Reto Arnhem

Transcripción

Reto Arnhem
ARNHEM - 1981.
Als beroepsrenner in de ploeg van HB-Alarmsystemen eindigt Hans Vonk als
15de in de Spaanse etappekoers 'Ruta del Sol'.
---0---
2 In samenwerking met de Stichting 1255 jaar EIst organiseert RETO een Ronde
van EIst voor nieuwelingen, junioren en liefhebbers/veteranen.
---0---
~
In een niet uitgereden Ronde van Spanje bezet Hans Vonk tweemaal een derde
plaats in een etappe.
---0---
(
(
l
eens zijn met de nieuwe verdeling, het
hele apparaat wordt vreselijk log. En ik
zeg maar zo, als ik als hobby een aquarium had moest ik dat ding ook schoon-
(
maken, de minder prettige dingen horen
er ook bij, nietwaar.
Het is jammer dat we in Gelderland
eigenlijk teren op de oude hap, jongens
als Frits Schür, Arie Hassink en Joop
Ribbers geven nog steeds de toon aan.
Erg goed voor die jongens, hoor, maar er
blijkt uit dat er toch te weinig talent is.
Met Jas Alberts en Harrie Walters komen
(
(
er wel weer nieuwe jongens aan, maar er
staat niet echt talent te dringen. Hoewel,
wat is talent, de meeste nieuwelingenen junioren kam pioenen zie je ook niet
meer terug. Er zijn hier wel knapen met
toekomst, maar hoe vaak zijn het ook
niet heel verrassende jongens. Henk
Lubberding was nooit een van de beste
(
jeugdrenners en plotseling zat hij aan de
c
top. Maar zo'n jongen kan rijpen, een
beetje talent wordt nu geforceerd, de interesse valt weg. Ouders zou.den daar
eens op moeten letten. In Gelderland
(
(
(
(
(
zijn we nu dan ook bezig om nieuwelinDe Gelderlander
O-pn' I
CDR VAN ELDEN \-./ie Ie-r po r-c IIg&2.
al 15 jaar een druk baasje
5
'Ik ben nu met mijn vijftiende jaar als
DSL bezig, maar het is intussen een vol-
~. Nou, daar ben ik een clubblad be-
ledige dagtaak geworden. 't Is dat ik nu
cretaris stopte, ik hem maar op moest
gepensioneerd ben, maar anders weet ik
zo net nog niet of ik dit nog wel langer
had kunnen doen'. Aan het woord is de
Arnhemmer Cor van Elden, de DSL van
Gelderland. Zijn gedrongen gestalte is
een bekende verschijning op de Gelderse wielerparkoersen, zijn soms geheel
eigen visie op het wielergebeuren toont
zijn ijver voor een zuivere sport, zonder
hierbij het onredelijke te verlangen. Stelregel hierbij is dan dat er eerst wielrennen was en daarna kwamen de reglementen, die weliswaar soms bijgesteld
moeten worden, maardie toch geënt zijn
(
gonnen, met als gevolg dat toen de sevolgen'
want
jij kunt schrijven'. Ik
schreef toen ook een voorbeschouwinkje voor de ronde van Malburgen, dat
zo goed aan scheen te slaan dat ik in de
korste keren wielermedewerker van het
Vrije Volk was. Dan zat je bij een wedstrijd op de wagen en vaak werd er gevraagd of je mee kon helpen. Toen heb ik
me maar aangemeld als jurylid bij consul
Cees Sweedijk, een geweldige man tegen wie ik enorm opkeek. Toen die later
lid werd van de Sportcommissie, zocht
met de instelling van de nieuwelingendames, die meisjes hoeven nu niet gelijk
tegen de wereldkampioenen te rijden.
Goed, het stelt nu nog niet al te veel voor,
maar wat was een dameswedstrijd in het
begin?
De meeste problemen heb ik met het
fenomeen afschrijvingen. Soms mag
een organisator 100 van de 400 inschrijvingen laten starten. Als dan bij mooi
weer een ander afschrijft wegens werkzaamheden, maar in werkelijkheid met
de familie naar het bos gaat, dan had
beter een ander kunnen starten. Of val-
len en iets breken en je wedstrijden vijf
weken later op het laatste moment afschrijven. Dat moet je eerder doen, dan
demokratisering binnen de KNWU werd
wielrennen, een periode waarin zijn
ik weer gekozen. _
soms kom je er op de gekste manieren
hobby zoals gezegd veranderde in een
dagtaak.
in de periode dat ik nu DSL ben heeft het
achter, bijvoorbeeld als iemand af-
wielrennen enorme opgang gemaakt.
schrijft wegens werkzaamheden en je
Ergo ook het werk dat er aan vast zit. Ik
moet zorgen voor dat hele wedstrijdtechnisch aspect van de Gelderse wed-
leest een dag later in de krant dat van
diezelfde jongen op dezelfde dag dat hij
die wedstrijd moest rijden de fiets is gestolen bij een wedstrijd in Dortmund. La-
'Ik weet nog precies wanneer ik me voor
wielrennen begon te interesseren. Dat
was op 10 maart 1933, toen hier een wielerbaantje werd geopend. Ik zat toen nog
hij een opvolger, zoals toen gebruikelijk
wedstrijden zijn. Maar hun prijzensche-
ma is te hoog voor een gemiddeld bijprogramma, en als hoofdprogramma
zijn ze niet te verkopen. Ik ben ook blij
kan een ander worden geplaatst. En dan
nog het dubbel contract. Als ik zo iets
merk, dan hangt zo'n. jongen flink. En
op de wedstrijd. Nu al 50 jaar bezig met
(
I
gen en junioren te begeleiden, het is alleen jammer dat er "Zo weinig junioren-
was. Hij vroeg mij, ik zei ja en na de
strijden, waarbij veiligheid voor mij een
op school, maar vond die snelle mannen
belangrijke plaats inneemt. Daarnaast
machtig. Zelf hadden we het geld niet
de nodige vergaderingen en telefoontjes
en dan zeg ik dat het voor iemand met
om een fiets te kopen, thuis waren ze er
ook erg tegen vanwege het gevaar. Toch
heb ik op een gegeven moment met wat
gespaard geld een fietsje kunnen kopen,
maar lang plezier had ik er niet van, want
na drie maanden was die kapot. Maar de
interesse bleef. In de jaren zestig werd ik
benaderd door het bestuur van RETO
met de vraé!g of ik het bestuur nie.t in
een volledige dagtaak ondoenlijk is om
de funktie van DSL naar behoren te vervuilen. Vandaar dat de meesten het
bijltje er snel bij neer gooien. Nu kun je
de distrikten wel kleiner maken, maar
dan kom je goed in de problemen, want
dan heb je nog meer bestuurders nodig,
je krijgt problemen met clubs die het niet
t~n we toch eens denken aan de jongens
die graag zouden willen rijden'.
Komend seizoen is Gelderland weer het
grootste district, met enorm veel wed-
strijden en twee A-klassiekers. Aan Cor
van Elden weer de taak om te zorgen dat
alles naar behoren verloopt.
Gezien de afgelopen jaren kunnen we
zeggen, dat het wel zal lukken.
Ton Mallo
ARNHEM - 1982.
toekomst
(door Tonny Meijerman)
ARNHEM - Reikhalzend kijkt Reto uit naar het nieuwe seizoen, dat binnenkor
in alle hevigheid zal losbarsten,
11
De' Arnhemse
wielerclub
neemt weliswaar DOg een ui·
terst bescheiden. rol in tussen
,--w_i_e_lr_e_n_n_e_n...J
Gelderse verenigingen als De
Zwaluwen, Ede, stofwolk en
IJsselstreek, reden tot opti- Daarom zijn we begonnen de
. misme is er zeker.
zaak bij de jongeren flink aan te
pakken".
Logisch, omdat er eindelijk
Er kwamen vier gediplomeerde
weer een aantal lichtpuntjes jeugdleiders,
waarvan
Plet
verschijnen aan het Arnhemse Wiersma de Jeiding beeft. De
Ilrmament. Jarenlang zat Reto training en coachlng bij de
filnk In de versukkeling, maar nieuwelingen en amateurs is de
de talentvolle jeugd geeft uit- taak van Henk Haltsma. Eet
zicht op betere tijden.
Hermellng: "Dat loopt uitsteTijdens de Geiderse kampi- kendo Haitsma geeft de nieuweoenschappen, vorig jaar in lingen speciale aandacht. VroeHarskamp, werden de eerste ger was het zo dat deze groep
beW\lzen geleverd. De provin- alles met de amateurs mee
ciale titels nleuwellngen waren moesten doen. Ze werden afgevoor Reto-Ieden, te weten Mar- beuld en het plezier aan fietsen
jan Haltsma (meisjes) en Rob verdween. Met als gevolg dat er
ZW\lnen (jongens).
helemaal geen sprake was van
Zoiets Is niet toevalllg. De een goede doorstroming".
Successen komen in de wielersport niet uit de lucht vallen. Propaganda
Ook niet bij de Gelderse hoofd- Reto timmerde de afgelopen
~tedel1ngen, die een bloeiende jaren weinig aan de weg. Vier
Jeugdafdellng heeft van dertig jaar geleden had de ciub nog de
. licentiehouders. Vergeleken met organisatie van vier amateur~ de 45 senioren en de ruim zestig ronden nu zijn het er nog maar
toerleden Is de jeugd uitstekend twee. Van het toneel verdwenen
vertegenwoordigd.
de Oranjeronde en de Ronde
Voorzitter Eef Hermellng is er van Malburgen. Met name het
niet ten onrechte een beetje verdwijnen van de Oranjeronde
trots op: "Ik heb me steeds in- betreurt rasechte Arnhemmer
tensief met de jeugd bezlgge- Hermellng. "Helaas haalde de
houden", vertelt hij, "bij de ou- stichting
Viering
Nationale
deren viel niet veel meer te Feestdagen er e1P streep door.
doen. Daarin zat weinig Uln. Zonder overleg vooraf. Deze
ronde door de binnenstad'\ was
fijne propaganda voor ons".
Nu heeft Reto nog maar twee
amateurkoersen, te weten bij de
Paasberg en de Oranjekazerne.
Erg weinig in vergelijking met
de activiteiten van buurtgenoten. Eef Hermeling: ..Dat is zo.
Maar hier ligt het financieel allemaal een beetje moeilJjk. Amhem is niet wlelermlnded. De
middenstand of de grote bedrijven trekken geen geld Uit voor
de wielersport".
"De werkW\lze bij De Zwaluwen
is anders. Daar zijn streekmensen. -Renners die uit eigen dorp
hun spoI1sors meenemen". Toch
gaat Rete, met z'n 62 jaren een
van de oudere wielerverenigingen in ons land, door met de
strijd. Nieuw is de Ronde van
Huissen, terwijl de vorig jaar gestarte Ronde van EIst een vervolg krijgt. Eerst In beide plaatsen alleen nog de liefhebbers,
junioren en veteranen.
"Rustig aan beginnen", aldus
Hermeling, "vergeet niet dat
het organiseren van een koers
met amateurs en junioren een
dure zaak is. Het prijzenschema
van de junioren ligt veel te
hoog. Daaraan .zou de KNWU
iets moeten doen".
Toerfietsen
Niet alleen de jeugdafdeling,
ook het contingent toerfietsers
ARNHEM -
1982.
groeit. Sinds kort heeft de
KNWU haar vleugels-' om deze
t categorie geslagen. Dà.armee is
lang niet iedere lu blii. Bij di·
~verse clubs heeft de toerafdeling
de overhand gekregen, waardoor
de wedstrljdrenners in de verdrukking . kwamen.
Problemen
die bij Reto niet te verwachten
zijn.
Eef Hermeling: "De toerafdeling is belangrijk binnen Reto.
Vanuit de toer gaan ook mensen
naar de wedstrljdrennerlj. Mensen die op latere leeftijd naar de
wedstrijden willen, en dus een
gedegen jeugdopleiding missen,
kunnen eerst bij de toerfietsers
acclimatiseren".
..Maar', voegt hij eraan toe,
"de toerrljders zijn bij ons steu·
nende leden. Zij kunnen geen
bestuursfunctie
bekleden
en
daarom ook nooit de lakens
uitdelen. Reto is in de eerste
plaats een renvereniging. Dat is
meteen goed afgesproken. Ik zag
die ontwikkeling wel aankomen.
Daarvoor hoef je geen helderziende te zijn. Bij de IJsselstreek. toch een puike vereniging, is sprake van een fikse
scheuring. Da~ mag bij ons niet
gebeuren. Reta blljkft één vereniging".
Crossers
Nieuw in de KNWU-familie
zijn de fietscrossers. Even zag
het ernaar uit dat Reto ook
deze afdeling erbij zou krijgen.
Gesprekken met de Arnhemse
Fietscross club leverden geen
daadwerkelijke resuitaten op.
"Ik treur er niet om", aldus
enkele binding met de wielersport. Het zou beter bij de motorsport passen. Jongens die nu
aan fietscross doen, worden later
heus geen wielrenners, maat
stappen over op de motorsport,
let maar eens op".
