m - Federación Española de Esperanto

Transcripción

m - Federación Española de Esperanto
plllllllllllllllll
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
!_!i.tiii_iiiiiiimii.e- _____
*_uiiimimi
ESPERANTO
IDIOMA
AUXILIAR
INTERNACIONAL
POR
Manuel Caplliure Ballester
Maestro superior, Profesor d i p l o m a d o p o r Internacia Instituto de Esperanto, de G i n e b r a , M i e m b r o de Hispana
E s p e r a n t o I n s t i t u t o , P r o f e s o r d e esta a s i g n a t u r a
en e l l n s t i t u t o d e I d i o m a s d e l a U n i v e r sidad
de Valencia,
de U n i v e r s a l a
Vic - Delegito
Esperanto
Asocio (U. E. A.)
VALENCIA-1.33
Imprenta d e Jose O l m o s
C a l l e de C a s t e l l o n , 13
llllinil!IIHIIIIIIIII!lllll.lllllll!!!llllll!lllllhlll!l!llllllllll!llln
I i:i iM:'rMll.l-IJ^INiHhi:i|'||J!|MT!.l;i|i|-llIIil:|i:IIIIII:|.1.1!HIIMIhi:I:i|Mll1.1!;\:|111.1hUU'II'1111.IIM'i^ri!'hi:I!!iliIIIIIIl|.'lMl'llHIIIIIMI:MIi|HHMHMHIUII!IIIMI!MI'.|'
;
:
!:
:
/6xOOOO
rr
E S P E R A N T O
Idioma auxiliar internacionai
GRAMATICA, E J E R C I C I O S
Y DICCIONARIO
por
Maestro superior, Profesor
diplomado p o r Internacja
Instituto
_ de L s p e r a n t o , de G i n e b r a , M i e m b r o de H i s p a n a Espe=
ranto I n s t i t u t o , Profesor de esta asignatura en
el I n s t i t u t o de Idiomas de la U n i v e r s i :=:
dad de Valencia
:=:
^Vnlen-zLi
1933
ES PROPIEDAD DEL AUTOR
FUNDAM ENTA
6 R A M A T I K 0
de la lingvo Esperanto
de Doktoro L. L . Zamenhof
_v.,
.
, . >
A. Alfabeto
Aa, Bb, Cc, Ĉĉ, Dd, Ee, Ff, Gg, Ĝĝ, Hh, Ĥĥ, Ii, Jj, ĵĵ, Kk,
Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Ŝŝ, Tt, Uu, Ŭŭ, Vv, Zz.
Rimarko.
P r e s e j o j , k i u j ne p o s e d a s la l i i e r o j n ĉ , ĝ, ĥ, }, ŝ, ŭ , p o v a s
anstataŭ i l i u z i c h , g h , h h , j h , s h , u .
B. Reguloj
1. Hpiikolo nedifinita ne ekzistas; ekzistas nur artikolo
difinita (la). egala por ĉiuj seksoj, kazoj kaj nombroj.
ffimarko.
La u z a d o d e la a r t i k o l o e s t a s tia s a m a , k i a e n ia a l i a j
l i n g v o j . La p e r s o n o j , p o r k i u j la u z a d o d e la a r l i k o l o p r e z e n l a s m a l f a c i l a j o n , p o v a s en la u n u a l e m p o l u t e ĝ i n n e u z i .
2. La subsfaniiooj havas la finiĝon o. Por la formado de
la multenombro oni aldonas la finiĝon j . Kazoj ekzistas
nur du: nominativo kaj akuzativo; la lasta estas ricevata el
la nominativo per aldono de la finiĝo n. La ceteraj kazoj
estas esprimataj per helpo de prepozicioj (la genitivo per
de, la dativo per al, la ablativo per pev, aŭ aliaj prepozicioj
laŭ la senco).
3.
La adjektiuo
4 -
finiĝas per a. Kazoj kaj nombroj, kiel
ĉe la substantivo. La komparativo estas farata per la vorto
pli, la superlativo per plej; ĉe la komparativo oni uzas la
konjunkcion o/.
4.
La numeraloj
fundamentaj (ne estas deklinaciataj)
estas: unu, du, tri, koar, kuin,
ses, sep, ok, naŭ, dek, cent,
mil. La dekoj kaj centoj estas formataj per simpla kunigo
de la numeraloj. Por la signado de numeraloj ordaj oni
aldonas la finiĝon de la adjektivo; por la multoblaj—la sufikson obl; por la nombronaj—on; por la kolektaj—op; por
la disdividaj—la vorton po. Krom tio povas esti uzataj
numeraloj substantivaj kaj adverbaj.
5.
Pronomo/
personaj: mi, ci, li, ŝ/, ĝ/ (pri objekto aŭ
besto), si, ni, ui, ili, oni; la pronomoj posedaj estas formataj per aldono de la finiĝo adjektiva. La deklinacio estas
kiel ĉe la substantivoj.
6.
La uerbo ne estas ŝanĝata laŭ personoj nek nombroj.
Formoj de verbo: la tempo estanta akceptas la finiĝon
—as;
la tempo estinta—is; la tempo estonta—os; la modo
kondiĉa—us; la modo ordona—u; la modo sendifina—/.
Participoj (kun senco adjektiva aŭ adverba): aktiva estanta—anf; aktiva estinta—int; aktiva estonta—ont; pasiva estanta—at; pasiva estinta—/'/; pasiva estonta—o/. Ĉiuj formoj de la pasivo estas formataj per helpo de responda
formo de la verbo esti kaj participo pasiva de la bezonata
verbo; la prepozicio montranta la aganton ĉe la pasivo
estas de.
7.
La aduerboj
finiĝas per e; gradoj de komparado kiel
ĉe la adjektivoj.
8.
Ciuj prepozicioj,
per si mem postulas la nominativon.
9.
Ĉiu vorto estas legata, kiel ĝi estas skribita.
10. La akcento estas ĉiam sur la antaŭlasta silabo.
11. Vortoj kunmetitaj estas formataj per simpla kunigo
de la vortoj (la ĉefa vorto staras en la fino); la gramatikaj
finiĝoj estas rigardataj ankaŭ kiel memstaraj vortoj.
12. Ce alia nea vorto la vortO ne estas forlasata.
13. Por montri direkton, la vortoj ricevas la finiĝon de
la akuzativo.
14. Ĉiu prepozicio havas difinitan kaj konstantan signifon; sed se ni devas uzi ian prepozicion kaj la rekta senco
ne montras al n i , kian nome prepozicion n i devas preni,
tiam n i uzas la prepozicion /e, kiu memstaran signifon ne
havas. Anstataŭ la prepozicio /e oni povas ankaŭ uzi la
akuzativon sen prepozicio.
15. La tiel nomataj vortoj fremdaj, t. e. tiuj, kiujn la
plimulto de la lingvoj prenis el unu fonto, estas uzataj en la
lingvo Esperanto sen ŝanĝo, ricevante nur la ortografion
de tiu ĉi lingvo; sed ĉe diversaj vortoj de unu radiko estas
pli bone uzi senŝanĝe nur la vorton fundamentan kaj la
ceterajn formi el tiu ĉi lasta laŭ la reguloj de la lingvo Esperanto.
16. La fina vokalo de la substantivo kaj de la artikolo
povas esti forlasata kaj anstaŭigata de apostrofo.
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii
GRAMATICA F U N D A M E N T A L D E E S P E R A N T O
clel
Doctor L. L . Zamenhof
A.
A lf a b e t o
Aa, Bb, Cc, Ĉĉ, Dd, Ee, Ff, Gg, Ĝĝ, Hh, Ĥĥ, I i , Jj, ĵf, Kk,
Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Ŝŝ, Tt, Uu, Ŭŭ, Vv, Zz.
Observacion.-Las
irnprenlas que no posean las letras s u p e r s i g -
n a d a s ĉ , ĝ, ĥ, ĵ , ŝ, ŭ, p u e d e n u s a r en s u l u g a r c h , g h , h h , j h , s h , u .
B.
Reglas
1. Hrticulo indefinido no existe; existe solo el articulo
definido la, que es igual para todos los sexos, casos y
nŭmeros.
Observacidn.—E\
u s o d e l a r l i c u l o es l a l c o m o en Ias d e m a s l e n -
g u a s . L a s p e r s o n a s a q u i e n e s el u s o d e l a r l i c u l o p r e s e n t a a l g u n a d i f i c u l t a d , p u e d e n d e j a r de u s a r l o c o m p l e t a m e n t e , al p r i n c i p i o .
2. Los subsfanfioos tienen la terminacion o. Para la formacion del plural se anade la terminacion j . Casos existen
solamente dos: nominativo y acusativo; el ŭltimo se obtiene del nominativo por adicion de la terminacion n. Los
demas casos se expresan con ayuda de preposiciones (el
genitivo por de, el dativo por al, el ablativo por pen, u
otras preposiciones segŭn el sentido.
-
7 —
3. El adjetioo tcrmina cn a. Los casos y nŭmeros como
en el substantivo. El comparativo se forma con la palabra
pli; el superlativo con plej; en el comparativo se usa la
conjuncion ol.
4.
Los numerales fundamentales (no son declinables),
son: unu, du, fri,
koan, koin,
ses, sep, ok, naŭ, dek, cenf,
mil. Las decenas y centenas se forman por simple yuxtaposicion de los numerales. Para designar los numerales
ordinales se anade la terminacion del adjetivo; para los
mŭltiplos, el sufijo obl; para los partitivos, on; para los colectivos, op; para los distributivos la palabra po Ademas de
esto pueden usarse los numerales substantivos y adverbiales.
5. Pronombres personales: mi (yo), ci (tŭ), l i (el), ŝ i
(ella), ĝi (el, ella, ello refiriendose a animal o cosa), si (si
reflexivo), ni (nosotros), v i (vosotros, ustedes), i l i (ellos,
ellas), oni (se impersonal); los pronombres posesivos se
forman por adicion de la terminacion adjetiva. La declinacion es como en los substantivos.
6. El verbo no cambia segŭn las personas ni los nŭmeros. Formas del verbo: el tiempo presente acepta la terminacion as; el tiempo pasado is; el tiempo futuro os; el modo
condicional us; el modo imperativo u; el modo infinitivo /.
Los participios (tambien con significaciĉn adjetiva o adverbial): activo presente anf; activo pasado int; activo
futuro onf; pasivo presente af; pasivo pasado //; pasivo
futuro o/. Todas las formas del pasivo se conjugan con
ayuda de la forma correspondiente del verbo esti (ser o
estar) y el participio pasivo del verbo necesario; la preposicion que muestra el sujeto agente en la voz pasiva es de.
7. Los adverbios terminan en e. Los grados de comparacion como en los adjetivos.
• — 8 -8. Todas las preposiciones por si mismas exigen la
forma del nominativo.
9. Todas las palabras se leen como estan escritas.
10. E l acento recae siempre sobre la penŭltima silaba.
11. Las palabras compuestas se forman por simple
yuxtaposicion de las voces (la voz principal se pone al
final); las terminaciones gramaticales se consideran tambien como palabras independientes.
12. En presencia de otra palabra negativa, la palabra
ne (no) se suprime.
13. Para mostrar direccion, las palabras reciben la
terminaciĉn del acusativo.
14. Cada preposicion tiene una significacion definida
y constante; pero si hemos de usar alguna preposicion y
el sentido recto no nos muestra cual de ellas hemos de
tomar, ehtonces usamos la preposicion /e que no tiene
significacion propia. En liigar de la preposicion /e se puede tambien usar el acusativo sin preposiciĉn.
15. Las llamadas palabras exoticas (cientificas o tecnicas), las cuales la mayor parte de las lenguas tomaron de
una fuente comŭn, se usan sin modificacion en la lengua
Eŝperanto, recibiendo solamente la ortografia de esta lengua,"pero en presencia de varias palabras derivadas de
una radical, es mejor usar integra solamente la palabra
fundamehtal y formar de esta ŭltima las demas,''_eĝŭn las
reglas de la lengua Esperanto.
!
16. La vocal final del substantivo y del articulo puede
ser suprimida y sustituida por un apostrofo.
1
fjĝ* \ f «0»'"': f «0» \ { «=0=- \ f «0* \ :'*
o^oKo^o c_^6)(o^ĉ */^>VcĴ^o o^SN&^ĉ o/o» <o\o
:* «0» \
^
\ : ' ^ > \ f 4h'\
f «0» \
q/^o)<o^d o/^oKo^ĉ a/Q)*3^ c_/o^c^c d^o><S^Ĉ o^SHo^c
ra_rr_a&iea
LECCION
S U M A t t l O . — /. Foniiica.—
PRIME RA
?. Alfabeto.—3.
Pronunciaci6n.—4.
Acento
tdnico
1. El Esperanto es un idioma rigurosamente fonetico;
se pronuncian todas las letras y se pronuncian siempre de
la misma manera, asi que a cada letra corresponde un solo
sdnido y cada sonido tiene una sola letra que lo represente.
A l f abeto
2. Se compone de 28 letras, cuya representacion grafica es la siguiente:
Aa, Bb, Cc, ĈĈ, Dd, Ee, Ff, Gg, Ĝĝ, H h , Ĥĥ, I i , Jj, %
Kk, L l , Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Ŝŝ, Tt, U u , Ŭŭ, Vv, Zz. De
ellas son cinco vocales: a, e, i , o, u, una semi-vocal ŭ y las
demas consonantes. La semi-vocal ŭ, que se distingue por
llevar el acento breve, sĉlo sirve para formar diptongos
unida a la vocal que la precede, pronunciandose con una
sola emision de voz, por tanto nunca puede contarse como
vocal.
Pronunciacidn
3. Todas las vocales se pronuncian siempre como en
castellano, con un sonido claro, preciso y distinto, sin que
sea modificado jamas por acentos graves o agudos, ni
existan sonidos intermedios como en otros idiomas. Esta
claridad de vocalizaciĉn da al Esperanto una sonoridad y
-
10 -
noblcza dc expresiĜn parecidos al espanol, participando de
la suavidad y dulzura del italiano.
Las consonantes, en general, tienen el mismo sonido
claro y distinto del espanol, salvo las siguientes, que se
pronuncian asi:
C. Tiene la equivalencia de fs; asi boneco (bondad) se
pronuncia bonefso;
(nccesario) nefsesa:
caro (zar) se pronuncia tsaro;
cigano (gitano) tsigano; krucumi
cificar) crutsumi.
C Tiene sonido claro y exacto de ch; tambro
cion) se pronuncia chambno; temizo (camisa)
tifono (harapo) chifono; tokolado
Manturio
(Manchuria)
Manchurio.
(chocolate)
necesa
(cru-
(habitachemizo;
chocolado;
G. Es siempre suave, sin necesidad de interponer la u
muda; zorgato (pupilo); genuo (rodilla) se pronuncia como
guenuo; gifaro
(guitarra) guifaro;
gondolo (gondola);
gudro
(alquitran); glano (bellota); grinci (rechinar).
G
Su sonido es parecido al que resultaria de pronunciar juntamente dch, al
la g catalana de uiafge, la dj
francesa de adjutant o la g inglesa de Cambridge; aĝo
(edad); ĝermo (germen); ĝirafo (girafa); ĝo/o (gozo); ĝus/o
(exacto).
H . Es ligeramente aspirada, o sea como una /' sumamente suave, poco perceptible; halo (mercado); heredi (heredar); hoko (gancho); hirundo (golondrina); hufo (pezuna).
Ĥ. Equivale a la /' espahola fuerte: mehaniko (mecanica); hem/o (quimica); monarhio (monarquia); horo (coro).
J . Tiene exactamcnte el sonido de y, por consiguiente
muy dulce y suave al oido; los que sin conocer su equivalencia fonetica, pretenden leer el Esperanto dandole sonido de /' castellana, lo convierten en abrupto y barbaro,
cuando en realidad es harmonioso y agradable precisamente por su frecuente uso: jasmeno (jazmin) se pronuncia
vasmeno; Jezuo (Jesŭs) suena como Vezuo; ue/no (vena);
fo/no (heno); jurisfo/ (juristas); amindaj (amables); puesta
al final de un substantivo o adjetivo es signo de plural.
Ĵ.
11
-
Es como la /' francesa de je, jour, jardin,
ciana o catalana de enueja, jardiner;
(celoso); for]eti (arrojar); ]urnalo (diario).
Ŝ . Suena como la c h francesa de marechal
lenciana o catalana de caixa, reixa,
o la valen-
mo/o]o (molla);
]aluza
o la x va-
coixo, moixa,
aixina,
eixut: ŝafo (carnero); ŝafr (gustar, apreciar); ŝelo (corteza);
ŝrnko (jamon); ŝmiri (untar); ŝoarr (ahorrar); ŝraŭbo (tornillo); ŝprni (hilar); ŝufi (verter solidos); ŝoui (deslizar).
Z . Se pronuncia un poco silbada y no tan dulce como
en castellano, es como un zumbido; fazano (faisan); azeno
(asno); ĉrzilo (cincel); zodiako (zodiaco); zumi (zumbar).
V . Se pronuncia como en espanol, siempre labiodental, equidistante de la / y de la b labial, con la cual no
debe confundirse nunca. Vagr (vagar); ualizo (maleta);
ueluro (terciopelo); urzaĝo rostro; kauerno
(caverna); klauo
(tecla); uulturo (buitre); uosto (rabo).
Cuando en una palabra se juntan dos vocales, o una
palabra termina en vocal y la siguiente empieza por vocal,
deben pronunciarse separadamente, sin hacer nunca sinalefa; lo mismo cuando se juntan dos consonantes de las
que en espanol forman letras dobles como ch, II, rr, se
deben pronunciar con su sonido propio y distintas.
4. El acento tonico consiste en la mayor fuerza con que
pronunciamos una vocal y por consiguiente la silaba de
que forma parte. En castellano, cuando el acento recae
sobre la antepenŭltima silaba forma palabras esdrŭjulas,
sobre la penŭltima forma palabras graves o llanas, que
son la mayor parte, y sobre la ŭltima palabras agudas. En
Esperanto, sin excepcion, todas las palabras son llanas,
es decir, recae siempre el acento tĉnico o mayor fuerza de
la pronunciacion sobre la penŭltima vocal de la palabra
que es tambien la penŭltima silaba, pues una palabra tiene
tantas silabas como vocales, que, repetimos, se pronuncian
separadamente sin formar diptongos, pues la ŭ que los
forma no se considera como vocal.
Es de mucha importancia para la diccion clara y co-
-
12
-
rrecta del Esperanto, no formar consonantes dobles, pronunciar separadamente con sonido claro y distinto todas
las vocales y acentuar fuertemente la penŭltima silaba.
Como ejercicio de lectura y pronunciaciĉn, deben los
alumnos tomar el diccionario esperanto-castellano e ir
leyendo pausadamente, en voz alta, las palabras por el
orden correlativo que estan puestas, procurando traducir
todas las que puedan, antes de mirar la traduccion del
libro.
LECCION
2.
a
S U M A R I O —5. Sencillez y regularidad del Espcranto.—6
Eiementos cle la palabra—7, Riqueza del Esperanto.S.
Partes principales
de la oraciŭn.—9.
Palabras simples, derivadas y compuestas —10. Merrogacion.
— ll. Articulo.—12.
Ejercicio
5. En nuestro concepto, el merito mayor del doctor
Zamenhof, no es haber inuentado un idioma, sino haber
estudiado y conocido muchas lenguas clasicas y modernas,
haber sabido extraer de ellas los elementos que son indispensables para la expresion del pensamiento, separando
todos aquellos que no siendo absohitamente necesarios,
contribuyen a formar los complicados mecanismos de las
gramaticas nacionales, y haber acertado a sehalar a cada
uno de ellos el oficio que debe desempehar, de acuerdo
con la logica mas elemental, de modo que se pueda obtener la mayor eficacia con el minimo esfuerzo, evitando
que dos o mas elementos desempehen el mismo oficio,
marcando a cada uno su propia esfera de accion, dentro
de la mas absoluta regularidad y con admirable sencillez,
que permite encerrar el mecanismo de un idioma, mas rico
y completo que ningim otro, en diez y seis simples reglas
gramaticales, sin ninguna excepcion, y reducir los complicados paradigmas de los verbos a un solo modelo de conjugacion regular, que con seis terminaciones verbales, mas
seis participiales, conjuga todos los verbos imaginables
con perfeccion nunca igualada y expresa toda la variedad
de matices que se puedan desear.
-
13
-
6. Como cn casi todos los idiomas cultos, cn Espcranto
las palabras tiencn una parte fija e invariable llamada radical o raiz, que contiene substancialmente la significacion
y que es mas internacional de lo que a primera vista podemos suponer, y otra parte muy variable formada por los
afijos (prefijos los que se anteponen y sufijos los que
se posponen a la radical) y los accidentes gramaticales o
terminaciones, que se colocan al final de las palabras y
determinan los casos y los nŭmeros, los modos y los tiempos. Estos accidentes gramaticales, formalmente distintos
en cada idioma, y la pronunciacion, que adjudica sonidos
diferentes a los mismos signos alfabeticos hacen apareccr
muy distanciados a idiomas que tienen el mismo origen y
muchos elementos comunes.
7. La riqueza, pues, del Esperanto no depende del nŭmero de raices, relativamente muy corto, n i de los afijos y
terminaciones, pocos y faciles de aprender, sino de las i n numerables combinaciones de estos elementos, que en realidad se usan en casi todos los idiomas de un modo arbitrario, los que sistematicamente reducidos a un empleo
regular y logico, dan al Esperanto una riqueza inagotable.
8. Las cuatro partes principales de la oracion, a las que
hemos de dedicar siempre atencion preferente, son el substantivo y el adjetivo, el verbo y el adverbio, las cuales se
obtienen directamente de cualquier raiz, por simple adicion de la terminacion o para el substantivo, de la a para
el adjetivo, de i para el verbo en su infinitivo y de e para
el adverbio; estas terminaciones caracteristicas son de
suma importancia por que dan aspecto propio e inconfundible, apreciable al primer golpe de vista, a estos elementos basicos que forman lo que se Uama familia gramatical.
9. Algunas veces las raices se usan solas, sin ningŭn
afijo ni terminacion, en cuyo caso se llaman voces o palabras simples. Cuando se emplean las raices con termina-
-
14
-
cioncs, llcven o no prefijos y sufijos, forman palabras derivadas y si se juntan dos o mas radicales forman palabras compuestas.
Palabras
simples
Ankaŭ=Tambien
Ankoraŭ=Todavi'a.
PIi=Mas
Tuj=Inmediatamente.
P l e j = L o mas
Palabras
Patrino=Madre
derivadas
Fratineto=Hermanita.
Malkontenta=Descontento
Laborema=Laborioso.
Senkulpigi=DiscuIpar
Forpreni=Arrebatar.
Cirkaŭi—Rodear
Varmege=Ardientemen!e.
Palabras
compuestas
S u ĉ i n f a n o = N i n o de teta
Homlevilo=Ascensor.
Rraklaboristo
MernortabuIo=Lapida.
Bracero
Preterlasi=Dejar
pasar
Eksterordinara=Extraordinario
Dusenca=Ambiguo
M o n ŝ a n ĝ e j o = C a s a de c a m b i o
Akrepinta=Puntiagudo
M a r v e t u r i = V i a j a r por mar.
10. En castellano la oraciĉn interrogativa se distingue
por la entonacion de la voz, si es hablada, y por el signo
interrogativo, si es escrita. El Esperanto, en uno y otro
caso empieza por la particula ĉu que no tiene otra significacion que prevenir que vamos a formular una pregunta,
y al final se pone el signo interrogativo, en el escrito.
C u la a k v o e s t a s k l a r a ? = _ E s t a c l a r a el a g u a ?
Ĉ u Ia p a t r o aŭ la f i l o ? = _ E l p a d r e o el h i j o ?
C u la i n f a n o e s t a s b e l a ? = _ E s h e r m o s o el n i f i o ?
11. Articulo es aquella parte de la oracion que sirve
para definir o determinar un substantivo. Son sus accidentes gramaticales en castellano el genero y nŭmero, dando
lugar a las formas el, la, lo, los, las, pero el Esperanto le
suprime el genero y nŭmero dejando su funciĉn reducida
a determinar el substantivo, cuando esta expreso con su
forma invariable la, o dejarlo indeterminado, para lo cual
basta suprimir el articulo, dejando sin traducir los castellanos uno, una, unos, unas. Por consiguiente en Esperanto
el articulo la es ŭnico e invariable.
-
15
—
Rinocero = Rinoceronte
La r i n o c e r o = E l r i n o c e r o n l e .
Larvo=Larva
La I a r v o j = L a s l a r v a s .
Fumo=Humo
La f u m o = E I h u m o .
Dramo=Drama
La d r a m o j = L o s d r a m a s .
Abelo=Abeja
La a b e l o j = L a s
abejas.
12. Ejencicio, Leer y traducir las palabras del diccionario esperanto-castellano, determinando en cada una de
ellas si es substantivo, adjetivo, verbo o advervio.
LECCION
5UMA«IO.--/_.
3.
a
Nombrc substantivo.—U.
Adjetivo.~15.
no del plural.—n.
Ejercicio
Conjuncion
kn\ -16.
Sig-
13. Substantivo o nombre substantivo es aquella parte
de la oracion cuya significacion subsiste por si sola, sin
necesidad de relacionarla con ninguna otra palabra y que
nos da idea de una persona o cosa, bien sea material como
libno, pluma, jardin, azucena, bien sea abstracta e intangible como lealfad, pureza, talenio,
abnegacidn.
En Esperanto todos los substantivos terminan en o
Libro=Libro.
Pluma=Plumo.
Jardi'n=Ĝardeno.
Azucena=LiIio.
Lealtad=Lojaleco.
Pureza=Pureco.
Talenlo=Talento.
Abnegaci6n=Sindonemo
14. Adjetivo es aquella palabra que denota una cualidad, estado o extension del substantivo, al que se junta
para calificarlo o determinarlo, y concierta con el en nŭmero y caso, pero en Esperanto nunca expresa genero
gramatical.
En Esperanto todos los adjetivos terminan en a
Bueno=Bona.
Dulce--Dolĉa.
Justo=Jusla.
Denso,
Azul=Blua.
Diligente=Diligenta.
Grande=Granda.
Moderno=Moderna.
espeso=Densa.
Como el adjetivo por si solo carece de significacion,
necesariamente ha de acompahar a un substantivo, al
cual califica o determina.
-
15.
16
-
Y (Conjuncion) K a j .
L a a c a d e m i a y Ia e s c u e l a = L a a k a d e m i o k a j Ia I c r n e j o .
La c a t e d r a l y el c u a r t e I = L a k a t e d r a l o k a j Ia k a z e r n o .
La c i u d a d y la a l d e a = L a u r b o k a j Ia v i l a ĝ o .
La alameda l a r g a = L a longa aleo.
EI almacen g r a n d e = L a granda
magazeno.
El banco c o m e r c i a I = L a komerca
El bazar n u e v o = L a nova
banko.
bazaro
E l c a s t i l l o a l t o y la c a b a f i a h u m i l d e
La a l t a k a s t e l o k a j la h u m i l a k a b a n o .
E l h u m o d e n s o y la l u z b r i l l a n t e
La d e n s a f u m o k a j la b r i l a l u m o .
E l c u a r t o , la a l c o b a y el s a l o n
L a ĉ a m b r o , la a l k o v o k a j la s a l o n o .
E l c a j o n f u e r t e y el e s t u c h e a m a r i l l o
La f o r t a k e s t o k a j la f l a v a s k o l o l o .
16.
se dice
nacion
con el
Cuando el substantivo se refiere a dos o mas cosas
que esta en plural, lo que se indica por la termij . El mismo signo de plural lleva el adjetivo que
concierta.
L o s carneros blancos y n e g r o s = L a ŝafoj blankaj kaj nigraj
Los buques r a p i d o s = L a rapidaj ŝipoj.
Las orugas v e r d e s = L a verdaj raŭpoj.
Los rectos c a r r i I e s = L a reklaj reloj.
Las liebres y los c o n e j o s = L a
I e p o r o j k a j la k u n i k l o j .
L o s dias, las semanas, Ios meses y los afios
L a t a g o j , la s e m a j n o j , la m o n a t o j k a j Ia j a r o j
E l p a d r e , c l h i j o y el n i e t o = L a p a t r o , la f i l o k a j la n e p o .
L a m a n z a n a d u l c e y el l i m o n a g r i o
L a d o l ĉ a p o m o k a j la a c i d a c i l r o n o .
Las h e r m o s a s plazas, las anchas calles, los ricos palacios,
los
allos montes y los profundos valles.
L a b e l a j p l a c o j , la l a r ĝ a j s t r a t o j , la r i ĉ a j p a l a c o j ,
la a l t a j
montoj
k a j la p r o f u n d a j v a l o j .
17. Ejercicio.
Nombrar substantivos acompanandolos
de uno o mas adjetivos, cuyo significado sea acorde con
el del substantivo. Despues ponerlos en plural.
-
17
-
L E CCIO N 4.
a
S U M A R I O —18
Verbo, conjugaci6n.—19.
Prefijo m a l . - 2 0 .
-21.
Gcnero gramaiical. Sufljo \n.—22
Conjuncion
ankaŭ.—23.
Ejercicio
Afirmacion,
negacion.
seil, aciverbio
18. Verbo es la palabra mas importante de todo idioma, la palabra por excelencia, y sirvc para expresar esencia o estado y accion o pasion, siempre afirma algo del
sujeto a que se refiere y lo relaciona con el modo o con
el tiempo.
En castellano, los verbos en su terminacion sufren numerosas modificaciones para expresar la persona o personas que ejecutan la accion, el tiempo y el modo, adoptando tres formas de c o n j u g a c i o n regular y muchas
irregulares. En Esperanto los accidentes del verbo quedan
reducidos a los modos y los tiempos, con una sola terminacion para cada uno de ellos y un solo modelo de conju"
gacion absolutamente regular, asi que bastan las seis terminaciones siguientes para conjugar todos los verbos que
se puedan desear.
El modo infinitivo termina en
i
»
indicativo, en presente, termina en
as
»
»
pasado
»
is
»
» .
futuro
»
os
»
condicional (o potencial) »
us
»
imperativo-subjuntivo
»
u
Ser o e s t a r = E s t i .
Amar=Ami.
Haber o t e n e r = H a v i .
Leer=Legi.
Dormir=Dormi.
Correr=Kuri.
Escribir=Skribi.
Abominar=Abomeni.
Comprar=Aĉeti.
Vender=Vendi.
Charlar=Babili
Barrer=Balai.
Ceder=Cedi
Encantar=Ĉarmi.
E l h o l e l es h e r m o s o = L a h o l e l o e s t a s bela
E l m e r c a d o es g r a n d e = L a h a l o e s t a s g r a n d a .
E l m u s e o es a n t i g u o = L a m u z e o e s t a s a n t i k v a .
U n l e o n es u n a n i m a l = L e o n o e s t a s b e s t o .
U n a r o s a es u n a f l o r y u n a p a l o m a es u n p a j a r o
Rczo estas f l o r o kaj k o i o m b o estas b i r d o .
2
18
-
-
Laf r o s a p e r t e n e c e a T e o d o r o
La r o z o apartenas al T e o d o r o .
E l p a d r e est_ s a n o = L a p a t r o e s i a s s a n a .
E l p a d r e es s a s t r e = L a p a t r o e s t a s l a j l o r o .
U n n i n o n o es u n h o m b r e m a d u r o
I n f a n o ne e s t a s m a t u r a h o m o .
E I n i n o y a n o l l o r a = L a i n f a n o j a m ne p l o r a s .
E l c i e l o es a z u I = L a ĉ i e l o e s t a s b l u a .
S o b r e la v e n t a n a h a y u n l a p i z y u n a p l u m a
S u r la f e n e s t r o k u ŝ a s k r a j o n o k a j p l u m o .
He a q u i una m a n z a n a = J e n estas p o m o .
S o b r e la l i e r r a y a c e u n a p i e d r a = S u r la t e r o k u ŝ a s ŝ l o n o .
E l l e o n es f u e r t e = L e o n o e s t a s f o r l a .
L o s dientes del leon s o n a g u d o s
La d e n l o j d e l e o n o c s l a s a k r a j .
19. El prefijo m a l da a la palabra a la cual se antepone
significacion contraria a lo que expresa la raiz.
BIando=Mola.
Duro
Malmola.
Joven -Juna.
Viejo-Maljuna.
Caslo=Ĉasta.
Voluptuoso
Derecho=Dekslra.
lzquierdo=Maldekstra
Orueso=Dika.
Delgado=Maldika.
Malĉasla
Permitir=Permesi
Prohibir=Malpermesi
Delante - A n t a ŭ .
Detras = MaIantaŭ.
Acuerdo=Konsento.
Desacuerdo - Malkonsento.
Taponar=Slopi.
Destaponar
Temprano=Frue.
Tarde=Malfrue
20.
S i (afirmacion)
_ E I t i o esla b u e n o ? = C u
-Malŝtopi.
No (negacion) Ne.
Jes.
la o n k l o e s t a s s a n a ?
S i , s e f i o r , el t i o esta b u e n o = J e s , s i n j o r o , la o n k l o e s l a s s a n a ?
_ E s el l i m o n r o j o ? - C u
la c i t r o n o estas ruĝa?
N o , s e n o r , el l i m o n es a m a r i l l o
N e , s i n j o r o , la c i t r o n o e s t a s f l a v a .
_ E s f a c i l la I e c c i o n ? = Ĉ u
la l e c i o n o e s t a s f a c i l a ?
La l e c c i o n es c o r t a y f a c i l = L a l e c i o n o e s l a s m a l l o n g a k a j f a c i l a .
_ L a c a m i s a es b l a n c a ? = Ĉ u
la ĉ e m i z o e s t a s b l a n k a ?
N o , s e n o r , la c a m i s a es a z u l = N e , s i n j o r o , la ĉ e m i z o e s l a s b l u a .
_ E I e s t a n d a r t e es n e g r o ? = Ĉ u
la s t a n d a r d o e s t a s n i g r a ?
N o , s e n o r , e l e s t a n d a r t e es v e r d e y b l a n c o
Ne, s i n j o r o , la s t a n d a r d o eslas verda kaj b l a n k a .
19
-
-
21. El sufijo in indica el femeninŭ.
Genero gramatical cs el sexo que se atribuve a los
nombres substantivos, no existiendo en realidad mas que
dos, el masculino, propio de personas, animales machos o
profesiones desempehadas por varon, y el femenino para
personas o animales hembras y profesiones de mujer. Es
absurdo que los idiomas nacionales designen con un determinado sexo a cosas inanimadas que no lo tienen y
que no es el mismo en todos los idiomas.
En Esperanto el nombre substantivo no asigna genero
gramatical a las cosas y cuando representa a varones o
profesiones varoniles, el simple substantivo se entiende
que es masculino; cuando taxativamente se refiere a hembras o profesiones femeninas, indica el sexo por medio
del sufijo in, colocado como todos los sufijos, entre la
radical y la terminaciĜn o.
Zorro
Hoinbre
Vulpo
Zorra —Vulpino
-Viro
Mujer - V i r i n o
Oso=Urso.
Osa-
Tortuga —Testudo.
Tortuga
Hermano=Frato
Hermana - Fratino.
Sastre
Tajloro.
Sastresa=TajIorino
Doctor
Doktoro.
22.
Pero o sino
Ursino.
Doctora
hembra -Testudino.
Doktorino
Tambien (adverbio)
Sed.
E l l e o n y la l e o n a , el t i g r e y
la t i g r e , la
Ankaŭ.
pantera ( m a c h o )
y la
pantera ( h e m b r a ) s o n a n i m a l e s f e r o c e s .
La l e o n o k a j la l e o n i n o , la t i g r o k a j l i g r i n o , la p a n l e r o k a j p a n l e r i n o estas fieraj b e s t o j .
El
b u r r o y la b u r r a , el c a b a l l o
y la y e g u a , la c e b r a m a c h o y
hembra tambien son animales, pero no son feroces
La a z e n o k a j la a z e n i n o , la ĉ e v a l o k a j ĉ e v a l i n o , la c e b r o k a j
ce-
b r i n o , a n k a ŭ e s l a s b e s t o j , s e d ne e s l a s f i e r a j
E l a b u e l o y la a b u e l a , el n i e l o y la n i e t a , el e s p o s o y la e s p o s a ,
el s o b r i n o y la s o b r i n a , s o n p e r s o n a s y t a m b i e n s o n p a r i e n t e s .
La a v o k a j la a v i n o , la n e p o k a j la n e p i n o , la e d z o k a j la e d z i n o ,
la n e v o k a j la n e v i n o , e s t a s p e r s o n o j k a j a n k a ŭ e s t a s p a r e n c o j .
EI
abogado
tambien
y la a b o g a d o , el a g e n t e d e n e g o c i o s
son
personas,
pero no son
y la a g e n t e ,
p a r i e n t e s ; el a u t o r y la
-
20
—
a u t o r a , el a c t o r y la a c t r i z , el a p u n t a d o r y la a p u n t a d o r a , t a i i bien son personas, pero t a m p o c o son parientes.
La a d v o k a t o k a j Ia a d v o k a l i n o , la a g e n l o k a j la a g e n t i n o , a n k a ŭ
e s t a s p e r s o n o j , s e d ne e s t a s p a r e n c o j ; Ia a ŭ t o r o k a j la a ŭ l o r i n o , la a k t o r o k a j l a a k t o r i n o , la s u f l o r o k a j la s u f l o r i n o , a n k a ŭ
e s t a s p e r s o n o j , s e d a n k a u ne e s t a s p a r e n c o j .
23. E/ercicio. Rcpctir muchas veces las terminaciones
de los verbos, unas veces por su orden, otras a la inversa
y salteando, hasta que se aplique sin titubear cada terminacion al modo o tiempo correspondiente.
LECCION
5.
a
S U M A R I O . — 24.
Pronombre.—25.
Personas.—26.
Modo indicativo. Tiempo
te—27.
Accidentessramaticales.
Declinaci6n.—28.
Ejercicio
presen-
24. Pronombre es la palabra que se usa para sustituir
al nombre substantivo; representa pues, a una persona o
cosa personificada, lo que se llama persona gramatical, y
sirve para evitar la repeticion del substantivo y para la
conjugacion. Para los efectos gramaticales, el pronombre
es un verdadero substantivo.
25. Las personas son tres: la que habla o primera persona, representada por el pronombre po, mi; la segunda, a
la quc se habla, o sea tŭ o usted, ci o vi; y la tercera,
aquella de quien se habla, el, Ii; para el plural, la primera,
nosofros,
ni; la segunda uosofros
o usfedes,
vi y la tercera
ellos o ellas, ili. Los pronombres .personales tienen la misma declinacion que los substantivosynunca llevan articulo.
26. El modo indicativo de los verbos, es el modo de la
certeza, de la-seguridad, de los hechos. Para conjugar el
tiempo presente, emplea el castellano seis terminaciones y
seis pronombres personales, diciendo: yo amo, tŭ nmas,
el ama, nosotros amamos, vosotros am_7s, ellos aman; el
Esperanto sĉlb exige la terminacion as para el presente
de indicativo y conjuga con el auxilio de los pronombres
personales, que indican el sujeto o persona agente, en esta
forma: mi amas,
ui amas,
I/ amas, ni amas,
ui amas,
ili
-
21
-
amas. De esta forma de conjugaciĉn se desprende que en
Esperanto hay necesidad absoluta de poner en toda clausula u oracion gramatical un nominativo agcnte expreso,
bien sea el substantivo o el pronombre personal correspondiente, pues de lo contrario no se sabria quien ejecuta
la accion.
Anlonio I e e = A n t o n o legas
El s o l b r i I l a = L a s u n o b r i l a s .
Las ranas c r o a n = L a r a n o j k v a k a s .
La e s p u e l a es a g u d a = L a s p r o n o e s t a s a k r a .
L o s p a j a r o s v u e l a n — La b i r d o j f l u g a s
E l c a n t o de I o s p a j a r o s es
agradable
La k a n t o de la b i r d o j e s t a s a g r a b l a .
Y o l e o , tŭ e s c r i b e s y el d u e r m e
M i legas, v i s k r i b a s kaj l i d o r m a s .
N o s o t r o s hablamos, v o s o t r o s cantais y ellos
bostezan
Ni parolas, v i kanlas kaj i l i oscedas.
A h o r a y o descanso, v o s o t r o s paseais y ellas tambien pasean
Nun mi ripozas, v i promenas kaj i l i ankaŭ
promenas
V o s o l r o s estais cansados y no quereis pasear
V i e s t a s l a c a j k a j ne v o l a s p r o m e n i .
E l l a s n o p u e d e n c o s e r = l l i ne p o v a s k u d r i .
E l estci e n f e r m o y n o se a l r e v e a v e n i r
L i e s t a s m a l s a n a k a j ne k u r a ĝ a s v e n i .
27. Se llaman accidentes gramaticales las modificaciones que sufren las palabras para indicar la relacion o
dependencia que entre unas y otras existe. En el verbo
estas modificaciones afectan a la terminacion de la palabra y su conjunto se llama conjugacion. Las referentes a
los substantivos y adjetivos se llaman declinacion, que
tiene seis casos o formas distintas; en los idiomas de flexion los casos alteraban la terminacion del nombre, pero
en los modernos esa relacion se indica por medio de preposiciones. El Esperanto adopta solo dos formas, una
para el nominativo y otra para el acusativo ahadiendole
la terminacion n; los demas casos tambien se indican por
medio de preposiciones.
- _._ -
El substantivo nominatiuo indica el sujeto agente del
verbo y nunca lleva preposicion.
E I p e r r o l a d r a , el b u e v m u g e , el a s n o r e b u z n a
L a h u n d o b o j a s , la b o v o m u ĝ a s , Ia a z e n o b l e k a s
El genitiuo expresa posesion, punto de partida, destino
o uso y algunas veces causa; se sirve de la preposicion de.
E l p a n t a l o n es d e J u a n = L a
p a n t a l o n o e s t a s de J o h a n o
E l p r o f e s o r v i e n e de M a d r i d = L a p r o f e s o r o v e n a s de M a d r i d o .
D e s d e el l u n e s h a s t a el j u e v e s = D e la l u n d o ĝ i s la ĵ a ŭ d o .
B a r r i l de a g u a r d i e n t e ( p a r a c o n t e n e r
aguardiente)
B a r e l o de b r a n d o .
El datiuo indica la persona que recibe el dano o beneficio de la accion del verbo o direccion hacia; es complemento indirecto con las preposiciones ai y por.
E l b a s t o n es p a r a el a b u e l o = L a b a s t o n o e s l a s p o r la a v o
L a s m e d i a s s o n p a r a Ia n i n a
L a ŝ t r u m p o j e s t a s p o r la i n f a n i n o .
La m u j e r v a h a c i a la a l d e a = L a v i r i n o i r a s al la v i l a ĝ o .
El acusaiiuo o complemento directo recibe la accion del
verbo transitivo como termino natural. No lleva ninguna
preposiciĉn y es el ŭnico caso que en su forma se diferencia del nominativo por llevar la terminacion n caracteristica.
Francisco compra manzanas=Francisko
aĉetas p o m o j n
E I p e r r o p e r s i g u e a la l i e b r e = L a h u n d o p e r s e k u t a s la l e p o r o n .
Yo veo un l e o n = M i v i d a s l e o n o n .
N o d e s la m a n o a l l e o n = A l l e o n o ne d o n u la m a n o n .
L a m a d r e da p a n a l n i n o = L a p a t r i n o d o n a s p a n o n al la i n f a n o .
El uocaliuo sirve para llamar o exclamar, expresando
un sentimiento momentaneo; puede ir el substantivo solo,
separado por comas, o llevar una interjeccion, pero nunca
una preposiciĉn.
Pedro, v e n = P e l r o , venu.
;Oh corazon irio!
I I o mia k o r o !
El ablatiuo es un complemento indirecto que designa
diferentes circunstancias de compahia,lugar, tiempo, modo,
-
23
-
causa o instrumento y va precedido de cualquiera de las
preposiciones que no caracterizan al genitivo ni al dativo.
En la voz pasiva el ablativo agente lleva la preposicion de.
F.slar en c o m p a n i a de u n l e 6 n es p e l i g r o s o
Resti k u n leono estas danĝere.
E l a b u e l o h a b l a c o n el v e c i n o
La a v o p a r o l a s k u n la n a j b a r o .
E l g a t o y el p e r r o e s t a n en el j a r d i n
La k a t o k a j la h u n d o e s t a s en la ĝ a r d e n o .
La a b u e l a p a s e a p o r l a s c a l l e s c o n Ia n i e t a
La a v i n o p r o m e n a s tra la s l r a l o j k u n la n e p i n o .
U s t e d debe h a b l a r d e l a s u n t o c o n el a b o g a d o
V i d e v a s p a r o l i p r i Ia a f e r o k u n la a d v o k a t o .
El a u t o r e s c r i b i 6 una larga caria con una buena
pluma,
anle
el p a d r e d e la m a r q u e s a .
La
a ŭ t o r o s k r i b i s I o n g a n l e l e r o n per b o n a
plumo, anlaŭ
la
p a t r o de la m a r k i z i n o .
N o s o t r o s d e s e a m o s v e r el j a r d f n d e l p a l a c i o , e n t r e la c i u d a d y
el r i o , f u e r a de l a s m u r a l l a s .
N i d e z i r a s v i d i la ĝ a r d e n o n de la p a l a c o , i n l e r la u r b o k a j la
r i v e r o , e k s t e r la r e m p a r o j .
E l c o m e p o r Ia b o c a y h u e l e p o r la n a r i z
L i m a n ĝ a s per la b u ŝ o k a j f l a r a s p e r la n a z o
L u i s n o m e da p a n
L u d o v i k o ne d o n a s a l m i p a n o n .
Yo conozco a J u a n = M i konas Johanon.
La m a d r e esta en el c u a r t o c o n la h i j a , j u n t o a la v e n t a n a .
La p a l r i n o e s t a s en la ĉ a m b r o k u n la f i l i n o , a p u d la f e n e s t r o .
28. Ejercicio.
Conjugar el presente de indicativo de
varios verbos tomados del diccionario.
Declinar substantivos y despues substantivos con adjetivos concertados.
LECCION
SUMARIO
29- Prefijo bo.
personales.—33.
Supresidn
6.
a
30.
Sufijo a n . - . ' ( / .
Voces simples.-32
de lu particula -_.—_..
Elgenitivo,
caso
—35.
Ejercicio
Relativos
adjetivo.
29. El prefijo bo indica el parentesco que resulta del
matrimonio; lo que se designa con el adjetivo de pariente
politico.
-
30.
24
-
Padre=Palro.
Suegro=Bopatro.
Hijo=Filo.
Yerno=Bofilo.
Prima=Kuzino.
Prima p o l f t i c a = B o k u z i n o .
Pariente=Parenco.
Parienta
El sufijo
partidario
polftica—Boparencino.
an significa socio,
miembro,
habitante
o
dc una entidad, poblacion o idea.
Cristo=Kristo.
Cristiano=Krislano.
Ciudad=Urbo
Ciudadano^Urbano.
Cuba=Kubo.
Cubano=Kubano.
Ateneo=Ateneo
Atenei'sla=Ateneano.
Sociedad=Societo.
Socio
Monte=Monto.
Montanes=Montano.
Societano.
31. Sc llaman voces simplcs ciertas palabras que constan solo de radical o raiz, que tienen significacion sin necesidad de la terminacion gramatical y en cuya formacion
logica cada letra desempena un oficio. En ellas la letra
inicial les da caracter; como centro llevan todas la vocal i
que sirve de eje, y una terminacion que indica su oficio.
5_l. Todas las voces simples terminadas en u son relativos personales, se refieren a persona o cosa personificada, que no se nombra.
Indeterminadas.
Negativas
Interrogativas.
Demostrativas
Conjuntivas .
Nen
K
T
Ĉ
I
I
I
I
U
U
U
U
U
Alguien
Nadie
_Quien?
Ese o aquel
Todo a cada uno
Observese que las indeierminadas
carecen de letra i n i cial y empiezan por la I que es la letra eje; las negatiuas
empiezan por N , siendo la e y la n que siguen simplemente eufonicas; las interrogafiuas
se caracterizan por la
K inicial; las demosiratiuas
tributiuas
por la Ĉ.
_Quien canta?=Kiu
El canario canta=La
_Quien viene?=Kiu
por la T y las conjuntiuas
kantas
kanario
kanlas.
venas?
Alguien viene; nadie v i e n e = l u venas; neniu venas
o dis-
-
25
-
Alguien me l l a m a = l u v o k a s m i n .
Ese papel, aquella m a n z a n a = T i u papero, tiu p o m o .
T o d a mujer, cada m u j e r = Ĉ i u v i r i n o .
33. Cuando la oracion cmpicza por una voz simple
interrogativa, se suprime el ĉu para evitar haya dos signos
para un solo efecto.
34. El genitivo se dice que es un caso adjetivo, porque
tiene la significacion o valor gramatical equivalente, ya
que el adjetivo expresa una cualidad, que atribuimos al
substantivo, y el substantivo con preposicion de es un verdadero atributo del substantivo principal, asi da lo mismo
decir amor de madre quc amor maferna/, fuego de/ infierno
que fuega infernal, conse/o de amigo que consejo
amistoso,
luz del cielo que luz celestial.
A m o de p a t r i n o
aŭ patrina a m o .
F a j r o d e la i n f e r o a ŭ i n f e r a f a j r o .
K o n s i l o de a m i k o aŭ a m i k a k o n s i l o .
L u m o de la ĉ i e l o
aŭ ĉ i e l a l u m o .
_ Q u i e n esta en la g a l e r f a ? = K i u e s t a s en la
verando?
E l g a t o n e g r o , q u e l a m e Ia c a c e r o l a de a l u m i n i o d e m i c u n a d a
L a n i g r a k a t o , k i u l e k a s Ia a l u m i n i a n k a s e r o l o n de m i a b o f r a l i n o .
_ Q u i e r e a l g u i e n la p l u m a de o r o ? = Ĉ u i u v o l a s la o r a n p l u m o n ?
N a d i e q u i e r e esa p l u m a de o r o , s i n o a q u e l l a q u e esta s o b r e la m e s a
N e n i u v o l a s t i u n o a n p l u m o n , s e d t i u n , k i u e s t a s s u r Ia t a b l o .
r
T o d o c i u d a d a n o l i e n e la o b l i g a c i o n de r e s p e t a r a la a u t o r i d a d y
el d e r e c h o d e p e d i r el a u x i l i o n e c e s a r i o .
C i u u r b a n o h a v a s Ia d e v o n r e s p e k t i la a ŭ t o r i t a t o n , k a j la r a j t o n
peti la n e c e s a n h e l p o n .
E s a es la m a n z a n a q u e y o he e n c o n t r a d o
T i u estas la p o m o , k i u n mi t r o v i s .
_ Q u i e n se a t r e v e a c a b a l g a r s o b r e u n l e 6 n ?
Kiu kuraĝas rajdi sur Ieono?
_Quien v u e l a ? = K i u
flugas?
L o s p a j d r o s c a n t a n y v u e l a n en el j a r d f n
La b i r d o j k a n t a s k a j f l u g a s en la ĝ a r d e n o .
E n r i q u e da a g u a a l o s p a j a r o s , p o r q u e e l l o s q u i e r e n b e b e r
H e n r i k o d o n a s a k v o n al la b i r d o j . ĉ a r i l i v o l a s t r i n k i .
_Quien e s t u d i a ? = K i u
studas.
Los n i f i o s b u e n o s e s l u d i a n y aprenden las l e c c i o n e s
La b o n a j i n f a n o j s l u d a s k a j l e r n a s la l e c i o n o j n .
-
26
-
A l e j a n d r o n o q u i e r e a p r e n d e r y el t i o le pega a A l e j a n d r o
A l e k s a n d r o ne v o l a s l e r n i k a j la o n k l o b a t a s A l e k s a n d r o n
55. Ejercicio. Conjugar una oracion compuesta de pronombre sujeto, verbo en presente de indicativo y complemento directo acusativo, como: Yo veo el jardin, tŭ ves el
jardin, etc. Despues cambiar los verbos y los complementos, haciendo fijar bien la atencion sobre la palabra sujeto
y la palabra complemento.
Para distinguir facilmente el sujeto y el complemento
de una oracion, se formulan dos preguntas: _Quien es el
que...? y _Que es lo que...? poniendo el verbo que tenga la
oraciĉn, asi:
Yo veo el jardin—Mi vidas la ĝardenon
Primera pregunta: _Quien es el que ve? Respuesta logica: Yo, pues este es el sujeto agente, el que ejecuta la
accion.
Segunda pregunta: _Que es lo que ve? Respuesta logica: E l jardin, luego este es el complemento directo, la cosa
vista, la palabra sobre la cual recae la accion del verbo
transitivo.
Pongamos otra oracion'un poco mas complicada:
El niho bueno estudia con gran atencion la leccion
gramatical todoŝ los dias—La bona infano studas kun
granda atento la gramatikan lecionon ĉiutage.
_Quien es el que estudia? E l niho bueno, sujeto.
_Que es lo que estudia? La leccion gramatical, complemento directo.
Asi que el adjetivo, o adjetivos, que califican al substantivo sujeto, estan en nominativo, concertando con el, y
los adjetivos que se refieren al complemento directo, estan
como este en acusativo, conccrtando en nŭmero y caso.
Gon gran
atencidn
y todos los dias son complementos
circunstanciales de modo y tiempo, en ablativo con preposicion, o en forma adverbial, que es equivalente.
-
17
-
LECCION
7.
a
SUMARIO.—36
Sufijo ist. — 37.
Preposiciones
sub, s u r y super. — 38.
Tiempo
pasado.—39.
Numeracidn cardinul.—40.
Adverbios hieraŭ, hodiaŭ y
morgaŭ —41.
Ejercicio
36. El sufijo
cion habitual.
Aserrar
37.
ist denota oficio, profesion u ocupa-
=Segi.
Aserrador-^Segisto
Botica=Apoleko.
Bolicario
Archivo = Arĥivo.
Archivero=Atĥivisto.
Bruiiir=PoIuri.
Brunidor=Polurislo.
Mula=Mulo
Arriero=Mulisto.
Aventura=Aventuro.
Aventurera=Avenluristino.
Apotekisto
Bailar—Danci.
Bailarina=Dancislino
C a j a (de c a u d a l e s ) — K a s o
Cajero-
Debajo
Sub.
Bncima
Kasisto.
(tocando)
Sur.
Encima
(sin tocar) Super.
E l r a t o n c o r r e d e b a j o de la c a m a
La m u s o k u r a s s u b la l i t o .
La b o t e l l a de c r i s l a l esta e n c i m a d e l p l a t o
La k r i s t a l a b o l e l o e s t a s s u r la t e l e r o .
Los pajaros vuelan sobre los tejados
La b i r d o j f l u g a s s u p e r la t e g m e n t o j .
La p e l o t a s a l t a p o r e n c i m a de la p a r e d d e l j a r d i n
La p i l k o s a l l a s s u p e r la m u r o de la ĝ a r d e n o .
38.
El tiempo pasado de los verbos termina en is.
_ H a v e n i d o el p a n a d e r o ? = Ĉ u
la p a n i s t o v e n i s ?
E l p a n a d e r o n o ha v e n i d o ; h a b l a c o n el b o i i c a r i o en la b o t i c a
La p a n i s t o ne v e n i s ; l i p a r o l a s k u n la a p o t e k i s t o en la a p o t e k o .
_ H a l e f d o V . la c a r t a d e l i n g e n i e r o c u b a n o ?
C u v i l e g i s la l e t e r o n de la k u b a
inĝeniero?
E l c u f i a d o d e l a l e n e f s t a c o n o c f a al i n g e n i e r o c u b a n o
y dice
que
era u n a v e n t u r e r o .
La b o f r a t o de la a t e n e a n o k o n i s la k u b a n i n ĝ e n i e r o n k a j
diras
ke l i e s t i s a v e n t u r i s t o .
Del padre y o recibf un l i b r o y del h e r m a n o r e c i b i una p l u m a
De la p a t r o m i r i c e v i s l i b r o n k a j de la f r a t o m i r i c e v i s p l u m o n .
E l p a d r e n o l e i a el l i b r o , p e r o e s c r i b f a u n a c a r t a
La p a t r o ne l e g i s la l i b r o n , s e d l i s k r i b i s l e t e r o n
28
-
-
39. Las palabras que indican nŭmero o cantidad de
objetos se llaman numerales cardinales; son invariables.
Uno=Unu
Seis=Ses.
Dos=Du
Siete=Sep
Tres
Tri
Ocho=Ok.
Guatro=Kvar.
Nueve = Naŭ
Cinco=Kvin.
Diez
Dek
Cero=Nulo
La segunda decena se forma aiiadiendo a la palabra dek el nŭmero de unidades correspondiente.
Once=Dekunu.
Diez y s e i s = D e k s e s .
Doce=Dekdu.
Diez y
siele=Deksep.
Trece=Dektri.
Diez y
ocho=Dekok
Calorce » Dekkvar.
Quince=Dekkvin.
Diez y n u e v e = D e k n a f l .
Las siguientes decenas se forman anteponiendo a la
palabra dek el nŭmero de decenas.
Veinte=Dudek.
Sesenta=Sesdek.
Treinta=Tridek.
Selenta=Sepdek.
Cuarenta=Kvardek.
Ochenta-
Cincuenta=Kvindek.
Noventa=Naŭdek.
Ciento=Cent.
Mil=Mil
Okdek.
MilI6n=Miliono.
En las cifras que constan de millares, centenas, decenas y unidades, se enumeran sucesivamente, por ejemplo:
3.548 se dice: Tri mil kvincent kvardek ok
17.906: Deksep mil naŭcent ses
84.001: Okdek k v a r m i l unu
Tres l i b r o s = T r i Iibroj.
Siete o v e j a s = S e p ŝafinoj.
Quince anades=Dekkvin
anasoj
Cuarenta y ocho m o s c a s = K v a r d e k
ok muŝoj.
T r e s c i e n i a s diez y ocho a b e j a s = T r i c e n t
O c h o c i e n l o , trece o b r e r o s = O k c e n t
Q u i n i e n l a s m i l pesetas
40.
Hyer
Hieraŭ.
dekok abeloj.
dektri metiistoj.
K v i n c e n l m i l pezetoj
Hoy Hodiaŭ.
Manana
Morgaŭ.
A y e r , h o y y m a f i a n a s o n t r e s d i a s de la s e m a n a
H i e r a ŭ , h o d i a u k a j m o r g a ŭ e s t a s ) t r i t a g o j de la s e m a j n o
-
29
-
E l c o r o n e l e s l a b a a y e r en la c a s a d e la c i u d a d y h o y esta el
general.
La c o l o n e l o e s t i s h i e r a f l en la d o m o de la u r b o , k a j h o d i a ŭ
e s t a s la g e n e r a l o .
Vo t e n g o s o l a m e n t e una b o c a , p e r o t e n g o d o s l a b i o s , d o s o j o s
y dos orejas
Mi hnvas nur unu b u ŝ o n sed m i havas d u l i p o j n , d u o k u l o j n
kaj du o r e l o j n .
E I p a s c a c o n Ires p e r r o s = L i p r o m e n a s k u n t r i h u n d o j
T o d o s n o s o t r o s t e n e m o s c i n c o d e d o s en c a d a
mano
N i ĉ i u j h a v a s k v i n f i n g r o j n en ĉ i u m a n o
C i n c o y siete h a c e n d o c e ^ K v i n k a j s e p f a r a s d e k d u
C u a t r o y diez y o c h o hacen v e i n t i d o s
Kvar kaj d e k o k faras dudek d u .
A y e r v i m i l p a j a r o s que v o l a b a n s o b r e l o s a r b o l e s d e l j a r d i n
H i e r a ŭ m i v i d i s m i l b i r d o j n , k i u j f l u g i s s u p e r la a r b o j de la
ĝardeno.
Y o tengo cien manzanas
M i h a v a s cent p o m o j n
Y o t e n g o u n c i e n t o de m a n z a n a s ^ M i h a v a s c e n t o n da p o m o j .
Esta c i u d a d tiene un m i I I 6 n de h a b i t a n l e s
T i u ĉ i u r b o h a v a s m i l i o n o n da l o ĝ a n t o j
Hecompradounadocenadecucharasy
dosdocenasdelencdores
M i a ĉ e l i s d e k d u o n da k u l e r o j k a j d u d e k d u o j n da f o r k o j
Sesenta
senla
m i n u l o s hacen
una h o r a y un m i n u t o consta' de
se-
segundos.
S e s d e k m i n u t o j f a r a s u n u h o r o n , k a j u n u m j n u t o k o n s i s t a s el
sesdek s e k u n d o j ,
E l a n o se c o m p o n e de d o c e m e s e s : E n e r o , F e b r e r o , M a r z o ,
A b r i l , M a y o , Junio, Julio, A g o s t o , Sepliembre, O c l u b r e , N o viembre y Diciembre.
La j a r o k o n s i s t a s el d e k d u m o n a l o j : J a n u a r o , F e b r u a r o , M a r t o ,
Aprilo,
M a j o , Junio,
Julio, Aflgusto,
Septembro,
Okiobro,
N o v e m b r o kaj D e c e m b r o .
H o y es d f a de f i e s t a en la c i u d a d , l a s b a n d e r a s o n d e a n en l o s
balcones
y en la p l a z a g r a n d e h e v i s t o c i n c u e n t a g u a r d i a s
municipales con brillantes uniformes.
H o d i a ŭ estas festa t a g o en la u r b o , Ia f l a g o j f l i r t a s en la b a l k o n o j k a j en la g r a n d a p l a c o m i v i d i s k v i n d e k u r b a j n g a r distojn kun brilaj uniformoj.
A y e r d u r a n t e el dfa v i m o s el c l a r o s o l , y esta n o c h e v e m o s la
palida luna y las bellas
estrellas.
H i e r a ŭ d u m la t a g o n i v i d i s la h e l a n s u n o n k a j en t i u ĉ i n o k l o
n i v i d a s la p a l a n l u n o n k a j la b e l a j n s t e l o j n .
-
30
—
41. E/ercicio.
Haganse ejercicios de conjugacion con
oraciones cuyos verbos esten en tiempo presente o en
pasado. Siempre que sea posible ponganse el prefijo mal
y los sufijos in e ief. Contar de uno hasta diez, directa
e inversamente; despues por decenas hasta cien; decenas
y unidades.
LECCION
8.
a
S U M A P I O . - 42.
Prefijo ge. — 43.
Sufijo I I . - 44
Sufijo e\.-45.
Adverbio —
46.
Bquivalencia del adverbio—47.
. Voces simples, adverbios de lugar.—48.
Particulaĉi. -49.
Pronombres posesivos —50.
Dobte significacidn delpronombre
posesivo.
51. Preposicioncs
en, cl y sen. 52.
Adverbios poste, supre, malsupre.
-53.
Eĵercicio
42. El pnefi/o ge indica la reunion de ambos sexos en
una palabra substantiva y como necesariamente se refiere
a dos o mas, se usa solo en plural.
Padre=Patro.
Padre y madre=-Gepatroj.
Hijo=FiIo.
Hijo e h i j a = G e f i l o j .
Ti'o=Onklo.
Tio y lfa=Geonkloj.
Primo=Kuzo
Primos y priinas=Gekuzoj.
Novio=Fianĉo.
Novios y novias=Gefianĉoj
Marido=Edzo.
Esposos=Geedzoj.
43. El sufi/o i l denota el instrumento de que nos servimos para hacer lo que expresa la radical.
Coser-=-Kudri.
Aguja=Kudrilo.
Cavar=Fosi.
Azad6n=Fosilo.
Peinar=Kombi.
Peine=Kombilo.
5ilbar=Fajfi.
Silbato=Fajfilo.
Planchar-Gladi.
Planeha
Curar=Curaci.
Medicamento=Kuracilo.
-Gladilo.
Cribar=Kribri.
Criba=Kribrilo.
Ir en c o c h e = V e l u r i .
Carruaje=Veturilo.
Bombar=Pumpi.
Bomba - Pumpilo.
Linea=Linio.
Regla=Liniilo.
44. El sufijo ej sirve para designar el lugar adecuado o
apropiado para lo que significa la raiz.
Caballo
-Cevalo.
Libro=Libro,
Cuadra-
Ĉevalejo.
Libren'a=Librejo,
-
31
-
Secrelario=Sekrelario
Secretarfa=Sekretariejo.
Rezar=Preĝi.
Iglesia
Fundir
Fundici6n=Fandejo.
Fandi
Cafe=Kafo
Cafe
Tesoro=Trezoro
-Preĝejo.
(estab.)=Kafejo.
Tesorerfa=Trezorejo.
Tintar=Tinkturi.
Tintoreria -Tinkturejo.
Moler
Molino=Muelejo.
Mueli.
Aprendcr- Lcnii
Escuela=Lernejo.
45. Sc llama adverbio aquclla partc de la oracion que
expresa alguna circunstancia en relacion con la significacion del verbo, en general, aunque tambien puede referirse
a un adjetivo o a otro adverbio. Su terminacion caracteristica es la e, que puede aplicarse a cualquier radical.
Tambien hay voces simples que son adverbiales por su significacion, sin necesidad de ahadirles la terminacion c.
Alegre=Gaja.
Alegremente=Gajc.
Igual -Sama.
Igualmente=Same.
Terrible=Terura.
Terriblemente=Terure.
AnaIogfa=Analogio.
Por anaIogfa=Analogie.
Rapido=Rapida.
Con rapidez=Rapidc.
Orilla = Bord(j.
A la o r i l l a = B o r d e .
Brida = Brido.
Sin brida=Senbride.
Frfvolo
Frivola.
Con frivolidad=Frivole.
Azar=Hazardo.
Al azar=Hazarde
Gramatica=Gramatiko,
. Gramaticalmente=Gramatike.
46. El adverbio tiene el mismo valor o equivalencia
gramatical que el caso ablativo con preposicion y sirve,
como estas, para denotar alguna circunstancia de tiempo,
lugar, causa o modo.
V o s o t r o s podeis obrar con libertad (o libremenle)
Vi p o v a s agi k u n libereco (aŭ libere)
47. Los adverbios de lugar son voces simples que terminan en e.
Indefinidas. . .
i e
En algŭn sitio o lugar
Negativas . . . Nen i e
En ningŭn sitio
Interrogativas. . K
i c
^En que sitio, donde?
Demostrativas . T
i e
A l l i , en aquel sitio
Conjuntivas . . C i e
En todas partes
-
32
-
48. La particula ĉ/ antcpuesta o pospuesta a las voces
simples indica aproximacion.
Allf=Tie
A q u i = T i e ĉ i o ĉ i tie.
Ese o a q u e I = T i u .
E s t e = T i u ĉi o ĉi tiu
49. De los pronombres personales se forman los posesivos, por la simple adicion de la vocal a, lo que los convierte en adjetivos y como tales acompanan sicmpre a un
substantivo, para calificarle o determinarle y con el conciertan en nŭmero y caso; en genero no, pues sabemos que
no es oficio del adjetivo denotar el genero gramatical.
50. El pronombre ,posesivo tiene siempre una doble
significacion; por el pronombre empleado nos muestra
quien es el poseedor, que puede ser singular o plural, y
por el accidente gramatical o terminacion, el nŭmero de
las cosas poseidas, pudiendo un poseedor tener una o varias cosas, y varios poseedores tambien cosas en singular
o en plural.
Mi c i n t u r o n = M i a zono.
Su (de V.) y u n q u e = V i a
amboso.
S u (de e l ) i f t u l o = L i a t i l o l o
Nuestra m a s i a = N i a farmo.
Vuestro a r l e = V i a ario
S u (de e l l o s ) c a r r u a j e = I l i a
Mis vecinas=Miaj
velurilo.
najbarinoj.
S u s (de V ) v a s o s = V i a j
glasoj
S u s (de el) i i r a n t e s = L i a j ŝ e l k o j
Nuestros li'os=Niaj geonkloj
1
Vuestras t i j e r a s = V i a j londiloj
S u s (de e l l o s o e l l a s ) t e s o r o s = l l i a j t r e z o . r o j .
51. Denfro de E n . Exfnaccion o salida, eleccion,
de que esfd formada una cosa
E I . Sin
Sen.
matenia
E n el s a l o n e s t a n t r e s p e r s o n a s
E n la s a l o n o e s t a s I r i p e r s o n o j .
_ D 6 n d e estan l o s t f o s ? = : K i e e s t a s la
L o s t i b s e s t a n en el p a s e o c o n l o s
geonkloj?
sobrinos
La g e o n k l o j e s t a s en la p r o m e n e j o k u n la g e n e v o j .
De la h a r i n a se f a b r i c a el p a n y I o s p a s i e l e s
E l la f a r u n o o n i f a b r i k a s la p a n o n k a j la k u k o j n .
-
33
-
E s t a m e s a es de h i e r r o y a q u e l b a n c o d e m a d e r a
T i u ĉ i t a b l o e s t a s el f e r o k a j t i u b e n k o el l i g n o
Saltaron
de s u b o c a t r e s
rosas,
tres perlas y tres
grandes
diamantes.
E l s a l t i s el ŝ i a b u ŝ o t r i r o z o j ' , t r i p e r l o j k a j t r i g r a n d a j d i a m a n t o j .
E n t r e t o d o s l o s l i b r o s , y o e l i j o el p e q u e n o
E I ĉ i u j l i b r o j m i e l e k t a s Ia m a l g r a n d a n .
52.
Despues,
defrds
Poste.
Hrriba,
en lo a/fo
Supre-
Hba/o Malsupre.
Los perros iban por delante, nosolros llegamos
despues.
La h u n d o j i r i s a n t a ŭ e , n i a l v e n i s p o s t e .
E n Ia p a r t e d e l a n t e r a e s t a n
esta la c o c i n a ,
la e n t r a d a y el r e c i b i d o r , d e t r a s
a r r i b a l o s cuartos para d o r m i r y abajo
la
bod ega.
E n la a n t a ŭ a p a r t o e s t a s la e n i r e j o k a j la a k c e p l e j o ,
la k u i r e j o
e s t a s p o s t e , s u p r e la ĉ a m b r o j p o r d o r m i k a j m a l s u p r e la k e l o .
53. Ejercicio. Conjugar en presente y en pasado varias
oraciones con pronombrc sujeto, verbo y complemento
con un adjetivo y un pronombre posesivo, como: Mi amas
miajn bonajn gepatrojn. Contar por unidades, decenas,
centenas y millares; despues decir cantidades compuestas
de unidades de varios ordenes y faltando algŭn orden.
LECCION
9.*
S U M A R I O , — 54.
Prefijo re.—55. Numerales ordinates.Sfi.
Terminacion del tiempo futuro.
57.
Voces simples, advcrbios de cantidad.SS.
Prcposiciones
per, pri,
pro; conjuncidn ĉar,—59. Adverbios baldafl, frue, malfrue — 60.
Ejercicio
54. Prefi/o re. Sirve para indicar la repeticion o reiteracion de una cosa.
Decir=Diri.
Volver a decir=Rediri,
Fluir=Flui.
Refluir=Reflui.
Golpear=Frapi.
G o l p e a r de n u e v o = R e f r a p i .
Haber o t e n e r = H a v i .
Recuperar=Rehavi.
Resonar=Resoni.
RepeIidamente=Ree.
55. Numerales ordinales son los que designan el lugar
que ocupan los objetos, puestos ordenadamente; los cardinales indican cantidad de cosas, los ordinales el sitio de
-
34
-
una sola cosa. Sc forman los ordinales aiiadiendo a los
cardinales la terminacion a, o sea haciendolos adjetivos y
como todos los adjetivos calificando a los substantivos y
concertando con ellos. Admiten tambien la forma adverbial, con terminacion e.
Primero=Unua.
Sexto=Sesa.
Segundo=Dua.
Sepiimo=Sepa.
Tercero=Tria.
Octavo=Oka.
Cuarto=Kvara.
Noveno=Naŭa.
Quinto=Kvina.
Decimo=Deka.
Primeramente=Unue.
En segundo l u g a r = D u e .
Por quinta v e z = K v i n e .
Para las decenas y demas ordenes de unidades se procede como en los numerales cardinales, anadiendo la a
solamente al ŭltimo que se expresa.
El trigesimo q u i n t o = L a tridek kvina.
El mil trescientos cincuenta y nueveavo
La m i l t r i c e n t k v i n d e k n a ŭ a .
E n e r o es el p r i m e r m e s d e l a n o , A b r i i es el c u a r t o , N o v i e m b r e
es el u n d e c i m o y D i c i e m b r e es el d u o d e c i m o .
J a n u a r o e s t a s Ia u n u a m o n a t o de la j a r o , A p r i l o e s t a s la k v a r a ,
N o v e m b r o e s t a s la d e k u n u a k a j D e c e m b r o e s t a s la d e k d u a .
E I d i a v i g e s i m o de F e b r e r o
del
es el dfa q u i n c u a g e s i m o p r i m e r o
ano.
La d u d e k a t a g o
de F e b r u a r o
e s t a s la k v i n d e k u n u a l a g o
dc
la j a r o .
_Que
fecha tenemos
hoy?
H o y es
el dfa v i g e ' s i m o
septimo
de M a r z o .
Kiun
daton ni havas
hodiaŭ?
H o d i a ŭ estas la d u d e k
sepa
t a g o de M a r t o .
P r i m e r a m e n t e y o d e v u e l v o a V . el d i n e r o q u e V . m e p r e s t o ; en
s e g u n d o I u g a r le d o y l a s g r a c i a s p o r el p r e s t a m o ; y p o r tercera le p i d o que t a m b i e n me preste mas tarde, cuando y o
necesite d i n e r o .
U n u e m i r e d o n a s a l v i Ia m o n o n , k i u n v i p r u n t i s al m i ; d u c m i
dankas
vin por
la p r u n t o ;
trie m i petas v i n ankaŭ
poste
prunti al m i , k i a m m i bezonos m o n o n .
56. Los verbos para el tiempo futuro adoptan la terminacion os.
-
35
-
Manana pagare a V. m i deuda
M o r g a ŭ m i p a g o s al v i mian ŝ u l d o n .
_ D 6 n d e esta m i p r i m o ? —Kie e s t a s m i a
S u p r i m o e s t a b a en la f a b r i c a
kuzo?
de c o r d o n e s ,
ahora
va p o r el
c a m i n o y d e s p u e s e s t a r a en el m o n l e .
V i a k u z o e s i i s en la f a b r i k o de k o r d o n o j , n u n l i i r a s tra la v o j o
k a j p o s t e l i e s t o s en la m o n t o .
57. Las uoces simples terminadas en om indican cantidad y llevan tras de si la preposicion da; es como si dijeramos cudnto de, tanto de.
Indefinidas . .
i om da Algo de
Nen
Negativas. . .
i om da Nada de
i om da _Cuanto de?
Interrogativas. . K
i om da Tanto de
Demostrativas . T
i om da Todo,todala cantidad
Conjuntivas . . Ĉ
58.
Por medio de Per.
Porque,
puesfo
causa de
Relatiuo
a, concernienfe
Pri*
a
que (deducciĉn, consecuencia)
Car.
/7
Pro.
E I s a s t r e c o r l o el p a n o c o n l a s
tijeras
La l a j l o r o t o n d i s la d r a p o n per la l o n d i l o .
E l p e r r o n o c o m e el a r r o z c o n c u c h a r a ,
s i n o c o n la l e n g u a
La h u n d o ne m a n ĝ a s la r i z o n per k u l e r o , s e d per la l a n g o .
A causa del frio no p u d i m o s ir al teatro
P r o la m a l v a r m o n i ne p o v i s i r i al la l e a l r o .
_Tiene V. lino o canamo?-=Ĉu
v i h a v a s l i n o n aŭ k a n a b o n ?
T e n g o a l g u n a c a n t i d a d de c a n a m o , p e r o n a d a d e l i n o
M i h a v a s i o m da k a n a b o . s e d n e n i o m da l i n o .
_ P a r a q u i e n es t a n t o m a i z ? - _ P o r k i u e s t a s t i o m da m a i z o ?
E l a l m a c e n i s t a de c e r e a l e s l o ha c o m p r a d o
La m a g a z e n i s t o
todo
de c e r e a l o j a ĉ e t i s ĉ i o m
Pronlo vendra mi cunado y hablaremos
de ese a s u n t o , p o r q u e
y o n o t e n g o v i n a g r e ; s o l o t e n g o a l g o de v i n o b l a n c o
y el v i n o t i n t o s e c o q u e esta en ese
dulcc
barril.
Baldaŭ v e n o s mia bofralo kaj ni p a r o l o s
pri tiu afero, ĉar m i
h a v a s n e n i o m da v i n a g r o ; m i n u r h a v a s i o m da d o l ĉ a b l a n k a
v i n o k a j la k o l o r a n s e k a n v i n o n , k i u e s t a s en l i u b a r e l o .
59.
Pronto Baldaŭ. Temprano
Frue. Tarde
Malfrue.
P r o n l o l l o v e r a p o r q u e el c i e l o esta n u b l a d o
B a l d a i i p l u v o s , ĉ a r la ĉ i e l o e s t a s n u b a
-
36
-
D u r a n t e el i n v i e r n o la n o c h e l l e g a m u v p r o n t o ( t e m p r a n o ) .
D u m la v i n t r o la n o k i o a l v e n a s tre f r u e .
P r o n t o v e n d r a Ia p r i m a v e r a q u e es una e s t a c i o n m u y b o n i l a
B a l d a ŭ v e n o s p r i n t e m p o , k i u e s t a s t r e bela s e z o n o .
_Vendras manana tarde o temprano?
C u v i v e n o s m o r g a ŭ frue aŭ m a l f r u e ?
M a f i a n a v e n d r e t a r d e , p o r q u e d e b o r o c i a r las f l o r e s , p e r o
pa-
sado mafiana vendre temprano.
M o r g a ŭ m i v e n o s m a l f r u e , ĉ a r m i d e v a s a s p e r g i la f l o r o j n , s e d
post m o r g a ŭ m i venos frue.
_ T ŭ m e d i r a s la v e r d a d ? = S f , s e n o r ; m a i i a n a t e m p r a n o y o i r e
a s u c a s a y le d i r e t o d a Ia v e r d a d .
C u c i d i r o s a l m i la v e r o n ? = J e s , s i n j o r o ; m o r g a ŭ f r u e m i i r o s
a l v i a d o m o k a j m i d i r o s a l v i la t u t a n v e r o n .
E l es m i t f o p o r q u e m i p a d r e es h e r m a n o
suyo
L i estas mia o n k l o , ĉar mia patro estas lia frato.
Ayer encontre a su hijo y me salud6 cortesmenle;
m e d i j o que
pronto sera bachiller.
Hieraŭ m i r e n k o n t i s vian filon kaj l i ĝenlile salulis m i n ; l i d i r i s
a l m i ke b a l d a ŭ l i e s t o s a b i t u r i e n t o .
H o y es s a b a d o y m a f i a n a s e r a d o m i n g o
H o d i a ŭ estas s a b a l o kaj m o r g a ŭ e s t o s d i n i a n ĉ o .
_ E n c o n t r 6 V . y a s u r e l o j ? - T o d a v f a n o l o he b u s c a d o ;
cuan-
d o t e r m i n e m i I r a b a j o , b u s c a r e m i r e l o j ; p e r o t e m o q u e ya n o
lo
encontrare.
Ĉu vi jam
t r o v i s v i a n h o r l o ĝ o n ? - M i ĝ\n aTikoraŭ
ne
scrĉis;
k i a m m i f i n o s m i a n l a b o r o n , m i s e r ĉ o s m i a n h o r l o ĝ o n , sed
m i t i m a s , ke m i ĝ i n j a m ne t r o v o s
_ Q u i e r e V . v e n d e r m e u n p o c o de h a r i n a p a r a a m a s a r l a s
tor-
t a s , I o s p a s t e l e s y Ias e m p a n a d a s ?
Ĉ u v i v o l a s v e n d i a l m i i o m da f a r u n o p o r k n e d i la l o r t o j n , la
k u k o j n k a j la p a s t e ĉ o j n ?
Y o no tengo harina, pero puedo vendcrle tanto azŭcar,
almen-
dras y canela c o m o V . quiera.
M i h a v a s n e n i o m da f a r u n o , s e d m i p o v a s v e n d i al v i t i o m , k i o m
v i v o l o s da s u k e r o , m i g d a l o j k a j c i n a m o .
60. Ejercicio. Decir la numeracion ordinal por unidades, decenas y centenas, correlativas y salteadas. Conjugar en los tres tiempos simples oraciones en que entren
los sufijos /7 e isi, como: La ĉarpentisto laboras ĉiutage en
la laborejo per la rabotilo.
— 37
-
L E CCION
10
S U M A R I O . - 61. Sufijo et.-62.
Voces simples adverbios dc modo—63.
Pronombres
de tercera persona.—64.
Modo condicional.—65.
Preposicioncs
antaŭ, kontraŭ,
apud y ĉirkaŭ.—66.
Ejercicio
61.
El sufi/o et dcnota el diminutivo.
Cigarro=Cigaro.
Cigarrito=Cigareto.
Lim6n=Citrono.
Limoncito=Ciironeto.
Cofre=Kofro.
Cofrecito=Kofreto.
Canal-Kanalo
Acequia=Kanaleto.
Calle=Strato.
Callejuela=Strateto.
Caer=Fali.
Tropezar=Faleti.
Eta=Pequeno.
Pequefiuelo=Etulo.
62. Las uoces simples que terminan en el son adverbios de modo.
i el De algŭn modo o manera
Indefinidas. .
Negativas . . . Nen i el De ninguna manera
Interrogativas. . K i el _C6mo, de que manera?
T i el De ese modo, asi
Demostrativas
Ĉ i el De todos modos
Conjuntivas .
_ C 6 m o ha p o d i d o l l e g a r el m a r i n e r o a l p u e r t o ?
K i e l p o v i s a l v e n i Ia m a r i s t o a l la
haveno?
Y o n o se c o m o , p e r o de a l g u n a m a n e r a ha l l e g a d o
M i ne s c i a s k i e l , s e d i e l l i a l v e n i s .
La n i n a de n i n g u n a m a n e r a ha q u e r i d o i r c o n la n i n e r a
L a i n f a n i n o n e n i e l v o l i s i r i k u n la v a r t i s t i n o .
S i V . h a c e l o s c i g a r r i t o s de esa
hace
como
los
otros,
manera, estaran
tambien;
de
todos
bien, si
modos
V.
los
los
hara bien.
S e v i f a r a s la c i g a r e t o j n t i e l , i l i e s t o s b o n e , se v i f a r a s k i e l l a
aliajn, ankaŭ bone; ĉiel v i f a r o s ilin b o n e .
65. Los pronombres personales representan a los substantivos; en los de primera y segunda persona, singular o
plural, no ofrecen ninguna duda, pero en los de tercera
persona deben tenerse en cuenta varias circunstancias.
Cuando sustituye a un sujeto masculino, el se traduce
por l i , el femenino ella por ŝ i y cuando es animal o cosa,
desconocemos el genero gramatical,o nonos interesa deter-
-
38
-
minarlo, el, ella, ello se traducen por ĝ i ; el indeterminado
se por oni y el reflexivo se, a s i por s i ; los tres primeros
admiten el acusativo, pero no el plural, porque son distintos pronombres; el indeterminado oni, n i plural n i acusativo; el reflexivo si por referirse necesariamente al sujeto de
la oracion, no puede ser sujeto, admite todos los demas
casos de la declinacion y es igual para todos los generos
y nŭmeros.
Todos ellos forman los pronombres posesivos, segŭn la
regla general, con la terminacion a del adjetivo.
M u c h a c h o , tŭ n o c r e s c o r t e s = K n a b o , v i e s t a s n e - ĝ e n t i l a .
P e r r o m f o , tŭ eres m u y
flel=Mia
h u n d o , v i estas tre fidela.
E I es u n m u c h a c h o y ella una m u c h a c h a
L i estas k n a b o k a j ŝ i estas k n a b i n o .
La c r i a t u r a U o r a p o r q u e q u i e r e c o m e r
La i n f a n o p l o r a s , ĉ a r ĝ i v o l a s m a n ĝ i .
<,
Las criaturas lloran porque quieren comer
La i n f a n o j p l o r a s , ĉ a r i l i v o l a s m a n ĝ i .
S e dice que la v e r d a d s i e m p r e vence
O n i d i r a s , ke la v e r o ĉ i a m v e n k a s
Y o quen'a p e g a r l e p e r o ella h u y o d e m i
M i v o l i s ŝ i n bati, sed ŝ i f o r k u r i s de m i .
E l c u c h i l l o c o r t a b i e n p o r q u e esta a f i l a d o
La t r a n ĉ i l o t r a n ĉ a s b o n e , ĉ a r g i e s t a s a k r a .
E n t r e s u s (de ella) n u m e r o s o s h i j o s , u n o s s o n buenos y o t r o s
son
El
malos.
ŝiaj
multaj infanoj, unuj estas
bonaj k a j aliaj estas m a l -
bonaj
E l I o h i z o t o d o c o n l o s d i e z d e d o s de s u s m a n o s
L i f a r i s ĉ i o n per la d e k f i n g r o j d e s i a j m a n o j .
M i s h e r m a n o s t e n i a n h o y c o n v i d a d o s ; d e s p u e s d e Ia cena m i s
hermanos
s a l i e r o n de s u casa
c o n I o s c o n v i d a d o s y Ies
a c o m p a n a r o n hasta su casa.
M i a j fratoj havis h o d i a ŭ gastojn; post
la v e s p e r m a n ĝ o
miaj
f r a t o j e l i r i s k u n la g a s l o j el s i a d o m o k a j a k o m p a n i s i l i n ĝ i s
ilia d o m o .
E l n o v i o y la n o v i a estan
d e l a n t e d e la c h o c o l a t e r i a ; el h a b l a
c o n la tfa d e l z a p a t e r o y ella lee l o s carteles del teatro; en
ellos se anuncia u n a c o m e d i a de autores a u n no c o n o c i d o s ;
s e d i c e q u e s u m e r i t o es g r a n d e L a g e f i a n c o j e s t a s a n t a ŭ la ĉ o k o l a d e j o ; l i p a r o l a s k u n la o n -
39
-
-
k l i n o de la l u i s t o k a j ŝ i I e g a s la a f i ŝ o i n de la t e a t r o : per i l i
oni
anoncas komedion
de a n k o r a ŭ
nekonalaj
aŭtoroj; oni
d i r a s ke ĝ i a m e r i t o e s t a s g r a n d a .
H a n l l a m a d o a la p u e r t a . ^ C m i e n s e r a ?
O n i f r a p i s la p o r d o n . K i u ĝ i e s t o s ?
E s la s o m b r e r e r a q u e t r a e el s o m b r e r i t o p a r a la n i f i a .
_C6mo
es? E s de t e r e i o p e l o b l a n c o c o n c i n t a s e n c a r n a d a s .
G i e s l a s la ĉ a p e l i s t i n o , k i u p o r t a s Ia ĉ a p e l e t o n p o r la i n f a n i n o .
K i e l ĝ i e s t a s ? Ĝ i e s t a s el b l a n k a v e l u r o k u n r u ĝ a j r u b a n d o j .
64. Si (condicional) Se.
El modo condicional o potencial de los verbos toma la
terminacion us.
_ D i c e ella la v e r d a d ? = Ĉ u ŝ i d i r a s la v e r o n ?
E l l a n o d i c e la v e r d a d ; la d i r i a s i s u p a d r e n o se l o p r o h i b i e r a .
Si ne d i r a s la v e r o n ; ŝ i d i r u s ĝ i n se ŝ i a p a t r o ne
malper-
mesus ĝ i n al ŝ i .
^ O u i e n escribiria una carta a su madre? : L u i s e s c r i b i r f a
una
larga y carinosa carta a su m a d r e . s i tuviera papel, p l u m a y linta.
K i u s k r i b u s l e t e r o n a l sia p a t r i n o ? = L u d o v i k o s k r i b u s
Iongan
k a j k a r e s a n l e t e r o n al s i a p a t r i n o , se l i h a v u s p a p e r o n ,
plu-
m o n kaj i n k o n .
S i V . s u p i e r a q u i e n es e l , le e s l i m a r i a
mas
Se v i s c i u s , k i u li estas, v i l i n p l i e s t i m u s .
S i y o estuviera s a n o , serfa feliz
Se m i estus sana, m i e s t u s f e l i ĉ a .
S i el s u p i e r a q u e y o e s t o y a q u f , a l m o m e n t o v e n d r f a a v e r m e
S i l i s c i u s , k e m i e s t a s t i e ĉ i , l i tuj v e n u s a l m i
65.
to a
flnfe,
delante
Apud.
Antaŭ.
fllrededor
Enfrenfe
Kontraŭ.
Jun-
Cirkaŭ.
M u c h a s p e r s o n a s se p a r a n d e l a n i e d e l e s c a p a r a t e
M u l t a j p e r s o n o j h a l t a s a n t a ŭ la m o n t r a
fenestro.
E l vigilante estuvo una hora completa junto a m i veniana
La n o k l a g a r d i s l o s i a r i s t u t a n h o r o n a p u d m i a f e n e s t r o .
La casa de m i n o v i a esta e n f r e n t e d e l p a l a c i o d e
Correos
La d o m o de m i a f i a n ĉ i n o e s t a s k o n l r a ŭ la p o ŝ t a
palaco.
L a s m o s c a s r e v o l o t e a b a n a l r e d e d o r d e Ia l a m p a r a
La mu.ŝoj f l i r l i s ĉ i r k a ŭ la l a m p o .
Hace Ires
dfas
visite a su p r i m o y m i visita le c a u s ĉ
sa-
lisfacci6n.
A n t a ŭ t r i t a g o j m i v i z i l i s v i a n k u z o t i k a j m i a v i z i t o f a r i s al l i
plezuron.
4Ĝ
-
66. Bjercicio. Conjugar cn difcrentes tiempos verbos
transitivos, con todos los pronombres de tercera persona
como sujeto y un complemento con pronombrc posesivo,
cambiando sucesivamente los sujetosylos posesivos,como:
Mi amas mian patrinon; ŝ i amas mian patrinon; ĝi amas,
etcetera. Despues: Li amas vian patrinon: despues lian,
ŝian, ĝian, sian, ilian y por fin en plural.
Es objeto principal de este ejercicio, que los alumnos
practiquen mucho los posesivos, para que sepan con toda
claridad quien es el poseedor de la cosa o cosas poseidas.
LECCION
S U M A « I O . - ( 5 7 . Sufijo
posicidn.^71.
11
ar.—68. Sufijo ec.-69.
Numerales
Comparativos
de desif>ualdad.—72.
dum, tra, ĝis, eĉ.—73.
Ejercicio
mŭltiplos.70.
Preposiciones
Pre-
67. El sufijo ar indica conjunto o reunion de cosas de
la misma especie.
ArboI=Arbo.
Arboleda o bosque=Arbaro.
EsIrelIa=SteIo.
Constelacion- Stelaro.
Columna=Kolono.
Columnata=Kolonaro.
CabeIlo=Haro.
CabelIera=Hararo.
Res=Bruto.
Qanado=Brutaro.
Gobernar - Regi.
Gobierno=Registaro
68. El sufi/o ec sirve para expresar una idea abstracta,
alguna cualidad general.
Blanco=Blanka.
Blancura=Blankeco.
Luminoso=Hela.
Obscuridad=Malheleco.
Avaro=Avara.
Avaricia - A v a r e c o .
Ciego=Blinda.
Ceguera=Blindeco.
Heroe=Heroo.
Heroicidad=Heroeco.
In'd ( s u f i j o ) = D i g n o d e .
Dignidad=Indeco.
Superior=Supera.
Superioridad=Supereco.
69. Numerales mŭltiplos son los que indican las veces
que una cantidad c o m p r e n d e a otra; se emplea el
sufijo
obl y admiten las terminaciones o, a, e.
El d o b l e = L a duoblo.
E l triple
Doble=DuobIa.
Triple=Triobla.
I.a t r i o b l o .
Doblemente—TJ u o b l e .
41
-
Triplemente=Trioble.
Cuadruple p r e c i o = K v a r o b l a prezo.
V e i n t e es el q u i ' n t u p l o de c u a t r o
D u d e k e s t a s la k v i n o b l o de k v a r .
M i l es el c e n t u p l o d e d i e z y el d e c u p l o de c i e n
M i l e s t a s la c e n t o b l o de d e k k a j la d e k o b l o d e c e n t .
_ C u a n t o s c i g a r r i l l o s c o m p r o el s u e g r o de la
lavandera?
K i o m da c i g a r e d o j a ĉ e t i s la b o p a t r o de la l a v i s t i n o ?
El compraria doscientos
cigarrillos si tuviera bastanle dinero,
p e r o c o m p r a r a el d o b l e c u a n d o c o b r e el s a l a r i o d e l m e s .
L i a ĉ e t u s d u c e n t c i g a r e d o j n se l i h a v u s s u f i ĉ e da m o n o , s e d l i
a ĉ e t o s Ia d u o b l o n , k i a m l i e n s p e z o s la s a l a j r o n de la m o n a t o .
P o r c a d a d i a r e c i b o c i n c o f r a n c o s , p e r o p o r el dfa de h o y r e c i b o paga d o b l e , e s t o es, d i e z f r a n c o s ,
P o r ĉ i u t a g o m i r i c e v a s k v i n f r a n k o j n , s e d p o r la h o d i a t i a t a g o
mi ricevas d u o b l a n p a g o n , tio estas dek f r a n k o j n .
Y o d e b o e s t a r t r i p l e m e n t e a g r a d e c i d o a V . p o r q u e m e ha s a l v a d o de la m i s e r i a , m e ha d a d o b u e n o s c o n s e j o s y la p o s i bilidad de v i v i r h o n r a d a m e n t e .
M i d e v a s e s t i t r i o b l e d a n k a a l v i , ĉ a r v i s a v i s m i n el m i z e r o , v i
d o n i s a l m i b o n a j n k o n s i l o j n k a j la e b l e c o n v i v i h o n e s t e .
70. Preposicidn cs una particula invariablc que no tiene
valor por si sola, pero que sirve para enlazar las palabras
indicando la relacion o dependencia que entre cllas existe,
que es lo que constituye la declinacion de los substantivos;
con suma frecuencia forma palabras compuestas con los
substantivos y verbos, cuya significacion modifica cn extension o en circunstancias.
Venir=Veni.
Nadar=Naĝi.
Discfpulo
Lernanto.
Proceder=Deveni.
Sobrenadar=Surnaĝi.
CondiscfpuIo=Kunlernanto.
Ciudad = Urbo
Arrabal=Antaŭ_rbo.
Dar=Doni.
Anadidura=AIdono.
Ordinario = Ordinara.
Exlraordinario=Eksterordinara.
Estar=Esti.
Presencia=Ceesto.
F u e r a - -For..
Huir corriendo
Huir volando=Forflugi.
Huir
Pobar
Arrebatar=Forrabi.
Rabi.
Forkuri.
nadando=Fornaĝi.
Una preposicion antepuesta a un substantivo indica
-
42
-
siempre que este no es sujeto de oracion, sino complemento indirecto o circunstancial.
71. Para establecer comparaciĉn es n e c e s a r i o que
haya dos o mas terminos y la comparacion puede ser de
igualdad o de desigualdad, segŭn que el antecedente sea
igual, mayor o menor que el consecuente.
Cuando los terminos que se comparan son adjetivos o
adverbios, la desigualdad se expresa por el advervio pli
antes del p r i m e r termino y la conjuncion ol ante el
segundo.
Mds que
P l i ol. Menos que Malpli ol.
Mas grande q u e = P I i granda o l .
Mas negro q u e = P l i nigra o l .
Mas denso q u e = P l i densa o l .
M e n o s segura q u e = M a l p l i certa o l .
M a s o r g u l l o s o que i n s t r u f d o = P l i fiera o l klera.
Mas Iargo que a n c h o = P I i longa ol larĝa.
Menos activo quc i n t e l i g e n t e = M n ! p I i aktiva ol inteligenla.
E l p a p e l es m e n o s b l a n c o q u e Ia n i e v e
L a p a p e r o e s t a s m a l p l i b l a n k a o l la n e ĝ o .
La l u n a es m e n o s b r i l l a n l e q u e el s o l
La I u n o e s t a s m a l p l i b r i l a o l la s u n o .
Ella habla mejor que
cscribe
Ŝi parolas pli bone, ol ŝi skribas.
E l c a n a r i o c a n t a m e j o r q u e el j i l g u e r o
La k a n a r i o k a n t a s p l i b o n e , o l la k a r d e l o .
E I m i l a n o v u e l a m a s r a p i d a m e n t e q u e la a l o n d r a
La m i l v o f l u g a s p l i r a p i d e , o l la a l a f i d o .
Y o tengo pan mas t i e r n o que V.
M i havas pli freŝan panon o l v i .
No,
V . se e q u i v o c a ,
scfior;
su
pan es
menos
recienle
que
el m f o .
Ne, v i eraras, s i n j o r o ; via pano cstas malpli freŝa, ol mia.
72.
Dunanfe,
Hasta (termino)
mientras
Ĝis.
Dum.
H trauŝs
Hasta (ponderacion)
de
Eĉ.
M i e n t r a s ella I e i a , y o la e s c u c h a b a
D u m ŝi legis, mi ŝin afiskultis.
D u r a n t e el i n v i e r n o la n i e v e c u b r e l a s
montanas
D u m la v i n t r o , la n e ĝ o k o v r a s la m o i i t o j n .
Tra.
-
43
—
L o s r a v o s d e l s o l p e n e t r a n a t r a v e s de i o s v i d r i o s d e l b a l c o n
hasta m i alcoba.
La s u n a j r a d i o j t r a p e n e t r a s
la v i t r o j n
d e la b a l k o n o ĝ i s m i a
alkovo.
M i l l o n e s de m a r t i r e s o f r e n d a r o n h a s t a s u p r o p i a v i d a p o r c o n f e s a r la r e l i g i o n de C r i s t o .
M i l i o n o j da m a r t i r o j o f e r i s eĉ s i a n p r o p r a n v i v o n p o r k o n f e s i
la r e l i g i o n d e K r i s t o .
D e s d e el p r i n c i p i o h a s t a el f i n d e la o b r a
De la k o m e n c o ĝ i s Ia f i n o d e la v e r k o .
Muchas personas enfermas
beberfan hasta los mas
terribles
venenos por curar su enfermedad
M u l t a j m a l s a n a j p e r s o n o j t r i n k u s eĉ Ia p l e j t e r u r a j n v e n e n o j n
por k u r a c i sian m a l s a n o n .
73. Ejercicio.
parrafo:
Leer en voz alta y traducir el siguiente
I D I O M O ESPERANTO
Simpla, fleksebla, bclsona, vere internacia en siaj elementoj, la lingvo Esperanto prezentas al la mondo civilizita la sole veran solvon de lingvo internacia; ĉar, tre
facila por homoj nemulte instruitaj, Esperanto estas komprenata sen peno de la personoj bone edukitaj. M i l faktoj
atestas la meriton praktikan de la nomita lingvo.
EL I D I O M A ESPERANTO
Simple, flexible, de bello sonido, verdaderamente internacional en sus elementos, la lengua Esperanto presenta al
mundo civilizado la sola verdadera solucion de lengua i n ternacional; porque, muy facil para hombres no muy instruidos, el Esperanto es comprendido sin esfuerzo por las
personas bien educadas. M i l hechos atestiguan el merito
practico de la nombrada lengua.
Como en Esperanto todos los elementos gramaticales
tienen su significacion propia, para traducir una palabra
es necesario conocer sus elementos mediante el analisi^
analĉgico, que se practica de la siguiente manera: Supongamos la palabra kuiristino;
se escribe con claridad y
se van separando los elementos con una raya vertical,
— 44
—
k uir
i s t i n / o y cmpezando por el final diremos:
o terminaciĉn de substantivo, que indica cosa o pcrsona;
in sufijo femenino; ist sufijo que indica oficio o profesion;
kuir la radical, que, si no la conocemos, la buscarcmos en
el diccionario y veremos que, con terminacion i dc verbo
cn infinitivo, significa cocer, luego kuiristino es individuo
del genero femenino, que tiene por oficio coccr, por tanto
cs cocinera.
LECCION
12
S U M A R I O . — 7 4 . Familia gramatical—75.
Pronombre neutro de tercera
persona.
— 76. Voces simples adverbios de tiempo —77. Modo imperativo-subjuntivo-—78.
Numerales pariitivos. — 79.
Adverbios k v a n k a m , tamen, apenaŭ y preskaŭ.
— 80
Ejercicio
74. Se llama familia gramafical a la formada por las cuatro partes mas principales de la oracion,que son el substantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio.Su formacion en Esperanto es muy sencilla, basta poncr a una radical cualquiera las terminaciones o, a, i , e. Puede ocurrir en ciertos
casos que no haya necesidad de alguno de estos terminos,
o que no tenga realidad la idea que se puede expresar,
pero siempre esta dispucsto de un modo regular, sencillo
y perfecto el medio de expresion, lo contrario de lo que
ocurre en otros idiomas, que muchas veces hay necesidad
de una perifrasis, o de emplcar distintas raices para completar la familia gramatical.
Palabra=ParoIo.
Oral=Parola.
Hablar=Paroli.
Verbalmente=ParoIe.
En este ejemplo vemos que cada parte de la oracion
neccsita en castellano una radical distinta.
Corazon=Koro.
Cordial=Kora.
Verbo=Kori.
Cordialmente=Kore.
Este verbo no tiene traduccion castellana ni significacion, pero hay la posibilidad de formarlo y conjugarlo de
un modo regular.
-
45
-
S e n l i d o del o i d o = A ŭ d o .
P r o p i o del o i d o = A ŭ d a .
Oir—Aŭdi.
De o i d a s = A ŭ d e .
E n l u g a r d e , en v e z d e = A n s t a t a ŭ .
Sustilutivo -Anstataŭa.
Sustituir=Anstataŭi.
En susiiluci6n-=Anstataŭe.
Si=/es.
Afirmaci6n=Jeso.
Afirmalivo=Jesa.
Afirmar=Jesi.
Afirmalivamente=Jesc.
Su colera d u r 6 largo r a t o = L i a k o l e r o Ionge daŭris.
E l esta h o v d e h u m o r c o l e r i c o
L i e s t a s h o d r a ŭ en k o l e r a h u m o r o .
El sc encoleriza e i n s u l t a = L i k o l e r a s kaj i n s u l t a s .
E l c e r r 6 !a p u e r t a c o n c o l e r a = L i f e r m i s k o l e r e la p o r d o n .
75. Cuando hablamos de un animal, en tercera persona, empleamos el pronombre ĝi, mas como este no determina el sexo, si hay necesidad dc especificarlo, podemos
usar li para masculino y ŝ i , para femenino. Asimismo, hablando de personas, cuyo sexo desconocemos, o no nos
interesa, podemos usar ĝi.
D.ile l e c h e a Ia c r i a t u r a ; I l o r a p o r q u e esta h a m b r i e n t a
D o n u l a k l o n a l la i n f a n o ; ĝ i p l o r a s , ĉ a r e s t a s m a l s a t a .
T e n g o u n c a b a l l o n e g r o y una y e g u a b l a n c a ;
u n o ; l o v e n d e r e a el
necesilo
vender
p e r o e l l a la c o n s e r v a r e p a r a m i m i s m o .
M i h a v a s n i g r a n ĉ e v a l o n kaj b l a n k a n ĉ e v a l i n o n ; m i
bezonas
vendi u n u ; Iin m i v e n d o s , sed ŝin m i k o n s e r v o s por mi m e m .
76. Los adverbios de tiempo son
terminan en atn; son invariables.
Indefinidos. .
Negativos . .
Interrogativos.
Demostrativos
Conjuntivos .
.
i am
. Nen i am
. K i am
. T
i am
. Ĉ i am
ooces
simples
que
Undia,ciertodia,ciertavez
Nunca, jamas
_Cuando?_En que tiempo?
En aquel tiempo, entonces
En todo tiempo, siempre
_ C u a n d o e s c r i b i o el a b o g a d o ? = K i a m s k r i b i s Ia a d v o k a t o ?
A q u e l a b o g a d o e s c r i b i o a este, q u e v e n d r i a m a n a n a
T i u a d v o k a t o s k r i b i s al tiu ĉ i , ke l i v e n o s m o r g a ŭ
E n a q u e l t i e m p o el g a n a d o p a s t a b a en la a r b o l e d a
T i a m Ia ŝ a f a r o p a ŝ t i s s i n en la a r b a r o .
-
46
-
S i e m p r c y en i o d a s p a r t e s d e b e m o s h a b l a r c o r r e c t a m e n t e ,
g ŭ n las r e g l a s de u r b a n i d a d y b u e n a s
se-
costumbres.
Ĉ i a m k a j ĉ i e n i d e v a s p a r o l i k o r e k t e , Iaŭ Ia r e g u l o j de ĝ e n t i l e c o
kaj bonaj m o r o j .
77. El modo imperativo-subjuntivo tiene la terminacion u.
Sacar, extraer--Ĉerpi
Saca agua
Reprender=Riproĉi.
Reproche e ! l a = Ŝ i
Ĉerpu akvon.
ResbaIar=Qliti.
Resba!emos=Ni glitu.
riproĉu.
Preguntar=Demandi
Preguntad-Demandu vi.
Regatear = M a r ĉ a n d i .
Ellas regaleen=l!i
marĉandu.
En la scgunda persona del imperativo se puede poner
u omitir el pronombre personal nominativo.
Ven a mi casa esla noche. T e contare una h i s t o r i a
V e n u al m i h o d i a ŭ v e s p e r e . M i r a k o n t o s al v i h i s t o r i o n .
Ensefia a tus atnigas ! u v e s t i d o n u e v o
M o n t r u al viaj a m i k i n o j vian novan veston.
Y o y a t e n g o m i s o m b r e r o ; a h o r a b u s c a el t u y o
Mi jam havas mian ĉapelon; nun serĉu vi vian.
V e n g a V . a m i h a b i t a c i o n y le d a r e la m i t a d de m i s l i b r o s , u s ted s e r a el p r i m e r o a q u i e n y o de l i b r o s .
V e n u al m i a ĉ a m b r o
kaj m i d o n o s
al v i la
duonon
de
miaj
l i b r o j ; v i e s t o s la u n u a al k i u m i d o n o s l i b r o j n .
jMarchad f u e r a ! - Iru for!
N i f i o , ; n o l o q u e s el e s p e j o ! = I n f a n o ,
i Q u e r i d o s n i f i o s , sed s i e m p r e
ne t u ŝ u la s p e g u l o n !
honrados!
Karaj i n f a n o j , eslu ĉiam
honestaj!
Q u e v e n g a y y o le p e r d o n a r e - - L i v e n u k a j m i p a r d o n o s a l I I .
Pidale a ella, que me envfe un bujia
Petu ŝ i n , k e ŝ i s e n d u al m i k a n d e l o n .
Estemos
n o es
alegres,
emp!eemos bien
la v i d a , p ; ) r q u e la v i d a
larga.
N i e s t u g a j a j , n i u z u b o n e la v i v o n , ĉ a r la v i v o ne e s l a s
longa.
78. Los numerales partitivos o submŭltiplos indican
una parte de la unidad por medio del sufijo on.
La m i t a d - La d u o n o .
La c u a r t a p a r t e = L a
kvarono
La v i g e s i m a p a r t e - L a d u d e k o n o
S e i s es el d o b l e d e t r e s y la m i t a d de d o c e
Ses
e s t a s la d u o b l o de t r i k a j la d u o n o de d e k d u .
-
47
-
O c h o s o n c u a t r o cjuintas p a r t e s de d i e z
O k estas k v a r k v i n o n o j de dek.
U n dfa es la t r e s c i s n t a s s e s e n t a y c i n c o a v a p a r t e de u n a n o .
U n u tago estas tricent sesdek k v i n o n o de j a r o .
79. ĥunque
nas Apenaŭ.
Kvankam. Sin embargo
Gasi
Preskaŭ.
Tainen.
Hpe-
A u n q u e el v e n g a t a r d e , y o n o e s t a r e d i s p u e s t a
K v a n k a m l i v e n o s m a l f r u e , m i ne e s t o s p r e t a .
C r e e m o s que no p o d e m o s
hacerlo, sin embargo estamos dis-
puestos a intentarlo.
Ni
opinias
ke
ni
ne
povas
fari ĝ i n , tamen
ni estas
pretaj
ĝin intenci.
A p e n a s t u v i m o s t i e r n p o p a r a leer el l i b r o y c a s i n o
sabemos
lo que dice.
A p e n a ŭ n i h a v i s t e m p o n p o r l e g i la l i b r o n k a j p r e s k a ŭ
n i ne
scias, kion ĝi diras.
A u n q u e eres r i c o , y o d u d o s i eres feliz
K v a n k a m v i estas r i ĉ a , m i d u b a s , ĉ u v i estas feliĉa.
80.
Ejercicio
de fraduccion
LA
(Original dcl Dr. Zamenhof).
FEINO
Unu vidvino havis du filinojn. La pli maljuna estis tiel
simila al la patrino per sia karaktero kaj vizaĝo, ke ĉiu,
kiu ŝin vidis, povis pensi, ke l i vidas la patrinon; ili ambaŭ
estis tiel malagrablaj kaj tiel fieraj, ke oni ne povis vivi
kun ili. La pli juna filino, kiu estis la plena portreto de sia
patro laŭ sia boneco kaj honesteco, estis krom tio unu el
la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi.
(Daŭrigofa)
EL
HADA
Cierta viuda tenia dos hijas. La mas vieja era tan semejante a la madre por su caracter y su rostro, que todo el
que la veia, podia pensar que veia a la madre; ambas eran
tan desagradables y tan orgullosas que no se podia vivir
con ellas. La hija mas joven, que era retrato completo de
su padre por su bondad y honestidad, era ademas de esto
-
48
-
una de las mas bellas muchachas que se podian encontrar.
(Continuara)
Un alumno que lea en voz alta, otro que escriba en la
pizarra y un tercero que traduzca, sin mirar el libro, buscando en el diccionario la significacion de las radicales que
no conozca.
L E CCION
13
SUMARIO.-S/.
Prefijo ek.-82.
Sufijo eg.-83
Sufijo e m . - S . . Comparativo dc
igualdad —85.
Superlativo absolulo.—86.
Supeiiativo relativo —87. Adverbios pleje,
t n a l p l e j e . - 88.
Voces simples adverbios de causa.-89.
Purticipio.—OO.
Preposiciones inter, ekster y for.—91.
Ejercicio.
81.
Pnefijo ek accion inicial, que empieza, momentanea.
Decir=Diri.
Empezar a d e c i r = E k d i r i .
Llorar— Plori.
Echar a I l o r a r = E k p l o r i .
Corrcr=Kuri.
Echar a correr--Ekkuri.
La n o d r i z a r e l i r o la teta y el n i f i o e c h o a l l o r a r
La n u t r i s t i n o r e l i r i s la m a m o n k a j Ia i n f a n o e k p l o r i s .
82.
Sufijo eg aumentativo en alto grado.
Voz=Voĉo.
Vozarron
Tronco=Trunko.
Troncazo—Trunkego.
Voĉego
Fuerte-Forta.
Fortfsimo=Fortega.
Alto--Alta.
Altfsimo=Altega.
Piedra=Ŝtono.
Roca=ŜIonego.
Cuerda-=Ŝnuro.
Cable
Pie=Piedo.
Pala=Piedego.
Ŝnurego.
Pedir=Peti.
Suplicar=Petegi.
Reir a carcajadas- Ridegi.
Peir=Ridi.
E s l o era ya no una s i m p l e l l u v i a , s i n o un a g u a c e r o
T i o ĉ i e s l i s j a m ne s i m p l a p l u v o , s e d p l u v e g o .
Uii g r a n p e r r o p u s o s o b r e m i s u s patas delanteras
H u n d e g o metis sur min siajn antaŭajn piedegojn
A b r i e r o n el p o r t a l c o n r u i d o y el c o c h e e n t r o en el p a t i o
K u n b r u o o n i m a l f e r m i s la p o r d e g o n k a j la k a l e ŝ o e n v e l u r i s
en la k o r t o n .
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u e s de e n c e n d e r el f u e g o el h o r n o e s l a b a
a b r a s a d o r , al c a b o de u n a h o r a y a e s t a b a s o l o c a l i e n t e , d o s
h o r a s d e s p u e s e s t a b a u n p o c o t i b i o y a l c a b o de t r e s
estaba ya completamente frfo.
horas
49
-
-
T u j p o s t la h e j t o la f o r n o e s t i s v a r m e g a , p o s t u n u h o r o ĝ i e s t i s
jam nur v a r m a , post du h o r o j ĝi estis n u r i o m varrneta, kaj
post t r i h o r o j ĝi estis j a m tute m a l v a r m a .
83. Sulijo em. Inclinacion, tendencia, habito o costumbre dc hacer una cosa.
Mentiroso=Mensogema.
Mentir=Mensogi.
Vicio=Malvirto.
Vicioso=Malvirtema.
Cantar=Kanti.
Ave c a n o r a = K a n t e m a
Charlar=Babili.
Charlatan=Babilema.
Crapula-- Diboĉo
CrapuIoso=-Diboĉema.
birdo.
8 _. El comparativo de igualdad, entre adjetivos y adverbios, se indica por los adverbios de modo tiel para el
primcr tĉrmino y kiel para cl segundo.
E l l a es tan h e r m o s a c o m o
discreta
Ŝ i e s t a s l i e l bela k i e l d i s k r e t a .
E l v e c i n o es tan i n s t r u f d o c o m o el p i a n i s t a , p e r o m e n o s
rico
q u e la b a r o n e s a .
La n a j b a r o e s t a s t i e l k l e r a , k i e l la p i a n i s l o , s e d m a l p l i r i ĉ a o l
la b a r o n i n o .
H e m o s h e c h o el t r a b a j o tal c o m o l o ha o r d e n a d o el p a t r o n
N i f a r i s la I a b o r o n l i e l , k i e l o r d o n i s la t n a s t r o .
E l c a m i n o r e c t o cs m a s c o r t o q u e el c u r v o
Rekta v o j o e s t a s p l i m a l l o n g a o l v o j o k u r b a .
E l esta tan g r u e s o
que
no puede
pasar por nuestra
puerta
estrecha.
L i e s t a s t i e l d i k a , k e I i ne p o v a s t r a i r i t r a n i a m a l l a r ĝ a p o r d o .
Yo c u i d o de e l l a t a n l o , c o m o d e m f m i s m o ; p e r o e l l a m i s m a n o
se c u i d a y n o se g u a r d a de n a d a .
M i z o r g a s p r i ŝ i t i e l , k i e l tni z o r g a s
p r i m i m e m ; sed ŝ i mem
tute ne z o r g a s p r i s i k a j t u t e s i n ne g a r d a s .
85.
El superlativo absoluto se indica por tre, muy,
E I c o n d e es m u y a f a b I e = L a g r a f o e s t a s t r e a f a b l a .
Las h o r m i g a s son m u y
trabajadoras
La f o r m i k o j eslas tre l a b o r e n i a j .
La l u z del r a y o es m u y i n t e n s a
La l u m o de la f u l m o e s t a s t r e i n l e n s a .
86. Para el superlativo relativo se emplea plej el mds,
que puede llevar o no el articulo.
50
-
--
D c l o d o s m i s g a t i l o s , este es el m a s b o n i l o
E I ĉ i u j m i a j k a t e t o j , t i u ĉ i e s t a s la p l e j b e l e t a .
E l m e j . r de m i s a m i g o s es
Federico
F r e d e r i k o e s t a s la p l e j b o n a el m i a j a m i k o j .
E l m e j o r c o n s e j o n o s i e m p r e es el m a s
agradable
P l e j b o n a k o n s i l o ne ĉ i a m e s t a s p l e j a g r a b l a .
87.
H lo mds.
Pleje.
H lo menos
Malpleje.
A lo mas vendra dentro de cinco m i n u t o s
Pleje l i v e n o s post k v i n m i n u t o j .
U s t e d se e g u i v o c a ;
ya verĉ como
por lo menos tarda
media
hora.
V i e r a r a s ; j a m v i v i d o s ke malpleje l i m a l f r u o s d u o n h o r o n .
88. Las uoces simples
tienen la terminacion al.
Indeterminadas.
Negativas
. .
Interrogativas. .
Demostrativas .
Conjuntivas . .
adverbialcs que dcnotan causa,
i
.
. Nen i
. K i
. T i
. Ĉ i
al
al
al
al
al
Por alguna causa o razon
Por ninguna causa
_Por que, por que causa?
Por eso, por esa razĉn
Por toda causa o razon
_ P o r q u e l l o r a la n i f i a ? = K i a l Ia i n f a n i n o p l o r a s ?
N o s a b e m o s p o r q u e I l o r a = N i ne s c i a s k i a l ŝ i p l o r a s .
_ P o r q u e n o h a v e n i d o esta m a f i a n a el c e r r a j e r o ?
K i a l ne v e n i s h o d i a ŭ m a t e n e la
serurislo?
S e g u r a m e n t e p o r a l g u n a c a u s a n o ha p o d i d o v e n i r a t i e m p o
C e r t e i a l l i ne p o v i s v e n i a k u r a t e .
Segŭn dice
la c r i a d a ,
el
p o r q u e de s u t a r d a n z a es
que
su
m u j e r esta g r a v e m e n t e e n f e r m a d e s d e a y e r .
L a ŭ d i r a s la s e r v i s t i n o , la k i a l o de l i a m a l f r u o e s t a s k e l i a
edzino estas g r a v e maisana de hieraŭ.
Por eso
n o ha v e n i d o y h a c e b i e n ; y o c o m p r e n d o
que
por
ninguna causa debe abandonar a su mujer enferma.
T i a l l i ne v e n i s k a j a g a s b o n e ; m i k o m p r e n a s ke n e n i a l l i d e v a s
forlasi sian malsanan
edzinon.
89. Participio es aquella parte de la oracion que participa siempre de la indole dcl uerbo, y al mismo tiempo
del substantivo, del adjetivo o del adverbio, es decir que
simultaneamente tiene significacion de accion, como uerbo,
y se refiere a cosa o persona, como substantiuo, a cuali-
-
51
-
dad, como adjefiuo o a circunstancia, como aduerbio, con
las desinencias caracteristicas o, a, e. Los participios, como
los verbos, pueden ser activos o pasivos. Los activos
toman los sufijos participiales ant, int, ont para los tiempos presente, pasado y futuro, conservando asi la vocal
propia dc cada uno dc los tiempos simples en as. is, os.
Mecer=Luli.
El que m e c e = L a l u l a n l o .
Mujer que mece=-Lulanta v i r i n o .
Meciendo=Lulante.
Amenazar=Minaci.
El que amenaza=La
Nube amenazadora=Minacanta
Lo conseguimos
90.
Entre
minacanto.
nubo.
a m e n a z a n d o = N i atingis ĝin minacante.
Inter.
Bkster.
En el enterior
For.
Fuera
E n t r e la e s c u e l a y la b o t i c a esta la c a s a d e m i s o b r i n a
Inter la l e r n e j o kaj la a p o t e k o e s t a s la d o m o de m i a n e v i n o .
Entre usted y y o no existen secretos
i
Inter v i kaj m i n e e k z i s t a s sekretoj.
En
el
exterior
de la c i u d a d , j u n t o a l c a m i n o
que
conduce
al puerto, v i ayer u n b e l l i s i m o j a r d i n de t l o r e s .
E k s t e r la u r b o , a p u d l a v o j o k o n d u k a n t a a l l a h a v e n o , m i v i d i s
hieraŭ belegan floran ĝ a r d e n o n .
De i m p r o v i s o e! f u e r t e v i e n t o m e a r r a n c o
mi sombrero
paja y se l o I l e v o en v o l a n d a s f u e r a d e l v a g o n a t r a v e s
de
de
la v e n t a n i l l a .
S u b i t e la f o r t a v e n t o f o r p r e n i s m i a n p a j l a n ĉ a p e l o n k a j f o r b l o v i s ĝ i n f o r de Ia v a g o n o tra la
91.
fenestreto
E/ercicio.
LA
FEINO
(Daŭrigo)
Car ĉiu amas ordinare personon, k i u estas simila al l i ,
tial tiu ĉi patrino varmege amis sian pli maljunan filinon,
kaj en tiu sama tempo ŝ i havis teruran malamon kontraŭ
la pli juna. Ŝ i devigis ŝin manĝi en la kuirejo kaj laboradi
senĉese. Inter aliaj aferoj tiu ĉi malfeliĉa infano devis du
fojojn en ĉiu tago i r i ĉerpi akvon en tre malproksima loko
kaj alporti domen plenan grandan kruĉon.
