Universitat d`Alacant Universidad de Alicante

Comentarios

Transcripción

Universitat d`Alacant Universidad de Alicante
Num. 7851 / 16.08.2016
Universitat d’Alacant
23281
Universidad de Alicante
RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2016, de la Universitat
d’Alacant, per la qual es convoquen concursos d’accés
a places de cossos de funcionaris docents universitaris.
RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2016, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios.
[2016/6366]
[2016/6366]
A tenor de l’establit en l’article 141 de l’Estatut de la Universitat d’Alacant i en la base 3 de la normativa de la Universitat d’Alacant per a la regulació dels concursos d’accés als cossos docents
universitaris; este Rectorat, en compliment d’article 20 de la Llei
48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2016, obtinguda la corresponent autorització de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i en execució de l’Oferta
d’Ocupació Pública per a l’any 2016, aprovada per Acord del Consell de Govern de 26 de maig de 2016 (DOCV 20 de juliol), ha resolt:
Convocar a concurs d’accés les places que es relacionen en l’annex I de
la present resolució, d’acord amb les bases següents.
A tenor de lo establecido en el artículo 141 del Estatuto de la Universidad de Alicante y en la base 3 de la normativa de la Universidad
de Alicante para la regulación de los concursos de acceso a los cuerpos
docentes universitarios; este Rectorado, en cumplimiento de artículo
20 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016, obtenida la correspondiente autorización de
la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y en
ejecución de la Oferta de Empleo Público para el año 2016, aprobada
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2016 (DOCV
20 de julio), ha resuelto convocar a concurso de acceso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la $1 resolución$2 de acuerdo con las
siguientes bases:
Primera. Règim jurídic
Aquest concurs d’accés es regirà per les bases d’aquesta convocatòria, per l’establit en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril; el
Reial Decret 1313/2007, de 5 d’octubre, pel qual es regula el règim dels
concursos d’accés a cossos docents universitaris; l’Estatut de la Universitat d’Alacant, aprovat pel Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell
(DOCV 09.02.2012); l’Acord de Consell de Govern de 27 de febrer de
2009, pel qual s’aprova la normativa de la Universitat d’Alacant per a la
regulació dels concursos d’accés als cossos docents universitaris; i altra
normativa de general aplicació.
De conformitat amb el que preveu l’Acord de Consell de Govern de
la Universitat d’Alacant, de 17 de desembre de 2013 pel que s’aprova
el II Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens de la Universitat
d’Alacant, es fa constar que:
– Existeix infrarepresentació de les dones en la categoria de professor titular d’universitat en les àrees de Zoologia, Geodinàmica Interna,
Projectes Arquitectònics, Enginyeria de la Construcció, Llenguatges i
Sistemes Informàtics i Sociologia.
– Existeix infrarrepresentación dels homes en la categoria de professor titular d’universitat en l’àrea de Dret Financer i Tributari, Enginyeria
Química i Estadística i Recerca Operativa.
– No existeix infrarepresentació de cap dels gèneres en la categoria
convocada en la resta de les àrees.
La Universitat d’Alacant, compromesa amb el principi d’igualtat
d’oportunitats entre dones i hòmens, anima especialment al col·lectiu
infrarepresentat en les distintes àrees a concursar a les places d’esta
convocatòria on hi ha dita infrarepresentació.
Primera. Régimen jurídico
Este concurso de acceso se regirá por las bases de esta convocatoria, por lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril; el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula
el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios; el Estatuto de la Universidad de Alicante, aprobado por Decreto
25/2012, de 3 de febrero, del Consell (DOCV 09.02.2012); el Acuerdo
de Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2009, por el que se aprueba la normativa de la Universidad de Alicante para la regulación de
los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios; y demás
normativa de general aplicación.
De conformidad con lo previsto en el Acuerdo de Consejo de
Gobierno de la Universidad de Alicante, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se aprueba el II Plan de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres de la Universidad de Alicante, se hace constar que:
– Existe infrarrepresentación de las mujeres en la categoría de profesor titular de universidad en las áreas de Zoología, Geodinámica Interna, Proyectos Arquitectónicos, Ingeniería de la Construcción, Lenguajes
y Sistemas Informáticos y Sociología.
– Existe infrarrepresentación de los hombres en la categoría de profesor titular de universidad en el área de Derecho Financiero y Tributario, Ingeniería Química y Estadística e Investigación Operativa.
– No existe infrarrepresentación de ninguno de los géneros en la
categoría convocada en el resto de las áreas.
La Universidad de Alicante, comprometida con el principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, anima especialmente al colectivo infrarrepresentado en las distintas áreas a concursar a
las plazas de esta convocatoria donde existe dicha infrarrepresentación.
Segona. Requisits de les candidates o candidats
Per a ser admeses o admesos a aquest concurs d’accés s’hauran de
reunir els següents requisits, el compliment dels quals ha d’estar referit
a la data d’expiració del termini fixat per a la presentació de sol·licituds
i mantenir-se fins al moment de la presa de possessió:
2.1. Requisits generals:
2.1.1. Els arreplegats en l’article 56 del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic:
a) Nacionalitat. Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del
que disposa l’article 57 de reial decret esmentat.
b) Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques.
c) Tindre complits 16 anys d’edat i no excedir l’edat màxima de
jubilació forçosa.
d) No haver sigut separada o separat, per mitjà d’expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels
òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni
trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs
públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari,
o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal
laboral, en el que s’haguera produït la separació o inhabilitació. En el
Segunda. Requisitos de las candidatas o candidatos
Para ser admitidas o admitidos a este concurso de acceso se deberán
reunir los siguientes requisitos, cuyo cumplimiento debe estar referido a
la fecha de expiración del plazo fijado para la presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión:
2.1. Requisitos generales:
2.1.1. Los recogidos en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
a) Nacionalidad. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 57 del citado real decreto.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separada o separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o
de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala
de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que se hubiese producido la
Num. 7851 / 16.08.2016
cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa o sotmés a sanció disciplinària o
equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l’accés
a l’ocupació pública.
L’exercici de les places convocades quedarà sotmés a la Llei
53/1984, de 26 de desembre, i a les normes de desenvolupament, en
matèria d’incompatibilitats.
2.1.2. Les o els aspirants que no siguen de nacionalitat espanyola
hauran d’acreditar un coneixement adequat de qualsevol de les llengües
oficials de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de les seues
funcions.
2.1.3. Les o els aspirants que sol·liciten plaça en la qual s’establisca
un perfil lingüístic, hauran d’acreditar-ne el nivell establit per a cada
plaça.
2.1.4. Abonar les taxes corresponents en concepte de drets d’examen.
2.2. Requisit específic:
2.2.1. Estar en possesió de l’acreditació d’acord amb l’establit en el
Reial Decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual s’estableix l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris, modificat pel
Reial Decret 415/2015, de 29 de maig.
2.2.2. Així mateix podran presentar-se qui pertanyen al cos docent
universitari corresponent o superior i no es troben en el cas arreplegat en
l’art. 65.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril o estiguen en possesió de l’habilitació conforme a l’establit en el Reial Decret 774/2002,
de 26 de juliol, pel qual es regula el sistema d’habilitació nacional per
a l’accés a cossos de funcionaris docents universitaris i el règim dels
concursos d’accés respectius.
Tercera. Sol·licituds
3.1. Les persones que desitgen prendre part en els concursos presentaran, per cada plaça sol·licitada, la corresponent instància segellada en
el termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de publicar-se aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado, en l’Oficina Principal
del Registre General de la Universitat o en les oficines auxiliars, situades en les secretaries de centre i en la seu d’Alacant, o bé, per qualsevol
dels procediments establits en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999. Les
sol·licituds que es presenten a través de les oficines de correus hauran
d’enviar-se en sobre obert perquè el personal de Correus hi puga estampar en cadascuna el segell de dates abans de la seua certificació i dirigir-se al campus de Sant Vicent del Raspeig, apartat 99, 03080 Alacant.
En cap cas s’admetrà la presentació de sol·licituds a través del
Registre Electrònic de la Universitat d’Alacant.
Aquesta sol·licitud, que s’ajustarà al model que s’acompanya en
l’annex II d’aquesta convocatòria, degudament emplenada, anirà acompanyada dels següents documents:
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o, en cas de persones
estrangeres, del document que acredite la seua identitat, nacionalitat i
data de naixement.
b) Fotocòpia del document justificatiu de l’acreditació o habilitació,
d’acord amb l’establit en la base 2.2.
En cas de ser personal funcionari dels cossos docents universitaris,
hauran de presentar document que acredite el cos i àrea de coneixement.
c) Per a l’acreditació del requisit arreplegat en la base 2.1.2, haurà
d’aportar fotocòpia del document que acredite un coneixement adequat
de qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana per al
desenvolupament de les seues funcions. En defecte d’això, l’acreditació
d’aquest coneixement es determinarà per la comissió en el desenvolupament de la prova contemplada en la base 8.3.
d) Els qui sol·liciten plaça en què en el detall de la seua activitat es
reculla perfil lingüístic, hauran d’aportar fotocòpia del document que
acredite el nivell de coneixement de la llengua corresponent.
Per a places en les quals s’establisca l’ensenyança en llengua
valenciana, s’aportara fotocòpia del certificat de Capacitació Docent
en Valencià de la Conselleria amb competències en matèria d’educació;
certificat de nivell C-1, nivell Mitjà o el seu equivalent homologat dels
cursos de valencià de la Universitat d’Alacant, o document equivalent
23282
separación o inhabilitación. En el caso de ser nacional de otro estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometida o
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado,
en los mismos términos el acceso al empleo público.
El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, y a las normas de desarrollo, en materia
de incompatibilidades.
2.1.2. Las o los aspirantes que no sean de nacionalidad española deberán acreditar un conocimiento adecuado de cualquiera de las
lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de sus
funciones.
2.1.3. Las o los aspirantes que soliciten plaza en la que se establezca
un perfil lingüístico, deberán acreditar el nivel del mismo establecido
para cada plaza.
2.1.4. Abonar las tasas correspondientes en concepto de derechos
de examen.
2.2. Requisito específico:
2.2.1. Estar en posesión de la acreditación de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se
establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, modificado por el Real Decreto 415/2015, de 29 de
mayo.
2.2.2. Asimismo podrán presentarse quienes pertenezcan al cuerpo
docente universitario correspondiente o superior y no se encuentren en
el caso recogido en el artículo 65.2 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril o estén en posesión de la habilitación conforme a lo establecido en
el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema
de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos.
Tercera. Solicitudes
3.1. Quienes deseen tomar parte en los concursos presentarán, por
cada plaza solicitada, la correspondiente instancia sellada en el plazo
de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en la Oficina Principal del Registro General de la Universidad o en las oficinas auxiliares,
situadas en las secretarías de centro y en la sede de Alicante, o bien, por
cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999. Las solicitudes que se presenten a través de
las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para que el personal
de Correos pueda estampar en cada una de ellas el sello de fechas antes
de su certificación y dirigirse al campus de San Vicente del Raspeig,
apartado 99, 03080 Alicante.
En ningún caso se admitirá la presentación de solicitudes a través
del Registro Electrónico de la Universidad de Alicante.
Esta solicitud, que se ajustará al modelo que se acompaña en el
anexo II de esta convocatoria, debidamente cumplimentada, irá acompañada de los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o en caso de personas extranjeras, del documento que acredite su identidad, nacionalidad y fecha de nacimiento.
b) Fotocopia del documento justificativo de la acreditación o habilitación, de acuerdo con lo establecido en la base 2.2.
En caso de ser personal funcionario de los cuerpos docentes universitarios, deberá presentar documento que acredite el cuerpo y área
de conocimiento.
c) Para la acreditación del requisito recogido en la base 2.1.2, deberá aportar fotocopia del documento que acredite un conocimiento adecuado de cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana
para el desarrollo de sus funciones. En su defecto, la acreditación de
dicho conocimiento se determinará por la comisión en el desarrollo de
la prueba contemplada en la base 8.3.
d) Quienes soliciten plaza en la que en el detalle de su actividad se
recoja un perfil lingüístico, deberán aportar fotocopia del documento
que acredite el nivel de conocimiento de la lengua correspondiente.
