sol·licitud de primera inscripció en la borsa de treball de les

Comentarios

Transcripción

sol·licitud de primera inscripció en la borsa de treball de les
SOL·LICITUD DE PRIMERA INSCRIPCIÓ EN LA BORSA DE TREBALL
DE LES INSTITUCIONS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT
SOLICITUD DE PRIMERA INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE TRABAJO
DE LAS INSTITUCIONES DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD
A
B
TORN (marqueu el que siga procedent)
TURNO (márquese lo que proceda)
ORDINARI
ORDINARIO
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
DNI
1r COGNOM / 1º APELLIDO
DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO
LOCALITAT / LOCALIDAD
C
2n COGNOM / 2º APELLIDO
NACIONALITAT /
NACIONALIDAD
NOM / NOMBRE
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
PROVÍNCIA / PROVINCIA
CP
TELÈFON / TELÉFONO
TEL.TREBAIL (només per a promocio interna temporal)
TELÉFONO (sólo para el turno de promoción interna temporal)
MITJANS DE LOCALITZACIÓ (assenyaleu màxim 2) / MEDIOS DE LOCALIZACIÓN (señalar máximo 2)
Correu electrònic. Adreça:
Correo electrónico. Dirección:________________________________________________________
Missatge SMS núm.:
Mensaje SMS nº:
________________________________________________________
Telèfon mòvil núm.:
Teléfono móvil nº:________________________________
Telèfon fix núm.:
Teléfono fijo nº: ________________________________
D
PROMOCIÓ INTERNA TEMPORAL
PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL
CATEGORIES I DEPARTAMENTS SOL·LICITATS (màxim 3)
CATEGORÍAS Y DEPARTAMENTOS SOLICITADOS (máximo 3)
S'haurà d'omplir incloent 3 categories, com a màxim 3 en total, tenint en compte les d’institucions sanitaries i la de salut pública, i 3 departaments per categoría sol.licitada.
Esta sol.licitud anul.la les sol.licituds presentades en edicions atenriors.
Se deberá cumplimentar incluyendo 3 categorías como máximo 3 en total, sumando tanto las de instituciones sanitarias como la de salud pública, y 3 departamentos por categoría solcitada.
Esta solicitud anula las solicitudes presentadas en ediciones anteriores.
CATEGORIES D´INSTITUCIONS SANITARIES
(màxim 3 categories)
CATEGORÍAS DE INSTITUCIONES SANITARIAS
(máximo 3 categorías)
CODI
DENOMINACIÓ
/CODIGO
DENOMINACIÓN
DEPARTAMENTS DE INSTITUCIONS SANITARIES ((assenyaleu màxim 3 per categoria)
DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES SANITARIAS (señalar máximo 3 por categoría)
Vin
Cas
Pla
Sag
Cli
Arn
LFe
Req
CATEGORIA SALUT PÚBLICA
CATEGORÍA SALUD PÚBLICA
CODI /CÓDIGO
E
DENOMINACIÓ /DENOMINACIÓN
Gen
Pes
Gan
Den
Xat
Alcoi
Mba
SJo
Eld
Alc
Elx
Ori
SV
SA
DEPARTAMENTS SALUT PÚBLICA (assenyaleu màxim 3)
DEPARTAMENTOS SALUD PÚBLICA (señanal máximo 3)
CASTELLÓN
VALENCIA
ALCOY
ALICANTE
DOCUMENTACIÓ APORTADA/ DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
Documentació acreditativa de mèrits, només respecte als mèrits següents:
Documentación acreditativa de méritos, sólo respecto a los siguientes méritos:
Servicis prestats en institucions sanitàries públiques no gestionades directament per l'Agència Valenciana de Salu
Servicios prestados en instituciones sanitarias públicas no gestionadas directamente por la Agencia Valenciana de Salud
Certificats oficials equivalents als de coneixement del valencià no expedits o homologats per la JQCV, de conformitat amb la normativa vigent en la matèria (Orde de 16 d'agost
de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència)
Certificados oficiales equivalentes a los de conocimiento del valenciano no expedidos u homologados por la JQCV, de conformidad con la normativa vigente en la materia (Orden
de 16 de agosto de 1994, de la Conselleria de Educación y Ciencia)
CS – DGRRHH- IAC
Fotocòpia titulació que l'habilita per a l'exercici de la/les categoria/es sol·licitada/es.
Fotocopia titulación que le habilita para el desempeño de la/s categoría/s solicitada/s.
A més, per al torn ordinari / Además, para el turno ordinario:
DIN – A4
Fotocòpia DNI o document d'identificació equivalent, llevat que ja s'haguera aportat en una convocatòria anterior.
Fotocopia DNI o documento de identificación equivalente, salvo que ya se hubiera aportado en una convocatoria anterior.
A més, per al torn de promoció interna temporal / Además, para el turno de promoción interna temporal:
Cursos de formació i perfeccionament (fins a un màxim de 5 punts).
Cursos de formación y perfeccionamiento (hasta un máximo de 5 puntos).