(Daŭrigota)
-
52
-
E L H A D A (Continuacion)
Como cada cual ama ordinariamente a la persona que
le es parecida, por eso esta madre ardientemcnte amaba a
su hija mayor y al mismo tiempo tenia un odio terrible a
la mas joven. Ella la obligaba a comer cn la cocina y a
trabajar incesantemente. Entre otras cosas, csta infeliz
criatura debia ir dos veces cada dia a sacar agua de un
lugar muy lejano y llevar a casa un gran cantaro lleno.
(
Continuara)
Analizar las palabras, para saber cada una de ellas
que parte de la oracion es, indicar los verbos en que modo
y tiempo estan, los substantivos en que caso, los adjetivos
a que substantivo califican y los adverbios a que palabra
se refieren.
LECCION
14
S U M A r . I O . - _ 2 . Sufijo a\.—93. Suftjo estr.—94.—Participio activo de presente-Voces simples substantivas.-96.
Preposiciones
ĉe y post.—97
Ejercicio
95.
92. El sufijo aĵ denota cualidad concreta, la cosa que
tiene una cierta cualidad.
Nifio=Infano.
Una nifiada=Infanajo.
Escribir=Skribi.
Un escrito=Skribajo.
Estŭpido=StuIta.
Una estupidez=Stultajo.
Madera=Ligno.
C o s a de m a d e r a = L i g n a j o .
U s l e d dice una necedad, a m i g o mfo
Vi p a r o l a s sesencajon, mia a m i k o
Y o b e b f a te c o n u n p a s t e l y c o n f i t u r a
M i t r i n k i s teon k u n k u k o kaj k o n f i l n j o .
E l a g u a es u n I t q u i d o = A k v o e s l a s f l u i d a j o .
He c o m i d o una sabrosa tortilla
Mi manĝis bongustan ovajon.
S o b r e la m e s a h a b f a d u l c e s d i v e r s o s
S u r la t a b l o s t a r i s d i v e r s a j s u k e r a j o j .
Y o n o q u i s e b e b e r el v i n o , p o r q u e c o n t e n i a c i e r t a c o s a o b s c u r a
sospechosa.
M i ne v o l i s t r i n k i la v i n o n , ĉ a r ĝ i e n h a v i s en s i i a n s u s p e k t a n
malklaraĵon.
\
53
-
-
C u a n d o v i a j o , nunca Hevo c o n m i g o m u c h o equipaje
K i a m m i v e i u r a s , m i n e n i a m p r e n a s k u n m i m u l t o n da p a k a ĵ o .
93.
El sufijo estr indica jefe, superior, principal.
Buque=Ŝipo.
Capitan del b u q u e = Ŝ i p e s t r o .
Provincia=Provinco.
Qobernador=Provincestro.
Regimiento=Regimento.
CoroneI=Regimentestro
Imperio=Imperio.
Emperador=Imperiestro
L o s m a r i n e r o s d e b e n o b e d e c e r al c a p i t a n
La ŝ i p a n o j d e v a s o b e i la ŝ i p e s t r o n .
N u e s t r o g o b e r n a d o r es s e v e r o , p e r o j u s t o
Nia p r o v i n c e s t r o estas severa, sed justa.
Nuestra ciudad liene buenos policfas, pero u n jefe que no
bastanle
Nia
es
energico.
urbo havas
bonajn
p o l i c a n o j n , sed
ne
sufiĉe
energian
policestron.
N u e s t r o c o r o n e l es p a r a s u s s o l d a d o s c o m o u n b u e n p a d r e
Nia regimentestro estas por siaj s o l d a t o j kiel bona p a t r o .
94. El participio activo de presente se caracteriza por
el sufi/o pariicipial ant que tienc significaciĉn de actividad
en tiempo presente, referida a un substantivo, a un adjetivo o a un adverbio.
Corresponder=Korespondi.
Corresponsal
(el que
correspondencia;
el
corresponde;
que
individuo
v e r i f i c a la a c c i o n
que
de
sostiene
correspon-
der)=Korespondanto.
C o r r e s p o n d i e n t e = K o r e s p o n d a n t a ( c o m o a d j e t i v o i n d i c a la c u a l i d a d de u n s u b s l a n t i v o ; q u e t i e n e
EI a m i g o correspondiente
correspondencia)
-La korespondanta amiko.
Correspondiendo(en correspondencia)
-Korespondante (forma
a d v e r b i a l q u e t i e n e l a e q u i v a l e n c i a o p e s o g r a m a t i c a l de u n
ablativo con
preposicion
y que
traduce
el g e r u n d i o
cas-
tellano).
M i h e r m a n o esta c o r r e s p o n d i e n d o ( o esta en
con un comerciante
Mia frato estas k o r e s o o n d a n t e k u n japana
Contribuir=Kontribui.
correspondencia)
japones.
komercisto.
Contribuyente=Contribuanlo.
E l c i u d a d a n o que c o n t r i b u y e = L a k o n t r i b u a n l a u r b a n o .
Contribuyendo con nuestro esfuerzo
personal
K o i i t r i b u a n t e per n i a p e r s o n a
Tocar (un i n s t r u m e n t o ) = L u d i .
peno.
54
-
-
E l q u e t o c a Ia g u i t a r r a = L a l u d a n t o de g i t a r o .
La s e n o r i t a q u e t o c a e l p i a n o = L a f r a ŭ l i n o l u d a n t a p i a n o n .
E l o r g a n i s t a esta t o c a n d o el o r g a n o
'
L a o r g e n i s t o e s t a s l u d a n t a ( a ŭ I u d a n t e ) Ia o r g e n o n .
Representar=Reprezenti
Representante
EI habla y su palabra
fluye dulce y agradable;
-Reprezentanto.
es u n b u e n
orador.
Li
parolas,
bona
kaj lia p a r o l o
fluas
dolĉe kaj agrable;
l i estas
parolanto.
E l a g u a c o r r i e n t e es m a s p u r a q u e el a g u a q u e esta e s t a n c a d a
Fluanta a k v o estas p l i p u r a , o l a k v o staranta
senmove.
P a s e a n d o p o r la calle m e c a i
P r o m e n a n t e s u r Ia s t r a t o m i f a l i s .
95. Las ooces simples substanlivas terminan en o, se
refieren a cosa y como vcrdaderos substantivos son declinables por medio de preposiciones y la n del acusativo,
aunque por su significacion no toman el plural.
Indefinidas. .
Negativas . .
Interrogativas.
Demostrativas.
Conjuntivas . .
Nen
K
T
Ĉ
i
i
i
i
i
0 Algo, alguna cosa
o Nada, ninguna cosa
o _Que, que cosa?
o Eso, esa cosa
o Todo, toda cosa, cada cosa
Mas vale algo que n a d a = P l i valoras i o , o l nenio.
_ Q u e c o s a es e s o ? = K i o e s t a s t i o ?
E s t o es l o q u e v i r n o s a y e r
T i o ĉ i estas t i o , k i o n ni v i d i s hierafi.
T o d o l o q u e b r i l l a n o es o r o = Ĉ i o , k i o b r i l a s , ne e s t a s o r o .
_ Q u i e n ha t r a f d o e s o ? = K i u
alportis tion?
A y e r , c u a n d o v i n o el m u c h a c h o
de la l a v a n d e r a ,
trajo
todas
esas cosas.
Hieraŭ, kiam venis
la k n a b o
d e Ia I a v i s t i n o a l p o r t i s
ĉiujn,
tiujn ajojn.
L o q u e esta s o b r e e l b a n c o d e l c a r p i n t e r o , es t o d o l o q u e n e cesita para trabajar
mafiana.
T i o , k i o e s t a s s u r la s t a b l o d e la l i g n a ĵ i s t o , e s t a s ĉ i o , k i o n l i
bezonas
por Iabori morgaŭ.
Y o n o se p o r q u e c o s a se
comienza
M i ne s c i a s p e r k i o o n i k o m e n c a s .
Y o q u i e r o q u c l o q u e y o d i g o sea v e r d a d
M i v o l a s , ke t i o , k i o n m i d i r a s , e s t u v e r a
55
-
—
_Que quiere usted de m i ? = K i o n v i v o l a s de mi?
_ Q u e c o s a c r e o D i o s en el s e x t o d f a ?
K i o n D i o k r e i s en la s e s a t a g o ?
_ Q u e ha c a i d o d e l t e j a d o ? = K i o f a l i s d e la
tegmento?
He aquf a l g o que me g u s t a = J e n i o , k i o p l a ĉ a s al m i .
O t o d o o n a d a = A ŭ ĉ i o , aŭ n e n i o .
96.
En, en casa de
Ce.
Defrds,
despues
Post.
E n c a s a de m i a m i g o = Ĉ e m i a a m i k o .
E n c a s a d e l m e d i c o = Ĉ e la k u r a c i s t o .
A l o s pies de la V i r g e n = Ĉ e Ia p i e d o j de Ia V i r g u l i n o .
S i e n t o en mf u n v e h e m e n t e d e s e o de p r o p a g a r el
M i sentas ĉe m i deziregon p r o p a g a n d i
Esperanto
Esperanton.
E l l a o c u l t o Ia m u n e c a d e t r a s de Ia p u e r t a
Ŝ i k a ŝ i s Ia p u p o n p o s t la p o r d o .
D e s p u e s d e a q u e I l o , n a d i e se a t r e v e a h a b l a r
Post tio, neniu kuraĝas
paroli.
E l g o b e r n a d o r n o s d i j o q u e a q u e l I o en v e r d a d n o era
nada,
p e r o d e s p u e s s u p i m o s q u e el jefe de p o l i c f a tenfa una h e r i d a
y el l a d r o n e s t a b a en Ia c a r c e l .
La p r o v i n c e s t r o d i r i s a l n i k e t i o , ja e s t i s n e n i o , s e d p o s t e n i
s c i i s k e la p o l i c e s t r o h a v i s v u n d o n k a j ke la ŝ t e l i s t o
estis
en Ia m a l l i b e r e j o .
D e s p u e s q u e n o s o f e n d i o , el m i s m o v i n o a p e d i r n o s p e r d 6 n
P o s t k i a m l i o f e n d i s n i n , l i m e m v e n i s peti de n i p a r d o n o n .
97.
Ejercicio.
LA
FEINO
(Daŭrigo)
En unu tago kiam ŝ i estis apud tiu fonto, venis al ŝ i
malriĉa virino, kiu petis ŝin, ke ŝ i donu al ŝ i trinki. «Tre
volonte, mia bona», diris la bela knabino. Kaj ŝ i tuj lavis
sian kruĉon kaj ĉerpis akvon en la plej pura loko de la
fonto kaj alportis al la virino, ĉiam subtenante la kruĉon,
por ke la virino povu trinki pli oportune. Kiam la bona
virino t r a n k v i l i g i s sian soifon, ŝ i diris al la knabino: «Vi estas tiel bela, tiel bona kaj tiel honesta, ke mi
devas fari al v i donacon» (ĉar tio ĉi estis feino, kiu prenis
sur sin la formon de malriĉa vilaĝa virino, por vidi, kiel
granda estos la ĝentileco de tiu ĉi juna knabino). «Mi far-
-
56
-
as al v i donacon (daŭrigis la fcino) ke ĉe ĉiu vorto, kiun
vi diros, el via buŝo eliros aŭ floro aŭ multekosta ŝtono».
(Daŭrigota)
E L H A D A (Continuacion)
Cierto dia, cuando ella estaba junto a aquella fuente,
vino hacia ella una mujer pobre, quc le pidio que le diera
de beber. «Muy gustosamente, buena sehora», dijo la bella
muchacha. Y en seguida lavo su cantaro y tomo agua cn
cl sitio mas limpio dc la fuente y la llevo a la mujer, siempre sosteniendo el cantaro, para que la mujer pudiera beber con mas comodidad. Cuando la bucna mujer tranquilizo su sed, dijo a la muchacha: «Eres tan bella, tan buena
y tan honesta, que yo debo hacerte un regalo» (porque
esto era una hada, que habia tomado sobre si la forma de
una pobre mujer aldeana, para ver cuan grande era la
cortesia de esta joven muchacha). «Yo te hago el obsequio
(continuo el hada) de que a cada palabra que tu digas,
saldra de tu boca una flor o una piedra preciosa».
(
Continuara)
Todos los dias y en todas las traducciones, determinar
previamente el sujeto, verbo y complcmento directo, si lo
hay, de cada oracion.
Formar y conjugar oraciones parecidas a las siguientes, con el verbo esti en presente y participio activo de
presente: M i estas amanto de la vcro.—Mi estas leganta la
libron.—Mi estas tranĉante panon.
LECCION
15
S U M A I - I O , — 9 8 . Prefijo el.—99. Parlicipio
aclivo de pasado.- 100.
Numerales eolectivos. — lOI. Sufijo ebl.— /_>_. Sufijou].
103.
Lancl coino sufija—104.
Arb
como sufifo —105.
Preposiciones malgraii y kvazaŭ.—106.
Efercicio
98. Pnefijo e l . La preposicion de ablativo el que significa extraccion, salida o materia de que esta formada una
cosa, se usa como prefijo con muchos verbos para darles
idca de movimiento de dentro a fuera, 0 accion terminada
por completo, lo contrario dc en que significa de fuera a
dentro y ek que empieza.
Ir—lri.
E n t r a r ( i r de f u e r a a d e n t r o ) = E n i r i .
E m p r e n d e r la m a r c h a = E k i r i .
Salir=Eliri.
Meter o p o n e r = M e t i .
lntroducir=Enmeli.
Poner al exterior, e x p o n e r = E l m e t i .
Decir=Diri.
Empezar a d e c i r = E k d i r i .
Decirlo todo, por c o m p l e t o = E l d i r i .
Pensar=Pensi.
lnventar=Elpensi.
Reflexivo=Pripensema.
lrreflexivo--=Senpripensa
En general todas las preposiciones se pueden emplear
como prefijos.
99. El participio activo de tiempo pasado tiene el sufijo participial int correspondiendo al tiempo simple en is,
y como todos los participios las desinencias gramaticales
o, a, e.
El que entro
La e n i r i n t o .
La q u e s a l i 6 = L a
elirintino.
La m u c h a c h a q u e s a l i o = L a e l i r i n t a k n a b i n o .
H a b i e n d o e s c r i t o la c a r t a = S k r i b i n t e la l e t e r o n .
Habiendo ofdo esas palabras
=Aŭdinte liujn v o r l o j n .
E n la p r i m a v e r a f l o r e c e n t o d a s l a s
plantas
En printempo ekfloras ĉiuj kreskaĵoj.
El banquero estaba siempre c a v i l a n d o l o s
negocios
La b a n k i e r o e s t i s ĉ i a m p r i p e n s a n t e la
E l d o c t o r Z a m e n h o f es el i n v e n t o r d e l i d i o m a
negocojn.
Esperanto
D o k t o r o Z a m e n h o f e s t a s Ia e l p e n s i n t o d e i d i o m o E s p e r a n t o .
E l e d i t o r de esa o b r a l i t e r a r i a g a s l 6 m u c h o d i n e r o
La e l d o n i n l o de l i u l i l e r a i u r a v e r k o e l s p e z i s m u l t e da m o n o .
H a b i e n d o o b l e n i d o g r a n e x i l o , el a u t o r d e la o b r a c o b r a m ŭ l t i ples d e r e c h o s y hasla
el e m p r e s a r i o de u n t e a t r o
pretende
su m o n o p o l i o .
T r e e g e s u k c e s i n t e , la a ŭ t o r o de la v e r k o e n s p e z a s m u l t o b l a j n
r a j l o j n kaj eĉ t e a l r a e n l r e p r e n i s t o p r e i e n d a s ĝ i a n m o n o p o l o n .
100.
Numerales
colectiuos
son los que en determinado
nŭmero concurren a un fin comiin; tienen por distintivo el
sufijo op.
De c u a l r o en c u a l r o , d e a c u a t r o = K v a r o p e
De s i e l e en s i e l e -
Sepope
58
-
-
De a q u i n c e , a v e i n t i s e i s = D e k k v i n o p e
A cientos, a t n i l e s = C e n t o p e ,
dudeksesope.
milope.
L o s c o l e g i a l e s m a r c h a b a n de d o s en d o s
La k o l e g i a n o j m a r ŝ i s d u o p e .
A r r e g l o l o s p a q u e l e s de d i e z en d i e z
L i a r a n ĝ i s la p a k a ĵ o j n
dekope
Las aves de paso llegan con i r r e g u l a r i d a d ; entran a docenas,
a veintcnas, a cincuentenas y salen a cienlos.
La
m i g r a n t a j b i r d o j ne
regule alvenas;
d u d e k o p e , k v i n d e k o p c kaj eliras
101.
i l i eniras
dekduope,
centope.
El sufijo ebl indica posibilidad, quc se puede.
Ver=Vidi.
Copiar
Visible ^Videbla.
-Kopii.
CopiabIe=Kopiebla.
Beber= Trinki.
Potable
Usar=Uzi.
Abusable=Trouzebla.
Trinkebla.
E l v i d r i o es f r a g i l y t r a n s p a r e n t e
La v i t r o e s l a s r o m p e b l a k a j t r a v i d e b l a .
Se
dice
que
un huracan
ha t r a n s p o r t a d o
una
piramide
de
E g i p t o , casi m i l metros.
O n i d i r a s ke u r a g a n o t r a n s p o r t i s egiptan p i r a m i d o n
preskaŭ
mil metrojn.
U n a m e n t i r a tan g r a n d e es t o t a l m e n t e i n c r e f b l e
T i e l g r a n d a m e n s o g o e s t a s tute n e k r e d e b l a .
102.
El sufi/o uj significa quc contiene, que encicrra.
Sopa=Supo.
Sopera=Supujo.
Abeja=AbeIo.
CoImena=AbeIujo.
Ceniza=Cindro.
Cenicero=Cindrujo.
El mismo sufijo uj se emplea para formar los nombres
de las naciones con la radical que denomina a los habitantes.
Frances=Franco.
Francia--
Espafiol=-Hispano.
Espaiia=Hispanujo.
Francujo.
103. Para el mismo fin se usa tambien la radical land
(pais) empleada como sufijo y como hay muchos casos cn
que dicha radical forma parte integrante del nombre de la
nacion, es entonces la nacion la que da nombre a sus habitantes, con el sufijo an, lo mismo que las provincias y
ciudades.
-
59
-
Belga=Belgo.
B e I g i c a = B e l g u j o aŭ
Austriaco=Aŭstro
A u s t r i a = A ŭ s t r u j o aŭ A ŭ s t r o l a n d o .
Belglando.
Aleman—Germano.
Alemania=Germanujo
Ingles=Anglo.
l n g l a t e r r a = A n g l u j o aŭ A n g l o l a n d o .
aŭ
Germanlando.
VaIencia=Valencio.
Valenciano=Valenciano.
Berlfn=BerIino.
Berlines=Berlinano.
Holanda=HoIando
HoIandes=Holandano.
lslandia=lslando.
IsIandes=Islandano.
lrlanda=Irlando.
lrlandes=lrlandano.
Finlandia = F i n n l a n d o .
,
FinIandes=Finnlandano.
En cuanto a los nombrcs dc los paises americanos,
africanos y de Occania, como el nombre nacional prcpondera cn absoluto sobre el de los primitivos habitantes,
aquel da nombre a los habitantes con el sufijo an.
Argentina=Argentino.
Brasil-Brazilo.
Argentino=Argentinano.
_
Brasileno=Brazilano.
Chile=Ĉilo.
Chileno=ĈiIano.
Canada=Kanado.
Canadiense=Kanadano.
Uruguay=Urugvajo.
Uruguayo=Urugvajano.
Tŭnez=Tunizio.
Tunecino=Tuniziano.
Marruecos=Maroko.
Marroquf=Marokano.
Australia=Aŭstralio.
Australiano=Aŭstraliano.
104. Asimismo las frutas dan nombre al arbol que las
produce con cl sufijo u/, pudiendo usar indistintamente la
radical anb como sufijo.
Pera=Piro.
Peral=Pirujo
Cereza=Ĉerizo.
Cerezo=Ĉerizujo
Nuez
Nogal=Juglandujo
-Juglando.
aŭ p i r a r b o .
aŭ
aŭ
ĉerizarbo.
juglandarbo.
Albaricoque=Abrikoto.
A l b a r i c o q u e r o = A b r i c o t u j o aŭ a b r i k o t a r b o .
Nfspero: -Mespilo.
N f s p e r o ( a r b o l ) = M e s p i l u j o aŭ
mespilarbo.
Higo=Figo.
H i g u e r a = F i g u j o aŭ f i g a r b o
OHva=OHvo.
O l i v o - O l i v u j o aŭ o l i v a r b o .
105.
H pesar
como si
de
JVlalgraŭ.
H guisa
de, a modo
de,
Kvazaŭ.
A p e s a r de la I l u v i a , s a l i m o s a r e c o g e r t o d a la f r u t a de
los
arboles.
M a l g r a ŭ la p l u v o , n i e l i r i s p o r e l p r e n i la f r u k t o j n d e la
arboj.
-
60
-
L a s e s p i g a s e s t a b a n m u y b o n i t a s , p e r o a p e s a r de eso n o d i e r o n el g r a n o q u e se p o d f a e s p e r a r .
L a s p i k o j e s t i s t r e b e l a j , s e d m a l g r a ŭ t i o i l i ne d o n i s la espereblan grenon.
E l m u c h a c h o g o l o s o , q u e fue a la c o l m e n a ,
llevaba
alrededor
l a s a b e j a s a m i l l a r e s , a m a n e r a de n u b e .
La f r a n d e m a k n a b o , i r i n t a al la a b e l u j o , p o r t i s ĉ i r k a ŭ e la
abe-
lojn milope, kvazaŭ nubo.
M i p r i m a la a c t r i z h a b l a s i e m p r e c o m o s i e s t u v i e r a en el t e a t r o ,
delante del p ŭ b l i c o .
M i a k u z i n o la a k t o r i n o p a r o l a s ĉ i a m k v a z a ŭ ŝ i e s l u s en la teat r o , a n t a u la p u b l i k o .
A p e s a r d e l o s r e l a t o s d e l o s p e r i o d i c o s , y o n o c r e o en la p o s i b i l i d a d de e s o s s u c e s o s .
M a l g r a ŭ la r a p o r t o j d e Ia g a z e t o j ,
m i ne k r e d a s
p r i la e b l e c o
de t i u j o k a z i n t a ĵ o j .
106.
Ejercicio.
LA
FEINO
(Daŭrigo)
Kiam tiu ĉi bcla knabino vcnis domcn, ŝia patrino i n sultis ŝin, kial ŝ i revcnis tiel malfrue de la fonto. «Pardonu
al mi, patrino (diris la malfeliĉa knabino), ke mi restis tiel
longe». Kaj kiam ŝ i parolis tiujn ĉi vortojn, elsaltis el ŝia
buŝo t r i rozoj, t r i perloj kaj t r i grandaj diamantoj. «Kion mi
vidas! (diris ŝia patrino kun grandega miro). Ŝajnas al mi,
ke el ŝia buŝo elsaltas perloj kaj diamantoj! De kio tio ĉi
venas, mia filino?» (Tio ĉi estis la unua fojo, ke ŝ i nomis
ŝin sia filino). La malfeliĉa infano rakontis al ŝ i naive
ĉion, kio okazis al ŝ i , kaj, dum ŝ i parolis, elfalis el ŝia
buŝo multego da diamantoj. «Se estas tiel (diris la patrino),
mi devas tien sendi mian filinon. Marinjo, rigardu, kio
eliras el la buŝo de via fratino, kiam ŝ i parolas; ĉu ne estus
al vi agrable havi tian saman kapablon? Vi devas nur i r i
al la fonto ĉerpi akvon; kaj kiam malriĉa virino petos de
vi trinki, vi donos ĝin al ŝ i ĝentile».
(Daŭrigota)
*
-
61
-
E L H A D A (Continuacion)
Cuando esta bella muchacha llego a casa, su madre la
insulto porquc volvia tan tarde de la fucnte. «Perdoneme,
madre (dijo la infeliz muchacha), que he estado tanto
tiempo». Y cuando hablaba cstas palabras, saltaron de su
boca tres rosas, tres perlas y tres grandes diamantes. «iQue
es lo que veo! (dijo su madrc con grandisima admiracion).
jMe parece que de su boca saltan perlas y diamantes! _De
que viene csto hija mia?» (Esta era la primera vez que la
llamaba hija suya). La infeliz criatura lc conto ingenuamente todo lo que lc habia ocurrido y, mientras hablaba,
caian de su boca multitud dc diamantes. «Si es asi (dijo la
madre), yo debo enviar alli a mi hija. Maruja, mira lo que
sale de la boca de tu hermana, cuando habla; <_a t i no te
seria agradable poseer esa misma capacidad? Tan solo
tiencs que ir a la fuente a sacar agua, y cuando una mujer
pobre te pida de beber, tŭ le das cortesmente».
(
Continuara)
Formar y conjugar oraciones similares a las que siguen, con el verbo auxiliar esii en presente y el participio
activo dc pasado; despues el verbo esii en pasado y el participio activo en presente.
Mi estas la perdintino de la braceleto.
Mi estas serĉinta la braceleton.
Mi estas trovinte la braceleton.
Mi estis defendantino de la virinoj.
Mi estis verkanta la artikolon.
Mi estis ludante ludkartojn.
LECCION
16
SUMAR1O.-/07.
Prefijo dis.—108. Suĵijo \-r.-109
Sufijo iĝ.-UO.
Participio
tivo de futuro.—lll.
Adverbios nur, tuj, ofte.—112.
Ejercicio
107.
Prefijo dis da idea dc separacion, diseminacion.
Arrojar=jeti.
Desparramar=Disjeti.
Dar=Doni.
Distribuir=Disdoni.
ac-
-
62
-
Romper=Rompi.
Romper a pedacitos=Disrompi.
Correr=Kuri.
En varias
direcciones=Diskuri.
108. El sufijo i g significa hacer volver o tornar lo quc
indica la raiz. Sirvc para formar verbos transitivos dc un
elemento gramatical cualquiera, como una preposicion, un
afijo, un adverbio, etc.
Amargo=Maldolĉa.
Amargar=MaIdolĉigi.
Pli=Mas.
Aumentar=Pliigi.
E n el i n t e r i o r = l n t e r n e .
lnternar=lnternigi.
Cero=Nulo.
Anular=Nuligi.
Sin=Sen.
Despojar=Senigi.
Derecho=Rajto.
Autorizar=Rajtigi.
Harapo=Ĉifono.
Hacer j i r o n e s = Ĉ i f o n i g i .
Cuando se aplica a una radical verbal, significa hacer
hacer, obligar a otro a que ejecute la accion, por tanto da
lugar a vcrbos sicmpre transitivos, aun cuando la raiz sea
neutra o intransitiva. Su uso es frecuentisimo por la gran
flexibilidad que da al idioma y la capacidad de formar
todos los verbos deseables.
Venir=Veni.
Hacer v e n i r = V e n i g i .
01vidar=Forgesi.
Hacer o I v i d a r = F o r g e s i g i .
Alquilar=Lui.
D a r en a l q u i l e r = L u i g i .
Correr=Kuri.
Hacer c o r r e r = K u r i g i .
Temblar=Tremi.
Hacer t e m b l a r = T r e m i g i .
Morir=Morti.
Matar=Mortigi.
109. Sufijo i ĝ significa hacerse, volverse, verificarse
en el sujeto lo que indica la raiz, aun cuando la accion
provenga de otro origen, sea adventicia o pasiva. En contraposicion de ig, forma verbos neutros, intransitivos, que
nunca pueden regir complemento directo, que tienen la
equivalencia de los reflexivos y de la voz pasiva,por cuanto
el sujeto es paciente, muchas veces no es causa de la
accion, pero siempre es termino de ella.
Caliente=Varma.
Calentar=Varmigi.
Ruina=Ruino.
Arruinar=Ruinigi.
Posible=Ebla.
Posibilitar-
Calentarse=Varmiĝi.
Arruinarse=Ruiniĝi.
Ebligi.
Hacerse i m p o s i b l e = N e e b I i ĝ i .
Preparado, dispuesto a = P r e t a .
Prepararse=Preliĝi.
-
63
-
110. El participio activo dc futuro ticne el sufijo porficipial ont que corresponde al tiempo simple en os y la significaciĉn de actividad cn ticmpo futuro, siempre con las
terminaciones caracteristicas o, a, e.
Rehusar=Rifuzi.
El que r e h u s a r a = L a
Pintar=Pentri.
La m u j e r q u e p i n t a r a = L a
rifuzonfo.
Peinar=Kombi.
H a b i e n d o de
Sufrir=Suferi
Los que s u f r i r a n = L a
pentrontino.
peinar=Kombonte.
suferontoj
Pasear=Promeni.
Las nifias que p a s e a r a n = L a p r o m e n o n t a j i n f a n i n o j
Arriesgar=Riski.
111.
Tuj.
Solo,
H a b i e n d o de
solamente
Nur.
arriesgar=Riskonte.
/71 momento,
en
seguida
Ofte.
Gon frecuencia
_Hasta cuando nos esperara usted?
Ĝis kiam v i atendos nin?
Y o e s p e r a r e a V s . s o l a m e n t e h a s t a el m a r t e s p r o x i m o
M i v i n a t e n d o s n u r ĝ i s la p r o k s i m a m a r d o .
En
scguida
que
nosotros
hubimos
salido, nuestro
enemigo
e m p e z o a e s c r i b i r f e b r i l m e n t e una I a r g a c a r t a a l q u e ha
c o m p r a r nuestra
de
masia.
T u j k i a m n i e s l i s e l i r i n t a j . nia m a l a m i k o e k s k r i b i s f e b r e l o n g a n
I e t e r o n a l Ia a ĉ e t o n t o d e n i a b i e n o .
E n el l i e m p o l l u v i o s o m i t r a j e se e n s u c i o m u c h o ;
p o r eso
he
t o r n a d o u n c e p i l l o y he l i m p i a d o el t r a j e .
E n Ia p l u v a v e t e r o
mia vesto forte m a l p u r i ĝ i s ; tial' m i
prenis
b r o s o n k a j p u r i g i s la v e s t o n .
R a s g u e la c a r t a y d e s p a r r a m e
sus
pedacitos
M i d i s ŝ i r i s Ia l e t e r o n k a j d i s ĵ e t i s ĝ i a j n
pecetojn.
E l p a l i d e c i o d e m i e d o y d e s p u e s e n r o j e c i o de v e r g i i e n z a
L i p a l i ĝ i s de t i m o k a j p o s t e l i r u ĝ i ĝ i s de h o n t o .
E s t e a n c i a n o ha p e r d i d o t o t a l m e n t e la r a z o n y se ha c o n v e r t i d o
en
nino.
T i u ĉ i m a l j u n u l o lule malsaĝiĝis kaj i n f a n i ĝ i s .
Despues
de
uiia enfermedad
infecciosa,
con
frecuencia
se
queman los vestidos del enfermo.
Post infekta malsano
o n i o f t e b r u l i g a s la v e s t o j n
de la
mal-
sanulo.
H a z s a l i r a tu h e r m a n o , p o r q u e n o s e s t o r b a
F o r i g u v i a n f r a t o n , ĉar l i malhelpas al n i .
E l l a se c a s o c o n s u p r i m o , a u n q u e s u s p a d r e s q u e r f a n
con otra
persona.
casarla
ŝi
edziniĝis kun sia
e d z i n i g i kun alia
64
-
kuzo, kvankam
ŝiaj
gepatroj
volis
ŝin
persono.
E n la p r i m a v e r a el h i e l o y la n i e v e se l i q u i d a n
E n p r i n t e m p o Ia g l a c i o k a j la n e ĝ o f l u i d i ĝ a s .
H a c e d v e n i r al m e d i c o , p o r q u e e s t o y e n f e r m o
V e n i g u la k u r a c i s t o n , ĉ a r m i c s l a s m a l s a n a .
Y o n o h e c o l g a d o m i g o r r a en e s l e a r b o l i t o ; p e r o el v i e n l o me
a r r e b a l o de la c a b e z a la g o r r a y ella v o l a n d o se q u e d 6
col-
gada de las r a m a s del a r b o l i t o .
M i ne p e n d i g i s m i a n ĉ a p o n s u r t i u ĉ i a r b e t o ; s e d la v e n t o f o r b l o v i s de m i a k a p o la ĉ a p o n , k a j ĝ i , f l u g a n t e , p e n d i ĝ i s
sur
la b r a n ĉ o j de la a r b e t o .
Cuando
usted
empezo a hablar,
nosotros
algo nuevo, pero p r o n t o v i m o s que nos
esperabamos
oir
equivocamos.
K i a m v i e k p a r o l i s , ni atendis aŭdi i o n n o v a n , sed baldaŭ v i d i s ,
ke n i t r o m p i ĝ i s .
T o d o s n o s o t r o s n o s h e m o s r e u n i d o para t r a t a r u n a s u n l o m u y
i m p o r t a n t e ; pero no p u d i m o s conseguir
ningŭn resultado
y
nos separamos.
Ni
ĉiuj kunvenis,
p o r p r i p a r o l i tre g r a v a n aferon; sed
n i ne
p o v i s a t i n g i ian r e z u l t a t o n , kaj ni d i s i r i s
C o n frecuencia
la d e s g r a c i a u n e a l o s h o m b r e s
y la f e l i c i d a d
los desune.
M a l f e l i ĉ o o f t e k u n i g a s la h o m o j n , k a j f e l i ĉ o o f t e d i s i g a s i l i n .
112.
Ejercicio.
LA F E I N O
(Daŭrigo)
«Estus tre bele (respondis la filino malĝentile), ke mi
iru al la fonto!» — «Mi volas ke vi tien i r u (diris la patrino).
kaj iru tuj!» La filino iris, sed ĉiam murmurante. Ŝ i prenis
la plej belan arĝentan vazon, kiu estis en la loĝejo. Apenaŭ
ŝi venis al la fonto, ŝ i vidis unu sinjorinon, tre riĉe vestitan,
kiu eliris el la arbaro kaj petis de ŝ i trinki (tio ĉi estis tiu
sama feino, kiu prenis sur sin la formon kaj la vestojn de
princino, por vidi, kiel granda estos la malboneco dc tiu
ĉi knabino). «Ĉu mi vcnis tien ĉi (diris al ŝ i la malĝentila
kaj fiera knabino), por doni al vi trinki? Certe mi alportis
arĝentan vazon speciale por tio, por doni trinki al tiu ĉi
sinjorino! Mia opinio estas: prenu mem akvon, se vi volas
trinki» — «Vi tutc ne estas ĝentila (diris la feino sen kolero).
-
65
-
Bone, ĉar v i estas tiel servema, mi faras al v i donacon, ke
ĉe ĉiu vorto, kiun vi parolos, eliros el via buŝo aŭ serpento
aŭ rano».
(
EL
HADA
Daŭrigofa)
(Continuacion)
«[Estaria muy bonito (respondio descortĉsmente la
hija) que yo fuera a la fuente!» — «Yo quiero que vayas
alli (dijo la madre), iy ve inmediatamente!» La hija fue,
pcro siempre murmurando. Ella tomo la mas hermosa vasija de plata, que habia cn la casa. Apenas llego a la
fuentc, vio a una sehora ricamente vestida, que salia del
bosque y le pidio de beber (esto era aquella misma hada,
que habia tomado sobre si la forma y los vestidos de una
princesa para ver cuan grandc era la maldad de esta muchacha). «_Acaso he venido yo aqui (le dijo la descortes y
orgullosa muchacha) para dar a usted de beber? [Ciertamente, yo he traido una vasija de plata especialmente
para eso, para dar de beber a esta senora! Mi opinion es:
tome usted misma el agua, si quiere beber.»-—«En absoluto,
tu no eres cortes (dijo el hada sin enojo). Bien, puesto
que eres tan servicial, yo te "hagp regalo de que a cada
palabra que hables, saldra de tu boca una serpiente o una
rana».
(Confinuara)
Formar y conjugar oraciones con el verbo esti en los
tres tiempos y los participios tambien en los tres tiempos,
pero que no sean el mismo del verbo auxiliar, procurando
hacer vcrbos de raices no verbales, con el sufijo ig; despues cambiar el ig por /ĝ poniendo cuidado de que los sujetos y complementos sean apropiados y corrcctos.
Mi estos la dolĉiganto de la kafo.
Mi estos aplaŭdinta la teatraĵon.
Mi estos dormigantc la infaninon.
Mi estis reprenonte la direktilon.
5
-
Mi
Mi
Mi
Mi
66
-
estis la dediĉonto de la donaco.
estis aŭdonta la koncerton.
estas beligonta la ĝardenon per mia laboro.
estis liberiĝonta dc tiu devigo.
LECCION
SUMARIO.-M
Prefijo
sivo.—in.
17
p r a , - 1 1 4 . Sitfijo er. 115. Sufljoae,—//ff.
Del pronombre posesivo s i a . -118.
EjercUio
Participiopa-
115. El prefijo pra significa cosa que tiene relacion con
la radical, pero de mucho tiempo.
Abuelo=Avo.
Bisabuelo=Praavo.
Bosque=Arbaro
Bosque
Nielo=Nepo
Biznielo=Pranepo.
Nueslros nielos nos
secular=Praarbaro.
bendeciran
Niaj pranepoj nin benos.
Q u e d a n p o c o s v e s l i g i o s de los l i e m p o s prehislĜricos
M a l m u l l a j p o s t e s i g n o j r e s t a s de la p r a h i s t o r i a j t e m p o j
114.
Sufijo er. Unidad parcial o elemento simple.
Arena=Sablo.
O r a n o de
Dinero=Mono.
Moneda=Monero.
Granizar=Hajli.
arena=Sablero.
Granizo=Hajlero.
Fuego=Fajro.
Chispa=Fajrero.
U n c e n t i m o es u n a m o n e d a d e c o b r e ,
u n a peseta es u n a m o -
n e d a d e p l a t a y u n b i l l e t e de b a n c o es t a m b i e n una
moneda
de p a p e l .
Centimo
estas kupra
monero,
pezeto
estas m o n e r o
arĝenta
kaj banka bileto ankaŭ estas papera m o n e r o .
U n a c h i s p a es s u f l c i e n t e p a r a h a c e r e x p l o l a r la p o l v o r a
U n u fajrero eslas sufiĉa por e k s p l o d i g i pulvon.
E s a c a d e n a se c o m p o n e de c u a r e n t a y t r e s e s l a b o n e s
T i u ĉ e n o k o n s i s t a s el k v a r d e k t r i ĉ e n e r o j .
115. Sufijo aĉ. Tiene sentido despreciativo; indica cosa
que tiene en si poco valor o escaso merito.
Casa = D o m o .
Casucha=Domaĉo.
Animal=Besto.
AnimaIucho=Bestaĉo
Pueblo=Popolo.
PopuIacho=Popolaĉo.
Tienda=Butiko.
Tenducho=Butikaĉo.
E s e q u e s o es a b o m i n a b l e . _ D 6 n d e l o h a s
comprado?
T i u f r o m a ĝ o esias a b o m e n a . Kie v i aĉetis ĝin?
-
67
-
L o h c c o m p r a d o en ese t e n d u c h o d e l c a l l e j o n
M i ĝ i n a ĉ e t i s en t i u b u t i k a ĉ o d e la s t r a t a ĉ o .
La s o l d a d e s c a d e s e n f r e n a d a ,
ebria y sin jefes, n o respetaba
nada ni a nadie.
La s e n b r i d a
soldataĉaro,
ebria kaj
sen
estroj,
malrespektis
ĉion kaj ĉiun.
116. Participio pasiuo es cl que participa siemprc dc la
indole dcl oerbo, como sufriendo la accion del mismo, y al
propio tiempo es substantioo sujeto paciente, adjetiuo o aduerbio con las terminaciones o, a, e, y los accidcntes gramaticales correspondientes. Los sufijos participiales pasivos son at, it, ot, quc como vemos corresponden a los
tiempos simples en as, is, os y a los participios activos en
ant, int, ont de modo que en unos y otros la vocal a caracteriza al tiempo presente, la vocal i al tiempo pasado, la
vocal o al futuro y en los sufijos participiales la letra n
indica actividad, mientras que su carencia significa pasividad.
Castigar=Puni.
EI
El que
castiga=Punanto.
castigado=Punato.
Regir=Regi.
E I q u e es
Vencer=Venki
El que r i g e = R e g a n t o .
regido=Regato.
EI que fue v e n c e d o r
Venkinto
E l q u e fue v e n c i d o = V e n k i t o .
Libertar=Liberigi.
E I que l i b e r t a r a = L i b e r i g o n t o .
E l que sera l i b e r t a d o = L i b e r i g o t o .
117. Debemos insistir en lo relativo al pronombre posesivo reflexivo sia de tercera persona porque es un punto
en el que tropiezan muchos esperantistas, a semejanza del
acusativo, y como este, cuando esta bien empleado, da
mucha claridad a la expresion desterrando la anfibologia
del correspondiente castcllano su.
La primera y segunda persona tienen sus pronombres
personales y posesivos propios y no pueden emplear si ni
sia; la tercera persona tambien tiene sus pronombres y ŭnicamente emplea si y sia para los casos reflexivos, por tanto
sia es essncialmente
ref!exiuo, y nunca debe calificar a
-
68
-
cosa o persona que no pertenezca al sujeto dc la oracion,
pues dcjaria de haber reflexion y despues, si califica a un
substantivo perteneciente al sujeto, n i este substantivo ni
el adjetivo posesivo sia pueden ser sujeto, sino nccesariamente complemento, sea dirccto o indirecto. Hay pues,
tres condiciones esenciales: Primera, que el sujeto sea tcrcera persona, singular o plural; segunda, que se rcfiera al
sujeto de la oraciĉn, como poseedor, y tercera, que, concertando con la cosa poseida, sea complemento.
La muchacha besa a su h e r m a n o
La k n a b i n o k i s a s s i a n f r a t o n .
La s e n o r i t a ha o l v i d a d o s u s o m b r i l l a y s u s
guantes
La f r a ŭ l i n o f o r g e s i s s i a n o m b r e l o n k a j s i a j n g a n t o j n .
El padre educa a su h i j o = L a patro edukas sian f i l o n .
La f l o r ha p e r d i d o s u f r a g a n c i a
La f l o r o p e r d i s s i a n b o n o d o r o n .
El t i m o r a t o teme hasta su propia s o m b r a
T i m u l o t i m a s eĉ s i a n p r o p r a n o m b r o n .
Diana
y Dorotea
adoraban
a
adoris
sian
su
madre, porque le
debfan
muchisimo.
Diano
kaj
Doroteo
p a l r i n o n , ĉ a r a l ŝ i Ire m u l t e
. ŝuldis.
El rehacia su obra con fervor
Kun f e r v o r o li refaris sian v e r k o n .
Los muchachos aman m u c h o a sus
padres
La g e k n a b o j m u l l e a m a s s i a j n g e p a l r o j n .
Los pajaros aliTientan a sus
hijos
La b i r d o j n u t r a s s i a j n f i l o j n .
Q u e se d i g a s u o p i n i o n a c e r c a de ese
objeto
O n i diru sian opinion pri tiu objekto.
P a b l o no se d e j a b a p e g a r de s u h e r m a n a
P a ŭ l o ne l a s i s s i n b a t i de s i a f r a t i n o .
E l a m o c o r r e y su p e r r o sigue
La m a s t r o k u r a s k a j lia h u n d o s e k v a s .
. E l l a es de m a s e d a d q u e s u h e r m a n o
Ŝ i e s t a s p l i aĝa o l ŝia f r a t o .
E l p a d r e y s u h i j o I I e g a n = L a p a t r o k a j Iia f i l o a l v e n a s .
Ordinariamente los padres aman a sus
hijos, pero odian
su
holgazanerfa (de los hijos).
La
patroj
ordinare amas siajn
mallaboremon.
i n f a n o j n , sed
malamas
iiian
-
69
-
El senor Pedro y su esposa quieren m u c h o a mis hijos;
lambien quiero m u c h o a Ios
yo
suyos.
S i n j o r o Pelro kaj lia edzino tre amas m i a j n i n f a n o j n ; m i ankaŭ
tre a m a s i l i a j n .
Ricardo y su hermana no pueden ocultar su vergiienza
Rikardo
k a j l i a f r a l i n o ne p o v a s k a ŝ i s i a n h o n l o n ( d e
ambos)
I i a n h o n t o n ( d e el) ŝ i a n h o n t o n ( d e e l l a ) .
La b a i l a r i n a c o s e c o n s u m a d r e s u s
vestidos
La d a n c i s t i n o k u d r a s k u n s i a p a l r i n o s i a j n v e s t o j n ( d e la b a i l a r i n a ) ŝ i a j n v e s t o j n (de Ia m a d r e ) .
Yo creo que ellos juegan con sus
amigos
M i kredas ke i l i ludas kun siaj a m i k o j .
E l h a b i t a b a en c a s a de s u h e r m a n o = L i l o ĝ i s ĉ e s i a f r a t o .
E l l a s p a s e a n c o n s u m a d r e =Ili p r o m e n a s k u n s i a p a t r i n o
C a d a u n o en s u c a s a r e c i b e a s u s
amigos
E n sia d o m o ĉ i u akceptas siajn a m i k o j n .
Luis y A n t o n i o o l v i d a r o n a sus tfos
L u d o v i k o kaj A n t o n o f o r g e s i s siajn g e o n k l o j n .
M i a m i g o q u i e r e a ese h o m b r e y a s u h i j o
Mia a m i k o a m a s tiun v i r o n kaj lian
filon
fllon
(del a m i g o ) kaj sian
(el p r o p i o ) .
M i h e r m a n o h a b l a b a c o n s u a m i g o r e s p e c t o de s u e s p o s a
M i a f r a t o p a r o l i s k u n sia a m i k o p r i s i a e d z i n o ( l a de m i
her-
m a n o ) p r i lia e d z i n o (la del a m i g o ) .
118.
Ejercicio.
LA
FEINO
(Daŭrigo)
Apcnaŭ ŝia patrino ŝin riraarkis, ŝ i kriis al ŝ i : «Nu, mia
filino?» — «Jcs, patrino» (respondis al ŝ i la malĝentilulino,
elĵetante unu serpenton kaj u n u ranon) — «Ho, ĉielo!
(ekkriis la patrino), kion mi vidas? Ŝia fratino en ĉio estas
kulpa; mi pagos al ŝ i por tio ĉi!» Kaj ŝ i tuj kuris bati ŝin.
La malfeliĉa infano forkuris kaj kaŝis sin en la plej proksima arbaro. La filo de la reĝo, kiu revenis de ĉaso, ŝin
renkontis; kaj, vidante, ke ŝ i estas tiel bela, l i demandis
ŝin, kion ŝ i faras tie ĉi tute sola kaj pro kio ŝ i ploras.—
«Ho ve, sinjoro, mia patrino forpelis min el la domo».
(Daŭrigola)
70
E L
HADA
-
(Continuacion)
Apcnas su madre la apcrcibiĉ, lc grito: «_Que, hrja
mia?» —«Si, madrc» (le respondio la descortes, arrojando
una serpiente y una rana).—«iOh, cielo! (exclamo la madrc), _Que es lo que veo? Su hermana cn todo es culpable; [yo le pagare por esto!» Y en seguida corrio a pcgarle.
La infeliz criatura escapo corricndo y sc oculto en la arboleda mas prĉxima. El hijo del rey, que volvia de caza, la
encontro y viendo que era tan hermosa, lc pregunto que
hacia alli, absolutamente sola, y por que lloraba.—«Ay,
sehor, mi madre me ha arrojado de casa».
(
Continuard)
Convertir en pasivas, todas los oraciones de activa de
los ejemplos precedentes, que sean susceptibles de ello.
LECCION
18
SUMAP10.-//9.
Prefljo m i s . - 120.
Sufljo ul -121
Sufijo
pasivo de presente —123.
Comparativo de igualdad enlre
124.
Ejercicio
id. - / ? _ .
Participio
substantivos.—
119. Prefijo mis significa cosa o acciĉn erronea, equivocada, mal comprendida, no adecuada.
Comprender=Kompreni
Comprender mal=Miskompreni.
Usar=Uzi
Uso inadecuado=Misuzo.
Razonar=Rezoni.
Razonamiento
Contar, calcular -Kalkuli.
Cuenta e r r o n e a = M i s k a I k u l o .
equivocado=Misrezono.
120. Sufijo ul denota la persona caracterizada por lo
que expresa la radical.
Cojo=Lama.
Un c o j o = L a m u l o .
Ciego=Blinda.
Una c i c g a = B l i n d u l i n o .
Vergiienza=Honto.
Querido=Kara.
Sinvergiienza=Senhontulo.
Oueridita=Karulineto.
-
71
Buev—Bovo.
-
Ternero=Bovido.
Ternera=Bovidino.
GalIo=Koko.
122.
EI parficipio
Pollo=Kokido.
pasiuo
de presenfe
ticnc cl sufijo par-
ticipial at y cualquiera dc las terminaciones gramaticalcs
o, o, e; significa pasiuidad
en tiempo presenfe
referida a un
substantivo, a un adjetivo o a un adverbio. Con el verbo
auxiliar esti ser o estar y el participio pasivo se forma la
conjugacion pasiva de todos los verbos, en los cuales el
sujeto no verifica la accion, sino quc la recibe por lo quc
se llama sujeto paciente. Todas las oraciones de verbo
activo con complemento directo, pueden volverse por pasiva; el complemento pasa a ser sujeto paeiente y el nominativo, ablativo agentc con la preposiciĉn de. Como solo
se usa el verbo ser, son oracioncs atributivas y el parficipio adjetiuo concierta cn nŭmero con el sujeto paciente.
T o d o s aborrecen al m e n l i r o s o ( A c t i v a )
C i u j m a l a m a s la m e n s o g u l o n .
E I m e n t i r o i o es a b o r r e c i d o d e t o d o s ( P a s i v a )
La m e n s o g u l o e s t a s m a l a m a t a d e ĉ i u j
E l g a t o caza r a t o n e s = L a k a t o ĉ a s a s m u s o j n .
L o s r a t o n e s s o n c a z a d o s p o r el g a t o
La r n u s o j e s t a s ĉ a s a l a j d e la k a t o .
E l d u e f i o v e n d e la c a s a = L a m a s t r o v e n d a s la d o m o n .
La c a s a es v e n d i d a p o r el d u e n o
La d o m o e s t a s v e n d a t a de la m a s t r o .
Los pollos comen m a f z = L a k o k i d o j mangas maizon.
E l mafz es c o m i d o p o r l o s p o l l o s
La m a i z o e s ' a s m a n ĝ a l a de la k o k i d o j .
La s o r d e r a es u n a d e s g r a c i a
m e n o r q u e la c e g u e r a ,
b a r g o se o b s e r v a q u e l o s s o r d o s
sori generalmente
sin
em-
recelo-
sos y los ciegos son alegres.
La s u r d e c o e s t a s m a l f e l i ĉ o m a l p l i g r a n d a o l la b l i n d e c o , t a m e n
o n i r i m a r k a s ke la
s u r d u l o j ĝenerale estas suspektemaj
kaj
la b l i n d u l o j e s t a s g a j a j .
El aguila ensefia a sus a g u i l u c h o s a v o l a r p o r encima
de
las
n u b e s y m i r a r de f r e n t e a l s o l
La a g l o i n s l r u a s s i a j n a g l i d o j n f l u g i s u p e r Ia n u b o j k a j
k o n t r a ŭ la s u n o .
rigardi
La g a l l i n a c l o q u e a b a
7Ŭ -
rodeada de s u s p o l l u e l o s y de p r o n t o
empez6 a alborotar cuando apercibio al g a v i l i n .
L a k o k i n o k l u k i s ĉ i r k a ŭ a t a de s i a j k o k i d o j k a j s u b i t e e k k r i e g i s
k i a m ĝ i e k v i d i s la n i z o n .
E l i g n o r a n t e , q u e n o sabe leer, juzga m a l al e s c r i t o r , q u e no
puede c o m p r e n d e r .
La
nesciulo,
k i u mislegas,
misjuĝas
la v e r k i s t o n , k i u n l i
miskomprenas.
C u a n d o N i c o d e m o g o l p e a a Jose, e n t o n c e s N i c o d e m o es e l
g o l p e a d o r y Jose el g o l p e a d o .
K i a m N i k o d e m o b a t a s J o z e f o n , t i a m N i k o d e m o e s t a s la b a t a n t o
kaj Jozefo estas la batato.
H a b i e n d o e n c o n t r a d o u n a m a n z a n a , m e Ia c o r h f .
Trovinte pomon, m i ĝin manĝis.
No reproches
a t u a m i g o , p o r q u _ tŭ m i s m o m e r e c e s
mucho
m a s e l r e p r o c h e ; el ha m e n t i d o u n a s o l a v e z , m i e n t r a s tŭ
eres ahora y siempre embustero.
Ne r i p r o ĉ u vian a m i k o n , ĉar v i m e m plimulte meritas r i p r o ĉ o n ;
li estas n u r u n u f o j a m e n s o g i n t o d u m v i estas a n k o r a ŭ n u n
ĉiam
mensoganto.
E l t i e m p o pasado y a n o v o l v e r a nunca; el tiempo v e n i d e r o no
lo conoce nadie iodavfa.
La t e m p o p a s i n t a j a m n e n i a m
r e v e n o s ; la t e m p o n v e n o n t a n
neniu ankoraŭ konas.
E n el i d i o m a E s p e r a n t o
v e m o s n o s o t r o s la l e n g u a f u t u r a de
t o d o el m u n d o .
E n la l i n g v o E s p e r a n t o
n i v i d a s la e s t o n t a n
lingvon
de la
tuta m o n d o .
A u g u s t o es m i h i j o m a s a m a d o
A ŭ g u s t o estas m i a plej amata f i l o .
_ H o y h a c e c a l o r o f r f o ? - Ĉ u h o d i a ŭ e s t a s v a r m e aŭ m a l v a r m e ?
123. E l compara/iuo de igualdad entre substantivos se
indica por tiom da, kiom da, porque lo que se compara
son cantidades de cosas.
_Tiene V . tanto trigo c o m o cebada?
C u v i h a v a s l i o m da t r i i i k o , k i o m da h o r d e o ?
T e n g o m a s cebada que t r i g o ; el dueno d e l m o l i n o del r i o me
c o m p r o la m a y o r parte d e l t r i g o para hacer h a r i n a .
M i h a v a s p l i da h o r d e o , o l d a t r i t i k o ; la m a s t r o de la m u e l e j o
de la r i v e r o a ĉ e l i s a l m i p l e j g r a n d a n p a r t o n d a t r i t i k o p o r
fari f a r u n o n .
C r i s t o b a l C o l 6 n d e s c u b r i 6 A m e r i c a en e l a n o m i l c u a i r o c i e n -
-
73
-
t o s n o v e n t a y d o s ; fue u n h o m b r e
e x t r a o r d i n a r i o q u e tuVO
t a n t o e n t u s i a s m o , c o m o c o n v i c c i Ĝ n , y tanta fe, c o m o
perse-
verancia.
K r i s t o f o r o K o l u m b o m a l k o v r i s A m e r i k o n en la j a r o m i l k v a r c e n t
naŭdek
d u ; Ii estis eksterordinara v i r o , k i u h a v i s tiom
entuziasmo,
kiom
da
k o n v i n k o , kaj
tiom
da
fldo,
da
kiom
da p e r s i s t o .
S i y o leo u n l i b r o c a d a s e m a n a _ c u _ n t o s
l i b r o s necesito
para
un a i i o ?
S e m i l e g a s u n u l i b r o n p o s e m a j n o , k i o m da l i b r o j m i b e z o n a s
por unu jaro?
Llsied n e c e s i t a t a n t o s l i b r o s c o m o s e m a n a s t i e n e e l a ŭ o ,
esto
es, c i n c u e n t a y d o s I i b r o s .
V i b e z o n a s t i o m da l i b r o j , k i o m da s e m a j n o j h a v a s Ia j a r o , t i o
estas, kvindek du l i b r o j n .
124.
Ejercicio.
L A F E I N O (Fino)
La reĝido, kiu vidis ke el ŝia buŝo eliris kelke da perloj
kaj kelke da diamantoj, petis ŝin, ke ŝ i diru al l i , de kie tio
ĉi venas. Ŝ i rakontis al l i sian tutan aventuron. La reĝido
konsideris, ke tia kapablo havas pli grandan indon, al ĉio,
kion oni povus doni dote al alia fraŭlino, forkondukis ŝin
al la palaco de sia patro, la reĝo, kie l i edziĝis je ŝ i . Sed
pri ŝia fratino ni povas diri, ke ŝ i fariĝis tiel malaminda,
kc ŝia propra patrino ŝin forpelis de si; kaj la malfeliĉa
knabino, multe kurinte kaj trovinte neniun, kiu volus ŝin
akcepti, baldaŭ mortis en angulo dc arbaro.
E L H A D A (Fin)
El principc que vio que de su boca salian algunas perlas y algunos diamantes, le rogo que le dijera de donde procedia esto. Ella le conto toda su aventura. El principe considero que tal capacidad tenia una dignidad mayor que todo
lo que se pudiera dar cn dote a otra sehorita, y se la llevo
al palacio de su padre, cl rey, dondc se caso con ella. Pero,
acerca de su hermana podemos decir que se hizo tan odiosa, que su propia madre la arrojo de si;.y la infeliz mucha-
_ 74
-
cha, habiendo corrido mucho y no habicndo cncontrado a
nadie quc quisicra recibirla, pronto murio cn un rincon
del bosquc.
Conjugar oraciones pasivas con el verbo auxiliar en
todos los tiempos y el participio pasivo de presente.
Mi estas amata de miaj parencoj.
Mi estis aludata de mia kontraŭulo.
Mi estos premiata pro miaj meritoj.
Mi estus laŭdata, se mi farus mcritojn.
Mi estu favorata de la sorto.
LECCION
19
S U M A I . I O —125.
Preposicion
\e. 126.
Voccs simples adjetivas.—127.
mem y sam.—12S.
Equivalencia
del gerundio pasivo castellano.—129.
distributivos.—130.
Ejercicio
Voces ajn,
Numerales
125. La preposicion
je no tiene significado propio y
definido, por lo mismo sirve para todos los casos en que
necesitamos expresar la relacion entrc las palabras y no
hallamos una preposicion que traduzca exactamente la
idea, o no tenemos presente la mas adecuada. Su oportunidad es manifiesta, pcro debe limitarse mucho su empleo
porque si se prodiga, pierde eficacia este rasgo de ingenio
del autor.
S i n e c e s i l a m o s u n a p r e p o s i c i 6 n y el s e n t i d o n o n o s
muestra
q u e p r o p o s i c i o n d e b e m o s u s a r , e n t o n c e s p o d e m o s t o m a r la
preposicion comŭn
je.
S e n i b e z o n a s u z i p r e p o z i c i o n k a j la s e n c o ne m o n t r a s al n i ,
kian
prepozicion uzi, tiam
pozicion
ni povas
u z i la k o m u n a n
pre-
je.
P e r o es b u e n o u s a r d e je l o m e n o s p o s i b l e
S e d e s t a s b o n e u z a d i la v o r t o n je k i e l e b l e p l i m a l o f t e .
E n l u g a r de la p a l a b r a je p o d e m o s
sin
u s a r t a m b i e n el
acusativo
preposici6n.
A n s t a t a ŭ la v o r t o je
n i p o v a s a n k a ŭ u z i a k u z a t i v o n sen
pre-
pozicio.
Me r i o de su
Mi
candor
r i d a s je l i a n a i v e c o ( a ŭ m i r i d a s p r o l i a n a i v e c o , a ŭ m i
ridas lian naivecon).
P o r ŭ l t i m a v e z le v e o e n t u c a s a
Je la l a s t a f o j o m i v i d a s l i n ĉ e v i ( a ŭ la l a s t a n f o j o n ) .
126. Las uoces simples que terminan en a son adjetivas, por tanto significan cualidad y se refieren a un substantivo, conccrtando con ĉl en nŭmero y caso, como todos
los adjetivos.
i a Alguno, cierto, cierta
Indefinidas. .
Negativas . . . Nen i a Ninguna especie o calidad
Interrogativas. . K i a _De que, de cual?
Demostrativas . T i a Tal
i a De toda especie
Conjuntivas .
. c
se expresa por A j n .
Igualdad por
Sam.
127.
Indeierminacion
indiuidual por Mem.
D a m e u n a p l u m a c u a l q u i e r a ; c u a l q u i e r a es
Reiteracidn
buena
D o n u a l m i i a n a j n p l u m o n ; ia a j n e s t a s b o n a
C u a l q u i e r o t r o en m i l u g a r h a r f a l o m i s m o
Iu a j n en m i a l o k o f a r u s la s a m o n .
E l m i s m o , p o r s i m i s m o = - L i m e m , per s i m e m .
E n el m i s m o d f a se h i r i o a sf m i s m o
E n la s a m a t a g o l i v u n d i s s i n m e m .
Y o c r e o q u e en c i e r t a s o c a s i o n e s es m e j o r c a l l a r
M i o p i n i a s ke en inj o k a z o j e s t a s p l i b o n e s i l e n t i .
Es conveniente no o l v i d a r ningŭn detalle
Estas konvene forgesi nenian detalon
_ Q u e l i c o r ha b e b i d o ese
borracho?
Kian l i k v o r o n drinkis tiu d r i n k u l o ?
Es
casi increfble que haya
brebajes, hasta
Preskaŭ
hombres
c a p a c e s de b e b e r
tales
emborracharse.
nekredeble
estas,
ke
ekzistas
viroj
kapablaj
trinki
halian toda clase de
alrac-
tiajn t r i n k a ĉ o j n , ĝis e b r i i ĝ o .
L o s a g i a n t e s de la b u e n a
t i v o s en e s t o s
mŭsica
conciertos.
La a m a n t o j de la b o n a m u z i k o t r o v a s ĉ i a j n a l l o g o j n en t i u j ĉ i
koncertoj
Los aficionados y los profesionales
no ejecutan
de la m i s m a
m a n e r a l a s p i e z a s m u s i c a l e s , a u n q u e en h o n o r de la v e r d a d
hay a l g u n o s a f i c i o n a d o s que hacen
v i b r a r las cuerdas
con
tanta e m o c i o n c o m o u n v e r d a d e r o v i r t u o s o .
La a m a t o r o j k a j la p r o f e s i u l o j ne l u d a s Ia m u z i k a ĵ o j n per s a m a
m a n i e r o , k v a n k a m , j e h o n o r o de la v e r o ( v e r d i r e ) ,
ekzistas
-
76
-
a m a t o r o i v i b r i g a n t a j la k o r d o j n l i e l e m o c i e , k i e l v e r a v i r t u o z o .
_ Q u e o b s e q u i o p r e f i e r e V.? U n a caja de c i g a r r o s ,
unas
bote-
llas de l i c o r o u n objeto de regalo?
K i a n d o n a c o n v i p r e f e r a s ? S k a t o l o n da c i g a r o j , k e l k a j n b o t e l o j n
da l i k v o r o aŭ g a l a n t e r i a ĵ o n ?
Yo no f u m o n i bebo licores;
s i V . se
regalo, aceptare cualquier objeto
e m p e n a en h a c c r m e u n
sencillo.
M i ne e m a s f u m i , nek t r i n k a s l i k v o r o j n ; se v i o b s t i n a s f a r i a l
m i d o n a c o n m i a k c e p t o s ian ajn s i m p l a n
galanteriajon.
M u c h a s g r a c i a s ; asf y a se y o a q u e a t e n e r m e
M i l d a n k o j n ; l i e l m i j a m s c i a s je k i o m i n t e n i .
Si
V.
me
lo
preguntara
a mf, le c o n t e s t a r f a q u e p r e f i e r o el
tabaco, porque s o y un fumador
sempilerno.
S e v i d e m a n d u s a l m i , m i r e s p o n d u s k e m i p r e f e r a s Ia t a b a k o n ,
ĉar m i estas ĉiama f u m a n l o .
P o r q u e ha n a c i d o V . en C u b a y t o d o s l o s h o m b r e s de a l l i s o n
f u m a d o r e s ; n o s o t r o s , l o s de a q u f y a n o s o m o s a s i .
Ĉ a r v i n a s k i g i s en K u b o k a j ĉ i u j tieaj v i r o j e s l a s funiemaj; n i ,
la ĉ i t i e a j j a m ne e s t a s t i a j .
_ M e h a c e V . el f a v o r ; q u e h o r a
es?
Ĉ u v i f a r a s a l m i la p l e z u r o n ; k i o m a h o r o e s t a s ?
S o n l a s s e i s y m e d i a ; y o h e I l e g a d o a l a s s e i s y diez
y he
las
de v i s i t a r a o l r o a m i g o un cuarto
minulos
de hora
antes
de
ocho.
E s t a s la s e s a k a j d u o n o ; m i a l v e n i s je Ia s e s a k a j d e k m i n u t o j
k a j e s t a s v i z i t o n t a a l i a n a m i k o n je k v a r o n o da h o r o a n t a ŭ
oka
(aŭ
je
Ia
sepa
kaj
tri kvaronoj,
aŭ
je
la
sepa
la
kaj
kvardekkvin minutoj).
; Q u e dfa tan h e r m o s o ha h e c h o h o y ! E l s o l b r i l l a b a
esplen-
d e n t e en el p u r o a z u l d e l c i e l o y el v i e n l e c i l l o s o p l a b a t i b i o
y perfumado; verdaderamente
hace un l i e m p o
precioso.
K i a b e l a t a g o e s l i s h o d i a ŭ ! La s u n o h e l e g e b r i l i s en
lazuro
de
la ĉ i e l o
kaj
la
venteto
blovis
la
malvarmeta
pura
kaj
parfumata; vere estas belega vetero.
128. El gerundio pasivo castellano tiene su equivalencia en el participio pasivo con terminacion e adverbial.
Herir=Vundi.
Hiriendo=Vundanle.
Siendo herido=Vundate.
E l q u e es
herido=Vundalo
La e s p a d a q u e h i e r e - L a v u n d a n i a g l a v o .
Cuidar - Zorgi.
Tutor=Zorganto.
Pupilo=Zorgato.
Siendo
cuidado=Zorgate.
_ , 77
Cuidar un e n f e r m o = F l e g i .
E l que c u i d a ^ Fleganlo.
Enfermera=FlegisIino.
Cuidar niiios=Varti.
Nifiera=Vartistino.
Editar=Eldoni.
Editor=Eldonisto.
Obra editada=Eldonata verko.
Atormentar=Turmenli.
Atormentando=Turmentante.
Atormentado=Turmentato.
Siendo atormentado=Turmentate.
Los numera/es
129.
disfribufiuos
sc indican por cl ad-
vcrbio po a razon de.
A dos p e s e t a s = P o du pezetoj.
Di I r e s m a n z a n a s a c a d a p o b r c
M i d o n i s p o t r i p o m o j al ĉ i u m a l r i ĉ u l o .
E s t o v l e v e n d o este l i b r o a r a z o n de v e i n t e p a g i n a s a l d f a
M i estas leganla ĉ i tiun l i b r o n po d u d e k paĝoj ĉiutage.
Esc pafio cuesta a treinta p e s c a s el m e t r o
T i u d r a p o k o s t a s po t r i d e k pezetoj ĉ i u m e t r o .
H e m o s h e c h o t o d o el v i a j e en el a u t o m o v i l d e m i p a r i e n t e
el
ebanista a razon de ochenta k i l o m e t r o s p o r h o r a .
N i faris tutan vojaĝon
p e r Ia a ŭ t o m o b i l o d e
mia parenco
la
m e b l i s t o je o k d e k k i l o m e t r o j po h o r o .
130.
Ejercicio.
Sr. D. Enrique N . M .
Estimado corrcligionario: He leido en un periodico la
direccion de V. con la indicacion de que dcsea tener un
corresponsal en este pais y como yo tambien quiero corresponder con un extranjero para perfeccionarme cn el uso
del Esperanto, que estoy estudiando actualmente, me permito dirigirle esta tarjeta postal ilustrada, proponiendole
el intercambio.
La presente tarjeta muestra la vista de una de las calles
principales de esta ciudad.
Si V. tuviera la bondad de aceptarme como corresponsal, le quedaria muy agradecido y desde este momento le
ofrezco mi amistad.
De V. affmo. S. S.,
A. B. C.
-
78
-
A l Sinjoro Hcnriko N . M . '
Estimata samideano: Mi legis sur gazeto vian adreson,
kun la indiko ke vi deziras havi korespondanton en ĉi tiu
lando; ĉar mi ankaŭ volas korespondi kun fremdulo por
perfektigi min uzante Esperanton, kiun m i nun estas
studante, mi permesas al mi adresi al vi ĉi tiun ilustritan
poŝtan karton, proponante al vi interŝanĝon.
La jena poŝtkarto montras la bildon de unu el la ĉefaj
stratoj de tiu ĉi urbo.
Se vi havus la bonecon akcepti min, kiel korespondanton, mi restus tre dankema kaj de tiu ĉi momento mi proponas al vi mian amikecon.
Restas samideane via,
A. B. C.
Cada alumno escriba una postal parecida a ĉsta.
LE-CCION
20
S U M A R I O . — 1 3 1 . Sufijo ing - 1 3 2 .
Sufijo ind —133.
Participio pasivo de pasado.—
134.
Voces simptes posesivas. —135.
Acusativo de direccidn.—136.
Adverbios
a n k a ŭ , ankoraŭ, almenaŭ,—137.
Ejercicio
131. El sufi/o i n g singnifica vaina, estuchc o cosa que
contiene un solo objeto.
Cigarro=Cigaro.
Boquilla
Cigarrillo=Cigaredo.
B o q u i I l a de c i g a r r i l I o = C i g a r e d i n g o .
Espada=Glavo.
Vainai- G l a v i n g o .
Dedo=Fingro.
Dedal=Fingringo.
Pie=Piedo.
Eslribo=Piedingo.
Bujfa=Kandelo.
Candelero=Kandelingo.
132.
Cigaringo.
Sufijo ind digno de, mereccdor de.
Alabar=Laŭdi.
D i g n o de a l a b a n z a ^ L a ŭ d i n d a .
Reir=Ridi.
Ridfculo=Ridinda.
Reprochar
- Riproĉi
Reprochable
Riproĉinda.
Perdonar=Pardoni
D i g n o de p e r d o n
D i g n i d a d = l n d o , indeco.
Dignamenle=lnde.
153.
El
parficipio
pasiuo
de
tiempo
pasado
Pardoninda.
tiene el sufijo
participial it y las terminaciones gramaticales o, a, e, como
todos los participios.
Condenar=Kondamni.
El condenado=La kondamnito.
Ordenar=MeIki
Leche o r d e f i a d a = K e l k i t a lakto.
Tela=;ŝtofo.
Tela d e s g a r r a d a = Ŝ i r i t a ŝtofo.
Detener=Haltigi.
Caravana detenida=Haltigita karavano.
134. Las voces simples posesivas terminan en es.
i es
Indehnidas . .
De alguien
De nadie
Negativas. . . . Nen i es
i es
_Dc quien?
Interrogativas. . . K
i
es
De ese o aquel
Demostrativas . . T
i es
De todos o de cada uno
Conjuntivas . . . Ĉ
i,Dc
q u i e n es ese p a n o ? = K i e s
E l c o m p r a d o r d e ese
estas l i u drapo?
pafio c r e v o
q u e era m u v b u e n o y m u y
b a r a l o , p e r o d e s p u e s d e h a b e r l o c o m p r a d o ha v i s t o q u e estaba m a n c h a d o y c o m i d o d e p o l i l l a .
La a ĉ e t i n t o d e t i u d r a p o k r e d i s k e ĝ i e s t i s
tre bona
kaj tre
m a l k a r a , s e d k i a m l i e s t a s a ĉ e t i n t a ĝ i n , l i e s i a s v i d i n l a ke ĝ i
estis m a k u l i t a kaj m a n ĝ i l a de tineo.
_ D e q u i e n es p r o p i e d a d el I d i o m a A u x i l i a r I n t e t n a c i o n a l
Es-
peranto?
Kies propaĵo eslas Internacia Helpa L i n g v o Esperanto?
El Idioma lnternacional Esperanto
n o es p r o p i e d a d d e n a d i e ,
p o r q u e s u i n m o r t a l a u t o r el D o c t o r Z a m e n h o f l o r e g a l o a l a
h u m a n i d a d para eterna b e n d i c i o n .
Internacia
senmorta
Idiomo Esperanto
estas
nenies
propaĵo,
ĉar ĝia
a ŭ t o r o D o k t o r o Z a m e n h o f d o n a c i s ĝ i n a l la h o -
m a r o p o r eterna
beno.
_ E n t o n c e s s i n o es p r o p i e d a d d e n a d i e , t o d o s p o d r e m o s u s a t l o , c u a l q u i e r a q u e sea e l f i n q u e n o s
propongamos?
D o , se ĝ i e s t a s n e n i e s p r o p r a ĵ o , n i ĉ i u j p o v o s ĝ i n u z i , k i a a j n
e s t u la c e l o d e n i p r o p o n a t a ?
U s t e d esta en l o c i e r t o ; e l E s p e r a n t o es d e t o d o s y t o d o s p o d e m o s u s a r l o c o n a b s o l u t a l i b e r t a d ; p e r o es l o m a s l a u d a b l e
u s a r l o p a r a d e s t r u i r l a s b a r r e r a s l i n g u f s t i c a s y l l e g a r a la
f r a t e r n i d a d u n i v e r s a l p o r m e d i o de la paz y del a m o r .
Vi estas p r a v a ; Esperanto estas ĉies kaj ĉiuj ni povas uzi ĝ i n
absoluie libere, sed estas plej lafldinde ĝ i n uzadi p o r detrui
lingvajn
barilojn kaj alveni al universala
paco kaj a m o .
frateco
pere
de
80
—
-
135. Las palabras con las cuales se quiere significar
movimiento, traslacion, direccion hacia, llcvan la n del
acusativo, ya sean substantivos, ya adverbios, y a esto
que no es complemento directo se le llama acusatiuo de
direccion.
Voy a P a r f s = M i iras Parizon.
EI pajaro vuela hacia a I I f = L a b i r d o flugas tien.
Las preposiciones a/, ĝfs y prefen que por si mismas
indican movimiento, no puedcn ir con el acusativo de direccion, pero si las demas.
D e s d e el N o r l e h a s l a el S u r
De la N o r d o ĝ i s la S u d o .
D e l p r o y e c t o a la r e a l i z a c i 6 n = - D e la p r o j e k t o a l la r e a l i g o .
L a s a b e j a s e n l r a b a n en Ia c o l m e n a
L a a b e l o j e n i r i s en la a b e l u j o n
El
esta a r r i b a , s o b r e el m o n t e
Ios
Li
y mira
hacia
abajo,
sobre
campos/
staras supre,
sur
la
monto
kaj
rigardas
malsupren
sur
la k a m p o j n .
E l e n e m i g o ha e n t r a d o en n u e s t r o p a f s
M a l a m i k o v e n i s en n i a n I a n d o n .
D u r a n l e el o t o n o , m u c h a s a v e s e m i g r a n a p a f s e s m a s c a l i d o s
M u l t a j b i r d o j f l u g a s en \a a ŭ t u n o en p l i v a r m a j n l a n d o j n .
E I s a l f a d e l d o r m i t o r i o y e n t r o en el
comedor
L i e l i r i s el la d o r m o ĉ a m b r o k a j e n i r i s en la m a n ĝ o ĉ a m b r o n .
136. Hmbos
Ambaŭ.
nos Almenaŭ.
Todau/a
Ankoraŭ.
Hl me-
Enrique y C a r l o s son dos estudiantes muy instrufdos; ambos
s o n a m i g o s m f o s d e s d e la i n f a n c i a y a u n q u e
hemos
discu-
tido con frecuencia, nunca h e m o s d i s p u t a d o .
H e n r i k o k a j K a r o l o estas d u s t u d e n t o j t r e k l e r a j ; a m b a ŭ
m i a j a m i k o j de la i n f a n e c o k a j k v a n k a m n i e s t a s o f l e
estas
disku-
tintaj, neniam ni disputis.
A b r i e r o n el p o r t a l c o n r u i d o y el c o c h e e n t r o en el p a t i o
K u n b r u o o n i m a l f e r m i s la p o r d e g o n , k a j la k a l e ŝ o e n i r i s en
la k o r t o n .
U n p e r r a z o D U S O s o b r e m f s u s p a t a s d e l a n t e r a s y y o de t e r r o r
no sabfa que hacer.
Grandega hundo metis sur min siajn antaŭajn
m i d e t e r u r o ne s c i i s k i o n f a r i .
piedegojn,
kaj
Un
81
-
e s t u c h e u o t r o o b j e t o en q u e se t i e n e n c i g a r r o s , es
c i g a r r e r a ; u n t u b i t o en el c u a l se m e t e u n c i g a r r o
una
mientras
se f u m a , es u n a b o q u i ! l a .
Skatoleto
aŭ alia o b j e k t o ,
c i g a r u j o ; t u b e t o , en k i u n
en k i u o n i t e n a s c i g a r o j n ,
oni metas cigaron, kiam
estas
oni ĝin
fumas, estas c i g a r i n g o .
137.
Ejercicio.
A Don
Mi muy querido samideano: A su debido tiempo he
recibido su carihosa carta del dia tres de Abril y siento
muchisimo que la causa del retraso haya sido su estado
de salud. Yo invito a V. cordialmente a que venga a pasar
unos dias conmigo en esta casa, que esta a su disposicion,
pues tcngo la esperanza de que el sol, el clima suave y el
aire puro del mar habian de operar un cambio muy notablc cn su restablecimicnto; si el aire del mar no fuera favorable, nos iriamos a una casita de campo que tengo en un
pueblecito, no muy distante, junto a unos montes cubiertos
de pinos, donde continuamente se respira un ambientc
embalsamado por los aromas del romero, del tomillo y del
espliego; subiremos a la ermita, desde donde se divisa un
panorama encantador, gran trecho del curso del rio que
arrastra sus limpias aguas,que parecen cinta de plata,entre
innumerables jardines de naranjos en flor, que exhalan el
mas delicioso perfume, bajo un cielo siempre azul,sin que la
mas leve nubecilla se atrcva a empanar el horizonte. Confio que la tranquilidad y el sosiego han de serle muy provechosos.
Nb vacile en aceptar mi sincero ofrecimiento y aviseme
su llegada, para tencrlo todo dispuesto.
Espera sus noticias su afectisimo amigo y samideano,
A. B. C.
A l Sinjoro
Tre kara samideano: Siatempe mi ricevis vian karesan
leteron de la tria de Aprilo kaj multe mi bedaŭras ke la
malbona stato de via sano estis kaŭzo de la prokrasto.
6
-
82
-
Tutkore mi invitas vin por ke v i venu pasigi kun mi kelkajn tagojn en tiu ĉi domo, kiu estas je via dispono, ĉar mi
havas la esperon ke la suno, la milda klimato kaj la pura
aero de la maro estas efektivigontaj notindan ŝanĝon en
via resaniĝo; se la mara aero ne estus favora, ni forirus
en kamparan dometon, kiun mi posedas en ne malproksima vilaĝeto, apud montoj tute pinokovrataj, kie ĉiame
oni spiras medion balzamitan de la aromoj de rosmareno,
timiano kaj lavando; ni supreniros al la ermitejo, de kie
oni ekvidas ĉarmegan panoramon; grandan longecon de la
rivero, kiu trenas siajn purajn akvojn similantajn arĝentajn rubandojn, i n t e r sennombraj ĝardenoj de verdaj
florantaj oranĝarboj, odorantaj plej delikatan parfumon,
sub cterne lazura ĉielo, kies horizonton neniam kuraĝas
makuleti eĉ plej maldensa nubeto. Mi plcne fidas al tio, ke
la trankvilo kaj ripozo estos al v i tute efikaj.
Ne ŝancelu akcepti mian sinceran proponon kaj avizu
al mi vian alvenon por ĉion pretigi.
Atendas viajn sciigojn via korinklina amiko kaj samidcano,
A. B. C.
LECCION
21
S U M A R I O . - / . . # . Sufijo aŭ.-139.
Sufijo i s m . - 1 4 0 . Participio pasivo de
futuro.141.
Acusativo de claridad —142.
Diferencia entre los adjetivos ensy
ania.
— 143.
Muite, malmulte, mulfaj, malmultaj.—144.
Ejercicio
158. Sufijo ad indica que la accion es duradera, continuada, lo contrario de momentanea o fugaz; unido a los
verbos denota que su accion es reiterada o de cierta duracion y equivale al preterito imperfecto de los verbos
castellanos.
Pasear=Promeni.
Dar Iargos p a s e o s = P r o m e n a d i .
HabIar=Paroli.
Discursear=ParoIadi.
Disparar=Pafl.
Tiroteo=Pafado.
E l s i e m p r e m e d e c f a Ia v e r d a d
L i ĉ i a m d i r a d i s a l m i la v e r o n .
-
83
-
P e r d i d o en m e d i o d e l b o s q u e , m a r c h a b a a l a z a r
P e r d i t a m e z e de la a r b n r o , I i m a r ŝ a d i s
Primero
of un d i s p a r o ; despues tres
hazarde.
y finalmente un largo
tiroteo.
U n u e m i aŭdis p a f o n ; poste t r i p a f o j n kaj fine l o n g a n p a f a d o n .
EI joven
se
a l i s t o en
nuestras filas y trabajaba
mucho
con
nosotrcs.
L a j u n u l o a l i ĝ i s al n i a m o v a d o k a j k u r a ĝ e l a b o r a d i s k u n n i .
139. Sufijo ism significa idca, tcndencia o profesion dc
fe, religiosa, politica, social o dc otro orden.
Cristo=Kristo.
Atefsmo
Cristianismo=Kristanismo.
Atefsmo.
Sindikalismo.
Socialismo=SociaIismo.
Esperantismo.
Pacifismo.
Egoismo.
140. El participio pasiuo de futuro tiene el sufijo participial ot y las terminaciones gramaticales o, a, e. Corresponde al tiempo simple en os y al participio activo en ont.
Castigar=Puni
El que sera
castigado=Punoto.
Comprar=Aĉeli.
L i b r o q u e ha de s e r c o m p r a d o = A ĉ e t o t a
libro.
M a s v a l e p a j a r o en m a n o , q u e a g u i l a v o l a n d o
Pasero kaptita, eslas pli bona, ol aglo kaptola.
E l d i n e r o ha de s e r d e p o s i t a d o m a n a n a en el b a n c o
La m o n o e s l a s d e p o n o t a m o r g a ŭ en la b a n k o .
De u n a u o t r a m a n e r a y o h a b r e de s e r
pagado
L a ŭ u n u aŭ a l i a m a n i e r o m i e s t o s p a g o l a .
El que
pega,
puede
argumentar;
el
que
recibe
los
palos,
debe callar.
Batanlo povas a r g u m e n l i ; batalo devas s i l e n l i .
Y o p r e s i e n l o q u e he de s e r
asesinado
M i antaŭsentas ke m i estas m o r t i g o t a .
C u a n d o e n t r e , la v e n l a n a e s l a b a a b i e r t a ; c u a n d o la c i e r r o esta
c e r r a d a , p e r o c u a n d o s a l g a se ha d e a b r i r d e n u e v o .
K i a m m i e n i r i s , la f e n e s t r o
ĝin,
estis malfermita; kiam mi
ĝ i estas f e r m a t a , s e d
fermas
kiam mi eliros ĝi denove
estas
malfermota.
Y o he c o m p r a d o el s o b r e t o d o , p o r c o n s e c u e n c i a me p e r t e n e c e
La s u r t u t o e s t a s aĉetita d e m i , s e k v e ĝ i a p a r t e n a s a l m i .
Cuando
construfan
tu casa,
m i casa
ya
hacfa
tiempo
que
estaba c o n s t r u f d a .
Kiam via d o m o estis konstruata, mia d o m o
konstruita.
estis jam
Ionge
-
84
-
S e g ŭ n el p r o v e c t o d e I o s i n g e n i e r o s este f e r r o c a r r i l se ha de
c o n s t r u i r en
el p l a z o
de d o s
afios,
pero
yo
pienso
que
e s t a r a en c o n s t r u c c i o n m a s de t r e s a f i o s .
L a ŭ la p r o j e k t o de la i n ĝ e n i e r o j , t i u ĉ i f e r v o j o e s t a s k o n s t r u o t a
en la d a ŭ r o de d u j a r o j ; s e d m i p e n s a s k e ĝ i e s t o s k o n s t r u a t a
pli ol t r i j a r o j n .
S o b r e Ia c h i m e n e a ,
entre dos p u c h e r o s ,
h i e r r o ; d e la c a l d e r a ,
h a y una c a l d e r a
en la q u e h a y a g u a
de
h i r v i e n d o , sale
v a p o r ; a t r a v e s d e la v e n t a n a , q u e esta al l a d o d e Ia p u e r t a ,
el v a p o r s a l e al p a t i o .
Sur
la k a m e n o ,
inter du p o t o j , s t a r a s fera
k a l d r o n o ; el
la
k a l d r o n o , en k i u s i n t r o v a s b o l a n t a a k v o , e l i r a s v a p o r o ; tra
la f e n e s t r o , k i u s i n t r o v a s a p u d la p o r d o , Ia v a p o r o i r a s s u r
la k o r t o n .
141. Cuando el adjetivo indica una cualidad real que
posee el substantivo complemento, concicrta con ĉ l en nŭmcro y caso, pero cuando indica una cualidad que no es
inherentc al mismo, si no que se le atribuye, entonces se
deja el adjetivo sin la n para demostrar que es apreciacion nuestra, cierta o no, dando lugar a lo que se llama
acusafiuo
de
claridad.
E l la j u z g a b a s i n c e r a = L i o p i n i i s ŝ i n s i n c e r a .
N o s o t r o s c o m p r a m o s la c a s a g r a n d e
N i a ĉ e l i s Ia g r a n d a n d o m o n .
N o s o t r o s h e m o s c o n s t r u f d o Ia c a s a , g r a n d e
N i k o n s t r u i s la d o m o n g r a n d a .
Encontramos a los nifios bien educados
N i t r o v i s Ia i n f a n o j n b o n e e d u k i t a j n .
E n c o n t r a m o s que Ios nifios estaban bien
educados
N i t r o v i s la i n f a n o j n b o n e e d u k i t a j .
La f e l i c i d a d le h i z o o r g u l I o s o = L a f e l i ĉ o i g i s l i n f i e r a .
A p r e c i e que l o s manjares tenfan buen g u s t o
M i t r o v i s la m a n ĝ a ĵ o j n
bongustaj.
Yo supuse que ellos habfan muerto ya
M i supozis ilin jam mortintaj.
Esta regla se aplica tambiĉn a los substantivos empleados como adjetivos calificativos.
142. Entre el adjetivo obtenido por adicion a una radical de la terminaciĉn a y el del participio cn anta existe
-
85
-
la diferencia de que el primero dcnota una cierta cualidad
propia de la radical yel segundo una funcion circunstancial
del participio.
Mujer cncanIadora=Ĉarma
virino.
M u j e r q u e estci e n c a n t a d o r a = Ĉ a r m a n t a
virino.
Sol brillanle=BriIa suno.
L a m p a r a q u e esta b r i l l a n d o = B r i l a n t a l a m p o .
Fuego a r d i e n t e = A r d a fajro.
C a s a q u e esta a r d i e n d o = A r d a n t a d o m o .
N o s dieron a comer naranjas;
pero y o las encontre
Oni
d o n i s al
m i a m i g o dijo que eran
agrias,
dulces.
ni o r a n ĝ o j n por m a n ĝ i ; mia a m i k o d i r i s ke i l i
estis acidaj, sed m i t r o v i s ilin d o l ĉ a j .
C u a n d o e n t r e en el s a ! 6 n l o s v i g r i t a n d o y d i s c u t i e n d o
Kiam
mi
eniris
en
la
salonon,
mi vidis
ilin
kriantaj
kaj
diskutantaj.
U s t e d se e q u i v o c a , p o r q u e e s t a b a m o s c a n t a n d o y r i e n d o
V i e r a r a s , ĉar n i estis kantantaj kaj r i d a n t a j .
143.
Mucho. poco cle Multe, malmulte da.
muchas, pocos. pocas
Multaj, malmultaj.
_Ha
Muchos.
comprado V. mucho tabaco?
C u v i a ĉ e t i s m u l t e da t a b a k o ?
Hasta ahora he c o m p r a d o poco t a b a c o t o d a v f a ,
pero
c o m p r a r m u c h o m a s , al m e n o s el d o b l e o el t r i p l e
he
del
de
que
ha c o m p r a d o el a r q u i t e c t o .
Ĝ i s n u n m i a n k o r a ŭ e s t a s a ĉ e t i n t a m a l m u l t e da t a b a k o , s e d m i
estas a ĉ e t o n t a a l m e n a ŭ la d u o b l o n aŭ t r i o b l o n d e t i u , k i u n
a ĉ e t i s la a r ĥ i t e k t o .
E s t a m a n a n a he t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r a l u p a d r e , a q u i e n
no habfa v i s t o desde hace l o m e n o s d o s meses; desdc que
l o h a n n o m b r a d o p r e s i d e n t e de la s o c i e d a d , m e
pareceverlo
mas envejecido y enfermo.
H o d i a ŭ m a t e n e m i h a v i s la p l e z u r o n s a l u t i v i a n
patron,
m i ne e s t i s v i d i n t a de a n t a ŭ d u m o n a t o j a l m e n a ŭ ;
oni
nomis
lin prezidanto
maljuniĝinta kaj
144.
de
la
societo,
malsana.
Ejercicio.
—Buenos dias; _como esta usted, senora?
—_Muy bien y usted?
kiun
de k i a m
mi rigardas lin
-
86
-
—Yo tambiĉn estoy bien. _Y su senor esposo? Hace
muchos dias que no le veo en el Grupo Esperantista y he
supuesto que estaba enfermo, porque acostumbra venir
con frecuencia.
— N o va a causa del excesivo trabajo de estos dias; para
el es un disgusto no poder ir al Grupo, pero ira en breve.
—Mucho celebraremos que pueda venir; hemos recibido
noticias satisfactorias de otros Grupos y deseamos comunicarle nuestros proyectos de propaganda.
—Siempre estan ustedes trabajando por el Esperanto.
—Es un ideal muy noble y estusiasma a todos sus adeptos. No solo en Europa, si no en America y en el Extremo
Oriente el esperantismo se propaga rapidamente.
—Creo que se hacen ustedes muchas ilusiones.
—Las ilusiones de hoy, seran realidades mahana y cn
verdad seria muy lamentable que un idioma tan hermoso
y un ideal tan elevado no prosperasen para bien de la humanidad, pues no pueden ocasionar ningŭn daho y ya en
nuestros dias prestan servicios inconmensurables.
—Yo tambien les deseo un brillante exito.
—Adios, sehora; recucrdos a la familia y muchos besos
a la nena.
— M i l gracias, es usted muy amable.
— Hasta otra vista.
—Bonan tagon; kiel v i fartas, sinjorino?
—Tre bone, kaj vi?
— M i ankaŭ sanas; ĉu sinjoro via edzo? De antaŭ multaj
tagoj mi ne vidas l i n en la Esperantista Grupo kaj mi
supozis ke l i estas malsana, ĉar l i kutimas ofte veni.
— L i ne iras pro la troa laboro de tiuj ĉi tagoj; por li estas
granda ĉagreno ne povi i r i grupejon, sed l i iros baldaŭ.
— N i multe ĝojos ke l i povos veni; ni estas ricevintaj
kontentigajn sciigojn de aliaj Grupoj kaj ni deziras komuniki al l i niajn propagandajn projektojn.
— V i ĉiam estas laborantaj por Esperanto.
-
87 --
Estas tre nobla idealo, ĝi entuziasmigas ĉiujn siajn
disĉiplojn. Ne nur en Eŭropo, sed en Ameriko kaj en Ekstrema Oriento ĝi disvastiĝas rapide.
— M i opinias ke vi faras al v i multajn iluziojn.
—La hodiaŭaj iluzioj estos morgaŭaj realafoj kaj ja estus
tre bedaŭrinde ke tiel bela idiomo kaj tiel altcela idealo ne
prosperus por la bono de la homaro, ĉar ili povas okazigi
nenian malutilon kaj nun jam en niaj tagoj i l i havigas
netakseblajn servojn.
— M i ankaŭ deziras al vi brilan sukceson.
—Adiaŭ, sinjorino; rememorojn al via familio kaj multajn kisojn al via infanino.
— M i l dankojn, vi estas tre aminda.
—Gis revido.
Los alumnos que tengan correspondencia, que analicen
y traduzcan las cartas o tarjetas postales que reciban.
LECCION
22
S U M A P I O , — 1 4 5 . Adverbios interne, ekslere, kelke da; adjetivo kelkaj —146.
Palabras compuestas.—147.
Preposiciones
laŭ, laŭ tio se.—148.
Sustitucidn de
las preposiciones
por la n del acusativo—149.
Bjercicio
145.
fllgo
En el inferion
de
Kelke da.
Interne.
fllgunos,
Bkstere.
En el exferior
algunas
Kelkaj.
B n el i n t e r i o r d e l t e m p l o la l u z es m u y s u a v e ,
m i e n t r a s en el
exterior l o s r a y o s del s o l s o n d e m a s i a d o penetrantes y perj u d i c a n a los o j o s , por eso las gafas son necesarias,
I n t e r n e de la t e m p l o la l u m o e s t a s t r e m i l d a , d u m e k s t e r e
s u n r a d i o j estas tro akraj kaj
m a l u t i l a s la o k u l o j n ,
la
t i a l la
o k u l v i t r o j estas neccsaj.
146. En Esperanto hay suma facilidad para la formacion de palabras, que como ya dijimos al principio, pueden
constar de una radical solamente, en cuyo caso son voces
o palabras simples; de una radical y afijos y terminaciones,
que son palabras derivadas, y de dos o mas raices, con
afijos y terminacioncs, que son palabras compuestas. Muy
-
88
-
frecuentes son las palabras en quc entran dos radicales, en
cuyo caso la palabra mas principal va en ŭltimo termino
y la que actŭa de calificativo, en primero. Algunas veces
se forman palabras compuestas de tres raices, poniendo
siemprc al fin la de mayor importancia y uniendo, bien las
raices solas, o con alguna terminacion gramatical, segŭn
resulte de mas facil pronunciacion o mayor eufonia. Aunque gramaticalmente hay posibilidad de juntar todas las
raices que se quieran, como esto aumentaria la dificultad
de comprension, se recomienda no formar palabras de mas
de dos radicales, supeditandolo todo a la claridad, que es
la regla suprema del Esperanto.
E l m e d i c o me aconsej'6 i r a u n b a l n e a r i o l e r m a l
L a k u r a c i s t o k o n s i l i s al m i i r i en ŝ v i l b a n e j o n .
E l que ama
el t e a t r o I o v i s i t a c o n
quiere maneras
frecuencia
y pronto ad-
teatrales.
T e a t r a m a n t o o f t e v i z i t a s la t e a t r o n k a j r i c e v a s b a l d a ŭ t e a i r a j n
manierojn.
E I p a j a r o n o h u y 6 ; t a n s o l o b a j 6 d e l a r b o l , se d i r i g i 6 h a c i a
la
c a s a y fue a p o s a r s e s o b r e el t e j a d o .
L a b i r d o ne f o r f l u g i s ; ĝ i n u r d e f l u g i s de la a r b o , a l f l u g i s al la
d o m o k a j s u r f l u g i s s u r Ia t e g m e n t o n .
U n l i b r o i n s t r u c t i v o n o s61o se d e b e l e e r , s i n o e s t u d i a r
L e r n o l i b r o n o n i d e v a s ne t r a l e g i , s e d t r a l e r n i .
L l e v a u n a s o b r e v e s t a d e c o l o r r o s a y s o m b r e r o de p l a t o
Li portas r o z o k o l o r a n superveston kaj teleroforman ĉapelon.
En m i mesa escritorio hay cuatro cajones
En mia skribotablo sin trovas kvar tirkestoj.
S u s bigotes son mas grises que sus patillas
Liaj l i p h a r o j estas pli grizaj o l liaj v a n g h a r o j .
P o r c a d a l i b r a de te c o m p r a d a , este c o m e r c i a n t e
afiade
gra-
tuitamente una libra de azŭcar.
P o r ĉ i u aĉetita f u n t o da teo, t i u ĉ i k o m e r c i s l o a l d o n a s senpage
f u n t o n da s u k e r o .
147.
Segŭn
Laŭ.
Segŭn gue
L a ŭ tio se.
S e g ŭ n ha d i c h o el m e d i c o , la e n f e r m e d a d n o es g r a v e
L a ŭ d i r i s la k u r a c i s t o , la m a l s a n o ne e s t a s g r a v a .
P e r o , e s o serĜ s e g ŭ n q u e v e n g a n o n o
complicaciones
S e d , t i o e s t o s l a ŭ t i o se v e n o s a ŭ ne k o m p l i k a ĵ o j .
-
89
-
148. Como hemos visto, los casos de la declinacion se
indican por mcdio de preposiciones, que se puedcn sustituir por la terminacion n del acusativo, cuando csto no
establece confusion en la frase.
y_
v o y a L o n d r e s = M i i r a s al L o n d o n o ( p u e d e d e c i r s e : M i i r a s
Londonon).
D e s o b e d e c e r a l a a u t o r i d a d - ^ M a l o b e i a l la a ŭ t o r i t a t o aŭ M a l o b e i Ia a ŭ t o r i t a t o n .
Le d o y g r a c i a s p o r s u b o n d a d = M i d a n k a s a l l i p r o l i a b o n e c o
aŭ M i d a n k a s l i a n b o n e c o n .
Le a c o m p a n a r e m o s h a s t a s u c a s a = N i
a k o m p a n o s l i n ĝis
lia
d o m o aŭ N i a k o m p a n o s I i n d o m e n .
P o d e m o s decir: Obedecer al padre, con p r e p o s i c i o n
t i v o ; p e r o n o u s a r e m o s el a c u s a t i v o c u a n d o
sentido no lo permita; por e j e m p l o , p o d e m o s decir:
al e n e m i g o ( a c u s a t i v o o p r e p o s i c i o n )
o acusa-
la c l a r i d a d d e l
perdonar
peio deberemos
decir
s i e m p r e : p e r d o n a r al e n e m i g o s u c u l p a .
N i p o v a s d i r i : O b e i al la p a t r o , k a j o b e i la p a t r o n ( a n s t a t a ŭ
o b e i je la p a t r o ) ; s e d n i ne u z o s la a k u z a t i v o n t i a m , k i a m la
k l a r e c o de la s e n c o l i o n ĉ i m a l p e r m e s a s ; e k z e m p l e , n i p o v a s
d i r i : P a r d o n i a l la m a l a m i k o , k a j p a r d o n i la m a l a m i k o n ,
sed
ni d e v a s d i r i ĉ i a m : P a r d o n i a l Ia m a l a m i k o l i a n k u l p o n .
Con el mismo criterio se emplea el acusativo sustituyendo una preposicion para expresar las ideas de tiempo,
precio, medida o cantidad.
V a l e n c i a a q u i n c e de N o v i e m b r e
V a l e n c i o en la d e k k v i n a d e N o v e m b r o a i i V a l e n c i o la d e k k v i n a n
de N o v e m b r o .
He d o r m i d o durante seis horas
M i d o r m i s d u m ses h o r o j aŭ M i d o r m i s ses
horojn.
U n a b a l l e n a de d o c e m e t r o s de l a r g a
Baleno dekdu metrojn
longa.
E l a r b o l es m u y a l t o , tal vez t e n g a 25 m e t r o s d e a l t u r a
L a a r b o e s l a s t r e a l t a , e b l e ĝ i e s t a s 25 m e l r o j n a l t a aŭ e b l e _ i
h a v a s 25 m e t r o j n da a l l e c o .
E l a u t o m o v i l ha c o r r i d o a r a z 6 n de c i e n k i l o m e t r o s p o r h o r a
La a ŭ t o m o b i l o k u r i s po cent k i l o m e t r o j ĉ i u h o r e , aŭ la
aŭtomo-
b i l o k u r i s c e n t k i l o m e t r o j n ĉ i u h o r e aŭ p o h o r o .
N o s o t r o s d e s e a m o s e s t u d i a r en el c u r s o p r 6 x i m o
N i d e z i r a s s t u d i en la p r o k s i m a k u r s o , aŭ la p r o k s i m a n k u r s o n .
Esos a!baricoques
90
-
y melocoiones
cuestan
a cincuenta
centi-
m o s el k i l o g r a m o .
T i u j a b r i k o t o j kaj persikoj kostas po k v i n d e k centimoj ĉiu k i l o g r a m o , aŭ k v i n d e k c e n t i m o j n ĉ i u k i l o g r a m o .
E l p r e c i o m e d i o de l o s s a l a r i o s es a d i e z p e s e t a s d i a r i a s
L a meza p r e z o de la s a l a j r o j e s t a s p o d e k p e z e l o j t a g e , aŭ d e k
pezetojn po tago.
149.
Ejercicio.
—Seftor Maestro; aqui esta mi hijo Antohito que viene
a la escuela por primera vez.
—Muy bien; pasa adelante y estaras con los demas nihos
de tu edad.
—_Hara usted el favor de decirme lo que le he de comprar para mahana cuando venga.
—Comprele un cuaderno y un lapiccro, una pizarrita,
un pizarrin y una bolsa para meterlo todo; aunque necesita
otras cosas, como palillero, pluma, tinta y tintero, de todo
eso hay en la escuela; los libros ya le indicare los que
haya de comprar; no quiero que traiga navajita porque es
pequeho y se puede cortar.
—Mahana traera todo lo que usted ha dicho.
—Ahora te puedes sentar en ese banco delante del pupitre y veras como los muchachos mas adelantados hacen
sus ejercicios dc aritmetica en la pizarra; despues estate
atento a la leccion de geografia, sobre el mapa y mas tarde
a la explicaci6n de historia natural y de agricultura con
las laminas instructivas, que ves colgadas en las paredes.
— E l es obediente y estudioso; espero que sera un buen
alumno.
—Todo es para su bien, porque el hombre instruido y
educado, es recibido en todas partes con simpatia.
—Le quedo a usted muy reconocido por su bondad.
—No es mas que el cumplimiento del deber.
—Sinjoro Instruisto, jen estas mia filo Antoĉjo, kiu la
unuan fojon venas al la lernejo.
-
9i
-
—Tre bone; i r u antaŭen kaj v i estos kun viaj samaĝaj
kamaradoj.
—Cu v i faros al mi la plezuron diri kion mi devas aĉeti
por morgaŭ kiam l i venos.
—Aĉetu al l i kajeron kaj krajonon, malgrandan ardezan
tabulon, grifelon kaj ledan sakon por enmeti ĉion; kvankam l i bezonas aliajn aĵojn kiel plumingo, plumo, inko kaj
inkujo, el ĉio estas en la lernejo; la librojn mi indikos
kiajn v i devos aĉeti, mi ne volas ke l i alportu poŝtranĉileton, ĉar l i estas juneta kaj povas tranĉi al si.
—Morgaŭ l i alportos ĉion de v i diritan.
—Nun v i povas sidiĝi sur tiu benko antaŭ la pupitro kaj
vi vidos la antaŭirantajn knabojn fari siajn ekzercojn pri
aritmetiko sur la nigra tabulo; postc estu atenta al la
leciono pri geografio sur la landkarto kaj pli poste al la
klarigo pri natura scienco kaj agrikulturo per la instruaj
bildoj, kiujn vi vidas pendantaj sur la muroj.
— L i estas obeema kaj studema; mi esperas ke l i estos
bona lernanto.
—Ĉio estas por lia bono, ĉar viron kleran kaj edukitan
ĉie oni akceptas kun simpatio.
— M i restas tre danka al v i pro via boneco.
— G i estas nenio alia ol la plenumo de la devo.
Los alumnos que no tengan correspondencia, que la establezcan entre si, que lleven a clase los ejercicios, que
los comenten y los corrijan.
LECCION
S U M A R I O . -150.
23
Tiempos compuestos-—151.
Sufijo u m — 1 5 2 .
153.
Ejercicio
E ĉ , ja, p l u . —
150. Tiempos compuestcs son los quc nccesitan rnas de
una palabra para indicar la relacion quc existe entre una
accion y un tiempo determinado. Para ello se emplea un
verbo auxiliar y un participio. En Esperanto el ŭnico
verbo auxiliar es esti el cual indica el tiempo determinado;
-
M
-
el participio se refiere a la accion, que puede ser simultanea, anterior o posterior a dicho tiempo y se expresa por
medio de las vocales a, i, o, que llevan los sufijos participiales y que son correspondientes a las de los tiempos
simples.
Yo estoy a m a n d o = M i cstas amanta (el auxiliar esta en
presente y el participio indica accion simultanea, tambien
presente, por tanto ambos con la vocal a ) .
Yo he amado = Mi estas aminta (accion anterior al
tiempo presente del verbo auxiliar, por tanto vocal /' en
el participio y a cn el auxiliar).
Yo he de a m a r = M i estas amonta (acci6n futura con
relacion a un tiempo presente; vocal o cn el participio y a
en cl auxiliar).
De esta manera se conjugan todos los modos y todos
los tiempos de los verbos, tanto en su voz activa como en
la pasiva y con solo doce terminaciones, seis verbales y
seis participiales, la conjugacion esperanta es mucho mas
completa, regular, expresiva y rica en matices que todas
las complicadas conjugaciones de los idiomas nacionales
con sus innumerables terminaciones y diversos verbos
auxiliares.
Por la absoluta regularidad de todos los uerbos y por
la facultad dc hacer uerbos y uerbos fransitiuos
o
refleaiuos
de un elemento cualquiera, el Esperanto tiene siempre capacidad gramatical ilimitada para expresar todas las ideas,
aun cuando algunas no tengan realidad o no pueda presentarse la necesidad de su expresion.
A y e r n o c h e en el c a f e e s t u v i m o s d i s c u t i e n d o e n t r e v a r i o s a m i g o s l o s a c o n t e c i m i e n t o s d e la s e n a n a , q u e s o n m u y g r a v e s ,
y no pudiendo Ilegar a un acuerdo
unanime sacamos
en
c o n c l u s i o n q u e e s t a b a m o s p e r d i e n d o el t i e m p o , l o h a b f a m o s
perdido antes y lo perderemos
siempre.
H i e r a ŭ n o k t e , en la k a f e j o , n i e s t i s d i s k u t a n l a j i n t e r d i v e r s a j
a m i k o j p r i la o k a z i n t a ĵ o j de la s e m a j n o , k i u j e s t a s t r e g r a v a j ,
k a j ne p o v a n t e a l v e n i a l u n u a n i m a i n t e r k o n s e n t o , n i e l t i r i s
-
93
-
Ia k o n k l u d o n ke n i e s t a s p e r d a n t e la t e m p o n , n i e s t i s
per-
d i n t a j ĝ i n antaŭe k a j n i ĝ i n p e r d o s ĉ i a m .
C u a n d o ya habiamos discutido y hasta disputado
acalorada-
m e n t e , l l e g o el d i r e c t o r d e l B a n c o C o o p e r a t i v o
y nos
dijo
q u e s i el h u b i e r a e s t a d o p r e s e n t e h u b i e r a e v i t a d o la d i s c u s i o n , porque sabe por propia experiencia que tales d i s c u s i o nes s61o c o n s i g u e n
enemistar
a los amigos,
separar a
contertulios, exacerbar las pasiones d o r m i d a s y
r e c e l o s , s i n q u e n u n c a se l l e g u e a u n a c u e r d o
los
despertar
conciliador.
K i a m n i j a m e s t i s d i s k u t i n t a j , k a j eĉ v a r m e d i s p u t i n t a j , a l v e n i s
la d i r e k t o r o de la K o o p e r a t i v a B a n k o k a j d i r i s a l n i k e s e l i
c s t u s ĉ e e s t i n t a , I i e s t u s e v i t i n t a la d i s k u t a d o n , ĉ a r l i p r o p r a sperte s c i a s ke tiaj d i s k u t o j n u r a t i n g a s
m a l a m i k i g i la a m i -
k o j n , d i s i g i la k u n v e n a n t c V j n , b r u l v u n d i d o r m i ĝ i n t a j n p a s i o j n
kaj
elveki suspektojn,
sen
iama a l v e n o al a k o r d i g a
inter-
konsento.
15!. El sufijo uin que no ticne significacion propia y
dcterminada, es de sentido elastico y sirve para denotar
algo que tiene una cierta relacion con lo quc significa la
raiz. Entre los sufijos desempena un oficio parecido al de
je entrc las preposiciones.
Cuello - K o l o .
C u e l l o de c h a q u e t a o p o s t i z o = K o l u m o .
Mano=Mano.
P u i i o de
Boca=Buŝo.
camisa=Manumo.
BozaI=Buŝumo.
Nariz=Nazo.
Lentes=Nazumo.
Boton=Butono.
Abrochar=Butonumi.
GemeIos=Manumbutonoj.
Amar=Ami.
GaIantear=Amindumi.
Jab6n=Sapo.
Enjabonar=Sapumi.
T o m a r el s o I = S u n u m i
sin.
Sortear un p r e m i o = L o t u m i p r e m i o n .
Cruz=Kruco.
152.
Hasia
Crucificar=Krucumi.
(ponderacion)
Eĉ.
En uendad
(refiriendose con preferencia a ticmpo)
C u a n d o me vieron cn desgracia, todos
m i p e r r o me
Ja.
Mds
PIu.
me o l v i d a r o n y h a s t a
abandono.
K i a m i l i v i d i s m i n en m a l p r o s p e r o , ĉ i u j f o r g e s i s m i n k a j eĉ m i a
hundo min forlasis.
M i s f r e c u e n t e s b o r r a c h e r a s , en v e r d a d d e b f a n
conducirme
a
-
94
-
tal estado, pero el justo castigo r e c i b i d o hara que nunca mas
vuelva a beber aguardiente.
M i a j o f t a j d r i n k a d o j ja d e v i s m i n k o n d u k i a l t i a s t a t o , s e d l a
justa
ricevita
puno
faros
ke m i neniam
p l u ree t r i n k o s
brandon.
Y o v o l u n t a r i a m e n t e he c u m p l i d o s u s deseos
M i v o l o n t e plenumis liajn dezirojn
E n m a l t i e m p o se p u e d e c o n s t i p a r c o n f a c i l i d a d
En m a l b o n a vetero o n i p o v a s facile m a l v a r m u m i
153.
Ejercicio.
—Mama, yo tambiĉn quiero i r a misa con vosotros y
con mi hermanita.
—Pidele permiso al papa, porque como eres pequeho, te
aburres y haces hablar mucho.
—Yo cstarĉ quieto como Purita. Papa, _permites que
vaya con vosotros?
—Si quiero que vengas a condicion de que has de portarte muy formal.
Mira que bonita es la fachada de la Iglesia de San V i cente; es de estilo gĉtico, con las dos torres laterales,
desde donde las campanas llaman alegremente a los fieles.
Toma agua bendita y santiguate.
—Papa hay mucha gcnte.
— La nave central esta llena; vamos por el claustro
hasta el crucero, frente al pŭlpito. Tambien en estas capillas hay muchos devotos.
—Papa, mira que nihito Jesŭs sobre las pajas.
—Y la Virgen y San Jose; es la Sagrada Familia.
Esas esculturas son obra de un artista muy renombrado; tambien es muy conocido cl pintor de ese cuadro que
representa al Salvador del mundo, crucificado entre dos
ladrones.
—Papa, papa, alli estan el tio Manuel y la tia Clotilde;
[que colores tan bonitos tienen sobre los trajes!, parece el
arco iris.
—Es la luz del sol que penetra a traves de las hermosas
-
95
-
y artisticas vidricras policromadas del cimborio. Aqui
tenemos espacio y sillas libres; podemos ver el altar mayor
y oir al predicador.
—_Es de oro cl altar?
—No es de oro, pcro esta dorado con oro fino, asi como
la verja y los adornos.
—_Esa casita pequenita para que es?
—Eso es el confesonario y aquella cajita es el cepillo
para las limosnas.
—Aquello de alla arriba _que es?
— A l l i esta el coro y aquellos tubos largos son las flautas
del organo.
—Y esas lamparas tan grandes?
—Se llaman aranas y sirven para alumbrar y adornar el
templo en las grandes solcmnidades.
—_San Vicente donde esta?
—Miralo vestido con su capa y su capucha dc fraile.
Ahora ya sale el sacerdote revestido con alba y ornamentos sagrados, llevando el caliz y la patena; delante van
dos acolitos para ayudar la misa.
—_Ese vestido que lleva el saccrdote como sc llama?
—Se llama casulla y esta bordada con oro y sedas de
colores; los acolitos llcvan sotana y encima cl roquete.
Ahora arrodillate que va a empezar el sacrificio de la misa.
—Panjo, mi ankaŭ volas i r i al la meso kun v i kaj kun
mia fratineto.
—Petu permeson al paĉjo, ĉar v i estas malgranda, enuas
kaj multe petolas.
— M i estos kvieta kiel Purinjo. Paĉjo, ĉu v i permesas ke
mi i r u kun vi?
—Jes, mi konsentas, kondiĉe ke v i kondutos tre serioze.
Rigardu kiel bela estas la fasado de la preĝejo de Sankta Vincento; ĝi estas cl gotika stilo, kun du flankaj turoj de
kie la sonoriloj gaje alvokas la fidelulojn. Prenu benatan
akvon kaj krucusignu vin.
-
96
-
—Paĉjo, estas granda amaso.
—La centra navo estas plena; i r u n i tra la galerio ĝis la
kruconavo, kontraŭ la sankta katedro. Ankaŭ en ĉi tiuj
kapeloj estas multaj fervoruloj.
—Paĉjo, rigardu la infaneton Jezuo sur la pajlo.
—Kaj la Virgulinon kaj Sanktan Jozefon; tio estas la
Sankta Familio. Tiuj skulptaĵoj estas verko de trc fama
artisto kaj ankaŭ estas famkonata la pentristo de tiu murpentraĵo prezentanta la Savinton de la mondo krucumita
intcr du rabistoj.
—Paĉjo, paĉjo, tie estas onklo Emanuelo kaj onklino
Klotildo; .kiel belajn kolorojn i l i havas sur la vestaroj!
Similas la ĉielarkon.
—Estas la sunlumo, kiu trapenetras la belajn kaj artajn
polikromitajn vitraĵojn de la ciborio. Tie ĉ i estas spaco
kaj liberaj seĝoj; n i povas vidi la ĉefaltaron kaj aŭdi la
predikiston.
— Cu la altaro estas ora?
— Ĝ i ne estas el oro, sed estas orumita per pura oro, kiel
la krado kaj la ornamaĵoj.
—Tiu malgranda dometo, por kio taŭgas?
—Tio estas la konfesejo kaj tiu kesteto estas la ofermonujo por la almozoj.
— K i o estas tio supra?
—Tie estas la horejo kaj tiuj longaj tuboj estas la flutoj
de la orgeno.
—Kaj tiuj lampoj, tiel grandaj?
— I l i estas nomataj lustroj kaj taŭgas por lumigi kaj
ornami la templon dum solena, ceremonioj.
—Ĉu Sankta Vincento kie estas?
—Rigardu lin vestita per sia mantelo kaj monaĥa kapuĉo.
Nun jam eliras la pastro, vestita per blanka robo kaj
sanktaj ornamaĵoj, portanta la kalikon kaj patenon; antaŭiras du akolitoj por helpi la diservon.
—Tiu vestaĵo, kiun portas la pastro, kicl estas nomata?
— Ĝ i estas nomata ornato kaj estas brodita per oro kaj
-
97
-
koloraj silkoj; la akolitoj portas sutanon kaj sur ĝi surplison. Nun genufleksu, ĉar estas tuj komenciĝonta la
sankta ofero dc la meso.
No conviene dejar el analisis, para traducir bien, conocer exactamente el valor de las palabras y darse cuenta
precisa de quien hace las cosas y quien sufre la accion del
verbo transitivo.
Deben tambien ejercitarse en hacer los analisis mentalmente y scparar la oracion principal, de las incldentales o
de relativo.
LECCION
24
bUMAI.IO.
154.
Verbos impersoriales.—155.
Verbos reflexivos.—156.
Verbos
flcxivos reciprocos —157.
Preposiciones
preler y trans,—158. Ju pli,
des pli, tiom pli. 159.
Ejercicio.
rt-
1 5 V e r b o s impersonales son aquellos cuya accion no
puede atribuirse a ningŭn sujeto agente. En general se
reficren a los accidentes atmosfericos o cosas fortuitas; sc
conjugan cn tercera persona y sin sujeto nominativo por
no haber autor ostensible a quien referirlos. Si forman
tiempos compuestos, elparticipio adopta siempre la terminacion advcrbial.
Llueve=Pluvas.
Esta nevando—Estas
Granizo;=Hajlis.
neĝaite.
A Io Iejos relampaguea y t r u e n a = M a I p r o k s i m e f u l m o t o n d r a s .
Es necesario q u e = E s t a s
necese ke
E s de I a m e n t a r q u e = E s t a s b e d a ŭ r i n d e k e .
155. Son verbos reflexivos los que denotan acciĉn cuyo
termino esta en la misma persona que la ejecuta, condicion indispensable para que haya reflexion. Hay verbos
que por su propia significacion son reflexivos.
M o r i r (o m o r i r s e ) = M o r t i .
Aburrirse=Enui
Obstinarse=Obstini.
Los verbos transitivos, o los que proceden de radicales
diversas, pueden tener significacion rcflexiva poniendo en
V
7
98
-
-
acusativo, como complemento directo, el pronombrc personal que corresponde al sujeto agente o por medio del
sufijo /ĝ.
Sustituir=Anstataŭi.
Sustituirse=Anstataŭi sin.
Viudo=Vidvo.
Enviudar=Vidviĝi.
Uncir=Jungi.
Uncirse=Jungi sin.
Untar=Ŝmiri.
U n t a r s e = Ŝ m i r i s i n , aŭ ŝ m i r i ĝ i .
Enganar=Trompi.
Enganarse=Trompi sin, trompiĝi.
S u a v e - Milda.
Suavizarse=Mildigi sin, mildiĝi.
156. Scllaman verbos reflexivos reciprocos aquellos
en que intervienen dos o mas sujetos y cada uno de ellos
es agente de una accion transitiva y paciente de la ajena.
Se indican por la expresion unu la alian o sin reciproke.
L o s m u c h a c h o s se p e g a b a n u n o s a o t r o s
L a k n a b o j b a t i s u n u la a l i a n , aŭ s i n r e c i p r o k e
L o s p a j a r o s se p e r s e g u i a n v o l a n d o
L a f l u g a n t a j b i r d o j p e r s e k u t i s s i n r e c i p r o k e , a ŭ u n u la a l i a n .
Nosotros nos alabaremos (unos a otros)
N i l a ŭ d o s n i n r e c i p r o k e , a ŭ u n u la a l i a n
Vosotros os
desacreditais
V i m a l k r e d i t i g a s u n u la a l i a n , a ŭ v i n r e c i p r o k e .
Amaos
unos
a otros,
porque todos
sois
hermanos
y para
t o d o s s a l e el s o l d i a r i a m e n t e .
A m u u n u la a l i a n , ĉ a r v i ĉ i u j e s t a s f r a t o j k a j p o r ĉ i u j e l i r a s la
suno ĉiutage.
157.
Nlas alld
Preter.
El domingo pasado,
Hl otro lado
Trans.
cuando fbamos paseando,
el p e r r o
taba, corrfa y muchas veces iba, venfa, pasaba
y
sal-
repasaba
p o r d e l a n t e de n o s o t r o s .
La p a s i n t a n d i m a n ĉ o n , k i a m n i i r i s p r o m e n a n t e , la h u n d o s a l tadis,
k u r a d i s , kaj multajn
fojojn iris,
revenis
kaj
prete-
riris nin.
A I o t r o l a d o d e l O c e a n o A t l a n t i c o se e n c u e n t r a A m e r i c a ; m u chos grandes y comodos
buques
transportan pasajeros y
mercancfas desde E u r o p a hasta A m e r i c a o viceversa y por
e s o se I l a m a n b u q u e s
irasatlanticos.
