Guia de museus del Vallès Occidental

Comentarios

Transcripción

Guia de museus del Vallès Occidental
Guia de
Museus
del Vallès
Occidental
Guía de
Museos
del Vallès
Occidental
Con este monográfico que tenéis en
las manos, el Consorcio de Turismo
del Vallès Occidental pretende poner
en relieve el rico patrimonio cultural
de nuestra comarca iniciando nuevos
retos como es esta guía de Museos
del Vallès Occidental.
Estos espacios museísticos nos muestran lo más destacado de nuestro patrimonio ofreciéndonos un recorrido
por la historia de nuestra comarca
desde sus orígenes hasta la actualidad.
Gracias a la tarea de los museos comarcales seremos testigos de cómo
eran y como vivian los primeros pobladores del Vallès Occidental,
seguiremos las diferentes transformaciones económicas de nuestra comarca, veremos como era y como es actualmente nuestra industria,
disfrutaremos de las artes, aprenderemos de las ciencias,...
Con el deseo de acercaros el patrimonio cultural del Vallès Occidental
os invitamos a visitar nuestros museos esperando que esta guía de los
museos del Vallès Occidental os sea
de utilidad.
Olga Olivé i Dubois
Presidenta del Consorcio
de Turismo del Vallès Occidental
Amb aquest monogràfic que teniu a
les mans, el Consorci de Turisme del
Vallès Occidental pretén posar en relleu el ric patrimoni cultural de la
nostra comarca encetant nous reptes
com és aquesta guia de Museus del
Vallès Occidental.
Aquests espais museístics ens mostren el més destacat del nostre patrimoni ofererint-nos un recorregut per
la història de la nostra comarca des
dels seus origens fins a l'actualitat.
Gràcies a la tasca dels museus comarcals serem testimonis de com eren i
com vivien els primers pobladors del
Vallès Occidental, seguirem les diferents transformacions econòmiques
de la nostra comarca, veurem com
era i com és actualment la nostra
indústria, gaudirem de les arts, apendrem de les ciències…
Amb el desig d'apropar-vos el patrimoni cultural del Vallès Occidental
us convidem a visitar els nostres museus esperant que aquesta guia dels
museus del Vallès Occidental us sigui
d'utilitat.
Olga Olivé i Dubois
Presidenta del Consorci
de Turisme del Vallès Occidental
Castellbisbal
Museu Municipal
de la Pagesia
Carrer Pi i Maragall, 13
08755 Castellbisbal
T 937 720 055
F 937 759 767
[email protected]
Horaris i més informació a:
Horario y más información en:
www.castellbisbal.cat
Més informació
Más información
• Visites guiades a concertar
• Visitas guiadas a convenir
El Museu de la
Pagesia està dedicat
a la vida rural i la
història del poble
de Castellbisbal en
relació amb el
cultiu de la vinya.
El Museo de la
Pagesia está dedicado
a la vida rural y a
la historia del pueblo
de Castellbisbal en
relación con el cultivo de los viñedos.
Aquest museu, impulsat pels veïns
de Castellbisbal, vol servir perquè
les noves generacions s'endinsin
en una època molt propera en el
temps, però distant respecte a les
formes de vida actuals.
Este museo, impulsado por los
vecinos de Castellbisbal, quiere
servir para que las nuevas
generaciones se adentren en una
época muy cercana en el tiempo,
pero distante respecto a las formas
de vida actuales.
El Museu representa una mostra
de les feines del camp alhora que
reflecteix l'estructura social que
comportava el món agrícola.
L'exposició permanent del Museu
està dividida en els tres pilars de la
pagesia: les persones, amb una
mostra sobre l'estructura de la família tradicional, la terra on descobrirem com la climatologia i el règim pluviomètric han determinat la
llarga tradició agrícola de Castellbisbal i el mercat i transport on
veurem com pesar, mesurar i pagar són els tres conceptes bàsics
de l'activitat del mercat.
El museo representa una muestra
de las herramientas del campo a la
vez que refleja la estructura social
que comportaba el mundo agrícola.
La exposición permanente del museo esta dividida en los tres pilares
de la pagesia: las personas, con
una muestra sobre la estructura de
la família tradicional, la tierra dónde
descubriremos como la climatología y el régimen pluviomètrico han
determinado la larga tradición
agrícola de Castellbisbal y el mercado y transporte dónde veremos como pesar, medir y pagar son los
tres conceptos básicos de la actividad del mercado.
Museu Nacional dels Escacs Museo Nacional dels Escacs
Castellar del Vallès
Museu Nacional
dels Escacs
Club d'Escacs Castellar
Carrer de Barcelona cantonada
carrer de Catalunya
T 670 26 90 49
Horaris i més informació a:
Horario y más información en:
www.castellarvalles.cat
Més informació
Más información
• Visites concertades
• Visitas concertadas
El Museu Nacional
dels Escacs compta
amb més d'una
cinquantena de
jocs d'escacs procedents de diferents
països del món.
El Museo Nacional
dels Escacs cuenta
con más de una
cincuentena de juegos de ajedrez procedentes de diferentes
países del mundo.
Hi podem trobar un considerable volum de material didàctic,
fotografies i llibres tant d’aqui
com de Txèquia, Hongria, Mèxic
i Rússia.
como la Republica Checa, Hungría, México y Rusia, a la vez que
alberga un considerable volumen de material didáctico, fotografías y libros.
Molts dels objectes que hi trobarem són fruit de les donacions
dels socis del mateix Club
d'Escacs de Castellar del Vallès o
d'afeccionats als escacs d'altres
contrades.
Muchos de los objetos que encontraremos son fruto de las donaciones de los socios del mismo Club de Escacs de Castellar
del Vallès o de aficionados al
ajedrez de diferentes lugares.
El Museu Nacional dels Escacs
de Castellar del Vallès, a més de
ser un punt de referència pel
que fa a tota la documentació
referent als escacs a Catalunya,
pretén alhora esdevenir un ens
pioner en l'estudi i la investigació de l'evolució dels escacs a
Catalunya.
El Museo Nacional dels Escacs
de Castellar del Vallès, a banda
de ser un punto de referencia
debido a la documentación referente al ajedrez en Catalunya,
pretende llegar a ser un ente
pionero en el estudio y la investigación de la evolución del ajedrez en Catalunya.
