MEMÒRIA ACADÈMICA Curs 1998-99

Transcripción

MEMÒRIA ACADÈMICA Curs 1998-99
MEMÒRIA ACADÈMICA
Curs 1998-99
1
2
PRESENTACIÓ
És motiu de satisfacció i un honor tancar simbòlicament, amb la presentació d'aquesta
memòria, el balanç del que ha estat el curs acadèmic 1998/99 a la Universitat Ramon Llull.
Document que posa de manifest un volum d'activitat universitària que supera el de l'any
anterior: tant en nombre d'estudiants, com en treball de recerca i intel·lectual en general.
Crec oportú remarcar que el conjunt de professors i investigadors de la Universitat Ramon
Llull ha publicat 106 llibres i 444 articles.
Cal destacar que durant el curs 1998/99 es va graduar la primera promoció de Llicenciats en
Dret per la Universitat Ramon Llull i es varen iniciar els estudis de la Diplomatura de
Turisme. També es van obtenir les autoritzacions per part del Comissionat per a Universitats
i Recerca per a la implantació dels estudis del segon cicle d'Enginyeria de Telecomunicació,
a Enginyeria i Arquitectura La Salle, i Traducció i Interpretació a ESADE.
El treball realitzat per la comunitat acadèmica de la Universitat Ramon Llull, que es descriu
de forma esquemàtica i auster però alhora detallada en aquest document, és una mostra de la
vitalitat dels seus Centres i de la important tasca de coordinació i de gestió acadèmica de la
Secretaria General de la nostra Universitat. Esperem que aquesta memòria acompleixi amb
el deure d'informar el Comissionat per Universitats i Recerca dels resultats del curs 1998/99.
Dr. Miquel Gassiot Matas
Rector
3
4
ÍNDEX
MEMÒRIA ACADÈMICA CURS 1998-99
LA UNIVERSITAT RAMON LLULL DURANT EL CURS 1998-99
DESCRIPCIÓ GENERAL
•
•
•
•
•
•
•
QUÈ ÉS LA UNIVERSITAT RAMON LLULL?
Pàg. 11
ÒRGANS DE GOVERN DE LA U RL. Curs 1998-99
" 12
COMISSIONS. Curs 1998-99
" 16
ESTUDIS DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL. Curs 1998-99
" 21
ALTRES CURSOS IMPARTITS. Curs 1998-99
" 23
ADRECES DELS CENTRES DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL
" 28
SERVEIS DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL
" 30
RESUM DE LA MEMÒRIA DEL CURS 1998-99
• ACTIVITATS MÉS RELLEVANTS DELS CENTRES
• DADES I ACTIVITATS MÉS IMPORTANTS DE LA URL
"
"
33
43
"
"
57
75
"
"
"
"
"
"
"
83
107
109
117
122
124
130
"
"
"
"
"
"
"
133
143
145
146
148
149
151
MEMÒRIA ACADÈMICA, DE RECERCA I DE RELACIONS
INTERNACIONALS. CURS 1998-99
• INFORME DE RECERCA
• RESUM DE LES PRINCIPALS ACTIVITATS DE
RELACIONS INTERNACIONALS
ACTIVITAT ACADÈMICA DELS CENTRES. CURS 1998-99
INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ CETS
ACTES PÚBLICS
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
PROJECTES DE RECERCA
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
SERVEIS
FACULTAT D'ECONOMIA
ACTES PÚBLICS
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
PROJECTES DE RECERCA
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
SERVEIS
5
FACULTAT DE PSICOLOGIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ BLANQUERNA
ACTES PÚBLICS
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
PROJECTES DE RECERCA
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
SERVEIS
Pàg. 157
" 174
" 189
" 201
" 214
" 224
" 235
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ BLANQUERNA
ACTES PÚBLICS
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
PROJECTES DE RECERCA
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
"
"
"
"
"
"
240
249
253
264
268
270
"
"
"
"
"
"
"
285
286
297
300
305
307
310
"
"
"
"
"
"
"
313
315
315
316
316
317
320
"
"
"
"
"
"
"
325
342
346
351
357
361
364
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA I FISIOTERÀPIA BLANQUERNA
ACTES PÚBLICS
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
PROJECTES DE RECERCA
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
SERVEIS
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE RELACIONS LABORALS BLANQUERNA
ACTES PÚBLICS
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
PROJECTES DE RECERCA
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
SERVEIS
ENGINYERIA LA SALLE
ACTES PÚBLICS
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
PROJECTES DE RECERCA
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
SERVEIS
6
ARQUITECTURA LA SALLE
ACTES PÚBLICS
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
SERVEIS
"
"
"
"
"
369
371
373
374
377
FACULTAT DE FILOSOFIA
ACTES PÚBLICS
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
PROJECTES DE RECERCA
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
SERVEIS
Pàg.383
" 391
" 401
" 402
" 404
" 406
" 412
ESCOLA SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES-ESADE
ACTES PÚBLICS
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
PROJECTES DE RECERCA
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
SERVEIS
"
"
"
"
"
"
"
415
445
454
458
461
464
469
"
"
"
"
"
"
475
479
484
485
486
488
"
"
"
"
"
"
"
495
496
498
499
502
503
504
FACULTAT DE DRET-ESADE
ACTES PÚBLICS
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
PROJECTES DE RECERCA
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME SANT IGNASI-ESADE
ACTES PÚBLICS
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
PROJECTES DE RECERCA
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
SERVEIS
7
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TREBALL SOCIAL-ICESB
ACTES PÚBLICS
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
PROJECTES DE RECERCA
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
SERVEIS
"
"
"
"
"
"
"
509
510
511
513
514
515
517
"
"
"
"
"
"
"
520
521
522
523
527
528
529
ESCOLA UNIVERSITÀIRA D'EDUCACIÓ SOCIAL PERE TARRÉS
ACTES PÚBLICS
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
PROJECTES DE RECERCA
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
SERVEIS
INSTITUT UNIVERSITARI OBSERVATORI DE L'EBRE
ACTES PÚBLICS
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
PROJECTES DE RECERCA
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
SERVEIS
Pàg.533
" 534
" 535
" 538
" 539
" 540
" 543
ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY ESDI
ACTES PÚBLICS
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
PROJECTES DE RECERCA
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
SERVEIS
"
"
"
"
"
"
547
555
556
557
558
559
8
DESCRIPCIÓ GENERAL
Curs 1998-99
9
10
QUÈ ÉS LA UNIVERSITAT RAMON LLULL?
La Universitat Ramon Llull és una universitat privada creada l’1 de març de 1990 i
reconeguda per la llei 12/1991 del Parlament de Catalunya de 10 de maig (DOGC 2285/91),
que l’aprovà per unanimitat.
La Universitat Ramon Llull integra federativament centres d’ensenyament superior amb una
llarga tradició a Catalunya. Aquests centres, prèviament, el 10 d’octubre de 1989, junt amb
diverses personalitats i entitats representatives de la societat civil de Catalunya, constituïren la
Fundació que ha creat la Universitat Ramon Llull.
Els trets definitoris de la Universitat Ramon Llull són:
La qualitat docent, que exigeix donar importància als continguts, però també als mètodes
d’ensenyament, incorporant noves tècniques de formació i una estreta relació professoralumne que permet una educació personalitzada.
La iniciativa privada, que promou un ensenyament superior no massificat però al mateix
temps allunyat de tot elitisme social o econòmic, de forma que ningú no quedi fora de la
universitat per motius econòmics (amb beques, ajuts, crèdits a l’honor...).
El foment de la investigació, aspecte clau per a la formació universitària a nivell superior i
dimensió necessària perquè la universitat connecti amb el món de la ciència i la cultura del
nostre temps.
La vocació europea, al servei de la societat catalana i oberta a altres cultures i formes de ser
dintre d’España, de la UE i de tot el món.
El servei a la societat, a partir de la formació dels professionals que la societat necessita,
complementant la preparació tècnica i fonamentant la reflexió individual i col·lectiva sobre
el context social en què vivim.
La inspiració cristiana, ja que promou una formació integral de la persona, fonamentant-se
en una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, a imatge del Mestre Ramon Llull
i del seu emblemàtic arbre de la ciència, que configura alhora la seva imatge corporativa.
11
ÒRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL
FUNDACIÓ PRIVADA DE CATALUNYA PER A LA UNIVERSITAT RAMON LLULL
El govern suprem de la Universitat Ramon Llull correspon a la Fundació Privada de
Catalunya per a la Universitat Ramon Llull, la qual delega la seva autoritat en el Patronat de
l'esmentada Fundació.
PATRONS TITULARS
President
Vicepresident 1r.
Fundació Cercle d’Economia
Fundació Universitat i
Tecnologia La Salle
Vicepresident 2n.
Fundació ESADE
Secretari
Fundació Blanquerna
IQS CETS Fundació Privada
Facultat de Filosofia de Catalunya
Fundació Privada Centre Observatori de l'Ebre
Arquebisbe de Barcelona
Sr. Joan Ros Petit
Sr. Josep Manuel Basáñez Villaluenga
Sr. Josep Joan Pintó i Ruiz
Sr. Juan Antonio Delgado i Garriga
Sr. Ramon Ollé Ribalta
Sr. Joan Famadas Oriol
Sr. Eugeni Gay Montalvo
Sr. Enric Corominas Vila
Dr. Daniel Cabedo Puy
Dr. Lluís M. Pugès Cambra
Dr. Salvador Pié Ninot
Dr. Lluís Victori
(Dr. Pere Ferrer i Pi, fins febrer 1999)
Dr. Jaume Aymar Ragolta
(Dr. Josep M. Coll, fins octubre 1998)
P. Jesús Renau Manén
Emm. i Rvdm. Cardenal Dr. Ricard M. Carles
PATRONS SUPLENTS
Fundació Universitat i Tecnologia La Salle
IQS CETS Fundació Privada
Fundació Blanquerna
Facultat de Filosofia de Catalunya
Fundació Cercle d'Economia
Fundació Privada Centre Observatori de l'Ebre
Dr. Josep Martí Roca
Dr. Enric Julià Danés
Dr. Lluís Font Espinós
Sr. Josep M. Via Taltavull
Sr. Carles Cuatrecasas Targa
Dr. Miquel Montagut Buscas
12
Consell executiu
És l'òrgan executiu que té l'autoritat delegada del Patronat per al govern de la Fundació per a
la Universitat.
President
Sr. Enric Corominas Vila
Vicepresident - Rector
Dr. Miquel Gassiot Matas
Vocals
Dr. Lluís Font Espinós
Dr. Enric Julià Danés
Dr. Lluís M. Pugès Cambra
Sr. Josep M. Via Taltavull
Dr. Daniel Cabedo Puy
Secretari – Director General Fundació
Sr. Andreu Morillas
Vicerector Acadèmic/Secretari General
Dr. Josep Gallifa Roca
Vicerector de Recerca i Tecnologia
Dr. Josep Martí Roca
Vicerector de Relacions Internacionals
Dr. Eduard Bonet Guinó
Secretari d’actes
Sr. Carles Targa Tudón
UNIVERSITAT RAMON LLULL
Rectorat
Rector
Dr. Miquel Gassiot i Matas
Vicerector Acadèmic/Secretari general
Dr. Josep Gallifa i Roca
Vicerector de Recerca i Tecnologia
Dr. Josep Martí i Roca
Vicerector de Relacions Internacionals
Dr. Eduard Bonet i Guinó
Director General de la Fundació
i Administrador
Sr. Andreu Morillas
13
Junta Acadèmica
La Junta Acadèmica és l'òrgan suprem del govern col·legiat de la Universitat, en matèries
acadèmiques, en els termes definits en els Estatuts.
President
Dr. Miquel Gassiot Matas
Secretari
Dr. Josep Gallifa Roca
Vocals
Dr. Josep Martí Roca
Dr. Eduard Bonet Guinó
Dr. Lluís Font Espinós
Dr. Miquel Tresserras Majó
Sr. Màrius Duran Hortolà
Dr. Jordi Riera Romaní
Sr. Marcel Gabarró Pallarès
Dr. Daniel Cabedo Puy
Dr. Miquel Nicolau Vila
Sr. Miquel A. Barrabeig Dols
Sr. Robert Terradas Muntañola
Dr. Enric Julià Danés
Dr. Lluís Comellas Riera
Dr. Jesús Tricàs Preckler
Dr. Jaume Aymar Ragolta
Dr. Lluís M. Pugès Cambra
Dr. Miguel Trias Sagnier
Dr. Robert Tornabell Carrió
Sr. Enrique López Viguria
Sr. Carles Armengol Siscares
Dr. Luis Felipe Alberca Silva
Sr. Carles Ruiz Caballero
Dra. Cèlia Rosich Pla
Sr. Jordi Margalef Marrugat
Dr. Julià Sempere i Cebrián
Sr. Rafael Méndez Hellín
Sr. Vicent Igual Luis
Dra. Esther Giménez-Salinas Colomer
Sr. Josep Bisbe Vinyas
Sra. Jordina Vidal
Sr. Òscar Torres
Sr. Raúl Viedma
Sra. Montserrat García
Sr. Jordi Garriga Andreu
Sr. Andreu Morillas
14
Equip de Govern
L'Equip de Govern, és l'òrgan col·legiat encarregat del govern i de la gestió ordinària de la
Universitat.
President
Dr. Miquel Gassiot Matas
Secretari
Dr. Josep Gallifa Roca
Vocals
Dr. Josep Martí Roca
Dr. Eduard Bonet Guinó
Dr. Lluís Font Espinós
Dr. Miquel Tresserras Majó
Sr. Màrius Duran Hortolà
Dr. Jordi Riera Romaní
Sr. Marcel Gabarró Pallarès
Dr. Daniel Cabedo Puy
Dr. Miquel Nicolau Vila
Sr. Miquel A. Barrabeig Dols
Sr. Robert Terradas Muntañola
Dr. Enric Julià Danés
Dr. Lluís Comellas Riera
Dr. Jesús Tricàs Preckler
Dr. Jaume Aymar Ragolta
Dr. Lluís M. Pugès Cambra
Dr. Miguel Trias Sagnier
Dr. Robert Tornabell Carrió
Sr. Enrique López Viguria
Sr. Carles Armengol Siscares
Dr. Luis Felipe Alberca Silva
Sr. Andreu Morillas
15
COMISSIONS
Curs 1998/99
Les comissions especialitzades de treball de la Universitat Ramon Llull tenen la següent
composició
COMISSIÓ DE DOCTORAT
Aprovar programes i aplicar normatives de doctorat segons el R.D. 185/1985 de 23 de gener
(BOE 16/02/85) i el R.D. 778/1998 de 30 d'abril (BOE 1/05/98).
President:
Vocals:
Dr. Miquel Gassiot i Matas
Dr. Eduard Bonet i Guinó
Dr. Daniel Cabedo i Puy
Dr. Josep Maria Coll i d'Alemany
Dra. María Luisa Espasa i Sempere
Dr. Josep Gallifa i Roca
Dr. Josep Martí i Roca
Dr. Carles Pérez i Téstor
Dr. Miquel Tresserras i Majó
Dra. Arantza Ugalde
COMISSIÓ DE RECERCA
Coordinar i dinamitzar la recerca dels centres de la Universitat Ramon Llull.
President:
Membres:
Dr. Josep Martí i Roca
Dr. David Altadill
Sra. Concha Doncel
Dra. Teresa Freixas i Sanjuan
Dr. Josep M. Garrell i Guiu
Sr. Carlos Moslares
Sr. Coloman Navarro
Dr. Carles Pérez i Testor
Dr. Ignasi Roviró
Dr. Albert Sáez
Sr. Santiago Simon del Burgo
Sra. Àngels Valls
Dr. Lluís Victori i Companys
JURAT DE SELECCIÓ DE BECARIS
Gestionar, adjudicar provisionalment i resoldre les reclamacions corresponents a les beques de
Protecció Escolar segons el R.D. 2298/1983 de 28 de juliol (BOE 27/08/83).
President:
Vicepresident:
Vocals:
Secretari:
Dr. Josep Gallifa i Roca
Sr. Andreu Morillas i Antolín
Sr. Miquel A. Barrabeig i Dols
Sra. Isabel Carbonell (Repr. Comissionat per a Univ. i Recerca)
Dra. María Luisa Espasa i Sempere
Sr. Vicent Igual i Lluís
Sra. Dolors Orús i Farré
Sra. Mercè Pañellas i Valls
3 representants dels alumnes
Sr. Jordi Garriga i Andreu
16
COMISSIÓ DE CONVALIDACIONS
Adaptar o convalidar estudis cursats en centres espanyols o estrangers segons el R.D.
1497/1987 de 27 de novembre (BOE 14/12/87).
President:
Vocals:
Dr. Josep Gallifa i Roca
Sr. Josep Angrill
Sr. Miquel A. Barrabeig i Dols
Sra. Berta Boadas i Mir
Sr. Màrius Duran i Hortolà
Dra. María Luisa Espasa i Sempere
Sr. Vicent Igual i Luís
Sra. Mercè Pañellas i Valls
Sra. Isabel Solà i Albareda
COMISSIÓ D’ACCÉS i ORIENTACIÓ
Coordinar el procés de sol·licitud d’accés a la Universitat Ramon Llull i d’orientació als
alumnes, i relacionar-se amb l'oficina de preinscripció de la Direcció General d'Universitats.
President:
Membres:
Dr. Josep Gallifa i Roca
Sr. Miquel A. Barrabeig i Dols
Dra. María Luisa Espasa i Sempere
Sr. Jordi Garriga i Andreu
Sr. Vicent Igual i Lluís
Sr. Maria Lluïsa Marrugat i Prió
Sra. Mercè Pañellas i Valls
Sra. Catalina Pons i Freixas
Sr. Rafael Ruiz de Gauna
COMISSIÓ DE GESTIÓ ACADÈMICA
Coordinar els processos interns de recollida de dades, informació i documentació acadèmica de
la Universitat per a possibilitar i millorar processos com l’expedició de títols, la revisió de
beques del MEC o la complementació d’informació requerida per altres institucions.
President:
Membres:
Dr. Josep Gallifa i Roca
Sr. Miquel A. Barrabeig i Dols
Dra. María Luisa Espasa i Sempere
Sr. Jordi Garriga i Andreu
Sr. Vicent Igual i Lluís
Sra. Maria Lluïsa Marrugat i Prió
Sra. Dolors Orús i Farré
Sra. Mercè Pañellas i Valls
Sr. Rafael Ruiz de Gauna
17
COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS
Coordinar les relacions externes de la Universitat Ramon Llull.
President:
Vocals:
Dr. Miquel Gassiot i Matas
Sra. Anna Fabregat
Sra. Montserrat Feu i Closas
Dra. Teresa Freixes i Sanjuán
Dr. Josep Gallifa
Dr. Jordi Giró i París
Dr. Jose Javier Molins i Vara
Dr. Fèlix Riera i Parcerisas
Dra. Cèlia Rosich i Pla
Dr. Albert Sáez
Sra. Antònia Maria Serra i Segura
Dr. Xavier Tomàs i Morer
Sra. Isabel Torras
Dra. Arantza Ugalde
Sra. Àngels Valls i Valls
Vicerector de Relacions Internacionals
CONSELL DE QUALITAT
Definir la política de qualitat conjunta de la Universitat Ramon Llull.
Format pel Consell Executiu
COMISSIÓ DE QUALITAT
Desenvolupar els projectes i accions que desplaguin la política de millora continuada de la
qualitat a la Universitat Ramon Llull.
President:
Membres:
Dr. Josep Gallifa i Roca
Sr. Carles Armengol
Dr. Pere Batallé
Sra. Berta Boadas
Dr. Josep Maria Coll
Sr. Jordi Garriga
Dr. Climent Giné
Sr. Josep Miquel Piqué
Sr. Andreu Morillas
Dr. Jesús Tricàs i Preckler
COMISSIÓ DE PUBLICACIONS
Coordinar i dinamitzar les publicacions de la Universitat i vetllar pel conveni amb la Fundació
Enciclopèdia Catalana.
President:
Vocals:
Dr. Miquel Tresserras i Majó
Sr. Rafael Queralt i Teixidó
Dr. Fèlix Riera i Parcerisas
Sr. Carles Targa i Tudón
Sr. Josep M. Via i Taltavull
18
TRIBUNAL PER A L'ACCÉS DE MAJORS DE 25 ANYS
Avaluació i qualificació dels exàmens per a l'accés a la universitat de majors de 25 anys.
President:
Vocals:
Dr. Josep Gallifa i Roca
Sr. Màrius Duran i Hortolà
Dr. Santiago Niño i Becerra
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ I IMATGE
Coordinar i dinamitzar el desenvolupament de la Imatge Corporativa de la Universitat Ramon
Llull.
President:
Vocals:
Sr. Carles Targa i Tudón
Dr. Luis Felipe Alberca i Silva
Sra. Mª Teresa Alonso de Mercader
Sra. Montserrat Campillo
Sr. David Camps i Rusinés
Sra. Marta Clos i Jordana
Dra. María Luisa Espasa i Sempere
Sra. Neus Fajas i Coll
Sr. Ignasi González de la Fuente
Sr. Vicent Igual i Luís
Sr. Andreu Morillas i Antolín
Dr. Fèlix Riera i Parcerisas
Sr. Josep Rom i Rodríguez
COMISSIÓ DE PILOTATGE DEL CAMPUS VIRTUAL
Dinamitzar i potenciar l’ús i aplicacions del Campus Virtual de la Universitat Ramon Llull.
President:
Vocals:
Sr. Andreu Morillas i Antolín
Sr. Teresa Careta i Muntada
Sr. Agustí Combis i Palacios
Dr. Joan Josep Curto i Subirats
Sr. Albert Domingo i Melgosa
Dr. Josep Mª Garrell
Dr. Carles Llinàs i Puente
Dr. Josep Martí i Roca
Sr. Jordi Masias i Muntada
Dr. Miquel Nicolau i Vila
Sr. Rafael Serra i Fuster
Dr. Jordi Teixidó i Closa (Sr. Ricard Servera)
COMISSIÓ LINGÜÍSTICA
President:
Membres:
Dr. Josep Gallifa i Roca
Sra. Rosa Soler
Sr. Josep E. Milà i Mallafré
Sra. Antònia Rigo i Arnavat
Dr. Xavier Tomàs i Morer
Dr. Francesc Torralba i Roselló
19
COMISSIÓ DE BIBLIOTEQUES
Coordina les biblioteques de la Universitat i desenvolupa projectes de millora continua, tot
potenciant la sinèrgia i col·laboració entre els centres de la Universitat Ramon Llull.
President:
Membres:
Dr. Josep Gallifa
Sra. Araceli Arissó
Sra. Francisca Buxó
Sr. Jordi Garriga
Sr. Carles Llinàs
Sra. Rosa Mas
Sr. Pere Masip
Dr. Rafael Queralt
Sra. Teresa Rodríguez
Sra. Anna Tibol
Sra. Núria Vallmijtjana
SERVEI D'ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE (SAEL)
Coordinadora: Sra. Núria Sabartés i Vilardaga
20
ESTUDIS DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL Curs 1998/99
Institut Químic de Sarrià CETS - (IQS):
-
Enginyeria Química.
Llicenciatura en Qímica.
Enginyeria Química de l'IQS (títol propi)
Facultat d'Economia (Institut Químic de Sarrià):
-
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
Diplomatura en Ciències Empresarials (seu EMI)
Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna:
-
-
Mestre en especialitat de:
. Educació Especial
. Educació Infantil
. Educació Musical
. Llengua Estrangera
. Educació Física
. Educació Primària
Diplomatura en Logopèdia.
Llicenciatura en Psicologia.
Llicenciatura en Pedagogia.
Llicenciatura en Psicopedagogia (2n. cicle).
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna:
-
Llicenciatura en Periodisme.
Llicenciatura en Comunicació Àudiovisual.
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques.
Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna:
-
Diplomatura en Infermeria.
Diplomatura en Fisioteràpia.
Escola Universitària de Relacions Laborals Blanquerna:
-
Diplomatura en Relacions Laborals.
Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna:
-
Diplomatura en Infermeria.
Diplomatura en Fisioteràpia.
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle:
-
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge.
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Sistemes Electrònics.
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Informàtica de Sistemes.
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Sist. de Telecomunicació.
Telemàtica
Enginyeria Multimèdia (títol propi).
21
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Electrònica i Informàtica La Salle:
-
Enginyeria Electrònica (2n. cicle).
Enginyeria Informàtica. (2n. cicle).
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle:
-
Arquitectura.
Arquitectura tècnica.
Facultat de Filosofia:
-
Llicenciatura en Filosofia.
Facultat de Dret-ESADE
-
Llicenciatura en Dret.
Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE)
-
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses.
Escola Universitària de Treball Social (ICESB)
-
Diplomatura en Treball Social
Escola Universitària d’Educació Social
-
Diplomatura en Educació Social
Institut Universitari Observatori de l'Ebre
-
Doctorat en Física, especialitat Geofísica.
Centre Associat: Escola Superior de Disseny (ESDI):
-
Graduat Superior en Disseny. (Títol propi)
22
ALTRES CURSOS IMPARTITS
Curs 1998-99
Institut Químic de Sarrià
R Cursos de Postgrau
Diploma de Verificador Mediambiental
R Màsters
Enginyeria Ambiental de l'Empresa
Química Agroalimentària
Prevenció de riscos laborals
R Programes de Doctorat
Enginyeria Química
Química
Facultat d’Economia IQS
R Màsters
Administració i Direcció d’Empreses
Gestió de l’Empresa Industrial
R Cursos de Postgrau
Seu Fundació EMI
Diploma d´Administració i Direcció d´Empreses
Curs Superior de Direcció de Marketing
Curs Superior de Direcció Econòmico-Financera
R Programes de Doctorat
Administració i Direcció d’Empreses
Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
R Cursos de Postgrau
Formació d'especialistes en educació especial: pedagogia terapèutica
Formació d'especialistes en educació física
Formació d’especialistes en educació infantil
Formació d'especialistes en educació musical
Formació d´especialistes en llengua estrangera: anglès
Formació d’especialistes en psicomotricitat
Formació d´especialistes en informàtica educativa
Aprofundiment en la intervenció psicomotriu
Educació de les arts plàstiques
Assessorament i recursos per a la intervenció psicopedagògica
Direcció i gestió de centres educatius
23
Didàctica i pedagogia dels mitjans audiovisuals en la societat mediàtica
Intervenció logopèdica en trastorns de la veu
Màster/postgrau en direcció i gestió d’entitats esportives
Psicopatologia clínica (en conveni amb la Fundació Vidal i Barraquer)
Postgrau interuniversitari en Asesorament Curricular en l’àmbit de les Estratègies
d’Ensenyament i Aprenentatge
Postgrau d’especialistes en Empleo con apoyo
Organització de l’Atenció a la diversitat a Secundària: aspectes conceptuals i
estratègies metodològiques
Ensenyament de la Llengua Estrangera (anglès) a l’etapa d’Educació Infantil i cicle
inicial de Primària
Didàctica de la Llengua Anglesa en l’ensenyament secundari
Intervenció logopèdica en transtorns de la comunicació en dany cerebral
Llenguatge i educació. Estratègies metodològiques i recursos específics
R Màsters
Psicopatologia infantil i juvenil
Psicologia clínica i psicoteràpia
Gestió i direcció de recursos humans
Màster/postgrau en gestió i direcció d´entitats esportives
Psicopatologia clínica (en conveni amb la Fundació Vidal i Barraquer)
Psicoteràpia psicoanalítica (en conveni amb la Fundació Vidal i
Barraquer)
R Programes de Doctorat
Investigació pedagògica
Investigació psicològica
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
R Cursos de Postgrau
Planificació estratègica de la comunicació empresarial
Noves tecnologies aplicades a la ràdio informativa
Recursos creatius per al comunicador de masses
Periodisme digital
Estudis d’audiència en cinema i televisió
R Màster
Gestió d´empreses de comunicació. Media MBA.
R Programa de Doctorat i Màster
Comunicació social
24
EU. d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna
INFERMERIA
R Cursos de Postgrau
Infermeria en cures intensives
Infermeria d’urgències
Infermeria en medicina general i especialitats
Infermeria en traumatologia, ortopèdia i neurocirurgia
Infermeria en cirurgia general i d'especialitats
Infermeria pediàtrica en atenció primària
Infermeria pediàtrica en el medi hospitalari
Interculturalitat i teràpies naturals
FISIOTERÀPIA
R Cursos de Postgrau
Fisioteràpia de l’infant amb discapacitats
Fisioteràpia en geriatria
Biomecànica de la cirurgia ortopèdica i traumatologia
Tècniques específiques de fisioteràpia
EU de Relacions Laborals Blanquerna
R Cursos de Postgrau
Gestió comptable i fiscal per a tècnics en gestió laboral
Tècniques de gestió de recursos humans per a diplomats en relacions laborals
Postgrau en gestió laboral i de la seguretat social
La Salle - Enginyeria i Arquitectura
R Cursos de Postgrau
Autocad
Aplicacions multimèdia
Telemàtica-Telecomunicacions Corporatives (PTTC)
R Màsters
MBA Internacional La Salle
Màster en Gestió de les Tecnologies de la Informació (MGTI)
Master in Business &Technology (MBT)
Màster en Xarxes i Serveis de Telecomunicacions (MXST)
Master in Facilities Management (MFM)
Màster en Edificis Intel·ligents i Construcció Sostenible (MEICS)
Màster en Gestió de la Informació en Entorns Directius (MGIED)
Màster en disseny i Producció de Continguts Multimèdia (MDPM)
Master en Software de Empresa BaaN (MGB)
25
R Programes de Doctorat
Teoria i tractament del senyal i la informació
Sistemes intel·ligents i entorns paral·lels i distribuïts
Facultat de Filosofia de Catalunya
R Programes de Doctorat
Arrels epistemològiques de l’ètica i la política
ESADE
R Programes de Doctorat
Ciències de la Gestió (Management Sciences)
Facultat de Dret- ESADE
R Màsters
Justícia constitucional, tutela judicial i drets fonamentals
R Programes de Doctorat
Justícia constitucional, tutela judicial i drets fonamentals
EU de Treball Social (ICESB) i EU d’Educació Social Pere Tarrés
R Cursos de Postgrau
Postgrau d'intervenció psicosocial en processos de malaltia crònica
Intervenció social amb persones amb disminucions
Gestió i animació de la cultura popular
Intervenció social en l'àmbit de la salut mental
Acompanyament en el sofriment i en el morir
Acolliments familiars com a recurs en la protecció a la infància (coproduït amb
DRECERA)
Transformacions familiars i noves estratègies d'intervenció. Interdisciplinarietat i
coordinació (coproduït amb DRECERA)
Treball social i educatiu amb immigrants
Intervenció socioeducativa i drogues (coproduït amb el Centro de Solidaridad de
Zaragoza)
Gestió de residències i serveis per a gent gran (coproduït amb INTRESS)
Intervenció socioeducativa i disminució psíquica: retard mental
Intervenció social sistèmica
Expert en inserció laboral
Mediació i resolució de conflictes
26
Animació estimulativa i discapacitat: gent gran, persones amb disminució, salut
mental
Aplicacions psicosocials de les tècniques de counselling
Teatre i intervenció social
Pastoral sociosanitària (coproduït amb la FERS i Camillianum)
Direcció i gestió d'organitzacions no lucratives i d'economia social
Gestió i direcció de serveis de benestar
Polítiques i programes socials europeus
Disseny i direcció de projectes d'educació ambiental (nou programa)
Estratègies i mètodes en resolució de conflictes
Anàlisi del conflicte i tècniques de resolució
Programació Neurolingüística (PNL): aplicació a la intervenció social
Desenvolupament organitzacional de recursos humans en les organitzacions sanitàries
R Màster
Intervenció socioeducativa amb menors: infants, adolescents i joves en risc o conflicte social
I.U. Observatori De l’Ebre
R Programes de Doctorat
Geofísica
27
ADRECES DELS CENTRES DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL
SERVEIS CENTRALS
c/ Sant Joan de La Salle, 8 - 08022 Barcelona
Tel. 93-253 04 50 - Fax 93-418 80 65
e-mail: [email protected] - www.url.es
INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ
Via Augusta, 390 - 08017 Barcelona
Tel. 93-203 89 00 - Fax 93-205 62 66
FACULTAT D'ECONOMIA IQS
Via Augusta, 390 - 08017 Barcelona
Tel. 93-203 89 00 - Fax 93-205 62 66
• Dipl. Ciències Empresarials
(seu Fundació EMI)
c/ Torrent de les Flors, 68
08024 Barcelona
Tel. 93-219 55 12 - Fax 93-284 96 48
FACULTAT DE PSICOLOGIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ BLANQUERNA
c/ Císter, 24-34 - 08022 Barcelona
Tel. 93-253 30 00 - Fax 93-253 30 31
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ BLANQUERNA
c/ Valldonzella, 23 - 08001 Barcelona
Tel. 93-253 30 00 - Fax 93-253 31 23
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA I FISIOTERÀPIA BLANQUERNA
• Dipl. Infermeria
c/ Santaló, 37 - 08021 Barcelona
Tel. 93-253 30 00 - Fax 93-253 30 85
• Dipl. Fisioteràpia
c/ Valldonzella, 21 -08001 Barcelona
Tel. 93-253 31 30 - Fax 93-253 31 12
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE RELACIONS LABORALS BLANQUERNA
Pg. Sant Gervasi, 47 - 08002 Barcelona
Tel. 93-253 30 00 - Fax 93-253 30 66
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ LA SALLE
Pg. de la Bonanova, 8 - 08022 Barcelona
Tel. 93-290 24 32 - Fax 93-290 24 16
ETS D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA I INFORMÀTICA LA SALLE
Pg. de la Bonanova, 8 - 08022 Barcelona
Tel. 93-290 24 32 - Fax 93-290 24 16
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA LA SALLE
c/ Quatre Camins, 2 - 08022 Barcelona
Tel. 93-290 24 00 - Fax 93-290 24 16
28
FACULTAT DE FILOSOFIA DE CATALUNYA
c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona
Tel. 93-454 16 00 - Fax 93-451 52 12
ESCOLA SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES - ESADE
Av. de Pedralbes, 60-62 - 08034 Barcelona
Tel. 93-280 61 62 - Fax 93-204 81 05
FACULTAT DE DRET - ESADE
Av. de Pedralbes, 60-62 - 08034 Barcelona
Tel. 93-280 61 62 - Fax 93-204 81 05
E.U. TURISME SANT IGNASI -ESADE
c/Carrasco i Formiguera, 32-08017 Barcelona
Tel. 93-203 90 16 – Fax 93-280 13 46
EU TREBALL SOCIAL -ICESB
c/ Enric Granados, 2 - 08007 Barcelona
Tel. 93-453 28 00 - Fax 93-454 96 55
EU EDUCACIÓ SOCIAL PERE TARRÉS
c/ Carolines, 10 - 08012 Barcelona
Tel. 93-415 25 51 - Fax 93-218 65 90
IU OBSERVATORI DE L'EBRE
c/ Horta Alta, 38 - 43520 Roquetes (Tarragona)
Tel. 977-50 05 11 - Fax 977-50 46 60
ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY ESDI (Centre associat)
c/ Marquès de Comillas, 79-83
08202 Sabadell (Barcelona)
Tel. 93-727 48 19 - Fax 93-727 42 49
29
SERVEIS DE LA URL
1. Biblioteques, a cada centre es disposa d'un Servei de Biblioteca.
2. Servei de Teledocumentació, l'Institut Químic de Sarrià disposa d'aquest Servei amb accés
a les principals bases de dades europees i americanes.
3. Aules Informàtiques, que poden ser utilitzades pels alumnes.
4. Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI), té com a finalitat promoure
l'enllaç Universitat-Empreses, mitjançant contractes d'investigació i serveis en general.
5. Serveis d'Idiomes, cada Centre incorpora en els Plans d'Estudis de les seves titulacions
l'ensenyament dels idiomes que considera més adients per al desenvolupament professional de
l'alumne.
6. Servei d'assistència i formació religiosa, col·labora amb la Delegació diocesana de Pastoral
Universitària, facilitant l'acollida dels universitaris i l'aprofundiment i expressió de la seva fe
cristiana.
7. Servei d'Activitats Esportives i de Lleure (SAEL), a la Universitat es practiquen diverses
disciplines esportives (futbol, bàsquet, rugbi, esquaix, tennis, ping-pong...) i es participa en
lligues internes, lligues universitàries, campionats de Catalunya, campionats d'Espanya i
competicions europees. També s'organitzen activitats culturals tals com: grups corals, teatre,
castellers, muntanyisme, concursos fotogràfics, premis literaris, revista...
8. Borsa de Treball, cada centre de la Universitat disposa d'una Borsa de Treball pròpia per als
alumnes graduats. També gestiona "Treballs en Pràctiques" durant els mesos d'estiu per als
alumnes d'últims cursos de carrera.
9. Servei de Llibreria o Cooperativa, per a l'adquisició de llibres a cada centre.
10. Menjadors Universitaris i Cafeteria. Cada centre ofereix aquests serveis als alumnes.
11. Servei d'Informació, a la Secretaria General de cada centre i altres iniciatives específiques
en aquest sentit: oficines d’informació i orientació a l’estudiant... L'Oficina Central
d'Informació de la Universitat es troba al carrer Sant Joan de La Salle, 8, de Barcelona.
12. Centre de Documentació Europeu, ESADE és Centre de Documentació Europeu que
posa disposició del públic informació de caràcter europeu, publicacions de la Comunitat
Europea.
30
RESUM DE LA MEMÒRIA
Curs 1998-99
31
32
ACTIVITATS MÉS RELLEVANTS
DELS CENTRES
Curs 1998-99
33
34
UNIVERSITAT RAMON LLULL
ACTIVITATS MÉS RELLEVANTS DELS CENTRES. Curs 1998-99
Institut Químic de Sarrià
Activitats acadèmiques:
138
138
60
58
45
50
45
30
11
15
17
0
Articles
Comunicacions Grups de Projectes de Actes
Conferències
treball
recerca
públics
Titulacions:
2
Estudiants:
534
Professors:
34
Activitats més rellevants:
• El lliurament del premi internacional Aspirina a la solidaritat a través de la química
coorganitzat per Química
Farmacèutica Bayer i IQS.
• L’inici del màster en prevenció de riscos laborals.
Facultat d’Economia
Activitats acadèmiques:
50
40
30
26
20
16
15
10
8
3
1
0
Articles
Comunicacions Grups Projectes de
Conferències
de treball recerca
Actes
públics
Titulacions:
2
Estudiants:
924
Professors:
50
Activitats més rellevants:
• S’han constituït els nous departaments d’Economia i Finances i Gestió Empresarial
• Cicle de 4 conferències sobre La crisi econòmica mundial organitzades pel
Sr. Eduar Punset
• II Setmana Internacional “The Strenght of Information and Communication Systems”, amb
la participació d’estudiants d’universitats de reconegut prestigi mundial
35
Facultat de Psicologia i Ciències
de l’Educació Blanquerna
Activitats acadèmiques:
120
115
115
100
104
89
80
87
72
60
40
28
20
0
Llibres
Articles
Comunicacions Grups Projectes de Actes
Conferències
de treball recerca públics
Titulacions:
10
Estudiants:
3095
Professors:
162
Activitats més rellevants:
• Escola d’Estiu 1999, amb 144 cursos realitzats i un total de 3.229 matrícules
• Fòrum Europeu de l’Orientació Acadèmica (FEDORA) que es va celebrar a la Facultat
amb la conferència del Dr. Leonarducci
• Cicle de taules rodones diàlegs universitaris “Cognició i llenguatge” amb exposició de
material bibliogràfic del Dr. Jordi Perelló
Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna
Activitats acadèmiques:
100
80
81
67
60
52
40
27
20
7
14
11
0
Llibres
Articles
Comunicacions Grups Projectes de Actes
Conferències
de treball recerca
públics
Titulacions:
3
Estudiants:
1502
Professors:
95
Activitats més rellevants:
• Presentació del llibre Derechos Históricos y Constitución a càrrec del seu autor Sr.
Miguel Herrero Rodriguez de Miñón
• Cicle de conferències/debats Els “futurs” de Barcelona: conferències a càrrec de
cadascun dels candidats a l’alcaldia de Barcelona
• Conferència “La incidència de la TV digital en les habituds socials”
36
Escola Universitària d’Infermeria
i Fisioteràpia Blanquerna
Activitats acadèmiques:
100
80
60
66
40
44
11
20
2
10
1
19
0
Llibres Articles
Comunicacions Grups Projectes de Actes
Conferències
de treball recerca públics
Titulacions:
2
Estudiants:
1166
Professors:
113
Activitats més rellevants:
• Conveni amb l’Aliança per a la realització conjunta del projecte de recerca L’anàlisi
cinesiològica d’un gest habitual en l’activitat laboral del personal auxiliar de l’Aliança
• Creació del Comitè de Bioètica a Infermeria i Fisioteràpia
• Conveni amb la European School of Ostheopaty per impartir estudis d’Osteopatia
Escola Universitària de
Relacions Laborals Blanquerna
Activitats acadèmiques:
50
40
30
20
20
13
10
7
1
1
8
1
0
Llibres Articles
Comunicacions Grups Projectes de Actes
Conferències
de treball recerca públics
Titulacions:
1
Estudiants:
176
Professors:
35
Activitats més rellevants:
• Jornada de treball “El present i el futur del Tècnic en Relacions Laborals” que comptà
amb prestigiosos ponents del mon del dret laboral i els recursos humans
37
Enginyeria La Salle
Activitats acadèmiques:
108
108
80
60
49
40
32
20
27
24
3
0
Llibres
Grups
Articles Conferències Comunicacions de treball
Actes
públics
Titulacions:
8
Estudiants:
2279
Professors:
84
Activitats més rellevants:
• 1a Trobada de Directius i Empresaris del Sector Informàtic
• Projectes de Recerca amb la Fundació Müller sobre detecció i classificació automàtica
de fractures òssies
• Projectes de Recerca amb la Fundació INTA sobre enllaç ionosfèric de comunicacions
Escola Superior
d’Arquitectura La Salle
Activitats acadèmiques:
100
80
60
40
29
26
16
20
14
3
0
Articles
Conferències
Grups
de treball
Projectes de
recerca
Actes
públics
Titulacions:
2
Estudiants:
214
Professors:
21
Activitats més rellevants:
• El professor de l’escola Arcadi Pla obtingué el premi FAD (41a. Edició)
• L’edifici St. Josep dels arquitectes Robert Terrades i Esteve Terrades fou seleccionat
pel premi FAD en la mateixa edició
• El professor de l’escola Josep Llinàs obtingué els premis Manuel de la Dehesa i Ciutat
de Barcelona
38
Facultat de Filosofia
Activitats acadèmiques:
100
80
85
60
55
47
40
13
15
20
18
4
0
Llibres Articles
Comunicacions Grups Projectes de Actes
Conferències
de treball recerca
públics
Titulacions:
1
Estudiants:
96
Professors:
35
Activitats més rellevants:
• Nomenament del Dr. Jaume Aymar com a nou degà de la Facultat
• Presentació de l’encíclica Fe i Raó de S.S. Joan Pau II
• Jornada sobre Santa Teresa Benedicta de la Creu (Edith Stein) recentment proclamada
santa i màrtir
• Presentació de la revista “Comprendre” editada per la facultat i homenatge al Dr. Josep
M. Coll
Escola Superior d’Administració
i Direcció d’Empreses ESADE
Activitats acadèmiques:
188
188
70
60
45
30
34
31
15
21
28
20
0
Llibres Articles
Comunicacions Grups Projectes de Actes
Conferències
de treball recerca públics
Titulacions:
1
Estudiants:
1100
Professors:
161
Activitats més rellevants:
• S’han consolidat i ampliat les relacions internacionals al continent asiàtic i a Oceania
• Conveni de col· laboració entre la Companyia de Jesús i la Fundació ESADE que
permetrà a ESADE la progressiva adequació i utilització d’una àmplia zona de l’actual
Centre Borja dels jesuïtes de Sant Cugat
• Entrada en servei de la Residència d’Estudiants
39
Facultat de Dret-ESADE
Activitats acadèmiques:
100
Ç
80
Titulacions:
1
60
40
31
39
23
20
11
8
6
11
0
Estudiants:
390
Llibres Articles
Comunicacions Grups Projectes de Actes
Conferències
de treball recerca públics
Activitats més rellevants:
• Graduació de la primera promoció de la Facultat de Dret al palau de Justícia de
Barcelona, acte presidit pel President del Tribunal Suprem i del Consejo General del
Poder Judicial Sr. Javier Delgado
EU de Turisme Sant Ignasi-ESADE
Activitats acadèmiques:
80
60
40
30
20
13
1
0
3
2
10
3
Llibres Articles
Comunicacions Grups Projectes de Actes
Conferències
de treball recerca
públics
Titulacions:
1
Estudiants:
84
Professors:
9
Activitats més rellevants:
• L’Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi ha començat els estudis de la primera
promoció de la Diplomatura de Turisme
40
Escola Universitària
de Treball Social
Activitats acadèmiques:
50
40
30
20
15
10
7
1
3
6
4
4
0
Llibres Articles
Comunicacions Grups Projectes de Actes
Conferències
de treball recerca
públics
Titulacions:
1
Estudiants:
634
Professors:
29
Activitats més rellevants:
• Fundació del Centre Pau i Treva, centre de recerques i intervenció en resolució de
conflictes
• Taula Rodona “Polítiques socials i alternatives a la institucionalització” amb
representants dels partits polítics
• Conferència sobre Mediació Familiar a càrrec de la consellera de Justícia Núria de
Gispert
Escola Universitària
d’Educació Social
Activitats acadèmiques:
25
20
15
10
6
5
0
7
8
6
2
5
3
Llibres Articles
Comunicacions Grups Projectes de Actes
Conferències
de treball recerca
públics
Titulacions:
1
Estudiants:
722
Professors:
32
Activitats més rellevants:
• Jornades sobre Els canvis socials i les seves incidències en la salut mental
• Simposi d’Alternatives a la Institucionalització en els Serveis Socials i d’Atenció a la
Persona
• IV Jornades per a professionals de la intervenció socioeducativa
41
Institut Universitari
Observatori de l’Ebre
Activitats acadèmiques:
100
80
60
40
38
18
20
2
0
1
1
7
4
Llibres Articles
Comunicacions Grups Projectes de Actes
Conferències
de treball recerca públics
Titulacions:
1
Estudiants:
2
Professors:
5
Activitats més rellevants:
• V Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Escola Superior de Disseny-ESDI
Activitats acadèmiques:
100
80
60
40
38
20
18
2
1
1
7
4
0
Llibres Articles
Comunicacions Grups Projectes de Actes
Conferències
de treball recerca públics
Titulacions:
3
Estudiants:
335
Professors:
29
Activitats més rellevants:
• Cicle conferències El disseny contemporani
• Sopars de l’ESDI amb debats entorn l’art, el disseny, la tecnologia i les comunicacions
• Publicació del llibre Women made. Dones dissenyadores de Catalunya i Balears
42
DADES I ACTIVITATS MÉS IMPORTANTS
DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL
Curs 1998-99
43
44
DADES I ACTIVITATS MÉS IMPORTANTS DE LA
UNIVERSITAT RAMON LLULL
Curs 1998-99
El nombre d’estudiants de la universitat ha seguit una evolució creixent en els darrers anys
fins arribar enguany a la xifra de 13251 estudiants de primer i segon cicle, des dels 3970
alumnes del curs 1992-93
14000
13251
12000
10000
12543
11082
8000
8606
6000
4000
6365
5024
3970
2000
3144
0
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
El nombre de preinscripcions pels diferents estudis mostren la creixent demanda dels estudis de
la Universitat Ramon Llull. El nombre de sol.licituds de plaça a la Universitat Ramon Llull per
al curs 1998-99 ha estat de 7709 per a 3090 places ofertades
8000
7709
7000
7506
6000
5000
6051
4000
5349
3000
3090
2000
2500
2800
3050
1000
0
1995/96
1996/97
Places
1997/98
1998/99
Sol.licituds
45
ALUMNES
ALUMNES PER
PER CENTRE
CENTRE
E.T.S.
E.T.S.d'Enginyeria
d'Enginyeria
Electrò
Electrònica
nicai i
Institut
Info
rmàtica
InstitutQuímic
Químicde
deSarrià
Sarrià
Info rmàtica
Fac.
La
Fac.
Fac.d'Eco
d'Econo
nomia
mia
LaSalle
Salle
Fac.de
deFilo
Filoso
sofia
fia
IQS
E.U.
d'Educació
IQS
E.U. d'Educació
So
E.U.
534
727
96
Social
cial
E.U.d'Infermeria
d'Infermeria
534
727
96
Fac.
Fac.de
dePPsico
sicolo
logia
gia
i iFisio
924
722
Fisioteràpia
teràpia
924
722
i iC.
de
l'Educació
C. de l'Educació
1166
BBlanquerna
1166
lanquerna
BBlanquerna
lanquerna
Fac.
Fac.de
deCiències
Ciències
de
la
Co
municació
3095
1502
de
la
Co
municació
3095
1502
BBlanquerna
lanquerna
1552
1552
EU
EU d'Enginyeria
d'Enginyeria
Tècnica
Tècnicade
de
Teleco
Telecomunicació
municació
La
LaSalle
Salle
176
176
84
84
335
335
634
634
214
214 E.U.
E.U.de
deTreball
Treball
1100
1100
ESA
ESADE
DE
390
390
Fac.
Fac.de
deDret
Dret
ESA
ESADE
DE
So
Social
cialICESB
ICESB
E.T.S.
d'A
rquitectura
E.T.S.
d'A
rquitectura
E.S.
de
Disseny
E.S. de Disseny
La
LaSalle
Salle
EU
EUde
deTurismes
Turismes ESDI
ESDI
St.
Ignasi-ESA
DE
St. Ignasi-ESA DE
EU
EUde
deRelacio
Relacions
ns
Labo
Laboral
ral
BBlanquerna
lanquerna
46
ESTUDIANTS MATRICULATS DE 1r i 2n CICLE
Universitat Ramon Llull
CENTRE
E.U.d'ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ LA SALLE
Fac. DE PSICOLOGIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ BLANQUERNA
ESTUDIS
Curs 98/99
TELECOMUNICACIONS
0
SO I IMATGE
443
SISTEMES ELECTRÒNICS
488
E.T. SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ
249
E.T. TELEMÀTICA
119
INFANTIL
427
PRIMÀRIA
392
LLENGUA ESTRANGERA
90
EDUCACIÓ FÍSICA
219
EDUCACIÓ MUSICAL
116
EDUCACIÓ ESPECIAL
296
LOGOPÈDIA
253
PSICOLOGIA
893
CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
0
PEDAGOGIA
141
PSICOPEDAGOGIA
268
E.U. d'EDUCACIÓ SOCIAL
EDUCACIÓ SOCIAL
722
INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ
ENG. INDUSTRIAL espec. QUÍMICA
78
QUÍMICA
280
FACULTAT d'ECONOMIA-IQS
E.T.S d'ENGINYERIA ELECTRÒNICA i INFORMÀTICA LA SALLE
ENGINYERIA QUÍMICA
176
ADM.I DIR. d'EMPRESES
424
CIÈNCIES EMPRESARIALS
500
ENGINYERIA ELECTRÒNICA
360
INFORMÀTICA DE SISTEMES
280
ENGINYERIA INFORMÀTICA
87
FACULTAT DE FILOSOFIA
LLIC. EN FILOSOFIA
96
E.U. d'INFERMERIA i FISIOTERÀPIA BLANQUERNA
INFERMERIA
580
FISIOTERÀPIA
586
FACULTAT de CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ BLANQUERNA
COMUNICACIÓ AUDIO-VISUAL
552
PERIODISME
475
PUBLICITAT I REL.PÚBLIQUES
475
FACULTAT de DRET-ESADE
LLIC. EN DRET
390
ESADE
ADM.I DIR. d'EMPRESES
1100
E.U. de TREBALL SOCIAL (ICESB)
TREBALL SOCIAL
634
ARQUITECTURA
214
ETS d'ARQUITECTURA LA SALLE
ARQUITECTURA TÈCNICA
E.U. de RELACIONS LABORALS BLANQUERNA
RELACIONS LABORALS
176
ESADE-E.U. de TURISME SANT IGNASI
TURISME
84
TOTAL
12663
Títols propis
E.U.d'ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ LA SALLE
MULTIMÈDIA
ESDI
GRADUAT SUPERIOR EN DISSENY
253
TOTAL
335
13251
47
Homes
Homes
42,4%
42,4%
Dones
Dones
57,6%
57,6%
Estrangers
Estrangers
1%
1%
Estat
Estat
Espanyanol
Espanyanol
99%
99%
48
PROFESSORS
L’evolució en el nombre de professors ha estat:
900
800
894
700
600
731
500
633
400
497
300
351
200
247
286
100
0
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
Les activitats dels professors han estat significatives tant en nombre com en qualitat. S’han
publicat 106 llibres, 444 articles, i hi ha endagats 213 projectes de recerca. D’altra banda els
professors han realitzat també 339 comunicacions a congressos, han participat en 413
congressos o grups de treball i han fet 519 conferències.
900
843
800
700
600
519
500
444
400
413
339
300
213
200
106
100
0
Llibres
Articles
Conferències
Grups de
Comunicacions treball
Projectes de
recerca
Actes
públics
49
PUBLICACIONS:
PUBLICACIONS: ARTICLES
ARTICLES
500
500
400
400
300
300
428
428
200
200
00
331
331
336
336
100
100
63
63
91-92
91-92
112
112
92-93
92-93
187
187
206
206
93-94
93-94
94-95
94-95
444
444
95-96
95-96
96-97
96-97
97-98
97-98
98-99
98-99
PROJECTES
PROJECTES DE
DE RECERCA
RECERCA
250
250
200
200
213
213
150
150
178
178
100
100
50
50
00
64
64
66
66
91-92
91-92
92-93
92-93
163
163
162
162
86
86
90
90
93-94
93-94
94-95
94-95
95-96
95-96
96-97
96-97
97-98
97-98
98-99
98-99
COMUNICACIONS
COMUNICACIONS A
A CONGRESSOS
CONGRESSOS
500
500
400
400
454
454
300
300
339
339
200
200
100
100
00
97
97
218
218
97
97
137
137
91-92
91-92
92-93
92-93
93-94
93-94
142
142
94-95
94-95
95-96
95-96
154
154
96-97
96-97
97-98
97-98
98-99
98-99
50
PUBLICACIONS:
PUBLICACIONS: LLIBRES
LLIBRES
150
150
132
132
100
100
106
106
120
120
85
85
50
50
29
29
00
64
64
48
48
25
25
91-92
91-92
92-93
92-93
93-94
93-94
94-95
94-95
95-96
95-96
96-97
96-97
97-98
97-98
98-99
98-99
PARTICIPACIÓ
PARTICIPACIÓ EN
EN CONGRESSOS
CONGRESSOS
O
GRUPS
DE
O GRUPS DE TREBALL
TREBALL
500
500
400
400
413
413
395
395
300
300
200
200
100
100
00
140
140
65
65
91-92
91-92
80
80
92-93
92-93
345
345
331
331
83
83
93-94
93-94
94-95
94-95
95-96
95-96
96-97
96-97
97-98
97-98
98-99
98-99
CONFERÈNCIES
CONFERÈNCIES II PONÈNCIES
PONÈNCIES
600
600
500
500
519
519
400
400
300
300
381
381
364
364
200
200
100
100
00
110
110
120
120
91-92
91-92
92-93
92-93
166
166
170
170
93-94
93-94
94-95
94-95
247
247
95-96
95-96
96-97
96-97
97-98
97-98
98-99
98-99
51
Professors segons les categories que estableix l’estatut del professorat que es va aplicant amb
regularitat:
31
Prof. Catedràtic de Facultat
Prof. Catedràtic d'Escola
Universitària
7
22
Prof. Catedràtic d'ETS.
47
Prof. Titular de Facultat
Prof. Titular d'Ins titut de
Recerca
3
Prof. Titular d'Escola
Universitària
69
13
Prof. Titular d'ETS
0
10
20
30
40
50
60
70
52
RELACIONS INTERNACIONALS
Un altre aspecte que la Universitat vetlla especialment són les Relacions Internacionals.
Amb la participació en nombrosos programes d’intercanvi d’estudiants. Poden veure
l’evolució d’estudiants enviats i acollits
358
333
358
332
300
240
250
247
240
223
220
200
150
100
50
58 59
47
39
32 38
5 12
0
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
ENVIATS
1996-97
1997-98
1998-99
ACOLLITS
TOTAL PER CENTRES
180
180
135
75
70
53
50
37
31
27
25
23
15
11
23
19
18
13
11
10
5
2
5
2
0
IQS
Fac. de
Psicologia i
C. de l’Educ.
Blanquerna
Fac. C. de la
Comunicació
Blanquerna
EU d’Infermeria
i Fisioteràpia
Blanquerna
La Salle
Educació
Social
ESADE
Dret
ESADE
Treball
Social
E NV IA TS
Observatori
de l’Ebre
A C OLLITS
53
DOCTORAT I ESTUDIS DE POSTGRAU
Pel que fa als estudis de doctorat podem observar l’evolució dels estudiants matriculats en
programes de doctorat:
300
250
257
237
231
200
150
153
144
100
136
121
50
0
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
I l’evolució de Tesis Doctoral defensades:
20
18
19
16
19
18
14
12
12
10
8
10
6
4
2
2
0
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
54
MEMÒRIA ACADÈMICA
DE RECERCA I DE
RELACIONS INTERNACIONALS
Curs 1998-99
55
56
INFORME DE RECERCA
Curs 1998-99
57
58
GRUPS DE RECERCA 1998-99
A continuació presentem la relació de grups de recerca més actius de la URL que han
funcionat durant el curs 1998-99. Són els grups que més han destacat pels seus projectes de
recerca, per les seves publicacions, per la seva transferència de tecnologia a les empreses i
per la seva aportació de nous coneixements a la societat en general. La relació inclou 72
grups repartits entre diferents àmbits científics: Ciències de la Comunicació, Ciències de
l’Educació, Ciències de la Salut, Economia i Ciències de l’Empresa, Dret, Filosofia,
Geofísica, Psicologia, Química i Enginyeria Química, Tecnologies de la Informació i de la
Comunicació.
Per a cadascun dels grups donem únicament les dades fonamentals, com són: el nom del
grup, el Centre de la Universitat al qual pertany, la seva adreça i referències de contacte, les
paraules clau que descriuen la seva activitat i el nom del seu responsable principal. Per a una
informació més detallada del grup es pot acudir al Catàleg de Recerca de la Universitat on
s’indiquen altres dades: persones que constitueixen el grup, línies de treball, serveis,
equipament, publicacions, etc.
Fruit palpable d’aquests grups han estat les 18 tesis defensades durant aquest curs en els
diferents àmbits de recerca de la Universitat, la participació en nombrosos congressos amb
aportacions punteres en les àrees del coneixement, la transferència de tecnologia
desenvolupada en els dos centres que constitueixen la OTRI de la Universitat, i les
nombroses publicacions i projectes de recerca que es relacionen en aquesta mateixa
Memòria.
CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
Nom del grup: Recerca sobre autopistes de la comunicació
Centre al qual pertany: Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Adreça: Valldonzella, 23. 08001 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 099
e-mail: [email protected]
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat: Autopistes de la comunicació
Codi(s) UNESCO: 3325
Responsable principal: Prof. Albert Sáez i Casas
Nom del grup: Imatge i discurs
Centre al qual pertany: Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Adreça: Valldonzella, 23. 08001 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 099
e-mail: [email protected]
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat: Imatge, discurs, pensament, reflexió
Codi(s) UNESCO: 7202.07
Responsable principal: Dr. Miquel Tresserras Majó
59
Nom del grup: Conflictes ètics i mitjans de comunicació
Centre al qual pertany: Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Adreça: Valldonzella, 23. 08001 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 099
e-mail: [email protected]
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat: Ètica, comunicació, dret constitucional
Codi(s) UNESCO: 7103
Responsable principal: Carles Ruiz Caballero
Nom del grup: Grup de recerca terminològica en comunicació empresarial
Centre al qual pertany: Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Adreça: Valldonzella, 23. 08001 Barcelona
Tel: 932 533 000 Fax: 932 533 099
e-mail: [email protected]
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat: Comunicació empresarial, lexicografia, publicitat,
màrqueting
Responsable principal: Joan Sabaté i López
Nom del grup: Violència i televisió
Centre al qual pertany: Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Adreça: Valldonzella, 23. 08001 Barcelona
Tel: 932 533 000 Fax: 932 533 099
e-mail: [email protected]
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat: Televisió, violència, metodologia qualitativa
Responsable principal: Dr. Jordi Busquet Duran
CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Nom del grup: El diàleg interreligiós
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Adreça: c/Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 032
e-mail: [email protected]
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat: diàleg interreligiós, interculturalitat, formació de
formadors,recursos pedagògics
Codis UNESCO: 5506(21) 6301(10) 5803(02)
Responsable principal: Dr. Francesc-Xavier Marín i Torné
Nom del grup: Noves religiositats
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Adreça: c/Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000 Fax: 932 533 031
web: http://www.blanquerna.url.es
Codi(s) UNESCO: 7203
Responsable Principal: Dr. Francesc Torralba Roselló
60
Nom del grup: Grup de recerca sobre narrativa infantil
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Adreça: c/ Císter, 24-34. 08022 Barcelona.
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 031
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Narrativa, Conte, Escola, Pedagogia, Didàctica
Codis UNESCO: 99
Responsable principal del grup: Ana Fernández
Nom del grup: Preconceptes i Avaluació inicial
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Adreça: c/ Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel.: 932 533 000
Fax: 932 533 031
web: http://www.blanquerna.url.es
e-mail: [email protected]
Paraules clau que descriuen l’activitat: Preconceptes, avaluació inicial,estructura
cognoscitiva, aprenentatge significatiu, constructivisme, esquema de coneixement específic.
Codi(s) UNESCO: 6104.01
Responsable principal: Dr. Domènec Luengo i Ballester
Nom del grup: Dimensió europea a l’educació
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna.
Adreça: c/ Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 032
e-mail: [email protected]
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat: Europeisme, filosofia, política, planificació i
legislació educativa, història, currículum, administració educativa, pedagogia comparada.
Codis UNESCO: 5801, 5901
Responsable principal: Dr. Frederic J. Company i Franquesa
Nom del Grup: Investigació en Olimpisme al llarg de la història. Implicacions educatives
del Moviment Olímpic.
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna.
Adreça: c/Císter, 24-34. 08022 Barcelona.
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 031 Mòbil: 607-265745
e-mail: [email protected]
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat: Olimpisme, Jocs Olímpics, educació, pedagogia,
activitat física, esport, Moviment Olímpic, orientació esportiva, educació física.
Responsable principal del grup: Sr. Jordi Puig i Voltas
Nom del grup: Grup de Recerca de Pedagogia Social
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Adreça: c/Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 032
e-mail: [email protected] web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Mediació, acció socioeducativa, comunicació i
educació, formació continuada a les organitzacions
Responsable principal: Dr. Jordi Riera Romaní
61
Nom del grup: L’educació dels valors: aplicacions a diversos àmbits (psicopedagògic,
clínic, empresarial, etc.)
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Adreça: c/Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 031
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Valors, teatre, habilitats comunicatives, educació
moral
Responsable principal: Montserrat Alguacil de Nicolás
CIÈNCIES DE LA SALUT
Nom del grup: Audició, Veu i Llenguatge
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Adreça: c/ Císter, 24-34. 08022 Barcelona.
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 031
e-mail: [email protected]
0web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Veu cantada; sordesa; percepció auditiva;
entrenament auditiu; pedagogia musical.
Codis UNESCO: 6102
Responsable principal del grup: Dr. Jesús Valero i García
Nom del grup: Grup d’investigació en Comunicació i Salut.
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Adreça: c/ Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 031
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat: Comunicació, hàbits de salut, relacions
interpersonals.
Codi UNESCO: 6114.04
Responsable principal: Dr. Jordi Cebrià Andreu
Nom del grup: Grup de recerca en serveis sanitaris
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna.
Adreça: c/Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel: 932 530 000
Fax: 932 533 031
e-mail: [email protected]
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Serveis sanitaris, Psicologia de la Salut,
Psicometria, Qualitat de vida
Codi(s) UNESCO: 3202
Responsable principal: Luis Prieto Rodríguez
62
Nom del grup: Health Behaviour in School-Aged Children. A World Health Organization
Cross-National Study (WHO: HBSC-group)
Centre al qual pertany: ESADE
Adreça: Av. Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona
Tel: 932 806 162
Fax: 932 048 105
e-mail: [email protected]
web: http://www.esade.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Estils de vida, escolars, adolescents, conductes
relacionades amb la salut, consum de tabac, alcohol i altres drogues. Anàlisi multivariant,
fiabilitat, validesa.
Codi UNESCO: 611499 (Comportament de l’adolescent), 520610, 520605, 610201,
611301, 611302, 611303, 611304, 611403
Responsable principal: Dr. R. Mendoza / Dr. J.M. Batista
DRET
Nom del grup: Comissió drets humans
Centre al qual pertany: Facultat de Dret (ESADE)
Adreça: Av. de Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona
Tel: 932 806 161 Fax: 932 048 105
e-mail: [email protected]
web: http://www.esade.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Drets humans del delinqüent; drets humans de
l’incapacitat; drets humans de l'estranger; les Nacions Unides i els drets humans
Codi(s) UNESCO: 5606
Responsable Principal: Antonio Marzal Fuentes
Nom del grup: Penal i criminologia
Centre al qual pertany: Facultat de Dret (ESADE)
Adreça: Av. de Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona
Tel: 932 806 162 Fax: 932 048 105
e-mail: [email protected]
web: http://www.esade.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Estudiants i pena de mort; majoria d'edat penal
als 18 anys.
Codi(s) UNESCO: 5606.05
Responsable Principal: Esther Giménez-Salinas
ECONOMIA I CIÈNCIES DE L’EMPRESA
Nom del grup: Macroeconomic Policy (MP)
Centre al qual pertany: ESADE
Adreça: Av. Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona
Tel: 932 806 162
Fax: 932 048 105
e-mail: [email protected]
web: http://www.esade.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Neutralitat de la PM. Àrees monetàries òptimes.
Pacte d’Estabilitat. VAR.
Responsable principal: Dr. Fernando Ballabriga Clavería
63
Nom del grup: Organització d’empreses
Centre al qual pertany: ESADE
Adreça: Av. Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona
Tel: 932 806 162
Fax: 932 048 105
e-mail: [email protected]
web: http://www.esade.es
Codi UNESCO: 5311.99 / 5311.04
Responsable principal: Dr. Josep Baruel Coll
Nom del grup: International Research Group on Methodology and Comparative Survey
Research
Centre al qual pertany: ESADE
Adreça: Av. Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona
Tel: 932 806 162
Fax: 932 048 105
e-mail: [email protected]
web: http://www.esade.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Models estructurals, anàlisi multivariant, fiabilitat,
validesa, dades ordinals, models de mesura.
Codi UNESCO: 6303.03, 6305.01, 6105.03, 6105.09, 6107.01, 1209.09
Responsable principal: Prof. Dr. Willem E. Saris (Univ. van Amsterdam)
Responsable a Espanya: Dr. Joan Manuel Batista Foguet
Nom del grup: Xarxa temàtica sobre enquestes i qualitat de la informació estadística.
Centre al qual pertany: ESADE
Adreça: Av. Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona
Tel: 932 806 162
Fax: 932 048 105
e-mail: [email protected]
web: http://www.esade.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Fiabilitat, validesa, errades mostrals i no mostrals,
models de mesura, mostreig.
Codi UNESCO: 530204, 120909, 6303.03, 6305.01, 6105.03, 6105.09, 6107.01
Responsable principal: Dra. Monique Becue (UPC) i Dra. M. Guillen (UB)
Nom del grup: Gestió Pública
Centre al qual pertany: ESADE
Adreça: Av. Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona
Tel: 932 806 162
Fax: 932 048 105
web: http://www.esade.es
e-mail: [email protected]
Codi UNESCO: 5309.03.06.07
Responsable principal: Francisco Longo Martínez
Nom del grup: Tècniques Avançades per a l’Anàlisi Financera
Centre al qual pertany: ESADE
Adreça: Av. Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona
Tel: 932 806 162
Fax: 932 048 105
e-mail: [email protected]
web: http://www.esade.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Rendibilitat d’actius, APT, anàlisi multivariant,
components independents, xarxes neuronals, algorismes genètics, intel·ligència artificial.
Codis UNESCO: 531102, 530202
Responsable principal: Dr. Francesc Miralles Torner
64
Nom del grup: Aprenentatge i organització
Centre al qual pertany: ESADE
Adreça: Av. Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona
Tel: 932 806 162
Fax: 932 048 105
e-mail: [email protected]; [email protected]
web: http://www.esade.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Gestió, aprenentatge, organització, coneixement.
Responsable principal: Alfons Sauquet Rovira
Nom del grup: Fusions i Adquisicions (F&A)
Centre al qual pertany: ESADE
Adreça: Av. Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona
Tel: 932 806 162
Fax: 932 048 105
e-mail: [email protected]
web: http://www.esade.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Fusions, adquisicions, rotació directius, M&A.
Responsable principal: Santiago Simón del Burgo
Nom del grup: Projecte Cranfield-ESADE sobre Gestió Estratègica de Recursos Humans
Centre al qual pertany: ESADE
Adreça: Av. Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona
Tel: 932 806 162
Fax: 932 048 105
e-mail: [email protected]
web: http://www.esade.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Recursos Humans. Estratègies. Estructura.
Departament. Reclutament i selecció. Flexibilitat. Formació i desenvolupament. Retribució i
beneficis socials. Relacions laborals. Comunicació amb els empleats.
Responsable principal: Dr. Ceferí Soler Vicente
Nom del Grup: Millora i Alineació Estratègica del Procés de Promocions mitjançant
Tècniques de Data Mining
Centre al qual pertany: ESADE
Adreça: Av. Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona
Tel: 932 806 162
Fax: 932 048 105
e-mail: [email protected]
web: http://www.esade.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Eines de Data Mining. Anàlisi de dades.
Intel·ligència artificial. Gestió del coneixement. Reenginyeria de processos. Promocions
comercials. Sector distribució.
Codis UNESCO: 120304, 120312, 120399 (Data Mining), 120903, 120909, 530402,
531105.
Responsable principal: Dr. Francesc Miralles Torner
Nom del grup: Centre de Direcció Turística ESADE-CEDIT
Centre al qual pertany: ESADE
Adreça: Av. Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona
Tel: 932 806 162
Fax: 93 204 81 05
e-mail: [email protected]
web: http://www.esade.es
Paraules clau que descriuen l’activitat: Turisme sostenible
Responsable principal: Dr. Josep-Francesc Valls
65
Nom del grup: Creixement Econòmic
Centre al qual pertany: Facultat d´Economia IQS
Adreça: Via Augusta, 390. 08017 Barcelona
Tel: 932 038 900
Fax: 932 056 266
e-mail: [email protected]
web: http://www.iqs.url.es
Paraules clau que discruiuen l´activitat: Creixement econòmic, factors financers que
incideixen en el creixement econòmic, la I+D en el creixement econòmic, anàlisi
econometric.
Codis UNESCO: 5307, 5302
Responsable principal: Dr. Carlos Moslares García
Nom del grup: Estadística Aplicada
Centre al qual pertany: Facultat d’Economia IQS
Adreça: Via Augusta, 390. 08017 Barcelona
Tel: 932 038 900 Fax: 932 056 266
web: http://www.iqs.url.es
e-mail: [email protected]
Paraules clau que descriuen l´actividad: Estadística aplicada, Quimiometría, Econometría
Codis UNESCO: 5302, 1209, 3303, 2301
Responsable principal: Dr. Xavier Tomás Morer
Nom del grup: Gestió de la innovació i de la tecnologia
Centre al qual pertany: Facultat d'Economia. CETS Institut Químic de Sarrià
Adreça: Via Augusta, 390. 08017 Barcelona
Tel: 932 038 900 Fax: 932 056 266
e-mail: [email protected]
web: http://www.iqs.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Innovació, tecnologia, recerca, gestió
Codis UNESCO: 5306.02, 5306.03
Responsable principal: Dr. Enric Julià Danés
Nom del grup: Impacte econòmic de l'oci. Factors microeconòmics del desenvolupament i
millora contínua
Centre al qual pertany: Facultat d'Economia. CETS Institut Químic de Sarrià
Adreça: Via Augusta, 390. 08017 Barcelona
Tel: 932 038 900 Fax: 932 056 266
web: http://www.iqs.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Turisme, oci, desenvolupament, microeconomia,
creixement, qualitat
Codis UNESCO: 5308-01, 5312-99 (turisme), 5307-15, 5308, 5304
Responsable principal: Dr. Rafael Méndez Hellín
FILOSOFIA
Nom del grup: Grup de recerca sobre idealisme alemany
Centre al qual pertany: Facultat de Filosofia
Adreça: C/ Diputació, 231 08007 Barcelona
Tel: 934 541 600
Fax: 934 515 212
e-mail: [email protected]
Paraules clau que descriuen l'activitat: Idealisme alemany, Fichte, Schelling, Hegel,
Filosofia moderna i contemporània.
Codi UNESCO: 7201, 7203, 7204, 7208
Responsable principal: Dr. Josep Mª Coll i d'Alemany.
66
Nom del grup: Persona i pedagogia
Centre al qual pertany: Càtedra Ramon Llull Blanquerna
Adreça: Pg. de Sant Gervasi, 47. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000 Fax: 932 533 064
web: http://www.blanquerna.url.es
Codi(s) UNESCO: 7202
Responsables principals: Dr. J. C. Mèlich i Dr. F. Torralba
Nom del grup: Persona i literatura
Centre al qual pertany: Càtedra Ramon Llull Blanquerna
Adreça: Pg. de Sant Gervasi, 47. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 064
web: http://www.blanquerna.url.es
Codi(s) UNESCO: 60202
Responsables principals: Llic. Carlos Moreno i Dr. F. Torralba
Nom del grup: Persona i bioètica
Centre al qual pertany: Càtedra Ramon Llull Blanquerna i Insitut Borja de Bioètica
Adreça: Pg. de Sant Gervasi, 47. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 064
web: http://www.blanquerna.url.es
Codi(s) UNESCO: 7199
Responsables principals: Dr. Francesc Abel i Dr. Francesc Torralba
Nom del grup: Persona i Poesia
Centre al qual pertany: Càtedra Ramon Llull Blanquerna
Adreça: Pg. de Sant Gervasi, 47. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 064
web: http://www.blanquerna.url.es
Codi(s) UNESCO: 7206
Responsable principal: Dra. Maria Arumí
Nom del grup: Persona i nacionalisme
Centre al qual pertany: Càtedra Ramon Llull Blanquerna
Adreça: Pg. de Sant Gervasi, 47. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 064
web: http://www.blanquerna.url.es
Codi(s) UNESCO: 5906
Responsable principal: Dr. Pere Segura
Nom del grup: Persona, religió i escola
Centre al qual pertany: Càtedra Ramon Llull Blanquerna
Adreça: Pg. de Sant Gervasi, 47. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 064
web: http://www.blanquerna.url.es
Codi(s) UNESCO: 7202
Responsable principal: M. del Mar Esteve
67
GEOFÍSICA
Nom del grup: Observatori de l'Ebre
Centre al qual pertany: Institut Universitari Observatori de l'Ebre
Adreça: c/Horta Alta, 38. 43520 Roquetes (Tarragona)
Tel: 977 500 511
Fax: 977 504 660
e-mail: [email protected]
web: http://www.readysoft.es/home/observebre/
Paraules clau que descriuen l'activitat:Geofísica, Geomagnetisme, Magnetosfera, Camp
Geomagnètic, Física de la Ionosfera, Dinàmica de l’Atmosfera Mitjana, Interacció
Mesosfera - Termosfera - Ionosfera, Aeronomia, Telecomunicacions, Sismologia,
Sismicitat, Activitat Solar
Codis UNESCO: 2507.01, 2501.18, 2507.05
Responsable principal: Dr. Luis Felipe Alberca
PSICOLOGIA
Nom del grup: Grup de Recerca sobre Autisme Infantil (GRAI)
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Adreça: c/ Císter, 24-34. 08022 Barcelona.
Tel.: 932 533 000
Fax: 932 533 031
e-mail: [email protected] web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Autisme infantil, avaluació, tractament
conductual.
Responsable principal del grup: Asun Puche Echegaray
Nom del grup: Grup d'Estudi i Recerca de la Família (GERF)
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Adreça: c/ Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 013
Fax: 932 533 031
e-mail: [email protected]
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Família, teràpia familiar, parella.
Codi UNESCO: 6103
Responsable principal: Dr. Carles Pérez i Testor
Nom del grup: L’adquisició del nombre I.P.E.
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna.
Adreça: C/ Císter, 34. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 031
e-mail: [email protected]
web: http://www.blanquerna.url.es
Institut de Psicologia Evolutiva (IPE). Fundació A.Cambrodi (FAC)
Adreça: Higini Anglés, 8. 43001 Tarragona
Tel.: 977 229 911
Fax. 977.229 911
Paraules clau que descriuen l'activitat: Disminució psíquica, adquisició del nombre,
intervenció psicopedagògica, educació especial
Codi(s) UNESCO: 6102
Responsable principal: Carrasumada Serrano i Pau
68
Nom del grup: Discapacitat i qualitat de vida: aspectes educatius
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Adreça: c/ Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 117
Fax: 932 533 032
e-mail: [email protected]
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat: discapacitats, qualitat de vida, educació especial,
atenció primerenca, inclusió, inserció professional, treball amb suport
Responsable principal: Dr. Climent Giné i Giné
Nom del grup: Epistemiologia: Construcció i Integració de sabers (EPISCIS)
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Adreça: c/ Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 031
e-mail: [email protected]
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat: processos cognitius, epistemologia, currículum
integrat, transversalitat, representació mental.
Codi(s) UNESCO: 5312.04 / 6102.01 – 6102.04 / 6104.01
Responsable principal: Dolors Busquets i Prat
Nom del grup: Psicologia dels grups
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Adreça: c/ Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 031
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: En relació a la Psicologia Social: Grup, conflicte,
liderat, socialització, integració. En relació a l'avaluació: Mesura, tests computeritzats,
models estocàstics. En relació a les corrents teòriques amb las quals treballa el grup de
recerca: Cognitiva, cognitiva-conductual, constructivista, dinàmica, conexionisme i
integradora.
Codi UNESCO: 6114
Responsable principal: Eduard Molist Fondevilla
Nom del grup: Dimensions pragmàtiques en el discurs 'esquizofrènic': diagnosi, prognosi i
aplicacions en rehabilitació psicosocial
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Adreça: c/Císter, 24-34 - 08022 Barcelona
Tel.: 932 533 000
Fax: 932 533 031
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Esquizofrènia, comunicació, anàlisi del discurs,
pragmàtica, rehabilitació psicosocial
Codis UNESCO: 6104-04, 6103-08, 5701-99
Responsable principal: Encarna Laguna i Claramonte
Nom del grup: Grup d'investigacions en psicologia experimental(GIPSE).
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna..
Adreça: c/Císter, 24-34. 08022 Barcelona.
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 031
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Cognició, percepció visual, categorització,
memòria.
Responsable principal: Francina Salavert i Casamor
69
Nom del grup: Grup de recerca en psicosociologia de l'activitat física i de l'esport
Centre al qual pertany:: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Adreça: c/Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 03
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Psicologia social, activitat física, esport.
Codi UNESCO: 6199
Responsable principal: Dr. Jordi Segura i Bernal
Nom del grup: Diversitat i multiculturalitat
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l´Educació Blanquerna
Adreça: c/Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 010
web: http://www.blanquerna.url.es
e-mail: [email protected]
Paraules clau que descriuen l'activitat: Diversitat, pluralisme, multiculturalitat,
interculturalitat, gènere i minories.
Codi(s) UNESCO: 5802/99 6199 7207/02
Responsable principal: Julieta Piastro i Behar
Nom del grup: Constructivisme i Processos Discursius
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Adreça: c/Cister, 24-34. 08022 Barcelona.
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 031
e-mail: [email protected]
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Pensament Posmodern, Constructivisme i
constructionisme social, Psicoteràpia (investigació de processos i resultats), Integració en
Psicoteràpia, Teoria dels Constructes Personals, Psicologia i Psicoteràpia Narrativa,
Complexitat cognitiva, Identitat.
Responsable principal: Dr. Lluis Botella.
Nom del grup: La construcció del coneixement en escenaris socioeducatius: concepcions,
estratègies i condicions.
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Adreça: c/Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 031
e-mail: [email protected]
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: representacions mentals, constructivisme,
metacognició, estratègies, ensenyament, aprenentatge, coneixement estratègic.
Codi UNESCO: 6104.02
Responsable principal: Montserrat Castelló i Badia
Nom: Grup de recerca d'intervencions psicosocials en pacients psicòtics
Centre: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna - Centre de Salut Mental
de Mataró
Adreça: c/ Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 031
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat: Psicosi, intervenció psicosocial, recaigudes, qualitat
de vida.
Codis UNESCO: 3211 – 610308
Responsable principal: Núria Farriols i Hernando
70
Nom del grup: Neuropsicologia
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Adreça: c/ Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 031
e-mail: [email protected]
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Neuropsicologia, Dany cerebral, Traumatisme
craniencefàlic, variables clíniques.
Responsable principal: Dra. Olga Bruna i Rabassa
Nom del grup: Trastorns del llenguatge : Retard simple del llenguatge
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’educació Blanquena
Adreça: c/ Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 031
web: http://www.blanquerna.url.es
e-mail: [email protected]
Paraules clau que descriuen l’activitat: Retard, llenguatge, trastorn, sintaxi, morfologia
Responsable principal: Vicenç Torrens Garcia
Nom del grup: Grup d'estudi sobre addiccions
Centre al qual pertany: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Adreça: c/Císter, 24-34. 08022 Barcelona
Tel: 932 530 000
Fax: 932 533 031
web: http://www.blanquerna.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Dependència de drogues, avaluació de tractaments,
indicadors bibliomètrics, producció científica, clima familiar i addiccions
Codis UNESCO: 6113.036113.053202
Responsable principal: Xavier Sánchez Carbonell
Nom del grup: Grup de Recerca en Psicologia Profunda i Antropologia
Centre: Facultat de Psicologia i Ciènbcies de l’Educació Blanquerna
Adreça: c/ Císter, 34. 08022 Barcelona
Tel: 932 533 000
Fax: 932 533 031
web: http://www.blanquerna.url.es
e-mail: [email protected]
Paraules clau que descriuen l’activitat: Psicologia profunda; estudi de valors; simbòlica
subjacent a la trobada humana; Ciència i Hermenèutica; tècniques associades (logograma,
MDS, Graelles, etc.).
Responsable Principal: Dr. Pere Segura i Ferrer
QUÍMICA
Nom del grup: Grup d’Enginyeria Molecular (GEM)
Centre al qual pertany: Institut Químic de Sarrià
Adreça: Via Augusta, 390 - 08017 Barcelona
Tel.: 932 038 900
Fax: 932 056 266
e-mail: [email protected]
web: http://qf.iqs.url.es/gem
Paraules clau que descriuen l'activitat: Nous materials, química supramolecular, polímers
conductors, fotoquímica, química làser, teràpia fotodinàmica, química computacional,
QSAR, modelització molecular, química combinatòria, síntesi, heterocicles, antineoplàsics
Codi(s) UNESCO: 230610, 230615, 230616, 230618, 239001
Responsable principal: Dr. Santi Nonell
71
Nom del grup: Grup d’Investigació d’Anàlisi Química i Mediambiental
Centre al qual pertany: Institut Químic de Sarrià
Adreça: Via Augusta, 390 - 08017 Barcelona
Tel.: 932 038 900
Fax: 932 056 266
e-mail: [email protected]
web: http://www.iqs.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Cromatografia, Anàlisi Química, Medi Ambient,
Disruptors Endocrins, Aliments, Fàrmacs, Gestió de la Qualitat.
Codis UNESCO: 2301.01, 2301.03, 2301.07, 2301.10, 2301.19, 2511.04, 2511.06
Responsable principal: Dr. Lluís Comellas Riera
Nom del grup: Grup de Química Biològica i Biotecnologia
Centre al qual pertany: Institut Químic de Sarrià
Adreça: Via Augusta, 390. 08017 Barcelona
Tel: 932 038 900
Fax: 932 056 266
web: http://www.iqs.url.es
Paraules clau que descriuen l’activitat: Química de proteïnes, Síntesi orgànica,
Enzimologia, Enginyeria de proteïnes, Relacions estructura-activitat biològica, Biologia
molecular, Biotransformacions, Control de processos fermentatius.
Codis UNESCO: 2302, 2306, 3101, 3302, 3303, 3311
Responsable principal: Dr. Antoni Planas
Nom del grup: Grup de Recerca Interdisciplinari “Seguretat”
Centre al qual pertany: Institut Químic de Sarrià
Adreça: Via Augusta, 390 - 08017 Barcelona
Tel.: 932 038 900 Fax: (93) 205 62 66
e-mail: [email protected]
web: http://www.iqs.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Seguretat, Qualitat, Impacte Ambiental,
Intel·ligència Artificial, Química Fina, Calorimetria, Anàlisi Tèrmica, Simulació, Sistema
Expert, Quimiometria, Econometria, Corrosió, Electroanàlisi, Materials.
Codis UNESCO: 3303.05, 0034.16, 0034.68, 1209, 2303.18, 2301.01, 2301.04, 2301.05,
2301.12
Responsable principal: Dr. Julià Sempere
Nom del grup: Ecotecnologia
Centre al qual pertany: CETS Institut Químic de Sarrià
Adreça: Via Augusta, 390 - 08017 Barcelona
Tel.: 932 038 900 Fax: 932 056 266
web: http://www.iqs.url.es
e-mail: [email protected]
Paraules clau que descriuen l'activitat: Residus industrials, desenvolupament de projectes
industrials.
Codis UNESCO: 3308.07
Responsable principal: Dr. Pere Celma Serra
Nom del grup: Física i instrumentació
Centre al qual pertany: CETS Institut Químic de Sarrià
Adreça: Via Augusta, 390 - 08017 Barcelona
Tel.: 932 038 900
Fax: 932 056 266
e-mail: [email protected]
web: http://www.iqs.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Instrumentació química, processament de senyals
Codi(s) UNESCO: 1203.13, 1203.17
Responsable principal: Dr. Albert Balfagón Costa
72
Nom del grup: Estereoquímica
Centre al qual pertany: CETS Institut Químic de Sarrià
Adreça: Via Augusta, 390 - 08017 Barcelona
Tel.: 932 038 900 Fax: 932 056 266
e-mail: [email protected]
web: http://www.iqs.url.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Síntesi asimètrica amb catalitzadors quirals,
radicals lliures estables, anàlisi conformacional, síntesi de compostos heterocicles
Codis UNESCO: 2306 (2306.10, 2306.16)
Responsable principal: Dr. Josep Irurre Pérez
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
Nom del grup: Intel·ligència Artificial
Centre al qual pertany: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Adreça: Pg. de la Bonanova, 8. 08022 Barcelona
Tel.: 932 902 400
Fax: 932 902 416
e-mail: [email protected]
web: http://www.salleURL.edu
Paraules clau que descriuen l'activitat: Intel·ligència Artificial, Aprenentatge Artificial,
Visió Artificial, Control Intel·ligent, Reconeixement de la Parla, Síntesi de la Parla,
Computació Evolutiva, Control Difús, Interpretació Visual, Modelat del Llenguatge,
Algorismes Genètics, Programació Genètica, Raonament Basat en Casos, Processament
Digital d’Imatges, Xarxes Neuronals, Inducció, Segmentació d’Imatges, Seguiment
Codis UNESCO: 120304, 220990, 220199, 331102
Responsable principal: Dr. Josep Maria Garrell i Guiu
Nom del grup: Acústica industrial
Centre al qual pertany: Enginyeria i Arquitectura La Salle.
Adreça: Pg. de la Bonanova, 8 . 08022 Barcelona
Tel.: 932 902 400
Fax: 932 902 416
e-mail: [email protected] web: http://www.salleURL.edu
Paraules clau que descriuen l'activitat: Acústica ambiental. Acústica arquitectònica.
Acústica musical. Qualitat acústica. Percepció binaural.
Codi UNESCO: 220102, 220105, 220111
Responsable principal: Robert Barti Domingo
Nom del Grup : Serveis Digitals Multimèdia
Centre al qual pertany : Enginyeria i Arquitectura La Salle.
Adreça : Pg. de la Bonanova, 8. 08022 Barcelona.
Tel : 932 902 400 Fax : 932 902 416
e-mail : [email protected] web: http://www.salleURL.edu
Paraules clau que descriuen l’activitat : Realitat virtual, TV interactiva, animació per
ordinador, hipermèdia, disseny d’interactius, compressió de dades, multimedia i videoconferència.
Responsable principal : Dr. Xavier Ginesta López.
73
Nom del grup: Paral·lelisme
Centre al qual pertany: Enginyeria i Arquitectura La Salle.
Adreça: Pg. de la Bonanova, 8. 08022 Barcelona
Tel.: 932 902 400
Fax: 932 902 416
e-mail: [email protected] web: http://www.salleURL.edu
Paraules clau que descriuen l'activitat: Multiprocessadors, Multicomputadors,
Micronuclis, Sistemes distribuïts, Sistemes en temps real.
Codis UNESCO: 1203, 330406, 330417
Responsable principal: Dr. Miquel Nicolau i Vila
Nom del grup: Sistemes de comunicació de banda ampla
Centre al qual pertany: Enginyeria i Arquitectura La Salle.
Adreça: Pg. de la Bonanova, 8. 08022 Barcelona
Tel.: 932 902 400
Fax: 932 902 416
e-mail: [email protected] web: http://www.salleURL.edu
Paraules clau que descriuen l’activitat : xarxes de banda ampla, telemàtica,
comunicacions ionosfèriques, televisió digital, compatibilitat electromagnètica, espectre
eixamplat i disseny electrònic.
Codis UNESCO : 332505, 330413
Responsable principal : Dr. Gabriel Fernàndez i Ubiergo
Nom del grup: Raonament qualitatiu
Centre al qual pertany: ESADE
Adreça: Av. Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona
Tel: 932 806 162
Fax: 932 048 105
e-mail: [email protected] web: http://www.esade.es
Paraules clau que descriuen l'activitat: Càlcul qualitatiu, àlgebres d’ordres de magnitud,
classificació qualitativa.
Codi UNESCO: 120304, 120307
Responsable principal: Núria Agell Jané
74
INFORME DE RELACIONS
INTERNACIONALS
Curs 1998-99
75
76
RESUM DE LES PRINCIPALS ACTIVITATS
DE RELACIONS INTERNACIONALS
El curs 1998/99 ha estat el segon en què el Programa Erasmus de la Comunitat Europea és part
del Programa Socrates, permetent que, a més de les beques a la mobilitat que reben els
alumnes, es rebin ajuts a la mobilitat de professors i per a altres activitats. D’aquestes,
destaquem la continuïtat del projecte de desenvolupament curricular conjunt amb altres
universitats europees “Droit ecónomique public et comparé”, en el qual hi participa la Facultat
de Dret ESADE, i de la xarxa temàtica d’ètica en la qual la URL participa activament. També
en el marc del Programa Socrates, cal remarcar les visites realitzades a les universitats “Eotvos
Lorand University” (Hongria) i “Universitatea din Bucuresti” (Romania) per tal de preparar la
futura participació d’aquestes universitats en el Programa Erasmus.
El curs 1998/99 ha estat l’any d’inici del Projecte TRANSFER. Aquest projecte, en el marc del
Programa Leonardo de la Comunitat Europea, otorga ajuts perquè estudiants de la URL puguin
realitzar pràctiques laborals en empreses d’altres països membres de la Comunitat. Els primers
alumnes beneficiaris dels ajuts van iniciar les pràctiques durant l’estiu del 1998. La mobilitat en
el marc d’aquest programa continuarà durant el curs 1999/2000.
En el camp de la cooperació, destaquem la visita a la Facultat de Dret ESADE de dues
professores bosnianes de la universitat “Dzemal Bjedic” de Mostar. Aquesta visita dóna
continuïtat a les relacions iniciades durant el curs 1997/98 mitjançant una visita a aquesta
universitat bosniana organitzada per la seu del Centre Unesco a Sarajevo.
La relació acadèmica amb universitats llatinoamericanes ha estat canalitzada principalment
mitjançant el Programa de Cooperación Interuniversitario (l’antic Intercampus) i el Programa
General de Becas, ambdós de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). A
nivell institucional destaquem la participació de la URL a la Red de Universidades
Latinoamericanas y Españolas (RULE) de la qual el rector de la URL n’és el copresident, i a la
Asociación Universitaria de la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL).
La presència institucional a nivell internacional també és remarcable en organismes com la
CRE, la Federació Internacional d’Universitats Catòliques (FIUC), la Federació d’Universitats
Catòliques Europees (FUCE), el Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales
(CEURI), l’associació Barcelona Centre Universitari (BCU) i la xarxa de gerents d’universitats
europees HUMANE, de la qual, la URL fou la universitat organitzadora del seminari
“Management of change”, que el passat mes de maig reuní 35 gerents i gestors de diverses
universitats europees.
77
78
ACTIVITAT ACADÈMICA
Curs 1998-99
79
80
INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ CETS
Curs 1998-99
81
82
ACTES PÚBLICS
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Preparation of colloidal ion-exchanged zeolite ZSM-5 for catalytic reduction of Nox
in an oxygen rich atmosphere
Autor/a: Sra. Julia Solano Bauer
Director/a: Dr. Jan-Erik Otterstedt / Dr. Lluís Comellas Riera
Departament: Química Analítica
Lloc: IQS
Data: 9 de setembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Preparation of colloidal ion-exchanged zeolite ZSM-5 for catalytic reduction of Nox
in an oxygen rich atmosphere
Autor/a: Sra. Julia Solano Bauer
Director/a: Dr. Jan-Erik Otterstedt / Dr. Lluís Comellas Riera
Departament: Química Analítica
Lloc: IQS
Data: 9 de setembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Aplicaciones de la Espectroscopía FTIR in situ
Autor/a: Sr. Kilian Avilés Mosquera
Director/a: Dr. Julià Sempere Cebrian
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 18 de setembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Pérdidas de calor del calorímetro adiabático PHI-TEC II
Autor/a: Sr. Alberto García-Ramos Alfonso
Director/a: Dra. Rosa Nomen Ribé
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 18 de setembre de 1998
Tipus d’acte: Tesi Doctoral
Títol: Brassinoesteroides: síntesi, avaluació de l’activitat i aplicació a camp
Autor/a: Sra. Lidia Soca Pueyo
Director/a: Dra. Carme Brosa Ballesteros
Departament: Química Orgànica
Lloc: IQS
Data: 21 de setembre de 1998
83
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Control de las propiedades moleculares y fotoquímicas de compuestos orgánicos por
adsorción en el interior de zeolitas
Responsable/coordinador: Dr. H. García
Entitat(s) organitzadora(es): Dr. S. Nonell. Departament de Química Física. IQS
Entitat(s) col.laboradora(es): Instituto de Tecnología Química CSIC-UPV
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 22 de setembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Degradación de colorantes por ozonización en reactor Airlift
Autor/a: Sra. Carolina Cardona Torres
Director/a: Dr. Eduard Barberà Moral
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 22 de setembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Obtenció de rebliments antixoc a partir de restes de pell procedents de la indústria de
l’adoberia
Autor/a: Sr. Carles Salcedo Roca
Director/a: Dr. Pere Joan Celma Serra
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 30 de setembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Desenvolupament d’un programa en Visual Basic 4.0 pel disseny i modelització
molecular en dues i tres dimensions
Autor/a: Sr. David Barrera Casals
Director/a: Dr. Alberto Balfagón Costa
Departament: Química Física
Lloc: IQS
Data: 2 d’octubre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Alteració de color en els vins blancs: enrosament
Autor/a: Sra. Mireia Huix Blanquera
Director/a: Dr. Josep Obiols Salvat / Dra. Rosa Lamuela Raventós
Departament: Química Analítica
Lloc: IQS
Data: 8 d’octubre de 1998
Tipus d’acte: Tesi Doctoral
Títol: Study of sulfenamide and sulfenamide-thiuram accelerating systems for natural
rubber vulcanization using the modeling approach
Autor/a: Sra. Núria Agulló Chaler
Director/a: Dr. Salvador Borrós Gómez
Departament: Química Analítica
Lloc: IQS
Data: 8 d’octubre de 1998
84
Tipus d’acte: Videoconferència
Títol: Col·loqui Empresa
Responsable/ coordinador: Sr. X. Llauradó
Entitat(s) organitzadora(es): Almirall Prodesfarma
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 9 d’octubre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Síntesi i caracterització de nous polímers conductors basats en el benzotiazol. Estudi
preliminar
Autor/a: Sra. Sònia Montanyà de Juan
Director/a: Dr. Salvador Borrós Gómez
Departament: Química Física
Lloc: IQS
Data: 13 d’octubre de 1998
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol: Gestión de un proyecto de certificación según ISO 9000
Responsable/ coordinador: Dr. J.M. Riera
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sala de Reunions IQS
Data: 13, 20, 27 d’octubre i 3 de novembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Estudi d’una emulsió base per l’elaboració de patés
Autor/a: Sr. Pere Gultresa López
Director/a: Dr. Xavier Tomàs Morer
Departament: Estadística Aplicada
Lloc: IQS
Data: 14 d’octubre de 1998
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol: Anàlisis Instrumental: Cualificación de Técnicas. Validación de métodos
Responsable/ coordinador: Dr. A. Díaz
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sala de Reunions IQS
Data: 14, 15, 21 i 22 d’octubre de 1998
Tipus d’acte: Jornada
Títol: Jornades d’aigües residuals
Responsable/ coordinador: Sr. G. Fañanás
Entitat(s) organitzadora(es): Associació de Químics de l’IQS
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 15 d’octubre de 1998
85
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació de diciandiamida
(inhibidor de nitrificació), nitrit i nitrat en mostres de sòls esmenats amb fangs de
depuradora
Autor/a: Sr. Jordi Jansà Girona
Director/a: Dr. Lluís Comellas Riera
Departament: Química Analítica
Lloc: IQS
Data: 19 d’octubre de 1998
Tipus d’acte: Seminari
Títol: El laboratori d’altes pressions de la Universitat de Twente
Responsable/coordinador: Sr. G.H. Banis
Entitat(s) organitzadora(es): Dra. R. Nomen. Departament d’Enginyeria Química. IQS
Entitat(s) col.laboradora(es): Universitat de Twente (Holanda)
Lloc: Sala de Reunions IQS
Data: 20 d’octubre de 1998
Tipus d’acte: Reunió
Títol: Fundacions IQS
Responsable/ coordinador: Sr. R. Servera
Entitat(s) organitzadora(es): Fundacions IQS
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 21 d’octubre de 1998
Tipus d’acte: Presentació
Títol: Cata de vins
Responsable/ coordinador: Sra. M. Lázaro
Entitat(s) organitzadora(es): Associació de Químics de l’IQS
Lloc: Sala Polivalent IQS
Data: 22 d’octubre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Estudio de la influencia del plomo y los silicatos en el fenómeno de corrosión bajo
tensión del acero AISI 304 en medio acuoso a alta temperatura
Autor/a: Sr. Sergi López Prieto
Director/a: Dr. Lluís Victori Companys / Dr. Jordi Abellà Iglesias
Departament: Química Analítica
Lloc: IQS
Data: 26 d’octubre de 1998
Tipus d’acte: Jornades
Títol: 20 Jornadas de Productos Fitosanitarios
Responsable/ coordinador: Sr. F. Barelles
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 27 i 28 d’octubre de 1998
86
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Tardes AIQS
Responsable/ coordinador: Sra. M. Lázaro
Entitat(s) organitzadora(es): Associació de Químics de l’IQS
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 29 d’octubre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Estudi de l’extracció del pebre vermell amb CO2 supercrític
Autor/a: Sr. Daniel Reguant Castellana
Director/a: Dr. Eduard Barberà Moral
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 30 d’octubre de 1998
Tipus d’acte: Videoconferència
Títol: Connexió amb SIMO
Responsable/ coordinador: Sr. R. Servera
Entitat(s) organitzadora(es): Philips
Entitat(s) col·laboradora(es): Technotrends
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 4 de novembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Síntesis del 2,7,12,17-tetrapiridilporficeno. Parte 1
Autor/a: Sra. Beatriz Cervantes Santamaría
Director/a: Dr. José Ignacio Borrell Bilbao
Departament: Química Orgànica
Lloc: IQS
Data: 5 de novembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Estudio y caracterización de películas protectoras obtenidas mediante polimerización
con plasma frío
Autor/a: Sra. Llanos Picazo Sánchez
Director/a: Dr. Salvador Borrós Gómez / Dr. Joan Esteve Pujol
Departament: Química Física
Lloc: IQS
Data: 6 de novembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Sistema Experto para la gestión de la corrosión en la unidad de destilación de crudo
de una refinería
Autor/a: Sr. Nicolás Capdevila López
Director/a: Dra. María Luisa Espasa Sempere
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 9 de novembre de 1998
87
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol: Cromatografía de Gases (GLC)
Responsable/ coordinador: Dr. L. Comellas
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sala de Reunions IQS
Data: del 9 al 12 de novembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Recuperació del Crom: determinació del punt final de càrrega de la columna
d’intercanvi iònic i seguiment de les espècies químiques al llarg del procés mitjançant la
tècnica d’electroforesi capil·lar
Autor/a: Sra. Magadalena Ponz Inglés
Director/a: Dr. Pere Joan Celma Serra / Dr. Jaume Cot Cosp
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 12 de novembre de 1998
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Análisis de componentes volátiles mediante “Head Space”
Responsable/ coordinador: Dr. L. Comellas
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sala de Reunions IQS
Data: 13 de noviembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Recuperación de cromo por intercambio iónico de los baños de curtición de pieles en
planta piloto. Parte IV: Tratamiento de los residuos de la planta piloto
Autor/a: Sra. Anna Casas Martínez
Director/a: Dr. Pere Joan Celma Serra / Dr. Jaume Cot Cosp
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 19 de novembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Hipermatriu i hiperíndex de Laplace: alguns aspectes teòrics i pràctics
Autor/a: Sr. Ricard Sagué Roquer
Director/a: Dr. Vicente García Espeso / Dr. José Javier Molins Vara
Departament: Estadística Aplicada
Lloc: IQS
Data: 19 de novembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Recuperación de cromo por intercambio iónico de los baños de curtición de pieles en
planta piloto. Parte I: ajuste y puesta en marcha de la planta piloto
Autor/a: Sr. Santiago Falcón Ruiz
Director/a: Dr. Pere Joan Celma Serra / Dr. Jaume Cot Cosp
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 27 de novembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
88
Títol: Optimització i validació del funcionament del detector selectiu de nitrogen-fòsfor i
del espectròmetre de masses en la determinació de plaguicides per HRGC
Autor/a: Sra. Guiomar Bertran Dolç
Director/a: Dr. Francesc Broto Puig
Departament: Química Analítica
Lloc: IQS
Data: 1 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Modelització d’anàlegs brassinoesteroides fluorats en cadena i aproximació a la seva
síntesi
Autor/a: Sra. Glòria Julià Rovira
Director/a: Dra. Carme Brosa Ballesteros
Departament: Química Orgànica
Lloc: IQS
Data: 1 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Estudi de la influència de les amines durant el procés de vulcanització
Autor/a: Sra. Maria Bonavia Solé
Director/a: Dr. Salvador Borrós Gómez
Departament: Química Física
Lloc: IQS
Data: 3 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Estudio de los diseños de Taguchi: métodos gráficos
Autor/a: Sra. Montserrat Gallart Gironès
Director/a: Dr. Xavier Tomàs Morer / Dra. Laura Fernández Ruano
Departament: Estadística Aplicada
Lloc: IQS
Data: 3 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Estimació de propietats físiques: metanol-citronelol, etanol-citronelol, isopropanolcitronelol i butanol-citronelol
Autor/a: Sr. Joan Gómez Noguer
Director/a: Dr. Pere Joan Celma Serra
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 3 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Assemblea
Títol: Assemblea dels membres de l’Associació de Químics de l’IQS
Responsable/ coordinador: Sr. L. Seguí
Entitat(s) organitzadora(es): Associació de Químics de l’IQS
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 11 de desembre de 1998
89
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: La programació d’exercicis comparatius entre laboratoris i un cas pràctic
Autor/a: Sr. Joaquim Soriano Soler
Director/a: Dr. Josep Obiols Salvat
Departament: Química Analítica
Lloc: IQS
Data: 14 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Seminari
Títol: GOLPE as a tool for 3D-QSAR and VolSurf for membrane penetration simulation
Responsable/coordinador: Dr. G. Cruciani
Entitat(s) organitzadora(es): Dra. C. Brosa. Departament de Química Orgànica. IQS
Entitat(s) col.laboradora(es): Universita di Perugia (Itàlia)
Lloc: Sala de Reunions IQS
Data: 17 de desembre de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Obtenció de gelatines en mitjà àcid a partir de rebaixadures de pell de be
Autor/a: Sr. Francisco Javier García Arranz
Director/a: Dr. Pere Joan Celma Serra / Dr. Jaume Cot Cosp
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 17 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Estudi de mètodes per a l’anàlisi de residus de plaguicides (fenilurees, Nmetilcarbamats i benzimidazols) per HPLC
Autor/a: Sra. Anna Quintana Sancho
Director/a: Dr. Francesc Broto Puig
Departament: Química Analítica
Lloc: IQS
Data: 18 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Tesi Doctoral
Títol: Diseño y aplicación de metodologías para interpretar la influencia de la estructura en
moléculas bioactivas mediante técnicas computacionales. Aplicación sobre brasinoesteroides
y aproximación a la síntesis de nuevos análogos
Autor/a: Sr. Ismael Zamora Rico
Director/a: Dra. Carme Brosa Ballesteros
Departament: Química Orgànica
Lloc: IQS
Data: 18 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Síntesis de fases estacionarias para cromatografía de gases a partir de
polimetilhidroxiloxanos
Autor/a: Sra. Guiomar Bertran Dolç
Director/a: Dr. José Ignacio Borrell Bilbao
Departament: Química Orgància
Lloc: IQS
Data: 21 de desembre de 1998
90
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Camp autocoherent atòmic per a capes tancades sobre una expansió de Roothaan en
orbitals de Slater
Autor/a: Sr. Joan Marcé Rived
Director/a: Dr. Llorenç Domingo Pascual / Dr. Alberto Balfagón Costa
Departament: Estadística Aplicada
Lloc: IQS
Data: 21 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Estudio de la interacción entre acelerantes tipo tiuramo (TMTD) y tipo sulfenamida
(CBS) en la vulcanización del caucho natural
Autor/a: Sra. Sandra Rodríguez Pifarré
Director/a: Dr. Lluís Comellas Riera / Dr. Salvador Borrós Gómez
Departament: Química Analítica
Lloc: IQS
Data: 21 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Development of isocyanate-modified asphalt binders for road applications
Autor/a: Sra. Cristina Pol Roca
Director/a: Dr. Salvador Borrós Gómez / Dr. Vahid Sendijarevic
Departament: Química Física
Lloc: IQS
Data: 22 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Curs de Doctorat i Postgrau
Títol: Enzimas en Síntesis Orgánica
Responsable/ coordinador: Dr. A. Planas
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Aules IQS
Data d’inici: 11 de gener de 1999
Tipus d’acte: Curs de Doctorat i Postgrau
Títol: Control Avanzado
Responsable/ coordinador: Dr. E. Barberà
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Aules IQS
Data d’inici: 11 de gener de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Estudi de les condicions òptimes per a la formació de picadures en aliatges metàl·lics i
posterior anàlisi mitjançant l’emissió acústica
Autor/a: Sr. Antoni Vall Cort
Director/a: Dr. Alberto Balfagón Costa
Departament: Química Física
Lloc: IQS
Data: 14 de gener de 1999
91
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Desenvolupament i caracterització d’elèctrodes de referència per l’estudi
electroquímic de l’hacer 304 en dissolucions aquoses a alta temperatura
Autor/a: Sr. Josep Maria Torras Floriach
Director/a: Dr. Lluís Victori Companys / Dr. Jordi Abellà Iglesias
Departament: Química Analítica
Lloc: IQS
Data: 18 de gener de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Base molecular de la teràpia fotodinàmica del càncer: estudi de la fotoreactivitat per
transferència de càrrega del 2,7,12,17-tetrafenilporficè
Autor/a: Sr. Jordi Estruga Teixidó
Director/a: Dr. Santiago Nonell Marrugat
Departament: Química Física
Lloc: IQS
Data: 21 de gener de 1999
Tipus d’acte: Presentació
Títol: Tasta de vins
Responsable/ coordinador: Sra. M. Lázaro
Entitat(s) organitzadora(es): Associació de Químics de l’IQS
Lloc: Sala Polivalent IQS
Data: 21 de gener de 1999
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol:Trazabilidad e incertidumbre de los resultados experimentales en química analítica
Responsable/ coordinador: Dr. J. Obiols
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sala de Reunions IQS
Data: 22 de gener de 1999
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol: Determinación de estructuras cristalinas por difracción de Rayos X de monocristal
Responsable/ coordinador: Dr. A. Álvarez
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Aules IQS
Data d’inici: 1 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol: Control Estadístico de Procesos
Responsable/ coordinador: Sr. R. Castillejo
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Aules IQS
Data d’inici: 3 de febrer de 1999
92
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol: Análisis Instrumental: Cualificación de equipos. Validación de métodos. Validación
de sistemas informáticos
Responsable/ coordinador: Dr. A. Díaz
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sala de Reunions IQS
Data d’inici: 8 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Estudio de la síntesis de éteres corona derivados de taddoles y su aplicación a la
síntesis enantioselectiva de Michael
Autor/a: Sra. María Ángel Cintora Yagüe
Director/a: Dr. Josep Irurre Pérez
Departament: Química Orgànica
Lloc: IQS
Data: 8 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Posada al punt d’un procediment mitjançant l’extracció en fase sòlida (SPE) per a
l’anàlisi de dioxines i furans policlorats (PCDD i PCDF) en matrius aquoses
Autor/a: Sra. Elena Pujadas Puñet
Director/a: Dra. María Carmen Rodríguez Larena / Dr. Lluís Comellas Riera
Departament: Química Analítica
Lloc: IQS
Data: 8 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Programación en ABAP/4: acceso y transferencia de datos
Autor/a: Sr. Ignacio García Díaz
Director/a: Dr. Vicente García Espeso
Departament: Estadística Aplicada
Lloc: IQS
Data: 11 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Videoconferència
Responsable/ coordinador: Sr. Joan Delatte
Entitat(s) organitzadora(es): Solvay España, S.L.
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 11 i 12 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Inauguració
Títol: Inauguració de les Sales Multimèdia IQS. Entrega de la medalla P. Vitoria al P.
Montagut
Responsable/ coordinador: IQS
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 15 de febrer de 1999
93
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Síntesi Combinatòria en Fase Sòlida. Una eina per a la recerca d’estructures
biològicament actives
Responsable/coordinador: Sr. J.L. Falcó
Entitat(s) organitzadora(es): Dra. C. Brosa. Departament de Química Orgànica. IQS
Lloc: Aules IQS
Data: 16 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Tesi Doctoral
Títol: Modelos teóricos para el estudio de procesos químicos en solución
Autor/a: Sr. Carles Colominas Guardia
Director/a: Dr. Jordi Teixidó Closa / Dr. Modesto Orozco López
Departament: Química Orgànica
Lloc: IQS
Data: 18 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Presentació
Títol: Presentació de l’Associació de Químics de l’IQS als alumnes de cinquè curs IQS
Responsable/ coordinador: Sr. L. Seguí
Entitat(s) organitzadora(es): Associació de Químics de l’IQS
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 18 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol: Desarrollo y optimización de una técnica de HPLC
Responsable/ coordinador: Dr. A. Díaz
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data d’inici: 23 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Seminari
Títol: El Cinquè Programa Marc de R+D de la Unió Europea
Responsable/coordinador: Sr. R. Rodríguez
Entitat(s) organitzadora(es): OTRI Universitat Ramon Llull
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 24 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Optimización del proceso de deposición electroforética de recubrimientos cerámicos
de ZrO2 y Cr2O3 sobre acero al carbono i acero inoxidable AISI 304. Caracterización de las
propiedades anticorrosivas de dichos recubrimientos
Autor/a: Sr. Joaquín Betrián Mercadé
Director/a: Dr. Jordi Abellà Iglesias
Departament: Química Analítica
Lloc: IQS
Data: 25 de febrer de 1999
94
Tipus d’acte: Jornades
Títol: Reunió membres projecte europeu HARSNET
Responsable/ coordinador: Dra. R. Nomen
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 25 i 26 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Tesi Doctoral
Títol: Síntesis de Diels-Alder enantioselectiva en presencia de catalizadores quirales de tipo
TADDOLato de Ti(IV) heterogéneos y homogéneos solubles
Autor/a: Sra. Anna Fernández Serrat
Director/a: Dr. Josep Irurre Pérez
Departament: Química Orgànica
Lloc: IQS
Data: 26 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Estudio de la aplicación de la electroforesis capilar para el análisis de iones
inorgánicos
Autor/a: Sr. David Jara Martín
Director/a: Dr. Salvador Borrós Gómez
Departament: Química Física
Lloc: IQS
Data: 26 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Síntesi i caracterització de polipirrol soluble
Autor/a: Sr. Òscar Tutusaus Santandreu
Director/a: Dr. Salvador Borrós Gómez
Departament: Química Física
Lloc: IQS
Data: 1 de març de 1999
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Synthetic inhibitors of carbohydrate-protein recognition
Responsable/coordinador: Dr. O. Hindsgaul
Entitat(s) organitzadora(es): Dra. C. Brosa. Departament de Química Orgànica. IQS
Entitat(s) col.laboradora(es): University of Alberta (Canadà)
Lloc: Sala de Reunions IQS
Data: 4 de març de 1999
Tipus d’acte: Curs de Doctorat i Postgrau
Títol: Análisis térmico y calorimetría
Responsable/ coordinador: Dra. R. Nomen
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Aules IQS
Data d’inici: 8 de març de 1999
95
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Síntesis asimétrica y vía resolución cinética enzimática de derivados del ciclohexanol
y 9-hidroxi-9,10-dihidrofenantreno
Autor/a: Sra. Maria Guixà Guardia
Director/a: Dr. Josep Irurre Pérez / Dr. Xavier Batllori Aguilà
Departament: Química Orgànica
Lloc: IQS
Data: 9 de març de 1999
Tipus d’acte: Jornades
Títol: Microcalorimetía aplicada al análisis de estabilidad química y estructural de
biomoléculas
Responsable/ coordinador: Sra. R. Carasa
Entitat(s) organitzadora(es): Gomensoro, S.A.
