Monistrol de Montserrat

Comentarios

Transcripción

Monistrol de Montserrat
Monistrol de Montserrat
Itinerari de la Font Gran a la Font de l’Esquerrà / Itinerario de la Font Gran a la Font de L’Esquerrà / Font Gran to Font de l’Esquerrà Route
2h.
KM
7,6 Km
E
l punt d’inici de la ruta és a la Plaça de la Font Gran de Monistrol de Montserrat. Pugem pel carrer de la Font fins a la carretera de Montserrat, la travessem i prenem un camí ample en
pujada direcció al Monestir de Montserrat. El camí puja entre marges de pedres grosses. Arribant a una petita carena deixem una casa a l’esquerra, pugem tot fent unes ziga-zagues i
seguint les marques del GR fins a arribar a la pista del camí de les Aigües, on un indicador ens marca la direcció que hem de seguir cap al monestir de Montserrat.
Quan arribem a dalt la carena ens trobarem amb l’indicador del Camí dels Tres Quarts - Monestir de Montserrat (corriol que puja a la dreta) i del Camí de les Aigües - Monestir de Montserrat (camí
ample que va recte). Seguim recte pel camí principal. Arribem al pla de Sant Bernat, on hi ha una senyera i un petit oratori dedicat a Sant Bernat de Menton. Podrem gaudir d’unes agradables
vistes de la vall del Llobregat amb els cims de la muntanya de Montserrat a sobre nostre. Continuem pista enllà cap al sud. Cal estar molt atents per no deixar enrere un corriol que se’ns unirà per
l’esquerra, que és el que haurem d’entomar com a camí de baixada en direcció l’ Aeri - Colònia Gomis.
Aquest corriol va a parar a la carretera C-55, la travessem i girem a la dreta, seguint un corriol adaptat per evitar trepitjar l’asfalt. Quan trobem el pont de l’estació de l’ Aeri girem a l’esquerra i
seguim recte fins l’aparcament. Un cop arribem, cal resseguir la barana esquerra fins a donar arran de la paret amb un camí que baixa al riu. Seguint les indicacions del Parc Natural descendim
per un corriol estret amb un cert pendent fins a una pista ampla, on girarem a la dreta i anirem seguint el camí paral·lel al riu Llobregat en direcció al nucli urbà de Monistrol. Arribem de seguida a
la font de l’Esquerrà, on podem aturar-nos un moment a beure aigua i, tot seguit, continuem pel camí uns vint minuts més fins a trobar les primeres cases del nucli urbà.
Cal estar atents a les indicacions que ens guiaran a una rampa que ens permetrà accedir al nucli urbà i enfilar cap a la plaça dels Països Catalans. Un cop a dalt de la plaça girem a l’esquerra i
seguim pel carrer Pla fins a arribar al Pont Gòtic. Travessem pel pont i creuem la carretera per un pas subterrani. Allà prenem a l’esquerra el carrer del Pont, que puja fins a la plaça del Bó-Bó. Des
d’aquí, agafem el carrer de Sant Joan fins al final, on tombarem a la dreta per agafar el carrer de Sant Pere. El seguim a l’esquerra i sortim de nou a la Plaça de la Font Gran.
CAT
E
l punto de inicio de la ruta es la plaza de la Font Gran de Monistrol de Montserrat. Subimos por la calle de la Font hasta la carretera de Montserrat, la atravesamos y tomamos un
camino ancho de subida dirección al Monasterio de Montserrat. El camino sube entre márgenes de grandes piedras. Al llegar a una pequeña cresta dejamos una casa a la izquierda
y subimos zigzagueando siguiendo las marcas del GR hasta llegar a la pista del “Camí de les Aigües”, donde un indicador nos marca la dirección que hemos de seguir hacia el Monasterio.
Al llegar a lo alto de la cresta encontraremos el indicador del camino de “Els Tres Quarts - Monestir“ (sendero que sube a la derecha) y el del “Camí de les Aigües – Monestir” (camino ancho que
sigue recto). Seguimos recto por el camino principal. Llegaremos al Pla de Sant Bernat, donde una bandera y un pequeño oratorio están dedicados a Sant Bernat de Menton. Podremos gozar