"Daarom vind ik bet niet erg
dat de Arnhemse fietscrossen
apart blijven. Daar :djn mensen
die het erg goed doen, dus
waarom zouden we dat ook nog
op onze nek halen".
Toekomst
Eef Hermeling, zeven jaar
voorzitter van Reto, ziet de toekomst van de wielersport met
vertrouwen tegemoet. Niet alleen
bij de jeugdige Arnhemmers die
over een aantal jaren voor k.lin.
kende resultaten moeten zorgen
bij de amateurs, maar ook landeliik. "Economische teruggang
speelt geen rol" t meent hij, "er
zal minder te verdiene", zijn,
maar fietsen bliiven de wielren·
ners toch. Ik ben banger'voor
een terugval op prestatieniveau.
Te lang heelt Nederland geteerd
op oude namen. Er viel een gat
tussen de ouderen en d~ jeugd".
"Kijk, dat komt ook omdat de
democratisering bij de KNWU
de plank heeft rnJsgesiagen. De
wielerunie had de naam één van
de
meest
ondemocratische
sportbonden te zijn in ons land.
Accoord, maar toen ging bet
goed en werden direct beslissingen genomen. Nu moet iedereen
zogenaamd inspraak. hebben en
werd er maandenlang geleuterd
alvorend aan de slag te gaan.
* EEF HERMELING
Een verschrikking vind ik dat.
. . .éénheid belangrijk ... Het gebeurt in onze club OÓK
niet. Inspraak prima, maar er
Hermeling, "fietscrossen is een moeten beslissingen worden ge.
apart onderdeel. Het heeft geen nomen".
--
ARNHEM - 1982.
Van onze correspondent
. ARNHEM ~ Het wielrennen heeft de laatste
jaren een grote vlucht genomen. Steeds meer mensen stappen, geïnspireerd
door de successen van de
vaderlandse profrenners,
op de racefiets, en sluiten
zich aan' bij de KNWU.
Om deze massa goed te
kunnen begeleiden, is wielrennend Nederland verdeeld
in districten, waarvan het
district Gelderland (ongeveer de provincie Gelderland) veruit het g,ootste is.
Verantwoordelijk voor het
wedstrijdtechnische gedeelte
is de DSL, het districtssportcommissielid, 'een nieuwe
term voor de ouderwetse
consul. In Gelderland is dat
al sinds jaar en dag. Cor van
Elden. Wie is deze Arnhemmer en wat is nou zijn aandeel in de wielrensport?
..Ik ben nu bezig met mijn
vijftiende jaar als consul,
maar het is intussen een volledige dagtaak geworden. 't
Is dat ik nu gepensioneerd
ben, maar anders weet ik zo
net nog niet of ik dit nog wel
langer had kunnen doen".
De gedrongen gestalte is
een bekende (en soms gevreesde) verschijning op de
Gelderse wielerparcourseQ,
Van Elden is een man met
een soms heel eigen visie op
het wielergebeuren. maar
een groot ij veraar voor zuivere sport, zonder hierbij het
onredelij ke te verlangen.
Hoewel hij zijn functie omschrijft als dagtaak, is hij
toch een hobbyïst in hart en
nieren. En dat al 50 jaar,
waarvan de laatste 15 als
grote baas van Gelderland.
Machtig
..Ik weet nog precies wanneer ik me voor wielrennen
begon te interesseren. Dat
was op 10 maart 1933, toen
ier een wielerbaan werd
geopend. Ik zat toen nog op
school, maar vond die snelle
mannen machtig. Zelf had"l! w
~t 2eld niet om een
•
Cor van Elden: ..Als ik zie dat een wedstrijd goed ver'loopt, ben ik'al dik beloond"
·;RilJ~K~.e.
".
~~r;u~~6'1~ 'ê?2
.~~d.
ARNHEM -
1 982 •
fiets t~ko"en, tUIS Waren ze ~------;,:;:, j-----;---------~~----,,\,..,..--~-------~,'
er ook erg tegen, vanwege mocratiseren en de D8L gens die dat wel doen zijn neo starten, moet de organihet gevaar, Toch heb ik op moest worden gekozen werd dan
bijvoorbeeld
Prits s"tor er soms 100 kiezen bij
een gegeven moment met ge- ik weer gekozen en dat ge- Schür, Arie Hassink, Joop 500 inschrijvingen. Onontspaarde centen een fietsje beurt nog elke keer.
Ribbers en Dries van Wijhe, koombaar, maar dan is het
kunnen kopen, m"ar lang
allemaal oud gedienden. ,Hoe niet leuk als jongens die wel
plezier had ik er niet van, Opuanu
is het met de jongeren? "Je kunnen starten niet komen.
want na drie maanden was
.... '......,
ziet ook renners als Jos Al- En dan nog het fenomeen
die kapot. Maar de interesse
In de periode dat ik nu berts en Harrie Wolters, jon- .'dubbel contract: als je ergens
bleef. In de zestiger jaren DSL ben heeft het wielren- geren dus, maar inderdaad anders leuk startgeld krijgt,
werd ik toen benaderd door nen enorme opgang ge- teren we op de oude hap. Het dan schrijf je je oorspronkehet bestuur van RETO (de maakt. Ergo ook het werk is ook moeilijk Dm te zeggen lijke wedstrijd met een
Arnhemse wielervereniging) dat er aan vast zit.. Ik moet dat er talent staat te dringen, smoes af. Tegen dat soort
met de vraag of ik het be- zorgen voor de hele afwikke- want al te vaak hebben de jongens ben ik keihard. Dat
stuur niet wilde versterken. ling van wedstrijden, van grote talenten het af laten wil zeggen als je er achter
Nou, toen ik daar zat ben ik het keuren van parcoursen weten, de meeste junioren en kunt komen.
een clubblad begonnen, met en hun veiligheid via het op- nieuwelingenkampioenen
Deze zomer gebeurde het
als gevolg dat ik toen de se- stellen van de jury tot het van de laatste 15 jaar zie je
cretaris stopte maar zijn maken van de processen- nergens. Er rijden wel wat toevallig dat Bert Wekema
werk overnam want jij kunt verbaal na de wp.dstrijd. knapen met toekomst hier, afschreef in Silvolde "wewerkzaamheden".
schrijven. Ik sc!>reef ,toen Daarnaast de nodige verga- maar hoe vaak zijn het iet gens
ook 'een voorbeschouwinkje deringen en elke avond 20 te- heel verrassende jongens. .Daags daarop. Jees ik in de
krant dat in Dortmund bij
voor de ronde van Malbur- lefoontjes. Ik zeg nu dan ook
gen, dat zo goed aansloeg dat dat het voor iemand met een Henk Lubberding was altijd een wedstrijd de fiets van
Bert Wekema is gestolen, op
ik binnen de kortstekeren normale dagtaak ondoenlij k een waardeloos jeugdren- het zelfde moment dat hij in
wielermedewerker van het is om de taak van DSL naar nertje en plotseling was t:Iij SHvolde moest rijden. Dan
Vrije Volk was. Dan zat je op behoren te vervullen. Van- een der betere profs. Maar valt zo'n jongen op een rare
de jurywagen bij een wed- daar dat de meesten er weer die jongens kunnen rij~ manier door de mand nastrijd en vaak werd er ge- snel het bijltje bij neergooi- pen,een beetje talent wordt tuurlijk,' maar hij hangt
vraagd of je niet mee kon en. Nu kun je dat wel oplos- geforceerd, waardoor de in- wel." ..Komend seizoen is
helpen. Toen heb ik me aan- sen door de districten kleiner teresse, wegvalt. Iets waar Gelderland wederom het
gemeld als jurylid. Consul te maken,maar dan heb je ouders op zouden moeten let_ grootsté district, met weer de
indertijd was Cees Sweedijk, nog meer besturen nodig, de ten. In Gelderland hopen we meeste wedstrijden en twee
een geweldige man, tegen clubs gaan moeilijk doen nu de nieuwelingen en junio- A-klassiekers. Dan streelt
wie ik enorm opkeek. Die waar ze wel en niet heen ren te begeleiden, over een het me toch wel dat alles
werd later lid van de sport- willen, het apparaat wordt paar jaar zien we hoe het goed gaat. Dat het veel werk
commissie (het dagelijks be- enorm log".
uitpakt."
kost neem ik op de koop toe.
stuur van de KNWU), waarAls ik uit hobbyïsme vissen
door een opvolger nodig was.
zou houden, moet· ik het
Afschl"Ïjvingen
Talenten
Toen moest de oude consul
aquarium schoonmaken, da's
zij n eigen opvolger regelen
"De meeste problemen heb ook niet leuk maar het hoort
Als je naa'r de wedstrijden
en Sweedijk vroeg mij. Ik kijkt, dan zie je dat Gelderse ik met hef fenomee)'} af- er weJ bij. En als ik zie dat
heb toen ja gezegd, en later renners niet zo op d~ voor- schrij vingen. Als bij een een wedstrijd goed loopt, ben
toen ook de KNWU gin,g de- grond treden. De enige jon- wedtrijd honderd man' kun- ik weer dik beloend".
(
ARNHEM - 1982.
(
Distriktsman
van KNWU
Gelderland
C. van Elden is er altijd bij
(
(
(
(
(
l
(
(
Bij elke Gelderse wielerronde is hij aanwezig. Altijd in aktie en altijd attent. Zijn naam:
c. van Elden, distrikts-sportcommissielid van
de KNWU in Gelderland. Iedereen, die iets
met de wielersport in dit distrikt te maken
heeft, kent hem en op zijn beurt kent hij het
hele Gelderse wielergebeuren van haver tot
gort. "Inderdaad", beaamt hij. "Ik heb met elke ronde in Gelderland te maken en dan speciaal wat het wedstrijd-technisch gebeuren
betreft....."
Aktief betrokken zijn bij alle wielerevenementen
in het Gelderse betekent wel, dat hij ingeschakeld
wordt bij maar liefst 85 wedstrijddagen per jaar.
Dat aantal toont aan, dat deze provincie de wielersport een bijzonder warm hart toedraagt. Gelderland is niet alleen het grootste distrikt van de
KNWU, maar doet wat aktiviteiten betreft, nauwelijks onder voor de distrikten in het zuiden van
ons land. Te meer omdat Tiel nu een profronde
heeft en het er bovendien naar uitziet, dat het vanuit Tiel afkomstige prof-wielerenthousiasme zal
overslaan naar andere plaatsen in het distrikt.
Zo heeft de heer Van Elden horen verluiden, dat
er ook in Arnhem planoen bestaan een profronde
te organiseren. Daarbij wordt gedacht aan het
winkelcentrum Kronenburg in Arnhem-Zuid. Van
Elden vindt het allemaal prima: elk nieuwevenement is hem welkom, ook al heeft hij er heel wat
werk aan. Wie een wielerronde bezoekt, beseft
doorgaans niet dat er niet alleen organisatorisch
bergen werk moet worden verzet, maar dat er ook
wedstrijd-technisch veel geregeld moet worden.
"In januari beginnen we met de kalendervergadering", aldus de heer Van Elden. "Alle aanvragen
voor het houden van wedstrijden komen bij mij
binnen. Neem de Tielse profronde. Het parcours
moet gekeurd worden, er moet een jury worden samengesteld. Steeds dient te worden nagegaan of de
officiële reglementen worden nageleefd. De heer
Van Elden heeft dus ook een belangrijke controlerende funktie. Na de wedstrijd wordt van de uitslag officieel proces-verbaal opgemaakt. Zo zijn er
taLv~ zak~ meer:..
De heer Van Elden over Tiel: "De avond voor de
ronde gaan we de zaak controleren. Zo vinden we
het erg belangrijk, dat de verlichting goed in orde
is. Die zou, zo heb ik vorig jaar gezien, wel beter
kunnen. Met name in de bochten",
Overigens heeft hij niets dan lof voor het Tielse
initiatief om hier een profronde te houden. "Aan
de sport ligt het niet", stelt hij. "Die is razend populair. Je ziet het aan de enorme belangstelling,
die de wielrennerij tot in zelfs het kleinste gehucht
krijgt. Het probleem van een profronde is natuurlijk het geld ervoor bijeen te brengen. Nou, in Tiel
lukt dat kennelijk en dat is prima. Bovendien heeft
Tiel vanuit het verleden nog een naam op te houden. Ik herinner me dat er op 19 september 1962 al
eens een profronde in Tiel is gehouden. Ik ben daar
ook bij aanwezig geweest. Tiel is bovendien nog altijd bekend door de vroegere zandbaan aan de
Waal. Het is niet overdreven als ik zeg dat Tiel een
wielerreputatie heeft. Net als Gendringen bijvoorbeeld, waar al voor de oorlog een profronde werd
gehouden. En niet te vergeten Arnhem, waar met
medewerking van Het Vrije Volk twee keer een
profronde in de binnenstad werd gereden. Toen'-:"'rt"'l"']d hadden we, wat Gelderland lÏetreft, ook nog
een profronde in Vaassen, Epe en Nijmegen. De
laatste jaren gebeurde er op dit terrein niet veel
meer in ons distrikt.