La documentació aportada junt amb la instància haurà de presentar-se degudament compulsada per l'organisme que va emetre el document o per qualsevol Administració pública, d'acord amb
els articles 2 i 35 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
La documentación aportada junto a la instancia deberá presentarse debidamente compulsada por el organismo que emitió el documento o por cualquier Administración pública, de acuerdo con
los artículos 2 y 35 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
IA – 31011 – 01 – E
(1/2) EXEMPLAR PER A L’ ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
Documentació comuna a ambdós torns / Documentación común a ambos turnos
DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT D
GERÈNCIA DEL DEPARTAMENT D’ALCOI
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANIDAD DE ____________________GERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ALCOI
24/10/2013
SOL·LICITUD DE PRIMERA INSCRIPCIÓ EN LA BORSA DE TREBALL DE
LES INSTITUCIONS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT
SOLICITUD DE PRIMERA INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE TRABAJO DE
LAS INSTITUCIONES DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD
F
DECLARACIÓ I SOL.LICITUD / DECLARACIÓN Y SOLICITUD
La presentació d'esta instància comporta el consentiment del sol·licitant respecte al tractament de les sues dades de caràcter personal que siguen necessàries per a la tramitació del procés,
d'acord amb la normativa
La presentación de la presente instancia comportará el consentimiento del solicitante al tratamiento de sus datos de carácter personal que sean necesarios para la tramitación del proceso, de
acuerdo con la normativa vigente.
El sol·licitant DECLARA que són certs les dades consignades i documents aportats, que reunix els requisits generals i específics exigits per a la(s) categoria(s) que sol·licita, i que accepta que
esta sol·licitud anul·le les presentades en edicions anteriors. La consignació de dades falses en la instància, mèrits al·legats, o en la documentació aportada comportarà l’exclusió de la persona
candidata del sistema de selecció de personal temporal de la Conselleria de Sanitat, sense perjuí de les mesures legals que corresponguen.
El solicitante DECLARA que son ciertos los datos consignados y documentos aportados, que reúne los requisitos generales y específicos exigidos para la(s) categoría(s) que solicita, y que
acepta que esta solicitud anule las presentadas en Ediciones anteriores. La consignación de datos falsos en la instancia, méritos alegados o en la documentación aportada, conllevará la
exclusión de la persona candidata del sistema de selección de personal temporal de la Conselleria de Sanitat, sin perjuicio de las medidas legales que correspondan
____________________________, ______ d _______________________ de ____________
CS – DGRRHH- IAC
DIN – A4
REGISTRE D’ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular
responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la
possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como
titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa
de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de
la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
DATA D’ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT D
GERÈNCIA DEL DEPARTAMENT D’ALCOI
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANIDAD DE ____________________GERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ALCOI
24/10/2013
IA – 31011 – 02 – E
(2/2) EXEMPLAR PER A L’ ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
Firma ________________________________________
SOL·LICITUD DE PRIMERA INSCRIPCIÓ EN LA BORSA DE TREBALL
DE LES INSTITUCIONS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT
SOLICITUD DE PRIMERA INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE TRABAJO
DE LAS INSTITUCIONES DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD
A
B
TORN (marqueu el que siga procedent)
TURNO (márquese lo que proceda)
ORDINARI
ORDINARIO
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
DNI
1r COGNOM / 1º APELLIDO
DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO
LOCALITAT / LOCALIDAD
C
2n COGNOM / 2º APELLIDO
NACIONALITAT /
NACIONALIDAD
NOM / NOMBRE
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
PROVÍNCIA / PROVINCIA
CP
TELÈFON / TELÉFONO
TEL.TREBAIL (només per a promocio interna temporal)
TELÉFONO (sólo para el turno de promoción interna temporal)
MITJANS DE LOCALITZACIÓ (assenyaleu màxim 2) / MEDIOS DE LOCALIZACIÓN (señalar máximo 2)
Correu electrònic. Adreça:
Correo electrónico. Dirección:________________________________________________________
Missatge SMS núm.:
Mensaje SMS nº:
________________________________________________________
Telèfon mòvil núm.:
Teléfono móvil nº:________________________________
Telèfon fix núm.:
Teléfono fijo nº: ________________________________
D
PROMOCIÓ INTERNA TEMPORAL
PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL
CATEGORIES I DEPARTAMENTS SOL·LICITATS (màxim 3)
CATEGORÍAS Y DEPARTAMENTOS SOLICITADOS (máximo 3)
S'haurà d'omplir incloent 3 categories, com a màxim 3 en total, tenint en compte les d’institucions sanitaries i la de salut pública, i 3 departaments per categoría sol.licitada.
Esta sol.licitud anul.la les sol.licituds presentades en edicions atenriors.
Se deberá cumplimentar incluyendo 3 categorías como máximo 3 en total, sumando tanto las de instituciones sanitarias como la de salud pública, y 3 departamentos por categoría solcitada.
Esta solicitud anula las solicitudes presentadas en ediciones anteriores.