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 11 i 12 de març de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Enzimología de la 1,3-1,4-ß-glucanasa EII de cebada: caracterización cinética con 4metilumbeliferil glicósidos
Autor/a: Sra. Tais Arp Guerra
Director/a: Dr. Antoni Planas Sauter
Departament: Química Orgànica
Lloc: IQS
Data: 12 de març de 1999
Tipus d’acte: Tesi Doctoral
Títol: Especificitat i mecanisme d’(1,3),(1,4)-ß-glucanases de Bacillus: mutagènesi,
enzimologia i aplicació en síntesi enzimàtica
Autor/a: Sr. Josep Lluís Viladot Petit
Director/a: Dr. Antoni Planas Sauter
Departament: Química Orgànica
Lloc: IQS
Data: 16 de març de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Desenvolupament d’un entorn interactiu de comunicació i formació via Internet (I)
Autor/a: Sr. Xavier Sentís Bonich
Director/a: Dr. Alberto Balfagón Costa
Departament: Química Física
Lloc: IQS
Data: 18 de març de 1999
Tipus d’acte: Jornada
Títol: Portes Obertes Química IQS
Responsable/ coordinador: Dra. M.L. Espasa
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 19 de març de 1999
96
Tipus d’acte: Presentació
Títol: Presentació Producte
Responsable/ coordinador: Sra. B. Llorens
Entitat(s) organitzadora(es): Hewlett Packard, S.A.
Entitat(s) col·laboradora(es): Computer Associates
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 24 de març de 1999
Tipus d’acte: Jornada
Títol: Presentació Producte
Responsable/ coordinador: Sr. Jaume Costa
Entitat(s) organitzadora(es): Teknokroma, S.A.
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 25 de març de 1999
Tipus d’acte: Conferència
Títol: The oxygen-organic molecule photosystem in liquid solutions and polymers glasses
Responsable/ coordinador: Dr. P.R. Ogilby
Entitat(s) organitzadora(es): Dr. S. Nonell. Departament Química Física. IQS
Entitat(s) col·laboradora(es): Aarhus University (Denmark)
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 25 de març de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Generació de recursos docents per química-física en l’entorn Internet. Part II:
teleavaluació i despatxos virtuals
Autor/a: Sr. Javier Belmar López
Director/a: Dr. Santiago Nonell Marrugat / Dr. Jordi Teixidó Closa
Departament: Química Física
Lloc: IQS
Data: 26 de març de 1999
Tipus d’acte: Taula Rodona
Títol: Química dels Aliments
Responsable/ coordinador: Sra. M. Lázaro
Entitat(s) organitzadora(es): Associació de Químics de l’IQS
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 15 d’abril de 1999
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol: Desarrollo y optimización de una técnica de GLC
Responsable/ coordinador: Dr. A. Díaz
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sala de Reunions IQS
Data d’inici: 13 d’abril de 1999
97
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol: Ingeniería de proteínas: estructura, función y rediseño de proteínas para técnicas de
manipulación genética
Responsable/ coordinador: Dr. A. Planas
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Aules IQS
Data d’inici: 16 d’abril de 1999
Tipus d’acte: Curs de Doctorat i Postgrau
Títol: Riesgo termoquímico
Responsable/ coordinador: Dra. R. Nomen
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Aules IQS
Data d’inici: 19 d’abril de 1999
Tipus d’acte: Conferència
Títol: Determination and Control of Entry and Exit Processes of Guests with
Supramolecular Structures
Responsable/ coordinador: Dra. C. Bohne
Entitat(s) organitzadora(es): Dr. S. Nonell. Departament de Química Física. IQS
Entitat(s) col·laboradora(es): University of Victoria, BC (Canadà)
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 20 d’abril de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Aplicación de la hidrólisis alcalina enzimática a la revalorización de rebajaduras de
piel ovina
Autor/a: Sra. Esther Grau Zuriaga
Director/a: Dr. Pere Joan Celma Serra
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 20 d’abril de 1999
Tipus d’acte: Presentació
Títol: Preparación de muestras por microondas
Responsable/ coordinador: Sra. R. Carasa
Entitat(s) organitzadora(es): Gomensoro, S.A.
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 22 d’abril de 1999
Tipus d’acte: Curs de Doctorat i Postgrau
Títol: Reometría
Responsable/ coordinador: Dr. S. Borrós
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data d’inici: 3 de maig de 1999
98
Tipus d’acte: Junta
Títol: Junta de Patrons. Fundació Patronat de l’ IQS
Responsable/ coordinador: Dr. A. Barrera
Entitat(s) organitzadora(es): Patronat IQS
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 4 de maig de 1999
Tipus d’acte: Presentació
Títol: Presentació Producte
Responsable/ coordinador: Sra. B. Llorens
Entitat(s) organitzadora(es): Hewlett Packard, S.A.
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 6 de maig de 1999
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Fundamentos, desarrollo y aplicaciones analíticas de la preparación automática de
muestras mediante extracción en fase “on line”
Responsable/ coordinador: Sr. V. Martí
Entitat(s) organitzadora(es): S.I.A. Enginyers
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 11 i 12 de maig de 1999
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol: Cromatografía Líquida de Alta Eficacia (HPLC)
Responsable/ coordinador: Dr. L. Comellas
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sala de Reunions IQS
Data: de l’11 al 14 de maig de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Mecanisme enzimàtic d’una ß-glucosidasa d’Streptomyces. Estudis d’activitat i anàlisi
de Hammett comparativa de mutants en el centre actiu
Autor/a: Sra. Cristina Ausín Moreno
Director/a: Dr. Antoni Planas Sauter
Departament: Química Orgànica
Lloc: IQS
Data: 12 de maig de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Práctica de colorimetría en el laboratorio virtual
Autor/a: Sra. Mónica Martínez Huerta
Director/a: Dr. José Javier Molins Vara / Dr. Xavier Tomàs Morer
Departament: Estadística Aplicada
Lloc: IQS
Data: 13 de maig de 1999
99
Tipus d’acte: Conferència
Títol: Materiales moleculares basados en ftalocianinas. Diseño, síntesis y propiedades
físicas
Responsable/ coordinador: Dr. T. Torres
Entitat(s) organitzadora(es): Dr. S. Nonell. Departament de Química Física IQS
Entitat(s) col·laboradora(es): Universidad Autónoma de Madrid
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 13 de maig de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Sistema Experto para la gestión de la corrosión en la unidad de alquilación catalizada
por ácido fluorhídrico de una refinería
Autor/a: Sr. Joaquim Pérez Vidal
Director/a: Dra. María Luisa Espasa Sempere
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 19 de maig de 1999
Tipus d’acte: Presentació
Títol: Presentació del complex esportiu Can Caralleu
Responsable/ coordinador: Sr. Carles Targa
Entitat(s) organitzadora(es): Universitat Ramon Llull
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 27 de maig de 1999
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Conceptos básicos de un proyecto de cualificación/validación en la industria
farmacéutica
Responsable/ coordinador: Sr. R. Castillejo
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Aules IQS
Data: 27 de maig de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Optimització de la síntesi de glicals com a substrat de glicosidases
Autor/a: Sra. Mª Elena Jiménez Monzón
Director/a: Dr. Antoni Planas Sauter
Departament: Química Orgànica
Lloc: IQS
Data: 28 de maig de 1999
Tipus d’acte: Curs de Doctorat i Postgrau
Títol: La norma ISO 9000 en la industria químico farmacéutica
Responsable/ coordinador: Dr. A. Díaz
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data d’inici: 1 de juny de 1999
100
Tipus d’acte: Conferència
Títol: Una política ambiental per al desenvolupament sostenible de Catalunya
Responsable/ coordinador: Hble. Sr. Puigdollers, Conseller de Medi Ambient
Entitat(s) organitzadora(es): Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
Entitat(s) col·laboradora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 3 de juny de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Radicales libres estables policlorados: planteo de la síntesis de un polirradical
dendrimérico
Autor/a: Sra. Gemma Olmo Bueno
Director/a: Dr. Josep Irurre Pérez
Departament: Química Orgànica
Lloc: IQS
Data: 3 de juny de 1999
Tipus d’acte: Lliurament de premis
Títol: Cloenda i lliurament de premis dels Campionats de Catalunya Universitaris 1999
Responsable/ coordinador: Sra. N. Sabartés
Entitat(s) organitzadora(es): SAEL - URL
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 4 de juny de 1999
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol: Diseño y gestión de plantas depuradoras de aguas residuales industriales
Responsable/ coordinador: Sr. J.M. Salietti
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sala de Reunions IQS
Data: del 7 al 11 de juny de 1999
Tipus d’acte: Conferència
Títol: How do Proteins Recognize Other Proteins?
Responsable/ coordinador: Dr. J. F. Kirsch
Entitat(s) organitzadora(es): Dr. A. Planas. Departament de Química Orgànica. IQS
Entitat(s) col·laboradora(es): University of California, Berkeley (EUA)
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 9 de juny de 1999
Tipus d’acte: Lliurament de premi
Títol: Premio Internacional Aspirina a la Solidaridad a través de la Química
Responsable/ coordinador: Química Farmacéutica Bayer i IQS
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 10 de juny de 1999
101
Tipus d’acte: Conferència
Títol: Chemical Synthesis and Chemical Biology of Natural Products
Responsable/coordinador: Dr. Kyriacos C. Nicolaou
Entitat(s) organitzadora(es): Dra. C. Brosa. Departament de Química Orgànica . IQS
Entitat(s) col.laboradora(es): University of California, San Diego (EUA)
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 11 de juny de 1999
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Gestión de calidad en los laboratorios de análisis
Responsable/ coordinador: Dr. J. Obiols
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Aules IQS
Data: 11 de juny de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Interacción proteína-proteína: análisis mutacional de la aditividad entre residuos
independientes en el modelo lisozima-anticuerpo
Autor/a: Sra. Ana Monegal Granados
Director/a: Dr. Antoni Planas Sauter / Dr. Jack F. Kirsch
Departament: Química Orgànica
Lloc: IQS
Data: 11 de juny de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Design and implementation of a Hysys-Cape-Open unit conversion layer
Autor/a: Sr. Sergio Cebollero Guillén
Director/a: Dr. Alberto Balfagón Costa
Departament: Química Física
Lloc: IQS
Data: 11 de juny de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Aplicacions de la bomba calorimètrica a la caracterització de residus incinerables
Autor/a: Sra. Lourdes Duran Batidor
Director/a: Eng. Lourdes Margarit Roig
Departament: Química Analítica
Lloc: IQS
Data: 14 de juny de 1999
Tipus d’acte: Jornada
Títol: Jornada informativa
Responsable/ coordinador: Acordis Acrylic Fibres
Entitat(s) organitzadora(es): Acordis Acrylic Fibres
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 16 de juny de 1999
102
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Efecto de los distintos tipos de agentes recurtientes y engrasantes en las características
finales de la piel ovina curtida al cromo
Autor/a: Sra. Sílvia M. Pinto Pérez
Director/a: Dr. Pere Joan Celma Serra / Dr. Albert M. Manich
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 18 de juny de 1999
Tipus d’acte: Reunió privada
Responsable/ coordinador: Sr. A. Suqué
Entitat(s) organitzadora(es): Poligal, S.A.
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 22 de juny de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Intertización por vitrificación mediante la tecnología del plasma de residuos
procedentes de procesos de incineración. Estudio del comportamiento de los metales
pesados
Autor/a: Sr. Francisco Javier Antoñanzas González
Director/a: Dr. Pere Joan Celma Serra
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 22 de juny de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Development of a methodology for the design and evaluation of chemical processes
that have economic and environmental objectives
Autor/a: Sr. Ramón Mendívil Gil
Director/a: Dr. Julià Sempere Cebrian
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 23 de juny de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Evaluation of 1,3-propanediol as chain extender in polyurethane elastomers
applications
Autor/a: Sra. Eva Ráfales Mañé
Director/a: Dr. Salvador Borrós Gómez / Dr. Aisa Sendijarevic
Departament: Química Física
Lloc: IQS
Data: 28 de juny de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Estudi mitjançant tècniques d’HPSEC de la matèria orgànica del sòl
Autor/a: Sr. Joan Altès Pàmies
Director/a: Dr. Lluís Comellas Riera
Departament: Química Analítica
Lloc: IQS
Data: 29 de juny de 1999
103
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Microsim: programa para la simulación de la cinética de microorganismos
Autor/a: Sra. Vanessa Vignali Trachiner
Director/a: Dr. Eduard Barberà Moral / Dr. José Javier Molins Vara
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 1 de juliol de 1999
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Trazabilidad e incertidumbre de los resultados experimentales
Responsable/ coordinador: Dr. J. Obiols
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Aules IQS
Data: 2 de juliol de 1999
Tipus d’acte: Tesi Doctoral
Títol: Metodologies per l’anàlisi del risc tèrmic de processos químics discontinus
Autor/a: Sr. Eduard Serra Hosta
Director/a: Dr. Julià Sempere Cebrian
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 2 de juliol de 1999
Tipus d’acte: Curs per a Docents
Títol: Curso de Química
Responsable/ coordinador: Dra. M.J. Blanco
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: del 5 al 9 de juliol de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Applying Learning Algorithms to solve engineering problems: Preprocessing
Learning and Measuring . Corrosion Detection and Classification, a case study
Autor/a: Sr. Luis Pérez Breva
Director/a: Dr. Vicente García Espeso
Departament: Estadística Aplicada
Lloc: IQS
Data: 6 de juliol de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: On-line Monitoring of Blend Homogeneity: an Evaluation of the Potential Impact
Autor/a: Sr. Mark Prüfert Borrell
Director/a: Dra. Rosa Nomen Ribé
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 7 de juliol de 1999
104
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Sistema de qualitat d’un laboratori
Autor/a: Sra. Josefa Quintillà Sánchez
Director/a: Dr. Vicente García Espeso
Departament: Estadística Aplicada
Lloc: IQS
Data: 12 de juliol de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Recuperació del crom per intercanvi iònic dels banys d’adobament (Part II). Estudi de
les etapes d’oxidació i reducció i de la seva implantació a escala planta pilot
Autor/a: Sr. Jordi Manel Safont Llamas
Director/a: Dr. Pere Joan Celma Serra
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 12 de juliol de 1999
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol: Troubleshoting en HPLC
Responsable/ coordinador: Dr. L. Comellas
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Químic de Sarrià
Lloc: Aules IQS
Data: del 13 al 16 de juliol de 1999
Tipus d’acte: Presentació
Títol: Presentació Producte
Responsable/ coordinador: Sra. J. Planella
Entitat(s) organitzadora(es): Computer Associates
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 14 de juliol de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Recuperación del cromo por intercambio iónico de los baños agotados de curtición
(Parte V). Curtición de pieles con cromo recuperado
Autor/a: Sr. Guillermo Pablo Santolaria Giner
Director/a: Dr. Pere Joan Celma Serra / Dr. Jaume Cot Cosp
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 15 de juliol de 1999
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: Hydrolysis reaction of acetic anhydride runaway and venting
Autor/a: Sra. Susana Miró Calvo
Director/a: Dra. Rosa Nomen Ribé / Dr. Tim J. Snee
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 22 de juliol de 1999
105
Tipus d’acte: Treball Final de Carrera
Títol: RARE Project: Risk Assessment of Runaway Events. Development of a Tool for a
Comprehensive Assessment of the Risk of Runaway Reactions
Autor/a: Sr. Alexis Pey Torruella
Director/a: Dr. Julià Sempere Cebrian
Departament: Enginyeria Química
Lloc: IQS
Data: 22 de juliol de 1999
106
CONFERÈNCIES Y PONÈNCIES
Conferenciant/Ponent: A. Planas
Títol de la ponència: Structure/function of Bacterial 1,3-1,4-(-glucanases: From
Mechanistic studies to enzyme engineering
Referència: University of California
Lloc: University of California, Berkeley (Estats Units)
Data: Agost, 1998
Conferenciant/Ponent: A. Planas
Títol de la ponència: Degradación enzimática de (-glucanos. Enzimología de 1,3-1,4-(glucanasas y nuevos ensayos
Referència: Asociación Española de Técnicos de Cerveza y Malta
Lloc: Cáceres (Espanya)
Data: Setembre 1998
Conferenciant/Ponent: A. Planas
Títol de la ponència: Bacterial 1,3-1,4-(-glucanases: mechanism, specifity and applications
through fuctional redesign by protein engineering
Referència: Biotecnology Habana 98
Lloc: La Habana (Cuba)
Data: Novembre, 1998
Conferenciant/Ponent: A. Planas
Títol de la ponència: Molecular recognition and redesign in bacterial 1,3-1,4-(-glucanases
Referència: Trends and Perspectives in Glycoconjugates. International Symposium.
Fundación Areces
Lloc: Barcelona (Espanya)
Data: Març, 1999
Conferenciant/Ponent: A. Planas
Títol de la ponència: Molecular recognition in bacterial 1,3-1,4-(-glucanases
Referència: Humboldt Universität
Lloc: Humboldt Universität, Berlin (Alemania)
Data: Març, 1999
Conferenciant/Ponent: A. Planas
Títol de la ponència: 1,3-1,4-(-glucanasas bacterianas: mecanismo, especificidad y rediseño
mediante ingeniería de proteínas
Referència: Instituto de Química Orgánica, CSIC
Lloc: Madrid (Espanya)
Data: Maig, 1999
Conferenciant/Ponent: J. Teixidó
Títol de la ponència: Mixtures synthesis and testing. A useful approach?
Referència: Fungicides group Deparment meeting. Rhom & Haas Agrochemical Division.
Spring House Research Labs.
Lloc: Pennsylvania (Estats Units)
Data: 1998
107
Conferenciant/Ponent: J. Teixidó
Títol de la ponència: Computational Chemistry approaches to lead design
Referència:Bionet Program. Rom & Haas main conference room. Spring House. Research
Labs.
Lloc: Pennsylvania (Estats Units)
Data: 1998
Conferenciant/Ponent: R. Nomen
Títol de la ponència: News about HarNet, Thematic network on hazard assesment of highly
reactive systems
Referència:
Jornada
“DECHEMA/GVCArbeitsausschuβ
“Reaktionstechnik
sicherheistechnisch schwierriger Prozesse”
Lloc: Berlín (Alemanya)
Data: 1998
Conferenciant/Ponent: R. Nomen
Títol de la ponència: The beginning of Harsnet, Thematic network on hazard assesment of
highly reactive systems
Referència:
Jornada
“DECHEMA/GVCArbeitsausschuβ
“Reaktionstechnik
sicherheistechnisch schwierriger Prozesse”
Lloc: Twente (Holanda)
Data: 1998
Conferenciant/Ponent: R. Nomen
Títol de la ponència: The use of principal component analysis in chemical engineerin.
Some applications
Referència:
Jornada
“DECHEMA/GVCArbeitsausschuβ
“Reaktionstechnik
sicherheistechnisch schwierriger Prozesse”
Lloc: Frankfurt (Alemanya)
Data: 1999
108
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
Autor: T. Obertopp, M.A. Alós, J.M. Zaldívar, F. Strozzi, E.D. Gilles
Títol: New Intrinsic runaway criteria and their application to the model-based on-line
monotoring of continuos and discontinuos reactors Model-based online-monitoring of
chemical processes using a new intrinsic runaway criterion related to the divergence of the
system
Congrés o simposi: Proc. IFAC Workshop in “On-line-Fault Detection and Supervision in
the Chemical Process Industries”, Institut Français du Pètrole
Lloc: Solaize (Lyon), France
Data: 1998
Autor: D. García-Cortés, E. Ferrer, E. Barberà
Títol: Caracterización hidrodinámica del flujo inducido en un bioreactor de 14 L por una
turbina Rushton de 4 paletas mediante la anemometría láser de efecto Doppler
Congrés o simposi: IV Taller Internacional de Escalado, III Congreso Sociedad Cubana de
Química
Lloc: La Habana (Cuba)
Data: 1998
Autor: E. Barberà
Títol: Tendencias actuales en el control de bioprocesos
Congrés o simposi: IV Taller Internacional de Escalado, III Congreso Sociedad Cubana de
Química
Lloc: La Habana (Cuba)
Data: 1998
Autor: J.I. Borrell, J. Teixidó, J.L. Matallana, J. Barberena, J.L. Falcó, B. Martínez-Teipel
Títol: A Solid Phase Synthesis of 2,4-Diamino-5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine-7(8H)ones: An Example of Concomitant Cyclization and Release from Resin
Congrés o simposi: XVIIIth European Colloquium on Heterocyclic Chemistry
Lloc: Rouen (França)
Data: 1998
Autor: J.I Borrell, J. Teixidó, J.L. Matallana, B. Martínez-Teipel, M. Balcells, M.J. Castillo,
E. Schuler, M. Costa
Títol: Sybthesis and Biological Activity of 7-Oxo Substituted Analogues of 5-Deaza5,6,7,8-tetrahydrofolic Acid (5-DATHF) and 5,10-Dideaza-5,6,7,8-tetrahydrofolic Acid
(DDATHF)
Congrés o simposi: XVIIIth European Colloquium on Heterocyclic Chemistry
Lloc: Rouen (França)
Data: 1998
Autor: J.I. Borrell, J. Teixidó, J.L. Falcó
Títol: A Solid Phase Sybthesis of 7-Amino and 7-Bromo 5-Amino-8-cyano-1,6naphthyridines
Congrés o simposi: XVIIIth European Colloquium on Heterocyclic Chemistry
Lloc: Rouen (França)
Data: 1998
109
Autor: C. Colominas, F. Carrión, R. Pascual, J.I. Borrell, J. Teixidó
Títol: The Role of Tautomerism and the Solvent Effects in the Basicity of Nitriles
Congrés o simposi: XVIIIth European Colloquium on Heterocyclic Chemistry
Lloc: Rouen (França)
Data: 1998
Autor: P. Celma
Títol: Pollution on-line monitoring and control in the heavily industrialized area of
Tarragona
Congrés o simposi: COST 617
Lloc: Sevilla (Espanya)
Data: 1998
Autor: P. Celma
Títol: Estudio comparativo de la descurtición de pieles ovinas con percarbonato sódico,
perborato sódico y peróxido de hidrógeno en medio alcalino
Congrés o simposi: Jornadas Técnicas de la Asociación Química Española de la Industria
del Cuero
Lloc: Sitges (Barcelona, Espanya)
Data: 1998
Autor: P. Celma, J. Cot
Títol: Processing collagenic residues. Isolation of gelatin by the action of peroxochromates
Congrés o simposi: 94 American Leather Association Meeting
Lloc: Prinehurst (North Carolina, USA)
Data: 1998
Autor: P. Celma
Títol: Descromación y obtención de gelatina a partir de residuos sólidos procedentes de
tenerías, por la acción de peroxocromatos
Congrés o simposi: V Congreso Nacional de Química de la ANQUE
Lloc: Puerto de la Cruz (Tenerife, Espanya)
Data: 1998
Autor: P. Celma
Títol: Recuperación de cromo procedente de los baños agotados de curtición de intercambio
iónico
Congrés o simposi: V Congreso Internacional de Química de la ANQUE
Lloc: Puerto de la Cruz (Tenerife, Espanya)
Data: 1998
Autor: P. Celma
Títol: Optimizing methods applird to the sheepskin degreasing process with non ionic
surfactants
Congrés o simposi: XXV IULTCS Congree
Lloc: Chennai (India)
Data: 1999
110
Autor: P. Celma
Títol: Oxiding unhairing process eith hair recovery
Congrés o simposi: XXV IULTCS Congress
Lloc: Chennai (India)
Data: 1999
Autor: P. Celma
Títol: Chrome recovery from sheepskins tanning baths by an ion exchange (anionic)
process. Pilot scale trials in tannery chrome reuse
Congrés o simposi: XXV IULTCS Congress
Lloc: Chennai (India)
Data: 1999
Autor: P. Celma
Títol: Descromación y obtención de gelatina a partir de residuos sólidos procedentes de
tenerías
Congrés o simposi: XLVIII Jornadas Técnicas de la Asociación Química Española de la
Industria del Cuero
Lloc: Granada (Espanya)
Data: 1999
Autor: P. Celma
Títol: Recuperación de cromo procedente de los baños agotados de curtición por
intercambio iónico
Congrés o simposi: XLVIII Jornadas Técnicas de la Asociación Química Española de la
Industria del Cuero
Lloc: Granada (Espanya)
Data: 1999
Autor: C. Colominas, J. Teixidó, M. Orozco, F.J. Luque
Títol: MC-MST: una nova estratègia per a l’estudi de sistemes en solució
Congrés o simposi: XIV Reunió del Grup de Química Teòrica de Catalunya
Lloc: Girona (Espanya)
Data: 1998
Autor: J. Teixidó, J.I. Borrell, C. Colominas, X. Deupí, J.L. Matallana, J.L. Falcó, B.
Martínez-Teipel
Títol: Hidròlisi selectiva de sistemes 2,4-diaminopirimidínics. Racionalització avalada per
la teoria
Congrés o simposi: XV Reunió del Grup de Química Teòrica de Catalunya
Lloc: Bellaterra (UAB, Barcelona, Espanya)
Data: 1999
Autor: L. Molina, M. Cabes, J. Díaz-Ferrero, M. Coll, R. Martí, F. Broto-Puig, L. Comellas,
M.C. Rodríguez-Larena
Títol: Separation of non-ortho PCB congeners on pre-packed carbon tubes. Application to
analysis in sewage sludge soil samples
Congrés o simposi: 18th Symposium on Halogenated Environmental Organic Pollutants
(DIOXIN’98)
Lloc: Estocolmo (Suecia)
Data: 1998
111
Autor: L. Molina, J. Díaz-Ferrero, M. Coll, R. Martí, F. Broto-Piug, L. Comellas, M.C.
Rodríguez-Larena
Títol: Study of evolution of PCDD/F in sludge-amended soils for land restauration purposes
Congrés o simposi: 18th Symposium on Halogenated Environmental Organic Pollutants
(DIOXIN’98)
Lloc: Estocolmo (Suecia)
Data: 1998
Autor: J. Díaz-Ferrero, F. Broto, L. Comellas, M.C. Rodríguez-Larena, A.J. Murk, A.
Brouwer
Títol: Aplicación del Bioensayo Callux a la determinación de Dioxinas y compuestos
similares en suelos y lodos de depuradora. Comparación con los resultados de HRGCHRMS
Congrés o simposi: XXVII Reunión Internacional del Grupo de Cromatografía t Técnicas
Afines
Lloc: Lugo (Espanya)
Data: 1998
Autor: J. Báguena-Polo, F. Broto, A. Planas, L. Comellas, M.C. Rodríguez-Larena
Títol: Análisis de Carbohidratos por Electroforesis capilar (HPCE), previa derivatización
con ANTS. Aplicación a muestras de interés agroalimentario
Congrés o simposi: XXVII Reunión Internacional del Grupo de Cromatografía y Técnicas
Afines
Lloc: Lugo (Espanya)
Data: 1998
Autor: M. Martínez-Cored, J. Díaz-Ferrero, M. Coll, R. Martí, F. Broto, L. Comellas, M.C.
Rodríguez-Larena
Títol: Análisis de Dioxinas y compuestos similares por HPLC (Columna Pye) y
acoplamiento HRGC-HRMS
Congrés o simposi: XXVII Reunión Internacional del Grupo de Cromatografía y Técnicas
Afines
Lloc: Lugo (Espanya)
Data: 1998
Autor: G. Bertrán, F. Broto, L. Comellas, M.C. Rodríguez-Larena
Títol: Optimización de las condiciones de trabajo de detectores NPD en el análisis de
insecticidas organofosforados y organonitrogenados
Congrés o simposi: XXVII Reunión Internacional del Grupo de Cromatografía y Técnicas
Afines
Lloc: Lugo (Espanya)
Data: 1998
Autor: M. Cortada-Escudero, D. López-Piñol, F. Broto, L. Comellas, M.C. RodríguezLarena
Títol: Estudio de la evolución de la materia orgánica en procesos de compostaje de lodos de
depuradora mediante Py-HRGC-FID/NPD y P&T-HRGC-FID/FPD
Congrés o simposi: XXVII Reunión Internacional del Grupo de Cromatografía y Técnicas
Afines
Lloc: Lugo (Espanya)
Data: 1998
112
Autor: J. Jansà, F. Broto, L. Comellas, M.C. Rodríguez-Larena, J.M. Alcañiz
Títol: Determinación simultánes de nitrito, nitrato y diciandiamida (inhibidor de
nitrificación) mediante HPLC-RP-PIC en suelos enmendados con lodos de depuradora
Congrés o simposi: XXVII Reunión Internacional del Grupo de Cromatografía y Técnicas
Afines
Lloc: Lugo (Espanya)
Data: 1998
Autor: S. Borrós, S. Rodríguez, C. Masalles, N. Agulló, L. Comellas
Títol: Identificación de los intermedios de reacción de la vulcanización del caucho natural
mediante HPLC-MS
Congrés o simposi: XXVII Reunión Internacional del Grupo de Cromatografía y Técnicas
Afines
Lloc: Lugo (Espanya)
Data: 1998
Autor: J. Báguena-Polo, F. Broto-Puig, A. Planas, L. Comellas, M.C. Rodríguez-Larena, I.
Masana
Títol: Capillary Electrophoresis (HPCE) of Reducing Saccharides labeled with Ants.
Applications to Food Samples
Congrés o simposi: 23rd International Symposium on High Performance Liquid Phase
Separations and Related Techniques. HPLC 99
Lloc: Granada (Espanya)
Data: 1999
Autor:B. Bagó, L. Comellas, F. Broto-Puig, M.C. Rodríguez-Larena, J.Ll. Lliberia, A.
Granolleras, S. Rull
Títol: Optimization of HPLC-MS System with Atmospheric Pressure Ionisation (ESI and
APCI). Application to Natural Products
Congrés o simposi: 23rd International Symposium on High Performance Liquid Phase
Separations and Related Techniques. HPLC 99
Lloc: Granada (Espanya)
Data: 1999
Autor: M. Martínez-Cored, J. Díaz-Ferrero, F. Broto-Puig, L. Comellas
Títol: Application of Separation with HPLC Pye Column to the Analysis of PCDD/F in
Burnet and Unburnet Vegetation Samples
Congrés o simposi: 23rd International Symposium on High Performance Liquid Phase
Separations and Related Techniques. HPLC 99
Lloc: Granada (Espanya)
Data: 1999
Autor: J. Irurre, M. Riera
Títol: Catalytic enantioselective Simmons-Smith cyclopropanation of cinnamyl alcohol
mediated by chiral hydroxysulfonamides
Congrés o simposi: 12th International Conference on Organica Synthesis
Lloc: Venezia (Italia)
Data: 1998
113
Autor: J. Irurre, M. Riera
Títol: Enantioselective 1,3-Dipolar Cycloadditon Reaction of Benzonitrile Oxide to
Cinnamyl Alcohol
Congrés o simposi: 10th International Symposium on Chiral Discrimination
Lloc: Vienna (Austria)
Data: 1998
Autor: M.A. Calvo, M. Agut
Títol: Els fongs en el deteriorament del pergamí y les pintures
Congrés o simposi: Jornades Tècniques: Tractament y control dels atacs biològics als
materials orgànics de les obres d’art
Lloc: Barcelona (Espanya)
Data: 1999
Autor: M. Agut
Títol: Microbiología del corcho
Congrés o simposi: Proyecto Interceller: Mesa redondo entorno al tapón de corcho
Lloc: Vilafranca del Penedès (Barcelona, Espanya)
Data: 1999
Autor: E. Muñoz, S. Bertolotti, N.A. García, S. Nonell
Títol: Antioxidant ability of resveratrol towards synglet oxygen
Congrés o simposi: 17th IUPAC Symposium on Photochemistry
Lloc: Sitges (Barcelona, Espanya)
Data:1998
Autor: A. Planas
Títol: Consequences of removing the catalytic nucleophile in Bacillus 1,3-1,4-(-glucnases:
synthase activity and novel properties by chemical rescue
Congrés o simposi: 3rd Carbohydrate Bioengineering Meeting
Lloc: Newcastle upon Tyne (Regne Unit)
Data: 1999
Autor: C. Malet, A. Planas
Títol: Regio and stereospedific glycosyl tranfer to (-glycosyl fluorides catalyzed by a mutant
endoglucanases lacking its catalytic nucleophile: from (-glucanase to (-glucansynthase
Congrés o simposi: XIX international Carbohydrate Symposium
Lloc: San Diego (Estats Units)
Data: 1998
Autor: J.Ll. Viladot, H. Driguez, A. Planas
Títol: Enzymatic synthesis of methyl glycosides in the sries of 1,3-1,4-(-Dglucooligosaccharides and application to subsite mapping of Bacillus 1,3-1,4-(-glucanases
Congrés o simposi: XIX International Carbohydrate Symposium
Lloc: San Diego (Estats Units)
Data: 1999
Autor: M. Abel, U. Christensen, A. Planas
Títol: Presteady state Kinetics of 1,3-1,4-(-glucanase of B. licheniiformis
Congrés o simposi: 3rd Carbohydrate Bioengineering Meeting
Lloc: Newcastle upon Tyne (Regne Unit)
Data: 1999
114
Autor: C.M. Tice, J. Teixidó
Títol: Screening indexed combinatorial libraries for agrochemical discovery
Congrés o simposi: 217th ACS National Meeting
Lloc: Anaheim (California, Estats Units)
Data: 1999
Autor: C. Masalles, O. Tutusaus, F. Teixidor, C. Viñas, S. Borrós
Títol: Utilización de carboranos como dopantes de Polipirrol. Aplicación a membranas
secuestrantes de cationes
Congrés o simposi: LEA-SIMAP
Lloc: Le Cap d’Adge (Herault, França)
Data: 1998
Autor: S. Borrós, Y. Folch, E. Muñoz
Títol: Py-GC aplicada a la caracterización de polimeros conductores
Congrés o simposi: XXVII Reunión Científica del grupo de Cromatografía y Técnicas
Afines
Lloc: Lugo (Espanya)
Data: 1998
Autor: N. Agulló, C. Masalles, O. Tutusaus, F. Teixidor, C. Viñas, S. Borrós
Títol: Desarrollo de membranas basadas en polipirrol que incorporan clústers de carborano
como dopantes
Congrés o simposi: XXV Congreso del Grupo Español de Química Inoránica
Lloc: Barcelona (Espanya)
Data: 1998
Autor: R. Nomen, J. Sempere
Títol: Dieci Anni di calorimetria al IQS
Congrés o simposi: 12o Convegno su la Calorimetria di Reazione per a la Sicurezza e lo
Sviluppo dei Processi Chimici
Lloc: Milà (Italia)
Data: 1998
Autor: R. Nomen
Títol: Harsnet un importante progetto europeo sulle reazzioni figgitive
Congrés o simposi: 12o Convegno su la Calorimetria di Reazione per a la Sicurezza e lo
Sviluppo dei Processi Chimici
Lloc: Milà (Italia)
Data: 1998
Autor: R. Nomen, J. Sempere, K. Avilés, O. Antelmann
Títol: Application of on-line FTIR analysis and reaction calorimetry fot the safety etechnical
investigation of a ketone oxidation
Congrés o simposi: DECHEMA-Jahrestagungen’99
Lloc: Wiesbaden (Alemanya)
Data: 1999
Autor: C. Brosa
Títol: The most important functional groups in brassinosteroids to elicit activity
Congrés o simposi: 90th AOCS Annual Meeting & Expo
Lloc: Orlando (Estats Units)
Data: 1999
115
Autor: C. Brosa
Títol: An efficient approach to look for the most important functional groups in
brassinosterpoids to elicit activity
Congrés o simposi: 18 th Conference on Isoprenoids
Lloc: Prachatice (Czech Republic)
Data:1999
116
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
Participant(s): Dr. E. Barberà
Congrés o grup de treball: IV Taller Internacional de Escalado, III Congreso Sociedad
Cubana de Química
Lloc: La Habana (Cuba)
Data: 1998
Participant(s): Dr. S. Borrós
Congrés o grup de treball:
culturales
Lloc: Alicante
Data: 1998
XII Congreso de conservación y restauración de bienes
Participant(s):Dr. S. Borrós
Congrés o grup de treball: LEA-SIMAP
Lloc: Le Cap d’Adge (Herault, França)
Data: 1998
Participant(s): Dr. S. Borrós
Congrés o grup de treball: XXVII Reunión Científica del grupo de Cromatografía y
Técnicas Afines
Lloc: Lugo
Data: 1998
Participant(s): Dr. S. Borrós
Congrés o grup de treball: XXV Congreso del Grupo Español de Química Inorgánica
Lloc: Barcelona
Data: 1998
Participant(s): Dr. J.I. Borrell
Congrés o grup de treball: XVIIIth European Colloquium on Heterocyclic Chemistry
Lloc: Rouen (França)
Data: 1998
Participant(s): Dr. M.A. Alós
Congrés o grup de treball: Proc. IFAC Workshop on “On-line-Fault Detection and
Supervision in the Chemical Process Industries
Lloc: Solaize (Lyon, França)
Data: 1998
Participant(s): Dr. P. Celma
Congrés o grup de treball: COST 617
Lloc: Sevilla
Data: 1998
Participant(s): Dr. P. Celma
Congrés o grup de treball: XLVII Jornadas Técnicas de la Asociación Química Española
de la Industria del Cuero
Lloc: Sitges (Barcelona)
Data: 1998
117
Participant(s): Dr. P. Celma
Congrés o grup de treball: 94 American Leather Chemist Association Meeting
Lloc: Pinehurst (North Carolina, EUA)
Data: 1998
Participant(s): Dr. P. Celma
Congrés o grup de treball: V Congreso Internacional de Química de la ANQUE
Lloc: Puerto de la Cruz (Tenerife)
Data: 1998
Participant(s): Dr. P. Celma
Congrés o grup de treball: XXV IULTCS Congress
Lloc: Ghennai (India)
Data: 1999
Participant(s): Dr. P. Celma
Congrés o grup de treball: XLVIII Jornadas Técnicas de la Asociación Química Española
de la Industria del Cuero
Lloc: Granada
Data: 1999
Participant(s): Dr. C. Colominas
Congrés o grup de treball: XIV Reunió del Grup de Química Teòrica de Catalunya
Lloc: Girona
Data: 1998
Participant(s): Dr. C. Colominas
Congrés o grup de treball: XVIIIth European Colloquium on Heterocyclic Chemistry
Lloc: Rouen (França)
Data: 1998
Participant(s): Dr. C. Colominas
Congrés o grup de treball: XV Reunió del Grup de Química Teòrica de Catalunya
Lloc:Bellaterra (UAB, Barcelona)
Data: 1999
Participant(s): Dr. Ll. Comellas
Congrés o grup de treball: 18th Symposium on Halogenated Environmental Organic
Pollutants (DIOXIN’98)
Lloc: Estocolmo (Suecia)
Data: 1998
Participant(s): Dr. Ll. Comellas
Congrés o grup de treball: XXVII Reunión Internacional del Grupo de Cromatografía y
Técnicas Afines
Lloc: Lugo
Data: 1998
118
Participant(s): Dr. Ll. Comellas
Congrés o grup de treball: 23rd International Symposium on High Permormance Liquid
Phase
Lloc: Granada
Data: 1999
Participant(s): Dr. J. Irurre
Congrés o grup de treball: 12th International Conference on Organic Synthesis
Lloc: Venezia (Italia)
Data: 1998
Participant(s): Dr. J. Irurre
Congrés o grup de treball: 10th International Symposium on Chiral Discrimination
Lloc: Vienna (Austria)
Data: 1998
Participant(s): Dra. M. Agut
Congrés o grup de treball: Jornades Tècniques: Tractament i control dels atacs biol`gics
als materials orgànics de les obres d’art
Lloc: Barcelona
Data: 1998
Participant(s): Dra. M. Agut
Congrés o grup de treball: Proyecto Interceller: Mesa redonda entorno al tapón de corcho
Lloc: Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Data: 1999
Participant(s): Dr. S. Nonell
Congrés o grup de treball: XVII IUPAC Symposium on Photochemistry
Lloc: Sitges (Barcelona)
Data: 1998
Participant(s): Dr. S. Nonell
Congrés o grup de treball: IV Congreso de Fotoquímica
Lloc: Gandía (València)
Data: 1999
Participant(s): Dr. A. Planas
Congrés o grup de treball: Biotecnology Habana 98
Lloc: La Habana (Cuba)
Data: 1998
Participant(s): Dr. A. Planas
Congrés o grup de treball: Trends and Perspectives in Glycoconjugates, International
Symposium. Fundación Areces
Lloc: Barcelona
Data: 1999
119
Participant(s): Dr. A. Planas
Congrés o grup de treball: 3rd Carbohydrate Bioengineering Meeting
Lloc: Newcastle upon Tyne (Regne Unit)
Data: 1999
Participant(s): Dr. A. Planas
Congrés o grup de treball: XXVII Reunión científica del grupo de Cromatografía y
Técnicas Afines de la Real Sociedad Española de Química
Lloc: Lugo
Data: 1998
Participant(s): Dr. A. Planas
Congrés o grup de treball: XIX International Carbohydrate Symposium
Lloc: San Diego (EUA)
Data: 1998
Participant(s): Dr. A. Planas
Congrés o grup de treball: 23rd International Symposium on High Performance Liquid
Phase
Lloc: Granada
Data: 1999
Participant(s): Dr. J. Teixidó
Congrés o grup de treball: XVIIIth European Colloquium on Heterocyclic Chemistry
Lloc: Rouen (França)
Data: 1998
Participant(s): Dr. J. Teixidó
Congrés o grup de treball: 217th ACS National Meeting
Lloc: Anaheim (California, EUA)
Data: 1999
Participant(s): Dr. J. Teixidó
Congrés o grup de treball: XV Reunió del Grup de Química Teòrica de Catalunya
Lloc: Bellaterra (UAB, Barcelona)
Data: 1999
Participant(s): Dr. J. Teixidó
Congrés o grup de treball: Fungicides group Department Meeting. Rohm & Haas
Agrochemical Division, Spring House Reserarch Labs.
Lloc: Pennsylvania (EUA)
Data: 1998
Participant(s): Dr. J. Teixidó
Congrés o grup de treball: Bionet Program. Rohm & Haas main conference room, Sprig
House Research Labs
Lloc: Pennsylvania (EUA)
Data: 1998
120
Participant(s): Dr. J. Abellà, Dr. L. Victori
Congrés o grup de treball: Workshop. Corrosión de aceros de baja aleación en sistemas
híbridos
Lloc: Madrid
Data: 1999
Participant(s): Dr. J. Abellà, Dr. L. Victori
Congrés o grup de treball: Seminari. Mecanismos sobre la disolución de oxígeno en plobismuto fundido
Lloc: Madrid
Data: 1999
Participant(s): Dra. R. Nomen, Dr. A. Barrera
Congrés o grup de treball: Reunión de Catedráticos de Ingeniería Química de España
Lloc: Ciudad Real
Data: 1998
Participant(s): Dra. R. Nomen
Congrés o grup de treball: Jornada sobre la Directiva SEVESO
Lloc: Barcelona
Data: 1999
Participant(s): Dra. R. Nomen y Dr. J. Sempere
Congrés o grup de treball: Jornada “DECHEMA/GVC- Arbeitsausschuβ
“Reaktionstechnik sicherheitstechnisch schwierriger Prozesse
Lloc: Twente (Holanda)
Data: 1998
Participant(s): Dra. R. Nomen y Dr. J. Sempere
Congrés o grup de treball: 12º Convegno su la Calorimetria di Reazione per a la Sicurezza
e lo Sviluppo dei Processi Chimici
Lloc: Milà (Italia)
Participant(s): Dra. R. Nomen y Dr. J. Sempere
Congrés o grup de treball: DECHEMA-Jahrestagungen‘99
Lloc: Wiesbaden (Alemanya)
Data: 1999
Participant(s): Dra. C. Brosa
Congrés o grup de treball: 90 th AOCS Annual Meeting & Expo
Lloc: Orlando (EUA)
Data: 1999
Participant(s): Dra. C. Brosa
Congrés o grup de treball: 18th Conference on Isoprenoids
Lloc: Prachatice (Czech Republic)
Data: 1999
121
PROJECTES DE RECERCA
Projecte de Recerca: Rediseño mediante ingeniería de proteímas de glucohidrolasas de
interés agroalimentario e industrial
Investigador principal: Dr. A. Planas (IQS, URL)
Altres investigadors: Dr. E. Barberà (IQS, URL)
Entitat(s) finançadora(es): CYCIT, Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
(Projecte BIO97-0511-C02-02)
Projecte de Recerca: Chemical Analysis of the trace and ultatrace polutants of the
environment
Altres investigadors: Dr. S. Borrós (IQS, URL)
Entitat(s) finançadora(es): Cooperación Polonia-España
Projecte de Recerca: Materiales Poliméricos polipirrol/metalocarboranos para purificación
de aguas y separación de gases
Investigador principal: Dr. F. Teixidor
Altres investigadors: Dr. S. Borrós (IQS, URL)
Entitat(s) finançadora(es): Plan Nacional de I+D
Projecte de Recerca: Polímeros y vidrios electroquímicamente activos para baterías
recargables de litio avanzadas. Optimización de prototipos
Investigador principal: Dr. P. Gómez
Altres investigadors: Dr. S. Borrós (IQS, URL)
Entitat(s) finançadora(es): Plan Nacional de I+D
Projecte de Recerca: Síntesis Combinatoria de Sistemas Heterocíclicos con Actividad
Biológica Potencial (Projecte PM98-0012-C02-02)
Investigador principal: Dr. J.I. Borrell (IQS, URL)
Altres investigadors: Dr. J. Teixidó (IQS,URL)
Entitat(s) finançadora(es): Ministerio de Educación y Cultura, Programa Sectorial de
Promoción General del Conocimiento
Projecte de Recerca: Tematic Network on Hazard Assessment of Highly Reactive Systems
Investigador principal: Dra. R. Nomen (IQS, URL)
Altres investigadors: Dr. M.A. Alós (IQS, URL), Dr. J. Sempere (IQS, URL)
Entitat(s) finançadora(es): Commission of the European Union. Brite-Euram III (BET0572)
Projecte de Recerca: Innovative biodegradable packaging obtained from waste products of
leather shaving
Investigador principal: Dr. P. Celma (IQS, URL)
Altres investigadors:
Entitat(s) finançadora(es): UE
Projecte de Recerca: Minimización de residuos industriales. Procesamiento integral de
residuos en la industria de curtidos. Obtención de bioproductos reutilizables industrialmente
Investigador principal: Dr. J. Cot (CSIC)
Altres investigadors: Dr. P. Celma (IQS, URL)
Entitat(s) finançadora(es): DGICYT
122
Projecte de Recerca: Assessorament y seguiment de l’aplicació de fangs de depuradora en
la restauració de pedreres
Investigador principal: D. Ll. Comellas (IQS, URL)
Entitat(s) finançadora(es): Junta de sanejament de la Generalitat de Catalunya
Projecte de Recerca: Radicales y Polirradicales Orgánicos persistentes y su aplicación
como materiales moleculares magnéticos
Investigador principal: Dr. L. Julià (UAB)
Altres investigadors: Dr. J. Irurre (IQS, URL)
Entitat(s) finançadora(es): Subdirección General de Promoción del Conocimiento.
Dirección General de Enseñanza Superior. Ministerio de Educación y Cultura (Proyecto PB
96-0836)
Projecte de Recerca: Nueva metodología de acceso a fragmentos peptídicos de bajo peso
molecular
Investigador principal: D. J. Irurre
Entitat(s) finançadora(es): Subdirección General de Proyectos de Investigación Científica
y Técnica. Plan Nacional de I+D (Referencia SAF98-0159-C02-02)
Projecte de Recerca: Red Temática Aplicación de los láseres en Química
Investigador principal: Dr. M. González
Altres investigadors: Dr. S. Nonell (IQS, URL)
Entitat(s) finançadora(es): Generalitat de Catalunya (Referencia 1997XT003)
Projecte de Recerca: Caracterización fotofísica de nuevos sensibilizadores para la terapia
fotodinámica y estudio de su interacción con biomoléculas
Investigador principal: Dr. S. Nonell (IQS, URL)
Altres investigadors: Dr. J.I. Borrell (IQS, URL)
Entitat(s) finançadora(es): MEC, Programa Sectorial de Promoción General del
Conocimiento (Referencia PM98-0017-C03-02)
Projecte de Recerca: Control bioracional e integrado de las enfermedades causadas por
hongos y nematodos en platanera y tomate. Evaluación de musanolonas como potenciales
fármacos foto dinámicos
Investigador principal: D. J. Gutiérrez (Universidad de La Laguna)
Altres investigadors: Dr. S. Nonell (IQS, URL)
Entitat(s) finançadora(es): MEC, Programa FEDER (Referencia 1FD97-0703-C02-01)
Projecte de Recerca: Dinámica Molecular “ab initio”
Investigador principal: Dr. J. Teixidó (IQS, URL) y Dr. M. Orozco
Entitat(s) finançadora(es): IBM e IQS
Projecte de Recerca: Diseño y síntesis de una biblioteca de sistemas heterocíclicos con
actividad bioñoógica potencial
Investigador principal: Dr. J.I. Borrel (IQS, URL) y Dr. J. Teixidó (IQS, URL)
Entitat(s) finançadora(es): Rohm & Haas e IQS
Projecte de Recerca: Disseny de nous processos per a la producció de brassinoesteroides
útils en agricultura
Investigador principal: Dr. C. Brosa (IQS, URL)
Entitat(s) finançadora(es): Programa de Química Fina. CIRIT (Referencia QFN95-4716)
123
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT
Autor(s): M.A. Alós, R. Nomen, J. Sempere, F. Strozzi, J.M. Zaldivar
Títol: Generalized Criteria for Boundary Safe Conditions in semi-batch process. Theoretical
and Experimental Studies
Refèrencia: Chem. Eng. Processing, 405-421, 1998
Autor(s): E. Barberà, M.B. Molins, E. Clement
Títol: Flavobacterium dehydrogenans Kinectics. Part II: Carbon Balance, Oxygen Uptake
and Carbon Dioxide Production
Refèrencia: Afinidad, 55, 267-74, 1998
Autor(s): C. Brosa, C. Rodríguez-Santamarta, J.Salvá, E. Barberà
Títol: Baeyer-Villiger oxidation by Pseudonomas putida NCIMB 10007 in organic solvents:
the influence on the regioselectivity
Refèrencia: Tetrahedron, 54, 5781-8, 1998
Autor(s): C. Colominas, M.Orozco, F.J. Luque, J.I. Borrell, J. Teixidó. S. Nonell, A.
Villanueva
Títol: A Priori Prediction of Substituent and Solvent Effects in the Basicity of Nitriles
Refèrencia: J. Org. Chem., 63, 4947-4953, 1998
Autor(s): J.I. Borrell, J. Teixidó, B. Martínez-Teipel, J.L. Matallana, M.T: Copete, A.
Llimargas, E. García
Títol: Synthesis and Biological Activity of 4-Amino-7-oxo-Substituted Analogues of 5Deaza-5,6,7,8-tetrahydrofolic Acid and 5,10-Dideaza-5,6,7,8-tetrahydrofolic Acid
Refèrencia: J. Med. Chem., 41, 3539-3545, 1998
Autor(s): D.C. Bienko, D. Michalska, J.I. Borrell, J. Teixidó, J.L. Matallana, A. AlvarezLarena, J.F. Piniella
Títol: Structure of 2-cyano-4-phenylglutarimide studied by X-ray diffraction, vibrational
spectroscopy and ab initio methods
Refèrencia: J. Mol. Struc., 471, 49-56, 1998
Autor(s): J.I. Borrell
Títol: Química combinatoria: gestión de los productos de partida
Refèrencia: Industria Farmacéutica, 67-63, 1999
Autor(s): J. Teixidó, J.I. Borrell, B. Serra, J.L. Matallana, C. Colominas, F. Carrión, R.
Pascual, J.L. Falcó, X. Batllori
Títol: Cyclization of Tautomeric 1,5-Dinitrile Systems with Hydrogen Halides: A Definitive
Mechanistic Rationalization?
Refèrencia: Heterocycles, 50, 739-756, 1999
Autor(s): P. Celma, L. Cabeza, R. Carrió, A. Centeno, G. Hernando, J. Cot, A. Manich
Títol: Obtención de material colagénico por un proceso de descurtición a partir de residuos
sólidos de tenerías
Refèrencia: AQEIC, XLIX (nº 2), 61-67, 1998
124
Autor(s): P. Celma, R. Carrió, R. Choque, M. Cequier, J. Cot, A. Marsal
Títol: Aplicación de la extracción con fluidos supercríticos como alternativa limpia a la
etapa de desengrase de piel ovina. Parte Y: desengrase de piel ovina con CO2 supercrítico
Refèrencia: AQEIC, XLIX (nº 4), 165-177, 1998
Autor(s): L. Cabeza, M. Taylor, G. DiMaio, E. Brown, W. Marmer, R. Carrió, P.Celma, J.
Cot
Títol: Processing of leather waste: pilot scale studies on chrome shavings. Isolation of
potentially valuable protein products and chromium
Refèrencia: Waste Management, 18, 211-218, 1998
Autor(s): P. Celma, R. Carrió, R. Choque, M. Cequier, J. Cot, A. Marsal
Títol: Aplicación de la extracción con fluidos supercríticos como alternativa limpia a la
etapa de desengrase de piel ovina. Parte II: extracción de grasa contenida en el residuo
obtenido del desengrase acuoso de pieles ovinas mediante CO2 supercrítico
Refèrencia: AQEIC, XLX (nº 1), 12-24, 1999
Autor(s): C. Colominas, F.J. Luque, J. Teixidó, M. Orozco
Títol: Cavitation Contribution to the Free Energy of Solvation. Comparison of Different
Forlamalims in the context of MST Calculations
Refèrencia: Chem. Phys., 240, 253-264, 1999
Autor: C. Colominas, F.J. Luque, M. Orozco
Títol: Dimerization of Formamide in Gas Phase and Solution. An ab Initio MC-MST Study
Refèrencia: J. Phys. Chem., 1999 (en premsa)
Autor: M. Orozco, E. Cubero, X. Barril, C. Colominas, F.J. Luque
Títol: Nucleic Acid Bases in Solution
Refèrencia: Computational Molecular Biology, (J. Leszcynski, de) Elsevier Science,
Amsterdam, 1999 (en premsa)
Autor: M. Orozco, C. Colominas, X. Barril, H.J. Luque
Títol: On the use of SCRF Methods in Drug Design Studies
Refèrencia: Molecular Modelling and Prediction of Bioactivity, (K. Gudertoffe, F.S.
Jorgensen, eds) Plenum Press, Copenhagen, 1999 (en premsa)
Autor(s): C. Colominas, F.J. Luque, M. Orozco
Títol: Monte Carlo - MST: A New Strategy for the Representantion of Solvent
Configurational Space in Solution
Refèrencia: J. Comput. Chem., 20, No 7, 665-678, 1999
Autor(s): J. Irurre, A. Fernández-Serrat, M. Altayó, M. Riera
Títol: Polymer-Supported TADDOLs through Phenolic Spacers as ligand of Ti(IV) for
Enantioselective Diels-Alder Reaction
Refèrencia: Enantiomer, 3, 103-120, 1998
Autor(s):M.A. Calvo, M. Agut, R.M. Calvo, J. Larrondo
Títol: La actividad antimicrobiana del género Arthrinium
Refèrencia: Investigación y Ciencia, Agosto 1998, 37-38, 1998
125
Autor(s): H. Aissaoui, M. Agut, M.A. Calvo
Títol: Probióticos
Refèrencia: El Farmacéutico, 215, 96-100, 1998
Autor(s): M. Agut, M.A. Calvo
Títol: Effect of ultraviolet light irradiation and nitrosoguadine on vibility of 46 strains of
Arthrinium and their antibiotic production
Refèrencia: Microbios, (en premsa)
Autor(s): R.M. Calvo, M. Agut, M.A. Calvo
Títol: Investigation of the hair digestion by Chrysosporium species
Refèrencia: Biology of Keratinophylic fungi, (en premsa)
Autor(s): H. Aissaoui, A. Aissaoui, M. Agut, M.A. Calvo
Títol: Inhibitory activity of the strains of the genus Arthrinium on Aspergilus species in
vineyard soils of Requena (Spain)
Refèrencia: Effect of Mineral-Organic-Microoganisms Interactions on Soil and Freshwater
Environments, (en premsa)
Autor(s): C. Anaya, J. Forgas, M. Agut, M.A. Calvo
Títol: Study of microfungal species in a clacreous soil treated with sewage sludge
Refèrencia: Effect of Mineral-Organic-Microorganisms Interactions on Soil and Freshwater
Environments, (en premsa)
Autor(s): M.A. Calvo, M. Agut, R.M. Calvo
Títol: Respuesta inmunológica a las infecciones de origen fúngico
Refèrencia: Anales de la Real Academia de Doctores, 3, 71-82, 1999
Autor(s): F.Z. Idrissi, M. Agut, M.A. Calvo
Títol: Use of ultrasounds for the extraction of DNA from Arthrinium (Dematiaceous,
Hyphomycete)
Refèrencia: Microbios, (en premsa)
Autor(s): B. del Rey, U. Keller, T. Torres, G. Rojo, F. Agulló-López, S. Nonell, C. Martí, S.
Brasselet, Y. Ledoux, J. Zyss
Títol: Synthesis, nonlinear optical, photophysical and elcthochemical properties of
subphthalicyanines
Refèrencia: J. Am. Chem. Soc., 120, 12808-12817, 1998
Autor(s): A. Planas
Títol: Mutational analysis of specifity and catalysis in Bacillus 1,3-1,4-(-glucanases in
Carbohydrases from Trichoderma reesei and other microorganisms
Refèrencia: (M. Claeyssens, W. Nerinckx, K. Piens, eds.) The Royal Society of Chemistry,
21-38, 1998
Autor(s): A. Planas, M. Abel, O. Millet, J. Palasí, C. Pallarés, J. Ll. Viladot
Títol: Synthesis of aryl 3-O-(-cellobiosyl-(-D-glucopyranosides for reactivity studies of 1,31,4-(-glucanases
Refèrencia: Carbohydrate Research, 310, 53-64, 1998
126
Autor(s): J.Ll. Viladot, E. de Ramón, O. Durany, A. Planas
Títol: Probing the mechanism of Bacillus 1,3-1,4-(-D-glucan-4-glucanohydrolases by
chemical rescue of inactive mutants at catalytically essential residues
Refèrencia: Biochemistry, 37, 11332-11342, 1998
Autor(s): E. Querol, J. Pons, J. Cedano, M. Vallmitjana, F. García, C. Bonet, J.A. PérezPons, A. Planas, A. Mozo-Villarias
Títol: Protein engineering for thermostabilization of proteins: some theoretical rules and
application to a β-glucanase, en Satibility and stabilization of Biocatalysts
Refèrencia: (A. Ballesteros, F.J. Plou, J.L. Iborra, P. Halling, eds.) Elsevier, Amsterdam,
303-310, 1998
Autor(s): J.L. Viladot, B. Stone, H. Driguez, A. Planas
Títol: Expeditious synthesis of a new hexasaccharide using transglycosylation reaction
catalyzed by Bacillus 1,2-1,4-(-D-glucan-4-glucanohydrolase
Refèrencia: Carbohydrate Research, 311, 95-99, 1998
Autor(s): M. Hrmova, G.B. Fincher, J.L. Viladot, A. Planas, H. Driguez
Títol: Chemoenzymatic synthesis of 1,3-1,4-(-D-glucooligosaccharides for subsite mapping
of 1,3-1,4-(-D-glucan endohydrolases
Refèrencia: Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions Y, 3571-3576, 1998
Autor(s): C. Malet, A. Planas
Títol: Degradación enzimática de (-glucanos. Enzimología de 1,3-1,4-(-glucanasas, nuevos
ensayos y variante enzimáticas
Refèrencia: Cerveza y Malta, febrero 1999
Autor(s): A. Planas, E. Querol
Títol: Consequences of removing the catalytic nucleophile in Bacillus 1,3-1,4-(-glucanases:
synthase activity and novel properties by chemical rescue en Carbohydrate Bioengineering
Refèrencia: (G. Hilbert, de.) The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1999 (en
premsa)
Autor(s): K. Piotukh, V. Serra, R. Borriss, A. Planas
Títol: Protein-carbohydrate interactions defining substrate specificity in Bacillus 1,3-1,4-(glucanases as dissected by mutational analysis
Refèrencia: Journal of Biological Chemistry, 1999 (en premsa)
Autor(s): L. Victori, J. Barceló, J. Abellà, R. Daniel
Títol: Monitoring of the Chemical Attack Produced on SA 533 GrA steel in Complexing
Environment at High Temperatures
Refèrencia: Materials Science Forum,Vols. 289-292, 147-156, 1998
Autor(s): L. Victori, J. Barceló, J. Abellà
Títol: Evaluation by Electochemical Impedance Spectroscopy of a Process of Removal of
Iron Oxides Deposited on a Heat Exchanger Tubing
Refèrencia: Corrosion Science, 40, 1561-1574, 1998
Autor(s): S. López, J. Abellà, J. Barceló, L. Victori
Títol: Estudio del comportamiento anticorrosivo de recubrimientos cerámicos obtenidos por
deposición electroforética
Refèrencia: Afinidad, Tomo LV, 477, 326-332, 1998
127
Autor(s): D.D. Macdonald, G. Engelghardt, Y. Balchov, J. Abellà, P. Millet
Títol: Chemistry and Electrochemistry of Steam Generator Tube/Support Plate Crevices
Refèrencia: Material Science Forum, Vols. 289-292, 895-914, 1998
Autor: S. Borrós, N. Agulló
Títol: Some contributions to the udersatnding of the accelarating system during the NR
vulcanization. Part I
Refèrencia: Kautschuk Gummi und Kunsstoffe, 1999 (en premsa)
Autor: S. Borrós, Ll. Picazo, N. Ferrer-Anglada, Y. Takhtouk, J. Esteve
Títol: Plasma polymer thin films obtained by plasma polymerization of pyrrole
Refèrencia: Journal of Physique, 1999 (en premsa)
Autor: H. Xiao, M. Sarmiento, S. Borrós
Títol: Water Borne Coatings based in Poluethane-Acrylic IPN’s
Refèrencia: Journal of Coating Technology, 1999 (en premsa)
Autor: S. Borrós, Y. Folch, E. Muñoz
Títol: Study of some pyrolisis gras chromatography indexes for the differentiation among
oxidation states of polyaniline
Refèrencia: J. of Chromatography, 837, 1999
Autor: S. Borrós, G. Barberà, J. Biada, N. Agulló
Títol: Use of Capillary Electrophoresis to study the mechanism of formation of carcinogenic
aril amines in azodyes
Refèrencia: Dyes & Pigments, 1999 (en premsa)
Autor: S. Rodríguez, C. Massalles, N. Agulló, S. Borrós, L. Comellas, F. Broto
Títol: Identification of the Intermediates Sulfur Vulcanization of Natural Rubber
Refèrencia: KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe, 52, 438-445, 1999
Autor: C. Brosa, C. Rodríguez-Santamarta
Títol: A new procedure for the reduction of V7 ergostane derivatives
Refèrencia: Tetrahedron, 55, 1793-1798, 1999
Autor: R. Serra, R. Nomen, J. Sempere
Títol: The non-parametric kinetics. A new method for the kinetic study of thermoanalytical
data
Refèrencia: J. ThemalAnal,. 53, 933-943, 1998
Autor: R. Serra, R. Nomen, J. Sempere
Títol: A new method for the kinetic study of thermoanalytical data: The non-parametric
kinetics method
Refèrencia: Thermochimica Acta, 316, 37-45, 1998
Autor: A. Kaddouri, C. Mazzocchia, E. Tempesti, R. Nomen, J. Sempere
Títol: Sol-gel processing of copper-chromium catalysts for esther hydrogenation
Refèrencia: J, Themal Anal., 53, 533-545, 1998
128
Autor: J. Sempere, R. Nomen
Títol: Química Fina: los riesgos del outsourcing y otros aspectos
Refèrencia: Ingeniería Química, Nov, 77-80, 1998
Autor: J. Sempere, R. Nomen
Títol: Progess in non-parametric kinetics
Refèrencia: J. Themal. Anal., 56, 843-849, 1999
Autor:C. Brosa, L. Soca, E. Terricabras, J.C. Ferrer, A. Alsina
Títol: New synthetic brassinosteroids: a 5(-hydroxy-6-ketone analoh with strog plant growth
promotinh activity
Refèrencia: Tetrahedron, 54, 12337-12348, 1998
Autor: C. Brosa, Y. Zamora, E. Terricabras, L. Kohout
Títol: The effect of electrostatic properties and feasibility to form H-bonds on the activity of
brassinosteroid side chain analogs
Refèrencia: Coo. Czech. Chem. Commun., 63, 1635-1645, 1998
Autor: C. Brosa
Títol: Structure-activity relationship
Refèrencia: Brassinosteroids: steroidal plant hormones, (A. Sakurai, T. Yokota, H.G.
Cutler, eds.) Springer-Verlag Tokyo, 1999
Autor(s): C. Brosa, C. Rodríguez-Santamarta, E. Barberà
Títol: Lactonization of norbonarnone by Pseudonomas putida NCIMB 10007 in a
mulitiphase biotransformation medium: solvent selection
Refèrencia: Biocatalysis and Biotransformation, 1999 (en revisió)
Autor: C. Brosa, R. Peracaula, C. Rodríguez
Títol: A new brassinosteroid with 6-oxa funcionality in B ring
Refèrencia: Tetrahedron, 1999 (en revisió)
Autor: C. Brosa, Y. Zamora, R. Puig, J. Teixidó
Títol: Molecular Similarity Matrices in QSAR for flexible compounds
Refèrencia: Journal Computational Chemistry, 1999 (en revisió)
129
SERVEIS
BIBLIOTECA
Nom: Centre de Documentació Multimèdia Ernest Solvay
Especialitats temàtiques: enginyeria química, química, medi ambient, economia i direcció
d’empreses
Capacitat sala de lectura: 165 punts de lectura
Nombre de volums: 45.000
Responsable: Eng. Núria Vallmitjana Palau
Horaris: de dilluns a divendres: de 9.00 a 21.00. Dissabtes: de 10.00 a 20.00
Observacions: Dels 165 punts de lectura, 20 tenen connexió a la xarxa informàtica de l’IQS
INFORMÀTICA
En iniciar la carrera s’entrega a l’alumne un ordinador portàtil inclòs en l’import de la
matrícula.
SERVEI D'ASSISTÈNCIA RELIGIOSA
Responsables: Dr. Lluís Victori. Horari: matins de dilluns a divendres
Dr. Rafael Méndez. Horari: de 10.00 a 12.00, dimarts, dimecres i dijous
Activitats:
Seminari setmanal
Eucaristia: dimecres a les 18.30 i divendres a les 7.30
Recés anual
debats, fòrums, conferències...
BORSA DE TREBALL I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
Responsable: Dra. Mercè Manresa
Horari: de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 19.00
SALES MULTIMÈDIA
Consten d’un auditori de 252 m2 amb una capacitat de 253 persones. Un sistema de divisió
permet ultilitzar-lo com a dues sales independents. D’entre el seu equipament cal destacar:
1 equip de videoconferència compatible amb les protocols estandards de 3 línies RDSI = 6
canals, bàsics, 1 equip de videotelèfon, 5 càmeres motoritzades, 1 sistema de videoprojecció,
2 ordinadors Pentium II amb connexió a Internet i Office 976, 1 cabina de control, 2 cabines
de traducció simultània via infrarojos, 2 monitors LCD a presidència, 1 projector de documents
opacs i transparències, 2 equips de video, sistemes PAL i NTSC, 1 projector de diapositives, 1
pletina doble, 1 CD audio, 2 pantalles retroprojecció
130
FACULTAT D’ECONOMIA IQS
Curs 1998-99
131
132
ACTES PÚBLICS
Tipus d’acte: Tesi de Màster (Màster en Administració i Direcció d’Empreses)
Títol: Ética Empresarial: de la teoría a la práctica
Autor/a: Sra. Sílvia Agulló Gimeno
Director/a: Dra. Begoña Roman Maestre
Departament: Gestió Empresarial
Lloc: IQS
Data: 16 de setembre de 1998
Tipus d’acte: Seminari
Títol: La contribució dels fons de cohesió a les infraestructures de transport i medi ambient
de Catalunya
Responsable/ coordinador: Sra. M. de la Peña
Entitat(s) organitzadora(es): Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
Entitat(s) col·laboradora(es): Facultat d’Economia IQS
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 22 de setembre de 1998
Tipus d’acte: Jornades
Títol: Setmana Internacional de Relacions Institucionals
Responsable/ coordinador: Dr. J. Tricás
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat d’Economia IQS
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 26 d’octubre de 1998
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol: Metodología de la Investigación
Responsable/ coordinador: Dr. R. Méndez
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat d’Economia IQS
Lloc: Aules IQS
Data d’inici: 11 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol: La función compras como ventaja competitiva de la empresa. Las nuevas técnicas de
compras aplicadas a la industria química
Responsable/ coordinador: Sr. C. Canut
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat d’Economia IQS
Lloc: Sala de Reunions IQS
Data d’inici: 8 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Conferència
Títol: La política económica en la zona del euro
Responsable/ coordinador: Sr. A. Pastor
Entitat(s) organitzadora(es): Sr. E. Punset. Departament d’Economia i Finances. Facultat
d’Economia IQS
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 8 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Tesi de Màster (Màster en Administració i Direcció d’Empreses)
133
Títol: Gestión de Currículos a través de sistemas ORC
Autor/a: Sr. Javier Coll Orbaneja
Director/a: Prof. Joan Seix Salvat
Departament: Gestió Empresarial
Lloc: IQS
Data: 12 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol:Gestión de Proyectos industriales
Responsable/ coordinador: Sr. C. Pellicer
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat d’Economia IQS
Lloc: Aules IQS
Datad’inici: 15 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol: Gestió de la Innovació, Informació i Tecnologia
Responsable/ coordinador: Dr. L. Conde
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat d’Economia IQS
Lloc: Aules IQS
Data d’inici: 17 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol: Gestión de la Calidad
Responsable/ coordinador: Dr. J. Tricás
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat d’Economia IQS
Lloc: Aules IQS
Data d’inici: 17 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Curs de Postgrau
Títol: Gestión Estratégica
Responsable/ coordinador: Dr. E. Gassull
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat d’Economia IQS
Lloc: Aules IQS
Data d’inici:18 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Tesi de Màster (Màster en Administració i Direcció d’Empreses)
Títol: Mecanismos de transmisión y el comportamiento cíclico de las existencia: el caso de
la recesión española de 1992-1993
Autor/a: Sr. Jorge Fernández González-Galatea
Director/a: Dr. Carles Moslares García
Departament: Economia i Finances
Lloc: IQS
Data: 19 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Conferència
Títol: El dólar y la unión monetaria americana
Responsable/ coordinador: Sr. F. Fernández
Entitat(s) organitzadora(es): Sr. E. Punset. Departament d’Economia i Finances. Facultat
d’Economia IQS
Entitat(s) col·laboradora(es): BSCH
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 23 de febrer de 1999
134
Tipus d’acte: Sessió Informativa
Títol: Sessió informativa del estudis de Llicenciatura als alumnes de Diplomatura (seu
Fundació EMI)
Responsable/ coordinador: Dr. J. Tricás
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat d’Economia IQS
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 24 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Conferència
Títol: Orden y desorden económico internacional
Responsable/ coordinador: Sr. M. Guitián
Entitat(s) organitzadora(es): Sr. E. Punset. Departament d’Economia i Finances. Facultat
d’Economia IQS
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 9 de març de 1999
Tipus d’acte: Jornada
Títol: Portes Obertes Facultat d’Economia IQS
Responsable/ coordinador: Dra. M. L. Espasa
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat d’Economia IQS
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 19 de març de 1999
Tipus d’acte: Tesi de Màster (Màster en Administració i Direcció d’Empreses)
Títol: ¿Invertir sin riesgo?
Autor/a: Sra. Thais Farrás Asturgó
Director/a: Dr. Jesús M. Tricás Preckler
Departament: Gestió Empresarial
Lloc: IQS
Data: 15 d’abril de 1999
Tipus d’acte: Conferència
Títol: Poder tecnológico y la nueva política económica
Responsable/ coordinador: Sr. J. Sala
Entitat(s) organitzadora(es): Sr. E. Punset. Departament d’Economia i Finances. Facultat
d’Economia IQS
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 19 d’abril de 1999
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Estudis de Prospectiva: Escenarios en el sector de Química Fina
Responsable/coordinador: Dr. E. Julià i Dra. R. Raussell
Entitat(s) organitzadora(es): Departament de Gestió Empresarial. Facultat d’Economia
IQS
Lloc: Sala de Reunions IQS
Data: 4 de maig de 1999
135
Tipus d’acte: Conferència
Títol: Organitational Learning: Conceptos, Métodos y Perspectivas
Responsable/ coordinador: Prof. D. Cunha / Dr. Jesus Tricás
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat d’Economia IQS
Entitat(s) col·laboradora(es): Universidade Católica Portuguesa
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 5 de maig de 1999
Tipus d’acte: Presentació
Títol: Recepció de representants de Loyola University de Estats Units
Responsable/ coordinador: Dr. J.Tricás
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat d’Economia IQS
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 17 de maig de 1999
Tipus d’acte: Conferència
Responsable/ coordinador: Sr. J. Cuevas
Entitat(s) organitzadora(es):Unió Democràtica de Catalunya
Entitat(s) col·laboradora(es): Facultat d’Economia IQS
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 19 de maig de 1999
Tipus d’acte: Tesi Doctoral
Títol: Internet en la empresa: estudio de casos de aplicación
Autor/a: Sra. Maria del Mar Guitert Catasús
Director/a: Dr. José Luis Salvat Ferrer
Departament: Facultat d’Economia IQS
Lloc: IQS
Data: 21 de maig de 1999
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Gestió integral de la Qualitat. El trinomi: qualitat, seguretat i medi ambient
Responsable/ coordinador: Sr. J. Castillo
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat d’Economia IQS
Entitat(s) col·laboradora(es): CIDEM
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 22 de juny de 1999
Tipus d’acte: Tesi de Màster (Màster en Administració i Direcció d’Empreses)
Títol: Smile & Think
Autor/a: Sr. Benjamín Coll Muñoz
Director/a: Dr. Rafael Méndez Hellín
Departament: Economia i Finances
Lloc: IQS
Data: 29 de juny de 1999
136
Tipus d’acte: Presentació
Títol: Programa NAVISION Financials para la planificación de recursos empresariales
Responsable/ coordinador: Dr. Xavier Tomás. Departament d’Estadística Aplicada.
Facultat d’Economia IQS
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat d’Economia IQS
Lloc: Sales Multimèdia IQS
Data: 2 de juliol de 1999
Fundació EMI
Tipus d'acte: Exposició
Títol: Vents del Sud
Responsable/coordinador: Sra. Mónica Luna Pinto
Entitat(s) organitzadora(es): SETEM
Entitat(s) col.laboradora(es): Fundació Emi
Lloc: Locals de la Fundació Emi
Data: del 29 de gener al 15 de febrer
Tipus d'acte: Curs de Postgrau
Títol: Programa d’administració i direcció d’empreses
Responsable/coordinador: Sr. Manuel Sánchez Aragón
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Entitat(s) col·laboradora(es): Facultat d’Economia IQS
Lloc: Facultat d’Economia IQS
Data: d’octubre de 1998l a juliol de 1999
Tipus d'acte: Curs de formació
Títol: Formació per a Formadors
Responsable/coordinador: Sra. Mercedes Climent Urtiaga
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: de maig a setembre de 1999
Tipus d'acte: Seminari.
Títol: La llegada del Euro a las empresas y a los consumidores.
Responsable/coordinador: Sra. Mª Angels Portabella de Nadal
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: De dilluns a divendres del 15 de febrer al 27 de febrer
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Mecanització Comptable
Responsable/coordinador: Dra. Marianna Bosch Casabo
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dilluns i dimecres del 3 de maig al 17 de maig
137
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Tècniques d´Estudi
Responsable/coordinador: Dra. Marianna Bosch Casabó
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dilluns del 15 de febrer al 3 de maig
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Estadística descriptiva amb Excel
Responsable/coordinador: Dra. Marianna Bosch Casabó
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dimarts del 9 de març al 25 de maig
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Publicitat
Responsable/coordinador: Sr. Miquel Àngel Pellicena Sánchez
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dimecres del 7 d´abril al 26 de maig
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Anàlisi d´Estats Financers
Responsable/coordinador: Sra. Mª Angels Portabella de Nadal
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dimecres del 17 de febrer al 12 de maig
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Noves formes d´organització empresarial
Responsable/coordinador: Sr. Miquel Àngel Pellicena Sánchez
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dijous del 4 de març al 13 de maig
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Màrqueting Personal en la recerca de feina
Responsable/coordinador: Sra. Mª Angels Portabella de Nadal
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Divendres del 19 de febrer al 9 d´abril
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Modelització Matemàtica
Responsable/coordinador: Dra. Marianna Bosch Casabó
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Tots els dies del 8 al 16 de juliol
138
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Informàtica avançada per a la Gestió
Responsable/coordinador: Sr. Miquel Àngel Pellicena Sánchez
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dilluns i dimecres del 5 al 21 de juliol
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Tractament Teòrico-Pràctic del Cicle Comptable
Responsable/coordinador: Sra. Elena Borbón Porta
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: De dimarts a divendres del 6 al 23 de juliol
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Summer Conversation
Responsable/coordinador: Sr. Miquel Àngel Pellicena Sánchez
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: De dilluns a dijous del 5 al 22 de juliol
Tipus d’acte: Seminari
Títol: English Express
Responsable/coordinador: Sr. Miquel Àngel Pellicena Sánchez
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: De dilluns a dijous del 5 al 22 de juliol
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Simulació Comptable
Responsable/coordinador: Sr. Miquel Àngel Pellicena Sánchez
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dilluns i dimecres del 17 de març al 28 d´abril
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Simulació Empresarial
Responsable/coordinador: Sr. Miquel Àngel Pellicena Sánchez
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dimarts del 2 de març a l´11 de maig
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Actius i Mercats Financers
Responsable/coordinador: Sr. Miquel Àngel Pellicena Sánchez
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dimecres del 17 de febrer al 12 de maig
139
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Staying in Britain
Responsable/coordinador: Sra. Mª Angels Portabella de Nadal
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dimecres del 31 de març al 12 de maig
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Impost sobre el valor afegit
Responsable/coordinador: Sra. Mª Angels Portabella de Nadal
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dilluns del 15 de març al 26 d´abril
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Dret de Successions i Donacions
Responsable/coordinador: Sra. Mª Angels Portabella de Nadal
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dimarts del 2 de març al 20 d´abril
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Impost de la renda de les persones físiques
Responsable/coordinador: Sra. Mª Angels Portabella de Nadal
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dimecres del 24 de febrer al 14 d´abril
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Sistema de Qualitat ISO 9000
Responsable/coordinador: Sra. Elena Borbón Porta
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Divendres del 9 d´abril al 14 de maig
Tipus d’acte: Seminari
Títol: L´Euro: un nou entorn empresarial
Responsable/coordinador: Sra. Elena Borbón Porta
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Divendres del 9 d´abril al 14 de maig
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Comptabilitat avançada
Responsable/coordinador: Sra. Mª Angels Portabella de Nadal
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Divendres del 27 de novembre fins al 29 de gener
140
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Liquidació d´Impostos
Responsable/coordinador: Sra. Mª Angels Portabella de Nadal
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dilluns i divendres del 8 al 29 de gener
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Matemàtiques
Responsable/coordinador: Dra. Marianna Bosch Casabó
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dilluns i dimecres del 2 de novembre al 18 de gener
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Anglès nivell ‘B’
Responsable/coordinador: Dra. Marianna Bosch Casabó
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dimarts i dijous del 3 de novembre al 26 de gener
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Inferència Estadística
Responsable/coordinador: Sra. Mª Angels Portabella de Nadal
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dimecres de l´11 de novembre al 27 de gener
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Anglès nivell ‘A’
Responsable/coordinador: Dra. Marianna Bosch Casabó
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dimarts i dijous del 3 de novembre al 29 d´abril
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Màrqueting Relacional
Responsable/coordinador: Sra. Elena Borbón Porta
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Divendres del 9 d´abril al 21 de maig
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Atenció i Servei al client
Responsable/coordinador: Sra. Elena Borbón Porta
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dissabtes dies 10, 24 d´abril i 8 de maig
141
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Negociació Bancaria
Responsable/coordinador: Sra. Elena Borbón Porta
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dissabtes del 10, 24 d´abril i 8 de maig
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Reforç de Comptabilitat Financera
Responsable/coordinador: Sra. Elena Borbón Porta
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dissabte del 15 al 29 de maig
Tipus d’acte: Jornada de professors
Títol: Avaluació de programes formatius
Responsable/coordinador: Sra. Mercedes Climent Urtiaga
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dissabte 17 d’abrils de 1999
Tipus d’acte: Conferència
Títol: Cap a la qualitat en l’avaluació de programes
Responsable/coordinador: Sra. M. Teresa Anguera Argila
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Emi
Lloc: Fundació Emi
Data: Dissabte 17 d’abrils de 1999
142
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
Conferenciant/Ponent: X. Tomàs
Títol de la ponència: Métodos quimométricos para el estudio de la contaminación
Referència: European School on Environmental Sciences and Engineering (UdC)
Lloc: A Coruña
Data: 1998
Conferenciant/Ponent: X. Tomàs
Títol de la ponència: Senses as measuring instruments
Referència: IV Colloquium Chemiometricum Mediterraneum
Lloc: Burgos
Data: 1998
Conferenciant/Ponent: J.C. Rodríguez
Títol de la ponència: Economic Cooperation for Development. Microcredit Programs
Referència: Relacions Internacionals. Facultat d’Economia IQS
Lloc: Barcelona
Data: 1998
Conferenciant/Ponent: R. Méndez
Títol de la ponència: Els Joves Universitaris y els seus Valors
Referència: UPF-ESCI
Lloc: Barcelona
Data: 1999
Conferenciant/Ponent: C. Moslares
Títol de la ponència: Regionalismo vs. Multilaterismo: Evidencias y Consecuencias
Referència: XIII Reunión de la Asociación Científica Europea de Economía Aplicada
Lloc: Burgos
Data: 1999
Conferenciant/Ponent: C. Moslares
Títol de la ponència: El Euro y la Economía Europea
Referència: Relacions Internacionals. Facultat d’Economia IQS
Lloc: Barcelona
Data: 1999
Conferenciant/Ponent: E. Julià
Títol de la ponència: Resultados del estudio de prospectiva sobre Química Fina
Referència: TECNOVA 99
Lloc: Cádiz
Data: 1999
Conferenciant/Ponent: R. Méndez
Títol de la ponència: Religió i Societat en el Tercer Mil·lenni
Referència: Col·legi Major La Salle
Lloc: Col·legi Major La Salle
Data: 1999
143
Fundació EMI
Conferenciant/Ponent: BOVÉ, Josep
Títol de la ponència: Lideratge i conflicte en les organitzacions
Referència: Curs de Lideratge i Conflicte en les organitzacions
Lloc: Universidad de Cádiz
Data: 27-29 de setembre 1998
Conferenciant/Ponent: BOSCH, Marianna
Títol de la ponència: Dirigir el estudio de las matemáticas: el reparto de responsabilidades
entre profesor y alumnos
Referència: VIII Jornadas Andaluzas de Educación Matemática
Lloc: Universidad de Jaén
Data: 11-13 de setembre 1998
Conferenciant/Ponent: BOSCH, Marianna; VARGAS, Enid
Títol de la ponència: El razonamiento intuitivo sobre probabilidad: del enfoque clásico a la
didáctica fundamental
Referència: Seminari d’Investigació en Didàctica de les Matemàtiques
Lloc: Dt. de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona
Data: 18 de febrer 1999
Conferenciant/Ponent: BOSCH, Marianna
Títol de la ponència: Vínculos y distancias entre el enfoque cognitivo y el enfoque didáctico.
El papel del lenguaje y la escritura en la construcción del conocimiento matemático
Referència: Seminari d’Investigació
Lloc: Dt. Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Barcelona
Data: 24 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: BOSCH, Marianna; GASCÓN, Josep
Títol de la ponència: Nuevos problemas de investigación para el proyecto de integración de
enfoques en didáctica de las matemáticas
Referència: XIII Seminario Interuniversitario de Investigación en Didáctica de las
Matemáticas
Lloc: El Escorial
Data: 16-18 d’abril 1999
Conferenciant/Ponent: BOSCH, Marianna
Títol de la ponència: El trabajo empírico en la Teoría Antropológica de la Didáctica: el caso
de la probabilidad
Referència: Seminario de investigación en didáctica de las matemáticas.
Lloc: Dto. Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias. Universidad de Jaén
Data: 4 de juny 1999
Conferenciant/Ponent: BOSCH, Marianna
Títol de la ponència: De la organización matemática a la organización didáctica: la
reconstrucción de los números decimales en el aula
Referència: Cursos de investigación en didáctica de las matemáticas.
Lloc: Dto. Didáctica de las Matemáticas. Universidad Complutense de Madrid
Data: 9-11 de juny 1999
144
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
Autor: S. Niño
Títol: La globalización como aspecto delimitativo del cambio de modelo
Congrés o simposi: VI Congreso Nacional de Economía: La Globalización de la Economía
Lloc: Alicante
Data: 1999
Autor: M. Guitert
Títol: Valor Añadido para las Empresas
Congrés o simposi: IV Congreso de Usuarios de Internet e Intranet
Lloc: Madrid
Data: 1999
Autor: S. Niño
Títol: Claroscuro de la Globalización
Congrés o simposi: IV Congreso Nacional de Economía
Lloc: Madrid
Data: 1999
145
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
Participant(s): R. Méndez
Congrés o grup de treball: Jornades d’Economistes. Els reptes de l’economia davant la
globalització
Lloc: Hotel Fira Palace. Barcelona
Data: 29 d’octubre de 1998
Participant(s): X. Tomàs
Congrés o grup de treball: IV Colloquium Chemiometricum Mediterraneum
Lloc: Burgos
Data: 1998
Participant(s): X. Tomàs
Congrés o grup de treball: European School on Environmental Sciences and Engineering
(UdC)
Lloc: A Coruña
Data: 1998
Participant(s): S. Niño
Congrés o grup de treball: Vi Congreso Nacional de Economía: La Globalización de la
Economía
Lloc: Alicante
Data: 1999
Participant(s): M. Guitert
Congrés o grup de treball: IV Congreso de Usuarios de Internet
Lloc: Madrid
Data: 1999
Participant(s): M. Guitert
Congrés o grup de treball: Congreso Comercio Electrónico y Dinero Electrónico
Lloc: Barcelona
Data: 1999
Participant(s): M. Guitert
Congrés o grup de treball: Jornada dels Economistes
Lloc: Barcelona
Data: 1998
Participant(s): N. Vallmitjana
Congrés o grup de treball: Seminario sobre revistas electrónicas en Internet. SWETS
Lloc: Barcelona
Data: 1999
Participant(s): E. Julià, R. Méndez, J. Tricás
Congrés o grup de treball: Sixth International Forum of the International Association of
Jesuit Business Schools
Lloc: Goa (India)
Data: 1999
146
Participant(s): E. Julià, R. Méndez
Congrés o grup de treball: Third International Symposium on Catholic Social Thought and
Management Education
Lloc: Goa (India)
Data: 1999
Participant(s): E. Julià, J. Tricás
Congrés o grup de treball: The International Association for Management Education
(AACSB)
Lloc: Atlanta (EUA)
Data: 1999
Participant(s): E. Julià, R. Rausell
Congrés o grup de treball: TECNOVA ‘99
Lloc: Cádiz
Data: 1999
Participant(s): R. Méndez
Congrés o grup de treball: II Encuentro Sectorial de Turismo, Ocio y Entretenimiento
Lloc: Barcelona
Data: 1999
Participant(s): S. Niño
Congrés o grup de treball: VI Congreso Nacional de Economía
Lloc: Madrid
Data: 1999
Participant(s): E. Julià, R. Méndez
Congrés o grup de treball: XVIII Reunión del Círculo de Economía
Lloc: Sitges (Barcelona)
Data: 1999
Fundació EMI
Participant(s): CLIMENT. Mercedes
Congrés o grup de treball: Preparació del “X Congrés de la Qualitat” Grup de treball per a la
Certificació de Qualitat i ISO 9002.
Lloc: Universitat Politècnica de Catalunya-Campus Nord.
Data: abril de 1998 – octubre de 1999
Participant(s): CLIMENT. Mercedes
Congrés o grup de treball: Congrés “Projecte Educatiu de la Ciutat”
Lloc: Ajuntament de Gràcia
Data: febrer de 1999
147
PROJECTES DE RECERCA
Projecte de Recerca: Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial. Estudio del
Sector Industrial Químico
Investigador principal: E. Julià (Facultat d’Economia IQS, URL)
Altres investigadors: R. Raussell (Facultat d’Economia IQS,URL)
Entitat(s) finançadora(es): MINER
Fundació EMI
Projectes de Recerca: Organització i Sistemes d’Informació
Investigador principal: BORRELL, Marc
Altres investigadors: BORBÓN, Elena
Entitat(s) finançadora(es): Fundació Emi
Projectes de Recerca: El proceso de algebrización de la matemáticas escolares. La
modelización algebraica en la enseñanza secundaria y en el paso a la universidad
Investigador principal: BOSCH, Marianna
Altres investigadors: BOLEA, Pilar (Universitat Saragossa); GASCÓN, Josep (Universitat
Autònoma de Barcelona); PORTABELLA, Mª Àngels (Universitat Ramon Llull)
Entitat(s) finançadora(es): Fundació Emi
Projectes de Recerca: Del enfoque cognitivo al enfoque epistemológico en didáctica: el caso
del razonamiento intuitivo sobre probabilidad
Investigador principal: BOSCH, Marianna
Altres investigadors: ESPINOZA, Lorena; VARGAS, Enid
Entitat(s) finançadora(es): Fundació Emi
Entitat(s) col.laboradora(es): Universidad de Santiago de Chile. Universidad Católica de
Valparaíso
148
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT
Autor: S. Niño
Títol: Las razones profundas del salario mínimo
Refèrencia: Cinco Días, 21 de setembre de 1998
Autor: S. Niño
Títol: Cuestiones sobre la oferta y la demanda
Refèrencia: Expansión, 16 de novembre de 1998
Autor: S. Niño
Títol: Una medida imprescindible (Debate sobre el control de capitales)
Refèrencia: Cinco Días, 19 de novembre de 1998
Autor: S. Niño
Títol: Euro y desempleo
Refèrencia: Economiqs, desembre 1998
Autor: S. Niño
Títol: Cuestiones de economía regional
Refèrencia: Cinco Días, 11 de gener de 1999
Autor: S. Niño
Títol: El precio de la vivienda nueva en España
Refèrencia: Expansión, 26 de febrer de 1999
Autor: S. Niño
Títol: Economía y globalización
Refèrencia: Cinco Días, 1 de març de 1999
Autor: S. Niño
Títol: Diez mil puntos de historia de Wall Street
Refèrencia: Cinco Días, 31 de març de 1999
Autor: S. Niño
Títol: Otra vez el empleo
Refèrencia: Expansión, 1 de maig de 1999
Autor: S. Niño
Títol: Sobre la distribución de la renta
Refèrencia: Expansión, 22 de maig de 1999
Autor: L.G. Sabaté, X. Tomàs, A. Gallisa
Títol: Diseños experimentales para la optimización de procesos con respuesta cualitativa.
Test de Kramer
Refèrencia: Rev. Boliviana de Química, 1998 (en prensa)
Autor: S. Niño, L.G. Sabaté
Títol: Modelo para la evolución del PIB mundial: 1820-1992. Proyecciones
Refèrencia: Alta Dirección, 207, 1999 (en prensa)
149
Autor: L.G. Sabaté, X. Tomàs, A. Gallisa
Títol: Los sentidos como instrumentos de medida: utilización de la textura para la
optimización del proceso de fabricación de manguitos de incandescencia
Refèrencia: Afinida, 1999 (en prensa)
Autor: A. Carlosena, J.M. Andrade, X. Tomàs, E. Fernández, D. Prada
Títol: Classification of edible vegetables affected by different traffic intensities usig
potential curves
Refèrencia: Talanta, 48, 795-802, 1999
Autor: X. Tomàs, J.M. Andrade, A. Alvarez-Larena
Títol: Chemometric analysis of skeletal data from non-fused and non-π-complexed
pentaflulvenes
Refèrencia: Talanta, 48, 781-794, 1999
Autor: J.A. Astorga
Títol: El renting: una visión general
Refèrencia: Actualidad Financiera, desembre 1998
Fundació EMI
1. LLIBRES
Autor(s): CHEVALLARD, Yves; BOSCH, Marianna; GASCÓN, Josep
Títol: Estudiar matemáticas. El eslabón perdido entre enseñanza y aprendizaje
Referència editorial: SEP-Cooperación Española, Fondo Mixto de Cooperación Técnica y
Científica México-España, 1998.
(Reedició del llibre del mateix títol editat per Ed. Horsori/ICE Universitat de Barcelona, 1997)
2. ARTICLES EN REVISTES O MONOGRAFIES
Autor(s): BOSCH, Marianna; CHEVALLARD, Yves
Títol: La sensibilité de l’activité mathématique aux ostensifs. Objet d’étude et problématique
Referència: Recherches en Didactique des Mathématiques, núm. 19/1, 1999, pàg. 77 a 124
Autor(s): BOSCH, Marianna; CHEVALLARD, Yves; GASCON, Josep
Títol: Didácticas específicas: Matemáticas.
Referència: Enciclopedia General de la Educación, vol. 2, pàg. 999 a 1055. Editorial
OCEANO, Barcelona
150
SERVEIS
BIBLIOTECA
Nom: Centre de Documentació Multimèdia Ernest Solvay
Especialitats temàtiques: enginyeria química, química, medi ambient, economia i direcció
d’empreses
Capacitat sala de lectura: 165 punts de lectura
Nombre de volums: 45.000
Responsable: Eng. Núria Vallmitjana Palau
Horaris: de dilluns a divendres: de 9.00 a 21.00. Dissabtes: de 10.00 a 20.00
Observacions: Dels 165 punts de lectura, 20 tenen connexió a la xarxa informàtica de l’IQS
INFORMÀTICA
En iniciar la carrera s’entrega a l’alumne un ordinador portàtil inclòs en l’import de la
matrícula.
SERVEI D'ASSISTÈNCIA RELIGIOSA
Responsables: Dr. Lluís Victori. Horari: matins de dilluns a divendres
Dr. Rafael Méndez. Horari: de 10.00 a 12.00, dimarts, dimecres i dijous
Activitats:
Seminari setmanal
Eucaristia: dimecres a les 18.30 i divendres a les 7.30
Recés anual, debats, fòrums, conferències...
BORSA DE TREBALL I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
Responsable: Dra. Mercè Manresa
Horari: de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 19.00
SALES MULTIMÈDIA
Consten d’un auditori de 252 m2 amb una capacitat de 253 persones. Un sistema de divisió
permet ultilitzar-lo com a dues sales independents. D’entre el seu equipament cal destacar:
1 equip de videoconferència compatible amb les protocols estandards de 3 línies RDSI, 6
canals bàsics, un equip de videotelèfon, cinc càmeres motoritzades, un sistema de
videoprojecció, dos ordinadors Pentium II amb connexió a Internet i Office 976, una cabina de
control, dues cabines de traducció simultània via infrarojos, dos monitors LCD a presidència,
un projector de documents opacs i transparències, dos equips de video, sistemes PAL i NTSC,
un projector de diapositives, una pletina doble, un CD audio, dues pantalles retroprojecció
151
Fundació EMI
BIBLIOTECA
Nom: Fundació Emi
Especialitats temàtiques: Estàn catalogades en 7 tipus: Generalitats, Industria, producció i
qualitat, Management administració i legislació fiscal, Màrqueting, Psicologia aplicada a
l’empresa Ciències socials: atur-ocupació, canvis socials etc, Mètodes i tècniques de formació
iComerç
Capacitat sala de lectura: 68
Nombre de volums:
Monografies: 6.500
Publicacions periòdiques: 200
Altres materials : 200
Responsable: Marta Perpiñan Arias
Horaris: Servei de préstec: 9’00 a 14’00 i de 16’00 a 19’00 de dilluns a divendres
Sala de lectura de 8’00 a 22’00 h de dilluns a divendres i de 9’00 a 15’00 dissabtes
INFORMÀTICA
Disposem de 3 sales d'ordinadors permanents i una quarta polivalent, que permet adaptar-la a la
demanda dels alumnes. Aquest espais suposen 64 punts de connexió a la xarxa informàtica.
Existeixen a més, 12 punts de connexió localitzats a diverses plantes, que permeten als
estudiants treballar mitjançant ordinadors portàtils que es cedeixen en servei de préstec. Els
responsables del Centre de Càlcul són el Sr. Albert Chic Giménez i el Sr. David Costa Varela.
BORSA DE TREBALL I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
La responsable del servei és la Sra. Adelaida Girón MoralesI el seu telèfon és el 93.285.94.04.
Aquest servei realitza les funcions de cerca d’empreses per a la realització de les pràctiques
laborals, nacionals i internacionals, i per a la incorporació dels estudiants al mon laboral. A més
els orienta acadèmicament sempre cercant el màxim aprofitament de tots els serveis de la
institució.
SERVEI DE LLIBRERIA O COOPERATIVA
Tot i que no disposem de servei propi, tenim un acord amb la Llibreria de l’Empresa que
realitza un 10% de descompte als estudiants. Està situada al carrer Muntaner núm. 90 i el seu
telèfon és el 93 453 30 70
MEJADORS UNIVERSITARIS
Donada la concentració dels estudis realitzats, matí o tarda, el servei de bar que s’ofereix als
estudiants no contempla el de menjador. L’horari del servei és de 8’00 a 14’00 h. I de 18’00 a
22’00 h.
152
SERVEI D'INFORMACIÓ
La persona de referència per a resoldre dubtes dels estudiants és la Sra. Sara Montserrat Mir,
secretaria de la divisió de Formació Universitària. Atén als alumnes de dilluns a divendres de
10’00 a 13’00 i de 17’30 a 20’10 h.
El telèfon de contacte és el 93 285 94 05
SERVEIS D'ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
La responsable de facilitar la informació sobre els programes de la Fundació Emi és la Sra.
Marta Zaragoza Esteve. Desenvolupa les seves activitats atenen a les persones que s’adrecen
als locals de la institució o desplaçant-se a les escoles o institucions que així ho demanen.
PUBLICACIONS (internes).
(X) Memòria ( ) Revista/es ( ) Butlletí (X) Guia (X) Apunts ( ) Llibres
Responsable: Sr. Josep Bové Bertran
Títol: Memòria institucional
Data: Octubre
Periodicitat (si en té): anual
Observacions: Fa esment de totes les activitats realitzades per la institució en un curs
acadèmic.
Responsable: Sra. Marta Perpiñan Arias
Títol: Guia de novetats
Data: d’octubre a juliol
Periodicitat (si en té): mensual
Observacions: Son citacions bibliogràfiques segons la ISO 690, de totes les adquisicions
mensuals de material bibliogràfic.
Responsable: Sra. Marta Perpiñan Arias
Títol: Materials didàctics. Data: de setembre a juliol
Observacions: Són tots aquells materials que elaboren els docents del centre com a suport a
l’activitat formativa de totes les matèries.
153
154
FACULTAT DE PSICOLOGIA I CIÈNCIES
DE L'EDUCACIÓ BLANQUERNA
Curs 1998-99
155
156
ACTES PÚBLICS
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "L'avaluació del professorat: llums i ombres". Conferenciant: Dr. Joan Mateo
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 16 de setembre de 1998
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Repercussions del 1898 en l'educació a Espanya". Conferenciant: Sr. Josep Ma.
Hernández
Responsable/coordinador: Tarrós, Ramon
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Pedagogia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l’Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 26 d'octubre de 1998
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "La disciplina esportiva en l'actualitat: implicacions pels dirigents de clubs i
federacions”
Conferenciant: Sr. Josep Lluís Vilaseca
Entitat(s) organitzadora(es): Màster/Postgrau de Direcció i Gestió d'organitzacions
esportives. Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 29 d'octubre de 1998
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Xtme i conflicte sudamericà". Conferenciant: Dra. Rosalba Durán
Responsable/coordinador: Navarro, Àngel Jesús
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 28 d'octubre de 1998
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Filosofía de la educación". Conferenciant: Sr. Mauricio Langón
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Psicologia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 9 de novembre de 1998
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Itinerari fronterer en l'educació secundària". Conferenciant: Sr. Ferran Renau
Responsable/coordinador: Pro, Maite
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Pedagogia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l’Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 10 de novembre de 1998
157
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Narració de contes i el seu origen". Conferenciant: Sr. Miquel Muñoz
Responsable/coordinador: Arumí, Maria
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 11 de novembre de 1998
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Narració de contes i el seu origen". Conferenciant: Sr. Miquel Muñoz
Responsable/coordinador: Arumí, Maria
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 18 de novembre de 1998
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "El pedagog i la pedagoga com a professionals de formació a les organitzacions
d'atenció a les disfuncionalitats socials". Conferenciant: Sra. Marta Farré
Responsable/coordinador: Company, Frederic J. (Facultat de Psicologia i Ciències de
l’Educació Blanquerna – Universitat Ramon Llull)
Entitat(s) organitzadora(es): Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona,
Universitat de Girona, Universitat Ramon Llull, Universitat Rovira i Virgili
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 19 de novembre de 1998
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "El pedagog i la pedagoga com a professionals de formació a les organitzacions
d'empreses de producció de béns". Conferenciant: Sr. Federico Gan
Responsable/coordinador: Company, Frederic J.
Entitat(s) organitzadora(es): Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona,
Universitat de Girona, Universitat Ramon Llull, Universitat Rovira i Virgili
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 3 de desembre de 1998
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "L'autor parla del seu llibre 'Amb lletra petita'". Conferenciant: Sr. Jaume Cela
Responsable/coordinador: Oró, Ignasi
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 14 de desembre de 1998
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Sentit de l'avaluació de la formació". Conferenciant: Sr. Joan Mateo
Responsable/coordinador: Pineda, Pilar
Entitat(s) organitzadora(es): Grup de Recerca en Pedagogia Social (subgrup de Recerca en
Formació de les Organitzacions) Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 18 de desembre de 1998
Tipus d'acte: Conferència
158
Títol: "Reptes de l'avaluació de la formació a les organitzacions". Conferenciant: Sr. Lluís
Casado
Responsable/coordinador: Pineda, Pilar
Entitat(s) organitzadora(es): Grup de Recerca en Pedagogia Social (subgrup de Recerca en
Formació de les Organitzacions) Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 18 de desembre de 1998
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Secretariat i corals infantils de Catalunya". Conferenciant: Sra. Maria Martorell
Responsable/coordinador: Abram, Ma. Lluïsa
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 12 de gener de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Ensenyament multinivell". Conferenciant: Sr. Robert Ruiz
Responsable/coordinador: Giné, Climent
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Psicopedagogia de la Facultat de Psicologia i
Ciències de l’Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 14 de gener de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "El pedagog i la pedagoga com a professionals de formació a les organitzacions a la
societat del coneixement". Conferenciant: Sr. Emili Teixidor
Responsable/coordinador: Company, Frederic J.
Entitat(s) organitzadora(es): Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona,
Universitat de Girona, Universitat Ramon Llull, Universitat Rovira i Virgili.
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 4 de març de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "La dinamització de grups: el treball en equip". Conferenciant: Sr. Federico Gan
Responsable/coordinador: Marro, Francesc; Pineda, Pilar
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Pedagogia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 18 de març de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "La xarxa social a Catalunya". Conferenciant: Sra. Montserrat Gomis
Responsable/coordinador: Oberst, Úrsula
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Psicologia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 24 de març de 1999
159
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "El llenguatge dels signes, adquisició i avaluació". Conferenciant: Sra. Cristina Campo
Responsable/coordinador: Delgado, Maribel
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Logopèdia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 25 de març de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "La diferenciació masculí-femení en la relació de parella". Conferenciant: Sra. Anna
Ma. Gassol
Responsable/coordinador: Segura, Pere
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Psicologia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 26 de març de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Innovació a l'aula d'educació infantil des de l'àrea de matemàtiques". Conferenciant:
Sra. Margarida Pons
Responsable/coordinador: Comas, Núria
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 9 d'abril de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Conversa amb Elionor Goldschmied". Conferenciant: Sra. Elionor Goldschmied
Responsable/coordinador: Dalmau, Mariona; Morón, Sílvia
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 13 d'abril de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Ètica i deontologia". Conferenciant: Sr. Jesús Vilar
Responsable/coordinador: Sánchez, Xavier
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Pedagogia i Psicopedagogia de la Facultat de
Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 20 d'abril de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Llenguatge i metàfora: dels usos ordinaris als usos patològics". Conferenciant: Sr.
Jesús Tusón
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 20 d'abril de 1999
160
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Treballar per a projectes a l'escola". Conferenciant: Sra. Ester Cárcel
Responsable/coordinador: Codina, Glòria
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 26 d'abril de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Tècniques de manipulació psicològica en sectes destructives". Conferenciant: Sr. Marc
Guitart
Responsable/coordinador: Gutiérrez, Francesc
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 27 d'abril de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Treballar per a projectes a l'escola". Conferenciant: Sra. Ester Cárcel
Responsable/coordinador: Codina, Glòria
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 29 d'abril de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Jugar és educar a la biblioteca". Conferenciant: Sra. Mercè Escardó
Responsable/coordinador: Fernández, Ana
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 7 de maig de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "L'educació del sord". Conferenciant: Sra. Marta Vinardell
Responsable/coordinador: Alomar, Elisabeth
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 10 de maig de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Primers auxilis a l'escola". Conferenciant: Sr. Salvi Delmuns
Responsable/coordinador: Tutors dels seminaris de 2n d'Educació Musical/Llengües
Estrangeres
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 10 de maig de 1999
161
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "El llenguatge del riure". Conferenciant: Sr. Marcel Gros
Responsable/coordinador: Roma, Ramon
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 11 de maig de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "La improvisació contemporània". Conferenciant: Sr. Agustí Fernández
Responsable/coordinador: Capdevila, Reina
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 11 de maig de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Codificació del test de Rorschach". Conferenciant: Sra. Vera Lucía
Responsable/coordinador: Tuset, Anna
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Psicologia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l’Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 11 de maig de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "La formació continuada a les organitzacions". Conferenciant: Sra. Pilar Pineda
Responsable/coordinador: Piastro, Julieta
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Pedagogia i Psicopedagogia de la Facultat de
Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 12 de maig de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Codificació del test de Rorschach". Conferenciant: Sra. Vera Lucía
Responsable/coordinador: Tuset, Anna
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Psicologia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 13 de maig de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "L'observatori Fabra de Barcelona: història i seccions". Conferenciant: Sr. Joan Pardo
Responsable/coordinador: Riera, Francesc
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l’Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 20 de maig de 1999
162
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Dislèxia". Conferenciant: Sr. Xavier Angerri
Responsable/coordinador: Baqués, Marian
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Psicopedagogia de la Facultat de Psicologia i
Ciències de l’Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 25 de maig de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Psicomotricitat". Conferenciant: Sra. Ma. Jesús Saís
Responsable/coordinador: Cortada, Lluïsa
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l’Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 25 de maig de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "L'avaluació de centres". Conferenciant: Sr. Joaquim Monclús
Responsable/coordinador: Cirera, Josefina
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 26 de maig de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "La motivació a classe". Conferenciant: Sr. Joaquim Monclús
Responsable/coordinador: Cirera, Josefina
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 26 de maig de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Dislèxia". Conferenciant: Sr. Xavier Angerri
Responsable/coordinador: Baqués, Marian
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Psicopedagogia de la Facultat de Psicologia i
Ciències de l’Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 27 de maig de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Psicomotricitat". Conferenciant: Sra. Ma. Jesús Saís
Responsable/coordinador: Cortada, Lluïsa
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l’Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 27 de maig de 1999
163
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: "Kosova". Ponents: Josep Ma. Esquirol, Xavier Cardona, Sandra Balcells, Bashkim
Shehu
Entitat(s) organitzadora(es): Acció Solidària Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 10 d'octubre de 1998
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: "Intervenció socioeducativa en l'àmbit d'un centre penitenciari". Ponent: Sr. Pere Díaz
Responsable/coordinador: Sarrado, Joan Josep
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Pedagogia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 12 de gener de 1999
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: "Centre d'estudis d'alt rendiment esportiu". Ponent: Sra. Beatriz Galilea
Responsable/coordinador: Segura, Jordi
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Pedagogia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 7 de febrer de 1999
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: "Xarxa assistencial en salut mental”. Ponent: Sra. Roser Blanqué
Responsable/coordinador: Segura, Jordi
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Psicologia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 25 de febrer de 1999
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: "El cap d'estudis en un centre d'educació especial". Ponent: Sra. Carme Alonso
Responsable/coordinador: Macià, Conxa
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Pedagogia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 5 de març de 1999
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: "La unitat d'adolescents B. Menni". Ponent: Sra. Eulàlia Navarro
Responsable/coordinador: Segura, Jordi
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Psicologia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 11 de març de 1999
164
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: "Las nuevas necesidades de formación permanente en Europa" (Jornades FEDORA).
Ponentes: Raban, Anthony; Burnet, Jean M.; Berta, Lucia; Klaus, Joachim.
Responsable/coordinador: Company Franquesa, J. – Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Entitat(s) organitzadora(es): FEDORA
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 11 de març de 1999
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: "Cognició i llenguatge" (Diàlegs universitaris). Ponents: Sra. Ma. Teresa Herrero, Sr.
Jordi Peña; Sr. Faustino Diéguez
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Logopèdia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 12 de març de 1999
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: "Disminuïts psíquics profunds". Ponent: Ma. Dolors Ciurana
Responsable/coordinador: Segura, Jordi
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Psicologia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 18 de març de1999
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: "Estils educatius". Ponent: Sr. Eduardo Zárate
Responsable/coordinador: Farriols, Núria
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Psicologia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 15 d'abril de 1999
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: "Cognició i llenguatge" (Diàlegs universitaris). Ponents: Sra. Monique Petitjean, Sra.
Carme Palmés, Sr. Jesús Valero, Sra. Maribel Delgado.
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Logopèdia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 16 d'abril de 1999
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: "L'accés al món laboral des dels estudis de Magisteri". Ponent: Sr. Sergio Alarcón
Responsable/coordinador: Solé, Carme
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Magisteri de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 26 d'abril de 1999
165
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: "Cognició i llenguatge" (Diàlegs universitaris). Ponents: Sr. Àngel Rivière; Sr. Adolf
Perinat
Entitat(s) organitzadora(es): Estudis de Logopèdia de la Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 17 de maig de 1999
Tipus d'acte: Exposició fotogràfica
Títol: "La mirada espoliada" (Kosova). Fotografies de Sandra Balcells
Entitat(s) organitzadora(es): Acció Solidària Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 19 d'octubre de 1998
Tipus d'acte: Espectacle teatral
Títol: "Contes de la mar salada"
Responsable/coordinador: Roma, Ramon
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 19 d'abril de 1999
Tipus d'acte: Espectacle teatral
Títol: "La cantant calba" (Grup de teatre SAEL)
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 22 i 23 d'abril de 1999
Tipus d'acte: Espai de Música
Títol: "2/4 de música. A l'entorn de tres centenaris"
Responsable/coordinador: Capdevila, Reina – Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació
Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 15 de gener de 1999
Tipus d'acte: Espai de Música
Títol: "2/4 de música. Suite Bach per a xelo"
Responsable/coordinador: Capdevila, Reina – Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació
Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 20 d'abril de 1999
Tipus d'acte: Setmana Cultural de Sant Jordi
Títol: Lliurament de premis literaris a càrrec de l'escriptor Oriol Vergés
Responsable/coordinador: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 23 d'abril de 1999
166
Tipus d'acte: Jornades
Títol: "Avaluació de la Formació a les Organitzacions. Cultura d'avaluació i pràctiques
avaluadores"
Responsable/coordinador: Pineda, Pilar
Entitat(s) organitzadora(es): Grup de Recerca en Pedagogia Social (subgrup de recerca en
Formació a les organitzacions) – Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 18 de desembre de 1998
Tipus d'acte: Jornades
Títol: Forum Européen de l'Orientation Académique FEDORA - 10è aniversari
Responsable/coordinador: Company Franquesa, J. – Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Entitat(s) organitzadora(es): FEDORA
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 11 de març de 1999
Tipus d'acte: Presentació llibre
Títol: "Vers una pedagogia amb rostre". Presentació a càrrec del Sr. Joan Triadú. Autors:
Francesc Torralba, Joan Carles Mèlich, Xavier Marín, Valentí Feixas
Entitat(s) organitzadora(es): Càtedra Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 29 d'octubre de 1998
Tipus d'acte: Presentació llibre
Títol: "Valors i diversitat cultural a les societats d'Europa i del Magreb". Participants: Sra.