Tiel heeft het nu weer aangedurfd en dat betekent dat we als distrikt nu ook weer meer zijn gaan
meetellen, omdat we nu weer een wielerevenement
op het hoogste niveau hebben".
Hij besluit met een persoonlijke ontboezeming:
"Ik heb vorig jaar in Tiel echt genoten. Als ik zie
hoe een Tour de France-winnaar zich volledig inzet en ook de anderen zich inspannen om de mensen een goede wedstrijd te laten zien, ja, dan is dat
natuurlijk prima voor de wielersport. Ik heb in
mijn leven duizenden wedstrijden gezien en nog
meer renners gesproken. De wielersport blijft me
fascineren. Al vanaf 10 maart 1933. Toen werd de
wielerbaan in Arnhem geopend. Ik was erbij en
heb d~ wielrennerij sindsdien niet meer losgelaten.....
ARNHEM - 1982.
Jas
ALBERTS
AMSTEL
BIER
Jos Alberts (Neede), tweemaal achtereen - in 1981 en '82 - de sterkste in de Ronde van de Oranjekazerne in Schaarsbergen.
ARNHEM - 1983.
Leo Peelen uit Elden behaalt de Nederlandse titel in de klassementsrace voor
nieu\.o/elingen.
----0---De RETO-nieuwelingen Harry Cremers, Leo en Rik Peelen en G.Willemsen leggen
bij de Nationale Clubkampioenschappen beslag op de negende plaats in de B-categorie en zijn daarmee de eerste Gelderse club.
----0---ZATERDAG 29 JANUARI'1983
organiseert Reto Arnhem, in samenwerking met Oe Nieuwe Krant ter
gelegenheid van 750 jaar Arnhem, de
.
Veldrit Bij de Stenen Tafel te ARNHEM
(
(
LIEFHEBBERS (Veteranen mogen inschrijven)
30 min. + 1 ronde -start 10.30 uur -schema liefhebbers
NIEUWELINGEN 25 min. + 1 ronde-start 11.30 uur-schema nwl.
JUNIOREN 40 min. + 1 ronde-start 12.30 uur-schema 11
AMATEURS 60 min. + 1 ronde -start 14.00 uur - schema 11
Start. finish en rugnummers: bij Restaurant De Stenen Tafel
Was- en kleedgelegenheid: in de Saksen Wei mar kazerne,
Monnikensteeg, Arnhem
Toegang: gratis
Inschrijvingen per goed gefrankeerde dubbele KNWU-slartkaart (in
enveloppe) aan:
A Vermeer, Cuykstraal4, 68'Î4 AK Arnhem, lel. 085-811703
r
ARNHEM -
1 984 .•
OOt:rkistraioor Henk Haitsma
,
..
(
(
(
over Gelders wielrennen:
,
(
,
(
(
(
(
(
(
-
at talenten
niet verloren
Door Koos van Bouten
ARNHEM - Terwijl de profs zich al
met donderend geraas In het nieuwe wIelerseizoen hebben gestort, verschijnen de
Gelderse vrlJe-tljdspedaleurs bijna geruisloos op de weg. Met clubwedstrijden
en een enkel criterium worden de benen
los gefietst voor een nieuwe serie ronden-om-de-kerk.
De wielergeest is in Gelderland nog
niet uit de bidon, maar de grote tovenaars zijn al maanden aan het werk.
Aangespoord door de aparte middel1jes
van ouders, bestuursleden, verzorgers en
trainers, die het werk van de wintermaanden tot uitdrukking willen zien komen in prestaties van formaat, hebben.
de amateurs, junioren, nieuwelingen, dames en jeugd het 'wegframe weer van
zolder gehaald en de eerste spurljes getrokken. Een lang,seizoen wacl,lt hen.
Schür
(
(
(
Elders in den lande hebben de ama.teurs;d,e koplopers van de hobbyïsten, al
. de eerste officële kilometers gereden. Na
de ondergesneeuwde Ster van Zwolle
ging 'in de Ronde van Zuid-Holland de
kop eraf. Frits Schür, die in Parijs-Nice
tussen de broodrenners uitstekend acteerde, eiste de zege voor zich op, gevolgd
door Toine PoeIs. Maar in de eigen provincie is er voor de ervaren Didammer
en het Oeffeltse talent nog nauwelijks
werk van betekenis.
Dit is opvallend, omdat in Gelderland
naar verhouding de meeste van de ruim
9000 vaderlandse wedstrij drenners stal\Il
geregistreerd. De meer dan 350 geprogrammeerde wedstrijden overtreffen bovendien de reeks in elk van de dertien
andere diStricten van de Koninklijke Nederlandse WieIer Unie ruimschoots.
Buiten
De topwedstrijden worden echter veelal verreden buiten de Gelderse dreven,
waarin zich daarentegen slechts een
handjevol hooggenoteerde ronden afspelen. Daarnaast zijn ook de coureurs met
aansprekende prestaties meer dan vroeger uit andere stréken dan De Veluwe,
Achterhoek of Betuwe afkomstig.
Henk Haitsma gaan deze ontwikkelingen aan het hart. Al vier jaar bereidt de
Renkummer, eerst als clubtrainer van
het Arnhe~ Reto en tegenwoordig als
distrlctstramer, leden van verschillende
verenigingen voor op het wegseizoen. In
de uitslagen van de laatste Gelderse titelstrijd was zijn 'hand' duidelijk te herkennen.
Proef
De zesenveertigjarige Kema-werknemer vat zijn taken als provinciale bondscoach serieus op en is nauw betrokken
bij een nieuwe proef van de KNWU om
talentvolle junioren op districtsniveau
b~een te brengen onder goede begeleiding om m de toekomst kampioenen te
kunnen kweken.
Haitsma: .,Andere jaren werden de junioren geselecteerd via klassiekers. Daar
komt nu verandering in. Door bondsploegen op districtsniveau samen te stellen, wordt een betere selectie mogelij k."
(
ARNHEM - 1984.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Foto boven:
Henk
Haltsma:
"Jonge
renners
hebben veel
verzorging en
begeleiding
nodig,"
Foto rechts:
KNWU·
JUlYlld
Amold
Vermeer met _
ziJn camera
die-voor
finishfoto's
gaat zorgen,
Dit om
protesten en
mlsveretande
te
voorkomen,
•
;.Daar spelen wij als ainersvereniging natuurlljk graag op in", vervolgt
Haitsma. "Die kant moeten we op. Niet
ARNHEM - 1 984. langer kiezen vi.a losse wedstr~den. Die.
I blljven natuurlljk wel belangrlJk, maar
- - - - - - - : : ; - nu krijgen we als gediplomeerde mensen
meer grip op de renners en verenigingen.
Zo proberen we het werkveld van de
trainers te verbreden, maar ook te voorkomen, dat jonge renners verloren gaan
voor de top."
Bezorgdheid
De bezorgdheid van Haitsma om het
niveau van het Gelderse wielrennen is
niet ongegrond Door de onstuimige concurrentie van het fietscrossen is de groei
van een aantal jonge wielrenners nagenoeg tot stilstand gekomen. Weltswaar
heeft de KNWU daar handig van geprofiteerd door het fietscrossen als officiJe
sport bij de wielerbond in te lljven, maar
voor het zuivere wielrennen wordt het
zaak de toekomst veilig te stellen.
Behalve de verminderde aanwas van
het peloton en daarmee van talenten spelen ook de toegenomen belangen van
geldgevende sponsors en op geld beluste
coureurs de kwaliteit van de sport parten. Door een gebrek aan goedbetalende
sponsors mist Gelderland grote wedstrijden en zijn al verschillende rer;)Ilers vertrokken, zoals de Arnhemmer Joop van
Meegen, die dit seizoen vooral in NoordBrabant zal koersen.
Geld
(
(
(
(
(
(
(
De niveauverlaging werd door KNWU
ook onderstreept door de Vierstromenland de A-status te ontnemen. De daardoor verminderde interesse van sponsors
heeft tot gevolg, dat dit jaar het Tielse
criterium niet meer georganiseerd kan
worden.
De rol van het geld in de wielersport Is
onmiskenbaar. Van oudsher rijden ook
de 'liefhebbers' om premies. Daar is het
sponsorcontract en het gebruik van stimulerende middelen bijgekomen. Door
verschraling aan de top en combinevorming van de routiniers dreigt een uitholling van de sportieve krachtmetingen op
de tweewieler.
Foto-camera
Een maatregel, die dat illustreert, is de
invoering van de man met de foto-camera. In Gelderland is dat Arnold Vermeer.
Het Arnhemse KNWU-jurylid schafte
vorig j aar een duur fototoestel aan en begon uit zichzelf de finish op de plaat te
zetten. Protesten tegen de uitslag kwamen beduidend minder voor. De KNWU
heeft het idee overgenomen en dit seizoen zal de uitslag van elke amateUIJ"Onde verplicht met een finish-foto gecontroleerd worden.
Ook Henk Haitsma heeft oog gehad
voor de gevaren, die de wielersport bedreigen. Met beide handen greep hij
daarom het initiatief aan van de sportcommissie van de KNWU: "Het groene
licht is gegeven. Voorlopig zijn er voor
alle districtsploegen vijf 'van stad tot
stad' wedstrijden, zeg maar klassiekers,
op het programma gezet, waaraan de
verschillende formaties verplicht deelnemen. Daar komt de hele juniorentop van
Nederland bij elkaar. Dat wil ik uitbou-
wen."
Interesseren
"Ik probeer nu bedrijven te interesseren om de selectie te sponsoren. Dan kun
je met een ploeg het hele jaar optrekken.
Overijssel heeft al zo'n steun gevonden.
Met de Gelderse ploeg rijd ik dit jaar wat
wedstrijden in Nederland en WestDuitsland. Volgend jaar moet dat een
ploeg zijn, die volledig meedraait".
Haitsma hoopt hiermee'de weg gevonden te hebben tot niveauverhoging. Hi,j
wijst daarbij zelfs naar de internationale
verhoudingen: "We hebben een grote
achterstand op het Oostblok, daar moet
je wat aan doen. Dat kan alleen m~t een
zorgvuldige begeleiding. Daarom nchten
wij ons vooral op de jeugd. We willen h~n
een kans geven via een districtsploeg m
een nationale selectie te komen. A;ls de
successen er zijn, komt het geldverdienen
ookwel.~
Organisatie
• Om zijn plannen te realiseren riep
Haitsma twee maanden geleden een
nieuwe organisatie in het leven: een
eigen sportcommissie voor het district.
We zijn met zes mensen. Ton van de
Berg, die Cor van Elden als eerste man
van het district heeft opgevolgd, Jo Klasen en Henk Draaijer uit het districtsbestuur, Aad van Lening~en Fred d~ Kinkelder voor de begeleiding van de JunIOren en ik houd me vooral met de amateurs bezig", legt Haltsma uit.
Wielrenners zijn ontzettend gev.oelig.
V;ak kunnen ze lichame1Jjk wel meer,
maar zitten ze psychisch aan het plafond
Dan moet je praten. Met de renners over
hun motivatie, studieproblemen, mentaliteit. En met hun coach. Via de begeleiders verhoog je het niveau van de club en
de renners."
Contact
Als distri$trainer heeft Haitsma v~l
contact met .'zijn' renners, zoals l?,ederik
van Gilsen en Teus van Voorthwzen van
'Ede' en Gerard Möhlmann, de J0ll;K~
broer van de gerenommeerde premIe:Jager Gerrit: "Ik geef natuurlljk wel centrale trainingen en eis een goede verzorging, Mijn renners gaan el~.maand naar
de fysioloog Jan Vos m NlJmegen voor
controle. We hebQen een diëtiste, laten de
renners uitgebteid keuren op Papendal,
;illes komt op computerstaten. Ik kan op
elk moment zien hoe mijn renners er bijstaan", vertelt Haitsma.
Toch is hij er niet op uit alle Gelderse
talenten volledig te controleren: "Als je
ze helemaal onder je hoede wil hebben,
moet je ze al vanaf november b~ten de
clubs om leiden. Dat IS onmoge1Jjk. Het
hoeft ook niet. De renners blljven nu bij
hun eigen vereniging. Gewoon bij Ede,
Reto of De Adelaar. Het vertouwen in de
eigen trainer is 'erg beiangrij k. Geen getrek van verschillende kanten, maar wel
een goede opbouw."
Kunnen
ARNHEM - 1984.
(
Haitsma heeft wel geloof in het kunnen van de oefenmeesters. De jaarlijkse
toename van het aantal gediplomeerde
wielertrainers, waarvan er nu landelijk
dik negentig in functie zijn, versterkt deze opvattlng: "Het gaat vaak wel goed,
, maar je moet toch bijsturen. Vooral het
periodiseren naar grote wedstrijden toe
is essentieel.•
Een hindernis voor Haitsma vormt het
bestaan van de gastrennersverenigingen,
de spe\:iaal voor een sponsor geformeerde clubjes, waarvan er een twintigtal in
Nederland rondrijden. Bekende -amateurs als Frits Schür, Gerrit Möhlmann,
Herman Snoeiink en Arie Hassink zijn
vaak de kopmannen, waarvoor de jongeren zich inspannen. Het verhaal van de
renner, die na twee jaar knechtenwerk
zijn benen stukgefietst heeft, is voor de
insiders niet verrassend.
