atxondo kiroldegia - Markina

Transcripción

atxondo kiroldegia - Markina
EGIA
IROLD
K
O
D
ATXON
MARKINA-XEMEIN
Udal Kiroldegia
K
A
O
I
Z
A
L
A
T
INS
TZUA
I
B
R
E
ETA Z
oldegia
ak eta Kir
u
k
e
il
r
e
Ig
kua k:
tako igerile
tu
a
z
ti
a
m
li
•K
ako basoa
- Helduentz
.
25x12,5 m
a 8x4 m.
baloia,
tzako baso
n
e
rr
u
a
H
tbola, Esakr.u..).
fu
to
re
(A
ikoa etab
itzeko pisnta
asia erritm
ailak.
• Kirol anlo
im
G
,
ia
rreko harm
a
u
b
la
Saskib
ra
ie
k
ed u
lerentzako
a.
• 150 ikus
io gimnasio
z
2 ko muskula
m
0
6
•1
stali 1.
• Frontoi e
ailekin.
ista 1 harm
• Futbito p
la 2.
anitzeko ge
ra
e
u
rd
a
J
•
gela.
• Spinning
na).
oa
em a ku m ee
• Rokodrom
ta
e
a
n
e
o
k
z
itroena.
(gizone
aldagela arb2
2
• Sa u na 2
a.
+
k
a
n
u
ko aquapark
eta kom
m
la
0
e
0
g
5
a
ld
ta
a
e
•4
zelaia
ako.
2 ko parke eta
lbarrituentz
e
1
i
k
to
•5000 m
+
kua
entzat.
o aparkale
iko pertson
tx
•160 tokik
u
g
n
u
s
a
mugikort
un gutxiko
•Aldapa 2
mugikortas
k
a
tx
u
d
ta
ke
• Aldagelaentzat.
pertson
RIA
BER
NUEVO
retan.
eta lur jardue
ldee itxiak ur
ta
ko
ne
u.
gu
et
la
ld
• Hamar
stalazioan ga
an galdetu.
itzu berria. In
ioa. Instalazio
az
• Masaje zerb
m
ra
og
pr
t
or
sp
alazioan
te
st
em
In
4
a.
• 2013-201
OOR program
TD
OU
t
or
sp
emte
• 2013-2u.014
ua.
galdet
sonal zerbitz
enatzaile pert
tr
en
r
lu
a
et
• Ur
rsonas.
erra con 10 pe
ades Agua y Ti
id
tiv
ac
en
n.
a
ió
rt
stalac
• Grupos a la ca
nsulta en tu in
alación.
o de masaje. Co
ulta en tu inst
ns
Co
• Nuevo servici
4.
01
-2
13
20
T
OR
ación.
al
SP
st
TE
ulta en tu in
• Programa EM
13-2014. Cons
20
R
OO
TD
OU
a
• Program
Agua y Tierra.
ONAL TRAINER.
• Servicio PERS
S
O
I
C
I
V
R
E
S
Y
S
E
N
O
I
INSTALAC
dinada
y zona ajar
2 de pa rques
m
• 5 0 0 0 2 l aguapark .
y 5 0 0 m de
.
to
er
bi
u
C
1 Plaza de
ón
nt
ro
F
1
Parking (+
•
aderío.
0 plazas de
gr
0
1
n
O
•
co
IV
o
T
it
R
PO
Futb
os).
Y POLIDE :
dad
minusválid
• 1 Pista de
PISCINAS
con movili
izadas
s múltiples.
at
de
lim
da
C
vi
s
ti
ra personas
ac
pa
s
de
pa
as
• Piscina
al
am
S
•2
•2R
x12 ,5 m.
adultos 25
ing.
reducida.
lidad
- Vaso
a de Spinn
al
n accesibi
S
•
.
m
y duchas co d reducida.
x4
s
8
io
il
ar
nt
fa
tu
in
es
da
ili
•V
o
- Vaso
ol
as de mov
• Rocodrom
a).
er ta (Fútb
para person
y Femenin
or tiva cubi sto, Gimnasia
a
ep
lin
id
cu
ol
as
P
(M
once
• Pista
• 2 Saunas
mano, Bal
vestuarios
sala, Balon .
rvicios + 2
se
y
os
ri
c)
• 4 vestua
Rítmica, et
os
do para un
árbitros.
