Hospital Universitari de Bellvitge Benvinguts, bienvenidos, welcome :-)

Comentarios

Transcripción

Hospital Universitari de Bellvitge Benvinguts, bienvenidos, welcome :-)
Hospital Universitari de Bellvitge
Benvinguts, bienvenidos, welcome
:-)
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospital Universitari de Bellvitge és un dels hospitals de l’Institut
Català de la Salut (ICS), empresa pública amb personalitat jurídica
pròpia i autonomia funcional i de gestió que presta serveis integrals d’atenció primària i hospitalària arreu del territori català.
Va ser construït l’any 1972, i la seva ubicació geogràfica és als
afores del barri de Bellvitge, en el municipi de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Els terrenys on s’ubiquen els diferents edificis
que el constitueixen ocupen una superfície d’uns 90.000 m².
Està acreditat com a centre hospitalari de tercer nivell, i ofereix
totes les especialitats medicoquirúrgiques excepte pediatria i obstetrícia. Disposa de 906 llits, i hi treballen unes 4.000 persones.
És la seu i el centre de referència d’alta complexitat de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’ICS, estructura que integra
sota un mateix àmbit tots els processos assistencials i de suport
de l’ICS (52 equips d’Atenció Primària, l’Hospital de Viladecans,
i el mateix Hospital Universitari de Bellvitge) en el municipi de
l’Hospitalet de Llobregat i les comarques del Baix Llobregat, Alt
Penedès i Garraf. Aquest entorn correspon a una població aproximada d’1,3 milions d’habitants.
En algunes especialitats terciàries és també hospital de referència
per a pacients de les regions sanitàries del sud de Catalunya, incloent-hi Tarragona i Tortosa. Per tant, en processos d’alta complexitat és centre de referència per a més de 2 milions d’habitants.
Es troba en el cor del Biopol de l’Hospitalet de Llobregat, un clúster que pretén aprofitar la concentració en un sol espai d’hospitals,
universitat, centres de recerca i empreses per promoure la transferència de coneixement i la generació de valor afegit en l’àmbit de
les ciències de la salut.
Hospital Universitari de Bellvitge
Barcelona
Hospital Universitari
de Bellvitge
El Hospital Universitario de Bellvitge es uno de los hospitales del
Instituto Catalán de la Salud (ICS), empresa pública con personalidad jurídica propia y autonomía funcional y de gestión que
presta servicios integrales de atención primaria y hospitalaria en
el territorio catalán.
Fue construido en 1972, y su ubicación geográfica es el entorno
del barrio de Bellvitge, en el municipio de L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès). Los terrenos donde se ubican los diferentes edificios
que lo constituyen ocupan una superficie de unos 90.000 m².
Está acreditado como centro hospitalario de tercer nivel, y ofrece
todas las especialidades medicoquirúrgicas excepto pediatría y
obstetricia. Dispone de 906 camas, y trabajan en él unas 4.000
personas.
Es la sede y el centro de referencia de alta complejidad de la
Gerencia Territorial Metropolitana Sur del ICS, estructura que integra bajo un mismo ámbito todos los procesos asistenciales y de
soporte del ICS (52 equipos de atención primaria, el Hospital de
Viladecans, y el mismo Hospital Universitario de Bellvitge) en el
municipio de L’Hospitalet de Llobregat y las comarcas del Baix
Llobregat, Alt Penedès y Garraf. Este entorno corresponde a una
población aproximada de 1,3 millones de habitantes.
En algunas especialidades terciarias es también hospital de referencia para pacientes de las regiones sanitarias del sur de Cataluña, incluyendo a Tarragona y Tortosa. Por tanto, en procesos de
alta complejidad es centro de referencia para más de 2 millones
de habitantes.
Se encuentra en el corazón del Biopol del Hospitalet de Llobregat,
un clúster que pretende aprovechar la concentración en un solo
espacio de hospitales, universidad, centros de investigación y empresas para promover la transferencia de conocimiento y la generación de valor añadido en el ámbito de las ciencias de la salud.
Hospital Universitari de Bellvitge
Missió i visió
L’Hospital Universitari de Bellvitge vol
respondre a les necessitats d’assistència
sanitària de la seva població, fent de
forma excel·lent allò que és correcte
i prenent com a guia els conceptes de
professionalisme i innovació.
Vol ser una organització accessible i
àgil, que resolgui els problemes de salut dels pacients i garanteixi la seva seguretat, autonomia i benestar.
Vol promoure la innovació tècnica i organitzativa i la millora contínua de la
qualitat, mitjançant el treball en equip
i la cooperació amb altres dispositius
sanitaris i socials de la comunitat.
També vol ser reconegut com a model
i motor en la sanitat pública pel seu lideratge en qualitat de servei, coneixement i sostenibilitat.
Hospital Universitari de Bellvitge
Misión y visión
El Hospital Universitario de Bellvitge
quiere responder a las necesidades de
asistencia sanitaria de su población,
haciendo de forma excelente lo que
es correcto y tomando com guía los
conceptos de profesionalismo e innovación.
Quiere ser una organización accesible
y ágil, que resuelva los problemas de
salud de los pacientes y garantice su
seguridad, autonomía y bienestar.
Quiere promover la innovación técnica y organizativa y la mejora continua
de la calidad, mediante el trabajo en
equipo y la cooperación con otros dispositivos sanitarios y sociales de la comunidad.
También quiere ser reconocido como
modelo y motor en la sanidad pública
por su lideraje en calidad de servicio,
conocimiento y sostenibilidad.
Hospital Universitari de Bellvitge
7
Infraestructures
1 Edifici central
La major part dels serveis i unitats d’hospitalització estan situats
a l’edifici central, un complex presidit per les emblemàtiques
tres torres d’hospitalització al voltant d’una quarta torre central
de connexió.
També hi ha ubicats a l’edifici central els quiròfans, el Servei
d’Urgències, el Servei de Medicina Intensiva, i la major part
dels serveis centrals i de suport.
2 Edifici de Consultes Externes
Aquest nou i modern edifici, inaugurat l’any 2006, està situat al costat de l’edifici central, i consta de tres plantes on
s’inclouen la gran majoria de consultes externes dels diferents
serveis de l’Hospital. Cada planta està dividida en mòduls que
aglutinen els boxs de consulta.
3 Edifici Duran i Reynals
Està situat a l’altra banda de l’Avinguda Granvia de l’Hospitalet
de Llobregat, i acull dependències de diferents institucions.
