Starten en programma`s

Comentarios

Transcripción

Starten en programma`s
Gebruiksaanwijzing
DROGER
Inhoud
NL
Nederlands,1
ES
Español,19
GR
ÅËËÇÍÉÊÁ,37
NL
Belangrijke informatie, 2-3
Installatie, 4
Waar installeert u de droger
Ventilatie
Elektrische aansluiting
Voorbereidende informatie
Beschrijving van de droger, 5
Openen van de deur
Eigenschappen
Bedieningspaneel
Display, 6
Starten en programma’s, 7-12
AQUALTIS
AQCF 851 BU
Keuze van het programma
Speciale programma’s
Programmatabel
Bedieningsknoppen
Wasgoed, 13-14
Het scheiden van het wasgoed
Etiketten onderhoud
Bijzondere kledingstukken
Droogtijden
Waarschuwingen en advies, 15
Algemene veiligheid
Afvalverwijdering
Energiebesparing en respect voor het milieu
Verzorging en onderhoud, 16
Het onderbreken van de elektrische voeding
Reiniging van het filter na iedere cyclus
!
Dit symbool herinnert u eraan om deze gebruikshandleiding Controle van de trommel na iedere cyclus
te lezen.
Legen van het waterreservoir na iedere cyclus
Reiniging van de condensor
! Houd deze handleiding bij de hand zodat u hem altijd
gemakkelijk kunt raadplegen. Bewaar deze handleiding dichtbij de Reiniging van de droger
droger. In het geval het apparaat wordt verkocht of aan anderen
gegeven dient u hen deze handleiding te overhandigen, zodat de
nieuwe eigenaars de waarschuwingen en de raadgevingen
betreffende het gebruik van de droger kunnen raadplegen.
!
Problemen en oplossingen, 17
Servicedienst, 18
Onderdelen
Lees deze instructies aandachtig door: de hier volgende
pagina’s bevatten belangrijke informatie betreffende de installatie
en nuttig advies betreffende de werking van het apparaat.
1
Belangrijke informatie
NL
Voor een efficiënte werking van de condensdroger
is het noodzakelijk het schema van regelmatig
onderhoud te volgen dat hieronder staat
aangegeven:
Pluizenfilter - HET IS NOODZAKELIJK na iedere
droogcyclus het pluis te verwijderen dat zich op
het filter bevindt.
Fase 1
Open de deur van de droger.
Fase 2
Verwijder het filter (met twee
vingers).
Fase 3
Open het filter door de clip los te
maken.
Fase 4
Verwijder eventueel pluis dat zich
op het interne oppervlak van het
gaas van het filter bevindt.
Als u het filter niet na elke cyclus reinigt zullen
de droogprestaties van het apparaat verminderen.
De droger zal er langer over doen om de was te
drogen en, als gevolg, meer elektriciteit
verbruiken tijdens het drogen.
Waterreservoir – U dient het waterreservoir na
elke droogcyclus te legen.
Fase 1
Trek het waterreservoir naar u
toe en haal het volledig uit de
droger.
Fase 2
Verwijder al het water uit het
reservoir.
Fase 3
Doe het waterreservoir weer op
zijn plaats en zorg ervoor dat hij
goed vast zit.
Het niet legen van het waterreservoir na iedere
cyclus zou ervoor kunnen zorgen dat:
- De verwarming van het apparaat niet voldoende
werkt (het wasgoed zou nog vochtig kunnen zijn
aan het einde van de droogcyclus).
- Het controlelampje “Water legen” gaat knipperen
om aan te geven dat het reservoir vol is.
! Het controlelampje Water
legen aanblijft om u te
helpen herinneren dat het
waterreservoir aan het
begin van ieder programma
moet worden geleegd.
Fase 5
Doe het filter weer op zijn plaats
– Activeer de droger nooit
zonder dat het filter op zijn plaats
is.
2
Geen water in reservoir na 1 of 2
droogprogramma’s.
Bij een nieuwe droger zal het waterreservoir pas
worden gevuld als er voldoende water uit het
wasgoed is verdampt. Het kan dus 1 a 2
droogprogramma’s duren voordat de droger het
water naar het waterreservoir pompt. Zodra er
voldoende water in de droger aanwezig is zal na
ieder droogprogramma water in het reservoir zitten.
Condensor - Het is noodzakelijk elke week het
stof / de pluizen van de condensor te
verwijderen
NL
Fase 1
Open het deksel van de
condensor
- houd het handvat vast en trek
het naar u toe.
Fase 2
Verwijder de condensor door aan
de 3 clips te draaien en trek
daarna de condensor naar u toe.
(Er zou water in de buizen
aanwezig kunnen zijn: dit is
normaal).
Fase 3
Reinig de condensor met water
door het aan de achterzijde te
spoelen en eventueel pluis te
verwijderen.
Fase 4
Doe de condensor weer op zijn
plaats. Controleer dat de eenheid
op zijn plaats zit, dat alle 3 de
clips goed zijn bevestigd en dat
de plaatsingspijlen aan de
voorzijde van de condensor naar
boven wijzen.
Het niet reingen van de condensor zou een
langere droogtijd en dus meer stroomverbruik met
zich mee kunnen brengen.
3
Installatie
Elektrische aansluiting
Waar installeert u de droger
10 mm
• Warmte kan de droger
beschadigen. Deze moet dus
ver van gasfornuizen, kachels,
verwarmingselementen of
kookplaten worden
geïnstalleerd.
Als het apparaat in onderbouw
15 mm
15 mm
moet worden geïnstalleerd dient
u een opening van 10 mm vrij te
laten tussen het bovenpaneel
van het apparaat en andere
voorwerpen erboven, en een
opening van 15 mm tussen de zijkanten van het apparaat en
de wanden of andere meubels ernaast. Op deze manier wordt
een toereikende ventilatie gegarandeerd.
Ventilatie
• Als de droger in werking is moet er een toereikende
ventilatie zijn. U dient de droger in een niet vochtige ruimte te
plaatsen die beschikt over een toereikende luchtcirculatie. De
luchttoevoer rondom de droger is fundamenteel voor de
condensatie van het water dat tijdens het wassen is
geproduceerd. De droger zal niet juist functioneren als hij in
een afgesloten ruimte of in een meubel wordt geplaatst.
! Als de droger in een kleine of koude ruimte wordt geplaatst,
is het mogelijk dat er condens wordt gevormd.
! Het is niet aan te raden de droger in een kast te plaatsen.
Het apparaat mag nooit achter een deur met slot worden
geïnstalleerd, achter een schuifdeur of een deur waarvan het
scharnier zich aan de tegenovergestelde kant bevindt dan dat
van de deur van de droger.
Afvoer van het water
2
2
Afb. A
4
Voordat u de stekker in het stopcontact steekt moet u de
volgende dingen controleren:
• Controleer of uw handen droog zijn.
• Is het stopcontact geaard.
• Is het stopcontact in staat het maximale vermogen van het
apparaat te dragen. Dit staat aangegeven op het typeplaatje (zie
Beschrijving van de droger).
• Bevindt de voedingsspanning zich tussen de waarden die staan
aangegeven op het typeplaatje (zie Beschrijving van de droger).
• Het stopcontact moet overeenkomen met het type stekker van
de droger. Indien dit niet het geval is moet u of de stekker of de
contactdoos vervangen.
!Gebruik geen verlengsnoeren.
! De droger mag niet buitenshuis worden geplaatst, zelfs niet als
deze plek goed afgeschermd is. Het kan zeer gevaarlijk zijn als het
apparaat wordt blootgesteld aan regen of onweer.
! Na de installatie van de droger moeten de elektriciteitskabel en
de stekker gemakkelijk te bereiken zijn.
! De elektriciteitskabel mag niet gebogen of samengedrukt
worden.
! Als de te vervangen stekker van het ingebouwde type is, dient u
hem op zorgvuldige wijze te verwijderen. Laat hem NOOIT op
plekken waar hij in een stopcontact kan worden gestoken en
elektrische schokken zou kunnen veroorzaken.
! De elektriciteitskabel moet geregeld worden gecontroleerd en
evt. worden vervangen door een speciale kabel die geschikt is
voor deze droger. De kabel mag alleen door erkende monteurs
worden vervangen (zie Service). Nieuwe of langere
elektriciteitskabels worden door erkende verkopers verkocht voor
een aanvullende kostprijs.
! De fabrikant neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor
apparaten waar deze regels niet worden toegepast.
! In het geval van twijfels over hetgeen boven vermeld dient u
contact op te nemen met een erkende elektricien.
Voorbereidende informatie
Als het apparaat vlakbij een afvoerbuis wordt geplaatst is het
mogelijk het condenswater direct af te voeren zonder het
waterreservoir te hoeven gebruiken. In dit geval is het niet meer
noodzakelijk het waterreservoir na iedere cyclus te legen.
Als de droger boven of naast een wasautomaat wordt
geplaatst kunnen de twee apparaten dezelfde afvoer
gebruiken. Het is voldoende de buis van afbeelding A los te
koppelen en hem aan te sluiten op de afvoer.
Als de afvoer verder is verwijderd dan de lengte van de buis
kunt u, om hem te bereiken, een buis met een identieke
diameter en de noodzakelijke lengte kopen en aansluiten.
Om de nieuwe buis te installeren is het voldoende de huidige
buis te vervangen zoals aangegeven in de afbeelding B, en
hem in dezelfde stand in te voeren.
! De opvoerhoogte van de afvoer moet gerekend vanaf
de vloer 60 cm zijn.
! Nadat u de droger heeft geïnstalleerd moet u zich ervan
verzekeren dat de afvoerbuis niet gebogen of gekronkeld is.
H<1m
NL
Afb. B
Zodra u de droger heeft geïnstalleerd, en voor u hem in werking
stelt, dient u de trommel te reinigen en het vuil te verwijderen wat
zich tijdens het transport zou kunnen hebben opgehoopt.
Beschrijving van de
droger
Openen van de deur
Eigenschappen
Typeplaatje
bedrijfsgegevens
Trek aan
handgreep
NL
Model en
Serienummer
Waterreservoir
Filter
Rooster voor de
luchttoevoer
Condensor
(deksel open)
Bedieningspaneel
Knop en
controlelampje On/Off
Controlelampje
ECO
Aanwijzer
Programmaknop
Display
Knoppen en
controlelampjes
Opties
Knop/controlelampje
On/Off. Als de droger in werking
is en u op deze knop drukt zal de droger stoppen. Het
controlelampje geeft aan dat de droger in werking is of
klaar is voor de keuze van het programma.
Met de knop Programma’s kunt u het programma
instellen: draai eraan totdat de aanwijzer op het gewenste
programma staat (Zie Starten en programma’s).
Met de knoppen/controlelampjes Optie kunt u de
beschikbare opties kiezen voor het geselecteerde programma. De controlelampjes gaan aan om aan te geven
dat de optie is geselecteerd (zie Starten en programma’s).
Het Display beschikt over drie secties: Automatisch drogen =
droogniveau, Drogen met timer = droogtijd en Resterende tijd
/ Uitgestelde start. Elke sectie beschikt over een betreffende
selectieknop (zie Display).
Knop START/PAUSE met controlelampje voor signalering :
als het groene controlelampje langzaam knippert, drukt u
op de toets om het programma te starten. Als de cyclus is
gestart zal het controlelampje altijd aan blijven. Als u het
programma wilt pauzeren drukt u nogmaals op de knop;
het controlelampje wordt oranje en gaat weer knipperen.
Om het programma voort te zetten drukt u nogmaals op
de knop (zie Starten en programma’s).
De lampjes die aangeven hoe het programma verloopt
geven de fases van het lopende programma weer (zie
Starten en programma’s).
Handvat van het deksel van de
condensor (trekken om te openen)
Toets en controlelampje
Start/Pause
Controlelampje
Schoonmaken
Condensor
Toets en controlelampje
Kinderbeveiliging
Controlelampje
Controlelampje
programma
Legen Watervoortgang
Reservoir
Schoonmaken Filter
Het controlelampje Water legen “H2O” geeft aan dat het
noodzakelijk is het waterreservoir te legen. Het
controlelampje gaat enkele seconden nadat u het lege
reservoir heeft teruggeplaatst weer uit. Dit gebeurt alleen
als de droger in werking is (zie Bedieningsknoppen).
N.B.: als het waterreservoir vol is verschijnt op het display
“H2O” en gaat het controlelampje
knipperen. De
verwarming wordt uitgeschakeld en het wasgoed wordt
niet gedroogd.
Het controlelampje
Legen Water-Reservoir Schoonmaken
Filter, voor elk programma, herinnert u eraan dat het
noodzakelijk is het filter te reinigen en het waterreservoir te
legen elke keer dat u de droger in werking stelt (zie
Onderhoud en verzorging).
Het controlelampje Schoonmaken Condensor herinnert
u eraan dat u regelmatig de condensor moet reinigen (zie
Onderhoud en verzorging).
Knop/controlelampje
Kinderbeveiliging Houd deze
knop een aantal seconden ingedrukt nadat u het programma en de opties heeft gekozen. Op deze manier zal het niet
meer mogelijk zijn de instellingen van de programmering te
wijzigen.
Als dit controlelampje aan is zullen de andere
programmaknoppen en toetsen uitgeschakeld zijn. Om de
kinderbeveiliging op te heffen houdt u de knop een aantal
seconden ingedrukt en zal het lampje uitgaan.
Controlelampje ECO: dit controlelampje is aan als u de
energiebesparende opties kiest (zie Bedieningsknoppen).
5
Display
Het Display beschikt over drie secties ieder met een eigen knop.
NL
Automatisch drogen
Nadat u een programma heeft gekozen met de optie Automatisch drogen drukt u meerdere malen op de knop
totdat het gewenste droogniveau verschijnt. Als de optie automatisch drogen niet beschikbaar is, zal het display
knipperen en hoort u drie geluidssignalen.
! Enkele droogprogramma’s kunnen niet samengaan met alle 5 de droogniveaus.
Beschikbare droogniveaus
Vochtig: behoudt het maximale vochtigheidsniveau van het wasgoed, ideaal voor moeilijk te strijken wasgoed zoals
linnen.
Strijkdroog: behoudt de vochtigheidsgraad van het wasgoed die noodzakelijk is om het goed te
kunnen strijken.
Hangerdroog: droogt het wasgoed zodat het kan worden opgehangen om verder te drogen. Gebruik
deze optie voor het wasgoed wat nog aan de lijn zal moeten drogen.
Kastdroog: Droogt het wasgoed zodat het direct in de kast kan worden opgeborgen.
Klaar Om Te Dragen: Droogt het wasgoed zodat het klaar is om aan te trekken.
Drogen met timer
Nadat u een programma heeft geselecteerd met de optie drogen met timer dient u, om de droogtijd in te
voeren, de knop A tijd in te drukken. Elke keer dat u op deze knop drukt verschijnt op het display de
gekozen droogduur (zie Starten en programma’s). Elke keer dat u op de knop drukt zal de ingestelde tijd
worden beperkt 180, 160, 120, 90, 60, 30, 20 waarna alles wordt herhaald. Als de optie drogen met timer
niet beschikbaar is, zal het display knipperen en hoort u drie geluidssignalen. De geselecteerde tijd verschijnt
alleen na de start van het programma en kan niet worden gewijzigd nadat u de knop Start/Pause heeft
ingedrukt
.
! Het is mogelijk het automatische droogniveau te kiezen ofwel de droogtijd.
Uitgestelde start
Nadat u een programma heeft geselecteerd waarbij een uitgestelde start mogelijk is kunt u de gewenste
vertraging kiezen.
Elke keer dat u op de knop van de Uitgestelde start
drukt zal de vertraging met 1 uur toenemen. Van “1hr”
tot “24 hr” en daarna “OFF” . Na vijf seconden zal de vertraging worden gewist.
Voor vertragingen van 10 uur of meer zal op het display de countdown in uren worden getoond, tot aan 10 uur, daarna
“9:59” , waarna de countdown in minuten zal plaatsvinden. Voor vertragingen van 9 uur of minder verschijnen op het
display de uren en de minuten. Daarna verschijnt de countdown in minuten voor de gehele vertraging.
Nadat u op de knop Start/Pause
heeft gedrukt kunt u de tijd niet meer wijzigen.
Als de vertraging verstreken is zal het symbool
uitgaan en verschijnt de Overgebleven tijd.
Als de optie drogen met timer is geselecteerd verschijnt op het display de droogtijd alleen op het centrale display
van het drogen met timer. Nadat u de startknop heeft ingedrukt gaat het display van de tijd van het apparaat aan,
waar u de countdown kunt zien van de resterende duur van het programma.
Resterende tijd
Als het symbool van de vertraging
uit is zal de getoonde tijd de Resterende tijd zijn van het programma dat
in werking is.
Als de tijdprogramma’s worden geselecteerd zal de getoonde tijd gedurende de cyclus de effectieve
overgebleven tijd zijn.
Als een automatisch programma wordt geselecteerd zal de getoonde tijd een schatting zijn van de resterende tijd.
Als een programma wordt geselecteerd verschijnt op het display de nodige tijd om een volle lading te drogen. Na
circa 10 minuten zal het controlemechanisme een preciezere schatting maken van de tijd van de cyclus.
De resterende tijd wordt in uren en minuten getoond en de countdown zal minuut per minuut worden gewijzigd.
De dubbele punt tussen de uren en de minuten op het display knippert om aan te geven dat de countdown actief is.
Op het display worden ook eventuele problemen van de droger getoond. In dat geval verschijnt op het display
een F gevolgd door een storingscode. De vier controlelampjes van de opties en het controlelampje van de pauze
worden oranje en gaan knipperen (zie Problemen en oplossingen).
6
Starten en programma’s
Keuze van het programma
1. Doe de stekker van de droger in het stopcontact.
2. Selecteer het wasgoed (zie Wasgoed).
3. Open de deur en controleer of het filter schoon en op zijn plaats is en
of het waterreservoir leeg en juist geplaatst is (zie Onderhoud).
4. Laad de droger en zorg ervoor dat er geen kledingstukken tussen
het deurtje en de afdichting blijven steken. Sluit de deur.
5. Als het controlelampje ON/OFF niet aan is drukt u op de knop .
6. Druk op de knop voor de selectie van de Programma’s die
overeenkomt met het te drogen kledingstuk. Controleer de
programmatabel (zie Programma’s) en de aanwijzingen voor ieder
type materiaal (zie Wasgoed).
7. Als deze beschikbaar zijn kiest u de opties Automatisch drogen
of Drogen met timer
door op de betreffende knop te
drukken, totdat het gewenste niveau of de gewenste tijd verschijnt.
! Voor meer informatie dient u de programmatabel te raadplegen.
8. Indien noodzakelijk stelt u de tijd van de vertraging in en de
andere opties (zie Display).
9. Als u een geluidssignaal aan het einde van het programma wilt
horen drukt u op de knop ALARM .
10. Om te beginnen drukt u op de START knop . Op het display
verschijnt de geschatte resterende tijd.
Tijdens het droogprogramma is het mogelijk de was te controleren,
sommige droge was te verwijderen en het andere wasgoed verder
te laten draaien. Nadat u de deur weer heeft dichtgedaan drukt u
op START om het apparaat weer te starten.
11. Tijdens de laatste minuten van het droogprogramma en voor
het einde ervan start de laatste fase KOUD DROGEN
. De was
wordt afgekoeld. Het is noodzakelijk dat deze fase geheel wordt
afgerond.
12. Het geluidssignaal (als deze optie is geselecteerd) geeft aan
wanneer het programma is beëindigd. Op het display verschijnt
END. Open de deur, haal het wasgoed uit de trommel, reinig het
filter en doe het weer op zijn plaats. Leeg het waterreservoir en
doe het weer op zijn plaats (zie Onderhoud). Als de optie Post
Antikreuk is geselecteerd
en u verwijdert het wasgoed niet
onmiddellijk, dan zal de trommel 10 uur lang zo nu en dan
draaien totdat het deurtje wordt geopend.
13. Haal de stekker van de droger uit het stopcontact.
Stand- by modus
Deze droger beschikt, in overeenkomst met de nieuwe normen
betreffende de energiebesparing, over een systeem wat het
apparaat automatisch na 30 minuten uitschakelt (stand-by)
indien men het niet gebruikt. Druk kort op de ON-OFF toets en
wacht tot de wasautomaat weer aangaat.
Speciale programma’s
Programma Gemakkelijk Strijken
Eenvoudiger strijken is een kort programma van 10 minuten (8 minuten verwarming gevolgd door 2 minuten koud drogen) dat de
vezels van het wasgoed dat langere tijd op dezelfde plek is gebleven doet opzetten. De cyclus strekt de vezels van de was
waardoor deze makkelijker kunnen worden gestreken en opgevouwen.
!Eenvoudiger strijken is geen droogprogramma en dient dus niet met nat wasgoed te worden gebruikt.
Voor een optimaal resultaat:
1. Laad de trommel nooit meer dan de maximale capaciteit. De volgende waarden hebben betrekking op het gewicht van droge kleding:
Materiaal:
Max
Katoen en Gemengd katoen
2,5 kg
Synthetisch
2
Spijkergoed
2
2. Leeg de droger gelijk na het einde van het programma. Hang de kleren op, of vouw ze, of strijk ze en doe ze in de kast. Als dit
niet mogelijk is moet u het programma herhalen.
Het effect van de optie Eenvoudiger strijken varieert van materiaal tot materiaal. De beste effecten bereikt u met traditionele
materialen zoals katoen en gemengd katoen, terwijl de effecten minder duidelijk zijn op acryl vezels en materialen zoals Tencel ®.
Programma Wol
• Dit programma is geschikt voor wasgoed dat het drogen met een trommel verdraagt en waarop het symbool
is aangebracht.
• Het kan worden gebruikt voor ladingen tot aan 1 kg (circa 3 truien).
• We raden u aan het wasgoed binnenstebuiten te keren voor het drogen.
• Dit programma duurt circa 60 minuten maar kan langer duren aan de hand van de grootte en het gewicht van de lading en van het
toerental van de centrifuge van de wasautomaat.
• Het wasgoed dat met dit programma wordt gedroogd is over het algemeen klaar om te worden aangetrokken, maar bij enkele
zwaardere kledingstukken kunnen de randen nog een beetje vochtig zijn. Laat deze op natuurlijke wijze drogen omdat een verder
droogproces de kledingstukken zou kunnen beschadigen.
! In tegenstelling tot andere materialen is het krimpen van wol niet meer terug te draaien, d.w.z. het kledingstuk zal nooit meer zijn
originele vorm terugkrijgen.
! Dit programma is niet geschikt voor kledingstukken van acryl.
Spijkergoed
• Dit programma is geschikt voor spijkergoed vervaardigd uit denim katoen. Voor u spijkerbroeken droogt moet u de voorste
zakken naar buiten trekken.
• Het kan worden gebruikt voor ladingen tot aan 3 kg (circa 4 broeken).
• Het kan bovendien worden gebruikt voor andere kledingstukken van hetzelfde materiaal, zoals spijkerjasjes.
• Dit programma duurt circa 85 minuten maar kan langer duren aan de hand van de grootte van de lading en van het toerental van
de centrifuge van de wasautomaat.
• Het wasgoed dat met dit programma wordt gedroogd is over het algemeen klaar om te worden aangetrokken. Randen of stiksels
kunnen nog ietwat vochtig zijn. Draai in dit geval de spijkerbroeken binnenstebuiten en laat het programma nog even draaien.
• Gebruik deze cyclus alleen voor wasgoed van 100% katoen. Meng nooit donker wasgoed met licht wasgoed. Gebruik dit
programma nooit voor kledingstukken met borduurwerk of accessoires (broches etc…), trek de zakken naar buiten.
! We raden u aan dit programma niet te gebruiken als de spijkerbroeken beschikken over elastiek in de taille of borduursels.
7
NL
NL
Speciaal programma
Overhemden en blouses – Intensief drogen
• Dit programma is geschikt voor overhemden en blouses vervaardigd uit katoen.
• Het kan worden gebruikt voor ladingen tot aan 3 kg (circa 10 overhemden).
• Dit programma duurt circa 80 minuten maar kan langer duren aan de hand van de grootte van de lading en van het toerental van
de centrifuge van de wasautomaat.
• Het wasgoed dat met dit programma wordt gedroogd is over het algemeen klaar om te worden aangetrokken. Randen of stiksels
kunnen nog ietwat vochtig zijn. Draai in dit geval de overhemden binnenstebuiten en laat het programma nog even draaien.
Overhemden en blouses – Normaal drogen
• Dit programma is geschikt voor overhemden en blouses van synthetisch materiaal of gemengd natuurlijk en synthetisch materiaal
zoals polyester en katoen.
• Het kan worden gebruikt voor ladingen tot aan 3 kg (circa 14 overhemden).
• Dit programma duurt circa 65 minuten maar kan langer duren aan de hand van de grootte van de lading en van het toerental van
de centrifuge van de wasautomaat.
• Het wasgoed dat met dit programma wordt gedroogd is over het algemeen klaar om te worden aangetrokken. Randen of stiksels
kunnen nog ietwat vochtig zijn. Draai in dit geval de overhemden binnenstebuiten en laat het programma nog even draaien.
Zijde
• Dit programma is geschikt voor het drogen van fijne zijde.
• Het kan worden gebruikt voor ladingen tot aan 0,5 kg.
• Dit programma duurt circa 110 minuten maar kan langer duren aan de hand van de grootte en het gewicht van de lading en van
het toerental van de centrifuge van de wasautomaat.
• Het wasgoed dat met dit programma wordt gedroogd is over het algemeen klaar om te worden aangetrokken, maar bij enkele
zwaardere kledingstukken zouden de randen nog een beetje vochtig kunnen zijn. Haal in dit geval het wasgoed uit de droger,
vouw het uit, doe het terug in de trommel en laat het programma nog even draaien.
• Alleen voor wasgoed met het etiket voor drogen met trommel.
Programma’s voor dons
! Zorg er bij dit programma voor dat het te drogen wasgoed niet beschadigd is, aangezien de vulling het filter en de luchttoevoer
zou kunnen verstoppen met een groot brandrisico van dien.
• Het mag alleen worden gebruikt voor eenpersoons dekbedden en is niet geschikt voor tweepersoons of grotere dekbedden.
• Het wasgoed dat met dit programma wordt gedroogd is over het algemeen klaar om te worden gebruikt. Enkele delen zouden
nog vochtig kunnen zijn. Haal in dit geval het wasgoed uit de droger, vouw het uit, schud het, doe het terug in de droger en laat
het programma nog even draaien.
• Ook geschikt voor donzen jacks.
Katoenen dekbedden
• Dit programma is geschikt voor het drogen van dekbedden met een katoenen buitenzak en een donzen vulling.
• Dit programma duurt circa 120 minuten maar kan langer duren aan de hand van de grootte en het gewicht van de lading
en van het toerental van de centrifuge van de wasautomaat.
• Alleen voor dekbedden of kledingstukken waar op het etiket staat dat ze geschikt zijn voor het drogen in een trommel
(TD). Buitenzak van katoen en vulling van dons of veren, niet voor synthetisch materiaal.
Synthetische dekbedden
• Dit programma is geschikt voor het drogen van dekbedden gevuld met synthetisch materiaal.
• Dit programma duurt circa 115 minuten maar kan langer duren aan de hand van de grootte en het gewicht van de
lading en van het toerental van de centrifuge van de wasautomaat.
• Alleen voor dekbedden of kleding met het etiket TD. Sommige synthetische jacks kunnen brandbaar materiaal
bevatten: controleer of het etiket van het kledingstuk aangeeft dat dit geschikt is voor drogen in een trommel.
Baby
• Dit programma is geschikt voor het drogen van kleine en fijne babykleding en babylakentjes.
• Gebruik dit programma voor katoenen en chenille kleding. Niet geschikt voor slabbetjes en onderbroeken die gevoerd zijn met plastic.
• Het kan worden gebruikt voor ladingen tot aan 2 kg.
• Dit programma duurt circa 120 minuten maar kan langer duren aan de hand van de grootte en het gewicht van de lading en van
het toerental van de centrifuge van de wasautomaat.
• Het wasgoed dat met dit programma wordt gedroogd is over het algemeen klaar om te worden aangetrokken, maar bij enkele
zwaardere kledingstukken zouden de randen nog een beetje vochtig kunnen zijn. Draai in dit geval de kledingstukken
binnenstebuiten en laat het programma nog even draaien.
Lingerie
• Dit programma is geschikt voor het drogen van fijne lingerie, ook voor die van zijde.
• Het kan worden gebruikt voor een maximum lading van 1 kg. Voor het drogen dient u de haken van beha’s, knopen of
ritssluitingen te sluiten.
• Dit programma duurt circa 90 minuten maar kan langer duren aan de hand van de grootte en het gewicht van de lading en van
het toerental van de centrifuge van de wasautomaat.
• Het wasgoed dat met dit programma wordt gedroogd is over het algemeen klaar om te worden aangetrokken, maar bij enkele
zwaardere kledingstukken zouden de randen nog een beetje vochtig kunnen zijn. Draai in dit geval de kledingstukken
binnenstebuiten en laat het programma nog even draaien.
8
Fijnwas
• Dit programma is geschikt voor het drogen van fijne was (acryl).
• Het kan worden gebruikt voor ladingen tot aan 2 kg.
• Ondanks het feit dat er normaal 120 minuten nodig zijn om het programma uit te voeren, is er in enkele gevallen meer tijd
nodig. Dit is afhankelijk van de grootte en het gewicht van de lading en van de snelheid van de centrifuge van de
wasautomaat.
• Het wasgoed dat met dit programma wordt gedroogd is over het algemeen klaar om te worden gebruikt. Enkele
kledingstukken zouden echter nog vochtig kunnen zijn. In dit geval dient u het wasgoed uit te laden en de kledingstukken uit te
vouwen of binnenstebuiten te draaien. Start het programma nogmaals voor een kortere duur.
Linnengoed en handdoeken
• Dit programma is geschikt voor het drogen van katoenen lakens en handdoeken.
• Het kan worden gebruikt voor ladingen tot aan 8 kg.
• Ondanks het feit dat er normaal 150 minuten nodig zijn om het programma uit te voeren, is er in enkele gevallen meer tijd
nodig. Dit is afhankelijk van de grootte van de lading en van de snelheid van de centrifuge van de wasautomaat.
• Het wasgoed dat met dit programma wordt gedroogd is over het algemeen klaar om te worden gebruikt, maar de randen
of de stiksels zouden nog vochtig kunnen zijn, vooral bij zeer grote kledingstukken. Vouw in dit geval de kledingstukken uit en
start het programma opnieuw voor een iets kortere duur.
Opfrissen
! Het programma om de was op te frissen is niet bedoeld om deze te drogen: gebruik het dus niet voor nat wasgoed.
• Het kan voor elk type lading gebruikt worden (tot aan 8 kg) maar is echter bijzonder effectief voor kleine ladingen.
Programma van 20 minuten dat de was opfrist met frisse lucht. Het kan ook worden gebruikt voor het opfrissen van
zwaardere kledingstukken.
9
NL
Programmatabel
NL
! Als het controlelampje On/Off niet aan is drukt u op de betreffende knop
Programma
Gemakkelijk
strijken
Opfrissen
Functie
Kort programma (circa
10 minuten) dat de
vezels van de
kledingstukken
verzacht zodat ze
eenvoudiger kunnen
worden gestreken.
Instelling
1. Plaats de PROGRAMMAKNOP op
.
2. Selecteer de optie Alarm indien noodzakelijk
3. Druk op de start
.
, en kiest u daarna het programma.
Opmerkingen / Beschikbare opties
Dit is geen droogprogramma (zie de voorgaande pagina).
Beschikbare opties
Alarm
.
Programma van 20
min. dat de was opfrist
met frisse lucht
1. Plaats de PROGRAMMAKNOP op
.
2. Selecteer de optie Alarm indien noodzakelijk
3. Druk op de start
.
Alarm
Droogt katoenen was
op hoge temperatuur.
1. Plaats de PROGRAMMAKNOP op
.
2. Kies Automatisch drogen
of Drogen met
timer
(zie de volgende pagina).
3. Selecteer de eventuele beschikbare opties.
4. Druk op de start
.
Alarm
. Uitgestelde start
.
Pre antikreuk
. Post antikreuk
1. Plaats de PROGRAMMAKNOP op
.
2. Kies Automatisch drogen
of Drogen met timer
(zie de volgende pagina).
3. Selecteer de eventuele beschikbare opties.
4. Druk op de start
.
Alarm
. Uitgestelde start
.
Pre antikreuk
. Post antikreuk
1. Plaats de PROGRAMMAKNOP op
.
2. Kies Automatisch drogen
of Drogen met timer
(zie de volgende pagina).
3. Selecteer de eventuele beschikbare opties.
4. Druk op de start
.
Alarm
. Uitgestelde start
.
Pre antikreuk
. Post antikreuk
1. Plaats de PROGRAMMAKNOP op
.
2. Kies Automatisch drogen
of Drogen met timer
(zie de volgende pagina).
3. Selecteer de eventuele beschikbare opties.
4. Druk op de start
.
Alarm
. Uitgestelde start
.
Pre antikreuk
. Post antikreuk
1. Plaats de PROGRAMMAKNOP op
.
2. Kies Automatisch drogen
(zie de volgende
pagina).
3. Selecteer de eventuele beschikbare opties.
4. Druk op de start
.
Alarm
. Uitgestelde start
antikreuk
.
1. Plaats de PROGRAMMAKNOP op
.
2. Kies Automatisch drogen
of Drogen met timer
(zie de volgende pagina).
3. Selecteer de eventuele beschikbare opties.
4. Druk op de start
.
Alarm
. Uitgestelde start
.
Pre antikreuk
. Post antikreuk
1. Plaats de PROGRAMMAKNOP op
.
2. Kies Automatisch drogen
(zie de volgende
pagina).
3. Selecteer de eventuele beschikbare opties.
4. Druk op de start
.
Alarm
. Uitgestelde start
antikreuk
.
1. Plaats de PROGRAMMAKNOP op
.
2. Kies Automatisch drogen
(zie de volgende
pagina).
3. Selecteer de eventuele beschikbare opties.
4. Druk op de start
.
Alarm
. Uitgestelde start
antikreuk
.
1. Plaats de PROGRAMMAKNOP op
.
2. Kies Automatisch drogen
(zie de volgende
pagina).
3. Selecteer de eventuele beschikbare opties.
4. Druk op de start
.
Alarm
. Uitgestelde start
antikreuk
.
.
Katoen
Katoen Intensief
drogen
Katoen –
Normaal
drogen
Droogt katoenen was
op lage temperatuur.
N.B.: maximum lading
6 kg
. Halve belading
Optie automatisch drogen:
Vochtig
, Strijkdroog
, Hangerdroog
Kastdroog
, Klaar Om Te Dragen
.
,
. Halve belading
Optie automatisch drogen:
Vochtig
, Strijkdroog
, Hangerdroog
Kastdroog
.
,
Overhemden/blouses
Overhemden Intensief
drogen
Overhemden –
Normaal
drogen
Spijkergoed
Synthetisch
Linnengoed en
handdoeken
Katoenen
dekbedden
Synthetische
dekbedden
10
Droogt overhemden
op hoge temperatuur.
Droogt overhemden
op lage temperatuur.
Droogt spijkergoed op
hoge temperatuur.
Droogt synthetische
was op hoge
temperatuur.
Droogt lakens en
handdoeken op hoge
temperatuur.
Droogt dekbedden op
lage temperatuur.
Droogt dekbedden op
lage temperatuur.
. Halve belading
Optie automatisch drogen:
Vochtig
, Strijkdroog
, Hangerdroog
Kastdroog
.
,
. Halve belading
Optie automatisch drogen:
Vochtig
, Strijkdroog
, Hangerdroog
Kastdroog
.
,
. Pre antikreuk
. Post
Optie automatisch drogen:
Vochtig
, Strijkdroog
, Hangerdroog
,
Kastdroog
, Klaar Om Te Dragen
. (We raden u
aan uitsluitend Klaar Om Te Dragen te gebruiken).
