7
08397 - Pineda de Mar
Tel.: + 34 93 767 00 03
[email protected]
www.aquahotel.com
172
0,05
0,15
Golden Taurus Park Resort
Pg. Marítim, 33
08397 - Pineda de Mar
Tel.: + 34 93 767 10 44
[email protected]
www.goldenhotels.com
A més de descobrir els seus carrers
i places i la seva gent, podeu escollir
entre gaudir de la zona de platja o de
la natura interior. Els seus gairebé 3
quilòmetres de platja són una delícia
per a grans i petits perquè ofereixen
una variada proposta d’activitats
nàutiques i esportives i, els mesos
d’estiu, un parc infantil vigilat. Si
preferiu la muntanya, us podeu
endinsar pel Parc del Montnegre i el
Corredor, un marc de gran bellesa
paisatgística, idoni per a les excursions
en família, enmig de la natura i amb
privilegiades vistes al mar.
66
Además de descubrir sus calles y
plazas y su gente, podéis escoger entre
disfrutar de la zona de playa o de la
naturaleza del interior. Sus casi 3
kilómetros de playa son una delicia para
grandes y pequeños porque ofrecen
una variada propuesta de actividades
náuticas y deportivas y, en los meses
de verano, un parque infantil vigilado. Si
preferís la montaña os podéis adentrar
en el Parc del Montnegre i el Corredor,
un marco de gran belleza paisajística,
idóneo para las excursiones en familia,
en medio de la naturaleza y con
privilegiadas vistas al mar.
In addition to exploring its streets and
squares and meeting the people, you
have the choice between enjoying the
beach or inland natural parks. The
beach stretching for nearly 3 kilometres
is a delight for young and old alike
because of the variety of water and
sporting activities offered and its
supervised playground in summer.
If you prefer the mountains, you can
explore the beautiful landscapes of
Parc del Montnegre i el Corredor and
enjoy spectacular sea views in natural
surroundings. It’s ideal for family
excursions.
439
0,05
1
217
0,15
Fergus Montemar
C/ Puntaires, 20
08397 - Pineda de Mar
Tel.: + 34 93 767 00 02
[email protected]
www.fergushotels.com
0,15
67
Pineda de Mar Costa Barcelona
Costa Barcelona Pineda de Mar
Stella & Spa
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
C/ De les Puntaires, 1
08397 - Pineda de Mar
Tel.: + 34 93 767 14 52
[email protected]
www.hotelstellapineda.com
Hostal-Restaurant La Cuina
d’en Manel
C/ Comtal, 35
08397 - Pineda de Mar
211
0,2
0,15
Allotjaments  Càmpings
Alojamientos  Cámpings
Accomodation  Camp sites
Tel.: + 34 93 767 06 86 /
+ 34 650 547 892
[email protected]
www.hostalmanel.es
Restaurant Domèstic
Pg. d’Europa, 2
08397 - Pineda de Mar
7
8,5
Restaurant Marisqueria
Pepet
Caballo de Mar
Pg. Marítim, s/n
08397 - Pineda de Mar
Tel.: + 34 93 767 17 06
[email protected]
www.caballodemar.com
Av. Montserrat, 43
08397 - Pineda de Mar
Tel.: + 34 93 767 17 41
[email protected]
gmail.com
www.costamaresme.com/
pepet/pepet.htm
Restaurant Mas Pi
Ctra. N-II, km. 671,6
08397 - Pineda de Mar
8
91
450
0,05
0,5
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
Hike & Bike Catalunya
C/ Pidelaserra, 9
08397 - Pineda de Mar
Tel.: + 34 639 377 584
[email protected]
www.hikeandbike.cat
Activitats a la natura: cicloturisme, marxa nòrdica i
senderisme.
Actividades en la naturaleza: cicloturismo, marcha
nórdica y senderismo.
Tot tipus d’activitats i experiències relacionades amb
el mar.
Todo tipo de actividades y experiencias relacionadas
con el mar.
Anglès
0,03
68
Tel.: + 34 93 767 15 68
[email protected]
www.mas-pi.com
9,90
Oferta cultural
Oferta cultural
Cultural life
Biblioteca M. Serra i Moret
Biblioteca Poblenou
C/ Progrés, 22
08397 - Pineda de Mar
Tel.: + 34 93 762 37 96
[email protected]
Pg. d’Europa, 23
08397 - Pineda de Mar
Tel.: + 34 93 766 2016
[email protected]
Anglès
Base Nàutica Pineda de Mar
Platja dels Pins, s/n
08397 - Pineda de Mar
Tel.: + 34 658 663 282
[email protected]
www.nauticapinedademar.com
Tel.: + 34 93 766 40 89
[email protected]
www.domestic-pineda.com
Activitats infantils. Tallers de
manualitats, hores del conte i
presentacions de llibres, entre
d’altres.
Actividades infantiles. Talleres de
manualidades, horas de cuento
y presentaciones de libros, entre
otras.
Activitats infantils. Tallers de
manualitats, hores del conte i
presentacions de llibres, entre
d’altres.
Actividades infantiles. Talleres de
manualidades, horas de cuento
y presentaciones de libros, entre
otras.
Children’s activities.
Children’s activities.
Anglès
Anglès
Can Comas - Espai de
Dinamització Cultural
Pl. de Catalunya, 3
08397 - Pineda de Mar
Tel.: + 34 93 767 15 60
[email protected]
www.pinedademar.org
0,35
69
Costa Barcelona Santa Susanna
Santa Susanna
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
www.stasusanna-online.com
Av. del Mar, s/n
Tel. + 34 93 767 90 08
Aqua Hotel Montagut Suites
Torrentó de Can Gelat, s/n
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 91 28
[email protected]
www.aquahotel.com
186
0,15
0,4
Aqua Hotel Onabrava & Spa
Av. del Mar, 6
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 83 70
[email protected]
www.aquahotel.com
350
0,15
0,1
Caprici Verd
Av. del Mar, 3
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 70 46
[email protected]
www.hotelcapriciverd.com
El mar i la muntanya es troben a Santa
Susanna, una població amb serveis
hotelers moderns i amb una gran
varietat d’activitats aquàtiques per a
totes les edats. Santa Susanna mira
a més al preparc del Montnegre –
Corredor, amb paratges com la Font
del Boter o el Turó de la Guàrdia i el
seu cim amb vistes panoràmiques que
es poden recórrer fent senderisme o
BTT. A més, a pocs quilòmetres es
troben uns parcs aquàtics i zoo marí
de referència.
70
El mar y la montaña se encuentran
en Santa Susanna, una población de
servicios hoteleros modernos y con
una gran variedad de actividades
acuáticas para todas las edades.
Santa Susanna mira además al preparque del Montnegre – Corredor, con
parajes como la Font del Boter o el
Turó de la Guàrdia y su cima con vistas
panorámicas que se pueden recorrer
haciendo senderismo o BTT. Además,
a pocos kilómetros se encuentran
parques acuáticos y un zoo marino de
referencia.
You’ll find both the sea and the
mountains in Santa Susanna, a town
with modern hotel services and a
great variety of water activities for all
ages. Santa Susanna also looks onto
the area adjoining the Montnegre –
Corredor park, offering the possibility
to explore natural sites like the Font
del Boter and enjoy the panoramic
views from the top of Turó de la
Guàrdia either on foot or mountain
bike. In addition, you have an excellent
water park and marine zoo only a few
kilometres away.
266
0,15
0,02
323
0,1
Mercury
Av. del Mar, 2
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 86 12
[email protected]
www.hotelmercury.com
0,05
71
Santa Susanna Costa Barcelona
Costa Barcelona Santa Susanna
Sirius
Florida Park
Av. del Mar, 18
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 78 00
[email protected]
www.sirius-hotel.com
Av. del Mar, 17
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 80 90
[email protected]
www.grupflorida.es
161
0,15
0,7
Tahití Playa
Montemar Marítim
Pg. Marítim, s/n
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 703 22 00
[email protected]
www.tahitiplaya.com
Av. del Mar, 5
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 76 60
[email protected]
www.montemarmaritim.com
477
0
0,5
Caprici
Alhambra
Passeig Marítim, s/n
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 80 20
[email protected]
www.hotelcaprici.com
Av. del Mar, 20
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 84 25
[email protected]
www.hotelalhambra.net
238
0,01
0,1
358
0,1
0,2
187
0,1
0,05
234
0,05
0,35
H Top Royal Sun
Aqua Hotel Aquamarina & Spa
Pg. Marítim , s/n
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 80 00
[email protected]
www.htophotels.com
Av. del Mar, 16
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 80 60
[email protected]
www.aquahotel.com
212
72
0
0,75
546
0,15
0,3
73
Santa Susanna Costa Barcelona
Costa Barcelona Santa Susanna
Indalo Park
Turisme rural
Turismo rural
Rural tourism
Av. del Mar, 19
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 84 55
[email protected]
www.indalopark.com
Can Rosich
Camí de la Riera, s/n
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 84 73
[email protected]
www.canrosich.com
308
0,15
0,3
Serhs Sant Jordi
4
Av. del Mar, 22
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 84 52
[email protected]
www.hotelserhssantjordi.com
0,8
0,7
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
Estació Nàutica Santa Susanna
163
0,15
Allotjaments  Càmpings
Alojamientos  Cámpings
Accomodation  Camp sites
0,3
Pl. Catalunya, s/n
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 92 50
[email protected]
www.enauticasantasusanna.com
Activitats de toto tipus i experiències relacionades amb
el mar.
Todo tipo de actividades y experiencias relacionadas con
el mar.
Anglès.
Bon Repòs
Av. dels Pins, s/n
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 84 75
[email protected]
www.campingbonrepos.com
Activ Natura Parc d’Aventura
Camí de la riera, s/n
08398 Santa Susanna
Tel.: +34 683 372 554
[email protected]
www.activ-natura.com
190
408
0
Parc amb múltiples i vibrants activitats per divertir-se
sense límit.
Parque con múltiples y vibrantes actividades para
divertirse sin límites.
0,03
Anglès.
Museu de la Pagesia
Camí d’Hortsavinyà, s/n
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 77 41 / 93 753 93 06
[email protected]
www.museudelapagesia.com
Visites guiades. Activitats infantils.
Visitas guiadas. Actividades infantiles.
Anglès.
74
75
Santa Susanna Costa Barcelona
Costa Barcelona Santa Susanna
Nou Ranxo
C/ De la Riera, s/n
08398 - Santa Susanna
Tel.: +34 647 929 378
[email protected]
Activitats amb animals equins.
Actividades con animales equinos.
Anglès.
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
McDonald’s
Restaurant Burger Club
(recinte Aqua Hotel Aquamarina)
Ctra. N-II, km 671,5
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 70 26
www.mcdonalds.es
Av. del Mar, 16
08398 - Santa Susanna
Tel.: +34 937 678 060
[email protected]
www.aquahotel.com
3,75
6,50
Restaurant Casa Feliu
La Pèrgola
Ctra. N-II, km. 672,5
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 85 52
[email protected]
www.casafeliu.com
Av. del Mar, s/n
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 937 678 370
(recinte Aqua Hotel Onabrava)
6,50
9
Pizzeria Il Veneziano
(recinte Aqua Hotel Aquamarina)
Av. del Mar, 16
08398 - Santa Susanna
Tel.: + 34 93 767 80 60
[email protected]
www.aquahotel.com
6,5
76
77
Costa Barcelona Malgrat de Mar
Malgrat de Mar
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
www.turismemalgrat.com
C/ Bellaire, 2
Tel. + 34 93 765 56 42
Luna Club
Av. Cristóbal Colón, 12
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 93 765 42 50
[email protected]
www.bondiahotels.com
128
0,1
0,7
Tròpic Park
Pg. Marítim, 68
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 93 765 47 35
[email protected]
www.tropic-park.com
204
0,1
0,1
0,2
0,8
Aqua Hotel Bella Playa
C/ Roger de Flor, s/n
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 93 765 41 18
[email protected]
www.aquahotel.com
Aquesta població és un reducte de
tranquil·litat i una destinació perfecta
per a famílies amb nens. Els gairebé
5 quilòmetres de platja permeten
relaxar-se i gaudir del Mediterrani.
D’altra banda, a la desembocadura del
riu Tordera s’hi troba un espai protegit
amb dunes on contemplar espècies
vegetals i ocells autòctons d’aquesta
àrea. A més, Malgrat és un municipi
amb un ampli ventall d’activitats tot
l’any, amb més de 50.000 m2 d’espai
d’oci per a tota la família (Parc del
Castell i Parc Francesc Macià) i una
oferta comercial inigualable.
Esta población es un reducto de
tranquilidad y un destino perfecto
para familias con niños. Sus casi
5 kilómetros de playa permiten
relajarse y disfrutar del Mediterráneo.
Por otro lado, en la desembocadura
del río Tordera, se encuentra un
espacio protegido con dunas en el que
contemplar especies vegetales y aves.
Además, Malgrat es un municipio con
un amplio abanico de actividades todo
el año, más de 50.000 m2 de espacio
de ocio para toda la familia (Parc del
Castell y Parc Francesc Macià) y una
oferta comercial inigualable.
This town bordering the Costa Brava
is a haven of peace and a perfect
destination for families with children.
There are almost 5 kilometres of beach
where you can relax and enjoy the
Mediterranean. On the other hand, at
the mouth of the Tordera river you’ll
find a protected area with sand dunes
where you can observe native plants
and bird life. In addition, the town of
Malgrat offers a wide range of activities
throughout the year, over 50.000 m2 of
leisure areas for the whole family (Parc
del Castell and Parc Francesc Macià)
and unparalleled shopping.
270
0,25
0,5
Fergus Maripins
Pg. Marítim, 20-22
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 93 765 42 12
[email protected]
www.fergushotels.com
197
78
79
Malgrat de Mar Costa Barcelona
Costa Barcelona Malgrat de Mar
Luna Park
Allotjaments  Càmpings
Alojamientos  Cámpings
Accomodation  Camp sites
Av. Cristóbal Colón, 14
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 93 765 42 50
[email protected]
www.hotenco.com
La Tordera
Camí de la Tordera, s/n
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 93 761 27 78
[email protected]
140
0,3
1,2
Monteplaya
Pg. Marítim, 50-52
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 93 765 40 78
[email protected]
www.hotelmonteplaya.com
417
0
420
0
Les Nacions
Camí de la Pomareda, s/n
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 927 654 153
[email protected]
www.campinglesnacions.com
183
0,1
0,5
Rosa Nàutica
8
Pg. Marítim, 1
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 93 765 43 16
[email protected]
www.hotelrosanautica.com
1,5
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
David Rent
140
0,05
0,4
285
0,05
0,1
Serhs Sorra Daurada
Pg. Marítim, 6-8
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 93 765 45 00
[email protected]
www.hotelserhssorradaurada.com
80
81
Malgrat de Mar Costa Barcelona
Costa Barcelona Malgrat de Mar
Cafeteria-Gelateria Milan
Pizzeria Roma
C/ Sant Esteve, 53
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 93 761 09 90
www.cafeteriamilan.com
Sant Esteve, 52
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 937 655 366
pizzeriaromamalgrat.blogspot.com
10-20
Oferta cultural
Oferta cultural
Cultural life
Biblioteca Municipal
La Cooperativa
Desclapers, 14-18
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 937 619 032
[email protected]
www.ajmalgrat.es
7,10
Restaurant L’Abadia
Restaurant La Maduixa
Av. Tarragona, 24-26 bxs.
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 93 761 28 83
www.facebook.com/labadia.malgratdemar
Ps. Marítim, 62
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 937 653 379
[email protected]
www.restaurantlamaduixa.com
Restaurant La Ola
Restaurant La Torreta
Pg. de Mar, s/n
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 666 437 064 / 670 244 335
Av. Costa Brava, 79
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 937 610 546
[email protected]
www.restaurantlatorreta.com
9
Actividades infantiles.
Children’s activities.
Centre Civic
10
6
Activitats infantils.
C/ Del Segre, 1
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 93 761 98 13
[email protected]
www.ajmalgrat.cat
Capella Antic Hospital
Passada, 44
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 937 655 642
[email protected]
www.turismemalgrat.com
www.ajmalgrat.es
Exposicions.
Exposiciones.
Exhibitions.
Centre Cultural
Activitats infantils.
Actividades infantiles.
Children’s activities.
C/ Carme, 26
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 937 612 979
[email protected]
www.turismemalgrat.com
www.ajmalgrat.es
Activitats infantils.
Actividades infantiles.
Children’s activities.
Parc Can Campassol
Parc del Castell
C/ Mar, 85
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 93 765 56 42
[email protected]
www.turismemalgrat.com
C/ Ponent
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 937 655 642
[email protected]
www.turismemalgrat.com
Activitats infantils.
Actividades infantiles.
Children’s activities.