Para las plazas en las que se establezca la enseñanza en lengua
valenciana, se aportara fotocopia del certificado de Capacitación Docente en Valenciano de la conselleria con competencias en materia de educación; certificado de nivel C1, nivel mitjà o su equivalente homologado
de los cursos de valenciano de la Universidad de Alicante, o documento
Num. 7851 / 16.08.2016
23283
expedit per qualsevol altra de les universitats de l’àmbit lingüístic català, certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements
de Valencià, o document equivalent expedit per la Generalitat de Catalunya o pel Govern de les Illes Balears.
Per a places en les quals s’establisca l’ensenyament en una determinada llengua estrangera, hauran d’aportar fotocòpia del document
que acredite el nivell d’aquesta establit per a cada plaça, segons la taula
d’equivalències de la Universitat d’Alacant que es pot consultar en la
pàgina web del Servei de Selecció i Formació en l’adreça següent http://
ssyf.ua.es/va/accesopdi/funcionaris/convocatories-professorat-funcionari.html.
e) Resguard que justifique el pagament de 24,82 euros en concepte
de drets d’examen, que s’ingressaran, en efectiu o mitjançant transferència bancària, en el Banco SabadellCAM en el compte núm. ES89
0081-3191-42-0001027605, juntament amb el nom i els cognoms, caldrà indicar-hi el número del concurs i de la plaça.
equivalente expedido por cualquier otra de las universidades del ámbito
lingüístico catalán, certificado de Grado Medio de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o documento equivalente expedido
por la Generalitat de Cataluña o por el Gobierno de las Islas Baleares.
Para las plazas en las que se establezca la enseñanza en una determinada lengua extranjera, deberán aportar fotocopia del documento
que acredite el nivel de la misma establecido para cada plaza, según
la tabla de equivalencias de la Universidad de Alicante que se puede
consultar en la página web del Servicio de Selección y Formación en la
siguiente dirección: http://ssyf.ua.es/es/accesopdi/funcionarios/convocatorias-profesorado-funcionario.html
e) Resguardo que justifique el pago de 24,82 euros en concepto de
derechos de examen, que se ingresarán, en efectivo o mediante transferencia bancaria, en el Banco SabadellCAM en la cuenta núm. ES89
0081-3191-42-0001027605, referenciando, además del nombre y los
apellidos, el número del concurso y de la plaza.
Quarta. Protecció de dades personals
Les dades de caràcter personal aportats per les persones aspirants
quedaran incloses en el fitxer automatitzat de personal d’aquesta universitat, que es compromet a no fer un ús diferent d’aquell per al qual han
sigut sol·licitades, segons la resolució de la Universitat d’Alacant, de
17 de desembre de 2002, per la qual es regulen els fitxers automatitzats
de dades de caràcter personal (DOGV 15.01.2003).
La Universitat d’Alacant informa així mateix, sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas,
d’oposició, que preveu l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal; que han de ser
exercits, per escrit, davant del gerent d’aquesta universitat.
Cuarta. Protección de datos personales
Los datos de carácter personal aportados por las personas aspirantes
quedarán incluidos en el fichero automatizado de Personal de esta Universidad, que se compromete a no hacer un uso distinto de aquel para
el cual han sido solicitados, según la resolución de la Universidad de
Alicante, de 17 de diciembre de 2002, por la que se regula los ficheros
automatizados de datos de carácter personal (DOGV 15.01.2003).
La Universidad de Alicante informa asimismo, sobre la posibilidad
de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su
caso, de oposición, que prevé el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal; que
deben ser ejercidos, por escrito, ante el gerente de esta Universidad.
Cinquena. Informació i notificacions del procediment
5.1. D’acord amb el que preveu l’article 59.6.b de la Llei 30/1992,
de 26 novembre, modificada per la Llei 4/1999, les publicacions detallades en les bases següents, així com la informació d’altres actes que
se’n deriven que requerisquen publicació, inclosos els recursos en via
administrativa; substituiran la notificació personal a les persones interessades i produiran els mateixos efectes.
5.2. En el cas d’haver-se de fer alguna notificació personal a la interessada o interessat a la seua adreça postal, es considerarà com vàlida la
indicada en la seua instància, de manera que si en el desenvolupament
del procediment s’hi produeix cap canvi, serà la seua responsabilitat
comunicar-ho.
5.3. La informació referent a aquesta convocatòria pot consultar-se
en la pàgina web de la Universitat d’Alacant, a través de la següent
adreça: http://ssyf.ua.es/va/accesopdi/funcionaris/convocatories-professorat-funcionari.html.
Quinta. Información y notificaciones del procedimiento
5.1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.6.b de la Ley
30/1992, de 26 noviembre, modificada por la Ley 4/1999, las publicaciones detalladas en las bases siguientes, así como la información de
otros actos que de ella se deriven que requieran publicación, incluidos
los recursos en vía administrativa; sustituirán la notificación personal a
las personas interesadas y producirán los mismos efectos.
5.2. En el caso de tener que realizar alguna notificación personal
a la interesada o interesado a su dirección postal, se considerará como
válida la indicada en su instancia, con lo que si en el desarrollo del
procedimiento se produjera algún cambio en la misma, será su responsabilidad comunicarlo.
5.3. La información referente a esta convocatoria puede consultarse
en la página web de la Universidad de Alicante, cuya dirección es http://
ssyf.ua.es/es/accesopdi/funcionarios/convocatorias-profesorado-funcionario.html.
Sisena. Relació d’aspirants admesos i exclosos
6.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el rector de
la Universitat d’Alacant, dictarà resolució que es publicarà en la pàgina
web del Servei de Selecció i Formació, en la qual constarà la relació
provisional d’aspirants admesos i exclosos, indicant-se en aquest cas
les causes d’exclusió.
Contra aquesta resolució les o els interessats podran presentar reclamació o esmena en el termini de 10 dies hàbils, comptador des de l’endemà de la seua publicació.
6.2. Finalitzat aquest termini, es publicarà en el mateix lloc una
resolució en la qual, a més de declarar aprovada la relació definitiva de
persones admeses i excloses, s’arreplegarà el lloc, data i hora de celebració de l’acte de presentació esmentat en la base 8.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes o, directament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació de la citada resolució, d’acord
amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
6.3. Les o els candidats que resulten exclosos en la relació definitiva podran sol·licitar el reintegrament de les taxes per drets d’examen,
mitjançant instància dirigida al Vicerectorat de Planificació Econòmica
de la Universitat d’Alacant, en la qual es farà constar, entre altres dades,
els de tipus bancari on es farà efectiva la transferència.
Sexta. Relación de aspirantes admitidos y excluidos
6.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el rector de
la Universidad de Alicante, dictará resolución que se publicará en la
página web del Servicio de Selección y Formación, en la que constará
la relación provisional de personas admitidas y excluidas, indicándose
en este caso las causas de exclusión.
Contra esta resolución las y los interesados podrán presentar reclamación o subsanación en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el
siguiente al de su publicación.
6.2. Finalizado dicho plazo, se publicará en el mismo lugar resolución en la que, además de declarar aprobada la relación definitiva de
personas admitidas y excluidas, se recogerá el lugar, fecha y hora de
celebración del acto de presentación referido en la base 8.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de reposición en el plazo de un mes o, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la citada resolución, conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa.
6.3. Las o los aspirantes que resulten excluidos en la relación definitiva podrán solicitar el reintegro de las tasas por derechos de examen,
mediante instancia dirigida al Vicerrectorado de Planificación Económica de la Universidad de Alicante, en la que se hará constar, entre otros
datos, los de tipo bancario en donde se hará efectiva la transferencia.
Num. 7851 / 16.08.2016
23284
Setena. Comissions del concurs d’accés
7.1. La composició de la comissió jutjadora corresponent a cada
concurs, nomenada per Resolució de la Universitat d’Alacant de 29 de
juliol de 2016, figura en l’annex IV d’aquesta convocatòria.
7.2. Els currículums dels membres titulars es publicaran en la pàgina web del Servei de Selecció i Formació.
7.3. Les comissions jutjadores hauran de constituir-se en el termini màxim de tres mesos comptador des de l’endemà de la publicació
de la convocatòria del concurs d’accés i hauran d’ajustar-se en el seu
funcionament a l’establit en la base 6 i següents de la Normativa de
desenvolupament d’aquesta universitat.
Séptima. Comisiones del concurso de acceso
7.1. La composición de la comisión juzgadora correspondiente a
cada concurso, nombrada por Resolución de la Universidad de Alicante
de 29 de julio de 2016, figura en el anexo IV de esta convocatoria.
7.2. Los currículos de los miembros titulares se publicarán en la
página web del Servicio de Selección y Formación.
7.3. Las comisiones juzgadoras deberán constituirse en el plazo
máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria del concurso de acceso y deberán ajustarse
en su funcionamiento a lo establecido en la base 6 y siguientes de la
normativa de desarrollo de esta Universidad.
Vuitena. Desenvolupament del concurs
8.1. Acte de constitució. En aquest acte la comissió fixarà els criteris específics de valoració, que haurien d’ajustar-se als criteris bàsics
establits en l’article 142.2 de l’Estatut de la Universitat d’Alacant i als
criteris generals recollits en la base 7 de la normativa de desenvolupament d’aquesta universitat. Es publicaran en els locals on es celebre la
sessió, amb antelació a l’acte de presentació.
8.2. Presentació. En l’acte de presentació, que serà públic, les o
els concursants entregaran a la presidència de la comissió el seu historial acadèmic, docent i investigador per quintuplicat, juntament amb
un exemplar de les publicacions i documents acreditatius dels mèrits
adduïts i, també per quintuplicat, el projecte docent i investigador. El
curriculum vitae haurà d’ajustar-se al model que figura en l’annex III
de la present convocatòria.
En aquest mateix acte, la comissió establirà:
a) L’ordre d’actuació de les i dels aspirants en les proves mitjançant
sorteig públic.
b) El calendari de les proves, que tindrà lloc en el termini màxim
de 15 dies naturals a contar des de l’endemà al de l’acte de presentació.
Octava. Desarrollo del concurso
8.1. Acto de constitución. En este acto la comisión fijará los criterios específicos de valoración, que deberán ajustarse a los criterios
básicos establecidos en el artículo 142.2 del Estatuto de la Universidad
de Alicante y a los criterios generales recogidos en la base 7 de la Normativa de desarrollo de esta universidad. Se publicarán en los locales
donde se celebre la sesión, con antelación al acto de presentación.
8.2. Presentación. En el acto de presentación, que será público, las
o los concursantes entregarán a la presidencia de la comisión su historial académico, docente e investigador por quintuplicado, junto con un
ejemplar de las publicaciones y documentos acreditativos de los méritos
aducidos y, también por quintuplicado, el proyecto docente e investigador. El currículum habrá de ajustarse al modelo que figura en el anexo
III de la presente convocatoria.
En este mismo acto, la comisión establecerá:
a) El orden de actuación de las y los aspirantes en las pruebas
mediante sorteo público;
b) El calendario de las pruebas, que tendrá lugar en el plazo máximo de 15 días naturales a contar desde el día siguiente al del acto de
presentación.
c) El plazo fijado para que cualquier concursante pueda examinar la
documentación entregada por el resto de concursantes.
Tras el acto de presentación, la comisión hará pública en los locales
dónde se celebre la sesión una resolución con los acuerdos adoptados
en dicha sesión.
8.3. Prueba.
Todas las pruebas se realizarán en sesión pública y tendrán carácter
obligatorio.
Cuando la plaza convocada tenga un perfil lingüístico, el desarrollo
de la prueba podrá realizarse conforme al mismo.
Los concursos de acceso a plazas de profesor y profesora titular de
universidad constarán de una prueba dividida en dos partes. La primera
parte comprenderá la exposición oral de sus méritos e historial académico, docente e investigador, así como de su proyecto docente e investigador. El proyecto docente deberá incluir, en todo caso, el programa de
una o varias asignaturas de materias básicas u obligatorias de planes de
estudio vigentes en la Universidad de Alicante, y deberá hacer referencia expresa a la planificación y los recursos docentes empleados. Para
el desarrollo de esta parte las o los candidatos dispondrán de un tiempo
máximo de sesenta minutos. Seguidamente, la comisión podrá realizar
preguntas, solicitar aclaraciones y debatir con la o el concursante todos
aquellos aspectos que estime relevantes durante un tiempo máximo de
90 minutos.