T r a n s la A t l a n t i k a O c e a n o s i n t r o v a s A m e r i k o ; m u l t a j g r a n d a j
kaj k o m f o r t a j ŝ i p o j t r a n s p o r t a s pasaĝerojn kaj k o m e r c a ĵ o j n
de E ŭ r o p o
ĝis A m e r i k o
transatlantikaj ŝipoj.
aŭ m a l e k a j t i a l i l i e s t a s n o m a t a j
-
99
-
La g o l o n d r i n a v o l o a l o i r o l a d o d e l r f o , p o r q u e a l o t r o l a d o
habfa otras g o l o n d r i n a s .
La h i r u n d o f l u g i s t r a n s la r i v e r o n , ĉ a r t r a n s la r i v e r o s i n t r o v i s
aliaj h i r u n d o j .
158. Cuanto mds... mds J u pli... des pli.
Des pli bone. T i o m pli bone.
Tanto mejor
C u a n t o m a s q u i e r e h a c e r m e s e n t i r s u i n d i f e r e n c i a , m a s Ia a m o
Ju p l i ŝ i v o l a s s e n l i g i a l m i s i a n i n d i f e r e n t e c o n , d e s p l i m i
ŝin
amas.
S i p o r m e d i o de n u e s t r a p r o p a g a n d a c o n s e g u i m o s
a t e n c i 6 n de n u e s t r o s a m i g o s h a c i a el E s p e r a n t o ,
Si,
ademas,
logramos
que
se
hagan
socios
l l a m a r la
muy bien.
de
nuestro
G r u p o , m e j o r , y s i p o r f i n se c o n v i e r t e n en f e r v i e n t e s y e n tusiastas p a r t i d a r i o s del i d i o m a a u x i l i a r i n t e r n a c i o n a l , c o m o
nosotros, tanto mejor.
S e p e r e de n i a p r o p a g a n d o n i a t i n g a s a l t i r i l a a t e n t o n de
niaj
a m i k o j al E s p e r a n t o , t r e b o n e . Se, k r o m t i o , n i s u k c e s a s k e
i l i a n i ĝ u al n i a G r u p o , d e s p l i b o n e , k a j se
fine i l i fariĝas
b i g o l a j k a j e n t u z i a s m a j p a r l i a n o j de i n t e r n a c i a h e l p a
Iingvo,
kiel n i , tiom pli bone.
Cuanto mas quiere obligarme, menos
me s o m e t o
me q u i e r o someter;
yo
c o n f a c i l i d a d p o r c o n v i c c i o n y p o r la j u s t i c i a ,
pero s o y rebelde a las i m p o s i c i o n e s a r b i t r a r i a s .
Ju p l i l i v o l a s d e v i g i m i n , d e s m a l p l i m i v o l a s s u b m e t i ĝ i ; m i
facile submetas
m i n per k o n v i n k o kaj
pro justeco,
sed
mi
estas ribelema kontraŭ arbitraj d e v i g o j .
159.
Ejercicio.
—-Hclenita, hoy debe hacerse la limpieza de la casa; en
seguida que vuelva Ana del mercado, le avudas a limpiar
la cocina con toda la bateria y la despensa; despues arreglarcmos las otras habitaciones.
—Ayer limpiamos todos los ŭtiles de aluminio, las caccrolas y los pucheros con sus tapaderas, las sartenes y las
paletas; se ha roto el mango dc la espumadera y un asa de
un puchcro; se ha de cambiar la tela del colador, el tubo de
goma del hornillo dc gas y arreglar el grifo del agua.
—_Habeis limpiado las hollas de hierro y la caldcrita
de cobre? Cuidado con los cuchillos y la lechera, que se
—
100
-
ensucia porque siempre se sale la lechc al hervir; no dejeis
la plancha electrica cn sitio hŭmedo y quitad el enchufe.
Lo quiero todo muy limpio, el banco de la cocina, el fregadero, los pozales y el basurero; poned pahos y delantales
limpios.
—Ya esta aqui Ana; vamos a limpiar el comedor; tŭ
quita el polvo de las sillas, la mesa, el aparador y la lampara; mama, _quieres ayudarme a pasar el paho a los cubicrtos y la vajilla?
— N o olvides el cucharon, las tenacillas del azŭcar y la
cafetera.
—No encuentro las tenacillas.
^ E s t a n dcntro dcl azucarero, entre la salsera y la sopera. Falta un plato sopero, una taza y un platito.
—Se rompieron anteayer; cayo la mano dcl almirez y
rompio los platos, una jicara y un pedacito de la fuente
mediana.
—Las flores de esa maceta estan marchitas, ponlas en
la ventana y saca dcl cajon del aparador un mantel y servilletas nuevas y ponles los servilleteros; con el tirabuzon
destapa una botella de vino tinto.
—Ahora vamos al dormitorio de los huespedes. Ya
sabes que mahana vendran Don Andres y Doha Matilde
con su hija Isabel, tu amiguita.
—iQue alegria de verlos otra vez! La cama esta preparada con su sommier, los colchones dc lana y las almohadas; ahora pondremos las sabanas limpias, las mantas y
el edredon.
—Ocŭpate de la toalla, agua y jabon, los peines, cepillos, el calzador y el espejo dc mano; pon tambien una
palmatoria y una caja de cerillas en la mesita de noche.
Provee el tocador de polvos de arroz y algŭn perfume
agradable, pues ya sabes que Doha Matilde es muy aseada
y le gustan los perfumes finos.
—Mama, para Isabel dispondremos el gabinete con ventana al jardin, al lado del mio, que esta completamente
-
101
-
arreglado, con la camita niquelada, el cubrecama de ganchillo y las cortinas azules, las butaquitas, el armario de
luna y la alfombrita; tienc de todo y ademas en la ventana
varios tiestos con muchas flores, que es lo que mas le
gusta a mi amiguita.
—Helenjo, hodiaŭ oni devas fari la purigadon de la
loĝejo; tuj kiam revcnos Anno el la halo, helpu ŝin purigi
la kuirejon kun la kuirilaro kaj manĝaĵejo; poste ni aranĝos
la aliajn ĉambrojn.
—Panjo, hieraŭ ni purigis ĉiujn aluminiajn ilojn, la kaserolojn kaj potojn kun iliaj kovriloj; la patojn kaj fritilojn;
la tenilo de la trulo rompiĝis kaj anso de argilpoto; oni
devas ŝanĝi la tolon de filtrilo, la gumtubon de la gasa
forneto kaj rebonigi la akvokranon.
- Ĉ u vi purigis la ferajn bolpotojn kaj la kupran kaldroneton? Zorgu pri la tranĉiloj kaj laktopoto, kiu malpuriĝas ĉar ĉiam superbolas la lakto; ne lasu elektran gladilon en malseka loko kaj demetu la komunikilon. M i deziras
ĉion tre pura, la kuireja benko, lavujo, la siteloj kaj balaaĵuĵo; metu purajn viŝilojn kaj antaŭtukojn.
—Jen Anna; iru ni purigi la manĝoĉambron; vi dcmetu
la polvon dc la seĝoj, la tablo, la bufedo kaj la lampo;
panjo, ĉu vi bonvolas helpi min viŝi la manĝilarojn kaj
teleraron?
—Ne forgesu la kuleregon, la sukerprenileton kaj la
kafkruĉon.
— M i ne trovas la prenileton.
—Gi estas interne de la sukerujo, inter saŭcujo kaj
supujo. Mankas suptelero, unu taso kaj telereto.
—Antaŭhieraŭ i l i rompiĝis; falis pistilo kaj rompis la
telerojn, taseton kaj peceton de la mezgranda plado.
—La floroj de tiu florvazo estas velkintaj; metu ilin ĉe la
fenestron kaj elmetu el la tirkesto de la telermeblo tablotukon, novajn buŝtukojn kaj surmetu tukoringojn. Per la
korktirilo malŝtopu botelon de ruĝa vino.
-
102
-
— N i iru nun al la dormoĉambro de la gastoj. Ci scias
ka morgaŭ venos Sinjoro Andrco kaj Sinjorino Matildo
kun ilia filino Elizabeto, via amikineto.
—Kia ĝojo revidi ilin! La lito estas preta, kun ĝiaj risortmatraco, lanmatracoj kaj kapkusenoj; nun ni metos purajn
littukojn, litkovrilojn kaj lanugan kusenegon.
—Okupiĝu pri la kolviŝilo, akvo kaj sapo, kombiloj,
brosoj, la ŝuometilo kaj la manspegulo; metu ankaŭ kandelingon kaj skatolon de alumetoj en la noktotableton.
Provizu la tualetejon el riza pudro kaj ia agrabla parfumo^
ĉar ci bone scias ke Sinjorino Matildo estas tre zorgema
kaj amas delikatajn parfumojn.
—Panjo, por Elizabeto ni disponigos la kabineton kun
fenestro al la ĝardeno, apud la mia, kiu estas tute en ordo,
kun la nikelita liteto, la kroĉila litkovrilo kaj bluaj kurtenoj,
tapiŝeto, apogseĝetoj kaj spegula ŝranko; ĝi entenas el
ĉio, krome en la fenestro diversaj florpotoj kun multego
da floroj, kio estas plej ŝatinda por mia amikineto.
En estos ejercicios se mencionan las cosas mas usuales; es de gran utilidad que los alumnos entablen entre si
conversacion, repitiendo de memoria el ejercicio, y, como
no lo recordaran todo, conviene que cambien, anadan y
quiten cosas, relatando todo lo que les sea mas familiar.
LECCION
SUMARIO.—160•
25
Oraciones subordinadas—161.
Oficio de las
Cuadro de preposiciones.—163.
Ejercicio.
preposiciones.—162.
160. Onaciones subondinadas.
Se llaman asi aquellas
cuya accion tiene una relacion de ticmpo con cl verbo de
otra oracion mas principal. Esta relacion puede ser de simultaneidad, anterioridad o posterioridad, y el verbo de la
subordinada ha de estar en presente, en pasado o en futuro segun que la accion que expresa tenga lugar al mismo
tiempo, antes o despues que la de la principal.
-
103
*
C u a n d o l l e g 6 el c o r o n e l , el c a p i t Ĝ n e s t a b a l e v e n d o
K i a m la c o l o n e l o a l v e n i s , la k a p i t a n o e s t i s I e g a n t a .
( L e g a n t a esta en p r e s e n t e p o r q u e la a c c i o n
d e leer es
simul-
tanea c o n el a c t o de l l e g a r , q u e es el v e r b o de la o r a c i o n
principal).
C u a n d o v o s o t r o s vengais del leatro, n o s o t r o s
ya
habremos
d o r m i d o bastanle.
K i a m v i v e n o s el la l e a t r o , n i j a m e s t o s d o r m i n t a j s u f i ĉ e
(Estos
dormintajes
u n t i e m p o c o m p u e s t o de u n a a c c i o n p a s a d a
c o n r e l a c i o n a u n t i e m p o f u t u r o , q u e es el q u e
a
vi venos
corresponde
a u n q u e en c a s t e l l a n o se e m p l e a el m o d o s u b -
junlivo).
El
r e l o j d e l p u e r t o t o c 6 l a s d i e z y el b u q u e z a r p o ,
sobre
el r n u e l l e a d o s
pasajeros,
dejando
que habfan descuidado
e m b a r c a r a su debido liempo; ellos protestaron que todavfa
h a b f a n de r e c i b i r l o s d o c u m e n t o s d e Ia a g e n c i a ,
l l e g a b a n j u s t a m e n t e en ese
los
cuales
m o m e n t o , pero ello no fue efi-
caz, p o r q u e el b u q u e y a e s t a b a p a s a n d o p o r d e l a n t e d e l f a r o .
La h a v e n a h o r l o ĝ o , b a t i s la d e k a n k a j la ŝ i p o f o r n a ĝ i s l a s i n t e
s u r la k a j o d u p a s a ĝ e r o j n m a l z o r g a n t a j e n ŝ i p i ĝ i s i a t e m p e ; i l i
p r o t e s t i s k e a n k o r a ŭ i l i e s t a s r i c e v o n t a j la d o k u m e n t o j n d e
la a g e n t e j o ,
guste
a l v e n a n t a j en t i u m o m e n t o , s e d t i o ne
e f i k i s , ĉ a r l a ŝ i p o j a m e s t i s p r e t e r n a ĝ a n t a la l u m t u r o n .
161. Las palabras sueltas nada dicen; para expresar un
juicio, es necesario relacionarlas, combinarlas y poner de
manifiesto la dependencia que entre unas y otras existe, lo
que se consigue por medio de preposiciones.
En Esperanto todas las preposiciones tienen un significado propio y constante, por lo que conviene percatarse
de su valor significativo y aplicarlas con propiedad. Para
las dudas, olvidos o insuficiencias existe la indeterminada /e.
CUADRO
DE
PREPOSICIONES
162. En este cuadro, que comprende las principales, sc
ve graficamente la dependencia entre las palabras duende
y bannil usando la preposicion correspondientc.
-
104
-
De. Preposicion de genitivo. Denota posesion o pertenencia, punto de partida, destino o uso, causa; en la voz
pasiva precede al ablativo agente.
E l a c u s a t i v o n u n c a d e p e n d e de la p r e p o s i c i o n , s i n o
de o t r a
causa.
La a k u z a t i v o n e n i a m cfependas de
kaŭzo.
Ia p r e p o z i c i o , s e d de
alia
-
105
-
E l p a l i d e c i o de m i e d o = L i p a l i ĝ i s de
iimo.
La casa ha s i d o d e s t r u i d a p o r el t e m p o r a l
La d o m o e s t a s d e t r u i t a de la v e n t e g o .
fll y por. Preposiciones de dativo. Indican daiio o beneficio, direccion, pcro nunca objetivo.
E l l i b r o es para la b i b l i o t e c a
La l i b r o e s l a s por
la b i b l i o t e k o .
E l l a l e v a n t o a s u h i j a r c c i e n n a c i d a h a c i a el c i e l o
Ŝ i l e v i s s i a n ĵ u s n a s k i t a n f t l i n o n al Ia ĉ i e l o .
Todas las demas preposiciones son de ablativo; entre
ellas, las ŭnicas que pueden preccder al verbo en infinitivo
son: flnsfatŭŭ, anfaŭ o/ y por.
E n l u g a r d e la e s c u e l a , el m u c h a c h o fue al p a r q u e
A n s l a t a ŭ ( i r i ) en la l e r n e j o n , la k n a b o i r i s en la p a r k o n .
A n t e s de h a b l a r , m e d i t a l a s
Antaŭ
palabras
ol p a r o l i , p r i p e n s u la v o r t o j n
E l l a h a c f a l o s p r e p a r a t i v o s p a r a i r de v i a j e a I n g l a t e r r a
Ŝ i f a r i s p r e p a r o j n por
v e t u r i en A n g l u j o n .
Junto a l p o z o , ante la p u e r t a h a y p l a n t a d o u n t i l o
Apud
la p u t o , antat. la p o r d o s t a r a s t i l i o .
U n a d e n s a m u c h e d u m b r e r o d e a b a al o r a d o r
D e n s a p o p o l a m a s o s t a r i s ĉirkaŭ
la o r a t o r o .
Z a m e n h o f e s t u d i o en Ias U n i v e r s i d a d e s d e M o s c o u ,
Varsovia
y Viena.
Z a m e n h o f s t u d a d i s ĉ e la U n i v e r s i t a t o j de
Moskvo,
Varsovio
kaj V i e n o .
La c a m p e s i n a
t r a j o una d o c e n a de h u e v o s f r e s c o s
La k a m p a r a n i n o a / p o r t i s d e k d u o n da f r e ŝ a j o v o j .
T r a b a j a m o s d u r a n t e el d i a y d o r m i m o s d u r a n t e Ia n o c h e
N i l a b o r a s dum
la t a g o k a j d o r m a s dum
la n o k t o
Vo e s t a b a f u e r a de c a s a c u a n d o el v i n o
M i e s t i s ekster\a
d o m o , kiam li venis
EI saco del l i b r o citas de S c h i l l e r y de
Ooethe
E l la l i b r o l i e/ĉerpis c i t a ĵ o j n el S c h i l l e r k a j
Goethe.
L o e n c o n t r e c u a n d o e n t r a b a en la e s t a c i ĉ n
M i r e n k o n t i s l i n e ^ i r a n t a n en la s t a c i d o m o n .
La a r d i l l a t r e p o h a s t a la p u n t a d e l a r b o l
La s c i u r o g r i m p i s ĝis Ia p i n t o de la a r b o .
Y o p u s e esa a n o t a c i o n e n t r e c o m i l l a s
M i m e t i s t i u n n o t a ĵ o n inter
krampojn.
-
106
-
N u e s t r o q u e r i d o M a e s t r o el D o c t o r Z a m e n h o f n a c i 6 el 15
.
de
D i c i e m b r e d e 1859 y m u r i o el 14 de A b r i l d e 1917.
Nia
kara M a j s t r o D o k t o r o Z a m e n h o f
n a s k i g i s je
D e c e m b r o 1859 k a j m o r t i s je la 14a de A p r i l o
Ia 15a
de
1917.
Suspiro por mi perdida felicidad
M i s o p i r a s je m i a p e r d i t a f e l i ĉ o
E n f r e n t e de la h o s p e d e r f a h a y u n c a f e
Kontraŭ
la g a s t e j o e s t a s k a f e j o .
S u c o n d u c t a cs c o n t r a r i a a las b u e n a s
costumbres
L i a k o n d u t o e s t a s kontraŭ
la b o n a j m o r o j .
A d e m a s de l a s m a n z a n a s h e m o s r e c i b i d o o t r o s
Krom
regalos
Ia p o m o j , n i r i c e v i s a l i a j n d o n a c o j n .
A p a r t e del medico y su e s p o s a , nadie me c o n o c e
Krom
la k u r a c i s t o k a j l i a e d z i n o , n e n i u k o n a s m i n .
E n v e z d e c a f e , n o s d i o te c o n a z ŭ c a r , p e r o s i n nata
Anstatau
k a f o , l i d o n i s a l n i t e o n kun
s u k e r o , s e d sen
V e n j u n t a m e n t e c o n t u p a d r e = V e n u kune
kremo.
via p a l r o .
kun
E l l a h a b l a c o m o u n a b o g a d o = Ŝ i p a r o l a s kvazav.
advokalo
E s a v a s i j a se ha h e c h o s e g ŭ n m o d e l o de n u e s l r o
Museo
T i u v a z o e s t a s f a r i t a iaŭ m o d e l o el nia M u z e o
L o h i z o a p e s a r de m i p r o h i b i c i 6 n
L i f a r i s t i o n malgran
mia malpermeso.
Y o le v i c o n m i s p r o p i o s o j o s
M i v i d i s l i n per
miaj propraj o k u l o j
D i a r i a m e n t e l e o a r a z o n de d o c e p a g i n a s
C i u t a g e m i I e g a s po
L a cena t e r m i n o d e s p u e s de m e d i a
dekdu paĝoj.
noche
La v e s p e r m a n ĝ o f i n i ĝ i s post
la n o k t o m e z o .
M i a m i g o a c a b a de p a s a r p o r la j o y e r f a
M i a a m i k o ĵ u s p a s i s preter
la j u v e l e j o .
H e r e f l e x i o n a d o e l a s u n t o y d u d o de s u v e r a c i d a d ( d e el)
M i p r i p e n s i s la a f e r o n k a j d u b a s pri
lia vereco
_ P o r q u e se a u s e n t o V . a y e r ? — P o r e n f e r m e d a d
Pro
k i o v i f o r e s t i s h i e r a f l ? —Pro
malsano.
A p e s a r d e t o d o s l o s o b s t a c u l o s , el l l e v o a c a b o s u p l a n
Spite
ĉiuj malhelpaĵoj, l i plenumis sian planon.
La a r e n a r e c h i n a b a b a j o s u s
pies
La s a b l o g r i n c i s sub
ŝiaj p i e d o j .
La m a r i p o s a r e v o l o t e a s o b r e l a s f l o r e s
La p a p i l i o f l u g e t a s super
la f l o r o j .
E I R e c t o r se p u s o el s o b r e t o d o y s a l i o
L a R e k t o r o s t f r m e t i s la surtuton
kaj f o r i r i s .
-
107
-
E l c a r r u a j e p a s 6 l i g e r o p o r la c a l l e
L a v e t u r i l o / r a k u r i s r a p i d e fra la s t r a t o .
Necesitamos ir al o t r o l a d o del puente
N i b e z o n a s i r i frans
163.
la p o n t o n .
E/encicio.
—Alfredo _A que hora llega el tren expreso?
— A las nueve y quince minutos; ya es hora de ir a la
estacion a esperar a los viajeros.
—Vamos pues. Subamos al tranvia nŭmero 6.
—Helenita, sientate aqui en el angulo. Hoy hace frio, el sol
todavia no ha disipado la niebla; ha helado la nochc pasada.
—Segŭn el reloj de la estacion llegamos a buena hora.
Tomemos billete de anden y entremos por la puerta de la
izquierda. A estas horas entran y salen muchos trenes.
—He aqui al mozo nurnero 32. Digame, _en que via entra
el tren expreso?
—En la cuarta, frcnte a la consigna. _Esperan Vds. viajeros?
—Si sehor; venga con nosotros y llevara los equipajes
a casa.
—Ya suenan los timbres electricos y sc ve el humo de la
maquina, que entra silbando y hacicndo temblar la cubierta
de cristales.
—[Cuanto vapor despide la locomotora! Llega a la hora
exacta.
—Mira a Doha Matilde y a Isabel en la ventanilla de
aquel vagon.
—Bien venidos sean Vds., sehores. _Han tenido feliz
viaje? _Estan muy cansados? _Han sentido mucho el frio?
—En ese departamento veniamos muy bien, la calefaccion funcionaba perfectamcnte y no hemos sufrido n i n guna molestia. En el departamento contiguo, un pasajero
se insolento con el revisor y cuando vino la policia del
tren y le pidio los documentos, armo un escandalo, pero
por fin quedo detenido; se dice que es un indeseable.
-
108
-
—He leido un aviso, que ha ocurrido un choque entre
las estaciones de T. y Z.
—Cuando llegamos a R. nos dieron la noticia, dijeron
que habia grandes desperfectos en la via, pero felizmente
no habia desgracias personales.
—Don Andres, entregue al mozo el billete de los equipajes, que el los llevara a mi casa.
—Tome el billete; hay un cofre, una maleta y un saco de
viaje; la manta y este maletin lo llevaremos nosotros.
—Salgamos por esta puerta y tomaremos un taxi, o mejor sera que entrcmos en el restaurant y desayunaremos.
— A mi me gusta mas en el cafe S. porque sirven leche
pura especial y unos panecillos con manteca muy sabrosos.
—Puesto que estamos muy cerca, vamos alli.
—Alfredo, je kioma horo alvenas la ekspresa vagonaro?
—Je la naŭa kaj dekkvin minutoj; jam estas deca horo
por i r i al la stacidomo atendi la vojaĝantojn.
— N i i r u , do. N i supreniru la tramon numero 6.
—Helenjo, eksidu en tiu ĉi angulo. Hodiaŭ estas malvarme, la suno ankoraŭ ne disigis la nebulon; dum pasinta
nokto frostis.
—Laŭ la horloĝo de la stacidomo ni alvcnas ĝustatempe.
N i aĉetos bileton por la kajo kaj eniros tra la maldekstra
pordo. Je t i u ĉi horo eniras kaj eliras multaj trajnoj.
—Jen la portisto numero 32. Diru al mi, mi petas, en
kiun relvojon eniros la ekspresa vagonaro?
—En la kvaran, kontraŭ la konsigno. Ĉu vi atendas
vojaĝantojn?
—Jes, sinjoro; venu kun ni kaj vi alportos hejmen la
pakafojn.
—Jam sonoras la elektraj tintiloj kaj oni vidas la fumon
de la maŝino, kiu alvenas fajfeganta kaj tremiganta la
vitraĵan tegmenton.
—Kiom da vaporb ellasas la lokomotivo! Ĝi alvenas
tute akurate.
— 109
—
- Rigardu Sinjorinon Matildo kaj Elizabeton ĉe Ta fenestreto de tiu vagono.
—Bonvenintaj vi estu, gesinjoroj. Ĉu vi havis feliĉan
vojaĝon? Cu vi estas lacaj? Ĉu vi multe sentis la malvarmon?
—En tiu kupeo rri venis tre komforte, la varmigilo bonege funkciis kaj ni elportis nenian ĝenon. En la apuda
kupeo pasaĝero ĉikanis kun la revizoro kaj kiam venis
vagonara policano postulanta dc l i dokumentojn, l i skandalis, sed fine l i estis arestata; oni diras kc l i estas maldezirindulo.
— M i legis ke okazis kunpuŝiĝo inter T. kaj Z.
—Kiam ni alvenis al R. oni diris al ni la sciigon; estas
dirite ke grandaj difektaĵoj fariĝis sur la relvojo, sed feliĉe
ne estas malbono por la personoj.
—Sinjoro Andreo, bonvolu doni al la portisto la bileton
dc la pakaĵoj ĉar l i alportos ilin al mia loĝcjo.
—Prenu la bileton; estas kofro, valizo kaj vojaĝsako; ĉi
tiun vojaĝkovrilon kaj manvalizon ni mem portos.
—Eliru ni tra tiu pordo kaj ni luos taksametron, aŭ pli
bone estos se ni eniros restoracion por matenmanĝi.
— A l mi plaĉas pli en la kafejo S. ĉar tie oni liveras
puran specialan lakton kaj bongustajn buterpanojn.
—Tial ke ĝi estas tre proksima, ni i r u tien.
A l entablar estas conversaciones los alumnos, los que
no toman parte activa, pidan explicacion si no comprenden alguna palabra, todo ello en Esperanto.
LECCION
SUMARIO.-164.
Voces simples correlativas. -165.
—166.
Sufijos ĉj y n\. — 167.
26
Cuadro dc voccs
Ejercicio
simples.
164. Las voces simples que aluden a otra mencionada
anteriormentc, para indicar una relacion de continuidad, sc
dice que son correlativas y el consecuente debe ser de la
misma especie que el antecedente.
-
110
-
E l h o m b r e q u e e n t r a , es el m i s m o q u e v i n o a y e r
La v i r o , kru eniras, estas tiu sama, k i u venis hieraŭ.
T o d o l o q u e b r i l l a n o es o r o = Ĉ i o , k i o b r i l a s ne e s t a s o r o .
_ D e q u i e n es el m o n e d e r o ?
—De nadie
K i e s e s t a s la m o n u j o ?
- Ĝ i estas nenies.
C u a n d o vuelvan los nuevos esposos, entonces iremos a felicitarles.
K i a m r e v e n o s la n o v a j g e e d z o j , t i a m n i i r o s p o r i l i n g r a t u l i .
T e n d r e m o s t a n t o d i n e r o c u a n t o sea
necesario
N i h a v o s t i o m da m o n o , k i o m e s t o s n e c e s a .
C o m o l o ha m a n d a d o el p r o f e s o r , l o h e m o s h e c h o
K i e l o r d o n i s Ia p r o f e s o r o , t i e l n i ĝ i n f a r i s .
P o r l a s n o t i c i a s q u e t e n f a , y o a p r e c i a b a Ia c o m e d i a
tal c u a l
ha s i d o j u z g a d a p o r el p ŭ b l i c o .
P r o la s c i i g o j , k i u j n m i h a v i s , m i ŝ a t i s la k o m e d i o n l i a , k i a ĝ i
e s t a s j u ĝ a t a d e Ia p u b l i k o .
A l l f e s t a la l i b r e t a , en el m i s m o s i t i o d o n d e la h e m o s d e j a d o
T i e e s t a s la k a j e r o , en la s a m a l o k o , k i e n i ĝ i n l a s i s .
_ P o r q u e h a b e i s I l e g a d o t a r d e ? — P o r q u e el r e l o j se ha p a r a d o
K i a l v i a l v e n i s m a l f r u e ? — T i a l ke Ia h o r l o ĝ o h a l t i s .
165. Para que los alumnos puedan darse cuenta exacta
de las llamadas voces simples damos a continuacion un
cuadro que las comprende todas, poniendo en el centro la
letra i , que ya indicamos es comŭn a todas ellas y desempena el oficio de eje alrededor del cual sc van juntando las
letras significativas; a la izquierda las iniciales, cada cual
con su significacion propia, y a la derecha las terminaciones caracteristicas.'
Como son elementos importantes del discurso y de uso
muy frecuente, nos permitimos recomendar las repitan
muchas veces en alta voz, primero por el orden correlativo, despues cambiando las iniciales a una tcrminacion,
despues cambiando las terminaciones a una inicial y por
fin alterando el orden de colocacion, pero siempre dando
la traduccion correspondiente.
-
Indefinidas. .
Negativas.
.
Interrogativas
Demostrativas
Conjuntivas .
i
i
i
Nen
i
i
. K
i
i
T
i
. Ĉ i
111
-
a
Adjetivas.
e
Adverbios de lugar
o
Substantivas
u
Relativos personales
al
Adverbios de causa
el
Adverbios de modo
am
Adverbios de tiempo
om da Adverbios de cantidad
es
Posesivas
166. Existen dos sufijos ĉ j y n j que sirven para formar
los diminutivos familiares carinosos de los nombres propios; el primcro para los masculinos y el segundo para los
femeninos. Se colocan despues de las dos, tres o cuatro
primeras letras del nombre y se s.uprimen las demas, terminando con la o dcl nombre substantivo.
Pedro=Petro.
Perico,
Juan=Johano.
Juanito=JohaĉJo.
Pedri'n=Peĉjo.
Enrique=Henriko.
Enriquito=Henĉjo.
Marfa=Mario.
Maruja=Marinjo.
DoIores=Doloreso.
Lola^Donjo.
Padre
-Patro.
Madre=Patrino.
167.
Papa=Paĉjo.
Mama=Panjo.
Ejercicio.
—Don Alfredo, _me hace V. el favor? Deseo escribir una
carta.
—Siĉntese aqui en la mesa escritorio; cn la carpeta tienc
papel y sobres y encima de la mesa palilleros, plumas, t i n tero y papel secante.
—Doha Matilde, cuando termine su esposo iremos a dar
una vuelta por la ciudad.
—Isabelita y yo ya cstamos dispuestas.
—Y yo he terminado la carta; quisiera certificarla.
— A h i tiene V. lacre y sello.
—Vamos pues. El palacio de comunicaciones esta en la
plaza, enfrente del Ayuntamiento, cn el ccntro de la ciudad.
— 112
-
—Ambos edificios son grandes y modernos; la plaza es
muy hermosa.
—Por aqui pasan varias lineas de tranvias y de autobuses, hacia los suburbios.
—Voy tambien a telegrafiar al abuelo, para que scpa
que hemos llegado bien.
—Sobre el pupitre hay impresos para los telegramas y
la oficina esta en la segunda ventanilla de la derecha; las
de certificados y valores estan a la izquierda; enfrcnte las
de sellos e impresos.
—Ahora salen los carteros a distribuir la correspondencia.
—Tenemos ticmpo para visitar el Museo de Bellas Artes.
— A mi me gustan mucho la pintura y la escultura.
—Este Museo es muy amplio y encierra obras maestras
de autores antiguos y modernos y muchas curiosidades
historicas; la'galeria de pinturas cs muy notablc, pero hay
exceso de cuadros y estan colgados casi amontonados.
Vean Vds. esa escultura del nicho; representa a Diana, la
que esta sobrc el zocalo a Mincrva y el busto, sobre el
pedestal a Hipocrates.
—En esta vitrina hay objetos preciosos, un manuscrito
sobrc pergamino con bellas ilustraciones en miniatura, una
copa de agata y artisticos camafeos, tambien hay monedas
antiguas, una vasija de porcelana y figuritas de marfil.
—iQue tapiz tan hermoso! Tambien es bonita esa cornisa de alabastro y esos capitcles.
—Ved ahi una estatua ecuestre del conquistador de la
ciudad, vestido con su ferrea armadura.
—Oh, oh, estas acuarelas son de mucho mĉrito.
—Pues mira, Papa, este mosaico romano.
—Queda todavia mucho por ver; volvercmos otro dia.
—Sinjoro Alfredo, ĉu v i faros al mi la plezuron? Mi
dcziras skribi leteron.
—Eksidu ĉe la skribotablo; en la paperujo estas papcro
kaj kovertoj, sur la tablo sin trovas plumingoj, plumoj,
inkujo kaj sorba papero.
—Sinjorino Matildo, kiam finos sinjoro via edzo, ni iros
trairi la urbon.
—Elinjo kaj mi jam estas tute pretaj.
—Kaj mi estas finanta la leteron, mi dezirus ĝin rekomendi.
—Jen estas sigelvakso kaj sigelilo.
— N i i r u , do. La palaco dc komunikafoj kuŝas en la
placo, kontraŭ la urbodomo, meze de la urbo.
--Ambaŭ konstruafoj estas grandaj kaj modernaj; la
placo aspektas belege.
—Ci tie kruciras kelkaj linioj de tramoj kaj aŭtobusoj
al la antaŭurboj.
— M i volas ankaŭ telegrafi al la avo, por ke l i sciu ke
ni alvenis bone.
—Sur la pupitro estas formuloj por la telegramoj kaj la
oficejo sidas ĉe la dua dekstra giĉeto; tiu de rekomendafoj
kaj valorafoj, maldestre, kaj kontraŭ tiuj de poŝtmarkoj
kaj presafoj.
—Nun eliras la leterportistoj por disdoni korespondafon.
— N i havas sufiĉan tempon por viziti la Muzeon de Belartoj.
— A l mi multe plaĉas la pentrarto kaj skulptarto.
—Ci tiu Muzeo estas trc ampleksa kaj enhavas ĉefverkojn de antikvaj kaj modernaj verkistoj kaj multajn historiajn kuriozafojn; la galerio de pentraĵoj estas vere notinda,
sed ekzistas troeco da pentrafoj kaj i l i pendas preskaŭ
amase. Vidu tiun skulptafon de la niĉo; ĝ i prezentas
Dianon, tiu sur la soklo Minervon kaj la busto sur la piedestalo Hipokraton.
—En tiu ĉ i vitra ŝranko kuŝas belegaj objektoj; manuskripto sur pergameno kun b e l a j ilustrafoj miniaturaj,
pokalo el agato kaj artaj kameoj; ankaŭ enestas antikvaj
moneroj, porcelana vazo kaj eburaj figuretoj.
—Kiel bela tapiŝo! Ankaŭ estas beleta t i u kornico el
alabastro kaj tiuj kapiteloj.
i
-
114
-
—Jen rajdanta statuo de la konkirinto de la urbo vestita
per sia fera armaĵo.
— H o , ho, tiuj ĉi akvareloj estas multmeritaj.
—Paĉjo, rigardu do, tiun roman mozaikon.
—Restas ankoraŭ multo rigardota; ni revenos alian
tagon.
LECCION
27
S U M A R I O . - 168.
Acepciones de !a palabra que.—169- Frases adverbiales denove,
parkere, de lcmpo al tempo, foje, dufoje, unuafoje.- 170.
A d i a ŭ , ĝis revido.—171.
Tilulo general de cortesia. —172. Locaciones kondiĉe ke, domaĝe ke,
spile de.—173.
Ejercicio.
168. La palabra que castellana tienc diferentes accpciones y desempeha oficios varios en la oracion, traduciĉndose al Esperanto segŭn lo indica logicamente su
significacion.
Cuando va despues de verbo, el que es conjunciĉn y se
traduce por ke.
D f g a l e q u e v e n g a = D i r u al l i k e l i v e n u .
E s p e r o q u e n o l l e g a r a s t a r d e = M i e s p e r a s k e v i ne m a l f r u o s .
Despues dc la preposicion para tambien es conjuncion;
sc traduce por ke y exige el modo subjuntivo.
H a d i c h o el m e d i c o q u e el t i e m p o cs m u y b u e n o para q u e e l l a
s a l g a d e c a s a a t o m a r el s o l .
La k u r a c i s t o d i r i s ke la v e t e r o e s t a s b o n e g a p o r ke ŝ i e l i r u el
la h e j m o p o r s u n u m i s i n .
Cuando expresa duda o condicion por ĉ u .
Que
pague
o no pague
la f a c l u r a , y o n o q u i e r o
relaciones
comerciales con el.
Ĉ u l i p a g o s aŭ ne la f a k t u r o n , m i ne v o l a s k o m e r c a j n
rilatojn
kun l i .
Si se refiere a persona nombrada anteriormente, es un
relativo personal y se traduce por k i u .
El profesor que instruye a m i hijo
La profesoro, k i u instruas mian
filon.
-
115
-
El que traduce idea de cosa es un relativo substantivo,
cuyo equivalente es kio.
E s o , q u e e s l a b a l e j o s , y a se a p r o x i m a
T i o , k i o estis m a l p r o k s i m a , j a m a l p r o k s i m i ĝ a s .
Cuando se refiere a tiempo se emplea kiam.
E n s e g u i d a q u e l l e g o p i d i o el d i n e r o
T u j k i a m I i a l v e n i s , p e t i s Ia m o n o n .
Si tiene por objeto expresar una cualidad, por kia.
_ Q u e c l a s e de b e b i d a p r e f i e r e V . ?
Kian trinkaĵon vi preferas?
Con relacion a cantidad por kiom.
_ C u a n t o d i n e r o necesitas? —Necesito tanto d i n e r o , que no
se
que ( c u a n t o ) p e d i r .
K i o m da m o n o v i b e z o n a s ? — M i b e z o n a s t i o m da m o n o ,
ke
m i ne s c i a s k i o m da ĝ i p e t i .
Si una circunstancia dc modo por kiel.
jQue bello p a n o r a m a ! = K i e I bela p a n o r a m o !
Si la circunstancia es causal por ĉar.
N o c o m a q u e esa seta es v e n e n o s a
Ne m a n g u , ĉar tiu f u n g o estas venena.
En el segundo termino del comparativo de desigualdad por ol.
M a s b l a n c o que la n i e v e = P l i b l a n k a o l n e ĝ o .
Cuando lo que se compara es cantidad, por ol da.
V i e r t e la l e c h e y el c a f e ; m a s l e c h e q u e c a f e
V e r ŝ u la l a k t o n k a j la k a f o n ; p l i da I a k t o o l da k a f o .
169. De nueuo Denove. De memonia Parkere. De
(iempo en tiempo De tempo al tempo. Una uez Foje.
Pon dos ueces Dufoje. Pon primena uez Unuafoje.
A veces,
impensadamente,
se
dicen
muchas
tonterfas,
c u a n d o de n u e v o se r e p i t e n d o s o t r e s v e c e s , m u e s t r a n
pero
que
q u i e n l a s d i c e es u n n e c i o .
S e n p r i p e n s e , foje o n i d i r a s m u l t a j n m a i l e r t a ĵ o j n , sed k i a m o n i
116
-
-
r i p e t a s i l i n d u f o j e aŭ t r i f o j e , i l i m o n t r a s k e la d i r a n t o e s t a s
malsaĝulo.
C u a n d o l e e s u n a l e c c i ĉ n p o r p r i m e r a v e z , n o Ia s a b e s
bien,
p e r o s i la e s t u d i a s t r e s o c u a t r o v e c e s d e b e s a p r e n d e r l a
ya
de m e m o r i a .
K i a m v i l e g a s I e c i o n o n u n u a f o j e , v i ne s c i a s ĝ i n b o n e ,
vi
ĝin studas
t r i aŭ k v a r f o j o j n , v i
devas jam
sed
ĝin
se
lerni
parkere.
170.
Adiaŭ.
fldios
Adios, amigo,
noticias
hasta
Hasta ofra uista
rnanana
que ire a
Ĝis revido.
visitarle
y le
dare
interesantes.
A d i a ŭ , a m i k o , ĝis m o r g a ŭ k i a m m i i r o s viziti v i n kaj mi d o n o s
al v i i n t e r e s a j n
sciigojn.
171. Para dirigirse a personas de respeto, categoria o
posicion social, se usa el titulo general de cortcsia Moŝto
y se'nombra la dignidad cn tercera persona o se convierte
en adjetivo.
S u A l t e z a el P r i n c i p e = L i a M o ŝ t o la P r i n c o , L i a P r i n c a M o ŝ t o .
Su Majestad I m p e r i a l = L i a Imperiestra Moŝto.
S u E x c e l e n c i a el P r e s i d e n t e = L i a
M o ŝ t o la P r e z i d a n t o .
S u I l u s t r i s i m a el O b i s p o = L i a E p i s k o p a M o ŝ t o
S u E x c e l e n c i a Ia b a r o n e s a , la d u q u e s a , Ia
marquesa
Ŝia baronina Moŝto, dukina Moŝto, markizina Moŝto.
S u E x c e l e n c i a el g e n e r a i , el g o b e r n a d o r , el a l c a l d e
L i a M o ŝ t o la g e n e r a l o , la p r o v i n c e s t r o , Ia u r b e s t r o
172.
Con la condicion
de gue
Bstas domaĝe ke. fl pesar
gue
Kondiĉe ke.
de
Es
Idsfima
Spite de.
T e p r e s t o el I i b r o a c o n d i c i o n d e que m e l o d e v u e l v a s
M i p r u n t e d o n a s a l v i l a l i b r o n k o n d i ĉ e ke v i r e d o n o s ĝ i n a l m i .
A y e r f u i m o s de e x c u r s i o n a l l a g o y a p e s a r del m a l t i e m p o n o s
divertimos
mucho;
es
Iastima que V . no haya venido con
nosotros.
Hieraŭ ni iris ekskurse
a l la l a g o k a j s p i t e de la
malbonega
v e t e r o n i m u l t e a m u z i s ; e s t a s d o m a ĝ e ke v i ne e s t a s v e n i n t a
kun n i .
173.
Ejercicio.
.
—Mama, vamos al puerto; Isabel desea ver el mar y los
buques, que solo conoce por las laminas.
-
117
-
—El papa le ha dicho a Don Andres quc hoy iremos al
puerto; ya podeis vestiros.
—Doha Matilde, hoy hace bucn ticmpo, vamos todos.
—Vamos, pero temo la humedad.
—Ya esta ahi el taxis; el chofer suena la bocina.
—En pocos minutos llegaremos; aquel edificio es la
Aduana.
—Mama, [Que grande es el mar! Yo no me imaginaba
que seria asi. _Y los buques?
—Los buques que hacen la travesia entre Europa y
America son verdaderos hoteles flotantes, como ese que
esta arrimado al muelle; subamos porque se puede visitar
y seguramente es digno de visita.
—Ya estamos sobre cubierta; desdc aqui los barcos de
vela, los de pesca, los botes y las gabarras parecen pequehos; todavia esta mas alto el puente de mando. Esa rueda
es para mover el timon y esos cables para atar el buque a
la estaca y para el ancora.
—_Y esos barquitos que estan colgando?
—Son para el salvamento en caso de naufragio. Esos
tubos quc prcsentan la boca al viento son ventiladores.
Mira que grandes son la chimeneas y que humo tan negro
arrojan.
—Es porque calientan las calderas con carbon. Los buques mas modernos son movidos por motores de aceite
pesadO.
—Mira, aqui esta el comedor y alli los camarotes de
primera; tienen toda clase de comodidades, cama, lavabo,
telefono, alumbrado y timbres electricos, sillones, etc. y
una ventanita para dejar que penetre la luz.
— E l capitan da ordenes para la rapida carga y descarga
de la mercancia por medio de las grŭas; por esas escaleras
de cuerda suben los marineros a los mastiles.
—iQue bonito es aquel barco que viene con las velas
desplegadas!
-
118
-
—Es una goleta y ahora pasa por delante del faro, que
esta al extremo del dique.
—_Ese bote lleva pasajeros?
—Es una chalupa de vapor que cruza cl puerto de un
lado a otro levantando espuma con la helice y dejando la
estela sobre el agua.
— _Y estas barcas a este otro lado?
—Son barcas que van a pescar por parejas, con esas
redes que llevan tendidas.
—_C6mo se llaman esos pajaros blancos?
—Se llaman gaviotas y acompahan a los buques durante
largas travesias; tambien suelen acompaharlos unos peces
negros llamados delfines y otros muy voraces llamados
tiburones.
—Panjo, i r u n i al la haveno; Elizabeto deziras vidi la
maron kaj ŝipojn, ĉar nur ilin konas pere de bildoj.
—Paĉjo diris al Sinjoro Andreo ke hodiaŭ ni iros al la
haveno, jam v i povas vin vesti.
—Sinjorino Matildo, hodiaŭ estas bela vetero, iru ni ĉiuj.
— N i iru, sed mi timas malsekecon.
—Jen estas taksametro; la ŝoforo sonorigas la trumpeton.
—Post malmultaj minutoj ni alvenos; tiu konstruaĵo
estas la Dogano.
—Panjo, kiom granda la maro estas! Mi ne imagis ĝin
tia! Ĉu la ŝipoj?
—La vaporŝipoj marveturantaj inter Eŭropo kaj Ameriko estas veraj naĝantaj hoteloj, kiel tiu apudmetita al la
kajo; ni supreniru ĉar ĝi estas vizitebla kaj certe ankaŭ
vizitinda.
— N i estas jam sur la ferdeko; de tie ĉi la velŝipoj,
fiŝkaptistaj ŝipoj, la boatoj kaj ŝarĝoŝipoj ŝajnas malgrandaj; ankoraŭ pli alta estas la komanda ponto. Tiu rado
taŭgas por movigi la direktilon kaj tiuj ŝnuregoj por ligi
la ŝipon al la paliso kaj por la ankro.
-
119
-
—Cu tiuj pendantaj ŝipetoj?
— I l i estas savboatoj en okazo de ŝippereo. Tiuj tuboj
prezentantaj la buŝon al la vento estas ventoliloj. Rigardu
kiel grandaj estas la fumtuboj kaj kian nigran fumon i l i
eligas.
— Ĉar oni varmigas la kaldronegojn per karbo. Plej
modernaj ŝipoj estas movigataj per motoroj de densa oleo.
—Atentu la manĝoĉambron kaj unuaklasajn kajutojn; i l i
enhavas ĉiajn komfortojn, liton, lavujon, telefonon, elektran
lumigadon kaj tintilon, apogseĝojn, k. t. p. jen luko por lasi
enpenetri la lumon.
—La ŝipestro ordonas por rapida enŝarĝo kaj elŝarĝo
de komercaĵoj pere de la leviloj; per tiuj ŝnuraj ŝtuparetoj
la ŝipanoj suprengrimpas la mastojn.
—iKiel bela estas tiu venanta ŝipo kun ŝvelintaj veloj!
— Ĝ i estas goeleto, k i u nun preternaĝas la lumturon
starantan ĉc la ekstremo de la digo.
—Ĉu tiu boato alportas pasaĝerojn?
—Jes, ĝi estas motorŝalupo krozanta la havenon de unu
en alian flankon, leviganta ŝaŭmon per la helico kaj postlasanta strion sur la akvo.
—Ĉu la barkoj ĉe tiu alia flanko?
— I l i estas velŝipoj pare forirontaj fiŝkapti per tiuj sternitaj retoj.
—Kiel estas nomataj tiuj blankaj birdoj?
— I I I sin nomas mevoj kaj akompanas la ŝipojn dum
longaj marveturoj; ankaŭ kutimas ilin akompani iaj nigraj
fiŝoj nomataj delfenoj kaj aliaj tre manĝegemaj nomataj
ŝarkoj.
LECCION
28
S U M A R I O . - 174.
Necesidad del acusativo. -175.
Palabras que rigen el
acusutivo.176
Acusativo precedido de preposicion.—177.
Acusativo de direccion no material —
178.—Acusativo de claridad.—179.
Ejercicio
174. Ya dijimos oportunamente que el Esperanto solo
conserva de los idiomas de flexion la terminacion n del
-
1Ŭ0
-
acusativo, para distinguir dc una mancra cspecial este
caso de los demas de la declinaciĉn y ello no ha sido si
no por necesidad de dar conceptos claros y terminantes,
segun dice el Doctor:
S e h a a d o p i a d o el a c u s a t i v o t a n s o l o p o r n e c e s i d a d ,
porque
s i n el c o n f r e c u e n c i a el s e n t i d o n o s e r f a c l a r o ; p e r o s u e m p l e o s i n n e c e s i d a d , afea m a s Ia l e n g u a q u e Ia o m i s i o n c u a n d o se n e c e s i t a . U s a d , p o r l o t a n t o , el a c u s a t i v o s i e m p r e q u e
v e a i s q u e es e f e c i i v a m e n t e n e c e s a r i o ; p e r o c u a n d o e s t e i s en
d u d a s i s e d c b e u s a r Ia f o r m a d e l a c u s a t i v o o Ia d e l n o m i n a t i v o , p o n e d s i e m p r e Ia d e l n o m i n a t i v o .
L a a k u z a t i v o e s t a s e n k o n d u k i t a n u r el n e c e s o , ĉ a r sen ĝ i la
s e n c o o f t e e s t u s n e k l a r a ; s e d ĝ i a u z a d o en o k a z o de
nebe-
z o n o , p l i m u l t e m a l b e l i g a s la l i n g v o n o l Ia n e u z a d o en o k a z o
de b e z o n o . U z u d o ĉ i a m la a k u z a t i v o n , k i e v i v i d a s , k e ĝ i
e s t a s e f e k t i v e n e c e s a ; en ĉ i u j a l i a j o k a z o j , k i e v i n e s c i a s , ĉ u
o n i d e v a s u z i la a k u z a t i v o n a ŭ la n o m i n a t i v o n , u z u ĉ i a m la
nominativon (L. Zamenhof).
175. El acusativo no depende nunca dc una preposicion precedente, sino del sentido de la frase, siendo el de
mayor interĉs y necesidad el que designa el complemento
directo de un verbo transitivo, porque de este modo queda
bien determinado quien hace la accion y quien la recibe.
En el concepto de verbo se comprcnde no sĉlo el de los
tiempos simples y compucstos, con los modos condicional
y subjuntivo, sino tambien al infinitivo, al gerundio, al
participio activo y aun a veces al adverbio y al substantivo procedentcs dc radical de idea transitiva.
E l aprecia el v i n o = L i ŝatas v i n o n .
Y o p r e g u n t o a e l , le p r e g u n t o = M i d e m a n d a s l i n .
Y o h i c e q u e el g a t o se c o m i e r a el r a t o n
M i i g i s la k a t o n m a n ĝ i Ia m u s o n .
A c o m p a f i a n d o al h e r m a n o , e n c o n t r e a l a m i g o
A k o m p a n a n t e Ia f r a t o n , m i r e n k o n t i s la a m i k o n .
E n l o t o c a n t e a la p e r s o n a a l u d i d a , y o n o p u e d o d a r i n f o r m e s
T u ŝ a n t e la a l u d i t a n p e r s o n o n , m i ne p o v a s d o n i i n f o r m o j n .
E l h i z o m u c h a s p r e g u n t a s c o n r e l a c i 6 n a la I e n g u a E s p e r a n t o
L i f a r i s m u l t a j u d e m a n d o j n r i l a t e Ia l i n g v o n
Esperanto.
- m 176. Si vcmos un substantivo cn acusativo precedido
dc una preposiciĉn, debcmos pensar que no es complemento directo, si no acusativo de direccion para mostrar
traslacion o movimiento, si la preposicion no lo indica
por si misma, o en sustitucion de una preposiciĜn en las
oraciones que no tengan complemento directo. Un solo
verbo puede regir dos o mas complementos directos, pero
si hay dos clases de complementos, ŭnicamente podra
ponersc en acusativo el directo y los demas con prcposicion.
P u s i e r o n ante el la s e r v i l l e t a y el c u b i e r t o
O n i m e t i s a n t a ŭ I i n la b u ŝ t u k o n k a j m a n ĝ i l a r o n .
P u s i e r o n a n t e el s o b r e la m e s a Ia s e r v i l l e t a y el c u b i e r t o
O n i m e t i s a n t a ŭ l i s u r la t a b l o n la b u ŝ t u k o n k a j m a n ĝ i l a r o n .
E l verano pasado e s l u d i o m u c h o para
examinarse
Lastan s o m e r o n li multe studadis por ekzameniĝi.
E l v e i n t e d e S e p t i e m b r e r e c i b i o Ia p a p e l e t a , c o n la c a l i f i c a c i ĉ n
correspondiente.
La d u d e k a n d e S e p t e m b r o l i r i c e v i s la a t e s t o n k u n k o r e s p o n d a
cenzuro.
Ella estuvo enferma ocho
dfas
Ŝ i estis malsana o k tagojn ( d u m o k tagoj).
177. El acusativo de direccion no solo se refiere a la
traslacion material, si no tambien a la intelectual o moral.
A q u e l v a t i c i n i o Ie i n f u n d i o g r a n m i e d o
T i u a n t a ŭ d i r o i g i s en l i n g r a n d a n t i m o n .
E I p e n s a m i e n t o r e c o r r e t o d o el m u n d o y p e n e t r a en t o d o s
los
r i n c o n e s m e j o r y m a s p r o n t o q u e la e l e c t r i c i d a d y el s o l .
P e n s o t r a k u r a s t u t a n m o n d o n k a j e n p e n e t r a s en ĉ i u j n a n g u l o j n
pli b o n e kaj p l i r a p i d e o l elektro kaj s u n o .
E I s e n t i m i e n t o de la m a t e r n i d a d i n f i l t r o en s u c o r a z o n
y en s u
a l m a una dicha inefable.
La p a t r i n e c a s e n t o e n f l u i s en ŝ i a n k o r o n k a j ŝ i a n a n i m o n n e e s primeblan ĝojon.
La v e r d a d m e n o s p r e c i a d a
se r e f u g i a en l o a p e c h o s n o b l e s
L a v e r o m a l e s t i m a t a r i f u ĝ a s en la n o b l a j n b r u s t o j n .
_ P o r q u e N i c o l a s se m e z c l a en m i s a s u n t o s f a m i l i a r e s ?
K i a l N i k o l a o e n m i k s a s s i n en m i a j n f a m i l i a j n a f e r o j n ?
-
122
-
178. El adjetivo calificativo concierta con el substantivo complemento en nŭmero y caso, pero si cs atributivo,
es decir, que indica una cualidad solamente supuesta o
que el complcmento antes no tenia, no se pone en acusativo (acusativo de claridad).
Yo t e m o a l o s a n i m a l e s f e r o c e s
M i t i m a s la b e s t o j n k r u e l a j n .
Yo creo que esos animales son feroces
M i kredas tiujn bestojn kruelaj.
E l b u s c 6 y e n c o n t r 6 el v i n o b u e n o
L i s e r ĉ i s k a j t r o v i s la v i n o n b o n a n .
E l b u s c 6 el v i n o y e n c o n t r 6 q u e e s t a b a b u e n o
L i s e r ĉ i s la v i n o n k a j t r o v i s ĝ i n b o n a .
N o s o t r o s v i m o s a los ninos alegres
N i v i d i s la g a j a j n i n f a n o j n .
N o s o t r o s v i m o s que l o s n i n o s estaban a i e g r e s
N i v i d i s la i n f a n o j n g a j a j
El hizo a su esposa f e l i z = L i faris sian edzinon feliĉa.
E l a l u m n o ha e n c o n t r a d o s u c u a d e r n o
desgarrado
La lernanto t r o v i s sian kajeron ŝ i r i l a .
T i r a r o n la c a s a y la h i c i e r o n n u e v a
O n i m a l k o n s t r u i s la d o m o n k a j r e f a r i s ĝ i n n o v a .
179.
Ejercicio.
—Dofia Matilde, si V. gusta podemos i r esta manana a
comprarle a Isabel el abrigo y los guantes que deseaba. En
los almaccnes de R. B. encontrara todo lo que necesite.
—De buena gana. Entre mi hija y Helenita elegiran lo
que sea de mas gusto y el Papa, si quiere acompaharnos,
pagara la factura.
—Aceptado. Yo tambien quiero comprar algo para t i ,
para mi mismo y para Helenita.
— M i l gracias por su bondad.
—Vamos por la acera de la derecha; al final de la
calle, en la esquina dc la avenida, esta el almacen; alli
hay infinidad de articulos de todas clases a precios moderados.
—En los escaparates se ven muchos modelos de trajes,
-
123
-
* abrigos, sombreros, guantes, calzado, adornos y objetos
para regalos.
—_Que desean los senores o las senoritas?
— M i hija desea una bata de terciopelo y unos zapatos.
—Tengan la bondad de venir conmigo; las confecciones
estan en el salon de la derecha. En lugar de terciopelo, yo
me pcrmitiria rccomendar estas telas con dibujos modernos.
—_Son las de moda?
—Este es el ultimo figurin; paho de vicuha con adornos
de raso, botones y cinturon de charol dc color. Bajo de la
bata una saya de seda bordada y un cubrecorse de punto.
—Tambien deseamos ropa blanca y medias.
—Hagan el favor de subir al entresuelo; alli estan las
secciones de ropa blanca, la de punto y los zapatos.
—Yo quiero comprar medias y calcetines, ligas y t i rantes.
—Las quiere V. de lana, de seda o de algodon.
—Las medias de seda y los calcetines de lana.
—Las ligas son muy flexiblcs y muy bonitas las hebillas.
—_Tiene usted guantes?
—En esa otra seccion estan los guantes y peleteria.
—Para mi esposa, saque V . una buena piel.
— _Quiere V. un renard, un cuello de piel de castor con
manguito o un abrigo de marta o de nutria? Los hay combinados con birrete de igual clase.
—Eso me parecc mas elegante.
—Papa, para Helenita y para mi, compra esos boas
rizados y esos guantes.
—Tambien para mi quiero una cartera, una boquilla y
un impermeable.
—He aqui carteras y tarjeteros de piel de foca, de cocodrilo y de gamuza, para sehoras y caballeros; boquillas
de ambar y de imitacion, sombrillas, paraguas, impermeables y calzados de caucho y de todas clases. Si el sehor
quicrc corbatas, puhos y cuellos, articulos para afeitarse,
-
124 -
monederos de plata, relojes, cadenas o gafas, pida lo que
quiera, que aqui tenemos de todo.
—Sinjorino Matildo, se plaĉas al v i , n i povas i r i hodiaŭ
matene aĉeti por Elizabeto la palton, kiun ŝ i deziris. En la
magazenoj R. B. n i trovos ĉion bezonatan.
—Plezure. Mia filino kaj Helenjo elektos tion plej bongustan kaj Paĉjo, se l i bonvolas nin akompani, pagos
la fakturon.
—Akceptite. M i ankaŭ intencas aĉeti ion por v i , por mi
mem kaj por Helenjo.
— M i l dankojn pro via boneco.
— I r u n i tra la dekstra trotuaro; en la fino de la strato,
ĉe la angulo de la avenuo sidas la magazeno; tie ekzistas
nenombreblaj artikloj ĉiaspecaj je moderaj prezoj.
—En la elmontrejoj oni vidas plurajn modelojn de vestaroj, paltoj, ĉapeloj, gantoj, ŝuoj, ornamaĵoj kaj galanteriaĵoj.
—Kion deziras la gesinjoroj aŭ fraŭlinoj?
—Mia filino deziras veluran robon kaj ŝuojn.
—Havu la bonecon veni kun mi; la konfekcioj kuŝas ĉe
la dekstra salono. Anstataŭ veluro, mi permesus al mi
rekomendi tiujn ŝtofojn kun modernaj desegnoj.
—Ĉu i l i estas modaj?
—Tiu ĉ i estas la lasta vestomodelo; vikuna drapo kun
atlasaj ornamoj, butonoj kaj kolorlakita leda zono. Sub la
robo, subjupo el brodita silko kaj trikota surkorseto.
—Ankaŭ n i deziras tolaĵaron kaj ŝtrumpojn.
—Faru la favoron supreniri al la interetaĝo; tie estas la
fakoj de tolaĵaro, trikotaĵoj, kaj ŝuoj.
— M i volas aĉeti ŝtrumpojn, ŝtrumpetojn, ŝtrumpligilojn
kaj ŝelkojn
—Cu v i deziras ilin el lano, silko aŭ kotono.
—La ŝtrumpojn silkaj, la ŝtrumpetojn cl lano.
—La ŝtrumpligiloj estas trc flekseblaj kaj tre belaj la
bukloj.
-
125
-
—Ĉu vi havas gantojn?
—En tiu alia fako estas gantoj kaj felaĵoj.
—Por sinjorino rnia edzino, eltiru bonan felon.
—Ĉu vi deziras vulpofelon, felan kolumon el kastoro
kun mufo, aŭ pelton, el mustelo aŭ lutro? Ekzistas tiaj
kombinitaj kun bireto samspeca.
— Tio ŝajnas al mi la plej eleganta.
—Paĉjo, por Helenjo kaj por mi aĉetu tiujn frizitajn
boaojn kaj ĉi tiujn gantojn.
— M i ankaŭ por mi deziras paperujon, cigaringon kaj
pluvoŝirmilon.
—Jen paperujoj kaj kartujoj el foka ledo, el krokodilo
kaj ŝamo, por sinjoroj kaj sinjorinoj; cigaringoj cl sukceno
kaj imitaĵoj; sunombreloj, pluvombreloj, pluvŝirmiloj, ŝuoj
kaŭĉukaj kaj ĉiaspecaj. Se la sinjoro deziras kravatojn,
manumojn kaj kolumojn, artiklojn por sin razi, arĝentajn
monujojn, poŝhorloĝojn, ĉenojn aŭ okulvitrojn, petu ĉion
deziratan, ĉar ĉi tie n i havas el ĉio.
LECCION
29
S U M A R I O . — 1 8 0 . Oraciones abreviadas. -181.
Cambio de los terminos
gramaticales.
—182.
El participio-adverbio
se reflere al sujeto. —183.
Ejercicio
180.
Oraciones
abreuiadas
o elipticas.
Con mucha fre-
cuencia enunciamos oraciones incompletas, cuyo sentido
no seria comprensible si no supusieramos mentalmente
todo o parte de lo que se calla.
Buenos
dfas.
Deberfamos
decir: Yo deseo que tenga V . o que
pase V . un buen dia o b u e n o s
m e n t e : Bonan
tagon,
dfas y t r a d u c i m o s
simple-
s u p r i m i e n d o el s u j e t o y el v e r b o .
D i o s m a n d a al n i n o o b e d e c e r a s u s p a d r e s ( q u e el o b e d e z c a )
D i o o r d o n a s a l ĉ i u i n f a n o o b e i la g e p a t r o j n ( k e l i o b e u ) .
H o y h a n c o n d e n a d o a u n a s e s i n o de s u p a t r o n o (a u n h o m b r e
que ha asesinado a su patrono).
O n i k o n d a m n i s h o d i a ŭ m o r t i g i n t o n de s i a m a s t r o ( h o m o k i u
m o r t i g i s sian
mastron),
U n d e s c o n o c i d o ha atentado
carroza.
c o n t r a el r e y q u e v i a j a b a
en s u
-
126
-
N e k o n a t o a l e n c i s k o n t r a ŭ la r e ĝ o v e t u r a n t a ( k i u v e l u r i s ) e n s i a
kaleŝo.
N o s o t r o s v e m o s a D o r o t e a q u e se d i r i j e a s u c a s i t a c a d u c a
Ni
vidas
Doroteon
sin
d i r e k t a n t a n ( k i u s i n d i r e k t a s ) al
sia
kaduka dometo.
E l m u c h a c h o v i o a sus h e r m a n a s que jugaban con su juguete
L a k n a b o e k v i d i s s i a j n f r a t i n o j n l u d a n t a j n ( k i u j l u d i s ) per
sia
l u d i l o ( d e la f r a t i n o j ) p e r l i a I u d i l o ( d e la i n f a n o ) .
El padre ordeno a su hijo que cerrara su
monedero.
L a p a t r o o r d o n i s al s i a f i l o la f e r m o n ( k e l i f e r m u ) de s i a m o n u j o
( d e la f i l o ) de l i a m o n u j o ( d e la p a t r o ) .
Espafia descubrio America y sus hijos Ilevaron alli su religion,
su i d i o m a y su c i v i l i z a c i Ĝ n , p o r eso
Ios americanos Ilaman
a Espafia su madre patria.
H i s p a n l a n d o m a l k o v r i s A m e r i k o n , kaj ĝiaj filoj tien a l p o r t i s
s i a n r e l i g i o n , s i a n i d i o m o n k a j s i a n c i v i l i z o n , t i a l Ia a m e r i
k a n o j n o m a s H i s p a n u j o n sia p a t r o l a n d o .
En algunas frases, el simple cambio de un acusativo
hacc variar total o parcialmente el significado.
Yo amo a m i hijo mas que m i m a r i d o (que m i m a r i d o ama a
mi hijo).
M i a m a s m i a n filon pli o l mia edzo.
Yo amo a mi hijo mas que a mi marido (mas que amo a mi
marido).
M i a m a s m i a n filon p l i o l m i a n e d z o n .
N o trales
a un h o m b r e
como
una
bestia (como
una
bestia
trataria).
Ne traktu h o m o n kiel besto.
N o trates a un h o m b r e c o m o
a una bestia ( c o m o
tratarfas a
una bestia).
Ne t r a k t u h o m o n kiel
beston.
Y o h a b l a b a el i d i o m a E s p e r a n t o ( l l a m a d o E s p e r a n t o )
M i p a r o l i s la l i n g v o n E s p e r a n t o ( n e
Esperanton).
E l l a Ia t r a t o c o m o u n a m a d r e
ŝ i traktis ŝin kiel patrino.
E l l a la t r a t o c o m o a u n a m a d r e .
Ŝ i traktis ŝ i n kiel p a t r i n o n .
_ Q u e i n t e n t a s h a c e r a h o r a para m o s t r a r t e v e r d a d e r o a m i g o ?
Kion v i nun intencas fari por montri
v i n sincera a m i k o (ke v i
estas)?
E l l a j u z g o q u e e l p r e c i o era a l t o
Ŝ i j u ĝ i s la p r e z o n a l t a (ke g i e s t i s a l t a ) .
127
-
-
1 8 1 . Otras veces cambiamos los terminos gramaticales
y un infinitivo desempeha el oficio de un substantivo, sujeto, atributo o complemento; una oracion completa es sujeto o complemento de otra; un solo nominativo es sujeto
de dos o mas oracioncs; un verbo esta expreso en una
oracion y el mismo esta tacito en otra u otras subsiguientes, etc, etc, todo lo cual dcbe ya saber encontrar el alumno mediante el analisis que tan reiteradamente hemos
recomendado. Nunca debe desalentarse ante una dificultad, pues mediante el analisis analogico y consultando el
diccionario conocera el significado exacto de las palabras
y el oficio que desempehan, por el analisis sintactico la
construccion de las frases u oraciones y su relacion, que
es lo que constituye el lenguaje.
L a m a d r e y Ia h i j a v i v e n y t r a b a j a n j u n t a s m u c h o s a n o s
Patrino kaj filino Iogadas kaj l a b o r a d a s kune multajn j a r o j n .
E I m u c h a c h o , q u e es m u y p r u d e n t e , n o d i j o n i u n a p a l a b r a
La k n a b o , k i u e s t a s t r e p r u d e n t a , ne d i r i s eĉ v o r t o n .
L e p r e g u n t e de q u e se
quejaba
Mi demandis lin, pri kio li plendis.
E s a es la c a s a d o n d e n a c i 6
Cervantes
T i u e s t a s la d o m o , k i e n a s k i g i s
Se p o r t o c o m o
Cervantes.
correspondfa
Li k o n d u t i s kiel estis dece.
Trabajar y portarse bien, siempre obtienen premio
L a b o r i kaj k o n d u t i bone, ĉ i a m atingas p r e m i o n .
El buque sali6 del puerto c u a n d o aun no habfa
amanecido
La ŝ i p o e l i r i s el la h a v e n o , k i a m a n k o r a ŭ ne e s t i s t a g i ĝ i n t e .
Pasaron quince dfas sin verla
D e k k v i n t a g o j f o r p a s i s ne v i d a n t e ŝ i n .
Hay
entendimientos
en q u e n o p u e d e c a b e r u n
pensamiento
noble.
E s t a s m e n s o j , k i e n o b l a p e n s o ne p o v a s e n e s t i .
A q u e l , c u y a f u e r e la h a c i e n d a , q u e la g u a r d e
T i u , k i e s e s t a s la b i e n o , g i n g a r d u .
C e s a r , de quien ya h e m o s
h a b l a d o , se
decidio
y
paso
el
Rubic6n.
Cezaro,
p r i k i u ni j a m
bikonon.
parolis, decidigis kaj
transiris
Ru-
-
128
-
T o c a Ia g u i l a r r a , que !a h a c e h a b l a r
Li ludas g i t a r o n , ke Ii paroligas ĝin.
E l s a b e r , n o o c u p a l u g a r = S c i i ne o k u p a s l o k o n .
V i v i r n o s61o es c o m e r , s i n o p e n s a r y t r a b a j a r
V i v i ne n u r e s l a s m a n ĝ i , s e d p e n s i k a j I a b o r i .
H u b e de i n t e r v e n i r p a r a e v i t a r la p e n d e n c i a
Mi devis interveni por eviti malpacon.
S e o b s t i n o en c o m e r , a n t e s d e s a l i r de c a s a
ŝ i o b s t i n i s m a n ĝ i , a n t a ŭ o l e l i r i el la d o m o .
A h u r t a d i l l a s la z o r r a se c o l o en el g a l l i n e r o
K a ŝ e m e la v u l p o ŝ t e l i r e t i s en la k o k i n e j o n .
V e r , o i r y c a l l a r es Ia c o n d u c t a d e l s a b i o
V i d i , aŭdi kaj silenti estas k o n d u t o de saĝulo.
182. El participio-adjctivo califica a un substantivo y
concierta con el, pudicndo ser sujeto o complemento, pero
el participio-adverbio se refiere al verbo y como ĉste declara una accion dcl sujeto de la oracion, el participio-adverbio muestra una circunstancia dcl sujeto, pero nunca
de un complemento.
Las juguetonas
mariposas
revoloteaban
s o b r e las
fragantes
flores del j a r d f n .
La I u d a n t a j p a p i l i o j f l i r t a d i s s u p e r
la o d o r a n t a j f l o r o j de
la
ĝardeno.
A y e r le v i p a s e a n d o
H i e r a ŭ m i v i d i s l i n p r o m e n a n t n n ( q u e el p a s e a b a ) .
H i e r a ŭ m i v i d i s l i n promenante (cuando y o paseaba).
Habiendo contestado
habfa estado
la c a r t a ,
la e n t r e g u e
al recadero,
que
esperando.
R e s p o n d i n l e Ia l e t e r o n , m i ĝ i n f o r d o n i s al la a t e n d i n t a g r u m o .
183.
Ejercicio.
—Don Alfredo, si V. fuera tan amable y pudiera acompanarme, iriamos a comprar algunas herramientas, que
necesito para la casa de labor. A l mismo tiempo vcremos
otros ŭtiles, que me han encargado.
—Precisamente hoy no tengo ocupacion perentoria, asi
que estoy a su disposicion. Vamos a la casa E. F. Socicdad
Anonima que tiene un enorme almacen de utiles de trabajo
para todos los oficios y profesiones.
-
129
-
— A l l i veo un grupo numeroso de gente. _Que sera?
_Habra ocurrido alguna desgracia? _Tal vcz algŭn automovil que habra atropellado a una criatura?
—Afortunadamentc no es una desgracia; es un charlatan
que vende objetos procedentes de una quiebra y mientras,
algŭn ratero, por equivocacion, metio los dedos en cl bolsillo de un vecino. Esa es la casa que le recomendaba.
—Preguntemos por instrumentos agricolas en general.
—A sus ordenes, sehores; vean el catalogo y sacaremos
lo que quieran.
—Tenga la bondad de enseharme azadones y guadahas,
un rastrillo, una pala y unas tijeras fuertes para podar.
_Son muy caros esos arados? _Se puede graduar la profundidad? _Son para una o dos caballerias? _Los tiene
tambien con tractor mecanico? Enseheme un tridente, una
carretilla y cubos.
—Tambien tenemos hoces pequehas, estribos, frenos,
cadenas y multitud de pequehos instrumentos.
— A l l i en el campo, muchas veccs se necesitan algunas
herramientas de carpintero, como martillo, tenazas y sierra. Ya sabe V. que el colono es muy diestro y desempeha
todos los oficios segŭn la necesidad. Se ha construido un
hornillo de ladrillos y mortero con una llana dc albahil y
un nivel; tiene tambien un pequeho yunque y unas tcnazas
largas, con todo eso forja el hierro, arregla los ŭtiles que
se rompen y hasta las herraduras de los caballos; hace
poco le vi soldar una canal dc cinc y una cspita de bronce.
Me encargo que le compre un pequeho banco de carpintcro, con prensa, barrenas, formon, una llana, clavos y
tornillos dc diferentes tamahos.
—Pues lo arreglaremos todo y lo enviaremos donde
V. mande.
—Tambien su mujer desea tencr una maquina de coser.
—Eso ya no es de nuestra competencia.
—Embalen bien todos los objetos y daremos orden a la
agencia de transportes para retirarlos. Hagan la factura
9
— 130 de todo, con descucnto por pago al contado, y la llcvan a
casa Don Alfredo.
—Quedara V. servido, senor.
—Sinjoro Alfredo, se vi estus tiel aminda kaj v i povus
min akompani, n i irus por aĉeti kelkajn laborilojn, kiujn
mi bezonas por la kampodomo. Samtempe n i vidos aliajn
ilojn al m i menditajn.
—Guste hodiaŭ mi ne havas urĝan okupon, tiel mi estas
je via dispono. N i i r u ĉc la firmon E. F. Anonima Societo
kiu posedas grandegan magazenon da ilaroj por ĉiuspecaj
mctioj kaj profesioj.
—Tie mi vidas multenombran homamason. Kio ĝi estos?
Ĉu estas okazinta ia malfeliĉo? Eble aŭtomobilo forpuŝis
infanon?
—Feliĉe ne estas bedaŭrindaĵo; tie estas ĉarlatano, kiu
disvcndas objektojn devenantajn de bankroto kaj dume
ŝtelisto, erare, metis la fingrojn en najbaran poŝon. Tiu ĉi
estas la firmo, kiun mi rekomendis al v i .
— N i demandos pri tcrkultura ilaro ĝenerale. '
—Je viaj ordonoj, sinjoroj; trarigardu la katalogon kaj
mi eltiros kion v i deziros..
— Bonvolu montri al n i fosilojn kaj falĉilojn, erpilon,
ŝovelilon kaj fortan tondilon por detranĉi. Cu tiuj plugiloj
estas tre kostaj? Ĉu oni povas gradigi la profundecon? Cu
ili estas por unu aŭ du tirĉevaloj? Cu v i havas tiajn ankaŭ
kun meĥanika motoro? Montru al mi tridenton, ŝovĉareton
kaj sitelojn.
—Ankaŭ mi havas malgrandajn falĉilojn, piedingojn,
buŝferojn, ĉenojn kaj multegon da malgrandaj iloj.
—Tie en la kamparo, oni bezonas ankaŭ kelkajn ligna}istajn ilojn, nome martelo, prenilo kaj segilo. Jam v i scias
ke la farmisto estas tre lerta kaj plenumas ĉiajn mctiojn
laŭ neceso. L i masonis al si forneton el brikoj kaj mortero
per trulo kaj nivelo; l i ankaŭ havas malgrandan amboson
kaj longan tenajlon; per tio l i forĝas feron, rebonigas
-
131
-
rompitajn ilarojn kaj eĉ la hufofcrojn dc la ĉevaloj; antaŭ
ne multe mi vivis l i n luti zinkan defluilon kaj bronzan
kranon. Li faris mendon ke mi aĉetu por l i stablon de
lignafisto kun premilo, borilojn, ĉizilon, rabotilon, najlojn
kaj ŝraŭbofn el diversaj mezuroj.
—Do mi aranĝos ĉion kaj sendos kien v i ordonos.
—Ankaŭ lia edzino dcziras havi stebilon.
—Tio nc koncernas nin.
—Enpaku bone ĉiujn objektojn kaj mi ordonos la transportagentejon ke ĝi deprcnu ilin. Faru ĝeneralan fakturon
kun diskonto pro kontanta pago kaj sendu ĝin al la domo
de Sinjoro Alfredo.
— V i restos kontenta, sinjoro.
LECCION30
,
j
S U M A H I O . -184
Pronunciacion
eufonica.—185.
Elisidn de la a del adjeiivo y de la
o delsubstantivo.
-186.
Capacidad retorica del Esperanto.—l87.
Hiperbaton.
-188.
La Espero.—189.
La Vojo
184. En Esperanto es de mucha importancia acentuar
fuertemente la penŭltima silaba para la mayor eufonia del
lenguaje y pronunciar con toda claridad, muy en particular
todas las letras de la ŭltima silaba, puesto que en ella se
encuentran los accidentes gramaticales que nos dan a
conoccr la especie, el oficio, el nŭmero, el modo y el tiempo
de cada palabra.
1S5. La a con que termina el articulo puedc elidirse,
sustituyendola por un apostrofo, cuando la palabra anterior es una preposicion que termina por vocal o la palabra
siguiente empieza por vocal.
Tambien se puede sustituir por un apostrofo la o final
del substantivo singular.
Estas elisiones pueden considerarsc como licencias
poeticas, muy ŭtiles y aun necesarias T)ara facilitar la versificacion, pero cn el lenguaje corricnte es mejor no hacer
uso de ellas, en gracia a la claridad.
— 132
-
186. El Esperanto tiene por finalidad primordial facilitar la intercomprension entre personas que hablan distintos idiomas nacionales, por tanto cualquier diccion que
sea clara y comprensible tiene preferencia absoluta sobre
las obscuras y anfibologicas, aun cuando la correccion
gramatical no fuere perfecta; para ello es muy recomendable seguir la sintaxis regular en la construccion de
las oraciones, poniendo cn primer termino el sujeto, con
todos sus atributos y accidcntes, a continuacion el verbo,
despuĉs el complemento directo y por fin los complementos indirectos y circunstanciales, colocando las preposiciones y conjunciones en el lugar que les corresponda, a
fin de que no haya duda respecto a la relacion o clase de
depcndencia que existe entrc las palabras o frases que
enlazan.
187. No obstante, como todas las partes de la oracion
tienen su fisonomia propia e inconfundible, y el nominativo agente se distingue del acusativo por su terminacion,
al cxpresar las ideas en Esperanto se dispone de extraordinaria libertad para usar el hiperbaton segŭn convenga a
los fines literarios, para expresar los conceptos con la
mayor energia, sonoridad o elegancia, sin quc la colocacion dc las palabras varie el sentido de la frase. Tiene
tanta flexibilidad como el latin clasico y le son aplicables
todos los tropos y figuras retoricas, hechos comprobados
por la copiosa literatura esperantista, que comprende los
mas variados temas, tanto en obras originales, como en
traducciones de las principales obras maestras de los mejores escritores de todos los idiomas, no solo en prosa,
sino en verso, con insuperable elegancia para la expresion
del lenguaje poetico y adaptacion a todas las combinaciones dcl metro y dc la rima.
Como final y suponiendo que ya los alumnos tienen
conocimientos sufioientes para comprender y traducir cl
Esperanto, copiamos a continuacion el himno esperantista
La Espeno y una hermosa poesia titulada La Vojo, compo-
- m siciones ambas del propio autor el Doctor Lazaro Ludoviko Zamenhof, las que recomendamos aprendan de memoria, despues de bien analizadas y traducidas.
188.
L A
E S P E R O
(Ksperanto-himno)
En la mondon venis nova sento,
Tra la mondo iras forta voko;
Per flugiloj de facila vcnto
Nun de loko flugu ĝi al loko.
Ne al glavo sangon soifanta
Gi la homan tiras familion:
A l la mond' eterne militanta
Gi promesas sanktan harmonion.
Sub la sankta signo de 1'espero
Kolektiĝas pacaj batalantoj,
Kaj rapidc kreskas la afero
Per laboro de la esperantoj.
Forte staras muroj de miljaroj
Inter la popoloj dividitaj;
Sed dissaltos la obstinaj baroj,
Per la sankta amo disbatitaj.
Sur neŭtrala lingva fundamento,
Komprenante unu la alian,
La popoloj faros cn konsento
Unu grandan rondon familian.
Nia diligenta kolegaro
En laboro paca ne laciĝos,
Ĝis la bela sonĝo de I ' homaro
Por eterna ben' efektiviĝos.
-
L A
134
-
V OJ O
Tra densa mallumo briletas la celo,
A l kiu kuraĝe ni iras.
Simile al stelo en nokta ĉielo,
A l ni la direkton ĝi diras.
Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj,
Nek batoj de T sorto, nek mokoj de T homoj,
Ĉar klara kaj rekta kaj tre difinita
Gi estas, la v o j ' elektita.
Nur rekte, kuraĝe, kaj ne flankiĝante
N i i r u la vojon celitanl
Eĉ guto malgranda, konstante frapante,
Traboras la monton granitan.
L'espero, 1'obstino kaj la pacienco
Jen estas la signoj per kies potenco
N i , paŝo post paŝo, post longa laboro,
Atingos la celon en gloro.
N i semas kaj semas, neniam laciĝas,
Pri 1' tempoj estontaj pensante.
Cent semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas,
N i semas kaj semas konstante.
«Ho ĉesul» mokante la homoj admonas,
«Ne ĉesu, ne ĉesu!» en k o r ' al ni sonas:
«Obstine antaŭen! La nepoj vin bencs
Se v i pacience eltenos».
Se longa sekeco aŭ ventoj subitaj
Velkantajn foliojn deŝiras,
N i dankas la venton, kaj repurigitaj,
Ni forton pli freŝan akiras.
Ne mortos jam nia bravega anaro,
Gin jam ne timigas la vento, nek staro.
Obstine ĝi paŝas, provita, hardita,
A l cel' unu fojon signita!
Nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante
N i i r u la vojon cclitan!
Eĉ guto malgranda konstante frapante,
Traboras la monton granitan.
L'espero 1'obstino kaj la pacienco,
}en estas la signoj, per kies potenco
N i , paŝo post paŝo, post longa laboro,
Atingos la celon en gloro.
I N D I C E
Piginas
Fundamenta
Gramatiko
de
toro L. L. Zamenhot.
Gramatica
menhof.
la
lingvo
Esperanto,
A.-Alfabeto.
f u n d a m e n t a l de E s p e r a n t o ,
A.—Alfabeto.
de
Dok-
B. - Reguloj
3
del D o c t o r L. L . Z a -
B,—Reglas
6
G R A M A T I C A
LECCION PRlMERA.-l.
n u n c i a c i d n . - 4.
Fonetica.-2.
Alfabeto.-3.
L E C C I O N 2." - 5.
Sencillez
9
y r e g u l a r i d a d del
6.
E l e m e n t o s d e Ia p a l a b r a , — 7 .
8
P a r t e s p r i n c i p a l e s de la o r a c i o n . —9.
d e r i v a d a s y c o m p u e s t a s . —10.
lo.—12.
LECCION
15.
Esperanto,—
Riqueza del E s p e r a n t o
—
Palabras simples,
lnterrogaci6n.—11.
Articu-
Ejercicio
5. —13.
a
12
Nombre substantivo. -14.
Conjuncion kaj.-16.
L E C C I O N 4." — 1 8 .
—20.
Pro-
Acento t6nico
S i g n o del plural.—17.
Verbo,
c o n j u g a c i 6 n . —19.
Afirmacion, negacion.-21.
f i j o i n . —22.
Adjetivo.—
Ejercicio.
Genero gramatical. Su-
C o n j u n c i 6 n sed; adverbio ankaŭ.—23.
cicio
Ejer-
!
L E C C I O N 5, —24
a
Pronombre.-25.
indicativo. T i e m p o presente.—27.
17
P e r s o n a s . — 26.
Accidentes
Modo
gramaticales.
Declinaciĉn,-28, —Ejercicio
LECCION 6, -29.
a
simples.—32.
20
Prefijo b o . - 3 0 .
Sufijo an — 5 1 .
Relativos personales.—55.
particula ĉu,—54.
Voces
S u p r e s i ĉ n de la
El genitivo, caso adjetivo.—35.
Ejer-
cicio
23
L E C C I O N 7,
a
y s u p e r . - 38.
— 40.
- 36.
a
— 45.
S u f i j o i s t —37.
T i e m p o p a s a d o —39.
Preposiciones
Prefijo g e . - 4 5
A d v e r b i o . - 46.
simples,
adverbios
de
sur
Ejercicio.
Sufijo i I . - 4 4 .
lugar.—48.
Partfcula
27
Sufijoej.
Equivalencia del adverbio.—47.
P r o n o m b r e s p o s e s i v o s . - 50
nombre posesivo. — 51.
sub,
Numeracion cardinal.
A d v e r b i o s hieraŭ, hodiaŭ y morgaŭ.—41.
LECCION 8 - 4 2
ces
15
Prefijo mal.
Vo-
ĉi.—49.
Doble s i g n i f i c a c i o n del p r o -
Preposiciones
A d v e r b i o s p o s t e , s u p r e , m a l s u p r e . — 55.
e n , el y
Ejercicio
sen.-52.
30
L E C C I O N 9.
56.
a
-54.
Prefijo r e — 5 5 .
Terminaci6n
adverbios
de c a n t i d a d —58.
conjuncion
60.
Numerales
d e l l i e m p o f u t u r o . —57.
ĉar.-59.
ordinales.—
Voces
Preposiciones
A d v e r b i o s baldaŭ,
simples,
per, p r i , p r o ;
frue, m a l f r u e . —
Ejercicio
LECCION
10-61.
Sufijo
b i o s de m o d o . — 6 5 .
Modo
et.-62.
c o n d i c i o n a l . — 65.
apud y ĉirkaŭ,—66.
LECCION 11.-67.
Voces
Pronombres
simples
de tercera
Preposiciones
adver-
p e r s o n a ---64.
antaŭ,
konlraŭ,
Ejercicio
Sufijo
rales mŭltiplos.—70.
desigualdad —72.
ar.-68.
Sufijo
Preposici6n. — 71.
Preposiciones
ec—69.
Nume-
C o m p a r a t i v o s de
d u m , tra, ĝis,
eĉ.—75.
Ejercicio
LECCION
1 2 . — 74.
n e u t r o de t e r c e r a
F a m i l i a g r a m a t i c a l . — 75.
de t i e m p o , — 7 7 .
y preskaŭ,-80.
Nume-
A d v e r b i o s k v a n k a m , tamen,
apenaŭ
Ejercicio
LECCION 15.-81.
Prefljo e k . - 8 2 .
Sufljo e g . - 8 5 .
C o m p a r a t i v o de igualdad,—85.
soluto,—86.
adverbios
Modo imperativo-subjuntivo.—78.
rales partitivos,—79.
em,—84.
Pronombre
p e r s o n a . —76. — V o c e s s i m p l e s
S u p e r l a t i v o r e l a t i v o . — 87.
m a l p l e j e . — 88.
Voces
P a r t i c i p i o . — 90.
simples
Adverbios
adverbios
Preposiciones
Sufijo
S u p e r l a t i v o abde
pleje,
causa.—89.
inter, ekster y for. — 91.
Ejercicio
LECCION
14.-92.
Sufijo
aj,—95.
c i p i o a c t i v o de p r e s e n t e . —95.
—96.
Preposiciones
LECCION 15.-98.
pasado.—100.
— 102.
Sufijo
ĉe y p o s t . - 9 7 .
Prefijo
Numerales
u j . —105.
c o m o s u f i j o . —105.
Sufijo e s t r . - 9 4 .
Parti-
Voces simples substantivas.
Ejercicio
el.-99.
Participio
colectivos. — 101.
Land
como
Preposiciones
a c t i v o de
Sufijo
sufijo.—104.
ebl.
Arb
malgraŭ y kvazaŭ.—106.
Ejercicio
LECCION 16.-107.
fijoiĝ,—110.
Prefijo dis.—108.
nur, t u j , ofte,—112.
LECCION 17.-115
fijoaĉ,—116.
S u f i j o er,—115.
Parlicipio pasivo.—117.
sesivo sia.—118.
id,—122.
Ejercicio
Prefijo m i s . - 1 2 0 .
Participio pasivo
19.—125.
a d j e l i v a s . -127.
Su-
Del p r o n o m b r e p o -
de
Sufijo ul.—121.
presente.—125
p a r a t i v o de i g u a l d a d e n t r e s u b s l a n l i v o s . —124.
LECCION
Su-
Adverbios
Ejercicio
Prefijo p r a - 1 1 4 .
L E C C I O N 18. —119.
fijo
Sufijo ig.—109.
P a n i c i p i o activo de f u t u r o . — 1 1 1 .
Preposici6n
j e . —126.
Ejercicio ..
Voces
Voces ajn, mem y sam.—128.
SuCom-
simples
Equivalen-
cia dei g e r u n d i o p a s i v o Castellano.—129.
t r i b u t i v o s . —130.
L E C C I O N 20. — 151.
Participio
Sufljo
i n g . — 152.
A c u s a t i v o de d i r e c c i o n . —156.
k a ŭ , a n k o r a ŭ , a l m e n a ŭ . — 157.
21. —158.
Sufljo
139.
Diferencia entrc los
L E C C I O N 22,—145.
Sufijo
kelke
E ĉ , ja, plu.—155.
r e f l e x i v o s —156
da;
Prepo-
Ejercicio
T i e m p o s compuestos. —151.
L E C C I O N 24. — 154.
Sufijoum.
Ejercicio
Verbos
i m p e r s o n a l e s . — 155.
Verbos
Verbos reflexivos recfprocos.—157.
p o s i c i o n e s p r e t e r y t r a n s . —158.
Pre-
Ju p l i , d e s p l i , t i o m
pli,—
Ejercicio
L E C C I O N 25.—160.
de las
163.
ekstere,
S u s t i t u c i o n de l a s p r e p o s i -
c i o n e s p o r la n d e l a c u s a t i v o , — 1 4 9 .
159.
anta.—145.
Ejercicio
Palabrascompuestas,—147.
siciones laŭ, lafl tio se—148.
L E C C I O N 25,—150.
i s m . — 140.
a d j e t i v o s en a y
A d v e r b i o s interne,
a d j e l i v o k e l k a j . —146.
pose-
Abverbios an-
A c u s a t i v o de c l a r i d a d
M u l t e , m a l m u l t e , m u l t a j , m a l m u l t a j . —144.
—152.
i n d . — 155.
Ejercicio
ad. -
P a r t i c i p i o p a s i v o d e f u t u r o . —141.
— 142
Sufljo
p a s i v o de p a s a d o . — 1 5 4 . - V o c e s s i m p l e s
sivas—135
LECCION
Numerales dis-
Ejercicio
Oraciones
subordinadas.-161.
preposiciones.—162.
C u a d r o de
Oficio
preposiciones,—
Ejercicio
LECCION
26. — 164.
Cuadro
de
voces
Voces
simples
s i m p l e s . —166.
c o r r e l a t i v a s . — 165.
Sufijos
ĉj
y
nj,—167.
Ejercicio
LECCION
27,—168.
Frases
adverbiales
Acepciones
denove,
f o j e , d u f o j e , u n u a f o j e . —170.
tulo
general
de
de l a
d o m a ĝ e ke, espite de,—175.
Locuciones
Necesidad
del
29.—180.
Oraciones
acusativo.-175.
se r e f i e r e al s u j e t o . — 1 8 5 .
Ejercicio
Ejercicio
P r o n u n c i a c i o n e u f o n i c a . —185.
cidad ret6rica del Esperanto,—187.
La
Vojo
Cambio
El participio-adverbio
de Ia a d e l a d j e f i v o y de la o d e l s u b s t a n t i v o . —186.
E s p e r o . —189.
Pala-
A c u s a t i v o p r e c e d i d o de
abreviadas.-181.
de l o s t e r m i n o s g r a m a i i c a l e s . ~ - 1 8 2 .
LECCION 50.-184.
ke,
A c u s a t i v o de d i r e c c i 6 n n o m a t e r i a l . —
178,—Acusativo de claridad,—179.
LECCION
Tf-
kondiĉe
Ejercicio._-
b r a s q u e r i g e n el a c u s a t i v o — 1 7 6 .
preposiciĜn,—177.
q u e . —169.
Adiaŭ, ĝis revido,—171.
cortesfa,—172.
L E C C I O N 28,—174.
palabra
parkere, de tempo al tempo,
Elisiĉn
Capa-
H i p e r b a t o n . —188.
La
V O R T A R O
ESPERANTO - HISPANA
A
A h a k o , dbaco
A b a t o , abad
Abdiki,
abdicar
Abdomeno,
abddmen
A b e l o , abeja
Aheracio,
abcrracidn
A b i o , abeto
A b i s e n o , uu
abisinio
Abismo,
abismo
Abituriento,
bachiller
Ablativo,
ablativo
Abnegacio,
dbnegacidn
Aĉ,
sufijo
despreciati'in
Vĉeti,
comprar
A d , sufijo- (ac.
cont.)
Adapti,
adapiar
Adekvata,
adecuado
A d e p t o , adepto
Adianto,
culantrillo
A d i a ŭ , adids
A d i c i o , adicion,
suma
Adjektivo,
adjetivo
Adjunkto,
agregado
Adjutanto,
avudantc
Administri,
administ
A d m i n i s t r a c i o , admi-
A f i k s o , afifo
Afiso,
pulgdn
Afi.ŝo, cartel,
anuncic
Afiikti,
afligir
\ Eorismo,
aforismo
A f o n i o , afonia
A f r a n k i , franqu.
cart.
Afriko,
Africa
A f t o , afta
(ŭlcera)
Afusto,
curena
Agaeo,
dentcra
A g a m i o , agami ( g r u lla)
Abnormeco,
anormali
A g a m o , agama r e p t i l
dad
Agapo,
dgape
nistracidn
A g a r i k o , scta,
hongo
Abomena,
abominable
Admiralo,
almlrante. A g a t o , dgata
Abomeni,
abominar
Admiralitato,
,7/1/1/A g a v o , pita
A b o n i , abonar
Agendo,
agcnda
Aborigena,
aborigen
rantazgo
A g e n t o , agte.
neg.
Aboftl,
abortar
Admiri,
admirar.
A g i , obrar
Abrikoto,
albaricoquc A d m o n i ,
amonestar
Vbrokomo,
abrocoma A d o k s k a ,
adolcsccnlc A g i t i , agitar
(politic.
Adopti,
adoptar
(zool)
A g l o , dguila
A d o r i , adorar
Abrotano,
abrdlano
Aglomerato,
aglomeA d r e s o , direc.
cart.
Abrupta,
abrupto
rado
Adstringa,
astringent A g l o m e r i ,
Absceso,
absceso
agiomerar
A d u l t i , cometcr
adult. A g l u t i n i ,
Absido,
ibside
aglutinar
Advento,
advicnto
Absinto,
ajcnjo
A g o n i o , agonia
Adverbo,
advcrbio
Absoluta,
absoluto
A g o r d i , afinar
(insabogado
Absolutismo,
absolu- A d v o k a t o ,
trumentos)
A e r o , airc
Agrabla,
agradable
tismo
Aerolito,
aerolito
A g r a f o , gafete,
corAbsolvi,
absolver
Aerometro,
aerdmetr.
Absorbi,
absofber
chete
Aeronaŭtiko,
acro- A g r e g a t o ,
Abstemia,
abstcmio
agregado
Abstinenco,
abstinenAgrikulturo,
agricult.
ndutica
agrimoni
Aeronaŭto,
aeronauia A g r i m o n i o ,
cia
agronom.
Aeroplano,
aeroplana A g r o n o m i o ,
Abstrakta,
abstraclo
A g r o n o m o , agrdnom 0
Aerostato,
aerostato
Absurda,
absurdo
Agropiro,
grama
Aerumi,
airear
A b u l i o , abulia
A g u t i o , aguti
(zool)
Afabla,
afablc
Abunda,
abundante
A ĝ i o , agio
(bolsa)
Afekcio,
afeccion,
A c e r o , arce
(drbol)
Aĝiotisto,
ogiotista
A c e t a t o , acetato
emocidn
Agioto,
especulacidn
Acetileno,
acetileno
A f e k t i , afectar
A ĝ o , edad
A c i d a , agrio,
dcido
A f e r o , asto.
negocio
A j l o , ajo
A j n , cualquiera
<;»<'
sea
A ĵ , sufijo
(cualidad
concreta)
A ĵ o , objeto,
cosa
A k a c i o , acacia
Akademio,
academia
A k a n t o , acanto
Akapan,
acaparar
A k a r o , arador
(sariia)
Akceli,
acelerar
\ k c e n t o , acento
:\kcc\it\,aceplar,
aprobar, rccibir
visit.
Akeesora,
accesorio
Akcidento,
accidcutc
A k c i o , accidn
valor.
Akciulo,
accionista
A k c i p i t r o , azor
Akeiso,
impuesto
Akefala,
acefalo
Akiri,
adcjitirir
Aklami,
aclamar
A k n o , acnĉ
(grano)
Akolito,
acdlito
Akompani,
acompa-
142 -
Akto,
acto
(tcatro), A l m a n a k o ,
almanaqu
acta
(documento) A l m e n a ŭ , (7/ mcnos
A k t o r o , actor
A1mo/,o,
limosna
Aktuala,
actual
A l n o , abedul
Akumulatoro.
acumu- A l o , ala
(milit.)
lador
(eiectrico)
AIOJO, (7/('(7( /()'»
Akurata,
puntual
A l o o , dloe
Akustiko,
acŭstica
Alopatio,
alopatia
A k u ŝ i , parir
A l p a k o , alpaca
(mcAkuta,
agudo
tal / . ( i n c o , ('(7nicAkuzativo,
acusalivo
ro (/c/ /'<•///, tela
A k u / . i , acusar,
df Sll /(7//(7
Akvadukto,
acueduct A l p o j ,
Alpes
Akvaforto,
aguafttcrl A l t a , alto, alla
Akvarelo,
acuarela
A l t a r o , (7//<7 7'
Akvario,
acuario
Alteo,
/ ! / i 7 / vavisco,
Akvilegio,
aguiiciia
| (7//('<I
Altcrnativo,
altcrnat.
Alterni,
alternar
altorrclicv.
A l , (7, /7(7(';'(i
(prcp.) A l t r e l i e f o ,
A l l l d i , (//udir
Alabastro,
alabastro
A l u m e t o , cerilta
A l a r m o , alarma
Aluminio,
aliimiuio
Alaŭdo,
aloudra
alumbre
A l b a t r o , albatros
ave A l u n o ,
A l u v i o , aluvidn
A l b i n o s o , albino
Albumino,
albŭmina A l v e o l o , alveolo
amalgam.
Albuminurio,
albu- A m a l g a m o ,
Amaso,
inullitud
iiar
minuria
A matoro,
dficionado
\konito,
acdnito
A l b u m o , dlbitiu
cmbaj.
Akontiaso,
acontias A l c i o n o , iniiiin
pes- A m b a s a d o r o ,
Ambatt,
ambos
cador
(serp)
ambicidn
A l d o , viola,
ĉbntralio A m b i c i o ,
A kordiono,
acordcdu
A m b l o , paso dc caalegorla
A k o r d o , acordc
(uu) A l e g o r i o ,
mcllo
A k o r d i g i , ponerse
de A l e k t o r o , alecto (ave)
A m b o s o , yunque,
biacuerdo,
concertar A l e n o , lezna
Aleo,
alamcda
(gramdtica)
gornia
alfabclo
A k r a , agudo,
penctr. A l f a b e t o ,
A m b r o , dmbar,
resina
A l f e n i d o , alpaca
(mct A m b r o / . i o ,
Akruto,
saltamontes
ambrosia
dlgebra
A k r i g i l o , niucla
afil. A l g e b r o ,
Ambulanco,
ambulanc
A l g o , ali;ti
(marina)
Akrobato,
acrdbata
Amelo,
almiddn
Argelia
Akrokordo,
acrocordo A l g e r i o ,
Amen,
(ii//( n
Alĝero,
Argel
A m , . - . " i k o , . 1 merica
(serp)
Alnemio,
alquimia
Ametisto,
amatista
Akselo,
sobaco
A l i a , otro, olra
Amfibio,
anfibio
A k s i o , axio ( e r u s t )
A l i b i o , coartada
Amfiteatro,
anfiteatr.
Aksiomo,
axionia
A l i d a d o , alidada
A m f o r o , dnfora
A k s o , <7'r
A m i a n t o , amianto
Aktinio,
ortiga
dc A l i g a t o r o , ( a i m d n
A l i i g i , /ransformar
Amiko,
amigo
ntar
amigA k t i v a , activo,
dili- A l i n e o , punto y apart A m i g d a l a c o j ,
A l k a l i o , dlcali
gentc
daldceas
Aiko,
cicr.o
Aktivo,
activo
( coA m i n d u m i , haccr
el
Alkoholo,
alcohol
incrcial),
VOZ actiamor
A l k o v o , alcoba
va
(verbo)
Amnestio,
amnistia
Akvo,
(7,"l7
Akvomelono,
sandia
;
-
143
-
Anomalio,
anomalia
A m o , amov
anunciar
Amoniako,
amouiac. A n o n e i ,
Amorfa,
amorfo
Anonima,
andnimo
Amortizi,
aniortizar
A n s e r o , ganso, oca
Amplekso,
extensi6n A n s o , asa
A m p o l o , Idmpara eUc A n s t a t a ŭ ,
en
lugar
Amputi,
amputar
de
Amuleto,
amuleto
A n t , participio
acUvo
Amuzo,
divcrsidn
dc
prcsente
A n , sufijo (socio, par- A n t a g o n i s m o ,
antatidario,
habitantc
gonisino
Anagalo,
anagdlida
Antagonisto,
antagoAnagramo,
anagram.
nista
Anakronismo,
anacr. A n t a r k t a ,
antiriico
Analitiko,
analitica
A n t a ŭ , ante,
delante
A n a l i / . i , analizdr
Anteno,
antena
Analogio,
analogia
Anticipi,
anticipar
Ananaso,
ananas
Antikva,
antiguo
Anapesto,
anapcsto
Antiloj,
Antillas
(poeŝid)
Antilopo,
antilope
Anarfiio,
anarquia
Antimono,
antimonio
A n a s o , dnadc
Antinomio,
antinomi
Anatcmo,
anatema
Antipatio,
ŭntipatia
Anatomio,
anatomia
Antipirino,
anlipirin
A n ĉ o v o , anchoa
Antipodo,
antipoda
A n d a l u z i o , . I ndalucia
Antisepsio,
antisepsi
A n d o j , los A ndcs
Antitezo,
antitesis
Androgina,
andrdgin
Antologio,
antologia
Anekdoto,
anicdota
Antraeito,
antracita
Aneksi,
anexionar
Antrakso,
dntrax
Anemono,
animona
antrp\ nestezii,
anestesiar A n t r o p o l o g i O ;
pologia
Angeliko,
angilica
Antropopiteko,
chiuiAngilo,
anguila
panci
A n g i n o , angina
Antuso,
calandrina
A n g i o , vaso (de l a
Anunciacio,
anunciasangre)
cidn
Ahgiologio,
angioloA n u s o , ano
gia
(Anat)
A o r t o , aorla
A n g l o , un
inglis
Aparato,
aparato
Angoro,
angustia
Aparta,
scparado
Angulo,
dngulo
Apartamento,
aposcn
A n ĝ e l o , dngcl
Aparteni,
perteneccr
Annidra,
anhidro
Apatio,
apolia
Anilino,
anilina
Apelaeio,
apclacidn
A n i m o , alma
Apenaŭ,
apenas
A n i z o , anis
Ankaŭ,
tambiin
Aperi,
aparecer
Ankilozo,
anguilosis A p e t i t o , apctilo
Ankoraŭ,
lodavia
A p i o , apio
A n k r o , dncora
Aplaŭdi,
aplaudir
A n o b i o , anobio (car- A p l i k i ,
aplicar
Aplombo,
aplomo
coma)
A p o g e o , apogco
Apogi,
apoyar
Apokalipso,
apocalip.
Apokrifo,
apdcrijo
Apologio,
apoiogia
Apopleksio,
apoplegt
A p o s t a t o , apdstata
Apostolo,
apdstol
Apostrofo,
apdstrojo
A p o t e k o , botica
Apoteozo,
apoteosis
Aposizio,
aposicidn
A p r i l o , A bril
A p r o , jabali
Aprobi,
aprobar
Aptenodito,
pdjaro
bobo
A p t e r i k o , aptirix ave
A p u d , junto a
A r , sufijo
(conjunto)
A r a b o , un drabc
A ra 1) e s k o , ara bcsco
Arakiso,
cacaliuclc,
mani
Araknoidoj,
aracnoides
A r a k o , licor dc arroz
Araneo,araw_
Aranĝi,
arrcglar
Arao,
guacamayo
A r b a l e s t o , ballesta
Arbitra,
arbitrario
Arbitracio,
arbitrajc
A r b i t r o , arbitrio
A r b o , drbol
Arbusto,
arbusto
A r ĉ o , arco de violin
Ardeo,
t,»(7r_ii
A r d e z o , pizarrd
(pied
A r d i , ardcr
A r e n o , palcstra,
circo
A r e o , drca
(superfic)
Areometro,
aredmetro
A r e o p a g o , aredpag < >
Aresti,
arrestar
A r g i l o , arcilla
Avgonaŭto,
argonauta
A r g o n o , argdn
Argumento,
argumcn
A r ĝ e n t o , plata
Arĥaika,
arcaico
Arĥaismo,
arcaismo
Arĥeologio,
arquetogla
Arĥeologo,
arquedlog
Arhipelago,
archipielago.
Arfiitekto,
arquitecto
Arĥitekturo,
arauttec
Arĥitravo,
arquitrabe
Arĥivo,
archivo
Ariergardo,
retaguar
A r i o , aria
Aristokratio,
aristocracia
Aristokrato,
aristdcrata
Aritmetiko,
aritmitica
Arkado,
arcada
Arkaĵo,
bdveda
A r k e o , arca de Noe
A r k o , arco
Arlekeno,
arlequin
A r k t i k a , drtico
Armeo,
ejircito
A r m i , armar
A r n i k o , drnica
A r o , drea
(medida)
\roganta,
arrogantc
A r o m o , aroma
Aroruto,
maranto
(bot)
Arpeĝo,
arpegio
Arsenalo,
arsenal
Arseniko,
arsinico
Artemizio,
artemisa
Arterio,
arteria
A r t e z a p u t o , pozo artesiano
Artifiko,
artificio
Artiko,
articulacidn
Artikolo,
articulo
Artilerio,
artilleria
Artiŝoko,
alcachofa
A r t o , artc
Artrito,
artritismo
Artropodoj,
artrdpod
A r v i k o l o , ratdn
del
campo
A s , presentc
indicati.
Asafetido,
asafetida
A s b e s t o , asbesto
Asekuri,
asegurar
A s e p s o , asepsia
144
-
Aserti,
afirmar
A s e s o r o , asesor
Asfalto,
asfalto
Asfiksio,
asfixia
Asigno,
asignacidn
Asimili,
asimilar
Asisti,
socorrer
Askarido,
ascdridc,
lombriz
intestin.
A s k e t o , asceta
Asketismo,
ascetismo
A s o , as (cartas)
Asocio,
asociacidn
Asonanco,
asonancia
Asparago,
espdrrago
A . s p e k t o , aspecto
Aspergi,
rociar
A s p i d o , dspid
A s p i r i , aspuar a
Astako, cangrejn de rio
Asterio,
cstrella
dc
mar
Asteroidoj,
asteroides
A s t m o , asma
A s t r o , astro
Astrologio,
astrologia
Astrologo,
astrdlogo
Astronomio,
astrono.
Astronomo,
astrdnoni
A t , participio
pasivo
dc
prescnte
A t a k i , atacar
Atavismo,
atavismo
A t e i s t o , ateo
Atenci,
atentar
Atendi,
aguardar
Ateismo,
ateismo
A t e n e o , atene o
Ateno,
buho
A t e n t i , prestar
atencidn
Atesti,
atestiguar
Atesto,
certificado
A t i n g i , alcanzar,
lograr,
conseguir
Atlantiko,
Atldntico
A t l a s o , raso
A t l e t o , atleta
Atmosfero,
atmdsfera
A t o m o , dtomo
Atomismo,
atomismo
A t o n i o , atonia
Atribui,
atribuir
Atributo,
atributo
A t r i p l o , orzaga
A t r o f i o , atrofia
A t u t o , triunfo ( j u e g o )
Att, o (conjuncion)
A t t d i , oir
Attdienco,
audiencia
(acto)
Aŭdrtorio,
auditorio
Aŭguii,
augurar
Aŭguro,
augur
Attkeio,
subasta
Attgusto,
Agosto
A ŭ r e o l o , aure.ola
Aŭriklo,
auricula
A ŭ r o r o , aurora
Attskulti,
escuchar
Afispicioj,
auspicios
Attstralio,
Australia
A t t s t r o , 1111 austriaco
Atttentika,
autintico
Atttobiografio,
autobiografia
Aŭtodidaktiko,
autodidictica
Atttografio,
autograf.
Afitografo,
autdgrafo
Aŭtokratio,
autocraci
Afitokrato,
autdcrata
Afitomato,
autdmata
Atitomobilo,
automdv
Aŭtonomio,
autonomi
Atitoritato,
autoridad
A ŭ t o r o , autor
A t t t u n o , otono
A v a n s o , asceuso
\ v a r a , avaro
Avelo,
avellana
A v e n o , avena
Avcnturo,
avcntura
A v e r i o , avcria
Averti,
advertir
A v i a d o , aviacidn
Avidi,
codiciar
A v i z o , aviso
A v o , abucio
A v o c e t o , avoceta a v e
A z a r o l o , acerolo
A/eno, asno
A z i l o , asilo
A z i o , Asia
A z i m u t o , azimut
A z o t o , dzoe
-
B a b i l i , charlar
Habilono,
Babilonia
B a b i r u s o , jabali indio
H a b o r d o , babor
H a c i l o , bacilo
Bagatelo,
bagatela
B a j o n e t o , bayoneta
H a k i , cocer en horno
B a k t e r i o , bacteria
H a l a d o , balada
H a l a i , barrcr
Balanci,
batancear
B a l a s t o , lastre
Balbuti,
balbucear
Baldakeno,
palio
o
dosel
B a l d a t t , pronto
B a l e n o , ballcna
Balenoptero,
balendptcro
H a k t o , danza
B a l i s t i k o , balistica
H a l i s t o , pcz ballcsta
B a l k o n o , balcdn
B a l g o , fuelle
Balo, baile
B a l o n o , baldn
B a l o t i , volar,
elegir
B a l t a m a r o , nar Bdltico
Balustrado,
balaustrada
Balzamino,
balsamina
Balzamo,
bdlsamo
Bambvio,
bamoŭ
B a n a l a , trivial
B a n a n o , pldtano
Bandaĝo,
vsndajc
B a n d e r o l o , faja de papel
B a n d i t o , bandido
Bando,
cuadrtlia
B a n i , banat
Bankiero,
banquero
B a n k o , banco
com'.,
dc arcna, dc peces
Bankroto,
bancarrota
B a n t o , lazo de cinias
B a p t i , bautizar
145
-
H a r a k o , barraca
B a r a k t i , bregar
Harbara,
bdrbaro
B a r b a r i s m o , , barbarismo
B a r b i o , barbo (pez)
H a r b i r o , oarbiro
B a r b o , barba de pelo
Hareo, sopa de rcmolacha
B a r d o , poeta
Bareliefo,
bajorrrlicv
B a r e l o , barril
Baremo,
baremo
B a r i , obstruir
B a r i e r o , barrera
Barikado,
barricada
B a r i o , bario
Baritono,
baritono
Baritpapero,
papcl
couche
B a r k a r o l o , barcarola
B a r k o , barca
Barometro,
bardmetro
B a r o n o , bardn
B a r t o , ballena
(eldst.)
Baseno, ddrsena,
recipiente
B a s k o , falddn
Baso, bajo ( c a n t a n t e )
B a s t a r d o , un bastardo
Bastiono,
baluarte
B a s t o , interior
de ta
corteza de drbol
B a s t o n o , bastdn
B a t a l i , pclcar,
batallar
B a t a l i o n o , batalldn
B a t a t o , batata
B a t e r i o , bateria
B a t i , pegar,
golpear
B a t i s t o , batista
Batrakoj,
batracios
B a v a r o , un bdvaro
B a z a l t o , basalto
Bazaro, bazar
Baziliko,
basilica
B a z i l i s k o , basilisco
B a z o , base
Bedattri,
deplorar
Bedo, bancal,
huerta
B e d u e n o , un
beduino
B e g o n i o , begonia
B e k o , pico ^
Bela, bello',
hcrmoso
Beladono,
belladona
B e l e t r i s t i k o , bellas letras
B e l g o , un beiga
Benefico,
beneĵicio
Beni,
bcndecir
B e n k o , banco
(para
sentarse)
Ben/.ino,
bencina
B e n z o l o , benzol
Berberiso,
gracejo
B e r b e r o , un
berberisc
Berilo,
aguamarina
B e r i l i o , bcrilium
(metal)
B e r o , baya ( f r u t a )
B e s t o , animal,
bestia
B e t o , remolacha,
acel-
ga
Betono,
hormigdn
Betulo,
abedul
Bezoni,
necesiiar
B i b l i o , biblia
Bvbliografio,
bibliografia
Biblioteko,
biblioteca
Bvcepso, biceps
Bicvklo,
biciclo
B i e n o , finca,
hacienda
Biero,
cerveza
B i f s t e k o , bistec
Bigamio,
bigamia
B v g o t a , beato,
acerri.
B i l a n e o , balance
B i l a r d o , billar
i J v l b o k o , boliche
B i l d o , imdgen,
estam.
B i l e t o , billetc
I?ilvono, billdn
B i l o , bula
Bindi,
encuadcrnar
B i n o k l o , gemelos
de
teatro
1«
-146
Biografio,
biografla
Biologio,
biologia
B i r d o , ave,
pdjaro
Bireto,
birrete
B i s , bis, segunda
vez
Biskvito,
bizcocho
Bismuto,
bismuto
B i s t r o , bistrc
(eolor)
Bisturio,
bjsturi
Bitumo,
betŭn
B i v a k o , vivaque
Bizono,
bisontc
Blanka,
blanco
Blasfemi,
blasfcmar
Blato,
cucaracha
B l a z o n o , blasdn
B l e k o , en general
el
grito dc los animales
Blendo,
blenda
B k n i o , raboa (pez)
Bkzi,
cecear
B l i n d a , ciego
Blokadi,
bloqucar
Bloko,
bloquc
B l o n d a , rubio
B l o v i , soplar
B l u a , azul
B l u z o , blusa
B o , parentesco
politico (prefijo)
B o a o , boa ( s e r p i e n t e )
B o a t o , bote
B o b e n o , bobina,
carrete
B o j i , ladrar
B o j k o t o , boycot
Boksi,
boxear
Boli,
hervir
Bolto,
remache
Bombardi,
bombardear
Bombo,
bomba
B o m b i k s o , gusa.
seda
Bombono,
bombdn
B o n a , bueno
B o n a s i o , ortega
(ave)
B o n i t o , bonito
(pez)
B o p s o , erizo de mar
B o r a k s o , bdrax
-
Bordelo,
burdel
B o r d e r i , oriliar
ribetear
B o r d o , borde,
orilla
B o r i , arguĵerear,
taladrdr
B o r s o , bo/.sa (valorcs)
Bosko,
basquecillp
Botaniko,
botdnica
Botaŭro,
alcaravdn
Botclo,
botella
B o t o , bota
(calzado)
B o v o , bucy
Bracekto,
brazalclc
Bradipo,
perezoso
(zoologia)
B r a k o , brazo
Bramano,
brahmdn
B r a m o , dorada (pez)
B r a n ĉ o , rama
Brando,
aguardiente
B r a n k a r d o , camilla
Branko,
branquia,
(agalla)
Brano,
salvado
Brasi,
liraccar
(marina)
B r a s i k o , col
B r a v a , bravo,
valntc.
Brazila,
brasilefio
Breĉo,
brccha
B r e d i , criar
animales
B r e m s o , freno
Bietp,anaquel,
estant,
B r e t o n o , un
breidn
Breviero,
breviario
B r e v o , breve
pontificio
B r i d o , brida
B r i g a d o , brigada
Briko,
ladrillo,
B r i l i , brillar
B r i l i a n t o , brillte.
(piedra)
B r i t o , i « i britdnico
B r o ĉ o , brochc
B r o d i , bordar
Brogi,
cscaldar
Brokanti,
cambalachear
B r o m o , bromo
Bronkito,
bronquitis
Bronko,
bronquio
Bronzo,
broncc
Broso, ccpillo
B r o ŝ u r o , follcto
B r o v o , ceja
B r u l i , ardcr,
guemse.
B r u n a , moreno
B r u o , ruido
B r u s t o , pcclio
B r u t o , brulo,
rcs
B u b a l o , biifalo
B u b o , galopin,
pillete
B u c e r o , buccro (ave)
B u ĉ i , maiar
reses
Budĝeto,
prcsupuestv
B u d o , tienda,
barradi
dc fcria
B u d u a r o , tocador
B u f a g o , p i c a b u e v (av.)
B u f e d o , aparador
rcslauraiil
B u f o , sapo
B u f r o , topc
B u k e d o , ranio flor.es
B u k l o , bucle
Buko,
hebilla
B u k s o , boj
B u l b o , cebolla,
bulbo
Buldogo,
bulldog
B u l g a r o , un
biilgaro
B u l j o n o , caldo
Bulko,
paneciilo
B u l o , bola
B u l v a r d o , bulevdr
B u o , bova (mar)
B u r d o , zdng.,
moscdn
Burĝo,
burguis
B u r g o n o , yema,
boIdu
(vcgetal)
Hurkska,
burlesco
B u r n u s o , albornoz
Busprito,
baupris
B u s t o , busto
B u ŝ e l o , fanega
B u ŝ o , boca
B u t e o , busardc
(ave)
Btitcro,
manteca
Butiko,
tienda
B u t o n o , botdn
C a r o , zar
C e c i l i o , cecilia
(serp.
ciega)
C e d i , ccdcr
C e d r o , ccdro
Cejano,
centdurea
C e l i , objeto,
finalidad
C e l e r i o , apio
Celuloido,
celuloide
Celulozo,
cclulosa
C e m b r o , pino
ccmbra
C c m e n t o , ccmcnto
' e n d o ccnlavo (tnĉ>w.>
C e n t , cicu
C e n t a v o , ccntavo
Centezimala,
centesimal
C e n t i f o l i o , rosa ccntifolia
Centigramo,
centigra,
Centilitro,
centilitro
Centimetro,
ccntimcl.
C e n t i m o , ccntimo
Centralizi,
centralizar
C e n t r o , centro
Cenzuri,
censurar
C e r a m i k o , cerdmica
Ccrasto,ccrastcs
(zool.
Cerbeto,
cerebelo
Cerbo,
cercbro
Ceremonio,
ceremonia
C e r e z i n o , ceresina
C e r i o , cerio
1
C e r t a , cierlo,
seguro
C e r k o l e p t o , oso amer.
Cerumeno,
cerumen
C e r t i o , certia
(ave)
C e r v o , cicrvo
C e t e r o , el resto,
sobr.
Cezaro, Cesar
Cezio, cesio
C i , //i (pronombre)
C i a n o , dcido
prŭsico
Cibetkato,
cibeta
C i b e t o , algalia
Ciborio,
cimborio
Cidonio,
membrillo
C i d r o , sidra
C i f e r o , cifra
C i g a n o , gitano
Cigaredo,
cigarrillo
Cigaro,
cigarro
Cigno,
cisnc
Cikado,
cigarra
C i k a t r o , cicatriz
C i k l o , ciclo
C i k l o n o , ciclon
C i k l o p o , ciclope
Cikonio,
cigŭena
Cikorio,
achicoria
Cikuto,
cicuta
C i l i n d r o , cilindro
Cimo,
chinche
C i m b a l o , timbal
Cinabro,
cinabrio
C i n a m o , cancia
C i n d r o , ceniza
,
Cinika,
cinico
Cipreo,
ciprea
C i p r e n o , pez colores
Cipreso,
cipres
C i r k e l o , compds
Cirklo,
circulo
C i r k o , circo
Cnkonstanco,
c I rc u n s t a c i a
Cirkuito,
circuito
Cirkulero,
circular
una
. ' i r k u l i , cifi iilai i i i i bo)
Cirkumflekso,
cinunfiejo
C i r o , betŭn
C i r u s o , cirrus
(nubcs)
Cisterno,
cislcma
Citadeio,
ciudadela
C i t i z o , ciiiso,
codeso
(bot.)