oro reduci
af
n
co
s
• Grada
.
es
or
ad
ct
2
15 0 espe
16 0 m .
culación de
us
M
o
si
• Gimna
IOAK
O GOMEND
HARTZEK
E
T
R
A
P
N
A BATEA
JARDUER
a eskola erabiltzea
eta igeretikaettx
anoa
Ikastanrouakjant
a
zia
ik dutxatze
O
ARI
R
O
H
/
A
I
TEG
ORDU
EGUNAK
DÍAS
netik
Asteleheura
barik rnes
ie
Lunes a v
Zapatuak
S á b a d os
Domekak
s
Domingo
k
Jaieguna
s
o
v
ti
Fes
ORDUTEGIA
URTE OSOKO RANTE
HORARIO DU
O
TODO EL AÑ
1:30
09:30 - 2
:0 0
09:30 - 13 :0 0
0
2
16:0 0
09:30 - 13
:0 0
ado
xita - Cerr
It
autegia.
alazioaren ar
rri duzue inst
ga
ra
ku
es
ko
gipenera
a
* Edozein ar
ión a vuestr
de instalac aclaración.
a
iv
at
rm
ier
a no
* Existe un n en caso de cualqu
disposició
nstalazioak
et
• Bai
hartu aurr
eta bainuazkoa da.
re
or
derrig
alaziokoak
go dira inst
• Ezin izanelementuak (baloiak, ,
rekoak
ez diren
ako betaur
u.
murgilketark, etab) uretan sart
ango da
koltxoneta
iz
in
ez
in
netakoek
• Kaleko oira sartu.
klak
igerileku
inuko txan
ezkoa da ba
• Derrigorra.
erabiltze
emura
erilekuko er
• Ezin da ig
sartu.
jantziekin
kaleko
uak
ango
Jarduera zuzend
re arauak izen
koitzak, be
tebeharr
• Ekintza ba
a beraren be
ditu, ekintz
arabera.
tzen da.
ea gomenda
ak
• Hidratatz
beharrezko
koitzerako ropa ekartzea
ba
a
er
du
ar
•J
koak eta ar
diren oineta
zkoa da.
re
or
ig
rr
de
LA
ES PARA
ENDACION D
M
O
C
E
R
SY
IDA
CONSEJO
NA ACTIV
so a la
itirá el accepa de calle.
CIÓN EN U
A
IP
IC
T
R
ro
• No se perm
n
PA
co
a
in
sc
pi
ón
elas de nataciba
ñador,
Cursillos y escu
de
o
us
el
.
orio
ño
• Es obligat charse antes del ba
gorro y du
,
as
et
al
n introducir s,
• No se debe
o, balone inas.
ce
bu
de
s
sc
gafa
s... en las pi
colchonetarmitirá el material
pe
se
stalación.
o
Sól
opio de la in
didáctico pr
so al
ibido el acce
• Está proh n calzado de calle.
recinto co
chanclas
rio el uso de
• Es necesa
de baño.
...
edukitzekoa
Kontuan
,
ko ekintzak
Zuzenduta nera eskeiniko
urritik ekailean ordutegi
dira. Uztai n. Abuztuan itxita.
mugatueki
n zehar
urte guztia
Kiroldegiaongo da, abuztuan
zabalik eg
izan ezik .
zak,
zuzendarit
Instalaziokotza aldatzeko
in
kirol eska izango du,
eskubidea za eta interes
antolakunt zergatiak direla
orokorreko
eta. .
playa de
s
sus
Actividadestidiviridagiddadispondrá desu
s
• Cada ac rmas conforme a
es.
propias no cas y particularidad
característi
arse a lo
ienda hidrat
• Se recomlas sesiones.
y
largo de
de calzadod.
orio el uso
• Es obligat uadas a cada activida
ropa adec
...
