p. de xastelas 4 5 6 7 4 6 7 1 2 3 p. da area da secada p. sualaxe p

Comentarios

Transcripción

p. de xastelas 4 5 6 7 4 6 7 1 2 3 p. da area da secada p. sualaxe p
casa do concello
ayuntamiento
town hall
policía local
policía local
local police
correos
correos
post office
PUNTA DO CAMPELO
Faro
biblioteca municipal
biblioteca municipal
public library
p. do faro
confraría
cofradía
fishermen guild
PUNTA CABALO
1
p. sualaxe
2
3
4
5
6
lonxa
lonxa
fish market
centro de saúde
centro de saúde
health centre
7
ruta dos cons
p. da area da secada
PUNTA DO AGUIÚNCHO
PUNTA DE
BARBAFEITA
p. do aguiúncho
PUNTA DO NAVAL
farmacia
farmacia
pharmacy
PUNTA DO FURADO
12
4
ruta dos cons
Campo de Fútbol
S
PUNTA DE NIÑO DE CORVO
p. do furado
3 6
Campo A Bouza
7
parada de bus
parada de bus
bus stop
p. da sapeira
p. de con retallado
PUNTA DE CON
RETALLADO
p. de testos
p. da abilleira
porto
puerto
seaport
p. riasón
ruta dos cons
información turística
información turística
information point
praia de bandeira azul
playa de bandera azul
blueflag beache
p. da canteira
p. do bao
dos espiños grande
dos espiños pequena
dos espiños das aceñas
rosa da mosca
das aceñas
ILLOTE
XIDOIROS
AREOSO
p. de camaxe
p. de camaxiñas
PUNTA QUILMA
ruta dos cons
p. da lavanqueira
PUNTA CONSERRADO
5
p. dos petóns
PUNTA CARREIRÓN
praia, cala
playa, cala
beach, cove
PUNTA DO BAO
p. de espiñeiro
p.
p.
p.
p.
p.
parque infantil
parque infantil
children’s playground
árbores, zona verde
árboles, zona verde
green area
área de esparexemento
área de esparcimiento
leisure area
p. de gradín
1.
2.
3.
4.
5.
aves migratorias
aves migratorias
migratory birds
1
2
p. de conserrado
4
3
p. de salinas
PUNTA SALINAS
paseo, senda peonil
paseo, senda peatonal
walking track
miradoiro, vistas
mirador, vistas
viewpoint
caseta de socorrismo
caseta de socorrismo
first-aid post
windsurf
windsurf
windsurf
museo das conservas
museo das conservas
Canning museum
muelle de pau
muelle de pau (madera)
pau dock
muíño de mareas da seca
molino de mareas de a seca
tidal-mill
muíño de vento
molino de viento
wind-mill
PARQUE NATURAL
DO CARREIRÓN
PUNTA DA CRUZ
Lagoa/Laguna
Carreirón
p. de xastelas
PUNTA XASTELAS
PUNTA DA ARNELA
p. da lameira
p. da arnela
igrexa parroquial
iglesia parroquial
Parish church
faro
faro
lighthouse
os
u b as
r/ R
raña
lcald M. G
e
seo
N
4
1
ava
l
ha
san
r/
arco
Ch
Gardería/
Guardería/
Nursery
to
r/ P
aradela
eiro
CEIP. Torre
r/ Pombal
tr/ Viñ T i
a
iro da Vila
r/ Aransa
r/ O u
te
aserrada
Pedr
r/
s
Os Con
nt
11
12
10
r/ Laxes
cam. Riasó
n
r/ Lax
es
ca
m.
uz
ro
ed
.P
m
ca
Gr
ad í
n
són
n
Ria
c/ Laxe do Pa
A Fr
anqueira
I.E.S
A Illa
de
Arousa
xes
Laxes
rr// L
billeira
r/ Bouz
as
tr/ Ria
són
os
4
Avda.
da Pon
te
A Franqueira
16
a
3
te
da Pon
Avda.
