microSaladestar_16

Comentarios

Transcripción

microSaladestar_16
núm.016 _ maig 2004 _ p.v.p. 1,50 ¤ _ gratuïta per “amants de SALADESTAR”
una revista d’art
és una edició trimestral dedicada a la reflexió, el pensament,
la creació i l’opinió desde l’art.
Un espai en paper que complementa
l’activitat d’experimentació artística que
portem a terme a la sala de Gràcia.
Com en totes les vessants del nostre
projecte aquestes pàgines estan obertes
a intervencions i propostes de totes
aquelles persones que desitgin treballar
amb l’equip de redacció.
Han participat en aquest número
Judit Permanyer
Lluc Mayol
Lucía Lijtmaer
Aureli Nieto Prats
DJ=vida
SALADESTAR
c. martínez de la rosa, 40
08012 BCN
(+34) 93 218 39 20
www.saladestar.com
P.V.P. 1,50¤
Aquesta revista es gratuïta pels “amants
de saladestar”.
UNA ALTRA
MANERA D’ESTAR
AMB L’ART
ÉS POSSIBLE
…el moviment comença a prendre forma
conviure, a “estar” amb creacions
en les distàncies curtes, en les accions a
artístiques en el seu estat més primari,
petita escala, quasi en l'actitud personal.
més viu, però sense renunciar al
A partir de totes aquestes "micro-accions"
compromís i a la qualitat.
apareixen multitud de petits col.lectius,
Un "laboratori" d'experimentació creativa,
que sumant-se donen forma a un
albergant propostes que, sense haver
moviment universal, i es comença a sentir
d'estar legitimades pels circuits oficials
que sí, que un altre món és possible.
de l'art, reflecteixin de la manera més
La cultura, i l'art en concret, no en queda
àmplia possible els estats de la creació
al marge, és evident. També sentim veus
contemporània.
d'un altre Art és possible, perquè també
Un espai dedicat a les arts visuals, encara
s’esgoten els circuits, el mercat, els
que permeable a l’experimentació amb
models pedagògics…
altres àmbits de la creació: música, arts
SALADESTAR és un projecte on l'espai
escèniques, cine, literatura… generant
públic i l'espai íntim es confonen, es
també un transvasament interdisciplinar
complementen, com en la cançó de Sisa
que enriqueixi el projecte i les propostes.
"oh, benvinguts passeu, passeu", obrir
SALADESTAR disposa d'un petit espai
les cases al món i omplir-les de "colors
dividit en tres "zones" independents però
i de perfums". Tants colors i tants perfums
en permanent connexió: un Aparador
com artistes, com pensadors, com agents
obert al carrer; una Sala d’Art (susceptible
culturals, com veïns, com persones
de transformar-se en cada ocasió) i un
SALADESTAR és un projecte cultural sense
Sala d'estar pública (Taules, sofàs, tv-
ànim de lucre situat al cor del barri de
vídeo, música, alguna cosa per llegir,
Gràcia de Barcelona, un lloc de confluència
alguna cosa per prendre, quelcom de què
entre creadors artístics, veïns, pensadors,
parlar… com a casa)…
agents culturals, etc… Una invitació a
Text de Judit Permanyer
SALADESTAR NO
ES
´ LA BAGUETINA
Si la Baguetina Catalana s’hagués interessat
com fils, instantànies, de mil·lèsimes de
per Saladestar, gelosa de la multiactivitat
segon, a les associacions, a tot allò que
generada en el seu ventre, Saladestar li
només l’ART o alguna forma de creació o de
hagués dit que no.
comunicació, ens pot fer descobrir. En
Saladestar hagués perdut una oportunitat
l’essència, el que fa SALADESTAR és enllaçar
d’or per expansionar-se i convertir-se en la
persones, voluntats, creativitat, il·lusions,
multinacional “d’un altre ART és possible”
sensacions. D’això s’alimenta. És un ésser
a través de l’espectral xarxa de forns-
viu mutant, constant. Que ensenya el ventre
cafeteries-pastes en muntanyes de la
divendres i diumenges. Com a mínim. I no
Baguetina. 568 locals inhòspits, o més.
necessita clonar-se fins a la infinitat per
Saladestar hagués pogut descobrir el misteri
convertir-se en referent.
de la Baguetina: a menys expectació, més
SALADESTAR no és una tapadora d’obscurs
expansió. Però Saladestar no s’hauria arriscat
propòsits sota muntanyes de coques de
mai a convertir-se en una multinacional de
sucre que és impossible que siguin del dia.
clònics ni tan sols per poder descobrir el
Podríem reconèixer que, fins a cert punt,
secret de La Baguetina.