Beheersen
(
Toch beheersen deze ploegen vaak de
koersen. Verdeeld over de verschillende
formaties maken de topamateurs de
dienst uit, zij zetten de lijnen uit, soms
tegen, soms met elkaar. Talentvolle jongeren, zoa1s Harrie Wo~ters uit Goor en
Erik Breukink uit ];)ieren zien hierjn de
kans om veeJ te leren en denken Dloge1Î,jk
aan een opstapje naar de proffessionals.
Maar de belangen liggen anders: reclame
laat zich niet altijd rijmen met een gezonde carriëre.
Haltsma: "Als je de jongeren laat zien,
dat ze ook op een andere manier, misschien beter. de top kunnen berelken,
dan zuJ1en zij daarvoor kiezen. Daarom
wil ik ook een aparte districtspioeg, wdat ze een goed alternatief hebben".
Junioren
(
(
(
(
Voorlopig blijft de nieuwe opzet beperkt tot de junioren. Over een maand
wil Henk Haitsma wel de Gelderse selectie voor de amateurs ,op papier hebben.
Wie kan daarvoor in aanmerking komen? De regerende élite, waartoe Möhlmann en consorte behoren, zal daar buiten vallen. Ook al langer meedraaiende
cyclisten als Gelders kampioen Frank
Rijkboff (Veenendaal) en Jas Alberts
(Neede) zijn niet meteen favoriet.
Haitsma richt zich meer op de jongeren. Erik Breukink, de Arnhemmers Ranald SCh~el, Richard Cremers en Rob
Zwijnen, Henry van IJzendoorn uit Tiel,
Toine Poels uit Oeffelt, Rudie de Graat
uit Apeldoorn en Carlo Gerdsen uit Renkum om enkele kanshebbers te noemen.
Talenten
l
Zij moeten het dit jaar gaan maken. In
Arnhem bij de Paasbergronde en de
Ronde van de Binnenstad. In Heteren,
Brummen, Dieren, Driel en misschien
SChaarsbergen, als er sponsors voor de
Ronde van de Oranje-kazeme gevonden
worden.
Bij de junioren hebben zij zich al geprofileeerd. Zij kunnen de bestaande
verhoudingen doorbreken en van saaie,
'doorgestoken' koersen boeiende, publiekstrekkende evenementen maken.
Zij hebben laten zien, dat Gelderland wel
degelijk over talent beschikt.
Koersen
Wie In de komende maanden de
wielersport van nabij wil volgen, kan I,n
Gelderland goed terecht. Met meer
dan 350 wed8trljden ateekt deze
provincie alle andere dl8trlcten van de
KNWU naar de kroon.
Een greep uit de lange lijst koersen
levert het volgende beeld op:
28 april: Apeldoorn, Omloop van de
Veluwe, k1a88leker voor nieuwelingen
en Junioren;
30 april: Ede, dames, liefhebbers,
veteranen;
6 mei: Arnhem, nleuwellngen-clames;
15 mei: Apeldoorn, Ronde van
Gelderland, B·kla88leker voor
amateurs;
19 mei: Eerbeek, nieuwelingen,
junioren;
26 mei: Zetten: recreanten, amateurs;
26 mei: Veenendaal: recreanten,
liefhebbers, ameteurs;
31 mei: Heteren,
liefhebbers/veteranen, amateurs;
3 Juni: Brummen, Junioren, amateurs;
9 Juni: Eibergen,
dls~ctakamploenachailPen alle
categorlin;
11 Juni: Arnhem, nieuwelingen,
Junioren, liefhebbers/veteranen,
amateurs;
16 Juni: ZUtphen, Ronde van de
Achterhoek, A·kla88leker voor
amateurs;
17 Juni: Elden, nieuwelingen, Junioren;
27 Juni: Dieren, amateurs;
1 Juli: Drlel, liefhebbers/veteranen,
amateurs;
29 Juli: Ederveen: Nederland8
kampioenschap nIeuwelingen,
Junioren, liefhebbers, amateur8, voor
gespon80rde~ub8;
4 augustu8: Voorthulzen,
beroepsrenners;
7 augu8tua: Arnhem, amateurs;
16 augu8tu8: Ede, amateurs,
beroepsrenners;
17 augu8tua: Tiel, amateurs,
beroepsrenners;
25 augu8tu8: Rhenen, recreanten,
'lIefhebbers/veteranen, amateurs;
28 augustul: SChaarsbergen,
amateur8;
1 september: Renkum, nieuwelingendames, nieuwelingen, Junioren.
ARNHEM -
1985.
Weinig strijd opÁmhemse glooiingen
Jacob Dijkstra zegeviert
inRondevan
dePaasberg
(van onze sportredactie)
ARNHEM - Zelden kende
een criterium zo'n snelle ontknoping als in de 35ste Ronde
van de Paasberg.
Al na enkele rondes gingen Gerard Möhlmano, Jacob Dijkstra,
Hans van Leyeo, Joop van Meege~
en Gerrit Meijer aan de baal. Dit
vijftal slaagde erin tot aan de meet
uit bet zicbt te blijven van de grote
meute. Uiteindelijk greep, vrij ver- ,
rassend Jacob Dijkstra de zege.
Terwijl Hans van Leyen in de
laatste ronde als rapste sprinter
dacht de buit binnen te bebben,
trapte de 20-jarige Fries Dijkstra als
een bezetene op de pedalen. Ewijkse Hans ("Ik had geen kracht meer
hem terug te pakken") zag met lede
ogen aan hoe de jeugd in het hete
Arnhem dubbel triomfeerde, want
ook Gerard Möhlmann flitste aan
hem voorbij.
Een leuk slot van een saaie rit. De
vroege ontsnapping kreeg een bekrouing dank zij het defensieve
werk van Gerrit Möhlmann. De sluwe vos uit Apeldoorn, in het voorseizoen geplaagd door -een enkelblessure, glimlachte breed bij de
aanval van zijn jongste broertje en
haalde vervolgens elke vluchter terug. Niet zo zeer de verdienste van
MÖhlrnJ.IlD sr., alswel een afgang
voor het complete peloton, dat zich
liet knechten door één routinier.
Dertig kilometer voor het einde
stapte hij voldaan van de fiets. De
kopgroep streek kort daarop neer
op de hoofdmacht.
Inmiddels bad zich een tiental
renners, waaronder Peter de Vos,
Dick Ariesen, Fred de Kinkelder en
Benny van Leyen zich van het peloton afgescheiden. Maar de tegenaanval kwam te laat. Het gat werd
niet kleiner dan twintig seconden.
En dat was feitelijk aUeen mogelijk, omdat de kopgroep last had van
het peloton dat een speUetje zwaan
kleef aan speelde. Toen de "lastige
vliegen" vijf rondjes voor het einde
mochten afspurten, kon de trein van
de vijf weer op volle toeren doordenderen en bleef er voor Peter de
Vos c,s. slechts een figurantenrol te
vervullen.
De Ronde van de Paasberg onderstreepte de malaise waarin het Am~emse Reto, in sportief opzicht althans, verkeert. -Twee plaatselijke
renners bij de eerste tien, waar
zowel Peter de Vos als Joop van
. Meegen zijn lid van het Doetin·
chemse De Zwaluwen. Reto mag
hoop koesteren op een betere toe·
komst.
. Eldenaar Leo Peelen zegevierde
bij de junioren en maakte daarmee
het thuisfront erg gelukkig.
Uitslagen
Amateurs: 1. Jacob Dijkstra (Joure) 80
km: in 1.45.12; 2. Gerard Möhlmann (Apel·
doorn), 3. Hans van leven (Ewijk), 4. Gerrit
Meijer (Otterlo), 5. Joop van Meegen (Arnhem), 6. Peter de Vos (Arnhem), 7. Bert
Broekhuisen (Amersfoort), 8.' leon Dieker
(Vaassen), 9. Ben van leven (Wageningen),
10. Oick Ariesen (Veenendaal), 11. Jan de
Graaf (Apeldoorn), 12. Merco van Hoorn
(Oss), 13. Fred de Kinkelder (Groenlo), 14.
Aob Nijdeken (DeWilp), 15.Jurrien Sehuite·
ma (Veendam).
Junioren: 1. leo Peelen (El den) 60 km. În
1.26.58; 2. Aonald Kok (loenen), 3. Peter
leemreize (Hengelo, Ov), 4. M. Berends
(Emst), 5. Anton Tuinman (Emmen), 6. Ha·
rold Sçhelbergen (Boxmeer), 7. Clemens
Schotman (Ermelo), 8. Helmert van Maanen (Veenendaal), 9. Bert Bruins (Vlagtwedde), 10. Michel Koenders (Zevenaar).
Nieuwefingen dames: 1. José lok (Renkum) 30 km. in 48.02; 2. Manies de Waat
(Gouda), 3. Leontien van Morsel (Boekel), 4.
tneke Grinsven; 5. Karin Stolzenbach (Den
Bosch), 6. lenie Dijkstra (Joure), 7. C. Slot·
boom, 8. Angelique Jekes (Amersfoort), 9.
Inge Neggers (Eindhoven), 10. Annemieke
van der Zanden (Eèfde).
~~----------.---~-~
ARNHEl1 - 1985.
-
Weinig animo van renne~ voor
35ste Roruk van de PaaslJerg
stra
•
e s lHlste,.
Doör Kooo van Boulen
ARNHEM - Niet de vroege ontsnapping van koersleider Gerard Möhlmann, geregisseerd door zijn ervaren
broer Gerrit, was zondag beslissend voor de eindzege in
de vijfendertigste ronde van de Paasberg, maar het
taëtisch inzicht van Jacob Dijkstra.
Deze twintigjarige 'outsider' uit Joure verraste direct
na'de bel voor de laatste ronde zijn medevluchters Gerard Möhlmann, Hans van
..
Ge·t M ..
Joo
LelJen,
rr1
elJer en
P
van Meegen en soleerde naar
definish.
Jacob Dijkstra is niet de
naam die oud-KNWU official
Cor v~n Elden het liefst als zegevierder had genoteerd. Van
Elden, die de afgelopen zaterdag in deze krant gepubliceerde
lijst met illustere Paasbergwinaars en Gelderse kampioenen
heeft opgesteld, had meer oog
voor Gerard Möhlmann en Joop
van Meegen.
-Möhlmann wegens de reputatie van zijn familie, waarvan
vader Gerrit als coach en broer
Gerrit als winnaar van de
Paasbergronden in 1978, 1983 e'l
.1984 alom bekend zijn. En Va'l
Meegen, omdat hij tenslotte Reto-renner is en nog nooit een
Arnhemmer bij de amateurs
heeft getriomfeerd. ,
,-
Kms
lilaar
toch. Jacob Dijkstra
pakte de kans, die zich op de
Paasberg slechts zelden voordoet: verrassend winnen. Door
de concurrentie van de maandag te verrijden Gelderse titelstrijd en de vandaag van start
gaande Olympia's Ronde was de
als vriendscbappelijke geste
naar zijn medevluchters de benen stil bij de premiespurts, die
sportief werden·verdeeld.
Alleen Joop van Meegen kon
daar nauwelijk van profiteren.
De. Reto-amateur was een talent als junior, maar heeft bij de
anl8teurs nog geen potje kunnen breken. Vorig jaar was het
volkomen stil rond de Arnhemmer, die dit seizoen probeert terug te komen.
. Halverwege de koers begon
de controle van de beschermheren in het peloton gaten te vertonen. Pogingen van onder
meér Gerrit Vermeer, Rob Nijdeken en Peter de Vos waren
eerder mislukt Maar toen Leon
Dieker en Jurriën 8chuitema,
vergezeld door bewaker Ben
van LeJjen wegsprongen, kwam
er tekening in.
Rob Nijdeken sloot bij dit trio
aan en enkele ronden later
groeide het jagende clubje uit
tot tien man. Toen de kopgroep
het peloton inhaalde leek de
kloof met een kleine twintig
ronden te groot voor de achtervolgers. Gerrit Möh!mann was
achtergebleven in het peloton,
maar niet langer ongerust over
de afloop en stapte ai
kwaliteit van het rennersveld
nauweijks een jubileumronde
met een goede staat van dienst
waardig. De tege,:,vallende Ilublieke belangstellmg weerspIegelde dil
De enigen, die in de voorste linies verwacht konden worden,
fietsten dan ook voorop - of
daar vlak achter. Al in de zesde
van de zevenenzestig ronden
zette Gerard Möhlmann zijn
puntenjacht voor de leidersprijs
voort in een vlucht Hans van
LeJjen, Gerrit Meijer en Joop
vall Meegen konden nog. aanpikken, voordat helpers m het
peloton een gat lieten vallen. De
enige, die nog op eigen kracht
naar de kopgroep wist te springen, was Jacob Dijkstra
In de hoofdmacht werden de
kaarten verdeeld. Gerrit Möhlmann beschermde zijn broer
Gerard. Ben, Sinus en Cor van
Leijen hUn broer Hans, de Retorenners clubgenoot Joop van
Meegen en Gerrit Meijer keek
dankbaar naar de jury, omdat Slimste
zijl) late inschrijving nog was
Vier ronden voor het einde
geaccepteerd.
spurtte het peloton af, wat een
zege voor de beste sprinter van
het tweede plan René van IJGeste
zendoorn opleverde. De tien
Het vijftal op kop denderde achtervolgers gingen door en
voort over het heuvelachtige naderden met de Arnhemmer
parkoers. De vorige week ne- Peter de Vos op kop tot op twingentien jaar geworden Gerard. tig seconden.
