AFILIAZIO TXARTELA / Ficha de afiliación

Comentarios

Transcripción

AFILIAZIO TXARTELA / Ficha de afiliación
AFILIAZIO TXARTELA / Ficha de afiliación
ABIZENAK / Apellidos
IZENA / Nombre
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HELBIDEA / Dirección
P.K. / C.P.
HERRIA / Localidad
JAIOTZE DATA / Fecha de nacimiento
TELEFONO FINKOA / Teléfono fijo
POSTA ELEKTRONIKOA / Correo Electrónico
ENPRESA / Empresa
HELBIDEA / Dirección
P.K. / C.P.
HERRIA / Localidad
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................
. .................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
HERRIALDEA / Provincia
N.A.N. / D.N.I.
Sakelakoa / Móvil
. ...................................................................................................
................................................................................................................................................
. ...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
SEKTOREA / Sector
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................
. .................................................................................................................................................
HERRIALDEA / Provincia
. ...................................................................................................
EUSKARA
Bai
KUOTA-MOTA / Tipo de cuota ARRUNTA / Normal
ERREDUZITUA / Reducida (L.G.S.ren azpiko diru-sarrera / Ingreso inferior al S.M.I.)
BANKUA / Banco
Ez
. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KONTU-KODEA / Código cuenta
Ondoan jarritako baldintzak onartzen ditut / Acepto las condiciones indicadas al dorso
Tokia / Lugar......................................................... Data / fecha ........................ SINADURA / Firma
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos personales que facilita pasan a
formar parte de uno de los siguientes ficheros:
1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 15.
artikuluak dionaren arabera, Datu Pertsonalen Babeserako Lege
Organikoak alegia, jakinarazi nahi dizugu ematen dituzun datuak
honako fitxategietako batean izango direla:
En Álava, fichero “ESK SINDIKATUA ARABA AFILIACIÓN”.
Araban “ESK SINDIKATUA ARABA AFILIACIÓN” fitxategian.
En Bizkaia, fichero “ESK SINDIKATUA AFILIACIÓN BIZKAIA”.
Bizkaian “ESK SINDIKATUA AFILIACIÓN BIZKAIA”. fitxategian.
En Gipuzkoa, fichero “ESK SINDIKATUA GIPUZKOA”.
Gipuzkoan “ESK SINDIKATUA GIPUZKOA” fitxategian.
En Navarra, fichero “AFILIACIÓN SINDICATO E.S.K. DE NAVARRA”.
Nafarroan “AFILIACIÓN SINDICATO E.S.K. DE NAVARRA” fitxategian.
Su finalidad es la gestión de la afiliación del sindicato ESK.
Hauen xedea ESK sindikatuaren afiliazioaren kudeaketa da.
Mediante la firma de esta solicitud, otorga consentimiento expreso
para que sus datos personales sean cedidos a:
1.- A la entidad bancaria colaboradora para proceder al cobro de la
cuota sindical mediante la emisión del recibo correspondiente.
2.- A la Diputación Foral de su provincia o al Gobierno de Navarra, en
su caso, para proceder a la desgravación de la cuota sindical en la
declaración del IRPF.
Eskaera hau sinatuz, berariazko baimena ematen duzu datu
pertsonalak honako erakundeei eman diezazkiekegun:
1- Banku laguntzaileari kuota sindikalaren kobrantza egin dezan
dagokion erreziboa jaulkiz.
2- Zure herrialdeko Foru Aldundiari edo, dagokion kasuan, Nafar
Gobernuari PFEZen kuotan desgrabazioari egin diezaion.
Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo por
escrito, acompañando una fotocopia del D.N.I., o bien solicitándolo
personalmente, en una de las siguientes direcciones, en función de la
provincia en la que se haya afiliado:
Zure datuetarako sarbide, zuzenketa, deuseztapen eta kontrakotasunerako eskubidea gauza dezakezu honako helbidera
zuzendutako idazki baten bidez, N.A.N. atxikituz,edo afiliatuta
zauden herrialdearen arabera honako helbideetako batean bertan
zuzenean eskatuz.
Álava: C/ Beethoven, 10 - Bajo. 01012 Vitoria.
Araba: Beethoven, 10 - behe. 01012 Gasteiz.
Bizkaia: C/ Gral. Concha, 12 - 1º izda. 48008 Bilbao.
Bizkaia: Gral. Concha, 12 - 1. ezk. 48008 Bilbao.
Gipuzkoa: C/ Alfonso VIII, 3 - 3º dcha. 20005 San Sebastian.
Gipuzkoa: Alfonso VIII, 3 - 3. esk. 20005 Donostia.
Navarra: C/ Emiliana Zubeldia 5 bajo. 31014 Pamplona.
Nafarroa: Emiliana Zubeldia 5 behea. 31014 Iruñea.

Documentos relacionados