SALADESTAR s’assembla a la Baguetina
Saladestar és antagònica a les multinacionals
Catalana perquè necessita ‘AMANTS’ –que
del clònic. És única, íntima i petita per
no socis-. Però si bé per SALADESTAR obtenir
vocació. Perquè així ho vol i perquè sinó,
120 amants és crucial –diríem que vital-
com cony pot un arribar a l’essència, al
per afrontar el seu segon any d’existència,
matís, a l’instant de l’intercanvi, a allò que
a la Baguetina Catalana tant se li’n fot. Tant
ni s’intueix, a les interconnexions delicades
se li’n fot que se li assequin dos piles de
CATALANA
trenes amb xocolata i que ningú no entri en
infinit que per convenció i pacte,
tot al dia a comprar cap pasta. Ella segueix
qualifiquem sota el nom d’ART.
clonant-se.
Més de 70 persones s’han llançat a
Per contra, SALADESTAR menguaria fins a
experimentar amb el món a través d’aquest
desaparèixer sense l’afluència constant
llenguatge-missatge universal des de
d’ànimes inquietes i, -ho repetim- sense
SALADESTAR en aquest primer any. L’ART
una bona pila d’AMANTS nous –mirar el dors
com a llegat de la comunicació. Perquè
de ‘la MICRO’-.
SALADESTAR també es fa parlant, seient,
Des que fa un any al cor de Gràcia hi
bevent,
apareixia un ‘buf’ just al número 40 de
A un any vista, un s’adona que SALADESTAR
M a r t í n e z d e l a Ro s a , e n u n a a n t i g a
ha arribat molt més enllà del que els seus
fusteria, SALADESTAR ha aconseguit ser
creador (s) volien. En dotze llunes ha reunit,
un encreuament ‘conscient’ espai-temps
concentrat, ajuntat, perpetrat, trobat,
capaç de remoure tanta energia vital
buidat, construït, mostres col·lectives,
com ni s’imaginava. Aquesta mostra d‘Un
col·lectius d’artistes, experiències casuals,
altre Art’ és possible ha descobert per
intervencions fruit de noves intervencions,
a molts un espai-projecte on expressar-
nits i nits, celebracions, aniversaris, debats.
s’hi, recrear-s’hi, trobar-s’hi i descobrir-
Un aparador fet des del cor, pensat des del
s’hi. Ni exclusiu, ni limitat, ni aïllat.
cap, i directe als estómacs perquè alimenta
Obert a tot i a tothom. Un lloc on ‘estar’,
encara que no ho vulguis.
no amb sabatilles, però com a casa. On
A un any vista, SALADESTAR ha refermat
veure la realitat des d’un calidoscopi
un ideari que, avui, té encara més sentit.
jugant,
mirant,
sentint.
>MEMÒRIA<
JA NO ENS
MAMEM
EL DIT
Inauguració
Divendres 23 de maig del 2003
Inauguració de SALADESTAR
SALADESTAR,
1 ANY
D’UN
LLOC
PER
L’ART
Acte de presentació del projecte i l’espai.
Vídeo-acció, a càrrec dels membres de
Saladestar, “espai
públic” consistent en
l’emissió a temps real de l’esdeveniment de
l’interior de l’espai amb un monitor de televisió
a l’aparador encarat al carrer.
L’estrena
Del 30 de maig al 25 de juliol del 2003
SALIR DEL HUEVO
Tres exposicions comissariades per tres
estudiants d’art. Hi participen 26 artistes
procedents de diversos llocs de l’Estat
espanyol. ‘Límites de la representación’ –de
cómo ‘deconstruir’ las imágenes reales para
construir una representación nueva según
cada uno de los seis autores- ‘Pinwinipini’piezas de este ‘tetris’ que es el mundo
fragmentadas en tiempo y espacio que
sugieren nuevas construcciones- i ‘Exquisito’
–variopinta aportación al mundo de la comida,
del consumo, en definitiva, que provoca una
excitación de los sentidos en el espectador.