10,5
Cafe Bohemi
Parc Francesc Macià
Av. Costa Brava s/n
08380 - Malgrat de Mar
Tel.: + 34 93 765 56 42
[email protected]
www.turismemalgrat.com
6
82
83
Malgrat de Mar Costa Barcelona
Costa Barcelona Malgrat de Mar
Costa Barcelona
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
Ctra. Palafolls-Malgrat · Apartat de Correus 350
08389 - Palafolls
Tel.: + 34 93 765 48 02
[email protected]
www.marineland.es
Estació nàutica Vilanova i la Geltrú
Pg. del Carme, 1
08800 - Vilanova i la Geltrú
Tel.: + 34 93 815 45 17
[email protected]
www.estacionauticavilanova.com
Marineland
Tot tipus d’activitats i experiències relacionades amb el
mar.
Todo tipo de actividades y experiencias relacionadas con
el mar.
Anglès
0,01
Marineland són dos parcs en un: delfinari i zoo marítim, i un parc aquàtic.
El parc té zones específiques per a la mainada i atraccions familiars. Els
diversos espectacles amb dofins, aus exòtiques i lleons marins romandran a
la memòria de petits i grans.
Marineland son dos parques en uno: delfinario y zoo marino y un parque
acuático. El parque cuenta con zonas específicas para niños y atracciones
familiares. Los diferentes espectáculos con delfines, aves exóticas y leones
marinos dejarán la visita marcada en la memoria de grandes y pequeños.
1,8
Dofi Jets Boats
Anglès
C/ Sant Antoni, 3, 1r1ª
17300 - Blanes
Tel.: + 34 972 35 20 21
[email protected]
www.dofijetboats.com
Taquilles al passeig marítim. Embarcacions amb visió
submarina.
Taquillas ubicadas en paseo marítimo. Barcos con visión
submarina.
7
6
5,2
Anglès
Illa Fantasia
Finca Mas Brasso, s/n
08339 - Vilassar de Dalt
Tel.: + 34 93 751 4 5 53
[email protected]
www.illafantasia.com
Aquest parc aquàtic disposa de 80.000 m2 i 22 atraccions aquàtiques, a més
de 3 grans piscines i una zona de pícnic on gaudir del bon temps en família.
També té una àrea infantil amb atraccions com el “Laberint Pirata”. Un gran
recinte concebut per divertir-se d’allò més en família.
Este parque acuático cuenta con 80.000 m2 y 22 atracciones acuáticas,
además de 3 macro piscinas y un área de picnic para poder disfrutar del
buen tiempo en familia. Ofrece también una zona área infantil con atracciones
como el “Laberinto Pirata”. Un gran recinto pensado para recrearse en
familia.
Anglès
2
84
2
6,5
85
Costa Brava
DTF
Blanes / Lloret de Mar / Sant Feliu de Guíxols /
Castell - Platja d’Aro / Calonge - Sant Antoni /
Torroella de Montgrí - l’Estartit / Roses
Fa més de 100 anys que Ferran Agulló
posà el nom de Costa Brava a les
poblacions que banya el Mediterrani
des de Blanes fins a Portbou.
Pintoresques poblacions de tradició
marinera i turística, cales amb encant
i una oferta cultural, gastronòmica
i d’activitats per tota la família que
no s’esgoten mai. Tot això i molt
més és el que ofereix el litoral gironí
amb tot de serveis turístics per a
poder gaudir d’unes vacances sense
preocupacions.
86
Hace más de 100 años que Ferran
Agulló puso el nombre de Costa
Brava a las poblaciones que baña
el Mediterráneo desde Blanes hasta
Portbou. Pintorescas poblaciones de
tradición marinera y turística, calas
con encanto y una oferta cultural,
gastronómica y de actividades para
toda la familia que no se agotan
nunca. Todo eso y mucho más es lo
que ofrece el litoral gerundense con
todos los servicios turísticos para
poder disfrutar de unas vacaciones sin
preocupaciones.
Over 100 years ago Ferran Agulló
named the towns along the
Mediterranean coast from Blanes to
Portbou the Costa Brava. The region
has long attracted tourists with its
picturesque, traditional seafaring
towns, charming coves, cultural life,
gastronomy and a never-ending variety
of activities for the whole family. The
Costa Brava offers all this and more,
with all the tourist services that make
for carefree holidays.
87
Costa Brava Blanes
Blanes
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
www.visitblanes.net
Pl. Catalunya, 2
Tel.: +34 972 330 348
Beverly Park & Spa
C/ Merce Rodoreda, 7
17300 - Blanes
Tel.: + 34 972 352 426
[email protected]
www.hotelbeverlypark.com
168
0,15
2
Blaucel
Av. Vila de Madrid, 27
17300 - Blanes
Tel.: + 34 972 351 301
[email protected]
www.blauhotelsblanes.com
138
0,06
0,06
1
400
0,4
1
Blaumar
Merce Rodoreda, 5
17300 - Blanes
Tel.: + 34 972 351 301
[email protected]
www.blauhotelsblanes.com
La porta d’entrada de la Costa Brava
és una població amb tot d’encants
naturals, històrics i culturals. Blanes té
4 quilòmetres de costa amb platges
d’allò més variades, extenses com
la s’Abanell, naturals com la de
Treumal o cales petites com la de Sant
Francesc. A més, el municipi compta
amb atractius com els magnífics
jardins botànics de Marimurtra i Pinya
de Rosa, el castell de Sant Joan o el
port. Si visiteu la població al juliol no
podeu deixar escapar l’espectacle del
Concurs Internacional de Focs d’Artifici
de la Costa Brava.
88
La puerta de entrada de la Costa
Brava es una población con una
gran cantidad de encantos naturales,
históricos y culturales. Blanes tiene
4 kilómetros de costa con playas
muy variadas, extensas como la
de s’Abanell, naturales como la de
Treumal o calas pequeñas como la
de Sant Francesc. Además, cuenta
con atractivos como los magníficos
jardines botánicos de Marimurtra y
Pinya de Rosa, el castillo de Sant Joan
o el puerto. En julio es memorable el
Concurso Internacional de Fuegos
Artificiales de la Costa Brava.
The entry point to the Costa Brava,
Blanes has a great variety of natural,
historic and cultural highlights. Its
4 kilometres of coast offers long
beaches like s’Abanell, natural
ones like Treumal and small coves
such as Sant Francesc. The town’s
highlights also include the magnificent
Marimurtra and Pinya de Rosa
botanical gardens, Sant Joan castle
and the port. If you visit in July, you
mustn’t miss the Costa Brava’s
International Fireworks Competition.
174
Esplèndid
Av. Mediterrani, 17
17300 - Blanes
Tel.: + 34 972 336 561
[email protected]
www.hotelesplendid.com
2
89
Blanes Costa Brava
Costa Brava Blanes
Blanc
Allotjaments  Pensions i hostals
Alojamientos  Pensiones y hostales
Accomodation  Guesthouses and hostels
C/ Cristòfol Colom, 54
17300 - Blanes
Tel.: + 34 972 357 035
[email protected]
Hostal Sa Malica
10
100
0,2
0,2
80
320
0,2
1
Solmar
C/ Cristòfol Colom, 48
17300 - Blanes
Tel.: + 34 972 348 034
[email protected]
www.campingsolmar.com
Allotjaments  Establiment d’ús turístic
Alojamientos  Establecimiento de uso turístico
Accomodation  Tourist dwellings
Muntanya Mar
C/ Maresme, 3
17300 - Blanes
Tel.: + 34 972 335 589
[email protected]
www.apartreception.com
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
30
0,1
5
Jardí Botànic Marimurtra
Pg. de Carles Faust, 9 · Apartat de correus 112
17300 - Blanes
Tel.: + 34 972 330 826
[email protected]
www.marimurtra.cat
Allotjaments  Càmpings
Alojamientos  Cámpings
Accomodation  Camp sites
La Masia
Visites guiades.
Visitas guiadas.
Guided tours.
C/ Cristòfol Colom, 44
17300 - Blanes
Tel.: + 34 972 331 013
[email protected]
www.campinglamasia.com
0,3
4
Jardí Botànic Tropical Pinya de Rosa
637
0,2
2
Camí de Sta. Cristina, s/n
17300 - Blanes
Tel.: + 34 972 350 689
[email protected]
www.pinya-de-rosa.es
Visites guiades.
Visitas guiadas.
Guided tours.
0,3
90
4
91
Blanes Costa Brava
Costa Brava Blanes
Espai Pàdel
Restaurant Carlo
Ctra. Blanes a Tordera, km 5,4
17300 - Blanes
Tel.: + 34 972 354 440 / 606 732 966 / 608 720 733
[email protected]
www.espaipadelblanes.com
Av. Vila de Madrid, 30
17300 - Blanes
Tel.: + 34 972 332 801
[email protected]
www.barcarlo.com
4,9
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
Mc Donald’s
Ctra. accés Costa Brava, km 5
17300 - Blanes
Restaurant Can Bruno
Tel.: + 34 972 352 895
Camí Vell del Vilar, 100
17300 - Blanes
3,65
Tel.: 972 330 586
[email protected]
8-12
Restaurant Can Ton
Restaurant El Ventall
C/ Sant Andreu de la
Palomera, 4
17300 - Blanes
Ctra. de Blanes a Lloret, s/n
17300 - Blanes
Tel.: + 34 972 334 938
Tel.: + 34 972 339 281
[email protected]
www.elventall.com
10
12,5
Restaurant El Vilar
Restaurant Laia
C/ Josep Tarradellas, 20
17300 - Blanes
Pg. Marina, 16
17300 - Blanes
Tel.: 972 332 287
9
Tel.: + 34 972 333 224
11
Restaurant S’abanell
Restaurant Bampi
Pg. S’Abanell, 22
17300 - Blanes
Av. Vila de Madrid, s/n
17300 - Blanes
Tel.: 972 350 928
6
92
Tel.: +34 972 350 177
[email protected]
9,3
93
Costa Brava Lloret de Mar
Lloret de Mar
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
www.lloretdemar.org
Av. de les Alegries, 3
Tel. + 34 972 365 788
Fergus Plaça Paris
Pl. Paris, 5
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 364 558
[email protected]
www.hotelplazaparis.com
146
0,3
240
0,35
6
285
0,6
7
7
Anabel
C/ Felicia Serra, 10
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 366 200
[email protected]
www.hotelanabel.com
Costa Encantada
Si una paraula defineix aquesta
població marinera és diversió. Diverses
formes de gaudir de les vacances
es donen la mà a Lloret de Mar. El
municipi amb més places hoteleres
de Catalunya ofereix platges amb
tots els serveis per a tota la família,
cales típiques de la Costa Brava i els
magnífics jardins noucentistes de
Santa Clotilde. La població disposa
d’un dels parcs aquàtics més divertits,
com és Water World i tot d’atraccions
infantils, com el mini-club a la Platja de
Lloret i a la de Fenals, un parc inspirat
en el món dels gnoms, minigolf, etc.
Si una palabra define a esta población
marinera, es diversión. Varias formas
de disfrutar de las vacaciones se
dan la mano en Lloret de Mar. El
municipio con más plazas hoteleras
de Catalunya ofrece playas con todos
los servicios, calas típicas de la Costa
Brava y los magníficos jardines de
Santa Clotilde. La población cuenta
con uno de los parques acuáticos
más divertidos, el Water World, y
muchas atracciones infantiles, como
el mini-club de la Playa de Lloret y la
de Fenals, un parque inspirado en el
mundo de los nomos, etc.
If there’s one word that defines this
seaside town, it’s fun. There are many
ways to enjoy your holidays in Lloret
de Mar. The town with the most
hotel accommodation in Catalonia
has beaches that offer services for
the whole family, the coves typical of
the Costa Brava and the magnificent
Santa Clotilde gardens from the turn
of the 20th century. The town also has
one of the most enjoyable water parks,
Water World, and many children’s
attractions such as the mini clubs at
Lloret and Fenals beaches, a gnomethemed park, bowling, mini golf, etc.
Camí de Sta. Cristina a les Alegríes s/n
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 368 310
[email protected]
[email protected]
www.marsolhotel.com
Evenia Olympic Palace
C/ Senyora de Rossell, s/n
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 374 444
[email protected]
www.eveniahotels.com
167
94
0,8
7
95
Lloret de Mar Costa Brava
Costa Brava Lloret de Mar
Evenia Olympic Suites
H Top Royal Beach
C/ Senyora de Rossell, s/n
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 361 500
[email protected]
www.eveniahotels.com
Av. Amèrica, 15-23
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 365 860
[email protected]
www.htophotels.com
162
0,8
7
Gran Garbí
H Top Royal Star
C/ Potosí, s/n
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 367 704
[email protected]
www.hotelesgarbi.com
Av. Vila de Blanes, 70
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 365 512
[email protected]
www.htophotels.com
268
0,2
10
397
Guitart Gold Central Park Resort & Spa
373
0,1
0,5
6
6
Guitard Monterrey
C/ Constantí Ribalaigua, 7
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 347 034
[email protected]
www.guitarthotels.com
200
0,3
7
Olympic Garden
Maria del Mar
C/ Ponent, 11
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 364 289
[email protected]
www.hotelmariadelmar.net
54
96
0,3
0,1
97
Lloret de Mar Costa Brava
Costa Brava Lloret de Mar
Olympic Park
Xaine Park
Av. Just Marlès, 41
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 364 250
[email protected]
www.xaine.com
187
0,2
7
386
0,6
6
36
0,4
6
Samba
Rosamar & Spa
C/ Francesc Cambó, 10
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 365 650
[email protected]
www.sambahotels.com
Av. Pau Casals, 8-10
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 364 650
[email protected]
www.rosamarhotels.com
267
0,01
7
Hotel Fenals Garden
Rosamar Garden Resort
Av. Magnòlia, 24
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 365 266
[email protected]
www.rosamarhotels.com
350
0,02
7
Surf-Mar
Allotjaments  Pensions i hostals
Alojamientos  Pensiones y hostales
Accomodation  Guesthouses and hostels
C/ Ramon Casas, 9
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 365 362
[email protected]
www.sambahotels.com
Vila del Mar
C/ Vila, 55
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 364 192
[email protected]
www.hostaldestrajo.com
216
98
0,01
6
99
Lloret de Mar Costa Brava
Costa Brava Lloret de Mar
Càmping Tucan
Allotjaments  Apartaments turístics
Alojamientos  Apartamentos turísticos
Accomodation  Tourist apartments
Ctra. de Blanes a Lloret
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 369 965
[email protected]
www.campingtucan.com
Apartaments Albamar
Platja Santa Cristina, s/n
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 364 823
[email protected]
www.albamar.com
80
27
0,2
116
0,6
5
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
5
Apartamentos Eldorado
Water World
C/ Antillas, 5
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 369 330
[email protected]
www.eldorado-lloret.com
Ctra. de Vidreres, km. 1,2 · Apartat de Correus 350
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 368 613
[email protected]
www.waterworld.es
0,1
6
Piscines d’onades, rius ràpids, kamikazes o les fantàstiques pistes toves.
Piscinas de olas, ríos rápidos, kamikazes o las fantásticas pistas blandas.
Anglès
Apartaments Xaine Sun
C/ Ponent, 2
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 360 656
[email protected]
www.xaine.com
48
0,2
7
Allotjaments  Càmpings
Alojamientos  Cámpings
Accomodation  Camp sites
1
Santa Elena-Ciutat
Arbreaventura.com
Av. Vila de Blanes, 166-170
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 364 009
www.campingsantaelena.com
Crta. Lloret a Blanes, s/n (rotonda Sta. Cristina dins complex Gnomo-Park)
17310 - Lloret de Mar
Tel.: 639 302 112
[email protected]
www.arbreaventura.com
5
8
Parc d’aventura als arbres. Diversió assegurada per a
tots els públics, des dels 3 als 99 anys.
Parque de aventura en los árboles. Diversión asegurada
para todos desde 3 hasta 99 años.
Anglès
101
100
520
0,9
6
101
Lloret de Mar Costa Brava
Costa Brava Lloret de Mar
Gnomo Park
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
Ctra. de Lloret a Blanes, s/n
(rotonda platja de Sta. Cristina)
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 368 080
[email protected]
www.gnomo-park.com
1
5
Restaurant Pinocchio
Restaurant Albamar
C/ Josep Tarradellas, s/n
17310 - Lloret de Mar
Platja Santa Cristina, s/n
17310 - Lloret de Mar
Tel.: +34 972 361 178
Tel.: + 34 972 364 823
[email protected]
www.albamar.com
7
Jardins de Santa Clotilde
Paratge de Sta. Clotilde, s/n
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 370 471
[email protected]
www.lloretdemar.org
8
Visites guiades.
Visitas guiadas.
Guided tours.