cam. da A
12... Of. de Info. Turística/Information point....... D3
13... Museo das Conservas/ Canning museum ..... B1
14... Muelle de Pau/Pau Dock................................ B2
15... Igrexa/Iglesia Parroquial/Parish Church
....... de San Xulián................................................. C2
16... Muíño de Vento/Molino de Viento/Windmill.. C4
17 ...Miradoiro/Mirador/Viewpoint O Con do Forno .. A1
18... Miradoiro/Mirador/Viewpoint A Revolta....... A1
os
b / Ba r n al
Castriños
tr/
2
r/ V
iña T
inta
r/ Fa
bal
Cemiterio/
Cementerio/
Cemetery
tr/ Pombal
15
r/ Torre
C as
triñ
o
r/ L
agartiño
d
Cabo
r/ do
Ponte
daa.. da
Avvd
r/
S
l
r/ S e m
oíñ
tr/ Outeiro
Ro
il
Esté
vez
P
Entrecortiñas rior
a
1..... Concello/Ayuntamiento/Town Hall ............... B1
2..... Policía Local/Local Police............................... B1
3..... Biblioteca Municipal/Public Library.............. B1
4..... Correos/Post Office........................................ B1
5..... Lonxa/Lonja/Fish Market .............................. C1
6..... Confraría/Cofradía/Fishermen Guild ............. B2
7..... Porto/Puerto//Seaport do Chufre.................. C1
8..... Porto/Puerto/Seaport do Naval ..................... B1
9..... Porto/Puerto/Seaport Ribeira do Chazo........ B2
10... Centro de Saúde/Salud/Health Center .......... D4
11 ... Farmacia/Pharmacy ....................................... C3
r/
i ña
aba
Av
da
.C
ast
ela
o
r/ S u a v
de
ón C
do
r/ d o
a
tall
Campo de Fútbol/Pitch
C
alvador Otero
Fr
an
Gradín
A
qu e
ira
5
Av
d a.
B
As Ace
ñas
camiño/camino/road . Abilleira, A .............................. C3
.................................... Aceñas, As.......................... C6-C5
rúa/calle/street .......... Agro da Porta ......................... B2
rúa/calle/street ......... Alcalde Manuel Graña ........... B1
rúa/calle/street ......... Aransa ................................ C2-C3
barrio/area ................. Barnal ..................................... D3
rúa/calle/street .......... Bouzas .................................... C3
travesía/cross-street ... Bouzas .................................... C3
rúa/calle/street .......... Cabodeiro, O................. C2-D2-D1
praza/plaza/square ... Campo, O................................ B1
paseo/promenade ...... Cantiño, O .................... B1-C2-C1
barrio/area ................. Carballos ............................. A1-A2
avenida/avenue .......... Castelao ............................. B1-C2
rúa/calle/street .......... Castriños................................. C3
travesía/cross-street ... Castriños................................. C3
rúa/calle/street .......... Castro, O................................. C2
rúa/calle/street ......... Charco, O ................................ C2
rúa/calle/street ......... Chasan ................................... D1
rúa/calle/street .......... Chufre..................................... C1
rúa/calle/street .......... Con do Forno ......................... A1
barrio/area ................. Con Retallado ......................... A2
rúa/calle/street .......... Congostra do Rico.................. C2
rúa/calle/street .......... Cons, Os.................................. C3
rúa/calle/street .......... Costa Montiño................... A1-B1
rúa/calle/street .......... Cruceiro .................................. B2
rúa/calle/street .......... Entrecortiñas .......................... C2
travesía/cross-street ... Entrecortiñas .......................... C2
rúa/calle/street .......... Fabal ....................................... C2
rúa/calle/street .......... Fontiña ................................... A1
estrada/ctra./road...... Franqueira, A ................ C3-C4-C5
.................................... Gradín........................... B5-B4-C4
