Febreiro 2006

Transcripción

Febreiro 2006
e a súa comarca
Betanzos
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DE BETANZOS (ACEBE). Febreiro de 2006. Ano XIV / Nº 159. 15.000 exemplares de distribución gratuíta.
Acebe protesta polo
posible traslado á
Coruña dos servizos
tributarios para
empresarios
FOTO ARUME
A Asociación de Comerciantes e
Empresarios de Betanzos, Acebe,
remitirá un escrito á Delegación Provincial da Administración de Facenda
no que amosa o seu rexeitamento á
proposta de reorganización das administracións que está estudiando a
Axencia Tributaria. Esta reestructuración suporía, según explicaron representantes do Sindicato Independente
da Axencia Tributaria (s.i.a.t.), que os
servizos que Facenda presta ós empresarios se trasladarían á Coruña. É
dicir, os empresarios de Abegondo,
Aranga, Bergondo, Betanzos, Cesuras,
Coirós, Curtis, Irixoa, Miño, Monfero,
Oza dos Ríos, Paderne, Pontedeume,
Sada e Vilarmaior, terían que realizar
as súas xestións na Delegación da
Coruña e non en Betanzos como se
facía ata o momento. En total, segundo
as estimacións do s.i.a.t. veríanse afectados aproximadamente 73.000 persoas destes municipios.
Páx. 5
· O Colexio Vales
Villamarín estuda
implantar o uniforme
O Colexio Francisco Vales
Villamarín estuda a implantación do uniforme escolar,
aínda que o seu uso sería
voluntario xa que a lei non
permite que se impoña roupa
uniformada no ensino público.
Páx. 10
· O Convento de Donas
será rehabilitado para
albergue e centro social
A Xunta rehabilitará o Convento de Donas para convertelo nun albergue de peregrinos
e en centro social para os veciños e veciñas do barrio da
Condesa.
Páx. 8
NOVAS SECCIÓNS
-¿E ti que opinas?
-Engalánate Betanzos
-¿...Sabías que...?
R e d a c c i ó n : [email protected] P u b l i c i d a d e : [email protected] A c e b e : [email protected]
Venda de aparellos e productos
de perruquería e beleza
DESCONTOS A PROFESIONAIS
Pza. da Constitución, 11 baixo
(xunto ó Concello)
Tlf. 981 773408
P
GRATUITO
CONCIERTO CON
COMPAÑÍAS Y MUTUAS
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
MEDICINA GENERAL
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
ENFERMERÍA
OFTALMOLOGÍA
ANÁLISIS CLÍNICOS
OTORRINOLARINGOLOGÍA
ALERGOLOGÍA
Garganta, Nariz y Oidos
CIRUGÍA MAXILOFACIAL
PEDIATRÍA
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA
PODOLOGÍA
DERMATOLOGÍA
PSIQUIATRIA
NEUROLOGÍA
RADIOLOGÍA
FISIOTERAPIA
TRAUMAT. Y CIRUGÍA ORTOPEDICA
Lunes a viernes: de 8,00 a 23,00 h. / Sábados: de 9,00 a 14,00 h.
C/Doctor Fariña · Bajo · Tlf.: 981770500 · Fax: 981770094
BETANZOS (A Coruña) · [email protected]
SANTOS
Línea integral
C/Venezuela, 22, bajo
Telf. y Fax. 981 77 48 53
15.300 BETANZOS (A Coruña)
2
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
A vosa colaboración é fundamental
A directiva de Acebe ven de comezar as
que é o órgano decisorio de Acebe, senón
reunións sectoriais con comerciantes de
de aproximarse ós problemas concretos
diferentes zonas para coñecer de primei-
de cada grupo de comerciantes que, tal e
ra man os problemas que afectan ós
como constatamos nas primeiras xun-
nosos asociados e tratar de poñer sobre a
tanzas, aínda que hai situacións
mesa non só os problemas senón tamén
comúns a todos, non son os mesmos
algunhas posibles solucións. Nestas xun-
nunhas zonas que noutras.
tanzas o que se pretende é ter unha pri-
Este mes abriremos os foros de
meira toma de contacto cos empresarios
debate para concretar posibles medi-
para iniciar os foros de debate.
das ou actuacións que, ben dende a
Esta iniciativa, incluida no programa
propia asociación, ou ben dende os
electoral da actual directiva de Acebe,
organismos ós que lle atinxa, sirvan
responde, por unha parte ó interese do
para solucionar as carencias ou
equipo directivo por coñecer de forma
mellorar a situación dos comer-
directa a situación dos socios nas dife-
ciantes afectados. As conclusións
rentes zonas comerciais para abordar
ás que cheguemos serán debatidas
posteriormente de forma colectiva as
na Asamblea que será quen autori-
medidas e posibles solucións ós proble-
ce a toma de decisións. Dende
mas formulados; por outro lado, é tamén
aquí amosamos a nosa satisfac-
unha maneira de incentivar a participa-
ción pola alta participación nas
ción e a implicación do asociado dentro
reunións e polo clima de colabo-
da asociación.
ración percibido ó tempo que
Non se trata de reunións nas que se
adopten decisións á marxe da Asamblea,
O parque de Alfonso IX xa está rematado.
Finalizaron as obras de mellora no parque de
Alfonso IX e xa está aberto ó público. Os nenos e
nenas dispoñen así de máis xogos e dunha zona
axardinada renovada.
vos animamos a seguir participando.
e a súa comarca
Betanzos
Publicación mensual de distribución gratuíta. 15.000 exemplares. DEPOSITO LEGAL ◗ C-155 / 92
EDITA ◗ Asociación de Comerciantes y Empresarios de Betanzos (ACEBE). DIRECTORA ◗ Carmen L. Villasol
REDACCION ◗ Rúa Arxentina 1 Telf./Fax: 981 77 45 74 · e-mail: [email protected]
PUBLICIDADE ◗ José Luis Pariente. MAQUETACION ◗ Isabel Souto Medín. COLABORADORES ◗ Berta Picado, Mercedes, Antonio Selgas, Isabel Cal, Marco Basteiro, Berta Luna, Jesús Ramos, José Raimundo Núñez-Varela y Lendoiro, Mercedes Casanova. COLABORADORES GRAFICOS ◗ J. Tomás, Arume, Blanco, Faraldo e Fersal.
Betanzos e a súa comarca non se responsabiliza das opinións manifestadas polos seus colaboradores.
Novos enderezos electrónicos:
Redacción: [email protected]
Publicidade: [email protected]
Máis limpeza. O entorno da fonte de Roibeira presenta un
aspecto suxo (na foto podemos ver mesmo un cueiro). O
Concello debería atopar algún sistema de recollida do lixo
para esta zona e os usuarios deberían colaborar co coidado
do entorno (sabemos que houbo contedores e que acababan no río).
Para buen café
CAFE CAPITOL
Teléfono 981 77 03 57 Plaza del Campo
V
G
·EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ·
Vázquez García, s.l.
ARENAS Y GRAVAS
PIEDRA DE MAMPOSTERIA
SERVICIO DE CONTENEDORES
PARA ESCOMBROS Y ARIDOS
EXCAVADORAS CON MARTILLO
MINI EXCAVADORA PARA
LUGARES O ACCESOS REDUCIDOS
Ctra. de Castilla, s/n · Telf. 981 77 42 91 · Móvil 619 31 80 50 · BETANZOS
XASTRERIA
CONFECCIONS
Saavedra Meneses, 26-28
Telf. 981 772308 • BETANZOS
FUNERARIA Y MUEBLES
MARIANO
Desde 1875
Servicios fúnebres de todas las
Compañías de Decesos
Muebles, Decoración y
Complementos
Nueva Exposición:
Rúa dos Ferreiros, 13
Tanatorio: Bellavista s/n
Local climatizado
Servicio propio y
permanente de floristería
Tlfs.: 981 772 362 - 981 771 468
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
ACEBE
3
Os comerciantes apostan por
unha imaxe renovada do comercio
As reunións sectoriais que darán paso ós foros de debate están
a ser un éxito de participación
A directiva de Acebe está orgullosa de
como se están a desenvolver as reunións
sectoriais que comezaron en xaneiro e que
darán paso ós foros de debate que se iniciarán proximamente.
O éxito de convocatoria e de participación dos comerciantes está a facer que
estas reunións sexan “moi proveitosas”, en
palabras da Presidenta de Acebe, Mercedes Rosende. Polo momento foron tres as
xuntanzas nas que participaron comerciantes de diferentes zonas e sectores. Destas
reunións, nas que os empresarios comunicaron á directiva da Asociación os problemas concretos das súas respectivas zonas, sairán iniciativas e propostas que a
xunta directiva vai levar
adiante tras lograr o apoio
da Asamblea.
Un dos aspectos que destacou a Presidenta, Mercedes Rosende, é “o ambiente
distendido e a comodidade
que supón tanto para a
directiva como para os propios comerciantes abordar
temas de grande importancia que moitas veces non
teñen cabida nas Asamble-
¿E ti que opinas...
dos foros de
debate?
Envía as túas opinións a:
[email protected]
ou ó apdo. 49 de Betanzos
O TRATO
inmobiliaria
P. Fafián Cortés
Gestor Inmobiliario y Graduado Social
- Compraventa de fincas
- Intermediación y alquiler
- Préstamos hipotecarios
- Refinanciación de deudas
- Gestiones de la propiedad
- Herencias y particiones
Rúa dos Ferradores 11, 1º (Soportales do Campo)
Tl/fax 981 77 40 66 · www.otrato.com
INDUSTRIAS CARABEL
ALUMINIO
CARPINTERÍA DE: ALUMINIO MADERA
PVC
ACERO INOXIDABLE
CORTE, PLEGADO Y PUNZONADO DE CHAPA
· Mamparas de baño
· Mamparas de oficina
· Cubretendales
· Muebles Metálicos
· Cubriciones de terrazas
SOMOS FABRICANTES
Camino de Abelares s/n · Las Angustias · Betanzos
Tlf.: 981 77 29 63 · Fax: 981 77 13 62
LES ESPERAMOS EN NUESTRA EXPOSICIÓN EN:
A v d a . d e C a s t i l l a , 3 0 - 3 1 b a j o . T e l f . : 9 8 1 7 7 5 8 7 8 · B E TA N Z O S
as por non ser de interese xeral para tódolos
comerciantes pero que sí son fundamentais
para determinados sectores”.
Esta toma de contacto servirá á directiva
para coñecer de primeira man as preocupacións e demandas dos empresarios e permitirá que estes problemas, moitas veces descoñecidos para a directiva, teñan solución.
En concreto, un punto no que están de acordo practicamente a totalidade dos empresarios que participaron nas xuntanzas é na
necesidade de renovar a imaxe externa do
comercio: deixar de fomentar aspectos
negativos e centrarse en potenciar os postivos é algo que os comerciantes consideran
fundamental para recuperar unha imaxe
renovada e moderna do comercio local.
A presidenta, en nome da xunta directiva,
“agradece ós comerciantes a súa participación activa nestas reunións, a súa asistencia
e, sobre todo, a vontade de traballo e de
colaboración manifestada por eles que para
nós é un apoio moi importante e unha satisfacción”, dixo.
Neste mes comezarán os foros de debate,
un novo marco de participación no que se
debatirán algúns dos temas que xurdiron
nas reunións e tratarán de buscarse propostas de solución.
4
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
OPINION
Falta de acuerdo y
enfrentamiento político
MARÍA DOLORES FARALDO BOTANA
VOCEIRA DO PP DE BETANZOS
“Es un mensaje
que interesa al
PSOE y al BNG
para marear
la perdiz y
ocultar su
mala gestión”
En la edición anterior del periódico se
publicó una carta en
la sección “Buzón
del lector” que alababa la importancia del
casco histórico como
vehículo de desarrollo, con lo cual estamos completamente
de acuerdo.
Lo que no compartimos, y no sólo
por lo que comentara el artículo, es
un mensaje que en muchas ocasiones también practica el PSOE y el
BNG: “que la falta de desarrollo en
Betanzos es debida a la falta de
acuerdo de los tres grupos políticos
municipales, y al enfrentamiento
generado entre ellos”, este mensaje
es evidentemente un mensaje que
interesa al PSOE y al BNG, para
marear la perdiz y ocultar su mala
gestión. No olvidemos que los que
gestionan son ellos y el Partido
Popular se limita a tratar de fiscalizar esta gestión. Si fueran unos buenos gestores con buenos proyectos
y la inversión privada confiara en
ellos, no importaría nada que el
Partido Popular estuviera en contra.
Cuando gobernaba el PSOE en
solitario, el casco histórico le
importaba un pimiento, tenía su
gestión exclusivamente centrada en
los proyectos urbanísticos y trataba
de camuflar sus malos resultados
diciendo que la Xunta no invertía
en Betanzos, mensaje que algunas
personas creyeron a pesar de ser
totalmente falso, ahí está el puerto,
el centro de salud, las obras en los
colegios, la guardería, etc., etc. Y
con respecto al casco histórico, las
ayudas que dio la COTOP para la
rehabilitación de viviendas.
Cuando comienzan el gobierno
PSOE-BNG, reconocemos que hay
un interés por el
casco
histórico,
pero la mejora del
mismo no pasa por
comenzar la casa
por el tejado,
comenzando por
una peatonalización
y poco más, hay que
tener un proyecto
integral y escuchar
a la gente y estudiar lo realizado en
otras ciudades de las mismas características. No ciudades donde la
afluencia de turistas es 50 veces
mayor que en la nuestra por su
situación geográfica o por el clima.
Y no contratar empresas que nos
dicen que es posible que los vecinos de Cambre y Culleredo vengan
a comprar a Betanzos, no digo que
alguno no venga, pero en su conjunto no vienen, y coloque a estos
municipios en un segundo cinturón
de Betanzos y a Monfero en un tercer cinturón, eso es mirar el mapa y
trabajar sobre él sin tener idea del
medio.
El problema es que sin proyecto o
con un mal proyecto no se va a ninguna parte, no es problema de
acuerdo entre los tres grupos, ni tan
siquiera de subvenciones, es problema de que hay que saber lo que
se quiere hacer y como se quiere
hacer, y poner al frente en el Ayuntamiento a un gestor capacitado
para llevarlo a cabo.
En la vida privada hay empresas
que van para delante sin ningún
tipo de subvención y otras que se
hunden con todas las subvenciones
del mundo, y en la vida pública es,
más o menos, lo mismo. Proyecto y
capacidad para llevarlo a cabo son
las claves del éxito, el resto es
marear la perdiz y disculpar la propia incompetencia.
Betanzos e a súa comarca non se responsabiliza das opinións
manifestadas nesta sección.
PAPELERÍA - LIBRERÍA
ESTANCO PUENTE NUEVO
Vísteme a modiño que teño présa
Como nestes días se celebra o
DÍA DA PAZ, teño présa para
que rematen as guerras e para que
se palíe a fame no mundo. Présa
para que os meniños endexamais
sexan explotados. Présa para que
os Estados defendan os dereitos e
liberdades dos cidadáns. Présa
para que rematen os abusos de
toda índole aos nenos do mundo.
Présa para que se remate coa violencia de xénero. Présa para que
as menciñas sexan un ben de
todos, non só de uns poucos.
Présa para que todos aportemos o
noso gran de area comprometéndonos coa natureza. En resumo...
Présa para gozar dun planeta máis
xusto.
Para que todos estes desexos se
fagan realidade, coido que temos
que comezar pola nosa casa facendo unha xuventude máis participativa, na defensa solidaria dos
nosos valores culturais, sociais e
políticos
CONCEPCIÓN VALLADARES
CONCELLEIRA DE XUVENTUDE
E como xa sabedes, a nosa casa é
a casa da mocidade de Betanzos,
de TODA A MOCIDADE DE
BETANZOS. Subliño isto porque
ata o de agora só podían gozar
dela uns poucos, así que de agora
en adiante, nun par de meses
como moito, todos as rapazas e
rapaces que así o desexen poderán
gozar das súas instalacións. Así
nolo vén de comunicar Rubén
Cela, director xeral de xuventude,
Home de palabra, como ben saben
os máis de vinte grupos que desfrutan dos locais de Bellavista,
arranxados grazas ao convenio
que subscribimos con el.
Seguro que vos preguntaredes
qué teima nos entrou coa Casa da
Xuventude; pois ben, non é, nin
máis nin menos, o desexo de que
os mozos e mozas teñan un lugar
de referencia, onde podan desen-
Buzón
Recordando o lúpulo
Na comaca de Betanzos, a mediados
do século pasado, apareceu unha planta nova. Extensión Agraria regalaba a
planta e daba unha axuda para os postes, de aproximadamente tres metros,
que había que poñerlle. A planta subía
moi alto e tiña flores dende abaixo.
Tamén había que guiala, coma as
xudías, para que se enganchara no
pao. As flores eran como uns capullos floxiños, tiñan moito olor e se
recollían a últimos de agosto. A súa
recolleita daba moitos xornais pois
facía falta moita xente ó ser un traballo manual. Pagábase por kilo e a
maioría dos nenos ganaron o seu primeiro sueldo collendo no lúpulo.
Levábase a Betanzos, ó único secadeiro que había. A algún poñíanllo de primeira, a outro de segunda, de terceira.
Ata había algún encargado que o mandaba tirar. Algúns destes tiñan pouca
do lector
conciencia, como mandaban podía
abusar.
Os colledores, con un cesto e un
saco, arrincaban as flores e logo á
noite pesábano. Cobrábase ó remate
da campaña. Con estas flores secas e
outros compoñentes como a cebada
facíase a cervexa. Non era un gran
negocio, pero a bisbarra de Betanzos
millorara con este cultivo. Había que
pagar para levalo ó secadeiro, para
recollelo, poñelos postes, logo alambrábase. Había moitos xornais, movimento de cartos, e a xente tiña con
que gobernarse. Pero o lúpulo durou
poucos anos. A pesar de que a producción era boa, outros intereses levárono
para outra zona. Cerrouse o secadeiro,
as alambradas e maquinarias tiradas.
Foi unha perda para a comarca de
Betanzos pero sempre pasa así.
O poder antepón os seus intereses ós
dos galegos. Fai sesenta anos, tendo
eu catorce, tomei a miña primeira e
LA CASA DE LAS GORRAS
PAQUETERIA - GRAN SURTIDO EN ZAPATILLAS
REGALOS - IMPORTACIÓN - ARTÍCULOS DE FIESTA
LA MAS ANTIGUA DE BETANZOS EN ESTA ESPECIALIDAD.
ABIERTA DESDE EL AÑO 1935
C/Valdoncel, 91 · Tlf. 981 77 02 01 · BETANZOS
Plaza de la Constitución, 6 - Tlf. 981 77 21 58 - BETANZOS
C/Padre Francisco Blanco, nº 5, bajo
15.300 BETANZOS (A Coruña)
Tlf. 981 77 48 68
[email protected]
CLASES DE APOYO:
- PRIMARIA
- E.S.O
- BACHILLERATO
- UNIVERSIDAD: Álgebra, Cálculo, Estadística.