Pel que fa a l’Hospital Universitari de Bellvitge, acull la Unitat
d’Esclerosi Múltiple, dependències i instal·lacions del Servei
de Radiodiagnòstic, la Unitat de Citodiagnòstic, la Unitat de
Curta Estada d’Urgències, i altres serveis sanitaris i no sanitaris. També acull les instal·lacions principals de logística, compres i subministraments de l’Hospital.
Una altra institució amb seu a l’Edifici Duran i Reynals és
l’Institut Català d’Oncologia, empresa pública de prestació de
serveis d’atenció oncològica en els àmbits assistencials, docents i de recerca, que manté una estreta i mútua col·laboració
mútua amb l’Hospital Universitari de Bellvitge.
4 Edifici Antiga Escola
Està situat a pocs metres de l’edifici central i acull, entre
d’altres, la Clínica Odontològica, la Unitat Hospitalària de
Desintoxicació, la Consulta Externa i Hospital de Dia del VIH,
el Servei de Medicina Preventiva, la Unitat Bàsica de Prevenció, i el Servei de Psiquiatria. Unes dependències annexes a
aquest edifici són la seu del Servei de Rehabilitació.
5 Edificis universitaris
Al costat nord de l’edifici central de l’Hospital Universitari de Bellvitge, tocant el barri que dóna nom a l’Hospital, es troben els dos
edificis principals del campus de Bellvitge de la Universitat de
Barcelona.
Aquestes instal·lacions acullen una de les dues seus físiques de la
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (juntament
amb la seu de l’Hospital Clínic), a més de l’Escola Universitària
d’Odontologia, l’Escola Universitària d’Infermeria, i l’Escola i Clínica de Podologia.
Les activitats docents d’aquestes escoles i facultats tenen una contínua sinergia amb les activitats assistencials, docents i investigadores de l’Hospital Universitari de Bellvitge. Molts dels professionals de l’Hospital són també professors i investigadors del campus
de Bellvitge de la Universitat de Barcelona.
Hospital Universitari de Bellvitge
5
6
2
4
1
7
6 Nou edifici tecnicoquirúrgic
Es troba en fase avançada de construcció un nou edifici que
estarà connectat tant a l’edifici central de l’Hospital com a
l’edifici de Consultes Externes, i que albergarà en un futur proper el cor tecnològic de l’Hospital.
Aquesta estructura acollirà una superfície de 42.000 m² distribuïda en quatre plantes. Disposarà de tots els dispositius tecnològics que permetran situar l’Hospital Universitari de Bellvitge
entre els més moderns d’Europa. Tindrà un bloc quirúrgic centralitzat que inclourà 30 quiròfans amb els equipaments més
punters i una unitat d’hospitalització de malalts crítics amb 80
llits. També acollirà els serveis de Farmàcia i Esterilització.
Una altra de les millores fonamentals que aportarà aquest edifici seran les noves instal·lacions del Servei d’Urgències, que
incrementaran substancialment la seva capacitat estructural.
En conjunt, aquest nou edifici incrementarà de manera molt
important la capacitat assistencial, eficiència i comoditat de
les instal·lacions de l’Hospital.
7 Edifici de Recerca
Alberga els serveis centrals i alguns equipaments dels serveis
de recerca de l’Hospital i de l’Institut d’Investigació Biomèdica
de Bellvitge (IDIBELL).
1
4
6
Radiodiagnóstico, la Unidad de Citodiagnóstico, la Unidad de
Corta Estancia de Urgencias, y otros servicios sanitarios y no sanitarios. También acoge las instalaciones principales de logística,
compras y suministros del Hospital.
2
5
Otra institución con sede en el edificio Duran i Reynals es el
Instituto Catalán de Oncología, empresa pública de prestación
de servicios de atención oncológica en los ámbitos asistenciales,
docentes y de investigación que mantiene una estrecha colaboración mutua con el Hospital Universitario de Bellvitge.
3
4 Edifico Antigua Escuela
Está situado a pocos metros del edificio central y acoge, entre
otros, la Clínica Odontológica, la Unidad Hospitalaria de Desintoxicación, la Consulta Externa y Hospital de Día del VIH, el Servicio de Medicina Preventiva, la Unidad Básica de Prevención,
y el Servicio de Psiquiatría. Unas dependencias anexas a este
edificio son la sede del Servicio de Rehabilitación.
5 Edificios universitarios
3
Infraestructuras
1 Edificio central
La mayor parte de los servicios y unidades de hospitalización
están situados en el edificio central, un complejo presidido por
las emblemáticas tres torres de hospitalización alrededor de una
cuarta torre central de conexión.
También están ubicados en el edificio central los quirófanos, el
Servicio de Urgencias, el Servicio de Medicina Intensiva, y la
mayor parte de los servicios centrales y de soporte.
2 Edificio de Consultas Externas
Este nuevo y moderno edificio, inaugurado en 2006, está situado junto al edificio central, y consta de tres plantas donde se
incluyen la gran mayoría de consultas externas de los diferentes
servicios del Hospital. Cada planta está dividida en módulos
que aglutinan los boxes de consulta.
3 Edificio Duran i Reynals
Está situado al otro lado de la avenida Granvia de L’Hospitalet de
Llobregat, y acoge dependencias de diferentes instituciones. En
cuanto al Hospital Universitario de Bellvitge, acoge la Unidad de
Esclerosis Múltiple, dependencias e instalaciones del Servicio de
En el lado norte del edificio central del Hospital Universitario de
Bellvitge, junto al barrio que da nombre al Hospital, se encuentran los dos edificios principales del campus de Bellvitge de la
Universidad de Barcelona.
Estas instalaciones acogen a una de las dos sedes físicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona (junto con
la sede del Hospital Clínico), además de la Escuela Universitaria
de Odontología, la Escuela Universitaria de Enfermería, y la Escuela y Clínica de Podología.
Las actividades docentes de estas escuelas y facultades tienen
una continua sinergia con las actividades asistenciales, docentes e investigadoras del Hospital Universitario de Bellvitge. Muchos de los profesionales del Hospital son también profesores
e investigadores del campus de Bellvitge de la Universidad de
Barcelona.
6 Nuevo edificio tecnicoquirúrgico
Se encuentra en fase avanzada de construcción un nuevo edificio que estará conectado tanto con el edificio central del Hospital como con el edificio de consultas externas, y que albergará
en un futuro próximo el corazón tecnológico del Hospital.
Esta estructura albergará una superficie de 42.000 m² distribuida
en cuatro plantas. Dispondrá de todos los dispositivos tecnológicos que permitirán situar al Hospital Universitario de Bellvitge
entre los más modernos de Europa. Tendrá un bloque quirúrgico
centralizado que incluirá 30 quirófanos con los equipamientos
más punteros y una unidad de hospitalización de enfermos críticos con 80 camas. También acogerá los servicios de Farmacia
y Esterilización.