CATEGORIES D´INSTITUCIONS SANITARIES
(màxim 3 categories)
CATEGORÍAS DE INSTITUCIONES SANITARIAS
(máximo 3 categorías)
CODI
DENOMINACIÓ
/CODIGO
DENOMINACIÓN
DEPARTAMENTS DE INSTITUCIONS SANITARIES ((assenyaleu màxim 3 per categoria)
DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES SANITARIAS (señalar máximo 3 por categoría)
Vin
Cas
Pla
Sag
Cli
Arn
LFe
Req
CATEGORIA SALUT PÚBLICA
CATEGORÍA SALUD PÚBLICA
E
DENOMINACIÓ /DENOMINACIÓN
Pes
Gan
Den
Xat
Alcoi
Mba
SJo
Eld
Alc
Elx
Ori
SV
SA
DEPARTAMENTS SALUT PÚBLICA (assenyaleu màxim 3)
DEPARTAMENTOS SALUD PÚBLICA (señanal máximo 3)
CASTELLÓN
VALENCIA
ALCOY
ALICANTE
DOCUMENTACIÓ APORTADA/ DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
Documentació comuna a ambdós torns / Documentación común a ambos turnos
Documentació acreditativa de mèrits, només respecte als mèrits següents:
Documentación acreditativa de méritos, sólo respecto a los siguientes méritos:
Servicis prestats en institucions sanitàries públiques no gestionades directament per l'Agència Valenciana de Salu
Servicios prestados en instituciones sanitarias públicas no gestionadas directamente por la Agencia Valenciana de Salud
Certificats oficials equivalents als de coneixement del valencià no expedits o homologats per la JQCV, de conformitat amb la normativa vigent en la matèria (Orde de 16 d'agost
de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència)
Certificados oficiales equivalentes a los de conocimiento del valenciano no expedidos u homologados por la JQCV, de conformidad con la normativa vigente en la materia (Orden
de 16 de agosto de 1994, de la Conselleria de Educación y Ciencia)
CS – DGRRHH- IAC
Fotocòpia titulació que l'habilita per a l'exercici de la/les categoria/es sol·licitada/es.
Fotocopia titulación que le habilita para el desempeño de la/s categoría/s solicitada/s.
A més, per al torn ordinari / Además, para el turno ordinario:
DIN – A4
Fotocòpia DNI o document d'identificació equivalent, llevat que ja s'haguera aportat en una convocatòria anterior.
Fotocopia DNI o documento de identificación equivalente, salvo que ya se hubiera aportado en una convocatoria anterior.
A més, per al torn de promoció interna temporal / Además, para el turno de promoción interna temporal:
Cursos de formació i perfeccionament (fins a un màxim de 5 punts).
Cursos de formación y perfeccionamiento (hasta un máximo de 5 puntos).
La documentació aportada junt amb la instància haurà de presentar-se degudament compulsada per l'organisme que va emetre el document o per qualsevol Administració pública, d'acord amb
els articles 2 i 35 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
La documentación aportada junto a la instancia deberá presentarse debidamente compulsada por el organismo que emitió el documento o por cualquier Administración pública, de acuerdo con
los artículos 2 y 35 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
IA – 31011 – 01 – E
(1/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA
CODI /CÓDIGO
Gen
DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT D
GERÈNCIA DEL DEPARTAMENT D’ALCOI
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANIDAD DE ____________________GERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ALCOI
24/10/2013
SOL·LICITUD DE PRIMERA INSCRIPCIÓ EN LA BORSA DE TREBALL DE
LES INSTITUCIONS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT
SOLICITUD DE PRIMERA INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE TRABAJO DE
LAS INSTITUCIONES DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD
F
DECLARACIÓ I SOL.LICITUD / DECLARACIÓN Y SOLICITUD
La presentació d'esta instància comporta el consentiment del sol·licitant respecte al tractament de les sues dades de caràcter personal que siguen necessàries per a la tramitació del procés,
d'acord amb la normativa
La presentación de la presente instancia comportará el consentimiento del solicitante al tratamiento de sus datos de carácter personal que sean necesarios para la tramitación del proceso, de
acuerdo con la normativa vigente.
El sol·licitant DECLARA que són certs les dades consignades i documents aportats, que reunix els requisits generals i específics exigits per a la(s) categoria(s) que sol·licita, i que accepta que
esta sol·licitud anul·le les presentades en edicions anteriors. La consignació de dades falses en la instància, mèrits al·legats, o en la documentació aportada comportarà l’exclusió de la persona