INGLÉS - INFANTIL - ADULTOS
DIBUJO TÉCNICO
volver outras actividades lúdicas
ou de compromiso social, incluídas as propias de cada asociación.
Entre tanto, seguimos cunha política específica cara á mocidade:
preparamos a Xuntanza do Consello da Mocidade (para así ultimar
a programación deste novo ano),
comezamos unhas xornadas de
cine do Brasil dentro do ciclo
“Outros cines, outras culturas”,
programamos, xunto coa concellaría de Casco Histórico, unha
nova edición de “Contos na
Pedra”, na que poderemos gozar,
de febreiro a abril, dos mellores
contacontos que hai no panorama
galego...
Por outra banda, seguiremos
ofertando actividades de lecer
como alternativa ao alcohol: Grafite, baile, DJ., Festa Activa,
Música na Pedra, e todas as que
nos propoña a mocidade, ben
individualmente na OMIX ou ben
a través do C.da .Mocidade.
única cervexa nunha voda. Cando o
lúpulo volva a Betanzos eu volverei
tamén a bebela.
Mª Francisca Rodríguez Cabanas
Ferrol
FÉ DE ERROS: o pasado mes de xaneiro
cometimos un erro coas sinaturas da carta
publicada na sección Buzón do lector
titulada “Contestación de Vecinos de A
Lanza (S. Martín de Tiobre) al “boletín
informativo de la agrupación socialista de
Betanzos”. A citada carta estaba asinada
por: Carmen Rey Naveira, Santiago Río
Cortés, Andrea Lendoiro Ruanova, Manuel
Varela López, José Manuel Varela Lendoiro,
Pilar López, Claudino Pita, José Antonio
Parada Otero, Olga Fernández Nuez, Antonio
López Pérez, Mª del Carmen Gómez Saya,
Antonio López, José Varela, Emilio Hermida
Rey, Marta Agraso Porto, Consuelo Porto
Porto, Manuel Agraso Carballido, Manuel
Agraso Porto, Victor Rey Gabín e Felicitas
Naveira Mosquera, as restantes sinaturas
corresponden a unha nota que omitimos
por erro: “Los abajo firmantes
manifestamos: Yo no me he sentido obligado
a apoyar con mi firma la petición de mis
vecinos de A Lanza. Lo hice libremente por
considerarlo una reivindicación legítima,
además de justa: Santiago Fernández Dopico,
Dolores Dopico Pardo, Juan Luis Porto
Porto, Mª Carmen García Sánchez, Celso
Fernández Mosquera, Vicente Rey Cortés,
Raquel Gómez Díaz, Mª Pilar Míguez López,
María Díaz Cupeiro, Francisco Luis Otero
Sánchez, José María Gómez, Genoveva
Prado Dopico, José Manuel Rey Bao, Mª
Jesús Pardo Regueiro”.
Agencia Social
Rouco
GRADUADOS
SOCIALES
Mediadores de Seguros de
AEGON y C.A.P.
Linares Rivas, 6
Telf. 981 77 02 05
BETANZOS
Distribuidor autorizado
* CARPINTERÍA DE:
ALUMINIO
METÁLICA
PVC
* CUBRETENDALES
* MAMPARAS
* PERSIANAS
Coirós de Abajo, 15 · Coirós · Tlf. 981796346 · Fax: 981776260
PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
5
PRAZA DO CAMPO
Acebe protesta polo posible traslado
dos servizos de Facenda á Coruña
Un total de 73.000 empresarios de 16 concellos do entorno se verían afectados pola
reestructuración que ten previsto levar adiante a Axencia Tributaria
Redacción
Betanzos
A Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos,
Acebe, vai remitir un escrito á
Delegación Provincial de
Facenda para protestar polo
posible traslado á Coruña dos
servizos que a Axencia Tributaria ofrece ós empresarios.
Ademais, conta co apoio da
Corporación Municipal que
aprobou no último Pleno un
texto conxunto no que amosan
o rexeitamento a esta proposta.
73.000 afectados
de 16 municipios
A reorganización prevista pola
Axencia Tributaria prevé centralizar a atención ós empresarios, profesionais e rendas de
traballo na Delegación da Coruña, segundo explicaron representantes do Sindicato Independente da Axencia Tributaria
(s.i.a.t). En total, segundo as
estimacións do s.i.a.t., veríanse
afectados 73.000 contribuintes
dos Concellos de Abegondo,
Aranga, Bergondo, Betanzos,
Cesuras, Coirós, Curtis, Irixoa,
Miño, Monfero, Oza dos Ríos,
Paderne, Pontedeume, Sada e
VIDEO Y
FOTOGRAFIA
Vilarmaior.
Ademais, estarían afectadas
outras administracións galegas:
Foz, Monforte de Lemos, O
Barco de Baldeorras, Verín Tui,
Ponteareas, Ribeira e Vilagarcía
de Arousa.
O obxectivo desta reorganización é adecuar a estructura
territorial á actual realidade
socioeconómica e ós recursos
existentes na Axencia Tributaria, para maximizar a eficacia e
a eficiencia das súas actuacións, como se explica na resposta que o Goberno Central
deu a unha pregunta formulada
polo Deputado Nacionalista
Francisco Rodríguez.
Nesta resposta indícase que a
reordeación do traballo afecta
fundamentalmente ás tarefas de
control das actividades económicas, manténdose en tódalas
administracións os servicios de
información e asistencia ó contribuínte, é dicir, a recepción de
documentos, declaracións,
escritos, ou a asistencia en campaña de renda. O Goberno
explica que na proposta non se
formula o peche de ningunha
administración non urbana, o
que se establece é unha distribución do traballo das oficinas
máis axeitada ás circunstancias
económicas,
xeográficas,
demográficas, etc.
O s.i.a.t. sostén que o alonxamento da Administración Tributaria supón un serio problema de xestión e un encarecemento dos custes da actividade
das pequenas tendas de comercio, quioscos, bares, panaderías, pequenos transportistas,
taxistas, agricultores, etc.
Responsables do s.i.a.t. explican que os trámites a realizar
por un empresario son numerosos: altas, baixas e modificacións censais; problemas relacionados coas declaracións trimestrais, presentación de declaracións anuais, etc.
A entrada en vigor das medidas previstas pola administración está prevista para xaneiro
de 2007 aínda que se vai establecer un periodo transitorio
amplo.
COLEGIO OFICIAL DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS
COLEGIADA Nº: 1-898
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
TITULADOS MERCANTILES Y
EMPRESARIALES
Telf. 981 77 16 10
C/ Venezuela, 10
15300 BETANZOS
COLEGIADA Nº: 825
C/ Venezuela, 20 bajo
15300 BETANZOS
Tlf./Fax: 981 77 44 79
CENTRO DE DÍA
CASTELAO
PARA PERSONAS MAYORES
DEPILACIÓN LASER
LE INVITAMOS A PROBAR GRATUITAMENTE
LA DEPILACIÓN LÁSER DE DIODO
EL DÍA 13 DE FEBRERO PREVIA CITA.
Rúa Nova - 33 Bajo · 15300
BETANZOS · tLF. 981 77 41 10
UE L
Q
E
CH ENCIA
IST
AS
- Transporte adaptado opcional
- Amplias instalaciones con todo lo
necesario para cada persona
AMABILIDAD Y CARIÑO PARA UNA BUENA ESTANCIA
C/ Mandeo, 35 bajo (Ctra. Paderne - Irixoa)-BETANZOS
Tel.: 981 77 39 93 - web: www.centrodediacastelao.com
e-mail: [email protected]
R EF.: B1004. SADA.- Nuevo. Dos
dormitorios. Dos baños. Cocina equipada.
Garaje. Buenos acabados. 152.658 .
R EF.: B1023. EL TEMPLE.- Piso tres
dormitorios. Dos baños. Cocina equipada.
Calefacción. Garaje y trastero. 168.280 .
R EF.: B1016. BETANZOS.- Ático. Dos
dormitorios. Dos baños. Impecable.
Trastero. 111.428 .
R EF.: B1071. SADA.- Apartamento
seminuevo 44 m2. Un dormitorio. Un baño.
Cocina americana equipada. 72.000 .
REF.: B1072. BETANZOS.- Céntrico. Dos
dormitorios. Ascensor. Impecable. Vistas
despejadas. 120.000 .
REF.: B797. SADA.- Ático seminuevo. Un
dormitorio. Cocina americana. Trastero.
97.364 .
REF.: B1115. A BARCALA.- 90 m2. Tres
dormitorios. Dos baños. Cocina roble. Buen
estado. 138.233 .
REF.: B407 SADA.- Vende piso 75 m2.
Tres dormitorios. Un baño. Cocina
equipada. Ascensor. Necesita algo de
reforma. 108.800 .
R EF.: B770.-MERA-STA CRUZ.- Vende
piso tres dormitorios. Un baño. Garaje.
Trastero. Exterior. 114.192 .
R EF.: B1128. MIÑO.- Vende piso en
construcción, entrega mayo 2006. Tres
dormitorios. Dos baños. Garaje. Trastero.
Vistas al mar y muy soleado. Piscina y zonas
comunes. 186.578 .
REF.:B609. BETANZOS.- Dúplex céntrico
seminuevo 120 m2. Cuatro dormitorios. Dos
baños. Calefacción. Garaje. Dos trasteros.
180.300 .
REF.: B1020. SADA.- Piso 100 m2. Para
reformar totalmente.93.200 .
R EF.: B1017. BETANZOS.- Dúplex
céntrico. Dos dormitorios. Dos baños.
Cocina equipada. Ascensor. 111.428 .
REF.: B1025. STA. CRISTINA.- Piso 65 m2
a estrenar. Dos dormitorios. Dos baños.
Ascensor. Garaje. Trastero. 219.365 .
REF.: B845. BETANZOS.- Piso 63 m2. Dos
dormitorios. Un baño. Necesita reforma.
51.100 .
REF.: B758.- BETANZOS.- Piso seminuevo
céntrico 102 m2. Tres dormitorios. Dos
baños. Cocina equipada grande. Ascensor.
Garaje. Trastero. Amueblado. 156.263 .
Ref.: B1163. BETANZOS.- Piso seminuevo
77 m2. Zona casco antiguo. Dos
dormitorios. Dos baños. Calefacción.
Ascensor. Dos plazas de Garaje. 123.808 .
R EF.:C380. SADA.- 130m2. Cuatro
dormitorios. Dos baños. Calefacción.
Terraza. Garaje. Trastero. Buen estado.
186.313 .
R EF.: B1177. SADA-FONTAN.- Dos
dormitorios. Cocina equipada. Ascensor.
Garaje. Estupendas vistas. 115.000 .
R EF.: C208. VILABOA.- 70m2. Tres
dormitorios. Totalmente reformado. Cocina
amueblada. 96.162 .
REF.: B1015. SADA.- Piso estrenar zona
Las Brañas. Tres dormitorios. Garaje.
Trastero. 171.289
Ref.: B1142. SADA.- Centrico. Tres
dormitorios. Muy soleado. Vistas
despejadas. 72.122 .
R EF.: B1119. BETANZOS.- Ático. Dos
dormitorios. Cocina equipada. Calefacción.
Ascensor. Garaje. Trastero. Impecable.
87.550 .
R EF.: B1147. EL BURGO.- 90 m2. Tres
dormitorios. Dos baños. Cocina equipada.
Garaje. Trastero. Impecable. 174.308 .
REF.: B1141. GANDARIO.- Casa 191 m2
en parcela cerrada de 1.300 m2. Cinco
dormitorios. Calefacción. Garaje
independiente para dos coches. 248.352 .
REF.: B1189. IRIXOA.- Casa de piedra para
rehabilitar con parcela. A 2 Km del
Ayuntamiento. Farmacia. Gasolinera. 72.000 .
NECESITAMOS PISOS EN VENDA E
ALUGUER PARA CUBRIR AS
NECESIDADES DOS NOSOS CLIENTES
BETANZOS
C/ Dr. José Fariña, 1 Baixo
T 981 77 48 36 F 981 77 46 84
[email protected]
A CORUÑA
Marqués de Pontejos, 2
T/F 881 923 360
[email protected]
6
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
7
Turgalicia promocionará
Betanzos en feiras internacionais
A presencia de Betanzos en Fitur servíu para contactar cunha
vintena de touroperadores
Redacción
Betanzos
Betanzos terá presencia nas feiras
internacionais máis importantes:
Berlín, Lisboa... Esta é a primeira
vez que Turgalicia pide material
promocional da cidade para incluir
no stand co que se presentarán nas
feiras internacionais, segundo
explicou a Concelleira de Turismo,
María Barral. Así, tras estar presentes en Fitur con stand propio,
Betanzos continuará a súa promoción a nivel internacional da man
de Turgalicia.
Na feira de turismo celebrada a
finais do pasado mes en Madrid, a
delegación betanceira contactou
cunha vintena de touroperadores ós
que facilitaron información da
cidade para tratar de que estas
empresas turísticas incluan Betanzos nas súas rutas. Un dos contactos máis proveitosos foi o realizado
co Patronato de Turismo de Chile
que se amosaron interesados en
incluir Betanzos na promoción que
farán do Norte de España, segundo
explicou María Barral quen valorou
a presencia en Fitur como satisfactoria: “ademais dos contactos cos
operadores de turismo foi moi
satisfactorio comprobar que nos
visitaron moitas persoas que xa
coñecían Betanzos e que querían
volver a visitar a cidade”.
XULIO ROZADOS
Imaxe do stand de Betanzos en Fitur
con outras oito cidades galegas
para a elaboración destes vídeos
que contribuirán á difusión da cidade en diferentes ámbitos. O vídeo
grabarase ó longo de todo o ano coa
intención de que esté preparado
A nova Oficina de Turismo
estará operativa este verán
A nova Oficina de Turismo, que estará ubicada na “Cueva”,
baixo as escaleiras do Liceo, comezará a funcionar este verán,
se as obras se desenvolven dentro dos prazos previstos polo
Concello. Os traballos de adecuación do local están a sufrir un
retraso motivado polos problemas xurdidos na Fundación
Comarcal de Betanzos, segundo explicou o alcalde, Manuel
Lagares, quen agarda que, unha vez superadas estas dificultades, as obras poidan iniciarse para que en maio ou xuño se
poida trasladar a Oficina de Turismo ó seu novo emplazamento.
Vídeo promocional e
novas postais da cidade
Unha imaxe de grupo da recepción ós betanceiros residentes en Madrid
para ser presentado na vindeira edición de Fitur.
Ademais, a Concellería de Turismo ultima a edición de novas postais de Betanzos e unha guía turística máis moderna.
Unha das iniciativas en materia de
turismo máis destacadas deste ano
será a grabación dun vídeo promocional, en colaboración coa Dirección Xeral de Turismo da Xunta
que seleccionou Betanzos xunto
ELECTRÓNICA CÉSAR, S.L.
TODO EN ELECTRODOMÉSTICOS · SERVICIO TÉCNICO PROPIO
LAS MEJORES MARCAS A LOS MEJORES PRECIOS
Lavadora TAURUS · TLV 8555
850 RPM · CLASE A
3 años garantía
39
euros
Aspirador FAGOR
UCE 140
1400 W.
39
euros
239
euros
Televisor GRUNDIG 21” · MF 55-2502/8
Pantalla plana · Stereo TXT
Plancha MOULINEX
12
Batidora Picadora - TAURUS
Bapi 600 PLUS INOX
600 W. · 3 años garantía
179
euros
euros
*Precio válido salvo error tipográfico o fin de existencias
C/Ribera, 91 bajo · BETANZOS · Telf. 981 77 08 73
8
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
Manos Unidas de
Betanzos inicia unha
nova campaña de axuda
ó Terceiro Mundo
O PP propón un servicio
de comida a domicilio para
maiores que viven sós
Redacción
Betanzos
O PP de Betanzos ven de propoñer ó Concello a posta en marcha
dun servicio de comida a domicilio
para persoas maiores con escasos
recursos económicos e que viven
sós. Esta medida, que xa funciona
en concellos como Cambre, tería
importantes beneficios en opinión
da voceira do grupo, María Dolores
Faraldo, xa que “permitiría ás persoas con dficultades permanecer
máis tempo no seu domicilio
mellorando a súa calidade de vida e
evitando o ingreso nunha residen-
cia”.
Redacción
Betanzos
O Xerente do Camiño de Santiago xunto a membros da Corporación visitou
as ruinas do Convento de Donas
O Convento das Donas será
rehabilitado para centro social
e albergue de peregrinos
Redacción
Betanzos
A Xunta asumirá a rehabilitación
do Convento das Donas, situado no
barrio da Condesa, para convertelo
en albergue de peregrinos e centro
social para uso dos veciños do
entorno. Así o confirmou o Xerente
do Camiño de Santiago, Ignacio
Rodríguez, tras unha recente visita
a Betanzos.
Ignacio Rodríguez visitou os restos do convento acompañado do
alcalde, Manuel Lagares, e de
varios membros do grupo de
goberno. A Xunta comprometeuse
a iniciar os trámites de redacción
do proxecto de recuperación do
edificio o máis pronto posible para
conseguir que as obras comecen a
realizarse este ano aínda que se
prevé que se prolonguen tamén
durante o 2007.
A recuperación deste edificio permitirá ademais cubrir a demanda
do colectivo veciñal do entorno da
Condesa que reclama dende hai
tempo un local social axeitado ás
necesidades do vecindario.
Manos Unidas de Betanzos vai
comezar unha campaña destinada
a recadar fondos para comprar
material agrícola, para a construcción de pozos e semilleiros en
Burkina Faso. O proxecto ten un
custe total de 11.708 euros e a través desta iniciativa beneficiaranse,
directamente, 120 campesinos
desta rexión e, indirectamente,
tódolos habitantes do pobo, un
total de 1.850 persoas. Para recadar os cartos precisos para financiar o proxecto, Manos Unidas vai
realizar en Betanzos varios actos
que comezan o 10 de febreiro coa
Cena da Fame, ás oito da tarde no
local parroquial situado na rúa
Tomás Dapena número 4.
Durante a cea, consistente en pan
e auga, proxectarase un vídeo do
proxecto. Poden asistir tódalas
persoas que o desexen aportando
unha cantidade simbólica. Os días
11 e 12 a agrupación terá o seu tradicional posto de filloas na Praza
dos Irmáns García Naveira e o
domingo 12 un misioneiro visitará
as igrexas de Betanzos durante as
misas e contará a súa experiencia
con Manos Unidas, organización
coa que colabora dende 1976.