C i t o , cita, rcfcrcui
ia
C i t r o , citara
C i t r o n o , limĉn
C i v i l a , civil
Civilizacio,
civilizacidn
Civilizi,
civilizar
Civitano,
ciudadano
C i v i t o , ciudad
Colo,
pulgada
c
Cabrako,
gualdrapa
Cagreno,
pesadumbre
Cambelano,
chambeIdn
C a m b r o , cuarto, liabitacidn
Camo,
gamuza
Campano,
champai)
C a n o , gatillo
(arma)
Capelo,
sombrero
C a p i t r o , capitulo
C a p o , gorra
C a r , porque,
puesto
Carlatano,
charlatdn
Carma,
cucantador
Carniro,
charnela
C a r o , carro
Carpenti,
carpin I car
(madcia dc. carga)
C a r p i o , hilas
C a s i , cazar
C a s i o , chasis
C a s t a , casto
Ce, en, cn casa de
(preposicidn)
Cefo, jefe,
director
C e f i o , un tcheco
C e k o , cheaue
C e l o , cilula,
celda
C e m i z o , camisa
C e n o , cadena
Cerizo,
cereza
C e r k o , ŭtaŭd
C e r p i , extraer,
pozar
C e ŝ i , cesar
Cevalo,
caballo
C e v r o n o , cabrial,
cabriol
C i , particula
aproximativa
C i a , de toda, dc cada
cspecie
C i a l , por toda
causa
C i a m , siempre,
en todo
ticmpo
148
-
C i e , en todas partes
C i e l , de todos modos
C i e l a r c o , arco iris
C i e l o , cielo
Cies, dc todos, de cada uno
C i f i , maĝŭllar
arrug,
Ctfono,harapo,
andraj
C i f r o , cifra,
clave
C i k a n i , enredar,
cmbrollar
C i l o , un
chileno
C i o , todo, toda cosa
C i o m , todo, toda la
cantidad
Cirkaŭ,
alrededor
Cirpi,
grillar
C i u , todo, cada uno
C i z i , cincelar
C f , sufijo familiar
o
carinoso
C o k o l a d o , chocolate
C u , coujuncidn
intcrr.
D
D a , prep. de cantidad
D a k t i l o , ddtil
Daktiloptero,
golondrina
(pez)
D a l i o , dalia
D a l m a t o , un
ddlmata
Damaskeni,
damasquinar
Damasko,
damasco
(tcla)
D a m e e r v o , gamo
D a m o j , damas
(jueg.)
D a n c i , bailar
Dando,
petimetre
Danĝero,
peligro
D a n k i , dar gracias
D a n o , un danes
Dardaneloj,
Dardaneios
D a t i v o , dativo
D a t o , fecha
D a t u r o , datura,
estramouio
D a ŭ b o , ducla
D a t t r i , durar
Dazipo,
tato,
armadillo
D e , dc, desde,
por
D e b a t o , dcbatc
D e b e t o , debe
(contabilidad)
D e b i t o , venta,
desp.
Decembro,
Diciembre
Deci,
proceder,
ser
conjormc
D e e i d i , decidir
Decigramo,
decigram.
Demandi,
preguntar
Decilitro,
decilitro
D e m o k r a t i o , democraDecimala,
decimal
cia
Decimetro,
dectmetro
Deĉifri,
dcscifrar
D e m o k r a t o , un demdD e d i ĉ i , dcdicar
craia
Dedukti,
dcducir
D e m o n o , demonio
Defendi,
defender
Demonstrativa,
dcD e f i c i t o , deficit
mostrativo
Defi n i t i v a ,
definitivo
I ) e n a r o , denario
Degeli,
dcshelarsc
Dendrolago,
dendroDegeneri,
degenerar
lago
Degradi,
dcgradar
D e n s a , denso
D e ĵ o r i , estar de scrvi. D e n t o , dicntc
D e k , dicz
Denunci,
denunciar
Dekadenco,
decadcn- D e p a r t e m e n t o , dcparcia
tamento
despacho,
1 ) e k a g r a m o , d ecagra. l (epeŝo,
partc
tclcgrdfico
Dekametro,
dccamtr.
Deponi,
dcpositar
Dekano,
decano
Deputi,
dipular
Deklami,
declamar
Dcklaracio,
declara- D e r i v i , derivar
D e r m o , dermis
cidn
D e s . p l i , tanto mds
Deklari,
dcclarar
dibujar
Deklinacio,
dcclinac. D e s e g n i ,
D e s e r t o , postre
Deklivo,
declivc
Desinfekti,
desinfcct.
D e k o l t o , cscotc
despotis.
Dekoracio,
decoraciĉn D e s p o t i s m o ,
D e s p o t o , ddspota
Dekreti,
decretar
dcstinar
D e k s t r e , a la derecha D e s t i n i ,
D e l e g a e i o , una
dclc- D e t a l o , detalle
Detektivo,
dctcctive
gacidn
Determini,
dctcrmiD e l e g i , delegar
D e l f e n o , delfin
n ar
Delikata,
delicado
D e t r a n ĉ i l o , cizalia
Deliri,
delirar
Detrui,
destruir
D e l t o , delta
D e v o , deber,
obligaDemagogo,
demagogo
cidn
Devii,
desviar
D e v i z o , divisa,
embl.
D e z e r t o , desierto
D e z i r i , desear
Dio,
Dios
Diabeto,
diabetes
D i a b l o , diablo
Diademo,
diadeiua
Diafana,
didfano
! Hafragmo,
diafragm.
1 )iagnostiko,
diagndstico
I >iagnozi,
diagnosticar
Diagonalo,
diagonal
Diakono,
didcono
Dialektiko,
dialectica
D i a l e k t o , dialecto
Dialogo,
didlogo
Diamanto,
diamante
Diametro,
didmetro
D i a n t o , clavel
Diapazono,
diapasdn
Diareo,
diarrca
D i b o ĉ o , vicio,
crŭpula
Didaktiko,
diddctica
Didelfo,
zarigŭeya
D i e t o , dieta
(medic.)
Difekti,
cstropear
Difereneo,
diferencia
D i f i n i , definir
D i f t e r i t o , difteria
Diftongo,
diptongo
Digesti,
digerir
D i g o , dique
D i i s m o , deismo
Dika,
grueso
Dikotelo,
picari
D i k t a t o r o , dictador
1 ) i k t i , dictar
Dilato,
dilatacidn
D i l e m o , dilema
Diletanto,
aficionado
Diligenta,
diligente
Diluvo,
diluvio
Dimaneo,
domingo
Dimensio,
dimcnsidn
Diminutivo,
diminut.
Dinamikb,
dindmica
Dinamismo,
dinamis.
Dinamito,
dinamita
Dinamo,
dinamo
Dinamometro,
dinamdmetro
Dinastio,
dinastia
Dinorniso,
dinomis
(ave)
Diomedeo,
albatros
Diplomatio,
diplomacia
D i p l o m a t o , un diplomdtico
D i p l o m o , diploma
Direkeio,
dircccidu,
gerencia
Direkti,
dirigir
Direktorio,
directorio
Direktoro,
director,
jefe
D i r i , decir
D i s , prcf.
separacidn
Disciplino,
disciplina
I Hsĉiplo,
discipulo,
seĉuaz
Disenterio,
disenteria
Disertacio,
disertacidn
D i s k o , disco
Diskonto,
descuento
Diskreta,
discreto
Diskuti,
discutir
Disondaĵo,
e s t e l a
(mar)
Dispepsio,
dispepsia
Disperso,
dispersidn
Disponi,
disponer
Disputi,
disputar
iĴistaneo^ distancia
Distili,
destiiar
Distingi,
distinguir
Distri,
distraer
Distribui,
distribuir
D i s t r i k t o , distrito
Ditirambo,
ditirambo
I ) i v a n o , consejo
su
Dogano,
aduana
D o g m o , dogma
D o g o , dogo
(perro)
D o ĝ o , duce,
dux
D o k o , dock
comercial
Doktrino,
doctrina
Dokumento,
docum.
D o l a r o , ddlar
D o l ĉ a , dulce
D o l o r o , dolor
Dolmeno,
dohnen
Domaĝo,
Idstima
Domeno,
d 0 m i n d
(juego)
D o m o , casa
D o n a e i , regalar
D o n i , dar
Dorloti,
mimar
Dormi,
dormir
D o r n o , espina,
pincha
D o r s o , dorso
<
D o t o , dote
Dozo,
dosis
D r a g i , dragar
D r a g o n d , dragdn
(soidado)
D r a k o , dragdn
(fabuDrakmo,
dracma
Drakona,
draconiano
Dramaturgio,
dramaturgia
Dramaturgo,
dramaturgo
Dramo,
drama
Drapiri.r e v e s t i r ,
adornar
D r a p o , paiio
Drasta,
laxantc
Draŝt,
trillar
D r a t o , alambre
Dreliko,
arpillcra
Dreni,
drenar
Dresi,
domesticar
D r i a d o , driada
D r i n k i , 6 c b . r eon exc.
Drbgo,
droga
Dromedaro,
dromcda-
prcmo
turco
Diveni,
adivinar
Divergi,
divergir
Diversa,
diverso
D.ividendo,
dividendo
rio
Dividi,
dividir
Droni,
ahogarsc
D i v i z i o , r f / . i s i o . i (mil) D r u i d o , druida .
D o , pues
(conjuncidn) D u , dos
D o e e n t o , docente,
ins- D u a l i s m o ,
duaiismo
Dualisto,
duaiista
truc.
Dubi,
dudar
D u e l i , b a t i r s e en duelo
D u e t o , dueto
(mŭsica)
D u k a t o , ducado
(moneda)
Duko,
duque.
150
-
D u m , mientras
(prep)
D u n g i , alistar,
tomar
al
servicio
Duonanto,
bisectriz
Duonombro,
penumbra
Dttplikato,
duplicado,
copia
I i u r a m a t r o , d uramadre
D u r o , dnro
(moneda)
I >uŝo, ducha
E , jinal de
adverbio
Eklipso,
eclipse
Ekstremo,
cxtremo
E b e n a , llano
Ekliptiko,
ecliptica
K k v a e t o , ecuacidn
E b l , suf.
posibilidad
Eklogo,
igloga
Ekvatoro,
Ecuador
Ebonito,
ebonita
Ekonomio,
economia K k v i l i b r i s m o ,
cqiiiliE b o n o , ibano
Ekonomo,
ecdnomo
brismo
E b r i a , ebrio
Ekrano,
pantalla
Kkvilibro,
equilibrio
E b u r o , marfil
Eks,
ex,
que
fui E k v i n o k s o ,
equinocE c , cualidad
(suf)
(prcj.)
cio
EĈ, hasta
(ponderac.) E k s c e l e n c o ,
c.\cc,cnc. K k v i v a l e n t o ,
equiva
E d e n o , Eden
I ik s e e n t r a ,
cxcĉntrico
lencia
Ediia,
edificante
Eksoeso,
exceso
I ^ k z a k t a , exacto
Kdikto,
edicto
Ekseiti,
excitar
Ekzanieni,
examinai
E d o l i o , drongo
(ave) E k s k l u z i v e ,
cxclusi- E k z a n t e m o , eAdniema
E d r o , cara
(geometr.) K k s k o m u n i k o ,
e.vco- K k z e g e z o ,
exigesis
E d u k i , educar
ICkzekuti.
aiusticiar
munidn
E d z o , esposo
Kkskoriaeio,
escoria- E k z e m o , eczema
Efektiva,
efectivo
Ekzemplero,
ejemplar
cidn
Efekto,
efecto
ejemplo,
Ekskremento,
excre- K k z e m p 1 o,
E f e m e r a , efimero
Ekzerco,
ejercicio
mento
Eliko,
eficacia
Kkzili,
desterrar
Kkskurso,
cxcursidn
Efluvo,
efluvio
ccistir
K k s p a n s i o , expausi,'>n E k z i s t i ,
E g , suf.
aumentativo K k s p e d i ,
E k z o c e t b , pez volador
expedir
E g a l a , igual
(prep.)
Kksperimento,
expe- ]•'.], cvtraccidn
Egido,
igida
E l a s t a , cldstico
rimento
E g i p t o , un
egipcio
Ekspertizo,
exptora- E l e f a n t o , clefante
E g l a n t e r i o , rosal silE l e g a n t a , elegante
cidn
ticnica
E k s p e r t i > , cvpcrto,
pc- E l e g i o , elegia
vestre
I>;iekti, elegir
riio
Egoismo,
egoisnio
Elektrizi,
electrizar
Kgoisto,
egoista
Eksplodo,
explosidn
Elektro,
electricidad
E ĝ o , arista
(geom.)
Kkspluato,
exp\ota
Klektroforo,
electrdf.
E n o , eco
cidn
Elektrolizo,
electrolis.
E j , lugar aprop.
(suf.) K k s p o r t i ,
exportar
Elektromotoro,
elecEk,
accion
inicial
Kkspozieio,
exposi(prcf.)
Ekarti,
descariar
E k i n o , erizo de mar
E k i n o d e r m o i , equinodermos
Ekipo,
equipo
Eklektika,
edictico
Eklektikismo,
eclecticismo
E k l e z i o , la
Iglesia
cidn
tromotor
Ekspresa,
expreso
Elektroskopo,
elecKkstazo,
extasis
troscopio
Kkstemporalo,
rcpcn- E l e k t r o t e k n i k o , eiectizacidn
trotecnia
Ekster,
f u e r a
de E l e k t r o t e r a p i o ,
elec(prep)
troterapia
Ekstermi,
exterminar E l e m e n t o ,
elemento
E k s t r a , aparte
Elevatoro,
montacar.
E k s t r a k t o , eX'tracto
E l i k s i r o , elixir
Elimini,
eliminar
K l i p s o , elipse
E l i t r o , elitro
Elizleo, Eliseo
K l i z i o , clisidn
Ek>kyerita,
elocuente
E m , inclinacidn
(suf)
Emajlo,
esmalte
Kmancipi,
emancipar
Embaraso,
turbacidn
Emberizo,
emberiza
(verderon)
E m b l e m o , emblema
Kmbrazuro,
tronera,
aspillera
Embrio,
embridn
Embriologjo,
embriolog ia
Embusko,
emboscada
Kmtrito,
fubilado
Emfazo,
enfasis
Emido,
galdpago
Emigracio,
emigraciĉ
Eminenco,
eminencia
(titulo)
Eminenta,
emihente
E m o e i o , emocidn
K m p i r i o , expericc> ia
Empirismo,
empirism
Emulsio,
emulsidn
K u , dcntro dc ( p r e j i.)
E n a n t o , saxicola (av<E n c i k l o p e d i o , cnciclopedia
E n d e m i o , endemiŭ
Endivio,
endibia
E n e r g i o , energia
Engraŭlo,
boauerĉn
E n i g m o , enigma
l u i k e t o , pesquisa,
sumario
K n t o m o l o g i o , cntomo\ogia
Entomologo,
entomo\ogo
Kntrcpieiio,
empresa
Kntuziasmo,
entusias
K n u o , fastidio
Envio,
envidia
151 -
Kparĥio,
didcesis
Esplori,
exp\orar
Kpidemio,
epidemia
Esponanto,
exponente
Kpidt-rmo,
epidermis E s p r i m o ,
expresidn
Epifanio,
epifania
Establi,
cstabtecer
Kpigloto,
epigtotis
Estetiko,
estŝtica
Epigrafo,
epigrafc
E s t i , ser, estar,
exisEpigramo,
epigrama
tir
Kpikurismo.
epicu- E s t i m i ,
estimar
K s t i n g i , upagar
reismo
E s t r a d o , estrado
Epilepsio,
epiiepsia
E s t r o , jeje
principai
Kpilogo,
epiiogo
E ŝ a f o d o , cadalso
E p i s k o p o , obispo
Et, SH/.
diminutivo
Epistolo,
epistoia
Kpistrofo,
vMebra K t a ĝ o , piso
Etato,
ndmina
cervicat
Ktendi,
extender
Epitafo,
epitafio
K t e r n a , eterno
E p i t e t o , epiteto
K t e r o , eter
Kpitomo,
cpitomc
Kpi/.odo,
episodio
E t i k e t o , etiqueta ( i m Epizootio,
cpizootia
presa),
ceremonia
K p o k o , epoca
E t i k o , ctica
Epoleto,
charretera
Etimolbgio,
etimotog
Epopeo,
epopeva
Ktiologio,
etiologia
E p o s o , pocma
epico
E t i o p O , un etiope
Er,
unidad
parcial E t n o g r a f i o ,
ctnografia
.
(*uf.)
I^tnologio,
etnoiogia
E t u d o , cstudio ( m ŭ s .
Erari,
equivocarse
K r g o t o , espoldn
o pint.)
K r i k o , brezo
Kŭil iometro,
eudidmeE r i n a c o , crizo
tro
Erizipelo,
erisipela
Eŭfemismo,
eufemisK r m e n o , armino
mo
Krmito,
ermitano
Eŭkalipto,
eucaliptui
E r o t i k o , erdtica
Eŭforbiacoj,
euforbidErpi,
rastriiiar
ceas
Erudicio,
erudicidn
Kfikaristio,
Eucarist.
Erupeio,
crupcidn
Kunuko,
cunuco
Escepti,
cxceptuar
Kŭropo,
Europa
Esenco,
esencia
Kvangelio,
Evangeiio
Eskadro,
e.scuadra
liventuala,
eventual
(mar)
Kvidenta,
evidente
Kskadrono,
cscuadrdn E v i t i , evitar
Kvitvojo,
apartadero
E s k a r p o , escarpa
evolucidn
K s k i m o , un
esquimal E v o l u c i o ,
Evonimo,
carboncillo
E s k o r t o , escolta
Esotera,
ocuito,
re- E z o f a g o , esdfago
E z o k o , esturidn,
sotio
servado
E s p e r i , tener
za
esperan-
-
152
F
F a b o , haba
F a b e l o , cuento
F a b l o , fdbula
F a b r i k o , fdbrica
F a c e t o , faceta
F a c i l a , fdcil
F a d e n o , hilo
Fadentiri,
trefilar
FaetOno, faetdn
F a g o , haya (madera)"
F a g o t o , fagot
F a i e t t c o , loza
F a j f i , silbar
F a j l i , limar
FajrOj fuego
Fajrujo,
hornillo
Fakiro,
faquir
F a k o , seccidn,
compartimiento
l-aksimilo,
facsimil
Fakto,
hecho
K a k t o r i o , factoria
Faktoro, factor,
dcpendiente
F a k t u r o , f a c tur
a,
cuenta
Fakuitato,
facultad
universit.
Fakulto,
facultad
K a l a n g o , falange
Falaropo,
falaropo
(ave)
F a l b a l o , volante
(vestido)
F a l ĉ i , segar
F a l d i , plegar,
doblar
F a l i , caer
F a l k o , halcdn
Kalsi,
jalsificar
F a m o , fama
F a m i i i a r a , familiar
K a m i l i o , familia
Kanatika,
fandtico
Fandi,
fundir
Fanfaro,
charanga,
F a n t o m o , fantasma
F a r a o n o , faradn
K a r b o , maieria
color.
F a r ĉ o , relleno ( c o c i n . )
F a r i , hacer,
ejecutat
Faringo,
faringe
Karmacio,
jarmacia
(cieneia)
Farmi,
arrendar
F a r s o , farsa
F a r t i , estar dc salud
Faruno,
hariua
Kasado, fachada
Kasĉino,
fagina
K a s k o , manojo,
haz
Fasono,
hechura
Fasti,
ayunar
K a t a l a , fatal
Fatalismo,
fatalismo
F a t o , el destino
K a ŭ k o , fauces
F a ŭ n o , fauna,
fauni
F a v o , tina
F a v o r o , favor
F a z a n o , faisdn
Fazeolo,
habichuela
F a z o , fase
F e b r o , fiebre
Kebruaro,
Febrero
F e ĉ o , poso, hez
Federacio,
federacidn
F e i n o , hada
Fekulo,
ficula
Feliĉo,
felicidad
F e l i e t o n o , folletin
F e l o , piel con pelo
F e l p o , felpa
F e l t o , fieltro
Feminismo,
feminism
Feministo,
feminista
K e m u r o , femur
(pier)
Fendi,
hendcr
Fenestro,
ventana
l-'enikoptero,
flamcn-
co (ave)
F e n i k s o , fenix (ave)
sonata
motacilla
Fanfaroni,
fanfarro- F e n i k u r o ,
(ave)
near
F e n k o l o , hinojo
F a n t a z i o , fantasia
F e n o l o , fcuol
Fenomeno,
fendmeno
Kcnleko,
cubiciia
(buque)
Ferdekpordo,
escoti
lla
F e r i o , dia feriado
Fermento,
fermento
F e r m i , cerrat
Kero,
hierro
F e r v o r o , fervor,
celo
F e s t e n o , festin,
banquete
Kesto, fiesta
F e s t o n o , festdn
Fetiĉismo,
fetichismo
Fetiĉo,
fctichc
F e t o , feto
F e ŭ d o , feudo
F e z o , gorro
turco
F i , interjeccidn
desp.
F i a k r o , cochc de alq.
F i a n ĉ o , novio
F i a s k o , fracaso
K i b r i n o , fibrina
K i b u l o , peronĝ
K i b r o , fibra
F i d e l a , fiel
F i d i , fiarse,
confiar
F i e r a , orgulloso,
fiero
F i g o , higo
K i g o l o , hornero
(ave)
F i g u r o , figura
F i k s i , fijar
K i k t i v a , ficticio
Filantropio,
filantropia
Filantrbpo,
fildntropo
F i l h a r m o n i o , filarmon ia
F i l a t e l o , filatelia
Filigrano,
filigrana
Filiko,
helccho
F i l i o , filial,
sucursal
F i l m o , pelicula
F i l o , hijo
F i l o k s e r o , filo.rcra
Filologio,
filologia
-
153
-
Framasono,
francmaF i l o z o f i i o , filosofia
Flustri,
cuchichear
sdn
Filozofo,
fildsofo
F l u t o , flauta
Filtri,
filtrar
Foeeno,
marsopa
F"rambo,
frambuesa
F i n a l o , final
(mŭsica) F o i n o ,
garduna
F r a n c i s k a n o , un franFinancoj,
finanzas
F o i r o , feria
ciscano
F i n g r o , dedo
F o j o , vez
F r a n c o , un
francis
Finlando,
Finiandia
F o j n o , hoio
Frandi,
golosincar
F i n o , fin
F o k o , foca
F r a n ĝ o , franja
l*"okuso, foco
Frangolo,
cambronera
Firenzo,
Florencia
F o l a d o , fdlada
F r a n k o , franco
(mon.)
F i r m a , firme,
fuerte
1' r a n k o k n o ,
fraucolin
Firmatnento,
firma- F o l i o , hoja
Fondi,
fundar
(ave)
mento
/onetica
F r a p i , golpear
F i r m o , casa
comercial F o n e t i k o ,
Fonografo,
fondgrafo
Frato,
hermano
F i s k o , fisco
Fonologio,
fonologia
Fraŭlino,
seHorita
Fistulo,
fistula
F
o
n
o
m
e
t
r
o
,
fondmetro
F r a ŭ l o , soltero
F i ŝ h o k o , anzuelo
artif. F r a z e o l o g i o ,
frascoloFiŝkulturo,
piscicul- F o n t a n o , fuente
F o n t o , juente
natural
tura
gia
For,
fucra
F r a z o , frase
F i ŝ o , pez,
pescado
Forfikolo,
forficula
F r e g a t o , fragata
F i z i k o , fisica
F o r g e s i , olvidar
Fremda/
extranjero
Fiziologio,
fisiologia
F o r ĝ i , forjar
F r e n e z a , loco
Fizionomio,
fisonoF"orko,
tenedor
F"renologio,
frenolomia
Formacio,
formacidn
F i o r d o , fiord
gia
F o r m a l a , formal
Flago,
bandera
F o r m a t o , tamano (im- F r e s k o , pintura al frs.
V\agri,oscilar
la llam.
F r e ŝ a , reciente,
acabaFlamando,
un
flaprcnta)
do de hacer
Formiko,
hormiga
Frigio,
Frigia
menco
F o r m o , forma,
molde F r i n g o , pinzdn
(pdj.)
F l a m o , Uama
Formulo, formula
F r i p o n o , bribdn
Flanelo,
frdnela
hornillo F r i s o , friso
F l a n k o , costado, flanc F o r n o , » o r n o ,
Forta,
fuerte
Friti,
freir
F l a n o , flan
F o r t e p i a n o , piano de F r i v o l a , frivolo
Flari,
olfatear
F r i z i , rizar los cahcllFlati,
adular
cola
F l a v a , amarillo
F o r t i k a , robusto,
sdl. F r o m a ĝ o , queso
F r o n t o , frente
militar,
F l e g i , cuidar
enferm. F o r t r a n ĉ i , podar
F k g m o , flema,
apat. F o r u m o , foro
de un
edificio
F k k s i , dobtar
F o s f o r o , fdsforo
F r o n t o n o , fro n t ispic id
F k k s i o , flcxidn
gra- F o s i , cavar
F r o s t o , helada
F
o
s
t
o
,
poste
F r o t i , frotar
matical
Fot< >grafi, fo tografia r F r u a ĵ o j ,
primicias
Fliki,
remendar
fotomc- F r u e ,
temprano
F l i r t i , flirtcar,
revo- F o t o m e t r i o ,
tria
Frugilego,
grajo
lotear
Fotometro,
jotdmetro F r u k t o , fruto
F l o k o , copo, borla
usufructo
Fragmento,
fragment F r u k t u z o ,
F l o r e n o , florin
F r u n t o , frente
de la
F r a g o , frcsa
F l o r i , floreccr
deshovar
F l o s o , almadia,
halsa F r a j i ,
cara
Frajo,
huevas
F l u g i , volar
F t i z o , tisis
qucbrantar, F u g o , fuga
F l u i , fluir, correr (li- F r a k a s i ,
(mŭsica)
quebrar
F u k o , fucus
(alga)
quido)
Frakcio,
fraccidn
F u k s i n o , fucsina
F l u g d r a k o , cometa
F r a k o , frac
F u l a r d o , tela dc seda
F l u i d a , llquido
F r a k s e n o , fresno
1' u l g o , hollin
F l u o r o , fluor
F u l i g o l o , fuligola
(av)
F u l i k o , fŭlica
(ave)
Ftilmo,
relitn pago,
eichalacidn
Kulmokotono,
algoddn pĉlvora
Fulmoŝirmiio,
pararayos
Fumaĵi,
ahumar
Kumi,
fumai
F u m n i g r o , negro
de
tiumo
K u m o , liiiino
Fundamento,
fundaineiito,
chnienlo
F u n d o , fondo
F u n e b r o , luto,
duelo
F u n e l o , embudo
F u n g o , scta,
hongo
1- u n k c i o , funcidn,
tarea
'. •
F u n t o , libra
F u r a ĝ o , forraje
F u r i o , una furia
F u r i o / . i , estar
furioso
Furo,
hurdn
F u r o r o , furor
Furunko,
forŭnculo
Fusteno,
bombasi
Fuŝi,
chapucear
F u t o , pie
(medida)
Gi
Gabio,
gabidn
G a d o , bacalao
Gagato,
azabache
G a j a , alegrb
<iajakolo,
guaracol
G a j l o , agalla
Gajni,
ganar
Galanterio,
galanteria
Galantino,
galantina
Galanto,
campanilia
blanca
Galbolo,
jacamara
(ave)
G a l e n o , galena
G a l e o , galev (pez)
G a l e r i o , galeria
(de
teatro, de mina)
G a l e r o , galera
(buqu)
G a l i n o l o , polla de ag.
G a l i u m o , t>alium (metal)
Gallieismo,
galicismo
G a l l o , un galo
G a l o , bilis
G a l o n o , gatdn
Galopo,
galope
G a l o ŝ o , galocha
Galputoro,
comadreja
Galvana,
galvinico
GalvanisiiKj,
galvanismo
G a l v a n o m e t r o , galvandmetro
G a l v a n o p l a s t i k o , galvanoplastia
G a m o , gama,
diapasdn
G a m a ŝ o , polaina
Ganglio,
ganglio
( i a n g o , ortega
(ave)
(rangreno,
gangrena
Ganto,
guante
Garantio,
garantia
( r a r b o , haz, gavilia
< rarcinio,
gutagamba
Gardenio,
gardenia
G a r d i j guardar,
custodiar
Gargari,
gargarizar
Garni,
guarnecer
Garnituro,
colgadura
(rarnizono,
guamicidn
(mili.) '
G a r o l o , grajo
(.aso, gas
(iasometro,
gasdmetro
(iasterosteo,
gasterdsteo
G a s t o , huesped,
convidado
Gastronomio,
gastronomia
Gafctronomo,
gastrdnomo
G a v i a l o , cocodrilo
de
India
G a v o t o , gavota
(danz)
G a z e l o , gacela
G a z e t o , gaceta,
perid.
G a z o , gasa
(tela)
G e , pref. ambos
sexos
G e h e n o , infierno
(Biblid)
Gelateno,
gelatina
G e m o , gema
(piedra
preciosa)
Geneiano,
genciana
Genealogio,
genealogla
Generaeio,
generacidn
Generalo, g e n e r a l
(milit.)
Genezo,
gŝnesis
G e n i o , genio
(deidad
gcutil,
capacidad
intelectual)
< «enitivo,
geniiivo
G e n o t o , gvneta
G e n t o , raza, tribu
G e n u o , rodilla
Genuo,
Ginova
Geodezio,
geodesia
Geognozio,
geognosia
Geografio,
geografia
G e o g r a f o , gedgrafo
(jeologio,
geologia
Geologo,
gedlogo
Geometrio,
geometria
(reometro,
gedmitra
Gepardoj
lol)"-tigic
Geraniaeoj,
gerahiiceas
G e r m a n o , un alcman
Geranio,
gerdneo
G e r u n d i o , gci uudio
G e s t o , gcslv.
apostura
Giganto,
gigaule
G i l d o , gremio,
cabildo
Gilotino,
guillotina
Gimnastiko,
gimndstica
G i m n a z i o , liceo, colegio
,gimnasio
Gimnoto,
gimnoto
G i n e o , guinea
(mone.)
G i n g i v o , cucia
<". i p a o t o ,
qUebrantaii uesos
G i p s o , yeso
( ' . i r l a n d o , g uirnalda
(1-itaro, guitarra
<ilaceo, glase" (tela de
secla)
G l a e i o , hielo
Gladi,
planchar
(iladiatoro,
gladiador
(ilando,
gldnduia
( ' r l a n o , bellbta
Glareolo,
perdiz
./•
mar
G l a s o , vaso de cristal
G l a t a , liso,
llano
Glavo,
espada
<'. l a z u r o ,
barniz
(rlicerino,
glicerina
<rlikoZo, glucosa
G l i m o , mica
(ĵliptoteko,
g iip toteca
G l i r o , lirdn
Gliti,
resbalar
Glizirizo,
regaliz
( i l o b o , globo,
bola
G l o b u s o , globo
terres
G l o r o , gloria,
celebridad
G l o s o , glosa,
comentario
G l u o , goma, cola
G l u l f o , nalga
Gluti,
engullir
( ĵ n e j s o , gneis
Gnomo,
gnomo
G n o m o n o , varilla
de
reloj de sol. .
G o b i o , gobio
(pez)
G o e k t o , goleta
(buque)
155
-
G o l f o , golfo
(geogra.)
( i o n d o l o , .gdndola
Gongilo,
gdugilo
Gonoreo,
gonorrea
(iorgonio,
gcgonc.
Gorĝo,
garganta
( i o r i l o , gorila
( i o t i k a , gdtico
G o t o , un godo
Gracia,
agrdciado
G r a d o , grado
(Iranka, g rŭfico
( ' . r a f i t o , grafiio
Grafo,
coudc
< r t a f o l o g i o , graĵolofiia
(Jrafologo,
grafdlogo
G r a j l n o , grano,
semill.
Grajhundo,
iebrel
< r r a l a t o r o , nandŭ, ave
< i i a k i , graznar
< iramatiko,
gramdlica
(raminaeoj,
gra mineas
(iramo,
giamo
( i r a n a t o , i ; r q u 11 ,/ ,7
(fruto)
< i r a n d a , grande
< irandioza,
grandioso
r i r a n i t o , granUo
(pn
dra)
( I r a s o , grasa
( i r a t i , rascar
< iratuli,
felicitar
( i i a \ - a , giiivc,
importante
Giaveda,
preiiada
(iravuri,
grabar,
(irefti,
injertar
( i i v k o , un
griego,
Grenado,
granada
.
(proyectil)
Grenlando,
Groenlandiŭ
G r e n o , grano,
cereal
Grifelo,
pizarriu
G r i f o , griio,
cdndor
G r i l o , grillo
(insecto)
G r i m a c o , mncca
G r i m p i , trepar
G r i n e i , rechinar,
chirriar
G r i o , seinola
( j r i p o , gripc
G r i z a , gris
( J r o g o , grog
(bcbida)
Groso,
groselta
( i r o ŝ o , moncda
rŭŝa
(rroteska,
grotesco
( i r o t o , gruta
G r u m b l i , rcju n/u nar
G r u m o , paje 0 recadero
G r u n d o ; tierra laborable
(irunti,
grunir
(iiuo,
grulla
G r u p o , grupo,
reuni.
G r u z o , ripio,
cascajo
(iuano,
guano
('. u b e r n i o ,
prŭvincia,
distrito
(i u d r o ,
alquitrdn,
brea, pez
G u f o , gran duque (especie de buho)
G u h l e n o , moneda austriaca
;',umiguio,
gutagamba
G u m o , goma
G u r d o , organi.llo
( i u s t o , guslo,
sabor
Gutapeiko,
gutapercha
( J u t o , gota
G u v e r n i , educar,
instruir
Guvernistino,
institutriz
G v a r d i o , g u a r d i a,
(cucrpo)
G v i d i , guiar,
conduc.
-
156
-
G
Ĝardeno, jardin
ŭt-mi,
gemir
Gendarmo,
gendarme
Generala, general,
comŭn
Geni,
molestar
G e n t i l a , coriis,
atento
Ĝermo,
germen
_ri, pronom. ter. pers.
Ĝ i b o , joroba
ftino,
ginebra
(licor)
(";irafo, girafa
G i r o , giro
comercial
C'\$,,~hasta (prepos.)
Ha,
H a ŭ b i z o , obŭs
I l a ŭ t o , piel, citt.is
Havano,
Habana
Haveno,
puerto
H a v i , haber o tener
H a z a r d o , azar, casualidad
H e , j ch !
(interj.)
H e b r e o , un hebreo
H e d e r o , hiedra,
euredadera
H e j m o , hogar
domestico
H e j t i , a l i m e n t a r fuego
Hekatombo,
hecatombe
Heksametro,
hexdmctro
Hektaro,
hectdrea
Hektografo,
hectdgrafo
Hektogramo,
hectogramo
Hektolitro,
hectolitro
Hektometro,
hectdmetro
H e l a , lumiuoso,
claro
H e l e b o r o , he.leboro
Helena,
heleuico
Helenismo,
helenism.
Helianto,
tomasol
(flor)
H e l i c o , helice
Heliko,
caracol
H e l i o , helio
Heliometro,
helidmctro
Helioskopo,
helidsco.
ITeliotropo,
heliotropo
G o j o , gozo,
rcgocijo
G u i , gozar,
Gusta, justo,
cabal
alegria.
disfrutar
cxaclo,
H
\ah, ia jai
(interj.)
I l a j d u k o , sold.
hitngaro
Hajilo,
granizo
Ifaki,
hachear
H a l a d z o , hedor
Halebardo,
aiabarda
Halicoro,
dugOng
Hafo,
mcrcado
Ilalso,
amitra
Kaltero,
balancih
H a l t i , detenerse,
pararse
Halucinacio,
alucinacidn
Hamako,
hamaca
Hamstro, c r i c e n t o (roedor)
H a n z o , asociacidn
comercial,
ciudad.es
ansedticas
H a p a l o , titi
H a r d i , e n d u r e c e r , martillar,
templar
Haremo,
harim
Haringo,
arenaue
Harmoniko,
harnu.niĉa
(instr.)
Harmonio,
armonia
Harmoniumo,
armonium
H a r o , cabello,
pelo
H a r p i o , arpia
H a r p o , arpa
I l a r p u n o , arpdn
H a r t i , templar
acero
Haruspekso,
artispice, augur
Helmo,
yelmo
Helpi,
avudar
Hemikranio,
jaqucca
Hemipteroj,
hemipteros
I lemorojdoj,
hemorroides
Hepato,
higado
I leraldiko,
herdldica
Herbario,
herbario
H e r b o , hierba,
pasto
TTeredi,
hercdar
H e r e z o , herejia
HerkuTeso,
Hircules
H e r m a f r o d i t o , hermafrodita
T T e r m e t i k a , herm itico
H e r n i o , hernia
Heroldo,
hcraldo
H e r o o , heroe
Heterogena,
heterogineo
H e t m a n o , general
de
cosacos
H e z i t i , vdcilar
Hiacinto, /a c i n t o
(flor)
Hibisko,
malvavisco
H i b r i d o , hibrido
Hidrargo,
mercurio,
azogue
Hidraŭliko,
hidrduHca
I l i d r o , hidra
Hidrodinamiko,
hidrodindmica
Hidrofobio,
hidrofobia
Hidrogeno,
hidrdgeno
Ilidrukoi ako,
cormordn (ave)
Hidrometrio,
hidrometria
Hidropatio,
hidropa-
tia
Hidropso,
hidropesia
Hidroskopo,
hidrdsc.
Hidrostatiko,
hidrostdtica
Hidroterapio,
hidrotcrapia
Hieno.Mena
ili< t a r ĥ i o ,
jerarquia
H i e r a ŭ , aycr
(adv.)
Hierofalko,
gerifalte
Hieroglifo.
jerogllfico
Higieno,
htgiene
Higrometrio,
higrometria
H i l o , rubeta
(rana)
Himantopo,
himdntopo (ave)
Higrometro,
higrdm.
Himenopteroj,
himcndpteros
H i m n o , himno
H i n d o , « I I indio
Hiperbolo,
hipirbole
Hipertrofio,
hipcrirofia
Hipnotismo,
hipnotis.
Hipnoto,
hipnosis
Hipo,
podadcra
Hipodromo,
hipddro.
Hipoĥondrio,
hipo covdria
157
-
Hipokampo,
caballito
de nuv
Hipokrita,
hipdcrita
Hipopotamo,
hipopdt.
Hipoteko,
hipoteca
Hipotenuzo,
hipofcnusa
Hipotezo,
hipdtesis
H i r t a , pelos
erizados
Hirudo,
sanguijuela
Hirundo,
golondrina
Hiskiamo,
beleno
Hisopo,
hisopo
H i s p a n o , un espaiiol
Histerio,
histcrismo
H i s t o , tejido
orgdnico
Historio,
historia
H i s t r i k o , puerco
csp.
Histiiono,
histridn
H o , | oh !
(interj.)
H o b o j o , dboe
Hodiatt^ov
(adv.)
Hoko,
gancho
Holando,
Holanda
I l o l d o , bodega de bu<;»<•
Honorarioj,
honorarios
H o n o r o , honor,
repu
tacidn
Honto,
vergiienza
Hordeo,
cebada
ITorizontala,
horizontal
Horizonto,
horizonte
H o r l o ĝ o , rcloj
H o r o , hora
Horoskopo,
hordscopo
Hortensio,
hortensia
Hortulano,
hortclano
(vcrderdii)
Hospitaio,
hospital
Hostio,
hoslia
H o t e l o , /i<>/<7
Hubo,
huchra
H u f o , pezuna,
casco
Humana,
humano
Humanismo,
humauismo
Humanisto,
humanista
Humero,
hŭmero
Humila,
humilde
H u m o , liuinus,
mautilio
H u m o r o , humor,
eslado dc dnimo
ITundo,
pcrro
H u n g a r o , un
hungaro
Hura,
j h urra!
(interj.)
I lomeopatio,
iiomcopatia
llomo, hoinbrc,
individuo dc la cspecic
humana
Homogcna,
homogtneo
Homologia,
tiomologia
Homonimo,
lioiiuniim
Honesta,
honesto,
H u s a r o , husar
honrado
Huzo,
esturidn
A
H
flameleono,
camaledn
flano,
kan (jefe tdrtaro)
ftaoso,
caos
Hemio,
guimica
fTimcro, q u i m e r a
(inonstruo)
Ĥ i n o , un
chino
flirurgio,
cirugia
ftirurgo,
cirujaho
f T o l e r o , cdlera
(enfcrmedad)
floro,
coro (de voces)
flromotipio,
cromotipia
I
1, final de
I a , cierto,
l a k o , drbol
infinitivo
cierta
del pan
l a l , por alguna
causa
I a m , alguna
vez
I b e r o , un ibero
l b i s o , ibis
Id,
descendiente
I d e a l a , ideal
— 158 Tdealismo,
idealismo
Idealisto,
idealista
I d e o , idea
I.leografio,
i&eografia
Ideologio,
idiologia
I d e n t a , i&Sntico
I d i l i o , idilio
I d i o m o , idioma, lengua
I d i o s i n k r a z i o , idiosincrasia
Idiotismo,
idiolismo
I d i o t o , i&iota
I d o l o , idolo
l e , cn algŭn
sitio
I i e l , de algiin
modo
l e s , de alguien (posesidn)
Jg. (•'>"/•) haccr, volver
Ignamo,
batala
Ignori,
ignorar
I g v a n o , iguana (sau.)
I ĝ , (sufj) hacersc, volverse
Iĥtiografio,
ictiogra<fia
I ĥ t i o k o l o , ictiocola
I titiologio,
ictiologia
Iktero,
ictericia
II, (suf.)
instrumento
Ilekso,
accbo
I l i , ellos,
ellas
Iluminacio,
iluminacidn
Ilumini,
iluminar
I l u s t r i , ilustrar (con
dibujos)
Iluzio,
ilusidn
Imagi,
imaginar
Imiti,
imitar
Imperativo,
imperativ
I mperfekto,
imperfec.
I mperiahsmo,
imperialismo
Imperialo,
imperial
(dc cochc)
Imperio,
imperio
l m p e r t i n e n t a , im pertinente
I m p l i k i , impiicar, cnredar
Imponi,
iinponcr
Importi,
importar
Imposto,
impŭesto
Irhpotenta,
impotcntc
lmpresario,
empresarfo
Impreso,
imprcsidn
Improvizi,
improvisar
Impulso,
impiilso
Imputi,
impular
Imuna,
iiiniuuc
I n , (suf.)
fcincnino
I n a ŭ g u r a c i o , inŭug nracidn
Inaŭguri,
inaugurar
Incenso,
incienso
Inciti,
incitar
I n d , (suf.)
digno dc
I n d e k s o , indicc
Indiano,
indiano
I n d i e n o , zaraza
indiferenta,
indife-
T n i c i a t i , iniciar
Iniciati\o,
iniciativa.
Iniciatoro,
iniciador
Injekti,
in\cctar
Inklino,
inclinqcidn
Inklu/.ivc,
inclusivc,
inciuso
I n k o , tinta
Inkognito,
iucbguilo
Inkuho,
pesddilla
lnkvizicio,
iutjuisicidn
Iukvi/.itoro,
inguisidor
Inbkuli,
inocular
I n s c k t o , insccto
I n s i d o , insidia
lnsigno,
insignia
Insisti,
insistit
Inspekti,
inspcccionar
Inspektoro,
inspector
Inspiri,
inspirar
Instali,
instalar
Instanco,
instancia
Instigi,
instigat
Instinkto,
instinto
I n s t i t u c i o , instii ucidn
Instituto,
instituto
I n s t r u i , insttuit
cuscnar
Instrukcioj,
instrttcc.ioncs
Instrumento,
instrumcnto
Insulo, isla
Insulti, insitltar
lnt, paii , at I. dr pasado
Integrala,
integral
Intclekto,
inltiecto
Inteligenta,
intcligente
rcntc
fndigni,
iHdignar
I n d i g o , indigo,
aiiil
Indigeno,
indigena
Indikativo,
indicativo
Indiki,
indicar
I n d i u m o , indio
(metal
raro)
Individuo,
individuo
Indukck),
induccidn
Indulga,
indulgente
Indulgenco,
iudulgcucia
Industrio,
industria
Inerta,
inerte
I n f a n o , uino,
criatura,
hijo
Infanterio,
infanteria
Infekti,
infcctar
lnfero,
inficrno
fnfinitivo,
infiniiivo
lnflamo,
inflamacidn
Intenci,
inlcnlar
Influenco,
influcnza, I n t c n d a n l o ,
intcudent
Intcnsa,
iulcuso
gripc
I n t e r , (prcp)
cntrc
Influi,
influir
l n t e r d i k t o , interdii to
Informi,
informar
I n f u / . i , liaccr
infusidn f n t e r e s o , intcrcs
intcrfcIng,
(suf.)
cstuchc, I n t e r f t r e n c o ,
rcncia
vaina
Interjekcio,
intcrjccIngveno,
ingli
cidn •
Inĝeniero,
ingcuicro
Intermita,
iutermi- I n v a l i d o , un
invdlido I . , final de tiempo
paInventaro,
inventario
sado
tcnte
Inversa,
inverso
I s a t i s o , zorra azul .
Interna,
interno
investir
Islamo,
islam
Tnterpelacio,
inicrpc- I n v e s t i ,
Investituro,
invcsli- I s l a n d o ,
Islandia
lacidn
I s t , (suf.) oficio,
proInterpreti,
iuierpretar
dura
Interpunkcio,
puntua- I n v i t i ,
invitar
fcsidn
l o , algo, alguna
cosa I s t m o ,
istmo
cidn
cantidad I t , part. pasivo de paInteruptoro,
intcrrup- l o m , aiguna
I r i , ir,
andar
ior
sado
Iridio,
iridio
Intervjuo,
inicrviu
I t a l o , un
itdliano
I r i d o , lirio
cdrdeno
Intesto,
intestino
lu,
alguien
1r i g a c i o ,
irrigacidu
Intima,
iniimo
Izoli,
aislar
f r i s o , iris (dcl
ojo)
lntrigi,
intrigar
Izraelo,
Israel
Ironio,
ironia
Invadi,
invadir
J
J, terminacidn
de- plu- Jes, si
(afirmacidn)
ral
Jezuito,
jesuita
Jezuo,
Jesŭs
Ja, en
verdad
Jodo, vodo
Jaguaro,
jaguar
Jubileo,
jubileo
Jako,
chaqueta
J u , des,
comparacidn
J a k t o , yat,c
J a m , ya
correlativa
Jambo,
yambo
Judaismo,
judaismo
Janiĉaro,
genizart
J u d o , un
fudio
Januaro,
Enero
J u f t o , piel de
Rusia
J a p a n o , un
japonis
J u g l a n d o , uuez de noJ a r o , ano
gal
Jasmeno,
jazmin
Jugo,
yugo
Jaspo, jaspc
Jugi,
juzgar
Je, prep.
indcfinida
J u j u b o , azufai
,
Jehovo,
Jehovd
J u k i , causar
picazdn
Jen, he aqui
Julio,
Julio
Julo,
milpies
Juna,
joven
J u n g i , uncir
un
animal
s
Jnnio,
Junio
Junipero,
junipero,.
enebro
Junko,
junco
Junkro,
hidalgo
junkso,
lorcccuello
J u p o , falda
(vestido)
Juristo,
jurista
Juro,
jurisprudencia
J u s t a , justo
(de
ĵusticia)
Juto,
yute
J u v e l o , joya,
alhaja
J
Jaketo,
chaquetilla
J a l u z a , celoso
Jaluzio,
celosia
Jargono,
ĵerigonza
jerga
Jatido,
jueves
Jerzo,
jersey
J e t i , tirar,
arrojar
Jokeo,
jockey
J o n g l i , hacer
juegc
dc manos
Juri,
jurar
Jurnalo,
diario,
periddico
Jtts, acabado de hacer,
dc ahora
mismo
K
Kabalo,
cdbala
Kaĉaloto,
cachalote
Kabano,
cabana
Kaĉo,
papilla
Kadastro,
catastro
Kabineto,
gabinete
K a d a v r o , cad4"'»r
Kablo, cabl"
cadencia
Kablogramo,
cable- K a d e n c o ,
K a d e t o , cadete
grama
Kadmio,
cadmio
Kabrioleto,
cabriolĉ
K a d r o , marco,
cdadro
h a d u k a , caduco
K a f o , cafe. ( p r o d u c t o )
K a f r o , un cafre
K a f t a n o , tŭnica
turca
Kaĝo,
jaula
— 160
K a h e l o , ladrillo
barnizado,
baldosa
Kaj, y
(conjuncion)
Kajero,
cuaderno
K a j o , muelle,
anden
K a j u t o , camarote,
cabina
K a k a o , cacao
Kakatuo,
cacatŭa
K a k t o , cactus,
nopal
K a l a n d r i , saiinar,
dar
lustrc
con
prcnsa
Kaldrono,
caldcra
K a l c i o , calcio
Kalejdoskopo,
calcidoscopio
Kalendaro,
calendario
Kalendulo,
calendula
K a l e ŝ o , carroza
calcsa
Kalfatri,
calafatear
Kalibro,
calibre
K a l i d r o , calidris
(avc)
Kalifo,
califa
K a l i k o , cdliz
K a l i k o t o , calicud
(t.
jido)
Kalio,
potasio
K a l i o p o , caliope (ave)
K a l k a n o , taldn dc pic
K a l k o , cal
K a l k u l i , calcular,
con
tar
Kalmaro,
calamar
K a l m u k o , un
kalmuc.
K a l o , callo
Kalomelo,
calomcianos
Kalsono,
calzoncillos
Kalumnio,
calumnia
Kalvinismo,
calvinismo
Kalvinisto,
calvinisla
K.amarado,
camarada
K a m b i o , letra dc cambio
Kamelio,
camelia
Kamelo,
camello
Kameno,
chimenea
Kameo,
camafeo
Kamerlingo,
camarlengo
Kamero,
cdmara
Kamforo,
alcanjor
-
Kamizolo,
camiseta,
almilla
K a m l o t o , camclote
(te
jido de lana
basla
Kamomilo,
manzaniIIa ( p l a n t a )
K.3.mpeŝo,campeche
Katripo,
campo
Kanabeno,
pardillo,
petirrojo
Kanabo,
cdnamo
Kanado,
Canadd
Kanajlo,
canalla
Kanalizi,
canalizar
Kanalo,
canal
K a n a p o , canape,
sofd
K a n a r i o canario
(ave)
K a n a s t r o , especie
de
tabaco
Kandelabro,
candelabro
K a n d e l o , bujia,
cirio
Kancelario,
dcspacho,
oficina
Kanceliero,
caucillcr
Kandidato,
candidato
K a n d o , azŭcar
candt
Kaneli,
acanalar
Kanguro,
canguro
Kanibalismo,
canibalismo
Kanibalo,
canlbal
Kankro,
cangrcjo
Kankronio,
cancroma
(ave)
K a n o , cana
Kanoniko,
candnigo
Kanonizi,
canonizar
Kanono,
caiidu
Kanono,
cdnon,
lcy
eclesidstica
Kanoto,
canoa
Kantarido,
cantdrida
Kantato,
cantata
Kanti,
cantar
Kantino,
cantina
K a n t o n o , cantdn,
distrito
Kantoro,
cantor
dc
iglesia
Kanulo,
cdnula
Kanvaso,
canamazo
Kaolino,
caolin
K a p a b l a , capaz,
apto
K a p e l o , capilla
(igl.)
K a p e l o , capilla
mus.
K a p e r i , capturar,
piratear
K a p i t a l o , capital ( d i n e n >)
Kapitano,
capitdn
Kapitelo,
capitel
Kapitolo,
capitolio
Kapitulaci,
capitular
K a p o , cabeza
K a p o n o , capd.
K a p o r a l o , cabo
Kaporo,
alcaparra
K a p o t o , capote
K a p r e o l o , corzo
Kaprico,
capricho
Kaprikorno,
capricornio
Kapriniu 1 go,
chotacab ras
Kapriolo,
cabriola
K a p r o , macho
cabrio
Kapsiko,
pimicnto
Kapstano,
cabrestante
Kapsulo,
cdpsula
K a p t i , coger,
pillar
Kapuceno,
capuchino
Kapuĉo,
capucha
K a r a , ijuerido,
caro
Karabeno,
carobina
Karadrio,
andarrio
(ave)
Karafo,
garrafa
Karakterizi,
caracterizar
Karaktero,
cardclcr
Karambolo,
carambol
Karamelo,
caramelo
Karapaco,
caparazdn
K a r a s o , carasio
(pez)
Karato,
quilate
Karavano,
caravaua
Karavelo,
carabela
Karbo,
carbdn
Karbono,
carbono
Karbunkolo,
carbun
clo
Karcero,
calabozo
Kardelo,
jiiguero
Kardinalbirdo,
cardcnal
—
Kardinalo,
cardenal
K a r d o , cardo
Karesi,
acariciar
K a r i c r o , carrcra,
profesidn
Karikaturo
caricalur,,
Kario,
caric
K a r i d f i l o , clavo
(esp)
Kariolo,
cochecillo
Karmezino,
carmesi
Karmino,
carmin
Karnavalo,
carnaval
K a r n o , carne ( v i v a )
Karobo,
algarroba
K a r o o , oros ( n a i p e s )
Karoto,
zanahoria
Karpatoj,
Cdrpatos
K a r p o n o , carpc,
hojarattzo
K a r p o , carpa
(pez)
Kartavi,
tartamudear
K a r t e l o , acuerdo
cnIrc
industriales
Kartilago,
cariilago
Karto,
tarjeta
Kartoĉo,
cartucho
kartografio,
cartografia
Kartono,
cartdn
K a r t u ŝ o , adorno
ai
quitectdnico
Karuselo,
carrousel
Kasacio,
casacion
Kaserolo,
cacerola
K a s i k o , cdsico
(ave)
Kaskado,
cascada
K a s k o , casco ( m i l . )
K a s o , caja dc
valores
Kastanjetoj,
castanuelas
Kastelo,
castillo
K a s t i l o , un
castellano
K a s t o , casta,
liuajc
Kastoro,
castor
Kastri,
castrar
Kasuario,
casoar
K a ŝ i , ocultar,
csconder
Kaŝtano,
castana
Katafalko,
catafalco
Katakombo,
catacumba
Katalepsio,
catalcpsia
161
—
Katalogo,
catdlogo
Kataplasmo,
cataplasma
Katarakto,
catarata,
cascada
Katarakto,
catarata
medic.)
Kataro,
catarro
K a t a r t o , aura,
catarto
Katastro,
catastro
Katastrofo,
catdstrofc
Katedralo,
catedral
Katedro,
cdtedra
Kategorio,
categoria
Katenismo,
catccismo
K a t e i i i s t o , cateq itista
K a t e n o j , cadenas,
gritlos
Kateto,
cateto
K a t o , gato
Katolicismo,
catolicismo
Katolika,
catdlico
K a t u n o , percal
(tela)
K a t t c i o , garantia
metdlica
Kaŭĉuko,
caucho
K a ŭ r a l o , caurai,
cauno
K a f i r i , cstar
scntadp
sobrc
los
talones
Kaŭterizi,
cauterizar
Kaŭzo,
causa
Kavalerio,
caballeria
(mil.)
Kavaliro,
caballero
(noble)
Kavalkado,
cabalgata
Kavcrno,
cavcrna,
cueva
Kaviaro,
caviar
K a v i o , concjo
de Indias
K a v o , cavidad,
hueco
Kazeino,
caseina
Kazemato,
casamata
Kazeo,
rcpuesdu
Kazerno,
cuartel
Kazino,
casino
K a z o , caso
(gramat.)
K. c,
etcitera
K e , quc ( c o n j . )
Kefaloptero,
cefalPptero
K e g l o , bolo
(juego)
Kejlo,
clavija
K e l o , bodega,
sdtano
K e l o n i o , tortuga
de
mar
Kerkedolo,
cerceta
(ave)
K o l k e , algo
(indefi.)
Kclnero,
camarero,
mozo
K e n o , tca
Kepo,
qucpis
K e r n o , cuesco,
hueso
dc
fruta
K e r o , copas ( n a i p e s )
Korubo,
qucrube.
K e s t o , caja,
cajdn
Kctacoj\,
cetdceos
K e t u p o , ketusia
(ave)
K i a , cudl
(especie)
K i a l , por
quĉ
Kiam,
cuando
Kio,
ddndc
K i e i , de quĉ
manera
K i e s , de
quien
Kikero,
garbanzo
Kilo,
quilla
Kilogrametro,
kilogrdmetro
Kilogramo
kilogramo
Kilolitro,
kilolitro
TCilometro,
kildmctro
K i m r u j o , pais de Gales
Kinematrografo,
cinematdgrafo
Kinino,
auinina
Kino,
quina
K i o , que, qu6 cosa
Kiom,
cudnto
Kiosko,
quiosco
Kiraso,
coraza
K i r k o , busardc
(halcon)
Kirli,
batir,
agitar
(chocolato,
huevos)
K i r ŝ o , licor
de
guindas
K i s i , besar
Kisto,
quiste
11
Kiu,
quUn
Kitelo,
blusc
Klaĉi,
murmurar
K . l a f t o , toesa
(med.)
K l a k i , batir
palmas
KTangolo,
cldngula
(ave)
Klapo,
vdlvula
K l a r a , claro
Klarneto,
clarinete
Klasifiki,
clasificar
Klasika,
cldsico
Klaŭno,
clown
K l a s o , clase
Klaviklo,
clavicula
Klavo,
tecla
Klemato,
clemdtide
Klera,
instruido
Klerikala,
clerical
Kliento,
cliente
Klimato,
clima
K l i n g o , hoja
de
un
162
-
Kodicilo,
codicilo
Kodo,
cddigo
Koefieiento,
coeficient
Kofro,
cofrc
Kohero,
cohesidn
Koincidi,
coincidir
Kojno,
cuna
Kokaino,
cocaina
K o k a o , coca
Kokardo,
escarapcla
Kokcinelo,
coccinela
Koketi,
coquetear
Kokluŝo,
coqueluche
K o k o , gallo
K o k o n o , gusano
cn
capullo
Kokoso,
coco.
Kokso,
cadera.
K o l a n u k s o , nuez
dc
kola
Kolbaso,
cmbutido
Kolegio,
colegio
Kolego,
colega
instrumento
Kolekti,
coleccionar
Klini,
inclinar
Kliniko,
clinica
reunir
Klinko,
picaporte,
Kolektiva,
colectiva
Koleopteroj,
coledptepestillo
Klistero,
lavativa
ros
Kliŝo,
clichi
Kolerika,
coUrico
Kloako,
cloaca
K o l e r o , cdlcra,
cxcitaKlopodi,
esforzarse
cidn
K l o r o , cloro
Koliaro,
collar
Klorofilo,
clordfila
Kolibro,
colibri
Kloroformo,
cloroform K o l i k o ,
cdlico
Klorozo,
clorosis
Kolimbo,
somormujo,
Klostro,
claustro
colimbo
K l o ŝ o , campana
cris- K o l i o , coliŭ
(ave)
Kolizio,
colisidn
tal
Kolo,
cuello
R l u b o , club
Kolodio,
colodidn
Kluki,
cloquear
colofonia
K l u p e o , saboga
(pez) K o l o f o n o ,
Kolombo,
paloma
Kluzo,
esclusa
Kolonelo,
coroncl
Knabo,
muchacho
Kolonio,
colopia
Knari,
rechinar
K o l o n o , columna,
piKnedi,
amasar
K n u t o , Idtigo
ruso
lastra
K o a k s o , carbdn
cok
Koloraturo,
coloratura
Koalicio,
coaliciĉn
Koloro,
color
Kobalto,
cobalto
Koloso,
coloso
Kobito,
espirenque
K o l p o r t i , vender
en
(pez)
ambulancia
Koboldo,
duende
Kolubro,
culebra
Kbĉemlo,
cochinilla
K o l z o , colza
K o m a n d i , ejercer
autoridad
Komandito,
comandit
Komandoro,
comendador
Kombi,
pcinar
Kombini,
combinar
Komedio,
comedia
Komenci,
conicnzar
Komentario,
comentario
Komenti,
comentar
Komerco,
comercio
K o m e t o , cometa
(astro)
Komforto,
comodidad
Komika,
cdmico
Komisaro,
comisario
Komisii,
comisionar
K o m i t a t o , comiti,
comisidn
Komizo,
dependienie
K o m o , coma
Komodo,
cdmoda
Kompakta,
compacto
Kompanio,
Compania
(comereio)
Komparativa,
comparativo
Kompari,
comparar
Kompaso,
brŭjula
Kompato,
compasidu
Kompendio,
compcnd
Kompetenta,
competente,
perito
Kompensi,
compensar
Kompili,
compilar
Kompleksa,
complcjo
Komplemento,
compl.
Kompleta,
completo
Kompleza,
complacien
Kompliki,
complicar
Komplimento,
cumplido
Komploto,
complot,
trama
Komponi,
componcr
mŭsica
Komposti,
componer
(imprenta)
Kompoto,
compota
Kompozicio,
composicidn
Kompreni,
comprend.
Kompreso,
comprcsa
(mcdicina)
Kompromiso,
compr.
Kompromiti,
comprometcr
Komuna,
comun
komuniki,
comunicar
Komunio,
comunidn
Komunismo,
comuni
Komunisto,
conutnista
Komuti,
conmutar
(electricidad)
Koncentra,
conclntrico
K o n c e p t i , formar coucepto
Koncerni,
couccrnir,
ataner
Koncerto,
concicrto
Koncesio,
conccsidn
Koncisa,
conciso
Kondamni,
condenar
Kondicionalo,
condicional
(gram.)
Kondiĉo,
condicidn
Kondolenci,
condolers
Kondoro,
cdndor
Konduki,
conducir,
guiar
Konduktoro,
conductor
Konduti,
conducirse,
portarsc
Konfederacio,
confcderacidn
Konfekcio,
confeccidn
Konfereneo,
confercncia
Konfesi,
confesar
Konfidenco,
confidcncia
Konfidi,
confiar
Konfirmacio,
con/irm.
Konfirmi,
confirmar
Konfiski,
confiscar
Konfiti,
confitar
Konflikto,
conflicto
Konforma,
conforme,
de
acuerdo
Konfuzo,
confusidn
Konglomerato,
congl
Kongregacio,
congrcgacidn
Kongrcso,
couoreso
Kongro,
congrio
Kongruo,
congrucncia
Koni,
conocer
Koniferoj,
co>'ife.ras
K o n j a k o , conac.
Konjekti,
conjcturar
Konjugacio,
conjugacidn
Konjugi,
conjugar
Konjunkcio,
conjuncidn
Konkava,
cdncavo
Konkiri,
conqui.star
Konkluclo,
conctusidn
Konko,
concha
Konkordo,
concoratu
Konkreta,
concreto
Konkurenci,
competir
Konkuri,
compeftr,
rivalizar
Konkurso,
concurso,
oposicidn
Konscia,
consciente
Konscienco,
conciencia
Konsekvenca,
consecuente
Konsenti,
consentir,
acceder
Konservativa,
conservador
Konservatorio,
conser
vatorio
de mŭsica
Konservi,
conservar
konsideri,
considerar
Konsili,
aconsejar
Konsisti,
consistir,
constar
Konsistorio,
consistorio
Konsoli,
consolar
Konsonanto,
consonante
Konspiri,
conspirar
Konstanta,
constante
Konstati,
comprobar
lConstelacio,
constelacidn
Konsterni,
consternar
Konstitueio,
constituciĉn
Konstrui,
construir
K.onsulo,
cdnsul
Konsulti,
consultar
Konsumi,
consumir
Kontakto,
con'actoi
K o n t a n t a , al
contado
Kontenta,
contento
Kontinento,
contincnt
Kontingcnto,
contingente
Kontinueco,
continuidad
Konto, cucnta
(comercial)
Kontoro,
escritorio,
mostrador
kontrabando,
contrabando
Kontrabaso,
contrabajo
Kontrakto,
contrato
Kontralto,
contralio
Kontrapunkto,
contr
Kontrasto,
contraste
K o n t r a f l , contra,
enfrente
Kontribucio,
contrib.
Kontribui,
contribuir
Kontroli,
inspeccionar,
revisar,
registrar
Konturo,
contorno
Kontuzo,
contusidn
Konuro,
pcriquito
(ave)
Konuso,
cono
K o n v a l o , muguclc,
Urio
Konveksa,
COUVCKŬ
Konvena,
convenientc
Konvencio,
convencidv.
convenio
Konverĝi,
convergir
Konversacio,
convcrsacidn
Konverti,
convertir
Konvinki,
convencer
Konvolvulacoj,
convolvuldceas
Konvolvulo,
convdtvulo
— 164 Konvulsio,
convuls
Konzolo,
consola
Kopalo,
copal
K o p e k o , monecla
rusa
Kopio,
copia
K o r a c i o , gdlgulo
(ave)
Koralo,
coral
K o r a n o , el
Coran
K o r b o , cesta de
mimbre
K o r d o , cuerda
music.
Kordono,
corddn
korekti,
corregir
Korelativa,
correiativ.
K o r e o , baile
de
San
Vito
Koregono,
coregono
(pez)
Korespondi,
corresponder,
escribir
Koridoro,
corredor,
pasillo
K o r i f e n o , dorada
pez
Korifeo,
corifeo
K o r i t o , pico
duro
(ave)
K o r k o , tapdn,
corcho
Korneo,
cdrnea
Korneto,
corneta
Kornico,
cornisa
Korniko,
corneja
Korno,
cuerno
Koro,
corazdn
Korolario,
corolario
Korolo,
corola
Korpo,
cuerpc
Korporacio,
corporacidn
Korpuso,
cuerpo
de
ejircito
K o r s a ĵ o , jubdn,
justillo
Korsaro,
corsario
Korseto,
corsi
K o r s o , corso
Kortego,
corte
K o r t o , patio,
corral
Korundo,
corinddn
Korupti,
corromper
Korveto,
corbeta
Korvo,
cuervo
Kosmetiko,
cosmitico
Kosmo,
cosmos
Kosmogonio,
cosmogonia
Kosmografio,
cosmografia
Kosmologio,
cosmologia
Kosmopolito,
cpsmopolita
Kosto,
costc
Kostumo,
traje
Kotiledono,
cotileddn
Kotizi,
cotizar
Kotleto,
chule'a
K o t o , , fango,
lodo
Kotono,
algoddn
Koturno,
codorniz
K o v e r t o , sobre
K o v i , covar,
cmpollar
K o v r i , cubrir,
tapar
K o z a k o , un
cosaco
K r a b o , cangrejo,
cŭmbdro
Krabro,
avispdn
Kraĉi,
escupir
K r a d o , reja
Krajono,
lapiccro
Krakeno,
hojaldrc
Kraki,
crujir
K r a k s o , crax
(ave)
K r a m p o , garfio,
e»carpia
Krampoj,
comillas
Kranio,
crdneo
Kranko,
manivela
Krano,
espita
Kratago,
espino
Kratero,
crdter
Kravato,
corbaia
Kredi,
creer
Kredito,
credi*o
Kreditoro,
acreedor
Krei,
crear
K r e j c e r o , moneda
aus
triaca
K r e m o , crema,
nata
Kremoro,
cremor
Krenelo,
tronera
Kreno,
coclcaria
Kreolo,
criollo
Kreozoto,
creosota
K r e p o , crespdn,
gasa
Krepusko,
crepusculo
Kreski,
ĉrecer
Kreso,
berro
K r e s t o , cresta
Krestomatio,
matia
K r e t e n o , un
K r e t o , creta,
tiza
crestocrctino
claridn,
Kretontolaĵo,
cretona
K r e v i , revcntar,
estallar
K r i b r i , cribar,
tamizar
Krii,
gritar
Kriminala,
criminal
(adj.)
Krimo,
criincn
Kringo,
bunuelo
Kripla,
mutilado
Kripto,
cripta
Kriptogamoj,
criptdganias
K r i s p o , redano,
gorguera
Kristalo,
cristal
Kristianismo,
cristianismo
Kristo,
Cristo
Kriterio,
criterio
Kritiki,
criticar
Krizalido,
crisdlida
Krizantemo,
crisantcma
Krizo,
crisis
Krizofriso,
dorada
(pez)
K r o e i , enganchar,
colgar
Kroĉilo,
ganchillo
Krokodilo,
cocodrilo
K r o m , ademds de, excepto
Kromata,
cromdtico
K r o m o , cromo
(met.)
Kroniko,
crdnica
Krono,
corona
Kronologit),
cronologia
Kronometro,
crondmetro
K r o p o , papo,
buche
K r o t a l o , serpiente
de
cascabel
Krotofago,
crotdfago
(ave)
K r o z i , cruzar
(mar)
Krucifikso,
crucifijo
Kruco,
cruz
K r u ĉ o , cdntaro,
vasija,
jarro
K r u d a , crudo,
sin labrar
K r u e l a , cruel
K r u p o , crup
(med.)
Kruro,
pierna
Krustaco,
crustdceo
Krusto,
costra,
corteza
K r u t a , pendiente,
escarpado
K s i f i o , pez
espada
Ksilofono,
instrum.
de
percusidn
Ksilografio,
xilografia,
grabado
sobre
madera
K . t . p.,
etcŝtera
K u b o , cubo ( f i g . geo.)
K u b u t o , codo
Kudri,
coser
Kufo,
cofia
K u g l o , bala
Kuiri,
cocer
Kuko,
pastel
Kukolo,
cuclillo
Kukumo,
cohombro
Kukurbacoj,
cucurbitdceas
Kukurbo,
catabaza
Kulero,
cuchara
K u l i s o , bastidor
(de
teatro)
Kulminacio,
culminacidn
Kulo,
mosquito
Kulpa,
culpable
K u l t o , culto
(relig.)
Kulturi,
cultivar
Kumino,
comino
KumulusOj
cŭmulus
(nubes)
K u n , con ( p r e p . )
Kuniklo,
conejo
Kupeo,
departamento ( v a g o n )
Kupli,
acoplar
Kupo,
ventosa
Kupolo,
cupula
K u p o n o , cupd .
K u p r o , cobre
KupuliferoJ,
cupuliferas
Kuraci,
medicinar
K u r a ĝ a , atrevido,
valiente
K u r a t o r o , tutor
judicial
Kurbo,
curva
Kuri,
correr
K u r i e r o , corrco
(persona)
Kurio,
curia
K u r i o z a , curioso,
raro
Kurkulio,
gorgojo
Kursivo,
cursiva
K u r s o , curso (de m o n e d a , de u n a a s i g natura)
Kurtaĝo,
corretaje
Kurteno,
cortina
Kuruko,
curruca
Kurvirostro,
loxia,
quebranta
nueces
(ave)
K u s e n o , cojin,
almohada
K u ŝ i , yacer,
estar
acostado
Kutimo,
costumbre
K u t o , cota de
rnalh
K u t r o , cŭter
(embar.)
K u v o , cuba,
tina
Kuzo,
primo
L a , el la, lo ( a r t i c . )
Labirinto,
lab rinto
Labori,
trabajar
L a b r a k o , lubina
(pez
L a b r o , labro
(pez(
Lacerto,
lagarto
L a ĉ o , lazo, atrdvra
.
I .aca,
cansado
hojalata
I . a c e d e m o n o , un lace- L a d o ,
L a f o , lava (de v o l c a n )
demonio
Kvadranto,
cuadrante
Kvadrato,
cuadrado
(un)
Kvadraturo,
cuadratura
Kvadrigo,
cudĉri^
Kvadriliono,
cuatrilldn
Kvadrilo,
cuadrilla
bailej
Kvakero,
cudquero
K v a k i , croar
(ranas)
Kvalifiki,
calificar
K v a l i t o , calidad,
cualidad
Kvankam,
aunque
(conj.)
Kvanto,
cantidad
Kvar,
cuatro
Kvaranteno,
cuarentena
Kvarco,
cuarzo
K v a r t a l o , barrio,
distrito
Kvarteto,
cuarteto
K v a r t o , tono
(mŭs.)
Kvasto,
borla
K v a z a ŭ , a guisa,
a
modo de
K v e r i , arrullar
(aves)
Kverko,
roble
Kvestoro,
cuestor
K v i e t a , quieto,
apacible
Kvin,
cinco
Kvintesenco,
quintaesencia
Kvintiliono,
quintilldn
K v i n t o , tono
(mŭs.)
K v i t a , en paz,
pagado
K v i t a n c o , recibo
(un)
Kvociento,
cociente
Kvodlibeto,
cuodlibeto
L
p
- 166 L a g o , tago
Lagomiso,
tttgomui
(zool.)
L a g o p o , perdiz
blanca
Lagostomo,
tagdstomo (zool.)
Laguno,
laguna
L a i k o , un
laico
Lakeo,
lacayo
L a k g u m o , goma
laca
L a k m u s o , azul
tornasol
L a k o , laca,
barniz
Lakona,
lacdnico
Lakonismo,
laconismo
Lakso,
diarrea
L a k t o , leche
Laktozo,
lactosa
Laktuko,
lechuga
L a m a , cojo
L a m a o , sacerdote
de
Buda
Lameno,
Idmina
I j i m o , llama
(animal)
Lampiono,
lamparilla
Lampiro,
\ucie~rnaga
l ampo,
Ldmpara
I^anceto,
lanceta
Lanco,
lanza
L a n ĉ i , botar a\ agua
L a n d o , pais
I ango,
\engua
I . a n i a r i o , pcrro
mas
tin
L a n o , \ana
I . a n t a n o , lantano
(metal)
l.anterno,
linterna
Lanugo,
plumdn
L a p i s o , piedra
ihfetna\
L a p o , bardana
(bot.)
Lardo,
tocino
Larĝa,
ancho
L a r i k o , alerce
(arbol)
Laringo,
laringc
I.armo,
Idgrima
I.arvo,
larva
Lasi,
dejar
Lasta,
ŭltimo
L a t e r o , \ado
(geom.)
Latina,
\atin"
Latinismo,
tatinismo
Latitudo,
tatitud
Lato,
listdn
Latrino,
letrini
Latro,
covote
L a t u n o , latdn
L a ŭ , segŭn
(prep.)
I.aŭbo,
emparrado
Laŭdi,
atabar
I.aŭnteniso,
tennis
L a ŭ r e a t o , un
laureado
Laŭro,
tauret
L a t t t e , en alta voz
l^avango,
alud
L a v e n d o , espliego,
a\hucema
Lavi,
lavar
L a z o , lazo de
enlazar
L a z u r o , azul de cielo
Leciono,
\eccidn
I.edo,
cuero
L e g a t o , un
iegado
Legendo,
\eyenda
L e g i , \eer
I.egio,
tegidn
I.egitimi,
iegitimar
Legomo,
iegumbre
Ivegumino,
leguminosa
L e ĝ o , \ey
I.ekanto,
niari;arila
(flor)
Lekcio,
conjerencia
Leki,
lamcr
Ltksikologio,
lexicoiogia
I_eksikono,
\lxico
Lemingo,
leming
(zool.)
Lenso,
\ente
Lento,
lenteja
L e n t u g o , peca ( m a n cha)
L e o n o , ledn
ledn (bot.)
L e o n t o d o , diente
de
I.eopardo,
leopardo
I.epulosiro,
lcpidosircua (pez)
Leporo
liebre
Lepro,
lepra
r
Leptocefalo,
\eptocefato
Leptopilo,
marabŭ
(ave)
I.erni,
aprendcr
I . e r t a , dicslro,
hdbil
Lesivo,
lejia
L e s t r o , gaviola
ladvona
Letargio,
letarĝo
I.etero,
carta
L e ŭ e i s k o , albur
(pez)
Leŭkocito,
lcucocito
Lefltenanto,
lcniente
L e v i , levantar,
clevar
I . e v i d o , desc. dc I.evi
Levkojo,
ate\i
Lezo,
lesidn
L i , el ( p r o n o m b r e )
L i a n o , enredadera,
bejuco
Libelo,
libiluia
Libera,
librc
Liberala,
libcral
Liberalismo,
libcralismo
Libro,
libro
L i c e o , Hceo,
instituto
L i e n o , bazo
Lifto,
ascensor
L i g i , atar,
ligar
L i g o , liga,
asociacidn
L gno,
madera
Likeno^
\iquen
Likvidi,
liquidar
Likvoro,
licor
Liliacoj,
UUdceas
Lilio,
azuccna
L i m a k o , Umaza,
ba;
bosa
Limando,
limandela
(pez)
L i m f o , linfa
I.imo,
liinilc
Limonado,
limonada
L i m o z o , limosa
(ave)
L i n a e o j , Undceas
Lingvistiko,
lingiiistica
L i n g v o , idioma
o lengua
Linio,
linea
L i n k o , Hnce
Lino,
lino
Lipo,
labio
Liriko,
lirica
L i r o , lira
L i s t o , lista,
relacidn
Litanio,
letanta
Litargiro,
litargirio
Literaturo,
literatura
L i t e r o , letra
(alfab.)
L i t i o , Utio
(metal)
Lito,
cama
Litografi,
Utografiar
Litologio,
Utologia
Litotricio,
litotricia
L i t o v o , un
Utuano
Litro,
litro
Liturgio,
Uturgia
L i u t o , laŭd
(instr.)
L i v e r i , proveer,
entregar
L i v i o , paloma
torcaz
Livreo,
librea
L o d o , pesa
pequena
de cinco
gramps
L o f i o , lofio,
pez
diablo
Lofoforo,
lofĉforo,
(ave)
L o f o r n o lofornis
(ave)
167
-
Logaritmo,
L o g i , halagar,
cir
logaritmo L o z a n ĝ o , tosanje
(heseduraldica)
L u c e r n o , Idmpara,
lucerna
Logiko,
Idgica
Ludi,
ju-gar,
tocar
Logogrifo,
logogrifo
alquilar
L o ĝ i , habitar,
residir L u i ,
volanLoĝiisto,
aposcntador L u k a n o , ciervo
te
Loĝio,
paico
Luko,
tragaluz
f . o j a l a , leal
Lukso,
lujo
L o j t o , lota,
lamprea
L u k t i , luchar
sin arLokalizi,
localizar
mas
Loko,
lugar
mecer
Lokomobilo,
locomd- L u l i ,
L u m b o , lomo
vil
Lumbriko,
lombriz
Lokomotivo,
locomoL u m o , luz
tora
Lunatiko,
lundtico
L o k s i o , loxia
(ave)
L u n d o , lunes
L o k u s t o , langosta
(in- Luno,
luna
secto)
Lupeno,
altramuz
Loligo,
calamar
Lupeo,
lupa
I . o l o , cizana,
joyo
L u p o , lobo
Londono,
Londres
Lupolo,
lŭpulo
Longa,
largo
L u s t r o , arana dc igleLomcero,
madreselva
sia,
Idmpara
de
L o r i o , loro
indico
brazos
Lorno,
catalejo
Luterano,
luterano
Loterio,
loteria
Luti,
soldar
Loti,
sortear
Lutro,
nutria
M
.Maco, pan
dcimo
Maĉi,
masticar
M a d o n o , Nuestra
Senora
Madrido,
Madrid
Magazeno,
almacŝn
.Magio, magia
Magistrato,
magistrado
Magistro,
maestro
Magnato,
magnate
Magnetismo,
magneiismo
Magnetizi,
magnetizar
Magneto,
itndn
Magnezio,
magnesio
Magnezo,
magnesia
Mahomo,
Mahoma
Mahometano,
mahometano
M.ahometismo,
mahometismo
M a h a g o n o , caoba
Maizo,
maiz
Majesta,
majestuoso
Majo,
Mayo
Majoliko,
maydlica
Majoro,
comandante
Majskarabo,
abejorro
M a j s t r o , maestro
de
una doctrina,
de
taller
Makadamo,
empedrado
Makaronio,
macarrdn
Makarono,
almendrado
Makiavela,
maquiavilico
Makiavelismo,
maquiavelismo
Makleristo,
comisionista.
Makrocefalo,
cachalote
Makropo,
canguro
Makroskopa,
macroscdpico
Maksimo,
mdxima
Maksimumo,
mdximum
Makulaturo,
macidatura
Makulo,
mancha
Makzelo,
maxilar
Mal,
168
-
contraria M a r ĉ a n d i ,
regatear
M a r ĉ o , charco,
laguna
Mardo,
martes
M a l a j o , un
malayo
Margarino,
margarina
Malakito,
malaquita
mdrgen
M a l a r i o , malaria,
pa- M a r ĝ e n o ,
Marienbano,
banomaludismo
ria
M a l e o , maza
Marini,
cscabechar
.Maleolo,
tobillo
muiicco,
M a l g r a ŭ , a pesar
dc M a r i o n e t o ,
titere
(prep.)
Marketro,
marqueteMalica,
malicioso
ria
Malto,
malta
Malvacojj
malvdceas M a r k i z o ,
marques
Malvo,
malva
M a r k o , moncda
aleM a m o , mama,
teta,
mana
M a r k o , marca,
sello
pecho
Markolo,
estrecho
Mamuto,
mammuth
M a n a o , mand
(geogr.)
Manato,
manati
M a r k o t o , acodo ( a g r . )
Maniso,
pangolin
Marmelado,
mermelaMandareno,
mandarin
da
Mandato,
mandato
Marmoro,
mdrmol
Mandolino,
mandoli- M a r m o t o ,
marmota
M a r o , mar
na,
bandurria
tajilete
Mandragoro,
mandrd- M a r o k e n o ,
Marŝalo,
mariscal
gora
Marŝi,
marchar
Maneĝo,
picadero
marMangano,
manganeso M a r t e l f i ŝ o , pez
iillo
Mangi,
comcr
M a n i e r o , manera,
mo- M a r t e l o ,
martillo
do
Martingalo,
martingaManifestacio,
manila
Jestacidn
Martiro,
mdrtir
Manifesto,
manifiesto M a r t o ,
Marzo
Maniko,
manga
Masaĝo,
masaje
Manio,
mania
Masiva,
macizo
Manipuli,
manipular M a s k o , mdscara,
anManki,
jaltar
tifaz
Mano,
mano
M a s o , masa
(fisica)
Manometro,
mandme- M a s o n i ,
albanilear
M a s t i k o , mdstico,
matro
Manovro,
maniobra
silla
Mansardo,
desvdn
Masto,
mdstil
M a n t e l o , manta,
capa M a s t o d o n t o ,
masto
Mantilo,
mantilla
donte
Mantispo,
tocacampa- Mastro,
ducŭo,
panas
Irdn,
amo
Manufakturo,
maiiu- M a ŝ i n o ,
mdquina
Afaŝo,
inalla
jactura
mdtador
Manuskripto,
mauus- M a t a d o r o ,
Matematiko,
matecrito
Marasmo,
marasmo
mdticas
Mareipano,
mazapdn M a t e n o , la
manana
idea
(prefijo)
M a t e o , mate
(te)
Materio,
materia
Materiaiismo,
materialismo
Materialisto,
materialista
Materialo,
materiai
Mato,
estera
Matraco,
colchdn
M a t r i c o , matriz
(fundicion)
Matrikulo,
matricula
Matura,
maduro
M a f t r o , un
moro
Mafl/.oieo,
mausoleo
Ma/.urko,
mazurca
Meblo,
mueble
M e ĉ o , mecha
Medaliono,
medaltdn
Medalo,
medalla
Medicino,
medicina
Medikago,
aljalfa
Medikamento,
medicamento
Medio,
medio,
ambiente
Mediti,
mcdiiar
Mediumo,
mĉdium
M e d o l o , medula,
tuĉtano
M e d u z o , medusa
Megaterio,
megaterio
Meĥaniko,
mecdnica
Meĥanismo,
mecanismo
M e k s i k i o , Mŝjico
(capital
Meksikujo,
Mijico
Mejlo,
milla
Melankolio,
melancolia
Melaso,
melaza
Meleagro,
pavo
M e l h u n d o , perro
zorrero
M e l i s o , melisa,
toron
jil
Melki,
ordenar
Melo,
tejdn
Melodio,
melodia
Melodramo,
melodrama
Melono,
meldn
Melopeo,
melopea
Mem,
mismo
Membrano,
membra-,
ua
Membro,
miembro
Memori,
rccordar,
acordarse
M.eneii,
mencionar
Mendi,
encargar
Menso,
rncntc
Mensogi,
mentir
Menstruaeio,
menstruacidn
M e n t o , menta
Mentono,
barbilla
Mentoro,
mcntor
Menuo,
menŭ
M e n u r o , pdjaro
lira
(ave)
Mercero,
mcrceria
Mergi,
sumergir
Mergo,
mergdnsar
M e r i d i a n o,
meridiano
Meringelo,
merengue
M e r i n o s o , ncerino earnero
Meriti,
merecer
Merizo,
guinda
Merkredo,
miercoles
Merlango,
pescadiUa
Merlo,
mirlo
Merlueo,
merluza
Meropso,
abejaruco
Mesio,
Mesias
Meso,
misa
Mespilo,
nispero
Mestizo,
mestizo
Metafiziko,
metafisidf
Metaforo,
mctdfora
Metalo,
metal
Metalurgio,
metalurgia
Metamorfozo,
metamorfosis
Metaplasmo,
metaplasma
Vtetempsikozo,
metempsicosis
Meteoro,
meteoro
Meteorologio,
meleorologia
M e t i , poner,
meter
M e t i u , oficio,
profe-
16.
-
sidn
manual
Metodo,
metodo
Metriko,
metrica
Metro,
metro
Metronomo,
metrdnomo
Metropolo,
mctrdpoii
Mevo,
gaviota
M ezalianco,
mat
casamiento
M e z o , medio,
centro
Mezuri,
medir
M i , yo ( p r o n o m b r e )
Miasmo,
miasma
Miaŭi,
mayar
Mielo,
miel
M i e n o , semblante,
aspecto
Migdalo,
almendra
M i g r i , ir errante,
vagar
Mikrobo,
microbio
Mikrofono,
micrdfono
Mikrometro,
micrdmetro
Mikroskopo,
microscopio
M i k s e n o mixino
(pez)
Miksi,
"mczclar
M i k t e r i o , jabirŭ
(ave)
Mil,
mil
M i l d a , suave,
dulce
M i l i a r d o , mil
millones
Milicio,
milicia
Miligramo,
miiigramo
Milimetro,
miltmetro
Milio,
mijo
Miliono,
mitldn
Militi,
guerrear
Milvo,
milano
Mimiko,
mimica
M i m o z o , mimosa,
sensitiva
Minaci,
amenazar
Minareto,
minarete
Mineralo,
minerai
\! i n e r a l o g i o , min eralogia
Miniaturo,
miniatura
Minimumo,
minimum
Ministro,
ministro
Minio,
minio
Mino,
mina
Minusklo,
minŭscula
M i n u s o , signo
menos
Minuto,
minuto
Miogalo,
musrraŭf
M i o p a , miope
M i o z o t o , miosota,
oreja de ratdn,
no me
olvides
Mirabelo, ciruela
amarilla
Miraklo,
milagro
Mirho,
mirra
Miri,
asombrarse
Miriado,
miriada
Miriametro,
miridme
tro
Miriapodoj,
miridpodos
M i r m e k o f a g o , osc
hormiguero
Mirmeleono,
hormiga
ledn
Mirmotero,
hormiguero (ave)
Mirtaeoj,
mirtdceas
M i r t e l o , ardndano,
ciruela
M i r t o , mirto,
arraydn
Misalo,
misal
Misio,
misidn
Mistero,
misterio
Mistifiki,
mixtificar
M i s t i k o , mistica
(rel.)
Mitelo,
mejilldn
Mito,
mito
Mitologio,
mitologia
Mitro,
mitra
Mitulo,
almeja
Mizero,
miseria
M j e l o , meduia
espinal
Mnemoniko,
mnemdnica
Mobilizi,
movilizar
Modalo,
modales
M o d e l o , mode\>
Modera,
modcrado
Moderna,
modcrno
Modesta,
modesto
Modifi,
modificar
Modismo,
modismo
-
170
-
Modo,
moda,
modo
(gram.)
Modulaeio,
modulacidn
Moduli,
modular
Moki,
burlarse
Mola,
blando
Molekulo,
molecula
Molibdeno,
molibdeno
Molusko,
molusco
M o l v o , molva
(pez)
Momento,
momento
Monado,
mdnada
Monadologio,
monadologia
M o n a h o , monje,
fraile
Monarĥio,
monarquia
Monarĥo,
monarca
M o n a t o , mes
Mondo,
mundo
M o n e d o , chova
(ave)
Monitoro,
monitor
(buque)
M o n o , dinero,
moneda
Monografio,
monografia
Monogramo,
monograma
Monoklo,
mondculo
Monologo,
mondlogo
Monomanio,
monomania
Monopolo,
monopolio
Monoteismo,
monoteismo
Monoteisto,
monoteista
Monstro,
monstruo
Monto,
monte
Montri,
mostrar
Monumento,
monumento
M o p s o , perrillo
dogo
M.orala,
moral
Morbilo,
sarampidn
Mordi,
morder
Morfino,
morfina
Morfologio,
morfolo-
N , terminacidn
de acu
sativo
N a b o , cubo dc. rueda
Nacio,
nacidn
Nadiro,
nadir
Nadlo,
varilla
Naftalino,
naftalina
Nafto,
nafta
Naĝi,
nadar
Naiva,
ingenuo
N a r c i s o , narciso
(flor)
Najado,
ndyadc
Narkoti,
narcotizar
Najlbaro,
vecino
Narkotiko,
narcdtico
7-Jajlo, clavo
Narvalo,
narval
Najtingalo,
ruisenor
Naski,
engcndrar,
N a n a , enana
cesto
N a n k e n o , mahon
(te- N a s o , nasa,
N a t r i o , sodio
la de algodon)
N a t r o , sosa
N a p o , nabo
gia
M o r g a ŭ , manana
(adverbio)
Morfielo,
colmenilla
(seta)
M o r k e l o , moriila
(hon
g°)
Moroj,
costumbres
M o r t e r o , mortero,
argamasa
Morti,
morir
M.oruo,
abadejo
M o r u s o , mora
(bot.)
Moskeo,
mezquita
Moskito,
mosquito
Mosko,
almizclero
M o s t o , mosto
Motacelo,
motacilla
Motedo,
motete
M o ŝ t o , titulo ' honorifico
Motivo,
motivo
M o t o , lema,
divisa
Motoro,
motor
Movi,
movcr
Mozaiko,
mosaico
Mucida,
miasmdtico
Mucipeto,
muscareta
Mueli,
moler
M u g e l o , mŭjol
(pez)
Muĝi,
mugir
Mufo,
manguito
Muko,
mucosidad
Muldi,
moldear
Mulo,
mulo
Multe,
mucho
Multipliki,
multiplicar
JMuluso,
salmonete
Mumio,
motoiia
Municio,
municidn
M ^ u n t i , montar
(maquinas)
M u r e n o , morcna
(pez)
iMurmuri,
murmurar
Murmuro,
murmullo
M u r o , muro,
pared
M u s k a t o , nuez
moscada
Muskedo,
mosqueU
.Musko,
musgo
Muskoio,
mufculo
Muslino,
muselina
Muso,
ratoncillo
Mustardo,
mostaza
M u s t e l o , marta
(anr
mal)
Mustelo,
mustelo
(pez)
M . u ŝ b i r d o , pdjaro
mos
ca
Muŝikapo,
papamoscas (ave)
M u ŝ o , mosca
Muta,
mudo
Mutualismo,
mutualismo
Muzeo,
museo
iNIuziko,
mŭsica
Muziksako,
gaita
M u z o , musa
(poesia)
Naturalismo,
naturalismo
Naturalisto,
naturalista
Naturo,
Naturaleza
Naŭ,
nueve
N a ŭ k r a t o , piloto
(pez)
Natizo,
ndusea
Navedo,
lanzadera
Navigaeio,
navegaci6n
Navigi,
navegar
N a v o , nave
(templo)
Nazo,
nariz
N e , no ( n e g a c i o n )
Nebulo,
niebla
Necesa,
necesario
Nefrito,
ncfritis
Negativa,
negativo
\ e g l i ĝ o , traje de casa
Negoco,
ncgocio
N e g r o , u n negro
Neĝo,
nieve
N e k , ni ( e o n j u n c i o n )
Nekrologo,
necrologia
171
-
Nepo,
nieto
Nepotismo,
nepotismo
Nepre,
iiremisiblemente
Nervo,
nervio
N e s t o , nido
N e t o , en
limpio
Neŭralgk).
neurdlgia
Neŭrastenio,
neurastenia
N e ŭ t r a , neutro
(gra.)
Neŭtrala,
neutra
Nevo,
sobrimN i , nosotros
(pron.)
Niĉo,
nicho
N i e l o , niel
N i g r a , ncgro
(color)
Nihilismo,
nihilismo
Nihilisto,
nihilista
Nikelo,
niquel
Nikotino,
nicotina
Niksino,
ondina
N i k t e o , surnia
(ave)
N i k t i b i o , ibijo
(ave)
Nimbuso,
nimbus
Nomado,
ndmada
Nombro,
cantidad
Nominaia,
nominal
Nominativo,
nominativo
Nomo,
nombre
Nopalo,
nopal
Nordo,
nortc
Normala,
normal
Normo,
norma
N o r v e g o , un
noruego
N o t i , anotar
Nostalgio,
nostalgia
Notario,
notario
Notoptero,
notoptero
Nova,
nuevn
Noveio,
novela
Novembro,
Noviembre
Novico,
novicio
N u , bien,
bah,
pchs
(interj.)
Nuanco,
matiz
Nubo,
nube
Nuda,
desnudo
Nudeio,
tallarines
Nuko,
nuca
(nubes)
Nekropsio
autopsia
nuez
N i m b o , nimbo,
aureo- N u k s o ,
Nektaro,
nictar
N u l o , cero,
nulo
N e n i a , ninguna
(clala
Numenio,
chorlito
se, espe.)
Nimfo,
ninfa
N e n i a l , por
ninguna N i n f e o , nenŭfar,
nin(ave)
fea ( b o t . )
causa
Numeralo,
numeral
nitrato
N e n i a m , nunca,
jamds N i t r a t o ,
(gram.)
nitro
N e n i e , en ningŭn
si- N i t r o ,
Numeratoro,
numeraNivelo,
nivel
tio
dor ( a r i t . )
sufijo
famiiiar N u m e r o ,
Neniel,
de
ningŭn N j \
nŭmero
fem enino
N u m i d o , pintada,
gamodo
Nizo,
gavildn
N e n i e s , de nadie
llina
de
Guinea
noble
N e n i o , nada,
ninguna N o b e l o , un
Numismatiko,
numisN o b l a , noble
(adj.)
cosa
mdtica
Neniom da,
ningutu. N o d o , nudo
Nun,
ahora
Noktilukoj,
noctilu- N u n c i o ,
cantidad
nuncio
N e n i u , nadie
N u r , sdlo,
solamente
cas
Neologismo,
neolo- N o k t o , noche
N u t r i , nutrir,
alimenNoktuo,
mochuelo
tar
gismo
o
O , terminacidn
de
substantivo
Oazo,
oasis
Obei,
obedecer
Obelisko,
obelisco
O b l , sufijo
multipliObjektivo,
objetivo
cativo
(fotog.)
O b l a t o , oblen
Objekto,
objeto
Obligacio,
obligacidn
Oblikva,
oblicuo
O b o l o , dbolo
(moneda)
Observatorio,
ooservatorio
Observi,
observar
Observisto,
vigia
O b s t i n a , obstivrfc
Obstrukeo,
obstruccidn
Obturatoro,
obturador
Obtuza,
obtuso
Oceanio,
Oceania
O c e a n o , ocĉano
O d o , oda
O d o r o , olor
Ofendi,
ofender
Oferi,
sacrificar
Ofieiala,
oficial
O f i c i r o , oficial
(mil)
O f i c o , oficio,
empleo
O f i u r o , ofiuro
(zool.)
O f t e , con
frccuencia
Ogivo,
ojiva
Ojdemio,oidemia
(av.)
Ojstro,
moscdn
O k , ocho
O k a z i , ocurrir,
acontecer
Okeidento,
occidente,
ocaso
O k r o , ocre
O k s h o f t o , medida
liquidos
Oksido,
6xido
Oksigeno,
oxigeno
Oksikoko,
canaheja
Oktanto,octante
(geometria)
O k t a v o , tono
(mŭsica)
Oktobro,
Octubre
O k u l o , ojo
O k u l t a , oculto,
misterioso
Okupi,
ocupar
Okzalo,
acedera
0 1 , que
(comparacidn)
Oleaeoj,
oleaginosas
Oleandro,
oleandro
(laurel
rosa)
Oleo,
aceite
172
-
Oligarĥio,
oligarquia
Olimpo,
Olimpo
O l i v o , oliva,
aceituna
Omaro,
bogavante
Ombrelo,
sombrilla
Ombro,
sombra
Omnibuso,
dmnibus
O n , suf.
partitivo
O n d o , onda,
ola
O n g l e t o , una
(encuad)
Oni,
se
(pronombre
indefinido)
Onikso,
6nix
Onklo,
tio
Onobriko,
esparceta,
pipirigallo
O n t , participio
activo
futuro
Ontologio,
ontologia
O p , suf.
distributivo
Opalo,
6palo
Operaeio,
operaci6n
Opero,
dpera
Opinii,
opinar
O p i o , opio
Oportuna,
cdmodo
Opozieio,
oposicidn
Optativo,
optativo
Optiko,
dptica
Optimismo,
optimis.
Optimisto,
optimista
Orakolo,
ordculo
Orangutango,
orangutdn
Oranĝerio,
invernadcro
Oranĝo,
naranja
O r a t o r i o . o r a . o r i o (mŭsica)
Oratoro,
orador
Ordeno,
condecoracidn
Ordinara,
ordinario
O r d o , orden
(colocacidn)
O r d o n i , ordenar,
niandar
Orelo,
oreja
O r f i ŝ o , dorada
(pez)
Orfo,
huerfano
Organika,
orgdnico
Organismo,
organism.
Organizi,
organizar
Organo,
drgano
(de
organismo)
Orgasmo,
orgasmo,
crctismo
O r g e n o , drgano
(igte.)
Orgio,
orgia
Orĝado,
horchata
Orientisin,
orientarse
Oriento,
oriente
Originalo,
original
Origino,
origen
Orikteropo,
orictiropo
(zool.)
Oriolo,
oropendola
Orkestro,
orquesta
Orkideo,
orquidea
Ornami,
adornar
Ornato,
casulla
O r n i s m i o , pdjaro
mos.
Ornitorinko,
ornitorinco
Ornitologio,
ornitologia
Oro,
oro
Orografio,
orografia
O r t a , en dngulo
recto
O r t i k s o , colin
(ave)
Ortodoksa,
ortodoxo
Ortografio,
ortografia
Ortologio,
ortologia
Ortopedio,
ortopedia
Ortulano,
embcriza
(ave)
Os, term.
del
verbo
en
futuro
Oscedi,
bostezar
Osmero,eperlano
(pez
Osmio,
osmio
Osto,
hueso
O s t r a c i o , pez cofre
Ostracismo, o s t r a c i s m o
Ostro,
ostra
O t , part.
pasivo
ju
turo
Otiso,
avutarda
Otuso,
buho
Ovacio,
ovacidn
O v a l o , dvalo
Ovo,
huevo
O z o n o , ozono
-
173 R
Pacienco,
paciencia
P a c i e n t o , un
paciente
1'aco, paz
Paĉulo,
pdchuli
Padeli,
chapotcar
P a f i , disparar
armas
Paganismo,
paganism
Pagi,
pagar
Pagodo,
pagoda
Pagro,
besugo
Paguro,
ermitano
(zool.)
P a ĝ i o , pajc
Paĝo,
pdgina
Pajlo,
paja
Pakboto,
paquebote
Faki,
cmpaquetar
Pakidermoj,
paquidermos
Pala,
pdlido
Palaco,
palacio
Paladio,
paladio
Palamedeo,
camichi
(ave)
Palankeno,
palanquiu
Palato,
paladar
Palemo,
quuquitla
(pez)
Pakografio,
paleograffa
Pakontologio,
paleontologia
Pakstino,
Palestina
P a l e t r o , paleta de pintor
P a l i n u r o , langosta
de
mar
Palisandro,
palisandr.
P a l i s o , estaca
Palmipedoj,
palmipedas
P a l m o , palmera
y palma
Palpebro,
pdrpado
P a l p i , palpar,
tocar
Palpilo,
tentdculo
P a l t o abrigo
(de tela)
P a l u m b o , paloma
torcaz
Pamfleto,
libelo
Panariso,
panadizo
Panegira,
panegirico
P a n e l o , zdcalo de madera
Paniklo,
panoja
Paniko,
pdnico
P a n o , pan
Panoramo,
pdnorama
P a n s i , curar
heridas
Pantalono,
pantaldn
Panteismo,
panieismo
Panteisto,
panteista
Panterkato,
ocelote
Pantero,
pantera
Pantoflo,
pantufla,
chinela
Pantografo,
pantdgraj
P'antomimo,
pantomima
I^apago,
papagavo
Papavacoj,
papavcrdceas
Papavo,
adormidera
Papero,
papel
Papilio,
mariposa
Papiruso,
papiro
Tapo,
papa
Tapriko,
pimiento
Parabolo,
pardbola
Faradigmo,
paradigma
P a r a d i z e o , ave del Paraiso
Paradizo,
paraiso
P a r a d o , parada
milit.
Paradokso,
paradoja
Parafino,
parafina
Parafo,
rŭbrica
Farafrazo,
pardfrasis
Paragrafo,
pdrrafo
Farakla,
paralela
Paraklogramo,
paralelogramo
Paralizo,
pardlisis
Parapeto,
parapeto
Parazito,
pardsito
Parcelo,
parcela
Fardoni,
perdonar
I'arenco,
pariente
Parentezo,
parintesis
Parfumo,
perfumc
Pargeto,
entarimado
Parieta,
parietal
Pario,
tabique
P a r k e r e , dc
memoria
Parko,
parque
Parlamento,
parlamento_
Parnaso,
Parnaso
P a r o , par,
parefa
P a r o , jacana
(avc)
Parodio,
parodia
Parofio,
parroquia
Paroksismo,
paroxis-
mo
Paroli,
hablar
Parsimonio,
parsimonia
P a r t e r o , patio
de butacas
Participo,
participio
lartikulo,
particula
Partio,
partido
Partituro,
partitura
P a r t o , partc
P a r u o paro
(ave)
Pasaĝcro,
pasajero
Pasamento,
pasamancria
Pasero,
gorridn
P a s i , pasar
Pasio,
pasidn
P a s i o , Pasidn de } . C.
P a s i v o , pasiva
(gram)
Pasko,
Pascua
Faskvilo,
pasquin
Pasporto,
pasaporte
Pasteĉo, pastel
empanada
Pastelo,
pastilia
Pastinako,
chirivia
P a s t o , pasta,
masa
Pastro,
sacerdote
P a ŝ i , dar pasos
P a ŝ t e l o , pastel
(pintura)
P a ŝ t i , pacer,
apacentar
Patelo,
rdtula
Patento,
patente
Pato,
sartin
Patogenio,
patogenia
Patologio,
patologia
P a t o s o , tristeza
afectada
Patriarko,
patriarca
Patrieio,
patricio
P a t r i e o , punzdn
(jundicidn)
Patriotismo,
patriotismo
Patrioto,
patriota
Patro,
padre
Patrolo,
patrulla
F a t r o n o , patrdn,
protectot
Paŭsi,
calcar
P a t i z o , pausa
P a v i a n o , mono
babui-
174
-
P e n s i o , pensidn,
renta
Pensiono,
pensidn,
hotel
Pentametro,
pentdmetro
Pentekosto,
Pcntecostis
Penti,
arrepehtirse
Pentri,
pintar
Peonio,
peonia
Pepi,
piar
Pepsino,
pepsina
Peptono,
peptona
Per,
por
medio
dc
(preposicidn)
Percepti,
percibir
Perĉo,
tenca
Perdi,
perder
Perdriko,
perdiz
Peiei,
perecer
Perfekta,
perfecto
Perfekto,
perfecto
(gram.)
Perfidi,
traiciouar
Pergameno,
pcrgamino
Periferio,
periferia
Perigeo,
perigeo
Perimetro,
perimetro
Periodo,
periodo
Periosto,
periostio
Pcristilo,
peristilo
Peritoneo,
peritoneo
P e r k o , pcrca
(pez)
Perlamoto,
ndcar
Perlo,
pcrla
Permeso,
permiso
Permuti,
permutar
Peroneo,
pcrone
P e r o n o , grada,
esca-
P e r u o , Perŭ
P e s i , pesar
(averiguar
e l peso)
Pesimismo,
pesimisniPesimisto,
pesimista
Peso, peso
(rnoneda)
Pesto, pcste
Petalo,
pitalo
Petardo,
pctardo
IVti,
pedir
Petoli,
chiquillear
Petrolo,
petrdleo
Petromizo,
lamprea
Fetroselo,
perejil
Pezeto, peseta
P e z i , lcner
peso
P f e n i g o , moned
ale-
mana
Pia,
piadoso
Piamatro,
piamadre
no
Piano,
piano
Pavilono,
pabelldn
P i a s t r o , piastra
(moPavimo,
pavitnento
P a v o , pavo
real
ncda)
Peano, canto
militar
Picco, pino
albar
Peco, pedazo,
pieza
Piedestalo,
pedestal
P e ĉ o , pez
(resina)
P i e d o , pic
Pedagogio,
pedagogia
P i e r i d o , mariposa
col
Pedagogo,
pedagogo
P i e t i s m o , gran
respeP e d a i o , pedal.
to
Pedanta,
pedante
Pigargo,,
dguila
de
Pedelo, bedel
mar
Pediko,
piojo
Pigmento,
plgttiento
Pego, picoverde
(ave)
P i g m e o , un
pigmeo
Pejzaĵo,
paisajc
P i g o , picaraza,
urraca
Peki,
pccar
likedo,
piquctc
P e k l i , salar
Piki,
pinchar
P e k t e n o , coucha
pereP i k o , cspadas
(naip.)
Pilastro,
pilastra
grino
Filgrimi,
percgrinar
Pelerino,
pclerina
Iilko,
pclota
P e l i , empujar,
expulP i l o , pila ctectrica,
dc
sar
linata
Pelikano,
pelicano
Perpendikulara,
pcrcosas
P e l t o , abrigo de pieles
pcndicular
Pilolo,
pildora
Pelvo,
recipientc
Persekuti,
perseguir
Piloto,
piloto
P e n c o , moneda
inglc- P e r s i k o ,
melocotdn
Pinakoteko,
pinacotcsa
Persisti,
persistir
ca
P e n d i , pcnder,
colgar Perso, un persa
Pinei,
pctiizcar
Persono,
persona
Pendolo,
pindulo
Pinglo,
alfiler
Perspektivo,
perspcc- I * i n g v e n o ,
Penetri,
penetrar
pingŭino
Peniko,
pinccl
(avc)
tiva
P e n i s o , pene
Pjnio,
pindn
Perturbi,
perturbar
Peno,
esfuerzo
Pmo,
pino
Persvadi,
persuadir
Pensi,
pensar
P i n t o , punta,
cima
Peruko,
peluca
Pioĉo,
piqueta
P i o n i r o , i n i c i a d o r , gastador
Pipo,
pipa
Pjpro,
pimienia
P i p s o , pepita
(enfermedad
aves)
Piramido,
pirdmide
Pirato,
pirata
Pireneoj,
Pirineos
Pirito,
piriia
P i r o , pcra
Pirogo,
piragua
P r o l o , verderdn
(av.)
P rometro,
pirdmetro
Pirotekniko,
pirotecnia
1'irozo, pirosis,
acedia
P i s t a k o , pistacho,
alfdncigo
Pisti,
machacar
cn
mortero
P i s t i l o , pistilo
(bot.)
pistolo,
pistola
P i ŝ t o , pistdn,
dmbolo
P i t o n o , serpicute
pitdn
Pivoto,
pivote
Pizo,
guisante
Plaeo,
plaza
PĴaei, placer,
agradar
P i a d o , fuentc
(de vajilla)
I T a f o n o , techo
TTagiato,
plagio
TTando, planta del pic
ITanedo,
planeta
TTanimetrio,
planimetria
P i a n k o , suelo,
piso
P l a n o , plano,
proyecto,
plan
P l a n t a g o , UantSn
(botdnica)
Plaflti,
plantar
P l a s m o , plasma
(fisio
lTastiko,
pldstica
Plastro,
emplasto
Plata,
plano.
aplastado
P\ataleo,platalea
(av.)
Piatano,
pldtano
Plateno,
platino
;
;
175 —
TTateso, platija
(pez)
ITatikareeno,
platicarcino
l T a t i r i n k o , todi
(ave)
I T a ŭ d i , palmotear
sobre
agua
ITebejo,
plebeyo
ITedi,
pleitear
P l e j , lo mds
(supcrla.)
ITejadoj,
pleyadcs
ITekoto,
vampiro
Piekti,
trenzar
1'iena, ileno,
complcto
Plendi,
quejarse
ITeonasmo,
pleonasm.
Pleto,
bandcja
Pleŭrezio,
pleuresia
Pleŭronekto,
m e r o
(pcz)
I T e z u r o , placer
I T i , mds
(particula)
I T k o , plica
(enferm.)
I T i n t o , base dc
columva
ITombo, e m p a s t e
(dientes)
TTori,
llorar
P l o t o , gobio
(pez)
P l u , mds (se refiere
a
tiempo)
ITugi,
arar
P l u m b o , plomo
ITumo,
pluma
Phiskvamperfekto,
pluscuamperfecto
Pluŝo,
peluche
ITutokratio,
plutocracia
lTuvo,
ttuvia
Pneŭmatiko,
neumdtico
Po, a razdn
de
P o d a g r o , gota
(enferm
Podargo,
podagero
(ave)
Podicepso,
podicipo
(ave)
P o d i o , podio,
pedestal
Poemo,
poema
PoentOjptmto
(naipes)
Poetiko,
poetica
Poeto,
poeta
Poezio, poesia
;
P o k a l o , copa
PoTemiko,
poitmica
Poleno,
polen
P o l i c o , policia
(la)
Poliedro,
poliedro
Polifona,
polifdnico
Poligalo,
poligala
Poligamio,
poligamia
Poligloto,
poliglota
Poligonaeoj,
poiigondceas
T o l i g o n o , trigo
negro
I oligrafio,
poligrafia
Polikliniko,
policlinica
Poliplcktro,
polipectro
]ave)
Polipo,
pdlipo
P o l i p t e r o , bichir
(pez)
Poliso,
pdliza
Politeismo,
politeismo
Politeisto,
politeista
Politekniko,
politicnica
Politiko,
politica
Polko,
polca
Po\o, un
polaco
Po\po,pulpo
Polucio,
polucidn
Poluri,
pulimentar
P o l u s o , polo
(geog.)
Polvo,
polvo
Pomado,
pomada
Tomo,
manzana
Pompo,
pompa
Ponardo,
punal
Pontifiko,
pontifice
Ponto,
puente
Pontono,
pontĉn
P o p l i t o , corva
P o p l o , dlamo,
chopo,
pobo
P o p o l o , pueblo
(el)
Populara,
popular
P o r , para
(prep.)
Porcelano,
porcelana
Porcelano.
porcelana
(pez)
Porcelio,
cochiniila
humedad
Porcio,
porcidn
Pordo,
puerta
Prelato,
prelado
Preludo,
preludio
Poreo,
puerro
Porfiro,
pdrfido
P o r f i r i o , calamdn
(av.
P o r k o , puerco,
cerdo
Poro,
poro
Portalo,
portada
Portepeo,
portaespada
P o r t e r o , cerveza
negr.
Porti,
llcvar
Portiko,
pdrtico
Portreto,
retrato
P o r t u g a l o , un
portugues
Posedi,
poseer
Posesivo,
posesivo
P o s t , despues,
detrds
P o s t e n o , posicidn
(militar)
,cargo
Postulato,
postulado
Postuli,
exigir
Poŝo,
bolsillo
P o ŝ t o , servicio
corrcos
Potaso,
potasa
Potenca,
potente
Potenciala,
potencial
(gramdtica)
Poto,
puchero
Poŭpo,
popa
Povi,
poder
P o z i , posar
(fotograf.)
Pozicio,
posicidn
Pozitiva,
positivo
P r a , (pref.)
parentesco
lejano
Pragmatiko,
pragmdtica
Praktiko,
prdctica
P r a m o , barca de rio
P r a v a , quc tiene
razdn
Prebendo,
prebenda
Precipe,
principalmente
P r e c i z a , preciso,
exacto
Predikato,
predicado
Prediki,
predicar
I refekto,
prefecto
Preferi,
preferir
P r e f i k s o , prefijo
(gramdtica)
176
-
xvxo 'xvzdx 'i>>Vu,i
P r e m i , apretar,
oprimir
Piemio,
prcmio
Premiso,
premisa
} r e n i , coger,
tomar
Prepari,
prcparar
Preposto,
prebosic,
prior
Prepozicio,
preposicidn
(gram.)
T repucio,
prcpucio
Prerogativo,
prerrogativa
Prcsb iteria n i smo,
prcsbiieranismo
Ptesbiteriano,
presbiterano
I resbitero,
presbitero
Presi,
imprimir
P r e s k a ŭ , casi
P r e t a , dispucsto
a
Preteksto,
prctexto
Pretendi,
prctender
P r e t e r , mds alld
(prcp.
Freterito,
preterito
(gram.)
Prezenti,
presentar
Prezidi,
presidir
Piezo,
precio
P r i , acerca de
(prep.)
Primadono,
p r im a
donna
Primitiva,
primitivo
F T i m o prima
(orden)
Primolo,
primavera
(flor)
PrnciTpOtprincipio
(fiiosof.)
Princo,
principc
Printempo,
primavcra
Priodonto,
armadillo
gigantc
Prioro,
prior
Prismo,
prisma
P r i s t o , pez
sierra
P r i v a t a , privado,
particular
Privilegio,
privŭegio
P r o , a causa de
(prep.
TTobabla,
probable
Problemo,
problema
Procedi,
procedcr
Proceduro,
procedimicnto
(jud.)
Procelario,
petrel
Procento,
interes
dc
capiial
Procesio,
procesiĉn
P r o c i o , procidn
(zool.)
Proceso, proceso,
pleito
Produkti,
producir
VvoAuto^producto
Profani,
profanar
Profesio,
profesidn
Profesoro,
profesor
Profeto,
profcia
Profilaktiko,
profilaxis
Profilo,
perfil
P r o f i t o , provccho,
ganancia
Profunda,
profundo
Prognozo,
prondstico
Programo,
programa
Progresi,
progresar
Progresio,
progrcsidn
Protekeio,
proyeccidn
Projekto,
proyecto
Proklami,
proclamar
Prokonsulo,
procdnsul
Prokrasti,
difcrir,
aplazar
Proksima,
prdximo
P r o k u r o , poderes
comerciales
Prokuroro,
fiscal
Proletario,
proletario
Prologo,
prdlogo
Promeni,
pasedr
Promesi,
prometer
Promocio,
promocidn
Promontoro,
promontorio
Pronomo,
pronombre
Prononci,
pronunciar
Propagando,
propaganda
Proponi,
proponer
Proporcio,
proporcidn
(mat)
Propozicio,
proposicidn
(gram.)
Propra,
propio
Proskripcio,
proscripci6n
Prospekto,
prospecto
Prosperi,
prospcrar,
lograr
Prostitui,
prostituir
Protagonisto,
protagonista
Protekti,
proteger
Protektorato,
protcctorado
P r o t e l o , hicna
civcta
Protestantismo,
protestantismo
Protesti,
protestar
Protokolo,
protocolo
Protomartiro,
protomdrtir
177
-
Provinco,
provincia
Yxov\z\,proveer,
abastecer
Provizora,
provisional
Prozelitismo,
prosclitismo
Prozelito,
prosĉlito
Prozo,
prosa
Prozodio,
prosodia
Prozopopeo,
prosopopcya
P u d i n g o , dulce
ingUs
P u d r o , polvos
(perf.)
P u f o , relleno
de
aire
Pugno,
puno
Pulo,
pulga
Pulĉinelo,
polichinela
Pulio,
polea
Pulmo,
pulmon
Pulso,
pulso
Pulvo,
polvora
P u l v o r o , materia
en
polvo
P r u d a , gazmono,
mojigato
Pumiko,piedra
pdmcz
Prudento,
prudencia
Pumpi,
bombar
P u n c o , rojo
oscuro
Prujno,
escarcha
Punĉo,
ponche
Prunelo,
endrina
Puni,
castigar
Pruno,
ciruela
Punkto,
punto
Prunti,
prestar
P u n t o , encaje,
puntiP r u s o , un
prusiano
lla
demosProtonotario,
protono- P r u v i , probar,
tario
trar
Pupilo,
pupila
Pupitro,
pupitre
Protoplasmo,
proto- P s a l m o ,
salmo
P u p o , muneca
(jugueplasma
Pseŭda, seudo,
falso
te)
Prototipo,
prototipo
Pseŭdonimo,
seuddniProtozoo,
protozoo
mo
P u r a , puro,
limpio
Protuberanco,
protu- P s i k i a t r i o ,
purgator.
psiquiatria P u r g a t o r i o ,
Puritanismo,
puritan.
berancia
Psikiatro,
psiquiatra
Puritano,
puritano
Provenzo,
provenzal
Psiko,
psiquis
pŭrpura
Proverbo,
proverbio
Psikologio,
psicologia P t t r p u r o ,
P u s o , pus
P r o v i , probar,
ensa- P s i k o l o g o ,
psicologo
P'ustttlo,
pŭstula
Psitako,
loro
yar
empujar
(ave) P u ŝ i ,
Providenco,
providen- P t e r o k l o , ganga
Puto,
pozo
Publicisto,
publicista
cia
pŭblico
Putoro,
garduna
Provincialismo,
pro- P u b l i k o ,
P u d e l o , perro de agu. P u t r o ,
putrefaccidn
vincialismo
R
Rabarbo,
ruibarbo
Rabato,
rebaja
Rabeno,
rabino
Rabi,
robar
R a b i o , rabia
(enf.)
R a b o t i , cepillar
(carpint.)
Racio,
raz6n
Racionala,
racional
Racionalismo,
racionalismo
Racionalisto,
racionalista
Radiatoro,
radiador
R a d i k a l a , radical
(adjetivo)
Radikalismo,
radical.
R a d i k o , raiz,
radical
R a d i o , radio,
rayo
Radiumo,
radium
Rado,
rueda
Rafano,
rdbano
silvestre
Rafini,
refinar
R a j d i , montar,
cabalgar
R a j o , raya
(pez)
R a j t o , el
derecho
R a k e t o , cohete
R a k o n t i , contar,
referir,
narrar
R a l o , rascon
(ave)
R a m f a s t o , tucdn
(ave)
Ramilo,
apisonador
Ramio,
ramio
Eampi,
arrastrarse
Ranca,
rancio
R a n d o , borde,
orilla
Rangifero,
reno
12
R a n g o , rango,
grado
Rano,
rana
Ranunkolacoj,
ranunculdceas
Ranunkolo,
ranŭnculo
R a p i d i , ir de
prisa
Rapiro,
florete
Rapo,
rdbano
Raporto,
informaciĉn,
referencia
Rapsodio,
rapsodia
Rapsodo,
rapsoda
R a s o , raza
Raspi,
raspar
Rasti,
rastrillar
R a s t r a l o , pauta
(mŭ.)
R a t o , rata
Raŭka,
ronco
Raŭpo,
oruga
Ravi,
embelesar
Razi,
afeitar
R e , repeticidn,
reiteracidn
Reakcio,
reaccidn
R e a l a , real,
efectivo
Realismo,
realismo
Realisto,
realista
R e b o , cepa,
vid
R e b u s o , acertijo,
jeroglifico
R e c e n z o , censura,
critica
Hteraria
R e c e p t o , receta
Reciproka,
reciproco
Recitativo,
recitado
Redakcio,
redaccidn
Redakti,
redactar
Redaktoro,
redactor
Redingoto,
levita
Redukti,
reducir
Reduto,
reducto
R e f e r a t o , tema
escrito
Referenco,
referencia
Referendario,
refrendario
Refiekti,
reflejar
R e f o , rizo
(mar)
Reformacio,
reformacidn
Refrakti,
rejractar
Refuti,
rejutar
178
-
R e g a l i , obseauiar,
tratar
R e g a t t o , regata
Regeneracio,
regeneracidn
R e g i , regir,
gobernar
Regimento,
regimien-
to
Regiono,
regidn
~Registro,registro,
inscripci6n
R e g n o , reino,
pais
R e g o l o , reyezuelo
(av.