N CUENTA
A TENER E
s se
des dirigidajunio.
a
Las activida
e
br
tu
oc
serán
ofer tarán de
s horarios
En julio, lo Agosto cerrado.
reducidos.
nará
tivo funcio cepto en
ex
El polidepor
o,
añ
el
do
durante to
Agosto.
alación se
n de la inst
r
La direccióderecho de modifica
reserva el portiva por motivos
terés
la ofer ta de
vos o de in
organizati
general.
honako
e egiteko
id
k
z
a
b
o
o da :
Kiroldegik ioa erantsi behark
z
eteta eta
ta
n
e
r bezala b
dokum
a
h
e
b
ia
ate orr
• Izen-em
.
ta
aren, NAN
tu
sina
e bakoitz
id
k
n
e
d
o
ang
• Alta em
at.
go duen
argazki b
o
ik
rr
u
e na e ma n
e
iz
n
o
d
e
n
ia
n fotokop
i liburuare
• NANare gertzen den famil
a
pertsona
opia
k
n
re
orria
.
ziurtagiria
25 urte
• Errolda
suan, 21a
k
n
e
u
n
o
b
re ikasle
a
e
b
ia
,
• Famil
k b a da g o
ri
le
s
a
ik
bitarteko
ia.
n fotokop
txartelare
etak:
n, lehen
• Ordaink
ien kasua
rr
e
do
b
a
tz
elarekin e
• Bazkide
ditu txart
re
k
ta
e
k
ordain
gingo da.
ko kontu.
dirutan e
ko, banku
e
z
it
rr
e
b
tza
• Bazkide
SE
R
A
N
O
B
A
COMO
TIVO
R
O
P
E
D
I
L
AL PO
esario a
o será nec
iv
rt
o
p
e
d
oli
djuntar la
siguiente
arse al P
a da .
Para abon
ntada y firm
e
m
:
li
n
p
lta.
ió
m
c
u
ente c
a da r d e a
documenta
n debidam
e se vaya
u
ió
q
c
p
ro
ri
b
c
ia
s
il
m
In
mie
e fam
• Hoja de
et d e ca da
del libro d
fotocopia
fía de carn
,
ra
.
to
g
n
c
e
to
b
fe
o
e
ri
F
d
c
•1
se ins
e n su
o nas q u e
d e l D N I o,
rs
ia
e
miento.
p
p
a
o
n
o
c
a
ro
to
n
d
o
o
a
•F
de em p
a la pers
o
c
d
z
a
c
re
a
ifi
p
a
rt
ros sea
os, ce
donde
los miemb
padronad
e
m
d
e
o
e
n
d
u
o
s
y
a
iliar,
adjuntar
• En e l c
Abono fam 25 años, se deberá
r
e
s
e
d
o
s
• En e l c a
ntre 21 y
y tenga e
te.
estudiante
e estudian
d
t
s.
del carne
novacione
ia
o en
p
re
o
s
c
la
to
fo
ra
a
p
a
con tarjeta
ri
a
te
c
n
n
e
a
m
b
a
ri
ta
en
ligato
• N º d e cu
ctuará ob
ago se efe
p
r
e
m
ri
p
• El
efectivo.
inskripzioa
arduera
baterako
ntazio hau
ko dokume
te
a
m
e
a
n
e
kintzatan iz
n g o da :
Edozein eb
rrezkoa iza
a
h
e
a
ze
ekart
at.
• Argazki b
at.
fotokopia b
zenbakia.
• NANaren
nkuko kontu
a
B
o
d
e
la
arte
beteta.
• Kreditu tx
rk
ehar bezala
b
ia
rr
este edono
o
h
o
rriz gero, b
ka
• Inskripzi
e
a
o
zi
ta
n
en dokumaetea zure ordez.
Eskatzen d
ingo dira,
en em
iz
ke
za
e
elarekin eg
d
rt
a
egin
tx
u
it
d
da kre
tak ahal baanku helbideratzez.
e kopurua
Ordainketa
b
o
d
e
n
dira jendko
o
u
g
n
ie.
a
iz
l
eskudir
a
h
utzi a zeroei jakinarazi za
rtan behebra
be
e
u
b
a
k
h
a
i
zten
k
tz
a
in
ra
Ek
n b ehe u
bada. Era
intza bert. a
k
e
nahikoa ez
,
n
a
ko
ta
ko
formalizatu
takoa itzuli
a.
