Ventajas de la implantación y certificación de sistemas de gestión

Comentarios

Transcripción

Ventajas de la implantación y certificación de sistemas de gestión
DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA
núm. 252 - juliol / setembre 2015
Ventajas de la implantación
y certificación de sistemas de gestión
¿Tu sistema de gestión es eficaz?
El Gremi vol aprofitar el lideratge del sector gràfic
per impulsar un canvi tecnològic
Exportem les arts gràfiques
Cómo hacer negocios en Linkedin
L’Escola Antoni Algueró escollida per participar
als programes InnovaFP i Erasmus+
Noves oportunitats vinculades al permís
per a la formació dels treballadors
Now a member of the Heidelberg family.
Hartmann ha pasado a formar parte, de forma inmediata de Heidelberger Druckmaschinen.
Esta integración supondrá para usted, si cabe, una más estrecha interacción de máquinas,
servicios, consumibles y recambios en su propia imprenta y con las personas de contacto
habituales. Aproveche y disfrute de unas prestaciones excelentes. De Heidelberg, su socio,
con la mayor gama de servicios del sector gráfico. www.heidelberg.com
Hartmann
Teléfono +34 93 4758000 • www.hartmann.es
“Estic convençut que el nostre
sector està perfectament capacitat
per tornar a generar beneficis”
IBAN CID
President
Editorial
Gremi de la Indústria i la Comunicació
Gràfica de Catalunya
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è
08010 Barcelona
Tel. 93 481 31 61 - Fax 93 481 31 73
[email protected] - www.gremi.net
Coordinació
Ricard Sánchez
Disseny gràfic i maquetació
Quim Macià
Redacció
Quim Macià - [email protected]
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è
08010 Barcelona
Tel. 93 481 31 61 - Fax 93 481 31 73
Publicitat
Quim Macià - [email protected]
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è
08010 Barcelona
Tel. 93 481 31 61 - Fax 93 481 31 73
Col·laboren en aquest número
Enrique San Juan, Eudald Aymerich,
Eugènia Àlvarez, Isabel Garcia, Jèssica
Molina, John Charnock, Josep M.
Campanera, Joan Creus, José Mª
Hernando, Màrius Gil, Marta Vecino,
Noemí Andrés, Pep Martínex, Ricard
Argerich i Xavier Esteban.
D
El futur
ensà que sóc president del Gremi, molta gent, agremiats o no, em demanen l’opinió sobre el futur de les nostres indústries. Crec que el futur
és sempre una conseqüència del present i per tant el que cal fer és
veure quins son els moviments més significatius ara mateix.
Alguns tenen nostàlgia dels temps anteriors a la crisi i d’alguna manera el que
volen és que els digui que aquells temps tornaran. Això sí que es quelcom que
penso que no es tornarà a produir. Els temps canvien i les necessitats dels nostres clients també. Els mercats han evolucionat. Ja no tornaran a ser els de
fa 10 anys. Estic convençut que el nostre sector està perfectament capacitat
per tornar a generar beneficis, però les variables per rendibilitzar els nostres
negocis passen per gestionar les realitats que composen el nostre present, i
això no és senzill.
En termes de tecnologia, la impressió digital serà, millor dit, és un dels factors
que ha irromput per quedar-se entre nosaltres que haurem d’integrar amb
tota la seva potencialitat a les nostres empreses. Encara queden mercats de
masses, però la tendència, més acusada cada dia, és cap a tirades més curtes,
arribant a l’extrem d’un exemplar per les impressions personalitzades.
En termes de mercat, penso que s’han acabat els temps en que una empresa
gràfica feia de tot. La diferenciació i l’especialització és un altre dels factors que
ens ajudaran a encarar el futur amb èxit. És fàcil fer el que fa tothom, hem de
trobar el nostre nínxol de mercat, la nostra especialitat.
REVISTA IMPRESA PELS ALUMNES
DE L’ESCOLA ANTONI ALGUERÓ
A banda, penso que haurem de conviure amb l’era digital. Hem d’oferir més valor als nostres clients. Els productes gràfics seran multi plataforma. Haurem de
gestionar productes en suports físics i virtuals. Conviuran els elements convencionals amb suports innovadors com apps, aplicacions de realitat augmentada,
connexió amb les xarxes socials, etc., i tot això formarà part d’una sola oferta
de comunicació gràfica. I no patiu, des del Gremi us ajudarem a fer endegar
aquest nou camí. Estigueu atents als nous cursos de formació que oferirem des
de l’Escola.
Paper coberta: Libra 2c., 235 grs.
subministrat per Comart, S.A.
Paper interior: Estucat mate 115 grs.
subministrat per Comart, S.A.
Plastificat portada: Pelical
Tractament portada: Disgraf Servei, S.L.
La capacitat que tinguem d’adaptar les nostres actuals empreses a aquesta
nova realitat determinarà la capacitat de generar ingressos i beneficis, per tant
sempre els hi dic el mateix, la millor manera de que puguem tornar a nivells
de rendibilitat òptima de les nostres indústries, és que treballem ara per poder
tenir l’empresa del demà amb tot el valor afegit dels serveis que us he relacionat abans.
D. L. B.-3764/1978
El Gremi de la Indústria i la Comunicació
Gràfica de Catalunya no es responsabilitza
necessàriament de les opinions
contingudes en els articles publicats.
N’estic convençut que serem capaços de liderar aquesta transformació radical
d’una indústria que continuarà sent forta i rendible en un futur que comença
demà. v
juliol / setembre 2015
3
Cambie las
reglas
Acepte el 98% de los pedidos. Sin limites.
Con la misma calidad. Y muchos más
materiales..
Las reglas del juego han cambiado. Presentamos las últimas y
revolucionarias innovaciones de HP Indigo. Esta gama de prensas
digitales es más rápida, inteligente, automatizada y rentable. La nueva
gama incluye las prensas digitales HP Indigo 5600 y 7800, así como
la HP Indigo 10000 con formato B2 (75 x 53 cm), todo lo que cabe
esperar de una prensa digital Indigo, con un formato mucho más
grande. Una gama de productos que abre un mundo de posibilidades
sin precedentes.
Con miles de prensas digitales instaladas en todo el mundo y
acuerdos de colaboración con los principales proveedores de
soluciones y acabado, HP Indigo es la mejor elección para que su
negocio crezca con más rapidez. Sin renunciar a nada.
Más información en: hp.com/go/indigo
Prensa digital HP Indigo 7800
Prensa digital HP Indigo 10000
© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Prensa digital HP Indigo 5600
sumari
6
ACTUALITAT DEL GREMI
u Ventajas de la implantación y certificación de sistemas
de gestión.
u ¿Tu sistema de gestión de calidad es eficaz?
u Nuevo impuesto en Catalunya sobre las viviendas desocupadas.
u Entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, responsabilidad
penal de las personas jurídicas y de sus administradores.
u Exportem les arts gràfiques.
19
ESCOLA ANTONI ALGUERÓ
u L’Escola Antoni Algueró, escollida per participar als programes
InnovaFP i Erasmus+.
u Noves oportunitats vinculades al permís per a la formació
dels treballadors.
22
SERIGRAFIA
u
Cerrando frentes.
24
LEAN MANAGEMENT
u
Poka Yoke.
26
DISSENY GRÀFIC
u Adéu Disseny Gràfic, Welcome Design Thinking.
29
VENTAS
u Herramientas creativas.
32
ACTUALIDAD DEL SECTOR
u El Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya
vol aprofitar el lideratge del sector gràfic català pe impulsar
un canvi tecnològic.
u ¿Qué necesitan los fabricantes de libros para satisfacer
a los editores.
u ¿A quién me dedico?
u Cideyec, del textil al Prestige.
u Gráficas Varias amplía su portfolio digital con la nueva
prensa HP Indigo WS6800.
u Noticias del sector.
46
REDES SOCIALES
u Cómo hacer negocios en Linkedin.
Ventajas de la implantación
y certificación de sistemas
de gestión
Marta Vecino
Auditora y consultora
Asesora en Medio Ambiente, Calidad y Seguridad Salud del Gremi
6
juliol / setembre 2015
ACTUALIDAD DEL GREMI
M
uchas empresas de todos los sectores y actividades se plantean
certificarse en ciertas
normas, sobre todo cuando las de su
entorno (clientes, proveedores, competencia…) lo hacen. En esta situación,
algunas aprovechan para mejorar internamente y sacar partido de las ventajas
de implantar normas de gestión. Otras
no acaban de ver estas ventajas, y esperan a la exigencia de los clientes para
implantarlas sin mucho convencimiento. Esto les lleva a la frustración, burocratización e ineficacia de su sistema.
Las ventajas no solo de implantar normas de gestión, sino de certificarlas
por una entidad independiente son
muchas. Aquí se describen algunas de
ellas:
Ahorro de costes gracias a la optimización y mejora de los productos, procesos, actividades, operaciones y desempeño de la organización.
Analizar más datos y por tanto mejorar todos los indicadores de la empresa,
analizar tendencias y asegurar que se obtienen los objetivos previstos. Disponer de mecanismos para prevenir y tratar posibles incumplimientos, no conformidades, deficiencias y/o reclamaciones, incidentes, accidentes ...
Mejorar la satisfacción de los clientes gracias al aumento de la calidad y a la
seguridad de que el sistema implantado garantiza resultados.
Acceso a nuevos mercados: la certificación ayuda a eliminar barreras al comercio internacional y a posicionarse respecto a otros en cualquier mercado.
Conseguir un lugar de trabajo más seguro para obtener un mejor desempeño empresarial.
Tener acceso a subvenciones, licitaciones y otros procesos similares.
En definitiva, mejorar la reputación y demostrar ante terceros la excelencia
en la gestión de la organización.
Estas ventajas son comunes a todas las normas de gestión, pero cada una de ellas ofrece mejoras específicas.
Algunas de las siguientes normas son transversales a todo tipo de organización, otras son más específicas
para según qué sector, como el de la industria gráfica y de la comunicación.
Se han incluido las normas más reconocidas, implantadas y certificadas en el mundo.
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
- Aumentar la satisfacción y confianza
del cliente al demostrar la capacidad de
la empresa para proporcionar productos y servicios que cumplan sus demandas y expectativas, teniendo en cuenta
sus opiniones.
- Organizar los procesos de la organización, su secuencia e interacción, los flujos de trabajo, de información, las relaciones con clientes y proveedores así
como interdepartamentales, estableciendo funciones y responsabilidades.
- Mejorar la productividad y eficiencia
al optimizar y estandarizar los procesos
de trabajo de la organización, lo que se
traduce en una mayor calidad y competitividad.
- Establecer un sistema que se encarga
de promover la protección ambiental,
la prevención de la contaminación y los
efectos negativos en el medio ambiente, lo que es valorado cada vez más por
los clientes y la sociedad en general.
- Optimización en la gestión de residuos, en el control de costes de consumos, en el uso eficiente de materias
primas entre otros, lo que provoca un
beneficio tanto económico como en
eficiencia.
- Mejorar y simplificar la gestión del
cumplimiento legal y los riesgos asociados: reducción de costes asociados
a incumplimientos, como sanciones,
multas e indemnizaciones.
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- Establecer un sistema de identificación de peligros y evaluación de riesgos
para determinar los controles a realizar, sistematizando y asegurando la seguridad en las operaciones.
- Disminución de la siniestralidad en
el trabajo promoviendo un ambiente
seguro y saludable. De ésta manera se
consigue el aumento de la satisfacción
y la confianza del trabajador lo que
multiplica su productividad.
- Disminución de los costes provocados
por bajas por enfermedad y/o lesiones
y asegurar el cumplimiento de la normativa de seguridad vigente, evitando
posibles sanciones.
juliol / setembre 2015
7
ACTUALIDAD
ACTUALIDAD DEL
DEL GREMI
SECTOR
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Asegurar la presencia en uno de los
sectores, el alimentario, más importantes y que mejor ha resistido la crisis
económica, siendo además lo relacionado con el “packaging” lo que más ha
evolucionado en la industria alimentaria.
- Cumplir con las exigencias de certificación del sector de la distribución, sin
la cual no es posible ser competitivo en
los mercados europeo y mundial.
- Ofrecer mayor confianza al cliente y
mayor protección de la marca.
ISO 31000
GESTIÓN DEL RIESGO
- Aplicar los controles propios de los
sistemas de gestión para analizar riesgos y minimizar posibles pérdidas.
- Establecer una base sólida para la toma
de decisiones y fomentar la proactividad
en todas las áreas de la organización.
- Responder a los cambios de manera
eficaz y proteger a su empresa mientras crece.
Además de éstas, hay muchas normas
certificables, que pueden ofrecernos
ventajas para nuestra gestión interna
y proyección externa hacia el mercado.
Es cuestión de buscar la que se ajuste a
nuestras necesidades y a las expectativas de nuestros clientes.
www.iso.org
“
Las Normas Internacionales
ofrecen beneficios técnicos,
económicos y sociales. Ayudan
a armonizar las especificaciones técnicas de los productos
y servicios, a fortalecer la
eficiencia de la industria y a
eliminar las barreras al comercio internacional. El cumplimiento de las Normas Internacionales es garantía y confianza
para los consumidores que los
productos son fiables, eficaces y seguros para el medio
ambiente.
“
BRC-IOP
PACKAGING
FSSC 22000
IFS PACKAGING
www.iso.org
JUAN A. VELASCO, S.L.
C/. Ifni, 20-22 – 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
Tel. 934 620 388 – Fax 934 621 853 – www.javelasco.com
La calidad
como objetivo prioritario
Ponemos a su disposición nuestra
tecnología, experiencia y profesionalidad
en: plastificado, troquelado,
engomado y manipulado
ENGOMADORA
Tamaño:
máximo 115 cm
mínimo 10 cm
incorpora sistema MARKEM-IMAJE
(impresión de código variable alfanumérico)
PLASTIFICADORA
TROQUELADORA
Tamaño:
máximo 120x160 cm
mínimo 30x21 cm
Tamaño:
máximo 86x114 cm
mínimo 20x20 cm
8
juliol / setembre 2015
ACTUALIDAD DEL GREMI
¿Tu sistema de gestión
de calidad es eficaz?
Jèssica Molina
Consultora senior, Quality and more
H
oy en día, cualquier organización para ser competitiva debe de tener unos
requisitos mínimos para
competir en el mercado
actual. Está claro que en tiempos de
crisis las organizaciones se deben reinventar en todos sus procesos, ya que
de todos es conocida la frase de “reinventarse o morir”, pero… ¿hasta donde
debemos reinventarnos?
Las ventas han sido hasta ahora uno
de los puntos clave para aguantar en
tiempos de crisis, pero una vez hemos
conseguido el cliente, hemos de mantenerlo y, no solo mantenerlo a base
de producción “intensiva” y servicio
correcto, si no que debemos de ir disminuyendo los precios de venta con
un acotado margen de beneficio, para
que, ese cliente nos sea fiel.
Asunto que es, obviamente, de una
gran dificultad para las empresas, entonces pues…
10
juliol / setembre 2015
¿Dónde está la clave?
Antiguamente, el hecho de certificarse
bajo un estándar ISO era requisito indispensable para acceder o mantener
a los clientes a nivel de aseguramiento
de un cumplimiento de requisitos regulados.
Pero a las organizaciones dichas certificaciones sólo servían casi como
herramienta de marketing o imagen
delante de los clientes y más bien eran
un obstáculo pues se basaban en una
documentación excesiva de procesos
y/o controles de calidad no siempre
adecuados a las necesidades reales,
siendo poco eficaces.
Pero alguna vez su organización se ha
planteado, ¿como puede ayudarle su
certificación ISO a mejorar sus costes
de producción y en consecuencia su
margen de beneficio? Creo que es una
pregunta que no podemos obviar, por
lo que nos debemos de preguntar, ¿Tu
sistema de Gestión es eficaz?
Si recordamos como definimos la eficacia en la Norma ISO 9000:2015 dice
que; eficacia es el grado en el que se
realizan las actividades planificadas y
se logran los resultados planificados.
La eficacia es un concepto fundamental en los sistemas de Gestión. Las organizaciones deberían implantar sistemas de gestión, entre otros motivos,
para garantizar que sus actividades se
desarrollan de manera eficaz y poder
demostrarlo con la calidad adecuada,
entendiendo como calidad, un producto y servicio adecuado y producido con
los costes esperados, por lo que será
fundamental tener muy en cuenta las
3E en nuestro Sistema de Gestión de
Calidad: Eficiencia - Eficacia - Efectividad, siendo los ejes conductores de
nuestros indicadores de desempeño.
Toda organización, por modesta que
sea, debería de elaborar su propio
Cuadro de Mando integral o Balanced
Scorecard, herramienta básica que nos
ACTUALIDAD DEL GREMI
ayudará a gestionar las 3E con éxito.
El llamado Cuadro de Mando Integral
(CMI) o Balanced Scorecard (BSC) fue
ideado por Robert Norton y David Kaplan con el objetivo de introducir parámetros no financieros en la gestión de
las organizaciones bajo la premisa de
que los resultados financieros se conocen cuando ya se han producido, siendo deseable analizar las magnitudes
que son responsables de los mismos.
Un CMI deberíamos entenderlo como
un panel de indicadores donde la empresa debe de focalizar sus esfuerzos,
en los factores críticos del éxito. En la
implantación de un CMI la organización debe tener en cuenta la aplicación
de dos premisas principales:
− Lo que no se puede medir, no se puede gestionar, ni controlar.
− Solo debemos medir lo que realmente nos aporte valor.
El Cuadro de Mando Integral original
nos da cuatro variables para la obtención de indicadores de desempeño:
• Del cliente (Customer): ¿Cómo nos
ven los clientes?. Este punto es considerado uno de los más importantes
dentro del CMI y de cualquier Sistema
de Gestión de Calidad, ya que el cliente, debe de ser el motor del resto de
procesos. Así debemos de analizar lo
que esperan nuestros clientes de nuestros productos y servicios y como nos
ven nuestros clientes.
• Financiera (Financial): ¿Cómo nos
vemos a los ojos de los accionistas?
Debemos de combinar la rentabilidad
económica y la rentabilidad financiera.
Finalmente, el objetivo de un buen
Cuadro de Mando Integral debe de
ser equilibrar los indicadores de rendimiento financiero de la organización
con los indicadores no financieros, dando como resultado un mapa de apoyo a
la Dirección para la toma de decisiones,
buscando todas las optimizaciones posibles del uso de los recursos.
Obtendremos por tanto un Control
total, en una visión integral del funcionamiento de su organización, con la
anticipación necesaria de ver los resultados esperados o no esperados, para
el desarrollo correcto de actuaciones
planificadas y los objetivos planteados.
Además de ayudarnos en la simplificación y mejora de todo el Sistema de
Gestión, apoyándonos en los indicado-
res más relevantes de todos los procesos de la organización, y así llegar a los
objetivos planteados.
En cualquier caso, muchas empresas
no sacan el máximo provecho de sus
sistemas de gestión porque en general
son percibidos como un instrumento
para mantener el status quo, en lugar
del motor para gestionar el cambio y la
mejora.
Por lo que, un sistema de Gestión eficaz debe proporcionar valor añadido a la empresa, permitiendo unos
procesos bien estudiados, fabricando
productos de forma más flexible y en
tiempos de respuesta al mercado menores, más económicos y asegurando
la calidad del mismo.
Implantar un Sistema de Gestión de
Calidad y las herramientas adecuadas
que nos proporciona un Sistema de
Gestión debería dar a su organización
la oportunidad de centrarse en optimizar las áreas que más le importan a
Usted y a su Entorno. v
• Desarrollo y Aprendizaje (Learning
and Growth): ¿Podemos continuar
mejorando y creando valor? Debemos
enfocar este punto hacia el aprendizaje continuo de toda la organización y
como nuestro know-how se queda en
nuestros procesos, integrando ese conocimiento en toda la estructura de la
empresa.