Regulo,
regla
Reĝimo,
rigimen
R e ĝ i s o r o , director,
administrador
R e ĝ o , rey
R e j s o , reis
(moneda
portuguesa)
Reklamo,
reclamo,
anuncio
Rekomendi,
recomendar
Rekompenco,
recompensa
R e k o r d o , record
(deporte)
Rekremento,
bagazo,
orujo
Rekruto,
recluta
R e k t a , recto
Rektifii,
rectificar
R e k t o r o , rector
(Universidad)
Rekvizicio,
requisicidn
Rekvizito,
requisito
Relativa,
relativo
Reliefo,
relieve
Religio,
religiĉn
Reliko,
reliquia
R e l o , rail,
carril
Remaĉi,
rumiar
Remburi,
rellenar
Remi,
remar
Remizo,
cochera
Remparo,
muralla
Remonto,
remonta
R e n d e v u o , cita
convenida
..
Renegato,
renegado
Renesanco,
renacimiento
R e n k o n t i , encontrar
a
alguien
Reno,
rindn
Rento,
renta
R e n v e r s i , d e r r i b a r , dar
vuelta
Repertuaro,
repertorio
Reprezenti,
representar
Reptilio,
reptil
Reputacio,
reputacidn
Respekti,
respetar
Respektiva,
respectivo
Respondi,
responder,
contestar
Respubliko,
reptiblica
Restani,
restanar
R e s t i , qucdar,
pcrmanecer
Restoracio,
restaurant
Resumi,
resumir
Retino,
retina
R e t o , red
Retoriko,
retdrica
Retoro,
profesor
de
elocuencia
Retorto,
retorta
Retroaktiva,
retroactivo
Retrospektiva,
retrospectivo
Reŭmatismo,
reumatismo
Revelacio,
revelacidn
R e v i , hacersc
ilusidn,
ensuenos
Revizi,
revisar
Revizio,
revisi6n
Revizoro,
revisor
Revolucio,
revoluci6n
Revolvero,
rev6lver
Revuo,
rcvista
Rezedo, reseda
(bot.)
Rezervi,
reservar
Rezignacio,
resignaci6n
R e z i g n i , resignar,
renunciar
Rezino,
resina
Rezoni,
razonar
Rezolucio,
resolucidn
Rezultanto,
resultante
Rezultato,
resultado
Rezulti,
resultar
Ribeli,
rebelarse
Ribo,
grosella
Ricevi,
recibir
R i c i n o , ricino
(bot.)
Riĉa,
rico
R i d i , reir
R i f o , arrecife,
cscollo
Rifuĝi,
refugiarse
Rifuzi,
rehusar
Rigardi,
mirar
R i g i , aparejar
un barco
179
-
R i n k o p s o , rincote
(av.
Rinocero,
rinoceronte
Ripari,
reparar
Ripeti,
repetir
Ripo,
costilla
Ripozi,
reposar
Riproĉi,
reprochar
Riski,
arriesgar
R i s m o , resma (de paPel)
R i s o r t o , resorte,
muelle
R i t e n o , ritino
(zool.)
Ritmo,
ritmo
Rito,
rito
Riverenco,
reverencia
R i v e r o , rio
R i z o , arroz
Robo,
bata,
hdbito,
toga
Rodio,
rodio
R o d o , rada
Rojalismo,
realismo
Rojalisto,
realista
Roko,
roca
R o k o k o , estilo
arquit.
R o l o , papel
(teatro)
cometido
Romanco,
romance
Romano,
novela
Romanticismo,
romanticismo
Romantiko,
romdntica
Rombo,
rombo
Rombofiŝo,
rodaballo
Romo,
Roma
Rompi,
romper
Ronda,
redondo
Rondo,
circulo
Ronki,
roncar
Rorkvalo,
rorcual
(zool.)
Rosmareno,
romero
(bot.)
R o s m a r o , morsa,
vaca
marina
Roso,
rocio
Rostbefo,
rosbif
R o s t i , asar
R o s t r o , trompa
(elefante,
insecto)
Rotacio,
rotacidn
R o t o , compania
(mil.)
Rotondo,
rotonda
Rozacoj ,
rosdccas
Rozario,
rosario
R o z o , rdsa
Rubando,
cinta
Rubekolo,
petirojo
(avc)
Rubeno,
rubi
R u b i d i o , rubidio
(metal)
R u b l o , moneda
rusa
Ruboj,
escombros
Rubriĥo,epigrafe,
seccidn
R u b u s b e r o , mora
de
zarza
Rubuso,
zarza
Rudimento,
rudimen.
Ruĝa,
rojo
R u i n o , ruJMa
Rukti,
eructar
Ruli,
rular
Rulkurteno,
teldn
R u m a n o , un
rumano
R u m o , ron
(bebida)
R u s o , un
ruso
R u s t o , moho,
robin,
orin
R u ŝ o , adorno de tul
R u t e n i o , rutenio
(metal)
Rutino,
rutina
Ruto,
ruda
Ruza,
astuto
Sabato, sdbado
S a b e l i k o , col
rizada
S a b l o , arena
S a b r o , sable
Safiro,
zdfiro
Safrano,
azafrdn
Sagaca, sagaz
Sago, saeta,
flecha
Saguo,
sagŭ
S a ĝ a , scnsato,
juicioso
,sabio
S a k o , saco
Sakramento,
sacramento
Sakrilegio,
sacrilegio
Sakristio,
sacristia
S a k r o , hueso
sacro
Saksikolo,
saxicola
S a k s o , un
sajdn
Salajro,
satario
Salamandro,
salamandra
Salato,
ensalada
S a l d o , saldo
(contab.)
Salikacoj,
salicineas
Salikario,
salicaria
(bot.)
Rigida,
rigido
R i g l i , pasar
cerrojos
Rigora,
riguroso
R f k a n i , reir en burla
Rikolti,
cosechar
Rilato,
relacidn
R i m a r k i , notar,
darse
cuenta
R i m e d o , remedio,
recurso
Rimeno,
correa
R i m o , rima
R i n g o , anillo,
sortija,
aro
-
Saliko,
sauce
Salikoko,
langostino
Salivo,
saliva
Salmo,
salmdn
S a l o , sal
Salono,
saldn
Salpetro,
salitre
Salti,
saltar
Saluto,
saludo
Salvio,
salvia
Salvo,
salva
S a m a , igual,
mismo
Sambuko,
saŭco
Samovaro,
tetera
Sandalo,
sandalia
Sandro,
especie
de
perca
Sango,
sangre
Sangvina,
sanguineo
Sankcio,
sancidn
S a n k t a , santo
Sano,
salud
Sanskrito,
sdnscrito
S a n t a l o , sdndalo
(madera)
Sapo,
jabdn
Sardeno,
sardina
Sardino,
sardina
en
aceite
Sarki,
escardar
Sarkasmo,
sarcasmo
Sarkofago,
sarcdfago
Sarkoramfo,
sarcoranfo (ave)
S a r k o p t o , arador
sar-
na
S a t a , saciado,
harto
Satano,
Satands
Satelito,
satdlite
Satiro,
sdtira
S a t i r u s o , un
sdtiro
S a t r a p o , un
sdtrapa
Saturi,
saturar
Saŭco,
salsa
Savi,
salvar
Sceno,
escena
Sceptro,
cetro
Scienco,
ciencia
S c i l a r o , galera
(pez)
Scii,
saber
Sciuro,
ardilla
Sciuroptero,
ardilla
volante
180
-
Se, si
(condicional)
Sebo, sebo
Sed, pero o sind
Segi,
aserrar
Segmento,
segmento
Sego,
silla
S e k a , seco
Sekalo,
centeno
Sekci,
seccionar
S e k c i o , seccidn,
divisidn
Sekrecio,
secrecidn
Sekretario,
secretario
Sekreto,
secreto
S e k s o , scxo
S e k s t o , tono
(mŭsica)
Sekto,
secta
Sektoro,
sector
Sekularizi,
secularizar
Sekundanto,
padrino
(de
duelo)
Sekundo,
segundo
(tiempo)
Sekvi,
seguir
S e l a ĉ o , selacio
(pez)
S e l a k t o , suero de leche
Seleno,
selenio
S e l o , silla de
montar
Semaforo,
semdforo
Semajno,
semana
Semido,
semita
Seminario,
seminario
Semo,
semilla
Sen, sin
(prep.)
S e n a t o , senado
Senco, sentido,
acepcidn
S e n d i , enviar,
remitir
Sensacio,
sensacidn
Sentenco,
scntencia
Senti,
sentir
Sentimentala,
sentimental
Sep,
siete
S e p a l o , sipalo
(bot.)
S e p i o , sepia
Septembro,
Septiembre
Septeto,septeto
(mŭs.
S e p t i m o , tono
(mŭsic.
Serafo,
serafin
Serajlo,
scrralio
S e r a n o , mero,
(pez)
S e r b o , un
servio
S e r e n o , verdecillo
(av.
Serĉi,
buscar
Serena,
sereno,
sin
nubes
Serenado,
serenata
Serĝento,
sargento
S e r i o , serie
S e r i o z a , serio,
formal
Serpentario,
serpentario
(ave)
Sero, sucro
S e r p o l o , sirpula
(zool.
Serpento,
serpiente
Seruro,
cerradura
S e r v a l o , serval
(zool.
Servi,
servir
S e r v i c i o , servicio
de
mesa
Servuto,
servidumbre,
esclavitud
Ses,
seis
Severa,
severo
Sevrugo,
esturidn
Sezono, estacidn
del
ano
S f e r o , esfera
Sfinkso,
esfinge
S i , pronombre
reflex.
Sibcrio,
Siberia
S i b l i , silbar (el
viento
S i d i , estar
sentado
S i e ĝ i , asediar,
sitiar
Siŭliso,
sifilis
Sifono,
sifdn
Sigeli,
sellar
Signaio,
senal
Signifo,
significaciĉn
S i g n o , signo,
gesto
Sikomoro,
sicomoro
Silabo,
silaba
Silenti,
callar
Silfo,
silfide
Silicio,
silicio
Siliko,silice,
pedernal
S i l i k v o , silicua,
vaina
(bot.)
S i l k o , seda
Silo,
silo
Silogismo,
silogismo
Silueto,
silueta
S i l u r o , siluro
(especie
anguila)
S i l v i o , silvia,
curruca
(ave)
SPvo,
selva
Simbolika,
simbolico
Simbolo,
simbolo
Simetrio,
simetria
Simfonio,
sinjonia
Simila,
semejante
Simio,
mono
Simpatio,
simpatla
S i m p l a , simple,
sencillo
Simptomo,
slntoma
Singnato,
aguja
de
mar
Sinagogo,
sinagoga
Sinapo,mostaza
(bot.)
Sincera,
sincero
Sindikato,
sindicato
Sindiko,
sindico
Sinedrio,
sanedrin
Singulto,
hipo
Sinitaro, scnor,
don
Sinkopo,
sincope
Sinodo,
sinodo
Sinonima,
sindnimo
Smoptika,
sindptico
Smovio,
sinovia
Sintakso,
sintaxis
Sintezo,
sintesis
S i n u s o , seno
(matem.)
Sireno,
sirena
S i r i o , un
sirio
S i r i n g o , lila
Sirnio,
lechuza
S i r o p o , jarabe,
almibar
181
-
Skandalo,
escdndalo
Skandinavo,
un
escandinavo
Skapolo,
escdpula,
omdplato
Skarabo,
escarabajo
Skarifiki,
escarificar
Skarlatino,
escarlatina
Skarlato,
escarlata
S k a r p o , banda,
cabestrillo
S k a t o , lija
(pez)
S k a t o l o , cajita,
estuche
Skeleto,
esqueleto
S k e m o , esquema,
dibujo
Skeptika,
esceptico
S k e r c o , scherzo
(mŭsica)
Skermo,
esgrima
S k i l i o , perro
de
mar
Skismo,
cisma
Shizo,bosquejo,
apunte
Sklareo,
gallocresta
(bot.)
S k l a v o , un
esclavo
Skolastiko,
escoldstica
S k o l o , escuela
(fil.)
Skolopaceo,
chocha
perdiz
Skolopendro,
escolopendra,
ciempUs
S k o l o p o , becada
(ave)
SkoltOj&oj»
escout
S k o m b r o , caballa
(pez
S k o p o , escopo
(ave)
Sistemo,
sistema
escorbuto
S i t a k o , sitdculo
(ave) S k o r b u t o ,
Sitelo,
pozal
( enfermedad
)
S i t o , sitela
(ave)
Skorio,
escoria
Situacio,
situacidn, Skorpeno,c5cor-fa(pez)
Skorpio,
escorpidn
posicidn
Skorzonero,
escorzoSfinktero,
esfinter
Skabelo,
escabel
nera
(bot.)
S k a b i o , arador
sarna S k o t o , un
escocis
Skadro,
escuadra
Skovelo,
escobilldn
Skadrono,
escuadrdn S k r a p i ,
raspar
Skalo,
escala,
divi- S k r i b i ,
escribir
escrdfula
sidn,
graduacidn S k r o f o l o ,
Skrupulo,
escrŭpulo
Skalpo,
pericrdneo
Skui,
sacudir
Skulpti,
esculpir
Skuno,
bergantin
Skurĝo,
disciplinas
S k v a l o , escualo
(pez)
Skvamoj,
escamas
Slango,
argot,
jerigonza
S l a v o , un
eslavo
S l i p o , cuartilla
de papel
Sm,
spesmilo
Smeraldo,
esmeralda
Smilako,
zarzaparrilla
Smirgo,
esmeril
Sobra,
sobrio
Sociala,
social
Socialismo,
socialismo
Socialisto,
socialista
Societo,sociedad
(una)
S o c i o , trato de
sociedad
Sociologio,
sociologia
Sociologo,
socidlogo
Sodo,
sosa
Sofismo,
sofisma
Sofisto,
sofista
Sofo, sofd
S o i f i , tener
sed
Sojlo,
umbrai
Soklo,
zdcalo
S o l a , solo
Solanacoj,
solandceas
Soldato,
soldado
S o l d o , sueldo
(mon.)
Solecismo,
solecismo
Solena,
solemne
S o l e n o , navaja
(molusco)
Soleo, lenguado
(pez)
Solida,
solido
Solidara,
solidario
Solisto,
solista
S o l i t e r o , tenia,
solitaria
Solventa,
solvente
S o l v i , disolver,
resolver
S o m a t e r i o , eidero
Somero,
verano
(ave
Somnambulismo,
sonambulismo
Somnambulo,
sondmbulo
S o n a t o , sonata
(mŭs.)
Sondi,
sondear
Soneto,
soneto
Sonĝo,
sueno
Sono,
sonido
Sonoro,
sonoridad
Sopiri,
suspirai
S o p r a n o , soprano,
tiple
Sorbi,
absorbei
S o r ĉ i , hechizar,
embrujar
Soriko,
musarana
S o r p o , serba ( f r u t a )
Sortimento,
surtido
S o r t o , suerte,
destino
Sovaĝa,
salvaje
Spaco,
espacio
S p a d i i ŝ o , pez
espada
Spado,
espada
Spaliro,
espaldera
S p a r o , dorada
(pez)
Sparto,
esparto
Spasmo,
espasmo
Spato,
espato
Speciala,
especial
Speciii,
especificar
Specimeno,
muestra,
cjemplar
Speco,
especie
Spegulo,
espejo
Spektaklo,
espectdculo
Spektro,
espectro
Spekulacio,
especulacidn
Spekulativa,
especulativo
Spekuli,
especular
Spermaceto,
esperma
de
ballena
S p e r m o , esperma,
semen
S p e r t a , experto,
perito
Spezo, cobro o pago
S p i c i , sazonar
con especias
182
-
Spiko,
espiga
Spinaco,
espinaca
S p i n d e l o , eje
S p i n o , cspina
dorsal
Spiono,
espia
Spiralo,
espiral
Spiri,
respirar
Spiritismo,
espiritis
mo
Spiritisto,
espiritista
Spirito,
espiritu
Spiritualismo,
espiritualismo
S p i t e , a despecho
de
Spleno,
esplin
Splito,
astilla
Spondeo,
espondeo
(versif.)
Spongo,
esponja
Spontanea,
espontdneo
Sporada,
esporddico
S p o r o , espora
(bot.)
Sporto,
deporte
Sprita,
ingenioso
Sprono,
espuela
Sproto,
especie
de
arenaue
Sputi,
expectorar
S t a b l o , banco,
caballete
S t a b o , estado
mayor
Stacio,
estacidn
S t a d i o , estadio,
etapa
Stako,
rimero
Stalagmito,
estalagmita
Stalaktito,
estalactita
Stalo,
establo
Stameno,
estambre
(bot.)
S t a m p f i , cocear
Stamino,
estamena
Stampo,
estampilla
S t a n c o , estancia
(ver.)
Standardo,
estandarte
S t a n g o , pertiga,
asta
Stano,
estano
Staplo,
tinglado
S t a r i , estar de pie
Statiko,
estdtica
Statistiko,
estadistica
Stativo,
tripode
S t a t o , estado,
situacidn
Statuo,
estatua
Staturo,
estatura
Stearino,
estearina
Stebi,
pespuntear
Stelo,
estrelia
Stenografii,
estenografiar
Stenografo,
cstendgra.
S t e p o , estepa
Stereografio,
estereografia
Stereometrio,
estereometria
Stereoskopo,
esteredscopo
Stereotipo,
estereotipia
Sterko,
estUrcoi
S t e r l e d o , especie
de
esturidn
S t e r l i n g o , libra
esterlina
Sternij
extender
Siernumo,
esterndn
(ave)
Stertoro,
estertor
Stilo,
estilo
Stimuli,
estimular
Stipendio,
estipendio
Stivi,
estivar
Stipo,
retama
Stoika,
estoico
Stolo,
estola
Stomako,
estdmago
Stoplo,
rastrojo
S t r a b a , bizco
Stranga,
extrano
Strategio,
estrategia
Strato,
calle
S t r a t u s o , estratos
(nubes)
S t r e ĉ i , poncr
en tensidn
S t r e k o , raya,
trazo
Strepselo,
estripsiia
Stilzoj,
zancos
Strigo,
lechuza
Strigli,
estrillar
Striko,
huelga
-
183
-
Strignino,
estricnina
Strio,
estria
Strofo,
estrofa
Stroncio,
estroncio
Strukturo,
estructura
Struto,
avestruz
Studento,
estudiante
Studi,
estudiar
Stufi,
estofar
Stuki,
estucar
S t u l t a , estulto,
necio
S l u m p o , mundn,
tocdri
Stupo,
estopa
Sturgo,
esturidn
Sturno,
estornino
S u b , debajo
(prep.)
Subalterna,
subaltefno
Subita,
repentino
S u b j e k t o , sujeto
(gramatica)
Subjektiva,
subjetivo
Subjunktivo,
subjuntivo
(gram.)
Sublimato,
sublimado
Substanco,
substancia
Substantivo,
substantivo
(gram.)
Subtila,
sutil
Subtrahi,
substraer,
restar
S u ĉ i , chupar,
mamar
Sudo,
sur
Suferi,
sufrir
Sufiĉa,
suficiente
S u f i k s o , sufijo
(gram.
Sufloro,
apuntador
Sufoki,
sofocar
Sufragano,
sufragdneo
Sugesto,
sugestidn
Sukceso,
ĉxito
S u k c e n o , succino,
dmSukero,
azŭcar
S u k o , savia,
jugo
Sulfuro,
azufre
S u l k o , surco,
arruga
S u l o , sula
(ave)
Sultano,
sulidn
Sumako,
zumaquc
Sumo,
suma
S u n o , sol
S u p e r , sobre,
encima
(sin
tocar)
Superlativo,
superlat.
Superstiĉo,
supersticidn
S u p o , supa
Supozi,
suponer
S u p r e , arriba,
en lo
alta
Sur,
sobre,
encima
(tocando)
Surda,
sordo
Surfaco,
superficie
Suro,
pantorrilla
S u r n i o , surnia
(ave)
Surogato,
suceddneo
Surprizi,
sorprender
Surtuto,
sobretodo,
abrigo
Suspekti,
sospechar
Susuri,
susurrar
Sutano,
sotana
Suvereno,
soberano
S v a r m i , bullir,
pulular,
agitar
S v a t i , arreglar
casamientos
S v e d o , un
sueco
Sveni,desfallecer,
desvanecer
S v i n g i , blandir,
tremolar
S v i s o , un
suizo
Safo,
carnero
Saho, sofi, rey de Persia
Sajni,
parecer,
aparentar
Sakalo,
chacal
Sako,
ajedrez
S a k t o , pozo de
mina
Ŝalmo,
caramillo
ŝalo,
chal
ftalupo,
chalupa
S a m o , piel de
gamuza
ftanceli,
oscilar,
vacilar
ŝ a n c o , suerte,
probabilidad
ŝanĝi,
cambiar
Sankro,
chancro
Sarado,
charada
Ŝ a r g i , cargar un
arma
Sarĝi,
cargar
Sarko,
tiburdn
ŝ a t i , apreciar,
gustar
Saŭmo,
espuma
Ŝ e l a k o , goma
laca
Selko,
tirantes
£ĉ\o,corteza
Serco, broma,
chanza
S i , ella ( p r o n . f e m e n . )
ŝildo,
escudo
S i l i n g o , chelin
(moneda i n g l . )
ŝ i m o , moho
ŝ i n d o , tabletas
para
cubierta
Ŝinko,
jamdn
Sipo,
buque
Siri,
desgarrar
S i r m i , r e s g u a r d a r , preservar
Skio,
ski
ŝlimo,
lodo,
barro,
cieno
ŝ l o s i , cerrar con
llave
S m a c i , comer o besar
con
ruido
Smiri,
untar
Snuro,
cuerda
Soforo,
chdfer
Sorbeto,
sorbete
ŝ o s e o , calzada,
carretera
Sovĉareto,
carretilla
Soveli,
palear
Substitui,
Subvencio,
cidn
sustituir
subven-
-
184
-
Sraŭbo,
tornillo
ŝ t a l o , acero
S t a t o , un estado,
nacidn
S t e l i , hurtar,
quitar
Ŝtipo,
zoquete
S t o f o , tela
Stono,
piedra
Stopi,
taponar
Stormo,
vendaval
de S t r u m p o , media
calceta
ŝ o v i , empujar
resbalando
Sovinismo,
patrioteria
Spari,
ahorrar
S p i c o , perro
lobo
Spini,
hilar
S p r u c i , brotar
(liquidos)
Sranko,
armario
S r a p n e l o , granada
metralla
S t u p o , escaldn
Suldo,
deuda
Sultro,
hombro
Sumetilo,
calzador
Ŝuo,
zapato
S u t i , verter
sdlidos
S v e b i , cernerse
(en el
aire)
Sveli,
hincharsc
Svito,
sudor
T
Tabako,
tabaco
Tabano,
tdbano
T a b e l o , tabla,
indicc
T a b l o , mesa
T a b u l o , tabla,
tablero
Tabureto,
taburete
Taĉmento,
destacamento
Tafto,
tafetdn
Tago,
dia
T a j d o , marea
Tajloro,
sastre
Takimetro,
taximetro
T a k s i , tasar,
valorar
T a k s u s o , tejo
(arbol)
Taktiko,
tdctica
T a k t o , tacto,
compds
(mŭsica)
Talento,
talento
T a l e r o , moneda
atem.
T a l i o , talle,
cintura
Talismano,
talismdn
T a l i u m o , talio ( m e t a l )
T a l k o , talco,
jaboncillo
Talmudo,
talmud
T a l p o , topo
Tamarindo,
iamarindo
Tamburino,
pandero
Tamburo,
tambor
T a m e n , sin
embargo
T a m t a m o , instr.
mŭs.
chino
Tandemo,
tandem
Tangento,
tangente
Tani,
curtir
Tanino,
tanino
T a n t a l o , tdntalo
(metal)
Tantiemo,
participar
beneficios
Tapeti,
tapizar
Tapioko,
tapioca
Tapiŝo,
alfombra
Tarantelo,
tarantela
(baile)
Tarantulo,
tardntula
Tarifo,
tarifa
T a r o , tara (peso)
T a r o k o , juego, de naipes
T a r s i o , tarsio
(zool.)
'; a r t a n o , tartana
(coche)
T a r t a r o , tdriaro
(sal)
T a s k o , tarea, labor a
terminar
T a s o , taza
T a t a r o , un
tdrtaro
Tatui,
tatuar
T a ŭ g i , ser litil
para
Taŭzi,
zamarrear
T a v o l o , capa,
iccho,
estrato
Teatro,
teatro
Tedi,
fastidiar
Tegi,
cnfundar
Tegmento,
tejado
T e g o l o , teja
Teismo,
teismo
Teisto,
teista
Tekniko,
tecnica
Teknologio,
tecnologia
T e k s i , tejer
Teksto,
texto
Telefono,
telefono
Telegrafo,
telegrafo
Telegramo,
telegrama
Telepatio,
telepatia
Telero,
plato
Teleskopo,
telescopio
T e l u r o , teluro
(metal)
T e m o , tema
Temperamento,
temperamento
Temperaturo,
temperatura
T e m p i o , sien
Templo,
templo
T e m p o , tiempo
(duracion)
Tenajlo,
tenazas
Tendenco,
tendencia
Tendeno,
tenddn
T e n d o , tienda de campana
Tendro,
tinder
T e n i , tener (en \a mano),
sostener
T e n i o , tenia,
solitaria
T e n o r o , tenor
Tentaklo,
tentdculo
Tenti,
tentar
Teokratio,
teocracia
T e o , te
Teologio,
teologia
-
185
-
T i m o n o , lanza de coTornistro,
mochila,
T e o l o g o , tedlogo
che
morral
T e o r e m o , teorema
T i n a m o , tinamdn ( a v . T o r p e d o , torpedo ( a r t .
T e o r i o , teoria
T e r a p e ŭ t i k o , teraplu- T i n d r o , yesca
y Pez)
T i n e o , polilla
tica
T o r s o , torso
T i n k o , tenca (pez)
T e r a p i o , curacidn
T o r t o , torta, tortada
T m k t u r o , tinte
T e r a s o , terraza, azoT o r t u r o , tortura
T m o , t _ w a , cuba ; atŭnT o s t o , brindis
tea
T r a , a traves de
T e r c e t o , terceto ( m ŭ -T i n t i , tintinear
T i n u n k o l o , gavitdn
T r a b o , viga
sica)
mosqueado
T r a d i c i o , tradicidn
T e r c i o , tono ( m ŭ s i c a )
T r a d u k i , traducir
T e r e b i n t o , trementinaT i o , eso, aquello
T r a f i , acertar, conseT i o m , tanto
' i e r e d o , taraza
T i p o , tipo
T e r i t o r i o , territorio
guir objetivo
T e r m i n o , expresidn, T i p o g r a f i o , tipografiaT r a g e d i o , tragedia
T i a g e l a f o , carnero salT i p o l o , tipula (mostirmino
quito)
vaje
T e r m i t o , t e V m i f e (zool.
T e r m o , termino ( a r i t . T i r a n o , tirano
T r a g i k o m e d i o , tragiT e r m o m e t r o , termd- T i t a n o , titdn
comedia
T i r i , tirar, hacer tracmetro
T r a ĥ e o , trdquea
cidn
T e r n i , estornudar
T r a j e k t o r i o , trayectoT i t o l o , titulo
T e r o , tierra
ria
T e r p l e j n o , terraplen T i u , ese, aquel
T r a j n o , tren
T i z a n o , tisana
T e r u r o , terror, espanTrajto,
trazo, rasgo
T o d o , todi (ave)
to
caract.
Testameato,
testa- T o g a t o , togado
T r a k e n o . a r a n a de mai
T o g o , toga
mento
T r a k t a t o , tratado
T o l e r i , tolerar
T e s t i k o , testiculo
T r a k t i , tratar
T o l o , tela blanca
T e s t u d o , tortuga
Tramo,
coche tranT o l ŝ u o , alpargata
T e t a n o , titanos
via
T e t r a o , ortega, (ave) T o l u o , tolŭ
Tramvojo,
linea de
T e t r o , faisdn negro T o m a t o , tomate
tranvias
T
o
m
b
a
k
o
,
tumbaga
T e z o , tesis
T r a n ĉ e o , trinchera,
T i a , tal, de tal clase
(met.)
zanja
T i a l , por esa causa T o m b o , tumba
T r a n ĉ i , cortar
T i a m , entonces
T o m b o l o , tdmbola
T r a n k v i l a , tranquilo
TTaro, tiara
T o n d i , cortar con tiT r a n s , al otro lado
T i b i o , tibia (hueso)
jeras
T r a n s c e n d a , transcenT i e , alli
T o n d r o , trueno
dental
T o n f i ŝ o , atŭn
T i e l , de ese modo
T r a n s e p t o , crucero,
T o n o , tono ( m ŭ s i c a )
T i e s , de ese
nave
T o n s u r o , tonsura
T i f o , tifus
T r a n s v e r s a , transverT o p a z o , topacio
T i g r o , tigre
sal
T o p o g r a f i o , topografia
Tikli,
hacer cosquiT o r a k o , tdrax
llas
Transitiva,
transitivo
(gram.)
T i k o d r o m o , ticodromaT o r ĉ o , antorcha
T o r d i , retorcer
T r a n s i t o , trdnsito
(ave)
T o r e a d o r o , torero
Trapezo,trapecio (geoT i l i o , tilo
T o r e n t o , torrente
T i m i a n o , tomillo
metria)
T i m i g i l o , espantapd-T o r f o , turba ( m i n e r a l ) T r a t o , letra cambio
T o r i o , torio ( m e t a l )
jaros
T r a v e s t i i , parodiar
T i m o , temor, miedoT o r n i , tornear
T r e , muy
-
186 —
T r e f o , palo de bastos
T r i u m v i r o , triunviro T u b e r o , tuberosidad
(naipes)
T r i v i a l a , trivial
T u b e r k u l o , tubirculo
T r e m i , temblar
T r o , demasiado
T u b e r k u l o z O j tubercuT r e m o l o , dlamo blanT r o f e o , trofeo
losis
' f r o g l o d i t o , trogloditaT u b o , tubo
co
(ave)
T r e m p i , sumergir ( l i Tufo,
mechdn, pluctuido)
T r o g l o d i t o j , trogtodimero
T i e n i , arrastrar
tas
T u j , en seguida, inT r e z o r o , tesoro
T i o g o , ariesa, gamella
mediatamente
T r i , tres
T r o k e l o , colibri
T u k o , pano, lienzo
T r i b u n a l o , tribiinal T t o g o n o , trogdnido
T u l i p o , tulipdn
T r i b u n o , tribuna
(ave)
T T i b u t o , tributo
T r o k e o , troqueo ( v e r s . T u l o , tul
T r i c i k l o , triciclo
T r o m b o , tromba ( m a r )T u m o r o , tumor
T r i f o l i o , trtbol
T r o m b o n o , trombdn T u m u l t o , tumulto
T u n e l o , tŭnel
T i i g l o , gallineta (pez)T r o m p i , enganar
T u n i k o , timica
T r i g o n o e e f a l o , trigo- T r o n o , trono
T u p o , trompo
nocefalo, serpien' i i o p i k o , trdpico
te de hicrro deT r o p o , tropo ( r e t o r ) T u n o , tonelada
T u r b o , pconza
lanza
T r o t o , trote
turbantc
T r g o n o m e t r i o , trigo- T r o t u a r o , acera, an-T u r b a n o ,
T u r b i n o , turbina
nometria
den
T t i r d o , tordo (ave)
T r i k e n o , triquina
T r o v i , encontrar
T u r i s m o , turismo
T r i k i , hacer media 0TT t t d i , imponer
T u r i s t o , turista
ginero de punto T r t t f o , trufa
Turkiso,tttrg>M_s_ (pieTrikoto,
ginero de T r u l o , trulla, espumapunto
dera, llana de al- d r a )
;
T r i l i o n o , triildn
banil
T u r k o , un turco
T r i l o , trino, gorjeo T r u m p e t o , trompeta T u r m e n t i , atormentar
T r i n g o , tringido (ave) T r u n k o , tronco
T u r n i , voltear, volver
T r i n k i , beber
T u r n i r o , torneo
T r u o , agujero
T r i p o j , tripas
T r u p o , tropa, comp.T u r o , torre
T r i t i k o , trigo
T u r t o , tdrtola
de teatro
T r i t o , tritdn
T u s o , tos
T r u s t o , trust
T r i u m f o , triunfo
T u ŝ i , tocar
T r u t o , trucha (pez)
T r i u m v i r a t o , triunvi- T u a l e t o , aseo perso-T u t a , entero, comple
rato
to
nal
u
Tj, terminacidn imper.
U l n o , medida ( v a r a ) U n g o , una
U j , ( s u f . ) que encie-U l t i m a t o , ultimdtum I T t t f o r m o , uniforme
rra
U m , ( s u f . ) indetermi-U n i k a , ŭnico
U k a z o , ukase
U n i s o n o , unisono
nado
U l , ( s u f . ) pers. caracU n i v e r s a l a , universal
\ i m b e l i f e r o j , umbeli- U n i v e r s i t a t o , univerterizada
ieras
U l a n o , lancero ( m i l . )
sidad
U l c e r o , ŭlcera
U m b i l i k o , ombligo
U n i v e r s o , universo
U l m o , olmo
U n u , uno
U n c o , onza (peso)
—
187 —
U n u o , unidad
U r ĝ i , urgir
U t e r o , ŭtero, matriz
( i p u p o , abubilla
U r i n o , orina
U t i l a , ŭtil
U r a g a n o , huracdn
U r n o , urna
U t i l i s m o , utilitarismo
U r a n o , uranio ( m e t a l ) U r o , uro, bisonte
U t o p i o , utopia
U r a n u s o , Urano ( p l a -U r o g a l o , urogallo
U v e r t u r o , obertura,
neta)
U r s o , oso
sinfonia
U r a j n i k o , oficial deU r t i k a c o j , urticdceas U v u l o , ŭvula, campacosacos
U r t i k o , ortiga
nilla
U r b o , ciudad
Us, termin. de condiU z i , usar
U r e t r o , uretra
cional
U z u r p i , usurpar
V
V a d i , vadear
V a r a n o , varano (zool) V e n i , venir
V a f l o , barquillo (pas-V a r b i , reclutar
V e n t o , viento
V a r i i , variar
ta)
V e n t o l i , ventilar
V e n t r o , vientre
Vaflumi, estampar te-V a r i k o , varice
V a r i o l o , viruela *
V e n u s o , Venus
las
V a r i a n t o , variantes
V e r a , verdadero
V a g i , vagar
V a r m o , calor
V e r a n d o , galeria
V a g i n o , vagina
V a r o , mercancia
V e r b e n o , verbena ( b o t
V a g o n o , vagdn
V a r p o , urdimbre
V e r b o , verbo ( g r a m . )
V a k c i n i a c o j , vaccinidV a r t i , cuidar ninos V e r d a , verde
ceas
V a s a l o , vasallo
V e r d i g r o , cardenillo
V a k c i n i o , ardndano
V a s t a , vasto, extensoV e r d i k t o , veredicto
rojo
V a t i k a n o , Vaticano V e r g o , vara, verga
V a k i , estar vacante
V a t o , huata
V e r k o , obra lit. mus.
V a k s o , cera
V a z e l i n o , vaselina
o art.
V a l e r i a n a c o j , valeriaV a z o , vasija, jarro
V e r m i ĉ e l o , fideos
ndceas
V e j ay!
V e r m o , gusano, lomV a l e r i a n o , vaieriana
V e f t o , trama ( t e j i d o )
V a l i d a , vdlido
briz de los ninos
V e g e t a r a , vegetariano
V a l i z o , maleta
V
e
r
m
u t o , vermut
V e g e t a r i s m o , vegetaV a l o , valle
V e r s o , verso
rianismo
V a l o r o , valor
V e r s t o , medida rusa
V e g e t i , vegetar
V a l s o , vals
V e r ŝ i , verter Uquidos
V e j n o , vena
V a l u t o , valuta, camV e r t a g o , perro zarcero
V e k i , despertar
V e r t e b r o , virtebra
bio
V e k t o , fiel de balanza
V e r t i c o , vdrtice ( g e o m
V a m p i r o , vampiro
V e l e n o , vitela
V e r t i g o , virtigo
V a n a , vano
V e l k i , marchitarse
Vanadio.uaMadJo ( m e V e r t i k a l a , vertical
(flores)
tal)
V e l o , vela (de barco)V e r t o , coronilla
V a n d a l i s m o , vandalis-V e l o c i p e d o , velocipe- V e r u k o , verruga
mo
V e r v o , elocuencia
do
\ e s p e r o , atardecer
V a n d a l o , vdndalo
V e l u r o , terciopelo
V e s p e r t o , murcielago
V a n e l o , avefria
V e n d i , vender
V e s p o , avispa
V a n g o , mejilla
V e n d r e d o , viernes
V e s t i b l o , vestibulo
V a n i l o , vainilla
V e n e n o , veneno
"Vesto, vestido
V a n t a , jactancioso, fa-V e n e r a , venereo
tuo
V e ŝ t o , chaleco
V e n ĝ i , vengar
\ e t e r a n o , veterano
V a p o r o , vapor
V e n k i , vencer
-
-
envolver en pa- V i z i t i , visitar
nales
V i z o , visado ( d o c u m . )
V e t e r o , estado atmosV i n j e t o , vineta
V o ĉ o , voz
V i n k o , hierba donceV o j a ĝ i , viajar
ĵirico
Ua
V o j o , camino, via
V e t o , apuesta
V o j f o r k o , bifurcacidn
Veturi,
viajar e n V i n k t o , remache
V i n o , vino
V o k a l o , vocal
vehiculo
V i n t r o , invierno
Vokativo,
vocativo
V e z i k o , vejiga
V i o l a c o j , violdceas
V e z i r o , visir
(gram.)
V i o l o , violeta
V i , pronombre de seV o k i , Uamar (a voces)
gunda persona V i o l o n e e l o , violon- V o l f r a m O j tungsteno
chelo
(metal)
V i a d u k t o , viaducto
V o l o , voluntad
V i a n d o , carne ( p a r a V i o l o n o , violin
V i p e r o , vibora
V o l o n t e , gustosameneomer)
V i p o , Idtigo
V i b r o , vibracidn
te
V i b u r n o , viburno ( b o t V i r g a , virgen
V o l u m e n o , volumen
V i r i , virar
V i c i o , arveja ( b o t . )
(geom.)
V i c o , turno, vez, colaV i r o , vardn, hombre V o l u m o , volumen ( l i V i - t o , virtud
V i d i , ver
bro)
V i r t u o z o , gran artistaV o l u p t o , voluptuosiV i d v o , viudo
V i s k i o , viski, ( l i c o r )
V i g l a , despierto, alerdad
V i s k o , muerdago
V . o l v i , envolvcr
ta
V i s c e r o , viscera
V o m i , vomitar
V i k a r i o , vicario
V i s t o , juego naipes V o r t o , palabra, voz
V i k u n o , vicuna ( a n i V i ŝ i , enjugar, borrar V o s t o , rabo, cola
mal)
V i t r i o l o , vitriolo
V u a l o , velo
V i k t i m o , victima
V i t r o , vidrio
V u l g a r a , vulgar
V i l a o , villa (easa de V i v e r o , civeta ( z o o l . ) V u l k a n o , volcdn
campo)
V i v i , vivir
V u l p o , zorra
V i l a ĝ o , aldea
V i z a ĝ o , cara, rostro V u l t u r o , buitre
V i l o , vello
V i z i e r o , visera
V u l v o , vulva
V i n a g r o , vinagre
V i z i o , visidn
V u n d o , herida
Veterinaro,
rio
veterina-
188
Vmdi,
Z e b r o , cebra
Z i r k o n i o , circonio
Z o n o , cinturdn
Z e b u o , zebŭ (zool.)
(quim.)
Z o o f i t o , zoofito
Z e l o t o , celador
Z i r k o n o , circdn ( p i e Z o o g r a f i o , zoografta
Z e n i t o , zenit
Z o o l o g i o , zoologia
dra)
Z i b e l o , marta cibelina
Z o r g i , cuidar
Z i z a n i o , cizana
Z i g e n o , pez martilloZ i z e l o , citelo
Z o s t e r o , fuco (ova m a Z i g z a g o , zigzag
Z i z i f o , chufa
rina)
Z i n g i b r o , jengibre
Z o a r k o , zoarce (pez) Z u a v o , zuavo '
Z i n k o , zinc
Z o d i a k o , zodiaco
Z u m i , zumbar
DICCIONARIO
ESPANOL-ESPERANTO
A
A b a b o l , papavo
A b i g e a t o , bestorabo A b r i g a r , ŝirmi, varA b a e e r i a , nutraĵven- A b i g e o , bestorabisto
migi
A b i s i n i a , Abisenujo A b r i g o , ŝirmilo, paldejo
A b i s i n i o , abi^eno
A b a c o , abako
to, surtuto ; (pieA b i s m o , abismo, proA b a d , abato
les) pelto
Abadejk), gado, moruo
fundcgafo
A b r i l , Aprilo
A b a j o , malsupre
A b j u r a r , dcjuriĝi
A b r i r , malfermi
A b a l e a r , apartigi gre-A b l a n d a r , moligi
A b r o c h a r , butonumi
A b l a t i v o , ablativo
non
A b r o n c a r , enuigi,
A b a n d e r a d o , estan- A b l u c i o n , laviĝo
hontigi
A b n e g a c i o n , abncga- A b r o t a n o , abrotano
dardisto
A b a n d e r a r , enskribi,
cio, sindonemo A b r u m a r , premegi
registri
A b o c h o r n a r , sufoki
A b r u p t o , abrupta
A b a n d o n a d o , senzorga A b o f e t e a r , vangofra- A b s c e s o , absceso
A b a n d o n a r , forlasi,
pi
A b s i d e , absido
A b a n i c a r , ventumi
A b o g a c i a , advokatecoA b s i n t i o , absinto
A b a n i c o , ventumilo A b o g a d o , advokato A b s o l u c i o n , absolvo
A b a n o , ventumilo
A b o g a r , ple.di
A b s o l u t a m e n t e , absoA b a r a t a r , malkarigi
A b o l e n g o , pradeveno
lute
A b a r c a , ledŝuo
A b o l i r , nuligi
A b s o l u t i s m o , absoluA b a r c a r , cirkaŭpreni, A b o l l a r , kavetumi
ampieksi, enteni.A b o m b a r , konveksigi A b s olutismo
l u t o , absoluta
A b a r q u i l l a r , rulkur- A b o m i n a b l e , abomeA b s o l v e r , absolvi
ninda
bigi
A b s o r b e r , absorbi
A b a r r o t a r , plenprcmi A b o m i n a r , abomeni A b s o r t o , mirigita
A b o n a r , aboni, pagi,
A b a s t e c e r , provizi
A b s t e m i o , abstemia
sterki
A b a t e , pastro.
A b s t e n c i o n , sin deteA b a t i r , renversi
A b o n a r e , pagatesto
no
A b d i c a r , abdiki
A b o n o , abono, sterA b s t e n e r s e , sindeteni
A b d o m e n , abdomeno
kajo
A b s t e r g e r , purigi
A b d u c c i o n , elturniĝo
A b o r d a r albordigi
A b s t i n e n c i a , sindetcA b e c e d a r i o , alfabeto
A b o r r e c e r , malami
no, abstinenco
A b e d u L betulo
A b o r r e c i b l e , malamin-A b s t r a c c i o n , abstrakA b e j a , abelo
da
tiĝo
A b e j o n , burdo
A b s t r a c t o , abslrakta
A b e j o r r o , majskaraboA b o r t a r , aborti
A b e r r a c i o n , aberacio A b o t o n a r , butonumi A b s t r a e r , abstrakti
A b s t r u s o , nekomprcA b e r t u r a , malfermo A b r a , golfeto, haveno
nebla
A b e t i n o t e , abirezino A b r a s a r , bruligi, broA b e t o , abio
A b s u r d o , absurda
A b i e r t a m e n t e , malka- A b r a z a r , cirkaŭpreni A b u b i l l a , upupo
ŝe
A b u e l a , avino
A b r e v a r , trinkigi
A b i e r t o , malfermita A b r e v i a r , mallongigiA b u e l o , avo
A b e j a r u c o , meropso A b r e v i a t u r a , mallon- A b u l t a d o , dika
A b u l t a r , dikigi
A b i g a r r a r , fuŝkolorigi
gigo
— 192 —
A . b u n d a n c i a , sujiiego A c c e s o r i o , akcesora, A c i d o p r ŭ s i c o , cianaA b u n d a n t e , abunda
akcesorafo, galan- cido
terio
A b u r , adiaŭ
Acido sulfŭrico, 5 « ; A b u r r i m i e n t o , enuo, A c c i d e n t a l , okaza, akfuracido
cidenta
tedo
A c i d u l a r , acidigi
A b u r r i r , cnuigi, tcdi A c c i d e n t e , akcidento A c i e r t o , lerteco
A c e i o n , ago, faro, ak- A c l a m a c i o n , aklamaA b u s a r , trouzi
cio ( c o m . )
do
A b v e e c i o n , malŝatindeco, malnoblecoA c c i o n i s t a , akciulo A c l a m a r , aklami
A c l a r a r , klarigi
A . b v e c t o , malŝatinda A c e b o , ilekso
A c e c h a r , spioni
A c l a r a t o r i o , klariga
A c a , tie ci
A c l i m a t a r , alklimatiAcabadamente,
pcr- A c e d e r a , okzalo
A c e d i a , pirozo
fekte
gi
A c ĉ f a l o , akefala
\cabado,elfinita, cllaA c o b a r d a r , malkuraA c e i t e , oleo
borita
A c o d a r , markoti
A c a b a r , fini, ellaboriA c e i t e r a , oleujo
A c e i t u n a , olivo
A c o d o , markoto
A c a c i a , akacio
A c o g e r , akcepti
A c a d e m i a , akademio A c e l e r a r , akceli
A c o l c h a r , vati
Aeademico,
akadc- A c e l g a , beto
A c e m i l a , mulo
A c o l i t o , akolito
miano
A c e n d r a r , purigi
A c o m e t e r , ataki
A c a e c e r , okazi,
A c e n t o , akcento
A c o m o d a r , taŭgaranA . c a e c i m i e n t o , okazinA c e p c i o n , senco
taĵo
A c e p t a b l e , akcepte- A c o m o d o , okupo vivA c a l i a , alteo
rimedo
bla, akceptinda
A compaiiamiento,
ten- A c e p t a r , akcepti
akompano, sekA c e q u i a , kanalo
daro
vantaro
A c e r a , trotuaro
A c a n a l a r , kaneli
A c o m p a f i a r , akompa
A c e r a d o , ŝlala
A c a n t o , akanto
ni
A c e r b o , malplaĉa
A c a p a r a d o r , akapaA c e r c a d e , pri ( p r e p . j A c o n g o j a r , korprcmi
ranto
A c e r c a r , proksimigi A c o n i t o , akonito
A c a p a r a r , akapari
A c o n s e j a r , konsili
A c e r o , ŝtalo
A c a r i c i a r , karesi
A c o n t e c e r , okazi
A c e r r i m o , bigota
A c a r o , akaro
A c e r t a d o , ĝusta, trafaA c o n t e c i m i e n t o , okaA c a r r e a r , transporti
A c e r t a r , trafi, materazintajo, solenajo
A c a r t o n a r , kartonigi
A c o p i a r , amasigi, kori
A c a s o , hazardo
A c e r o l o , azarolo
lekti
A c a t a m i e n t o , respek- A c e r t i j o , rebuso
A c o p l a r , aljustigi, kuA c e t a t o , acctato
pli
tego
A c e t i l e n o , acetileno A c o r a r , dolori, iagreA c a t a r , rcspekti
ni
A c a t a r r a r s e , katarumi A c e t r e , kaldroneto
A c i a g o , malfeliia
A c o r a z a d o , kirasŝipo
sin
A c i a n o , cejano
A c o r a z a r , kirasi
A c a u d a l a d o , riĉega,
A c i b a r , aloo
A c o r d a r , decidi, interriiulo
A c i c a l a r , poluri
konscnii
A causa d e , pro
A c i c a t e , sprono, inci-A c o r d a r s e , rcmcmori
A c c e d e r , konsenti
tilo
A c o r d e , konsenta,
Accesibie,
alirebla, A c i d e z , acideco
akordo ( m ŭ s . )
atingebla
A c i d o , acida
A c o r d e o n , akordiono
A c c e s o , aliro, eniro,A c i d o n i t r i c o , azota- A c o r t a r , mallongigi
atako ( m e d . )
cido
A c o s a r , pcrsckuti
A c a l l a r , silentigi
A c a m p a r , loĝi en
-
193
-
A c o s t a d o (estar) kuŝi A d e l a n t a d o , trofrua, A d o r m e c e r , dormigi,
A c o s t a r , kuŝigi
progresema
lulkanti
A c o s t u t n b r a r , kutimi A d e l a n t a r , akceli, an- A d o r m i d e r a , papavo
A c r e , acida, pika
A d o r n a r , ornami
taŭigi
A c r e c e n t a r , ptiigi
A d o r n o , ornamo, orA d e l a n t e , antaŭen
A c r e d i t a r , kreditigi
namajo
A d e l g a z a r , maldikigi
A c r e e d o r , kreditoro A . d c m a n , sinteno, sig- A d o r n o
( o b j e t o de)
A c r i b i l l a r , kribrevungalantcrio
no
di
A d e m a s , piie, krom, A d q u i r i r akiri
A c r i m i n a r , krimkulA d q u i s i c i 6 n , akiraĵo
ekster
pigi
A d r e d e , intence
A d e n t r o , internc
A c r o b a t a , akrobato
A d t t a n a , dogano
A d e p t o , adepto
Acrocordo (serpiente),
A d t i a n a ( p a g o ) HmdeA d e r e z a r , ornami,
y
akrokordo
kuiri, spici
pago
A c t a , akto
A d u a r , daro
A c t i t u d , sinteno, pozoA d e r e z o , ornamaĵo, A d u c i r , aldiri, citi
bctigajo
A c t i v a r , aktivigi
A d t t l a c i o n , flato
A d e s p e c h o d e , spite A d t t l a r , flati
A c t i v o , aktiva, agema
A
d
e
u
d
a
r
,
ŝuldi
A c t o , ago, akto ( t e a t . )
A d u l t c r a r , adulti
A d h e r i r , alglui
A c t o r , aktoro
A d u l t e r i o , adulto
A d h e r i r s e , aliĝi
A c t r i z , aktorino
A d ŭ l t e r o , adultulo
A c t u a l , aktuala, nun-A d i c i o n , aldono, adiA d u l t o , plenkreska
cio ( a r i t . )
A d u s t o , malafabla
tcmpa
A d i c i o n a r , adicii
A d v e n e d i z o , frcmda
A c t u a r i o , aktisto
A
d
i
c
t
o
,
/crvorano
A d v c n i r , aiveni
A c u a r e l a , akvarelo
A d i e s t r a r , lcrtigi, dre- A d v e r b i o , adverbo
A c u a r i o , akvario
si
A d v e r s a r i o , kontraŭA c u c i a r , rapidigi
A d i n e r a d o , monhava,
A c u d i r , alkuri
ulo
riĉulo
A c u e d u c t o , akvad.ukA d v e r t e n c i a , averto
A d i o s , adiaŭ
A d v e r t i r , avcrti
to
A d v i e n t o , advento
Acuerdo,
interkon- A d i v i n a r , diveni
A d i v i n o , divenisto
A d v a c e n t e , apuda
sento
A d j e t i v o , adjektivo
A e c h a r , kribri
A c u m u l a c i o n , amasiA d j u d i c a r , aljuĝi
A e r o l - i t o , aerolito
go
A d j u n t o , almetita
A . e r o m e t r o , acrometro
Acumulador,
akumu- A d m i n i s t r a c i o n ,
ad- A e r o n a u t a , acronaŭto
iatoro (elĉc.)
ministracio
A e r o n a u t i c a , acronaŭtiko
A c u r r u c a r s e , kuntiri- A d m i n i s t r a d o r , administranto
A e r o s t a t o , aerostato
ĝi
A d m i r a r , admiri
A f a b i l i d a d , afablcco
A c u s a r , akuzi, kulpiA d m i r a r s e , miri
A f a b l e , afabla
g*
Causar a d m i r a c i o n ,
A f a m a d o , fama
Acusar
recibo,
kvimirigi
A f a n , klopodo
tanci
Admitir,
allasi, ak-A f e c c i o n , afekcio
A c u s a t i v o , akuzativo
A f e c t a c i o n , afckto
cepti
A c ŭ s t i c a , akustiko
A d o l e s c e n t e , adoleskaA f e c t a r , afckti, ŝajniA c h i c a r , malpliigi
gi
A d o n d e , kien
A c h i c o r i a , cikorio
Adondequiera,
kicn A f e c t o , korinklino
A c h i c h a r r a r , tro friti
ajn
A f e i t a r , razi
A d a g i o , maksimo
A d o p t a r , adopti
A f e l p a d o , pluŝa
A d a n , Adamo
A d o q u i n , pavimstonoA t e m i n a d o , virinŝajna
A d a p t a r , adapti
A d o r a b l e , adorinda
A f e r r a r , fortkapti
A d a r g a , ledŝildo
A d o r a r , adori
A f i a n z a r , garantii
A d e c u a d o , adckvata
13
-
194
-
A f i c i o n , inklinOj emoA g i t a r , agiti, kirli
A g u i j o n , pikilo, inciA f i c i o n a d o , diletanto A g l o m e r a r , aglomcri
tilo
Aficionado (sport),
A g l u t i n a r , aglutini
A g u i l a , aglo
A g o b i a r , premegi
amatoro
A g u i l a de m a r , piA g o n i a , agonio
A f i j o , afikso
gargo
A g o n i z a r , agonii
A f i l a d o , akra
A g u i l e n a , akvilegio
A g o r a r , diveni, aŭguA . f i l a r , akrigi
(Bot.)
ri
A f i l i a r , anigi
A g u i l u c h o , aglido
A f i n a r , agordi ( m ŭ s . ) A g o s t a r , velki, sckigi A g u j a , kudrilo
A f i n i d a d , simileco
A g o s t o , Aŭgusto
A g u j a de m a r , singA f i r m a c i o n , jeso
A g o t a r , elierpi
nato
A f i r m a r , jesi, certigi A g r a c i a d o , gracia
A g u j e r e a r , bori
A f l i c c i o n , malĝojo:, ĉa-A g r a d a b l e , agrabla A g u j c r o , truo
A g r a d a r , komplezi, A g u t i ( z p o l . ) , agutio
greno
A f l i g i r , ĉagreni, aflikA g u z a r , pintigi, akriplaci
ti
A g r a d e c e r , danki
g*
A f l o j a r , malstreii
A g r a d o , afablcco
jAhl,
ha\
A f l u e n c i a , alfluo
A g r a n d a r , grandigi
Aherrojar,
kalcni
A f o n i a , afonio
A g r a v i a r , insulti,
A h i , tie
A f o r i s m o , aforismo
ofendi
A h i j a d o , baptofilo
A f o r t u n a d a m e n t e , fe- A g r e g a d o , adjunkto A h i j a r , adopti, filigi
liĉe
A g r e g a r , aldoni
A h i n c o , penego
A f r e n t a r , malhonorigiA g r e s i o n , atako
A h o g a r , sufoki
A f r i c a , Afriko
A g r e s o r , atakanto
A h o g a r s e , droni
A f r i c a n o , afrikano
A g r e s t e , kampara
A h o n d a r , profundigi
(un)
A g r i c u l t o r , terkultu- A h o r a , nun
A f r o n t a r , kontraŭstaristo
A h o r c a r , pcndigi.
ri
A g r i c u l t u r a , tcrkul- A h o r r a r , ŝpari
A f t a , afto
turo, agrikulturoA h u e c a r , kavi.gi
A f u e r a , ekstere
A . g r i m e n s o r , termezu-A h u m a r , fumaĝi
A f u e r a s , iirkaŭurbo,
risto
A h u v e n t a r , forigi
iirkaŭajo
A g r i m o n i a , agrimo- A i r a d a m e n t e , kolcrc
A f u s t e , afusto
nio
A i r e , aero
A g a c h a r s e , kaŭri
A g r i o , acida
A i r e a r , aerumi
A g a l l a , gajlo, brankoA g r o n o m i a , agrono- A i s l a d o , izolita
mio
(peces)
A i s l a r , izoli
A g a m a ( r e p t i l ) , aga- A g r o n o m o , agronomoA j e d r e z , ŝako
A g r u p a r , grupigi
mo
A j t e n j o , absinto
A g a m i ( g r u l l a ) , aga- A g u a , akvo
A j e n o , malpropra, neA g u a c e r o , pluvego
mio
sia
A g u a n t a r , toleri, cl-A j i a c e i t e , ajloleaĵo
A g a p e , agapo
A g a r e n o , mahometaporti
A j o , ajlo
no
A g u a r d a r , atcndi
Ajuar, meblaro
A g a r r a d e r o , tenilo
A g u a r d i e n t e , brando A j u s t a d o , ĵusta
A g a r r a r , manpreni
A g u a r d i e n t e de cere- A j u s t a r , ĝustigi, marA g a s a j a r , regali
za, kirso
iandi
A g a t a , agato
A g u a r d i e n t e de ene- A j u s t i c i a r , ckzckuti
A g e n c i a , agentejo
A l , al la
bro, ĝino
A g e n d a , agendo
A g u d e z a ( u n a ) , spri- A l a , flugilo
A g e n t e , agento
A l a , AŬah
taĵo
A g i l , facilmova
A g u d o (Med.),akuta A l a b a r , laŭdi
A g i o , aĝio
A g u d o ( a f i l a d o ) , akra A l a b a r d a , halebardo
A g i o t a j e , aĝioto
A l a b a s t r o , alabastro
A g ŭ e r o , aŭguro
A l a b e a r s e , kurbiĝi
A l a e e n a , bufedo
A l a c r a n , skorpio
A l c a z a r , kastelo,
laco
195
-
A l c a l i , alkalio
A l c a n c i a , monpoto
A l c a n f o r , kamforo
pa-A l c a n t a r i l l a , defluile-
go
A l f o m b r a , tapiŝo
A l f o n c i g o , pistako
A l f o r j a , bissako
A l f o r f o n , poligono
A l f a l f a , medikago
A l g a , algo
A l g a l i a , cibeto
Algarabia,
konfuz
A l a m b i c a r , distiii
A l c a n z a r , atingi
A l a m b i q u e , distililo A l c a p a r r a , kaporo
A l a m b r e , metalfade- A l c a r a v a n , botaŭro
no, drato
kriado
A l c a r r a z a , argilkruĉo
A l a m e d a , poplejo,
A l g a r r o b a , karobo
A l c a t i f a , tapiŝo
Algazara,
kriado,
aleo
A l c e , ( z o o l . ) alko
A l a m o , poplo
bruado
A l c o b a , alkovo
A l a m o b l a n c o , trcmo- A l c i o n , alciono
A l g e b r a , algcbro
lo
A l g o ( a l g u n a cosa), io
A l c o h o l , alcoholo
A l a r d e , parado
A l g o d o n , kotono
A l c o r a n , Korano
A l a r g a r , plilongigi, A l c o r n o q u e , glanarbo A l g o d o n p o l v o r a , fulplidaŭrigi
A l c u z a , oleujo
mokotono
A l a r i d o , plendokrio A l d a b a , frapilo, alpre-A l g u a c i l , pedelo
A l a r m a , alarmo
milo
A l g u i e n , iu
A l a z a n , alzano
A l d e a , vilaĝo
De a l g u i e n , ies
ATba, t a g i ĝ o
A l d e a n o , vilaĝano
De a l g ŭ n m o d o , icl
A l b a c e a , testamenta A l d e h o r r i o , fivilaĝo
A l g u n o , ia
A l d e h u e l a , vilaĝeto
A l ĝ ŭ n s i t i o , ic
plenumanto
A l g ŭ n d i a , iam
A l b a n e s ( u n ) , albanoA l e a c i o n , aiojo
Aleccionar,
instrui, A l g u n a c a n t i d a d , iom
A l b a n i a , Albanujo
lertigi
A l b a i i i l e a r , masoni
da
A l e d a n o , apudlima
Albanileria
(obra),
A l g u n o s , kelkaj
A l e g a c i o n , pledajo
A l g u n a c a u s a , idl
masonajo
A l h a j a , juvelo
A l b a r i c o q u e , abrikoto A l e g a r , pledi
A l e g o r i a , alegorio
A l h o j a , alaŭdo
A l b a r d a , ŝarĝoselo
A l h o n d i g a , grenvenA l b a t r o s , albatro, dio-A l e g r a r , gajigi
A l e g r e , gaja
dejo
medeo
A l e j a r , forigi
A l b e d r i o , aglibero
A l h u c e m a , lavendo
A l b e i t a r , veterinaro A l e j a r s e , foriri
A l i a n z a , interligo
A l e m a n ( u n ) germanoA l i a s , alie, aliuomc
A l b e r g a r , gastigi
A l b e r g u e , gastejo, ri-A l e l i , levkojo
A l i c a t e s , prenileto
A l e m a n i a , Germanujo A l i c i e n t e , altirafo
fuĝejo
A l b i n o ( u n ) , albinosoA l e n t a r , spiri
A l i d a d a , alidado
A l e r c e , lariko
A l b o r a d a , tagiĝo
A l i e n i s t a , frenezulisto
A l e r t a , vigla
A l b o r n o z , burnuso
A l i e n t o , spiro
A l e t a , naĝilo (peces) A l i g a t o r , aligatoro
A l b o r o t a r , kriegi,
A l e t a r g a r , ietargigi A l i g e r a r , malpezigi,
bruegi
A l e v e , pcrfida
A l b o r o z o , ĝojego
rapidigi
A l b r i c i a s , ĝojesprimo A l e v o s i a , perfideco
A l i m e n t a r , nutri
A l f a b e t o , alfabeto
A l b u m , albumo
A l i m e n t o , nutraĵo
A l f a n j e , kurba glavoAlifiar, Ornami, spici
A u b u m , albumo
A l b ŭ m i n a , albumino A l f a q u i , fakiro
A l i s a r , glatigi
A l b u m i n u r i a , albumi- A l f a r e r i a , potfarejo
A l i s o , alno
A l f a r e r o , potisto
nurio
Alistar, vdrbi, cnskriA l b u r (pez), lcucisko A l f e r e z , subleŭtenanbi
A l c a c h o f a , artiŝoko
to
A . l i v i a r , kvictigi, malA l c a i d e , kastclestro Alfiler, pinglo
premi
A l c a l d e , urbestro
A l f i l e t e r o , pinglujo
A l j a b a , sagujo
—
196 —
akvujo, cister-A l r e d e d o r e s , cirkaŭa- A m a b i l i d a d , amindc10
co, afablcco
A l j o f a r , perleto
A l t a n e r o , a l t i v o , mal- A m a b l e , aminda
A l m a , animo
humila
A m a e s t r a r , lertigi,
A l m a c ĉ n , magazeno A l t a r , altaro
dresi
tenejo
A l t e a , alteo
A m a l g a m a , amaigamo
A l m a d i a , floso •
A l t e r a r , aliccigi, mo- A m a m a n t a r , mamnuA l m a n a q u e , almanadifi
tri
ko
Altercado,
disputo, A m a n s a r , pacigi,
A l m a z a r a , olea mue
malpaco
kvictigi, drcsi
lilo
A l t e r n a r , alterni
A m a n c i l l a r , makuli
A l m e j a , mitulo
A l t e r n a t i v a , aiterna- A m a n e c e r , cktagiĝi
A l m e n a , surtureto
A m a n t e , amanto
tivo
A l m e n d r a , migdalo
A m a n u e n s e , skribisto
A l t e r n o , alterua
A l m e n d r a d o , makaro- A l t e z a , reĝida moŝto A m a n a r , lertefari
no
A m a p o l a , papavo
A l t i s o n o , altesona
A m a r , ami
A l m i b a r , siropo
A l t i t u d , altcco
malA l m i d o n , amelo
A l t i v c z , malhumilccoA m a r g a m e n t e ,
dolĉc
A l m i l l a , kamizolo
A l t o , alta ; (de e s t a t u A l m i r a n t a z g o , admira),
aitkrcska ; A m a r g a r , maldolĉigi,
ralitato
(agrcni
(en voz a l t a ) , iaŭA l m i r a n t e , admiralo
A m a r g o , galgusta
te
, ,
A l m i r e z , pistujo
A m a r g u r a , maldolĉc\ A l t o !, haltu !
A l m i z c l e , mosko
A l t r a m u z , lupeno
co, ĉagrcno
A l m o h a d a , kapkuse- A l t u r a , altajo, supro A m a r i l l e n t o , dubcflaA l u d i r , aludi
no, litkuseno
va
A l m o h a d o n , kusenego A l u c i n a c i o n , haluci- A m a r i l l o , flava
A l m o h a z a , striglilo
A m a r r a , ligilo (mar),
nacio
A l m o n e d a , aŭkcio
ŝnurego
A l u d , lavango
A l m o r z a r , matenman-A l u m b r a r , lumigi
A m a r r a d e r o , ligfosto
A m a r r a r , ŝnurligi
A l u m b r e , aluno
gi
A m a r t i l l a r , marteli
A l m o r r a n a , hemoroj- A l u m i n i o , alumiuio
A.lveolo, ĉelo, alveolo
(un a r m a ) pafpredo
tigi
A l o c u e i o n , alparolo A l u m n o , lernanto
A . l u v i o n , aluvio
A.masadera, kncdotroA l o e , aloo
A l v e o , riverlito
A l o j a r , gastigi
g°
A l z a (de precio), pliA l o n d r a , alaŭdo
A m a s a r , knedi
karigo
A l o p a t i a , alopatio
A m a s i j o , knedajo,
A l o p e c i a , senhariĝo A l z a d a , apclacio ; (de
kunmiksajo '
caballo), ĉevaikreskoA.matista, ametisto
A l p a c a , atpako
A l z a r , levi
A l p a r g a t a , tolŝuo
A m a z o n a , rajdantino
A l l a , tie
A l p e s , Alpoj
A m b a j e s , ĉirkaŭvojo,
A l q u e r i a , kampodomoA l l a n a r , ebenigi, perĉirkaŭfrazo
Alquilar,
(tomar e n
forte eniri
A.mbar, ambro (amaalquiler),
l u i ; A l l e g a d o , apuda, parillo) sukceno
(dar e n a l q u i l e r )
renca
A m b i c i o n , ambicio
luigi
A l l i , tie
A m b i e n t e , mcdio
A l q u i l e r , luprezo
A.llende, trans
A m b i g u o , dusenea,
A l q u i m i a , alhemio
A m a (de casa), domcsduba
A l q u i t a r a , distililo
trino ;
(duena), A m b i t o , spaco
A l q u i t r a n , gudro
mastrino ; (de lla-A m b l a d u r a , amblo
A l r e d e d o r , ĉirkaŭ
ves) domistino A m b o s , ambaŭ
Aljibe,
no
-
197
-
A m b r o s i a , ambrozio-A n a d e , anaso
A n g e l , anĝelo
A m b u l a n c i a , ambu- A n a g a l i d a , anagalo A n g e l i c a , angeliko
lanco
A n a g r a m a , anagramo
(bot.)
A m b u l a n t e , vaganla, A n a l i s i s , analizo
A n g i n a , angino
A n a l i / . a r , analizi
migranta
A n g l i c i s m o , anglaĵo
A n a l o g i a , analogio
A m e d r e n t a r , tiinigi
A n g o s t o , mallarĝa
A n a n a s , ananaso
A m e n , amen
A n g u i l a , angilo
A n a p e l o , akonito
Amena/.a, miuaco
A n g u l o , angulo
A n a p e s t o , anapesto A ngustia,a»ig-oro, korAmcna/.ar, minaci
A m e n g u a r , malgran-A n a q u e l , breto
premo
A n a r q u i a anarhio
digi
Angustioso,avida, miA n a t e m a , anatemo
A m e n i / . a r , amuzigi
zera
A n a t o m i a , anatomio A n h e l o , dezirego, aviA m e n o , plaĉa, amuza
A n c a , postaĵo
A m e r i c a , Ameriko
do
A m e r i c a n o , amerika- A n c i a n i d a d , maljune- A n i d a r , nesti
co
no
A n i l i n a , anilino
A m i a n t o , amianto
A n c i a n o , maljunulo
A n i l l a , ringo
A m i g o , amiko
A n d a , a n c o r a , ankro A n i l l o , ringo
A m i s t a d , amikeco
A n c l a r , ankrumi
A n i m a , animo
A m n i s t i a , amnestio A n c h o , larĝa
A n i m a c i o n , svarmo
A m o , - p a t r o n , fami- A n c h o a , anĉovo
Animadversion,
maliestro, mastro A n d a l u c i a , Andaluzio
lamikeco,
A n d a l u z , andaluzianoA n i m a l , besto
A m o b l a r , mebli
A n d a m i o , trabaĵo
A m o l a d o r , akrigisto
A n i m a l u c h o , fibesto
A m o l a r , a f i l a r , akrigi A n d a r , iri, paŝi, vojiri A n i m a r , animi, kuraA n i o n e s t a r , admoni, A n d a r i n , piediranto
. ĝigi •
A n d a r r i o ( a v e ) , kara- A n i m o , kuraĝo, intenaverti
drio
A i n o n t o n a r , amasigi
co
A m o n i a c o , amaniakoA n d a s , brankardo
i A n i m o ! , j kuraĝu !
A m o r , amo ; ( p r o p i o ) , A n d e s , Andoj
A n i i i a r s e , infaniĝi
propramo mcmA n d r a j o , ĉifono
A n i q u i l a r , neniigi
cstimo, fiereco A n d r o g i n o , androginaA n i s , anizo
A . m o r f o , amorfa
A n d r o m i n a , trompo- A n i s e s t r e l l a d o , ilicio
A n i v e r s a r i o , datreveA m o r t a j l a r , vcsti morlogo
no
tinton
A n e c d o t a , anekdoto
A n o , anuso
A m o r t i g u a r , svcnigi, A n e g a r , superakvi,
A n o c h e , hi.eraŭ nokte
malakceli
dronigi,
A m o r t i z a r , amortizi
A n e g a r s e , iipperei, A n o c h e c e r , noktiĝi
A n o m a l i a , anomalio
A m o t i n a r , ribeligi
droni
A m p l i a r , vastigi, am- A n e m i a , sensangeco A n o n a d a r , neniigi
plcksigi
A n e m o m e t r o , ventme- A n o n i m o , anonima
A n o r m a l , nenormala
A m p a r a r , protekti, fazurilo
vori, hetpi
A n e m o n a , anemono A n o r m a l i d a d , abnor-
meco
vasta, am-A n e s t e s i a , anestezio
A n o t a c i o n , notaĵo
A n e x a r , aneksi
pleksa
A n o t a r , noti
A m p l i t u d , amplekso, A n f i b i o , amfibio
A n f i b o l o g i a , dusence- A n q u i l o s i s , ankilozo
vasteco
Ansa,
(fed. com.),
A m p o l l a , veziketo
co
hanzo
A m p u t a c i o n , amputo A n f i b r a c o , amfibrako
A m u l e t o , amuleto
A n f i t e a t r o , amfiteatroA n s a r , ansero
A n a c o r e t a , dezertulo A n f i t r i o n , manĝrega-A n s e a t i c o , hanza
A n s i a , korpremo, deA n a c r o n i s m o , anakrolanto
zirego
A n f o r a , amforo
nismo
Amplio,
-
198
-
A n s i a r , deziregi, avidiA n t o r c h a , toreo
A p a r t a r , apartigi
A n t a , amerika apro A n t o l o g i a , antologio A p a r t e d e , f e r o m
A n t a g o n i s m o , antago- A n t r a c i t a , antracito A p a s i o n a d o , pasia
A n t r a x , antrakso
A p a s i o n a r , pasiigi
nismo
A n t a n o , antaŭ longe A n t r o , groto, kavernoA p a t i a , apatio
Antropofago,
homA p e a r s e , desalti
A n t a r t i c o , antarkta
A p e d a z a r , fliki
Antf,
antaŭ; alko
manĝanto
(zool.)
A n t r o p o l o g i a , antro- A p e d r e a r , ŝtonjcti
A p e g o , inklino, altiro
A n t c a v e r , antaŭhiepologio
A p e l a c i o n , apelacio
raŭ
A n u a l , iiujara
A p e l l i d a r , nonii.
A n t e c a m a r a , antaŭ- A n u a r i o , jarlibro
A p e l l i d o , nomo, faA n u d a r , kunligi
ĉambro
A n u e n c i a , konsento
milia nomo
A n t e c e d e r , antaŭiri
A p e n a r , iagrcni
A n t e f i r m a , antaŭsubs- A n u l a r , nuligi
A n u n c i a c i o n , Anun- A p e n a s , apenaŭ
kribo
A p ĉ n d i c e , aldono
Antemano
(de),
anciacio
A . p e n i n o s , Apeninoj
taŭe
A n u n c i a r , anonci
A n t e n a , ante.no
Anuncio,
anonco ; A p e r c i b i r , ekvidi, adinoni
Anteojo,
lorno (de
(cartet), afiŝo
teatro) binoklo A n v e r s o , antaŭflankoA p e r i t i v o , apetitdona
A n t e p a s a d o s , prapa- A n z u e l o , iiŝhoko
A p e r o s , pliigiiaro
troj
A p e r t u r a , malfermo
A n a d i r , aldoni
A n t e p o n e r , antaŭmetiA n e j o , muttjara
A p e s a d u m b r a r , ĉagreA n t e r i o r , antaŭa
ni
A n o , jaro ; (bisiesto
A n t e s , antaŭ, antaŭe
A p e s t a r , pestinfekti;
superjaro
A n t i , koniraŭ
( m a l o l o r ) haladA o n i d e s , muzoj
A n t i c i p a r , anticipi,
zi
A o r t a , aorto
A p a b u l l a r , dispremi, A p e t e c e r , deziri
antaŭigi
A p e t i t o , apetito
ĵrakasi
A n t i c i p o , antaŭpago
A p i a d a r s e , kompati
A p a c e n t a r , paŝti
A n t i c u a d o , senuza
A n t i c u a r i o , antikvaj- A p a c i b l e , milda, kvie-A p i c u l t o r , abeledukis-
to
ta
kontraŭvc- A p a c i g u a r , pacigi, A p i o , apio, celerio
A p i s o n a d o r , ramilo
neno
kvietigi
A p l a c a r , kvietigi, moA n t i f a z , masko
A p a g a r , estingi
derigi
A n t i g u a l l a , antikva- A p a l e a r , batadi
A p a n a r , ornami, re-A p l a n a r , platigi
fo
A plastar,
premegi,
bonigi
A n t i g t i e d a d , antikveplatigi
A p a r a d o r , telermeblo,
co
A p l a u d i r , aplaŭdi
A n t i g u o , antikva
bufedo
proA n t i l o p e , antilopo
A p a r a t o , pompo, apa-A p l a z a m i e n t o ,
A n t i l l a n o , antilano
krasto
rato
A n t i l l a s , Antiloj
A p l a z a r , prokrasti
A p a r e c e r , aperi
A n t i m o n i o , antimonoA p a r e j a r , pretigi, pre- A p l i c a c i o n , studemo
A n t i n o m i a , antinomio
A p l i c a r , apliki
pari ; (mar) ŝnuA n t i p a p a , falspapo
A p l i q u e , aplikafo
rarmi
A n t i p a r r a s , okulŝir- A p a r e n t a r , ŝajnigi
A . p l o m a r , meti vertimiloj
Aparicion,
apero,
kale
A n t i p a t i a , antipatio
A p l o m o , aplombo
spektro
A n t i p o d a , antipodo Apariencia,ŝajno, eks- A p o c a l i p s i s , apokaA n t i s e p t i e o , antisepsa
lipso
terajo
Antftesis.on fitezo
A p a r t a d e r o , evitvojo A p o c a r , limigi, malA n t o j o , dezirego
vastigi
A p a r t a d o , aparta
isto
Antidoto,
-
199
-
Apreton,
ekpremo ;A r a n a , araneo ; ( l a m A p o c r i f o , apokrifa
(de m a n o s ) , manp a r a ) , lustro
A p o d e r a d o , konfidato
A r a n a d e m a r , trapremo
A p o d e r a r , konfidi,
keno
A p r i s a , rapide
rajtigi
A p o d e r a r s e , proprigi A p r i s c o , brutarŝirme-A r a n a r , ungograti
A r a r , plugi
jo
al si
Apnsionar, cukarce- A r b i t r a j e , arbitracio
A p o d o , alnomd
A r b i t r a r i e d a d , arbirigi
A p o d o , sehpiedŭ
A p o g e o , apogeo
A p r o b a r , aprobi
A p o l o g i a , apologio
A p r o p i a r , proprigi
A p o p l e g i a , apoplek- A p r o v e c h a r , profiti
Aproximadamente,
sio
A p o r r e a r , batadi
proksimune
A p o r t a r , alporti
A p r o x i m a r , alproksiA p o r t i l l a r , breĉoronimigi
trajo
A r b o l , arbo
A r b o l d e l p a n , iako
A r b o l a d u r a , mastaro
A r b o l e d a , arbaro
A r b u s t o , arbusto
A r c a , kesto
A r c a de N o e , arkeo
Apterix
( a v e ) , apte- A r c a b u z , arkebuzo
A p o s e n t a r , loĝigi
riko
A r c a d a , arkado
A p o s e n t o , apartamenA p t e r o , senflugila
A r c a i s m o , arhaismo
to
A p t i t u d , kapableco A r c a n g e h ĉefanĝelo
A p o s i e i d n , apozicio
A p u e s t a , veto
A r c a n o , sekretego
A p o s i t o , surmetajo
A p u e s t o , beltalia
A r c e , acero ( b o t . )
A p o s t a , intence
A p u n t a d o r , sufloro
A r c e d i a n o , ĉefdiakono
A p o s t a r , veti
A p u n t a r ( a r m a ) , cel- A r c i d r i c h e , ŝaktabulo
A p o s t a s i a , apostateco
direkti
A r c i l l a , argilo
A p o s t a t a , apostatulo A p u f t a l a r , ponardfra-A r c i p r e s t e , ĉefpastro
A p o s t e m a , absceso
pi
A r c o ( g e o m . ) , arko ;
A p o s t i l l a , marĝcnkia-A p u r a r , konsumi, elu( a r m a ) , pafarko ;
rigo
zi
(de v i o l i n ) , arĉo
A c p i e j a r , dolori, plen-A r c o i r i s , iietarko
A p o s t o l , apostoio
digi
A p o s t r o i o , apostrofo
A r c t i c o , arkta
A p o s t u r a , sintenado A q u e l , tiu
A r c h i d u q u e , ĉefduko
A
q
u
e
l
i
o
,
tio
A p o t e o s i s , apoicozo
A r c h i p i e l a g o , insulaA p o v a r , apogi, pro-A q u i , tie. ci
ro, arhipelago
Aquiescencia,
kon- A r c h i v o , arhivo
tekti, subteni
sento
A p r e c i a d o , estimata
A r d e r , ardi, bruli
A p r e c i a r , estimi, ŝa-A q u i e t a r , trankviiigi, A r d i l l a , sciuro
kvietigi
ti, taksi
A r c l i l l a v o l a n t e , sciuA p r e h e n d e r , ekkapti A q u i l a t a r , elesplori
roptero
A q u i l c m , norda venioA r d i m i e n t o , kuraĝo
A p r e m i a r , rapidigi
A r a , altaro, ofc.rcjo A r d u o , malfacŭega
A p r e n d e r , lerni
A p r e n d i z , metilernan-A r a b e ( u n ) , arabo
A r e a , terspaco
Arabia,
Arabujo, A r e l , kribrilo
to
Arablando
A r e n a , sablo
Aprendizaje,
lernoA i a d o , plugilo
A r e n g a , alparoio
tempo
A p r e n s i o n , skrupulo A r a d o r , plugisto ; sar- A r e n q u e , haringo
A r e o m e t r o , areometro
na, akaro
A p r e s a r , dentokapti,
A r a d o r s a r n a , sarkop- A i e o p a g o , areopago
kateni
A r g a m a s a , mortero
to
A p r e s t a r , pretigi, ekiA r g e l , Alĝero
A r a n c e l , tarifo
pi
A r g e l i a , Alĝerio
A p r e s u r a r , akceli, ra- A r a n d a n o , mirtelo
A r a n d a n o r o j o , vakci- A r g e n t e o , arĝenta
pidigi
A r g o l l a , ringego
nio
A p r e t a r , prcmi
-
200
-
A r g o n , argono
Arquitectura,
Arĥi- A r r i n c o n a r , anguhneA r g o s , Arguso
tekturo
ti
A r g u c i a , subtilajo
A r q u i t r a b e , arĥitravo A r r i s c a d o , sentima
Argiiir,
a r g u m e n t a r , A r r a b a l , antaŭurbo A r r i s c a r , enriski
argumcnii
A r r a i g a r , enrddikigi A i r o b a m i e n t o , ravo,
A r i a , ario
A r r a n c a r , elSiri, forekstazo
A r i d o , seka, senfruktranĉi
A r r o d i l l a r , surgen u i,
ta
A r r a s a r , detrui, rengenufleksi
A r i e t e , disbatilo
A r r o g a n t e , aroganta
versi
A r i s c o , malafabla
A r r o g a r , arogi
A r r a s t r a r , trcni
A r i s t a , spikbarbero A . r r a s t r a r s e
( r e p t i l ) , A r r o j a r , jeti ; (de s i ) ,
A r i s t o c r a c i a , aristoforpcli
rampi
kratio
Arrebatar,
forrabi, A i r o j o , kuraĝego,
A r i t m e t i e a , AritmeA r r o l l a r , rulvolvi, ( a l
forpreni
e n e m i g o ) , venketiko
A r r e b o l , nubruĝo
gi
A r g o n a u t a , argonaŭtoA r r e c i a r , plifortigi
A r r o s t r a r , citeni, konA r l e q u i n , arlekeno
A r r e c i f e , rifo
traŭstari
A r m a , armilo, bataArreglar,
reguligi,
A r r o v o , rivereto
liio
aranĝi
A r m a d a , mararmeo, A r r e g l o , aranĝo, bo-A r r o z , rizo
A r r u g a , sulko
ŝiparo, skadro
nordo
A i r u m a r , ruinigi
A r m a d o r , ŝipekipisto
A r m a d i l l o , dazipo
Arrullar,
kveri, koA r m a d u r a , armaĵo
Armadillo
gigante,
A r m a r , armi ; ( m o n lombumi
priodonto
Arrullo,
kvero, lult a r ) , munti
A r r e l l a n a r s e , komjorAimario,
ŝranko
kanto
te sidiĝi
Armas ( i n s i g n i a s ) , inA r r u m a c o , dorlotaĵo
A r r e m e t e r , atakegi
signo
A r s e n a l , ŝipkonstrueA r r e m o l i n a r s e , rapidA r m a t o s t e , fimaŝino
ĵo, arsenalo
turniĝi
A r m e n i a , Armenujo
A r s e n i c o , arseniko
A r r e n d a r , farmi
Armenio (un), armeno
A r t e , arto
A r r e n d a d o r , farmpo- A r t e f a c t o , artefarajo
A r m e r i a , armitejo
A r m i n o , ermeno
sedanto
A r t e m i s a , artemizio
A r m i s t i c i o , interpacoA r r e n d a t a r i o , farmis- A r t e r i a , arterio
A i m o n i a , harmonio
to
A . r t e r i a , ruzafo
A r m o n i o , harmoniu- A r r e p e n t i r s e , penti
A r t e r i o l a , artericto
mo
A r r e s t a r , aresti
A r t e s a , trogo
A r r e s t o , aresto, kura-A r t e s a n o , metiisto
A r n e s , jungilaro
ĝego
A r t e s i a n o (pozo),arA r n i c a , arniko
Arreos,ornamafoj, iteteza
A r o , ringego
roj
A r o m a , aromo ; ( d r o A r t e s o n , plafonornaA r r i a r , mallevi
mo
ga), aromato
A r o m a t i z a r , aroniu- A r r i b a , supre
A r t i c o , arkta
A r r i b a r , aibordigi
mi, parfumi
A r t i c u l a c i o n , artiko
A r r i e r o , azcnisto, mu-A r t i c u l a r , artika (paA r p a , harpo
listo
A r p e g i o , arpcĝo
l a b r a s ) , ctparoii
A r p i a , Harpio
Arriesgado,
riska, A r t f e u l o ,
artikolo ;
A r p i l l e r a , dreliko
danĝera
( c o m . ) , artiklo
A r p o n , harpuno
A r r i e s g a d o ( u n ) , ku- A r t i f i c e , artisto, artA r q u e a r , arkefleksi
raĝulo
faristo
A r q u e o l o g i a , Arheo- A r r i e s g a r , riski
A r t i f i c i a l , artefarita
A r r i m a r , apudigi, al-A r t i f i c i o ,
arto, artilogio
A . r q u i t e c t o , arhitekto
fiko
meti
-
201
-
A r t i l k r i a , artilerio
A s e r r a d o r , segisto
Aspecto,
aspekto,
A r t i m a n a , caskaptiloA s e r r a r , segi
mieno
A r t i s t a , artisto
A s e r r i n , segaĵo
A s p e r e z a , malafableA r t o l a s , bissidilo
A s e s i n a r , jimortigi,
co ; (cosa),
malA r t r i t i s , artrito
perfidi
giatajo
A r ŭ s p k e , haruspek- A s e s o , r asesoro
A s p e r j a r , aspergi
so
Asestar,
celdirekti, A s p e r o , malglata,
A r v e j a , vicio
aljrapi
malajabla
A r v e j o , pizo
A s e v e r a r , aserti
A s p e r o n , akriga ŝtoA r z o b i s p o , iefepisko- A s f a l t a r , asfalti
no
po
A s f i x i a , asfiksio
A s p i d , aspido
A s ( n a i p e s ) , aso
A s i , tiel
A s p i l k r a , embrazuro
Asa, anso, tenilo A s i a , Azio
A s p i r a r ( a i r e ) , enspiA s a d o , rostaĵo
A s i a t i c o ( u n ) , aziano
ri ; (desear), asA s a d o r , rostilo
Asidero,
tenilo prepiri, sopiri, deziA s a d u r a , internaĵo
teksto
ri
A s a l t a r , ensalti, ata-A s i d u o , akurata, of-A s q u e r o s o , naŭziga
kegi
ta
A s t a ( p a l o ) , stango ;
A s a m b l e a , kongreso, A s i e n t O j sidilo, sidlo( c u e r n o ) , kornv
ko
kunvenego
A s t e r i s c o , steleto
A s i g - n a c i o n , asignaĵo
A s a r , rosti
A s t i l ( b a l a n z a ) , vekA s i g n a r , asigni
A s b e s t o , asbesto
to
A s i g n a t u r a , lecionaro
A s e a r i d e , askarido
ŝipkonsA s e e n d e r , supreniri, A s i l o , azilo, rifuĝejoA s t i l k r o ,
truefo
suprenlevi, avan-A s i m i l a r , similigi,
A s t r i n g e n t e , adstrinasimili
si
A s i m i s m o , same, anA s c e n s i o n , Cieliro
kaŭ
A s t r o , astro
Aseenso, rangaltiĝo,
Asir,
ekkapti, ck- A s t r o l o g i a , astrologio
avanso
preni
A s t r o n o m i a , astronoA s c e n s o r , lifto, hommio
A s i s t i r , alesti, ĉeeslevilo
ti ;
( s o c o r r e r ) , A s t u e i a , ruzeco
A s e e t a , asketo
asisti, helpi ; ( u nA s u e t o , libertcmpo
A s c o , naŭzo
m e d i c o ) , kuraci ; A s u m i r , preni por si
A s c u a , brulantaĵo
(a u n e n f e r m o ) , A s u n c i o n , Maria CieA s e a d o , purema
flegi ; (a u n n i - liro
A sear, puraranĝi
no), varti
A s u n t o , afero
A s e c h a n z a , insido
A s u s t a r , timigi, forA s e d i a r , sieĝi, ĝen- A s m a , astmo
timigi
A s n o , azeno
petadi
asocio, A t a b a l , cimbalo
A s e d i o , sieĝado, blo-A s o c i a o i o n ,
A t a c a r , ataki
societo
kado
A s e g u r a r , certigi, fir- A s o c i a d o , societano A t a l a v a , observoturo
konccrni
migi, asekuri A s o l a r , ruinigi, ren- A t a i i e r ,
aparteni
versi, detrui; (los
A s e m e j a r , simili
c a m p o s ) , sekigi, A t a r , ligi
A s e n s o , konsento
A t a r d e c e r , vespcriĝi
velkigi
Asentaderas,
postAsomar,
ekmontri, A t a s c a r , bari, malvangoj
helpi
elmeti
A s e n t a r , sidigi
Asentir,
konsenti, A s o m b r o , miro, mi- A t a ŭ d , ĉerko
A t a v i a r , ornami, berego
jesi
ligi
A s e o , pureco, tualetoA s o n a n c i a , asonanco
afekta A t a v i s m o , atavismo
A s e q u i b l e , atingebla A s p a v i e n t o ,
A t c i s m o , ateismo
miro
A s e r c i o n , aserto
-
202
-
A u s t r a l i a , Aŭstralio
A t r i b u l a r , iagreni
timigi
A u s t r a M a n o , aŭstraA t r i b u t o , atributo
tndd<"rigi
atento, A t r i l , pupitro
liano
A t r i o , perono
A u s t r i a , Aŭstrujo
ĝentileco
A t r o c i d a d , kruelcgc- A u s t r i a e o ( u n ) , aŭsA t e n . d e r , atendi
A t e n e o , ateneo
co, troaĵo
tro
A t e n e r s e , sin teni
A t r o f i a , atrofio
A u t e n t i c o , aŭtentika
A t e n t a r , atenci
A t r o n a r , tondrcbrui A u t o , juĝa dekreto
Atcnuar,
SUbtUigi, A t r o p e l l a r , surpaŝi, A u t o b i o g r a f i a , aŭtomildigi
forpuŝi, trorapi- biografio
A t e o , ateisto
di, malrespekti A u t o c r a c i a , aŭtokraAterrar,
a t e r r o r i z a r , A t r o z , kruelega, sutio
terurigi
A u t o c r a t a , aŭtokrato
permezura
A t e s o r a r , kolekti tre-A t ŭ n , tonfiŝo, tino
A u t o g r a f i a , aŭtograzorojn
fio
A t u n l i r , konfuzcgi,
A t e s t a d o , atesto
mallertigi
A u t d g r a f o , aŭtografo
A t e s t a r , premplenigi A t u r u l l a r ,
konfuzi, A u t o m a t a , aiitomato
A t e s t i g u a r , atesti
Automovil,
aŭtomoembarasi
A t i b o r r a r , plenrem- A u d a c i a ,
bilo
maltimo,
buri
A u t o n o m t a , aŭtoiiokuraĝo
A t i n a r , trafi, diveniA u d i o i o n , aŭdado
mio
Atisbar,
ekrigardi, A u d i e n c i a , aŭdienco A u t o p s i a , nekropsio
ekvidi
A u d i t o r i o , aŭdilorio, A u t o r , aŭtoro
A t i z a r , vigligi
A u t o r i d a d , aŭtoritato
aŭdan taro
A t l a n t i c o , Atlantika
A u t o r i d a d e s , estraro
A u g u r a r , aŭguri
Autorizar,
raftigi,
Oceano
A u l a , lernosalono
A t l a s , landkartaro
permesi
A u l l a r , blcki
A t l e t a , atleto
A u . v i l i a r , helpi
A u m e n t a r , pliigi, pliA t m o s f e r a , atmosfero
A v a l a n c h a , lavango
grandigi
A t o l o n d r a d o , senpriz a r , antaŭeniri,
A u n , ankoraŭ ; (en- A v a nprogresi
pensa
c a r e c ) , ei
A t o m o , atomo
.
Aunar,
unuigi, ku- AA vv aa rr ioe i a( ,u navareco
A t o n i a , atonio
) , avarulo
nigi
A t o r m e n t a r , turmenA v a s a l l a r , submeti,
A u n t j u e , kvamkam
ti
subpremi
A u r a , venteto
A t o r n i l l a r , ŝraŭbi
A v e , birdo
Atosigar,
veneni, A u r a , c a t a r t o , katarto A v e d e l P a r a i s o , pa
Aureola,
aŭreolo,
premĝeni
radizeo
nimbo
A t r a c e i o n , altiro
A v e c i n a r , najbarigi
A u r i c u l a ( b o t . ) , aŭri- A v e c h u e h o , fibirdo
A t r a e r , altiri, logi
klo
Atrapar,
ekkapti,
A v e f r i a , vanelo
A u r i c u l a r , aŭda
trompi
A v e l l a n a , avelo
A t r a s , malanlaŭen, A u r o r a , taglumo, taA v e m a r i a , Anĝeluso
gruĝo
;
(
b
o
r
e
a
l
)
,
posten
A v e n a , aveno
poluslumo
Atrasar,
prokrasli,
A v e n e n c i a , konsenlo
A u s c u l t a r , aŭskulti
maifrui
Avenida,
avenuo ;
Atravesar,
trameti, A u s e n c i a ,
(de u n r i o ) , surforesto,
trairi, trabori,
malesto
fluado
trapiki, trapasi A u s e n t a r s e , foriri
A v e n t a j a d o , rimarA t r a v ĉ s d e , tra
A u s p i c i o s , aŭspicioj
kinda
A t r e v e r s e , kuraĝi
A u s t e r o , severmora A v e n t a j a r , superi
A f r i b u i r , atribui, al •
Austral,
SMiia,
sud- A v e n t a r , ventumi,
kalkuli
polusa
forblovi
Atemorizar,
Atemperar,
Ateneion,
-
203
-
A v e n t u r a , aventuro A v i s p a r , vigiigi, spri- A z a f r a n , safrano
A v e r g o n z a r , hontigi
tigi
A z a g a d o r , brutarvoA v e r g o n z a r s e , honti
A v i s p o n , krabro
jeto
A v e r i a , difekto, ave-A v i v a r , vivigi, vigliA z a h a r , oranĝofloro,
rio
gi'
citronfloro
elserĉi, es- A v o c c t a ( a v e ) , alek- A z a r , hazardo
toro
A z i m o , inaca
plori
A v u t a r d a , otiso
A z i m u t , azimuto '•
A v e r n o , infcro
A z o e , azoto
A v c r s i o n , antipatio A x i l a , akselo
A . v i o m a , aksiomo
Az6>far, latuno
A v e s t r u z , struto
A z o g u e , hidrargo
A v e z a r , alkutimigi, A x i o ( c r u s t . ) , aksio
A x i s ( a n a t . ) , cpistro- A z o r , akcipitro
hardi
fo
A z o r a r , malserenigi
A v i a c i o n , aviado
i A y ! , ve !
A z o t a r , vipi
A v i d e z , avideco
A y a , guvernistino A z o t e a , teraso
A v i d o , avida
A y e a r , vekrii"
A z ŭ c a r , sukero
.\v'xsd,neregula, tnalA y e r , hieraŭ
A z ŭ c a r c a n d e , kando
A v u d a , hclpo ; (me- A z u c a r a r , sukeri
bona
dic.) klistero
A z u c e n a , lilio
A v i l a n t e z , malresA y u d a n t e , helpanto, A z u c e n a p u r p ŭ r e a . i V pekto
adjutanto
merokalo
A v i o , preparo, taŭgi-A v u d a r , helpi, kun-A z u f a i f a , jujubo
labori
laro
A z u f r e , sulfuro
A y u n a r , jasti
A z u l , blua ; (de cieA v i o n , aviadilo
tamiento,
urAvisado,
saĝa, dis- A v u nbestraro
io) lazuro
kreta
A z u l a d o , dubeblua
A z a b a c h e , gagato
A v i s a r , avizi
A z a d a , a z a d o n , fosilo A z u z a r , inciti
A v i s p a , vespo
Averiguar,
salivaĵo, kra-B a i l a r i n a , dancistino, B a l a n d r a , velŝipo
cajo
batetistino
B a l a n z a , pesilo
B a b i e r a , Bavarujo
B a l a r , bleki
B a i l e , balo
B a b i l o n i a , Babilono B a i l e de S. V i t o , ko- B a l a u s t r a d a , balusBabor, babordo
reo
trado
Babosa, limako
Bagazo, rekremento B a l b u c e a r , balbuti
B a b u c h a , pantoflo
B a j a r , malsuprcuiri B a l e o n , balkono
Bacalao, gado, moruoB a j e l , ŝipo
B a l d a q u i n , baldakeno
B a l d i o , seiikultura
B a c a n a l , diboĉego
B a j e z a , malindajo
B a l d o n , malhonoro
Bacfa, platvazo
B a j i o , sablaĵo
B a c i n , ckskrcincnta B a j o , sub ; (voz) baso B a l d o s a , kahelo
B a l e a r e s , Balearaj Invazo
B a j o c a , fazeoto
Bac ulo, (7 pogba stonoB a j o r r e h e v e , bareliesuloj
B a l e n o p t e r o , balenopBache, vojkaveto
f°
tcro
B a c h i l l e r , abituriento
B a l a , kuglo ; ( f a r d o )
B a d a , rinocero
Ballena,
baleno ;
pakajo
Badajki, batilo
(elast.) barto
B a l a d a , balado
B a l l e n a t o , balenido
Badana, ŝafledo
B a l a d r o n , fanfaronulo
B a l l e s t a , arbalesto
B a g a j e , pakafo
Balance, bilanco
B a l l e s t e r o , arkpafisto
B a h i a , goifeto
B a l a n c e a r , balanci
B a l i s t i c a , balistiko
B a i l a r , danci
B a l a n c i n , haltero
Ilaba,
-
004
-
velsipo (de v•aB a t e r i a , baterio
B a l n e a r i o , banejo
por) vaporŝipo B a t i r , ( g o l p e a r ) bati;
B a l o n , balono
(asoiar) renversi ;
B a l s a , marĉo, akvujo,B a r d a n a , lapo ( b o t . )
( d e r r o t a r ) venki ;
B a r e m o , baremo
floso •
(sobre a g u a ) plaŭB a l s a m i n a , balzaminoB a r i t o n o , baritono
diB a r n i z , lako, glature
B a l s a m o , balzamo
B a l t i c o , Balia maroB a r o m e t r o , baromctroB a t i s t a , batisto
B a r o n , barono
B a t u t a , bastoneto
B a l u a r t e , bastiono
B a r q u i l l o (de p a s t a ) , B a ŭ l , kofro
B a m b o l e a r , ŝanceli
B a u p r e s , busprito
vaflo
B a m b ŭ , bambuo
B a u t i z a r , bapti
B a r r a , stango
B a n a n a , banano
}i a r r a c a, barako ;B a v a r o ( u n ) , havaro
B a n a s t a , korbo
B a y a ( b o t . ) , bero
( t i e n d a ) budo
Bancal, bcdo
B a n k a r o t a , baukrolo B a r r a n e o , montkru- B a y e t a , flaneio
B a v o n e t a , bajoncto
Baneo, benko ; ( c o m . )
tafo
Baza ( j u e g o ) , prcno
banko ; (de are- B a r r e n a , borilo
Bazar, bazaro
na) sablaĵo ; (deB a r r e n o , terpelvo
Bazo ( v i s c e r a ) , lieno
t r a b a j a r ) stablo
B a r r e r , balai
Banda,
(de
g e n t e ) B a r r e r a , bariero, ba-Beato ( s a n t u r r o n ) , bigota
bando ; ( d i s t i n rilo
trinki ; (con
t i v o ) skarpo ; (de B a r r i c a d a , barikado i i e b e r ,
eitceso) drinki
p a p e l ) banderolo ;B a r r i g a , vcnlro
(de m ŭ s i c a ) mnzi- B a r r i g u e r a , vcnlrori- Becada ( a v e ) , skdlopo
kistaro ; (de p a - mcno
Becerro, bovido
jtaros) birdaro
B a r r i l , barclo
B e i l e l , pcdclo
B a n d e j a , pleto
B a r r i o , kvartalo
Beduino
( u n ) , /)(•B a n d e r a , standardo, B a r r o , koto ; ( g r a n o )
dueno
flago
Befa ( e s e a r n i o ) , insulakno
to
B a r r u n t a r , antaŭvidi
B a n d i d o , bandito, raB a r u l l o , brucgo, kon-B e g o n i a , begonio
bisto
Bejuco
(enredadera),
fuzo
B a n d o , edikto
lianp
B a s a l t o , bazalto
B a n d u r r i a , mandolino
B e l d a d ( u n a ) , hiiuliB a s c u l a , pcsilego
B a n q u e r o , bankicro
Base,
bazo,
fuvdano
'?>''
B a n q u e t a , benketo
Beleno, liiskiamo
mento
B a n q u e t e , festeno
B e l g i c a , Belgujo
B a s i l i c a , baziiiko
B a f l a r , bani
bazilisko B e l l a d o n a , btiadono
Banera,
banistino ; BB aa ss iql ui sicnoa,, jupo
B e l l a s l e t r a s , beltttis( p i l a ) bankuvo
B a s t a r , sufiĉi
tiko
B a n o m a r i a , marien- B a s t a r d o , bastardo
B e l l o , bela
bano
B a s t i d o r , stablo ; (de B e l l o t a , glano
B a q u e t a , vergeto
t e a t r o ) kuiiso
B e n c i n a , benzino
B a r a j a , ludkartaro
B a s t i o n , bastiono
B e n d e e i r , bcni
B a r a n d a , balustrado B a s t o , maldclikata. B e n e f i c e n c i a , honfaB a r a t i j a , senvaloraĵo
rado
kruda
B a r a t o , maikara
B e n e f i c i o , utilo, proB a s t o n , bastono
B a r b a , mentono ; (deB a s t o s ( n a i p e s ) , trefo
fito
p e l o ) barbo
B a s u r a , balaafo
B a r b a r i e , barbareco B a t a , robo
B a r b e r o , barbiro
B a t a l l a , batalo
B a r b o (pez), barbio B a t r a c i o s , batrakoj
B a r e a , barko ; (de r i o ) B a t a l l o n , bataliono
pramo ; (de v e l a ) B a t a t a , batato
B e n e p l a c i t o , aprobo
B e n e v o l e n c i a , bonvolo
B e n i g n o , bonanima
l i e n j u i ( r e s i n a ) , ben-
zolo
ebria
Beodo,
-
205
-
B o l s i l l o , poŝo
B e r b e r i a , Berbcrujo B i s a g r a , carniro
B o m b a , bombo ; (paB e r b i c p i i , turnoboriloB i s e l , klinrando
ra
sacar
agua)
B i s i e s t o , superjaro
l i c r g a n t i n , skuno
pumpUo
l i c r i l o ( a g u a m a r i n a ) , B i s m u t o , bismuto
B o m b a r d e a r , bombarB i s o n t e , bizono
bcrilo
B i s o f i o , nova, nchardi
B e r m e l l o n , cinabro
dita
Bombero,
fajrcstin- •
Berrear, blcki
gisto
BistuiT, bisturio
B e r r o , krcso
B i t a c o r a , kompasujo B o m b o , tamburego
Berza, brasiko
Besar, kisi ; (con r u i - B i z a r r o , kuraĝa, gra-B o m b o n e s , bombonoj
Bonanza,
kvvieto,
cia
do) ŝmaci
markvieto
B i z c o , straba
l i e s t i a , bcsto
B o n d a d , boncco
B i z c o c h o , biskvito
I i e s u g o , pagro
l i o n e t e , capo
l i e t ŭ n , bitumo ; ( l u s - B i z n i e t o , pranepo
B l a n c o , htanka ; (de B o n i a t o , batato
tre) ciro
B o n i t o , hctcta ; (pez)
t i r o ) ccltabuio
B i b e r o n , sitĉholcio
l i l a n d i r , sviugi
bonito
B i h l i a , Biblio
B o q u e r 6 n , engraŭlo
H i b l i o g r a f i a , biblio- B l a n d o , mola
B l a s f e m a r , blasfcmi Bocprete, truo, brcco
grafio
B 6 r a x , borakso
l i i b l i o t e c a , bibliotcko l i l a s o n , blazono
H l i n d a r j kirasi
B o r d a r , brodi
Biceps, biccpso
B l o n d a , punto
B o r d e , bordo, rando
B i c i c l e t a , bicikiclo
B l o q u e a r , blokadi
B o r l a , kvasto, hupo
Bicoca, bagatelo
B o r r a , vato
B i c h e r o , hokstaiigo B l u s a , kitelo
B o r r a c h e r a , ebrieco
Bichir
(pez), polip- Boa, boao
B o a r d i l l a , subtegmen-B o r r a d o r , malnctajo
tero
to, mansardo B o r r a r , forigi, forviB i c h o , bcsteto
B o b a d a , uaivajo, sim
ŝi
B i e l a , kupiilo
piajo
B o r r a s c a , vcntcgo
B i e n , bono
B i c n a n d a n z a , fcliĉo, B o b a l i c ĉ n , simpiani- l i o r r e g o , ŝafo
mulo
B o r r i c o , azcno
prospero
l i o r r o n , inkomakulo
B i c n e s , h a c i e n d a , bic- B o b i n a , bobcno
Boca, buŝo
Bosqtte, arbaro
no
B o s q u e j a r , skizi
H i c n e s t a r , komforto B o c e i o , skizo
B o s t e z a r , oscedi
B i e n h e c h o r , bonfarc-B o c o v , barclego
I l o c h o r n o , varmcgo, B o t a , boto ; (de v i n o )
ma
hontruĝo
vinujo
l i i c n i o , dujaro
edziĝo, cdzi-B o t a n i c a , botaniko
B i e n v e n i d a , bonvcuo B o d a ,
B o t a r , elĵeti, etpuŝi
B i f u r c a c i o n , vojforko
ĝafesto
B o t a r a t e , malsaĝulo
H i g a m i a , bigamio
l i o d c g a , kelo
B o t e , poteto ; ( m a r )
l i i g o r n i a , amhoso
B o d e g o n , drinkejo
B i g o t e , lipharoj
Bofe, pulmo
boato
B i l i S j galo
B o f e i a d a , vangofrapoB o t e l l a , botelo
B i l l a r , bilardo
B o g a r , remi
B o t i c a , apoteko
Billete,
bilcto ; (de B o h e m i a , Bohemujo B o t i j o , bekkruĉo
banco) bankbile- B o j , bukso
B o t i n , akiraĵo
B o i a , bulo
to
B o t i n e s , gamaŝoj
B o l i c h e , bilboko
B i l l o n , biliono
B o t i q u i n , sanigilujo
B i o g r a f f a , biografio B o l i v i a , Bolivujo
B o t o n , butono
B o l l o , panbulo
B i o l o g i a , biologio
B o v e d a , arkajo, volbo
B o l o , kcgio
B i p e d o , dupieda
B o x e a r , boksi
B o l s a , sako ; (de v a - B o y a , naĝosigno, buo
l i i r r e t e , bireto
B i s a b u e l o , praavo
B o z a l , buŝumo •
l o r e s ) borso
— 206 —
barakti
B r o m a , serco
B ŭ f a l o , bubalo
braklaboris-B r o m o , bromo
B u f e t e , skribotablo
to
B r o n c e , bronzo
B u f o n , histriono
B u h o , atcno, otuso
B r a h m a n , bramano B r o n c o , nepolurita,
B u h o n e r o , kolportisnelaborita
B r a m a r , bleki
to
B r o n q u i o , bronko
B r a n q u i a s , branko
B r o n q u i t i s , bronkito B u i t r e , vulturo
B r a s a , ardkarbo
B r o t a r , burĝoni ; ( l i q ) B u j i a , kandelo
B r a s e r o , fajrujo
ŝpruci
B u l a , bilo
B r a s i l , Brazilujo
B r o t e , burĝono
B u l b o , bulbo
B r a v o , brava
B u l e v a r , bulvardo
B r a z a , bramo ( m a r ) B r u j a , sorĉistino
B u l g a r i a , Bulgarujo
B r a z a l e t e , braceleto, B r ŭ j u l a , kompaso
B r u m a , marnebulo
B u l l a , bruego
manringo
B r u n i d o r , poluristo, B u l l d o g , buldogo
Bra/.o, brako
B u l l i r , boli
polurilo
B r e a , gudro
B u n u e l o , kringo
B r u s c o , malafabla,
B r e c h a , breĉo
B u q u e , ŝipo
malglata
B r e g a r , barakti
B r e m o , bramo (pez) B r u t o , besto, bruto ; B u r b u j a , veziketo
(peso e n
b r u t o ) B u r d e l , bordelo
B r e t a n a , Britujo
B u r d o , nedelikata,
brutte
B r e t o n , brito
B u b o n , absceso
kruda
B r e v e , maUonga
B u r g l i e s , burĝo
B r e v i a r i o , preĝlibro B u c e a r , subakviĝi
B u d i n , pudingo
B u n l , gravurilo
B r e z o , eriko
B u c e r o ( a v e ) , bucero B u r l a r , moki, ŝerci
B r i b o n , fripono
B u c h e , kropo
B u r l e s c o , burleska
B r i d a , brido
B u c l e , bukio
B u r r o , azeno
B r i g a d a , brigado
B u e n a m e n t e , volontc B u s a r d e (ave), butco,
B r i l l a n t e , brilianto
B u e n o , 6 o « o ; (de b u e n
kirko
B r i l l a r , brili
c o r a z o n ) bonko- B u s c a r , serci
B r i n c a r , salti
ra ;
(de b u e n a s B u s t o , busto
B r i n d a r , toasti
c o s t u m b r e s ) b o « - B u t a c a , apogscĝo
B r i s a , marventeto
mora ; (de b u e n a B u t a c a ( t e a t r o ) , fotelo
B r o c a d o , orŝtofo
i n t e n c i o n ) bonin- B u z o , subakvisto
B r o c h a , penikego
tenca
B u z o n , poŝtkesto, leB r o c h e , agrafo
B u e v , bovo
terujo
Bracear,
Bracero,
C a b a l , ĝusta, plcna C a b e c i l l a , ribelestro C a b l e , kablo, ŝnurcgo
C a b a l a , kabalo
C a b e l l o , haro, hararoC a b l e g r a m a , kabloC a b a l g a r , rajd i
C a b e r , ( c o n t e n e r ) engramo
C a b a l g a t a , kavalkado
havi, enteni ; (poC a b a l l a , skombro
der e s t a r ) enesti; C a b o , ( e x t r c m o ) fino,
ekstremajo ; ( m i C a b a l l e r f a , kavalerio
(espectadores) lolitar) kaporalo ;
C a b a l l e r o , kavaiiro,
kumi ; ( t e n e r ca(geog.) pfomonp a c i d a d ) kapabli ;
sinjoro
toro
(amplitud)
amC a b a l l e t e , stabto
C a b o t a j e , ĉirkaŭnapleksi
C a b a l l o , ĉevalo
vigacio
Caballo marino,
hi- C a b e s t r i l l o , skarpo
Cabeza, kapo
C a b r a , kaprino
pokampo
C a b a n a , kabano
C a b i l d o , gildo
C a b r e s t a n t e , kapstaC a b e c e r a , prefera lokoC a b i n a , kajuto
no
-
207
-
C a l c c t i n , ŝtruinpeto
C a l c i o , kalcio
C a l c u l a r , kalkuli
C a l d e a r , trovarmigi
C a l d e r a , kaldrono
Cacarear, ( g a l l o ) ko- C a l d o , buljono
kokrii ; ( g a l l i n a ) C a l e f a c c i o n , varmigo,
Cabrio,
cabrial,
ic-
vrono
C a b r i o l e , kabriolcto
C a c a h u e t e , arakiso
Cacao, kakao
kluki
Cacerola, kascrolo
C a c i q u e , politikestro
C a c h a l o t e , kaĉaloto
C a c h a r r o , kruip
Cachete, kapofrapo
C a c h o r r o , bcstido
C a d a , iiu,
iia
C a d a l s o , cŝafodo
C a d a v e r , kadavro
C a d e n a , ccno ; ( p r e s i -
hejto
Caleidoscopio,
C a m a m i l a , kamomilo
C a m a r a , iambro, ka-
mero
kolego,
kamarado
C a m a r e r o , kelnero
C a m a r l e n g o , kamerlengo
kalei- C a m a r o t e , kajuto
Camarada,
Cambalachear,
brodoskopo
kalendaro z kanti
kalendulo C a m b a r o , krabo
varmigi- C a m b i a r , ŝanĝi
C a m b i o , interŝanĝo ;
lo, hejtilo
( l e t r a de)
kamC a l e n t u r a , febro
bio ; (de l a m o n e Calesa, kaleŝo
da) valuto, kurso
C a l i b r e , kalibro
C a m e l a r , delogi
C a l i c u d , kalikoto
dio) kateno
C a l i d r i s ( a v e ) , kali- C a m e l i a , kamelio
C a m e l o t e , kamloto
C a d e n c i a , kadenco
dro
C a d e r a , kokso.
C a l i o p e ( a v e ) , kalio- C a m e l l o , kamelo
C a m i l l a , portilo, branC a d e t e , kadeto
po
kardo
C a d m i o , kadmio
C a l i d a d , kvalito
C a m i n a r , vojiri
C a d u c a r , kaduki
C a l i e n t e , varma
C a m i n o , vojo
Caer, fali
C a l i f a , kaiifo
C a m i c h i ( a v e ) , palaCafe, kafo ; (estab.)