Inskripziboaaino ez da ordaindu
haztuko dir
ze
n
d en ea
nda soilik
a
tx
2
n
ta
iltzeko
Txandaka ib
KETAK
IEN ITZUL
IR
G
ORDAINA
2,02 €
KETA
EN BIKOIZ
KARNETAR
3,4 4 €
en
D
activida
una
no hay
nuladas si
a
r
e
s
n
rá
nes. Estas
a d es p o d
inscripcio
e
as activid
d
L
s
te
n
ie
c
sufi
s persona
d es
un número e comunicarán a la
a activida
n
u
n
e
:
n
n
ió
s
ió
es
ripc
ntac
anulacion
zar la insc
te docume
será
Para reali
la siguien
as .
r
d
ta
a
n
s
e
re
s
orte sólo
te
re
p
in
ión, el imp
c
vidad.
p
necesario
ti
ri
c
c
a
s
in
la
ción de
la
alizada la
u
.
n
rm
a
a
o
fí
F
e
ra
d
g
elegidos.
el caso
• 1 foto
s 2 turnos
vuelto en
I.
e
lo
d
N
r
D
a
l
c
e
ifi
d
c
ia
es p e
• Fotocop
a.
e turnos,
En c a s o d
ta bancari
.
n
a
e
d
u
c
ta
n
ro
e
e
plim
• Núm
a
mente cum
interesad
S
ión debida
c
p
ri
c
s
ia persona
E RECIBO
p
In
•
ro
p
r
la
e
c
a
a
e
LUCIÓN D
h
s
O
e
la
V
u
o
E
q
d
D
n
o
ri
ié
a
ud
es
cripción, p
N o es n e c
pre que
2,02€
alice la ins
AR N E T
mbre siem
o
n
u
s
n
D OS D E C
e
quien form
A
a
n
IC
o
L
P
rs
e
U
p
D
otra
a.
cualquier
ión exigid
crédito 3,4 4 €.
cumentac
o
d
la
e
tarjeta de
rt
te
n
apo
ia
d
e
m
n
rán
omiciliació
se efectua
etálico o d
L os p a g os
m
),
te
n
e
m
(preferente
.
a
ri
a
c
n
a
b
COmo inscribirse
DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN
Fami. 2-3 urte gurasoekin
Gurasoekin jolastuz beldurra galtzen dugu | 30
Fami. con padres 2-3 años
Perdemos el miedo jugando con los padres | Cada 30’
4 urte ikastaroak
Igeriketa ikastaroa. Hastapena eta Hobekuntza. 1 eta 2 |
45’ko
Cursillos 4 años
Niveles de iniciación 1 y 2, niveles de perfeccionamiento 1 y 2
|Cada 45’
EGUNAK | DÍAS
A
M
X
E
B
Z
D
16:30 - 18:00
Trilingüe
16:30 - 18:00
16:30 - 17:15
Trilingüe
16:30 - 18:00
17:15 - 18:00
Trilingüe
18:00 - 18:45
18:00 - 18:45
Igeriketa ikastaroa. Hastapena eta Hobekuntza. 1eta 2
5 urte ikastaroak
| 45’ko
Cursillos 5 años
Niveles de iniciación 1 y 2, niveles de perfeccionamiento 1 y 2 |
Cada 45’
6, 7 urte ikastaroak
Igeriketa ikastaroa. Hastapena eta Hobekuntza. 1 eta 2 | 45’ko
Cursillos 6, 7 años
Aprendizaje de la Natación. Inic. y Perfec. 1 y 2 | Cada 45’
Igeriketa eskola
Estilo eta teknika 8 -12 urte. 1 eta 2 mailak | 60’
Escuela natación
Estilo y Técnica de 8 a 12 años. Niveles 1 y 2 | 60’
Igeriketa taldea
Estilo eta teknika 12 -16 urte. 1 eta 2 mailak | 60’
Equipo de natación
Estilo y Técnica de 12 a 16 años. Niveles 1 y 2 | 60’
Banakako igeriketa saioak
Monitorearekin banako igeriketa-klaseak | 45
Clases individuales
natación
Helduentzako hasierako
ikastaroak
Cursillos adultos iniciación
ORDUTEGIA*
HORARIO
Clases individuales con monitor | 45’
Igeriketa ikastaroa. Hasiera | 45’
Aprendizaje de la Natación. Iniciación | 45’
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
Urria - Ekaina • Octubre - Junio
JARDUERA
ACTIVIDAD
Kontsultatu
Consultar
20:00 - 20:45
* Lehenengo klasearen hasiera ordua - Azken klasearen amaiera ordua. Hora de comienzo de la primera clase - Hora final de la última clase.