Saladestar muta
Pedagogia
Del 10 d’octubre al 5 de desembre del 2003
23 de novembre del 2003
SINAPSI
DEBAT sobre ‘Pedagogia de l’Art’
Exposició col·lectiva amb vida pròpia que
Acte organitzat per entre SALADESTAR
innova en la forma de comissariar. Es proposa
i PASSATGES –Formació en disciplines
a un artista una primera intervenció a partir
artístiques comparades-
de la qual aquest convida a un segon artista
Projecció pel·lícula “Los idiotas” de Lars von
amb qui haurà d’enllaçar la seva mostra
Trier (1998)
durant una setmana i així successivament
Debat posterior
formant una cadena. La cadena converteix
SALADESTAR en un organisme viu, mutant,
que es transforma per sí mateix.
“SINAPSI: Regió de comunicació per
contigüitat, i de transmissió d’impulsos
nerviosos entre el cilindreig d’una neurona
i les dendrites d’una altra neurona”.
Vuit intervencions amb 10 artistes.
Grup de treball
Del 12 al 21 de desembre del 2003
UN REGALO PARA DAYS
Proposta del Grup Llacuna. Regal-homenatge
per a la ‘Days’ és el punt de partida de les
creacions artístiques i la intervenció d’un
grup eclèctic.
Projecte pioner
Nadal és consum
Del 2 al 30 de gener del 2004-05-04
Internacional
VUELVE A CASA POR NAVIDAD
24 d’octubre de 2003
Col.lectiva de 12 artistes. Personal visió de
SEMINARI INTERNACIONAL d’ESPLAC
les festes de Nadal feta per artistes que ja
“El Arte como herramienta pedagógica
van
en la educación no formal”
SALADESTAR. Cocktel irrepetible de religió,
SALADESTAR participa en
el Seminari
presentant el projecte-espai als alumnes.
intervenir
amb
anterioritat
a
tradició, tendresa, gula, il.lusió, consum,
loteria, família.
>MEMÒRIA< SALADESTAR JA NO ES MAMA EL DIT, 1 ANY D’UN LLOC PER L’ART
Experiència intereuropea
Experiències compartides
Del 6 al 22 de gener del 2004
Del 5 al 19 de març 2004
LETTERS FROM ROTTERDAM
24 HORAS UNA LÍNEA EN LA CIUDAD
Projecte de Magalí Homs.
Del col·lectiu P.O.C.S. de la Sala Miralls.
Deu veïns no artistes d’un carrer de
Mostra-instal.lació a SALADESTAR d’objectes,
Rotterdam van enviar deu cartes a deu veïns
records, reflexions, reelaboracions i projectes
no artistes del carrer Martínez de la Rosa.
de les diferents intervencions que van tenir
lloc a l’experiència del col.lectiu P.O.C.S.
Audiovisual
16 de gener del 2004
EL QUARTITO
Presentació de la convocatòria de El Quartito,
Obrir-se al barri
Festival Permanent d’Audiovisuals de Petit
Del 22 de març al 8 d’abril 2004
Format
GRÀCIA LLOC DE CREACIÓ
Mostra permanent d’audiovisuals de petit
Projecte que té com a objectiu mostrar l’estat
format, l’única condició per prescriure-s’hi
de la creació contemporània a Gràcia.
és que les peces tinguin menys de 15 minuts.
Consisteix en convidar a SALADESTAR a
Projecció de 2 films: ‘El accidente’ de
artistes relacionats el barri perquè es traslladin
Guadalupe Pérez García i ‘almejas’ de Lucas
al local durant 3 setmanes, hi conviuran amb
Distéfano.
les activitats de SALADESTAR i amb el públic
diari.
Primera experiència: “Territorios mentales”,
a càrrec de Margarita Pineda, Liz Kueneke i
Ximena Covaleda.