0,01
9
Restaurant i Bar Can Guidet
Pizzeria Restaurant Rosanna
Mas Guidet, 25
17310 - Lloret de Mar
Pg. Agustí Font, 22
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 371 659
[email protected]
Tel.: + 34 972 366 204
[email protected]
5
Bowling Lloret
11
Av. Vila de Blanes, 32
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 362 077
[email protected]
www.bowlinglloret.cat
8
Restaurant Can Sabata
Restaurante Bar El Toro
Camí de l’àngel, 6
17310 - Lloret de Mar
Av. Vila de Blanes, 8
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 369 492
Tel.: + 34 972 372 904
Museu dels Gats
9
C/ Sant Albert, 10
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 361 572 / +34 972 366 266
[email protected]
www.catsmuseum.com
La Cuina d’En Pedro
0,1
102
7,5
Blanco y Negro
8,5
103
Lloret de Mar Costa Brava
Costa Brava Lloret de Mar
Restaurant La Fusta
Restaurant Mas Romeu
C/ Hospital Vell, 8
17310 - Lloret de Mar
Av. Mas Romeu, 1
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 367 166
[email protected]
Tel.: + 34 972 367 963
[email protected]
www.masromeu.com
Oferta cultural
Oferta cultural
Cultural life
Museu del Mar
Pg. Camprodon i Arrieta, 1
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 364 454
[email protected]
www.lloretdemar.org
7,3
Burger King
C/ Camprodon i Arrieta, 38
17310 - Lloret de Mar
Av. Just i Marlès, 49
17310 - Lloret de Mar
6,35
Visitas guiadas.
Guided tours.
Punta de Fenals, s/n
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 365 788
[email protected]
www.lloretdemar.org
Tel.: +34 972 364 214
[email protected]
Biblioteca
Pl. Mossèn Pere Torrent, 1
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 349 055
www.lloretdemar.org
Activitats infantils.
Actividades infantiles.
Children’s activities.
3,5
Restaurant El Trull
Pl. Nacions Unides, s/n
17310 - Lloret de Mar
Visites guiades.
9,5
Pizzeria Athene di Napoli
Tel.: + 34 972 364 475
[email protected]
www.athenehotels.com
Castell de Sant Joan
L’arrosseria de Fenals
Tel.: + 34 972 364 928
[email protected]
www.eltrull.com
10
Restaurant Orient Express
Pg. Agustí Font, 12
17310 - Lloret de Mar
7
104
Tel.: + 34 972 367 350
[email protected]
www.orientespresslloretdemar.
com
Restaurant Sybius
Cala Canyelles
Av. Cala Canyelles, 2 (Urb. Cala
Canyelles)
17310 - Lloret de Mar
Tel.: + 34 972 371 201
[email protected]
com
www.restaurantcalacanyelles.com
9
105
Costa Brava Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
www.visitguixols.com
Pl. del Monestir s/n
Tel. + 34 972 820 051
Can Segura
Hostal del Mar
S’Agaró Mar Hotel
La seva façana marítima, amb
platges i cales de gran bellesa,
i el segell que l’acredita com a
Destinació de Turisme Familiar
garanteixen un dels millors
llocs del litoral gironí per passar
unes vacances agradables en
companyia dels éssers més
estimats. Enclavada al cor de la
Costa Brava, és un important
nucli turístic d’un pronunciat
caràcter familiar.
106
Su fachada marítima, con playas
y calas de ensueño, y el sello
que lo acredita como Destino
de Turismo Familiar, garantizan
uno de los mejores lugares del
litoral gerundense para pasar
unas vacaciones agradables
en compañía de los seres
más queridos. Enclavada en
el corazón de la Costa Brava,
constituye un importante núcleo
turístico de carácter familiar.
Anglès
Allotjaments  Pensions i hostals
Alojamientos  Pensiones y hostales
Accomodation  Guesthouses and hostels
Zurich
107
Sant Feliu de Guíxols Costa Brava
Allotjaments  Apartaments turístics
Alojamientos  Apartamentos turísticos
Accomodation  Tourist apartments
Mercedes I
Mercedes II
Costa Brava Sant Feliu de Guíxols
Allotjaments  Càmpings
Alojamientos  Cámpings
Accomodation  Camp sites
Bungalodge Sant Pol & Spa 2ª cat.
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
Barcarola
Can Nadeu
C/ Pau Picasso, 1 a 19
17248 s’Agaró
Tel.: +34 972 326 932
[email protected]
www.barcarola.com
C/ Sant Domènec, 5
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Tel. +34 972 32 27 33
[email protected]
www.cannadeu.com
Allotjaments  Establiment d’ús turístic
Alojamientos  Establecimiento de uso turístico
Accomodation  Tourist dwellings
Estel
7,5
Can Salvi
8
Can Segura
Pg. del Mar, 23
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Tel.: +34 972 32 10 13
[email protected]
www.restaurantcansalvi.
com
10
Vil·les Brusi
Casino La Constància
Cau del Pescador
Rbla. Portalet, 1
17220 - Sant Feliu de Guíxols
C/ Sant Domènech, 11
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Tel.: +34 972 32 73 72
[email protected]
com
www.noucasinolaconstancia
.com
10
108
Tel.: +34 972 32 40 52
[email protected]
www.caudelpescador.com
7-17
109
Sant Feliu de Guíxols Costa Brava
Costa Brava Sant Feliu de Guíxols
Extremeño
La Gaviota
Granada, 18
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Tel.: +34 972 32 23 56
[email protected]
Rbla. Antoni Vidal, 40
17220 - Sant Feliu de Guíxols
6
Pl. Sant Pere, 1
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Esplanada del port, s/n
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Tel.: +34 972 321 700
[email protected]
www.cnsfg.cat
0,3
Tel.: +34 972 82 08 03
[email protected]
www.lalocandadinonnaflo.
com
La Taverna del Mar
Dive Different
Platja de Sant Pol, s/n
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Parc de les Dunes - Platja de Sant Pol
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Tel.: +34 650 838 209
[email protected]
www.divedifferent.com
10
Tel.: +34 972 82 16 69
[email protected]
www.latavernadelmar.cat
23
0
20
Marabú
Sa Marinada
Tel. +34 972 321 023
[email protected]
www.restaurantmarabu.
com
10
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
Bravamar
Tel.: + 34 972 324 614
[email protected]
www.barlagaviota.com
9
La Locanda
Pg. del mar, 35
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Club Nàutic Sant Feliu
Pl. del Fortim, s/n
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Giravolt Parc
Tel.: +34 972 32 38 00
[email protected]
www.samarinada.com
Jardins Juli Garreta, s/n
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Tel.: + 34 630 07 33 25
[email protected]
0,01
23
0
23
10
Escola Vela Força 3
Jardins Juli Garreta, s/n
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Tel.: + 34 617 870 074
forç[email protected]
www.força3.net
Avda. del forti, s/n
17220 - Sant Feliu de Guixols
Tel.: +34 667 769 180
[email protected]
www.bravamar.net
110
111
Sant Feliu de Guíxols Costa Brava
Costa Brava Sant Feliu de Guíxols
Esquitx
Nin’s
Pg. dels Guíxols, 16
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Tel.: +34 972 82 21 37 / 679 781 130
[email protected]
www.esquitxlleure.com
C/ Joan Camisó, 28
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Tel.: +34 972 82 08 58
0,1
0,1
2
Estació Nàutica de Sant Feliu de Guíxols
Parc Aventura
Tinglado del Port, s/n
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Tel.: +34 637 096 037
[email protected]
www.enguixolscostabrava.com
Ctra. de Sant Feliu a Tossa de Mar, km 4,200
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Tel.: + 34 637 431 577 / 637431579
[email protected]
www.santfeliuparcaventura.com
0,3
23
8
30
Piscis Diving
Fada Iris
C/ Colom, s/n (Local 29)
17220 - Sant Feliu de Guixols
Tel.: +34 617 88 54 54
[email protected]
www.piscisdiving.com
2
0,25
23
La Milana
Oferta cultural
Oferta cultural
Cultural life
C/Girona, 40
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Tel.: +34 872 50 07 03
[email protected]
www.espailamilana.cat
0,4
Espai Carmen Thyssen Kids
Museu de la Joguina
Pl. del Monestir, s/n
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Tel.: +34 972 82 00 51
[email protected]
www.espaicarmenthyssen.com
Rbla. Vidal, 50
17220 - Sant Feliu de Guíxols
Tel.: +34 972 82 22 49
[email protected]
www.museudelajoguina.cat
23
0,1
112
30
23
0,2
23
113
Costa Brava Castell - Platja d’Aro
Castell - Platja d’Aro
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
www.platjadaro.com
C/ Mn. Cinto Verdaguer, 4
Tel. + 34 972 817 179
Aromar
Pg. Marítim, 106
17250 - Platja d’Aro
Tel.: + 34 972 817 054
[email protected]
www.hotelaromar.com
155
0
200
0,4
30
H Top Platja Park
Av. Strassburg, 10
17250 - Platja d’Aro
Tel.: + 34 972 829 806
[email protected]
www.htophotels.com
NM Suites Hotel
Av. Onze de Setembre, 70
17250 - Platja d’Aro
Tel.: + 34 972 825 770
[email protected]
www.nm-suites.com
A la Costa Brava no només es respira
calma i tranquil·litat. A Platja d’Aro
el dia a dia és ple d’activitats de
tota mena: oci per a totes les edats,
activitats infantils, parcs aquàtics,
bowling, cinemes, un ampli ventall
de comerços... I per descomptat
platges inacabables i petites cales
per descobrir als seus voltants. A
més, compta amb un gran catàleg
d’allotjaments per a viure una estança
ben activa al bell mig de la Costa
Brava.
En la Costa Brava no solo se respira
calma y tranquilidad. En Platja d’Aro
el día a día está lleno de actividades
de todo tipo: ocio para todas las
edades, actividades infantiles,
parques acuáticos, Bowling, cines,
un amplio abanico de comercios… Y
por supuesto, playas inacabables y
pequeñas calas para descubrir en sus
alrededores. Además cuenta con un
gran catálogo de alojamientos para
vivir una estancia activa en el centro de
la Costa Brava.
The Costa Brava isn’t just about peace
and tranquillity. In Platja d’Aro there are
all kinds of activities going on every day
for all ages: children’s activities, water
parks, bowling, cinemas, a wide range
of shops... and of course endless
beaches and small coves nearby to
explore. There’s also a great variety
of accommodation on offer to enjoy
an active holiday in the centre of the
Costa Brava.
39
24
Caleta Palace
Av. Cavall Bernat, 122
17250 - Platja d’Aro
Tel.: + 34 972 829 810
[email protected]
www.htophotels.com
300
114
0,08
0
115
Castell - Platja d’Aro Costa Brava
Costa Brava Castell - Platja d’Aro
Planamar
Valldaro
Pg. del Mar, 82
17250 - Platja d’Aro
Tel.: + 34 972 817 177
[email protected]
www.planamar.com
Camí vell, 63
17250 - Platja d’Aro
Tel.: + 34 972 817 515
[email protected]
www.valldaro.com
82
0
17
150
Allotjaments  Apartaments turístics
Alojamientos  Apartamentos turísticos
Accomodation  Tourist apartments
1050
1
35
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
Goetten
Aquadiver
Av. Madrid, 21
17250 - Platja d’Aro
Tel.: + 34 972 818 508
[email protected]
www.goetten.es
Ctra. Circumval·lació, s/n
17250 - Platja d’Aro
Tel.: + 34 972 828 283
[email protected]
www.aquadiver.com
101
L’Aquadiver de Platja d’Aro és una experiència d’oci única. El parc disposa
d’atraccions per a tota la família, com ara piscina d’onades, àrea infantil o
descens de pistes toves, a més d’una nova atracció infantil, el Kids River, un
riu per als més menuts. També té serveis per a la comoditat de les famílies,
com restaurant, pinedes y zones de pícnic.
0,3
Les Palmeres
Aquadiver de Platja d’Aro constituye una experiencia de ocio única. El parque
cuenta con atracciones para toda la familia, como piscinas de olas, área
infantil o descenso de pistas blandas, además de una nueva atracción infantil,
el Kids River, un río para los más pequeños. También dispone de servicios
para la comodidad de las familias, como restaurante, pinedas y zonas de
pícnic.
Av. Verona Terol, 23
17250 Platja d’Aro
Tel.: + 34 972 817 710
[email protected]
www.lespalmeres.net
Anglès
0,2
Allotjaments  Càmpings
Alojamientos  Cámpings
Accomodation  Camp sites
1
8,2
Bowling d’Aro
Riembau
Parc d’Aro, s/n
17250 - Platja d’Aro
Tel.: + 34 972 828 109
[email protected]
C/ Santiago Rusiñol, s/n
17250 - Platja d’Aro
Tel.: + 34 972 817 123
[email protected]
www.riembau.com
64
116
25
1200
1
15
117
Castell - Platja d’Aro Costa Brava
Costa Brava Castell - Platja d’Aro
Ictinio
Restaurant Don Quijote
Restaurant Don Eduardo
Av. Verona Terol, 5
17250 - Platja d’Aro
Tel.: + 34 670 001 742
[email protected]
www.ictino.com
Església, 60
17250 - Platja d’Aro
Pg. Marítim, 68
17250 - Platja d’Aro
Tel.: + 34 972 818 134
[email protected]
www.restaurantdonquijote.
com
Centre de submarinisme.
Tel.: + 34 972 825 670
Centro de submarinismo.
Scuba-diving centre.
8,5
0,2
12
PP’S Park
Restaurant El Racó
Av. s’Agaró, 106
17250 - Platja d’Aro
Tel.: + 34 649 962 963
[email protected]
www.ppspark.com
Av. Cavall Bernat, 49
17250 - Platja d’Aro
Restaurant Els Estanys
Tel.: + 34 972 819 409
[email protected]
www.elraco.com
Parc d’actraccions infantils.
Parque de atracciones infantiles.
Amusement park for children.
9,5
0,15
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
McDonald’s
Restaurant La Pizza
Restaurant La Tisana
Parc d’Aro - Santiago Rusiñol
17250 - Platja d’Aro
Pg. Marítim, 72
17250 - Platja d’Aro
Restaurant Aradi
Av. s’Agaro, 1
17250 - Platja d’Aro
Tel.: + 34 972 817 263
[email protected]
Av. Cavall Bernat, 115
17250 - Platja d’Aro
Tel.: + 34 972 826 316
[email protected]
www.parcdaro.com
Tel.: + 34 972 816 931
Tel.: + 34 972 817 376
[email protected]
www.restaurantaradi.com
6,5
3,75
15
7,75
Oferta cultural
Oferta cultural
Cultural life
Restaurant Bon dia
Restaurant Can Feliu
Biblioteca Mercè Rodoreda
Parc dels Estanys
Pl. Europa, 7
17250 - Platja d’Aro
Av. Reina Fabiola, 1-2
17250 - Platja d’Aro
Av. de Fanals, 13
17250 - Platja d’Aro
Tel.: + 34 972 825 491
[email protected]
www.platjadaro.com
Roma - Av.París s/n
17250 - Platja d’Aro
Tel.: + 34 972 817 284
[email protected]
www.platjadaro.com
Tel.: + 34 972 826 736
[email protected]
7,5
118
Tel.: + 34 972 817 738
[email protected]
www.restaurantfeliu.com
Activitats infantils.
Actividades infantiles.
Children’s activities.
8
119
Costa Brava Calonge - Sant Antoni
Calonge - Sant Antoni
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
www.calonge-santantoni.com
Av. Catalunya, 26
Tel. + 34 972 661 714
Silken Park Hotel San Jorge
Av. Andorra, 28
17251 - Calonge
Tel.: + 34 972 652 311
[email protected]
www.parkhotelsanjorge.com
121
0,02
35
Aubi
C/ Sant Antoni, 253
17252 - Sant Antoni de Calonge
Tel.: + 34 972 651 011
[email protected]
www.hotelaubi.com
70
0,05
35
29
0,01
35
12
0,05
35
Maria Teresa
Pg. Josep Mundet, 3
17252 - Sant Antoni de Calonge
Tel.: + 34 972 651 064
[email protected]
www.hotelmariateresa.com
Calonge a l’interior i Sant Antoni a
la costa formen un municipi amb
tot el necessari per a gaudir d’unes
vacances perfectes en família. Les
extenses platges de Sant Antoni
compten amb espai i instal·lacions
per a gaudir de la calma del mar i de
l’activitat dels esports nàutics. Per
la seva banda, Calonge aporta tot
l’encant d’una població amb sabor
medieval, visible en edificacions com
l’església de Sant Martí o el castell
medieval. Una gran opció per a gaudir
de la costa en família és recorrent el
camí de ronda.
120
Calonge en el interior y Sant Antoni
en la costa, forman un municipio con
todo lo necesario para disfrutar de
unas vacaciones perfectas en familia.
Las extensas playas de Sant Antoni
cuenta con espacio e instalaciones
para disfrutar de la calma del mar y de
la actividad de los deportes náuticos.
Por su parte, Calonge aporta todo el
encanto de una población con sabor
medieval visible en edificaciones
como la iglesia de Sant Martí o el
castillo medieval. Una gran opción
para disfrutar de la costa en familia es
recorrer el camino de ronda.
Calonge, inland, and Sant Antoni, on
the coast, together offer everything
you need to enjoy a perfect family
holiday. Sant Antoni’s long beaches
have the space and facilities to enjoy
the peacefulness of the sea as well as
water sports. Whereas Calonge offers
all the charm of a town with buildings
that date from the Middle Ages, such
as the Sant Martí church and the
medieval castle. A great way to enjoy
the Costa Brava with your family is to
explore it on foot following the Camino
de Ronda path that runs along the
coast.