Foileto honetan agertzen diren jarduerek jarraipena izan dezaten, gutxieneko ikasle kopuru bat beharko da taldeko.
Eskaintzen diren ordutegiak orientagarriak baino ez dira, beraz, moldatu egin daitezke jardueren eskaeraren arabera.
Jaiegunengatik galtzen diren klaseak ez dira errekuperatuko.
La continuidad de todas las actividades de este folleto estará condicionada a la existencia de un número mínimo de alumnos/as
por grupo. Los horarios son orientativos; estos podrán sufrir reajustes en función de la demanda de las actividades. Las clases que
coincidan con festivos no serán recuperables.
Igeriketa ikastaroa. Hobekuntza | 45’
Cursillos adultos
perfeccionamiento
Aprendizaje de la Natación. Perfeccionamiento | 45’
Master igeriketa
Master natación
Igeriketa maila aurreratua, entrenamendua | 45’
Nagusientzako ur jarduera
Actividad acuática senior
Nagusientzako ur gimnasia osasungarria
Gimnasia acuática saludable senior
Kardioaletak
Igeriketa modu desberdinak lantzeko jarduera,aleten bidez ur
irristaketa hobea ahalbidetzen duena
Natación avanzada, entrenamiento | 45’
Cardioaletas
Actividad que proporciona un estilo de nado diferente a través de
aletas que favorecen la propulsión y el deslizamiento rápido por
el agua
Aquagym
Uretako gimnasia. Osoa eta osasuntsua | 50’
Aquagym
Gimnasia acuática, completa y saludable | 50’
Haurdunentzako uretako jarduera
Molestiak arindu eta erditzerako prestakuntza
Actividad acuática
embarazadas
Alivia molestias y prepara el parto
Heldu ezgaidunentzako
igeriketa
Denok balio dugu, denok ahal dugu
Todos/as valemos, todos/as podemos
1 sesión/ semana : 45´| 2 sesiones/semana 30´
Natación discapacitados
A
M
X
E
B
Z
D
ORDUTEGIA*
HORARIO
10:00 - 10:45
14:30 - 15:15
19:00 - 19:45
20:00 - 20:45
09:30 - 10:30
20:00 - 21:00
12:00 - 13:00
17.00 - 17.45
11:45 - 12:30
Kontsultatu
Consultar
* Lehenengo klasearen hasiera ordua - Azken klasearen amaiera ordua. / Hora de comienzo de la primera clase - Hora final de la última clase.
Foileto honetan agertzen diren jarduerek jarraipena izan dezaten, gutxieneko ikasle kopuru bat beharko du taldeko.
Eskaintzen diren ordutegiak orientagarriak baino ez dira, beraz, moldatu egin daitezke jardueren eskaeraren arabera.
Jaiegunengaitik galtzen diren klaseak ez dira errekuperatuko.
La continuidad de todas las actividades de este folleto estará condicionada a la existencia de un número mínimo de alumnos/as
por grupo. Los horarios son orientativos; estos podrán sufrir reajustes en función de la demanda de las actividades. Las clases
que coincidan con festivos no serán recuperables.
