DRAP ART 09

Comentarios

Transcripción

DRAP ART 09
DRAP ART 09
FESTIVAL INTERNACIONAL DE RECICLATGE ARTÍSTIC
FESTIVAL INTERNACIONAL DE RECICLAJE ARTÍSTICO
INTERNACIONAL FESTIVAL OF RECYCLING ART
Benvinguts a Drap-Art’09!
¡Bienvenidos a Drap-Art’09!
Welcome to Drap-Art’09!
Tornem al CCCB amb més de 150 propostes
de creadors d’arreu del món, que ens mostren una nova direcció.
Cada any ens trobem amb sinergies conceptuals o materials. Aquest any hi ha més d’una
obra realitzada amb cartró, taronges, cabells
humans i cotxes. Aquestes últimes amb una
clara intenció reivindicativa.
Els cotxes son més que un símbol del
benestar de la societat occidental. D’ells
depèn la crisi econòmica i d’ells depèn la
crisi ecològica. No podem deixar de fabricar
i vendre cotxes perque necessitem mobilitat.
Però tampoc podem continuar així perque
acabarem amb el planeta. La indústria del
cotxe ja està buscant alternatives, però ha
d’accelerar el canvi.
De totes maneres, l’intervenció “Retroprogrés” de Carles Gispert, que és una de les
peces clau d’aquesta edició, no es refereix
només a la indústria del cotxe sinó a l’idea
que tenim de progrés i l’equilibri entre natura
i tecnologia.
O com va contestar un dels entrevistats del
documental “Utopia” quan li van preguntar:
“Què pensa vostè de la civilització occidental?”, ell va respondre: “Penso que és una
bona idea”.
I aquesta és la intenció de molts artistes, intentar
produir el canvi d’una manera lúdica i estètica.
Volvemos al CCCB con más de 150 propuestas de creadores de todo el mundo, que nos
muestran una nueva dirección.
Cada año nos encontramos con sinergias
conceptuales o materiales. Este año hay más
de una obra realizada con cartón, naranjas,
cabellos humanos y coches. Estas últimas
con una clara intención reivindicativa.
Los coches son más que un símbolo del
bienestar de la sociedad occidental. De ellos depende la crisis económica y de ellos
depende la crisis ecológica. No podemos
dejar de fabricar y vender coches porque
necesitamos movilidad.
Pero tampoco podemos continuar así porque
acabaremos con el planeta. La industria del
coche ya está buscando alternativas, pero ha
de acelerar el cambio.
De todos modos, la intervención “Retroprogreso” de Carles Gispert, que es una de las
piezas clave de esta edición, no se refiere
sólo a la industria del coche sino a la idea
que tenemos de progreso, el equilibrio entre
naturaleza y tecnología.
O como contestó uno de los entrevistados
del documental “Utopía” cuando le preguntaron: “¿Qué piensa usted de la civilización
occidental?, él respondió: “Pienso que es
una buena idea”.
Y esta es la intención de muchos artistas, intentar
producir el cambio de forma lúdica y estética.
We return to the CCCB with more than 150
proposals of artists from all over the world,
showing us a new direction.
Each year there are conceptual or material
synergies. This year there is more than one
piece created with cardboard, oranges, human hair and cars, and the latter with a clear
request.
Cars are more than a symbol of the prosperity of Western society. On then depend the
economic as well as the ecological crisis. We
cannot stop to manufacture and to sell cars
because we need mobility. But we can not
continue like this because we are destroying
the planet. The car industry is already looking
for alternatives, but needs to accelerate the
change.
However, the intervention “Retroprogress” by
Carles Gispert, which is one of the key pieces
of this edition, does not only refer to the car
industry but to our idea of progress, of the
balance between nature and technology.
Or as someone said in an interview in the
documentary “Utopia” when asked: “What
do you think of Western civilization?” he
answered: “I think it’s a good idea.”
And this is the aim of many artists; try to
produce a change in a playful and aesthetic
way.
Tanja Grass
Presidenta de Drap-Art