Consigue el bronceado
de todo un verano,
en una sola sesión
OFERTAS ESTÉTICA
OFERTAS PELUQUERÍA Depilación pierna entera, ingles y
Lavar y secar................7 eur
Lavar, secar y cortar...15 eur
Mechas plata..............25 eur
Teñir...................19,50 eur
Moldeados........desde 22 eur
Consúltenos todo tipo de tratamientos
del cabello y de coloración
Ofertas válidas de lunes a jueves
axilas.................................. 17,50 eur
Manicura y pedicura..............18,80 eur
Moldeado y tinte de pestañas ...22,90 eur
Limpieza de cutis ...................24,90 eur
Peeling Corporal ..................29,50 eur
Maquillajes para foto, vídeo, novias y fiesta
Consulte nuestros precios en tratamientos
anticelulíticos y reafirmantes
C/Rosalía de Castro, 20
BETANZOS · Tlf. 981 77 33 16
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
9
10
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
O Colexio público de Betanzos estuda a
implantación de uniforme escolar
A normativa non permite que no ensino público se poida impoñer roupa uniformada polo que o seu uso será voluntario
Redacción
Betanzos
O pasado mes de outubro a
Asociación de Pais do Colexio
Vales Villamarín preguntoulle ós
pais e nais a través dunha enquisa se estarían a favor da implantación dun uniforme escolar. Das
seiscentas familias que conforman a comunidade escolar 160
responderon de xeito afirmativo
e 123 en contra. A partir dese
momento esta iniciativa foi debatida no Consello Escolar co precedente de que hai dous anos xa
se optou por un modelo de chandal específico do Vales Villamarín. A Directiva do Centro reunida a finais de xaneiro pospuxo
para unha xuntanza posterior a
elección do modelo de uniforme
deixando claro que en ningún
momento poden obrigar a un
escolar a usar calquer modelo de
uniforme porque así o prevé a lei.
Pros e contras
A redacción deste xornal recabou a opinión dos pais a favor e
en contra. Os principais argumentos dos que queren que se
implante o uniforme escolar son
dous: simplifícase moito ó día a
día da vida familiar ó usar a díario a mesma roupa e evita diferenciacións entre os nenos polo
uso de determinadas marcas
comerciais que causan discriminación entre os alumnos. Pola
contra outros argumentan que a
diferenciación que pode existir
entre a roupa (de marca ou non)
que usen algúns rapaces vai estar
presente despois do horario lectivo igualmente e sinalan que é un
asunto ó que os nenos se deben
enfrontar tarde ou cedo. Insisten
ademais en que non existen grandes diferencias entre a roupa que
usan nas aulas.
Por último, argumentan que
cando escollen o ensino público
escollen un modelo de educación
que rexeita o uniforme escolar có
que representa.
Obras Pendentes
No Consello escolar tratáronse
tamén algúns asuntos pendentes
entre o que cabe suliñar a realización das obras de adecuación da
unidade de infantil que se ven
demorando no últimos anos.
As obras para a mellora deste
patio xa están adxudicadas pero
non se levarán a cabo ata o verán
dado a dificultade de traballar
nun espacio que precisan os
nenos a cotío. Valorouse a posibilidade de realiza-los traballos
durante a primaveira polas tardes, en horario non lectivo, pero
Outras iniciativas da ANPA
O uniforme escolar non é a única
novidade na que está a traballar a
Asociación de Pais. Dado o interese
amosado pola comunidade escolar
pola instauración de servicio de
comedor en breve informarán ós
pais dos contactos levados a cabo
con algunhas empresas de catering
que ofrecen menús elaborados por
Sonia Pernas é a xefa de estudios e
directora en funcións ata maio
a presencia de maquinaria podería resultar perigosa para os cativos, motivo polo que se posterga
a execución da obra ó mes de
xullo.
A dirección do Centro recibíu
igualmente información por
parte do Concello sobre a adecuación e ampliación do aparcadoiro exterior. Nos vindeiros días
instalarase tamén no Polideportivo unha cortina separadora que
permita a realización de varias
actividades dentro dese recinto.
Por outra banda, a Consellería
de Educación ven de autorizar
unha nova parada do autobús
Arriva dirixida ós alumnos domiciliados no barrio de Bellavista,
atendendo a petición formulada
dende a dirección do centro.
Modelo de uniforme escolar exposto no Comercio As Chelas de Betanzos.
Como se pode apreciar na imaxe
o modelo proposto para neno combinaría o tradicional pantalón gris
con xersei azul mariño e parka
verde aínda que estas cores poderían intercambiarse.
Para as nenas as cores dos xerseis
e parkas serían iguais ós dos nenos
pero con faldas de cadros e plisadas
FUNERARIA y VELATORIOS
LA MERCED
SERVICIOS PARTICULARES Y DE CUALQUIER COMPAÑIA
CALZADO, ROPA, COMPLEMENTOS
Si Ud. tiene una póliza, sea de la compañía que sea,
Ud. puede elegir su servicio,y si tiene alguna duda
o necesita de nuestro servicio, llámenos
NUESTRO TELEFONO PERMANENTE ES EL 981 79 20 28
ESTAMOS PERMANENTEMENTE A SU DISPOSICION
VELATORIOS
C/ La Marina, 80 (Paseo del Malecón) - BETANZOS - Telf. 981 771306
dietistas, ós que terá acceso periodicamente a familia, e veñen avaladas pola experiencia favorable en
colexios da comarca. Igualmente
estáse a valorar a posibilidade de
que o Vales Villamarín conte nos
meses de verán con actividades de
campamento, informou Pedro
Gómez, Presidente da ANPA.
Pza. de la Constitución, 7
Tlf. 981771332
BETANZOS
ROPA Y COMPLEMENTOS
MULTIMARCAS
Elégance-Boutique · Avda. J. García Naveira, 25 Bajo · Tlf. 981 774 503 · BETANZOS
de dous tonos aínda por dirimir. As
saias son precisamente un dos asuntos que causa maior polémica entre
os pais xa que esixen que as nenas
poidan escoller entre falda e pantalón para poder acudir ó colexio,
posibilidade que non descartan os
representantes da ANPA, xa que
están abertas tódalas opcións.
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
11
12
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
Os Veciños de Rosalía de
Castro farán controis na
rúa as noites dos sábados
Están preocupados polo aumento de
actos violentos na zona de marcha
Redacción
mularon varias peticións: que se
cumpra a normativa de horarios
de peche e de ruido, que se incremente a presenza policial na zona
e que se favorezan programas de
educación tanto para os rapaces e
rapazas como para os pais e nais
que, na opinión dos veciños,
“xogan un importante papel neste
caso, xa que cada vez son máis os
menores que saen ata altas horas
da madrugada”.
Aínda que da reunión co alcalde non saíu ningún compromiso
concreto, os afectados mostraron
a súa satisfacción polo interese e
a boa disposición que manifestou
o rexedor.
Non obstante, o portavoz veciñal, Jorge Mourelo, indicou que
van adoptar algunhas medidas
iniciais como realizar controis
durante as noites dos sábados
para remitir posteriormente os
informes ó Concello. Con esta
iniciativa pretenden rexistrar, a
modo informativo, os incumprimentos de normativas que detecten, os actos violentos que observen, etc.: “estamos dispostos a
agardar a que o Concello nos
ofreza solucións pero non descartamos, co tempo, realizar outro
tipo de accións que respondan ás
demandas dos veciños”, explicou
Jorge Mourelo.
Betanzos
Piden máis presenza policial,
como medio disuasorio, e que se
cumpran os horarios de peche e a
normativa sobre ruidos porque
cada vez son máis os actos violentos que se rexistran no entorno
da Rúa Rosalía de Castro e na
Prolongación durante as noites
das fins de semana. A Asociación
de Veciños desta rúa, na que se
concentran boa parte dos locais
de ocio de Betanzos, están preocupados polo aumento da violencia neste entorno que lles está a
afectar de forma directa: “ademais das pelexas que se producen
dentro ou fóra dos bares e dos
destrozos nos bens públicos que
se producen con frecuencia nós
sufrimos directamente as consecuencias desta violencia: destrozos nos portais que temos que
pagar os propios veciños, xente
que ouriña nas portas, vomitonas
nas entradas ás vivendas... e xa
estamos cansos”, afirma o voceiro da agrupación, Jorge Mourelo.
Educación contra a
violencia
Esta preocupación levounos a
reunirse co alcalde ó que lle for-
A situación preocupa ós hosteleiros, ós
empresarios da zona e tamén á mocidade
Ademais de vomitonas, papeis de fumar,
botellas, etc. que aparecen con frecuencia
na porta do seu local, Óscar Gay, propietario de Armarios Betanzos, atopouse un
día cunha maior sorpresa: o cristal do
escaparate raiado, “gracia” que lle custará
ó redor de 1.200 euros: “esto tal vez se
evitaría con máis vixianza policial”, afirma, aínda que non cre que sexa boa solución que os locais pechen antes: “se os
locais pechan antes a xente sairá máis á
rúa e a situación será peor, supoño”.
Óscar Gay Boado, propietario de Armarios Betanzos
O Presidente da Asociación de Hosteleiros, José Ángel Vázquez, considera que os actos
violentos e as pelexas nas rúas inciden de forma negativa no sector hosteleiro da zona.
Aínda que explicou que os actos que se produciron recentemente son casos puntuais e
que non é a tónica xeral das fins de semana de Betanzos. Ademais, insiste en que “nós
pouco podemos facer ó respecto porque a maior parte dos incidentes prodúcense fóra
dos locais e dentro dos horarios legais de apertura”. José Ángel Vázquez cre que se esta
situación se xeneraliza “repercutiría” moi negativamente na hostelería desta zona e, en
xeral en Betanzos, xa que se xera unha imaxe moi negativa da cidade”.
Giovanna Teijido, Pablo Lobeiras e María García López,
18 anos, estudiantes. Adoitan sair en Betanzos as fins de semana
VENDEMOS
CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA
Jesús Ángel Cadaveira Cadaveira
AGENTE SEGUROS
DLG. Nº 43284
J. Cadaveira Gómez
GESTOR INMOBILIARIO
CHALETS en Sada, nuevos a estrenar
- FINCAS con licencia directa para vivienda unifamiliar.
- CHALETS en Cortiñán y Santa Cruz, piscina, muy bien acabados, con terreno
- CASA antigua de piedra, 50m2 planta, con terreno anexo. 27.000 eur.
- PISO céntrico de 3 habitaciones, 1 baño, cocina, salón. Trastero, 2º sin
ascensor. 90.000 eur.
- CASA de piedra restaurada totalmente, interior y exterior. Terreno anexo, 7
ferrados. Monfero
- ATICO en C/prolongación Rosalía, 2 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón, calefacción, ascensor y trastero. 115.000 eur .
- DUPLEX en Avda. Jesús García Naveira, 2 habitaciones, 2 baños,
cocina-salón, terrraza todo el piso, calefacción, ascensor. 112.000 eur.
Telf.: 981 770 352 · Telf./Fax: 981 770 370
Móvil: 639 747 434
SERVICIOS REGULARES Y DISCRECIONALES DE VIAJEROS
AUTOCARES HASTA 60 PLAZAS
DOTADOS DE AIRE ACONDICIONADOS Y CLIMATIZADOS
BUTACAS ABATIBLES - TV.Y VIDEO
Especialistas en:
AGRICULTURA CONVENCIONAL
AGRICULTURA ECOLÓGICA
PLANTAS
BONSAIS
BULBOS
FLORES
SEMILLAS
FITOSANITARIOS,
TENEMOS PISOS, APARTAMENTOS Y CASAS con y sin muebles
EMPRESA GILSANZ, S.A.
O Agro
ABONOS
ALQUILAMOS
C/ E. Pardo Bazán, s/n - 15300 BETANZOS
E-Mail: [email protected]
Productoss
Agricola
Os tres coinciden en que cada vez
hai máis violencia durante as noites de fin de semana: “tódolos
sábados hai algo”, din. Tamén
están dacordo en que é un grupo
concreto de xente o que provoca
os incidentes e non cren que sexa
unha boa solución pechar antes os
locais: “se pechan os bares a xente
sae á rúa”. Esta situación está a
incidir na cantidade de xente que
ven a Betanzos de marcha, na súa
opinión: “cada vez hai menos
xente pero haberá menos se esto
segue así”.
CARRETERA DE CASTILLA, 28 - BAJO-IZQ.
TELF. 620586498 l BETANZOS
Direccion. Alicia Torres Gomez Ingeniero Tecnico Agricola
·
• Hostelería
• Industria
• Servicios
• Peluquería
• Estética
• Ropa de agua
• Calzado de seguridad
• Calzado para agua
• Equipos de protección
personal, etc.
Galipart, s.l.
FABRICA DE
PARQUETS
Infesta, 59
Tlfs. 981 77 07 52 - 77 09 31
Fax. 981 77 07 52
Tlfs. Part. 981 77 10 69 - 77 12 68
981 77 25 04 - 78 56 50
BETANZOS (A Coruña)
CORTIÑAN
BETANZOS
Telf. 981 78 04 03
15319 (A Coruña)
etc.
Avda. Jesús García Naveira, 8 bajo
15.300 BETANZOS (A CORUÑA)
Telf./Fax 981774689
GRAN SURTIDO EN
DELANTALES Y ZAPATILLAS
DE CASA
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
COMARCA
OZA DOS RÍOS
CURTIS
O Centro de
Información á Muller
pon en marcha unha
Escola de Nais e Pais
Redacción
Curtis
O Centro de Información á
Muller (CIM) de Curtis organiza
unha Escola de Nais e Pais á que
poderán acudir todos os interesados que pertenzan a algún dos concellos da Comarca natural: Vilasantar, Cesuras, Oza, Mesía,
Sobrado, Aranga, Guitiriz e Curtis.
A escola créase no marco do programa Educación en Igualdade,
como un espazo no que as nais e
os pais, xunto a profesionais de
diferentes ámbitos poderán expresar as súas dúbidas e inquedanzas
sobre a educación dos fillos e
fillas. As sesións serán mensuais e
terán unha duración de curso escolar. As inscripcións poderán facerse ben por correo, no CIM ou nos
Concellos. Tamén poden chamar ó
981789003.
Por outro lado, o CIM organiza
tamén un curso de atención a persoas maiores cunha duración de 40
horas e impartido por persoal de
Cruz Vermella. As clases serán os
luns e mércores e as inscripcións
xa poden facerse dende o pasado
día 1 de febreiro.
13
Reanúdanse as
actividades de Preescolar
na Casa en Oza
Nenos de Oza participan
nun mercadiño de
“Axuda en Acción”
Redacción
Redacción
Oza dos Ríos
Oza dos Ríos
Os pais e nais con fillos de entre
0 e 3 anos interesados en participar
no programa Preescolar na Casa
poden acudir á biblioteca municipal en horario de 10:30 a 12:30
horas os luns e de 15:30 a 17:30
horas os martes para asistir ás reunións que se realizan quincenalmente. As persoas interesadaspo-
Voluntarios da Ong “Axuda en
Acción” realizaron con nenos e
nenas de Oza dos Ríos un mercadiño no que houbo menaxe, bisutería, xoguetes, roupa, comestibles, artesanía, etc. Ademais, os
rapaces asistiron a unha charla na
que, a través dun vídeo, puideron
coñecer as condicións de vida
doutros nenos e nenas do mundo e
participaron nun obradoiro no que
realizaron un mural.
den contactar coa Educadora
Familiar
nos
teléfonos
981792000 ou 981785525.
Oza promove
actividades de
animación á lectura
Redacción
Oza dos Ríos
Imaxe dos nenos que participaron no obradoiro de “Axuda en Acción”
O Concello organiza unha
festa de Antroido o día 28
Redacción
Oza dos Ríos
Os nenos e nenas do municipio
poden participar nun programa
de animación á lectura que se
ofrece por primeira vez en Oza.
A actividade desenvólvese tódolos martes de 17:15 a 18:15.
Os nenos e nenas aprenderán a
crear os seus propios títeres e
historias, descubrirán contos tradicionais e realizarán exercicios
e xogos de expresión corporal,
entre outras actividades.
O martes 28 de febreiro o Concello de Oza dos Ríos ten preparada unha Festa de Antroido na
que, ademais do grupo municipal
de gaitas actuará o Dúo Musical
Compás. A festa será no Polideportivo Municipal e haberá un
concurso de filloas e outro de disfraces.
Os que queiran participar no
concurso de filloas deberán levar
dúas ducias e media delas e recibirán a cambio un vale de 15
euros. Ademais haberá tres premios dunha fin de semana para
dúas persoas nunha casa rural de
primeira, segunda e terceira categoría para os primeiros, segundos
e terceiros clasificados.
Tamén haberá concurso de disfraces para categoría individual e
de grupo. Os premios son de 120
euros, 90 euros e 60 euros respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro clasificados.
Comeza a impartirse o
IV Taller de Memoria
para a terceira idade
Redacción
Oza dos Ríos
O 17 de febreiro iniciarase na
Biblioteca Municipal o IV Taller
de Memoria orientado a persoas da
terceira idade. A mestra, Marta
Castro, proporá diferentes actividades para axudar a exercitar a
memoria e mellorar a axilidade
mental. Desenvolverase tódolos
venres de 17:00 a 18:30 horas de
febreiro a maio. Os interesados en
acudir a estas clases poden informarse no teléfono 981785525.
14
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
COMARCA
MIÑO
OPINION
A escura noite en Coirós
PURA FERREÑO SAIA
nado. ¿Por que non
Mentiría se dixera
que está exenta de VOCEIRA DO BNG EN COIRÓS chega un subministro
eléctrico en condiencanto unha noite
sen electricidade no medio rural (ou cións na terra dos mil ríos ateigados
na aldea como dixemos sempre quen de minicentrais? ¿Para onde vai a
nela vivimos). O feito de que a tele- enerxía dos parques eólicos? As
visión non funcione “facilítanos” expropiacións, o ruído, os leitos dos
buscar alternativas para pasar o ríos estragados, os danos na fauna e
tempo nas longas noites de inverno: na flora sufrímolos quen aquí viviunha radio a pilas, a conversa coa mos; os cortes de luz tamén.
Non serve dicir que para un mellor
familia á luz das velas ou, simplemente, deitarnos antes e aproveitar servizo é preciso subir os prezos.
para durmir máis. Non quero deixar ¿Acaso o que pagamos non dá dereide mencionar o fabuloso espectáculo to a un servizo de calidade? Se calque nos ofrece o ceo se o apagón quera das persoas afectadas deixacoincide con unha noitiña clara e mos de pagar a nosa factura rapidadespexada. Sen a contaminación mente pasariamos á lista de morosos,
lumínica podemos deleitarnos miran- mais nada lle sucede á empresa subdo as estrelas, algo vedado á maior ministradora por non cumprir o conparte das persoas que viven nas cida- trato cos usuarios.
E entrementres, ¿que fai o goberno
des.
Despois de mencionar o aspecto municipal? Pregunta curta, resposta
bucólico cómpre referirse aos incon- curta: Nada. Cómpre non esquecer
vintes: non somos nós, as veciñas e que os paseos do alcalde-médico de
os veciños de Coirós quen decidimos Coirós teñen lugar por zonas máis
pasar unha noite “desenchufados”. urbanas con rúas iluminadas e beiraPara iso xa está Fenosa, para decidir rrúas. Non parece sentirse atraído
cando temos luz e cando non. Pasou polos camiños de Coirós nin polas
en Noiteboa e volveu pasar no mes súas pistas forestais. Un goberno
de xaneiro. Ata en tres ocasións municipal que deixa ás veciñas e
sufrimos cortes de distinta duración o veciños indefensos diante das granpasado sábado 21. Non hai muxido- des empresas non merece a confianza
ras en Coirós, nin tanques refrixeran- de ninguén. Nós, as veciñas e vecites, xa logo non quedan nin vacas... ños de Coirós, entrementres, e se a
Tampouco as calefaccións nin moito noite é clara, aproveitamos para
menos os equipos de aire acondicio- mirar as estrelas.