• Interna del Negocio (Internal Business): ¿En qué debemos sobresalir?. El enfoque por procesos que nos
marca nuestro Sistema de Gestión de
Calidad debe de estar alineado con el
aporte de valor añadido que debemos
de enfocar a la satisfacción del cliente,
contribuyendo al posicionamiento estratégico de la Dirección.
juliol / setembre 2015
11
ACTUALIDAD DEL GREMI
Nuevo impuesto en Catalunya
sobre las viviendas
desocupadas
Noemí Andrés
Asesora Fiscal del Gremi
E
l pasado 23 de julio de 2015 se
publicó en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la Ley
14/2015, de 21 de julio por la que se
aprueba un nuevo impuesto sobre viviendas vacías sitas en Catalunya.
1. Objeto del impuesto
Según la Ley 14/2015 el objeto del impuesto es gravar el incumplimiento de
la función social de la propiedad de las
viviendas por el hecho de permanecer
desocupados de forma permanente.
2. Sujetos pasivos
Se excluyen del ámbito de aplicación
de la norma a las personas físicas, siendo exclusivamente sujetos pasivos de
este impuesto las personas jurídicas
12
juliol / setembre 2015
propietarias de viviendas vacías o que
tengan un derecho real que otorgue
facultades de explotación económica
sobre las mismas.
la aplicación del impuesto determinadas viviendas por su ubicación o por
sus características, como por ejemplo,
determinados apartamentos turísticos.
3. Concepto de vivienda vacía
Según la norma, tendrá la consideración de “vivienda vacía” la desocupada
de manera permanente durante más
de dos años sin causa justificada, entendiéndose como causas justificadas,
por ejemplo, que la vivienda vaya a ser
rehabilitada, que exista un litigio sobre
la propiedad o que esté ocupada ilegalmente. En el supuesto de viviendas
de nueva construcción, el cómputo del
plazo de dos años se inicia a los tres
meses de la fecha del certificado final
de obra. Asimismo, quedarán fuera de
La acreditación de la ocupación de la
vivienda por su propietario se podrá
realizar por cualquier título que habilite la ocupación y podrá justificarse por
cualquier medio de prueba admitido
en Derecho.
4. Impuesto a pagar
La base imponible del impuesto se calculará tomando el número total de m2
de las viviendas desocupadas de la que
es titular el sujeto pasivo en la fecha de
devengo del impuesto, esto es, a 31 de
diciembre de cada año.
ACTUALIDAD DEL GREMI
Sobre esta base se aplicará el tipo de gravamen que corresponda según la siguiente escala:
Base imponible hasta
(número de m2)
Cuota íntegra
(euros)
Resto base imponible hasta
(número de m2)
Tipo aplicable
(euros/m2)
0
0
5.000
10,0
5.000
50.000
20.000
15,0
20.000
275.000
40.000
20,0
40.000
675.000
en adelante
30,0
En base a esta tarifa, una sociedad que
tenga desocupadas siete viviendas de
100 metros cuadrados cada una, pagará anualmente, en concepto de este
nuevo impuesto, un total de 7.000 €.
La renta fijada por dicha Orden debe
ser, en cualquier caso, un 25% inferior
a la de mercado. El plazo del contrato
en alquiler asequible debe ser de tres
años como mínimo.
No obstante lo anterior, habrá una bonificación porcentual y progresiva aplicable sobre la cuota íntegra, de forma que
se reducirá la carga tributaria del contribuyente si éste destina parte de sus
viviendas vacías al alquiler asequible.
5. Recomendaciones
Muchas son las dudas que planean
sobre esta nueva Ley: desde su constitucionalidad y adecuación al sistema
tributario vigente, hasta cómo deberán computarse los metros cuadrados
desocupados que configuran la base
imponible del tributo. Pese a ello, con
la entrada en vigor de la norma (pasado 24 de julio) lo que sí es evidente es
que las empresas que dispongan de
una o múltiples viviendas en esta situación deberán analizar el coste que este
nuevo impuesto puede suponerles a
¿Y qué es alquiler asequible?
Será vivienda destinada al alquiler
asequible aquella por la que el arrendatario satisfaga una renta inferior a la
que fije para esta finalidad la correspondiente “Ordre del Conseller en matèria d’habitatge”.
lo largo de los años, por lo que nuestra recomendación es que analicen sus
balances e intenten tomar las medidas
oportunas para reducir este coste antes de la próxima fecha de devengo del
impuesto (próximo 31 de diciembre de
2015).
Por último, señalar que tanto el modelo (autoliquidación) como el plazo
para su presentación y pago están todavía pendientes de aprobación, y que
la propia norma se remite al Registro
de viviendas vacías creado por el Real
Decreto Ley 1/2015, de 24 de marzo,
y a su desarrollo reglamentario, en
cuanto a la imposición de sanciones
en el caso en el que las sociedades
que dispongan de las mismas no las
inscriban. v
juliol / setembre 2015
13
ACTUALIDAD DEL GREMI
Entrada en vigor de la Ley
Orgánica 1/2015, responsabilidad
penal de las personas jurídicas
y de sus administradores
Ricard Argerich
Asesor Mercantil del Gremi
E
l pasado 1 de julio entró en vigor
la última reforma del Código Penal que, entre otras novedades,
modifica el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y
de sus administradores de hecho o de
derecho.
representantes legales o por aquellos
que actuando individualmente o como
integrantes de un órgano de la persona
jurídica, están autorizados para tomar
decisiones en nombre de la persona
jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
eficacia de los controles internos de la
persona jurídica;
La responsabilidad penal de los administradores viene regulada en el artículo 31 del Código Penal y la de las
personas jurídicas en el artículo 31 bis,
En este artículo se establece un mecanismo como medida de prevención
y reducción de riesgo de comisión de
delitos de las personas jurídicas i exención de la responsabilidad penal del
administrador: la adopción de un Plan
de Prevención Penal.
b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta
y en beneficio directo o indirecto de las
mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por
haberse incumplido gravemente por
aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del
caso.
4.ª No se ha producido una omisión o
un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control
por parte del órgano al que se refiere la
condición 2.ª
La nueva redacción de los artículos citados es la siguiente:
Artículo 31
El que actúe como administrador de
hecho o de derecho de una persona
jurídica, o en nombre o representación
legal o voluntaria de otro, responderá
personalmente, aunque no concurran
en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura
de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en
cuyo nombre o representación obre.
Artículo 31 bis
1. En los supuestos previstos en este
Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:
a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en
su beneficio directo o indirecto, por sus
14
juliol / setembre 2015
2. Si el delito fuere cometido por las
personas indicadas en la letra a) del
apartado anterior, la persona jurídica
quedará exenta de responsabilidad si
se cumplen las siguientes condiciones:
1.ª El órgano de administración ha
adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos
de organización y gestión que incluyen
las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma
naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;
2.ª La supervisión del funcionamiento
y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a
un órgano de la persona jurídica con
poderes autónomos de iniciativa y de
control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la
3.ª Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y
de prevención y
En los casos en los que las anteriores
circunstancias solamente puedan ser
objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos
de atenuación de la pena.
3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición
2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de
administración. A estos efectos, son
personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada.
4. Si el delito fuera cometido por las
personas indicadas en la letra b) del
apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes
de la comisión del delito, ha adoptado
y ejecutado eficazmente un modelo
de organización y gestión que resulte
adecuado para prevenir delitos de la
naturaleza del que fue cometido o para
reducir de forma significativa el riesgo
de su comisión.
ACTUALIDAD DEL GREMI
Este proceso constará de las siguientes
fases:
A) Identificación de riesgos penales
que pueden afectar a la entidad:
• Riesgos penales propios derivados
del negocio concreto de la sociedad.
• Riesgos penales comunes a cualquier
tipo de sociedad
La identificación correcta de los riesgos
penales se hará en función de la tipificación de los delitos concretos incluidos en el Código Penal vigente.
B) Priorización de riesgos y elaboración
del mapa de riesgos penales.
C) Identificación de procesos de la empresa.
En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este
artículo.
5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el
incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª
del apartado 2 y el apartado anterior
deberán cumplir los siguientes requisitos:
6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto
infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios
en la organización, en la estructura de
control o en la actividad desarrollada
que los hagan necesarios.
1.º Identificarán las actividades en
cuyo ámbito puedan ser cometidos los
delitos que deben ser prevenidos.
2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso
de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con
relación a aquéllos.
3.º Dispondrán de modelos de gestión
de los recursos financieros adecuados
para impedir la comisión de los delitos
que deben ser prevenidos.
4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de
vigilar el funcionamiento y observancia
del modelo de prevención.
Las empresas que adopten y ejecuten eficazmente este Plan, antes de la
comisión del delito, quedan exentas
de responsabilidad penal. Por tanto,
su elaboración no es obligatoria, pero
en caso de no disponer del mismo, la
empresa se expone a diferentes penas
como multas, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de
obtener ayudas y subvenciones e incluso la disolución de la persona jurídica.
La elaboración e implantación del Plan
de Prevención precisa de la intervención
de profesionales del derecho con amplios conocimientos en Derecho Penal,
que deberá realizar un análisis de las actividades y procesos de la empresa.
D) Revisión y adaptación de procesos.
• Revisión y adaptación del Código Ético
• Revisión de los mecanismos internos
de control de la sociedad.
E) Diseño y desarrollo e implementación del Manual de Prevención y Vigilancia de Delitos conforme a la legalidad vigente.
• Programa de Prevención
• Canal de denuncia.
• Sistema Disciplinario interno.
• Órgano de control.
F) Formación de los órganos de administración y de los empleados.
G) Revisiones periódicas del Plan.
Dada la relevancia de la nueva regulación de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas y de sus administradores, el Gremi pondrá a disposición
de sus asociados, a partir del mes de
septiembre, un servicio de asesoría integral para la elaboración de auditorías
de identificación de riesgos y procesos,
elaboración e implantación de Planes
de Prevención Penal, así como un servicio de consultoría permanente para
el seguimiento de la ejecución del Plan
por parte de los órganos responsables
del mismo y para la elaboración de informes de verificación periódica. v
juliol / setembre 2015
15
EXPORTEM LES
ARTS GRÀFIQUES
Isabel Garcia
Gerent del Grup d’Exportació
N
o queda pas tan lluny el
temps en el que la Internacionalització semblava reservada per empreses grans
i amb marques de prestigi, i constituïa
el privilegi d’una minoria. Era el temps
de la bonança econòmica, durant el
qual les vendes es generaven fàcilment
i permetien marges molt alts.
Però els recents moviments de la Globalització i la crisi han castigat durament el continent europeu fent que
els pronòstics de creixement siguin
molt baixos. I és en aquest context que
vendre en els mercats exteriors esdevé
una necessitat general per a totes les
empreses, sigui quina sigui la mida, el
sector i el producte.
Les empreses decideixen obrir nous
mercats per moltes raons: perquè ja
s’havia creat l’empresa amb una mentalitat transnacional, per la maduració
del seu mercat natural, per la necessitat d’incrementar la cartera de clients
i diversificar el risc, per aprofitar economies d’escala i poder oferir preus
més competitius, per a disminuir la
dependència del seu mercat nacional,
per a destacar-se de la seva competència, per aprendre noves formes de
produir i vendre, com a enriquiment
empresarial, per a generar un projecte
il.lusionador que motivi la seva organització, etc.
16
juliol / setembre 2015
I una vegada han pres la decisió
d’exportar els seus productes cal que
valorin certs aspectes de la seva empresa per tal de triar el model a seguir.
I que aquest sigui compatible amb
la seva organització empresarial. En
aquest moment inicial cal plantejar-se
la gama de productes que volen comercialitzar fora de les seves fronteres
i estar segurs de complir els estàndards
de qualitat i certificacions requerides.
I pensar que la nostra carta de visita la
constituirà la nostra web, que haurà
d’estar traduïda a cadascun dels idiomes de destí de les nostres mercaderies. Però sens dubte, la millor de les
eines de la que ens podem proveir serà
la d’una actitud proactiva i entusiasta,
ja que el camí de la Internacionalització no és un camí fàcil i ràpid; caldran
alguns anys abans de poder consolidar
els mercats exteriors prospectats.
Com es pot triar per quin mercat començar la nova etapa Internacional?
Són molts els factors que poden ajudarvos a identificar els mercats més idonis, però els bàsics serien l’estabilitat
política i econòmica del país, mentre
que altres factors també importants
serien de similitud cultural, lingüística,
de proximitat, per menor cost logístic,
per menor exigència normativa, per
mida del país, per demanda del producte o per presència de la competència, entre d’altres.
Si ja s’ha escollit el país al que adreçarse serà el moment de decidir el canal
d’entrada. Per a les vendes amb clients
clarament identificats, homogenis i de
fort valor afegit, sense necessitat d’alts
estocs ni instal·lacions, es pot intentar
la venda directa al client final. Però si
el producte és de baix valor monetari,
petites peces, amb cartera de clients
molt variada i heterogènia o amb necessitat d’un servei tècnic o instal·lador
caldria pensar millor en les vies indirectes, com solen ser: importadors,
distribuïdors o agents comercials. En
el cas dels agents comercials sempre
s’aconsella començar pels comercials
independents multi-cartera, que suposen una opció més econòmica.
Es poden exportar les Arts Gràfiques?
El cas concret del sector de les Arts
Gràfiques és ben curiós ja que comptant amb una balança comercial positiva (exporta més del que importa)
queda molta feina per fer; són poques
les empreses que s’han atrevit a exportar el seus productes, si ho comparem
amb el potencial i amb d’altres sectors,
igualment competits.
El sector compte amb uns trets molt
particulars com són una alta concentració de l’activitat entre Barcelona i
Madrid (que concentren juntes més del
50% de l’activitat total), seguida molt
de lluny per València, Andalusia i País
ACTUALITAT DEL GREMI
Basc. A més a més el 90% de les empreses del sector no tenen una mida de
més de 10 treballadors. Aquests trets,
que poden semblar negatius, també
poden ser les seves gran fortaleses. En
el nostre cas estem molt ben connectats amb la resta d’Europa, comptant
amb una via de sortida ràpida i àgil.
Per altres mercats internacionals
comptem amb un port que té molt de
pes en el comerç de mercaderies internacionals. I hem de pensar que una estructura de 10 treballadors és molt àgil
i per tant permet dotar l’empresa una
flexibilitat del tot imprescindible en els
dies que vivim, on les entregues dins
del sector no superen les 48-72h, en
molts del casos.
La tecnologia ha irromput amb molta
força en els darrers anys, modificant
substancialment la forma de treballar i de realitzar les diferents tasques.
Aquesta nova tecnologia ha obligat a
professionalitzar i reciclar els treballadors que veien com la producció migrava cap a destins on la mà d’obra podia
ser més econòmica, alhora que estava
millor preparada.
També ens ha aportat noves formes
d’impressió: la impressió digital i amb
ella nova maquinària, noves tendències, nous materials però, sobretot,
noves oportunitats de negoci. Per què?
Perquè ha dotat les impremtes de més
eficiència, la possibilitat de fer tiratges
més curts, la disminució dels costos
unitaris i un augment del rendiment de
color. La Comunitat Europea a més a
més, ha apostat per normatives estrictes en favor del respecte al medi ambient, obligant així, a les empreses del
sector a realitzar un gran esforç en I+D,
a canviar l’ús dels materials, les tintes i
els substrats.
Han estat molts els canvis que el sector
ha hagut d’assimilar en molt poc temps
però que també han aportat frescor,
novetats i noves possibilitats. Entre les
noves formes de negoci podem trobar
les web-to-print, les noves agències de
publicitat, que interactuen amb xarxes
socials, els desenvolupadors d’espais
web, els nous impressors digitals, els
desenvolupadors d’aplicacions mòbils,
etc. La impressió digital, tan de gran
com de súper gran format, ha revolucionat el sector. En la darrera fira de
Fespa 2015, l’enquesta realitzada als
seus visitants revela el gran impacte de
la impressió digital sobre tèxtil, ja sigui
directa com indirecta. El tèxtil esdevé
un substrat ecològic molt emprat en
tota Europa per al seu ús en la confecció, la decoració d’interiors, la indústria i la publicitat. Ve substituint el PVC
amb molta força.
I no ens hem d’oblidar tampoc dels
canvis apreciats en els gustos de la
clientela. Molt més experts en l’ús de
les noves tecnologies defugen de ser
només compradors passius per a intervenir en el procés de pre-impressió.
Volen destacar-se de la gran massa
exigint productes customitzats o fets
a mida, pels quals, moltes vegades,
aporten el seu propi disseny.
Assistint a les fires internacionals del
sector podrem donar visibilitat a la
nostra empresa i estar informats de les
novetats del sector, conèixer les darreres tendències, beneficiar-nos de descomptes comercials, fer networking,
visitar els nostres clients i obtenir formació de productes i processos.
Cal estar disposats a fer esforços inicials per a poder exportar però aquests
valen la pena. L’empresa exportadora
depèn menys de la demanda interna
i compte amb un risc més diversificat. Però també presenta una cultura
d’empresa més oberta, entusiasta i
compromesa que li permet anar aprenent i professionalitzar-se de la ma
dels seus nous socis. Darrerament, Acció proposa tot un seguit de fórmules
subvencionables que valdria la pena
considerar.
El Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya disposa de
tota aquesta informació a l’abast dels
seus membres.
Creació d’un Grup d’Exportació
d’empreses d’arts gràfiques
a França
Per a facilitar la introducció de les
empreses de la cadena de valor de
les arts gràfiques, les arts multimèdia, l’audiovisual i la producció
d’àudio i vídeo, en els mercats
internacionals i especialment a
França, el Gremi va promocionar
la creació d’un Grup d’Exportació
a França, dins la convocatòria del
Programa d’Internacionalització
Agrupada ACCIÓ.
Aquesta acció va consistir en reunir
un grup d’empreses per actuar
en aquest mercat per una durada
inicial de 12 mesos, mitjançant
l’actuació d’un comercial especialitzat en la internacionalització a
França i coneixedor del sector de
les Arts Gràfiques.
Les despeses generades pel grup
es reparteixen entre totes les
empreses integrants i es demana un ajut a ACC1Ó, que va del
45% al 75%, dins del Programa
d’Internacionalització Agrupada
2015. L’Entitat promociona, tutela
i coordina el grup en totes les
seves fases.
Les empreses que han participat en
aquesta acció han sigut:
- ARPLEN, S.A.
- ARTYPLAN, S.A.
- NOU DISPLAY
- PRODUCCIÓN Y CREACIÓN
INTEGRAL GRÁFICA, S.A.
- SALPE, S.A.
Josep M. Campanera
Director de Promoció Internacional
No dubteu a demanar-la, mai exportar
ha estat més assequible! v
juliol / setembre 2015
17
ACTUALIDAD DEL GREMI
s
Actes i seminari
al Gremi
Oportunitats de negoci internacional
FESTES LABORALS
A CATALUNYA
PER A L’ANY 2016
ORDRE EMO/168/2015, de 25 de maig, per la
qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2016.
Seminari “Oportunitats de negoci internacional” realitzat
el 16 de juliol a càrrec d’Isabel Garcia, consultora en Mercats Internacionals, Víctor Bartumeus, gerent d’Arplen, S.A
i Josep M. Campanera, Director Promoció Internacional de
Plametall. v
Responsabilitat penal de les persones
jurídiques i dels seus administradors
- 1 de gener (Any Nou)
- 6 de gener (Reis)
- 25 de març (Divendres Sant)
- 28 de març (Dilluns de Pasqua Florida)
- 16 de maig (Dilluns de Pasqua Granada)
- 24 de juny (Sant Joan)
- 15 d’agost (L’Assumpció)
- 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
- 1 de novembre (Tots Sants)
- 6 de desembre (Dia de la Constitució)
- 8 de desembre (La Immaculada)
Seminari “Responsabilitat penal de les persones jurídiques
i dels seus administradors” realitzat el 29 de setembre a càrrec de Ricard Argelich i Jordi Dapeña, assessors mercantils
del Gremi. v
El permís per a la formació dels treballadors
- 26 de desembre (Sant Esteve)
D’acord amb el que estableixen el Decret
152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998,
de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret
177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari
de festes fixes i suplents al territorio d’Era Val
d’Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant
Esteve) queda substituïda per la del 17 de juny
(Festa d’Aran).