Otra de las mejoras fundamentales que aportará este edificio
serán las nuevas instalaciones del Servicio de Urgencias, que
incrementarán sustancialmente su capacidad estructural.
En conjunto, este nuevo edificio incrementará de manera muy
importante la capacidad asistencial, eficiencia y comodidad de
las instalaciones del Hospital.
7 Edificio de Investigación
Estas dependencias, situadas cerca de la entrada principal del
hospital, corresponden a la antigua cafetería y albergarán los
servicios centrales y determinados equipamientos tanto de
los servicios de investigación del hospital como del Institut
d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).
Hospital Universitari de Bellvitge
Assistència
Asistencia
L’oferta assistencial de l’Hospital Universitari de Bellvitge va des de l’atenció de consultes externes fins a l’atenció més especialitzada i complexa, com ara els trasplantaments. També realitza
activitats assistencials en el domicili dels pacients i hospitalització a domicili.
Hi treballen unes 4.000 persones, entre treballadors de plantilla i personal substitut. Disposa de
906 llits d’hospitalització, 30 quiròfans, i 128 gabinets de consultes externes.
Com a mostra de les seva activitat, ingressa anualment més de 33.000 pacients i atén més de
120.000 urgències. A més, en els seus consultoris es realitzen més de 360.000 visites a pacients, i se’ls practiquen més de 140.000 proves diagnòstiques.
Serveis mèdics
:-)
Cardiologia
Unitat d’Esclerosi Múltiple
Cirurgia Maxil·lofacial
Unitat de Coronàries
Unitat d’Hemodinàmica
Unitat d’Insuficiència Cardíaca (Trasplantament Cardíac)
Unitat d’Arítmia
(Electrofisiologia)
Unitat d’Ecocardiografia
Pneumologia
Unitat Funcional de Cap i
Coll
Dermatologia
Estudis Respiratoris del Son
Endocrinologia, Nutrició i
Dietètica
Malalties Infeccioses
Unitat de VIH
Unitat de Tuberculosi
Psiquiatria
Unitat de Joc Patològic
Unitat de Trastorns de
l’Alimentació
Cirurgia Plàstica
Cirurgia Toràcica
Gastroenterologia
Unitat d’Endoscòpia Digestiva
Ginecologia
Neurocirurgia
Oftalmologia
Otorinolaringologia
Rehabilitació
Traumatologia
Unitat de Pneumònia
Reumatologia
Unitat de Sèptics
Medicina Interna
Urgències
Urologia
Serveis quirúrgics
Unitat de Litotrípsia
Unitat de Trasplantament
Renal
UFIS de Geriatria
Unitat Geriàtrica d´Aguts
Unitat d’Arteriosclerosi
Unitat de Deshabituació
Unitat de Dispensació de Metadona
Anestesiologia i Reanimació
Unitat de Diagnòstic Ràpid
Clínica del Dolor
Reanimació Postquirúrgica
Reanimació d’Urgències
Medicina Intensiva
Angiologia i Cirurgia Vascular
Medicina Intensiva de Cirurgia
Cirurgia Cardíaca
Cardíaca
Medicina Preventiva
Unitat de Tabaquisme
Unitat d’Atenció al Viatger
Nefrologia
Diàlisi
Hipertensió Arterial
Unitat de Trasplantament
Renal
Neurologia
Unitat de Neurofisiologia Clínica
Hospital Universitari de Bellvitge
Unitat de Broncoscòpies
Unitat de Cures Respiratòries
Intermèdies
Unitat de Fisioteràpia
Respiratòria
UFIS Respiratòria
Cirurgia General i Digestiva
Unitat de Cirurgia Bariàtrica
Unitat de Cirurgia Biliopancreàtica
Unitat de Cirurgia Coloproctològica
Unitat de Cirurgia Esofagogàstrica
Unitat de Curta Estada Quirúrgica
Unitat de Trasplantament
Hepàtic
Serveis centrals
Anatomia Patològica
Unitat de Citodiagnòstic
Arxius d’Històries Clíniques
Farmàcia
Farmacologia Clínica
Laboratori Clínic
Bioquímica
Hematologia i Hemoteràpia
Immunologia
Medicina Nuclear
Microbiologia i Parasitologia
Radiodiagnòstic
Urgències
La oferta asistencial del Hospital Universitario de Bellvitge va desde la atención de consultas
externas hasta la atención más especializada y compleja, como los trasplantes. También realiza
actividades asistenciales en el domicilio de los pacientes y hospitalización a domicilio.
Trabajan en él unas 4.000 personas, entre trabajadores de plantilla y personal sustituto. Dispone de
906 camas de hospitalización, 30 quirófanos, y 128 gabients de consultas externas.
Como muestra de su actividad, ingresa anualmente a más de 33.000 pacientes y atiende más de
120.000 urgencias. Además, en sus consultorios se realizan más de 360.000 visitas a pacientes, y
se les practican más de 140.000 pruebas diagnósticas.