52 setmanes > 45 m2 > 70 ARTISTES
CAROLINA ANTON > FERRAN EL OTRO
> ALBA SANCHEZ > LORENA DORTA >
ABEL DEL CASTILLO > EIDER EGUREN >
DANIEL FORTIA > PATRICIA ROCHE >
ROSA MARTINEZ > AMPARO SARD >
MONICA SEGOVIA > FITO > MARIBEL
CASTRO > SAMUEL CASTRO > VICTOR
HUGO > VICTOR GARCIA > VERONICA
GARCIA > SARA GONZALEZ > IRIA
LOPEZ > ANTIA MOURE > ANDREA
PAZOS > NIEVES SIERRA > CARLOS
GOMEZ > MARTA ROIGE > IZIBENE
OÑEDERRA > JOSE VAQUERO > MARTA
JUAN > ALEJANDRA VENTOSO >
JOYSTICK > MARGARITA PINEDA > LIZ
KUENEKE > SANTI CABEZUELO > JORGE
RODRIGUEZ-GERADA > FREDITA
GROSSI > RAPHAEL PERETTI >
NATHALIE DAOUST > DAYS TABOAS >
ANNA RIERA > ELISABETH PUIGGROS
> DANIEL ENSESA > MARIA HELGUERA
> MARIONA GARCIA > GONZALO
CASINO > FERRAN ESCOLA > LLUC
MAYOL > VIERGINIA COSTA > MAGALI
HOMS > RICARDO DUQUE > ANDREA
GOMEZ > GUADALUPE PEREZ GARCIA >
LUCAS DISTEFANO > DANIEL TOSSO >
JULIETA DENTONE > DIEGO PAONESSA
> FRANCISCO CABANZO > ELENIO PICO
> LUZ BROTO > LILIANA FRACASSO >
ENRIC GIRALT > ANA LACAZE > MARTA
HERNANDEZ > CECILE RIVAS > SILVIA
LENARDON > BRUNO BALLESTER > TITO
DE LA VEGA > LORENA MERLO > CLARA
TRUCO > XIMENA COVALEDA > NURIA
TORRES I ULA IRURETAGOIENA
GRÀCIES
>LA GALERIA DE PAPER>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
DJ=VIDA
Un bon dia, es va presentar a la ciutat un
soldat, tot brut, brut, espellifat, ple de parracs.
Duia també una maleta tota plena de
fotocòpies.Truca a la porta d´una casa:
-Pam,pam,pam! Mestressa! No teniu pas unes
tisores per deixar-me?
-Però que ets boig? que t´has begut
l’enteniment? No saps que no en tenim de
tisores?
El soldat, més sorprès que viu, va provar
fortuna en una altre casa.Truca a la porta: Pam,pam,pam !Mnnn... Mestressa, no teniu
pas quelcom que talli per un pobre soldat que
ve d’un poble vei?
-Mal llamp t´arromangui! Fora d´aquí
desgraciat!
El soldat va provar-ho en una, dues, tres,
quatre cases i a totes va rebre la mateixa
resposta:
-Fuig d´aquí, abans no et fem una cara nova!
Ell, però, no es va donar per vençut
...trup,trup,trup... va travessar la ciutat de cap
a cap, on pel camí es va trobar unes mosses
estudiants de Belles Arts, va i els diu:
-Ep! mosses, no heu tastat pas mai una sopa
de pedres que faig jo?
Què va haver dit! Les mosses se li’n van enriure
a boca plena i li van dir:
-No ens vinguis amb romanços, que prou feina
tenim.
AAAhhh...Però hi havia mainada per allà, i
sabeu que ells sempre observen. Corren cap
a ell i li diuen:
-Soldat, que et podem ajudar?
-Oh i tant!
Aleshores el soldat a poc apoc, treu de la
maleta un projecte escrit i escull unes quantes
fotocopies,mmmm.... !Aquesta m’agrada,
aquesta deixem-la... en va escollir deu. Els
nens i les nenes estaven amb uns ulls
oberts com unes taronges. Què passará? què
deixarà de passar? i li van preguntar:
-Soldat que trigarà molt?
-Calma, calma, això va a poc apoc
Deia ell. Poc després, el soldat observa i diu:
-Ja tinc algunes idees! Però necessitaria unes
tisores per a començar...
-Eh! -Va dir una noia que es deia Elisenda- Jo
tinc unes tisores a casa meva.
I a corre-cuita se’n va cap a casa seva, puja
les escales i, d´amagatotis de la seva mare,
agafa les tisores del calaix, torna corrents, les
dóna al soldat i ell, es posa a retallar uns dibuixos
fotocopiats, al cap de poc, s’ho mira i diu:
-Tinc algunes bones combinacions! Jo diria,
però que faltaria un xic de cola de barra i algun
dibuix més...