Allotjaments  Pensions i hostals
Alojamientos  Pensiones y hostales
Accomodation  Guesthouses and hostels
Can Fabrellas
C/ Vermell, 25
17252 - Sant Antoni de Calonge
Tel.: + 34 972 651 014
[email protected]
www.canfabrellas.com
121
Calonge - Sant Antoni Costa Brava
Costa Brava Calonge - Sant Antoni
Allotjaments  Càmpings
Alojamientos  Cámpings
Accomodation  Camp sites
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
Cala Gogó
Restaurant Can Muni
Restaurant Guillermo
Av. Andorra, 13
17251 - Calonge
Tel.: + 34 972 651 564
[email protected]
www.calagogo.cat
C/ Major, 7
17251 - Calonge
Pg. Josep Mundet, 57
17252 - Sant Antoni de
Calonge
190
869
0
35
Restaurant Refugi de
Pescadors
Av. Andorra, 9
17251 - Calonge
Tel.: + 34 972 651 233 / + 34 972 652 507
[email protected]
www.intercalonge.com
Pg. Josep Mundet, 55
17252 - Sant Antoni de
Calonge
98
771
0,5
Hípica Unicorn
Actividades con animales
equinos para todas las edades
y niveles de equitación.
Actividades ecuestres, rutas a
caballo por las Gavarres, paseo
en pony para los más pequeños,
clases de doma y salto.
Escola per a joves i adults, i
classes particulars. Colònies
de tennis, pàdel i anglès. Mini
tennis. Lloguer de pistes y
botiga.
Tel.: + 34 972 65 10 61
[email protected]
Escuela para jóvenes y adultos, y
clases particulares. Convivencias
de tenis, pádel e inglés. Mini
tenis. Alquiler de pistas y tienda.
Restaurant Mundet
Restaurant Rio de Oro
Pg. Josep Mundet, 70
17252 - Sant Antoni de
Calonge
Urb. Rio de Oro. C. Olivera, 1
17251 - Calonge
Tel.: + 34 972 652 514
Tel.: + 34 972 650 537
[email protected]
com
Restaurant Simon
Restaurant Serrano
Pg. Josep Mundet, 53
17252 - Sant Antoni de
Calonge
Pg. Josep Mundet, 17
17252 - Sant Antoni de
Calonge
Tel.: + 34 972 652 322
[email protected]
Tel.: + 34 972 652 182
Anglès
15
122
Av. Catalunya, 30
17252 - Sant Antoni de
Calonge
Anglès
Tennis Piper’s
Av. Unió, 53
17251 - Calonge
Tel.: + 34 972 650 703 / 669 298 671
[email protected]
www.tennispadelpipers.com
Tel.: + 34 972 650 664
[email protected]
www.refugidepescadors.
com
Restaurant Costa Brava
30
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
Activitats amb animals equins
per a totes les edats i nivells
d’equitació. Activitats eqüestres,
rutes a cavall per les Gavarres,
paseig en poni per als més
menuts, classes de doma i salt.
Tel.: + 34 972 650 564
[email protected]
www.restaurantguillermo.
com
17
Internacional Calonge
Mas Muni, s/n
17251 - Calonge
Tel.: + 34 679 107 222
[email protected]
www.hipicaunicorn.com
Tel.: + 34 972 650 220
[email protected]
15
123
Calonge - Sant Antoni Costa Brava
Chiringito Blue Fish
Costa Brava Calonge - Sant Antoni
Chiringito Ancora
Restaurant Nautilus
Pg. Josep Mundet, 20
17252 - Sant Antoni de Calonge
Tel.: + 34 972 660 023
[email protected]
8
Oferta cultural
Oferta cultural
Cultural life
Biblioteca Pere Caner
Biblioteca Sant Antoni
C/ Sant Joan o de l’educació, 26
17251 - Calonge
Tel.: + 34 972 609 444
[email protected]
C/ Sant Antoni, 56
17252 - Sant Antoni de Calonge
Tel.: + 34 972 60 94 08
[email protected]
Activitats infantils.
Actividades infantiles.
Children’s activities.
Teatre Fontova
C/ Anselm Clavé, s/n
17251 - Calonge
Tel.: + 34 972 660 481
[email protected]
124
Activitats infantils.
Actividades infantiles.
Children’s activities.
Teatre Mundet
Activitats infantils.
Actividades infantiles.
Children’s activities.
C/ Garbí, s/n
17252 - Sant Antoni de Calonge
Tel.: + 34 972 660 481
[email protected]
125
Costa Brava Torroella de Montgrí - l’Estartit
Torroella de Montgrí l’Estartit
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
www.visitestartit.com
Pg. Marítim, s/n
Tel. + 34 972 751 910
Medes II
Guillem de Montgrí, 38
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 750 880
[email protected]
www.hotelmedes.com
53
0,3
20
Nereida
Avinguda de Grècia, 61
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 750 775
[email protected]
www.hotelnereida.com
68
0,3
153
0,05
20
49
0,3
20
18
Panorama
Avinguda de Grècia, 5
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 751 092
[email protected]
www.hotelpanoramaestartit.com
La situació geogràfica de Torroella
de Montgrí – l’Estartit, al centre de la
Costa Brava i dins del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i
el clima fan d’aquest municipi un lloc
privilegiat i ideal per passar-ho d’allò
més bé realitzant tots tipus d’activitats
en família, com submarinisme,
snorkeling a les Illes Medes, caiac de
mar, excursions en vaixell on es pot
veure el fons marí, excursions a cavall,
rutes a peu i en bicicleta i gaudir d’una
gran varietat de paisatges naturals i
culturals.
126
La situación geográfica de Torroella
de Montgrí – l’Estartit, en pleno centro
de la Costa Brava y dentro del Parque
Natural del Montgrí, las Illes Medes y
el Baix Ter y el clima hacen de este
municipio un lugar privilegiado e ideal
para pasárselo bien realizando todo
tipo de actividades en familia como
submarinismo, snorkeling en las Illes
Medes, kayak de mar, excursiones en
barco en las que se puede ver el fondo
marino, excursiones a caballo, rutas
a pie y en bicicleta y disfrutar de una
gran variedad de paisajes naturales y
culturales.
Torroella de Montgrí – l’Estartit is
situated in the centre of the Costa
Brava and within the Montgrí, Medes
Islands and Baix Ter Natural Park.
Its geographical location and climate
make it an ideal place to have fun
doing all kinds of family activities
such as scuba-diving, snorkelling off
the Medes Islands, sea kayaking,
excursions by glass-bottom boat and
on horseback, and following walking
and cycling trails. There are also a
great variety of natural landscapes and
cultural highlights to enjoy.
Les Illes
Illes, 55
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 751 239
[email protected]
www.hotellesilles.com
127
Torroella de Montgrí - l’Estartit Costa Brava
Costa Brava Torroella de Montgrí - l’Estartit
Picasso
Miami
La Gola del Ter, s/n
17258 - Torroella de Montgrí
Tel.: + 34 972 757 572
[email protected]
www.hotelpicasso.net
De la Devesa, 23-25
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 751 059
[email protected]
www.silvia-serra.com
17
0,25
44
0,45
40
12
170
0,8
25
1
20
20
Allotjaments  Càmpings
Alojamientos  Cámpings
Accomodation  Camp sites
Coll
Les Medes
Paratge Camp de l’Arbre, s/n
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 751 805
[email protected]
www.campinglesmedes.com
Allotjaments  Apartament turístics
Alojamientos  Apartamentos turísticos
Accomodation  Tourist apartments
l’Empordà
Can Pau
Ctra Torroella - l’Estartit km. 4,8
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 750 649
[email protected]
www.campingemporda.com
Ctra. Torroella, 14
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 751 679
[email protected]
www.canpau.cat
9
6
0,2
Festamar
Oferta cultural
Oferta cultural
Cultural life
AeroClub ULM l’Estartit
Camí Puig de les Llagostes, s/n
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 667 720 481
[email protected]
www.ultraligeros.net
Av. Costa Brava, 16
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 751 361
[email protected]
www.festamar.com
99
128
250
Vols de prova, escola de pilots
y sortides aéries per la Costa
Brava.
Vuelos de prueba, escuela de
pilotos y excursiones aéreas por
la Costa Brava.
Anglès
0,2
129
Torroella de Montgrí - l’Estartit Costa Brava
Costa Brava Torroella de Montgrí - l’Estartit
Club Nàutic
Hípica Mas Paguina · Club Hípica
l’Estartit
Camí de la Gola, 43
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 751 472
[email protected]
www.hipicamaspaguina.com
Activitats amb animals equins
per a totes les edats i nivells
d’equitació.
Actividades con animales
equinos para todas las edades y
niveles de equitación.
0,4
Anglès
Un creuer pel fons del mar que
ofereix una visió excepcional del
fons marí de les Illes Medes.
Centre d’immersió, cursos de
busseig i submarinisme. Lloguer
de material.
Un crucero por el fondo del
mar que ofrece una visión
excepcional del fondo marino de
las Illes Medes.
Anglès
130
anglès
Pg. Marítim, 13
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 752 043
[email protected]
www.medaqua.com
Centre d’immersió, cursos de
busseig i submarinisme. Lloguer
de material.
Centro de inmersión, cursos de
buceo y submarinismo. Alquiler
de material.
Anglès
Estació Nàutica l’Estartit-Illes Medes
Centro de inmersión, cursos de
buceo y submarinismo. Alquiler
de material.
Anglès
De la Platja, 10-12
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 750 699
[email protected]
www.enestartit.com
Reserves i assessorament en
activitats nàutiques i experiències
de turisme actiu.
Reservas y asesoría en
actividades náuticas y
experiencias de turismo activo.
Anglès
Parc d’atraccions per a totes
les edats.
Parque de atracciones para
todas las edades.
Anglès
Jocs i Atraccions
Busseig Les Illes
Illes, 55
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 751 239
[email protected]
www.hotellesilles.com
Todo tipo de actividades y
experiencias relacionadas con
el mar.
Medaqua
Diving Center Rei del Mar
Av. De Grècia, 5
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 751 392
[email protected]
www.elreidelmar.com
Tot tipus d’activitats i
experiències relacionades amb
el mar.
20
L’Aventura del Nautilus
Passeig Marítim, 23
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 751 489
[email protected]
www.nautilus.es
Pg. Marítim, s/n
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 751 402
[email protected]
www.cnestartit.es
Ctra. de Torroella a l’Estartit, km 5
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 751 006
[email protected]
Centre d’immersió, cursos de
busseig i submarinisme. Lloguer
de material.
Centro de inmersión, cursos de
buceo y submarinismo. Alquiler
de material.
Anglès
131
Torroella de Montgrí - l’Estartit Costa Brava
Costa Brava Torroella de Montgrí - l’Estartit
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
Bodega Can Falet
Restaurant Alba
Illes, 33
17258 - l’Estartit
Pl. de l’Església, 2
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 750 605
[email protected]
www.canfalet.com
Tel.: + 34 972 751 422
[email protected]
8,50
8
Restaurant Alauda
Restaurant Els Arquets
Ctra. de Torroella a l’Estartit,
km 5,2
17258 - l’Estartit
Passeig Marítim, 21
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 751 006
[email protected]
6
Tel.: + 34 972 751 868
7,50
Restaurant La Gaviota
Pg. Marítim, 92
17258 - l’Estartit
Tel.: + 34 972 752 019
[email protected]
14,3
Oferta cultural
Oferta cultural
Cultural life
Museu de la Mediterrània
Ullà, 27-31
17257 - Torroella de Montgrí
Tel.: + 34 972 755 180
[email protected]
www.museudelamediterrania.cat
Activitats infantils.
Actividades infantiles.
Children’s activities.
132
133
Costa Brava Roses
Roses
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
www.visit.roses.cat
Av. Rhode, 77-79
Tel. + 34 902 10 36 36
Mediterraneo Park
C/ Quevedo, s/n
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 256 300
[email protected]
www.hotelsmediterraneo.com
200
0,18
15
135
0,01
18
36
0,15
18
Cala Montjoi
Monterrey
Pg. Marítim, 72
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 257 650
[email protected]
www.hotelmonterreyroses.com
A la badia de Roses hi trobem natura
a tots nivells. Les platges d’aigua
cristal·lina recomanables per fer
snorkel en família contrasten amb
l’entorn sorprenent del Parc Natural
del Cap de Creus i dels Aiguamolls
de l’Empordà. La seva descoberta es
pot fer amb excursions en vaixell de
visió submarina, amb rutes en bici,
caiac i excursions amb el tren turístic.
Aquest municipi ofereix una gran
diversitat d’establiments d’allotjament,
restaurants i activitats per a tota la
família gràcies a la seva tradició com a
destinació turística.
134
En la bahía de Roses encontramos
naturaleza en todos sus niveles.
Las playas de agua cristalina
recomendables para hacer snorkel
en familia contrastan con el entorno
sorprendente del Parque Natural
del Cap de Creus y dels Aiguamolls
de l’Empordà. Su descubrimiento
se puede realizar en excursiones en
barco con visión submarina, en rutas
en bici, kayak y excursiones con tren
turístico. Este municipio ofrece una
gran variedad de establecimientos de
alojamiento, restaurantes y actividades
para toda la familia.
In the Bay of Roses you find nature in
all its variety. Beaches with crystalclear water recommended for family
snorkelling contrast with the surprising
landscapes of the Cap de Creus and
Aiguamolls de l’Empordà Natural
Parks. The area can be explored on
excursions by glass-bottom boat,
bicycle, kayak and tourist train.
The town offers a great variety of
accommodation, restaurants and
activities for the whole family thanks
to its long tradition as a tourist
destination.
Ciutadella
C/ Tarragona, 7
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 257 009
[email protected]
www.hotelciutadella.com
135
Roses Costa Brava
Costa Brava Roses
Allotjaments  Pensions i hostals
Alojamientos  Pensiones y hostales
Accomodation  Guesthouses and hostels
Allotjaments  Càmpings
Alojamientos  Cámpings
Accomodation  Camp sites
Novel Risech
Salatà
Av. de Rhode, 183-185
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 256 284
[email protected]
www.hotelsrisech.com
Port Reig, 44
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 256 086
[email protected]
www.campingsalata.com
83
0,02
56
18
Allotjaments  Apartaments turístics
Alojamientos  Apartamentos turísticos
Accomodation  Tourist apartments
174
0,2
18
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
Daniel
Minigolf Greens
Av. de Rhode, 163 baixos
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 257 636
[email protected]
www.inmosantos.com
Pg. Marítim, 10
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 150 786
[email protected]
17
0,5
0
18
18
Aquabrava
Allotjaments  Establiment d’ús turístic
Alojamientos  Establecimiento de uso turístico
Accomodation  Tourist dwellings
Ctra de Cadaqués, km 1
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 254 344
[email protected]
www.aquabrava.com
Santa Maria
Cala Jóncols, 6
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 256 086
[email protected]
www.apartamentsalata.com
Tobogans tortuosos, baixades que semblen no tenir fi, piscines relaxants,
rius a vessar, les zones infantils Tropic Island i Kid’s Lagoon i l’atracció estrella:
la piscina d’onades.
Tortuosos toboganes, inacabables bajadas, piscinas relajantes, ríos
caudalosos, las zonas infantiles Tropic Island y Kid’s Lagoon y la atracción
estrella: la piscina de olas.
Anglès
6
0,15
18
1
136
18
9
137
Roses Costa Brava
Costa Brava Roses
Els Blaus de Roses
Tren Roses Expres
C/ Berlín, 14
17480 - Roses
Tel.: + 34 609 328 177
[email protected]
www.elsblausderoses.com
Pl. de les Botxes, s/n
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 256 625
[email protected]
www.trenrosesexpres.com
0
Anglès
Burricleta
Sortides en catamarà i bateig de
submarinisme.
Salidas en catamarán y bautizo de
submarinismo.
Anglès
0
Racó dels peques
C/ Riera Ginjolers, 89
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 153 925
[email protected]
www.elracodelspeques.wix.com/
elracodelspeques
Excursiones en tren turístico por Roses y el
Parque Natural del Cap de Creus.
18
Roses Serveis Marítims
C/ Eugeni d’Ors, 15
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 152 426
[email protected]
www.rosessub.com
Excursions en tren turístic per Roses i el Parc
Natural del Cap de Creus.
18
Segway
Tallers, celebracions d’aniversari i festes.
Talleres, celebraciones de cumpleaños y
fiestas.
Anglès
7,5
Estació nàutica Roses - Cap de Creus
Av. de Rhode, s/n
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 154 412
[email protected]
www.enroses.com
Minigolf i Parc d’atraccions Salatà
Activitats nàutiques, d’oci, esportives i també
allotjament i restauració.
Actividades náuticas, de ocio, deportivas y
también alojamiento y restauración.