A més de les festes esmentades es fixaran dues
festes locals, retribuïdes i no recuperables, a pro-
Seminari “El permís per a la formació dels treballadors”
realitzat l’1 d’octubre a càrrec de Mateo Argerich, advocat i
assessor laboral del Gremi. v
18
juliol / setembre 2015
posta dels ajuntaments. v
Escola Antoni Algueró
ESCOLA ANTONI ALGUERÓ
L’Escola de Formació Professional
“Antoni Algueró”, escollida per participar
als programes InnovaFP i Erasmus+
L
’Escola de Formació Professional
“Antoni Algueró” aposta per potenciar la internacionalització i la
innovació en la formació que ofereix.
El centre ha estat escollit per participar aquest curs que acaba d’encetar en
els programes Erasmus + i InnovaFP i
alguns estudiants podran realitzar estades formatives en empreses estrangeres i també de l’entorn més pròxim.
“L’accés als programes és un incentiu
per al centre perquè ens permet estar
en contacte amb empreses innovadores i internacionals i millorar la formació dels nostres alumnes”, afirma Joan
Creus, director del centre.
Gràcies al programa europeu Erasmus
+, els pròxims dos cursos una quinzena
d’estudiants dels Cicles Formatius de
Grau Mitjà d’Arts Gràfiques realitzaran
una estada d’un mes i mig en empreses
del sector gràfic a Rotterdam (Holanda), Roskilde (Dinamarca) i Jyväskylän
(Finlàndia) amb l’objectiu de potenciar
les seves competències clau i les habilitats en les relacions professionals
i comercials en un entorn europeu.
L’Escola de Formació Professional ‘Antoni Algueró’, que ha anomenat el projecte “Descobrint el sector gràfic europeu”, és un de la desena de centres
escollits a Catalunya (300 a tot l’Estat)
beneficiaris de l’Erasmus +. Els estudiants estaran tutelats per les escoles
locals Grafisch Lyceum Rotterdam,
Roskilde Technical College i Jyväskylän
koulutuskuntayhtymä.
Per altra banda, la participació de
l’escola al programa InnovaFP, que impulsa el Departament d’Ensenyament,
buscarà enfortir la vinculació del centre amb les empreses i entitats del
seu entorn, promoure el seu paper
en matèria d’innovació i contribuir a
la millora de la competitivitat. També
Per Eudald Aymerich
Sobre l’Escola de Formació
Professional “Antoni Algueró”
té entre els seus objectius millorar la
formació de l’alumnat i vincular els coneixements d’aquest i del professorat
amb el de les empreses i rendibilitzar
les instal·lacions i recursos. Amb la incorporació al programa, l’escola passa
a formar part de la cinquantena de
centres a Catalunya que participen del
projecte aquest curs.
Bagatge en programes internacionals
L’Escola de Formació Professional “Antoni Algueró” ha participat els últims
quatre anys en programes europeus
dins la Xarxa EGIN i EDGE; concretament, al “Creative ECVET”, dedicat a
potenciar la mobilitat dels estudiants
de cicles formatius d’arts gràfiques; al
“LEAN Manufacturing and Marketing
for Graphic Media”, amb l’objectiu
d’incrementar la productivitat i el
màrqueting de les PIMES del sector;
i al “Development in Education of
Interactive Media in Vocational and
Educational Training”, que promou la
col·laboració amb altres escoles europees com el Schule für Gestaltung
Bern Biel (Suïssa); el Grafisch Lyceum
(Holanda); i el Roskilde Tekniske Skole
(Dinamarca). El centre també ha estat
inclòs als programes Leonardo de mobilitat europea en col·laboració amb el
Departament d’Ensenyament al 2008,
2010 i 2011.
L’Escola de Formació Professional “Antoni Algueró”, que regeix
la Fundació Indústries Gràfiques,
és l’únic centre d’ensenyament
especialitzat en arts gràfiques de
Catalunya. Fundada pel Gremi
de la Indústria i la Comunicació
Gràfica de Catalunya per formar
professionals per al sector, des de
1993 imparteix cicles formatius
de grau mitjà i superior en arts
gràfiques en unes instal·lacions
de 8.000 m2 a Sant Just Desvern
modernes idotades de recursos
pedagògics i tècnics d’última
generació gràcies, en part, als
acords amb partners tecnològics com HP, Agfa, Kodak, Ricoh,
Heidelberg, Esko i Sign-Tronic.
Per les seves aules han passat
ja més de 5.000 alumnes que
complementen la seva formació
a l’escola amb pràctiques en empreses del sector. El centre també ofereix formació ocupacional
per a aturats i formació contínua
per a empreses i professionals
en àmbits de la producció gràfica
com preimpressió, postimpressió, creació multimèdia, disseny
gràfic, gestió empresarial, òfset,
flexografia, packaging, etc. v
[email protected]
www.escolaalguero.com
juliol / setembre 2015
19
ESCOLA ANTONI ALGUERÓ
Noves oportunitats vinculades al permís
per a la formació dels treballadors
Joan Creus
Director de l’Escola Antoni Algueró
U
n dels objectius principals de la
reforma laboral de 2012 és la
creació d’ocupació a través de
la millora de l’ocupabilitat i la capacitació professional. Amb aquesta finalitat es formulen determinades mesures
orientades a millorar l’efectivitat de la
formació professional i a donar-li a la
mateixa caràcter de continuïtat.
En aquest context, resulta especialment rellevant la introducció de la figura del permís retribuït per a la formació, que comporta una important
novetat: el reconeixement a favor del
treballador d’un dret individual, no
supeditat a la negociació col·lectiva:
Qui té dret a gaudir-ne? Els treballadors amb almenys un any d’antiguitat
a l’empresa.
20
juliol / setembre 2015
Quin és l’objectiu d’aquest permís? El
seu objectiu és possibilitar que el treballador assisteixi a accions formatives
orientades al desenvolupament de la
seva capacitació professional.
Quant de temps dura aquest permís?
La seva durada serà de 20 hores anuals
que, en el cas que no es consumissin
durant l’any, es podrien acumular al
permís anàleg d’anys següents fins a un
període màxim d’acumulació de cinc
anys (100 hores de permís en total).
Quin tipus d’accions formatives donarien dret a obtenir el permís? Han
de ser accions formatives vinculades a
l’activitat de l’empresa. És important
ressaltar que no s’estableix una vinculació directa amb el lloc de treball sinó una
més àmplia: amb l’activitat de l’empresa.
És obligatori per a l’empresari sufragar el cost de les accions formatives
per a les quals el treballador sol·licita
aquest permís? No s’estableix res expressament en aquest punt, pel que
cal entendre que no existeix aquesta
obligació. El que si cal tenir en compte
és que, en tractar-se d’un permís retribuït, l’empresari està obligat a abonar
al treballador el salari corresponent
al temps que duri el permís tot i que
aquest no assisteixi a la feina.
Si el treballador assisteix a accions
formatives del pla de formació de
l’empresa, computaria a el temps de
les mateixes com a compliment del
dret a aquest permís? Sí, tant si es
tracten d’accions per iniciativa empresarial com si es tracta d’accions regulades per negociació col·lectiva.
ESCOLA ANTONI ALGUERÓ
Hi ha una excepció a aquest principi:
no es pot computar a efectes de compliment del dret a aquest permís la formació a càrrec de l’empresa que sigui
obligatòria en virtut de norma legal
(per exemple: la formació impartida
conforme a l’Art. 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals).
Com es fixa la concreció i manera de
gaudir del permís? S’estarà al disposat
per conveni col·lectiu i, en defecte de
regulació específica sobre el tema, es
fixarà de mutu acord entre empresari
i treballador.
És obligatori que el treballador es beneficiï del permís retribuït per a la formació? Aquest permís es constitueix
com un dret individual del treballador,
aquest podrà decidir si desitja exercir
o no el seu dret a gaudir el permís. En
cas que el treballador decidís exercitarlo, i sol·licitar el permís d’acord amb els
requisits indicats, l’empresari sí estarà
obligat a concedir-lo.
Assessorament
des del Gremi i l’Escola Antoni Algueró
Amb l’objectiu d’elaborar els plans formatius més adients per a les empreses agremiades, des de l’Escola Algueró i el Gremi de la Indústria i la
Comunicació Gràfica de Catalunya, posem a la seva disposició tot l’equip
tècnic i pedagògic.
D’aquesta manera es pot adequar la formació a les necessitats de cada
empresa, i gestionar de la manera més efectiva la seva bonificació.
Això inclou:
- Visita a l’empresa per detectar necessitats de formació
- Disseny del Pla de formació anual o multianual
- Estudi de la viabilitat de la bonificació (total o parcial)
per part de l’empresa
- Execució de la formació a la pròpia empresa o a l’Escola Algueró
amb els millors formadors tècnics del sector gràfic
Contacte Escola Algueró:
Joan Creus (Director) 93 473 89 84
[email protected] / www.escolaalguero.com
c/Parlament Català, 1-3 Sant Just Desvern (BARCELONA)
ACABADOS GRÁFICOS
SOMOS UNA EMPRESA CON MÁS DE 50 AÑOS
AL SERVICIO DE LAS ARTES GRÁFICAS
Folletos farma
Folletos con cola: Complets, Humectable, Fugitiva
Folletos en general
Wire-o
Revistas con grapa o cola
Talonarios numerados, cosidos o a la americana
Perforados, agujero tipo archivo de diferentes diámetros, cantos romos
Llorens i Barba, 36-38 bajos 08025 BARCELONA Tel.: 93 455 67 42 Fax: 93 433 06 28
[email protected] www.mutriformas.com
CERRANDO
FRENTES
José Mª Hernando
Presidente del sector de serigrafía del Gremi
E
n el presente artículo de ésta
sección procuraré abarcar
varios frentes que tenemos
abiertos que hacen que se me
acumulen a la vez y mi mayor preocupación sea ahora la de dar salida a todo
con un plazo razonable sin excesivos
retrasos.
Como sabréis de pasados artículos de
la sectorial éste año comienza el curso de la Escuela Antoni Algueró en el
que tenemos alumnos de impresión
en primero y segundo año. En éste se
desarrollarán los Módulos Formativos
números 2 y 3 que comprenden la impresión en máquina plana y la impresión en máquina textil. Como siempre
el curso constará de una parte teórica
en la que se estudiarán las tintas y su
composición, su clasificación según
los solventes, los tipos de secado o su
aplicación a los diferentes soportes,
las tintas de cuatricromía, las especiales y los colores pantone. También se
hará hincapié en la parte de higiene,
seguridad y factores medioambientales de éstos productos. En el apartado
de impresión aprenderán desde lo que
es una “simple” racleta a las diferentes
máquinas ya sean manuales, semiautomáticas, 3/4 automáticas o totalmente automáticas, así como las de
impresión rotativa con pantalla circular
e impresión cilíndrica en objetos como
vasos, tubos, botellas… y obviamente
el clásico pulpo para imprimir camise-
22
juliol / setembre 2015
tas. También veremos las máquinas de
secado en relación a la tinta empleada
y su funcionamiento, mantenimiento y
limpieza, serán los ejes de la teoría.
En cuanto a la práctica daremos mayor
relevancia a la obtención de colores
pantone y densitación de las tintas de
cuatricromía, campos en los que había
mayores carencias según nos habéis
relatado los talleres que tenéis la gentileza de admitir alumnos de la Escola en
período de prácticas. Exprimiremos al
máximo las posibilidades que nos ofrece la máquina semiautomática del taller realizando impresiones a varias tintas e incluso cuatricromías en formatos
de 50x70 o 70x100, complementando
la formación con impresiones en las
máquinas manuales de palanca así
como la impresión de camisetas en el
carrusel de 4 brazos que disponemos
en la Escuela.
El segundo frente abierto es la realización de ese manual o folleto sobre
qué es la serigrafía. Los pocos serígrafos con los que he hablado sobre
ello dudan de la manera de enfocar el
tema sin que los otros sistemas de impresión tengan la percepción de estar
siendo apartados o ninguneados, idea
totalmente descabellada desde el momento en que la serigrafía es un complemento de estos sistemas, aparte de
tener su propia identidad desde el momento en que para según qué soportes
o características de dicho soporte la
serigrafía es el sistema más aceptado
como válido debido a sus características que son a la vez su mayor ventaja e
inconveniente.
Un ejemplo claro es sin lugar a dudas la
reproducción de obra gráfica original.
Claro que una máquina de offset puede realizar una reproducción con total
garantía, pero el gramaje o el tipo del
papel así como la cantidad de unidades
solicitada normalmente hace que éste
sistema sea desestimado. La impresión
digital puede suplir los hándicaps de
la impresión offset y realizar con una
calidad excelente éste tipo de trabajo
e incluso hay artistas que realizan sus
SERIGRAFÍA
propias reproducciones en digital que
venden en sus páginas web debido a
la inmediatez del proceso: petición por
internet, cobro por adelantado vía paypal o similar, realización inmediata de
la reproducción solicitada y envío por
correo. Pero hoy en día se están dando
cuenta que esto es muy frío e incluso
no se valora ésta obra, ya que siempre
hay posibilidad de apretar el botón y
disponer de una. Se está volviendo a la
edición limitada, numerada y firmada
de una reproducción de un original variando o no el tamaño e incluso realizando en exclusiva ese diseño para ese
formato y edición. Buscan la calidez y
ese valor añadido que sólo pueden encontrar en una litografía o en una serigrafía y es aquí donde tenemos que
dar nuestras razones para ser la opción
elegida.
Entre nuestras virtudes podemos destacar la posibilidad de trabajar no sólo
con papeles irregulares o con barbas,
de diferentes texturas y gofrados, variados gramajes o grosores sino con diferentes colores. La opción de número
de tintas planas o tramadas así como la
finura de dicha trama también ha dejado de ser un inconveniente desde que
somos capaces de realizar tramas de
40, 48 e incluso 60 líneas por centímetro con un registro preciso, ha hecho
que éste tipo de serigrafía más especializada sea cada vez más apreciada
ya sea por dibujantes, ilustradores o
pintores pero artistas todos, como por
sus seguidores, que han visto por fin
cómo pueden tener una obra a un precio asequible ya que no pueden optar
al precio del original o se saben propietarios de una de las pocas obras de las
que consta una serie limitada de esa
persona a la que siguen y admiran, sea
de la condición que sea.
Espero con éste ejemplo despejar las
dudas de mis colegas para que empiecen a plasmar sus propias razones de
por qué se tiene que hacer en serigrafía lo que llevan toda la vida haciendo
y espero no retrasar más el tener todo
el abanico de posibilidades de la serigrafía en todos los campos posibles así
que vuelvo a pedir desde éstas líneas
vuestra colaboración y la de aquellos
que se dedican a éste mundo aunque
no estén agremiados. Pronto recibiréis
noticias.
Y con esto concluyo el tercer frente
abierto que cierro con éste artículo.
Nos vemos en el próximo. v
juliol / setembre 2015
23
LEAN MANAGEMENT
La Mejora Continua aplicada a la Industria Gráfica (41)
POKA YOKE
Màrius Gil
Ingeniero Industrial. MBA. Consultor Lean Management
Consultor Asociado de Crealor. Action Consulting Group
U
no de los primeros aspectos
que detectamos, a veces
con sorpresa, al introducirnos en el mundo de la
mejora continua es la gran cantidad de
herramientas, técnicas o metodologías
que, después de treinta años de aplicación del sistema en países occidentales, todavía mantienen su denominación japonesa. En muchos casos,
parece que la cultura occidental ha
asumido los nombres si siquiera hacer
un mínimo esfuerzo de traducción o
adaptación.
Sin conocer exactamente las razones,
presumo que esta particularidad se
debe a que los grandes divulgadores
de la filosofía “lean” han adquirido su
conocimiento directamente de formadores japoneses que, evidentemente,
no tenían interés alguno en la traducción de los conceptos explicados. Ello
nos ha llevado a un punto en el que
parece que se valora el conocimiento
de un formador o líder en función de
la cantidad de términos japoneses que
utilice en sus discursos. Y ciertamente,
hay casos en los que un formador es
incapaz de transmitir un conocimiento de forma clara a la audiencia por la
cantidad de términos extranjeros que
incorpora en su presentación.
ten contradiciendo la filosofía inicial
de Toyota. Uno de los conceptos más
utilizados en su forma japonesa es el
que creó Shigeo Shingo el año 1961: el
“poka-yoke”. Se trata de un concepto
simpático cuando lo traducimos como
dispositivo a prueba de tontos (bakayoke), pero que entraña un mensaje
potente pues, en el fondo, busca toda
posibilidad de producir errores.
Puesto que en la gran mayoría de casos, nuestro conocimiento del japonés
es limitado (el de la audiencia, pero
también del formador), se producen
situaciones lamentables en las que
para explicar ciertas metodologías,
se confunden conceptos, se explican
de forma incorrecta o incluso, obcecados en los tecnicismos, se transmi-
Probablemente es por ello que mucha
gente del “mundillo” de la mejora lo
pronuncia de forma repetitiva e incesante cuando se refiere a acciones para
mejorar la calidad del producto, aunque son muy pocos los que saben en
qué consiste un “poka-yoke” más allá
de recurrir a la definición del sistema a
prueba de errores.
24
juliol / setembre 2015
Un “pokayoke” es un dispositivo que
asegura la calidad de una característica
de un producto.
Este objetivo lo puede conseguir de
dos formas diferentes:
• Evitar que se produzca el error: el
dispositivo impide que se genere un
tipo de defecto en el producto. La incorporación de este dispositivo conlleva la eliminación de controles del defecto en cuestión.
• Separa de forma automática el producto que tiene un tipo de defecto: el
dispositivo no impide el defecto, pero
en caso de que se produzca, el producto no conforme queda automáticamente segregado del flujo normal.
LEAN MANAGEMENT
La implantación de un dispositivo antierror debe hacerse respetando un
procedimiento determinado que permita asegurar, al finalizar el proceso
de implantación que el dispositivo
responde de forma inequívoca a una
de las dos definiciones anteriores. Este
procedimiento consiste en:
• Identificación del defecto. Comprender en qué consiste el defecto y cómo
se produce. Este ejercicio de comprensión facilita el proceso de diseño de un
dispositivo que evite su ocurrencia.
• Definición e implantación del dispositivo. Es necesario diseñar e implantar
el dispositivo asegurando que el defecto que pretende evitar o detectar no
progresará en ningún caso aguas abajo
del proceso. Sólo así se puede eliminar
la totalidad de los controles de esta característica.
• Proceso de validación del funcionamiento del dispositivo. La implantación del dispositivo debe contemplar
una serie de operaciones que permita
validar su funcionamiento. Estas ope-
raciones de validación deben ejecutarse como mínimo ante cualquier cambio
del proceso (turno, referencia, etc.).
• Tratamiento de piezas dudosas en
caso de error del sistema. Cuando una
prueba de validación informe de un
resultado no conforme, es necesario
controlar las piezas fabricadas entre la
última validación correcta y el momento actual.
• Definición de los controles a incorporar en caso de no funcionamiento
del sistema. En caso de no funcionamiento del sistema antierror es necesario reincorporar ciertos controles al
proceso para verificar aquellos defectos que el “poka-yoke” evitaba.
Pelical
Debemos entender que el diseño de
“poka-yoke” es un proceso largo y complejo que permite llegar a una serie de
mejoras como consecuencia de comprender el funcionamiento de un problema. Lamentablemente en nuestras
empresas no acostumbramos a ver una
cantidad significativa de equipos “pokayoke”. Tenemos por lo tanto un gran
recorrido en la mejora de la calidad. En
gran medida ello se debe a que en las
organizaciones occidentales muchas
veces estamos más enfocados a buscar
la solución que a entender el problema.