-Eh! -Un nen que es deia Ramon diu:
-Jo en tinc a casa meva.
De la mateixa manera duu la cola de barra, la
destapen i comencen a enganxar uns dibuixos
amb uns altres!
AHHH...Les mosses... van entreveure per on
anava el joc. Però els nens i les nenes no van
parar de portar il.lustracions de diccionari,
d’enciclopedies, cutter, celo, manuals
d’intstruccions, llibres vells... fins i tot una
nena li va deixar una targeta de la biblioteca
per a poder fer les fotocòpies. Aleshores el
soldat content va dir:
-MMM... Són els millors fotomontatges que he
fet en tota la meva vida. Vinga, mainada, aneu
avisar tota la gent, que ho vegin, que ja n’hi
ha prou de mesquineses, de tenir el puny
estret!
I vet aquí un gos
i vet aquí un gat
que tot és fotocopiat.
DJ=VIDA
2004
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Fotocopies de collage i tinta sobre paper
Text de Lucía Lijhtmaer
sobre una xerrada amb
Isabel Lucía Mazo,
a Barcelona maig del 2004
EL EVANGELIO SEG
Isabel Lucia Mazo es historiadora del
La idea es clara, sencilla, al abasto del
arte, diseñadora web y net.artista. Entre
internauta. Vaya cosa. Y de ahí se pasa a la
sus proyectos destaca la realización de
pregunta del millón ¿Niño, y eso es arte?
www.ctrlartsupr.net , y estudios
Pero esa pregunta es la de siempre, así que
continuados sobre el estado actual y el
para qué contestarla. Isabel lo resuelve de
futuro del net.art.
una manera fácil: “Lo mismo se decía de las
Lo que se repite como un mantra durante el
videocreaciones hace veinte años. Ahora son
primer contacto de una mente virgen ante
indiscutiblemente
ese concepto que supone el net.art es la
contemporáneo. Pese a todo, sabe que éste
comunicación. El ansia de comunicar. Se
es uno de los temas que coartan a los
puede casi ver escrito con letras de neón
net.artistas en la actualidad: convencer al
brillante, como un rótulo de iglesia evangélica
público.
cristiana. El net.artista quiere Comunicar. Sí,
“Hay que enseñar a navegar para poder
con mayúsculas, alabado sea el Señor.
diferenciar entre arte digital y net.art”,
“Se parte de la red como un elemento para
puntualiza. “No es lo mismo una fotografía
unir a gente de todo el planeta”, cuenta
digital retocada que un espacio web, en el
Isabel. “Se remonta a los principios de
que el espectador interactúa y es partícipe,
Internet, en la que los artistas usaban la red
y, más aún, influye en lo que es la obra,
como medio de comunicación. El e-mail fue
modificándola con la navegación”. Por eso
el principio. Ahora la idea es que el espectador
es necesario que el net.artista sea, o en su
participe en lo que pasa en la obra, y la
defecto colabore, con un programador. “Los
altere”. ¿Cómo? “Navegando a través de la
mejores net.artistas son los que tienen un
página web, que constituye la obra de arte
dominio muy amplio de la programación”.
en sí”.
Entre ellos, Isabel nombra al colectivo
parte
del
arte
ÚN EL NET.ARTISTA
holandés jodi que usa fallos de internet,
constante evolución, antes y después de
tanto de navegación como de programación,
intentar ser controlado y suprimido. “Todo
para crear efectos estéticos. La calidad de
surgió cuando comencé a ver que hay ciertos
la obra, junto con una propuesta educativa,
paralelismos en algunas ciudades alrededor
harían del net.art algo mucho más
del mundo”, cuenta Isabel. “Especialmente
participativo y masivo. Isabel es muy clara:
después del 11-S. Ahí comenzó una tarea
“Hay que difundir para comunicar ”.
laboriosa de catalogación, que ahora se ha
En este contexto se desarrolla la propuesta
transformado en un proceso artístico en sí.”