candidata del sistema de selecció de personal temporal de la Conselleria de Sanitat, sense perjuí de les mesures legals que corresponguen.
El solicitante DECLARA que son ciertos los datos consignados y documentos aportados, que reúne los requisitos generales y específicos exigidos para la(s) categoría(s) que solicita, y que
acepta que esta solicitud anule las presentadas en Ediciones anteriores. La consignación de datos falsos en la instancia, méritos alegados o en la documentación aportada, conllevará la
exclusión de la persona candidata del sistema de selección de personal temporal de la Conselleria de Sanitat, sin perjuicio de las medidas legales que correspondan
____________________________, ______ d _______________________ de ____________
CS – DGRRHH- IAC
DIN – A4
REGISTRE D’ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular
responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la
possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como
titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa
de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de
la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
DATA D’ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT D
GERÈNCIA DEL DEPARTAMENT D’ALCOI
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANIDAD DE ____________________GERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ALCOI
24/10/2013
IA – 31011 – 02 – E
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSPMA OMTERESADA
Firma ________________________________________
CODIS DELS DEPARTAMENTS D´INSTITUCIONS SANITARIES
CÓDIGOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES SANITARIAS
Vin: Departamento de Salud de Vinaroz/ Departament de Salut de
Vinarò
Xat: Departamento de Salud de Xátiva-Ontinyent/ Departament de Salut de
Xátiva-Ontinyent
Cas: Departamento de Salud de Castellón/Departament de Salut de
Castelló
Alcoi: Departamento de Salud de Alcoy/ Departament de Salut de Alcoi
Pla: Departamento de Salud de La Plana/ Departament de Salut de
La Plana
Sag: Departamento de Salud de Sagunto/Departament de Salut de
Sagunt
Cli: Departamento de Salud de Valencia-Clínico-La
Malvarrosa/Departament de Salut de València-Clínic-La Malvarosa
Mba: Departamento de Salud de la Marina Baixa/ Departament de Salut de la
Marina Baixa
Sjo: Departamento de Salud de Alicante- San Joan de Alicante/ Departament
de Salut d´Alacant-Sant Joan d´Alacant
Eld: Departamento de Salud de Elda/ Departament de Salut d´ Elda
Alc: Departamento de Salud de Alicante-Hospital General/ Departament de
Salut d´Alacant-Hospital General
Arn: Departamento de Salud de Valencia-Arnau de Vilanova-Llíria/
Departament de Salut de València-Arnau de Vilanova-Llíria
Elx: Departamento de Salud de Elche-Hospital General / Departament de
Salut d´Elx-Hospital General
LFe: Departamento de Salud de Valencia-La Fe/ Departament de
Salut de València-La Fe
Ori: Departamento de Salud de Orihuela/ Departament de Salut d´Orihuela
Req: Departamento de Salud de Requena/ Departament de Salut de
Requena
Gen: Departamento de Salud de Valencia-Hospital General/
Departament de Salut de València-Hospital General
SV: Servicio de Emergencias Sanitarias de Valencia/ Servici d’Emergències
Sanitàries de València
SA: Servicio de Emergencias Sanitarias de Alacant/ Servici d’Emergències
Sanitàries de Alacant
Pes: Departamento de Salud de Valencia-Doctor Peset/
Departament de Salut de València-Doctor Peset
Gan: Departamento de Salud de Gandia/ Departament de Salut de
Gandia
IA – 31011 – 01 – E
DIN – A4
CS – DGRRHH- IAC
Den: Departamento de Salud de Dénia/ Departament de Salut de
Dénia
24/10/2013
CODIS I ESPECIALITATS
CÓDIGOS Y ESPECIALIDADES
Codi / Código
Categoria o especialitat / Categoría o especialidad
ADMINISTRATIU / ADMINISTRATIVO
0001
ANALISTA D´APLICACIONS / ANALISTA DE APLICACIONES
0002
ANALISTA PROGRAMADOR
0057
ASSISTENT/TREBALLADOR SOCIAL / ASISTENTE/TRABAJADOR SOCIAL
0011
AUXILIAR ADMINISTRATIU / AUXILIAR ADMINISTRATIVO
0275
AUXILIAR D´INFERMERIA / AUXILIAR DE ENFERMERIA
1057
AUXILIAR DE FARMÀCIA / AUXILIAR DE FARMACIA
0415
CONDUCTOR BTP / CONDUCTOR BTP
0260
CONDUCTOR D SENSE LIMITACIÓ RÀDIO ACCIÓ / CONDUCTOR D SIN LÍMITACIÓN RADIO ACCIÓN
1052
DIETISTA NUTRICIONISTA / DIETISTA-NUTRICIONISTA
0516
ENGINYER TÈCNIC / INGENIERO TÉCNICO
0276
FISIOTERAPEUTA
0484
GESTIÓ FUNCIÓ ADMINISTRATIVA / GESTION FUNCION ADMINISTRATIVA
0404
GOBERNANTA
1001