Anglès
0
138
18
139
Roses Costa Brava
Costa Brava Roses
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
Restaurant l’Entrecot
Restaurant Ca la Margarita
Joan Badosa, 9
17480 - Roses
Av. de Rhode, 111
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 254 263
[email protected]
www.lentrecot.com
Tel.: + 34 972 154 265
[email protected]
7,9
6,5
Restaurant Roc-fort
Restaurant El Jabalí
Rda. Miquel Oliva i Prat, 4
17480 - Roses
C/ Rustella, 15
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 257 374
[email protected]
www.roc-fort.cat
7,5
Tel.: + 34 972 256 525 /
972 152 034
[email protected]
www.sodemar.net
12
Restaurant Sodemar
Restaurant l’Estrop
Port de Roses Locals, 5, 6 i 7
17480 - Roses
Av. De Rhode, 149
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 152 034
[email protected]
www.sodemar.es
Tel.: + 34 972 256 007
[email protected]
www.estrop.es
12
Restaurant Dolce Vita
Pl. Catalunya, s/n
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 151 776
12
Oferta cultural
Oferta cultural
Cultural life
Biblioteca Municipal
Espai cultural La Ciutadella
C/ Girona, 22-30
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 150 928
[email protected]
www.roses.cat
Av. de Rhode, s/n
17480 - Roses
Tel.: + 34 972 151 466
[email protected]
www.laciutadella.cat
140
Activitats infantils. Lectura de contes i
cinema infantil.
Actividades infantiles. Lectura de cuentos
y cine infantil.
Children’s activities. Story readings and
children’s films.
Activitats familiars i infantils.
Actividades familiares e infantiles.
Family and children’s activities.
141
Pirineus
DTF Berga / La Vall de Boí / Les Valls d’Àneu
Al Pirineu català es troben
paisatges d’alta muntanya
de gran bellesa i una oferta
d’activitats d’oci abundant i
variada. Els diferents espais
naturals protegits i les onze
pistes d’esquí alpí i nòrdic
ofereixen moltes propostes
suggerents, tant a l’estiu com
a l’hivern, en uns paratges
idíl·lics on les famílies podran
desconnectar de la rutina,
gaudir de la calma i descobrir el
patrimoni de cada lloc.
142
En el Pirineo catalán se
encuentran paisajes de alta
montaña impresionantes y
una oferta de actividades
para disfrutar de la naturaleza
abundante y variada. Los
distintos espacios naturales
y las once pistas de esquí
ofrecen numerosas propuestas
atractivas, tanto en verano
como en invierno, para
desconectar de la rutina, gozar
de la calma y descubrir el
patrimonio de cada lugar.
Anglès
143
Pirineus Berga
Berga
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
www.turismeberga.cat
C/ dels Àngels, 7
Tel.: + 34 +93 821 13 84
Berga Park
Ctra. de Solsona, 1
08600 - Berga
Tel.: + 34 93 821 66 66
[email protected]
www.hotelbergapark.com
56
Estel
Ctra. Sant Fruitós, 39
08600 - Berga
Tel.: + 34 93 821 34 63
[email protected]
www.hotelestel.com
37
HCC Ciutat de Berga
Pg. de la Indústria, 11
08600 - Berga
Tel.: + 34 93 821 44 22
[email protected]
www.hcchotels.es
Berga és un destí molt recomanable
per a aquelles famílies que desitgen
estar en contacte amb la natura,
en un entorn sense aglomeracions.
Les propostes són variades: visitar
el santuari de Queralt, conegut com
“el balcó de Catalunya”, navegar al
pantà de la Baells, visitar el museu
de les mines de Cercs, anar a buscar
bolets a la tardor, o recorrer la xarxa
de senders, a peu, en bicicleta o a
cavall. A l’ombra de la serra de Queralt
i custodiada per la del Cadí, és un
bon campament base per descobrir el
Prepirineu català.
Berga constituye un destino muy
recomendable para aquellas familias
que desean disfrutar de la naturaleza
sin aglomeraciones. Las propuestas
son variadas: visitar el santuario de
Queralt, conocido como “el balcón de
Cataluña”, navegar en el pantano de
la Baells, visitar el museo de las minas
de Cercs, recolectar setas en otoño,
o recorrer la red de senderos, a pie,
en bicileta o a caballo. A la sombra
de la sierra de Queralt y custodiada
por la del Cadí, se trata de un buen
campamento base para descubrir el
Prepirineo catalán.
Anglès
62
Allotjaments  Càmpings
Alojamientos  Cámpings
Accomodation  Camp sites
Aigua d’Ora
Ctra. de Berga a Sant Llorenç de Morunys, km 19,5
08618 - Castellar del Riu
Tel.: + 34 93 821 03 95 / 6
​ 79 533 513
[email protected]
www.aiguadora.com
6
144
170
145
Berga Pirineus
Pirineus Berga
Berga Resort
El Cobert de Vilaformiu
Ctra. C-16, km 96,3
08600 - Berga
Tel.: + 34 93 821 12 50
[email protected]
www.bergaresort.com
Casa Vilaformiu, s/n
08600 - Berga
Tel.: + 34 676 94 94 45
[email protected]
www.vilaformiu.com
24
300
10
50
Casa Gran de Puigventós
Allotjaments  Turisme rural
Alojamientos  Turismo rural
Accomodation  Rural tourism
Masies Puigventós
08618 - Castellar del Riu
Tel.: + 34 93 822 03 65 - 678 428 223
[email protected]
www.puigventos.com
Coberta de cal Llangot
08617 - Capolat
Tel.: + 34 93 822 84 78
[email protected]
www.ruralsantmarco.com
11
Allotjaments  Albergs
Alojamientos  Albergues
Accomodation  Hostels
8
120
60
Alberg de Berga
Caseta Badó 1
Vila de Casserres, 5
08600 - Berga
Tel.: + 34 93 822 14 65
[email protected]
www.albergdeberga.cat
Camí de Pedret, s/n
08600 - Berga
Tel.: + 34 93 821 03 83 / 93 821 11 39
[email protected]
40
8
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
Cal Caubet 1
Ctra. de Berga a Sant Llorenç de Morunys, km 5,9
08617 - Coforb - Capolat
Tel.: + 34 93 821 68 99 / 672 336 628
[email protected]
www.cancaubet.com
Bar Restaurant La Creu
Estació d’esquí i muntanya
Rasos de Peguera
08619 - Castellar del Riu
10
146
12
Tel.: + 34 93 821 13 08 /
638 977 662
[email protected]
www.rasos.net
Ca La Nuri
Pg. de la Pau, 9
08600 - Berga
Tel.: + 34 93 822 34 98
[email protected]
www.calanuriberga.com
8
147
Berga Pirineus
Pirineus Berga
Cal Travé
Celler La Tosca
Pl. de Europa, 6
08600 - Berga
Tel.: + 34 93 822 31 21
Pg. de la Pau, 2
08600 - Berga
Punt de Llum
Tel.: + 34 93 821 02 08
[email protected]
Pg. de la Indústria, 18
08600 - Berga
24
Tel.: 93 821 00 10
[email protected]
www.puntdellum.cat
C/ del cap de la costa, 15
08698 - Cercs
Tel. +34 93 824 83 96
10
Els Roures
Font Negra
Crta. a Rasos de Peguera,
km 4
08618 - Espinalbet
Sant Jordi
Tel.: + 34 93 821 35 61
[email protected]
www.rouresbergueda.com
Ctra. a Rasos de Peguera , s/n
08600 - Berga
Tel.: +34 93 821 54 33
[email protected]
www.restaurantfontnegra.
com
7
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
Berguedà Nàutic
Àrea de la Mata - La Baells
08698 - Cercs
Tel.: + 34 617 698 984
[email protected]
www.berguedanautic.com
8,5 / 12,5
10,5
La Cabana
La Fonda de Berga Resort
Ctra. C-1411z, km 79,5
08600 - Berga
Tel.: +34 93 821 04 70
[email protected]
www.lacabanaberga.cat
Ctra. C-16 km 96,3
08600 - Berga
Tel.: +34 93 821 30 80
[email protected]
www.restaurantlafonda.
com
11,5
La Teula
12
Estació d’esquí i muntanya
Rasos de Peguera
08619 - Castellar del Riu
Tel.: + 34 93 821 05 84
[email protected]
www.rasos.net
Mikado
C/ Jacint Verdaguer, 4 A
08610 - Avià
Tel.: +34 93 823 0280
C/ Pere III, 3
08600 - Berga
12
[email protected]
www.mikadoberga.com
Petrea Patrimoni
C/ Sant Sebastià, s/n
08695 - Bagà
Tel.: +34 608 748 889
[email protected]
www.petreapatrimoni.cat
5
148
8
149
Berga Pirineus
Pirineus Berga
Oferta cultural
Oferta cultural
Cultural life
Museu de les Mines de Cercs Casa de la Patum
Pl. Sant Romà, s/n
08698 - Colònia Sant Corneli-Cercs
Tel.: +34 93 824 81 87
[email protected]
www.mmcercs.cat
Pl. Doctor Saló, 6
08600 - Berga
Tel.: +34 93 821 13 84
[email protected]
www.turismeberga.cat
Centre d’Interpretació de
la Natura del Berguedà /
Col·lecció del Circ
Museu Comarcal / Espai
d’Interpretació de Berga
Pl. Doctor Saló, 6
08600 - Berga
Tel.: 93 821 13 84
[email protected]erga.cat
www.turismeberga.cat
150
C/ dels àngels, 7
08600 - Berga
Tel.: +34 93 821 13 84
[email protected]
www.turismeberga.cat
151
Pirineus La Vall de Boí
La Vall de Boí
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
www.vallboi.cat
Pg. de Sant Feliu, 43
Tel.: + 34 973 694 000
Boí Taüll Resort
Pla de l’Ermita de Taüll, s/n
25528 - Taüll
Tel.: + 34 902 40 66 40
[email protected]
boitaullresort.com
89
El Rantiner
C/ Trestaüll, 5
25528 - Taüll
Tel.: +34 973 696184
[email protected]
www.hotelelrantiner.com
28
Farrer d’Avall
C/ Major, 10
25527 - Barruera
Tel.: +34 973 69 40 29
[email protected]
www.farredavall.com
Ja sigui al Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, o bé en algun dels més de
seixanta quilòmetres de senders i
camins rurals que uneixen els pobles
de la vall, el contacte amb la natura és
un dels principals atractius de la Vall
de Boí; però n’hi ha d’altres, com les
aigües termals, les estacions d’esquí
i el ric patrimoni històric i cultural
de la zona, en el que destaca un
conjunt romànic únic al món, declarat
patrimoni de la humanitat per la
Unesco.
Ya sea en el Parque Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, o en alguno de los más
de sesenta kilómetros de senderos
y caminos rurales que unen los
pueblos del valle, el contacto con
la naturaleza constituye uno de los
principales atractivos de La Vall de
Boí; pero hay otros, como las aguas
termales, las estaciones de esquí y
el rico patrimonio histórico y cultural
de la región, en el que sobresale
un conjunto románico único en el
mundo, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.
Anglès
16
Caldes
25528 - Caldes de Boí
Tel.: + 34 973 69 62 30
[email protected]
www.caldesdeboi.com
65
152
153
La Vall de Boí Pirineus
Pirineus La Vall de Boí
Manantial
Augusta
25528 - Caldes de Boí
Tel.: +34 973 69 62 10
[email protected]
www.caldesdeboi.com
Pla de l’Ermita de Taüll, s/n
25528 - Taüll
Tel.: + 34 902 40 66 40
[email protected]
boitaullresort.com
87
39
Romànic
Allotjaments  Pensions i hostals
Alojamientos  Pensiones y hostales
Accomodation  Guesthouses and hostels
Pla de l’Ermita de Taüll, s/n
25528 - Taüll
Tel.: + 34 902 40 66 40
[email protected]
boitaullresort.com
El Bouquet
C/ Resort, s/n
25528 - El pla d l’ermita
Tel.: +34 973 69 62 18
[email protected]
www.elbouquet.com
41
Santa Maria Taüll
8
C/ Cap del Riu, 3
25528 - Taüll
Tel.: +34 973 69 6170
[email protected]
www.taull.com
65
La Plaça
Pl. de l’església, 1
25528 - Erill la Vall
Tel.: +34 973 696 026
[email protected]
www.hostal-laplaza.com
6
Taüll
18
Pla de l’Ermita de Taüll, s/n
25528 - Taüll
Tel.: + 34 902 40 66 40
[email protected]
boitaullresort.com
Pey
Pl. Treio, 4
25528 - Boí
Tel.: +34 973 696 036
[email protected]
67
22
154
155
La Vall de Boí Pirineus
Pirineus La Vall de Boí
Pernalle
Allotjaments  Establiment d’ús turístic
Alojamientos  Establecimiento de uso turístico
Accomodation  Tourist dwellings
Camí de Caldes, 16
25528 - Erill la Vall
Tel.: +34 973 696 049
[email protected]
www.pernalle.com
Arenys de Boí
11
60
Ctra. de Taüll , 20-22-24
25528 - Boí
Tel.: +34 677 419 673 / 973 69 60 39
[email protected]
www.arenysboi.com
Allotjaments  Apartaments turístics
Alojamientos  Apartamentos turísticos
Accomodation  Tourist apartments
6
La Solana
Era de Baix
Pla de l’Ermita de Taüll, s/n
25528 - Taüll
Tel.: 902 40 66 40
[email protected]
www.boitaullresort.com
C/ Major, 24, bloc D
25527 - Barruera
Tel.: +34 617 05 79 69
www.apartamentserabaix.com
68
6
Allotjaments  Turisme rural
Alojamientos  Turismo rural
Accomodation  Rural tourism
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
Casa Coll
C/ Major, s/n
25527 - Barruera
Tel.: +34 629 770 051 / 973 69 40 05
[email protected]
www.casacoll.info
Carlina
Cau
Casa Hinginio
El Caliu
6
Casa Pubill
C/ Major, 32
25527 - Barruera
Tel.: +34 609 038 291
[email protected]
www.casahortal.com
Ctra. de Taüll, 20
25528 - Boí
Tel.: + 34 973 696 039
[email protected]
www.arenysboi.com
C/ Feizanes, 11
25528 - Taüll
Tel.: +34 973 696 212 /
649 24 81 71
[email protected]
www.elcaliutaull.com
11
156
10
11
157
La Vall de Boí Pirineus
Pirineus La Vall de Boí
Guineu
El Faí
C/ Els aiguals, 10
25528 - Taüll
Tel.: +34 973 696 201
[email protected]
www.restaurantelfai.com
Estació d’Esquí Boí Taüll
Pla de l’Ermita de Taüll, s/n
25528 - Taüll
Tel.: +34 902 40 66 40
[email protected]
www.boitaullresort.com
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
Centre d’Interpretació
del Parc Nacional
C/ Graieres, 1
25528 - Boí
Tel.: + 34 973 696 189
[email protected]
www.gencat.cat/aiguestortes
10
Isard self
Isard
Estació d’Esquí Boí Taüll
Pla de l’Ermita de Taüll, s/n
25528 - Taüll
Tel.: +34 902 40 66 40
www.boitaullresort.com
Centre d’Interpretació del Romànic
C/ Batallo, 1
25528 - Erill la Vall
Tel.: + 34 973 696 189
[email protected]
www.centreromanic.com
Restaurant Hotel Caldas
Restaurant Hotel Manantial
25528 - Caldes de Boí
25528 - Caldes de Boí
Tel.: +34 973 69 62 10
[email protected]
www.caldesdeboi.com
Tel.: +34 973 69 62 10
[email protected]
www.caldesdeboi.com
Escola d’esquí Vall de Boí
Plaça Sant Martí, 7
25528 - Taüll
Tel.: +34 973 696 283
[email protected]
www.escolaboitaull.com
9,5
15
Sant Quirze
Pla de l’Ermita de Taüll, s/n
25528 - Taüll
Tel.: +34 902 40 66 40
[email protected]
www.boitaullresort.com
Estació d’esquí Boí Taüll
Pla de l’Ermita de Taüll, s/n
25528 - Taüll
Tel.: +34 902 40 66 40
[email protected]
www.boitaullresort.com
9
158
159
Pirineus Les Valls d’Àneu
Les Valls d’Àneu
Allotjaments  Hotels i hotels apartament
Alojamientos  Hoteles y hoteles apartamento
Accomodation  Hotels and aparthotels
www.vallsdaneu.org
C/ Major, 42, Esterri d’Àneu
Tel.: + 34 973 62 65 68
Castellarnau
La Morera
Lo Paller del Sisco
Les excursions entre boscos d’avets
i prats d’alta muntanya i els esports
d’aventura conviuen en aquesta
destinació amb altres activitats, com
les nits d’astronomia, els itineraris
de marxa nòrdica, els recorreguts
en els quals s’expliquen llegendes,
els tallers d’educació ambiental o
els safaris fotogràfics per observar
animals com l’isard o la marmota.