Servicios médicos
Cardiología
Unidad de Esclerosis Múltiple
Unidad de Trasplante Hepático
Unidad de Coronarias
Unidad de Hemodinámica
Unidad de Insuficiencia Cardíaca (Trasplante Cardíaco)
Unidad de Arritmia (Electrofisiología)
Unidad de Ecocardiografía
Neumología
Cirugía Maxilofacial
Unidad de Broncoscopias
Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios
Unidad de Fisioterapia Respiratoria
UFISS Respiratoria
Estudios Respiratorios del
Sueño
Unidad Funcional de Cabeza
y Cuello
Psiquiatría
Ginecología
Dermatología
Endocrinología, Nutrición y
Dietética
Enfermedades Infecciosas
Unidad de VIH
Unidad de Tuberculosis
Unidad de Neumonía
Medicina Interna
UFISS de Geriátrica
Unidad de Geriatría de Agudos
Unidad de Arterioesclerosis
Unidad de Deshabituación
Unidad de Dispensación de
Metadona
Unidad de Diagnóstico Rápido
Medicina Intensiva
Medicina Intensiva de Cirugía
Cardíaca
Unidad de Juego Patológico
Unidad de Trastornos de la
Alimentación
Neurocirugía
Oftalmología
Traumatología
Urgencias
Unidad de Sépticos
Servicios quirúrgicos
Anestesiología y Reanimación
Urología
Unidad de Litotripsia
Unidad de Trasplante Renal
Clínica del Dolor
Reanimación Postquirúrgica
Reanimación de Urgencias
Servicios centrales
Angiología y Cirugía Vascular
Archivo de Historias Clínicas
Cirugía Cardíaca
Farmacia
Cirugía General y Digestiva
Unidad de Neurofisiología
Clínica
Unidad de Endoscopia Digestiva
Reumatología
Unidad de Tabaquismo
Unidad de Atención al Viajero
Neurología
Gastroenterología
Otorinolaringología
Unidad de Trasplante Cardíaco
Diálisis
Hipertensión arterial
Unidad de Trasplante Renal
Cirugía Torácica
Rehabilitación
Medicina Preventiva
Nefrología
Cirugía Plástica
Unidad de Cirugía Bariátrica
Unidad de Cirugía Biliopancreática
Unidad de Cirugía Coloproctológica
Unidad de Cirugía Esofagogástrica
Unidad de Corta Estancia
Quirúrgica
Anatomía Patológica
Unidad de Citodiagnóstico
Farmacología Clínica
Laboratorio Clínico
Bioquímica
Hematología y Hemoterapia
Inmunología
Medicina Nuclear
Microbiología y Parasitología
Radiodiagnóstico
Urgencias
Hospital Universitari de Bellvitge
Docència Docencia L’Hospital Universitari de Bellvitge realitza una intensa activitat
docent, en l’àmbit de l’especialització dels llicenciats en Medicina i Cirurgia i estudis universitaris d’Infermeria, Odontologia
i Podologia. Té contínuament uns 320 metges interns residents
en fase de formació. Està acreditat per impartir docència de
40 especialitats, d’acord amb les condicions determinades pel
Consell Nacional d’Especialitats Mèdiques i la Subdirecció General de Formació Professional.
El Hospital Universitario de Bellvitge realiza una intensa actividad docen de formación. Está acreditado para impartir docencia
de 40 especialidades, de acuerdo con las condiciones determinadas por el Consejo Nacional de Especialidades Médicas y la
Subdirección General de Formación Profesional.
La formació mèdica postgraduada es fa en règim de dedicació
exclusiva, amb assistència ininterrompuda i continuada a totes les
activitats. El temps de formació efectiva és de 2 a 5 anys, segons
l’especialitat. Totes les unitats docents que fan formació mèdica
postgraduada han d’organitzar una sèrie d’activitats, com ara sessions clíniques, sessions de revisió de casos o seminaris bibliogràfics, on els residents intervenen d’una manera activa.
Una comissió de docència vetlla perquè es compleixin els
programes de formació definits per la comissió nacional de cadascuna de les especialitats mèdiques. Aquesta activitat es fa
en col·laboració amb els diferents serveis que intervenen en
la formació dels facultatius residents. En alguns casos, aquesta formació es completa amb la col·laboració d’altres centres,
com ara l’Institut Català d’Oncologia, l’Hospital de Viladecans i
l’Hospital Sant Joan de Déu, a més d’altres centres.
Pel que fa a la infermeria, l’Hospital Universitari de Bellvitge
és centre col·laborador amb universitats per als ensenyaments
de pregrau d’Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició i Dietètica, Logopèdia i Medicina del Treball, així com per als ensenyaments
de postgrau d’Infermeria Quirúrgica, Malalt Crític, Infermeria
d’Urgències, Anestèsia i Reanimació, i Atenció i Educació al
Pacient Diabètic.
Així mateix, l’Hospital és unitat docent per a la Residència
d’Infermeria de Salut Mental. A més, té convenis per a la formació professional de tècnics de Cures d’Auxiliars d’Infermeria,
tècnics de Laboratori, Radiologia, Farmàcia, Anatomia Patològica i Documentació Sanitària.
Hospital Universitari de Bellvitge
La formación médica posgraduada se hace en régimen de dedicación exclusiva, con asistencia ininterrumpida y continuada a
todas las actividades. El tiempo de formación efectiva es de 2 a
5 años, según la especialidad. Todas las unidades docentes que
realizan formación médica posgraduada han de organizar una
serie de actividades, entre ellas sesiones clínicas, sesiones de revisión de casos o seminarios bibliográficos, donde los residentes
intervienen de una manera activa.
Una comisión de docencia vela para que se cumplan los programas de formación definidos por la comisión nacional de cada
una de las especialidades médicas. Esta actividad se realiza en
colaboración con los distintos servicios que intervienen en la formación de los facultativos residentes. En algunos casos, esta formación se completa con la colaboración de otros centros, entre
ellos el Instituto Catalán de Oncología, el Hospital de Viladecans
y el Hospital San Juan de Dios, entre otros.
En lo que respecta a enfermería, el Hospital Universitario de Bellvitge es centro colaborador con universidades para la enseñanza
de pregrado de Enfermería, Fisioterapia, Nutrición y Dietética,
Logopedia y Medicina del Trabajo, así como para la enseñanza
de posgrado de Enfermería Quirúrgica, Enfermo Crítico, Enfermería de Urgencias, Anestesia y Reanimación, y Atención y Educación al Paciente Diabético.
Asimismo, el hospital es unidad docente para la Residencia de
Enfermería de Salud Mental. Además, mantiene convenios para
la formación profesional de técnicos de Cuidados de Auxiliares
de Enfermería, técnicos de Laboraborio, Radiología, Farmacia,
Anatomía Patológica y Documentación Sanitaria.