. Halve belading
Optie automatisch drogen:
Vochtig
, Strijkdroog
, Hangerdroog
Kastdroog
.
. Pre antikreuk
,
. Post
Optie automatisch drogen:
Vochtig
, Strijkdroog
, Hangerdroog
,
Kastdroog
.
(We raden u aan uitsluitend Kastdroog te gebruiken).
. Pre antikreuk
. Post
Optie automatisch drogen:
Vochtig
, Strijkdroog
, Hangerdroog
,
Kastdroog
.
(We raden u aan uitsluitend Kastdroog te gebruiken).
. Pre antikreuk
. Post
Optie automatisch drogen:
Vochtig
, Strijkdroog
, Hangerdroog
,
Kastdroog
.
(We raden u aan uitsluitend Kastdroog te gebruiken).
Programma
Functie
Instelling
Wol
Droogt wollen
wasgoed.
1. Plaats de PROGRAMMAKNOP op
.
2. Kies Automatisch drogen
(zie de volgende
pagina).
3. Selecteer de eventuele beschikbare opties.
4. Druk op de start
.
Droogt zijden
wasgoed op lage
temperatuur
1. Plaats de PROGRAMMAKNOP op
.
2. Kies Automatisch drogen
(zie de volgende
pagina).
3. Selecteer de eventuele beschikbare opties.
4. Druk op de start
.
Droogt babywas op
lage temperatuur.
1. Plaats de PROGRAMMAKNOP op
.
2. Kies Automatisch drogen
(zie de volgende
pagina).
3. Selecteer de eventuele beschikbare opties.
4. Druk op de start .
Opmerkingen / Beschikbare opties
Alarm
Optie automatisch drogen:
Vochtig
, Strijkdroog
, Hangerdroog
,
Kastdroog
.
(We raden u aan uitsluitend Kastdroog te gebruiken).
Alarm
Zijde
Baby
Lingerie
Fijnwas
(bv. Acryl)
Droogt lingerie op
lage temperatuur.
Droogt fijne was op
lage temperatuur.
1. Plaats de PROGRAMMAKNOP op
.
2. Kies Automatisch drogen
(zie de volgende
pagina).
3. Selecteer de eventuele beschikbare opties.
4. Druk op de start
.
1. Plaats de PROGRAMMAKNOP op
.
2. Kies Automatisch drogen
of Drogen met timer
(zie de volgende pagina).
3. Selecteer de eventuele beschikbare opties.
4. Druk op de start
.
NL
.
.
Optie automatisch drogen:
Vochtig
, Strijkdroog
, Hangerdroog
,
Kastdroog
.
(We raden u aan uitsluitend Kastdroog te gebruiken).
Alarm
. Uitgestelde start
antikreuk
.
. Pre antikreuk
. Post
Optie automatisch drogen:
Vochtig
, Strijkdroog
, Hangerdroog
,
Kastdroog
.
(We raden u aan uitsluitend Kastdroog te gebruiken).
Alarm
. Uitgestelde start
antikreuk
.
. Pre antikreuk
. Post
Optie automatisch drogen:
Vochtig
, Strijkdroog
, Hangerdroog
,
Kastdroog
.
(We raden u aan uitsluitend Kastdroog te gebruiken).
Alarm
. Uitgestelde start
antikreuk
.
. Pre antikreuk
. Post
Optie automatisch drogen:
Vochtig
, Strijkdroog
, Hangerdroog
,
Kastdroog
.
(We raden u aan uitsluitend Kastdroog te gebruiken).
Automatisch drogen en Drogen met timer
Selecteer eerst een programma (zie “Programmatabel”).
Programma
Functie
Instelling
Opmerkingen / Beschikbare opties
Automatisch
drogen
Indien mogelijk is het
beter de optie
automatisch drogen te
gebruiken, aangezien
deze betere
droogresultaten geeft.
De ingestelde
temperatuur hangt
van het geselecteerde
programma af (optie
materialen).
1. Druk meerdere malen op de knop Automatisch
drogen totdat op het display de gewenste selectie
wordt getoond. Elke keer dat u op de knop drukt
gaat u verder
,
,
,
,
. Daarna
wordt deze sequentie herhaald.
! Enkele automatische programma’s beschikken
niet over alle vijf de opties van de droogniveaus.
2. Selecteer de eventuele beschikbare opties.
3. Druk op de start
.
Beschikbare opties
Alarm
. Uitgestelde start
.
Pre antikreuk
. Post antikreuk
. Halve belading
Raadpleeg de aangeraden droogtijden (zie Wasgoed).
Als u de droogtijd zelf
wenst in te stellen
dient u altijd de functie
drogen met timer te
gebruiken.
De ingestelde
temperatuur hangt
van het geselecteerde
programma af (optie
materialen).
1. Druk meerdere malen op de knop Drogen met
timer totdat op het display de gewenste selectie
wordt getoond. Elke keer dat u op de knop drukt
wordt de tijd minder 180, 160, 120, 90, 60, 30 en
20. Daarna wordt deze sequentie herhaald.
• De fijne was voorziet een maximale tijd van 120.
2. Selecteer de eventuele beschikbare opties.
3. Druk op de start
Beschikbare opties
Alarm
. Uitgestelde start
.
Pre antikreuk
. Post antikreuk
Drogen met
timer
(180, 160,
120, 90, 60,
30 o 20
minuten)
De laatste 10 minuten van deze programma’s zijn bestemd
voor de koude droogfase
.
.
Raadpleeg de aangeraden droogtijden (zie Wasgoed).
De laatste 10 minuten van deze programma’s zijn bestemd
voor de koude droogfase
.
! Voor de beste prestaties dient u het deurtje niet te openen voor de cyclus is beëindigd.
11
Bedieningsknoppen
NL
• Programmaknop
!Belangrijk: als, nadat u de startknop heeft ingedrukt, de
stand van de programmaknop is veranderd, zal deze nieuwe
stand het geselecteerde programma NIET wijzigen.
Om het programma te wijzigen drukt u op de knop Start/
Pause om het programma te pauzeren (het
controlelampje is geel en knippert). Kies het nieuwe programma en de nieuwe opties. Het lampje wordt groen en
gaat knipperen. Druk op de knop Start/Pause en het
nieuwe programma gaat van start.
• Knoppen en controlelampjes Opties
Deze knoppen worden gebruikt voor het personaliseren van
het gekozen programma, aan de hand van uw eigen
behoeften. Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle
programma’s (zie Starten en programma’s) . Als een optie
niet beschikbaar is en u drukt op de knop dan zal het
geluidssignaal 3 keer klinken. Als de optie wel beschikbaar is
hoort u het geluidssignaal één keer en zal het lichtje van de
optie naast de knop aangaan, om te bevestigen dat de optie
is geselecteerd.
• Controlelampje ECO
Dit controlelampje gaat aan als er programmeringsopties
worden gekozen die een kleinere hoeveelheid energie
benutten. Bv.: als u een automatisch programma kiest of u
gebruikt een droogoptie die korter is dan de vooringestelde.
Dit lampje geeft niet aan of u de ideale energiebesparende
instelling heeft gekozen, maar alleen dat de geselecteerde
opties minder energie gebruiken.
• Controlelampjes vordering programma
(
Drogen,
Koud drogen,
)
Deze controlelampjes geven de voortgang van het
wasprogramma weer. Tijdens elke fase van het programma
gaat het overeenkomende controlelampje aan.
• Uitgestelde start
De start van enkele programma’s (zie Starten en programma’s)
kan tot aan 24 uur worden uitgesteld (zie Display).
Voor u een uitgestelde start instelt moet u controleren of het
waterreservoir leeg is en het filter schoon.
• Pre antikreuk
Als de uitgestelde start en deze optie worden gekozen zal
het wasgoed in de trommel tijdens de vertraging zo nu en
dan worden rondgedraaid om te voorkomen dat er kreuken
worden gevormd.
• Post antikreuk
Als deze optie is geselecteerd worden de kledingstukken na
het warm en koud drogen zo nu en dan rondgedraaid om
kreukvorming te voorkomen in het geval u niet de
mogelijkheid heeft de gedroogde was onmiddellijk na het
einde van het programma uit de trommel te verwijderen.
Tijdens deze fase is het controlelampje
aan.
Halve belading
Beschikbaar bij het programma “Katoen intensief drogen”,
“Katoen - Normaal drogen”, “Overhemden - Intensief
drogen”, “Overhemden - Normaal drogen” en “Synthetisch”.
Geschikt voor ladingen tussen de 1 en 2 kg.
Dit programma optimaliseert de automatische
droogprogramma’s voor de kleinere ladingen en verbetert
de berekening van de resterende tijd.
12
• Controlelampje Legen Water-Reservoir Schoonmaken
Filter “H2O”
(Als de droger is aangesloten op een afvoerleiding kunt u
het controlelampje
dat betrekking heeft op het
waterreservoir negeren, omdat het in dat geval niet nodig is
het te legen). Als het lampje
aan is (maar niet knippert)
moet u niet vergeten het waterreservoir te legen. Als het
waterreservoir tijdens het programma vol raakt zal de
verwarming worden uitgeschakeld en start de droger een
cyclus Koud drogen. Daarna zal het controlelampje gaan
knipperen en zult u enkele geluidssignalen horen. In dit geval
dient u direct het reservoir te legen en de droger te
herstarten om te zorgen dat het wasgoed wordt gedroogd.
Nadat u de droger heeft herstart zal het controlelampje na
enkele seconden uitgaan. Om deze handelingen te vermijden
dient u het waterreservoir vóór elk gebruik van de droger te
legen (zie Onderhoud).
! Bedenkt wel dat, ook al is de droger op een afvoerleiding
aangesloten, het ALTIJD noodzakelijk is het filter te reinigen.
• Openen van de deur
Als u de deur opent (of als u op de knop Start/Pause drukt)
tijdens de werking van een programma, zal de droger
stoppen en gebeurt het volgende:
• Het controlelampje Start/Pause is geel en knippert.
• Tijdens de vertraagde start zal de tijd blijven
lopen. Het is noodzakelijk op de startknop te
drukken om het programma met vertraagde start
te hervatten. Een van de controlelampjes van de
vertraging knippert om de instelling van de huidige
vertraging aan te geven.
• Het is noodzakelijk op de startknop te drukken
om het programma te hervatten. De
controlelampjes van de voortgang veranderen om
de huidige status aan te geven en het
controlelampje Start/Pause houdt op met
knipperen en wordt groen.
• Tijdens de antikreuk fase na het drogen zal het
programma worden beëindigd. Druk op de knop
Start/Pause om het nieuwe programma vanaf het
begin te laten herstarten.
• Door aan de Programmaknop te draaien
selecteert u een nieuw programma en zal het
controlelampje Start/Pause groen worden en
gaan knipperen. Het is mogelijk deze procedure te
gebruiken om het programma Koud drogen
te
selecteren om het wasgoed af te koelen als u
vindt dat het niet droog genoeg is.
Druk op de start knop om het nieuwe programma
te starten.
• N.B.:
Als de stroom uitvalt moet u de stekker uit het stopcontact
halen. Als de stroom weer terugkeert doet u de stekker er
weer in, drukt u op de startknop en zal het programma
worden hervat.
Wasgoed
Het scheiden van het wasgoed
Etiketten onderhoud
• Controleer de symbolen op de etiketten van de
kledingstukken om te verifiëren of deze in een trommel
kunnen worden gedroogd.
• Selecteer het wasgoed aan de hand van het type
materiaal.
• Leeg de zakken en controleer de knopen.
• Sluit de ritssluitingen en de haken, zoals ook de riemen en
veters, maar niet te vast.
• Wring het wasgoed uit om zoveel mogelijk water te
verwijderen.
Controleer de etiketten van het wasgoed, in het bijzonder
als deze voor de eerste keer in de droger worden gedaan.
Hieronder volgen de meest voorkomende symbolen:
Mag in de droger worden gedaan.
Mag niet in de droger worden gedaan
Drogen op hoge temperatuur.
Drogen op lage temperatuur.
! Laad de droger nooit met drijfnatte was.
Maximaal laadvermogen
Laad de trommel nooit meer dan de maximale capaciteit.
De volgende waarden hebben betrekking op het gewicht
van droge kleding:
Natuurlijke vezels: maximaal 8 kg
Synthetische vezels: maximaal 3 kg
! Om een vermindering van de droogprestaties te vermijden
Kledingstuk niet geschikt voor het drogen in de
trommel:
• Kledingstukken die rubberen delen of dergelijke bevatten,
of plastic voeringen (kussens, of regenjacks van PVC) en
ieder ander brandbaar materiaal of voorwerpen die
brandbare materialen bevatten (handdoeken die sporen
van haarlak bevatten).
moet u de droger nooit teveel laden.
Type lading
• Glasvezel (zoals bv. in bepaalde soorten gordijnen).
N.B.: 1 kg = 1000 gr
• Kleding die net chemisch is gereinigd.
Kledingstukken
Blouse
Katoen
Overig
Pak
Katoen
Overig
150
100
500
350
gr
gr
gr
gr
Spijkerbroek
700 gr
10 luiers
1.000 gr
Overhemd
• Kledingstukken met de code ITLC (“Bijzondere
kledingstukken”)
, die kunnen worden gereinigd met
speciale producten voor huishoudelijke reiniging. Volg de
instructies aandachtig.
• Te grote kledingstukken (slaapzakken, kussens, grote
spreien, enz.) die uitzetten tijdens het drogen en de
luchtcirculatie in de droger belemmeren.
300 gr
200 gr
Katoen
Overig
T-shirt
125 gr
Linnengoed
Dekbedovertrek
(tweepersoons)
Katoen
Overig
1.500 gr
1.000 gr
Groot tafellaken
700 gr
Klein tafellaken
250 gr
Tafelkleedje
100 gr
Badhanddoek
700 gr
Handdoek
350 gr
Tweepersoons
laken
500 gr
Eenpersoons laken
350 gr
Als u synthetisch wasgoed met katoenen wasgoed mengt
zal dit laatste nog vochtig kunnen zijn aan het einde van de
droogcyclus. In dit geval is het voldoende een korte
droogcyclus toe te voegen.
N.B.: als u de droogduur instelt moet u onthouden dat de
laatste 10 minuten van een programma worden besteed aan
het koud drogen. Tijdens deze fase zal het wasgoed niet
worden gedroogd.
13
NL
Bijzondere kledingstukken
NL
Dekens en spreien: kledingstukken in acryl (Acilian,
Courtelle, Orion, Dralon) moeten uiterst zorgvuldig op lage
temperaturen worden gedroogd. Stel geen lange
droogtijden in.
• Drogen: als kledingstukken moeten worden gestreken
kunnen ze uit de droger worden gehaald als ze nog een
beetje vochtig zijn. Kledingstukken die geheel droog
moeten zijn kunnen langer in de droger worden gelaten.
• Ingestelde temperatuur.
Geplisseerde kledingstukken of kledingstukken met
vouwen: lees de drooginstructies die door de fabrikant
worden geleverd.
• Temperatuur van de kamer: hoe lager de
kamertemperatuur waarin de droger zich bevindt hoe
meer tijd nodig is om het wasgoed te drogen.
Gesteven kledingstukken: droog deze kledingstukken niet
met andere niet gesteven kledingstukken. Verwijder het
grote deel van het stijfsel voor u de kledingstukken in de
droger doet. Droog niet te lang: het stijfsel wordt stof
waardoor de kledingstukken zacht worden en niet meer
gesteven zijn.
• Volume: grote kledingstukken kunnen een speciale
behandeling vereisen tijdens het drogen. We raden u aan
deze kledingstukken uit de droger te halen, ze te
schudden, en ze weer terug te doen: deze handeling moet
meerdere malen tijdens een droogcyclus worden herhaald.
! Droog de kledingstukken niet te veel.
Alle materialen bevatten een natuurlijke vochtigheid waarmee
hun zachtheid en luchtigheid wordt behouden.
Droogtijden
De tijden zijn geschat en kunnen variëren aan de hand van:
• Hoeveelheid water die na de centrifuge in de wasautomaat
nog achterblijft in het wasgoed: handdoeken en fijn
wasgoed houden veel water vast.
• Materiaal: kledingstukken van hetzelfde materiaal maar
met een verschillend weefsel en verschillende dikte kunnen
verschillende droogtijden hebben.
De hier volgende tabel geeft de GESCHATTE droogtijden in
uren aan: minuten zoals op het display getoond. De tijden
worden ook in minuten aangegeven, als referentie.
De aangegeven tijden hebben betrekking op de
automatische programma’s Kastdroog.
Ook de instellingen Drogen met timer worden aangegeven
om beter de tijdoptie te kunnen kiezen.
Het gewicht heeft betrekking op droge kledingstukken.
• Hoeveelheid wasgoed: enkele kledingstukken en kleine
ladingen kunnen er langer over doen om te drogen.
Droogtijden
Katoen
Intensief drogen
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
Automatisch
30-50
50-70
70-80
80-100
minuten
Met timer
30 of 60
60 of 90
60 of 90
90 of 120
Droogtijden bij 800-1000 toeren per minuut in wasautomaat
5 kg
6 kg
7 kg
7,5 kg
100-120
120-140
140-150
130-170
90 of 120
120 of 160
120 of 160
Synthetisch
Intensief drogen
Fijnwas (acryl)
Normaal drogen
14
Volle
lading
8 kg
½ lading
1 kg
Automatisch minuten
30-40
Instelling Drogen met timer
30 of 60
Droogtijden bij gereduceerd toerental centrifuge wasautomaat
½ lading
1 kg
Automatisch minuten
40-80
Instelling Drogen met timer
30 of 60 of 90
Droogtijden bij gereduceerd toerental centrifuge wasautomaat
½ lading
2 kg
40-50
30 of 60
140-180
160 of 180
Volle lading
3 kg
50-70
60 of 90
Volle lading
2 kg
80-140
60 of 90 of 120 of 160
Waarschuwingen en
advies
! Dit apparaat is ontworpen en uitgevoerd volgens de
geldende internationale veiligheidsnormen. Deze
aanwijzingen zijn voor uw eigen veiligheid geschreven en
moeten aandachtig worden doorgenomen.
Algemene veiligheid
• Het laatste deel van een droogcyclus wordt uitgevoerd
zonder warmte (afkoelcyclus), om te zorgen dat de lading
op een temperatuur blijft waarop ze niet beschadigd
wordt.
• Deze droger mag niet worden gebruikt door personen
(incl. kinderen) met een beperkt lichamelijk, sensorieel of
geestelijk vermogen of personen zonder ervaring of
kennis, behalve als deze worden gecontroleerd of
instructies krijgen betreffende het gebruik van het
apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
• Deze droger is ontwikkeld voor niet professioneel
huishoudelijk gebruik.
• Raak het apparaat niet aan als u blootsvoets bent of met
natte handen of voeten.
• Schakel het apparaat los van het elektriciteitsnet door
aan de stekker zelf te trekken en niet aan de kabel.
• Laat kinderen niet dichtbij het werkende apparaat komen.
Doe de droger na het gebruik uit en schakel hem los van
het elektriciteitsnet. Houd de deur dicht om te
voorkomen dat kinderen met de droger spelen.
• Let goed op kinderen om te voorkomen dat ze met de
droger spelen.
• Het apparaat moet juist geïnstalleerd worden en moet
goed geventileerd zijn. De luchttoevoer op de voorzijde
van de droger en de luchtroosters aan de achterzijde
mogen nooit worden bedekt (zie Installatie).
• Gebruik de droger nooit op een vloerbedekking als de
hoogte van de haren belemmert dat er lucht wordt
toegevoerd via de onderzijde van de droger.
• Controleer of de droger leeg is voordat u hem inlaadt.
•
De achterzijde van de droger kan erg heet worden:
raak hem nooit aan als het apparaat in werking is.
• Gebruik de droger niet als het filter, het waterreservoir en de
condensor niet goed op hun plaats zitten (zie Onderhoud).
• Gebruik geen vloeibare wasverzachter in de droger maar
voeg hem aan het laatste spoelwater van de
wasautomaat toe.
• Doe niet teveel wasgoed in de droger ( zie Wasgoed
voor maximaal laadvermogen).
• Doe geen drijfnatte was in de droger.
• Doe uitsluitend kledingstukken in de droger die zijn
gewassen met water en zeep en die daarna zijn gespoeld
en gecentrifugeerd. Het drogen van kledingstukken die
NIET met water zijn gewassen kan brand veroorzaken.
• Volg altijd aandachtig de was- en drooginstructies op de
etiketten van de kledingstukken (zie Wasgoed).
• Droog geen kledingstukken die zijn behandeld met
chemische producten.
• Droog nooit kledingstukken die in aanraking zijn geweest
met brandbare materialen (consumptieolie, aceton,
alcohol, petroleum, kerosine, vlekverwijderaars,
terpentijn, was, producten voor het verwijderen van was
en haarlak), behalve als deze zijn gewassen met warm
water en wasmiddel.
• Droog geen rubber, voorwerpen en kledingstukken
gevoerd met rubber, kussens met schuimrubberen
voering, latexschuim, rubber, plastic, badmutsen,
waterbestendige materialen, luieronderbroeken of
bedekkingen, polyethyleen en papier.
• Verwijder alle voorwerpen uit de zakken, in het bijzonder
aanstekers (ontploffingsgevaar).
• Doe geen overmatig grote kledingstukken in de droger.
• Droog geen acrylvezels op hoge temperatuur.
• Beëindig elk programma met de bijhorende koude
droogfase.
• Schakel de droger niet uit als er nog warm wasgoed in zit.
• Reinig het filter na elk gebruik (zie Onderhoud en
verzorging).
• Leeg het waterreservoir na elk gebruik (zie Onderhoud).
• Reinig regelmatig de condensor (zie Onderhoud) .
• Vermijd het ophopen van pluis rondom de droger.
• Ga niet op het bovenpaneel van de droger staan omdat u
het apparaat zou kunnen beschadigen.
• Respecteer altijd de normen en de elektrische
eigenschappen (zie Installatie) .
• Koop altijd originele accessoires en reserveonderdelen
(zie Service) .
! BELANGRIJK: stop de droger nooit voor het einde van de
droogcyclus, tenzij u alle kledingstukken snel verwijdert en
ophangt zodat de warmte wordt verdreven.
Informatie betreffende recycling en afvalverwijdering
Met het oog op onze constante inzet het milieu te sparen
behouden wij ons het recht voor gerecyclede
kwaliteitsmaterialen te gebruiken teneinde de kosten voor
de eindgebruiker te beperken en een verspilling van
materialen tot het minimum terug te dringen.
• Verwijdering van het verpakkingsmateriaal: volg de
plaatselijke normen zodat het verpakkingsmateriaal
hergebruikt kan worden.
• Om het risico van ongelukken met kinderen te vermijden
verwijdert u de deur en de stekker en snijdt u het snoer
vlakbij het apparaat door. Verwijder deze delen op
afzonderlijke wijze om u ervan te verzekeren dat het
apparaat niet meer aan een stopcontact kan worden
bevestigd.
Het verwijderen van oude huishoudelijke
apparatuur
De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA) voorziet dat huishoudelijke apparatuur niet
met het normale afval kan worden meegegeven. De
afgedankte apparatuur moet apart worden opgehaald om
het wedergebruik van materialen waarvan hij is gemaakt te
optimaliseren en om potentiële schade aan de gezondheid
en het milieu te voorkomen. Het symbool van de afvalemmer
met een kruis staat op elk product, om aan te geven dat het
apart moet worden weggegooid.
Voor verdere informatie betreffende het correcte verwijderen
van huishoudelijke apparatuur kunnen de gebruikers zich
wenden tot de gemeentelijke reinigingsdienst of de
verkoper.
Energiebesparing en respect voor het milieu
• Voor u de kledingstukken droogt kunt u ze beter goed
uitwringen om zoveel mogelijk water te verwijderen (als
het wasgoed uit de wasautomaat komt kunt u de
centrifuge gebruiken). Op deze manier bespaart u energie
tijdens het drogen.
• Als u de droger altijd met volle lading gebruikt bespaart u
energie: enkele kledingstukken en kleine ladingen doen er
langer over om te drogen.
• Reinig het filter aan het einde van elke cyclus zodat de
kosten van energie kunnen worden beperkt (zie
Onderhoud) .
15
NL
Verzorging en onderhoud
NL
Het onderbreken van de elektrische voeding
Legen van het waterreservoir na iedere cyclus
! Koppel de droger los als hij niet in werking is, of tijdens de
Verwijder het reservoir uit de droger en leeg het in een
wasbak of andere afvoer. Doe het daarna weer op zijn plaats.
Controleer het waterreservoir altijd en leeg het voor het
starten van een nieuw droogprogramma.
reinigings- of onderhoudsactiviteiten.
Reiniging van het filter na iedere cyclus
Het filter is een fundamenteel onderdeel van het drogen: zijn
functie is die van het opvangen van pluis en wol dat tijdens
het drogen wordt gevormd.
Aan het einde van het drogen reinigt u het filter onder
stromend water of met de stofzuiger. Als het filter verstopt
zou raken zou de luchttoevoer in de droger danig worden
belemmerd: de droogtijd wordt verlengd en er wordt meer
energie verbruikt. Er kan bovendien schade worden
aangericht aan de droger.
Het filter bevindt zich voor de afdichting van de droger (zie
afbeelding) .
Verwijdering van het filter:
1. Trek het plastic handvat
van het filter naar boven (zie
afbeelding) .
2. Open het filter door de
clip naar beneden te halen.
3. Verwijder het pluis van het
filter en doe het filter weer op
zijn plaats. Controleer of het
filter goed op zijn plaats is
op eenzelfde lijn met de
afdichting van de droger.
! Gebruik de droger nooit zonder het filter weer op zijn
plaats te hebben gedaan.
Controle van de trommel na iedere cyclus
Draai handmatig aan de trommel om kleinere kledingstukken
(zakdoeken bv.) te verwijderen, die in de droger zouden
kunnen zijn gebleven.
Reiniging van de condensor
• Verwijder geregeld (één keer per week) de condensor en
verwijder het eventuele pluis van de platen onder koud
stromend water aan de achterzijde van de condensor.
Verwijdering van de condensor:
1. Haal de stekker van de droger uit het stopcontact en
open de deur.
2. Open het deksel van de condensor (zie afbeelding) ,
deblokkeer de drie grendels door ze 90° linksom te
draaien en haal uiteindelijk de condensor naar buiten met
behulp van het handvat.
3. Reinig het oppervlak van de afdichtingen en doe de
eenheid weer terug met de pijlen naar boven. Zorg ervoor
dat de grendels goed vastzitten.
Reiniging van de droger
• De metalen en plastic buitenzijden en de rubber delen
kunnen met een vochtige doek worden gereinigd.
• Zo nu en dan (iedere 6 maanden) reinigt u met een
stofzuiger het voorste rooster voor de luchttoevoer en de
afvoer aan de achterzijde van de droger om eventueel
pluis, wol en stof te verwijderen. Verwijder bovendien zo
nu en dan het pluis aan de voorzijde van de condensor en
van delen van het filter m.b.v. de stofzuiger.
!Gebruik nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen.
! De droger gebruikt onderdelen met kogels die geen
smering benodigen.
! Laat de droger regelmatig door erkende technici
controleren teneinde de veiligheid van de elektrische en
mechanische delen te garanderen (zie Service) .
Reiniging van de trommel
! Gebruik voor het reinigen van de trommel geen
schuurmiddelen, staalwol of producten voor het reinigen van
roestvrij staal.
Er zou zich een gekleurde aanslag op de roestvrijstalen
trommel kunnen vormen. Dit kan worden veroorzaakt door
een combinatie van water en/of schoonmaakmiddelen zoals
bv. wasverzachter. Deze gekleurde aanslag heeft geen
invloed op de droogprestaties.
Filter
Kraan
Achter
Waterreservoir
Condensor
Luchttoevoer
Condensor
Voor
Grendels
Handvat
16
Deksel van de
condensor
Problemen en oplossingen
Als u het gevoel heeft dat de droger niet goed functioneert moet u, voordat u de Servicedienst inschakelt (zie Service) , eerst
grondig de volgende aanwijzingen voor het oplossen van problemen nalezen:
NL
Probleem:
Mogelijke oorzaken / Oplossingen:
De droger start niet.
• De stekker zit niet goed in de wandcontactdoos en maakt zodoende geen contact.
• Er is een stroomonderbreking geweest.
• De zekering is verbrand. Probeer een ander apparaat op hetzelfde stopcontact aan
te sluiten.
• Als u een verlengsnoer gebruikt, verwijder dit dan en steek de stekker van de droger
gelijk in de wandcontactdoos.
• Het deurtje is niet goed dicht.
• Het programma is niet juist ingesteld (zie Starten en programma’s) .
• De START knop is niet ingedrukt (zie Starten en programma’s) .
De droogcyclus start niet.
• Er is een vertraging ingesteld (zie Starten en programma’s) .
• U heeft op de start knop gedrukt. Voordat de droger van start gaat moet u even
wachten. Wacht op het begin van de droogcyclus, druk niet nogmaals op de
startknop: als u dit wel doet gaat de droger over op de pauzestand en begint het
drogen niet.
De droogtijden zijn te lang.
Het controlelampje Water legen
knippert maar de droger is net
gestart.
• Het filter is niet schoon (zie Onderhoud en verzorging) .
• Moet het waterreservoir worden gereinigd? Het controlelampje Water legen
knippert en het bericht “H2O” ? verschijnt. (zie Onderhoud) .
• De condensor moet worden gereinigd (zie Onderhoud).
• De ingestelde temperatuur is niet geschikt voor het te drogen materiaal (zie Starten
en programma’s en Wasgoed) .
• U heeft niet de juiste droogtijd voor deze lading geselecteerd (zie Wasgoed) .
• Het rooster van de luchttoevoer of de luchtafvoer aan de achterzijde zijn verstopt
(zie Installatie, en Onderhoud).
• Het wasgoed is te nat (zie Wasgoed) .
• De droger is te vol (zie Wasgoed) .
• Het waterreservoir is waarschijnlijk niet geleegd voor het begin van het programma.
Wacht niet op het signaal voor het legen van het waterreservoir maar controleer
altijd het reservoir en leeg het voor het starten van een nieuw droogprogramma (zie
Onderhoud) .
Het controlelampje Water legen is aan
maar het waterreservoir is niet vol.
• Het is normaal dat: het controlelampje Water legen gaat knipperen als het reservoir
vol is. Als het controlelampje aan is maar niet knippert moet u niet vergeten het
waterreservoir te legen (zie Starten en programma’s) .
Het programma is beëindigd maar
de kledingstukken zijn vochtiger
dan voorzien.
! Om veiligheidsredenen hebben de programma’s van de droger een maximale duur
Op het Display verschijnt de code
F gevolgd door een of twee
nummers. De controlelampjes van
de opties en die van de pauze
knipperen.
• Als op het display F10 of F15 verschijnt dient u het apparaat uit te schakelen, de
stekker uit het stopcontact te halen en het filter en de condensor te reinigen (zie
Onderhoud). Doe de stekker weer in het stopcontact, schakel het apparaat in en
start een ander programma. Als nogmaals de codes F10 of F15 verschijnen dient u
contact op te nemen met de Servicedienst (zie Service) .
Als er andere codes verschijnen dient u de code te noteren en contact op te nemen
met de Servicedienst (zie Service) .
Op het display verschijnt elke 6
seconden kort “dOn”.
van 4 uur. Als een automatisch programma niet de vereiste uiteindelijke
vochtigheidsgraad heeft waargenomen tijdens dit interval, zal de droger het
programma beëindigen en stoppen. Controleer bovenstaande elementen en herhaal
het programma. Als het wasgoed nog vochtig is moet u contact opnemen met de
Servicedienst (zie Service) .
• De droger bevindt zich in de "Demo" stand. Houd de knoppen On/Off en Start/
Pause 3 seconden lang tegelijkertijd ingedrukt. Op het display verschijnt daarna
“dOn”. Daarna hervat de droger zijn normale werking.
Het display Resterende tijd
verandert tijdens het drogen.
• De resterende tijd wordt constant gecontroleerd tijdens de droogcyclus en wordt
gewijzigd om een zo juist mogelijke schatting weer te geven. De getoonde tijd kan
tijdens de cyclus toenemen. Dit is normaal.
De droger maakt tijdens de eerste
minuten van werking veel lawaai.
• Dit is normaal, vooral als de droger voor langere tijd niet is gebruikt. Als het geluid
tijdens de hele cyclus voortduurt dient u contact op te nemen met de servicedienst.
17
Servicedienst
NL
Voordat u de Servicedienst belt:
Onderdelen
• Lees de aanwijzingen om het probleem op te lossen
goed door en kijk of het mogelijk is de storing zelf op te
lossen (zie Storingen en oplossingen).
• Als dat niet het geval is moet u de droger uitdoen en de
dichtstbijzijnde Servicedienst bellen.
Deze droger is zeer complex. Als u tracht hem zelf te
repareren of wilt laten repareren door niet gekwalificeerde
monteurs, riskeert u de veiligheid van personen op het
spel te zetten, hem te beschadigen en de garantie van de
onderdelen te laten vervallen.
Als u problemen heeft met het gebruik van dit apparaat
dient u zich altijd tot een erkende monteur te wenden. De
onderdelen zijn speciaal voor dit apparaat ontworpen en
kunnen daarom nergens anders voor worden gebruikt.
Gegevens die u moet doorgeven aan de
Servicedienst:
• Naam, adres en postcode;
• telefoonnummer;
• het soort storing;
• de aankoopdatum;
• het model van het apparaat (Mod.);
• het serienummer (S/N) van de droger.
Deze informatie vindt u op het typeplaatje aan de
binnenkant van de deur.
Vergelijkende programma’s
• Aangeraden programma’s voor de vergelijkende test EN61121.
Programma (EN61121)
Te selecteren programma
Drogen katoen
Katoen intensief drogen
8 kg
Kastdroog
Katoen strijkdroog
Katoen intensief drogen
8kg
Strijkendroog
3 kg
Kastdroog
Eenvoudig te verzorgen materiaal Synthetisch
Laadvermogen
Optie automatisch drogen
! N.B.: dit is geen volledige lijst van de programma opties (zie Starten en programma’s).
Deze apparatuur voldoet aan de volgende EU voorschriften:
- 2006/95/EEG (Apparaten op laagspanning);
- 89/336/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG (Elektromagnetische compatibiliteit).
18
Manual de instrucciones
SECADORA
Índice
ES
Español
ES
Información importante, 20-21
Instalación, 22
Dónde instalar la secadora
Aireación
Conexión eléctrica
Información preliminar
Descripción de la secadora, 23
Apertura de la puerta
Características
Panel de control
Display, 24
Puesta en marcha y programas, 25-30
AQUALTIS
AQCF 851 BU
Selección del programa
Programas especiales
Tabla de programas
Mandos
Ropa, 31-32
Subdivisión del lavado
Etiquetas de mantenimiento
Prendas especiales
Tiempo de secado
Advertencias y sugerencias, 33
Seguridad general
Eliminación
Ahorro energético y respeto del medio ambiente
Cuidados y mantenimiento, 34
!
Este símbolo te recuerda que debes leer este manual de
instrucciones.
!
Dejar al alcance de la mano el presente manual para consultar-
lo fácilmente ante cualquier necesidad. El manual siempre debe
estar cerca de la secadora, si el aparato es vendido o cedido a
terceros, recuerde entregarlo con su manual, de este modo se
permitirá a los nuevos propietarios entrar en conocimiento de las
advertencias y de las sugerencias sobre el uso de la secadora.
!
Interrupción de la alimentación eléctrica
Limpieza del filtro después de cada ciclo
Control del cesto después de cada ciclo
Vaciado del contenedor de recolección del agua después
de cada ciclo
Limpieza de la unidad de condensación
Limpieza de la secadora
Problemas y soluciones, 35
Asistencia Técnica, 36
Repuestos
Leer atentamente estas instrucciones: las páginas siguientes
contienen importante información sobre la instalación y consejos
útiles sobre el funcionamiento del electrodoméstico.