de unas vistas agradables del valle del Llobregat con las cimas de la montaña de Montserrat encima de nosotros. Continuaremos por la pista hacia el sur. Hay que estar alerta de no dejar atrás
un sendero que se nos unirá por la izquierda del camino, que es el que tendremos que coger como camino de bajada en dirección al Aéreo – Colonia Gomis.
Este sendero nos llevará a la carretera C-55, la atravesaremos y giraremos a la derecha siguiendo un sendero adaptado para evitar pisar el asfalto. Cuando encontramos el puente de la estación
del aéreo, giramos a la izquierda y seguimos recto hasta la zona de aparcamiento.Una vez llegamos, debemos seguir por la barandilla izquierda hasta llegar por el borde de la pared a un camino
que baja al río. Siguiendo las indicaciones del Parque Natural descendemos por un sendero estrecho con cierta pendiente hasta una pista ancha, donde giramos a la derecha y vamos siguiendo
el camino paralelo al rio Llobregat en dirección al núcleo urbano de Monistrol. Rápidamente llegaremos a la Font de l’Esquerrà, donde podemos parar a beber agua.
Continuaremos por el camino unos veinte minutos más hasta encontrar las primeras casas del núcleo urbano. Hay que estar atento a las indicaciones que nos guiaran a una rampa que nos
permitirá acceder al núcleo urbano y dirigirnos hacia la plaza de Els Països Catalans. Al llegar a la plaza giramos a la izquierda y seguimos por la calle Pla hasta llegar al puente gótico.
Atravesamos el puente y cruzamos la carretera por un paso subterráneo. Allí, cogemos a la izquierda la calle de El Pont, que sube hasta la plaza del Bó-Bó. Desde aquí cogemos la calle de Sant
Joan hasta el final, dónde giraremos a la derecha para coger la calle de Sant Pere. La seguimos a la izquierda y salimos de nuevo a la plaza de la Font Gran.
ESP
T
he starting point of the route is the square of “Font Gran” in “Monistrol de Montserrat”. We will walk the “Front” street up to the road to Montserrat, we’ll cross it and then we’ll take a wide
path up towards the Monastery of Montserrat. The road sneaks into the margins of big rocks. Once we reach a small ridge we’ll leave a house on the left and we’ll go up zigzagging along
the GR (trail) up to the path “Cami de les Aigues”, where an indicator will show us the direction we have to take to continue to the Monastery.
Upon reaching the top of the ridge we will find the indicator “Camí dels Tres Quarts – Monestir” (path goes up to the right) and the “Camí de les Aigues – Monestir” (wide path straight on). We’ll
continue straight on the main path. We will arrive in the “Pla de Sant Bernat”, where a flag and a small chapel are dedicated to “Sant Bernat de Menton”. We can enjoy a nice view over “Llobregat”
river valley with the summits of the Montserrat mountain above us. We will continue along the path to the south, keeping an eye not to leave behind a path on the left of the road, which is the one
to take all the way down to the cable car.
This path will lead us to the C-55 road, we’ll cross it and then we’ll turn right following a path adapted to avoid stepping on the asphalt. Once we find the bridge of the cable car, we will turn left and
we’ll continue straight to the parking area. Once there, we´ll follow the left handrail until reaching along the edge of a wall a path that leads down to the river. Following the Natural Park indications
we’ll take a narrow steepish path down towards a wide track where we’ll turn right and we’ll go along the Llobregat side river road towards the town of “Monistrol de Montserrat”.