Memòria anual de l’Hospital
Memoria anual del Hospital
2008
2009
Recursos assistencials
Plantilla
Personal facultatiu
Personal sanitari no facultatiu
Personal no sanitari
Recursos estructurals
Llits totals Llits disponibles
Quiròfans
Consultes Externes
Sales d’exploracions complementàries
Recursos asistenciales
843
851
1.569
726
1.587
723
906
774,6
30
128
74
Ingressos totals
Estades a l’alta
Estada mitjana dels episodis
Urgències
Urgències totals
Admissions a l’Hospital
Percentatge d’ingressos des d’Urgències
Bloc Quirúrgic
Personal facultativo
Personal sanitario no facultativo
Personal no sanitario
Recursos estructurales
906
790,2
30
128
74
Activitat global
Hospitalització
Plantilla
Camas totales
Camas disponibles
Quirófanos
Consultas Externas
Salas de exploraciones complementarias
Actividad global
33.372
226.625
7,9
122.723
13.032
10,6
Hospitalitzación
33.750
243.480
7,8
Urgencias
122.610
13.020
10,6
Ingresos totales
Estancia al alta
Estancia media de los episodios
Urgencias totales
Ingresos en el hospital
Porcentaje de ingresos desde Urgencias
Bloque Quirúrgico
Intervencions majors programades
13.118
12.970
Intervenciones mayores programadas
Intervencions majors urgents
Cirurgia major ambulatòria
Intervencions menors programades
Intervencions menors urgents
1.844
5.383
539
4.076
1.988
5.342
841
2.684
Intervenciones mayores urgentes
Cirurgía mayor ambulatoria
Intervenciones menores programadas
Intervenciones menores urgentes
Trasplantaments
Renals
Hepàtics
Renohepàtics
Cardíacs
Còrnia
83
48
3
17
41
Total de l’activitat ambulatòria
Hospitalària
Primeres visites
Visites successives
Coeficient successives/primeres
Intervencions ambulatòries
Proves diagnòstiques
Extrahospitalàries
Primeres visites
Visites successives
Intervencions ambulatòries
Trasplantes
96
57
2
14
34
Renales
Hepáticos
Renohepáticos
Cardíacos
Córnea
Total actividad ambulatoria
96.919
268.935
2,8
12.397
145.933
Hospitalaria
98.412 Primeras visitas
300.558 Visitas sucesivas
3,1 Coeficiente sucesivas/primeras
12.612 Intervenciones ambulatorias
147.920 Pruebas diagnósticas
62.644
51.286
546
Extrahospitalarias
64.014 Primeras visitas
52.414 Visitas sucesivas
689 Intervenciones ambulatorias
Hospital Universitari de Bellvitge
Pes total
Peso total
Pes mitjà
Peso medio
Peso medio y peso total por servicio
Pes mitjà i pes total per servei
12000
16,00
Pes mitjà i Pes total per servei, any 2008 (versió GRD AP 23.0)
Intervals d’edat en anys / Intervalos de edad en años
2,81%
13,75 %
55-64
12,28 %
45-54
Farmacologia Clínica
Dermatologia
8,71 %
7,48 %
7,61 %
5,43 %
5,11 %
35-44
25-34
Intervals d'edat en anys
4,05 %
3,42 %
15-24
1,44 %
<15
0,003 %
Hospital Universitari de Bellvitge
Reumatologia
9,45 %
65-74
57,05 % homes
42,95% dones
Endocrinologia
4,15 %
10,64 %
-10
Psiquiatria
Distribución de altas hospitalarias por
grupos de edad y sexo 2009
>84
-15
Reanimació
Dones
Mujeres
Distribució d’altes hospitalàries per grups
d’edat i sexe 2009
75-84
Cirurgia Maxil·lofacial
Hospitalització a Domicili
Ginecologia
Cirurgia Toràcica
Oftalmologia
Medicina Intensiva
Homes
Hombres
Cirurgia Plàstica
0,00
ORL
0
Medicina Infecciosos
2,00
Neurologia
1500
Digestiu
4,00
Nefrologia
3000
Cirurgia Vascular
6,00
Unitat de Curta Estada
4500
Urologia
8,00
Pneumologia
6000
Neurocirurgia
10,00
Medicina Interna
7500
Cirurgia Cardíaca
12,00
Traumatologia
9000
Cardiologia
14,00
Cirurgia General
10500
-5
2,59%
1,06 %
0,01 %
0
5
Percentatge sobre el total d’altes / Porcentaje sobre el total de altas
10
15
39.739 altes totals
Categoria Diagnòstica Major
Altes
Altas
%Altes
%Altas
Estades
Estancias
%Estades
%Estancias
%Outliers
EMB
EMD
Categoría diagnóstica mayor
05: Aparell circulatori
7.313
18,4
50.573
19,9
2,5
6,92
6,10
05: Aparato circulatorio
04: Aparell respiratori
4.171
10,5
28.888
11,4
1,7
6,93
6,35
04: Aparato respiratorio
08: Sistema músculoesquelètic
3.708
9,3
28.928
11,4
4,0
7,80
6,36
08: Sistema musculoesquelético
06: Aparell digestiu
3.238
8,2
24.517
9,7
2,2
7,57
6,70
06: Aparato digestivo
11: Ronyó i vies Urinàries
3.106
7,8
17.504
6,9
2,6
5,64
4,90
11: Riñón y vías urinarias
03: Oïda, nas, boca i faringe
2.986
7,5
7.768
3,1
1,2
2,60
2,21
03: Oído, nariz, boca y faringe
02: Ull
2.902
7,3
1.908
0,8
0,5
0,66
0,60
02: Ojo
01: Sitema nerviós
2.870
7,2
27.920
11,0
3,8
9,73
8,23
01: Sistema nervioso
07: Sistema hepatobiliar i
pancreàtic
2.436
6,1
19.660
7,7
1,6
8,07
7,24
07: Sistema hepatobiliar
i pancreático
09: Pell, teixit subcutani i mama
1.549
3,9
5.840
2,3
1,7
3,77
3,10
09: Piel, tejido subcutáneo y mama
10: Endocrí, nutrició i metabolisme
880
2,2
5.557
2,2
3,4
6,31
5,33
10: Endocrino, nutrición y metabolismo
12: Aparell reproductor masculí
774
2,0
2.606
1,0
2,2
3,37
2,89
12: Aparato reproductor masculino
23: Altres causes d'atenció sanitària
644
1,6
1.469
0,6
5,8
2,28
1,21
23: Otras causas de atención sanitaria
13: Aparell reproductor femení
641
1,6
1.589
0,6
1,3
2,48
2,20
13: Aparato reproductor femenino
21: Lesions i emmetzinaments
579
1,5
4.795
1,9
3,6
8,28
6,83
21: Lesiones y envenenamientos
18: Malalties infeccioses i
parasitàries
503
1,3
7.240
2,9
4,0
14,39
12,37
18: Enfermedades infecciosas
i parasitarias
19: Trastorns mentals
420
1,1
8.005
3,2
8,6
19,06
15,15
19: Transtornos mentales
16: Sang i sistema immunitari
359
0,9
1.734
0,7
4,2
4,83
3,47
16: Sangre y sistema immunitario
17: Trastorns mieloproliferatius
274
0,7
1.790
0,7
0,4
6,53
6,46
17: Transtornos mieloproliferativos
20: Alcohol i drogues
145
0,4
1.319
0,5
1,4
9,10
8,71
20: Alcohol y drogues
24: Infeccions per HIV
116
0,3
1.613
0,6
6,9
13,91
10,67
25: Infecciones por HIV
25: Traumatismes múltiples
106
0,3
2.591
1,0
10,4
24,44
17,32
24:Traumatismos múltiples
14: Embaraç, part i puerperi
17
0,0
163
0,1
23,5
9,59
2,85
14: Embarazo, parto i puerperio
22: Cremades
2
0,0
12
-
-
6,00
6,00
22: Quemaduras
39.739
100,0
253.989
100,0
2,5
6,39
5,49
Total
Total
Hospital Universitari de Bellvitge
Recerca
L’Hospital Universitari de Bellvitge vehicula la seva activitat
investigadora a través de l’Institut d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge (IDIBELL). L’IDIBELL integra la recerca que realitzen
l’Hospital Universitari de Bellvitge, el campus de Bellvitge
de la Universitat de Barcelona, l’Institut Català d’Oncologia i
l’Institut de Diagnòstic per la Imatge.