Museu Nacional dels Escacs Museo Nacional dels Escacs
Cerdanyola del Vallès
Museu de Cerdanyola:
poblat ibèric de Ca n'Oliver
C. València, s/n
Horaris i més informació a:
(barri de Montflorit)
Horario y más información en:
08290 Cerdanyola del Vallès
www.cerdanyola.cat
T 935 804 500/936 923 322
[email protected]
[email protected]
www.cerdanyola.cat
Més informació
Más información
• Visites guiades i tallers amb reserva prèvia a convenir.
Cap de Setmana Ibèric el primer
cap de setmana d'octubre.
Cada mes, excepte juliol i agost,
activitat gratuïta
• Visitas guiadas y talleres con
reserva anticipada.
Fin de Semana Ibérico, el primer
fin de semana de octubre.
Cada mes, excepto julio y agosto, actividad gratuita.
El poblat de Ca
n'Oliver va estar habitat en època ibèrica
(s. VI-I aC) i els seus
habitants pertanyien a
la tribu dels laietans.
Les restes arqueològiques trobades evidencien que es tractava
d'un poblat de grans dimensions
construït en un turó de la serra
de Collserola des del qual es dominava la plana del Vallès i els
accessos naturals a la costa pel
coll de Montcada i la conca del
Besòs. Gràcies a la seva situació
estratègica va tenir un important
paper vertebrador d'un ampli territori i les elits que hi residien
controlaven la producció agrícola
i els intercanvis, mentre que altres petits nuclis situats a la plana, com l'aldea de Can Xercavins
o la Granja del Campus de la
UAB es dedicaven a l'agricultura i
a la ramaderia.
S'hi poden veure restes constructives de les diferents fases de la
cultura ibèrica que han estat museïtzades per tal de fer-les comprensibles als visitants.
El poblado de
Ca n'Oliver estuvo
habitado en época
ibérica (s. VI -I aC)
y sus habitantes
pertenecían a la tribu de los layetanos.
Los restos arqueológicos encontrados evidencian que se trataba de
un poblado de grandes dimensiones construido en una colina de la
sierra de Collserola desde el cual
se dominaba la planicie del Vallès y
los accesos naturales al litoral por
el paso de Montcada y la cuenca
del Besòs. Gracias a su situación
estratégica tuvo un importante papel vertebrador de un amplio territorio y las elites que lo habitaban
controlaban la producción agrícola
y los intercambios, mientras que
otros pequeños núcleos situados
en la planicie, como la aldea de
Can Xercavins o la Granja del Campus de la UAB se dedicaban a la
agricultura y a la ramaderia.
Se pueden ver restos constructivos
de las diferentes fases de la cultura
ibérica que han estado museizados a fin de hacerlos comprensibles a los visitantes.
Poblat ibèric de Ca n'Oliver Poblado ibérico de Ca n'Oliver
Cerdanyola del Vallès
Museu de Cerdanyola:
Museu A.Ortadó-R.Maymó
Plaça de Sant Ramon, 23-24
Horaris i més informació a:
08290 Cerdanyola del Vallès
Horario y más información en:
www.cerdanyola.cat
T 936 923 322/935 804 500
[email protected]
[email protected]
www.cerdanyola.cat
Més informació
Más información
• Visites guiades concertades
Fons ocult: mostres períodiques
del fons del Museu.
Activitats diverses un cop al mes
excepte juliol i agost
Esglèsia de Sant Iscle i Santa
Victòria: 3er diumenge de mes de
10 a 14 h. (Visita guiada a les 12 h).
• Visitas guiadas concertadas
Fondo oculto: muestras periódicas del fondo del Museo.
Diferentes actividades una vez al
mes excepto julio i agosto.
Iglesia de Sant Iscle i Santa
Victòria: 3er domingo de mes de
10 a 14 h. (Visita guiada a les 12 h).
El Museu A. OrtadóR. Maymó acull
una exposició permanent sobre la història
i el territori de Cerdanyola del Vallès
anomenada “Viure
a Cerdanyola.
Segueix el fil de
la seva història”.
El Museu A. OrtadóR. Maymó acoge una
exposición permanente sobre la historia y el territorio de
Cerdanyola del Vallès
denominada “Viure
a Cerdanyola.
Segueix el fil de
la seva història”.
Aquesta exposició mostra, a través dels objectes recuperats a les
excavacions arqueològiques i a
les antigues masies, la llarga
història del territori de Cerdanyola
des del 600.000 aC.
Esta exposición muestra, a través
de los objetos recuperados de las
excavaciones arqueológicas y de
las antiguas masias, la larga historia del territorio de Cerdanyola
desde el año 600.000 aC.
L'església romànica de Sant Iscle i
Santa Victòria de les Feixes, inclosa
tambè dins el projecte museologic
obert del municipi de Cerdanyola del
Vallès esta situada al camí de
la vall de les Feixes. En el
seu interior s'hi poden veure elements
arquitectònics
d'època romànica, gòtica i renaixentista,
tombes de diferents èpoques i
una petita exposició sobre l'evolució
del temple i de la
parròquia al llarg de la seva
història.
La iglesia románica de Sant Iscle y
Santa Victoria de les Feixes, incluida
también dentro del proyecto museológico abierto del municipio de
Cerdanyola del Vallès esta situada en el camino de
la Vall de les Feixes.
En su interior se
pueden observar
elementos arquitectónicos de
las épocas
románica, gótica y renacentista, tumbas de diferentes épocas y
una pequeña exposición sobre la evolución
del templo y la parroquia a lo
largo de su historia.
El Museu de Cerdanyola és format
per un conjunt d'espais patrimonials dispersos arreu del municipi.
I és que el Museu de Cerdanyola
és el mateix territori. Aquest projecte museístic pretén explicar la
història allà on va passar i
apropar-la a la ciutadania.
El Museu de Cerdanyola esta formado por un conjunto de espacios
patrimoniales dispersos por todo
el municipio. Y es que el Museu de
Cerdanyola es el mismo territorio.
Este projecto museístico pretende
explicar la história allí donde pasó
y acercarla a la ciutadanía.
Montcada i Reixac
Poblat ibèric
les Maleses
Cim de les Maleses
Serralada de Marina
T. 935 651.121
[email protected]
www.montcada.cat
Horaris i més informació a:
Horario y más información en:
www.montcada.cat
Més informació
Más información
• Visita guiada concertada
"Coneix els ibers de les Maleses
i el seu poblat”
Recorrido: 800 m2
Durada: 30 min
Contacte: Museu Municipal de
Montcada.