O Concello entrega os
diplomas dos cursos
de Galego e de
Xerontoloxía Social
Redacción
Miño
O edil de Atención ó Cidadán, Jesús Veiga, xunto ás alumnas que recibiron os
diplomas polo curso de Xerontoloxía
En concreto recibiron as
súas acreditacións os 15
alumnos e alumnas con cualificación de aptos no curso
de Iniciación á Lingua Galega organizado polo Servizo
de Normalización Lingüística do municipio en colaboración coa Xunta e tamén as
14 alumnas do curso de formación Xerontoloxía Social
e atención integral ao
pacente xeriátrico, que foi
organizado pola área de
emprego municipal e financiado polo Fondo Social
Europeo e o Servizo Galego
de Igualdade.
Os alumnos e alumnas de
dúas actividades formativas
promovidas polo Concello
de Miño recibiron os seus
diplomas nun acto presidido
polo primeiro tenente de
alcalde, Jesús Veiga, Concelleiro da área de Atención ao
Cidadán.
Os alumnos e alumnas do curso de Iniciación ó Galego amosan os seus diplomas
PONGA SUS OPERACIONES INMOBILIARIAS
EN MANOS DE PROFESIONALES
API nº 196
✔ COMPRA-VENTA Y ALQUILERES DE:
Disfrutar de calor gratis
es cuestión de suerte.
PISOS - APARTAMENTOS · CHALETS - CASA DE CAMPO
LOCALES COMERCIALES · NEGOCIOS (TRASPASOS)
TERRENOS (FINCAS) · SOLARES
✔ ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
✔ HERENCIAS, PARTICIONES, MEDICIONES,
VALORACIONES, PERMUTAS, HIPOTECAS
Nuevo Repsol Energy +, el gasóleo que
alarga la vida de tu caldera.
CONFIE EN UN AGENTE DE LA PROPIEDAD COLEGIADO
ESTAMOS DE SU PARTE
Y NOS GUSTAN
LAS COSAS
BIEN HECHAS
DURANTE TODO EL AÑO LE AYUDAMOS EN:
Vehículos, matriculaciones y transferencias
Todo tipo de trámites administrativos para su empresa
Y TODO AQUELLO QUE NECESITE
CONFÍE EN UN GESTOR
ADMINISTRATIVO COLEGIADO
No dude en
visitarnos
A CORUÑA
C/Alcalde Abad Conde, 1- Bajo
Zona Los Rosales
Telf./Fax: 981 27 02 58
15001 A Coruña
Avda. Alcalde Pérez Ardá, 51-53B
Tlf.: 981 28 20 73 · 981 18 03 20
Fax: 981 17 75 91
15009 A Coruña
O Burgo · Culleredo
Arteixo
Avda. Acea da Ma, 6 · Bajo
Frente a Plz. Europa
Telf.: 981 651 717 · Fax: 981 661 826
15670 Culleredo · A Coruña
Travesía de Arteixo, 353 bajo
Telf./Fax 981 640 868
15142 Arteixo · A Coruña
Sada
Betanzos
Plaza de La Iglesia (nueva), 15
Telf./Fax 981 622 999
15160 Sada · A Coruña
Avda. de La Coruña, 9 Bajo
(Lugar Puente Nuevo)
Telf./Fax: 981 773 710 · 981 774 900
15300 Betanzos · A Coruña
Exposición y oficinas: C/Rollo, 32 bajo · Tlf. 981 77 31 09 · BETANZOS
Almacén: Coirós de Arriba, nº 34 · Tlf. 981 79 60 29 · COIRÓS
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
COMARCA
15
PA D E R N E
ABEGONDO
O Concello amplía a
oferta de actividades
nas parroquias
Redacción
Paderne
Unha imaxe da edición anteriror da Feira do Queixo de Abegondo
Abegondo celebra o día 12
a VII Feira do Queixo
Este ano, o Concello ofrecerá
degustacións nos días de feira local
Redacción
Abegondo
O Próximo día 12 deste mes
Abegondo acollerá a VII edición
da Feira do Queixo, un evento
que “goza de gran acollida entre
os veciños do municipio, polo
que se prevé unha moi alta participación”, segundo explicaron
fontes da Concellería de Industria, Comercio e Promoción Económica, organizadora da feira.
A xornada comezará ó redor
das dez da mañá coa recepción
dos participantes e a comprobación das inscripcións. Ó longo da
mañá, os visitantes poderán
degustar queixos elaborados á
CONCELLO
DE IRIXOA
maneira tradicional e ó remate da
feira entregaranse os premios e
os obsequios conmemorativos.
Outras feiras
Ó longo do ano celebraranse
ademais, a Feira do can de caza,
a Festa do cabalo e a Mostra de
Empresas. O Concello ten previsto que nos días de feira local,
se ofrezan degustacións e exaltacións de diferentes productos con
xornadas adicadas ó amorodo, o
mexilón, os roxóns, etc.
Ademais, farán coincidir coa
feira outras actividades lúdicas e
deportivas.
Os veciños de Paderne terán, a
partir do día 21 deste mes, a posibilidade de participar en dúas
novas actividades programadas
polo Concello: un taller de restauración e tapicería en Viñas e ximnasia de mantemento en Velouzás e
Viñas. O taller de restauración
impartirase os martes de cinco a
sete da tarde na Aula Taller de
Viñas. A actividade de ximnasia
comezará o día 21 de sete a nove
da tarde no local da antiga escola
de Velouzás e o día 22 no mesmo
horario, no Polideportivo Municipal de Viñas. Os interesados poden
inscribirse no Concello.
Pintura para nenos
O día 2 comezou un curso de pintura para nenos e nenas en idade
escolar que se impartirá tódolos
xoves de cinco a sete da tarde na
Escola de Educación Infantil de
Viñas ata o mes de xuño. Está previsto que os traballos realizados
durante o curso sexan expostos na
Feira de Paderne.
Por outro lado, o domingo 19 o
Concello organiza unha excursión
ás Rías Baixas, visitando a Feira de
Padrón e percorrendo a ruta do
Viño de Cambados e a Exposición
Internacional da Camelia. A viaxe
está dirixida ós maiores de 65 anos
e pensionistas maiores de 60. As
inscripcións realizaranse na Oficina de Servizos Sociais antes do 15.
O Alcalde de Paderne, xunto a outros membros da Corporación acompañan á
Delegada Provincial da Consellería de Presidencia, Esther González
O alcalde expón á Delegada
Provincial de Presidencia as
súas principais necesidades
Redacción
Paderne
Melloras na Casa Consistorial
e nas dependencias do Xulgado
de Paz e a dotación de medios
para a Agrupación de Protección Civil son algunhas das
cuestións que o alcalde de
Paderne, César Longo solicitou
á Delegada Provincial da Consellería de Presidencia, Esther
González Saavedra, que visitou
recentemente o Concello.
Na xuntanza o alcalde aproveitou para formular algunhas
peticións concretas polas que a
Delegada mostrou interese.
A dotación de mobles para
mellorar o equipamento da
Casa Consistorial e unha partida presupostaria para adecuar
as dependencias do Xulgado de
Paz ás necesidades actuais son
dúas das peticións que o equipo
de goberno trasladou á Delegada.
Ademais, solicitaron a intersección da Delegada para o
mantemento da Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil
e para a adquisición dos medios
materiais e técnicos precisos
para mellorar este servicio.
TELÉFONOS
Concello:
Fax:
981 79 30 01
981 79 31 57
Xulgado
981 79 30 01
Centro Salud:
981 79 32 37
Farmacia
981 79 30 04
Colegio Público “Virxe da Cela”:
981 77 76 06
Pza. Alfonso IX, Nº 10
Telf. 981 77 09 52 - BETANZOS
INVITACIÓN Ó ENTERRO DO ENTROIDO
no campo do Telleiro - Paderne, o día 1 de Marzo de 2006.
Haberá viño, viandas e queimada de balde. Cada un que o
celebre como lle pete, contando con comparsas e gaiteiros, e
antes do enterro procederase á lectura do testamento.
PREMIOS ÓS MELLLORES DISFRACES
Guardia Civil
981 79 30 11
Agardamos a vosa asistencia
TALLERES BRIGANTIUM
MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL ☎ 981 79 70 12
ALINEADO DE DIRECCIÓN
LIMPIEZA DE INYECCIÓN CON MÁQUINA
AMORTIGUADORES
REVISIÓN Y CAMBIO DE ACEITE
PASTILLAS DE FRENO
CAMBIO Y EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS
SILENCIOSOS,
CONTINENTAL · MICHELIN · GISLAVED,...
REVISIÓN PRE - ITV
CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
ABRIMOS LOS SÁBADOS POR LA MAÑANA
OBRE, S/N · PADERNE · Tlf./Fax: 981 797 227 · Móvil 606 983 383
16
Febreio de 2006
PUBLI
Avda. Manuel Fr
15300 BETANZ
Teléfono y Fax
COLCHÓN MUELLES + LÁTEX
150 ANTES 1.151
AHORA 690
135 ANTES 1.041
AHORA 624
105 ANTES 862
AHORA 517
90
ANTES 770
AHORA 462
COLCHÓN MUELLES + LÁTEX (Polo
150 ANTES 827
AHORA 496
135 ANTES 721
AHORA 432
105 ANTES 608
AHORA 364
90
ANTES 543
AHORA 325
COLCHÓN MUELLES (Loira)
150 ANTES 443
AHORA 265
135 ANTES 389
AHORA 233
105 ANTES 325
AHORA 195
90
ANTES 294
AHORA 176
BETANZOS e a súa Comarca
ICIDADE
aga Iribarne, 18
OS (A Coruña)
x 981 77 42 18
nia)
17
18
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
TENDENCIAS
A Sinfónica de Melide
logra un cheo total no
seu concerto de
fragmentos de ópera
VIDEO
LA VIDA SECRETA DE LAS PALABRAS
Tras sufrir un accidente
en una plataforma petrolífera en medio del océano,
uno de los trabajadores
murió abrasado por el
fuego, su compañero
Josef, además de otras
heridas, ha quedado temporalmente ciego. Una enfermera, Hannah, se desplaza en helicóptero para auxiliar al accidentado. Así pasan los días, de agradable
monotonía, esa paz sirve a Josef y Hannah para crear en sus almas
un muy necesario clima de sosiego
Redacción
Betanzos
A Orquestra Sinfónica de
Melide ofreceu o pasado 29 de
xaneiro un concerto de fragmentos de ópera na Igrexa de
San Francisco que rexistrou un
cheo total.
O programa, “moi ameno e
pensado para o disfrute do gran
público e para que sirva de cultura e aprendizaxe”, en palabras
do Director da orquestra, Fernando Arias, incluía oberturas,
dúos e arias de ópera de Verdi,
Puccini, Rossini, Donizetti e
Películas recomendadas por Video Club SUMAR
A Igrexa de San Francisco rexistrou un cheo total para este concerto
Bizet, interpretados pola soprano Cecilia Gallego e polo tenor
Francisco Heredia.
Con este Concerto, a Sinfónica de Melide pechou en Betan-
zos unha xira que os levara por
diferentes cidades de Galicia,
contando co patrocinio da
Deputación Provincial da Coruña.
Rubén Sánchez asume a Secretaría
Comarcal das Xuventudes Socialistas
Rubén Sánchez xunto ó representante da executiva comarcal Antonio
Sánchez Espantoso e a Secretaria Xeral das Xuventudes Socialistas de
Galicia, Loli Rodríguez Amoroso
Rubén Sánchez Paz ven de ser
nomeado Secretario Comarcal das
Xuventudes Socialistas de Galicia.
O seu principal obxectivo, segundo explicou será “servir de unión
entre as diferentes agrupacións da
comarca e contribuir á creación de
novas agrupacións”. Rubén Sánchez destacou que a mocidade está
cada vez máis comprometida cos
seus ideais e na loita por solucionar os problemas que lles afectan.
O representante da executiva
comarcal, Antonio Sánchez
Espantoso, destacou del a súa
“valía e o seu compromiso cunha
nova política activa”.
Talleres
Campañó
Avda. Fraga Iribarne, 29-31
BETANZOS
Tlf./Fax: 981 77 11 07
e-mail:
[email protected]
SAW 2
El agente de policía
Eric Mathews investiga el asesinato de un
hombre que aparece
con un siniestro cepo
cerrado violentamente
sobre su cabeza. El
“modus operandi” conduce a Puzzle, un psicópata que proponía
siniestros juegos de supervivencia a sus víctimas. Siguiendo las
pistas, Mathews le detiene. Pero el aseino le enseña mediante una
cámara que tiene atrapadas a ocho personas que caminan por una
especie de túneles sin salidas aprentes. Las víctimas han recibido
una inyección que acabará con sus vidas en unas horas.
TORRENTE 3: EL PROTECTOR
En esta tercera parte
de la exitosa Torrente,
el patético poli debe
proteger a una eurodiputada italiana de un
posible atentado. Para
cumplir su misión,
Torrente echa mano de
un equipo de completos
cafres. Hay momentos
inspirados de carcajada,
una retahíla de zafiedades, casposidades, y audacias que pueden
dejar en la boca del espectador una mueca a medias, entre la risa y
el rechazo.
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
19
20
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
DEPORTES
B A L O N C E S TO
FUTBOL SALA
Buen arranque del Santo
Domingo para evitar el descenso
Marco Basteiro
Betanzos
Dos de dos, esas son las victorias
logradas por el conjunto betanceiro
en sus dos primeros encuentros
para evitar el descenso. La primera
en Monforte, ante el equipo local al
que venció por 58-60. En el primer
cuarto, los locales salieron con
mucha fuerza y parecía que llevarían el control del partido. No fue así,
a partir del segundo cuarto los visitantes fueron recortando distancias
hasta obtener una máxima ventaja
de 12 puntos en el tercero. Todo
estaba bajo control y lo que parecía
una victoria cómoda se fue complicando, sufriendo hasta el último
segundo como refleja la corta diferencia de dos puntos en el marcador
final. Destacar la buena defensa del
Santo Domingo en los tres últimos
cuartos y el buen equilibrio en ataque, donde casi todos los componenetes de la plantilla aportaron unos
números aceptables.
La segunda victoria llegó en casa
ante el Cruz Aria por 66-37. Una
diferencia de 19 puntos que lo dice
todo. Sólo hubo un conjunto en la
pista y ese fue el Santo Domingo,
que ya en el primer cuarto dejó las
cosas muy claras con un marcador
de 24-6 que seguiría ampliando. La
diferencia entre los dos equipos
estuvo en la intensidad defensiva y
en la mayor experiencia de los
locales ante un rival que les superaba en altura pero que debido a su
juventud pecó de inexperto y dio
demasiadas facilidades. Destacar la
gran actuación de Jesús Barallobre
que, con 27 puntos, fue el máximo
anotador del encuentro, secundado
por su compañero José con 14.
Primera victoria del
equipo junior
El equipo junior conseguía su primera victoria de la temporada y lo
hacían como locales ante el Culleredo por 47-44. Con una gran
actuación del dúo GuillermoSamuel, entre ambos anotaron 37
de los 47 puntos del equipo, en una
victoria muy sufrida pero más que
merecida, no sólo por lo transcurrido en el encuentro, sino por la falta
de fortuna durante toda la temporada y que hasta ahora les había
impedido conseguir esta victoria
tan necesitada y que esperamos
que, tras lograrla, cambie un poco
la situación del equipo.
Benxamíns e alevíns do Troula
participan con éxito no IV Torneo
Internacional cidade de Lugo
Redacción
Betanzos
Os equipos das categorías benxamín e alevín do Troula F.S. participaron con éxito no IV Torneo Internacional de Fútbol Sala de base
“Cidade de Lugo”, no que se deron
cita máis de mil deportistas nas
catro categorías que competiron
(benxamín, alevín, infantil e cadete) e no que participaron 80 equipos de Galicia, do resto de España
e de Portugal.
En categoría Benxamín, a piques
estivo de saltar a sorpresa xa que o
Troula chegou á final tras vencer
na previa ó anfitrión, o Azkar Lugo
e gañar na semifinal ó C.P. Casás
de Lugo por 4-2. Na final, o Troula
e o Azkar volveron encontrarse
aínda que esta vez foron os locais
os que se alzaron coa victoria por
4-2. Hai que destacar que os de
Betanzos non perderon nunca a
cara fronte a un rival teoricamente
superior. Nicolás, do Troula, foi
declarado mellor xogador na cate-
goría benxamín. O equipo estaba
formado por Carlos, Ángel, Alberto, Anxo, Cristian, Iago Diz e Nicolás.
Os alevíns pasaron a primeira
rolda e plantáronse en semifinais
como segundos de grupo. No partido de semifinais foron derrotados
polo Albeiros A de Lugo, frustrando as esperanzas de todos de che-
gar á final tras o bo nivel de xogo
amosado na primeira fase. O equipo alevín estivo formado por Castiñeira, Richi, Rubén, Adán, Pablo,
Juan e Juan Carlos.
As dúas categorías foron adestradas por Jacobo e Luis Carro, que
amosaron a súa satisfacción tanto
polos resultados como pola entrega
destes xóvenes xogadores.
Nicolás Sánchez Fafián,
mellor xogador benxamín
Nicolás Sánchez Fafián, “Nico”,
foi un dos grandes protagonistas da
participación dos benxamíns do
Troula F.S. no Torneo Internacional
disputado en Lugo. Declarado
mellor xogador na súa categoría,
Nico destacou pola súa capacidade
goleadora e pola habilidade ante os
porteiros contrarios. Declara estar
contento co trofeo recbido pero recoñece que a él o que lle gusta é
xogar e pasalo ben na pista. Ademais do fútbol sala practica taekwondo, no que ten o grao de cinto verde.
Patatas de siembra
HORTICULTURA · JARDINERÍA · PLANTAS · FERTILIZANTES · PATATAS · FITOSANITARIOS BAYER · SEMILLAS · PIENSOS · CEREALES
VICENTE DE LA FUENTE
COMERCIAL AGRÍCOLA
Avenida de Castilla, 4 y Paseo del Muelle s/n · Tlf. 981 770209 · Fax: 981 771206 · BETANZOS
PULIDOS PRADO
* PULIDO Y BARNIZADO DE MADERA
* PULIDO Y CRISTALIZADO DE TERRAZO Y MÁRMOL
* COLOCACIÓN DE PARQUET Y TARIMA RODAPIE
CARPINTERÍA DE
MADERA PRADO
*
*
*
*
COLOCACIÓN DE PUERTAS
ARMARIOS EMPOTRADOS ACABADOS
ESCALERAS DE MADERA
BALAUSTRADAS DE MADERA
Angustias 6, Betanzos · Tlf. 981 77 12 86
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
DEPORTES
FUTBOL DE PEÑAS
“Peña A Mota” Campeón de
Inverno 2005-2006
“Peña
A VICTOR M. CARBALLEIRA MARCOTE liga e o campionato
de
Mota” proclaCopa logrado,
mouse en días
pasados campeón de inverno des- o que sitúa á “Peña A Mota” a
pois de rematar a primeira volta partir de agora entre os favoritos
do campeonato, superando as para estos dous títulos en disputa.
expectativas máis optimistas Pasouse dunha etapa de acoplaantes do inicio da tempada, dado mento e afianzamento no campioque dende as primeiras xornadas nato nas dúas primeras tempadas,
está a ser o líder indiscutible en a unha confirmación na pasada e a
solitario con 40 puntos de 45 contar a partir de agora en todalas
posibles nun total de 15 partidos quinielas entre os favoritos. Una
disputados, con 13 victorias, 1 parte importante da culpa do bo
empate e 1 sóa derrota. O seu papel que está a desenrolar a
porteiro Sergio leva ata agora o Peña, é do seu adestrador Enrique
Zamora do campionato con 10 Souto, o cal a pesar da gran intengoles encaixados, o que amosa a sidade coa que vive os partidos,
excelente labor defensiva do equi- acadou sacar o máximo rendepo, que só recibiu goles en contra mento de cada un dos seus xogaen 6 dos encontros. O mérito é dores.