HIGIENISTA DENTAL
3100
INFERMER/A SUBINSPECTOR / ENFERMERO/A SUBINSPECTOR
0285
INFERMERIA / ENFERMERIA
3000
INFERMERIA D´EMPRESA / ENFERMERIA DE EMPRESA
3001
INFERMERIA DE SALUT MENTAL / ENFERMERIA DE SALUD MENTAL
1051
INFERMERIA DEL TREBALL / ENFERMERIA DEL TRABAJO
1050
INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÂRIA/ ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA
2000
INFERMERIA SAMU / ENFERMERIA SAMU
0402
LOCUTOR C.I.C.U.
3003
LOGOPEDA
0009
OPERADOR CENTRAL
1053
ÒPTIC OPTOMETRISTA / ÓPTICO-OPTOMETRISTA
1054
PODÒLEG/OGA / PODÓLOGO/A
0455
T.E. ANATOMIA PATOLÒGICA / T.E. ANATOMIA PATOLOGICA
0258
T.E. LABORATORI / T.E. LABORATORIO
0016
T.E. MEDICINA NUCLEAR
0280
T.E. RADIODIAGNÒSTIC / T.E. RADIODIAGNOSTICO
0017
T.E. RADIOTERÀPIA /T.E. RADIOTERAPIA
0483
TÈCNIC/A DE FUNCIÓ ADMINISTRTIVA / TECNICO/A DE FUNCION ADMINISTRATIVA
0015
TÈCNIC/A DE MANTENIMENT / TECNICO/A DE MANTENIMIENTO
1055
TÈCNIC/A EN AUDIOLOGIA PROTÈSICA / TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN AUDIOLOGÍA-PROTÉSICA
3008
TÈCNIC/A EN DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA / TECNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA
1056
TÈCNIC/A EN EMERGÈNCIA SANITÀRIES / TÉCNICO/A EN EMERGENCIAS SANITARIAS
3004
TÈCNIC/A EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS / TECNICO INTERMEDIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
3005
3007
TÈCNIC/A SUPERIOR D´HIGIENE DEL TREBALL / TECNICO/A SUPERIOR DE HIGIENE DEL TRABAJO
TÈCNIC/A SUPERIOR EN PSICOSOCIOLOGIA I ERGONOMIA DEL TREBALL / TECNICO/A SUPERIOR EN PSICOSOCIOLOGÍA Y
ERGONOMÍA DEL TRABAJO
3006
TÈCNIC/A SUPERIOR EN SEGURETAT EN EL TREBALL / TECNICO/A SUPERIOR EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO
0382
TERAPEUTA OCUPACIONAL
0442
VETERINARI SALUT PÚBLICA / VETERINARIO SALUD PÚBLICA
0277
ZELADOR / CELADOR
IA – 31011 – 01 – E
DIN – A4
CS – DGRRHH- IAC
0087
24/10/2013
DISTRIBUCIÓ DELS DEPARTAMENTS DE INSTITUCIONS SANITARIES
DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES SANITARIAS
Departament de salut de Vinaròs / Departamento de Salud de Vinaròs
Hospital de Vinaròs
Alcalà de Xivert
Benicarló
Càlig
Canet lo Roig
Castell de Cabres
Catí
Cervera del Maestre
Cinctorres
Forcall
Herbés
Jana, la
Salzadella, la
Mata, la
- Hospital General
- Hospital la Magdalena
C. de Transfusions
- C. E. Jaume I
- C.S. Gran Vía
Castellón de la Plana
Atzeneta del Maestrat
Benafigos
Benasal
Benicàssim
Benlloch
Borriol
Cabanes
Castellfort
Castelló de la Plana
Cabanes
- Hospital de Sagunt
.-. C.E. del Port de Sagunt
Albalat dels Tarongers
Alfara de Algimia
Algar de Palancia
Algimia de Alfara
Algimia de Almonacid
Almedíjar
- H. Clínic Universitari
- H. de la Malva-rosa
- C.E. del Grau
Albalat dels Sorells
Alboraya
- Hospital Doctor Moliner
- H. Arnau de Vilanova
- C.E. Burjassot
- Cons. Benimàmet
Ademuz
Alcublas
Alfara del Patriarca
Alpuente
Andilla
Aras de los Olmos
Castellfort
Castillo de Villamalefa
Cortes de Arenoso
Costur
Coves de Vinromà, les
Culla
Figueroles
Lucena del Cid
Orpesa
Pobla Tornesa, la
Ribera, la (Cabanes)
Sant Joan de Moró
Sarratella
Sierra Engarcerán
Tírig
Torre d'En Besora, la
Torre Endoménech
Torreblanca
Useres, les
Vall d'Alba, la
Vilafamés
Vilafranca
Villahermosa del Río
Vilanova d'Alcolea
Villar de Canes
Vistabella del Maestrazgo
Xodos/Chodos
Zucaina
Departament de Salut de La Plana / Departamento de Salud de La Plana
Almenara
Altura
Azuébar
Barracas
Bejís
Benafer
Benavites
Benifairó de les Valls
Canet d'En Berenguer
Fuentes de Ayódar
Ludiente
Moncofa
Montán
Montanejos
Nules
Onda
Puebla de Arenoso
Ribesalbes
Suera
Tales
Toga
Torralba del Pinar
Torrechiva
Vall d'Uixó, la
Vallat
Villamalur
Villavieja
Castellnovo
Caudiel
Chóvar
Estivella
Faura
Fuente la Reina
Gaibiel
Geldo
Gilet
Higueras
Jérica
Llosa, la
Matet
Navajas
Pavías
Petrés
Pina de Montalgrao
Port de Sagunt, el
Puçol
Puig
Quart de les Valls
Quartell
Sacañet
Sagunt
Segart
Segorbe
Soneja
Sot de Ferrer
Teresa
Torás
Toro, El
Torres Torres
Vall de Almonacid
Villanueva de Viver
Viver
Xilxes
Museros
Pobla de Farnals, la
Rafelbunyol
Tavernes Blanques
Vinalesa
València:
- C.S. Benimaclet
- Con. Xile
- Con. l'Alguer
- CML la Punta
- C.S. La Malva-rosa
- C.S. Natzaret
- C.S. Rep.Argentina
- Serradora I i II
- C.S. Trafalgar
Pedralba
Pobla de Vallbona, la
Puebla de San Miguel
Rocafort
San Antonio de Benagéber
Serra
Sot de Chera
Titaguas
Departament de Salut de Sagunt / Departamento de Salud de Sagunto