A l’hivern, la neu i l’esquí en són els
protagonistes. Aquesta zona té, a més,
dos espais naturals destacats: el parc
natural de l’Alt Pirineu i el Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
160
Las excursiones entre bosques de
abetos y prados de alta montaña y los
deportes de aventura conviven en este
destino con otras actividades, como las
noches de astronomía, los itinerarios de
marcha nórdica, los recorridos en los
que se explican leyendas, los talleres
de educación ambiental o los safaris
fotográficos para ver animales como
el rebeco o la marmota. En invierno,
la nieve es la protagonista. Esta zona
cuenta con dos espacios naturales:
el parque natural de l’Alt Pirineu y
el Parque Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici.
Anglès
Poldo
161
Les Valls d’Àneu Pirineus
Roca Blanca
Pirineus Les Valls d’Àneu
Allotjaments  Apartaments turístics
Alojamientos  Apartamentos turísticos
Accomodation  Tourist apartments
Les Picardes
Trainera
Allotjaments  Càmpings
Alojamientos  Cámpings
Accomodation  Camp sites
La Mola
Allotjaments  Pensions i hostals
Alojamientos  Pensiones y hostales
Accomodation  Guesthouses and hostels
Posada d’Àneu
La Presalla
Hostal Vall d’Àneu
Nou Càmping
162
163
Les Valls d’Àneu Pirineus
Allotjaments  Turisme rural
Alojamientos  Turismo rural
Accomodation  Rural tourism
Alba d’Esteve
Allotjaments  Albergs
Alojamientos  Albergues
Accomodation  Hostels
Pirineus Les Valls d’Àneu
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
Castellarnau
Joaquim
La Presalla
La Morera
Lo Paller del Sisco
Poldo
Trainera
Vall d’Àneu
Les Daines
MónNatura Pirineus
164
165
Les Valls d’Àneu Pirineus
Empreses d’activitats
Empresas de actividades
Businesses offering activities
Pirineus Les Valls d’Àneu
Esi Erri Bikes
Alta Ruta Aventura
Espot Esquí
Alta Ruta Aventura
Oferta cultural
Oferta cultural
Cultural life
Aràneu Escola d’Esquí
Ecomuseu
Cavalls Xic
Centre d’Interpretació de les
Viles Closes
166
Casa de l’Ós Bru
167
DTF
en procés
de certificació
DTF
en proceso
de certificación
(DTF) Alp – La Molina – Masella
DTF
pending
certification
(DTF) Vall de Núria – Vall de Ribes
(DTF) Vall de Camprodon
(DTF) Sort – Rialp – Port Ainé
(DTF) La Vall d’en Bas – Les Preses
Pirineus
Costa
Brava
Girona
Lleida
Costa
Barcelona
(DTF) Muntanyes de Prades
Barcelona
Costa
Daurada
Tarragona
(DTF) Castelldefels
(DTF) Vilanova i la Geltrú
(DTF) El Vendrell
168
(DTF) Sant Pere Pescador
Sort - Rialp - Port Ainé
Un món d’aventura
Un mundo de aventura
A world of adventure
Pirineus / Aquesta destinació, que inclou diver-
Pirineus / Este destino, que incluye varios muni-
Pirineus / This destination, which includes sev-
sos municipis distribuïts a banda i banda del riu
cipios distribuidos a ambos lados del río Noguera
eral municipalities, distributed on both sides of the
Noguera Pallaresa, reuneix un conjunt de recursos
Pallaresa, reúne un conjunto de recursos óptimos
river Noguera Pallaresa, features a set of optimal
òptims per al turisme familiar. A més de l’estació
para el turismo familiar. Además de la estación de
resources for family tourism. Besides the ski and
d’esquí i muntanya de Port Ainé, que destaca pel
esquí y montaña de Port Ainé, que destaca por su
mountain resort of Port Ainé, which is noted for its
seu parc lúdic i les seves pistes, aquest encla-
parque lúdico y sus pistas, este enclave ofrece a
recreational park and slopes, this location offers
vament ofereix als visitants una àmplia varietat
los visitantes una amplia variedad de actividades
visitors a wide variety of activities throughout the
d’activitats al llarg de tot l’any i una extensa oferta
a lo largo de todo el año y una extensa oferta de
year and an extensive range of facilities and com-
d’establiments i empreses dedicades a l’oci.
establecimientos y empresas dedicadas al ocio.
panies engaged in leisure.
Esports aquàtics d’aventura, pesca esportiva,
Deportes acuáticos de aventura, pesca depor-
Adventure water sports, fishing, literary, cin-
rutes literàries, cinematogràfiques o de sende-
tiva, rutas literarias, cinematográficas o de sen-
ematic or hiking routes, mountain bike marked
risme, rutes senyalitzades en BTT, recorreguts a
derismo, rutas señalizadas en BTT, recorridos a
trails, horseback riding or 4×4 tours, visits to
cavall o en 4 × 4, visites a museus i espais cultu-
caballo o en 4 × 4, visitas a museos y espacios
museums and cultural spaces, as well as canoe-
rals i cursos de piragüisme són només algunes
culturales y cursos de piragüismo son solo algu-
ing courses, are just some of the attractive options
de les atractives propostes concebudes perquè
nas de las atractivas propuestas concebidas para
designed to make young and old explorers enjoy
grans i petits exploradors gaudeixin aquí d’unes
que grandes y pequeños exploradores disfruten
a holiday full of emotions. And all the above within
vacances plenes d’emocions. I tot això amb un
aquí de unas vacaciones repletas de emociones.
a very pleasant microclimate, whose average
microclima molt agradable, amb una temperatura
Y todo ello con un microclima muy agradable,
annual temperature is 12.5 ºC, and amidst its
mitjana anual de 12,5 ºC, i al bell mig d’uns paisat-
cuya temperatura media anual es de 12,5 ºC, y
scenic beauty.
ges de gran bellesa.
en medio de unos paisajes de gran belleza.
Alp - La Molina - Masella
Sensacions tot l’any
Sensaciones para todo el año
Feelings throughout the year
Pirineus / La Molina és l’estació degana dels
Pirineus / La Molina es la estación decana de los
Pirineus / La Molina is the oldest winter sport
esports d’hivern a Catalunya i té una llarga tradi-
deportes de invierno en Cataluña y cuenta con una
resort in Catalonia and boasts a long tradition of
ció oferint diversió per a tots els públics. Situada
larga tradición ofreciendo diversión para todos los
providing fun for all ages. Located in the Cerdanya,
a la Cerdanya, la seva àrea esquiable comprèn
públicos. Situada en la Cerdanya, su área esquiable
its ski area covers 61 kilometres, divided into 53
61 quilòmetres dividits en 53 pistes per a tots els
comprende 61 kilómetros divididos en 53 pistas
slopes for all levels, a large snow park and the
nivells, un parc de neu de grans dimensions i el
para todos los niveles, un parque de nieve de gran
largest halfpipe in the Pyrenees.
halfpipe més gran dels Pirineus.
tamaño y el halfpipe más grande de los Pirineos.
Non-skiers will also find many attractive options
El públic no esquiador hi trobarà també nom-
El público no esquiador encontrará también
thanks to a wide range of games and activities,
broses propostes atractives, gràcies a una variada
numerosas propuestas atractivas, gracias a una
among which snowcat tours, snowshoeing,
oferta de jocs i activitats, entre les quals desta-
variada oferta de juegos y actividades, entre las
mushing and Segway rides stand out, to which
quen excursions en màquines trepitjaneu, circuits
que destacan excursiones en máquinas pisanie-
a whole range of activities are added to fully enjoy
amb raquetes de neu, múixing i passejades en
ves, circuitos con raquetas de nieve, mushing y
the summer months outdoors: gondola rides,
Segway, a les quals s’afegeixen tot un seguit
paseos en segway, a las que se añaden toda
tubing, swimming pool, paddle surfing, adven-
d’activitats per divertir-se al màxim durant els
una serie de actividades para gozar al máximo
ture park in the trees, quad bikes for adults and
mesos d’estiu a l’aire lliure: passejades en teleca-
de los meses de verano al aire libre: paseos en
children, a super zip-line, a bike park and 9 down-
bina, tubbing, piscina, pàdel surf, parc d’aventura
telecabina, tubbing, piscina, paddle surf, parque
hill slopes for free riders. Intense emotions for an
als arbres, quads per a adults i nens, una super-
de aventura en los árboles, quads para adultos y
unforgettable family stay.
tirolina, un Bike Park i nou pistes de descens per
niños, una supertirolina, un Bike Park y 9 pistas de
als fora pistes. En definitiva, emocions intenses
descenso para los freeriders. Emociones intensas
per a una estada familiar inoblidable.
para una estancia familiar inolvidable.
169
Vall de Núria - Vall de Ribes
Una vall amb sabor de tradició
Un valle con sabor tradicional
A valley with a traditional flavour
La Vall d’en Bas – les Preses
Una mar verda
Un mar verde
A green sea
Pirineus / Situada en els confins del Pirineu orien-
Pirineus / Ubicada en los confines del Pirineo
Pirineus / Located on the boundaries of the east-
Pirineus / En una harmoniosa combinació de pai-
Pirineus / En una armoniosa combinación de
Pirineus / In a harmonious combination of moun-
tal, al terme municipal de Queralbs, la Vall de Núria
oriental, en el término municipal de Queralbs, Vall
ern Pyrenees, in the municipality of Queralbs, Vall
satges de muntanya i de praderia, la Vall d’en Bas
paisajes de montaña y de pradera, La Vall d’en
tains and meadows, La Vall d’en Bas - Les Preses
presideix un dels punts més elevats de la vall de
de Núria preside uno de los puntos más eleva-
de Núria dominates one of the highest points of
- les Preses s’eleva des dels 450 metres sobre el
Bas – Les Preses se eleva desde los 450 metros
rises from 450 metres above sea level up to the
Ribes. El seu espectacular paisatge, amb cims
dos del valle de Ribes. Su espectacular paisaje,
the Ribes valley. Its spectacular landscape, with
nivell del mar fins als 1.515 metres del Puigsa-
sobre el nivel del mar hasta los 1.515 metros del
1,515 metres of Puigsacalm. Its seven villages,
que arriben gairebé als tres mil metres d’altitud,
con cimas que alcanzan casi los tres mil metros
peaks that reach almost three thousand metres of
calm. Els seus set pobles, hereus de l’època
Puigsacalm. Sus siete pueblos, herederos de la
heirs of medieval times, retain a special charm and
ofereix un dels millors entorns perquè les vacan-
de altitud, ofrece el mejor entorno para que las
altitude, offers the best environment for successful
medieval, conserven un encant especial i oferei-
época medieval, conservan un encanto especial
offer families small havens of peace from which to
ces familiars siguin tot un èxit, tant a l’hivern com
vacaciones familiares sean todo un éxito, tanto
family holidays both in winter and summer.
xen a les famílies petits refugis de pau des dels
y ofrecen a las familias pequeños refugios de paz
explore a valley full of colour amidst nature, either
a l’estiu.
en invierno como en verano.
Vall de Núria has managed to maintain over
quals explorar una vall plena de color en plena
desde los que explorar un valle lleno de color en
on foot, aboard the tourist train or on two wheels.
La Vall de Núria ha sabut mantenir al llarg del
Vall de Núria ha sabido mantener a lo largo del
time its traditional, historical, cultural and religious
natura, ja sigui a peu, a bord del tren turístic o
plena naturaleza, ya sea a pie, a bordo del tren
temps els valors tradicionals, històrics, culturals
tiempo los valores tradicionales, históricos, cul-
values​that are the hallmarks of this mountain
sobre dues rodes.
turístico o sobre dos ruedas.
i religiosos que constitueixen els senyals d’iden-
turales y religiosos que constituyen las señas de
enclave, whose offer suits families especially. Here
Una visita a Sant Miquel de Castelló, balcó de la
Una visita a Sant Miquel de Castelló, balcón
valley, but it is also interesting to reach the Falgars
titat d’aquest enclavament muntanyós. L’oferta
identidad de este enclave montañoso, cuya oferta
they can enjoy a ride on rack railway in the mid-
Garrotxa, ofereix una espectacular vista d’aquesta
de La Garrotxa, ofrece una espectacular vista de
plain, swim in the river Gurn, walk to the waterfalls
s’adapta, de manera especial, a les famílies. Aquí
se adapta, de forma especial, a las familias. Aquí
dle of nature and be in contact with a protected
vall, però també resulta interessant anar a la plana
este valle, pero también resulta interesante ir al
of Sallent, La Coromina, El Roure or the volcano
poden gaudir d’un recorregut en cremallera enmig
pueden gozar de un recorrido en cremallera en
natural area, where the habitats of many native
de Falgars, banyar-se al riu Gurn, caminar fins als
llano de Falgars, bañarse en el río Gurn, caminar
of Les Preses. Furthermore, you will find Roman-
de la natura i estar en contacte amb un espai
medio de la naturaleza y estar en contacto con un
flora and fauna species are preserved. The dif-
salts d’aigua del Sallent, la Coromina, el Roure o
hasta los saltos de agua del Sallent, La Coromina,
esque churches and chapels, farms where chil-
natural protegit on es preserven els hàbitats de
espacio natural protegido donde se preservan los
ferent accommodation and catering possibilities
el volcà de les Preses. No hi manquen esglésies i
El Roure o el volcán de las Preses. No faltan igle-
dren can touch animals and many places to enjoy
nombroses espècies de flora i fauna autòctones.
hábitats de numerosas especies de flora y fauna
added to a wide and attractive range of activities
ermites romàniques, granges on els nens podran
sias y ermitas románicas, granjas donde los niños
the region’s cuisine based on local produce.
Les diferents possibilitats d’allotjament i restaura-
autóctonas. Las distintas posibilidades de aloja-
for adults and children.
tocar els animals i nombrosos llocs per gaudir de
podrán tocar a los animales y numerosos lugares
ció se sumen a una àmplia i atractiva oferta d’ac-
miento y restauración se suman a una amplia y
la gastronomia local, basada en els productes de
para disfrutar de la gastronomía local, basada en
tivitats per a grans i petits.
atractiva oferta de actividades para adultos y niños.
la terra.
los productos de la tierra.
Vall de Camprodon
El protagonisme del paisatge
El protagonismo del paisaje
The prominence of landscape
A visit to Sant Miquel de Castelló, the balcony
of La Garrotxa, offers a spectacular view of the
Sant Pere Pescador
Al cor d’una badia
En el corazón de una bahía
At the heart of a bay
Pirineus / Les diverses rutes de senderisme que
Pirineus / Las numerosas rutas de senderismo
Pirineus / The many hiking trails that run through
Costa Brava / Municipi empordanès situat al cor
Costa Brava / Municipio ampurdanés situado
Costa Brava / A municipality of the Empordà
recorren la Vall de Camprodon constitueixen una
que recorren La Vall de Camprodon constituyen
the Vall de Camprodon are one of the main advan-
de la badia de Roses, Sant Pere Pescador ofereix
en el corazón de la bahía de Roses, Sant Pere
located in the heart of the bay of Roses, Sant Pere
de les principals bases d’aquest enclavament
una de las principales bazas de este enclave pire-
tages of this Pyrenean enclave, which is charac-
al visitant un petit món de paisatges i un ampli
Pescador ofrece al visitante un pequeño mundo
Pescador offers visitors a little world of landscapes
pirinenc, caracteritzat per uns paisatges de gran
naico, caracterizado por unos paisajes de gran
terised by landscapes of great majesty and an
repertori de possibilitats per a les vacances en
de paisajes y un amplio repertorio de posibilidades
and a wide range of possibilities for family holidays.
majestuositat, de caràcter eminentment munta-
majestuosidad, de carácter eminentemente mon-
eminently mountainous character that give families
família. La vila, envoltada pel Parc Natural Aigua-
para las vacaciones en familia. La villa, rodeada por
The town, which is surrounded by the natural park
nyós, que brinden a les famílies la possibilitat de
tañoso, que brindan a las familias la posibilidad de
the opportunity to spend an active vacation, in full
molls de l’Empordà i vorejada pel riu Fluvià, mostra
el parque natural Aiguamolls de l’Empordà y bor-
of Aiguamolls de l’Empordà and bordered by the
passar unes vacances actives i saludables, en ple
pasar unas vacaciones activas, en pleno contacto
contact with nature.
un perfecte equilibri entre els verds dels camps
deada por el río Fluvià, muestra un perfecto equi-
river Fluvià, shows a perfect balance between the
contacte amb la natura.
con la naturaleza.