19
Información importante
ES
Para el funcionamiento eficiente de la secadora
de condensación es necesario respetar el
esquema de mantenimiento ordinario indicado a
continuación:
Filtro para la pelusa – ES NECESARIO quitar la
pelusa que se deposita en el filtro al finalizar
cada ciclo de secado.
Fase 1
Abrir la puerta de la portezuela
secadora.
Fase 2
Extraer el filtro (utilizando dos
dedos).
Fase 3
Abrir el filtro desbloqueando el
gancho.
Fase 4
Quitar la pelusa de la superficie
interna de la red del filtro.
La falta de limpieza del filtro después de cada
ciclo de secado influye sobre las prestaciones de
secado de la máquina, la cual necesita más
tiempo para secar y en consecuencia consume
más electricidad durante el secado.
Contenedor para la recolección de agua – es
necesario vaciar el contenedor para la recolección
de agua después de cada ciclo de secado.
Fase 1
Tirar el contenedor de
recolección del agua hacia fuera
y extraerlo totalmente de la
secadora.
Fase 2
Vaciar toda el agua recogida en
el contenedor.
Fase 3
Volver a instalar el contenedor
de recolección del agua
asegurándose que esté
introducido en su asiento.
Si el contenedor de recolección no se vacía, el
agua podría ocasionar:
- Que se detenga el calentamiento de la máquina
(por lo tanto la carga podría estar todavía húmeda
al finalizar el ciclo de secado).
- Que el piloto ”Vaciar agua” parpadee advirtiendo
que el contenedor está lleno.
! El piloto Vaciar agua
Fase 5
Volver a instalar el filtro – No
activar nunca la secadora si el
filtro no está colocado en su
posición.
permanece encendido para
recordar que el contenedor
de agua debe vaciarse al
comenzar el programa.
Carga del sistema de recolección de agua
Cuando la secadora es nueva, el contenedor de
recolección de agua no recoge hasta que el
sistema no se carga. Esta operación puede
implicar 1 o 2 ciclos de secado. Una vez cargado,
el sistema recoge agua en cada ciclo.
20
Unidad de condensación - Es necesario limpiar
de pelusas el condensador cada mes.
ES
Fase 1
Abrir la tapa del condensador
- Mantener la manija y tirar hacia
fuera.
Fase 2
Quitar el condensador girando
los 3 ganchos y luego tirar del
condensador hacia fuera. (Podría
haber agua en los tubos: esto es
normal).
Fase 3
Limpiar el condensador con
agua, haciéndola pasar por la
parte posterior para extraer
posibles depósitos de pelusa.
Fase 4
Volver a instalar la unidad de
condensación, asegurarse que el
grupo esté totalmente insertado
en su asiento, que los tres
ganchos estén fijos y que las
flechas de posicionamiento en la
parte anterior del condensador
estén dirigidas hacia arriba.
La falta de limpieza del condensador podría
causar una avería anticipada en la secadora.
21
Instalación
Conexión eléctrica
Dónde instalar la secadora
• Cuando la secadora se activa debe haber una buena
aireación. Asegurarse que se instale la secadora en un
ambiente que no sea húmedo y esté dotado de la adecuada
circulación de aire. El flujo de aire alrededor de la secadora es
fundamental para permitir que se condense el agua producida
durante el lavado; la secadora no funciona de forma correcta
si se dispone en un espacio cerrado o dentro de un mueble.
! Si la secadora se utiliza en una habitación pequeña o fría es
posible que se forme algo de condensación.
! No se aconseja instalar la secadora en un armario; el
electrodoméstico nunca debe instalarse detrás de una puerta
que se cierra con llave, una puerta corrediza o una puerta con
los goznes en el lado opuesto a la puerta de la secadora.
Antes de introducir el enchufe a la toma eléctrica comprobar lo
siguiente:
• Asegurarse que las manos estén secas.
• La toma debe poseer una conexión a tierra.
• La toma debe ser capaz de tolerar la potencia máxima prevista
por la máquina, indicada en la placa de los datos de ejercicio (ver
descripción de la secadora).
• La tensión de alimentación debe estar comprendida entre los
valores indicados en la placa de datos de funcionamiento (ver
descripción de la secadora).
• La toma debe ser compatible con el tipo de enchufe de la
secadora. Si no es así, sustituya la toma o el enchufe.
! No emplear prolongadores.
! La secadora no puede instalarse en ambientes externos, ni
siquiera si están separados. En efecto, es posible que sea muy
peligroso exponer este electrodoméstico a la lluvia o a las
tormentas.
! Después de la instalación de la secadora el cable eléctrico y el
enchufe deben quedar a mano.
! El cable eléctrico no debe doblarse ni aplastarse.
! Si el enchufe a cambiar está incorporado, se debe eliminar de
forma segura. NUNCA dejarlo para que pueda ser conectado a
una toma y provoque descargas eléctricas
! El cable eléctrico debe controlarse periódicamente y debe
cambiarse empleando un cable específico para esta secadora
que puede ser instalado por técnicos autorizados(ver
asistencia). Los cables eléctricos nuevos o más largos son
suministrados por los revendedores autorizados con un costo
adicional .
! El fabricante declina cualquier responsabilidad si no cumple con
estas reglas.
! Si existen dudas respecto a lo indicado, contactar un
electricista cualificado.
Desagüe de agua
Información preliminar
Si la máquina se coloca cerca de un tubo de desagüe es
posible hacer salir el agua condensada directamente sin tener
que utilizar el contenedor de recolección de agua. En este
caso ya no es necesario vaciar el contenedor de recolección
del agua después de cada ciclo.
Si la secadora se coloca encima o al costado de una
lavadora, ambas pueden compartir la desagüe. Basta
desconectar el tubo indicado en la figura A y conectarlo a la
desagüe. Si la desagüe se encuentra más lejos que el largo
del tubo, para alcanzarlo es posible comprar y conectar un
tubo de diámetro idéntico y del largo necesario.
Para instalar el tubo nuevo basta cambiar el tubo presente
como se indica en la figura B introduciéndolo en la misma
posición.
! El desagüe debe estar a un aaltura menor de 1 metro
respecto al fondo de la secadora.
! Después de instalar la secadora asegurarse que el tubo
de desagüe no esté doblado ni torcido.
Una vez instalada la secadora, antes de ponerla en
funcionamiento limpiar dentro del cesto y quitar la suciedad que
puede haberse acumulado durante el transporte.
10 mm
• Las llamas pueden averiar la
secadora, la cual debe estar
alejada de cocinas a gas,
estufas, radiadores o placas de
cocción.
Si el electrodoméstico debe
instalarse debajo de una
15 mm
15 mm
encimera es necesario dejar un
espacio de 10 mm entre el
panel superior del
electrodoméstico y los otros
objetos dispuestos encima de
la misma, y un espacio de 15 mm entre los lados del
electrodoméstico y las paredes o las decoraciones
dispuestas al costado del mismo. De este modo se garantiza
una circulación de aire adecuada.
Aireación
2
2
H<1m
ES
Fig. A
22
Fig. B
Descripción de la
secadora
Apertura de la puerta
Características
Placa con los datos de
funcionamiento
Tirar de la
manija
ES
Contenedor de
recolección de agua
Modelo y
Número
de serie
Filtro
Rejilla de la
toma de
aire
Unidad de
condensación
(tapa abierta)
Manija de la tapa del
condensador (tirar para abrir)
Panel de control
Botón e piloto On/Off
Piloto ECO
Piloto
Mando Programas
Display
Botones y
pilotos Opción
Botón /piloto
On/Off, si la secadora está en
funcionamiento y se presiona este botón la máquina se
detiene. El piloto advierte que la secadora está en
funcionamiento o está lista para elegir un programa.
El mando Programas permite fijar el programa: girar hasta
que el piloto esté orientado hacia el programa deseado
(ver Puesta en marcha y programas).
Los botones /pilotos Opción permiten elegir las opciones
disponibles para el programa seleccionado. Los pilotos se
encienden para señalar que la opción ha sido seleccionada
(ver Puesta en marcha y programas).
El Display posee tres secciones: Secado automático= nivel
de secado, Secado por tiempo= tiempo de secado y Tiempo
residual /Arranque retrasado, cada uno con un botón de
selección correspondiente (ver Display).
Botón PUESTA EN START/PAUSE con piloto de
señalización : cuando el piloto verde centellea lentamente, presione el botón para que comience el programa.
Cuando el ciclo ha arrancado, el piloto de señalización
permanece siempre encendido. Para llevar el programa a
pausa, presionar nuevamente el botón; el piloto cambia a
color naranja y comienza de nuevo a centellear.
Para iniciar el programa desde el punto en el cual se
interrumpió, presionar nuevamente el botón (ver puesta en
marcha y programas).
Al encenderse, los pilotos de avance del programa señalan
los estados del programa en curso (ver puesta en marcha
y programas).
Botón y piloto Start/
Pause
Piloto Limpieza
condensador
Botón y piloto
Bloqueo de
mandos
Piloto Vaciar Agua
Limpieza Filtro
Piloto avance
programa
El piloto Vaciar agua “H2O” señala que es necesario
vaciar el contenedor de recolección de agua. El piloto se
apaga durante algunos segundos después de volver a
colocar el contenedor de recolección del agua vacío; para
que esto suceda la secadora debe estar en funcionamiento
(ver Mandos).
Nota: si el contenedor de recolección de agua está lleno,
en el display se muestra “H2O” y el piloto
centellea, la
resistencia es desactivada y las prendas no se secan.
El piloto
Vaciar Agua Limpieza Filtro antes de cada
programa recuerda que es fundamental limpiar el filtro y
vaciar el contenedor siempre antes de utilizar la secadora
(ver Cuidado y mantenimiento).
El piloto Limpieza condensador recuerda que es
fundamental limpiar el condensador a intervalos regulares
(ver Cuidado y mantenimiento).
Botón/piloto
Bloqueo niño Tener presionado este
botón después de elegir el programa y las opciones
deseadas. De este modo no es posible modificar las
programaciones prefijadas.
Cuando el piloto está encendido, los demás botones y el
mando de los programas son desactivados. Para
desactivar el bloqueo mantener presionado el botón; el
piloto se apagará.
Piloto ECO: este piloto está encendido cuando se eligen
las opciones de ahorro energético (ver mandos).
23
Display
El display posee tres secciones, cada una con su respectivo botón.
ES
Secado automático
Después de elegir un programa dotado con la opción secado automático, presionar varias veces el botón hasta
que aparece el nivel de secado automático deseado. Si la opción de secado automático no se encuentra
disponible, la pantalla centellea y se emiten tres señales acústicas.
! Algunos programas de secado no son compatibles con los 5 niveles de secado automático.
Niveles de secado disponibles
Húmedo: mantener el nivel máximo de humedad en las prendas, ideal para los tejidos difíciles de
planchar como el lino.
Planchar: mantiene la humedad en las prendas para facilitar las operaciones de planchado.
Colgar: seca las prendas para que estén listas para ser colgadas para el secado final; utilizar esta
opción para las prendas que pueden simplemente colgarse al finalizar el secado.
Doblar: Seca las prendas listas para doblar.
Vestir: Seca las prendas de modo que estén inmediatamente listas para vestir.
Secado por tiempo
Después de seleccionar un programa con una opción de secado por tiempo, para introducir el tiempo de
secado presionar el botón A tiempo. Con cada presión de este botón en la pantalla aparece la duración de
secado elegida (ver puesta en marcha y programas). Con cada presión se reduce el tiempo programado
180, 160, 120, 90, 60, 30, 20 cíclicamente. Si la opción de secado por tiempo no se encuentra disponible,
la pantalla centellea y se emiten tres señales acústicas. El tiempo seleccionado sigue visualizado después
del comienzo del programa y no puede modificarse después de ser presionado el pulsador Start/Pause .
! Es posible elegir el nivel de secado automático o bien el tiempo de secado.
Comienzo retrasado
Después de seleccionar un programa con opción de comienzo retrasado se puede elegir el tiempo de comienzo
retrasado.
Con cada presión del botón de Comienzo retrasado
aumenta la programación de retraso con incrementos de
1 hora, desde“1h” a “24h”, por lo tanto “OFF” y después de cinco segundos el retraso se borra.
Para los retrasos de 10 horas o superiores en el display aparece la cuenta atrás del tiempo en horas hasta 10
horas, “9:59” posteriormente la cuenta atrás en minutos. Para los retrasos de 9 horas o inferiores, en la pantalla
aparecen horas y minutos, por lo tanto la cuenta atrás en minutos por el total del retraso.
Después de presionar el botón Puesta en Start/Pause
no es posible modificar el tiempo.
Cuando el período de retraso finaliza, el símbolo
se apaga y aparece el Tiempo residual.
Si se ha seleccionado un secado por tiempo, durante la programación en la pantalla aparece el tiempo de secado
sólo en el display del secado por tiempo central. Una vez que se ha presionado el botón de arranque se enciende
el display del tiempo de la máquina, donde es posible ver la cuenta atrás de la duración del programa.
Tiempo residual
Si el icono de retraso
se apaga, el tiempo visualizado es el Tiempo residual del programa en funcionamiento.
Cuando se seleccionan programas por tiempo, el tiempo visualizado durante el ciclo es el tiempo residual
efectivo.
Cuando se selecciona un programa automático, el tiempo visualizado es una estimación del tiempo residual.
Cuando se selecciona el programa en la pantalla aparece el tiempo necesario para secar una carga completa,
después de aprox. 10 minutos el dispositivo de control calcula una estimación más precisa del tiempo de ciclo.
El tiempo residual se visualiza en horas y minutos y la cuenta atrás se modifica de minuto en minuto.
Los dos puntos entre las horas y los minutos visualizados en el display centellean para mostrar que la cuenta
atrás está en funcionamiento.
En la pantalla aparecen también posibles problemas de la secadora; en este caso en la pantalla aparece una F
seguida de un código de error y los cuatro pilotos de opción y el piloto de pausa centellean con color naranja (ver
problemas y soluciones).
24
Puesta en marcha y
Programas
Selección del programa
1. Introducir el enchufe de la secadora en la toma de alimentación
eléctrica.
2. Seleccionar en función del tipo de ropa (ver Ropa).
3. Abrir la puerta y asegurarse que el filtro esté limpio y en
posición y que el contenedor de recolección de agua esté vacío y
posicionado correctamente (ver mantenimiento).
4. Cargar la máquina teniendo cuidado que ninguna prenda se
interponga entre la puerta y la guarnición. Cerrar la puerta.
5. Si el piloto ON/Off no se enciende presionar el botón
respectivo .
6. Presionar el botón de selección programas correspondiente al
tipo de tejido a secar, controlando en la tabla de programas (ver
programas) y las indicaciones para cada tipo de tejido (ver ropa).
7. Si se encuentra disponible elegir las opciones de secado
automático
o de secado por tiempo
presionando el
respectivo botón hasta alcanzar el nivel o el tiempo deseado.
! Para mayor información consultar la tabla de programas.
8. Si es necesario programar el tiempo de retraso y las otras
opciones (ver pantalla).
9. Si se desea que el señalador sonoro se encienda al finalizar el
programa, presionar el pulsador ALARMAS .
10. Para comenzar presionar el botón START . En la pantalla
aparece el tiempo residual estimado.
Durante el programa de secado es posible controlar el lavado y
sacar las prendas que se han secado dejando que las otras
continúen. Después de cerrar la puerta, presionar START
para poner de nuevo en funcionamiento la máquina.
11. Durante los últimos minutos de los programas de secado
antes de finalizar el programa comienza la fase final de SECADO
EN FRÍO
(los tejidos son enfriados); es necesario dejar
siempre que acabe esta fase.
12. El señalador sonoro (si ha sido seleccionada esta opción)
advierte cuando el programa ha terminado y en la pantalla
aparece END.
Abrir la puerta, sacar la ropa, limpiar el filtro y colocarlo en su
asiento. Vaciar el contenedor de recolección de agua y volverlo
a colocar en posición (ver Mantenimiento).
Si se ha seleccionado la opción Post antiarruga
y no se
quita la ropa inmediatamente, las prendas se hacen girar cada
tanto durante 10 horas hasta que se abre la puerta.
13. Desconectar la secadora de la red eléctrica.
Modalidad de stand by
Esta secadora está en conformidad con las nuevas
normativas vinculadas al ahorro energético. Está dotada de
un sistema de auto-apagado (stand by) que, en caso de no
funcionamiento, se activa pasados aproximadamente 30
minutos. Presionar brevemente el botón ON-OFF y esperar
que la máquina se active.
Programas especiales
Programa Fácil Plachado
Plancha fácil es un programa breve de 10 minutos (8 minutos de calentamiento seguidos por 2 minutos de secado en frío) que infla
las fibras de los tejidos que permanecen en la posición por un prolongado período de tiempo. El ciclo estira las fibras de las
prendas facilitando el planchado y el doblado.
! Plancha fácil no es un programa de secado y no se utiliza con prendas aún mojadas.
Los resultados óptimos:
1. No cargar el cesto por encima de su capacidad máxima. Los siguientes valores se refieren al peso de las prendas secas:
Tejido
Máx.
Algodón y mezcla algodón
2,5 kg
Sintéticos
2
Jeans
2
2. Vaciar la secadora enseguida después de finalizar el programa; colgar, doblar o planchar las prendas y luego colocarlas en el
armario. Si esto no fuese posible repetir el programa.
El efecto producido por Plancha fácil cambia de un tejido a otro. Los mejores efectos se obtienen sobre tejidos tradicionales como
algodón y mezcla algodón, mientras son menos evidentes en fibras acrílicas y materiales como el Tencel ®.
Programa Lana
• Esto es un programa dedicado a las prendas que soportan el secado en tambor marcados con el símbolo
.
• Puede utilizarse para cargas de hasta 1 kg (aprox. 3 jerseys).
• Se aconseja dar vuelta las prendas antes del secado.
• Este programa requiere aprox. 60 minutos, pero puede durar más tiempo dependiendo del tamaño y de la densidad de la carga
y de la velocidad de centrífuga empleada en la lavadora.
• Las cargas secadas con este programa en general están listas para vestir, pero en algunas prendas más gruesas los bordes
podrían estar levemente húmedos. Dejarlas secar naturalmente ya que otro proceso de secado podría dañar las prendas.
! A diferencia de otros materiales, el encogido de la lana es irreversible, es decir la prenda no vuelve al tamaño y forma originales.
! Este programa no se aconseja para prendas acrílicas.
Jeans
• Este programa se dedica a los jeans de algodón denim. Antes de secar los jeans dar vueltas los bolsillos delanteros.
• Puede utilizarse para cargas de hasta 3 kg (aprox. 4 pares).
• También puede usarse en otras prendas realizadas con el mismo material como chaquetas.
• Este programa dura aprox. 85 minutos, pero puede durar más tiempo dependiendo del tamaño de la carga y de la velocidad de
centrífuga empleada en la lavadora.
• Las cargas secas que utilizan este programa en general están listas para ser usadas; los bordes o las costuras podrían estar
ligeramente húmedos. En este caso dar vuelta los jeans y reactivar el programa un período corto.
• Utilizar este ciclo sólo para cargas de algodón 100%, no mezclar prendas de colores oscuros y claros. No utilizar este programa
para prendas con bordados y accesorios (prendedores...); dar vuelta los bolsillos.
! No se aconseja usar este programa si los jeans están dotados de elásticos aplicados en la cintura o con bordados.
25
ES
Programas especiales
ES
Camisas - Secado intensivo
• Este programa está dedicado a las camisas de algodón.
• Puede utilizarse para cargas de hasta 3 kg (aprox. 10 camisas).
• Este programa dura aprox. 80 minutos, pero puede durar más tiempo dependiendo del tamaño de la carga y de la velocidad de
centrífuga empleada en la lavadora.
• Las cargas secas que utilizan este programa en general están listas para ser usadas; los bordes o las costuras podrían estar
ligeramente húmedos. En este caso dar vuelta las camisas y reactivar el programa un período corto.
Camisas - Secado normal
• Este programa se dedica a las camisas realizadas de materiales sintéticos o de materiales mezcla natural y sintético como
poliéster y algodón.
• Puede utilizarse para cargas de hasta 3 kg (aprox. 14 camisas).
• Este programa dura aprox. 65 minutos, pero puede durar más tiempo dependiendo del tamaño de la carga y de la velocidad de
centrífuga empleada en la lavadora.
• Las cargas secas que utilizan este programa en general están listas para ser usadas; los bordes o las costuras podrían estar
ligeramente húmedos. En este caso dar vuelta las camisas y reactivar el programa un período corto.
Seda
• Este es el programa para el secado de seda delicada.
• Para ser usado con cargas de hasta 0,5 kg.
• Este programa requiere aprox. 110 minutos, pero puede durar más tiempo dependiendo del tamaño y de la densidad de la
carga y de la velocidad de centrífuga empleada en la lavadora.
• Las cargas secadas con este programa en general están listas para usar, pero en algunas prendas más gruesas los bordes podrían
estar levemente húmedos. En este caso intentar sacar la carga, abrir las prendas y reactivar el programa un período corto.
• Sólo para las prendas con etiqueta para secado de tambor.
Programas para edredones
! Con este programa prestar atención para no secar artículos dañados ya que el acolchado podría atascar el filtro y el conducto
del aire con el consiguiente peligro de incendio.
• Debe emplearse sólo para edredones de una plaza; no se adapta para edredones de dos plazas o más grandes.
• Las cargas secadas utilizando este programa están en general listas para el uso, pero pueden estar ligeramente húmedas en
algunos puntos. En este caso sacar la carga, abrir las prendas, sacudirlas y reactivar el programa un período corto.
• Se adapta para chaquetas acolchadas.
Acolchados de algodón
• Este es el programa para el secado de edredones con bolsa de algodón y relleno de plumón.
• Este programa requiere aprox. 120 minutos, pero puede durar más tiempo dependiendo del tamaño, de la densidad de
la carga y de la velocidad de centrífuga empleada en la lavadora.
• Sólo para edredones o prendas con etiqueta que especifica la idoneidad para el secado en tambor (TD) con bolsa de
algodón y relleno de plumón o pluma, no adecuado para materiales sintéticos.
Edredones sintéticos
• Este es el programa para el secado de edredones rellenos con materiales sintéticos.
• Este programa requiere aprox. 115 minutos, pero puede durar más tiempo dependiendo del tamaño, de la
densidad de la carga y de la velocidad de centrífuga empleada en la lavadora.
• Sólo para edredones o prendas con etiqueta TD. Algunas chaquetas sintéticas pueden contener materiales
inflamables: comprobar que la etiqueta de la prenda indique que es idónea para el secado en tambor.
Baby
• Este programa está dedicado para el secado de prendas pequeñas y delicadas o de sábanas para neonatos.
• Utilizar este programa para las prendas de algodón y felpilla, no secar artículos como baberos o braguitas cubre pañales con
revestimiento de plástico.
• Para ser usado con cargas de hasta 2 kg.
• Este programa requiere aprox. 120 minutos, pero puede durar más tiempo dependiendo del tamaño, de la densidad de la carga
y de la velocidad de centrífuga empleada en la lavadora.
• Las cargas secadas con este programa en general están listas para usar, pero en algunas prendas más gruesas los bordes
podrían estar levemente húmedos. En este caso dar vuelta las prendas y reactivar el programa un período corto.
Lencería
• Este es el programa para el secado de prendas de lencería más delicadas, incluidas las prendas de seda.
• Puede emplearse para cargas máximas de 1 kg; antes del secado cerrar los ganchos de los sujetadores, los botones y las
cremalleras.
• Este programa requiere aprox. 90 minutos, pero puede durar más tiempo dependiendo del tamaño, de la densidad de la carga y
de la velocidad de centrífuga empleada en la lavadora.
• Las cargas secadas con este programa en general están listas para vestir, pero en algunas prendas más gruesas los bordes
podrían estar levemente húmedos. En este caso dar vuelta las prendas y reactivar el programa un período corto.
26
Delicato
• Este programa se utiliza para secar las prendas delicadas (acrílicos).
• Para ser usado con cargas de hasta 2 kg.
• Si bien se requieren sólo 120 minutos para finalizar el programa, en algunos casos es necesario más tiempo, dependiendo
del tamaño, de la densidad de la carga y de la velocidad de centrifugación de la lavadora.
• Las cargas secadas con este programa están listas para el uso, pero algunas prendas podrían parecer levemente
húmedas. En este caso, sacar la carga y extender las prendas o bien darlas vuelta. Lanzar nuevamente el programa por un
período más breve.
Ropa de cama y de baño
• Este programa se utiliza para las sábanas o las toallas de algodón.
• Para ser usado con cargas de hasta 8 kg.
• Si bien se requieren sólo 150 minutos para finalizar el programa, en algunos casos es necesario más tiempo, dependiendo
del tamaño y de la velocidad de centrifugación de la lavadora.
• Las cargas secadas con este programa están listas para ser usadas, pero los bordes o las costuras podrían presentarse
levemente húmedos, en especial si se trata de prendas de gran tamaño. En este caso, extender las prendas y lanzar
nuevamente el programa por un período más breve.
Refrescar tejidos
! El programa para airear las prendas no ha sido pensado para secarlas: por lo tanto no utilizarlo con las prendas mojadas.
• Si bien se puede emplear con cargas de diferente tamaño (hasta 8 kg) es especialmente eficaz con cargas de tamaño
reducido.
Programa de 20 minutos para airear las prendas con aire fresco. Se puede utilizar también para refrescar prendas de vestir
calientes.
27
ES
Tabla de programas
ES
! Si el piloto On/Off no se enciende presionar el botón respectivo
Programa
Fácil
Planchado
Refrescar
tejidos
Algodón
Algodón
secado
intensivo
Algodón
secado
normal
Función
y elegir el programa.
Programación
Notas/Opciones disponibles
1. Colocar el mando PROGRAMAS en
.
2. Seleccionar la opción Alarma si se requiere.
3. Presionar el botón de puesta en start
.
No es un programa de secado (ver página anterior)
Programa de 20 min
que airea las prendas
con aire fresco
1. Colocar el mando PROGRAMAS en
.
2. Seleccionar la opción Alarma si se requiere.
3. Presionar el botón de puesta en start
.
Alarma
Seca las prendas de
algodón a alta
temperatura
1. Colocar el mando PROGRAMAS en
.
2. Elegir Secado automático
o secado por tiempo
(ver la página siguiente).
3. Seleccionar posibles opciones requeridas.
4. Presionar el botón de puesta en start
.
Alarma
. Comienzo retrasado
.
Pre antiarruga
. Post antiarruga
. Mini carga
Seca las prendas de
algodón a baja
temperatura
Nota: carga máxima 6
kg
1. Colocar el mando PROGRAMAS en
.
2. Elegir Secado automático
o secado por tiempo
(ver la página siguiente).
3. Seleccionar posibles opciones requeridas.
4. Presionar el botón de puesta en start
.
Alarma
. Comienzo retrasado
Post antiarruga
. Mini carga
Seca las camisas a
alta temperatura
1. Colocar el mando PROGRAMAS en
.
2. Elegir Secado automático
o secado por tiempo
(ver la página siguiente).
3. Seleccionar posibles opciones requeridas.
4. Presionar el botón de puesta en start
.
Alarma
. Comienzo retrasado
.
Pre antiarruga
. Post antiarruga
. Mini carga
1. Colocar el mando PROGRAMAS en
.
2. Elegir Secado automático
o secado por tiempo
(ver la página siguiente).
3. Seleccionar posibles opciones requeridas.
4. Presionar el botón de puesta en start
.
Alarma
. Comienzo retrasado
Post antiarruga
. Mini carga
1. Colocar el mando PROGRAMAS en
.
2. Elegir Secado automático
(ver la página
siguiente).
3. Seleccionar posibles opciones requeridas.
4. Presionar el botón de puesta en start
.
Alarma
. Comienzo retrasado
.
Pre antiarruga
. Post antiarruga
.
1. Colocar el mando PROGRAMAS en
.
2. Elegir Secado automático
o secado por tiempo
(ver la página siguiente).
3. Seleccionar posibles opciones requeridas.
4. Presionar el botón de puesta en start
.
Alarma
. Comienzo retrasado
.
Pre antiarruga
. Post antiarruga
. Mini carga
1. Colocar el mando PROGRAMAS en
.
2. Elegir Secado automático
(ver la página
siguiente).
3. Seleccionar posibles opciones requeridas.
4. Presionar el botón de puesta en start
.
Alarma
. Comienzo retrasado
Post antiarruga
.
1. Colocar el mando PROGRAMAS en
.
2. Elegir Secado automático
(ver la página
siguiente).
3. Seleccionar posibles opciones requeridas.
4. Presionar el botón de puesta en start
.
Alarma
. Comienzo retrasado
.
Pre antiarruga
. Post antiarruga
.
1. Colocar el mando PROGRAMAS en
.
2. Elegir Secado automático
(ver la página
siguiente).
3. Seleccionar posibles opciones requeridas.
4. Presionar el botón de puesta en start
.
Alarma
. Comienzo retrasado
.
Pre antiarruga
. Post antiarruga
.
Programa corto
(aprox. 10 minutos)
que suaviza las fibras
de las prendas
facilitando el secado.
Opciones disponibles
Alarma
.
.
Opción secado automático:
Húmedo
, Planchar
, Colgar
Vestir
, Doblar
.
,
. Pre antiarruga
.
.
Opción secado automático:
Húmedo
, Planchar
, Colgar
, Doblar
,
Camisas
Camisas
secado
intensivo
Camisas
secado
normal
Jeans
Sintéticos
Ropa de
cama y de
baño
Edredones
de algodón
Edredones
sintéticos
28
Seca las camisas a
baja temperatura
Seca las prendas de
jeans a alta
temperatura
Seca las prendas
sintéticas a alta
temperatura
Seca sábanas y
toallas a alta
temperatura
Seca edredones a
baja temperatura
Seca edredones a
baja temperatura
Opción secado automático:
Húmedo
, Planchar
, Colgar
Opción secado automático:
Húmedo
, Planchar
, Colgar
, Doblar
Opción secado automático:
Húmedo
, Planchar
, Colgar
(Se aconseja utilizar sólo el Doblar)
Opción secado automático:
Húmedo
, Planchar
, Colgar
(Se aconseja utilizar sólo el Doblar)
Opción secado automático:
Húmedo
, Planchar
, Colgar
(Se aconseja utilizar sólo el Doblar)
,
. Pre antiarruga
.
.
, Doblar
Opción secado automático:
Húmedo
, Planchar
, Colgar
, Doblar
Vestir
(Se aconseja utilizar sólo el vestir)
Opción secado automático:
Húmedo
, Planchar
, Colgar
.
,
.
, Doblar
. Pre antiarruga
, Doblar
, Doblar
, Doblar
.
Programa
Función
Programación
Notas/Opciones disponibles
1. Colocar el mando PROGRAMAS en
.
2. Elegir Secado automático
(ver la página
siguiente).
3. Seleccionar posibles opciones requeridas.
4. Presionar el botón de puesta en start
.
Alarma
Lana
Seca las prendas
de lana.
1. Colocar el mando PROGRAMAS en
.
2. Elegir Secado automático
(ver la página
siguiente).
3. Seleccionar posibles opciones requeridas.
4. Presionar el botón de puesta en start
.
Alarma
1. Colocar el mando PROGRAMAS en
.
2. Elegir Secado automático
(ver la página
siguiente).
3. Seleccionar posibles opciones requeridas.
4. Presionar el botón de puesta en start
.
Alarma
. Comienzo retrasado
Pre antiarruga
. Post antiarruga
1. Colocar el mando PROGRAMAS en
.
2. Elegir Secado automático
(ver la página
siguiente).
3. Seleccionar posibles opciones requeridas.
4. Presionar el botón de puesta en start
.
Alarma
. Comienzo retrasado
Pre antiarruga
. Post antiarruga
1. Colocar el mando PROGRAMAS en
.
2. Elegir Secado automático
(ver la página
siguiente).
3. Seleccionar posibles opciones requeridas.
4. Presionar el botón de puesta en start
.
Alarma
. Comienzo retrasado
Pre antiarruga
. Post antiarruga
ES
Seda
Baby
Lencería
Delicado
(Ej.: acrílicos)
Seca las prendas
de seda a baja
temperatura
Seca las prendas
de neonatos a baja
temperatura
Seca las prendas
de lencería a baja
temperatura
Seca las prendas
delicadas a baja
temperatura
.
Opción secado automático:
Húmedo
, Planchar
, Colgar
(Se aconseja utilizar sólo el Doblar)
, Doblar
,
, Doblar
,
.
Opción secado automático:
Húmedo
, Planchar
, Colgar
(Se aconseja utilizar sólo el Doblar)
.
.
Opción secado automático:
Húmedo
, Planchar
, Colgar
(Se aconseja utilizar sólo el Doblar)
, Doblar
.
.
Opción secado automático:
Húmedo
, Planchar
, Colgar
(Se aconseja utilizar sólo el Doblar)
Opción secado automático:
Húmedo
, Planchar
, Colgar
(Se aconseja utilizar sólo el Doblar)
,
, Doblar
,
.
.
, Doblar
,
.
Secado automático y Secado por tiempo
Antes de seleccionar un programa (ver la tabla de programas).
Programa
Secado
automático
Secado por
tiempo
(180, 160,
120, 90, 60,
30 o 20
minutos)
Función
Programación
Notas/Opciones disponibles
Si es posible usar
siempre el secado
automático para las
prendas ya que
asegura los mejores
resultados de secado.
La temperatura
programada depende
del programar (opción
materiales)
seleccionado
1. Presionar varias veces el botón de Secado
automático hasta que en el display aparece la
selección deseada Cada presión avanza
,
,
,
,
y luego se repite.
! Algunos programas automáticos no poseen las
cinco opciones de los niveles de secado
2. Seleccionar posibles opciones requeridas.
3. Presionar el botón de puesta en start
.
Opciones disponibles
Alarma
. Comienzo retrasado
.
Pre antiarruga
. Post antiarruga
. Carga mini
Consultar los tiempos de secado sugeridos (ver ropa).
Si se desea
establecer el tiempo
de secado utilizar
siempre la función de
secado por tiempo.
La temperatura
programada depende
del programar (opción
materiales)
seleccionado
1. Presionar varias veces el botón A tiempo hasta
que en el display aparece la selección deseada
Cada presión reduce el tiempo de 180, 160, 120,
90, 60, 30 a 20 y por lo tanto se repite.
• Los delicados prevén un tiempo máximo de 120.
2. Seleccionar posibles opciones requeridas.
3. Presionar el botón de puesta en start .
Opciones disponibles
Alarma
. Comienzo retrasado
.
Pre antiarruga
. Post antiarruga
.
Los últimos 10 minutos de estos programas están dedicados a
la fase de secado en frío
.
Consultar los tiempos de secado sugeridos (ver ropa).
Los últimos 10 minutos de estos programas están dedicados a
la fase de secado en frío
.
! Para conseguir mejores prestaciones no abrir la puerta antes de que finalice el ciclo.
29
Mandos
ES
• Mandos de los programas
! Atención: si después de haber presionado el botón de
encendido, la posición del mando de programas se cambia,
la nueva posición NON modifica el programa seleccionado.
Para modificar el programa presionar el pulsador Start/
Pause para poner en pausa el programa (el piloto
centellea con color amarillo), elegir el programa nuevo y las
relativas opciones; el piloto comienza a centellear con color
verde. Presionar el botón Start/Pause y comienza el
nuevo programa.
• Botones y pilotos Opción
Estos botones se utilizan para personalizar el programa
seleccionado en función de sus necesidades. No todas las
opciones se encuentran disponibles para todos los
programas (ver Puesta en marcha y programas). Si una
opción no se encuentra disponible y se presiona el botón, el
señalador sonoro emite tres sonidos. Si la opción se
encuentra disponible se emite una única señal acústica y el
piloto de la opción al lado del botón se ilumina para
confirmar que la opción ha sido seleccionada.