Del mismo modo que, volviendo al principio de este artículo, estamos más preocupados por saber el término en japonés que en comprender todo el proceso
que entraña su implantación. v
PLASTIFICATS I ENVERNISSATS UVI
del paper i cartró per el producte editorial i packaging
Polígono Industrial Molí d’en Xec · Molí d’en Xec, 47 · 08291 Ripollet
Tel. 93 584 91 00 · Fax 93 580 81 87 · [email protected] · www.pelical.com
El plastificat en Polipropilè mat de la portada de la revista Gremi es gentilesa de Pelical
juliol / setembre 2015
25
DISSENY GRÀFIC
Adéu DISSENY GRÀFIC,
Welcome DESIGN THINKING
Per Pep Martínex
la lectura d’aquest article no està recomanada per a [email protected], pot provocar
! AVÍS:
angoixa i mal de panxa, i produir efectes secundaris transformant la seva vida professional. Tampoc és aconsellable per a empresaris “acomodats,” que no volen assumir riscos.
H
an passat ja 100 anys, bé alguns menys però ho sembla,
que els [email protected] vam
haver d’abandonar el letraset, el rotring, els retoladors, el llapis
blau, la fotocomposició i les cartolines
retallades de Pantone per posar-nos
les piles i “estudiar/aprendre” diversos programes informàtics: Photoshop, Illustrator, Freehand, o QuarkXPress, … amb el propòsit d’adaptar-nos
al canvi tecnològic i digital que es produïa en el sector de les arts gràfiques;
adaptar-se o desaparèixer. This is the
question!
Aquest canvi en la forma de desenvolupar el nostre treball ens va permetre
poder realitzar-ho amb més precisió,
més qualitat i major rapidesa, i sobretot ser més competitius, sense perjudicar la nostra visió creativa, però no
va ser fàcil vam haver de realitzar un
gran esforç econòmic i dedicar moltes
hores per “dominar” els programes i
conèixer la nova manera de lliurar els
treballs a les impremtes, per cert elles
també van realitzar un esforç titànic
per adaptar-se.
El resultat d’aquesta transformació
digital del sector, combinat amb el
creixement de l’economia va ser espectacular; van sorgir estudis de disseny per tots els racons de la geografia,
i totes les empreses volien tenir una
identitat corporativa en la seva plantilla, alguns ho van anomenar “L’Època
daurada del disseny”, una època en
la qual es va imposar el “Tot si val”,
26
juliol / setembre 2015
amb pressupostos desorbitats i amb
la paraula CONCEPTE com a bandera
per justificar la mediocritat creativa d’alguns treballs, però ja ho diu el
refranyer “No hay mal (bien) que cien
años dure”, i va arribar la gran Crisi i el
daurat, Pantone 871 C, es va convertir
en gris fosc gairebé negre, Pantone 446
C; es va passar de tenir un estudi amb
11 persones a tornar a la mateixa habitació on va començar la carrera professional d’alguns, de tenir una llarga
llista de projectes a intentar esgarrapar
un treball a la competència, abans eren
col·legues de professió, oferint un preu
low cost per sobreviure. Llàgrimes i
més llàgrimes!
Tot està canviant i seguirà canviant
però la majoria de [email protected] segueixen dins la seva torre d’ivori (o de
fusta) oferint els seus serveis com fa 20
anys, ara amb l’ajuda imprescindible
de l’ordinador i esperant que les coses
tornin a ser com abans o preguntantse perquè els planetes s’han alineat
en contra seva, perdó no tots, alguns
han incorporat a la seva oferta de serveis el disseny de webs i e-commerce
o tal vegada s’han reinventat com a
Community Manager, Content Creator
o Social Media Strategist. Bravo, bravíssssimo!
Ara també estem vivint una època de
transformació, un canvi dels paradigmes. Els consumidors “consumits” han
desconnectat de les marques i ara tenen el poder de les xarxes socials per
criticar-les o felicitar-les.
Hem d’aprofitar aquesta
oportunitat de canvi, trencar
aquesta actitud estàtica dins
de la zona de confort i posarnos al costat del client no
com l’artista que fa dibuixets
(ho sento així ens defineixen
alguns clients) sinó com el
professional que va més
enllà i li ofereix un enfocament estratègic que l’ajuda a
crear nous productes, amb la
garantia que els consumidors
els compraran o bé el motiva
a descobrir noves oportunitats de models de negoci més
disruptius i innovadors o li
suggereix impulsar un enfocament radical en l’activitat de la
seva empresa que està a punt
de fer fallida.
L’economia col·laborativa ha sorprès
l’economia tradicional amb noves empreses innovadores i inimaginables fa
uns anys, com ara Uber, Airbnb, BlaBlaCar, Eatwith, Beetripper, …
Han sorgit noves formes de relacionarnos, ara “Whatshapeamos” i podem
veure la realitat des d’una altra perspectiva amb la Realitat Augmentada,
fins i tot monitoritzar la nostra activitat
física o estat de salut amb els dispositius wearables, tot això i més sense
oblidar el gran potencial que ens ofereix internet.
DISSENY GRÀFIC
Per poder desenvolupar aquest “nou”
perfil professional haurem de tornar
a posar-nos les piles i formar-nos en
les noves metodologies que han sorgit
com el Lean Startup, el Lego Serious
Play, el Creative Problem Solving, el
Design Thinking, … disciplines que utilitzen el potencial creatiu de les persones i que ja apliquen les empreses més
exitoses i innovadores del món.
“El 60% dels CEOs de les
companyies més importants del
món* consideren la CREATIVITAT
com l’habilitat més important per
Fases de la metodologia del Design Thinking.
tenir èxit en els negocis”
* Estudi realitzat per IBM a 1.500
directius en 33 països.
El Design Thinking “Pensament de
Disseny” en paraules de Tim Brown
(Ceo d’IDEO), professor de la universitat de Stanford i la primera persona a
introduir el concepte i la metodologia
l’any 2008 és “una disciplina que utilitza la sensibilitat i els mètodes dels
[email protected] per fer coincidir les necessitats de les persones, amb el que
és tecnològicament factible i amb el
que una estratègia viable de negoci,
pot convertir en valor per al client i en
una oportunitat per al mercat”
Tom Kelley (soci d’IDEO), ho explica així:
“Nosaltres distingim entre disseny, que
la majoria de gent identifica amb objectes o moda, i Design Thinking; això
últim consisteix a aplicar la mentalitat,
les eines, dels [email protected] a la resolució de problemes més complexos.
Les empreses poden prendre un gran
avantatge si fan servir les eines del
Design Thinking per ser més creatives,
més innovadores, diferenciar-se de la
competència i créixer més ràpid”.
El senyor Tim i Tom ens ho han posat a “huevo” (perdó), ara tenim
l’oportunitat d’oferir més valor afegit a la nostra professió i sobretot als
clients, aplicant el procés creatiu del
Design Thinking.
Abans de deixar de llegir hauries de saber que:
?
El Design Thinking posa al centre a les persones (clients o usuaris), observa i
escolta per descobrir les seves necessitats i trobar solucions innovadores als
seus problemes.
El Design Thinking està orientat a l’acció, Learn by doing, aprendre fent.
El Design Thinking integra la previsió, treballant amb incògnites.
El Design Thinking construeix prototips en un procés constructiu dinàmic.
El Design Thinking redueix els riscos de treure un producte/servei al mercat
perquè aprèn dels petits fracassos.
El Design Thinking ajuda a cohesionar els equips, potenciar l’empatia,
fomentar la creativitat i alinear-los entorn d’objectius i resultats concrets.
En definitiva, el Design Thinking és disruptiu i provocador per naturalesa se
sent a gust en el canvi i la incertesa, i
fomenta deixar de banda els rols establerts i fugir dels dogmes existents.
Un canvi de paradigma que revaloritza
el disseny com a font d’innovació i que
exigeix un nou enfocament, un pensament més atrevit, que aporti idees inusuals a problemes complexos.
Alguns [email protected] pensaran que
aquest tema no va amb ells (ja han
deixat de llegir) i diran que és una
paraula de moda que s’han inventat
quatre “il·luminats marketinianos” per
vendre llibres i cursos i seguiran oferint
la seva creativitat a preu de pseudoartista i no de professional, i mirant-se
el melic a les festes de lliurament de
premis que casualment sempre guanyen els mateixos amiguets i seguiran
escoltant al client valorar el seu treball,
realitzat amb anàlisi i reflexió, amb un
simple m’agrada o no m’agrada aquest
color o la tipografia; o molt més greu
quan suggereix fer una fusió, “crear un
dromedari”, utilitzant un element de
cada proposta presentada.
En la meva modesta opinió no tindria
cap lògica que altres professionals, amb
menys mentalitat creativa, s’apropiessin
del Design Thinking i “venguessin” els
beneficis d’implementar aquest procés
a les empreses mentre els professionals
del disseny segueixen sent considerats
pels clients com els nois i noies dels dibuixets i el concepte. Quin desastre!
juliol / setembre 2015
27
DISSENY GRÀFIC
Ahhhh! Gairebé se m’oblida comentar
que el nostre talent creatiu pot servir
per crear la imatge de marca d’una
franquícia de pa, o d’una ONG, però
també el podem utilitzar per trobar
una solució a problemes que afecten
milers de persones en l’àmbit social, el
medi ambient o el sanitari i així contribuir a tenir un Món més bonic però
també més just i més habitable.
Per a mi va ser una experiència inoblidable i molt enriquidora, molt més
que recollir premis, col·laborar juntament amb altres experts, de manera
altruista, amb el Hub d’Innovació Social
en el repte de generar idees per crear
un model de negoci per a les persones
sense sostre de Barcelona. The power
of Idees!
Ara és el millor moment per aprofitar les oportunitats que ens ofereixen aquests canvis de paradigma
i començar a formar-nos en nous coneixements i matèries que ens permetran tenir més possibilitats d’èxit
professional i sobreviure en un mercat
cada vegada més competitiu i el Col.
legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya ens dóna la mà per aconseguir
aquest objectiu i posa a la nostra disposició cursos, tallers i seminaris de
les matèries més actuals i reeixides
(també de Design Thinking) perquè
puguem adquirir noves habilitats i així
crear el nostre futur. Però a més el Col.
legi defensa els interessos dels [email protected] davant l’administració, registra
dissenys, cobreix l’assegurança de responsabilitat civil (obligatòria per llei),
ofereix assessoria legal, financera, empresarial …, gratuïta o gairebé i molts
altres avantatges que podreu veure en
el seu web, www.dissenygrafic.org.
Solució creativa
a un problema que pateixen
milers de persones.
Spray de pintura fluorescent
per evitar els atropellaments
de ciclistes a la nit a la ciutat,
a més no embruta la roba.
Per finalitzar tres frases que han inspirat i motivat tota la meva carrera professional.
La millor manera de predir el futur, és creant-ho.
Peter F. Drucker (1909-2005).
Escriptor i pare del Management
Potser mai sabràs quins seran els resultats dels teus actes,
però si no fas res NO hi haurà resultats.
Mahatma Gandhi (1869-1948).
Com va dir Nicholas Murray Butler (1862-1947),
filòsof, polític i Premi Nobel de la Pau 1931.
“Hi ha tres grups de persones: els que fan que les coses passin;
els que miren les coses que passen i els que es pregunten què va passar”.
Tu decideixes en quin grup vols estar.
Tots tenim un Design Thinker engabiat dins,
només hem de trobar la clau i alliberar-lo.
M’acomiado demanant disculpes si he ofès a algú, no era la meva intenció, a més
ja ho diu el refrany “Quien bien te quiere te hará llorar“ (per millorar) afegiria jo.
També pots sentir una indiferència absoluta cap al que he escrit i oblidar-ho ipso
facto, però això no evitarà que TOT segueixi canviant, perquè ...
The Futur is Here. Welcome!
Molta sort i moltes gràcies per llegir fins al final, Be Happy !!
Pep Martínex és (ex)dissenyador, emprenedor, conferenciant, formador, teatreru i consultor trainer
certificat en innovació estratègica (Design Thinking i Creative Problem Solving) per la Creative
Education Foundation. Un tipus gairebé “normal” amb visió renaixentista, implicat en causes socials.
L’apassiona observar amb curiositat què fan les persones i aplicar el pensament creatiu per generar
idees de productes/serveis amb més valor afegit.
VENTAS
Herramientas
s
a
v
i
t
a
e
cr
Reflexiones en torno a la venta - El arte de vender
Xavier Esteban
Reconocer las necesidades
ocultas del cliente
Especialista en acompañamiento de vendedores y formación sobre el terreno.
Consultor y formador de empresas.
[email protected]
“Los clientes no saben lo que quieren hasta que alguien
se lo muestra”. Albert Einstein
Este es el último artículo que publico sobre la creatividad en la venta. Puedes recopilar los 2 números anteriores y tener una guía práctica sobre la creatividad. Ya eres
un experto en conocimientos de creatividad. Pero ser creativo se consigue a través
de la práctica, práctica y más práctica. Por lo tanto… a darle al coco!
Ante el vendedor, el cliente suele mencionar los motivos racionales por los
cuáles efectúa una compra. Puede haber dos razones para que el cliente sólo
exprese necesidades racionales: Por un
lado, el cliente no lo desea manifestar
y por otro, el cliente puede ser poco
consciente, o incluso nada consciente,
de los motivos reales que se esconden
tras su decisión, un caso que se da con
mucha frecuencia.
¿Eres consciente de que los clientes no suelen mencionar todas sus necesidades?.
¿Por qué motivo deberías leer entre líneas lo que dicen tus clientes?.
¿Conoces algún truco para analizar las necesidades de tus clientes?.
Los motivos ocultos desempeñan un
papel muy importante en la decisión
que tome su cliente. Por consiguiente, sería un error tener en cuenta sólo
sus necesidades racionales. Trate de
averiguar sus necesidades ocultas. Las
necesidades ocultas suelen tener mayor influencia en la decisión final que
las racionales, aunque el cliente no lo
demuestre o no sea consciente de ello.
Es evidente que, antes de poder satisfacer las necesidades de tu cliente, deberás
reconocer cuáles son. Por tanto deberás analizar las necesidades de tu cliente antes de presentarle tus productos. De la calidad de dicho análisis dependerá, por
tanto, tu éxito o fracaso como vendedor.
Si presentas al cliente el modo en que
tu producto puede satisfacer esas necesidades ocultas, el cliente adquirirá
el producto.
Se describen a continuación diferentes HERRAMIENTAS CREATIVAS EN LA VENTA A
FIN DE OBTENER MEJORES RESULTADOS
HERRAMIENTAS CREATIVAS PARA ANALIZAR
LAS NECESIDADES DE CLIENTE
juliol / setembre 2015
29
VENTAS
Leer entre líneas
Reconocerás las necesidades ocultas
del cliente si tratas de leer sus palabras
entre líneas. Ten en cuenta todos sus
comentarios, también los que realiza
de paso, porque pueden darte una pista sobre los verdaderos motivos por los
que justifica su decisión.
HERRAMIENTAS CREATIVAS PARA PRESENTAR EL PRODUCTO
¿Sabes por qué y cómo meterse en la piel de tu cliente?.
¿Sabes con qué métodos puedes presentar tu producto de forma atractiva?
Una vez analizadas y diagnosticadas de forma sistemática y minuciosa las necesidades de tu cliente, dispondrás de información importante para realizar una presentación adecuada de tus productos y servicios. El objetivo fundamental es concienciar al cliente sobre el valor que tiene el producto que le presentas.
Las necesidades ocultas del cliente
pesarán en la decisión que tome. Puedes averiguar cuáles son, observando
cómo las expresa indirectamente. Su
comportamiento y su entorno también
nos proporcionan información.
Adoptar la perspectiva del cliente
El cliente solo adquirirá el producto que le recomiendas si
puede satisfacer sus necesidades. Por consiguiente, debes
considerar y apreciar el producto desde la perspectiva del
cliente.
Vender significa ver el mundo desde el punto de vista del cliente y ofrecer argumentos desde su perspectiva.
Ponerse en el lugar del cliente
Cada cliente piensa de una forma distinta, por lo cual tendremos que ponernos en
su piel y presentar nuestros productos de la forma más adecuada. Cuanto más se
ajuste la presentación de su producto a la lógica interna de su cliente, menos tardará en convencerle de que su producto le sentará como un guante.
Vender utilidad
¿Qué herramientas
utilizaremos?
• Escucha activa. Escuchar atentamente al cliente proporcionando indicios
de que le estás escuchando. Con estas
reacciones le das a entender que le sigues con atención y comprendes sus
razonamientos.
• Recoger las ideas del cliente. Mediante una técnica que en psicología
se denomina espejo y que consiste en
demostrar que comprendemos las palabras del cliente reformulando lo que
dice con nuestras propias palabras y en
forma de pregunta para que nos confirme si le hemos entendido.
• Plantear preguntas. Sócrates ya dijo:
“Quien pregunta lleva ventaja”. En el
mundo de las ventas podría reformularse como: “Quien pregunta vende”.
De hecho, la duplicación del número
de preguntas en una entrevista de negocios eleva la cifra de ventas en torno
al 18%”.
30
juliol / setembre 2015
Tu cliente no está interesado fundamentalmente en el producto en sí, sino sólo
en el provecho que puede obtener con él. Muchos vendedores pasan este hecho
por alto y, enamorados de su producto, abruman al cliente con detalles técnicos y
datos sobre el producto en cuestión. Debes mentalizarte de que los clientes desean
comprar algo que les suponga un beneficio/ventaja y no las características del producto. Debes convertir siempre las características del producto en la utilidad que
va a obtener de ellas el cliente.
Resulta más fácil si como vendedor aplicas la fórmula siguiente cuando te dirijas
al cliente: (mencionas la característica del producto) esto significa para usted (y
mencionas el beneficio o provecho que obtiene el cliente)
La característica exclusiva
Destaca ante tu cliente aquella característica de tu producto que lo distingue de los
demás y de tus competidores. Casi todos los productos tienen alguna característica
exclusiva y diferencial. Se trata sólo de identificarla y de realzarlas ante el cliente.
Secuencia práctica
Nombra en último lugar el mejor argumento de tu producto. El segundo mejor argumento deberás mencionarlo en primer lugar y el resto deberá aparecer en orden ascendente de peor a mejor. Se recomienda hacerlo porque, por un lado, lo que se dice
al principio tiene una fuerte influencia sobre el cliente (es el denominado efecto de
primacía) y, por otro, porque el elemento citado en último lugar tiene una influencia
aún mayor (es el denominado efecto de recencia). Además se genera un incremento
constante en la línea argumental que convencerá gradualmente al cliente.
VENTAS
¿Qué herramientas utilizaremos?
• Técnica de venta con bolígrafo. Las personas
asimilamos el 75% de la información que recibimos por la vista. Sólo el 30% nos entra por el
oído. Por consiguiente, al presentar un producto
debes tener siempre a mano un bolígrafo y papel para que el cliente puede visualizar de forma
complementaria tus ideas principales.
• Técnica de la visualización. El término visualizar, según el Diccionario de la Real
Academia Española se define como:
1. Formar en la mente una imagen visual de un concepto o idea.
2. Imaginar con rasgos visibles algo que no se tiene a la vista.
A priori podemos pensar que la visualización es un concepto muy abstracto y teórico. Nada más lejos de la realidad. Todos nosotros en algún momento del día visualizamos, pensamos en imágenes o nos vienen a nuestra mente ideas, situaciones
que traducimos en imágenes. Sobre esta idea surge la técnica. La técnica de la
visualización consiste en captar la atención y despertar el interés del cliente. Esto
te permitirá enfocar la venta.
Es cierto que las objeciones realmente
presentan un problema si no se saben
responder, aunque intentes cerrar la
venta, el cliente nos puede decir que lo
pensará dejando oculta la razón de su
resistencia a comprar.
Sin embargo, las objeciones son parte
de la vida cotidiana de la venta y son
muy útiles, ya que expresan lo que el
cliente realmente piensa sobre tu producto o servicio. Las objeciones son
una señal de interés.