O presidente –Andrés- e boa
aínda maior tendo en conta que
derrotou a tódolos equipos puntei- cantidade de aficionados cos que
ros agás un empate “in extremis” conta a Peña, o que ven demostracoa “Peña A Magdalena” e a do por ser Santiago de Ois un dos
única derrota que levou contra a campos con maior tradición futbolística e de asistencia de aficio“Peña O Centro”.
O bloque do equipo é o mesmo nados ós partidos, están disfrutando ano pasado coas únicas incor- do este ano co xogo do equipo.
poracións de tres xogadores Aínda que ó mellor non xoga un
(Xurxo, Marcos e Codesal), os fútbol tan vistoso como en tempadous primeiros xa membros do das pasadas, converteuse nun
equipo fai dúas tempadas e o últi- equipo máis compacto e rocoso ó
mo procedente da desaparecida que é moi difícil marcarlle un gol
“Peña Cesuras”. Con eles e os xa e sacando os seus partidos adiante
habituais acadouse formar un blo- aínda que sexa cun resultado
que no que prima a xuventude da mínimo.
O tempo diranos as verdadeiras
plantilla, reforzada coa veteranía
de unicamente cinco xogadores posibilidades desta Peña, pero a
que superan os trinta (Luis, Alva- bo seguro que dará moito que
falar esta tempada, sendo a intenro, Carneiro, Xulio e Victor).
Sen embargo, o asentamento do ción do equipo facer que o presiequipo no campeonato acadouse dente teña que rascarse o bolsillo
na tempada pasada co bo papel na se consegue alcanzar algún título.
PIRAGÜISMO
José Fernando Paraje recibe
o premio da Federación
Galega de Piragüismo ó
mellor árbitro
Redacción
Betanzos
José Fernándo Paraje Martínez,
coordinador xeral das actividades do Pavillón Municipal de
Oza dos Ríos e encargado das
Instalacións Deportivas deste
municipio, recibíu o pasado mes
o premio ó mellor árbitro do
ano, que lle otorgou a Federación Galega de Piragüismo.
José Fernando Paraje, á dereita da imaxe, recibe o premio que lle otorgou a
Federación Galega de Piragüismo como mellor árbitro do ano
FÚTBOL-3ª DIVISIÓN
O Betanzos C.F. comeza o ano
con tres derrotas consecutivas
Está a nove puntos dos postos de descenso
Redacción
Betanzos
O Betanzos C.F. comezou o
ano cunha racha de malos resultados. Tras vencer no primeiro
encontro do ano pola mínima
fronte a O Val a esta victoria
seguiron tres derrotas consecutivas. A primeira delas aconteceu no Municipal García Hermanos fronte ó Lugo por 0-4.
Tras esta primeira derrota
seguiron dous desprazamentos,
o primeiro a Cerceda, onde perderon co equipo local por 1-0 e
o segundo a Cangas, onde saíron derrotados fronte ó Alondras por 2-0.
As tres derrotas que sufríu o
equipo betanceiro foron fronte a
equipos complicados. De feito,
o Lugo está no segundo posto
da táboa clasificatoria e é posible aspirante a xogar a fase de
ascenso a segunda división B.
LIMPEZAS XERAIS E DE MANTEMENTO EN COMUNIDADES,
GARAXES, PARTICULARES, LOCAIS, OFICINAS, ETC.
LIMPEZAS ESPECIAIS DE REMATE DE OBRA
LIMPEZA DE CRISTAIS
No último partido, disputado en
Betanzos fronte ó Lalín o resultado foi de empate a cero.
Esta mala racha de resultados
situou ó Betanzos C.F. a nove
puntos dos postos de descenso.
Así as cousas, o principal
obxectivo do equipo betanceiro
nesta segunda volta, da que xa
se levan disputados tres partidos, é conseguir puntuar para
alonxarse dos postos de descenso.
Establecimiento
autorizado
PRESUPOSTO SEN COMPROMISO
C/Ribera, 51, 3º · BETANZOS
TLF. 616 883 729
Taller Propio
Abrimos los sábados por la tarde
PIEZA ANUAL
PRIVILEGE 2005
EL SUEÑO DE
ELENA
Méndez Núñez, 4 · Tlf. 981 77 06 30
BETANZOS
Av d a . J e s ú s G a rc í a
Naveira, 24
B E TA N Z O S
Tlf.: 981 77 26 01
21
22
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
COUSAS
De bien nacidos es ser agradecidos
MERCEDES
Es éste un refrán que, posicer algo es dar las gracias;
blemente, nos lo han enseñado
dar las gracias siempre. Y graBETANZOS
nuestros mayores. A mí me lo
cias ¿por qué?. Hoy es preciso
enseñaron y explicaron mis
educar en el agradecimiento.
padres. Agradecer es acordarse y corres- En la sociedad actual todos nos creemos
ponder con gratitud y prontitud por un personas llenas de derechos; y, como
beneficio recibido.
tengo derecho a…¡a todo! nada tengo que
Nos relata un cuento: “Una hormiga agradecer, porque todo me corresponde.
sedienta que bajó a una fuente con la Puede parecernos, y es un error, que todo
intención de beber, se estaba ahogando. lo que los demás hacen por nosotros es su
Pero una paloma, posada en un árbol cer- obligación y estamos en nuestro derecho, y
cano, la vió, cortó una hoja y se la tiró. La por tanto…¡no agradezco nada!
hormiga se subió a ella y así se salvó.
El agradecer, además de ser un acto de
Masun pajarero que quería capturar a la justicia, nos aumenta la paz interior y la
paloma estaba al acecho. La hormiga lo paz del ambiente en el que me desenvuelvio, salió y le picó en un pie. El pajarero, vo, porque en donde hay una persona
al sacudirse, se movió y entonces la palo- agradecida, se sonríe y se está y se trabaja
ma escapó. Así se puso a salvo”. Morale- con más entusiasmo. Una persona que
ja: incluso los más insignificantes somos sonríe, generalmente, es persona fiable y
capaces de proporcionar grandes benefi- es persona que sabe corresponder
cios a quien lo necesita.
Ya podemos decir a nuestros jóvenes que
Una gran cualidad de la persona de bien sean agradecidos, que si no ven en los
es aquella que sabe agradecer y que mayores señales y palabras de agradecidemuestra el agradecimiento. La vida miento, poco podrán imitar. Séneca ensehumana no se concibe sin la ayuda que ñaba: “Largo es el camino de la enseñannecesitamos unas personas de otras. Para za por medio de teorías; breve y eficaz por
cualquier actividad, trabajo, aprendizaje, medio de ejemplos” Para instruir a las
viaje…es preciso depender y apoyarse en personas, generalmente, necesitamos dinelos demás; algo que hacemos de forma ro. Para educar personas, necesitamos
habitual y sin darnos cuenta porque coherencia de vida, ejemplos. Decía Kant
“necesitamos algún apoyo para ir dere- que el hombre no es más que lo que la educhos por la vida, para hacernos cargo de cación hace de él. Toda la vida es don, es
responsabilidades, para poder soportar regalo. Toda la vida dependemos de los
cargas y preocupaciones. Sólo gente que demás. No dejemos de dar gracias por tantiene apoyo crea un mundo nuevo”.
tos beneficios que a lo largo de ella recibiLa capacidad de agradecer está muy mos. La gratitud es señal de elegancia perrelacionada con el darse: cuanto más nos sonal. “De bien nacido es ser agradecidamos, más agradecidos somos. Agrade- do”.
A asociación “O Xanocas” denuncia a
morte violenta dunha gansa no Mandeo e
pide vixiancia para protexer as aves
A Asociación “O Xanocas” ven de
denunciar a morte violenta dunha gansa
no lugar coñecido como “o Penso”, preto
da Ponte de Madeira, na zona da Ribeira.
Segundo explicaron membros deste
colectivo estableceuse unha colonia de
aves: patos, gaivotas, unha parella de
gansos e unha garza, e hai xente que lles
leva de comer ou mesmo que aproveitan
para levarlles os ovos. O presidente da
Asociación considera que este pode ser
o motivo polo que mataron a gansa, xa
que levaba tres días “chocando” os 14
ovos que tiña. Na opinión dos responsables do colectivo, a gansa trataría de
defender os seus ovos e, posiblemente,
e a súa comarca
Tejidos
Complementos
SUR
Betanzos
981774574
[email protected]
atacou á persoa ou persoas que intentaron levarllos: “parece que algunha das
persoas que habitualmente disfrutaba dos
ovos non estaba disposta a renunciar a
eles e ó verse repelida polo animal asestoulle un golpe na cabeza”, explicaron. A
gansa apareceu morta o día de Reis no
regato que ven de Caraña e os ovos desapareceron.
Ademais, ós poucos días desapareceu
unha parella de patos mudos do lugar,
unha especie escasa en Galicia. Os membros da asociación sospeitan que os roubaron e piden protección e vixiancia para
esta colonia de aves xa que, segundo
explicaron, este non é o primeiro caso.
VENDO LOCAL 75 m2. C/Plaza de los
Angeles. Betanzos. 981782750 · 617400950
VENDO MADERA CEREZO. 30 tablones.
11cm. Cortada 18 años. 617400950
EL MEJOR REVELADO
al mejor precio
F O T O G R A F I A
VIDEO PROFESIONAL
Teléfono 981 772289
Rúa do Castro, 1
BETANZOS
TU ESTILO
TALLERES
A TU
MEDIDA
Disponemos
de modistas
Rúa Travesa, 47
Tlf. 981 77 17 53 BETANZOS
CACHAZA
SERVICIO OFICIAL
EXPOSICIÓN
VENTA
RECAMBIOS
TALLERES
Pza. do Peirao, 8
15300 · BETANZOS
Tlf./Fax 981771692
SEGUROS
GESTIÓN
INMOBILIARIA
PRODUCTOS
FINANCIEROS
[email protected]
www.segurosmoar.com
C/ Jesús García Naveira, 35-37
Tlf. 981770025 · Fax: 981774198
15300 · BETANZOS
LUGAMI
Artes Gráficas
Papelería
Estanco
Telf: 981 77 13 55
Santiago, 4 · Betanzos
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
VENTOSA E HIJOS S.A. ·
Concesionario Oficial Citroën
Avda. Fraga Iribarne, s/n. · Tel.: 981 77 24 11· Betanzos
SERVICIO ASISTENCIA 24 HORAS
676 97 85 55 - 676 97 85 56
23
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
VENTOSA E HIJOS S.A. ·
Concesionario Oficial Citroën
Avda. Fraga Iribarne, s/n. · Tel.: 981 77 24 11· Betanzos
SERVICIO ASISTENCIA 24 HORAS
676 97 85 55 - 676 97 85 56
24
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
GUÍA INMOBILIARIA
■ FINCAS HÉRCULES
(Tlf. 981 776477)
Betanzos, se alquila almacén de 24m2,
144 / mes.
Betanzos, se alquila bajo acondicionado
de 110m2, 421 / mes.
Miño, 40m2, cocina americana, un dormitorio, baño, plaza de garaje y trastero,
78.132 .
Ois, casa de 247m2, finca con muralla de
1.295m2, 102.172 .
Irixoa, montes y finca con eucaliptos de
dos a dieciocho años, 110 ferrados, 601 /
m2.
Paderne, finca, 1.200m2, 37.263 .
Irixoa, casa de piedra restaurada de
70m2, finca de 800m2 con otra finca de
900m2, 102.172 .
Mariñán, venta casa de piedra habitable
adosada con galpón y finca de 300 m2,
126.212 .
Betanzos, ático de 64 m2, dos dormitorios, baño, salón, cocina, tendedero, terraza,
plaza de garaje y trastero, 114.192 .
Ois, chalet de 90m2/planta, con finca de
1.150m2. 420.708 .
Betanzos, dúplex de 105m2 útiles más
una terraza de 24m2, chimenea, dos plazas
de garaje, dos trasteros, 234.395 .
Se venden fincas edificables en diferentes
zonas.
Betanzos, se alquilan y venden plazas de
garaje.
Se alquilan pisos, amueblados y sin
amueblar.
Betanzos, se venden bajos comerciales.
Cambas (Aranga), se venden mil ferrados de terreno, 331 /ferrado.
Ambroa, se vende fin de semana con
nueve ferrados de terreno, 132.223 .
■ O TRATO
(Tlfs. 981774066)
VENTA: Mera (Oleiros). Apartamentos a
150 metros de la playa, bajo, primero y
segundo, desde 45 a 63 m2 de superficie y
con garaje.
VENTA: Castro (Betanzos). Casa con
1000 m2 de terreno aproximadamente, garaje
y anexos. Finca delimitada por cierre de obra
y excelentes vistas a la Ría de Betanzos.
VENTA: Rodeiro (Oza dos Rios). Finca
rústica de 815 m2, con fin de semana de piedra, pozo de barrena, electricidad y posibilidad de ampliación.
VENTA: Sada. Casa de planta baja, primera, segunda y espacio bajo cubierta, lista para
habitar, vistas al puerto deportivo y toda la
ría.
VENTA: Armea (Coirós). Parcela edificable de 1000 m2. Excelente situación y
accesos, traída de aguas. Muy cerca de
Betanzos (zona Talay) finca total ya delimitada con cierre de bloque.
VENTA: Cortiñán (Bergondo). Chales
individuales con parcelas de 580 m2 y 540
m2 , semisótano, planta baja y planta alta,
construcción 1ª calidad.
VENTA: Betanzos. Apartamento en calle
Plateros (zona monumental), totalmente
reformado, de 50 m2 aproximadamente.
VENTA: Betanzos: Fin de semana de 55
m2 en A Condesa. Nuevo, con 200 m2 de
terreno.
ALQUILER: Entreplanta para oficina,
despacho profesional o consultorio, en Avenida Jesús García Naveira. Diáfano de 100
m2 aproximadamente. Renta: 420, 71 /mes.
Por demandas de nuestros clientes, se
necesitan pisos, apartamentos y casas para
vender o alquilar. Consultenos condiciones.
■ FONTELA 2000
(Tlfs. 981773710 ·
981774900)
Ático de77 m2 útiles en casco histórico,.
dos plazas de garaje. Exterior y soleado.
Atico en Abelares, con terraza, 100m2,
soleado y con vistas.-Garaje y trastero.
Apartamento dúplex, zona Avenida
Jesús García Naveira, 95m2, dos habitaciones, terraza de 20m2, luminoso y con
vistas.- Sin plaza garaje.
Ático de 92m2 útiles con terraza de 8m2,
zona A Magdalena, soleado y luminoso en
excelente estado.- Garaje y trastero.
Piso 3º sin ascensor, 95m2 útiles, desván
de 20m2, zona A Condesa.- Plaza Garaje.
Ático 68m2 útiles, Prolongación Rosalía
de Castro.- seminuevo.- Trastero.Ático de 63m2 útiles en A Galera; seminuevo.- Plaza de garaje y trastero
Piso 2º.- Zona Los Angeles, 103m2 útiles, seminuevo.- Plaza de garaje y trastero.
Apartamento dúplex en Rúa Alfolí,
68m2 útiles, todo exterior y con vistas.
Fines de semana en Betanzos, zonas:
Mandeo con finca de 6 ferrados, excelentes vistas ,y a Condesa, con finca de
200m2.
Se vende casa reformada en Infesta,
Betanzos, planta baja, piso primero y desván, 85m2 útiles por planta, con garaje
independiente.-2.300m2 de terreno.Se vende casa para reformar con finca de
6.500m2, en Viladesuso-Piadela.
Se venden casas en casco histórico para
reformar.
Se vende plaza de Taxi, sin coche en
Betanzos.
Casa de piedra restaurada en Cullergondo. 280 m2. lareíra de cantería. hórreo.
terreno de 2000 m2.
Oza de los Ríos. Casa de planta baja.
Con 3 habitaciones, 3 baños. Terreno de
6000 m2
Casa Cortiñan.. 274 m2. 5 habitaciones
, 3 baños. garaje 55m2. garaje escaleras de
madera. finca de2000 m2 cerrada
Oza Mandaio casa de piedra restaurada.
180 m2. terreno de 4800m2 . 5 habitaciones 2 baños.
Casa nueva en Coiros. 116 m2. 3 habitaciones, 2 baños. 2 cocinas amuebladas.
Terreno de 1400 m2.
Casa-negocio en Montouto 260 m2.
4habitaciones. 3 baños.,almacén, bar, cocina, etc.
■ J. CADAVEIRA
(Tlfs. 981770352
639747434)
PISO, 3 habitaciones, baño, cocina,
slaón 110 m2, 2º sin ascensor en Betanzos,
84.000 eur.
BAJO en obra. En zona Cruz Verde. 120
m2. Bien Situado.
BAJO reformado en La Coruña, C/Tren
y C/Enrique Dequit.
ATICO totalmente exterior, 3 hatitaciones, 2 baños, cocina, salón, terraza corrida
a estrenar. Zona Avda. Castilla en Betanzos.
CASA de aldea con 15 ferrados en Oza
de los Ríos, lista para vivir, muy soleada.
CASA de aldea con 2000 m2 con posibilidad de más terreno en Rodeiro (Oza de
los Ríos).
APARTAMENTO alquiler zona ctra.
Castilla, nuevo exterior, 2 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, terraza, plaza, trastero, calefacción, ascensor (330 eur.) sin
muebles.
TERRENO en Montouto detrás de La
Flor.
BAJO en el Burgo con entrada a 2
calles.
SE ALQUILAN fincas en Collantres.
BAJO cubierta, 2 habitaciones, 2
baños, cocina y salón, ascensor, calefacción, trastero y amueblado. Prolongación
Rosalía de Castro.
PISOS Y DÚPLEX a estrenar y céntricos
TENEMOS casas de piedra arregladas y
sin arreglar, zonas de Betanzos, Abegondo
e Irixoa.
BAJO, muy céntrico, Prolongación
Rosalía, Algueró Penedo, etc.