Möhlmann werd door vaderl
coach Gerrit Möh!mann naar de
leidersprijs gestuurd
.eld
ARNHEM -
1985.
• Het peloton bijeen UJ$!&na de Ronde van dë PajR~rg.
---""7"""..:;"...------~
r
1.&> Peelen, een eerstejaars
Maar de kopgroep bleef weg
en na het ingaan van de laatste
ronde demarreerde Jacob Dijkstra. Niet de snelste, wel ,de
slimste. Profiterend van de
glooiingen in het parkoers had
hij het juiste moment gekozen.
Gerard Möhlmann ging nog in
de achtervolging, maar kwam
.,'té laat Dijkstra won en verdubbelde met deze zege zijn palmares als amateur.
...
)unior van Reto, vertrekt vrijdag naar Frankrijk met een
deel van de nationale baanselectie. Bondscoach Theo Ockhuijsen gaat mee om kandidaten te bekijken voor de komende wereldkampioenschappen op
de baan voor junioren, een doel
dat Leo Peelen zich gesteld
heeft Wielerkenner Cor van EIden over Leo Peelen: "Dat kàn
een hele grote worden".
Uitslagen:
Dames
De overwinning bij de nieuwelingen-dames ging in een
vlakke wedstrijd naar de Renkumse José Lok, die maandag
haar Gelderse titel prolongeerde. Bij de junioren was de strijd
zeer ~vendig. "Junioren rijden
als gekken in de rondte" verhaalt Jacob Dijkstra later over
zijn ervaringen als junior. Op
de meet trad Leo Peelen, die vorig jaar op de Paasberg nog alle
nieuwelingen versloeg, zegevierend in de voetsporen van onder
andere Tourwinnaar Jan Janssen, verslaggever Harry Jansen
en oudberoepsrenner Hans
Vonk.
Ronde van de P~asberg:
Nieuwelingen-dames:
1. Josè Lok (Renkum), 30 km. in
48.02 minuten, 2. Monica de Waal
(Gouda), 3. Leontien van Morse)
(Boekel), 4. Ingrid van Grunsven
(Uden), 5. Karin Slolzenbach ('s
Herlogenbosch):
Junioren:
1. Leo Peelen (Elden), 60 Ion. in
1.26.58 uur, 2. RonaId Kok (Loen~).
: 3. P. WeemreIZe, 4. M. Berends
(Ernst), 5. Anton Tuinman (Emmen);
Amateurs:
1. Jacob Dijkatra (Joure), IlO km. in
1.45.12 uur, 2. Gerard Möhlmann ...
(Apeldoorn), 3. Hans van Leijen
(Ewijkl, 4. Gerrit Meijer (Otter10).
5. Joop van Meegen (Arnhem), 6. op
21 seconden Peter de Vos (Arnhem).
7. Bert Broekhuisen (Amersfoort).
8. Leon Dieker (Vaassen), 9. Beri
van Leijen (Wageningen), 10. Dick
.Ariesen (Veenendaal), 11. Jan Dorussen (Beuningen), 12. Marco van
Hoorn (Oss), 13. Fred de KinkeldeI
(Groenlo), 14. Rob Nijdeken (Wilp).
15. Jurriën Schuitema (Veendam).
16. op één 'ronde Renè van IJzen·
doom (Tiel), 17. Peter Hageman
(Uden), 18. Henri van IJzendoorn
(Tiel), 19. Freo ten Hove (Almelo).
20. Roo vanOoyen (Gennep), _ ~ _
,
(
ARNHEM - 1986.
OP ZONDAG 29 JUNI A.S.
ARNHEM PAASBERG.RONOE
19 mei j'1~6
Amateurs 80 km: 1. M. Arntz; 2. P. de Vos; 3. R.
Beumer; 4. T. Franken; 5. B. v. le!ien; 6. G. de
leeuw; 7. H. v. lelien; 8. A. v.d. Kruisweg; 9. P. de
Groot; 10. E. v.d. Poll.
Junioren 60 km: 1. M. v. Bon; 2. B. ten Oever; 3.
H. Bruning; 4. P. Mos; 5. R. Snijder; 6. A. Engels; 7.
A. Bloemberg; 8. W. Ooslerink; 9. B. Overboscn;
la. B.Voskomp.
Nieuwelingen 35 km: 1. E. Dekker; 2. M. Almo; 3.
J. Ijsselstein; 4. M. Vegt; 5. M. v.d. ~~er; 6. M.
Strijker; 7. D. v. Dinlher; 8. B. HUlzmg; 9. J.
Noordom; 10. R. Kroes.
,
o~
.
/CJèb
organiseert wielervereniging Reto uit Arnhem,
in samenwerking met de ondernemings- en
dorpsvereniging Elden en Aspa-Arnhem b.v.
de Ronde
van Elden
Nieuwelingen
40 km - start 11.30 uur - schema Nieuwelingen
Junioren
60 km - start 12.45 uur - schema I
Amateurs
100 km - start 14.30 uur - schema I
Lengte parkoers Nieuwelingen: 1650 meter.
Lengte parkaers Junioren en Amateurs: 2500 meter.
(
(
(
(
(
(
(
(
Was- en kleedgelegenheid: Clubhuis Eldenia, Westerveldsestraat 43, Elden.
Rugnummers afhalen: zaal Rijnland, Klapstraat 13,
Elden.
Inschrijvingen per gaed gefrankeerde dubbele
K.N.W.U.-startkaart (in enveloppe) aan: mevr. A.
Mulder, Klaosterstraat 57, 6824 RB Arnhem.
Ex-consul Cor van Elden nog nauw
9 7
_8 betrokken bijzijn favc!r!~~~ tak _
vp:!!..sp'ort
_AR_NH_E~_l-_1
"Wielrérinen goed'
vóor karakter"
I
Vier jaar geleden nam Cor van Elden afscheid van de
wielersport na een periode van vijftien jaar consul in het
district Gelderland. In die periode bouwde de nu 67-jarige
Arnhemmer een grote naam op in fietsend Gelderland. En dat
hield niet op bij zijn afscheid. Van Elden werd lid van verdien. ste van de KNWU en bleef betrokken bij zijn favoriete tak van
sport. Nog steeds bezoekt hij, samen met zijn vrouw, talloze
wedstrijden. De uitnodigingen van wielerclubs rollen als het
ware bij bosjes in de brievenbus. Een markante man. Nog
steeds. De moeite waard om hem te interviewen. Een gesprek
over de vele facetten van de wielersport. Over hoe het was,
hoe het is en een blik in de toekomst.
door
TODDY MeijermaD
ARNHEM - Zo heel logisch was het niet, dat Cor
van Elden in de wielrennerij
verzeild raakte. Zijn vier oudere broers waren allen fervente voetballers, maar deze
tak van sport heeft hem nooit
echt kunnen bekoren, al
speelde hij ooit bij de jeugd
van ESCA.
..Want", vertelt de Arnhemmer,
"het gebeurde wel dat de een zich in
het apezuur liep en de ander maar
een beetje lummelde. Wielrennen is
een individuele sport. Je moet het
zelf doen. Op eigen. kracht. Dat
heeft me steeds getrokken". Van
Elden weet zich nog uitstekend te
herinneren hoe het allemaal begon.
• Wedstrijdjes houden met leeftijdgenoten op de het wielerbaantje aan
het Langewater. Zelf reed kleine
Cor op een fietsje, dat hij van zijn
Wageningse oom kreeg. "Ik was
naar hem genoemd. Toen ik tien jaar
was kreeg ik daarom een opgelapte
fiets van hem cadeau, terwijl mijn
broers helemaal geen fiets hadden'.
Het is haast onvoorstelbaar, maar
voor de oorlog werd er op de wegen
niet gekoerst. De wet (opgesteld in
1905) verbood het houden van wegwèdstrijden. In die tijd werd zelfs
een bestuurslid van Reto voor de
rechter gedaagd, omdat hij ergens
achteraf een tijdtit op de openbare
weg had georg"lliseerd. Nee, rijden
op de weg was er niet bij ...Dat was
ook levensgevaarlijk", grapt Van
Elden, "omdat om de tiert minuten
een auto over de Velperweg reed".
Pas na de oorlog won het wegrennen
aan populariteit.
Het wielrennen was een baangebeuren. In Nederland krioelde het
van wielerbanen. In Gelderland wa·
ren er pistes in Arnhem, Dieren,
Wageningen, Ugcheleo, Doetinchem, Nijmegen, Harderwijk en
zandbanen in Tiel en Lochem. "Ik
luisterde 's winters naar de verslagen van' Han Hollander over de
Zesdaagse van Amsterdam. Dan
moest ik om zeven uur naar bed en
mocht er laat op de avond weer uit
om te luisteren. Over de zesdaagsehelden, zoals Pijnenburg en Wals en
het legendarische Westduitse koppel KiIianNopel. Je zag tegen die
renners op. Tijdens de zomennaanden zochten ze dan de banen in het
land op. Het waren geweldige wedstrijden" .
De baansport is inmiddels zo goed
als verdwenen. Van de bovengenoemde Gelderse banen is geen enkele meer in tact. Alleen op de pistes
van het Nijmeegse Goffertstadion
en van de Apeldoornse wielervereniging De Adelaars (beide na de
oorlog gebouwd) wordt af en toe
nog gekoerst. Van Elden betreurt
die teloorgang.• Ik begrijp het ook
niet. Op de baan zijn qua disciplines
veel meer mogelijkheden. Even heb
ik gedacht dat er sprake zou zijn van
een golfbeweging. Dat die baansport terug zou komen, maar daar
ziet het nu allerminst naar uit. Ik geloof dat het weer in Nederland van
grote invloed is. Als je een baanwed·
strijd wilt organiseren betaal je al
snel 30.000 gulden voor een rennersveld. Je loopt dan de kans dat
het hele evenement verregent. Misschien dat in de toekomst een overdekte baan soelaas biedt. Ik vind het
r
jammer. Want die koppelwedstrijden destijds op de banen van Arnhem en Wageningen waren fantastisch".
Te duur
Cor van Elden heeft zelf niet gefietst. Hij wou graag, maar het was
.te duur (een behoorlijke racefiets
kostte toch maar even twintig gulden). Hij spaarde en kon een fiets
kopen. voor acht gulden. Maar na
drie maanden lag het duurbetaalde
vervoermiddel in de kreukels. Weg
carrière.
Die loopbaan beeft Van Elden
toch opgebouwd, maar dan als bestuurder. Hij bezocht zo veel moge·
lijk wedstrijden en dat liep in de gaten. Eerst werd hij als bestuurslid
door ~eto gestrikt. En in 1968 werd
Van Eldèn de opvolger van de Gelderse wielerconsul Zweedijk uit Ugchelen.
Voor Van Elden was het geen
erebaantje. Integendeel, met al zijn
energie zette hij zich in voor de
wielersport. "Een consul moest veel
doen. Zoals het samenstellen van de
kalender, parkoersen keuren, sa·
menstellen van de jury, het onderhouden van contacten met clubs en
het handhaven van de reglementen".
j. "Ik liet me veel zien. Dat regelen
va.p allerlei zaken trok me niet zo. Ik
wilde het wielrennen zien. Er zijn er
velen die eigenlijk helemaal niet zo
geinteresseerd zijn in de wielersport, métar toch een bestuursfunctie
hebben. Die zouden net zo goed
hetzelfde kunnen doen in een andere tak van sport".
Va1j Elden had zo zijn eigen opvatting over zijn funç:tie en liet zijn
bevoegdheden niet voorschrijven
vanuit Woerden. Hij ging ervan uit
dat de renners zo veel mogelijk
moesten kunnen fietsen en dat
maakte hem populair bij veel pedaleurs. Er werden weliswaar regels
ARlmEM -
1987
,
•
\
• Cor vanElden bladert in een van 'zijn vele plakboeken. De ex-consul van Gelderland volgt het wielrennen nog'
steeds OT! de voet en bezoekt w veel mogelijk wedstrijden.
opgesteld voor bet bijschrijven van
renners, maar feitelijk trok Van El·
den zich daar niet zo veel van aan.
"Niet dat ik alles zo maar toeliet.