C a l i f i c a r , kvalifiki
medeo
kafcjo
C a l i g r a f i a , belskriC a m i s a , icmizo
C a f e t e r a , kafkruio
barto
C a m i s e t a , kamisolo
C a f r e , kafro
C a l i z , kaliko
C a m o r r a , iikano, malC a i m a n , aligatoro
C
a
1
m
a
,
trankvilo,
paco
Caja (de c a u d a l ) kakvieto
C a m p a m e n t o , tendaso ; (eajon)
kesC a l m a r , trankviligi,
ro
to ; ( c a j i t a ) skatolo ; (de m u e b l e ) C a l o kvietigi
C a m p a n a , sonorilo ;
f r i o , frosttremo
tirkesto
(de c r i s t a l )
kloC a l o m e l a n o s , kalomeC a j i s t a , kompostisto
50
lo
Cal, kalko
C a m p a n a r i o , sonoriC a l o r , varmo
C a l a b a z a , kukurbo
lejo
C a l u m n i a , kalumnio C a m p a n i l l a
C a l a b o z o , karcero
blanca,
C a l v i e i e , senhareco
C a l a f a t e a r , kalfatri
gaianto
C a l a m a r , kalmaro, lo-C a l v i n i s m o , kalvinis- C a m p a n a , militiro
mo
ligo
C a m p e o n , pioniro
C a l a m i d a d , malfeliio C a l v o , senharulo
C a m p e s i n o , kamparaC a l a m o n ( a v e ) , porfi- C a l z a d a , vojo, ŝoseo
no
rio
C a l z a d o , piedvesto
C a m p i n a , kamparo
Calandria,
alaŭdo ; C a l z a d o r , ŝumetilo
C a m p o , kampo
C a l z o n , pantalonclo C a n a d a , Kanado
(maq.
satinar)
C a l z o n c i l l o s , kalsono C a n a l , kanalo
kalandrilo
C a l l a r , silenti
C a l a n d r i n a , antuso
C a n a l i z a r , kanalizi
C a l a r , enpcnetri, tra-C a l l e , strato
C a n a l o n , defluilo
C a l l o , kalo
penetri
C a n a l l a , kanajlo
C a m a , lito
C a l c a n a l , kalkano
C a n a p e , kanapo
C a m a i e o n , hameleonoC a n a r i o , kanario
C a l c a r , tradcsegni
Calendario,
Calendula,
Calentador,
-
208 --
C a n a s t a , korbo
C a o b a , mahagono
antrakso, karbunC a n c e r , kancero
C a o l i n , kaolino
koio
C a n c i l l e r , kanceliero Caos, haoso
C a r c a j , sagujo
C a n c i l l e r i a , kanccla- C a p a , mantelo ; (deC a r c a j a d a , ridcgo
rio
t i e r r a ) tavolo
C a r c e l , karcero, malC a n c i o n , kautafo
C a p a c i d a d , kapablelibcrejo
C a n d a d o , penda scco
C a r c o m a , anobio
ruro
C a p a r , kastri
C a r d e n a l , kardinalo
C a n d e , kando
C a p a r a z o n , karapaco C a r d e n a l (ave),
karC a n d e l a , kandeto
C a p a t a z , submajstro
dinal birdo
C a n d e l a b r o , kandela- C a p i l l a , kapelo
C a r d e n i l l o , verdigro
bro
C a p i t a l , ( c a u d a l ) ka- C a r d o , kardo
pitalo ; ( c i u d a d ) Carecer, manki, malC a n d e l e r o , kandelin-
havi
iefurbo
brulruĝa C a p i t a n , kapitano ;C a r e t a , masko
C a r g a r , ( u n peso) ŝarkandidato
(de b u a u e l ŝipcsĝi ;
(un
arma)
naiveco,
tro ; (de c o m p . )
ŝargi ; (una cansimplanimeco
rotestro
t i d a d ) alkalkuli ;
C a n e l a , cinamo
C a p i t e l , kapitclo
(al e n e m i g o ) ataCangrejo,
kankro ; C a p i t o l i o , kapitolo
kegi
(de m a r ) krabo ; C a p i t u l a r , kapitulaci
C a r i a r s e , kariiĝi
(de rio) astako C a p i t u l o , capitro
C a r g o , ( o c u p . ) postcC a n i b a l , kanibalo
C a p o n , kapono
no
C a n i l l a , (hueso) tibio C a p o t e , kapoto
C a r i c a t u r a , karikatuC a n j e a r , interŝanĝi
C a p r i c o r n i o , kapriro
C a n o n , kanono
korno
C a r i c i a , kareso
C a n o n i g o , kanoniko C a p r i c h o , kaprico
C a r i d a d , bonfaro
C a n s a d o , laca
C a p s u l a , kapsulo
C a n t a r , kanti ; ( g r i - C a p t a r , altiri, kapti C a r i e , kario
C a r i f i o , amo, amcmo
llo) cirpi
C a p u c h a , kapuio
C a n t a r i d a , kantarido C a p u c h i n o , kapucenoC a r m e s i , karmezino
C a r m i n , karmino
C a n t a r o , kruio
C a p u l l o , kokono
C a m p e c h e , kampeŝo C a r a , vizaĝo, micno,C a r n a v a l , karnavalo
C a r n e , ( v i v a ) karno ;
C a n c r o m a ( a v e ) , kanfaccto
(para
vender
o
kromo
C a r a b e l a , karavclo
c o m e r ) viando
C a n t e r a , ŝtonmino
C a r a b i n a , karabeno
C a r n e r o , ŝafo
C a n t i d a d , kvanto
C a r a c o l , heliko
C a r n e r o s a l v a j e , traC a n t i n a , kantino
C a r a c t e r , karaktero
gelafo
C a n t o n , kantono (re-C a r a c t e r i z a r , karakC a r o , q u e r i d o , kara
gion)
terizi
C a r p a , karpo
C a n t o n e r a , angulora m b a n o , glacie- C a r p a t o s , Karpatoj
namo, sirmilo i C a l rrego
C a r p i n t e a r , iarpcnii
C a n t o r , kantisto ; (de
C a r a m b o l a , karambo-C a r r e t a , iaro
i g l e s i a ) kantoro
lo
C a r r e t e , bobeno
C a n u l a , tubeto
C a r a m e l o , karamelo C a r r e t i l l a , ŝoviarcto
C a i i a , kano
C a r a m i l l o , ŝalmo
C a r r e t e r a , vofo
C a n a h e j a , oksikoko
C a r a s i o (ave), karaso C a r r i l , relo
C a n a m a z o , kanvaso
C a r a v a n a , karavano C a r r i l l o , vango
C a n a m o , kanabo
C a r r o , iaro
C a n a m o n , kanabscmoC a r b o n , karbo
C a r b o n o , karbono
C a r r o u s e l , karuselo
C a i i e r i a , tubaro
( p i e d r a C a r r o z a , kaleŝo
C a f i o n , kanono, pa-C a r b u n c l o ,
p r e c i o s a ) rubcno ; C a r r u a j e , vcturilo
filego
g°
Candente,
Candidato,
Candidez,
—
C a r t a , Ute.ro; ( b a r a j a )
ludkarto
; (geog.)
geografia
karto
Cartabon,
ortangulilo
Cartel
,afiŝo
Cartera,
paperujo
Cartilago,
kartilago
Carton,
kartono
Cartucho,
kartoĉo
Casa, domo ; ( h o g a r )
hcjmo ;
(comercial)
firmo
Casacion,
kasacio
Casamata,
kazemato
Casamiento,
(varon)
cdziĝo ; ( h e m b r a )
edziniĝo
;
(arreg l a r cas.)
svati
Cascabel,
tintilo
Cascada,
kaskado,
akvofalo
Cascajo, (arena) gruzo
Cascara, ŝelo
Casco, (de a r m . ) kasko ; ( p a t a ) hufo ;
(trozo) pcco
Caseina,
kazeino
Caserio,
domaro
Casero, mastro,
luiganto
Casi,
preskaŭ
Casico ( a v e ) ,
kasiko
Casillero,
fakaro
Casino,
kazino
Caso, okazo ; ( g r a m . )
kazo
Casoar (ave),
kasuario
C a s t a , kasto,
raso
Castana,
kaŝtano
Castanuelas,
kastan
jetoj
Castellano,
kastila
lingvo ; ( u n ) kastilo
Castidad,
ĉastcco
Castigar,
puni
Castilla,
Kastilujo
Castillo,
kastelo
Castor,
kastoro
Castoreo,
kastoreo
Castrar,
kastri
209 —
Casualidad,
okazo,
hazardo
Catacumbas,
katakomboj
Catafalco,
katafalko
Catalejo,
lorno
Catalogo,
katalogo
Cataplasma,
kataplasmo
Catapulta,
ŝtonjetilo
C a t a r , gustumi,
gustprovi
C a t a r a t a ( e n f e r . ) , katarakto
Catarro,
kataro
Catarto (ave),
katarto
Catastro,
katastro
Catastrofe,
katastrofo
Catecismo,
catehismo
Catedra,
katedro
Catedra'1,
katedralo
Catedratico,
profesoro
Categoria,
kategorio
Cateto,
katcto
C a t o l i c d ( u n ) , katoli-
ko
C a t r e , malpeza,
liteto
Cauce,
fluejo
Caucho,
kaŭiuko
C a u d a l , kapitalo,
havajo
C a u d i l l o , estro,
militestro
C a u s a , kaŭzo,
kialo,
motivo ;
(pleito)
proceso
Causar,
kaŭzi
Cautela,
singardemo
Cauterizar,
kaŭterizi
C a u t i v a r ,
kapti;
( a t r a e r ) logi
Cautiverio,
kaptiteco
Cavador,
fosisto
Cavar,
fosi
Caverna,
kaverno
Cavial, caviar,
kaviaro
Cavidad,
kavajo
Cavilar,
elpripensi
Cavado,
apogbastono
C a z a r , casi
Cazo,
kaseroleto
Cazuela,
kaserolo
Ccbada,
hordeo
C e b a r , grasigi
•
Cebolla,
bulbo
Cebra,
zebro
Cedazo,
kribrilo
Ceder,
cedi
Cecear, blezi
•
Cecilia (serp. ciega),
cecilio
C e d r o , cedro
Cefaloptero,
kefaloptero
Cefiro,
zcfiro
Cegar,
blindigi
Ceja,
brovo
C e j a r , ccdi,
malakceli
Celador,
zeipto
C e l d a , monaha
Ĉambreto
Celebrar,iawdi,
aplaiidi, jesti,
solenigi,
okazigi
C e l e b r e , glora,
famkonata
C e l i b e , fraŭto,
fraŭlino
C e l o , fervoro,
sindonemo
Celoso,
jaluza
Celula, celdilla,
iclo
Celuloide,
celŭloido
Celulosa,
celulozo
Cementerio,
tombejo
Cemento,
cemento
Cena,
vespermanĝo,
noktomanĝo
Cenicero,
cindrujo
Cenit,
zenito
Ceniza,
cindro
Censo,
enkalkulo
Censor,
censuriŝto
C e n s u r a r , cenzuri,
recenzi,
riproii
C e n t e n a , cento
Centeno,
sekald
Centigramo,
centigramo
Centilitro,
centilitro
Centimo,
centimo
Centinela,
dejoranto
C e n t r o , centro ; (de
gravedad)
pezocentro
14
— 210 C e n t u r i a , centjaro
C e i i i r , zoni, ĉirkaŭi
C e p a , vinbcrtrunko
C e p i l l a r , brosi ; ( m a d e r a ) raboti
C e r a , vakso
C e r a m i c a , ceramiko
Cerastes
( z o o l . ) , cc-
C anopsa
:
no
(bot.),
cefa-
cirkuli
C i r c u i t o , cirkuito
C i r c u l o , rondo
C i r c u n f l e j b , cirkuin-
C i b e l i n a , zibclo
C i c a t r i z , cikatro
C i c l i s t a , ciklisto
flekso
C i c l o n , ciklono
C i r c u n s p e c c i o n , saĝc
C i c l o p e , ciklopo
i co, prudento
C i c u t a , cikuto
Circunstancia,
cirC i e g o , blinda
konstanco
rasto
C i r i o , vakskandelo
C e r c a , proksimc ; ( v a - C i e l o , ĉielo
C i e m p i e s , skolopen- C i r r u s (nubes),ciruso
lla) barilo
dro
C i r u e l a , pruno
C e r c a r , ĉircaŭi, sieĝi
C i r u g i a , hirurgio
C e r c e t a ( a v e ) , kcrkc- C i e n c i a , scicnco
C i e n o , koto, ŝlimo
C i s m a , skisnio
dolo
C i e n t o , ccnto
C i s n e , cigno
C e r d a , harego
C i e r v o , ccrvo
Cisterna,
cisterno,
C e r d o , porko
C i e r v o v o l a n t e , lukaakvujo
C e r e a l , greno
no
C i t a , citaĵo, rcndevuo
C e r e b e l o , cerbeto
C i e r z o , norda vcnto C i t a r a , citro
C e r e b r o , cerbo
C i t i l o , zizclo
C e r e m o n i a , ceremonioC i f r a , cifero
C i g a r r a , cikado
C i u d a d , urbo
Cereza, ccrizo
C i g a r r i l l o , cigarcdo C i u d a d a n o , urbano,
C e r i l l a , alumeto
C i g a r r o , cigaro
civitano
C e r i o , ccrio
C i g ŭ e n a , cikonio
C i u d a d e l a , citadelo
C e r n e r , kribri
C i v e t a (zool.) zibeto
C e r n e r s e ( e n e l a i r e ) , C i l i n d r o , cilindro
C i m a , supro, pinto C i v i l , civila
ŝvcbi
C i m b a l o , cimbalo
C i v i l i z a c i o n , civilizaC e r o , nuto
C i m b r a r , vibrigi, agicio
C e r r a d u r a , scruro
ti
C i t i s o ( b o t . ) , citizo
C e r r a r , fcrmi ; (eon
C i m i e n t o , fundamcn-C i z a l l a , dctraniilo
l l a v e ) ŝlosi ; ceto, bazo, radiko C i z a n a , lolo, zizanio
r r o j o ) rigli ; ( t a - C n a b r i o , cinabro
C l a m a r , plcndi
pon) ŝtopi
C i n c , zinko
C l a n d e s t i n o , sckreta
C e r r o , altaĵo
C i n c e l , ĉizilo
C l a n g u l a (ave), klanC e r r o j o , riglilo
C i n c h a , vcntrozono
golo
C e r t a m e n , konkurso C i n e m a t o g r a f o , kineC l a r a d e h u e v o , ovoC e r t i a ( a v e ) , certio
inatografo
blanko
C e r t i f i c a r , ccrtigi
C i n g a r o , cigano
C l a r i d a d , klarcco, hcC e r u m e n , cerumeno C i n i c o , cinika
lcco
C e r v a t i l l o , ccrvideto C i n o c e f a l o , paviauo
C l a r i n , trunipcto
C e r v e z a , biero ; ( d o - C i n t a , rubande
C l a r i n e t e , klarncto
ble) porlcro
C i n t o , zono
C l a r o , ( l u m i n o s o ) luC e r v i z , kolpostaĵo
C i n t u r a , talio, zono
nia, hcla ; ( t r a n s C e s a n t e , senofica, va-C i n t u r o n , zono, porp a r e n . ) diafana ;
kanta
tcpeo
( c o m p r e n . ) klara,
Cesar, ĉesi
C i p r e a , cipreo
koniprcncbla; (cie
Cesar, Cezaro
C i p r e s , - ciprcso
lo) scnnuba
C e s i o , ccsio
C i r c o , cirko
Clase, klaso, rango
C e s i o n , cedo, forlasoC i r c o n ( p i e d r a p r e c i o - C l a s i c o , klasika
C e s p e d , hcrbetajo
sa) zirkono
C l a s i f i c a r , klasifiki
Cesta, korbo
C i r c o n i o , cirkonio
Claustro,,t;ii(('no, klosCetaceos, ketacoj
C i r c u i r , ĉirkaŭi
tro
C e t r o , sceptro
Circular,
ĉirkaŭiri, C l a u s u l a , propozicio
:
- 211 monahcja Coco ( f r u t o ) , kokoso C o l i b r i , kolibro, troC o c o d r i l o , krokodilo
kelo
interno
C o c h e , vcturilo ; ( a l - C o l i c o , koliko
C l a v a r , najli
q u i l e r ) / i a f e r o ; (de C o l i f l o r , florbrasiko
C l a v e , ŝlosilo ; (seeret r e n ) vagono
C o l i l l a , cigarfino
t a ) Hfro ; ( m ŭ s . )
C o c h i n i l l a , koĉeniio C o l i m b o ( a v e ) , kolimklco
C o c h i n i l l a de h u m e C l a v e l , dianto
bo
d a d , porcelio
C l a v i c u l a , klaviklo
C o l i n ( a v e ) , ortikso
C o c h i n o , malpurcma,C o l i n a , montcto
C l a v i j a , kejlo
porko
C l a v o , najlo ; (espeC o l i s e o , teatro, amuC o d i c e , kodo
cia) kariofilo
zejo
C l e m a t i d e , kicmato C o d i c i a , avidcco
C o l i s i o n , kolizio
C l e m e n e i a , malscvc- C o d i c i l o , kodicilo
C o l i ŭ ( a v e ) , kolio
C o d i g o , icĝaro
reco, indulgo
C o l l a r , koliaro, kolC o d o , kubuto
C l e r i c a l , klerika
ringo
C o d o r n i z , koturno
C l ĉ r i g o , ekleziulo
C o l l e r a , koljungo
C o e f i e i e n t e , koeficicn- C o l m a r , supersatfgi
C l e r o , pastraro
C l i c h ĉ , kliŝo
to
C o l m e n a , abelujo
C l i e n t e , kliento
C o f i a , kufo
C o l m i l l o , ŝirdento
C l i m a , klimato
C o f r e , kofro
C o l o e a r , almeti
C l i n i c a , kliniko
C o g e r , preni, kapti C o l o f o n i a , kolofono
C l i s t e r , klistero
C o g o t e , »wfeo
C o l o n i a , kolonio
Cloaca, kloako, dc-C o h e c h o , subaĉeto
C o l o r , koloro
fluilejo
Cohete, raketo
C o l o s a l , kolosa
CToquear, kluki
C o h i b i r , deteni
C o l u m b r a r , ekvidi
C l o r o f o r m o , klorofor-C o h o m b r o , kukumo
C o l u m n a , kolono
mo
C o i n c i d i r , koincidi
C o l u m n a t a , kolonaro
C l o r o s i s , klorozo
C o j e a r , lami
C o l u m p i a r , balanci
C l o w n , klaŭno
Cojlin, kuseno
C o l z a ( b o t . ) , kolzo
C l u b , klubo, societa-C o j o ( u n ) , lamulo
C o m a , feomo
CTueca, kovkokino
Cok, koakso
C o m a d r e , baptopatriC o a c c i o n , / w / o r ( o , de- C o l , brasiko ; ( r i z a no
vigo
da) sabeliko
C o m a d r e j a , galputoro
C
o
l
a
,
vosto
;
(de
vesCoadj-uvar,
kuuhclt i d o ) trcnaĵo ; (dc C o m a d r o n , akuŝisto
PK
pescado) ihtioko- C o m a n d a n t e , majoro
C o a l i c i o n , koalicio
lo ;
(de
p e g a r ) C o m a n d i t a , komandiC o a r t a d a , alibio
to
gtuo
C o b a l t o , kobaito
C o l a b o r a r , kunlabori C o m a n d a r , komandi
C o b a r d e . m f l / o r f l r i i , ti- C o l a r , filtri
C o m a r c a , rcgiono
incma
C o l c h a , matraco
C o m b a t e , batalo
C o b e r t i z o , tcgmcnlu- C o l e c c i o n ,
kolekto ; C o m b a t i e n t e , batalanmo
to
(de sellos) filateio
C o b e r t o r , litkovrilo C o l e c t i v a m e n t e ,
are, C o m b i n a r , kombini
C o b i j a r , ŝirmi, kovri
opc
C o m b u s t i b l e , hejtaĵo,
C o b r a r , enspezi
C o l e g a , kolego
brulajo
C o b r e , kupro
C o l e g i o , kolegio
C o m e d i a , komcdio
Coca, kokao
C o l e r a , kolero ; ( m o r - C o m e d i d o ,
ĝentila,
C o c a i n a , kokaino
bo) holero
modera
Cocear,
hufofrapi, C o l g a d u r a , tapetaro C o m e d o r , manĝoĉamstampii
C o l g a r , pcndigi ; (de
bro
Cocer, kuiri ; (en h o r u n g a n c h o ) alkro- C o m e n d a d o r , komanno) baki
doro
ĉi
C o c i n a , kuirejo
Clausura,
— 212
ftomMinstigi, de- C o m u n i s m o ,
nismo
(comp.)
kun;
C o m e n t a r , komentariiC o m p e n d i o j kompen- C o n ,
( i n s t r . ) per
C o m e n z a r , komenci
dio, resumo
C o m e r , manĝi
Compensacion,
kom- C o n c a v o , konkava
C o n c e b i r , ekkompreC o m e r c i a n t e , komerpenso
ni
cisto
C o m p e t e n c i a , kompcC o m e r c i o , komerco
tenteco ; ( r i v a l i - C o n c e d e r , konsenti,
pcrmesi
C o m e s t i b l e , manĝebla
dad) konkurenco
C o n c e ĵ a l , urba konsiC o m e t a , f e o m t ' f o , flUg- C o m p e t e r , koncerni
lanto
C o m p e t i r , konkurenci.
drako
C o n c e n t r a r , koncenCometido,
komisio, C o m p i l a r , kompili
trigi, densigi
C o m p i a c e r , komplezi
mendo
C o m p l e j o , kompleksa C o n c e p t o , opinio
C o m e z o n , juko
aranĝi,
Complemento,
feom- C o n c e r t a r ,
C o m i c o , komika
plemento
akordigi
Comida,
manĝajo,
C o m p l e t a r , kompleti-C o n c e s i o n , koncesio
tagmanĝo
gi, plenigi
C o n c i e n c i a , konscienC o m i l l a s , krampoj
Complicacion,
komco
C o m i n o , kumino
plikaĵo
C o n c i e r t o , konccrto
C o m i s a r i o , komisaro
Comision,
komisio, C o m p l i c e , kunkulpu- C o n c i l i o , konsiliĝo
C o n c i s o , koncisa
lo
komitato
saC o m p l o t , komploto C o n e i u d a d a n o ,
C o m i s i o n i s t a , makle- C o m p o n e r , kunmeti ;
murbano
risto
( l i t . ) verki; ( m ŭ - C o n c l a v e , konklavo
C o m i t i v a , sekvantaro
sica)
komponi ; C o n c l u i r , fini, konC o m o , kiCl
kiudi
( i m p . ) komposti
C o m o d a , komodo
C o m p o n e r s e d e ,kon- C o n c o r d a n c i a , akordiC o m o d o , oportuna,
sisti el
ĝo
komforta
C o m p o s i t o r , kompo- C o n c o r d e , komforma
C o m o s i , kvazaŭ
nisto
C o n c o r d i a , interkonC o m p a c t o , kompakta, C o m p o t a , kompoto
sento, konkordo
C
o
m
p
r
a
r
,
aleti
densa
C o n c r e t a r , konkretigi
C o m p a d e c e r , kompa- C o m p r e n d e r , kompre- C o n c u b i n a , kromvirini
no
ti
vo
C o m p a d r e , baptopa- C o m p r e s a , komprcso C o n c u p i s c e n c i a ,
C o m p r i m i r , premi
luptamo
tro
C o m p r o b a c i o n , kons- C o n c u r r i r , kunveni
C o m p a i i e r o , kolego
tato, kontrolo C o n c u r s o , ĉecstantaro,
C o m p a i i i a , kompanio;
Comprometer,
komkonkurso
( m i l . ) roto
promiti
C o n c h a , konko
C o m p a r a r , kompari
feom- C o n c h a
peregrino,
C o m p a r e c e n c i a , ales- C o m p r o m i s o ,
promiso
pekteno
to, ĉeesto
Compartimiento,
ja- C o m p u t o , tempokal- C o n d e , grafo
kulo
C o n d e c o r a c i o n , ordeko ; (de v a g o n )
C o m u l g a r , komunii
no
kupeo
C o m p a s , kompaso, C o m ŭ n , komuna, or-C o n d e n a r , kondamni,
dinaria, vulgara
malaprobi
cirkeio ; ( m ŭ s i c a )
C o m u n i c a r , komuniki C o n d e n s a r , densigi,
takto
C o m p a s i b l e , kompa- C o m u n i d a d , komunu- C o n d e s c e n d i e n t e , cemo
dema
tinda
C o m p a t r i o t a , sampa- C o m u n i o n , komunii- C o n d e s t a b l e , militestro
ĝo
trujano
Comensal,
ĝanto
kunman-
-
Compeler,
vigi
-
213
-
C o n d i c i o n , kondiĉo ; C o n g e s t i 6 n , sangal- C o n s i s t i r , konsisti
(a c o n d i c i o n ) konC o n s i s t o r i o , konsistofluo
Ho
dite
Conglomerado,
konC o n s o l a , konzolo
C o n d i c i o n a l , kondiglomerato
C o n s o c i o , kunsocietacionalo
Congoia,malĝojo, korC o n d i m e n t a r , spici
no
• premo
C o n d i s c i p u l o , kunlcr- C o n g r a t u l a r , gratuli
C o n s o l a r , konsoti
Congregacion,
kon- C o n s o l i d a r , fortikigi
nanto
C o n s o n a n t e , konsogregacio
C o n d o l e n c i a , kondonanto
C o n g r e s o , kongreso
lenco
C o n s o r t e s , geedzoj
C o n g r i o , kongro
C o n d o r , kondoro
, kongruo C o n s t a n t e , konstania
Conducir,
konduki, CCoonngi freureans c, i akoniferoj
C o n s t e l a c i o n , stelaro
transporti
C o n s t e r n a r , konsterni
C o n j e t u r a r , honjekti
C o n d u c i r s e , konduti
C o n j u g a c i o n , konju- C o n s t i t u c i o n , konstiC o n d u c t o r , kondukto-
gacio
ro
C o n e j o , kuniklo
C o n e j o de I n d i a s ,
vio
ka-
Conjunci6n,
cio
konjunk-
C o n j u n t o , kolekto
C o n j u r a c i o n , konspi-
C o n e x i 6 n , kunligo
C o n f a l o n , standardo
ro
C o n f e c c i o n , konfekcio
Confederaci6n,
kun- C o n m e m o r a r ,
morigi
reme-
tucio
C o n s t i t u i r , / a n , fondiC o n s t r u i r , konstrui
C o n s u l , konsulo
C o n s u l t a , konsiliĝo
C o n s u m i r , konsumi
C o n s u m o s , akcizo
C o n t a b i l i d a d , kalku-
larto
federacio
Conmiseracion,
kom- C o n t a c t o , kontakto
lekcio ;
C o n t a d o (al),kontante
pato
konfe- C o n m o c i o n , skuego
C o n t a d o r , kalkulisto;
renco
( a p a r a t o ) kalkuC o n m o v e r , kortuŝi
C o n f e s a r , konfesi
lilo
C o n m u t a r , interŝanĝi
C o n f e s o r , konfespreC o n o , konuso
C o n t a g i a r , infekti
nanto
C o n o c e r , koni
C o n t a r , kalkuli ; (naC o n f i a n z a , konfido
konkiri
r r a r ) rakonti
Confidencia,
konfi- CCoonnqs ua igsrtaarr,, sanktigi,
C o n t e m p l a r , rigardadenco
dedili
di
C o n f i d e n t e , konfidato
C p n s c i e n t e , konscia
Contemporaneo,
samC o n f i n , landolimo
C o n s e c u e n c i a , konsetempa
C o n f i r m a c i o n , konfirkvenco
mo ; (sacr.) konC o n t e n e r , enhavi, enConsecutivamente,
firmacio
teni ; ( r e p r i m i r )
sinsekve
C o n f i s c a r , konfiski
deteni
C o n s e g u i r , atingi
C o n f i t a r , konfiti
C o n f i t u r a , konfitaĵo Consejo,konsilo ; ( t r i - C o n t e n t a r , kontentib u n a l ) konsilanC o n f l i c t o , konflikto
gi
taro
C o n f l u e n c i a , kunfluiC o n t e s t a r , respondi
C o n s e n t i r , konsenti, C o n t i g u o , apuda
ĝo
permcsi
Continenie,
kontiC o n f o r m e , konforma,
Conserjle, pordisto
nento
konsenta
Conservar^ konservi
C o n t i n u a r , daŭrigi
C o n f o r t a r , fortigi
kon- C o n t o r n o , konturo
Confraternizar,
kun- C o n s e r v a t o r i o ,
servatorio
C o n t r a , kontraŭ
fratigi
C o n s i d e r a r , konside- C o n t r a b a j o , kontrabaC o n f r o n t a r , kontroli
ri
so
C o n f u n d i r , konfuzi
C o n s i g n a , instrukcio,
C o n t r a b a n d o , kontraC o n g e l a r , frosti
konsigno
bando
Conferencia,
(diplom.)
\
~ 214
Contradecir,
-
kon- C o p u l a , kunligo
C o q u e l u c h e , kokluŝo
C o q u e t a ( u n a ) , koke-
traŭdiri
C o n t r a e r , kuntiri
C o n t r a h e e h o , kripla
C o n t r a l t o , kontralto
C o n t r a p e s o , haltero
C o n t r a r i a r , kontraŭi
tulino
C o r r e o , poŝto ; (persona) kuriero
C o r r e s p o n d e r , kores-
pondi
C o r r e t a j e , k urtaĝo
C o r a c e r o , kirasuio
C o r r k n t e , kuranta,
C o r a j e , kuraĝo
kutima ; (de ag.)
C o r a l , koralo
Contrarrestar,
kon- C o r a z a , kiraso
fiuo
C o r a z o n , koro
C o r r o , rondo
traŭstari
C o n t r a s t a r , kontrasti C o r b a t a , kravato
C o r r o m p e r , putrigi
C o n t r a t a r , kontrakti C o r b e t a , korveto
C o r s a r i o , korsaro
C o n t r i b u e i o n , kontri- C o r c o v a , ĝibo
Corse, korseto
C o r c h e t e , agrafo, ho-C o r t a r , (eueh.) tranbucio
li; ( t i j . ) tondi
C o n t r i b u i r , kontribui
ko
C o r t e j a r , amindumi
C o n t r i n e a n t e , konku- C o r c h o , korko
C o r t e , Kortego
ranto
C o r d e l , ŝnurcto
C o r t e s , ĝentila, afabla
Controversia,
inter- C o r d e r o , ŝafido
diskuto
C o r d i l k r a , montaro C o r t e s a n o , kortegano
C o r t e z a , krusto
C o n t u m a z , obstina
C o r d o b a , Kordovo
C o n t u r b a r , malkvie- C o r d o b a n , marokeno C o r t i j o , biendomo
C o r t i n a , kurteno
tigi, konfuzi
C o r d o n , kordono
C o n t u s i o n , kontuzo C o r e g o n o ( p e z ) , kore- C o r t o , mallonga
C o r v a , poplito
C o n v a l e c e n e i a , resagono
C o r z o , kapreolo
niĝo
C o r i f e o , korifeo
Cosa, afero, objekto
C o n v e n e e r , konvinki C o r i s t a , ĥoristino
aĵo
C o n v e n i e n i e , konve- C o r n e j a , korniko
Cosaco, kozako
na, utila
C o r n e a , korneo
Cosecha, rikolto
C o n v e n i o , interkon- C o r n e t a , korneto
Coser, kudri
sento
C o r n i s a , kornico
kosmeC o n v e n t o , monaĥejo C o r o , horo ; ( l u g a r ) C o s m e t i c o ,
tiko
C o n v e r g e r , konverĝi
horejo
C o s m o g o n i a , kosmoC o n v e r s a r , konversagonio
cii, interparoli CC oo rr oo ll aa ,r i okroneto
, korolario C o s m o g r a f i a , kosmoC o n v e r t i r , ŝanĝi, konC o r o n a , krono
grafio
verti
C o r o n e l , kolonelo, re-C o s m o l o g i a , kosmoloC o n v e x o , konveksa
gimentestro
gio
C o n v i d a r , inviti.
C o r o n i l l a , verto
C o s m o p o l i t a , kosmoC o n v o c a r , kunvoki
C o r p i n o , korsaĵo
polito
C o n v o l v u l o , konvolCorporacion,
giltio, C o s m o s , mondo, kreivulo
korporacio
tajo
C o n v o y , veturilaro
C o s q u i l l a s , tikloj
C o n v u l s i o n , konvul- C o r r a l , korto
C o r r e a , rinteno
C o s t a , marbordo
sio
C o r r e c i o , korekta
C o s t a d o , flanko
C 6 n y u g e s , geedzoj
Corredor,
koridoro ; C o s t a l , sako
C o n a e , konjako
(de c o m e r c i o ) ma- C o s t a r , kosti
C o o p e r a r , kunhelpi
kleristo
Costilla,
ripo ; (coC o p a , pokalo ; (de a r C o r r e g i r , korckti
mer) kotleto
bol) supro
C o r r e l a t i v o , korelati- Costoso, multekosta
C o p a l , kopalo
C o s t r a , krusto
va
C o p a s ( n a i p e s ) , kero
sam- C o s t u m b r e , kutimo
C o p i a r , kopii, imiti C o r r e l i g i o n a r i o ,
religiano ; (de C o s t u m b r e s , moroj
C o p l a , strofo
ideas) samideanoC o t a de m a i l a , kuto
C o p o , ŝipinap, floko
o
o
-t
Jg
H
a
I
nfi
onnnnnnn
nnnnnnnnn
nnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
-t -t
-t-i-t-t-t-t-t-t
-t-t-i-t-t-i-t-t-t
-t -t -t 2 2
! 3 j ; 2 ! 2 3 3 3 3 2 ? . T n 2 C O O O O
B - ? 35 §o! S
T . 2.,°
! ? ŭ i SLri"
t K S2. ^SS
5 t >STo
S 8§ H
2 5 S ,«
^ g, o » S3 J §p * 5£\ 2£S.
S^-S*S2.0
2 B K F a i » BS »2 "^ I Ŝ^ .s -S ^St So cf T* C ^S SS »-pi ic^o
E 2* Ŭcrr
^
c
v
- .
J^J-'^
ĉrtfcr
- c - r - a ^ s c
r_" P
,P
2 P - &
- a**
:
v
g: -° - i • IS:3.-i||§ - i-l-s-rlif.i »f|l£ I l r * - l i i - E i . ^ i f i ? ' I I I l
F
nc.no
gggg.
n
g.
ponnn
g-g.g.gg
n.n
gg
n
g
n
g
Q
g
n n n
gg.gg
n
g
n
S :
nnnnnnnn
nnn
nnn
nnnnn
g
gM
g Bgŭ gi c go
2
2
M fgŭ gi ĵ K
a 2a 2£
~ 2.2
c — =
3 2
H c3 2H2H
— & o. £ . o. 5 . £. >- S
i - r v - c •=: » -* — 2 2 2 R
n
3
o
o.
s
*->~
° & - p § o g £• - — '
g
22
r-.
T- H
S
6
!^
B
-w
a - 3
•—-
W
-:i B
r,
rn-^
* i
fl
"
L
M
/W
O
nn
cc
SO
j - t«/Z,
S. o
o
i
n
n
nnnn
c
c
c c c c
n n
n n
n n
n
§
"
g-
S
»•
P
(^•Of^d
-4 g O O
^ a
d
- - c
p
o
-t
e
•—•
i
nn
n
n
n
gc
c
c
c
•—.v
a
v
v
nnnn
n
nn
e e c c
c
cc
n
~
s-
n
n
- ^
O
n
0
^
\ 5 - - .
1
n
n o o o
' l - l g *
5
' !
-
216
-
C u r s i v o , kursiva
C u r a d o r , kuratoro
vasti-C u r a r , kuraci, resani-C u r s o , ( e s t u d i o , v a l o
ĝi
res)
kurso
gi
C u f i a , kopio
taui
C u r a r h e r i d a s , pansi C u r t i r ,
C u n a d o , bofrato
C u r v a , kurbo
•
C u r e f i a , afusto
C u o t a , kotizajo
• C u r i a , kurio
Cŭspide,
supraĵo
C u o t i d i a n o , Hutaga C u r i o s i d a d , . scivole- C u s t o d i a r ,
gardi
C u p e , kupeo
mo ; (aseo) pure- C ŭ t e r ( e m b a r i M , kvC u p o n , kupono
tro
co ;
(cosa
rara)
C ŭ p u l a , kupolo
Cutis,
haŭlo
kuriozaĵo
Cura,
pastro, paro-C u r r u c a , silvio, kuru- C u y o , kics
• hestr&
Czar,
caro
ko
C u n a , lulilo
C u n d i r , sufiĉi,
nbl
C H
C h a b a c a n o , vulgara
C h i s t e , spritajo,
huC h a r r e t e r a , epoleto
C h a c a l , ŝakalo
C h a s c a r r i l l o , spritajo
morajo
C h a l , ŝalo
C h a s c o , moko, irom-C h i v o ,
kapro
C h a l e c o , veŝto
••'• po
Chocar,
ckluŝcgi
C h a m b e l a n , ĉanibela-C h a s i s , ĉasio
Chocolate,
cocolado
no
skolaPfi
C h a s q u i d o , vipkrako C h o c h a ,
Chocha perdiz,
skoloC h a m b r a , surĉemizo C h a t o , platnazulo
paceo
C h a m p a n , ĉampano C h e l i n , ŝilingo
C l i o f e r , ŝoforo
C h e q u e , ĉeko
Chancear, ŝerci
poplo
C h i c o , infano, knaboC h o p o ,
CBanclo, gatoŝo
C h i c o l e o , aminduma-C h o r i z o , kolbaso
C h a n t r e , kantoro
fo
C h o r l i t o (ave), numcC h a p a , ptato
C h a p a r r o n , pluvego.
nio
C h t c h o n , kontuzaĵo
C h a p i t e l , kapitelo
C h i l e , Cilujo
Chorrear^
deguti
C h a p o t e a r , plaŭdi
C h i l l a r , , krii
Chorro,
ŝpruco
Chapuceria,
fuŝajo, C h i m e n e a , kameno C h o t a c a b r a s ,
kaprimalperfektajo C h i m p a n c e , antropomulgo
C h a q u e t a , jako
piteko
Chova,
monedo
C h a q u e t i l l a , ĵaketo
C h i n a , CinujO
C h o z a , kabano,
budo
C h a r a d a , ŝarado
C h i n c h e , cimo
Chubaŝco,
vcntopluvo
C h a t a n j r a , fanfaro
C h i n e l a , pantoflo
Chucho,
hundo
C h a r c o , marĉo
C h i r i g o t a , ŝerco
Chuleta,
kotleto
C h a r l a r , babili
C h i r i v i a , pastinako C h u p a r , suii
C h a r l a t a n , ĉarlatanc C h i r r i a r , knari
Chuzo,
pikilo
C h a r n e l a , ĉarniro
C h i s p a , fajreroChufa,
zizifo
C h a r r a n , fripono
C h i s p o r r o t e a r , krakc- C h u r r i g u e r e s c o , rokoC h a r r e t , kariolo
ko
ti
D
DardaDamasco (tela),
da- D a r d a n e l o s ,
D a d i v a , donaco
neloj
D a d o , ludkubo
masko
D a r d o , sago
D a g a , ponardo '
D a n e s ( u n ) , dano
D a t a , dato
D a l i a , dalio
Danz-a, danco, baleto
D a l m a c i a , Dalmatujo D a n z a r i n , dancanto D a t i l , daktilo
D a t i v o , dativo
D a m a , altranguHno D a n a r , mdlutili
Damais
(juego),
da- Dar, doni; d a r g r a De
- ( p r e p . ) , de
D e b a t e , debato
moj '•'•'••
cias, danki
Debe
(cuentas),
beto
de-
217
-
D e f e n d e r , defendi
D e n d r o l a g o , dendrolaDeficiente,
difekta, „ go
...
y
neperfekta
D e n e g a r , malakcepti,
D e f i e i t , deficito
rifuzi
.1
D e f i n i c i o n , difino
D e n i g r a r , mallaŭdi
Definiti vamente,
dc- D e n i n g ŭ n m.odi>, ne-
devi; ( d e u das, ŝuldi; (el deber), devo
Debidamente,
dece,
finitive .. . •
ĝuste
niel
I )ef o r m a r , aliformigi D e n o d a d o , kuraĝa
D e b i l , malforta
Defraudar,
uzurpi, D e n o m i n a d o r , denoDecada, deko,
trompi
1 tecadencia, dekadenminatoro
D e f u n c i o n , morto
D e n o m i n a r , nomi
co
D e c a g r a m o , dekagra- D e g e n e r a r , degeneri D e n o s t a r , bjendi
D e g l u t i r , engluti
D e n o t a r , signifi, monmo
D e g o l l a r , buĉi
D e c a l i t r o , dekalitro
tri
:' ,
D e c a l o g o , Diordonof D e g r a d a r , degradi
D e n s i m e t r o , dcnsimeD e c a m e t r o , dekame- Dehesa, paŝtejo
tro
D e i d a d , diaĵo
, tro
.
D e n s o , densa
D e j l a c i o n , forlaso
D e e a n o , dekano
D e n t a d u r a , dentaro
D e j a r , lasi
D e c a n t a r , klinigi
D e n t e r a , agaco
denunco, D e n t i s t a , dentislo
D e C a p i t a r , senkapigi D e l a c i o n ,
Decena, deko
D e n t r o , interne
kulpigo
D e c e n t e , konvena
D e l a n t a l , antaŭtuko D e n u n c i a r , denunci
D e c e p e i o n , malrevi- D e l a n t e , antaŭ
D e p a r t a m e n t o , deparD e l e g a d o , delegito
temento,. fako
h
D e l e g a r , delegi
D e p e n d e r , depcndi
D e c i d i r , decidi
D e l e i t a r , amuzi, raviD e p i l a c i o n , senharigo
D e c i g r a m o , decigraD e l e t r e a r , elsŭabi
Deplorar,
bedaŭri,
mo
D e l f i n , delfeno
kondolenci
D e c i l i t r o , decilitro
D e l g a d o , malgrasa, D e p o n e r , atesti, eksiD e c i m a l , decimala
Decimetro,
decime- D e l i bsubtita
e r a r , interkonsi- D e p o r t a r , ekzili
tro
D e p o r t e , sporto • •
liĝi
D e c i r , diri
D e l i c a d e z a , delikate- D e p o s i t o , deponejo,
D e c i s i o n , decido
tenejo
co
D e c l a m a r , deklami
D e l i e i a , plezuro, ravoD e p r a v a r , malvirtigi
Declarar,
deklari, D
e l i n c u e n t e , kulpulo D e p r e c a c i o n , petego
anonci
D e p r e s i v o , humiliga
D e l i f a r , deliri
D e c l i n a c i o n , deklina- D e l i t o , kulpo, krimoD e p u r a r , purigi
D e r e c h a , dekstra
cio
D e l t a , delto
D e c l i v e , deklivo
D e m a g o g o , demagogoD e r e c h o , rekta; (el)
D e c o r a c i o n , dekora- D e m a n d a , instanco,
rajto ; ( c i e n c i a )
cio
leĝoscienco ;,. (iniskribpeto
D e c o r o , honoro, indep u e s t o ) imposto ;
D e m a r e a c i o n , limdifico
( a d u a n a ) Hmimno
posto
Decrecer, malkreski D e m a s i a , cksceso
D e r i v a , drivo
D e m a s i a d o , tro
D e c r e t a r , dekreti
D e r i v a r , derivi
D e m e n t e , freneza
D e d a l , fingringo
Democracia,
demo- D e r m i s , dermo
D e d a l o , labirinto
D e r o g a r , nuligi
D e d i c a r , dedici
kratio
D e r r a m a r , disverŝi
D e d o , fingro
D e m o l e r , faligi
D e j - r e t i r , fandi, fluiDeducir,
dedukti, D e m o n i o , demono
digi
D e m o r a r , prokrasti
konkludi
D e m o s t r a c i o n , pruvo D e r r i b a r , renversi, faDefecto,
difekto,
, mankhavo : . De n a d i e , nenies
Hgi ..•
Z
Deber,
-
318
-
D e r r o c h a r , malŝpari D e s a t e n c i o n , malĝen- D e s c u a r t i z a r , distranD e r r o t a , malvenkego
tileco
ii
D e r r o t e r o , vojdirekto D e s a t i n o , sensencajo D e s c u b r i r ,
eltrovi,
D e s a b r i d o , sengusta
D e s a v e n e n c i a , malpamaikovri, elmonD e s a b r o c h a r , malbuco
tri, malkaŝi
tonumi
Desavuno,
maten- D e s c u i d o , senzorgo,
D e s a c a t o , malrespekmanĝo
neatento
to
D e s a z o n , inaltrankvi-Desde, de
Desacierto,
eraro,
lo
D e s d ĉ n , malŝato,
malmaltrafo
D e s b a r a j u s t e , malorestimo
D e s a c r e d i t a r , senktedo
D e s d i c h a , malfelito
ditigi
D e s b a r a t a r , malaran-Desear, deziri
D e s a c u e r d o , malkonDesecar, elsekigi
ĝi
sento
Desechar, malakcepti
D e s b a s t a r , senkruD e s a f i a r , batalinciti
1 V s e m b a r a z o , malemdigi
D e s a f i n a r , malagordi
baraso
D e s b o r d a r , elbordigi
D e s a f i o , duelo
D e s e m b a r c a r , elŝipigi
D
e
s
b
r
a
v
a
r
,
dresi
D e s a g r a d a r , malplaĉi
D e s e m b o e a r , enflui
Desagradecido,
sen- D e s c a l a b r o , malsuk- D e s e m b o l s o , elspezo
cescgo
danka
D e s e m p o l v a r , senpolD e s a h u c i a r , senespe- D e s c a l z a r , senŝuigi
vigi
Descalzo,
nudpieda
rigi
D e s e n c a d e n a r , elĉeniD e s a l i e n t o , senkura- D e s c a m i n a r , elvojigi
gi
D e s c a n s a r , ripozi
ĝigo
D e s e n c a n t o , disreviD
e
s
c
a
r
a
d
o
,
senhonta
D e s a l i n o , negliĝo
ĝo
D e s c a r g a r , deŝargi
D e s a l o j a r , elpeli
D e s e n f r e n o , diboio
D
e
s
c
a
r
r
i
l
a
r
,
eiretiĝi
D e s a l q u i l a r , mallui
Desenlace, fino, solvo
D e s a m p a r a r , malhel- D e s c a r t a r , forigi
Desercion,
forlaso,
D e s c e n d e n c i a , idaro
pi
forkuro
deveni, D e s e s p e r a r , malesperi
D e s a n d a r , returneniri D c s c e n d e r ,
D e s a n g r a r , sangellasi
subeniri
D e s f a l c o , elŝtelo
D e s a p a c i b l e , matmil- Descendiente,
ido, D e s f a v o r a b l e , malfa-
da
posteulo
D e s a p a r e c e r , malaperi D e s c i f r a r , decifri
D e s a p e g o , senintereso 1 l e s c o l u a r , dchoki
D t s a p l i c a d o , senalen- D e s c o l l a r , superi
vora
Desfigurar,
gi
alifo.rmi-
intermonto
zura
D e s g a j a r , deŝiri, debi
D e s c o m p o n e r , dismeti
tiri
Desaprovechar,
pre- D e s c o m u n a l ,
su per- D e s g a r r a d o r , korŝira
terlasi
mezura
D e s g a r r a r , iiri
D e s a r m a r , senarmigi D e s c o n f i a n z a ,
malD e s g a s t a r , eluzi
D e s a r r a i g a r , elradikonfido
D e s g r a c i a , malfeliio
kigi
D e s c o n s u e l o , malĝojo
Desarrapado,
tifon- D e s c o n t a r , diskonli D e s h a b i t a d o , senho•ma
plena
D e s c o n t e n t o , malkonDeshacer, malfari
D e s a r r e g l o , malordo,
tenta
senordo
D e s e o r t ĉ s , maiĝentila D e s h e l a r , degeli
D e s a r r o l l a r , malvolvi, D e s c o r t e z a r , senŝeligt D e s h o l l i n a r , senfulgigi
disvolvi
Descoyuntar,
elarD e s h o n o r , malhonoro
D e s a r t i c u l a r , elartitikigi
kigi
D e s e r e d i t o , senkredi- D e s i d i a , mallaboremo
D e s i e r t o , dezerto
D e s a s t r e , malfeliiego
tiĝo
D e s i g n a r , difini
D e s a t a r , malligi
D e s c r i b i r , priskribi
D e s i n e n c i a , finiĝo
ta
Desaprobar,
malapro-
Descomedido,
seumc-
Desfiladero,
-
219
-
desinfek- D e s p e r t a d o r , vekhor- D e s v a n e c e r , malapeloĝo
rigi
D e s i n t e r e s a d o , mala- D e s p e r t a r , veki
D e s v a r i a r , deliri
vara
D e s p i a d a d o , senkom- D e s v e l o , maldormo
D e s i s t i r , forlasi
pata
D e s v e n e i j a r , malstreD e s l e a l , perfida
D e s p l a t a r , senarĝenU
D e s l e i r , dissolvi
tigi
D e s v e n t u r a , malfelico
D e s l i z a r s e , gliti, ŝovi D e s p l e g a r , disvolvi, D e s v e r g o n z a d o ,
senD e s l u m b r a r , miregigi
malfaldi
honta
D e s m a n , malfeliĉo
D e s p l u m a r , senplumi- D e s v i a r ,
devii, deDesmayar,sveni, senflankigi
gi
konsciiĝi
D e s p o b l a d o , senhoma D e s v i r t u a r , senefikiD e s m e n t i r , malverigi D e s p o j a r , senigi
gi
D e s m e n u z a r , dispeci- Desposeer, senhavigi D e s v i v i r s e , penegi
gi
Desposorio,
edziĝa D e t a l l a d o , detala
promeso
D e t e c t i v e , detektivo
D e s m e r e c e r , meritperD ĉ s p o t a , despoto, ti-Detencion,halto, aresdi
rano
to
D e s m o n t e , tranĉeo
D e s m o r o n a r , ruineti- D e s p r e c i a r , malesti- D e t e n e r , haltigi, malmi, malŝati
akceli
gi
D e s n a t a r , senkremigiD e s p r e n d e r , ellasi, de- D e t e n i d a m e n t e , atenŝiri
te, zorge
D e s n a t u r a l i z a r , denaDesproporcion,
sen- D e t e r i o r a r , difekti
turi
proporcio
D e t e r m i n a r , determiD e s n u d a r , senvestini, decidi
gi, nudigi, senigiD e s p u e s , poste
Desquiciar,
elloki D e t e s t a b l e , abomeninD e s n u d o , nuda
ŝanceli
da
Desobedecer, malobei
D e t o n a r , eksplodi
D e s o c u p a d o , senoku- D e s q u i t e , revenĝo
D
e
s
t
a
c
a
m
e
n
t
o
,
taipa
D e t r a c t o r , kalumnianmento
D e s o l a r , ruinigi, forto
D e s t a p a r , malkdvri, D e t r a e r , apartigi, dedetrui
malŝtopi
D e s o l l a r , senhaŭtigi
klinigi
D e s o r d e n , konfuzo, D e s t e l l o , iumeto
D e t r a s , poste
D e s t e m p l a d o , mala- D e u d a , ŝuldo
senordo
gorda
D e s o v a r , fraji
D e u d o , parenco
D e s p a c i o , malrapide D e s t e r r a r , ekzili
D e v a n a r , bobenumi
D
e
s
t
e
t
a
r
,
debrustigi
D e s p a c h a r , ekspedi,
D e v a s t a r , ruinigi, deD e s t i l a r , distili
debiti
trui
Despacho,
depeŝo, D e s t i n o , difino, des-D e v o c i o n , fervoro
oficejo
tino, sorto, ofico D; e v o c i o n a r i o , preĝo
D e s p a r r a m a r , disjeti
(el) fato.
libro
D e s p e c t i v o , malŝata
i t u i r , - eksigi, se- D e v o l v e r , rcdoni
Despecho,
cagreno, D e s t nigi
D e v o r a r , manĝegi
spito
D e s t o r n i l l a d o r , ŝraŭ- D e v o t o , fervora
D e s p e d a z a r , dispeciDia,
tago ; ( l a b o r a boturnilo
gi
ble)
labortago ;
D e s t r e z a , lerteco •
D e s p e d i d a , adiaŭo
(de f i e s t a ) festoD e s t r o z a r , dispecigi
D e s p e g a r , malglui
D e s t r u i r , detrui, ruitago
D e s p e l l e j a r , senhaŭnigi
D i a b e t e s , diabeto
tigi
D i a b l o , diablo
D e s u n c i r , maljungi
D e s p e n s a , manĝajejo D e s u n i r , disigi
D i a c o n o , diakono
D e s p e n a d e r o , profun- D e s u s o , senuzo
D i a d e m a , diademo
degaĵo
D i a f a n o , diafana
D e s v a n , mansardo
D e s p e r f e c t o , difekto
Desinfectar,
ti
-
220
-
vasta, kon-D i r e c t o r , direktoro
D i r e c t o r i o , direktorio
fuza
D i r i g i r , direkti; ( u n a
D i a g n o s i s , diagnozo D i g e r i r , digesti
D i a g n o s t i c o , diagnos- D i g n a r s e , bonvoli
c a r t a ) adresi
tiko
D i g n i d a d , indo, inde-D i r i g i r s e a, sinturui
co, rango
al
D i a g o n a l , diagonala
D i a l e c t i e a , dialektikoD i g i t a l , digitalo ( b o t . ) D i s c e r n i r , distingi
D i g r e s i o n , temforiĝo D i s c i p l i n a , disciplino
D i a l e e t o , dialekto
D i j e , pendornamo
D i s c i p l i n a s , skurĝo
D i a l o g o , dialogo
D i s c i p u l o , lernanto,
D i a m a n t e , diamanto D i l a c e r a r , disŝiri
D i a m e t r o , diametro D i l a c i o n , prokrasto
disiiplo
D i l a p i d a r , maiŝparegiD i s c o , disko
D i a n t r e , diablo
D i a p a s o n , diapazono D i l a t a c i o n , dilato
D i s c o l o , malobeema
D i a r i a m e n t e , iiutage D i l a t a r , plivastigi
D i s c o r d i a , malpaco
D i a r i o , ciutaga ; (pe- D i l e m a , dilemo
D i s c r e c i o n , diskreteco
r i o d i e o ) ĵurnalo ; D i l e t a n t e , diletanto I ( i s c r e t o , diskreta
D i l i g e n t e , diligenta
D i s c u l p a r , senkulpigi
( l i b r o ) taglibro
D i s c u r r i r , pripensi.
D i a r r e a , lakso, diareoD i l u c i d a r , klarigi
D i l u i r , dissolvi
I ) i s c u r s o , parolado
D i a t r i b a , kritikego
D i l u v i a r , pluvegi
D i s c u t i r , diskuti
D i b u j a r , desegni
D i c c i o n , vorto, frazoD i l u v i o , diluvo, su- D i s e c a r , dissekci
D i s e m i n a r , dissemi
D i c c i o n a r i o , vortaro
perakvego
D i c i e m b r e , Deccmbro D i m a n a r , deveni, el-D i s e n t e r i a , disentcrio
D i s e n t i r , malkousenti
D i c t a d o r , diktatoro
veni
D i c t a d u r a , diktatore- D i m e n s i o n , dimensio, D i s e n o , skizo
D i s e r t a c i o n , discrtaamplekso
• c
' '''
D i c t a m e n , opinio
D i m i n u t i v o , diminucio
tivo
D i s f r a z , maskovesto
D i c t a r , dikti
D i m i n u t o , etega
D i s f r u t a r , ĝui
D i c h a , feliio
D i s g r e g a r , disigi
Dicho,
dirajo, spri- D i m i s i o n , eksiĝo
D i m o r f o , duforma
Disgusto,
malĝojo,
tajo
D i n a m a r c a , Danujo
bedaŭro
D i d a c t i e a , didakliko
Dinamarques
( u n ) , D i s i m u l a r , kaŝi, toleD i d e l f o , didelfo
dano
ri
D i e n t e , dento
D i n a m i c a , dinamiko D i s m i n u i r , malpliigi
D i e n t e d e l e o n , leonD i n a m i t a , dinamito D i s n e a , disneo
todo ( b o t . )
D i n a m o , dinamo
D i s o l u c i o n , solvaĵa
D i e r e s i s , disduiĝo
D i n a m o m e t r o , dina- D i s o l v e r , solvi
D i e s t r a , dekstra mano
mometro
D i s p a r a r , pafi
Diestro,.dekstra, lerta
D i n a s t i a , dinastio
D i s p a r a t e , sensencajo
D i e t a , dieto
D i n e r o , mono
D i s p e n d i o , elspezo
Die/., dek
Dinormis
(ave),
di- D i s p e n s a r , permesi
D i f a m a r , kalumnii
D i s p e p s i a , dispepsio
norniso
D i f e r e n e i a , diferenco, D i o c e s i s , eparhio
D i s p e r s a r , disigi
malsimileco; (res-D i o p t r i c a , dioptriko D i s p o n e r , disponi
ta) restajo
D i s p u e s t o a, preta
D i o s , Dio
D i s p u t a r disputi
D i f e r e n t e , diferenca, D i p l o m a , diplomo
D i p l o m a c i a , diploma-D i s t a n c i a , distanco
malsimila
D s t i n g u i r , distiugi
tio
D i f e r i r , prokrasti
D i s t i n t o , malsama
D i p t o n g o , diftongo
D i f i c i l , malfacila
D i p u t a d o , deputato D i s t r a e r , distri
D i f t e r i a , difterito
D i s t r i b u i r , distribui
D i f u n d i r , disvastigi, D i q u e , digo
D i r e c c i o n ( o f i c ) , di- D i s t r i t o , distrikto
diskoniĝi .
D i s t u r b i o , malpaco
rekcio
D i f u n . t o , , mortinta
Diafragma,
' mo
diafrag-
Difuso,
0 0
;
:
~
221 —
D r a g o n , drako,
drdD i s u a d i r , dekdnvinki D o l e n c i a , malsano
gono
D i u r e s i s , diŭrezo .
D o l e r , dolori
D r a m a , dramo
D o l l a r , dolaro
D i u r n o , taga
D r a s t i c o , drasta
D o l m e n , dolmeno
D i v a , diino
D r e n a j e , dreno : 1
D o m a r , dresi
D i v a g a r , disrevi
D o m i c i l i o , hcjmo, lo- D r i a d e , driado
D i v a n , divano
D r o g a , drogo
ĝejo
D j v e r g i r , diverĝi
D i v e r s i d a d , divcrscco D o m i n a r , regi, supcri D r o m e d a r i o , dromvdaro
D i v e r t i r , amuzi
D o m i n g o , dimanco
D r o n g o ( a v e ) , edolio
D i v i d e n d o , dividendo D o m i m o , potenco
D r u i d a , druido
D i v i d i r , dividi
D o m i n o , aomeno
D u c h a , duŝo
D i v i e s o , fvrunko
D o n a c i o n , donaco
D u d a , dubo
D i v i s a , devizp
D o n a i r e , spriteco
D u e l a , daŭbo
D i v i s o r , dividauto
D o n a t i v o , oferdono
D u e l o , dueto.funcbro
D j v o r c i a r , eksedzigi
D o n c e l , junulo, fraŭlo
D i v u l g a r , diskonigi D o n c e l l a , servistino D u e n d e , koboldo
D u c n o , masfro .
D o b l a r , duobiigi, fal-D o n d e , kie
D u g o n g , halikoro
di .
D o q u i e r a , kie ajn
D u l c e , ^ dolia
D
o
r
a
d
a
(pez),
korifeD o b l e g a r , flcksi, subD u n a , duno
no, krizofriso, or-D ŭ o , dub
meti
fiŝo
Docena, dckduo
D u p H c a d o , duptikato
D o c i l , obccma
. D o r a d o r , orumisto
D u p l i c a r , duobligi
D o c k , doko
D o r m i r , dormi
D u q u e , duko
D o c t o , klcra
D o r m i t o r i o , dormo- D u r a m a d r e , dnramaD o c t o l ' , doktoro
ĉambro
tro
D o c t r i n a , dokirino
D o r s o , dorso
D u r a n t e , dum
DocUmcnto,
dok u- D o s e l , batdakcno
D u r a r , daŭri
inento
D o s i s , dozo
D u r c z a , malmolcco >
D o g a l , kolŝnuro
D o t a r , doti
D u r o ( m o n e d a ) , duro
D o g m a , dogmo
D r a c o n i a n o , drakona D u t r o a ( b o t . ) , daturo
D o g o , dogo '
D r a g a r , dragi
D u x , d u c e , doĝo
E b a n i s t a , meblisto
figlbga, cklogo
E d i c t o , cdikto •
ftbano, ebono
E g o i s m o , egoismo
E d i f i c a n t e , edifa
E b o n i t a , ebonito
E g o p o d i o , cgopodio
E d i f i e a r , konstrui
E b r i o , ebria
E d i f i c i o , konstruaĵo E g r e f i n , eglcfino
E c l e s i a s t i c O f cklezia E d i t a r , eldoni
1'^gregio, cminenta
E c l i p s a r , eklipsi
i E h ! , he!
E d r e d o n , kusenego
E c o , ehd
E d u c a r , eduki
E i d e r o ( a v e ) , somatcE c o n o m i a , ckonomio E f e c t i v o , e/ektiva
rio
E f e c t u a r , efektivigi
E c o n o m i z a r , ŝpari
E j e , akso
E f e r v e s c e n t e , efervĉs- E j e c u c i o n , plcnumado
E c u a c i o n , ekvacio
ka
E c u a d o r , ekvatoro
E j e m p l a r , ekzemplero
i i c u e s t r e , kavalira
Efieaz, cfika
E j e m p l o , ekzempio
E c z e m a , ckzemo
E f i g i e , profilo
E j c r c e r , ekzerci
E c h a r , jeti, elpeli
K f i m e r o , efemera
E j e r c i t o , armeo
E d a d , aĝo, epoko
E f l u v i o , efluvo
E l a b o r a r , ellabori
E d a d M e d i a , Mezepo- E f u s i o n , verŝo
E l a s t i c i d a d , elasteco
ko
figida, egido
E l e b o r o blanco^ heleE g i p c i o ( u n ) j egipto
boro
E d e m a , edemo
E g i p t o , Egiptujo
E l e c t r i c i d a d , clektro
E d e n , Edeno
-
222
-
E l e c t r i z a r , elcktrigi
E m b a j a d o r , ambasa- E m p a l m a r , kunligi
E m p a n a d a , pastcĉo
ETcctro, sukceno
doro
E m p a n a r , malheligi
E l e c t r o d i n a m i a , clek- E m b a l a r , paki
E m b a l s a m a r , balza- E m p a p a r , sorbigi
trodinamiko
I ' " m p a q u e t a r , enpaki
mumi
E l c c t r o d o , elektrodo
E l e c t r o f o r o , elektro- E m b a r a z a d a , graveda E m p a r e j a r , parigi
E m b a r a z a r , embarasiE m p a r r a d o , laŭbo
foro
l i m p a v e s a r , flagornaE l e e t r o l i s i s , elektroli-E m b a r c a c i o n , ŝipo
mi
E m b a r c a d e r o , enŝipizo
E m p e d r a d o , pavimo
gcjo
Electrogalvanico,el('fel i m p e l l o n , ekpuŝo
E m b a s t a r , alkudri
trogalvana
E m p e f i a r , doni garanE m b a t e , frapcgo
E l e c t r o m a g n e t o , elektie
Embaucar,
trompi,
tromagneto
E m p e o r a r , plimalbodelogi
E l e c t r o m e t r o , clektro- E m b e l e s a r , ravi
nigi
metro
E m p e r a d o r , impcricsE m b e l l e c e r , bejigi
E l e c t r o m o t o r , clcktro- E m b e r i z a ( a v e ) , ortutro
motoro
E m p e z a r , komenci
lano
E m p i n a d o , kruta
E l e c t r o n , elcktrono
E m b e s t i r , ataki
E l e c t r o q u i m i c a , elck- E m b l c m a , embicmo E m p l a s t o , ptastro
I ^ m p l e a d o , oficisto
E m b o b a r , miregigi
trokemio
E m p l e o , ofico
E l e c t r o t e c n i a , clcktro- E m b o l i a , cmbolio
Empolvar,/>ttdri
E m b o l o , piŝto
tekniko
l i m p o l l a r , kovi
E m b o l s a r , enspezi
E l e e t r o t e r a p i a , elekE m p o n z o f i a r , veneni
E m b o r r a c h a r , cbriigi
troterapio
E m b o r r a c h a r s e , drin- E m p r e n d e r , cntrcprcE l e c t r o t i p i a , clekironi
tipio
ki
l i m b o s c a d a , embusko E m p r e s a , cntrcpreno
E l e f a n t c , clcjanto
E m b o t a r , malakrigi E m p r e s t i t o , prunto
E l e g a n c i a , eleganteCo
E m p u j a r , puŝi
E m b r e a r , gudri
E l e g i a , elegio
E m p u f i a d u r a , mantcE m b r i d a r , bridigi
E l e g i r , elekti, baloti
nilo
E m b r i o n , cmbrio
E l e m e n t b , clcmento,
E m b r o l l a r , ĉikani
E m u l o , konkuranto
cro
E m b r o m a r , ŝerci
E m u l s i o n , emulsio
E l e n k o , katalogo
l'",mbrujar, cnsorĉi
E n a g u a s , subjupo
E l e v a d o r , elevatoro
E m b u d o , funclo
E n a i e n a r , vcndi, ravi
E l e v a r , levi
E m b u s t e , mensogo
E n a l t e c e r , laŭdi
E l i n i i n a r , elimini
E m b u t i r , prcmcnigi
E n a m o r a r , enamigi
E l i p s e , elipso.
E m i g r a c i o n , em igra-1'^nano, mdlgrandeguE l i s e o , Elizeo
cio
lo
E l i s i o n , clizio
Emigrar,
migri
E n a r d e c e r , cksciti
E l i t r o , ctitro
Eminencia,
altajo, E n c a b e z a r , ckskribi
E l i x i r , eliksiro
cmincntcco, cmi-l'-ncajle, punto
E l l a , ŝi
E n c a j e r a , puntistino
ncnco
E l l o , ĝi
E n c a l l e c i d o , hardita
E m i s a r i o , sendito
E l l o s , e l l a s , ili
E m i t i r , cldoni, ellasiE n c a m i n a r , cnvojigi
E l o c u e n c i a , clokven- E m o c i 6 n , r i H O i ' / o , kor- E n e a n e c e r , grizhariĝi
tcco
E n c a n t a r , ravi, ĉarmi,
luŝo
E l o g i a r , laŭdi
sorĉi
E m o l u m e n t o , profilo
E l u d i r , eviti
l ' " m ] ) a d r o n a r , enregis- E n e a r a m a r s e , grimpi
E m a n a r , cllasi, cinatri
E n c a r c e l a r , cnkarccni
E m p a l a g a r , euuigi,
rigi
E m a n ĉ i p a r , emancipi
tedi
Encarecer,
karigi,
E m b a d u r n a r , ŝmiri
E m p a l i z a d a , palisaro
laŭdcgi
-
223 —
mendi, ko-E n f e r m a r , malsaniĝi E n s a n g r e n t a r ,
sanE n f e r m e d a d , malsano gomakuli
E n c a r n a r , korpigi
E n f l a q u e e e r , malgra- E n s a v a r , provi
E n c a r n i z a d o , sangasiĝi
I^nsenada, golfeto
E n s e n a , elpcndajo
vida
E n f r e n t e , kontraŭ
E n c a r r i l a r , cnkondu- E n f r i a r , malvarmigi Ensenar,i«strui, montri
ki
E n f u r e c e r , furiozigi
E n c a s i l l a r , cufakigi
E n f u r r u n a r s e , koleri
E n s e r e s , uzaĵoj
E n c a u s a r , procesi
E n g a l a n a r , ornami
I C n s i l l a r , seli
E n c e f a l o , cerbo
E n g a n c h a r , alkroĉi
l C n s o r d a r , surdigi
E m c e n d e r , ekbruligi
K n g a ŭ a r , trompi
E n s u e n o , revo
E n c e r a d o , vakstolo
E n g a r z a r , interplekti E n t a r i m a i d o , pargeEncerrar,
cnfermi; E n g e n d r a r , naski
to
l ^ n t e n d e r , komprcni
(con l l a v e ) cnŝiosi I ^ n g o m a r , gumi
E n t e n d i m i e n t o , inteE n e i a , dentokarno, E n g o r d a r , grasiĝi
E n g o r r o , embaraso,
lekto
gingivo
E n c i c l i c a , papa cirkuE n t e r a r , informi, raĝeno
porti
te.ro
E n g r a s a r , grasigi
E n t e r e z a , cnergio
Enciclopedia,
enci- h m g r o s a r , dikigi
E n t e r n e c e r , kortuŝi
klopedio
I u i g r u d o , pastgluo
Enterrador,
cntcriE n c i m a , sur, supcr E n g u l l i r , engluti
E n c i n a , kvcrko
E n h i e s t o , elstara
gisto
E n c l a v a r , najii
E n h o r a b u e n a , gratulo E n t o n c e s , liam
E n c l e n q u e , malsanc- E n i g m a , enigmo
E n t o r n a r , fermeti
E n j a b o n a r , sapumi
Entorpecer,
bari,
ma
E n j a e z a r , ornami icmalhelpi
E n c o g e r , kuntiri
E n t r a d a , enircjo
E n c o l a r , kunglui
valon
E n t r a m b o s , ambaŭ
E n c o l e r i z a r , kolerigi. E n j a m b r e , abelaro
E n t r a n a , intcrnafo
E n c o m i a r , laŭdi
E n j u a g a r , gargari
E n c o n a r s e , sveli
E n i u g a r , sekigi, viŝi E n t r a r , eniri
E n c o n t r a r , trovi
I<;nlace, kunigo, kun- E n t r e , intcr
E n t r e a c t o , interakto
E n c o n t r a r s e , renkouli
ligo
E n c o r v a r , kurbigi
1'm.ladrillado, brikpa- E n t r e c e ĵ o , interbrovo
E n t r ^ g a r , liveri
E n c r u c i j a d a , vojkruvimo
interciĝo
l<;nloquecer, frenezigi E n t r e l a z a r ,
plekti
^ E n c u a d e r n a r , bindi
E n l u c i r , stuki
E n c u b r i r , kaŝi
I - m m a r a n a r , kompliki E n t r e m e s e s , atmanE n c u e n t r o , renkon- E n m e n d a r , korckti
ĝafoj
tiĝo
Enmoheeerse,
ŝimi, Entresttelo, interetarusti
E n d e b l e , matforta
go
E n d e m i a , endemio
E n m u d e c e r , mutiĝi
E n t r e t a n t o , dume
E n d i b i a , endivio
h m n e g r e c e r , nigrigi
E n t u m e c e r , ridigigi
E n d o s a r ( c o m . ) , ĝiri
Enojo,
kolero, mal- E n t u s i a s m a r , entuE n d r i n a , prunelo
piato
ziasmigi
E n d u l z a r , dolĉigi
E n o r m e , grandega
E n u m e r a r , denombri
E n e b r o , junipero
E n r a s a r , egaligi
E n v a n e c e r , fierigi
E n e m i g o , malamiko E n r e d a d e r a , liano
E n v e j e c e r , maljuniĝi
E n e r g i a , energio
E n r e d a r , interplekti E n v e n e h a r , veneni
E n e r g ŭ m e n o , furiozu- E n r e j a d o , krado
E n v e r d a d , ja
lo
E n r i q u e c e r , ritigi
h - n v e r g a d u r a , enverE
n
s
a
l
a
d
a
,
salato
E n e r o , ĵanuaro
guro
E n e r v a r , malfortigi E n s a l z a r , iaŭdi
E n v i a r , sendi
E n s a m b l a r , kunmeti E n v i d i a , cnvio
E n f a d a r , ĝeni, tedi
E n s a n c h a r , vastigi
finfasis, emfazo
E n v i o , sendafo.
Encargar,
misii
-
224
-
vidviĝi,
vidvinfĝi
E n v o l t u r a , vindajo,
tegajo
E n v o z a l t a , laŭle
E r i i c t o , rukto
Escaŝez, inalsufiĉo
E r u d i t o , instruitulo
E s c a t i m a r , ŝparegi
E r u p c i o n , ekzantemoIvscena, sccno
K s b e l t o , bcltalia
BsCeptlco, skeptika
Esbozo, skizo
E s c l a r e c e r , klarigi
E s c l a v o sklavo
Eperlano
(pez),
os- Ivscabel, skabclo
1'^scabroso, malgiata
E s c l u s a , kluzo
mero
E s c o b a , baiailo
E p i c ŭ r e o , epikuristo K s c a b u l l i r s e , ŝtcliri
E p i d e m i a , epidemio E s c a l a , skalo; ( m ŭ s ) , E s c o b i l l o n , skovclo
Escocer, dolori
E p i d e r m i s , epidermo E s c a l a r , rampi
K s c a l d a r , brogi
Escoces ( u n ) , skoto
E p i f a n i a , Epifavio
K s c a l e r a , ŝtuparo
Escocia, Skotlando
E p i g l o t i s , epigloto
K s c a l i n a t a , perono
E s c o f i n a , raspilo
E p i g r a f e , epigrafo
E p i g r a m a , epigramo l i s c a l o f r i o , tremfros- E s c o g e r , clekti
to
Esfcolta, skorto
E p i l e p s i a , epilepsio
K s c o l l o , rifo
E p i l o g o , epilogo
K s c a l p e l o , sckcilo
E s c o m b t o , n//'o
E p i s o d i o , epizodo
E s c a m a , skvamo
E s c o n d e r , kaSi
E p i s t o l a , epistolo
K s c a n c i a r , verŝi
E p i t a f i o , cpitafo
Escandalizar,
skan- K s e o p e t a , pafilo
E s c o p l o , tizilo
E p i t e t o , cpiteto
dali
E p i t o m e , epitomo
E s c a n d a l l o , sondilo, K s c o p o ( a v e ) , skopo
E s c o r b u t o , skorbuto
E p i f c o o t i a , epizootio
provo
E p o c a , epok.o, tempo
E s c a n d i n a v i a , Skan- E s e o r i a , skorio
E s c o r i a c i o n , ekskpE p o p e v a , epopeo
dinavufo 1
riacio
E q u i d a d , egaleco
E s c a f i o , benko
E q u i l i b r i o , ekvilibro E s c a p a r , forkuri
E s c o r p a ( p e z ) , skorE q u i n o c c i o , ekvino.k-E s c a p a r a t e ,
elmon • peno
Euviudar;
)
so
v
E s c o r p i o n , skorpio
trejo
eki- E s c a p u l a , skapolo
E s c o r z o n e r a , skorzonero
vodermoj
E s c a p u l a r i o , pcndal ' ; s c o t i l l a , fcrdekporE q u i p a j e , pakafo
jcto
do
Equipar, ckipi
M s c a r a b a j o , skarabo
E q u i t a c i 6 n , rajdarto E s c a r a m u j o , kratago E s c r i b a n o , aktislo
E q u i v a l e n t e , ekviva- l v s c a r a p e l a , ĉapeldc- E s c r i b i c n t c , skribisto
E s c r i b i r , skribi, vcrlenta
vizo
ki
E q u i v o c a e i 6 n , craro
E s c a r b a r , foseti
V.ra,
cro;
( t r i l l . ) , E s c a r c h a , prujno
E s c r i t o r , vcrkislo
E s c r i t u r a ( p ŭ b . ) , akdraŝrondo,
E s e a r d a r , sarki
to
i M e m i t a , ermito
E s c a r i f i c a r , skarifiki
E r g u i r , starigi
Escarlata,
skarlato, S a n t a
Escritttra,
E r i a l , sevkulturejo
Sankta Skribo
punco
E r i s i p e l a , erizipelo
l v s c a r l a t i n a , skarla- E s c r o f u l a , scrofulo
E r i z a d o , hirta
E s c r ŭ p u l o , skrupuio
tino
Erizo,
crivaco ; (de E s c a r m e n t a r v scvcr- E s c u a d r a ,
skadro,
E s c u a d r o n , skadrono
m a r ) , bopso, ekipuni
Escuatina, angcl del
no
1 ^scarne^cer, moki
mar, skvatcno
E r m i t a , kapclcto, er-E s c a r n i d , moko, malE s c u c h a r , aŭskulti
mitefo
ŝato
E s c t t d e r o , paĝio
E r m i t a n o ( z o o l . ) , pa- E s c a r o l a , cndivio
E s c a r p a , skarpo, dc- E s c u d o , ŝildo
guro
E s c u d r i n a r , cldcmanE r o t i c o , erotika
kliVo
di
E r r a n t e , vagania
E s e a r p i a , hoko
E r r a r , erari
E s c a r t i v a n a , ' ongle- E s c u e l a , lernejo; ( f i l )
E r r a t a , preseraro
skolo
to
I'',quinodermos,
-
225 —
Espectro,
spektro,
Esculpir,
skulpti
Escupidera,
kraĉujo
fantomo
Escurrir,
deguti
Especulacion,
spekuEse, tiu
lacio,
aĝioto
Esencia,
esenco
Espejo,
spegulo
Esfera,
sfcro
Espeluznante,
harEsfinge,
sfinkso
stariga
Esfinter,
sfintero
Esperanza,
espero
E s f o r z a d o , brava,
ku- E s p e r a r
(aguard.),
raĝa
atendi
E s f o r z a r s e , peni,
klo- E s p e r m a ,
spermo,
podi
' (de b a l l e n a ) , s £ e r E s f u e r z o , peno,
klomaceto
podo
Espeso,
densa
Esgrima,
skermo
Espesor,
dikeco
Esguince,
distordo
Espia,
spiono
Eslabon,
ĉcnero
Espiga,
spiko
E s l a v o ( u n ) , slavo
E s p i n (puerco),
hisEsmalte,
emajlo
triko
Esmeralda,
smeraldo E s p i n a , dorno;
(dorEsmeril,
smitgo
sal),
spino
E s m e r p , zorgo,
aten- E s p i n a c a ,
spinaco
Iispinazo,
spino
to
Espino blanco,
kraEso, lio
tago
Esofago,
ezofago
Espiral,
spirato
Espacio,
spaco
Espirar,
spiri
E s p a d a , glavo,
spado
Espirenque
(pez),
E s p a d a s ( n a i p e s ) , pikobito
ko
•
Espiritismo,
spiriEspalda,
dorso
tismo
Espantajo,
timigilo
Espiritu,
spirito
E s p a n t a p a j a r o s , timiEspita,
krano
gilo
Esplendido,
malavaEspanto,
tcruro,
tira
mego
Esplendor,
brileco,
Espana,
Hispanujo
heleco
Espanol (un),
hispa- E s p l i e g o ,
lavendo
no
Esplin,
spleuo
Esparcir,
disigi
Espolon,
ergoto
Espar r a g o ,
asparago
Espondeo,
spondeo
Esparto,
sparto
Esponja,
spongo
Espasmo,
spasmo
l^sponsales,
fianĉiĝo
Espato,
spalo
Espontaneo,
propraEspatula,
spatelo
mova
lCspecia,
spico
Esporidico,
sporada
Especial,
speciala
Esposas,
ĈirkaŭprcIvspccie,
speco
milo
Especimen,
specime- E s p o s o , cdzo
no
Espuela,
sprono
Espectaculo,
spckta- E s p u m a ,
saŭmo
klo
Espurio,
bastarda
sputi
Espectador,
rigar- E s p u t a r ,
Esquela,
btleto
ianio
Esqueleto,
skeleto
Esquema,
skemo
Esquila,
sonorileto
Esquilar,
tondi
Esquilmar,
elsuĉi
E s q u i m a l ( u n ) , skimo
Esquinaj
angulo
Esquivar,
eviti
Estable,
firma
Establecer,
establi,
starigi
Mstablecimiento,
stablo
Establo,
stalo
E s t a c a , paliso,
stan-
go
E s t a c i o n , stacio,
stacidomo
Estacion
(del atio),
sezono
E s t a d i o , stadio
•
Estadistica,
statistiko
EstadOj
stato;
(regis.),
etato
E s t a d o , Stato,
rcgno
Estado Mayor,
stabo
Estados
Unidos,
Unuigitaj
ŝtatoj,
Usono
Estafa,
montrompo
Estafeta,
cstafeto
Estalactita,
stalaktito
Estalagmita,
stalagmito
E s t a l l a r , krevi,
cksplodi
Estambre,
stameno
(bot.)
Estameiia,
stamino
listampa,
bildo
Estampar,
stampi
Estampido,
eksplodbruo
Estampilla,
stampilo
Estancar,
senmovigi
Estanco,
tabakvcndcjo
Estandarte,
standardo
E s t a n q u e , lageto,
baseno
Estante,
breto
15
-
226
-
E s t r a t e g i a , strategio E t i q u e t a ,
E s t a f i o , stano
etiketo ;
E s t a r , esti; (de p i e ) , E s t r a t o s ( n u b e s ) ,
( i m p . ) , ctikedo
stari; ( p r e s e n t e ) ,
stratusoj
i i t n o g r a f i a , etnograieesti; (de s e r v i - E s t r e c h o , mallarga;
fio
cio), dejori
( g e o . ) , markolo E t n o l o g i a , etnologio
E s t a t i c a , statiko
E s t r e g a r , ĉifi
E u c a r i s t f a , EŭkarisE s t a t u a , statuo
Estrella,
stelo; (dc
tio
E s t a t u i r , leĝdoni
m a r ) , astcrio
E u c a l i p t u s , eŭkalipto
E s t a t u r a , staturo
Estremecerse,
cklrc- E u f e m i s m o , cŭfcmisE s t a t u t o s , regularo
mo
mi
E s t e , Orienlo
E s t r e n a r , chuzi, ko- E u f o n i a , bonsoneco
E s t e a r i n a , stearino
menci
E u n u c o , cunuko
E s t e l a , akva strio
Estrenimiento,
mal- l ŭ i r o p a , Eitropo
E s t e n o g r a f i a , stenc*
lakso
E v a , Evo
grafio
E s t r e p i t o , bruego
E v a c u a t , ellasi
E s t e n t o r e o , jorlvota
Estrepsila
(ave),
E v a d i r , cviti
E s t e p a , stepo
strepsclo
E v a n g e l i o , Evangelio
E s t e r a , mato
E s t r i a , strio
E v a p o r a c i d n , vaporiEstereoscopio,
ste- E s t r i b o , piedingo
ĝo
E s t r i c n i n a , striknino
reoskopo
Evasidn,
evito, lorE s t e r e o t i p i a , stereo- E s t r i d e n t e , akresona
ku ro
E s t r i l l a r , strigU
tipo
E v e n t u a l , eventuala
E s t r o , inspiro
E s t e r i l , senfrukta
E v i d e n t e , cvidenta
E s t r o f a , strojo
E s t e r l i n a , sterlingo
E v i t a r , eviti
E s t r o n c i o , stroncio
E s t e r n o n , sternumo
Estropear,
kripligi, EE vv oo lcua cc ii oo nn ,, clvoko
E s t e r t o r , stertoro
evolucio
E s t e t i c a , stetiko
diyekti
E x a c c r b a r , gravigi
E s t i ĉ r c o l , sterko
E s t r u c t u r a , strukturo I v s a c t o ,
ekzakta,
E s t i g m a , brulmarko E s t r u j a r , prcmi
ĝusta
E s t i l o , stilo
E s t u c a r , stuki
E x a g e r a r , trograndiE s t i m a , estimo, ŝatoE s t u c h e , ingo
E s t i m u l o , stimulo
E s t u d i a n t e , studcnto
E x a m e n , ekzameno
E s t i o , somero
E s t u d i a r , studi, terni
E s t i p e n d i o , stipcndio E s t u d i o (de p i n t u r a ) , E x a m e n p e r i c i a l ,
ekspertizo
E s t i p u l a r , konditi
ctudo
E s t i r a r , ctendi, stre- E s t u f a , forno
Exanimc,
senviva,
ti
senkonscia
E s t u l t o , stulta
E x a n t e m a , ekzanieE s t i v a r , stivi
E s t u p e n d o , miriga
mo
E s t o f a d o , stufaĵo
E s t ŭ p i d o , malsprita
E s t o i c o , stoika
E s t u p r o , malvirgigo E x a s p e r a r , incitegi
E s t o l a , slolo
Esturion,
sturgo;
E x c a v a r , fosi
E s t o m a g o , stomako
(gran.),
huzo; E x c e d e r , superi
E s t o p a , stupo
li.Kcelencia, ekscelen( p e q . ) , stcrledo
E s t o r b a r , bari, mal- E t a p a , etapo
co
E t c e t e r a , kaj cetere;E x c e l e n t e , bonega
helpi
E s t o r n i n o , sturno
k. c.; k. t. p.
E x e e p c i 6 n , escepto
I C s t o r n u d a r , terni
E t e r , ctero
E x e c s i v o , Iroa
E s t r a b i s m o , strabeco E t e r n o , cterna
E)xceso, troeco, eksE s t r a d o , cstrado
E t i c a , etiko
ccso
I ^ s t r a f a l a r i o , stranga E t i m o l o g i a , etimoio- E . v e i t a r , eksciti, inE s t r a g o , detruo, ruiciti
gio
no
E t i o l o g i a , etiologio E x c l a m a r , ekkrii
E s t r a n g u l a r , sufoki
E t i o p e ( u n ) , etiopo E x c l u i r , elpeli, foriE s t r a t a g e m a , ruzaĵo
E t i o p i a , Etiopujo
— 227
-
E x p e d i c i 6 n , ekspedo, E x q u i s i t o , bonega,
ckskluzive
livero
bongusta
E x c o m u n i 6 n , eksko- E x p e l e r , elpeli, eljcti E x t a s i s , ekstazo
mimiko
E x p e n d e r , vendi, de- E x t e m p o r a n e o ,
eksE x c r e c e n c i a , surkresbiti
temporala
ko
E x p e n s a s , elspezoj, E x t e n d e r ,
etendi,
E x c r e m e n t o , ekskrekostoj
vastigi, sterni
men to
E x p e r i e n c i a , sperto
E x t e n s i 6 n , vasteco,
E x c u r s i 6 n , ekskurso
E x p e r i m e n t o , ekspeam.plekso
E x c u s a , scnkulpigo
rimento
E x t e n u a d o , senforta
E x e c r a r , abomeni
E
x
p
i
a
r
,
clsufcri
E x t e r i o r , ekstera
E x e g c s i s , ekzegezo
E x p i r a r , elspiri, mor- E x t e r m i n a r , eksterE x e n c i o n , afranko
ti
mi
E x h a l a r , cllasi; (heE x p l i c a c i 6 n , klarigo E x t i n g u i r ,
estingi,
dor), haladzi
E x p l i c i t o , rnalkaŝa,
konsumi
E x h i b i r , prezenti
klara
E x t i r p a r , cltiri
E x h o r t a c i 6 n , adnioiio
E x p l o r a c i 6 n , esploro E x t r a , ekstra
E x i g i r , posluli
E x p l o s i 6 n , cksplodo E x t r a c t a r , ekstrakti
E x i m i r , liberigi
E x p l o t a c i o n , cksplua- E x t r a e r , eltiri, elĉerE x i s t i r , ckzisti
to
pi
E x i t o , sukceso, prosE x p o n e r , clmcti, ris- E x t r a n j f e r o , frcmda
pero
ki
I C x t r a n o , stranga
E x o r b i t a n t e , snpciExtraordinario,
eksE x p o r t a r , cksporti
mczura
E x o r d i o , anlaŭparoloE x p o s i c i 6 n ( f o t . ) , esterordinara
pozo
Ex6tico, alilanda
l ^ v t r a v a g a n t e , grotesE x p a n s i o n , ckspan- E x p r e s a r , esprimi
ka
E x p r e s d , ckspresa
E x t r a v i a r s e , dcvojiĝi
sio
E x p a t r i a e i 6 n , ckzilo E x p r o p i a r , scnpropra- E x t r e m o , ckstremo,
figi
E x p e c t a c i 6 n , atentebordo, rando
go
E v a c u l a r , cĵakuli
Expulsar, forpeli
Exclusivamente,
F
F a b r i c a , fabriko
F a e n a , laboro, tasko
F a l t a , manko, kuipo,
F a b u l a , fablo
foresto
F a e t o n , faetono
Fabuloso^ fabela
E a l t a r , manki
E a g i n a , fasĉino
F a c c i o n , bando
F a l l a r , decidi
F a g o t , fagoto
F a c e t a , faceto
K a l l e c e r , morti
F a i s a n , fazano
F a c i a l , vizaĝa
F a j a , zono; ( p a p e l ) , F a l l i d o , malsukcesa
F a c i l , facila
F a m a , famo
banderolo
F a c i n e r o s o , malbonui ' ' a m i l i a , familio
E a j o , fasko
lo
K a m u l o , servisto
F a k i r , fakiro
F a n a l , lanterno
F a c s i m i l , faksimilo
F a l a c i a , trompo
E a n a t i c o , fanatika
F a c t o r , faktoro
F a l a n g e , falango, finE a n f a r i o n , fanfarono
F a c t o r i a , faktorio
grosto
K a n g o , koio, malpuF a c t u r a , fakluro
Falce,
falĉilo
F a c u l t a d , fakulto, karajo
pablo; ( c i e n c i a ) , F a l d a ( v e s t . ) , jupo
F a n t a s i a , fantazio
F a l d o n , basko
fakuitato
F a n t a s m a , fantomo
F a c h a , sintcno, mie-E a l d r i q u e r a , poŝo
F a r a o n , faraono
Falsear,
f a l s i f i c a r , F a r d a c h o , laceAo
no
F a r d o , pakafo
F a c h a d a , fasado
falsi
— 228
F a r f a l a , faibalo
F a r f a l l o s o , kartava
K a r i n g e , faringo
F a r i s e o , fariseo
F a r m a c e u t i c o , farma
ciisto
—
F e r e t r o , ĉerko
F e r i a , foiro
F e r m e n t a r , fermenti
F e r o z , kruelega
F e r r e o , fera
F e r r e t e r i a , jcraĵven-
F i l i s t e o , filislo
F i l o , akra rando
F i l o l o g i a , filologio
F i l o m e l a , . najtingalo
F i l o n , minvejno
F i l o s o f i a , filozofio
K i l o x e r a , fitoksero
F i l t r a r , filtri
I'"imo, stcrko
dejo
(ciencia),
F e r r o c a r r i l , fervofo
farmacio
F e r t i l , produktema
F a r o , lumturo
F i n , fino, celo
F ĉ r v i d o , ardanta
F a r o l , lanterno
K i n a l i d a d , cclo
F e r v o r , fervoro
F a r s a , farso
F i n a l i z a r , fini
F e s t e j a r , festi
F a s c i n a r , ensorĉi
K i n a n c i e r o , financisto
F e s t i n , festeno
Fase, fazo
bieno, kamF a s t i d i a r , tedi, enŭi-F e s t i v o , gafa, spritaF i n c a ,
F e s t o n , fcstono
podomo
gi
F e t i c h e , fetiĉo
K i n c z a , delikateco
F a s t u o s o , luksa
F e t i d o , naŭza, haladK i n g i r , ŝajnigi
F a t a l i d a d , fatalo
za
Kinlandes
( u n ) , finF a t i g a , laciĝo
F e u d a l i s m o , feŭdalislandano
F a t u o , vanta, fiera
mo
K i n l a n d i a , Finlando
F a u c e s , faŭkoj
K i n o , delikata, ĝenF e u d o , feŭdo
F a u n a , bestaro
F e t o , feto
tila
F a u n o , faŭno
Fez ( g o r r o ) , fezo
Kirma,
subskribo;
F a u s t o , lukso
F i a n z a , garantio
casa
comercial),
F a v o r , favoro
F i a s e o , fiasko
firmo
F a v o r i t o , favorito
F i r m a m e n t o , cicio
Faz, vizaĝo, mieno F i b r a , fibro
F i a r s e , fidi
F i r m a r , subskribi
Fe, fido, kredo
F i b u l a , fibolo
F i r m e , firma, solida
F e b r e r o , Februaro
F e c u l a , amelo, fekuloF i c c i o n , ŝajnigo, fa-F i s c a l , prokuroro
F i s c o , fisko
belo
F e c u n d i z a r , fruktigi
K i s g a r , moki
F e c u n d o , fruktodona F i c h a , ludpeco
F i s i c a , fiziko
F i d e d i g n o , fidinda
F e c b a , dato
F i s i o l o g i a , fiziologio
F i d e l i d a d , fidcleco
F e c h a r , datumi
Fisonomia,
fizionoFechoria,
malbona F i d e o s , vcrmiielo
F i e b r e , febro
mio
ago
F e d e r a c i o n , federacio F i e l , fidcla; ( b a l a n - F i s t u l a , fistulo
za), vekto; ( u nF i s u r a , enfendo
F e h a e i e n t e , fidatesta
fiiel), fidelulo
F i t o l o g i a , botaniko
F e l d e s p a t o , feldspato
F i e l t r o , felto
Klaco, malgrasa
F e l i c i t a r , gratuli,
F i e r a , sovaĝa besto K l a g e l a r , vipi
bondeziri
F i e r e z a , krueleco, so-K l a g r a r , flagri
K e l i g r e s i a , paroĥo
F l a m a n t e , brila, jus
vaĝeco
F e l i n o s , felidoj
farita
F i e s t a , festo
F e l i z , felica
F i g u r a , figuro
Flamenco (un),
flaF e l o n i a , perfido
F e l p a , felpo, pluŝo K i g u r i n , vestmodelo
mando
F e m e n i n o , virinseksa F i j a r , fiksi
F l a m e n c o (ave),
feF e m e n t i d o , nefidinda F i l a , vico
nikopte.ro
K e m i n i s m o , feminis- F i l a n t r o p i a , filantro- F l a n , flano
pio
F l a n c o , flauko
mo
F l a n d e s , Flamandujo
F i l a t e l i a , filatelo
F e m u r , femurosto
F l a q u e a r , seu fortiĝ i
K i l i a c i o n , dcveno
F e n i x , fcnikso
F l a u t a , fluto
F e n o m e n o , jenomeno F i l i g r a n a , filigrano
Kilipica,
akra cen- F l a u t i n , fluteto
Feo, malbela
F l e c o , franĝo
zuro
F e r a c i d a d , frukteco
Farmacia
- m -
F l e c h a , sago
F r a g u a r , forĝi
F"rio, maivarma
F l e j e , fertingo
F"raile, monaĥo
F"rioiera, bagatelo
F l e m a , flegmo
F"rambuesa, frambo F r i s o , friso
F l e m 6 n , forunkego
F r a n c e s ( u n ) , franco F"risoi, fazeolo
F l e t a r , lui Ŝipon
F r a n c i a , Etancujo
F r f v o l o , frivola
F l e t e , ttanspottkostoF r a n c i s e a n o , francis- F"rondoso, foliplena
F l e x i b l e , fleksebla
kano
F V o n t e r a , limo, landF l i r t e a r , flirti
l ' ' r a n c m a s 6 n , framalimo
F l o j e d a d , malfortĉco
sono
F " r o n t 6 n , frontono
F l o r , ftoro
F r a n c o , donacema, F r o t a r , jroti
F l o r e c e r , flori
naiva
F r u c t i f e r o ; fruktodo!• l o r e n c i a , Firenzo
na
F " r a n c o l i n ( a v e ) , franF l o r e r o , florvazo
F r u g a l , sobra
koleno
F l o r e t e , rapito
l'"rugivoro,
fruktoF r a n e l a , flanelo
F l o r i c u l t u r a , florkul- F ' r a n g u l a , frangolo
manĝa
turo
F r u i c i o n , ĝuado
F r a n j a , franĝo
jloreno
F r u n c i r , sulkigi
F"ranqueo, afranko
ŝiparo, eska F r a a g u e z a , sinccreco F r u s t r a r , malsukcesi
dro
F r u t a , frukto
F r a s c o , boteleto
F"lotar, flosi, naĝi
F u c o , fuko
Frase, frazo
F l o t i l l a , ŝipetaro
F u c s i n a , fuksino
F r a s e o l o g i a , frazaro
F l u c t u a r , Sanceliĝi
F u e g o , jajro
F r a t e r n i d a d , frateco
F l u i d e z , flueco
F r a t i c i d i o , fratmorti- K u e l l e , blovilo, balgo
F " l u i r , flui
F'uente, fonto ; ( a r t . )
go
F l u j o , alfluo
fontano ; ( v a j i l l a )
F
r
a
u
d
e
,
trompo,
artiF l u j o (del m a r ) , jiuplado ;
(origen)
fiko
so
deveno
F ' r e c u e n t a r , vizitadi
F l u o r , fluoro
F u e r a , ckstcr, for
F r e c u e n t e , ofta
F l u v i a l , rivera
F'uero, rajto, privileK r e g a r , froti
F'1uxion, Ŝveio
F'reir, friti
gio
F o c a , foko
F'renesi, frcnezo, de-F u e r t e , forta, fortika
Foco, fokuso
liro
F u g a , forkuro ; ( m ŭ F o g a t a , flambrulo
F r e n i l l o , langobrido
sica) fugo
F o g o n , fajrujo
F"reno, brido, brcmsoF'ugaz, momenta
F"ogonero, hejtisto
F"reno (cab.) enbuŝa- F u l g e n t e , hela, luma
F o g o s o , fajroplena
jo
F u l g o r a ( i n s e c ) , fulF o j a , paperfolio
F ' r e n o l o g i a , frenoiogoro
F o l a d a , folado
gio
F ' ŭ l i c a , fuliko
F"oliculo, folikio
F"rente, frunto ; ( m i l . ) F u l i g u l a ( a v e ) , fuliF o l l a j e , foliaro
jronto
golo
F o l l e t i n , felietono
F r e s a , frago
I " u l m i n a r , fulmi
F o l l e t o , broSuro
F u m a r , fumi
l'"osforeseente, fosfo- F r e s a r ( m e c ) , frezi
F r e s c o , maivarnicia ;F u m i s t a , kamenisto
reska
( r e c i e n t e ) freŝa ; F u n c i o n ,
funkcio,
F"rac, frako
( p i n t . ) fresko
prezentado
F"ragancia, bonodoro
F r e s n o , frakseno
F u n c i o n a r , funkciadi
F'ragata, fregato
FVagata ( a v e ) , taki- F r e z a , ekskremento F u n d a , ingo, tegilo
F r i a l d a d , malvarme-F u n d a d o r , fondinto
peto
F u n d a m e n t o , fundaF r d g i l , malsolida
co
mento
F V a g m e n t o , fragmen- F r i e c i o n , frotado
F u n d a r , fondi, krci
to
F r i g i a , Ftigio
F u n d i r , fandi
F r a g o r , bruego
F r i g o r f f i c o , malvar
F"ragua, forĝoforno
F ŭ n e b r e , funcbra
miga
Florin,
Flota,
-
230
-
F u r g o n , pakvagono F u r r i e l , furiro
F u r i a , furiozo, jurio F u r ŭ n c u l o , furunko
F u r o r , furoro
F u s i l , pafilo
Fustan,
jiislcno
Fustigar,
skurĝi
Futuro,
estonta
G
( ' . a b i i n , palto, surtutoGamuza,c'n»MO ; ( p i e l ) ( ' . a s t r o n o m i a , gastroG a b i n e t e , kabineto
ŝamo
nomio
G a b i o n , gabio
G a n a , dcziro, apetitoG a t i l l o (de a r m a ) , taG a c e l a , gazelo
no
G a n a d e r i a , brutaro
G a c e t a , gazeto
G a n a n c i a , gajno, pro- G a t o , kato
G a c e t i l l a , novaĵo
G a v e t a , kesteto
fito
G a c h a s , kaĉo
G a v i a , kaĝego, kavaG a n a r , gajni
G a f a s , okulvitroj
ĵo, velo
G a n c h i l l o , kroĉilo
("rafete, agrafo
G a n c h o , hoko, kram-( . a v i a l , gavialo
G a j e , salajro
G a v i l a n , nizo
po
G a i t a , muziksako
(".a v i l a n
mosqueado,
Gandul, mallaboreG a l a , belvesto
tinunkolo
mulo
G a l a g o , galago
( . a v i l l a , garbo, fasko
Ganga
( a v e ) , pteroG a l a n , amdando
(^.aviota, mevo
klo
G a l a n t o ( b o t . ) , galanG a v i o t a l a d r o n a , lcsG a n g l i o , ganglio
to
tro
G a l a n t e , ĝentilaman- ( ĵ a n g o s o , nazparola G a v o t a , gavoto
G a n g r e n a , gangreno G a v o l a , kaĝo
to
( ' . a l a n t e a r , amindumi G a n o i d e o s , ganoidoj G a z a p o , kuniklido
G a l a n t i n a , galantino G a n s o , anscro
( ' . a z m o n e r i a , moraiGalapago,
testudo, G a n a n , kamparano
ajekto
(
i
a
r
a
j
e
,
garaĝo
emido
( r a z n a t e , gorĝo
G
a
r
a
n
t
i
a
,
garantio
G a l a r d o n , rekompenG e i s e r , gejzero
G a r b a , garbo
co
G e l a t i n a , gelatcno
G
a
r
b
a
n
z
o
,
kikero
G a l e o ( p e z ) , galeo
G e m a , gcmo
G a l e o p i t e e i d o , galeo- G a r d e n i a , gardenio ! l e m e l o , duuaskito
G a r d u n a , foino
piteko
('.emelos,
manumhu•
( J a r f i o , krampo
( . a l e r a , galero
tonoj
G a l e r a de m a r ,
sci- G a r g a n t a , gorĝo
G e m i d o , ĝemo
G a r g a n t i l l a , gorĝor- ('.enciana, gcuciano
iaro
namo
( . a l e r i a , galerio
G a r g a r a , gargaro
G a l g o , grajhundo
G a l g u l o ( a v e ) , kora- G a r g o l a , gargojlo
G a r i t a , budeto
cio
( . a r l i t o , kaptilo
G a l i a , Gaiujo
G a r l o p a , rabotilo
G a l o c h a , galoŝo
G a r n a e h a , robo
Calon, galono
G a r r a , uugcgo
G a l o p e , galopo
( ĵ a l v a n i s m o , galva- G a r r a f a , karafo
( ' . a r r u e h a , rulbloko
nisnn)
( l a l v a n o m e t r o , galva- G a r z a r e a l , ardeo
Gar/.o, dubeblua
noinctro
Gendarme,
Genealogia,
ĝendarmo
geneaio-
('.eneiacioii,
gcncra-
gio
cio
Generador,
ro
generato-
i l e n e r a l , generalo
('.<. l u r a l m e n t e , ĝeuc-
rale
Genero,
co ;
eento, spe-
(gram.)
sekGas, gaso
G a l l a r d o , beltalia
so; 'com ) varo;
G a l l i n e t a (pez), triglo G a s a , gazo
(de
punto)
triG a s t a r , eluzi, elspezi
G a l l o , koko
koto
G a m a ( m ŭ s . ) , gamo G a s t e r o s t e o , gasteros- G e n e r o s o , malavara
G a m o , damcervo
G e n e s i s , genezo
teo
-
231 -
G r 4 f i c o ( u n ) , grafiko
G l i c e r i n a , glicerino
genia
gento, karak-G l o b o , globo • ( p e l o - G r a f i t o , grafito
G r a j o , garolo, frugita) balono ; aerostero
lego
tato ; ( t e r r e s t r e )
G e n i t i v o , genitivo
G r a m a , agropiro
G e n o v a , Genuo
globuso
G r a m a t i c a , gramatiko
G e n t e , popolamaso G l o r i a , gloro
G r a m o , gramo
( ' . e n t i l , idolano, ĝen-G l o s a , ^ I o s o
grauato ;
tila
G l o t o n , manĝegcma G r a n a d a ,
( p r o v e c t i l ) grenaG l u c o s a , o-Jikozo
G e n t i l e z a , afableco
G l u t e n , gluteno
do
G e n u i n o , legitima
G n e i s , gnejso
G r a n d e , granda
G c o d e s i a , geodezio
G r a n d i o s o , grandioza
G e o g r a f i a , geografio G n o m o , gnomo •
(iranito (min.),
graGeofilo
(zool.),
geo- G n o m o n , gnomono
G o b e r n a d o r , provinnito
filo
G r a n i z o , hajlo
cestro
G e o l o g i a , gcologio
( ' . r a n i z o ])equeno,g"rijyG e o m e t r f a , geometrioG o b e r n a r , regi
lo
G e o p i t e e o s , geopite- Grobierno, registaro
G o b i o (pez), trobio ( ! r a n j a , kantpodomo
koj
G r a n o , greno ; ( p e p i ( . e o t r u p o ( z o o l . ) , geo- G o l e t a , goelcto
G o l f o , golfo
ta) grajno ; (en
trupo
Golondrina,
hirunl a p i e l ) akno ; (de
G e r a n i o , geranio
do ; (pez) dakti- a r e n a ) sablero
G e r b i l l o ' / o o l . ) , ger
loptero
G r a n u j a , bubo, vagubeio
lo
G e r i f a l t e ( a v e ) , hiero- G o l o s i n a , frandajo
G o l p e a r , bati, frapi G r a p a , krampo, agrafalko
G o m a , gumo
fo
G e r m e n , C'crmo
G o m a g u t a , gumiguto G r a s a , graso
G e r u n d i o , gerundio
Gestionai,
klopodi, G o m a laea, lakgumo G r a t i f i c a c i o n , gratijiG o n d o l a , gondolo
kacio
peni
G o n g i l o , gongilo
G r a t i s , senpage
( i e s t o , gesto, grimaco
( . o n i o m e t r o , goniome- G r a t i t u d , dankeco
G i b a , gibo
tro
Grato,
plaĉa, bonG i g a n t e , giganto .
G o n o r r e a , gonoreo
gusta
( ' . i m n a s i a , gimnastiko G o r d o , dika, grasa
G r a t u l a r , gratuli
G i m n a s i o , «imnazio
G o r g o j o , kurkŭlio
G r a v e , grava serioza
G i m n o t o , gimnoto
( ' . o r g o n a , gorgonio
e d a d ( c e n t r o ) ,pc('. i m o t e a r ,
ĝemadi, G o r g o r i t o , trilo, pepo G r a vzocentro
ploreti
G o r g u e r a , kolumkris- G r a v i t a r , graviti
G i n e b r a , Ĝenevo
po
G r a z n a r , graki
G i n e b r a ( b e b . ) , ĝino
G o r i l a , gorilo
G r e c i a , Grekujo
( r i n e e e o , gineceo
G o r j e a r , pepi
G r e d a , kreto
G i p a e t o (ave), gipae- G o r r a , capo
G r e m i o , korporacio,
to
G o r r i o n , pasero
gildo
G i r a f a , ĝirafo
(iota,
guto ; (enf.) G r i e t a , fendafo
Girar,turni, rondiri
G r i f o , krano
podagro
G i r a s o l , helianto
G r i l l e t e , " ĉenfiksilo
G o t i c o , gota
( i i r o ( c o m . ) , ĝiro
G r i l l o , grilo
( i o z a r , ĝui, ĝoji
G i t a n o , cigano
G r i l l o t a l p a , talpogri( ĵ o z n e , pordhoko
G l a c i a l , glacia
G r a b a r , gravuri
lo
G l a d i a d o r , gladiatoro ( i r a c e j o , spriteco
G r i p e , gripo
( r l a n d u l a , glando
G r a c i a , gracio, ĉarmoG r i s , griza
G l a r e o l i n a , glareolo
G r a d a , ŝtupo
G r i t a r , krii
( r r a d o , grado
Groenlandia,
GrenG l a s e , glaceo
G r a f i c a m e n t e , grafike
lando
G l a u e o , heiverda
Genial,
Genio,
-
232 -
ribo ; ( s i l v . ) G u a r d i a , gardistaro, G u i f l a p o , ttjonafo
groso
gvardio
( i u i f i a r , okulsigni
G r o s e r i a , malĝentile-G u a r e c e r , ŝirmi, pro- G u i o n , streketo
co
tekti
G u i r n a l d a , girlando
G r p t e s c o , grot.cska
G u a r i d a , ŝirmejo, ka- A g u i s a <1e, kvaiaŭ
( i r ŭ a , levito
ŝejo
G u i s a n t e , pizo
G r u e s o , dika ; (espe- G u a r i s m o , cifcro
G u i s a r , kuiri
G u i t a , Ŝnureto
sor) dikeco
Guairnecer, garni
C . r u l l a , gruo
( ĵ u a r n i c i o n , garnitu- i r u i t a r r a , gitaro
( i r u m e t e , submaristo
ro ;
(de tTopas) ( i u l a , manĝegemo
G u s a n o , vcrnto ; ( o r u G r u f i i r , grunti
garnizono
G r u p o , grupo
( i u a s a , malspriteco
ga) raitpo ; (de
G r u t a , groto
('. u a y a c o l , gajakolo
seda) bombikso ;
( u a d a n a , falcilo
G u e d e j a , longharoj
(de l u z ) lampiro
G u a d a r n e s , seltenejo G u e r r a , miiito
Gustar,
gustumi ;
G u a l d r a p a , ĉabrako G u i a , gvidanto, gvi(apreciar)
ŝati,
G u a n o , guano
dilo
estimi
G u a n t e , ganto
G u i a r , gvidi
G u s t o , gŭsto
( i u a p o , bela, brava G u i j a r r o , Ŝtoneto
G u t a g a m b a , garcin io
G u a r d a , gardisto
G u i l l o t i n a , gilolino
( i u t a p e r c h a , g u taperG u a r d a r , gardi
G u i n d a , merizo
ko
G u a r d a r r o p a , vestote- G u i n e a ( m o n . ) , gineo G u t u r a l , laringa
(1 u i n j o l , jujuho
nejo
G u z l a , guzlo
Grosella,
H
Tlaba, fabo
H a m a c a , hamako
H e c a t o m b e , ItekatomH a b a n a , liavano
I l a m b r e , malsato
bo
H a b e r , havl
I l a m b r o n , malsalega H e c h i c e i a , sorĉistino
H a b i c h U e l a , fazeolo H a r a g a n ,
mallabore-H e c h i z a r , cnsorĉi
H a b i l , leria, kapabla
ma
H e c h o , faro, ago, fakH a b i t a c i o n , loĝejo
to
l l a r a p o , ĉifono
H a b i t a r , loĝi
H a r e m , haremo
H e c h u r a , fasono
H a b l a d o r , parolema I l a r i n a , faruno
Mcctavea, hcklaro
I T a b l a r , paroli
H a r m o n i a , harmonio H e c t o g r a f o ,
lickto-
1 lai•(ŭorjdranto; ( S u - H a r m o n i e a (ins.),har-
grafo
nioniko
H e c t o g r a m o , hcktoKreinto
gramo
H a r m o n i o , harmoniuH a c e r , fari
H e c t o l i t r o , lieklolitio
mo
Haeienda,&(«•(,)'(>, bieIlectometro,
hcktono
H a r n e r o , kribrilo
ntctro
H a e i e n d a p ŭ b l i e a , //- T l a r p i a , harpio
H e d o r , haladzo
nanco
H a r t a r , satigi
H e l a d o ( u n ) , glaciajo
H a e i n a r , amdsigi
Hasta,^/.s~, ec
H e l a r , frosii
Hacha,
hakito ; (de H a s t i o , enuo
H e l e c h o , filiko
v i e n t o ) kandelegoH a t a j i a r , disarigi
1 [ e l e n i s m o , luicuisH a d a , fcino
H a t o , brutaro
ino
H a d o , faiaio, sorto H a y a , fago
H a l a g a r , logi, flati f l a z , fasko
l l ĉ l i c e , luiico
H a l c o n , falko
1 [ e l i c 6 p t e r o , helikopH a z a n a , heroafo
H a l i t o , spiraĵo
tero
H e b i l l a , buko
I l a i l a r , irovi
H e l i o m e t r o , htiioineH e b r a , jadenero
H a l o , haloo
tro
H e b r e o , hebrea
premo)
D i o ,
-
233
-
H i m e n , himeno
he.liosko-H e r v i r , boli
H e x a g o n a l , sesangula H i m n o , himno
enmeti, cnH e l i o t r o p o , heliotro- I l i . \ a m e t r o , heksame- H i n c a r ,
igi
po
tro
H e l v e c i o ( u n ) , sviso H e x a p o d o , sespieda I t i n c h a r , plenblovi
H i n c h a z o n , ŝvelo
Hez, feto
H e m b r a , ino
l l i n o j o , fenkolo
H e m i c i c l o , duoncir- H i b r i d o , liibrida
klo
I I i d a l g o , nobclo, jun- H i n t e r o , knedotablo
H i p e r b o l e , hiperbolo
kro
H e m i o n o ( z o o l . ) , heI [ i d a l g u i a , nobleco . H i p e r t r o f i a , Itipertromiono
fio
H e m i s f e r i o , duonsfe- H i d r a , hidro
H i d r a u l i e a , hidraŭli- H i p n o s i s , hipnoto
ro
H i p n o t i / . a r , hipnotigi
ko
H e m o r r a g i a , hemoragio
Hidrodinamica,
hi- H i p o , singulto
Hipocondria,
hipoHemorroide, hemorojdrodinamiko
kondrio
do
1 [ i d r o f i l o , hidrofila
hipoI l e n c h i r , plenhlovi
H i d r o f o b i a , hidrofo- H i p o c o n d r i o ,
kondro
H e n d e r , fendi
bio
l i e n o , fojno
Hidr6geno, hidroge- l l i p o c r e s i a , hipokritcco
H e p a t i c o , hepata
no
hipoI [ e r a l d i c a , heraldiko I [ i d r o m e t r f a , hidro- H i p o d e r m i c o ,
dcrma
H e r a l d o , hcroldo
mctrio
H e r b a r i o , herbario
I I i d r o p e s i a , hidropso H i p o d r o m o , hipodromo
I l e r b i v o i o , herboman-I I i d r o s t a t i c a , hidrosHipogastrio,
hipoĝanta
laliko
gastro
H e r c u l e s , Ilcrkuleso
H i d r o t e r a p i a , hidrolcH i p o p o t a m o , hipopoI l e r e d a d , hieno, hererapio
tamo
dajo
H i e d r a , hedero
H i p o t e c a , liipotcko
I l e r e d a r , hcrcdi
H i e l , galo
H i p o t e n u s a , hipoteH e r e d e r o , heredonto H i e l o , glacio
n uzo
H e r e j e , herezulo
I l i e n a , hieno
I t e r i d a , vundo
H i e n a c i v e t a , protelo H i p o t e s i s , liipole.zo
H i r s u t o , hirta
I [ e r m a f r o d i t a , herma- H i e n d a , sterko
H i r v i e n t c , bolanta
jrodito
H i e r b a , herbo
H i s o p o , aspergilo
H e r m a n a r , fratigi
H i e r r o , fcro
H i s p a n o ( u n ) , hispaH e r m a n a s t r o , duon- H i g a d o , hcpato
no
jrato
H i g i e n e , higieno
H i s t e r i s m o , histerio
I t e r m a n d a d , frateco
H i g o , figo
H i s t o r i a , kistorio
H e r m a n o , frato
H i g r o m e t r i a , higro- H i s t o r i e t a , hisloriclo
H e r m e t i c o , hcrmciika
metrio
H i s t r i o n , histriono
H e r m o s o , bcla
H i t a , ŝtonsigno, celHermosura,
belcco ; H i j a s t r o , duonfilo
tabulo
( u n a m u j e r ) belu- H i j o , filo
I l i j o d a l g o , junkro
H o c i c o , buŝego
lino
H i l a r , spini
1 l o g a r , fajrujo ; (caH e r n i a , hernio
H i l a n d e r i a , ŝpinejo
sa) hejmo
H e r o e , hcroo
H i l a r i d a d , ridaro
H o g u e r a , fajrajo
H e r o i c i d a d , heroeco
H o j a , foiio
H e r r a d u i a , hufofero I l i l a s , ĉarpio
H i l e r a , vico, faden- H o j a l a t a , lado
H e r r a m i e n t a , ilo
tirilo
H o j a l d r e , krakeno
H e r r a r , bati hufojn
H i l o , fadcno
H o j a r a s c a , foliaro
[ l e r r e r o , forĝisto
H i l v a n a r , antaŭkndri H o j e a r , foliumi
H e r r u m b r e , rustafo
1 [eterogerfeo, hctcro- I I i m a n t o p o , himau- H o l a n d a , Holaudo
i lolg&Ĝo,vasta
topo
gena
Helioseopio,
po
-
234
-
Holgazaneria,
H o r i z o n t e , horizonto
H o r m a , formilo
H o r m i g a , formiko
I l o r m i g o n , bctono
Hormiguero
(ave),
I b e r i a , Iberio
I b e r o ( u n ) , ibero
I b i s , ibiso
I c t e r i c i a , iktero
I c t i o c o l a , iktiokolo
I c t i o f a g o , fiŝmanĝa
l c t i o l o g i a , iktiologio I d e n t i c o , identa
I d e a , ideo
I d e n t i fiear, iden tigi
I d e a l , idea, ideala
l d e o l o g i a , ideologio
I d e a l i s m o , idealismo h l i l i o , idilio
I d e a r , elpensi, imagil d i o m a , idiomo, linI d e m , sama, mem
gvo
Holganza,njjozo,
okupo
sen-
osio ; (de f r u ta) kerno
H u 6 s p e d , gasto
H u e s t e , armco, bainlo
Hueso,
mallaboremo
H u e v o , ovo ; (clara)
H o l o c a u s t o , ofero
ovblanko; ( v e m a )
mirmotero
H o l l a r , surpaŝi
Hormiguero
(zool.),
ovflavo
H o l l i n , fulgo
mirmekofago
H u i r , forkuri
H o m b r e , homo, viro
Hombrecillo
( b o t . ) , I t o r n e r o ( a v e ) , figolo H u l l a , tcrkarbo
H o r n i l l o , fajrujo
H u m a n i d a d , homaro
lupolo
H o r n o , forno, bakejoI f u m a n i s t a , humanisH o m b r e r a , epoleto
H o r o s e o p o , horoskopo
to
l l o m b r o , ŝultro
b o r r i b l e , H u m a n o , homa, huH o m e n a j e , oferdono H o r r e n d o ,
tcrura
mana
H o m e o p a t i a , homeoH o r r o r , teruro
patio
H u m a r e d a , fumamaso
H o r t e l a n o , ĝardcnisto H u m e a r , fumigi
H o m e r i c o , homcra
H o m i e i d i o , hommort-H o r t e l a n o ( a v e ) , hor- I [ u m e d a d , malsekeco
igo
tulano
H ŭ m e d o , nialscka
H o m o g e n e o , homo- H o r t e n s i a , hortensio H ŭ n u r o , humcro
H
o
r
t
i
c
u
l
t
u
r
a
,
hortigena
H u m i l d e , humita
kulturo
H o m o l o g o , homologia
H u m i l l a r , humiligi
H o m o n i m o , homoni- H o s c o , malafabla
I l u m o , jumo
H o s p e d e r i a , gastejo H u m o r ( c a r a c t e r ) , huma
H o s p i c i o , azilo, rifuH o n d a , ŝtonĵctilo
moro
ĝcjo
H o n d o , profunda
H u m o r a d a , liumorajo
H o n d u r a , profundaĵo H o s p i t a l , hospitalo
H u m u s , humo
H o n d u r a s , Hondura- H o s p i t a l i d a d , gastaHundir,
enigi, promo
so
fundigi
H o n e s t i d a d , honestc- H o s t e r i a , gastejo
H u n g a r o ( u n ) , hun
H o s t i a , hostio
co
garo
H o s t i g a r , vipi, ĝeni
H o n g o , fungo
I I u n g r i a , //ungarufo
H o s t i l , malamika
H o n o r , honoro
Huracan,
uragano,
H o n o r a b l e , honorindaH o y , hodiaŭ
ventego
H o n o r a r i o s , honora- H o y o , kavo, fosaĵo
H u r a f i o , izolema
Hoz, jalĉilo
rioj
I l u r g a r , enpiki, esI l u e h a , ŝparkesto
H o n o r i f i e o , honora
plori
H u e c o , kava, malhaH o n r a , honoro
I l u r o n , furo
va
H o n r a d e z , honesteco
j H u r r a ! , hura !