VENDEMOS chalets en Santa Cruz de
Mera, Cortiñán. Acabados, con piscina
SE VENDE casa de piedra en Monfero
(A Illa), reformada totalmente y terreno
anexo.
BAJO comercial en Sada, zona La Chaburra, exterior. Alquiler o venta.
SE ALQUILA apartamento de 2 habitaciones, 1 baño, cocina, salón ascenor, calefacción, semiamueblado. 330 eur. Prolongación Rosalía de Castro.
CASA en Paderne nueva, con terreno y
totalmente cerrada y soleada.
FINCAS urbanas con licencia directa en
Xan Rozo (Betanzos).
SE VENDE fin de semana con terreno
de 1500 m2 cerrado con piscina. Urge
venta.
SE ALQUILAN plazas de garaje en
varias zonas de Betanzos con trastero.
■ FINCAS DO CASTRO
(Tlfs. 981773636)
BETANZOS PROMOCION MANDEO.
53 Vivendas de 1, 2, 3, e 4 durmitorios con
praza de garaxe e anexo, en construcción. Boas
Vistas.
CARRAL NOVA PROMOCION (PORTICO CARRAL), de 2 e 3 durmitorios. Boa situación, con praza de garaxe e anexo, locais comerciais. A mellor relación prezo calidade do mercado.
BETANZOS PIADELA. CHALETS de 166
m2, máis 30m2 de garaxe, 2 plantas, 3 durmitorios, 2 baños, cociña e salón. Vistas a Cecebre.
222.375 Eur.
ALUGASE: NAVE-ALMACEN no Polígono Industrial de BERGONDO de 540,40 m2 de
superficie, 7,50 metros de Altura. Dispón de 3
baños e duchas, 130m2 de oficinas e tódolos
servizos.
PISO en Rúa do Rollo de 155 m2, 3 durmitorios, cociña, salón e comedor amoblados, Ideal
para despacho e vivenda, 601,01 Eur.
PISO en C/Pintor Seijo Rubio de 105 m2, 3
dormitorios, cociña e salón amoblados, praza de
garaxe e trasteiro, dispón de amplo patio interior
techado, 400Eur.
PISO en C/Alexander Boveda de 110 m2. 3
durmitorios, 2 baños, cociña, salón, comedor,
armarios empotrados. Moi soleado. 365,00 Eur.
BETANZOS: Véndese amplo piso amoblado
de 102 m2, 3 durmitorios, 2 baños, salón comedor, cociña, armarios empotrados, calefacción,
praza de garaxe e trasteiro, 156.263 Eur. Posibilidade de venta sen mobles.
MONTOUTO: Véndese casa con negocio
de Cafetería, ampla zona de aparcamento e
1.400 metros de terreno.
BAIXO en Rúa Nova Nº 4 de 30m2 en dous
niveis, dispón de escaparate, baño e dúas portas
de acceso, moi boa situación. 600,00 Eur.
BETANZOS Os Remedios, casa para rehabilitar de planta baixa 2 pisos e baixo cuberta con
doble fachada. 75.000,00 Eur.
BETANZOS: Véndese en Rúa do Ouro,
pisos para rehabilitar no casco histórico de 2 e 3
durmitorios desde 49.523 Euros.
SADA: Baixo de 119 m2 útiles, con fácil
acceso, a poucos metros da avenida principal.
96.102 Eur.
BETANZOS: Bellavista, baixo de 412 m2 de
superficie, 28 mtrs. de fachada e 4 mtrs de altura
libre, dispón de saída de fumes, pódese dividir,
consultar prezo.
CESURAS: Santalla de Provaos. Fin de
semana de 64 m2 sen rematar, con finca pechada de 1.308 m2 e acceso por dous frentes. Bos
servizos. 66.112 Eur.
25
■ RIALEDA
(Tlf. 981774836)
Ref.: B1014. SADA.- Apartamento estrenar
50m2. Dos dormitorios. Ascensor. Calefacción.
Garaje. Trastero. Zona Las Brañas. 111.187 .
Ref.: B1021. SADA.- Apartamento estrenar
con cocina americana. Dos dormitorios. Garaje y
trastero. 133.000 .
Ref.: B1026 STA. CRISTINA.- Piso 70m2.
Dos dormitorios. Dos baños. Ascensor. Garaje.
Trastero. 216.365
Ref.: B1127. SADA.- Apartamento de un dormitorio. Un baño. Cocina equipada independiente. 87.960 .
Ref.: B1170. MERA.- Piso 70 m2. dos dormitorios. Un baño. Calefacción. Garaje y trastero.
180.359 .
Ref.: B1180. EL TEMPLE.- Piso seminuevo
70 m2. Dos dormitorios. Un baño. Calefacción.
Ascensor. Garaje. Trastero. 144.243 .
Ref.: C532. EL TEMPLE.- 65m2. Terraza
15m2. Dos dormitorios. Calefacción. Garaje.
Trastero. Excelentes vistas. 175.100 .
Ref.: B1203. SADA.- Piso 105m2. Muy bien
situado. Cuatro dormitorios. Dos baños. Cocina
reformada. Calefacción. 108.183 .
Ref.:B1011. CAMBRE.- Chalet individual.
Seis dormitorios. Tres baños. Buen estado. Piscina. 800 m2 de parcela. 348.587 .
Ref.: B970. BERGONDO.- Chalet individual.
Impecable. Cuatro dormitorios. Tres baños. 400
m2 de parcela. Amueblado. 270.455 .
Ref.: B1019. DOS REGOS.- Adosado totalmente reformoado. Chimenea. Cocina de diseño.
Amueblado.
Ref.: B999. PADERNE-ADRAGONTE.
Vende casa de piedra con parcela de 450 m2. Dos
alpendres. Agua de traída. 123.800 .
Ref.: B942. PADERNE.- Casa de 250 m2 en
parcela de 3.000 m2. Garaje para dos coches.
235.236 .
Ref.: B950. MIÑO-BEMANTES.- Chalet
estrenar 132 m2. en parcela de 600 m2. Tres dormitorios. Dos baños. Calefacción. 204.344 .
Ref.: B794. PADERNE-SAS.- Casa con parcela de 500 m2. Tres dormitorios. Un baño.
Doble ventanal. Amueblada. Garaje. Trastero.
150.000 .
Ref.: B1003. MARIÑAN.- Casa adosada 240
m2. en tres plantas. Cuatro dormitorios.Un baño.
Aseo. Parcela 300 m2. 124.183 .
Ref.: B668. ABEGONDO (CULLERGONDO).- Casa rehabilitada 250 m2 en parcela de
1.800 m2 con lareira, hórreo, bodega, alpendre.
240.000 .
Ref.: B669. BETANZOS.- Vende estupendo
chalet de 340 m2 en parcela de 2.000 m2. Cinco
dormitorios. Tres baños. Cocina amueblada.
Calefacción. Garaje. Caseta independiente. Vistas. Soleado. 294.500 .
Ref.: B979. PADERNE.- Casa seminueva en
parcela de 2.000 m2. Cuatro dormitorios. Dos
baños. Aseo. Impecable. 210.355 .
Información e prezos válidos
agás erro tipográfico
26
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
■ MOTOR
FORD ESCORT turbo diesel, 8 años en muy buen
estado. 679965007
FORD MONDEO 24V. (170 Cv). Estado impecable y a toda prueba. Extenso equipamiento. 639956939
ASTRA CARAVAN 1.6 G. Año 98, 75cv. gasolina,
145.000 km. muy cuidado, extras, siempre en garaje.
5.500 eur. 687697516
BMW 325 TDS Touring, año 96, 145.000 km. 143
cv. 6 cil. Todos los extras. Muy cuidado. 9.500 eur.
687697516
RENAULT 12 del año 81. Impecable. 600251101
4 llantas de aluminio de 15 pulgadas de Seat Córdoba. 240 eur. 616293773
FORD ORION 1.6 quía, cc, da, ee, al, ll, año 91;
1000 eur.. Tlf.: 686705046
ROVER 620 LUX. Color verde. Tapicería cuero.
Techo solar. Excelente estado. Llantas de aleación.
Año 1996. 4.500 eur. Tlf.: 981774281-619955040
MOTO AZADA Agria de las primeras muy poco
uso. A toda prueba. 981771878
OPEL Astra GSI 2.0, 115 cv. llantas, lunas tintadas
y muelle. Buen estado. 619981077
■ ENSINO
CLASES particulares de matemáticas, física, química. Tlf. 637074679
LICENCIADA en económicas, máster en informática de gestión, otros cursos. Tlf. 981770484
TRADUCCIONES inglés-español, español-inglés. Tlf. 981772467
¿QUIERES ayudar a tus hijos? ¿No dispones
de tiempo, paciencia, no te sientes preparado?
Clases primaria y secundaria. Tlf. 677267971
INGLÉS, todos los niveles, grupos o individual, por Licenciada. Tlf. 981770371
CLASES particulares, lcda. con experiencia, incluido inglés. Tlf. 678951189
CLASES bandurria, laúd, mandolina y guitarra. Agrupación Carlos Seijo. Porta da Vila 1, 1º
CLASES de Inglés. Tlf. 981774502.
INGLÉS, titulada por la E.O.I. Tlf 981770750
TECNOLOGÍA eléctrica. Tlf. 981772626
TRADUCCIONES Inglés, alemán y gallego. Económico. Tlf. 981771499
CLASES informática a domicilio. Todos
los niveles. Tlf. 635831834 (Fran).
AYUDO a preparar oposiciones Xunta (grupo
D y E) y Ayuntamientos. Tlf. 678951189
TRADUCCIONES profesionales: alemán,
inglés, francés y gallego. Tlf. 981782558
PIANO Betanceiro da clases de piano a principiantes, alumnas/os de grado elemental y primeros ciclos
de medio, 1ª clase gratuita. Presencial (Betanzos) o en
domicilio. 662224415. E-mail [email protected]
PROFESORA, imparte clases particulares a infantil, primaria y primer ciclo de E.S.O. Todas las asignaturas. 625747011
PROFESOR titulado de piano, imparte clases particulares y a domicilio. 677131690
PREPARADORA OPOSICIÓN: educación especial. 60% aprobados na convocatoria 2005. Grupos
reducidos. 607261402
VENDO CURSO Aux. Administración Xunta de
Galicia. Bibliografía oficial. Asesoramiento docente.
Muy buen precio. Tlf.: 981771641/615361447
CLASES DE MATEMÁTICAS, FÍSICA y QUÍMICA por licenciada con experiencia. 637074679
CLASES A DOMICILIO. Matemáticas y Física y
Química. Primaria y secundaria. 628563122
CLASES PARTICULARES de física, química,
matemáticas. Todos los niveles. Licenciada con experiencia. Tlf.: 637074679
CLASES PARTICULARES de inglés, titulada por
la Escuela Oficial de Idiomas. 617687540
■ BUSCAN TRABALLO
SEÑORA trabajos de hogar, cuidar niños, etc. se
conceden entrevistas. Tlf. 981773527-653263261
CUIDO niños y ancianos por horas, también
limpieza. Tlf. 981770880
DIPLOMADA relacións laborais, experiencia en
tareas administrativas e contabilidade Tlf. 636379198
REPARTO de publicidad por buzones, ferias
y mercados. Jesús Tomé. Tlf. 637966373
CHICA con experiencia, cuidar niños, disponibilidad horaria. Tlf. 667050960-981196420
CHICA, para aprendiz de peluquería y cuidado
de niños. Tlf. 652471905 (Lita)
JARDINERA titulada, especialista en podas.
Coruña y alrededores. Tlf. 981905437-616537221
AYUDANTE cocina o limpieza, experiencia en hostelería. Tlf. 981796492- 659356675
EDUCADORA, recepcionista o dependienta,
experiencia, Betanzos y entorno Tlf. 630707429
AUXILIAR de clínica, diplomada en Puericultura, especializada en Geriatría, cuidado ancianos y niños. Tlf. 649705383
CHICA responsable, cuidar niños, dependienta, tareas
ANUNCIOS BREVES
administrativas o contabilidad. Experiencia. Tlf. 981773419
ESPECIALISTA en geriatría: atención domiciliaria,
demencia, alzheimer, ictus, estimulación y recuperación.
Tlf. 647754415-981771948
BUSCO traballo como administrativa ou aux. administrat., experiencia. Tlf. 630241705 (María)
SE OFRECE persona con carnet D, todo tipo de
trabajos. Tlf. 669004537
SEÑORA joven, cocina, labores domésticas, limpieza oficinas, etc. Tlf. 981771314
BUSCO trabajo por horas, limpieza (casas,
portales, etc.). Tlf. 981773659-659204948
CHICA responsable, trabajo por horas, limpiar, planchar,
cuidar niños, ancianos, ayudante cocina, etc. Tlf. 981780066
TRADUCTOR, intérprete inglés. Tlf. 609947155
SEÑORA, trabajo mañanas, limpieza, cuidar niños
y ancianos. Referencias, experiencia. Tlf. 981772479
CERAS, pedicuras, manicuras y masajes a domicilio.
Tlf. 679838537
JARDINERÍA, césped y podas. Tlf.
628906753. (llamar de 18:00 a 22:00 h.)
FONTANERO. Instalaciones, averías y
reparaciones. Tlf. 981774755-670516108
PELETERA, experiencia. Arreglo prendas
en peletería y ropa de vestir. Tlf 607480109
LIMPIO montes y fincas. Tlf. 981792528.
PERITO agrícola, informes, mediciones,
partijas, valoraciones. Tlf. 981774521
SEÑORA responsable y seria se ofrece
para cuidar persona mayor. Tlf. 686516525
LIMPIO montes, fincas, otros trabajos del campo. Trabajos
con tractor (fresar, desbrozar, etc.) Tlf. 616242359-699380374
REPARTO publicidad por buzones, ferias y
mercados. Jesús Ramos. Tlf. 646178080
CONTABLE, impuestos. Tlf. 609947155
ELECTRICISTA, reparaciones e instalaciones a particulares. Tlf. 635573683
PROYECTOS de viviendas, rehabilitaciones y
certificaciones por técnico especialista. Tlf.
606044003
SEÑORA para atender negocios de moda y zapaterías. Experiencia en atención al público Tlf. 981796067
DISEÑO y mantenimiento de jardines, limpieza de fincas. Areas, Paderne. Tlf. 981797373
SEÑORA, limpieza, ayudante cocina, cuidar
niños, ancianos. Por horas. Tlf. 606170967
CHICA responsable, cuidar personas mayores, enfermos, etc.
(días/noches) y limpieza por horas. Referencias. Tlf. 981790218
CONFECCIÓN de prendas, se corta y
prueba. Económico. Tlf. 981796055
SEÑORA para limpieza de casa y/o cuidado de niños. Tlf. 652806610
SEÑORA cuida gente mayor, noches. Tlf. 609927551
CUIDO ancianos y niños, aux. de clínica y geriatría, disponibilidad todo el día. Tlf. 679838537
SE HACEN trabajos de electricidad, mantenimiento automoción y jardinería. Tlf. 616055569
REFORMAS e interiorismo. Presupuesto sin
compromiso, trabajos impecables. Tlf. 676557598
CHICA, canguro fines de semana. Tlf. 646839864
SEÑORA para cuidar niños, personas mayores o como empleada de hogar. Disponibilidad de horario y coche. Tlf. 981788142
SEÑORA para limpieza, cuidar enfermos y
ancianos. Por horas. Tlf. 981790218
TÉCNICO instalador. Colocación y reparación de persianas. Tlf. 607426308
AUXILIAR de geriatría cuidaría enfermos y
ancianos. Experiencia. Tlf. 981774007-636244012
ADMINISTRATIVA para trabajo en Betanzos.
Experiencia. Tlf. 646643691
JARDINERO, mantenimiento de jardines
y poda. Tlf. 677229649
AUXILIAR enfermería y geriatría, cuida personas día
y noche, experiencia. Tlf. 981788199-606637440 (Juan)
SEÑORA responsable, limpieza y cuidar niños,
por horas o mensual. Tlf. 981780732
SE OFRECE chico (16 años) para trabajar de
aprendiz. Tlf. 981621620-645119028
ENFERMERA, 25 años, cuidado de enfermos (domicilio
y hospital), y canguro (cuidado de niños). Tlf. 605240161
SEÑORA, para cuidar niños, fines de semana.
Tlf. 600203550
SE HACEN trenzas. Tlf. 650279434-680584571
SR. RESPONSABLE. Trabaja por horas haciendo
labores hogar, cuidar niños o trabajos de costura. Con
experiencia. Tlf.:620981084
SE REALIZAN trabajos de electricidad y reparaciones eléctricas. Tlf.: 637320196
SE OFRECE Sra. para cuidar ancianos o para realizar tareas del hogar. 981 770241
SE OFRECE Sra. para cuidar personas mayores.
Con experiencia y cursos de gericultura. 659791563
SE CONFECCIONA ropa de niño y mujer. 610536141
AUX. GERIATRÍA cuida personas mayores y niños de
lunes a viernes, vehículo propio. 677412195
SRA. con referencias para limpieza y cuidado de niños.
Responsable (sólo por las mañanas). 981772939
SE OFRECE persona responsable para cuidar niños y
limpieza del hogar. 677758144
SRA. responsable trabajaría por horas, haciendo labores
del hogar, cuidar niños o haciendo trabajos de costura. Con
experiencia. 620981084
SE OFRECE señora para limpieza, cuidar ancianos u
otras tareas. Mañanas o noches. Buenos informes.
627730262
CHICA en 3º curso de enfermería se ofrece para trabajar con niños o ancianos. Con conocimientos y experiencia. 981772034 (preguntar por Ana Gómez)
Chica con titulación de ayuda a domicilio se ofrece a
cuidar enfermos. Disponibilidad horaria. 981774113 /
678882293
SE HACE todo tipo de confección y arreglos. Estefany
619549724.
CARPINTEROS: carpintería en general, puertas, suelos, armarios, muebles a medida. 981771312/665911543
ANALISTA de laboratorio químico. Trabajadora, responsable y con experiencia. 669571070
CHOFER particular joven para matrimonio o señora.
Preguntar por Abel 981196393
PERITO CALIGRAFO JUDICIAL. Se realizan
informes periciales. Tlf.: 981771729
SEÑORA para limpiezas y cuidado de ancianos. Con
coche. Tlf.: 696111949
SE DESBROZAN montes y fincas, con tractor o
manualmente. Presupuesto sin compromiso. 667023463
ARREGLOS de prendas, cortinas, etc. Ana 616885520
■ OFRECEN TRABALLO
EDITORIAL ofrece en Galicia trabajos desde casa, reserva plaza e información gratuita. Apdo. 371. CP. 06800 Mérida
ALTOS ingresos, venta directa de artículos de joyería, lencería y regalo. Enviamos catálogo, sin compromiso Tlf. 915510221
SE NECESITA personal para atención al público en Betanzos y Polígono. Buena presencia entre 18 y 25 años. Interesados enviar currículum al apart. correos 106 AP
CAMAREROS/AS de barra y sala para nueva Cervecería
café-bar. 600827190
PROFESOR/A nativo para dar clases de inglés. Tiempo
parcial. 626588576
MILLONARIO EN 2 DÍAS. no no es posible pero en un
año si puede ser. http:/www.dely.sistemacoastal.net
TIENES ordenador ? quieres saber como se hace para
ganar dinero con el , dedicándole 10 minutos al día?
http://www.navemail.com/php/home.php?ref=lunaro
Necesitas dinero extra ? trabaja por horas. www.dineroextrax2.com
Multinacional Norteamericana selecciona personal para
ocupar diversos puestos ( desde casa con ordenador o en oficinas) telf. 659686868 [email protected]
SE NECESITAN comerciales para empresa de Betanzos.
