110A Capdepera una n`hi ha

Transcripción

110A Capdepera una n`hi ha
A Capdepera una n'hi ha
Trans: Jaume Cabrer
j
V 86 Œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ .
A Cap - de - pe - ra u - na n'hi
6
V œ.
ha
Œ ‰ Œ œj œ œj œ .
que ca - da
j
V œ œ Jœ ‰ ‰
12
sar.
a a.
di
∑
-
‰ Œ.
Œ
ha
A Cap - de - pe - ra u - na n'hi
j
œ œ œ œj œ .
a
que
jœ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
ca - da di
∑
-
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
a
que ca - da
di - a s'en vaa con - fes -
∑