• Visita guiada concertada
"Coneix els ibers de les Maleses
i el seu poblat”
Recorridot: 800 m2
Duración: 30 min
Contacto: Museu Municipal de
Montcada
El Jaciment
de les Maleses,
situat al cim de les
Maleses, a la serralada
de Marina, fou descobert a principis del
s. XX. Aquest emplaçament elevat permetia unes condicions defensives molt
favorables al mateix
temps que connectava els poblats de la
costa amb els assentaments de l'interior.
El yacimiento
de les Maleses,
situado en la cima de
les Maleses, en la sierra
de Marina, fue descubierto a principios del
s. XX. Este emplazamiento elevado permitía unas condiciones
defensivas muy favorables al mismo tiempo
que conectaba los poblados de la costa con
los asentamientos del
interior.
Els seus habitants van ser els laietans, una de les tribus que van formar part de la cultura ibèrica. El poblat iber era la unitat bàsica en què
s'organitzava la vida social i
econòmica. També era on regia tota
l'activitat política, religiosa i militar.
Sus habitantes fueron los layetanos, una de las tribus que formaron parte de la cultura ibérica. El
poblado íbero era la unidad básica en que se organizaba la vida
social y economica. También era
donde se desarrollaba toda la actividad política, religiosa y militar.
Les Maleses tiene una extensión
de unos 2.000 m2 y fue ocupado
desde el siglo III aC hasta su
abandono, posiblemente, con la
llegada de las tropas romanas.
Les Maleses té una extensió d'uns
2.000 m2 i va ser ocupat des del
segle III aC fins al seu abandó,
possiblement, amb l'arribada de
les tropes romanes.
A partir de la visita de les tres
àrees excavades actualment descobrirem antigues cases construïdes amb pedra, fang i fusta així
com un nombrós material ceràmic.
A partir de la visita de las tres áreas
excavadas actualmente descubriremos antiguas casas construidas con
piedra, barro y madera así como
numeroso material de cerámica.
Montcada i Reixac
Museu Municipal
Montcada i Reixac
Carrer Major, 32
08110 Montcada i Reixac
T. 935 651 121
[email protected]
www.montcada.cat
Horaris i més informació a:
Horario y más información en:
www.montcada.cat
El Museu Municipal
de Montcada sorgeix
davant la necessitat de
preservar els materials
arqueològics procedents del jaciment
iber de les Maleses,
agrupats en la seva
exposició permanent,
a la vegada que recull
el sentir de la població de recuperar, conservar i protegir el patrimoni històric local.
El Museo Municipal
de Montcada surge ante la necesidad de preservar los materiales
arqueológicos procedentes del yacimiento
íbero de les Maleses,
agrupados en una exposición permanente,
recogiendo así el sentir
de la población de recuperar, conservar y
proteger el patrimonio
histórico local.
El museu fa més de vint anys que
mostra als seus veïns un passat
que va més enllà de l'aparició
del tren i de la indústria, un passat d'arrels mil·lenàries, il·lustres
i transcendents en la història de
Catalunya.
El Museo Municipal hace ya más
de veinte años que muestra a sus
vecinos un pasado que va más
allá de la aparición del tren y de la
industria, un pasado de raíces milenarias, ilustres y transcendentes
en la historia de Catalunya.
Palau-solità i Plegamans
Museu Arxiu
Fundació Folch i Torres
Castell de Plegamans 08184
Palau-Solità i Plegamans
T / F 938 644 359
F 938 648 073
[email protected]
www.fundaciofolchitorres.org
Horaris i més informació a:
Horario y más información en:
www.palauplegamans.net
Més informació
Más información
• Visites concertades.
Visites dinamitzades per a escolars.
• Visitas concertadas.
Visitas dinamizadas para escolares.
Gràcies a la tasca de
recerca i als generosos donatius d'amics,
admiradors i familiars, avui tenim a
Palau-Solità i Plegamans el llegat literari
dels cinc germans
Folch i Torres.
Gracias a la labor de
investigación y a los
generosos donativos
de amigos, admiradores y familiares,
hoy tenemos en Palau-solità i Plegamans
el legado literario de
los cinco hermanos
Folch i Torres.
Una de les principals finalitats de
la Fundació és recordar l'obra literària dels germans Folch i Torres, que tant van contribuir a la
cultura catalana de la primera
meitat del segle XX, especialment
Josep Maria Folch i Torres, el més
popular dels cinc, ànima del setmanari infantil En Patufet, autor de
les famoses Pàgines Viscudes, de
novel·les per a joves tan conegudes com Les aventures d'en Massagran, de la col·lecció de novel·letes de la Biblioteca Gentil i de
nombroses obres de teatre per a
infants, entre elles Els pastorets.
Una de las principales finalidades
de la Fundación es recordar la obra
literaria de los hermanos Folch i Torres, que tanto contribuyeron a la
cultura catalana de la primera mitad del siglo XX, especialmente Josep Maria Folch i Torres, el más popular de los cinco, alma del
semanario infantil En Patufet, autor
de las famosas Pàgines Viscudes,
de novelas para jóvenes tan conocidas como Les aventures d'en
Massagran, de la colección de novelas de la Biblioteca Gentil y de
numerosas obras de teatro para
niños, entre ellas Els pastorets.
El Museu Arxiu, situat al Castell
de Plegamans compta amb una
exposició permanent dels llibres
que van publicar, les revistes que
van dirigir i dels records més diversos de la seva vida privada
col.laborant d'aquesta manera a
difondre la història literària i artística de Catalunya.
El Museu Arxiu, situado en el castell de Plegamans cuenta con una
exposición permanente de los libros que publicaron,las revistas
que dirigieron y de los recuerdos
más diversos de la su vida privada
colaborando de esta forma a difundir la historia literaria y artística
de Catalunya.
Ripollet
Centre d'Interpretació del
Patrimoni Local Molí d'en Rata
C/ del Molí d'en Rata, 1
08291 Ripollet
T MJ 935 946 057
F 936 927 939
[email protected]
http://pmcij.ripollet.cat
Horaris i més informació a:
Horario y más información en:
www.ripollet.cat
Més informació
Más información
• Activitats culturals, dossiers didàctics, serveis pedagògics i educatius.