• Piloto ECO
Este piloto se enciende cuando se eligen opciones de
programación que utilizan una cantidad de energía inferior.
Ejemplos: si se elige un programa automático o se emplea
una programación de secado por tiempo más breve de
aquella prefijada. Este piloto no indica que ha sido elegida la
programación energética ideal, sino exclusivamente que las
opciones seleccionadas emplean menor cantidad de
energía.
• Piloto de avance
(
Secado,
Secado en frío,
)
Los pilotos de avance muestran el estado del programa. En
cada fase del programa se enciende el piloto
correspondiente.
• Comienzo retrasado
El comienzo de algunos programas (ver Puesta en marcha y
programas) puede retrasarse hasta 24 horas (ver Display).
Antes de programar un comienzo retrasado asegurarse que
el contenedor de recolección de agua esté vacío y que el
filtro esté limpio.
• Pre antiarruga
Cuando se selecciona el comienzo retrasado, durante esta
opción se hace girar ocasionalmente durante el período de
espera para impedir que se formen arrugas.
• Post antiarruga
Cuando se selecciona, las prendas se hacen girar
ocasionalmente después de finalizar el secado y del secado
en frío para evitar la formación de arrugas en caso que no se
pueda vaciar inmediatamente la carga al finalizar el
programa. Durante esta fase, el piloto
permanece
encendido.
Mini carga
Disponible con los programas “Algodón secado intensivo”,
“Algodón secado normal”, “Camisas secado intensivo”,
“Camisas secado normal” y “Sintéticos”.
Se utiliza para cargas comprendidas entre 1 y 2 kg.
Este programa optimiza los programas de secado
automático para las cargas más pequeñas y mejora el
cálculo del tiempo residual.
30
• Piloto Vaciar Agua Limpieza Filtro “H2O”
(Si la secadora se ha conectado a una tuberías de descarga
es posible ignorar el piloto
referido al contenedor de
recolección del agua, ya que no es necesario vaciarlo).
Cuando el indicador
está encendido (pero no centellea)
recuerda que es necesario vaciar el contenedor de
recolección de agua. Si el contenedor de recolección de
agua se llena durante el programa, el calentador se apaga y
la secadora inicia una fase de Secado en frío; por lo tanto, el
piloto centellea y se emiten señales sonoras. Es necesario
vaciar el contendor y volver a poner en marcha la secadora,
de lo contrario las prendas no se secan. Después de
descargar la secadora el piloto demora algunos segundos
en apagarse. Para evitar este procedimiento vaciar siempre
el contenedor d recolección de agua cada vez que se utiliza
la secadora (ver mantenimiento).
! Tener presente que, si la secadora se ha conectado a una
tubería de descarga, es necesario limpiar SIEMPRE el filtro.
• Apertura de la puerta
Abriendo la puerta (o presionando el botón Start/Pause)
durante el funcionamiento de un programa, la secadora se
detiene y se presentan las siguientes situaciones.
• El piloto Start/Pause centellea de color amarillo.
• En el comienzo retrasado el retraso sigue
contándose. Es necesario presionar el botón de
puesta en marcha para recomenzar el programa
de comienzo retrasado. Uno de los pilotos de los
retrasos centellea indicando la programación de
retraso corriente.
• Es necesario presionar el botón de puesta en
marcha para recomenzar el programa. Los pilotos
de avance cambian para mostrar el estado actual
y el piloto Start/Pause deja de centellear y cambia
a color verde.
• Durante la fase antiarrugas post secado, el
programa finaliza. Presionando el botón Start/
Pause recomienza un programa nuevo desde el
principio.
• Al cambiar el pomo Programas se selecciona un
programa nuevo y el piloto Start/Pause centellea
de color verde. Se puede utilizar este
procedimiento para seleccionar el programa
Secado en frío
para enfriar las prendas si se
considera que ya están bien secas.
Presionar el botón de arranque para poner en
macha el programa nuevo.
• Nota:
En caso de interrupción de la corriente, apagar la
alimentación o quitar el enchufe; cuando la corriente vuelve,
presionar el botón de arranque y el programa recomienza.
Ropa
Subdivisión de la ropa
Etiquetas de mantenimiento
• Controlar los símbolos de la etiqueta de las diferentes
prendas para comprobar si las prendas pueden
someterse a un secado en tambor.
• Dividir la ropa a lavar en función del tipo de tejido.
• Vaciar los bolsillos y controlar los botones
• Cerrar las cremalleras y los ganchos y atar los cintos y
lazos sin ajustar.
• Estrujar las prendas para eliminar la mayor cantidad de
agua posible.
Controlar las etiquetas de las prendas, en especial cuando
se introducen por primera vez en la secadora. A
continuación se reproducen los símbolos más comunes:
! No cargar la secadora con prendas completamente
empapadas de agua.
Máximas dimensiones de carga
No cargar el cesto por encima de su capacidad máxima.
Los siguientes valores se refieren al peso de las prendas
secas:
Fibras naturales: máximo 8 kg
Fibras sintéticas: máximo 3 kg
! Para evitar una disminución de las prestaciones de la
Puede utilizarse en la secadora.
No secar en secadora
Secar a alta temperatura.
Secar a baja temperatura.
Prendas que no se adaptan al secado en tambor:
• Prendas que contienen partes de goma o materiales
similares o bien revestimientos de plástico (almohadas,
cojines o chubasqueros de PVC) y cualquier otro tipo de
objeto inflamable u objeto que contenga sustancias
inflamables (toallas sucias con laca para el cabello).
secadora, no sobrecargarla.
• Fibras de vidrio (algunos tipos de cortinados).
Carga tipo
• Prendas que antes han sido sometidas a limpieza en
seco.
Nota: 1 kg = 1000 g
Prendas
Camiseta
Algodón
Otro
Vestido
Algodón
Otro
150
100
500
350
g
g
g
g
Jeans
700 g
10 pañales
1.000 g
Camisa
• Prendas marcadas con el código ITLC (“Prendas
especiales”)
, que pueden lavarse con productos
especiales para la limpieza doméstica. Cumplir
atentamente con las instrucciones:
• Prendas demasiado voluminosas, sacos de dormir,
almohadas, cojines, cubrecamas grandes, etc.) que se
expanden durante el secado e impiden la circulación del
aire dentro de la secadora.
300 g
200 g
Algodón
Otro
T-shirt
125 g
Ropa de casa
Funda edredón
(matrimonial)
Algodón
Otro
1.500 g
1.000 g
Toalla grande
700 g
Toalla pequeña
250 g
Mantel de té
100 g
Toalla de baño
700 g
Toalla
350 g
Sábana
matrimonial
500 g
Sábana simple
350 g
Cuando se mezclan prendas de tejido sintético con prendas
de algodón, éstas últimas podrían estar todavía húmedas al
finalizar el ciclo de secado. En este caso, se puede lanzar un
ciclo de secado breve.
Nota: cuando se programa la duración de secado, tener
presente que los últimos 10 minutos de programa se
dedican a la fase de secado en frío, durante la cual la
secadora no seca la ropa.
31
ES
Prendas especiales
ES
• Secado: si las prendas deben ser planchadas es posible
extraerlas de la máquina cuando aún están húmedas. Las
prendas que deben estar totalmente secas pueden
dejarse más tiempo.
Mantas y cubrecama: las prendas de acrílico (Acilian,
Courtelle, Orion, Dralon) deben secarse con absoluto
cuidado a temperatura baja. No programar tiempos de
secado prolongados.
• Temperatura programada.
Prendas con arrugas o plisadas: leer las instrucciones de
secado indicadas por el fabricante.
• Temperatura de la habitación: mientras más baja es la
temperatura de la habitación en la que se encuentra la
secadora, más tiempo será necesario para el secado de
las prendas.
Prendas almidonadas: no secar estas prendas con otras
no almidonadas. Quitar la mayor cantidad de solución para
almidonar antes de introducir las prendas en la secadora.
No secar en exceso: el almidón se convierte en polvo
dejando las prendas suaves y desapareciendo su efecto.
• Volumen: algunas prendas voluminosas requieren especial
cuidado durante el proceso de secado. Se aconseja sacar
las prendas, sacudirlas e introducirlas nuevamente en la
secadora: esta operación debe repetirse varias veces
durante el ciclo de secado.
Tiempo de secado
! No secar demasiado las prendas.
Todos los tejidos contienen humedad natural que los deja
suaves y vaporosos.
Los tiempos son aproximados y pueden variar en función de:
• La cantidad de agua retenida por las prendas después de
la centrifugación: las toallas y las prendas delicadas
retienen mucha agua.
La tabla siguiente indica los tiempos de secado
APROXIMADOS en horas: minutos como aparecen en el
display; los tiempos se indican sólo en minutos como
referencia.
Los tiempos indicados se refieren a programas automáticos
Secado armario.
Se indican también las programaciones Secado por tiempo
para elegir mejor la opción de tiempo que más se adapta.
Los pesos se refieren a las prendas secas.
• Tejidos: las prendas del mismo tejido, pero con trama y
espesor diferentes pueden requerir tiempos de secado
diferentes.
• Cantidad de ropa: prendas separadas y pequeñas cargas
pueden requerir más tiempo para secarse.
Tiempo de secado
Secado
intensivo
1 Kg
2 Kg
3 Kg
4 Kg
5 Kg
Automática
30-50
50-70
70-80
80-100
100-120
minutos
Por
30 o 60
60 o 90
60 o 90
90 o 120
90 o 120
tiempo
Tiempos de secado a 800-1000 revoluciones por minuto de la lavadora
Sintéticos
Automática minutos
Programación Secado por tiempo
Secado
intensivo
Delicado
(Acrílicos)
1 Kg
30-40
30 o 60
32
7 Kg
7,5 Kg
120-140
140-150
130-170
140-180
120 o 160
120 o 160
½ carga
2 Kg
40-50
30 o 60
160 o 180
Carga completa
3 Kg
50-70
60 o 90
Tiempo de secado con centrífuga reducida en lavadora
Automática minutos
Programación Secado por tiempo
Secado normal
6 Kg
Carga
completa
8 Kg
½ carga
Algodón
Tiempo de secado con centrífuga reducida en lavadora
½ carga
1 Kg
40-80
30 o 60 o 90
Carga completa
2 Kg
80-140
60 o 90 o 120 o 160
Advertencias y
sugerencias
! Este electrodoméstico ha sido diseñado y fabricado
respetando las normas internacionales sobre seguridad.
Estas advertencias se suministran por motivos de
seguridad y deben ser cumplidas atentamente.
Seguridad general
• La parte final de un ciclo de la máquina secadora se
realiza sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurarse
que la ropa quede a una temperatura que no la afecte.
• La presente secadora no debe utilizarse por personas
(incluidos los niños) con capacidad física, sensorial o
mental reducidas o sin experiencia y conocimiento, a
menos que sean vigiladas o reciban las instrucciones de
uso del dispositivo por parte de una persona
responsable de su seguridad.
• Esta secadora ha sido proyectada para uso doméstico y
no profesional.
• No tocar el electrodoméstico con los pies descalzos o
con las manos o los pies mojados.
• Desconectar el electrodoméstico de la red de
alimentación tirando del enchufe y no del cable.
• No dejar acercarse a los niños cuando el
electrodoméstico está funcionando. Después del uso
apagar la secadora y desconectarla de la red de
alimentación. Mantener la puerta cerrada para evitar que
los niños puedan utilizar la secadora como un juego.
• Los niños deben ser vigilados para asegurarse que no
jueguen con la secadora.
• El electrodoméstico debe instalarse de forma correcta y
debe airearse adecuadamente. La toma de aire en la
parte frontal de la secadora y los respiraderos en la parte
trasera no deben estar nunca obstruidos (ver instalación).
• No utilizar nunca la secadora sobre la moqueta cuando la
altura del pelo sea tal que impida la entrada de aire a
través de la base de la secadora.
• Comprobar que la secadora esté vacía antes de cargarla.
•
La parte posterior de la secadora puede calentarse
mucho:
no tocarla nunca cuando la máquina está
funcionando.
• No utilizar la secadora si el filtro, el contenedor de
recolección de agua y el condensador no están
posicionados correctamente(ver Mantenimiento).
• Nunca utilizar dentro de la secadora suavizante líquido
para los tejidos, sino que agregarlo durante el último
aclarado del ciclo de lavado.
• No sobrecargar la secadora (ver Ropa para las máximas
dimensiones de carga).
• No introducir prendas totalmente mojadas.
• Cargar en la secadora sólo prendas lavadas con agua y
jabón, aclaradas y centrifugadas. El secado de prendas
que no han sido lavadas con agua genera un peligro de
incendio.
• Cumplir escrupulosamente con todas las instrucciones
de las etiquetas para el lavado de las prendas (ver Ropa).
• No cargar prendas que han sido tratadas con productos
químicos.
• No asegurar nunca prendas contaminadas con
sustancias inflamables (aceite de cocina, acetona,
alcohol, petróleo, kerosén, sustancias para sacar
manchas, trementina, ceras, sustancias para quitar la
cera y lacas para el cabello) a menos que no hayan sido
lavados con agua caliente con una cantidad adicional de
detergente.
• No secar goma, artículos y prendas con fondo de goma,
cojines con relleno de goma espuma, espuma de látex,
goma, plástico, gorras de ducha, tejidos resistentes al agua,
bragas cubre pañales o revestimientos, polietileno y papel.
• Quitar cualquier objeto de los bolsillos, en especial los
encendedores (por riesgo de explosión).
• No cargar prendas grandes, demasiado voluminosas.
• No secar fibras acrílicas a alta temperatura.
• Completar cada programa con la respectiva fase de
secado en frío.
• No apagar la secadora cuando contiene aún prendas
calientes.
• Limpiar el filtro después de cada uso (ver Mantenimiento).
• Vaciar el contenedor de recolección de agua después de
cada uso (ver Mantenimiento).
• Limpiar con regularidad la unidad de condensación (ver
Mantenimiento).
• Evitar la acumulación de pelusa dentro de la secadora.
• No subirse al panel superior de la secadora ya que podría
dañarse la máquina.
• Respetar siempre las normas y las características
eléctricas (ver instalación).
• Comprar siempre accesorios y recambios originales (ver
Asistencia).
! ATENCIÓN: no detener nunca la secadora antes del final
del ciclo de secado a menos que todas las prendas no sean
quitadas con rapidez y se extiendan para disipar el calor.
Información para el reciclaje y el desguace
Dentro del ámbito de nuestro esfuerzo permanente en
defensa del medioambiente nos reservamos el derecho de
utilizar componentes reciclados de calidad para reducir los
costos del cliente y minimizar el derroche de materiales.
• Eliminación del material de embalaje: respetar la normativa local, de este modo se podrá reciclar el embalaje.
• Para reducir el riesgo de accidentes para los niños, quitar
la puerta y el enchufe, cortar el cable de alimentación del
aparato. Eliminar estas partes por separado para
asegurarse que el electrodoméstico no pueda ser
conectado a una toma de corriente.
Electrodomésticos viejos en desuso
La norma Europea 2002/96/CE sobre la eliminación de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), indica que los
electrodomésticos no deben ser eliminados de la
misma manera que los desechos sólidos urbanos.
Los aparatos en desuso se deben recoger
separadamente para optimizar el porcentaje de
recuperación y reciclaje de los materiales que los
componen e impedir potenciales daños para la salud y el
medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se
encuentra en todos los productos para recordar la
obligación de recolección separada.
Para mayor información sobre la correcta eliminación de los
electrodomésticos, los poseedores de los mismos podrán
dirigirse al servicio público responsable o a los
revendedores.
Ahorro energético y respeto por el medio ambiente
• Antes de secar las prendas, estrujarlas para eliminar la
mayor cantidad de agua posible (si se utiliza antes la
lavadora programar un ciclo de centrífuga). De este
modo se ahorra energía durante el secado.
• Utilizar siempre la secadora con la carga completa, así se
ahorra energía: prendas separadas y pequeñas cargas
requieren más tiempo para secarse.
• Limpiar el filtro al final de cada ciclo para contener los
costos relativos al consumo energético (ver
mantenimiento).
33
ES
Cuidados y
mantenimiento
Interrupción de la alimentación eléctrica
ES
Podría formarse una pátina coloreada en el cesto de acero
inoxidable, fenómeno que podría generarse por una
combinación de agua con agentes de limpieza como
suavizantes de lavado. Esta pátina de color no tiene ningún
efecto sobre las prestaciones de la secadora.
! Desconectar la secadora cuando no esté funcionando,
del mismo modo durante las operaciones de limpieza y
mantenimiento.
Limpieza del filtro después de cada ciclo
El filtro es un componente fundamental de secado: su
función es la de recoger los residuos de lana y la pelusa
que se forman durante el secado.
Al finalizar el secado limpiar el filtro aclarándolo debajo de
agua corriente o limpiándolo con una aspiradora. Si el filtro
se atasca, el flujo de aire interno de la secadora se vería
gravemente comprometido: los tiempos de secado se
prolongan y se consume más energía. Además, pueden
producirse averías en la secadora.
El filtro se encuentra delante de la guarnición de la
secadora (ver figura).
Remoción del filtro:
1. Tirar hacia arriba la
manija de plástico del filtro
(ver figura).
2. Abrir el filtro bajando el
gancho.
3. Limpiar el filtro de la
pelusa y colocarlo
correctamente. Asegurarse
que el filtro se introduzca
completamente a filo con la
guarnición de la secadora.
! No utilizar la secadora si antes no se coloca el filtro en el
asiento.
Control del cesto después de cada ciclo
Girar el cesto manualmente para quitar las prendas más
pequeñas (pañuelos) que podrían quedar dentro de la
secadora.
Limpieza del cesto
! Para la limpieza del cesto no utilizar elementos abrasivos,
esponja de acero o agentes de limpieza para acero
inoxidable.
Vaciando el contenedor de recolección del
agua después de cada ciclo.
Sacar el contenedor de la secadora y vaciarlo en un
fregadero u otro espacio de descarga adecuado, volviendo
a posicionarlo de forma correcta.
Siempre controlar el contenedor de recolección y vaciarlo
antes de comenzar un programa nuevo de secado.
Limpieza de la unidad de condensación
• Quitar periódicamente (cada mes) la unidad de
condensación y limpiar la posible acumulación de pelusa
de las placas aclarándola debajo del grifo con agua fría
haciéndola correr por el lado posterior del condensador.
Remoción del condensador:
1. Desconectar la secadora de la red eléctrica y abrir la
puerta.
2. Abrir la tapa del condensador (ver figura), desbloquear
los tres topes girándolos a 90° en sentido antihorario,
luego extraer el condensador tirando del pomo.
3. Limpiar la superficie de las guarniciones y volver a
posicionar la unidad con las flechas dirigidas hacia arriba,
asegurándose que los topes estén bien fijados.
Limpieza de la secadora
• Las partes externas de metal o de plástico y las partes de
goma pueden limpiarse con un paño húmedo.
• Periódicamente (cada 6 meses) limpiar con una
aspiradora la rejilla de la toma de aire frontal y los
respiraderos en la parte trasera de la secadora para quitar
la posible acumulación de pelusa, residuos de lana o
polvo. También se deben quitar las acumulaciones de
pelusa de la parte frontal del condensador y de las zonas
del filtro, utilizando ocasionalmente la aspiradora.
! No usar solventes ni elementos abrasivos.
! La secadora utiliza componentes de bolas que no
requieren ser lubricados.
! Hacer controlar con regularidad la secadora por personal
técnico autorizado para garantizar la seguridad de las
piezas eléctricas y mecánicas (ver Asistencia).
Filtro
Grifo
Posterior
Contenedor de
recolección de
agua
Unidad de
condensación
Toma de aire
Unidad de
condensación
Delantero
Topes
Manija
34
Tapa del
condensador
Problemas y soluciones
En el caso en el que se tenga la sensación que la secadora no funcione de forma correcta, antes de llamar al centro de asistencia
(ver asistencia) consultar atentamente las siguientes sugerencias para la solución de los problemas.
ES
Problema:
Causas probables/soluciones:
La secadora no arranca.
• El enchufe no está conectado a la toma de corriente de la pared lo bastante
profundo como para que haga contacto.
• Ha habido una interrupción de corriente.
• El fusible está quemado. Intentar conectar otro electrodoméstico en la misma toma.
• Si se emplea un prolongador intentar conectar el enchufe de la secadora
directamente en la toma.
• La puerta no ha sido cerrada correctamente.
• El programa no ha sido programado de forma correcta (ver Puesta en marcha y
programas).
• No ha sido presionando el botón START (ver Puesta en marcha y programas).
El ciclo de secado no comienza.
• Ha sido programado un tiempo de retraso (ver Puesta en marcha y programas).
• Ha sido presionado el pulsador puesta en marcha; antes de la puesta en marcha de
la secadora es necesario esperar un breve retraso. Esperar el comienzo del secado,
no presionar de nuevo el botón de puesta en marcha: de lo contrario la secadora
entra en la modalidad pausa y no arranca la secadora.
Los tiempos de secado son
prolongados.
• El filtro no se ha limpiado (ver Mantenimiento).
• ¿Debe vaciarse el contenedor de recolección de agua? El piloto Vaciar agua
centellea y visualiza el mensaje “H2O” ? (ver Mantenimiento).
• El condensador debe ser limpiado (ver Mantenimiento).
• La temperatura programada no se adapta al tipo de tejido a secar (ver Puesta en
marcha y programas y Ropa).
• No se ha seleccionado el tiempo de secado correcto para esta carga (ver Ropa).
• La rejilla de la toma de aire o los respiraderos están obstruidos (ver Instalación y
Mantenimiento).
• Las prendas están demasiado mojadas (ver Ropa).
• La secadora está sobrecargada (ver Ropa).
El piloto Vaciar agua centellea, pero
la secadora funciona desde hace
poco tiempo.
• Es probable que el contenedor de recolección del agua no haya sido vaciado al
comenzar el programa. No esperar la señal de vaciado del agua, sino que controlar
siempre el contenedor y vaciarlo antes de comenzar un programa de secado nuevo
(ver Mantenimiento).
El piloto Vaciar agua está
encendido pero el contenedor de
recolección de agua no está lleno.
• Es normal: El piloto Vaciar agua centellea cuando el contenedor está lleno. Si el
piloto está encendido pero no parpadea recuerda solamente que debe vaciarse el
contenedor de recolección (Puesta en marcha y programas).
El programa finaliza y las prendas
están más húmedas de los previsto.
• Por motivos de seguridad, los programas de la secadora tienen una duración
máxima de 4 horas. Si un programa automático no detecta la humedad final
requerida dentro de este intervalo de tiempo, la secadora completa el programa y
se detiene. Controlar los puntos arriba indicados y repetir el programa; si las
prendas siguen estando húmedas contactar el centro de asistencia(ver Asistencia).
En el display aparece el código F
seguido de uno o dos números, los
pilotos de opción y el piloto de pausa centelleo.
• Si en el display aparece F10 o F15, apagar el aparato y quitar el enchufe, limpiar el
filtro y el condensador (ver Mantenimiento). Por lo tanto, volver a conectar el
enchufe, encender el electrodoméstico y comenzar otro programa. Si aparecen
todavía F10 o F15 contactar el centro de asistencia (ver Asistencia).
Si aparecen otros números, anotar el código y contactar el centro de asistencia (ver
Asistencia).
En el display aparece brevemente
“dOn” cada 6 segundos.
• La secadora se encuentra en la modalidad “Demo”. Mantener presionados los
botones On/Off y Start/Pause durante 3 segundos. En el display aparece “dOn”
durante 3 segundos, luego la secadora recomienza el funcionamiento normal.
El display Tiempo residual cambia
durante el secado.
La secadora hace ruido durante los
primeros minutos de funcionamiento.
• El tiempo residual se monitorea constantemente durante el ciclo de secado y el
tiempo es modificado para mostrar la mejor estimación posible. El tiempo
visualizado puede aumentar durante el ciclo y esto es normal.
• Estos es normal, especialmente si la secadora no ha sido utilizada por un tiempo
prolongado. Si el ruido continua durante todo el ciclo, contactar el centro de
asistencia.
35
Asistencia
ES
Antes de contactar el Centro de asistencia:
Repuestos
• Seguir la guía para la solución de los problemas para
ver si es posible solucionar la avería personalmente (ver
Problemas y soluciones).
• De lo contrario, apagar la secadora y llamar al centro de
asistencia más cercano.
Esta secadora es una máquina compleja. Intentando
repararla personalmente o encargar la reparación a
personal no cualificado se puede poner en riesgo la
seguridad de las personas, además de averiar la máquina
y de que la garantía del fabricante se anule.
En caso de problemas con el uso de la máquina,
contactar siempre un técnico autorizado. Los repuestos
han sido especialmente proyectados para este
electrodoméstico y no se prestan para otras finalidades.
Datos a comunicar al Centro de asistencia:
• Nombre, dirección y código postal
• Número de teléfono
• Tipo de avería
• La fecha de compra
• El modelo de aparato (Mod.);
• El número de serie (S/N) de la secadora
Esta información se encuentra en la etiqueta de datos
colocada detrás la ventanilla de observación.
Programas comparativos
• Programas aconsejables para el test comparativo de EN61121.
Programa (EN61121)
Programa a seleccionar
Tamaño de la carga
Opción secado automático
Secado algodón
Algodón secado intensivo
8 kg
Doblar
Algodón secado planchado
Algodón secado intensivo
8 kg
Planchar
Tejido de cuidado fácil
Sintéticos
3 kg
Doblar
! Nota: este programa no es una lista completa de las opciones de programa (ver Puesta en marcha y programas).
El presente electrodoméstico está en conformidad con las siguientes directivas CEE:
- 2006/95/CEE (Dispositivos de baja tensión);
- 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE (Compatibilidad electromagnética).
36
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÉÏ
Ðåñéå÷üìåíá
GR
ÅëëçíéêÜ
GR
ÓçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò, 38-39
ÅãêáôÜóôáóç, 40
Ðïõ åãêáèßóôáôáé ôï óôåãíùôÞñéï
Áåñéóìüò
ÇëåêôñéêÞ óýíäåóç
ÐñïêáôáñêôéêÝò ðëçñïöïñßåò
ÐåñéãñáöÞ ôïõ óôåãíùôçñßïõ, 41
¢íïéãìá ôçò èõñßäáò
×áñáêôçñéóôéêÜ
Ðßíáêáò ÷åéñéóôçñßùí
Ïèüíç, 42
Åêêßíçóç êáé ðñïãñÜììáôá, 43-48
AQUALTIS
ÅðéëïãÞ ôïõ ðñïãñÜììáôïò
ÅéäéêÜ ÐñïãñÜììáôá
Ðßíáêáò ôùí ÐñïãñáììÜôùí
×åéñéóôÞñéá
AQCF 851 BU
ÌðïõãÜäá, 49-50
Äéá÷ùñéóìüò ôçò ìðïõãÜäáò
ÅôéêÝôåò óõíôÞñçóçò
ÅéäéêÜ ñïý÷á,
×ñüíïé óôåãíþìáôïò
ÐñïåéäïðïéÞóåéò êáé õðïäåßîåéò, 51
ÃåíéêÞ áóöÜëåéá
ÄéÜèåóç
Åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé óåâáóìüò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò
!
Ôï óýìâïëï áõôü óïõ èõìßæåé íá äéáâÜæåéò áõôü ôï
åã÷åéñßäéï ïäçãéþí.
! Íá äéáôçñåßôå åý÷åñá ôï ðáñüí åã÷åéñßäéï þóôå íá
ìðïñåßôå íá ôï óõìâïõëåýåóôå åýêïëá ïðïôåäÞðïôå. Íá
äéáôçñåßôå ôï åã÷åéñßäéï ðëçóßïí ôïõ óôåãíùôçñßïõ. Óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ ç óõóêåõÞ ðùëçèåß Þ ðáñá÷ùñçèåß óå
Üëëá Üôïìá, èõìçèåßôå íá ôïõò ðáñáäþóåôå áõôü ôï
åã÷åéñßäéï, þóôå íá ìðïñïýí êáé ïé íÝïé êÜôï÷ïé íá
ãíùñßæïõí ôéò ðñïåéäïðïéÞóåéò êáé ôéò õðïäåßîåéò ãéá ôç
÷ñÞóç ôïõ óôåãíùôçñßïõ.
!
ÄéáâÜóôå ðñïóåêôéêÜ áõôÝò ôéò ïäçãßåò: ïé óåëßäåò ðïõ
áêïëïõèïýí ðåñéÝ÷ïõí óçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí
åãêáôÜóôáóç êáé ÷ñÞóéìåò õðïäåßîåéò ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôçò
Öñïíôßäá êáé óõíôÞñçóç, 52
Êëåßóéìï ôçò ðáñï÷Þò çëåêôñéêïý ñåýìáôïò
Êáèáñéóìüò ôïõ ößëôñïõ ìåôÜ áðü êÜèå êýêëï
¸ëåã÷ïò ôïõ êÜäïõ ìåôÜ áðü êÜèå êýêëï
¢äåéáóìá ôïõ äï÷åßïõ óõëëïãÞò ôïõ íåñïý ìåôÜ áðü êÜèå
êýêëï
Êáèáñéóìüò ôçò ìïíÜäáò óõìðýêíùóçò
Êáèáñéóìüò ôïõ óôåãíùôçñßïõ
ÐñïâëÞìáôá êáé ëýóåéò, 53
Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç, 54
ÁíôáëëáêôéêÜ
ïéêéáêÞò çëåêôñéêÞò óõóêåõÞò.
37
ÓçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò
GR
Ãéá ìéá áðïôåëåóìáôéêÞ ëåéôïõñãßá ôïõ óôåãíùôçñßïõ
ìå óõìðýêíùóç ðñÝðåé íá áêïëïõèÞóåôå ôï ó÷Ýäéï
ôáêôéêÞò óõíôÞñçóçò ðïõ áíáöÝñåôáé ðáñáêÜôù:
Ößëôñï ãéá ÷íïýäé – ÐÑÅÐÅÉ íá êáèáñßæåôå ôï ÷íïýäé
ðïõ åíáðïôßèåôáé óôï ößëôñï ìåôÜ áðü êÜèå êýêëï
óôåãíþìáôïò.
ÖÜóç 1
Áíïßîôå ôç èõñßäá ôïõ
óôåãíùôçñßïõ.
ÖÜóç 2
ÂãÜëôå ôï ößëôñï
(÷ñçóéìïðïéþíôáò äýï
äÜ÷ôõëá).
ÖÜóç 3
Áíïßîôå ôï ößëôñï
áðáóöáëßæïíôáò ôï êëéð.
ÖÜóç 4
Êáèáñßóôå åíäå÷üìåíá
êáôáêÜèéá ÷íïõäéïý áðü ôçí
åóùôåñéêÞ åðéöÜíåéá ôïõ
ðëÝãìáôïò ôïõ ößëôñïõ.
Ï ìç êáèáñéóìüò ôïõ ößëôñïõ ìåôÜ áðü êÜèå êýêëï
óôåãíþìáôïò åðçñåÜæåé ôéò åðéäüóåéò óôåãíþìáôïò
ôçò ìç÷áíÞò, ðïõ áðáéôåß ðåñéóóüôåñï ÷ñüíï óôï
óôÝãíùìá êáé, óõíåðþò, êáôáíáëþíåé ðåñéóóüôåñï
çëåêôñéêü êáôÜ ôï óôÝãíùìá.
Äï÷åßï óõëëïãÞò ôïõ íåñïý. – ÌåôÜ áðü êÜèå êýêëï
óôåãíþìáôïò ðñÝðåé íá áäåéÜæåôå ôï äï÷åßï óõëëïãÞò
ôïõ íåñïý.
ÖÜóç 1
ÔñáâÞîôå ôï äï÷åßï óõëëïãÞò
ôïõ íåñïý ðñïò åóÜò êáé
âãÜëôå ôï ôåëåßùò áðü ôï
óôåãíùôÞñéï.
ÖÜóç 2
ÁäåéÜóôå üëï ôï íåñü óõëëïãÞò
áðü ôï äï÷åßï.
ÖÜóç 3
ÅãêáôáóôÞóôå åê íÝïõ ôï
äï÷åßï óõëëïãÞò ôïõ íåñïý
áöïý âåâáéùèåßôå üôé Ý÷åé
åéóá÷èåß ôåëåßùò óôçí Ýäñá ôïõ.
Ç ìç åêêÝíùóç ôïõ äï÷åßïõ óõëëïãÞò íåñïý ìðïñåß íá
ðñïêáëÝóåé:
- Ôï óôáìÜôçìá ôçò èÝñìáíóçò ôçò ìç÷áíÞò (óõíåðþò
ôï öïñôßï ìðïñåß íá åßíáé áêüìç âñåãìÝíï óôï ôÝëïò
ôïõ êýêëïõ óôåãíþìáôïò).
- Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé ”¢äåéáóìá íåñïý” áíáâïóâÞíåé
ãéá íá åéäïðïéÞóåé üôé ôï äï÷åßï åßíáé ãåìÜôï.
! Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé
ÖÜóç 5
ÅãêáôáóôÞóôå åê íÝïõ ôï
ößëôñï – Ìçí åíåñãïðïéåßôå
ðïôÝ ôï óôåãíùôÞñéï ÷ùñßò íá
åßíáé åéóáãìÝíï óôç èÝóç ôïõ ôï
ößëôñï.
¢äåéáóìá íåñïý ðáñáìÝíåé
áíáììÝíï ãéá íá èõìßóåé ôçí
åêêÝíùóç ôïõ äï÷åßïõ
óõëëïãÞò ôïõ íåñïý óôçí
áñ÷Þ êáé óôï ôÝëïò êÜèå
ðñïãñÜììáôïò.
Öüñôùóç ôïõ óõóôÞìáôïò óõëëïãÞò ôïõ íåñïý
¼ôáí ôï óôåãíùôÞñéï åßíáé êáéíïýñãéï, ôï äï÷åßï
óõëëïãÞò ôïõ íåñïý äåí óõëëÝãåé ìÝ÷ñé íá öïñôùèåß ôï
óýóôçìá. Ç äéåñãáóßá áõôÞ ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé 1
Þ 2 êýêëïõò óôåãíþìáôïò. Áöïý öïñôùèåß, ôï óýóôçìá
óõëëÝãåé íåñü óå êÜèå êýêëï.
38
ÌïíÜäá óõìðýêíùóçò - Åßíáé áíáãêáßï íá
êáèáñßæåôå ôï ÷íïýäé áðü ôïí óõìðõêíùôÞ êÜèå ìÞíá.
GR
ÖÜóç 1
Áíïßîôå ôï êáðÜêé ôïõ
óõìðõêíùôÞ
- êñáôÞóôå ôç ëáâÞ êáé
ôñáâÞîôå ðñïò ôï ìÝñïò óáò.
ÖÜóç 2
ÁöáéñÝóôå ôï óõìðõêíùôÞ
óôñÝöïíôáò ôá 3 êëéð, êáôüðéí
ôñáâÞîôå ôï óõìðõêíùôÞ ðñïò
ôï ìÝñïò óáò. (Ìðïñåß íá
õðÜñ÷åé íåñü óôïõò óùëÞíåò:
áõôü åßíáé öõóéïëïãéêü).
ÖÜóç 3
Êáèáñßóôå ôïí óõìðõêíùôÞ ìå
íåñü êÜíïíôÜò ôï íá êõëÞóåé
áðü ôï ðßóù ìÝñïò þóôå íá
ðáñáóýñåé åíäå÷üìåíá
êáôáêÜèéá ÷íïõäéïý.
ÖÜóç 4
ÅðáíåãêáôáóôÞóôå ôç ìïíÜäá
óõìðýêíùóçò; üíôáò âÝâáéïé
üôé ç ìïíÜäá Ý÷åé ôåëåßùò
åéóá÷èåß óôçí Ýäñá, üôé êáé ôá 3
êëéð åßíáé óôåñåùìÝíá êáé üôé ôá
âÝëç ôïðïèÝôçóçò óôï
ðñüóèéï ìÝñïò ôïõ
óõìðõêíùôÞ êáôåõèýíïíôáé
ðñïò ôá ðÜíù.