rúa/calle/street ......... Lagartiño ........................... D2-D1
barrio/area ................. Laxe do Pan ............................ C4
rúa/calle/street .......... Laxes....................................... D4
rúa/calle/street .......... Marqués de Bradomín............ B1
rúa/calle/street .......... Monte A.................................. A1
rúa/calle/street .......... Monte B.................................. A1
rúa/calle/street .......... Naval....................................... B1
paseo/promenade ...... Naval....................................... B1
urbanización............... Naval....................................... B1
rúa/calle/street .......... Niño de Agre .......................... A1
travesía/cross-street ... Niño de Agre .......................... B1
rúa/calle/street .......... Outeiriño do Monte ............... A1
rúa/calle/street .......... Outeiro.................................... D2
travesía/cross-street ... Outeiro............................... C2-D2
rúa/calle/street .......... Outeiro da Vila .................. C2-C3
rúa/calle/street .......... Palmeira .................................. B1
rúa/calle/street .......... Paradela .................................. C2
camiño/camino/road . Pedrouzos ............................... C4
rúa/calle/street .......... Pedraserrada ........................... C3
rúa/calle/street .......... Pombal.................................... D2
travesía/cross-street ... Pombal.................................... D2
avenida/avenue .......... Ponte, A ............... C2-C3-D3-D4-C5
rúa/calle/street .......... Priorato................................... C2
rúa/calle/street .......... Ribeira do Chazo ........... A1-B2-A1
rúa/calle/street .......... Rodel....................................... C2
rúa/calle/street .......... Quebrada ................................ C2
rúa/calle/street .......... Ramón Cabanillas ................... C2
praza/plaza/square ... Regueiro, O............................. B2
rúa/calle/street .......... Revolta.................................... A1
camiño/camino/road . Riasón ................................ D3-D4
travesía/cross-street ... Riasón ..................................... D4
rúa/calle/street .......... Rubas ...................................... B1
rúa/calle/street .......... Salga ....................................... B2
travesía/cross-street ... Salgueiral................................ C2
rúa/calle/street .......... Semoíño.................................. A2
rúa/calle/street .......... Sor Aurora Estévez ................. C2
rúa/calle/street .......... Suaviña ................................... C2
barrio/area ................. Testos...................................... A2
rúa/calle/street .......... Torre ....................................... C2
rúa/calle/street .......... Valle-Inclán ................... A2-A1-B1
rúa/calle/street .......... Viña Tinta............................... D2
travesía/cross-street ... Viña Tinta.......................... D2-D3
da
las
Pza. do Regueiro
i co
oR
ad
str
o
ng
Co
Ca s
t ro
r/ S
or A
uro
ra
o
íño
d
ro
ACg
ru
ce
iro
m
r/ Ra
o
ueiral
6
az
Salg
Ch
r/ Outeiro
Avda
. Ca
ste
lao
Barnal
d
fre
r/ Chu
o
d
r/
Se
mo
14
e
b/ Con R
b/
Te
st
os
eir
a
C
b/
r/
Ri
b
Can
tiñ
r/
án
eo
tr/ Bouzas
l
Inc
pa s
Pza. do
Campo
Que
bra
Fontiña
eal l
/V
2
r/
5
rtiñas
ñ
iri
1
3
r/ E
ntreco
o
od
13
r/ Palm
eira
o
r/
2
pa
urb. Naval
r/ Laga
rtiñ
o
és
de
Brado
mín
Ou
te
r
o
l
va
Na
r/
s
rballo
arb
s
allo
ontiñ
nt e
Mo
Ca
b/
C
tr/ Niñ
o de Ag
re
M
ta
D
7
a Po
rta
C
orno
oF
r/ A
a
olt
ev
r/ R
18
C
8
qu
ar
M
r/ Co n d
re
Ag
de
A
Monte
B
Monte
ño
17
1
B
r/ N
i
n
A
da
Pon
t
e
SAÍDA/SALIDA/OUT>>>
Ponte/Puente/Bridge
6
SAÍDA/SALIDA/OUT>>>
Ponte/Puente/Bridge
C
D