3. MINIMIZAR O QUITARLE IMPORTANCIA A LA OBJECIÓN. Es decir, el
disminuir la importancia de la objeción
presentada por el cliente.
4. MAXIMIZAR O ENFATIZAR. Es decir
realzar los beneficios y ventajas del
producto y/o servicio. v
Captarás la atención y despertarás el interés del cliente si le hablas: sobre una
situación que el cliente viva día a día, sobre su problemática, sobre una necesidad
que el cliente tenga o nos manifieste explícitamente.
Con esta técnica, tu cliente se crea una imagen agradable de lo que significa tener
el producto en cuestión.
HERRAMIENTAS CREATIVAS PARA TRATAR LAS OBJECIONES
En algún momento de la visita es posible que el cliente te manifieste alguna objeción (resistencia u obstáculo que presenta el cliente a comprar el producto o
servicio por un motivo determinado, por algo que no le termina de convencer). La
técnica para el tratamiento de las objeciones consiste en una serie de pasos, fáciles
de realizar y de forma secuencial.
¿Qué herramientas utilizaremos?
1. ESCUCHAR. La escucha es muy importante
y sobretodo la escucha activa, porque que a
veces por el mismo entusiasmo de defender el
producto o el servicio puedes caer en la tentación de anticiparte y, no saber exactamente a
qué se refiere el cliente.
Cliente: “El producto no me acaba de convencer”
Comercial: “Pues es nuestra especialidad, bla, bla, bla…”
...
Y EN LA PRÁCTICA DE VENTAS,
SER CREATIVOS CON
ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Y PONER EL “FOCO” EN ÉL.
2. PREGUNTAR PARA PRECISAR O ACLARAR. De esta forma podrás saber cuál es
exactamente la objeción y cuál es su alcance
Comercial: “A qué se refiere…”
No podemos pasar al cierre y al compromiso hasta que el cliente esté convencido
y estén despejadas todas sus objeciones.
“Foco, foco, foco;
pasión, pasión, pasión”
Steve Jobs
juliol / setembre 2015
31
ACTUALITAT DEL SECTOR
El Gremi de la Indústria i la Comunicació
vol aprofitar el lideratge del sector gràfic
per impulsar un canvi tecnològic
Per Eudald Aymerich
Un informe del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme
posa de manifest el lideratge de Catalunya en el sector gràfic
i xifra en uns 5.300 milions d’euros el valor de producció
de la comunitat, un 30% del total de l’Estat.
El Gremi vol aprofitar aquesta condició de referent
per a “des del sector impulsar un procés de canvi que contribueixi
a accelerar la recuperació de les empreses”, com assenyala
el seu president, Iban Cid.
El Gremi és conscient que la innovació i la inversió en R+D
són les assignatures pendents del sector i vol revertir la situació.
32
juliol / setembre 2015
ACTUALITAT DEL SECTOR
Gràfica de Catalunya
c català
C
atalunya segueix liderant el sector de la indústria i la comunicació
gràfica a Espanya. Així es posa de manifest en un informe del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme que xifra en uns 5.300 milions d’euros
el valor de la producció en la comunitat. El Gremi de la Indústria i la
Comunicació Gràfica de Catalunya vol aprofitar aquesta condició de referent per a “des del sector impulsar un procés de canvi basat en la tecnologia que
contribueixi a accelerar la recuperació de les empreses i deixar la crisi enrere”, com
assenyala el seu president, Iban Cid.
L’informe situa a Catalunya com a líder del sector a l’Estat amb unes 4.700 empreses, 28.000 treballadors i un valor de la producció d’un 30% del total, l’import del
qual és de prop de 18.000 milions d’euros. En segona posició, es troba la Comunitat
de Madrid que concentra un 17,5% del valor de la producció. Tot i les xifres, el Gremi
és conscient que la innovació i la inversió en R+D són les assignatures pendents del
sector i vol “revertir la situació ajudant a les empreses a introduir els canvis necessaris per afrontar el futur amb garanties, tant a nivell tecnològic com de gestió “. “Des
del Gremi hem de donar les eines perquè les empreses puguin dur a terme aquesta
transformació”, comenta Cid.
El document constata que, dins de la indústria, el sector és el cinquè que més ocupació genera a Espanya i el vuitè en producció. També posa de manifest que prop
de la meitat de les 7.000 empreses són exportadores, concretament el 43,75% .
L’estudi ha estat realitzat per la Subdirecció General d’Estudis, Anàlisi i Plans
d’Actuació del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme amb dades de l’Enquesta Industrial d’Empreses 2013 (INE).
Les xifres de la crisi segons Intergraf
Intergraf (European Federation for Print and Digital Communication) ha fet públic un altre informe que, sota el nom
“2015 Intergraf economic report”, analitza l’activitat del sector en els països de la Unió Europea. El document constata
que entre el 2007 i el 2012 el nombre d’empreses es va reduir de 135.000 a 116.000 a causa de la crisi el que va comportar també una pèrdua de llocs de treball del 30%. El sector va facturar a 2012 85.000 milions d’euros, 15.000 menys
que cinc anys abans.
juliol / setembre 2015
33
ACTUALIDAD DEL SECTOR
John Charnock
Director de Print Research International Ltd
¿Qué necesitan
los fabricantes de libros
para satisfacer a los editores?
(1ª parte)
Este artículo ha sido encargado por Ricoh para ofrecerle opiniones independientes de expertos del sector.
Forma parte el programa de desarrollo de negocio Ricoh Business Driver, que desde el año 2009 aporta
ideas, formación y herramientas de soporte a los profesionales de la impresión.
Esperemos que encuentren interesantes los puntos de vista de nuestro invitado y como siempre
agradecemos sus comentarios en [email protected]
S
La edición está cambiando
e puede observar claramente
que la industria editorial está
cambiando a nivel mundial.
Primero los editores de música, después los editores de periódicos,
y ahora son los editores de revistas
y libros quienes descubren que sus
mercados están cambiando de manera irreconocible. Estos cambios son
un arma de doble filo. Por una parte,
representan una oportunidad significativa, pero por otra, veremos cómo
los volúmenes tradicionales sufren un
descenso y cómo el modelo de fabricación tradicional es cada vez menos
adecuado.
El equipo de fabricación tradicional ya
no se puede adaptar lo suficiente para
este mercado cambiante. Dudo que en
la mayoría de los mercados se vuelva a
necesitar una línea de encuadernación
de 30.000 libros por hora como la que
instalé en un gran fabricante de libros
del Reino Unido hace 10 años.
¿El motivo? Bueno, las necesidades del
editor de libros moderno están cambiando, y los proveedores tenemos
que adaptarnos. Tradicionalmente, las
tiradas de impresión de libros en la industria eran de 2.000 a 3.000 copias, se
embalaban a granel y se suministraban
34
juliol / setembre 2015
al almacén de los editores. Los editores
tenían millones de euros retenidos en
el inventario de sus almacenes. Los volúmenes y los márgenes eran suficientes para que diera tiempo a fabricar y
almacenar en un ciclo trimestral. Hoy
en día, con las presiones financieras
que sufren los editores y la reducción
del precio impuesta por el libro electrónico, el mercado es mucho menos
predecible. La idea de tener un gran
inventario y el riesgo de retener existencias sin vender resulta poco atractiva para los editores de hoy. Incluso
utilizando equipos tradicionales, los
pedidos regulares de 500 copias no son
infrecuentes, pero la tendencia a can-
tidades menores y a ciclos de pedido
más cortos es evidente. ¿Hacia dónde
se dirige esta tendencia y qué buscan
realmente los editores a largo plazo?
¿Cuál es el Santo Grial
de los editores?
Los libros comerciales en negro han sido
los más rápidos en cambiar, porque son
relativamente baratos, son mucho menos predecibles en términos de ventas y
todavía se produce gran parte en el país
de consumo. Sin embargo, la mayoría
de los libros a color se siguen produciendo en Extremo Oriente o en países
con una base industrial de bajo coste.
ACTUALIDAD DEL SECTOR
color será un requisito (según mi experiencia, la litografía no puede hacerlo,
sencillamente).
Hablemos primero de los libros comerciales monocromos. En el Reino
Unido hemos observado una inversión
significativa en los libros comerciales
monocromos digitales, dado que Clays,
CPI y muchos otros como Ashford y TJ
International han invertido en la producción de inyección de tinta. Esta inversión demuestra que el mercado de
los libros comerciales monocromáticos
se fabrica, principalmente, en función
de la demanda minorista.
Creo que, una vez que se
haya establecido la cadena
de suministro de libros
comerciales en negro, no
pasará mucho tiempo hasta
que el mercado de los libros
comerciales a color siga el
mismo camino.
que se tarda 3 días en llevar un libro
al almacén de un editor y procesarlo.
Una vez allí, tarda 3 días en salir otra
vez. Seis días es demasiado tiempo
en el mundo actual de la edición. Los
editores necesitan poder consultar las
ventas físicas y de Internet que se producen la semana anterior y pedir o reponer para la siguiente semana. Así de
sencillo. Eso significa que, en definitiva, necesitaremos producir pedidos de
200 a 500 con un plazo de entrega de
3 días, incluso con equipos tradicionales. De cara al futuro, seguirá existiendo la presión por ofrecer una mayor
disponibilidad para ofrecer servicio a
los editores al nivel que requieren, lo
que significa que la producción digital a
Las imprentas más despiertas llevan
ese principio un paso más allá. Si una
imprenta entrega un pedido en 3 días,
¿por qué no evitar el sistema de distribución de los editores, almacenarlo
todo junto y entregarlo directamente a
la tienda? No como trabajos individuales, sino como un lote mixto de títulos
basado en las ventas de esa tienda de
la semana anterior. Si esto fuera posible con un impacto mínimo en el coste
por unidad, sería el «Santo Grial» de los
editores. Creo que en ciertos ámbitos
ya está pasando. Creo que por eso Penguin/Harper Collins traspasó todos sus
títulos de un acuerdo multiproveedor
(St Ives, Clays y CPI) a un acuerdo con
un único proveedor (Clays). Un menor
número de proveedores se traduce en
una mejor eficiencia en la fabricación y
la distribución.
Esto significa que las imprentas tendrán
que imprimir pedidos de 5 a 500 en un
ciclo de pedido semanal o diario, pero
estos pedidos tendrán volúmenes anuales significativos, porque el mercado consume muchos millones de libros al año.
Esto requiere que la fabricación de libros digitales deba prepararse (y ya se
está preparando) para este desafío. v
(Continuará en la próxima edición)
La razón tras esta creencia es la siguiente:
Los editores deben reaccionar ante el
mercado, las ventas son menos predecibles y se está haciendo cada vez más
difícil asegurar qué títulos tendrán éxito y cuáles no. Un editor me dijo una
vez: «Tengo 5.000 títulos. Sé que el
30% tendrán muchas ventas, pero no
sé qué 30% será». También sabemos
juliol / setembre 2015
35
ACTUALIDAD DEL SECTOR
El despertador gráfico
¿A quién me dedico?
Eugènia Álvarez Riedweg
Creadora de Podium - Especialista en la industria gráfica
www.podium.graphics
[email protected]
P
que imprime etiquetas, cartón, envases flexibles o sleeves tienen de forma
natural y después de años de trabajo
un “sector concreto de clientes”.
Quizá la Real Academia de la Lengua
Castellana no nos daría por correcta la
frase pero, puesto que hoy en día cosas
peores se ven, me voy a permitir dejar
este título y explicar su significado.
Se han especializado: etiquetas de vinos, alimentación, conservas, cajas de
perfumería, farmacia… Son conocedores de las necesidades de estos mercados casi exclusivos, por lo que es mas
sencillo enfocar la oferta que se les
puede brindar para ser mas competitivos y dar valor añadido a sus necesidades.
arecerá un error ortográfico o
uno de estos juegos de palabras para sacarnos una sonrisa maliciosa, pero la intención
ha sido escribir exactamente esto: ¿a
“quién” me dedico?.
En todo negocio hay una profesión detrás: el zapatero, el electricista, el diseñador gráfico, la agencia de marketing,
el impresor, el fabricante de etiquetas,
de embalajes de cartón… Todos ellos
hacen algo concreto: zapatos, posicionar a un cliente en un sector determinado, etiquetas, etc.; pero cuando no
hay “quien” compre su producto o servicio, el negocio deja de tener sentido.
En otros artículos he comentado el
cambio que ha tenido la industria gráfica y la transición que hemos pasado
de que nos compren a tener que saber
cómo vender; es algo ya muy conocido
y sufrido.
Si hemos de vender hemos de saber
a quién y cómo el “quién” actual ha
ampliarse para poder seguir siendo
rentables, buscamos nuevos mercados
donde dirigirnos sin parar a pesar a
“quién” nos dedicamos hoy.
En el sector del Packaging la especialización llega casi de forma natural: el
36
juliol / setembre 2015
En el sector gráfico ha de suceder lo
mismo y eso es lo que hemos de buscar. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Qué
les aporta mi producto? ¿Quiénes están mas satisfechos?¿Quiénes tienen
mas rentabilidad?
Hoy os propongo hacer un ejercicio y
empezar a construir nuestro propio
sector: coger una hoja de papel en
blanco y un bolígrafo. Para los amantes
de la tecnología, os pediría que dejarais a un lado los dispositivos electrónicos, salvo que tengan posibilidad de
escritura: el acto de escribir activa el
córtex pre-frontal y esto nos abre las
posibilidades de estar más abiertos a
crear ideas nuevas.
Bien, ya tenéis una hoja, ahora hacer
un círculo central en el que escribiréis
la palabra CLIENTES. De este círculo
iréis creando líneas en las que indicaréis de forma genérica la profesión de
vuestros clientes: empresas de marketing y publicidad; grandes superficies;
tiendas de alimentación; sector ocio;
sector salud-cuidado personal .....
ACTUALIDAD DEL SECTOR
Carteles, papelería, folletos, cajas, etiquetas, envíos de mail, promociones
vía web, la web en sí…
Bien, en otro color diferente (perteneciendo a la profesión gráfica este ejercicio ha de quedar cromáticamente
bien variado) subrayaremos a aquellos
clientes que, por su potencial de negocio, su forma de pago y su trato sean de
interés para nosotros.
Una vez los tengamos anotaremos, al
lado de cada producto no realizado
por nosotros pero sí consumido por
nuestro cliente, el motivo por el que
nosotros no podemos acceder a la realización del producto: precio, capacidad, conocimiento, maquinaria, no lo
hemos intentado…
Escribir en cada casilla de cada sector,
el nombre de vuestros clientes. Es fácil
que no podáis hacer el ejercicio completo, pero después ya lo completaréis.
Al lado de cada cliente escribe qué
producto le sirves: folletos, catálogos,
papelería, carteles, … ¿Puedes estimar
qué coste anual invierte en estos productos? Anótalo también.
Hago un pequeño paréntesis esperando que recordéis lo que hablamos en
algún otro artículo del
despertador gráfico:
nos hemos de ver
a nosotros mismos
como ayudantes de
nuestros clientes en
sus tareas de comunicación para hacer
llegar a sus consumidores la información
de qué hacen y de lo
bien que lo hacen.
Somos empresas de
comunicación, así que
hemos de poder ofrecer
(aunque quizá no siempre de forma directa)
todas aquellas acciones
comunicativas que estén
a nuestro alcance para
dar un servicio completo
y de valor añadido a nuestros clientes.
Dicho ésto, vamos a continuar con el
ejercicio:
Coge un bolígrafo de otro color a poder ser un color que contraste y escribe
aquellos productos de comunicación
que estos clientes también usan pero
que no son realizados por vosotros:
¿Qué otros productos de comunicación realiza mi cliente de los cuales yo
no soy su proveedor?
Ya veis por donde voy: hemos de poner
solución a cada porqué y como siempre: preguntarse: ¿puedo hacerlo?
¿quiero hacerlo? Si a estas preguntas la
respuesta es un sí, la solución es fácil.
Seguir trabajando: coge un papel en
blanco y anota como titular aquello
qué hemos de hacer: aprender a vender con valor añadido para que no se
valore únicamente el precio del
producto, optimizar la producción para tener mayor capacidad,
aprender a crear una oferta según
la demanda… Escribe dos o tres
formas que se te ocurran ahora
mismo para ponerle solución a
este título: apuntarnos a un curso
de ventas, sesiones internas con
un coach de ventas, reuniones
internas para sacar ideas… y lo
más importante: una fecha de
inicio y programar una reunión
con aquellos que tengan que
intervenir en llevar a cabo esta
acción.
Ya veis que no es tan difícil definir a quién le vendemos, qué
le vendemos y lo más importante qué mas le podemos.
Espero que hayáis hecho los
deberes y si no os dejo trabajo en el que pensar. v
juliol / setembre 2015
37
ACTUALIDAD DEL SECTOR
CIDEYEG
DEL TEXTIL AL PRESTIGE
www.cideyeg.es
C
ideyeg es una empresa que
nació en 1972 con el nombre
de Estudios Gráficos, especializada en el Diseño de Envases y Creaciones en Artes Gráficas.
Actualmente, tres generaciones siguen
trabajando en la compañía. Con sede
en Terrassa, ha sabido mejor que nadie
mantenerse en el mercado de las artes
gráficas. Bajo el paraguas de la previsión, la capacidad de adaptación a las
nuevas demandas y los equipos adecuados, la familia Vilanova ha conseguido llegar a nuestros días como una
empresa fuerte que apuesta claramente por el futuro. Salvador Vilanova, fundador de la compañía, empezó comprando una máquina y trabajando para
empresas locales. Durante aquellos
años, existía una gran demanda en el
sector textil; Terrassa contaba con más
de 50 fábricas de medias y Cideyeg trabajaba para la mayoría de ellas llegando a un alto grado de especialización.
Empujados por la dinámica del mercado textil en los 60 y 70, la empresa asume retos como imprimir sobre celofán
y emprende un camino de inversiones
continuadas que poco a poco van multiplicando su capacidad productiva. Tal
como nos comenta Salvador Vilanova:
“las inversiones siempre han estado
enfocadas a la compra de los equipos
38
juliol / setembre 2015
más sobresalientes y a aquellos que
además se podían adaptar mejor a las
necesidades de los clientes y a nuestras previsiones productivas”.
Cideyeg, modelo de crecimiento
Cideyeg dispone de unas modernas
instalaciones de 10.000 metros cuadrados, que incluyen la planta de producción y dos almacenes, uno de materia
prima y otro para stocks. La empresa
cuenta además con una plantilla cualificada de 146 trabajadores, distribuidos en las diferentes áreas, que cubren
desde la realización de prototipos, diferentes manipulados, estrictos procesos de control de calidad, engomados
y troquelados, hasta llegar a la expedición del producto acabado. La base
de la maquinaria instalada está formada por 7 cuerpos de impresión de 72x
102 cm, 7 de impresión 75x105 y 5 s de
60 x 74 cm, con los que pueden imprimir tanto en tinta convencional como
en tinta UVI, y que se distribuyen en
4 Heidelberg Speedmaster, cada una
de ellas con un cuerpo de barniz. Actualmente dentro de la base instalada,
destacan la Speedmaster CX UL de un
color, encargada de los trabajos super
especializados y la nueva 106, que aun
estando en proceso de adaptación ya
ha se ha convertido en la estrella de la
instalación. Aparte, la empresa también dispone de guillotinas, máquinas
para el contracolado y la estampación
por calor de película de aluminio metalizado de diferentes colores, una batería de 5 troqueladoras totalmente automáticas con capacidad de respuesta
para la nueva capacidad productiva de
la compañía y todavía podríamos seguir con un largo listado de recursos.
ACTUALIDAD DEL SECTOR
Producción y previsión
Actualmente, Cideyeg cuenta
con una base de maquinaria
envidiable que alcanza en tres
turnos cotas de producción
sobresalientes; para ello, se
ha dotado también de un departamento de finishing muy
bien equipado. En los dos últimos años, la empresa ha experimentado un crecimiento
importante respaldado por las
inversiones y un gran equipo
humano.