Ï ìç êáèáñéóìüò ôïõ óõìðõêíùôÞ ìðïñåß íá
ðñïîåíÞóåé ðñüùñç âëÜâç óôï óôåãíùôÞñéï.
39
ÅãêáôÜóôáóç
Ðïõ åãêáèßóôáôáé ôï óôåãíùôÞñéï
10 mm
• Ïé öëüãåò ìðïñåß íá
ðñïîåíÞóïõí æçìéÝò óôï
óôåãíùôÞñéï, ðïõ ðñÝðåé íá
åãêáôáóôáèåß ìáêñéÜ áðü
êïõæßíåò áåñßïõ, èåñìÜóôñåò,
êáëïñéöÝñ Þ ðëáßóéá
ìáãåéñÝìáôïò. Áí ç çëåêôñéêÞ
15 mm
15 mm
óõóêåõÞ ðñÝðåé íá
åãêáôáóôáèåß êÜôù áðü Ýíáí
ðÜãêï åñãáóßáò ðñÝðåé íá
áöÞóåôå Ýíá ÷þñï 10 mm
ìåôáîý ôïõ åðÜíù ðÜíåë ôçò
çëåêôñéêÞò óõóêåõÞò êáé Üëëùí áíôéêåéìÝíùí åõñéóêüìåíùí
ðÜíù áðü áõôü êáé Ýíá ÷þñï 15 mm ìåôáîý ôùí ðëåõñþí
ôçò çëåêôñéêÞò óõóêåõÞò êáé ôùí ôïé÷ùìÜôùí Þ ôùí
ãåéôïíéêþí óå áõôü åðßðëùí. Ìå ôïí ôñüðï áõôü
äéáóöáëßæåôáé åðáñêÞò êõêëïöïñßá áÝñá.
Áåñéóìüò
• ¼ôáí ôï óôåãíùôÞñéï åßíáé åíåñãü ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé
åðáñêÞò áåñéóìüò. Âåâáéùèåßôå üôé åãêáèéóôÜôå ôï
óôåãíùôÞñéï óå ÷þñï ÷ùñßò õãñáóßá êáé ðïõ äéáèÝôåé
êáôÜëëçëç êõêëïöïñßá áÝñá. Ç ñïÞ áÝñá ðÝñéî ôïõ
óôåãíùôçñßïõ åßíáé âáóéêÞ ãéá íá åðéôñáðåß ç óõìðýêíùóç
ôïõ ðáñáãüìåíïõ íåñïý êáôÜ ôï ðëýóéìï. Ôï óôåãíùôÞñéï
äåí ëåéôïõñãåß óùóôÜ áí ôïðïèåôçèåß óå ÷þñï êëåéóôü Þ óôï
åóùôåñéêü åíüò åðßðëïõ.
! Áí ôï óôåãíùôÞñéï ÷ñçóéìïðïéåßôáé óå ìéêñü Þ êñýï
äùìÜôéï ìðïñåß íá äçìéïõñãçèåß ëßãï óõìðýêíùìá.
! Äåí ðñïôåßíåôáé ç åãêáôÜóôáóç ôïõ óôåãíùôçñßïõ óå
íôïõëÜðé. Ç ïéêéáêÞò çëåêôñéêÞ óõóêåõÞ äåí ðñÝðåé ðïôÝ
íá åãêáèßóôáôáé ðßóù áðü ðüñôá ðïõ êëåßíåé ìå êëåéäß, áðü
óõñüìåíç ðüñôá Þ áðü ðüñôá ìå ìåíôåóÝ óôï ðëåõñü ôï
áíôßèåôï ôçò èõñßäáò ôïõ óôåãíùôçñßïõ.
¢äåéáóìá ôïõ íåñïý
Áí ç ìç÷áíÞ ôïðïèåôçèåß ðëçóßïí åíüò óùëÞíá áðïóôñÜããéóçò
ìðïñåß íá åêñåýóåé ôï óõìðýêíùìá íåñïý áð’ åõèåßáò ÷ùñßò
íá ÷ñåéáóôåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï äï÷åßï óõëëïãÞò ôïõ íåñïý.
Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ äåí áðáéôåßôáé ðëÝïí íá áäåéÜæåôå ôï
äï÷åßï óõëëïãÞò íåñïý ìåôÜ áðü êÜèå êýêëï. Áí ôï
óôåãíùôÞñéï ðÜíù Þ äßðëá óå ðëõíôÞñéï ìðïñåß íá ìïéñÜæåôáé
ôï ßäéï óýóôçìá áðïóôñÜããéóçò. Áñêåß íá áðïóõíäÝóåôå ôï
óùëÞíá ðïõ öáßíåôáé óôçí åéêüíá A êáé íá ôïí óõíäÝóåôå óôçí
áðïóôñÜããéóç. Áí ôï Üäåéáóìá âñßóêåôáé ðéï ìáêñéÜ áðü ôï
ìÞêïò ôïõ óùëÞíá, ãéá íá ôï öôÜóåôå ìðïñåßôå íá áðïêôÞóåôå
êáé íá óõíäÝóåôå Ýíá óùëÞíá äéáìÝôñïõ ßäéáò êáé ôïõ
áíáãêáßïõ ìÞêïõò. Ãéá íá åãêáôáóôÞóåôå ôï íÝï óùëÞíá áñêåß
íá áíôéêáôáóôÞóåôå ôïí õðÜñ÷ïíôá üðùò õðïäåéêíýåôáé óôçí
åéêüíá B åéóÜãïíôÜò ôïí óôçí ßäéá èÝóç.
! Ç áðïóôñÜããéóç ðñÝðåé íá âñåèåß 1 m ÷áìçëüôåñá óå
ó÷Ýóç ìå ôç âÜóç ôïõ óôåãíùôçñßïõ.
! Áöïý åãêáôáóôÞóåôå ôï óôåãíùôÞñéï âåâáéùèåßôå üôé ï óùëÞíáò
áðïóôñÜããéóçò äåí åßíáé äéðëùìÝíïò êé ïýôå ôõëéãìÝíïò .
2
2
H<1m
GR
Åéê. A
40
Åéê. B
ÇëåêôñéêÞ óýíäåóç
Ðñéí åéóÜãåôå ôï âýóìá óôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá åëÝãîôå ôá áêüëïõèá:
• Âåâáéùèåßôå üôé ôá ÷Ýñéá åßíáé óôåãíÜ.
• Ç ðñßæá ðñÝðåé íá äéáèÝôåé ãåßùóç.
• Ç ðñßæá ðñÝðåé íá åßíáé óå èÝóç íá áíôÝ÷åé ôçí ìÝãéóôç
ðñïâëåðüìåíç éó÷ý ãéá ôç ìç÷áíÞ, ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí
ðéíáêßäá ôùí óôïé÷åßùí ëåéôïõñãßáò (âëÝðå ÐåñéãñáöÞ ôïõ
óôåãíùôçñßïõ).
• Ç ôÜóç ôñïöïäïóßáò ðñÝðåé íá êõìáßíåôáé óôéò ôéìÝò ðïõ
õðïäåéêíýïíôáé óôçí ðéíáêßäá ôùí äåäïìÝíùí ëåéôïõñãßáò
(âëÝðå ÐåñéãñáöÞ ôïõ óôåãíùôçñßïõ).
• Ç ðñßæá ðñÝðåé íá åßíáé óõìâáôÞ ìå ôïí ôýðï âýóìáôïò ôïõ
óôåãíùôçñßïõ. Óå äéáöïñåôéêÞ ðåñßðôùóç, ðñïâåßôå óôçí
áíôéêáôÜóôáóç ôçò ðñßæáò Þ ôïõ âýóìáôïò.
! Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðñïåêôÜóåéò.
! Ôï óôåãíùôÞñéï äåí ìðïñåß íá åãêáôáóôáèåß óå ÷þñïõò
åîùôåñéêïýò, áêüìç êáé ðñïöõëáãìÝíïõò. ÐñÜãìáôé, ìðïñåß
íá åßíáé ðïëý åðéêßíäõíï íá åêèÝóåôå ôçí çëåêôñéêÞ áõôÞ
óõóêåõÞ óôç âñï÷Þ Þ óå êáêïêáéñßá.
! ÌåôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç ôïõ óôåãíùôçñßïõ ôï çëåêôñéêü
êáëþäéï êáé ôï âýóìá ðñÝðåé íá åßíáé åõ÷åñÞ.
! Ôï çëåêôñéêü êáëþäéï äåí ðñÝðåé íá äéðëþíåé êé ïýôå íá ôóáëáêþíåé.
! Áí ôï âýóìá ðñïò áíôéêáôÜóôáóç åßíáé åíóùìáôùìÝíïõ
ôýðïõ, ðñÝðåé íá ôï äéáèÝóåôå ìå ôñüðï áóöáëÞ ôñüðï. ÌÇÍ
ôï áöÞíåôå åêåß ðïõ èá ìðïñïýóå íá åéóá÷èåß óå ìéá ðñßæá êáé
íá ðñïêáëÝóåé çëåêôñïðëçîßåò.
! Ôï çëåêôñéêü êáëþäéï ðñÝðåé íá åëÝã÷åôáé ðåñéïäéêÜ êáé íá
áíôéêáèßóôáôáé ÷ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá åéäéêü êáëþäéï ãéá ôï
óôåãíùôÞñéï áõôü, ðïõ ìðïñåß íá åãêáôáóôáèåß ìüíï áðü
åîïõóéïäïôçìÝíïõò ôå÷íéêïýò (âëÝðå ÕðïóôÞñéîç). Ôá íÝá Þ ôá
ìáêñýôåñá çëåêôñéêÜ êáëþäéá ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôïõò
åîïõóéïäïôçìÝíïõò ìåôáðùëçôÝò ìå ðñüóèåôï êüóôïò.
! Ï êáôáóêåõáóôÞò áðïðïéåßôáé êÜèå åõèýíçò üôáí äåí
ôçñïýíôáé ïé êáíüíåò áõôïß.
! Óå ðåñßðôùóç áìöéâïëßáò ó÷åôéêÜ ìå ôá ðáñáðÜíù,
åðéêïéíùíÞóôå ìå Ýíáí åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.
ÐñïêáôáñêôéêÝò ðëçñïöïñßåò
Áöïý åãêáôáóôáèåß ôï óôåãíùôÞñéï, ðñéí ôï èÝóåôå óå ëåéôïõñãßá
êáèáñßóôå ôï åóùôåñéêü ôïõ êÜäïõ êáé áðïìáêñýíåôå ôç
âñùìéÜ ðïõ ìðïñåß íá óõóóùñåõôåß êáôÜ ôç ìåôáöïñÜ.
ÐåñéãñáöÞ ôïõ
óôåãíùôçñßïõ
¢íïéãìá ôçò ðüñôáò
×áñáêôçñéóôéêÜ
Ðéíáêßäá ôùí äåäïìÝíùí
ëåéôïõñãßáò
ÔñáâÞîôå
ôç ëáâÞ
Äï÷åßï óõëëïãÞò
ôïõ íåñïý
Ößëôñï
GR
ÌïíôÝëï êáé
Áñéèìüò
óåéñÜò
Ãñßëéá ôçò
õðïäï÷Þò
áÝñá
ÌïíÜäá
óõìðýêíùóçò
(êáðÜêé áíïé÷ôü)
Ðßíáêáò ÷åéñéóôçñßùí
ÐëÞêôñï êáé åíäåéêôéêÞ
ëõ÷íßá On/Off
Áñéèìüò
óåéñÜò êáé
áñéèìüò
ìïíôÝëïõ
Äåßêôçò
ÅðéëïãÝáò
ÐñïãñáììÜôùí
Åíäåéêôéêü öùôÜêé
ECO
Ïèüíç
ËáâÞ ôïõ êáðáêéïý ôïõ óõìðõêíùôÞ
(ôñáâÞîôå ãéá íá áíïßîåôå)
Êïõìðß êáé åíäåéêôéêü
Êïõìðß êáé åíäåéêôéêü
öùôÜêé Start/Pause
öùôÜêé Ìðëïêáñßóìáôïò
ðáéäéþí
ÊïõìðéÜ êáé åíäåéêôéêÜ Åíäåéêôéêü öùôÜêé Åíäåéêôéêü öùôÜêé
ÁäåéÜóôå Íåñü/
Êáèáñßóôå
öùôÜêéá Äõíáôüôçôá
Êáèáñßóôå Ößëôñï
ÓõìðõêíùôÞ
Êïõìðß/åíäåéêôéêü öùôÜêé
On/Off, áí ôï óôåãíùôÞñéï
åßíáé óå ëåéôïõñãßá êáé ðáôçèåß ôï êïõìðß áõôü ôï
óôåãíùôÞñéï óôáìáôÜåé. Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé åðéóçìáßíåé
üôé ôï óôåãíùôÞñéï åßíáé óå ëåéôïõñãßá Þ Ýôïéìï ãéá ôçí
åðéëïãÞ ôïõ ðñïãñÜììáôïò.
Ï åðéëïãÝáò ÐñïãñÜììáôá åðéôñÝðåé íá èÝóåôå ôï
ðñüãñáììá: óôñÝøôå ìÝ÷ñé ï äåßêôçò íá êáôåõèõíèåß ðñïò ôï
åðéèõìçôü ðñüãñáììá (âëÝðå Åêêßíçóç êáé ðñïãñÜììáôá).
Ôá êïõìðéÜ/åíäåéêôéêÝò ëõ÷íßåò Äõíáôüôçôá åðéôñÝðïõí ôçí
åðéëïãÞ ôùí äéáèÝóéìùí äõíáôïôÞôùí ãéá ôï åðéëåãìÝíï
ðñüãñáììá. Ôá åíäåéêôéêÜ öùôÜêéá áíÜâïõí ãéá íá äåßîïõí üôé
ç äõíáôüôçôá Ý÷åé åðéëåãåß (âëÝðå Åêêßíçóç êáé ðñïãñÜììáôá).
Ç Ïèüíç äéáèÝôåé ôñåéò åíüôçôåò: Áõôüìáôï óôÝãíùìá =
åðßðåäï óôåãíþìáôïò, ÓôÝãíùìá óå ÷ñüíï = ÷ñüíïò
óôåãíþìáôïò êáé õðïëåéðüìåíïò ×ñüíïò / Åêêßíçóç ìå
õóôÝñçóç, êáèÝíá ìå Ýíá áíôßóôïé÷ï êïõìðß åðéëïãÞò
(âëÝðå Ïèüíç).
Êïõìðß START/PAUSE ìå åíäåéêôéêü öùôÜêé åðéóÞìáíóçò :
üôáí ôï ðñÜóéíï åíäåéêôéêü öùôÜêé áíáâïóâÞíåé áñãÜ, ðéÝóôå
ôï êïõìðß ãéá ôçí åêêßíçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò. ¼ôáí ï
êýêëïò Ý÷åé îåêéíÞóåé, ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé åðéóÞìáíóçò
ðáñáìÝíåé ðÜíôá áíáììÝíï. Ãéá íá èÝóåôå ôï ðñüãñáììá óå
ðáýóç ðéÝóôå åê íÝïõ ôï êïõìðß. Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé ãßíåôáé
ðïñôïêáëß êáé áñ÷ßæåé ðÜëé íá áíáâïóâÞíåé.
Ãéá ôçí åêêßíçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò áðü ôï óçìåßï
äéáêïðÞò ôïõ, ðáôÞóôå åê íÝïõ ôï êïõìðß (âëÝðå
Åêêßíçóç êáé ðñïãñÜììáôá).
Ôá åíäåéêôéêÜ öùôÜêé ðñïþèçóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò üôáí
áíÜâïõí äåß÷íïõí ôéò äéáêñéôÝò öÜóåéò ôïõ óå åîÝëéîç
ðñïãñÜììáôïò (âëÝðå Åêêßíçóç êáé ðñïãñÜììáôá).
Åíäåéêôéêü
öùôÜêé
Ðñïþèçóçò
ðñïãñÜììáôïò
Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé ¢äåéáóìá íåñïý “H2O” äåß÷íåé üôé
÷ñåéÜæåôáé íá áäåéÜóåôå ôï äï÷åßï óõëëïãÞò ôïõ íåñïý. Ôï
åíäåéêôéêü öùôÜêé óâÞíåé ìåñéêÜ äåõôåñüëåðôá ìåôÜ ôçí
åðáíåéóáãùãÞ ôïõ êåíïý äï÷åßïõ óõëëïãÞò ôïõ íåñïý. Ãéá
íá ãßíåé áõôü ôï óôåãíùôÞñéï ðñÝðåé íá åßíáé óå ëåéôïõñãßá
(âëÝðå ×åéñéóôÞñéá).
Óçìåßùóç: áí ôï äï÷åßï óõëëïãÞò íåñïý åßíáé ãåìÜôï óôçí ïèüíç
áðåéêïíßæåôáé “H2O” êáé ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé
áíáâïóâÞíåé,
ç èåñìüôçôá óâÞíåé êáé ôá ñïý÷á äåí óôåãíþíïõí.
Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé
ÁäåéÜóôå Íåñü Êáèáñßóôå Ößëôñï
ðñéí áðü êÜèå ðñüãñáììá èõìßæåé üôé åßíáé âáóéêü íá
êáèáñßæåôå ôï ößëôñï êáé íá áäåéÜæåôå ôï äï÷åßï ôïõ íåñïý
êÜèå öïñÜ ðñéí ôç ÷ñÞóç ôïõ óôåãíùôçñßïõ (âëÝðå
Öñïíôßäá êáé óõíôÞñçóç).
Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé Êáèáñßóôå ÓõìðõêíùôÞ üôé åßíáé
âáóéêü íá êáèáñßæåôå ôïí óõìðõêíùôÞ óå ôáêôéêÜ
äéáóôÞìáôá (âëÝðå Öñïíôßäá êáé óõíôÞñçóç).
Êïõìðß/åíäåéêôéêü öùôÜêé
ÌðëïêÜñéóìá ðáéäéþí
ÊñáôÞóôå ðáôçìÝíï ôï êïõìðß áõôü áöïý åðéëÝîåôå ôï
ðñüãñáììá êáé ôéò åðéèõìçôÝò äõíáôüôçôåò. Ìå ôïí ôñüðï áõôü
äåí ìðïñåßôå íá ôñïðïðïéÞóåôå ôéò ñõèìßóåéò ðñïãñáììáôéóìïý.
¼ôáí ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé åßíáé áíáììÝíï ôá Üëëá êïõìðéÜ
êáé ï åðéëïãÝáò ôùí ðñïãñáììÜôùí åßíáé áíåíåñãÜ. Ãéá ôçí
áðåíåñãïðïßçóç ôïõ ìðëïêáñßóìáôïò êñáôÞóôå ðáôçìÝíï
ôï êïõìðß, ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé óâÞíåé.
Åíäåéêôéêü öùôÜêé ECO: áõôü ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé åßíáé
áíáììÝíï üôáí åðéëÝãïíôáé ïé äõíáôüôçôåò åîïéêïíüìçóçò
åíÝñãåéáò (âëÝðå ×åéñéóôÞñéá).
41
Ïèüíç
Ç Ïèüíç äéáèÝôåé ôñåéò åíüôçôåò, åêÜóôç ìå ôï ó÷åôéêü êïõìðß.
GR
Áõôüìáôï óôÝãíùìá
Áöïý åðéëÝîåôå Ýíá ðñüãñáììá ðïõ äéáèÝôåé ôç äõíáôüôçôá áõôüìáôïõ Óôåãíþìáôïò, ðéÝóôå ðïëëÝò öïñÝò ôï
êïõìðß ìÝ÷ñé íá áðåéêïíéóôåß ôï åðéèõìçôü åðßðåäï áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò. Áí ç äõíáôüôçôá óôåãíþìáôïò
äåí åßíáé äéáèÝóéìç, ç ïèüíç áíáâïóâÞíåé êáé åêðÝìðïíôáé ç÷çôéêÜ óÞìáôá.
! ÏñéóìÝíá ðñïãñÜììáôá óôåãíþìáôïò äåí åßíáé óõìâáôÜ êáé ìå ôá 5 åðßðåäá áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò.
ÄéáèÝóéìá åðßðåäá óôåãíþìáôïò
ÕãñÜ: äéáôçñåß ôï ìÝãéóôï åðßðåäï õãñáóßáò óôá ñïý÷á, éäáíéêü ãéá äýóêïëá õöÜóìáôá óôï
óéäÝñùìá üðùò ôï ëéíü.
ÓéäÝñùìá: äéáôçñåß ôçí õãñáóßá óôá ñïý÷á ãéá ôç äéåõêüëõíóç ôùí åñãáóéþí óéäåñþìáôïò.
ÊñÝìáóìá: óôåãíþíåé ôá ñïý÷á Ýôóé ðïõ íá åßíáé Ýôïéìá ãéá íá êñåìáóôïýí ãéá ôï ôåëéêü óôÝãíùìá.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç äõíáôüôçôá áõôÞ ãéá ôá ñïý÷á ðïõ ìðïñïýí áðëÜ íá êñåìáóôïýí ãéá ôçí
ïëïêëÞñùóç ôïõ óôåãíþìáôïò.
ÍôïõëÜðá: Óôåãíþíåé ôá ñïý÷á Ýôïéìá ãéá íá ôáêôïðïéçèïýí.
¸ôïéìá ãéá ×ñÞóç: Óôåãíþíåé ôá ñïý÷á Ýôóé ðïõ íá ìðïñïýí íá öïñåèïýí áìÝóùò.
ÓôÝãíùìá óå ÷ñüíï
Áöïý åðéëÝîåôå Ýíá ðñüãñáììá ìå ìéá äõíáôüôçôá óôåãíþìáôïò óå ÷ñüíï, ãéá íá åéóÜãåôå ôï ÷ñüíï
óôåãíþìáôïò ðéÝóôå ôï êïõìðß A ÷ñüíïõ. Óå êÜèå æùñéóôü ðÜôçìá ôïõ êïõìðéïý áõôïý óôçí ïèüíç
áðåéêïíßæåôáé ç åðéëåãìÝíç äéÜñêåéá óôåãíþìáôïò (âëÝðå Åêêßíçóç êáé ðñïãñÜììáôá). Óå êÜèå ðÜôçìá
ìåéþíåôáé ï ôåèåßò ÷ñüíïò 180, 160, 120, 90, 60, 30, 20 êáé êáôüðéí åðáíáëáìâÜíåôáé. Áí ç äõíáôüôçôá
óôåãíþìáôïò óå ÷ñüíï äåí åßíáé äéáèÝóéìç, ç ïèüíç áíáâïóâÞíåé êáé åêðÝìðïíôáé ôñßá ç÷çôéêÜ óÞìáôá.
Ï åðéëåãìÝíïò ÷ñüíïò ðáñáìÝíåé óôçí ïèüíç ìåôÜ ôçí åêêßíçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò êáé äåí ìðïñåß íá
ôñïðïéçèåß áöïý ðáôÞóåôå ôï êïõìðß Start/Pause .
! Ìðïñåßôå íá åðéëÝîåôå ôï åðßðåäï áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò Þ ôï ÷ñüíï óôåãíþìáôïò.
ÊáèõóôåñçìÝíç åêêßíçóç
Áöïý åðéëÝîåôå Ýíá ðñüãñáììá ðïõ äéáèÝôåé äõíáôüôçôá åêêßíçóçò ìå õóôÝñçóç ìðïñåßôå íá åðéëÝîåôå ôï
÷ñüíï êáèõóôåñçìÝíçò åêêßíçóçò. ÊÜèå ðÜôçìá ôïõ êïõìðéïý êáèõóôåñçìÝíçò Åêêßíçóçò
åðéôñÝðåé ôçí
áýîçóç ôçò ñýèìéóçò êáèõóôÝñçóçò ìå áõîÞóåéò 1 þñáò áðü “1h” Ýùò “24h”, êáôüðéí “OFF” êáé ìåôÜ áðü
ðÝíôå äåõôåñüëåðôá ç êáèõóôÝñçóç äéáãñÜöåôáé. Ãéá ôéò êáèõóôåñÞóåéò 10 ùñþí Þ ðåñéóóüôåñï óôçí ïèüíç
áðåéêïíßæåôáé ç áíôßóôñïöç ìÝôñçóç ôïõ ÷ñüíïõ óå þñåò ìÝ÷ñé 10 þñåò, êáôüðéí “9:59” êáé áêïëïýèùò ç
áíôßóôñïöç ìÝôñçóç óå ëåðôÜ. Ãéá ôéò êáèõóôåñÞóåéò 9 ùñþí Þ ëéãüôåñï óôçí ïèüíç áðåéêïíßæïíôáé þñåò êáé
ëåðôÜ, êáôüðéí ç áíôßóôñïöç ìÝôñçóç óå ëåðôÜ ãéá üëç ôçí êáèõóôÝñçóç. Áöïý ðáôÞóåôå ôï êïõìðß Start/
Pause
äåí ìðïñåßôå ðëÝïí íá áëëÜîåôå ôï ÷ñüíï. ¼ôáí ç ðåñßïäïò êáèõóôÝñçóçò ôåëåéþíåé ôï óýìâïëï
óâÞíåé êáé áðåéêïíßæåôáé ï Õðïëåéðüìåíïò ÷ñüíïò.
Áí åðéëåãåß Ýíá óôÝãíùìá óå ÷ñüíï, êáôÜ ôïí ðñïãñáììáôéóìü óôçí ïèüíç áðåéêïíßæåôáé ï ÷ñüíïò
óôåãíþìáôïò ìüíï óôçí êåíôñéêÞ ïèüíç ôïõ óôåãíþìáôïò óå ÷ñüíï. Áöïý ðáôÞóåôå ôï êïõìðß åêêßíçóçò
áíÜâåé ç ïèüíç ôïõ ÷ñüíïõ ôçò ìç÷áíÞò, üðïõ ìðïñåßôå íá áðåéêïíßóåôå ôçí áíôßóôñïöç ìÝôñçóç ôçò
äéÜñêåéáò ôïõ ðñïãñÜììáôïò.
Õðïëåéðüìåíïò ÷ñüíïò
Áí ôï åéêïíßäéï ôçò êáèõóôÝñçóçò
åßíáé óâçóôü, ï áðåéêïíéæüìåíïò ÷ñüíïò åßíáé ï Õðïëåéðüìåíïò
÷ñüíïò ôïõ óå ëåéôïõñãßá ðñïãñÜììáôïò. ¼ôáí åðéëÝãïíôáé ðñïãñÜììáôá óå ÷ñüíï, ï áðåéêïíéæüìåíïò
÷ñüíïò êáôÜ ôïí êýêëï åßíáé ï ðñáãìáôéêüò õðïëåéðüìåíïò ÷ñüíïò. ¼ôáí åðéëÝãåôáé Ýíá áõôüìáôï
ðñüãñáììá, ï áðåéêïíéæüìåíïò ÷ñüíïò åßíáé ìéá åêôßìçóç ôïõ õðïëåéðüìåíïõ ÷ñüíïõ. ¼ôáí åðéëÝãåôáé ôï
ðñüãñáììá óôçí ïèüíç áðåéêïíßæåôáé ï áíáãêáßïò ÷ñüíïò ãéá ôï óôÝãíùìá åíüò ðëÞñïõò öïñôßïõ. ÌåôÜ áðü
ðåñßðïõ 10 ëåðôÜ ç äéÜôáîç åëÝã÷ïõ õðïëïãßæåé ìéá åêôßìçóç ðéï áêñéâÞ ôïõ ÷ñüíïõ êýêëïõ. Ï
õðïëåéðüìåíïò ÷ñüíïò áðåéêïíßæåôáé óå þñåò êáé ç áíôßóôñïöç ìÝôñçóç ôñïðïðïéåßôáé áðü ëåðôü óå ëåðôü.
Ôá äýï óçìåßá ìåôáîý ôùí ùñþí êáé ôùí áðåéêïíéæüìåíùí ëåðôþí óôçí ïèüíç áíáâïóâÞíïõí ãéá íá äåßîåé üôé
ç áíôßóôñïöç ìÝôñçóç åßíáé åíåñãÞ. Óôçí ïèüíç áðåéêïíßæïíôáé åðßóçò åíäå÷üìåíá ðñïâëÞìáôá ôïõ
óôåãíùôçñßïõ. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ óôçí ïèüíç áðåéêïíßæåôáé Ýíá F áêïëïõèïýìåíï áðü Ýíáí êùäéêü
óöÜëìáôïò êáé ôá ôÝóóåñá åíäåéêôéêÜ öùôÜêéá äõíáôüôçôáò êáé ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé ôçò ðáýóçò
áíáâïóâÞíïõí ðïñôïêáëß (âëÝðå ÐñïâëÞìáôá êáé ëýóåéò).
42
Åêêßíçóç êáé ðñïãñÜììáôá
ÅðéëïãÞ ôïõ ðñïãñÜììáôïò
1. ÅéóÜãåôå ôï âýóìá ôïõ óôåãíùôçñßïõ óôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá
ôñïöïäïóßáò.
2. ÅðéëÝîôå ôç ìðïõãÜäá ìå âÜóç ôïí ôýðï ìðïõãÜäáò (âëÝðå
ÌðïõãÜäá).
3. Áíïßîôå ôï êáðÜêé êáé âåâáéùèåßôå üôé ôï ößëôñï åßíáé êáèáñü
êáé óå èÝóç, êáé áí ôï äï÷åßï óõëëïãÞò íåñïý åßíáé êåíü êáé
ôïðïèåôçìÝíï óùóôÜ (âëÝðå ÓõíôÞñçóç).
4. Öïñôþóôå ôç ìç÷áíÞ ðñïóÝ÷ïíôáò üôé êáíÝíá ñïý÷ï äåí
ðáñåìâÜëëåôáé ìåôáîý ôçò èõñßäáò êáé ôçò ó÷åôéêÞò
ôóéìïý÷áò. Êëåßóôå ôç èõñßäá.
5. Áí ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé ON/Off äåí áíÜâåé ðéÝóôå ôï ó÷åôéêü
êïõìðß .
6. ÐéÝóôå ôï êïõìðß åðéëïãÞò ÐñïãñáììÜôùí ðïõ áíôéóôïé÷åß
óôïí ôýðï õöÜóìáôïò ãéá óôÝãíùìá, åëÝã÷ïíôáò ôïí ðßíáêá ôùí
ðñïãñáììÜôùí (âëÝðå ÐñïãñÜììáôá) êáé ôéò õðïäåßîåéò ãéá
êÜèå ôýðï õöÜóìáôïò (âëÝðå Áóðñüñïõ÷á).
7. Áí åßíáé äéáèÝóéìåò, åðéëÝîôå ôéò äõíáôüôçôåò áõôüìáôïõ
ðéÝæïíôáò ôï
Óôåãíþìáôïò Þ Óôåãíþìáôïò óå ÷ñüíï
ó÷åôéêü êïõìðß ìÝ÷ñé íá åðéôåõ÷èåß ôï åðéèõìçôü åðßðåäï Þ ï
÷ñüíïò.
! Ãéá ðåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò óõìâïõëåõôåßôå ôïí ðßíáêá ôùí
ðñïãñáììÜôùí.
8. Áí ÷ñåéáóôåß èÝóôå ôï ÷ñüíï êáèõóôÝñçóçò êáé ôéò Üëëåò
äõíáôüôçôåò (âëÝðå Ïèüíç).
9. Áí åðéèõìåßôå ç ç÷çôéêÞ åéäïðïßçóç íá åêêéíçèåß óôï ôÝëïò ôïõ
ðñïãñÜììáôïò, ðéÝóôå ôï êïõìðß Óõíáãåñìüò .
10. Ãéá íá îåêéíÞóåôå ðéÝóôå ôï êïõìðß Start . Óôçí ïèüíç
áðåéêïíßæåôáé ï åêôéìçèåßò õðïëåéðüìåíïò ÷ñüíïò.
ÊáôÜ ôï ðñüãñáììá óôåãíþìáôïò ìðïñåßôå íá åëÝãîåôå ôç
ìðïõãÜäá êáé íá âãÜëåôå ôá ñïý÷á ðïõ óôÝãíùóáí óõíå÷ßæïíôáò
ìå ôá Üëëá. Áöïý îáíáêëåßóåôå ôç èõñßäá, ðéÝóôå ÅÊÊÉÍÇÓÇ ãéá
íá èÝóåôå åê íÝïõ óå ëåéôïõñãßá ôç ìç÷áíÞ.
11. Óôá ôåëåõôáßá ëåðôÜ ôùí ðñïãñáììÜôùí óôåãíþìáôïò ðñéí ôï
ôÝëïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò åíåñãïðïéåßôáé ç ôåëéêÞ öÜóç
(ôá õöÜóìáôá øý÷ïíôáé).
ÓÔÅÃÍÙÌÁÔÏÓ ÅÍ ØÕ×ÑÙ
Áðáéôåßôáé íá áöÞíåôå ðÜíôá íá ôåëåéþóåé ç öÜóç áõôÞ.
12. Ç ç÷çôéêÞ åéäïðïßçóç (áí Ý÷åé åðéëåãåß ç äõáíôüôçôá áõôÞ)
åéäïðïéåß üôáí ôï ðñüãñáììá ôåëåßùóå êáé óôçí ïèüíç
áðåéêïíßæåôáé ÔÅËÏÓ.
Áíïßîôå ôçí ðüñôá, âãÜëôå ôçí ìðïõãÜäá, êáèáñßóôå ôï ößëôñï
êáé îáíáâÜëôå ôï óôçí Ýäñá ôïõ. ÁäåéÜóôå ôï äï÷åßï óõëëïãÞò
ôïõ íåñïý êáé îáíáâÜëôå ôï óôç èÝóç (âëÝðå ÓõíôÞñçóç).
êáé äåí áöáéñåèåß
Áí åðéëåãåß ç äõíáôüôçôá Öñïíôßäá ÌåôÜ
ç ìðïõãÜäá áìÝóùò, ôá ñïý÷á óôñÝöïíôáé êÜèå ôüóï ãéá 10
þñåò Þ ìÝ÷ñé íá áíïßîåé ç ðüñôá.
13. ÁðïóõíäÝóôå ôï óôåãíùôÞñéï áðü ôï çëåêôñéêü äßêôõï.
Ôñüðïò stand by
Ôï ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÉÏ áõôü, óýìöùíá ìå ôéò íÝåò äéáôÜîåéò ãéá ôçí
åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò, äéáèÝôåé Ýíá óýóôçìá áõôüìáôïõ
óâçóßìáôïò (stand by) ðïõ ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá åíôüò ðåñßðïõ 30
ëåðôþí óôçí ðåñßðôùóç ìç ÷ñÞóçò. ÐéÝóôå óôéãìéáßá ôï êïõìðß
ON-OFF êáé ðåñéìÝíåôå íá åíåñãïðïéçèåß åê íÝïõ ç ìç÷áíÞ.
ÅéäéêÜ ÐñïãñÜììáôá
Ðñüãñáììá Åýêïëï ÓéäÝñùìá
Ôï Åýêïëï óéäÝñùìá åßíáé Ýíá ðñüãñáììá 10 ëåðôþí (8 ëåðôÜ èÝñìáíóçò áêïëïõèïýìåíá áðü 2 ëåðôÜ óôåãíþìáôïò åí øõ÷ñþ) ðïõ
öïõóêþíåé ôéò ßíåò ôùí õöáóìÜôùí ðïõ Ýìåéíáí óôçí ßäéá èÝóç åðß ìáêñüí. Ï êýêëïò ôåíôþíåé ôéò ßíåò ôùí õöáóìÜôùí
äéåõêïëýíïíôáò ôï óéäÝñùìá êáé ôï äßðëùìá.