Departament de Salut de València-Clínic-la Malva-rosa / Departamento de Salud de Valencia-Clínico-Malvarrosa
Albuixech
Almàssera
Bonrepòs i Mirambell
Emperador
Foios
Massalfassar
Massamagrell
Massamagrell - Barri de la Magdalena
Meliana
Benaguasil
Benimàmet
Benisanó
Bétera
Bugarra
Burjassot I i II
Calles
Casas Altas
Casas Bajas
Casinos
Castielfabib
Chelva
Chulilla
Domeño
Eliana, l'
Gátova
Gestalgar
Godella
Higueruelas
Llíria
Losa del Obispo
Marines
Massarrojos
Moncada
Nàquera
Olocau
Paterna
Paterna - la Canyada
Paterna - la Coma
- C.S. Marco Merenciano
- C.S. Salvador Allende
- C.S. Miguel Servet
.-.C.S. Trinitat
.-.C.S. Juan XXIII
- Con. Aux. les
.- Unidad Salud Mental Trinitat
.-. Unidad Salud Mental Benicalap
.-. Centro de Día Museo
.-. Consultorio Poble Nou
Tendetes
Cofrentes
Corrales de Utiel
Cortes de Pallás
Cuevas , Las
Estenas
Fuenterrobles
Isidros, Los
Jalance
Jarafuel
Pedrones, Los
Portera, La
Remedio de Utiel
Departament de Salut de València-Arnau de Vilanova-Llíria / Departamento de Salud de Valencia-Arnau de Vilanova-Líria
Torrebaja
Tuéjar
Vallanca
Vilamarxant
Villar del Arzobispo
Yesa, La
Valencia:
- C.S. Benimàmet
Departament de Salut de València-La Fe / Departamento de Salud de Valencia-La Fe
H. General Universitari la
- Assutzena
Fe
- Con. Benifaraig-Borbotó
C.E. Alborada
- Con. Bilbao
P.A.S. C/ Alboraia
- Con. Campanar
València:
- Con. Carpesa
- Con. Arquitecte Tolsa
- C.S. Economista Gay
- Con. Benicalap
.-.Hospital de Requena
- C.E. de Requena
Ayora
Benagéber
Campo Arcís
Camporrobles
Casas, Las
Caudete de las Fuentes
Casas de Eufemia
Chera
- C. de Transfusions
- C.E. Aldaia
- C.E. Joan Llorenç
- C.E. Torrent
Alaquàs
Dos Aguas
Millares
Montroy
Paiporta
Picanya
Piccasent
Real de Montroi
Departament de Salut de Requena / Departamento de Salud de Requena
Requena
San Antonio de Requena
Siete Aguas
Sinarcas
Teresa de Cofrentes
Torre, la
Utiel
Venta del Moro
Villargordo del
Cabriel
Zarra
CS – DGRRHH- IAC
Aín
Alcudia de Veo
Alfondeguilla
Alquerías del Niño Perdido
Argelita
Artana
Ayódar
Betxí
Borriana
Cirat
Chodos
Eslida
Espadilla
Fanzara
Departament de Salut de Castelló / Departamento de Salud de Castellón
Traiguera
Vallibona
Villores
Vinaròs
Zorita del Maestrazgo
Departament de Salut de València-Hospital General / Departamento de Salud de Valencia-Hospital General
Torrent (Centre de Salut)
Torrent (C. Aux. el Vedat)
Torrent (Con. Francesc Cortina)
Xirivella
Xirivella - Barri de la Llum
València:
- Cons. Gil i Morte
- Con. Nàpols i Sicília
- C.S. Pintor Stolz
- C.S. Fontsanta
.-. C.S. San Isidro
.-. C.S. Monserrat
DIN – A4
- Hospital La Plana
Vila-real:
- C. E. Vila-real
- C.S. Bòvila
- C.S. Carinyena
Rossell
Sant Jordi
Sant Mateu
San Rafael del Río
Santa Magdalena de Pulpis
Todolella
IA – 31011 – 01 – E
Albocàsser
Alcora, l'
Almassora
Ares del Maestre
Morella
Olocau del Rey
Ortells
Palanques
Peñíscola
Pobla de Benifassà, la
Portell de Morella
24/10/2013
DISTRIBUCIÓ DELS DEPARTAMENTS DE INSTITUCIONS SANITARIES
DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES SANITARIAS
Departamento de Salut de València-Doctor Peset / Departamento de Salud Valencia-Doctor Peset
- Hospital Doctor Peset
- Hospital Pare Jofré
- C.E. de Montolivete
Albal
Alcàsser
Alfafar
Alfafar - Parc Alcosa
Benetússer
Beniparrell
Catarroja
Massanassa
Sedaví
Silla
València:
- Con. Carretera d'Artés
- C.S. Castellar - Oliveral
.-.H. Sant Francesc de
Borja
- C.E. de Gandia
Ador
Alfauir
Almiserà
Almoines
Alqueria de la
Comtessa, l'
Aielo de Rugat
Barx
Bellreguard
Beniarjó
Beniatjar
Benicolet
Benifairó de la Valldigna
Beniflá
Benipeixcar
Benirredrà
Castelló de Rugat
Castellonet de la Conquesta
Daimús
Font d'En Carrós, la
Gandia - Beniopa
Gandía - Corea
Gandía - el Grau
Gandía - el Raval
- C.M.L. el Palmar
- C.M.L. el Perellonet
- C.M.L. el Saler
- C.M.L. el Forn d'Alcedo
- C.S.la Font de Sant Lluís
Departament de Salut de Gandia / Departamento de Salud de Gandia
Guardamar
Llocnou de Sant Jeroni
Miramar
Montichelvo
Oliva
Otos
Palma de Gandía
Palmera
Piles
- C.S. Joaquim Benlloch
- Con. Lluis Oliag
- C.S. Pare Jofré
- C.S. Pl. de Segovia
- C.M.L. Pinedo
- C.S. Russafa
- C.S. Sant Marcel·lí
- Con. Vicent Clavell
.-. Con. La Torre
Potríes
Rafelcofer
Ráfol de Salem
Real de Gandía
Rótova
Rugat
Salem
Simat de la Valldigna
Tavernes de la Valldigna
Terrateig
Villalonga
Xeraco
Xeresa
Departament de Salut de Dénia / Departamento de Salud de Dénia