Nuevos equipos, nuevos mercados
“Dentro del mercado, nosotros estábamos clasificados en un cierto sector,
condicionados por el tipo de máquinas
que teníamos. Con las últimas inversiones, tanto por la productividad como
por la calidad del resultado, podemos
optar a mercados como el prestige. El
prestige es un mercado tremendamente exigente y que requiere una base de
maquinaria que esté a ese nivel. Competimos como empresa familiar con
las de corte multinacional. Seguimos
teniendo algún cliente del sector de la
media, pero el textil ya no constituye el
grueso de nuestra producción; la evolución del mercado, que ha obligado a
la mayoría de productores a cerrar sus
puertas o a deslocalizar su producción,
nos ha llevado a la industria cosmética,
la alimentación y la farmacia. Estos sectores son muy exigentes y apuestan por
un buen packaging para destacar y diferenciarse de la competencia.” nos explica el Director de fábrica José López.
Heidelberg, garantía de calidad
“En este tipo de mercado, antes de que
te dejen entrar para cotizar precio, el
cliente establece un filtro en forma
de examen: ¿De qué máquinas dispones? ¿Cuántos cuerpos de impresión?
¿Cuántos años y cuántos turnos llevan en producción? Y, por supuesto:
¿De qué marca son las máquinas? Los
clientes de Cideyeg conocen la marca
Heidelberg y saben que es garantía
de calidad y productividad. Cideyeg
siempre ha sido territorio Heidelberg y,
aunque antes de una inversión siempre
hay que comparar las diferentes ofertas, de nuevo nos hemos decidido por
una Speedmaster de Heidelberg” Nos
comenta José López.
Con la última adquisición, la
Speedmaster 106, la empresa
trabaja 16 horas al día y han
conseguido en 2 meses desde
su instalación llegar a los 7 millones de copias. Alcanzar estos
niveles en cosmética en solo
dos turnos lleva a la empresa
a pensar que aún hay mucho
margen para crecer en el futuro. Actualmente, la empresa
cuenta con dos equipos para
esta máquina perfectamente
formados. El tercer turno es
una posibilidad, pero por ahora
la empresa no lo tiene previsto
a corto plazo. “Lo importante
es lo que estamos consiguiendo y lo que nos queda por conseguir” puntualiza Montserrat
Vilanova, Gerente.
La UE y el norte de África ya son
receptores de los productos de
esta empresa familiar. Cideyeg
ha apostado por el mercado
internacional en el sector más
complicado. El panorama de
empresas familiares en España
es cada vez más reducido, pero
Cideyeg ha vuelto a demostrar
que el futuro está en hacer un
buen trabajo y estar preparados para dar cobertura a los
niveles de calidad exigidos en
los mercados más exigentes. v
juliol / setembre 2015
39
ACTUALIDAD DEL SECTOR
ESKO instala en VERDÚ DIGITAL
la primera mesa de corte
Kongsberg C64 de España
La solución instalada por Esko incluye también diversos programas de software
C
on una producción anual que
supera los 180.000 m2 de lonas,
vinilos y textiles, Verdú Digital es una de las empresas líderes del
mercado español que también ofrece
sus servicios en otros países europeos
como Francia, Portugal e Italia. Con
un volumen tan elevado de trabajo la
implantación del sistema de acabado
digital multifunción en gran formato
proporcionado por Esko, y compuesto
por la mesa de corte Kongsberg C64 y
diversos programas de diseño y flujo
de trabajo, ha supuesto un cambio radical a la hora de agilizar la producción.
Vicente Verdú, Director Comercial, comenta el gran cambio experimentado
desde la implantación de la solución:
“Hemos pasado de realizar la mayoría
de los trabajos manualmente o subcontratándolos, a llevarlos a cabo íntegramente con la mesa de corte Kongsberg C64, y esto constituye un cambio
radical para la empresa, no solo por los
ahorros de tiempo y costes que nos supone, sino también porque podemos
abordar una gran cantidad de proyectos que antes no podíamos realizar”.
Para dar servicio a su clientela Verdú
Digital dispone de unas instalaciones
de 2.500 m2 en Barcelona y 45 trabajadores que atienden a una cartera de
más de 8000 clientes que buscan servicios de impresión digital sobre lonas,
vinilos, textiles y diferentes soportes
de comunicación gráfica para la producción e instalación de todo tipo de
elementos publicitarios, decoración de
espacios, eventos y escenografías.
40
juliol / setembre 2015
Instalación pionera
El ser los primeros en instalar este
equipo en España no ha supuesto ningún problema para Verdú Digital. “Esko
es una marca con una trayectoria impoluta y un gran parque de maquinaria
instalado, así que sabíamos que es una
empresa en la que podíamos confiar.
Si a esto le sumamos que nos ofrecían
una solución completa, y que el equipo nos pareció robusto, preciso y adecuado para nuestra empresa nada más
verlo, no tuvimos dudas, y el tiempo
nos ha dado la razón porque los profesionales de Esko siempre han estado
ahí cuando los hemos necesitado para
solventar cualquier duda o incidencia.
Con esta instalación buscábamos convertirnos en un referente en el mercado y lo estamos consiguiendo”.
La solución para la producción en
gran formato de rótulos, expositores
y packaging realizada en Verdú Digital
está compuesta por la Kongsberg C64
para el corte de hojas y bobinas y por
varios programas de Esko: Software
de diseño estructural 3D ArtiosCAD,
flujo de trabajo Automation Engine,
conectividad con el sistema de gestión
Automation Engine Connect, y optimización de trabajos con el programa Icut
Layout.
“El software ArtiosCAD nos permite diseñar estructuras, desarrollar productos y prototipos, mientras que Automation Engine es un servidor modular de
flujo de trabajo, con flujos de trabajo
dinámicos fáciles de configurar y operar que nos ofrece un nuevo estándar
ACTUALIDAD DEL SECTOR
para la automatización del flujo de trabajo de preimpresión. Por su parte, icut
Layout es un software que nos permite
hacer que los proyectos sean más rentables al ahorrar en material y tiempo
de preparación de archivos y reduciendo el plazo de entrega. Con este
programa podemos desde optimizar
las hojas encajando los diseños, hasta
crear trazos de corte, sangrados, añadir
marcas de ojal, etc.”, explica Verdú.
La combinación de todos estos programas permite a Verdú Digital trabajar
de un modo más sencillo y planificado.
“Al aumentar la automatización en la
gestión y en la producción podemos
procesar un mayor número de pedidos en un tiempo de producción cada
vez menor. Además, el programa iCut
para la optimización del montaje de
distintos trabajos nos permite reducir
las mermas de materiales. Y todo esto
redunda en un mejor servicio en la entrega de los trabajos que se traduce en
un aumento de la capacidad para procesar un mayor número de pedidos”,
dice Verdú.
Amplia variedad de materiales
La Kongsberg C series proporciona continuamente las mismas prestaciones,
incluso sobre los materiales más exigentes o con los trabajos más complejos con un área de trabajo de 3210 mm
x 3.200mm. Verdú comenta: “Ya hemos
experimentado la realización de cortes
en todo tipo de materiales, tanto flexibles como rígidos y también hemos hecho aplicaciones espectaculares sobre
cartón, madera y metacrilato. Estamos
satisfechos porque hemos comprobado que puede trabajar con una gama
de materiales muy amplia y eso nos
permite hacer absolutamente de todo,
con la ventaja añadida de que lo hacemos en mucho menos tiempo y podemos afrontar todo tipo de trabajos”.
Amadeu Maurel, Esko Sales Area Manager, explica que “el segmento de
gran formato requiere equipos de gran
tamaño pero manteniendo calidad,
velocidad y flexibilidad en una amplia
variedad de materiales. Así que para
cumplir con estas demandas, Esko ha
incorporado en la fabricación de la se-
rie Kongsberg C la fibra de carbono y
un nuevo cabezal fresador de alta productividad que da como resultado un
equipo ligero, de alta precisión y alto
rendimiento”.
Vicente Verdú lo corrobora: Desde que
tenemos esta solución somos más productivos y más eficientes. Hemos conseguido hacer rentable la fabricación
de pequeñas producciones de forma
rápida y en una amplia variedad de
materiales, garantizando un resultado
de la más alta calidad.
La crisis del sector Verdú Digital la
afronta invirtiendo en nuevos equipos que les permitan dar respuesta a
las nuevas demandas del mercado. La
adquisición de esta solución de Esko
responde a esta estrategia y es posible
que en breve realicen otra adquisición.
“Por el momento tenemos la mesa de
corte Kongsberg C64 funcionando 15
horas al día. Si el ritmo de producción
continúa a este nivel no descartamos la
adquisición de un nuevo equipo a medio plazo”. v
ACTUALIDAD DEL SECTOR
GRÁFICAS VARIAS
amplía su portfolio digital
con la nueva prensa HP Indigo
WS6800
“Desde que instalamos nuestra primera prensa HP Indigo en 2007, hemos
comprobado cómo nuestra compañía
ha crecido de forma importante, y ahora estamos entusiasmados de poder invertir en nuestra segunda prensa digital,” explica Josep Varias Ribot, CEO de
Gráficas Varias. “La incorporación de la
HP Indigo WS6800 a nuestro portfolio
es continuación de nuestra fructífera
relación con HP. Estamos muy ilusionados con los beneficios que la nueva
prensa aportará a nuestra compañía y
a nuestros clientes”.
La recién instalada WS6800, que ofrece una eficiencia en la producción sin
presedentes, permitirá a Gráficas Varias incrementar la productividad y la
rentabilidad. También aumentará la
sostenibilidad mediante la reducción
de los residuos derivados de la producción, la eficiencia energética y fabricación de carbono neutral. Las capacida-
42
juliol / setembre 2015
des de automatización de color de la
prensa también permite crear perfiles
de color y combinar colores PANTONE
hasta un 75 por ciento más rápido que
con el actual proceso, lo que hará posible que Gráficas Varias logre aún mayores eficiencias.
“Con un amplio portfolio de proyectos
de actuales clientes y con nuevos retos
en el horizonte, es fundamental que
tengamos total confianza en nuestras
instalaciones de impresión. Las prensas digitales HP Indigo proporcionan
esta garantía” prosigue Josep Varias.
“La incorporación de la prensa HP Indigo WS6800 hace que estemos seguros de poder cubrir las crecientes
demandas de los clientes, a la vez que
mantenemos una excelente calidad de
impresión por la que hemos llegado a
ser conocidos por nuestros clientes”. v
Gráficas Varias premiada en Labelexpo
con el “Finat best of the best winner
at the L9 World Label Awards”
G
ráficas Varias, de la mano de Josep
Varias, recogió durante la cena de
Tarsus en Labelexpo, el premio logrado
por primera vez “Finat Best-of-the-Best
winner at the L9 World Label Awards”.
El premio es una selección de las obras
ganadoras de la World Label Awards
2015, en la que se ha concebido a la
etiqueta “Miss Tela” como los “Oscars de
los Oscars” en la categoría de Impresión
Digital.
www.graficasvarias.com
G
ráficas Varias, especialista
en producción de etiquetas
para vino y cava, ha ampliado su compromiso con
la tecnología de impresión líder en el
mercado de HP, con su segunda prensa
HP Indigo. La nueva prensa digital HP
Indigo WS6800 se ha ubicado en las
instalaciones de producción de la compañía en Sanr Sadurní d’Anoia (Barcelona), lo que permitirá a Gráficas Varias
optimizar sus procesos a fin de lograr
avances en productividad.
juliol / setembre 2015
43
ACTUALIDAD DEL SECTOR
Del 18 al 21 de enero 2016
Del 25 al 28 de abril 2016
Saudi Print & Pack
Alimentaria
Artes gráficas y packaging
Riyadh (Arabia Saudita)
Alimentación
Barcelona (España)
http://www.saudi-pp.com/
http://www.alimentaria-bcn.com/
Del 8 al 11 de marzo 2016
Del 31 de mayo al 10 de junio 2016
Fespa Digital
Drupa
Impresión Digital y Serigrafía
Amsterdam (Holanda)
Artes Gráficas
Düsseldorf (Alemania)
http://digital.fespa.com/es/
http://www.drupa.com/
Del 18 al 20 de abril 2016
Del 19 al 21 de noviembre 2016
Food & Drink Expo
Print World
Alimentación-Bebidas
Birmingham (Reino Unido)
Artes Gráficas
Toronto (Canadá)
http://www.foodanddrinkexpo.co.uk/
http://www.printworldshow.com/
FERIAS ARTES GRÁFICAS 2016
FERIAS ARTES GRÁFICAS 2016
TRASPASO POR JUBILACIÓN
TRASPASO POR JUBILACIÓN
IMPRENTA
Empresa de troquelados, plastificados
y toda clase de manipulación,
con 30 años en funcionamiento.
Gran cartera de clientes
y elevado volumen de trabajo.
Zona Pueblo Nuevo (Barcelona)
OFFSET Y TIPOGRAFÍA
CON MÁS DE 50 AÑOS
EN FUNCIONAMIENTO.
CARTERA DE CLIENTES
Situada en Barcelona
Interesados llamar a:
Sr. Antonio
Tel.: 619 789 375
44
juliol / setembre 2015
Interesados llamar a:
Sra. Marisa
Tel.: 93 300 50 47
Horario de oficina
De 9h a 14h y de 15h a 18h
ACTUALIDAD DEL SECTOR
graphispag
2017
Recinto Gran Vía
de Fira de Barcelona
Graphispag, el foro donde se deciden
las soluciones para el futuro de la impresión
Del 21 AL 25 de MARZO DE 2017
La industria gráfica plantea nuevas exigencias,
nuevos escenarios y nuevas oportunidades.
La cita imprescindible para todos los profesionales del sector
www.graphispag.com
La más amplia gama de tintas alternativas con garantía
DISTRIBUCIONS GRÀFIQUES
disTribuidor
EN barCEloNa dE:
•Compatibles
•Testadas
•Alta durabilidad
•Extra grande y gran
formato
•Pedidos especiales
Visual Communication Technology
CONTACTO: Tel. 93 387 17 47 • [email protected] • www.dglux.es
juliol / setembre 2015
45
REDES SOCIALES
Cómo hacer negocios
con
ENRIQUE SAN JUAN
Director de Community Internet The Social Media Company
@esj en twitter - www.community.es
U
na Las redes sociales forman
ya parte de nuestro escenario
comercial diario, lo que nos
obliga a tener una estrategia empresarial particular para cada una de ellas y
global, para el conjunto. De las redes
sociales generalistas como Facebook,
Twitter, Youtube y Linkedin (llamadas
las grandes cuatro), sin duda Linkedin
es una de las más difíciles a la hora de
desarrollar una pauta que nos permita interactuar y extraer beneficios en
forma de negocio, pero también la más
adecuada a nuestro sector industrial.
El particularidad de Linkedin frente al
resto de redes radica en el hecho de
ser la única que se sitúa netamente en
el segmento B2B (business to business,
en inglés) es decir, de negocios entre
empresas. A diferencia de Facebook,
Linkedin no es un entorno donde los
usuarios accedan para pasárselo bien
o comentar cómo ha ido el fin de semana con sus amigos. A diferencia de
Youtube, Linkedin no es una red donde
vayamos a pasárnoslo bien mirando vídeos. Y a diferencia de Twitter, tampoco es un teletipo informativo que emita
un gran volumen continuo de noticias
como si se tratara de un canal de información.
46
juliol / setembre 2015
1. Un perfil completo. El primer paso
consiste en tener un perfil de Likedin
todo lo más completo que podamos.
Un buen perfil está compuesto, como
mínimo, por nuestra mejor foto, por un
titular magnético y por un extracto potente. Sea donde sea que interactuemos, seremos observados en base a
lo que dice nuestro perfil al mundo de
nosotros mismos. Nuestro perfil puede
convertir en nuestra mejor tarjeta de
presentación si está completo.
Entonces, ¿qué es Linkedin? Linkedin tiene varias caras, pero en lo que
respecta la explotación comercial,
Linkedin es un club de negocios o networking donde acuden profesionales
de todo tipo de empresas y de todas
partes del mundo para encontrarse,
establecer relaciones comerciales y acceder a clientes a los que ofrecer sus
productos y soluciones.
Si en todas las redes sociales la figura
del perfil es la principal, en esta lo es
todavía más, ya que todo el peso de
la interacción e influencia recae en la
cuenta personal de cada usuario. Repasemos entonces cuáles son los puntos esenciales a tener en cuenta a la
hora de establecer Linkedin como un
canal principal para realizar negocios.
2. Tener contactos. Muchas personas
se debaten en la duda de si deben aumentar su número de contactos accediendo a contactar con todos los que
les piden contactar o sólo hacerlo con
una selección muy cuidada de profesionales. En este punto el consejo
es crecer todo lo más que podamos
en número de contactos, ya que es la
unión con personas la que puede generarnos oportunidades de negocio.
3. Publicar contenido. En el medida en
que publicamos contenido (como estados, fotos, posts, etc) tendremos más
posibilidades de ser vistos en las páginas de nuestros contactos y que éstos se sientan interesados en nuestros
perfiles hasta el punto de que deseen
REDES SOCIALES
interactuar, comentar, recomendar o
compartir nuestras publicaciones con
sus propios contactos, ganando así en
visibilidad. Si no publicamos contenido
de manera frecuente, permaneceremos siempre en la sombra de la aplicación y allí nadie nos verá.
4. Grupos de profesionales donde interactuar. Los grupos son el punto fuerte de actividad profesional en Linkedin.
Si sólo tenemos el perfil más o menos
completado, es un buen primer paso,
pero no suficiente para convertir esta
red en un generador de oportunidades de negocio. Además, tenemos que
buscar grupos de nuestro interés, pedir
acceso y participar.
6. Contactar directamente. Una vez
todos los puntos anteriores han sido
desarrollados, es la hora de contactar
con aquellos profesionales que nos
parezcan interesantes para plantearles
nuestros servicios. El contacto ha de
ser directo y no invasivo ni repetitivo,
en forma de comentario o mensaje
directo. Podremos enviar mensajes
directos si hemos establecido previamente el contacto con los perfiles de
nuestro interés o si somos miembros
del mismo grupo. v
Linkedin es una gran red
de profesionales y atesora
un enorme potencial de negocios. Pedir contacto, enviar
mensajes con propuestas
directas es parte esencial
de esta red y una práctica
habitual y aceptada.
Así que ánimo, y a hacer
negocios, que es de lo que
se trata.
5. Interactuar para ganar visibilidad. Ya
sea gracias a publicar contenido de valor
en nuestro propio perfil (como posts que
hayamos redactado, noticias de interés
de otros sectores, etc.), como por los
aportes que hagamos en los grupos, es
la visibilidad la que hará que destaquemos para el resto de miembros. Nuevamente, en la media en que nos vean, se
generarán posibilidades de contactar.
Fit for future markets.
Encuadernadora
en rústica
Vareo
La Vareo es la
encuadernadora en rústica
idónea para los especialistas en manipulado
posterior e imprentas que emplean procedimientos de impresión convencionales o que
se dedican a la impresión digital. La encuadernadora en rústica de tres mordazas con un
rendimiento mecánico de hasta 1350 ciclos
por hora ofrece máxima flexibilidad.
Tanto si se trata de tiradas medianas como
de tiradas pequeñas, la Vareo es una todoterreno para una alta calidad y ello incluso
hasta tiradas de tan solo un ejemplar.
Destáquese de la competencia y conquiste nuevos mercados.
El mercado digital se desarrolla a una velocidad de vértigo y abre nuevas
perspectivas. Usted podrá diferenciarse en sus mercados y estará preparado
para nuevos modelos empresariales gracias a los sistemas de manipulado
posterior de Müller Martini para la impresión digital y la impresión offset.
Nuestros sistemas híbridos le preparan para los mercados del futuro
y entusiasmarán a sus clientes actuales por su eficiencia y flexibilidad.
Müller Martini – your strong partner.