Ma. Àngels Roque, Sr. Imed Laiti, Sr. Francesc Xavier Marín
Entitat(s) organitzadora(es): Institut Català de la Mediterrània - Universitat Ramon Llull
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 25 de març de 1999
Tipus d'acte: Va Trobada de Centres d'Autoaprenentatge de Català
Títol: "L'avaluació en un centre d'autoaprenentatge"
Responsable/coordinador: Servei de Llengua Catalana - Blanquerna
Entitat(s) organitzadora(es): Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 19 de març de 1999
Tipus d'acte: Assistència a conferència
Assistent: ABRAM, M. Lluïsa
Conferenciant/ Ponent: Dr. Edwin Gordon
Títol de la ponència: Teoria de l'aprenentatge musical
Referència: Seminari amb el Dr. Edwin Gordon
Lloc: Universitat de Barcelona
Data: 26 i 27 d’octubre
167
Tipus d'acte: Estudis
Participant: ABRAM, M. Lluïsa
Estudis realitzats: 2n Curs de la Diplomatura de Logopèdia
Lloc: Blanquerna
Data: any 1998-99
Tipus d'acte: Assistència a conferència
Participant: ABRAM, M. Lluïsa
Estudis realitzats: 3r Curs del Mètode de Pedagogia Musical Willems
Lloc: Institut Joan Llongueres
Data: any 1999
Tipus d'acte: Curs
Formadors: BASSOLS, M i GUASCH, T.
Assessorament: Atenció a la Diversitat Escolar a l’Educació Primària
Organització: ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pla de Formació Permanent
del Departament d’Ensenyament
Lloc: Escola Nostra Senyora de la Assumpció (Badalona)
Data: setembre 1998- juny 1999, 20 hores
Tipus d'acte: Curs
Formadors: CAMÚS, Immaculada; CODÓ, Mireia i LIESA, Eva
Assessorament: L’Orientació a l’ESO
Organització: ICE de la Universitat de Barcelona
Lloc: Institut Menéndez y Pelayo. Barcelona
Data: octubre 1998- maig 1999 (20 hores)
Participant: GALLIFA, Josep
Tipus d’acte: Intervenció en l’acte de presentació del Diccionari de Comunicació
empresarial. Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting, elaborat pel TERMCAT amb la
Universitat Ramon Llull, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Gremi de Publicitat de
Catalunya
Lloc: Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona
Data: 2 de juliol de 1999
Tipus d’acte: Taula Rodona
Moderador: GALLIFA, Josep
Títol: “Reptes i problemes de la societat de la informació”
Congrés o simposi: Seminari Permanent sobre la Responsabilitat Social del Científics
Lloc: Fundació Catalana per a la Recerca. Barcelona
Data: 22 de juny de 1999
Tipus d’acte: Tribunal de Tesi (Vocal)
Participant: GALLIFA, Josep
Títol de la Tesi: “La fundamentación del conocimiento administrativo en Colombia”
Doctorand: Francisco López Gallego
Lloc: Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses- ESADE
Data: 16 de juliol de 1999
168
Tipus d’activitat:: Beca Eisenhower
Participant: GALLIFA, Josep
Data: Setembre – octubre - novembre 1998
Descripció de l’Activitat: Beca concedida per la Fundació Eisenhower pel Single Natin
Program for Spain al 1998
Tipus d'acte: Curset
Autor: GIMÉNEZ, Toni
Títol: Cançons i danses de 0 a 12 anys - IX
Lloc: L'Escola de Cançó
Data: novembre de 1998
Tipus d'acte: Curset
Autor: GIMÉNEZ, Toni
Títol: Cançons i danses dels 3 als 6 anys
Lloc: Escola d'Estiu Blanquerna 1999
Data: juliol de 1999
Tipus d'acte: Curset
Autor: GIMÉNEZ, Toni
Títol: Cançons i danses dels 3 als 12 anys
Lloc: Escola d'Estiu Blanquerna 1999
Data: juliol de 1999
Tipus d'acte: Curset
Autor: GIMÉNEZ, Toni
Títol: Cançons i danses per a Primària
Lloc: Escola d'Estiu Blanquerna 1999
Data: juliol de 1999
Tipus d’acte: Participació com a membre de tribunal de defensa d’un Treball
d’Investigació.
Participant: GINÉ, Climent
Doctorand: Irene Puig
Títol del Treball d’Investigació: La resposta a les necessitats educatives especials a
l’ensenyament secundari obligatori en sistemes educatius comprensius.
Data de la defensa: 15 de gener de 1999
Tipus d’acte: Participació com a membre de tribunal de defensa d’un Treball d’Investigació
Participant: GINÉ, Climent
Doctorand: Josep Mª Mominó
Títol del Treball d’Investigació: Ensenyar i aprendre en una universitat virtual: La pràctica
pedagògica i la construcció discursiva del currículum a la UOC
Data de la defensa: 22 de gener de 1999
Tipus d'acte: Curs
Formadors: GUASCH, Teresa i LIESA, Eva
Assessorament: Metodologies sobre tècniques i recursos per atendre la diversitat escolar
Organització: Escola Pia Calassanci. Pla de Formació Intern
Lloc: Escola Pia Calassanci
Data: novembre 1998- febrer 1999 (20 hores)
169
Tipus d'acte: Curs
Formadors: GUASCH, Teresa; LEDESMA, Joan Carles i LIESA, Eva
Curs: Metodologies per atendre la diversitat escolar
Organització: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Universitat
Ramon Llull
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Data: juliol 1999 (15 hores)
Tipus d'acte: Curs
Formadors: GUASCH, T.
Curs: Estratègies d’ensenyament-aprenentatge a l’Educació Primària
Organització: Grup Editorial Edebé
Lloc: Edebé
Data: abril 1999 (10 hores)
Tipus d'acte: Participació en cursos i seminaris
Participant: GUASCH, Teresa
Títol: Assessorament curricular en l’àmbit de les estratègies d’ensenyament i aprenentatge
Postgrau: Interuniversitari. Organitzat per la Universitat Ramon Llull, Universitat Autònoma
de Barcelona i Universitat Oberta de Catalunya
Lloc: “La Tamarita”
Data: curs 98-99
Tipus d'acte: Participació en cursos i seminaris
Participant: GUASCH, Teresa
Títol: Seminari idees per una cultura científica
Lloc: Fundació “la Caixa”. Museu de la Ciència
Data: 1998
Tipus d'acte: Participació en cursos i seminaris
Participant: GUASCH, Teresa
Títol: La formació en estratègies d’aprenentatge: principis bàsics, materials i enfocaments
Seminari: Seminari Interunivesitari d’Investigació sobre Estratègies d’Aprenentatge
(SINTE)
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Data: 18 de juny 1999
Tipus d'acte: Participació en cursos i seminaris
Participant: GUASCH, Teresa
Títol: Programa d’anàlisi estadístic SPSS
Lloc: FORCEM. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Data: 1999 (15h)
Tipus d'acte: Curs
Autor: HERRERO, Olga
Títol: Dimensió Psicològica dels Processos de Dol
Referència: Curs: "Educar per a la mort: Educar per a la vida. Vers una pedagogia del
sofriment, la pèrdua, la mort i el dol"
Lloc: Institut de Ciències de l'Educació de la UAB
Data: novembre de 1998
170
Tipus d'acte: Curs
Autor: HERRERO, Olga
Títol: Acompanyament a la Terminalitat
Referència: Curs “Acompanyament als Processos de Morir i de la Mort” (Grup I)
Lloc: Sociosanitari Can Torras (Alella)
Data: novembre de 1998
Tipus d'acte: Curs
Autor: HERRERO, Olga
Títol: Acompanyament a la Terminalitat
Referència: Curs “Acompanyament als Processos de Morir i de la Mort” (Grup II)
Lloc: Sociosanitari Can Torras (Alella)
Data: novembre de 1998
Tipus d'acte: Curs
Autor: HERRERO, Olga
Títol: L'entrevista amb pacients que elaboren un dol
Referència: Curs "Entrevista Clínica"
Lloc: Fundació Unió Catalana d’Hospitals (Barcelona)
Data: 3 de juny de 1998
Tipus d'acte: Curs
Autor: HERRERO, Olga
Títol: Processos de dol
Referència: Curs "Habilitats i Tècniques en l’Entrevista"
Lloc: Hospital Mútua de Terrassa
Data: 17 d'abril de 1998
Tipus d'acte: Curs
Autor: HERRERO, Olga
Títol: L'Entrevista Clínica en Processos de dol
Referència: Entrevista Clínica
Lloc: Cap Mútua de Terrassa Sant Cugat
Data: 18 de març de 1998
Tipus d'acte: Curs
Formadors: LIESA, Eva; MIQUEL, Ester
Assessorament. Atenció a la diversitat
Organització: ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona
Lloc: CEIP Joan Miró. Badalona
Data: octubre 1998- maig 1999 (20 hores)
Tipus d'acte: Participació en cursos i seminaris
Participant: LIESA, Eva
Títol: Assessorament curricular en l’àmbit de les estratègies d’ensenyament-aprenentatge.
Postgrau: Interuniversitari. Organitzat per la Universitat Ramon Llull, Universitat Autònoma
de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat Oberta de Catalunya.
Lloc: “La Tamarita”
Data: curs 1998-1999
171
Tipus d'acte: Participació en cursos i seminaris
Participant: LIESA, Eva
Títol: La formació en estratègies d’aprenentatge: principis bàsics, materials i enfocaments.
Seminari: Seminari Interuniversitari d’Investigació sobre Estratègies d’Aprenentatge (SINTE)
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Universitat Ramon Llull
Data: 18 de juny de 1999
Tipus d'acte: Participació en cursos i seminaris
Participant: LIESA, Eva
Títol: Seminari Idees per una cultura científica
Lloc: Museu de la Ciència
Data: 1998
Tipus d'acte: Participació en cursos i seminaris
Participant: LIESA, Eva
Títol: Programa d’anàlisi estadística d’SPSS
Seminari: Seminari Interuniversitari d’Investigació sobre Estratègies d’Aprenentatge (SINTE)
Lloc: FORCEM. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Universitat
Ramon Llull
Data: 1999
Tipus d'acte: Curs
Participant: NAVARRO, Àngel Jesús
Títol: "Bioética: conflicto moral y debate social". Curs per a investigadors i professionals de
l'àrea de salut proposat per l'Institut de Filosofia de la Universidad de Antioquia i pel Comitè
d'Ètica i Medicina de la mateixa Universitat
Lloc: Universidad de Antioquia, Medellín. Colombia
Dates: del 2 al 12 d'agost.
Tipus d'acte: Defensa de Treball d'Investigació
Autor: BLASCO i ROMERO, Sònia
Títol: Metodologia de l'ensenyament-aprenentatge del traçat gràfic de l'escriptura
Director: BAQUÉS i TRENCHS, Marian
Tribunal: PRO, Maite Pró (vocal) d'entre altres membres
Lloc: Universitat Ramon Llull (Císter)
Data: 9 d'abril de 1999
Tipus d'acte: Defensa de Treball d'Investigació
Autor: SERRABONA MAS, Joaquim
Títol: La psicomotricidad dentro del marco educativo. Situación actual de la
Psicomotricidad en los centros d'Educación Infantil
Director: SEGURA, Jordi
Tribunal: PRO, Maite (presidenta) d'entre altres membres
Lloc: Universitat Ramon Llull (Císter)
Data: 19 de març de 1999
172
Tipus d'acte: Defensa de Tesi Doctoral
Doctoranda: Lourdes García Gay
Títol: Coneixements previs i rendiment acadèmic a la Universitat
Directora. Dra. Montserrat Benlloch
Tribunal: Dr. Joan Mallat, Dra. Montserrat Castelló, Dra. Neus Sanmartí, Dr. Miquel
Fabré, Dra.Maite Pró (vocal suplent)
Lloc: Universitat Ramon Llull (Saló de Graus de Tamarita)
Data: 5 de maig de 1999
Tipus d'acte: Sessió de treball al curs "El psicopedagog a l'Ensenyament Secundàri
Obligatòri"
Autor: VENDRELL, Roser
Títol: El procés d'Ensenyança – Aprenentatge. Programes d'ensenyar a pensar
Lloc: Fete-Ugt
Data: 5 de juny de 1999
Tipus d'acte: Sessió de treball al curs " El psicopedagog a l'Ensenyament Secundari
Obligatòri"
Autor: VENDRELL, Roser
Títol: L'atenció a la diversitat, com abordar les necessitats educatives especials
Lloc: Fete-Ugt
Data: 12 de juny de 1999
173
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
Conferenciant/Ponent: ABRAM, M. Lluïsa
Títol de la ponència: La cançó a l’etapa infantil i a primària
Referència: Rítmica Dalcroze
Lloc: Institut Joan Llongueres
Data: 5 de febrer i 5 de març
Conferenciant/Ponent: ALGUACIL, M.; ESTEBAN, J. M.; LAGUNA, E.
Títol de la ponència: Recuperar la memòria: la història local
Referència: Congreso "Pedagogía 99"
Lloc: Palacio de Convenciones de La Habana
Data: 2 de febrer de 1999
Conferenciant/Ponent: ALGUACIL, M.; ESTEBAN, J. M.; LAGUNA, E.
Títol de la ponència: Educación en valores. El teatro como alternativa
Referència: Congreso "Pedagogía 99"
Lloc: Palacio de Convenciones de La Habana
Data: 5 de febrer de 1999
Conferenciant/Ponent: ALGUACIL, M.; ESTEBAN, J. M.; LAGUNA, E.
Títol de la ponència: El teatro y las nuevas tecnologías en el aprendizaje de lenguas
Referència: Congreso "Pedagogía 99"
Lloc: Palacio de Convenciones de La Habana
Data: 4 de febrer de 1999
Conferenciant/Ponent: ALGUACIL, M.; ESTEBAN, J. M.; LAGUNA, E.
Títol de la ponència: Teatro y desarrollo de habilidades comunicativas: aplicaciones
clínicas y pedagógicas
Referència: Congreso "Pedagogía 99"
Lloc: Palacio de Convenciones de La Habana
Data: 3 de febrer de 1999
Conferenciant/Ponent: ALGUACIL, M.; ESTEBAN, J. M.; LAGUNA, E.
Títol de la ponència: Las escuelas familiares agrarias como experiencia práctica de la
unidad de familia y escuela
Referència: Congreso "Pedagogía 99"
Lloc: Palacio de Convenciones de La Habana
Data: 4 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: BADIA i CARDÚS, Montserrat
Títol de la ponència: Deu poesies de Màrius Torres i deu moments de la seva vida
Referència: Càtedra Ramon Llull Blanquerna
Lloc: La Tamarita, Blanquerna
Data: 22 d'abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: BOTELLA, Lluís
Títol de la ponència: Eclecticismo sistemático en psicoterapia
Referència: Curso de Formación de Médicos Residentes en Psiquiatría
Lloc: Colegio de Médicos de Madrid
Data: 21 d’abril de 1999
174
Conferenciant/Ponent: BRUNA, Olga
Títol de la ponència: Plasticidad cerebral y desarrollo del lenguaje
Referència: V Curso de formación y rehabilitación de implantes cocleares
Lloc: Sala de Reunions. Hotel Hesperia. Barcelona
Data: 20 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: BRUNA, Olga
Títol de la ponència: Les grans patologies mentals: la resposta psicopedagògica
Referència: Curs de formació del professorat
Lloc: Escola dels Àngels. Palamós
Data: octubre, 1998
Conferenciant/ Ponent: BRUNA, Olga
Títol de la ponència: Proceso de rehabilitación y reinserción social
Referència: Congreso de Daño Cerebral Adquirido
Lloc: Madrid
Data: 21 i 22 de juny de 1999
Conferenciant/Ponent: CABIÉ MATHIEU, Maite
Títol de la ponència: Dinàmica de la classe de religió a Infantil
Referència: Formació de Professors de Religió
Lloc: Col·legi de les Teresianes – Barcelona
Data: 30 de novembre de 1999
Conferenciant/Ponent: CABIÉ MATHIEU, Maite
Títol de la ponència: El Professor de Religió a Primària i Secundària
Referència: Formació del professorat
Lloc: Barcelona
Data: 16 i 30 de gener de 1999
Conferenciant/Ponent: CABIÉ MATHIEU, Maite
Titol de la Ponència: El Diàleg interreligiós a les nostres aules
Referència: Formació dels Professors de religió de les Escoles La Salle de Catalunya
Lloc: Col·legis La Salle, Girona, Barcelona, Berga i Tarragona
Data: 13 i 27 de gener i 6 i 13 de febrer de 1999
Conferenciant/Ponent: CABIÉ MATHIEU, Maite
Títol de la Ponència: Metodologia i dinàmica a l'ERE
Referència: Alumnes de l'Institut de Teologia dels Salesians
Lloc: Martí Codolar
Data: 23 de febrer de 1999
Conferenciant/Ponent: CABIÉ MATHIEU, Maite
Títol de la Ponència: Formació del Professor de Religió d' EGB
Referència: Professors de religió de Primària dels bisbats de Tarragona i Tortosa.
Lloc: Institut Superior de Ciències de la Religió, St. Fructuós - Tarragona
Data: 1 al 14 de juliol de 1998
175
Conferenciant/Ponent: CANO, Maribel
Títol de la ponència: Estratègies d'ensenyament-aprenentatge per a la comprensió lectora i
l'expressió escrita
Lloc: Escola Pia de Sabadell
Data: 28 de juny de 1999
Conferenciant/ Ponent: CAPDEVILA, Reina
Títol de la ponència: El mètode de pedagogia musical d’Edgar Willems
Referència: Pla d’adeqüació a les segones especialitats de magisteri
Lloc: Facultat de Ciències de l’Educació. Univeristat Autònoma de Barcelona
Data: 15 de setembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: CAPDEVILA, Reina
Títol de la ponència: Fer música, un aspecte de l’educació integral
Referència: Conferències organitzades per l’Escola de Música
Lloc: Museu Municipal de Torroella de Montgrí
Data: 26 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: CAPDEVILA, Reina
Títol de la ponència: Didàctica de la música i la rítmica a l’etapa infantil
Referència: 31è curs d’expressió ritmicomusical
Lloc: Institut Joan Llongueres de Barcelona
Data: 6 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: : CAPDEVILA, Reina
Títol de la ponència: El mètode de pedagogia musical d’Edgar Willems
Referència: Curs de magisteri d’Educació Musical
Lloc: Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona
Data: 7 d’abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: CAPDEVILA, Reina
Títol de la ponència: La veu cantada com a estimulador funcional de l’oïda. Música i ritme en
el llenguatge
Referència: Diàlegs Universitaris. Cognició i Llenguatge
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Universitat Ramon Llull
Data: 16 d’abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: CAPDEVILA, Reina
Títol de la ponència: Taller de cançons per al nen deficient auditiu
Referència: Diàlegs Universitaris. Cognició i Llenguatge
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Universitat Ramon Llull
Data: 16 d’abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: CAPDEVILA, Reina
Títol de la ponència: Projecte d’audició a l’escola bressol
Referència: Trobades de Música. Centres Educatius de la Comarca d’Osona
Lloc: CEIP Puig-agut de Manlleu
Data: 29 de maig de 1999
176
Conferenciant/ Ponent: CAPDEVILA, Reina
Títol de la ponència Aspectes d’aprenentatge auditiu relacionats amb la disfonia infantil
Referència: Intervenció logopèdica en transtorns de veu
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Universitat Ramon Llull
Data: 16 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: CASANOVA, Cori
Títol de la ponència: Bases foniàtriques de la veu cantada
Referència: Curs de formació de directors de cor de la FECEC (Federació Catalana
d'Entitats Corals)
Lloc: Barcelona, centre Martí Codolar
Data: 28 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: CASANOVA, Cori
Títol de la ponència: Veu, audició i llenguatge
Referència: ICE UAB
Lloc: Escola del Mar, Barcelona
Data: 19 gener, 26 gener, 11 febrer de 1999
Conferenciant/Ponent: CASANOVA, Cori; CAPDEVILA, Reina
Títol de la ponència: La veu cantada com a estimulador funcional de l'oïda
Referència: Diàlegs Universitaris: Veu i sordeses
Lloc: Blanquerna. Universitat Ramon Llull
Data: 16 d'abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: CASANOVA, Cori
Títol de la ponència: Consecuencias del ruido en el oido musical
Referència: Universidad de verano de Pontevedra. Vigo
Lloc: Escuela Universitaria de Magisterio
Dates: 9 de juliol de 98
Conferenciant/ Ponent: CASTELLÓ, Montserrat
Títol del curs: La recerca en estratègies: de l’aprenentatge a l’ensenyament
Referència: Curs de doctorat en investigació psicològica. Universitat Ramon Llull
Lloc: Barcelona
Data: abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: CASTELLÓ, Montserrat
Títol del curs: La recerca en estratègies d’escriptura
Referència: Curs de doctorat en investigació psicològica
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona
Data: abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: CASTELLÓ, Montserrat
Títol del curs: El constructivismo en Educación: Investigación e Intervención
Referència: Curso de doctorado en psicopedagogía. Universitat Ramon Llull
Lloc: Universidad Educares. Santiago de Xile
Data: maig de 1999
177
Conferenciant/ Ponent: CASTELLÓ, Montserrat
Títol del postgrau: Asesoramiento curricular en el ámbito de las estrategias de aprendizaje
Referència: Universitat Ramon Llull, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat
Oberta de Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: CASTELLÓ, Montserrat i MONEREO, Carles
Títol del seminari: Estratègies per atendre a la diversitat
Referència: Escola Sadako
Lloc: Barcelona
Data: juny de 1999
Conferenciant/ Ponent: CASTELLÓ, Montserrat i MONEREO, Carles
Títol del seminari: Estratègies de coneixement a secundària
Referència: IES Crusafont
Lloc: Barcelona
Data: abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: CASTELLÓ, Montserrat
Títol de la conferència: El seminari com a espai i eina educativa
Referència: Trobada de reflexió al voltant de la metodologia a Blanquerna. Universitat
Ramon Llull
Lloc: Barcelona
Data: 29 i 30 d’abril de 1999
Conferenciant/Ponent: CHAVES, Antonio
Títol de la ponència: La gestió de clients en la qualitat de servei: Gestió del client extern i
del client intern
Referència: II Jornades d'Indústria
Lloc: Auditori del Parc Tecnològic del Vallès. Cerdanyola del Vallès
Data: 19 i 20 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: COMPANY, Frederic J.
Títol de la ponència: Le programme “Transfer”: pour un dialogue Université – Entreprise
Referència: Grup de Treball FEDORA-OCUPACIÓ . Conferència
Lloc: Oulu (Finlandia)
Data: 7-10 de juny de 1998
Conferenciant/ Ponent: COMPANY, Frederic J.
Títol de la ponència: Les arbres de Connaissances dans le social, l‘éducation, la formation,
au sein d’Institutions et de Collectivités
Referència: L’entreprenariat – un objectif de formation pour l’Europe
Lloc: Sttuttgart ( Bundeslinisterium für Bildung und Forschung)
Data: 8-10 de juny de 1999
178
Conferenciant/Ponent: ESCODA ARESTÉ, Joan Josep
Títol de la ponència: Pedagogia de la comunicació
Referència: Workshop sobre docència i habilitats comunicacionals
Lloc: Institut d'Estudis de la Salut. Barcelona
Data: 17 de desembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: ESCODA ARESTÉ, Joan Josep
Títol de la ponència: Pedagogia de la salut: projecció professional
Referència: Cicle de conferències de Pedagogia Social
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 16 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: FABRE, Miquel
Títol de la ponència: Ciutat tecnològica i el món de l’art
Referència: Universitat d’Estiu. Universitat Ramon Llull
Lloc: Torre Tamarita
Data: 29 de juny de 1999
Conferenciant/ Ponent: GALLEGO, Carlos
Títol de la ponència: Històries de nombres
Referència: "Per Primavera, l'Escola al carrer". Programa "Palma, ciutat educadora".
Ajuntament de Palma
Lloc: Centre de Professors de Palma de Mallorca
Data: 16 i 17 d'octubre de 1998
Conferenciant/ Ponent: GALLEGO, Carlos
Referència: Curso de Matemáticas
Lloc: Centro de Profesores de Santander
Data: 23 i 24 d'octubre i 27 i 28 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: GALLEGO, Carlos
Títol de la ponència: La construcció del coneixement matemàtic
Referència: A.F.C. "La màgia dels nombres"
Lloc: C.P. Castell de Santa Àgueda. Ferreries. Menorca
Data: 9 de novembre de 1998 i 24 de abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: GALLEGO, Carlos
Títol de la ponència: Asesoramiento en Razonamiento Lógico (Matemáticas)
Referència: Asesoramiento en Razonamiento Lógico
Lloc: Centro de Profesores Sta. Lucía. Canarias
Data: 24-25 de gener de 1999
Conferenciant/ Ponent: GALLEGO, Carlos
Títol de la ponència: Nombres i operacions: La construcció del coneixement aritmètic
Referència: Curs: "Nombres i operacions: La construcció del coneixement aritmètic"
Lloc: Centre de Professors de Ciutadella. Menorca
Data: 29 i 30 de gener de 1999
Conferenciant/ Ponent: GALLEGO, Carlos
Títol de la ponència: Lògica, sensibilitat i matemàtiques
Referència: Cicle de Conferències: Emocions i aprenentatge
Lloc: Fundació "Caixa de Sabadell". Sabadell
Data: 20 de febrer de 1999
179
Conferenciant/ Ponent: GALLEGO, Carlos
Títol de la ponència: Enfoque constructivista del aprendizaje de la geometría y la
aritmética en Educación Infantil y Primaria
Referència: Actividades de Formación COP Derecho
Lloc: Colegio Público Basurto. Bilbao
Data: 6 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: GALLEGO, Carlos
Títol de la ponència: Qui la busca, la troba. Vers el futur de l'Educació Infantil
Referència: Cicle de Conferències
Lloc: Fira Didàctica. Palma de Mallorca
Data: 11 de març de 1999
Conferenciant/Ponent: GALLEGO, Carlos
Títol de la ponència: La lògica de la creativitat
Referència: Els vespres de la ciència
Lloc: Fundació "La Caixa". Palma de Mallorca
Data: 16 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: GALLEGO MATAS, Sofia
Títol de la ponència: Principis organitzatius i funcionals dels serveis d'orientació
professional
Referència: Màster d'organització i gestió de serveis d'orientació
Lloc: Universitat de Santiago de Compostela
Data: 1 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: GALLEGO MATAS, Sofia
Títol de la ponència: L'orientació professional en la inserció laboral
Referència: Postgrau de formació per a la inserció laboral
Lloc: Fundació Pere Tarrés
Data: 21 de desembre de 1998
Conferenciant/Ponent: GALLIFA, Josep
Títol de la ponència: “Intel·ligència Emocional: precedents, aportacions i incerteses”
Referència: Universitat d’Estiu Ramon Llull
Lloc: La Tamarita
Data: del 5 al 9 de juliol de 1999
Conferenciant/ Ponent: GALLIFA, Josep
Títol de la ponència: “El sistema universitari i el seu futur”
Referència: MUEC, Trobada d’equips directius moviments ibérics
Lloc: Barcelona
Data: maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: GALLIFA, Josep
Títol de la ponència: “Tutorització i individualització en l’aprenentatge avui”
Referència: Fundació Blanquerna
Lloc: Barcelona
Data: abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: GALLIFA, Josep
180
Títol de la ponència: “The relationships between Spain and U.S.”
Referència: Conferència al Trinity College
Lloc: Hartford, USA
Data: octubre de 1998
Conferència/Ponent: GINÉ, C.
Títol de la ponència: Algunes reflexions entorn de l’atenció a la diversitat
Referència: Curs de formació organitzat a la Delegació Territorial del Departament
d’Ensenyament al Baix Llobregat
Lloc: Sant Feliu de Llobregat
Data: 9 de setembre de 1999
Conferència/Ponent: GINÉ, C.
Títol de la ponència: Diversitat, integració i multicultura
Referència: Desena Escoleta de Tardor- Col·lectiu d’ensenyants de la Ribera
Lloc: L’Alcúdia
Data: 23 de setembre de 1999
Conferència/Ponent: GINÉ, C.
Títol de la ponència: Atención a las personas con discapacidad en el sistema educativo
Referència: I Seminario de Actualización e Investigación sobre Discapacidad
Lloc: Salamanca
Data: 16-17 d’octubre de 1999
Conferència/Ponent: GINÉ, C.
Títol de la ponència: La evaluación de las necesidades educativas especiales de los
alumnos desde un enfoque psicopedagógico
Referència: III Congreso Iberoamericano de Educación Especial
Lloc: Foz de Yguaçú, Brasil
Data: 4-7 de novembre de 1999
Conferència/Ponent: GINÉ, C.
Títol de la ponència: Família, escola i integració
Referència: Talita Fundació Privada
Lloc: Barcelona
Data: 6 de febrer de 1999
Conferència/Ponent: GINÉ, C.
Títol de la ponència: El rol de la família en el procés d’integració escolar
Referència: Seminari Europeu: Programa Sócrates/COMENIUS 3.1. La integració dels
alumnes amb necessitats educatives específiques a l’educació secundària. Departament
d’Ensenyament
Lloc: Barcelona
Data: 22 – 23 de març de 1999
Conferència/Ponent: GINÉ, C.
Títol de la ponència: L’atenció educativa a les persones amb discapacitat
Referència: Jornades en motiu del 15è aniversari dels Equips Interdisciplinaris de la Petita
Infància. Ajuntament de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: 23 – 25 de març de 1999
181
Conferència/Ponent: GINÉ, C.
Títol de la ponència: Família, escola i integració
Referència: Fundació l’Espiga
Lloc: Vilafranca del Penedès
Data: 21 d’abril de 1999
Conferència/Ponent: GINÉ, C.
Títol de la ponència: Les habilitats adaptatives i la qualitat de vida
Referència: Escola Xaloc
Lloc: Sabadell
Data: 28 d’abril de 1999
Conferència/Ponent: GINÉ, C.
Títol de la ponència: Curso sobre la identificación de las necesidades educativas
especiales del alumnado: Modelo, criterios e instrumentos
Lloc: Mèxic DF
Data: 3 – 7 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: IVERN, Ignasi
Títol de la ponència: L’observació del llenguatge en l’aula. Indicadors evolutius i
estratègies d’intervenció
Referència: Jornades “A comunicación no marco da educació: linguaxe e voz”
Lloc: Universitat d’Estiu de Vigo
Data: 6-9 de juliol de 1999
Conferenciant/Ponent: LAGUNA, Encarna
Títol de la ponència: Tècniques teatrals a la classe d'Espanyol com a Llengua estrangera
Referència: Curs de Postgrau en Didàctica de l'Espanyol com a Llengua Estrangera
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona
Data: 3 i 10 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: LÓPEZ VICENTE, Pau
Títol de la ponència: L'informe psicopedagògic, una ajuda per entendre els nostres fills (
2n EP, 4t EP, 6è EP, 2n ESO, 2n BUP)
Referència: Cicle de 5 conferències per a pares d'alumnes d'EP, d'ESO i de BAT
Lloc: Col·legi La Salle Horta-Barcelona
Data: desembre de 1988 i febrer-març de 1999
Conferenciant/ Ponent: LÓPEZ VICENTE, Pau
Títol de la ponència: Qualitat total i educació
Referència: Formació permanent per a professorat
Lloc: Llavaneres
Data: juny de 1999
Conferenciant/ Ponent: LÓPEZ VICENTE, Pau
Títol de la ponència: Estil de lideratge i atenció a la diversitat
Referència: Formació permanent del professorat d'ESO i BAT
Lloc: Llavaneres
Data: juny de 1999
Conferenciant/ Ponent: LÓPEZ VICENTE, Pau
182
Títol de la ponència: Atenció a la diversitat a l'ESO: factors emocionals
Referència: Formació permanent per a professorat
Lloc: Llavaneres
Data: juny de 1999
Organitzador i Ponent: LÓPEZ VICENTE, Pau
Títol de les ponències: Intel·ligència emocional , Anàlisi Transaccional
Referència: Conéctate 99: Jornades d'Estiu d'aprofundiment pedagògic per a 400
responsables de centres d'educació en el lleure d'Espanya (MSC)
Lloc: Burgos
Data: 3-7 agost de 1999
Conferenciant/ Ponent: MOLIST, Eduard
Títol de la ponència: El yoga como elemento educactivo en un centro abierto
Referència: Jornadas de psicología y educación del Baix Llobregat
Lloc: St. Feliu de Llobregat
Data: abril de 1999
Conferenciant/Ponent: MORENO, Carlos
Títol de la ponència: Valores personales, valores de empresa (De valores a virtudes)
Referència: II Jornades d' indústria de Cerdanyola
Data: 19 i 20 de maig de 1999
Conferenciant/ponent: MORÓN, Sílvia
Títol de la Ponència: " L'adaptació a l'Escola Infantil"
Referència: Xerrades Informatives Nova Escola Infantil
Lloc: Ateneu Igualadí. Igualada
Data: 5 de novembre de 1998
Conferenciant/ponent: MORÓN, Sílvia
Títol de la Ponència: " Infància i participació"
Referència: 3er Simposi Infància i Societat
Lloc: ICE Facultat de Ciències de l'Educació. Lleida
Data: 21 de novembre de 1998
Conferenciant/ponent: MORÓN, Sílvia
Títol de la ponència: "L'adult i els límits als primers anys de vida"
Referència: Xerrades Informatives per a les Famílies
Lloc: Escola Bressol Municipal Roure Mallorca. Barcelona
Data: 17 de desembre de 1998
Conferenciant/ponent: MORÓN, Sílvia
Títol de la Ponència: Presentació del llibre i autora
Referència: Reedició "L'infant a l'escola bressol" E.Goldschmied
Lloc: Associació Rosa Sensat. Barcelona
Data: 15 d’abril de 1999
183
Conferenciant/ponent: NAVARRO, Àngel Jesús
Conferència: Bioética: tecnología y vida al debate
Lloc: Paranimf de la Universitat d’Antioquia, Medellín. Colombia
Data: 5 d'agost de 1999
Conferenciant/ponent: NAVARRO RUIZ, M. Isabel
Títol de les ponències: Dislàlies, retards i disfàsies
Referència: Curs per a professors organitzat per la Junta de Andalucía
Lloc: Huelva, Aracena
Data: 21-26 juny de 1999
Conferenciant/Ponent: PALAU SANS, Rosa
Títol de la ponència: Les dificultats en lectura i escriptura des d'una perspectiva
psicopedagògica
Referència: Escola d'Estiu d'Andorra
Lloc: Col·legi Janer. Santa Coloma. Principat d'Andorra
Data: 5-9 de juliol de 1999
Conferenciant/ Ponent: PEREZ TESTOR, Carles
Títol de la ponència: Emoció i cognició: una interrelació?
Referència: III Jornades de Desenvolupament Infantil del Baix Empordà
Lloc: Palamós (Girona)
Data: 15 d’octubre de 1998
Conferenciant/ Ponent: PEREZ TESTOR, Carles
Títol de la ponència: La universidad catalana y la investigación en psicoanálisis
Referència: VII Jornadas de Psicoanálisis en la Universidad
Lloc: Bellaterra (Barcelona)
Data: 20 i 21 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: PEREZ TESTOR, Carles
Títol de la ponència: Diagnòstic i família
Referència: Jornada de treball de l’ACAP: Diagnòstic en Primera Infància
Lloc: Barcelona
Data: 30 de gener de 1999
Conferenciant/ Ponent: PEREZ TESTOR, Carles
Títol de la ponència: Aportacions de la psicoanàlisi a la família
Referència: Curs de la Universitat d’Estiu Ramon Llull “La família: noves aportacions”
Lloc: Barcelona
Data: 5 de juliol de 1999
Conferenciant/ Ponent: PEREZ TESTOR, Carles
Títol de la ponència: Bases Neurobiològiques de les emocions
Referència: Curs de la Universitat d’Estiu Ramon Llull “Intel·ligència emocional:
precedents, aportacions i incerteses”
Lloc: Barcelona
Data: 6 de juliol de 1999
184
Conferenciant/Ponent: PIASTRO, Julieta
Títol de la ponència: Identidad i Multiculturalitat
Referència: Reunió de la Comissió Regional Europea de ACISJF (Associació Catòlica
Internacional de Serveis a la Joventut Femenina)
Lloc: Barcelona
Data: 25 de juny de 1999
Conferenciant/ Ponent: PIASTRO, Julieta
Títol de la ponència: Valors Socials en un món abocat a l'individualisme
Referència: Cicle La cultura dels valors en el canvi de mil·lenni
Lloc: Sa Nostra, Obra Social i Cultural, Palma de Mallorca
Data: 17 de juny de 1999
Conferenciant/Ponent: PIASTRO, Julieta
Títol de la ponència: Multiculturalitat i Resolució de Conflictes
Referència: Postgrau de resolució de Conflictes
Lloc: ICESB, Barcelona
Data: 9 de gener de 1999
Conferenciant/Ponent: PRO HERNÁNDEZ, Maite
Títol de la ponència: Eines de planificació curricular (Curs de 20 hores)
Referència: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna. Universitat Ramon
Llull
Lloc: Escoles Pies de Sarrià
Data: febrer de 1999
Conferenciant/Ponent: PRO HERNÁNDEZ, Maite
Títol de la ponència: Sortides professionals de Magisteri i Ciències de l'Educació
Referència: Casal Loyola. Jesuïtes de Casp
Lloc: Casal Loyola
Data: 19 de febrer de 1999
Conferenciant/Ponent: PUCHE, Asun
Títol de la ponència: Característiques diagnòstiques de l'autisme
Referència: I Trobada de Pares per a la Intervenció Primerenca de l'Autisme
Lloc: Escola EADA
Data: 3 de juliol de 1999
Conferenciant/Ponent: PUIG VOLTAS, Jordi
Títol de la taula rodona: Aspectes socials, culturals, econòmics de l'Àrea d'Educació
Física en un àmbit escolar de nivell mig - alt
Referència: Facultat de Ciències de l'Educació de la Vall d'Hebron. Barcelona. Universitat
de Barcelona
Lloc: Universitat de Barcelona
Data: 30 d'abril de 1999
185
Conferenciant/ Ponent: RIART, Joan
Títol de la ponència: Com afrontar l’Orientació i l’Assessorament des de tres agents
diversos?
Referència: II Jornades sobre el Rol, Perfil i Funcions del professor de Psicologia i Pedagogia
Lloc: Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona
Data: 4-7 febrer 1999
Conferenciant/ Ponent: RIERA FIGUERAS, M. Àngels
Títol de la ponència: L'avaluació a primària (curset de 30 hores)
Referència: Escola d'Estiu Blanquerna
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: juliol de 1998
Conferenciant/ Ponent: RIERA FIGUERAS, M. Àngels
Títol de la ponència: L'avaluació formativa
Referència: XI Jornades pedagògiques Pineda
Lloc: Centre cultural Pineda. L'Hospitalet del Llobregat
Data: 13 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: RIERA FIGUERAS, M. Àngels
Títol de la ponència: Ensenyem a educar?
Referència: Seminari sobre la realitat catalana d’INEHCA en el cicle de conferències sobre
"Eduquem per al segle XXI?
Lloc: Sala d'actes de l’Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn
Data: 8 de juny de 1999
Conferenciant/Ponent: RIERA ROMANÍ, Jordi
Títol de la ponència: Vers una pedagogia amb rostre (presentació de l’obra i taula rodona)
Referència: Taula rodona
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Data: 15 de gener de 1999
Conferenciant/Ponent: RIERA ROMANÍ, Jordi
Títol de la ponència: Família i Educació
Referència: Curs de postgrau
Lloc: Fundació Vidal i Barraquer
Data: 20 de febrer de 1999
Conferenciant/Ponent: RIERA ROMANÍ, Jordi
Títol de la ponència: La formació dels professionals del social
Referència: Universitat d’Estiu Ramon Llull
Lloc: Torre La Tamarita – Fundació Blanquerna, Barcelona
Data: 6 de juliol de 1999
Conferenciant/Ponent: RIERA ROMANÍ, Jordi
Títol de la ponència: L’educació familiar i les institucions educatives: breus reflexions en el
llindar del canvi de mil·lenni
Referència: Escola d’Estiu Manuel Carrasco i Formiguera
Lloc: Girona
Data:10 de juliol de 1999
186
Conferenciant: ROSICH i PLA, Cèlia
Títol de la conferència: Què és la família?
Referència: Universitat d’ Estiu Ramon Llull
Lloc: Barcelona
Data: 5 de juliol de 1999
Conferenciant: SALAVERT, Francina
Títol de la ponència : La motivació a l'escola
Referència: Taula rodona dins l'assignatura DIFICULTATS D'APRENENTATGE Prof.
Marià Baqués
Lloc: Universitat Ramon Llull, Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data:11 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: SÁNCHEZ-CARBONELL, Xavier
Títol de la ponència: Història penitenciària i estat vital de 138 addictes a l’heroïna 10 anys
després de l’inici del tractament
Referència: Sessions d’investigació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de Barcelona
Data: 15 d’octubre de 1998
Conferenciant/Ponent: SEGURA, Jordi
Títol de la ponència: Psicologia social de la mediació de conflictes
Referència: Postgrau de Medicació de Conflictes
Lloc: ICESB – Universitat Ramon Llull
Data: novembre 1998
Conferenciant: SEGURA, Pere
Títol de la Conferència: La interpretació dels somnis en Psicologia Analítica
Referència: Postgrau en Psicologia Analítica. FEAP
Lloc: Societat Espanyola de Psicologia Analítica
Data: 19 desembre 1998 i 9 de gener de 1999
Conferenciant/Ponent: SERRANO, Carrasumada
Títol de la ponència: Integració de disminuïts en l’àmbit universitari
Referència: I Congrés del Voluntariat Universitari
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona
Data: 28 i 29 d’abril de 1999
Conferenciant/Ponent: SERRANO, Carrasumada
Títol de la ponència: L’aprenentatge de les matemàtiques
Referència: Seminari per a mestres ACAPPS
Lloc: Departament d’Ensenyament
Data: Desembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: VALERO, J.
Títol de la ponència: “L'adaptació afectiva i social de l'alumnat sord a l'escola, des de
l'Educació Infantil a l'ESO”
Referència: ICE de la Universitat de Lleida
Lloc: Aula Magna de la Universitat de Lleida
Data: octubre de 1998
187
Conferenciant/Ponent: VALERO, J.
Títol de la ponència: Cap a una escola integradora de qualitat
Referència: III Jornades Internacionals de Formació. ACAPPS
Lloc: Auditori de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull
Data: 11 i 12 de desembre de 1998
Conferenciant/Ponent: VALERO, J.
Títol de la ponència: “Veu i deficiència auditiva”. Aspectes introductoris
Referència: Diàlegs Universitaris Universitat Ramon Llull
Lloc: Auditori de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull
Data: 16 d’abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: VENDRELL,Roser
Títol de la ponència: Estudi d'un cas amb retard evolutiu. Estratègies d'intervenció
psicopedagògica, proposta d'activitats i avaluació
Referència: Com abordar les necessitats educatives especials a la Primera Infància
Lloc: Institut de Psicologia Evolutiva. Fundació A. Cambrodí. Tarragona
Data: 22 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: VENDRELL, Roser
Títol de la ponència: Estudi d'un cas amb S.Down. Estratègies d'intervenció
psicopedagògica, proposta d'activitats i avaluació
Referència: Com abordar les necessitats educatives especials a la Primera Infància
Lloc: Institut de Psicologia Evolutiva. Fundació A. Cambrodí. Tarragona
Data: 1 de març de 1999
188
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
Autor: ALGUACIL, Montserrat; LAGUNA, Encarna
Títol: Aplicacions clíniques i psicopedagogíques del teatre
Congrés: 1r Congrés català de salut mental. Memorial Emili Mira i López
Lloc: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Data: 18-20 de febrer de 1999
Autor: ALGUACIL, Montserrat; MACIÀ, Conxa
Títol: La fundamentación y conceptualización de los contenidos pedagógicos en la
formación del profesorado
Congrés: VII Congreso Nacional de Teoría de la Educación
Lloc: Hotel de la Reconquista – Oviedo
Data: 19. 20 i 21 d’abril de 1999
Autor: ALSINA, Marta i SEGURA, Jordi
Títol: Socis, penyistes i afeccionats: identificació grupal dels seguidors del FC Barcelona
Congrés o simposi: XV Jornades de Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport
Lloc: Barcelona
Data: novembre 1998
Autor: ANGLÈS, N.; BOTELLA, LL.; FARRIOLS, N.; FERNÁNDEZ, M.; POLO, Y.;
RAMOS, M.
Títol: Efectividad de una intervención psicosocial en pacientes psicóticos crónicos
Congrés o simposi: Congrés Nacional de Psiquiatria
Lloc: Platja d'Aro
Data: 22 d'octubre de 1998
Autor: ANGLÈS, N.; FARRIOLS, N.; FERNÁNDEZ, M.; JULIÀ, J.; POLO, Y.; RAMOS, M.
Títol: Descripció de l'impacte en el consum assistencial d'una intervenció psicosocial en
pacients psicòtics crònics
Congrés o simposi: I Congrés Català de Salut Mental
Lloc: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Data: 19 de febrer de 1999
Autor: ARIAS, E., CABRÉ, V., CASTILLO, Josep A., i PÉREZ-TESTOR, C.
Títol: Docencia y profesión: una estrategia de aproximación en el segundo ciclo
universitario
Congrés o simposi: VII Jornadas de Psicoanálisis en la Universidad
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra
Data: 20 i 21 de novembre de 1999
Autors: BARCELÓ; M.; HERRANDO S.; SALVADOR, F.
Títol: Percepción de estilo y categorización de mobiliario en parques urbanos
Congrés o simposi: VI Congreso de Psicología Ambiental
Lloc: La Corunya
Data: desembre de 1998
189
Autor: BARCELÓ, M.
Títol: El joc patològic
Congrés o simposi: VI Jornades dels serveis de psiquiatria d'hospitals generals realitzat a la
Ciutat Sanitària i Universitària del Bellvitge
Autor: BEA, Josep; BOBE, Antoni; MORA, Gaspar; PALACÍN, Concepció; PEREZ
TESTOR, Carles
Títol: Certezas y experiencias de límites en la relación de pareja
Congrés o simposi: XIV Congreso Internacional de la AIEMPR
Lloc: Roma - Grottaferrata (Itàlia)
Data: 14-18 de juliol de 1999
Autor: BELIGOI, G.; GOMIS, C.; LAGUNA, E.
Títol: Theatre and new technologies: a programme for a late immersion. An Experience in
Catalan Language
Congrés o simposi: 4th European Conference on Immersion Programmes
Lloc: Trinity College. Wales
Data: setembre de 1998
Autors: BOTELLA, L. & PACHECO, M.
Títol: Psychotherapy Process Research on Dialogical Narrative Transformation: A
Computer-Assisted Method for the Qualitative Coding and Analysis of Self-Narratives
Congrés o simposi: International Conference of the Society for Psychotherapy Research
Lloc: Braga, Portugal
Data: juny de 1999
Autor: BOTELLA, L.
Títol: Will PCP transcend the language barrier?
Congrés o simposi: XIIIth International Congress on Personal Construct Psychology
Lloc: Berlin, Germany
Data: juliol de 1999
Autors: BOTELLA, L.; CORBELLA, S.; PACHECO, M.
Títol: Dialogical Narrative Transformation in Constructivist Psychotherapy: A Process
Research using a Computer-Assisted Method for Qualitative Analysis
Congrés o simposi: XIIIth International Congress on Personal Construct Psychology
Lloc: Berlin, Germany
Data: juliol de 1999
Autor: BOTELLA, L.; FIGUERAS, S.; HERRERO, O.; PACHECO, M., ARANDA, A.M.;
& CÓRDOBA, N.
Títol: A Constructivist Approach to Qualitative Analysis of Self-Narratives: Implications for
psychotherapy
Congrés o simposi: International Congress on Constructivism in psychotherapy
Lloc: Università di Siena, Itàlia
Data: setembre de 1998
190
Autor: BOTELLA, L.; HERRERO, O.
Títol: Qualitative Analysis of a Post-Traumatic Narrative: Towards
Narrative/Constructivist Approach to Reconstruction Following Loss and Grieving
Congrés o simposi: International Congress on Constructivism in psychotherapy
Lloc: Università di Siena, Itàlia
Data: setembre de 1998
a
Autor: BOTELLA, L.; HERRERO, O.
Títol: Una Aproximación Constructivista/Narrativa a la Pérdida y al Duelo como Forma de
Combinar Técnicas Terapéuticas
Congrés o simposi: XIV Conferencia Internacional de la Sociedad para la Exploración de la
Integración en Psicoterapia
Lloc: Madrid
Data: juliol de 1998
Autors: BOTELLA, L.; HERRERO, O.
Títol: Computer Assisted Narrative Analysis: A Case Study of a Self-Narrative About Loss
and Grieving
Congrés o simposi: XIIIth International Congress on Personal Construct Psychology.
Lloc: Berlin, Germany
Data: juliol de 1999
Autor: BOTELLA, Lluís; OBERST, Ursula
Títol: The dream as a virtual encounter with a theme
Congrés o simposi: VI International Congress on Constructivism and Psychotherapy
Lloc: Siena, Italia
Data: 2-5 de setembre de 1998
Autor: CABRÉ, V.; CASTILLO, Josep A.; OLARAN, I.; SALAMERO, M.; SUNYER, M.
Títol: Evaluación del factor adaptación en un grupo de escenoterapia
Congrés o simposi: Second European Conference on Group Psychoanalytic Psychotherapy
Lloc: Barcelona
Data: 28-30 de maig de 1999
Autor: CABRÉ, V.; CASTILLO, Josep A.; DE QUADRAS, E.; MARINÉ, P.; OLARAN,
I.; i PÉREZ, R.; SALAMERO, M.
Títol: Patrones de relación interpersonal en pacientes en psicoterapia de grupo
Congrés o simposi: Second European Conference on Group Psychoanalytic Psychotherapy
Lloc: Barcelona
Data: 28-30 de maig de 1999
Autor: CAMBRA, Cristina; SERRANO, Carrasumada
Títol: Instrumento de evaluación específico para el alumnado sordo: estudio del
autoconcepto
Congrés o simposi: 20º Congreso Nacional AELFA
Lloc: Barcelona
Data: 25-27 de juny de 1998
191
Autor: CAMBRA, Cristina; SERRANO, Carrasumada; VALERO, Jesús
Títol: Evaluación del rendimiento acadèmico en alumnos sordos integrados: propuesta de
un instrumento de evaluación curricular
Congrés o simposi: 20º Congreso Nacional AELFA
Lloc: Barcelona
Data: 25-27 de juny de 1998
Participant: CANALS, Montse
Congrés: APAC ELT CONVENTION 1999 Jornades per l'ensenyament de l'anglès
Lloc: Universitat de Barcelona
Data: 25,26,27 de febrer de 1999
Autor: CASANOVA; Cori; VALERO, Jesús
Títol: Aplicació de la veu cantada a l'educació de la parla del nen deficient auditiu.
Congrés o simposi: II trobada nacional sobre adquisició de les llengües de l'estat
Lloc: Barcelona
Data: 4 i 5 de setembre 1998
Autor: CASANOVA, Cori; MARTINEZ ARELLANO, Ana
Títol: Mécanismes larynges dans les voix des basques:aspects electroglotographiques et
fonetogrames
Congrés o simposi: Congrés de la Societé Française de Phoniatrie
Lloc: Paris, Palais des Congrés
Data: 12 d’octubre de 1998
Autor: CASANOVA, Cori; MARTINEZ ARELLANO, Ana
Títol: Mecanismos laríngeos en cantantes.Electroglotografía y fonetograma
Congrés o simposi: Jornadas nacionales de la Sociedad Española de Foniatría
Lloc: Huesca. Centro de Congresos de la Diputación
Data: 22-23 d’octubre de 1998
Autor: CASTELLÓ, M., GUASCH, T., LEDESMA, J. C., LIESA, E. i MORÓN, S.
Títol: Adjustment of the mental representations of university teachers and students front
certain academic activities
Congrés o simposi: 8th European Conference for Research on Learning and Instruction
Lloc: Göteborg (Suècia)
Data: 23-28 d’agost de 1999
Autor: CASTELLÓ, Montserrat
Títol: Las concepciones del profesorado sobre las estrategias de aprendizaje
Congrés: Las concepciones de profesores y alumnos sobre el aprendizaje y la enseñanza y
su influencia en el cambio educativo (Proyecto Alfa)
Lloc: Universidad de Madrid. Madrid
Data: novembre de 1999
Autor: CASTELLÓ, Montserrat
Títol: Teaching learning strategires compulsory Secondary Education
Congrés: Advancing learning communities in the new milennium. 8th European Conference
for Research on Learning and Instruction
Lloc: Göteborg (Suècia)
Data: 24-28 d’agost de 1999
192
Autor: CASTELLÓ, Montserrat
Títol: Adjustment of the mental representations of University teaching and student from
certain academic activities
Congrés: Advancing learning communities in the new milennium. 8th European Conference
for Research on Learning and Instruction
Lloc: Göteborg (Suècia)
Data: 24-28 d’agost de 1999
Autor: CASTILLO, Josep A., i MAESTRE, F.
Títol: Treball de grup amb dones en situació d’exclusió social: aportacions a la salut
mental
Congrés o simposi: 1r Congrés Català de Salut Mental
Lloc: Barcelona
Data: 18-20 de febrer de 1999
Autor: CASTILLO, Josep A., i PÉREZ-TESTOR, C.
Títol: Estudio empírico sobre la eficacia de la Psicoterapia Psicoanalítica Focal y Breve
(PPFB) a tiempo prefijado
Congrés o simposi: VII Jornadas de Psicoanálisis en la Universidad
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra
Data: 20 i 21 de novembre de 1999
Autor: CHAVES, A. i VIDAL, E.
Títol: La tutoria professional: Un element de la formació semipresencial
Congrés o simposi: Forum Européen de l'Orientation Académique. Jornada - Seminari
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna. Universotat Ramon Llull
Data: 11 de març de 1999
Autor: COMPANY, Frederic J.
Títol: El paper de les Universitats en la inserció laboral dels graduats a Europa
Congrés o simposi: I Congrés d’Orientació Universitària
Lloc: Barcelona (Universitat de Barcelona)
Data: 15 de desembre de 1998
Autor: COMPANY, Frederic J.
Títol: L’orientation tout au long de la vie: un chqntier nouveau pour la Commission
Européenne
Congrés o simposi: Défis: les métiers
Lloc: Nivelles (Belgique) Secretariat Général de l’Enseignement Catholique
Data: 28 de maig de 1999
Autor: ESCODA ARESTÉ, JJ (et al.)
Títol: Aproximación al estudio del tabaquismo entre los estudiantes de odontología de la
Universidad de Barcelona
Congrés o simposi: First European Meeting of the Association of Basic Science Teachers in
Dentistry
Lloc: Aula Magna de l'Aulari Campus de Bellvitge
Data: 6 de juliol de 1999
193
Autor: FERNANDEZ BUÑUEL Ana; MORENO, Isabel
Títol: La narración infantil: aspectos lúdicos
Congrés o simposi: III Congrés Internacional d’Educació Infantil
Lloc: Santiago de Compostela
Data: 3-7 de setembre
Autor: GALLEGO, Carlos
Títol: La integración de las matemáticas en el curriculum de Educación Infantil y Primaria
Congrés o simposi: XIX Jornadas de la Sociedad Canaria "Isaac Newton" de Profesores de
Matemáticas. "Matemática y Arte"
Lloc: Lanzarote
Data: 4-6 de febrer deb1999
Autor: HERNÁNDEZ ENCUENTRA, Eulàlia
Títol: Which generation do the adolescents feel they belong to?
Congrés: IX European Conference on Developmental Psychology
Lloc: Illa d’Spetses, Greece
Data: 2 setembre de 1999
Autor: HERNÁNDEZ, Eulàlia; LÓPEZ, Pau; SÁNCHEZ-CARBONELL, Xavier.
Títol: Integración de alumnos y profesores de un curso a través de una sesión científica
Congrés o simposi: 1 Congreso Nacional de Enseñanza de la Psicología
Lloc: Facultat de Psicologia de la Universitat de València
Data: 24 al 26 de febrer de 1999
Autor: HERNANDEZ, Eulàlia; SERRANO, Carrasumada
Títol: Actitud del futur mestre en front la diversitat de l’alumnat
Congrés o simposi: Seminari "Transmissió de Valors i actituds en l’àmbit educatiu, de
salut i esportiu" del Departament de Psicologia de l’Educació
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona
Data: 12 de febrer de 1999
Autor: HERNÁNDEZ ENCUENTRA, Eulàlia; SERRANO, Carrasumada
Títol: El futuro profesional de la educación y la atención a la diversidad del alumnado
Congrés: III Congreso Internacional de Psicología y Educación
Lloc: Santiago de Compostela
Data: 9 setembre de 1999
Autor: IBARZ, Virgili
Títol: Aproximación a Pepita Jiménez como novela psicológica
Congrés o simposi: XII Symposium de la Sociedad Española de Historia de la Psicología
Lloc: Almagro (Ciudad Real)
Data: 15 - 17 abril de 1999
Autor: LAGUNA; Encarna
Títol: Una programació per a la immersió tardana en llengua catalana a través del teatre i
les noves tecnologies
Congrés o simposi: II Simposi sobre Llengua, Educació i Immigració
Lloc: Universitat de Girona
Data: 20 de novembre de 1998
194
Autor: LAGUNA, Encarna i VILLEGAS, Manuel
Títol: El análisis del discurso como instrumento rehabilitador en la esquizofrenia
Congrés o simposi: III Congreso Nacional de Psiquiatría
Lloc: Platja d'Aro
Data: 20 d'octubre de 1998
Autor: LAGUNA, Encarna i VILLEGAS, Manuel
Títol: Aplicaciones del Análisis del Discurso en psicopatología
Congrés o simposi: III Congreso Nacional de Psiquiatría
Lloc: Platja d'Aro
Data: 22 d'octubre de 1998
Autor: LAGUNA, Encarna
Títol: Aplicacions de l'Anàlisi del Discurs en Psicologia
Congrés o simposi: 1r Congrés Català de Salut Mental
Lloc: Col·legi de Metges de Barcelona
Data: febrer de 1999
Autor: LÓPEZ VICENTE, Pau
Títol: L'orientació i la tutoria a l'ESO: un nou programa d'intervenció
Congrés o simposi: VII Jornades ACO: L'orientació a l'ensenyamet Secundari
Lloc: Barcelona
Data: 12-13 de març de 1999
Autor: LÓPEZ VICENTE, Pau
Títol: Integración de alumnos y profesores de un curso a través de una sesión científica
Congrés o simposi: I Congreso Nacional de Enseñanza de la Psicología
Lloc: Universitat de València
Data: 24-26 de febrer de 1999
Autor: LÓPEZ VICENTE, Pau
Títol: La gestión de los recursos humanos en los centros educativos
Congrés o simposi: XXI Congreso de Centros La Salle de España
Lloc: Madrid
Data: 28 abril- 30 maig de 1999
Autor: MORÓN, Silvia
Títol: La participació família-escola
Congrés: 8th European conference on quality of early childhood education
Lloc: Santiago de Compostela. ICE
Data: 2-5 de setembre de 1999
Autor: MORÓN, Silvia
Títol: " La orientación de las familias en las primeras escolarizaciones"
Congrés: Jornada Seminari "FEDORA 10ANYS"
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna. Universitat Ramon Llull
Data: 11 de març de 1999
195
Autors: NAVARRO, M. Isabel; RALLO, Lucrecia
Títol: Estudi dels mazes en nens amb disfàsia
Congrés o simposi: ICPLA 99
Lloc: Montreal (Canadà)
Data: 17-19 de maig de 1999
Autor: OBERST, Ursula; BORRAS, Jordi
Títol: L'impacte de les mesures judicials en el sistema de construcció de significats del
menor que delinqueix
Congrés o simposi: Primeres Jornades de Psicologia Jurídica
Lloc: Barcelona
Data: 22 d'abril de 1999
Autor: OBERST, Ursula; BOESE, Stephan; DRASCH, G.
Títol: Contaminació amb plom i problemes neuropsicològics: Resultats d'un estudi
epidemiològic de la població infantil en una regió contaminada a Àustria
Congrés o simposi: XXXV Reunió Científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia
Lloc: Calella de Palafrugell
Data: 5-6 de juny
Ponent: OBERST, Ursula (en taula rodona)
Títol: Constructivist approaches of working with dreams: Comparative study
of two interpretation procedures
Referència: 30th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research
Lloc: Universitat de Minho, Braga (Portugal)
Data: 16-20 de juny de 1999
Ponent: OBERST, Ursula & SMITH, Patrick
Títol: Exploring tacit constructs: an integrative contribution to working with dreams in
psychodinamic/adlerian/constructivist therapy
Referència: 2nd World Congress for Psychotherapy
Lloc: Viena (Àustria)
Data: 4-8 de juliol de 1999
Autor: PRIETO, Luis
Títol: Health Preferences in Sociodemographic and Health-Related Groups
Congrés o simposi: VI European Congress of Psychology
Lloc: Roma, Italia
Data: 4-9 de juliol de 1999
Autor: PRIETO, Luis
Títol: Rasch Measurement in the Assessment of Growth Hormone Deficiency in Adult
Patients
Congrés o simposi: VI European Congress of Psychology
Lloc: Roma, Itàlia
Data: 4-9 de juliol de 1999
196
Autor: PRIETO, Luis
Títol: Validation of the Short Spanish Version of the Nottingham Health Profile in a
General Population
Congrés o simposi: VI European Congress of Psychology
Lloc: Roma, Itàlia
Data: 4-9 de juliol de 1999
Autor: PRIETO, Luis
Títol: A Comprehensive Evaluation of the Spanish Version of the Nottingham Health Profile
in Different Population Groups
Congrés o simposi: 5th Annual Meeting of the International Society for Quality of Life
Research
Lloc: Baltimore, EUA
Data: 15-17 de novembre de 1998
Autor: PRIETO, Luis
Títol: A Proposal of Content-Based Interpretation of Health Related Quality of Life Scores
Congrés o simposi: 5th Annual Meeting of the International Society for Quality of Life
Research
Lloc: Baltimore, EUA
Data: 15-17 de novembre de 1998
Autor: PRIETO, Luis
Títol: Classical Test Theory versus Rasch Analysis for Quality of Life Questionnaire
Reduction
Congrés o simposi: 24th International Congress of Applied Psychology
Lloc: San Francisco, EUA
Data: 9-14 d'agost de 1998
Autor: PUCHE, Asun
Títol: Emergència de relacions receptives i expressives en l'entrenament en números i lletres
en infants amb autisme
Congrés o simposi: IV Congrés Internacional sobre Conductisme i Ciències de la Conducta
Lloc: Sevilla
Data: 21-24 de novembre de 1998
Autor: PUIG VOLTAS, Jordi
Títol: Programa d'Orientació i Assessorament Esportiu per a alumnes en edat escolar en el
moment d'escollir un itinerari esportiu
Congrés o simposi: XV Jornades de Psicologia de l'Activitat Física i de l'Esport (ACPE)
Lloc: Facultat de Psicologia del Campus Vall d'Hebron (Barcelona)
Data: 11 i 12 de desembre de 1998
Premiat amb el primer premi científic de les Jornades
Autor: PUIG VOLTAS, Jordi
Títol: Video: Futbol Asseguts: un esport per a tothom
Congrés o simposi: Congrés Mundial d'Esport per a tothom
Lloc: Institut Nacional d'Educació Física de Barcelona
Data: 19-22 de desembre de 1998
197
Autor: PUIG VOLTAS, Jordi
Títol: Programa d'Orientació i Assessorament Esportiu per a alumnes en edat escolar en el
moment d'escollir un itinerari esportiu
Congrés o simposi: Congrés Mundial d'Esport per a tothom
Lloc: Institut Nacional d'Educació Física de Barcelona
Data: 19-22 de desembre de 1998
Autor: PUIG VOLTAS, Jordi
Títol: La Educación Deportiva: una experiencia no formal
Congrés o simposi: Congreso de Centros La Salle. Los retos de la educación para el Siglo
XXI
Lloc: Colegio Nuestra Sra. de las Maravillas (La Salle). Madrid
Data: 30 d'abril, 1 i 2 de maig de 1999
Autor: PUIG VOLTAS, Jordi
Títol: Implicacions educatives de l'esport a la ciutat de Barcelona a les portes del tercer
mil·lenni
Congrés o simposi: Projecte Educatiu de Ciutat. Barcelona. L'Educació és la clau
Lloc: Barcelona - I.M.E.B. Ajuntament de Barcelona. Hotel Feria Palace
Data: abril de 1999
Autor: RALLO, Lucrecia; SERRANO, Carrasumada; VILA, Josep Mª
Títol: Protocol de valoració de la intel·ligibilitat de la parla d’infants sords per a l’estudi
d’efectivitat d’un programa d’entrenament auditiu i veu cantada per a aquesta població
Congrés o simposi: II Encuentro Internacional sobre Adquisición de las Lenguas del Estado
Lloc: Universitat de Barcelona
Data: 2-4 de setembre de 1998
Autor: RIART, Joan
Títol: Assessorament psicopedagògic per a la transició a l’ESO
Congrés o simposi: II Jornades sobre el Rol Perfil i Funcions del professor de Psicologia i
Pedagogia
Lloc: Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona
Data: 4-7 de febrer de 1999
Autor: RIART, Joan
Títol: Estabilitat dels interessos professionals a 2n de BUP (15-16 anys)
Congrés o simposi: VII Jornades de l’Associació Catalana d’Orientació Escolar i Professional
(ACO-EP) sobre l’Orientació a l’Ensenyament Secundari
Lloc: Centre Cívic de les Cotxeres de Sants. Barcelona.
Data: 12 i 13 de març de 1999
Autor: RIART, Joan
Títol: Els estils de processament de la informació
Congrés o simposi: VII Jornades de l’Associació Catalana d’Orientació Escolar i professional
(ACO-EP) sobre l’Orientació a l’Ensenyament Secundari
Lloc: Centre Cívic de les Cotxeres de Sans. Barcelona
Data: 12 i 13 de març de 1999
198
Autor: RIART, Joan
Títol: ¿Cómo afrontar la orientación y el asesoramiento desde los tres agentes de la
intervención psicopedagógica en el ámbito educativo?
Congrés o simposi: I Congreso Nacional de Psicopedagogía
Lloc: Islantilla (Huelva)
Data: 29 i 30 d’abril i 1 i 2 de maig de 1999
Autor: RIERA, Mariàngels; i tots els altres professors del Seminari Interuniversitari
d'Història de l'Educació
Títol: La Historia de la Educación como elemento formativo de los educadores
Congrés o simposi: X Coloquio de Historia de la Educación
Lloc: Múrcia
Data: 22-24 de setembre de 1998
Autor: RIERA ROMANÍ, Jordi
Títol: La educación familiar y las instituciones educativas: reflexiones en el umbral del cambio
de milenio
Congrés o simposi: ‘Pedagogía 99’ - Encuentro por la Unidad de los Educadores
latinoamericanos
Lloc: La Habana
Data: 1 al 5 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: RIERA ROMANÍ, Jordi
Títol de la ponència: L’educació familiar i les institucions educatives: breus reflexions en el
llindar del canvi de mil·lenni
Referència: VII Congrés Internacional d’Educació Familiar
Lloc: Padova. Itàlia
Data: 14 al 18 d’abril de 1999
Autor: ROSICH PLA, Cèlia
Títol: “La familia, ayer y hoy”
Congrés o simposi: VII Convegno Internazionale di Educazione familiare
Lloc: Abano Terme ( Padova). Itàlia
Data: 14 a 17 abril de 1999
Autor: ROSICH PLA, Cèlia
Títol: L’ A. Comenius issue du GERFEC (taller)
Congrés o simposi: “Reveiller l’ âme de l’ Europe”
Lloc: Coimbra ( Portugal)
Data: del 22 al 27 de juliol de 1999
Autor: SEGURA, Pere.
Títol: Death and resurrection: initiation in religious life
Congrés: XIVth International Congress for Analytical Psychology. DESTRUCTION AND
CREATION. Personal and cultural transformations.
Lloc: Firenze. Itàlia
Data: 28 d’agost de 1998
199
Autor: SERRANO, Carrasumada; VALERO, Jesús
Títol: L’estudi del rendiment acadèmic de l’alumnat amb necessitats educatives especials a
l’àrea de ciències de la naturalesa a educació primària.
Congrés o simposi: 5è Simposi sobre l’Ensenyament de les Ciències de la Naturalesa
Lloc: EU Politècnica de Manresa
Data: 4-6 de febrer de 1999
Autor: SERRANO, C. i VALERO, J.
Títol: “Evaluating the academic performance of deaf children during compulsory schooling.
An example in early childhood education.”
Congrés o simposi: VI European Congres of Psychology
Lloc: Roma
Data: 6 de juliol de 1999
Autor: SOLÉ I RESANO, Carme
Títol: L’intercanvi comunicatiu mestre-alumne, alumne-mestre a parvulari en un programa
d’immersió al català
Congrés o simposi: II Trobada internacional sobre l’adquisició de les llengües de l’estat
Lloc: Barcelona
Data: del 2 al 4 de setembre de 1998
Autor: SOLÉ I RESANO, Carme
Títol: Les pràctiques
Congrés o simposi: Trobada de reflexió al voltant de la metodologia a Blanquerna.
Lloc: Barcelona
Data: 29 i 30 d’abril de 1999
Autor: TARRÒS, Ramon (i altres)
Titol: La Historia de la educación como elemento formativo de los educadores..
Congrés o simposi: X Coloquio de Historia de la Educación.
Lloc: Múrcia
Data: 21-24 de setembre de 1998
Autor: VENDRELL, Roser
Títol: El trabajo interdisciplinar en un caso de integración.
Congrés o simposi: IIX Jornada Interdiscipinària. "Experiéncias e métodos de colaboración
en Atención Temperà.
Lloc: Asociación Galega de Atención Temperá. Vigo
Data: 14-15 de maig de 1999
Autor: VILAREGUT, Anna; PEREZ TESTOR, Carles; SANCHEZ CARBONELL, Xavier
Títol: La relació entre Cohesió, Adaptabilitat i Ajustament Diàdic en famílies amb un
membre drogodependent
Congrés o simposi: I Congrés Català de Salut Mental
Lloc: Barcelona
Data: 18 al 20 de febrer de 1999
200
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
Participant(s): ABRAM, M. Lluïsa; BUSTEMS, J.; MALAGARRIGA, Teresa
Congrés o grup de treball: La música a l'etapa infantil. (Programa de Ràdio)
Lloc: Catalunya Ràdio
Data: 7 de març
Participants: ALGUACIL, Montserrat; i membres de l’equip
Congrés o grup de treball: Programa de Formació del Professorat Formador de l’Institut de
Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, inclòs en el pla de
formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Participació: membre del grup EDUCACIÓ I VALORS i assessora de Centres Escolars
Lloc: ICE de la UAB
Data: curs 98-99
Participants: ALGUACIL, Montserrat; DUART, Jopep-Maria; MÈLICH, Joan-Carles;
CAMINO, Pere; LOZANO, Josep-Maria
Congrés o grup de treball: Professora del curs sobre ètica i valors a l’Administració
pública catalana. Departament de la Presidència. AFCAP. Escola d’Administració Publica
de Catalunya
Lloc: Aula de formació de l’Escola d’Administració Pública
Data: curs 98-99
Participants: ALGUACIL, Montserrat
Congrés o grup de treball: projecte d’innovació del Pla d’Acció Tutorial
Lloc: Escola Jesús Maria de Badalona
Data: curs 98-99
Participant(s): ALGUACIL, Montserrat; LAGUNA, E.
Congrés o grup de treball: Pedagogía 99
Lloc: Palacio de Convenciones de La Habana (Cuba)
Data: 1-5 de febrer de 1999
Participant(s): ALGUACIL, Montse; LAGUNA, Encarna
Congrés o grup de treball: 1r Congrés Català de Salut Mental
Lloc: Col·legi de Metges de Barcelona
Data: febrer de 1999
Participant(s): AUGÉ LIDON, Carles
Congrés o grup de treball: 1as Jornadas sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa
(ISAAC-España)
Lloc: Vitoria - Gasteiz
Data: 9-11 de setembre de 1999
Participant(s): BADIA i CARDÚS, Montserrat
Congrés o grup de treball: Simposi Pompeu Fabra
Lloc: Institut d'Estudis Catalans
Data: 26 i 27 de novembre de 1998
Participant(s): BADIA i CARDÚS, Montserrat
201
Congrés o grup de treball: CLUB-6, 6è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de
Barcelona: Aportacions de la semàntica a l'anàlisi de l'ús
Lloc: Universitat de Barcelona
Data: 21 de desembre de 1998
Participant(s): BADIA i CARDÚS, Montserrat
Congrés o grup de treball: Le jeu. Specifité européenne en formation d'enseignant.
Lloc: Nivelles (Bèlgica)
Data: del 23 al 2 d'abril de 1999
Participant(s): BADIA i CARDÚS, Montserrat
Congrés o grup de treball: El batec de la ciutat
Lloc: Ràdio 4, Barcelona
Data: 23 de febrer de 1999
Participant(s): BARBERÀ, E.; CASTELLÓ, M.; MONEREO, C. i PÉREZ CABANÍ, M.
L. (Organitzadors)
Grup de treball: Seminari Interuniversitari d’Investigació en Estratègies d’Aprenentatge
(SINTE) (URL, UAB, UOC i UdG)
Lloc: Barcelona
Data: 18 de juny de 1999
Participant: BARCELÓ, M.
Congrés: 2ª Simpòsium Internacional sobre Joc Patològic
Lloc: Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
Data: novembre de 1998
Participant(s): BELL, Richard; BOTELLA, Luis; BUTT; Trevor; JANKOWICZ, Devi;
NEIMEYER, Robert A.; TSCHUDI, Finn; WILLUTZKI, Ulrike
Congrés o grup de treball: The Measurement of Psicological Space
Lloc: Stuttgart, Germany
Data: juliol de 1999
Participant(s): CABIÉ MATHIEU, Maïté
Congrés o grup de treball: Programa intensiu sobre "Values in Education"
Lloc: Karel de Grote-Hogeschool - Berchem-Antwerpen
Data: 25 de març al 2 d'abril
Participant(s): CABIÉ MATHIEU, Maïté
Congrés o grup de treball: Reunió Associació Comenius
Lloc: Escola Superior de Educaçao de Santarém - Portugal
Data: 1-4 d'octubre de 1999
Participant(s): CABIÉ MATHIEU, Maïté
Congrés o Grup de treball: Reunió Associació Comenius
Lloc: Klingenthal 27 a 29 maig de 1999
Participant(s): CABRÉ, Victor
Congrés o grup de treball: III Jornades del Departament de Psiquiatria i Psicologia de
l’Hospital Sant Pere Claver
Lloc: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Data: 16 i 17 d’abril de 1999
202
Participant(s): CANO, Maribel i altres
Congrés o grup de Treball: Neuropsicologia clàssica i cognitiva, dues cares de la mateixa
moneda.
Lloc: Universitat Ramon Llull (Blanquerna)
Data: 12 de març de 1999
Participant(s): CANO, Maribel i altres
Congrés o grup de Treball: Jornada ensenyament i aprenentatge de la lectura i escriptura
Lloc: Departament d'Ensenyament
Data: 22 d'abril de 1999
Participant(s): CANO, Maribel i altres
Congrés o grup de Treball: II Seminari interuniversitari d'investigació sobre estratègies
d'aprenentatge
Lloc: Universitat Ramon Llull (Blanquerna)
Data: 18 de juny de 1999
Participant(s): CANO, Maribel i altres
Congrés o grup de Treball: Projecte Educatiu de la Ciutat de Sabadell (PES)
Lloc: Departament d'Educació, Cultura i Cooperació de l'Ajuntament de Sabadell
Data: curs escolar
Participant(s): CANO, M.; CASTELLÓ, M.; GUASCH, T.; LEDESMA, J.C.; LIESA, E.;
MARTÍ, M.; PUBILL, J.; RADUA, M.; SEGARRA,V.
Grup de treball: La construcció del coneixement en escenaris socioeducatius: concepcions,
estratègies i condicions
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Data: curs 98-99
Participant(s): CASANOVA, Cori
Congrés o grup de treball: Congrés de la Societat Internacional de Logopèdia i Foniatria
(IALP)
Lloc: Palau de congresos. Amsterdam
Data: 23-28 d’agost de 1998
Participant(s): CASANOVA, Cori
Congrés o grup de treball: Curs Internacional de patologia de la veu i fonocirurgia.
Lloc: Policlinique des Minguettes. Lyon
Data: 26-29 de gener de 1999
Participant(s): CASANOVA, Cori
Congrés: Societé Française de Phoniatrie
Lloc: Palau de Congressos. París
Data: 12 d’octubre de 1999
Participant(s): CASANOVA, Cori
Congrés: Sociedad Española de Foniatría
lloc: palacio de Congresos. Huesca
Data: 22-23 d’octubre de 1999
203
Participant(s): CASTELLÓ, Montserrat; GUASCH, Teresa i LIESA, Eva.
Congrés: 8th European Conference for Research on Learning and Instruction
Lloc: Göteborg (Suècia)
Data: 23-28 d’agost de 1999
Participant(s): CIRERA, Lluïsa
Congrés o grup de treball: Correcció lingüística (Escola d'Estiu de Batxillerat del Col·legi
de Llicenciats)
Lloc: Escola Pia de Diputació de Barcelona
Data: 1-3, 6 i 7 de juliol
Participant(s): COMAS, Núria
Congrés o grup de treball: Diversitat cultural i aprenentatge MATEMÀTIC de la
professora GUIDA de ABREU
Lloc: ICE de UB
Data: febrer de 1999
Participant(s): COMAS, Núria; GALLEGO, Carlos (coordinador)
Congrés o grup de treball: La cultura matemàtica dels infants
Lloc: ICE de UAB
Data: curs 1998-1999
Participant(s): COMPANY, Frederic J.
Congrés o grup de treball: Programa Interuniversitari de promoció del pedagog/a com a
formador a les organitzacions
Lloc: Universitat de Barcelona
Data: curs 1998 - 1999
Participant(s): DOMINGO, Jordi; MARQUILLES; Pietat, OLIVÉ; M. Dolors; ORÓ,
Ignasi; RIERA, M. Àngels
Congrés o grup de treball: Quartes Jornades de l'Escola Rural a la Formació Inicial dels
Mestres a Catalunya, organitzades per la Facultat de Ciències de l'Educació de la
Universitat de Girona
Lloc: Borrassà (Alt Empordà)
Data: 15 i 16 d'abril de 1999
Participant(s): ESCODA, Joan Josep; MARQUILLES, Pietat; OLIVÉ, M. Dolors; ORÓ,
Ignasi; TOMÀS, Antoni
Congrés o grup de treball: Seminari sobre l'ambientalització curricular dels estudis
universitaris de Ciències de l'Educació, organitzat per la UAB i el Departament del Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya
Lloc: Bellaterra. Universitat Autònoma de Barcelona
Data: 27 de novembre de 1998
Participant(s): FABRE, Miquel
Congrés o grup de treball: Els límits del món
Lloc: Centre de Cultura Contemporània. La Pedrera
Data: 3 i 4 de maig- 14 i 15 de juny de 1999
204
Participant(s): FONTANET, Annabel
Congrés o grup de treball: Seminari sobre el nou concepte de Retard Mental - APPS
Lloc: Auditori Winterthur
Data: 6 de novembre de 1998
Participant(s): FONTANET, Annabel
Congrés o grup de treball: III Jornades Internacionals de formació - ACAPPS.
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna-Universitat Ramon Llull
Data: 11 i 12 de desembre de 1998
Participant(s): GALLEGO, Carlos (Coordinador)
Congrés o grup de treball: Seminari de Formació de Personal Formador "La cultura
matemàtica dels infants"
Lloc: ICE UAB
Data: curs 1998-99
Participant(s): GALLEGO MATAS, Sofia
Congrés o grup de treball: VII Jornades d'ACOEP L'orientació a secundària
Comitè organitzador
Lloc: Cotxeres de Sants
Data: 12-13 de març
Participant(s): GARCIA-DIE, M. Teresa
Congrés o grup de treball: Second European Conference on Group Psychoanalytic
Psychotherapy
Lloc: Universitat Ramon Llull, Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna,
Barcelona
Data: 28-30 de maig de 1999
Participant(s): GARCIA-DIE, M. Teresa
Congrés o grup de treball: Grup d'Estudi i Recerca de la Família
Lloc: Universitat Ramon Llull, Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: curs 98-99
Participant(s): GARCIA-DIE, M. Teresa
Congrés o grup de treball: Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de vida
Lloc: Universitat Ramon Llull, Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: curs 98-99
Participant(s): GARCIA-DIE, M. Teresa
Congrés o grup de treball: Grup de Treball
Lloc: Centre Emili Mira
Data: curs 98-99
Participant(s): GARRETA, Francesc; SIMON, Jordi
Congrés o grup de treball: Jornades de Metodologia
Lloc: Martí Codolar, Barcelona
Data: 1998
205
Participant(s): GINÉ, C. Coordinador del Grup de Treball “Les persones amb disminució
en el marc de la ciutat”.
Congrés o grup de treball: Projecte Educatiu de Ciutat
Lloc: Barcelona
Data: març–novembre de 1998
Participant(s): GOMIS, C.; LAGUNA, E.
Congrés o grup de treball: 4th European Conference on Immersion Programmes.
Lloc: Trinity College. Wales
Data: setembre de 1998
Participant(s): HERAS VILTRÓ, Mercè
Curs: Educació en una societat multicultural
Organitzador: Delegació Diocesana d'Ensenyament
Lloc: Barcelona i Tiana
Data: gener-abril de 1999
Participant: HERAS VILTRÓ, Mercè
Curs: Barcelona pel coneixement i la convivència
Organitzador: Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Lloc : Barcelona
Data: abril de 1999
Participant: HERNÁNDEZ ENCUENTRA, Eulàlia
Congrés o grup de treball: Primer Congreso Nacional de Enseñanza de la Psicología
Organitzador: Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia
Lloc: Facultat de Geografia. Universitat de Valencia
Data: 25-28 de febrer de 1999
Participant: HERNÁNDEZ ENCUENTRA, Eulàlia
Congrés o grup de treball: IX European Conference on Developmental Psychology,
Lloc: Illa d’Spetses, Greece
Data: 1-5 de setembre de 1999
Participant: HERNÁNDEZ ENCUENTRA, Eulàlia
Congrés: III Congreso Internacional de Psicología y Educación
Lloc: Santiago de Compostela
Data: 8-11 de setembre de 1999
Participant(s): HERRERO, Olga
Congrés o grup de treball: Jornada Un enfoque humanista de la muerte
Lloc: Palau de les Heures (Barcelona)
Data: 7 de juny de 1999
Participant(s): IVERN, Ignasi
Congrés o grup de treball: I Congreso El implante coclear: aspectos médicos, logopédicos
y familiares. Organitazat per AICE –Asociación de Implantados Cocleares de España
Lloc: Barcelona
Data: 28 i 29 de maig
206
Participant(s): LAGUNA, Encarna
Congrés o grup de treball: III Congreso Nacional de Psiquiatría
Lloc: Platja d'Aro
Data: 20-24 d'octubre de 1998
Participant(s): LAGUNA, Encarna
Congrés o grup de treball: Jornades sobre "Els canvis socials i les seves incidències en la
salut mental"
Lloc: Fac. de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Data: desembre de 1998
Participant(s): LAGUNA, Encarna; TURULL, Nora
Congrés o grup de treball: II Jornades sobre Salut Comunitària Ferran Salsas
Lloc: Rubí
Data: 22 i 23 d'abril de 1999
Participant: LÓPEZ VICENTE, Pau
Congrés o grup de treball: Jornada Avaluació de la formació a les organitzacions
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 18 de desembre de 1988
Participant(s): MARQUILLES, Pietat; RIERA, Mariàngels; FEU, Jordi; VILAPLANA,
Enric
Congrés o grup de treball: Grup interuniversitari d'Escola Rural
Lloc: Dep. de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Barcelona
Data: 10 de maig i 15 de juny de 1999
Participant(s): MIRET, M. Antònia
Congrés o grup de treball: IV Jornades d'Innovació a l’Etapa d'Educació infantil
Lloc: Bellaterra
Data:7 i 8 de setembre de 1998
Participant: MORENO, Carlos
Congrés: VIII Coloquio de Ética Empresarial y Económica
Lloc: IESE, Universidad de Navarra (Barcelona)
Data: 26 i 27 de novembre de 1998
Participant: MORENO, Carlos
Congrés: IV Encuentro Internacional de Docencia de Ética Empresarial, Económica y
Profesional
Lloc: IESE, Universidad de Navarra (Barcelona)
Data: 27 i 28 de novembre de 1998
Participant: MORÓN, Sílvia
Congrés: Projecte educatiu de ciutat
Lloc: IMEB. Barcelona. Palau de Congressos.
Data: 7-9 i 19 d'abril de 1999
207
Participant: MORÓN, Sílvia
Congrés: 1. Jornades educació infantil. membre del comité científic. On som i on volem
anar. Programa d'Educació Infantil ICE de la Universitat de Barcelona
Lloc: Campus Universitari de Ciències de l'Educació
Data: 7 i 8 de maig de 1999
Ponent/Assessora: MORÓN, Silvia
Grup de Treball: Grup Comènius Itàlia – Espanya - Portugal. " Los materiales en la
Escuela Infantil, investigación/innovación, proyecto de Investigación- acción "
Lloc: Martí Codolar. Barcelona
Data: 13 - 14 de març de 1999
Participant: MORÓN, Sílvia
Grup de Treball: La Formació Continuada i la formació de formadors
Lloc: ICE de la Universitat de Barcelona. Grup Educació Infantil
Data: 1998-99
Participant(s): OLIVÉ; M. Dolors
Congrés o grup de treball: Congrés Barcelona, pel coneixement i la convivència, dins del
Projecte Educatiu de Ciutat, organitzat per l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Lloc: Barcelona (Palau de Congressos/ Hotel Fira Palace)
Data: 7-9 d'abril de 1999
Participant(s): ORÓ BADIA, Ignasi
Congrés: L'Escola Rural a la Formació Inicial dels Mestres de Catalunya. Quartes Jornades
Lloc: Borrassà, organitzat per la Universitat de Girona
Data: 15 i 16 d'abril de 1999
Participant(s): ORÓ BADIA, Ignasi
Congrés: Seminari sobre l'Ambientalització Curricular dels Estudis Universitaris de
Ciències de l'Educació
Lloc: Bellaterra, organitzat conjuntament per la UAB, el Departament de Medi Ambient, i el
Comissionat per a Universitats i Recerca
Data: 27 de novembre de 1998
Participant(s): PALAU SANS, Rosa
Congrés o grup de treball: Seminari sobre El nou concepte de Retard Mental. APPS
Lloc: Auditori Winterthur de Barcelona
Data: 6 de novembre de 1998
Participant(s): PALAU SANS, Rosa
Congrés o grup de treball: III Jornades internacionals de formació. L'Educació del nen
sord. ACAPPS
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Data: 11 i 12 de desembre de 1998
Participant(s): PALAU SANS, Rosa
Congrés o grup de treball: 1r. Congrés Català de Salut Mental
Lloc: Col·legi de Metges de Barcelona
Data: 19 i 20 de febrer de 1999
208
Participant(s): PRO, Maite
Congrés o grup de treball: Seminari sobre El nou concepte de retard mental (AAMR).
(8h.). Commemorant el 25è aniversari de l'APPS, Federació Catalana Pro-Persones amb
disminució psíquica
Lloc: Hotel Hilton
Data: 6 de novembre de 1998
Participant(s): PUCHE, Asun
Congrés o grup de treball: Semi-annual meeting of Directors, "Multi-site Young Autism
Project"
Lloc: Oslo, Noruega
Data: setembre de 1998
Participant(s): PUIG VOLTAS, Jordi
Congrés o grup de treball: XV Jornades de Psicologia de l'Activitat Física i de l'Esport
(ACPE)
Lloc: Facultat de Psicologia del Campus Vall d'Hebron (Barcelona)
Data: 11 i 12 de desembre de 1998
Participant(s): PUIG VOLTAS, Jordi
Curs: Aspirant a tècnic d'Esport Base. Modalitat de Futbol. 50 hores
Lloc: Col·legi La Salle Bonanova de Barcelona
Data: gener-març de 1999
Participant(s): PUIG VOLTAS, Jordi
Congrés o grup de treball: Congrés Mundial d'Esport per a tothom
Lloc: Institut Nacional d'Educació Física de Barcelona
Data: 19-22 de desembre de 1998
Participant(s): PUIG VOLTAS, Jordi
Congrés o grup de treball: Congreso de Centros La Salle. Los retos de la educación para el
Siglo XXI
Lloc: Colegio Nuestra Sra. de las Maravillas (La Salle). Madrid
Data: 30 d'abril, 1 i 2 de maig de 1999
Participant(s): PUIG VOLTAS, Jordi
Congrés o grup de treball: Projecte Educatiu de Ciutat. Barcelona. L'Educació és la clau
Lloc: Barcelona - I.M.E.B. Ajuntament de Barcelona. Hotel Feria Palace
Data: abril de 1999
Participant(s): PUIG VOLTAS, Jordi
Congrés o grup de treball: V Jornades de la Salut, l'alimentació i l'esport
Lloc: Barcelona - Hospitals i Fundació Vall d'Hebron
Data: 11-13 de maig de 1999
Participant(s): RIERA, Francesc
Congrés o grup de treball: X Simpòsium de Didàctica de les Ciències Socials, sobre el tema
"Un currículum de Ciencias Sociales para el siglo XXI : qué contenidos y para qué"
Lloc: Universidad de La Rioja, Logroño
Data: 23-26 de març de 1999
209
Participant(s): RIERA, Mariàngels; TARROS, Ramon; GONZÁLEZ AGÁPITO, Josep;
VILANOU, Conrad
Congrés o grup de treball: Seminari interuniversitari d'Història de l'Educació
Lloc: Saifores, Dept. de Teoria i Història de l'Educació de la UB
Data: 18 de novembre de 1998; 17 de març de 1999
Participant(s): RIERA ROMANÍ, Jordi
Congrés o grup de treball: V Congreso Estatal de Intervención Social “Calidad y
responsabilidad compartida: retos del bienestar en el cambio de siglo”
Lloc: Madrid
Data: del 25 al 27 de novembre de 1998
Participants: RIERA ROMANÍ, Jordi
Congrés o grup de treball: Programa Interuniversitari: El pedagog i la pedagoga com a
professionals de formació a les organitzacions
Lloc: Barcelona
Data: 3 de desembre de 1998
Participants: RIERA ROMANÍ, Jordi
Congrés o grup de treball: Jornades sobre “L’Avaluació de la formació a les organitzacions:
cultura de l’avaluació i pràctiques avaluadores”
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna – Barcelona
Data: 18 de desembre de 1998
Participant(s): RIERA ROMANÍ, Jordi
Congrés o grup de treball: Jornades del Fòrum Europeu d’Orientació Acadèmica
(FEDORA): “Les noves necessitats de formació a Europa: els consellers d’orientació, pont
entre les organitzacions i les universitats”
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna – Barcelona
Data: 11 de març de 1999
Participant(s): RIERA ROMANÍ, Jordi
Congrés o grup de treball: Trobada de reflexió al voltant de la metodologia a Blanquerna
Lloc: Centre Martí Codolar – Barcelona
Data: 29 i 30 d’abril de 1999
Participant(s): ROSICH PLA, Cèlia
Congrés o grup de treball: IV Université d’ Été FEDORA
Lloc: Bordeaux ( France)
Data: 20-25 de juliol de 1998
Participant(s): ROSICH PLA, Cèlia
Congrés o grup de treball: Polítiques d’ educació Intercultural a Europa
Lloc: Barcelona. Institut Català de la Mediterrània
Data: febrer a maig de 1999
Participant(s): ROSICH PLA, Cèlia
Congrés o grup de treball: Jornada-Seminari FEDORA 10 anys
Lloc: Barcelona
Data: 11 de març de 1999
210
Participant(s): ROSICH PLA, Cèlia
Congrés o grup de treball: Consell Escolar Municipal i Consell Escolar de districte
Lloc: Ajuntament de Barcelona
Data: curs 1998-99
Participant(s): ROSICH PLA, Cèlia
Congrés o grup de treball: Association Comenius
Lloc: Santarem ( Portugal)
Data: 1-4 d’octubre de 1998
Participant(s): ROSICH PLA, Cèlia
Congrés o grup de treball: Meeting European Teacher Education Network
Lloc: University of Oulu ( Finlàndia)
Data: 26 a 30 de maig de 1999
Participant(s): ROSICH PLA, Cèlia
Congrés o grup de treball: Jornades sobre el programa Socrates
Lloc: Jaén
Data: 25 i 26 de gener de 1999
Participant: SALAVERT, F.
Congrés: FEDORA 10 years
Lloc: Universitat Ramon Llull
Data: març dev1999
Participant: SALVADOR; F.
Congrés: III Coloque de l´Association pour la Recherche Cognitive
Lloc: París
Data: desembre de 1999
Participant: SANTIGOSA, Sergi
Congrés: 12è Congrés Internacional de l’Activitat Física Adaptada
Lloc: INEFC de Barcelona i Lleida
Data: del 4 al 8 de maig de 1999
Participant: SANTIGOSA, Sergi
Referència: Rodajoc. L’experiència dels jocs sense fronteres
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona
Data: del 2 al 6 de novembre de 1999
Participant: SANTIGOSA, Sergi
Referència: Exposició de La Biblioteca de l’Esport Una mostra bibliogràfica i Cartellista
Lloc: Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Dr. Melcior Colet de Barcelona
Data: del 9 de febrer al 31 de març de 1999
Participant: SEGURA, Pere.
Congrés o grup de treball: Second European Workshop for Training Analysts
Lloc: Llangoed Hall, Llyswen, Brecon, Powys, Wales
Data: 28-29 de març
211
Participant(s): SERRANO, Carrasumada
Congrés o grup de treball: III Jornadas Internacionales de Formación. La educación de los
niños sordos: por una integración de calidad en escuelas de modalidad oral
Lloc: Universitat Ramon Llull
Data: 11 i 12 de desembre de 1998
Participant(s): SERRANO, Carrasumada
Congrés o grup de treball: IV Jornades d’Innovació a l’Etapa Educació Infantil
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona
Data: 7-8 de setembre de 1998
Participant(s): SERRANO, Carrasumada
Congrés o grup de treball: III Jornades Internacionales de Logopedia: La intervención en
patologías del lenguaje y del habla
Lloc: Universitat Ramon Llull
Data: 15-17 de maig de 1998
Participant(s): SOLÉ I RESANO, Carme
Congrés o grup de treball: Reunión Interuniversitaria Estatal de Decanos y de Directores de
Facultades y de Escuelas Universitarias con formación de maestros
Lloc: Barcelona. Universitat de Barcelona. Divisió Ciències de l’Educació. Facultat de
Formació del Professorat
Data: 12 i 13 de novembre de 1998
Participant(s): TARRÒS, Ramon
Congrés o grup de treball: X Coloquio de Historia de la Educación. La Universidad en el
siglo XX (España e Iberoamérica). Sociedad Española de Historia de la Educación.
Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Murcia
Lloc: Múrcia
Data: 21-24 de setembre de 1998
Participant(s): TARRÒS, Ramon
Congrés o grup de treball: Seminari de Professors d’Història de l’Educació de diferents
universitats catalanes i la de les Illes Balears
Lloc: Universitat de Barcelona /Universitat Ramon Llull
Data: (trobada bimestral)
Participant(s):VALERO, Jesús; i altres
Congrés o grup de treball: Audició, veu i llenguatge. Entrenament auditiu i veu cantada per a
la millora de la intel·ligibilitat auditiva
Lloc: Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Data: 10 de setembre de 1998 i 21 de desembre de 1998
Participant(s): Amb Núria Baro i Teresa Mercadé
Grup de treball: Traducció i adaptació de la dimensió comunicativa del Mètode
Dimensional Cambrodí, al català
Lloc: Institut de Psicologia Evolutiva. Fundació A.Cambrodí. Tarragona
Data: 21 d'octubre de 1998
212
Participant(s): Amb Núria Baro, Joan Gracia, Teresa Mercadé i Gemma Ribera
Grup de treball. El Mètode Dimensional Cambrodí com a instrument per a l'elaboració dels
Dictàmens Psicopedagògics
Lloc: Institut de Psicologia Evolutiva. Fundació A. Cambrodí. Tarragona
Data: 25 de novembre de 1998
Participant(s): VALERO, J.
Congrés o grup de treball: 5è Simposi sobre l'ensenyament de les ciències de la natura
Lloc: Escola Universitària Politècnica de Manresa
Data: 4-6 de febrer de 1999
Participant(s): VALERO, J.
Congrés o grup de treball: VI European Congres of Psychology
Lloc: Roma
Data: 6 de juliol de 1999
Participant: VENDRELL, Roser
Grup de treball. "Diagnòstic en primera infància", organitzat per la Comissió de formació i
docència de l'Associació Catalana d'Atenció Precoç
Lloc: Seu del Col·legi oficial de Psicòlegs de Catalunya
Data: 30 de gener de 1999
Participant(s): VILAREGUT, Anna
Congrés o grup de treball: “La Coerenza strategica. Una proposta metodologica per il
terapeuta sistemico-relazionale”
Lloc: Centro Affari, Firenze. Itàlia
Data: 27 de març de 1999
Participant(s):VILAREGUT, Anna
Congrés o grup de treball: “Miti familiari e specificità individuali: la terapia tra Identità ed
Appartenenza”
Lloc: Centro Affari, Firenze. Itàlia
Data: 8 de maig de 1999
Participant(s):VILAREGUT, Anna
Congrés o grup de treball: “L’approccio sistemico alle tossicodipendneze: fondamenti teorici
e clinici”
Lloc: Centro di Studi e di Applicazione della Psicologia Relazionale, Prato. Itàlia
Data: 15 de març de 1999
Participant(s):VILAREGUT, Anna
Congrés o grup de treball: “La Terapia familiare delle tossicodipendneze attualità e
prospettive”
Lloc: Sala Convegni, Ordine dei Medici, Roma. Itàlia
Data: 12 de maig de 1999
213
PROJECTES DE RECERCA
Projectes de Recerca: L'educació dels valors: aplicacions en diversos àmbits
(psicopedagògic, clínic, empresarial...)
Investigador principal: ALGUACIL, Montserrat
Altres investigadors: LAGUNA, Encarna; DUART, Josep Mª; POCH, Concepció; GOMIS,
Clara; ESTEBAN, Josep Miquel
Entitat(s) finançadora(es): Fundació Blanquerna, Universitat Ramon Llull
Seminari: Persona i Poesia
Investigador principal o coordinadora: ARUMÍ, Maria
Altres investigadors: Parcerisas, FRANCESC; BADIA, Montserrat; BENITO, Isabel;
MENDEZ, M. Jesús; POLLS, Eulàlia; SARAVIA. Elisabet
Altres col·laboradors: Francesc Torralba, Miquel Desclot
Projectes de Recerca: Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes
Investigador principal: BADIA i CARDÚS, Montserrat
Projectes de Recerca: Construcció Narrativa de la Identitat
Investigador principal: BOTELLA, Lluís
Altres investigadors: ARANDA, Ana M.; CÓRDOBA, Neus; FIGUERAS, Sara;
HERRERO, Olga; PACHECO, Meritxell
Entitat(s) finançadora(es): Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna.
Universitat Ramon Llull
Projectes de Recerca: Metodologies Qualitatives i Quantitatives per a l'Anàlisi de la
Construcció de la Identitat i la Complexitat Cognitiva
Investigador principal: BOTELLA, Lluís
Altres investigadors: GALLIFA, Josep; ARANDA, Ana Maria; CORBELLA, Sergi;
CÓRDOBA, Neus; FIGUERAS, Sara; HERRERO, Olga; PACHECO, Meritxell
Entitat(s) finançadora(es): Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Projectes de Recerca: Neuropsicologia, discapacitat i qualitat de vida. Grup de Recerca
en Neuropsicologia
Investigador principal: BRUNA, Olga
Altres investigadors: GARZÓN, Belén; MACIAS, Cristina; JUNQUE, Carme.
Entitat(s) finançadora(es): Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació
Blanquerna.Universitat Ramon Llull
Entitat(s) col·laboradora(es): Departament de Psiquiatria i Psicobiologia. Universitat de
Barcelona
Projectes de Recerca: Aprendizaje y cultura de genero: la agresión y la violencia dos caras
diferentes de una misma moneda
Investigador principal: BUSQUETS, Dolors
Altres investigadors: HERAS, Pilar; MARIN, Pilar
Entitat(s) finançadora(es): III Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico (Ministerio de Asuntos Sociales)
Entitat(s) col·laboradora(es): Associació de Mestres Rosa Sensat
214
Projectes de Recerca: La actividad metalingüística en la producción de textos escritos.
Investigador principal: CAMPS, Anna
Altres investigadors: CASTELLÓ, Montserrat; GUASCH, Oriol; MILIÁN, Marta; RIBAS,
Teresa
Entitat finançadora: Dirección General de Investigaciones Científicas y Tecnológicas.
DGICYT
Projectes de Recerca: Les representacions mentals de professors i alumnes respecte a les
activitats i els objectius en l’àmbit universitari
Investigador principal: CASTELLÓ, Montserrat
Altres investigadors: MORÓN, Sílvia
Becaris: GUASCH, Teresa; LEDESMA, Joan Carles i LIESA, Eva
Entitat finançadora: Universitat Ramon Llull
Projectes de Recerca: La toma de apuntes en la universidad
Investigador principal: CASTELLÓ, Montserrat
Altres investigadors: MONEREO, Carles
Becaris: GUASCH, Teresa; LEDESMA, Joan Carles i LIESA, Eva
Entitat finançadora: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació
Universitat Ramon Llull
Entitat col·laboradora: Universitat Autònoma de Barcelona
Blanquerna.
Projectes de Recerca: La enseñanza de estrategias de aprendizaje en la Etapa Secundaria
Obligatoria
Investigador principal: CASTELLÓ, Montserrat
Altres investigadors: BADIA, Antoni; BARBERÀ, Elena; MIQUEL, Ester; MONEREO,
Carles
Becaris: GUASCH, Teresa; LEDESMA, Joan Carles i LIESA, Eva
Entitat finançadora: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Universitat Ramon Llull
Entitat col·laboradora: Universitat Autònoma de Barcelona
Projectes de Recerca: La concepción sobre las estrategias de aprendizaje en la Educación
Secundaria
Investigador principal: CASTELLÓ, Montserrat
Altres investigadors: BADIA, Antoni; CASTELLÓ, Montserrat i MIQUEL, Ester
Col·laboradors(es): DONADA, Susanna; FUENTES, Marta; LIESA, Eva; SÀNCHEZ, Sònia
Entitat(s) finançadora(es): Centro de Investigación y Desarrollo Educativos (CIDE)
Projectes de Recerca: La construcció del coneixement en escenaris socioeducatius:
concepcions, estratègies i condicions
Investigador principal: CASTELLÓ, Montserrat
Altres investigadors: CANO, Maribel; LEDESMA, Joan Carles i altres
Entitats(s) finançadora(es): Universitat Ramon Llull
Projectes de Recerca: Representacions mentals d’estudiants i professors pel que fa a les
tasques de seminari
Investigador principal: CASTELLÓ, Montserrat
Altres investigadors: MORÓN, Sílvia
Becaris: GUASCH, Teresa; LEDESMA, Joan Carles i LIESA, Eva
Entitat(s) finançadora(es): Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya
215
Projectes de Recerca: La síndrome del burnout en una població de metges d'Atenció
Primària
Investigador principal: CEBRIÀ, Jordi
Altres investigadors: SEGURA, Jordi i col·laboradors del Grup de Recerca Comunicació &
Salut
Entitat(s) finançadora(es): Ministerio de Sanidad i Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Entitat(s) col·laboradora(es): Servei Català de la Salut i centres proveïdors
Projectes de Recerca: Hàbits de Salut dels estudiants de la Universitat Ramon Llull
Investigador principal: CEBRIÀ, Jordi i SEGURA, Jordi
Altres investigadors: Col·laboradors del Grup de Recerca Comunicació & Salut
Entitat(s) finançadora(es): Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Entitat(s) col·laboradora(es): Universitat Ramon Llull i facultats i escoles de la
Universitat Ramon Llull
Projectes de Recerca: Estudi de Mercat / Can Caralleu
Investigador principal: CHAMARRO, Ander; SABARTÉS, Núria; SEGURA, Jordi
Altres investigadors: MONTAGUT, Gemma; NARBONA, Gemma
Entitat(s) col·laboradora(es): SAEL (Universitat Ramon Llull) i Facultat de Psicologia i
Ciències de l'Educació Blanquerna (Universitat Ramon Llull)
Projectes de Recerca: El paper de les regions en la nova política d’educació i formació per a
la integració europea
Investigador principal: COMPANY, Frederic J
Altres investigadors: ALGUACIL, Montserrat; MACIÀ, Conxa; TARRÓS, Ramon;
ROSICH, Cèlia; PONT, Josep; CAÑAS, Eva; CODÓ, Mireia
Entitat(s) finançadora(es): Comissió Europea (DG XIII) – en tràmit Entitat(s) col·laboradora(es): Universitats de cinc països europeus
Projectes de Recerca: Responsabilidad e identidad
Investigador principal: CRUZ, Manuel
Altres investigadors: PIASTRO, Julieta; BIRULES, Fina; AGUILERA, Antonio; LOPEZ
PETIT, Santiago; GUTIÉRREZ, Román
Entitat(s) col·laboradora(es): Universitat de Barcelona i Universitat Ramon Llull
Projectes de Recerca: Qüestions toxicològiques i epidemològiques de contaminació amb
metals pesats en la infància
Investigador principal: DRASCH, Gustav (Universitat de Múnic, Alemanya)
Altres investigadors: BOESE-O'REILLY, Stephan (Universitat de Múnic); OBERST,
Ursula (Universitat Ramon Llull)
Entitat finançadora: Govern autònom de Caríntia (Àustria)
Entitats col·laboradores: Universitat de Múnic
Projectes de Recerca: Facultat Saludable
Investigador principal: ESCODA, Joan Josep
Altres investigadors: ORO, Ignasi; OLIVÉ, Dolors; CABRÉ, Marta; TOMÁS, Antoni;
MARTORELL, Eduard; MARQUILLES, Pietat
Entitat(s) finançadora(es): Fundació Blanquerna i altres
216
Projectes de Recerca: Vers el nostre model d’infermeria
Investigador principal: FABRE, Miquel
Altres investigadors: PEREZ, Isabel
Entitat(s) finançadora(es): Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna
Projectes de Recerca: Grup de recerca en Intervencions Psicosocials en pacients psicòtics
crònics
Investigador principal: FARRIOLS, Núria
Altres investigadors: POLO, Yolanda; BOTELLA, Lluís; PACHECO, Meritxell; RAMOS,
Montse; FERNANDEZ, Maria; JULIÀ, Jordi; ANGLÈS, Núria
Entitat(s) finançadora(es): Fundació Blanquerna, Universitat Ramon Llull
Entitat(s) col·laboradora(es): Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna,
Universitat Ramon Llull; Servei de Psiquiatria del CSM de Mataró (PASS)
Projectes de Recerca: La quantificació dels fenòmens físics a l'adolescència
Investigador principal: GALLEGO, Carlos
Entitat(s) col·laboradora(es): Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna.
Universitat Ramon Llull
Projectes de Recerca: Estudio longitudinal de las representaciones en el proceso de
maternidad (Tesi doctoral)
Investigador principal: GARCIA-DIE MUÑOZ, MªTeresa
Projecte de Recerca: Relacions de Gènere i Acció Arquetipal, situació en el món occidental
Investigador principal: GASSOL i CASTELLS, Anna
Altres investigadors: SEGURA, Pere
Entitat col·laboradora: SEPA (Societat Espanyola de Psicologia Analítica)
Projectes de Recerca: L’Educació Especial a Catalunya en els darrers 25 anys
Investigador Principal: GINÉ, Climent
Altres investigadors: ALOMAR, Elisabeth; DALMAU, Mariona; FONTANET, Annabel;
GARCIA-DIÉ, Mª Teresa; PALAU, Rosa; PRO, Maite; SOLÉ, Carme; CODÓ, Mireia;
FRANCO, Ismael
Projectes de Recerca: Discapacitat i qualitat de vida: aspectes educatius
Investigador principal: GINÉ, Climent
Altres investigadors: ALOMAR, Elisabeth; DALMAU, Mariona; GARCIA-DIE, Mª
Teresa; PRO, Maite; PALAU, Rosa; SOLÉ, Carme; FRANCO, Ismael; CODÓ, Mireia
Entitat(s) finançadora(es): Blanquerna
Projectes de Recerca: Seminari de Professors d’Història de l’Educació
Investigador principal: GONZÁLEZ-AGÀPITO; Josep (UB)
Altres investigadors: TARRÒS, Ramon; i altres professors d’Història de l’Educació de
diferents universitats catalanes i la de les Illes Balears
Entitat(s) finançadora(es): Universitat de Barcelona
Projectes de Recerca: Educació Matemàtica i context
Investigador principal: GORGORIO, Núria
Altres investigadors: DEULOFEU, Jordi; COMAS, Núria
Entitat(s) finançadora(es): Ajuts a grups emergents UAB
217
Projectes de Recerca: La presa d’apunts en els estudiants de Secundària
Investigador principal: GUASCH, Teresa
Directora de Tesi: CASTELLÓ, Montserrat
Entitat finançadora: Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya
Títol: Análisis de Narrativas con Apoyo Computerizado:Fundamentos Conceptuales,
Metodológicos y Aplicación a una Narrativa del Duelo
Investigadora: HERRERO, Olga
Director del treball: BOTELLA, Lluís
Lloc de realització: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Universitat
Ramon Llull
Entitat Finançadora: Ministerio de Educación y Cultura
Projectes de Recerca: L'anàlisi del discurs "esquizofrènic" i les seves aplicacions en
rehabilitació psicosocial
Investigador principal: LAGUNA, Encarna
Altres investigadors: VILLEGAS, Manuel; OBIOLS, Joan; FARRIOLS, Núria;
PACHECO, Meritxell; POLO, Yolanda; RODRÍGUEZ, Imma; MOYA, Josep; TURULL,
Nora
Entitat(s) finançadora(es): Fundació Blanquerna, URL; Àrea de Salut de l'Ajuntament de
Rubí
Entitat(s) col·laboradora(es): Centre de Dia de Rubí; Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona; Hospital Parc Taulí de Sabadell; PASS de Mataró
Projecte de Recerca: Aplicacions psicopedagògiques del teatre i educació en valors. Una
programació a l’eix transversal del currículum
Investigador principal: LAGUNA, Encarna
Altres investigadors: RIERA ROMANÍ, Jordi (supervisor)
Entitat(s) finançadora(es): Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Subdirecció General de Formació Permanent
Projectes de Recerca: LEDESMA, Joan Carles
Investigador principal: Les concepcions de les alumnes i els alumnnes i les seves turores i
tutors de pràctiques en relació a la Formació en Centres de Treball (FCT)
Directora de Tesi: CASTELLÓ, Montserrat
Entitat finançadora: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna.
Universitat Ramon Llull
Projectes de Recerca: Les concepcions del professorat de Secundària sobre les dificultats
d’aprenentatge
Investigador principal: LIESA, Eva
Directora de tesi: CASTELLÓ, Montserrat
Entitat(s) finançadora(es): Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya
Projectes de Recerca: El diàleg interreligiós
Investigador principal: MARÍN , Francesc – Xavier
Altres investigadors: CABIÉ, Maite; NAVARRO, Àngel Jesús; ROSICH, Cèlia;
STAMATOPOL, Mona
Entitat(s) finançadora(es): GERFEC – ERASMUS
Entitat(s) col·laboradora(es): Grup Kyliòs (La Salle)
218
Projectes de Recerca: Hacia un perfil de la competencia en escritura de los estudiantes
chilenos (FONDECYD)
Investigador principal: MARINKOVICH, Juanita
Assessor Internacional: CASTELLÓ, Montserrat
Entitat finançadora: Ministerio de Educación Chileno (MINEDUC)
Entitat col·laboradora: Universidad Católica de Valparadiso
Projectes de Recerca: Antropologia de la vulnerabilitat
Investigador principal: MELICH, Joan Carles
Altres investigadors: DUCH, Lluís; TORRALBA, Francesc; MARIN, Xavier
Entitat(s) finançadora(es): Càtedra Blanquerna, Universitat Ramon Llull
Projectes de Recerca: Diagnósstico en grupos por técnicas computerizadas. Se han
confeccionado tres test.
Investigador principal: MOLIST, Eduard
Altres investigadors: VENDRELL, Esteban
Entitat(s) finançadora(es): No se ha solicitado ninguna subvención
Entitat(s) col·laboradora(es): UB
Projectes de Recerca: Modelos y operaciones en el pensamiento lógico-matemático y en el
pensamiento moral
Investigador principal: MORENO MARIMÓN, Montserrat
Altres investigadors: LEAL, Aurora: GALLEGO, Carlos
Entitat(s) finançadora(es): DGICYT
Projectes de Recerca: Detecció de dificultats en les tasques d'Avaluació Interna a les
escoles d'Educació Infantil i Primària de Barcelona-Ciutat
Investigador principal: ORÓ BADIA, Ignasi
Entitat(s) finançadora(es): Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
(Llicència d'Estudis Retribuïda incloses en el Pla de Formació Permanent del Professorat)
Projectes de Recerca: Mesura de la qualitat de les relacions de parella (marital quality)
Investigador principal: PEREZ TESTOR, Carles
Altres investigadors: CASTILLO, Josep A; PALLARES, Maria
Entitat(s) finançadora(es): Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Projectes de Recerca: Revisió de l'impacte del divorci en els fills
Investigador principal: PEREZ TESTOR, Carles
Altres investigadors: CASTILLO, Josep A; PALACÍN, Anna
Entitat(s) finançadora(es): Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Projectes de Recerca: L’emergència de les capacitats metalingüístiques en la interacció
comunicativa infantil
Investigador principal: PERINAT, Adolfo
Altres investigadors: IVERN, Ignasi; NAVARRO, Isabel; MUN MAN SHUM, Grace i
CONDE, Ángeles
Entitat(s) col·laboradora(es): Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Ramon
Llull i Universidad de Huelva
219
Projectes de Recerca: Diversitat i Multiculturalitat
Investigador principal: PIASTRO, Julieta
Altres investigadors: FIGUERAS, Sara; DOMÈNECH, Josep Mª; CASANOVAS, Dolors;
GASSOL, Anna
Entitat(s) col·laboradora(es): Universitat Ramon Llull
Projecte de Recerca: Anàlisi de la contratransferència en la relació d’ajuda hospitalària. ARAH
Investigador principal: PONSA i MASANA, Myriam
Altres investigadors: SEGURA, Pere
Projectes de Recerca: L’Avaluació Estandarditzada dels Aspectes Psicològics Afectats pel
Dèficit d'Hormona del Creixement en Adults
Investigador principal: PRIETO RODRÍGUEZ, Lluís
Altres investigadors: ALONSO CABALLERO, Jordi
Entitat(s) finançadora(es): Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna.