de Isabel Lucia. Mostrar para comunicar. A
Y es que la cosa no termina ahí, ya que la
caballo entre una historiografía y la
idea de la web es que el que navega se pueda
interacción, esta net.artista ha realizado un
descargar sus propias plantillas para realizar
seguimiento del arte urbano, y lo ha colocado
acciones
en la web. Partiendo del plano del Raval, se
“Ética y estética caminan de la mano”, finaliza.
han peinado paredes en busca de graffittis,
“En el momento en el que se utiliza un
pegatinas y, particularmente, plantillas (o
lenguaje que es fácil y divertido para
stencils), a modo de investigación del estado
comunicar, las posibilidades son infinitas.”
del arte callejero en la ciudad. Las fotografías
Así, sólo queda reclamar las calles. Virtuales
de estas obras se exhiben en la web , no
o no.
dónde
sólo como catálogo sino también como acto
lúdico. “El proyecto es mostrar la evolución
de las calles. Como estaban en el momento
en el que se hizo la foto, y más adelante,
como eso ha sido suprimido y tapado”. De
ahí el nombre, ya que es arte en estado de
Para más información
[email protected]
y
cuando
q u i e ra .
YavoY
BUSCADOR
Page 1
Arte
BUSCAR
Resultados de la búsqueda “arte”
Mostrando resultados del 1 al 8 de 4,980.044
1-Arte
Todo tipo de enlaces y links sobre arte que contienen webs relacionadas por
antigüedades, artistas, cuadros, museos, revistas, cultura, historia del…
www.linkartes.com/
2- Arte y Futuro
Cree su propio patrimonio artístico, nosotros le asesoramos.
www.artebank.com/
3- El arte y la agricultura transgénica
El arte y la agricultura transgénica: cuadros y pinturas: Veremos a continuación
algunos cuadros cuyo tema se relaciona con mayor o menor medida. La…
www.mutant.net/agriculture?art.htm
4- ARTE
Para poder ver esta página debes tener instalado Macromedia Shockwave Flash. Si
no lo tienes, descarga o instala el plugin Flash. Página optimizada…
5- Museu d’Art Contemporani de Barcelona
La col·lecció es constitueix per fons procedents de les tres institucions que integren
el Consorci…
www.macba.net/
6- Bonsai, Arte Vivo
Bonsai para principiantes. Contenido claro e ilustrativo en todos sus apartados…en
este apasionado arte, que les sirvan de ayuda y puedan disfrutar de…
www.vivendia.es/Artevivo/Bonsais
7- POSTALES AMOR POSTALES CUPIDO cine GRATIS RELACIONES, COCHES, ARTE,
DEPORTES, CIUDADES
Envía postales con auténticas obras de arte… Postales muy simpáticas para enamorados.
Arte. ocasiones especiales, animales, pacifistas…
8- ALQUILAMOS OBRAS DE ARTE
Nos encanta el arte. Organizamos exposiciones, Alquilamos obras de Arte,
representamos a artistas…te apuntas?… Las obras de arte marcan el carácter de un
local.
www.yamevale.com/
Mas resultados
YavoooooY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguientes
YavoY
BUSCADOR
Page 2
Arte
BUSCAR
Resultados de la búsqueda “arte”
Mostrando resultados del 9 al 15 de 4,980.044
9- Director de arte publicitario
… La misión de los primeros directores de arte fue… la publicidad, juntando arte y
comercio; el arte se utilizó como un…
www.eye.es/publicaciones
10- Arte por periodos- Cursos y seminarios
EL ARTE EN GRECIA. ARTE POR PERIODOS. EL RENACIMIENTO.EL IMPRESIONISMO.EL
CUBISMO.GOYA.GAUDÍ…
www.biblionet.com/art.htm
11. Galería de Arte – Visualis
Bienvenido a la galería virtual. Arte, pintura, escultura, dibujo,… Exposición permanente
y ventas. Visita nuestro catálogo virtual.
www.virtual-visualis.com/
12. Arte: Bellas Artes.
… Clase de arte: pintura y dibujo artístico … Jaime Casanova. Presentarle una foto
o una idea y Jaime la convertirá en una obra de arte.