Visites guiades per a grups
Visites guiades + taller per a grups
Lloguer d'espais
• Actividades culturales, dosieres didácticos y educativos.
Visitas guiadas para grupos
Visitas guiadas + taller para
grupos
Alquiler de espacios
Format per dos edificis, El Molí d'en Rata i
l'edifici de nova planta
CIP, destinat a la difusió, conservació, recerca i gestió del patrimoni de Ripollet,
l'equipament ha esdevingut un centre viu i
de referència per al
patrimoni i la identitat
col·lectiva de la vila,
entesa en un sentit
ampli i integrador.
Hi trobem dues exposicions permanents:“Protagonistes. Sis ripolletencs que deixen petjada”, un
reconeixement a sis dels ciutadans, nascuts a Ripollet o amb forts vincles amb el municipi, amb reconegut prestigi i
destacada
trajectòria dins els
seus respectius
àmbits i “El pa
de la
diversitat”que
ens mostra
com funciona
un molí fariner hidràulic,
com es transformen els cereals en farina i
quins productes s'hi
poden fabricar alhora que indueix
a una reflexió sobre els punts en
comú de les diferents cultures al
voltant dels cereals.
Exposicions temporals de llarga
durada: “Temps de vinya”, un repàs de la relació de Ripollet amb
aquest cultiu i “25 anys
comunicant”, de l'Associació
Ràdio Ripollet.
Compuesto por dos
edificios, El Molí d'en
Rata y el edificio de
nueva planta CIP, destinado a la difusión,
conservación, investigación y gestión del
patrimonio de Ripollet,
el equipamento ha llegado a ser un centro
vivo y de referència
para el patrimonio y la
identidad colectiva de
la ciudad, entendida en
un sentido amplio e
integrador.
El museo acoge dos exposiciones
permanentes, “Protagonistes. Sis ripolletencs que deixen petjada” un
reconocimiento a seis de los
ciudadanos, nacidos
en Ripollet o con
fuertes vínculos
con el municipio, de reconocido prestigio y
destacada
trayectoria
dentro de sus
respectivos
ámbitos y “El pa
de la diversitat” que
nos muestra como
funciona un molino harinero
hidráulico, como se transforman los
cereales en harina y qué productos
se pueden fabricar, a la vez que nos
induciran a una reflexión sobre los
puntos en común de las diferentes
culturas alrededor de los cereales.
Exposiciones temporales de larga
duración: “Temps de vinya”, un repaso de la relación de Ripolet con
este cultivo y “25 anys comunicant”,
de la Associació Ràdio Ripollet.
Rubí
Museu municipal
El Castell Ecomuseu urbà
Carrer del Castell, 35
08191 Rubí
Tel. 935 887 574
[email protected]
Horaris i més informació a:
Horario y más información en:
www.rubi.cat
Més informació
Más información
• Visites guiades, itineraris i tallers
Prèvia concertació
• Visitas guiadas, itinerarios y talleres previa concertación.
El Castell Ecomuseu
Urbà treballa el valor
identitari de la ciutat
de Rubí a través de
la seva història i del
seu patrimoni,
El Castillo Ecomuseu
Urbano trabaja el valor identificativo de la
ciudad de Rubí a través de su historia y de
su patrimonio,
entès sempre en un sentit ampli i rigorós, estretament lligat al territori i a
les necessitats que els seus pobladors li han donat al llarg dels segles.
entendido siempre en un sentido
amplio y riguroso, estrechamente
ligado al territorio y a las necesidades que sus pobladores le han
dado a lo largo de los siglos.
El fons del museu és d'una gran varietat, que va des de diferent material arqueològic, del qual podem
destacar diferents peces d'època
ibera, fins a maquinària industrial,
obres d'art, vehicles històrics...
L'exposició permanent “Rubí,
l'evolució d'un poble” ens porta des
del present més immediat fins a la
prehistòria. Aquest viatge comença
amb un seguit d'entrevistes audiovisuals a diferents
personatges i ens
va acompanyant
pas a pas per
la transició
política, la
rierada, la
guerra i la
postguerra.
En primer lloc
entrem en
una habitació
modernista i
després passem a
una segona sala on repassem a través del patrimoni
l'època d'esplendor del Castell, a
continuació seguim amb peces medievals, romanes i iberes.
El Museu pretén no només reunir
una col·lecció d'objectes, sinó que
vol fer viu un patrimoni que ha
marcat el nostre esdevenir.
El fondo del museo es de una
gran variedad, que va desde diferente material arqueológico, del
cual podemos destacar diferentes
piezas d'época ibera, hasta maquinaria industrial, obras de arte,
vehículos históricos...
L'exposición permanente “Rubí, la
evolución de un pueblo” nos trae
desde el presente más inmediato hasta la prehistoria. Este viaje empieza con un
seguido
d'entrevistas
audiovisuales
a diferentes
personajes y
nos va acompañando paso a paso por
la transición
política, las inundaciones, la guerra y
la posguerra. En primer
lugar entramos en una habitación
modernista y después pasamos a
una segunda sala donde repasaremos a través del patrimonio la
época de esplendor del Castillo, a
continuación seguimos con piezas
medievales, romanas e iberas,...
El Museo pretende no sólo reunir
una colección de objetos, sino
que quiere hacer vivo un patrimonio que ha marcado nuestro
acontecer.
Rubí
Museu Etnogràfic Vallhonrat
Plaça de Montserrat Roig, s/n
08191 Rubí
T 935 885 499
F 936 995 600
www.museuvallhonrat.com
[email protected]
Horaris i més informació a:
Horario y más información en:
www.rubi.cat
El Museu Etnogràfic
Vallhonrat de Rubí
va començar existir
a mitjan segle passat
quan Miquel
Vallhonrat i Brau
s'inicià en el món
del col·leccionisme,
El Museu Etnogràfic
Vallhonrat de Rubí
comenzó su andadura
a mediados del siglo
pasado cuando Miquel Vallhonrat i Brau
se inició en el mundo del coleccionismo,
inicialment amb
peces de la família de primers de segle
XVIII, i de seguit
va incorporar
elements nous
per adquisició o
bé gràcies a les
aportacions dels clients
i els rubinencs en general.
inicialmente con
piezas de la familia de principios del siglo
XVIII, y seguidamente incorporando nuevos
elementos por adquisición o bien gracias a las aportaciones
de clientes y de rubinenses en
general.