678851372
■ VARIOS
TRASPASO bar en Betanzos, con vivienda. Buena renta.
Tlf. 639976799
ALQUILO coches antiguos para bodas. Tlf. 647971720
COMPRO lagareta prensar uva, con catraca. Buen estado. 626420100
SE VENDE local 75 m2. C/ los Ángeles, Betanzos,
antes escuela de dibujo y pintura M. Anido. 617400950.
VENDO semisótano, usos comerciales o industriales,
110 m2. Bellavista. 130 m2. Tlf.: 610849562
COMPRO máquina de coser eléctrica portátil.
606878569
SE TRASPASA “Ideas Moda”. Plaza García Hermanos. 981770619
SE ALQUILA en Betanzos, peluquería, salón de belleza, 110 m2. Totalmente equipada. Zona comercial.
680370241
SE OFRECE comercio en funcionamiento, dejando la
mercancía a precio de casto y sin IVA (con marcas en
exclusiva y clientela hecha). 981771908 de 14,30 h. a
16,00 y de 22 a 23. Móvil 606008232 de 7 a 8,30 tarde.
REGALO una perrita de 8 meses. Cruce de Pastor Alemán. Color negro fuego. Vacunada y con microchip.
600560113 / 600560137
SE VENDE O ALQUILA piso en C/Rollo 29-31, 3º
con algunos muebles. Todas las ventanas con luz directa.
100 m2. Trastero y ascensor. (alquiler barato con aval bancario) 981771878
SE VENDE O ALQUILA una viña. Buena situación.
Entre Ctra. de Castilla y Ctra. de la Feria. Buen estado.
981785512 / 981796583
SE COMPRAN OVEJAS. 696111949
SE COMPRAN MONTES para plantación.
617014292
SE BUSCA persona que tenga caballos o quiera
tenerlos para compartir terreno. 617846026
■ VENDAS VARIAS
ESTUFA nueva de queroseno. Tlf. 981780309
TEMARIO de oposiciones a Filología Hispánica.
90 eur. Tlf. 981774906
MÁQUINAS industriales remalladora y máquina
plana. 2.000 eur. Tlf. 661043097
CARRO de burro seminuevo, ruedas de goma. Tlf.
981772169
PERRO grifón, año y medio, trabajando. Tlf. 981774670
VENDO estrujadora. Tlf. 676970503
CAMELIAS, magnolias, palmeras, araucarias, rododendros.
Precio a convenir, todos tamaños y colores. Tlf. 981285007689530167
PERRO de caza. Tlf. 646767728
JAULA de pájaro, tipo cotorra, de aluminio con medidas 40x40x65 cm., en muy buen estado. Tlf. 981770627
BAJO, 255m. de obra, Narón, Alto del Castaño,
Crtra. de Castilla. 134.000 eur. Tlf. 616098423
BICICLETA de carreras, Tlf. 981770627
BAJO, Curtis, céntrico, 75m., buen precio, apto para
cualquier tipo de negocio. Tlf. 981786476 (a partir 22h)
PLAZA garaje con trastero, Pza de los Ángeles. Tlf. 981776565
SILLA 3 ruedas con plástico. 80 eur., Tlf. 609259210
COCHECITO de bebé seminuevo, color azul celeste,
con maxi-coxi, cuco, silla, 150 eur. Tlf. 609259210
COMEDOR antiguo completo, tallado a mano. Tlf.
981770244
SILLA de ruedas con inodoro, seminueva. Tlf. 646135420
VENDO canarios/as. Tlf. 981771833
CAMARA DE VIDEO Panasonic Mod. NVVS 7 EG/E formato S-VHS-C, perfecto estado 2
baterías munuales y bolsa 350 eur. 626420100
CAMARA FRIGORÍFICA desmontable Friger
2500-2000-2400 mm3, motor trifásico. 981 772841
REMOLQUE para perros de 1,75 m con
freno, LandRover Freelander, 3 años. 626274083
MOLINO para moler maíz. 981772930
SE VENDEN enseres domésticos y libros.
610849562
MINICUNA rosa y bañera de bebé. Buen
precio. Perfecto estado. 616326630
SE VENDE material de cafetería: cafetera,
lavavajillas, etc. 639062233, 981771797
VAPORETA DI-4 sin estrenar, con accesorios 210 eur. 981774906.
COCHECITO DE BEBE tiene silla y maxicosi, nuevo. 610536141
VENDO 7 radiadores de agua, nuevos. Precio
económico. 981780578
SE VENDEN ovejas. 606972458
CAFETERA Cimbali 2 g., 2 meses uso y
plancha a estrenar. 699111425.
CAMA DE BEBÉ, nueva (uso 4 meses),
madera lacada en blanco con motivos infantiles,
regalo el colchón. Buen precio. 625745611
EMBARCACIÓN de madera con cabina.
Eslora 5,80 m. manga 1,90 m. puntal 0,95 m.
Motor Perkins, 49 caballos, reductora hidráulica. 7000 eur. negociables. 655165568
BURRO JOVEN con carro. 981772947
YORKSHIRE hembra. 7 meses, pequeñita,
bonita y cariñosa. Pedigree. Buen precio.
669805278
APARATO de gimnasia pasiva Gym Form.
Nuevo. 981772034 (Ana Gómez)
NICHO en San Amaro. Primer departamento.
981789505 / 680472341
MONTACARGAS para la construcción precio a convenir. 981789505 / 680472341
CAMA Y MESILLA de madera maciza de
más de 150 años. Restauradas. 654447558
CACHORROS cocker y schnauzer miniatura
con pedigree. Buen precio. 617776552
COCKER Spaniel inglés. Pedigree. Buen
caracter. Precio económico. 616293773
70.000 m2 en Polígono de Teixeiro (OCASIÓN) escriban apartado 63 BETANZOS
BUEN USO -2 ruedas 195/60 R14-86 H, -2
ruedas 185/60 R15, -2 ruedas 205/50 R15, -2
ruedas 165 R13, - 1 rueda 135/80 R/3.
606007707
CACHORRO ROTTWAILER. Excelente
carácter y estructura. Ver padres. 659127583
SE VENDEN PERROS. 659127583
SOLARIUM VERTICAL, camilla con 3
cuerpos, vaporal y sillón etética. 646217817
OCASION IVERSORES Y EMPRESAS,
70000 m2, Polígono de Teixeiro. 676970503
FAETON 551 FB CALIMA, eslora, 5,51,
calado, 1,14.- 18.000 eur. negociables. Rafa:
678515586. Incluye remolque y bote auxiliar.
COMERCIO de sanitarios, mamparas, griferías, cocinas, etc. Con material. 609984069
BAJO comercial. Muy buena situación. 150
m2. 609984067
CACHORROS Husky. 637506559
MONTE de 20 ferrados na beira da estrada,
con madeira 607746975
MADERA de cerezo. 30 tablones 11 cm. cortada 18 años. 617400950
LOCAL 75 m2 Plaza los Ángeles. Betanzos.
981782750. 617400950
TANQUE de frío de 330 litros. Alfa-Laval en
perfecto estado. 981796590
COLMENAS con abejas y enjambres.
667023463
ESTANTERIAS y mostradores en buen uso.
610238152
■ ALUGUERES
BAJO en Guísamo, Raxás, 230m2 a 100 m de la NVI. Nuevo, con todos los servicios y entrada para todo
tipo de vehículos. 981780122
PISO AMUEBLADO en Curtis. Céntrico.
981287578·687183186
BAJO RÚSTICO de piedra en Curtis. Centro del
pueblo. 981287578·687183186
CASA amueblada con terreno alrededor de 15 ferrados en Abegondo. 981 77 02 44
BAJO en Curtis de 200 m2 o 100 m2. 963344307679650307- 981786653
APARTAMENTO soleado, cómodo y tranquilo en
casa de campo, zona Abegondo. 981780309
LOCAL de 12m2 en 115 eur. con sala de espera y
portero automático gratis. Rúa Rollo 5, Betanzos.
981774022.
BAJO en Betanzos. Rúa do Pozo, Zona Cañota. 110
m2. Patio interior. Ideal para hostelería. 550 eur. Tlf.:
981792560
CASA amueblada c/terreno alrededor de 15 ferrados
en Abegondo 981770244
LOCAL para alquiler o venta. 159 m2 Betanzos zona
Rollo directamente propiedad. 646301763
PLAZAS DE GARAJE. 646301763
PISO en la Rua Nueva. 981772201. Llamar en horario
comercial
PISO amueblado en la Ribera. 2 habitaciones, salón,
cocina amueblado, baño y trastero. 981 791340-679613215
CASA RURAL en Irixoa-Ambroa-Valmarín.
981798509-636256131
APARTAMENTOS de 1 y 2 habitaciones, baño y cocina.
Calefacción. Totalmente equipados 981771459
PISO amueblado con plaza de garaje. 981797221
APARTAMENTO soleado y tranquilo en Bergondo-Guísamo. 981780309
LOCAL Rúa do Frade. Bajo para despacho 639771221
HOSPEDAJE Queirís- Coirós, nº 60 en N-VI - Km
570. Casa Maruja. 619331512
PISO en el centro de Sada. 3 hatitaciones, plaza de
garaje. 606179417
PLAZA DE GARAJE en Alcalde Beccaría, 3.
981774188
2 APARTAMENTOS y bajo a estrenar. Completamente amueblados. C/Ribera, 63. 981773147
PISO exterior amueblado C/Ribera-Alfolí. 200 eur.
comunidad incluida. 981234283
PISO en Oza, 3 habitaciones, comedor, cocina y terraza. Llamar mediodía o noche. 981785561
PISO en Guísamo totalmente amueblado y amplia
terraza. Céntrico. 676143319
■ VIVENDAS VENDAS
CASA, Oza dos Ríos, centro. Tlf. 699451242
PISO nuevo, 3 hab., 2 baños, cocina amuebl., salón-comedor, tendedero cubierto, calef.tarifa nocturna. Tlf. 981773010
PISO en el centro de Curtis. Tlf. 679721296
CASA de piedra habitable, todos los servicios, cocina, baño, 4 hab., trastero, finca. Fiobre-Betanzos.
36.000 eur. Tlf. 981796460
CASA de piedra, Bergondo, palleira, hórreo, pozo,
finca de 1700m. Tlf. 658904442
CASA de piedra, Abegondo, ideal turismo rural, 130m. y
2000m. de terreno, 108.000 eur.. Tlf. 656604015-981770025
CASA de piedra para restaurar, con 2.500m. de terreno,
al lado de carretera y a 2 km. de Teixeiro. Tlf. 981254491
PISO, zona Las Cascas, 3 hab., salón, recibidor,
cocina, terraza, cuarto de baño y aseo, trastero, calef.
a propano. Tlf. 981772002
CASA, Aranga, 6 hab., 3 baños, 4360m. de terreno, garaje. Tlf. 696541247
CASA Irixoa para restaurar frente al Ayuntamiento.
27.000 eur. 666789710
CASA de piedra en Meango (Abegondo) para restaurar.
981771377
PISO Paseo de la Galera, 3 habitaciones, 2 baños, trastero. Tlf. 699706635
CASA de piedra con hórreo, frutales, traída propia, pozo
artesano y alpendre. A 5 minutos de Betanzos. AdragontePaderne. 981798620
PISO a estrenar. Urbaniz. final C/Rollo. 3 dormitorios
con armarios empotrados, salón comedor, 2 baños, cocina
amueblada con tendedero, calefacción individual, trastero,
plaza de garaje, ascensor. 699137186
ARANGA, casa de piedra, 150m2, 2 plantas. Habitable
100% con finca. 699111425
DOS APARTAMENTOS, céntricos, calle Valdoncel, amplísimos. Entrega enero 2006. 76m2 útiles.
Garaje y trastero. Vistas. 17.800.000-18.800.000. Telf.
686433605
SE VENDEN O ALQUILAN PISOS. 630788920
Piso en Rúa Traviesa, reformado, con terraza, 5
habitaciones, baño, aseo y cocina.
ÁTICO en prolongación Rosalía de Castro. 72 m2,
2 habitaciones, 2 baños, cocina. Amueblado. Trastero
acondicionado, 9m2. 666918498
ÁTICO con vistas en Sada, 77 m2, 2 habit, 2 baños,
salón comed., terraza, trastero, plaza garaje. 646307314
VIVIENDA con plaza de garaje y terreno en Guísamo-Raxás-Bergondo. 981780122
CASAANTIGUA para reformar, con finca de 5 ferrados, a 9 km. de Betanzos. Tlf.: 690759450
VIVIENDA en Guísamo, Raxás, con plaza de garaje y
terreno. Tlf.: 981780122
PISO en el centro de Sada. 3 hatitaciones, plaza de
garaje. 606179417
CASA en Mariñán, huerta, 2 plantas, bajo cubierta,
alcantarillado y 2 traídas. 124.183 eur. 981772514 llamar
a partir de las 22 h.
CASA 44 m2 por planta. Bajo, 2 plantas y bajo
cubierta. Casco histórico. 981771459
CASA para restaurar, 40 m2 por planta. 3 alturas y
bajo cubierta. Casco histórico. 981771459
■ TERREOS VENDA
FINCA, Corbeiras de Talai, San Xiao, 2
Ferrados y 20 cuartillos. Tlf. 981770570606818438
PARCELAS urbanizables. Coirós, bien situadas. 610002127·619285508
FINCA EDIFICABLE en Cesuras, a 12 Km
de Betanzos. 3 ferrados. 981287578·687183186.
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
COUSAS
Engalánate Betanzos
Esta sección pretende recoñecer o esforzo dos betanceiros por mellorar a estética da cidade. Cada mes destacaremos aqueles detalles gráficos que nos parezan máis significativos tanto de comerciantes, como de cidadáns ou tamén das institucións,
relacionados coa decoración, ornamentación, ou simplemente co coidado da imaxe de establecementos, rúas, fachadas, etc.
Este mes destacamos a rehabilitación dun baixo que estaba en desuso ubicado na Avenida García
Naveira que, tras unha importante
obra de recuperación acolle agora
unha tenda de roupa, Usual. Exemplos deste tipo son de destacar
sobre todo polo que supón a rehabilitación e posta en uso de locais
abandoados.
27
Abofé que foi certo
Os nosos correspondentes no estranxeiro
enteráronse de que o Pasatempo de Betanzos foi o
tema central dunha conferencia celebrada en
Nova Iorke o pasado mes de xaneiro. Baixo o
título: “Amusement Parks and Cemeteries:
Fantastic Spaces of Galician Identity through
migration”, Eugenia Regina Romero, unha
mexicana que imparte clases na Ohio State
University, antiga alumna dunha profesora de
Betanzos, centrou a súa ponencia no Parque do
Pasatempo presentando imaxes baseadas nas
súas fotografías.
Se considera que a súa casa ou o seu comercio pode ser representativo para esta sección pode facernos chegar as súas
fotografías ó seguinte enderezo electrónico: [email protected]. ou chamar ó 981774574
¿
Sabías que...
O sepulcro da muller de Fernán Pérez de
Andrade “O Bo” está exposto no
Museo das Mariñas e durante
moitos anos servíu como bebedeiro
dos cabalos da Garda Civil
?
SUMINISTROS MEILAN
Avda. Castilla, 4 · Betanzos
FERRETERÍA J. MIRAMONTES
Rotonda de las Cascas · Betanzos
28
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
ESPECIALISTAS
LOGOPEDIA
Problemas de lectura y
escritura en edad escolar
Clínica Veterinaria
Peluquería Canina y Felina
Tienda Especializada
Tlf. 981 77 32 79 · 630 993 870
Tlf. 981 77 15 77 · Urgencias: 629 55 68 77
Avda. de Castilla, 30-32 bajo · BETANZOS
CLÍNICA PODOLÓGICA
Raquel Vicente Fernández · Nº Coleg.: 0677
· Especialista en Diagnóstico Micológico (Hongos)
· Experta en Ortopedia y Biomecánica del pie (Plantillas)
Tratamiento de:
· Realización de plantillas a
medida y ortesis de silicona
· Asistencia domiciliaria
·Cirugía ungueal
Hongos · Helomas (callos)
Pie diabético · Papilomas
Hiperqueratosis (durezas)
Onicocriptosis
(uña encarnada)
Onicogrifosis
(engrosamiento de uñas)
Avda. de Castilla, 51-53 · Entresuelo A · BETANZOS
· Odontología general
· Laboratorio propio
PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
Horario: 10:00 a 14:00h.
16:00 a 20:00h.
LES OFRECE SUS SERVICIOS
DE IMPLANTOLOGÍA Y
ORTODONCIA ATENDIDO
POR ESPECIALISTA
Consistorio, 16 - 1º (enfrente ó Concello)
Tlf.: 981 79 70 28 - PADERNE
Un gran porcentaje de niños en
edad escolar tienen algún tipo de
dificultad o trastorno en relación
a la lectura y/o a la escritura.
El aprendizaje de la lectura y
escritura ocupa un papel predominante dentro de las materias
escolares por ser la base del resto
de las enseñanzas; por ello merece una atención especial dentro
de la actividad escolar.
Factores que inciden
en el aprendizaje
Factores que intervienen en el
proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura:
Leer es descifrar unos signos
gráficos y abstraer de ellos un
pensamiento. Escribir es expresar
por medio de una serie de signos
gráficos un pensamiento.
Ambas acciones suponen una
percepción de signos gráficos
dispuestos ordenadamente en una
determinada dirección (izquierda-derecha), su identificación
con los sonidos correspondientes,
abstracción del significado de
estos signos y asociación con el
lenguaje hablado. En cuanto a la
escritura se refiere hay que añadir
además la representación de los
signos a través de ejercicios
motrices.
Para alcanzar el nivel suficiente
de madurez lectora y gráfica van
a intervenir varios factores:
Lenguaje: la lectura significa
para el niño el acceso a un segun-
Dr. Enrique Núñez Núñez
Desarrollo psicomotriz: en el
periodo que abarca de 3 a 6 años,
las adquisiciones psicomotrices
más importantes y que van a
influir en los procesos de aprendizaje de la lectura y escritura
son: la toma de conciencia del
Dificultades
frecuentes
Dificultades más frecuentes en el aprendizaje de la
lectura y escritura:
-Uniones y segmentaciones de palabras.
-Escritura en espejo.
-Disortografía (dificultades con la ortografía)
-Alteraciones en la comprensión de textos.
-Dificultades en la estructuración sintáctica.
propio cuerpo y la afirmación de
la dominancia lateral (diestrozurdo-ambidiestro) con la consiguiente orientación con relación
a sí mismo y al mundo exterior.