Entitat(s) col·laboradora(es): Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM); Institut de
Salut Pública de Catalunya (ISP)
Projectes de Recerca: Desarrollo de un Cuestionario adaptativo computerizado para la
evaluación de la calidad de vida en pacientes con Somnolencia Excesiva
Investigador principal: PRIETO, Lluís
Altres investigadors: PEREZ TESTOR, Carles; OBERST, Úrsula; FARRIOLS, Núria;
FABRÉ, Miquel; ECHEVARRÍA, Ramon; ESTIVILL, Eduard; ROMERO, Odile; MAYOS,
Mercedes; RODRIGUEZ, M. Lourdes; VIDAL, Sílvia
Entitat(s) finançadora(es): FIS
Projectes de Recerca: Estat actual dels centres escolars davant la implementació de la
Reforma
Investigador principal: PRO, Maite
Altres investigadors: RIERA, Mariàngels; NADAL, Rosa; ÀLVAREZ, Isabel;
GUTIÉRREZ, Rosa; SOLDEVILA, Montse
Entitat(s) finançadora(es): Blanquerna
Projectes de Recerca: Emergències receptives i expressives en l'adquisició del llenguatge en
infants amb autisme
Investigador principal: PUCHE, Asun
Altres investigadors: GARCÍA, Andrés
Projectes de Recerca: Programa d'Orientació i Assessorament Esportiu per a alumnes en
edat escolar en el moment d'escollir un itinerari esportiu
Investigador principal: PUIG i VOLTAS, Jordi
Entitat(s) finançadora(es): Col·legi La Salle Bonanova
Entitat(s) col·laboradora(es): Col·legi la Salle Bonanova, Ed. INDE, Blanquerna
Projectes de Recerca: Programa d'educació i Formació Olímpica per Internet
Investigador principal: PUIG i VOLTAS, Jordi (Director Acadèmic)
Equip Investigador: Dr. Miquel de Moragas (Director General), Ana Belén Moreno
(Coordinadora) i equip de treball del Centre d'Estudis Olímpics (UAB)
Entitat(s) finançadora(es): Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la Universitat
Autònoma de Barcelona
Entitat(s) col·laboradora(es): Blanquerna, Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la
Universitat Autònoma de Barcelona, Comitè Olímpic Internacional, Col·legi La Salle
Bonanova de Barcelona. Estat Actual: En procés de realització
220
Projectes de Recerca: Característiques i dades reals sobre les activitats realitzades en
horari no formal en un centre escolar determinat
Investigador principal: PUIG i VOLTAS, Jordi
Entitat(s) finançadora(es): Col·legi La Salle Bonanova de Barcelona
Entitat(s) col·laboradora(es): Blanquerna. Estat Actual: En procés de formulació de les
conclusions
Projectes de Recerca: La formació inicial dels mestres d'Educació Primària en Didàctica
de les Ciències Socials : un estudi de cas (Projecte de Tesi doctoral)
Investigador principal: RIERA, Francesc
Projectes de Recerca: Grup de Recerca en Pedagogia Social, de la Facultat de Psicologia i
Ciències de l’Educació Blanquerna. Anàlisi i interpretació de l’impacte de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) en tot l’àmbit socioeducatiu
Investigador principal: RIERA ROMANÍ, Jordi
Altres investigadors: PINEDA, Pilar; SARRADO, Joan Josep
Projectes de Recerca: Anàlisi de la intervenció educativa en alumnes amb trastorns de
llenguatge. Grup de recerca sobre atenció a la diversitat
Investigador principal: RUIZ, Robert
Altres investigadors: VALERO, J.; ROCA, R.; BUSCART, T.
Entitat(s) finançadora(es): Universitat de Vic
Projectes de Recerca: Elaboració i anàlisi de proves psicomètriques per a l'organització i
memòria visual
Investigador principal: SALAVERT, Francina
Altres investigadors: SALVADOR, Francesc; BARCELÓ; Marilén
Projectes de Recerca: Categorització d'escenes naturals
Investigador principal: SALVADOR, Francesc
Altres investigadors: SALAVERT, Francina; BARCELÓ, Marilén
Projectes de Recerca: Projecte Emetyst: Estudi Multicèntric d’Avaluació de Tractaments i
Seguiment de Toxicòmans
Investigador principal: SÁNCHEZ-CARBONELL, Xavier
Altres investigadors: SEUS, Laura; PRIETO, Luis
Projectes de Recerca: Projecte CIDRO: cinema i drogues
Investigador principal: SÁNCHEZ-CARBONELL, Xavier
Altres investigadors: SEUS, Laura
Projectes de Recerca: Juicios y razonamientos sobre transgresiones morales
Investigador principal: SASTRE, Genoveva
Altres investigadors: BUSQUETS, Dolors
Entitat(s) finançadora(es): DGIDYT (Ministerio de Educación y Ciencia)
Entitat(s) col·laboradora(es): Universitat de Barcelona
Projectes de Recerca: Aspectes psicològics en l'acció dels àrbitres de basquetbol
Investigador principal: SEGURA, Jordi
Altres investigadors: MORA, Nati; VIRGILI, Carles; BARRERA, Sergi; COLL, Mònica;
MONTAGUT, Gemma i ALBERT , Marta
Entitat(s) finançadora(es): Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna i
Federació Catalana de Basquetbol
221
Projectes de Recerca: Influència social en l'esport escolar
Investigador principal: SEGURA, Jordi
Altres investigadors: BERENGÉ, Joan; CHAMARRO, Ander
Entitat(s) col.laboradora(es): Consell de l'Esport Escolar de Barcelona
Projectes de Recerca: Estudi psicològic de l'esportista lesionat medular
Investigador principal: SEGURA, Jordi; NOBLEJAS, Mª Angeles
Altres investigadors: MONTAGUT, Gemma; NARBONA, Gemma; MORA, Nati;
ARCARONS, Marga; MARTÍNEZ, Oriol
Entitat(s) finançadora(es): Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Entitat(s) col·laboradora(es): Asociación Española de Logoterapia
Projectes de Recerca: Persona i nacionalisme
Investigador principal: SEGURA, Pere
Altres investigadors: ARUMÍ, Maria; FABRÉ, Miquel; GARRETA, Francesc; OLIVÉ,
Dolors; VINYAMATA, Eduard
Entitat(s) finançadora(es): Càtedra Blanquerna, Universitat Ramon Llull
Projecte de recerca: Aplicacions diagnòstiques de l’atribució de color i estudis de logograma
Investigador principal: SEGURA, Pere
Entitat col·laboradora: BHIP Biologia humana i Psicologia
Projectes de recerca: L’adquisició del número
Investigador principal: SERRANO, Carrasumada
Altres investigadors: VENDRELL, Roser; RIBERA, Gemma; MONTSERRAT, Mª Isabel
i CABALLÉ, Cristòbal
Entitat(s) col·laboradora(es): Universitat Ramon Llull i Institut de Psicologia Evolutiva
(IPE) Fundació A. Cambrodi
Projectes de recerca: Grup d’investigació en sordeses i trastorns en l’adquisició del
llenguatge (GISTAL)
Investigador principal: SILVESTRE, Núria
Altres investigadors: SERRANO, Carrasumada; CAMBRA, Cristina; LABORDA,
Cristina; MIES, Àngels; RAMSPOTT, Ana; ROSICH, Núria; VALERO, Jesús
Entitat(s) finançadora(es): Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Projectes de Recerca: "La evolución psíquica de las personas afectadas por déficit
auditivo: algunos aspectos de su desarrollo socioafectivo"
Investigador principal: SILVESTRE, Núria
Altres investigadors: J. VALERO, C. SERRANO, A. RAMSPOTT
Entitat(s) finançadora(es): DGICYT amb el núm. de Projecte PB 94/0703
Entitat(s) col·laboradora(es): Departament d'Ensenyament
Projectes de recerca: Grup de recerca en veu, audició i llenguatge
Investigador principal: VALERO, Jesús
Altres investigadors: SERRANO, Carrasumada; CASANOVAS, Cori; CAPDEVILA,
Reina; DELGADO, Maribel; RALLO, Lucrecia; SANCHEZ, Dolors; VILA, Josep Mª.
Entitat(s) finançadora(es): Universitat Ramon Llull
222
Projectes de Recerca: Entrenament auditiu, música i veu cantada com a procediments per
a la millora de la qualitat vocal en infants sords
Investigador principal: Jesús Valero
Altres investigadors: CASANOVA, Cori; CAPDEVILA, Reina; DELGADO, Maribel;
SÁNCHEZ, Dolors
Entitat(s) finançadora(es): Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna de
la Universitat Ramon Llull
Entitat(s) col·laboradora(es): Fundació Widex Barcelona
Projectes de Recerca: La capacitat lógico-representativa dels nens amb S. Down. Període
de 2-4 anys
Investigador principal: VENDRELL, Roser (tesi doctoral)
Entitat(s) finançadora(es): Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna.
Universitat Ramon Llull
Entitat(s) col·laboradora(es): Llars d'infants municipals de Vilafranca del Penedès i el
centre ONA d'Atenció Precoç de Tarragona
Projectes de Recerca: Projecte CLIFAD: clima familiar i drogodependències
Investigador principal: VILAREGUT, Anna
Altres investigadors: PÉREZ-TESTOR, Carles; SÁNCHEZ-CARBONELL, Xavier
Projectes de Recerca: Característiques estructurals i dinàmiques de les famílies amb un fill
drogodependent
Investigador principal: VILAREGUT, Anna
Projectes de Recerca: Desarrollo de un campus virtual de la comunicación en el marco de
una educación bimodal
Investigador principal: VILLANUEVA, José Antonio (Universitat Autònoma de
Barcelona)
Altres investigadors: YÁBAR, José Manuel; BARBERÁ, Pere Lluís; ESTAÚN, Santiago;
HERNÁNDEZ ENCUENTRA, Eulàlia
Entitat(s) finançadora(es): DGICYT
223
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
1. LLIBRES
Autors: ALGUACIL, Montserrat i d’altres
Títol: Tutoria: ESO – 1r
Referència editorial: Editorial Claret, 1998. Barcelona
Autors: ALGUACIL, Montserrat i d’altres
Títol: Tutoria: ESO –2n
Referència editorial: Editorial Claret, 1998. Barcelona
Autors: ALGUACIL, Montserrat i d’altres
Títol: Tutoria: ESO –3r
Referència editorial: Editorial Claret, 1998. Barcelona
Autors: ALGUACIL, Montserrat i d’altres
Títol: Tutoria: ESO –4t
Referència editorial: Editorial Claret, 1998. Barcelona
Autors: AMAT CRESTÍ, T.; GUANYABENS CASARRAMONA, M.; MARTÍNEZ
CELDRAN, E.; NAVARRO RUIZ, M. I.; ROIG MIRABET, E.
Títol: Lingüística
Referència editorial: Col. Logopedia. Ed. Masson, 1998. Barcelona
Autors: BARBERÀ, Elena; CASTELLÓ, Montserrat; MONEREO, Carles i PÉREZ, M.
Lluïsa
Títol: Tomar apuntes: un enfoque estratégico
Referència editorial: Ed. Visor, 1999. Madrid
Autors: BASSOLS, Mireia; CASTELLÓ, Montserrat; MONEREO, Carles; MIQUEL,
Esther
Títol: Instantànies. Projectes per atendre a la diversitat
Referència editorial: Ed. Edicions 62, 1998. Barcelona
Autor(s): BRUNA, Olga; JUNQUÉ, Carme; MATARÓ, Maria
Títol: Traumatismos craneoencefálicos. Una aproximación desde la Neuropsicología y la
Logopedia. Guía práctica para profesionales y familiares
Referència editorial: Barcelona: Masson, 1998
Autor(s): BRUNA, Olga; DEAÑO, Manuel; MOLINA, Santiago; SINUES, Antonio,
PUYUELO, Miquel
Títol: El fracaso en el aprendizaje escolar (II). dificultades específicas de tipo
neuropsicológico: dislexia, disgrafia, discalculia, disfasia
Referència editorial: Málaga: Ed Aljibe, 1998
Autor(s): CABIÉ MATHIEU, Maite
Títol: Qüestions a l'aula
Referència editorial: Ed. Edebé, Barcelona 1999
224
Autor(s): CABRÉ, Victor
Títol: Escenoterapia. A Poveda, L. Teatro Oculto
Referència editorial: Instituto para el desarrollo integral, 1998. Sant Quirze del Vallés
Autor(s): CAMÚS, Immaculada; CODÓ, Mireia i LIESA, Eva
Títol: Com érem, com som
Referència editorial: Eines d’orientació per al professorat,
d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya
1999.
Departament
Autora: CASTELLÓ, Montserrat
Títol del capítol: El conocimiento que tienen los alumnos sobre la escritura
Referència: POZO, J. I. i MONEREO, C. (Coord.) Aprendizaje estratégico. Madrid:
Santillana, 1999. Pàg. 197 a 218
Autor(s): ESCODA, Joan Josep; BOADA, Mercè; TÀRRAGA, Lluís, (et al.)
Títol: Volver A Empezar: Proyección de la Estimulación Cognitiva para pacientes con
Alzheimer
Referència editorial: Ed. Glosa, 1999. Barcelona
Autor(s): FARRIOLS, Núria; JULIÀ, Jordi; LAGUNA, Encarna; OBIOLS, Joan;
PACHECO, Meritxell; POLO, Yolanda; RODRÍGUEZ, Immaculada; VILLEGAS, Manel
Títol: L'Anàlisi del discurs "esquizofrènic": Aplicacions en rehabilitació psicosocial
Referència editorial: Edicions de la Diputació de Barcelona, 1999. Barcelona
Autor(s): GIMÉNEZ, Toni
Títol: Cançons de números / Cançons de noms (Cassette + cançoner)
Referència editorial: L'Escola de Cançó, 1998
Autor: GIMÉNEZ, Toni
Títol: Cançons d'instruments / Cançons d'aliments (Cassette + cançoner)
Referència editorial: L'Escola de Cançó, 1998
Autor(s): GINÉ, C.
Títol: Managing Assessment Procedures
Referència editorial: A Alan Dyson, coord. “The Inclusive Education Dossier”. UNESCO
(París)
Autor(s): GUASCH, T.
Títol : Estrategias y procedimientos de aprendizaje
Referència editorial: En: MONEREO, C. (coord). Las estrategias de enseñanza y
aprendizaje. Ed. Cuadernos de Pedagogía, 1999. Barcelona
Autor(s): LAGUNA, E.
Títol: El taller de teatre: una programació per a la immersió tardana en llengua catalana.
En Arnau, J. i Artigal, J.M. (eds.) Els programes d'Immersió: una perspectiva europea
Referència editorial: Barcelona, 1998. Publicacions de la Universitat de Barcelona
Autor(s): MARTORELL, Eduard; VALLMITJANA, Isabel
Títol: Els petits científics (per quatre i cinc anys, en català i castellà)
Referència editorial: EDB, 1999. Barcelona
225
Autor (s): PELEGRINA, Manel; SALVADOR, Francesc
Títol: La investigación experimental en psicologia: Fundamentos y técnicas
Referència editorial: Ed. Aljibe, 1999.Màlaga
Autor(s): PIASTRO, Julieta
Títol: "Identidades en movimiento", en: Tolerancia o Barbarie
Referència editorial: Ed. Gedisa, 1998. Barcelona
Autor(s): RIART, Joan
Títol: VII El modelo de Programas. En Bisquerra (Coord.) Modelos de orientación e
intervención psicopedagógica. (pàg. 85-102)
Referència editorial: Ed. Praxis 1998. Barcelona
Autor(s): RIART, Joan (Coord.)
Títol: La tutoría: de la reflexión a la práctica
Referència editorial: Ed. EUB. Barcelona, 1999
Autor(s): RIERA i FIGUERAS, M. Àngels
Títol: L'avaluació formativa a AAVV (1999) L'avaluació educativa
Referència editorial: Centre Cultural Pineda. 1999. L'Hospitalet del Llobregat
Autor(s): ROSICH, Núria; SERRANO, Carrasumada
Títol: Las adquisiciones escolares. El aprendizaje de las matemáticas. En Sordera.
Comunicación y aprendizaje
Referència editorial: Masson, SA; 1998. Barcelona
Autor(s): SOBRADO, Luis i altres
Títol: Orientación e Inserción socio-profesional
Aportació de Frederic J. COMPANY: Les Institucions de la Unió Europea i les políliques,
programes i recursos per a l’orientació i la formació professional
Referència editorial: Ed. Estel/Univ.Santiago de Compostela, 1999, Barcelona
2. ARTICLES EN REVISTES O MONOGRAFIES
Autor(s): AARONSON NK.; APOLONE G.; BECH P.; BRAZIER J.; BULLINGER M.;
GANDEK B.; KAASA S.; KOSINSKI M.; LEPLÈGE A.; PRIETO L.; SULLIVAN M.;
WARE JE
Títol: The factor structure of the SF-36 Health Survey in 10 countries: results from the
IQOLA project
Referència: J Clin Epidemiol 1998; 51: pàg. 1159-1165
Autor(s): AARONSON NK.; APOLONE G.; BRAZIER J.; BULLINGER M.; GANDEK
B.; KAASA S.; KOSINSKI M.; LEPLÈGE A.; PRIETO L.; SULLIVAN M.;
THUNEDBORG K.; WARE JE
Títol: The equivalence of SF-36 summary Health Scores estimated using standard and
country-specific algorithms in 10 countries: results from the IQOLA project
Referència: J Clin Epidemiol 1998; 51: pàg.1167-1170
226
Autor(s): AARONSON NK.; APOLONE G.; BJORNER JB.; BRAZIER JE.; BULLINGER
M.; GANDEK B.; KAASA S.; LEPLÈGE A.; PRIETO L.; SULLIVAN M.; WARE JE
Títol: Cross-validation of item selection and scoring for the SF-12 Health Survey in nine
countries: results from the IQOLA project
Referència: J Clin Epidemiol 1998; 51:pàg. 1171-1178
Autors: ALGUACIL, Montserrat, POCH, Conxa; DUART, Josep Maria
Títol: Els valors en la formació dels tècnics de l’esport
Referència: Quaderns didàctics, núm. 10, 1998. Pàg. 69-72
Autor(s): ALONSO J.; PRIETO L.
Títol: A propósito del uso del análisis factorial en la evaluación de la equivalencia
transcultural de cuestionarios
Referència: Med Clin (Barc) 1998; 110:pàg. 717-718
Autor(s): ALONSO J.; CASADO A, PRIETO L
Títol: El tamaño del efecto de la diferencia entre dos medias: ¿estadísticamente
significativo o clínicamente relevante?
Referència: Med Clin (Barc) 1999; 112: pàg. 584-588
Autor(s): ALONSO J.; ANTÓ JM; BROQUETAS JM; FERRER M; PRIETO L, ROCA J.;
SERRA-BATLLE J.; VILAGUT G, for the Quality of Life in COPD Study Group
Títol: Testing the measurement properties of the Spanish version of the SF-36 Health
Survey among male patients with chronic obstructive pulmonary disease
Referència: J Clin Epidemiol 1998; 51: pàg. 1087-1094
Autor(s): ALONSO J.; BARRIO G.; DE LA FUENTE L.; PRIETO L.; REGIDOR E.;
RODRÍGUEZ C
Títol: Valores poblaciones de referencia de la versión española del cuestionario de salud
SF-36
Referència: Med Clin (Barc) 1998; 111: pàg. 410-416
Autor(s): ALONSO J.; ANTÓ JM; FERRER M.; PRIETO L.
Títol: Comparison of outcome measures in patients with COPD
Referència: Thorax 1998; 53: pàg. 813
Autor(s): ANGLÈS, Núria.; BOTELLA, Lluís; FARRIOLS, Núria; RAMOS, Montse;
FERNÁNDEZ, Maria; POLO, Yolanda
Títol: Efectividad de una intervención psicosocial en pacientes psicóticos crónicos
Referència: Actas Luso-españolas de Neurología, Psiquiatría y Ciencias Afines, núm. 26,
pàg.39
Autora: ARUMÍ, Maria
Títol: Poètica i Pedagogia
Referència Editorial: Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació ALOMA, núm. 04
Autora: ARUMÍ, Maria
Títol: Aspecte lúdic del relat en funció del joc d’escacs. Una estratègia cognitiva
Referència Editorial: ARTS BREVIS
227
Autor(s): BARCELÓ, Marilén; SALAVERT, Francina; SALVADOR, Francesc
Títol: La investigación científica como paràmetro bàsico de la formación universitaria:
Una experiència educativa
Referència: Educares, núm. 2, 1999, pàg. 43 a 50
Autor(s): BARCELÓ, Marilén; SALAVERT, Francina; SALVADOR, Francesc
Títol: Categorització i cognició ambiental: Tipicitat dels elements de la categorització
"parc urbà"
Referència: Aloma, núm. 2
Autor(s): BOTELLA, Lluis.
Títol: Reconstrucción narrativa y ciclo vital: Una aproximación desde la psicoterapia
constructivista
Referència: En J. García, M. Garrido y L. Rodríguez (Eds.) Personalidad, procesos
cognitivos y psicoterapia: Un enfoque constructivista. (pàg. 181-201). Madrid: Fundamentos
Autor(s): BOTELLA, Luís; FIGUERAS, Sara
Títol: La evolución de la revolución: el reto de la educación en el contexto cultural
posmoderno
Referència: Educares, 2, 1999, pàg. 27-36
Autor(s): BRUNA, Olga; JUNQUÉ, Carme; MATARÓ, Maria
Títol: Family needs of information about the consequences of traumatic brain injury and
their relationship to the perceived physical, emotional and cognitive changes
Referència: Brain Injury, 1997; 11 (4): pàg. 251-258
Autor(s): BRUNA, Olga; MATARÓ, Maria; MUÑOZ, Juan Manuel; FERNANDEZ, Sara;
JUNQUÉ, Carme; PRIGATANO, George
Títol: Initial disturbances of consciousness and resultant impaired awareness in spanish
patients with traumatic brain injury
Referència: Journal of Head Trauma Rehabilitation, 1998; 13(5): pàg. 29-38
Autor(s): BRUNA, Olga; GARZÓN, Belén; JUNQUÉ, Carme
Títol: Alteraciones de la comunicación en pacientes afectados por traumatismo
craneoencefálico
Referència: Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 1999; XIX(2): pàg. 69-81
Autor(s): BUSQUETS, Dolors
Títol: Educación integral y desarrollo curricular
Referència: Cuadernos de Pedagogía. Monogràfic. 1998
Autor(s): CABRÉ, V., CASTILLO, J.A., OLARAN, I., SALAMERO, M.; SUNYER, M.
Títol: Evaluación del factor adaptación en un grupo de escenoterapia
Referència: Clínica y Análisis Grupal, núm. 78, 1998, pàg. 295 a 302
Autor(s): CANO, Maribel
Títol: 2º Simposio Nacional de Logopedia: Formación y Profesión. El logopeda como
especialista en todo aquello que hace referencia a procesos comunicativos
Referència: Boletín de A.L.E. (Asociación de Logopedas de España), vol. 2, núm. 2-3-4,
1998, pàg. 10-12
228
Autors: CARRETERO, Reyes; CASTELLÓ, Montserrat; MONEREO, Carles; GÓMEZ,
Isabel y PÉREZ, Maria Lluïsa
Títol del capítol: Toma de apuntes en estudiantes universitarios: descripción de las
condiciones en un escenario específico
Referència: POZO, J. I. i MONEREO, C. (Coord.) Aprendizaje estratégico. Madrid:
Santillana, 1999, pàg. 219 a 236
Autor(s): CASADO A.; LAMARCA R.; PRIETO L.
Títol: La evaluación de la fiabilidad en las observaciones clínicas: el coeficiente de
correlación intraclase
Referència: Med Clin (Barc) 1998; 110: pàg. 142-145
Autor(s): CASANOVA, Cori
Títol: Voix et mouvement. Aplication a la reeducactiondes profesionels de la voix.
Referència: European Reveu of ENT, 1999
Autor(s): CASTELLÓ, Montserrat
Títol: ¿Cómo leemos?
Referència: Educación y Biblioteca
Autor(s): FABRE, Miquel.
Títol: una aproximació a la fisiologia del dolor
Referència: Aloma, núm. 3, 1999
Autor(s): FABRE, Miquel
Títol: Temps serà temps
Referència: Aloma, núm. 4, 1999
Autor(s): FIGUERAS, Sara ; HERRERO, Olga
Títol: Constructivismo: Eterno redescubrimiento
Referència: Educares, 2, pàg. 133-134
Autor(s): FIGUERAS, Sara ; HERRERO, Olga
Títol: Benvinguts al constructivisme
Referència: Aloma, 2, pàg. 118-119
Autor(s): FIGUERAS, Sara; HERRERO, Olga
Títol: Revisión de Botella, L., y Feixas, G. Teoría de los constructos personales:
aplicaciones a la práctica psicológica
Referència: Aloma, 2, 1998, pàg. 118-119
Autor(s): FIGUERAS, Sara
Títol: Tolerancia o barbarie (revisión de Cruz, M. (Com.), Tolerancia o barbarie).
Referència: Aloma, 3, 1998, pàg. 137-139
Autor(s): GALLEGO, Carlos
Títol: Lógica, sensibilidad y matemáticas
Referència: Cuadernos de Pedagogía, Monográfico "Inteligencia y Afectividad" núm. 271,
1998, pàg. 38-49
229
Autor(s): GALLEGO, Carlos
Títol: Por los caminos de la inteligencia.
Referència: Cuadernos de Pedagogía, Monográfico "Inteligencia y Afectividad" núm. 271,
1998, pàg. 56-60
Autor(s): GALLIFA, Josep
Títol: Breus notes sobre el sistema universitari al EUA
Referència: Butlletí Blanquerna, núm. 35, gener. Curs 98/99
Autor(s): GALLIFA, Josep
Títol: La Intel·ligència Emocional
Referència: Revista Papers, núm. 21, juny 1999
Autor(s): GARRETA, Francesc
Títol: Demà és festa?
Referència: Aloma, núm. 2, 1998, pàg. 25 a 31. Revista de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna
Autor: GIMÉNEZ, Toni
Títol: Allà on es canta pots anar-hi a viure
Referència: Revista Aloma, núm. 4, 1999
Autor(s): GINÉ, C.
Títol: Repensar l’atenció primerenca
Referència: Revista de l’Associació Catalana d’Atenció Precoç. Novembre 1998. Nº 11 i
12, pàg. 19-39
Autor(s): GINÉ, C.
Títol: Atención a las personas con discapacidad en el sistema educativo
Referència: Siglo Cero. Novembre-Desembre 1998. Núm. 180, pàg. 5-10
Autor(s): GINÉ, C.; TIRADO, V.
Títol: La atención a las necesidades educativas especiales
Referència: Trabajadores de la Enseñanza. Març 1999. Núm. 201, pàg. 10-12
Autor(s): GINÉ, C.; MONCLÚS, R.
Títol: Algunes reflexions entorn de la integració
Referència: Escola Catalana. Febrer 1999. Núm. 357, pàg. 6-8
Autor(s): GINÉ, C.
Títol: El rol de la família en el procés d’integració escolar
Referència: La integració dels alumnes amb necessitats educatives específiques a l’educació
secundària. Ponències del Seminari Europeu: Programa Sócrates/COMENIUS 3.1.
Barcelona: Departament d’Ensenyament
Autor(s): GUASCH, Teresa i LIESA, Eva
Títol: Recull de les reflexions més actuals sobre aprenentatge estratègic
Referència: Aloma, núm. 4, 1999, pàg. 134-135
230
Autor(s): HERRANDO, Salvador; SALAVERT, Francina; SALVADOR, Francesc
Títol: Typicality of objects in environmental scenes: Effects of stimuli
Referència: Perceptual and Motor Skills, núm. 87,1999, pàg 928 a 930
Autor(s): HERRERO, Olga
Títol: La PCP ante el Fin del Milenio
Referència: Revista de Psicoterapia, núm. 32, 1998, pàg. 91 a 93
Autor(s): IBARZ, Virgili; VILEGAS, Manuel
Títol: El perfil psicológico de los anarquistas en la literatura española (1890-1910)
Referència: Revista de Historia de la Psicología, vol. 19, núm. 2-3, 1998,
pàg. 389-398
Autor(s): IVERN, Ignasi
Títol: Quan les paraules fugen del diccionari. Algunes anotacions sobre la comunicació
humana
Referència: Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 3, pàg. 63-70
Autor(s): IVERN, Ignasi
Títol: Diàlegs Universitaris. Blanquerna 99
Referència: Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 4, pàg. 119-122
Autor(s): LAGUNA, E.; RIERA, J.
Títol: La interdisciplinarietat
Referència: Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació. Barcelona, 1998. Núm.
2, pàg. 15-24
Autor(s): LAGUNA, E. i VILLEGAS, M.
Títol: Aplicaciones del análisis del discurso en Psicopatología
Referència: Actas Luso-españolas de Neurología, Psiquiatría y ciencias afines. Octubre
1998. Vol. 26; núm. especial; pàg. 56-58
Autor(s): LAGUNA, E. i VILLEGAS, M.
Títol: El análisis del discurso como instrumento rehabilitador en la esquizofrenia
Referència: Actas Luso-españolas de Neurología, Psiquiatría y Ciencias afines. Octubre
1998. Vol. 26; núm. especial; pàg. 26-28
Autor: MORENO, Carlos
Títol: Paseo por el Paz esencial
Referència: El Ciervo, núm. 567, 1998, pàg. 29 a 32
Autor: MORENO, Carlos
Títol: El mejor de los siglos filosóficos posibles
Referència: El Ciervo, núm. 578, 1999, pàg. 23 a 28
Autor(s): OBERST, Ursula
Títol: El trabajo terapéutico con sueños: una aproximación adleriana-constructivista.
Referència: Revista de Psicoterapia, 34/35, pàg. 137-149
231
Autors: OBERST, Ursula; DOLADO, Raquel; DOMINGUEZ, Juan
Títol: Relación entre inteligencia, conducta adaptativa y problemas de conducta en adultos
con retraso mental
Referència: Siglo Cero, 29(6), pàg. 35-43
Autor(s): OLIVÉ VALLÈS; Maria dels Dolors
Títol: Lectura Riera M.À.: Les arrels de Blanquerna
Referència: ALOMA núm. 02, juliol 1998, pàg. 113 a 117
Autor(s): OLIVÉ VALLÈS, Maria dels Dolors
Títol: Temps i espai en l'ensenyament de la geografia a Catalunya
Referència: ALOMA núm. 04, juny 1999, pàg. 57 a 70
Autor(s): ORÓ BADIA, Ignasi
Títol: L'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), entre la innovació i les dificultats
quotidianes
Referència: Aloma, núm. 2, 1998, pàg. 45 a 55
Autor(s): PEREZ TESTOR, Carles
Títol: La recerca en salut mental: canvis o compulsió a la repetició
Referència: Debats, núm. 1, 1998, pàg. 55 a 63
Autor(s): PEREZ TESTOR, Carles; SALVADOR, Guillem
Títol: La pareja desde una dimensión familiar
Referència: Revista de Terapia Sexual y de Pareja, núm. 3, 1999, pàg. 4a 21
Autor(s): PIASTRO, Julieta
Títol: Narrativitat, Responsabilitat i educació
Referència: Aloma, núm. 03, 1996, pàg. 75 a 85
Autor(s): PRIETO L.
Títol: Aspectos psicométricos relacionados con la medida de la ansiedad
Referència: Med Clin (Barc) 1999; 112: 278
Autor(s): PRO HENÁNDEZ, Maite (AAVV)
Títol: Estat actual dels centres escolars davant la implementació de la Reforma
Referència: Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació. Barcelona 1999, núm. 4
Autor(s): RIERA i FIGUERAS, Mariàngels i AAVV
Títol: Estat actual dels centres escolars davant la implementació de la Reforma
Referència: Aloma
Autor(s): ROSICH PLA, Cèlia
Títol: Educació i filosofia, entre la perplexitat i el neguit
Referència: Aloma, revista de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació
Blanquerna.núm.3 pàg. 51 a 61
Autor(s): SÁNCHEZ-CARBONELL, Xavier; SEUS, Laura
Títol: Seguiment als 10 anys de 135 addictes a l’heroïna: relació entre presó i estat de salut
Referència: Invesbreu criminologia, núm.6, 1998, pàg.1 a 3
232
Autor(s): SARRADO i SOLDEVILA, Joan Josep
Títol: La mediació en un dels seus àmbits d’aplicació: la justicia penal juvenil catalana.
Referència: Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 8
Autor(s): SARRADO i SOLDEVILA, Joan Josep
Títol: Recensió crítica (Lectura)
Referència: Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació Aloma, 2 (pàg. 123-125)
Autor(s): SARRADO i SOLDEVILA, Joan Josep
Títol: Organización funcional de equipamientos educativos y de equipos profesionales
dedicados a la intervención socioeducativa con población en situación de severo riesgo
sociopersonal
Referència: En González, E. (1998). Menores en desamparo y conflicto social. Madrid: CCS
(pàg. 483-530)
Autor: SEGURA, Pere
Títol: Al voltant del dolor psíquic
Referència: ALOMA, núm. 03, desembre 1998, pàg. 13
Autor: SEGURA, Pere
Títol: Paraula: Paciència
Referència: ALOMA, núm. 03, desembre 1998, pàg. 97
Autor: SEGURA, Pere
Títol: Paraula: Utopia - Ucronia
Referència: ALOMA, núm. 04, juny 1999
Autor(s): SERRANO, Carrasumada
Títol: Cómo ayudar a nuestros hijos en la formación de conceptos matemáticos
Referència: Fiapas, juny 1999
Autor(s): TARRÒS, Ramon
Títol: RECENSIÓ del Llibre “JOSEP DE CALASSANC: Documents fundacionals de
l’Escola Pia. Textos pedagògics. Vic Eumo Editorial, 1998”
Referència: TE, 20 Temps d’Educació. Revista de la Divisió de Ciències de l’Educació.
Universitat de Barcelona. 2n semestre 1998. Núm. 20. Pàgs. 381-384
Autor(s): TARRÒS, Ramon
Títol: Història de l’Educació: Estat de la qüestió
Referència: ALOMA. Revista de Psicologia i Ciències de l’educació. URL. 04. Barcelona,
1999. Pàgs. 43-56
Autor(s): VALERO, J.
Títol: “Apuntes sobre la colaboración entre la investigación en la universidad y la
intervención logopédica”
Referència: Revista Comunicar, 11, V, 11-13. 1999
Autor(s): VALERO, J.
Títol: “La música y la voz cantada como procedimientos para la mejora de la calidad vocal
en el habla de niños y niñas sordos”
Referència: Rev. Integración, 10, 38-39. 1999
233
Autor(s): VALERO, J. y SILVESTRE, N. (1998)
Títol: “La interacción comunicativa entre docente y alumno sordo en el aula regular. Parte
1ª: Las estrategias reparadoras empleadas para la resolución de incomprensiones
didácticas y el control conversacional docente”
Referència: Iberpsicologia. Anales de la Revista de Psicología General y Aplicada,
1998.3.1.
Autor(s): VILATÓ, Dolors; AUBAREDA, Mercè; BOBE, Antoni; PEREZ TESTOR,
Carles
Títol: Aspectos psicológicos de la Enfermedad de Behçet
Referència: Psiquis, núm 8, vol. 19, 1998, pàg. 353 a 357
234
SERVEIS
BIBLIOTECA
Nom: Biblioteca de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna
Especialitats temàtiques: Pedagogia i Psicologia. Formació de Professors
Capacitat sala de lectura: 214 seients
Nombre de volums: 33.400
Responsable: Susanna Vintró Soriano
Horaris: De 8 a 21.30 h
Telèfon: 93 253 30 30
INFORMÀTICA
Sales d'ordinadors: Tres
Tipus d'ordinadors: Des de Pentium 12 fins a Pentium 2
Nombre d'ordinadors: 75
Responsable: Adrià Zamel
Horaris: De 8.30 21.30 h
Lloc: Aules d'informàtica de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna;
carrer del Císter, 34
Telèfon: 93 253 30 25
SERVEI D'IDIOMES
Responsable: Rosa Soler Prat
Horaris: De 9 a 14 h i de 16 a 19 h
Lloc: Císter, 34
Telèfon: 93 253 31 14
Serveis: Correcció i assessorament lingüístic. Cursos per al PAS i professorat. Centre
d'autoaprenentatge de català, castellà, francès i anglès per a l'alumnat, professorat i PAS.
SERVEI D'ASSISTÈNCIA RELIGIOSA
Responsable: Àngel Jesús Navarro Guareño
Horaris: Cada dia atenció individualitzada i eucaristia
Lloc: Císter 34, despatx B0-03 i capella B0-01
Telèfon: 93 253 30 20
Activitats: Grup de litúrgia, confirmació, trobades i convivències (amb coordinació amb
Blanquerna Solidària), voluntariat i preparació al matrimoni.
Descripció: A cada curs hi ha un delegat de Pastoral que juntament amb el consiliari formen
l'Assemblea de Pastoral. D'aquesta Assemblea en surten uns quants representants dels alumnes
que, amb representants del professorat i del PAS, formen el Consell de Pastoral. Aquest
Consell dinamitza la Pastoral de tot el centre i proposa les activitats a realitzar a cada curs. Així
mateix, tots els centres Blanquerna estan coordinats entre si dins l'àrea de Pastoral de la Càtedra
Ramon Llull de la Fundació Blanquerna que presideix el consiliari general i cap de l'àrea de
Pastoral, Dr. Antoni Nello i Figa.
235
BORSA DE TREBALL I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
Responsable: Frederic J. Company Franquesa
Horaris: De 9 a 14 h i de 16 a 18.30 h
Lloc: Císter, 34, C0-04
Telèfon: 93 253 31 47
Descripció: La Borsa de Treball és un servei de la Facultat per facilitar als estudiants del centre
un primer contacte amb el mercat de treball. Es pretén afavorir la inserció laboral dels titulats
dels diferents estudis i oferir, alhora, un servei de col·locació a les empreses que requereixin el
perfil dels nostres alumnes. Es tracta d'un servei a l'alumne i al món laboral que vol promoure
una relació sòlida entre l'empresa i/o les institucions i la Universitat.
Normes de funcionament: La Borsa de Treball està oberta als alumnes que acabin els estudis
al centre (diplomatures, llicenciatures, màsters o postgraus). En el primer cas, els estudiants
podran accedir-hi quan hagin aprovat totes les assignatures del primer quadrimestre de l'últim
curs i estiguin matriculats a les assignatures del segon quadrimestre. Els estudiants de
llicenciatures, màsters i postgraus s'hi podran apuntar quan hagin finalitzat els seus estudis.
SERVEI DE LLIBRERIA O COOPERATIVA
Nom: ABAC
Horaris: De 10 a 20 h
Lloc: Císter, 34, C1-05
Telèfon: 93 253 31 34
Articles: Llibreria, papereria, material d'oficina
Descomptes: Als socis
MEJADORS UNIVERSITARIS
Lloc: Císter, 34, planta 0
Capacitat: 252 persones
Horaris: De 8 a 20.30 h
Telèfon: 93 253 30 29
SERVEI D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ UNIVERSITARIA
Nom: Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
Lloc: Císter, 34, A1-02
Telèfon: 93 253 30 06
Responsable: Tomàs Andrés Blanch
Serveis: Processos de preinscripció, prematrícula i matrícula. Procediments i terminis
acadèmics per sol·licitar convalidacions, canvis de matrícula, beques estatals, convocatòries
extraordinàries. Beques a l'estranger. Activitats esportives i culturals de la URL, serveis,
accions i activitats de l'àrea de Pastoral. Activitats socioculturals dels centres de la Fundació
Blanquerna. Iniciatives socioculturals dels alumnes.
El Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant vol ser un servei adreçat directament a
l'estudiant on, a través de cada delegat o representant de curs, es pugui establir un contacte més
directe i constant entre els alumnes i la institució.
236
PUBLICACIONS (internes)
Butlletí
Responsable: Imma Gómez Pallarès
Títol: Quaerens
Data: Els dilluns, durant el curs escolar
Periodicitat: Setmanal
Revista
Responsable: Pere Segura Ferrer
Títol: Aloma
Periodicitat: Semestral
Guia
Responsable: Tomàs Andrés Blanch
Títol: Guia de l'Estudiant
Periodicitat: Anual
237
238
FACULTAT DE CIÈNCIES DE
LA COMUNICACIÓ BLANQUERNA
Curs 1998-99
239
ACTES PÚBLICS
Organització de cursos
Cursos oberts:
ƒ
Direcció de fotografia, impartit per Tomàs Pladevall. (14-18 de desembre de 1998)
ƒ
L’estereotip de la dona en el cinema i la literatura contemporània, impartit per Jorge
Carlos Grant. (4-18 de desembre de 1998)
ƒ
Música, cine i publicitat, impartit per Jordi Arqués (Fimtel), Rafael Duyos i Albert
Vergés (Duy Sonido), i Richard Wakefield (AD COM). (març de 1999)
ƒ
El llenguatge de les marques, impartit pel Grup de Comunicació Augusta BBT. (març
de 1999)
ƒ
Present i futur dels diaris esportius: empresa i redacció, impartit per Santi Nolla,
director del Mundo Deportivo. (març i abril de 1999)
ƒ
Periodisme Confidencial i falsificació de la Informació, impartit per Xavier Vinader,
periodista. (març i abril de 1999)
ƒ
Taller de Campanyes, impartit per Víctor Curto i Eduard Baldrís (BBDO). (març, abril
i maig de 1999)
ƒ
TV i Conflicte. Resolució de Conflictes en l’àmbit de la Comunicació, impartit per
Eduard Vinyamata. (abril de 1999)
ƒ
Muntatge musical a l’audiovisual, impartit per Josep M. Homs, muntador musical a
TV3 (abril de 1999)
ƒ
Direcció d’actors, impartit per Mercè Managuerra, de l’Institut del Teatre. (maig de
1999)
Premis
Tipus: Premis Blanquerna de Comunicació a la creativitat dels estudiants, en les especialitats
de: narració curta, poesia, reportatge periodístic, fotografia, reportatge audiovisual, disseny
gràfic, pintura i dibuix, espots i falques.
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Entitat(s) col.laboradora(es): Globus 99 (jornada cultural per a la diada de Sant Jordi)
Referència: V Jornades de Comunicació Blanquerna
Data: 23 d’abril de 1999
Tipus: V Premi Extraordinari Blanquerna de Comunicació atorgat al programa “Caiga quien
caiga” i al seu presentador el Gran Wyoming
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Entitat(s) col.laboradora(es): Globus 99 (jornada cultural per a la diada de Sant Jordi)
Referència: V Jornades de Comunicació Blanquerna
Data: 23 d’abril de 1999
240
Conferències, taules rodones i tertúlies
Tipus d’acte: Presentació del curs 1998-99
Ponent: Equip directiu de la Facultat
Referència: Inauguració curs acadèmic 1998-99
Data: 28 de setembre de 1998
Tipus d’acte: Lliçó inaugural
Ponent: Dr. Manuel Parés Maicas
Referència: Inauguració curs doctorat 1998-99
Data: 4 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Taula Rodona
Ponent: Josep Subirà, Marcel Cervelló, Jaume Radigales
Títol: Salomé de Richard Strauss
Referència: organitzada per l’Aula de Música
Data: 2 de novembre de 1998
Tipus d’acte: Presentació d’un llibre
Conferenciant: Sr. Herrero de Miñón
Referència: Presentació del seu llibre Derechos Históricos y Constitución. Acte organitzat
per l’Institut d’Estudis Polítics Blanquerna
Data: 24 de novembre de 1998
Tipus d’acte: Roda de Premsa
Conferenciant: Comissió “24 hores per a Amela”
Referència: Informació als mitjans de comunicació per fer-se ressò de l’activitat
Data: 3 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Conferència
Conferenciant: Josep M. Fulquet
Títol: Traducció del llibre La guerra dels mons
Data: desembre de 1998
Tipus d’acte: Presentació d’un llibre
Conferenciant: Samuel Blixen
Referència: presentació del seu llibre Operación Cóndor
Data: 19 de gener de 1999
Tipus d’acte: Taula Rodona
Ponents: Alejandro Perales, José L. Córdoba, Esteve Farrero, Xavier García, Lluís de
Carreras
Títol: Qui controla la publicitat?
Referència: V Jornades de Comunicació Blanquerna
Data: 21 d’abril de 1999
Tipus d’acte: Conferència
Conferenciant: Antoni Batista
Títol: La guerra basca
Referència: V Jornades de Comunicació Blanquerna
Data: 21 d’abril de 1999
241
Tipus d’acte: Taula Rodona
Ponents: Josep M. Esquirol, Joaquim Amat, Imma Tubella, Miquel Puig, Jaume Benet
Títol: El canvi tecnològic i els continguts
Referència: V Jornades de Comunicació Blanquerna
Data: 21 d’abril de 1999
Tipus d’acte:Taula Rodona
Ponents: Isona Passola, Antoni Kirchner, Francesc Bellmunt, Romà Guardiet
Títol: Cinema, mirades diverses
Referència: V Jornades de Comunicació Blanquerna
Data: 22 d’abril de 1999
Tipus d’acte: Conferència
Ponent/Conferenciant: Lluís Bassat
Títol: Com construir marques d’èxit
Referència: V Jornades de Comunicació Blanquerna
Data: 22 d’abril de 1999
Tipus d’acte: Taula Rodona
Ponents: Josep Rom, Fernando de Felipe, Joan Navarro
Títol: Tintín a la Llull
Data: 30 d’abril de 1999
Tipus d’acte: Conferència/Debat
Conferenciant: Jordi Portabella (ERC)
Referència: Els “futurs” de Barcelona: cicle de Conferències/debat amb els candidats a
l’Ajuntament de Barcelona
Data: 17 de maig de 1999
Tipus d’acte: Conferència/Debat
Conferenciant: Pilar Rahola (PI)
Referència: Els “futurs” de Barcelona: cicle de Conferències/debat amb els candidats a
l’Ajuntament de Barcelona
Data: 18 de maig de 1999
Tipus d’acte: Conferència/Debat
Conferenciant: Santiago Fisas (PP)
Referència: Els “futurs” de Barcelona: cicle de Conferències/debat amb els candidats a
l’Ajuntament de Barcelona
Data: 19 de maig de 1999
Tipus d’acte: Conferència/Debat
Conferenciant: Imma Mayol (IC)
Referència: Els “futurs” de Barcelona: cicle de Conferències/debat amb els candidats a
l’Ajuntament de Barcelona
Data: 20 de maig de 1999
Tipus d’acte: Conferència/Debat
Conferenciant: Joaquim Molins (CiU)
Referència: Els “futurs” de Barcelona: cicle de Conferències/debat amb els candidats a
l’Ajuntament de Barcelona
Data: 21 de maig de 1999
242
Tipus d’acte: Conferència/Debat
Conferenciant: Joan Clos (PSC)
Referència: Els “futurs” de Barcelona: cicle de Conferències/debat amb els candidats a
l’Ajuntament de Barcelona
Data: 25 de maig de 1999
Tipus d’acte: Conferència
Conferenciants: Andreu Bellot, Carles Ramírez
Títol: El professor a la societat telemàtica, ensenyament i noves tecnologies
Referència: III Jornades per a professors
Data: 21 de juny de 1999
Tipus d’acte: Conferència
Conferenciant: Vicent Partal
Títol: Mitjans de comunicació i noves tecnologies, polítiques de convergència
Referència: III Jornades per a professors
Data: 22 de juny de 1999
Tipus d’acte: Conferència
Conferenciants: Ferran Sáez
Títol: Democràcia i mitjans de comunicació
Referència: III Jornades per a professors
Data: 23 de juny de 1999
Tipus d’acte: Ponència
Conferenciants: Miquel Puig
Títol: Vertebrar una industria audiovisual a Catalunya
Referència: Fòrum Media MBA
Data: 2 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Ponència
Conferenciants: Pedro Pérez
Títol: La incidència de la televisió digital en les habituds socials
Referència: Fòrum Media MBA
Data: 24 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Ponència
Conferenciants: Jaume Ferrús
Títol: TV digital: una nova era de la comunicació audiovisual
Referència: Fòrum Media MBA
Data: 12 de maig de 1999
Jornades de Comunicació Blanquerna
Tipus d’acte: V Jornades de Comunicació Blanquerna
Entitats organitzadores: Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna i Globus 99
Data: 21-23 d’abril de 1999
243
Concerts: Concert de violoncel Suite núm.3 en Do M BMW1009 de J.S. Bach,
interpretat per Pere Cardener
Teatre: L’enemic del poble d’Ibsen, interpretada pel grup de l’Aula de Teatre de la
Facultat (21-23 d’abril)
Jornada de Ràdio. Simulació de ràdio en directe durant tot un dia, a càrrec dels
estudiants de 3r curs (22 d’abril)
Exposició de les fotografies que optaven al Premi Blanquerna de Periodisme Gràfic
(21-23 d’abril)
Globus’99: Conjunt d’activitats culturals, concerts i mostra de vídeos.
Emissió en directe del programa Protagonistas (Onda Rambla) de Luís del Olmo (23
d’abril)
Espais professionals: creats per intercanviar punts de vista entre estudiants i
professionals de la comunicació.
~ Periodisme esportiu, un món a part? per Jordi Basté (Catalunya Ràdio)
~ Marques sanes, marques amb futur: la nova Comunicació en salut, per Alba
Guzmán (Pharma Consult Services) i René Imhof (Laboratoris Roche)
~ Introducció a la producció de dibuixos animats, per Carles Roca (Ocon Films)
~ El disseny de la notícia, per Ricardo Feriche (Feriche Black Asociados)
~ Presentació de l’Estudio de Agencias de Publicidad 1998, per Angel Riesgo
(Consultores de Publicidad)
~ Creació en postptroducció digital, per Mariona Omedes (OFRAME)
~ El cap de premsa d’un partit polític: professional o militant?, per caps de premsa de
diversos partits polítics
~ El lobbying: l’ús de la comunicació per influir en les decisions polítiques, per
Jordi Xifra (Escola Superior de Relacions Públiques de Girona) i Ignasi Vendrell
(Best Relations)
~ Steadicam, per Joan Morató, operador
~ Bellvitge Hospital, per Francesc Escribano (TV3)
~ Com impactar en la dona actual a través dels mitjans, per C. Blázquez, G. Carreras,
O. Solanas i S. Jacas (Media &Services)
~ Realització de documentals independents, per Llorenç Soler, realitzador de cinema i TV
244
~ Informació, diners i poder, una mateixa cosa? per Bernardo Díaz Nosty, especialista
en indústries de la comunicació
~ La comunicació interna en les empreses de serveis, per Angels Rotllan
(Comunicació i Salut)
~ Fotografia de premsa diària, per José M. Tejederas (El País)
Altres actes
Tipus d’acte: Cicle Kurosava: projecció, amb presentació i debats, dels films més
emblemàtics d’aquest director de cinema
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Data: 23,25 i 30 de novembre; i 3, 11 i 14 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Presentació pública de la revista Nova Ciutat Vella
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Data: 21 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Repte TV: emissió de 12 hores de televisió per circuit tancat, amb emissions
en directe i programes gravats
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Data: 23 de desembre de 1998
Tipus d’acte: Defensa de la tesi doctoral de Joan Sabaté
Títol de la tesi: L’ús de la llengua catalana a la publicitat. Procés històric i situació actual a
Catalunya
Data: 12 d’abril de 1999
Tipus d’acte: Acte de presentació de la Fundació Claret
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Data: 13 d’abril de 1999
Tipus d’acte: Acte de presentació del Col·lectiu Joan Fuster
Lloc: Facultat Ciències de la Comunicació Blanquerna
Data: 16 d’abril de 1999
Tipus d’acte: Participació Sopar Hora Europea
Títol: Aquella generació del 98 i la d’ara
Responsable/ coordinador: TORRALBA, Francesc
Entitat(s) organitzadora(es): Àmbit Maria Corral
Lloc: Barcelona
Data: 15 de gener 1998
Tipus d’acte: Taula rodona
Títol: Estem preparats per a la mort?
Responsable/ coordinador: TORRALBA, Francesc
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Data: 15 de gener 1998
245
Tipus d’acte: Taula rodona
Títol: Dret a morir dignament
Responsable/ coordinador: TORRALBA, Francesc
Entitat(s) organitzadora(es): Barcelona Televisió
Lloc: Barcelona
Data: 22 de gener 1998
Tipus d’acte: Debat
Títol: Eutanàsia
Responsable/ coordinador: Programa “Domini públic”
Entitat(s) organitzadora(es): Televisió de Catalunya
Lloc: Sant Joan Despí
Data: 23 de gener 1998
Tipus d’acte: Debat
Títol: Clonatge d’humans
Responsable/ coordinador: programa “Bon dia Catalunya”
Entitat(s) organitzadora(es): Televisió de Catalunya
Lloc: Sant Joan Despí
Data: 2 de febrer 1998
Tipus d’acte: Taula rodona
Títol: El visitant
Responsable/ coordinador: TORRALBA, Francesc
Entitat(s) organitzadora(es): Orfeó catòlic de Gràcia
Lloc: Barcelona
Data: 7 d’abril 1998
Tipus d’acte: Homenatge
Títol: Homenatge a Eusebi Colomer
Responsable/ coordinador:
Entitat(s) organitzadora(es): Ateneu Barcelonès
Lloc: Barcelona
Data: 5 de març
Tipus d’acte: Taula rodona
Títol: 50 anys dels drets de l’home
Responsable/ coordinador: Jornades de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Lloc: Barcelona
Data: abril 1998
Tipus d’acte: Taula rodona
Títol: l’Estel de la redempció
Responsable/ coordinador: Càtedra Ramon Llull Blanquerna
Entitat(s) organitzadora(es):
Lloc: Barcelona
Data: 14 d’abril 1998
246
Tipus d’acte: Taula rodona
Títol: Ètica dels serials televisius
Responsable/ coordinador: programa “Paral·lel 33”
Entitat(s) organitzadora(es): Canal 33
Lloc: Sant Joan Despí
Data: 11 de maig 1998
Tipus d’acte: Participació Sopar Hora Europea
Títol: Què en queda del prohibit prohibir?
Responsable/ coordinador: Àmbit Maria Corral
Entitat(s) organitzadora(es):
Lloc: Barcelona
Data: 21 de maig 1998
Tipus d’acte: Organització del curs
Títol: Les grans metàfores de Nietzsche. Elogi de la raó simbòlica
Responsable/ coordinador: TORRALBA, Francesc
Entitat(s) organitzadora(es): Universitat d’Estiu URL
Lloc: Barcelona
Data: 1-4 de juliol 1998
Tipus d’acte: Taula rodona
Títol: Família i escola. Rols i funcions
Responsable/ coordinador:
Entitat(s) organitzadora(es):
Lloc: Barcelona
Data: 10 de novembre 1998
Tipus d’acte: Taula rodona
Títol: Límits del diagnòstic prenatal
Responsable/ coordinador:
Entitat(s) organitzadora(es): Hospital Sant Joan de Déu
Lloc: Barcelona
Data: 6 de novembre 1998
Tipus d’acte: Cicle de conferències
Títol: Bioètica
Responsable/ coordinador: Hospital J. Trueta
Entitat(s) organitzadora(es):
Lloc: Girona
Data: gener-febrer 1999
Tipus d’acte: Seminari
Títol: Ètica, estètica i transcendència en Kierkegaard
Responsable/ coordinador: Irel- Fundació Joan Maragall
Entitat(s) organitzadora(es):
Lloc: Lleida
Data: 3-4 de març
247
Tipus d’acte: Taula rodona
Títol: Una educació al servei de la persona
Responsable/ coordinador: Fundació Pere Tarrés
Entitat(s) organitzadora(es):
Lloc: Barcelona
Data: 18 de maig 1999
Conferències informatives dels estudis que s’imparteixen a la Facultat
23 de març, 17 d’abril, 20 de maig i 12 de juny de 1999
248
ACTIVITATS DOCENTS
Participant(s): COLOBRANS, Jordi
Curs: Sociologia de l’empresa
Lloc: Escola Superior d’Estudis Empresarials. Universitat de Barcelona (4.5 crèdits)
Data: 1r quadrimestre
Participant(s): COLOBRANS, Jordi
Curs: Sociopsicologia del consum
Lloc: Escola Superior d’Estudis Empresarials. Universitat de Barcelona (4.5 crèdits)
Data: 1r quadrimestre
Participant(s): COLOBRANS, Jordi
Curs: Seminari “Anàlisi qualitativa de dades en Antropologia de la Medicina”. Màster
d’Antropologia de la Medicina
Lloc: Facultat de Geografia i Història, Universitat Rovira i Virgili. Tarragona
Data: 1r quadrimestre
Participant(s): COLOBRANS, Jordi
Curs: Començar i acabar una tesi doctoral
Lloc: Programa de doctorat de Gestió Pública. Universitat Internacional (3 crèdits)
Data: 2n quadrimestre
Participant(s): COLOBRANS, Jordi
Curs: Començar i acabar una tesi doctoral
Lloc: Universitat Internacional (3 crèdits)
Data: 2n quadrimestre
Participant(s): FECÉ, Josep Lluís
Curs: Representación e identitades culturales
Lloc: Universidade Federal Fluminense de Nitéroi. Rio de Janeiro, Brasil
Data: setembre de 1998
Participant(s): FECÉ, Josep Lluís
Curs: Seminari “Catalan soap and construction of national identity”
Lloc: Department of European Languages, Goldsmiths College, University of London
Data: febrer de 1999
Participant(s): FECÉ, Josep Lluís
Curs: Seminari “Del realismo a la visibilidad. Nuevas formas del documental”. Màster en
Documental de Creació
Lloc: Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat. Universitat Autònoma de
Barcelona
Data: abril de 1999
Participant(s): FECÉ, Josep Lluís
Curs: Informatius de televisió i construcció de les identitats nacionals. Curs d’estiu “Anàlisi
crítica dels informatius televisius”
Lloc: Universitat de Girona
Data: juliol de 1999
249
Participant(s): FECÉ, Josep Lluís
Curs: “Punto de vista y focalización. El narrador y el personaje cinematográfico”. Máster de
escritura para cine y televisión a distancia
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona y Universidad de Artes y Ciencias de la
Comunicación, Santiago de Chile
Participant(s): MATILLA, Kathy
Curs: Assignatura “Estratègies relacionals en xarxa”. Màster Internacional en Gestió
Empresarial MBA
Lloc: Facultat d’Arquitectura i Enginyeria La Salle. Universitat Ramon Llull
Data: març-abril de 1999
Participant(s): MATILLA, Kathy
Curs: Assignatura “Gestió de la comunicació empresarial de vulnerabilitat, risc i crisi”.
Postgrau “Comunicació de Risc i de Crisi”
Lloc: Institut d’Educació Contínua. Universitat Pompeu Fabra
Data: abril-maig de 1999
Participant(s): MATILLA, Kathy
Curs: Assignatura “Estratègies de comunicació corporativa i marketing communication”.
Màster en Màrqueting
Lloc: Universidad Pontificia de Comillas. Madrid
Data: febrer-març de 1999
Participant(s): TRESSERRAS, Miquel
Curs: Curs de doctorat “Comunicació i ciutat”
Lloc: Universidad Pontificia de Salamanca
Data: 30 de juny - 2 de juliol de 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Ètica i estètica de les cures pal·liatives
Referència: Societat Catalana de cures pal·liatives
Lloc: Barcelona
Data: 21 d’octubre 1998
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: La muerte como hecho cultural.
Referència: Universidad Pontificia de Comillas
Lloc: Madrid
Data: 13 de novembre 1998
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Reptes dels drets humans
Referència: Centre Internacional de Premsa
Lloc: Barcelona
Data: 18 de setembre 1998
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Identitat i diferència. Vers una philosophia pacis
Referència: Jornades interdisciplinars Àmbit Maria Corral
Lloc: Barcelona
Data: 1 de desembre 1998
250
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Ètica, estètica i transcendència en Kierkegaard
Referència: Facultat de Filosofia
Lloc: Barcelona
Data: 19 de novembre 1998
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Els principis de la bioètica. L’informe Belmont (1978).
Referència: Universitat Rovira i Virgili
Lloc: Reus
Data: 2 de desembre 1998
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Cuidar en el tombant del segle XXI
Referència: Escola de Ciències de la Salut
Lloc: Manresa
Data: 27 de gener 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Fundamentos antropológicos de los cuidados paliativos
Referència: Conferencia Episcopal Española
Lloc: Madrid
Data: 18 de febrer 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Principis de l’humanisme i praxi assistencial
Referència: Institut Català de la Salut
Lloc: Terrassa
Data: 26 de febrer 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Ètica, estètica i transcendència en Kierkegaard
Referència: Irel-Fundació Joan Maragall
Lloc: Lleida
Data: 3-4 de març 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Ètica, estètica i transcendència
Referència: Federació de Cristians de Catalunya
Lloc: Terrassa
Data: 20 març 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: No hi ha educació sense transmissió de valors
Referència: Donna
Lloc: Barcelona
Data: 6 de maig 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Antropología de la ancianidad
Referència: Universitat Internacional de Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 8 de maig 1999
251
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: El vacío existencial y sus consecuencias para la salud
Referència: Hospital Psiquiàtric de Sant Boi
Lloc: Sant Boi de Llobregat
Data: 27 d’abril 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Bases sòlides per a la pau
Referència: Generalitat de Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 29 d’abril 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Ètica cristiana i ètica periodística
Referència: Abadia de Montserrat
Lloc: Montserrat
Data: 11 de maig 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: La lógica de la circularidad. Eticidad del morir desde la perspectiva
hinduísta y buddhista.
Referència: Càtedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas
Lloc: Ávila
Data: 10 d’abril 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Principis de l’humanisme oriental i praxi assistencial
Referència: Institut Català de la Salut
Lloc: Barcelona
Data: 13 de maig 1999
252
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
Autor: ÀLVARO, Francesc-Marc
Títol: La societat del lleure, enemiga o aliada dels Ateneus?
Congrés o simposi: Jornades de Debat de la Federació d’Ateneus de Catalunya
Lloc: Calella (El Maresme)
Data: juny 1998
Autor: ÀLVARO, Francesc-Marc
Títol: Presentació pública de l’àmbit de llengua de les Jornades Catalunya Demà
Congrés o simposi: Jornades Catalunya Demà
Lloc: Aula Magna de la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)
Data: 13 d’octubre de 1998
Autor: ÀLVARO, Francesc-Marc
Títol: Els valors en el canvi de mil·leni
Congrés o simposi: Programa Joves i Valors
Lloc: Ajuntament de Sabadell
Data: 16 d’octubre de 1998
Autor: ÀLVARO, Francesc-Marc
Títol: Cultura i poder polític
Congrés o simposi: Taula Rodona dins L’encontre d’escriptors. Premis Octubre 98
Lloc: València
Data: octubre de 1998
Autor: ÀLVARO, Francesc-Marc
Títol: Les cultures populars:vehicles per a la integració?
Congrés o simposi: Jornades Joves i Cultura Popular i Tradicional
Lloc: El Vendrell
Data: 7 de novembre de 1998
Autor: ÀLVARO, Francesc-Marc
Títol: A l’entorn de la màscara
Congrés o simposi: Taula Rodona
Lloc: Museu Romàntic Can Papiol (Vilanova i la Geltrú)
Data: 5 de febrer de 1999
Autor: ÀLVARO, Francesc-Marc
Títol: Presentació de la revista Idees
Congrés o simposi: Taula Rodona
Lloc: La Pedrera (Barcelona)
Data: 23 de març de 1999
Autor: ÀLVARO, Francesc-Marc
Títol: Ser periodista hoy: retos y mitos de la profesión
Congrés o simposi: Taula Rodona
Lloc: Llibreria Blanquerna (Madrid)
Data: 20 d’abril de 1999
253
Autor: ARAN, Sue
Títol: La televisió ens fa més feliços? Una jornada d’autoreflexió
Congrés o simposi: Entrevista a “Bon dia, Catalunya”
Lloc: TV3, Televisió de Catalunya. Sant Joan Despí
Data: 10 de maig de 1999
Autor: ARAN, Sue
Títol: La representació de la violència televisiva
Congrés o simposi: Universitat d’Estiu Ramon Llull
Lloc: Barcelona
Data: 7 de juliol de 1999
Autor: BALSELLS, Sandra
Títol: Taula rodona “Imatges violentes”
Congrés o simposi: Jornades d’Estudi “Violència i mitjans de comunicació”
Lloc: Col·legi Major Universitari Bonaigua. Barcelona
Data: 17 de novembre de 1998
Autor: BALSELLS, Sandra
Títol: Conferència “La guerra de Kosovo, un conflicte anunciat”
Lloc: Servei Civil Internacional. Barcelona
Data: 20 de novembre de 1998
Autor: BALSELLS, Sandra
Títol: Conferència “Iugoslàvia, la desintegració d’un somni”
Lloc: Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona
Data: 27 de novembre de 1998
Autor: BALSELLS, Sandra
Títol: Moderadora de la taula rodona “Las epidemias, los problemas crónicos y los
conflictos bélicos en países en vía de desarrollo. La visión de los medios de comunicación”
Congrés o simposi: Fórum Comunicación y Televisión. I Congreso Nacional de Salud
Reproductiva
Lloc: Sitges
Data: 2 de desembre de 1998
Autor: BALSELLS, Sandra; ROVIRA, Bru
Títol: Conferència “Drets humans i premsa. On està el periodisme compromès?”
Lloc: Casa Golferichs. Barcelona
Data: 16 de desembre de 1998
Autor: BALSELLS, Sandra; BALLESTER, Arnal
Títol: Conferència “Situació i negociacions sobre el futur de Kosovo”
Lloc: Centre de Treball i Documentació. Barcelona
Data: 19 de febrer de 1999
Autor: BALSELLS, Sandra
Títol: Conferència “Iugoslàvia, la desintegració d’un somni”
Lloc: Associació Juvenil la Rotllana. Badalona
Data: 20 de febrer de 1999
254
Autor: BALSELLS, Sandra
Títol: Conferència ”Testimonis en silenci: el fotoperiodisme en els conflictes bèl·lics”
Lloc: Auditori de la Facultat de Periodisme. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona
Data: 25 de febrer de 1999
Autor: BALSELLS, Sandra
Títol: Conferència “Iugoslàvia: la desintegració d’un somni”
Lloc: Divisió de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona. Campus Vall d’Hebron.
Barcelona
Data: 18 de maig de 1999
Autor: BALSELLS, Sandra
Títol: Col·loqui sobre la pel·lícula Before the Rain de Milche Manchevski
Lloc: Auditori de l’Àgora Rubió i Balaguer de la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona
Data: 27 de maig de 1999
Autor: BASTÉ, Carme
Títol: Taula rodona “Dona i televisió”
Congrés o simposi: Jornades “La representació de la dona en els mitjans de comunicació”
Lloc: Auditori del Centre Cultural Caixa de Catalunya. La Pedrera. Barcelona
Data: 22 de gener de 1999
Autor: BASTÉ, Carme
Títol: Taula rodona “Televisió per produir (producció, accés i participació)”
Congrés o simposi: II Jornades sobre Comunicació i Educació
Lloc: Col·legi de Periodistes de Catalunya. Barcelona
Data: 27 de febrer de 1999
Autor: CARBÓ, Esteve
Títol: El simbolisme del “Tapís de la Creació” de la Catedral de Girona
Congrés o simposi: Jornades a l’entorn de l’art sacre
Lloc: Centre Cultural “La Marineta”. Mollet del Vallès
Data: 19 de desembre de 1998
Autor: CARBÓ, Esteve
Títol: Moderador de la taula de cloenda “Reflexions a l’entorn de l’art sacre”
Congrés o simposi: Jornades a l’entorn de l’art sacre
Lloc: Centre Cultural “La Marineta”. Mollet del Vallès
Data: 20 de desembre de 1998
Autor: CARBÓ, Esteve
Títol: Conferència “La gestión creativa”
Congrés o simposi:
Lloc: Caja Laboral. Cooperativa de Mondragón. Euskadi
Data: 17 de març de 1999
Autor: CARBÓ, Esteve
Títol: Conferència “Simbolisme tradicional de la llegenda d’en Soler de Vilardell”
Lloc: IES Reguissol. Santa Maria de Palautordera
Data: 23 d’abril de 1999
255
Autor: CARRERAS, Lluís de
Títol: Marc legal dels continguts audiovisuals
Congrés o simposi: Fòrum Educació i Televisió
Lloc: Casa de la Caritat. Barcelona
Data: 8 de setembre de 1998
Autor: CARRERAS, Lluís de
Títol: Las televisiones autonómicas ante la redefinición del panorama televisivo
Congrés o simposi: Identidades regionales y locales en la era de la comunicación
transnacional
Lloc: Universidad de Málaga
Autor: CARRERAS, Lluís de
Títol: Taula rodona “Sobre la necesidad, o no, de crear mecanismos que velen por la
calidad ética de los contenidos televisivos”
Congrés o simposi: Ética y televisión
Lloc: Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia
Autor: CARRERAS, Lluís de
Títol: Taula rodona “Televisión y juicio penal”
Congrés o simposi: Jornades “Justicia, información y opinión pública, ¿un conflicto de
valores?”
Lloc: Asociación de Prensa. Madrid
Data: 20 d’octubre de 1998
Autor: CARRERAS, Lluís de
Títol: Taula rodona “La societat civil i la televisió pública”
Congrés o simposi: Jornades “La ràdio i la televisió públiques al segle XXI”
Lloc: Col·legi de Periodistes. Barcelona
Data: 12 de desembre de 1998
Autor: CARRERAS, Lluís de
Títol: Conferència “Los contenidos de la programación audiovisual en el Derecho
comunitario”
Congrés o simposi: Jornadas Internacionales sobre Telecomunicaciones, Infraestructuras y
Libre Competencia
Lloc: Universitat de Santiago de Compostela
Data: 12 de febrer de 1999
Autor: CARRERAS, Lluís de
Títol: Taula rodona “Marc legal”
Congrés o simposi: III Jornades Parlamentàries sobre Mitjans de Comunicació
Audiovisuals “Model de finançament de les televisions públiques. Catalunya dins el marc
europeu”
Lloc: Parlament de Catalunya. Barcelona
Data: 22 de març de 1999
Autor: CARRERAS, Lluís de
Títol: Taula rodona “Los medios de comunicación y la protección de la vida privada”
Congrés o simposi: Jornada sobre “La libertad de expresión y los derechos al honor, a la
intimidad y a la propia imagen”
Lloc: Universitat Jaume I. Campus universitari. Castelló
Data: 19 d’abril de 1999
256
Autor: CARRERAS, Lluís de
Títol: Informe sobre l’estat de la comunicació
Congrés o simposi: IX Conferència de la Societat Catalana de Comunicació
Lloc: Centre Cultural de la Mercè. Girona
Data: 5 de juny de 1999
Autor: COLL-VINENT, Roberto
Títol: Conferència “Els mitjans d’informació: anàlisi de la seva influència en la societat
secularitzada d’avui”
Lloc: Casa de Cultura de Maó
Data: 23 de març de 1999
Autor: COLOBRANS, Jordi
Títol: Informática aplicada a las ciencias sociales
Congrés o simposi: IV Congreso de Antropología Aplicada
Lloc: Museo Etnológico de Navarra. Pamplona
Data: octubre de 1999
Autor: FELIPE, FERNANDO de
Títol: Presentació del seu curtmetratge Oedipus (1997)
Congrés o simposi: X Xornadas de Banda Deseñada de Ourense
Data: 7 d’octubre de 1998
Autor: FELIPE, FERNANDO de
Títol: El cine dibujado. Story-boards del cine español
Congrés o simposi: XXVIII Festival de Cine de Alcalá de Henares
Data: 18 de novembre - 8 de desembre de 1999
Autor: FELIPE, FERNANDO de
Títol: El cinema independent
Congrés o simposi: Curs d’introducció al món del cinema i la televisió
Lloc: Universitat de Girona. Girona
Data: 28 de novembre de 1999
Autor: FELIPE, FERNANDO de
Títol: Presentació del llibre d’Andrés Hispano David Lynch. Claroscuro americano
(Glénat, 1998)
Lloc: FNAC. Barcelona
Data: 20 de gener de 1999
Autor: FELIPE, FERNANDO de; GUBERN, Romà
Títol: Las variaciones Museum
Congrés o simposi: Cómic y cine, lenguajes paralelos
Lloc: Centro de Cultura Sa Nostra. Palma de Mallorca
Data: 29 de abril de 1999
Autor: FELIPE, FERNANDO de; FERNÁNDEZ-PORTA, Abel; SÁNCHEZ-NAVARRO,
Jordi
Títol: Taula rodona “La ciencia ficción en el cine y el cómic contemporáneos”
Congrés o simposi: Jornadas “Narrativa de los 90 y comunicación”
Lloc: Grijalbo Mondadori. Barcelona
Data: 26 de maig de 1999
257
Autor: FERRANDO, Emili
Títol: Conferència “La dimensió social i política dels cristians”
Lloc: Parròquia de Sant Antoni de Llefià. Badalona
Data: 28 de febrer de 1999
Autor: FERRANDO, Emili
Títol: Conferència “El compromís social i polític dels cristians i cristianes”
Lloc: Barcelona
Data: 16 i 23 de març de 1999
Autor: FERRANDO, Emili
Títol: Conferència “El compromís social i polític dels cristians i cristianes”
Lloc: Balaguer
Data: 8, 15 i 22 d’abril de 1999
Autor: FERRANDO, Emili
Títol: Conferència “Classe obrera i moviment obrer a Badalona i Sant Adrià”
Lloc: Parròquia de Sant Pau. Badalona
Data: 29 d’abril de 1999
Autor: FERRANDO, Emili
Títol: Conferència “A les dones ens interessa la política”
Lloc: Centre Cívic Sant Martí. Barcelona
Data: 15 de desembre de 1999
Autor: GENOVÈS, M. Dolors
Títol: Taula rodona “Història, memòria i mitjans de comunicació”
Congrés o simposi: IV Congrés del Pensament
Lloc: Col·legi Major Rector Peset. València
Data: octubre de 1998
Autor: GENOVÈS, M. Dolors
Títol: Conferència “Cuba, sempre fidelíssima: investigació textual i visual”
Congrés o simposi: Jornades sobre el 98
Lloc: Biblioteca-Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú
Data: 5 de novembre de 1998
Autor: GENOVÈS, M. Dolors
Títol: Conferència “Sumaríssim 477/1938/1998”
Congrés o simposi: Jornades “Guerra Civil i franquisme”
Lloc: Casal de Cultura. Molins de Rei
Data: 9 de desembre de 1998
Autor: GENOVÈS, M. Dolors
Títol: Taula rodona ”Dones i mitjans de comunicació”
Congrés o simposi:
Lloc: Institut de la Dona
Data: 24 de abril de 1999
258
Autor: JONES, Daniel E.
Títol: Conferència “Estructura empresarial y líneas editoriales de los medios de
comunicación”
Congrés o simposi: Curso de formación para los responsables de información: la
información de CCOO y los medios de comunicación
Lloc: Federaciones del Área Pública de CCOO
Data: 16 de desembre de 1998
Autor: LÓPEZ, Jordi
Títol: Taula rodona “Universitat i professió: un diàleg a tots nivells”
Congrés o simposi: VII Jornades de Màrqueting de TVC / Drac 99
Lloc: Barcelona
Data: 12 de maig de 1999
Autor: MISERACHS, Pau
Títol: General Report III “Criminal procedures as a wapon against organized copyright
crime”
Congrés o simposi: Association Littéraire et Artistique Internationale. Berlin Congress
“Enforcement of copyright. The role of national legislation in copyright law”
Lloc: Berlin
Data: 17 de juny de 1999
Autor: OTEY, Catherine
Títol: Taller: “Using mime, story-telling and improvisation in the language-teaching
classroom”
Congrés o simposi: Jornades per a professors
Lloc: Escola de Llengües Modernes. Universitat de Barcelona
Data: 17 de maig de 1999
Autor: RADIGALES, Jaume
Títol: Taula rodona “La flauta màgica de Mozart a Barcelona”
Lloc: Fundació Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona
Data: juny de 1998
Autor: RADIGALES, Jaume
Títol: Taula rodona “Salomé de Richard Strauss”
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Data: novembre de 1998
Autor: RADIGALES, Jaume
Títol: Conferència “La cultura religiosa i la universitat”
Lloc: Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona
Data: 22 de desembre de 1998
Autor: ROM, Josep
Títol: Taula rodona
Congrés o simposi: Setmana de la Publicitat de Catalunya Drac‘99
Lloc: Barcelona
Data: 11, 12 i 13 de maig de 1999
259
Autor: ROM, Josep
Títol: Taula rodona “La intervenció regeneradora”
Congrés o simposi: Jornades Ciutat Vella
Lloc: Barcelona
Data: 14 i 15 de desembre de 1998
Autor: ROM, Josep
Títol: Seminari “El futur del disseny”
Lloc: ESDI. Sabadell
Data: 26 i 27 de febrer de 1999
Autor: RUIZ, Carles
Títol: Ponència “Ètica de l’audiència”
Congrés o simposi: Curs “Ètiques professionals”, dirigit per la Dra. Begoña Roman.
Universitat d’Estiu de la Universitat Ramon Llull
Lloc: La Tamarita. Barcelona
Data: 1 de juliol de 1999
Autor: SABATÉ, Joan
Títol: Conferència “Publicitat en català: la normalització pendent”
Lloc: Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. Universitat de Vic
Data: 5 de maig de 1998
Autor: SÁEZ, Albert
Títol: Eduquen els mitjans de comunicació en el civisme?
Congrés o simposi: Jornades sobre Joves i valors. El compromís cívic dels joves.
Generalitat de Catalunya, Direcció General d’Acció Cívica.
Lloc: Barcelona
Data: 30 i 31 d’octubre de 1998
Autor: SÁEZ, Albert
Títol: Presentació del llibre El sublim i el vulgar de Jordi Busquet. Editorial Proa
Lloc: Barcelona
Data: 23 de novembre de 1998
Autor: SÁEZ, Albert
Títol: Televisió pública i societat civil, ¿hi ha algú a l’altra banda?
Congrés o simposi: Jornada anual dels periodistes catalans i de la Societat Catalana de Comunicació.
Lloc: Barcelona
Data: 12 de desembre de 1998
Autor: SÁEZ, Albert
Títol: Política lingüística i marc jurídic. Instantànies de la universitat mediàtica
Congrés o simposi: Debat Llengua i Universitat
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona, Institut Joan Lluís Vives
Data: 17 de desembre de 1998
Autor: SÁEZ, Albert
Títol: Iglesia y medios de comunicación
Congrés o simposi: Jornadas sobre Comunicación y solidaridad. Comisión Episcopal de
Medios de Comunicación
Lloc: Barcelona
Data: 27-29 de gener de 1999
260
Autor: SÁEZ, Albert
Títol: El llenguatge religiós i el llenguatge periodístic en la transmissió de la fe
Congrés o simposi: II Jornades de formació teològica per a periodistes
Lloc: Monestir de Montserrat
Data: 10 i 11 de maig de 1999
Autor: SÁEZ, Albert
Títol: Llengua: signe, símbol i valor
Congrés o simposi: Jornada sobre llengua i periodisme. Departament de Periodisme i
Ciències de la Comunicació, UAB, Grup Gaziel de Periodistes Catalans
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona
Data: 14 de maig de 1999
Autor: SÁEZ, Albert
Títol: Presentació del treball de recerca El català en els mitjans de comunicació. Situació
actual i perspectives. Estudi qualitatiu
Congrés o simposi: IX Conferència anual de la Societat Catalana de Comunicació
Lloc: Girona
Data: 5 de juny de 1999
Autor: SOLANAS, Isabel
Títol: Taula rodona “Dona i publicitat”
Congrés o simposi: Jornades “La representació de la dona als mitjans de comunicació”
Lloc: Auditori del Centre Cultural Caixa de Catalunya. La Pedrera. Barcelona
Data: 21-22 de gener de 1999
Autor: TRESSERRAS, Miquel
Títol: Moderador de la taula rodona “Globalització de la premsa escrita. Paper de les
agències de notícies. Experiències concretes”
Congrés o simposi: Jornades “Globalització dels mitjans de comunicació”
Lloc: Centre de Cultura Contemporània. Barcelona
Data: 1 d’octubre de 1998
Autor: TRESSERRAS, Miquel
Títol: Ètica i tecnologia
Congrés o simposi: Jornades OCIFORUM
Lloc: Maremàgnum. Barcelona
Data: 7 d’octubre de 1998
Autor: TRESSERRAS, Miquel
Títol: Presentació i rèplica al ponent Paul Johnson
Congrés o simposi: III Congreso Internacional Cultura y Medios de Comunicación
Lloc: Universidad Pontificia de Salamanca
Data: 15-16 de febrer de 1999
Autor: TRESSERRAS, Miquel
Títol: El fet religiós en el món mediàtic
Congrés o simposi: És possible l’experiència cristiana i la seva comunicació avui, a
Occident?
Lloc: Fundació Claret
Data: 17 d’abril de 1999
261
Autor: TRESSERRAS, Miquel
Títol: Procés d’obertura de l’Església envers els mitjans de comunicació
Congrés o simposi: “Periodisme i religió”, II Jornades de formació teològica per a periodistes
Lloc: Monestir de Montserrat
Data: 10 de maig de 1999
Autor: VILALLONGA, Francesc
Títol: Sessió monogràfica sobre la pel·lícula Extraños en un tren
Congrés o simposi: Curs “El cinema d’Alfred Hitchcock”
Lloc: Fundació Universitat de Girona.
Data: 9 de març de 1999
Autor: VILALLONGA, Francesc
Títol: Conferència “El cinema independent nord-americà”
Congrés o simposi: Tendències del cinema contemporani. Assignatura de lliure
configuració de la Universitat de Girona
Lloc: Centre Cultural Monestir. Sant Feliu de Guíxols
Data: 11 de març de 1999
Autor: VILALLONGA, Francesc
Títol: Conferència “El cinema independent nord-americà”
Congrés o simposi: Tendències del cinema contemporani. Assignatura de lliure
configuració de la Universitat de Girona
Lloc: Fundació Clerch Nicolau. Figueres
Data: 12 de març de 1999
Exposicions fotogràfiques
Autor: BALSELLS, Sandra
Títol: Kosovo, la mirada espoliada
Lloc: Universitat Ramon Llull. Barcelona
Data: Octubre de 1998
Autor: BALSELLS, Sandra
Títol: Cròniques Balcàniques
Lloc: Palau de la Virreina. Barcelona
Data: Desembre de 1998
Autor: BALSELLS, Sandra
Títol: Declaració Universal dels Drets Humans. Una volta al món 50 anys després
Lloc: Casa Golferichs. Barcelona
Data: Desembre de 1998
Autor: BALSELLS, Sandra
Títol: Kosovo, la mirada espoliada
Lloc: Centre Cívic Carmel. Barcelona
Data: Març de 1999
Autor: BALSELLS, Sandra
Títol: Kosovo, la mirada espoliada
Lloc: Centre Cívic Can Deu. Barcelona
Data: Maig de 1999
262
COMPAREIXENCES PARLAMENTÀRIES
Ponent: CARRERAS, Lluís de
Motiu: Compareixença davant la Comissió d’Estudi sobre la modificació de la Llei
10/1983, de creació de l’Ens Públic CCRTV, per a exposar l’opinió sobre la futura regulació
de l’ens públic i del sector audiovisual català
Lloc: Parlament de Catalunya
Data: 4 de desembre de 1998
Ponent: TRESSERRAS, Miquel
Motiu: Compareixença davant la Comissió d’Estudi sobre la modificació de la llei 10/1983.
Presentació d’un informe sobre l’abast de la modificació que cal fer
Lloc: Parlament de Catalunya
Data: 3 d’octubre de 1998
263
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
Participant(s): ÀLVARO, Francesc-Marc (Co-coordinador)
Congrés o grup de treball: Jornades Tinta & Tecla. Trobada virtual d’escriptors catalans i
castellans
Lloc: Vilanova i la Geltrú
Data: juliol de 1998
Participant(s): ALTARRIBA, Miquel
Congrés o grup de treball: II Congreso Nacional de Marketing, Publicidad y
Comunicación “Market 99”
Lloc: Madrid
Data: 13-15 d’abril de 1999
Participant(s): ARAN, Sue
Congrés o grup de treball: Fòrum Educació i Televisió. “Educar en televisió. Educar per al
futur”
Lloc: Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona
Data: 7-10 de setembre de 1998
Participant(s): CARBÓ, Esteve
Congrés o grup de treball: Jornada “Les noves necessitats de formació permanent a
Europa: els consells d’orientació, pont entre les organitzacions i les universitats”
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Universitat Ramon Llull
Data: 11 de març de 1999
Participant(s): Participant(s): CARBÓ, Esteve
Congrés o grup de treball: V Jornades de Comunicació Blanquerna
Lloc: Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna. Universitat Ramon Llull
Data: 21-23 d’abril de 1999
Participant(s): CARRERAS, Lluís de
Congrés o grup de treball: Seminari “El règim jurídic de l’audiovisual”
Lloc: Hotel Alexandra. Barcelona
Data: 26-27 de novembre de 1998
Participant(s): CARRERAS, Lluís de
Congrés o grup de treball: Jornada “El futur de la televisió pública. Les claus del debat”
Lloc: Centre de Cultura Contemporània. Barcelona
Data: 14 d’abril de 1999
Participant(s): COLOBRANS, Jordi
Congrés o grup de treball: Comunicar en l’Era Digital
Lloc: La Pedrera. Barcelona
Data: 24-25 de febrer de 1998
Participant(s): FERRANDO, Emili
Congrés o grup de treball: Cicle de xerrades organitzades per l’Equip de Pastoral Obrera
de Badalona i Sant Adrià
264
Participant(s): FERRANDO, Emili
Congrés o grup de treball: Cicle de xerrades organitzades per la Delegació de Pastoral
Obrera de la Diòcesi de Barcelona
Participant(s): FERRER, Ignasi
Congrés o grup de treball: Curs de negociació de la Universitat Pompeu Fabra
Lloc: Institut d’Estudis Catalans
Data: febrer-març de 1999
Participant(s): FERRER, Ignasi
Congrés o grup de treball: Curs de negociació. Universitat Pompeu Fabra
Lloc: Institut d’Estudis Catalans
Data: febrer-març de 1999
Autor: GRANÉ, Francesc (organitzador)
Congrés o simposi: És possible l’experiència cristiana i la seva comunicació avui, a
Occident?
Lloc: Fundació Claret
Data: 16 i 17 d’abril de 1999
Participant(s): LOPEZ, Jordi
Congrés o grup de treball: II Congreso Nacional de Marketing, Publicidad y
Comunicación “Market 99”
Lloc: Madrid
Data: 13-15 d’abril de 1999
Participant(s): MASIP, Pere
Congrés o grup de treball: Jornada sobre revistes electròniques
Lloc: Universitat de Barcelona
Data: 9 de febrer de 1999
Participant(s): MASIP, Pere
Congrés o grup de treball: Col·loqui “Política hemerogràfica a Catalunya”
Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Barcelona
Data: 31 de maig de 1999
Participant(s): MISERACHS, Pau
Congrés o grup de treball: 4e Forum Européen de la Propriété Intellectuelle
Lloc: París
Data: 33-24 de març de 1999
Participant(s): MISERACHS, Pau
Congrés o grup de treball: Seminario sobre elementos de seguridad
Lloc: La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Valladolid
Data: 30 d’octubre de 1999
Participant(s): MISERACHS, Pau
Congrés o grup de treball: I Jornadas de trabajo sobre la falsificación de productos de
clubes de fútbol, prevención y persecución del delito
Lloc: Sociedad Española de Fútbol Profesional. Madrid
Data: 4 de novembre de 1999
265
Participant(s): MISERACHS, Pau
Congrés o grup de treball: Jornada sobre contactos policiales con representantes de las
empresas propietarias de legítimos derechos de propiedad industrial/intelectual
Lloc: Barcelona
Data: 15 de juny de 1999
Participant(s): RADIGALES, Jaume
Congrés o grup de treball: Jornada inaugural del curs acadèmic de l’Instituto Politecnico
Lloc: Viseu (Portugal)
Data: novembre de 1998
Participant(s): ROM, Josep
Congrés o grup de treball: Fòrum internacional de Disseny Barcelona 1999
Lloc: Barcelona
Data: 19-22 d’abril de 1999
Participant(s): SÁEZ, Xavier
Congrés o grup de treball: Fòrum Educació i Televisió “Educar en televisió, educar per al
futur”
Lloc: Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona
Data: 7-10 de setembre de 1998
Participant(s): SELLÉS, Magda
Congrés o grup de treball: Fòrum Educació i Televisió “Educar en televisió, educar per al
futur”
Lloc: Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona
Data: 7-10 de setembre de 1998
Participant(s): SOLANILLA, Antonio
Congrés o grup de treball: II Congreso Nacional de Marketing, Publicidad y
Comunicación “Market 99”
Lloc: Madrid
Data: 13-15 d’abril de 1999
Participant(s): TRESSERRAS, Miquel
Congrés o grup de treball: Jornades Parlamentàries sobre Comunicació Audiovisual
Lloc: Parlament de Catalunya
Data: 22 de març de 1999
Participant(s): TRESSERRAS, Miquel
Congrés o grup de treball: I Trobada d’Investigadors de la Comunicació
Lloc: Col·legi de Periodistes de Catalunya
Data: 15 de juny de 1999
Concursos i premis
Participant(s): GENOVÈS, M. Dolors
Concurs: Festival Internacional de Cinema de La Havana
Pel·lícula: Cuba, sempre fidelíssima
Data: 23 de novembre de 1998
266
Participant(s): SELLÉS, Magda
Concurs: Premi Actual Catalunya 1998, concedit per Televisió de Catalunya, S.A. i la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió en memòria d’un equip de reporters del programa
“Actual” de Televisió de Catalunya
Pel·lícula: La nostra lluita va canviar les nostres vides?
Data: 23 de novembre de 1998
267
PROJECTES DE RECERCA
Projectes de Recerca: Proposta per a l’elaboració d’un mètode d’anàlisi de la violència a
la televisió
Investigador principal: BUSQUET, Jordi
Altres investigadors: ARAN,Sue; BARATA,Francesc; MEDINA,Pilar
Entitat(s) finançadora(es): CAC, Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Entitat(s) col.laboradora(es): CAC, Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Projectes de Recerca: Terminologia Publicitària en Català
Investigador principal: ALTARRIBA,Miquel; SABATÉ,Joan; VENTURA,Jordi.
Altres investigadors: GUILLÉN,Montserrat; ORDEIX,Enric; ROM, Josep
Entitat(s) finançadora(es):Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna, Universitat
Ramon Llull
Entitat(s) col.laboradora(es): TERMCAT, UAB i Gremi de Publicitat de Catalunya
Projectes de Recerca: Publicitat i Societat (Treball sobre el Brífing publicitari)
Investigador principal: SABATÉ,Joan; SOLANAS,Isabel; PORTA, Elisenda
Entitat(s) finançadora(es):Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna, Universitat
Ramon Llull
Projectes de Recerca: El pensament contemporani a través de la imatge i el seu discurs
Investigador principal: TRESSERRAS, Miquel
Altres investigadors: FECÉ, Josep Ll.; SELLÉS, Magda
Entitat(s) finançadora(es): Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna,
Universitat Ramon Llull
Projectes de Recerca: Per un servei integrat de televisió a nivell europeu per a la
potenciació de les llengües minoritàries. Projecte-I: El sector audiovisual a l'àrea lingüística
del català
Investigador principal: BUSQUET, Jordi; SORT, Josep
Altres investigadors: DELGADO, Matilde
Entitat(s) finançadora(es): Comissió Europea i Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Universitat Ramon Llull
Entitat(s) col.laboradora(es): University of Wales (Bangor)
Projectes de Recerca: Per un servei integrat de televisió a nivell europeu per a la
potenciació de les llengües minoritàries. Projecte-II: Comunicació, llengües ninoritàries i
societat de la informació. Anàlisi de la xarxa a la indústria audiovisual a Catalunya.
Investigador principal: BUSQUET,Jordi; COLOBRANS, Jordi
Altres investigadors: SABATER SALAZAR, Joan
Entitat(s) finançadora(es): Comissió Europea i Facultat de Comunicació Blanquerna.
Universitat Ramon Llull
Entitat(s) col.laboradora(es): University of Wales (Bangor)
Projecte de Recerca: El català als mitjans de comunicació. Situació actual i perspectives
Investigador principal: SAEZ, Albert
Altres investigadors: TUBELLA, Imma; COMAS, Eva; XICOY, Enric
Entitat(s) finançadora(es): Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna. Universitat
Ramon Llull
Entitat(s) col.laboradora(es): Societat Catalana de Comunicació. Institut d’Estudis Catalans
268
Projecte de Recerca: Dona a Dona: la visibilitat de la dona en els mitjans de comunicació
Investigadors principals: COLOBRANS,Jordi; SAN AGUSTÍN,Montse i RUIZ,M. José
Entitat(s) finançadora(es): Institut Català de la Dona- Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna
Col·laboració del professorat amb grups de recerca d’altres universitats o institucions
Projecte de Recerca: Sordera i Escriptura
Investigador de la FCCB: COLOBRANS, Jordi
Investigador principal: FERNANDEZ VIADER, Pilar
Departament on s’inscriu el projecte: Departament de Psicologia Evolutiva i de
l’Educació. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona
Projecte de Recerca: Cultura i Risc
Investigador de la FCCB: COLOBRANS, Jordi
Investigador principal: BUXÓ, M.Jesús
Departament on s’inscriu el projecte: Departament d’Antropologia Social. Facultat de
Geografia i Història. Universitat de Barcelona
Altres treballs d’investigació
Projectes de recerca: Grup de Persona i bioètica
Investigador principal: ABEL, Francesc
Altres investigadors: TORRALBA, Francesc; NELLO, Antoni; CARDONA, Xavier;
JUNCOSA, Artur; ESCUDÉ, Jordi.
Entitat(s) finançadora(es): Càtedra Ramon Llull Blanquerna
Entitat(s) col.laboradora(es): Centre Borja de Bioètica
Projectes de Recerca: Grup d’Ètiques aplicades
Investigador principal: ROMAN, Begoña
Altres investigadors: TORRALBA, Francesc; GIRÓ, Jordi; NELLO, Antoni.
Entitat(s) finançadora(es): Universitat Ramon Llull
Projectes de Recerca: Grup de Persona i Pedagogia
Investigador principal: MÈLICH, Joan-Carles
Altres investigadors: TORRALBA, Francesc; MARÍN, Xavier; DUCH, Lluís; FABRÉ,
Miquel; BOADA, Ignasi.
Entitat(s) finançadora(es): Càtedra Ramon Llull Blanquerna
Títol del treball: Ensenyament musical a les Universitats d’Estats Units (2a part)
Investigador: Jordi A. Jauset
Data de presentació: octubre de 1998
269
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
1. LLIBRES
Autor(s): ÀLVARO, Francesc-Marc
Títol: Per què no engeguem la política?
Referència editorial: Proa, abril 1999. Barcelona
Autor(s): BUSQUET, Jordi
Títol: El sublim i el vulgar
Referència editorial: Proa, 1998. Barcelona
Autor(s): CARBÓ, Esteve
Títol: El simbolisme del “Tapís de la Creació” de la Catedral de Girona s. XI
Referència editorial: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1999. Barcelona
Autor(s): COLE, William
Títol: Bibliografía básica de peritaje e historia del grabado y del libro
Referència editorial: Universitat Pompeu Fabra, 1999. Barcelona
Autor(s): FELIPE, Fernando de
Títol: Joel y Ethan Coen. El cine siamés
Referència editorial: Glénat, 1999. Barcelona
Autor(s): RADIGALES, Jaume
Títol: Els orígens del Gran Teatre del Liceu
Referència editorial: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998. Montserrat
Autor(s): RADIGALES, Jaume
Títol: L’òpera
Referència editorial: Pòrtic, 1999. Barcelona
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: Poètica de la libertad. Lectura de Kierkegaard
Referència editorial: Caparrós Editores, Madrid, 1999.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: Antropología del cuidar
Referència editorial: Mapfre Medicina i IBB, Madrid, 1998.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc i VVAA
Títol: El camí de la infantesa: Teresa de Lisieux, Kierkegaard i Nietzsche en Teresa de
Lisieux: Déu en la vida de cada dia.
Referència editorial: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1998.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc i VVAA
Títol: De la cultura del ressentiment a la cultura de la pau en Barcelona en clau de pau
Referència editorial: Edimurtra, Barcelona, 1998.
270
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc i VVAA
Títol: Vers una pedagogia amb rostre
Referència editorial: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1998.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc i VVAA
Títol: Equipar para el camino en Una escuela para el camino
Referència editorial: Ediciones San Pío X, Madrid, 1999.
2. ARTICLES EN REVISTES O MONOGRAFIES
Autor(s): ARAN, Sue
Títol: Una tipologia de la violència televisiva. La responsabilitat del receptor en la
construcció ètica dels mitjans
Referència: Trípodos, núm. 6, 1998, pàg. 115 a 127
Autor(s): ARAN, Sue
Títol: ¿Puede haber una televisión no violenta sin que antes cambiemos la realidad?
Referència: El Ciervo, núm. 574, 1999
Autor(s): BALSELLS, Sandra
Títol: Mujeres en la OTAN
Referència: Woman, núm. 82, 1999, pàg. 60 a 63
Autor(s): BALSELLS, Sandra
Títol: Refugiadas, la vida desde la frontera
Referència: Woman, núm. 81, 1999, pàg. 46 a 52
Autor(s): BALSELLS, Sandra
Títol: Kosovo: de l’atur a la guerra
Referència: Compartir [Revista de la Fundació Espriu], núm. 34, 1999, pàg. 48 a 51
Autor(s): BALSELLS, Sandra
Títol: Presagios de Kosovo
Referència: Integral, núm. 234, 1999, pàg. 6 a 7
Autor(s): BALSELLS, Sandra
Títol: Kosovo: la política de lo peor y la no-política
Referència: El Viejo Topo, núm. 129, 1999, pàg. 21 a 30
Autor(s): BALSELLS, Sandra
Títol: Serbia: la guerra invisible
Referència: El Viejo Topo, núm. 128, 1999, pàg. 9 a 37
Autor(s): BALSELLS, Sandra
Títol: Entrevista a Fernando Moleres, fotoperiodista
Referència: FotoSistema, núm. 23, 1999, pàg. 4 a 11
Autor(s): BALSELLS, Sandra
Títol: Entrevista a Jim Hollander, cap de fotografia de l’agència Reuters a Jerusalem
Referència: FotoSistema, núm. 22, 1999, pàg. 4 a 8
271
Autor(s): BALSELLS, Sandra
Títol: Magnum Photos, 50 años de imágenes legendarias
Referència: FotoSistema, núm. 21, 1998, pàg. 4 a 10
Autor(s): BALSELLS, Sandra
Títol: Panorámicas, la sutil ambigüedad de Paco Franco
Referència: FotoSistema, núm. 21, 1998, pàg. 30 a 31
Autor(s): BALSELLS, Sandra
Títol: II Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Ciudad de Gijón
Referència: FotoSistema, núm. 21, 1998, pàg. 88
Autor(s): BALSELLS, Sandra
Títol: Kim Phuc, el rostro que conmocionó al mundo
Referència: FotoSistema, núm. 21, 1998, pàg. 50
Autor(s): BARATA, F; BUSQUET, Jordi
Títol: Violència: del ritual a la representació
Referència: Trípodos, núm. 6, 1998, pàg. 77 a 90
Autor(s): BUSQUET, Jordi
Títol: Les indústries culturals a Catalunya: nous reptes i velles solucions
Referència: S. Giner (ed.). La societat catalana. Institut d’Estadística de Catalunya, 1998,
pàg. 881-895
Autor(s): BUSQUET, Jordi
Títol: Les implicacions socials de la violència a la televisió
Referència: Anuari 1998 d’Enciclopèdia Catalana
Autor(s): BUSQUET, Jordi
Títol: Del sentit de l’honor al sentit de la distinció: sobre el caràcter fràgil i subtil de la
distinció postmoderna
Referència: Ars Brevis, núm. 4, 1999
Autor(s): BUSQUET, Jordi; BULTÀ, N.
Títol: La identidad cultural en entredicho. Análisis de las polémicas sobre la cultura
catalana desde el final de la guerra civil hasta la era postolímpica
Referència: Revista Internacional de Sociología, 1999
Autor(s): CARBÓ, Esteve
Títol: Vers una pedagogia de les emocions?
Referència: Revista de Pensament i Opinió, RE, núm. 19, 1999
Autor(s): CARBÓ, Esteve
Títol: Teoria de la imatge i simbolisme
Referència: Ars Brevis, núm. 4, 1998
Autor(s): COLE, William
Títol: An Unknown Fragment by William Blake: Text, Discovery, and Interpretation
Referència: Modern Phylology, vol. 96, núm. 4, 1999, pàg. 485 a 497
272
Autor(s): COLE, William
Títol: Why This Knight is Different from All other Knights: Dürer and the Medieval
Romance of Chivalry
Referència: Studium, núm. 5, 1998, pàg. 73 a 79
Autor(s): COLOBRANS, Jordi
Títol: El projecte Odyssey. Disseny d’eines informàtiques aplicades a la gestió del treball
intel·lectual
Referència: Revista d’Etnologia de Catalunya, núm. 14, 1998
Autor(s): COLOBRANS, Jordi
Títol: Jubilación y riesgo. El proyecto Memorias, algo más que la redacción de una historia
de vida
Referència: Revista de Antropología Aplicada, núm. 2 (en premsa)
Autor(s): FECÉ, Josep Lluís
Títol: Do realismo à visibilidade. Efeitos de realidade e ficçao na representaçao
audiovisual
Referència: Contracampo (Instituto de Arte e Comunicaçao Social, Universidade Federal
Flumiense, Rio de Janeiro), núm. 2, 1998
Autor(s): FECÉ, Josep Lluís
Títol: La cámara cinematográfica ante la realidad
Referència: VV. AA. Cinema, Art i Pensament. Universitat de Girona, 1999
Autor(s): FELIPE, Fernando de; SÁNCHEZ-NAVARRO, Jordi
Títol: Salvem-nos (tots) del soldat Ryan: el projecte ideològic de Steven Spielberg
Referència: Trípodos, núm. 7, 1999, pàg. 31 a 59
Autor(s): FERRANDO, Emili
Títol: Mn. Ricart i en Rovirosa
Referència: Ara més que mai, núm. 117, 1999
Autor(s): FERRANDO, Emili
Títol: En record de Xavier Garcia i Guillem Rovirosa
Referència: Ara més que mai, núm. 118, 1999
Autor(s): FERRANDO, Emili
Títol: La mujer trabajadora, protagonismo invisible
Referència: Colección E.P.O, núm. 3, 1999
Autor(s): GRANÉ, Francesc
Títol: Religió i Televisió
Referència: Qüestions de Vida Cristiana, 1999
Autor(s): JAUSET, Jordi A.
Títol: Síntesis de sonido (I)
Referència: VídeoPopular, núm. 79, 1998, pàg. 98-103
273
Autor(s): JAUSET, Jordi A.
Títol: Síntesis de sonido (II)
Referència: VídeoPopular, núm. 81, 1999, pàg. 96-102
Autor(s): JAUSET, Jordi A.
Títol: Síntesis del sonido (III)
Referència: VídeoPopular, núm. 82, 1999, pàg. 108-112
Autor(s): JAUSET, Jordi A.
Títol: Síntesis del sonido (IV)
Referència: VídeoPopular, núm. 83, 1999, pàg. 86-87
Autor(s): JONES, Daniel E.
Títol: Investigación sobre comunicación en España: evolución y perspectivas
Referència: Zer: Revista de Estudios de Comunicación [Universidad del País Vasco], núm.
5, 1998, pàg. 13 a 51
Autor(s): JONES, Daniel E.
Títol: CEDIC: una dècada de recerca en comunicació des de Catalunya
Referència: Anàlisi [Universitat Autònoma de Barcelona], núm. 22, 1998, pàg. 15 a 31
Autor(s): JONES, Daniel E.
Títol: Catalunya davant la prepotència de Hollywood: mercats globals i cultures
minoritàries
Referència: Trípodos, núm. 7, 1999, pàg. 47 a 59
Autor(s): JONES, Daniel E.
Títol: Libros sobre la televisión iberoamericana
Referència: Chasqui [CIESPAL, Quito], núm. 62, 1998, pàg. 89 a 91
Autor(s): JONES, Daniel E.
Títol: Baró i Queralt, Jaume; Cid Leal, Pilar (ed.): Anuari SOCADI de Documentació i
Informació = Anuario SOCADI de Documentación e Información
Referència: Anàlisi [Universitat Autònoma de Barcelona], núm. 22, 1998, pàg. 166 a 168
Autor(s): JONES, Daniel E.; BIERNATZKI, William E.
Títol: Radio: Some Supplementary Remarks
Referència: Communication Research Trends [Centre for the Study of Communication
Culture, Saint Louis], vol. 18, núm. 1, 1998, pàg. 23 a 29
Autor(s): JONES, Daniel E.
Títol: Libros sobre la radiodifusión iberoamericana
Referència: Chasqui [CIESPAL, Quito], núm. 64, 1998, pàg. 89 a 92
Autor(s): JONES, Daniel E.
Títol: Revistas iberoamericanas de comunicación
Referència: Chasqui (CIESPAL, Quito), núm. 65, 1999, pàg. 88 a 92
Autor(s): JONES, Daniel E.
Títol: Revistas iberoamericanas de comunicación
Referència: Zer: Revista de Estudios de Comunicación [Universidad del País Vasco], núm.
6, 1999, pàg. 88 a 92
274
Autor(s): JONES, Daniel E.
Títol: Biografia d’un periodista excepcional
Referència: Trípodos, núm. 7, 1999, pàg. 121 a 122
Autor(s): RADIGALES, Jaume
Títol: Programa de mà del II Festival Mozart
Referència: OBC, setembre de 1998
Autor(s): RADIGALES, Jaume
Títol: El Gershwin más teatral
Referència: El Ciervo, núm. 572, 1998, pàg. 19 a 20
Autor(s): RADIGALES, Jaume
Títol: W. A. Mozart debuta en España
Referència: Ópera Actual, núm. 30, 1998, pàg. 32 a 33
Autor(s): RADIGALES, Jaume
Títol: Un tenor catalán en Alemania
Referència: Amadeus, núm. 71, 1999, pàg. 42 a 43
Autor(s): RADIGALES, Jaume
Títol: Ja tenim Auditori
Referència: Serra d’Or, núm. 471, 1999, pàg. 60 a 61
Autor(s): RADIGALES, Jaume
Títol: La ópera enamorada de Shakespeare
Referència: Amadeus, núm. 75, 1999, pàg. 42 a 45
Autor(s): RADIGALES, Jaume
Títol: Eclecticisme i unitat en La flauta màgica
Referència: Programa de mà del Gran Teatre del Liceu, juny de 1999
Autor(s): RADIGALES, Jaume
Títol: Música i comunicació (I)
Referència: Trípodos, núm. 7, 1999, pàg. 73 a 97
Autor(s): RADIGALES, Jaume
Títol: A l’entorn de La vita é bella de Roberto Benigni
Referència: Trípodos, núm. 7, 1999, pàg. 115 a 117
Autor(s): RIERA, Carles; VALLÈS. J.; CABRÉ, M. T.
Títol: L’aportació del botànic Oriol de Bolós a la fixació del lèxic científic
Referència: Acta Botanica Barcinonensia, núm. 45, 1998, pàg. 29 a 36
Autor(s): RIERA, Carles
Títol: Literatura, ciència, periodisme
Referència: Trípodos, núm. 6, 1998, pàg. 131 a 134
Autor(s): RIERA, Carles
Títol: Joan Antoni Mesquida i Cantallops, El Tractat del salitre (Palma, 1640). Estudi
històric i lingüístic d’un text químic del segle XVII
Referència: Arxiu de Textos Catalans Antics, núm. 17, 1998, pàg. 666 a 668
275
Autor(s): Autor(s): RIERA, Carles
Títol: Albert Jané, gramàtic i escriptor
Referència: Revista [Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències],
núm. 105, 1998, pàg. 63 a 67
Autor(s): RIERA, Carles
Títol: Joseph Gulsoy, filòleg
Referència: Serra d’Or, núm. 105, 1998, pàg. 22 a 23
Autor(s): RIERA, Carles
Títol: Josep Ruaix, gramàtic
Referència: Serra d’Or, núm. 468, 1998, pàg. 26 a 27
Autor(s):RUIZ, Carles
Títol: “Com fer efectius els Drets Humans”.
Referència: A: VV.AA. Els Drets Humnas en el 50è Aniversari de la Declaració Universal.
L’economia al servei de la persona. Escola d’Estiu M. Carrasco i Formiguera, 98. INHECA,
juny 1999. Barcelona
Autor(s): SÁEZ, Albert
Títol: “La globalización y el discurso periodístico”
Referència: A: VV.AA. Actas de las XII Jornadas Internacionales de Comunicación.
Eunsa, 1998. Navarra
Autor(s): SÁEZ, Albert
Títol: Llums i ombres de la religió en la cultura de masses
Referència: Qüestions de Vida Cristiana, núm. 191 (Barcelona) 1998, pàg. 25-30
Autor(s): SÁEZ, Albert
Títol: La retòrica periodística i la fi de la història
Referència: Treballs de Comunicació, núm. 10 (Barcelona) 1998, pàg. 98-87
Autor(s): SÁEZ, Albert
Títol: Hi ha algú a l’altra banda?
Referència: Treballs de Comunicació, núm. 11 (Barcelona)1999, pàg. 149-152
Autor(s): SELLÉS, Magda
Títol: Leni Riefenstahl, la bellesa al servei de la ideologia
Referència: Trípodos, núm. 7, 1999, pàg. 9 a 30
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: Platón en la corte de los periodistas. Lectura de R. Musil.
Referència: Trípodos 5, 1998, pp. 55-77.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: Pluralisme, relativisme i democràcia
Referència: Temes d’avui 4, 1998, p. 41-60.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: La retórica en Kierkegaard
Referència: Espíritu XLVII, 1998, p. 55-69.
276
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: Urs von Balthasar: entre la estética y el drama
Referència: El Ciervo 568-569, 1998, pp. 11-12.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: L’art de cuidar. Consideracions antropològiques
Referència: Bioètica & Debat 14, 1998, pp. 8-10.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: Eutanasia, Sentido y Libertad
Referència: Anuario de Psicología 29 IV, 1998, p. 91-101.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: Pluralidad de sistemas éticos: ¿es posible el consenso?
Referència: Labor Hospitalaria 249, 1998, p. 144-152.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: Elements per a una teologia de la família
Referència: Teologia actual 28, 1999, p. 19-32.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: Anticlimacus: el desgarro del yo
Referència: Tres al cuarto 6, 1999, p. 41-44.
Publicacions electròniques
Autor(s): COLOBRANS, Jordi
Títol: Euskal Arrantza – Sistema de gestión de la pesca vasca. Model integrat, adreçat a
investigadors
Referència: DSIG Software, 1999
Autor(s): COLOBRANS, Jordi
Títol: PhD v3 – Tesis doctorals. Gestió del coneixement en la recerca, adreçat a
investigadors
Referència: http:.//www.dsigsoftware.com/ phd.htm. 1999
Autor(s): COLOBRANS, Jordi
Títol: BQASv3 – Bibliographical Analysis System. Gestió bibliogràfica i anàlisi de
continguts, adreçat a investigadors
Referència: http:.//www.dsigsoftware.com/ bqas.htm. 1999
Autor(s): COLOBRANS, Jordi
Títol: Papers. Disseny d’articles i publicacions, adreçat a escriptors i periodistes
Referència: http:.//www.dsigsoftware.com/ papers.htm. 1999
Autor(s): COLOBRANS, Jordi
Títol: Psi. Anamnesi i seguiment d’entrevistes clíniques, adreçat a centres de psicologia
Referència: http:.//www.dsigsoftware.com/ psi.htm. 1999
277
Autor(s): COLOBRANS, Jordi
Títol: RGES – Reforma de la Gestió Escolar. Model informàtic per a la gestió del
currículum escolar, adreçat a les escoles
Referència: http:.//www.dsigsoftware.com/ rges.htm. DSIG Software, 1999
Autor(s): COLOBRANS, Jordi
Títol: Memorias. Algo más que la historia de su vida. Software adreçat a la gent gran
Referència: http:.//www.dsigsoftware.com/ memorias.htm. 1998
4.Col·laboracions en publicacions
Autor(s): BORSTEN, Eddy
Títol: Col·laboració especial en el llibre-fascicles La fuerza de la publicidad
Referència editorial: Quico Elías, 1999. Madrid
Autor(s): BUSQUET, Jordi
Títol: Coordinador del monogràfic “Violència i televisió”
Referència: Trípodos, núm. 6, 1998
Autor(s): BUSQUET, Jordi
Títol: Revisió i redacció d’articles de sociologia (Lletres A-Z)
Referència editorial: Nou Diccionari Enciclopèdic. Enciclopèdia Catalana, 1998.
Barcelona
Autor(s): FELIPE, Fernando de
Títol: Director de la col·lecció Widescreen, dedicada a l’anàlisi detallada de la filmografia
dels anomenats directors de culte.