! Ôï Åýêïëï óéäÝñùìá äåí åßíáé Ýíá ðñüãñáììá óôåãíþìáôïò êáé óõíåðþò äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìå ñïý÷á áêüìç âñåãìÝíá.
Ãéá âÝëôéóôá áðïôåëÝóìáôá:
1. Ìç öïñôþíåôå ôïí êÜäï ðÝñáí ôçò ìÝãéóôçò ÷ùñîçôéêüôçôáò. Ïé áêüëïõèåò ôéìÝò áíáöÝñïíôáé óôï âÜñïò óôåãíþí ñïý÷ùí:
¾öáóìá:
Max
Âáìâáêåñü êáé ÁíÜìéêôï âáìâáêåñü
2,5 kg
ÓõíèåôéêÜ
2
Jeans
2
2. ÁäåéÜóôå ôï óôåãíùôÞñéï áìÝóùò ìåôÜ ôï ôÝëïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò. ÊñåìÜóôå, äéðëþóôå Þ óéäåñþóôå ôá ñïý÷á êáé ìåôÜ áðïèÝóôå
ôá óôçí íôïõëÜðá. Áí áõôü äåí åßíáé äõíáôü åðáíáëÜâåôå ôï ðñüãñáììá. Ôï áðïôÝëåóìá ðïõ ðáñÜãåôáé áðü ôï Åýêïëï óéäÝñùìá
ðïéêßëåé áðü ýöáóìá óå ýöáóìá. Ôá êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá åðéôõã÷Üíïíôáé óå ðáñáäïóéáêÜ õöÜóìáôá üðùò âáìâáêåñÜ êáé ìéêôÜ
âáìâáêåñÜ, åíþ åßíáé ëéãüôåñï åìöáíÞ óå áêñõëéêÝò ßíåò êáé óå õëéêÜ üðùò ôï Tencel®.
Ðñüãñáììá ÌÜëëéíùí
• Áõôü åßíáé Ýíá ðñüãñáììá åéäéêü ãéá ñïý÷á ðïõ áíôÝ÷ïõí ôï óôÝãíùìá ìå ôýìðáíï äéáêñéíüìåíá ìå ôï óýìâïëï
.
• Ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá öïñôßá Ýùò 1 kg (ðåñßðïõ 3 ìðëïýæåò).
• ÓõóôÞíåôáé íá áíáðïäïãõñßæåôå ôá ñïý÷á ðñéí ôï óôÝãíùìá.
• Áõôü ôï ðñüãñáììá ÷ñçóéìïðïéåß ðåñßðïõ 60 ëåðôÜ, áëëÜ ìðïñåß íá äéáñêÝóåé ðåñéóóüôåñï áíÜëïãá ìå ôéò äéáóôÜóåéò êáé ôçí
ðõêíüôçôá ôïõ öïñôßïõ êáé ôçí ôá÷ýôçôá ôçò öõãïêÝíôñçóçò ðïõ ãßíåôáé óôï ðëõíôÞñéï.
• Ôá óôåãíùìÝíá öïñôßá ìå ôï ðñüãñáììá áõôü åßíáé óõíÞèùò Ýôïéìá ãéá íá öïñåèïýí, áëëÜ óå ïñéóìÝíá ñïý÷á ðéï âáñéÜ ôá Üêñá
ìðïñåß íá åßíáé åëáöñþò õãñÜ. ÁöÞóôå íá óôåãíþóïõí öõóéêÜ, äåäïìÝíïõ üôé ìéá ðåñáéôÝñù äéáäéêáóßá óôåãíþìáôïò ìðïñåß íá
ðñïîåíÞóåé æçìéÜ óôá ñïý÷á.
! Áíôßèåôá ìå ôá Üëëá õëéêÜ, ï ìç÷áíéóìüò óýóöéîçò ôïõ ìáëëéïý åßíáé ìç áíôéóôñÝøéìïò, äçëáäÞ ôï ñïý÷ï äåí åðéóôñÝöåé óôéò
áñ÷éêÝò ôïõ äéáóôÜóåéò êáé ó÷Þìá.
! Ôï ðñüãñáììá áõôü äåí åíäåßêíõôáé ãéá ôá áêñõëéêÜ ñïý÷á.
Jeans
• Ôï ðñüãñáììá áõôü åßíáé åéäéêü ãéá ôá jeans ðïõ åßíáé öôéáãìÝíá ìå âáìâÜêé denim. Ðñéí óôåãíþóåôå ôá jeans áíáðïäïãõñßóôå ôéò
ðñüóèéåò ôóÝðåò.
• Ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá öïñôßá Ýùò 3 kg (ðåñßðïõ 4 æåýãç).
• Áêüìç, ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá Üëëá ñïý÷á öôéáãìÝíá áðü ôï ßäéï õëéêü, üðùò óáêÜêéá.
• Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáñêåß ðåñßðïõ 85 ëåðôÜ, áëëÜ ìðïñåß íá äéáñêÝóåé ðåñéóóüôåñï áíÜëïãá ìå ôéò äéáóôÜóåéò ôïõ öïñôßïõ êáé
ôçí ôá÷ýôçôá ôçò öõãïêÝíôñçóçò ðïõ ãßíåôáé óôï ðëõíôÞñéï.
• Ôá óôåãíùìÝíá öïñôßá ìå ôï ðñüãñáììá áõôü åßíáé óõíÞèùò Ýôïéìá ãéá íá öïñåèïýí. Ôá Üêñá Þ ïé ñáöÝò ìðïñåß íá åßíáé åëáöñþò
õãñÜ. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ äïêéìÜóôå íá áíáðïäïãõñßóåôå ôá jeans êáé íá åðáíåñãïðïéÞóåôå ôï ðñüãñáììá ãéá óýíôïìç ðåñßïäï.
• ×ñçóéìïðïéÞóôå ôïí êýêëï áõôüí ìüíï ãéá öïñôßï âáìâáêåñþí 100%, ìçí áíáìéãíýåôå ñïý÷á óêïýñùí êáé áíïé÷ôþí ÷ñùìÜôùí.
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï ðñüãñáììá áõôü ãéá ñïý÷á ìå êåíôÞìáôá êáé áîåóïõÜñ (êáñößôóåò, ...). Áíáðïäïãõñßóôå ôéò ôóÝðåò
! Äåí ðñïôåßíåôáé ç ÷ñÞóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò áõôïý áí ôá jeans äéáèÝôïõí ëÜóôé÷á óôç ìÝóç Þ êåíôÞìáôá.
43
GR
GR
ÅéäéêÜ ÐñïãñÜììáôá
ÐïõêÜìéóá – ÓôÝãíùìá Ýíôïíï
• Ôï ðñüãñáììá áõôü åßíáé åéäéêü ãéá ôá ðïõêÜìéóá öôéáãìÝíá áðü âáìâÜêé.
• Ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá öïñôßá Ýùò 3 kg (ðåñßðïõ 10 ðïõêÜìéóá).
• Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáñêåß ðåñßðïõ 80 ëåðôÜ, áëëÜ ìðïñåß íá äéáñêÝóåé ðåñéóóüôåñï áíÜëïãá ìå ôéò äéáóôÜóåéò ôïõ
öïñôßïõ êáé ôçí ôá÷ýôçôá ôçò öõãïêÝíôñçóçò ðïõ ãßíåôáé óôï ðëõíôÞñéï.
• Ôá óôåãíùìÝíá öïñôßá ìå ôï ðñüãñáììá áõôü åßíáé óõíÞèùò Ýôïéìá ãéá íá öïñåèïýí. Ôá Üêñá Þ ïé ñáöÝò ìðïñåß íá åßíáé
åëáöñþò õãñÜ. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ äïêéìÜóôå íá áíáðïäïãõñßóåôå ôá ðïõêÜìéóá êáé íá åðáíåñãïðïéÞóåôå ôï ðñüãñáììá
ãéá óýíôïìç ðåñßïäï.
ÐïõêÜìéóá – ÓôÝãíùìá êáíïíéêü
• Ôï ðñüãñáììá áõôü åßíáé åéäéêü ãéá ôá ðïõêÜìéóá öôéáãìÝíá áðü õëéêÜ óõíèåôéêÜ Þ õëéêÜ öõóéêÜ áíÜìéêôá êáé óõíèåôéêÜ
üðùò ðïëõåóôÝñáò êáé âáëâÜêé.
• Ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá öïñôßá Ýùò 3 kg (ðåñßðïõ 14 ðïõêÜìéóá).
• Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáñêåß ðåñßðïõ 65 ëåðôÜ, áëëÜ ìðïñåß íá äéáñêÝóåé ðåéóóüôåñï áíÜëïãá ìå ôéò äéáóôÜóåéò ôïõ öïñôßïõ
êáé ôçí ôá÷ýôçôá ôçò öõãïêÝíôñçóçò ðïõ ãßíåôáé óôï ðëõíôÞñéï.
• Ôá óôåãíùìÝíá öïñôßá ìå ôï ðñüãñáììá áõôü åßíáé óõíÞèùò Ýôïéìá ãéá íá öïñåèïýí. Ôá Üêñá Þ ïé ñáöÝò ìðïñåß íá åßíáé
åëáöñþò õãñÜ. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ äïêéìÜóôå íá áíáðïäïãõñßóåôå ôá ðïõêÜìéóá êáé íá åðáíåñãïðïéÞóåôå ôï ðñüãñáììá
ãéá óýíôïìç ðåñßïäï.
ÌåôáîùôÜ
• Áõôü åßíáé Ýíá åéäéêü ðñüãñáììá ãéá ôï óôÝãíùìá ôùí ìåôáîùôþí.
• Ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá öïñôßá Ýùò 0,5 kg.
• Áõôü ôï ðñüãñáììá ÷ñçóéìïðïéåß ðåñßðïõ 110 ëåðôÜ, áëëÜ ìðïñåß íá äéáñêÝóåé ðåñéóóüôåñï áíÜëïãá ìå ôéò äéáóôÜóåéò êáé
ôçí ðõêíüôçôá ôïõ öïñôßïõ êáé ôçí ôá÷ýôçôá ôçò öõãïêÝíôñçóçò ðïõ ãßíåôáé óôï ðëõíôÞñéï.
• Ôá óôåãíùìÝíá öïñôßá ìå ôï ðñüãñáììá áõôü åßíáé óõíÞèùò Ýôïéìá ãéá íá öïñåèïýí, áëëÜ óå ïñéóìÝíá ñïý÷á ðéï âáñéÜ ôá
Üêñá ìðïñåß íá åßíáé åëáöñþò õãñÜ. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ äïêéìÜóôå íá âãÜëåôå ôï öïñôßï, áíïßîôå ôá ñïý÷á êáé
åðáíåñãïðïéÞóôå ôï ðñüãñáììá ãéá óýíôïìç ðåñßïäï.
• Ìüíï ãéá ñïý÷á ìå åôéêÝôá ãéá óôÝãíùìá ìå ôýìðáíï.
ÐñïãñÜììáôá ãéá ðáðëþìáôá
! Ìå ôï ðñüãñáììá áõôü ðñïóÝîôå íá ìçí óôåãíþóåôå åßäç ÷áëáóìÝíá, äéüôé ç åðÝíäõóÞ ôïõò ìðïñåß íá âïõëþóåé ôï ößëôñï
êáé ôïí áãùãü ôïõ áÝñá ìå êßíäõíï ðõñêáãéÜò.
• ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï ãéá ðáðëþìáôá ìéáò üøçò. Äåí ðñïóöÝñåôáé ãéá ðáðëþìáôá äýï üøåùí Þ ìåãáëýôåñá.
• Ôá óôåãíùìÝíá öïñôßá ìå ôï ðñüãñáììá áõôü åßíáé óõíÞèùò Ýôïéìá ãéá ÷ñÞóç, áëëÜ ìðïñåß íá åßíáé åëáöñþò õãñÜ óå
ïñéóìÝíá óçìåßá. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ äïêéìÜóôå íá âãÜëåôå ôï öïñôßï, áíïßîôå ôá ñïý÷á êáé ôéíÜîôå ôá êáé
åðáíåñãïðïéÞóôå ôï ðñüãñáììá ãéá óýíôïìç ðåñßïäï.
• ÊáôÜëëçëï êáé ãéá ðáñüìïéïõ õëéêïý ìðïõöÜí.
Ðáðëþìáôá âáìâáêåñÜ
• Ôï ðñüãñáììá áõôü åßíáé ãéá ôï óôÝãíùìá ôùí ðáðëùìÜôùí ðïõ äéáèÝôïõí âáìâáêåñü óÜêï êáé ãÝìéóç áðü
ðïýðïõëï.
• Áõôü ôï ðñüãñáììá ÷ñçóéìïðïéåß ðåñßðïõ 120 ëåðôÜ, áëëÜ ìðïñåß íá äéáñêÝóåé ðåñéóóüôåñï áíÜëïãá ìå ôéò
äéáóôÜóåéò êáé ôçí ðõêíüôçôá ôïõ öïñôßïõ êáé ôçí ôá÷ýôçôá ôçò öõãïêÝíôñçóçò ðïõ ãßíåôáé óôï ðëõíôÞñéï.
• Ìüíï ãéá ðáðëþìáôá Þ ñïý÷á ìå åôéêÝôá ðïõ êáèïñßæåé ôçí êáôáëëçëüôçôá ãéá ôï óôÝãíùìá ìå ôýìðáíï (TD) ìå
óÜêï âáìâáêåñü êáé åðÝíäõóç áðü ðïýðïõëï Þ öôåñÜ, ü÷é ãéá óõíèåôéêÜ õëéêÜ.
Ðáðëþìáôá óõíèåôéêÜ
• Áõôü ôï ðñüãñáììá åßíáé ãéá ôï óôÝãíùìá ðáðëùìÜôùí ãåìéóìÝíùí ìå óõíèåôéêÜ õëéêÜ.
• Áõôü ôï ðñüãñáììá ÷ñçóéìïðïéåß ðåñßðïõ 115 ëåðôÜ, áëëÜ ìðïñåß íá äéáñêÝóåé ðåéóóüôåñïá áíÜëïãá ìå ôéò
äéáóôÜóåéò êáé ôçí ðõêíüôçôá ôïõ öïñôßïõ êáé ôçí ôá÷ýôçôá ôçò öõãïêÝíôñçóçò ðïõ ãßíåôáé óôï ðëõíôÞñéï.
• Ìüíï ãéá ðáðëþìáôá Þ ñïý÷á ìå åôéêÝôá TD. ÏñéóìÝíá óõíèåôéêÜ ìðïõöÜí ìðïñåß íá ðåñéÝ÷ïõí åýöëåêôá
õëéêÜ: åëÝãîôå áí ç åôéêÝôá ôïõ ñïý÷ïõ õï äåß÷íåé êáôÜëëçëï ãéá ôï óôÝãíùìá óå ôýìðáíï.
ÌùñïõäéáêÜ
• Áõôü åßíáé åéäéêü ðñüãñáììá ãéá ôï óôÝãíùìá ôùí ìéêñþí êáé åõáßóèçôùí ñïý÷ùí êáé ôùí óåíôïíéþí ôùí íåïãÝííçôùí.
• ×ñçóéìïðïéåßôå ôï ðñüãñáììá áõôü ãéá ôá ñïý÷á áðü âáìâÜêé êáé ÷íïõäùôü íÞìá. Ìç óôåãíþíåôå åßäç üðùò óáëéÜñåò êáé
âñáêÜêéá êÜëõøçò ðÜíáò ìå ðëáóôéêÞ åðÝíäõóç.
• Ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá öïñôßá Ýùò 2 kg.
• Áõôü ôï ðñüãñáììá ÷ñçóéìïðïéåß ðåñßðïõ 120 ëåðôÜ, áëëÜ ìðïñåß íá äéáñêÝóåé ðåñéóóüôåñï áíÜëïãá ìå ôéò äéáóôÜóåéò êáé
ôçí ðõêíüôçôá ôïõ öïñôßïõ êáé ôçí ôá÷ýôçôá ôçò öõãïêÝíôñçóçò ðïõ ãßíåôáé óôï ðëõíôÞñéï.
• Ôá óôåãíùìÝíá öïñôßá ìå ôï ðñüãñáììá áõôü åßíáé óõíÞèùò Ýôïéìá ãéá ÷ñÞóç, áëëÜ óå ïñéóìÝíá ñïý÷á ðéï âáñéÜ ôá Üêñá
ìðïñåß íá åßíáé åëáöñþò õãñÜ. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ äïêéìÜóôå íá áíáðïäïãõñßóåôå ôá ñïý÷á êáé íá åðáíåñãïðïéÞóåôå ôï
ðñüãñáììá ãéá óýíôïìç ðåñßïäï.
Åóþñïõ÷á
• Áõôü åßíáé ôï ðñüãñáììá ãéá ôï óôÝãíùìá ôùí ðéï åõáßóèçôùí ñïý÷ùí lingerie, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí ìåôáîùôþí.
• Ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ìÝãéóôá öïñôßá1 kg. Ðñéí ôï óôÝãíùìá êëåßóôå ôá ãáíôæÜêéá ôùí óïõôéÝí, ôá êïõìðéÜ Þ ôá öåñìïõÜñ.
• Áõôü ôï ðñüãñáììá ÷ñçóéìïðïéåß ðåñßðïõ 90 ëåðôÜ, áëëÜ ìðïñåß íá äéáñêÝóåé ðåñéóóüôåñï áíÜëïãá ìå ôéò äéáóôÜóåéò êáé
ôçí ðõêíüôçôá ôïõ öïñôßïõ êáé ôçò öõãïêÝíôñçóçò ðïõ ãßíåôáé óôï ðëõíôÞñéï.
• Ôá óôåãíùìÝíá öïñôßá ìå ôï ðñüãñáììá áõôü åßíáé óõíÞèùò Ýôïéìá íá öïñåèïýí, áëëÜ óå ïñéóìÝíá ñïý÷á ðéï âáñéÜ ôá
Üêñá ìðïñåß íá åßíáé åëáöñþò õãñÜ. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ äïêéìÜóôå íá áíáðïäïãõñßóåôå ôá ñïý÷á êáé íá
åðáíåñãïðïéÞóåôå ôï ðñüãñáììá ãéá óýíôïìç ðåñßïäï.
44
Åõáßóèçôá
• Áõôü ôï ðñüãñáììá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôï óôÝãíùìá åõáßóèçôùí ñïý÷ùí (áêñõëéêÜ).
• Ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá öïñôßá Ýùò 2 kg.
• Áí êáé óõíÞèùò áðáéôïýíôáé 120 ëåðôÜ ãéá íá öÝñåôå óå ðÝñáò ôï ðñüãñáììá, óå ïñéóìÝíåò ðåñéðôþóåéò áðáéôåßôáé
ðåñéóóüôåñïò ÷ñüíïò, áíÜëïãá ìå ôéò äéáóôÜóåéò, ôçí ðõêíüôçôá ôïõ öïñôßïõ êáé ôçò ôá÷ýôçôáò óôõøßìáôïò ôïõ
ðëõíôçñßïõ.
• Ôá óôåãíùìÝíá öïñôßá ìå ôï ðñüãñáììá áõôü åßíáé óõíÞèùò Ýôïéìá ãéá ÷ñÞóç, áëëÜ êÜðïéá ñïý÷á ìðïñåß íá åßíáé
åëáöñþò õãñÜ. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ, äïêéìÜóôå íá âãÜëåôå ôï öïñôßï êáé íá áðëþóåôå ôá ñïý÷á Þ íá ôá ãõñßóåôå áðü ôçí
áíÜðïäç. Êáôüðéí åêêéíÞóôå åê íÝïõ ôï ðñüãñáììá ãéá ìéá óõíôïìüôåñç ðåñßïäï.
Áóðñüñïõ÷á ìðÜíéïõ êáé ýðíïõ
• Ôï ðñüãñáììá áõôü ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôá âáìâáêåñÜ óåíôüíéá êáé ðåôóÝôåò.
• Ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá öïñôßá Ýùò 8 kg.
• Áí êáé óõíÞèùò áðáéôïýíôáé 150 ëåðôÜ ãéá íá öÝñåôå óå ðÝñáò ôï ðñüãñáììá, óå ïñéóìÝíåò ðåñéðôþóåéò áðáéôåßôáé
ðåñéóóüôåñïò ÷ñüíïò, áíÜëïãá ìå ôéò äéáóôÜóåéò ôïõ öïñôßïõ êáé ôçí ôá÷ýôçôá óôõøßìáôïò ôïõ ðëõíôçñßïõ.
• Ôá öïñôßá ðïõ óôåãíþíïíôáé ìå ôï ðñüãñáììá áõôü åßíáé Ýôïéìá ãéá ÷ñÞóç, áëëÜ ôá Üêñá Þ ïé ñáöÝò ìðïñåß íá
ðáñïõóéáóôïýí åëáöñÜ õãñÜ, åéäéêÜ óôá ñïý÷á ìåãÜëùí äéáóôÜóåùí. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ, äïêéìÜóôå íá áðëþóåôå ôá
ñïý÷á êáé åêêéíÞóôå åê íÝïõ ôï ðñüãñáììá ãéá óõíôïìüôåñç ðåñßïäï.
ÖñåóêÜñéóìá õöáóìÜôùí
! Ôï ðñüãñáììá ãéá ôïí áåñéóìü ôùí ñïý÷ùí äåí ó÷åäéÜóôçêå ãéá íá ôá óôåãíþíåé: óõíåðþò äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìå ñïý÷á
âñåãìÝíá.
• Áí êáé ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå öïñôßá ïðïéïõäÞðïôå ìåãÝèïõò (ìÝ÷ñé 8 kg), áðïäåéêíýåôáé éäéáßôåñá
áðïôåëåóìáôéêü ìå öïñôßá ðåñéïñéóìÝíùí äéáóôÜóåùí.
Ðñüãñáììá 20 ëåðôþí ãéá ôïí áåñéóìü ñïý÷ùí ìå öñÝóêï áÝñá. Ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß êáé ãéá ôï öñåóêÜñéóìá
æåóôþí ñïý÷ùí.
45
GR
Ðßíáêáò ôùí ÐñïãñáììÜôùí
GR
! Áí ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé On/Off äåí åßíáé áíáììÝíï ðéÝóôå ôï ó÷åôéêü êïõìðß
Ðñüãñáììá
Åýêïëï
ÓéäÝñùìá
ÖñåóêÜñéóìá
õöáóìÜôùí
ÂáìâáêåñÜ
ÂáìâáêåñÜ –
ÓôÝãíùìá
Ýíôïíï
ÂáìâáêåñÜ –
Êáíïíéêü
óôÝãíùìá
ÐïõêÜìéóá
ÐïõêÜìéóá =
¸íôïíï
óôÝãíùìá
ÐïõêÜìéóá –
ÓôÝãíùìá
êáíïíéêü
Ëåéôïõñãßá
Óýíôïìï
ðñüãñáììá
(ðåñßðïõ 10 ëåðôÜ)
ðïõ ìáëáêþíåé ôéò
ßíåò ôùí ñïý÷ùí
þóôå íá
äéåõêïëýíåé ôï
óéäÝñùìá.
Ðñüãñáììá 20
min. ðïõ áåñßæåé ôá
ñïý÷á ìå öñÝóêï
áÝñá
Ñýèìéóç
1. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ óôï
2. ÅðéëÝîôå ôç äõíáôüôçôá Óõíáãåñìüò áí æçôçèåß.
.
3. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß start
Óôåãíþíåé ôá
âáìâáêåñÜ ñïý÷á
óå õøçëÞ
èåñìïêñáóßá.
1. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ óôï
Þ ÓôÝãíùìá óå
2. ÅðéëÝîôå áõôüìáôï ÓôÝãíùìá
÷ñüíï
(âëÝðå ôçí åðüìåíç óåëßäá).
3. ÅðéëÝîåôå ôéò åíäå÷üìåíåò áðáéôïýìåíåò äõíáôüôçôåò.
.
4. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß start
Óõíáãåñìüò
. ÊáèõóôåñçìÝíç åêêßíçóç
. Öñïíôßäá
Ðñéí . Öñïíôßäá ÌåôÜ . Ìéêñü öïñôßï .
Óôåãíþíåé ôá
âáìâáêåñÜ ñïý÷á
óå ÷áìçëÞ
èåñìïêñáóßá.
Óçìåßùóç: ìÝãéóôï
öïñôßï 6 kg
1. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ óôï
Þ ÓôÝãíùìá óå
2. ÅðéëÝîôå áõôüìáôï ÓôÝãíùìá
÷ñüíï
(âëÝðå ôçí åðüìåíç óåëßäá).
3. ÅðéëÝîåôå ôéò åíäå÷üìåíåò áðáéôïýìåíåò äõíáôüôçôåò.
.
4. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß start
Óõíáãåñìüò
. ÊáèõóôåñçìÝíç åêêßíçóç
. Öñïíôßäá
Ðñéí . Öñïíôßäá ÌåôÜ . Ìéêñü öïñôßï .
Óôåãíþíåé ôá
ðïõêÜìéóá óå
õøçëÞ
èåñìïêñáóßá.
1. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ óôï
Þ ÓôÝãíùìá óå
2. ÅðéëÝîôå áõôüìáôï ÓôÝãíùìá
÷ñüíï
(âëÝðå ôçí åðüìåíç óåëßäá).
3. ÅðéëÝîåôå ôéò åíäå÷üìåíåò áðáéôïýìåíåò äõíáôüôçôåò.
.
4. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß start
Óõíáãåñìüò
. ÊáèõóôåñçìÝíç åêêßíçóç
. Öñïíôßäá
Ðñéí . Öñïíôßäá ÌåôÜ . Ìéêñü öïñôßï .
Óôåãíþíåé ôá
ðïõêÜìéóá óå
÷áìçëÞ
èåñìïêñáóßá.
1. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ óôï
Þ ÓôÝãíùìá óå
2. ÅðéëÝîôå áõôüìáôï ÓôÝãíùìá
÷ñüíï
(âëÝðå ôçí åðüìåíç óåëßäá).
3. ÅðéëÝîåôå ôéò åíäå÷üìåíåò áðáéôïýìåíåò äõíáôüôçôåò.
4. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß start
.
Óõíáãåñìüò
. ÊáèõóôåñçìÝíç åêêßíçóç
. Öñïíôßäá
Ðñéí . Öñïíôßäá ÌåôÜ . Ìéêñü öïñôßï .
Óôåãíþíåé ôá jeans
óå õøçëÞ
èåñìïêñáóßá.
1. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ óôï
(âëÝðå ôçí åðüìåíç
2. ÅðéëÝîôå áõôüìáôï ÓôÝãíùìá
óåëßäá).
3. ÅðéëÝîåôå ôéò åíäå÷üìåíåò áðáéôïýìåíåò äõíáôüôçôåò.
.
4. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß start
Óõíáãåñìüò
. ÊáèõóôåñçìÝíç åêêßíçóç
Ðñéí . Öñïíôßäá ÌåôÜ .
Óôåãíþíåé ôá
óõíèåôéêÜ ñïý÷á
óå õøçëÞ
èåñìïêñáóßá.
1. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ óôï
Þ ÓôÝãíùìá óå
2. ÅðéëÝîôå áõôüìáôï ÓôÝãíùìá
÷ñüíï
(âëÝðå ôçí åðüìåíç óåëßäá).
3. ÅðéëÝîåôå ôéò åíäå÷üìåíåò áðáéôïýìåíåò äõíáôüôçôåò.
.
4. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß start
Óôåãíþíåé óåíôüíéá
êáé ðåôóÝôåò óå
õøçëÞ
èåñìïêñáóßá.
1. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ óôï
(âëÝðå ôçí åðüìåíç
2. ÅðéëÝîôå áõôüìáôï ÓôÝãíùìá
óåëßäá).
3. ÅðéëÝîåôå ôéò åíäå÷üìåíåò áðáéôïýìåíåò äõíáôüôçôåò.
.
4. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß start
Óôåãíþíåé ôá
ðáðëþìáôá óå
÷áìçëÞ
èåñìïêñáóßá.
1. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ óôï
(âëÝðå ôçí åðüìåíç
2. ÅðéëÝîôå áõôüìáôï ÓôÝãíùìá
óåëßäá).
3. ÅðéëÝîåôå ôéò åíäå÷üìåíåò áðáéôïýìåíåò äõíáôüôçôåò.
.
4. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß start
Óôåãíþíåé ôá
ðáðëþìáôá óå
÷áìçëÞ
èåñìïêñáóßá.
1. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ óôï
(âëÝðå ôçí åðüìåíç
2. ÅðéëÝîôå áõôüìáôï ÓôÝãíùìá
óåëßäá).
3. ÅðéëÝîåôå ôéò åíäå÷üìåíåò áðáéôïýìåíåò äõíáôüôçôåò.
4. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß start
Jeans
ÓõíèåôéêÜ
Áóðñüñïõ÷á
ìðÜíéïõ êáé
ýðíïõ
Ðáðëþìáôá
âáìâáêåñÜ
Ðáðëþìáôá
óõíèåôéêÜ
46
, êáôüðéí åðéëÝîôå ôï ðñüãñáììá.
1. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ óôï
2. ÅðéëÝîôå ôç äõíáôüôçôá Óõíáãåñìüò áí æçôçèåß.
.
3. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß start
Óçìåéþóåéò/Äõíáôüôçôåò äéáèÝóéìåò
Äåí åßíáé ðñüãñáììá óôåãíþìáôïò (âëÝðå ôçí ðñïçãïýìåíç
óåëßäá).
ÄéáèÝóéìåò äõíáôüôçôåò
Óõíáãåñìüò
.
.
Óõíáãåñìüò
.
Äõíáôüôçôá áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò:
ÕãñÜ
, ÓéäÝñùìá
, ÊñÝìáóìá
, ÍôïõëÜðá
¸ôïéìá ãéá ×ñÞóç .
Äõíáôüôçôá áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò:
ÕãñÜ
, ÓéäÝñùìá
, ÊñÝìáóìá
, ÍôïõëÜðá
Äõíáôüôçôá áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò:
ÕãñÜ
, ÓéäÝñùìá
, ÊñÝìáóìá
, ÍôïõëÜðá
Äõíáôüôçôá áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò:
ÕãñÜ
, ÓéäÝñùìá
, ÊñÝìáóìá
, ÍôïõëÜðá
,
,
,
,
. Öñïíôßäá
Äõíáôüôçôá áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò:
ÕãñÜ
, ÓéäÝñùìá
, ÊñÝìáóìá
, ÍôïõëÜðá
,
¸ôïéìá ãéá ×ñÞóç . (ÓõóôÞíåôáé ç ÷ñÞóç ìüíï ôïõ
¸ôïéìá ãéá ×ñÞóç).
Óõíáãåñìüò
. ÊáèõóôåñçìÝíç åêêßíçóç
. Öñïíôßäá
Ðñéí . Öñïíôßäá ÌåôÜ . Ìéêñü öïñôßï .
Äõíáôüôçôá áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò:
ÕãñÜ
, ÓéäÝñùìá
, ÊñÝìáóìá
, ÍôïõëÜðá
Óõíáãåñìüò
. ÊáèõóôåñçìÝíç åêêßíçóç
Ðñéí . Öñïíôßäá ÌåôÜ .
,
. Öñïíôßäá
Äõíáôüôçôá áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò:
ÕãñÜ
, ÓéäÝñùìá
, ÊñÝìáóìá
, ÍôïõëÜðá
,
(ÓõóôÞíåôáé ç ÷ñÞóç ìüíï ôïõ ÍôïõëÜðá).
Óõíáãåñìüò
. ÊáèõóôåñçìÝíç åêêßíçóç
. Öñïíôßäá
Ðñéí . Öñïíôßäá ÌåôÜ .
Äõíáôüôçôá áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò:
ÕãñÜ
, ÓéäÝñùìá
, ÊñÝìáóìá
, ÍôïõëÜðá ,
(ÓõóôÞíåôáé ç ÷ñÞóç ìüíï ôïõ ÍôïõëÜðá).
Óõíáãåñìüò
. ÊáèõóôåñçìÝíç åêêßíçóç
. Öñïíôßäá
Ðñéí . Öñïíôßäá ÌåôÜ .
Äõíáôüôçôá áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò:
ÕãñÜ
, ÓéäÝñùìá
, ÊñÝìáóìá
, ÍôïõëÜðá
(ÓõóôÞíåôáé ç ÷ñÞóç ìüíï ôïõ ÍôïõëÜðá).
,
Ðñüãñáìá
Ëåéôïõñãßá
Ñýèìéóç
Óçìåéþóåéò/ÄéáèÝóéìåò äõíáôüôçôåò
ÌÜëëéíá
Óôåãíþíåé ôá
ìÜëëéíá ñïý÷á.
.
1. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ óôï
(âëÝðå ôçí åðüìåíç
2. ÅðéëÝîôå áõôüìáôï ÓôÝãíùìá
óåëßäá).
3. ÅðéëÝîåôå ôéò åíäå÷üìåíåò áðáéôïýìåíåò äõíáôüôçôåò.
.
4. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß start
Óõíáãåñìüò
Óôåãíþíåé ôá
ìåôáîùôÜ ñïý÷á
óå ÷áìçëÞ
èåñìïêñáóßá
.
1. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ óôï
(âëÝðå ôçí åðüìåíç
2. ÅðéëÝîôå áõôüìáôï ÓôÝãíùìá
óåëßäá).
3. ÅðéëÝîåôå ôéò åíäå÷üìåíåò áðáéôïýìåíåò äõíáôüôçôåò.
.
4. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß start
Óõíáãåñìüò
.
1. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ óôï
(âëÝðå ôçí åðüìåíç
2. ÅðéëÝîôå áõôüìáôï ÓôÝãíùìá
óåëßäá).
3. ÅðéëÝîåôå ôéò åíäå÷üìåíåò áðáéôïýìåíåò äõíáôüôçôåò.
4. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß start .
Óõíáãåñìüò
. ÊáèõóôåñçìÝíç åêêßíçóç
Öñïíôßäá Ðñéí . Öñïíôßäá ÌåôÜ .
ÌùñïõäéáêÜ
Óôåãíþíåé ôá
ñïý÷á ôùí
íåïãÝííçôùí óå
÷áìçëÞ
èåñìïêñáóßá.
.
1. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ óôï
(âëÝðå ôçí åðüìåíç
2. ÅðéëÝîôå áõôüìáôï ÓôÝãíùìá
óåëßäá).
3. ÅðéëÝîåôå ôéò åíäå÷üìåíåò áðáéôïýìåíåò äõíáôüôçôåò.
.
4. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß start
Óõíáãåñìüò
. ÊáèõóôåñçìÝíç åêêßíçóç
Öñïíôßäá Ðñéí . Öñïíôßäá ÌåôÜ .
Åóþñïõ÷á
Óôåãíþíåé ôá
lingerie óå
÷áìçëÞ
èåñìïêñáóßá.
Óôåãíþíåé ôá
åõáßóèçôá óå
÷áìçëÞ
èåñìïêñáóßá.
.
1. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ óôï
Þ ÓôÝãíùìá óå ÷ñüíï
2. ÅðéëÝîôå áõôüìáôï ÓôÝãíùìá
(âëÝðå ôçí åðüìåíç óåëßäá).
3. ÅðéëÝîåôå ôéò åíäå÷üìåíåò áðáéôïýìåíåò äõíáôüôçôåò.
.
4. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß start
Óõíáãåñìüò
. ÊáèõóôåñçìÝíç åêêßíçóç
Öñïíôßäá Ðñéí . Öñïíôßäá ÌåôÜ .
ÌåôáîùôÜ
Åõáßóèçôá
(ð.÷.
AêñõëéêÜ)
GR
.
Äõíáôüôçôá áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò:
ÕãñÜ
, ÓéäÝñùìá
, ÊñÝìáóìá
, ÍôïõëÜðá
(ÓõóôÞíåôáé ç ÷ñÞóç ìüíï ôïõ ÍôïõëÜðá).
.
.