H o r a , horo
H u e l g a , striko
H u r t a d i l l a s , kaŝete
H o r a d a r , bori
H u e l l a , postesigno
H u r t a r , ŝteli, depreni
H o r c a , pendigilo, for- H u e r f a n o , orfo
H ŭ s a r , huzaro
H u e r o , malplena
kego
H u s m e a r , ĉienflari
H u e r t a , bedaro
H o r c h a t a , orĝado
H u s o , ŝpinilo
H o r i z o n t a l , horizon- H u e r t o , legomejo
H u e s a , tombo
H u t a , terkabano
tala
I
-
235 -
idiosin- lmpeler, impulsi, ins- l m p r e s i o n a r , impresi
tigi
I m p r e v i s i o n , nesinI m p e n e t r a b l e , nepeneI d i o t a ( u n ) , idioto
gardo
I d o l a t r a , idolano
trebla
I m p r i m i r , presi
I d o l o , idolo
I m p e n i t e n t c , senpen- I m p r o b o , peniga
I d o n e o , kapabla
I m p r o e e d e n t e , nedeca
ta
I g l e s i a , eklezio, pre-I m p e n s a d a m e n t e , sen- I m p r o d u c t i v o ,
senĝejo
pcnse
frukta
[mperar, supcrregi
i g n a r o , ignoranto
[ m p r o p i o , ncpropra,
Imperativo, ordona
l g n e o , fajra
neĝusta
I g n o m i n i a , malgloro
niodo, imperativo
I m p r o v i s a r , improvizi
I ^ n o r a r , ignori, ne-Imperfecto, neperfek- I m p r o v i s o
( d e ) , ne
scii
ta ,imperfekto
atenditc
I g n o t o , nekonata
I m p e r i a l , imperia, im- I m p r u d e n t e , malpruI g u a l , egala, sama,
perialo
denta
ebena
I m p e r i e i a , nclcrteco I m p ŭ d i c o , senhonta
I g n a l d a d , egaleco
I m p e r i o , imperio
Impuesto,
imposlo,
I g u a n a ( s a u r i o ) , igvanepenetrebla,
akciso
l m p e r m e a b l e ( u n ) , n e - I m p u g n a r , konlraŭno
l j a d a , flanko
penetrebla, ptuv- stari, refuti
l l e g a l , kontraŭleĝa
I m p u l s o , impulso
sirmilo
l l e g i b l e , nelegebla
I m p e r t e r r i t o , aplombaI m p u n e , senpuna
l l e o n , ileo
I m p e r t i n e n t e , imper- I m p u r o , malpura
Ileso, senvunda
I m p u t a r , imputi
tinenta
I l i a c o , iliaka
I m p e t u , vivego, po-I n a c c e s i b l e , nealireI i i m i t a d o , senlima
tcnco
bla
I l u m i n a c i o n , ilumina- I m p i e d a d , malpieco Inaccion, ncago, necio
I n i p l a c a b l e , malmilda
faro
l l u m i n a r , ilumini
I m p l i c a r , impliki
Inactivo,
ncaktiva
I l u s i d n , iluzio
\m\i\ora.r,pctcgi, plor[nagotable, neelĉepIlustrado,
ilustrita,
peti
cbia
klera
I m j j o n e r , trudi, imInaguantable, ncelI l u s t r a r , ilustri
poni
portebla
I l u s t r e , glora, janiaI m p o r t a e i o n , importo
[nalterable,
nedifekI m a g e n , imagajo, bil-[ m p o r t a n e i a , graveco
tebla
do
l m p o r t e , kosto, prezo
I n a m o v i b l e , necksiI m a g i n a c i o n , fanta- [ m p o r t u n a r , ĝeni
gebla
I m p o s i b i l i d a d , neeblzio
I n a n i c i o n , inanicio
eco,
l m a g i n a r , imagi
l m p o s i b i l i t a d o , inva- I n a n i m a d o , scnviva
l m a n , magneto
I n a p r e c i a b l e , netakselida
I m b e c i l , nialsprila
bla
I m b e r b e , scnbarba I m p o s i b l e , neebla
trudo, I n a s e q u i b l e , neaI in t;e[ m b o r r a b l e , neforig- I m p o s i c i o n ,
bla
imposto
ebla
I m p o s t o i t , trompanto Inauguracion, inaic
[ m i t a r , imiti
g uracio
h n p a e i e n e i a , scnpa- I m p o t e n t e , senpova,
Incalculable, nckalimpotenta
cienco
kulebla
I m p a l p a b l e , ucpalp- l m p r e e a c i o n , blasfemo
I i u a n d e s c e n t e , inkanebla
I m p r e g n a r , sorbigi
dcska
I m p a r e i a l , senpari ia
Imprenta,
presejo, I n c a n s a b l e , nelacigeI m p a s i b l e , trankvila
presarto
bla
I m p a v i d o , senlinia
I m p r e s c i n d i b l e , neceIncapa/., nckapabla,
I m p e d i m e n t o , baro,
sega
malhelpo
nelerta
ldiosincrasia,
krazio
-
236
-
I n c a u t o , iiesingarda I n c u e s t i o n a b l e , nedis- I n d i r e c t o , nerekta
I n c e n d i a r , bruligi
kutebla
I n d i s c i p l i n a , malobco
I n c e n d i o , brulado
I n c u l c a r , oiradiki
l n d i s c r e c i 6 n , rnaldisI n c e n t i v o , stimulilo I n c u l p a r , kulpigi
kretajo
I n c e S a n t e , seniesa
I n c u l t o , senkultura I n d i s o l u b l e , nedisigel n c i d e n t e , okazaĵo
I n c u m b i r , koncerni
bta
I n c i e n s o , incenso
I n c u r a b l e , nesanig- I n d i s p e n s a b l e , ncccseI n c i n e r a r , cindrigi
ebla
,ga
I n c i p i e n t e , komcnca
I n c u r i a , scuzorgo
I n d i s p o n e r j malamiI n c i s i d n , sekco, tran-I n c u r r i r , indiĝi jc
k ig i
ĉo
I n c u r s i o n , militireto I n d i s p u e s t o , malsaI n e i s i v o ( d i e n t e ) , in- I n d a g a r , cldemandi
neta
I n d e b i d o , neleĝa, ne-I n d i v id uo, individuo
cizivo
deca
I n e i t a r , inciti
I n d i v i s o , sendivida
I n c i v i l , seneduka
I n d e c e n e i a , ŝenhon- I n d o c t o , malklera
I n c l e m e n t e , senindulteco
i n d o l e , iukiiuo, cmo
I n d e e i b l e , nedifebla I n d o l e n c i a , apatio
ga
I n d e c i s o , sendecida I n d o m a b l e , ncdrcscI n c l i n a r , klini
bla
I n c l i t o , glora, fama I n d e f e c t i b l e m e n t e , neprc
I n d o t a d o , sendota
I n c l u i r , cnmcti
I n c l u s a , infanazilo I n d e f e n s o , scndc/cuda I n d u d a b l e m e n t e , scud ube
I n c l u s i v e , inkluzive
l n d e f i n i d o , nedifinita
I n c o a r , komenci
I n d e l e b l e , neforigeblaI n d u c c i o n , instigo
Induccidn (electr.),»!I n c d g n i t o , inkognito I n d e m n e , malkonduko
I n c o l o r o , senkolora
damn a
I n c o m o d a r , ĝcni, ko- I n d e m n i / . a r , kompen- I n d u l g e n c i a , indulgo,
malsevereco, indulgenco
l n d u l t a r , par&oni, lioportuneco
pendeco
berigi
I n c o m p a t i b l e , nekuni- I n d e p e n d i e n t e ,
memI n d u m e n t o , vestafaro
gebla
stara
I n d u s t r i a , industrio
1 n e o m p e t e n t e , ne k o m - I n d e t e r m i n a d o ,
nedil n d u s t r i o s o , lerta
petenta
jinita
I n e d i t o , nepresita
I n e o m p l e t o , nepiena I n d i a , Indujo
I n c o n c u s o , senduba I n d i a n a ( t e l a ) , kali- I n e f a b l e , necsprimebla
I n c o n g r u e n t e , nekonkoto
Inefica/., senefika
grua
I n d i c a d o r , montrtlo
I n e ] ) t i t u d , nelerteco
I n c o n m e n s u r a b l e , scn- l n d i c a r , montri
I n e r c i a , inerteco
I n d i c a t i v o , indikatimezura
I n e s p e r a d o , ueatendivo
Inconsciente,
scnta
konscia
l n d i c e , indekso
o r a b l e , malindulIneorporar,
almcti, I n d i c e ( d e d o ) , montra I n e xga
aneksi
fingro
I n e x p e r i e n c i a , scnesI n c d r p o r e o , scnl;orpa I n d i c i o , suspektiio
perto
I n c o r r e c c i o i i , maiko- I n d i f e r e n t e , indifcrcn- I n f a l i b l e , ncerarcma
ta
rekteco
l n f a m a r , senfamigi
I n c r e d u l i d a d , nekre- I n d i g e n a , indiĝena
I n f a m e , senhonora
I n f a n c i a , infaneco
I n d i g e n c i a , mizero
demo
I n c r e i b l e , nekrcdebla I n d i g e s t o , malbondi-I n f a n t e r i a , infanterio
I n f a t i g a b l e , senlaca
gesta
I n e r e p a r , riproii
I n c r u e n t o , sensanga I n d i g n a c i o n , indigno I n f a t u a r , afektigi
l n f a u s t o , malfeUia
l n d i g n a r , indignigi
I n c r u s t a r , inkrusti
I n f e c c i d n , infekto
I n d i g o , indigoto
I n c u b a r , kovi
leri
Incomodidad,
si
mal- I n d e p e n d c n c i a ,
sende-
-
237
-
Tnfelicidad,
malfeli- I n i c i a r ,
iniciati
ieco
Inicuo,
maljusta
Inferior,
malsupera, I n j e r t a r ,
grefti
suba
tnjuria,
insulto
maljusteco
I n f e r i r , k o n k l u d i , sek- l n j u s t i c i a ,
Inmaculado,
senmavi
kula
Inficionar,
infekti
Inficl,
malfidela
Inmediacion,
apudeco
Infierno,
infero
Inmenso,
grandega
Tnfiltrar,
enfiltri
Inmerecido,
ncmeri1 n f i m o , malsupe
rega
tita
tnfinito,
scnfina
Inmergir,
trcmpi
Inflacion,
plenbloveco I n m i g r a r ,
enmigri
Inflamacion,
brulumo I n m o d e s t o ,
malmoInflamar,
fiamigi
dcsta
T n f l e x i 6 n , flekso,
kur- I n m p l a r ,
oferbuci
bigo
Inmoral,
nemorala
Inmortal,
semnorta
Influencia,
influo
Inmundicia,
malpuInfluenza,
iufluenzo
Informaeion,
informo,
raĵo
enketo
Inmune,
imuna
Informal,
ncscrioza
Inmutable,
ncŝanĝeInfortunio,
malfeliĉo
bla
Infrascrito,
subskri- I n o e e n c i a ,
naivcco
binto
Inocular,
inokuli
Infringir,
malobci
lnodoro,
scnodora
Infructuoso,
neutila
Inofensivo,
neofendcfnfulas,
afckto
ma
I n f u n d i r , krei,
kaŭzi
Inol vidable,
neforgeInfusion,
infuzaĵo
scbla
Infusorios,
infuzoroj
Inoxidable,
neoksideIngeniero,
inĝeniero
bla
I n g e n i o , geuio,
sprito
ntalkvietiI n g e n u o , naiva,
sim- l n q u i e t a r ,
gi
plan ima
Ingerir,
engluti
Inquietud,
malkvieteInglaterra,
Anglujo
co
Ingle,
ingveno
Inquilino,
luanto
Ingrato,
sendanka
lnquina,
antipatio
Ingrediente,
kunmik- I n q u i s i c i 6 n ,
inkvizicio
saĵo
nesatigeI n g r e s a r , cniri, ens-I n s a c i a b l e ,
bla
pezi
I u sal u b r e , ma Isan iga
Inhabil,
nekapabla
ĵrenczo
Inhabitable,
neloĝebla T n s a n i a ,
enskribi
I n h a l a r , enspiri,
in- I n s c r i b i r ,
Inseripcion,
inskriphali
cio
Inherente,
nedisiga
insekto
Inhibicion,
malkon- I n s e c t o ,
T n s e g u r o , ncccrta,
ducerno
ba
I nhumanidad,
krŭeleInsensato,
malsaĝa
co
Insensible,
sensenta
Inhumar,
enterigi
Inseparable,
nedisiga
Inicial,
ieflitero
Tnsertar,
enpresi,
anonci
Insidia,
insido
I n s i g n e , glora,
cminenta
Insignia,
insigno
Insignificante,
scnsignifa
T n s i n u a r , tuŝeti,
ekmontri
Insipido,
sengusta
Insistir,
insisti
Insolacion,
sunfrapo
Insolente,
insultema
Insoluble,
nesolvcbla
Insolvente,
ncsolvcnta
Insomnio,
sendormcco
Insoportable,
netolerebla
Inspector,
inspektoro
Inspiracion,
inspiro
I n s t a l a r , instali,
starigi
Instancia,
instanco
Instante,
momcnto
Instar,
repeti
Instauracion,
rcstarigo
Instigar,
instigi
Instinto,
instinkto
Institucion,
institucio
Instituto,
instituto,
liceo
Instruccion,
instruado
Instrucciones,
instrukcio)
Instructor,
instruisto
Instruido,
instruita,
klera
Iustrumento,
instrumento,
ilo ; ( m ŭ sica)
muzikilo,
kordinstrumen
to,
blovinstrumento
Insubordinacion,
malobecmo
Tnsuficiente,
nesufiia
Tnsuflar,
enblovi
Insufrible,
neelportcbla
-
238
-
i n s u l s o , sensprita
T n t e r r u p t o r ( e l e c ) , in- I n v o l u c r a r , kunmiksi.
f n s u l t a r , insulti
I n v o l u n t a r i o , senvola
teruptoro
i n s u p e r a b l e , nesupc- I n t e r s t i c i o , interstico I n v e c t a r , injckti
rebla
I n t e r v a l o , intertempoI r , iri
i n s u r r e c c i d n , ribelo
I n t e r v e n i r , interveni, I r a , kolero
[ n t a c t o , sendifekta,
I r a c u n d o , koĵcrcina
peri
I r i d i o , iridiumo
tuta
I n t e s t i n o , intesto
I r i s ( b o t . ) , irido; (anai n t a n g i b l e , netuŝebla I n t i m i d a r , timigi
[ n t e g e r r i m o , trc jus- I n t i m o , intima
t o . ) iriso; (arco
tema
I n t o l e r a b l e , netolerci r i s ) ĉielarko
' n t e g r o , senmanka,
bla
T r l a n d a , Irlando
tuta
Intranqui1o,»i(,//r<7ii/iI r o n i a , ironio
I n t e l e c t o , intelekto
I n a c i o n a l , senracia
vila
i n t e l i g e n t c , inteligen- I n t r a n s i t i v o , nciran- I r r a d i a r , radii
ta
I r r e f l e x i 6 n , senprisitiva
i n t e m p e r a n t e , malso- l n t r e p i d o , kttraĝa, brapenso
bra
I r r e g u l a r , neregula
va
[ n t e n c i d n , intenco
l i r e l i g i d n , malpiet 0
I n t r i g a , intrigo
[ n t e n d e n t e , intendan-I n t r i n c a r , konfuzi
I r r e m i s i b l c , ncpra
to
I n t r o d u c i r , enigi, cn- I r r e p a r a b l e , neripa[ n t e n t a r , intcnci
rebla
konduki
[ n t e r e a l a r , interincti I n t r u s o , uzurpulo
Irreprensihle, nead[ n t e r c e d e r , propcti
moncbla
I n t u i t i v o , intuitiva
i n t e r d i c t o , interdikto T n u n d a c i o u ,
supcr- I n c p r o c h a b l e , nerii n t e r e s , projito
akvo
proĉcbla
[ n t e r e s a r / intcresi
I n ŭ t i l , senutiia
I r r e s i s t i b l e , nesuferc[ n t e r i n , dumc
I n v a d i r , invadi
bta, nckontraŭ[ n t e r i n o , provizora
I n v a l i d a r , invalidi
starebla
I n t e r i o r , interna
I n v a l i d o , senvalora, T r r e s o l u t o , scndecida
i n t e r j e c c i o n , interjekkripla
Irrevocable,
ncniir
cio
I n v a r i a b l c , neŝanĝebla
[ n t e r l o c u t o r , interpabla
I r r i g a c i o n , irigacio
rolanto
I n v a s o r , invadanto I r r i g a d o r , irigdtoro
I n t e r m e d i a r i o , peran- I n v e c t i v a , iusnllo
I r r i g a r , r e g a r , irigato
I n v e n c i b l c , nevenkecii
[ n t e r m i n a b l e , senfina
bia
I r r i s o r i o , ridiga
[ n t e r m i t e n c i a , inter- l n \ e n c i o n , clpcusajo I r r i t a b l e , kolerebla
mito
I n v e n t a r , clpcnsi
I r r i t a c i d n , incilo, ko[ n t e r n a c i o n a l , inter- I n v e n t a r i o , invcnlaro
lero
I n v e r n a c u l o , oranĝe- I r r o g a r , kaŭzi, uaski
nacia
rio
I n t e r n o ( u n ) , intcrnuI s l a , insulo
lo
I n v e r n a r , Iravintri
I s l a m , islanto
I n t e r p e l a c i o n , intcr- I n v e r o s i m i l , ucvcrŝaj- l s l a n d i a , Isiando
na
I s l o t e , insuleto
pelacio
I s d c r o n o , egaltempa
n t e r p o l a r , interpoli
I n v e r t i r , invcrsi
[ n t e r p o n e r , intermeti I n v e s t i d u r a ,
in v es t i- I s o t e r m o , isoterma
I s r a e l . Izraelo
[ n t e r p r e t a r , interpreturo
l s r a e l i t a , izraelido
ti
I n v e s t i g a r , eiserĉi
l s t m o , istmo, terkolo
I n t e r p r e t e , interpre- I n v i c i n o , vintro
tisto
I n v i o l a b l e , ncpcrfor- I t a l i a , Italujo
I t e m , plic
n t e r r o g a c i o n , dcrnantebla
do
I n v i s i b l e , nevidebla I t i n e r a r i o , vojplauo
I z a r , hisi
[nterrumpir,
inter- I n v i t a r , inviti
rompi
I n v o c a c i o n , alvoko
I z q u i e r d a , maldek s t ra
-
239
apro ; ( i n r l i o ) J a u l a , kaĝo
J u d i c a t u r a , juĝo/ico
babiruso
J a u r i a , hundaro
J u d i c i a l , juĝa
Jabega, fiŝkaptilo
J a v a n , fortikulo
JuegOi ludo, amuzo
J a b i r ŭ , miktcrio
J a z m i n , jasmeno
J u e v e s , ĵaiido
J a b d n , sapo
Jefe, estro, cc/o
Juez, juĝisto
J a b o n a r , sapumi
J e h o v a , JehoVO
J u g a r , ludi
J a b d t i , nigra testudoJ e m c , fingromczuro J u g a r r e t a , per/idaĵo
J a b u t r a , amerika arĵ e n j i b r e , zingibro
J u g l a r , jonglisto
J e n i z a r o , janitaro
J u g o , suko
deo
Je ra n i u i a. hierarhio J u g u e i e , ludilo
Jaca, tevaleto
J e r g a , lanŝto/o
J u i c i o , prudento, saJacara, rakonto
J a c a r a n d a , jakarandoJ e r g o n , pajla matraco ĝo; ( p r e j u i c i o ) auJ e r i g o n z a , ĵargono
Jacena, trabo
taŭjuĝo
J a c i n t o ( f l o i ) , hiacin- J e r i n g a , klislcro
J u l i o , Julio
J
e
r
o
g
l
i
f
i
e
o
,
hieroglifo
to
J u m e n t o , azc.no
Jersev, jcrzo
Jaco, fiievalp
J t i n e o , junko
J a c t a n c i a , fdnfaronajoJ e s u c r i s t i i , /czuokris- J u n i o , Junio
to
J a c u l a t o r i a , preĝeto
J u n f p e r o , jutiipero
Jade ( m i n . ) , jado
J t t n o ( a s t r . ) , Juno
J e s u i t a , jezuito
Jadear, spiregi
J u n o u i l l o ( b o t . ) , ionJ e t a , buŝego
Jaez, icvalornamo
J i b i a , sepio
kvilo
J a g u a r , jaguaro
J i b i d n , sepiosto
J u n t a , komitato, kunJ a u ĵ u e , araba mantelo
J i c a r a , laselo
sido
J a l a p a , jalapo
J i f e r i a , butado
J u n t a r , kunigi
J a l d e , forta flavo
J i l g u e r o , kardelo
Junto a, apud
Jalea, gelato
j i r a f a , ĝirafo
Juntura, kuniĝo
Jalear, instigi
J o c k e y , fokeo
Jŭpiter ( a s t r . ) , JupU':J a l d n , limstango
Jocoso, ŝerca, burlesro
J a m a s , ncniam
ka
J u r a d o , juĝantaro
J a m b a , pprdflanko J o f a i n a , lavovazo
J u r a r , juri
J a m e l g o , fitevalo
J o r n a d a , vo/iro, tag-J u r i s c o n s u l t o , leĝisto
J a m o n , ŝinko
laboro
J u r i s d i c c i d n , juĝopoJ a m o n a , plenaĝulino J o r n a l , tagsalajro
vo
J a p o n , fapanujo
Joroba, ĝibo
J u r i s p r u d e n c i a , leĝoJ a q u e , bravulo, ŝakoJ o t a , kanto kaj danco
scienco
Jaqueca, hcmikranio J o v e , fupitcro
J u r i s t a , juristo
Jarabe, siropo
J o v c n , juna
J u s t i c i a , justeco
J a r a n a , bruegado
J o v i a l , gaja
J u s t i f i c a r , pravigi
J a r c i a , ŝnuraro
J o v a , juvcto
J u s t i l l o , korsaĵo
J a r d i n , ĝardeno
J u b i l a d o , pcnsiulo
Justipreciar,
ĝustc.
J a r r e t e , subgenuo
J u b i l e o , jubileo
laksi
J a r r e t e r a , ŝtritmpliiii-J ŭ b i l o , gofegp
Justo (cabal), ĝusta,
to
J u d a i s m o , judaismo
preciza
J u d a s ( u n ) , pcr/iduloJ u v e n t u d , juncco, juJ a r r o , kruĉo
J u d e a , fuciujo
J a r r o n , kruĉego
nularo
J u d i a ( b o t . ) , fazeolo Juzgar, juĝi
Jaspe, jaspo
Jabali,
K
gentoK e p i s , kepo
kali- K e t u s i a ( a v e ) , ketupo
doskopo
K i l o g r a m o , kilograK a l m u k o , kalmuko
mo
K a b i l a , afrika
Kaleidoscopio,
K i l o l i t r o , kilolitro
K i l o m e t r i c o , kilome-
tra
K i l d m e t r o , kilometro
K i o s k o , kiosko
-
240
-
L
L a ( a r t . ) , la
L a m b r i j a , tumbriko
L a s i t u d , laceco
L a b a r o , kristcifero
L a m e n t a r , bedaŭri, L a s t i m a ,
kompato ;
L a b e r i n t o , labirinto
plendi
(es l a s t i m a ) cstas
L a b i o , lipo
L a m e r , leki
domaĝc
L a b o r , laboro
L a m i n a , lameno
L a s t i m a r , domaĝi
L a b o r a t o r i o , laborejo; L a m p a r a , lampo, lu-L a s t r e , balasto
L a t a , lato, ladujo
cerno
( q u i m . ) eksperiL a t i d o ( c o r . ) j korbaLampara
electrica,
mentejo
ampolo
L a b o r i o s i d a d , iaboreto
L a m p a r i l l a , lampio- L a t i g o , vipo ; ( r u s o )
mo
no
knuto
L a b r a d o r , plugisto
L a m p a r o n ( m a n c h a ) , L a t i n , latina lingvo
L a b r a r , plugi
grasmakulo
L a t i r , trembati
L a b r o (pez), tabro
L a m p i n o , senbarba L a t i t u d , latitudo
L a c a v o , lakeo
L a c e d e m o n i o , lacede-T^amprea, pctromizo ,L a t o , vasta
L a t o n , latuno
(de rio) lojto
mono
L a t r i a , kuito
L a n a , iano
L a c e r a r , disŝiri
L a t r o c i n i o , ŝtclo
T.anceta, lanceto
L a e e r i a , niizero
L a ŭ d , liuto
L a n c h a , barko
L a e i o , velkinta
( i n s e c t o ) , L a u d a b l e , laŭdinda
L a c o n i s m o , lakonis- L a n g o s t a
akrido, lokusto ; L a u d a n o , laŭdanumo
mo
(de m a r ) palinuro L a u r e a d o , laŭreato
L a c r a , postesigno
L a c r i s ( b o t . ) , rosma- L a n g o s t i n o , saiikoko L a u r e l , laŭro
L a n g u i d o , malforti- L a v a , lafo
reno
L a c t a n c i a , mamsnĉo
ka, malvigla, sen-L a v a b o , lavujo, tuaL a c t o s a , laktozo
ergia
letufo,
L a c u s t r e , laga
L a n i l l a ; lanvilo
L a v a d e r o , lavejo, lcL a d e a r , deflankigi
L a n z a , ianco
sivejo
L a d e r a , montdeklivo Lan/.adera, navedo
L a v a r , lavi
L a d i n o , ruza
Lanzar,
feti, elĵeti, L a v a t i v a , klistero
L a d o , ftanko ; ' (geopeli ; (mar) lanĉi I - a x a n t e , /<7ksigiIo
L a n a , krampo
Laxar, 'purgar,
lakm e t r . ) latero
L a p a ( m o l . ) , patelo
L a d r a r , boji
sigi
L a p i c e r o , k rajon ingoL a x i t u d , malstreĉeco
L a d r i l l o , briko
L a d r o n , ŝtelisto, ra L a p i d a , memorŝtono L a y a , speco ;
(agr.)
L a p i z , krajono
fosilo
bisto
L a p i z l a z u l i , lazurŝto- Lazareto, kvaranteneL a g a ŭ a , okulmuko
no
L a g a r , vinbcrpremcfo
' jo •
L a p s o , iempodaŭro L a z a r i l l o , blind.ulgviL a g a r t o , lacerto
L a r d o , lardo, graso
disto
L a g o , lago
L a r e s , hefmo
Lazo,
banto, laco ;
L a g o m i s o ( z o o l . ) , la- L a r g o , longa ; ( l a r g o
( a m e r i c . ) lazo
ticmpo)
longc ; L e a l , lojala, fidela
gomiso
(a l o l a r g o )
laŭ- L e b r a t o , ieporido
Lagostomo
(zool.),
L e b r e l , bigelo
longe
lagostomo
L a g r i m a , larmo
L a r g u e r o , longligna- L e b r i l l o , tervazo
L a g r i m a l , larmotrno
L e c c i o n , leciono
fo
L a g u n a , laguno
L a r g u e z a , donaccmo L e c t o r , leganto
L a i c o , laika
L e e h e , lakto
L a r i n g e , laringo
L a m a , koto
L a r i n g i t i s , laringito L e c h e r a , laktopoto
L a m b r e q u i n , lambrc- L a r v a , larvo
L e c h e r o , laktovendisL a s c i v i a , voluptemo
keno
to
-
241
-
L e c h i g a d a , naskitaro L e o p a r d o , lcopardo L i b r a , funto, sterlinL e c h o , lito, kuŝuĵo L e p i d o s i r c n a (pez), lcgo
L e c h o n , porkideto
pidosiro
L i b r a m i e n t o , pagorL e c h u g a , laktuko
I . e p r a , lepro
dono
L e c h u g u i n o , fasone- L e p t o c e f a l o , lcptocc- L i b r e a , iivreo
mtdo
falo
L i b r e c a m b i o , libera
L e c h u z a , sirnio
L e n t e j a , Icnto
interŝanĝo
L e e r , lcgi
L e r d o , mallerta
L i b r e r i a , librcjo
L e g a d o , legato, sendi-L e s i o n a r , lezi
I . i b r e t a , kajero
to
L e s i v o , leza
L i b r o , libro
L c g a d o ( h c r e n c ) , he- L e t a l , mortiga
Licencia,
pcrmeso,
L e t a n i a , litanio
redajo
forpermeso
L e g a j o , paperpaketoL e t a r g o , Ictargio
Liccneiado (facultad),
litero ; (de
L e g a l , leĝa, laŭleĝa L e t r a ,
licenciato ; ( p r e c a m b i o ) kambio
L e g a l i z a r , atesti, les i d i o ) rclibcrigiL e t r a d o , advokato
to ; ( s o l d a d o ) forĝigi
L e t r e r o , surskribo
permesito
L ĉ g a m o , gtttkoto
I . e t r i n a , latrino
L i c e n c i o s o , diboccma
L e g a r , testamcnti
L e v a , Ŝipiro, varbado
L i c e o , ticco
L e g a t a r i o , hercdonio
L e V a d i z o , formetcbiaL i c i t a r , prczdoni
L e g i b l e , lcgebla
L e v a d u r a , fcrmcnto
L i c i t o , justa, permeL e g i o n , legio
L e v a n t a r , levi, altigi,
sita
L e g i s l a c i o n , leĝaro
starigi
L i c o r , likvoro
l . e g i s l a r , lcĝdoni
L e v a n t e , o r i e n t o , L i c u a r , fluidigi
I . e g i t i m a r , legitimi
Lego,
monaĵo, ncs- orienta vento L i d , batalo, vetbatalo
L e v a n t i n o , orientano L i d i a r , batali
ciulo
L e v a n t i s c o , ribelema L i e b r e , tcporo
L e g u a , mejlo
L e v e , malgrava, mal-L i e n d r e , pedikovo
L e g u m b r e , legomo
peza
L e g u m i n o s a s , leguLienzo,
tolajo, penL e v i t a , redingoto
menozoj
trafo
L
e
v
i
t
i
c
o
(
u
n
)
,
lcvido
L e j a n i a , malproksiLexico,
lcksikono, L i g a , ligo, ŝtrumplimeco
vortaro
lesivo
malproksime L e y , leĝo
lemo, moto,L e y e n d a , legendo
L e y e s , leĝoscienco
devizo
Lejia,
Lejos,
Lema,
gilo
L i g a r ligi
L i g a z o n , kunligo
L i g e r o , rapida
L i j a , smirgo ; (pez)
(zool.J,
lc- L e z n a , alo
skato
L i a , ŝnuro
mingo
L i l a ( f l o r ) , siringo
L
i
a
r
,
ligi,
kunligi
L e n c e r i a , tolaĵaro
L i m a , fajlilo
L e n g u a , lango ; ( i d i o - L i b a r , oferverŝi
L i m a r , fajli
Libelo,paskvilo,
pamma) lingvo
L i m a l l a , fajlafo
fleto
L e n g u a j e , lingvaĵo
Limandela
(pez), liL e n g ŭ e t a ( m ŭ s . ) , lan- L i b e r ( b o t . ) , basto
mando
L i b e r a l , liberala, malgeto
I . i m b o , limbo
avara
L e n i d a d , mildeco
L e n t a m e n t e , malrapi- L i b e r r i m o , liberega L i m i t a r , limigi
L i m i t e , limo
L i b e r t a d , Hbereco
de
L i m i t r o f e , samlima
L i b e r t a r , tiberigi
L e n t e , icnso
L e n t e j u e l a s , brillen- L i b e r t i n a j e , malĉaste- L i m o , ŝlimo
Limon,
limono, cico
tetoj
trono
L i b e r t i n o , diboĉulo
L e n t e s , nazumo
L i m o n a d a , limonado
L e n t i c u l a r , lentformaL i b i a , Libio
L i b i d i n o s o , voluptc- L i m o s a ( a v e ) , iimoz,o
L e n a , brutligno
ma
L i m o s n a , alniozo
L e o n , leono
Leming
16
L i m o s n e r o ( b o l s . ) , al- L i t i n a , litino
Lombriz, (tierra),I«mmozujo
L i t o g r a f i a , litografio
briko ;
(intestiL i m p i a r , purigi
L i t o l o g i a , litologio
nal) askarido
Limpiŭo,klarega, dia-L i t o r a l , marbordo
L o m o , dorso, lumbo
fana
L i t o t r i c i a , litotricio L o n a , kanabtolo
L i m p i e z a , purigado
L i t r o litro
L o n c h a , viandpeco
Limpio,
pura, sen- L i t u a n i a , Litovufo
L o n d r e s , Londono
L i t u r g i a , liturgio
makula
L o n g a n i m i d a d , granL i v i a n d a d , malĉasteL i n a j e , idaro
danimeco
co
L i n a j u d o , nobelidara
L o n g a n i z a , kolbascto
L i n a z a , linsemo
Liviano,malpeza, mal-L o n g e v i d a d , longviL i n c e , linko
iasta
vado
L i n d a r , apudesti
L i v i d o , violkolora
L o n g i t u d , longitudo,
L i n d e , interlimo
L i x i v i a r , lesivi
longo
L i n d e z a , belŝajno
L i z a , areno
L o n g i t u d i n a l , laŭlonL i n d o , belaspekta
L i z o , varpringo
L i n e a , linio
L i z o n ( b o t . ) , alno
L o n j a , pograndvendcL i n f a , limfo
L o a b l e , laŭdinda
jo
L i n g o t e , fandaĵo
L o b o , lupo
L o n t a n a n z a , malprokL i n o , lino
I ^ o b o - t i g r e , gcpardo
simo
L i n t e r n a , lanterno
L o b r e g o , scnluma
L o o r , laŭdo
I . i o , ligajo
L o c a l , loka, loko
L o q u e a r , petoli
L i q u e f a c c i 6 n , fluidimo, urbo
L o q u e r o , frcnezulflcL o c a l i d a d , komunugisto
L i q u e n , likeno
L o c a l i z a r , lokigi, lo-L o r d , lordo
Liquidaci6n
(com.),
L o r i g a (pez), loriko
kalizi
likvido
L o r o , psitako
L o c i o n , lavado
L i q u i d a r , fluidigi, liL o c o , freneza
L o r o i n d i c o , lorio
kvidi
L o c o m o c i o n , lokŝanĝo L o s a , platŝtono
L i q u i d o ( u n ) , fluidaL o c o m o t o r a , lokomo- L o s a n g e , lozanĝo
lo
tivo
Loseta,
briko, paL i r a , liro
L o c o m o v i l , lokomobivimŝtono
L i r i c o , lirika
lo
L o t a (pez), lofto
Lirio,
lilio; (cardeL o t e , parto
no) irido ; (de los LL oo cc uu ac izo, n babilema
, dirmanieroL o t e r i a , loterio
v a l l e s ) konvalo
Loxia
(ave), kurviL o c u r a , frenezeco
L i r o n , gliro
L o c u t o r i o , parolejo
rostro, loksio
L i s i a r , vundi, kripliL o d o , koto, ŝlimo
L o z a , v i d r i a d o , fajenco
L i s o , glata, ebena L o f i o , pez d i a b l o , lo-
fio
L i s o n j a , flatajo.
L o z a n o , foliplena
Lofoforo
( a v e ) , lofo- L u b i n a (pez), labraL i s o n j l e a r , flati
foro
L i s t a , listo, nomaro
ko
L o f o r n i s ( a v e ) , lofor- L u c e r o , stelo, planedo
L i s t a d o , strekita
no
L i s t o , lerta, preta
L ŭ c i d o , luma, hela
L i s t o n ( m a d e r a ) , lato L o g a r i t m o , logaritmo I - u c i e n t e , lumanta
L i t a r g i r i o , litargiro
L o g i c a , logiko
L u c i e r n a g a , lampiro
L i t e r a , portilo, bran-L o g o g r i f o , logogrifo L u c i f e r , Cefdemono
L o g r a r , atingi, traji L u c i r , lumi, brili
kardo
L o g r o , atingo ; (ga- L u c r o ,
L i t e r a l , laŭvorta
profito, ensL i t e r a r i o , literatura
pezo
nancia)
gafno ;
L i t e r a t o , literaturisto
( u s u r a ) procente-L u c t u o s o , plorinda
L i t i g a n t e , procesanto
L u c h a r , lukti, batali
go
L i t i g a r , procesi
L u d i b r i o , malŝato
L o m a , monieto
-
243
-
L u g a r , loko, vilaĝo ; L u n a , luno ; (espejo) L ŭ p u l o , lupolo
L u s t r a r , poluri, bri(en l u g a r de) ansspegulo
ligi
L u n a r , luna; (de l a
tataŭ
p i e l ) haŭtomaku-L u s t r e , brilo, gloro
I . u g a r e n o , vilaĝano
L u s t r o , kvinjaro
I . ŭ g u b r e , melankolia
io
L u t e r a n i s m o , luteraL u j o , lukso
L u n e s , lundo
L u j u r i a , volupto
I . u p a , lenso, lupeo
nismo
L u m b r e , jajro, flamo L u p a n a r , prostitulejo L u t o , funebra vesto
L u m i n a r , lumastro
L u p i a , l o b a n i l l o , tu- L u x a c i o n , elartikigo
L u m i n o s o , luma, hela
bero
L u z , lumo
L L
U a m a t i v o , altira
L l e v a d e r o , suferebla
L l a g a , vundo ; (quem a d u r a ) brulvundo L l a n a (de albanil)tru- L l e v a r , porti; ( e n c i lo ; (de c a r p i n t e ma) surporti;
L l a m a , flamo ; ( a n i ( t r a n s . ) transporro) rabotilo
mal) lamo
ti ; ( l a d i r e c c i o n )
L l a n e z a , naiveco, simI J a m a d a , alvoko
pleco
gvidi
L l a m a d o r (puerta)/raL l a n o , cbena, glata L l o r a r , plori
pito
L l a n t a , radringo
L l o r i q u e a r , ploreti
L l a m a r , (a voces) vo- L l a n t e n ( b o t . ) , plan- L l o r o n , plorema
ki ; ( n o m b r a r ) noL l o v e r , pluvi; ( l l o v i z tago
nti ; (la a t e n c i o n ) L l a n t o , plorado
nar) pluveti; (a
aitiri ; (a u n a L l a n u r a , ebenajo
c a n t a r o s ) pluvegi
p u e r t a ) frapi
L l a v e , ŝlosilo
Llueca, clueca,
kovL l a m a r a d a , ekflami- L l e g a r , alveni
kokino
ĝo ; (en e l r o s t r o ) L l e n a r , plenigi, ple- L l u v i o s o
(tiempo),
ekruĝiĝo
numi
pluva vetero
rvi
M a c a , fruktocikatro M a c h u c h o , plenaĝa M a e s t r a n z a , mancĝa
MaeacOj makako
kavaliraro ; (arseM a d a m a , sinjorino
M a c a r r o n , makaronioM a d e j a , fadenaro
nal) ŝiplaboristaM a c e r a r , moligi
ro
M a d e r a , ligno
M a c e r o , maleportistoM a d e r o , lignafo
M a e s t r o , (de e s c u e l a )
M a c e t a , florpoto
M a d r a s t r a , duonpatriinstruisto ; ( d e
M a c i l e n t o , malvigla
no
u n a d o c t r i n a , de
M a c i z o , masiva
taller, especialisM a d r e , patrino
M a c u l a , makulo
ta) mafstro ; ( l i M a d r e p e r l a , perlokonM a c u l a t u r a , makulac e n c i a d o ) magisko
turo
tro
M a d r e s e l v a , lonicero
M a c h a c a r , dispremi,
M a g i a , magio
M a d r i g a l , amversaĵo
pisti
M a g i n , menso
M a d r i g u e r a , bestonesM a c h e t e , tranĉilego
M a g i s t e r i o , instruado
to
M a c h i h e m b r a r , HgnoM a g i s t r a d o , magistraM a d r i n a , baptopatrito
kunigi
no
M a c h i n a , kapstano
M a g n a n i m o , granda.Macho, virbesto ; (ca- M a d r u g a d a , frumatcnima
no
b r i o ) kapro ; ( m u M a g n a t e , magnato,
M a d u r a r , maturigi
lo) mulo
nobelo
M a c h o r r a , sennaska M a d u r o , matura
M a g n e t i s m o , magneM a c h u c a r , ĉifi
M a e s t r a , instruistino
tismo
magneti-
244 -
malsaniga ; ( m a l aM a n d o , pot.enco, rego
v i d a ) malbonmo-M a n d r a g o r a , mandraM a g n i f i c o , splendida
ra
goro
M a g n i t u d , grandeco, M a l o g r a r , perdi, inal-M a n d r i a , mallborcma
M a n e c i l l a , maucto,
amplekso
sukcesi
M a g n o , grandega
M a l p a r i r , aborti
montrilo
M a g n o l i a , magnolio M a l q u e r e n c i a , mala- M a n e j a r , manuzi
M a g o , magiisto
mo
M a n e r a , manic.ro, stiMagro,malgrasa vianM a l q u i s t a r , nialainiio
kigi
M a n g a , maniko ; ( l i l do
M a l s o n a n t e , malbont\-M)filtrilo ; (pesM a g u l l a r , iifi
sona
car) rcto ; (de
M a ĥ o m a , Mahometo
a g u a ) trombo
M a h d n ( t e j i d o ) , nan- M a l s u f r i d o , ncsufercma
M a n g a n e s o , mangano
' keno
M a i z , maizo
M a l t e , malto
M a n g o , tcnilo
M a j a d a , anarloĝejo M a l t r a t a r ,
difckli, M a n g i m e a r , miksag i
M a j i a d e r i a , sensencafo
ofendi
M a n g u i t o , mufo
M a j a r , maiadi
M a l v a , malvo
M a n i , arakiso
M a j e s t a d , majesteco M a l v a d o ( u n ) malbo-M a n i a , manio
M a j o , bclvestita, branulo
M a n i a t a r , manligi
M a l v a v i s e o , altco, hi-M a n i f e s t a c i d n , clmonvulo
bisko
M a l , malbono
tro
M a l a n d r i n , malbonuloM a l l a , maŝo
M a n i f i e s t o , manifcslo
M a l a q u i t a , malakito M a m a ( p e c h o ) , mamo M a n i l l a s , mankatcno
M a l a v e n i d o , malkon- M a m a , patrino, panjoM a n i o b r a , manovro
M a m a r , mamsuii
senta
M a n i p u l a r , manipuii
M a l a v e n t u r a d o , mal- M a m a r r a c h o , ridinda- M a n i q u i , provopupo
feliia
jo
M a n i v e l a , luruilo
M a l a v o , malaja
M a m i f e r o , mambcsto M a n i o t a , picdligilo
M a l d a d , malboneco M a m o n , mamsuianto M a n j a r , manĝajo
M a l d e c i r , malbeni
M a m p a r a , ekranego M a n o , m a » o ; (de m o r M a l c a b l c , lamenebla M a m p o s t e r i a , masot e r o ) pistilo
M a l e c d n , digo, kajo
najo
M a n o j o , fasko
M a l e d i c e n c i a , mallaŭ- M a m u t , mamulo
M a n d m e t r o , manomeMana., manao
do
tro
M a n a d a , anaro
M a l e f i c i o , malutilo,
M a n o p l a , manŝirmih
M a n a n t i a l , fonlo
ensorio
M a n o s e a r , palpadi
M a n a r , flui
M a l e t a , valizo
M a n o t a d a , manbalo,
M a l e v o l o , malbonvolaM a n a t i , manato
manfrapo
M a n c e b a , falsedzino M a n s e d u m b r e , mildeM a l e z a , dornajaro
M a l g a s t a r , malŝpari M a n c e b o , knabo
co
M a n c i l l a r , makuli
M a l h e c h o r , krimulo
M a n s i o n , loĝejo
M a n c o , brakmanka, M a n s o , dolianima,
Malhumorado,
malmanmanka
bonhumora
milda
M a n c h a , makulo
M a l i c i a , malico
M a n t a , mantelo
M a n d a , testamenlaĵo M a n t e c a , butero, graM a l i c i a r , suspekti
M a n d a r , ordoni ; ( e n M a l i c o , pomacido
so
v i a r ) sendi; ( g o - M a n t e c a d a , butcrkuM a l i g n o , malbonkora,
b e r n a r ) regi; ( m i malbonintenca,
ko
l i t . ) komandi
M a n t e c a d o , glaciajo,
malutila
M a l i s i m o , malbonegaM a n d a r i n , mandareno
ŝorbeto
M a l o , malbona ; ( e n -M a n d a t a r i o , konfidatoM a n t e l , tablotuko
f e r m o ) malsana ;M a n d i b u l a , makzelo M a n t e n e d o r , defendanto
para
la
s a l u d ) M a n d i l , antaŭtuko
Magnetizar,
zi
-
245 -
subteni, M a r e a r , ŝipdirekti, M a s a ( f i s . ) , maso ;
nutri
enuigi
( p a s t a ) pasto
M a n t e o , pastra man- M a r e j l a d a , ondomo- M a s a j e , masaĝo
vado
tclo
.\faseara, masko
Mantequefa,
butcrujo M a r e o , marmalsano M a s e i i l i n o , v.irseksa
Mantilla,
mantilo, M a r f i l , eburo
M a s t i e a r , niaĉi
M a r g a r i n a , inargarino M a s t i c o ,
almaeiga,
vindo
Margarita
( f l o r ) , leM a n t i l l o , liumo
mastiko
M a n t o , manielo
kanto
M a s l i l , ntasto
M a n u a l ( l i b r o ) , man- Margen, marĝeno,
M a s t i n , g ardh undo
M a s t o d o n t e , mastodolibro
bordo
no
M a n u b r i o , manturni-M a r i a , Mario
M a r i c a ( a v e ) , pigo ; M a t a , krcskajo
lo
M a t a d e r o , buc.cjo
Manufaetura,
manu- M a r i d o , edzo
M a r i n a , m a r m e o , mar- M a t a r , mortigi, buii
fakturo
M a t e m a t i c a s , matepentrafo
M a n u faet u r a r ,
fa briM a r i n c r i a , maristaro
matiko
ki
M a r i p o s a , papilio
M a t e r i a , matcrio
M a n u m i t i r , /iberig i
Manuserito,
maiitis- M a r i p o s a de c o l o r e s , M a t e r i a l , materialo
Maternal,
materno,
pierido
kripto
M a r i s c a l , marŝalo
patrina
M a n u t e n c i o n , hutrado
M a r i s m a , marmario M a t i z , nuanco
M a n z a n a , pomo
M a r j a l , mario
M a t o n , bravulo
M a n a , lerteco
M a r i n i t a , bolpoto
M a t o r r a l , kreskajaro
M a f i a n a , morgaŭ ; ( l a
M i i r m o l , marmoro
M a t r a z , apotekpoto
mate.no
M a r m o t a , marmoto M a t r i c u l a , matrikulo
M a p a , landkarto, geoA l a r o m a , ŝnurego
M a t r i z , matrico, utegrafia karto
M a r q u e s , markizo
ro
M a q u i n a , niaŝino;
M a r q u e s i n a , markezo M a t r o n a , matrono
(de v a p o r ) vapor- M a r q u e t e r i a , markc- M a u r i t a n i a , Maŭrujo
maŝino ; (de es- tro
M a u s o l e o , maŭzoleo
c r i b i r ) skribma M a r r a n o , porko, mal- M a x i l a r , makzelo
ŝino ; (de coser)
M a x i m a , maksimo,
pura
stcbilo
M a r r u l l e r o , ruzflatcproverbo
M a q u i n a r , intrigi, ruma
M a x i m u m , maksimuzagi
M a r s o p a , foceno
mo
M a y a r , miaŭi
M a q u i n a r i a , maŝinaro M a r t a , mustelo
M a r t a c i b e l i n a , zibelo M a y o , Majo
M a r , maro
M a y d l i c a , majoliko
M a r a n t o ( b o t ) , aro- M a r t e , Marso
M a r t e s , mardo
M a y o r , pli granda ;
ruto
(de e d a d ) plenaM a r a b ŭ ( a v e ) , lepto- M a r t i l l o , martelo
M a r t i n e t e , martelego , ĝa; ( m i l . ) mafopilo
ro
M a r a f i a , komplikafo, M a r t i n g a l a , martiuM a r a s m o , marasmo
galo
M a y o r a l , iefo
M a r a v i l l a , mirindajo M ŭ r t i r , martiro
M a v o r d o m o , iefserM a r t i r i z a r , turmcnti
visto
tuzajo
M a r z o , Marto
M a v o r i a ( l a ) , la pli
M a r a v i l l a r s e , miri
M a r c a , signo, markoM a s , pli ; ( l o m a s )
multo
plej ; (no mas) ne M a v ŭ s c u l a , granda liMJarco, kadro; ( m o plu ; ( m a s a l l a )
tero
n e d a ) marko
preter; ( c u a n t o M a z a , m a z o , maleo
M a r c h a , marŝo
mas...
m a s ) ju M a z a p a n , ma rcipa n o
M a r c h i t a r s e , velki
pli.., des pli ; M a z o (de h i l o s , e i n M a r e a , tajdo (fluo, re( a r i t . ) plus
tas), ligafo
fluo)
Mantener,
-
246
-
M a z o r c a , paniklo
M e l a n c o l i a , melanko-A l m e t t o s , almenaŭ
M a z u r c a , mazurko
lio
M e n o s c a b a r , difekti
M e a r , urini
M e l a z a , melaso
M e n o s p r e c i a r , malŝati
M e c a n i c a , mekaniko M e l e n a , tujo
M e n s a j e , parolsendaM e c e d o r a , lulseĝo
M e l i f l u o , micla
JO
M e c e r , luli
M e l i n d r e , kukaĵo
M e n s t r u a c i o n , mensM e c h a , meĉo
M e l i n d r o s o , trodclitruacio
M e c h a r , lardi
kata
M e n s u a l , ciŭmonata
M e c h e r o , meĉotubo M e l i s a , meliso
M e n t a ( b o t . ) , mcnto
M e d a l l a , medalo
M e l o c o t o n , persiko
M e n t a r , nomi
M e d a l l o h , medaliono M e l o d i a , melodio
M e n t e , mcnso
M e d i a , ŝtrumpo
M e l o d r a m a , melodra- M e n t e c a t o , malpruK d a d M e d i a , Mezepomo
denta
ko
M e l o n , mclono
M e n t i r , mensogi
M e d i a d o r , peranto
M e l o s o , nvieleca
M e n t i r a , mcnsogo,
Mediar,
peri, inter- M e l l a , dentomanko,
matvero
helpi
dentrando
M e n t o n , mentono
M e d i c a m e n t o , medi- M e l l a r , bordofendi M e n t o r , mentoro
kamento, kuraci-M e l l i z o , dunaskito .Menudear, Oftigi
lo, sanigilo
M e m b r a n a , membra- M e n u d i l l o s , internaM e d i c i n a , medicino,
joj
no
kuracarto
M e n i q u e , malgranda
M e m b r e t e , stampo
M e d i c o , kuracisto
M e m b r i l l o , cidonio
fingro
M e d i d a , mezuro, me-M e m o , malsaĝa, stul-M e o l l o , cerbajo, pru-
ta
zurilo
dento
mezo, centro,M e m o r a b l e , memorin-M e r c a d o , halo
da
medio
Mercancia,
mercadeM e d i o c r e , mezgrava M e m o r i a ,
memoro ;
r i a , komercafo,
M e d i o d i a , tagmezo
(una)
raporto ;
varo
M e d i r , mezuri
(de m e m o r i a ) par- M e r c a n t i l , komerca
M e d i t a r , mediti
kere
M e r e a r , ateti
M e d i t e r r a n e o , Medi- M e m o r i a l , petoskribo M e r c e d , premio, fateraneo
voro
M e m o r i a l i s t a , leterM e d i u m , mediumo
M e r c e n a r i o , dungito
skribisto
M e d r a r , kreski, pros- M e m o r i a S j rememorojM e r c e r i a , mercero,
peri
M e n a j e , meblaro
mercerafo
M e d r o , pliiĝo, sukce- M e n c i o n a r ,
raporti, M e r c u r i o , hidrarg o
so
Mercurio
(planeta),
citi
M e d r o s o , timema
Merkuro
M e n d i g a r , almozpeti
Medula,medolo ; ( d o r - M e n d i g o , almozulo M e r e c e r , meriti
sal) mjelo
M e n d r u g o , panpeco M e r e n d a r , vespermanM e d u s a , meduzo
M e n e a r , movi
ĝeti
M e g a t e r i o , megaterioM e n e s t e r , neceso, be-M e r e n g u e , meringclo
M e j i c a n o , meksikano
zono
M e r e t r i z , prostitulino
M e j i c o , Meksiko
M e n e s t r a , legomajo M e r g a n s a r , markorvo
M e j i c o ( c a p i t a l ) , Mek- M e n e s t r a l , manlabo- M e r g o (ave), mcrgo
M e r g u l a (ave),
merristo
sikio
gulo
M e n g u a , malpliigo,
M e j i l l a , vango
malhonoro
M e r i d i a n o , meridiano
M e j i l l o n , mitelo
digi
M e r i n o , merinoso
M e j o r , pli bona, pli
M e n g u a r , malpligran-M e r i t o , merito
bone
M e n o r , malpli granda
M e r l a , m i r l o , merio
M e j o r a r , plibonigi
malpli, mi- M e r l u z a , merluio
M e j o r a n a ( b o t . ) , ma- M e n o s ,
nuso
M e r o (pez), serano
jorano
Medio,
-
247
-
membro ;M i r a d a , rigardo
M e r o d e a r , fruktorabi M i e m b r o ,
( v i r i l ) virmem- M i r a d o r , rigardefo
Mes, monato
bro
Mesa, tablo
M i r i a d a , miriado
M e s a d a , salaĵro
Mientras,
dum
M i r i a m e t r o , miriameM e s e n t e r i o , krispo
M i e r c o l e s , merkredo
tro
Meseta ( m o n t e ) , pla- M i e r d a , ckskremento M i r r a , mirho
M i e s , grenkeskafo
taĵo
M i r t o , mirto
M i g a , molafo
M e s i a s , Mesio
M i s a , meso
M e s o n , p o s a d a , gas- M ' g a j a , peceto
M i s a i , misalo
M i j o , milio
M i s a n t r o p o , homcvitejo
M i l , mil
tulo
Mesti/.o, mestizo
M e s u r a , mezuro, mo-M i l a g r o , miraklo
M i s c e l a n e a , miksajo
tiero
M i l a n o , miivo
M i s e r i a , mizero
Meta, celo
Milenario,
miljaro, M i s i o n , misio
M e t a f i s i c a , metafiziM i s i v a , letero
jarmiio
ko
M i s m o , tnem
M i l i c i a , niilicio
m iligra-M i s t e r i o , mistero
M e t a f o r a , metaforo M i l i g r a m o ,
M i s t i c o , mistika
mo
M e t a l , metalo
M i s t i f i e a r , mistifiki
M e t a l u r g i a , metalur- M i l i t a r , militisto
M i s t u r a r , miksi
M i l l a r , milo
gio
M i t a d , duono
M e t a m o r f o s i s , meta- M i l p i e s , julo
M i t i g a r , moderigi,
M i l l a , meflo
morfozo
mildigi
Metempsieosis,
me- M i l l 6 n , miliono
M i l l o n a r i o , milionulo M i t o , mito
tcmpsikozo
M i m a r , dorloti
M i t o l o g i a , mitologio
M e t e o r o , meteoro
M i t o n , duonganto
M e t e o r o l o g i a , meteo- M i m i c a , mimiko
M i m o , dorloto, karc-M i t o t e , drinkodanco
rologio
so
M i t r a , mitro
M e t e r , meti, cnmeti,M i n a , mino
M i t r a d o , episkopo
enigi
M i x i n o (pe/.), mikseM i n a r , subfosi
M e t l c u l o s o , timcma, M i n a r e t e , minareto
no
detalema
M i n e r a l , mineralo
M i x t o , miksa
M e t o d o , metodo
M i n e r a l o g i a , minera- M n e m o n i c a , mnemoM e t r a l l a , mitralo
logio
niko
M e t r i c a , metriko
M i n i a t u r a , miniaturo M o c a d o r , naztuko
M e t r i f i c a c i o n , verso- M i n i m u m , minimumoM o c o , m u c o s i d a d , mufarado
M i n i o , minio
ko
M e t r o , metro
M i n i s t e r i o , ministra- M o c b i l a , tornistro
M e t r o p o l i s , mctroporo
M o d a , modo ; ( v e s t . )
lo, iefurbo
M i n i s t r o , ministro
fasono
Me/.cla, miksajo
M i n o r i a , malplimul- M o d e l o , modelo
M e z c l a r , miksi
to
M o d e r a r , moderigi
Me/.quino, ŝparage- M i n u e i a , sengravafo M o d e r n o , moderna
M i n ŭ s c u l a , malgran- M o d e s t o , modesta
ma, mizera
M e z q u i t a , moskeo
da litero, minus-M o d i f i c a r , modifi,
ŝanĝi
M i a s m a , miasmo
klo
M o d i s m o , modismo
M i c a , glimo
M i n u t a , originalo
M i n u t e r o , minutmon- M o d i s t a , modistino
M i c o , simio
M o d o r r a , dormemo
trilo
M i c r o b i o , mikrobo
M o d u l a r , moduli
M i c r o f o n o , mikrofono M i n u t o , minuto
M o f a , moko
M i c r o s c o p i o , mikros- M i o , mia
M o f a r s e , moki
M i o p i a , miopeco
kopo
M o f l e t e , dikvango
M i o s o t i s , miozoto
M i e d o , timo
M o h i n a , ?agreno
M i r a , celo
M i e l , mielo
-
248
-
o r i n , rusto, M o n o m a n i a , monoma- M o r f o l o g i a , morfologio
nio
ŝimo
M o n o m i o , monomo
M o r g a , olcrcslafo
M o i s e s , Moiso
M o j a m a , tinopcklajo M o n o p o l i o , monopoloM o r i b u n d p , mprtanto
M o n o s i 1 abo,
un u s ila- M o r i g e r a r j
mormoderi
M o j a r , malsekigi
ba
M o r i l l a ( h o n g o ) , morM o i i c o n , vangofrapo
M o j i g a n g a , ridindafo M o n o t o n o , unutona
kelo
M o n s t r a r , montri
M o j i g a t o , ruzulo
M o r i r , morti
M o n s t r u o , monstro
M o j d n , limsignalo
M o r i s c o , maŭra
M o l a r ( d i e n t e ) , maĉ- M o n t a e a r g a s , lcvilo
M o r o , maftro, malioM o n t a n a , monto
metano
dento
M o n t a r , ( u n a p a r a t o ) M o r o s o , malrapida,
M o l d e , muldila
munti; (a c a b a l l o )
maijrua
M o l d e a r , mitldi, morajdi ; ( c a r r u a j e ) M o r r a l , iornislro
deli
veturi; (sobre) su- M o r r o , lipego
M o l e , grandajo
riri
M o r t a j a , niortoluko
M o l e e u l a , molekulp
M o n t a r a z , monthardi-M o r t a l , morla, mortM o l e r , mueli
ta
M o l e s t a r , ĝeni, enuiema
M o n t e r i a , montcaso M o r t e r a d a , pistujajo
gi
M o r t e r o , (eoc) pistuM o l i b d e n o , molibde- M o n t o n , amaso
M o n t u r a , rajdobesto
jo ; ( c a n d n ) bomno
. \ f o n u m e n t o , nionubardilo
M o l i e i e , moleco
mcnto
M o r t i f e r o , morliga
M o l i e n d a , muelafo
Mono, harligo
M o r t i f i c a r , senfortigi,
M o l i n e r o , muelisto
M o q u i t a , fluidmuko
ĝeni
M o l i n o , muelilo, mueM o r a , moruso ; ( u n a ) M o s a i c o , mozaiko
lejo
maŭrino
M o s c a , muŝo
M o l u s c o , molusko
M o r a b i t o , maŭrermi- M o s e a d a ( n u e z ) , musM o l v a (pe/.), molvo
to
kato
M o l l e j a , kropo
M o r a d a , loĝejo, hefmoM o s c a r d a , muŝego
M o l l e r a , kaparkaĵo
M o r a d o , violkolora
M o s c a r t l o n , burdo
M o m e n t o , momento
M o r a l , morala ; (la) M o s c a t e l , muskatvino
M o m i a , mumio
moralo
M o s e o n , t a b a n o , ojsM o n a e a l , monaha
tro
M o n a d a , ridinda ges-M o r a l e j a , fablinstruo
M o r a l i d a d , bonmorecoM o s e o u , Moskvo
to
M o r a t o r i a , ŝuldopro- M o s q u e r o , muŝpclilo
M d n a d a , monado
krasto
M o s q u e t e , muskcdo
M o n a g u i l l o , akolito
M o r a v i a , Moravujo
M o s q u i t e r o , moskittuM o n a r q u i a , monarhio M o r b i d e z , karna moko
M o n a s t e r i o , monahejo
leco
Mosquito,
moskito,
M o n d a r , purigi, sen-M o r b o s o , malsaniga
kulo
ŝeiigi
M o r e i l l a , sangokolbaM o s t a c i l l a ( p e r d . ) , kuM o n d o n g o , ŝafintesto
so
gletaro
M o n e d a , monero
M o r d a z , akra, pika
M o s t a c h o , lipharoj
M o n e d e r o , monujo
M o r d a z a , buŝfermilo M o s t a z a , mustardo,
M o n i t o r , monitoro
M o r d e d u r a , niordv unsinapo
M o n j a , mouahino
do
M o s t o , mosto
M o n o , simio
M o r d e r , mordi
M o s t r a d o r , vendotablo
M o n o e u l o , monoklo M o r d i s c a r , mordcti
M o s t r a r , montri
M o n o g a m i a , monoga-M o r e n a ( p e z ) , mure- M o t a c i l l a (ave), fenimo
no
kuro, motaceio
M o n o g r a f i a , monagra-M o r e n o , bruna
M o t e , falsa nomo, alfio
M o r e r a , morusarbo
nomo
M o n o l o g o , jnonologo M o r f i n a , morfino
M o t e t e , motcdo
Moho,
-
149
-
M ŭ j o l (pez), mugelo M u r o , muro
kialoM u l a d a r , putraĵejo M u r r i a , melankolio
movi-M u l a t o , mestizo
M u s a , muzo
M u l e t a , lambastono M u s a r a n a , soriko
lo
M u l e t i l l a , ripetado
M u s e a r e t a (ave), muM o t r i z , moviga
M o v e d i z o , ja c i I mova M u l o , mulo
cipeto
M u l t a , monpuno
M o v e r , movi
Musco (musgo), musM o v i m i e u t o , movudo M u l t i c o l o r , multkoloko
ra
M o v i l i z a r , mobilizi
M o y a n a , hranpano
M ŭ l t i p l e , multobla
M u s e i v o r o , muŝmanM o z a l b e t e , knabo
M u l t i p l i c a r , multipli- Musculatura, muskoM o z o , fraŭlo, junulo,
ki
laro
servisto, kelnero M u l t i t u d , amaso, are-M ŭ s c u l o , muskolo
M u c h a c h o , knabo
go
M u s e l i n a , muslino
M u c h e d u m b r e , amaso M u n d o , mondo
M u s e o , muzeo
M u c h o , multe da
M u n i c i o n , municio, M ŭ s i e a , muziko
M u d a r , ŝanĝi, aliforprovizaĵo
Mŭsico,
muzikisto ;
migi
M u n i e i o n a r , provizi
( e o m p o s i t o r ) muM udo,
niula
;
( u n ) M u n i c i p i o , urba konzikverkisto, kominutulo
silantaro, urbes- nisto
M u e b l e , mcblo
traro
M u e c a , grimaco, ges-M u n i f i c e n c i a , done- M u s l o , femuro
M u s t e l o ( p e z ) , musteto
meco
lo
M u e l a , muciŝtono,
M u n e c a , manradiko ;
M u s t i o , velkinta, mem ueldento
pupo
iankolia
M u e l l e , risorto, kajo M u n e c o , marioneto
M u s u l m a n , mahonieMuesea, enfendo, cn-M u i i i r , alvoki
iizo
Mum'm,slumpo, mem- tano
M u e s t r a , modeio, elM u t a b l e , ŝanĝebia
brorestafo
pendajo, specimeM u t i l a d o , kripla, kriMura\\a.,murcgo, remno
plulo
paro
M u g i r , muĝi
M u r c i e l a g o , vespcrto M u t i l a r , kripligi
M u g r e , grasumo
M u r g a , muzikbandetoM u t u a l , m u t u o , reciM u g r 6 n , vinberbran- M ŭ r g u r a (seta), morproka
io
kelo
M u t u a l i s m o , mutuaM u i e r , virino, edziuoM u r m u l l o , murmuro
iismo
Mtijeriego", virinama M u r m u r a r , murmuri
M u y , tre
M o t i n , ribelo
M o t i v o , kaŭzo,
M o t o r , motoro,
rsi
N a f t a l i n a , naftalino N a r c i s o ( f l o r ) , narciN a b o , napo
N a i f e , kruda diamanso
N a c a r , pcrlamoto
to
N a r c o t i c o , narkotiko
Nacer, naskigi
N a r g i l e , nargileo
N a c i e n t e , naskiĝanta N a i p e , ludkarto
N a r i z , nazo
N a c i o n , nacio, ŝtato Sa\gai,postvango, gluN a r r a c i o n , rakonlo,
Nada,
ncnio ; (la)
tco
raporto
N a n d ŭ , gralatoro
malesto
N a r v a l , narvalo
N a n s a , fiŝlageto
N a d a d e r a , naĝilo
N a s a (cesto, r e d ) , naN a o , n a v e , sipo
N a d a r , naĝi
so '
N a p o l e s , Neapplo
N a d i e , neniu
N a t a , kremo
N a r a n j a , oranĝo
I)e n a d i e , nciiies
N a r a n j a d a , oranfosi- N a t a l i c i o , naskiĝtago
N a d i r , nadiro
N a t i l l a s , ovokremo
ropo
N a l t a , nafto
-
250
-
N e g l i g e n t c , senzorga N i n g ŭ n m o d o (de),tteto, Krlstnasko N e g o c i a d o ( o f i c . ) ,
niel
N a t u r a l , natura; ( H i s N i n g ŭ n s i t i o ( e n ) , nekontoro
nie
t o r i a N a t u r a l ) Na- N e g o e i a n t e , negocisto
N e g o c i o , afcro, nego-N i n g u n o , nciiiu
turscienco
co
N i h a d a , infanafo
N a t u r a l e z a , naturo
nigra ; ( u n ) N i ŭ e r a , vartistino
N a t u r a l m e n t e,
1i a tu- N e g r o ,
N i i i o , infano
re, kompreneble
negro
N a u f r a g a r , ŝippcrei
N e g r o d e h u m o , fum- N f q u e l , nikelo
N i t i d o , klarcga, purcN a u f r a g o , ŝippereinto
nigro
ga
N a u s e a , naŭzo
N e g r u z c o , dubcnigra
N a u t i e a , nav ig a cia rto N e n e , infaneto
N i t r a t o , nitrato
N a v a j l a , poŝtrauciio ;N e n ŭ f a r , nimjco
N i t r i c o ( a c i d o ) , nitracido
(de a f e i t a r ) razilo N e o i i t o , novulo
N a v a j a ( m o l u s e o ) , so- N e o l a t i n o , novlatina N i t r o , nitro
N e o l o g i s m o , neolog is-N i v e l ,
nivelo, niveleno
mo
N a v e ( b u q u e ) , ŝipo ;
lilo
(de e d i f i e i o ) navo, N e p o t i s m o , nepolismoN i v e l a r , niveli, ebeniN e r e i d a , marnimfo
arkajo
gi
N a v e e i l l a , ŝipcto, boa- N e r v i o , nervo
N o , ne, tutc nc ; (no
N e r v i o s o , nerva ; (sisto
mas) (/(• plu
t e m a ) uervaro
N a v e g a b l e , ŝipircbla
N o b l e , uobla; ( u n ) noN a v e g a c i o h , naviga- N e t o , neta, pura, libelo
cio
kvida
N o h l e z a , noblcco ; (la)
N a v e g a r , marveturi N e u m a t i c o , pneŭmanobelaro
tiko
N a v i e r o , ŝipekipisto
N o c i o n , ekkono
N a v i o , ŝipo ; (de g u e - N e u r a l g i a , neŭralgio N o e t a m b u l o , dormorra) militŝipo ; N e u r a s t e n i a , neŭrasvaga
tenio
(de v a p o r ) vaporN o e t i l i o ( z o o l . ) , nokN
e
u
r
o
t
i
e
o
,
nervefika
ŝipo ; (de m o t o r )
tolo
N e u t r a l , neŭtrala
motorŝipo
N o e t i l u c o s , noktiluN e u t r o , neŭtra
N a v a d e , najado
kof
N e v a r , neĝi
N e b l i n a , nebulo
N o e t u r n o , nokta
N e b u l o s a , nebulozo N e v a t i l l a ( a v e ) , budi- N o c h e , nokto
to
N e c e d a d , malSaĝeco
N o d o , nodo, tubero
N e c e s a r i o , necesa, ne- N e v e r a , neĝotenejo
N o d r i z a , nutristino
N e x o , kunigilo
pra
N o g a l , juglandarbo
Necesidad,bezono, ne- N i , nek
N o m a d a , nomado
N i a r a , pajlamaso
ceso
N o m b r a d i a , famo
N i c o t i n a , nikotino
N e c e s i t a r , bczoni
N o m b r a m i e n t o , oficN e c i o , ignorulo, mal-N i e h o , niĉo
dono
N i d a d a , kovidaro
saĝulo
N o m b r a r , nom i
N e c r o l o g i a , nekrolo- N i d o , nesto
N o m e n c l a t o r , noinar•Niel, nielo
gio
libro
N e c r o p o l i s , nekropolo N i e t o s , nepoj, gcne-N o m e n c l a t u r a , nomapoj
N e c t a r , nektaro
ro
N i g r o m a n e i a , diablo- N o m i n a , listo, ctato
N e f a n d o , malinda
N e f a s t o , jimemora
magio
N o m i n a t i v o , nominaN e f r i t i s , nefrito
N i h i l i s m o , uihitismo
tivo
N e g a r , nei
Nimbo,
glorkrono, N o o b s t a n t e , tamen
N o p a l , kakto
N e g a t i v o , nea ; ( m a t . )
nimbo
N o r a b u e n a , gratulo
N i m b u s , nimbuso
negativa
N o r d e s t e , nordoriento
N e g l i g e n c i a , maldili- N i m i o , superflua
N o r i a , radterpilo
N i n g ŭ n , nenia
gento
N a t i v i d a d de J e s u c r i s -
-
251 -
N o r m a , normo, reguloN o v i e m b r e , Novcm- N u l i d a d , senvaloro,
N o r t e , nordo
bro
senkapablo
N o r u e g a , Norvegujo N o v i l u n i o , novluno
N u l o , nula, senvalora
N o s o t r o s , ni
N o v i l l o , junbovo
N u m e n , genio
N o s t a l g i a , nostalgio
N u b a r r o n , nubego
N u m e r a c i o n , numcN o t a , noto, muziknoN u b e , nubo
rarto
to
N o t a b l e , rimarkind.a N u b l a d o , nubaro
N u m e r a d o r , numcraN ŭ b i l , seksmatura
N o t a r , rimarki
toro ( m a t . )
N u c a , nuko
N o t a r i o , notario
N o t i e i a , sciigo, nova-N ŭ c l e o , centro, kernoN u m e r a l , nombra
Nudo,
nodo, banto,N u m e r a r , numeri
jo
N ŭ m e r o , ( c a n t . ) nomtubero
N o t i f i c a r , sciigi
N o t o r i o , publika, ko-N u e r a , bofilino
bro ; ( c i f r a , e j e m nata
N u e v a C a l e d o n i a , Nop l a r ) numero
N o v e d a d , noveco, nova Kaledonio N u m e r o s o , multenomvafo
N u e v a m e n t e , denove,
N o v e l , sensperta
bra
ree
N o v e l a , novelo, romaN u m i s m a t i e a , numisN u e v e , naŭ
no
matiko
novelver- N u e v o , nova
N u n c a , neniam
kisto
N u e z , nukso ; ( d e l n o - N u n c i o , nuncio
N o v e n a , tagnaŭo
gal) juglando ; N u p c i a s , edziĝo
N o v i a , jianĉino
( m o s c a d a ) muska- N u t r i a , lutro
N o v i e i o , novico, noto ; ( n u e z de cola) N u t r i c i o n , nutrado
vulo
kolanukso
N u t r i r , nutri
N u t r i z , nutristino
Novelista,
rvi
Kame,
ignamo
o
O b j e t i v o , celo, objek-O b r a d o r , laborefo
O ( c o n j . ) , aŭ
tivo
O b r a r , labori, agi
Oasis, oazo
O b c e e a c i o n , obstino, O b j e t o , obfekto, afo O b r e r o , laboristo
O b l a c i o n , ofero al DioO b s c e n o , senhonta,
blindiĝo
O b l e a , oblato
malĉasta
Ohcecs,r,blindigi, konO b l i c u o , oblikva, kli-O b s c u r e c e r , senlumifuzi
na
gi, ombrigi, konObedecer, obei
Obligacion,
devigo ;
fuzi ; (el) noktiO b e d i e n t e , obeema
• ( e s c r i t a ) devigaO b e l i s c o , obelisko
go
testo; ( c o m . ) obli-O b s e u r o , malluma,
O b e r t u r a , uverturo
gacio
O b e s i d a d , grasegeco
malhela
Obeso, grasegulo
O b l i g a r , dcvigi, trudi ( ) b s e q u i a r , donaci, re
O b i c e , baro, malhelpo
O b l i t e r a r , forviŝi, ŝtogali
O b i s p a d o , eperhio
Pi
O
b
s
e
q u i o s o , kompleO b i s p o , episkopo
Oboe, hobojo
O b i t o , morto
zema
O b o l o , obolo
Objlecion, kontraŭpa-O b r a , laboro, farafo O; b s e r v a c i o n , observo,
rolo
refuti, argumenti
Objetar,
( l i t e r . ) verko; (arq u i t . ) konstrua-
fo
rimarko
Observar,observi, plenumi
-
252 -
obser- O d i a r , malami
O H g a r q u i a , oligarhio
O d i o s p . malaminda O U m p o , otimpo
vatorio
O d r e , jelsako
O l i v a , olivo
O b s e s i p n , jiksideo
O b s t a c U l o , baro, mal- O d o r i f e r o , bonodora O l i v o , olivujo, olivarOeste, okcidento
bo
helpo
Obstetricia, akuŝarto O f e n d e r , ojoidi
0 m p , ulmo
<Ibstinaeion, obstino, O f e n s a , ojendd, alako
Olografo ( t e s t . ) , memO l e r t a , promcso, propersisto
skribita
pono
O b s t m a r s e , obstini
Olor, oŭoro
O b s t r u c e i o n , obstruk- ( i f e r t o r i o , mesprome-Oloroso, odora
so
Olviaadizo, forgesema
cio
O f i e i a l , oficiala ; ( m i()l
- vidar, forgcsi
O b s t r u i r , obstrukci
l i t a r ) ojiciro; ( e n i - Oda, kuirpoto, bolpoO b t e n e r , atingi, traple.) oficisto
fi, ricevi
to
Obtnrador, obturato-O f i c t n a , oficejo
O m b l i g o , " iii o i l i f c o
O f i c i o , ofico, ineiio,O m i n o s o , abomenmda
ro
diservo, oficiala
O b t u r a r , ŝtopi
()misi6n,forgeso, omiskribo
O b t u s o , malakra, mato
O f i u r o ( z o o l . ) , ofiuro O m i t i r , omili
lakuta
O f r e c e r , proponi, prc- O m n i b u s , omnibuso
O b ŭ s , bombardilo,
zenti, oferi, pro-O m n i m o d a m e n t e , ĉiel
haŭbizo
mesi
O m n i p o t e n t e , CiopoO b v i o , klara, kompreO i r e n d a , ofero, mono
nebla
vanto
fero
Oea, ansero
()mniscieneia, ĉioscia •
O f t a l m i a , oftalmio
O c a s i o n , okazo, opordo
O f u s e a e i o n , konjuzi- O m o p l a t o ,
tscapula,
tuneco
ĝo
O c a s i o n a r , kaŭzi, nioskapolo
Ogro,
infanmangan-O n a g r o , sovaĝazeno
tivi
to
O n d e a r , ondigi; ( b a n O c c i d e n t e , okcidento
O i d e m i a (ave), ojded e r a ) flirti
O c c i p i t a l , okciputo
mio
O n e r o s o , multepeza
O c e a n i a , Oceanio
O i d o , aŭdo, aŭdsento
Onice, o n i x (agata),
O c e a n o , oceano
O c e l o t e , panterkato O i r , aŭdi
onikso
O j a l , butontruo
O c i o , senokupo
O n o m a s t i c o , nomfesta
O e l n s i o n , obstrukco O j e a d a , rigardo
O n z a (peso), unco
O j e a r , ĉasserĉi
O c r e , okro
O n z a ( z o o l . ) , uncio
O e t a g o n o , oktangulo O j e r a , blurondo
O p a c o , maldiafand
Ojleriza, malbonvolŭ o a l o , opalo
O c t a n t e , oktanto
O c t a v a , okono ; ( m ŭ - O j e t e , trueto
O p e i o n , elektorajto
O j i v a , ogivo, arkafo O p e r a , opcro
sica) oktavo
Ojo, okulo ; (de a g u - O p e r a c i 6 n , ago, opcO e t u b r e , Oktobro
ja)
kudriltruo ;
racio
O e u l a r ( l e n t e ) , okui( d e . r e d ) rctotruo ; O p e r a r ( c i r u g . ) , opelenso
(de p u e n t e ) pontracii
O c u l i s t a , okulisto
((perario, maniaborisakajo
O c u l t a r , kaŝi
to
(_)cupacion, okupo, ta- Ola, ondo ; (de m a r )
O p i l a r , obstrukci
marondo
boro
O e u p a r , okupi, oku-O l e a j e , ondomovado O p i m o , rita, fruktoOleo, sanktoleo
dona
pigi
Ocurrencia,
okazo, O l e r , ( p e r c i b i r ) ftari ; O p i n a r , opinii
( e x h a l a r ) odori
O p i n i o n , opinio, famo
spritajo
O l f a t e a r , flari, flaradiO p i o , opio
O c u r r i r , okazi
O l f a t o , flaro, flarsen-O p i p a r o , sufiĉega
O d a , odo
O p o n e r , kontraŭmeti
O d a l i s c a , haremanino
to
Observatorio,
1
opordoni; ( p o n e r e n O r o s ( b a r a j a ) , karoo
O r q u e s t a , orkestro
tune, ĝustatempe o r d e n ) ordigi
O r t e g a ( a v e ) , bonasio,
O p o s i c i o n , malccdo, O r d e n a r , melki
opozicio, hon- O r d i n a r i o , ordinara ;
gango
traŭstaro, kon( g r o s e r o ) maldeli- O r t i g a , urtiko
traŭmeto, konkata, malĝentila O r t i g a de m a r , aktitraŭdiro
nio
O r e a r , vente sekigi
O r t o d o x i a , ortodokso
O p o s i t o r , konkurantoOreja, orelo
O p r e s i o n , perprcmo, O r g a n i c o , organika O r t o g r a f i a , ortografio
perforto
O r g a n i s m o , organis- O r t o p e d i a , ortopedio
O r u g a , raŭpo
O p r i m i r , prani, submo
prcmi
( ) r g a n i s t a , orgenisto O r z a , tcrpotego
O p r o b i o , malhonoro O r g a n i z a c i o n , prgani- O r z u e l o , palpebrakno
O s a d i a , kuraĝo, malzado
O p t a t i v o ( g r a m . ) , optimo
tativo
O r g a n o ( i n s t r . ) , orgeno ; ( m e d i o d e ac- O s a m e n t a , ostaro
O p t i c a , optiko
c i o n ) organo
O s c i l a r , balanciĝi
O p t i m i s m o , optimisO s e u l o , kiso
O r g i a , orgio
mo
O p u e s t o , kontraŭa, O r g u l l o s o , ficra, mal- Oso, urso ; ( a m e r i c a humila
no) cerkolepto
mala
O p u l e n c i a , troriteco O r i c t ĉ r o p o , oriktero- O s t e n t a c i o n , chnoupo
trado, lukso, fanOpŭsculo,
libreto,
O r i e n t e , oriento
faronado
vcrketo
O r i f i c e , orartisto
O s t r a , ostro
O r a c i o n , preĝo ; ( g r a
O r i f i c i o , truo
O s t r a c i s m o , oslracismat.) propozicio ;O r i g e n ,origino, demo
( a r e n g a ) alparolo
veno
O t o m a n o , turka
O r a c u l o , orakolo
O t o f i o , aŭtuno
O r i g i n a l , originalo
O r a d o r , oratoro, paO r i l l a , bordo ; ( m a r ) O t o r g a r , kohsenti,
rolanto
marbordo
dprobi
O r a n g u t a n , oranguO r i l l a r , bordcri
O t r o ( a ) , alia
tango
Orin,
robin,
m o b o , O t r o l a d o ( a l ) , trans
O r a t o r i a , parolarto
Ova, fuko
rusto
O r a t o r i o , prcĝejcto,
O r i n a l , urinujo, urin- O v a c i o n , ovacio, sukoratorio
ceso
vazo
O r b e , sfero, mondo,
O v a l o , ovalo
O r i n a r , urini,
orbo
O r l a r , bordornami, O v a r i o , ovujo
Ĝ r b i t a , orbito
Ovejla, ŝafino
borderi
O r d e n , ordo ; ( m a n d a - O r n a m e n t o , ornamo ;O v i l l o , fadenbulo
to) ordono ; (eon- ( s a g r a d o , c a s u l l a ) O v i p a r o , ovonaska
O x i d o , oksido
ornato
d e c o r a c i o n ) ordcO x i g e n a r , oksigeni
O
r
n
i
t
o
r
i
n
c
o
,
ornitono
( ) x i g e n o , oksigeno
rinko
Ordenanza (soldado),
O v e n t e , aŭdanto, ausO r o , oro
servosoldato; (ley)
kultanto
militista leĝo O r o p e l , latunpapcro
O z o n o , ozono
O r d e n a r ( m a n d a r ) , or- O r o p e n d o l a , oriolo
Oportunarriente,
R
Pabellon,
pavilono ;P a b i l o , meco
Ya.e.\entc,paciento, ,su( t i e n d a ) t e n d o ; ( b a n - T a b u l o , manĝaĵo, paŝferanto
dera) standardo ;
taĵo
P a c i f i c a r , pacigi . .
Paco ( l l a m a ) j lamo
(de l a o r e j a ) orel- P a c e r , paŝti
P a c i e n c i a , pacienco P a c o t i l l a , vofaĝpakcto
aŭriklo
-
254 —
P a c t a r , kontrakti
P a l e s t i n a , Palestino P a n , pano ; ( a z i m o )
P a c h o n , perdrikhundoP a l e s t r a , 6 a ( a J e ; o , aremaco
P a c h o r r a , flegmo
no
P a n a , felpo, pluŝo
Padeccr, suferi
Panacea, univ. kuraP a l e t a , paletro
P a d r a s t r o , duonpatroP a l e t o , kamparano
cilo
P a d r e , patro
P a l e t o , a b r i g o , palto P a n a d i z o , panariso
P a d r i n o , baptopatro P a l i a r ,
kaŝeti, mal-P a n a l , abclĉelaro
P a d r o n , urba enskrigravigi
P a n c r e a s , pankreaso
bo
P a l i a t i v o , mildigilo
P a n d e a r , mezkurbigi
P a g a , p a g o , pagaĵo P a l i d e c e r , paliĝi
P a n e c i l l o , paneto, buiP a g a n i s m o , paganis- P a l i d o , pala
ko
mo
P a l i n o d i a , malkonfc-P a n e g i r i c o , pancgiraP a g a n o , idolano
jo
so
P a g a r , pagi
P a n e l a , fruktokonserP a l i o , baidakcno
P a g a r e , pagskribaĵo P a l i q u e , konvcrsacio
vafo
Pagel (pez), pagclo
P a l i s a n d r o , paJisan- P a n g o l i n , maniso
P a g i n a , paĝo
dro
P a n i e o , paniko, limeP a g o d a , pagodo
go
P a l i z a , batado
P a i s , lando
P a l m a , palmo; ( m a n o ) P a n i z o , maizo
P a i s a j e , pejzafo
P a n o c h a , p a n o j a , pamanplato
P a i s a n o , samlandano,P a l m a d a , manbato
niklo
civilulo
P a l m a t o r i a , kandeJin-P a n t a l o n , pantalono
P a j a , pajlo
P a n t a l l a , lumŝirmilo
go
P a j a r e l , kardelo
Pantano, cienaga.marP a l m e r a , pajmo, dakP a j a r e r a , kaĝego
ĉo
tilarbo
P a j a r o , birdo
P a n t e i s m o , pautcisP a j a r o b o b o , aptenodi-P a l m i p e d a s , palmipemo
to
doj
P a l m o , manmezuro P a n t e o n , tombo
Pajlaro l i r a , mcnuro
P a n t e r a , pantero
P a j a r o m o s c a , muŝbir- P a l o , bastono
P a n t o g r a f o , pantograP
a
l
o
m
a
,
koJombo
do, ornismio
P a l o m a t o r c a z , livio,
f°
P a j a r r a c o , fibirdo
paJumbo
P a i e , paĝio
P a n t o m i m a , pantonri
P a l o m i l l a , subtcniJo
P a l a , sovelilo
mo
P a l a b r a , parolo, vortoP a l o m i n a , koiomba P a n t o r r i l l a , tibikamo
ekskremen to
P a l a c i e g o , kortcgano
P a n t o r r i l l a , suro
P a l o m i n o , kojombido P a n t u f l o , pantoflo
P a l a c i o , palaco
P a l p a b l e , paJpebJa, P a n z a , vent.ro
P a l a d a r , palato
senduba
P a l a d e a r , gustumi
P a n a l , vindajo
P a l p a r , palpi
P a l a d i n , kavaliro
P a n e r d , drapvendisto
P a l a f r e n e r o , ĉcvalscr- P a l p i t a c i o n , korbato P a n u e l o , tuko ; (de
P a l p i t a r , trcmmovi
visto
l a n a r i z ) naztuP a l a m e d e a ( a v e ) , pa- P a l p o , palpilo,
ko ; (cuello) kolP a l u r d o , maldeJikatulamedeo
tuko
P a l a n c a , levilo
P a f i o , drapo
lo
P a l a n c a n a , lavvazo, P a l u s t r e , t r « I o
P a n o l , ŝipfako
pelvo
P a p a , Papo, Pohtifiko
P a l l a r , metaleJtiri
P a l a n q u i n , palankcno P a l l o n , oreltirajo
P a p a , patrcto, patfo
P a l a s t r o , Jado
P a m e m a , fiktiva gra-P a p a g a v o , papago
P a l c o . loĝio
P a p a l i n a , kufo
vafo
P a l e o i j r a f i a , paleogra-P a m p a n a , vinberfojio P a p a m o s c a s
( ave ) ,
fio
muŝikapo
P a m p a s , pampof
palcon- P a m p l i n a , senvaJora-P a p a r r u c b a , mcnsogatologio
jo
fo
Paleontologia,
-
255
-
papero ; ( c o u - P a r i e t a l , parietosto P a r v e d a d , malgrandeco
che) baritpapero. P a r i h u e l a , portilo,
P a r v u l o , malgrandcP a p e l e r a , paperejo
brankardo
tulo
P a p e l e t a , notpapero ;P a r i r , naski
(de v o t a c i 6 n ) ba- P a r l a m e n t a r , cktrak- Pasa, sekvinbero
ti
Pasada, transiro, malloto
Parlamento,
parlaP a p i l l a , kaĉo
bonago
P a p i r o , papiruso
mento
P a s a d o , estinteco
P a p o , b u c h e , kropo
P a r n a s o , Parnaso
Pasado m a n a n a , postP a q u e b o t e , pakboto
P a r o ( a v e ) , paruo
morgaŭ
P a q u e t e , pakcto, pa-P a r o d i a , parodio
P a s a d o r (de p u e r t a ) ,
P a r o x i s m o , paroksiskajo
riglilo
Paquidermo,
pakimo
P a s a j e r o , pasaĝero
P a r p a d c a r , palpebru- P a s a m a n e r i a , pasadermo
mi
P a r , p a r e j a , paro
mentaro
Para, por
P a r p a d o , palpebro
P a s a m a n o , pasamenP a r a b i e n , gratulo
P a r q u e , parko ; (zooto ; (de escalera)
P a r a b o l a , parabolo
l o g i c o ) zoologia
manapogiio
P a r a d a , halto, paraparko
P a s a n t e , helpanto
P a r r a , vinbcrlaŭbo P a s a p o r t e , pasporto
do
P a r r a f o , paragrafo
P a r a d e r o , haltejo
Pasar, pasi ; (el t i e m P a r a d i g m a , paradig- P a r r i c i d i o , patromorpo) pasigi ; ( a l
mo
tigo
o t r o l a d o ) transiP a r a d o j a , paradokso P a r r i l l a , kradrostilo
ri; (a t r a v e s ) traiP a r a d o r , " gastejo
P a r r o c o , parohestro
ri ;
(traspasar)
P a r a f r a s i s , parafrazoP a r r o q u i a , parohejo ;
trapiki ; ( r e b a s a r )
P a r a g u a s , pluvom( c o m e r c i a l ) klienpreterpasi; (detaro
brelo
j a r p a s a r ) preterP a r s i m o n i a , parsimoP a r a i s o , paradizo
lasi ; ( t o l e r a r ) tonio
P a r a j e , regiono, loko
leri; ( o c u r r i r ) okaP a r t e , parto ; ( l u g a r )
P a r a l , ŝipoŝoveiilo
zi
P a r a l e l a , paralelo
loko ; ( o f i c i o ) ko- P a s a t i e m p o , amuzafo
P a r a l e l o g r a m o , paramunikafo ; ( t e l . )P a s c u a , Pasko
telegramo
lelogramo
Pase, permeso
P a r t e a r , akusi
P a r a l i s i s , paralizo
Pasear, promeni
P a r t e r r e , florĝardeno
P a r a m e n t a r , ornami
Paseo, promeno, proP a r a n g o n , komparo P a r t i c i o n , partigo
men efo
P a r a n i n f o , paranimfoP a r t i c i p a r , partopreP a s i l l o , trairejo
P a r a r r a v o s , fulmevini, sciigi
P a s i o n , pasio, ameP a r t i c i p i o , participo
tilo
mo
P a r t i c u l a , partikulo
P a r a s i t o , parazito
P
a
s
i
v
a ( g r a m . ) , pasiP
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
privata,
Parca, Parco
. vo
P a r c e l a , parcelo
aparta
Parche, plastro, tam-P a r t i c u l a r m e n t e , a / > a r - P a s i v o ( c o m e r c ) , pasivo
burhaŭto
te, speciale
P a r d o , griza
Partida,
foriro, cn- P a s m a r , mirigi, ; (se)
miri
P a r d u s c o , d ubeĝriza
skribafo
Parecer, ŝajni, opinii, P a r t i d o , partio, dis-P a s q u i n , paskvilo
simili ; ( a l p a r e trikto
Paso, paŝo ; ( d a r p a cer) ŝajue
P a r t i r , partigi, divisos) paŝi
Pared, «ii.ro
di ; foriri, forve-P a s p a , lipfendo
P a r e n t e l a , parcncaro
turi
P a s t a , pasto
T a r e n t e s i s , parentezoP a r t i t u r a , partituro
Pastar,
paŝti, paŝti
P a r i d a , naskintino
P a r t o , nasko
sin
Papel,
J
-
256
-
kuko ; ( p i n t . ) P a u s a , paŭzo
P e d i r , peti ; ( s u p l i c a r ;
paŝtelo
P a u s a r , paŭzi, tntepetegi
P a s t e l e r i a , kukvenderrom pi
P e d o , ventra gaso
jo
P a u t a , modclo, regUPedvada, ŝtonbato
P a s t i l l a , pastelo
lo ; ( m ŭ s . ) penta-P e d r e g a l , ŝtonarejo
P a s t o r , paŝtisto ; (sagramo
P e d r e r i a , muttekosta
ccrdote)
pastro ; P a v a n a , hispana dan- ŝtonetaro
( p r e l a d o ) prelato,
co
P e d r i s c o , dcnsa hajto
cpiskopo
Pega, gluafo ; trompo
Pavesa, brulmtafo
P a s t o r e l a , paŝtista
P e g a d i z o , kungluema
P a v i m e n t o , pavimo
kanto
P a v o , meleagro; (veal)Pegar, bati, alglui
P a s t o s o , moleca
Pegaso, flugila tevalp
pavo
P a t a , piedego
P a v o n a r ( m e t a l ) , blui- Pegote, piastro ; kuP a t a l e a r , piedfrapadi
ncniulo
gi
I 'ata n, niald eli katulo
P a v o n e a r , pom pafektiP e g u n t a , peĉomarko
P a t a r a t a , ridindajo
P e i n a d o , hararanĝo
P a v o r , ektimo
P a t a t a , terpomo
P e i n a d o r , kombatuko
P a v a s o , histriono
P a t e a r , piedfrapi
Paz, paco ; (beso) sa- P e i n a r , kombi
P a t e n t e , patento
P e i n e t a , ornamkomlutkiso
P a t e n t i z a r , klarvidigi
bilo
Peana, picdeslalo
P a t e r n i d a d , patreco
Peladilta| sukermigP e a t o n , picdirulo
P a t e t i c o , kortusa, padalo
Pebete, parfumajo
tosa
P e b e t c r o , parfumvazoPeiaje, mieno
P a t i b u l o , cŝafodo
Peca ( p i e l ) , lentugo P c l a r , (aves) scnpluP a t i l l a s , vangharoj Peeado, peko, kuipo
migi ;
(cabello)
P a t i n , gliiilo
hartondi ; ( f r u t a )
Pecadojr, pekulo
P a t i n a r , glitumi
senŝeligi
Pecera, fisvazo
P a t i o , korto ; ( t e a t r o ) Pecora, ŝafo, ianbesto
P e l d a n o , siupo
partefo
P e c t o r a l , b r u s t a ; Pelea, batalo
P a t o , ansero
Pelear, batali
brustkruco
P a t o c u c b a r a t e r o , spaP e l e l c , paflofiguro
P e c u l i a r , propta, pritolo
Peletevia, peltovehdevata
P a t o c h a d a , malŝaĝafo
jo
P a t o l o g i a , patologio P e c u l i o , mono
P
c
c
u
n
i
a
,
cfektiva
mo
P
e
l
i
a
g u d o , malfacilcP a t r a n a , mensogafo
no
P a t r i a , patrujo
go
P e c h a r , tributi
P a t r i a r c a , patriarko
P e h c a n o ( a v e ) , peltP e c h e r a , brustajo
P a t r i c i o , patricio
kano
P a t r i m o n i o , hercdaĵo P e c h i n a , konko
P e l i c u l a , filmo
Peeho,
brusto ; (de P e l i g r o , danĝero
P a t r i o t a , patrioto
m u j e r ) mamo
P a t r o c i n a r , protekti,
Pelo", haro ; ( p e l u s a )
P e c h u g a , brustviando
vilo
favori
P a t r o n ( s a n t o ) , patro- P e d a ĵ j o g i a , PedagogioP e l o n , scnhara
P e l o t a , bulo ; ( j u e g o )
no ; ( d u e n o ) mas- P e d a l , pcdalo
pilko ; (en) nude
tro ; ( b u q u e ) si- P e d a n t e , pedanto, ignorulo
P e l o t e r a , batateto
pcstro ; ( m o d e l o )
P e d a n t e r i a , fanfarone-P e l o t o n , amaso
modelo
P c l u c a , pcruko
co
P a t r o n a t o , patronaro
P e l u e h c , pluŝo
P a t r u l l a , patrolo
Pedazo, peco
P e l u q u e r o , perukisto
Pat u l l a r , padeli
P e d e r n a l , Siliko
Paulatinamnete,
iom P e d e s t a l , piedestalo P e l l c j o , haŭto, feio
P e d i d o ( u n ) , mendo P e l l i c o , safofelo, felpost iom
vesto
P a u p e r r i m o , malriĉc- P e d i g ŭ e n o , petema
P e d i l u v i o , piedbano P e l l i z a , peltojako
P e l l i z c a r , pinii
Pastel,
-
257 —
P e n a , sufero
g o ) puno
; ( c a s t i - P e o n , picdiranto, tag-P e r e j i l , petroselo
; (enfalaboristo, pioniro
P e r e n d e n g u c , orelpendo) ĉagreno ; (fa-P e o n i a , peonio
dafo
t i g a ) penado ; (dePeor, pli malbone P e r e n n e , tiama, senĉesa
m u e r t e ) mortpu- P e p i n i l l o , kukumeto
P e p i n o , kukumo
P e r e n t o r i o , decidiga,
no
urĝa
P e n a c h o , plumfasko P e p i t a , semo, grajno ;
( e n f e r m . de aves) Pereza, malrapidemo
Penado, malliberulo
Perezoso, mallaborcpipso
Penar, suferi, peni
ma
P e n d a n g a , prostituli- P e p o n , akva melono
P e p s i n a , pepsino
Perezoso ( z o o l . ) , o r a no
dipo
P e n d e n c i a , malpaco P e q u e n o , malgranda
P e r f e c c i o n , perfekteco
P e n d e r , pendi, pcndi-Pera, piro
P e r a i , pirarbo
P e r f e c c i o n a r , perftkgi
tigi
P c n d i e n t e , pcndanta ;P e r c a i , perkalo
(cuesta) deklivo ; Pereance, malsukccsoP e r f e c t o , pcrfekta
1'erfido, pcrfida
( a d o r n o ) orelrin- P e r c a t a r , pensi
Percepcion,
scnio, P e r f i l , profiio
go
P e r f i l a d o , bonforma
perccpto
P e n d o n , standardo
P e n d u l o , pendola,£fc'Ji- P e r c i b i r , scnti, ricevi P e r f o r a r , bori, trabori
P e r c u s i o n , frapo, badolo
P e r f u m e , parfumo
to
Pene, pcniso
P e n e t r a b l e , penetre- P e r e h a , pendilo; (pez) P e r f u m i s t a , parfumisto
perko
bla
Perder,
perdi, mal-P e r g a m i n o , pergamcP e n e t r a r , penctri, enino
gajni
P e r d i c i o n , pereo, rui-P e r g e n a r , lertefari
P
P e n c a r d i o , perikardo
niĝo
P e n i n s u l a , duoninsuP e r d i d o ( u n ) , dibolu- P e r i c a r p i o , perikarpo
lo
P e r i c i a , sperto, lertelo
P e n i q u e , penco
co
kugleto ;
P e n i t e n c i a , pentofaro,P e r d i g 6 n ,
P e r i f e r i a , periferio
perdrikido
puno
P c n i t e n t e , pentofaran-P e r d i g u e r o , perdri- P e r i f o l l o , virinornamo
P e r i f r a s i s , perifrazo
kĥundo
to, konfesanto
P e r i g e o , perigeo
P e r d i z , pcrdriko
Penoso, peniga
P e r d i z de m a r , glareo-P e r i h e l i o , perihelio
Pensador, pensulo
P e r i l l a , mentonharalo
Pensar, pensi
ro
P e n s a t i v o , pensema, P e r d i z b l a n c a , lagopo
P e r i m e t r o , perimetro
enpensa
P e r i n e , perineo
P e r d o n , pardono
P e n s i l , poezia ĝardeno
P e r d o n a b i e , pardonc-P e r i n o l a , turniĝa luP e n s i o n , pensio
dilo
bla;
(digno
de
P e n s i o n a d o , pensiulo
p e r d o n ) pardonin-P e r i 6 d i c o , furnalo, gaP e n t a g o n o , gvinanguda
zeto
la
P e n t a g r a m a , penta- P e r d o n a r , pardoni
P e r i o d i s t a , jurnalisto,
gramo
P e r d u r a b l e , longedaŭgazetisto, redakPentecostes,
Pcntera
torO
kosto
Perecedero, pereonta P e r i o d o , periodo '
P e n ŭ l t i m o , antaŭlastaPerecer, perei
P e r i o s t i o , periosto
P e n u m b r a , duonom- P e r e g r i n a r , pilgrimi
P e r i p u e s t o , vestafekbro
ta
Peregrino, (bello, raP e n u r i a , malabundero) belega, malofP e r i q u i t o ( a v e ) , konuco
ta; (un) pilgriro
Pena, ŝtoncgo, roko
manto
P e r i s t i l o , peristilo
P e n o l a , plumo
17
-
258
-
P e s t i f e r o , pestiga, hasciulo, spertu-P e r s i s t i r , persisti
ladza
P e r s o n a , persono
P e r i t o n e o , peritoneo P e r s o n a j e , eminentu-P e s t i l l o , anso, klinko
P e t a c a , tabakujo
lo
P e r j u d i c a r , malutili
P e r j u i c i o , malprofitoP e r s o n a l i d a d , perso- P e t a l o , petalo
P e t a r d o , petardo
P e r j u r a r , jurrompi
neco
P e r l a , perlo
P e r s o n i f i c a r , personi- P e t a t e , junka mato
P e t i c i ĉ m , peto, skribP e r m a n e c e r , restadi
gi .
peto
P e r m a n e n c i a , restado
P e r s p e c t i v a , perspekP e r m i s o , permeso
P e t i m e t r e , dando
tivo
Permitir,
permesi,
P e t i r r o j o (ave), rubcP e r s p i c a z , sagaca
ebligi
kolo
P e r s p i c u o , diafana,
P e r m u t a r , permuti
P e t o , brustarmafo
klara
P e r n i c i o s o , domaĝiga
P e t r e l (ave), procclaP e r s u a d i r , persvadi,
P e r n i l , ŝinko
rio
konvinki
P e r n i o , pordhoko
P e t r e o , ŝtoneca
P
e
r
t
e
n
e
c
e
r
,
apartcni
P e r n o c t a r , pasigi nokT e t r i f i c a r , ŝtonigi
P e r t i g a , stango
ton
P e t r o l e o , petrolo
P
e
r
t
i
n
a
z
,
obstina
P e r o , m a s , sed
P e r t i n e n t e , koncerna P e t u l a n t e , petola
P e r o l , metalkuirilo
Pcz, fiŝo ; (de colores)
P e r o n e , peroneo, fi-P e r t r e c h a r , provizi
cipreno; ( v o l a d o r )
P e r t u r b a r , perturbi
bulo
ekzoceto ; (espaP e r ŭ , Peruo
P e r o r a r , paroladi
da)
ksifio ; (diaP
e
r
u
a
n
o
(
u
n
)
,
peruaPerpendicular,
perblo)
lofio_; (pez
no
pendikulara, percofre)
oŝtracio ;
P e r v e r s i d a d , malvirto
pendikla
(pez b a l l e s t a ) baP e r p e t r a r , fini, kulpo-P e r v e r s o , malbonulo
Usto ; (pez s i e r r a )
P e r v e r t i r , maliastigi
fari
pristo ; (pez marPesa, pezilo
P e r p e t u a r , tiamigi
t i l l o ) zigeno ; (reP e r p l e j o , ŝanceliĝa P e s a d i l l a , terursonĝo
s i n a ) peio
Pesado,
peza,
multeP e r r e r a , hundefo
P e z o n , mampinto,
peza
P e r r o , hundo ; (de cafruktpinto
za) iashundo ; (deP e s a d u m b r e , ĝeno, iaP i a d o s o , pia, fcrvora
greno
aguas)
pudelo ;
(dogo) dogo ; (le- P e s a m e , kondolenco P i a m a d r e , piamatro
b r e l ) bigelo; (gozPesar, pesi; ( t e n e r p e - P i a n o , piano, fortepiano
que) mopso ; (peso) pezi
rro-lobo)
ŝpico ; P e s a r o s o , bedaŭrema P i a r , pepi
( g a l g o ) grajhun- P e s c a d e r i a , fiŝvende- P i a r a , porkaro
P i a s t r a , piastro
do;
( m a s t i n ) lafo
niario ; ( p a c h o n ) P e s c a d i l l a , merlango P i c a , pikilo
P i c a b u e v (ave),
busanghundo ; (po-Pescado, fiŝo
frago
d e n c o ) vertago; Pescador, fiŝkaptisto
P i c a c h o , montpinto
( z o r r e r o ) melhun- P e s c a n t e , sidilo
P i c a d e r o , maneĝejo
do;
(perro
de P e s e b r e , manĝufo
P i c a d i l l o , pistafo
m a r ) skilio
Peseta, pezeto
pikbato,
P e r r u n a , hundpano P e s i m o , malbonega P i c a d u r a ,
P e r s a ( u n ) , perso
bekbato
Peso, pezo ; ( b a l a n z a )
P e r s e g u i r , persekuti
pesilo ; ( m o n e d a ) P i c a n t e , jukanta, piPerseverancia,
perkanta
peso
P ĉ s o l , g u i s a n t e , pizo P i c a p e d r e r o , ŝtonlasisto
boristo
P e s q u i s a , seriado
P e r s i a , Persufo
P e r s i a n a , fenestra ko-P e s t a h a s , okulharof P i c a p o r t e , anso, klinko
Peste, pesto, haladzo
vrilo
Perito,
lo
-
259
-
P i c a r , piki; (causar P i l t r a f a , viandrestajoP i r a t a , pirato, mara
P i l l a r , rabi, forrabi
rabisto
c o m e z o n ) juki
P i r i t a , pirito
P i c a r d i a , mainobiccoP i l l e r i a , petolaĵo
P i r o m e t r o , pirometro
P i c a r o , malhonestuloP i l l o , fripono
P i r o p o , amindumaĵo
P i c a t o s t e , panfritaĵo P i m e n t d n , papriko
P i r o s i s , pirozo
P i c a z o n , jukado
P i m i e n t a , pipro
P i c o , (ave) pego ; (de P m i e n t o
( p l a n t a ) , P i r o t e c n i a , pirotekniave) beko; ( i n s t r . )
ko
kapsiko; (fruto)
pioio
P i s a d a , piedsigno
pimento
P i s a r , picdpremi, surP i c o d u r o ( a v e ) , korito P i m p o l l o , trunkido
pasi
P i n a b e t e , abio
P i c o t e a r , bekbati
P i s c i c u l t o r , fiŝkultuP i c h o n , kolombido P i n a d a , pinarbaro
risto
P i e , piedo ; (base) ba- P i n c e l , peniko
P i s c i c u l t u r a , fiŝkuftuzo, fundamento 1; ' i n c h a r , ^ i f e i
ro
(causa)feaMzo, mo- P i n c h e , kuirejservisP i s c i n a , naĝejo, fiŝejo
tivo ; (de a r b o l )
to
P i s o , planko; ( u n )
trMttfeo
P i n c h o , pikilo
etaĝo
P i c d a d , pieco, kom-P i n g a j o , ŝirajo
pato
P i n g ŭ e , abunda, gra-P i s o n , batpremiio
P i s o t e a r , piedbati
P i e d r a , ŝtono ; ( g r a sa
P i s t a , picdsigno; ( c i r n i z o ) hajlo
P i n g i i i n o , pingveno
co) areno; (de
P i e l , haŭto ; (de f r u - iPino, ^ i n o ; ( a l b a r )
c a r r e r a s ) dromo
ta) ŝcio ; (con pepiceo ; ( m a r i t i m o )
P i s t a r , pisti
lo) felo ; ( c u r t i d a )
pinastro
P i s t i l o ( f l o r ) , pistilo
\edo
P i n o c h a , pinfotio
P i s t o , pistafo
P i e l a g o , profunda maP i n t a , signaieto, maP i s t o l a , pistolo
ro
kulo
P i s t o n ( e m b o l o ) , piŝP i e n s o , besta manĝaP i n t a d a ( a v e ) , numi;
jo
do
to
P i t a ( b o t . ) , agavo
P i e r n a , kruro
P i n t a m o n a s , fipentris- P i t a r , fajfi
Pieza, peco
to
P i t a r r a , okulmukafo
P i f i a , maitrafo, eraro
P i n t a r , pentri
P i t i l l o , faffUo, cigareP i g m e n t o , pigmento
P i n t o r e s c o , pentrindo
P i g m e o , pigmeo
da, pitoreska
P i t i m a , korp\astro,
P i g r e , maUaborema
P i n t u r a , pentrarto;
ebrieco
P i j o t e , smirgo
( l i e n z o ) pentraĵo P i t o , faffilo
P i l a , amaso ; (elect.)
P i n z a s , prenileto
P i t o n ( s e r p i e n t e ) , pipi\o ; ( b a u t i s m a l )
tono
baptopUo ; ( d eP n z d n , fringo
barlo)
bankuvo ; P i n a , pinfrukto, ana-P i t o n i s a , ensortulino
;
naso
(de l a v a r ) \avujo
P i n o n , pinio
P i l a r , kolono, koio-
P i v o t e , pivoto
P i z a r f a , ardezo
Pio, pia, religia
P i z c a , peceto
nego
P
i
o
j
o
,
pediko
P i z c a r , pinti, preneti
P i l a s t r a , pŭastro
Pipa,
pipo
;
( t o n e l ) P i z p i r e t a , spritulino
P i l d o r a , pUoio
bareio
P l a c a , ( c o n d . ) ordeno;
P i l e o , kardinala bireP i q u e , enuo ; (a p i ( f o t . ) piato ; ( m a to
que) perei
d e r a , m e t a l ) taP i l d n , (dc f u e n t e ) baP i q u e r a , truo
bulo, lado
seno
o ,
P i l o n g a , seka kaŝta-P i q u e t a , pikilo, pioioP l a c e m c , g r a tul
P i q u e t e , pikedo
kompiimento
nt>
P i r a , fajrolignajo
P l a c e n t e r o , ŝerca
P i l o r o , pUoro
P i r a g u a , pirogo
Placer,
plati; (el)
P i l o t o , pitoto •
P i l o t o (pez), naŭkrato P i r a m i d e , piramido
plezuro
-
260
-
kvieta, tran-P l e b e v o , plebejo
P o b r e , mdlriĉa ; ( u n )
P l e b i s c i t o , plebejieĝo
malriĉulo; (de
P l a c e n t a , placento
P l e g a b l e , faldebla
e s p i r i t u ) simplaP l a g a , malfeliĉego
P l e g a d e r a , faldilo
nima
P l a g a r , malfeliĉigi, P l e g a r , faldi
P o c i l g a , porkcjo
P l e g a r i a , petpreĝo
plenigi
P o c i l l o , puteto, ĉokoP l e i t e a r , pledi, proccP l a g i o ; plagiato
ladtaso
P l a n , p l a n o , plano
P o c i m a , fitrinkafo
••'Jf;
" •'
P l a n a , plata, glata,P l e i t e s i a , komplimcn-Poco, malmillta, malebena
tO :
multe da
P l a n c h a , gladilo, ta-P l e i t o , proceso, dis-Podadera, hipo
bulo
puto
P o d a g e r o (ave),
poP l a n e h a r , gladi
P l e n a m e n t e , plene
dargo
P l a n e t a , planedo
P l e n i l u n i o , plenluno P o d a r , detranĉi
P l a n i c i e , ebenaĵo
P l e n i p o t e n c i a , plcnpo- Podenco, mclhundo,
P l a n i m e t r i a , planimetenco
vertago
P l e n i p o t e n c i a r i o , am- P o d e r , povi ; (el) potrio
P l a n t a , planto; ( d e l
basadoro
vo
P l e o n a s m o , pteonas- P o d e r i o , potcnco
pie) plando
P l a n t a r , planti
P o d i c i p o (ave), podimo
P l a n t e l , plantejo
P l e t o r a , sangpleneco
ccpso
P J l a n t i l l a , alplando, P l e u r a , pleŭro
P o d i o , podio
P l e u r e s i a , pleŭrito
P o d r e , puso
modelo
P o d r e d u m b r e , putraP l a n i d e r a , ploristino P l e y a d e s , plejadoj
P l i e a ( e n f e r m . ) , pliko
P l a f i i r , plori
ĵo
P l i e g o , paperfaldajo P o d r i r , putri, putrigi
P l a s m a , plasmo
P l i e g u e , faldajo
P l a s t i c o , plastika
P o e m a , poemo
P l i n t o , plinto
P l a t a , arĝento
Poesia, poezio, vcrsaP l o m a d a , plumbopenP l a t a f o r m a , platajo
fo
dilo
P l a t a l e a ( a v e ) , plataP o e t a , poeto
P l o m b a g i n a , grafito
P o e t i c a , poetiko, verleo
P M t a n o ( a r b o l ) , plata- P l o m e r o , plumbaffasofarado
no
Polaco ( u n ) , polo
risto
P l a t e a ( t e a t r o ) , parte- P l o m o , plumbo
P o l a i n a , gamaso
ro
P o l c a , polko
P l u m a , plumo
P o l e a , pulio
P l a t e a r , arĝenti
P l u m a j e , plumaro
P l a t e r a , iclerefo
P l u m e r o , plumfasko P o l e m i c a , polemiko
P o l e n , poleno
P l a t e r i a , arĝentven- P l u m o n , lanugo
dejo
P l u r a l , multenombroP o l i a r q u i a , poliarhio
P o l i c i a , polico, poliPluscuamperfecto,
P l a t i c a , paroladeto
plus kvam perfe k 1 o cano
P l a t i c a r , interparoli
P l a t i c a r c i n (pez), pla- P l u t o c r a c i a , plutokra- P o l i e h i n e l a , pulĉinclo
P o l i c l i n i c a , poliklinitikarceno
tio
ko
P l a t i j a ( p e z ) , plateso P l u t 6 n , infero
P l a t i n o , plateno
P l u v i a l , pluva
P o l i e d r o , poliedro
P l a t o , telero
P n e u m a t i c o , pneŭma- P o l i f o n i a , polifono
Platonico,
honesta,
tika
P o l i g a l a , poligalo
P o b l a c i o n , loĝantaro, P o l i g a m i a , poligamio
respekta
P o l i g l o t a , poligloto
urbo
P l a u s i b l e , aplaŭdinda
P l a z a , placo ; ( c a r g o ) P o b l a d o , urbo, doma-P o l i g o n o , poligono
P o l i g r a f i a , poltgrafio
ro
ofico
P o b l a r , homplenigi P o l i p l e c t r o (ave), poP l a z o , limtempo
P l e a m a r , plenmaro P o b o ( a l a m o b l . ) , poliplektro
plo
P l e b e , vilaĝanaro
P61ipo, polipo
Placido, •
kvila
— m—
P o l i s i l a b o , multsilabaP o r d i o s e a r , almozpetiP o s p o n e r , postmet\
P o l i t e c n i a , politekni- P o r d i o s e r o , almozuloP o s t a ( c o r r e o ) , poŝto
P o r f i a , obstino
ko
P o s t d a t a , P. S. (postP o l i t e i s m o , politeismo P o r f i a r , disputi
skribo)
Por eso que, tial ke P o s t e , fosio, kolono
P o l i t i c a , politiko
Ppr m a y o r , pogrande P o s t e m a , puso
l o l i z a , poliso
P o r o , poro
P o l o , poluso
P o s t e r g a r , postmeti,
P o r q u e , iar
1'olonia, Poluĵo
prokrasti
P o l t r 6 n , maldiligcutal Por que ?, kial
1 ' o s t e r i o r i d a d , posteuP o l v a r e d a , aerpolvaroP o r q u e r i a , malpurafo
laro
P o l v o , polvo ; ( m a t . P o r r a , bastonego
Posteriormente,
pospulv.)
pulvoro ; P o r r a z o , bastonbato
te
(de a r r o z ) pudro P o r r o n , bekbotelo
P o s t i g o , pordeto
P o r t a c a r t a s , leterufo
P o l v o r a , pulvo
1 ' o s t i l l a , vundokrusto
P
o
r
t
a
d
a
,
portato,
por1 ' o l v o r i n , pulvotenejo
Postillon,
poŝtkontlko
Polla de a g u a , galinodukisto
P o r t a r s e , konduti
lo
P o s t i z a s , kastanfetoj
P o r t a t i l , portebta
P o l l a d a , kokidaro
1'ostizo, ahnetajo
1'ortazgo,
depagejo
1 ' o l l i n o , azeno
P o s t o r , aŭkcipropoP o r t a z o , pprdobato
P o l l o , kokido
Porte,
portoprezo ;-P o s tnanto
P o m a , pomo
r a c i o n , malvigleP o m a d a , pomado
(conducta)
konco
1'omez ( p i e d r a ) ,
puduto, sinteno
P o s t r a r , scnkuraĝigi ;
P o r t e n t o , mirindaĵo
miko
(de h i n o j o s ) genuPortentoso,iarma, miP o m p a , pompo
fleksi
rinda
Ponche, punio
1'ostre, deserto
P o n d e r a c i o n , trogran- P o r t e r i a , pordistejo
P o s t r e r o , lasta, posta
P o r t e r o , pordisto
digo
P o s t r i m e r i a , lastepoP o n d e r a r , pesi, ekza-P o r t e z u e l a , pordeto
ko
P o r t i c o , portiko
meni ; trograndiP o s t u l a d o , postulato
P
o
r
t
i
l
l
o
,
breĉo,
fendagi c •
1'ostular, petadi
fo
Ponedero,
ponedor,
1 ' o s t u m o , postmorta
P o r t o n , dua pordo
nesto
P o s t u r a , sinteno, aŭkP o n e n t e , raportanto P o r t u g a l , Portugalujo
cipropono ; (de
P o r t u g u e s ( u n ) , porPoner, meti
h u e v o s ) ovodemePonerse ( a s t r o s ) , sutugalo
to
P o r v e n i r , estonteco,
biri
P o t a b l e , trinkebla
estonto
P o n i e n t e , okcidento
P o t a j e , legomsupo
P o n t a z g o , pontdepa-Posada, gastejo
P o t a s a , potaso
Posaderas
(nalga),
go
P o t e , poto
postafo
P o n t i f i c e , Pontifiko,
P o s a d e r o , gastejmas-P o t e n c i a , povo, poPapo
P o n t o n , pontono
P o n z o n a , veneno
Popa, ŝippostajo,
tro
tenco
P o t e n c i a l , potencialo
Poseer, posedi
poŭ-P o s e s i o n , posedafo l ' o t e n t a d o , princo, Suvereno
P o s i b i l i d a d , ebleco
po
P o t e n t e , potenca, nasP o p u l a c h o , popolaio Posible,- ebla
kiga
P o p u l a r , popola, po-P o s i c i o n , loko, posteno, situacio, P o t e s t a d , superrego
pulara
P o t e s t a t i v o , laŭvola
pozo
P o p u l o s o , homplena
P o t i s i m o , potencega
P o r c e l a n a , porcelano Vositivo,pozitiva, cerP o t r a , hernio ; ievalita
P o r c e l a n a (pez), pordino
P o s i t o , grentenefo
i celano
P o t r o s o , hernihava
P o r c i o n , porcio, pecoPoso, feio
-
26Ŭ -
giastabulo,
piti
P r e g u n t o n , demandeP r e c i s a m e n t e , ĝuste,
ma
breto
nepre
P o y o , ŝtonbenko
P r e l a d o , prclaio, episP r e c i s a r , devigi
P o z a l , sitelo
kopo
ĝusteco, P r e l a t u r a , prelateco
l ' o z o , puto ; (de m i - P r e c i s i o n ,
na) ŝakto ; ( a r t e akurateco ; (mec.) P r e l i m i n a r , antaŭpas i a n o ) arteza puto
precizeco
rolo, antaŭfaro,
P r a e t i c a , praktiko
P r e c l a r o , glora, fama
antaŭago
P r a c t i c a n t e , prakti- P r e c o c i d a d , jrumatu- P r e l u d i o , prcludo, ekreco
kanto
kanto
P r a c t i c a r , praktiki
P r e c o n i z a c i o n , paue- P r e m a t u r o , frutcinpa
Pradera, prado,
hergiro
P r e m e d i t a r , antaŭmePreeonizar,
meriielbejo
diti
montri, laŭdegi,1 ' r e m i a r , rekompenci
P r a g m a t i c a , pragmaP r e m i o , premio, rerekomendi
tiko
P r e a m b u l o , antaŭpa- P r e c o z , antaŭtempa
kompenco
P r e c u r s o r , antaŭulo P r e m i o s o , prema, urrolo
P r e b e n d a , prebendo P r e d e c i r , antaŭdiri
ĝa
P r e d e s t i n a c i o n , antaŭP r e b o s t e , prebosto
P r e m i s a , premiso
destino
P r e e a r i o , pruntposeP r e m u r a , urĝeco
P r e d e s t i n a r , antaŭdes-P r e n d a , juvelo; garandata
tini
P r e c a u c i o n , antaŭzortiafo
go, singardo
P r e d e t e r m i n a r , antaŭ- P r e n d e r , kapti, enradetermini
P r e c a v i d o , singardediki
P r e d i c a c i 6 n , prediko P r e n d e r i a , uzitaĵvenma
P r e d i c a d o , predikato
P r e c e d e n t e , antaŭa
dejo
P r e d i c a r , prediki
P r e c e d e r , dntaŭiri
l rensa,premilo, premP
r
e
d
i
c
c
i
o
n
,
antaŭdiro,
P r e c e p t o , regulo, ormaŝino ; (de i m dono
profetafo
p r i m i r ) presmaŝiP r e c e p t o r , guvernisto P r e d i l e c c i o n , prefero,
no ;
(periodicos)
Preces, petego
pliamo
gazetaro
P r e c i a d o , bonega, va-P r e d i o , bieno, terpe-P r e n s a r , premi
co
lorega
P r e n a d a , graveda
emo, P r e n e z , gravedeco
P r e c i a r s e , memfidi, P r e d i s p o s i c i o n ,
inklino
fanfaroni
P r e o c u p a c i o n , priokuP r e d o m i n a r , superregi
P r e c i n t o , garantia rupo
P r e e m i n e n c i a , privi- P r e o c u p a r s e , priokubando
legio, rangosupe- piĝi
P r e c i o , prezo ; ( n o t a
de p r e c i o s ) prezareco
P r e p a r a r , prepari
ro, preztabelo P r e e m i n e n t e , supera, P r e p a r a t i v o , preparo
elstara
P r e c i o s i d a d , belegafo
P r e p a r a t o r i o , prepara
P r e c i o s o , belega; ( p i e -P r e e x i s t i r , antaŭek- P r e p o n d e r a n c i a ,
suzisti
dra) multekosta
pereco, pliaŭtoriP r e f a c i o , antaŭparolo
tato, piiinfluo
ŝtono
P r e p o n d e r a r , superreP r e c i p i c i o , profunde-P r e f e c t o , prefekto
P r e f e c t u r a , prefektejo
gafo
P r e p o s i c i o n , prcpoziP r e c i p i t a c i o n , trorapi- P r e f e r e n c i a , prefero
P r e f e r i d o , preferato
cio
deco
P r e p o t e n c i a , tropotenP r e c i p i t a i d o , trorapi- P r e f i j a r , prefiksi
co
da, senpripensa ;P r e f i j o , prefikso
( q u i m . ) precipi- P r e g o n , laŭta anonco
P r e p u c i o , prepucio
P r e g o n a r , publikigi P r e r r o g a t i v a , prcrogatato
tivo, antaŭrajto
P r e c i p i t a r , defaligi, P r e g u n t a , demando
P r e g u n t a r , demandi Presa, kapto, kaptafundenfeti ; preciPovata,
J
-
263
-
fo ; rabajo ; denglisto
( c o m . ) asekurpatega, ungego; P r e s t i g i o , bonfamo,
go, monpremio,
akvobaro
prestiĝo
logdonaco
P r e s a g i a r , diveni
P r e s t o , preta, rapida P r i m a c i a , supereco,
1'resagio, divcnsigno P r e s u m i d o ( u n ) , afektefeco
Presbiterianismo.^rcitulo
P r i m a d o , supcra tefP r e s u m i r , konfekti,
biterianismo
episkopo
suspekti, fanfaro-P r i m a d o n n a , primaPresbiterio, presbiteni
rejo
dono
P r e s b i t e r o , presbitero P r e s u n c i o n , konjekto P r i m a r i o , unuagrada
1'resciencia, antaŭscioP r e s u n t u o s o , fanfaro- P r i m a v e r a , printem1 ' r e s c i n d i r , apartigi,
na
po ; ( b o t . ) primoneuzi
P r e s u p o n e r , antaŭsulo
pozi
1 ' r e s c r i b i r , kadukigi,
P r i m a v e r a l , printemclvalidigi; recep-P r e s u p u e s t o , budĝeto
pa
P r e s u r o s o , rapidema P r i m e r i z a , unuenasti, ordoni
i T e s e r i p e i o n , validli- P r e t e n d e r , pretendi,
kinta
mo, recepto, ordo- aspiri
P r i m e r o , unua
P r e t e n d i e n t e , preten- P r i m i c i a s , frumaturano
Presea, juvelo, donadanto, edziĝonto foj
co
P r e t e r i r , prcterlasi
P r i m i t i v o , primitiva
P r e t e r i t o , estinta, pa- P r i m o , kuzo
Presencia, ĉeesto
P r e s e n c i a r , ĉeesti
sinta ; preterito P r i m o g e n i t o , unueP r e s e n t a c i o n , prezen- P r e t e x t a r , preteksti
naskito
tado
P r e t e x t o , preteksto, P r i m o r , lertegafo
Presente, ĉeestanta,
P r i m o r d i a l , unuavica
ŝajnigafo
nuntempa, estanP r e t i l , randomurego P r i m o r o s a m e n t e , perta tempo, donaco
P r e t i n a , zono
fekte, belege, lerP r e s e n t i r , antaŭsentiP r e v a l e e e r ,
superi,
tege
P r e s e r v a r , antaŭgardi
P r i n c e s a , princino, revenki
P r e s i d e n c i a , prezidan- P r e v a r i c a c i o n , malfiĝidino
teco
dela ago ; mal- P r i n c i p a d o , princolanP r e s i d e n t e , prezidanjusta juĝo
do
to
P r e v a r i c a r , malplenu-P r i n c i p a l , tefa, preciP r e s i d i a r i o , mallibemi ordonon aŭ pa
rulo
leĝon
P r i n c i p e , princo, reP r e s i d i o , malliberejo P r e v e n c i o n , antaŭjuĝido
P r e s i l l a , alkroĉilo
P r i n c i p i a n t e , komenĝo
P r e s i o n , premado
canto
P r e v e n i d o , preparita,
Preso, kaptito, mailiP r i n e i p i a r , komcnci
preta
berulo
P r e v e n i r , averti, pre-P r i n e i p i o , komenco,
origino, deveno ;
P r e s t a d o , pruntita
tigi
( f i l . ) principo
P r e s t a m i s t a , procente-P r e v e r , antaŭvidi
P r i n g a r , grasmakuli
gisto
P r e v i o , antaŭira
P r e s t a m o , e m p r e s t i t o , P r e v i s i o n , antaŭvido P r i n g o s o , grasa, makula
prunto
P r e v i s o r , antaŭvidcP r i o r , prioro, monaP r e s t a r , prunti; ( d a r )
ma
pruntedoni; ( t o P- r e z , honoro, altesti- hestro
mar) pruntepreni;
P r i o r i d a d , antaŭeco
mo
( a y u d a ) helpi
P r i e t o , premita ; (co- P r i s a , rapidenio, rapido
Presteza, rapideco
lor) kvazaŭ niP r i s i o n , malliberejo
P r e s t i d i g i t a c i o n , fongra
glarto
P r i r r i a , kuzino; ( g u i t a - P r i s i o n e r o , kaptito
Prestidigitador,
jonrra) unua kordo ;P r i s m a , prismo
-
264
-
P r o c u r a , p r o c u r a c i o n , P r o f u s a m e n t e , trosuP r i v a c i o n , senigo
P r i v a d a m e n t e , privaprokuro
file
te, jamilie, kon-P r o c u r a d o r , prokuro- P r o f u s i o n , abundego,
vastcco, suptiabundeco
ni
P r o g e n i e , gento
vorito
Prodigalidad,
malP r o g e n i t o r , praavo
P r i v a n z a , javoro
ŝparemo
Progenitura,
idaro,
P r i v a r de, senigi fe
Privativo,
seniga, P r o d i g a r , malŝpari
naskitaro
P r o d i g i o , miregindafoP r o g r a m a , pragramo
apartiga
P r i v i l e g i o , priviiegio P r o d i g i o s o , miregin- P r o g r e s a r , progresi
da
Progresvion, antaŭcniPro, projito
P r o d i g o , malŝparema
P r o a , ŝipantaŭo
ro ; ( m a t . ) progreP r o b a b i l i d a d , ebleco
donaccma
sio
P r o b a b l e , ebla ; ( f i l . ) P r o d u c c i o n , produkta- P r o g r e s o ,
progresado
fo
P r o h i b i d o , matpcrincprobabla
sita
P r o b a d o , certigita, P r o d u c e n t e , produktanta
pruvita
P r o h i b i r , malpermesi
produkti ; P r o h i j a r , filigi, adopP r o b a n z a , juĝa pruvo P r o d u c i r ,
(crear) krei; (elaP r o b a r , ( e n s a v a r ) proti
b o r a r ) elfari, ella-P r o h o m b r e , majstro
vi;
(demostrar)
bori
pruvi; ( i n t e n t a r )
Projimo,
similuto,
intenci; ( s a b o r e a r ) P r o d u c t o , produkto ;
proksimulo
( a r i t . ) produto
gustumi
P r o l e , idaro
P r o b i d a d , honesteco P r o e m i o , antaŭparoloP r o l e t a r i a d o , proletaP r o b l e m a , problemo Proeza, hcroafo
riaro
P r o f a n a r , profani
P r o b l e m a t i c o , duba
P r o l e t a r r o , proletario
P r o c a c i d a d , senhonte-P r o f a n o , profana, ne
tronaska
rcligia ; ( i m p i o ) PP rr oo ll ii jfoi c, o , vasta,
co
tromalpia
;
(
i
g
n
o
P r o c a z , senhonta
multvorta,
niatr
a
n
t
e
)
nesciulo
P r o e e d e n c i a , origino,
konciza
P r o f a z o , malfamo
deveno
P r o l o g o , prologo, auP r o c e d e r , procedi; (ser P r o f e c i a , profetafo, diveno, antaŭdiro P r o l otaŭparolo
conforme)
deci ;
n g a c i o n , plilon( o r i g e n ) deveni, P r o f e r i r , elparoli
gigo
origini ; ( c o n d u c - P r o f e s a r , ekzerci, instrui ; ( r e l i g . ) por P r o l o n g a r , plilongigi;
ta) konduti
( t i e m p o ) plidaŭriĉiam devigi sin ;
P r o c e d i m i e n t o , procc( d o c t r i n a ) subtegi
do
ni doktrinon
P r o m e d i a r , e / 7 a ' f ^ i , inProceloso, fulmotonP r o f e s i o n , profesio
terveni
dra
P r o c e r , grandsinjoro P r o f e s o r , profesoro
1 ' r o m e d i o , mezo, mez
P r o f e s o r a d o , profesoP r o c e s a r , procesigi
nombro
raro
P r o c e s i o n , procesio
P r o m e s a , promeso
Proceso, p l e i t o , proce- P r o f e t a , profeto
P r o m e t e r , promesi
so
P r o f e t i z a r , profeti
P r o m i n e n c i a , plialtaP r o c i o n ( z o o l . ) , procio P r d f u g o , forkurinto
fo
pro- P r o m i n e n t e , supra
P r o c l a m a r , proklami P r o f u n d a m e n t e ,
P r o c o n s u l , prokonsufunde
Promiscuar,
miksi,
lo
P r o f u n d i d a d , profunkonfuzi,
P r o c r e a c i o n , generadeco; ( g e o m . ) pro- P r o m i s i o n ( T i e r r a d e ) ,
cio
fundo
Promeslando
Procrear,
embriigi, P r o f u n d i z a r , profun- P r o m o c i o n , iniciato,
naskigi
digi
promocio
ĵidencie
Privado
(valido),
ro
fa- P r o c u r a r ,
havigi, pe-
-
265
-
promon- P r o p o r c i o n a l , propor- P r o t e r v i a , senhonta
cia
obstino
P r o m o t o r , iniciatinto P r o p o r c i o n a r , propor- P r o t e r v o , malboneguciigi; ( f a c i l i t a r )
lo
Promover,
iniciati,
P r o t e s t a , protesto
provizi
rangaltigi, proP r o p o s i c i o n , propono; P r o t e s t a n t e ,protestanmocii
to
( g r a m ) propozicio
P r o m u l g a c i o n , publiProposito,
intenco, P r o t e s t a r , protesti
kigo
Vvotesto,nepaga konsP r o m u l g a r , publikidecido, celo
tato
gi, disvastigi
P r o p u l s a r , repuŝi
P r o t o ( p r i m e r o ) , proP r o n o m b r e , pronomo P r o p u l s o r , puŝanto
to
P r o n o s t i c a r , antaŭdi- P r o r r a t a , laŭproporP r o t o c o l o , protokolo
ri, diveni, progcio
nozi
P r o r r o g a , prokrasto P r o t o m a r t i r , protomartiro
P r o r i o s t i c o , prognozo P r o r r u m p i r , ekkrii
P r o t o m ĉ d i c o , ĉcfkuP r o n t i t u d , rapideco P r o s a , prozo
racisto
P r o n t o , rapidc, bal-P r o s a i c o , banaia
P r o t o n o t a r i o , protonodaŭ
P r o s a p i a , praeco
tario
P r o s c e n i o , antaŭsceP r o n t u a r i o , notaro
P r o t o p l a s m a , protonejo
P r o n u n c i a c i o n , elpaplasmo
roiado
P r o s c r i b i r , proskripl'ronunciamiento,
ricii, eĥzili, elpeli,PP rr oo tt oozt iopoo, , prototipo
protozoo
belo
malpermesi
P r o t u b e r a n c i a , protuP r o n u n c i a r , elparoli P r o s c r i p c i o n ,
prosberanco
P r o p a g a n d a , propakripcio
P r o v e c h o , profito, utigando, disvastigo
P r o s c r i t o , forpelilo,
lo
P r o p a g a r , propagandi
ekzilito
P r o v e c h o s o , profita
P r o p a l a r , malsekreti-P r o s e g u i r , daŭrigi
P r o v e c t o , antikva
gi
P r o s e l i t o , prozelito
P r o v e e d o r , provizisto
P r o p a s a r , preterpasi P r o s i s t a , prozverkis P r o v e e r , havigi, proto
P r o p e n d e r , inkliniĝi
vizi
P r o p e n s i o n , inklino, P r o s o d i a , prozodio
P r o v e n i e n t e , devenanemo
P r o s o p o p e v a , prozota
P r o p i a m e n t e , propre,
popeo
P r o v e n i r , deveni
ĝuste
P r o s p e c t o , prospekto P r o v e n z a , Provenzo
P r o p i c i o , favorema P r o s p e r a r , prosperi
P r o v e r b i a l , proverba
P r o p i e d a d , propreco ; P r o s p e r o , prospera,
P r o v e r b i o , proverbo
(una) bieno
feliĉa
Providencia,
ProviP r o p i e t a r i o , posedan- P r o s t e r n a r s e , genudenco, Dia dispoto, bienulo
fleksi, humiligi
no .Diazorgo
P r o p i n a , trinkmono,
sin
P r o v i d e n t e , diskreta,
surprezo
saĝa
P r o s t i t u i r , prostitui
P r o p i n a r , trinkigi
P r o s t i t u t a , prostituii- P r o v i d o ,
diligenta.