Renners als Snoeijink en Hassink
hebben dat geweten. Maar aan de
andere kant wilde ik me soepel op-
stellen. Er was een jongen die van de
dokter te horen kreeg dat hij zes we·
ken lang Diet zou kunnen fietsen. Hij
herstelde zich echter zo snel, dat hij
nar drie weken weer in staat was aan
wedstrij den mee te doen. Nou, die
jongen heb ik er zo veel mogelijk
Problemen
Zo heel erg optimistiSch voor de
toekomst is de spraakzame Van Elden niet. "Herman Krott heeft problemen met de huidige gang van
zaken binnen de amateurwielrenne~
rij. Veel reDDers van de gastreDDers~
verenigingen worden -weggehaald
voor de districtsselecties. Ik geloof
dat hij gelijk heeft. Krolt heeft zelf
bet bewijs geleverd met zijn op-
tussen gedrukt. Wij zijn er tenslotte
bouw. Want laten we eerlijk zijn, de
Amstelploeg was toch voor veel gro~
te renners de eerste leerschool. Van
voor de renners en niet andersom".
"Ik heb me wel steeds strikt aan
Zoetemelk tot Van Vliet'.
Verder vindt Van Elden de vele
de regels voor bet prijzenschema
gehouden. Daarvoor staat een maxi·
mum. Wilde men daarover heen
mutaties binnen de sportcommissie
geen goede zaak. "Ik ben niet rancuneus. En ben ook niet de man die, nu
.hij niet meer in functie is, even gaat
zeggen hoe het precies moet. Toch
vind ik dat er een zekere continuiteit
moet zijn. Nu zie je steeds w~er
nieuwe gezichten. JOJ;1ge jonge,n~,
die zich waar willen maken. En ale
tot maatregelen komén die te ver
gaan, dan stak ik daar een stokje
voor. Doe je dat niet, dan is het einde zoek".
Van Elden maakte een geweldige
groei mee in Gelderland en droeg
daaraan een belangrijk steentje bij.
Zijn district organiseert het grootste
aantal wedstrijden. En steeds waspj
erbij .•Ik kan toch zeggen dat ik bij
negentig procent van de wedstrijden
aanwezig was. Dat ~oet ook, want
alleen zo weet je wat er leeft. Dan
pas kun je juryleden goed beoordelen en leer je de problemen van
verenigingen en renners kennen" .
van de praktijk staan. Bij het vaststellen van nieuwe reglementen
moeten de dsl-leden erbij gehaald
worden. Mensen die de praktijkpro~
ble~~n
heel goed kennen'.
"Maar aan de andere kant is het
ook zo, dat de leden van de sportcommissie enorm veel tijd in het
wielrennen steken. Ik heb er veel
voor gedaan, maar zij doen nog het
dubbele. De mensen staan te snel
klaar met kritiek. Maar ik vind dat al
die vrijwilligers ook waardering ver-
dienen. Van hoog tot laag. Afgelo.
pen weekeinde viel me dat weer op
~ afloop van de Ronde van dE
Achterhoek zie je dan al die vrijwil.
ligers die de hekken opruimen. Er
dat is geen leuk baantje, geloof me
Een ieder doet het op zijn manier
De een is knapper, de ander sterker
Maar al die vrijwilligers kun je nie
missen".
~
Cor van Elden volgt bet wieiren.
nen nog steeds nauwgezet, maal
ambieert geen functie meer. "Ik het
het vijftien jaar lang gedaan. En dal
is meer dan genoeg. Ik heb een fijnE
tijd gehad. Heb er veel goede sociale
contacten aan overgehouden en ben
niet steeds aangewezen op de eigen
familiekring. Dat is bet fijne van dit
werk".
ARNHEM - 1987.
Arnhemse Courant van donderdag
Tenslotte is Van Elden van me·
ning dat het wielrennen heel belangrijk is voor de karaktervorming bij
jongeren. "Toegegeven, het is een
dure sport. Maar het geld dat erin
gestoken wordt is geen weggegooid
geld. Ik heb de klachten van ouders
dat alles zo duur is vaak gehoord.
Maar als hun kinderen 's avonds bij
de weg lopen en uit verveling vernielingen aanrichten, is de prijs nog
veel hoger. Als je een jongen van
tien jaar op de fiets zet en hem
stimuleert door te gaan tot bij voor·
beeld zijn twintigste jaar, dan heeft
zo'n jongen een karakter opgebouwd, waardoor hij zich niet aan
vandalisme te buiten gaat. Ik geloof
dat je dat aspect niet mag onderschatten".
"Een mooi voorbeeld is Erik
Breukink. Zijn vader heeft een fielsfabriek. Dus zou het voor de hand
liggen dat Erik daarvan profiteerde.
Maar niks hoor. Hij moest zijn fiets
zelf verdienen met vakantiewerk.
Dat is een goede zaak. Hij zal van
die opvoeding ook later zeer zeker
profiteren" .
A. Lodewijks
23 juni 1987
juni
1987.
t
Een wielervriend ging heen.
Cor van Elden meldde ons het
averlijden van Bert Lodewijks:
vooral in Gelderland een gewaardeerd en bekwaam jurylid, op wie zelden tevergeefs
beroep werd gedaan. Hij wist
dan oak waar hij voor werkte:
zelf had hij een aantal jaren
ervoring "in het zadel" en bovendien als bestuurslid (RETO).
Bij zijn afscheid van het jurycorps ('65) onderscheidde de
KNWU Bert Ladewijks met het
Zilveren Wiel, waarop hij bijzonder trots was.
"Wat hem overkwam, dat
aanvaardde hij" zo werd in
zijn overlijdensbericht getypeerd.
Hii ruste in vrede.
25
ELDEN - 28
iun;
1987
Amateurs: 1. P. de Vos; 2. A.louwerse; 3. B.
v. Leijen; 4. J. Sips; 5. L Peelen; 6. T. Holdijk;
7. S. v. Hees; 8. R. Paffen; 9. R. Dooijeweerd;
10. P. de Groot.
Junioren: 1. L. Koster; 2. R. Beringa; 3. J. de
Leeuw; 4. E. Post; 5. B. ten Oever; 6. R. Scholten; 7. J. Hilbolling; 8. M. v.d. Meer; 9. E.
Nabermon; 10. H. Schuurmans.
Nieuwelingen: 1. L. v. Bon; 2. M. Strijker; 3.
M. Vegt; 4. M. Steijvers; 5. S. Knoven; 6. B.
v.d. Oetelaar; 7. S. v. Hout; 8. B. Huizing; 9.
M. LUppesi 10. D. v.d. Meer.
OP ZONDAG 28 JUNI A.S.
1)&
1
organiseert wielervereniging "Reto" uit Arnhem,
in samenwerking met de ondernemings- en dorpsvereniging Elden
DE RONDE VAN ELDEN
Nieuwelingen
40 km - start 11.30 uur - schema 5
Junioren
. 60 km - start 12.45 uur - schema 9
Amateurs
90 km - start 14.30 uur - schema 12
Lengtevan het parcours voorallecategoriën 2.500 mtr. Was- en kleedgelegenheîd: Clubhuis Eldenio, Westerveldsestraat 43, Elden. Rugnummers
afhalen: zool Rijnland, Klapstraat 13, Elden.
Toegang: gratis.
Inschrijving per goed gefrànkeerde dubbele K.N.W.U.-stortkoort in enve·
loppe aan: mevrouw E. de Klein, Mootweg 45, 6871 DM Renkum
ARNHEM - 1988.
~.
Dinsdag 24 mei 1988
RETO-coureur
terechte, winnaar van
oude van de Paasberg
o Peelen
voltooit trilogie
ARNHEM - Voor het eerste in de histOlie van de Ronde van de
Paasberg is een renner er in.geslaagd het evenement zowel bij de
nieuwelingen, junioren als bij de amateurs een keer op zijn naam
te schrijven. Het was voor de organiserende vereniging RETO
uiteraard bijzonder aardig, dat die primeur werd verzorgd door
een renner uit de eigen stal: Leo Peelen. De Eldenaar versloeg
gisteren op de meet één van zijn vluchtmakkers van het eerste
uur Leo Pelgrom gedecideerd.
Het wekte overigens verbazing
Seoul
dat Leo Peelen op de deelnemersHet wielerseizoen van Peelen ls
lijst van de 38e editie van de
dit jaar uiteraard afgestemd op de
Ronde van de Paasberg voor·
Olympische Spelen in 8eoul De
kwam. Op dit moment 'wordt in
Eldenaar ls daarvoor potentieel
Nederland immers Olympia's
kandidaat Volig jaar legde de
Ronde verreden. Deelname aan
toen eerstejaars amateur tijdens
die ronde lag meer voor de hand.
de WK op de baan in Wenen in de
De coureur uit Elden werd door
klassemeniswedsttijd verrassend
zijn ploegleider echter gepasbeslag op de negende plaats. Bij de
seerd. Zelf zocht Leo Peelen de
Europa·Cupwedsttijden in Tsjeooriaak van zijn afwezigheid in
cho-Slowakije kan Leo Peelen zijn
Olympia's Ronde in de belangen
kwalificatie voor 8eoul afdwingen.
van zijn sponsor.•Ik zit in een
Hij acht zichzelf daartoe in staat:
Noordhollandse ploeg en de spon·
.Ik ben nu weer een jaartje lijper
sor ziet liever Hollandse jongens
geworden en het gaat op dit moin Olympia's ronde. Ik ga nu begin
juni naar Engeland voor de MiIk· ment behoorlijk göed. Ik schat dat
race, maar ik had liever In Olym· een plaats bij de eerste zes in Tsjepia's Ronde gereden. In Engeland cho·Slowakije voldoende zal zijn
lijd je samen met de profs en dat voo~ afvaardiging naar seoul Hoebetekent dat het koersverloop an· wel de Europese top aan die wed·
ders is. Profs lijden in de eerste sttijden daar zal deelnemen acht
uren van de koers meestal niet om ik de opgave kanstijk. Mocht ik
dan in de slotfase in de beugels te me voor de klassemeniswedsttijd
gaan. In Olympia's Ronde gaat de niet plaatsen dan ga ik het nog prokoers meestal vanaf de eerste ki· beren op de achtervolging. Dat
lometer open."
ging afgelopen week heel goed.
.Bovendien ls nu de tijd tussen Die 4.36 minuut, die daarvoor als
de Milkrace en de Zesdaagse van limiet geldt moet haalbaar zijn."
Patijs wel erg kort. Als ik aan
Olympia's Ronde had meegedaan
had ik na afloop daarvan wat gas
terug kunnen nemen. Dat is nu niet
mogelijk."
Paasbergronde
. In Arnhem liet Peelen gisteren
Zien over grote mogelijkheden te
beschikken. Hij vertrok al in de
derde ronde uit het peloton, dat
hem pas halverwege de koers terug zag. Toen had de Eldenaar sa·
men met zes andere vluchtrnak.
kers de hoofdmacht op het fraaie
parcours echter wel op een ronde
gezet Nadat de RETQ-renner
enige ronden in het peloton had gerecupereerd vond hij het tijd wor.
den voor een nieuwe demarrage
die slechts beantwoord kon wor:
den door Leo Pelgrom uit Olsl
Eendrachtig samenwerkend ver.
dween het duo vervolgens snel uit
het zicht van de hoofdmacht. De
enige die bij het tweetal nog kon
aanpikken was Hans Kletsen uit
Apeldoom Hij behoorde aanvankelijk ook tot de kopgroep van zeven man, maar was door pech ach.
teruit geworpen. Dankzij het
tempo van de twee man op kop
Wist Kletsen uiteindelijk nog beslag te leggen op een zevende
plaats.
In de eindsptint had-Leo Peelen
weinig moeite met Pelgrom. Tien
meter voor de finish kon hij de
handen al juichend in de lucht steken. Na afloop had Peelen een
sunpele, maar logische verklating
voor ZIJn zege.•Ik reed gisteren in
Steenderen al erg goed en van·
daag was dat weer het geval"
ARNHEH -
1988.
Leo Pee/en voert het kopgroepJe van drie aan In de Ronde van de Paaaberg. De Eldenaar won de 38e editie van deze Ronde op overtul·
gende wiJze. ZIJn twee vluchtmakkers Leo Petgrom (m) en Hans KIelsen (r) legden In de einduitslag beslag op een tweede respactievellJk
zevende plaats.
VooÏ'zltter Jan Mulder van RETO
was van Peelen's winst al ronden
voor het einde overtuigd.•J a hoor,
dat gaat Leo winnen. Hij is In de
eindsprint gewoon sneller dan Pel-
grom",
Populariteit
Naast de winst van Leo Peelen
had de voorzitter gisteren genoeg
reden om tevreden te zijn. De
Ronde van de Paasberg mag zich
steeds weer verheugen In een
grote belangstelling. Dit jaar
moesten maar liefst zestig ama·
teurs teleurgesteld worden. Voor
Krabbenb0r9 (UëhteflvoOrde) 10.