Müller Martini Ibérica S.A.U.
T. 934808800 | www.mullermartini.com/es
Fuente: Teknautas
INFORMÁTICA
Por qué tu ordenador
se va volviendo más lento
y qué debes hacer para evitarlo
E
l ordenador me va súper lento
¿qué hago?. Aquí el que sea
mínimamente hábil con cualquier cosa que tenga enchufe
sabe de primera mano que es recurso
fácil de amigos y familiares, que consideran a uno como un experto desde en
tostadoras, hasta por descontado, en
ordenadores. “¿Has probado apagar
y encender?”, es la mejor respuesta,
y por un motivo: el ordenador es muy
posible que recupere el vigor tras un
proceso de apagado y encendido en el
que se eliminan recursos latentes.
Sin embargo, hay un hecho evidente
del que parece que el usuario no se
puede escapar: el rendimiento del ordenador parece decrecer con el paso
del tiempo ¿Hay una causa en concreto o varias? Un veterano empleado de
Microsoft ha explicado qué es lo que
sucede para que los ordenadores terminen operando más lentos y qué se
puede hacer para evitarlo.
48
juliol / setembre 2015
David Seidman lleva diez años al frente del área de programación en el Security Response Center de la firma de
Redmond, y en ese tiempo ha podido
vivir de primera mano la evolución del
sistema operativo y el avance del hardware. El directivo ha reconocido que
con el paso del tiempo, las versiones
anteriores de la plataforma van acumulando residuos de instalaciones de
software de terceros que poco a poco
van ralentizando el sistema.
Con el paso del tiempo, las versiones
anteriores van acumulando residuos
de instalaciones de software de terceros que poco a poco van ralentizando
el sistema.
De hecho, Microsoft reconoce este
problema de forma oficial y no duda
en apuntar con el dedo acusador a los
antivirus, cortafuegos y demás “basura” que descargamos de internet y que
poco a poco va minando el rendimien-
to del sistema. “La ralentización sucede tan poco a poco que no nos damos
cuenta de ella” explican en su apartado
dedicado precisamente a la optimización del sistema.
Y tampoco se cortan a la hora de culpar
también a los fabricantes, que con el
odiado bloatware, van lastrando unos
ordenadores que rendían muy bien el
primer día. Sin embargo, este problema se ha solucionado con las versiones
modernas, y en el caso de los de Nadella, desde Windows 8.
Borrón y cuenta nueva,
pero no reformatear
Seidman aclara que el gran culpable
del progresivo deterioro del rendimiento del sistema siempre es el software que instala el usuario a posteriori,
y prueba de ello es que un ordenador
recién comprado funciona siempre de
INFORMÁTICA
forma fluida. Según este empleado, en
las versiones anteriores a Windows 8,
las aplicaciones de terceros tenían acceso al registro del sistema y de esta
manera, cada aplicación iba dejando
un rastro que acumulado con el paso
del tiempo, reducía drásticamente el
rendimiento.
Este asunto alcanzó la categoría de problema en Microsoft, e internamente se
conocía como Windows Rot, pero parece que la firma por fin ha terminado,
en parte, con este mal al no permitir a
las aplicaciones de terceros acceder al
registro a partir de Windows 8. Otro de
los demonios que perseguían a los ordenadores con el paso de los años era
la fragmentación, algo que “ya no es
un problema en las versiones modernas de Windows” ya que el sistema se
optimiza por sí sólo cuando no se está
utilizando.
Este ejecutivo sostiene que
él mantiene en perfectas
condiciones portátiles
comprados en 2004
Decíamos que Windows había solucionado parcialmente este grave problema
con las versiones más actuales de la plataforma porque el mal se ataja únicamente en las aplicaciones vendidas en
la Store oficial, pero… ¿y los programas
anteriores? La primera tentación de muchos usuarios es la de formatear el disco
duro, un muerto el perro se acabó la rabia excesivamente radical y no recomendado por otro veterano empleado de la
firma, Steven Nikolau.
Este ejecutivo sostiene que él mantiene
en perfectas condiciones portátiles comprados en 2004 y sugiere que, contando
con espacio en el disco duro y suficiente
memoria, los principales causantes de
este problema son las actualizaciones
automáticas, el malware y curiosamente, los antivirus. “Algunos usuarios instalan dos antivirus pensando que así
sus ordenadores estarán más seguros”
cuando lo cierto es que lo único que
están haciendo es saturar el sistema.
¿Qué hacer entonces? En las versiones
anteriores del sistema operativo, estos
expertos recomiendan ejecutar msconfig para averiguar qué aplicaciones se
están colando en el arranque, para ir
poco a poco desinstalándolas. Microsoft propone también eliminar los programas que no utilicemos y emplear
herramientas de limpieza para borrar
los restos de instalaciones anteriores.
Pero como apuntamos, las versiones
actuales de la plataforma parecen haber solucionado con estos cuellos de
botella con un control más férreo de
lo que accede al registro y procesos de
optimización en segundo plano.
¿Y qué sucede con los Mac? Los usuarios del sistema operativo de sobremesa de Apple no son inmunes a los
problemas de rendimiento de los ordenadores, aunque en muy menor medida que lo que sucede en versiones
previas de Windows. En OSX, el mantenimiento al que ya están acostumbrados los usuarios de la plataforma
consiste básicamente en la reparación
de permisos y evitar que el disco duro
(o SSD) se llenen innecesariamente.
Este sistema operativo mantiene muy a
raya, por otro lado, el problema de los
virus y el malware, con lo que realmente no es necesario hacer mucho más.
Uno de los problemas más habituales
que suele afectar a la mayoría de ordenadores es que, pasado un tiempo,
pueden comenzar a funcionar lento.
El pobre rendimiento se puede deber
a varios motivos como por ejemplo un
exceso de aplicaciones y servicios instalados en el equipo. No todas las soluciones están al alcance de la mano del
usuario medio, pero sí algunas. Y de lo
que no cabe duda es que un buen mantenimiento puede ser decisivo para
alargar la vida de nuestro PC.
¿Cómo conseguir que el ordenador rinda al máximo? La empresa de comercialización de unidades SSD y DRAM,
Crucial, explica algunos trucos para optimizar el rendimiento del equipo.
- Termina con las aplicaciones
que no utilizas
El primer consejo es reducir el número
de aplicaciones que se inician al mismo
tiempo que el ordenador, y que ralentizan este proceso. Pulsando la combinación de teclas Windows + r y escribiendo msconfig en el buscador, aparecerá
una ventana de configuración del sistema. En la pestaña Inicio de Windows
se puede eliminar las aplicaciones o
herramientas que no se utilicen habitualmente. Este proceso también se
puede ejecutar desde dentro de cada
aplicación.
Para saber qué programas consumen
más recursos del ordenador es necesario pulsar con el botón derecho en la
barra de tareas.
Claves para optimizar
el rendimiento de tu PC
El pobre rendimiento del PC se puede
deber a varios motivos como un exceso de aplicaciones en el equipo. No todas las soluciones están al alcance de la
mano del usuario medio, pero sí algunas.
- Limpieza de software
Regularmente es necesario liberar espacio en la memoria y desfragmentar
el disco duro o unidad de sistema. Para
liberar espacio se debe eliminar los archivos temporales y limpiar el sistema
de forma avanzada (existen programas
para ello como CCleaner).
Para que los videojuegos o programas
más pesados funcionen más rápido se
deben desinstalar los que no se usen
con frecuencia e inhabilitar temporalmente aquellos que no deban estar ejecutados (en el administrador de tareas).
juliol / setembre 2015
49
INFORMÁTICA
- Una buena refrigeración, clave
Si la torre o la base del portátil se recalientan con las horas de uso, el ordenador no ofrecerá un buen rendimiento.
Los jugadores de videojuegos colocan
bolsas de frío instantáneo (que contienen gel y se suelen usar en caso de
lesión), cerca del equipo. O las colocan
frente a un ventilador de pie (o varios,
creando corrientes) para que el aire
que disipe esté frío. Es importante que
no se retenga el aire dentro sino que
exista un flujo continuo. Lo más fiable
en este sentido es utilizar componentes o módulos que incorporen disipadores de calor en el diseño.
- Mantenimiento
Por último, también es necesario mantener actualizado el antivirus y el detector de spyware. Muchos usuarios lo
desactivan mientras juegan para ahorrar recursos pero se exponen a posibles ataques de hackers, sobre todo en
los videojuegos online. Es aconsejable,
para mayor seguridad, poner además
un autenticador de contraseña. Muchos usuarios desactivan el antivirus
mientras juegan para ahorrar recursos,
pero se exponen a posibles ataques de
“hackers”.
Windows también permite cierto nivel de configuración en cuanto a cómo
queremos que se inicie el antivirus,
otra de los servicios que contribuyen
a que el arranque empeore. Se puede
programar que el servicio comience
después de que se haya encendido el
ordenador. Con esto se consigue que
trabaje de una forma más fluida. Para
lograrlo hay que pulsar la combinación
de teclas Windows + r y escribir services.msc. Aparecerá una ventana de
aplicación de servicios. En ella tan solo
hay que localizar el programa de antivirus en concreto y pulsar sobre él con el
botón derecho del ratón. Se desplegará
una pestaña de Propiedades. Una vez
allí, hay que hacer click en General y
después en Tipo de Inicio. Por defecto,
aparece en Automático, pero se puede
programar Automático con inicio retrasado.
Podemos optimizar otros procesos del
ordenador relacionados con el sistema
operativo como, por ejemplo, acelerar
el arranque del equipo. En Windows se
puede deshabilitar todos los programas que aparecen en la pestaña Inicio
de Windows (ejecutando MSCONFIG) y
utilizar un único archivo de paginación
aunque el sistema cree uno para cada
unidad disponible. v
Cómo evitar que tu correo electrónico
vaya directo a la papelera
EL CAMPO “ASUNTO”, CLAVE PARA EL ÉXITO
¿
Cuántos correos electrónicos recibimos al cabo de la semana? ¿Y cuántos leemos realmente? No nos engañemos: al abrir el programa de correo nuestro
cerebro activa un filtro automático que hace que nuestras retinas recaigan
en aquellos que realmente nos interesan. Este filtro no siempre acierta, pero al
menos, consigue que rescatemos de la pira lo más importante.
Ahora bien, cuando somos nosotros los que enviamos un email… ¿qué garantías
tenemos de que finalmente se abra? Y yendo aún más lejos, ¿será leído pronto o
se postergará en el tiempo perdido entre otros correos? La realidad es que la llave
del éxito se encuentra a la hora de redactar el propio correo, y en un elemento al
que no otorgamos la suficiente importancia: el campo Asunto.
Conseguir seducir al receptor en este breve espacio será clave para que siga leyendo o lo tire a la papelera sin miramientos.
¿Sabemos utilizar correctamente este campo? Un estudio llevado a cabo a comienzos de año por Mailchimp analizando más de 200 millones de envíos, arrojó un dato
que ya sospechábamos: la eficacia de un correo electrónico depende de lo bien o
mal que redactemos el campo Asunto. Lo primero que debemos tener claro es la
utilidad de este espacio en el correo electrónico: ¿cuál es su función? ¿Este campo
50
juliol / setembre 2015
INFORMÁTICA
sirve para poner en contexto al receptor sobre el contenido que viene a continuación, o dicho de otra manera, se trata de un resumen en pocas palabras que servirá
al destinatario para hacerse una idea del cuerpo del mensaje, y al mismo tiempo
asignar una prioridad. Hay que tener en cuenta que son tantos los emails que recibimos al cabo de la semana que nuestro cerebro intenta poner orden visualmente
y asigna prioridades a la hora de abrir o borrar trabajando fundamentalmente con
dos elementos: el remitente y el campo asunto.
Breve resumen del contenido, pero evitando ciertas palabras
De esta manera, daremos más prioridad a los correos que llegan del jefe o determinados clientes, pero también a aquellos cuyos campos Asunto sean sugerentes
y nos inviten a seguir leyendo. ¿Cómo conseguirlo? Los expertos parecen ponerse
de acuerdo en una serie de pautas, pero debe primar ante todo el sentido común
y ponerse por un momento en el lugar de la otra persona. Para lograr que nuestros correos electrónicos sean leídos (o al menos, abiertos), debemos seguir las
siguientes pautas:
Evitar dejar el campo vacío. Son muchos los ejemplos de un mal uso de este campo, pero peor aún es no redactar nada en el mismo. Aunque cueste creer, todavía
hay bastantes personas que dejan el campo asunto en blanco, confiando en que
el simple peso del remitente invite a la lectura del correo. Pero lo cierto es que un
correo sin nada escrito en este campo nos obligará a abrirlo para categorizarlo, y
eso supone un esfuerzo extra que lo postergará a cuando tengamos más tiempo.
Ir al grano y avanzar parte del contenido. No tenemos tiempo, y de hecho, nadie lo
tiene, con lo que cuanto más concisos y directos seamos a la hora de redactar el resumen del correo, más posibilidades tendremos de que sea abierto. En este sentido, es fundamental que el texto que redactemos sea breve y los expertos sugieren
un máximo de 40 caracteres como referencia. Pero no basta con ser escueto, sino
que además tenemos que intentar avanzar parte del contenido de forma esquemática con un doble propósito: poner en antecedentes al receptor y por descontado,
despertar su interés.
Cómo saber si reciben
y leen tus correos
La aplicación de correo electrónico de la suite Microsoft Office,
Outlook, posibilita al usuario saber si un correo que ha enviado
ha sido recibido. Además, permite
conocer si el destinatario ha leído
nuestro mail. Para ello, sólo hay
que seguir unos sencillos pasos y
marcar unas cuantas casillas.
Lo primero de todo es abrir Outlook. Una vez dentro del programa
hay que en el apartado “Herramientas” y pinchar en “Opciones”.
Es el turno de pinchar sobre “Opciones de correo”. Para tener éxito
en nuestra misión debemos ahora
pulsar con el ratón sobre “Opciones de seguimiento”. Por último,
marcar las casillas “Confirmación
de lectura” y “Confirmación de entrega”. Listo. Ahora sabrás quiénes
reciben tus e-mails y, lo más importante, quiénes lo leen.
Sugerir la acción. Si enviamos un correo electrónico a alguien, salvo que sea para
felicitar las fiestas, es evidente que queremos obtener algo del receptor. Pues bien,
hay que intentar, y no siempre es posible, explicar esta acción o solicitud en este
campo. Es decir, que si lo que queremos es que nos resuelvan una duda sobre un
envío a un cliente, es más aconsejable redactar “Duda sobre el envío…” que escribir “Consulta” a secas. Un estudio llevado a cabo realizando más de mil envíos a
altos directivos, demostró que las tasas de eficacia se disparaban cuando se especificaba la acción en el campo Asunto.
Escribir primero el campo “Asunto”. A estas alturas, ya tenemos más o menos claro que el asunto es sin duda la parte más importante del email antes de que éste
sea abierto, y por ello, merece la pena que invirtamos tiempo en su redacción. La
experta en selección de personal Amanda Augustine sugiere que lo redactemos en
primer lugar, ya que el tono que empleemos nos ayudará a continuar con el cuerpo
del mensaje.
Siguiendo estas sencillas pautas lograremos aumentar la tasa de aperturas del correo, y con este aumento, también las posibilidades de su lectura. Es importante
también huir de ciertos hábitos que sepultarán la misiva para siempre, como el
empleo de términos como “gratis” o incluso redactar el nombre del destinatario en
el campo asunto, algo que muchos ven como un exceso de confianza que provoca
de partida un rechazo. v
juliol / setembre 2015
51
LIBRERÍA
LA FLEXOGRAFÍA ACTUAL
Editado por Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya
Autor: Jesús Anguita Carpio
En el proceso de impresión flexográfica, la única constante que hay es la gran cantidad de
variables que existen, por lo tanto es lógico afirmar que, la calidad final de impresión dependerá
del conocimiento y control que tengamos sobre todas esas variables.
Con el libro “La flexografía actual” los impresores flexo disponen de una herramienta que les
permite conocer y controlar todas esas variables que más les afecta en la calidad de impresión,
así como el conocimiento de las nuevas tecnologías aparecidas en los últimos años en todas
las áreas del proceso flexográfico, siendo su lectura el camino más rápido y sencillo para llegar
a optimizar y estandarizar una alta calidad de impresión.
20 euros IVA incluido.
Empresas agremiadas.
30 euros IVA incluido.
Escuelas y Instituciones.
40 euros IVA incluido.
Empresas no agremiadas.
Solicite su pedido llamando al teléfono
93 481 31 61
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE
Y CADENA DE CUSTODIA, FSC/PEFC
Una propuesta para alcanzar la excelencia empresarial en el sector gráfico
Editado por Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya
Autor: Joan Mases Ricart
En el desarrollo de la actividad profesional en el sector gráfico, en organización de la producción,
consultoría y formación, observamos que la mayoría de empresas del sector, en su mayoría
micros y pymes, deben superar una serie de retos, que consideramos de máxima prioridad para
posicionarse en el difícil y competitivo mercado actual.
Este libro expone las bases para implementar un sistema integrado de gestión y a continuación
desarrolla un caso práctico completo, basado en una empresa del sector gráfico. Quiere ser útil
al directivo que debe decidir, al responsable del SIG que debe consultar, al profesional que inicia
su andadura en la implementación de los sistemas de gestión o quiere formarse en este campo.
20 euros IVA incluido.
Empresas agremiadas.
30 euros IVA incluido.
Escuelas y Instituciones.
40 euros IVA incluido.
Empresas no agremiadas.
Solicite su pedido llamando al teléfono
93 481 31 61
Cinco siglos de historia gráfica
Pasado, presente y futuro del sector gráfico se encuentra en esta cuidada obra editada con motivo
del quinto centenario del Gremio de la Industria y la Comunicación Gráfica de Catalunya.
Un libro indispensable para conocer la historia de las artes gráficas de Catalunya.
Editado por Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya
40 euros IVA incluido.
Empresas agremiadas.
52
60 euros IVA incluido.
Escuelas y Instituciones.
juliol / setembre 2015
80 euros IVA incluido.
Empresas no agremiadas.
Solicite su pedido llamando al teléfono
93 481 31 61
LIBRERÍA
IMPRESSIÓ ÒFSET
El libro Impressió Òfset está dirigido a aquellos colectivos que deseen aumentar
su formación tecnológica, como los integrantes de la Formación Profesional
Reglada, Formación Ocupacional y, en general, a los impresores que quieran
actualizar sus propios conocimientos. Incluye también un apartado de ejercicios
y cuestiones que se proponen a los estudiantes, con el objetivo de que ellos
mismos puedan verificar el nivel y la seguridad de los conocimientos que vayan
adquiriendo.