Referència editorial: Editorial Glénat. Barcelona
Autor(s): FELIPE, Fernando de
Títol: Elaboració de l’informe sobre plataformes multimèdia, videoconsoles i jocs
interactius
Referència editorial: Grupo Sono Multivisión
Autor(s): ROM, Josep
Títol: Assessor en el Diccionari de Comunicació Empresarial
Referència editorial: Enciclopèdia Catalana,1999. Barcelona
278
SERVEIS
BIBLIOTECA
Nom: Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Especialitats temàtiques: Comunicació, Mitjans de Comunicació, Publicitat, Audiovisual
Capacitat sala de lectura: 236 punts
Nombre de volums: 14.000
Nombre de publicacions periòdiques: 354
Responsable: Pere Masip
Horaris: de 08.00 a 22.00 de dilluns a divendres, dissabtes de 09.00 a 14.00
INFORMÀTICA
Sales: 3
Tipus i nombre: ServidorPC doble processador PentiumII 333 i un servidor Proxy per a
internet PII 350;
Aula 1: 45 Power Macintosh 6100;
Aula 2: 16 Power Macintosh 7200;
Aula 3: 16 Apple 63 266 monitors ADI 17”.
Responsable: Lluís Añó
Condicions d’utilització: La preferència d’utilització és per als alumnes, professors i PAS
de la Facultat de Ciències de la Comunicació. L’accés és lliure.
Horari: de 08.00 a 21.00 de dilluns a divendres; dissabtes de 09.00 a 14.00
Telèfon: 253.31.06
AUDIOVISUALS
Sales: 5 sales d’edició de vídeo per tall (4 amb locutori de sonorització i 1 sala d’edició no
lineal sistem EDIT by Discreet Logic), 6 equips ENG, 1 locutori de ràdio,1 laboratori de
fotografia, 1 plató de televisió, 1 sala de postproducció digital, i 1 sala off-line S-VHS
Responsable: Miquel Garcia
Condicions d’utilització: Aquest servei és utilitzat tant pels seminaris d’audiovisuals com
pels estudiants que ho sol·liciten, d’acord amb el procés establert.
Horaris: de 08.00 a 14.00 i de 15.00 a 21.00h , de dilluns a divendres
Telèfon: 253.31.06
SERVEI D'IDIOMES
Responsable: Montse Bofarull
Horaris: de 9.00 a 21.00 de dilluns a divendres
Lloc: Tercera planta de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Serveis: Practicar i millorar de manera activa els diferents skills de la llengua anglesa i
preparar-se per als exàmens de les Universitats de Cambridge, Michigan i TOEFL.
Aprenentatge de les llengües anglès, francès i italià.
Observacions: L’aula ofereix un servei d’atenció permanent als usuaris durant l’horari
d’obertura al públic.
279
SERVEI D'ASSISTÈNCIA RELIGIOSA
Responsable: Francesc Romeu
Horaris: dilluns (11.00-12.30h), dimecres (10.00-13.00h), divendres (11.00-12.30h).
Eucaristies: dimecres a les 13.00h
ESTADES EN EMPRESES I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA I PROFESSIONAL
Servei destinat als estudiants de tercer i quart curs de la Facultat.
Responsables: Sue Aran, Pablo Capilla i Montse Guillén
Telèfon: 253.31.08
BORSA DE TREBALL I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA:
Responsable: Joan Cuenca
Descripció: La borsa fa una tasca de mediació entre llicenciats i empreses, que pot adoptar
tres vies de funcionament:
- oferta pública d’una plaça de treball a tots els inscrits a la borsa de treball, sense cap mena
de selecció prèvia;
- oferta restringida a tots els que reuneixin els requisits demanats per l’empresa, d’acord amb
el currículum dels llicenciats (preselecció);
- presentació dels 2 o 3 candidats que s’adaptin millor a la demanda de la plaça de treball,
quan l’empresa sol·liciti la selecció.
Telèfon: 253.31.08
MENJADORS UNIVERSITARIS
Lloc: Planta Baixa de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Capacitat: 140 persones assegudes
Horaris: de 08.00 a 20.00
Responsable: Juan Carlos Fernández Ollero
Telèfon: 253.31.05
SERVEI D'INFORMACIÓ
Lloc: Secretaria de la Facultat
Horaris: de 10.00 a 13.30 i de 16.00 a 19.00
Responsable: Remei Cambras
Telèfon: 253.30.91
Fax: 253.30.23
SERVEIS D'ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
Responsable: Carles Ruiz
Tipus de Serveis: Visites als centres, conferències a escoles i a instituts
Telèfon: 253.31.36
280
PUBLICACIONS (internes)
( ) Memòria (X) Revista/es ( ) Butlletí (X) Guia ( ) Apunts
(X) Llibres
Revista
Responsable: Miquel Tresserras, Lluís Pastor
Títol: TRÍPODOS
Data: número 6:gener de 1999; número 7: juny de 1999
Periodicitat (si en té): semestral
Llibres
Responsable: Oriol Izquierdo
Títol de la col.lecció: Papers d’Estudi
Data: núm.1 i 2:desembre de 1997; núm.3:juny de 1998
281
282
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA
I FISIOTERAPIA BLANQUERNA
Curs 1998-99
283
284
ACTES PÚBLICS
Tipus d'acte: II Jornadas Internacionales de Prevención de Riesgos Laborales por Lesiones
Músculo-Esqueléticas: Dolor de Espalda y Lesiones por Movimientos Repetitivos. - III
Assises Internationales du Dos
Responsable/coordinador: Coordinació del Seminari d'Avaluació Biomecànica.
Entitat(s) organitzadora(es): Centre de Salut de la Columna Vertebral
Entitat(s) col.laboradora(es): Escola Universitària d'Infermeria i Fisiotèrapia Blanquerna;
Direcció General de Relacions Laborals (Departament de Treball, Generalitat de Catalunya;
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo; FREMAP; Mutual Cyclops;
ASEPEYO; Mutua Universal)
Lloc: Centre de Salut de la Columna Vertebral , i altres seus
Data: 5, 6 i 7 de novembre de 1998
285
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
Conferenciant/Ponent: AIGUADÉ, Ramon
Títol de la ponència: Higiene Postural en el personal sanitari
Referència: Curs de prevenció de lesions d’esquena en el personal sanitari
Lloc: Espitau de Vielha (Vall d’Aran)
Data: 6 i 7 de novembre de 1998
Conferenciant/Ponent: ARIAS, Eulàlia; CABRÉ, V.; CASTILLO, J.A.; PÉREZ-TESTOR, C.
Títol de la ponència: Docencia y profesión: una estrategia de aproximación en el segundo
ciclo universitario
Referència: VII Jornadas de Psicoanálisis en la Universidad. Vinculación entre docencia,
investigación y práctica profesional
Lloc: Bellaterra (UAB)
Data: 20 i 21 de novembre de 1998
Conferenciant/Ponent: ARIAS, Eulàlia
Títol de la ponència: L’anàlisi del torn en un grup de comunicació d’adolescents entre 12 i 15
anys
Referència: 2n Congrés Europeu de Psicoteràpia Psicoanalítica de grup. De la fragmentació a
la cohesió. Indicacions per a la psicoteràpia psicoanalítica de grup.
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna. Barcelona
Data: 28-30 de maig de 1999
Conferenciant: BLANCH, C.
Títol de la ponència: Epidemiologia de la sida a Catalunya i mesures de prevenció
Refèrencia Curs de postgrau 'Atenció a persones infectades pel VIH i sida' . Organitzat per
l'EUI de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: octubre 1998
Conferenciant: BLANCH, C.
Títol de la ponència: Impacte epidemiològic de la sida a Catalunya.
Refèrencia: Curs sobre aspectes clínico-epidemiològics en la prevenció i l'assistència a les
persones infectades pel VIH i malalts de sida. Institut d'Estudis de la Salut (IES)
Lloc: Barcelona
Data: novembre 1998
Conferenciant: BLANCH, C.
Títol de la ponència: Vigilància epidemiològica de la infecció per l’ HIV i la sida
Refèrencia: Curs de Postgrau Infermeria i VIH/sida una visió global i humanista. EUI Santa
Madrona de la Fundació ‘la Caixa’
Lloc: Barcelona
Data: desembre 1997
Conferenciant: BLANCH, C.
Títol de la ponència: Actualització de l’epidemiologia de l’HIV i la sida a Catalunya
Refèrencia: Curs de Diplomats en Sanitat. Institut de Salut Pública de Catalunya
Lloc: L’Hospitalet de Llobregat
Data: març 1998
Conferenciant: BLANCH, C.
286
Títol de la ponència: Activitats de vigilància epidemiològica de la infecció per l’HIV a
Catalunya
Refèrencia Curs d’aprofitament de la sida. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: abril 1998
Conferenciant: BLANCH, C.
Títol de la ponència: De la vigilància epidemiològica de la sida a la vigilància
epidemiològica de la infecció per l’HIV
Refèrencia: IV Màster de sida Universitat de Barcelona i Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: abril 1998
Conferenciant: BLANCH, C.
Títol de la ponència: Curs d’Introducció a la recerca en Infermeria
Refèrencia: Fundació Sanitària d’Igualada
Lloc: Igualada
Data: abril 1999
Conferenciant: BLANCH, C.
Títol de la ponència: Curs d’Introducció per a la recerca en Infermeria
Refèrencia: Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: abril-maig 1999
Conferenciant: BLANCH, C.
Títol de la ponència: Curs d’Introducció a la recerca en Infermeria
Refèrencia: Hospital del Sagrat Cor. Quinta de Salut l’Aliança
Lloc: Barcelona
Data: abril 1999
Conferenciant/ Ponent: BOTELLA AMENGUAL, Elena
Títol de la ponència: Programes de rehabilitació en paràlisi cerebral
Referència: Postgrau en Activitat físca adaptada a la discapacitat física
Lloc: UB
Data: 27 de gener de 1999
Conferenciant/ Ponent: BOTELLA AMENGUAL, Elena
Títol de la ponència: Retard en el desenvolupament motriu
Referència: Postgrau de Fisioteràpia de l'infant amb Discapacitats
Lloc: Universitat Ramon Llull
Data: 24 de gener de 1999
Conferenciant/ Ponent: BOTELLA AMENGUAL, Elena
Títol de la ponència: Tractament fisioterapèutic del nen amb paràlisi cerebral
Referència: Postgrau de Fisioteràpia de l'infant amb Discapacitat
Lloc: Universitat Ramon Llull
Data: 6 i 7 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: BOTELLA AMENGUAL, Elena
287
Títol de la ponència: Ferules i guixos
Referència: Postgrau de Fisioteràpia de l'infant amb Discapacitat
Lloc: Universitat Ramon Llull
Data: 6 i 7 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: BOTELLA AMENGUAL, Elena
Títol de la ponència: Temps lliure i l'esport
Referència: Postgrau de Fisioteràpia de l'infant amb Discapacitats
Lloc: Universitat Ramon Llull
Data: 6 de juny de 1999
Conferenciant/Ponent: CAMP, Pilar
Títol de la ponència: El temps del lleure dels infants amb discapacitats
Referència: Ajuntament d’Andorra
Lloc: Escola d’Infermeria d’Andorra
Data: 29 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: CARDONA, Xavier
Títol de la ponència: Drets Humans i VIH-SIDA
Referència: Diada Mundial de la sida’99
Lloc: Centre Cívic de Castellar del Vallès
Data: 1 de desembre de 1998
Conferenciant/Ponent: CARDONA, Xavier
Títol de la ponència: Drets Humans i VIH-SIDA
Referència: Jornades sobre VIH-SIDA
Lloc: Centre Cultural de Caldes de Montbui
Data: 9 d’abril de 1999
Conferenciant/Ponent: CARDONA, Xavier
Títol de la ponència: Drets Humans i VIH-SIDA
Referència: Jornades sobre VIH-SIDA
Lloc: Escola Universitària de Treball Social, UB
Data: 20 d’abril de 1999
Conferenciant/Ponent: CARDONA, Xavier
Títol de la ponència: Drets Humans i VIH-SIDA
Referència: Celebració aniversari esplai
Lloc: Esplai de la Parròquia de Sarrià
Data: 22 d’abril de 1999
Conferenciant/Ponent: CARDONA, Xavier
Títol de la ponència: Drets Humans i VIH-SIDA
Referència: Jornades sobre salut
Lloc: Escola Daina, Olesa de Montserrat
Data: 4 i 7 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: FATJÓ, Josep
Títol de la ponència: Cribatges aparell locomotriu
Referència: Postgrau d’Infermeria pediàtrica en Atenció Primària
Lloc: E.U.I.F. Santaló
Data: 7 de maig de 1999.
288
Conferenciant/ Ponent: FATJÓ, Josep
Títol de la ponència:Higiene postural en el Personal Sanitari
Referència: Jornades de Prevenció de les lesions de columna
Lloc: Espitau de Vielha
Data: 20 i 21 de novembre de 1998
Conferenciant/Ponent: FERNANDEZ, Antoni
Títol de la ponència: Electroteràpia: mite o realitat?
Referència: Societat Catalana de Medicina de l’Esport
Lloc: Col·legi de Metges de Barcelona
Data: 25 de gener de 1999
Conferenciant/Ponent: FERNANDEZ, Antoni
Títol de la ponència: Electroteràpia analgèsica
Referència: Col·legi de Fisioterapeutes d’Astúries
Lloc: Hospital de Cabueñes. Gijón
Data: 29 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: FEU, Maria; MUÑOZ, Consol
Títol de la ponència: “El Practiqum”
Referència: Trobada de reflexió al voltant de la metodologia a Blanquerna
Lloc: Centre Martí Codolar (Barcelona)
Data: 30 d’abril de 1999
Conferenciant/Ponent: GERMAN, Anna
Títol de la ponència: Análisis de la marcha mediante el protocolo Eliclinic
Referència: Curs de “Podologia de l’esport”. Jornada de “Marxa atlètica”, organitzada pel
Col·legi de Podòlegs
Lloc: Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès
Data: 8 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: LLISTAR, Salvador
Títol de la ponència: Jornada monogràfica: Menjar bé en els centres sociosanitaris:
necessitat i plaer
Referència: Unió Catalana d’Hospitals
Lloc: Barcelona
Data: 29 de maig de 1998
Conferenciant/Ponent: LLISTAR, Salvador
Títol de la ponència: Qualitat i empresa social. Assistència a la gent gran
Referència: IX Congrés d’empreses de qualitat
Lloc: Barcelona
Data: 19 de setembre de 1998
Conferenciant/Ponent: LLISTAR, Salvador
Títol de la ponència: La Comunicació interprofessional. Un cas pràctic
Referència: XVIII Jornades Sanitàries del Vallès. Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears
Lloc: Sabadell
Data: 12 i 13 de març de 1999
289
Conferenciant/Ponent: LLISTAR, Salvador
Títol de la ponència: Sida i Vellesa
Referència: VIII Congrés Nacional de la Societat Espanyola d’Infermeria Geriàtrica i
Gerontològica
Lloc: Bilbao
Data: 23 d’abril de 1999
Conferenciant/Ponent: LLISTAR, Salvador
Títol de la ponència: Els professionals de la salut enfront la mort del malalt al seu càrrec
Referència: Universitat Ramon Llull
Lloc: Barcelona
Data: 21 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: LLISTAR, Salvador
Títol de la ponència: Disseny i avaluació de la documentació sociosanitària
Referència: Fundació Avedis Donabedian. Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i
Balears
Lloc: Barcelona
Data: 28 d’abril de 1999
Conferenciant/Ponent: LLISTAR, Salvador
Títol de la ponència: Curs de formació per a impulsors de grups de qualitat
Referència: ICASS i Fundació Avedis Donabedian. Conselleria de Benestar Social
Lloc: Barcelona
Data: 14 de juny de 1999
Conferenciant/Ponent: MASSÓ, Núria
Títol de la ponència: Vàries en referència al curs
Referència: Anatomia Funcional i Biomecànica de la Dansa. Lesions M-E i la seva prevenció
Lloc: Associació de ballarins i coreògrafs de Catalunya. Forcem
Data: setembre 1998
Conferenciant/Ponent: MASSÓ, Núria
Títol de la ponència: Lesiones del nervio periférico
Referència: Curso de actualización para técnicos ortopédicos
Lloc: UB. Departament d’Aparell Locomotor
Data: març 1999
Conferenciant/Ponent: MASSÓ, Núria
Títol de la ponència: Lesions músculo-esquelètiques en el músic
Referència: Curs de prevenció de lesions en el músic
Lloc: Centro Técnico de rehabilitación
Data: 29 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: PERA, Isabel
Títol de la conferència: Competències de la professió de la infermera
Referència: Jornada Científica d’Infermeria
Lloc: Auditori de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Barcelona
Data: 2 d’octubre de 1998
290
Conferenciant/Ponent: PERA, Isabel
Títol de la conferència: Responsabilidat de la infermera en la gestió del risc
Referència: Jornades sobre sistemes de control d’esterilització. Associació Catalana
d’Infermeres pel Control de la Infecció (A.C.I.C.I.)
Lloc: Hotel Alimara. Barcelona
Data: 14 d’octubre de 1998
Conferenciant/Ponent: PERA, Isabel
Títol de la conferència: Unificando criterios. Registros de enfermería
Referència: II Reunión Nacional de cuidados de enfermería en el trasplante de precursores
hematopoyéticos
Lloc: Institut Català d’Oncologia (ICO). La Farga. L’Hospitalet del Llobregat
Data: 13-14 de novembre de 1998
Conferenciant/Ponent: PERA, Isabel
Títol de la taula rodona: Juristes i sanitaris: un debat necessari
Referència: Fundació per a la recerca i la docència. Grup SAGESSA
Lloc: Auditori Felip Pedrell. Tortosa
Data: 16 de novembre de 1998
Conferenciant/Ponent: PERA, Isabel
Títol de la taula rodona: Responsabilitat de la disciplina infermera. Aspectes legals.
Problemes legals en el treball de les unitats de cures intensives
Referència: XIX Reunió de l’Associació Catalana de Medicina Intensiva (ACMI) i XV
Jornades Catalanes d’Infermeria Intensiva
Lloc: Hotel Barceló Sants. Barcelona
Data: 19 de novembre de 1998
Conferenciant/Ponent: PERA, Isabel
Títol de la taula rodona: Implicacions legals d’infermeria en els serveis d’urgències.
Referència: III Diada d’Infermeria d’Urgències. Direcció d’Infermeria de l’Hospital Mútua de
Terrassa
Lloc: Vapor Universitari de Terrassa
Data: 25 de novembre de 1998
Conferenciant/Ponent: PERA, Isabel
Títol de la conferència: Continuïtat de les cures d’infermeria: proposta de coordinació entre
nivells assistencials
Referència: VI Jornades Catalanes d’Infermeria Comarcal. “La Infermera Comarcal, un model
d’inquietud professional”
Lloc: Granollers
Data: 21 i 22 de gener de 1999
Conferenciant/Ponent: PERA, Isabel
Títol de la ponència: El malalt crònic neurològic. Aspectes legals de l’atenció al malalt crònic
neurològic
Referència: Taula Rodona sobre el malalt crònic neurològic
Lloc: EUI de la Universitat de Barcelona
Data: 27 de gener de 1999
291
Conferenciant/Ponent: PERA, Isabel
Títol de la conferència: Responsabilidad de la enfermera en la gestión del riesgo
Referència: Jornadas sobre sistemas de control en esterilización. CEOEST (Club Español de
esterilización) Universidad Da Coruña (EUE de El Ferrol)
Lloc: Hotel San Marcos. La Corunya
Data: 4 de març de 1999
Conferenciant/Ponent: PERA, Isabel
Títol de la conferència: Introducció als aspectes legals d’infermeria
Lloc: EUI Hospital del Mar
Data: 16 de març de 1999
Conferenciant/Ponent: PERA, Isabel
Títol de la conferència: La utilització dels registres i l’ètica professional
Referència: I Jornada “Ètica i infermeria: espai de reflexió”. Associació d’exalumnes EUI Sant
Joan de Deú
Lloc: EUI Sant Joan de Déu
Data: 20 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: PERA, Isabel
Títol de la conferència: Responsabilidad de la enfermera en la gestión del riesgo.
Referència: Jornadas sobre sistemas de control en esterilización. CEOEST (Club Español de
esterilización)
Lloc: Hotel Melià. Alacant
Data: 25 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: PERA, Isabel
Títol de la conferència: Responsabilidad de la enfermera en la gestión del riesgo
Referència: Jornadas sobre sistemas de control en esterilización. CEOEST (Club Español de
esterilización)
Lloc: Hotel Alhambra Palace. Granada
Data: 27 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: PERA, Isabel
Títol de la taula rodona: Bioètica i dolor
Referència: Femarec
Lloc: Auditori UPF. Facultat de Dret
Data: 22 de juny de 1999
Conferenciant/Ponent: PERA, Isabel
Títol de la conferència: Responsabilidad de la enfermera en la gestión del riesgo
Referència: Jornadas sobre protección en el ámbito sanitario: riesgos y soluciones. Escuela
Andaluza de Salud Pública.
Lloc: Campus Universitario de La Cartuja. Granada
Data: 25 de juny de 1999
Conferenciant/Ponent: PERA, Isabel
Títol de la conferència: Responsabilidad de la enfermera en la gestión del riesgo
Referència: Jornadas sobre protección en el ámbito sanitario: riesgos y soluciones
Lloc: Departamento de Inmunología, microbiología y parasitología de la U.P.V./E.H.V.
Data: 25 de juny de 1999
292
Conferenciant/Ponent: REY, Ferran
Títol de la ponència: Método NIOSH
Referència: II Jornadas Internacionales de Prevención de Riesgos Laborales por Lesiones
Músculo-Esqueléticas: Dolor de Espalda y Lesiones por Movimientos Repetitivos.
Seminario de Carga Física
Lloc: Centre de Salut de la Columna Vertebral
Data: 6 de novembre 1998
Conferenciant/Ponent: REY, Ferran
Títol de la ponència: Evaluación de patrones anómalos de coordinación muscular mediante
el sistema ELITE
Referència: II Jornadas Internacionales de Prevención de Riesgos Laborales por Lesiones
Músculo-Esqueléticas: Dolor de Espalda y Lesiones por Movimientos Repetitivos.
Seminario de Evaluación Biomecánica
Lloc: Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna
Data: 6 de novembre 1998
Conferenciant/Ponent: REY, Ferran, GERMAN, Anna
Títol de la ponència: Estudio de la marcha atlètica con el sistema ELICLINIC
Referència: V Jornades de Podologia de l’esport: " La marcha atlética"
Lloc: Centre d'Alt Rendiment, Sant Cugat del Vallès
Data: 28 maig 1999
Conferenciant/Ponent: REY, Ferran
Títol de la ponència: Mètode NIOSH i l'aplicació de l'anàlisi biomecànica computeritzada
en l'estudi de càrregues lumbars
Referència: Postgrau de "Prevención y ergonomia en las lesiones músculo-esqueléticas,
especialidad empresa y personal sanitario”. Fundació Politècnica de Catalunya (UPC)
Lloc: Mutua Universal
Data: 10, 11 i 18 de juny 1999
Conferenciant/Ponent: ROSICH, Antoni
Títol de la ponència: Diagnóstico diferencial de la hipersomnia
Referència: 24 hores pneumològiques a Sitges
Lloc: Sitges
Data: 21 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: SEGARRA, Vicenç
Títol de la ponència: Evaluación y estrategias de actuación en fisioterapia de las lesiones
medulares de origen traumático
Referència: Congreso nacional de fisioterapia
Lloc: Barcelona
Data: 27 de febrer de 1999
Conferenciant/Ponent: SEGARRA, Vicenç
Títol de la ponència: Estrategias de actuación en fisioterapia neurológica
Referència: Curs impartit a fisioterapeutes del servei de salut basc (Osakidetza)
Lloc: Hospital de Galdakao
Data: 25-27 de març de 1999
293
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Ètica i estètica de les cures pal·liatives
Referència: Societat Catalana de cures pal·liatives
Lloc: Barcelona
Data: 21 d’octubre 1998
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: La muerte como hecho cultural.
Referència: Universidad Pontificia de Comillas
Lloc: Madrid
Data: 13 de novembre 1998
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Reptes dels drets humans
Referència: Centre Internacional de Premsa
Lloc: Barcelona
Data: 18 de setembre 1998
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Identitat i diferència. Vers una philosophia pacis
Referència: Jornades interdisciplinars Àmbit Maria Corral
Lloc: Barcelona
Data: 1 de desembre 1998
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Ètica, estètica i transcendència en Kierkegaard
Referència: Facultat de Filosofia
Lloc: Barcelona
Data: 19 de novembre 1998
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Els principis de la bioètica. L’informe Belmont (1978).
Referència: Universitat Rovira i Virgili
Lloc: Reus
Data: 2 de desembre 1998
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Cuidar en el tombant del segle XXI
Referència: Escola de Ciències de la Salut
Lloc: Manresa
Data: 27 de gener 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Fundamentos antropológicos de los cuidados paliativos
Referència: Conferencia Episcopal Española
Lloc: Madrid
Data: 18 de febrer 1999
294
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Principis de l’humanisme i praxi assistencial
Referència: Institut Català de la Salut
Lloc: Terrassa
Data: 26 de febrer 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Ètica, estètica i transcendència en Kierkegaard
Referència: Irel-Fundació Joan Maragall
Lloc: Lleida
Data: 3-4 de març 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Ètica, estètica i transcendència
Referència: Federació de Cristians de Catalunya
Lloc: Terrassa
Data: 20 març 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: No hi ha educació sense transmissió de valors
Referència: Donna
Lloc: Barcelona
Data: 6 de maig 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Antropología de la ancianidad
Referència: Universitat Internacional de Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 8 de maig 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: El vacío existencial y sus consecuencias para la salud
Referència: Hospital Psiquiàtric de Sant Boi
Lloc: Sant Boi de Llobregat
Data: 27 d’abril 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Bases sòlides per a la pau
Referència: Generalitat de Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 29 d’abril 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Ètica cristiana i ètica periodística
Referència: Abadia de Montserrat
Lloc: Montserrat
Data: 11 de maig 1999
295
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: La lógica de la circularidad. Eticidad del morir desde la perspectiva
hinduísta y buddhista.
Referència: Càtedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas
Lloc: Ávila
Data: 10 d’abril 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol de la ponència: Principis de l’humanisme oriental i praxi assistencial
Referència: Institut Català de la Salut
Lloc: Barcelona
Data: 13 de maig 1999
Conferenciant/Ponent: TORRAS, Maria
Títol de la ponència: Cirurgia de les deformitats severes del Raquis
Referència: Jornada de Fisioteràpia
Lloc: Hospital de Sant Pau. Barcelona
Data: 16 d’octubre de 1998
Conferenciant/Ponent: VENDRELL, Elisabet
Títol de la ponència: Efectes de les pertorbacions del medi sobre la salut de les persones
Referència: Conferència de Cloenda del Curs Acadèmic 1998-1999. Acadèmia de les Ciències
Mèdiques de Catalunya i Balears
Lloc: Centre Cultural de la Caixa de Terrassa. Terrassa
Data: 22 de juny de 1999
Conferenciant/Ponent: VENDRELL, Elisabet
Títol de la ponència: Els nostres rius: diagnòsi ecològica
Referència: Cicle de Medi ambient
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. Barcelona
Data: 31 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: VILA, Carme
Títol de la ponència: Elaboració i posta en marxa del registre d’infermeria a urgències i
consolidació d’un equip de recepció
Referència: III Diada d’Infermeria d’Urgències
Lloc: Hospital Mútua de Terrassa (Terrassa)
Data: 25 de novembre de 1998
296
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
Autors: BLANCH, CARLES; VALL M; MAGUIRE A.; CASABONA, J.
Títol: Changes in trends of aids as a cause of death in Catalonia (Spain) 1985-1995
Congrés: 12th World AIDS conference. International AIDS Society
Lloc: Ginebra
Data: juny 1998
Autors: CAMP, Pilar
Títol del pòster: El nen en situació de risc
Congrés: Calidad de vida de la infancia y la adolescencia en el mundo urbano
Lloc: Hotel Barceló Sants. Barcelona
Data: 28, 29 i 30 d’abril de 1999
Autor: DIAZ, Josefina
Títol: Fisioteràpia en la mà reumàtica
Congrés o simposi: 25 aniversari de fisioteràpia Sant Pau
Lloc: Barcelona
Data: 16 novembre de 1998
Autor: DURAN, Màrius
Títol: Benzodiazepine permeability coefficients. Preliminary correlations between theoretical
and experimental Kp values
Congrés o simposi: III Spanish-portuguese conference on controlled drug delivery
Lloc: Lisboa
Data: 6-9 de setembre de 1998
Autor: FERNANDEZ, Antoni
Títol: Tendinopaties i teràpia física
Congrés o simposi: XVIII Jornades Sanitàries del Vallès. Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears
Lloc: Sabadell
Data: 12 al 13 de març de 1999
Autor: FERNANDEZ, Antoni; REY, Ferran
Títol: Classification of phyiscal modalities based on energetic criteria
Congrés o simposi: Fifth Conference of the European society for engineering and medecine
Lloc: Barcelona
Data: 30 maig al 2 de juny de 1999
Autor: LLESUY, Magda
Títol: Importancia de la recogida de datos del paciente y del cuidador desde el Hospital a
Domicilio
Congrés o simposi: IV Congrés Nacional d’hospitalització a domicili
Lloc: Valencia
Data: 25-27 de novembre de 1998
297
Autor: MASSÓ, Núria
Títol: Neuropaties per atrapament en el futbolista
Congrés o simposi: Jornades de lesions en el fútbol
Lloc: Col·legi Oficial de metges. Vic
Data: març 1999
Autor: MASSÓ, Núria
Títol: Neuropaties per atrapament en l’esportista
Congrés o simposi: Jornades sobre lesions en l’esport. Direcció General de l’Esport
Lloc: Direcció General de l’Esport
Data: mars 1999
Autor: MESTRES, Conxita; SOSPEDRA, P.; HARO, I.; ALSINA, M.A.; REIG, F.
Títol: Physicodemichal interactions of a lipophilic derivative of hav antigen VP3 (110-121)
with lipid monolayers
Congrés o simposi: European Conference on thin organised films
Lloc: University of Postdam. Institute of Physics (Alemania)
Data: 14-18 de setembre de 1998
Autor: MESTRES, Conxita; SOSPEDRA, P.; HARO, I.; CORRALES, S.; CASTRO, R.
Títol: Estudio comparativo por FTIR y fluorescencia de un péptido sintético y su palmitoil
derivado
Congrés o simposi: XVI Reunión nacional de espectroscopia
Lloc: Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla
Data: 20-25 de setembre de 1998
Autor: MESTRES, Conxita; SOSPEDRA, P.; HARO, I.; ALSINA, M.A.; REIG, F.;
BUSQUETS, M.A.
Títol: Interaction of different hepatitis a synthetic antigens with hepatocyte and erythrocite
membrane models
Congrés o simposi: 2nd portuguese-spanish biophysics congress
Lloc: Madrid
Data: 5 i 7 de desembre de 1998
Autor: MESTRES, Conxita; POU, G.; MIRALLES, J.
Títol: Continuidad del tratamiento antihipertensivo en pacientes quirúrgicos durante su
estancia hospitalaria
Congrés o simposi: XI Jornadas catalanas sobre la hipertensión arterial
Lloc: Hotel Melià, Barcelona
Data: 15-16 de desembre de 1998
Autor: MESTRES, Conxita, POU, G.; MIRALLES, J.
Títol: Continuidad del tratamiento antihipertensivo en pacientes quirúrgicos durante su
estancia hospitalaria
Congrés o simposi: 4ª reunión nacional de la sociedad española de hipertensión
Lloc: Sevilla
Data: 3-6 de març de 1999
298
Autor: MESTRES, Conxita; SOSPEDRA, P.; HARO, I..; ALSINA, M.A.; REIG, F.; ESPINA, M.
Títol: Miscibility of a lipophylic hepatitis a synthetic antigen derivative with lipid monolayers
Congrés o simposi: XXV Journées d’étude des équilibres entre phases
Lloc: Université de Savoie. Annécy. França
Data: 11-12 de març de 1999
Autor: PEREZ, Isabel
Títol: Relación de Ayuda: Intervención en procesos de duelo
Congrés o simposi: IV Jornadas Nacionales de humanización de la salud y relación de ayuda
en enfermería
Lloc: Universidad Pública de Alicante. Alicante
Data: abril 1999
Autor: VENDRELL, Elisabeth
Títol: Educación Ambiental y Universidad
Congrés o simposi: Encuentro científico estatal: Sociología y Medio Ambiente: Estado de la
cuestión
Lloc: Universidad Pública de Navarra. Pamplona
Data: novembre 1998
Autor: VENDRELL, Elisabeth
Títol: Proyecto Interdisciplinario de medio ambiente en el centro educativo
Congrés o simposi: Encuentro científico estatal: Sociología y Medio Ambiente: Estado de la
cuestión
Lloc: Universidad Pública de Navarra. Pamplona
Data: novembre 1998
Autor: VENDRELL, Elisabeth
Títol: El projecte de gestió ambiental als Centres Universitaris Blanquerna
Congrés o simposi: III Congrés Català de Sociologia
Lloc: Universitat de Lleida
Data: 20-21 de març de 1999
299
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
Participant(s): BLANCH, Carles
Moderador de la taula: Mètodes i utilització de la informació en l’entorn de l’HIV/sida:
Un repte per a la salut pública
Organització: EUI Santa Madrona de la Fundació ’la Caixa’
Lloc: Barcelona
Data: 14 de desembre de 1998
Participant(s): BLANCH, Carles
Congrés: European Conference ‘Building a European Nursing Research Strategy
Organització: Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad y Consumo
Lloc: Salamanca
Data: 13-17 de març de 1999
Participant(s): BLANCH, Carles
Curs: Metodología de la Investigación Cualitativa
Organització: Escuela Nacional de Sanidad
Lloc: Madrid
Dates: setembre 1998
Participant(s): BOTELLA AMENGUAL, Elena
Congrés o grup de treball: Jornades científiques: Esport en paràlisi cerebral
Lloc: Societat Espanyola de Rehabilitació Infantil
Data: 4 i 6 de març de 1999
Participant(s): CAMP, Pilar
Congrés: Jornada de treball “Pla d’accessibilitat” – CRIDLloc: Seu de Formació Continuada de l’Ajuntament de Barcelona
Data: 20 de gener de 1999
Participant(s): CAMP, Pilar
Congrés: Passat, Present i Futur de l’Atenció a la infància i adolescència
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. Barcelona
Data: 23 de març de 1999
Participant(s): CAMP, Pilar
Congrés: 12º Congreso Mundial de Actividad Física Adaptada –COMFA’99
Lloc: INEF, Barcelona i LLeida
Data: 4 al 8 de maig de 1999
Participant(s): CAMP, Pilar
Congrés: 8es Jornades d’Atenció precoç: avenços, contradiccions i paradoxes
Lloc: Hotel Barceló Sants. Barcelona
Data: 7 i 8 de maig de 1999
Participant(s): CAMP, Pilar
Congrés: Design for all – CRIDLloc: Sala d’actes Winterthur . Barcelona
Data: 30 de maig de 1999
300
Participant(s): CARDONA, Xavier
Congrés: Dilemes bioètics i legals en la pràctica clínica d’infermeria
Lloc: Centre San Juan de Dios. Ciempozuelos (Madrid)
Data: 5 i 6 de març de 1999
Participant(s): CARDONA, Xavier; BARRIO, J.L.; GUASCH, I.; FERNÁNDEZ; M.P.;
LONCAN, P.; López, M.; Ruiz, A.
Grup de treball: Grup de treball de Bioètica
Lloc: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Data: Curs 1998/1999: mensual
Participant(s): GARCIA, Lourdes
Congrés: Idees per a una cultura científica
Lloc: Museu de la Ciència de Barcelona
Data: 30-31 d’octubre de 1998
Participant(s): GERMAN, Anna
Congrés: Técnicas miotensivas y manipulativas de columna y pelvis
Lloc: Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès
Data: novembre 1998-gener 1999
Participant(s): GERMAN, Anna
Congrés: II Jornadas Internacionales de prevención de riesgos laborales por lesiones músculoesqueléticas: dolor de espalda y lesiones por movimientos repetitivos
Lloc: Centro de Salud de la Columna vertebral. Barcelona
Data: novembre 1998
Participant(s): LLISTAR, Salvador
Grup de treball: Moderador de la taula rodona d’infermeria sobre “Espais oberts: dades
bàsiques d’interès sanitari per a cada col·lectiu professional”. XVIII Jornades Sanitàries del
Vallès
Lloc: Sabadell
Data: 12 i 13 de març de 1999
Participant(s): MASSÓ, Núria
Congrés: II Jornades sobre prevenció del mal d’esquena i lesions per moviment repetitiu.
Lloc: Centre de Salut de la Columna Vertebral. EUIF. Blanquerna
Data: novembre 1998
Participant(s): MESTRES, Concepció
Congrés: 33nd annual American Society of Health system Pharmacists clinical meeting
Lloc: Las Vegas EUA
Data: 6-10 de desembre de 1998
Participant(s): MESTRES, Concepció
Congrés: 4th Congress of the European Association of Hospital Pharmacists
Lloc: Niça (França)
Data: 17-19 de març de 1999
301
Participant(s): MUÑOZ, Consol
Congrés: Formación Continuada de las profesiones sanitarias. Retos y expectativas
Lloc: Fundación de Ciencias de la Salud (Madrid)
Data: 18 de novembre de 1998
Participant(s): MUÑOZ, Consol
Congrés: II Debat Universitari “Les relacions universitat i societat. La responsabilitat social de
la universitat i el futur d’una universitat crítica”
Lloc: UAB (Bellaterra)
Data: 26 i 27 de novembre de 1998
Participant(s): PERA, Isabel
Grup de treball: Membre de la Comissió NORCAI. Elaboració Diccionari Terminològic
d’Infermeria
Data: curs 98-99
Participant(s): PERA, Isabel
Grup de treball: Membre del Consell Assessor d’Infermeria del Conseller de Sanitat
Data: curs 98-99
Participant(s): PERA, Isabel
Grup de treball: Membre del Consell Català d’Especialitats en Ciències de la Salut. Comissió
d’Infermeria i les seves especialitats específiques. Institut d’Estudis de la Salut
Data: curs 98-99
Participant(s): PERA, Isabel
Grup de treball: Membre de la Comissió grups de professors d’Ètica i Bioètica de les Escoles
Universitàries de Catalunya. Institut Borja de Bioètica
Data: curs 98-99
Participant(s): PERA, Isabel
Grup de treball: Membre del Comitè d’Ètica i Recerca de l’EUIF Blanquerna
Data: curs 98-99
Participant(s): PERA, Isabel
Grup de treball: Panel de Expertos en el estudio prospectivo “Delphi”. Estudi sobre el perfil,
actituds, valors i espectatives
Data: curs 98-99
Participant(s): PERA, Isabel
Programa de ràdio: Bioètica i dolor
Lloc: COM RÀDIO
Data: 29 de juny de 1999
Participant(s): PERA, Isabel
Congrés: L’ICS com a avantguarda dels serveis infermers de l’Atenció Primària. Jornada de la
Divisió d’Atenció Primària
Lloc: ICS. Barcelona
Data: 30 de juny de 1999
302
Participant(s): PEREZ, Isabel
Congrés: V Concurs treballs de Recerca en Infermeria. Membre del jurat
Lloc: Terrassa
Data: 12 de maig de 1999
Participant(s): PEREZ, Isabel
Congrés: Seminari Atenció d’Infermeria a la Família
Lloc: Universitat d’Andorra
Data: 2-4 de juny de 1999
Participant(s): PONSA, Myriam
Congrés: Jornades Tècniques de la rehabilitació integral del traumatisme craneoencefàlic
Lloc: Winterthur. Barcelona
Data: maig 1999
Participant(s): PONSA, Myriam
Congrés: I Congreso Español sobre el daño adquirido
Lloc: Colegio de Médicos. Madrid
Data: juny 1999
Participant(s): SANAGUSTIN, Anna
Congrés: IV Jornades Científicas Sociedad Española de Rehabilitación Infantil
Lloc: Hospital de la Vall d’Hebron
Data: març 1999
Participant(s): SEGARRA, Vicenç
Congrés: Setmana de la ciència: La malaltia de Parkinson: línies de recerca i repercussió social
Lloc: Barcelona
Data: 10 de novembre de 1998
Participant(s): SEGARRA, Vicenç
Congrés: Jornades d’actualització en rehabilitació. Societat Catalana de rehabilitació
Lloc: Barcelona
Data: 10, 11 i 12 de juny de 1999
Participant(s): TORRAS, Maria
Congrés: VIII Curso de tumores del aparato locomotor
Lloc: Hospital de Sant Pau. Barcelona
Data: 3 i 4 de març de 1999
Participant(s): TORRAS, Maria
Congrés: II Reunión Internacional de Cirugía Ortopédica Oncológica
Lloc: Hospital de Sant Pau. Barcelona
Data: 5 de març de 1999
Participant(s): TORRAS, Maria
Congrés: I Jornada de Recerca del Curs d’Adequació
Lloc: Facultat de Psicologia Blanquerna. Universitat Ramon Llull
Data: 21 de maig de 1999
303
Participant(s): TORRAS, Maria
Congrés: Ciutat Tecnològica i Mons de vida
Lloc: Universitat Ramon Llull. Barcelona
Data: 28 de juny a 6 de juliol de 1999
Participant(s): TORRAS, Maria
Congrés: Estratègies de prevenció i actuació en la petita infància. Teoria i praxi
Lloc: Universitat Ramon Llull. Barcelona
Data: 7-11 de juliol 1999
Participant(s): VENDRELL, Elisabeth
Seminari: Ambientalització curricular dels estudis superiors
Lloc: Hotel Melià de Barcelona i UAB
Data: octubre- novembre de 1998
Participant(s): VILA, Carme
Congrés: II Reunió d’Urgències i Emergències de Catalunya
Lloc: Centre Hospitalari Unitat Coronària de Manresa
Data: 20 de novembre de 1998
Participant(s): VILA, Carme
Grup de treball: Membre de l’equip de redacció de Quaderns d’Urgències. Butlletí de la
Societat Catalana de Medicina d’Urgències. Secció de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears (aparició bimestral)
Lloc: Barcelona
Data: novembre-desembre 1998
Participant(s): VILA, Carme
Grup de treball: Membre del Comitè Científic de la 7a Jornada dels serveis d’Urgències de
Catalunya i reunió anual de la Societat Catalana de medicina d’Urgències. Organitzat per la
Societat Catalana de Medicina d’Urgències, Vall d’Hebron Hospitals i 061 Urgències
Mèdiques de Barcelona
Lloc: Hospital de la Vall d’Hebron (Barcelona)
Data: 16 d’abril de 1999
304
PROJECTES DE RECERCA
Projectes de Recerca: Revisió del dossier informatiu “Comunicació en cuidadors familiars de
pacients vih-sida”
Investigador principal: BARRIO, J.L.
Altres investigadors: Metges de: Bèlgica, França, Grècia, Holanda, Regne Unit i Espanya
(CARDONA, Xavier)
Entitat(s) finançadora(es): Comissió-Direcció General de la Comunitat Europea V,
Luxemburg
Projectes de Recerca: Grup Bioètica i Persona. IBB-EUIF Blanquerna
Investigador principal: ABEL, F.
Altres investigadors: CARDONA, X.; CARRERA, J.; CUYÁS, M.; ESCUDÉ, J.; NELLO,
A.; NUÑEZ, P., TORRALBA, F.
Entitat(s) col.laboradora(es): Institut Borja de Bioètica
Projectes de Recerca: Anàlisi cinesiològic de carga lumbar d’un gest habitual del personal
auxiliar d’infermeria de L’Aliança
Investigador principal: Dra. Núria Massó
Altres investigadors: Dr. Pau Sánchez, Ferran Rey Abella, Ana German Romero, Silvia
Guitart
Entitat(s) finançadora(es): Centre sociosanitari L'Aliança
Entitat(s) col.laboradora(es): Centre sociosanitari L'Aliança
Projectes de Recerca: Efectes dels reajustaments en algies vertebrals benignes
Investigador principal: Pau Dalmau
Altres investigadors: Ferran Rey Abella, Ana German Romero, Silvia Guitart
Projectes de Recerca: Etiologia de la fatiga muscular en l’exercici submaximal i la seva
prevenció mitjançant la força-resistència i els estiraments actius en joves sedentaris
Investigador principal: Daniel Romero
Altres investigadors: Ferran Rey Abella, Ana German Romero, Silvia Guitart
Projectes de Recerca: Anàlisi biomecànic de la fatiga muscular en l’exercici submaximal en
joves sedentaris
Investigador principal: Daniel Romero
Altres investigadors: Ferran Rey Abella, Ana German Romero, Silvia Guitart
Projectes de Recerca: Anàlisi de les alteracions de la marxa en pacients amb pròtesi
unicompartimental de genoll
Investigador principal: Dr. Lluís Ximeno Roca
Altres investigadors: Ana German Romero, Ferran Rey Abella
Projectes de Recerca: Anàlisi de la musculatura involucrada en la cintura pèlvica en
ballarines
Investigador principal: Dr. Antoni Viladot i Pericé, Dra. Núria Massó
Altres investigadors: Ferran Rey Abella , Ana German Romero
Entitat(s) col.laboradora(es): Clínica Tres Torres
305
Projectes de Recerca: Estudi cinesiològic de l’extremitat superior del violinista
Investigador principal: Dra. Núria Massó
Altres investigadors: Ferran Rey Abella , Ana German Romero
Projectes de Recerca: Anàlisi, desenvolupament i validació de noves aplicacions del
sistema d’analisi biomecànic ELITE
Investigador principal: Ferran Rey Abella
Altres investigadors: Ana German Romero
Projectes de Recerca: Construcció del coneixement en escenaris socioeducatius: concepcions,
estratègies i condicions
Investigador principal: CASTELLÓ, M.
Altres investigadors: SEGARRA, Vicenç; LIESA, E.; GUASCH, T.; LEDESMA, J.C.
Projectes de recerca: Grup de Persona i bioètica
Investigador principal: ABEL, Francesc
Altres investigadors: TORRALBA, Francesc; NELLO, Antoni; CARDONA, Xavier;
JUNCOSA, Artur; ESCUDÉ, Jordi.
Entitat(s) finançadora(es): Càtedra Ramon Llull Blanquerna
Entitat(s) col.laboradora(es): Centre Borja de Bioètica
Projectes de Recerca: Grup d’Ètiques aplicades
Investigador principal: ROMAN, Begoña
Altres investigadors: TORRALBA, Francesc; GIRÓ, Jordi; NELLO, Antoni.
Entitat(s) finançadora(es): Universitat Ramon Llull
Projectes de Recerca: Grup de Persona i Pedagogia
Investigador principal: MÈLICH, Joan-Carles
Altres investigadors: TORRALBA, Francesc; MARÍN, Xavier; DUCH, Lluís; FABRÉ,
Miquel; BOADA, Ignasi.
Entitat(s) finançadora(es): Càtedra Ramon Llull Blanquerna
306
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
1. LLIBRES
Autor(s): VENDRELL, Elisabet
Títol: Educación Ambiental y Universidad. (dins de Sociología y Medioambiente: Estado de la
cuestión)
Referència editorial: Publicaciones Universidad de Navarra. Fundación Fernando de los Ríos
(1999, publicació en curs)
Autor(s): VENDRELL, Elisabet
Títol: Proyecto interdisciplinario de medio ambiente en el centro educativo (dins de Sociología
y Medioambiente: estado de la cuestión)
Referència editorial: Publicaciones Universidad de Navarra. Fundación Fernando de los Ríos
(1999, publicació en curs)
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: Poètica de la libertad. Lectura de Kierkegaard
Referència editorial: Caparrós Editores, Madrid, 1999.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: Antropología del cuidar
Referència editorial: Mapfre Medicina i IBB, Madrid, 1998.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc i VVAA
Títol: El camí de la infantesa: Teresa de Lisieux, Kierkegaard i Nietzsche en Teresa de
Lisieux: Déu en la vida de cada dia.
Referència editorial: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1998.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc i VVAA
Títol: De la cultura del ressentiment a la cultura de la pau en Barcelona en clau de pau
Referència editorial: Edimurtra, Barcelona, 1998.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc i VVAA
Títol: Vers una pedagogia amb rostre
Referència editorial: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1998.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc i VVAA
Títol: Equipar para el camino en Una escuela para el camino
Referència editorial: Ediciones San Pío X, Madrid, 1999.
Traduccions de llibres
Autor(s): TIXA, Serge
Títol: Atlas de Anatomía Palpatoria de la extremidad inferior
Referència editorial: Ed. Masson, 1999. Barcelona
Traductor: AIGUADÉ, Ramon
307
2. ARTICLES EN REVISTES O MONOGRAFIES
Autor(s): BLANCH, C., VALL MAYANS M., CASABONA J. i grup colaborador
VIHHOSP
Titol: Vigilancia epidemiológica de la infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) en una población centinela hospitalaria de Cataluña
Referència bibliogràfica: Med Clin (Barc) 1998; 111: 731-735
Autor(s): MESTRES, Concepció; SOSPEDRA, P.; ALSINA, M.A.; HARO, I.; BUSQUETS,
M.A.
Títol: Interaction of VP3 (110-121) peptide with hepatocyte and erythrocyte membrane model
Referència: Journal of colloid and interface science, núm. 211, 1999, Pàg. 130-136
Autor(s): MESTRES, Concepció; SOSPEDRA, P.; NAGY, I.B.; HUDECZ, F.; REIG, F.;
HARO, I.
Títol: Interaction of polylysine –HAV-VP3 PEPTIDE- Constructs with DPPC Mono and
Bilayers
Referència: Biomedical cromatography, núm.13, 1999, pàg. 159-160
Autor(s): MESTRES, Concepció; MIRALLES, J.
Títol: Detección de errores de medicación mediante un programa de intervención
farmacéutica informatizada
Referència: Atención farmacéutica (european journal of clinical pharmacy), núm.1, 1999, pàg.
9-14
Autor(s): MESTRES, Concepció; MIRALLES, J.; GUILLEN, E.; CAMBRA, V.
Títol: Agranulocitosis por paracetamol. Tratamiento con un factor estimulante de las colonias
de granulocitos
Referència: Atención farmacéutica (european journal of clinical pharmacy), núm.2, 1999, pàg.
178-180
Autor(s): PERA, Isabel
Títol: El consentiment informat per escrit –IReferència: Revista informativa del Col·legi de Diplomats d’Infermeria de Barcelona núm. 16,
octubre de 1998, pàg. 54
Autor(s): PERA, Isabel
Títol: Reflexions sobre la prescripció de medicaments
Referència: Revista informativa del Col·legi de Diplomats d’Infermeria de Barcelona núm. 17,
desembre de 1998, pàg. 54
Autor(s): PERA, Isabel
Títol: Responsabilidad de la enfermera en la gestión del riesgo
Referència: 3M-Salud. Asepsia y esterilización. Gener de 1999, pàg. 5
Autor(s): PERA, Isabel
Títol: Aspectes a tenir en compte a l’hora d’omplir els registres d’infermeria
Referència: Revista informativa del Col·legi de Diplomats d’Infermeria de Barcelona.
núm. 18, abril de 1999, pàg. 54
308
Autor(s): PERA, Isabel
Títol: Carrera professional. Acreditació de competències
Referència: Revista informativa del Col·legi de Diplomats d’Infermeria de Barcelona. Núm.
19, Juliol de 1999. Pàg. 54
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: Platón en la corte de los periodistas. Lectura de R. Musil.
Referència: Trípodos 5, 1998, pp. 55-77.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: Pluralisme, relativisme i democràcia
Referència: Temes d’avui 4, 1998, p. 41-60.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: La retórica en Kierkegaard
Referència: Espíritu XLVII, 1998, p. 55-69.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: Urs von Balthasar: entre la estética y el drama
Referència: El Ciervo 568-569, 1998, pp. 11-12.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: L’art de cuidar. Consideracions antropològiques
Referència: Bioètica & Debat 14, 1998, pp. 8-10.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: Eutanasia, Sentido y Libertad
Referència: Anuario de Psicología 29 IV, 1998, p. 91-101.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: Pluralidad de sistemas éticos: ¿es posible el consenso?
Referència: Labor Hospitalaria 249, 1998, p. 144-152.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: Elements per a una teologia de la família
Referència: Teologia actual 28, 1999, p. 19-32.
Autor(s): TORRALBA ROSELLÓ, Francesc
Títol: Anticlimacus: el desgarro del yo
Referència: Tres al cuarto 6, 1999, p. 41-44.
309
SERVEIS
BIBLIOTECA
Nom: Biblioteca de l’E.U.I.F. Blanquerna
Especialitats temàtiques: Infermeria, Fisioteràpia, Biomedicina
Capacitat sala de lectura: 114 punts de lectura (66 a la seu de Santaló i 48 a la seu de
Valldonzella)
Nombre de volums: 5416 monografies, 145 videos, 136 publicacions periòdiques.
Responsable: Rosa Sunyer i Oró
Horaris: De 8h30 a 21h (de 8h a 15h durant juliol i agost)
Observacions: Terminals de consulta al catàleg col·lectiu de les biblioteques Blanquerna i a
bases de dades en CD-Rom d’accés obert als usuaris.
INFORMÀTICA
Una aula a cadascuna de les seus, amb 22 ordinadors Pentium Multimedia en xarxa connectats
a Internet i una impressora làser. L’horari del servei és de 8h30 a 21h amb lliure accés pels
alumnes, respectant les hores de classe i/o postgraus que es realitzin a l’aula. Responsables del
servei: Pau Icardi, Jason Eames i Josep Robles.
SERVEI D'IDIOMES
Responsable: Anna Fabregat i Tarrason
Horari: Concertar cita prèvia
Lloc: Santaló, 37 / Valldonzella, 21
Telèfon: 93 253 30 00
Descripció: Servei destinat a l’assessorament i l’orientació pel coneixement de les llengües
modernes en el món de la salut.
SERVEI D'ASSISTÈNCIA RELIGIOSA
Responsable: Mn. Antoni Nello i Figa
Horaris: Concertar cita prèvia
Lloc: Despatx de pastoral
Activitats: Celebració dels sagraments: Baptisme, Confirmació i Eucaristia.
Descripció: El servei pastoral s’adreça a tota la comunitat educativa, que engloba tant a
alumnes com professors i personal d’administració i serveis, i s’articula en sis tipus
d’oferiments: atenció personalitzada, celebració de la Fe, preparació als Sagraments, reflexió i
animació cultural, professional i religiosa, promoció de moviments, institucions i Serveis
Eclesials Diocesans i informació de Vida Eclesial.
310
BORSA DE TREBALL I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
La borsa de treball de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna s’ofereix
principalment als alumnes que acaben 3r i té una durada màxima d’un any.
Dirigir-se al SIOE de cada seu.
SERVEI D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ A L’ESTUDIANT (SIOE)
El Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant és el lloc on adreçar-se directament per
sol·licitar i rebre informació i orientació relacionada amb totes les activitats del nostre centre, i
que resta obert a acollir i donar suport a les diferents propostes i demandes que sorgeixin.
En el SIOE us poden informar sobre:
Processos de preinscripció a qualsevol dels cursos o àrees formatives (pregrau i postgrau).
Processos d’admissió (informació, passos a seguir i condicions).
Beques.
Informació sobre convalidacions.
Borsa de treball
Relacions internacionals (beques d’estudis, intercanvis).
Serveis, accions i activitats de l’àrea Social i de l’àrea Pastoral de la Fundació.
Activitats esportives i de lleure (SAEL), culturals i altres activitats promogudes per tots els
centres de la Fundació.
SIOE Infermeria:
Santaló, 37 - 1r pis
Horari: De 9h a 14h i de 16h a 19h
Tel. 902 11 37 83
SIOE Fisioteràpia:
Valldonzella, 21- planta baixa
Horari: de 9h a 14h i de 16h a 19h
Tel. 902 11 37 81
PUBLICACIONS (internes).
( ) Memòria (x) Revista/es ( ) Butlletí ( ) Guia ( ) Apunts ( ) Llibres
Responsable: Anna Fabregat i Tarrason
Títol: Full informatiu
Data: Mensual
Periodicitat (si en té): Mensual
Observacions: Es tracta d’una publicació d’informació interna per a professors i personal
d’administració i serveis de l’EU d'Infermeria i Fisioterapia Blanquerna.
311
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE
RELACIONS LABORALS BLANQUERNA
Curs 1998-99
312
ACTES PÚBLICS
Tipus d'acte: Llibrefòrum
Títol: La nova cultura empresarial, una resposta agosarada als reptes del segle XXI
Responsable/coordinadors: Marcel Gabarró i Pallarès, Joan Amorós i Pla
Entitat(s) organitzadora(es): Escola Universitària de Relacions Laborals Blanquerna.
Lloc: La Tamarita
Data: 18 de setembre de 1998
Tipus d'acte: Concert de Santa Cecília
Títol: El blues de La Tamarita
Responsable/coordinadors: Queca Criach
Entitat(s) organitzadora(es):. Escola Universitària de Relacions Laborals
Lloc: La Tamarita
Data: 6 de juliol de 1999
Tipus d'acte: Dinar col.loqui
Títol: Inquietuds sobre Nadal
Responsable/coordinadors: Queca Criach, Toni Nello, Eduard Vinyamata, Xavier Cardona
Entitat(s) organitzadora(es): Acció solidària de l’Escola Universitària de Relacions Laborals
Blanquerna
Lloc: La Tamarita
Data: 21 de desembre de 1998
Tipus d'acte: Dinar amb… Albert Batlle
Títol: Eleccions municipals
Responsable/coordinadors: Marcel Gabarró
Entitat(s) organitzadora(es): Escola Universitària de Relacions Laborals
Lloc: La Tamarita
Data: 26 de gener de 1999
Tipus d'acte: Dinar amb… Dr. Juan Gutiérrez, president de Guernica Gogoratuz
Títol: Situació actual del país Basc
Responsable/coordinadors: Marcel Gabarró i Eduard Vinyamata
Entitat(s) organitzadora(es):. Escola Universitària de Relacions Laborals Blanquerna
Lloc: La Tamarita
Data: 16 de febrer de 1999
Tipus d’acte: Llibrefòrum
Títol: Réquiem por la soberania popular
Responsable/coordinadors: A Batlle, X Casals, R Castro, Marcel Gabarró, X Pujadas,
I Quintana
Entitat(s) organitzadora(es): Escola Universitària de Relacions Laborals
Lloc: La Tamarita
Data: 6 de març de 1999
Tipus d'acte: Dinar amb… Eduard Vinyamata
Títol: Conflicte de l’Ulster
Responsable/coordinadors: Marcel Gabarró
Entitat(s) organitzadora(es) : Escola Universitària de Relacions Laborals
Lloc: La Tamarita
Data: 23 de març de 1999
313
Tipus d'acte: Dinar amb… Iago de Balanzó
Títol: La mediació
Responsable/coordinadors: Marcel Gabarró
Entitat(s) organitzadora(es) : Escola Universitària de Relacions Laborals
Lloc: La Tamarita
Data: 13 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Aula oberta
Títol: Kosovo. La qüestió dels Balcans
Responsable/coordinadors: Marcel Gabarró i Xavier Pujadas
Entitat(s) organitzadora(es):. Escola Universitària de Relacions Laborals
Lloc: La Tamartia
Data: 21 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Concert
Títol: A l’entorn del Tango
Responsable/coordinadors: Queca Criach
Entitat(s) organitzadora(es):. 2/4 de Música
Lloc: La Tamarita
Data: 23 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Concurs literari
Títol: 1r concurs literari
Responsable/coordinadors: Àrea de Ciències socials
Entitat(s) organitzadora(es):.Escola Universitària de Relacions Laborals Blanquerna
Lloc: La Tamarita
Data: 23 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Jornada de treball
Títol: El futur del Tècnic en Relacions Laborals
Responsable/coordinadors: Marcel Gabarró, Toni Civit
Entitat(s) organitzadora(es):. Escola Universitària de Relacions Laborals Blanquerna
Lloc: La Tamarita
Data: 8 de maig de 1999
Tipus d'acte: Debat electoral
Títol: Política laboral i social de la Unió Europea
Participants: Joan Colom (PSC-PSOE), Concepció Ferrer (CiU), Doménech Martínez (IC)
Responsable/coordinador: Toni Civit i Xavier Casals
Entitat(s) organitzadora(es):.Escola Universitària de Relacions Laborals Blanquerna
Lloc: La Tamarita
Data: 25 de maig de 1999
314
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
Autor: SANTAJULIANA, Xavier
Títol: Experiències de Solidaritat: una aproximació a la participació juvenil a les ONGD
Congrés o simposi: III Congrés Català de Sociologia
Lloc: Lleida
Data: Abril 1999
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
Conferenciant/ponent: SANTAJULIANA, Xavier
Títol: La dimensión cultural de la cooperación no gubernamental al desarrollo: breve
propuesta de interpretación a partir de las Brigadas de Solidaridad.
Congrés o simposi: IV Jornadas sobre Voluntariado Cultural (Ministerio de Educación y
Cultura)
Lloc: Santiago de Compostela
Data: Març 1999
315
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
Participant(s): VINYAMATA, Eduard
Congrés o grup de treball: Resolución de conflictos, un nuevo horizonte
Lloc: Conferència magistral a la Casa de la Panaderia (Ajuntament de Madrid)
Participant(s): VINYAMATA, Eduard
Congrés o grup de treball: Curs sobre Resolució de conflictes
Lloc: Universitat de Barcelona
Participant(s): VINYAMATA, Eduard
Congrés o grup de treball: curs sobre: Resolució de conflictes
Lloc: Universitat de Lleida
Participant(s): VINYAMATA, Eduard
Congrés o grup de treball: Conflictes en l’àmbit ciutadà
Lloc: Diputació de Barcelona. Pati Maning
Participant(s): CASALS, Xavier
Congrés o grup de treball: La extrema derecha española después de Franco
Lloc: Rectorat de la Universitat de Vigo. Organitzat pel Club Faro de Vigo
Participant(s): CASALS, Xavier
Congrés o grup de treball: La Transició española
Lloc: Organitzat pel l’ICE de la Universitat Autpònoma de Barcelona
Participant(s): CASALS, Xavier
Congrés o grup de treball: Coordinador del seminari L’extrema dreta europea
Ponent de les sessions sobre La Ultradreta després de Franco, El lepinisme: dels orígens a la
crisi Bèlgica i Catalunya:ultranacionalismes enfrontats
Lloc: ICPS. Barcelona
Participant(s): CASALS, Xavier
Congrés o grup de treball: Feixisme i extrema dreta
Lloc: ICPS. Barcelona
PROJECTES DE RECERCA
Projectes de Recerca: Estudi de processos metafísics
Investigador principal: NÚÑEZ, Josep
Altres investigadors: MOMPOU, Ferran; PIULACHS, Gemma
Entitat(s) finançadora(es): La Caixa
Entitat(s) col.laboradora(es): Fundació Mirau-Batllés
316
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
1. LLIBRES
Autor: SANTAJULIANA, Xavier
Títol: Experiències de Solidaritat: una aproximació a la participació juvenil a les ONGD
Referència editorial: Diputació de Barcelona, març 1999. Barcelona
Autor: COSTA, Joan, GOMEZ, Joan, SANTAJULIANA, Xavier
Títol: Església, nous i vells moviments socials i ONGD
Revista: Revista Catalana de Sociologia, nº 7
Referència editorial: Societat Catalana de Sociologia, desembre 1998. Barcelona
Autor(s): CASALS, Xavier
Títol: La tentación neofascista en España
Referència editorial: Plaza Janés. Barcelona:1998
Autor(s): D. Quinquer (coordinadora), A. Sopeña, J. Gutiérres, X. Casals,
Títol: Història del món contemporani
Referència editorial: McGraw-Hill/Interamericana de España. Madrid: 1999
Autor(s): GIRÓ, Jordi
Títol: Idees d’Humanisme
Referència editorial: Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn. Barcelona: 1998
Autor(s): VINYAMATA, Eduard
Títol: Manual de prevención y resolución de conflictos. Conciliación, mediación, negociación
Referència editorial: Col.lecció Ariel Pràcticum. Barcelona: 1999
Autor(s): VINYAMATA, Eduard
Títol: Cuba es de todos 1898-1998
Referència editorial: Península. Barcelona: 1998
2. ARTICLES EN REVISTES O MONOGRAFIES
Autor(s): VINYAMATA, Eduard
Títol: Resolució de conflictes
Referència: El ciervo
Autor(s): VINYAMATA, Eduard
Títol: Proposició no de llei sobre Resolució de Conflictes aprovada pel Parlament de
Catalunya
Referència: entrevista a TV3
Autor(s): VINYAMATA, Eduard
Títol: Proposició no de llei sobre Resolució de conflictes aprovada pel Parlament de Catalunya
Referència: entrevista a Catalunya Radio
317
Autor(s): VINYAMATA, Eduard
Títol: Proposició no de llei sobre Resolució de conflictes aprovada pel Parlament de Catalunya
Referència: entrevista a Ràdio Sants
Autor(s): VINYAMATA, Eduard
Títol: Proposició no de llei sobre Resolució de conflictes aprovada pel Parlament de Catalunya
Referència: entrevista a Radio Arrels
Autor(s): CASTRO, Roman
Títol: Conferència seminari Marketing electoral i disseny de campanyes
Referència: Alcaldes, regidors i candidats de CDC a les comarques de Girona
Autor(s): CASTRO, Roman
Títol: Conferència seminari Marketing electoral i disseny de campanyes
Referència: Alcaldes, regidors i candidats de CDC a les comarques de Tarragona
Autor(s): CASTRO, Roman
Títol: direcció de la tesina La creació del Partit socialdemocràta Andorrà
Referència: ESERP
Autor(s): X. Casals
Títol: La tentación neofascista en España
Referència editorial: Lateral, 36 (octubre 1998), pàg 27
Autor(s): X. Casals
Títol: El mayo blanco francés
Referència editorial: El viejo Topo, 121, (setembre de 1998), pp 26-28
Autor(s): X. Casals
Títol: De barrio a suburbio
Referència editorial: El País. Catalunya (20/VII/1999, p.3
Autor(s): X. Casals
Títol: Escriure les efemérides. Al.luvió de llibres sobre Felip II i el 98
Referència editorial: El Periodico. Llibres (8/I/1999, p.5
Autor(s): X. Casals
Títol: De Skokie a Barcelona.
Referència editorial: El Temps, 748 (19/X/1998, p. 46
Autor(s): X. Casals
Títol: Què cal fer amb la llibreria Europa?
Referència editorial: Avui (18/X/1998) p. 27
Autor(s): X. Casals
Títol: García-Trevijano, Le Pen i Alcàsser
Referència editorial: El Temps, 743 (14/IX/1998) p.17
Autor(s): X. Casals
Títol: Entre Miami y La Habana
Referència editorial: El Viejo Topo 125. (gener 1999), p 75
318
Autor(s): X. Casals
Títol: Crónica postcomunista
Referència editorial: El Periódico. Llibres (20/XI/1998), p.9
Autor(s): X. Casals
Títol: La batalla de la moneda
Referència editorial: La Vanguardia. Libros (9/X/1998), p.2
Autor(s): X. Casals
Títol: La ressaca de Vichy
Referència editorial: El periódico. Llibres (25/IX/1998), p.4
Autor(s): X. Casals
Títol: Un cardenal de la tercera España
Referència editorial: La Vanguardia. Libros (11/IX/1998), p.2
Autor(s): X. Casals
Títol: Tan vell com nou
Referència editorial: El Periódico. Llibres (4/IX/1998), p.10
Tesis doctorals
Autora: MAGALLON, Sara
Tesi doctoral: Relaciones públicas; formación y profesión. Definición empírico-operativa del
prácticum de los estudiantes de Relaciones Públicas y su vinculación con la realidad
profesional en Catalunya, 1992-1997
Lloc: Universitat Autónoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Data: 5 de novembre de 1998
Autor: CASTRO, Roman
Tesi doctoral: Europa comunitària i apoyo ciudadano 1973-1995
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
Data: 17 de desembre de 1998
319
SERVEIS
BIBLIOTECA
Nom: Biblioteca de l’E.U. de Relacions Laborals Blanquerna
Especialitats temàtiques: Dret, recursos humans, economia, sociologia, història
Capacitat sala de lectura: 208 punts de lectura
Responsable: Mercè Yll
Horaris: de dilluns a divendres de 8 a 21,30 hores; dissabtes de 9 a 14 hores
Observacions: informació bilbiogràfica, préstec, obtenció de documents, formació d’usuaris
INFORMÀTICA
Una aula amb 10 ordinadors Pentium a “La Tamarita”
2 aules amb 75 ordinadors Pentium i 4 Mac, a la FPCE del c/ Císter
SERVEI D'IDIOMES
S’utilitzen els serveis d’idiomes de l’aula d’aprenentatge de la Facultat de Psicologia i Ciències
de l’Educació del C/ Císter
SERVEI D'ASSISTÈNCIA RELIGIOSA
Reponsable: Dr. Antoni Nel.lo
Lloc. La Tamarita
Asctivitats: preparació i realització de sagraments, participació en grups de reflexió,
conferències informatives de les activitats d’Acció Solidària…
SERVEI DE LLIBRERIA O COOPERATIVA
Blanquerna va signar un conveni amb la Cooperativa ABACUS, en el qual es contemplen unes
condicions avantatjoses pels estudiants i pelpersonal de la Fundació Blanquerna que utilitzin els
serveis d’aquesta cooperativa.
MEJADORS UNIVERSITARIS
Cafeteria: de “La Tamarita”
Menjador: de la Facultat de Psicologia i Ciències d el’educació
SERVEI D'INFORMACIÓ
Servei d’Informació: SIOE
Responsable: Lali Mirapeix
Telèfon: 902 11 37 84
320
PUBLICACIONS (internes).
Revista/es (X ) Butlletí (X ) Guia (X )
Títol de la revista: Taula rodona
Consell de redacció: Albert Batlle, Marcel Gabarró, Imma Quintana
Periodicitat: semestral
Observacions: Aquesta revista recull alguns treballs, articles i investigacions que porten a
terme els professors i professores de l’Escola Universitària de Relacions Laborals Blanquerna.
Títol de la Revista: El troc i la troca
Consell de redacció: Manuel Brenes, Sergi Infante, Txema Varela, Jaume Ribó, Carolina
Llatjós, Jordi Rodríguez, Melania Vilanova
Periodicitat: semestral
Observacions: Recull informatiu dels actes que organitzen els estudiants o en els quals hi
participen en representació de l’Escola Universitària de Relacions Laborals Blanquenra.
Títol del butlletí: El fil
Responsables: Marcel Gabarró, Montse Torres
Periodicitat: mensual
Observacions: Full informatiu de caràcter intern que informa dels fets i de les activitats que
realitza o en les que participa l’Escola Universitària de Relacions Laborals Blanquerna.
Títol de la guia: Cristeris per a l’elaboració i la presentació de treballs
Responsable: Queca Criach
Data: última edició revisada, octubre de 1998
Observacions: És una guia per a l’elaboració i la presentació de treballs per als estudiants de
l’Escola Universitària de Relacions Laborals Blanquerna.
321
322
ENGINYERIA LA SALLE
Curs 1998-99
323
324
ACTES PÚBLICS
Tipus d'acte: Jornada Universitat d'Estiu Ramon Llull
Títol: "Televisió digital terrestre, cable i satèl·lit"
Responsable/coordinador: Dr. Gabriel Fernández i Ubiergo
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Edifici Lluçanès
Data: 8 de juliol de 1999
Tipus d'acte: Curs
Títol: Realització i producció de vídeo
Responsable/coordinador: Joaquim García
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Laboratori de Vídeo i Televisió
Data: juliol de 1999
Tipus d'acte: Curs
Títol: Postproducció de vídeo en suport PC
Responsable/coordinador: Rafel Fors
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Laboratori de Vídeo i Televisió
Data: juliol de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Némesis de la realidad virtual" per Gregorio Rivera.
Responsable/coordinador: Dr. Gabriel Fernández i Ubiergo
Entitat(s) organitzadora(es): Centre d'Integració Tecnològica i Multimèdia, CITeM
Entitat(s) col·laboradora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Auditori d' Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 29 de setembre de 1998
Tipus d'acte: Conferència
Títol:"La revolució cultural de l'era electrònica" per Goéry Delacôte, director del Museu de la
Ciència de San Francisco (Exploratorium)
Responsable/coordinador: Dr. Gabriel Fernández i Ubiergo
Entitat(s) organitzadora(es): Centre d'Integració Tecnològica i Multimèdia, CITeM
Entitat(s) col·laboradora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Auditori d' Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 26 de novembre de 1998
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "El repte hipermèdia en la difusió del patrimoni cultural" per Arturo Colorado,
Universidad Complutense de Madrid
Responsable/coordinador: Dr. Gabriel Fernández i Ubiergo
Entitat(s) organitzadora(es): Centre d'Integració Tecnològica i Multimèdia, CITeM
Entitat(s) col·laboradora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Auditori d' Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 29 de gener de 1999
325
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "El desenvolupament de la infografia a Espanya” per Javier Reyes, REM infográfica
Responsable/coordinador: Dr. Gabriel Fernández i Ubiergo
Entitat(s) organitzadora(es): Centre d'Integració Tecnològica i Multimèdia, CITeM
Entitat(s) col·laboradora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Auditori d' Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 4 de febrer de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: : "@kubik espai multidisciplinari, una nova forma d'organització empresarial" per Javier
Creus, director d'estratègia d'Interactive Boureau
Responsable/coordinador: Dr. Gabriel Fernández i Ubiergo
Entitat(s) organitzadora(es): Centre d'Integració Tecnològica i Multimèdia, CITeM
Entitat(s) col·laboradora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Sala de Graus d' Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 24 de febrer de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "El paper del disseny d'interactius en el comerç electrònic" per Julio González Iturbe,
responsable de comerç electrònic de GeoPlaneta
Responsable/coordinador: Dr. Gabriel Fernández i Ubiergo
Entitat(s) organitzadora(es): Centre d'Integració Tecnològica i Multimèdia, CITeM
Entitat(s) col·laboradora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Auditori d' Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 20 d'abril de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Tecnologies per a generar continguts" per Luís Ángel Fernández Hermana, periodista,
director de la revista electrònica en.red.ando
Responsable/coordinador: Dr. Gabriel Fernández i Ubiergo
Entitat(s) organitzadora(es): Centre d'Integració Tecnològica i Multimèdia, CITeM
Entitat(s) col·laboradora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Sala de Graus d' Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 26 de maig de 1999
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: AutoCAD nivell 1
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 17/10/98 al 12/12/98
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: AutoCAD nivell 1
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 23/01/99 al 20/03/99
326
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: AutoCAD nivell 1
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 26/04/99 al 21/05/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: AutoCAD nivell 1
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 05/07/99 al 16/07/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: AutoCAD nivell 1
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 05/07/99 al 16/07/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: AutoCAD nivell 2
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 16/11/98 al 11/12/98
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: AutoCAD nivell 2
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 23/01/99 al 20/03/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: AutoCAD nivell 2
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 22/02/99 al 22/03/99
327
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: AutoCAD nivell 2
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 19/07/99 al 30/07/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: AutoCAD nivell 2
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 19/07/99 al 30/07/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: AutoCAD nivell 3
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 20/10/98 al 26/11/98
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: AutoCAD nivell 3
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 26/01/99 al 04/03/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: AutoCAD nivell 3
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 17/04/99 al 19/06/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: AutoCAD nivell 3
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 12/07/99 al 29/07/99
328
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: 3D Studio MAX nivell 1
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 09/10/98 al 16/11/98
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: 3D Studio MAX nivell 1
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 17/10/98 al 19/12/98
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: 3D Studio MAX nivell 1
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 03/02/99 al 29/03/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: 3D Studio MAX nivell 1
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 05/07/99 al 16/07/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: 3D Studio MAX nivell 2
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 18/11/98 al 23/12/98
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: 3D Studio MAX nivell 2
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 23/01/99 al 27/03/99
329
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: 3D Studio MAX nivell 2
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 20/04/99 al 03/06/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: 3D Studio MAX nivell 2
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 19/07/99 al 30/07/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: 3D Studio MAX nivell 3
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 17/04/99 al 26/06/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: Visual C++
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 12/04/99 al 23/04/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: Visual Basic
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 13/04/99 al 13/05/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: ARX - AutoCAD Runtime Extension
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 20/04/99 al 19/05/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: Visual C++
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 05/07/99 al 30/07/99
330
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: Visual Basic
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 19/07/99 al 30/07/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: TCP/IP
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 26/07/99 al 30/07/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: Windows NT
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 12/07/99 al 23/07/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: UNIX
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 19/07/99 al 30/07/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: HTML - Edició de WEB
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 19/07/99 al 30/07/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: 3D Studio MAX
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 05/07/99 al 30/07/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: 3D Studio VIZ (avançat)
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Entitat(s) col.laboradora(es): Autodesk
Lloc: instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 05/07/99 al 30/07/99
331
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: Autòmates Programables
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 05/07/99 al 16/07/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: CosmoWorlds sota silicon
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 19/07/99 al 30/07/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: Realització i producció de vídeo
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 05/07/99 al 16/07/99
Tipus d'acte: Curs de Formació Complementària
Títol: Postproducció de vídeo en suport PC
Responsable/coordinador: Antonio Pastor Laviña
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria - Arquitectura La Salle, CeCAD
Lloc: Instal·lacions d'Enginyeria - Arquitectura La Salle
Data: del 19/07/99 al 30/07/99
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Introducció a les Xarxes Neuronals
Responsable/coordinador: Ester Bernadó i Josep M. Garrell
Entitat(s) organitzadora(es): Grup de Sistemes Intel·ligents
Lloc: Departament Informàtica
Data: octubre 1998
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Introducció als Algorismes Genètics
Responsable/coordinador: Xavier Llorà i Fàbrega
Entitat(s) organitzadora(es): Grup de Sistemes Intel·ligents
Lloc: Departament Informàtica
Data: octubre 1998
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Introducció a la Programació Genètica
Responsable/coordinador: Gemma Calzada
Entitat(s) organitzadora(es): Grup de Sistemes Intel·ligents
Lloc: Departament Informàtica
Data: novembre 1998
332
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Sistemes Classificadors amb Algorismes Genètics
Responsable/coordinador: Ester Bernadó
Entitat(s) organitzadora(es): Grup de Sistemes Intel·ligents
Lloc: Departament Informàtica
Data: novembre 1998
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Introducció al Raonament Basat en Casos
Responsable/coordinador: Maria Salamó
Entitat(s) organitzadora(es): Grup de Sistemes Intel·ligents
Lloc: Departament Informàtica
Data: novembre 1998
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Sistemes Classificadors amb enfocament de Michigan
Responsable/coordinador: Ester Bernadó
Entitat(s) organitzadora(es): Grup de Sistemes Intel·ligents
Lloc: Departament Informàtica
Data: gener 1999
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Programació Genètica: Introducció i estudi sobre les diverses implementacions
Responsable/coordinador: Ester Bernadó
Entitat(s) organitzadora(es): Grup de Sistemes Intel·ligents
Lloc: Departament Informàtica
Data: febrer 1999
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Millores en la Programació Genètica
Responsable/coordinador: Ester Bernadó
Entitat(s) organitzadora(es): Grup de Sistemes Intel·ligents
Lloc: Departament Informàtica
Data: febrer 1999
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Raonament basat en casos per a tutorials i sistemes d’ajuda
Responsable/coordinador: Ester Bernadó
Entitat(s) organitzadora(es): Grup de Sistemes Intel·ligents
Lloc: Departament Informàtica
Data: febrer 1999
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Sistemes classificadors. Enfocament de Pittsburgh
Responsable/coordinador: Ester Bernadó
Entitat(s) organitzadora(es): Grup de Sistemes Intel·ligents
Lloc: Departament Informàtica
Data: març 1999
333
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Xarxes Neuronals per a classificació
Responsable/coordinador: Ester Bernadó
Entitat(s) organitzadora(es): Grup de Sistemes Intel·ligents
Lloc: Departament Informàtica
Data: març 1999
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Competició Formiga-99
Responsable/coordinador: Ester Bernadó i Xavier Llorà
Entitat(s) organitzadora(es): Grup de Sistemes Intel·ligents
Lloc: Departament Informàtica
Data: juliol 1999
Tipus d'acte: Organització de cursos
Títol: Curs de la Universitat d'Estiu: Foc i tecnologia
Responsable/coordinador: Josep M. Garrell i Guiu
Entitat(s) organitzadora(es): Universitat Ramon Llull
Entitat(s) col.laboradora(es): Ajuntament de Puigcerdà
Lloc: Puigcerdà
Data: juliol 1999
Tipus d'acte: Organització de curs
Títol: Les tecnologies de la informació i la comunicació en l'educació
Responsable/coordinador: Miquel Nicolau i Vila
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle (URL)
Lloc: Barcelona
Data: 28 juny - 2 juliol 1999
Tipus d'acte: Organització de curs
Títol: Internet, intranet i treball en grup
Responsable/coordinador: Jaume Abella i Fuentes
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle (URL)
Entitat(s) col.laboradora(es): Ajuntament de Puigcerdà
Lloc: Puigcerdà
Data: 5-9 juliol 1999
Tipus d'acte: 8s. Jornades Tecnològiques Universitat-Empresa
Títol: A-PROP´99. Comerç electrònic: Clau d´innovació econòmica
Responsable/coordinador: Fèlix Riera i Jordi Margalef
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle/EPSON
Entitat(s) col.laboradora(es): 333 Grup 3, ACE, AGM, BCSH, Cambra de Comerç, CMS,
Copca, Deister, Informàtica Corte Inglés, Eltec, GeoPlaneta, GranVia Internet, ICR, Informix,
La Vanguardia Digital, NexTReT, Novatec, OLE, Vilaweb, PcWorld, PQR, PWC, Romargraf,
Sony, Sun, Telefónica, Unitronics
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 20 i 21 d´abril de 1999
334
Tipus d'acte: Curs. Universitat d’Estiu Universitat Ramon Llull
Títol: Lògica Programable
Responsable/coordinador: Jordi Riera/Federico Bernades
Entitat(s) organitzadora(es): Departament d´Electrònica. Enginyeria i Arquitectura La Salle
Entitat(s) col.laboradora(es): Universitat Ramon Llull
Lloc: Universitat d’Estiu (Universitat Ramon Llull)
Data: 9 de juliol de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: Cellular Neural Networks
Responsable/coordinador: Xavier Vilasís/Marco Balsi
Entitat(s) organitzadora(es): Departament d´Electrònica. Enginyeria i Arquitectura La Salle
Entitat(s) col.laboradora(es): Universidad La Sapienza (Roma)
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 26 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Tesi Doctoral
Títol: Robust Control of power DC-DC switching converters and low distortion audio power
amplifiers. Theory and Simulation
Autor: Wilmar Hernández Perdomo
Directors: August Mayer Pujadas, Xavier Vilasís Cardona
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 29 de maig de 1999
Tipus d'acte: Curs
Títol: FPGAs
Responsable/coordinador: Federico Bernades
Entitat(s) organitzadora(es): Departament d´Electrònica. Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 27 d´octubre al 5 de novembre de 1998
Tipus d'acte: Curs
Títol: Automatització Industrial
Responsable/coordinador: Fernando Pérez
Entitat(s) organitzadora(es): Departament d´Electrònica. Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 11 al 27 de noviembre de 1998
Tipus d'acte: Curs
Títol: Control Difús
Responsable/coordinador: Carles Garriga
Entitat(s) organitzadora(es): Departament d´Electrònica. Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 12-21 de gener de 1999
Tipus d'acte: Curs
Títol: VHDL
Responsable/coordinador: Jordi Riera
Entitat(s) organitzadora(es): Departament d´Electrònica. Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 16 - 25 de febrer de 1999
335
Tipus d'acte: Curs
Títol: CADENCE
Responsable/coordinador: Jordi Riera
Entitat(s) organitzadora(es): Departament d´Electrònica. Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 2 - 11 de març de 1999
Tipus d'acte: Curs
Títol: Lonworks
Responsable/coordinador: Jordina Vidal /Roger Massana
Entitat(s) organitzadora(es): Departament d´Electrònica. Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: del 27 d’abril al 5 de maig de 1999
Tipus d'acte: Curs
Títol: Xarxes Neuronals en teoria de control
Responsable/coordinador: Xavier Vilasís Cardona
Entitat(s) organitzadora(es): Departament d´Electrònica. Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 11 - 20 de maig de 1999
Tipus d'acte: Curs
Títol: Introducció al Pspice
Responsable/coordinador: Carlos Pacheco/Humbert Roca
Entitat(s) organitzadora(es): Departament d´Electrònica. Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 3, 4, 7, 8 i 9 de setembre de 1998
Tipus d'acte: Curs
Títol: Curs de circuits impresos
Responsable/coordinador: Departament d´Electrònica. Ferran Falcó i Xavier Mata
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: octubre 1998
Tipus d'acte: Curs
Títol: Curs introductori a l’UNIX
Responsable/coordinador: Eduard Estrada i Daniel Bonet
Entitat(s) organitzadora(es): Departament d´Electrònica. Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: novembre 1998
Tipus d'acte: Curs
Títol: Llenguatge HTML
Responsable/coordinador: Eduard Estrada i Daniel Bonet
Entitat(s) organitzadora(es): Departament d´Electrònica. Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: novembre 1998
336
Tipus d'acte: Curs
Títol: Matlab per l'anàlisi i la simulació de sistemes
Responsable/coordinador: Jordi Albó i Joan Francès
Entitat(s) organitzadora(es): Departament d´Electrònica. Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: gener 1999
Tipus d'acte: Curs
Títol: Processat analògic amb amplificadors operacionals
Responsable/coordinador: Jorge Rebés i Federico Tomás
Entitat(s) organitzadora(es): Departament d´Electrònica. Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: febrer-març de 1999
Tipus d'acte: Entrega de diplomes
Títol: Entrega de Diplomes d’Enginyers Superiors en Electrònica i Informàtica
Responsable/coordinador: Dr. Fèlix Riera
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria La Salle
Lloc: Auditori de Quatre Camins
Data: 20 de maig de 1998
Tipus d'acte: Trobada
Títol: Sopar d’Enginyers Superiors en Electrònica i Informàtica
Responsable/coordinador: Guiomar Corral, Federico Bernades, Xavier Estopà, Lluís Vicent
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria La Salle
Lloc: Hotel Hilton
Data: 20 maig de 1998
Tipus d'acte: Taula Rodona
Títol: Kosovo: passat, present i futur
Responsable/coordinador: Joan Lluís Pijoan
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria La Salle
Lloc: Auditori Quatre Camins
Data: 12 maig 1998
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Aplicaciones del Acero Inoxidable en Construcción
Responsable/coordinador: Dr. Fèlix Riera
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Entitat(s) col.laboradora(es): CEDINOX (Asociación para la Investigación y el desarrollo del
acero inoxidable)
Lloc: Auditori d’Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 4 de febrer de 1999
Tipus d'acte: Jornada
Títol: Situación y Evolución de la Tecnologías de la Información.II Memorial Eduardo Pano
Responsable/coordinador: Dr. Miquel Nicolau
Entitat(s) organitzadora(es): Grupo USI
Entitat(s) col.laboradora(es): Departament d’Informàtica La Salle
Lloc: Auditori d’Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 17 de novembre de 1998
337
Tipus d'acte: Premis
Títol: Acte de Lliurament dels Premis Rosina Ribalta
Responsable/coordinador: Dr. Fèlix Riera
Entitat(s) organitzadora(es): Universitat Ramon Llull i Enginyeria La Salle
Entitat(s) col.laboradora(es): Fundació EPSON
Lloc: Auditori d’Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 8 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Premis
Títol: 1a Edició del Premis La Salle Societat i Tecnologia
Responsable/coordinador: Dr. Fèlix Riera
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Entitat(s) col.laboradora(es): SUN Microsystems, Telefònica i EPSON
Lloc: Torre Calatrava
Data: 21 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Jornades
Títol: 1a. Trobada de Directius i Empresaris del Sector Informàtic
Responsable/coordinador: Dr. Fèlix Riera
Entitat(s) organitzadora(es): Barna Consulting Group i Enginyeria La Salle
Entitat(s) col.laboradora(es): EPSON
Lloc: Auditori d’Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 14 i 15 d’octubre de 1998
Tipus d'acte: Conferència de l’Acte de graduació d’Enginyers Superiors en Electrònica i
Informàtica. La Salle
Títol: Las oportunidades de Catalunya en la Sociedad de la Información.
Conferenciant: Sr. Juan Soto, president de Hewlett Packard
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Auditori d’Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 20 de maig de 1999
Tipus d'acte: Conferència de l’Acte de lliurament dels Premis Rosina Ribalta
Títol: La percepció visual i la visió per ordinador
Conferenciant: Dr. Josep Amat, catedràtic de la UPC
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Entitat(s) col.laboradora(es): Fundació EPSON
Lloc: Auditori d’Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 8 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Conferència de l’Acte de Graduació d’Enginyers Tècnics
Títol: Paper de la Televisió com a normalitzadora de la llengua Catalana
Conferenciant: Sr. Lluís Oliva, director de Televisió de Catalunya
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Teatre de La Salle Bonanova
Data: 17 de febrer de 1999
338
Tipus d'acte: Homenatge
Títol: Homenatge al professor Froilán Maraña
Responsable/coordinador: Dr. Fèlix Riera
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Entitat(s) col.laboradora(es): Associació d’Antics Alumnes d’Enginyeria La Salle
Tecnològic
Lloc: Teatre de La Salle Bonanova
Data: 17 de febrer de 1999
Cercle
Tipus d'acte: Seminari
Títol: 1r. Seminari a Barcelona de la Sociedad Española de Facility Management
Responsable/coordinador: Sr. Sebastià Roger i Dr. Fèlix Riera
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Entitat(s) col.laboradora(es): Sociedad Española de Facility Management
Lloc: Aula Magna de l’edifici Lluçanès - La Salle
Data: 11 de maig de 1999
Tipus d'acte: Exposició - Stand
Títol: Participació d’Enginyeria i Arquitectura la Salle a Expointernet’98
Responsable/coordinador: Dr. Fèlix Riera
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Palau Sant Jordi
Data: 21-24 de setembre de 1998
Tipus d'acte: Exposició - Stand
Títol: Participació d’Enginyeria i Arquitectura la Salle a la CT Expo 99
Responsable/coordinador: Sr. Josep Miquel Piqué
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Palacio de los Congresos de Madrid
Data: 7 i 8 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Conferència de l’Acte de graduació dels Màsters La Salle
Títol: Les tecnologies de la Informació com a motor d’avenç social i econòmic del país
Conferenciant: Joaquim Molins i Amat, president del grup parlamentari Català, CIU
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Auditori d’Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 24 de març de 1999
Tipus d'acte: Conferència de l’Acte d’inauguració dels Màsters La Salle
Títol: Telecomunicacions i Empresa al Segle XXI
Conferenciant: Sr. Enrique Martínez de Velasco, director de Nortel España
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Auditori d’Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 23 de novembre de 1998
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Seminari d’Infraestructures Comunes de Telecomunicacions.
Responsable/coordinador: Sr. Pedro Díaz i Sr. Josep M. Piqué
Entitat(s) organitzadora(es): CeSBA-CTT La Salle
Entitat(s) col.laboradora(es): Col·legi d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions
Lloc: Auditori d’Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 4 i 5 de juny de 1999
339
Tipus d'acte: Jornada
Títol: Jornada d’introducció a la Televisió Digital
Responsable/coordinador: Dr. Gabriel Fernàndez
Entitat(s) organitzadora(es): Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Aula Magna de l’edifici Lluçanès
Data: 8 de juliol de 1999
Tipus d'acte: Màster
Títol: 1r. MBA Internacional La Salle
Responsable/coordinador: Sr. Josep M. Piqué
Entitat(s) organitzadora(es): Extensió Universitària La Salle
Entitat(s) col.laboradora(es): Manhattan College i La Salle University
Lloc: Lluçanès, 41
Data: curs 1998-1999
Alumnes: 24
Tipus d'acte: Màster
Títol: 2n. MBA Internacional La Salle
Responsable/coordinador: Sr. Josep M. Piqué
Entitat(s) organitzadora(es): Extensió Universitària La Salle
Entitat(s) col.laboradora(es): Manhattan College i La Salle University
Lloc: Lluçanès, 41
Data: curs 1998-1999
Alumnes: 35
Tipus d'acte: Màster
Títol: Master in Business Technology
Responsable/coordinador: Sr. Josep M. Chaqués
Entitat(s) organitzadora(es): Extensió Universitària La Salle
Entitat(s) col.laboradora(es): ATI, Cambra de Comerç, EPSON, Grup IDG, Grupo USI,
IBM, PricewaterhouseCoopers, SAP i Telefónica
Lloc: Lluçanès, 41
Data: curs 1998-1999
Alumnes: 23
Tipus d'acte: Màster
Títol: Màster en Gestió de les Tecnologies de la Informació
Responsable/coordinador: Sr. Lluís Font
Entitat(s) organitzadora(es): Extensió Universitària
Entitat(s) col.laboradora(es): ATI, Cambra de Comerç, EPSON, Grup IDG, Grupo USI,
IBM, PricewaterhouseCoopers, SAP, SUN i Telefónica.
Lloc: Lluçanès, 41
Data: curs 1998-1999
Alumnes: 61
Tipus d'acte: Màster
Títol: Màster en Disseny i Producció de Continguts Multimèdia
Responsable/coordinador: Dr. Xavier Ginesta
Entitat(s) organitzadora(es): Extensió Universitària La Salle
Lloc: Lluçanès, 41
Data: curs 1998-1999
Alumnes: 11
340
Tipus d'acte: Màster
Títol: Màster en Edificis Intel·ligents i Construcció Sostenible
Responsable/coordinador: Dr. Luis de Garrido
Entitat(s) organitzadora(es): Extensió Universitària La Salle
Entitat(s) col.laboradora(es): Simon, Weidmüller, Siemens, Roca, Alcatel, Omrom i Fagor
Lloc: Lluçanès, 41
Data: curs 1998-1999
Alumnes: 20
Tipus d'acte: Màster
Títol: Master in Facilities Management
Responsable/coordinador: Sr. Sebastià Roger
Entitat(s) organitzadora(es): Extensió Universitària La Salle
Lloc: Lluçanès, 41
Data: curs 1998-1999
Alumnes: 21
Tipus d'acte: Màster
Títol: Màster en Software de Gestió Empresarial BAAN
Responsable/coordinador: Sr. Esteve Garreta
Entitat(s) organitzadora(es): Extensió Universitària
Entitat(s) col.laboradora(es): BAAN Business Sytems
Lloc: Lluçanès, 41
Data: curs 1998-1999
Alumnes: 11
Tipus d'acte: Màster
Títol: Màster en Xarxes i Serveis de Telecomunicacions
Responsable/coordinador: Dr. Jordi Dalmau
Entitat(s) organitzadora(es): Extensió Universitària
Entitat(s) col.laboradora(es): Airtel, ATI, AUTEL, BT, Cisco, CTC, Dimat, Doxa
Consulting, ENHER, Ericsson, GlobalOne, LANDATA, Netscape, Novell, Oracle,
Pricewaterhouse, Retevisión, Siemens, SiliconGraphics, Sun Telefónica i VAYRIS.
Lloc: Lluçanès, 41
Data: curs 1998-1999
Alumnes: 70
341
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
Conferenciant/ Ponent: GINESTA, Xavier
Títol de la ponència: Nova Societat Nous Models de Negoci
Referència: Jornades APROP-99
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 20 d’abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: GINESTA, Xavier
Títol de la ponència: Oportunitats i Models de Negoci en el Marc de la Societat de la
Informació
Referència: Escola d’Estiu d’Andorra
Lloc: Facultat d’Informàtica de la Universitat d’Andorra
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciant/Ponent: MARTÍNEZ, Elisa
Títol de la ponència: Guiatge de robots autònoms en terrenys irregulars mitjançant visió
Referència: Seminari
Lloc: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
Data: 20 d’octubre de 1998
Conferenciant/Ponent: MARTÍNEZ, Elisa
Títol de la ponència: Visual Information for the Navigation of Robots
Referència: Seminari
Lloc: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
Data: 11 de novembre de 1998
Conferenciant/Ponent: JOVÉ, Xavier
Títol de la ponència: Segmentació d'imatges amb cues probabilístiques
Referència: Seminari
Lloc: Centre de Visió per Computador, Universitat Autònoma de Barcelona
Data: 29 de gener de 1999
Conferenciant/Ponent: PIJOAN, Joan Lluís
Títol de la ponència: Adaptive multiuser detection
Referència: Seminari per al COST 262 Spread Spectrum Techniques in Wireless and Wired
Communications
Lloc: Fundazione Ugo Bordoni, Roma
Data: 18-19 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: VILASÍS, Xavier
Títol de la ponencia: A sketch of Neural Networks in control theory
Referència: Conveni Socrates
Lloc: Università di Roma - La Sapienza
Data: 19 de maig de 1999
342
Conferenciant/ Ponent: CORTADELLAS, Xavier
Títol de la ponència: Application of the octree to the registration of articulated models
Lloc: Institut für Theoretische Nachrichtentechnik und Informationsverarbeitung (Institute of
Communication Theory and Signal Processing) University of Hannover
Data: 29 d’abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: CALZADA, Gemma
Títol de la ponència: Una plataforma de programació genètica (ModelGP) per a la
construcció de models de predicció quantitativa
Referència: 1r. Congrés Català d'Intel·ligència Artificial (CCIA'98)
Lloc: Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
Data: 21-23 octubre 1998
Conferenciant/ Ponent: CALZADA, Gemma
Títol de la ponència: ModelGP: A GP-based Platform for Predictive Model Construction
Referència: Third International ICSC Symposia on Intelligent Industrial Automation (IIA'99)
and Soft Computing (SOCO'99)
Lloc: Gènova, Itàlia
Data: 1-4 juny 1998
Conferenciant/ Ponent: LLORÀ, Francesc Xavier
Títol de la ponència: Sistemes classificadors basats en algorismes genètics amb enfocament
de Pittsburgh per problemes amb atributs reals
Referència: 1r. Congrés Català d'Intel·ligència Artificial (CCIA'98)
Lloc: Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
Data: 21-23 octubre 1998
Conferenciant/ Ponent: BERNADÓ, Ester
Títol de la ponència: A Study of a Genetic Classifier System Based on the Pittsburgh
Approach on a Medical Domain
Referència: 12th International Conference on Industrial and Engineering Applications of
Artificial Intelligence and Expert Systems, IEA/AIE-99
Lloc: Cairo, Egipte
Data: maig-juny 1999
Conferenciant/ Ponent: LLORÀ, Francesc Xavier
Títol de la ponència: GENIFER: A Nearest Neighbour based Classifier System using GA
Referència: Genetic and Evolutionary Conference (GECCO'99)
Lloc: Orlando, Florida EUA
Data: juliol 13-17, 1999
Conferenciant/Ponent: BERNADÓ, Ester
Títol de la ponència: Predicció del risc d'incendi amb Intel·ligència Artificial
Referència: Universitat d'Estiu Ramon Llull.
Lloc: Puigcerdà
Data: 15 i 16 de juliol de 1999
343
Conferenciant/Ponent: GARRELL, Josep M.
Títol de la ponència: Algorismes Genètics i sistemes classificadors: Diagnosi
Referència: Aula de Supercomputació. CESCA
Lloc: Barcelona
Data: desembre de 1998
Conferenciant/Ponent: GARRELL, Josep M.
Títol de la ponència: Algorismes Genètics Paral·lels
Referència: Aula de Supercomputació. CESCA
Lloc: Barcelona
Data: desembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: NICOLAU, Miquel
Títol de la ponència: Punts de treball
Referència: Grupo USI. Situación y evolución de las TI
Lloc: Auditori Quatre Camins EALS, Barcelona
Data: 17 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: NICOLAU, Miquel; GIBERT, Marc
Títol de la ponència: E-campus: un entorn de compartició de la informació a través d'Intranet
Referència: TAC'99
Lloc: Edifici Nexus, Barcelona
Data: 2 de juny de 1999
Conferenciant/ Ponent: NICOLAU, Miquel
Títol de la ponència: Tecnología aplicada: E-campus
Referència: Seminario de NNTT aplicadas a la educación
Lloc: EULS, Madrid
Data: 27 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: NICOLAU, Miquel
Títol de la ponència: Telemática y educación
Referència: Seminario de NNTT aplicadas a la educación
Lloc: EULS, Madrid
Data: 27 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: NICOLAU, Miquel
Títol de la ponència: La informàtica a l'Escola. Línies de Futur
Referència: Màster GIED
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: ABELLA, Jaume
Títol de la ponència: IPng, el protocol d'Internet de pròxima generació
Referència: Aula de Supercomputació del CESCA
Lloc: Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), UPC Campus Nord
Data: 8 de juliol de 1999
344
Conferenciant/ Ponent: ABELLA, Jaume
Títol de la ponència: Fórmules d’extensió del teletreball: noves possibilitats tecnològiques
Referència: Universitat d’Estiu Ramon Llull
Lloc: Puigcerdà
Data: 15 de juliol de 1999
Conferenciant/ Ponent: BERTRAN, Miquel; NICOLAU, Miquel; CLIMENT, August;
BABOT, Francesc
Títol de la ponència: The PADD/RALE Environment for Parallel-Distributed Software
Development
Referència: Actas VII Jornadas de Concurrencia, Ed. UPV, juny 1999, pàg. 53-60
Lloc: Gandia, València
Data: juny 1999
345
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
Autor: CALZADA i ROCA, Gemma; GARRELL i GUIU, Josep M.; BARTI i DOMINGO,
Robert
Títol: Una plataforma de programació genètica (ModelGP) per a la construcció de models de
predicció quantitativa
Congrés o simposi: 1r Congrés Català d'Intel·ligència Artificial (CCIA'98)
Lloc: Tarragona
Data: 21 a 23 d'octubre de 1998
Autor: CALZADA i ROCA, Gemma; GARRELL i GUIU, Josep M.; BARTI i DOMINGO,
Robert
Títol: ModelGP: A GP-based Platform for Predictive Model Construction
Congrés o simposi: Third International ICSC Symposia on Intelligent Industrial Automation
(IIA'99) and Soft Computing (SOCO'99)
Lloc: Gènova (Itàlia)
Data: 1 a 4 de juny de 1999
Autor: LLORÀ, Francesc X.; GARRELL, Josep M.; BERNADÓ, Ester
Títol: Sistemes classificadors basats en algorismes genètics amb enfocament de Pittsburgh
per problemes amb atributs reals
Congrés o simposi: 1r. Congrés Català d'Intel·ligència Artificial (CCIA'98)
Lloc: Tarragona
Data: 21-23 octubre 1998
Autors: BERNADÓ, Ester; MEKAOUCHE, Abdelouhab; GARRELL, Josep Ma.
Títol: A Study of a Genetic Classifier System Based on the Pittsburgh Approach on a
Medical Domain
Congrés o simposi: 12th International Conference on Industrial and Engineering
Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems, IEA/AIE-99
Lloc: Cairo, Egipte
Data: maig-juny 1999
Autor(s): LLORÀ, Francesc X., GARRELL, Josep Ma.
Títol: GENIFER: A Nearest Neighbour based Classifier System using GA
Congrés o simposi: Genetic and Evolutionary Conference (GECCO'99)
Lloc: Orlando, Florida USA
Data: 13-17 juny, 1999
Autor: BERTRAN, Miquel ; NICOLAU, Miquel ; CLIMENT, August ; BABOT, Francesc
Títol: The PADD/RALE Environment for Parallel-Distributed Software Development
Congrés o simposi: VII Jornadas de Concurrencia
Lloc: València
Data: juny 1999
Autor: ABELLA, Jaume ; CORRAL, Guiomar ; NICOLAU, Miquel ; GARCÍA, Ferran
Títol: Algoritmo Distribuido de Reconfiguración de Redes Virtuales ATM basadas en VPs
Congrés o simposi: II Jornadas de Ingeniería Telemática JITEL'99
Lloc: Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid
Data: 15-17 de setembre de 1999
346
Autor: BERTRAN, Miquel
Títol: Comité de Programa
Congrés o simposi: 5th International AMAST Workshop, ARTS'99 on FORMAL METHODS
for REAL-TIME AND PROBABILISTIC SYSTEMS
Lloc: Bamberg, Alemanya
Data: maig 1999
Autor: ROSSELL, Ivana; ORDOYO, Fabiola; PERANSI, Iolanda
Títol: Respuesta binaural de salas
Congrés o simposi: TECNIACÚSTICA ‘98
Lloc: Lisboa
Data: 14-16 setembre 1998
Autor: ROSSELL, Ivana; GENÉ, David; CANO, Rafael
Títol: Espacio acústico tridimensional en ambiente anecoico
Congrés o simposi: TECNIACÚSTICA‘98
Lloc: Lisboa
Data: 14-16 setembre 1998
Autor: GUAUS, Enric; SIVILL, Carles; TOR Mercé
Títol: Síntesis musical de una guitarra mediante la modelización física
Congrés o simposi: TECNIACÚSTICA’98
Lloc: Lisboa
Data: 14-16 setembre 1998
Autor: GUAUS, Enric; GARCIA, Jordi Joan; GARCIA, José Manuel
Títol: Uso de la transformada wavelet en aplicaciones de acústica musical
Congrés o simposi: TECNIACÚSTICA’98
Lloc: Lisboa
Data: 14-16 setembre 1998
Autor: CALZADA, Gemma; GARRELL, Josep M.; BARTI, Robert
Títol: Una plataforma de programació genètica (ModelGP) per a la construcció de models de
predicció quantitativa
Congrés o simposi: 1r. Congrés Català d'Intel·ligència Artificial (CCIA'98)
Lloc: Tarragona
Data: octubre 1998
Autor: BARTI, Robert; CABEZAS, Lluisa; RUBIO, Begoña
Títol: Traffic Noise Control in Barcelona City - Overview Of R-51 Standard
Congrés o simposi: INTERNOISE ’98
Lloc: Christchurch. New Zealand
Data: 16-18 novembre 1998
Autor: ROSSELL, Ivana; BARTI, Robert
Títol: Design and implementation of a 3-D sound system based on the HRTF
Congrés o simposi: DAFx 98 (Digital Audio Effects Workshop)
Lloc: Barcelona
Data: 19-21 novembre 1998
347
Autor: BOLAÑOS, Fernando; LEDESMA, Patricio; GÓMEZ, Luis Miguel.
Títol: Comportamiento dinámico de estructuras hiperelásticas
Congrés o simposi: XIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica
Lloc: Terrassa
Data: desembre 1998
Autor: JURADO, Francisco; BARTI, Robert
Títol: Ruido en la ciudad. Normativa de control
Congrés o simposi: 1r. Fòrum de l’Automòbil i Medi Ambient
Lloc: Girona
Data: 3 i 4 desembre 1998
Autor: BARTI, Robert
Títol: ¿Hay solución al problema del sonido en los bloques publicitarios?
Congrés o simposi: 34. Asamblea General Ordinaria de la AEA
Lloc: Valencia
Data: 24 i 25 d’abril 1999
Autor: BARTI, Robert
Títol: Control de ruido en automoción. ¿Realidad o fantasía?
Congrés o simposi: 1. Congreso Nacional sobre Ruido AECOR
Lloc: Madrid
Data: 27 i 28 de maig de 1999
Autor: GUAUS, Enric
Títol: Phisical Modelling of a Guitar
Congrés o simposi: 9. Journées jeunes Chercheurs en Acoustique Musicale
Lloc: Marseille, France
Data: 28 i 29 de maig de 1999
Autor: ROSSELL, Ivana
Títol: Helmholtz Ressonator System for Low Frequency Absortion
Congrés o simposi: 9es Journées jeunes Chercheurs en Acoustique Musicale
Lloc: Marseille, France
Data: 28 i 29 de maig de 1999
Autor: MARTORELL, Josep Mª; CARNICER, Artur
Títol: Computational requirements to evaluate diffraction integrals near the aperture
Congrés o simposi: International Conference on Computational Physics? 98
Lloc: Granada, España
Data: 2-5 setembre de 1998
Autor: JOVÉ, Xavier; TARRÉS, Francesc; FRESCO, Eva
Títol: Fuzzy Logic for multi-region growing
Congrés o simposi: International Conference on Multimedia Storage and Archiving Systems
III, SPIE
Lloc: Boston, Massachusetts, EUA
Data: 2-4 de novembre de 1998
348
Autor: JOVÉ, Xavier; TARRÉS, Francesc; LÓPEZ, Fernando
Títol: Segmentation using Probabilistic Queues
Congrés o simposi: International Conference on Signal and Image Processing
Lloc: Las Vegas, Nevada, EUA
Data: 28-31 d’octubre de 1998
Autor: MORÁN, J.A.; MONTERO, J.A.; PIJOAN, J.Ll.; SOCORÓ, Joan Claudi
Títol: Diseño de un sistema de adquisición adaptativo en un receptor DS-SS para su
aplicación en canales variantes con multicamino
Congrés o simposi: URSI 99
Lloc: Santiago de Compostela, Espanya
Data: 8-10 setembre de 1999
Autor: MONTERO, J.A.; MORÁN, J. A.; SOCORÓ, Joan Claudi
Títol: Sistema de adquisición (Serial Search) con umbral adaptativo
Congrés o simposi: URSI 99
Lloc: Santiago de Compostela, Espanya
Data: 8-10 setembre de 1999
Autor: IRIONDO, Ignasi; GUAUS, Roger; MARTÍ, Josep; MOURE, Helena; OLIVER,
Jaume
Títol: Hacia una síntesis de alta calidad para aplicaciones de conversión texto-habla
Congrés o simposi: Sociedad Española para el Procesado del Lenguaje Natural (SEPLN99)
Lloc: Lleida
Data: 8-10 setembre de 1999
Autor: VICENT, Lluís; MARTÍNEZ, Elisa
Títol: 3D Reconstruction of Third Proximal Femur (31-) with Active Contours.
Congrés o simposi: International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP99)
Lloc: Venècia
Data: 27-29 setembre de 1999
Autor: MARTÍ, Josep; GUAUS, Roger; IRIONDO, Ignasi; MOURE, Helena; OLIVER,
Jaume
Títol: Síntesis de voz por caoncatenación de unidades: mejoras en la calidad segmental
Congrés o simposi: Acústica'98
Lloc: Lisboa
Data: setembre de 1998
Autor: MARTORELL, J.M.; CARNICER, Artur; BOSCH, Salvador
Títol: Métodos numéricos para el cálculo de correcciones en la aproximación de Fresnel
Congrés o simposi: URSI'99
Lloc: Santiago de Compostela, Espanya
Data: 8-10 setembre de 1999
Autor: MARTORELL, Josep M.; CARNICER, Artur; BOSCH, Salvador
Títol: A statistical method to evaluate correction terms to Fresnel approximation
Congrés o simposi: EOS Topical Meeting on Diffractive Optics
Lloc: Jena, Germany
Data: 23-25 agost de 1999
349
Autor: HERNÁNDEZ, Wilmar
Títol: Robust frequency compensation of a low distortion audio power amplifier based on the
listener perception
Congrés o simposi: International Symposium on Quantitative Feedback Theory and Robust
Frequency Domain Methods
Lloc: University of Natal, Durban, South Africa
Data: 26-27 agost de 1999
Autor: PERDIGUÉS, Josep Mª; COMELLAS, Jaume; PRAT, J.; JUNYENT, G.
Títol: Fuzzy Automatic Polarization Controller
Congrés o simposi: IEEE: WFOPC’98 (Workshop on Fiber Optic Passive Components)
Lloc: Pavia (Itàlia)
Data: 16-18 setembre de 1998
350
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
Participant(s): CALZADA i ROCA, Gemma; GARRELL i GUIU, Josep M.
Congrés o grup de treball: 1r. Congrés Català d'Intel·ligència Artificial (CCIA'98)
Lloc: Tarragona
Data: 21 a 23 d'octubre de 1998
Participant(s): CALZADA i ROCA, Gemma; GARRELL i GUIU, Josep M.; BERNADO i
MANSILLA, Ester
Congrés o grup de treball: 1r. Congrés Català d'Intel·ligència Artificial (CCIA'98)
Lloc: Tarragona
Data: 21 a 23 d'octubre de 1998
Participant(s): CALZADA i ROCA, Gemma; GARRELL i GUIU, Josep M.
Congrés o grup de treball: Third International ICSC Symposia on Intelligent Industrial
Automation (IIA'99) and Soft Computing (SOCO'99)
Lloc: Gènova (Itàlia)
Data: 1 a 4 de juny de 1999
Participant(s): BERNADÓ, Ester
Congrés o grup de treball: 12th International Conference on Industrial and Engineering
Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems, IEA/AIE-99
Lloc: Caire, Egipte
Data: maig-juny 1999
Participant(s): LLORÀ, X.; GARRELL, Josep M.
Congrés o grup de treball: Genetic and Evolutionary Conference (GECCO'99)
Lloc: Orlando, Florida EUA
Data: 13-17 juliol de 1999
Participant(s): BERNADÓ, Ester
Congrés o grup de treball: Universitat d'Estiu Ramon Llull
Lloc: Puigcerdà
Data: 15 i 16 de juliol 1999
Participant(s): Grup de Recerca en Sistemes Intel·ligents
Congrés o grup de treball: Xarxa Temàtica d'Intel·ligència Artificial (Generalitat de
Catalunya)
Data: Curs 1998-99
Participant(s): NICOLAU, Miquel
Congrés o grup de treball: I Encuentro de directivos y empresarios del sector informático
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle, Barcelona
Data: 14-15 octubre 1998
Participant(s): NICOLAU, Miquel
Congrés o grup de treball: II Jornadas Informática y Sociedad, JIS'98
Lloc: Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid
Data: 24-26 novembre 1998
351
Participant(s): GARRELL, Josep M.; GIBERT, Marc ; NICOLAU, Miquel
Congrés o grup de treball: TAC'99
Lloc: Edifici Nexus, Barcelona
Data: 2 de juny de 1999
Participant(s): NICOLAU, Miquel
Congrés o grup de treball: Situación y evolución de las TI
Lloc: Enginyeria i Arquitectura La Salle, Barcelona
Data: 17 de novembre de 1998
Participant(s): NICOLAU, Miquel
Congrés o grup de treball: NNTT aplicadas a la educación
Lloc: EULS, Madrid
Data: 27 de maig de 1999
Participant(s): BERTRAN, Miquel
Congrés o grup de treball: 5th International AMAST Workshop, ARTS'99 on FORMAL
METHODS for REAL-TIME AND PROBABILISTIC SYSTEMS
Lloc: Bamberg, Alemanya
Data: maig de 1999
Participant(s): BERTRAN, Miquel; CLIMENT, August; BABOT, Francesc
Congrés o grup de treball: VII Jornadas de Concurrencia, Universitat Politècnica de
València
Lloc: Gandia, València
Data: juny de 1999
Participant(s): ABELLA, Jaume; CORRAL, Guiomar
Congrés o grup de treball: II Jornadas de Ingeniería Telemática JITEL'99
Lloc: Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid.