De strijd bij de junioren werd In thleu
hen was er geen plaats meer op de
Jan de Graaf (Apeldoorn)
deelnemerslijsL Voorzitter Mul- het voordeel van Jeroen van Gis- Junioren: 1. Jeroen van GIsbergen (NIJder: .Je mag nu eenmaal maar bergen uit Nijmegen beslist. De megen) 2. René Koster (Hoogeveen) 3.
honderd coureurs laten starten nieuwbakken kampioen van Gel· Arjan Zweerink (DInxperlo) 4. Rlchard
(Noordbroek} 5. Edwin Veen
met een uitlooppercentage van derland drukte zijn wiel als eerste Wiereng8
(Scheemda) 6. Tristan Hoffman (Groentien procent Ik wijt de populari· over de meet In de eindsprint met lo) 7. Lourens Mer (Epse) 8. Patrick Kr~
teit van deze ronde aan de bekend- vijf andere koplopers. Bij de nieu· nen (Raamsdonkveer) 9. HaraId Wnk
heid ervan en het mooie, selec· welingen was de winst voor Leon (Zevenaar) 10. W1ebe Wagenmans (Gorsel)
tieve parcours. We organiseren de van Bon uit Apeldoom
N_Ingen:
Ronde van de Paasberg nu al voor u_ _ .ande...-g:
1. Lean van Bon (Apeldoorn) 2. AIfred
de 38e keer en ook dat maak je
RooI<s (Donkarbloal<) 3. Marten Boarema
ArnabMa:
1.
lso
~en
(Elden)
2.
Leo
niet zoveel mee. We hebben dit Pelgrom (0Ist) 3. Gort Bloemberg (As- (Apeldoorn) 4. Rik Reineeink (Harbefnk·
jaar ook circa honderd junioren sen) 4. Edgar Kothe (Goor) 5. Enk ~ hoek) 5. André Naberman (Genemuiden)
Erwln Paplng (Smllda) 7. W_en
aan de start en een bijna even boni (Tilburg) 6. Michel yan Wezel (Ter- 6.
V_a (H....erna) 8. Brian P\aylluls
groot aantal nieuwelingen. Dat is borg) 7. Hans KIelsen (Apeldoorn) a. (Oldenzaal) 9. Immo DIjkman (Nittap) 10.
Benn)' van L.eiien (W8A80InQ8fl) 9. Mat· Oaniel Thijssen (Groesbeek)
echt uniek."
ARNHEM - 1988.
(
Arnhems Tour-trots
kreeg het geel niet
Q~ zijn schouders
ófd: - /c1 &8
.
11111~11~llllli!III"I~illll §~fn~r~f&!t1"tY~
(
(
l
(
Je kunt ook overdag komen. Ik ben toch de
hele week thuis, had Cees van Espen tijdens
het maken .van de afspraak gezegd. 'Een weekje
vakantie' veronderstelde onze verslaggever
Dick Loman, maar later, in de tuin van Cees'
Didamse woning bleek dat de reden een heel
andere W;1S. Een fikse valpartij had de
vijftigjarige Cees van Espen flinke
schaafwonden bezorgd. De rechterzijc!e van zijn
lichaam zag er geteisterd uit.
"Missch\en moet ik nou toch maar eens met die
wedstrijdjes ophouden..."
D
Tour-étappe
WOD,
meent
maken met risico's nemen. Iemand
(
moet m'n achterwiel geraakt hebben. Van de val weet ik niets meer.
Ik heb nog in het ziekenhuis gelegen
waar ze het in het begin gek gevon·
den moeten hebben, dat ik zo'n lage
pnlsslag beb. Tot drie keer toe hebben ze een foto van m'n hart ge-
maakt. Ja, een sporthart. Een groot
bart. Vermoedden 'ze natuurlijk wel
maar voor alle zekerheid namen ze
toch maar wat extra foto's", lacht
Cees van Espen.
W
IELRENNERS ZIJN gewend aan valpartijen.
Doen er bepaald niet
dramatisch over maar inmiddels is
het wel zo ver, dat Cees van Espen
Z'D fiets omdraait als hij bij een
telt Cees van Espen, de eerste Gel·
derse beroepswielrenner.
_
"Een paar dagen later in diezelfde
Tour reed ik eigenlijk nog een keer
in het geel. De Belg Van de Kerkhof
stond toen eerste maar viel uit tij·
dens de étappe met de Aubisque en
de Tourmalel. Ik zei al, ik ben geen
klimmer en mede door de gevDlgen
van een val tuimelde ik_van de toen
eigenlijk eerste plaats naar de
69ste', herinnert Cees van Espen
zich nog maar al te goed.
We praten dan over de tijd van de
Nederlandse vrijbuiters in de Tour•
• ZoDder kopman. Pakken wat je
pakken kunt. Met Jo de Roo, Ger·
ben Karsten, Henk Nijdam, Kees
alternatief, opperen we? Geen ge- Haas, Jo de Haan enz. De Televi·
vaarlij ke aankomsten en toch de zierploeg van Kees Pellenaars" .
mogelijkheid om een flink aantal En met een Arnhemse jongen; gebokilometers te draaien.
"Dat zijn dan ook de enige yoor~
delen, maar wat moet ik op een
toerfiets? ik heb begrepen dat de
·tochten geprogrammeerd zijn op
een snelheid van 25 kilometer in het
uur. Dat moet ook wel, maar aan mij
is het niet besteed. Ik hoef ook niet
de hele dag op de fiets te zitten maar
als ik er op klim moet het wel hard
gaan. Ik wil er nog steeds invliegen.
Ik train met een trimploegje. Allemaal jongere jongens. Met m'n vijftig jaar ben ik nog de sterkste. Bij de
E ENIGE ARmffiMSE De Zwaluwen, waarvan ik na mijn
wielrenner, die ooit een RETO-tijd lid ben geworden, is een
het echt. Maar even later klinkt toch
weer: "Ik kan niet zonder fietsen.
Niet zonder hard fietsen. Dat zit in
je. Raak je nooit meer kwijt'.
We hebben het niet gecontroleerd, maar we nemen aan, dat de
vijftigjarige Cees van Espen in de
periode l1lssen het gesprek en het
verschijnen van deze jubileumkrant
toch weer een wedstrijdje gereden
heeft. Voorzichtig misschien, .a1
had die valpartij tijdens een wilde
wedstrijd in Nieuw·Dijk niets te
pas uitgereikt. Ik kwam na die tijdrit
op de tweede plaats terecht", ver·
competitie voor recreanten, vetera·
nen en liefhebbers. Daarin ben ik
nog tweede geworden. Het blijft
voor mij een uitdaging om de con·
surrentie, ook de jongeren, voor te
blijven" .
Cees van Espen ten voeten uit.
E
IGENUJK IS HIJ nauwelijks
veranderd. Natuurlijk, het
lichaam heeft met de jaren
moeten inleveren maar de instelling
is nog stetds die van een 'doordou·
wer'. Cees van Espen geeft het zelf
toe, een met puur talent begenadigd
wielrenner is hij nooit geweest. Een
klimmer, neen, ook geen echte
sprinter, "maar als ik een paar kilometer voor de finish weg kon komen, was ik sterk. Zo ging het ook in
'65 in de etappe van St. Brieu naar
Cbateauiin. Op het laatst waren er
vier plaatselijke ronden. Er was ook
een colletje van de vierde categorie.
In die laatste ronde ben ik weggesprongen uit een ,groepje van vijf
man. Ze hebben me niet teruggezien. Alleen het geel waarop ik eigenlijk recht had, heb ik nooit ge·
kregen. Ik stond toen eerste in het
algemeeD klassement met drie se·
conden voorsprong op Gimondi.
's Middags was er echter nog een
tijdrit eD daarna werd de gele trui
ren aan de Hommelseweg en al
vroeg verhuisd naar Het Broek, die
nu als vijftigjarige een kranteknipsel
laat zien, datereDd uit 1952. Toen
was er wèl geel voor Cees van Espen
in de jeugdronde van Gelderland
met als animator de in '72 overleden
Ome JDOp Legerstee.
Met dank aan Ome Joop, zou je
kunnen zeggen. Met dank aan meer
stadgenoten, zeker ook aan Nol
RoelDfs, die • maar dan zitten we al
een aantal jaren met aardige ama·
teursuceessen verder· Van Espens
naam bij Pellenaars liet vallen. "Nol
Roelofs, die met z'n 65 jaar nog niet
van de fiets te brandeD is. Dàt vind
ik knap', aldus de pas als 25-jarige
bij de beroeps debuterende Cees
van Espen, die nu bij Desmacon in
Zevenaar als voorman fysieke dis-
tributie zijn brood verdient.
Laat, maar niet tè laat, getuige die
winst in de Tour-étappe maar ook
de tweede plaats in de Ronde van .
Canada, de achtste in de Waalse
Pij~ de zestiende in Luik-Bastenaken·Luik, een vijfde plaats bij de
WK 100 kilometer ploegentijdrit in
Brescia '63.• Want dat kon ik. Lang
een hoog tempo aanhouden, bet·
geen alles te maken heeft met de
training die ik deed.
E
LKE DAG HAD IK zo m'n
lnjiningsronde. Van Arn·
hem Daar Dieren, dan langs
het Kanaal naar Beekbergen, Hoen·
derloo, Otterio, Ede en terug naar
Arnhem. Zo'n tachtig, negentig ki·
lometer. Met de rugzak".
.Ik kon ontzettend goed alleen trai·
nen. Lette onderweg dan op de
klokken van de kerktorens.want ik
moes! zo en zo laat in Beekbergen
of in Ede zijn. Tegenwoordig hoor je
, ..
ARNHEM - 1988.
veel over intervaltraining. Dat is
nodig voor een renner. Toen werd
er niet over gepraat maar als ik
terugkijk bouwde ik zonder erbij stil
te staan op die manier al intervallen
in. Het was jammer, dat in die tijd
Jan van der Kamp net is blijven
hangen. Hij had ook veel mogelijkheden" J aldus Cees van Espen, doelend op de (inmiddels uiteraard 66k)
veteraan van RETa, die nu tijdens
biathJons nog zo sterk voor de dag
komt.
"Fietsen was alles voor me. Ik
weet niet of het net zo zou zijn gegaan als ik nu jong was geweest. Nu
met al die mogelijkheden om je in
Arnhem te vermaken. Neen, toen
geen Korenmarkt. Dánsen in'T1Voli
of de Passage. Soms '5 zondags naar
de Theepit of een bioscoopje pakken. En natuurlijk Vitesse. Heel lang
heb ik de club fanatiek gevolgd. Ik
was vroeger ook bevriend met Bert
Theunissen, die later naar Zwitserland is gegaan. Maar trainen was het
belangrijkste. Daaraan ging vrijwel
al je vrije tijd op'.
(
V
I
\
(
(
IER JAAR WAS Cees beroeps. Toen Televizier
.
stopte was het gebeurd. ,
•Veel ploegen telde Nederland ook. •
niet. Willem
en Caballero. Natuuriijk vergeet je die tijd als prof
niet. Je maakt ook nog wel eens ver·
gelijkingen, al heeft dat geen zin. Er
is zo verschrikkelijk veel veranderd. Neem alleen het materiaal.
Anquetil won tijdritten met een gemiddelde van 43 kilometer. Daarmee word je nu laatste. Ja, en dan de
n
verdiensten. "
.Ik heb de pech gehad twee keer
in de Tour uit te vallen. Eén keer
kwam de ploeg met vier renners in
Parijs aan. Die hadden goed verdiend. De criteriums na de Tour?
Die speelden zich in België af. Ging
ik met m'n vrouw Leni elke dag van·
uîtAmhem op en neer. Als je in zo'n
criterium maar even de slag miste
was het gebeurd. De Belgen reden
dan niet meer. De volgende dag
(
hadden ze in de buurt toch weer een
kans, maar ik moest dan weer van·
uit Arnhem komen. Wat ben ik vaak
kwaad op die gasten geweest", al-
dus de bepaald niet rijk van zijn
sport geworden Cees t'an Espen.
"Te vroeg geboren dus maar dat
zeggen de voetballers, die in '74 bij
de WK zo goed presteerden, ook.
Zegt elke sportman uit het verleden", klinkt bet heel nuchter.
Diek Loman
• Caes ven Espen wil er nog steeds greef! Invliegen. Foto: Hens
Broekhuizen.
ARNHEM -
1990.
Op uniek
parcours
ZOhdCl<Jk ....C\l,t I '2.C m~l
;00 0
Vandàag veertigste
~onde van. Paasberg
Vandaag organiseert de Arnhemse
wielervereniging
Reto voor de 40ste keer in
successie de alom bekende
Ronde van de Paasberg.
Het uniek gelegen parcours,
gevonnd door de Kloosterstraat (start en finish), Vondellaan, P.C. Hooftstraat en
Bronbeeklaan heeft sinds de
eerste verreden Ronde in
1951 geen enkele wJjziging
ondergaan.
l
(
(
Vele renners die naderhand
internationale faam verwierven hebben in Arnhem hun
naam op de erelljst laten bijschrijven. Door de organisatie zijn pogingen in het werk
gesteld om enkele van hen
ter.gelegenheid van dit jubileum als gast naar Arnhem
te haten.
Om 13.00 uur wordt het programma geopend met een
wedstrijd voor lielhebbers en
veteranen over 50 km, gevold door 14.15 uur door de
junioren, die 60 km voor de
wielen krijgen.