El seu fill, Pere Vallhonrat, ha donat un impuls important de recerca i ampliació de la col·lecció.
El Museu disposa d'unes 7.000
peces exposades per temes i per
col·leccions disposats en 6 sales:
• Sala 1: objectes elèctrics, fauna i
còmics.
• Sala 2 (el celler): les eines del vi,
vells oficis, fermalls, panys i claus.
• Sala 3 (mobiliari): mobiliari català
i musulmà.
• Sala 4 (etnografia i arqueologia):
objectes domèstics, fòssils, escultura africana, troballes
arqueològiques, escultura precolombina
• Sala 5: sala d'armes
• Sala 6: dedicada a l'artista Pons
i Cirac, escultor del cristall.
S'exposen obres molt originals i
úniques en aquesta tècnica de talla del cristall.
Su hijo, Pere Vallhonrat, ha dado
un impulso importante de
búsqueda y ampliación de la colección.
El museo dispone de unas 7.000
piezas expuestas por temas y por
colecciones distribuidas en 6 salas:
• Sala 1: objetos eléctricos, fauna y
cómics
• Sala 2 (la bodega): las herramientas del vino, viejos oficios, cerraduras y llaves.
• Sala 3 (mobiliario): mobiliario catalán y musulmán.
• Sala 4 (etnografía y arqueología):
objetos domésticos, fósiles, escultura africana, hallazgos arqueológicos y escultura precolombina
• Sala 5: sala de armas
• Sala 6: dedicada al artista Pons i
Cirac, escultor del cristal. Se exponen obres muy originales y únicas
de esta técnica de talla del cristal.
Sabadell
Museu d'Història de Sabadell
(MHS)
Casa Casanovas
Carrer de Sant Antoni, 13
08201 Sabadell
T 937 278 555
F 937 266 042
[email protected]
www.sabadell.cat
Horaris i més informació a:
Horario y más información en:
www.sabadell.cat
Més informació
Más información
• Visites concertades
Activitats culturals per a famílies,
Assessorament científic, Biblioteca,
Préstec de materials,
Servei de consulta i documentació,
Serveis pedagògics i educatius
• Visitas concertadas
Actividades culturales para familias, Asesoramiento científico, Biblioteca, Préstamo de materiales,
Servicio de consulta y documentación, Servicios pedagógicos y educativos
La seu central del
Museu d'Història
es troba ubicada en
la casa fàbrica que
el 1859 va fer construir el fabricant
Antoni Casanovas.
La sede central del
Museo de Historia se
encuentra ubicado en
la casa fabrica que en
el año 1859 se hizo
construir el fabricante
Antoni Casanovas.
El MHS conserva els materials recuperats en excavacions
arqueològiques portades a terme
al municipi de Sabadell i en municipis veïns, objectes procedents
de tallers, fàbriques, masies, objectes quotidians, monedes, indumentària i minerals.
El MHS conserva los materiales
recuperados en excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el
municipio de Sabadell y en los
municipios vecinos, objetos procedentes de talleres, fábricas y
masias, objetos cotidianos, monedas, indumentarias y minerales.
Les exposicions permanents segueixen el fil de la història de Sabadell: “El poblament del territori
de Sabadell: de la prehistòria a
l'antiguitat tardana.
Las exposiciones permanentes del
museo siguen el hilo de la historia
de Sabadell: “El poblament del territori de Sabadell: de la prehistòria
a l'antiguitat tardana”
“Sabadello, el naixement d'una vila (segles XI- XV)”
“Sabadello, el naixement d'una vila (segles XI- XV)”
“Manufactura i menestrals, Sabadell del S. XVI - XVIII”
“Manufactura i menestrals, Sabadell del S. XVI - XVIII”
A banda de la seu central, diferents punts patrimonials i espais
d'interès històric del municipi conformen i complementen els
continguts del museu destacant
d'entre ells, el Vapor Buxeda Vell,
on hi ha l'exposició permanent
“Del vapor a l'electricitat”.
A parte de la sede central, diferentes puntos patrimoniales y espacios de interés histórico del municipio conforman y
complementan los contenidos del
museo destacando entre ellos, el
Vapor Buxeda Vell, donde se encuentra la exposición permanente
Del vapor a l'electricitat.
Sabadell
Institut Català de Paleontologia
Miquel Crusafont
Carrer de l'Escola Industrial, 23
08291 Sabadell
T 937 261 769
F 937 276 641
[email protected]
www.icp.cat
Horaris i més informació a:
Horario y más información en:
www.sabadell.cat
Més informació
Más información
• Biblioteca especialitzada en paleontologia, arxiu Dr. Miquel Crusafont i Pairó.
• Biblioteca especializada en paleontología, archivo Dr. Miquel
Crusafont i Pairó.
L'Institut Català de
Paleontologia Miquel
Crusafont és una institució dedicada a la
recerca, difusió i
conservació del patrimoni paleontològic
del nostre país.
L'Institut Català de
Paleontología Miquel
Crusafont es una institución dedicada a la
búsqueda, difusión y
conservación del patrimonio paleontológico de nuestro país.
Enclavat al si d'una comarca, el
Vallès Occidental, que per la seva
importància paleontològica ha
donat nom a un nou estatge
geològic, el vallesià, el centre va
ser inaugurat l'any 1969, fruit de
l'activitat de prospecció i recerca
desenvolupada per l'il·lustre
paleontòleg sabadellenc Miquel
Crusafont.
Enclavado en la comarca del Vallès Occidental, que por su importancia paleontológica ha dado
nombre a una nuevo piso geológico, el vallesià, el centro fue inaugurado el año 1969, fruto de la
actividad de prospección y
búsqueda desarrollada por el
ilustre paleontólogo de Sabadell
Miquel Crusafont.
Aquesta activitat, ha permès reunir la col·lecció de mamífers
fòssils més important de la
península i una de les més completes d'Europa. La col·lecció
conté més de 170.000 exemplars
fòssils, destacant-ne els exemplars dels jaciments de les comarques del Pallars i del Berguedà (cretaci), de la zona del VallèsPenedès (miocè) i de cal Guardiola i Vallparadís, a Terrassa (pleistocè inferior).