Data: 15-17 de setembre de 1999
Participant(s): ABELLA, Jaume
Congrés o grup de treball: Grup de treball de REDIRIS, RTIRIS-7
Lloc: Campus CSIC, Madrid
Data: 27 de maig de 1999
Participant(s): BERTRAN, Miquel
Congrés o grup de treball: EDITOR CONVIDAT d'un numero especial de la revista
"Theoretical Computer Science", de la editorial Elsevier. El número especial esta dedicat al
AMAST Workshop on Real-Time and Concurrent Systems.
Participant(s): CLIMENT, August
Congrés o grup de treball: Laboratori DataWarehouse
Lloc: Enginyeria La Salle. Universitat Ramon Llull.
Data: octubre 1998-maig 1999
Participant(s): ROSSELL, Ivana; GUAUS, Enric
Congrés o grup de treball: TECNIACÚSTICA’98
Lloc: Lisboa, Portugal
Data: 14-16 setembre 1998
352
Participant(s): BARTI, Robert
Congrés o grup de treball: INTERNOISE ‘98
Lloc: Christchurch .New Zealand
Data: 16-18 novembre 1998
Participant(s): ROSSELL, Ivana; GUAUS, Enric
Congrés o grup de treball: DAFx ‘98 (Digital Audio Effects Workshop)
Lloc: Barcelona
Data: 19-21 novembre 1998
Participant(s): BOLAÑOS, Fernando
Congrés o grup de treball: XIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica
Lloc: Terrassa
Data: desembre 1998
Participant(s): JURADO, Francisco; BARTI, Robert
Congrés o grup de treball: 1r. Fòrum de l’Automòbil i Medi Ambient
Lloc: Girona
Data: 3 i 4 de desembre 1998
Participant(s): BARTI, Robert
Congrés o grup de treball: 34. Asamblea General Ordinaria de la AEA
Lloc: Valencia
Data: 24 i 25 d’abril de 1999
Participant(s): BARTI, Robert
Congrés o grup de treball: 1. Congreso Nacional sobre Ruido AECOR
Lloc: Madrid
Data: 27 i 28 de maig 1999
Participant(s): ROSSELL, Ivana; GUAUS, Enric
Congrés o grup de treball: 9. Journees Jeunes Chercheurs en Acoustique Musicale
Lloc: Marseille, France
Data: 28 i 29 de maig 1999
Participant(s): SOCORÓ, Joan Claudi
Congrés o grup de treball: WORKSHOP COST251 on Ionosphere variabilities and
ionospheric channel characterisation
Lloc: Espace Gambetta, 22 Boulevard Gambetta, Issy-les-Moulineaux, France
Data: 16-18 setembre de 1998
Participant(s): IRIONDO, Ignasi
Congrés o grup de treball: La parole, des modeles cognitifs aux machines communicantes
Lloc: École des Techniques Avancées Signal, Image, Parole. Grenoble. France
Data: 14-18 setembre de 1998
Participant(s): PIJOAN, Joan Lluís
Congrés o grup de treball: COST 262 Spread Spectrum Techniques in Wireless and Wired
Communications
Lloc: Rome, Italy
Data: 18-19 de març de 1999
353
Participant(s): PIJOAN, Joan Lluís
Congrés o grup de treball: COST 262 Spread Spectrum Techniques in Wireless and Wired
Communications.
Lloc: Thessaloniki, Greece
Data: 8-9 de juliol de 1999
Participant(s): GARCÍA, Óscar
Congrés o grup de treball: II Congrés de l'IMSC "What's Next!!"
Lloc:Universitat del Sud de Califòrnia, USC, Los Angeles, Califòrnia (EUA)
Data: 4 d'abril de 1998
Participant(s): Institute of Communication Theory and Signal Processing (University of
Hannover), Departament d’Electrònica (Enginyeria i Arquitectura La Salle)
Congrés o grup de treball: Registració de models articulats tridimensionals
Lloc: Hannover
Data: febrer-abril 1999
Participant(s): Surgical Research Unit OP 2000 Robert-Rössle-Klinik
am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (Medizinische
Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin), Departament d’Electrònica
(Enginyeria i Arquitectura La Salle)
Congrés o grup de treball: Aplicacions en l'entorn de la cirurgia mínimament invasiva
Lloc: Berlin
Data: maig-agost 1999
Participant(s): MARTÍ, Josep
Congrés o grup de treball: Tribunal (President) de la Tesi Doctoral de Marcos Faúndez:
“Modelado predictivo no lineal de la señal de voz aplicado a codificación y reconocimiento de
locutor”
Lloc: UPC
Data: 6 de novembre de 1998
Participant(s): MARTÍ, Josep
Congrés o grup de treball: Tribunal Beques “la Caixa”
Lloc: Barcelona
Data: 21 i 22 de setembre de 1998
Participant(s): MARTÍ, Josep; SOLER, Ricard; RIERA, Jordi; GARRELL, Josep M.
Congrés o grup de treball: Tribunal Tesi Doctoral de Wilmar Hernández: “Robust Control of
Power DC-DC Switching Converters and Low Distortion Audio Power Amplifiers, Theory and
Simulation”
Lloc: Sala de Graus d’Enginyeria La Salle
Data: 27 de maig de 1999
Participant(s): CABEDO, Daniel; MARTÍ, Josep; SANTAMARÍA, Eugènia; NICOLAU,
Miquel; GINESTA, Xavier
Congrés o grup de treball: Tribunal Tesi Doctoral de Xavier Jové: “Segmentació d’imatges
orientada a objectes mitjançant cues probabilístiques”
Lloc: Sala de Graus d’Enginyeria La Salle
Data: 15 de desembre de 1998
354
Participant(s): CABEDO, Daniel; MARTÍ, Josep; SANCHO, Teresa; SANTAMARÍA,
Eugènia; GARRELL, Josep M.
Congrés o grup de treball: Tribunal Tesi Doctoral de Francisco Vicente Cipolla:
“Metodología para la evaluación heurística de un sistema multimedia”
Lloc: Sala de Graus d’Enginyeria La Salle
Data: 9 de setembre de 1999
Participant(s): MARTÍ, Josep
Congrés o grup de treball: Consell Assessor de l’Institut de Tecnoètica de la Fundació Epson
Participant(s): MARTÍ, Josep
Congrés o grup de treball: Plenari de la CONACIT
Lloc: Barcelona
Data: 26 de novembre de 1998
Participant(s): MARTÍ, Josep; PIQUÉ, Josep M.
Congrés o grup de treball: Grup de Reflexió d’Educació i Formació del Comissionat per a la
Societat de la Informació (Pla Estratègic per a la Societat de la Informació a Catalunya:
“Catalunya en Xarxa”)
Data: desembre 98 – abril 99
Participant(s): CABEDO, Daniel i MARTÍ, Josep
Congrés o grup de treball: Tribunal Premi Rosina Ribalta
Lloc: Epson (Cerdanyola)
Data: 21 de desembre de 1998
Participant(s): MARTÍ, Josep
Congrés o grup de treball: Moderador de la Taula Rodona “Comerç Electrònic: Clau
d’Innovació econòmica”. Jornades A-PROP’99
Lloc: Auditori Enginyeria i Arquitectura La Salle
Data: 20 abril 1999
Participant(s): MARTÍ, Josep
Congrés o grup de treball: Seminari Permanent “La Responsabilitat Social dels Científics:
Reptes i Problemes”
Lloc: Barcelona
Data: 22 de juny de 1999
Participant(s): MARTÍ, Josep i PIQUÉ, Josep M.
Congrés o grup de treball: Jornada del V Programa Marc de la UE
Lloc: Brusel.les
Data: 29 i 30 d’abril 1999
Participant(s): MARTÍ, Josep
Congrés o grup de treball: Trobada de la Comissió Permanent de la Asociación Internacional
de Instituciones Lasalianas de Educación Superior (A.I.I.L.E.S.)
Lloc: Florida. EUA
Data: 6-10 maig 1999
Participant(s): MARTÍ, Josep
Congrés o grup de treball: Sectorial de la CRUE d’I+D
Lloc: Málaga
Data: 13 i 14 maig 1999
355
Participant(s): MARTÍ, Josep
Congrés o grup de treball: Conferència de Directors d’Escoles de Telecomunicacions
Lloc: Cuenca
Data: 1-3 juliol 1999
Participant(s): PIQUÉ, Josep M.
Congrés o grup de treball: Seminario de Marketing Educativo
Lloc: Escuela Universitaria La Salle
Data: 28 maig 1999
356
PROJECTES DE RECERCA
Projectes de Recerca: Injecció de dades i aplicacions interactives per TV digital
Investigador principal: FERNÁNDEZ, Gabriel
Altres investigadors: VICENTE, Carmen; VILA, Xavier; GONZÁLEZ, David; TOMÉ, Mª
José
Entitat(s) finançadora(es): Televisió de Catalunya, Centre de Telecomunicacions de la
Generalitat de Catalunya
Projectes de Recerca: Codiseño de sistemas concurrentes heterogéneos: hardware y
aplicación (ref. Cicyt TIC98-0410-C02-02)
Investigador principal: CARRABINA, Jordi
Altres investigadors: RIERA, Jordi; MATEU, Ricard
Entitat(s) finançadora(es): CICYT
Projectes de Recerca: Enlace ionosférico de comunicaciones por espectro ensanchado INTA
(Arenosillo) La Salle (ELS) (TIC97-0787-C02-01)
Investigador principal: VILASÍS, Xavier
Altres investigadors: MARGALEF, Jordi; MATEU, Ricard; PIJOAN, Joan Lluís; BADIA,
David; SOCORÓ, Joan Claudi; MORÁN, José Antonio; VILELLA, Carles; MONTERO, José
Antonio; REGUÉ, Joan Ramon; RIBÓ, Miquel; ESCUDERO, Francesc; MADRID, David;
SEVILLANO, Xavier
Entitat(s) finançadora(es): CICYT
Entitat(s) col.laboradora(es): ISDEFE, Ministeri de Defensa (INTA), Universidad de Huelva
Projectes de Recerca: Detector de metalls
Investigador principal: MARGALEF, Jordi
Altres investigadors: PACHECO, Carles; ROCA, Humbert
Entitat(s) finançadora(es): FUNITEC
Entitat(s) col.laboradora(es): Varpe, S.A.
Projectes de Recerca: Disseny de sistemes electrònics per acceleradors de física d’altes
energies
Investigador principal: VILASÍS, Xavier
Altres investigadors: ROSELLÓ, Mar
Entitat(s) col.laboradora(es): Departament d’ECM-UB
Projectes de Recerca: Disseny de robots mòbils màximament autònoms mitjançant xarxes
neurals
Investigador principal: VILASÍS, Xavier
Altres investigadors: LUENGO, Sonia
Entitat(s) finançadora(es): FUNITEC
Entitat(s) col.laboradora(es): Dep. Ing. Elettronica, Univ. di Roma “La Sapienza”
Projectes de Recerca: Sistemàtica de disseny de controladors difusos estables i robusts
Investigador principal: VILASÍS, Xavier
Altres investigadors: GARRIGA, Carles
Entitat(s) finançadora(es): FUNITEC
Projectes de Recerca: Aprenentatge artificial per a la predicció i la diagnosi
357
Investigador principal: GARRELL, Josep M.
Altres investigadors: BERNADÓ, Ester; CAMPS, Joan;
GOLOBARDES, Elisabet; LLORÀ, Xavier; SALAMÓ, Maria
Entitat(s) finançadora(es): FUNITEC
CALZADA,
Gemma;
Projectes de Recerca: Diagnosi automàtica de càncer de mama amb tècniques d’IA
Investigador principal: GARRELL, Josep M.
Altres investigadors: BERNADÓ, Ester; GOLOBARDES, Elisabet; LLORÀ, Xavier
Entitat(s) finançadora(es): FUNITEC
Projectes de Recerca: Generació de models acústics de carrers d’una ciutat amb tècniques
d’IA
Investigador principal: GARRELL, Josep M.
Altres investigadors: CALZADA, Gemma; BARTI, Robert
Entitat(s) finançadora(es): FUNITEC
Projectes de Recerca: Generació automàtica d’estratègies de demostració per sistemes
paral.lels
Investigador principal: GARRELL, Josep M.
Altres investigadors: CALZADA, Gemma; BERTRAN, Miquel; BABOT, Francesc
Entitat(s) finançadora(es): FUNITEC
Projectes de Recerca: Predicció automàtica de risc en incendis forestals
Investigador principal: GARRELL, Josep M.
Altres investigadors: BERNADÓ, Ester
Entitat(s) finançadora(es): FUNITEC
Entitat(s) col.laboradora(es): CTFC
Projectes de Recerca: Participació en la Xarxa Temàtica d’Intel·ligència Artificial de la
Generalitat de Catalunya
Investigador principal: GARRELL, Josep M.
Altres investigadors: BERNADÓ, Ester; CAMPS, Joan; CALZADA, Gemma;
GOLOBARDES, Elisabet; LLORÀ, Xavier; SALAMÓ, Maria
Projectes de Recerca: Implementación y estudio de herramientas de inteligencia artificial
aplicadas a plataformas de enseñanza abierta a distancia y a las redes ATM que las soportan
Investigador principal: GARRELL, Josep M.
Altres investigadors: BERNADÓ, Ester; CALZADA, Gemma; CAMPS, Joan;
GOLOBARDES, Elisabet; LLORÀ, Xavier; SALAMÓ, Maria
Entitat(s) finançadora(es): CICYT/TEL98-0408
Projectes de Recerca: Automatic classification of long bone fractures from X-Ray images
using the Müller’s CCF system
Investigador principal: GARRELL, Josep M.
Altres investigadors: VICENT, Lluís; BERNADÓ, Ester; CALZADA, Gemma; CAMPS,
Joan; GOLOBARDES, Elisabet; LLORÀ, Xavier; SALAMÓ, Maria
Entitat(s) finançadora(es): Maurice E. Müller Fundation
358
Projectes de Recerca: Reconfiguració dinàmica de xarxes ATM basades en VPs
Investigador principal: ABELLA, Jaume; NICOLAU, Miquel
Altres investigadors: ABELLA, Jaume; CORRAL, Guiomar; GARCÍA, Ferran
Entitat(s) finançadora(es): Dimat
Entitat(s) col.laboradora(es): Dimat
Projectes de Recerca: Advanced Dissemination Schemes for Remote Sensing Primary Data
Chain
Investigador principal: NICOLAU, Miquel
Altres investigadors: DEL RÍO, Óscar; BERTRAN, Miquel
Entitat(s) finançadora(es): ESTEC/ESA
Entitat(s) col.laboradora(es): GSD
Projectes de Recerca: Conversió Text-Parla en Català
Investigador principal: MARTÍ, Josep
Altres investigadors: IRIONDO, Ignasi; GUAUS, Roger; MOURE, Helena; OLIVER, Jaume
Entitat(s) finançadora(es): Televisió de Catalunya
Entitat(s) col.laboradora(es): Televisió de Catalunya
Projectes de Recerca: Interactive Internet-based atlas and automatic classification tool for
the Müller’s Comprehensive Classification of Fractures (CCF) of Long Bones
Investigador principal: GARRELL, Josep M.
Altres investigadors: JOVÉ, Xavier; VICENT, Lluís; MARTÍNEZ, Elisa; DE LA TORRE,
Fernando.
Entitat(s) finançadora(es): Fundació Müller
Entitat(s) col.laboradora(es): Fundació Müller
Projectes de Recerca: Seguiment del moviment sinusoïdal en la cua dels peixos
Investigador principal: JOVÉ, Xavier
Altres investigadors: MARTÍNEZ, Elisa; VICENT, Lluís; DE LA TORRE, Fernando;
NOVELLA, Xavier
Entitat(s) finançadora(es): Museu de la Ciència, Fundació La Caixa
Entitat(s) col.laboradora(es): Museu de la Ciència
Projectes de Recerca: Reconstrucció de la Superfície Prostàtica mitjançant Ecografia
Tridimensional Transrectal
Investigador principal: GARCÍA, Óscar
Altres investigadors: CARRETERO, P.; FRANCO, A.; EZQUERRA, N.; NAVAZO, I.;
THOMAS, F.
Entitat(s) col.laboradora(es): CITeM (Enginyeria La Salle-URL), Hospital Clínic de
Barcelona, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC)
Projectes de Recerca: Anàlisi d’Usabilitat en el Teatre a Internet
Investigador principal: VILLA URIOL, Mari Cruz
Altres investigadors: PARÍS, J.; GARCÍA, O.
Entitat(s) finançadora(es): Sun Microsystems
Entitat(s) col.laboradora(es): CITeM (Enginyeria La Salle-URL), La Fura dels Baus, Menta
359
Projectes de Recerca: Tècniques de compressió de vídeo per software en xarxes de banda
estreta
Investigador principal: PARÍS, Jordi
Entitat(s) finançadora(es): Enginyeria La Salle
Entitat(s) col.laboradora(es): CITeM (Enginyeria La Salle-URL), La Fura dels Baus, Menta
Projectes de Recerca: Paràmetres psicoacústics aplicats a la valoració de la molèstia del
soroll
Investigador principal: BARTI, Robert
Altres investigadors: VIDAL, Paola
Entitat(s) finançadora(es): Fundació FUNITEC
Projectes de Recerca: Qualitat acústica del tancament de portes de vehicles
Investigador principal: BARTI, Robert
Altres investigadors: CABEZAS, Lluïsa
Entitat(s) finançadora(es): Fundació FUNITEC
Entitat(s) col.laboradora(es): SEAT
Projectes de Recerca: Modificació del so interior de vehicles automòbils
Investigador principal: BARTI, Robert
Altres investigadors: JURADO, Francisco
Entitat(s) finançadora(es): SEAT
360
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
1. LLIBRES
Autor(s): BERTRAN, Miquel ; NICOLAU, Miquel
Títol: Real-Time Systems; Modelling, Design and Applications / RALE: An Environment for
Simulation and Transformations
Referència editorial: Ed. World Scientific, USA, 1999
Autor(s): CLIMENT, August; GARRELL, Antoni
Títol: Introducció al disseny digital
Referència editorial: Enginyeria La Salle, 1999. Barcelona. ISBN: 84-922538-5-1
Autor(s): Diversos
Títol: 8s Jornades Tecnològiques Universitat-Empresa. A-PROP99
Comerç Electrònic, Clau d’Innovació Econòmica
Referència editorial: Enginyeria i Arquitectura La Salle, abril 1999. Barcelona.
ISBN: 84-922538-4-3
2. ARTICLES EN REVISTES O MONOGRAFIES
Autor(s): BERTRAN, Miquel
Títol: AMAST Workshop on Real-Time and Concurrent Systems
Referència: Theoretical Computer Science
Autor(s): CALZADA i ROCA, Gemma; GARRELL i GUIU, Josep M.; BARTI i
DOMINGO, Robert
Títol: Una plataforma de programació genètica (ModelGP) per a la construcció de models de
predicció quantitativa
Referència: Butlletí de l'ACIA, núm. 14-15, 1998, pàg. 94 a 102
Autor(s): CALZADA i ROCA, Gemma; GARRELL i GUIU, Josep M.; BARTI i DOMINGO,
Robert
Títol: ModelGP: A GP-based Platform for Predictive Model Construction
Referència: Proceedings of the third International ICSC Symposia on Intelligent Industrial
Automation (IIA'99) and Soft Computing (SOCO'99), ISBN 3-906454-17-7, 1999, Pàg. 38 a 44
Autor(s): GARRELL, J.M.; GOLOBARDES, E.; BERNADÓ, E.; LLORÀ, F.X.
Títol: Automatic Classification of Mammary Biopsy Images with Machine Learning
Techniques
Referència: INPUT 17, setembre 1998, pàg. 75-81
Autor(s): LLORÀ, F.X.; GARRELL, J.M.; BERNADÓ, Ester
Títol: Sistemes classificadors basats en algorismes genètics amb enfocament de Pittsburgh
per problemes amb atributs reals
Referència: Proceedings del 1r. Congrés Català d'Intel·ligència Artificial (CCIA'98), octubre
1998, pàg. 85-93
361
Autor(s): GARRELL, J.M.; GOLOBARDES, E.; BERNADÓ, E.; LLORÀ, F.X.
Títol: Automatic diagnosis with genetic algorithms and case-based reasoning
Referència: To appear in Artificial Intelligence in Engineering, Elsevier Science Ltd.
Summer 1999
Autor(s): BERNADÓ, Ester; MEKAOUCHE, Abdelouhab; GARRELL, Josep Maria
Títol: A Study of a Genetic Classifier System Based on the Pittsburgh Approach on a
Medical Domain
Referència: 12th International Conference on Industrial and Engineering Applications of
Artificial Intelligence and Expert Systems, IEA/AIE-99. Cairo, Egypt, May/June 1999.
Springer Verlag. pàg. 175-184. Editors: Ibrahim Imam, Yves Kodratoff, Ayman ElDessouki, Moonis Ali
Autor(s): LLORÀ, X.; GARRELL, J.M.
Títol: GENIFER: A Nearest Neighbour based Classifier System using GA
Referència: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Conference (GECCO'99), juliol
13-17, 1999, Orlando, Florida EUA. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann
Autor(s): ESCUDERO, Francesc
Títol: Introducció a les bateries recarregables (I)
Referència: INPUT 18, abril 99, pàg.71-77
Autor(s): ROSSELL, Ivana; ORDOYO, Fabiola
Títol: Processament de senyals binaurals per reproduir so 3-D mitjançant altaveus
Referència: INPUT n.18, abril 1998
Autor(s): BOLAÑOS, Fernando
Títol: Vibraciones en máquinas eléctricas por fuerzas electromagnéticas
Referència: Ingeniería Química. Octubre 1998
Autor(s): ASO OTÍN, Ignacio
Títol: Proceso básico de preproducción y postproducción de un corto
Referència: AutoCAD Magazine, núm. 56, agost - setembre 1998, pàg. 28
Autor(s): ROVIRA I JOFRE, Jordi
Títol: Programación entorno a AutoCAD
Referència: AutoCAD Magazine, núm. 56, agost - setembre 1998, pàg. 86
Autor(s): AUBER VALLMITJANA, Blanca i GIMÉNEZ SÁEZ, Olga
Títol: Monitor EIZO de 19" FlexScan F67
Referència: AutoCAD Maganize, núm. 58, desembre - gener 1998 - 1999, pàg. 22
Autor(s): CHOPO GARCÍA, Ferran
Títol: Sistema espacial para una Intranet
Referència: AutoCAD Magazine, núm. 58, desembre 1998 - gener 1999, pàg. 28
Autor(s): ROVIRA I JOFRE, Jordi
Títol: Programación avanzada en el entorno AutoCAD
Referència: AutoCAD Magazine, núm. 58, desembre 1998- gener 1999, pàg. 76
362
Autor(s): ASO OTÍN, Ignacio
Títol: 3D Studio VIZ 2.0 a fondo
Referència: AutoCAD Magazine, núm. 60, abril - maig 1999, pàg. 26
Autor(s): ULLDEMOLINS MORENO, Álvaro
Títol: Traza de rayos o Raytracing
Referència: AutoCAD Magazine, núm. 60, abril - maig 1999, pàg. 32
Autor(s): ROVIRA I JOFRE, Jordi
Títol: Programación orientada a objetos
Referència: AutoCAD Magazine, núm. 60, abril - maig 1999, pàg. 84
Autor(s): ASO OTÍN, Ignacio i BARRABINO CUELLO, Daniel
Títol: La infografia en l'arquitectura
Referència: Input, núm. 18, abril 1999, pàg. 47
Autor(s): MARTORELL, Josep Mª, CARNICER, Artur
Títol: An overview about computational requirements to evaluate diffraction integrals near the
aperture
Referència: EOS-Abstracts of the CCCP’98
Autor(s): MARTORELL, Josep Mª
Títol: Comparació de mètodes numèrics aplicats al càlcul de la integral de difracció per
situacions de camp proper
Referència: Memòria treball experimental 3r. cicle Universitat de Barcelona. Departament de
Física Aplicada i Òptica
Autor(s): MARTORELL, Josep Mª, CARNICER, Artur; BOSCH, Salvador
Títol: A statistical method to evaluate correction terms to Fresnel approximation
Referència: SPIE Proceedings of the EOS-Workshop on Diffractive Optics’99
Autor(s): RIBÓ, Miquel; PRADELL, Lluís
Títol: Circuit model for mode conversion in coplanar waveguide asymmetric shunt
impedances
Referència: Electronics Letters (IEE) vol. 35 núm. 9, pàg. 713-715 , abril 1999
Autor(s): RIBÓ, Miquel; DE LA CRUZ, Jordi; PRADELL, Lluís
Títol: A Circuit Model for Slotline-to-Coplanar Waveguide Asymmetrical Transitions
Referència: Electronics Letters (IEE) per publicar
Autor(s): MARTÍNEZ, Álvaro; VILASÍS, Xavier
Títol: Control del Ralentí d’un motor d’injecció electrònica: generació automàtica de regles
difuses
Referència: INPUT 17, pàg. 69-74, (setembre 1998)
Autor(s): FINESTRA, Félix; VIDAL, Jordina
Títol: Diseño y contrucción de una máquina de ensayos universales
Referència: INPUT 18, pàg. 85-90, (abril 1999)
363
SERVEIS
BIBLIOTECA
Nom: Biblioteca d’Enginyeria i Arquitectura La Salle.
Especialitats temàtiques: Electrònica, Comunicacions, Informàtica, Imatge i So,
Arquitectura.
Capacitat sala de lectura: 120 places
Nombre de volums: 14000
Responsable: Dr. Josep Martí
Bibliotecària: Sra. Teresa Rodríguez
Horaris: 9-21 h.
Observacions: 200 subscripcions a revistes especialitzades.
INFORMÀTICA
Servei: Centre de Serveis Informàtics d’Enginyeria La Salle
Director: Dr. Miquel Nicolau i Vila. Departament d’Informàtica
Descripció: Gestiona la xarxa informàtica de l’Escola d’Enginyeria i Arquitectura La Salle
Servidors: 15 servidors UNIX
Punts de treball: 500 punts de treball (PCs, Xterms, Estacions de treball i terminals text)
SERVEI D'IDIOMES
Responsable: Joaquim Porrera
SERVEI D'ASSISTÈNCIA RELIGIOSA
Responsable de Pastoral Universitària: Carles Giol
Assessor religiós: Mn. Joan Carles Montserrat Pulido
Telèfon: 932 902 406
BORSA DE TREBALL I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
L’oficina de la Borsa de Treball d’Enginyeria i Arquitectura La Salle està ubicada a la planta
baixa de l’edifici de Lluçanès. C/ Lluçanès, 41 de Barcelona.
La Borsa de treball d’Enginyeria i Arquitectura La Salle és un servei, per a alumnes i
exalumnes, que persegueix diversos objectius:
- Aconseguir que els estudiants de 3r. curs i els de 2n. cicle, que ho desitgin, realitzin
pràctiques a les empreses, permetent d’aquesta forma compaginar els estudis amb un
coneixement del món empresarial. Els alumnes en qüestió reben una beca d’ajut a
l’estudi en concepte d’aquestes pràctiques.
- Aconseguir un primer treball, una vegada finalitzats els estudis.
- Aconseguir millorar la seva carrera professional en el cas que ja treballin i ajudar a trobar
un nou lloc als que estan a l’atur. Aquest tipus d’ajut es canalitza a través del Servei de
desenvolupament professional que du a terme l’Associació d’Antics Alumnes d’Enginyeria
La Salle. Cercle Tecnològic.
364
Gràcies als currícula dels alumnes que consten a la Borsa, i a les contínues ofertes de treball
de l’empresa que passen a través d’ella, a hores d’ara l’ocupació dels titulats de la Salle és
del 100%.
Director de la Borsa de treball: Dr. Fèlix Riera
Secretària: Sra. Ermelinda Sánchez
Tel. 932 902 438
Fax 932 902 443
E-mail: [email protected]
Horari: de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h
SERVEI DE LLIBRERIA O COOPERATIVA
Horari: de 9 a 13 h. i de 17 a 19 h.
Telefòn: 932 902 446
Descomptes: Sí
Lloc: Escola d’Arquitectura La Salle, pis: -1
MENJADORS UNIVERSITARIS
Lloc: c/ Lluçanès, 41
Capacitat: 80 places
Horari: de 13 a 15 h.
SERVEI D'INFORMACIÓ
Horari: de 9 a 14 h. i de 16 a 20 h.
Telèfon: 932 902 400
SERVEIS D'ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
Responsables: Dr. Daniel Cabedo, director general La Salle
Sr. Robert Terradas, director escola d’Arquitectura La Salle
Tipus de serveis: Conferència i visita a l Escola, tots els primers dimarts de cada mes.
També s’organitzen conferències a escoles i instituts previ acord.
PUBLICACIONS (internes)
-
Revista INPUT. Especialitzada en Tecnologies de la Informació i Gestió Empresarial.
Publicació trimestral.
Butlletí ARQ 4C. Especialitzat en Arquitectura. Publicació semestral.
Butlletí INFORM. Detalla totes les activitats i notícies de l Escola. Publicació mensual.
Butlletí QUELCOM +. Detalla totes les activitats i notícies de l Equip de Pastoral de
l’Escola.
Guia Docent (anual).
Apunts de la major part d assignatures.
Llibres de suport per a algunes assignatures.
Currícula Vitae de tots els alumnes que finalitzen l’Enginyeria Superior.
365
366
ARQUITECTURA LA SALLE
Curs 1998-99
367
368
ACTES PÚBLICS
Tipus d'acte: Organització de cursos
Títol: Les canalitzacions en el projecte
Responsable/coordinador: Juan Briz Caro
Entitat(s) organitzadora(es): Escola SERT (COAC)
Lloc: Col·legi d’Arquitectes de Barcelona
Data: Del 5 de maig al 29 de maig de 1999
Tipus d'acte: Visita a la bóvila de Montcada i al taller de ceràmica de Llorens Artigas a Gallifa
Títol: Ceràmica
Responsable/coordinador: Antoni Carrió i Eduard Permanyer
Entitat(s) organitzadora(es): Escola d’Arquitectura La Salle
Lloc: Montcada i Gallifa
Data: 18 de gener de 1999
Tipus d'acte: Taula Rodona
Títol: Les característiques i sortides professionals de les carreres d’Arquitectura Tècnica i
Superior
Responsable/coordinador: Gmà. Daniel Cabedo
Entitat(s) organitzadora(es): Escola d’Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Escola d’Arquitectura La Salle
Data: 18 de maig de 1999
Tipus d'acte: Jornada
Títol: Ordinador i disseny arquitectònic: Metodologia i representació.
Responsable/coordinador: Leandro Madrazo, arquitecte
Entitat(s) organitzadora(es): Escola d’Enginyeria i Arquitectura La Salle
Lloc: Escola d’Arquitectura La Salle
Data: 10 de juliol de 1999
Tipus d'acte: Premi Manuel de la Dehesa en la V Biennal d’Arquitectura Espanyola
Títol: L’obra de la Biblioteca Central de Terrassa.
Responsable/coordinador: Josep Llinàs
Lloc: Terrassa
Data: maig de 1998
Tipus d'acte: Premi. Seleccionats per a l’exposició de la V Biennal d’Arquitectura Espanyola
Títol: L’Obra la Rehabilitació del Convent de Sant Francesc de Maó
Responsable/coordinador: José Antonio Martínez la Peña i el seu soci l’arquitecte Elías
Torres
Lloc: St. Francesc de Maó
Data: 1998
Tipus d'acte: Premi. Construmat
Títol: El càlcul de l’estructura de l’edifici de Simon d’Olot
Responsable/coordinador: Jesús Jiménez i els arquitectes Ignacio Paricio i Lluis Clotet
Lloc: Olot
Data: 1998
369
Tipus d'acte: Premi FAD
Títol: L’Obra: Grup de vivendes de Girona
Responsable/coordinador: Arcadi Pla
Lloc: Girona
Data: maig 1999
Tipus d'acte: Seleccionats pel Premi FAD
Títol: L’Obra: L’edifici Sant Josep, d’Enginyeria i Arquitectura La Salle
Responsable/coordinador: Robert Terradas i el seu soci i germà Esteve Terradas
Lloc: Barcelona
Data: maig 1999
Tipus d’actes: Seminari
Títol: La Pedra
Responsable/coordinador: Antoni Carrió, arquit.; Eduard Permanyer, arquit.; Rufino Mesa,
artista; Antonio Navarro, geòloga
Lloc: Auditori de l’Escola d’Arquitectura La Salle
Data: 19 d’octubre de 1998
Tipus d’actes: Seminari
Títol: Els Metalls
Responsable/coordinador: Jaume Rosell, aparellador i historiador; Sergi Aguilar, artista;
Jullie Gaillard, arquit.
Lloc: Auditori de l’Escola d’Arquitectura La Salle
Data: 23 de novembre de 1998
Tipus d’actes: Seminari
Títol: La Fusta
Responsable/coordinador: Ramon Graus, aparellador; Tom Carr, artista; Carles Ferrater,
arquitecte
Lloc: Auditori de l’Escola d’Arquitectura La Salle
Data: 15 de febrer de 1999
Tipus d’actes: Seminari
Títol: El Formigó
Responsable/Coordinador: J. Ramon Rosell, aparellador; Ignacio Paricio, arquitecte; Daniel
Gelabert, arquitecte
Lloc: Auditori de l’Escola d’Arquitectura La Salle
Data: 8 de març de 1999
Tipus d’actes: Seminari
Títol: El Vidre
Responsable/Coordinador: Agustí Bulbena, arquit.; Margarida Andreu, artista; Jaume Rosell,
aparellador i historiador
Lloc: Auditori de l’Escola d’Arquitectura La Salle
Data: 19 d’abril de 1999
370
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
Conferenciant/ Ponent: BRIZ, Juan
Títol de la ponència: Instal·lacions d’enllaç en edificis d’habitatges
Referència: Àmbit Tecnologia Col·legi d’Arquitectes
Lloc: Col·legi d’Arquitectes de Barcelona
Data: 1 d’octubre de 1998
Conferenciant/ Ponent: BRIZ, Juan
Títol de la ponència: Instal·lacions d’enllaç en edificis d’habitatges
Referència: Àmbit Tecnologia Col·legi d’Arquitectes
Lloc: Delegació de Vic, Col·legi d’Arquitectes
Data: 3 de desembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: BRIZ, Juan
Títol de la ponència: Instal·lacions d’enllaç en edificis d’habitatges
Referència: Àmbit Tecnologia Col·legi d’Arquitectes
Lloc: Delegació de Tortosa, Col·legi d’Arquitectes
Data: gener de 1999
Conferenciant/ Ponent: BRIZ, Juan; FUMADÓ, Joan Ll.
Títol de la ponència: La inclusió de noves instal·lacions en els edificis existents, no
contemplades quan es van construir.
Referència: Curs: La millora del confort en els edificis existents. Organitza Escola SERT
(COAC)
Lloc: Col·legi d’Arquitectes de Barcelona
Data: 16 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: BRIZ, Juan; FUMADÓ, Joan Ll.
Títol de la ponència: Incidència de l’evolució de les instal·lacions en la concepció dels edificis
Referència: Escola SERT. Curs: Les canalitzacions en el Projecte
Lloc: Col·legi d’Arquitectes de Barcelona
Data: 5 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: BRIZ, Juan; FUMADÓ, Joan Ll.
Títol de la ponència: Les instal·lacions en el Projecte: el seu creixement quantitatiu i
qualitatiu. Criteris d’implantació i distribució
Referència: Escola SERT. Curs: Les canalitzacions en el projecte
Lloc: Col·legi d’Arquitectes de Barcelona
Data: 6 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: BRIZ, Juan; FUMADÓ, Joan Ll.
Títol de la ponència: Instal·lacions de Telecomunicació
Referència: Escola SERT. Curs: Les canalitzacions en el projecte
Lloc: Col·legi d’Arquitectes de Barcelona
Data: 12 de maig de 1999
371
Conferenciant/ Ponent: BRIZ, Juan; FUMADO, Joan Ll.
Títol de la ponència: Instal·lacions de climatització i ventilació
Referència: Escola SERT. Curs: Les canalitzacions en el projecte
Lloc: Col·legi d’Arquitectes de Barcelona
Data: 13 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: BRIZ, Juan; FUMADÓ, Joan Ll.
Títol de la ponència: Les conduccions en locals humits. Subministra i evacuació de l’aigua
Referència: Escola SERT. Curs: Les canalitzacions en el projecte
Lloc: Col·legi d’Arquitectes de Barcelona
Data: 20 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: BRIZ, Juan; FUMADÓ, Joan Ll.
Títol de la ponència: Implantació de les instal·lacions en els Projectes expectatives de futur
Referència: Escola SERT. Curs: Les canalitzacions en el projecte
Lloc: Col·legi d’Arquitectes de Barcelona
Data: 26 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: CORREA, Federico
Títol de la ponència: Obra propia Cadaqués
Lloc: Auditori de l’Escola d’Enginyeria-Arquitectura La Salle
Data: 3 de juny de 1999
Conferenciant/ Ponent: MADRAZO, Leandro
Títol de la ponència: Fonaments per la integració de l’ordinador en l’aprenentatge del
disseny
Lloc: Auditori de l’Escola d’Enginyeria-Arquitectura La Salle
Data: 7 d’octubre de 1999
Conferenciant/ Ponent: MADRAZO, Leandro
Títol de la ponència: L’ordinador i el projecte d’arquitectura: Metodologia i representació
Lloc: Auditori de l’Escola d’Enginyeria-Arquitectura La Salle
Data: 26 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: PUIG, Ramon Maria
Títol de la ponència: La intervenció arquitectònica en el Patrimoni Històric
Lloc: Auditori de l’Escola d’Enginyeria-Arquitectura La Salle
Data: 1 de juny de 1999
Conferenciant/ Ponent: CIRICI, Cristian
Títol de la ponència: La reconstrucció del pavelló alemany de Mies Van der Rohe, de la
devoció a l’emoció
Lloc: Auditori de l’Escola d’Enginyeria-Arquitectura La Salle
Data: 27 d’octubre de 1999
Conferenciant/ Ponent: LLINÀS, Josep
Títol de la ponència: Biblioteca Central de Terrassa
Lloc: Auditori de l’Escola d’Enginyeria-Arquitectura La Salle
Data: 6 de maig de 1999
372
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
Participant: GÜELL GUIX, Xavier
Grup de treball: Membre del jurat “Concurs 2G per a la seu de la Fundació Mies van der
Rohe”, Montjuïc, Barcelona
Lloc: Editorial Gustavo Gili, S.A.
Data: juliol 1998
Participant: GÜELL GUIX, Xavier
Congrés: De Roma a New York: Itinerarios de la nueva arquitectura española 1950-1965
Lloc: Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Navarra
Data: 29-30 d’octubre de 1998
Participant: BRIZ CARO, Juan
Congrés: Construmat 99. Tecnologies energètiques innovadores en l’Arquitectura: Criteris
integració, sostenibilitat.Gas i medi ambient
Lloc: Saló internacional de Congressos. Construmat
Data: 16 d’abril de 1999
373
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
ARTICLES EN REVISTES O MONOGRAFIES
Autor(s): MADRAZO, Leandro
Títol: Types and Instances: a paradigm for teaching design with computers
Referència editorial: Design Studies Vol 20 No 2 March 1999. Elsevier Science Ltd
Revista L’INFORMATIU, editada pel Col·legi d’Arquitectes tècnics i Aparelladors de
Barcelona
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Un edifici que són tres (edifici d’habitatges al Raval)
Referència editorial: Revista l’Informatiu núm.93
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Una immensa prestatgeria (biblioteca de Can Pedrals, Granollers)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 95
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Final del segle XX (Seu central del RACC, a Barcelona)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 96
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Avinguda J.V. Foix (edifici d’habitatges a Pedralbes)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 98
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Una malla infinita (pavelló polisportiu de Palafolls)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 101
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: L’arbre de la ciència (Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 105
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Un llibre per fusell (edifici Jaume I i Campus Ciutadella UPC)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 110
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Una petita joia constructiva (residència d’avis a Campdevànol)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 116
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Apropant-se a la Indústria (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Reus
de la URV)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 119
374
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Gràcia: el carrer més gran (reforma del Carrer Gran de Gràcia, Barcelona)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 121
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Tecnologies sostenibles (pavelló de fusta a Cabrera de Mar)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 128
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: La Capital dels Oceans (reportatge de l’Expo de Lisboa)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 130
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Un passeig per l’arquitectura de l’Expo (fitxes dels edificis de l’Expo de Lisboa)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 130
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Nostàlgia de Lisboa
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 130
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Pavelló Araba (reforma del pavelló d’esports de Vitòria)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 138
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Estació de metro de Bac de Roda
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 147
Cròniques
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Crònica de bones intencions (el debat sobre l’Eixample)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 108
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Tecnologia al servei de la demanda (sobre vidres de nova generació)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 113
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Evolució tecnològica i nous productes (sobre façanes lleugeres, els nous plafons)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 117
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Premis FAD 1997
Referència editorial: Revista L’informatiu núm.126
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Barcelona veu un nou Liceu (crònica de visita d’obres al Liceu)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 142
375
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: L’Auditori ja sona (crònica de visita d’obres a l’Auditori Municipal)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 144
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: El millor edifici europeu (crònica sobre els premis Mies van der Rohe 1999)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 146
Columna d’opinió sobre la ciutat
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Sorpresa sorpresa (sobre paviments urbans)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 123
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Plaça Reial (sobre la recuperació del Casc Antic de Barcelona)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 138
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Quatre de maleïts, dos de recuperats (sobre edificis horribles)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 140
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Senyals urbans (sobre disseny i col·locació de rètols)
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 142
Autor(s): OLIVÉ SAPERAS, Josep
Títol: Sobre el metro de Barcelona
Referència editorial: Revista L’informatiu núm. 147
376
SERVEIS
BIBLIOTECA
Nom: Biblioteca d’Enginyeria i Arquitectura La Salle.
Especialitats temàtiques: Electrònica, Comunicacions, Informàtica, Imatge i So,
Arquitectura
Capacitat sala de lectura: 120 places
Nombre de volums: 14000
Responsable: Dr. Josep Martí
Bibliotecària: Sra. Teresa Rodríguez
Horaris: 9-21 h.
Observacions: 200 subscripcions a revistes especialitzades
INFORMÀTICA
Servei: Centre de Serveis Informàtics d’Enginyeria La Salle
Director: Dr. Miquel Nicolau i Vila. Departament d’Informàtica
Descripció: Gestiona la xarxa informàtica de l’Escola d’Enginyeria i Arquitectura La Salle
Servidors: 15 servidors UNIX
Punts de treball: 500 punts de treball (PCs, Xterms, Estacions de treball i terminals text)
SERVEI D'IDIOMES
Responsable: Joaquim Porrera
SERVEI D'ASSISTÈNCIA RELIGIOSA
Responsable de Pastoral Universitària: Carles Giol
Assessor religiós: Mn. Joan Carles Montserrat Pulido
Telèfon: 932 902 406
BORSA DE TREBALL I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
L’oficina de la Borsa de Treball d’Enginyeria i Arquitectura La Salle està ubicada a la planta
baixa de l’edifici de Lluçanès. C/ Lluçanès, 41 de Barcelona.
La Borsa de treball d’Enginyeria i Arquitectura La Salle és un servei, per a alumnes i
exalumnes, que persegueix diversos objectius:
Aconseguir que els estudiants de 3r. curs i els de 2n. cicle que ho desitgin realitzin
pràctiques a les empreses, permetent d’aquesta forma compaginar els estudis amb un
coneixement del món empresarial. Els alumnes en qüestió reben una beca d’ajut a
l’estudi en concepte d’aquestes pràctiques.
Aconseguir un primer treball, una vegada finalitzats els estudis.
377
Aconseguir millorar la seva carrera professional en el cas que ja treballin i ajudar a
trobar un nou lloc als que estan a l’atur. Aquest tipus d’ajut es canalitza a través del
Servei de desenvolupament professional que du a terme l’Associació d’Antics Alumnes
d’Enginyeria La Salle - Cercle Tecnològic.
Gràcies als currícula dels alumnes que consten a la Borsa, i a les contínues ofertes de treball
de l’empresa que passen a través d’ella, a hores d’ara l’ocupació dels titulats de la Salle és
del 100%.
Director de la Borsa de treball: Dr. Fèlix Riera
Secretària: Sra. Ermelinda Sánchez
Tel. 932 902 438
Fax 932 902 443
E-mail: [email protected]
Horari: de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h
SERVEI DE LLIBRERIA O COOPERATIVA
Horari: de 9 a 13 h. i de 17 a 19 h.
Telefòn: 932 902 446
Descomptes: Sí
Lloc: Escola d’Arquitectura La Salle, pis: -1
MENJADORS UNIVERSITARIS
Lloc: c/ Lluçanès, 41
Capacitat: 80 places
Horari: de 13 a 15 h.
SERVEI D'INFORMACIÓ
Horari: de 9 a 14 h. i de 16 a 20 h.
Telèfon: 932 902 400
SERVEIS D'ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
Responsables: Dr. Daniel Cabedo, director general d’Enginyeria i Arquitectura La
Salle
Sr. Robert Terradas, director Escola T.S. d’Arquitectura La Salle
Tipus de serveis: Conferència i visita a l’Escola, tots els primers dimarts de cada mes.
També s’organitzen conferències a escoles i instituts previ acord.
378
PUBLICACIONS (internes)
8 Revista INPUT. Especialitzada en Tecnologies de la Informació i Gestió Empresarial.
Publicació trimestral.
8 Butlletí ARQ 4C. Especialitzat en Arquitectura. Publicació semestral.
8 Butlletí INFORM. Detalla totes les activitats i notícies de l’Escola. Publicació mensual.
8 Butlletí QUELCOM +. Detalla totes les activitats i notícies de l’Equip de Pastoral de
l’Escola.
8 Guia Docent (anual).
8 Apunts de la major part d’assignatures.
8 Llibres de suport per a algunes assignatures.
8 Currícula Vitae de tots els alumnes que finalitzen l’Enginyeria Superior.
379
380
FACULTAT DE FILOSOFIA DE CATALUNYA
Curs 1998-99
381
382
ACTES PÚBLICS
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "El Monestir de Sant Jeroni de la Murtra"
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora(es): Associació d'Amics dels Castells
Lloc: Barcelona
Data: 23 d'octubre de 1998
Tipus d'acte: Presentació de conferència
Títol: "El 98 en Latinoamérica", a càrrec d'Armando de Ramón, historiador, Premi Nacional
d'Història (Xile)
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra
Lloc: Museu Ramon Pané
Data: 31 d'octubre de 1998
Tipus d'acte: Preparació de Congrés
Títol: "Proclamar l'evangeli a la Societat de la Informació"
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora(es):Comité Episcopal Européen pour les Médias
Lloc: Hotel Alimara. Barcelona
Data: 21 de novembre de 1998
Tipus d'acte: Presentació i moderació
Títol: "Presentació de l'encíclica Fides et Ratio de Joan Pau II"
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Teologia de Catalunya i Facultat de Filosofia de
Catalunya
Lloc: Sala d'Actes del Seminari
Data: 2 de desembre de 1998
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "L'encíclica Fides et Ratio: aspectes formatius"
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora(es): Seminari Major de Barcelona
Lloc: Sala Sant Jordi del Seminari
Data: 4 de desembre de 1998
Tipus d'acte: Presentació i moderació de taula rodona
Títol: "Memorial d'Edith Stein"
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Teologia de Catalunya i Facultat de Filosofia de
Catalunya
Lloc: Sala d'Actes del Seminari
Data: 9 de desembre de 1998
383
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "Déu Pare"
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora(es): Parròquia de Sant Pau de Badalona
Lloc: Parròquia de Sant Pau. Badalona
Data: 17 de desembre de 1998
Tipus d'acte: Simposi
Títol: "Conflicte, espiritualitat i participació"
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume (participant)
Entitat(s) organitzadora(es): Centre Universitari de Recerca i Intervenció en Resolució de
Conflictes, Centre Pau i Treva
Entitat(s) col⋅laboradora (es): ICESB. Fundació Pere Tarrés
Lloc: ICESB. Barcelona
Data: 19 de desembre de 1999
Tipus d'acte: Ponència en l'Assemblea de Delegats de Comunicació de l'Església, a nivell
espanyol
Títol: "La solidaridad, contenido informativo de interés"
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora (es): Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social
Lloc: Centre Teològic Salesià
Data: 27 de gener de 1999
Tipus d'acte: Presentació i moderació de taula rodona
Títol: La Societat de la Informació
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora(es): Centre Passatge
Lloc: Passatge Mercader, 13. Barcelona
Data: 5 de febrer de 1999
Tipus d'acte: Recés
Títol: "Déu Pare i Mare"
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora(es): Religioses de Maria Immaculada
Lloc: Consell de Cent, 395-397. Barcelona
Data: 11 de febrer de 1999
Tipus d'acte: Moderació de taula rodona
Títol: "Religión, cultura y medios" dins del III Congreso Internacional Cultura y Medios de
Comunicación
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora(es): Universidad Pontificia de Salamanca; Pontificio Consiglio di
Cultura; Pontificio Consiglio Delle Comunicazioni Sociali; UNESCO; Facultad de Ciencias de
la Información
Lloc: Palacio de Congresos de Salamanca
Data: 16 i 17 de febrer de 1999
384
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Introducció als Mitjans de Comunicació
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora(es): Secretariat de l'Escola Cristiana
Lloc: Centre Teològic Salesià "Martí Codolar"
Data: 24 de febrer de 1999
Tipus d'acte: Presentació de conferència
Títol: "La identidad en la Filosofía Latinoamericana", a càrrec de la Dra. Violeta Guyot
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra
Lloc: Museu Ramon Pané (Badalona)
Data: 5 de març de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "La religiosidad popular en Badalona"
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora(es): Hermandad Virgen de la Soledad y Cristo Redentor de
Badalona
Lloc: Parròquia de Sant Antoni de Llefià (Badalona)
Data: 6 de març de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "El Gran Jubileu"
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora(es): Patronat de la Processó
Lloc: Parròquia de Santa Maria de Badalona
Data: 15 de març de 1999
Tipus d'acte: Congrés
Títol: "Proclamar l'Evangeli en la Societat de la Informació"
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora(es): Comité Episcopal Européen pour les Médias
Lloc: Abadia de Montserrat-Barcelona
Data: 7-11 d'abril de 1999
Tipus d'acte: Presentació de la Revista "Comprendre"
Títol: Presentació i homenatge al P. Josep M. Coll, S.I.
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Filosofia de Catalunya
Lloc: Saló d'Actes del Seminari
Data: 23 d'abril de 1999
Tipus d'acte: Doctorat "Honoris Causa"
Títol: Doctorat "Honoris Causa" del Dr. Joan Oró Florensa
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume (assistència)
Entitat(s) organitzadora(es): Universitat de Lleida
Lloc: Palau de Congressos de Lleida
Data: 28 d'abril de 1999
Tipus d'acte: Conferència
385
Títol: "El Gran Jubileu"
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora(es): Associació d'Antigues Alumnes de Jesús Maria
Lloc: Col⋅legi de Jesús Maria, Passeig de Sant Gervasi,15. Barcelona
Data: 17 de maig de 1999
Tipus d'acte: Presentació de conferència
Títol: Carlos I e Isabel de Portugal, semblanza de una pareja", a càrrec de Montserrat Rico,
escriptora
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora (es): Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra
Lloc: Museu Ramon Pané (Badalona)
Data: 5 de juny de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: "El Gran Jubileo del 2000"
Responsable/coordinador: AYMAR, Jaume
Entitat(s) organitzadora(es): RIIAL (Red Informática de la Iglesia en América Latina).
Entitat(s) col⋅laboradora (es): Pontificio Consiglio Delle Comunicazioni Sociali (Vaticà).
CELAM (Consejo del Episcopado Latinoamaericano)
Lloc: Conferencia del Episcopado Mexicano.Ciudad de México-Tenochtitlan
Data: 18 de juny de 1999
Tipus d'acte: Homenatge i Conferències
Títol: Centenari de la Reunió de la Societe Geologique a Barcelona 1898
Responsable/coordinador: CALZADA, Sebastià
Entitat(s) organitzadora(es): C.S.I.C. i MUSEU DE GEOLOGIA DE BARCELONA
Lloc: Sala Sant Jordi (Seminari de Barcelona)
Data: 13 de novembre de 1998
Tipus d'acte: Organització de Jornades
Títol: Escola d'Estiu d'Unió Democràtica de Catalunya
Responsable/coordinador: COLL, Josep M.
Entitat(s) organitzadora(es): Unió Democràtica de Catalunya i Institut d'Estudis Humanístics
Miquel Coll i Alentorn
Lloc: Platja d'Aro
Data: 3 a 5 de juliol de 1998
Tipus d'acte: Curs lliure configuració (9 cr.)
Títol: Cultura d'avui i fe cristiana
Responsable/coordinador: IGUAL, Luis
Entitat(s) organitzadora(es): EUETT-La Salle
Lloc: EUTT-La Salle (Barcelona)
Data: 2 hores de classe a la setmana tot el curs
Tipus d'acte: Curs
Títol: Descartes i Pascal:filosofia, religió i ciència a l'albada del món modern (30 hores)
Responsable/coordinador: LLUÍS FONT, Pere i DE LAS HERAS, F. Xavier
Entitat(s) organitzadora(es): Centre de Pensament Cristià de Manresa
Lloc: Manresa. Escola Universitària Politècnica de Manresa
Data:de l'1 al 12 de febrer de 1999
386
Tipus d'acte: Curs de deu sessions de tres hores cada una
Títol: Figures del pensament cristià. Edat Mitjana
Responsable/coordinador: LLUÍS FONT, Pere
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Joan Maragall
Lloc: Barcelona, Fundació Joan Maragall
Tipus d'acte: Congrés
Títol: Congrés sobre Orientació Universitària
Responsable/coordinador: MONSERRAT, Josep
Entitat(s) organitzadora(es): Universitat de Barcelona
Lloc: Barcelona
Data: 15 i 16 de desembre de 1998
Tipus d'acte: Presentació de l'obra de Jordi Galí
Títol: De la mesura a l'avaluació
Responsable/coordinador: MONSERRAT, Josep
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Sant Gregori. Editorial Eumo
Lloc: Sala d'actes de Teknon
Data: 11 de febrer de 1999
Tipus d'acte: Col·loquis de Vic
Títol: La Cultura
Responsable/coordinador: MONSERRAT, Josep; ROVIRÓ, Ignasi
Entitat(s) organitzadora(es): Societat Catalana de Filosofia / Consell Comarcal d'Osona
Entitat(s) col·laboradora(es): Ajuntament de Vic / Facultat de Filosofia Universitat Ramon
Llull / Universitat de Barcelona
Lloc: Vic
Data: 8 i 9 d'octubre de 1998
Tipus d'acte: Presentació de Revista
Títol: COMPRENDRE. Revista Catalana de Filosofia
Responsable/coordinador: MONSERRAT, Josep
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull
Lloc: Facultat de Filosofia
Data: 23 d'abril de 1999
Tipus d'acte: Organització de Cursos
Títol: Mestratge i Diplomatura en Bioètica
Responsable/coordinador: NÚÑEZ, Mª Pilar
Entitat(s) organitzadora(es): Institut de Bioètica i la Facultat de Filosofia de la Universitat
Autònoma de Barcelona
Lloc: 1r. curs UAB; 2n. curs IBB
Data: dos semestres de gener a juny de 1998-99
Tipus d'acte: Trobada
Títol: 3a. trobada de la Xarxa Europea d'Ètica
Responsable/coordinador: ROMÁN, Begoña
Entitat(s) organitzadora(es): Xarxa Europea d'Ètica
Entitat(s) col·laboradora(es): Generalitat de Catalunya / Universitat Ramon Llull
Lloc: IQS
Data: 14 i 16 de semtembre de 1998
387
Tipus d'acte: Investidura Honoris Causa
Títol: Nomenament del Dr. P. Francesc Abel
Responsable/coordinador: ROMÁN, Begoña; Acadèmia de Metges de Catalunya
Lloc: Academia de Metges
Data: 9 de maig de 1999
Tipus d'acte: Sessió Radiofònica Ràdio Catalunya
Títol: Proves de paternitat
Responsable/coordinador: ROMÁN, Begoña
Entitat(s) organitzadora(es): Catalunya Ràdio
Lloc: Catalunya Radio
Data: 5 d'agost de 1998
Tipus d'acte: Sessió Radiofònica Ràdio Estel
Títol: Sobre perdó i volència. Drets Humans
Responsable/coordinador: ROMÁN, Begoña; radio estel
Lloc: Barcelona
Data: Desembre de 1998
Tipus d'acte: Grup de reflexió interdisciplinar
Títol: Societat pluricultural
Responsable/coordinador: ROMÁN, Begoña
Entitat(s) organitzadora(es): Universitat Ramon Llull
Lloc: Barcelona
Data: 31 de maig de 1999
Tipus d'acte: Exposició commemorativa del 150è. aniversari de la mort de Jaume Balmes
Títol: Jaume Balmes (1810-1848)
Responsable/coordinador: ROVIRÓ, Ignasi
Entitat(s) organitzadora(es): Patronat d'Estudis Osonencs, l'Albergueria i l'Ajuntament de Vic
Lloc: Biblioteca Joan Triadú, Vic
Data: d'octubre de 1998 a febrer de 1999
Tipus d'acte: Seminari d'estudis i de debat
Títol: Col⋅loquis de Vic. 3, la cultura.
Responsable/coordinador: ROVIRÓ, Ignasi; MONSERRAT, Josep
Entitat(s) organitzadora(es): URL, UB, Societat Catalana de Filosofia, Consell Comarcal
d'Osona, Aj. de Vic, Patronat d'Estudis Osonencs, Centre d'Estudis Carles Cardó
Lloc: Consell Comarcal d'Osona, Sala de Plens
Data: 8 i 9 d'octubre de 1998
Tipus d'acte: Participació Sopar Hora Europea
Títol: Aquella generació del 98 i la d'ara
Responsable/coordinador: TORRALBA, Francesc
Entitat(s) organitzadora(es): Àmbit Maria Corral
Lloc: Barcelona
Data: 15 de gener de 1998
388
Tipus d'acte: Taula Rodona
Títol: Estem preparats per a la mort?
Responsable/coordinador: TORRALBA, Francesc
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Data: 15 de gener de 1998
Tipus d'acte: Taula Rodona
Títol: Dret a morir dignament
Responsable/coordinador: TORRALBA, Francesc
Entitat(s) organitzadora(es): Barcelona Televisió
Lloc: Barcelona
Data: 22 de gener de 1998
Tipus d'acte: Debat
Títol: Eutanàsia
Responsable/coordinador: Programa "Domini públic"
Entitat(s) organitzadora(es): Televisió de Catalunya
Lloc: Sant Joan Despí
Data: 23 de gener 1998
Tipus d'acte: Debat
Títol: Clonatge d'humans
Responsable/coordinador: Programa "Bon dia Catalunya"
Entitat(s) organitzadora(es): Televisió de Catalunya
Lloc: Sant Joan Despí
Data: 2 de febrer de 1998
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: El visitant
Responsable/coordinador: TORRALBA, Francesc
Entitat(s) organitzadora(es): Orfeó Catòlic de Gràcia
Lloc: Barcelona
Data: 7 d'abril de 1998
Tipus d'acte: Homenatge
Títol: Homenatge a Eusebi Colomer
Responsable/coordinador: TORRALBA, Francesc
Entitat(s) organitzadora(es): Ateneu Barceloní
Lloc: Barcelona
Data:5 de març de 1999
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: 50 anys dels drets de l'home
Responsable: TORRALBA, F.; Jornades de la Fac. de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Entitat(s) organitzadora(es): Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Lloc: Barcelona
Data: abril de 1998
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: l'Estel de la redempció
Responsable/coordinador: TORRALBA, Francesc; Càtedra Ramon Llull Blanquerna
Lloc: Barcelona
Data: 14 d'abril de 1998
389
Tipus d'acte: Taula Rodona
Títol: Ètica dels serials televisius
Responsable/coordinador: TORRALBA, Francesc; Programa "Paral⋅lel 33"
Entitat(s) organitzadora(es): Canal 33
Lloc: Sant Joan Despí
Data: 11 de maig de 1998
Tipus d'acte: Participació Sopar Hora Europa
Títol: Què en queda del prohibit prohibir?
Responsable/coordinador: Àmbit Maria Corral
Lloc: Barcelona
Data: 21 de maig de 1998
Tipus d'acte: Organització del curs
Títol: Les grans metàfores de Nietzsche. Elogi de la raó simbòlica
Responsable/coordinador: TORRALBA, Francesc
Entitat(s) organitzadora(es): Universitat d'Estiu Universitat Ramon Llull
Lloc: Barcelona
Data: de l’1 al 4 de juliol de 1998
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: Família i escola. Rols i funcions
Responsable/coordinador: TORRALBA, Francesc
Lloc: Barcelona
Data: 10 de novembre de 1998
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: Límits del diagnòstic prenatal
Responsable/coordinador: TORRALBA, Francesc
Entitat(s) organitzadora(es): Hospital Sant Joan de Déu
Lloc: Barcelona
Data: 6 de novembre de 1998
Tipus d'acte: Cicle de conferències
Títol: Bioètica
Responsable/coordinador: TORRALBA, Francesc; Hospital J. Trueta
Lloc: Girona
Data: gener-febrer de 1999
Tipus d'acte: Seminari
Títol: Ètica, estètica i transcedència en Kierkegaard
Responsable/coordinador: TORRALBA, Francesc; Irel-Fundació Joan Maragall
Lloc: Lleida
Data: 3 i 4 de març de 1999
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: Una educació al servei de la persona
Responsable/coordinador: TORRALBA, Francesc; Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Data: 18 de maig de 1999
390
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
Conferenciant/ Ponent: BOADAS, Agustí
Títol de la ponència: Arrels filosòfiques de la crisi ecològica, dins del curs Revolució
tecnològica i societat al llindar del segle XXI
Referència: Col⋅legi Major Universitari Lestonnac
Lloc: Barcelona
Data: 19 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: BOADAS, Agustí
Títol de la ponència: Figures del pensament Cristià: Sant Bonaventura
Referència: Fundació Joan Maragall
Lloc: Barcelona
Data: 8 d'abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: BOADAS, Agustí
Títol de la ponència: Ecologia i medi ambient: reflexions des de la filosofia
Referència: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona
Data: 5 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: CERVERA DURAN, Joaquim M.
Títol de la ponència: Anàlisi socioeconòmica-Política-Cultural-Religiosa de la societat
espanyola i de la classe obrera.
Referència: Trobada de Pastoral Obrera de l'Estat espanyol, Conferència Episcopal Espanyola
Lloc: l'Escorial, Madrid
Data: Novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: CERVERA DURAN, Joaquim M.
Títol de la ponència: Anàlisi socioeconòmica-Política-Cultural-Religiosa de Catalunya
Referència: Delegació pastoral obrera de Catalunya i Barcelona
Lloc: c. Rivadeneyra, 6, Barcelona
Data: 9 de gener de 1999
Conferenciant/ Ponent: CERVERA DURAN, Joaquim M.
Títol de la ponència: La construcció de la cultura de la solidaritat
Referència: Educació Social de la FE (Bisbat de Girona)
Lloc: Seminari de Girona
Data: 25 de gener de 1999
Conferenciant/ Ponent: CERVERA DURAN, Joaquim M.
Títol de la ponència: Aproximació de la situació dels joves avui a Catalunya
Referència: Delegació Pastoral Obrera
Lloc: Centre Borja, Sant Cugat del Vallès
Data: 29 i 30 de gener de 1999
391
Conferenciant/ Ponent: CERVERA DURAN, Joaquim M.
Títol de la ponència: La família, avui
Referència: Formació permanent professorat
Lloc: Col⋅legi Masmitjà de Girona
Data: 10 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: CERVERA DURAN, Joaquim M.
Títol de la ponència: Promoció Social
Referència: Curs voluntariat d'acció social de Bellvitge i Gornal
Lloc: Parròquia Sant Joan Evangelista
Data: 24 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: CERVERA DURAN, Joaquim M.
Títol de la ponència: Les conductes habituals dels joves d'avui
Referència: Formació de Mares Teresianes
Lloc: Col⋅legi Enric d'Ossó de les Teresianes de Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat)
Data: 20 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: CERVERA DURAN, Joaquim M.
Títol de la ponència: Situació social avui
Referència: Formació de professores
Lloc: Col⋅legi de l'Infant Jesús, Barcelona
Data: 24 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: CERVERA DURAN, Joaquim M.
Títol de la ponència: Els infants i els joves avui
Referència: Formació professorat
Lloc: Col⋅legi coral Maria de Mataró
Data: 25 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: CERVERA DURAN, Joaquim M.
Títol de la ponència: Els infants i els joves avui
Referència: Formació professorat
Lloc: Col⋅legi Cor de Maria de Sant Celoni
Data: 28 d'abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: CERVERA DURAN, Joaquim M.
Títol de la ponència: Els sagrament i la pedagogia dels sagraments envers l’ infant
Referència: Formació professorat
Lloc: Col⋅legi Cor de Maria de Mataró
Data: 13 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: CERVERA DURAN, Joaquim M.
Títol de la ponència: La família avui i la relació escola i família
Referència: Formació professorat
Lloc: Col⋅legi Masmitjà de Girona
Data: 26 de maig de 1999
392
Conferenciant/ Ponent: COLL, Josep M.
Títol de la ponència: Aprofundir i desenvolupar la democràcia
Referència: Curs "Aportacions de l'humanisme cristià a la vida política", coord. per Jordi Giró,
a la Universitat d'Estiu de la Universitat Ramon Llull
Lloc: Barcelona, Torre La Tamarita
Data: 10 de juliol de 1998
Conferenciant/ Ponent: COLL, Josep M.
Títol de la ponència: Presentació del núm. 1 de la Revista Diàlegs
Referència: Acte de presentació per a la premsa de la Revista Diàlegs
Lloc: Barcelona, Seu de l'Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn
Data: 23 de juliol de 1998
Conferenciant/ Ponent: COLL, Josep M.
Títol de la ponència: Presentació de l'Encíclica Fides et Ratio
Referència: Acte acadèmic de presentació de l'Encíclica Fides et Ratio
Lloc: Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya i Facultat de Filosofia de Catalunya
Data: 2 de desembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: COLL, Josep M.
Títol de la ponència: Una clau d'interpretació dels textos de l'Encíclica Fides etRatio
Referència: Jornada Sacerdotal de l'Arquebisbat de Barcelona
Lloc: Barcelona, Saló d'Actes del Col⋅legi La Salle Bonanova
Data: 7 de gener de 1999
Conferenciant/ Ponent: COLL, Josep M.
Títol de la ponència: Presentació de l'Encíclica Fides et Ratio
Referència: Conferència a la Comunitat
Lloc: Montserrat, Monestir de Sant Benet
Data: 30 de gener de 1999
Conferenciant/ Ponent: COLL, Josep M.
Títol de la ponència: Presentació de l'Encíclica Fides et Ratio
Referència: Ponència per al Grup de reflexió interdisciplinari de la Universitat Ramon Llull
Lloc: Barcelona, Serveis Centrals de la Universitat Ramon Llull
Data: 15 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: COLL, Josep M.
Títol de la ponència: Evocació dels deu primers anys de la Facultat de Filosofia de Catalunya
Referència: Acte Acadèmic de presentació de la Revista Comprendre
Lloc: Barcelona, Facultat de Filosofia de Catalunya
Data: 23 d'abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: COLL, Josep M.
Títol de la ponència: La concepció de la persona des de l'humanisme cristià
Referència: Taula Rodona "Al servei de la persona", per als professors de l'Escola
Lloc: Barcelona, Escola Universitària d'Educació Social, de la Universitat Ramon Llull
Data: 18 de maig de 1999
393
Conferenciant/ Ponent: COLL, Josep M.
Títol de la ponència: La comunicació interpersonal
Referència: Reunió del Consell dels Monestirs de benedictines de Catalunya i Mallorca
Lloc: Barcelona, Monestir de Sant Pere de les Puel⋅les
Data: 11 de juny de 1999
Conferenciant/ Ponent: IGUAL, Vicent
Títol de la ponència: El retorn del sagrat: el fonament sempre a l'aguait
Referència: Cicle de conferències "Estètica, ètica i religió: esforços actuals de fonamentació
Lloc: Facultat de Filosofia de Catalunya, Barcelona
Data: 1 de desembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: IGUAL, Vicent
Títol de la ponència: La llibertat i l'obertura com a fonamentació de la religió
Referència: Cicle de conferències: Estètica, ètica i religió: esforços actuals de fonamentació
Lloc: Facultat de Filosofia de Catalunya, Barcelona
Data: 3 de desembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: IGUAL, Vicent
Títol de la ponència: Edith Stein: llibertat, veritat i fonament
Referència: Taula rodona "Memorial d'Edith Stein
Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona
Data: 9 de desembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: IGUAL, Vicent
Títol de la ponència: La filosofia: carrera universitària
Referència: Sessions informatives
Lloc: Fòrum Vergés, Barcelona
Data: 3 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: LLINÀS, Carles
Títol de la ponència: Idea fonamental de l'Art de Ramon Llull
Lloc: Aula d'Extensió Universitària S. Andreu (Universitat Pompeu Fabra), Barcelona
Data: 19 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: LLINÀS, Carles
Títol de la ponència: La religió en el pensament actual. Ombres i expectatives d'un
redescobriment de la transcedència
Referència: Trobades de formació de la Comunitat de Jesús
Lloc: Tarrès, Lleida
Data: 7 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: LLINÀS, Carles
Títol de la ponència: Ramon Llull, home d'acció i pensador de l'acció
Referència: Curs "Figures del pensament cristià. Edat Mitjana”
Lloc: Fundació Joan Maragall, Barcelona
Data: 22 d'abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: LLINÀS, Carles
Títol de la ponència: Max Horkheimer: La nostàlgia d'allò totalment altre
Referència: Curs "Textos filosòfics rellevants sobre Déu. X"
Lloc: Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, Barcelona
Data: 6, 11 i 13 de maig de 1999
394
Conferenciant/ Ponent: LLUÍS FONT, Pere
Títol de la ponència: Experiència estètica, experiència ètica i experiència religiosa
Referència: Cicle "Creació estètica i transcendència", organitzat per la Universitat de Lleida i
altres institucions lleidatanes
Lloc: Universitat de Lleida
Data: 15 d'octubre de 1998
Conferenciant/ Ponent: LLUÍS FONT, Pere
Títol de la ponència: Estètica, ètica i religió: esforços actuals de fonamentació
Referència: Curs de la Facultat de Filosofia de Catalunya de la Universitat Ramon Llull
Lloc: Facultat de Filosofia de Catalunya, Barcelona
Data: 24 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: LLUÍS FONT, Pere
Títol de la ponència: Les arrels d'Europa
Referència: Jornades sobre "Europa, model de civilització?", organitzades per l'Institut
d'Estudis Ilerdencs
Lloc: Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs
Data: 5 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: LLUÍS FONT, Pere
Títol de la ponència: El cristianisme
Referència: Cicle "Les grans religions en el món d'avui", organitzat per l'Institut d'Educació
Contínua de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Joan Maragall
Lloc: Barcelona, Universitat Pompeu Fabra
Data: 25 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: LLUÍS FONT, Pere
Títol de la ponència: Per què sóc cristià?
Referència: Cicle "XXV Conferències Quaresmals 1999. Reflexions a la llum de la fe"
organitzat per la parròquia d'Andorra la Vella
Lloc: Andorra la Vella
Data: 9 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: LLUÍS FONT, Pere
Títol de la ponència: Fe cristiana i ciència moderna
Referència: Cicle de conferències filosòfiques organitzat per l'Ateneu Barcelonès
Lloc: Barcelona, Ateneu Barcelonès
Data: 15 de juny de 1999
Conferenciant/ Ponent: MOLINA DEL CASO, Lluís
Títol de la ponència: La filosofía medieval
Lloc: Rotasy Club Barcelona Alba
Data: 4 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: MOLINA DEL CASO, Lluís
Títol de la ponència: Los filósofos medievales
Lloc: Rotasy Club Barcelona Pedralbes
Data: 23 de febrer de 1999
395
Conferenciant/ Ponent: MOLINA DEL CASO, Lluís
Títol de la ponència: El pensamiento en la Edad Media
Lloc: Rotasy Club Barcelona Mediterrànea
Data: 17 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: MOLINA DEL CASO, Lluís
Títol de la ponència: La importancia de Sto. Tomás en la Edad Media
Lloc: Rotasy Club Barcelona Condal
Data: 12 d'abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: MOLINA DEL CASO, Lluís
Títol de la ponència: La filosofía medieval
Lloc: Rotasy Club Barcelona
Data: 15 d'abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: MOLINA DEL CASO, Lluís
Títol de la ponència: El sentiment de Déu en Miguel de Unamuno
Lloc: Facultat de Filosofia de Catalunya de la Universitat Ramon Llull
Data: 20 i 22 d'abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: MONSERRAT, Josep
Títol de la ponència: El De osio de Séneca
Referència: Inauguració del curs del Centre Carles Cardó
Lloc: Barcelona
Data: 1 d'octubre de 1998
Conferenciant/ Ponent: MONSERRAT, Josep
Títol de la ponència: El mite d'El polític
Referència: Col⋅loquis de Vic III (La Cultura)
Lloc: Vic
Data: 8 d'octubre de 1998
Conferenciant/ Ponent: MONSERRAT, Josep
Títol de la ponència: La quarta i cinquena meditacions cartesianes
Referència: Curs del Centre d'Estudis Carles Cardó
Lloc: Barcelona
Data: 26 de novembre i 3 de desembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: MONSERRAT, Josep
Títol de la ponència: El pensament de Carles Cardó
Referència: INEHCA/ Curs d'Estiu Universitat Ramon Llull
Lloc: INEHCA / Barcelona
Data: 7 de juliol de 1998
Conferenciant/ Ponent: MONSERRAT, Josep
Títol de la ponència: Luigi Sturzoi la partitocràcia
Referència: Curs d'Estiu de la Universitat Ramon Llull
Lloc: Barcelona, La Tamarita
Data: 7 de juliol de 1998
396
Conferenciant/ Ponent: MONSERRAT, Josep
Títol de la ponència: Ideal i transcendència
Referència: Curs d'Estiu del Gen (XVII)
Lloc: Canyamas
Data: 9 de juliol de 1998
Conferenciant/ Ponent: MONSERRAT, Josep
Títol de la ponència: L'actualitat filosòfica a Fides et Ratio
Referència:
Lloc: Departament d'Història de la Filosofia. Fac. de Filosofia de la Universitat Ramon Llull
Data: 8 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: MONSERRAT, Josep
Títol de la ponència: La polèmica Schmitt-Kelsen de 1931
Referència:
Lloc: Departament de Filosofia Pràctica. Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull
Data: 17 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: MONSERRAT, Josep
Títol de la ponència: Aspectos científicos y éticos de la clonación
Lloc: Centre Passatge-Barcelona
Data: 17 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: MONSERRAT, Josep
Títol de la ponència: La divisió Nord-Sud: sofistificació
Referència: Institut Superior de Ciències Religioses
Lloc: Girona
Data: 18 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: Ética y ciencia
Títol de la ponència: XXIV Semana del Pensamiento Cristiano y Diálogo
Lloc: Pamplona, Colegio Mayor Sta. Maria de Roncesvalles
Data: 18 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: MONSERRAT, Josep
Títol de la ponència: La divisió Nord-Sud: sofisticació de la medicina o prioritats sanitàries
Referència: PROSAC
Lloc: Girona
Data: 22 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: MONSERRAT, Josep
Títol de la ponència: La divisió Nord-Sud: sofisticació de la medicina o prioritats sanitàries
Referència: Institut Superior de Ciències Religioses
Lloc: Girona
Data: 18 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: ROMÁN, Begoña
Títol de la ponència: L'Ètica de la professió d'Infermeria
Referència: Tractament de cremats
Lloc: Hospital de l'Esperança
Data: 29 d'octubre de 1998
397
Conferenciant/ Ponent: ROMÁN, Begoña
Títol de la ponència: Educació estètica i religiosa: El repte
Lloc: Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull
Data:26 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: ROMÁN, Begoña
Títol de la ponència: Corrents filosòfics i reptes ètics
Referència: Trobada de bisbes de Catalunya. Facultat de Teologia de Catalunya
Lloc: Tiana
Data: 27 de gener de 1999
Conferenciant/ Ponent: ROMÁN, Begoña
Títol de la ponència: L'educació en Valors
Referència: Escola de pares "Les cometes"
Lloc: Arboç del Penedès
Data: 28 de gener de 1999
Conferenciant/ Ponent: ROMÁN, Begoña
Títol de la ponència: Nous valors i noves tecnologies: Les relacions interpersonals
Lloc: Parròquia Sagrada Familia, Barcelona
Data: 4 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: ROMÁN, Begoña
Títol de la ponència: Qüestions entorn a la globalització
Referència: Sopar hora europa. Àmbit Maria Corral
Lloc: Barcelona
Data: 20 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: ROVIRÓ, Ignasi
Títol de la ponència: La medecina en la tradició oral
Referència: Curs sobre medecines alternatives
Lloc: Universitat de Vic
Data: 18 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: ROVIRÓ, Ignasi
Títol de la ponència: La posició de Plató davant la filosofia
Referència: Curs d'extensió universitària per a la gent gran
Lloc: Universitat de Vic
Data: 25 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: ROVIRÓ, Ignasi
Títol de la ponència: Jaume Balmes (1810-1848)
Referència: Curs de formació de l'ASVAT
Lloc: Casa Moreta, Vic
Data: 19 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: ROVIRÓ, Ignasi
Títol de la ponència: El breviculum de Karlsruhe i la vida miniaturada de Ramon Llull
Lloc: Facultat de Filosofia de la URL
Data: 21 de desembre de 1998
398
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA, Francesc
Títol de la ponència: Ètica i estètica de les cures pal⋅liatives
Referència: Societat Catalana de cures pal⋅liatives
Lloc: Barcelona
Data: 21 d'octubre de 1998
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA, Francesc
Títol de la ponència: La muerte como hecho cultural
Referència: Universidad Pontifícia de Comillas
Lloc: Madrid
Data: 13 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA, Francesc
Títol de la ponència: Reptes dels drets humans
Referència: Centre Internacional de Premsa
Lloc: Barcelona
Data: 18 de setembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA, Francesc
Títol de la ponència: Identitat i diferència. Vers una philosophia pacis
Referència: Jornades interdisciplinàries Àmbit Maria Corral
Lloc: Barcelona
Data: 1 de desembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA, Francesc
Títol de la ponència: Ètica, estètica i transcendència en Kierkegaard
Referència: Facultat de Filosofia
Lloc: Barcelona
Data: 19 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA, Francesc
Títol de la ponència: Els principis de la bioètica. L'informe Belmont (1978)
Referència: Universitat Rovira i Virgili
Lloc: Reus
Data: 2 de desembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA, Francesc
Títol de la ponència: Cuidar en el tombant del segle XXI
Referència: Escola de Ciències de la Salut
Lloc: Manresa
Data: 27 de gener de 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA, Francesc
Títol de la ponència: Fundamentos antropológicos de los cuidados paliativos
Referència: Conferència Episcopal Española
Lloc: Madrid
Data: 18 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA, Francesc
Títol de la ponència: Principis de l'humanisme i praxi assistencial
Referència: Institut Català de la Salut
Lloc: Terrassa
Data: 26 de febrer de 1999
399
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA, Francesc
Títol de la ponència: Ètica, estètica i transcendència en Kierkegaard
Referència: Irel-Fundació Joan Maragall
Lloc: Lleida
Data: 3 i 4 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA, Francesc
Títol de la ponència: Ètica, estètica i transcendència
Referència: Federació de Cristians de Catalunya
Lloc: Terrassa
Data:20 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA, Francesc
Títol de la ponència: No hi ha educació sense transmissió de valors
Referència: Donna
Lloc: Barcelona
Data: 6 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA, Francesc
Títol de la ponència: Antropología de la ancianidad
Referència: Universitat Internacional de Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 8 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA, Francesc
Títol de la ponència: El vacío existencial y sus consecuencias para la salud
Referència: Hospital Psiquiàtric de Sant Boi
Lloc: Sant Boi de Llobregat
Data: 27 d'abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA, Francesc
Títol de la ponència: Bases sòlides per a la pau
Referència: Generalitat de Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 29 d'abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA, Francesc
Títol de la ponència: Ètica cristiana i ètica periodística
Referència: Abadia de Montserrat
Lloc: Montserrat
Data: 11 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA, Francesc
Títol: La lógica de la circularidad. Eticidad del morir desde la perspectiva hinduísta y buddhista
Referència: Càtedra de Bioètica de la Universidad Pontificia de Comillas
Lloc: Àvila
Data: 10 d'abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: TORRALBA, Francesc
Títol de la ponència: Principis de l'humanisme oriental i praxi assistencial
Referència: Institut Català de la Salut
Lloc: Barcelona
Data: 13 de maig de 1999
400
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
Autor: ANGLÈS, Misericòrdia
Títol: Self-interest and benevolence in Thomas Reid
Congrés o simposi: First International Reial Symposium
Lloc: University of Aberdeen
Data: del 27 al 29 de juliol de 1998
Autor: ANGLÈS, Misericòrdia
Títol: La preocupación por España en la obra de Balmes
Congrés o simposi: XI Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana. La
Filosofía Hispánica ante el 98
Lloc: Universidad de Salamanca
Data: del 21 al 25 de setiembre de 1998
Autor: ANGLÈS, Misericòrdia
Títol: La recepció de la filosofia escocesa a Catalunya
Congrés o simposi: Filosofia i Arxiu
Lloc: Blanes, Arxiu Municipal
Data: del 18 al 20 de febrer de 1999
Autor: ROVIRÓ, Ignasi
Títol: El naixement modern de la cultura popular
Congrés o simposi: Col⋅loquis de Vic
Lloc: Consell Comarcal d'Osona, Vic
Data: 8 i 9 d'octubre de 1998
401
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
Participant(s): CERVERA, Joaquim M.
Congrés o grup de treball: Escola d'educadors de l'escola cristiana, curset: Societat-Església i
escola avui
Lloc: Martí Codolar
Data: 19, 20, 21 de gener de 1999
Participant(s): CERVERA, Joaquim M.
Congrés o grup de treball: Curset de responsables de parròquia. Anàlisi joventut i Església avui
Lloc: Arxiprestat de l'Hospitalet
Data: tots el dijous d'octubre-novembre-desembre de 1998
Participant(s): CERVERA, Joaquim M.
Congrés o grup de treball: Fòrum vida i evangeli. Grup de treball: La descolocació dels joves
Lloc: Col⋅legi Joan XXIII de Bellvitge
Data: 13 i 14 de març de 1999
Participant(s): CERVERA, Joaquim M.
Congrés o grup de treball: Curset de pastoral urbana
Lloc: Centre d'Estudis Pastorals
Data: 11, 18 i 25 de maig de 1999
Participant(s): CERVERA, Joaquim M.
Congrés o grup de treball: Simposium sobre el futur de les parròquies
Lloc: Parròquia St. Idefons de Barcelona
Data: 15 i 16 de maig de 1999
Participant(s): COLL, Josep M.
Congrés o grup de treball: Projecte d'un Diccionari de Personalistes
Lloc: Treviso, Instituto Internazionale Jacques Maritain
Data: 28 i 29 de maig de 1999
Participant(s): IGUAL, Vicent
Congrés o grup de treball: Estètica, ètica i religió: Cicle de conferències
Lloc: Facultat de Filosofia de Catalunya
Data: 7, 19, 24, 26 de novembre, 1 i 3 de desembre de 1998
Participant(s): IGUAL, Vicent
Congrés o grup de treball: Curs de Filosofia: Textos filosòfics rellevants sobre Déu X
Lloc: Facultat de Filosofia de Catalunya
Data: 20, 22, 27 d'abril; 4, 6, 11 i 13 de maig de 1999
Participant(s): MONSERRAT, Josep
Congrés o grup de treball: Hermenèutica i platonisme (Societat Catalana de Filosofia)
Lloc: Barcelona
Data: curs 1998-99
402
Participant(s): MONSERRAT, Josep
Congrés o grup de treball: Curs de F.J. Gonzalez sobre el protàgoras de Plató
Lloc: Institut d'Estudis Catalans
Data: 17, 18 i 19 de març de 1999
Participant(s): NÚÑEZ-CUBERO, Mª Pilar
Congrés o grup de treball: EACME (European Associations of Centers of Medical Ethics)
Lloc: Roma
Data: 15 al 17 d'octubre de 1998
Participant(s): NÚÑEZ-CUBERO, Mª Pilar
Congrés o grup de treball: Health and Human Rights Consejo de Europa
Lloc: Strasbourg
Data: 15 i 16 de març de 1999
Participant(s): NÚÑEZ-CUBERO, Mª Pilar
Congrés o grup de treball: Comisión de Bioètica de la SEGO (Sociedad Española de
Ginecología y Obstetrícia)
Lloc: Barcelona
Data: 15 de febrer de 1999
Participant(s): NÚÑEZ-CUBERO, Mª Pilar
Congrés o grup de treball: Asociación de Bioética Fundamental y Clínica
Lloc: La Coruña
Data: 4 i 6 de març de 1999
Participant(s): NÚÑEZ-CUBERO, Mª Pilar
Congrés o grup de treball: XII Simposi de la Societat Catalana de Contracepció
Lloc: Barcelona
Data: 19 i 20 de març de 1999
403
PROJECTES DE RECERCA
Projectes de Recerca: Enquesta als alumnes, professorat, personal no docent, pares i mares
de les Escoles de les Teresianes de Catalunya
Investigador principal: CERVERA, Joaquim M.
Altres investigadors: De la Fuente, Maria del Carmen; i equips d'altres sociòleg
Entitat(s) finançadora(es): Teresianes de Catalunya
Projectes de Recerca: Enquesta d'alumnes de l'Institut Valldemosa sobre les aules de català
Investigador principal: Ribot, Eulàlia; Vallés, Eulàlia
Altres investigadors: CERVERA, Joaquim M.
Entitat(s) finançadora(es): l'Institut Valldemosa
Projectes de Recerca: Sistema filosófico de Baltasar Gracián
Investigador principal: MOLINA DEL CASO, Lluís
Projectes de Recerca: L'humanisme de Màrius Torres (amb traducció al castellà de la seva
obra poètica)
Investigador principal: MOLINA DEL CASO, Lluís
Projectes de Recerca: Las páginas más literarias de la filosofía
Investigador principal: MOLINA DEL CASO, Lluís
Projectes de Recerca: Embryo Fetal Tissue Transplantation (EFTT)
Investigador principal: Grup Biomed II Liderat pel Prof. Beghmans (Maastricht); NÚÑEZCUBERO, Mª Pilar
Altres investigadors: Centres d'altres 7 països europeus
Entitat(s) finançadora(es): Unió Europea
Projectes de Recerca: Basic Ethical Principles in Bioethics and Biolaw
Investigador principal: Grup Biomed II, Liderat pel Prof. Peter Kemps (Copenhague)
Altres investigadors: Centres d'altres 17 països europeus
Entitat(s) finançadora(es): Unió Europea
Projectes de Recerca: Grup de treball sobre filosofia catalana "Eusebi Colomer"
Investigador principal: ROVIRÓ, Ignasi
Altres investigadors: Anglés, Misericòrdia; Boada, Ignasi; Bosch, Antoni; Gordo, Sergi; Grau,
Andreu; Vicens, Joan Albert; Vilanou, Conrad
Entitat(s) finançadora(es): Facultat de Filosofia de la URL
Projectes de Recerca: KAL (Kosmos, Arjai, Logoi)
Investigador principal: CANDEL, Miguel (UB)
Altres investigadors: Roviró, Ignasi; Forteza, Bartomeu (URL); Grau, Andreu (SCF); Romero
Baró, Josep M. (UB); García de la Mora, J.M. (UB); Petit, Josep M. (UB); Fortuny, Francesc
(UB); Media, Manuel (UB); Alegre, Antonio (UB)
Entitat(s) finançadora(es): Ministerio de Educación
404
Projectes de Recerca: Els rumors contemporanis: Diacronies, sincronies i estratègies
Investigador principal: Pujol, Josep M. (URV)
Altres investigadors: Roviró, Ignasi (URL); Aiats, Jaume (UV); Roviró, Xavier (GRFO);
Busquet, Jordi (UPF)
Entitat(s) finançadora(es): Generalitat de Catalunya
Projectes de Recerca: Grup de Persona i bioètica
Investigador principal: ABEL, Francesc
Altres investigadors: Torralba, Francesc; Nello, Antoni; Cardona, Xavier; Juncosa, Artur;
Escudé, Jordi
Entitat(s) finançadora(es): Càtedra Ramon Llull Blanquerna
Entitat(s) col·laboradora(es): Centre Borja de Bioètica
Projectes de Recerca: Grup d'Ètiques aplicades
Investigador principal: ROMAN, Begoña
Altres investigadors: Torralba, Francesc; Giró, Jordi; Nello, Antoni
Entitat(s) finançadora(es): Universitat Ramon Llull
Projectes de Recerca: Grup de Persona i Pedagogia
Investigador principal: MÈLICH, Joan-Carles
Altres investigadors: Torralba, Francesc; Marín, Xavier; Duch, Lluís; Farré, Miquel; Boada,
Ignasi
Entitat(s) finançadora(es): Càtedra Ramon Llull Blanquerna
405
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
1. LLIBRES
Autor(s): ANGLÈS, Misericòrdia
Títol: El pensament de F. Xavier Llorens i Barba i la filosofia escocesa
Referència editorial: Institut d'Estudis Catalans, 1998. Barcelona.
Autor(s): BOADAS, Agustí; Martí, Josep
Títol: Articles franciscans per al Diccionari Eclesiàstic de Catalunya
Referència editorial: Generalitat de Catalunya, volum I, 1998. Barcelona
Autor(s): LLUÍS FONT, Pere (introducció, cronologia, bibliografia i notes). Autor: RENÉ
DESCARTES
Títol: Tractat de les passions. Cartes sobre la moral
Referència editorial: Edicions 62, col⋅lecció "Textos Filosòfics", 80, 1998. Barcelona
Autor(s): LLUÍS FONT, Pere (traducció, introducció, cronologia, bibliografia i notes). Autor:
RENÉ DESCARTES
Títol: (2a. edició) Discurs del mètode
Referència editorial: Edicions 62, col⋅lecció "Textos Filosòfics", 74, 1999. Barcelona
Autor(s): MARTÍNEZ PORCELL, Joan
Títol: El don del ser
Referència editorial: 1998. La Garriga
Autor(s): MARTÍNEZ PORCELL, Joan
Títol: Lectura de textos de filosofia
Referència editorial: 1998. Barcelona
Autor(s): PEGUEROLES, Joan
Títol: Metafísica de San Agustín, en AA.VV., El pensamiento de San Agustín para el hombre de hoy
Referència editorial: La filosofia agustiniana, Vol I, EDICEP, 19987. Valencia, pp. 261-301
Autor(s): PEGUEROLES, Joan
Títol: L'Hermenèutica de Gadamer. Presentació, comprensió i emparaulament de la veritat
Referència editorial: Lliçó inaugural de la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya,
1998. Barcelona
Autor(s): VVAA, coordinat per ROVIRÓ, Ignasi
Títol: La recerca a la Facultat de Filosofia
Referència editorial: Publicació de la Facultat de Filosofia de la UB, 1998. Barcelona
Autor(s): ROVIRÓ, Ignasi ; MONSERRAT, Josep (eds.)
Títol: Col⋅loquis de Vic. 2. La Llei
Referència editorial: Barcelonesa d'Edicions, 1998. Barcelona
Autor(s): TORRALBA, Francesc
Títol: Poética de la libertad. Lectura de Kierkegaard
Referència editorial: Caparrós Editores, 1999. Madrid
406
Autor(s): TORRALBA, Francesc
Títol: Antropología del cuidar
Referència editorial: Mapfre Medicina i IBB, 1998. Madrid
Autor(s): TORRALBA, Francesc i VVAA
Títol: El camí de la infantesa: Teresa de Lisieux, Kierkegaard i Nietzsche en Teresa de
Lisieux: Déu en la vida de cada dia
Referència editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998. Barcelona
Autor(s): TORRALBA, Francesc i VVAA
Títol: De la cultura del ressentiment a la cultura de la pau en Barcelona en clau de pau
Referència editorial: Edimurtra, 1998. Barcelona
Autor(s): TORRALBA, Francesc i VVAA
Títol: Equipar para el camino en Una escuela para el camino
Referència editorial: Ediciones San Pio X, 1999. Madrid
Autor(s): TORRALBA, Francesc
Títol: Vers una pedagogia amb rostre
Referència editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998. Barcelona
Autor(s): VICENS, Joan Albert
Títol: Realitat i consciència en les filosofies d'Ortega i Zubiri
Referència editorial: Revista Catalana de Teologia, XXIII / 1 (1998). Barcelona, pàg. 141-169
Autor(s): VICENS, Joan Albert
Títol: Filosofia, ingenuïtat i realitat
Referència editorial: Facultat de Filosofia de Catalunya "Comprendre" 1999/1. Barcelona
2. ARTICLES EN REVISTES O MONOGRAFIES
Autor(s): BOADAS, Agustí
Títol: La teología de la historia en los siglos XIII y XIV: Escatologismo y ética, Cristianismo y
Europa ante el tercer milenio
Referència: Salamanca, Universidad Pontificia, Biblioteca Salmanticensis Estudios 196, p. 89106. Dins de les XXX Jornadas de Teología, U.P. de Salamanca, Facultad de Teología i U.
Santa Catalina, El Burgo de Osma, 6-8 d'agost de 1997
Autor(s): BOADAS, Agustí
Títol: Un inédito de San Buenaventura
Referència: Verdad y Vida, núm. 54, 1996, pàg. 251 a 263
Autor(s): BOADAS, Agustí
Títol: Roger Bacon (1214-1294): un testigo excepcional del siglo XIII
Referència: Verdad y Vida, núm. 56, 1998, pàg. 121 a 143
Autor(s): CALZADA, Sebastià
Títol: Un nuevo gasterópodo del Albiense catalán
Referència: Noveldiana núm. 3, Novelda 1998, pàg. 3 a 6
407
Autor(s): CALZADA, Sebastià; ABADA, A.; IÑESTA, M.; URQUIOLA, M.M.
Títol: Sobre Chemnitzia aptiensis Landerer. Gasterópodo cretácico
Referència: Noveldiana núm. 3, Novelda 1998, pàg. 7 a 12
Autor(s): CALZADA, S.; IÑESTA, M.
Títol: Gasterópodos aquitanienses de la Sierra de Beties (Novelda, Prov. de Alicante)
Referència: Noveldiana núm. 3, Novelda 1998, pàg. 15 a 25
Autor(s): CALZADA, Sebastià; MAYORAL, E.
Títol: Reinterpretación de Spirographites ellipticus Astre, 1937 como una pista fósil de
Artrópodos no marinos en el Cretácico superior (facies Garumn) del Prepirineo Catalán (NE
de España)
Referència: Geobios, 31 (5), Villeurbannne 1998, pag. 633 a 643
Autor(s): CALZADA, Sebastià; COMPANY, M.; SANDOVAL, J.; TAVERA, J.M.
Títol: Braquiópodos del Barremiense de la Sierra del Cid
Referència: Batalleria núm. 8, Barcelona 1998, pàg. 1 a 10
Autor(s): CALZADA, Sebastià; URQUIOLA, M.M.
Títol: Precisiones sobre dos braquiópodos hauterivienses del Levante español
Referència: Batalleria núm. 8, Barcelona 1998, pàg. 11 a 12
Autor(s): CALZADA, Sebastià; FORNER, E.
Títol: Acteonélidos del Santoniense de Montesa (Valencia)
Referència: Batalleria núm. 8, Barcelona 1998, pàg. 29 a 36
Autor(s): CALZADA, Sebastià; LÓPEZ, M. A.; ARANBURU, A.; GÓMEZ, I.;
FERNÁNDEZ, P., GARCÍA, J.
Títol: Fauna bentónica de ambientes siliclásticos de mar somero. Albiense superior de Bizcaia
y Araba (Península Ibérica)
Referència: Batalleria núm. 8, Barcelona 1998, pàg. 37 a 52
Autor(s): COLL, Josep M.
Títol: Fichte i les ètiques del discurs
Referència: Facultat de Filosofia de Catalunya, Comprendre 1, Barcelona 1999, pàg. 71 a 87
Autor(s): LLINÀS, Carles
Títol: La qüestió dels fonaments de l'ètica
Referència: ARS BREVIS 1997, pàg. 119 a 131
Autor(s): LLINÀS, Carles
Títol: La teoria del coneixement del beat Ramon Llull. Una introducció
Referència: ARTS BREVIS, núm. extraordinari 1998, pàg. 67 a 100
Autor(s): LLINÀS, Carles
Títol: El problema de la demostración de la existéncia de Dios en Ramon Llull
Referència: Revista Española de Filosofia Medieval núm. 5, 1998, pàg. 11 a 19
Autor(s): LLUÍS FONT, Pere
Títol: Cristianismo y cultura (post)moderna
Referència: Iglesia viva. Revista de pensamiento cristiano núm. 195, 1998, pàg. 9 a 24
408
Autor(s): LLUÍS FONT, Pere
Títol: Eusebi Colomer i Pous (1923-1997) (Nota necrològica)
Referència: Institut d'Estudis Catalans. Memòria del curs 1997-1998, Barcelona, IEC 1999,
pàg. 129 a 132
Autor(s): LLUÍS FONT, Pere
Títol: Miquel Batllori, entre la història, la filologia i la filosofia
Referència: Pròleg al volum XI de l'Obra completa de MIQUEL BATLLORI, Història
classicisme i filosofia al segle XVIII. Gustà, Pou i els Masdéu, València, Tres i Quatre, 1998,
pàg. VII a XII
Autor(s): LLUÍS FONT, Pere
Títol: Onze tesis sobre Kant
Referència: XII Congrés Valencià de Filosofia, València, Diputació de València, 1998, pàg. 9 a 34
Autor(s): LLUÍS FONT, Pere
Títol: Sobre l'argument nacionalista
Referència: Segona edició in ASSOCIACIÓ PER A LES NOVES BASES DE MANRESA.
CONSELL ASSESSOR, La declaració catalana sobre la sobirania de les nacions, Barcelona,
Mediterrània, 1998, pàg. 46 a 56
Autor(s): LLUÍS FONT, Pere
Títol: Experiència estètica, experiència ètica i experiència religiosa
Referència: Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs (en premsa)
Autor(s): MARTÍNEZ PORCELL, Pere
Títol: Gustav Siewerth, filòsof de la transcendència
Referència: Anuari de la Societat Catalana de Filosofia IX, Barcelona, 1997
Autor(s): MARTÍNEZ PORCELL, Pere
Títol: A propòsit de l'encíclica "Fides et Ratio"
Referència: Teologia Actual núm. 27, 1998
Autor(s): MONSERRAT, Josep
Títol: La ciutat, lloc de la filosofia política
Referència: Col⋅loquis de Vic (II), La ciutat, Barcelona, Barcelonesa d'Edicions, 1998
Autor(s): MONSERRAT, Josep; IBÁÑEZ, Xavier
Títol: Alcibíades, o la fragilitat de la democràcia
Referència: Relleu núm. 58, 1998. pàg. 15 a 24
Autor(s): MONSERRAT, Josep
Títol: Recensió de K. Löwim, El hombre en el centro de la història.
Referència: Anuari Societat Catalana de Filosofia núm. IX, 1997, pàg. 156 a 167
Autor(s): MONSERRAT, Josep
Títol: Recensió de J. Ramírez. Les arrels excèptiques del pensament contemporàni
Referència: Facultat de Filosofia, Comprendre 1999/1, pàg 105 a 108
409
Autor(s): MONSERRAT, Josep
Títol: Recensió de Hegel La raó en la història
Referència: Facultat de Filosofia, Comprendre 1999/1, pàg. 114 a 117
Autor(s): MONSERRAT, Josep
Títol: Notes sobre la trajectòria intel⋅lectual de Karl Löwith
Referència: Relleu núm. 59, 1999, pàg. 34 a 37
Autor(s): MONSERRAT, Josep; IBÁÑEZ, Xavier
Títol: Col⋅loquis de Vic, II: La llei
Referència: Relleu núm. 60, 1999, pàg. 35 a 37
Autor(s): NICOLAU, Francesc
Títol: Indeterminisme físic, ordre còsmic i teologia cristiana
Referència: Teologia Actual, núm. 23, febrer de 1998
Autor(s): NICOLAU, Francesc
Títol: Sèrie d'articles setmanals
Referència: Catalunya Cristiana
Autor(s): NÚÑEZ-CUBERO, Mª Pilar; EACME (European Association of Centers of Medical
Ethics
Títol: Bem da pessoa e bem comun; un desafio à bioética. Le conflit entre confidentialeté et
communication sociale: la confidentialité médical et la communication sociale
Referència: Coimbra (Portugal) 1998
Autor(s): NÚÑEZ-CUBERO, Mª Pilar
Títol: L'estat de salut al món
Referència: Bioètica i Debat, Any IV, núm. 13, juliol de 1998
Autor(s): PEGUEROLES, Joan
Títol: La realización de la idea (Pareyson) y el desarrollo de la idea (Newton)
Referència: Espíritu núm. 47, 1998, pàg. 191 a 196
Autor(s): PEGUEROLES, Joan
Títol: Platón reinterpretado: la nueva representación. El último capítulo de Verdad y método
Referència: Espíritu núm. 48, 1999, pàg. 5 a 15
Autor(s): ROVIRÓ, Ignasi
Títol: Marià Puigllat i Amigó (1804-1870): de la consolidació del tomisme a Vic a la
vigatanització de Lleida
Referència: Revista Ausa, 1998, XVIII, 140, pàg. 157-170
Autor(s): ROVIRÓ, Ignasi
Títol: La primera notícia històrica de la Universitat de Vic
Referència: Revista Ausa, 1998, XVIII, 140, pàg. 149 a 155
Autor(s): TORRALBA, Francesc
Títol: Platón en la corte de los periodistas. Lectura de R. Musil
Referència: Trípodos 5, 1998, pàg. 55 a 77
410
Autor(s): TORRALBA, Francesc
Títol: Pluralisme, relativisme i democràcia
Referència: Temes d'avui 4, 1998, pàg. 41 a 60
Autor(s): TORRALBA, Francesc
Títol: La retórica en Kierkegaard
Referència: Espíritu XLVII, 1998, pàg. 55 a 69
Autor(s): TORRALBA, Francesc
Títol: Urs von Balthasar: entre la estética y el drama
Referència: El Ciervo 568-569, 1998 pàg. 11 a 12
Autor(s): TORRALBA, Francesc
Títol: L'art de cuidar. Consideracions antropològiques
Referència:Bioètica & Debat 14, 1998, pàg. 8 a 10
Autor(s): TORRALBA, Francesc
Títol: Eutanasia, Sentido y Libertad
Referència:Anuario de Psicologia 29 IV, 1998, pàg. 91 a 101
Autor(s): TORRALBA, Francesc
Títol: Pluralitat de sistemas éticos: ¿es posible el consenso?
Referència: Labor Hospitalaria 249, 1998, pàg. 144 a 152
Autor(s): TORRALBA, Francesc
Títol: Elements per a una teologia de la família
Referència: Teologia actual 28, 1999, pàg. 19 a 32
Autor(s): TORRALBA, Francesc
Títol: Anticlimacus: el desgarro del yo
Referència: Tres al cuarto 6, 1999, pàg. 41 a 44
411
SERVEIS
BIBLIOTECA
Nom: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona
Especialitats temàtiques: Ciències eclesiàstiques
-Filosofia -Teologia
Capacitat sala de lectura: 60
Nombre de volums: 500.000
Responsable: Dr. Josep Maria Martí Bonet
Horaris: de 9,00 a 20,00 hores, de dilluns a divendres
Observacions: Accés lliure amb el corresponent carnet de la Biblioteca
BORSA DE TREBALL I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
Responsables: Joan Martínez Porcell
Telf.: 453-49-25 pel matí de 9,00 a 14,00 hores
S'ha contactat amb una sèrie de Centres d'ensenyament, a on es trameten les sol.licituds dels
nostres alumnes de l'últim any de la carrera de Filosofia.
Orientació Universitària a càrrec del Prof. Carles Llinàs, per als alumnes de primer any de la
carrera de Filosofia.
SERVEI D'INFORMACIÓ
Informació a la Secretaria de la Facultat de Filosofia d'11,00 a 13,00 hores i de 17,00 a 19,00
hores, de dilluns a divendres
Tel. 454-16-00 ex. 45
SERVEIS D'ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
Només quan els Centres ho sol.liciten, a càrrec del Prof. Vicent Igual (Secretari acadèmic)
Tel. 454-16-00
PUBLICACIONS (internes).
( ) Memòria (X) Revista/es ( ) Butlletí ( ) Guia ( ) Apunts ( ) Llibres
Responsable: Josep Monserrat Molas
Títol: Comprendre. Revista Catalana de Filosofia
Periodicitat: Semestral
Observacions: Revista que, amb uns clars criteris de rigor metodològic i qualitat científica, vol
posar a l'abast del públic interessat treballs d'investigació en les diverses disciplines
filosòfiques.
Responsable: Josep M. Via i Taltavull
Títol: Revista Catalana de Teologia
Periodicitat: Semestral
Observacions: Revista de metodologia estrictament científica, que posa a l'abast del públic
interessat els treballs d'investigació en ciències eclesiàstiques.
412
ESCOLA SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ I
DIRECCIÓ D’EMPRESES ESADE
Curs 1998-99
413
414
ACTES PÚBLICS
Tipus d'acte: Inauguració de Curs
Títol: Curs acadèmic 1998-1999
Presidit per: Hble. Sr. Xavier Hernández, conseller d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya
Convidats: Sr. Juan Antonio Delgado, president del Patronat de la Fundació ESADE;
Excm. i Mgfc. Dr. Miquel Gassiot, rector de la Universitat Ramon Llull; Dr. Lluís M. Pugès,
director general d’ESADE; Rev. P. Ignasi Salvat, vicepresident del Patronat de la Fundació
ESADE i representant de la Companyia de Jesús; Dr. Robert Tornabell, degà d’ESADEEscola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses; Dr. Miguel Trías, degà d’ESADEFacultat de Dret; Sr. Josep E. Milà, secretari general d’ESADE
Lloc: ESADE
Data: 14 d'octubre de 1998
Conferenciant/Ponent: Dr. Juan Ramon Quintás, director general de la Confederación
Española de Cajas de Ahorro (CECA)
Títol de la Lliçó Inaugural: Les perspectives del sistema bancari espanyol davant de l’Euro
Referència: Inauguració del Curs acadèmic 1998-1999
Lloc: ESADE
Data: 14 d'octubre de 1998
Tipus d'acte: Jornada
Títol: Estrategia de Compras, Conferència 1998
Entitat(s) organitzadores (es): The Conference Board Europe, Price Waterhouse Coopers i
ESADE
Lloc: ESADE
Data: 22 i 23 d’octubre de 1998
Conferenciants/Ponents: Sr. Miguel Fernández de Pinedo, president Pricewaterhouse
Coopers España; Sr. Malcom Brooks, managing director, The Conference Board Europe;
Dr. Lluís M. Pugès, director general d’ESADE
Referència: Estrategia de Compras, Conferència 1998
Lloc: ESADE
Data: 22 d’octubre de 1998
Conferenciants/Ponents: Sr. Honorio Pertejo, director general SOGEDAC PSA Group
Títol de la conferència: Estrategias de Compras en las industrias de Montaje
Referència: Estrategia de Compras, Conferència 1998
Lloc: ESADE
Data: 22 d’octubre de 1998
Conferenciants/Ponents: Sr. Fausto Vizoso, director PricewaterhouseCoopers; Sr. Guy
Standaert, secretary general Probox
Títol de la conferència: Relación Cliente/Proveedor
Referència: Estrategia de Compras, Conferència 1998
Lloc: ESADE
Data: 22 d’octubre de 1998
415
Conferenciants/Ponents: Vice Admiral William J. Hancock, USA Navy retired; Sr. Fausto
Vizoso, director PricewaterhouseCoopers
Títol de la conferència: Estrategia de Compras en el Sector de Defensa
Referència: Estrategia de Compras, Conferència 1998
Lloc: ESADE
Data: 22 d’octubre de 1998
Conferenciants/Ponents: Sr. Momme S. Petersen, director Strategic Procurement Europe
Eli Lilly International; Sr. José M. Kauffmann, associate director Purchases Procter &
Gamble Europe
Títol de la conferència: Estrategia de Compras en las Industrias de Procesos
Referència: Estrategia de Compras, Conferència 1998
Lloc: ESADE
Data: 22 d’octubre de 1998
Conferenciants/Ponents: Sr. John Brown, head of Strategic Supplier Relationships BT plc;
Sr. Luis Mendoza, Purchasing director AIRTEL Movil, SA
Títol de la conferència: Estrategia de Compras en la Industria de Telecomunicaciones
Referència: Estrategia de Compras, Conferència 1998
Lloc: ESADE
Data: 23 d’octubre de 1998
Conferenciants/Ponents: Il·lm. Sr. Jaime Sánchez Revenga, interventor general de la
Seguretat Social d’Espanya; Sr. Jaume Hugas, professor del Departament d’Operacions
d’ESADE
Títol de la conferència: Estrategia de Compras en el Sector Público
Referència: Estrategia de Compras, Conferència 1998
Lloc: ESADE
Data: 23 d’octubre de 1998
Conferenciants/Ponents: Sr. Miguel Fernández de Pinedo, presidente
PricewaterhouseCoopers España; Dr. Lluís M. Pugès, director general d’ESADE
Títol de la conferència: Conclusions
Referència: Estrategia de Compras, Conferència 1998
Lloc: ESADE
Data: 23 d’octubre de 1998
de
Tipus d'acte: Inauguració
Títol: Curs acadèmic 1998-1999 d’ESADE-Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi
Presidit per: Hble. Sr. Antoni Subirà, conseller d’Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya
Convidats: P. Jesús Renau, provincial de la Companyia de Jesús; Excm. i Mgfc. Dr. Miquel
Gassiot, rector de la Universitat Ramon Llull; Dr. Lluís M. Pugès, director general
d’ESADE; Sr. Alfons Banda, director general de Sant Ignasi-Sarrià; Sr. Enrique López
Viguria, director d’ESADE-Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi
Lloc: Auditori de Sant Ignasi-Sarrià
Data: 2 de novembre de 1998
416
Tipus d'acte: Cloenda
Títol: Programes de Direcció d’Àrees Funcionals (DAF) Curs 1996-1998
Ponents: Dr. Robert Tornabell, degà d’ESADE-Escola Superior d’Administració i Direcció
d’Empreses; Dr. Ceferí Soler, director del Centre de Desenvolupament Directiu d’ESADE; Sr.
Valentí Llagostera, director dels Programes de Direcció d’Àrees Funcionals (DAF); Dr. Antoni
M. Güell, director de l’Associació d’Antics Alumnes d’ESADE
Lloc: Auditori i Sala Gaudí de la Pedrera (Centre Cultural de la Caixa)
Data: 23 de novembre de 1998
Tipus d'acte: Presentació de l’estudi
Títol: Anàlisi o Intuïció. Dues opcions en l’establiment d’estratègies de les empreses
espanyoles més grans
Autor de l’estudi i ponent: Dr. Josep Baruel, professor del Departament de Recursos
Humans d’ESADE
Ponents: Hble. Sr. Antoni Subirà, conseller d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat
de Catalunya; Sr. Juan Antonio Delgado, president del Patronat de la Fundació ESADE; Dr.
Robert Tornabell, degà d’ESADE-Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses
Lloc: ESADE
Data: 24 de novembre de 1998
Tipus d'acte: Jornada
Títol: La eficacia de la inversión en el mecenazgo empresarial
Entitat(s) col·laboradores (es): AEDME (Asociación Española para el Desarrollo del
Mecenazgo Empresarial)
Lloc: ESADE
Data: 26 de novembre de 1998
Conferenciants/Ponents: Sr. Carlos Güell de Sentmenat, president d’AEDME; Sra.