www.busqui.com/arte/bellas_artes
13. Afganistán: Arte Afgano
El arte es un reflejo de los sistemas sociales, económicos y educativos. Por lo tanto
a través del estudio de las creaciones artísticas podemos…
www.laguirre.com/Afganistan.htm
14. Garraioa eta artea Euskal Herrian.
[1834] Funikularrai esker baserritarrak hiriko arte joerak ezagutzen zituzten. Adb:
Auroren "Laura eta Haizea" margo ospetsua...
www.aupa.com
15. filosofía del Arte
…quizá en el arte el mayor reto sea desenmarañar sus cuatro letras, pero sólo para
volver a imantarlas de inmediato.
www.aurelinieto/index/es
Mas resultados
YavoooooY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguientes
Idea i realització de YavoY: Aureli Nieto Prats
DEL COR DE GRÀCIA
AL COR DEL CASC ANTIC
SALA
MIRALLS:
LLARIM:
‘Mirall’ i Saladestar van néixer plegades en
d’una galeria tradicional a l’estil ‘vitrina’ on
el temps, tot i no ser-ne conscients. L’una al
a més, l’espai –massa petit- els condicionava.
cor de Gràcia, l’altra al cor del Casc antic.
La pròpia evolució els va fer optar per una
Devia haver de passar perquè el seus
alternativa que van denominar ‘Mirall’ que
impulsors es van conèixer pocs mesos després
acollís obres no tancades, obres com a procés,
i van constatar que ambdues propostes, tot
testimonis d’altres accions i intervencions.
i ser diferents, eren fruit d’una inquietud
‘Mirall’ ha tendit així cap a l’art efímer, a l’art
comuna per donar sortida i experimentar
com vivència i experiència.
amb l’art en totes les seves expressions.
P.O.C.S ha optat per diluir la frontera entre
Sense límits.
l’espectador i l’obra a través, per exemple,
La Sala Mirall és l’aparador del col.lectiu
de mostrar intervencions fetes a d’altres llocs
P.O.C.S (pROJECT for oPEN and cLOSED sPACE
recuperant-les del passat, recreant-hi la seva
sCULPTURE) i està al carrer Mirallers, en plena
atmosfera a través de testimonis –un vídeo,
xarxa de carrers estrets del triangle entre
un llibre, imatges, elements, performances-
Princesa, Santa Maria del Mar i Argenteria.
que alhora es converteixen en un nou procés
Una antiga i petita bodega ocupada per
d’intervenció, en una nova vivència per a
artesans del vidre a la que Daniel, Bruno i
l’espectador. ‘Mirall’ fuig dels processos
Francisco li han practicat una remodelació
acabats que trobem en les galeries tradicionals
de luxe i de precisió escultòrica, la seva
i obre vies d’art efímer on sovint hi ‘embolica’
comuna dedicació. Tots tres són l’embrió d’un
l’espectador, com en el joc dels ‘Mirall’. Perquè
col.lectiu que va adquirir el local sense saber
un no pot sentir-se’n exclòs. En canvi, si no
massa què se’n derivaria i just quan la primera
hi ets, no t’hi veus i per tant ni hi estàs, ni
galeria d’art del barri tancava les seves
ho vius. Tant efímer com això.
portes. Això els va fer replantejar la idea
P.O.C.S, en realitat, concep tota la ciutat, si
UN ESPAI PER L’ART
´
EFIMER
vols tot el món, com a espai annex de ‘Mirall’.
El col.lectiu, ara ja amb 15 integrants, realitza
periòdicament tallers col·lectius, propostes
d’art efímer a l’exterior que després poden
ser recollides a la pròpia ‘Sala Mirall’ o a
d’altres espais. “24 horas, una lines en la
ciudad” va ser una intervenció que després
va convertir-se en mostra a Saladestar. Una
experiència que aquest any, el col.lectiu
projecta repetir en una escala molt més
ambiciosa i estendre a d’altres ciutats del
món de forma simultània.
El ‘fons artístic’ de Mirall, que contràriament
a les galeries tradicionals, no precisa espai
físic, va conformant-se en un BANC de
SALA MIRALL
Carrer Mirallers (cantonada Vigatans)
[email protected]
registres en format digital de tot el que
passa dins la Sala o té relació amb les
METRO
JAUME I
C. PRINCESA
intervencions del col.lectiu. Un ‘arxiu’
testimonial poc ortodox però inherent a la
natural
d’aquest
espai
que
com
SALADESTAR, tot just afronta el seu primer
aniversari.