Urria - Ekaina • Octubre - Junio
Helduentzako hobekuntza
ikastaroak
EGUNAK | DÍAS
Berria
DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN
Oct - Jun (trimestral) | Jul (mensual)
JARDUERA
ACTIVIDAD
tie
gazteak
Haurrak etail y juvenil
Infant
JARDUERA
ACTIVIDAD
DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN
Ziklo indoor gaztea
Ciclo indoor juvenil
Ejercicio cardiovascular en bicicleta fija | 45’
Gazte Konbinatua
(14-18 urte)
14-18 bitarteko eta monitor batek gidatutako gazteentzako
gimnasio eta igerileku jarduera | 60’
Combinado juvenil
(14-18 años)
Combinado de actividad de gimnasio y piscina con monitor para
jóvenes entre 14 - 18 años | 60’
Gazte multiekintza
Gazteentzako multiekintza: irristaketa, spining, aerobik, dantza…
Multiactividad juvenil
Multiactividad para jóvenes: Patinaje, spinning, aerobic, bailes…
Haur irristaketa
6 urtetik aurrerakoentzako irristaketa klaseak | 60’
Patinaje infantil
Clases de patinaje para niños. A partir de 6 años. | 60’
Familientzako irristaketa
Familientzako irristaketa klaseak | 60’
Patinaje familiar
Clases de patinaje en familia | 60’
Txiki ritmo (3-5 urte)
Umeei zuzendutako dantza egokitua | 50’
Fama dance
Trilingüe
Txiki ritmo (3-5 años)
Bizikleta finkoan egindako jarduera kardiobaskularra | 45’
Eskaladaren hastapena eta hobekuntza. 12 urtera arte.l 60´
Iniciación a la escalada y perfeccionamiento Hasta 12 años l 60´
Berria
Eskalada <12 urte
Eskalada 12-18 años
M
X
E
B
Z
D
Berria
17:15 - 18:00
17:00 - 18:00
Berria
Trilingüe
6-12 urte gazteei zuzendutako… dantza| 60’
6-12 años Baile dirigido a los más jóvenes | 60’ko
Eskalada 12-18 urte
A
ORDUTEGIA*
HORARIO
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
18:00 - 19:00
18:00 - 19:00
17:00 - 18:00
Baile básico dirigido a niñ@s | 50’
Fama dance
Eskalada < 12 años
EGUNAK DÍAS
Eskaladaren hobekuntza. 12-18 urteko gazteentzat l 60´
Perfeccionamiento de escalada para jóvenes entre 12-18 años l 60´
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
* Hora de comienzo de la primera clase - Hora final de la última clase. | Lehenengo klasearen hasiera ordua - Azken klasearen amaiera ordua.
Foileto honetan agertzen diren jarduerek jarraipena izan dezaten, gutxienezko ikasle kopuru bat egon beharko da taldeko.
Eskaintzen diren ordutegiak orientagarriak baino ez dira, beraz, moldatu egin daitezke jardueren eskaeraren arabera.
Jaiegunengaitik galtzen diren klaseak ez dira errekuperatuko.
La continuidad de todas las actividades de este folleto estará condicionada a la existencia de un número mínimo de alumnos por
grupo. Los horarios son orientativos; estos podrán sufrir reajustes en función de la demanda de las actividades. Las clases que
coincidan con festivos no serán recuperables.
Urria - Ekaina • Octubre - Junio
A
R
R
LU
rra
A
R
R
LU tierra
Nagusiak s
Adulto
DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN
EGUNAK DÍAS
A
M
X
E
B
Z
D
ORDUTEGIA*
HORARIO
10:00 - 10:45
14:30 - 15:15
19:30 - 20:15
19:00 - 19:45
20:00 - 20:45
11:00 - 11:45
Ziklo indoor
Bizikleta finkoan egindako jarduera kardiobaskularra | 45’
Ciclo indoor
Ejercicio cardiovascular en bicicleta fija | 45’
Gimnasioa
Muskulazio eta kardio makinak dituen gimnasioa
Gimnasio
Gimnasio equipado con máquinas de cardio y musculación
Aerobika
Lan kardiobaskular dibertigarri eta bizia | 60’
Trabajo cardiovascular divertido e intenso | 60’
Berria
11:00 - 12:00
19:00 - 20:00
19:30 - 20:30
20:30 - 21:30
Gorputzak eta arimak parte hartzen duten gimnasia leuna i 60´
Gimnasia suave donde intervienen cuerpo y mente | 60’
Concilia
Berria
11:00 - 12:00
18:00 - 19:00
17:30 - 18:30
Berria
10:00 - 11:00
Aerobic
Pilates-a
Pilates
3 adinarentzako gimnasia
Gimnasia 3ª edad
Mantenimendu Gimnasia
Gimnasia
mantenimiento
Nagusiei zuzendutako jarduera fisiko espezifikoa | 60’ko
Actividad física específica para los mas mayores | Cada 60’
Berria
Instalazioaren
ordutegia
11:00 - 12:00
18:00 - 19:00
Itxura mantentzeko jarduerarik onena | 60’
El mejor ejercicio para “aguantar el tipo” | 60’
GAP-a
Gluteoak, abdominalak, hankak… | 60’
GAP
Glúteos, abdominales, piernas… | 60’
Conc.