Catalina Pons, professora i directora de Comunicació d’ESADE
Títol de la conferència: Apertura y presentación de la Jornada
Referència: La eficacia de la inversión en el mecenazgo empresarial
Lloc: ESADE
Data: 26 de novembre de 1998
Conferenciants/Ponents: Sr. Colin Tweedy, chief executive ABSA, Association for
Business Sponsorship of the Arts
Títol de la conferència: El modelo británico
Referència: La eficacia de la inversión en el mecenazgo empresarial
Lloc: ESADE
Data: 26 de novembre de 1998
Conferenciants/Ponents: Sr. Colin Tweedy, chief executive ABSA, Association for
Business Sponsorship of the Arts
Títol de la conferència: The Pairing Scheme, una forma de colaboración
empresas/gobiernos
Referència: La eficacia de la inversión en el mecenazgo empresarial
Lloc: ESADE
Data: 26 de novembre de 1998
417
Conferenciants/Ponents: Sr. Ramon Guardia, president de Valores & Marketing
Títol de la conferència: Del consumidor al cliente, del cliente a la persona. Marketing
social corporativo, una nueva forma de relación entre la empresa, la marca y los
consumidores
Referència: La eficacia de la inversión en el mecenazgo empresarial
Lloc: ESADE
Data: 26 de novembre de 1998
Conferenciants/Ponents: Sr. Francisco Abad, director general de la Fundación Empresa y
Sociedad
Títol de la conferència: La estrategia social de la empresa: un enfoque de valor
Referència: La eficacia de la inversión en el mecenazgo empresarial
Lloc: ESADE
Data: 26 de novembre de 1998
Conferenciants/Ponents: Sra. Marcia Grant, APF, Asociación Española de Profesionales
de Fundrising
Títol de la conferència: El papel de los profesionales de fundrising
Referència: La eficacia de la inversión en el mecenazgo empresarial
Lloc: ESADE
Data: 26 de novembre de 1998
Conferenciants/Ponents: Sr. Jordi Mercader, director de Comunicació de El Periódico de
Catalunya
Títol de la conferència: El papel de los medios de comunicación en el mecenazgo
empresarial
Referència: La eficacia de la inversión en el mecenazgo empresarial
Lloc: ESADE
Data: 26 de novembre de 1998
Conferenciants/Ponents: Sr. Ian Oag, Allied Domecq
Títol de la conferència: Los resultados de una alianza creativa y estable con la Royal
Shakespeare Company
Referència: La eficacia de la inversión en el mecenazgo empresarial
Lloc: ESADE
Data: 26 de novembre de 1998
Taula rodona: El mecenazgo empresarial a debate
Moderadora: Sra. Francesca Minguella, directora general AEDME
Conferenciants/Ponents: Sr. Colin Tweedy, chief executive ABSA, Association for
Business Sponsorship of the Arts; Sr. Ian Oag, Allied Domecq; Sra. Rosa Malet, Fundació
Miró; Sr. Jordi Mercader, director de Comunicación de El Periódico de Catalunya
Referència: La eficacia de la inversión en el mecenazgo empresarial
Lloc: ESADE
Data: 26 de novembre de 1998
418
Tipus d'acte: Cloenda
Títol: Programa d’Assessoria i Gestió Tributària (AGT), Curs 1997-1998
Ponents: Dr. Robert Tornabell, degà d’ESADE-Escola Superior d’Administració i Direcció
d’Empreses; Sr. Gerard Bayona, delegat del curs 1997-1998; Sr. Gustavo Molina, delegat
del curs 1997-1998; Dr. Eduardo Berché, director del Programa d’Assessoria i Gestió
Tributària (AGT); Sra. Maria Olivé, directora de Serveis de l’Associació d’Antics Alumnes
d’ESADE
Lloc: ESADE
Data: 15 de gener de 1999
Tipus d'acte: Cloenda
Títol: Programa del Programa de Gestió Hospitalària curs 1997-1998
Ponents: Hble. Sr. Eduard Rius, conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya; Dr. Ceferí
Soler, director del Centre de Desenvolupament Directiu d’ESADE; Sra. Maria Olivé, directora
de Serveis de l’Associació d’Antics Alumnes d’ESADE; Sr. Manel Peiró, director del Programa
de Gestió Hospitalària: La Pràctica Directiva; Sra. Gemma Craywinkel, delegada del Programa
de Gestió Hospitalària: La Pràctica Directiva, curs 1997-1998
Lloc: ESADE
Data: 28 de gener de 1999
Tipus d'acte: VIII Simposi Internacional de Turismo
Títol: La innovación, motor del desarrollo en el turismo y el ocio
Entitat(s) organitzadora (es): ESADE
Amb la participació de: Organización Mundial de Turismo (OMT), SONY, LG CIRSA
CORPORATION, Asociación de Centros Familiares de Diversión (ACEFA), INVYMARK SA,
El Periódico de Catalunya, Barcelona Turisme Total, Diputació de Barcelona -Servei d’Esports i
Turisme-, SAVIA aMaDEUS, Ajuntament de Barcelona -Barcelona activaConvidats: Excm. Sr. Joan Clos, alcalde de l’Ajuntament de Barcelona; Sr. Juan Antonio
Delgado, president del Patronat de la Fundació ESADE; Excm. Sr. Francesco Frangialli,
secretari general de l’Organització Mundial del Turisme; Excm. Sr. Antoni Negre, president
de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona; Dr. Lluís M. Pugès, director
general d’ESADE
Lloc: ESADE
Data: 10 i 11 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Dr. Josep-Francesc Valls, director del Centre de Direcció
Turística ESADE i professor del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE
Títol de la conferència: Innovar en turismo y ocio: públicos cambiantes, nuevas
satisfacciones, nuevos productos, nuevos métodos de gestión de las empresas
Referència: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 10 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Sr. Joan Sureda, director i professor del Departament de Mètodes
Quantitatius de Gestió d’ESADE i president del Claustre del professorat d’ESADE
Títol de la conferència: El ocio y la percepción por parte de los españoles, evolución 19981999, enquesta realitzada per ESADE
Referència: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 10 de febrer de 1999
419
Conferenciants/Ponents: Sr. Narcís Mirandes, director de Mirandes i Grabolosa
Títol de la conferència: El turismo y el ocio a través de los medios de comunicación
Referència: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 10 de febrer de 1999
Taula rodona: Turismo y ocio, entre lo virtual y lo real, lo artificial y lo natural
Moderador: Sr. Antonio Franco, director d’El Periódico de Catalunya
Conferenciants/Ponents: Sr. Eduardo Fayos, director d’Educació i Formació de
l’Organització Mundial del Turisme (OMT); Sr. Domingo Jaumandreu, director general de
Sony Espanya; Sr. Joan Majó, president del Consell d’Empreses de l’Institut Català de
Tecnologia; Sr. Juan Pi, president d’IBM Espanya i Portugal; Dr. Eugenio Recio, professor
del Departament d’Economia d’ESADE
Referència: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 10 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Sr. Conrad Blanch, director de Soldeu El Tarter
Títol de la conferència: Ocios emergentes: el valor de la experiencia vivida y del
aprendizaje
Referència: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 10 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Sra. Blanca Rosa Roca, gerent d’Edicions B i Zeta Multimèdia
Títol de la conferència: Conexión virtual, papel, CD-ROM y parque temático
Referència: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 10 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Sr. Rafael Soto, vicepresident d’ACEFA i gerent Empresa
Miniparques Infantiles, SA; Sr. Pedro-Jean Mairet, secretari general de la Associación de
Centros Familiares de Diversión, ACEFA
Títol de la conferència: Nuevos públicos: las familias
Referència: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 10 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Sr. Jesús Montaner, gerent de Cidonte
Títol de la conferència: Ciberficción e imagen de síntesis
Referència: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 10 de febrer de 1999
420
Taula rodona: Innovación en el modelo de gestión de los recursos humanos: nuevos
perfiles requeridos
Moderador: Ilma. Sra. Maravillas Rojo, tercera Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona i presidenta de Barcelona Activa
Conferenciants/Ponents: Sr. László Hubay, director de Walt Disney Consumer Products;
Dr. Ceferí Soler, director del Centre de Desenvolupament Directiu d’ESADE; Sra. Isabel
Segura, directora general de Serveis Integrals de Facilitació, SIF; Sr. Antonio Catalán,
president d’AC Hotels
Referència: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 10 de febrer de 1999
Taula rodona: Innovación en la comercialización
Moderador: Sra. Ana Rubio, directora comercial per a Espanya i Portugal de Transport i
Línies Aèries d’UNISYS
Conferenciants/Ponents: Sr. Felipe González, director general Savia-Amadeus; Sr. Luis
Gómez, conseller delegat de Via Plus; Sra. Cristina Otero, directora de Vendes Divisió
Grans Organitzacions de Microsoft; Sr. Alfonso Cornella, director del Centre d’Informació
Empresarial (CIE) d’ESADE i professor del Departament de Sistemes d’Informació
d’ESADE
Referència: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 10 de febrer de 1999
Taula rodona: Parques temáticos y especialización en el territorio: Caso Florida y
Tarragona
Moderador: Sr. Lluís Rullán, subdirector general de “la Caixa” i president de Port Aventura
Conferenciants/Ponents: Sr. Frank Stanek, president, International New Business
Development de Universal Studios Recreation Group; Sr. Joaquim Margalef, director de
Promoció Econòmica de la Diputació de Tarragona; Sr. John Robinett, Senior Vice
President of Economic Research Associates
Referència: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 11 de febrer de 1999
Taula rodona: Parques temáticos de bolsillo y especialización del territorio
Moderador: Sr. Frederic Prieto, diputat-president de l’Àrea d’Esports i Turisme de la
Diputació de Barcelona
Conferenciants/Ponents: Sr. Joan Serra, soci-director de Consultur; Sr. José Antonio
Lasheras, director del Centro de Investigación de Altamira, Altamira; Sr. Leopoldo Pomés,
fotògraf i realitzador de publicitat i comunicació, Mines de Sal de Cardona; Sr. Emilio
Tramullas, soci-director de Global Estudis i Gestió del Lleure, SL, Parc Natural de Berga
Referència: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 11 de febrer de 1999
421
Conferenciants/Ponents: Sr. Lluís Pujol, soci-consultor de Consultur; Sr. Ángel Campos,
director general de Turisme de la Comunitat Autònoma de Múrcia
Títol de la conferència: Lorca, el taller del tiempo: un espacio temático
Referència: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 11 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Sr. Josep San, ABCN Concept
Títol de la conferència: Parc Cava. Sant Sadurní d’Anoia
Referència: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 11 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Dr. Luis González Seara, catedràtic de Sociologia de la
Universidad Complutense de Madrid
Títol de la conferència: Los casinos complemento de ocio
Referència: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 11 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Sra. Elizabeth Montfort, directora executiva de Barcelona Activa
Títol de la conferència: Cibernario, espacio telemático
Referència: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 11 de febrer de 1999
Taula rodona: Características de las inversiones en turismo y ocio a principios del año 2000
Moderador: Sr. Enrique Lacalle, delegat especial de l’Estat en el Consorci de la Zona Franca
Conferenciants/Ponents: Sr. Ángel Díaz, director d’AMS Group; Sr. José Barta, president
d’INTEC Consultors; Sr. Carlos Tusquets, president de FIBANC i president d’Inverco a
Catalunya; Sr. José Canino, president d’Atwood Richards per Espanya i Llatinoamèrica
Referència: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 11 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Sr. Eduardo Fayos, director d’Educació i Formació de
l’Organització Mundial del Turisme (OMT)
Títol de la conferència: Satisfacción real y deseable de las industrias de turismo y ocio.
Gestión pública, gestión privada. Papel del empresario y del promotor turístico. Producto de
turismo y ocio y destino
Referència: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 11 de febrer de 1999
Tipus d'acte: Jornada
Títol: 1999 European Business Schools Librarians Group (EBSLG) Continental Group
Meeting
Lloc: ESADE
Data: 25 i 26 de febrer de 1999
422
Conferenciants/Ponents: Dr. Lluís M. Pugès, director general d’ESADE; Sra. Francisca
Buxó, cap de la Biblioteca d’ESADE; Sra. Agnès Melot, coordinadora de la EBSLG
Continental Group
Títol de la conferència: Inauguració de la Jornada
Referència: 1999 EBSLG Continental Group Meeting
Lloc: ESADE
Data: 25 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Sra. Isabelle Gautheron, Pole Universitaire Léonard de Vinci
Títol de la conferència: Presentació de la Candidatura
Referència: 1999 EBSLG Continental Group Meeting
Lloc: ESADE
Data: 25 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Sra. Hana Pessrova, Cerge-EI (Center for Economic Research
and Graduate Education – Economic Institute)
Títol de la conferència: Presentació de la Candidatura
Referència: 1999 EBSLG Continental Group Meeting
Lloc: ESADE
Data: 25 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Sr. Xavier Baumgartner, University of St. Gallen; Sra. Annick
Roblot i Sra. Françoise Cousseau, Union Catalogue of CD-Roms; Sra. Veronica Jud i Sra.
Agnès Melot, Statistics; Sra. Christine Reid i Sra. Agnès Melot, EBSLG Newsletter; Sra.
Stanislava Bicova, Web pages of the EBSLG i Information about a grant project for CEMS
(Community of European Management Schools) Stduies Programme
Referència: 1999 EBSLG Continental Group Meeting
Lloc: ESADE
Data: 25 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Sr. Xavier Baumgartner, EMD
Títol de la conferència: Presentation of a study about The Business School
Referència: 1999 EBSLG Continental Group Meeting
Lloc: ESADE
Data: 25 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Discussions in groups
Títol de la conferència: Virtual library influences on users and librarians
Referència: 1999 EBSLG Continental Group Meeting
Lloc: ESADE
Data: 25 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Sr. Lluís Anglada
Títol de la conferència: University Libraries Consortium of Catalonia, Union Catalogue
Referència: 1999 EBSLG Continental Group Meeting
Lloc: ESADE
Data: 25 de febrer de 1999
423
Conferenciants/Ponents: Sra. Dianne Miles
Títol de la conferència: UMI “Site Builder”: a way to personify the Virtual Library
Referència: 1999 EBSLG Continental Group Meeting
Lloc: ESADE
Data: 26 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Sr. Louis d’Arras
Títol de la conferència: Presentation of BiblioServices
Referència: 1999 EBSLG Continental Group Meeting
Lloc: ESADE
Data: 26 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Sr. Alfons Cornella, Departament de Sistemes d’Informació
d’ESADE
Títol de la conferència: Guiame: a one-stop shop for business information in Spain
Referència: 1999 EBSLG Continental Group Meeting
Lloc: ESADE
Data: 26 de febrer de 1999
Conferenciants/Ponents: Sr. Alfons Cornella, Departament de Sistemes d’Informació
d’ESADE
Títol de la conferència: Cases versus information retrieval: a practical experience
Referència: 1999 EBSLG Continental Group Meeting
Lloc: ESADE
Data: 26 de febrer de 1999
Tipus d'acte: Congrés
Títol: IV CEMS (Community of European Management Schools) Academic Conference,
Management in the Economic and Monetary Union (EMU)
Entitat(s) organitzadora (es): ESADE
Lloc: Barcelona
Data: 24-26 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Dr. Lluís M. Pugès, director general d’ESADE i CEMS Honorary
Chairman
Títol de la conferència: The Society of the Future: the Role of Business Schools
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 24 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Thomas Schneckenburger, Universität St. Gallen
Títol de la conferència: A Robust Methodology for Forecasting in International Supply
Chains
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 24 de març de 1999
424
Conferenciants/Ponents: Miguel Ángel Heras, ESADE
Títol de la conferència: Performance measurement system for Total Quality Award
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 24 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Julian Pötzl, Universität St. Gallen
Títol de la conferència: The integration of supply and demand side in the fast moving
consumer goods industry through ECR principles
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 24 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Jan Ivar Stemsrudhagen, NHH Bergen
Títol de la conferència: The interplay between the control of quality and finances. The
multidimensional control in Norwegian manufacturing
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 24 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Carmen Ansotegui, Francesc Miralles; Kim Lecha, ESADE
Títol de la conferència: Using Neural Networks to Forecast Ratings
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 24 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Fernando Ballabriga, ESADE; Miguel Sebastián, Universidad
Complutense de Madrid; Javier Vallés, Banco de España
Títol de la conferència: European Asymmetries
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 24 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Alfred Sitz, Wirtschaftsuniversität Wien
Títol de la conferència: Shock absorption in a currency union
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 24 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Yvonne van Everdingen i Ad Pruyn, Erasmus Universiteit Rotterdam
Títol de la conferència: Changing to the Euro: a cross-cultural comparison of the
consequences for buyers and sellers
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 24 de març de 1999
425
Conferenciants/Ponents: Zsuzsa Deli, Budapest University of Economic Sciences
Títol de la conferència: International Marketing Presentation
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 24 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Bernhard Wieder, Wirtschaftsuniversität Wien
Títol de la conferència: Revenue accounting in a united, but heterogeneous market
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 24 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Kristina Nilsson, Stockolm School of Economics
Títol de la conferència: Lead Times for Management Accounting Information
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 24 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Harald Mahrer, Wirtschaftsuniversität Wien
Títol de la conferència: How to assure a successful Web-presence for Financial Services
Companies in the Common European Market
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 24 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Petr Cerha, University of Economics, Prague
Títol de la conferència: Optimisation Modules in Business Information Systems
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 24 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Luis de Sebastián, ESADE
Títol de la conferència: European Monetary and Social Policy
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Andreas Mild, Wirtschaftsuniversität Wien; Alexander Prosser,
Wirtschaftsuniversität Wien; Robert Müller, Wirtschaftsuniversität Wien
Títol de la conferència: Reputation effects created by electronic commerce in public
procurement
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
426
Conferenciants/Ponents: Thomas Kirchmaier, London School of Economics
Títol de la conferència: Can the Anglo-Saxon model of institutional capitalism be a role
model for the EMU countries?
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Eugenio M. Recio, ESADE
Títol de la conferència: European Monetary and Social Policy
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Gerrit H. Van Bruggen, Ale Smidts, Eric Waarts, Berend
Wierenga, Erasmus Universiteit Rotterdam; Manish Kacker, Pennsylvania State University
Títol de la conferència: The impact of Internet on Marketing Distribution Systems
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Yves de Rongé i Pierre Semal, Université Catholique de Louvain
Títol de la conferència: Information System typology in companies and in living organisms
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Alfons Cornella, ESADE
Títol de la conferència: The need for key indicators in the Information Society: An ongoing
research
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Bernhard Wieder, Wirtschaftsuniversität Wien
Títol de la conferència: Recent developments and issues in ERP-software integration and
integrated business education at universities
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Franz Rupert Hrubi, Wirtschaftsuniversität Wien
Títol de la conferència: Corporate Social Responsibility
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
427
Conferenciants/Ponents: Lidmila Nêmcova, University of Economics, Prague
Títol de la conferència: Developing Social Responsibility of Czech Entrepreneurs
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Nel Hofstra, Erasmus Universiteit Rotterdam
Títol de la conferència: An International Exchange Education program in Business Ethics
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Tomasz Dolegowski, Warsaw School of Economics
Títol de la conferència: Institutional and Ethical aspects of International CompetitivenessImplications for European Integration and Business Education in Europe
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Joan Manel Batista-Foguet, Alfons Cornella i Xavier Gimbert, ESADE
Títol de la conferència: Structured Cases or Open Information Methodology? An Empirical
Study
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Marja Flory i Lisbeth Paalman, Erasmus Universiteit Rotterdam
Títol de la conferència: What can Teachers in Business Administration learn from
Management Consultants?
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Uwe Trillitzsch, Universität St. Gallen
Títol de la conferència: Reinventing Corporate Universities
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Workshop: Co-operation through Virtual Courses
Conferenciants/Ponents: Prof. Josep M. Oroval, ESADE; Prof. Michel Klein, HEC; Ms.
Conxita Folguera, ESADE
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
428
EDAMBA: Doctoral Research in Management Studies
Conferenciants/Ponents: Prof. Eduard Bonet, ESADE; Prof. Hans Jensen, Copenhagen
Business School; Prof. Deirdre McCloskey, Iowa University
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: László Zsolnai, Budapest University of Economic Sciences
Títol de la conferència: The ethical fabric of transforming economy
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Rudolf Sinkovics i Claudia Klausegger, Wirtschaftsuniversität Wien
Títol de la conferència: Non-commercial consumer behaviour -blood donation in Austria
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Michele Quintano i Fabrizio Zarcone, ESADE
Títol de la conferència: Eco-labelling: institutional framework and business opportunities
for European firms
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Francesc Miralles, ESADE
Títol de la conferència: Electronic Promotions and data Mining Analysis to Increase Loyal
Customers Basket Share
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Zsófia Kenesei, Budapest University of Economic Sciences
Títol de la conferència: Marketing Relationships in Commercial Banking
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Elisabetta Marafioti i Paola Dubini, Università Luigi Bocconi
Títol de la conferència: The Impact of the introduction of the Euro on the competitiveness
of the Italian Book Publishers
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
429
Conferenciants/Ponents: Hannu Seritstö, Helsinki School of Economics
Títol de la conferència: Expectations on the benefits and disadvantages from the Common
European currency -a view from Finish firms
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Emil Herbolzheimer, ESADE
Títol de la conferència: The internationalisation of the European SME
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Slawomir Magala, Erasmus Universiteit Rotterdam
Títol de la conferència: Emergent governance
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Irena Ograjensek i Lea Bregar, Universität St. Gallen
Títol de la conferència: Managerial Learning: Coping with Official Statistics in the
Framework of the CEES Project
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Conxita Folguera i Jordi Trullén, ESADE
Títol de la conferència: Small Business Training and Competitiveness: Building Case
Studies in Different European Cultural Contexts
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Simone Schweikert, Universität St. Gallen
Títol de la conferència: Cross-organisational and Cross-disciplinary learning in Consortium
Benchmarking Projects
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Helena Sedlácková, University of Economics, Prague
Títol de la conferència: Basic Changes Influence the Corporate Strategy in the Czech Republic
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
430
Conferenciants/Ponents: Raymond Cairo, London School of Economics
Títol de la conferència: Managing the Implications of Change: coming to convergence
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Svein Tvedt Johansen i Rune Lines, NHH Bergen
Títol de la conferència: Participation in strategic change; an empirical study from a
telecom-company
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Viktória Bodnár, Budapest University of Economic Sciences
Títol de la conferència: The changing focus of managers’ performance orientation –The
Case of Hungary
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Alberto Gimeno, ESADE
Títol de la conferència: The prevalent expectations of family business owners: an extension
of the family, a corporation or a business project
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Tore Kristensen
Títol de la conferència: Design Expertise as Strategic Assets
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Mario Raich, ESADE
Títol de la conferència: Knowledge Economy, the Euro and the New Entrepreneurship
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Jean Vanderdonckt, Université Catholique de Louvain
Títol de la conferència: Some innovative technologies for supporting electronic commerce
in the EMU framework
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
431
Conferenciants/Ponents: Eusebi Nomen, ESADE
Títol de la conferència: Managing knowledge and intellectual creations: Implications for
transnational companies
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Marie-Paule Kestemont i Valérie Swaen, Université Catholique
de Louvain
Títol de la conferència: Impacts of ISO 14000 Certification on Business Performance
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Kimio Kase i Jordi Pascual, ESADE
Títol de la conferència: Strategy dissonance/harmony in the process of transnationalisation
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Tamara Rátz i László Puczkó, Budapest University of Economic
Sciences
Títol de la conferència: The Future of Tourism in the European Monetary Union
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Sandra Schneider, Universität zu Köln
Títol de la conferència: An Economic Analysis of the HR Outsourcing
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Anabel Fall, London School of Economics
Títol de la conferència: Corporate board in France, Germany and Great Britain: corporate
governance and its actors, a typology of recruitment
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
Conferenciants/Ponents: Piotr Ploszajski, Warsaw School of Economics
Títol de la conferència: The future organisation: terrified chameleon
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
432
Conferenciants/Ponents: Mr. Bernard Castaing, Regional Vice-president Western Europe
Procter & Gamble Europe
Títol de la conferència: The Economic Aspects of EMU
Referència: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and Monetary
Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 26 de març de 1999
Tipus d'acte: Cerimònia de Graduació, Escola Superior d’Administració i Direcció
d’Empreses, Programes de Llicenciatura i MBA.
Ponents: Rev. P. Ignasi Salvat, vicepresident del Patronat de la Fundació ESADE; Dr. Miquel
Gassiot, rector de la Universitat Ramon Llull; Dr. Lluís M. Pugès, director general d’ESADE;
Dr. Robert Tornabell, degà d’ESADE-Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses;
Sr. Joan Sureda, president del Claustre del professorat d’ESADE; Dr. Josep Angrill, adjunt a
deganat-Relació amb els alumnes de Lic&MBA; Sr. Alfons Sauquet, director 1r cicle de
Lic&MBA; Sr. Josep Bisbe, director 2n cicle de Lic&MBA; Sr. Jaume Hugas, director del
Programa MBA Part-Time; Sr. Josep Rucabado, director del Programa MBA Full-Time; Sra.
Anna Laborda, subdirectora del Programa MBA Part-Time; Sra. Ivana Casaburi, directora
adjunta del Programa MBA Full-Time; Sr. Pau Jordà, representant dels alumnes del Programa
MBA Part-Time; Sra. Belén Moreu, representant dels alumnes del Programa MBA Full-Time;
Sra. Laia Sanjuan, representant dels alumnes del Programa Lic&MBA
Lloc: Palau Reial de Pedralbes, Av. Diagonal, s/n
Data: 17 de juny de 1999
Tipus d'acte: Lliurament de premis “Business Game” FORAD
Títol: Curs acadèmic 1998-1999
Presidit per: Sr. Ricard Serlavós, adjunt al Degà d’ESADE-Escola Superior
d’Administració i Direcció d’Empreses
Convidats: Sra. María Jesús González de la Rocha, directora general de Financial Times
España; Lydia Ros, professora del Departamento de Control y Dirección Financiera
Lloc: ESADE
Data: 21 de juny de 1999
Tipus d'acte: Cloenda
Títol: Programa d’Alta Direcció d’Empreses (ADE), Curs 1998-1999
Ponents: Dr. Ceferí Soler, director del Centre de Desenvolupament Directiu d’ESADE i del
Programa d’Alta Direcció d’Empreses (ADE); Dr. Kimio Kase, director del Programa
d’Alta Direcció d’Empreses (ADE); Dr. Antoni M. Güell, director de l’Associació d’Antics
Alumnes d’ESADE; Sr. Javier Esteras, delegat del Programa d’ADE
Lloc: ESADE
Data: 22 de juny de 1999
Tipus d'acte: Cerimònia de graduació, Primera promoció Llicenciatura i Màster en Dret,
ESADE-Facultat de Dret (Universitat Ramon Llull)
Ponents: Excm. Sr. Javier Delgado, president del Tribunal Suprem i del Consell General del
Poder Judicial; Sr. Juan Antonio Delgado, president del Patronat de la Fundació ESADE;
Excm. i Mgfc. Dr. Miquel Gassiot, rector de la Universitat Ramon Llull; Dr. Lluís M. Pugès,
director general d’ESADE; Miguel Trías, degà d’ESADE-Facultat de Dret de la Universitat
Ramon Llull; Sr. Raúl Viedma, representant dels alumnes de la primera promoció de la
Llicenciatura i Màster en Dret
Lloc: Palau de Justícia, Av. Lluís Companys, s/n
Data: 1 de juliol de 1999
433
Tipus d'acte: Conferència
Títol: ENCoDe 99 (European Network for Communication Development in Business
Education), 11th conference, “International negotiation: communication across business
cultures”
Entitat(s) organitzadora (es): ESADE
Lloc: ESADE
Data: 1-3 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Lluís M. Pugès, director general d’ESADE; E. Patrick Mills,
director d’ESADE-Escola d’Idiomes; John Bennett, coordinador d’ENCoDe; Roger Bell,
director de la conferència
Títol de la conferència: Opening Session
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Hywel Ceri Jones, assessor en cap de l’Euro Policy Centre de
Brussel·les
Títol de la conferència: Plenary Session
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: S. Paul Verluyten, University of Antwerp
Títol de la conferència: Conflict avoidance in Thailand
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: John Bennett i Wolfgang Obenaus, University of St. Gallen i WU
Wien
Títol de la conferència: Evaluating negotiation skills for non-native speakers operating in
international settings
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Tawfik Jelassi, Euro-Arab Management School
Títol de la conferència: Cross-cultural synergy in a Euro-Arab context
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
434
Conferenciants/Ponents: Rosario Kane-Iturrioz, University of Luton
Títol de la conferència: New approaches to teaching, dissemination and integration of
foreign language training and cross-cultural awareness in SME’s
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Tricia Smith, ESADE-Escola d’Idiomes
Títol de la conferència: Meetings and negotiations role-plays for CEMS students –
methods and materials
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Nigel Barnett, Institut National de Télécommunications
Títol de la conferència: The big picture
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Carlo Gallucci, ESADE-Escola Superior d’Administració i
Direcció d’Empreses
Títol de la conferència: The internationalisation of a non-profit organisation: the ESADE
example
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Matthew Cruickshank, ESADE-Escola d’Idiomes
Títol de la conferència: Are we making ourselves clear? Norming and student writing
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Yves Mahé, Xerox, The Document Company
Títol de la conferència: Multilingual documents and knowledge management solutions
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Alfons Cornella, ESADE-Escola Superior d’Administració i
Direcció d’Empreses
Títol de la conferència: How infostructures enable us to communicate better
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
435
Conferenciants/Ponents: Augusto Soto, Chinawatch
Títol de la conferència: The importance of intercultural sensitivity in doing business across
frontiers. The case of China
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Vincent Merk, Eindhoven University of Technology
Títol de la conferència: The international negotiator: competences, development process
and practice
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: David Graddol, director de l’English Company (UK) Ltd
Títol de la conferència: Plenary Session
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Mabel Seijas, Institut National des Télécommunications
Títol de la conferència: Proyecto Leverage: nuevas tecnologías, ubicuidad del sujeto y
aprendizaje de lenguas
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Gerard Ryan, ESADE-Escola Superior d’Administració i
Direcció d’Empreses
Títol de la conferència: International marketing communications for non-marketers:
nothing sucks like an Electrolux
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Jean Binon and Serge Verlinde, Catholic University Leuven
Títol de la conferència: Pedagogical lexicography and communication for specific purposes
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
436
Conferenciants/Ponents: Richard D. Babcock and Bertha du Babcock, University of San
Francisco and City University of Hong Kong
Títol de la conferència: Comparison of intercultural communication negotiation between
high and low-context interlocutors
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Jaume Filella, ESADE-Escola Superior d’administració i
Direcció d’Empreses
Títol de la conferència: Relationships in action learning
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Robert Feather, Pilgrims
Títol de la conferència: Negotiation as a business skill and as a metaphor for language
teaching
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Gracia Rodríguez, ESADE-Escola d’Idiomes
Títol de la conferència: International negotiations in Spanish: linguistic and cultural issues
(INES)
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Marie-Thérèse Claes, ICHEC Business School and UCL
Títol de la conferència: Cross-cultural knowledge and intercultural competence
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Kimio Kase, ESADE-Escola Superior d’Administració i Direcció
d’Empreses
Títol de la conferència: Coping with the multilingual environment: a personal experience
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
437
Conferenciants/Ponents: Alejandro Curado, Universidad de Extremadura
Títol de la conferència: Using video in academic settings to prepare students for oral
technical reports in international businesses
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Nigel Holden, professor de Management Cross-Cultural,
Copenhagen Business School
Títol de la conferència: Plenary Session
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Karl Koch, South Bank University
Títol de la conferència: Cross-cultural business communication – language and area studies
as factors in international competitiveness
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Stephen Bremner, City University of Hong Kong
Títol de la conferència: Genres in and out of context: implications for teaching and course
design
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Anthony Nicholson, Ajuntament de Barcelona
Títol de la conferència: A pragmatic look at ways of giving a sense of continuity to
teaching English in a business or real work situation
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Simon Gardner, Lanser, SA
Títol de la conferència: Workshop in English: negotiating, a behavioral approach
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
438
Conferenciants/Ponents: Jura Zymantas and Amy Leaverton, ESADE-Escola d’Idiomes
Títol de la conferència: A lexical approach to teaching English for business
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Ana Señor, ESADE-Escola d’Idiomes
Títol de la conferència: Aprendiendo a negociar en español
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Richard D. Babcock and Bertha Du Babcock, University of San
Francisco and City University of Hong Kong
Títol de la conferència: First-and-second language communication behaviors of Chinese
bilinguals: exploring the similarities and differences
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Alfons Sauquet, ESADE-Escola Superior d’Administració i
Direcció d’Empreses
Títol de la conferència: Learning in organizations: the role of communication
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Louise Ferguson, Barcelona Business, English Language
Newspaper
Títol de la conferència: Addressing the international business community: getting the right
message across
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: M. Antònia Pujol, Universitat de Vic
Títol de la conferència: A cross-cultural view of advertising
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
439
Conferenciants/Ponents: André Avias, Ostfold University College
Títol de la conferència: L’integration et l’útilisation d’Internet dans l’enseignement du
Français de specialité
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: John Barrass, Barcelona Business, English Language Newspaper
Títol de la conferència: Individualism and entitlement: Spanish aspirational models
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Marcel Kwaijtaal, SBI Polska, Training & Consultation
Títol de la conferència: A bridge too far – some observations on international negotiating
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Patricia Haegeman and Katja Pelsmaekers, UFSIA University of
Antwerp
Títol de la conferència: Effects of language proficiency vs genre proficiency in
international business negotiation simulations
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Geoff Jordan, ESADE-Escola d’Idiomes
Títol de la conferència: Business English: how can CALL help?
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Taula rodona: Factores clave en las negociaciones internacionales
Moderador: Antonio Franco, director d’El Periódico de Catalunya
Conferenciants/Ponents: Xavier Argenté, conseller delegat-director general de Bimbo, SA;
Javier Pérez Farguell, subdirector general-director de Catalunya de Caja Madrid y president de
l’Associació d’Antics Alumnes d’ESADE; Dominique Silvain, director general d’Initiative
Media; Xavier Serra, director general de Bacardí-Martini España, SA
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
440
Conferenciants/Ponents: Mark Krzanowski, University of Hertfordshire
Títol de la conferència: Teaching business and academic presentations skills: training,
assessment and feedback
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Ingrid Neumann and Pierre Lederlin, Ostfold College and HIO
Títol de la conferència: Assesing negotiation skills
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Jane Griffiths and J. Paulo Moreira, University of Central
Lancashire and Universidade Fernando Pessoa
Títol de la conferència: Business language issues in international negotiation: the adoption
of foreign words into Polish and Portuguese business cultures
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Judit Király and Eva Nagy, College of Finance and Accountancy
and Budapest University of Economic Sciences
Títol de la conferència: Students in action: a constructivist approach to designing English
for business materials
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Isobel M. Mahoney, Verica Management
Títol de la conferència: The gap between the English of presentations and the ability of the
audience to comprehend them
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Roisin Donohoe, Institut National des Télécommunications
Títol de la conferència: The techne project
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
441
Conferenciants/Ponents: Tim Connell, City University
Títol de la conferència: Language provision in an international environment: a case study
of the city of London
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Inge van Durme, ILT – Leuven University
Títol de la conferència: Evaluating meeting skills. A case-study
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Monica Bouman, Eidenhoven University of Technology
Títol de la conferència: Creating a win-win situation while negotiating
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Paul Mohr, Glasgow Caledonian University
Títol de la conferència: Web-based resources for language learners and teachers
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Francesc Xavier Mena, director del Departament d’Economia
d’ESADE
Títol de la conferència: Barreras invisibles y estilos de negociación en la expansión
internacional de la empresa
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Lluís Bassat, president de Bassat, Ogilvy & Mather
Títol de la conferència: La publicidad europea
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Ceferí Soler, director del Centre de Desenvolupament Directiu
d’ESADE
Títol de la conferència: Conclusions i clausura
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 2 de juliol de 1999
442
Conferenciants/Ponents: Jim Herbolich, ESADE-Escola d’Idiomes, director d’MBA
Programme, KIMEP, Kazakhstan
Títol de la conferència: Plenary Session
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 3 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Agnes Borgulya, Janus Pannonius University
Títol de la conferència: Kommunikationsbarr eren in deutschungarischen
Wirtschaftskooperationen
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 3 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Derek Utley, York Associates
Títol de la conferència: Developing competencies in international negotiations: ours and theirs
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 3 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Pascale Dumont, University of Antwerp (RUCA)
Títol de la conferència: Coping with corporate culture: helping graduate applicants meet
the cultural expectations of French corporations
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 3 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Magne Dypedahl and Bjorg Hellum, Ostfold College
Títol de la conferència: Business communication and cultural awareness in Norwegian
companies
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 3 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Drew Rodgers, Oslo College
Títol de la conferència: Teaching negotiation English with the case study method
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 3 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Roberta Grossi, Horizons 7
Títol de la conferència: Worldwide cross-cultural interactions
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 3 de juliol de 1999
443
Conferenciants/Ponents: Ilona Babus, Fast English Alternative Language School
Títol de la conferència: Video conferencing in multinational companies
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 3 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Ian MacKenzie, Université de Lausanne
Títol de la conferència: Teaching communication skills, ESP, and general English: striking
a balance
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 3 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Veronica Crosbie, Dublin City University
Títol de la conferència: The year abroad: preparing for the experience
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 3 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Brian I. Groth, Norwegian School of Management
Títol de la conferència: What do students expect when we offer them courses in
international negotiation? Are these expectations fulfilled?
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 3 de juliol de 1999
Conferenciants/Ponents: Heinz Hauser, chairman of the Community of European
Management Schools; John Bennett, coordinador d’ENCoDe; Jan Kingsley, director
designate d’ESADE-Escola d’Idiomes
Títol de la conferència: Closing Session
Referència: ENCoDe 99, 11th conference, “International negotiation: communication across
business cultures”
Lloc: ESADE
Data: 3 de juliol de 1999
444
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
Conferenciant/ Ponent: BONET, Eduard
Títol de la ponència: Logic, Rhetoric and Dialectic of Concepts
Referència: 7th EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and
Business Adminsitration) Summer School
Lloc: Château de Bonas, Castéra-Verduzan, France
Data: 24-31 de juliol de 1998
Conferenciant/Ponent: BONET, Eduard
Títol de la ponència: Per a una universitat formativa, crítica i creativa
Referència: Lliçó Inaugural Curs 1998-99
Lloc: Universitat Ramon Llull
Data: 1 d’octubre de 1998
Conferenciant/Ponent: BONET, Eduard
Títol de la ponència: European Doctoral Program
Referència: Journée "Recherche en Gestion".
Lloc: FNEGE (French National Foundation for Business Education), Paris
Data: 23 d’octubre de 1998
Conferenciant/Ponent: BONET, Eduard
Títol de la ponència: Doctoral Programs in Management
Referència: CEMS (Community of European Management Schools) Academic Conference
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: ECHEBARRIA, Koldo
Títol de la ponència: El papel de los municipios en las políticas de bienestar social del siglo XXI
Referència: Jornada “20 anys de Serveis Socials als Ajuntaments Democràtics”
Lloc: Badalona
Data: 19 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: ECHEBARRIA, Koldo
Títol de la ponència: La modernización de la gestión pública
Referència: Master de Hacienda Pública. Universidad del País Vasco
Lloc: Bilbao
Data: 17 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: ECHEBARRIA, Koldo
Títol de la ponència: Modelos organizativos y de control
Referència: Jornada de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya
Lloc: Sitges
Data: 15 de juny de 1999
Conferenciant/Ponent: ECHEBARRIA. Koldo
Títol de la ponència: La función directiva en la organización sanitaria
Referència: Cloenda Diplomes de la Fundació Escola Gallega d’Administració Sanitària.
Lloc: Santiago de Compostela
Data: 30 de juny de 1999
445
Conferenciant/ Ponent: ECHEBARRIA, Koldo
Títol de la ponència: Gestión de infraestructuras: público y privado
Referència: Seminari sobre Planificació i Gestió d’Infraestructures.
Lloc: Institut d’Estudis Autonòmics
Data: 1 de juliol de 1999
Conferenciant/ Ponent: ECHEBARRIA, Koldo
Títol de la ponència: Hacia un estatuto de la función directiva. Un nuevo marco jurídicoadministrativo para la Administración de la Generalitat
Referència: Universidad Internacional Menéndez y Pelayo
Lloc: Barcelona
Data: 9 de juliol de 1999
Conferenciant/ Ponent: GALLUCCI, Carlo
Títol de la ponència: La fidelització dels pacients a la consulta dental
Referència: 86th World Dental Congress. Féderation Dentaire Internationale
Lloc: Barcelona
Data: 11 d’octubre de 1998
Conferenciant/ Ponent: GALLUCCI, Carlo
Títol de la ponència: El dentista ante un nuevo escenario competitivo
Referència: Programa Aventura i Formació
Lloc: Oviedo
Data: 17 d’octubre de 1998
Conferenciant/ Ponent: GALLUCCI, Carlo
Títol de la ponència: Marketing y odontología: el dentista frente a un nuevo escenario
competitivo
Lloc: Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región. Madrid
Data: 22 d’octubre de 1998
Conferenciant/Ponent: GALLUCCI, Carlo M.
Títol de la ponència: Organización de la consulta general para la realización de tratamientos
periodontales
Lloc: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
Data: 7 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: GALLUCCI, Carlo
Títol de la ponència: Estética y ética desde una perspectiva de marketing
Referència: Comité Liason Scientific Meeting
Lloc: Oviedo
Data: 18 de novembre de 1998
Conferenciant/Ponent: GALLUCCI, Carlo M.
Títol de la ponència: The internationalization of a non-profit organization: the ESADE
example
Referència: ENCoDe’99
Lloc: ESADE
Data: 1 de juliol de 1999
446
Conferenciant/Ponent: GALLUCCI, Carlo M.
Títol de la ponència: La clínica dental del futuro. Criterios clave de gestión
Lloc: Porto, Portugal.
Data: 22 de febrer de 1999
Conferenciant/Ponent: GALLUCCI, Carlo M.
Títol de la ponència: Noves perspectives de gestió de les clíniques dentals del 2000
Lloc: Baqueira. Lleida
Data: 4 de març de 1999
Conferenciant/Ponent: GALLUCCI, Carlo M.
Títol de la ponència: El Marqueting en la ortodoncia. Un nuevo escenario competitivo
Lloc: Madrid
Data: 23 d’abril de 1999
Conferenciant/Ponent: GALLUCI, Carlo M.
Títol de la ponència: Què busquen els pacients espanyols? Anàlisi de la demanda dels serveis
odontoestomatològics a Espanya
Lloc: Col.legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Girona, Tarragona,
Barcelona i Lleida
Data: 12, 17, 18 i 19 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: GALLUCCI, Carlo M.
Títol de la ponència: Marketing en la consulta dental
Referència: IV Master en Implantología, Cirugía y Prostodoncia.
Lloc: Straumann, Madrid
Data: 21 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: GALLUCCI, Carlo M.
Títol de la ponència: Cómo realizar una mejor gestión de la consulta dental para aumentar su
rentabilidad y la satisfacción de su equipo de trabajo
Referència: XXXIII Reunión anual de la Sociedad Española de Periodoncia
Lloc: Marbella
Data: 28 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: GÜELL, Antoni M.
Títol de la conferència: El treball temporal i la creació d’ocupació
Referència: Jornada Tempo Grup
Lloc: Hotel Juan Carlos I. Barcelona
Data: Estiu 1998
Conferenciant/Ponent: GÜELL, Antoni M.
Títol de la conferència: La unitat monetària i la cohesió econòmica i social
Referència: Jornades del Patronat Català Pro-Europa
Lloc: Perelada, Girona
Data: Estiu 1998
Conferenciant/Ponent: GÜELL, Antoni M.
Títol de la conferència: La fi del treball
Referència: Convenció Catalunya Segle XXI
Lloc: Barcelona
Data: Estiu 1998
447
Conferenciant/Ponent: GÜELL, Antoni M.
Títol de la conferència: Els fonaments de la cohesió social
Referència: Jornades europees d’estiu del Centre Internacional de la Premsa
Lloc: Centre Internacional de la Premsa. Barcelona
Data: Estiu 1998
Conferenciant/Ponent: GÜELL, Antoni M.
Títol de la conferència: Adaptació de l’educació als canvis culturals i tecnològics
Referència: Jornades Fundació Epson Ibérica
Lloc: Barcelona
Data: Estiu 1998
Conferenciant/Ponent: GÜELL, Antoni M.; RECIO, Eugenio; ROVIRA, Àlex i
TORNABELL, Robert
Títol de la conferència: Resultats de l’anàlisi prospectiva de l’entorn, estratègies competitives
de l’empresa i desenvolupament professional dels directius.
Referència: Forum d’Opinió de l’Associació d’Antics Alumnes d’ESADE
Lloc: ESADE
Data: 13 de juliol de 1999
Conferenciant/Ponent: HERAS, Miguel Ángel.
Títol de la ponència: Organizaciones orientadas al cliente
Referència: IX Congrés d’empreses de qualitat
Lloc: Hotel Arts. Barcelona
Data: 9 i 10 de setembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: HERAS, Miguel Ángel.
Títol de la ponència: Dirección por Procesos y Cambio Organizativo.
Referència: Reunió d’objectius de l’empresa Boehringer Ingelheim.
Lloc: Hotel Juan Carlos I. Barcelona
Data: 5 de març de 1999
Conferenciant/Ponent: LONGO, Francisco
Títol de la ponència: Los recursos Humanos en la Gestión Pública
Referència: Jornades “Nuevos Retos en Curso”.
Lloc: Centro de Estudios Jaime Vera. Galapagar (Madrid)
Data: 14 de setembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: LONGO, Francisco
Títol de la ponència: Los retos de futuro: nuevos sistemas para la gestión de los recursos
humanos
Referència: Jornades “Las Administraciones Públicas Locales ante el 2000”
Lloc: Hotel Avenida Palace, Barcelona
Data: 24-26 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: LONGO, Francisco
Títol de la ponència: La función de selección en la gestión integral de los recursos humanos
Referència: Jornadas “Selección y Provisión de puestos de trabajo en las administraciones
públicas”
Lloc: Hotel Calipolis, Sitges
Data: 7-9 de juny de 1999
448
Conferenciant/Ponent: LOZANO, Josep
Títol de la ponència: La ética del docente
Referència: Setmana “Hacia dónde va la Pedagogía”
Lloc: Fundació Santamaría
Data: 24 d’octubre de 1998
Conferenciant/Ponent: LOZANO, Josep M.
Títol de la ponència: El futur de l’educació
Referència: III Congrés d’Escoltes catalans
Lloc: Reus
Data: 6 de març de 1999
Conferenciant/Ponent: LOZANO, Josep M.
Títol de la ponència: Servei civil model associatiu
Referència: Jornada sobre servei civil
Lloc: Barcelona
Data: 17 d’abril de 1999
Conferenciant/Ponent: MARTINEZ-RIBES, Lluís
Títol de la ponència: Los retos del comercio en la entrada del nuevo milenio
Lloc: Universidad Católica de Córdoba (Argentina)
Data: 14 d’octubre de 1999
Conferenciant/Ponent: MARTINEZ-RIBES, Luís
Títol de la ponència: Las tendencias del comercio, con la especial aplicación al sector de
materiales de la construcción
Referència: Organitzat per Uralita, ESADE i Caja Madrid
Lloc: Centre Uralita
Data: 27 d’octubre de 1998
Conferenciant/Ponent: MARTINEZ-RIBES, Lluís
Títol de la ponència: Tendencias del Marketing Deportivo
Referència: Jornades sobre l’esport
Lloc: INEFC, Lleida
Data: 2 de desembre de 1998
Conferenciant/Ponent: MARTINEZ-RIBES, Lluís
Títol de la ponència: La venta a distancia en Plus Fresc
Referència: Congrés sobre Comerç electrònic
Lloc: Fundesco, Barcelona
Data: 7 d’abril de 1999
Conferenciant/Ponent: MENDOZA, Xavier
Títol de la ponència: El futur de la gestió dels serveis de benestar locals: què, com i amb qui
Referència: Jornades 20 Anys de Serveis Socials als Ajuntaments Democràtics
Lloc: Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN)
Data: 18 de març de 1999
449
Conferenciant/ Ponent: MENDOZA, Xavier
Títol de la conferència: La Planificació Estratègica, vehicle de diàleg i desenvolupament
organitzatiu
Referència: Jornada sobre Planificació Estratègica. Eina de motivació i consens
Lloc: Hospital Municipal de Badalona
Data: 8 d’abril de 1999
Conferenciant/Ponent: MENDOZA, Xavier
Títol de la ponència: Encouraging Professional People
Referència: Courage and Encouragement: Essential Competencies of the New Public Manager
in Europe. The 1999 efmd Seminar on European Public Management Development
Lloc: Hotel Savoia Excelsior, Trieste, Itàlia
Data: 22-24 d’abril de 1999
Conferenciant/Ponent: MENDOZA, Xavier
Títol de la ponència: Quin model d’associació per al 2000? De la gestió de recursos a la
gestió de relacions
Referència: VI Fòrum La Primavera de les Associacions: Les associacions relacionals, el gran
repte del 2000
Lloc: Auditori de Caixa de Catalunya, edifici La Pedrera, Barcelona
Data: 13 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: MIRALLES, Francesc
Títol de la ponència: Análisis Neuronal aplicado a la distribución
Referència: El Marketing en las empresas distribuidoras
Lloc: CDD-ESADE
Data: 28 d’abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: MIRALLES, Francesc
Títol de la ponència: Tecnologías para gestionar el Marketing Relacional
Referència:Seminari sobre Màrqueting Relacional: La gestió rendible de la fidelització
Lloc: CDD-ESADE
Data: 27-29 de gener de 1999
Conferenciant/ Ponent: MIRALLES, Francesc
Títol de la ponència: Tecnologías avanzadas para distribución
Referència:Seminari sobre alternatives de Màrqueting per augmentar la rendibilitat
Lloc: ICT-EUROMADI-ESADE
Data: 10 de desembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: MIRALLES, Francesc
Títol de la ponència: Comportamientos de compra vía Análisis Neuronal
Referència:Aspectes clau de la rendibilitat de la Distribució
Lloc: ICT-INGRAM-ESADE
Data: 23 d’abril de 1999
Conferenciant / Ponent: PEIRÓ, Manel
Títol de la ponència: Nuevas formas organizativas en el sistema sanitario
Referència: III Congreso de Auxiliares de Enfermería en Catalunya
Lloc: Pavelló Docent. Hospitals Vall d’Hebron. Barcelona
Data: 29 d’octubre de 1998
450
Conferenciant / Ponent: PEIRÓ, Manel
Títol de la ponència: Repercusión de la reforma sanitaria en las áreas de hematología y hemoterapia
Referència: Simposio Gestión Clínica en Hematología y Hemoterapia. XL Reunión Nacional
de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia. XIV Congreso de la Sociedad
Española de Trombosis y Hemostasia
Lloc: Mare Nostrum Resort. Tenerife
Data: 30 d’octubre de 1998
Conferenciant / Ponent: PEIRÓ, Manel
Títol de la ponència: Cap a un nou model d’hospital
Referència: Acte acadèmic Hospital General Vall d’Hebron
Lloc: Sala d’Actes Hospital General Vall d’Hebron. Barcelona
Data: 2 de febrer de 1999
Conferenciant/Ponent: PUGÈS, Lluís M.
Títol de la ponència: International trends in business education
Referència: Kobe University
Lloc: Kobe University, Kobe, Japan
Data: 12 de juliol de 1999
Conferenciant/Ponent: RECIO, Eugenio M.
Titol de la ponència: El Estado del Bienestar y su reforma: el caso español en el contexto
europeo e internacional
Refèrencia: Seminari: Un nuevo Estado para un nuevo modelo de desarrollo. Procesos
constitucionales y de cambio institucional en Venezuela y España
Lloc: Auditori “Enrique Vásquez Fermín”. Caracas
Data: 22 i 23 de febrer 1999
Conferenciant/Ponent: RECIO, Eugenio M.
Titol de la ponència: La importancia de la moneda única como cesión de soberanía en
materia de Política Económica
Refèrencia: Jornades d’ESADE - Facultat de Dret
Lloc: Auditori d’ESADE. Barcelona
Data: novembre 1998
Conferenciant/Ponent: RECIO, Eugenio M.
Titol de la ponència: Monetary Union and Social Policy
Referencia: Congrés de la CEMS
Lloc: Auditori d’ESADE. Barcelona
Data: març 1999
Conferenciant/Ponent: RECIO, Eugenio M.
Titol de la ponència: La visión humanista de la Economía
Referència: Escola d’Estiu d’Unió Democràtica de Catalunya
Data: juliol 1998
Conferenciant/Ponent: SAUQUET, Alfons
Títol de la ponència: Developing Graduates for what kind of future?
Referència: European Foundation for management Development
Lloc: Oxford
Data: setembre 1998
451
Conferenciant/Ponent: SAUQUET, Alfons
Títol: The Role of Communication in Organizational Learning
Referencia: ENCODE
Lloc: ESADE
Data: juny 1999
Conferenciant/ Ponent: SIMON, Santiago
Títol de la ponència: El paper de la joint venture en el desenvolupament i la
internacionalització de l’empresa
Referència: Joint Venture Europees. Unint esforços rendibilitzarem les inversions
Lloc: Auditori Narcís de Carreras de “la Caixa” de Girona
Data: 10 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: TORNABELL, Robert
Títol de la ponència: L’euro i el turisme
Referència: Grup Hotels Hesperia
Lloc: Hotel Hesperia. Barcelona
Data: 14 de setembre de 1998
Conferenciant/Ponent: TORNABELL, Robert
Títol de la ponència: L’euro i l’empresa
Referència: Jornada organitzada per URALITA, SA
Lloc: Hotel Majestic. Barcelona
Data: 27 d’octubre de 1998
Conferenciant/Ponent: TORNABELL, Robert
Títol de la ponència: Ética y Empresa
Referència: Jornades Empresarials de l’ Associaçao Industrial Portuense
Lloc: Centre de Congressos d’Oporto (Portugal)
Data: 19 i 20 de novembre de 1998
Conferenciant/Ponent: TORNABELL, Robert
Títol de la ponència: El euro i les inversions internacionals
Referència: Seminari sobre Dret de Societats i Registre Mercantil
Lloc: Col·legi de Registradors de la Propietat (Barcelona)
Data: 31 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: VALLS, Josep-Francesc
Títol de la ponència: Nuevos paradigmas de consumo y ocio
Referència: Ociforum
Lloc: Barcelona
Data: 7 d’octubre de 1998
Conferenciant/Ponent: VALLS, Josep-Francesc
Títol de la ponència: L’impacte de l’euro en el turisme
Referència: Jornada d’Economia i Turisme- Patronat Municipal de Turisme
Lloc: l’Ametlla de Mar
Data: 31 d’octubre de 1998
452
Conferenciant/ Ponent: VALLS, Josep-Francesc
Títol de la ponència: Activitats emergents en una ciutat en transformació
Referència: Consell Econòmic i Social
Lloc: Barcelona
Data: 4 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: VALLS, Josep-Francesc
Títol de la ponència: Hacia nuevos planteamientos en la comunicación turística
Referència: IV Foro Internacional de Turismo
Lloc: Benidorm
Data: 6 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: VALLS, Josep-Francesc
Títol de la ponència: La Unió europea, l’euro i el turisme
Referència: Patronat Municipal de Turisme
Lloc: Salou
Data: 26 de novembre de 1999
Conferenciant/ Ponent: VALLS, Josep-Francesc
Títol de la ponència: Hacia los nuevos modelos de ocio
Referència: II Jornada sobre ocio familiar (ACEFA y FEXPO)
Lloc: Barcelona
Data: 18 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: VALLS, Josep-Francesc
Títol de la ponència: Gestión de municipios turísticos: modelos de desarrollo sostenible
Referència: XV Cursos de Verano de Laredo – Universidad de Cantabria
Lloc: Laredo
Data: 17 d’agost de 1999
Conferenciant/ Ponent: VALLS, Josep-Francesc
Títol de la ponència: Ocio, turismo y consumo: nuevas demandas de los ciudadanos
Referència: V Tiempos de Ocio- Instituto Estudios de Ocio, Universidad de Deusto
Lloc: Deusto
Data: 16 i 17 de setembre de 1999
453
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
Autor: AGELL, Núria; ROVIRA, Xari; SÁNCHEZ, Mónica; PRATS, Francesc.
Títol: Qualitative Transformations in Order of Magnitude Spaces
Congrés o simposi: ESM’99: European Simulation Multiconference
Lloc: IBIB-PAN, Varsovia, Polònia
Data: 1-4 de juny de 1999
Autor: BALLABRIGA, Fernando i CASTILLO, Sonsoles
Títol: Un modelo de predicción para la UEM-11
Congrés o simposi: Las Estadísticas Europeas después del Euro
Lloc: Servei d’Estudis del BBV
Data: 11 de setembre de 1998
Autor: BATISTA-FOGUET, Joan M.; COENDERS, Germà
Títol: Validity , Reliability & bias assessment of Blood pressure measurements
Congrés o simposi: SMABS'98. XXI Biennial conference of the Society for Multivariate
Analysis in the Behavioral Sciences
Lloc: University of Leuven. Irish institute for European Affairs. Leuven. Bèlgica
Data: 13-15 de juliol de 1998
Autor: BATISTA-FOGUET, Joan M.; COENDERS, Germà; ARTÉS, M.
Títol: The effects of measurement error in diagnosing high blood pressure and its relationship
with caracteristic variables of the patients
Congrés o simposi: International Conference on Applied Statistics
Lloc: Preddvor. Eslovènia
Data: 7-9 de setembre de 1998
Autor: BATISTA-FOGUET, Joan; M.; CORNELLA, Alfons; GIMBERT, Xavier
Títol: Open Information Methodology vs Case Study. An empirical application
Congrés o simposi: IV CEMS Academic Conference. Management in the Economic and
Monetary Union
Lloc: ESADE
Data: del 24 de febrer a l’1 de març de 1999
Autor: BATISTA-FOGUET, Joan M.; MENDOZA, R.
Títol: WHO cross-national survey (1986/1998): A new proposal for studying the evolution
of life styles among Spanish schoolchildren
Congrés o simposi: WHO-HBSC Annual conference
Lloc: National Institute of Public Health. City Center. City Center. Stockholm, Suècia
Data: 5-8 de maig de 1999
Autors: GALLUCCI, Carlo; LARREY, M. Jesús; TEJERINA, Lluís; VALLCORBA, Núria;
VISAUTA, Bienvenido
Títol: Qué criterios valora un paciente cuando acude a un periodoncista de práctica exclusiva:
comparación con los criterios que valora un paciente al ir a un generalista
Congrés o simposi: VII Curso de Metodología de Investigación en Periodoncia
Lloc: Universidad de Oviedo
Data: 2 de març de 1998
454
Autor: GIMBERT, Xavier; BATISTA-FOGUET, Joan M.; CORNELLA, Alfons
Títol: Structured Case Studies vs. Open Information Methodology (OIM): An Empirical Study
Congrés o simposi: IV CEMS Academic Conference
Lloc: ESADE
Data: 25 de març de 1998
Autor: GÜELL, Antoni M.
Títol: Liderazgo y capital intelectual
Congrés o simposi: Congreso Nacional de Conindustria: “Nuevas tendencias en el desarrollo
del capital humano”
Lloc: Caracas, Veneçuela
Data: 7 de juliol de 1999
Autor: HERAS, Miguel Ángel
Títol: Organizaciones orientadas al cliente: más allá de la satisfacción
Congrés o simposi: IX Congrés d’Empreses de Qualitat
Lloc: Hotel Arts. Barcelona
Data: 10 de setembre de 1998
Autor: HERAS, Miguel Ángel
Títol: “Performance Measurement System for Total Quality Management: Analysis of Winners
of the Catalan Quality Award”
Congrés o simposi: IV CEMS Academic Conference
Lloc: ESADE
Data: 24 de març de 1999.
Autor: LOZANO, Josep M.
Titol: Els reptes de l’ètica empresarial
Congrés o simposi: IX Congrés d’Empreses de Qualitat
Lloc: Barcelona
Data: 9 i 10 de setembre de 1998
Autor: LOZANO, Josep M.
Títol: Education in Professional Ethics
Congrés o simposi: Third Annual Meeting. European Ethics Network
Lloc: Barcelona
Data: 14 i 15 de setembre de 1998
Autor: LOZANO, Josep M.
Títol: Plenary EBNSC Event
Congrés o simposi: European Business Network for Social Cohesion
Lloc: Brussel·les
Data: 27 i 28 d’octubre de 1998
Autor: LOZANO, Josep M.
Títol: El per què de l’acció de l’empresa
Congrés o simposi: Jornada “L’acció social de l’empresa” (Societat d’Estudis Econòmics)
Lloc: Barcelona
Data: 2 de desembre de 1998
455
Autor: LOZANO, Josep M.
Títol: Sistema educativo y sistema económico
Congrés o simposi: VII Conferencia EBEN España
Lloc: Saragossa
Data: 6 i 7 de maig de 1999
Autor: MIRALLES, Francesc
Títol: Economic Series Analysis through Independent Components
Congrés o simposi: 1er Congrés Català d’Intel·ligència Artificial
Lloc: Tarragona
Data: octubre de 1998
Autor: MIRALLES, Francesc
Títol: PLUS FRESC. La tienda virtual como instrumento de relación con los clientes
Congrés o simposi:CommerceNet Global Summit 98
Lloc: Madrid
Data: novembre de 1998
Autor: MIRALLES, Francesc
Títol: Internet i els sistemes d’informació
Congrés o simposi:Primera Trobada d’Investigadors en Internet de Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: març de 1999
Autor: MIRALLES, Francesc
Títol: Using Neural Networks to Forecast Ratings
Congrés o simposi: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and
Monetary Union
Lloc: Barcelona
Data: març de 1999
Autor: MIRALLES, Francesc
Títol: Electronic Promotions and Data Mining Analysis to Increase Loyal Customers Basket
Share
Congrés o simposi: IV CEMS Academic Conference, Management in the Economic and
Monetary Union
Lloc: Barcelona
Data: març de 1999
Autor: MIRALLES, Francesc
Títol: A Data Mining Approach to Redesigning the Sales promotion Process in Retailing
Congrés o simposi: 5th International Conference of the Decision Sciences Institute
Lloc: Atenes, Grècia
Data: juliol de 1999
Autor: MIRALLES, Francesc
Títol: BPR based on data mining tools: Redesigning the Sales promotion Process in Retailing
Congrés o simposi: Americans Conference on Information Systems
Lloc: Milwaukee, WI
Data: agost de 1999
456
Autor: PUGÈS, Lluís M.
Títol: Global challenges & trends for future business education
Congrés o simposi: PIM (Programme of International Management) 25th Annual Meeting.
Lloc: Ecoles des Hautes Etudes Commerciales (HEC). Jouy-en-Josas (París)
Data: 12-14 de novembre de 1998
Autor: PUGÈS, Lluís M.
Títol: The society of the future: The role of business schools
Congrés o simposi: IV CEMS Academic Conference. Management in the Economic and
Monetary Union (EMU)
Lloc: ESADE
Data: 24-26 de març de 1999
Autor: PUGÈS, Lluís M. (conjuntament amb DEPEYRE, Dominique)
Títol: Les réseaux internationaux
Congrés o simposi: Congrés 1999 de la Conférence des Grandes Ecoles. Le Défi de
l'International pour les Grandes Ecoles
Lloc: Le Nouveau Siècle. Lille. França
Data: 6 i 7 de maig de 1999
Autor: SIERRA, Vicenta; SUREDA, Joan; VALLS, Josep-F.
Títol: El ocio y la percepción por parte de los españoles. Encuesta ESADE, 1999
Congrés o simposi: VIII Simposio Internacional de Turismo
Lloc: Barcelona
Data: 10 i 11 de febrer de 1999
Autor: SIERRA, Vicenta; SUREDA, Joan; VALLS, Josep-Francesc
Títol: Los ociotipos de los españoles. Análisis de las características de los nuevos
consumidores de ocio y turismo
Congrés o simposi: X Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing
Lloc: Santander
Data: 24 i 25 de setembre de 1998
Autor: TRAVÉ-MASSUYÉS, Louise; AGELL, Núria; SÁNCHEZ, Mónica; PRATS,
Francesc; PASTOR, Josette
Títol: A Qualitative Agent Approach For Assesing Dynamic Process Human Supervision
Congrés o simposi: I Congrés Català d’Intel·ligència Artificial
Lloc: Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
Data: 21-23 d’octubre 1998
Autor: TRAVÉ-MASSUYÉS, Louise; AGELL, Núria; SÁNCHEZ, Mónica; PRATS,
Francesc; PASTOR, Josette
Títol: Qualitative Agents For Assesing Human Reasoning Supervision
Congrés o simposi: QR’99 (The Thirteenth International Workshop on Qualitative Reasoning)
Lloc: Loch Awe, Escòcia
Data: 6-9 de juny 1999
Autor: VALLS, Josep-Francesc
Títol: Innovar en turismo y ocio: públicos cambiantes, nuevas satisfacciones, nuevos
productos, nuevos métodos de gestión de las empresas
Congrés o simposi: VIII Simposi Internacional de Turisme
Lloc: ESADE
Data: 10 i 11 de febrer de 1999
457
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
Participant(s): AGELL, Núria; ROVIRA, Xari; ANSOTEGUI, Carmen; SAYERAS, Josep
Congrés o grup de treball: Jornadas de Trabajo sobre Metodologías Cualitativas Aplicadas a
los Sistemas Socioeconómicos
Lloc: Universidad de Sevilla
Data: 3-4 de desembre de 1998
Participant(s): BATISTA-FOGUET, Joan Manuel (organitzador de les Jornades i “chairman")
Congrés o grup de treball: Jornades sobre Generació d'Informació Estadística: Qualitat i
Limitacions. Xarxa Temàtica sobre Enquestes i Qualitat de la informació Estadística
Lloc: Palau de les Heures. Universitat de Barcelona
Data: 30-1 de desembre de 1998
Participant(s): BONET, Eduard
Congrés o grup de treball: Logic, Rhetoric and Dialectic of Concepts
Lloc: Château de Bonas, Castéra-Verduzan, França
Data: 24-31 de juliol de 1998
Participant(s): BONET, Eduard
Congrés o grup de treball: Order and Chaos in Austrian thought
Lloc: Copenhagen Business School, Suècia
Data: 2, 3 i 4 de novembre de 1998
Participant(s): BONET, Eduard
Congrés o grup de treball: Grup de Treball EUDOKMA
Lloc: Copenhagen Business School, Suècia
Data: 12-13 d'abril de 1999
Participant(s): BONET, Eduard
Congrés o grup de treball: Grup de Treball EUDOKMA
Lloc: Henley Management College
Data: 21-22 de maig de 1999
Participant(s): BONET, Eduard; ROVIRA, Xari
Congrés o grup de treball: EDAMBA Annual Meeting and General Assembly
Lloc: Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen
Data: 26- 29 d'agost de 1998
Participant(s): BONET, Eduard; ROVIRA, Xari
Congrés o grup de treball: EDAMBA Supervisors Workshop
Lloc: Università L. Bocconi, Itàlia
Data: 25 i 26 de febrer de 1999
Participant(s): BONET, Eduard; FOLGUERA, Conxita; TRULLEN, Jordi; SAUQUET, Alfons
Congrés o grup de treball: SMES Training project. Small business training and
competitiveness: building case studies in different european cultural contexts
Lloc: Wirtschaftsuniversität Wien, Àustria
Data: 30 d'abril i 1 de maig de 1999
458
Participant(s): BONET, Eduard; FOLGUERA, Conxita; TRULLEN, Jordi; SAUQUET, Alfons
Congrés o grup de treball: SMES Training project. Small business training and
competitiveness: building case studies in different european cultural contexts
Lloc: Viena; ESADE
Data: 30 d'abril, 5 i 6 de juliol de 1999
Participant(s): ECHEBARRIA, Koldo
Congrés o grup de treball: Directivos y modernización de la Administración
Lloc: Màster en Gestió Pública Local. CEMCI (Granada)
Data: 4 de febrer de 1999
Participant(s): ECHEBARRIA, Koldo
Congrés o grup de treball: Introducción a la gestión estratégica
Lloc: Curs sobre Direcció Estratègica d'Universitats. Universitat Politècnica de Catalunya
(Barcelona)
Data: 9 de novembre de 1999
Participant(s): FARRERES, Ignasi, conseller de la Generaltat de Catalunya; directius del
Departament de Treball i professors d'ESADE
Congrés o grup de treball: Grup sobre l'economia social de mercat
Lloc: Barcelona
Data: octubre - desembre 1998
Participant(s): HERAS, Miguel Ángel. Coordinador Taller sobre “Análisis y Valoración de
las Experiencias en la Mejora de la Calidad de los Servicios Públicos”
Congrés o grup de treball: Tercera Trobada Anual de l'Institut de Direcció i Gestió Pública
d'ESADE
Lloc: ESADE
Data: 29 de gener de 1999
Participant(s): LOZANO, Josep M.
Congrés o grup de treball: El malestar en la societat del benestar
Lloc: Fundació Joan Maragall
Data: 27 de febrer de 1999
Participant(s): MENDOZA, Xavier
Congrés o grup de treball: Steering Committee de Sector Públic de l'European Foundation
for Management Development (EFMD)
Lloc: Reunions a Brussel·les i Trieste
Data: 20 d'octubre de 1998 i 24 d'abril de 1999
Participant(s): MENDOZA, Xavier
Congrés o grup de treball: Membre del comitè organitzador del IV International Summer
Seminar on The European Welfare State in Transition
Lloc: Reunions a Milà i Barcelona
Data: 19 de desembre 1998 i 16 d'abril de 1999
Participant(s): MENDOZA, Xavier
Congrés o grup de treball: Tercera Trobada Anual de l'Institut de Direcció i Gestió Pública
d'ESADE
Lloc: ESADE. Barcelona
Data: 29 de gener de 1999
459
Participant(s): MENDOZA, Xavier
Congrés o grup de treball: Reviewer i chairman de la sessió sobre International Management a
la IV CEMS Academic Conference: Management in the Economic and Monetary Union (EMU)
Lloc: ESADE. Barcelona
Data: 24-26 de març de 1999
Participant(s): MENDOZA, Xavier
Congrés o grup de treball: Chairman de la sessió sobre Quasi-markets al IV International
Summer Seminar on The European Welfare State in Transition
Lloc: Hotel Golden Tulip. Epe, Holanda
Data: 27 de juny al 2 de juliol de 1999
Participant(s): Professors d'ESADE i directius d'empresa
Congrés o grup de treball: Grup de reflexió sobre el capital intel·lectual a ESADE
Lloc: ESADE
Data: octubre - desembre 1998
Participant: PUGÈS, Lluís M.
Congrés o grup de treball: EFMD Deans and Directors Steering Committee Meeting
Lloc: EFMD, Brussel·les
Data: 15 de setembre de 1998
Participant: PUGÈS, Lluís M.
Congrés o grup de treball: Conference Board. The 1998 Conference on Strategic Procurement
Lloc: ESADE, Barcelona
Data: 22-23 d'octubre de 1998
Participant: PUGÈS, Lluís M.
Congrés o grup de treball: CEMS (Community of European
Schools):Executive Board Meetings
Lloc: Wirtschafts-Universität, Wien, Viena, i University of Economics, Praga
Data: 27-28 de novembre de 1998 i 27-28 de maig de 1999
Management
Participant: PUGÈS, Lluís M.
Congrés o grup de treball: CEMS (Community of European Management Schools):General
Assembly
Lloc: Wirtschafts-Universität, Wien, Viena
Data: 28 de novembre de 1998
Participant: PUGÈS, Lluís M.
Congrés o grup de treball: EFMD, EQUIS Steering Committee Meetings
Lloc: EFMD, Brussel·les
Data: 6 d'octubre de 1998; 28 de gener de 1999; 14 d'abril de 1999 i 8 de juny de 1999
Participant(s): SAUQUET, Alfons
Congrés o grup de treball: CEMS Organizational Behavior Interfaculty Group Meeting
Lloc: HEC, París
Data: 17 i 18 de juny de 1999
Participant(s): SAUQUET, Alfons
Congrés o grup de treball: Chair de la divisió de Managerial Learning dintre de la IV CEMS
Academic Conference
Lloc: ESADE
Data: 23, 24 i 25 de març de 1999
460
PROJECTES DE RECERCA
Projectes de Recerca: Política Monetaria y Política fiscal en la Unión Económica y
Monetaria
Investigadores principales: ANDRÉS, Javier; BALLABRIGA, Fernando; VALLÉS, Javier
Entitat(s) finançadora(es): Servei d’Estudis del Banc d’Espanya
Projectes de Recerca: Variabilidad Macroeconómica en la Unión Económica y Monetaria
Investigador principal: BALLABRIGA, Fernando
Altres investigadors: CASTILLO, Sonsoles
Entitat(s) finançadora(es): Servei d’Estudis del BBV
Projectes de Recerca:Performance Measurement System for Total Quality Management
Investigador principal: HERAS, Miguel Ángel. Director del Projecte.
Altres investigadors: TORNABELL, Robert; SOLER, Ceferí; Investigadores: BOU, Elena;
FEIXA, Amelia; GRAU, Sergi
Entitat(s) finançadora(es): European Commission, Directorate General XIII.
Entitat(s) col.laboradora(es): Instituciones: Cranfield University, Universitat Jaume I (UJI);
Empresas: Gres de Nules-Keraben, Business Integration Technologies Limited y Wendel
Projectes de Recerca: Demanda de los servicios dentales en España
Investigador principal: GALLUCCI, Carlo
Entitat(s) finançadora(es): Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de
España
Projectes de Recerca: Development of a management curriculum for the information society
(MACIS)
Investigador principal: GALLUCCI, Carlo
Entitat(s) finançadora(es): Unió Europea
Projectes de Recerca: Els residus especials. L’incineradora de Constantí (Tarragona) i el seu
impacte sobre el medi ambient, la petroquímica de Tarragona i la indústria catalana
Investigador principal: GÜELL, Antoni M. i TORNABELL, Robert
Entitat(s) finançadora(es): Junta de Residus. Departament del Medi Ambient. Generalitat de
Catalunya
Entitat(s) col.laboradora(es): ESADE
Projectes de Recerca: WHO Cross-national and longitudinal collaborative study: Healthrelated behaviour in European school children (1986, 1990, 1994, 1998, 2002).
Investigador principal: MENDOZA, R.
Altres investigadors: BATISTA-FOGUET, Joan M.
Entitat(s) finançadora(es): ESADE i Universidad de Huelva
Entitat(s) col.laboradora(es): World Health Organization
Projectes de Recerca: Mejora y alineación estratégica del proceso de promociones a través
de técnicas de Data Mining
Investigador principal: MIRALLES, Francesc
Entitat(s) finançadora(es): ESADE
461
Projectes de Recerca: L’Estat del Benestar i el Sistema Educatiu
Investigador principal: RECIO, Eugenio M. i CULLELL, Josep M.
Altres Investigadors: BONET, Eduard; PUGÈS, Lluís M.; TORNABELL, Robert
Entitat(s) finançadora(es): Presidència de la Generalitat de Catalunya
Projectes de Recerca: International Methodological Research of Public Opinion: Theoretical
dimensions and measurement models of attitudes towards minorities (1995/¼).
Investigador principal: SARIS, W. E.
Altres investigadors: BATISTA-FOGUET, Joan M.; COENDERS, Germà
Entitat(s) finançadora(es): ESADE i Universitat de Girona
Projectes de Recerca: SMES Training project. Small business training and competitiveness:
building case studies in different european cultural contexts
Investigador principal: SAUQUET, Alfons
Altres investigadors: APARICIO, Mireia; BONET, Eduard; CASABURI, Ivana;
FOLGUERA, Conxita; NOGUERA, Joan; SERRANO, Ignacio; TRULLEN, Jordi
Entitat(s) finançadora(es): EUROPEAN UNION-DGXII. TARGETED AND SOCIOECONOMIC RESEARCH (TSER)
Entitat(s) col.laboradora(es): Norwegian School of Economics and Business Administration,
Bergen; Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano; Wirtschaftsuniversität Wien
Projectes de Recerca: Tecnologia Informàtica en Ciències del Comportament
Investigador principal: QUERA, Vicenç
Altres investigadors: HERRANDO, Salvador; SALAFRANCA, Lluís; SALVADOR,
Francesc; SIERRA, Vicenta; SOLANAS, Antoni
Entitat(s) finançadora(es): Generalitat de Catalunya. Direcció General de Recerca
Projectes de Recerca: Projecte Cranfield d’Investigació Estratègica de RRHH
Investigador principal: SOLER, Ceferí
Altres investigadors: MACH, Mercè i APARICIO, Mireia
Entitat(s) finançadora(es): ESADE
Projectes de Recerca: L’Estat del Benestar: Anàlisi comparativa de l’educació
Investigador principal: RECIO, Eugenio
Altres investigadors: PUGÈS, Lluís M.; BONET, Eduard; TORNABELL, Robert;
CASABURI, Ivana
Entitat(s) finançadora(es): Generalitat de Catalunya
Projectes de Recerca: Executive summary: the petrochemical industry in Tarragona
Investigador principal: TORNABELL, Robert
Altres investigadors: GÜELL, Antoni M.
Entitat(s) finançadora(es): Junta de Residus (Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya)
Projectes de Recerca: Autodiagnóstico de “Excelencia Empresarial”
Investigador principal: FREIJE, Antonio (Coordinador)
Altres investigadors: AYERBE, Miguel; ECHEVARRIA, Jose M.; RODRIGUEZ, José M.;
SOLER, Ceferí; VISAUTA, Bienvenido
Entitat(s) col.laboradora(es): DEUSTO, ESADE, ESTE, ICADE
462
Projectes de recerca: Integrating Tourism into Sustainable Management of Coastal Areas in
Europe (COASTER)
Investigador principal: VALLS, Josep-Francesc; SARDÀ, Rafael; FLUVIÀ, Modest
Altres investigadors: MARTINEZ, Olga Yolanda; DIAZ, Angel; BUSTAMANTE, Javier;
SERRA, Joan; SARGATAL, Jordi; PENAS, Jordi; PORTA, Fanny ; FERNANDEZ, Raquel;
BELLO, Emma
Esntitat(s) finançadora(s): Fondos FEDER
Entitat(s) col·laboradora(es): Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Blanes;
Universitat de Girona
Projectes de recerca: Pla d’Implementació Turística Baix Llobregat
Investigador principal: VALLS, Josep-Francesc
Altres investigadors: PUIG, Pere; SIMON, Santiago; GALLUCI, Carlo; SUREDA, Joan
Entitat(s) finançadora(s): Consell Comarcal Baix Llobregat
Projectes de recerca: Filons d’ocupació: àmbit turístic
Investigador principal: VALLS, Josep Francesc
Esntitats(s) finançadora(s): Departament de Treball – Generalitat de Catalunya
Entitat(s) col·laboradora (es): CIREM
Projectes de recerca: 20 años de municipio y turismo
Investigador principal: VALLS, Josep-Francesc; TUÑÓN, Francisco Javier
Esntitats(s) finançadora(s): FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)
463
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
1. LLIBRES
Autor(s): BALLABRIGA, Fernando; ALVAREZ, Luis; JAREÑO, Javier
Títol: Un modelo macroeconómico BVAR para la economía española: metodología y
resultados
Referència editorial: Servicio de Estudios del Banco de España. Estudios Económicos
(serie azul), núm. 64, 1998
Autor(s): BATISTA-FOGUET, Joan M.; COENDERS, Germà
Títol: Modelos de ecuaciones estructurales. El Análisis Factorial Confirmatorio para la
optimización del cuestionario. En J. Renom (Ed) "Tratamiento informatizado de datos"
Referència editorial: Masson, SA, 1998
Autor(s): BATISTA-FOGUET, Joan M.; SUREDA, Joan
Títol: Análisis Factorial de Correspondencias. En J. Renom (Ed) "Tratamiento
informatizado de datos"
Referència editorial: Masson, SA, 1998
Autor(s): BONET, Eduard
Títol: Col·lecció Debats: Responsabilitat i Canvi
Referència editorial: Fundació Catalana per a la Recerca, 1998
Autor: GÜELL, Antonio M. (coordinador)
Títol: El dilema de Europa. Entre la Unión Monetaria y la construcción social
Referència editorial: Ediciones del Bronce, 1998. Barcelona
Autor(s): LONGO, Francisco
Títol: Sistema político y participación ciudadana en el Gobierno Local español
Referència editorial: Estudio sobre los Gobiernos Locales. CEMCI, Granada, 1999, pàg.
59 a 75
Autor(s): LONGO, Francisco
Títol: Modelos organizativos postburocráticos en los procesos de modernización del Estado
Referència editorial: Temas para el Debate núm. 54, 1999, pág. 43 a 46
Autor: LOZANO, Josep M.
Títol: Els reptes de l’ètica empresarial
Referència editorial: IX Congrés d’empreses de qualitat (1998): Documents de gestió,
innovació, formació. Fòrum empreses de qualitat, pàg. 211-213
Autor(s): LOZANO, Josep M.
Títol: From Teaching to Learning of Business Ethics in Barcelona
Referència editorial: Zsonai, L.(1998): The European Difference. Business Ethics in the
Community of European Management Schools. Dordrecht: Kluwer, pàg. 47-57
Autor(s): LOZANO, Josep M.
Títol: Introducción. ¿Uno de los nuestros?
Referència editorial: El libro del Eclesiastés. Barcelona. Booket, 1998, pàg. 11-29
464
Autor(s): LOZANO, Josep M.
Títol: Etica y empresa. ¿Necesitamos un nuevo tipo de empresa cuando estamos ante una
nueva forma de capitalismo?
Referència editorial: AAVV: Legitimación social de la empresa. Barcelona: Gestió 2000,
pàg. 39-49
Autor(s): LOZANO, Josep M.
Títol: L’acció social i el futur de l’empresa
Referència editorial: AAVV (1999: L’acció social de l’empresa. Barcelona: Gestió 2000,
pàg. 39-49
Autor(s): MIRALLES, Francesc
Títol: Modelo de factores independientes basado en análisis neuronal aplicado al APT
Referència editorial: Papers ESADE núm. 160, octubre de 1998
Autor(s): MIRALLES, Francesc
Títol: Sistemes d’Informació: Nous reptes a les organitzacions
Referència editorial: Ed. Proa-Columna, 1998. Barcelona
Autor(s): OBESO, Carlos
Títol: La Europa social: políticas e instrumentos para la generación de empleo
Referència editorial: El dilema de Europa. Ediciones del Bronce, 1998
Autor(s): SAUQUET, Alfons; JACOBS, Gabriele
Títol: Can We Learn from Herodotus
Referència editorial: Journal of Managerial Psychology, Vol. 13, Number
Autor(s): SIERRA, Vicenta; SUREDA, Joan, VALLS, Josep-Francesc
Títol: Los ociotipos de los españoles. Análisis de las características de los nuevos
consumidores de ocio y turismo
Referència editorial: X Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing. Ed. ESIC
Editorial, 1998. Madrid
Autor(s): TORNABELL, Robert; FAINÉ, Isidre
Títol: El Euro, la banca y las empresas
Referència editorial: Ed. Temas de Hoy, 1998. Madrid
Autor(s): TORNABELL, Robert; LOZANO, Josep M.
Títol: Ética y empresa
Referència editorial: Ediciones PMP (Professional Management Publications)
Autor(s): VALLS, Josep-Francesc
Títol: Gestió d’empreses de turisme i lleure. L’art de provocar satisfacció
Referència editorial: Proa-Columna-ESADE, juny de 1999
Autor(s): VISAUTA, Bienvenido
Títol: Análisis Estadístico con SPSS para Windows. Estadística multivariante
Referència editorial: Ed. McGraw-HILL. Madrid, 1998
465
2. ARTICLES EN REVISTES O MONOGRAFIES
Autor(s): BALLABRIGA, Fernando; ALVAREZ Luis J.; JAREÑO, Javier
Títol: A BVAR Forecasting Model for the Spanish Economy
Referència: Monetary Policy and Inflations in Spain. Macmillan Press, 1998
Autor(s): BALLABRIGA, Fernando; CASTILLO, Sonsoles
Títol: BBV-ARIES: a Forecasting Model for the Economic and Monetary Union (EMU)
Referència: SITUACION Quarterly, núm. 3, BBV, novembre 1998, pàg. 19-88
Autor(s): BONET, Eduard
Títol: Per a una universitat formativa, crítica i creativa
Referència: Universitat Ramon Llull
Autor(s): COENDERS, Germà; SARIS, W.E; BATISTA-FOGUET,
ANDREIKOVA,A.
Títol: Stability of Three-Wave Simplex estimates of Reliability
Referència: Structural Equation Models, vol. 6 (2), 1999, pàg. 135-157
Joan
M.;
Autor(s): ECHEBARRIA, Koldo
Títol: La empresa en el contexto de la democratización de la sociedad. La legitimación
social de la empresa
Referència: Círculo de Empresarios Vascos, Bilbao, 1998, pàg. 47 a 61
Autor(s): ECHEBARRIA, Koldo
Títol: La gestión de la transversalidad
Referència: Revista CIFA, setembre 1998, núm. 9, pàg. 5-11
Autor(s): GALLUCCI, Carlo
Títol: El mercado
Referència: Guía de Planificación Estratégica. Suplement Cinco Días
Autor(s): GALLUCCI, Carlo
Títol: Nuestro euro de cada día
Referència: Noticia SEPA, Butlletí de la Sociedad Española de Periodoncia, núm. 22,
desembre 1998
Autor(s): GALLUCCI, Carlo
Títol: La asistencia odontológica desde una perspectiva empresarial
Referència: Dental Economics, vol. 4, núm. 6, novembre-desembre 1998
Autor(s): GALLUCCI, Carlo
Títol: La implementación del concepto de marketing: un estudio exploratorio en empresas
españolas
Referència: Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. Asociación
Europea de Dirección y Economía de la Empresa.
Autor(s): GIMBERT, Xavier; BATISTA-FOGUET, Joan M.; CORNELLA, Alfons
Títol: Structured Case Studies vs. Open Infornation Methodology (OIM): An Empirical
Study
Referència: IV CEMS Academic Conference; 1999; Barcelona
466
Autor(s): GIMBERT, Xavier
Títol: La necesidad de poseer unos esquemas mentales claros
Referència: Revista ESADE Associació, setembre-octubre 1999, pàg. 56 i 57
Autor(s): GIMBERT, Xavier
Títol: La gestión estratégica
Referència: Primer fascicle de la col·lecció “Cómo elaborar un plan estratégico en la
empresa”. “Cinco Días”. 7 de juny de 1999, pàg. 7 a 36
Autor(s): GIMBERT, Xavier
Títol: El entorno sectorial y la cadena del valor
Referència: Fascícle 10 de la col.lecció “Cómo elaborar un plan estratégico en la empresa”.
“Cinco Días”. 18 de juny de 1999, Pàg. 245 a 280
Autor(s): GÜELL, Antoni M.
Títol: Entre el capital intel.lectual i la societat del coneixement
Referència: ESADE Associació, núm. 83, 1999, Pàg. 50-56
Autor(s): HERAS, Miguel Ángel
Títol: Desarrollo e Implantación de un Sistema de Indicadores asociado a la Calidad Total
Referència: Revista Excelencia del Club Gestión Calidad, núm. 24, juliol, Pàg. 20 a 23
Autor(s): LOZANO, Josep M.
Títol: Rentabilidad de la ética para la empresa
Referència: Barcelona. Management Review, núm. 9, setembre-desembre, 1998
Autor(s): MARTINEZ-RIBES, Lluís
Títol: El marketing del deporte en el próximo futuro
Referència: La Mañana, 20 de desembre de 1999
Autor(s): MARTINEZ-RIBES, Lluís
Títol: ¿Y si hubiera que cambiar el chip?. Algunas tendencias en la gestión de las empresas
distribuidoras a punto de iniciarse el nuevo siglo.
Referència: Revista Código 84 (AECOC), núm. 79, gener-febrer, 1999
Autor(s): MARTINEZ-RIBES, Lluís
Títol: Cómo elaborar un plan estratégico en la empresa
Referència: Cuadernos Cinco Días, juny 1999
Autor(s): MENDOZA, R.; BATISTA-FOGUET, Joan M.
Títol: El consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en los adolescentes escolarizados
españoles
Referència: Gaceta Sanitaria. vol.12, 1998, pàg. 263-271
Autor(s): MIRALLES, Francesc; GARÍ, Antonio
Títol: Cas d’empresa. Plus Fresc
Referència: Barcelona Management Review, juliol 99
Autor(s): MIRALLES, Francesc
Títol: Las capacidades en Tecnologías de la información
Referència: Cinco Días. Quadern de la col·lecció “Cómo elaborar un Plan Estratégico en la
empresa”. Juny, 1999
467
Autor(s): PEIRÓ, Manel; PLANELLAS, Marcel
Títol: Cas d’Empresa: Santa & Cole, Ediciones de Diseño
Referència: Barcelona Management Review, núm. 9, setembre-desembre 1998
Autor(s): RECIO, Eugenio M.
Títol: El Entorno Económico
Referència: Cuadernos “Cinco Días”, Quadern 2 de la Col·lecció “Cómo elaborar un Plan
Estratégico en la Empresa”. Juny 1999
Autor(s): SIMON, Santiago
Títol: Fusions i adquisicions a Catalunya espai (1986-1996)
Referència: Revista d’Indústria, Comerç i Turisme (Generalitat de Catalunya), núm. 11,
juliol-agost 1999, pàg. 1 a 18.
Autor(s): SIMON, Santiago
Títol: Fusiones, adqusiciones y otras formas de alianzas estratégicas
Referència: Cómo elaborar un plan estratégico en la empresa. Cinco Días, capitol 13, 1999,
pàg. 329-356.
Autor(s): SIMON, Santiago
Títol: ¿Por qué fracasan las fusiones y adquisiciones? ¿Los ejecutivos son víctimas o
verdugos?
Referència: Harvard-Deusto (Finanzas y Contabilidad). Març-abril 1999
Autor(s): SIMON, Santiago; TORNABELL, Robert
Títol: Argentaria Privatization
Referència: Le privatizzazioni bancarie. Aspetti di processo ed impatto sulle strategie e
sulle strutture nelle esperienze europee. Università Bocconi. 1999, pàg. 131-152
Autor(s): SOLER, Ceferí
Títol: Capital intelectual y la creación de valor: el conocimiento en las personas
Referència: Cuadernos “Cinco Días”
Autor(s): TORNABELL, Robert
Títol: La empresa ante el euro
Referència: “Cómo elaborar un plan estratégico en la empresa”. Cuadernos “Cinco Días”,
número 5. 1999
Autor(s): TORNABELL, Robert
Títol: Privatizaciones en la banca: caso Argentaria
Referència: Universitá Commerciale Luigi Bocconi. Milà (Itàlia)
Autor(s): TORNABELL, Robert
Títol: Fusiones bancarias
Referència: Barcelona Management Review (Revista Winterthur). 1999
Autor(s): VALLS, Josep-Francesc
Títol: Nuevos escenarios para las industrias del ocio y el turismo
Referència: Estudis de Gestió Turística, separata EDITUR, febrer 1999
468
SERVEIS
BIBLIOTECA
Nom: Biblioteca ESADE
Especialitats temàtiques: Economia, Direcció d’Empreses, Ciències Socials i Dret
Capacitat sala de lectura: 200 seients
Nombre de volums: 58.000
Responsable: Buxó, Francisca
Horaris: de 8 h a 14 h (de dilluns a divendres), de 9.30 h a 20 h (dissabtes) i de 10 h a 14 h i de
16 h a 20 h (diumenges). Durant el curs acadèmic.
Observacions: Biblioteca dipositària dels fons documental de la Unió Europea, OCDE, OIT,
Banc Mundial.
DOCUMENTACIÓ EUROPEA
Nom: Centre de Documentació Europea (CDE)
Responsable: Llagostera, Valentí
Especialitats temàtiques: Unió Europea
Horari: de 9 h a 14 h (de dilluns a divendres)
Observacions: El CDE és dispositari de les publicacions oficials de les institucions
comunitàries. L’accés al centre és públic i es poden fer fotocòpies de la documentació. No hi ha
servei de préstec
INFORMACIÓ EMPRESARIAL
Nom: Centre d’Informació Empresarial (CIE)
Responsable: Català, Cristina
Observacions: Centre de recursos d’informació que ofereix un servei de recerca, localització i
obtenció d’informació empresarial, d’àmbit nacional i internacional. El principal instrument per
aconsseguir-ho és la web Guíame! (http://www.guiame.net), que s’ha convertit en un servei
d’informació empresarial virtual, obert als professors, estudiants i a les empreses en general.
INFORMÀTICA
Nom: Centre de Processament de Dades (CPD)
Sales d’ordinador: 9 aules
Nombre i tipus: 173 ordinadors, la majoria Pentiums a 350 MHz, més impressores. Tots ells
connectats a la xarxa informàtica general, amb accés a Internet.
Responsable: Añaños, Mauri
Horaris: de 8 h a 14 h. Accés reservat als alumnes
Observacions: A més, sala de treball contígua a la Biblioteca i sala d’estudi de l’edifici 3
connectades a la xarxa informàtica general.
469
SERVEI LINGÜÍSTIC
Nom: Servei Lingüístic
Responsables: Mathews, Patricia (anglès); Rigo, Antònia (català)
Observacions: el Servei Lingüístic té la missió de donar suport a la comunitat universitària
d’ESADE en tots els aspectes relacionats amb les llengües de treball habituals de la institució
(català, castellà i anglès, bàsicament) per mitjà d’una oferta de serveis adaptada a les seves
necessitats, amb l’objectiu d’augmentar la qualitat de les comunicacions, tant internes com
externes.
BORSA DE TREBALL
Nom: Borsa de Treball
Lloc: 3ª planta de l’edifici 2 d’ESADE
Responsable: Armadans, Àngels
Horari: de 9.30 h a 13.30 h i de 15.30 h a 19 h (de dilluns a dijous, divendres fins a les 18 h)
Observacions: la Borsa de Treball és la responsable de la relació permanent amb les empreses,
amb l’objectiu d’ajudar els alumnes i antics alumnes a incorporar-se al mercat de treball. És
requisit indispensable per accedir a la Borsa de Treball ser alumne o antic alumne d’algun
programa d’ESADE.
SERVEI DE LLIBRERIA
Nom: ABAC
Lloc: planta 0 de l’edifici 3 d’ESADE
Horaris: de 10 h a 20 h
Artícles: llibres i material de paperia
Descomptes: 15% per als socis d’ABACUS
SERVEI DE BANCA
Nom: Caja Madrid - Banca Jover
Lloc: planta 0 de l’edifici 3 d’ESADE
Horaris: de 9 a 13 h i de 15 h a 18 h
Telèfon: 93 205 68 05
Fax: 93 205 68 09
E-mail: bancajo[email protected]
Observacions: és una agència bancària totalment operativa per a qualsevol tipus de servei
bancari.
SERVEI DE VIATGES
Nom: Viatges “El Corte Inglés”
Lloc: planta baixa de l’edifici 2 d’ESADE
Horaris: de 10 h a 18.30 h
Telèfon: 93 280 19 46 - 93 280 61 62
Fax: 93 495 20 76
E-mail: [email protected]
470
MENJADORS UNIVERSITARIS
Responsable: Aramark
Lloc: edificis 1, 2 i 3 d’ESADE
Horaris: de 8.30 h a 21 h (cafeteries) i de 13 h a 15.30 h (menjador)
Telèfon: 93 205 57 15
SERVEI D'INFORMACIÓ
Responsable: Luengo, Valentina
Horari d’atenció al públic: de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h (de dilluns a divendres)
Telèfon directe: 93 280 29 95
Telèfon central: 93 280 61 62
Fax: 93 495 20 77
E-mail: [email protected]
Informació i Admissions és responsable de facilitar informació i assessorament sobre els
diferents programes que ofereix ESADE. Està a disposició d’aquelles persones que vulguin fer
qualsevol consulta sobre el contingut dels programes, el procés d’admissió, els sistemes de
finançament, etc. Amb aquesta finalitat organitza diferents activitats: sessions informatives,
visites guiades, entrevistes personals, trobades amb antics alumnes.
ASSOCIACIONS D’ALUMNES
Š Coordinadora dels Alumnes de la Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses i
Master in Business Administration
Š AIESEC ESADE. Associació Internacional d’Estudiants de Ciències Econòmiques i
Empresarials
Š Departament d’Activitats Culturals (DAC)
Š Empresa Joventut (júnior empresa)
Š Empresa i Societat
Š Sports ESADE
Š Associació d’Antics Alumnes d’ESADE
PUBLICACIONS (internes)
(X) Memòria (X ) Revista/es (X) Guia (X) Apunts (X) Llibres (X) Newsletter
Responsable: Secretari general
Títol: Anuari ESADE (inclou Memòria)
Periodicitat : anual
Responsable: Secretari general
Títol: ESADE-Crònica
Periodicitat: trimestral
Responsable: Lozano, Josep M.
Títol: Papers ESADE
Observacions: en aquesta col·lecció es publiquen les ponències, els estudis i els materials de
treball que elaboren els professors d’ESADE, així com els estudis i investigacions d’alumnes.
471
Responsable: Lozano, Josep M.
Títol: Col·lecció ESADE. Estudios de la Empresa
Observacions: la col·lecció consta d’obres que, de vegades, són dels mateixos professors
d’ESADE o bé d’altres autors.
Responsable: Lozano, Josep M.
Títol: Col·lecció ESADE
Observacions: és una col·lecció de llibres de management en català, editat conjuntament per
les editorials Proa i Columna
Responsable: Borsa de Treball
Títol: Llibre de Currículums
Periodicitat: anual
Observacions: aquest llibre conté el currículum dels alumnes que cursen l’últim any de la
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses i Master in Business Administration
(Lic&MBA).
Responsable: Departament de Relacions Acadèmiques Internacionals
Títol: Guide to Exchange Schools Universities
Periodicitat: anual
Responsable: Departament de Relacions Acadèmiques Internacionals
Títol: Guide for Exchange Students
Periodicitat: anual
Responsable: Departament de Relacions Acadèmiques Internacionals
Títol: MBA Part Time Guide to Exchange Schools and Universities
Periodicitat: anual
Responsable: Deganat
Títol: Apunts de les assignatures
Responsable: Departament d’Activitats Culturals - DAC (Associació d’alumnes)
Títol: ReDACció
Periodicitat: quatre números durant el curs acadèmic
Observacions: revista publicada per l’associació d’alumnes responsable de la seva edició.
Responsable: Associació d’Antics Alumnes d’ESADE
Títol: ESADE Associació
Periodicitat: bimestral
472
FACULTAT DE DRET-ESADE
Curs 1998-99
473
474
ACTES PÚBLICS
Tipus d'acte: Jornada
Títol: “El modelo constitucional español en el marco europeo”
Responsable/coordinador: Dr. Miguel Trías Sagnier, degà d’ESADE-Facultat de Dret
Entitat(s) organitzadora(es): ESADE-Facultat de Dret i Associació d’Antics Alumnes
d’ESADE
Lloc: ESADE (edifici 1)
Data: 12 de novembre de 1998
Tipus d'acte: Curs
Títol: “Derecho de las Tecnologías de la Información”
Responsable/coordinador: Dr. Miguel Trías Sagnier, degà d’ESADE-Facultat de Dret
Entitat(s) organitzadora(es): ESADE-Facultat de Dret
Lloc: ESADE (edifici 2)
Data: 15 de febrer-14 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Clausura del curs “Derecho de las Tecnologías de la Información”, en el
transcurs del qual es va presentar el llibre de Xavier Ribas “Aspectos Jurídicos del comercio
electrónico”
Responsable/coordinador: Dr. Miguel Trías Sagnier, degà d’ESADE-Facultat de Dret
Entitat(s) organitzadora(es): ESADE-Facultat de Dret
Lloc: ESADE (edifici 3)
Data: 19 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Curs
Títol: Derecho del Mercado Financiero
Responsable/coordinador: Dr. Miguel Trías Sagnier, degà d’ESADE-Facultat de Dret
Entitat(s) organitzadora(es): ESADE-Facultat de Dret
Lloc: ESADE (edifici 2)
Data: 16 de febrer-20 de maig de 1999
Tipus d'acte: Seminari
Títol: “Derecho de Sociedades y Registro Mercantil III”
Responsable/coordinador: Dr. Miguel Trías Sagnier, degà d’ESADE-Facultat de Dret
Entitat(s) organitzadora(es): Centro de Estudios Registrales de Cataluña i ESADE-Facultat
de Dret
Lloc: ESADE (edifici 1)
Data: 19 d’abril-26 de maig de 1999
Tipus d'acte: 4ª Jornada del Forum de Iniciativa Empresarial sobre “El desarrollo de la
empresa familiar: Estructuras jurídicas y de gestión”
Títol: “El lanzamiento al mercado de valores”
Responsable/coordinador: Dr. Miguel Trías Sagnier, degà d’ESADE Facultat de Dret
Entitat(s) organitzadora(es): Associació d’Antics Alumnes d’ESADE, Cinco Días, Institut
d’Empresa Familiar, PriceWaterhouseCoopers
Lloc: ESADE (edifici 3)
Data: 27 d’octubre de 1999
475
Tipus d'acte: Entrevista radiofònica a COM Ràdio
Títol: Impugnació dels Reials Decrets 113/98, 27/98 i 214/99 sobre retencions locals de lloguer
Responsable/coordinador: Sr. Miró Ayats i Vergés
Entitat(s) organitzadora(es): Els migdies amb Sílvia Coppulo
Lloc: COM Ràdio
Data: 10 de març de 1999
Tipus d'acte: Entrevista radiofònica a COM Ràdio
Títol: “Entrevista sobre l’Estatut del Contribuent”
Responsable/coordinador: Sr. Miró Ayats i Vergés
Entitat(s) organitzadora(es): Els migdies amb Sílvia Coppulo
Lloc: COM Ràdio
Data: 26 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Entrega títol Doctor en Dret
Títol: “Entrega del títol de Doctor en Dret a Mª Carmen Parra Rodríguez, conjuntament amb la
investidura de Doctor Honoris Causa al professor Peter D. Wagner”
Entitat(s) organitzadora(es): Universitat de Barcelona
Lloc: Universitat de Barcelona
Data: 9 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Lectura i Defensa de Tesina de Joaquim Borrell Mestre, (Programa de Doctorat i
Màster en Justícia Constitucional, Tutela Judicial i Drets Fonamentals)
Títol: “Los principios configuradores de la estructura territorial del Poder Judicial”
Responsable/coordinador: Dra. Teresa Freixes Sanjuán
Entitat(s) organitzadora(es): ESADE-Facultat de Dret
Lloc: ESADE (Edifici 2)
Data: 26 de març de 1999
Tipus d'acte: Lectura i Defensa de Tesina de Lorenzo Cotino Hueso, (Programa de Doctorat i
Màster en Justícia Constitucional, Tutela Judicial i Drets Fonamentals)
Títol: “Una posible reinterpretación del diseño constitucional del sistema educativo en razón de
la naturaleza funcional de las libertades de la enseñanza”
Responsable/coordinador: Dra. Teresa Freixes Sanjuán
Entitat(s) organitzadora(es): ESADE-Facultat de Dret
Lloc: ESADE (Edifici 2)
Data: 27 de març de 1999
Tipus d'acte: Lectura i Defensa de Tesina de Joana Marí Cardona, (Programa de Doctorat i
Màster en Justícia Constitucional, Tutela Judicial i Drets Fonamentals)
Títol: “El derecho a la autodeterminación informativa. Marco constitucional y europeo.
Procedimientos jurisdiccionales e institucionales de protección”
Responsable/coordinador: Dra. Teresa Freixes Sanjuán
Entitat(s) organitzadora(es): ESADE-Facultat de Dret
Lloc: ESADE (Edifici 2)
Data: 14 de juliol de 1999
476
Tipus d’acte: Conferència
Títol: Conferència de la Dra. Yolanda Gómez Sánchez sobre “El Tribunal de Cuentas en
España y en la Unión Europea”
Responsable/coordinador: Dr. José Carlos Remotti Carbonell
Entitat(s) organitzador(es): Programa de Doctorat i Màster en Justícia Constitucional,
Tutela Judicial i Drets Fonamentals
Lloc: ESADE (Edifici 2)
Data: 8 de març de 1999
Tipus d’acte: Conferència.
Títol: Conferència de l’Excm. Sr. Mariano de Oro Pulido, Magistrat del Tribunal Suprem,
sobre “La reforma del proceso contencioso administrativo”.
Responsable/coordinador: Prof. Joaquim Borrell Mestre
Entitat(s) organitzador(es): Programa de Doctorat i Màster en Justícia Constitucional,
Tutela Judicial i Drets Fonamentals
Lloc: ESADE (Edifici 2)
Data: 3 de maig de 1999
Tipus d’acte: Conferència
Títol: Conferència del Dr. Antonio Torres del Moral sobre “Problemas constitucionales de
las libertades de la información”
Responsable/coordinador: Dr. José Carlos Remotti Carbonell
Entitat(s) organitzador(es): Programa de Doctorat i Màster en Justícia Constitucional,
Tutela Judicial i Drets Fonamentals
Lloc: ESADE (Edifici 2)
Data: 26 de maig de 1999
Tipus d’acte: Conferència.
Títol: Conferència del Dr. Juan Antonio González Encinar sobre “Les noves tecnologies i el
dret a la informació”
Responsable/coordinador: Dr. José Carlos Remotti Carbonell
Entitat(s) organitzador(es): Programa de Doctorat i Màster en Justícia Constitucional,
Tutela Judicial i Drets Fonamentals
Lloc: ESADE (Edifici 2)
Data: 28 de maig de 1999
Tipus d’acte: Conferència
Títol: Conferència del Dr. José Antonio González Casanova sobre “Els drets fonamentals a
l’Estat social i democràtic de Dret”
Responsable/coordinador: Dr. José Carlos Remotti Carbonell
Entitat(s) organitzador(es): Programa de Doctorat i Màster en Justícia Constitucional,
Tutela Judicial i Drets Fonamentals
Lloc: ESADE (Edifici 2)
Data: 31 de maig de 1999
Tipus d’acte: Investidura de Professor Honorari. Universidad Peruana de Los Andes.
Títol: Nombramiento del Dr. José Carlos Remotti Carbonell
Entitat(s) organitzador(es): Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Los Andes
Lloc: Auditori de la Facultat de Dret de la Universidad Peruana de Los Andes. Huancayo, Perú
Data: 24 de juliol de 1998
477
Tipus d’acte: Investidura de “Miembro Honorario de la Orden del Ilustre. Colegio de
Abogados de Junín”
Títol: Nomenament del Dr. José Carlos Remotti Carbonell
Responsable/coordinador: Decano del Colegio de Abogados de Junín
Entitat(s) organitzador(es): Ilustre. Colegio de Abogados de Junín
Lloc: Auditori del “Colegio de Abogados de Junín”, Perú
Data: 25 de juliol de 1998
Tipus d’acte: Investidura de “Miembro Honorario del Ilustre Colegio de Abogados del Callao”
Títol: Nomenament del Dr. José Carlos Remotti Carbonell
Responsable/coordinador: Decano del Colegio de Abogados del Callao
Entitat(s) organitzador(es): Ilustre Colegio de Abogados del Callao
Lloc: Auditori del “Colegio de Abogados del Callao”, Perú
Data: 15 d’agost de 1998
Tipus d’acte: Conferència/Col·loqui
Títol: Intervenció del Sr. Carles Gasòliba, Diputat al Parlament Europeu, sobre “El sostrat
de la normativa econòmica de la Unió Europea”
Responsable/coordinador: Dr. José Carlos Remotti Carbonell
Entitat(s) organitzador(es): Àrea de Dret Constitucional. Facultat de Dret. ESADE
Entitat(s) col·laboradora(es): Institut Europeu de Dret
Lloc: ESADE (Edifici 2)
Data: 10 de maig de 1999
Tipus d’acte: Conferència/Col·loqui
Títol: Intervenció del Sr. José María Mena, Fiscal en Cap del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, sobre “Los límites del Derecho Penal”
Responsable/coordinador: Dr. José Carlos Remotti Carbonell
Entitat(s) organitzador(es): Àrea de Dret Constitucional. Facultat de Dret. ESADE.
Entitat(s) col·laboradora(es): Institut Europeu de Dret.
Lloc: ESADE (Edifici 2)
Data: 8 de juny de 1999
Tipus d’acte: Visiting Professor: F. Xavier Mena López
Títol: Macroeconomics and Public Policy, 1998-1999 (Fall term)
Entitat(s) organitzador(es): Jiaotong University (Minhang Campus). Shanghai (P. R.
China)
Entitat(s) col·laboradora(es): CEIBS
Lloc: Shanghai (P. R. China)
Data: tardor 1998
478
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
Conferenciant/Ponent: AYATS i VERGÉS, Miró
Títol de la ponència: La responsabilitat tributària dels Administradors
Lloc: Borsa de Barcelona
Data: 13 de gener de 1999
Conferenciant/Ponent: GARCÍA MANRIQUE, Ricardo
Títol de la ponència: Uso y abuso de la idea de derechos humanos durante el franquismo
Referència: Congreso “El otro 98: Cincuenta aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos”
Lloc: Universidad de Salamanca
Data: 26 d’octubre de 1998
Conferenciant/Ponent: GARCÍA MANRIQUE, Ricardo
Títol de la ponència: El concepto de derechos humanos
Lloc: Colegio Mayor Lasalle, Barcelona.
Data: 15 de novembre de 1998
Conferenciant/Ponent: GARCÍA MANRIQUE, Ricardo
Títol de la ponència: El núcleo duro de los derechos humanos desde la perspectiva de la
Filosofía del Derecho
Referència: V Sesión del Seminario Permanente de Derechos Humanos.
Lloc: ESADE (Edifici 2)
Data: 16 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: BERCHÉ MORENO, Eduardo
Títol de la ponència: Elementos comunes del IRPF, Rentas del Trabajo y del Capital
Inmobiliario
Referència: El nuevo IRPF
Lloc: ESADE (Edifici 3)
Data: 13, 14, 15 d’abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: BERCHE MORENO, Eduardo
Títol de la ponència: Tratamiento Tributario de las operaciones de modificación estructural
Referència: Derecho de Sociedades y Registro Mercantil
Lloc: ESADE (Edifici 1)
Data: 17 i 19 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: SÁNCHEZ GARCÍA, José María
Títol de la ponència: El núcleo duro de los derechos humanos desde la perspectiva de la
Historia de las ideas jurídicas, sociales y morales
Referència: V Sesión del Seminario Permanente de Derechos Humanos
Lloc: ESADE (Edifici 2)
Data: 23 de març de 1999
479
Conferenciant/ Ponent: PARRA RODRÍGUEZ, Carmen
Títol de la ponència: El derecho protector y condicionante en la práctica de las nuevas
tecnologías. La protección internacional de la Propiedad Intelectual, la Intimidad y el Delito
informático
Referència: Seminari sobre Informàtica i Dret
Lloc: C.D.E.S. Abat Oliba
Data: 2-14 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: PARRA RODRÍGUEZ, Carmen
Títol de la ponència: Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en España
Referència: Cursos de Derecho procesal
Lloc: Facultat de Dret de la Universitat Rovira i Virgili
Data: 18 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: PARRA RODRÍGUEZ, Carmen
Títol de la ponència: Problemàtica del veïnatge civil en dret de família
Referència: Actualidad Jurídica-Foro de debate. Jornades de Dret civil català
Lloc: C.D.E.S. Abat Oliba
Data: 13 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: PARRA RODRÍGUEZ, Carmen
Títol de la ponència: Estado actual de la legislación nacional, internacional y comunitaria en
el ámbito de la propiedad industrial
Referència: Jornada titulada: Marca comunitària versus marca nacional i internacional
Lloc: C.D.E.S. Abat Oliba
Data: 18 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: SASTRE PAPIOL, Sebastián
Títol de la ponència: Tercería de dominio y de mejor derecho
Referència: Ejecución de sentencias y vía de apremio
Lloc: Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de Barcelona
Data: 22-23 de setembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: SASTRE PAPIOL, Sebastián
Títol de la ponència: La ejecución hipotecaria
Referència: Jornada sobre l’Execució per deutes
Lloc: Col·legi de Notaris de Barcelona
Data: 12 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: SASTRE PAPIOL, Sebastián
Títol de la ponència: Una revisión crítica del Procedimiento Judicial Sumario Hipotecario del
art. 131 L.H.
Referència: Jornada monográfica sobre la ejecución por deudas con las modificaciones
contempladas en el Proyecto de la nueva LEC
Lloc: Caja Rural de Valencia
Data: 27 de novembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: SASTRE PAPIOL, Sebastián
Títol de la ponència: La ejecución hipotecaria en el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil
Referència: Jornadas Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil
Lloc: Fomento del Trabajo Nacional
Data: 27 d’abril de 1999
480
Conferenciant/ Ponent: SASTRE PAPIOL, Sebastián
Títol de la ponència: Votació favorable al Conveni. Creditors preferents. La peça separada
per la depuració de responsabilitats
Referència: Màster de Dret Concursal
Lloc: Col·legi d’Advocats de Barcelona
Data: 3 de juny de 1999
Conferenciant/ Ponent: SASTRE PAPIOL, Sebastián
Títol de la ponència: La ejecución hipotecaria en el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil
Referència: LI Convención de Letrados Asesores Jurídicos de Cajas de Ahorro
Lloc: Caixa Vigo (Vigo)
Data: 11 de juny de 1999
Conferenciant/ Ponent: LLEBARÍA SAMPER, Sergi
Títol de la ponència: Contratos de adhesión. Protección de consumidores y usuarios.
Referència: Diploma Escuela de Práctica Jurídica
Lloc: Col·legi d’Advocats de Barcelona
Data: 22 de setembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: LLEBARÍA SAMPER, Sergi
Títol de la ponència: Insuficiencia y autosuficiencia civil de los menores de edad
Referència: I Xornadas “Protección xurídica: inserción laboral do menor, o seu futuro laboral”
Lloc: Santiago de Compostela
Data: 3 de desembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: LLEBARÍA SAMPER, Sergi
Títol de la ponència: La Llei de vendes de béns mobles a terminis
Referència: Servei de Salut Pública i Consum
Lloc: Diputació de Barcelona
Data: 18 de desembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: LLEBARÍA SAMPER, Sergi
Títol de la ponència: Comentaris a la Llei 19/1998, de 28 de desembre, sobre situacions
convivencials d’ajuda mútua
Referència: Comissió de Cultura
Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Data: 15 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: FÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel
Títol de la ponència: Derecho y Gestión Pública
Referència: Màster de Administración Local de la Universidad de Granada
Lloc: Centro de Estudios principales y de Cooperación Internacional en Granada
Data: 15 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: ARIAS FERNÁNDEZ, Siro A.
Títol de la ponència: La nueva Ley y el Impuesto sobre la Renta
Lloc: Aula Tributaria PricewaterhouseCoopers - ESADE (Edificio 3)
Data: 13-15 d’abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: ARIAS FERNÁNDEZ, Siro A.