Esta actividad, ha permitido reunir la colección de mamíferos
fósiles más importante de la
península y una de las más completas de Europa. La colección
contiene más de 170.000 ejemplares fósiles, destacando los
ejemplares de los yacimientos de
las comarcas del Pallars y del
Berguedà (cretáceo), de la zona
del Vallès-Penedès (mioceno) y
de Cal Guardiola y Vallparadís, en
Terrassa (pleistoceno inferior).
El Museu de l'Institut té l'objectiu
de donar a conèixer el patrimoni
paleontològic del nostre país. Hi
tobem dues sales d'exposició permanent: una, dedicada a la successió de mamífers fòssils a Catalunya, i una altra, a l'evolució de la
vida durant l'era dels dinosaures.
El Museo del Instituto tiene el objetivo de dar a conocer el patrimonio paleontológico de nuestro
país. Hay dos salas de exposición
permanente: una, dedicada a la
sucesión de mamíferos fósiles en
Catalunya, y otra, a la evolución
de la vida durante la era de los
dinosaurios.
Sabadell
Museu d'Art de Sabadell
(MAS)
Carrer del Doctor Puig, 16
08202 Sabadell
T 937 278 555
F 937 266 042
[email protected]
www.sabadell.cat
Horaris i més informació a:
Horario y más información en:
www.sabadell.cat
Més informació
Más información
• Visites comentades per als grups
Activitats culturals
Assessorament científic
Borses d'estudi
Préstec d'obres
Serveis pedagògics i educatius
Biblioteca especialitzada en llibres
d'art, especialment local
Servei d'assessorament per a estudiants i especialistes
• Visitas comentadas para grupos
Actividades culturales
Asesoramiento científico
Bolsas de estudios
Préstamo de obres
Servicios pedagógico y educativos
Biblioteca especializada en libros
de arte, especialmente local
Servicio de asesoramiento para
estudiantes y especialistas
La Casa Turull, seu
del Museu d'Art de
Sabadell, fou construïda seguint un
model de casa fàbrica de la burgesia industrial del segle
XIX per encàrrec del
fabricant Pere Turull
Sallent entre el 1812
i el 1819. La casa
manté la seva estructura original i es
conserva la part residencial amb mobiliari original.
La Casa Turull, sede
del Museu d'Art de
Sabadell, fue construida siguiendo un modelo de casa fábrica
de la burguesía industrial del siglo XIX
por encargo del fabricante Pere Turull Sellent entre 1812 y
1819. La casa mantiene su estructura original y se conserva la
parte residencial con
mobiliario original.
El Museu neix amb l'objectiu de
recollir, estudiar i difondre l'art local o bé d'artistes vinculats a la
ciutat. Així, l'exposició permanent
mostra una selecció d'obres que
van des de principis del segle XIX
fins als anys trenta del segle XX.
Seguint un recorregut cronològic,
emmarcat en el context social i
artístic de la ciutat i de l'art en general. Així doncs, l'exposició
s'estructura en dos àmbits diferenciats: els academicismes del
s. XIX i de l'Art Nou als anys trenta del segle XX.
El Museo nace con el objetivo de
recoger, estudiar y difundir el arte
local o de los artistas vinculados
a la ciudad. Así, la exposición
permanente muestra una selección de obras que van desde
principios del siglo XIX hasta los
años treinta del siglo XX. Siguiendo un recorrido cronológico, enmarcado en el contexto social y
artístico de la ciudad y de el arte
en general. Así pues, la exposición se estructura en dos ámbitos diferenciados: los academicistas del s. XIX y del Art Nou a
los años treinta del siglo XX.
A més, des del programa
d'exposicions temporals es porten a terme recerques d'autors o
de temes locals, i d'altres
d'interès per al públic en general.
Además, desde el programa de
exposiciones temporales se llevan
a cabo búsquedas de autores o
de temas locales, y otros de interés para el público en general.
Sabadell
Museu de la Vida al Camp.
Obra Social Caixa Sabadell
Carrer de la Prada, s/n
Horaris i més informació a:
Bosc de Can Deu
Horario y más información en:
08201 Sabadell
www.sabadell.cat
T 937 164 781/937 259 522
[email protected]
[email protected]
www.obrasocialcaixasabadell.org
Més informació
Más información
• Visites guiades a les 12:30 h
Visites concertades per escoles
• Visitas guiadas a las 12:30 h
Visitas concertadas para escuelas
No es coneixen ben
bé els orígens de la
Masia de Can Deu,
tot i que se'n troben
referències a documents del segle XV.
No se conocen muy
bien los orígenes de
la Masía de Can Deu,
aunque se encuentran
referencias en documentos del siglo XV.
L'estructura actual correspon al
segle XVII amb incorporacions
dels segles XIX I XX.
La estructura actual corresponde
al siglo XVII con incorporaciones
de los siglos XIX y XX.
El Museu conté una extensa exposició d'eines agrícoles antigues
i conserva diferents espais de la
casa amb mobles i estris antics.
A la planta baixa s'hi exposen diverses eines del camp utilitzades
en el conreu tradicional de
l'agricultura mediterrània i un espai per a les exposicions temporals. L'exposició s'estructura al
voltant de les diferents produccions agrícoles i forestals
d'antuvi: els conreus del blat, de
la vinya i de l'olivera, els aprofitaments del bosc i els elements del
transport quotidià. També es poden visitar diverses estances de
la casa com la cuina amb un gran
faldar, la sala i els dormitoris, que
conserven els estris i mobles característics de l'època .
El Museo contiene una extensa exposición de herramientas agrícolas
antiguas y conserva diferentes espacios de la casa con muebles y
enseres antiguos. En la planta baja
se exponen varias herramientas
del campo utilizadas en el cultivo
tradicional de la agricultura mediterránea y un espacio para las exposiciones temporales. La exposición
se estructura alrededor de las diferentes producciones agrícolas y forestales de antes: los cultivos del
trigo, de la viña y del olivo, los aprovechamientos del bosque y los elementos del transporte cotidiano.
También se pueden visitar varios
aposentos de la casa como la cocina con una gran repisa de chimenea, la sala y los dormitorios, que
conservan los enseres y muebles
característicos de la época .
L'exposició s'acompanya de material audiovisual que ens ensenya com era la vida quotidiana
al camp.
La exposición se acompaña de
material audiovisual que nos
muestra como era la vida cotidiana en el campo.