Amateurs
De hoofdschotel wordt geserveerd door de amateurs,
die de strijd over 80 km om
kwart voor vier zullen aan-
binden. Onder hen een aantal deelnemers van Reto,
waaronder de clubkampioen
Albert Janssen uit Oosterbeek en de beresterke Rogier
Wiersma uit Giesbeek.
Verder venneldt de deelnemerslijst de namen van de
I
gewezen
beroepsrenner
Johnny Broers, in 1977 al
eens winnaar bij de junioren,
van
marathonschaatser
Bert Brulns, van Kampenaar Jan Spijker, die tien
jaar geleden deze wedstrijd
op zijn naam schreef en van
Bjom Gargosky, vorig jaar
de rapste bij de junioren.
De toegang is ook dit jaar
weer gratis, terwJjl een uitvoerig progranunablad met
een historisch overzicht van
dit evenement op het par·
cours verkrijgbaar is.
De meeste aandacht van het
Arnhemse publiek zal ongetwJjfeld gericht zijn op de ..eigen" Leo Peelen, winnaar
van Olympisch zilver en in
1984, '85 en '88 winnaar bij
respectlevelljk de nieuwelingen, de junioren en de amateurs.
~
-
~
1\
o
,
,---.
;Jo>
~
Leo Peelen derde in 'thuisronde'
Pe.6ddel-lc\tLO\..<2..t-, l1'\CletllcL'2ll'Yl<2..L ICJqo
.
f-'
Veertigste Ronde van de Paasberg levert overwinning op voor vroege vluchter Niek Wolthuis
ARNlIEM - Het had zo mooi
kunnen zijn. Een Arnhemmer
die de veertigste en dus jubi·
leum-editie van de Ronde van
de Paasberg op· zijn naam zou
schrtjven.
De mogelijkheden waren
daarvoor zeker aanwezig. De
organiserende
vereniging
RETO had immers zowel Leo
Peelen - al driemaal winnaaraIs Peter de Vos aan de start·
streep weten te lokken. Beiden
moesten zich echter gewonnen
geven tegen de Drent Niek
Wolthuis, die na een alleszins
levendige koers alleen aan de
meet kwam.
De zege in de Ronde van de
Paasberg kwam daarmee terecht
bij de renner, die er gezien het
koersverloop ook de meeste aan·
spraak op mocht maken.
Steun
AI vrij vroeg na het vertrek liet
Wolthuis het peloton voor wat het
was eo trok er alleen op uit. Hij
kreeg daarbij de onverwachte
steun van een achterblijver, die de
Drent drie ronden lang op sleep- .
touw nam alvorens de jury in·
~p..
De ren..... lntkken voorblJ door de _ _ YBn de P888berg.
Ongeveer dertig ronden voor
het einde zette Peelen, in samen· het talrijke publiek dacht dat de
werking met Peter de Vos en Tie· . koploper door zijn achtervolgers
men Steunenberg, de achtervol· m de kraag zou worden gevat,
stokte het tempo bij het drietal.
ging i n . ,
Die leek succes te..)lebben, want
de voorsprong van \\lolthuis slonk
De Vos en Steunenberg hadden
zienderogen. Op het moment dat
de kracht niet meer en ook Peelen,
Rlto: _
die zijn eerste criterium van het
selwen reed, was ·niet meer bij
machte het laatste gaatje te dich·
ten. Wolthuis was en bleef weg.
Snelste
Tn
lip mMn.
______
~
om tip
~~ p.rpnl~H&tAAn
_~ _~_~~ __ ~__
~
:s:
toonde Peter de Vos zich de snel·
ste. Leo Peelen werd derde terwijl
de vermoeide Steunenberg genoe·
gen moest nemen met de vierde
plaats.
Uttalagen, amateurs: 1. Nlek Wolthuis
V8fI Breo (APA)
(Hooghalen). 2. Peter de Vos (Arnhem).
3. Leo Peelen (Elden).
Junlonm: 1. M. van Coppenhagen (Eist).
2. P. Dekker (Apeldoorn). 3. B, Boom
(Enter).
Llefhebblmeterenen: 1. H. Versteeg
(AChterveld). 2. F. Havenaar (Warnsveld).
3. G. Keyzer (Kampen).
--~-------
\0
\0
o
(
ARNHEM -
1990.
Het nog compacte peloton snelt door dè straten van De Paasberg.
(
(
(
(
A
-"
,-~---,
----'
Arnhemmers raken na eigen parcours volgend
~
ARNHEM -
jaar oo.k clubhuis kwijt
1990.
Wielerclub Reto
in het nauw
De- &e..-lde-r-lcü'1de..r-, za...i:e.rd- 8cle.c...,lqgo
(
Door onze sportredadIe
ARNHEM - Reto heeft deze week een dringend beroep gedaan
op de gemeente Arnhem om de regionale wielersport van een
wisse dood te redden. Wanneer er geen hulp wordt geboden zit de
wielerclub september volgend jaar zonder clubhuis.
•Vijf jaar geleden raakt~n wij
Klagen
al zonder eigen wielerparcours,
Samensteller Kars Zijlstra:
wanneer' we ook nog zonder club•Van het rapport hebben we onthuis komen te zitten is het einde
zettend veel werk gemaakt. Het is .
nabij." Zo voorspelt Kars Zijlstra,
een heel gedegen boekwerk gevoorzitter van de wielren- en acworden, waarin we het verleden,
commodatie-afdeling van Reto.
het heden en de toekomstplannen
Teneinde het niet zo ver te lavan Reto compleet uit de doeken
, ten komen stelde hij samen met
gedaan hebben. Reto heeft zich alalgemeen voorzitter Rob de Bruin
tijd zelf weten te bedruipen, maar
en secretaris Albert Jansen een
zonder hulp van de gemeente lukt
lijvig rapport samen over Reto.
dat nu niet meer. Om nu niet al·
Dat rapport kreeg de vragende
leen maar te klagen, maar ook zelf
titel: Reto op de goede weg? ZoalS
met iets te komen hebben wij dat
de kaarten nu liggen lijkt Reto in
rapport opgesteld."
elk geval op de verkeerde weg.
.Persoonlijk erger ik me altijd
Omdat de club geen eigen afgeeen beetje aan veel clubs in Arn·
sloten parcours heeft, vertrekken
hem, die nooit enig initiatief nesteeds meer leden naar andere
men. Voetbalclubs bijvoorbeeld
verenigingen. Zo spinnen wielerdie zich alleen maar druk maken
clubs in Ede, Veenendaal en Nijover het feit of er wel voldoende
megen al jaren garen bij bet vergevulde koeken in de kantine ligval van Roto.
gen. Sommige van die clubs beOnbruikbaar
schikken over een stuk of acht
zwaar gesubsidiëerde velden, die
De klad kwam erin toen Reto
bijna niet gebruikt worden. Wanvijf jaar geleden bet parcours op
neer de gemeente daar dan tehet Arnhemse industrieterrein op
recht op wil bezuinigen klimmen
moest geven. Door het toeneze hoog in· de boom en wordt alles
mende vrachtverkeer werd dat
weer teruggedraaid."
parcours onbruikbaar. Sinds 1985
traint Reto dan ook op de openbare weg, met alle risico's van
dien.
Daardoor zag de club zich zelfs
genoodzaakt een ledenstop voor de
jeugd in te stellen. Slechts door bet
groeien van de toeraldeling klin
Reto het hoofd boven water houden. De aanstaande sluiting van
het clubhuis zou echter alsnog de
doodsteek kunnen betekenen.
Voor het eerst in de 7o-jarige
histOlie lian de vereniging doet
Reto nu ciM ook een ernstig beroep op de' gemeente Arnhem te
hulp te schieten. De club deed dat
door sportwetbouder Jaap van
Hensbergen liet genoemde rapport aan te bieden. Hierin pleit
Reto hartstoch~ voor een perma-
nente wieleraccommodatie in de
gemeente Arnhem.
Constructief
•Veel sportverenigingen leven
van week tot week zonder een
echte toekomstvisie. Met dit rapport willen wij aantonen dat het
ook anders kan. Wij willen constructief meewerken aan de toekomst van de Arnhemse wieler·
sport. Een sportwethouder die zijn
taak serieus neemt, kan na lezing
elVan onmogelijk onder de conclusie uit dat Reto gebolpen moet
worden", aldus Kars Zijlstra.
Bij het in ontvangst nemen van
het rapport erkende wethouder
Van Hensbergen dit. Ook naar zijn
mening is een verantwoorde beoefening van de wielersport alleen
mogelijk op een veilig en afgesloten parcours. In zijn reactie wees
de wethouder er echter wel op dat
er bij Reto gewaakt moet worden
voor te hoog gespannen verwachtingen. .Hoe graag we dat misschien ook zouden willen, een geschikt wielerparcours schud je
niet zo maar uit je mouw", aldus
Van Hensbergen.
Het liefst zou Reto de beschikking krijgèn over een complete
wielersportaccommodatie. Een
multi-functioneel parcours dat ook
geschikt zou moeten zijn voor
skeeleren, rolskiën en hardlopen.
Daarnaast zouden er faciliteiten
moeten komen voor fietscrossen,
veldrijden en ATB-fietsen.
Zelf beschikt Reto niet over de
financiële middelen deze voorzieningen van de grond te krijgen.
Wat de club in elk geval van de gemeente verwacht is de realisering
van een afgesloten wielerparcours, verbonden met kleed· en
wasgelegenheid.
Eigen middelen
De bouw van het eveneens
noodzakelijk geachte clubhuis
hoopt Reto wil zoveel mogelijk uit
eigen middelen te kunnen financiëren. DaaIVoor heeft de club inmiddels tal van activiteiten, waaronder loterijen, het welVen van sponsors en het opzetten van obligatoire leningen, opgestart.
Kars Zijlstra: •Wat wij vragen
van de gemeente is warempel niet
teveel Relatief jonge verenigingen in onder meer Ede, Veenendaal en Nijmegen beschikken
al verscheidene jaren over een
eigen parcours en clubgebouw.
Waarom kan in Arnhem niet, wat
in die plaatsen wel kan?"
(
ARNHEM -
1990.
(
[
(
c
(
(
~I
tJ3
f
(
I>.
'"
Cl
3
~
~
I
i
3
ë•
(
(
J
3
C
i=
a.
(
(
(
(
(
3
IE
f~:1
~I
8'"
~i
~""
~I
h
-"
Cll
~.c
OC
(
~.l2
li
""Cl>.
(
(
ARNHEM -
1990.
(
j
l!
§
(
i
~
1..
{
I
1
(
ar:
h
!~
I.l!'-I
e1i
j~
ti
i~
.
-I
.=-
a::!
~
:I .
(
:;:r-
e
.
(
"
Is
U
·i
~I.
g...
·1
~
(
1:
fllii •
l!'"
(
(
(
e
(
~
::w.
••
u
--
1I
E~
=...
8&
_.... -
(
ARNHEM -
1990.
Rapport Reto is een· voorbeeld
voor andere sportclubs
(
(
(
(
ARNHEM - De afstllnd tussen de
Gelderse Sport Federatie (GSF) en
de Gelderse sportclubs is nog altijd
onnodig groot. Dat is de mening van
Jurjo Hagen, algemeen heleidsconsulent van de GSF. De Gelderse Sport
Federatie bood Reto de helpende
hand bij de samenstelling van het
rapport: Reto op de goede weg?
Consulent Jurjo Hagen is van mening
dat veet meer sportverenigingen bun
voordeel kunnen doen met de kennis en
de medewerking van de GSF.
Hagen: .De GSF is er voor de sportclubs, maar de praktijk leert dat veel
clubs onbekend zijn met ons bestaan.
Laat staan dat ze weten wat wij allemaal voor ze kunnen doen. Reto beelt de
weg naar ons wel gevonden en bet resultaat is een rapport waarmee de club
voor de dag kan komen."
De meeste "clubs, zo beelt Jurjo Hagen ervaren, kloppen pas bij de GSF aan
wanneer ze in problemen verkeren: .,En
dan is bet veelal te laat", zo vervolgt bij.
.Het is beel frustrerend om sportclubs
pas te kunnen helpen als ze diep in de
problemen zitten."
•Tijdens onderbandelingen met gemeentes verkeer je dan altijd in een underdog-positie. Sportclubs moeten niet
pas bij ons aankloppen als er problemen
zijn, maar al wanneer die problemen
dreigen te ontstaan. Dan kunnen wij ecbt
belpen. Maar ook op simpele beleidsvra- '
gen kunnen wij altijd antwoord geven.
We zitten ervoor."
.Met het rapport Reta op de goede
weg, beschikt die club over een degelijk
beleidsplan, waar ook een gemeente mee
uit de voeten kan. De situatie van de club
wordt daarin baanfijn uit de doeken ge-
daan. De. gemeen~e Arnhem weet pre-
cies waar de knelpunten ljggen en wat er
aan geda"'lkan worden."
Concrete toezeggingen kon welliou·
de; VanHensbergen nog wel niet doen,
maar door bet rapport is bij in elk geval
doordrongen van de noodzaak van een
I goede wieleraccommodatie in Arnhem.
Misschien dat andere sportclubs er een
voorbeeld aan nemen en ook de weg
naar e GSF weten te villden."

Documentos relacionados