Desarrollo perceptivo: es
importante un desarrollo normal
de la percepción auditiva, visual,
temporal, espacial y espacio-temporal.
Factores emocionales: cualquier alteración en las etapas
madurativas tendrá repercusiones
en la integración del niño en el
ámbito escolar y social y por lo
tanto en sus aprendizajes.
Importancia de la
intervención:
Una intervención a tiempo una
vez detectado el problema puede
resolver muchas dificultades
futuras en relación al aprendizaje
de la lectura y la escritura.
Las alteraciones y trastornos
comentados anteriormente pueden resolverse de manera eficaz
con una intervención continua y
constante. El entorno familiar y
escolar debe ayudar y colaborar
en este proceso en el que tendrán
un papel muy importante.
Por último, cabe resaltar que
los procesos de lectura y escritura
son la base de la cultura y formación de cualquier persona por lo
que éstos van a influir directamente en el conocimiento del
mundo y de lo que nos rodea.
Enfermedades de la piel
Dermatología Cosmética
MEDICO ESTOMATOLOGO
Nueva dirección: C/Valdoncel, 32-2º · BETANZOS
Tlfs.: 981 77 49 80 · 608 38 36 67 (PREVIA CITA)
Pza. Hnos. García Naveira, 7-2º - Telf. 981 774281-BETANZOS
Telf. 981 673008 - SAN TIRSO - Abegondo
MASAXES
:
CLÍNICA DENTAL
BALNEOTERAPIA
Psicóloga - Colegiada 0958
(chorro a presión)
Psicoterapeuta de orientación psicoanalitica:
Depresión, Ansiedad, Problemas de pareja, Anorexia, Mediación en caso de separación, etc.
Gerontóloga:
Valoración en la detención precoz del deterioro cognitivo y el inicio de la demencia.
(fitoterapia, dietas de adelgazamento)
Tlf. 981 77 51 10
do lenguaje más difícil y que
exige mayor esfuerzo que el oral.
Para poder leer es necesario
hablar. Resulta de gran importancia haber adquirido un habla
correcta para evitar interferencias
con la lectura y escritura.
Nivel mental: la lectura y escritura no se basan exclusivamente
en un reconocimiento de formas
en el espacio, sino que implican
también unos procesos de generalización y de abstracción, interviene pues, la inteligencia.
Consulta Médica
Dra. Omaira Tuirán Ruiz
CLINICA DENTAL
ROSA GARCÍA IGLESIAS
CENTRO DE LOGOPEDIA BLA, BLA, BLA
BETANZOS
PARDELLAS
· HERBARIO:
Rúa Cal das Barras, 5-7 baixo
BETANZOS· Tlf. 981 774 593
CITA PREVIA
Telf.
981 77 13 26
Rúa Pérez Salas, 3, baixo dereita · BETANZOS
PEDIATRÍA
INFANTIL · ADULTOS
3ª EDAD
PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN:
Retrasos en la adquisición y desarrollo del lenguaje
Trastornos del habla · Alteraciones de la voz
· Trastornos de deglución · Dificultades de aprendizaje escolar
Deficiencia auditiva · Trastornos de la comunicación
Otras alteraciones: Parkinson, Alzheimer, ACV, Parálisis cerebral,...
Rosalía de Castro, 16-4º · Betanzos · Tlf. 981 77 22 70
Móvil: 619 03 38 48 · [email protected]
Dra. Mercedes
Alaez Couceiro
Infantil y adolescentes
de 0 a 16 años
POLICLÍNICA
BETANZOS SALUD
C/Doctor Fariña · Bajo
Tlf.: 981 77 05 00
Fax: 981 77 00 94
BETANZOS (A Coruña)
• PROTESIS
• ODONTOLOGÍA CONSERVADORA
• BLANQUEAMIENTOS Y ESTÉTICA DENTAL
• ENDODONCIAS
• PERIODONCIA
• EXODONCIAS
• ORTODONCIA
• ODONTOPEDIATRÍA
• RAYOS X
• ARREGLAMOS LA ROTURA DE SU PRÓTESIS
EN 1 HORA
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
ESPECIALISTAS
CLINICA DENTAL
Mª. del Pilar Viqueira Amor
N AT U R E Z A E D E P O R T E
La influencia del deporte
en la salud física y psíquica
De todas las necesidades vitales
objetivas que tiene el ser humano
para su supervivencia, la principal
es la de respirar. La forma en que
este tipo de clasificación se lleva a
cabo es analizando qué función, si
se dejara de realizar, conduciría
antes a la muerte de la persona. Y respirar es lo más
importante, si dejamos
de hacerlo moriríamos
en cuestión de minutos. ¿Y las siguientes?. En segundo
lugar, y pasando
mucho más desapercibida que la anterior, está
la necesidad de movimiento. Un ser humano aguantaría
vivo más tiempo sin comer o beber
que inmovilizado del todo. Esto
nos da una idea de lo importante
que es moverse para vivir. Tal es
así que en el marco de una sociedad
sedentaria como la nuestra, se receta, por parte de todo tipo de expertos, el deporte como elemento de
salud física y psíquica. Y la conciencia sobre su importancia está
ya tan extendida en nuestra cultura
como para que figure en los programas de los partidos políticos de
todo signo, en los planes de estudio
o en las ofertas de ocio de ayuntamientos, asociaciones vecinales,
juveniles etc.
En nuestro ayuntamiento las posibilidades son amplias y variadas: al
omnipresente fútbol hay que añadir
la oferta de baloncesto, ciclismo,
piragüismo, atletismo, artes marciales, natación, fútbol sala...Sólo
por citar deportes que cuentan con
club organizados y ofrecen actividades de gran nivel. No está nada
mal, sobre todo si añadimos la
amplia oferta que hay para la práctica deportiva “por libre”.
Y de las posibilidades que ofrece
nuestro entorno a personas que
buscan una actividad deportiva por
libre es de lo que voy a hablar en
este y en sucesivos artículos. Más
arriba decíamos que la necesidad
de respirar y la de moverse son
básicas para el ser humano. Pues
bien, una actividad que satisface
ambas de una manera incuestionable es el senderismo, esto es, recorrer por caminos espacios naturales. Implica un ejercicio aeróbico
que va a fortalecer nuestro sistema
cardiovascular, que va a incidir en
la reducción de la grasa corporal y
todo esto en una actividad sin apenas impacto para el sistema articular. El senderismo además es una
CLASES DE
e a súa comarca
Betanzos
JOSÉ ANTONIO VALVERDE MORÁN
PROFESOR DE EDUCACIÓN Y
FÍSICA Y MONITOR DE MONTAÑA
actividad de encuentro con nuestros
paisajes, con los recursos naturales
y por tanto vitales que aún conservamos. De encuentro con nosotros
mismos, con emociones profundas
inherentes al ser humano y que
tantas veces permanecen oprimidas por el peso del
sedentarismo. Y de
encuentro con los
demás, con aquellas
personas con las
que compartamos
esta actividad.
Nuestra comarca
ofrece paisajes y
rutas amables para disfrutar en cualquier época
del año. Paseos deportivos
intensos de un par de horas por
espacios llenos de vida y belleza. Y
ofrece servicios para la iniciación a
esta actividad (AAVV de la Rúa
Rosalía ofrece una salida al mes).
No hay más que animarse. ¿El
equipo? Sin salir de Betanzos
podemos encontrar una buena oferta de calzado, botas o zapatillas de
montaña, chubasquero ligero y
transpirable o unos pantalones flexibles y cómodos. Con la ventaja
de que hablamos de prendas perfectamente utilizables y muy útiles
en la vida cotidiana.
En sucesivas entregas les propondré rutas para todos los públicos y
gustos. Sólo hay que juntarse con
un grupito de colegas (mejor grupito que grupazo), animarse, y lanzarse a recorrer un patrimonio natural rico, variado y hermoso. Les
aseguro que no se arrepentirán.
CLINICA PODOLÓXICA
BETANPE
TAICHI
GUÍA DE
SAÚDE
BETANZOS
Casa de la Cultura
BERGONDO
Anúnciese
Gimnasio del ayuntamiento
chamando ó teléfono:
981774574
Tlf.: 670 22 82 50
981 60 08 26
PROFESOR: Manuel Calviño
29
Tratamento do pé
Mª Vanessa Vara Fernández
Podólogo · Colegiado nº 0701
Helomas (callos)
Hiperqueratosis (durezas)
Onicocriptosis (uñas encarnadas)
Podoloxía deportiva,
infantil e xeriátrica
Tratamento do Pé Diabético
Asistencia domiciliaria
C/Rollo, 9 - 1º · Betanzos
(Encima de Galicien)
Tlf. 981 77 49 26
CENTRO MEDICO
SANTA MARIA
ESPECIALIDADES
PSICOLOGÍA · GINECOLOGÍA · PODOLOGÍA · MEDICINA INTERNA
· PSIQUIATRÍA · TRAUMATOLOGÍA · DERMATOLOGÍA · OTORRINOLARINGOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA: GARGANTA, NARIZ Y OJOS. DR. PABLO CALLE.
PREVIA CITA
INFORMES MÉDICOS PARA:
*VALORACIÓN DE INVALIDEZ *ACCIDENTES DE TRÁFICO *PENSIONES
Médico Estomatólogo - Dentista
Coleg. nº 372
C/Dr. José Fariña, 2 - 2º B - Telf. 981 77 31 08 · BETANZOS
GABINETE DE PSICOLOGIA
AVA N C E S
MASTER EN VALORACIÓN PSÍQUICA
NIÑOS
- ADOLESCENTES - ADULTOS
-Problemas familiares
-Dificultades de aprendizaje
-Ansiedad, angustia, depresión
-Fracaso escolar
-Sexualidad, trastornos alimentarios -Técnicas de estudio
-Inseguridad, miedos y obsesiones
-Problemas de conducta
Telf. 981 773 470 / 670 099 700
Avda. J. García Naveira 54-56, 1º A • BETANZOS
CENTRO FISIOTERAPIA
ESPERANZA LOPEZ FREIJOMIL
FISIOTERAPEUTA
RECUPERACION FUNCIONAL
Avda. Ctra. de Castilla, 45-53, bajo - Telf. 981 770766
DR. FERNANDO MASA VAZQUEZ
GINECÓLOGO
C/ AVDA. DE A CORUÑA, Nº 5, PORTAL 3, 1º IZQ.
TELF. 981 774610 - BETANZOS
CONSULTA PREVIA CITA DE LUNES A VIERNES
RAMON SANTOS ROMERO
FISIOTERAPEUTA
RECUPERACION FUNCIONAL - AFECCIONES DE
COLUMNA - LESIONES DEPORTIVAS
C/ROLLO, 30-1º D - TELEFONO 981 770829 - BETANZOS
ORTOPEDIA
BETANZOS
· CAMAS · ANDADORES (con o sin ruedas)
· SILLAS DE RUEDAS (plegables, eléctricas, fijas con inodoro ...)
· CALZADO (pie diabético, dedos en martillo, juanetes)
· FAJAS Y PLANTILLAS A MEDIDA
· PROTESIS DE MAMA (Sujetadores y bañadores para la prótesis)
·BRAGUEROS ETC.
PRODUCTOS CONVENIADOS CON EL SERGAS
Horario de 9.30 a 13.30 h. - 16.30 a 19.30 h. Sábado de 9.30 a 14.00 h.
C/Trav. Dr. José Fariña, 2 · Betanzos · Telf./Fax: 981 77 20 39
30
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
¿
¿E TI QUE OPINAS?
...E ti que opinas
?
¿Qué é o que máis che gusta do
teu pobo?
Claudia Río Pérez, 8 anos. Estudia no Colexio
Vales Villamarín de Betanzos
Os nenos amosan os seus debuxos antes de abrir os agasallos que
recibiron por participar no concurso organizado polo periódico
Os agasallos
foron cedidos por
Librería
Papelería Brea
Juan José Pedrares Torres, 8 anos. Estudia
no Colexio Vales Villamarín de Betanzos
Zineb Guedouvi, 7 anos.
Estudia no Vales Villamarín
Sergio Orgeira Pardo, 7 anos.
Estuda no Vales Villamarín
Iago Fernández Domínguez, 8 anos.
Estuda no Vales Villamarín
Zineb e Asmad chegaron algo
tarde á entrega dos agasallos e
non puideron sair na foto cos
demais nenos pero tamén
recibiron os seus agasallos
Ismael Domínguez Fraguas, 6 anos.
Estuda no Colexio Infantil de Vixoi
Amaia Tomé Tomé, 6 anos.
Estuda no Colexio Vales Villamarín
Patricia Formoso Agudelo, 6 anos.
Estuda no Vales Villamarín
Asmad Guedouvi, 9 anos.
Estuda no Vales Villamarín
Febreiro de 2006
BETANZOS e a súa comarca
31
COLABORACIÓNS
A Lei Antitabaco aumenta a demanda de productos para
deixar de fumar e diminúe as vendas nos estancos
Redacción
Betanzos
A aplicación da Lei de Prevención do Tabaquismo está producir un descenso nas vendas dos
estancos mentres se incrementa
sensiblemente a demanda de
productos que axudan a deixar
de fumar.
Os estancos de Betanzos
estanse a ver afectados por un
lixeiro descenso do consumo de
tabaco aínda que non parece
afectar a todos por igual. De
todos modos, na opinión dos
estanqueiros esta reducción
podería ser transitoria, xa que,
explican: “neste momento hai
moita xente intentando deixar
de fumar ó mesmo tempo, o cal
non quere decir que todos o
consigan”.
Por debaixo do custe
Do que si se queixan os catro
estancos de Betanzos é dunha
diminución dos ingresos por
mor das subidas e baixadas
repentinas de prezos das marcas
de tabaco que afecta máis a
aqueles que teñen maior número de productos en stock.
Esta guerra de prezos, que está
a afectar ó sector a nivel nacional, tamén incide sobre os
ingresos dos estancos locais
que, segundo explican, están a
vender, en moitos casos por
debaixo do precio de custe, coa
conseguinte perda económica
que supón.
Maior demanda de
información
Outro dos sectores nos que
incide a Lei é o das farmacias e
herboristerías, que están a constatar un lixeiro ascenso nas vendas de productos para axudar a
deixar de fumar.
Os responsables das farmacias
de Couceiro e De la Calle (a de
Leis declinou facilitar información ó respecto) indicaron que
esta maior demanda se deixa
sentir xa dende o mes de
novembro porque a xente comezou a prepararse con antelación
á aplicación da lei.
Os productos máis demandados polos clientes son os chicles
de nicotina, aínda que as farmacias dispoñen tamén de parches
de nicotina, tratamentos específicos (baixo prescripción médica) e algunhas tamén teñen
cigarrillos de herbas (sen tabaco
nin nicotina).
As herboristerías tamén dispoñen de productos similares para
axudar a deixar o hábito e a fitoterapia tamén ofrece diferentes
alternativas naturais para deixar
de fumar. Nestes lugares tamén
se ofrece información e asesoramento sobre distintos métodos
para abandoar o tabaco.
Ayuda para dejar de fumar
Con la llegada de la nueva
Ley, cada día son más las personas que solicitan ayudas para
dejar de fumar. este es un buen
momento para intentarlo, pues
hay en el mercado muchos productos que pueden hacer más
llevadera esta decisión.
Hace falta mucha fuerza de
voluntad, y a veces no se consigue en el primer intento, pero
los fracasos forman parte del
proceso de deshabituación,
pues en los sucesivos intentos,
el fumador aprende técnicas
que le permitirán al final abandonar el cigarrillo definitivamente.
Hay ayudas de todo tipo, si
bien me voy a centrar en las
últimas que han aparecido en el
mercado, pues los parches y
chicles de nicotina y las terapias con profesionales siempre
han estado ahí.
Quien prefiere seguir echando
humo se puede decidir por los
cigarrillos sin tabaco y sin nicotina, existe un protocolo de uso
pero lo usual es fumar uno de
estos cigarrillos de mezcla de
plantas cuando la tentación sea
muy fuerte, pues así se despistan los sentidos. Tampoco se
debe abusar de ellos, pues, al
igual que el tabaco tienen alqui-
trán. Se venden en paquetes de
10 y 20 cigarrillos.
Para los que ya el humo les da
igual, hay otra alternativa, son
los llamados cigarrillos antitabaco, que recuerdan un poco a
las típicas boquillas plásticas
que aspiras y saben a menta,
pero con una tecnología mejorada, sobre todo hay quedestacar que están desarrolladas por
la Facultad de Farmacia de
Santiago. Tienen apariencia de
cigarrillo normal y hasta textura similar; en su interior hay un
granulado compuesto por tres
ingredientes principales: mentol, valeriana (para disminuir la
ansiedad) y sabor, que puede
ser de menta, limón o fresa. Se
venden por unidades sueltas y
su duración depende de la frecuencia con que lo aspiremos.
También hay un programa
para fumadores de una conocida marca de herbodietética,
PARAFARMACIA SELGAS
BETANZOS
consistente en cápsulas para
tomar una por la mañana y otra
a mediodía, y su composición
es básicamente a base de algas
y vitaminas. Se venden en cajas
de 60 cápsulas y dentro traen
un plan de deshabituación.
Pasándonos ya al terreno de la
fitoterapia, el elenterococo es
una planta muy indicada para
dejar de fumar. Su mecanismo
de acción es gracias a los elentorósicos que lo componen que
consiguen reducir los efectos
de la nicotina a nivel cerebral y
permiten que el fumador deje
de pensar recurrentemente en el
tabaco y se centre más en la
actividad principal que esté
desarrollando. Hay varias presentaciones, pero lo ideal es
tomar un comprimido tres
veces al día por lo menos
durante 2 meses, y es necesario
que se empiece a tomar 2 semanas antes de dejar de fumar.
Los efectos secundarios que
más refieren los fumadores que
quieren dejarlo es el aumento
de peso y la ansiedad. Para
ambas cosas existen recursos
naturales que pueden hacer más
llevadero y exitoso el intento.
Sobre todo, mucho ánimo, porque las ventajas para la salud
son muchas.
La clínica para sus pies
TU DIETA
PERSONALIZADA
Visítanos, estudiaremos
tu caso y te daremos la
NOVA LINE TE OFRECE: solución que necesitas
ASESORAMIENTO
CUALIFICADO.
BIÓLOGA-DIETISTA
CON DIETAS PERSONALES
MEDICIÓN DE SU GRASA
En la Plaza de
los Ángeles
Podología General
Asistencia a domicilio
Asistencia asegurados Sanitas
Manuel Romero Soto. Podólogo coleg. nº 728
Fátima Santalla Borreiros. Podóloga coleg. nº 691
CORPORAL CON NUEVAS
Rúa da Cañota (Plaza de los Ángeles) 33 · Entlo. Izq. · 15300 BETANZOS
TÉCNICAS INFORMÁTICAS
Tlf. 981 77 64 09 / 618 30 51 55
CENTRO OFICIAL WIDEX
Rúa do Castro, 4 y 6 - Tel./Fax 981 770657 · Avda. Jesús García Naveira, 24 Tel./Fax 981 772601
Betanzos
e a súa comarca

Documentos relacionados