El personal adscrit a l’IDIBELL el formen més de 530 persones entre investigadors, col·laboradors, becaris, i personal de
suport. Desenvolupa més de 230 projectes de recerca competitius vigents i publica anualment més de 500 articles científics en les revistes més prestigioses del món, amb un factor
d’impacte conjunt superior als 2.000 punts.
Els investigadors bàsics i els clínics comparteixen línies de
recerca amb l’objectiu de treure el màxim rendiment als recursos. El treball d’aquests investigadors produeix un importantíssim capital científic i generador de coneixement que té una
aplicació directa en la salut dels ciutadans.
Les línies de recerca de l’IDIBELL són:
Càncer i genètica
•Apoptosi i càncer
•Càncer digestiu
•Factors ambientals, nutrició i càncer
•Farmacogenòmica i desenvolupament de nous fàrmacs antineoplàsics
•Genètica molecular i humana
•Prevenció del càncer
•Regulació transcripcional de la diferenciació cel·lular
•Teràpia gènica i bases moleculars de la metàstasi
•Virus i càncer
•Tumors hematopoètics i limfoides
Neurociències
•Malalties neurològiques i neurogenètica
•Neurobiologia cel·lular i molecular
•Neuropatologia
•Neuroquímica i neurofarmacologia
•Psiquiatria i salut mental
Hospital Universitari de Bellvitge
Patologia infecciosa i trasplantament
•Patologia infecciosa i sensibilitat antibiòtica
•Investigació en trasplantament d’òrgans sòlids
Factors de creixement, hormones i diabetis
•Bioquímica clínica
•Diabetis, nutrició i malalties endocrines
•Factors de creixement i diferenciació cel·lular
•Nutrició, metabolisme i teràpia gènica
Malalties inflamatòries, cròniques i degeneratives
•Diagnòstic per la imatge i medicina nuclear
•Fisiopatologia de les malalties respiratòries
•Malalties cardiovasculars
•Malalties sistèmiques, aparell locomotor i envelliment
Epigenètica i biologia del càncer
•Epigenètica del càncer
•Gens i càncer
• Biologia de la cromatina
• Cromatina i malaltia
• Cicle cel·lular
• Empremta genòmica i càncer
• Càncer i envelliment
• Transformació i metàstasi
• Diferenciació cel·lular
Un dels conceptes que guien l’activitat de l’IDIBELL és el de
recerca aplicada. Això implica una relació de doble direcció
amb l’assistència: per una banda es busca que la investigació
tingui un alt grau d’aplicació clínica, i per altra banda s’és sensible als interrogants científics que apareixen a la capçalera del
pacient. Es tracta de recerca d’alt nivell, orientada al pacient i
adreçada a resoldre els problemes pràctics que apareixen en
l’activitat clínica diària.
La recerca de l’IDIBELL i del campus de Bellvitge ha experimentat un creixement excepcional en els darrers deu anys, tant en
termes de publicacions indexades com de factor d’impacte.
www.idibell.cat
www.bellvitgehospital.cat
www.iconcologia.net
www.ub.edu
Investigación
El Hospital Universitario de Bellvitge vehicula su actividad investigadora a través del Instituto de Investigación Biomédica
de Bellvitge (IDIBELL). El IDIBELL integra la investigación que
realizan el Hospital Universitario de Bellvitge, el Campus de
Bellvitge de la Universidad de Barcelona, el Instituto Catalán
de Oncología y el Instituto de Diagnóstico por la Imagen.
El personal adscrito al IDIBELL está formado por más de 530
personas entre investigadores, colaboradores, becarios y personal de soporte. Desarrolla más de 230 proyectos de investigación competitivos vigentes y publica anualmente más de 500
artículos científicos en las revistas más prestigiosas del mundo,
con un factor de impacto superior a los 2.000 puntos.
Los investigadores básicos y los clínicos comparten líneas de
investigación con el objetivo de sacar el máximo rendimiento
a los recursos. El trabajo de estos investigadores produce un
importantísimo capital científico y generador de conocimiento
que tiene una aplicación directa en la salud de los ciudadanos.
Las líneas de investigación del IDIBELL son:
Cáncer y genética
• Apoptosis y cáncer
• Cáncer digestivo
• Factores ambientales, nutrición y cáncer
• Farmacogenómica y desarrollo de nuevos fármacos antineoplásicos
• Genética molecular y humana
• Prevención del cáncer
• Regulación transcripcional de la diferenciación celular
• Terapia génica y bases moleculares de la metástasis
• Virus y cáncer
• Tumores hematopoyéticos y linfoides
Neurociencias
• Enfermedades neurológicas y neurogenética
• Neurobiología celular y molecular
• Neuropatología
• Neuroquímica y neurofarmacología
• Psiquiatría y salud mental
Patología infecciosa y trasplante
• Patología infecciosa y sensibilidad antibiótica
• Investigación en trasplante de órganos sólidos
Factores de crecimiento, hormonas y diabetes
• Bioquímica clínica
• Diabetes, nutrición, y enfermedades endocrinas
• Factores de crecimiento y diferenciación celular
• Nutrición, metabolismo y terapia génica
Enfermedades inflamatorias, crónicas y degenerativas
• Diagnóstico por la imagen y medicina nuclear
• Fisiopatología de las enfermedades respiratorias
• Enfermedades cardiovasculares
• Enfermedades sistémicas, aparato locomotor y envejecimiento
Epigenética i biología del cáncer
• Epigenética del cáncer
• Genes y cáncer
• Biología de la cromatina
• Cromatina y enfermedad
• Ciclo celular
• Huella genómica y cáncer
• Cáncer y envejecimiento
• Transformación y metástasis
• Diferenciación celular
Uno de los conceptos que guían la actividad del IDIBELL es el
de la investigación aplicada. Ello implica una relación de
doble dirección con la asistencia: por una parte se busca que la investigación tenga un alto grado de aplicación
clínica, y por otra parte se es sensible a los interrogantes
científicos que aparecen en la cabecera del paciente. Se
trata de investigación de alto nivel, orientada al paciente
y dirigida a resolver los problemas prácticos que aparecen en la actividad clínica diaria.