La segunda parte de la prueba, consistirá en la exposición oral de
uno de los temas contenidos en el proyecto docente presentado, para lo
que la o el concursante proporcionará previamente a la presidencia de
la comisión una relación de tres temas de los que, por sorteo, se elegirá
uno para ser expuesto. Dispondrá para la realización de esta prueba de
un tiempo máximo de 60 minutos. Finalizada la exposición, la comisión podrá realizar preguntas, solicitar aclaraciones y debatir con la o el
concursante todos aquellos aspectos que estime relevantes durante un
tiempo máximo de 90 minutos.
Finalizada la prueba, la comisión o cada integrante, emitirá una
valoración razonada sobre cada concursante, ajustada a cada uno de los
criterios generales y específicos de valoración previamente establecidos,
en la que se valorará el historial académico, docente e investigador,
el proyecto docente e investigador, así como las capacidades para la
exposición y debate ante la comisión demostradas en la prueba. A la
vista de los informes, la comisión efectuará una propuesta motivada
de provisión, que deberá ser aprobada por, al menos, tres votos a favor.
c) El termini fixat perquè qualsevol concursant puga examinar la
documentació lliurada per la resta de concursants.
Després de l’acte de presentació, la comissió farà pública en els
locals on se celebre la sessió una resolució amb els acords adoptats en
aquesta sessió.
8.3. Prova.
Totes les proves es realitzaran en sessió pública i tindran caràcter
obligatori.
Quan la plaça convocada tinga un perfil lingüístic, el desenvolupament de la prova podrà realitzar-se d’acord amb aquest.
Els concursos d’accés a places de Professor o professora titular
d’universitat constaran d’una prova dividida en dues parts. La primera
part comprendrà l’exposició oral dels seus mèrits i historial acadèmic,
docent i investigador, així com del seu projecte docent i investigador. El
projecte docent haurà d’incloure, en tot cas, el programa d’una o diverses assignatures de matèries bàsiques o obligatòries de plans d’estudi
vigents en la Universitat d’Alacant, i haurà de fer referència expressa
a la planificació i els recursos docents empleats. Pel desenvolupament
d’aquesta part les o els candidats disposaran d’un temps màxim de seixanta minuts. Seguidament, la Comissió podrà realitzar preguntes, sol·
licitar aclariments i debatre amb la o el concursant tots aquells aspectes
que estime rellevants durant un temps màxim de noranta minuts.
La segona part de la prova, consistirà en l’exposició oral d’un dels
temes continguts en el projecte docent presentat, per a la qual cosa la
o el concursant proporcionarà prèviament a la presidència de la comissió una relació de tres temes dels quals, per sorteig, es triarà un per a
ser exposat. Disposarà per a la realització d’aquesta prova d’un temps
màxim de 60 minuts. Finalitzada l’exposició, la comissió podrà realitzar
preguntes, sol·licitar aclariments i debatre amb la o el concursant tots
aquells aspectes que estime rellevants durant un temps màxim de 90
minuts.
Finalitzada la prova, la comissió o cada integrant, emetrà una valoració raonada sobre cada concursant, ajustada a cadascun dels criteris
generals i específics de valoració prèviament establits, en la qual es
valorarà l’historial acadèmic, docent i investigador, el projecte docent i
investigador, així com les capacitats per a l’exposició i debat davant la
comissió demostrades en la prova. A la vista dels informes, la comissió
efectuarà una proposta motivada de provisió, que haurà de ser aprovada
per, almenys, tres vots a favor.
Num. 7851 / 16.08.2016
23285
9.4. Contra les propostes de les comissions dels concursos d’accés
es podrà presentar reclamació davant el rector en el termini màxim de
10 dies hàbils, comptador des de l’endemà a la seua publicació.
9.5. Les i els candidats proposats per a cada plaça, en el termini
màxim de 10 dies hàbils a contar des de l’endemà de la publicació de
la proposta de provisió, hauran d’acreditar el compliment dels requisits establits en la convocatòria mitjançant la presentació de la següent
documentació:
a) Fotocopia compulsada del document nacional d’identitat o document equivalent.
b) Certificació mèdica oficial de no patir malaltia ni defecte físic o
psíquic per a l’acompliment de les funcions corresponents a Professor
d’Universitat.
c) Declaració jurada de no haver estat separada o separat de l’Administració de l’Estat, institucional o local, ni de les administracions
de les comuni­dades autònomes, en virtut d’expedient disciplinari, i no
trobar-se en situació d’inhabilitació per a l’exercici de la funció pública.
Les o els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran
de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmeses o sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca al seu estat
l’accés a la funció pública.
e) Els que tingueren la condició de personal funcionari de carrera,
estaran exempts de justificar el document del apartat b, havent de presentar certificació del ministeri o organisme de què depenguen, acreditant tal condició i quantes circumstàncies consten en el seu full de
serveis.
Novena. Propuesta de provisión y reclamaciones
9.1. La comisión elevará al rector, motivadamente y con carácter
vinculante, la propuesta de provisión de la plaza, que deberá incluir la
evaluación de cada concursante desglosada por cada uno de los aspectos
evaluados. Dicha propuesta se publicará en la página web del Servicio
de Selección y Formación.
9.2. El proceso podrá concluir con la propuesta de la comisión de no
proveer la plaza convocada.
9.3. El tiempo transcurrido entre la publicación de la convocatoria
de concurso de acceso y la resolución del mismo no podrá exceder de
seis meses.
9.4. Contra las propuestas de las comisiones de los concursos de
acceso se podrá presentar reclamación ante el rector en el plazo máximo
de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a su publicación.
9.5. Las o los candidatos propuestos para cada plaza, en el plazo
máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación
de la propuesta de provisión, deberán acreditar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la convocatoria mediante la presentación de
la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad o
documento equivalente.
b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni defecto
físico o psíquico para el desempeño de las funciones correspondientes
a profesor de universidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separada o separado de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de las comunidades autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no hallarse en situación de inhabilitación para el ejercicio de
la función pública. Las y los aspirantes que no posean la nacionalidad
española deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar
sometidas o sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.
d) Quienes tuvieren la condición de personal funcionario de carrera, estarán exentos de justificar el documento del apartado b, debiendo
presentar certificación del ministerio u organismo del que dependan,
acreditando tal condición y cuantas circunstancias consten en su hoja
de servicios.
Deu. Nomenament i presa de possessió
10.1. Una vegada realitzat el tràmit anterior, el rector efectuarà el
nomenament de la persona o persones proposades, que serà publicat
en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana i comunicat als registres oportuns i a la Secretaria General
del Consell de Coordinació Universitària, especificant la denominació
de la plaça, cos i àrea de coneixement.
10.2. Presa de possessió. En el termini màxim 20 dies, comptador
des de l’endemà de la publicació del nomenament en el BOE, la o el
candidat proposat haurà de prendre possessió.
Diez. Nombramiento y toma de posesión
10.1. Una vez realizado el trámite anterior, el rector efectuará el
nombramiento de la persona o personas propuestas, que será publicado
en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana y comunicado a los registros oportunos y a la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, especificando la
denominación de la plaza, cuerpo y área de conocimiento.
10.2. Toma de posesión. En el plazo máximo 20 días, a contar desde
el día siguiente de la publicación del nombramiento en el BOE, la o el
candidato propuesto deberá tomar posesión.
Onze. Norma final
Contra la convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que se’n deriven d’aquesta, que esgoten la via administrativa, pot
interposar-se recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu dels d’Alacant que resulte competent en el termini de
dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seua publicació, de
conformitat amb el que estableix l’article 109 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, 6.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’Universitats, i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d’un mes
comptat a partir del dia següent al de la publicació de la present, davant
del rector, de conformitat amb el que disposa l’article 116 de la Llei
30/1992, redactat conforme a la Llei 4/1999.
Once. Norma final.
Contra la convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de esta, que agoten la vía administrativa, puede interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de los de Alicante que resulte competente, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, 6.4 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa,
y potestativamente podrán interponer recurso de reposición en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente, ante el rector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
116 de la Ley 30/1992, redactado conforme a la Ley 4/1999.
Alacant, 29 de juliol de 2016.– El rector, p. d. (R 19.05.2016), el
vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat: José Penadés Martínez.
Alicante, 29 de julio de 2016.– El rector, p. d. (R 19.05.2016), el
vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado: José Penadés
Martínez.
Novena. Proposta de provisió i reclamacions
9.1. La comissió elevarà al rector, motivadament i amb caràcter
vinculant, la proposta de provisió de la plaça, que haurà d’incloure
l’avaluació de cada concursant desglossada per cadascun dels aspectes
avaluats. Aquesta proposta es publicarà al tauler d’anuncis de l’edifici
de Rectorat i en la pàgina web del Servei de Selecció i Formació.
9.2. El procés podrà concloure amb la proposta de la comissió de no
proveir la plaça convocada.
9.3. El temps transcorregut entre la publicació de la convocatòria de
concurs d’accés i la resolució d’aquest no podrà excedir de sis mesos.
Num. 7851 / 16.08.2016
23286
ANNEX I
ANEXO I
Concurs número: CA227.
Nombre de places: una.
Cos a què pertany la plaça: professor titular d’universitat
(DF00502).
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa.
Departament: Matemàtiques.
Activitat docent: la corresponent a l’àrea d’Estadística i Investigació
Operativa.
Perfil investigador: Inferència estadística i confidencialitat de dades.
Concurso número: CA227.
Número de plazas: una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: profesor titular de universidad
(DF00502).
Área: Estadística e Investigación Operativa.
Departamento: Matemáticas.
Actividad docente: la correspondiente al área de Estadística e Investigación Operativa.
Perfil investigador: Inferencia estadística y confidencialidad de
datos.
Concurs número: CA228.
Nombre de places: una.
Cos a què pertany la plaça: professor titular d’universitat
(DF00672).
Àrea de coneixement: Sociologia.
Departament: Sociologia II.
Activitat docent: la corresponent a l’àrea de Sociologia.
Perfil investigador: Metodologies participatives i Models estructurals de covariàncies.
Requisit lingüístic: Coneixement d’anglès a nivell B2 i de valencià
a nivell C1.
Concurso número: CA228.
Número de plazas: una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: profesor titular de universidad
(DF00672).
Área de conocimiento: Sociología.
Departamento: Sociología II.
Actividad docente: la correspondiente al área de Sociología.
Perfil investigador: Metodologías participativas y Modelos estructurales de covarianzas.
Requisito lingüístico: conocimiento de inglés a nivel B2 y de valenciano a nivel C1.
Concurs número: CA229.
Nombre de places: una.
Cos a què pertany la plaça: professor titular d’universitat
(DF00680).
Àrea de coneixement: Sociologia.
Departament: Sociologia I.
Activitat docent: la corresponent a l’àrea de Sociologia.
Perfil investigador: Socilogia del Turisme.
Requisit lingüístic: coneixement de valencià a nivell C1.
Concurso número: CA229.
Número de plazas: una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: profesor titular de universidad
(DF00680).
Área de conocimiento: Sociología.
Departamento: Sociología I.
Actividad docente: la correspondiente al área de Sociología.
Perfil investigador: Sociología del Turismo.
Requisito lingüístico: conocimiento de valenciano a nivel C1.
Concurs número: CA230.
Nombre de places: una.
Cos a què pertany la plaça: professor titular d’universitat
(DF01030).
Àrea de coneixement: Enginyeria de la Construcció.
Departament: Enginyeria Civil.
Activitat docent: la corresponent a l’àrea de Enginyeria de la Construcció.
Perfil investigador: Durabilitat i Sostenibilitat dels materials en
Enginyeria Civil.
Requisit lingüístic: coneixement d’anglés a nivell C1.
Concurso número: CA230.
Número de plazas: una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: profesor titular de universidad
(DF01030).
Área de conocimiento: Ingeniería de la Construcción.
Departamento: Ingeniería Civil.
Actividad docente: la correspondiente al área de Ingeniería de la
Construcción.
Perfil investigador: Durabilidad y Sostenibilidad de los Materiales
en Ingeniería Civil.
Requisito lingüístico: conocimiento de inglés a nivel C1.
Concurs número: CA231.