25 euros IVA incluido
Haga su pedido a:
TELÉFONO 93 473 89 84 - [email protected]
PAPER I CARTRÓ
C/ Montmeló, 2
Pol. Ind. El Raiguer
08170 Montornès del Vallès
Tel. 93 474 11 60
Fax 93 474 09 70
[email protected]
www.comartsa.com
juliol / setembre 2015
53
ASSESSORIE
Gremi de la Indústria i la Comu
ASSESSORIA LABORAL
Mateo Argerich
De dilluns a dijous, de 16 a 17,30 h
Telèfon 93 481 31 61
ASSESSORIA FISCAL
Noemí Andrés
Dimarts, d’11,30 a 13,30 h
(hores convingudes)
Telèfon 93 481 31 61
De dilluns a divendres, consultes telefòniques
Telèfon 93 217 36 00
ASSESSORIA EN MEDI AMBIENT,
QUALITAT I SEGURETAT SALUT
Marta Vecino
ASSESSORIA EN COMERÇ EXTERIOR
Antoni Voltà
De dilluns a divendres
horaris d’oficina
Telèfon 93 209 03 99
ASSESSORIA INDUSTRIAL
Oficina Gremi
De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61
ASSESSORIA I GESTIÓ D’ASSEGURANCES
Ricardo Sanmartin
Dimecres, de 16 a 18 h
(visites concertades)
Telèfon 93 481 31 61
De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61
ASSESSORIA MERCANTIL
Ricard Argelich i Luis Gallo
De dilluns a divendres
Horaris d’oficina
Telèfon 93 218 01 92
54
juliol / setembre 2015
ASSESSORIA EN PLANS DE VIABILITAT
I DE NEGOCI / ESTRATÈGIA FINANCERA
Antoni Barón
Visites concertades
Telèfon 93 481 31 61
ES I SERVEIS
unicació Gràfica de Catalunya
ASSESSORIA EN PROTECCIÓ DE DADES
Climent Aulet
ASSESSORIA ENERGÈTICA
Xavier Massana
De dilluns a dijous, de 9 a 19 h
Divendres de 8,30 a 15 h
Telèfon 93 387 19 16
De dilluns a divendres, de 16 a 19 h
Telèfon 93 481 31 61
GESTIÓ LABORAL
Salvador Alcolea
GESTIÓ DE LA COMPETITIVITAT
Carlos Sanmiguel i Domingo Vilar
De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61
Dimarts, de 16 a 18 h
Telèfon 93 481 31 61
GESTIÓ COMPTABLE I FISCAL
Toni Pérez
BORSA DE TREBALL
Marta Sans
De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61
De dilluns a divendres
Horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61
EXPERT EN OPTIMITZACIÓ INDUSTRIAL
Marc Tarral
REVISTA GREMI
Quim Macià
Dimecres, de 16 a 19 h
Telèfon 93 481 31 61
De dilluns a divendres
Horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è
08010 BARCELONA
Tel. 93 481 31 61 - Fax 93 481 31 73
[email protected] - www.gremi.net
juliol / setembre 2015
55
GREMI
DE LA INDÚSTRIA
I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA
DE CATALUNYA
DIRECTORI
D’EMPRESES COL·LABORADORES DE
gremi
CAIXES FOLRADES
CONTRAENCOLADO RÁPIDO
Publicitat
Pere IV, 78-84, 6è 7ª - 08005 Barcelona
Tel. 93 309 62 97 - Fax 93 309 55 97
[email protected] - www.adosbcn.cat
per empreses agremiades a
GREMI
DE LA INDÚSTRIA
CONTRAENCOLATS
Avda. del Vallés, 30 - Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu (Barcelona)
Tel. 93 790 62 43 - Fax 93 796 44 96
E-mail: [email protected]
CARPETERIA
I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA
DE CATALUNYA
-PLASTIFICATS (BRILLO, MATE)
-CONTRAENCOLATS (CARTONET,MICRO,IMAN PLASTIC...)
-TROQUELATS (AUTOMATIC,MANUAL 100X140 MAX)
-ENGOMAT (F, AUTOMATIC, LINEAL...)
-MANIPULATS (DISPLAYS, EXPOSITORS...)
Preu anual
165 euros
+ IVA
CONTRAENCOLATS
CONTRAENCOLADOS
TROQUELADOS
ENGOMADOS
MANIPULADOS
DISPLAYS , ETC.
Tibidabo, 36-42
Tibidabo,
36-42
Tel. 93 462 29 26 - Fax 93 462 26 00
Tel. 93
462- SANT
29 26ADRIÀ
- Fax 93
26 00
08930
DEL462
BESÒS
(Final c/- Guipúzcoa)
08930
Sant AdriàBARCELONA
del Besòs
E-mail: [email protected]
- http://www.agmontmar.com
(Final c/ Guipúzcoa
) Barcelona
[email protected] - www.agmontmar.com
Per a més informació
contactar amb el departament
de publicitat del Gremi
EMBALATGE FLEXIBLE I MARKETING DIRECTE
EC-0185 / 98
Soluciones de impresión en offset y acabados
de marketing directo, embalaje flexible y
etiquetaje (Sleeves, In Mold, etiquetas).
TGB, s.a.
San Ramón, 22 - 08786 Capellades
T. 93 801 17 11
www.tgb.es - E-mail: [email protected]
Oficinas Comerciales:
C/. Europa, 13, 3.º C - 08028 Barcelona
C/. Maestro Arbós, 9 - 28045 Madrid
ENQUADERNACIÓ
PLEGADOS
REVISTAS
Quim Macià
Tel.: 93 481 31 61
[email protected]
56
juliol / setembre 2015
ENCUADERNACIÓN
RÚSTICA COSIDA Y
enquadernacions
rueda 99, S.L.
CON COLA PUR
ESPIRAL
WIRE
Pol. Ind. nº 10 (Camí Vell de Can Marimón, 161)
Les Franqueses del Vallès - (Barcelona)
Tel. 93 849 30 44 - 93 849 36 15 - Fax. 93 840 25 74
e-mail: [email protected]
FABRICANTS DE BOSSES DE PAPER
ENQUADERNACIÓ
Encuadernación artesanal
Ed. pequeñas, grabados, stamping
Rústica fresada
Pujades, 77-79 3º 8ª - 08005 Barcelona
Tel. 93 507 54 47 - Fax 93 507 54 48
[email protected]
www.encuadernacionessanchez.com
GRAVATS I ESTAMPACIÓ
Carretera de Caldes, Km 3,400
08130 - Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona)
Tel. 93 574 83 00 - Fax 93 560 16 99
[email protected]
FABRICANTS DE CARTRÓ ONDULAT
ARTESANIA - ÀLBUMS
IMPREMTA
FABRICAMOS
A SU MEDIDA
EDS. LMTDES - PROJECTES
RESTAURACIÓ DE LLIBRES
CARPETES OBRA GRÀFICA
CAPSES - NOMINATS
ENQUADERNADOR
des de 1963
Visiti’ns a
DAURATS “Stamping”
DISPLAYS en pell o símil
Plaça de la Vila de Gràcia, 16
08012 Barcelona
Tel. 932 377 654 - Fax 934 161 952
[email protected]
www.enquadernador.com
ESTAMPACIÓ PEL·LÍCULES PER CALOR
BOBINA EN CARTÓN ONDULADO: Micro y Canal 3
FORMATO EN CANAL ABIERTO: Micro y Canal 3
PLANCHA: Micro, D3, D5, DD, M3
PLANCHA EN CANAL ABIERTO: M3, DD
C/ Marconi, 5 - Polígon Sesrovires
08635 Sant Esteve Sesrovires - Barcelona
Tel. 93 777 78 34 - Fax 93 777 74 72
[email protected]orma.com
FABRICANTS DE SOBRES
IMPRESSIÓ DIGITAL
RELIEVES Y DORADOS
LLOBET,
S.L.
Anselmo Clavé. Polígono Matacás, Nave 26
Tel. 936 853 800 - Fax 936 853 845
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
[email protected]
www.rydllobet.es
ETIQUETES
DOMÉNECH
MIRABET, S.A.
Avda. Carrilet 187 - Nave 4
Tel. 933 384 312 - Fax 933 372 546
08907 - L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
[email protected]
www.domenechmirabet.com
Aribau, 177 08036 Barcelona
Tel. 93 439 65 61 Fax 93 322 16 23
[email protected] www.bramona.com
GRAVAT AL BUIT
LABORATORIO DIGITAL
Carretera de Caldes, Km 3,400
08130 - Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona)
Tel. 93 574 83 00 - Fax 93 560 16 99
[email protected]
PRATS DE MOLLÓ, 20 · 08021 BARCELONA
Tel. 932 016 388 · www.egm.es
GRAVADORS
Publicitat
per empreses agremiades a
Gremi de la Indústria
i la Comunicació Gràfica de Catalunya
Preu anual
165 euros
+ IVA
juliol / setembre 2015
57
IMPRESSIÓ ÒFSET
MANIPULATS DEL PAPER
PAPER I CARTRÓ
Pujades, 124
08005 Barcelona - Poble Nou
Tel. 93 320 84 60 - Fax 93 485 42 21
[email protected]
www.agpograf.cat
FOLDING - CARTONCILLO - CARTULINA
EN 48 HORAS - CORTADO A MEDIDA
Gorchs Lladó, 146 - P. I. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallés
Tel. 933 352 448 - Fax 933 357 361
[email protected]
www.policoloroffset.com
anuncio:Maquetación 1
27/9/12
PLANTA DE CORTE EN BARCELONA Y LEVANTE
TEL.: 93 411 93 07 - Gemma Duch
[email protected]
13:43
Página 1
Comercial Escudo de Oro, S.A.
EDICIÓN DE LIBROS Y POSTALES
SOUVENIR TURÍSTICO
DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA
EXCLUSIVAS PROPIAS
Piquer, 2-4
08004 BARCELONA
Tel.: 93 230 86 20 Fax: 93 230 86 21
www.cedosa.net [email protected]
MANIPULATS DEL PAPER
ACABADOS GRÁFICOS
Alzadas, folletos y revistas con o sin cola, mailings,
catálogos, formularios, numeraciones, revistas, espiral,
wire-o, etc.
Llorens i Barba, 36-38 bajos - 08025 Barcelona
Tel.: 93 455 67 42 - Fax. 93 433 06 28
[email protected]
www.mutriformas.com
Espiral, Wire-0, Varilla, Displays, Plegar, etc.
Alimentació, s/n, nau 7
Pol. Ind. La Ferreria - 08110 Montcada i Reixac
Tel. 935 650 158 - Fax 935 725 065
[email protected]
MEDI AMBIENT
PLASTIFICADORS
Optimización de los sistemas de secado:
Huecograbado / Flexografia / Laminación
Proyecto llaves en mano de adaptación a la ley de COV’S.
Operational Iberia. S.L.U.
Avda. Corts Catalanes, 9-11, 2ª planta 4-D
Trade Center núm. 3 - 08173 St.Cugat del Vallès
Tel: 93.544.28.33 - Fax: 93.590.38.84
[email protected]
PAPER I CARTRÓ
PAPEL Y CARTÓN
M.V. MANIPULADOS, S.L.
al servicio de las Artes Gráficas
Plegado de folletos, manipulados en general, retractil alzadas,
revistas, espiral (fabricación propia), wire-o
Travesía Industrial, 187 4º
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 933 367 809 Fax: 932 633 284
[email protected]
58
juliol / setembre 2015
C/ Garnatxa, 12 - Parc Empresarial Cervelló - 08758 CERVELLÓ
Tel.: 93 673 05 25 - Fax 93 673 05 26 - [email protected] - www.vegio.es
EN BOBINAS Y HOJAS
CORTADOS A MEDIDA
C/ Montmeló, 2
Pol. Ind. El Raiguer
08170 Montornès del Vallès
POSTALS
offset
postales
mapas
guías
calendarios
souvenirs
imanes
savir, s.a.
g r á f i c a s
C/ del Plàstic, 16-18 - Pol. “Les Guixeres” - 08915 - Badalona
Tel. (34) 93 455 40 81 - Fax (34) 93 433 16 04
e-mail: [email protected] - www.savir.com
PREIMPRESSIÓ
PROMOCIÓ I ESPECIALITATS GRÀFIQUES
RETOLACIÓ
ANGLOFORT
PREIMPRESIÓN
·
Serveis gràfics integrals
SERVICIOS GRÁFICOS
Passeig Sant Joan 198
08037 Barcelona
Tel. 93 452 52 90
Fax 93 323 64 33
www.fotoletra.es
[email protected]
Rosselló, 33, 08029 Barcelona
Tel. 934 304 129 • Fax 934 397 358
[email protected]
www.anglofort.es
SEGELLS DE GOMA
SEGELLS OLIMPICS, S.L.
• Plancha CTP
FABRICANTES DE SELLOS DE GOMA
• Filmaciones
SELLOS MANUALES Y AUTOMÁTICOS
FECHADORES-NUMERADORES-TAMPONES
TINTAS-RECAMBIOS-PORTASELLOS-RODILLOS
LOTERIA-SELLOS MÁQUINA REGISTRADORA
SELLOS MARCAJE EN SECO Y LACRE
PLACAS GRABADAS EN ALUMINIO,
• Pruebas de color
• Maquetación y diseño
• Impresión Digital
Llull 51, 2º 4ª • 08005 Barcelona
Tel. 93 309 58 97 • Fax 93 309 55 07
E-Mail: [email protected]• www. jamsa.es
C/ Pere IV, 29-35 2º 6ª - 08018 BARCELONA
Tel.: 93 309 64 20 - Fax 93 300 52 47
[email protected]
SERIGRAFIA
RELLEU EN SEC
RELIEVES Y DORADOS
LLOBET,
SERVEIS GRÀFICS I EDITORIALS
SCANNER – FOTOGRAFIA – PROVES DE COLOR
PREIMPRESSIÓ – IMPRESSIÓ OFFSET I DIGITAL
GESTIÓ EN IMPRESSIÓ I ENQUADERNACIÓ
ACABATS I MANIPULATS
DISSENY GRÀFIC – MAQUETACIÓ
TRADUCCIÓ A DIFERENTS IDIOMES
CORRECCIÓ ORTOTIPOGRÀFICA I D’ESTIL
S.L.
Anselmo Clavé. Polígono Matacás, Nave 26
Tel. 936 853 800 - Fax 936 853 845
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
[email protected]
www.rydllobet.es
www.auradigit.com [email protected] 93 300 39 12
RELLEU EN TERMOGRAVAT
CASA FUNDADA 1920
RELLEU A L’ACER - TERMORELLEU - RELLEU EN SEC
Pasaje Bellaterra, 19 - 08203 SABADELL
Tel. 93 726 11 60 - Fax 93 726 11 60
[email protected]
www.imprelux.com
Anunci Maud maru.pdf
1
19/03/15
16:42
Anuncio Gremio2013 - Termografic nou logo.pdf
1
26/04/13
9:37
SERVEIS GRÀFICS
PRODUCCIÓ D’ESTANDS
Termorelieve - Relieve Seco
Estampación - Offset - Digital
C
M
Y
CM
MY
Museografia, producció d’exposicions
i estands, impressió digital de gran
format, senyalització
CY
CMY
K
Centre de treball:
Avinguda Gaietana, 55
08328 Alella
RELIEVE MODERNO®
SIN GASTOS DE PLANCHA
Pere IV, 29-35, 5è 5a - 08018 Barcelona
Tel. 93 309 80 11 - Fax 93 309 84 66
[email protected] - www.termografic.es
juliol / setembre 2015
59
TREPADORS
TREPADORS
tro
C que
IA
M les
G
R
A
F,
S.
A
.
SERVEIS GRÀFICS
TROQUELES CON TECNOLOGÍA LÁSER
Josep Pla, 163 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 266 27 66 (3 líneas) - Fax 93 307 81 31
[email protected]
www.troquelesrubio.com
Avgda. Remolar, 7
Tels. 93 478 54 24 - 93 478 79 64
Fax 93 370 94 45 - 08820 El Prat de Llobregat
[email protected] - www.ciamgraf.com
SERVEI INTEGRAL D’ARTS GRÀFIQUES
S.A. MANIPULADOS GRÁFICOS
TROQUELADOS
Y CONFECCIÓN DE ENVASES,
MATERIAL PROMOCIONAL Y PLV
Av. Generalitat de Catalunya, 8
08320 El Masnou (Barcelona)
Tels.: 93 540 50 75 · 93 555 71 63
[email protected] · www.oligrafic.com
C/. Cobalto, 2
Tel. 933 375 016 Fax 933 375 854
08907 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
(Barcelona)
TIPOGRAFIA ÒFSET
S.L.
FUNDADA 1942
Folletos, Revistas, Carteles,
Etiquetas, Calendarios, ...
T. 932 230 910
Cobalt, 8
T. 932 233 631
08038 Barcelona
[email protected] F. 932 230 268
CONTRAENCOLADOS
TROQUELADOS
ENGOMADOS
MANIPULADOS
DISPLAYS , ETC.
Tibidabo, 36-42
Tibidabo,
36-42
Tel. 93 462 29 26 - Fax 93 462 26 00
Tel. 93
462- SANT
29 26ADRIÀ
- Fax 93
26 00
08930
DEL462
BESÒS
(Final c/- Guipúzcoa)
08930
Sant AdriàBARCELONA
del Besòs
E-mail: [email protected]
- http://www.agmontmar.com
(Final c/ Guipúzcoa
) Barcelona
[email protected] - www.agmontmar.com
troquelajes
barcino
TROQUELATS, MANIPULATS,
PLEGATS I DISPLAYS
Rodríguez, 3 08028 BARCELONA
Tel/Fax. 93 490 08 23
[email protected]
TREPADORS
TROQUELADOS, ENGOMADOS
Y MANIPULADOS GRÁFICOS
Avda. Alpes, Nave 6 (Ctra. L’Hospitalet)
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Tel. 93 377 70 00 - Fax 93 475 00 85
[email protected]
www.artrok.com
Troquelajes
Cajas, Estuches, Dossiers,
Carpeteria, Etiquetas, ...
Plaça del Nou, 1 - Bloc B1
08038 Barcelona
Tel. 93 223 79 59 - Fax 93 223 79 59
[email protected]
60
juliol / setembre 2015
Pge. Torrent d’Estadella, nave N
08030 Barcelona
Tel. 93 314 03 17 - Fax 93 313 51 25
[email protected]
www.famibernes.com
Ctra. Mollet, Km. 1,3
08210 - Barberà del Vallès
Tel.: 93 720 55 39
Fax: 93 711 61 16
www.troquelgrafic.com
[email protected]
SERVEIS COMPLEMENTARIS
PER LES ARTS GRÀFIQUES
GRAFOPLAS, S.L.
TROQUEL PLÀSTIC, S.L.
Balmes, 133
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 934 622 070 - Fax 934 621 937
[email protected]
Assessoria
laboral
per a l’agremiat
L’assessoria laboral del Gremi està formada per un grup de professionals
preparats per oferir-li el millor servei per a la seva empresa.
Obtindrà resposta a totes les necessitats en l’àmbit soci-laboral.
Atenció personalitzada i immediata
amb dedicació exclusiva.
Consultoria
Servei de nòmines i Seguretat Social
Servei d’assessorament d’aplicació del conveni a l’empresa
Assistència Lletrada
Truqui’ns
i l’informarem sense cap compromís
93 481 31 61
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è - 08010 Barcelona - [email protected] - www.gremi.net
Per informació sobre la publicitat a la revista
poden dirigir-se a:
DEPARTAMENT DE PUBLICITAT
Quim Macià
Tel.: 93 481 31 61 - Fax 93 481 31 73
e-mail: [email protected]
Xarxa social del Gremi:
facebook
twitter
WarnApp
www.facebook.com/GremiIndGrafCat
@GremiIndGrafCat
GremiIndGrafCat
62
juliol / setembre 2015
E-mails i Webs del Gremi:
Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya
[email protected] - www.gremi.net
Escola de Formació Professional Antoni Algueró
[email protected] - www.escolaalguero.net
Catalunya Industrial
[email protected] - www.catalunyaindustrial.cat
Nueva Ricoh
Pro C9100
Una nueva era para
las prensas digitales
de alta producción
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
www.ricoh.es
Productividad: 110 o 130 ppm (4.390 A3/h)
Soportes gruesos: hasta 400 g/m2
Estucado, sintético, altobrillo, texturizado...
Formato: banner 330x700mm desde cajón
Doble cara: automática banner 700mm
Calidad: láser VCSEL de 4800x1200 dpi
Estabilidad: verificación de imagen en línea
Alimentación: cuchillas de aire y succión
Volumen: media 1 millón de páginas/mes
Producción: desasistida hasta 2h 20min
Servicio: carga de tóner y papel en marcha
Imagen: transferencia por banda elástica
Arquitectura: doble módulo imagen / fusión
[email protected]
Por eso, en COMART llevamos 50 años gozando
de la confianza de nuestros clientes.
Y es que nosotros, con el papel no jugamos.
COMART está especializado en
la comercialización de una
amplia gama de papeles y
cartones de primera calidad.
Además, ofrecemos un servicio
de corte a medida con unos
plazos de entrega mínimos.
Simwhite - Simcote

Documentos relacionados