La investigación del IDIBELL y del Campus de Bellvitge ha experimentado un crecimiento excepcional en los últimos diez
años, tanto en términos de publicaciones indexadas como de
factor de impacto.
www.idibell.cat
www.bellvitgehospital.cat
www.iconcologia.net
www.ub.edu
Hospital Universitari de Bellvitge
Welcome to the Bellvitge University Hospital
Introduction
The Bellvitge University Hospital is one of the hospitals belonging
to the Catalan Institute of health (Institut Català de la Salut, ICS), a
public company with independent legal status and management,
which provides all-round primary health care and hospital services
throughout Catalonia.
It was built in 1972 and is located on the outskirts of the Bellvitge neighbourhood, within the municipal district of L’Hospitalet de
Llobregat (Barcelonès). The site occupied by the various hospital
buildings covers a surface area of 90,000 square metres.
It is qualified as a level three hospital and provides all medical
and surgical specialities except for paediatrics and obstetrics. It has
906 beds and employs about 4,000 people.
It is the headquarters and high-complexity referral hospital for the
ICS’s Gerència Territorial Metropolitana Sud (South Metropolitan
Regional Management), a structure bringing together under one
department all the ICS’s health care and support processes (52
primary health care teams, Viladecans Hospital and the Bellvitge
University Hospital itself) in the municipality of L’Hospitalet de
Llobregat and the comarques of Baix Llobregat, Alt Penedès and
Garraf. These areas have a population of approximately 1.3 million
inhabitants.
For some tertiary specialities it is also the referral hospital for patients from the health care regions of southern Catalonia, including
Tarragon and Tortosa. For treatments of a high complexity it is therefore the referral hospital for more than two million inhabitants.
It is located at the heart of the Biopol of l’Hospitalet de Llobregat,
a cluster intended to take advantage of the hospitals, university, research centres and businesses concentrated in one area to further
the transfer of knowledge and the creation of added value in the
field of the health sciences.
2 Out-Patients building
This new, modern building inaugurated in 2006 is located next to
the main building and has three floors which house most of the
out-patients consulting rooms for the hospital’s different services.
Each floor is divided up into modules containing the consultation
cubicles.
3
Duran i Reynals building
Located on the other side of Avinguda Granvia de L’Hospitalet de
Llobregat, it houses the headquarters of the different institutions.
As regards the Bellvitge University Hospital, it houses the Multiple Sclerosis Unit, the Radiodiagnosis Service, the Cytodiagnostic
Unit, the Short-Stay Emergency Unit and other health care and
general facilities.It also houses the hospital’s main logistics, purchasing and supplies facilities.
Another institution housed in the Duran i Reynals building is the
Catalan Institute of Oncology (Institut Català d’Oncologia, ICO),
a public-sector company providing oncology services in the fields
of treatment, teaching and research, which works closely with the
Bellvitge University Hospital.
4 Former College of Building
Located a few yards from the main building, it houses, amongst
others, the Odontology Clinic, the Hospital Detoxification Unit,
the HIV Out-Patients Department and Day Hospital, the Preventive Medicine Service, the Basic Prevention Unit and the Psychiatric
Service. Premises adjacent to this building house the Rehabilitation Service.
5 University buildings
Mission and vision
On the north side of the main building of the Bellvitge University
Hospital, adjacent to the neighbourhood from which it takes its
name, are the two main buildings of the University of Barcelona’s
Bellvitge campus.
The Bellvitge University Hospital hopes to answer to the needs of
its population as regards health treatment doing what has to be
done with excellence and basing its activity on the concepts of
professionalism and innovation.
These premises house one of the two headquarters of the University of Barcelona’s Faculty of Medicine (along with the Hospital
Clínic building) as well as the School of Odontology, the School of
Nursing and the School and Clinic of Chiropody.
It aims to be an accessible and dynamic institution that resolves
patients’ health problems and ensures their safety, autonomy and
well being.
The teaching activities of these schools and faculties work very
closely with the treatment, teaching and research services at the
Bellvitge University Hospital. In fact, many of the hospital’s professionals are also lecturers and researchers at the University of
Barcelona’s Bellvitge campus.
It aims to promote technical and organisational innovation along
with constant improvements in quality, through teamwork and
cooperation with other health and social-services units in the community.
It also hopes to be recognised as a model and a driving force in
public health thanks to its leadership in service quality, know-how
and sustainability.
Infrastructures
1 The main building
Most of the services and hospital units are located in the main building, a complex dominated by the three emblematic towers of the
hospital units around a fourth central connecting tower.
The central building also houses the operating theatres, the Emergency Services, the Intensive Medicine Service and most of the
central and support services.
Hospital Universitari de Bellvitge
6 New technical surgical building
The construction of a new building located between the new consultation rooms at the back of the main building is making good
progress. In the near future it will serve as the technological heart
of the hospital.
This structure will cover a surface area of 42,000 m2 distributed
over four floors. It will have all the technology necessary to put the
Bellvitge University Hospital amongst the most modern in Europe.
It will have a centralised surgical block which will include thirty
operating theatres and a hospital unit with eighty beds for critically
ill patients. The Pharmacy and Sterilisation services will also be
located in these premises.
Another of the fundamental improvements this building will bring
will be the new premises for the Emergency Services, which will
see its structural capacity substantially increased. All in all, this
new building will considerably increase the treatment capacity,
efficiency and comfort of the hospital’s facilities.
7 Research building
Pneumology
It houses the central services and certain facilities belonging to the
hospital research service and the Bellvitge Biomedical Research
Institute (Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, IDIBELL).
Treatment
The treatment offered at the Bellvitge University Hospital goes
from outpatient services to the most specialised and complex procedures such as transplants. It also provides home care for patients
and home hospitalisation.
Bronchoscopy Unit
Intermediate Respiratory Care Unit
Respiratory Physiotherapy Unit
Respiratory UFIS
Sleep Respiratory Studies
Psychiatry.
Problem Gambling Unit
Eating Disorders Unit
Renovation
Rheumatology
About 4,000 people work at Bellvitge University Hospital, including fixed and interim staff. It has 906 beds, thirty operating theatres and 128 outpatient consultation rooms.
Emergencies
To give an indication of how busy the hospital is, every year it
admits more than 33,000 patients and attends to almost 120,000
emergencies. Furthermore, it sees more than 360,000 out-patients
and carries out more than 140,000 diagnostic tests.