Nombre de places: una.
Cos a què pertany la plaça: professor titular d’universitat
(DF02125).
Àrea de coneixement: Sociologia.
Departament: Sociologia II.
Activitat docent: la corresponent a l’àrea de Sociologia.
Perfil investigador: Anàlisi de continguts mediàtics i usos d’internet
amb especial atenció a l’enfocament de gènere.
Requisit lingüístic: coneixement de valencià a nivell C1.
Concurso número: CA231.
Número de plazas: una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: profesor titular de universidad
(DF02125).
Área de conocimiento: Sociología.
Departamento: Sociología II.
Actividad docente: la correspondiente al área de Sociología.
Perfil investigador: Análisis de contenidos mediáticos y usos de
internet con especial atención al enfoque de género.
Requisito lingüístico: conocimiento de valenciano a nivel C1.
Concurs número: CA232.
Nombre de places: una.
Cos a què pertany la plaça: professor titular d’universitat
(DF02724).
Àrea de coneixement: Enginyeria de la Construcció.
Departament: Enginyeria Civil.
Activitat docent: la corresponent a l’àrea de Enginyeria de la Construcció.
Perfil investigador: Formigons conductors multifuncionals. Durabilitat i sostenibilitat de materials en Enginyeria Civil.
Concurso número: CA232.
Número de plazas: una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: profesor titular de universidad
(DF02724).
Área de conocimiento: Ingeniería de la Construcción.
Departamento: Ingeniería Civil.
Actividad docente: la correspondiente al área de Ingeniería de la
Construcción.
Perfil investigador: Hormigones conductores multifuncionales.
Durabilidad y sostenibilidad de materiales en Ingeniería Civil.
Concurs número: CA233.
Nombre de places: una.
Concurso número: CA233.
Número de plazas: una.
Num. 7851 / 16.08.2016
23287
Cos a què pertany la plaça: professor titular d’universitat
(DF02726).
Àrea de coneixement: Llenguatges i Sistemes Informàtics.
Departament: Llenguatges i Sistemes Informàtics.
Activitat docent: la corresponent a l’àrea de Llenguatges i Sistemes
Informàtics.
Perfil Investigador: Tecnologies del Llenguatge Humà.
Cuerpo al que pertenece la plaza: profesor titular de universidad
(DF02726).
Área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Departamento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Actividad docente: la correspondiente al área de Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Perfil investigador: Tecnologías del Lenguaje Humano.
Concurs número: CA234.
Nombre de places: una.
Cos a què pertany la plaça: professor titular d’universitat
(DF02741).
Àrea de coneixement: Zoologia.
Departament: Ciències Ambientals i Recursos Naturals.
Activitat docent: la corresponent a l’àrea de Zoologia.
Perfil investigador: Bionomia i sistemàtica de dípters sírfids.
Concurso número: CA234.
Número de plazas: una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: profesor titular de universidad
(DF02741).
Área de conocimiento: Zoología.
Departamento: Ciencias Ambientales y Recursos Naturales.
Actividad docente: la correspondiente al área de Zoología.
Perfil investigador: Bionomía y Sistemática de Dípteros Sírfidos.
Concurs número: CA235.
Nombre de places: una.
Cos a què pertany la plaça: professor titular d’universitat
(DF02742).
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.
Departament: Disciplines Econòmiques i Financeres.
Activitat docent: la corresponent a l’àrea de Dret Financer i Tributari.
Requisit lingüístic: coneixement de valencià a nivell C1.
Concurso número: CA235.
Número de plazas: una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: profesor titular de universidad
(DF02742).
Área de conocimiento: Derecho Financiero y Tributario.
Departamento: Disciplinas Económicas y Financieras.
Actividad docente: la correspondiente al área de Derecho Financiero y Tributario.
Requisito lingüístico: conocimiento de valenciano a nivel C1.
Concurs número: CA236.
Nombre de places: una.
Cos a què pertany la plaça: professor titular d’universitat
(DF02744).
Àrea de coneixement: Ciència Política i de l’Administració.
Departament: Estudis Jurídics de l’Estat.
Activitat docent: la corresponent a l’àrea de Ciència Política i de
l’Administració.
Perfil investigador: Pensament polític espanyol contemporani. Sistema politicoadministratiu valencià.
Requisit lingüístic: coneixement de valencià a nivell C1.
Concurso número: CA236.
Número de plazas: una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: profesor titular de universidad
(DF02744).
Área de conocimiento: Ciencia Política y de la Administración.
Departamento: Estudios Jurídicos del Estado.
Actividad docente: la correspondiente al área de Ciencia Política y
de la Administración.
Perfil investigador: Pensamiento político español contemporáneo.
Sistema político-administrativo valenciano.
Requisito lingüístico: conocimiento de valenciano a nivel C1.
Concurs número: CA237.
Nombre de places: una.
Cos a què pertany la plaça: professor titular d’universitat
(DF02749).
Àrea de coneixement: Projectes Arquitectònics.
Departament: Expressió Gràfica i Cartografia.
Activitat docent: la corresponent a l’àrea de Projectes Arquitectònics.
Perfil investigador: Mètode projectual a través del viatge d’estudis i Acords internacionals. Construccions escala 1:1 com a ferramenta
docent. Anàlisis crítiques d’habitatges i la seua didàctica com a Arquitectura terapèutica.
Requisit lingüístic: Coneixement d’anglès nivell C1.
Concurso número: CA237.
Número de plazas: una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: profesor titular de universidad
(DF02749).
Área de conocimiento: Proyectos Arquitectónicos.
Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía.
Actividad docente: la correspondiente al área de Proyectos Arquitectónicos.
Perfil investigador: Método proyectual a través del viaje de estudios
y Acuerdos internacionales. Construcciones escala 1:1 como herramienta docente. Análisis críticos de viviendas y su didáctica como Arquitectura terapéutica.
Requisito lingüístico: conocimiento de inglés a nivel C1.
Concurs número: CA238.
Nombre de places: una.
Cos a què pertany la plaça: professor titular d’universitat
(DF02751).
Àrea de coneixement: Enginyeria Química.
Departament: Enginyeria Química.
Activitat docent: la corresponent a l’àrea de Enginyeria Química.
Concurso número: CA238.
Número de plazas: una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: profesor titular de universidad
(DF02751).
Área de conocimiento: Ingeniería Química.
Departamento: Ingeniería Química.
Actividad docente: la correspondiente al área de Ingeniería Química.
Perfil investigador: Gestión y Tratamiento de residuos.
Requisito lingüístico: conocimiento de valenciano a nivel C1.
Perfil investigador: Gestió i Tractament de residus.
Requisit lingüístic: coneixement de valencià a nivell C1.
Concurs número: CA239.
Nombre de places: una.
Cos a què pertany la plaça: professor titular d’universitat
(DF02753).
Àrea de coneixement: Geodinàmica Interna.
Departament: Ciències de la Terra i del Medi Ambient.
Activitat docent: la corresponent a l’àrea de Geodinàmica Interna.
Concurso número: CA239.
Número de plazas: una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: profesor titular de universidad
(DF02753).
Área de conocimiento: Geodinámica Interna.
Departamento: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.
Actividad docente: la correspondiente al área de Geodinámica Interna.
Num. 7851 / 16.08.2016
23288
Perfil investigador: Evolució Geodinàmica de les conques neògenes
Bètiques.
Perfil investigador: Evolución Geodinámica de las cuencas neógenas Béticas.
Concurs número: CA240.
Nombre de places: una.
Cos a què pertany la plaça: professor titular d’universitat
(DF02756).
Àrea de coneixement: Sociologia.
Departament: Sociologia I.
Activitat docent: la corresponent a l’àrea de Sociologia.
Perfil investigador: Sociologia de la població, Canvi social i Salut.
Concurso número: CA240.
Número de plazas: una.
Cuerpo al que pertenece la plaza: profesor titular de universidad
(DF02756).
Área de conocimiento: Sociología.
Departamento: Sociología I.
Actividad docente: la correspondiente al área de Sociología.
Perfil investigador: Sociología de la población, Cambio social y
Salud.
Requisito lingüístico: conocimiento de francés a nivel B2 y de
valenciano a nivel C1.
Requisit lingüístic: Coneixement de francés a nivell B2 i de valencià
a nivell C1.
Num. 7851 / 16.08.2016
23289
62/Ă/,&,78''·$'0,6,Ð$&21&856'$&&(6$&26626'2&(17681,9(56,7$5,6
62/,&,78''($'0,6,Ï1$&21&85626'($&&(62$&8(5326'2&(17(681,9(56,7$5,26
1. DADES DE LA PLAÇA CONVOCADA / DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA
Data de la convocatòria / Fecha de la convocatoria
Concurs núm / Concurso núm.
Codi plaça/ Código plaza
Àrea de coneixement / Área de conocimiento
Cos docent / Cuerpo docente
Departament / Departamento
2. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
Cognoms i nom / Apellidos y nombre
DNI
Lloc i província de naixement / Lugar y provincia de nacimiento
Sexe/ Sexo
Data naixement / Fecha nacimiento
Adreça / Dirección
Codi postal / Código postal
Localitat / Localidad
Telèfon/ Teléfono
Província / Provincia
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico
3. DADES PROFESSIONALS / DATOS PROFESIONALES
Cos de pertinença/ Cuerpo de pertenencia
Organisme/ Organismo
Data d’ingrés/ Fecha de ingreso
4. DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN / DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Fotocòpia del DNI/ Fotocopia del DNI
Justificant acreditatiu del pagament de les taxes/ Justificante acreditativo del pago de las tasas
Fotocòpia del Certificat d’Acreditació Nacional/ Fotocopia del Certificado de Acreditación Nacional
Full de Serveis o document equivalent/ Hoja de Servicios o documento equivalente
Altres/ Otros
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal queda
informat que les dades personals aportades seran objecte de
tractament per la Universitat d'Alacant, amb seu en Ctra. Sant Vicent
del Raspeig, s/n - 03690, Sant Vicent del Raspeig - Alacant com a
responsable del fitxer, a fi que puga participar en processos de
selecció convocats per la Universitat. En cas de facilitar amb la seua
sol·licitud dades de salut, el candidat per mitjà de la firma del present
document, consent expressament que siguen tractats amb els fins
apuntats. La publicació dels actes que de les convocatòries es
deriven i així ho requerisquen, es farà en els llocs que s'indiquen en
la mateixa. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al
tractament de les seues dades es podran exercitar davant del Gerent
de la Universitat.
De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal queda
informado de que los datos personales aportados serán objeto de
tratamiento por la Universidad de Alicante, con sede en Ctra. San
Vicente del Raspeig, s/n-03690, San Vicente del Raspeig-Alicante como
responsable del fichero, con el fin de que pueda participar en procesos
de selección convocados por la Universidad. En caso de facilitar con su
solicitud datos de salud, el candidato mediante la firma del presente
documento, consiente expresamente que sean tratados con los fines
apuntados. La publicación de los actos que de las convocatorias se
deriven y así lo requieran, se hará en los lugares que se indiquen en la
misma. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
al tratamiento de sus datos se podrán ejercitar ante el Gerente de la
Universidad.
Alacant,
La o el solicitante
Sr. Rector Magnífic de la Universitat d’Alacant/ Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Alicante
Num. 7851 / 16.08.2016
23290
ANNEX III / ANEXO III
MODEL DE CURRÍCULUM
MODELO DE CURRÍCULUM
DATA DE LA CONVOCATORIA (BOE)
FECHA DE LA CONVOCATORIA (BOE): ………………............
Cognoms i nom / Apellidos y nombre: ……………………………………………………..........
DNI …………………...........
Conté / Contiene ……...…. fulls (incloent-hi aquest) / hojas (incluida esta)
La o el abajo firmante declara que son
ciertos los datos que figuran en su
currículum, asumiendo, en caso contrario,
las
responsabilidades
que
pudieran
derivarse de las inexactitudes que consten
en el mismo, y comprometiéndose a
aportar las pruebas documentales que le
sean requeridas.
La o el sotasignat declara que són certes
les dades que figuren en el seu currículum i
assumeix,
en
cas
contrari,
les
responsabilitats que puguen derivar-se de
les inexactituds que hi consten i es
compromet
a
aportar
les
proves
documentals que li siguen requerides.
......…………................., …… d’ / de ………………………… de 201…..