Sant Cugat del Vallès
Museu de Sant Cugat:
Casa Aymat
Carrer de la Villà, 68
08172 Sant Cugat del Vallès
T 936 759 951
F 935 895 340
[email protected]
www.museu.santcugat.cat
Horaris i més informació a:
Horario y más información en:
www.santcugat.cat
Més informació
Más información
• Exposició permanent: “La Casa
Aymat. L'Escola Catalana del
Tapís”
• Visita guiada gratuïta els segons
diumenges de mes a les 12 h.
• Exposición permanente: “La
Casa Aymat. L'Escola Catalana
del Tapís”
• Visita guiada gratuita el
segundos domingo de cada
mes a las 12 h.
La Casa Aymat és
l'únic museu a
Catalunya dedicat al
tapís contemporani
i subseu del Museu
de Sant Cugat.
La Casa Aymat es el
único museo en Catalunya dedicado al
tapiz contemporáneo
y subsede del Museo
de San Cugat.
El centre esta dedicat a l'art contemporani i, especialment, a l'art tèxtil.
El centro esta dedicado al arte
contemporáneo y, especialmente, al arte textil.
Tomas Aymat, després d'un llarg
recorregut per diferents escoles
europees instal·la l'any 1926 el seu
taller a Sant Cugat en el que avui
coneixem com a Casa Aymat.
Des dels inicis tradicionals i
noucentistes de Tomàs Aymat
fins a la revolució que suposà
l'Escola Catalana del Tapís, amb
Josep Grau-Garriga com un dels
seus representants més destacats, el tapís s'ha convertit en una
obra moderna, amb llenguatge
propi i una força expressiva
inèdita fins en aquells moments.
Com a principal protagonista de
l'Escola Catalana del Tapís, Josep
Grau-Garriga té un espai on podem fer un passeig per la seva
evolució artística fins als anys 90.
El recorregut ens explica la
història de la manufactura, amb
petits apunts tècnics sobre les
tècniques del tapís i la catifa.
Tomas Aymat, tras un largo recorrido por diferentes escuelas europeas instala su taller en el año
1926 en Sant Cugat, en lo que hoy
conocemos como Casa Aymat.
Desde los inicios tradicionales y
novencentistas de Tomàs Aymat
hasta la revolución que supuso la
Escuela Catalana del Tapiz, con
Josep Grau-Garriga como uno de
sus representantes más destacados, el tapiz se ha convertido en
una obra moderna, con lenguaje
propio y una fuerza expresiva
inédita hasta en aquellos momentos. Como principal protagonista de la Escuela Catalana del
Tapiz, Josep Grau-Garriga tiene
un espacio dónde podemos dar
un paseo por su evolución artística hasta los años 90.
El recorrido nos explica la historia
de la manufactura, con pequeños
apuntes técnicos sobre las técnicas del tapiz y la alfombra.
Sant Cugat del Vallès
Museu de Sant Cugat:
el monestir de Sant Cugat
Jardins del Monestir, s/n
08172 Sant Cugat del Vallès
T 936 759 951
T 935 896 366
(visites concertades)
F 935 895 340
[email protected]
www.museu.santcugat.cat
Horaris i més informació a:
Horario y más información en:
www.santcugat.cat
Més informació
Más información
• Visites guiades gratuïtes:
1r diumenge de mes a les 12 h
Visita teatralitzada:
1r dissabte de mes a les 12 h
Visites concertades
Visites nocturnes
• Visites guiades gratuïtes:
1r diumenge de mes a les 12 h
Visita teatralitzada:
1r dissabte de mes a les 12 h
Visites concertades
Visites nocturnes
El Museu de Sant Cugat té l'objectiu de
promoure la recerca,
la conservació i la difusió del patrimoni
històric, artístic i cultural de Sant Cugat des
d'un punt de vist ampli i multidisciplinari.
El monestir és la seu central i més
emblemàtica de l'entitat, formada
alhora per altres centres oberts al
públic: la Casa Aymat i la capella
de Sant Domènec.
“El monestir de Sant Cugat. Oració,
treball i poder”, en el claustre, que
ens mostra d'una manera
molt visual i didàctica
l'evolució
arquitectònica de
l'abadia, així com
els aspectes més
significatius de la
vida de la comunitat benedictina
que hi habità.
“Un monestir
romànic” ens mostra
l'origen de l'arquitectura
monàstica i les transformacions arquitectòniques i artístiques al llarg de la història destacant-ne el claustre romànic del
segle XII-XIII.
“Pere Ferrer, una vida al monestir”:
L'autor del costumari de Sant Cugat ens explica a través d'un muntatge audiovisual i escenogràfic la
vida quotidiana al monestir a finals del segle XII i principis del XIII.
“La fundació del monestir” explica
el context històric i religiós en què
va néixer el monestir més de mil
anys enrere.
El museu disposa d'un conjunt
d'instal·lacions, com les sales
d'exposicions temporals, aules taller i un espai per a col·leccions.
El Museo de Sant Cugat tiene el objetivo
de promover la
búsqueda, la conservación y la difusión del
patrimonio histórico,
artístico y cultural de
Sant Cugat desde un
punto de vista amplio
y multidisciplinar.
El monasterio es la sede central y
más emblemática de la entidad,
formada a la vez por otros centros
abiertos al público: la Casa Aymat y
la capilla de Sant Domènec.
“El monestir de Sant Cugat.
Oració, treball i poder
“, en el claustro,
que nos muestra de una
manera muy
visual y didáctica la
evolución arquitectónica
de la abadía,
así como los
aspectos más
significativos de la
vida de la comunidad
benedictina que habitó en ella.
“Un monestir romànic “ nos muestra
el origen de la arquitectura monástica y las transformaciones arquitectónicas y artísticas a lo largo de la historia destacando el claustro
románico del siglo XII-XIII.
“Pere Ferrer, una vida al monestir”: El
autor del costumari de Sant Cugat
nos explica a través de un montaje
audiovisual y escenografico la vida
cotidiana del monasterio a finales
del siglo XII y principios del XIII.
El museo dispone de un conjunto
de instalaciones, como las salas
de exposiciones temporales, el
auditorio, aulas taller y un espacio
para colecciones.
Santa Perpètua de Mogoda
Museu Municipal
d'Arqueologia i Història
Granja Espai Cultural
Plaça de l'Era, s/n
T 935 600 103
F 935 607 656
[email protected]
Horaris i més informació a:
Horario y más información en:
www.staperpetua.cat
Més informació
Más información
• Visites per a grups prèvia concertació de dates i preus.