VIA LAIETANA
serà la propera temporada la clau de volta
RS
LLE
IRA
C. M
en CD, projecte pendent del col.lectiu,
IA
ER
NT
GE
AR
C.
C. VIGATANS
proposta. Paral.lelament, una revista virtual
>PROJECTES<
EL FUTUR
VE AMB
BOEING
El JARDÍN INTERIOR
SALADESTAR obrirà un dels tallers de creació
de l’Associació Rosa de Martínez que ocupa
part del local per convertir-lo en un espaijardí de passis de pel.lícules, concerts i
actuacions.
El programari de futur de SALADESTAR està
GRÀCIA LLOC DE CREACIÓ –continuació-
saturat de projectes. Propostes noves,
Tornar a oferir SALADESTAR de manera
segones parts, revisions d’espai, redisseny
temporal a un artista vinculat al barri perquè
dels serveis i professionalització interna
el converteixi en taller ‘obert’ i obri així la
empenyen SALADESTAR cap a una nova
seva creació a qui s’hi acosti.
etapa. També la de la pròpia redefinició, amb
el repte ‘vital’ del finançament. Si els recursos
SALADESTAR AL CARRER
ens permeten continuar, la temporada 2004-
Per les Festes de Gràcia
2005 ja va i rodada. Els projectes s’acumulen
SALADESTAR obrirà les seves portes i
en piles.
instal.larà els seus sofàs i les seves taules
al bell mig del carrer Martínez de la Rosa.
INSTANTANEO
Segona mostra d’art contemporani
APARADORS PER 50 EUROS
comissariada per tres joves estudiants d’art.
Concurs per estudiants d’art i disseny. Prova
d’enginy creatiu. Es proposa generar una
SINAPSI (2)
intervenció a l’aparador de SALADESTAR amb
Segona edició de la mostra col.lectiva en
un pressupost de 50 euros.
cadena feta l’any passat.
‘LA MICRO’ revista
EL QUARTITO
La revista es distribuirà trimestralment a tots
Festival de curtmetratges que com a màxim
els AMANTS de manera gratuïta i es vendrà
15 minuts. En projecte encara.
a la pròpia sala.
ES BUSQUEN
CORRESPONSALS
A LES SEGÜENTS CIUTATS
SE BUSCAN
CORRESPONSALES EN
LAS SIGUIENTES
CIUDADES
WE ARE LOOKING
FOR CORRESPONDANTS
IN THE FOLOWING CITIES
Tokio, Buenos Aires, Boston, Pontevedra,
Bogotà, Caracas, Berlin, Granada, New York,
Madrid, Cañada de Gómez, Sofia, Asuncion,
Washington, Bruseles, Zagreb, Dublín, Sydney,
Las Vegas, Rabat, Moscow, Mèxic, Bagdad,
Porto, Trípoli, Atenes, Valletta, Badalona,
Pedrola, París, Nairobi, Londres, Sao Paulo,
Nova Delhi, Malaga, Abuja, San Salvador,
Bamako, Amsterdam, Beirut, Bridgetown,
Budapest, Dakar, Kabul, Managua, Riga,
Sentmenat, Tel Aviv, Yamoussoukro…
PER CONTINUAR TIRANT
ENDAVANT AQUEST
PROJECTE ET NECESSITEM
FES-TE *
AMANT
R
RTI S
A
P
A OMÉ
DE N
¤
0
3’5NSUALS
ME
Envian’s un e-mail
o demana’ns un butlleta
Necessitem saber:
Nom
Telèfon (si pot ser fix illor)
Quina quantitat voleu aportar
(des de 3,50¤ mensuals fins
a la quantitat que pugueu,
vosaltres trieu)
I nosaltres ens posarem
en contacte amb vosaltres
ben aviat.
AMANT DE SALADESTAR adj. - s Que es compromet solidàriament,
per amor a l’art, ajudant econòmicament aquest projecte
d’experimentació en l’art. II -beneficis- Que rep trimestralment i
gratuïtament la revista “micro-saladestar”. II Que es beneficia de
descomptes en la compra de catàlegs i altres productes “made in
SALADESTAR”.II Que té entrada gratuïta als esdeveniments de
pagament (cine, concerts, arts escèniques…).

Documentos relacionados