Signatura / Firma:
UTILITZEU TANTES CÒPIES COM SIGA NECESSARI. CADA DADA NOMÉS HAURÀ
D’APARÈIXER UNA SOLA VEGADA / UTILÍCENSE TANTAS COPIAS COMO SEA
NECESARIO, DEBIENDO FIGURAR CADA DATO UNA SOLA VEZ.
Num. 7851 / 16.08.2016
23291
I. FORMACIÓ ACADÈMICA / FORMACIÓN ACADÉMICA
1. TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA (diplomatura / llicenciatura / enginyeria / grau / master, universitat, data,
titulacions estrangeres: títol homologat, data, nota mitjana de l'expedient)
1. TITULACIÓN UNIVERSITARIA (diplomatura / licenciatura / ingeniería / grado / máster, universidad, fecha,
titulaciones extranjeras: título homologado, fecha, nota media del expediente)
2. DOCTORAT (programa de doctorat, doctorat europeu, esment de qualitat del programa, any, universitat,
data, titulacions estrangeres: títol homologat, data, director(s) de tesi, títol, qualificació)
2. DOCTORADO (programa de doctorado, doctorado europeo, mención de calidad del programa, año,
universidad, fecha, titulaciones extranjeras: título homologado, fecha, director(es) de tesis, título, calificación)
3. ALTRES TÍTOLS DE POSTGRAU (denominació del títol, centre i institució, data, qualificació)
3. OTROS TÍTULOS DE POSTGRADO (denominación del título, centro e institución, fecha, calificación)
4. CURSOS I SEMINARIS D'ESPECIALITZACIÓ REBUTS (títol, objectius del curs, duració, organisme, lloc
de celebració, data)
4. CURSOS Y SEMINARIOS DE ESPECIALIZACIÓN RECIBIDOS (título, objetivos del curso, duración,
organismo, lugar de celebración, fecha)
Num. 7851 / 16.08.2016
23292
5. ALTRES MÈRITS RELACIONATS AMB LA FORMACIÓ ACADÈMICA NO INCLOSOS EN ELS
APARTATS ANTERIORS
5. OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN ACADÉMICA NO INCLUIDOS EN LOS
APARTADOS ANTERIORES
II. EXPERIÈNCIA DOCENT / EXPERIENCIA DOCENTE
6. LLOCS OCUPATS I DOCÈNCIA IMPARTIDA (denominació del lloc, departament, centre, institució,
localitat, país, tipus de programa: diplomatura / llicenciatura / grau / doctorat / postgrau oficial / altres
postgraus, assignatura impartida, curs de la titulació en què s'imparteix l'assignatura, tipus d'assignatura:
troncal / obligatòria / optativa / lliure configuració, tipus de docència: teòrica / pràctica / teoricopràctica, nre.
d'hores impartides per curs, períodes d’impartició, avaluació sobre la qualitat de la docència: qualificació
obtinguda / qualificació màxima possible, organisme que l'emet, tipus d'avaluació: enquesta / avaluació interna
/ avaluació externa / altres)
6. PUESTOS OCUPADOS Y DOCENCIA IMPARTIDA (denominación del puesto, departamento, centro,
institución, localidad, país, tipo de programa: diplomatura / licenciatura / grado / doctorado / postgrado oficial /
otros postgrados, asignatura impartida, curso de la titulación en el que se imparte la asignatura, tipo de
asignatura: troncal / obligatoria / optativa / libre configuración, tipo de docencia: teórica / práctica / teóricopráctico, nº de horas impartidas por curso, periodos de impartición, evaluación sobre la calidad de la docencia:
calificación obtenida / calificación máxima posible, organismo que la emite, tipo de evaluación: encuesta /
evaluación interna / evaluación externa / otros)
7. CURSOS I SEMINARIS IMPARTITS ORIENTATS A LA FORMACIÓ DOCENT UNIVERSITÀRIA (títol,
objectius del curs i perfil del personal destinatari, nre. d'hores impartides per curs, entitat organitzadora, tipus
de participació: ponència invitada / ponència / pòster / participació en la seua organització o en el comitè
científic, publicació: ISSN / ISBN, lloc de celebració, data)
7. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS ORIENTADOS A LA FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA
(título, objetivos del curso y perfil del personal destinatario, nº de horas impartidas por curso, entidad
organizadora, tipo de participación: ponencia invitada / ponencia / póster / participación en su organización o
en el comité científico, publicación: ISSN / ISBN, lugar de celebración, fecha)
Num. 7851 / 16.08.2016
23293
8. ALTRES CURSOS I SEMINARIS IMPARTITS (títol, objectius del curs i perfil del personal destinatari,
duració, entitat organitzadora, lloc de celebració, data)
8. OTROS CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (título, objetivos del curso y perfil del personal
destinatario, duración, entidad organizadora, lugar de celebración, fecha)
9. PARTICIPACIÓ EN PROJECTES D'INNOVACIÓ DOCENT, PARTICIPACIÓ EN PLANS I EQUIPS DE
TREBALL RELACIONATS AMB L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR (títol del projecte, entitat
finançadora, tipus de convocatòria: UE / nacional / CCAA / altres ens, entitats participants, duració,
investigador o investigadora principal, nre. d'investigadores o investigadors participants, aportació de la
persona sol·licitant, grau de responsabilitat: coordinació / col·laboració / altres, dedicació: completa /
compartida)
9. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE, PARTICIPACIÓN EN PLANES Y
EQUIPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
(título del proyecto, entidad financiadora, tipo de convocatoria: UE / nacional / CCAA / otros entes, entidades
participantes, duración, investigador o investigadora principal, nº de investigadoras o investigadores
participantes, aportación de la persona solicitante, grado de responsabilidad: coordinación / colaboración /
otros, dedicación: completa / compartida)
10. ELABORACIÓ DE MATERIAL DOCENT (personal destinatari i justificació del material elaborat, autores o
autors, nre. d'autores o autors, posició que ocupa la persona sol·licitant entre ells, títol, clau: L = llibre complet /
CL = capítol de llibre / A = article / R = revista / E = editor / Ap = apunts, nom de la publicació, pàgines,
editorial, país de la publicació, any, ISSN / ISBN)
10. ELABORACIÓN DE MATERIAL DOCENTE (personal destinatario y justificación del material elaborado,
autoras o autores, nº de autoras o autores, posición que ocupa la persona solicitante entre ellos, título, clave:
L = libro completo / CL= capítulo de libro / A = artículo / R = revista / E = editor / Ap = apuntes, nombre de la
publicación, páginas, editorial, país de la publicación, año, ISSN / ISBN)
Num. 7851 / 16.08.2016
23294
11. ALTRES MÈRITS DOCENTS NO INCLOSOS EN ELS APARTATS ANTERIORS
11. OTROS MÉRITOS DOCENTES NO INCLUIDOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES
III. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA / EXPERIENCIA INVESTIGADORA
12. PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES / PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
12.1. Artícles en revistes científiques amb ISSN (autores o autors, nre. d'autores o autors, posició que
ocupa la persona sol·licitant entre ells, títol, clau: A = article / R = article de revisió / E = editor, nom de la
revista, volum, pàgines, país de publicació, any de publicació, ISSN, indicis de qualitat: a) índex d'impacte
/ b) posició que ocupa la revista en l'àrea / c) nre. de citacions rebudes / altres indicis)
12.1. Artículos en revistas científicas con ISSN (autoras o autores, nº de autoras o autores, posición
que ocupa la persona solicitante entre ellos, título, clave: A = artículo / R = artículo de revisión / E = editor,
nombre de la revista, volumen, páginas, país de publicación, año de publicación, ISSN, Indicios de
calidad: a) índice de impacto / b) posición que ocupa la revista en el área / c) nº de citas recibidas / otros
indicios)
12.2. Llibres i capítols de llibres (autores o autors, nre. d'autores o autors, posició que ocupa la persona
sol·licitant entre ells, títol, clau: L = llibre complet / CL = capítol de llibre / E = editor / P = pròlegs,
introduccions i anotacions a textos de reconegut valor científic, volum, col·lecció, pàgines, editorial, país
de publicació, any de publicació, ISBN, indicis de qualitat: nre. de citacions / ressenyes en revistes
científiques especialitzades / traduccions a altres llengües / altres)
12.2. Libros y capítulos de libros (autoras o autores, nº. de autoras o autores, posición que ocupe la
persona solicitante entre ellos, título, clave: L = libro completo / CL = capítulo de libro / E = editor / P =
prólogos, introducciones y anotaciones a textos de reconocido valor científico, volumen, colección,
páginas, editorial, país de publicación, año de publicación, ISBN, Indicios de calidad: nº de citas / reseñas
en revistas científicas especializadas / traducciones a otras lenguas / otros)
Num. 7851 / 16.08.2016
23295
12.3. Altres publicacións científiques (autores o autors, nre. d'autores o autors, posició que ocupa la
persona sol·licitant entre ells, títol, clau: A = article / R = article de revisió / E = editor, nom de la revista,
volum, pàgines, país de publicació, any de publicació, indicis de qualitat: a) índex d'impacte / b) posició
que ocupa la revista en l'àrea / c) nre. de citacions rebudes / altres indicis)
12.3. Otras publicaciones científicas (autoras o autores, nº de autoras o autores, posición que ocupe la
persona solicitante entre ellos, título, clave: A = artículo / R = artículo de revisión / E = editor, nombre de la
revista, volumen, páginas, país de publicación, año de publicación, Indicios de calidad: a) índice de
impacto / b) posición que ocupa la revista en el área / c) nº de citas recibidas / otros indicios)
13. CONTRIBUCIONS A CONGRESSOS I CONFERÈNCIES CIENTÍFIQUES (autores o autors, títol, entitat
organitzadora, congrés, tipus de participació: ponència invitada / ponència / pòster / participació en la seua
organització o en el comitè científic, publicació: ISSN / ISBN, volum, pàgines, lloc de celebració, data)
13. CONTRIBUCIONES A CONGRESOS Y CONFERENCIAS CIENTÍFICAS (autoras o autores, título,
entidad organizadora, congreso, tipo de participación: ponencia invitada / ponencia / póster / participación en
su organización o en el comité científico, publicación: ISSN / ISBN, volumen, páginas, lugar de celebración,
fecha)
14. PARTICIPACIÓ EN PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I/O EN CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ (títol del
projecte o contracte, entitat finançadora, tipus convocatòria: UE / nacional / CCAA / altres ens, entitats
participants, duració, investigadora o investigador principal, nre. d'investigadores o investigadors participants,
aportació de la persona sol·licitant al projecte, grau de responsabilitat de la persona participant: investigadora
o investigador principal / Investigadora o investigador col·laborador / un altre, dedicació: completa /
compartida)
14. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O EN CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
(título del proyecto o contrato, entidad financiadora, tipo convocatoria: UE / nacional / CCAA / otros entes,
entidades participantes, duración, Investigadora o investigador principal, nº de investigadoras o investigadores
participantes, aportación de la persona solicitante al proyecto, grado de responsabilidad de la persona
participante: investigadora o investigador principal / investigadora o investigador colaborador / otro,
dedicación: completa / compartida)
Num. 7851 / 16.08.2016
23296
15. AJUDES I BEQUES (predoctoral / postdoctoral, finalitat, entitat finançadora, duració, centre i institució)
15. AYUDAS Y BECAS (predoctoral / postdoctoral, finalidad, entidad financiadora, duración, centro e
institución)
16. ESTADES EN ALTRES UNIVERSITATS I/O CENTRES D’INVESTIGACIÓ ESPANYOLS I
ESTRANGERS (centre i institució, localitat, país, duració, programa i entitat finançadora, objectiu de l'estada,
caràcter de l'estada: predoctoral / postdoctoral / invitatada o invitat / contractatada o contractat / altres)
16. ESTANCIAS EN OTRAS UNIVERSIDADES Y/O CENTROS DE INVESTIGACIÓN ESPAÑOLES Y
EXTRANJEROS (centro e institución, localidad, país, duración, programa y entidad financiadora, objetivo de la
estancia, carácter de la estancia: predoctoral / postdoctoral / invitada o invitado / contratada o contratado /
otros)
17. TESIS DOCTORALS DIRIGIDES (títol, doctorand, universitat, data de lectura, qualificació, doctorat
europeu, esment de qualitat del programa)
17. TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS (título, doctorando, universidad, fecha de lectura, calificación,
doctorado europeo, mención de calidad del programa)
Num. 7851 / 16.08.2016
23297
18. PATENTS, DISSENYS i altres resultats de la investigació (inventores o inventors, títol, nre. i data de
sol·licitud, descripció breu del seu contingut i objectius, país de prioritat, nre. de patent, data de concessió,
entitat titular, països a què s'ha estès, tipus de protecció: nacional / europea / tractat de cooperació de patents,
empresa(es) que l'està(an) explotant)
18. PATENTES, DISEÑOS y otros resultados de la investigación (inventoras o inventores, título, nº y fecha
de solicitud, descripción breve de su contenido y objetivos, país de prioridad, nº de patente, fecha de
concesión, entidad titular, países a los que se ha extendido, tipo de protección: nacional / europea / tratado de
cooperación de patentes, empresa(s) que la está(an) explotando)
19. OBRES ARTÍSTIQUES (autora o autor(s), descripció de l'obra, data, lloc d'exposició, reconeixement i
repercussió: exposició amb catàleg / títol de l'exposició / monogràfic / catalogació / premis, publicació: impacte
en la literatura especialitzada / altres, participació com a comissària o comissari de l'exposició)
19. OBRAS ARTÍSTICAS (autora o autor(es), descripción de la obra, fecha, lugar de exposición,
reconocimiento y repercusión: exposición con catálogo / título de la exposición / monográfico / catalogación /
premios, publicación: impacto en la literatura especializada / otros, participación como comisaria o comisario
de la exposición)
20. ALTRES MÈRITS RELLEVANTS D'INVESTIGACIÓ NO INCLOSOS EN ELS APARTATS ANTERIORS
20. OTROS MÉRITOS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN NO INCLUIDOS EN LOS APARTADOS
ANTERIORES
Num. 7851 / 16.08.2016
23298
IV. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL / EXPERIENCIA PROFESIONAL
21. ACTIVITATS DE CARÀCTER PROFESSIONAL (institució / empresa / hospital, categoria professional,
activitat desenvolupada, duració, interès per a la docència i/o la investigació)
21. ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFESIONAL (institución / empresa / hospital, categoría profesional,
actividad desarrollada, duración, interés para la docencia y/o la investigación)
22. ALTRES ACTIVITATS PROFESSIONALS
22. OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES
V. ALTRES MÈRITS RELLEVANTS QUE LA PERSONA SOL·LICITANT DESITJA FER CONSTAR NO
INCLOSOS EN ELS APARTATS ANTERIORS /
OTROS MÉRITOS RELEVANTES QUE LA PERSONA SOLICITANTE DESEA HACER CONSTAR NO
INCLUIDOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES
Num. 7851 / 16.08.2016
23299
ANNEX IV
Número de plaça: DF00502.