• Visitas para grupos previa concertación de fechas y precios
El Museu Municipal
treballa per a la conservació i difusió
del patrimoni cultural del municipi
posant l' accent en
l'àmbit arqueològic.
El Museo Municipal
trabaja en la conservación y difusión del
patrimonio cultural
del municipio poniendo acento en el
ámbito arqueológico.
L'actual instal·lació, ubicada a la
Granja Espai Cultural de Santa Perpètua és hereva d'un primerenc
museu creat a principi dels anys 70
a partir de la recerca de grups
afeccionats. Amb el temps ha anat
recollint el fruit de les recerques
dutes al municipi fins a disposar
d'una important col·lecció
arqueològica, etnogràfica i d'art.
La actual instalación ubicada en la
Granja Espai Cultural de Santa
Perpètua es heredera de un temprano museo creado a principios
de los años 70 a partir de la investigación y búsqueda de grupos
aficionados. Con el tiempo ha ido
recogiendo el fruto de las
búsquedas llevadas a cabo en el
municipio hasta disponer de una
importante colección arqueológica, etnográfica y artística.
El Museu ens ofereix una visió de
la història del municipi a través de
les restes arqueològiques trobades en les diferents excavacions
realitzades al territori. El Museu
Municipal combina aquesta exposició amb exposicions de caràcter
temporal relacionades amb la
història de Santa Perpètua de Mogoda i Catalunya.
El Museo nos ofrece una visión de
la historia del municipio a través
de los restos arqueológicos encontrados en las diferentes excavaciones realizadas en el territorio. El Museo Municipal combina
esta exposición con exposiciones
de carácter temporal relacionadas
con la historia de Santa Perpètua
de Mogoda y Catalunya.
Sant Quirze del Vallès
Casa de Cultura Vila-Puig
C/ Pintor Vila Puig, 45
T 937 219 219
Horaris i més informació a:
Horario y más información en:
www.sqvalles.cat
Més informació
Más información
• Itinerari urbà “La Mirada VilaPuig”.
• Itinerario urbano : “La Mirada
Vila-Puig”.
Joan Vila-Puig fou
una destacada figura
del paisatgisme català de la primera
meitat del segle XXque va mantenir una
fidel vinculació amb
l'entorn del Vallès a
través de la seva
pintura i de la seva
mirada filtrada per
l'emotivitat dels paisatges que el van
envoltar en la seva
infantesa.
La rehabilitació de la Casa natal
del pintor Joan Vila-Puig ha permès comptar amb un espai dedicat a la cultura que possibilita,
per una banda, fer divulgació de
l'obra pictòrica del pintor quirzetenc Joan Vila-Puig des de la casa que el va veure néixer, i per
l'altra, oferir a la població un retall
important de la memòria
històrica del municipi, donant a
conèixer com era una casa rural
de finals del segle XIX.
Al mateix temps, la casa Vila-Puig
compte amb un espai habilitat
com a sala d'exposicions, per tal
d'impulsar i descobrir la cultura i
l'art en el municipi.
Joan Vila-Puig fue
una destacada figura
del paisajismo catalán de la primera
mitad del siglo XX
que mantuvo una
fiel vinculación con
el entorno del Vallès
a través de su pintura y de su mirada
filtrada por la emotividad de los paisajes que lo rodearon
en su niñez.
La rehabilitación de la Casa natal
del pintor Joan Vila-Puig ha permitido contar con un espacio dedicado a la cultura que posibilita,
por una parte, hacer divulgación
de la obra pictórica del pintor de
Sant Quirze del Vallès Joan VilaPuig desde la casa que lo vio nacer, y por otra, ofrecer a la población un recorte importante de la
memoria histórica del municipio,
dando a conocer cómo era una
casa rural de finales del siglo XIX.
Al mismo tiempo, la casa VilaPuig cuenta con un espacio habilitado como sala de exposiciones
a fin de impulsar y descubrir la
cultura y el arte en el municipio.
Museus de Terrassa
Museos de Terrassa
Museu de Terrassa
C. dels Gavatxons, 9. 08221 Terrassa
T 937 892 755 / 937 397 072
[email protected]
www.terrassa.cat
• Castell Cartoixa de Vallparadís
C. Salmerón, 17. Terrassa
• La Seu d'Ègara /
Esglésies de Sant Pere
Pç. del rector Homs, 1. Terrassa
• Casa Alegre de Sagrera
C. de la Font Vella, 29-31. Terrassa
• Jardins de la Casa Alegre
de Sagrera
C. Cardaire, 21. Terrassa
• Claustre del convent de
Sant Francesc d'Assís de Terrassa
Pç. del Doctor Robert, 1. Terrassa
• Torre del Palau i Centre
d'Interpretació i de la Vila
Medieval de Terrassa
Pç. de la Torre del Castell Palau, s/n
Terrassa
CDMT Centre de Documentació
i Museu Tèxtil
C. Salmeron, 25. Terrassa
T 937 315 202 / 937 314 980
F 937 856 170
www.cdmt.es
www.cdmt.cat
mNACTEC. Museu de la Ciència
i de la Tècnica de Catalunya
Rambla d'Ègara, 270. Terrassa
T 937 368 966
F 937 368 960
[email protected]
www.mnactec.cat
Informació útil
Información útil
Consorci de Turisme
del Vallès Occidental
Ctra N-150, km 15
T. 937 273 534
F. 937 271 969
08227 Terrassa. Barcelona.
www.turismevallesoccidental.org
[email protected]
Oficina d’Informació
Turística de Sant Cugat
Plaza Octavià, s/n 08190
T 34 936 759 952
F 34 936 759 953
T 936 759 952
[email protected]
www.turisme.santcugat.cat
Oficina d’Informació
Turística de Rubí
Plaza Pere Aguilera, 1 08191
T 34 935 887 000
F 34 935 884 526
[email protected]
www.ajrubi.cat
Guia de
Museus
del Vallès
Occidental
Guía de
Museos
del Vallès
Occidental
Consorci de Turisme
del Vallès Occidental
Ctra. Nacional 150, km 15
08227 Terrassa
T. 937 273 534
F. 937 271 969
[email protected]
www.turismevallesoccidental.org
Amb el suport de:

Documentos relacionados