From La Vall de Camprodon you can make
de fruiters i els blaus i ors de la platja, formada, en
librio entre los verdes de los campos de frutales
green fruit tree fields and the blue and gold shades
Des de la Vall de Camprodon es poden realitzar
Desde La Vall de Camprodon se pueden realizar
excursions to the most important peaks in the
essència, pels set quilòmetres de dunes verges
y los azules y oros de la playa, cuya esencia está
of the beach, the essence of which consists of
excursions als pics més emblemàtics de la zona,
excursiones a los picos más emblemáticos de la
area, such as the Bastiments, the Noucreus, that
que conformen un lloc únic a l’Alt Empordà.
formada por los siete kilómetros de dunas vírgenes
seven kilometres of pristine dunes that form a
com el Bastiments, el Noucreus, el de la Dona, el
zona, como el Bastiments, el Noucreus, el de la
of Dona, Infern or Gra de Fajol, walk to the Baciv-
La tramuntana i el garbí, així com les condi-
que conforman un lugar único en el Alt Empordà.
unique place in the Alt Empordà.
de l’Infern o el Gra de Fajol, caminar fins als llacs
Dona, el de l’Infern o el Gra de Fajol, caminar hasta
ers lakes and the Coll de Carançà, get to Vall de
cions òptimes de la mar, han fet del municipi un
La tramontana y el garbino, así como las condi-
The Tramontana and Garbino winds, as well
de Bacivers i el coll de Carançà, arribar fins a la
los lagos de Bacivers y el coll de Carançà, llegar
Núria or visit the remains of the oldest shelter of
dels referents dels esports nàutics. Amb més de
ciones óptimas del mar, han hecho del municipio
as optimum sea conditions, have made the town
Vall de Núria o visitar les restes del refugi més antic
hasta Vall de Núria o visitar los restos del refugio
the Iberian Peninsula, which dates back to 1909.
mil anys d’història, el nucli antic conserva trams
uno de los referentes de los deportes náuticos.
one of the leading water sport centres. With over
de la península, que es remunta a 1909. També
más antiguo de la Península, que se remonta a
It is also possible to approach the source of the
de l’antiga muralla i constitueix un lloc pintoresc
Con más de mil años de historia, el núcleo antiguo
a thousand years of history, the old town retains
és possible apropar-se fins al naixement del riu Ter
1909. También es posible acercarse hasta el naci-
river Ter on a chairlift and enjoy privileged views
on passejar i degustar la rica gastronomia local.
conserva tramos de la antigua muralla y consti-
sections of the old wall and is a picturesque place
amb telecadira i gaudir d’unes vistes privilegiades
miento del río Ter en telesilla y gozar de unas vistas
of the Ull de Ter cirque along a 22-minute ride,
Passejar, observar aus, recórrer el municipi en
tuye un lugar pintoresco donde pasear y degus-
to stroll and sample the rich local cuisine. Walking,
del circ d’Ull de Ter, al llarg d’un recorregut de 22
privilegiadas del circo de Ull de Ter, a lo largo de
which ends at one of the highest cafeterias of
bicicleta o participar en les festes populars i fes-
tar la rica gastronomía local. Pasear, avistar aves,
bird watching, touring the city by bike or participat-
minuts que finalitza en una de les cafeteries més
un recorrido de 22 minutos que finaliza en una de
Catalonia, La Marmota.
tivals que s’organitzen són altres propostes molt
recorrer el municipio en bicicleta o participar en
ing in traditional celebrations and festivals, which
altes de Catalunya, La Marmota.
las cafeterías más altas de Cataluña, La Marmota.
temptadores.
las fiestas populares y festivales que se organizan
are regularly being organised, are other alternatives.
son otras alternativas.
170
171
Castelldefels
Una finestra oberta al mar
Una ventana abierta al mar
A window to the sea and light
El Vendrell
Bon ambient a primera línia de mar
Buen ambiente frente al mar
Great atmosphere by the sea
Costa Barcelona / Castelldefels és una ciutat
Costa Barcelona / Castelldefels es una ciudad
Costa Barcelona / Castelldefels, a city which is
Costa Daurada / El Vendrell és un municipi amb
Costa Daurada / El Vendrell es un municipio
Costa Daurada / El Vendrell is a welcoming
oberta al mar i a la llum de la Mediterrània. Els
abierta al mar y a la luz del Mediterráneo. Sus 5
open to the Mediterranean Sea and its light. Its
un tarannà acollidor. És una ciutat oberta, amb
con un talante acogedor. Se trata de una ciudad
town. It is an open city, with sea and mountain
seus 5 quilòmetres de platja de fina sorra, un
kilómetros de playa de fina arena, un clima cálido,
5 kilometres of sandy beach, warm climate with
paisatge de mar i muntanya i amb un patrimoni
abierta, con paisaje de mar y montaña y con un
landscapes as well as an extraordinary historical
clima càlid, amb més de 300 dies de sol a l’any,
con más de 300 días de sol al año, y una situación
over 300 days of sunshine a year and privileged
històric i cultural extraordinari. Tot això, sumat
patrimonio histórico y cultural extraordinario. Todo
and cultural heritage. All of this, combined with the
i una situació privilegiada, prop de l’aeroport i del
privilegiada, cerca del aeropuerto internacional y
location close to the international airport and the
al clima mediterrani, a les platges i a les bones
ello, sumado al clima mediterráneo, a sus playas
Mediterranean climate, its beaches and its good
centre de Barcelona, així com una vocació de
del centro de Barcelona, así como una vocación
centre of Barcelona, as well as active city voca-
comunicacions, fan d’aquesta destinació un lloc
y a sus buenas comunicaciones, hacen de este
communications, makes this place a first-class
ciutat activa, han cristal·litzat en l’esperit tranquil i
de ciudad activa, han cristalizado en el espíritu
tion, have formed the calm and at the same time
turístic de primer nivell.
destino un lugar turístico de primer nivel.
tourist destination.
alhora dinàmic, saludable i festiu que caracteritza
tranquilo y a la vez dinámico, saludable y festivo
dynamic, healthy and festive spirit that character-
aquesta localitat del litoral català.
que caracteriza esta localidad.
ises this city.
Les seves platges tranquil·les, d’ambient familiar
Sus playas tranquilas, de ambiente familiar y
Its quiet beaches, which feature a family atmos-
i equipades amb tots els serveis, són un dels atrac-
equipadas con todos los servicios, son uno de los
phere and are equipped with all services, are some
La seva extensa oferta d’oci la converteixen en
Su extensa oferta de ocio la convierten en un
Its comprehensive leisure options make it a
tius més destacats del Vendrell, però no l’únic, ja
atractivos más destacados de El Vendrell, pero no
of the most prominent attractions of El Vendrell, but
una destinació turística de primer nivell, ideal per a
destino turístico de primer nivel, ideal para las
first-class tourist destination, ideal for family holi-
que aquesta localitat disposa d’una oferta muse-
el único, pues esta localidad cuenta con una oferta
not the only ones, as this town boasts a complete
les vacances en família. A Castelldefels es poden
vacaciones en familia. En Castelldefels se pueden
days. In Castelldefels, you can practice all kinds
ística molt completa, amb equipaments de refe-
museística muy completa, con equipamientos de
museum offer, with reference equipment, among
practicar tot tipus d’esports aquàtics, prendre el
practicar todo tipo de deportes acuáticos, tomar
of water sports, sunbathe or stroll placidly along
rència, entre els quals destaquen el museu Deu,
referencia, entre los que destacan el museo Deu,
which the Deu museum, the Vil·la Casals, the
sol o passejar plàcidament per l’extens passeig
el sol o pasear plácidamente por su extenso
its extensive sea promenade. It is also the ideal
la Vil·la Casals, la Casa Museu Àngel Guimerà, la
la Vil·la Casals, la Casa Museo Àngel Guimerà, la
Àngel Guimerà House Museum, the birthplace of
marítim. També és el lloc idoni per als amants de
paseo marítimo. También es el lugar idóneo para
place for nature lovers, as the city rests at the foot
Casa natal de Pau Casals o la Fundació Fenosa.
Casa natal de Pau Casals o la Fundación Fenosa.
Pau Casals or the Fenosa Foundation stand out.
la natura, ja que la ciutat descansa als peus del
los amantes de la naturaleza, puesto que la ciu-
of the Garraf, a sumptuous natural environment.
La intensa activitat musical és un altre valor
La intensa actividad musical es otro valor aña-
An intense musical activity is another added
Garraf, un entorn natural de gran riquesa. Un altre
dad descansa a los pies del Garraf, un entorno
Another tourist attraction is the castle, which was
afegit d’aquesta destinació. Tant a l’hivern com a
dido a este destino. Tanto en invierno como en
value of this destination. Both in winter and sum-
reclam turístic és el castell, construït al segle x
natural de gran riqueza. Otro reclamo turístico es
built in the 10th century on ancient Iberian and
l’estiu s’ofereixen una gran varietat de concerts i
verano se ofrecen una gran variedad de concier-
mer a large variety of concerts and auditions are
sobre antigues restes iberes i romanes.
el castillo, construido en el siglo x sobre antiguos
Roman remains.
audicions, com el Festival Internacional de Música
tos y audiciones, como el Festival Internacional de
offered, such as the International Pau Casals
Pau Casals, que se celebra cada estiu.
Música Pau Casals, que se celebra cada verano.
Music Festival, which is held every summer.
restos íberos y romanos.
Vilanova i la Geltrú
Una porta a la Mediterrània
Una puerta al Mediterráneo
A door to the Mediterranean Sea
Muntanyes de Prades DTF ampliada / DTF ampliada / Extended DTF
Un territori ric i divers
Un territorio rico y diverso
A rich and diverse land
Costa Barcelona / A mig camí de les principals
Costa Barcelona / A medio camino de las
Costa Barcelona / Halfway from the major
Costa Daurada / Els pobles de la part nord de
Costa Daurada / Los pueblos de la parte
Costa Daurada / The villages of the northern part
àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona,
principales áreas metropolitanas de Barcelona y
metropolitan areas of Barcelona and Tarragona,
les muntanyes de Prades estan situats al cor de
norte de las Muntanyes de Prades están
of Muntanyes de Prades are located in the middle
Vilanova i la Geltrú és una ciutat amb una llarga i
Tarragona, Vilanova i la Geltrú es una ciudad con
Vilanova i la Geltrú is a city with a long and eventful
la ruta del Cister i es componen de l’Espluga de
una larga y densa historia, donde el turismo, el
history, where tourism, trade, culture, gastronomy
Francolí, Vallclara, Vilaverd i Vimbodí i Poblet.
situados en el corazón de La ruta del Cister y
of the Cistercian Route and consist of L’Espluga
densa història, on el turisme, el comerç, la cultura,
la gastronomia i l’oci han sabut combinar-se per
comercio, la cultura, la gastronomía y el ocio han
and leisure have been able to combine so as to
Aquesta zona constitueix un dels llocs més singu-
oferir als seus visitants una estada inoblidable.
sabido combinarse para ofrecer a sus visitantes
offer visitors a memorable stay.
lars de Catalunya i disposa d’un lloc declarat Patri-
La ciutat disposa d’infraestructures nàutiques i
una estancia inolvidable.
The city features nautical and leisure facilities,
moni de la Humanitat per la Unesco, el monestir
d’oci: port esportiu, passeig marítim, camp de golf
La ciudad dispone de infraestructuras náuti-
including a marina, sea promenade, golf course
i Estació Nàutica. Les platges són grans i àmplies.
cas y de ocio: puerto deportivo, paseo marítimo,
and marine resort. The beaches are large and
En aquesta destinació, les famílies tindran
Totes tenen les màximes qualificacions i tots els
campo de golf y Estación Náutica. Las playas son
wide. All boast the highest ratings, and all their
la possibilitat de viatjar en el temps i visitar les
serveis en funcionament. La sorra fina i la poca
grandes y amplias. Todas tienen las máximas cali-
services are operational. The fine sand and shal-
coves de l’Espluga de Francolí, practicar activi-
profunditat de les aigües les fan molt atractives
ficaciones y todos los servicios en funcionamiento.
low water make them very attractive for family
tats enmig de la natura, com senderisme, rutes
per al turisme familiar. La vida cultural de la ciutat,
La arena fina y la poca profundidad de las aguas
tourism. Moreover, the city’s cultural life is highly
en BTT o en 4 × 4 pel paratge natural de Poblet
a més, és molt variada i completa, amb museus i
las hacen muy atractivas para el turismo familiar.
varied and complete, with museums and other
i muntanyes de Prades, visitar museus, assistir
altres espais d’interès cultural, com la Torre Blava-
La vida cultural de la ciudad, además, es muy
sites of cultural interest, such as the Torre Blava-
a tallers, conèixer el treball dels artesans, com
espai Guinovart, el centre d’art contemporani La
variada y completa, con museos y otros espacios
Guinovart space, the La Sala contemporary art
el de vidrier a Vimbodí i Poblet, gaudir de la rica
Sala, el jaciment arqueològic d’Adarró i l’Espai Far.
de interés cultural, como la Torre Blava-espacio
centre, the archaeological site of Adarró and Espai
gastronomia de la zona o participar en les festes
Ofereix a més una programació consolidada de
Guinovart, el centro de arte contemporáneo La
Far. It also offers a consolidated programme of
populars, entre altres activitats.
festivals i fires.
Sala, el yacimiento arqueológico de Adarró y el
festivals and fairs.
Espai Far. Ofrece además una programación con-
de Santa Maria de Poblet.
se componen de L’Espluga de Francolí, Vallclara,
Vilaverd y Vimbodí i Poblet. Esta zona constituye
uno de los lugares más singulares de Cataluña
y cuenta con un lugar declarado Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco, el monasterio de
Santa Maria de Poblet.
En este destino, las familias tendrán la posibilidad de viajar en el tiempo y visitar las cuevas de
L’Espluga de Francolí, practicar actividades en
medio de la naturaleza, como senderismo, rutas
en BTT o en 4 × 4 por el paraje natural de Poblet
y Muntanyes de Prades, visitar museos, asistir
a talleres, conocer el trabajo de los artesanos,
como el de vidriero en Vimbodí i Poblet, disfrutar
de Francolí, Vallclara, Vilaverd and Vimbodí i Poblet. This area is one of the most unique places in
Catalonia and boasts a declared UNESCO World
Heritage Site, the monastery of Santa Maria de
Poblet.
At this location, families will be able to travel
back in time and visit the caves of L’Espluga de
Francolí, carry out activities amidst nature, such as
hiking, mountain biking and 4×4 tours in the natural setting of Poblet and Muntanyes de Prades,
visiting museums, attending workshops, getting to
know the work of artisans, such as that of glaziers
in Vimbodí i Poblet, enjoying the local cuisine or
participating in festivals, among others.
de la gastronomía local o participar en las fiestas
populares, entre otras actividades.
solidada de festivales y ferias.
172
173
Registre de
Turisme
de Catalunya
(RTC)
Costa Daurada
Cambrils 16
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
Cambrils Park Resort ****
HT-000875
Tryp Port Cambrils ****
HT-000762
Augustus I ***
HT-000444
Cesar Augustus ***
HT-000447
Olimar II ***
HT-000734
Can Solé **
HT-000047
Estival Eldorado Resort ****
HT-000723
Vila Mar **
HT-000761
L’Hotelet **
HT-000641
Marinada **
HT-000515
El Camí *
HT-000236
Apartaments turístics / Apartamentos
turísticos / Tourist apartaments
Pins Platja – Apartpins
ATT-000021
VoramarATT-000016
Turisme rural / Turismo rural / Rural
tourism
Mas Montbrió Belvédère PT-000330
Establiment d’ús turístic /
Establecimiento de uso turístico /
Tourist dwellings
Gèminis
HUTT-005550 - 005567
Càmpings / Cámpings / Camp sites
Àmfora d’Arcs 2a. cat.
KT-000091
Joan 2a. cat.
KT-000101
Platja Cambrils – Don Camilo 2a. cat.
KT-000077
La Llosa 3a. cat.
KT-000032
Salou 24
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
Caribe **** HT-000772
El Paso **** HT-000770
Gold River **** HT-000855
Hotel PortAventura **** HT-000760
La Mansión de Lucy ***** HT-000888
4R Regina Gran Hotel ****
HT-000748
4R Salou Park ****
HT-000244
H10 Mediterranean Village **** HT-000838
H10 Salauris Palace ****
HT-000765
Blaumar ****
HT-000697
Dorada Palace **** HT-000736
Golden Port Salou ****
HT-000661
Cala Font ****
HT-000486
Sol Costa Daurada ****
HT-000787
Four Elements Suites de Salou ****HT-000866
Golden Avenida Suites ****
HT-000715
Sun Club Salou **** HT-000796
4R Playa Margarita ***
HT-000677
4R Playa Park ***
HT-000645
Cye Holiday Centre ***
HT-000749
Calypso ***
HT-000626
Marinada ***
HT-000659
Villamarina Club ***
HT-000040
Marinada **
HT-000650
Belvedere ***
HT-000676
Vil·la Romana ****
HT-000803
Villa Dorada ***
HT-000473
Registro de
Turismo
de Cataluña
(RTC)
Apartaments turístics / Apartamentos
turísticos / Tourist apartaments
Cye Salou
ATT-000015
Festival Village
ATT-000040
Les Dalies
ATT-000001
Càmpings / Cámpings / Camp sites
Resort Sangulí Salou 1a. cat. KT-000090
Vila-seca - la Pineda Platja 36
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
Gran Palas Hotel *****
HT-000868
Estival Park **** S
HT-000669
Gran Hotel La Hacienda **** S HT-000777
Palas Pineda **** S
HT-000739
Terramarina **** HT-000308
Apartaments turístics / Apartamentos
turísticos / Tourist apartaments
Pineda Park ATT-000008
Càmpings / Cámpings / Camp sites
La Pineda 2a. cat.