Hospital La Pedrera de
Denia
Departament de Salut de Xàtiva-Ontinyent / Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent
- H. Lluís Alcanyís Xàtiva
- H. General
d'Ontinyent
- C.E. de Xàtiva
- C.E. d'Ontinyent
Agullent
Aielo de Malferit
Albaida
Alcàntera de Xúquer
Alfarrasí
Anna
Atzeneta d'Albaida
Barxeta
Bèlgida
Bellús
Benigànim
Bicorp
Bocairent
Bolbaite
Canals
Càrcer
Chella
Cotes
Enguera
Ènova, l'
Estubeny
Font de la Figuera, la
Fontanars dels Alforins
Genovés
Guadasequies
Alcúdia de Crespins, l'
- H. Mare de Déu dels
Lliris (Alcoi)
.-. C.E. la Fàbrica
(Alcoi)
Alcoi:
- C.S. la Bassa
C.S. la Fàbrica
- C.S. Plaça de Dins
Banyeres
Benilloba:
- C.S. Benilloba
- Hospital de la Vila
Joiosa
- C.E. Benidorm
Alfàs del Pi, l'
Altea
Beniardá
Benidorm
Benifato
Benimantell
H. de Sant Joan
d'Alacant
- C. de Transfusions
- C.E. c/ Girona
Aigües
Busot
Campello, el
Mutxamel
Sant Joan d'Alacant
Tibi
Torre de les Maçanes, la
Xixona
.-.Hospital Elda
- C.E. Elda
Algueña
Beneixama
Biar
Camp de Mirra, el
Cañada
Elda
Monòver
- Hospital General
- Hospital de Sant
Vicent del Raspeig
Agost
Monforte del Cid
Sant Vicent del
Raspeig
Alacant:
- Con. c/ Aaiun
- C.S. del Baver
C.S. del Babel
- C.S. Ciutat Jardí
- Hospital General
d'Elx
- C.E. Elx
Elx:
- C.S. Altabix
- C.S. San Fermín
-C.S. L´Altet
- C.S. Pla
- C.S. Raval
-Cons. La Foia
- Cons.Torrellano
- Cons. La Marina
.-.Hospital Orihuela
- C.E. Orihuela
Albatera
Algorfa
Almoradí
Benejúzar
Benferri
Bigastro
Llanera de Ranes
Llocnou d'En Fenollet
Llosa de Ranes, la
Llutxent
Manuel
Moixent
Montaverner
Montesa
Navarrés
Novetlè
Olleria, l'
Ontinyent
Palomar, el
Pobla del Duc, la
Pobla Llarga, la
Quatretonda
Quesa
Rafelguaraf
Rotglà i Corberà
Sellent
Senyera
Sumacàrcer
Vallada
Villanueva de
Castellón
Xàtiva
- Con. Aux. Penàguila
Castalla
Cocentaina
Ibi:
- C.S. Ibi
- Centro Sanitario Integrado Ibi II
Muro:
- C.S. Muro
- Con. Aux. Agres
- Con. Aux. Beniarrés
- Con. Aux. l'Orxa
- Con. Aux. Planes
Onil
Finestrat
Guadalest
Nucia, la
Orxeta
Polop
Relleu
Departament de Salut d’Alcoi / Departamento de Salud de Alcoy
- Con. Aux. Alcoleja
- Con. Aux. Balones
- Con. Aux. Quatretondeta
- Con. Aux. Gorga
Departament de Salut de la Marina Baixa / Departamento de Salud de la Marina Baixa
Bolulla
Callosa d'En Sarrià
Confrides
Sella
Tàrbena
Vila Joiosa, la
Departament de Salut d’Alacant-Sant Joan d’Alacant / Departamento de Salud de Alicante-Sant Joan d’Alacant
Alacant:
- Con. c/ Girona
- C.S. del Cap de l'Horta
- Cons. Playa San Juan(Avda.
Bruselas)
- Cons. Vistahermosa
- C.S. Hospital Provincial
- C.S. Joan XXIII
- Con. c/ Portugal
- C.S. Santa
Faç/Ayuntamiento
Departament de Salut d’Elda / Departamento de Salud de Elda
Novelda
Petrer
Pinós, el
Romana, La
Salinas
Sax
Villena
-- C.S. San Blas
- Con. Poeta Zorrilla Con. Rebolledo
- Con. Vilafranquesa
Departament de Salut d’Elx-Hospital General / Departamento de Salud de Elche-Hospital General
- Cons. Valverde
- Cons Arenales
.-. Cons. Las Bayas
- Cons. Playa Lisa
- cons. Varadero
Santa Pola:
- C.S. Santa Pola
- Cons. Santa Pola-Gran Alacant
- Cons. Santa Pola-Isla de Tabarca
- Cons. Casa del Mar.
Departament de Salut d’Orihuela / Departamento de Salud de Orihuela
Callosa de Segura
Catral
Cox
Daya Nueva
Daya Vieja
Dolores
Granja de Rocamora Jacarilla
Altres Departaments de salut / Otros Departamentos de salud
Orihuela
Rafal
Redován
San Isidro
DIN – A4
- C.S. Florida
- C.S. els Àngels
- C.S. Parc lo Morant
C.S. Parque lo Morant
- C.S. Plaza América
CS – DGRRHH- IAC
Departament de Salut d’Alacant-Hospital General / Departamento de Salud de Alicante-Hospital General
IA – 31011 – 01 – E
SES VALENCIA/SES VALÈNCIA: Servicio de Emergencias de Valencia/Servici d´emergències de València
SES ALICANTE/SES ALACANT: Servicio de Emergencias de Alicante/Servici d'emergències d'Alacant
24/10/2013
DISTRIBUCIÓ DELS DEPARTAMENTS DE SALUT PÚBLICA
DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENT DE SALUT PÚBLICA DE VALÈNCIA / DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE VALENCIA
C.G. SALUD PÚBLICA DE ALZIRA: Albalat de la Ribera; Alberix; Alginet; Almussafes; Antella; Benifaió; Carcaixent; Carlet; Catadau; Corbera, Cullera; Guadassuar;
L´Alcudia; Llombai; Polinya de Xuquer; Sueca; Alzira
C.G. SALUD PÚBLICA DE CATARROJA: Albal; Alcasser; Alfafar; Benetusser; Catarroja; Massanassa; MercaValencia; Sefaví; Silla, Centro prevención cancer mama
de Valencia-Fuente de San Luis.