481
Títol de la ponència: Jornada celebrada junto con Lex Nova sobre La nueva Ley del Impuesto
sobre la Renta y su Reglamento
Lloc: Hotel Meliá Sarrià, Barcelona
Data: 20 d’abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: ARIAS FERNÁNDEZ, Siro A.
Títol de la ponència: Curso sobre Planificación Fiscal
Referència: El Nuevo Lunes. Caja Madrid y PricewaterhouseCoopers
Lloc: Hotel Plaza. Barcelona
Data: 26 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: REMOTTI CARBONELL, José Carlos
Títol de la ponència: Los Derechos Humanos en América. La Organización de Estados
Americanos
Referència: Seminari Permanent de Drets Humans organitzat pel Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya, el Grup de Juristes Roda Ventura i ESADE-Facultat de Dret
Lloc: ESADE (Edifici 2)
Data: 17 de març de 1998
Conferenciant/Ponent: REMOTTI CARBONELL, José Carlos
Títol de la ponència: Estructura y funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos
Referència: Programa de Doctorat en Dret
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona
Data: 28 de març de 1998
Conferenciant/Ponent: REMOTTI CARBONELL, José Carlos
Títol de la ponència: Los derechos de los extranjeros en la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
Referència: Conferència presencial retransmesa per videoconferència, Ceuta
Lloc: UNED. Madrid
Data: 28 d’abril de 1998
Conferenciant/Ponent: REMOTTI CARBONELL, José Carlos
Títol de la ponència: Estructura y funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos
Referència: Programa de Doctorat i Màster en Justícia Constitucional, Tutela Judicial i
Drets Fonamentals
Lloc: ESADE-Facultat de Dret
Data: 13 de maig de 1998
Conferenciant/Ponent: REMOTTI CARBONELL, José Carlos
Títol de la ponència: Las inmunidades parlamentarias en un Estado democrático”
Referència: Segon Curs Internacional sobre “Justicia Constitucional, Tutela Judicial y
Derechos Fundamentales”
Lloc: Universidad César Vallejo-Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo (Perú)
Data: 13 de juliol de 1998
482
Conferenciant/Ponent: REMOTTI CARBONELL, José Carlos
Títol: Las principales construcciones interpretativas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Referència: Segon Curs Internacional sobre “Justicia Constitucional, Tutela Judicial y
Derechos Fundamentales”
Lloc: Universidad César Vallejo-Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo (Perú)
Data: 14 de juliol de 1998
Conferenciant/Ponent: REMOTTI CARBONELL, José Carlos
Títol de la ponència: Principios constitucionales del funcionamiento de la Administración Pública
Referència: Programa de Formació de la Magistratura
Lloc: Tribunal Superior de Justicia del Departamento de la Libertad-Trujillo (Perú)
Data: 16 de juliol de 1998
Conferenciant/Ponent: REMOTTI CARBONELL, José Carlos
Títolde la ponència: La democratización de la actuación de la Administración Pública.
Referència: Acte d’investidura del Dr. José Carlos Remotti Carbonell com a Professor
Honorari de la Universidad Peruana de los Andes
Lloc: Facultat de Dret, Huancayo (Perú)
Data: 24 de juliol de 1998
Conferenciant/Ponent: REMOTTI CARBONELL, José Carlos
Títol de la ponència: Los derechos fundamentales como elementos objetivos del
ordenamiento jurídico
Referència: Programa de Doctorat en Dret de la Universidad de Costa Rica
Lloc: Facultat de Dret, San José de Costa Rica
Data: 26 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: MENA LÓPEZ, F. Xavier
Títol de la ponència: Asian Crisis: Regional and Global implications
Referència: CEIBS Forum
Lloc: Academic Center. Jiaotong University. (Shanghai, P. R. China)
Data: 29 de setembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: MENA LÓPEZ, F. Xavier
Títol de la ponència: Crisis econòmiques als països del Sud-est Asiàtic
Lloc: Universitat de Girona
Data: 21 de gener de 1999
Conferenciant/ Ponent: MENA LÓPEZ, F. Xavier
Títol de la ponència: Hi ha crisi mundial? Xina, Bananes i el futur del Comerç
Lloc: Societat Catalana d’Economia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans)
Data: 28 d’abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: MENA LÓPEZ, F. Xavier; GASPART, Joan; BARBA, Rosa
Títol de la ponència: Barcelona: visions de futur. Reptes per al sector turístic
Lloc: ESADE-Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi
Data: 4 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: MENA LÓPEZ, F. Xavier
Títol de la ponència: Estrategias Empresariales de las Compañías Aéreas
Lloc: Universitat de les Illes Balears
Data: 26 de maig de 1999
483
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
Autor: OLIVER CUELLO, Rafael
Títol: Algunos problemas tributarios del comercio electrónico
Congrés o simposi: XIII Encuentro sobre Informática y Derecho
Lloc: Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), Madrid
Data: 7 de maig de 1999
Autor: RICHARD GONZÁLEZ, Manuel
Títol: La segunda instancia en el Anteproyecto de LEC
Congrés o simposi: Jornadas sobre presente y futuro del Proceso Civil
Lloc: Tarragona
Data: maig de 1998
Autor: RICHARD GONZÁLEZ, Manuel
Títol: El procedimiento para la adopción de medidas cautelares en el Anteproyecto de LEC
Congrés o simposi: Jornadas sobre presente y futuro del Proceso Civil
Lloc: Tarragona
Data: maig de 1998
Autor: RICHARD GONZÁLEZ, Manuel
Títol: La revisión de la sentencia firme en el Proyecto de Ley de enjuiciamiento Civil
Congrés o simposi: XIII Jornadas jurídicas sobre el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento civil
Lloc: Lleida
Data: 19 i 20 de novembre de 1998
Autor: RICHARD GONZÁLEZ, Manuel
Títol: El acceso del individuo a los órganos internacionales de protección de los derechos Humanos
Congrés o simposi: XXI Jornadas de Estudio de la Dirección General del Servicio Jurídico del
Estado, sobre el tema: Hacia una Justicia Internacional
Lloc: Madrid
Data: 9-11 de juny de 1999
Autor: REMOTTI CARBONELL, José Carlos
Títol: Las garantías constitucionales en la Administración de Justicia
Congrès o Simposi: Seminari Internacional de Dret Constitucional. Acte d’Investidura del
Dr. José Carlos Remotti como Miembro Honorario del Colegio de Abogados del Callao
Lloc: Colegio de Abogados del Callao (Lima, Perú)
Data: 14 d’agost de 1998
Autor: MENA LÓPEZ, F. Xavier
Títol: Entorno Macroeconómico y Crecimiento Sustentable
Congrés o simposi: 55 Asamblea Anual Fedecámaras
Lloc: Maracaibo (Venezuela)
Data: 27-31 juliol 1999
Autor: MENA LÓPEZ, F. Xavier
Títol: Barreras Invisibles y Estilos de Negociación en la expansión internacional de la empresa
Congrés o simposi: ENCODE, 11th Conference
Lloc: ESADE (edifici 3)
Data: 2 de juliol de 1999
484
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
Participant(s): GARCÍA MANRIQUE, Ricardo
Congrés o grup de treball: XVII Jornadas de la Sociedad de Filosofía Jurídica y Política
Lloc: Universidad de Valencia
Data: 15-16 d’abril de 1999
Participant(s): PARRA RODRÍGUEZ, Carmen
Congrés o grup de treball: Congrés sobre Adopció Internacional
Lloc: Palau de la Generalitat
Data: 27 de febrer de 1999
Participant(s): MARÍ CARDONA, Joana
Congrés o grup de treball: XIV Congreso de la Asociación Española de Derecho
Constitucional: “Derecho constitucional y Derecho comunitario”
Lloc: Universitat d’Alacant
Data: 28-29 d’abril de 1999
Participant(s): MARÍ CARDONA, Joana
Congrés o grup de treball: Jornades informatives sobre protecció de dades
Lloc: Hotel Princesa Sofía, Barcelona
Data: 13 d’abril de 1999
Participant(s): MENA LÓPEZ, F. Xavier (coordinador)
Congrés o grup de treball: Jornada dels Economistes. Sessió “La Regulació dels Sectors
Privatitzats”
Lloc: Hotel Fira Palace, Barcelona
Data: 29 d’octubre de 1999
Participant(s): MENA LÓPEZ, F. Xavier
Congrés o grup de treball: CEMS Academic Conference/Economics
Lloc: ESADE
Data: 24-26 de març de 1999
485
PROJECTES DE RECERCA
Projectes de Recerca: Historia de los derechos humanos
Investigador principal: PECES-BARBA, Gregorio
Altres investigadors: GARCÍA MANRIQUE, Ricardo
Entitat(s) finançadora(es): Fundación Gas Natural
Projectes de Recerca: Disfunciones y reforma de la Hacienda Local
Investigador principal: AGULLÓ AGÜERO, Antonia
Altres investigadors: OLIVER CUELLO, Rafael; BERCHÉ MORENO, Eduardo;
BALLARÍN ESPUÑA, Montserrat
Entitat(s) finançadora(es): Ministerio de Educación y Cultura. Programa Sectorial de
Promoción General del Conocimiento
Projectes de Recerca: El Control judicial de las cláusulas abusivas
Investigador principal: LLEBARÍA SAMPER, Sergi
Entitat(s) finançadora(es): Institut Català del Consum. Generalitat de Catalunya.
Projectes de Recerca: El Delito de Acusación y Denuncias Falsas. (Tesi Doctoral)
Investigador principal: GARCÍA SOLÉ, Marc
Projectes de Recerca: La Venta en Garantía. (Tesi Doctoral)
Investigador principal: GINÉS CASTELLET, Núria
Projectes de recerca: La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y su integración en los sistemas jurídicos de los Estados Iberoamericanos.
Investigador Principal: REMOTTI CARBONELL, José Carlos
Altres investigadors: VILLALOBOS CASTILLO, Griselda (Panamá); ETO CRUZ,
Gerardo (Perú); CASTAÑEDA SEGOVIA, Mateo (Perú); SANTOS ROJAS, Feliciano
Humberto (México); SLOKAR BALMACEDA, Alejandro Walter (Argentina)
Entitat finançadora: Instituto Europeo de Derecho
Projectes de recerca: Derecho Constitucional Económico
Investigador principal: REMOTTI CARBONELL, José Carlos
Altres investigadors: FREIXES SANJUÁN, Teresa; GONZÁLEZ GARGALLO, Jerónimo
Entitat finançadora: Instituto Europeo de Derecho
Projectes de recerca: Problemas jurídicos de la Bioética
Investigador Principal: ROUSSEAU, Dominique
Altres investigadors: REMOTTI CARBONELL, José Carlos, FREIXES SANJUÁN, Teresa
Entitat finançadora: CERCOP- Université de Montpellier I
Projectes de recerca: Integración Europea y Derechos Fundamentales: Reforma
institucional y protección de derechos en el marco de la elaboración de una Constitución
para Europa
Investigador principal: FREIXES SANJUÁN, Teresa
Altres investigadors: REMOTTI CARBONELL, José Carlos, MARÍ CARDONA, Joana,
ORTIZ PICA, Isabel, ROUSSEAU, Dominique (Francia), ARNOLD, Rainer (Alemania),
CICONNETTI, Stefano (Italia)
Entitat finançadora: Instituto Europeo de Derecho
Entitats col.laboradores: Consejo de Europa, Comisión Europea, Movimiento Europeo,
Lobby Europeo de Mujeres
486
Projectes de Recerca: Dret Europeu econòmic. CDI, CDA
Investigador principal: BEAUCHESNE, Benedicta
Altres investigadors: DUPLA MARIN, Teresa, FREIXES SANJUAN, Teresa, ABRIL
ABRIL, Amadeu, MANNINO, Vincenzo, LUMEL, Pierre, CICONNETTI, Stefano,
Entitat(s) finançadora(es):.Comissió Europea. Programa Sócrates
Entitat(s) col.laboradora(es): ESADE, Roma III, Paris VIII
Projectes de Recerca: La protección del accionista inversor
Investigador principal: TRÍAS SAGNIER, Miguel
487
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
1. LLIBRES
Autor(s): AYATS i VERGÉS, Miró
Títol: Comentarios al Impuesto sobre Sociedades
Referència editorial: Ed. CIVITAS, SA, 1998
Autor(s): BERCHÉ MORENO, Eduardo
Títol: Manual de Impuestos Indirectos y HL 1998
Referència editorial: Ed. CISS 1998, Valencia
Autor(s): BERCHÉ MORENO, Eduardo
Títol: Manual de Impuestos Directos 1998
Referència editorial: Ed. CISS 1998, Valencia
Autor(s): OLIVER CUELLO, Rafael
Títol: Tributación del comercio electrónico
Referència editorial: Ed. Tirant Lo Blanch, 1999. Valencia
Autor(s): OLIVER CUELLO, Rafael, conjuntament amb AGULLÓ AGÜERO, A.;
ZORNOZA PÉREZ, J.; MENÉNDEZ MORENO, A.; ESTEVE PARDO, M.L.; QUINTANA
FERRER, E.; DELGADO GARCÍA, A. Mª
Títol: Derecho Financiero y Tributario II
Referència: Ed. Ediuoc, 1999, Barcelona
Autor(s): PARRA RODRÍGUEZ, Carmen
Títol: La derogatio fori
Referència: J. M. Bosch editor, 1998. Barcelona
Autor(s): RICHARD GONZÁLEZ, Manuel
Títol: Presente y Futuro del Proceso Civil
Referència: Ed. Bosch, 1998. Barcelona
Autor(s): FÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel y HERNÁNDEZ PUÉRTOLAS, Julio
Títol: Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Guía práctica y formularios
Referència: Praxis, 1999. Barcelona
Autor(s): REMOTTI CARBONELL, José Carlos
Títol: Constitución y medidas contra el terrorismo
Referència: Ed. Colex, Madrid, 1999
Autor(s): ARIAS FERNÁNDEZ, Siro A.
Títol: Guía Práctica de las deducciones y otros aspectos del IRPF. (Edición Actualizada)
Referència: Ed. Planeta
Autor(s): ARIAS FERNÁNDEZ, Siro A.
Títol: Comentarios de Urgencia a la Ley del Impuesto sobre la renta y a la Ley de no
Residentes
Referència: Ed. Lex Nova
488
2. ARTICLES EN REVISTES O MONOGRAFIES
Autor(s): TRÍAS SAGNIER, Miguel
Títol: El Informe Olivencia sobre el gobierno de las grandes empresas
Referència: Revista del Poder Judicial, 3ª época, núm. 51, 1998 (III)
Autor(s): TRÍAS SAGNIER, Miguel
Títol: Funcionarios corruptos y orden social
Referència: Expansión, 3 de juny de 1999
Autor(s): TRÍAS SAGNIER, Miguel
Títol: Formación universitaria y profesión jurídica
Referència: La Vanguardia, 15 de juny de 1999
Autor(s): MASSONS RABASSA, Joan
Títol: ¿Qué está cambiando en los procesos de planificación económica y financiera?
Referència: Revista Cash Flow, núm. 2, 1998, pàgs. 6 i 7
Autor(s): AYATS i VERGÉS, Miró
Títol: Los nuevos derechos de los contribuyentes
Referència: Revista Iuris
Autor(s): AYATS i VERGÉS, Miró
Títol: El Estatuto del Contribuyente
Referència: Revista Cash Flow
Autor(s): BERCHÉ MORENO, Eduardo
Títol: Los Rendimientos del Trabajo en el nuevo IRPF
Referència: Harward - Deusto 1999
Autor(s): BERCHÉ MORENO, Eduardo
Títol: El Nuevo Tratamiento de la Vivienda en el IRPF
Referència: Harward - Deusto 1999
Autor(s): BERCHÉ MORENO, Eduardo
Títol: La retribución del directivo-accionista: dividendo vs salario
Referència: AAAE 1998
Autor(s): GARCÍA MANRIQUE, Ricardo
Títol: Franquismo, filosofía del Derecho y derechos humanos
Referència: Anuario de Filosofía del Derecho, vol. XIV (1997) (publicat el 1999)
Autor(s): GARCÍA MANRIQUE, Ricardo
Títol: Cronología comparada de la filosofía del Derecho durante el franquismo
Referència: Anuario de Filosofía del Derecho, tomo XV (1998) (publicat el 1999)
Autor(s): GARCÍA MANRIQUE, Ricardo
Títol: Dieciseis españoles del siglo XX
Referència: Anuario de la Residencia Fernando de los Ríos, vol. III (curso 1997-98)
(publicat el 1999)
489
Autor(s): GARCÍA MANRIQUE, Ricardo
Títol: Uso y abuso de la idea de derechos humanos durante el franquismo
Referència: Libro colectivo: El otro 98 (Actas del Congreso celebrado en Salamanca en
octubre de 1998). En premsa
Autor(s): GARCÍA MANRIQUE, Ricardo
Títol: Recensió del llibre La nación española y el nacionalismo constitucional, de Xacobe Bastida
Referència: Revista Española de Derecho Constitucional, nº 53 (1998), pàgs. 375-385
Autor(s): GARCÍA MANRIQUE, Ricardo
Títol: Recensió del llibre Aranguren, de Cristina Hermida
Referència: Sistema, nº 148 (1999), pàgs. 133-136
Autor(s): GARCÍA MANRIQUE, Ricardo
Títol: Recensió del llibre Poder, ordenamiento jurídico, derechos, de Javier Ansuátegui
Referència: Derechos y Libertades, nº 8 (1998) (publicat el 1999)
Autor(s): GARCÍA MANRIQUE, Ricardo
Titol: Recensió del llibre Derechos del niño, del trabajador, de extranjero y complejidad de
sujeto, de Antonio Marzal (ed.)
Referència: Derechos y Libertades nº 9 (1999, en preparació)
Autor(s): SÁNCHEZ GARCÍA, José María (l’autor és coordinador de l’obra juntament amb
C. Guzmán Pérez i T. Pérez-Agua
Títol: La concepción del matrimonio en la obra del P. José María Díaz Moreno,
Referència: Estudios de Derecho Matrimonial en homenaje al P. José María Díaz Moreno, Ed.
Universidad Pontificia Comillas, Madrid 1999 (en premsa)
Autor(s): SÁNCHEZ GARCÍA, José María
Referència: Diccionario Espasa Jurídico - 2ª edición corregida y aumentada. Fundación Tomás
Moro. Ed. Espasa, Madrid 1999 (en prensa). (autor de las siguientes voces: Canonización;
Concordato; Condición; Confesionalidad del Estado; Cosa juzgada; Dispensa; Fuentes del
derecho canónico; Inmunidad eclesiástica; Jurisdicción canónica; Libertad religiosa
(actualización); matrimonio canónico - efectos civiles; Matrimonio religioso no canónico:
Objección de conuencia; Rota española; rota romana; Signatura Apostólica; Simulación
matrimonial)
Autor(s): OLIVER CUELLO, Rafael
Títol: Aspectos Tributarios de las facturas telemáticas
Referència: Encuentros sobre Informática y Derecho 1997-1998. Ed. Aranzadi, 1998.
Pamplona, pàgs. 243-259
Autor(s): OLIVER CUELLO, Rafael
Títol: La regulación tributaria de las facturas electrónicas en España
Referència: Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, Mexico, núm. 7, 1999, pàgs. 12-30
Autor(s): RICHARD GONZÁLEZ, Manuel
Títol: La segunda instancia en el proceso civil
Referència: Ed. Cedecs, 1998, Barcelona
490
Autor(s): RICHARD GONZÁLEZ, Manuel
Títol: Algunas consideraciones sobre la fundamentación del recurso de apelación en el
Proceso Civil a propósito del Anteproyecto de la LEC
Referència: Revista General de Derecho, núm. 648 setembre 1998
Autor(s): RICHARD GONZÁLEZ, Manuel
Títol: El acceso a la segunda instancia en el Proyecto de LEC
Referència: Revista de Derecho Procesal. (pendent de publicació)
Autor(s): LLEBARÍA SAMPER, Sergi
Títol: Glosa crítica a esta (nuestra) nueva Ley de uniones estables de pareja
Referència: La Notaría, núm. 10, 1998, pàgs. 57-111
Autor(s): LLEBARÍA SAMPER, Sergi
Títol: Protección de menores
Referència: IURIS-NET (Internet): Área Derecho Civil, 1999
Autor(s): FÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel
Títol: Reflexiones en torno a los principales cambios producidos en la función pública
norteamericana (1978-1998), pàgs. 81-118
Referència: Autonomies. Revista Catalana de Dret Públic, núm. 24, 1999, pàgs. 81-118
Autor(s): FREIXES SANJUAN, Teresa y REMOTTI CARBONELL, José Carlos
Títol: Los derechos de los extranjeros en la Constitución española y en la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Referència: Revista de Derecho Político, núm. 44, Madrid, 1998
Autor(s): REMOTTI CARBONELL, José Carlos
Títol: Reflexiones sobre la actuación de la administración pública en un Estado Democrático
Referència: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres,
Lima, 1998
Autor(s): DUPLÁ MARIN, Mª Teresa
Títol: La adquisición del legado de usufructo y D. 36, 2, 16, 1-2 Jul. 34 Dig.
Referència: (Pendent de publicació en llibre d’Homenatge)
Autor(s): MENA LÓPEZ, F. Xavier
Títol: Introducing Western Brands in the Chinese Market
Referència: CEMS Business Review, Vol. 2, No. 4, 1998, p. p. 309-318
491
492
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME
SANT IGNASI-ESADE
Curs 1998-99
493
494
ACTES PÚBLICS
Tipus d'acte: Inauguració
Títol: Acte inaugural d’ESADE-Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi
Responsable/coordinador: Enrique López Viguria
Entitat(s) organitzadora(es): ESADE-Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi
Entitat(s) col·laboradora(es): ESADE, Universitat Ramon Llull i Departament d’Indústria,
Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya
Lloc: Saló d’actes, Sant Ignasi-Sarrià
Data: 2 de novembre de 1998
Tipus d'acte: Taula rodona
Títol: Sortides professionals en el camp turístic
Responsable/coordinador: Carmina Solà-Morales
Entitat(s) organitzadora(es): ESADE-Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi
Lloc: Sala Lluís Espinal, Sant Ignasi-Sarrià
Data: 2 d’octubre de 1998
Tipus d'acte: Debat-Taula rodona
Títol: Barcelona: visions de futur. Reptes per al sector turístic
Responsable/coordinador: Sr. Enrique López Viguria
Entitat(s) organitzadora(es): ESADE-Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi
Entitat(s) col·laboradora(es): Turisme de Barcelona (Sr. Joan Gaspar), ETSAB (Sra. Rosa
Barba), ESADE (Sr. Xavier Mena)
Lloc: Saló Verd, Sant Ignasi-Sarrià
Data: 4 maig de 1999
495
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
Conferenciant/ Ponent: Sr. Xavier Vila
Títol de la ponència: Participació i gestió del canvi
Referència: Congres d'empreses de qualitat
Lloc: Hotel Arts, Barcelona
Data: 9 de setembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: Dr. J.F. Valls
Títol de la ponència: El ocio, factor clave de la segunda revolución turística
Referència: Aula Oberta
Lloc: Sala Lluís Espinal, Sant Ignasi-Sarrià
Data: 16 de setembre de 1998
Conferenciant/ Ponent: Sr. Lluís Illa, Intermón
Títol de la ponència: Nord-Sud
Lloc: Sala Lluís Espinal, Sant Ignasi-Sarrrià
Data: 2 de desembre de 1999
Conferenciant/ Ponent: Sr. Carles Picazo
Títol de la ponència: Els guies turístics: present i futur de la professió
Referència: Aula Oberta
Lloc: Sala Lluís Espinal, Sant Ignasi-Sarrià
Data: 27 de gener de 1999
Conferenciant/ Ponent: Sr. Alfons Cornella, professor d'Esade
Títol de la ponència: Gestió de la informació i els reptes que presenta l'accessibilitat de la
informació telemàtica
Referència: Aula Oberta
Lloc: Sala Lluís Espinal, Sant Ignasi-Sarrrià
Data: 25 de febrer de 1999
Conferenciant/ Ponent: Dr. Miquel Gassiot
Títol de la ponència: La Universitat Ramon Llull
Referència: Aula Oberta
Lloc: Sala Lluís Espinal, Sant Ignasi-Sarrrià
Data: 4 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: Sr. Xavier Vila
Títol de la ponència: L'experiència en comunicació interna de Bca. Catalana
Referència: Congres anyal ADECIN
Lloc: Hotel Gallery, Barcelona
Data: 23 de març de 1999
Conferenciant/ Ponent: Sr. Arendt Slot & Sr. Paul Voegels, Nimegen Hogeschool
Títol de la ponència: Leisure, Sports & Recreation in Holland
Lloc: Sala Lluís Espinal, Sant Ignasi-Sarrrià
Data: 7 d’abril de 1999
496
Conferenciant/ Ponent: Sr. Armando Rojas, Dir. Hotel Gallery
Títol de la ponència: El negocio hotelero
Lloc: Sala Lluís Espinal, Sant Ignasi-Sarrrià
Data: 14 d’abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: Sr. Tony Donovan, Tralee I.T
Títol de la ponència: Cultural tourism in Ireland
Referència: Aula Oberta
Lloc: Sala Lluís Espinal, Sant Ignasi-Sarrrià
Data: 22 d’abril de 1999
Conferenciant/ Ponent: Sr. Jaume Tapies
Títol de la ponència: La hostelería Relais & Chateaux
Referència: Aula Oberta
Lloc: Sala Lluís Espinal, Sant Ignasi-Sarrrià
Data: 6 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: Sr. S. Santamaría
Títol de la ponència: Gastronomia avui
Lloc: Saló verd, Sant Ignasi-Sarrià
Data: 7 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: Sr. Francesc Alba
Títol de la ponència: Les agències de viatge avui
Referència: Aula Oberta
Lloc: Saló verd, Sant Ignasi-Sarrià
Data: 19 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: Sra. Olga Millan
Títol de la ponència: Treballar en un hotel
Referència: Aula Oberta
Lloc: Sala Lluís Espinal, Sant Ignasi-Sarrrià
Data: 26 de maig de 1999
497
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
Autor: Sr. Xavier Vila
Títol: Participació i gestió del canvi
Congrés o simposi: Congres d'empreses de qualitat
Lloc: Hotel Arts, Barcelona
Data: 9 de setembre de 1998
Autor: Sr. Xavier Vila
Títol: L'experiència en comunicació interna de Banca Catalana
Congrés o simposi: Congres anyal ADECIN
Lloc: Hotel Gallery, Barcelona
Data: 23 de març de 1999
498
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
Participant(s): MUNTE, Marta
Congrés o grup de treball: Conferència anual Atlas. Turisme i Patrimoni
Lloc: Creta
Data: 19 al 25 d'octubre de 1998
Participant(s): SOLÀ-MORALES, Immaculada
Congrés o grup de treball: Interacció'98. Cultura i poder local
Lloc: Diputació de Barcelona
Data: Novembre del 1998
Participant(s): MURPHY, Conor
Congrés o grup de treball: Congres anual EUROCHRIE
Lloc: Ecole d'Hotellerie de Lausanne (Suïssa)
Data: 5 al 8 de novembre de 1998
Participant(s): SOLÀ-MORALES, Carmina i MURPHY, Conor
Congrés o grup de treball: INUNED UE/EEUU (ESADE-EUTSI i Orange College)
Lloc: ESADE-EUTSI (Barcelona)
Data: 9 al 15 novembre de 1998
Participant(s): DOMÈNECH, Marga
Congrés o grup de treball: EURHODIP CONFERENCE 1998
Lloc: Lyon, França
Data: 12-15 de novembre 1998
Participant(s): MURPHY, Conor
Congrés o grup de treball: Projecte BAACHUS (Leonardo)
Lloc: París
Data: 19 al 22 de novembre de 1998
Participant(s): SOLA-MORALES, Carmina i MONTMANY, Núria
Congrés o grup de treball: II Debat Universitari "Les relacions universitat i societat. La
responsabilitat social de la universitat i el futur d'una universitat crítica"
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra
Data: 26 i 27 de novembre
Participant(s): SOLÀ-MORALES, Carmina i MURPHY, Conor
Congrés o grup de treball: INUNED UE/EEUU (ESADE-EUTSI i Orange College)
Lloc: ESADE-EUTSI (Barcelona)
Data: 12 i 13 gener de 1999
Participant(s): LOPEZ VIGURIA, Enrique i SOLÀ-MORALES, Carmina
Congrés o grup de treball: Reunió ACEPH i ANESTUR. "La nova situació universitària"
Lloc: Madrid
Data: 21 al 23 de gener de 1999
499
Participant(s): MURPHY, Conor
Congrés o grup de treball: Projecte Gastronomia Local (Leonardo)
Lloc: Marsella (França)
Data: 21 al 24 de gener de 1999
Participant(s): MURPHY, Conor
Congrés o grup de treball: Projecte BAACHUS (Leonardo)
Lloc: París
Data: 28 al 31 de gener de 1999
Participant(s): SOLA-MORALES, Carmina
Congrés o grup de treball: Jornades Organització Mundial del Turisme
Lloc: Madrid
Data: 29 i 30 de gener de 1999
Participant(s): VILA, Xavier, Avaluador internacional de EFQM
Congrés o grup de treball: Training per Avaluador internacional de EFQM
Lloc: Amsterdam
Data: 2 al 4 de febrer
Participant(s): LOPEZ VIGURIA, Enrique
Congrés o grup de treball: Taula Rodona. El sistema universitari i el seu futur
Lloc: Universitat Ramon Llull
Data: 4 de febrer de 1999
Participant(s): MONTMANY, Núria
Congrés o grup de treball: VIII Simposi Internacional del Turisme. Turismo y el ocio.
Lloc: Esade
Data: 10 i 11 de febrer de 1999
Participant(s): LOPEZ VIGURIA, Enrique
Congrés o grup de treball: Responsables de Turisme Total
Lloc: Diputació de Barcelona
Data: 11 de febrer de 1999
Participant(s): SOLÀ-MORALES, Carmina
Congrés o grup de treball: II Encuentro sectorial de turismo, ocio y entretenimiento. Nuevas
formas de prosperar". Universitat de Navarra, IESE i THR.
Lloc: Universitat de Navarra,
Data: 17 al 20 de febrer de 1999
Participant(s): DOMÈNECH, Marga
Congrés o grup de treball: Funcionament, competències i àrees d'acció del B.E.I.
Lloc: Luxemburg
Data: 22 març de 1999
Participant(s): DOMÈNECH, Marga
Congrés o grup de treball: Competències de països turístics, Grècia i altres països de la UE
Lloc: Tribunal de Justícia de la UE
Data: 23 de març de 1999
500
Participant(s): MURPHY, Conor
Congrés o grup de treball: INUNED UE/EEUU (ESADE-EUTSI i Orange College),
Consolat EEUU, INCANOP, Turisme de Barcelona, Turisme de Catalunya
Lloc: ESADE-EUTSI (Barcelona)
Data: 23 de març de 1999
Participant(s): MUNTE, Marta
Congrés o grup de treball: Task group (Erasmus)
Lloc: Nimega
Data: 24 d'abril a l'1 de maig de 1999
Participant(s): MURPHY, Conor
Congrés o grup de treball: INUNED UE/EEUU
Lloc: Los Angeles (Califòrnia)
Data: 8 al 15 de maig de 1999
Participant(s): SOLA-MORALES, Carmina
Congrés o grup de treb.: Fòrum Arc Mediterrani. "L'evolució recent del turisme i les necessitats formatives".
Lloc: Universitat Joan Lluís Vives (Eivissa)
Data: 13 al 15 de maig de 1999
Participant(s): MONTMANY, Núria
Congrés o grup de treball: Institut d'estudis de l'oci i ESADE-EUTSI
Lloc: Universitat de Deusto, Bilbao
Data: 19 de maig de 1999
Participant(s): BOYRA, Josep
Congrés o grup de treball: Jornades de mediambientalització del currículum
Lloc: Escola Oficial de Turisme de la Universitat de Girona
Data: maig de 1999
Participant(s): MUNTE, Marta
Congrés o grup de treball: Reunió anyal universitats espanyoles programa ERASMUS
Lloc: Universitat de Cantàbria
Data: 1 i 2 de juny de 1999
Participant(s): DOMÈNECH, Marga
Congrés o grup de treball: Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament de llengües estrangeres
Lloc: Escola Oficial d'Idiomes. Barcelona
Data: 17 i 18 de juny de 1999
Participant(s): VILA, Xavier, Avaluador internacional de EFQM
Congrés o grup de treball: Equip d'avaluació candidats aspirants al premi europeu
Lloc: Budapest
Data: 21 al 25 de juny
Participant(s): MONTMANY, Núria
Congrés o grup de treball: Turisme i mediambient.
Lloc: Universitat de Girona. Facultat d'Econòmiques
Data: 8 i 9 de juliol de 1999.
Participant(s): MURPHY, Conor
Congrés o grup de treball: INUNED UE/EEUU
Lloc: Los Angeles (Califòrnia)
Data: 19 al 31 agost de 1999
501
PROJECTES DE RECERCA
Projectes de Recerca: Turisme i desenvolupament
Investigador principal: LÓPEZ VIGURIA, Enrique
Altres investigadors: BOYRA, Josep; MUNTÉ, Marta; MONTSERRAT, Antonieta;
BAIGET, Josep Mª
Projectes de Recerca: Turisme i condició humana
Investigador principal: SOLÀ-MORALES, Carmina
Altres investigadors: CANAVES, Marta; RODRÍGUEZ, Estefania; ASIAN, Ana
Projectes de Recerca: Turisme i interculturalitat
Investigador principal: MONTMANY, Núria
Altres investigadors: VILA, Mar; MURPHY, Conor; SARRIAS, Anna; ROSELLO, Elisa;
LANFRANCO, Enrique; FONT, Xavier
Projectes de Recerca: Agroturisme a la Serra de Castelltallat
Investigador principal: SOLÀ-MORALES, Immaculada
Entitat(s) col·laboradora(es): Universitat de Barcelona
Projectes de Recerca: Direcció estratègica i orientació al client
Investigador principal: VILA, Xavier
Projectes de Recerca: Educació pel turisme
Investigador principal: RODRÍGUEZ, Estefania
Projectes de Recerca: Gestió del canvi en RRHH en empreses de serveis
Investigador principal: VILA, Xavier
Projectes de Recerca: Gestió del valor i cotització bursàtil
Investigador principal: VILA, Xavier
Projectes de Recerca: La Barcelona de Mariona Rebull
Investigador principal: Sra. Immaculada Solà-Morales
Projectes de Recerca: Comentari a "Les afinitats electives de J.W. Goethe"
Investigador principal: Sra. Immaculada Solà-Morales
502
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
1. LLIBRES
Autor(s): SOLDEVILA, Ramon
Títol: Tesis doctoral. Análisis de la evolución y situación actual de la Hosteleria en España y
la información contable de costes
Referència editorial: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, U.B., 1999.
Barcelona
2. ARTICLES EN REVISTES O MONOGRAFIES
Autor(s): SOLDEVILA, Ramon
Títol: Costos: el que un cap de cuina no hauria d'ignorar
Referència: Tecnohotel, Setembre 1998. Pàg. 31 a 33
Autor(s): VILA, Xavier
Títol: Qualitat?, Catalitzadora de la gestió del canvi en entitats financeres?
Referència: Qualitas Hodie, març 1999
Autor(s): MUNTÉ, Marta; PERALTA, Jorge
Títol: Temas monográficos: Servicios de restauración, Informática en el hotel, El
mantenimiento y la seguridad en el hotel, actividades complementarias; curso de Gestión
Hotelera
Referència: CEAC; 1998. Barcelona
503
SERVEIS
BIBLIOTECA
Nom: Centre de Documentació Turística (CDT)
Especialitats temàtiques: Hostaleria i Turisme
Capacitat sala de lectura: 40 punts de lectura
Nombre de volums: 514 llibres, i més de 100 revistes
Responsable: Sra. Marta Capdevila
Horaris: de dilluns a divendres d'11:00 a 14:30 i de 15:30 a 19:00 hores
Observacions: El CDT té un fons de subscripcions a revistes especialitzades des de les que es
pot fer consulta i préstec. Els principals serveis que ofereix son: informació i referència,
consulta telemàtica, préstec de revistes i de documents, fons de revistes, consulta de catàlegs,
servei de reprografia i centre obert d'informàtica.
INFORMÀTICA
Centre de Documentació Turística: El CDT està equipat amb 19 Pentium II de 266 MHz, 4
CD Rooms, 2 Escànners i 7 impressores.
Aules d'Informàtica: El centre compta amb 4 aules d'informàtica amb un equipament
similar al CDT i amb un total de 100 punts de treball.
SERVEI D'IDIOMES
Responsable: Sra. Núria Montmany
Telèfon: 93.602.30.00
Descripció: El centre ofereix en grups reduïts l'aprenentatge d'idiomes (primera llengua:
anglès; segona llengua: francès o alemany) en diferents nivells ja des de l'inici dels estudis de la
Diplomatura.
SERVEI D'ASSISTÈNCIA RELIGIOSA
Responsable: P. Lluís Cortes
Telèfon: 93.602.30.00
BORSA DE TREBALL I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
Responsable: Sra. Ana Vinué
Telèfon: 93 602-30-32
Horari: 9:30 a 14:30 i de 15:30 a 19:00 hores
Descripció: La Borsa de Treball vol establir una estreta col·laboració entre l'Escola i l'Empresa,
que resulti d'utilitat i d'interès per a ambdues, treballant en la formació dels professionals del
sector turístic, fomentant el lligam entre la teoria i la pràctica i, al mateix temps, incidint en el
creixement personal dels estudiants.
Els principals serveis que ofereix:
la gestió del Practicum
la gestió de stages de pràctiques internacionals
les contractacions laborals per exalumnes.
504
MEJADORS UNIVERSITARIS
Els estudiants poden utilitzar les instal·lacions de:
Snack-bar
Capacitat 24 pax.
Horari 10:30 a 21:00 hores
Responsable: Sra. Mònica Estop
Telèfon 93 602 30 00
Restaurant Pedagògic Loiola
Capacitat 50 pax.
Horari: 13:45 a 16:00 hores
Responsable Sr. Ignasi Ramos i Sr. Albert Chercoles
Telèfon:93-602-30-31
SERVEI D'INFORMACIÓ
Responsable: Sra. Noemí Sánchez
Telèfon: 93.280.26.54
SERVEIS D'ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
Responsable: Sra. Carmina Solà-Morales
Telèfon: 93.280.26.54
a les escoles
conferències informatives
informació personalitzada
PUBLICACIONS (internes)
( ) Memòria ( ) Revista/es ( ) Butlletí ( ) Guia ( ) Apunts ( ) Llibres
Butlletí
Responsable: Sra. Marta Capdevila
Títol: Butlletí de Sumaris
Data: dia 30
Periodicitat (si en té): mensual
Observacions: Es un resum de les publicacions del sector turistic-hoteler que arriben al centre.
505
506
ESCOLA UNIVERSITÀRIA
DE TREBALL SOCIAL -ICESB
Curs 1998-99
507
508
ACTES PÚBLICS
Tipus d'acte: Simposi
Títol: Polítiques Socials i alternatives a la institucionalització
Entitat(s) organitzadora(es): EUTS - EUES
Data: febrer 1999
Tipus d'acte: Taula Rodona
Títol: El futur de les professions socials
Responsable/coordinador: Jesús Matamala i Carmina Puig
Entitat(s) organitzadora(es): Universitat d’Estiu Ramon Llull
Lloc: Torre La Tamarita
Data: 6 de juliol de 1999
Tipus d'acte: Diàlegs de Cultura – Sopar hora europea
Títol : La salut Mental Avui
Responsable/coordinador: Tina Ureña
Lloc: Hotel Ritz
Data: 18 de març de 1999
Tipus d'acte: Presentación en España del Informe de AI sobre las Mutilaciones Genitales
Femeninas: una cuestión de Derechos Humanos
Títol: Las Mutilaciones Genitales Femeninas: estrategias para su erradicación
Responsable/coordinador: Amnistia Internacional
Entitat(s) organitzadora(es): Amnistia Internacional
Lloc: Auditori FNAC - Illa Diagonal
Data: 22 de març 1999
Tipus d’acte: Conferència inaugural de la Universitat d’Estiu Ramon Llull
Títol: Viure junts: iguals i diferents
Reponsable/coordinador: EUTS/ICESB
Entitat organitzadora: Universitat Ramon Llull
Data: 28 de juny de 1999
1er Simposi sobre Conflicte, Espiritualitat i Pacificació (desembre 1999).
Participació al Congrés Internacional sobre Mediació Familiar (organitzat pel Centre
d’Estudis Jurídics de la Generalitat de Catalunya).
Participació a La Crida a la Pau, organitzada a la ciutat de La Haia (maig 99), amb
l’objectiu d’unir esforços a favor de la pau.
Organització del Simposi Resolució de Conflictes: Conferència Internacional sobre
Pacificació i Resolució de Conflictes. Aquesta activitat es durà a terme el 27 i 28 d’abril
del 2000.
509
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
Conferenciant/Ponent: PUJOL I BOTORAU, Oriol
Títol de la ponència/conferència: Motivació i docència
Referència: Trobada anual de Caps de Pràctiques de l’EUTS
Lloc: ICES B. Barcelona
Data: 20 de maig de 1999
Conferenciant/ Ponent: PELEGRÍ I VIANYA, Xavier
Títol de la ponència: El treball comunitari en el sistema català de Serveis Socials
Referència: II Jornada d’Atenció Primària
Lloc: Auditori Winthertur. Barcelona
Conferenciant/ Ponent: KAPLAN MARCUSAN, Adriana
Títol de la ponència: Inmigración: miedo a la invasión
Referència: III Jornadas sobre la Diversitat Cultural i Solidaritat
Lloc: Ajuntament Olessa de Montserrat. Diputació de Barcelona
Data:14 novembre 1998
Conferenciant/ Ponent: KAPLAN MARCUSAN, Adriana
Referència: Presentació del llibre sobre Immigració al Baix Llobregat. Consell Comarcal
Lloc: St. Feliu de Llobregat
Conferenciant/ Ponent: KAPLAN MARCUSAN, Adriana
Títol de la ponència: Mujeres: Interculturalidad y Relaciones de Género
Referència: Foro Gogoa
Lloc: Universidad Pública de Navarra. Pamplona
Data: 24 març 1999
Conferenciant/ Ponent: KAPLAN MARCUSAN, Adriana
Títol de la ponència: Ritos femeninos en la vida de las mujeres africanas
Referència: I Ciclo de conferencias sobre las Mujeres Africanas
Lloc:Emakume Internazionalistak. Pais Vasco
Data: 27 al 29 abril 1999
510
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
Autor: NAVARRO, Silvia
Títol: La intervención comunitaria. Nuevos modelos teóricos y metodologías participativas
Congrés: Conferencia Internacional. Sociología, desarrollo humano y sociedad: Balance de fin
de siglo
Lloc: Universidad de la Habana (Cuba)
Data: 7-9 de juliol de 1999
Autor: FEU, Montserrat
Títol: El trabajo social en equipos multidisciplinarios
Congrés: Conferencia Internacional. Sociología, desarrollo humano y sociedad. Balance de fin
de siglo
Lloc: Universidad de la Habana (Cuba)
Data: 7-9 de juliol de 1999
Autor: FUENTES, Teresa
Títol: Trabajo Social y Etica Profesional
Congrés: Conferencia Internacional. Sociología, desarrollo humano y sociedad. Balance de fin
de siglo
Lloc: Universidad de la Habana (Cuba)
Data: 7-9 de juliol de 1999
Autor: PLANA, Rosa
Títol:Perfiles profesionales y nuevas necesidades de formación de los trabajadores sociales
Congrés: Conferencia Internacional. Sociología, desarrollo humano y sociedad. Balance de fin
de siglo
Lloc: Universidad de la Habana (Cuba)
Data: 7-9 de juliol de 1999
Autor: BOADAS, Berta
Títol: El modelo docente de la EUTS de la Universitat Ramon Llull
Congrés: II Congreso de Escuelas Universitarias de Trabajo Social
Lloc: Universidad Complutense de Madrid
Data: 9 a l’11 de setembre de 1998
Autor: PUIG I CRUELS, Carmina
Títol: El modelo docente de la EUTS de la Universitat Ramon Llull
Congrés: II Congreso de Escuelas Universitarias de Trabajo Social
Lloc: Universidad Complutense de Madrid
Data: 9 al 11 de setembre de 1998
Autor: PELEGRI, Xavier
Títol: El treball comunitari en el sistema català de Serveis Socials
Jornadas: II Jornades d’Atenció Primària
Lloc: Auditori Winthertur. Barcelona
Autor: KAPLAN MARCUSAN, Adriana
Títol: De Senegambia a Cataluña: procesos de acultuación e integración social
Congrés: Políticas Sociales, Intervención Social e Inmigración
Lloc: Universidad Internacional de Andalucia – Baeza -Jaen
511
Data: 7 - 11 de setembre 1998
Autor: KAPLAN MARCUSAN, Adriana
Títol: Socio-cultural aspects of Female Genital Mutilation: a rite of passage
Congrés: I Congreso Europeo de Mutilaciones Genitales Femeninas
Lloc: International Center for Reproductive Health, University Hospital – Gent - Belgica
Data: 5 - 7 de novembre 1998
Autor: KAPLAN MARCUSAN, Adriana
Títol: La fertilidad en los paises en vías de desarrollo
Congrés: I Congreso Nacional de Salud Reproductiva
Lloc: Sitges - Barcelona
Data: 2 - 5 de desembre 1998
Autor: KAPLAN MARCUSAN, Adriana
Títol: Ser mujer: Tradiciones africanas en Europa
Congrés: Africa en Cuba: tradición y modernidad
Lloc: Casa de Africa . La Habana. Cuba
Data: 4 - 8 de gener 1999
Autor: KAPLAN MARCUSAN, Adriana
Títol: Ser mujer: Tradiciones africanas en Europa
Congrés: Relaciones interculturales en la Unión Europea
Lloc: Universitá degli Estudi di Firenze
Data 17 - 24 de juliol 1999
512
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
Participant(s): KAPLAN MARCUSAN, Adriana
Congrés: Setmana Intercultural de Girona
Lloc: Facultat de Lletres. Universitat de Girona
Data: 7 al 10 de setembre 1998
Participant(s): KAPLAN MARCUSAN, Adriana
grup de treball: Aproximació de la població immigrant al sistema de salut pública
Lloc: Barcelona
Data: 29 octubre 1998
Participant(s): KAPLAN MARCUSAN, Adriana
grup de treball: Agresiones físicas y psíquicas de la mujer. I Congreso Nacional de Salud
Reproductiva
Lloc: Sitges
Data: 2 al 5 de desembre 1998
Participant(s): KAPLAN MARCUSAN, Adriana
grup de treball: I Jornada d’Immigració i salut
Lloc: Hospital de Santa Caterina . Girona
Data: 21 de maig 1999
Participant(s): KAPLAN MARCUSAN, Adriana
grup de treball: Interafrican Committee on Traditional Practices sffecting the Health of
Women and Children
Lloc: Dakar, Senegal
Data: 21 al 25 de juny 1999
513
PROJECTES DE RECERCA
Projectes de Recerca: Estudi sobre el perfil dels estudiants de treball social
Investigador principal: MATAMALA, Jesús
Altres investigadors: Estudiants de 2on i 3er curs de DTS.
Entitat(s) finançadora(es): EUTS-ICESB
Projectes de Recerca: Estudi sobre la inserció laboral dels DTS
Investigador principal: MATAMALA, Jesús
Entitat(s) finançadora(es): EUTS-ICESB
Projectes de Recerca: Mapa de la interculturalitat al Baix Llobregat
Investigador principal: DONCEL RASILLO, Concha; DE LA HABA MORALES, Juan
Altres investigadors: GIL DEL CAMPO, Núria; PADRÓS LÓPEZ, Lidia
Entitats finançadores: Consell Comarcal del Baix Llobregat, Centre d’Estudis Comarcals del
Baix Llobregat.
Entitats col.laboradores: ICESB
514
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
1. LLIBRES
Autor(s): RAMONEDA, Tomàs
Títol: Estudi sòcioeconòmic del Baix LLobregat
Referència editorial: Ed. Fontseca, 1997. Sant Boi de Llobregat
Autor(s):VINYAMATA CAMP, Eduard
Títol: Manual para la resolución de conflictos: una nueva manera de gestionar creativamente
los conflictos en la empresa
Referència editorial: ICESB –EUTS. Formació Continuada
Autor(s):VINYAMATA CAMPS, Eduard
Títol: Manual de prevención y resolución de conflictos: conciliación, mediación, negociación
Referència: Ed. Ariel. Barcelona, 1999
Autor(s): KAPLAN MARCUSAN, Adriana y CARRASCO PONS, Silvia
Títol: Migración, Cultura y Alimentación. Cambios y continuidades. De Gambia a Cataluña
Referència: Universitat Autònoma de Barcelona, 1999
2. ARTICLES EN REVISTES O MONOGRAFIES
Autor(s): RAMONEDA, Tomàs
Títol: Incidències socioeconòmiques del Baix LLobregat
Referència: Papers d'Economia, núm. 33, 1996, pàg. 123 a 131
Autor(s):UREÑA HIDALGO, Tina i altres
Títol: Les emocions i la Raó. La salut Mental Avui
Referència: Rev. de pensament i opinió, núm. 19, pàg., 43 a 45
Autor(s): KAPLAN MARCUSAN, Adriana
Títol: Las mujeres del Sur en el Norte: hacia los límites de la tolerancia
Referència: En Solidaridad Norte-Sur. Universidad de Alicante/Centro Loyola 1999
Autor(s): CEBRIAN SERRET, Carme
Títol: PSUC. El somni d’una nit d’estiu
Referència: Rev. L’Avenç. Octubre 1998
CENTRE PAU I TREVA
Publicacions
Quadern d’estudi 1: sobre els orígens de Pau i Treva (les assemblees Pau i Treva,
originades entorn l’any 1000)
Butlletí Pau i Treva. Ha publicat, fins a la data d’avui, 4 números. Periodicitat:
trimestral. Recull l’actualitat sobre els temes de Resolució de conflictes: simposis,
515
conferències, publicacions, cursos de postgrau, cursos especialitzats, adreces WEB’s,
premis, etcètera.
Perspectiva Social, aquesta revista recull, en el seu número 41 (1er semestre 1999), un
article del 1er Simposi sobre Conflicte, Espiritualitat i Pacificació (del qual es parla a
l’apartat d’activitats).
Full Dominical, de la Diòcesi de Barcelona. En el suplement aparegut en el núm. 10
(del 7 de març de 1999), recull un article sobre Resolució de Conflictes, encoratjant a
assumir els fonaments ètics i pragmàtics que se’n deriven.
Perspectiva Social, recull, en el seu número 40 (2on semestre 1998), un article del Dr.
Eduard Vinyamata, director del Centre Pau i Treva, titulat “Intervencions humanitàries i
de pau en conflictes violents”.
516
SERVEIS
BIBLIOTECA
Especialitats temàtiques: Intervenció Social
Capacitat sala de lectura: 88
Nombre de volums: 42.420
Responsable: Araceli Arissó
Horaris: de dilluns a divendres de 9’30 a 20’30 h
Observacions: El fons de la biblioteca està en procés d’informatització
INFORMÀTICA
Responsable: Paulino Yuste
L’EUTS compta amb una sala d’ordinadors dotada de 15 equips (descripció) al servei dels
estudiants tant de la Diplomatura de Treball Social com dels diversos Posgraus i Màsters que es
realitzen en el centre. L’horari de la sala és de 8.30 a 21h. de dilluns a divendres. El responsable
de la sala realitza funcions de manteniment dels equips i assessorament i atenció als estudiants
que en fan ús.
SERVEI D'ASSISTÈNCIA RELIGIOSA
Mn. Josep Monfort és el responsable d’aquest servei que es presta en horaris convinguts amb
les persones que el sol·liciten.
BORSA DE TREBALL I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
La borsa de treball durant el curs 98/99 va treballar en dues direccions diferenciades: la gestió
d’oferta i demanda puntuals, i l’elaboració d’un nou projecte de servei ocupacional en el qual,
per al proper curs, s’hi integraran tant les ofertes i demandes com altres accions d’orientació i
formació adreçades als diplomats de les darreres promocions.
La responsable del servei és Elisabet Font que centralitza el seu treball en l’edifici de l’EUTS
del c/Enric Granados 2.
SERVEI D'INFORMACIÓ
Responsable: Mercè Rodón.
El servei d’informació és a l’abast del públic de dilluns a divendres de 8 a 21 h. El telèfon és el
93 453 28 00
L’horari d’atenció al públic de la secretaria de l’EUTS és el següent:
Matins: dilluns, dimarts, dimecres de 8’30 a 11’30 h.
Dijous i divendres d’11’30 a 13’30 h.
Tardes: dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19 h.
SERVEIS D'ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferències informatives realitzades: 18 – Nombre total alumnes participants: 299
Escoles visitades: 14 – Alumnes participants: 260
A l’EUTS: 4 – Alumnes participants: 39
517
518
ESCOLA UNIVERSITÀRIA
D'EDUCACIÓ SOCIAL PERE TARRÉS
Curs 1998-99
519
ACTES PÚBLICS
Tipus d'acte: Jornades
Títol: Els canvis socials i les seves incidències en la salut mental
Responsable coordinador: ARMENGOL, Carles
Entitat(s) organitzadora(s): ICESB. Fundació Pere Tarrés
Lloc: Auditori de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna. Universitat
Ramon Llull
Data: 16 i 17 d'octubre de 1998
Tipus d'acte: Simposi
Títol: Alternatives a la institucionalització en els serveis socials i d'atenció a la persona
Responsable coordinador: ARMENGOL, Carles
Entitat(s) organitzadora(s): ICESB. Fundació Pere Tarrés
Lloc: Centre Cultural Fundació "La Caixa". Barcelona
Data: 11 i 12 de març de 1999
Típus d'acte: Seminaris d'estudi i intercanvi
Titol: IV Jornades per a professionals de la intervenció socioeducativa
Responsable coordinador: ARMENGOL, Carles
Entitat(s) organitzadora(s): ICESB. Fundació Pere Tarrés
Lloc: Barcelona
Data: 28,29 i 30 de juny de 1999
520
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
Conferenciant/Ponent: FORÉS, Anna
Referència: Formació i noves tecnologies al servei públic i de les ONL
Lloc: Casal Central de Joves de Palma de Mallorca
Data: 22 de setembre de 1999
Conferenciant/Ponent: ARMENGOL, Carles
Títol de la ponència: Els Joves, motor de la societat, motor del civisme
Referència: Joves i valors el compromís cívic dels joves
Lloc: Centre “La Caixa”. Av. Diagonal, 615, 2n
Dates: 30 d’octubre de 1998
Conferenciant/Ponent: ARMENGOL, Carles
Títol de la ponència: Psicopedagogia i educació social
Lloc: EUES (Carolines, 10)
Data: 3 de novembre de 1998
Conferenciant/Ponent: MAÑÓS, Quico
Títol de la ponència: Les oportunitats que ofereix la prolongació de la vida
Referència: Forum Créixer amb els anys
Lloc: Caixa de Sabadell. Sabadell
Data: 1 de desembre de 1998
Conferenciant/Ponent: ARMENGOL, Carles
Títol: La consolidació del voluntariat
Referència:: Congrés Europeu del Voluntariat
Lloc: Palau de Congressos. Hotel Melià Gran Sitges (Port Aiguadolç, s/n) Sitges
Dates: 11 i 12 de desembre de 1998
Conferenciant/Ponent: NAVARRO, Colomán
Títol de la ponència: El futur de les professions socials
Referència: Universitat d'Estiu Ramon Llull
Lloc: Barcelona
Data: 6 de juliol de 1999
Conferenciant/Ponent:. LÓPEZ, Cristina
Títol de la ponència: Perspectives de la família i natalitat
Referència: Universitat d'Estiu de la Universitat de Barcelona
Lloc: Universitat de Barcelona
Data: 15 de juliol de 1999
521
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
Autor: FORÉS, Anna
Títol: La distància òptima de la formació contínua de l'educador social
Congrés o simposi: II Congreso Estatal de Educación Social
Lloc: Madrid
Data: 5-7 de novembre de 1998
Autor: MAÑÓS, Quico
Títol: La planificación de la intervención. Programa de Animación Geriátrica Estimulativa
Sistematizada
Congrés o simposi: II Congreso Estatal de Educación Social
Lloc: Madrid
Data: 5-7 de novembre de 1998
Autors: VILAR, Jesús
Títol: Deontología y práctica profesional. Límites y posibilidades de los códigos deontológicos
Congrés o simposi: II Congreso Estatal de Educación Social
Lloc: Madrid
Data: 5-7 de novembre de 1998
Autors: LÓPEZ, PACO
Títol: La relació d'ajuda en les professions socials
Congrés o simposi: Taula rodona presentació del desè número de la revista Educació Social
Lloc: EUTS (ICESB)
Data: 23 de febrer de 1999
Autors: LÓPEZ, Cristina
Títol: Estructura familiar a la ciutat de Barcelona 1981-1996
Congrés o simposi: II Congrés Català de Sociologia
Lloc: Lleida
Data: 20 i 21 de març de 1999
Autors: MAÑÓS, Quico
Títol: Los programas intergeneracionales. Comunicación no verbal
Congrés o simposi: Curso Animación Estimulativa
Lloc: Melilla
Data: 24 de març de 1999
522
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
Participant(s): VILAR, Jesús
Congrés o grup de treball: XIII Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social
Lloc: Universidad de Granada
Data: 21-22 de de setembre de 1998
Participant(s): BERGA, Anna; LÓPEZ, Cristina
Congrés o grup de treball: VI Congreso Español de Sociología
Lloc: La Coruña
Data: 24-26 de setembre de 1998
Participant(s): ARMENGOL, Carles
Congrés o grup de treball: IV Congreso Nacional Servicios Sociales
Lloc: Gijón
Dates: 6-9 d’octubre de 1998
Participant(s): FORÉS, Anna
Congrés o grup de treball: I Jornades Els canvis socials i les seves incidències en la salut
mental
Lloc: Universitat Ramon Llull
Data: 16-17 d'octubre
Participant(s): TORRAS, Isabel
Congrés o grup de treball: Congrés anual de la xarxa FESET
Lloc: Brusesl·les (Bèlgica)
Data: 16-18 d'octubre de 1998
Participant(s): ARMENGOL, Carles
Congrés o grup de treball: Jornada de treball precongrés “La joventut de Barcelona al
llindar del segle XXI”
Lloc: Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona (Ausias Marc, 60 Barcelona)
Dates: 20 d’octubre de 1998
Participant(s): NAVARRO, Colomán
Congrés o grup de treball: Jornades "InterOcupació - 98"
Lloc: Barcelona
Data: del 22 al 25 d'octubre de 1998
Participant(s): NAVARRO, Colomán
Congrés o grup de treball: Jornades Tècniques del 10è. aniversari del Consell Municipal de
Benestar Social
Lloc: Barcelona
Data: 26 i 27 d’octubre de 1998
Participant(s): FORÉS, Anna; LÓPEZ, Cristina
Congrés o grup de treball: Jornades de Reflexió sobre la normativa d'estrangeria.
Reconeixement de drets en l'estat de benestar
Lloc: IMSERSO. Madrid
Data: 29 i 30 d'octubre de 1998
523
Participant(s): ARMENGOL, Carles
Congrés o grup de treball: Congrés de la nova condició juvenil i les polítiques de joventut
Lloc: Barcelona
Dates: 5-7 de novembre de 1998
Participants(s): FORÉS, Anna; LLOMPART, Tomàs; MAÑÓS, Quico; SOLÀ, Isabel i
VILAR, Jesús
Congrés o grup de treball: II Congreso Estatal de Educación Social
Lloc: Madrid
Data: 5-7 de novembre de 1998
Participant(s): NAVARRO, Colomán; RIBERAS, Gisela i TOLEDANO, Lluís
Congrés o grup de treball: Jornades “Infants i drets civils a les ciutats”
Lloc: Casal del Metge. Ajuntament de Barcelona
Data: 12 i 13 de novembre de 1998
Participant(s): ARMENGOL, Carles
Congrés o grup de treball: II Jornada dels Serveis Socials d’Atenció Primària
Lloc: Sala de convencions Winterthur. Barcelona
Data: 19 i 20 de novembre de 1998
Participant(s): GRANÉ, Rita
Congrés o grup de treball: Jornada “La eficacia de la inversión en el mecenazgo empresarial”
Lloc: ESADE
Data: 26 de novembre de 1998
Participant(s): LÓPEZ, Cristina
Congrés o grup de treball: Seminari “Desenvolupament social local: Mediació intercultural i
participació”
Lloc: Palau de Mar. Dep. de Benestar Social Generalitat de Catalunya. Barcelona
Data: 28 de novembre de 1998
Participant(s): TORRAS, Isabel
Congrés o grup de treball: "Special Educational Needs" (European Teacher Education
Network)
Lloc: Newcastle (Anglaterra)
Data: 7-9 de desembre de 1998
Participant(s): FORÉS, Anna
Congrés o grup de treball: Jornada sobre Formació Continuada: Una perspectiva europea de
la formació continuada. L'experiència dels 4 motors d'Europa
Lloc: UAB
Data: 10 i 11 de desembre de 1998
Participant(s): ARMENGOL, Carles
Congrés o grup de treball: Congrés Europeu del Voluntariat
Lloc: Sitges
Data: 10-12 de desembre de 1998
524
Participant(s): NAVARRO, Colomán
Congrés o grup de treball: 1r Simposi sobre les Desigualtats Socials a Catalunya
Lloc: Barcelona
Data: 17 i 18 de desembre de 1998
Participant(s): SOLÀ, Isabel
Congrés o grup de treball: Jornada sobre Avaluació de la Formació a les Organitzacions
Lloc: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna
Data: 18 de desembre de 1998
Participant(s): FORÉS, Anna
Congrés o grup de treball: I Simposi ecumènic
Lloc: Centre Pau i Treva. ICESB
Data: 19 de desembre de 1998
Participant(s) : ARMENGOL, Carles
Congrés o grup de treball: Cloenda del Fòrum Joves Segle XXI
Lloc: Sala d’actes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Barcelona (edifici C-2, Campus Nord, UPC)
Dates: 27 de gener de 1999
Participant(s): ARMENGOL, Carles; NAVARRO, Colomán
Congrés o grup de treball: Seminari Europeu “Més ciutat més participació”
Lloc: Auditori de “La Pedrera”. Barcelona
Data: del 28 al 30 de gener de 1999
Participant(s): SOLÀ, Isabel
Congrés o grup de treball: II Jornadas Desafios del Juguete en el Siglo XXI
Lloc: Valencia
Data: 12 i 13 de febrer de 1999
Participant(s): FORÉS, Anna; NAVARRO, Coloman; RIBERAS, Gisela; SOLÀ, Isabel; i
VILAR, Jesús
Congrés o grup de treball: Simposi Alternatives a la institucionalització en els serveis socials
i d'atenció a la persona
Lloc: Barcelona
Data: 11 i 12 de març de 1999
Participant(s): BERGA, Anna; LÓPEZ, Cristina
Congrés o grup de treball: III Congrés Català de Sociologia
Lloc: Lleida
Data: 20 i 21 de març de 1999
Participant(s): MAÑÓS, Quico
Congrés o grup de treball: Curso Animación Estimulativa
Lloc: Melilla
Data: del 22 al 27 de març de 1999
525
Participant(s): GALCERAN, M.del Mar; RIBERAS, Gisela;
Congrés o grup de treball: Congrés “Projecte educatiu de ciutat. L’educació és la clau”
Lloc: Ajuntament de Barcelona
Data: 7-10 d’abril de 1999
Participant(s): TOLEDANO, Lluís i VILAR, Jesús
Congrés o grup de treball: Jornades “Qualitat de vida de la infància i l’adolescència en el
món urbà”
Lloc: Hotel Barceló Sants. Barcelona
Data: 28-30 d’abril de 1999
Participant(s): FORÉS, Anna
Congrés o grup de treball: Seminari d'Intel·ligència emocional
Lloc: Barcelona
Data: 12 de maig de 1999
Participant(s): TORRAS, Isabel
Congrés o grup de treball: Congrés anual de la xarxa ETEN (European Teacher Education
Network)
Lloc: Oulu (Finlàndia)
Data: del 25 al 30 de maig 1999
526
PROJECTES DE RECERCA
Projectes de Recerca: La participació entre nens i adults en els centres de temps lliure
Investigador principal: GALCERAN, M. del Mar
Altres investigadors: SIMÓ, Judit
Entitat(s) finançadora(es): Fundació Pere Tarrés
Entitat(s) col.laboradora(es): Universitat de Barcelona
Projectes de Recerca: Xarxa Catalana Interdisciplinar d’Investigadors sobre els Drets dels
Infants i la seva Qualitat de Vida
Investigador principal: CASAS, Ferran
Altres investigadors: Professors de la Secció d’Educació Social i d’altres Universitats
Catalanes
Entitat(s) finançadora(es): CIRIT
Entitat(s) col.laboradora(es): Resta Universitats de Catalunya
Projectes de Recerca: Conflictes ètics de l’educador social
Investigador principal: VILAR, Jesús
Entitat(s) finançadora(es): Fundació Pere Tarrés
Projectes de Recerca: Perfil d’inserció laboral dels diplomats en Educació Social - URL
Investigador principal: NAVARRO, Colomán
Altres investigadors: AGUILERA, Norma
Entitat(s) finançadora(es): Fundació Pere Tarrés
Projectes de Recerca: L’emergencia de nous jaciments de treball en l’àmbit de la intervenció
socioeducativa: un estudi prospectiu preliminar sobre noves necessitats de formació
Investigador principal: NAVARRO, Colomán
Entitat(s) finançadora(es): INCANOP
527
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
1. LLIBRES
Autor(s): RIBERAS, Gisela
Títol: Sistema de categorias para la observación y registro de conductas interactivascomunicativas
Referència editorial: Observación en Etología Animal y Humana. Ediciones de la Universidad
de Barcelona. Barcelona.
Autor(s): ARMENGOL, Carles
Col·laboració: Ponència: Els joves, motor de la societat, motor del civisme
Títol: Joves i valors: el compromís cívic dels joves
Referència editorial: Secretaria General de Joventut. 1a edició (1998). Barcelona
2. ARTICLES EN REVISTES O MONOGRAFIES
Autor(s): NAVARRO, Colomán
Títol: La funció socioeducativa en un món multicultural
Referència: Educació Social, núm. 11, gener/abril 1999
Autor(s): TORRAS, Isabel
Títol: Avaluació de l'expressió escrita dels alumnes de Programes d'Immersió Lingüística
Referència: ARNAU, J i ARTIGAL, J (1998): Els programes d'immersió: una perspectiva
europea
Autor(s): LÓPEZ, Cristina
Títol: Gentrificació i dualitat social. Perspectiva social a la ciutat de Barcelona
Referència: Perspectiva social, núm. 40. ICESB.
Autor(s): RIBERAS, Gisela
Títol: Alternatives a la institucionalització: Àmbit menors
Referència: Educació Social, núm. 12, maig/agost 1999
Autor(s): RIBERAS, Gisela
Títol: La interacció comunicativa educador/a-nadó en dos centres d'acolliment de la DGAI
Referència: Centres d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya.
Departament de Justícia. (Premi Justifòrum 1998, Infància)
Autor(s): RAMONEDA, Tomàs
Títol: Incidències sòcio-econòmiques del Baix LLobregat
Referència: Papers d'Economia, núm. 33, 1996, Pàg. 123 a 131.
528
SERVEIS
BIBLIOTECA
Nom: Fundació Pere Tarrés. Biblioteca
Especialitats temàtiques: Lleure, psicologia, pedagogia, jocs, educació social i educació
ambiental
Capacitat sala de lectura: 42 punts de lectura
Nombre de volums: 15.500 aproximadament
Responsable: Anna Tibol Ruiz
Horaris: de dilluns a divendres de 9 a 21 h i dissabtes de 9 a 14 h
INFORMÀTICA
Sales d'ordinadors: Una aula
Tipus: Pentium II, Windows 98, Microsoft Office'97. Connexió Internet i equipament
multimèdia
Nombre: Xarxa de 15 ordinadors i 3 impressores
Responsable: Consuelo Villanueva (matins) i Mar Muñoz (tardes)
Horari: de 9 a 20 h.
Descripció: A partir del mes d’octubre els alumnes poden utilitzar els ordinadors de l’aula
d’informàtica per a la realització dels seus treballs.
SERVEI D'ASSISTÈNCIA RELIGIOSA
Reponsable: Consiliari de la Fundació Pere Tarrés, Mn. Manel Valls
Coordinador: Enric Benavent
Horari: Dimarts de 17 a 20 h. i dijous de 10’30 a 14 h.
Lloc: Secció d’Educació Social, c/Carolines, 10
Activitats: Conferències, pregària setmanal, celebracions de l’Eucaristia
Descripció: Oferir moments d’explicitació o aprofundiment de la dimensió cristiana oberts a
tots els alumnes
BORSA DE TREBALL I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
Responsable: M. Carmen Galindo
Normes de funcionament: Per apuntar-se a aquest servei cal portar: 1 fotografia, 15
currículums i 500’- ptes. en concepte de tramitacions.
Les demandes de treballadors arriben a la Borsa de Treball. Es fa una preselecció de
currículums. Es contacta amb els usuaris preseleccionats. Es lliura els currículums a l’entitat
sol·licitant de treballadors per tal que pugui fer les entrevistes.
Telèfon: 93 410 16 02
Horaris: de 9 a 14 h. i de 15 a 18 h.
529
SERVEI DE LLIBRERIA O COOPERATIVA
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13’30 h. i de 16 a 20 h.
Telèfon: 93.415.25.51
Responsable: Beatriz Giménez
Descomptes: 10% (en tots els articles)
Articles: Llibres, cassetes, jocs, sociologia, pedagogia, psicologia, pastoral
Lloc: Reprografia Institut de Formació Fundació Pere Tarés, c/Carolines, 10. Barcelona.
Descripció: Els alumnes disposen del servei de reprografia per a les fotocòpies personals que
puguin necessitar. També estan a la venda els apunts, dossiers o articles que els professors
recomanen de les assignatures. El servei de llibreria posa a la venda els llibres d’interès per a
les diferents assignatures o d’altres per al treball en diversos àmbits de l’educació social.
SERVEI D'INFORMACIÓ
Horari: de 10 a 12 h. i de 16 a 19 h.
Responsable: Esther Clarà
Telèfon: 93.415.25.51
Descripció: La Secretaria atén totes les qüestions de tipus administratiu (pagaments,
certificats,...)
PUBLICACIONS (internes)
Memòria: Universitat Ramon Llull / Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Periodicitat: Anual
Revista: ESTRIS, revista especialitzada en educació en el lleure i animació sociocultural
Responsable: Carles Armengol
Periodicitat: Mensual
Observacions: Adreçada als interessats en l’educació en el lleure i l’animació sociocultural, és
una eina, un instrument, un estri de treball per a la tasca educativa del temps liure i l’animació
sociocultural
Revista: EDUCACIÓ SOCIAL, revista d’intervenció socioeducativa
Responsable: Carles Armengol
Periodicitat: Quadrimestral
Observacions: Adreçada a estudiants i professionals de la intervenció socioeducativa.
L’orientació de la revista és eminentment pràctica i de suport efectiu al professional.
Butlletí: Butlletí intern Fundació Pere Tarrés
Responsable: Carles Armengol
Periodicitat: Mensual
Guia: Guia de l’estudiant, Diplomatura Universitària en Educació Social. Any acadèmic
Responsable: Isabel Solà
Periodicitat: Anual
530
INSTITUT UNIVERSITARI
OBSERVATORI DE L'EBRE
Curs 1998-99
531
532
ACTES PÚBLICS
Tipus d'acte: Curs
Títol: 1 curs d‘Introducció a l’Astronomia
Responsable/coordinador: GAYA PIQUE, LL.R
Entitat(s) organitzadora(es): Ajuntament de la Sénia
Entitat(s) col.laboradora(es): Observatori de l’Ebre
Lloc: La Sénia
Data: 4 de maig al 8 de juny de 1999
Tipus d'acte: Congrés
Títol: V Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Responsable/coordinador: Observatori de l’Ebre
Entitat(s) organitzadora(es): Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Entitat(s) col.laboradora(es): Entitats locals, comarcals, regionals i Estatals
Lloc: Observatori de l’Ebre
Data: 11-13 de desembre 1998
533
CONFERÈNCIES I PONÈNCIES
Conferenciant/ Ponent: TORTA, J.M; UGALDE, A; GAYA- PIQUE, LL.R; SOLE, J.G.
Títol de la ponència: Las expediciones antárticas del Observatori de l’Ebre: una mezcla de
ciencia y aventura
Referència: Exposición filatélica. X. Aniv. Base Antártica Española Juan Carlos I
Lloc: Ayuntamiento de Alcanar
Data: 1998
Conferenciant/ Ponent: TORTA, J.M
Títol de la ponència: La física de les relacions sol-terra. Què es? Per a què serveix?…
Referència: Divulgación científica
Lloc: Teatro-Auditorio Felip Pedrell. Tortosa (Tarragona)
Data: 1999
Conferenciant/ Ponent: GAYA-PIQUE, LL.R
Títol de la ponència: Antàrtida: una barreja de ciència i aventura
Lloc: La Fatarella, Flix, Santa Barbara, La Sénia
Data: 1998-1999
Conferenciant/ Ponent: GAYA- PIQUE, LL.R
Títol de la ponència: El sistema solar: del Big Bang al Big Crunch
Lloc: Santa Bàrbara
Data: 1999
534
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
Autor: CURTO, J.J.; ALTADILL, D.; HERNANDEZ-PAJARES, M.; JUAN, J.M.; SANZ, J.;
SOLÉ,J.G.
Títol: Receptor permanente GNSS como monitorizador ionosférico
Congrés o simposi: XIII Simposium Nacional de la Unión Científica
internacional de radio
Lloc: Pamplona (Navarra)
Data: setembre, 1998
Autor: SOLÉ, J. G., ALTADILL, D., APOSTOLOV, E. M.
Títol: Variations of the relative amplitudes of the foF2 2-, 3-, 5-, and 6.5-day
quasi-periodic oscillations over Europe
Congrés o simposi: COST 251 / ITTS Workshop
Lloc: El Arenosillo, Huelva
Data: octubre 1998
Autor: CURTO, J.J., CARDÚS, J.O., GAYA, Ll., SANCLEMENT, E., TORTA, J.M.
Títol: Un segle d'instrumentació magnètica a l'Observatori de l'Ebre
Congrés o simposi: V Trobades d'Història de la Ciència i de la Tècnica
Lloc: Roquetes (Tarragona)
Data: desembre 1998
Autor: CARDÚS, J.O., ALBERCA L.F.
Títol: Els corrents tel·lúrics a l'Observatori de l'Ebre
Congrés o simposi: V Trobades d'Història de la Ciència i de la Tècnica
Lloc: Roquetes (Tarragona)
Data: desembre 1998
Autor: SOLÉ, J.G; ALTADILL,D; ALBERCA, L.F; GALDON, E.
Títol: La secció ionosfèrica de l’Observatori de l’Ebre.
Congrés o simposi: V Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Lloc: Roquetes, Tarragona
Data: desembre 1998
Autor: ALTADILL, D; BOSKA, J; SOLÉ, J.G; ALBERCA, L.F.
Títol: Short-time fluctuations in the F region electron density
Congrés o simposi: COST 251/ IITS Workshop
Lloc: Madeira, Portugal
Data: març 1999
Autor: ALTADILL, D; APOSTOLOV, E
Títol: Vertical propagating characteristics of wave oscillations (from 2-to 6.5-days) in the
ionosphere obtained from electron density profiles. ( Comunicació invitada)
Congrés o simposi: XXII General Assembly of the IUGG
Lloc: Birmingham, U.K
Data: juliol 1999
535
Autor: TORTA, J.M; DE SANTIS, A.; CHIAPPINI, M; R.R.B. VON FRESE
Títol: Development of an improved geomagnetic reference field of Antarctica.
Congrés o simposi: AGU 1999 SPRING MEETING
Lloc: Boston EUA
Data: 1-4 juny 1999
Autor: TORTA, J.M; MORRIS, P; GAYA-PIQUE, L.R; GARCIA, A.
Títol: New magnetic anomaly compilations for the bransfield strait area, Antarctica and their
geological implications
Congrés o simposi: AGU 1999 SPRING MEETING
Lloc: BOSTON EUA
Data: 1-4 juny 1999
Autor: TORTA, J.M.; RIDDICK, J.C.; TURBITT, C; CASTEJON, A; GARCIA, A
Títol: A partly manned geomagnetic observatory deployed in Antarctica provides a reliable,
stable and timely data set
Congrés o simposi: XXII General Assembly of International Union of Geodesy and
Geophysics
Lloc: Birmingham (UK)
Data: 18-30 juny 1999
Autor: TORTA, J.M.; GAYA-PIQUE, L.R; NUÑEZ, J.I; OSETE, M.L; DE SANTIS, A
Títol: An approach to the regional modelling of the geomagnetic field for Europe from
directional archaeomagnetic data.
Congrés o simposi: XXII General Assembly of International Union of Geodesy and
Geophysics
Lloc: Birmingham (UK)
Data: 18-30 juny 1999
Autor: CURTO, J.J; ALBERCA, L.F; HOLZWORTH, R.H; DE LA MORENA, B; BATLLO,
J; SOLÉ, J.G; ALTADILL, D.
Títol: Electric conductivity and electric field in the stratosphere: Middle latitude balloon flight
results
Congrés o simposi: XXII General Assembly of International Union of Geodesy and
Geophysics
Lloc: Birmingham (UK)
Data : 18-30 juny 1999
Autor: GENESCA, Maria; LLOMBART, Imma.
Títol: El fons documental cientificohistòric a la Biblioteca de l’Observatori de l’Ebre.
Congrés o simposi: V Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Lloc: Roquetes (Tarragona)
Data: 11-13 desembre 1999
Autor: UGALDE, A, PUJADES, L.G; CANAS, J.A; ALBERCA, L.F
Títol: Estudios de atenuación sísmica en España a partir de ondas de coda
Congrés o simposi: Jornadas Científicas 100 años de Observaciones Sismológicas en San
Fernando
Lloc: San Fernando (Cádiz)
Data: setembre 1998
536
Autor: UGALDE, A, BATLLÓ, J
Títol: Els sismògrafs de l’Observatori de l’Ebre
Congrés o simposi: V Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Lloc: Roquetes (Tarragona)
Data: desembre 1998
Autor: ALFARO, A; EGÓZCUE, J.J; UGALDE, A.
Títol: Determinación de carácterísticas dinámicas del suelo a partir de microtemblores
Congrés o simposi: Primer Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica
Lloc: Murcia
Data: abril 1999
Autor: UGALDE, A
Títol: The broadband seismic station of the Ebre Observatory
Congrés o simposi: Workshop on Broadband Seismology in Catalonia
Lloc: Barcelona
Data : 7-8 setembre
537
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
Participant(s): SOLÉ, J.G
Congrés o grup de treball: COST 251 Whorshop
Lloc: El Arenosillo. Huelva
Data: 5-10 octubre 1998
Participant(s): SOLÉ, J.G
Congrés o grup de treball: COST 251 Whorshop
Lloc: Funchal, Portugal
Data: 2-27 març 1999
Participant(s): SOLÉ, J.G
Congrés o grup de treball: COST 251 Final Presentation Meeting
Lloc: París
Data: 24-25 juny 1999
Participant(s): TORTA, J. M
Congrés o grup de treball: III International Workshop on Antartic Digital Magnetic
Anomaly Project(ADMAP)
Lloc: Columbus (Ohio EUA)
Data: 5-6 juny 1999
538
PROJECTES DE RECERCA
Projectes de Recerca: Integración de un receptor permanente GNSS como monitorizador
ionosférico y troposférico
Investigador principal: HERNANDEZ, M
Altres investigadors: ALTADILL, David; SOLÉ, Jose Germán; CURTO, J.J.
Entitat(s) finançadora(es): DGICYT. Contrato: TIC97-0993-C02-01
Entitat(s) col.laboradora(es): Observatori de l’Ebre, Universitat Politècnica de Catalunya i
Institut Cartogràfic de Catalunya (servei de Geodèsia)
Projectes de Recerca: Observatorio Geomagnético de la isla de Livingston: publicación de
los datos
Investigador principal: ALBERCA, L.F
Altres investigadors: TORTA, J.M; SANCLEMENT, E; CURTO, J.J; SOLÉ, J.G;
ALTADILL, D; GAYA, L.R
Entitat(s) finançadora(es): CICYT (Espanya). Contrato: ANT98-1604-E
Projectes de Recerca: Sistema de comunicación via satélite entre los observatorios de la isla
Livingston y del Ebro, y desarrollo de metodologías para controlar la actividad geomagnética
e ionosférica en el entorno de la bae
Investigador principal: ALBERCA, L.F
Altres investigadors: SANCLEMENT, E; CURTO, J.J; ALTADILL, D; SOLÉ,J.G; TORTA,
J.M; DE SANTIS, A; APOSTOLOV, E; MERINO.
Entitat(s) finançadora(es): CICYT (Espanya). Contrato: ANT98-0886
Projectes de Recerca: Xarxa temàtica "Sismologia i Enginyeria Sísmica"
Investigador principal: ALBERCA, L.F
Entitat(s) finançadora(es): CIRIT (XT-48-98)
Projectes de Recerca: Investigación de grandes terremotos del siglo XX en las penínsulas
Ibérica y Balcánica a partir de datos instrumentales registrados por antiguos sismógrafos
Investigador principal: BATLLÓ, J
Entitat(s) finançadora(es): Comisión Mixta Hispano-Búlgara
539
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
1. LLIBRES
Autor(s): CARDÚS, J.O., CURTO J.J., SANCLEMENT, E., TORTA, J.M.
Títol: Boletín del Observatorio del Ebro. Magnetismo. 1995
Referència editorial: Observatori de l’Ebre, 1998. Roquetes
Autor(s): CARDÚS, J.O., CURTO J.J., SANCLEMENT, E., TORTA, J.M.
Títol: Boletín del Observatorio del Ebro. Magnetismo. 1996
Referència editorial: Observatori de l’Ebre, 1998. Roquetes
Autor(s): CARDÚS, J.O., CURTO J.J., SANCLEMENT, E., TORTA, J.M.
Títol: Boletín del Observatorio del Ebro. Magnetismo. 1997
Referència editorial: Observatori de l’Ebre, 1998. Roquetes
Autor(s): TORTA, J.M., GAYA-PIQUÉ, LL., ALTADILL, D., CURTO,
SANCLEMENT, E.,SOLÉ, J.G., APOSTOLOV, E., ALBERCA, L.F. i GARCÍA, A.
Títol: Livingston Island Geomagnetic Observatory. 1997-1998
Referència editorial: Publicaciones del Observatori de l’Ebre. Miscelánea 41, 1998
J.J.,
Autor(s): SUSAGNA, T, UGALDE, A, CAPMANY, E;
Títol: Anàlisi de les mesures de soroll a diferents emplaçaments: Horta de Sant Joan,
Benifallet i Observatori de l’Ebre
Referència editorial: Inst. Cartogràfic de Catalunya, 1999, Barcelona
2. ARTICLES EN REVISTES O MONOGRAFIES
Autor(s): ALTADILL D., SOLÉ J.G., APOSTOLOV, E.M.
Títol: First observations of quasi-2-day oscillations in ionospheric plasma
frequency at fixed heights
Referència: Ann.Geophys. V. 16, núm. 5, pàg. 609 - 617, 1998
Autor(s): ALBERCA, L.F., SOLÉ, J.G., JUCHNIKOWSKI, G., STANISLAWSKA, I.
Títol: Single-Station models of ionospheric foF2 parameter usable for prediction and
instantaneous mapping
Referència: Acta Geophys. Polonica, V. XLVI, núm. 2, pàg. 217 - 227, 1998
Autor(s): GENESCÀ M.
Títol: Una biblioteca científica i centenària.
Referència: L'Ebre: Setmanari Independent del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta. Núm. 997
pàg.16-17, 1998
Autor(s): KOBEA, A.T., AMORY_MAZAUDIER, C., DO, J.M., LÜHR,
HOUNGNINOU, E., VASSAL, J., BLANC, E., CURTO, J.J.
Títol: Equatorial Electrojet as part of the global circuit: a case-study form the IEEY
Referència: Anales Geophysicae., Vol. 16, 698-710, 1998
J.,
540
Autor(s): CURTO, J.J., ALTADILL, D., HERNÁNDEZ-PAJARES, M., JUAN, J.M., SANZ,
J.,SOLÉ, J.G.
Títol: Receptor permanente GNSS como monitorizador ionosférico
Referència: Proc XIII Simposium Nacional de la Ursi., 727-728, 1998
Autor(s): ALTADILL, D; APOSTOLOV, E.
Títol: Vertical development of the 2-day wave in the mid-latitude ionospheric F region
Referència: Journal of Geophysical Research, Vol. 103, núm. A12, 29199-29206, 1998
Autor(s): LASTOVICKA,J; PANCHEVA, D; ALTADILL, D; BENEDIKTOV, E.A,;
BOSKA, J; BREMER, J; DICK,M; IGARASHI, K; DE LA MORENA, B; RAPOPORT, Z.T.;
VYAKHIVEV, V.A.; VUGMEISTER, B.O; ZHANG,X; ZOLESI,B
Títol: Ionospheric measurements during the CRISTA/MAHRSI campaign: their implications
and comparison with previous campaigns
Referència: Annales Geophysicae, Vol.17, núm.8, 1040-1052, 1999
Autor(s): DE SANTIS, A; CHIAPPINI , M, TORTA, J.M; VON FRESE, R.R.B
Títol: Development of an improved geomagnetic reference field of Antarctica
Referència: Annali di Geofisica, 42, 265-270 (1999)
Autor(s): TORTA, J.M; GAYA PIQUE, L.R; SOLÉ, J.G; BLANCO, I; GARCIA, A
Títol: A new geomagnetic observatory at Livingston Island (South Shetland Islands):
implications for future regional magnetic surveys
Referència: Annali di Geofisica 42, 141-151 (1999)
Autor(s): CHIAPPINI , M; DE SANTIS, A; DOMINICI ,G; TORTA, J.M
Títol: A normal reference field for South-Eastern Italy and Albania
Referència: Phys. Chem. Earth, 24, 433-438 (1999)
Autor(s): SOLÉ, J.G.
Títol: Relation between hourly monthly median values of foF2 and some geophysical indices.
Their applicatin to an ionospheric single station model
Referència: Acta Geophysica Polonica. Vol XLVI, núm 1, 77-86, 1998
Autor(s): HERNANDEZ-PAJARES, M, JUAN, J.M, SANZ, J; SOLÉ, J.G.
Títol: Global observation of the ionospheric electronic response to solar events using ground
and LEO GPS data
Referència: Journal Geophysical Research. Vol.103, núm. A9 20789-20796, 1998
Autor(s): ALBERCA, L.F, JUCHNIKOWSKI, G; KOURIS, S; MIKHAILOV, A.V;
MIKHAILOV, V.V; MIRO, G; DE LA MORENA, B; MUKHTAROV, P; PANCHEVA, D;
SOLE, J.G; STANISLAWSKA, I; VILLANUEVA, L; XENOS, T;
Títol: Comparison of varouos foF2 single station models for European area
Referència: Acta Geophysica Polonica. Vol.XLVII, núm.1,77-91, 1999
Autor(s): CANAS, J.A, UGALDE, A; PUJADES, L.G; CARRACEDO, J.C; SOLER, V;
BLANCO, M.J
Títol: Intrinsic and scattering seismic wave attenuation in the Canary Islands
Referència: Journal of Geophysical Research, Vol. 103, 15037-15049,1998
541
Autor(s): UGALDE, A, PUJADES, L.G, CANAS, J.A, VILLASEÑOR, A.
Títol: Estimation of the intrinsic absorption and scattering attenuation in northeastern
Venezuela (southeastern Caribbean)using coda waves
Referència: Pure and Applied Geoohysics, Vol.152,1588-1605,1998
Autor(s): UGALDE, A, PUJADES, L.G; CANAS, J.A
Títol: Application of parallel computing to the analysis of seismic energy in the coda of
regional earthquakes
Referència: Rev.int. metodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería, vol.14, núm. 4,
539-555,1998
Autor(s): UGALDE, A, PUJADES, L.G; CANAS, J.A
Títol: Studies of seismic wave attenuation in the eastern coast of the Iberian Peninsula
Referència: Rev, Int. Métodos Numéricos para cálculo y diseño en ingeniería. 1999
Autor(s): UGALDE, A.
Títol: El terratremol d’Izmit
Referència: Diario “Avui”, 24-24, 22-08-1999
542
SERVEIS
BIBLIOTECA
Nom: Biblioteca de l’Observatori de l’Ebre
Especialitats temàtiques: Ciències de la Terra i l’Espai
Capacitat sala de lectura: 15
Nombre de volums: 45.000
Responsable: GENESCÀ, Maria
Horaris: 9h-14h i 16h-19h de dilluns a divendres
Observacions: Possibilitat de consultar en línia xarxes de biblioteques connectades a Internet
INFORMÀTICA
Sales d’ordinadors: 2
Tipus i nombre : 30 PC compatible
Responsable: CURTO, Juan José
Condicions d’utilització: Accés lliure per als investigadors i personal connex del Centre.
Descripció: Xarxa local connectant els ordinadors del Centre.Enrutador amb sortida serveis
Internet.
PUBLICACIONS (internes)
(x ) Memòria ( x) Revista/es (x ) Butlletí ( ) Guia ( ) Apunts ( ) Llibres
Responsable: ALBERCA, Luis Felipe
Títol: Publicaciones del Observatorio del Ebro. Memòria
Data: 1906Periodicitat (si en té): Irregular
Observacions: Especialitzada en Ciències de la Terra i l’Espai
Responsable: ALBERCA, Luis Felipe
Títol: Publicaciones del Observatorio del Ebro. Miscelània
Data: 1947Periodicitat (si en té):Irregular
Responsable: ALBERCA, Luis Felipe
Títol: Boletín del Observatorio del Ebro
Data: 1910
Periodicitat (si en té): Irregular
Observacions: Dades de les cinc seccions de l’Observatori de l’Ebre (Heliofísica,
Geomagnetisme, Ionosfera, Sismologia, Metereologia)
Responsable: TORTA, Joan Miquel
Titol. Livingston Island Geomagnetic Observatory. 1996-1997 Survey Bulletin
Data: 1997
543
544
ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY ESDI
Curs 1998-99
545
546
ACTES PÚBLICS
Tipus d'acte: Cicle de conferències
Títol: El disseny contemporani. De les idees i el projecte a la pràctica professional
Responsable/coordinador: Maia Creus
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Caixa de Sabadell / Escola Superior de Disseny ESDI
Lloc: Auditori i sala de conferències de la Caixa de Sabadell
Data: octubre/novembre 1998
Tipus d'acte: Simposi
Títol: Cross_Over//artes.tecnologías.redes
Responsable/coordinador: Claudia Giannetti
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI-MECAD
Entitat(s) col.laboradora(es): CCCB / Goethe Institut de Barcelona
Lloc: CCCB
Data: 9 i 10 de novembre
Tipus d'acte: Acte de presentació del MECAD - Obra de teatre
Títol: Afasia
Responsable/coordinador: Claudia Giannetti
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI-MECAD
Entitat(s) col.laboradora(es): CCCB/ Goethe Institut de Barcelona
Lloc: Teatre Nacional de Catalunya
Data: 11 de novembre
Tipus d'acte: Lliurament de premis concurs
Títol: “El disseny a la nostra vida. Convocatòria 1999”
Responsable/coordinador: Departament d’Extensió Universitària
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Lloc: ESDI - Sabadell
Data: 13 de maig
Tipus d'acte: Sopars-col·loqui. Els sopars de l’ESDI. Debats sobre art, disseny i tecnologia
Títol: Xarxes de banda ampla:el nou impults de la interactivitat a Internet
Responsable/coordinador: Fundació de l’Escola Superior de Disseny ESDI
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Entitat(s) col.laboradora(es): Apple Computer, Banc Sabadell, Fundació Caixa de Sabadell, Cable i
Televisió de Catalunya, Discovery Net, “la Caixa”, Panasonic, SiliconGraphics, Fundació Institut Català
de la Cuina, Telefónica, EDS, Fundació Catalana per a la Recerca, “la sumi”
Lloc: ESDI - Sabadell
Data: 28 de gener de 1999
Tipus d'acte: Sopars-col.loqui. “Els sopars de l’ESDI. Debats sobre art disseny i tecnologia”
Títol: Els continguts en el context de la societat de la informació
Responsable/coordinador: Fundació de l’Escola Superior de Disseny ESDI
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Entitat(s) col.laboradora(es): Apple Computer, Banc Sabadell, Fundació Caixa de Sabadell, Cable i
Televisió de Catalunya, Discovery Net, “la Caixa”, Panasonic, SiliconGraphics, Fundació Institut Català
de la Cuina, Telefónica, EDS, Fundació Catalana per a la Recerca, “la sumi”
Lloc: ESDI - Sabadell
Data: 25 de febrer de 1999
547
Tipus d'acte: Sopars-col.loqui. “Els sopars de l’ESDI. Debats sobre art disseny i tecnologia”
Títol: Les xarxes interactives com a canal de negoci: teletreball i telecomerç
Responsable/coordinador: Fundació de l’Escola Superior de Disseny ESDI
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Entitat(s) col.laboradora(es): Apple Computer, Banc Sabadell, Fundació Caixa de Sabadell, Cable i
Televisió de Catalunya, Discovery Net, “la Caixa”, Panasonic, SiliconGraphics, Fundació Institut Català
de la Cuina, Telefónica, EDS, Fundació Catalana per a la Recerca, “la sumi”
Lloc: ESDI - Sabadell
Data: 25 de març de 1999
Tipus d'acte: Sopars-col.loqui. “Els sopars de l’ESDI. Debats sobre art disseny i tecnologia”
Títol: Els nous camins de l’art digital
Responsable/coordinador: Fundació de l’Escola Superior de Disseny ESDI
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Entitat(s) col.laboradora(es): Apple Computer, Banc Sabadell, Fundació Caixa de Sabadell, Cable i
Televisió de Catalunya, Discovery Net, “la Caixa”, Panasonic, SiliconGraphics, Fundació Institut Català
de la Cuina, Telefónica, EDS, Fundació Catalana per a la Recerca, “la sumi”
Lloc: ESDI - Sabadell
Data: 29 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Sopars-col.loqui. “Els sopars de l’ESDI. Debats sobre art disseny i tecnologia”
Títol: El posicionament de Sabadell en el context de la societat de la informació
Responsable/coordinador: Fundació de l’Escola Superior de Disseny ESDI
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Entitat(s) col.laboradora(es): Apple Computer, Banc Sabadell, Fundació Caixa de Sabadell, Cable i
Televisió de Catalunya, Discovery Net, “la Caixa”, Panasonic, SiliconGraphics, Fundació Institut Català
de la Cuina, Telefónica, EDS, Fundació Catalana per a la Recerca, “la sumi”
Lloc: ESDI - Sabadell
Data: 20 de maig de 1999
Tipus d'acte: Taller
Títol: Creació Multimèdia
Responsable/coordinador: Claudia Giannetti / Ricardo Iglesias / Albert Vidal
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Entitat(s) col.laboradora(es): MECAD \ Media Centre d’Art i Disseny
Lloc: ESDI - Aula Internet-multimèdia
Data: del 12 al 16 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Taller
Títol: Fotografia digital
Responsable/coordinador: Carlos Fadón
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Entitat(s) col.laboradora(es): MECAD \ Media Centre d’Art i Disseny
Lloc: ESDI - Aula Internet-multimèdia
Data: del 20 al 22 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Taller
Títol: Creació de pàgines web
Responsable/coordinador: Claudia Giannetti / Ricardo Iglesias / Albert Vidal
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Entitat(s) col.laboradora(es): MECAD \ Media Centre d’Art i Disseny
Lloc: ESDI - Aula Internet-multimèdia
Data: del 26 al 30 d’abril de 1999
548
Tipus d'acte: Exposició
Títol: II Mostra Internacional d’Art en CD-ROM
Responsable/coordinador: Claudia Giannetti
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Entitat(s) col.laboradora(es): MECAD \ Media Centre d’Art i Disseny
Lloc: ESDI
Data: del 8 al 30 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Concurs de fotografia
Títol: FOTOGRAFIA ESDIADA’99
Responsable/coordinador: Enric Tarrida / Ricard Guixà
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Entitat(s) col.laboradora(es): ESDI
Lloc: ESDI
Data: 7 de maig de 1999
Tipus d'acte: Jornada de portes obertes
Títol: ESDIADA’99
Responsable/coordinador: Enric Tarrida
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Entitat(s) col.laboradora(es): ESDI
Lloc: ESDI
Data: 7 de maig de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: “Experiències professional”
Responsable/coordinador: Associació d’Antics Alumnes de l’ESDI
Entitat(s) organitzadora(es): AAA de l’ESDI
Entitat(s) col.laboradora(es): ESDI
Lloc: ESDI
Data: 7 de maig de 1999
Tipus d'acte: Mostra de vídeo i música electrònica
Títol: ESDIADA ‘99
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Lloc: ESDI
Data: 7 de maig de 1999
Tipus d'acte: Exposició de projectes
Títol: “Forever yours”
Responsable/coordinador: Enric Tarrida
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Lloc: ESDI
Data: 7 de maig de 1999
Tipus d'acte: Exposició
Títol: “Ready made”
Responsable/coordinador: Enric Tarrida
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Lloc: ESDI
Data: 7 de maig de 1999
549
Tipus d'acte: Acte de presentació
Títol: Llibre “Women made. Dones dissenyadores a Catalunya i Balears”
Responsable/coordinador: Antoni Garrell / Maia Creus
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Entitat(s) col.laboradora(es): Institut Català de la Dona / Govern Balear
Lloc: Palau de la Generalitat
Data: 18 de maig de 1999
Tipus d'acte: Conferència
Títol: “La competitivitat en un món global”
Responsable/coordinador: Associació d’Antics Alumnes de l’ESDI
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Entitat(s) col.laboradora(es): AAA ESDI
Lloc: ESDI
Data: 17 de maig de 1999
Tipus d'acte: Conferència taula rodona
Títol:n “El disseny del disseny”
Responsable/coordinador: Departament d’Extensió Universitària
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Entitat(s) col.laboradora(es): PERISCOPI
Lloc: ESDI
Data: 18 de febrer de 1999
Tipus d'acte: Exposició
Títol:”París i Amsterdam: arquitectura i disseny”
Responsable/coordinador: Unitat de Recerca i Documentació
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Entitat(s) col.laboradora(es): ESDI
Lloc: ESDI
Data: del 15 al 30 de març
Tipus d'acte: Taula Rodona
Títol: “El disseny contemporani i les noves tecnologies”
Responsable/coordinador: Departament d’extensió universitària
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Entitat(s) col.laboradora(es): PERISCOPI
Lloc: ESDI
Data: 19 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Lliurament premi
Títol: Concurs al cartell anunciador actes del 8 de març Terrassa
Entitat(s) organitzadora(es): Ajuntament de Terrassa
Lloc: Terrassa
Data: 8 de març de 1999
Tipus d'acte: Jornada
Títol: “Jornada sobre els drets d’autor en els àmbits de les arts plàstiques i visuals”
Responsable/coordinador: Coordinadora d’Espais d’Art Contemporani de Catalunya
Entitat(s) organitzadora(es): Coordinadora d’Espais d’Art Contemporani de Catalunya
Entitat(s) col.laboradora(es): MECAD
Lloc: ESDI
Data: 24 de maig de 1999
550
Tipus d'acte: Lliurament de premis ESPAIS a la crítica d’art
Títol: Algunos mitos del final del milenio. Contra la trivilización de la tecnocultura
Lloc: Sala d’exposicions gironina
Data: 19 de març de 1999
Tipus d'acte: Congrés IULA’99
Títol: Visita dels alcaldes a Sabadell
Responsable/coordinador: Ajuntament de Sabadell
Entitat(s) organitzadora(es): Ajuntament de Sabadell
Entitat(s) col.laboradora(es): ESDI
Lloc: ESDI
Data: 24 de març de 1999
Tipus d'acte: Exposició
Títol: JOAN BROSSA CARTELLS 1975-1999
Responsable/coordinador: Fundació Caixa de Sabadell
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació Caixa de Sabadell
Entitat(s) col.laboradora(es): ESDI
Lloc: Fundació Caixa Sabadell
Data: del 9 de març a l’11 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Concurs ESDI - Tèxtil i Moda
Títol: Tèxtil i Moda
Responsable/coordinador: Maite Lafuente / Joan Lluís Dubé / Paz Contreras
Entitat(s) organitzadora(es): ESDI
Entitat(s) col.laboradora(es): PADDOCK
Lloc: ESDI - PADDOCK
Data: 25 de març i de l’1 al 30 de juny
Tipus d'acte: Mostra de Videoart
Títol: Vídeo d’Andy Davies
Responsable/coordinador: Activitats PAC
Entitat(s) organitzadora(es): PAC
Entitat(s) col.laboradora(es): PAC
Lloc: ESDI
Data: 18 de març de 1999
Tipus d'acte: Mostra de Projectes
Títol: Globus 99
Responsable/coordinador: Jornada Cultural per a la diada de Sant Jordi
Entitat(s) organitzadora(es): Alinitramp
Entitat(s) col.laboradora(es): Canal+, Modafad, ESDI, UPC- Escola Fotografia, BTV
Lloc: C/Montalegre- CCCB - Barcelona
Data: 23 d’abril de 1999
Tipus d'acte: Mostra de Projectes
Títol: Globus 99
Responsable/coordinador: Jornada Cultural per a la diada de Sant Jordi
Entitat(s) organitzadora(es): Alinitramp
Entitat(s) col.laboradora(es): Canal+, Modafad, ESDI, UPC- Escola Fotografia, BTV
Lloc: C/Montalegre- CCCB - Barcelona
Data: 23 d’abril de 1999
551
Tipus d'acte: Concurs
Títol: Braun Preis 1999
Alumne seleccionat: Jaume Riera i Costa – disseny industrial
Entitat(s) organitzadora(es): BRAUN
Lloc: Barcelona
Data: setembre 1999
Tipus d'acte: Concurs
Títol: ONES
Alumne seleccionat: Laia Alarcón – disseny tèxtil i moda
Entitat(s) organitzadora(es): Fundació La Caixa de Sabadell
Lloc: Sabadell
Data: novembre de 1998
Tipus d'acte: Concurs
Títol: MEDALLA ADI 1999
Alumne seleccionat: Roger Arquer – disseny industrial
Entitat(s) organitzadora(es): ADI FAD
Lloc: Barcelona
Data: novembre de 1998
Tipus d'acte: Concurs
Títol: Moble Manacor i Comarca ‘99
Alumne seleccionat: Roger Ibars i Eduard Juanola – disseny industrial
Entitat(s) organitzadora(es): Asociación Madera y Olivo de Baleares.
Lloc: Manacor
Data: juny de 1999
Tipus d'acte: Concurs
Títol: Desafío ’99 en Arte y Diseño‘99
Alumne seleccionat: Pau Rocher – Art electrònic i disseny digital
Entitat(s) organitzadora(es): Kronenburg
Lloc: Barcelona
Data: juny de 1999
Conferenciant/Ponent: Sr. Tramuleda – Mobles 114
Títol de la ponència: Projectes de disseny industrial – 4rt curs
Referència: ESDI
Lloc: ESDI
Data: 9 d’octubre de 1998
Conferenciant/Ponent: Jordi Mercade – OCCIDENTAL HOTELES
Títol de la ponència: Projectes de disseny gràfic – 4rt curs
Referència: ESDI
Lloc: ESDI
Data: 19 d’octubre de 1998
Conferenciant/Ponent: Arcari Moradell
Títol de la ponència: Projectes de disseny gràfic – 4rt curs
Referència: ESDI
Lloc: ESDI
Data: 23 d’octubre de 1998
552
Conferenciant/Ponent: Ignasi González de la Fuente
Títol de la ponència: Multimèdia i Disseny Industrial
Referència: MAQUITEC,98
Lloc: Fira de Barcelona
Data: 19 de novembre de 1998
Conferenciant/Ponent: Antoni Abad – COMERCIAL CUMER
Títol de la ponència: Projectes de disseny tèxtil i moda – 2n curs
Referència: ESDI
Lloc: ESDI
Data: 24 de novembre de 1998
Conferenciant/Ponent: Rosa Vergés
Títol de la ponència: Projectes de disseny gràfic – 4rt curs
Referència: ESDI
Lloc: ESDI
Data: 30 de novembre de 1998
Conferenciant/Ponent: Albert Sabaglés – MOTION PICTURES
Títol de la ponència: Projectes de disseny gràfic – 4rt curs
Referència: ESDI
Lloc: ESDI
Data: 21 de desembre de 1998
Conferenciant/Ponent: Joan Marc Pascual - PANRICO
Títol de la ponència: Pàckaging
Referència: ESDI
Lloc: ESDI
Data: 20 de gener de 1999
Conferenciant/Ponent: Enric Tarrida
Títol de la ponència: “Visions i previsions”
Referència: EINA a debat
Lloc: EINA
Data: 10 de febrer de 1999
Conferenciant/Ponent: INTERMON
Títol de la ponència: Projectes de disseny tèxtil i moda – 4rt curs
Referència: ESDI
Lloc: ESDI
Data: març de 1999
Conferenciant/Ponent: Carlos Fadón
Títol de la ponència: La fotografia digital i la qüestió electrònica
Referència: CICLE DE CONFERÈNCIES ESDI’99
Lloc: ESDI
Data: 20 d’abril de 1999
553
Conferenciant/Ponent: Claudia Giannetti
Títol de la ponència: Visió general de l’art electrònic
Referència: CICLE DE CONFERÈNCIES ESDI’99
Lloc: ESDI
Data: 4 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: Màrius Carol, Josep M. Garcia Planas, Lluís Reales i Stefano
Puddu
Títol de la ponència: “El disseny contemporani i les noves tecnologies”
Referència: CICLE DE CONFERÈNCIES ESDI’99
Lloc: ESDI
Data: 4 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: Roger Cabezas
Títol de la ponència: Interactius i Multimèdia
Referència: ESDIADA’99
Lloc: ESDI
Data: 7 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: Charo Mora
Títol de la ponència: Disseny i moda
Referència: ESDIADA’99
Lloc: ESDI
Data: 7 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: Toni Tarrés
Títol de la ponència: Demo d’aerografia tradicional i infogràfic
Referència: ESDIADA’99
Lloc: ESDI
Data: 7 de maig de 1999
Conferenciant/Ponent: Enric Tarrida i Lalo Quintana
Títol de la ponència: El disseny element clau per conquerir el futur
Referència: CICLE DE CONFERÈNCIES ESDI’99
Lloc: ESDI
Data: 29 de juny de 1999
Conferenciant/Ponent: Antoni Garrell
Títol de la ponència: “Els impactes menys esperats del cable”
Referència: Universitat d’Estiu de Terrassa
Lloc: Universitat de Terrassa
Data: 9 de juliol de 1999
554
COMUNICACIONS A CONGRESSOS
Autor: Antoni Garrell
Títol: “Nueva@s tecnologí@s”
Congrés o simposi: A.I.U.F.A.S.S. (Association Internationale des utilisateurs des fils de
filamnets artificiels et synthetiques et de soie naturelle”
Lloc: Hotel Majestic
Data: 7 de maig de 1999
555
PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS O GRUPS DE TREBALL
Participant(s): Antoni Garrell
Congrés o grup de treball: SABADELL CAP AL 3er MIL·LENI
Lloc: Hotel Urpí - Sabadell
Data: abril de 1999
Participant(s): Antoni Garrell
Congrés o grup de treball: LLIBRE BLANC DE LA FORMACIÓ PER A LES PIMES DEL
VALLÈS OCCIDENTAL
Lloc: Consell Comarcal del Vallès Occidental
Data: desembre-98 / gener 1999
Participant(s): Antoni Garrell
Congrés o grup de treball: 2a. Trobada sobre el sector tèxtil i de la confecció
Lloc: BARCELONA MODA CENTRE BMC (St. Quirze del Vallès)
Data: 18 de novembre de 1999
Participant(s): Antoni Garrell
Congrés o grup de treball: I JORNADES TÈCNIQUES (ESEC - Sabadell) “Les noves
tecnologies en el món de la formació”
Lloc: ESEC - Sabadell
Data: abril de 1999
Participant(s): Diversos
Congrés o grup de treball: TALLER DE FUTUR - El dissenyador del segle XXI
Lloc: ESDI
Data: 26 i 27 de febrer de 1999
Participant(s): Enric Tarrida
Congrés o grup de treball: Mostra d’experiències Educatives – Projecte Educatiu de Sabadell
Lloc: Casal Pere Quart
Data: 2 i 3 de març de 1999
Participant(s): Antoni Garrell
Congrés o grup de treball: Localret: Els Municipis digitals en el tercer mil·leni
Lloc: Institut Català de Tecnologia de Barcelona
Data: juny 1999
556
PROJECTES DE RECERCA
Projectes de Recerca: Anàlisi del disseny digital i art electrònic
Investigador principal: Giannetti, Claudia
Altres investigadors: De la Puente, Jesús /Marí, Oriol / Vallverdú, Albert/ membres Unitat de
Disseny Interactiu
Entitat(s) finançadora(es): Fundació del Disseny Tèxtil (FUNDIT)
Entitat(s) col.laboradora(es): ACCENT . Comunicació aplicada
Projectes de Recerca: Teleformació en el sector tèxtil
Investigador principal: Tarrida, Enric
Altres investigadors: Unitat de recerca i documentació
Entitat(s) finançadora(es): Fundació del Disseny Tèxtil (FUNDIT)
Entitat(s) col.laboradora(es): Institut Català de Tecnologia
Projectes de Recerca: Recerca i catalogació de l’obra dels dissenyadors del segle XX.
Investigador principal: Baltanás, Pepe
Altres investigadors: Sanchis, Laura / membres de la Unitat de Recerca i Documentació
Entitat(s) finançadora(es): Fundació del Disseny Tèxtil (FUNDIT)
Projectes de Recerca: Catalogació d’ubicació del coneixement a Internet
Investigador principal: Garrell, Antoni
Altres investigadors: Vicente, José / Mateo, Eva / membres de la Unitat de Disseny Interactiu
Entitat(s) finançadora(es): Fundació del Disseny Tèxtil (FUNDIT)
Entitat(s) col.laboradora(es): ESDI
557
PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT (Llibres i articles)
1. LLIBRES
Autor(s): MECAD \ Media Centre d’Art i Disseny
Títol: Marcel·lí Antúnez Roca. Performances, objetos y dibujos
Referència editorial: 1998, MECAD
Autor(s): Diversos
Títol: Women made. Dones dissenyadores a Catalunya i Balears
Referència editorial: Fundació del Disseny tèxtil i Govern Balear
2. ARTICLES EN REVISTES O MONOGRAFIES
Autor: Joan Francesc Fondevila
Títol: Els nous continguts de la societat de la informació
Referència editorial: AVUI – COMUNICACIÓ – 26 d’abril de 1999
558
SERVEIS
BIBLIOTECA
Nom: Biblioteca de l’Escola Superior de Disseny ESDI
Especialitats temàtiques: Disseny gràfic / industrial / tèxtil i moda / Art electrònic
Capacitat sala de lectura: 20 punts de lectura / 3 punts d’accés via Internet
Nombre de volums: 4.256
Responsable: Rosa Mas
Horaris: De dilluns a dijous de 8:15h a 19:30h. Divendres de 8:15h a 18:00h
INFORMÀTICA
Aula Internet: 21 llocs de treball amb xarxa: 12 Pentiums II a 333 Mhz amb 64 Mb de
Memòria i 9 Pentiums MMX a 166Mhz amb 64 Mb de Memòria. Tots ells connectats a
Internet
Aula A: 14 Pentiums III amb pantalles de 20’’
Impressores, scàners, plotters, taula digitalitzadora
Aula B: (Mac) 14 ordinadors Apple Power PC, 1 impressora HP Laserjet 5M i 1 escàner
Agfa-Scan
Aula C: Aula audiovisual
5 Power Mac G3
Monitors i magnetoscopis SONY
Càmeres videodigital SONY
BORSA DE TREBALL I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
Responsable: Ignasi González
Horari: de dilluns a dijous de 8h a 19h, divendres de 8h a 15h
Signatura convenis de pràctiques i convenis laborals amb empreses del sector.
SERVEI DE LLIBRERIA O COOPERATIVA
Responsable: GARRIGA PRAT - Sabadell
Horari: de dilluns a divendres de 8h a 15h
MEJADORS UNIVERSITARIS
Menjador ubicat a l’Escola Superior de Disseny ESDI
Capacitat de menjador per a 60 persones
Horaris: de dilluns a divendres de 8h a 20h
559
SERVEIS D'ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
Servei d'Informació
Responsable: Ignasi González
Sessions informatives col·lectives: Primers i tercers dijous de cada mes (inclou visita al centre)
Sessions informatives personals (hores convingudes)
Sessions informatives a les escoles: concertant hora i data
Servei de Beques
Responsble: Ignasi González
ESDI destina anualment un percentatge dels seus ingressos, a la concessió de beques d’estudis,
que s’assignen als estudaints que tenen una vocació clarament definida i que, per la seva
situació familiar, necessiten el suport econòmic per emprendre els seus estudis. (Beques fins a
un 25% de descompte).
Recolzant la trajectòria professional
Responsable: Associació d’Antics Alumnes de l’ESDI
Aquesta associació té l’objectiu de mantenir els vincles creats durant el període d’estudis, oferir
orientació en les carreres professionals i organitzar diverses activitats de contacte, ampliació i
intercanvi de coneixements.
PUBLICACIONS (internes).
( ) Memòria ( ) Revista/es ( ) Butlletí ( ) Guia ( ) Apunts ( ) Llibres
Responsable: M. Teresa Oller
Títol: L’ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY ESDI
Data: abril 1999
Periodicitat: Anual
Observacions: Document explicatiu per a l’intercanvi de Relacions Internacionals amb d’altres
universitats.
560

Documentos relacionados