Äõíáôüôçôá áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò:
ÕãñÜ
, ÓéäÝñùìá
, ÊñÝìáóìá
, ÍôïõëÜðá
(ÓõóôÞíåôáé ç ÷ñÞóç ìüíï ôïõ ÍôïõëÜðá).
.
.
Äõíáôüôçôá áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò:
ÕãñÜ
, ÓéäÝñùìá
, ÊñÝìáóìá
, ÍôïõëÜðá
(ÓõóôÞíåôáé ç ÷ñÞóç ìüíï ôïõ ÍôïõëÜðá).
.
.
Äõíáôüôçôá áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò:
ÕãñÜ
, ÓéäÝñùìá
, ÊñÝìáóìá
, ÍôïõëÜðá
(ÓõóôÞíåôáé ç ÷ñÞóç ìüíï ôïõ ÍôïõëÜðá).
.
.
Äõíáôüôçôá áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò:
ÕãñÜ
, ÓéäÝñùìá
, ÊñÝìáóìá
, ÍôïõëÜðá
(ÓõóôÞíåôáé ç ÷ñÞóç ìüíï ôïõ ÍôïõëÜðá).
.
ÓôÝãíùìá áõôüìáôï êáé ÓôÝãíùìá óå ÷ñüíï
Ðñéí åðéëÝîåôå Ýíá ðñüãñáììá (âëÝðå ôïí ðßíáêá ôùí ðñïãñáììÜôùí).
Ðñüãñáìá
Ëåéôïõñãßá
Ñýèìéóç
Óçìåéþóåéò/ÄéáèÝóéìåò äõíáôüôçôåò
Áõôüìáôï
óôÝãíùìá
Áí ìðïñåßôå íá
÷ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôá
ôï áõôüìáôï
óôÝãíùìá ãéá ôá
ñïý÷á, åðåéäÞ
äéáóöáëßæåé êáëýôåñá
áðïôåëÝóìáôá
óôåãíþìáôïò.
Ç ôåèåßóá
èåñìïêñáóßá
åîáñôÜôáé áðü ôï
åðéëåãìÝíï
ðñüãñáììá
(äõíáôüôçôá õëéêþí).
1. ÐéÝóôå ðïëëÝò öïñÝò ôï êïõìðß áõôüìáôï
ÓôÝãíùìá ìÝ÷ñé íá áðåéêïíéóôåß óôçí ïèüíç ç
åðéèõìçôÞ åðéëïãÞ. ÊÜèå ðÜôçìá ðñï÷ùñÜåé
,
,
,
,
e êáôüðéí åðáíáëáìâÜíåôáé.
! ÏñéóìÝíá áõôüìáôá ðñïãñÜììáôá äåí äéáèÝôïõí
êáé ôéò ðÝíôå äõíáôüôçôåò ôùí åðéðÝäùí
óôåãíþìáôïò.
2. ÅðéëÝîåôå ôéò åíäå÷üìåíåò áðáéôïýìåíåò
äõíáôüôçôåò.
3. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß start
.
ÄéáèÝóéìåò äõíáôüôçôåò
Óõíáãåñìüò
. ÊáèõóôåñçìÝíç åêêßíçóç
.
Öñïíôßäá Ðñéí
. Öñïíôßäá ÌåôÜ
. Ìéêñü öïñôßï .
Óõìâïõëåõôåßôå ôïõò óõíéóôþìåíïõò ÷ñüíïõò óôåãíþìáôïò
(âëÝðå ÌðïõãÜäá).
Áí åðéèõìåßôå íá
êáèïñßóåôå ôï ÷ñüíï
ôïõ óôåãíþìáôïò
÷ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôá
ôç ëåéôïõñãßá
óôåãíþìáôïò óå
÷ñüíï.
Ç ôåèåßóá
èåñìïêñáóßá
åîáñôÜôáé áðü ôï
åðéëåãìÝíï
ðñüãñáììá
(äõíáôüôçôá õëéêþí).
1. ÐéÝóôå ðïëëÝò öïñÝò ôï êïõìðß Á ÷ñüíïõ ìÝ÷ñé
íá áðåéêïíéóôåß óôçí ïèüíç ç åðéèõìçôÞ åðéëïãÞ.
ÊÜèå ðÜôçìá ìåéþíåé ôï ÷ñüíï áðü 180, 160, 120,
90, 60, 30 Ýùò 20 êáé êáôüðéí åðáíáëáìâÜíåôáé.
• Ãéá ôá åõáßóèçôá ðñïâëÝðåôáé ìÝãéóôïò ÷ñüíïò
120.
2. ÅðéëÝîåôå ôéò åíäå÷üìåíåò áðáéôïýìåíåò
äõíáôüôçôåò.
3. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß start
ÄéáèÝóéìåò äõíáôüôçôåò
Óõíáãåñìüò
. ÊáèõóôåñçìÝíç åêêßíçóç
Öñïíôßäá Ðñéí
. Öñïíôßäá ÌåôÜ
.
ÓôÝãíùìá óå
÷ñüíï
(180, 160,
120, 90, 60,
30 Þ 20
ëåðôÜ)
Ôá ôåëåõôáßá 10 ëåðôÜ áõôþí ôùí ðñïãñáììÜôùí
áöéåñþíïíôáé óôç öÜóç óôåãíþìáôïò åí øõ÷ñþ
.
.
Óõìâïõëåõôåßôå ôïõò óõíéóôþìåíïõò ÷ñüíïõò óôåãíþìáôïò
(âëÝðå ÌðïõãÜäá).
Ôá ôåëåõôáßá 10 ëåðôÜ áõôþí ôùí ðñïãñáììÜôùí
áöéåñþíïíôáé óôç öÜóç óôåãíþìáôïò åí øõ÷ñþ
.
! Ãéá íá Ý÷åôå ôéò âÝëôéóôåò åðéäüóåéò ìçí áíïßãåôå ôçí ðüñôá ðñéí ôï ôÝëïò ôïõ êýêëïõ.
47
×åéñéóôÞñéá
GR
• ÅðéëïãÝáò ôùí ðñïãñáììÜôùí
! Ðñïóï÷Þ: áí áöïý ðáôÞóåôå ôï êïõìðß åêêßíçóçò ç
èÝóç ôïõ åðéëïãÝá ôùí ðñïãñáììÜôùí áëëÜîåé, ç íÝá èÝóç
ÄÅÍ áëëÜæåé ôï åðéëåãìÝíï ðñüãñáììá.
Ãéá íá áëëÜîåôå ôï ðñüãñáììá ðéÝóôå ôï êïõìðß Åêêßíçóç/
Ðáýóç ãéá íá èÝóåôå óå ðáýóç ôï ðñüãñáììá (ôï
åíäåéêôéêü öùôÜêé áíáâïóâÞíåé êßôñéíï), åðéëÝîôå ôï íÝï
ðñüãñáììá êáé ôéò ó÷åôéêÝò äõíáôüôçôåò. Ôï åíäåéêôéêü
öùôÜêé áñ÷ßæåé íá áíáâïóâÞíåé óå ðñÜóéíï ÷ñþìá. ÐéÝóôå
ôï êïõìðß Åêêßíçóç/Ðáýóç êáé åêêéíåß ôï íÝï
ðñüãñáììá.
• ÊïõìðéÜ êáé åíäåéêôéêÜ öùôÜêéá Äõíáôüôçôáò
Ôá êïõìðéÜ áõôÜ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôçí åîáôïìßêåõóç
ôïõ åðéëåãìÝíïõ ðñïãñÜììáôïò ìå âÜóç ôéò ðñïóùðéêÝò
óáò áíÜãêåò. Äåí åßíáé äéáèÝóéìåò üëåò ïé äõíáôüôçôåò ãéá
üëá ôá ðñïãñÜììáôá (âëÝðå Åêêßíçóç êáé ðñïãñÜììáôá).
Áí ìéá äõíáôüôçôá äåí åßíáé äéáèÝóéìç êáé ðáôçèåß ôï
êïõìðß, ç ç÷çôéêÞ åéäïðïßçóç åêðÝìðåé ôñåéò Þ÷ïõò. Áí ç
äõíáôüôçôá åßíáé äéáèÝóéìç åêðÝìðåôáé Ýíá ìïíáäéêü
ç÷çôéêü óÞìá êáé ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé äõíáôüôçôáò
äßðëá óôï êïõìðß öùôßæåôáé ãéá ôçí åðéâåâáßùóç üôé ç
äõíáôüôçôá Ý÷åé åðéëåãåß.
• Åíäåéêôéêü öùôÜêé ECO
Áõôü ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé áíÜâåé üôáí åðéëÝãïíôáé
äõíáôüôçôåò ðñïãñáììáôéóìïý ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí
ìéêñüôåñç ðïóüôçôá åíÝñãåéáò. Ðáñáäåßãìáôá: áí
åðéëÝîåôå Ýíá áõôüìáôï ðñüãñáììá Þ ÷ñçóéìïðïéçèåß ìéá
ñýèìéóç óôåãíþìáôïò óå ÷ñüíï óõíôïìüôåñï áðü ôïí
ðñïêáèïñéóìÝíï Áõôü ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé äåí äåß÷íåé üôé
åðåëÝãç ç éäáíéêÞ åíåñãåéáêÞ ñýèìéóç, áëëÜ ìüíï üôé ïé
åðéëåãìÝíåò äõíáôüôçôåò ÷ñçóéìïðïéïýí ëéãüôåñç åíÝñãåéá.
• ÅíäåéêôéêÜ öùôÜêéá ðñïþèçóçò
(
ÓôÝãíùìá,
ÓôÝãíùìá åí øõ÷ñþ,
)
Ôá åíäåéêôéêÜ öùôÜêéá Ðñïþèçóçò äåß÷íïõí ôçí
êáôÜóôáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò. Óå êÜèå öÜóç ôïõ
ðñïãñÜììáôïò áíÜâåé ôï áíôßóôïé÷ï åíäåéêôéêü öùôÜêé.
• ÊáèõóôåñçìÝíç åêêßíçóç
Ç åêêßíçóç ïñéóìÝíùí ðñïãñáììÜôùí (âëÝðå Åêêßíçóç
êáé ðñïãñÜììáôá) ìðïñåß íá êáèõóôåñÞóåé ìÝ÷ñé 24 þñåò
(âëÝðå Ïèüíç).
Ðñéí èÝóåôå ìéá åêêßíçóç ìå õóôÝñçóç âåâáéùèåßôå üôé ôï
äï÷åßï óõëëïãÞò ôïõ íåñïý åßíáé Üäåéï êáé üôé ôï ößëôñï
åßíáé êáèáñü.
• Öñïíôßäá Ðñéí
¼ôáí åðéëÝãïíôáé ç åêêßíçóç ìå õóôÝñçóç êáé áõôÞ ç
äõíáôüôçôá ôá ñïý÷á óôñÝöïíôáé ôõ÷áßá êáôÜ ôçí
ðåñßïäï êáèõóôÝñçóçò ãéá íá áðïöåõ÷èåß ï ó÷çìáôéóìüò
ôóáëáêùìÜôùí.
• Öñïíôßäá ÌåôÜ
¼ôáí åðéëÝãåôáé, ôá ñïý÷á óôñÝöïíôáé ôõ÷áßá ìåôÜ ôï ôÝëïò
ôïõ óôåãíþìáôïò êáé ôïõ åí øõ÷ñþ óôåãíþìáôïò ãéá íá
åìðïäéóôåß ï ó÷çìáôéóìüò ôóáëáêùìÜôùí óå ðåñßðôùóç
áäõíáìßáò Üìåóçò áðïìÜêñõíóçò ôïõ öïñôßïõ óôçí
ïëïêëÞñùóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò. ÊáôÜ ôç öÜóç áõôÞ ôï
åíäåéêôéêü öùôÜêé
åßíáé áíáììÝíï.
Ìéêñü öïñôßï
ÄéáèÝóéìï ìå ôá ðñïãñÜììáôá “ÂáìâáêåñÜ – ÓôÝãíùìá
Ýíôïíï”, “ÂáìâáêåñÜ – Êáíïíéêü óôÝãíùìá”, “ÐïõêÜìéóá
= ¸íôïíï óôÝãíùìá”, “ÐïõêÜìéóá – ÓôÝãíùìá êáíïíéêü”
êáé “Óõíèåôéêܔ.
48
×ñçóéìïðïéåßôáé ãéá öïñôßá ìåôáîý 1 êáé 2 kg.
Áõôü ôï ðñüãñáììá âåëôéóôïðïéåß ôá ðñïãñÜììáôá
áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò ãéá ôá ðéï ìéêñÜ öïñôßá êáé
âåëôéþíåé ôïí õðïëïãéóìü ôïõ õðïëåéðüìåíïõ ÷ñüíïõ.
• ÅíäåéêôéêÜ öùôÜêé ÁäåéÜóôå Íåñü Êáèáñßóôå
Ößëôñï“H2O”
(Áí ôï óôåãíùôÞñéï óõíäåèåß óå ìéá óùëÞíùóç
áðïóôñÜããéóçò ìðïñåß íá áãíïçèåß ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé
ó÷åôéêü ìå ôï äï÷åßï óõëëïãÞò ôïõ íåñïý, äåäïìÝíïõ
üôé äåí ÷ñåéÜæåôáé íá ôï åêêåíþóåôå). ¼ôáí ôï åíäåéêôéêü
öùôÜêé
åßíáé áíáììÝíï (áëëÜ äåí áíáâïóâÞíåé) èõìßæåé
ôï Üäåéáóìá ôïõ äï÷åßïõ óõëëïãÞò ôïõ íåñïý. Áí ôï
äï÷åßï óõëëïãÞò ôïõ íåñïý ãåìßóåé óôç äéÜñêåéá åíüò
ðñïãñÜììáôïò, ï èåñìáíôÞñáò óâÞíåé êáé ôï óôåãíùôÞñéï
îåêéíÜåé ìéá öÜóç åí øõ÷ñþ Óôåãíþìáôïò. Êáôüðéí, ôï
åíäåéêôéêü öùôÜêé áíáâïóâÞíåé êáé åêðÝìðïíôáé ç÷çôéêÜ
óÞìáôá. ÐñÝðåé íá áäåéÜóåôå ôï äï÷åßï êáé íá
åðáíåêêéíÞóåôå ôï óôåãíùôÞñéï, äéáöïñåôéêÜ ôá ñïý÷á äåí
óôåãíþíïõí. Áöïý åðáíåêêéíÞóåôå ôï óôåãíùôÞñéï ôï
åíäåéêôéêü öùôÜêé ÷ñçóéìïðïéåß ïñéóìÝíá äåõôåñüëåðôá
ãéá íá óâÞóåé. Ãéá ôçí áðïöõãÞ áõôÞò ôçò äéáäéêáóßáò
áäåéÜæåôå ðÜíôá ôï äï÷åßï óõëëïãÞò ôïõ íåñïý óå êÜèå
÷ñÞóç ôïõ óôåãíùôçñßïõ (âëÝðå ÓõíôÞñçóç).
! ¸÷åôå õðüøç üôé, áêüìç êé áí ôï óôåãíùôÞñéï Ý÷åé
óõíäåèåß óå ìéá óùëÞíùóç áðïóôñÜããéóçò, ðñÝðåé íá
êáèáñßæåôå ÐÁÍÔÁ ôï ößëôñï.
• ¢íïéãìá ôçò èõñßäáò
Áíïßãïíôáò ôç èõñßäá (Þ ðéÝæïíôáò ôï êïõìðß Start/Pause)
êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá åíüò ðñïãñÜììáôïò ôï óôåãíùôÞñéï
óôáìáôÜåé êáé Ý÷ïõìå ôéò áêüëïõèåò óõíÝðåéåò.
• Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé Start/Pause áíáâïóâÞíåé
óå ÷ñþìá êßôñéíï.
• ÊáôÜ ôçí åêêßíçóç ìå õóôÝñçóç ç êáèõóôÝñçóç
óõíå÷ßæåé íá õðïëïãßæåôáé. ðñÝðåé íá ðáôÞóåôå ôï
êïõìðß åêêßíçóçò ãéá íá óõíå÷éóôåß ôï
ðñüãñáììá åêêßíçóçò ìå õóôÝñçóç. ¸íá áðü ôá
åíäåéêôéêÜ öùôÜêé ôùí êáèõóôåñÞóåùí
áíáâïóâÞíåé äåß÷íïíôáò ôç ñýèìéóçò ôçò
ôñÝ÷ïõóáò êáèõóôÝñçóçò.
• ÐñÝðåé íá ðáôÞóåôå ôï êïõìðß åêêßíçóçò ãéá íá
óõíå÷éóôåß ôï ðñüãñáììá. Ôá åíäåéêôéêÜ
öùôÜêéá ðñïþèçóçò áëëÜæïõí äåß÷íïíôáò ôçí
ôñÝ÷ïõóá êáôÜóôáóç êáé ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé
Start/Pause óôáìáôÜåé íá áíáâïóâÞíåé êáé
ãßíåôáé ðñÜóéíï.
• ÊáôÜ ôç öÜóç ÷ùñßò ôóáëÜêùìá ìåôÜ ôï
óôÝãíùìá ôï ðñüãñáììá ôåëåéþíåé. ÐéÝæïíôáò ôï
êïõìðß Start/Pause Ýíá íÝï ðñüãñáììá
åðáíåêêéíåß áðü ôçí áñ÷Þ.
• ÁëëÜæïíôáò ôïí åðéëïãÝá ÐñïãñáììÜôùí
åðéëÝãåôáé Ýíá íÝï ðñüãñáììá êáé ôï åíäåéêôéêü
öùôÜêé Start/Pause áíáâïóâÞíåé ðñÜóéíï.
Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôç äéáäéêáóßá
áõôÞ ãéá íá åðéëÝîåôå ôï ðñüãñáììá
Óôåãíþìáôïò åí øõ÷ñþ
ãéá íá øýîåé ôá ñïý÷á
áí èåùñçèåß üôé åßíáé åðáñêþò óôåãíÜ.
ÐéÝóôå ôï êïõìðß åêêßíçóçò ãéá ôçí åêêßíçóç
ôïõ íÝïõ ðñïãñÜììáôïò.
• Óçìåßùóç
Óå ðåñßðôùóç äéáêïðÞò ôïõ ñåýìáôïò äéáêüøôå ôçí
ôñïöïäïóßá Þ âãÜëôå ôï áðü ôçí ðñßæá. ¼ôáí ôï ñåýìá
áðïêáôáóôáèåß ðéÝóôå ôï êïõìðß åêêßíçóçò êáé ôï
ðñüãñáììá óõíå÷ßæåé.
ÌðïõãÜäá
Äéá÷ùñéóìüò ôçò ìðïõãÜäáò
• ÅëÝãîôå ôá óýìâïëá óôéò åôéêÝôåò ôùí äéáöüñùí ñïý÷ùí
ãéá íá åëÝãîåôå áí ôá ñïý÷á ìðïñïýí íá õðïóôïýí ôï
óôÝãíùìá óå ôýìðáíï.
• ×ùñßóôå ôçí ìðïõãÜäá ìå âÜóç ôïí ôýðï õöÜóìáôïò.
• Åêêåíþóôå ôéò ôóÝðåò êáé åëÝãîôå ôá êïõìðéÜ.
• Êëåßóôå ôá öåñìïõÜñ êáé ôá ãáíôæÜêéá êáé ðåñÜóôå ôéò
æþíåò êáé ôá êïñäüíéá ÷ùñßò íá ôá óößîåôå.
• Óôßøôå ôá ñïý÷á ãéá íá áðïìáêñõíèåß ç ìåãáëýôåñç
äõíáôÞ ðïóüôçôá íåñïý.
! Ìçí öïñôþíåôå ôï óôåãíùôÞñéï ìå ñïý÷á ãåìÜôá íåñü.
ÌÝãéóôï ìÝãåèïò öïñôßïõ
Ìç öïñôþíåôå ôïí êÜäï ðÝñáí ôçò ìÝãéóôçò
÷ùñçôéêüôçôáò.
Ïé áêüëïõèåò ôéìÝò áíáöÝñïíôáé óôï âÜñïò ôùí óôåãíþí
ñïý÷ùí.
ÖõóéêÝò ßíåò: ìÝãéóôï 8 kg
ÓõíèåôéêÝò ßíåò: ìÝãéóôï 3 kg
! Ãéá íá áðïóïâçèåß ðôþóç ôùí åðéäüóåùí ôïõ
óôåãíùôçñßïõ, ìçí ôï õðåñöïñôþíåôå.
Öïñôßï ôýðïõ
ïðïßá ôï óôÝãíùìá ôï óôåãíùôÞñéï äåí óôåãíþíåé ôçí
ìðïõãÜäá.
GR
ÅôéêÝôåò óõíôÞñçóçò
ÅëÝãîôå ôéò åôéêÝôåò ôùí ñïý÷ùí, åéäéêÜ üôáí áõôÜ
ìðáßíïõí ãéá ðñþôç öïñÜ óå óôåãíùôÞñéï. Óôç óõíÝ÷åéá
áíáöÝñïíôáé ôá ðéï óõíÞèç óýìâïëá:
Ìðïñåß íá ìðåé óôï óôåãíùôÞñéï.
Äåí ìðïñåß íá óôåãíþóåé óå óôåãíùôÞñéï
Óôåãíþóôå óå õøçëÞ èåñìïêñáóßá.
Óôåãíþóôå óå ÷áìçëÞ èåñìïêñáóßá.
Ñïý÷á áêáôÜëëçëá ãéá óôÝãíùìá óå ôýìðáíï:
• Ñïý÷á ðïõ ðåñéÝ÷ïõí ëáóôé÷Ýíéá ìÝñç Þ ðáñüìïéá
õëéêÜ Þ ðëáóôéêÝò åðåíäýóåéò (ðñïóêÝöáëá, ìáîéëÜñéá
Þ ìðïõöÜí áðü PVC) êáé ïðïéïóäÞðïôå ôýðïò
åýöëåêôïõ õëéêïý Þ áíôéêåßìåíá ðïõ ðåñéÝ÷ïõí
åýöëåêôåò ïõóßåò (ðåôóÝôåò ëåñùìÝíåò áðü ëÜêá
ìáëëéþí).
Óçìåßùóç: 1 kg = 1000 g
• Õáëþäåéò ßíåò (ïñéóìÝíïé ôýðïé êïõñôéíþí).
Ñïý÷á
Ðïõêáìßóá
ÂáìâáêåñÜ
¢ëëï
¸íäõìá
ÂáìâáêåñÜ
¢ëëï
g
g
g
g
700 g
Jeans
1.000 g
10 ðÜíåò
ÐïõêÜìéóï
150
100
500
350
ÂáìâáêåñÜ
¢ëëï
T-shirt
300 g
200 g
125 g
• Ñïý÷á ðïõ ðñïçãïõìÝíùò õðÝóôçóáí óôåãíü
êáèÜñéóìá.
• Ñïý÷á ðïõ äéáêñßíïíôáé ìå ôïí êùäéêü ITLC (“ÅéäéêÜ
ñïý÷á”)
, ðïõ ìðïñïýí íá êáèáñßæïíôáé ìå åéäéêÜ
ðñïúüíôá ïéêéáêÞò ÷ñÞóçò. ÁêïëïõèÞóôå ðñïóåêôéêÜ
ôéò ïäçãßåò.
• Ñïý÷á ðïëý ïãêþäç (óÜêïé ÷íïõäùôïß, ðñïóêÝöáëá,
ìáîéëÜñéá, êáëýììáôá ìåãÜëá, êëð.), ðïõ êáôÜ ôï
óôÝãíùìá äéïãêþíïíôáé êáé ðáñåìðïäßæïõí ôçí
êõêëïöïñßá ôïõ áÝñá óôï óôåãíùôÞñéï.
ÓðéôéêÜ áóðñüñïõ÷á
ÊÜëõììá ðáðëþìáôïò
(äéðëü)
ÂáìâáêåñÜ 1.500 g
¢ëëï
1.000 g
ÔñáðåæïìÜíôéëï ìåãÜëï
700 g
ÔñáðåæïìÜíôéëï ìéêñü
250 g
ÐåôóåôÜêé ôóáãéïý
100 g
ÌïõóáìÜò ìðÜíéïõ
700 g
ÐåôóÝôá
350 g
Óåíôüíé äéðëü
500 g
Óåíôüíé ìïíü
350 g
Áí áíáìé÷èïýí ñïý÷á óõíèåôéêïý õöÜóìáôïò ìå
âáìâáêåñÜ, ôá ôåëåõôáßá ìðïñåß íá ðñïêýøïõí áêüìç
âñåãìÝíá óôï ôÝëïò ôïõ êýêëïõ óôåãíþìáôïò. Óôçí
ðåñßðôùóç áõôÞ, áñêåß íá åêêéíÞóåôå Ýíáí áêüìç óýíôïìï
êýêëï óôåãíþìáôïò.
ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ: üôáí ôßèåôáé ç äéÜñêåéá óôåãíþìáôïò Ý÷åôå
õðüøç üôé ôá ôåëåõôáßá 10 ëåðôÜ ôùí ðñïãñáììÜôùí
áöéåñþíïíôáé óôç öÜóç óôåãíþìáôïò åí øõ÷ñþ, êáôÜ ôçí
49
ÅéäéêÜ ñïý÷á
GR
ÊïõâÝñôåò êáé êáëýììáôá: ôá áêñõëéêÜ ñïý÷á (Acilian,
Courtelle, Orion, Dralon) ðñÝðåé íá óôåãíþíïõí ìå
åîáéñåôéêÞ öñïíôßäá óå ÷áìçëÞ èåñìïêñáóßá. Ìçí èÝôåôå
ìåãÜëïõò ÷ñüíïõò óôåãíþìáôïò.
Ñïý÷á ìå ðôõ÷Ýò Þ ðëéóÝ: äéáâÜóôå ôéò ïäçãßåò
óôåãíþìáôïò ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôïí ðáñáãùãü.
Ñïý÷á êïëëáñéóìÝíá: ìçí óôåãíþíåôå ôá ñïý÷á áõôÜ ìå
Üëëá ìç êïëëáñéóìÝíá. Áðïìáêñýíåôå ôçí ìåãáëýôåñç
ðïóüôçôá äéáëýìáôïò êïëëáñßóìáôïò ðñéí âÜëåôå ôá
ñïý÷á óôï óôåãíùôÞñéï. Ìç óôåãíþíåôå õðåñâïëéêÜ. ôï
Üìõëï ãßíåôáé óêüíç áöÞíïíôáò ôá ñïý÷á ìáëáêÜ
÷Üíïíôáò ôç ëåéôïõñãßá ôïõò.
×ñüíïé óôåãíþìáôïò
Ïé ÷ñüíïé åßíáé ðñïóåããéóôéêïß êáé ìðïñåß íá áëëÜîïõí ìå
âÜóç:
• Ðïóüôçôá ôïõ óõãêñáôçìÝíïõ íåñïý áðü ôá ñïý÷á
ìåôÜ ôï óôýøéìï: ïé ðåôóÝôåò êáé ôá åõáßóèçôá ñïý÷á
óõãêñáôïýí ðïëý íåñü.
• ÕöÜóìáôá: ôá ñïý÷á ßäéïõ õöÜóìáôïò, áëëÜ ìå ðëÝîç
êáé ðÜ÷ïò äéáöïñåôéêÜ ìðïñåß íá ðáñïõóéÜæïõí
÷ñüíïõò óôåãíþìáôïò äéáöïñåôéêïýò.
• Ðïóüôçôá ìðïõãÜäáò: îå÷ùñéóôÜ ñïý÷á êáé ìéêñÜ
öïñôßá ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéïýí ðåñéóóüôåñï ÷ñüíï
ãéá íá óôåãíþóïõí.
• ÓôÝãíùìá: áí ôá ñïý÷á ðñÝðåé íá óéäåñùèïýí ìðïñïýí
íá âãïõí áðü ôç ìç÷áíÞ üóï åßíáé áêüìç ëßãï âñåãìÝíá.
Ôá ñïý÷á ðïõ ðñÝðåé íá óôåãíþóïõí ôåëåßùò ìðïñïýí,
áíôßèåôá, íá áöåèïýí ðåñéóóüôåñï.
• Ôåèåßóá èåñìïêñáóßá.
• Èåñìïêñáóßá ôïõ äùìáôßïõ: üóï ÷áìçëüôåñç åßíáé ç
èåñìïêñáóßá ôïõ äùìáôßïõ óôï ïðïßï âñßóêåôáé ôï
óôåãíùôÞñéï ôüóï ðåñéóóüôåñïò ÷ñüíïò áðáéôåßôáé ãéá
ôï óôÝãíùìá ôùí ñïý÷ùí.
• ¼ãêïò: ïñéóìÝíá ïãêþäç ñïý÷á áðáéôïýí éäéáßôåñç
öñïíôßäá óôç äéáäéêáóßá óôåãíþìáôïò. ÓõóôÞíåôáé íá
âãÜæåôå ôá ñïý÷á áõôÜ, íá ôá ôéíÜæåôå êáé íá åéóÜãåôå åê
íÝïõ óôï óôåãíùôÞñéï: ç äéáäéêáóßá áõôÞ ðñÝðåé íá
åðáíáëáìâÜíåôáé ðåñéóóüôåñåò öïñÝò êáôÜ ôïí êýêëï
óôåãíþìáôïò.
! Ìç óôåãíþíåôå ðïëý ôá ñïý÷á.
¼ëá ôá õöÜóìáôá ðåñéÝ÷ïõí öõóéêÞ õãñáóßá ðïõ
÷ñçóéìåýåé ãéá ôç äéáôÞñçóç ôçò áðáëüôçôáò êáé ôçò
åëáöñÜäáò.
Ï åðüìåíïò ðßíáêáò äåß÷íåé ôïõò ÷ñüíïõò óôåãíþìáôïò
ÊÁÔÁ ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÇ óå þñåò: ëåðôÜ üðùò áðåéêïíßæïíôáé
óôçí ïèüíç. Ïé ÷ñüíïé õðïäåéêíýïíôáé êáé ìüíï óå ëåðôÜ
ùò áíáöïñÜ.
Ïé áíáöåñüìåíïé ÷ñüíïé áíáöÝñïíôáé óôá áõôüìáôá
ðñïãñÜììáôá Óôåãíþìáôïò ãéá íôïõëÜðá.
ÁíáöÝñïíôáé åðßóçò êáé ïé ñõèìßóåéò Óôåãíþìáôïò óå
÷ñüíï ãéá íá åðéëÝîåôå êáëýôåñá ôçí êáôáëëçëüôåñç
äõíáôüôçôá ÷ñüíïõ.
Ôá âÜñç áíáöÝñïíôáé óå ñïý÷á óôåãíÜ.
×ñüíïé óôåãíþìáôïò
ÂáìâáêåñÜ
ÓôÝãíùìá ¸íôïíï
1/2 öïñôßï
1 Kg
2 Kg
3 Kg
4 Kg
Áõôüìáôï
30-50
50-70
70-80
80-100
ëåðôÜ
Óå ÷ñüíï
30 Þ 60
60 Þ 90
60 Þ 90
90 Þ 120
×ñüíïé óôåãíþìáôïò óå 800-1000 óôñïöÝò áíÜ ëåðôü óôï ðëõíôÞñéï
ÓõíèåôéêÜ
ÓôÝãíùìá ¸íôïíï
Åõáßóèçôá
(ÁêñõëéêÜ)
ÓôÝãíùìá
êáíïíéêü
50
1 Kg
Áõôüìáôï ëåðôÜ
30-40
Ñýèìéóç Óôåãíþìáôïò óå ÷ñüíï
30 Þ 60
×ñüíïé óôåãíþìáôïò ìå ìåéùìÝíï óôýøéìï óôï ðëõíôÞñéï
1/2 öïñôßï
1 Kg
Áõôüìáôï ëåðôÜ
40-80
Ñýèìéóç Óôåãíþìáôïò óå ÷ñüíï
30 Þ 60 Þ 90
×ñüíïé óôåãíþìáôïò ìå ìåéùìÝíï óôýøéìï óôï ðëõíôÞñéï
5 Kg
6 Kg
7 Kg
7,5 Kg
100-120
120-140
140-150
130-170
90 Þ 120
120 Þ 160
120 Þ 160
1/2 öïñôßï
2 Kg
40-50
30 Þ 60
ÐëÞñåò
öïñôßï
8 Kg
140-180
160 Þ 180
ÐëÞñåò öïñôßï
3 Kg
50-70
60 Þ 90
ÐëÞñåò öïñôßï
2 Kg
80-140
60 Þ 90 Þ 120 ‘ç 160
ÐñïåéäïðïéÞóåéò êáé
õðïäåßîåéò
! ÁõôÞ ç ïéêéáêÞ çëåêôñéêÞ óõóêåõÞ ó÷åäéÜóôçêå êáé
êáôáóêåõÜóôçêå óýìöùíá ìå ôïõò äéåèíåßò êáíïíéóìïýò ãéá
æçôÞìáôá áóöÜëåéáò. ÁõôÝò ïé ðñïåéäïðïéÞóåéò ðáñÝ÷ïíôáé
ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò êáé ðñÝðåé íá ôçñïýíôáé ðñïóåêôéêÜ.
ÃåíéêÞ áóöÜëåéá
• Ç ôåëéêÞ öÜóç åíüò êýêëïõ ôïõ óôåãíùôçñßïõ ãßíåôáé
÷ùñßò èåñìüôçôá (êýêëïò øýîçò) ãéá íá åîáóöáëéóôåß
üôé ôï öïñôßï èá äéáôçñçèåß óå ìéá èåñìïêñáóßá ðïõ
äåí ôï âëÜðôåé.
• Ôï ðáñüí óôåãíùôÞñéï äåí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé
áðü Üôïìá (óõìðåñëáìâáíïìÝíùí ôùí ðáéäéþí ìå
ìåéùìÝíåò éêáíüôçôåò öõóéêÝò, áéóèçóéáêÝò Þ íïçôéêÝò
Þ ÷ùñßò åìðåéñßá êáé ãíþóç, åêôüò êé áí åðéôçñïýíôáé Þ
Ý÷ïõí äå÷èåß ïäçãßåò ó÷åôéêÝò ìå ôç ÷ñÞóç ôçò
óõóêåõÞò áðü Üôïìá õðåýèõíï ãéá ôçí áóöÜëåéÜ ôïõò.
• Ôï ðáñüí óôåãíùôÞñéï ó÷åäéÜóôçêå ãéá ïéêéáêÞ ÷ñÞóç
êáé ü÷é åðáããåëìáôéêÞ.
• Ìçí áããßæåôå ôçí ïéêéáêÞ çëåêôñéêÞ óõóêåõÞ üôáí åßóôå ìå
ðüäéá ãõìíÜ êé ïýôå ìå ôá ÷Ýñéá Þ ôá ðüäéá âñåãìÝíá.
• ÁðïóõíäÝåôå ôçí ïéêéáêÞ çëåêôñéêÞ óõóêåõÞ áðü ôï äßêôõï
ôñïöïäïóßáò ôñáâþíôáò ôï âýóìá êé ü÷é ôï êáëþäéï.
• Ìçí áöÞíåôå ôá ðáéäéÜ íá ðëçóéÜæïõí óôçí ïéêéáêÞ
çëåêôñéêÞ óõóêåõÞ üíôáò óå ëåéôïõñãßá. ÌåôÜ ôç
÷ñÞóç, íá óâÞíåôå ôï óôåãíùôÞñéï êáé íá ôï
áðïóõíäÝåôå áðü ôï äßêôõï ôñïöïäïóßáò. Íá êñáôÜôå
ôç èõñßäá êëåéóôÞ ãéá íá ìçí ìðïñïýí ôá ðáéäéÜ íá
÷ñçóéìïðïéïýí ôï óôåãíùôÞñéï óáí ðáé÷íßäé.
• Ôá ðáéäéÜ ðñÝðåé íá åðéôçñïýíôáé ãéá íá óéãïõñåõôåßôå
üôé äåí ðáßæïõí ìå ôï óôåãíùôÞñéï.