Categoria de la plaça: professor titular d’universitat.
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa.
ANEXO IV
Número de plaza: DF00502.
Categoría de la plaza: profesor titular de universidad.
Área de conocimiento: Estadística e Investigación Operativa.
Comissió titular
President: Marco Antonio López Cerdá, catedràtic d’universitat de
la Universitat d’Alacant.
Secretària: Margarita Rodríguez Álvarez, professora titular d’universitat de la Universitat d’Alacant.
Vocal: María José Nueda Roldán, professora titular d’universitat de
la Universitat d’Alacant.
Vocal: Ana Isabel Sánchez Galdón, professora titular d’universitat
de la Universitat Politècnica de València.
Vocal: David Valentín Conesa Guillén, professor titular d’universitat
de la Universitat de València.
Comisión titular
Presidente: Marco Antonio López Cerdá, catedrático de universidad
de la Universidad de Alicante.
Secretaria: Margarita Rodríguez Álvarez, profesora titular de universidad de la Universidad de Alicante.
Vocal: María José Nueda Roldán, profesora titular de universidad
de la Universidad de Alicante.
Vocal: Ana Isabel Sánchez Galdón, profesora titular de universidad
de la Universitat Politècnica de València.
Vocal: David Valentín Conesa Guillén, profesor titular de universidad de la Universitat de València.
Comissió suplent
Presidenta: María Enriqueta Vercher González, catedràtica d’universitat de la Universitat de València.
Secretària: María Dolores Fajardo Gómez, professora titular d’universitat de la Universitat d’Alacant.
Vocal: Carmen Armero Cervera, professora titular d’universitat de
la Universitat de València.
Vocal: José M. Jabaloyes Vivas, professor titular d’universitat de la
Universitat Politècnica de València.
Vocal: Miguel Ángel Goberna Torrent, catedràtic d’universitat de la
Universitat d’Alacant.
Comisión suplente
Presidenta: María Enriqueta Vercher González, catedrática de universidad de la Universitat de València.
Secretaria: María Dolores Fajardo Gómez, profesora titular de universidad de la Universidad de Alicante.
Vocal: Carmen Armero Cervera, profesora titular de universidad de
la Universitat de València
Vocal: José M. Jabaloyes Vivas, profesor titular de universidad de
la Universitat Politècnica de València
Vocal: Miguel Ángel Goberna Torrent, catedrático de universidad
de la Universidad de Alicante
Número de plaça: DF00672.
Categoria de la plaça: professor titular d’universitat.
Àrea de coneixement: Sociologia.
Número de plaza: DF00672.
Categoría de la plaza: profesor titular de universidad.
Área de conocimiento: Sociología.
Comissió titular
President: Antonio Alaminos Chica, catedràtic d’universitat de la
Universitat d’Alacant.
Secretari: Clemente Penalva Verdú, professor titular d’universitat
de la Universitat d’Alacant.
Vocal: M.ª José González Río, professora titular d’universitat de la
Universitat d’Alacant.
Vocal: Pedro Sánchez Vera, catedràtic d’universitat de la Universitat
de Múrcia.
Vocal: M.ª del Rosario Sánchez Morales, professora titular d’universitat de la UNED.
Comisión titular
Presidente: Antonio Alaminos Chica, catedrático de universidad de
la Universidad de Alicante.
Secretario: Clemente Penalva Verdú, profesor titular de universidad
de la Universidad de Alicante.
Vocal: M.ª José González Río, profesora titular de universidad de la
Universidad de Alicante
Vocal: Pedro Sánchez Vera, catedrático de universidad de la Universidad de Murcia
Vocal: M.ª del Rosario Sánchez Morales, profesora titular de universidad de la UNED
Comissió suplent
Presidenta: Margarita Latiesa Rodríguez, catedràtica d’universitat
de la Universitat de Granada.
Secretària: Mercedes Alcañiz Moscardó, professora titular d’universitat de la Universitat Jaume I.
Vocal: Aína D. López Yáñez, professora titular d’universitat de la
Universitat Complutense.
Vocal: Emilio Martín Martínez Gutiérrez, professor titular d’universitat de la Universitat Complutense.
Vocal: Jesús Vidal Díaz de Rada Igúzquiza, professor titular d’universitat de la Universitat Pública de Navarra.
Comisión suplente
Presidente: Margarita Latiesa Rodríguez, catedrática de universidad
de la Universidad de Granada
Secretaria: Mercedes Alcañiz Moscardó, profesora titular de universidad de la Universitat Jaume I
Vocal: Aína D. López Yáñez, profesora titular de universidad de la
Universidad Complutense
Vocal: Emilio Martín Martínez Gutiérrez, profesor titular de universidad de la Universidad Complutense
Vocal: Jesús Vidal Díaz de Rada Igúzquiza, profesor titular de universidad de la Universidad Pública de Navarra
Número de plaça: DF00680.
Categoria de la plaça: professor titular d’universitat.
Àrea de coneixement: Sociologia.
Comissió titular
President: Benjamín Oltra y Martín de los Santos, catedràtic d’universitat de la Universitat d’Alacant.
Secretari: José Ignacio Garrigós Monerris, professor titular d’universitat de la Universitat d’Alacant.
Vocal: M.ª Teresa Algado Ferrer, professora titular d’universitat de
la Universitat d’Alacant.
Número de plaza: DF00680.
Categoría de la plaza: profesor titular de universidad.
Àrea de conocimiento: Sociología.
Comisión titular
Presidente: Benjamín Oltra y Martín de los Santos, catedrático de
universidad de la Universidad de Alicante
Secretario: José Ignacio Garrigós Monerris, profesor titular de universidad de la Universidad de Alicante
Vocal: M.ª Teresa Algado Ferrer, profesora titular de universidad de
la Universidad de Alicante
Num. 7851 / 16.08.2016
23300
Vocal: Miguel S. Vallés Martínez, professor titular d’universitat de
la Universitat Complutense.
Vocal: Josefa Rosa Marrero Rodríguez, professora titular d’universitat de la Universitat de La Laguna.
Vocal: Miguel S. Vallés Martínez, profesor titular de universidad de
la Universidad Complutense
Vocal: Josefa Rosa Marrero Rodríguez, profesora titular de universidad de la Universidad de La Laguna
Comissió suplent
President: Pedro Sánchez Vera, catedràtic d’universitat de la Universitat de Múrcia.
Secretària: Carmina Pérez Pérez, professora titular d’universitat de
la Universitat de Múrcia.
Vocal: M.ª Ángeles Cea D’Ancona, professora titular d’universitat
de la Universitat Complutense.
Vocal: Carles X. Simó Noguera, professor titular d’universitat de la
Universitat de València.
Vocal: M.ª Victoria Sanagustín Fons, professora titular d’universitat
de la Universitat de Saragossa.
Comisión suplente
Presidente: Pedro Sánchez Vera, catedrático de universidad de la
Universidad de Murcia
Secretaria: Carmina Pérez Pérez, profesora titular de universidad de
la Universidad de Murcia
Vocal: M.ª Ángeles Cea D’Ancona, profesora titular de universidad
de la Universidad Complutense
Vocal: Carles X. Simó Noguera, profesor titular de universidad de
la Universitat de València
Vocal: M.ª Victoria Sanagustín Fons, profesora titular de universidad de la Universidad de Zaragoza
Número de plaça: DF01030.
Categoria de la plaça: professor titular d’universitat.
Àrea de coneixement: Enginyeria de la Construcció.
Número de plaza: DF01030.
Categoría de la plaza: profesor titular de universidad.
Área de conocimiento: Ingeniería de la Construcción.
Comissió titular
President: Pedro Garcés Terradillos, catedràtic d’universitat de la
Universitat d’Alacant.
Secretària: Marta M.ª Cabeza Simó, professora titular d’universitat
de la Universitat de Vigo.
Vocal: Jorge Juan Payá Bernabeu, catedràtic d’universitat de la Universitat Politècnica de València.
Vocal: M.ª Victoria Borrachero Rosado, catedràtica d’universitat de
la Universitat Politècnica de València.
Vocal: Eva M.ª García Alcocel, professora titular d’universitat de la
Universitat d’Alacant.
Comisión titular
Presidente: Pedro Garcés Terradillos, catedrático de universidad de
la Universidad de Alicante
Secretaria: Marta M.ª Cabeza Simó, profesora titular de universidad
de la Universidad de Vigo
Vocal: Jorge Juan Payá Bernabeu, catedrático de universidad de la
Universitat Politècnica de València
Vocal: M.ª Victoria Borrachero Rosado, catedrática de universidad
de la Universitat Politècnica de València
Vocal: Eva M.ª García Alcocel, profesora titular de universidad de
la Universidad de Alicante
Comissió suplent
Presidenta: Amparo Moragues Terrades, catedràtica d’universitat de
la Universitat Politècnica de Madrid.
Secretària: M.ª Carmen Pérez Pérez, professora titular d’universitat
de la Universitat de Vigo.
Vocal: José M. Monzó Balbuena, catedràtic d’universitat de la Universitat Politècnica de València.
Vocal: Guillém de Vera Almenar, professor titular d’universitat de
la Universitat d’Alacant.
Vocal: Jaime Carlos Gálvez Ruiz, catedràtic d’universitat de la Universitat Politècnica de Madrid.