P r o p i n c u o , proksima,
lerta
no, ĉicsulino
apuda
P r o t a g o n i s t a , prota- P r o v i n c i a , provinco
P r o p i o , propra ; (adeP r o v i s i o n , provizo
gonisto
c u a d o ) deca ; (na- P r o t e c t o r , protektan- P r o v i s i o n a l , provizora
tural)
natura ;
to
(mismo)
mem
P r o t e c t o r a d o , protek- P r o v i s i o n e s , provizafof
torato
P r o p o n e r , proponi
protekti, P r o v i s o r , provizanto
P r o p o r c i o n , proporcio P r o t e g e r ,
gardi, ŝirmi, de- P r o v o c a c i o n , incito,
P r o p o r e i o n a d o , kapainstigo
fendi
bla, deca ,
Promontorio,
toro
— 266 —
P r o v o c a d o r , iikanema P u d r i r , putrigi; (es- P u l m o n a r , pulma
P r o v o c a r , iikani, int a r e n p u t r e f a c - P u l p a , fruktokarno
c i o n ) putri ; ( p u - P u l p e j o , mankarno
citi; ( f a m . ) vod r i r s e ) putriĝi
Pŭlpito,
predikejo,
mi
P r 6 x i i n a m e n t e , prok- P u e b l o , vilaĝo ; (nakatedro
sime
c i o n ) naeio, po-P u l p o , polpo
polo; ( h a b i t a n t e s ) P u l s a c i o n , palpado ;
P r o x i m o , proksinia
loĝantaro
P r o y e c c i o n , projekcio,
( l a t i d o s ) korbatoj
P u e n t e , ponto ; (de P u l s a r , pulsi, palpi
lumbildo •
g u i t a r r a ) guitar- P u l s e r a , iirkaŭmano
P r o v e c t a r , projekcii ;
ponteto
P u l s o , korbato, arteri( p r o v e c t o ) projekti
P u e r c o , porko ; malbato
P r o y e c t i l , kuglo, kupura
V u l v e r i z a r , p ulvorig i
glego
P u e r c o e s p i n , hislri- P u l l a , ofendodiru
P r u d e n c i a , prudento,
ko
P u m a , amcrika leono
saĝo, singardo, P u e r i l , in/ana
Pimflonor ,lio nor p u n I; delikateco, modeP u e r i l i d a d , injanajo
to
reco
P u e r r o ( b o t . ) , poreo
P u n d o n o r o s o , honorP r u d e n t e , saĝa, pru- P u e r t a , pordo
hava
P u e r t o , haveno ; (de P u n i b l e , punebla, pudenta
P r u r i t o , irodeziro, jum o n t e s ) valeto
ninda
kado
P u e s , ja, do
P u n t a , pinto
P r u s i a , Prusujo
P u e s t o , loko, vendeje-P u n t a d a , kudrilpaso
P r u s i a n o , pruso
to, ĉasejo, poste-P u n t a l , subteniio
P r ŭ s i c o ( a c i d o ) , cianP u n t a p i e piedbaio,
no
acido
P u e s t o q u e , iar
piedfrapo
P s e u d o , pseŭda
P ŭ g i l , pugnobatalistoP u n t e a r
(guitarra),
P s e u d o n i m o , pseŭdo- P u g i l a t o , pugnobatalo
ludpunkti
P u g n a r , bataiadi
nimo
P u n t e r i a , cellinio
P s i c o l o g i a , psikologio P u i a , plipropono
P u n t e r o , montrilo
Psiquiatria,
psikia- P u j a n z a , potenco, for-P u n t i a g u d o , akrepin-
trio
tikeco
ta
dorno; ( c l a v o ) P u j a v a n t e , huftranti- P u n t i l l a ( b o r d . ) , punlo
to
najlo
P ŭ b e r , viriĝinta
P u j o , dezirego
P u n t i l l a s ( i r d e ) , ŝteP u b e r t a d , seksmatu- P u l c r i t u d , pureco
liri
P u l c r o , purema
reco
P u n t o , punkto ; ( l u gar) loko ; ( j u e P u b l i c a c i d n , publiki- P u l g a , pulo
P u l g a d a ( m e d i d a ) cogo) poento ; (de
go
lo
m i r a ) celpunkto ;
P u b l i c a r , publikigi
( g e n e r o de) trikoP u b l i c i s t a , publicisto P u l g a r , dika fingro
to ; ( e r r o r , f a l t a )
P u l g o n , afiso
P ŭ b l i c o , publiko
eraro
P u l i c a n , denteltirilo
P u b i s , pubo
P u c b e r o , poto, kuir- P u l i d a m e n t e , delika- P u n t o y c o m a , punkte, gracie
tokomo
poto
Pudendo,
malvirta, P u l i d o , delikata, gra-P u n t o ( a l ) , tuj
cia ; ( b r u n i d o ) po- P u n t o s (dos),dupunkhontiga
lurita
. to
P u d i c i a , tasteco, seksP u l i d o r , poluristo
Puntuacion,
interhonto
punkcio
P u d i e n t e , ritulo, bie- P u l i m e n t o , glatigo,
nulo
poluro, poluradoP u n t u a l , akurata,
P u d o r , fnodesteco, P u l i m e n t a r , glatigi,
ĝustatempa
hontemeco
poluri
Puntualidad, akuraP u l m o n , pulmo
P u d r i d e r o , putrejo
teco
Pŭa,
-
267
-
detalak-P u p i l o , zorgato
P u r p u r a d o , kardinalo
P u p i t r e , pupitro
P u r p ŭ r e o , purpura
P u n z a d a , pikvundo ; P u r e , kaĉo
P u r p u r i n a , bronzpu( d o l o r ) pikdoloro P u r e z a , pureeo, virdro
P u n z a r , piki, pikdogeco
P u r r e l a , vinaio
lori
P u r g a , p u r g a n t e , lak- P u r u l e n t o , pusohava
P u n z o n , pikilo ; ( m a sigilo
Pus, puso
t r i z ) patrico
P u r g a r , purigi, laksi- P u s i l a n i m e , timema
P u n a d o , plenmano
gi
P ŭ s t u l a , pusiuio
P u f i a l , ponardo
P u r g a t o r i o , purigefo P u t a , prostitulino,
P u f i a l a d a , ponardvunP u n f i e a c i o n , purigamaliastulino, tiedo
do
sulino
P u n o , pugno ; (de caP u r i f i c a r , purigi
P u t a f i e r o , malĉasta
m i s a ) manumo
Purisimo,
tre
pura,
P u t a t i v o , kvazaŭpatro
P u p a , aknokrusto
purega
P u t r e f a c c i o n , putrado
P u p i l a (njkj), pupilo
P u r i t a n o , puritano
P u p i l e r o , gastejmasP u t r i c i o n , putrigo
P u r o , pura, ĉasta
tro
P ŭ t r i d o , putra
P ŭ r p u r a , purpuro
Puntualizar,
centi
Q
kia, kio, kiu, ( J u e r e l l a n t e , plendan- Q u i m i c a , hemio
ol, ke
to
Q u i m i c o ( u n ) , iiemiis5Juebradizo, faciirom-Q u e r e l l a r s e , kvereli,
to
interdisputi, kri-Q u i n a , kino
pa
riproii
Oriebrado,
frakcio,
Q u i n c a l l a , ladaĵaro
Q u e r e i l o s o , kverelemaQ u i n c e n a , dekkvintaono
Q
u
e
r
e
n
c
i
a
,
amo,
in( J u e b r a d u r a , rompajo,
go
klino
fendafo
Qumcuagenario,A;"ji/!Q u e b r a n t a h u e s o s , gi- Q u e r e r , voli, deziri,
dekjara
paeto
ami
Q u i n i n a , kinino
( j u e b r a n t a n u e c e s . k i . r - Q u e r i d o , kara, amataQ u i n o , kinarbo, kiQ u e r u b i n , kerubo
virostro
nujo
O u e b r a n t a r , malforti- Q u e s e r a , kazeufo, fromaĝujo ; froma- Q u i n q u e , oleolampo
gi, rompi, fendi,
Q u i n q u e n i o , kvinjaro
pisti, frakasi
ĝistino
Q u i n t a (casa),
kamQ u e b r a r , rompi ; (co- Q u e s o , kazeo, fromapodomo
m e r c i o ) bankroti
ĝo
Q u e d a r , resti
Q u i n t a l , centkilograQmebriL,rompaĵo, fenQ u e d o , kvieta, maldafo; (com) bank- mo
laŭta
roto
Q u i n t o , kvina ; (sold)
Q u e j a , doloresprimo,Q u i e n , kiu
rekruto
plendo
Q u i e t o ,kvieta, senQ u i o s c o , kiosko
( j u e j a r s e , plendi
mova
O u e j u m b r o s o , plcn- Q u i e t u d , senmovo, ri-O i u n t a e s e n c i a , kvindema
tesenco
pozo
Q u e m a , brulo, brula-Q u i j a d a , makzelo
Q u i r o m a n c i a , divenardo
Q u i j a l , maidento
to
Q u e m a d u r a , brulvun- Q u i j t a t a d a , kiĥotafo
Q u i r ŭ r g i c o , hirurgia
do
Q u i ] o t e , Kiĥoto
Q u i r u r g o , hirurgiisto
( ĵ u e m a r , bruli ; ( i n - Q u i l a t e , karato
Q u i s q u d l a (pez), pac e n d i a r ) bruligi
Q u i l l a , kilo
lemo
Q u e r e l l a , malpaco, Q u i m e r a , malpaco,
Q u i s q u i l l o s o , ofendikverelo
himero
ĝema
Que,
— 268 —
Q u i s t e , kisto
Q u i t a , jor de mi
deprcni, ŝteli,Q u i t a s b l , sttnombrclo
forpreni, forrabi Q u i z a , q u i z a s , eblc
Quitar,
R
Rabadan, brutaris.to R a l l a d o r , raspilo
R a p o s e r a , vuipejo
Rabadilla, sakro
R a l l a r , raspi
R a p s o d i a , tapsodo
Rabano, rapo ; (sil- R a m a , branco
R a p t o , rabo
R a m a j e , branĉaro
v e s t r e ) kreno
R a q u e t a , rebatilo
R a b e l , paŝtista liutoR a m a l , brido, kondu-R a q u i t i s m o , spinmalkilo
R a b e r a , postaĵo
sano
R a b i , hebrea saĝulo R a m b l a , krutvalclo
R a r a m e n t e , maioftc
R a b i a , rabio, furiozoR a m e r a , prostituliuo R a r e z a , malofteco,
R a b i n o , rabeno
Ramificacion,
diskaprico
R a b o , vosto
branĉigo
R a r i f i c a r , maldensigi
R a b o a (pez), blenio R a m i f i e a r s e , disvasti- R a r o , malofta, malR a e i m o , beraro ; (de
dcnsa
ĝi
u v a s ) vinberaro R a m i l l e t e , bukedo
Ras, supraĵa egallinio
R a e i o c i n a r , rezoni
R a s a m e n t e , malkaŝe
R a m i o , ramio
R a c i 6 n , porcio
R a m o , branĉo, buke-R a s a r , s k rap cga I igi
Racional,
rezona ;
R a s c o n ( a v e ) , ralo
do
( m a t . ) racionala Rampa, muskola kun-R a s c a d o r , gratilo
R a d a , rodo
l.iriĝo ; ( d e c l i v e ) Rasear, grati ; (con
R a d i a d o r , radiatoro
las u i i a s ) ; ungodeklivo
R a d i a n t e , radianta
grati
R a m p a n t e ( e s c ) , kapR a d i a r , radii, elradii
i i a s e r o , egalilo
tobesto
R a d i c a l , radika, radi-R a m p l o n , maldelika-R a s g a d o , ŝirita
kala ; ( g r a m . ) raR a s g a r , ŝiri, disŝiri,
ta
dikvorto
deŝiri .
R a n a , rano
R a d i c a r , enradiki
Rasgo,
(del rostro)
R a n a c u a j o , ra.nido
R a d i o , radio ; radiostrajto
R a n c a c a , rabobirdo
to
R a s g o n , ŝirafo
R a n c a j o , dornafo
R a d i o g r a f i a , radiogra-R a n c i o , ranca, anti-Raso
( t e l a ) , atlaso ;
fio
(sin nubes)
sen
kva
R a d i o m e t r o , radiome-R a n c h e r i a , kabanaro
nuba
tro
R a n c h o , manĝantaro,R a s p a , (de pescado)
R a d i u m , radiumo
fiŝdorno ; (de essoldatmanĝajo,
R a e d e r a , skrapilo
p i g a ) spikbarbo
vojaĝmanĝafo,
R a e r , skrapi
R a s p a d o r , skrapilo
kabano
R a f a , murfortigiio
R a n d a , vestornamajoR a s p a r , skrapi
R a f a g a , ventoblovo R a n g o , rango
R a s t i l l o , (de l i n o ) rasR a i d o , skrapita, elu-R a n i n a , langvejno
tilo
zita
R a n u r a , fendeto
R a s t r a , trenaĵo
R a i g a m b r e , radikaro R a p a , olivfloro
R a s t r e a r , sekvi posteRaigon,
radikego, R a p a d o r , razisto, bar- signojn
R a s t r i l l a r , rasti; ( t i e dentradiko
biro
rra) erpi
R a i z , radiko, radik-R a p a r , razi
R a p a z , r a p a z u e l o , kna- R a s t r i l l o , rastild, ervorto, origino, depilo
veno
beto, bubo
R a j a , fendo, fendafo R a p e , flartabakoR a s t r o , postesigno
R a j a r , fendi
R a p i d e z , rapideco
R a s t r o j o , stoplo
Ralea,
raso, gento, R a p i d o , rapida
R a s u r a r , razi
R a p i r i a , forrabo
R a t a , rato
speco
R a p o s a , vulpo
R a t e r i a , ŝtelo
R a l o , maldciisa
— 269
-
ŝtelisto ; (pe- R e b a l s a r , akvohalti R e c e p t a r , kaŝi, akceprro) rathundo •R e b a n a d a , tranĉafo
ti
R a t i t i c a r , konfirmi
R e b a n a d e r a , putelti- R e c e t a , recepto
rilo
R a t o , tempero
R e c e t a f i o , receptoliR a t d n , rato; ( d c l c a m R e b a n o , bcstaro, ŝabro
po) arvikolo
faro
R e c i b i d o r (casa), afeR a t o n c i l l o , muso
Rebasn".
^rrfrrbasi
ceptejo
R a t o n e r a , muskapti- R e b a t i r , repuŝi, kon- R e c i b i r , ricevi ; (perlo
traŭagi
sonas) akcepti,
R a u d a l , fluamaso
RebatOj ekatako
R e c i b o , kvitanco
R a u d o , rapida
Rcbeco, iamo
R e c i e n t e , freŝa, fusa,
R a y a , streko ; (pez) R e b e l a r s e , ribeli
nova
rafo
R e b e l d e , ribelema, ri-R e c i e n t e m e n t e ,
anR a v a n o , liiniganla
taŭ ne longe
belanto
R a v a r , strcki, surstre-R e b e n q u e , ŝnureto
R e c i n t o , iirkaŭfermo
" ki
R e b l a n d e c e r , moligi R e c i o , dika, fortika
R a y o , fulmo
R e c i p i c n t e , ufo,
kloRebosar, elbordiĝi
R a z a , raso
R e b o t a r , resalti
ŝo, baseno
R a z o n , prudenio, ra-R e b o t i c a , postapote- R c c i p r o c a m e n t e , rccicio ; ( t e n e r r a z o n )
ko
proke
csti prava ; (cau- R c b o z a r , ovenvolvi R e c i t a d o ( m ŭ s . ) , recisa) kaŭzo, kialo ;R e b o z o , ŝajnigo, pretativo
(social) firmo
R e c i t a r , rakonti, dcteksto
R a z o n a b l e , prudcnta R e b u s c a r , reserĉi, traklami .
saĝa
R e c l a m a c i o n , plendserii
R a z o n a m i e n t o , rezo- R e b u z n a r , bleki
protesto
nado
R e c a b a r , atingeti
Reclamar,
protesti,
R a z o n a r , rezoni
R e c a d e r o , grumo
postuli
Re ( r e i t e r a c i d n ) , rc
R c c a d o , scudafo
R c c l a m o , (caza)
logReaccion,
reakcio, Recaer, rcfali
birdo ; ( a n u n c i o )
R e c a l c a r , kunprcmi,
kontraŭago
rekiamo
R e a c i o , obstina
ripeti
R c c l i n a r , apogi
R e a c t i v o , analizilo
R e c a l e n t a r , revarmigi R e c l i n a t o r i o , apogscR e a l , reĝa ; ( e i e r t o ) R e c a m a r , rciicfe brodi
ĝ°
(armas),
certa, rcala ; (mo-R e c a m a r a
R e c l u i r , malliberigt
n c d a ) realo
pulvoloko
Reclusidn
(lugar),
Realce, ptialteco, rc-R e e a n t o n , angulŝtono
malliberejo
liefo
R e c a p a c i t a r , pripen- R c c l u t a , rekruto
Realeza, reĝeco, suvesi
R e c l u t a r , rekruti, varR e c a p i t u l a r , resumi
reneco
! bi •
R c a l i d a d , realcco, ccr- Recartrar, reŝarĝi
R c c o b r a r rehavi, relcco ; (en r c a l i - R e c a t a r , kaŝi, singarposcdi
di
dad) cfcktive
Reeoger, koiekii
R e a l i z a r , cfcktivigi
Recato, cdsteco, ho-Recocer, rckuiri, rcR e a l z a r , plialtigi, taŭnesteco
baki
di
R e c a u d a c i o n , kolek- R e c o m e n d a b l e , rekoR e a n i m a r , rcvivigi
toficejo
mcndinda
R e a n u d a r , daŭrigi
R e c a u d a r , monkolek-R c c o m e n d a r ,
rekoReata; lntstovico ••
ti
mendi
R c b a b a , randorcslajo Recelar, suspekti
R e c o m p e n s a r , rekomRebaja,
rabato, ri- R e c e n t a l , ŝafido
penci
meso
R e c e p c i o n , akcepto
Rebajar,rabati, maial- R e c e p t a c u l o , kolek- R e c o m p o n e r , ripari,
rebonigi, rearantigi
tujo
ĝi, renovigi
Ratero,
1
— 270
-
koncen- Red, reto, kaptilo R e f l e c t o r , reflektoro
R e d a c c i o n , redaktefo, R e f l e j o , reflekto
R e c o n c i l i a r , pacigi,
R e f l e x i o n a r , pripenredakcio
si
amikigi
R e d a c t o r , redaktoro
R e c o n d i t o , tre kaŝataR e d e d o r ( a l ) , iirkaŭe R e f l e x i v o , refiekta,
R e c o n o c e r , ekzameni, R e d e n c i o n , savo, lipripensema
esplori
berigo
R e f l u i r , reflui
R c c o n o c i m i e n t o , dan- R e d e n t o r , Elaietinto R e f l u j o , refluo, tajdo
R e d i l , ŝafejo
R e f o c i l a r , ĝofigi
kemo
R e c o n q u i s t a , rekon- R e d i m i r , savi, libcri- R e f o r m a , reformo,
kiro
plibonigo, reforgi
R e c o p i l a r , kolekti, re- R e d i n g o t e , redingoto
macio
sumi
R e f o r z a r , plifortigi
R e d i t o , rento
R e c o r d a r , rememorigiR e d i t u a r , rentodoni R e f r a c t a r , dclurni, rcR e c o r r e r , trairi
frakti
R e d o b l a r , duobligi;
R e c o r t a r , tondi, tran( t a m b o r ) tamburi R e f r a c t a r i o , malema
ii
R e d o b l e , tamburado R e f r a n , proverbo
R e c o s t a r , klinigi
R e d o m a , vitrobotelo R e f r e n a r , haltigi, moR e c o v e r o , ovovendis-R e d o m a d o , ruzega
derigi, bridi
to
R e d o n d a ( m ŭ s . ) , ple- R e f r e n d a r , subskribi,
R e c r e a r , amuzi
na noto
vizi
R e c r i m i n a r , proteste- R e d o n d e a r , rondigi
R e f r e s c a r , refreŝigi
R e d o n d e l , rondafo, Refresco, scnsoifigilo
g*
areno
R e f r i e g a , bataleto
Rcctamente,
rektc,
R e d o n d i l l a , oksilaba R e f r i g e r a r , malvarmiiuste
versafo
R e c t a n g u l o , rektangi
R e d o n d o , ronda
gulo
R e f r i g e r i o , manĝeto
Rectificar,
rektigi, R e d r o j o , malfrua in-R e f u e r z o , plifortigo
fano, frukto, flo- R e f u g i o , rifuĝefo
rektifi
ro
R e c t i l i n e o , rektolinia
R e f u l g e n t e , brila
R e d u c c i o n , redukto
R e c t o , rekta, justa
R e f u n f u f i a r , grumbli
Reducir,redukti,
malR e c t o r , rektoro
R e f u t a r , rcfuti
grandigi, moderiR e g a d e r a , verŝilo, as
R e c t o r a d o , rektoreco
R e d u c t o , reduto
R c e u a , azenaro
pergilo
R e c u e r d o , rememoro,R e d u n d a n c i a , troafo
R e g a l a r , donaci ; ( t r a R e d u n d a r , troigi
memorajo
t a r b i e n ) regali ;
R e c u e r o , azenzorgis-R e e d i f i c a r , rekonstrui
(mimar)
dorloti,
Reele.srir, reelekti
to
flati, karesi
R e e m b o l s o , reenspezo
R e c u e s t o , deklivo
ansta- R e g a l i a , profito
R e c u l a r , reeniri, cedi R e e m p l a z a r ,
R e g a l i z , glicirizo
taŭi
Rccuperar,
reakiri,
R e g a f i a r , riproii
R e e n t r a r , reeniri
rehavi
R e g a h o n , riproicma
R e e u r r i r , peti helponR e e n v i a r , resendi
R e g a r , surverŝi
de, sin turni al R e f a j o , subfupo
R e c u r s o , rimedo, apc-R e f e c t o r i o , manĝefo R e g a t a , rcgatto, ŝip
R e f e r e n c i a , referenco,
kurado
lacio
raporto ; (con) ri- R e g a t e a r , marcandi
R e c u s a r , malakcepti
R e g e n c i a , regeco
R e c h a z a r , repuŝi konlate al
traŭbati
R e f e r i r , rakonti, ra-R e g e n e r a c i 6 n , regeneracio
R c c h i f l a , mokego
porti
R e g c n e r a r , rebonigi
R e c h i n a r , grinci, kna-R e f i n a r , rafini
R e f l e j a r , resendi, rc-R e g e n t e , reganto
ri
flekti, speguli, re-R e g i a m e n t e , laŭreĝe
Rechoncho,
dikega,
R ĉ g i m e n , rcĝimo
dikkorpa
brili
Reconcentrar,
trigi
-
271
-
regimen- R e l a j a c i o n , malrigo- R e m o l a c h a , beto
riĝo
R e m o l c a d o r , trenŝipo
R e m o l c a r , posttreni
R e g i o , reĝa, belega R e l a m e r , releki
R e m o l d n , malrapida
R e l a m i d o , afekta
R e g i d n , regiono
R e m o l q u e , rimorko
R e g i r , g o b e r n a r , regi R e l a m p a g o , fulmo
R e g i s t r a d o r , reĝisoro R e l a t a r , rakonti, ra-R e m o n t a , rcmonto
R e m o n t a r , supreniri
R e g i s t r o , rcgistro
porti
R e m o q u e , mokvorto
R e g l a , regulo, meto-R e l a t i v o , rilata
do, lcĝo, aksio- R e l e g a r , forigi, apar-R e m o r a , barilo
R e m o r d i m i e n t o , konsmo ; (de c o n d u c tigi
ta) kondutgvido ,R e l e n t e , nokta malse- cienca riproto
(de m u j e r ) mensRemotamente,
malkeco
truacio ; ( d i b . ) liproksime
R
e
l
e
v
a
r
,
relevi,
plialniilo
R e m o v e r , dismovi
... *
R e g l a m e n t o , regulato R e l e v o , gvardisango R e m o z a r , funigi
R e m p u j a r , ekpuŝi
R e g l d n , masonliniiloR e l i c a r i o ' , reUkufo
R e m u d a r , anstataŭi
R e l i e v e , reliefo
R e g o c i j a r , ĝojigi
R e m u n e r a r , rekomR e l i g i o n , religio
R e g o d e o , amuzo
R e g o l f a r ( a g u a ) , pos- R e l i g i o s o , reiigiuio
penci
R e l i n c h a r , ievalbleki R e m u s g a r , suspekti
teniri
R e l i q u i a , reliko
R e n a c e r , renaskiĝi
R e g o r d e t e , diketa
R e l o j , horloĝo, poŝ-R e n a c i m i e n t o , reneR e g r e s a r , reveni
horloĝo
sanco
R e g u e r o , verŝosigno
R e l o j e r o , horloĝisto R e n a c u a j o , ranido
R e g u l a d o r , regulilo
R e n c i l l a , malameto
R e g u l a r , regula ; ( t a - R e l u c i r , rebrili
R e l u m b r a r , brilegi
R e n c o r , malamo, venm a i i o ) mezgranda
R e l l a n o , ŝtuparebeno
gemo
R e h a b i l i t a r , rcutiligi, Rellenar,remburi; (coR e n d i c i o n , kapituiarekapabligi, Vcc i n a ) farii
co
honorigi
R e m a n g a r , refaldi
R c n d i j a , fcndo, fenR e h a c e r , refari
R e m a r , rcmi
dafo
R e h e n , garantiulo
R e m a r c a b l e , rimar- R e n d i m i e n t o , submeR e h u i r , eviti, rifuzi
kinda
tiĝo
R e h u s a r , rifuzi
R e m a t a d a m e n t e , tutc R e n e g a d o , rcnegato
R e i m p r i m i r , represi
Rematar,
fini, fin- R e n e g a r , abomeni,
R e i n a , reĝino
mortigi
blasfemi
R e i n a r , reĝi
R e m e d a r , imiti
R e n g d d n , linio, literR e i n c i d e n t e , rekulpu- R e m e d i a r , ripari, plilinio
lo
bonigi
Reno,
norda cervo,
R e m e d i o , kuracilo,
R e i n o , reĝolando
rangifero
R e i n t e g r a r , redoni
rimedo
R c n o m b r e , re.putacio,
R e i r , ridi; ( m o f a ) ri- R e m e n d a r , fliki
renomo, famo
kani
R e m e n d o n ( z a p . ) , Ŝu- R e n o v a c i o n , renovigo
R e i t e r a r , ripetadi
flikisto
R e n o v e r o , procentcR e i s ( m o n e d a ) , rejso R e m e r o , remisto
gulo
R e j a l g a r , sulfurarse- Remesa, sendafo
R e n t a , rento
niko
R e m e s a r , sendi
R e n t e r o , farmulo
Reja, krado ; ( a g r . ) R e m i l g a d o , afektulo R e n t i s t a , rentulo
R e m i s i d n , pardono, R e n u n c i a r , forlasi
plugilo
remizo
R e n u n e i o , craro, kulR e j u v e n e c e r , rcjunigi
R e l a c i d n , riiato, intcr-R e m i s o , senkuraĝa
P°,
rilato ; ( l i s t a ) ia- R e m o , remilo
R e n i r , bataleti
Remojar,
empapar,
belo, etato
Reo,kondamnito, kulR e l a c i o n a r , amikigi
sorbigi
pulo
Regimiento,
to
t i g i
-
272
-
oblikva rigar-R e p u g n a r , tedi, mal-R e s m a , rismo
logi
R e s o l , sunrelumo
R e p a r a c i o n , riparo
R e p u j a r , rcliefi
Resolucion,decido, reR e p a r a r , ripari, fliki R e p u l s a r , rifuzi, malzolucio, solvo,
R e p a r o , rimarko
logi
malapero
R e p a s a r , rcpasi, rele-R e p u l s i v o , malsatin- R e s o l v e r , decidi, solda
gi, rekudri
vi
R e p a r t i r , disdoni, di-R e p u t a c i o n , rcputa- R e s o l l a r , bruspiri
vidi
cio, famo
R e s o n a r , resoni
R e q u e b r a r , amindu- R e s o p l a r , blovegi
R e p e c h o , krutafo
R e p e l e r , repuŝi
mi
R e s o r t e , risorto
R e p e n t e ( d e ) , subite R e q u i e m , rekviemo R e s p a l d a r , dorsoskriR e p e r c u t i r , rcektuŝi R e q u i s i t o , rekvizito
bi
R e p e r t o r i o , repertua-R e s a b i o , malvirto
R e s p a l d o , dorso
ro
Resaca, onda postmoR e s p c c t i v o , respcktivo
R e p e t i r , ripeti
va
R e p i q u e , sonorilaĵo R e s a l t a r , surmontri- R e s p e t a r , respekti
R e p i z c a r , pinĉi
R e s p i r a r , spiri
gi
Replantillar
( c a l z . ) , R e s a n a r , resanigi
R e s p l a n d c c e r , brili
replandumi
R e s p o n d e r , respondi
R e s a r c i r , kompensi
R e p l e g a r , refaldi
R e s p o n s a b i l i d a d , rcsR e s b a l a r , gliti
R e p l i c a r , rcdiri, rcspondeco
R e s e a t a r , reaieti
pondi
R e s p o n s o , mortiutprcRescindir,m(Jii7?' romR c p o b l a r , rcplanti
Pi
R e p o n e r , remeti
R e s q u e b r a j a r , fcndi
R e s c o l d o , cindrovarR e p o s a r , ripozi
R e s q u i c i o , fcndeto
mo
R e p o s t e r i a , dolcafvcnR e s t a b l e c e r , rcs ta rigi
R e s c r i p t o , reĝordono
R e s t a b l e c i m i e n t o , rcdejo
R e s e c a c i o n , sckigo
Reprender,
admon i,
starigo, resanigo
Reseco, troseka
riproii
R e s t a l l a r , kraki
Reseda ( b o t . ) , rezedo
P.epresalia, revenĝo
R e s t a r ( m a t . ) , subtraR e s e n t i m i e n t o , resenRepresentaeion,
prchi
to, plcndo
R e s t a u r a n t , rcstoracio
zentado
R e s e n a , signalo, inR e s t a u r a r , remeti, reRepresentar,
rcprcformo
zcnti
novigi
R e s e n a r , informi
Rcprimenda,
maliaŭ- R e s e r v a , rezervo
R e s t i t u i r , redoni
do, admono
R e s e r v a d o , singarde-R e s t o , resto, cctero
R c s t r e g a r , froti
R e p r i m i r , reteni, brima, kaiema
di
R e s f r i a d o , malvarmu-R e s t r i e c i o n , malvastiR e p r o b a c i o n , malag°
mo
probo
R e s g u a r d a r , defendi
R e s u c i t a r , revivigi
R e p r o b o , ĉiama kon-R e s g u a r d o , kvitanco R e s u d a r , ŝviteti
damnito
R e s i d e n c i a , toĝejo
R e s u e l t a m e n t e , decidc
R e p r o c h e , riproĉo
R e s i d i r , restadi, loĝi R e s u e l l o , spirego
R e p r o d u e i r , reproduk- R e s i d u o , restafo
R e s u l t a r , rezulti
ti
R e s i e m b r a , resemo
R e s u m e n , resumo
R e p s , repso
R c s i g n a c i o n , rezigna- R e s u r g i r , rcaperi
R e p t i l , reptilio
cio
R e s u r r e c c i o n , reviviR e p ŭ b l i c a , rcspubli- R c s i g n a r , rczigni
ĝo
ko
R e s i n a , rezino
R e t a c o , dikpafileto
R e p u d i a r , cdzinrepu- R e s i s t e n e i a , rezisto,
Retaguardia,
arierŝi
malcedo
Repugnancia,
tcdo, R e s i s t i r , kontraŭagi, R e t agardo
m a ( b o t . ) , stipo
malŝato
rezisti
R e t a r , batalinciti
Keojo,.
do
J
— 273"
-
prokrasti, R r v e v b e r o , lumigilo R i c o , riĉa
malrapidi, malR e v e r e n c i a , riverenco R i d i c u l o , ridinda
frui
R e \ c r s i o n , returno
R i c n d a , brido, konduRevcvso, r e v e s , posta
R c t a s a , rctakso
kilo
fianko; dorso (forR i e s g o , risko
Retazo, peco
t u n a ) malprospc-R i f a , loto
R c t e n , provizo, rezcrro
vo
R i g i d o , rigida, scvcR e t e n e r , dcteni, kon-R e v c r t c v , clbordiĝi
ra
servi
R e v c s i i d o , nekomprcR i g u n i s i d a d , rigorcco
R e t i n a , retino
nebla
R i j o s o , voluptema
R e t i r a d a , returniro
Revesar, vomi
R i m a , rimo
R e t i r a r , dcpreni, fo-R e v e r e n t e , rcspcktcga
R i m b o m b a r , troresorigi
R e v e s t i r , survesti
ni
R e i v i n d i c a r , rcakiri
R e t i r o , rifuĝejo
R m e r o , pilo
R e v i s a r , revizii
R e t o , elvoko, minaco
R i n c o n , angulo.
R e v i s o r , revizoro
R e t o n o , burĝono
R e t o q u e , perfehtigo, R e v i s t a , rcvuo ; ( m i l . ) R i n c o n e r a , angulb.reto '• >
korekto
parado
R i n c o t e ( a v e ) , riukopR e t o r c e r , rctordi
R c v i v i r , reviviĝi
so
R e t o r i c a , retoriko
R c v o c a r , cksigi, nuliR e t o r n a r , rcturneniri
R i n o c e r o n t e , rinoccro
gi
Retorta (quim.),
re- R e v o l c a r , rcnversi
R i n a , bataleto, batiĝo
torto
Rinon_, rcno
R e v o l o t e a r , flirti
R e t o r t i j o n , tordcgafoR e v o l t o s o , ribelema ;Rio, rivcro
Reto/.ar, saiti, peioli
R i p i b , rubo, flikvorto
malkvicta, petoleR c t r a c t a r , malkonfcR i q u e z a , riccco, sufima
si
iego
Revolucion,
(polit.)
R e t r a e r , dctiri, delogi
revolucio ; (mee.) R i s a , rido ; ( m o f a ) riR e t r a i d o , izole.ma
revoluo
kano
R e t r a s o , prokrasto
Revolver,
dismovi ; R i s c o , .kruta roko
R e t r a t a r , fotografi
(masa) kirli
R i s i b l e , ridinda
R c t r a t o , porireto
R e v o l v e r , revolvero R i s u e n o , ridcina, aiaR e t r e t e , ncccsejo
R e v u e l t a , ribelo, konbla
R e t r i b u c i o n , rekomfuzo
R
i
t
i
n
o ( z o o l . ) , riteno
penco
R e v u l s i o n , returnigo
R i t m o , ritmo
R e t r o a c t i v o , retroak- R e y , reĝo
tiva
Reye/.ue1o (ave), rego- R i t o , rito, ccremonio
R i v a l , konkuranto
Retroceso, posteniro
10
R i v a l i z a r , konkuri
R e t r o g r a d o , malpro- R e z a g a r , postlasi
Ri/.a, difektafo
grcsa
R e z a r , pregi
R i z a r , frizi
R e t r o s p e c t i v o , retros- R e z o n g a r , - grunti
Re/.umar, trasorbiĝi Rob, siropo
pcktiva
R o b a r , ŝteli, forrabi
R i a , riverenfluo
Rctrotvaev, rctroigi
R o b i n , rustafo
R i a d a , riverfluego
R e t u m b a r , rcsoni
R e u m a t i s m o , reŭnia- Ribajiverbordo, mar-R o b l e , kvcrko
R o b o r a r , fortikigi
tismo
bordo
R o b u s t e z , fortikeco
Reunion,
kunvcno, R i b a z o , bordo
R o c a , roko, ŝtoucga
kunigo
R i b e r a , riverbordo
R e v a n c h a , revcnĝo
R i b e t e a r , borderi, gar- R o c i a r , aspergi
R o c i n , ficcvalo
R c v e l a r , malkovri,
ni
R o c i o , roso
maikaii
R i c a c h o , riĉegulo
R e v e n d e r , revendi
R i c a h e m b r a , nobeli- R o d a b a l l o , rombofiŝo
R o d a j a , disko
R e v e n t a r , krevi, krano
i
R o d a r , lurni, ruli
ki
R i c i n o ( b o t . ) , ricino
Rctardar,
;
f
18
-
274 —
iirkaŭ- R o n d a , nokta patrgloR o z a g a n t c , bclaspekta
iri; (de) tirkaŭ- R o n d a r , noktpromeni
igi
R o n q u i d o , ronkbruo R o z a r , froteti, tuŝeti
R u b e t a ( r a n a ) , hilo
R o d e l a , ŝildo
R o n z a l , kolbrido
R u b i , rubeno
R o d i l l a , genuo
Ron/.ar, brumaci
Rubieundo,
rubio,
R o d i l l e r a , gen uŝirmi-R o f i a , haŭta malpuralo
jo
blonda ; (una r u bia) blondulino
R o d i l l o , cilindro, ru-R o n o s o , sparegulo
lilo
R o p a , vestafo, tolafo R; u b o r , hontemo
R ŭ b r i c a , parafo, ru( t a l a r ) talaro
R o d r i g o n , apogilo
R o p a v i e j a , uzitaj vesbriko
R o e d o r , rodulo
R u b r i c a r , subskribi
tafoj
R o e r , rodi, mordeti
R o g a r , pcti, preĝi ,
R o p e r i a , vestvendeio R u d a ( b o t . ) , ruto
R u d o , kruda, maldelU
Rogativa,/>wb/ifca pre- R o p e r o , vestarufo
kata
R o q u e t e , surpliso
ĝo
R o r c u a l ( z o o l ) , rork- R u e d a , rado, dentrado
Roji/.o, duberuĝa
R u f i a n , malnoblegulo
valo
R o j b , ruĝa ; (al) brulR u g i r , blckegi
ruĝa
R o r r o , sutinfano
sulR o l , nomaro, listo R o s a , rozo ; (de cien Rugoso,malglata,
kigita
h o j a s ) eentifolio
R o l l a r , volvi
R u i b a r b o , rabarbo
R o l l o , volvafo, rulajoR o s a l , rozujo ; ( s i l R u i d o , bruo ; (hacer)
R o m a , Romo
v e s t r e ) eglanterio
brui
R o m a n a , pesilo
R o s a r i o , rozario
R u i n , malŝatinda
R o m a n c e , romanco
R o s b i f , rostbcfo
R u i n a , ruino, dctruo
R o m a n z a , romanco
R o s e t o n ( a r q . ) , roze- R u i n d a d , malnobleco,
R o m b o , rombo
avareco
go
R o m e r o , rosmareno
R o s t r i l l o , ĉirkaŭviza- R u i s e n o r , najtingalo
R o m o , malakra, malR u m b o , vojo, pompo
ĝo
lerta
R u m i a n t e , remaiuto
R
o
s
t
r
o
,
vizaĝo
P . o m p e r , rompi
R u m i a r , remaii
R
o
t
a
c
i
o
n
,
rotacio
Rompimiento,
malR u m o r , voibruo, murR o t o n d a , rotondo
konsento
muro, famo
R o t u l a , genuosto
R o n , rumo
R o t u l o , titolo, afiŝo R u r a l , r ŭ s t i c o , kamR o n c a r , ronki
para
R o t u r a , rompafo
R o n c e a r , flatlogi
R u t i l a r , radibrili
Kotmar,unuafoje
pluR o n c o , raŭka
R u t i n a , rutino
R o d e a r , ( i r a)
S a b o g a (pez), kiupeo
S a b o r , gusto
sie-S a b o r e a r , gustumi
S a b r o s o , bongusta
po
S a b a n d i j a , rampafo Sabueso, iashundo
S a b a n o n , frostabsccsoSacabocados, truilo
Saber, scii ; (hacer sa- Sacacorchos, korktir
S a b a d o , sabato
S a b a n a , littuko
S a b a n a , america
Saciar, satigi
Saco, sako
Sacramento,
mento
Sacratisimo,
ga
sakra-
sanktc-
rilo
S a c r i f i c a v , oferi ; (rcber) sciigi; (ten e r sabor) gusti
S a c a m u e l a s , denteltises) buii
S a b i d u r i a , sciado, saristo
S a c v i f i c i o , ofcro, buĝeco
Sacar, eltiri; ( a g u a )
ĉado
ierpi
S a b i o , scienculo, klcS a c r i l e g i o , sakrilegio
S a e e r d o t e , pastro
rulo
S a c r i s t a n , sakristiano
S a c i a d o , h a r t o , sata
S a b l e , sabro
S a c r i s t i a , sakristio
-
275
-
sanktega; ( h u e S- a l t i m b a n q u i , fonglis- S a p o , bufo
S a q u e a r , rabi
so) sakro
to
S a r a m p i o n , morbito
S a c u d i d a , skuo
S a l u b r e , saniga
S a r a o , bdio
S a c u d i d o r , potvobati-S a l u d , sano, bonfarto
S a l u d a d o r , sanigisto S a r c a s m o , sarkasmo
lo
S a r c o f a g o , sarkofago
S a l u d a r , saluti
S a c u d i r , skui
Saeta, sago ; ( r e l o j ) S a l v a , salvo, pafsaiu-S a r c o r a n f o ( a v e ) , sarto
montrilo
koramfo
Sagaz, sagaca, ruza S a l v a d e r a , skriba sa-S a r d i n a , sardino
Sagitario,zodiaka sigS a r g e n t o , serĝento
blujo
S a r m i e n t o , vinberno
S a l v a d o , brauo
branio
S a g r a d o , dia, sankte- S a l v a d o r ( E l ) , La SaS a r n a , skabio
vinto
g*
S a l v a g u a r d i a , gvardio S a r r a c e n o , maŭro
S a g r a r i o , sankta ŝranS a r r a c i n a , bataleto
S a l v a j e , sovaĝa
ko
S a r r o , bitumo
Sahumar, fumparfu- S a l v a r , savi
S a r t e n , pato
S a l v e , saluto
mi
S a s t r e , tajloro
S a l v i a , salvio
S a i n a r , grasigi
pas- S a s t r e r i a , vestofarejo
S a i n e t e , teatrafo amu-S a l v o c o n d u c t o ,
S a t a n a s , Satano
porto
za
S a t e l i t e , satetito, serS a j a r , sekci, tranĉi San, sankta
vulo
S a j b n i a , Sakslando S a n a r , resanigi
S a n a t o r i o , resanigejo S a t i r a , satiro
Sal, salo
S a n c i o n , sankcio
S a t i r o , satiruso
Sala, saloneto
S a n d a l i a , sandalo
S a t i s f a c e r , kontentigi
S a l a d e r o , peklejo
S a t i s f e c h o , kontenta
S a l a m a n d r a , salaman-S a n d a l o , santalo
Sande/., malsaĝafo
S a t r a p a , satrapo
dro
S a l a r , saii ; ( p o n e r e n S a n d i a , akvomelono S a t u r a r , saturi
S a n d i o , malsaĝulo
S a t u r n o , Saturno
salazon) pekli
Sauce, saliko
S a l c h i c h a , kolbaseto S a n e a r , ripari
Saŭco, sambuko
S a l c h i c h o n , kolbaso S a n e d r i n , sinedrio
S a n g r a r , sangeltiri
S a v i a , suko
Saldar, saldi
S a x i c o l a ( a v e ) , enanSalero, salufo ; ( f a m . ) S a n g r e , sango
S a n g r i a , vefnovundo
sprito
to, saksikolo
sanga, S a y a , subjupo
S a l i d a , eliro, foriro S a n g r i e n t o ,
S a l i n a , saUaguno
kruela
S a y o , vesto
S a l i r , eliri, foriri
S a n g u i j u e l a , hirudo
S a z o n , matureco
S a l i t r e , salpctro
S a n g u i n a r i o , sangavi- S a z o n a r , maturigi,
Saliva, salivo
spici
da
S a l i v a r , salivi, kraii S a n o , sana ;
(estar) S c h e r z o ( m ŭ s . ) , skerS a l m o , psalmo
sani
co
S a l m o d i a , psalmaro S & n s c r i t o , sanskrito Se, oni ; al si, sin
S a l m o n , salmo
S a n t a b a r b a r a , pulvo- Sebo, sebo
S a l m o n e t e , muluso
tenefo
S e c a m e n t e , malafablc
S a l o b r e , salhava
S a n t i d a d , sankteco
S e c a n t e , sorba papero
S a l o n , salono
S a n t i f i c a r , sanktigi
Secar, sekigi
S a n t i g u a r , krucosig- S e c c i o n a r , sekci, tranS a l p i c a r , surŝpruci
ti
Salpullido, aknetaro
ni
Salsa, saiico
S a n t f s i m o ( E l ) , Sank- Seeo, seka, sensuka,
S a l t a r , salti ; (agua)
ta Sakram.ento
malgrasa,
ŝpruci
S a n t o n , araba izolulo
S e c r e c i 6 n , eligo, seS a l t a r i n , dancanto
S a n t u a r i o , sanktefo
krecio
S a l t e a d o r , rabisto
S a n a , kolero, ardego S e c r e t a r i a , sekretarieS a l t e a r , forrabi
S a p i e n t i s i m o , klerega
fo, kancelario
Sacro,
-
276
-
S e c r e t a r i o , sekretario S e m e n , spermo
Sepulcfo,
sepultura,
S e c r e t o , sekrcto
S e m e n t a l , bestoviro
tombo
Secta, sckto
S e m e s t r a l , sesmonataS e q u e d a d , s e q u i a , seS e c t o r , sektoro
S e m i c i r c u l o , duoncirkeco
Secuaz, partiano
klo
S e q u i t o , sekvanlaro
Secuela, konsekraico S e m i d i o s , prcskaŭdio Ser, esti ; estajo
S e c u e s t r a r , sekcstri
Sera, korbo
S e m i l l a , semo
S e c u l a r , centjara
S e m i n a r i o , seminario S e r a f i n , serafo
S e c u l a r i z a r , sckttlari- S e m i t a , semido
Serba, sorpo
' zi
S e r e n a r , serenigi, paS e m o l a , grio
Secundario,
flanka, S e m o v i e n t e , mcmmocigi ,trankviligi;
va
duagrada
(el cielo) sennuSed,
soifo; ( t e n e r ) S e m p i t e r n o , iiama,
bigi
soifi
S e r e n a t a , serenado
eterna
Seda, silko
Sereno, nokta gardisS e n a d o , scnato
Sedativo,
miidiga, S e n c i l l a m e n t c , simplc
to
moderiga
S e n c i l l o , sincera, nai-S e r i a m e n t e , seriozc
Sede, sidejo
Serie, serio
va, faciia, simplaS e d e n t a r i o , longsida
S e r m o n , predikafo,
nima
S e d i c i o n , ribelo
S e n d a , vojeto
rcligia parolado
S e d i e n t o , soifa
S e n e c t u d , maljuneco S e r m o n e a r , riproĉi
S e d i m e n t o , seditnentoS e n i l , kaduka
S e r o n , korbcgo
S e d u c i r , delogi
Seno, brusto, sino maS e r p e n t a r i o (ave), serS e g a r , falii
pentario
mo ; ( t r i g o n . ) siS e g l a r , monda
S e r p e n t e a r , serpentunuso
S e g m e n t o , peco, seg- S e n s a c i o n , sensacio
mi
mento
Sensato,
saĝa, pru- S e r p e n t i n , distiltubo
S e g r e g a r , sekrecii
Serpiente', serpento
denta
S e g u i r , sekvi
cascabel,
S e n s i b i l i d a d , sentemo S e r p i e n t e
S e g ŭ n , laŭ
krotalo
S e n s i b l e , sentebla
Segundo,
sckundo ; S e n s u a l , voluptema S e r p i e n t e de h i e r r o de
dua
l a n z a , trigonoccS e n t a d o ( e s t a r ) , sidi
S e g u r , falĉilo, hakiloS e n t a r , sidigi
falo
Seguramente,
certc, S e n t e n c i a , sentenco S e r p u l a ( z o o l . ) , ser-
nepre
polo
S e n t i d o , sento ; senco
certa, mcm-S e n t i m e n t a l , scnti- S e r r a l l o , scrajlo, liaremo
fida, senriska,
mentala
aplomba
S e r r a n i a , inoiitarlanS e n t i m i e n t o , bedaŭro
S e l a c i o , selaio
do
S e n t i r , bedaŭri, senS e l e c c i o n , elekto
S e r r a n o , montaraiio
ti
S e l e n i o , seleno
S e r r a s a l m o (pez), seSeria, signo, gcsto
S e l v a , silvo
rasalino
S e l l a r , sigeli, stampi S e n a l , signo, signaloS e r r u c h o , scgileto
S e l l o ( c o r r e o ) , poŝt- S e n a l a d o , fama, spe-S e r v a l ( z o o l . ) , servaciala
marko
lo
S e m a f b r o , semaforo S e n o r , sinjoro
S e r v i a , Serbujo
S e f i o r i a , moŝto
S e m a n a , semafno
S e r v i c i a l , servema
S e m a n a l , iiusemafna S e f i o r i t a , fraŭliito
S e r v i c i o , servo ; ( d i S c m b l a n t e , mieno, vi- Seo, katedralo
v i n o ) Diservo; (dc
S e p a r a r , disigi
mesa) manĝiiaro,
zaĝo
scrvicg ; (de n o S e m b l a n z a , biogrdfioS e p i a , sepio
S e p t e n t r i o n , nordo
che) noktavazo
S e m b r a r , semi
S e p t i e m b r e , Seplem- S e r v i d o r , servanto,
S e m e j a n t e , similulo
scrvisto
S e m e j a r , simili
bro
Seguro,
- 277 servan- S i l u e t a , p e r f i l , silue- S i n o d o , sinodo
taro, servuto,
to
S i n o n i m o , sinonima
sklaveco
S i l u r o (pez), siluro
S i n o v i a , sinovio
S e r v i l , sklava, humi-S i l v e s t r e , arbara, sen-S i n r a z o n , malpravo
lega
kultura ; malkleS i n s a b o r , bedaŭro, caS e r v i l i e t a , buŝtuko
rulo
greno
S e r v i o l a , ankroleviloS i l v i o ( a v e ) , silvio
S i n t a x i s , sintakso
S e r v i r , servi; taŭgi S i l l a , seĝo ; (de m o n - S i n t e s i s , sintezo
Sesgar, oblikve trantar) selo
S i n t o m a , simptomo
ĉi
S i l l a r , murŝtono
S i n u o s o , ondolinia
S i l l o n , seĝego
S i q u i e r a , almcnaŭ
S e s i o n , kunsido
Seso, prudento, saĝoS i m a , profundegaĵo S i r e n a , sircno ; sipS i m b o l o , simboio, emSesos, cerbo
trumpo
blemo
Seta, fungo
S i r g a , ŝnurego, trcnS
i
m
e
t
r
i
a
,
simetrio
Seto, plektobarilo
ŝnuro
S i m i e n t e , semo; ( m o s Severo, severa
S i r i a , Siriujo
t a z a ) sinapo
S e v i c i a , kruelegeco
S i r l e , ŝafckskremento
S i m i l a r , simila
S e x o , sekso
S i r t e , sablafo
S i m i l o r , kuprozinkaSi ( a f i r m a c i o n ) , fes
S i r v i e n t e , servisto
S i b a r i t a , regalema
P
Sisa, ŝteleto ; detranS i b e r i a , Siberio
iafo
S i m i o , simio
S i b i l a , divenulino
S i m o n (coche), fiakro S i s m i c o , tertrema
S i c o m o r o , sikomoro
S i m p a r , senegala
S i s t e m a , sistemo
S i d r a , cidro, pomvino
S i m p a t i a , simpatio S i s t o l e , korstreio
S i e m p r e , ciam
S i m p l e , simpla
S i t a c u l o ( a v e ) , sitako
S i e m p r e v i v a , helikriS i m p l i c i d a d , simple- S i t e l a ( a v e ) , sito
zo
co, naiveco
S i t i a l , seĝego
S i e n , tempio
S i m u l a c r o , ŝajnigafo S i t i a r , sieĝi
S i e r r a , segilo ; mon- S i m u l a r , ŝajnigi
S i t i o , sieĝo ; loko
taro
S i m u l t a n e o , samtem- S i t u a c i o n , situacio
S i e r v o , servutulo
pa
S i t u a r , loki, meti
Siesta, posttagmeza S i n , sen
S k i , ŝkio
dormo
S i n a g o g a , sinagogo Sobaco, subbrako, akS i f i l i s , sifiliso
S i n a p i s m o , sinapo
selo
S i f o n , sifono
S i n c e r a m e n t e , sinceS
o
b
a
r , palpadi, preS i g i l o , sekreto
re
madi
S i g l o , centjaro, jarS i n c e r a r , senkulpigi
S o b e r a n o , suvere.no,
S i n c o p e , sinkopo
cento
rcgnestro
S i g n a t u r a , subskribo S i n c r o n i z a r , sinkroniS o b e r b i a , fiereco, malgi
S i g n i f i c a r , signifi
humileco
S i g u i e n t e , sekvanta, S i n d i c a t o , sindikato
S o b e r b i o , aroganta;
S i n d i c o , sindiko
fena
belega
S i n e m b a r g o , tamen
S i l a b a , silabo
S o b o r n a r , subaieti
S i n f o n i a , simfonio
S i l a b e a r , elsilabi
Sobra,
malmanko ;
S i l b a r , fajfi ; ( v i e n t o ) S i n g l a d u r a , ŝipirado
troafo
S i n g u l a r (gram.),unusibli
S o b r a r , malmanki, sunombro
S i l b a t o , fajfilo
permezuri
S i n g u l a r i z a r , distinS i l e n c i o , silento
Sobre,
sur, super;
gi, escepti
S i l f i d e , silfo
koverto
S i n i e s t r a (mano),malS i l i c e , siliko
S o b r e c a r g a r , ŝarĝegi
dekstra
S i l i c u a , silikvo
S i n i e s t r o , malfeliio S o b r e d o r a r , surorumi
S i l o , grenefo, silo
S o b r e e x c i t a r , eksciteS i n o , sed ; fatalo, sorS i l o g i s m o , silogismo
io
Servidumbre,
-
278 -
suna ; (suelo) S o m o r m u j o , kolimbo,
planko
m ergulo
Son, sono
S o b r e m e s a , tablotapi-Solaz, amuzo, plezuro
S o l d a d a , salajro
S o n a j e r o , injanbruilo
50
Soldadesea, soldaiaĉa-S o n a m b u l o , somnamS o b r e n a d a r , surnaĝi
bulo
S o b r e n a t u r a l , superro
S o n a r , soni, sonori
S o l d a d o , soldato
natura
S o n a t a , sonato
S o b r e n o m b r e , alnomo S o l d a d u r a , lutaĵo
S o n d a , soudilo
Sobrentender,
sub- S o k l a r , luti
S o l e c i s m o , splecismo S o n d a l e z a , sondosnukompreni
S o l e d a d , soleco
S o b r e p e l l i z , surpliso
nuro
S o b r e p o n e r , surmeti S o l e m n e , solcna
S o n d a r , sondi
S o b r e p r e c i o , pluapre- S o l e m n i / a r , solenigi S o i i e t o , soneto
S o l e r , k utimi
S o n o r o , sonora
zo
S o l f e a r , notkanti
S o n r e i r , ridcti
S o b r c p u j a r , superi
S o b r e s a l i e n t e , supere- S o l i c i t a r , peti, preten-S o n r o j o , vangruĝo
di
S o n r o s a r , rozkolorigi
g*
Sonsacar, substeli
S o l i c i t o , diligenta.
S o b r e s a l i r , elstari
S o n s o n e t e , sohetado
zorgema
S o b r e s a l t a r s e , ekthni
sonĝi, revi,
S o l i c i t u d , skribpeto Softar,
Sobreseer, forlasi
S
o
l
i
d
a
r
i
d
a
d
,
solidarcfantazii
S o b r e s u e l d o , supersaS o n o l i e n t o , dormcma
co
lajro
S o l i d e o , vcrtoĉapeto S o p a , supo
S o b r e t o d o , surtuto
S o l i d o , solida, fortikaSopesar, pczprovi
S o b r e v e n i r , okazi
S o l i l o q u i o , monologoS o p e t o n ( d e ) , subite
S o b r e v i v i r , postvivi
S o p l a r , blovi
S o l i o , trono
S o b r i n o , nevo
S o l i t a r i a ( t e n i a ) , soli- S o p l e t e , lutblovilo
S o b r i o , sobra
S o p l o n , denunculo
tero
Socapa, pretekslo
S o e a r r o n , ruza, kase-S o l i t a r i o , .so/<7, senho- S o p o r , dormemo
S o p o r i fero, dorm iga
ma
ma
S o l o m i l l o , lumbakar-S o p o r t a l , portiko
S o c a v a r , subfosi
S o p o r t a r , subporti, tono
S o c i a b l e , societema
leri
S o c i a l i s t a , socialisto S o l t a r , malligi, cllasi
S o l t e r o , fraŭio
S o p o r t e , piedestalo
S o c i e d a d , societo
S o p r a n o , soprano
S o e i o l o g o , sociologo S o l t u r a , faciieco
S o r a , maiztrinkajo
S o c o r r e r , helpi, asistiS o l u b l e , solvebla
S o l u e i o n , solvo
S o r b a ( f r u t a ) , sorpo
S o c r a t e s , Sokrato
S o l v e n t e , solventa
S o r b e r , sorbi, suĉi
S o e h a n t r e , ĥorcstro
S o l l o ( p e z ) , ezoko
S o r b e t e , glaciafo, ŝorS o d a , sodo
S o l l o z a r , plorcgi, sinbeto
S o d i o , natrio
S o r d e r a , surdeco
gulti
Soez, malinda
S o r d i d o , mizera, avaS o f a , sofo, kanapo S o m b r a , ombro
ra
S o m b r e r o , tapeio
S o f i s m a , sofismo
S o m b r i l l a , sunombre-S o r d i n a , mallaŭtigi111
S o f i s t i e a r , falsi
S o r d o , sttrda
Soŭama,flameto, vort- lo
trompo
Sombrio,
malgaja, S o r n a , ironio. ŝerco,
moko
S o f o c a r , sufoki
malhela
S o f r e i r , friteti
S o m e r o , malproftinda
Soi-prender, surprizi
Soga, ŝnuro
S o m e t e r , submeti
S o r t e a r , loti
Soju/.gar, superregi S o m n o l e n c i a , duon- S o r t i j a , ringo
Sol, suno
S o r t i l e g i o , sorĉo
dormo
S o l a m e n t e , nur, sole S o m o n t e , maldclicalŭSosa ( q u i m . ) , sodo
S o l a p a d o , ruza, kaŝe-S o m o r g u j a d o r , subak-Sosegado.fe-j/efa, trankvita
ma
visto
Sobrellevar,
elporti
surporti,
Solar,
-
279
-
Substraer,
depreni, S u f r a g a n e o , sufragaS o s l a v a r , oblikvigi
senigi; ( a r i t . ) subSoso, sengracia, scnno
trahi
S u f r a g a r , helpi, pagi
sprita
S u b t e r f u g i o , artifiko S u f r a g i o , voidono, baSospechar, suspekti
loto
Sospechoso, suspek- S u b t e r r a n e o , subterafo
S u f r i r , sufcri, elportinda
ti
S u b u r b i o , antaŭurbo
Sostener, subteni
S u b v e n c i o n , monhel- S u g e r i r , sugesti, insS o t a n a , sutano
po
S o t a n o , subtcrajo, kepiri
S u b v e r t i r , renvcrsi, S u g e s t i o n a r , sugestii
lo
ruinigi
Suicidarse,
mortigi
S o t e r r a r , subterigi
S u b y u g a r , perfortc rcsin
Soto, arbetaro
S u a r e , vesperkunveS u i z a , Svisujo, Svisgi
lando
S u c c i n o , sukceno
S u i z o , sviso
mola, milda,S u c c i o n , sucado
delikata
Suceder, okazi; here-S u j e t a r , submcti, fortS u b a l t e r n o , subulo
di ; postiri, sekvi teni
individuo,
S u b a r r e n d a r , subfar- S u c e s i v a m e r i t e , sekve S u j e t o ,
subjekto
mi
Suceso, okazintafo
Sŭcesor, posteulo, hc-S u l a ( a v e ) , sulo
S u b a s t a , aŭkcio
S u l f ŭ r i c o , sulfuraciredanto
S u b d e l e g a r , subdelegi
do, vitriolo
S ŭ b d i t o , regato, reg-S u c i e d a d , malpureco
S u l t a n , sultano
S u c i n t o , mallonga, rcnano
S u m a , sumo, adicio,
suma
S u b d i v i d i r , redividi
konkludo
S u c o , suko
S u b i r , supreniri
S ŭ b i t a m e n t e , subite S u c u l e n t o , bongusta, S u M a j l e s t a d , Lia Reĝa Moŝto
nutra
S u b j u n t i v o , subjunkS u c u m b i r , pcrei, sub- S u m a r , sumi, adicii
tivo
S u m a r i o , resumo
metiĝi
S u b l e v a c i o n , ribelo
S u m e r g i r , subakvigi,
Sublimado
( q u i m . ) , Sur o Sud,5w(io
mergi
S u d a r , ŝviti, penlabosublimato
S u m i d e r o , kloako
ri
S u b l i m a r , laŭdegi
S u m i n i s t r a r , provizi, •
S u d a r i o , morituko
S u b l i m e , altega, beliveri
S u d a t o r i o , ŝvitiga
lega
S u d e s t e , sudoriento S u m i s i o n , submetiĝo
S u b m a r i n o , submara
S u d o e s t e , sudokciden-S u m i s o , obeema, huŝipo
mila
to
S u b o r d i n a r , submctSuntuoso,/.Mksa, pomS u e c i a , Svedujo
igi
pa
Sueco, svedo
S u b r a y a r , subsireki
S u p e d i t a r , submeti
S u e g r o , bopatro
S u b r e p t i e i o , kaŝfari- S u e l a , ladplando
S u p e r a b u n d a n c i a , suta
S u e l d o , salajro
fiiego, abundego
S u b r o g a r , anstataŭi S u e l o , tero, planko,S u p e r a b u n d a r , abunS u b s a n a r . r c o o m i i j j , ridegi
grundo
pari
S u e l t o , libera, jacil-S u p e r a r , superi
S u p e r a v i t , maldeficiS u b s c r i b i r , subskribi
mova
to
S u b s i d i o , hcipamonoS u e n o , dormo, revo
Subsistir,
ekzisti, S u e r o , selakto, sero S u p e r b o , fiera, impona
S u e r t e , sorto
staradi
S u b s t a n c i a , substan- S u f i c i e n c i a , sufiĉeco, S u p e r c h e r i a , trompologo
kapableco
co
S u p e r f i c i a l , suprafa,
S u f i c i e n t e , sufila
S u b s t a n t i v o , substanS u f i j o , sufikso
frivola
tivo
S o f o c a r , sufoki
S u p e r f l u o , superflua
S u b s t i t u i r , anstataŭi
no
Suave,
S u p e r i o r , supera
S u p e r l a t i v o , supcrla-
280
-
cligi, nul-S u s p i c a z , suspektcma
S u s p i r a r , ĝemi, ,sotiva
Supurar,
pusetflui,
piri
Supetnumerario,
supusi
S u s t e n t a r , apogi, sitttpcrnombra
S u r c o , sulko
teni, defendi, nutri, vivteni
S u p e r p o s i c i d n , surmc- S u r g i r ( b r o t a r ) , ŝpruci
to
S u s t e n t o . / i u t r a j o , proniktco,
S u p e r s t i c i o n , supers- S u r n i a ( a v e ) ,
vizo
surnio
tiio
S u s t i t u t o , anstaŭanto,
S u r t i d o , sortimento
surogato
S u p e r v i v i r , postvivi
S u r t i r , provizi, livc-S u s t o , ektimo
S u p i n o , supren
ri
Sustraceion
(resta),
S u p l a n t a r , fatsi, anS u s c e p t i b l e , ofcndistataŭaii
subtraho
ĝema
S u p l e m e n t o , aldono
S t t s t r a e r , depreni, ŜteS u s c i t a r , naski
*
S u p l e n t e , anstataŭan-S u s c r i b i r , subskribi ••' H
to
S u s c r i t o r , abonanto S u s u r r a r , susuri
subtila, deliS u p l i e a r , petegi
S u s o d i c h o , antaŭdiri- S u t i l ,
kata
S u p l i c i o , turmentego
ta
S i t ] ) o n e r , supozi
S u s p e n d e r , pendigi, S u t i l m e n t e , subtile,
S u p r e m o , altega, suhaltigi, interrom- akute
perega
pi
S u t u r a , kunkudro
Suprimir,
igi
T a b a , ludosto '
T a b u r e t e , tabureto, T a h a l i , portepco
T a b a c o , tabako
T a h o n a , panjarejo
benketo
T a b a n e o , vendejeto T a c a f i o , inizera, avaT a h u r , kartludisto,
T a b a n o , tabano
ra
fripono
T a b a q u e , korbeto
T a c i t o , silcnia, kaŝes-Taimado, ruza, malT a b a q u e r a , tabakujo
prima
sincera
T a b a r d i l l o , tifa febroT a e i t u r n o , silentema, T a i a d a , Ifanĉdĵo
T a b e t n a , viuvendejo,
nialgaja, melani ' a j o ( f i l o ) , traniofan-
drinkejo
Sank-
kolia
do
T a c o (de b i l l a r ) , bas- T a l a d r a r , bori
taŝranko
touo ; (de a r m a T a l a d r o , borilo
T a b i q u e , pario, murede f u e g o ) itopiie. T a l a m o , edziĝejo
to
to
Palante, mieno, sinT a b l a , tabulo ; ( e s t a n - T a c o n , kalkanumo
teno
. t e ) breto ; ( l i s t a ) T a c o n e a r , kalkanumi T a l a r , fortranĉi, dclisto, tabelo
T a c t i c a , taktiko
trui ; ( v e s t i d o ) taT a b l a d o , podio, estra-T a c t o , palpo ; delikalaro
do
teco
T a l e o , talko
T a b l a j e r o , viandven- T a c h a , difckto, ina- T a l e g a , longa sako
T a l e n t o , talcnto
disto
kulo
T a b l a z o n , tabularo T a e h a r , kulpigi, sur-T a l i o n , rebatpuno
T a l i s m a n , talismano
T a b l e a r , tabuligi
streki
T a b l e r o , desengnota-T a e h o n a r , najtornamiT a l m u d , Talmudo
T a l o n , ( p i e ) kalkano ;
bulo, ŝaktabuto T a c h u e l a , najlelo
(calzado) kalkaT a d o r n a (ave), tadorT a b l e t a , pastelo
numo ; (com.) kviT a b l i l l a , listo, iabuleno
tanco
to
T a f a n a r i o , postvango
T a b l o z a , paietro
T a f e t a n , tafto
T a l u d , taluso, cskarT a b u e o , ĉambrcto^ T a f i l e t e , inarokeno
po.
Tabernaculo,
-
281
-
T a q u i g r a f i a , stenogra-T e a , keno; ( a n t o r c h a )
skulptafo ; stafio
turo ; ( d u l c e ) kutorio
T a r a (peso), taro
pra gravuro
T e a t r o , teatro
Tallar\grhvuri, skulp- T a r a m b a n a , malsaĝu-T e c l a , klavo
lo
T e c n i c o , teknika
n \
T a r a n t e l a ( m ŭ s . ) , ta- T e c h o , piafono
T a l l a r i n e s , nudelo
T e d i o , tedo, ĝeno.
rantelo
T a l l e , talio, zono
T a r a n t u l a , tarantulo T e j a , tegolo
T a l l e r , laborcjo, nieT a r a s c a , serpentego T e j a d o , tcgmento
tiejo
T e j e r , tcksi
T a l l o , trunketo, stan-T a r a s c a r , mordi
T e j i d o ( u n ) , teksafo
T a r a z a , teredo
T e j o ( b o t . ) , taksuso
f a m a n o , grandeco, T a r a z o n , dctraniafo
amplekso ; (de unT a r d a n z a , malfruo, T e j o n ( z o o l . ) , melo
T e l a , ŝtofo, tolo ; (de
l i b r o ) formato
prokrasto
T a m a r i n d o , tamdrin- T a r d e , malfrue ; (el
a r a n a ) araneafo
do
a r a r d e c e r ) vespe- T e l a r , teksilo
T a m b a l e a r , balanci,
T e l e f o n o , telefono
ro
T a r e a , tasko, peno, T e l ĉ g r a f o , telegrafo
ŝanceli
T e l e g r a m a , telegramo
klopodo
T a m b i e n , ankaŭ
T e l e p a t i a , tetepatio
T a r i f a , tarifo
T a m b o , gastejo
T e l e s c o p i o , teleskoT a r i m a , pargeto
T a m b o r , tamburo
• po
T a r j e t a , karto ; (posT a m i z , kribriio
tal)
poŝtkarto ;T e l i n a (almejla), miT a m o ,polvafo
T a m p o c o , ankaŭ ne
( v i s i t a ) vizitkarto
tulo
T a n a g r a ( a v e ) , taua- T a r q u i n , ŝlimo
T e l o n , ruikurteno
Tarro,
tervazo, ter-T e m a , temo
gro
T a n d a , vico
poto
T e m b l a r , tremi
T a n g a n i l l o , apogilo T a r s i o ( z o o l . ) , tarsio T e m b l e q u e , tremorT a n g e n t e , tangento T a r s o , tarso
namo
T a n g i b l e , tuŝebla
T a r t a m u d e a r , kartavi T e m b l o r , tremo ; (de
T a n g o , amerika dan-T a r t a n a , tartanO
t i e r r a ) tertremo
T a r t a n , lanŝalo
T e m e r , timi
co
T a r t a r i a , Tatarujo
T e m e r a r i o , braveĝulo
T a n i n o , iauino
T a r t a r o , tataro ; (sal) T e m e r o s o , timema
T a n t a l o (ave), ibiso
T e m i b l e , timinda
T a n t e a r , provadi
tartaro
Tempano,
cimbalo ;
T a n t e o , provo, ekza-T a r u g o , ŝtipo
(de t a m b o r ) tamT a s a j o , viandpeco
meno
burfelo ; (de hieT a s a r , taksi
T a n t o , tiom
lo) glacipeco
T a n t o e u a n t o , tiom T a s c a , drinkefo
temT a s c a r , mati buŝfe-T e m p e r a m e n t o ,
kiom
ron
T a n t o m e j o r , des pli
peramento
T a t a r a b u e l o , praavo T e m p e r a t u r a , iempebone
T a n t o p o r c i e n t o , pro- T a t a r a n i e t o , pranepo
raturo
T a t o ( z o o l . ) , dazipo T e m p e s t a d , ventego
ccnto
T a u m a t u r g o , mira- T e m p l a n z a , sobrĉĉo,
T a n e r , ludi
T a p a u e f a , kov.rilo
ktaŭtoro
modereco
T a p a r , kovri ; ( a g u - T a u r o ( z o d i a c o ) , taŭ- T e m p l a r ,
moderigi ;
(un instrumento)
j c r o ) ŝtopi
ro
agordi ;
(acero)
T a p e t e , t a p i z , tapeto T a x a t i v o , limiga
harti
T a p i a , termuro
T a x i m e t r o , takimeT a p i r , tapiro
Temple,
harto, vartro
T a p i z a r , tapeti
Taza, taso ; (de f u e n meto
T a p o n , ŝtopilo (corte) pelvo
T e m p l o , templo
cho) korko
T e , teo ; (a t i ) dl vi T e h i p o r a , fastepoko
Talla,
terapeŭ- T e f r i b l e , terura, timinda
Temporal,
tempa; T e r c e r a ( m ŭ s . ) , terco T e r r i t o r i o , teritorio
(hueso) tempios- T e r c e r o , tria
T e r r ĉ n , terpeco, suto; (de l l u v i a ) plu- T e r c e r o l a , mallonga
kerpeco
T e r r o r , teruro
pafilo
vado
T e r s o , pura, polurita
Temporalmente,
kel- T e r c e t o ,terceto
T e r c i a n a , intermita T e r t u l i a , babilrondo
• katempe
T e s i s , tezo
l e m p r a n o , frue, frufebro
T e s o n , firmeco
matene
T e r c i o p e l o , veluro
T e n a c i l l a s , fajrpreni- T e r c o , obstiua, per-T e s o r e r o , kasisto
T e s o r o , trezoro, mosista
leto, frizilo
T e n a z , alteniĝema, T e r e b i n t o , terebinto
uaniaso
obstina, persistaT e r g i v e r s a r , malpraveT e s t a , kapo, kapsupro
T e n a z a s , fajrprenilo,
rczoni
T e r m a s , varmobanefoT e s t a m e n t o , testatenaflo
T e r m i c o , termika
T e n c a (pez), tinko
mento
T e r m i n a n t e , senduba, T e s t a r , testamenti
T e n d e d e r o , sternejo
T e n d e n c i a , tendeneo,
decida
T e s t a r u d o , obstinega
T e r m i n a r , fini
T e s t e r a , antaŭo, frunemo, celado
to
T e n d e r , kuŝigi; eten- T e r m i n o , fino ; vordi, sterni, celi
io, termo, termi-T e s t i c u l o , testiko
T e n d e r , tcndro
no ; distrikto ; T e s t i f i c a r , atesti, certT e n d e r o , butikisto
tcmpolimo, lim- igi
T e s t i g o , atestanto,
T e n d o n , tendeno
ŝtono
T e n d u c h o , butikaĉo i V r m i n o l o g i a , termialestanto
T e n e b r o s o , mallumenaro, tcrminoloT e s t i m o n i o , atesto
gio
T e s t u z , frunto, nuko
gd
T e n e d o r , forko ; (de T e r m i t e ( z o o l . ) , termi- T e t a , inamo
T e t a n o , tetano
to
l i b r o s ) librotenisT e r m o m e t r o , termo- T e t e r a , tcujo, tckruĉo
to
T e t r a s (ave), tctro
metro
T e n e d u r i a de l i b r o s ,
T e t r i c o , malgaja
T e r n a , trio
librotenado
T e x t i l , teksebia
T e n e r , havi; (en l a T e r n e r a , bovidino
T e x t o , teksto
m a n o ) teni; ( p o - T e r n u r a , amemo
laŭT e r q u e d a d , obstino, T e x t u a l m e n t e ,
seer) posedi
tekste
persisto
T e n i a , tenio, solitero
T e n i e n t e , leŭtenanto T e r r a d o , t e r r a z a , tera- Tez, vizaĝo
T i a r a , tiaro
so
T e n o r , tenoro
T e n s i o n , streĉo, ten-T e r r a p l e n , teramaso, T i b i a ( h u e s o ) , tibio
T i b i o , varmcta
sio
terplejno
T e n t a c u l o , tentaklo, T e r r a p l e n a r , ierplen- T i b u r o n , ŝarko
T i c o d r o m a (ave), tikopalpilo
igi
T e n t a r , palpi, tuŝi; T e r r a q u e o , mondsfedromo
ro
tenti
T i e m p o , tempo ; (esT e n t a t i v a , provo
tado atmosferico)
T e r r a t e n i e n t e , terpoT e n u e , maldika, delisedanto, terbienu- vetero
T i e n d a , butiko ; (de
lo
kata
f e r i a ) budo ; (de
T e ŭ i r , t i n t a r , kolor- T e r r e m o t o , tertremo
c a m p a f i a ) tendo
T e r r e n a l , tera, monigi, tinkturi
T i e n t a s (a), palpiri
da
T e o c r a c i a , teokratio
T e o l o g i a , teologio
T e r r e n o , tero, terspa-T i e n t o , blindulbastoT e o r e m a , teoremo
co, tereno, kamno; prudento, sinT e o r i a , teorio
po, grundo
gardo
Temporada,
epoko
sezono,
Terapeutica,
tiko
-
283
-
T i e r n o , mola ; (fres- T i r a b u z o n , korktiri- T o d i ( a v e ) , platirinco) jrcŝa ; ( c a r i lo ; (de c a b e l l o s )
ko, todo
fioso) amema, kahartubo
T o d o , ĉio ; (cada u n o )
resa
T i r a d a ( i m p . ) , prcsatiu ; (el t o d o ) tuT i e r r a ( l a ) , tero
do
to
T i e s o , fortika, rigidaT i r a d o r , pafisto; ( i n s - T o d o p o d e r o s O , CiopoT i e s t o , casco, potpct r u m . ) tirilo
•va
CO ;
(de
flores) T i r a n i a , tiraneco
T o d o s , tiuf
florpoto
T i r a n o , lirano
Todos
Santos,
Ciuj
T i f u s , tifo
T i r a n t e s , ŝclkoj
. Sanktuioj
T i g r e , tigro
T i r a n t e z , strcĉeco
T o e s a , klafto
T i j e r a s , tondilo
Tirar,
feti, jorfeti ; T o g a , togo
T i l d a r , sursigni
( a r r a s t r a r ) treni, T o i s o n , ŝafido
T i l o , tilio
tiri ;
( d i s p a r a r ) Toldo, lolsirrnilo
T i m a r , trom pŝtcli
pafi
T o l e r a r , tolcri
T i m b a l , cimbalo
T o l o n d r o , kaptubero
T i r i t a r , tremeti
T i m b r a r , stampi
T o l ŭ , toluo
T i r o n , tirego
T i m b r e , marko, stam-T i r o t e o , pafado
T o l v a , grenfunelo
T o m a r , preni; (la m a po, poŜta starnpo;
T i r r i a , malameto, an( e l e c t r . ) , lintilo
tipatio
no) manpremi;
T i s a n a , tizano
(en
prĉstamo)
T i m i d o , timema
T i s i s , ftizo, tuberkupruntepreni
T i m o n , direktilo
lozo
f o m a t e , tomato
' r i m o n e l , direktiiisto
T i m o n e r a (coche), li- T i s ŭ , or aŭ arĝenttek- T o m i l l o , timiano
safo
T o m o , volumo
mono
T i t i , hapalo
T o n , t o n o , tono
T i m p a n o , orelta m b uT i t u b e a r , ŝanceliĝi
T o r i a d a , kantafo
ro
T i n a , kuvo, bankuvoT i t u l o , (de l i b r o ) ti- T o n a r , fulmofeti
tolo ; ( a c a d e m i c o ) T o n e l , barelo •
T i n a d a , fa jrotrun kaT o n g a d a , tavolo
ro, bestarŝirmcjo di.pl orno
T i z n a r , u igrornakuliT o n s u r a , tonsuro
T i n a j a , kruĉego
T o n t e a r , petoli
T i n a m o n (ave), tina- T i z o n , brulafo
T o n t o , idioto, malsaT i z o n a , spado
mo
T o a l l a , tualettuko,
ĝulo
T i n a o , bovorestejo
viŝilo
T o n i n a , tonfiŝo
T i n g l a d o , remizo
T o p a c i o , topazo
T i n i e b l a ŝ , mallUmo T o b i l l o , malcolo
T o c a , kapvesto
T o p a r , renkonti
T i n o , trafo, certeco,
Tocacampanas,
man- T o p e , bufro
saĝo
T o p e r a , talpotruo
tispo
T i n t a , inko
T o c a d b , hararauĝo T o p e t a r , kapfrapi
T i n t a r , kolorigi, tinkT o p i c o , banaldiro
T o c a d o r , tualetejo
turi
T o c a n t e a, koncernc, T o p o , talpo
T i n t o r e r i a , tinktureT o p o g r a f i a , topograrilate
jo
Tocar,
tuŝi, palpi ;
fio
T i f i a , favo
( i n s t r . ) ludi
T o q u e , tuŝo, palpo
Tio, onklo
T o c a t a , muzikafo
T o r a d a , bovaro
T i p l e , soprano
T o c a y o , samnoma
T 6 r a x , brusto, torako
Tipo,
tipo, modelo,T o c i n o , lardo
T o r b e l l i n o , (de a g u a )
originalo
T o c o l o g i a , akuŝscienakvoturniĝo ; (de
co
T i p o g r a f i a , presarto
v i e n t o ) ventoturniĝo
T i p u l a ( m o s q u i t o ) , ti- T o c h o , maldelikata,
ferstango
T o r c a z o , livio
polo
T i r a (de p a p e l ) , ban- T o d a s p a r t e s ( e n ) , ĉic T o r c e , tenero
T o d a v i a , ankoraŭ
derolo
Torcecuello
(ave),
-
284
-
T o r v o , fiera, timiga T r a j i n , intensa iroreijunkso
T o r z a l , fadentordafo
ro
T o r c e d o r , tordilo
T r a j i n e r o , disportisto
T o r c e r , tordi, kurbigiTos, tuso
T o r c i d a , lampomeĉo T o s c o , maldelikata T r a m a , vefto ; intriT o r c i d o , tordita, obli-Toser, tusi
go
T o s i g o , veneno
kva
T r a m a r , komploti
T o r c i j d n , intesta do-T o s t a d a , buterpauo T r a m i t e , formalafo
T o s t a r , rosti
loro
T r a m o n t a n a , nordaT o t a l , tuto, sumo
vento
T o r d o ( a v e ) , turdo
T o t a l m e n t e , tute
T o r e a r , taŭrobatali
T r a m o v a , teatra maT o t o v i a ( a v e ) , alaŭdo
T o r e r o , toreadoro
ŝinaro ; fiktivaio
T 6 x i c o , venena
T o r i l , taŭra loĝio
T r a m p a , plankpordo ;
T o r m e n t a , marvente-T o z a l , attafo
kaptilo
T o z o l d n , kolfrapo
go
Trampear, trompi, friponi
T o r m e n t o , turmento •'Tozudo, obstina
T o r m o , altaŝtonego T o z u e l o , kolkarno
T r a m p o l i n , saltotabuT
r
a
b
a
,
kunligilo,
baT o r n a , reveno, redolo
rilo
no
T r a n c a , stango
T o r n a r , turni, ripetiT r a b a e u e n t a , kalkule- Trance,danĝero, mortTornasol,
(flor)
heraro
risko
lianto ; ( t i n t u r a ) T r a b a j a d o r , laboremaT r a n q u i l a m e n t e , r r a » kvile
lakmuso
T r a b a j a r , labori
T o r n a s o l a r , lumoŝan-T r a b a j o , laboro, man- Tranauilizar, Irankviligi
laboro ; ( f o r z a d o )
ĝi
r r a n q u i l l a , trompolopunlaboro
T o r n e a r , torni
go
T r a b a r , kunligi ; (caT o r n e o , turniro
ballo)
piedligi ; f r a n s , trans
T o r n i l l o , ŝraŭbo
( r e l a c i o n e s ) inter- T r a n s a c c i o n , komproT o r n o , (para tornear)
miso, cedo
rilati; ( p e n d e n tornilo; (dar v u e l T r a n s a t l a n t i c o , transtas) turnilo
cia) batali
atlantika
T o r o , taŭro, bovoviroT r a b u c a r , konfuzi
T r a n s b o r d a r , transT o r o n j a , oranĝo
T r a b u c o , dikpafilo
bordigi
T o r p e , mallerta
T r a c c i d n , tiro
T r a n s c e n d e n t a l , transT o r p e d o , torpedo
T r a d i c i o n , tradicio
cenda
T o r r a r , rosti
T r a d u c i r , traduki
T r a n s c e n d e r , depasi,
T o r r e , turo
T r a e r , alporti
bonodori
T o r r e f a c c i o n , rostado T r a f i c a n t e , komercisT r a n s c r i b i r , transkriT o r r e n t e , torento
to
bi
T o r r e z n o , lardofritafo
T r a i i c o , komercado T r a n s c u r r i r , forpasi
T o r r i d o , varmega
T r a f u l T a , trompo
T r a n s e u n t e , pasanto
T o r r i j a , panfritafo
T r a g a d e r o , ezofago T r a n s f e r i r , transdoni,
T o r t a , torto
cedi
T o r t a d a , migdaltorte-1 ' r a g a l u z , luko, lumtruo
T r a n s f o r m a r , transgo
T r a g a r , giuti
formi
T o r t i c o l i s , nukdoioro T r a g e d i a , tragedio
T r a n s f o r m a d o r (elecT o r t i l l a , ovafo
T r a g o , engluto
t r i c ) , transforT o r t o l a , turto
T r a i c i o n a r , perfidi
matoro
T o r t u g a , testudo
T r a i d o r , perfidulo
T r a n s f u g a , forkurinto
T o r t u g a de m a r , ke- T r a i l l a , hundoŝnuro,
T r a n s f u s i d n , transvalonio
T r a i n a , fundareto
zigo
T o r t u o s o , torda, zigebenigilo
T r a n s i c i d n , transiro
zaga
T r a n s i g i r , kompromiT r a j a , ferdekŝarĝo
T o r t u r a , torturo, tursi, cedi
T r a j e , vesto, kostumo
.mento
Transitar,
trairi
Transitivo,trahsitiva
T r a n s i t o , trairo,
t.ran"sitb
Transitorio,
kaduka,
cfemera
Transmigrar,
transmigri
Transmitir,
transscudi
Transmutar,
aliformigi
Transparente,
diafana,
travidebla
T r a n s p i r a r . s V f f . J , transpiri
Transponer,
transigi
Transportar,
transporti
Transvasar,
transverŝi
Transversal,
laiilarĝa
Tranvia,
iramvojo,
tramo
Tranzar,
tranĉi
Trapaeear,
trompi
Trapajo, trapo,
iifono
Trapalon,
mensogulo
Trapatiesta,
malordo
Trapecio,
trapezo
Traperia,
iifonejo
Trapisonda,
brubatiI r a q u e a , traheo
T r a s , post
Trascoro,
posthorejo
Trasegar,
transvcrŝi
Tfasera,
postafo
Trasgo,
koboldo
Traslacion,
translacio
Traslucirse,
travidiĝi
.
I rasmarino,
transmara
Trasmision,
transdono
Trasnochar,
maldormi
Traspasar, trabori,
trapiki
transdoui
bienon,
firmon
Traspie, faleto
Trasplantar,
transplanti
Trasquilar,tondaii
Trastada,
malbonfaro
Trasto,
meblo,
senuzafo
Trastornar,
eliurni,
renversi
Trastorno,
malordigo
Tratablc,
tratebla,
aminda
Tratado,
traktato
Tratamicnto,
(cortesia) moŝto ; ( m e dic.)
kuracado
T r a t a r , trakti ; ( c o m )
trati;
(enferm.)
kuraci
Travesario,
transversa
ligno
Travesia,
trairejo
;
marvcturo
Travesura,
petolajo
Travieso,
malkvicta
Travectoria,
trajcktorio
T r a z a , mieno,
figuro
T r a z a r , d e l i n e a r , desegni
T r a z o , streko,
trajto
Trebedes,
tripicdo
Trebcjo,
utiiafo
Trebol,
trifolio
Trecho,
interspaco
Trefilar,
fadentiri
T r e g u a , intcrpaco,
ripozo
Tremendo,
grandega,
terura
Trementina,
tercbinto
Tremolar,
svingi
Tremulo,
trcmauta
T r e n , (ferroc.)
vagonaro ; ( m i l . )
veturilaro,
trajno ;
(dc v i d a )
lukso,
servantaro
Trencilla,
galoneto
Trenza,
plektafo
Trenzar,
plekti
T r e o , kvadrata
vclo
Trepanar,
kraniobori
Trepa,
garnituro
Trepar,
grimpi
Trepidar,
tremadi
Tresillo (mŭs.),
trilo
Treta,
artifikaĵo
Triangulo,
triangulo
Tribu,
gento
Tribulacion,
malĝojo
Tribuna,
tribuno
T r i b i i n a l , tribunalo
T r i b u t a r , tributi,
depagi
T r i c o t (pafio),
trikoto,
Tfidente,
tridcnto
Triduo,
tritago
T r i f o l i o ( t r e b o l ) , •tri'jolio
Trigo,
tritiko
Trigonometria,
trigonomcirio
'
Trillar,
draŝi
T r i . l l o , draŝilo
'
Tfilhin,
triliono
Trimestral,
trimonata
Trimestrc,
kvaronjarg
Trinar, gorjear,
triii.
Trihchante,
forkego
Trinchar,
viandotran"ti
Trinchera,
tranieo
Trinchero,
traniotelcro
Trineo,
glitvetuHlo
T r i h g i d o ( a v e ) , tringo
T r i n i d a d (Sma.),
friunuo
Tripa,
intesto
Tripas,
tripoj
T r i p o d e , tripiedo,
stativo
Triptico,
triptiko
Triptongo,
triftongo
Tripulacion,
ŝiparlaro
T r i p u l a r , ckipi
ŝipon
Triguina,
trikeno
Triscar,
picdbrui
T r i s t c , malgaja,
mal
ĝoja
Triton,
trito
T r i t u r a r , pisti,
polvigi
T r i u n f a r , triumfi
; (en
el jluego) atuti
Triunvirato,
triumvirato
Trivial,
triviala
Triza,
peceto
Trocar,
interŝanĝi
s;
:
Trocisco,
pilolmaso
Trocla,
rullevilo
T r o c h a , mallarĝa
vofo
I rofeo,
venkosigno
T r o g l o d i t a ( a v e ) , troglodito
Trogloditas,
trogioditoj
T r o g 6 n i d o (ave),
trogono
Troj, troje,
grenejo
Tromba,
trombo
T r o m b o n ( m ŭ s ) , trombono
Trompa (mŭs.), trttmpo;
(de a n i m a l )
rostro ; (de caza)
iastrumpo,
. taskorno;
(de g u e r r a
milittrumpo
Trompeta,
trumpeto
Trompetear,
trumpeti
Trompicon,
faleto
T r o m p o ( p e o n ) , tupo
Tronar,
t.ondri
Tronco,
trunko
Tronchar,
trunkorompi
Troncho,
trunketo
Tronera,
embrazuro
Trono,
trono
T r o p a , trupo,
anaro
Tropel,
tumultamaso
T r o p e l i a , insulto,
Hkanego
Tropezar,
faleti
Tropico,
tropiko
Tropiezo,
malhelpo,
baro
Tropo,
tropo
Troquel,
patrico
Trotar,
troti
T r o v a d o r , poeto
T r u c h a , truto
Trufa,
trufo
Truhan,
burleskulo
Trust,
trusto
T u b e r c u l o ( b o t . ) , tubero ; ( m e d . )
tuberkulo
Tuberculosis,
tuberkulozo
Tubo,
tubo
T u c a n (ave),
ramfasto
Tuerca,
Ŝraŭbingo
Tuetano,
medolo
Tufo,
(pelos)
tufo ;
(olor)
vaporo
Tugurio,
fitambreto
Tul,
tulo
Tulipan,
tulipo
Tulhrse,
malvigliĝi
Tumba,
tombo
Tumefaccion,
ŝvelo
Tumor,
tumoro
Tŭmulo,
tumulo
Tumulto,
tumulto
Tuna,
vagvivado
Tunda,
batado
Tŭnel,
tunelo
T ŭ n i c a , robo,
kitelo
Tupe,
hartufo
T u r b a , anaro ;
torfo
Turbacion,
embaraso,
konfuzo
Turbante,
turbano
Turbar,
konfuzi
Turbina,
turbino
Tmbio,malklara,
malhcla
Turismo,
turismo
Turista,
turisto
Turma,
testiko
Turnar,
alterni
T u r n o , alterno,
vico
T u r q u e s a ( p i e d r a ) , turkiso
Turqui,
malhelbluo
Turquia,
Turkujo
T u r r o n , migdalm
ielafo
Turulato,
scnpripensa
Tusilago,
tusilago
Tutor,
zorganto
u
Uacari,
simio
Uberrimo,
fruktodona
Ubicar,
enesti
Ubicuidad,
tieestado
T b r e , mamo
Udometro,
pluvmezuriio
j U f ! ( i n t e r j . ) , fi\
TJfanarse, afekti,
sin
vanti
U f a n o , vanta,
kontenta
U j i e r , pordisto,
pede1o
Ukase,carediklo,
ukazo
Ulano,
ulano
U l c e r a , ulccro,
afto
U l t e r i o r , transa,
posta
U l t i m a r , fini
Ultimatum,
ultimato
Ultimo,
lasta
U l t r a , plie,
krom
U l t r a j a r , ofcndi,
malŝategi
U l t r a m a r , transmaro
;
( a z u l de u l t r a m a r )
ultramara
Ŭltratumba,
transtombo
Ŭ l u l a (ave),
ululo
Ulular,
ululi
Umbilical,
umbilika
Umbraculo,
ombrafo
Umbral,
soflo
Umbria,
ombrejo
TJnanime,
unuanima
U n a v o z (a),
unuvotc
Uncion
Extrema,
Sanktoleo
Uncir,
jungi
Ungir,
ŝmiri
Unguento,
ŝmirafo,
ungvento
Ŭ n i c o , sola,
unika
Unicornio,
rinocero,
narvalo
TJnidad, unuo,
uinicCO
U n i f i c a r , unuigi,
kunigi
Uniforme,
uniformo
Unigenito,
unika
U n i o n , unio,
unuigo,
unuiĝo,
interligo,
konfederacio,
edziĝo
U n i r , unuigi,
kunigi,
kunmiksi,
kunligi, apudigi,
edzigi
Unisexual,
unuseksa
Universal,
universala,
tutmonda
Universidad,
Universitato
Universo,
universo
Untar,
ŝmiri
Una,
ungo
Unero,
ungbrulumo
U r a n i o ( m e t a l ) , urano
Urano (astro),
Uranuso
Uranografia,
kosmografio
Urao,
tondraro
Urari,
sagveneno
Urbanidad,
edukiteco,
ĝentileco
U r b a n i z a r , ioĝigi,
urbanigi
Urce,
eriko
Urdimbre,
varpo
U r d i r , varpigi
;
intrigi
Urea,
ureo
Uretra,
uretro
Urgente,
urĝa
U r i a ( a v e ) , urio
Urinario,
urinefo
Urna,
urno
U r o (toro salvaje),uro
U r o g a l l o (ave),
urogalo
Urraca,
pigo
Usado,
eluzita
Usar,
uzi
U s t o r i o ( e s p e j o ) , brulspegulo
Usual,
kutima
Usufructo,
fruktuzo
Usura,
proccntego
Usurpar,
uzurpi
U t c n s i l i o s , ilaro
Ŭtero,
utero
Ŭtil,
utila
U t i l i d a d , utilo,
profito
Utopia,
ntopio
Utrero
bovido
Uva,
vinbero
Uvula,
uvulo
:
V
Vaca,
bovino
Vacacion,
libertempo
Vacada,
bovinaro
V a c a n t e , v a k a n t a , senokupa
Vaciar,
malplenigi
V a c i l a r , ŝanceliĝi,
flagri
Vacuidad,
malplcncco
\~ac\mar,inokuli,
vakcini
V a d e , studcnta
librufo
V a d e a r , vadi
Vagabundear,
vagi
Vagido,
infanĝemo
Vagina,
vagino
V a g o , vagulo ; (ocioso) mallaborema
;
(confuso)
konfuza
Vagon,
vagono
Vahido,
kapturno
V a h o , varma
vaporo
Vaina,
ingo
Vainilla,
vauilo
Vaiven,
iroreiro
Vajilla,
telcraro
Vale,
valoroskribafo
Valedor,
defendaulo
V a l e n t i a , braveco,
kuraĝo
Valeo,
rondmato
Valer,
valori
V a l e r i a n a ( b o t . ) , valeriano
V a l e r o s o , kuraĝa,
brava
V aletudinario,
malsanema
V a l i a , estimo,
valoro
V a l i d o , legitima,
valida
Valioso,
multvalora
Valor,
valoro,
estimo,
kuraĝo
Valorar,
taksi,
prezasigni
Vals,
valso
Valva,
valvo
Valvula,
klapo
V a l l a , barilo,
palisarn
Vallado,
ptektobarilo
Valle,
valo
Vampiro,
plekoto
Vanagloria,
sciafekto
A a n a m e n t e , v a i ! e , scnT
teco,
malmodestcco
Vano,
vana,
vanta,
malmodesta
V a p o r , vaporo ; ( b u q u e de)
vaporŝiPo
Vaporizar,
vaporigi
Vapular,
vipi
Vaqueta,
bovofelo
Vara,
vergo
Varano (zool.),
varano
Varal,
stango
V a r a p a l o , vergobato
;
riproto
V a r a r , (encallar)
fundotuŝi ;
(botar)
lanti,
surmarigi
Varear,
vergobati
Variante,
varianto^
V a r i a r , varii,
ŝanĝi
Varice,
variko
Variedad,
diverseco
Varillaje,
vcrgetaro
utile
V a n d a l o , vandalo,
ra- V a r o n . viro
V a r o n i l . vireca,
fortibisto
Vanguardia,
antaiika
gvardio
V a s a l l o , vasalo,
regaV a n i d a d , vaneco,
vanto
T
—
V a s a f , glasejo, ielerejo
Vascongado,
vaska
V a s c u e n c e , vaska Hn-
gvo
Vascular,
tuboplena
V a s e l i n a , vazelino
V a s i j a , vazo
V a s o (de m e s a ) , glaso
Vastago,
plantido
V a s t o ( e x t e n s o ) , vas-
ta
288
-
Velocidad,
rapideco
Velocipedo,
velocipedo
Veloz,
rapida
Vello,
vilo
V e l l o c i n o , t o i s o n , ŝafido
Vellon,
saflano
V e l l u d o , felpo,
pluŝo
Vena,
vejno
V e n a b l o , sago,
pikilo
V e n a d o , cervo
V e n a l , vejna ; subaĉctebla
Vencedor,
venkanto,
venkinto
Vencer,
venki
Vencimiento
(plazo),
pagolimo
V e n d a b a l , forta
marvento
Vendar,
bandaĝi
Vender,
vendi
Vendimia,
vinbcrrikolto
Veneno,
vcneno
Venerable,
rcspekteginda
Venerar,
respcktcgi
Venereo,
vcnera
Venero,
metalvejno,
V a t e , poeto,
divenisto
Vaticano,
Vatikano
Vaticinar,
antaŭdiri,
profeti,
diveni
Vaya,
mokajo
Vecino,
nafbaro
Veda,
malpermeso
V e d i j a , lan aŭ harplektafo
Veedor,
kontrolisto
V e g a , fruktodona
valo
Vegetal,
vegetafo,
kreskafo
Vegetar,
vegeti
Vegetariano,
vegetarano
Vehemente,
vivega,
aktivega
Vehicudo,
veturilo
fonto
V e j a r , ĝeni,
suferigi
Venganza,
venĝo
Vejestorio,
fimalnovaVengativo,
veuĝcma
fo
Venial,
pardoneble
Vejlete,
maljunuleto
Venida,
alveno
Vejiga,
veziko
V e n i r , veni ; ( l l e g a r )
Vejigatorio,
vezikigialveni
lo
Vela,
kandelo
; (de
b a r c o ) velo
Velada,
noktokunveno,
maldormado,
noktofesto
V e l a d o r , unupieda
tableto
Velamen,
velaro
Velar,, maldormi,
gardostari,
vuali
Veleidoso,
ŝanĝema,
maikonstanta
Velero,
velŝipo
Veleta,
ventoflago
Velo,
vualo
V e n t a , vendo ; (posada)
gastejo
V c n t a j a , profito,
utilo
Ventana,
fcnestro
;
(de l a n a r i z ) naztruo
Ventanilla,
fenestreto
V e n t e a r , blovi, venti ;
elflari
Ventero,
gastejmastro
Ventilar,
ventoli
Ventisca,
neĝovento
Ventorrillo,
gastejeto
Ventosa,
kupo
Ventosear,
'gasetpeli,
furzi
Ventriculo,
korkavo
Ventrilocuo,
vcntro,parolisto
V e n t u r a , feliĉo ; hazardo
V e n u s ( p l a n e t a ) , Vcnuso
V e r , vidi ; ( a p e r c i b i r )
ekvidi
Veranear,
someri
Verano,
somero
V e r b a l , verba ;
parola
V e r a z , verdirema,
siucera
V e r b e n a ( b o t . ) , verbe«10 ; ( f i e s t a ) nokta
festo
Verbigracia,
ekzemple
V e r b o , verbo ; ( D i v . )
Verbo
Verbosidad,
paroifiucco
V c r d a d , vero
V e r d e , vcrda ;
verdkoloro
Verdear,
vcrdi
V e r d e c i l l o ( a v c ) , scrc
no
V e r d e r o n (ave), rmbcrizo
Verdoso,
dubevcrda
Verdugo,
ckzekutisto
Verdugon,
viposigno
Verdura,
verdlegomo
Vereda,
vojcto
Veredicto,
verdikto
Verga,
vergo,
virmembro
Vergonzante,
honta
Vergonzoso,
hontiga
Vergiienza,
honto
Vericueto,
fivojeto
Veridico,
verdira
Verificar,
kontroli
Verja,
piektobarito
Vergel,
fruktoĝardeno
Vermiforme,
vermoforma
Vermifugo,
kontraŭverma
Vermouth,
vermuto
Verosimil,
verŝajna
Verraco,
porkoviro
Verruga,
veruko
V e r s a d o , lerta,
klera,
sperta
Versatil,
nekonstanta
Versifieacion,
versofarado
Versificar,
versovcrki
Version,
tradukto
Verso,
verso
V e r s t a ( m e d i d a ) , versto
Vertebra,
vertebro
Vertebrado,
vertebrulo
Verter, (liq.)
verŝi;
( a r i d o s ) ŝuti
Vertical,
vertikala
V e r t i c e , verto ; (geometr.)
vcrtico
Vertiente,
deklivo
Vertigo,
kapturniĝo,
vertigo
Vesana,
plugosulko
V e s p e r o , vespera
stelo
Vespertino,
vespera
Vestibulo,
vestiblo
V e s t i d o , vesto
Vestidura,
ornamvesto
Vestigio,
postsigno
Vestiglo,
spektro
Veta (minas),
vejno
Veterano,
veterano
Veterinario,
vc.terinaro
V e t u s t o , malnova,
antikva
V e z , fojo ; ( t u r n o ) vico
Vhisky,
viskio
Via,
vofo ;
(ferrea)
fervofo
Viaducto,
viadukto
Viajante,
vojaĝanto,
vojaĝisto
V i a j a r , vojaĝi
;
(en
cualquier vehiculo) veturi
..
V i a lac.tea, Lakta
vo-
fo
289
-
Vianda,
manĝafo
Viandante,
vojiranto
V i a t i c o , vojaĝmono
;
mortsakramentb
Vibora,
vipero
Vibrar,
vibri
Vicario,
vikario
Vice,
vic
Viceversa,
kontraŭe
V i c i o , malbono,
malvirto
Vicisitud,
sortovico
V i c t i m a , viktimo,
suferinto
Victoria,
venko
V i c u f i a , vikuno,
vikunlano
Vid,
vinberujo
V i d a , vivo,
vivado
Vidente,
vidanto
Vidriado,
glazurafo
Vidriera,
vitrafaro
Vidrio,
vitro
V i e j o , maljuna,
malnova
Viena,
Vieno
Viento,
vento
Vientre,
ventro
Viernes,
vendredo
Viga,
trabo
Vigente,
nundeviga
Vigia,
observisto
V i g i l a n t e , nokta
gardisto
Vigilar,
vigli,
mdtdormi
V i g o r , fortikeco,
energio
Vihuela,
gitaro
V i l , malŝatinda,
malnobla
Vilipendio,
malŝato,
malestimo
V i l l a , urbeto ; (casa)
vilao
Villano,
vilaĝano
Vinagre,
vinagro
Vinicultura,
vinkulturo
Vino,
vino
Vifia,
vinberufo
Vifieta,
vinjeto
Violaceo,
violkolora
Violar,
leĝrompi;
malvirgigi
Violencia,
perforto
Violeta,
violo
Violin,
violono
Violoncelo,
violonĉelo
Virar,
viri
V i r g e n , virga ;
virgulino ;
(la
Sma.
Virgen)
Sankta
Virgulino
Virgula,
komo
V i r i l m e n t e , vire,
laŭ
vire
Virrey,
vicreĝo
Virtud,
virto
Viruela,
variolo
V i r u l e n t o , pusa
V i r u s , puso,
viruso
Viruta,
rabotafo
V i s a j e , gesto,
grimaco
Visar (docum.),
vizi
~Viscera,interna'jo,
viscero
V i s c o , gluo,
visko
Visera,
viziero
V i s i b l e , videbla,
rimarkinda
V i s i o n , vidado ; (apar i c i 6 n ) vizio,
fantomo
Visir,
veziro
Visitar,
viziti
Vislunibrar,
ckvidi,
konjekti
V i s o , rebrilo,
ŝajno
Vispera,
antaŭtago
V i s t a , vidado ;
vidafo
Vistazo,
rigardeto
Vistoso,
belvida
Vital,
viva,
grava,
ĉefa
Vitalicio,
dumviva
Vitalidad,
vivoforto
Vitela,
veleno
Viticultura,
vinberkulturo
Vitorear,
aklami
V i t r e o , vitreca,
vitrosimila
V i t r i n a , vitra
meblo
Vitriolo,
vitriolo
Vitualla,
provizafo
19
— 290 —
Vituperar,
mallaŭŭi
V o l a r , flugi;
( i r de
V i u d o , d a , vidvo,
vidprisa)
flugiri;
vino
(una m i n a )
eksj V i v a ! , vivu !
podi
Vivacidad,
vigleco
Volcan,
vulkano
Vivaque,
bivako
Volcar, voltear,
renVivaracho,
vivega
versi
V i v e r e s , nutrafoj,
pro- V o l t a i c o ,
voltaika
Voltaje,
voltkvanto
vizoj
Voltametro,
voltmeVivienda,
loĝejo
tro
Vivir,
vivi
V o l t i o (electr.),
volto
Vizconde,
vicgrafo
Voluble,
ŝanĝema
Vocablo,
vorto
V o i u m e n , l i b r o ) voluVocabulario,
vortaro
mo;
(fis.)
voluV o c a c i o n , emo,
inklimeno
no
V o l u m i n o s o ^ d i f e a , amV o c a l , ( l e t r a ) vokalo
;
pleksa
(de j u n t a )
votdoV o l u n t a d , volo ; (buenanto
n a v o l u n t a d ) bonVocalizar,
vokalkanti
volo
Vocativo,
vokativo
Voluntario,
memvola
Vocear,
krii
Voluptuosidad,
volupVocinglero,
kriegema
to
Volada,
flugo
Voluptuoso,
volupteVoladizo,
elstaranta
ma
Volanta,
kaleŝeto
Voluta,
voluto
Volante,
(de
p a p e l ) V o l v e r , ( e n v o l v e r ) enbileto ; (de t e l a )
volvi ; ( d e v o l v e r )
redoni ; (la c o m i falbalo;
(mec.)
da) vomi;
(dar
regarado,
inertrav u e l t a ) turni ; (redo,
direktilrado
;
c h a z a r ) rifuzi;
(re(de j u e g o )
volano
gresar)
reveni
V o m i t a r , vomi,
elfeti
Voragine,
turniĝo
Voraz,
englutema,
manĝavida
Votar,
voidoni
V o t o , voidono
; (rel i g . ) sankta
promeso ; (deseo) deziresprimo
V o z , voio ; (vocablo)
vorto ;
(en
voz
alta)
laŭte
Vozarron,
voiego
Voznar,
graki
V u e c e n c i a , Via
Ekscelenco
Vuelco,
renverso
Vulcanizar,
vulkanizi
V u l g a r , vulgara,
komuna, popola,
triviala
Vulgarizar,
vulgarigi,
propagandi,
disvastigi
Vulgata,
vulgato
Vulgo,
popoiamaso,
maleminentularo
V u l n e r a r , vundi,
domaĝi
Vulpeja,
vulpo
Vulva,
vulvo
X
Xara,
koranleĝo
Xifoides,
kzifojdo
Xilografiar,
ksilogra-
n
Xil6grafo,
ĝulo
Xil6fono,
lignomanksilofono
Y
Y (conj.),
kaj
Yatagan,
kurba
poY a , jam;
(no
mas)
nardo
plu
Yate,
jahto
Yacer,
kuŝi
Yedra,
hedero
Yacimiento,
kuŝejo
Ycgua,
ievalino
Yacumana,
boao
Yeguada,
ievalinaro
Y a m b o (verso),
jambo Y e l m o , helmo,
kapYanki,
Nordamerikaŝirmilo
no
Y e m a (brote)
burĝoYantar,
tagmanĝi
no ;
(de
hucvo)
ovoflavo
Verba,
herbo
Vermo,
dezerto
Yerno,
bofilo
Y e r r o , eraro,
trompo
Yerto,
rigida
Yesca, tindro,
fajrofungo
Yeso,
gipso
Yodo,
jodo
— 291
—
Y o d u r o , jodafo
Y u c a ( b o t . ) , jukao
Y u g o , jungilo
Y u n q u e , amboso
Y u n t a , bestoparo
Yute,
juto
Yuxtaponer,
ti
Z a b i l a ( a c i b a r ) , aloo
Zaborda,
fundtuŝo,
drono
Zabullir,
subakvigi,
trempi
Zacatin,
placeto
Zafa,
lavvazo
Z a f a r , beligi,
malbari;
(zafarse)
forŝteliĝi,
preteksti
Zafio,
senkultura
Zafiro,
safiro
Z a f r a , sukerkana
rikolto
Z a g a , postafo,
ariergardo
Z a g a l , junulo,
fortika
knabo
Zagalejo,
subjupo
Zaguan,
vestiblo
Zaguanete,
vestibleto,
skorto
/^aherir, ĉikani,
kritikaii
Zahon,
ledŝirmilo
Zahondar,
fosi
Zahori,
subtervidulo
Zahurda,
porkejo
Z a i n o , perfida,
malnobla
Zalagarda,
embusko
Zalamero,
flatema,
falsloga
Zalea,
ŝafidfelo
Zalear,
skui
Zalema,
riverenco
Zamacuco,
mallertulo
Zamarro,
ŝafofelo
Zambo,
kurbokrura
Z a m b r a , brua
festo,
amasbruo
Zambullir,
subakvigi,
trempi
Z a m p a r , rapide
enmeti,
manĝi
Zampona,
paŝtista
fluto
Zanahoria,
karoto
Z a n c a , longa
kruro
Zancajo,
kalkanosto
Z a n c o , irilo,
stilzo
Zancudas (aves),
stilzobirdoj
<|
Zangano,
burdo
Zanguango,
mallaborulo
Zanja,
fosafo,
tranieo
Zanjar,
kompromisi,
cedi
Zapa,
fosilo
Zaparrastroso,
iifona
Zapar,
subfosi
Zapatilla,
pantoflo
Z a p a t o , ŝuo
Zaque,
felsaketo
Zaragata,
tumultbruo
Zaranda,
kribrilo
Zarandear,
movetadi
Zaratan,
mamkancero
Zarceta,
kerkedolo
Zarcillo,
orelringo
Zarpa,
ungego
Zarpar,
deankrigi
Zarza,
rubuso
Zarzaparrilla,
smilako
Zarzuela,
opereto
Zascandil,
iikanulo
Z e b ŭ ( z o o l . ) , zebuo
Zenit,
zenito
Zig-zag,
zig-zago
Zinc,
zinko
Zirigana,
flato
Z o a r e e (pez),
zoarko
Z o c a l o , piedestalo,
soklo
Zodiaco,
zodiako
Zona,
terzono
Zoofito,
zoofito
Zoologia,
zoologio
Zopenco,
malspritulo
Zoquete,
ŝtipo
Zorzal,
turdo
Zorra azul,
isatiso
Zorro,
vulpo
Zote,
ignorulo
Zozobrar (un buque),
perei
Zuavo,
zuavo
Zueco,
lignoŝuo
Zumaque,
sumako
Z u m b a r , zumi,
ŝerci
Zumo,
suko
Z u r c i r , fliki,
kunkudri
Zurdo,
maldekstrulo
Zurrar,
punfrapi
Zurriago,punilo,
vipo
Zurron,
felpoŝego
apudme-
Precto 5 pesetas
Por
c o r r e o 5*50
LOS PEDIDOS A L AUTOR
San Vicente, 96 - VALENCIA (Espana)
'i
Mijkiniji i
llllllil]|IMIIIIIIIIIMIimillllllllllllll
lllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Documentos relacionados