KT-000085
Calafell 42
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
Canada Palace ****
HT-000036
Allotjament Antiga ***
HT-000782
Solimar ***
HT-000035
Ramblas Miramar *** HT-000034
Hotel Salomé *
HT-000139
Pensions i hostals / Pensiones y
hostales / Guesthouses and hostels
Lleida HT-000204
Apartaments turístics / Apartamentos
turísticos / Tourist apartments
Calafell Palace
ATT-000022
Costa d’Or ATT-000032
Costamar ATT-000023
EscorATT-000029
Muntanyes de Prades 50
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
Xalet de Prades ***
HT-000848
Turisme rural / Turismo rural / Rural
tourism
Cal Llarg
PT-000145
Cal Serret
PT-000201
La Casa del Mas d’en Toni PT-000213
Cal Crispí
PT-000193
Mas de la Cadeneta
PT-000275
Establiment d’ús turístic /
Establecimiento de uso turístico /
Tourist dwellings
Cal Llorenç
El Racó de les Heures
HUTT-000087
L’Hort de la Cinteta
HUTT-000070
Càmpings / Cámpings / Camp sites
Càmping Prades Park 1a. cat. KT-000114
Serra de Prades Resort 1a. cat.KT-000119
Albergs / Albergues / Hostels
SomianaturaNR-436
174
Tourism
Register
of Catalonia
(RTC)
Malgrat de Mar
Costa Barcelona
Calella58
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
H Top Amaika ****S
RTC HB-002757
H Top Calella Palace ****SRTC HB-003303
Bernat II ****S
RTC HB-003887
Best Western Les Palmeres ****
RTC HB-004134
Balmes ***
RTC HB-000208
Fergus Espanya ***
RTC HB-000225
Mar Blau ***
RTC HB-003184
Marítim ***
RTC HB-000296
Miami ***
RTC HB-000759
Miami Park ***
RTC HB-003886
Neptuno ***
RTC HB-000310
Santa Mónica ***
RTC HB-001703
Sehrs Oasis Park ***
RTC HB-003629
Terramar ***
RTC HB-002362
Volga ****
RTC HB-003276
Càmpings / Cámpings / Camp sites
Botànic Bona Vista 2ª cat.RTC KB-000084
El Far 2ª cat.
RTC KB-000063
Roca Grossa 2ª cat.
RTC KB-000056
Pineda de Mar
66
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
H Top Pineda Palace ****SRTC HB-000336
Aqua Hotel Promenade ****
RTC HB-003977
Golden Taurus Park Resort ****
RTC HB-001832
Fergus Montemar ***
RTC HB-000339
Stella & Spa *** RTC HB-000948
Càmpings / Cámpings / Camp sites
Caballo de Mar 2ª cat. RTC KB-000087
Santa Susanna
70
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
Aqua Hotel Montagut Suites ****S
RTC HB-004023
Aqua Hotel Onabrava & Spa ****S
RTC HB-004093
Caprici Verd ****S
RTC HB-004178
Mercury ****S
RTC HB-003898
Sirius ****S
RTC HB-004081
Tahití Playa ****S
RTC HB-004044
Caprici ****
RTC HB-003881
H Top Royal Sun ****
RTC HB-003953
Florida Park ****
RTC HB-003845
Montemar Marítim ****
RTC HB-004246
Alhambra ***
RTC HB-002976
Aqua Hotel Aquamarina & Spa ****
RTC HB-003862
Indalo Park ***
RTC HB-003869
Serhs Sant Jordi ***
RTC HB-003877
Càmpings / Cámpings / Camp sites
Bon Repòs 2ª cat.
RTC KB-000038
Turisme rural / Turismo rural / Rural
tourism
Can Rosich
RTC PB-000105
78
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
Luna Club ****S
RTC HB-004140
Tropik Park ****
RTC HB-000276
Aqua Hotel Bella Playa *** RTC HB-004015
Fergus Maripins ****
RTC HB-000791
Luna Park ***
RTC HB-003221
Monteplaya ***
RTC HB-000764
Rosa Nàutica ***
RTC HB-000710
Sehrs Sorra Daurada *** RTC HB-000709
Càmpings / Cámpings / Camp sites
La Tordera 2ª cat.
RTC KB-000103
Les Nacions 2ª cat.
RTC KB-000102
Costa Brava
Blanes88
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
Beverly Park & Spa ****S RTC HG-002135
Blaucel ****
RTC HG-002311
Blaumar ****
RTC HG-002165
Esplèndid ***
RTC HG-002113
Pensions i hostals / Pensiones y
hostales / Guesthouses and hostels
Sa Malica
RTC HG-002127
Apartaments turístics / Apartamentos
turísticos / Tourist apartaments
Muntanya i Mar
ATG-000042
Càmpings / Cámpings / Camp sites
La Masia 2ª cat.
RTC KG-000017
Blanc d’Eivissa 2ª cat.
RTC KG-000155
Solmar 2ª cat.
RTC KG-000071
Lloret de Mar
94
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
Fergus Plaça París ****S RTC HG-000910
Anabel ****
RTC HG-001791
Costa Encantada ****
RTC HG-002291
Evenia Olympic Palace ****
RTC HG-002422
Evenia Olympic Suites ****RTC HG-002296
Gran Garbí ****
RTC HG-002088
Guitart Gold Central Park Resort & Spa ****
RTC HG-002330
Maria del Mar ****
RTC HG-000751
H Top Royal Beach **** RTC HG-001929
H Top Royal Star ****
RTC HG-001795
Guitart Monterrey ***** RTC HG-000091
Olympic Garden ****
RTC HG-002215
Olympic Park ****
RTC HG-000363
Rosamar & Spa ****
RTC HG-000086
Rosamar Garden Resort ****
RTC HG-001758
Surf-Mar ****
RTC HG-001993
Xaine Park ***
RTC HG-001143
Samba ***
RTC HG-000607
Fenals Garden ****S
RTC HG-001880
Pensions i hostals / Pensiones y
hostales / Guesthouses and hostels
Vila del Mar RTC HG-000266
Pensions i hostals / Pensiones y
hostales / Guesthouses and hostels
Can Fabrellas RTC HG-001735
Establiment d’ús turístic /
Establecimiento de uso turístico /
Tourist dwellings
Albamar xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
El Dorado
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xaine Sun HUTG-005404/005500
Càmpings / Cámpings / Camp sites
Cala Gogó 1ª cat.
RTC KG-000056
Internacional Calonge 1ª cat.
RTC KG-000037
Càmpings / Cámpings / Camp sites
Santa Elena Ciutat 1ª Cat.RTC KG-000050
Tucan 2ª cat.
RTC KG-000134
Sant Feliu de Guíxols
108
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
Can Segura **
RTC HG-001441
Hostal del Mar *
RTC HG-000333
S’Agaró Mar Hotel ****
RTC HG-000293
Pensions i hostals / Pensiones y
hostales / Guesthouses and hostels
Zurich *
RTC HG-001111
Apartaments turístics / Apartamentos
turísticos / Tourist apartaments
Mercedes I
RTC ATG-000070
Mercedes II
RTC ATG-000071
Establiment d’ús turístic /
Establecimiento de uso turístico /
Tourist dwellings
Estel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vil·les Brusi
HUTG-002654 / 002657
HUTG-002645- 002646
HUTG-002650/ 002653
Càmpings / Cámpings / Camp sites
Bungalodge Sant Pol & Spa 2ª cat. RTC KG-000005
Castell - Platja d’Aro
114
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
Aromar ****
RTC HG-001131
H Top Platja Park ****
RTC HG-002169
NM Suites Hotel ****
RTC HG-002268
Caleta Palace
RTC HG-002437
Planamar **
RTC HG-000346
Apartaments turístics / Apartamentos
turísticos / Tourist apartaments
Goetten
RTC ATG-000091
Les Palmeres
RTC ATG-000074
Càmpings / Cámpings / Camp sites
Riembau 1ª Cat.
RTC KG-000027
Valldaro 1ª Cat.
RTC KG-000032
Calonge - Sant Antoni
120
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
Silken Park Hotel Sant Jorge ****S
RTC HG-000033
Aubi **
RTC HG-000322
Maria Teresa *
RTC HG-001920
Torroella de Montgrí - l’Estartit
126
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
Medes II *** RTC HG-001387
Nereida *** RTC HG-001025
Panorama *** RTC HG-001115
Les Illes * RTC HG-000366
Picasso * RTC HG-001939
Coll ** RTC HG-001289
Establiment d’ús turístic /
Establecimiento de uso turístico /
Tourist dwellings
Can Pau HUTG-006100 / HUTG-006104
Festamar HUTG-004342, HUTG-004345 - 004348,
HUTG-004374 - 004377, HUTG004386, HUTG-004448, HUTG-004685,
HUTG-004455, HUTG-004466, HUTG004468, HUTG-004471, HUTG-004473,
HUTG-004520 - 004524, HUTG-004836,
HUTG-004838, HUTG-004840, HUTG004842, HUTG-004843, HUTG-004875,
HUTG-004877 - 004879, HUTG-004881
Miami xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Càmpings / Cámpings / Camp sites
Les Medes 1ª cat.
RTC KG-000072
Empordà 2ª cat.
RTC KG-000101
Roses134
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
Mediterráneo Park ***
RTC HG-002170
Cala Montjoi *
RTC HG-001787
Monterrey *** RTC HG-001612
Ciutadella **
RTC HG-001572
Pensions i hostals / Pensiones y
hostales / Guesthouses and hostels
Novel Risech RTC HG-001585
Apartaments turístics / Apartamentos
turísticos / Tourist apartaments
Daniel RTC ATG-000058
Establiment d’ús turístic /
Establecimiento de uso turístico /
Tourist dwellings
Santa Maria RTC HUTG-003113 - 003118
Càmpings / Cámpings / Camp sites
Salatà 2ª cat.
RTC KG-000048
Poldo *** Roca Blanca *** Trainera *** Pirineus
Berga144
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
Berga Park *** RTC HCC-004242
Estel ** RTC HCC-003756
HCC Ciutat de Berga *** RTC HCC-004188
Càmpings / Cámpings / Camp sites
Aigua d’Ora 3ª cat.
RTC KCC-000134
Berga Resort 1ª cat. RTC KCC-000133
Turisme rural / Turismo rural / Rural
tourism
Coberta de cal Llangot RTC PCC-000323
Caseta Badó 1
RTC PCC-000248
Cal Caubet 1
RTC PCC-000748
El Cobert de Vilaformiu RTC PCC-000111
Casa Gran de Puigventós RTC PCC-000423
RTC HL-000141
RTC HL-000774
RTC HL-000732
Pensions i hostals / Pensiones y
hostales / Guesthouses and hostels
Posada d’Àneu
RTC HL-000672
Hostal Vall d’Àneu
RTC HL-000341
Apartaments turístics / Apartamentos
turísticos / Tourist apartaments
Les Picardes
RTC ATL-000004
Càmpings / Cámpings / Camp sites
La Mola
RTC KL-000011
La Presalla
RTC KL-000047
Nou Càmping
RTC KL-000015
Turisme rural / Turismo rural / Rural
tourism
Alba d’Esteve
RTC PL-000730
Albergs / Albergues / Hostels
Les Daines RTC NR-515
MónNatura Pirineus
RTC NR-385
Albergs / Albergues / Hostels
Alberg de Berga RTC NR-361
La Vall de Boí
152
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
Boí Taüll Resort ***
RTC HL-000683
El Rantiner **
RTC HL-000753
Farrer d’Avall *
RTC HL-000581
Caldes ***
RTC HL-000016
Manantial ****
RTC HL-000018
Romànic ***
RTC HL-000758
Santa Maria Taüll ***
RTC HL-000743
Taüll **
RTC HL-000720
Augusta ****
RTC HL-000785
Pensions i hostals / Pensiones y
hostales / Guesthouses and hostels
Pernalle
RTC HL-000721
El Bouquet
RTC HL-000695
La Plaça
RTC HL-000316
Pey
RTC HL-000494
Apartaments turístics / Apartamentos
turísticos / Tourist apartaments
La Solana
RTC ATL-000003
Turisme rural / Turismo rural / Rural
tourism
Casa Coll
RTC PL-000028
Casa Pubill RTC PL-000471 / PL-000472
Establiment d’ús turístic /
Establecimiento de uso turístico /
Tourist dwellings
Arenys de Boí HUTL-000348 -000353,
HUTL-000392-000395
Era de Baix HUTL-000036-000040
Les Valls d’Àneu
160
Hotels i hotels apartament / Hoteles
y hoteles apartamento / Hotels and
aparthotels
Castellarnau *** RTC HL-000314
La Morera *** RTC HL-000547
Lo Paller del Sisco ** RTC HL-000681
175
Agència
Catalana
de Turisme
Agencia
Catalana
de Turismo
Catalan
Tourist Board
Oficinas en el exterior de la
Agencia Catalana de Turismo
Foreign Offices of the Catalan
Tourist Board
www.catalunya.com
Passeig de Gràcia, 105, 3a planta
08008 Barcelona
Tel.: + 34 934 849 900
Fax + 34 934 849 888
Oficines a l’exterior de l’Agència
Catalana de Turisme
Benelux
Benelux
Benelux
[email protected]
Tel.: + 32 26 406 151
Regne Unit
Reino Unido
United Kingdom
[email protected]
Tel.: + 44 20 7583 8855
Espanya
España
Spain
[email protected]
gencat.cat
Tel.: + 34 915 241 000
Sudest Asiàtic
Sureste Asiático
Southeast Asia
[email protected]
Tel.: + 65 622 04 022
Països Nòrdics
Países Nórdicos
Nordic Countries
[email protected]
Tel.: + 358 40 7177 295
Europa Central
Europa Central
Central Europe
[email protected]
Tel.: + 49 69 7422 4873
Rússia
Rusia
Russia
[email protected]
Tel.: + 7 495 567 1871
Estats Units
Estados Unidos
United States
[email protected]
Tel.: + 1 212 7823332
França
Francia
France
[email protected]
Tel.: + 33 140 469 797
Itàlia
Italia
Italy
[email protected]
Tel.: + 39 02 873 935 73
Xina
China
China
[email protected]
Tel.: + 86 10 848 682 84
Amèrica del Sud
América del sur
South America
[email protected]
Fotografies
L’Agència Catalana de Turisme vol agrair a les següents
entitats i empreses la seva col·laboració en les fotografies
d’aquest catàleg:
Fotografías
La Agencia Catalana de Turismo quiere agradecer a las
siguientes entidades y empresas su colaboración en las
fotografías de este catálogo:
Photographs
The Catalan Tourism Agency would like to thank the
following bodies and businesses for their collaboration on
the photography shoot for this catalogue:
Ajuntament de Calella, Patronats de Turisme de Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Santa Susanna, Calafell, Cambrils, Castell-Platja d’Aro, Salou, Blanes, Roses, Torroella de Montgríl’Estartit, Calonge-Sant Antoni, Lloret de Mar, Vilaseca La Pineda Platja; Patronat de Turisme Costa Brava-Pirineu de Girona, Associació d’estacions nàutiques de Catalunya, Port Aventura,
Aqua-Hotels, Illa Fantasia, Càmping Sangulí i Cambrils Park Resort, Hotel Tahití, Hotel Blaumar, Restaurant Arena, Aparthotel Olimar II, H10 Mediterranean Village.
© Agència Catalana de Turisme
Passeig de Gràcia, 105, 3ª planta. 08008 Barcelona
© Agencia Catalana de Turismo
Paseo de Gràcia, 105, 3ª planta. 08008 Barcelona
© Catalan Tourist Board
Passeig de Gràcia, 105, 3ª planta. 08008 Barcelona
D.L. B-29699-2013. Realització editorial Sàpiens Publicacions (Sàpiens,
s.c.c.l.) www.sapienspublicacions.cat. Són rigorosament prohibides, sense
l’autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions establertes
per la llei, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol
procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic, i la
distribució dels exemplars mitjançant lloguer o préstecs públics. Fotografia
de la portada: Miguel Ángel Álvarez.
D.L. B-29699-2013. Realización editorial Sàpiens Publicacions
(Sàpiens, s.c.c.l.) www.sapienspublicacions.cat. Quedan rigurosamente
prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las
sanciones establecidas por la ley, la reproducción total o parcial de esta
obra por cualquier procedimiento, incluyendo la reprografía y el tratamiento
informático, y la distribución de los ejemplares mediante alquiler o
préstamos públicos. Fotografía de la portada: Miguel Ángel Álvarez.
D.L. B-29699-2013. Published by Sàpiens Publicacions (Sàpiens, sccl)
www.sapienspublicacions.cat. Without written permission from the copyright
holders, under the penalties provided by law, the total or partial reproduction
of this work by any means, including photocopying and computer
processing, and distribution of copies by rental or public loans are strictly
prohibited. Cover photo: Miguel Ángel Álvarez.
176
Partners
Official Asia & Middle East
airline partner
Official Europe’s
airline partner
catalunya.com
Català
Castellano
English