18:00 - 19:00
14:30 - 15:30
Urria - Ekaina • Octubre - Junio
JARDUERA
ACTIVIDAD
Kardio Mix
Cardio Mix
DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN
Berria
JARDUERA
ACTIVIDAD
Nagusiak s
Adulto
Jarduera aerobikoen konbinazioa, gorputza gogortu eta
tonifikatzeko aproposa I 45´
Combinado de actividades aeróbicas, ideal para fortalecer y
tonificar el cuerpo I 45´
Gimnasioko monitorearekin korrika egitera ateratzeko aukera,
gimnasioko abonatuentzako dohainik | 45’
Running Kluba
Posibilidad de salir a correr con el monitor del gimnasio, gratuito
para usuarios del gimnasio | 45’
Eskalada
Eskaladaren hobekuntza eta teknika l 60´
Escalada
Perfeccionamiento y técnica de escaladal 60´
A
M
X
E
B
Z
D
ORDUTEGIA
HORARIO*
18:00 - 19:00
17:00 - 17:45
19:00 - 20:00
Berria
Club running
EGUNAK DÍAS
Zoomba
Dantza eginez itxura mantentzeko jarduerarik onena l 60´
Zoomba
El mejor ejercicio para “aguantar el tipo” bailando l 60´
18:30-19:30
Foileto honetan agertzen diren jarduerek jarraipena izan dezaten, gutxieneko ikasle kopuru bat beharko du taldeko.
Eskaintzen diren ordutegiak orientagarriak baino ez dira, beraz, moldatu egin daitezke jardueren eskaeraren arabera.
Jaiegunengaitik galtzen diren klaseak ez dira errekuperatuko.
La continuidad de todas las actividades de este folleto estará condicionada a la existencia de un número mínimo de alumnos/as
por grupo. Los horarios son orientativos; estos podrán sufrir reajustes en función de la demanda de las actividades. Las clases
que coincidan con festivos no serán recuperables.
Urria - Ekaina • Octubre - Junio
A
R
R
LU tierra
*
a
n
a
l
p
tarifa
*Lur jarduera guztiak barne
Incluye todas las actividades de tierra
!
Aktiba zaitaetz
Actív e!
Kuota
Bazkideak
Socios
No Socios
Hilekoa
Mensual
53,23 €
65.59 €
Cuota
Ez-harpidedun
ORDAINAGIRIA
Tiketa harreran jaso eta
monitoreari entregatzea
derrigorrezkoa da
NORMATIVA
Obligatorio pasar por recepción a
pedir el ticket y entregarlo al monitor.
AK
TALDE
O
K
A
D
N
I
rta
G
ca
E
ZUK
Grupos a la
10 lagunekin talde bat osatu nahi
duzun jarduerarako eta martxan
jarriko dugu. Jarduera ezberdinak
proposa ditzakezu.
ANIMA ZAITEZ! ANIMA ITZAZU!
Completa un grupo de 10 amigos/as
para la actividad que te interese y la
ponemos en marcha. Puedes plantearnos
actividades diferentes.
¡Anímate / Anímales!
Non gaude / Non egiten dugu lan:
Euskadi
AlhóndigaBilbao
Abadiño
Academia Arkaute
Basauri
Durango
Etxebarri
Hegalak
(La Concha-Donosti)
Markina-Xemein
Leioa Sakoneta
Ortuella
Portugalete
Santurtzi
Santurtzi - Balneario
Sestao
Spa Kabiezes
Trapagaran
Beste komunitateak
Asturias
Grado
Universidad de Oviedo
Mieres
Langreo
Madrid
Universidad Autónoma
de Madrid
Universidad Pontificia
de Comillas
Balneario Spa
de Coslada (KanYu)
jarrai gaitzazu:
www.emtesport.com
MARKINA-XEMEIN
Udal Kiroldegia
Atxondo Kiroldegia
Iderraga kalea, 39
48270 Markina-Xemein
(Bizkaia)
Tel. 946167731
[email protected]
www.facebook.com/atxondokiroldegia
@markinakiroldeg

Documentos relacionados

actividades y servicio 2011-2012

actividades y servicio 2011-2012 · La continuidad de todas las actividades de este folleto estará condicionada a la existencia de un número mínimo de alumnos por grupo. Los horarios son orientativos; estos podrán sufrir reajustes ...

Más detalles