Shortly after, we’ll reach the “Font de l’Esquerrà” water spring, where we can stop by to drink some water. We will continue along the road for about twenty minutes to find the first houses of town.
We must be aware for the signs guiding us to a ramp allowing access downtown and heading to “Països Catalans” square. By reaching the square, we’ll turn left and continue through the “Pla” street
until we reach the gothic bridge, crossing it and the road as well via an underpass. Once here we’ll turn left to “El Pont” street that goes up to the “Bó-Bó” square.
From here we’ll take the “Sant Joan” street to the end, where we’ll turn right to “Sant Pere” street. We will follow it to the left and we’ll go back to the “Font Gran” square.
ENG
PA U T E S D E C O M P O R TA M E N T / PA U TA S D E C O M P O R TA M I E N T O
G U I A D E S E R V E I S / G U I A D E S E RV I C I O S / S E R V I C E G U I D E
Respecteu la propietat privada. No passeu per sobre
dels prats de dall i cultius.
Respeten la propiedad privada. No pasar por encima
de los prados segados i de cultivo.
Està prohibida l’acampada lliure. Per a més informació d’on
poder pernoctar adreceu-vos a l’Oficina d’informació.
Está prohibida la acampada libre. Para más información de
donde poder pernoctar diríjase a la Oficina de información.
La captura i recol•lecció d’animals, roques, minerals,
i plantes no són permeses en tot l’àmbit del Parc Natural.
RESTAURANT BARTOMEU
RESTAURANT BRASERIA CAN IBARS
La captura y recolección de animales, rocas, minerales y
plantas no está permitida en todo el ámbito del Parque
Natural.
RESTAURANT BO2
RESTAURANT HOSTAL MONISTROL
Respecteu el patrimoni cultural i històric. Cal preservarlo per a les generacions futures.
Respeten el patrimonio cultural e histórico. Hay que
preservarlo para las generaciones futuras.
Està prohibit tirar qualsevol tipus de deixalla en tot
el Parc Natural.
Está prohibido tirar cualquier tipo de desecho en
todo el Parque Natural.
Està prohibit fer foc en tot el Parc Natural.
Está prohibido hacer fuego en todo el Parque Natural.
Utilitzeu sempre les papereres o emporteu-vos la
brossa que genereu.
Utilicen siempre la papeleras o llévense la basura
que generen.
Està prohibida la circulació rodada pel Parc Natural
a excepció de les pistes i carreteres obertes al públic.
Está prohibida la circulación rodada por el Parque
Natural a excepción de las pistas y carreteras abiertas
al público.
Atenció! - Zona de despreniments.
Atención! - Zona de desprendimientos.
Balmes, 14
Tel. 93 835 06 24
Sant Joan, 32
Tel. 93 828 43 13
Pla, 46
Tel. 93 828 47 15
Ctra. C-55 Abrera - Manresa, km 13
Tel. 93 835 04 77
RESTAURANT CASA GALLEGA RESTAURANT PONT DEL GAT
Balmes, 2
Tel. 633 06 10 53
Ctra. C-55 Abrera - Manresa, km 13
Tel. 93 835 06 60
RESTAURANT LA PUJADA
RESTAURANT CA LA ROSA I EL PAULÍ
Pont, 7
Tel. 93 835 02 70
Plaça de la Font Gran, 8
Tel. 93 828 49 76
RESTAURANT BRASERIA EL RACÓ
Plaça del Bó-Bó, 5
www.elracodemonistroldemontserrat.com
Tel. 93 835 04 79
RESTAURANT I HOSTAL GUILLEUMES
Guilleumes, 3
www.guilleumes.com
Tel. 93 828 40 65
RESTAURANT I HOSTAL LA BARCA
Ctra. C-55 Abrera - Manresa, km 13
www.restaurantlabarca.net
Tel. 93 835 02 59
Més informació / Más información / Further information [email protected] www.muntanyamontserrat.gencat.cat

Documentos relacionados

Parque Natural de la Montaña de Montserrat Montserrat Mountain

Parque Natural de la Montaña de Montserrat Montserrat Mountain adapted to the nature of the trip, practical clothing suited to the weather conditions, area map and first aid kit. Remember to take enough food and water. * Do not leave the marked trails or take ...

Más detalles