Comisión suplente
Presidente: Amparo Moragues Terrades, catedrática de universidad
de la Universidad Politécnica de Madrid
Secretaria: M.ª Carmen Pérez Pérez, profesora titular de universidad
de la Universidad de Vigo
Vocal: José M. Monzó Balbuena, catedrático de universidad de la
Universitat Politècnica de València
Vocal: Guillém de Vera Almenar, profesor titular de universidad de
la Universidad de Alicante
Vocal: Jaime Carlos Gálvez Ruiz, catedrático de universidad de la
Universidad Politécnica de Madrid
Número de plaça: DF02125.
Categoria de la plaça: professor titular d’universitat.
Àrea de coneixement: Sociologia.
Número de plaza: DF02125.
Categoría de la plaza: profesor titular de universidad.
Àrea de conocimiento: Sociología.
Comissió titular
President: Antonio Alaminos Chica, catedràtic d’universitat de la
Universitat d’Alacant.
Secretari: Clemente Penalva Verdú, professor titular d’universitat
de la Universitat d’Alacant.
Vocal: M.ª José González Río, professora titular d’universitat de la
Universitat d’Alacant.
Vocal: Emilio Martín Martínez Gutiérrez, professor titular d’universitat de la Universitat Complutense.
Vocal: Mercedes Alcañiz Moscardó, professora titular d’universitat
de la Universitat Jaume I.
Comisión titular
Presidente: Antonio Alaminos Chica, catedrático de universidad de
la Universidad de Alicante.
Secretario: Clemente Penalva Verdú, profesor titular de universidad
de la Universidad de Alicante.
Vocal: M.ª José González Río, profesora titular de universidad de la
Universidad de Alicante
Vocal: Emilio Martín Martínez Gutiérrez, profesor titular de universidad de la Universidad Complutense
Vocal: Mercedes Alcañiz Moscardó, profesora titular de universidad
de la Universitat Jaume I
Comissió suplent
President: Pedro Sánchez Vera, catedràtic d’universitat de la Universitat de Múrcia.
Secretària: Aína D. López Yáñez, professora titular d’universitat de
la Universitat Complutense.
Vocal: Jesús Vidal Díaz de Rada Igúzquiza, professor titular d’universitat de la Universitat Pública de Navarra.
Vocal: M.ª del Rosario Sánchez Morales, professora titular d’universitat de la UNED.
Comisión suplente
Presidente: Pedro Sánchez Vera, catedrático de universidad de la
Universidad de Murcia
Secretaria: Aína D. López Yáñez, profesora titular de universidad de
la Universidad Complutense
Vocal: Jesús Vidal Díaz de Rada Igúzquiza, profesor titular de universidad de la Universidad Pública de Navarra
Vocal: M.ª del Rosario Sánchez Morales, profesora titular de universidad de la UNED
Num. 7851 / 16.08.2016
Vocal: Margarita Latiesa Rodríguez, catedràtica d’universitat de la
Universitat de Granada.
Número de plaça: DF02724.
Categoria de la plaça: professor titular d’universitat.
Àrea de coneixement: Enginyeria de la Construcció.
23301
Vocal: Margarita Latiesa Rodríguez, catedrática de universidad de
la Universidad de Granada
Número de plaza: DF02724.
Categoría de la plaza: profesor titular de universidad.
Área de conocimiento: Ingeniería de la Construcción.
Comissió titular
President: Pedro Garcés Terradillos, catedràtic d’universitat de la
Universitat d’Alacant.
Secretària: Eva M.ª García Alcocel, professora titular d’universitat
de la Universitat d’Alacant.
Vocal: Jorge Juan Payá Bernabeu, catedràtic d’universitat de la Universitat Politècnica de València.
Vocal: M.ª Victoria Borrachero Rosado, catedràtica d’universitat de
la Universitat Politècnica de València.
Vocal: Guillem de Vera Almenar, professor titular d’universitat de
la Universitat d’Alacant.
Comisión titular
Presidente: Pedro Garcés Terradillos, catedrático de universidad de
la Universidad de Alicante
Secretaria: Eva M.ª García Alcocel, profesora titular de universidad
de la Universidad de Alicante
Vocal: Jorge Juan Payá Bernabeu, catedrático de universidad de la
Universitat Politècnica de València
Vocal: M.ª Victoria Borrachero Rosado, catedrática de universidad
de la Universitat Politècnica de València
Vocal: Guillem de Vera Almenar, profesor titular de universidad de
la Universidad de Alicante
Comissió suplent
President: José M.ª Monzó Balbuena, catedràtic d’universitat de la
Universitat Politècnica de València.
Secretària: Marta María Cabeza Simó, professora titular d’universitat de la Universitat de Vigo.
Vocal: Amparo Moragues Terrades, catedràtica d’universitat de la
Universitat Politècnica de Madrid.
Vocal: M.ª Carmen Pérez Pérez, professora titular d’universitat de
la Universitat de Vigo.
Vocal: Jaime Carlos Gálvez Ruiz, catedràtic d’universitat de la Universitat Politècnica de Madrid.
Comisión suplente
Presidente: José M.ª Monzó Balbuena, catedrático de universidad
de la Universitat Politècnica de València
Secretaria: Marta María Cabeza Simó, profesora titular de universidad de la Universidad de Vigo
Vocal: Amparo Moragues Terrades, catedrática de universidad de la
Universidad Politécnica de Madrid
Vocal: M.ª Carmen Pérez Pérez, profesora titular de universidad de
la Universidad de Vigo
Vocal: Jaime Carlos Gálvez Ruiz, catedrático de universidad de la
Universidad Politécnica de Madrid
Número de plaça: DF02726.
Categoria de la plaça: professor titular d’universitat.
Àrea de coneixement: Llenguatges i Sistemes Informàtics.
Número de plaza: DF02726.
Categoría de la plaza: profesor titular de universidad.
Área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Comissió titular
President: Manuel Palomar Sanz, catedràtic d’universitat de la Universitat d’Alacant.
Secretària: Paloma Moreda Pozo, professora titular d’universitat de
la Universitat d’Alacant.
Vocal: Emilio Sanchís Arnal, catedràtic d’universitat de la Universitat Politècnica de València.
Vocal: Horacio Rodríguez Hontoria, professor titular d’universitat
de la Universitat Politècnica de Cataluña.
Vocal: Raquel Martínez Unanue, professora titular d’universitat de
la UNED.
Comisión titular
Presidente: Manuel Palomar Sanz, catedrático de universidad de la
Universidad de Alicante
Secretaria: Paloma Moreda Pozo, profesora titular de universidad de
la Universidad de Alicante
Vocal: Emilio Sanchís Arnal, catedrático de universidad de la Universitat Politècnica de València
Vocal: Horacio Rodríguez Hontoria, profesor titular de universidad
de la Universidad Politécnica de Cataluña
Vocal: Raquel Martínez Unanue, profesora titular de universidad
de la UNED
Comissió suplent
Presidenta: M.ª Felisa Verdejo Maillo, catedràtica d’universitat de
la UNED.
Secretari: Rafael Múñoz Guillena, professor titular d’universitat de
la Universitat d’Alacant.
Vocal: Paloma Martínez Fernández, professora titular d’universitat
de la Universitat Carlos III.
Vocal: Luis A. Ureña López, professor titular d’universitat de la
Universitat de Jaén.
Vocal: Ana García Serrano, professora titular d’universitat de la
UNED.
Comisión suplente
Presidente: M.ª Felisa Verdejo Maillo, catedrática de universidad
de la UNED
Secretario: Rafael Múñoz Guillena, profesor titular de universidad
de la Universidad de Alicante
Vocal: Paloma Martínez Fernández, profesora titular de universidad
de la Universidad Carlos III
Vocal: Luis A. Ureña López, profesor titular de universidad de la
Universidad de Jaén
Vocal: Ana García Serrano, profesora titular de universidad de la
UNED
Número de plaça: DF02741.
Categoria de la plaça: professor titular d’universitat.
Àrea de coneixement: Zoologia.
Comissió titular
President: Alfonso Ramos Esplá, catedràtic d’universitat de la Universitat d’Alacant.
Secretari: Santos Rojo Velasco, professor titular d’universitat de la
Universitat d’Alacant.
Número de plaza: DF02741.
Categoría de la plaza: profesor titular de universidad.
Área de conocimiento: Zoología.
Comisión titular
Presidente: Alfonso Ramos Esplá, catedrático de universidad de la
Universidad de Alicante
Secretario: Santos Rojo Velasco, profesor titular de universidad de
la Universidad de Alicante
Num. 7851 / 16.08.2016
23302
Vocal: Jesús Selfa Arlandis, professor titular d’universitat de la Universitat de València.
Vocal: Marta Saloña Bordas, professora titular d’universitat de la
Universitat del País Basc.
Vocal: Luisa Díaz Aranda, professora titular d’universitat de la Universitat d’Alcalà de Henares.
Vocal: Jesús Selfa Arlandis, profesor titular de universidad de la
Universitat de València
Vocal: Marta Saloña Bordas, profesora titular de universidad de la
Universidad del País Vasco
Vocal: Luisa Díaz Aranda, profesora titular de universidad de la
Universidad de Alcalá de Henares
Comissió suplent
President: Josep Daniel Asís Pardo, catedràtic d’universitat de la
Universitat de Salamanca.
Secretari: Juli Pujalte Villar, professor titular d’universitat de la Universitat de Barcelona.
Vocal: Santiago Bordera Sanjuán, professor titular d’universitat de
la Universitat d’Alacant.
Vocal: Cruz Palacín Cabañas, professora titular d’universitat de la
Universitat de Barcelona.
Vocal: Blanca Cifrián Yagüe, professora titular d’universitat de la
Universitat d’Alcalà de Henares.
Comisión suplente
Presidente: Josep Daniel Asís Pardo, catedrático de universidad de
la Universidad de Salamanca
Secretario: Juli Pujalte Villar, profesor titular de universidad de la
Universidad de Barcelona
Vocal: Santiago Bordera Sanjuán, profesor titular de universidad de
la Universidad de Alicante
Vocal: Cruz Palacín Cabañas, profesora titular de universidad de la
Universidad de Barcelona
Vocal: Blanca Cifrián Yagüe, profesora titular de universidad de la
Universidad de Alcalá de Henares
Número de plaça: DF02742.
Categoria de la plaça: professor titular d’universitat.
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari.
Número de plaza: DF02742.
Categoría de la plaza: profesor titular de universidad.
Área de conocimiento: Derecho Financiero y Tributario
Comissió titular
Presidenta: M.ª Teresa Soler Roch, catedràtica d’universitat de la
Universitat d’Alacant.
Secretari: Emilio Cencerrado Millán, catedràtic d’universitat de la
Universitat d’Alacant.
Vocal: Amparo Navarro Faure, catedràtica d’universitat de la Universitat d’Alacant.
Vocal: Eva Aliaga Agulló, catedràtica d’universitat de la Universitat
Miguel Hernández.
Vocal: Francisco M. Carrasco González, professor titular d’universitat de la Universitat de Cadis.
Comisión titular
Presidente: M.ª Teresa Soler Roch, catedrática de universidad de la
Universidad de Alicante
Secretario: Emilio Cencerrado Millán, catedrático de universidad de
la Universidad de Alicante
Vocal: Amparo Navarro Faure, catedrática de universidad de la Universidad de Alicante
Vocal: Eva Aliaga Agulló, catedrática de universidad de la Universidad Miguel Hernández
Vocal: Francisco M. Carrasco González, profesor titular de universidad de la Universidad de Cádiz
Comissió suplent
President: Gaspar de la Peña Velasco, catedràtic d’universitat de la
Universitat Complutense.
Secretari: Juan José Bayona Giménez, professor titular d’universitat
de la Universitat d’Alacant.
Vocal: Mercedes Núñez Grañón, professora titular d’universitat de
la Universitat d’Alacant.
Vocal: Paula Vicente-Arche Coloma, professora titular d’universitat
de la Universitat Miguel Hernández.
Vocal: Fernando Serrano Antón, professor titular d’universitat de la
Universitat Complutense.
Comisión suplente
Presidente: Gaspar de la Peña Velasco, catedrático de universidad
de la Universidad Complutense
Secretario: Juan José Bayona Giménez, profesor titular de universidad de la Universidad de Alicante
Vocal: Mercedes Núñez Grañón, profesora titular de universidad de
la Universidad de Alicante
Vocal: Paula Vicente-Arche Coloma, profesora titular de universidad de la Universidad Miguel Hernández
Vocal: Fernando Serrano Antón, profesor titular de universidad de
la Universidad Complutense
Número de plaça: DF02744.