Surgical Services
Medical services
Cardiology
Coronary Unit
Haemodynamics Unit
Cardiac Failure Unit (Heart Transplants)
Arrhythmia Unit (Electrophysiology)
Echocardiography Unit
Anaesthesiology and Recovery
Pain clinic
Post-Operative Recovery
Casualty Recovery
Angiology and Vascular Surgery
Cardiac Surgery
General and Digestive Surgery
Bariatric Surgery Unit
Biliopancreatic Surgery Unit
Coloproctological Surgery Unit
Dermatology
Oesophagogastric Surgery Unit
Endocrinology, Nutrition and Dietetics
Short-Stay Surgery Unit
Hepatic Transplant Unit
Infectious diseases
HIV Unit
Tuberculosis Unit
Pneumonia Unit
Maxillofacial Surgery
Head and Neck Functional Unit
Plastic Surgery
Internal Medicine
Thoracic Surgery
Gastroenterology
Geriatrics
Intermediate Respiratory Care Unit
Arteriosclerosis Unit
Dependency Treatment Unit
Methadone Dispensing Unit
Rapid Diagnosis Unit
Digestive Endoscopy Unit
Gynaecology
Neurosurgery
Ophthalmology
Intensive Medicine
Otolaryngology
Traumatology
Heart Surgery Intensive Care
Preventive Medicine
Urology
Tobacco Addiction Unit
Traveller Attention Unit
Nephrology
Dialysis
Arterial Hypertension
Kidney Transplant Unit
Neurology
Clinical Neurophysiology Unit
Multiple Sclerosis Unit
Septic Unit
Lithotripsy Unit
Kidney Transplant Unit
Central Services
Pathological Anatomy
Cytodiagnostic Unit
Clinical Records Archives
Pharmacy
Hospital Universitari de Bellvitge
Clinical Pharmacology
Clinical Laboratory
Biochemistry
Haematology and Haemotherapy
Immunology
Nuclear Medicine
Microbiology and Parasitology
Radiodiagnosis
Emergencies
Teaching
The Bellvitge University Hospital conducts an intensive teaching
programme, in the sphere of specialisation for graduates in Medicine, Surgery, Nursing, Dentistry and Chiropody. At any one time
it has 320 resident pathologists in training. It is qualified to teach
forty specialities, according to the conditions laid down by the
National Council of Medical Specialities and the Subdirectorate
General of Professional Training.
Full-time postgraduate medical training is given with uninterrupted and continuous attendance of all activities. Effective
length of training is two to five years according to the speciality.
All the teaching units providing postgraduate medical training
have to organise a series of activities such as clinical sessions,
case reviews or bibliographic seminars, at which resident staff
play an active part.
A teaching committee ensures fulfilment of the training programmes laid down by the national commission for each
medical speciality. This activity takes place in collaboration
with the different services involved in the training of resident
physicians. In some cases, this training is completed with collaboration from other centres, such as the Catalan Institute
of Oncology, Viladecans Hospital and the Sant Joan de Déu
Hospital, as well as other centres.
As regards nursing, the Bellvitge University Hospital works
with universities for the teaching of undergraduate Nursing,
Physiotherapy, Nutrition and Dietetics, Logopaedia and Occupational Medicine, as well as postgraduate teaching in Surgical
Nursing, Critical Illness, Emergency Nursing, Anaesthesia and
Recovery and Care and Education of Diabetic Patients.
The hospital is also a teaching centre for the Mental Health
Nursing Home. In addition, it has agreements to carry out professional training of specialists for Auxiliary Nursing Care, Laboratory, Radiology, Pharmacy, Pathological Anatomy and Health
Documentation specialists.
Research
The Bellvitge University Hospital channels its research work through
the Bellvitge Biomedical Investigation Institute (IDIBELL). The IDIBELL integrates the research undertaken by the Bellvitge University
Hospital, The University of Barcelona’s Bellvitge Campus, the Catalan Institute of Oncology and the Imaging Diagnosis Institute.
The staff on the IDIBELL exceeds more than 530 people including researchers, collaborators, interns and support staff.
It is working on more than 230 current competitive research
projects and publishes more than 500 scientific articles a year
in the world’s most prestigious journals, with an overall impact
factor of more than 2,000 points.
Basic and clinical researchers share lines of research with
the object of getting the most out of resources. The work of
these researchers produces a very considerable scientific and
Hospital Universitari de Bellvitge
knowledge generating capital that has a direct application in
the health of the public.
The IDIBELL’s lines of research are:
Cancer and genetics
• Apoptosis and cancer
• Digestive cancer
• Environmental factors, nutrition and cancer
• Pharmacogenomics and development of new antineoplastic drugs
• Molecular and human genetics
• Cancer prevention
• Transcriptional regulation of cell differentiation
• Gene therapy and the molecular basis of metastasis
• Viruses and cancer
• Haematopoietic and lymphoid tumours
Neurosciences
• Neurological disease and neurogenetics
• Cellular and molecular neurobiology
• Neuropathology
• Neurochemistry and neuropharmacology
• Psychiatry and mental health
Infectious pathology and transplants
• Infectious pathology and antibiotic sensitivity
• Research into solid organ transplant
Growth factors, hormones and diabetes
• Clinical biochemistry
• Diabetes, nutrition and endocrine disease
• Growth factors and cell differentiation
• Nutrition, metabolism and gene therapy
Inflammatory, chronic and degenerative diseases
• Imaging diagnosis and nuclear medicine
• Physiopathology of respiratory disease
• Cardiovascular disease
• Systemic disease, musculoskeletal system and ageing
Cancer epigenetics and biology
• Cancer epigenetics
• Genes and cancer
• Chromatin biology
• Chromatin and disease
• Cell cycle
• Genomic trace and cancer
• Cancer and aging
• Transformation and metastasis
• Cell differentiation
One of the concepts that guides IDIBELL’s activities is translational
research. This entails a two-way relationship with the healthcare
system: on the one hand, we try to ensure that the research has a
high level of clinical usability, and on the other we are conscious
of and responsive to the scientific questions that crop up during
patient care. This is about high-level, patient-orientated research
addressed at solving the practical problems that arise in everyday
clinical activities.
Research by the IBIDELL and the Bellvitge campus has undergone
exceptional growth in the last ten years, in terms both of indexed
publications and of the impact produced.
www.idibell.cat
www.bellvitgehospital.cat
www.iconcologia.net
www.ub.edu
www.bellvitgehospital.cat
Hospital Universitari de Bellvitge

Documentos relacionados