• Ç ïéêéáêÞ çëåêôñéêÞ óõóêåõÞ ðñÝðåé íá åãêáèßóôáôáé
óùóôÜ êáé ðñÝðåé íá Ý÷åé êáôÜëëçëï áåñéóìü. Ç
õðïäï÷Þ áÝñá óôï ðñüóèéï ìÝñïò ôïõ óôåãíùôçñßïõ
êáé ïé Ýîïäïé óôï ðßóù ìÝñïò äåí ðñÝðåé ðïôÝ íá
åìöñÜóóïíôáé (âëÝðå ÅãêáôÜóôáóç).
• Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðïôÝ ôï óôåãíùôÞñéï óôç ìïêÝôá
óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï ýøïò ôçò ôñß÷áò åßíáé ôÝôïéï
ðïõ íá ðáñåìðïäßæåé ôçí åßóïäï ôïõ áÝñá äéáìÝóïõ
ôçò âÜóçò ôïõ óôåãíùôçñßïõ.
• ÅëÝãîôå áí ôï óôåãíùôÞñéï åßíáé Üäåéï ðñéí ôï öïñôþóåôå.
•
Ôï ðßóù ìÝñïò ôïõ óôåãíùôçñßïõ ìðïñåß íá
æåóôáèåß ðïëý:
ìçí ôï áããßæåôå ðïôÝ üóï ç ìç÷áíÞ åßíáé óå ëåéôïõñãßá.
• Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï óôåãíùôÞñéï áí ôï ößëôñï, ôï
äï÷åßï óõëëïãÞò ôïõ íåñïý êáé ï óõìðõêíùôÞò äåí
åßíáé óùóôÜ ôïðïèåôçìÝíá (âëÝðå ÓõíôÞñçóç).
• Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ìáëáêôéêü õãñü ãéá ôá õöÜóìáôá
óôï óôåãíùôÞñéï, áëëÜ ðñïóèÝóôå ôï óôï ôåëåõôáßï
îÝâãáëìá ôïõ êýêëïõ ðëõóßìáôïò.
• Ìçí õðåñöïñôþíåôå ôï óôåãíùôÞñéï (âëÝðå ÌðïõãÜäá
ãéá ôéò ìÝãéóôåò äéáóôÜóåéò ôïõ öïñôßïõ).
• Ìçí âÜæåôå ñïý÷á ôåëåßùò âñåãìÝíá.
• Öïñôþóôå óôï óôåãíùôÞñéï ìüíï ñïý÷á ðëõìÝíá ìå
íåñü êáé óáðïýíé, îåâãáëìÝíá êáé êáôüðéí óôõìÝíá. Ôï
óôÝãíùìá ñïý÷ùí ðïõ ÄÅÍ ðëýèçêáí ìå íåñü áðïôåëåß
êßíäõíï ðõñêáãéÜò.
• Áêïëïõèåßôå ðÜíôá ðñïóåêôéêÜ üëåò ôéò ïäçãßåò ðïõ
áíáöÝñïíôáé óôéò åôéêÝôåò ãéá ôï ðëýóéìï ôùí ñïý÷ùí
(âëÝðå ÌðïõãÜäá).
• Ìçí âÜæåôå ñïý÷á ðïõ ðåñÜóôçêáí ìå ÷çìéêÜ ðñïúüíôá.
• Ìç óôåãíþíåôå ðïôÝ ñïý÷á ìïëõóìÝíá ìå åýöëåêôåò
ïõóßåò (ëÜäé êïõæßíáò, áêåôüíç, ïéíüðíåõìá, ðåôñÝëáéï,
êçñïæßíç, ïõóßåò ãéá ôçí áðïìÜêñõíóç ëåêÝäùí, íÝöôé,
êåñéÜ, ïõóßåò ãéá ôçí áðïìÜêñõíóç ôùí êåñéþí êáé ôçò
ëÜêáò ãéá ìáëëéÜ), åêôüò êé áí ðëýèçêáí óå æåóôü íåñü
ìå ðñüóèåôç ðïóüôçôá áðïññõðáíôéêïý.
• Ìç óôåãíþíåôå ëÜóôé÷ï, åßäç êáé ñïý÷á ìå ëáóôé÷Ýíéï
öüíôï, ìáîéëÜñéá ìå ãÝìéóç áðü ðïýðïõëá, áðü áöñü
ëáôÝî, ëÜóôé÷ï, ðëáóôéêü, óêïõöÜêéá ãéá íôïõò,
õöÜóìáôá áíèåêôéêÜ óôï íåñü, âñáêÜêéá êÜëõøçò
ðáíþí Þ åðåíäýóåéò, ðïëõáéèõëÝíéï êáé ÷áñôß.
• ÁöáéñÝóôå êÜèå áíôéêåßìåíï áðü ôéò ôóÝðåò, åéäéêüôåñá
ôïõò áíáðôÞñåò (êßíäõíïò Ýêñçîçò).
• Ìç öïñôþíåôå ìåãÜëá ñïý÷á, õðåñâïëéêÜ ïãêþäç.
• Ìç óôåãíþíåôå áêñõëéêÝò ßíåò óå õøçëÝò èåñìïêñáóßåò.
• Ïïëïêëçñþóôå êÜèå ðñüãñáììá ìå ôç ó÷åôéêÞ öÜóç
óôåãíþìáôïò åí øõ÷ñþ.
• Ìç óâÞíåôå ôï óôåãíùôÞñéï üóï ðåñéÝ÷åé áêüìç æåóôÜ ñïý÷á.
• Êáèáñßæåôå ôï ößëôñï ìåôÜ áðü êÜèå ÷ñÞóç (âëÝðå
ÓõíôÞñçóç).
• ÁäåéÜæåôå ôï äï÷åßï óõëëïãÞò ôïõ íåñïý ìåôÜ áðü êÜèå
÷ñÞóç (âëÝðå ÓõíôÞñçóç).
• Êáèáñßæåôå ôáêôéêÜ ôç ìïíÜäá óõìðýêíùóçò (âëÝðå
ÓõíôÞñçóç).
• Áðïöåýãåôå ôç óõóóþñåõóç ÷íïõäéïý ãýñù áðü ôï
óôåãíùôÞñéï.
• Ìçí áíåâáßíåôå óôï ðÜíåë ðÜíù áðü ôï óôåãíùôÞñéï,
äéüôé ìðïñåß íá ÷áëÜóåé ç ìç÷áíÞ.
• Ôçñåßôå ðÜíôá ôïõò êáíüíåò êáé ôá çëåêôñéêÜ
÷áñáêôçñéóôéêÜ (âëÝðå ÅãêáôÜóôáóç).
• Íá ðñïìçèåýåóôå ðÜíôá áõèåíôéêÜ áîåóïõÜñ êáé
áíôáëëáêôéêÜ (âëÝðå Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç).
! ÐÑÏÓÏ×Ç: ìç óôáìáôÜôå ðïôÝ ôï óôåãíùôÞñéï ðñéí ôï
ôÝëïò ôïõ êýêëïõ óôåãíþìáôïò åêôüò êé áí üëá ôá ñïý÷á
áöáéñÝèçêáí ãñÞãïñá êáé áðëþèçêáí ãéá íá
áðïìáêñõíèåß ç èåñìüôçôá.
Ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí áíáêýêëùóç êáé ôç äéÜèåóç
Óôï ðëáßóéï ôçò óõíå÷ïýò ìáò ðñïóðÜèåéáò ãéá ôçí
ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò äéáôçñïýìå ôï äéêáßùìá íá
÷ñçóéìïðïéïýìå áíáêõêëùìÝíá åîáñôÞìáôá ðïéüôçôáò
ãéá ôç ìåßùóç ôïõ êüóôïõò ôïõ ðåëÜôç êáé ôçí
åëá÷éóôïðïßçóç ôçò óðáôÜëçò õëéêþí.
• ÄéÜèåóç ôùí õëéêþí óõóêåõáóßáò: áêïëïõèåßôå ôïõò
ôïðéêïýò êáíïíéóìïýò, þóôå íá ìðïñÝóåôå íá
áíáêõêëþóåôå ôç óõóêåõáóßá.
• Ãéá íá ìåéùèåß ï êßíäõíïò áôõ÷çìÜôùí óå ðáéäéÜ, áöáéñÝóôå
ôçí ðüñôá êáé ôï âýóìá, êáôüðéí êüøôå ôï êáëþäéï
ôñïöïäïóßáò óýññéæá óôç óõóêåõÞ. ÄéáèÝóôå ôá ìÝñç áõôÜ
÷ùñéóôÜ ãéá íá âåâáéùèåßôå üôé ç ïéêéáêÞ çëåêôñéêÞ
óõóêåõÞ äåí ìðïñåß ðëÝïí íá óõíäåèåß óå çëåêôñéêÞ ðñßæá.
ÄéÜèåóç ôùí ðáëéþí ïéêéáêþí çëåêôñéêþí
óõóêåõþí
Ç ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá 2002/96/CE ãéá ôá
áðïññßììáôá çëåêôñéêþí êáé çëåêôñïíéêþí óõóêåõþí
(RAEE), ðñïâëÝðåé üôé ïé ïéêéáêÝò çëåêôñéêÝò
óõóêåõÝò äåí ðñÝðåé íá äéáôßèåíôáé óôçí êáíïíéêÞ ñïÞ
ôùí óôåñåþí áóôéêþí áðïññéììÜôùí. Ïé
áðïññéðôüìåíåò óõóêåõÝò ðñÝðåé íá óõëëÝãïíôáé ÷ùñéóôÜ ãéá
íá âåëôéóôïðïéåßôáé ôï ðïóïóôü áíÜêôçóçò êáé áíáêýêëùóçò
ôùí õëéêþí ðïõ ôéò áðïôåëïýí êáé íá áðïöåýãïíôáé äõíçôéêÝò
æçìéÝò ãéá ôçí õãåßá êáé ôï ðåñéâÜëëïí. Ôï óýìâïëï ôïõ
äéáãñáììÝíïõ êáëáèéïý õðÜñ÷åé óå üëá ôá ðñïúüíôá ãéá íá
èõìßæåé ôéò õðï÷ñåþóåéò ÷ùñéóôÞò óõëëïãÞò. Ãéá ðåñáéôÝñù
ðëçñïöïñßåò, ãéá ôç óùóôÞ áðïìÜêñõíóç ôùí ïéêéáêþí
çëåêôñéêþí óõóêåõþí, ïé êÜôï÷ïé èá ìðïñïýí íá
áðåõèýíïíôáé óôçí áñìüäéá äçìüóéá õðçñåóßá Þ óôïõò
ìåôáðùëçôÝò.
Åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé óåâáóìüò ôïõ
ðåñéâÜëëïíôïò
• Ðñéí óôåãíþóåôå ôá ñïý÷á, óôýøôå ôá ãéá íá
áðïìáêñõíèåß ç ìåãáëýôåñç äõíáôÞ ðïóüôçôá íåñïý
(áí ðñéí ÷ñçóéìïðïéÞèçêå ðëõíôÞñéï èÝóôå Ýíá êýêëï
öõãïêÝíôñçóçò). Ìå ôïí ôñüðï áõôüí åîïéêïíïìåßôáé
åíÝñãåéá êáôÜ ôï óôÝãíùìá.
• ×ñçóéìïðïéþíôáò ðÜíôá ôï óôåãíùôÞñéï ìå ðëÞñåò öïñôßï
åîïéêïíïìåßôáé åíÝñãåéá: îå÷ùñéóôÜ ñïý÷á êáé ìéêñÜ öïñôßá
÷ñçóéìïðïéïýí ðåñéóóüôåñï ÷ñüíï ãéá íá óôåãíþóïõí.
• Êáèáñßæåôå ôï ößëôñï óôï ôÝëïò êÜèå êýêëïõ Ýôóé þóôå
íá ðåñéïñéóôïýí ôá êüóôç ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí
åíåñãåéáêÞ êáôáíÜëùóç (âëÝðå ÓõíôÞñçóç).
51
GR
Öñïíôßäá êáé óõíôÞñçóç
Êëåßóéìï ôçò ðáñï÷Þò çëåêôñéêïý ñåýìáôïò
GR
! ÁðïóõíäÝåôå ôï óôåãíùôÞñéï üôáí äåí åßíáé óå ëåéôïõñãßá,
êáèþò êáé êáôÜ ôéò äéåñãáóßåò êáèáñéóìïý êáé
óõíôÞñçóçò.
êáèáñéóìïý üðùò ôï ìáëáêôéêü ôçò ðëýóçò. Ç
÷ñùìáôéóôÞ ðÜ÷íç áõôÞ äåí Ý÷åé êáìßá åðßðôùóç óôéò
åðéäüóåéò ôïõ óôåãíùôçñßïõ.
¢äåéáóìá ôïõ äï÷åßïõ óõëëïãÞò ôïõ íåñïý ìåôÜ
áðü êÜèå êýêëï
Êáèáñéóìüò ôïõ ößëôñïõ ìåôÜ áðü êÜèå êýêëï
Ôï ößëôñï åßíáé Ýíá åîÜñôçìá âáóéêü ãéá ôï óôÝãíùìá: ç
ëåéôïõñãßá ôïõ åßíáé íá óõëëÝãåé ôï ÷íïýäé êáé ôéò ôñß÷åò
ðïõ ó÷çìáôßæïíôáé êáôÜ ôï óôÝãíùìá.
Óôï ôÝëïò ôïõ óôåãíþìáôïò íá êáèáñßæåôå óõíåðþò ôï
ößëôñï îåâãÜæïíôÜò ôï êÜôù áðü ôñå÷ïýìåíï íåñü Þ
êáèáñßæïíôÜò ôï ìå çëåêôñéêÞ óêïýðá. Óôçí ðåñßðôùóç
ðïõ ôï ößëôñï âïõëþóåé, ç ñïÞ ôïõ áÝñá óôï åóùôåñéêü
ôïõ óôåãíùôçñßïõ èá äéáêõâåõüôáí óïâáñÜ: ïé ÷ñüíïé
óôåãíþìáôïò ìáêñáßíïõí êáé êáôáíáëþíåôáé ðåñéóóüôåñç
åíÝñãåéá. Áêüìç, ìðïñåß íá äéáðéóôùèïýí æçìéÝò óôï
óôåãíùôÞñéï.
Ôï ößëôñï âñßóêåôáé ìðñïóôÜ óôï ðåñßâëçìá ôïõ
óôåãíùôçñßïõ (âëÝðå åéêüíá).
Áöáßñåóç ôïõ ößëôñïõ:
1. ÔñáâÞîôå ðñïò ôá ðÜíù
ôçí ðëáóôéêÞ ëáâÞ ôïõ
ößëôñïõ (âëÝðå åéêüíá).
2. Áíïßîôå ôï ößëôñï
÷áìçëþíïíôáò ôï êëéð.
3. Êáèáñßóôå ôï ößëôñï áðü
ôï ÷íïýäé êáé
åðáíáôïðïèåôÞóôå ôï
óùóôÜ. Âåâáéùèåßôå üôé ôï
ößëôñï Ý÷åé åéóá÷èåß ðëÞñùò
óýññéæá óôï ðåñßâëçìá ôïõ
óôåãíùôçñßïõ.
! Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï óôåãíùôÞñéï ÷ùñßò ðñéí íá Ý÷åôå
åðáíåéóÜãåé ôï ößëôñï óôçí Ýäñá ôïõ.
¸ëåã÷ïò ôïõ êÜäïõ ìåôÜ áðü êÜèå êýêëï
ÓôñÝøôå ôïí êÜäï ÷åéñïíáêôéêÜ ãéá íá áöáéñÝóåôå ôá
ìéêñüôåñá ñïý÷á (ìáíôçëÜêé) ðïõ èá ìðïñïýóáí íá
ðáñáìåßíïõí óôï åóùôåñéêü ôïõ óôåãíùôçñßïõ.
Êáèáñéóìüò ôïõ êÜäïõ
! Ãéá ôïí êáèáñéóìü ôïõ êÜäïõ ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå
áðïîõóôéêÜ Þ ïõóßåò êáèáñéóìïý ãéá áíïîåßäùôï ÷Üëõâá.
Ìðïñåß íá ó÷çìáôéóôåß ìéá ÷ñùìáôéóôÞ ðÜ÷íç óôïí êÜäï
áðü áíïîåßäùôï ÷Üëõâá, öáéíüìåíï ðïõ èá ìðïñïýóå íá
ðñïêëçèåß áðü Ýíá óõíäõáóìü íåñïý Þ/êáé ïõóéþí
ÂãÜëôå ôï äï÷åßï áðü ôï óôåãíùôÞñéï êáé áäåéÜóôå ôï óå
Ýíáí íéðôÞñá Þ óå Üëëï êáôÜëëçëï óýóôçìá
áðïóôñÜããéóçò, êáôüðéí åðáíáôïðïèåôÞóôå ôï óùóôÜ.
Íá åëÝã÷åôå ðÜíôá ôï äï÷åßï óõëëïãÞò êáé íá ôï áäåéÜæåôå ðñéí
áðü ôçí åêêßíçóç åíüò íÝïõ ðñïãñÜììáôïò óôåãíþìáôïò.
Êáèáñéóìüò ôçò ìïíÜäáò óõìðýêíùóçò
• Íá áðïìáêñýíåôå ðåñéïäéêÜ (êÜèå ìÞíá) ôç ìïíÜäá
óõìðýêíùóçò êáé íá êáèáñßæåôå ôçí åíäå÷üìåíç
óõóóþñåõóç ÷íïõäéïý áðü ôéò ðëÜêåò îåðëÝíïíôÜò ôçí
êÜôù áðü ôç âñýóç ìå êñýï íåñü ðïõ ôñÝ÷åé óôï ðßóù
ìÝñïò ôïõ óõìðõêíùôÞ.
Áöáßñåóç ôïõ óõìðõêíùôÞ:
1. ÁðïóõíäÝóôå ôï óôåãíùôÞñéï áðü ôï çëåêôñéêü äßêôõï
êáé áíïßîôå ôç èõñßäá.
2. Áíïßîôå ôï êáðÜêé ôïõ óõìðõêíùôÞ (âëÝðå åéêüíá),
îåìðëïêÜñåôå ôá ôñßá óôïð óôñÝöïíôÜò ôá êáôÜ 90°
áñéóôåñüóôñïöá, êáôüðéí âãÜëôå ôï óõìðõêíùôÞ
ôñáâþíôáò ôïí áðü ôç ëáâÞ.
3. Êáèáñßæåôå ôçí åðéöÜíåéá ôùí ôóéìïõ÷þí êáé
åðáíáôïðïèåôåßôå ôç ìïíÜäá ìå ôá âÝëç óôñáììÝíá ðñïò
ôá ðÜíù, üíôáò âÝâáéïé üôé ôá óôïð åßíáé êáëÜ óôåñåùìÝíá.
Êáèáñéóìüò ôïõ óôåãíùôçñßïõ
• Ôá åîùôåñéêÜ ìÝñç áðü ìÝôáëëï êáé ðëáóôéêü êáé ôá
ëáóôé÷Ýíéá ìÝñç ìðïñïýí íá êáèáñßæïíôáé ìå âñåãìÝíï
ðáíß.
• ÐåñéïäéêÜ (êÜèå 6 ìÞíåò) íá êáèáñßæåôå ìå ôçí
çëåêôñéêÞ óêïýðá ôçí ðñüóèéá ãñßëéá õðïäï÷Þò áÝñá
êáé ôéò åîüäïõò óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ óôåãíùôçñßïõ ãéá
ôçí áðïìÜêñõíóç åíäå÷üìåíùí óõóóùñåýóåùí
÷íïõäéïý, ôñé÷þí êáé óêüíçò. Áêüìç, áöáéñåßôå ôéò
óõóóùñåýóåéò ÷íïõäéïý áðü ôï ðñüóèéï ìÝñïò ôïõ
óõìðõêíùôÞ êáé ôùí ðåñéï÷þí ôïõ ößëôñïõ
÷ñçóéìïðïéþíôáò åõêáéñéáêÜ ôçí çëåêôñéêÞ óêïýðá.
! Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå äéáëýôåò Þ áðïîõóôéêÜ.
!Ôï óôåãíùôÞñéï ÷ñçóéìïðïéåß Ýíóöáéñá åîáñôÞìáôá ðïõ
äåí áðáéôïýí ëßðáíóç.
! ÆçôÜôå ôïí ôáêôéêü Ýëåã÷ï ôïõ óôåãíùôçñßïõ áðü
åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü ðñïóùðéêü ãéá íá åîáóöáëéóôåß
ç áóöÜëåéá ôùí çëåêôñéêþí êáé ìç÷áíéêþí ìåñþí (âëÝðå
Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç).
Ößëôñï
Êñïõíüò
Ðßóù
Äï÷åßï
óõëëïãÞò
ôïõ íåñïý
ÌïíÜäá
óõìðýêíùóçò
Õðïäï÷Þ
áÝñá
ÌïíÜäá
óõìðýêíùóçò
Ðñüóèéá
óôïð
ËáâÞ
52
ÊáðÜêé ôïõ
óõìðõêíùôÞ
ÐñïâëÞìáôá êáé ëýóåéò
Óå ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷åôå ôçí áßóèçóç üôé ôï óôåãíùôÞñéü óáò äåí ëåéôïõñãåß óùóôÜ, ðñéí ôçëåöùíÞóåôå óôçí ôå÷íéêÞ
õðïóôÞñéîç (äåßôå ÕðïóôÞñéîç) óõìâïõëåõôåßôå ðñïóåêôéêÜ ôéò ðáñáêÜôù õðïäåßîåéò ãéá ôçí åðßëõóç ôùí ðñïâëçìÜôùí.
GR
Ðñüâëçìá:
ÐéèáíÜ áßôéá / Ëýóåéò:
Ôï óôåãíùôÞñéï äåí îåêéíÜåé.
• Ôï âýóìá äåí ìðÞêå êáëÜ óôçí çëåêôñéêÞ åðéôïß÷éá ðñßæá ãéá íá êÜíåé åðáöÞ.
• ¸ãéíå äéáêïðÞ ñåýìáôïò.
• Ç áóöÜëåéá êÜçêå. ÄïêéìÜóôå íá óõíäÝóåôå ìéá Üëëç çëåêôñéêÞ óõóêåõÞ óôçí
ßäéá ðñßæá.
• Áí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìéá ðñïÝêôáóç äïêéìÜóôå íá åéóÜãåôå ôï âýóìá ôïõ
óôåãíùôçñßïõ áð’ åõèåßáò óôçí ðñßæá.
• Ç èõñßäá äåí Ýêëåéóå óùóôÜ.
• Ôï ðñüãñáììá äåí ôÝèçêå óùóôÜ (âëÝðå Åêêßíçóç êáé ðñïãñÜììáôá).
• Äåí ðáôÞèçêå ôï êïõìðß START (âëÝðå Åêêßíçóç êáé ðñïãñÜììáôá).
Ï êýêëïò óôåãíþìáôïò äåí åêêéíåß.
• ÔÝèçêå Ýíáò ÷ñüíïò êáèõóôÝñçóçò (âëÝðå Åêêßíçóç êáé ðñïãñÜììáôá).
• ÐáôÞèçêå ôï êïõìðß åêêßíçóçò. Ðñéí ôçí åêêßíçóç ôïõ óôåãíùôçñßïõ ðñÝðåé íá
ðåñéìÝíåôå ìéá óýíôïìç êáèõóôÝñçóç. ÐåñéìÝíåôå ôçí Ýíáñîç ôïõ óôåãíþìáôïò,
ìçí ðéÝæåôå åê íÝïõ ôï êïõìðß åêêßíçóçò: óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç ôï óôåãíùôÞñéï
åéóÝñ÷åôáé óå êáôÜóôáóç ðáýóçò êáé äåí îåêéíÜåé ôï óôåãíùôÞñéï.
Ïé ÷ñüíïé óôåãíþìáôïò åßíáé ìåãÜëïé.
• Ôï ößëôñï äåí êáèáñßóôçêå (âëÝðå ÓõíôÞñçóç).
• Ôï äï÷åßï óõëëïãÞò ôïõ íåñïý ðñÝðåé íá áäåéÜóåé; Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé
ÁäåéÜóìáôïò íåñïý áíáâïóâÞíåé êáé áðåéêïíßæåôáé ôï ìÞíõìá “H2O”; âëÝðå
ÓõíôÞñçóç).
• Ï óõìðõêíùôÞò äåí êáèáñßóôçêå (âëÝðå ÓõíôÞñçóç).
• Ç ôåèåßóá èåñìïêñáóßá äåí åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ôïí ôýðï õöÜóìáôïò ðïõ èá
óôåãíùèåß (âëÝðå Åêêßíçóç êáé ðñïãñÜììáôá, êáé ÌðïõãÜäá).
• Äåí åðåëÝãç ï óùóôüò ÷ñüíïò óôåãíþìáôïò ãéá ôï öïñôßï áõôü (âëÝðå
ÌðïõãÜäá).
• Ç ãñßëéá ôçò õðïäï÷Þò áÝñá Þ ïé Ýîïäïé óôï ðßóù ìÝñïò åßíáé âïõëùìÝíåò (âëÝðå
ÅãêáôÜóôáóç êáé ÓõíôÞñçóç).
• Ôá ñïý÷á åßíáé ðïëý âñåãìÝíá (âëÝðå ÌðïõãÜäá).
• Ôï óôåãíùôÞñéï åßíáé õðåñöïñôùìÝíï (âëÝðå ÌðïõãÜäá).
• Ôï äï÷åßï óõëëïãÞò ôïõ íåñïý ðéèáíþò äåí Üäåéáóå óôçí åêêßíçóç ôïõ
ðñïãñÜììáôïò. Ìçí ðåñéìÝíåôå ôï óÞìá áäåéÜóìáôïò ôïõ íåñïý, áëëÜ åëÝã÷åôå
ðÜíôá ôï äï÷åßï êáé íá ôï áäåéÜæåôå ðñéí ôçí åêêßíçóç åíüò íÝïõ ðñïãñÜììáôïò
óôåãíþìáôïò (âëÝðå ÓõíôÞñçóç).
Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé ÁäåéÜóìáôïò íåñïý
áíáâïóâÞíåé, áëëÜ ôï óôåãíùôÞñéï åßíáé
óå ëåéôïõñãßá áðü ëßãï ÷ñüíï.
Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé ÁäåéÜóìáôïò
íåñïý åßíáé áíáììÝíï áëëÜ ôï äï÷åßï
óõëëïãÞò ôïõ íåñïý äåí åßíáé ãåìÜôï.
• Åßíáé öõóéïëïãéêü: ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé ÁäåéÜóìáôïò íåñïý áíáâïóâÞíåé üôáí ôï
äï÷åßï åßíáé ãåìÜôï. Áí ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé åßíáé áíáììÝíï áëëÜ äåí áíáâïóâÞíåé
óáò èõìßæåé ìüíï íá áäåéÜóåôå ôï äï÷åßï óõëëïãÞò (âëÝðå Åêêßíçóç êáé
ðñïãñÜììáôá).
Ôï ðñüãñáììá ôåëåéþíåé êáé ôá ñïý÷á
åßíáé ðåñéóóüôåñï õãñÜ áðü ôï
ðñïâëåðüìåíï.
! Ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò ôá ðñïãñÜììáôá ôïõ óôåãíùôçñßïõ Ý÷ïõí ìéá ìÝãéóôç
Óôçí Ïèüíç áðåéêïíßæåôáé ï êùäéêüò F
áêïëïõèïýìåíïò áðü Ýíá Þ äýï
áñéèìïýò, ôá åíäåéêôéêÜ öùôÜêéá
äõíáôüôçôáò êáé ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé
ðáýóçò áíáâïóâÞíïõí.
• Áí óôçí ïèüíç áðåéêïíßæåôáé F10 Þ F15, óâÞóôå ôç óõóêåõÞ êáé âãÜëôå ôï âýóìá,
êáèáñßóôå ôï ößëôñï êáé ôïí óõìðõêíùôÞ (âëÝðå ÓõíôÞñçóç). Êáôüðéí,
åðáíáôïðïèåôÞóôå ôï âýóìá, áíÜøôå ôçí ïéêéáêÞ çëåêôñéêÞ óõóêåõÞ êáé
åêêéíÞóôå Ýíá Üëëï ðñüãñáììá. Áí áðåéêïíßæïíôáé áêüìç F10 Þ F15
åðéêïéíùíÞóôå ìå ôï ÊÝíôñï ôå÷íéêÞò õðïóôÞñéîçò (âëÝðå Ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç).
Áí áðåéêïíßæïíôáé Üëëïé áñéèìïß óçìåéþóôå ôïí êùäéêü êáé åðéêïéíùíÞóôå ì ôï
ÊÝíôñï ôå÷íéêÞò õðïóôÞñéîçò (âëÝðå Ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç).
Óôçí ïèüíç áðåéêïíßæåôáé ãéá ëßãï “dOn”
êÜèå 6 äåõôåñüëåðôá.
• Ôï óôåãíùôÞñéï âñßóêåôáé óå ôñüðï “Demo”. ÊñáôÞóôå ðáôçìÝíá ôá êïõìðéÜ On/
Off êáé Start/Pause ãéá 3 äåõôåñüëåðôá. Óôçí ïèüíç áðåéêïíßæåôáé “dOn” ãéá 3
äåõôåñüëåðôá, êáôüðéí ôï óôåãíùôÞñéï óõíå÷ßæåé ôçí êáíïíéêÞ ëåéôïõñãßá.
Ç ïèüíç õðïëåéðüìåíïõ ×ñüíïõ
áëëÜæåé êáôÜ ôï óôÝãíùìá.
• Ï õðïëåéðüìåíïò ÷ñüíïò ðáñáêïëïõèåßôáé óõíå÷þò êáôÜ ôïí êýêëï
óôåãíþìáôïò êáé ï ÷ñüíïò ôñïðïðïéåßôáé ãéá íá äåßîåé ôçí âÝëôéóôç äõíáôÞ
åêôßìçóç. Ï áðåéêïíéæüìåíïò ÷ñüíïò ìðïñåß íá áõîÜíåé êáôÜ ôïí êýêëï êáé áõôü
åßíáé öõóéïëïãéêü.
Ôï óôåãíùôÞñéï åßíáé èïñõâþäåò óôá
ðñþôá ëåðôÜ ëåéôïõñãßáò.
• Áõôü åßíáé öõóéïëïãéêü, éäßùò áí ôï óôåãíùôÞñéï äåí ÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéá
êÜðïéï ÷ñüíï. Áí ï èüñõâïò åðéìÝíåé êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ êýêëïõ,
åðéêïéíùíÞóôå ìå ôï êÝíôñï ôå÷íéêÞò õðïóôÞéîçò.
äéÜñêåéá4 ùñþí. Áí Ýíá ðñüãñáììá áõôüìáôï äåí êáôÝãñáøå ôçí ôåëéêÞ
áðáéôïýìåíç õãñáóßá åíôüò ôïõ äéáóôÞìáôïò áõôïý, ôï óôåãíùôÞñéï
ïëïêëçñþíåé ôï ðñüãñáììá êáé óôáìáôÜåé. ÅëÝãîôå ôá ðáñáðÜíù óçìåßá êáé
åðáíáëÜâåôå ôï ðñüãñáììá. Áí ôá ñïý÷á åßíáé áêüìç õãñÜ åðéêïéíùíÞóôå ìå ôï
ÊÝíôñï ôå÷íéêÞò õðïóôÞñéîçò (âëÝðå Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç).
53
Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç
GR
Ðñéí ôçëåöùíÞóåôå óôï ÊÝíôñï õðïóôÞñéîçò:
ÁíôáëëáêôéêÜ
• Óõìâïõëåõôåßôå ôïí ïäçãü åðßëõóçò ðñïâëçìÜôùí ãéá
íá äåßôå åÜí ìðïñåßôå íá ëýóåôå ôï ðñüâëçìá áðü ìüíïé
óáò (äåßôå ÐñïâëÞìáôá êáé ëýóåéò).
• Óå äéáöïñåôéêÞ ðåñßðôùóç, óâÞóôå ôï óôåãíùôÞñéï
êáé êáëÝóôå ôï ðéï êïíôéíü êÝíôñï õðïóôÞñéîçò.
Ôï óôåãíùôÞñéï áõôü åßíáé ìéá óýíèåôç ìç÷áíÞ. ÅÜí
äïêéìÜóåôå íá ôçí åðéóêåõÜóåôå ìüíïé óáò Þ ìå ôç
âïÞèåéá åíüò ìç åîïõóéïäïôçìÝíïõ áôüìïõ èá
ìðïñïýóáôå íá âëÜøåôå Ýíá Þ ðåñéóóüôåñá Üôïìá, íá
ðñïêáëÝóåôå æçìéÜ óôç óõóêåõÞ êáé íá êáôáóôÞóåôå
Üêõñç ôçí åããýçóç ôùí áíôáëëáêôéêþí.
Óå ðåñßðôùóç ðñïâëçìÜôùí óôç ÷ñÞóç áõôÞò ôçò
óõóêåõÞò, íá áðåõèýíåóôå ðÜíôá óå Ýíáí
åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü. Ôá áíôáëëáêôéêÜ Ý÷ïõí
ó÷åäéáóôåß áðïêëåéóôéêÜ ãéá áõôÞí ôç óõóêåõÞ êáé ü÷é
ãéá Üëëåò ÷ñÞóåéò.
ÄåäïìÝíá ãéá ãíùóôïðïßçóç óôï êÝíôñï
õðïóôÞñéîçò::
• ¼íïìá, äéåýèõíóç êáé ôá÷õäñïìéêü êþäéêá.
• áñéèìüò ôçëåöþíïõ.
• ôï åßäïò ôçò âëÜâçò
• çìåñïìçíßá áãïñÜò.
• ôï ìïíôÝëï ôçò óõóêåõÞò (Mod.)
• ôïí áñéèìü óåéñÜò (S/N) ôïõ óôåãíùôçñßïõ.
ÁõôÝò ïé ðëçñïöïñßåò âñßóêïíôáé óôçí åôéêÝôá ðïõ
âñßóêåôáé óôï ðßóù ìÝñïò ôçò ðüñôáò.
ÓõãêñéôéêÜ ðñïãñÜììáôá
• Ðñïôåéíüìåíá ðñïãñÜììáôá ãéá ôï óõãêñéôéêü ôåóô EN61121.
Ðñüãñáììá (EN61121)
Ðñüãñáììá ðñïò åðéëïãÞ
ÄéáóôÜóåéò öïñôßïõ Äõíáôüôçôá áõôüìáôïõ óôåãíþìáôïò
ÓôÝãíùìá âáìâáêåñþí
¸íôïíï óôÝãíùìá âáìâáêåñþí
8 kg
ÍôïõëÜðá
ÂáìâáêåñÜ óôÝãíùìá óéäÝñùìá
¸íôïíï óôÝãíùìá âáìâáêåñþí
8 kg
ÓéäÝñùìá
¾öáóìá åýêïëçò öñïíôßäáò
ÓõíèåôéêÜ
3 kg
ÍôïõëÜðá
! ÐáñáôÞñçóç: áõôüò äåí åßíáé ðëÞñçò êáôÜëïãïò ôùí äõíáôïôÞôùí ðñïãñÜììáôïò (âëÝðå Åêêßíçóç êáé ðñïãñÜììáôá).
Ç ðáñïýóá ïéêéáêÞ çëåêôñéêÞ óõóêåõÞ åßíáé óýìöùíç ìå ôéò ïäçãßåò CEE:
- 2006/95/ÅÏÊ (ÓõóêåõÝò ÷áìçëÞò ôÜóçò)
- 89/336/ÅÏÊ, 92/31/ÅÏÊ, 93/68/ÅÏÊ (ÇëåêôñïìáãíçôéêÞ óõìâáôüôçôá).
54
GR
55
195072998.04
09/2009 - Xerox Fabriano
/4
#$

Documentos relacionados