Categoria de la plaça: professor titular d’universitat.
Àrea de coneixement: Ciència Política i de l’Administració.
Número de plaza: DF02744.
Categoría de la plaza: profesor titular de universidad.
Área de conocimiento: Ciencia Política y de la Administración
Comissió titular
President: José Manuel Canales Aliende, catedràtic d’universitat de
la Universitat d’Alacant.
Secretari: Antonio Robles Egea, catedràtic d’universitat de la Universitat de Granada.
Vocal: Elena García Guitián, professora titular d’universitat de la
Universitat Autónoma de Madrid.
Vocal: Laura Román Masedo, professora titular d’universitat de la
Universitat de la Corunya.
Vocal: Santiago Delgado Fernández, professor titular d’universitat
de la Universitat de Granada.
Comisión titular
Presidente: José Manuel Canales Aliende, catedrático de universidad de la Universidad de Alicante
Secretario: Antonio Robles Egea, catedrático de universidad de la
Universidad de Granada
Vocal: Elena García Guitián, profesora titular de universidad de la
Universidad Autónoma de Madrid
Vocal: Laura Román Masedo, profesora titular de universidad de la
Universidad de A Coruña
Vocal: Santiago Delgado Fernández, profesor titular de universidad
de la Universidad de Granada
Comissió suplent
Presidenta: Blanca Olías de Lima Gete, catedràtica d’universitat de
la Universitat Complutense.
Secretari: Ángel València Saiz, catedràtic d’universitat de la Universitat de Málaga.
Vocal: Irene Delgado Sotillos, professora titular d’universitat de la
UNED.
Comisión suplente
Presidente: Blanca Olías de Lima Gete, catedrática de universidad
de la Universidad Complutense
Secretario: Ángel Valencia Saiz, catedrático de universidad de la
Universidad de Málaga
Vocal: Irene Delgado Sotillos, profesora titular de universidad de
la UNED
Num. 7851 / 16.08.2016
Vocal: Juan Carlos González Hernández, catedràtic d’universitat de
la Universitat d’Alcalà de Henares.
Vocal: M.ª Angustias Parejo Fernández, professora titular d’universitat de la Universitat de Granada.
Número de plaça: DF02749.
Categoria de la plaça: professor titular d’universitat.
Àrea de coneixement: Projectes Arquitectònics.
23303
Vocal: Juan Carlos González Hernández, catedrático de universidad
de la Universidad de Alcalá de Henares
Vocal: M.ª Angustias Parejo Fernández, profesora titular de universidad de la Universidad de Granada
Número de plaza: DF02749.
Categoría de la plaza: profesor titular de universidad.
Área de conocimiento: Proyectos Arquitectónicos
Comissió titular
President: José M.ª Torres Nadal, catedràtic d’universitat de la Universitat d’Alacant.
Secretari: Joaquín Alvado Bañón, professor titular d’universitat de
la Universitat d’Alacant.
Vocal: Luz del Pino Fernández-Valderrama Aparicio, professora
titular d’universitat de la Universitat de Sevilla.
Vocal: M.ª Paloma Gil Giménez, professora titular d’universitat de
la Universitat de Valladolid.
Vocal: Josep M.ª Rovira Gimeno, catedràtic d’universitat de la Universitat Politècnica de Cataluña.
Comisión titular
Presidente: José M.ª Torres Nadal, catedrático de universidad de la
Universidad de Alicante
Secretario: Joaquín Alvado Bañón, profesor titular de universidad
de la Universidad de Alicante
Vocal: Luz del Pino Fernández-Valderrama Aparicio, profesora titular de universidad de la Universidad de Sevilla
Vocal: M.ª Paloma Gil Giménez, profesora titular de universidad de
la Universidad de Valladolid
Vocal: Josep M.ª Rovira Gimeno, catedrático de universidad de la
Universidad Politécnica de Cataluña
Comissió suplent
President: Juan Herreros Guerra, catedràtic d’universitat de la Universitat Politècnica de Madrid.
Secretari: Enrique Nieto Fernández, professor titular d’universitat
de la Universitat d’Alacant.
Vocal: Almudena Ribot Manzano, professora titular d’universitat de
la Universitat Politècnica de Madrid.
Vocal: José Carrasco Hortal, professor titular d’universitat de la
Universitat d’Alacant.
Vocal: Marta Llorente Díaz, professora titular d’universitat de la
Universitat Politècnica de Cataluña.
Comisión suplente
Presidente: Juan Herreros Guerra, catedrático de universidad de la
Universidad Politécnica de Madrid
Secretario: Enrique Nieto Fernández, profesor titular de universidad
de la Universidad de Alicante
Vocal: Almudena Ribot Manzano, profesora titular de universidad
de la Universidad Politécnica de Madrid
Vocal: José Carrasco Hortal, profesor titular de universidad de la
Universidad de Alicante
Vocal: Marta Llorente Díaz, profesora titular de universidad de la
Universidad Politécnica de Cataluña
Número de plaça: DF02751.
Categoria de la plaça: professor titular d’universitat.
Àrea de coneixement: Enginyeria Química.
Número de plaza: DF02751.
Categoría de la plaza: profesor titular de universidad.
Área de conocimiento: Ingeniería Química
Comissió titular
President: Rafael Font Montesinos, catedràtic d’universitat .de la
Universitat d’Alacant.
Secretària: Adoración Carratalá Giménez, professora titular d’universitat de la Universitat d’Alacant.
Vocal: Javier de la Torre Edo, professor titular d’universitat de la
Universitat de València.
Vocal: M.ª del Mar Olaya López, professora titular d’universitat de
la Universitat d’Alacant.
Vocal: Antonio López Cabanes, professor titular d’universitat de la
Universitat de Múrcia.
Comisión titular
Presidente: Rafael Font Montesinos, catedrático de universidad de
la Universidad de Alicante
Secretaria: Adoración Carratalá Giménez, profesora titular de universidad de la Universidad de Alicante
Vocal: Javier de la Torre Edo, profesor titular de universidad de la
Universitat de València
Vocal: M.ª del Mar Olaya López, profesora titular de universidad de
la Universidad de Alicante
Vocal: Antonio López Cabanes, profesor titular de universidad de
la Universidad de Murcia
Comissió suplent
President: Juan Antonio Conesa Ferrer, catedràtic d’universitat de
la Universitat d’Alacant.
Secretària: M.ª José Fernández Torres, professora titular d’universitat de la Universitat d’Alacant.
Vocal: Juan Bautista Montón Castellano, catedràtic d’universitat de
la Universitat de València.
Vocal: Ángela Nuria García Cortés, catedràtica d’universitat de la
Universitat d’Alacant.
Vocal: Elisa Gómez Gómez, catedràtica d’universitat de la Universitat de Múrcia.
Comisión suplente
Presidente: Juan Antonio Conesa Ferrer, catedrático de universidad
de la Universidad de Alicante
Secretaria: M.ª José Fernández Torres, profesora titular de universidad de la Universidad de Alicante
Vocal: Juan Bautista Montón Castellano, catedrático de universidad
de la Universitat de València
Vocal: Ángela Nuria García Cortés, catedrática de universidad de la
Universidad de Alicante
Vocal: Elisa Gómez Gómez, catedrática de universidad de la Universidad de Murcia
Número de plaça: DF02753.
Categoria de la plaça: professor titular d’universitat.
Àrea de coneixement: Geodinàmica Interna.
Comissió titular
Presidenta: M.ª Luisa Arboleya Cimadevilla, catedràtica d’universitat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Número de plaza: DF02753.
Categoría de la plaza: profesor titular de universidad.
Área de conocimiento: Geodinámica Interna
Comisión titular
Presidente: M.ª Luisa Arboleya Cimadevilla, catedrática de universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona
Num. 7851 / 16.08.2016
23304
Secretari: Manuel Martín Martín, professor titular d’universitat de
la Universitat d’Alacant.
Vocal: Pedro Alfaro García, professor titular d’universitat de la Universitat d’Alacant.
Vocal: Inmaculada Expósito Ramos, professora titular d’universitat
de la Universitat Pablo de Olavide.
Vocal: Luis Eguíluz Alarcón, catedràtic d’universitat de la Universitat del País Basc.
Secretario: Manuel Martín Martín, profesor titular de universidad de
la Universidad de Alicante
Vocal: Pedro Alfaro García, profesor titular de universidad de la
Universidad de Alicante
Vocal: Inmaculada Expósito Ramos, profesora titular de universidad
de la Universidad Pablo de Olavide
Vocal: Luis Eguíluz Alarcón, catedrático de universidad de la Universidad del País Vasco
Comissió suplent
President: José Luis Simón Gómez, catedràtic d’universitat de la
Universitat de Saragossa.
Secretària: M.ª Teresa de Jesús Román Berdiel, professora titular
d’universitat de la Universitat de Saragossa.
Vocal: Eulalia Masana Closa, professora titular d’universitat de la
Universitat de Barcelona.
Vocal: José Ignacio Soto Hermoso, professor titular d’universitat de
la Universitat de Granada.
Vocal: Mario Sánchez Gómez, professor titular d’universitat de la
Universitat de Jaén.
Comisión suplente
Presidente: José Luis Simón Gómez, catedrático de universidad de
la Universidad de Zaragoza
Secretaria: M.ª Teresa de Jesús Román Berdiel, profesora titular de
universidad de la Universidad de Zaragoza
Vocal: Eulalia Masana Closa, profesora titular de universidad de la
Universidad de Barcelona
Vocal: José Ignacio Soto Hermoso, profesor titular de universidad
de la Universidad de Granada
Vocal: Mario Sánchez Gómez, profesor titular de universidad de la
Universidad de Jaén
Número de plaça: DF02756.
Categoria de la plaça: professor titular d’universitat.
Àrea de coneixement: Sociologia.
Número de plaza: DF02756.
Categoría de la plaza: profesor titular de universidad.
Àrea de conocimiento: Sociología.
Comissió titular
President: Benjamín Oltra y Martín de los Santos, catedràtic d’universitat de la Universitat d’Alacant.
Secretària: M.ª Teresa Algado Ferrer, professora titular d’universitat
de la Universitat d’Alacant.
Vocal: Cristóbal Torres Albero, catedràtic d’universitat de la Universitat Autònoma de Madrid.
Vocal: M.ª Victoria Sanagustín Fons, professora titular d’universitat
de la Universitat de Saragossa.
Vocal: Miguel Ángel García Calavia, professor titular d’universitat
de la Universitat de València.
Comisión titular
Presidente: Benjamín Oltra y Martín de los Santos, catedrático de
universidad de la Universidad de Alicante
Secretaria: M.ª Teresa Algado Ferrer, profesora titular de universidad de la Universidad de Alicante
Vocal: Cristóbal Torres Albero, catedrático de universidad de la
Universidad Autónoma de Madrid
Vocal: M.ª Victoria Sanagustín Fons, profesora titular de universidad de la Universidad de Zaragoza
Vocal: Miguel Ángel García Calavia, profesor titular de universidad
de la Universitat de València
Comissió suplent
President: Pedro Sánchez Vera, catedràtic d’universitat de la Universitat de Múrcia.
Secretària: M.ª Silveria Agulló Tomás, professora titular d’universitat de la Universitat Carlos III.
Vocal: Carmina Pérez Pérez, professora titular d’universitat de la
Universitat de Múrcia.
Vocal: Josefa Rosa Marrero Rodríguez, professora titular d’universitat de la Universitat de La Laguna.
Vocal: Manuel Jacinto Roblizo Colmenero, professor titular d’universitat de la Universitat de Castella-la Manxa
Comisión suplente
Presidente: Pedro Sánchez Vera, catedrático de universidad de la
Universidad de Murcia
Secretaria: M.ª Silveria Agulló Tomás, profesora titular de universidad de la Universidad Carlos III
Vocal: Carmina Pérez Pérez, profesora titular de universidad de la
Universidad de Murcia
Vocal: Josefa Rosa Marrero Rodríguez, profesora titular de universidad de la Universidad de La Laguna
Vocal: Manuel Jacinto Roblizo Colmenero, profesor titular de universidad de la Universidad Castilla-La Mancha

Documentos relacionados