C.G. SALUD PÚBLICA DE GANDÍA: Almoines; Bellreguard; Castelló de Rugat; La Font d´en Carrós; Oliva; Gandía; Rafelcofer; Real de Gandia, Rótova;
Simat de la Valldigna; Tavernes de la Valldigna; Xeraco; Gandia.
C.G. SALUD PÚBLICA MANISES:Aldaia; Buñol; Chiva; Quart de Poblet; Riba-Roja del Turia; Centros de Prevención cancer de mama de Valencia La Fe I y II; Manises
C.G. SALUD PÚBLICA SAGUNTO Altura; Chilches; Jérica; Puçol; El Puig; Quartell; Sagunto; Segorbe; Soneja; Sagunto
C.G. SALUD PÚBLICA TORRENT: Alaquas; Monserrat; Paiporta; Picanya; Picassent; Xirivella; Torrent
C.G. SALUD PÚBLICA UTIEL: Ayora; Camporrobles; Caudete de las Fuentes; Jarafuel; Requena; Sinarcas; Venta del Moro; Utiel
C.G. SALUD PÚBLICA VALENCIA I: Alcoraya; Albuixech; Almássera; Foios; Massamagrell; Meliana; Museros; Rafelbuñol;
Centro prevención cancer mama de Valencia Serrería; Centros Salud Pública Departamento Valencia-Clínico
C.G. SALUD PÚBLICA VALENCIA II: Ademuz, Alfara del Patriarca; Alpuente; Benaguasil; Bétera; Burjassot; Casinos; Chelva; Godella;La Pobla de Vallbona;
Moncada; Paterna; Serra; Torrebaja; Tuejar; Vilamarxant; Villar del Arzobispo; Burjassot; Centro de Salud Pública Valencia-Arnau
C.G. SALUD PÚBLICA XÁTIVA: Aielo de Malferit; Anna; Bocairent; Canals; Carcer; Castelló de la Ribera; Chella; La Font de la figuera; La Pobla Llarga;
L´Olleria; Manuel; Navarres; Ontinyent; Quatretonda; Xátiva
DEPARTAMENT DE SALUT PÚBLICA D´ALACANT / DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE ALICANTE
C.G. SALUD PÚBLICA DE ALICANTE I: El Campello; Xixona; Mutxamel; San Joan d Alacant; Prevención cáncer mama de Alicante I
C.G. SALUD PÚBLICA DE ALICANTE II: Agost; Monforte del Cid; San Vicente del Raspeig; Centro de salud Pública de Alicante.
C.G. SALUD PÚBLICA DE BENIDORM: Altea; Callosa d´en Sarria; La Nucia; Villajoyosa; Benidorm
C.G. SALUD PÚBLICA DE DENIA: Benissa; El Verger; Gata de Gorgos; Jávea; Ondara; Orba; Pedreguer; Pego; Teulada; Denia
C.G. SALUD PÚBLICA DE ELCHE: Aspe; Crevillent; Hondón de las Nieves; Santa Pola; Elche
C.G. SALUD PÚBLICA DE ELDA: Algueña; Beneixama; Biar; La Romana; Monovar; Novelda; Petrer; Pinoso Elda
C.G. SALUD PÚBLICA DE ORIHUELA: Albátera; Benejuzar; Bigastro; Callosa de Segura; Catral; Cox; Dolores; Granja de Rocamora, Guardamar del Segura; Redován; Torrevieja; Orihuela
DEPARTAMENT DE SALUT PÚBLICA DE CASTELLÓ / DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE CASTELLÓN
C.G. SALUD PÚBLICA DE BENICARLÓ: Alcalá de Xivert; Calig; Canet lo Roig; Chert; Forcall; La Jana; Morella; Peñíscola; Rosell; Sant Mateu; Traiguera; Benicarlo
C.G. SALUD PÚBLICA DE CASTELLÓN: Albocasser; Almazora; Artana; Atzeneta del Maestrat; Benasal; Benicasim; Benlloch; Betxi; Borriol; Cabanes; Fanzara;
CS – DGRRHH- IAC
La Vall dÚixo; La Vilavella; L´Alcora; Les Coves de Vinroma; Lucena del Cid; Moncofa; Montán; Nules; Onda; Torreblanca; Useras; Vall d´Alba; Villafranca del Cid; Villarreal; Castellón
DEPARTAMENT DE SALUT PÚBLICA D´ALCOI / DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE ALCOY
IA – 31011 – 01 – E
DIN – A4
C.G. SALUD PÚBLICA DE ALCOI: Banyeres de Mariola; Beniarres; Cocentaina; Penáguila ;Alcoi
24/10/2013

Documentos relacionados