Tanja Grass
Presidenta de Drap-Art
Tanja Grass
President of Drap-Art
ÍNDEX
ÍNDICE
INDEX
INTERVENCIONS / INTERVENCIONES / INTERVENTIONS
4
EXPOSICIÓ / EXPOSICIÓN / EXHIBITION
10
AUDIOVISUALS / AUDIOVISUALES / AUDIOVISUALS
68
CINEMA DEL MEDI AMBIENT / CINE DEL MEDIOAMBIENTE / ENVIROMENTAL CINEMA
73
TAULES RODONES / MESAS REDONDAS / PANEL DISCUSSIONS
87
TALLERS / TALLERES / WORKSHOPS
92
ESPECTACLES / ESPECTÁCULOS / PERFORMANCES
98
FIRA D’ART I DISSENY / FERIA DE ARTE Y DISEÑO / ART AND DESING FAIR
105
INTERVENCIONS INTERVENCIONES INTERVENTIONS
Oliver Anzizu, Barcelona
De la seva obsessió per l’energia, com a element intangible que ho
envolta tot y de la seva passió per la música en viu, com a instrument de comunicació, neix Anthroposinergia. De com els artistes són
capaços de transformar l’espai i les persones amb el seu art, de com
el públic és capaç d’estimular als artistes amb la seva emoció i el
seu soroll. D’observar aquesta retroalimentació energètica i de voler
aprofitar-se’n d’ella neix Anthroposinergia. Una màquina pensada per
aprofitar la sinèrgia que es crea entre les persones, entre l’espectacle
i l’espectador. Anthroposinergia recrea un espai autònom on l’energia
elèctrica necessària per a portar a terme l’espectacle és generada, en
temps real, pels propis participants en l’event.
De su obsesión por la energía, como elemento intangible que lo rodea
todo y de su pasión por la música en vivo, como instrumento de comunicación, nace Anthroposinergia. De cómo los artistas son capaces de
transformar el espacio y las personas con su arte; de cómo el público
es capaz de estimular a los artistas, con su emoción y su ruido. De observar esta retroalimentación energética y de querer aprovecharse de
ella nace Anthroposinergia. Una máquina ingeniada para aprovechar la
sinergia que se crea entre las personas, entre el espectáculo y el espectador. Anthroposinergia recrea un espacio autónomo donde la energía
eléctrica necesaria para llevar a cabo el espectáculo es generada, en
tiempo real, por los propios participantes del evento.
Anthroposinergia is born from the artist’s obsession with power as an
intangible element that surrounds everything and from his passion for
live music as a communication tool, of how artists can transform space
and people with their art, how the public is able in turn to encourage
artists with their emotion and their noise. From the observation of this
feedback energy and the desire to take advantage of it, was born Anthroposinergia. A machine engineered to exploit the synergy created
between people, between spectacle and spectator. Anthroposinergia
creates an autonomous space in which is generated the electrical power required to perform the show, in real time and by the participants of
the event.
© Sharon Lomanno
INTERVENCIONS
INTERVENCIONES
INTERVENTIONS
Anthroposinergia
100 x 100 x 100 cm. 40Kg.
Generador anthtroposinèrgic: bicicleta, volant d’inèrcia, corrioles, dinamo i torre de control.
Generador anthtroposinergico: bicicleta, volante de inercia, poleas, dinamo y torre de control.
Anthroposinergic generator:bycicle, flywheel, pulleys, dynamo and control tower.
5
INTERVENCIONS INTERVENCIONES INTERVENTIONS
Ana Rita Gendrot, Buenos Aires
Felipe McWallace, Rio de Janeiro
www.felipemcwallace.blogspot.com
La nostra missió és transformar bicicletes en objectes creatius i expressius vestint-les amb materials reciclats. La bicicleta és un mitjà de
transport que crea condicions més favorables i que fomenta una consciència més sostenible i ecològica. Cada Colour Bike promou un millor
estat d’ànim com a vehicle per a l’intercanvi social i la comunicació
entre les persones. Felipe McWallace, alies ‘príncep gòtic’, és un jove
artista multimèdia, enèrgic i entusiasta. Va néixer al Brasil i actualment
viu i treballa entre Barcelona i Rio de Janeiro. Ana Rita Gendrot és una
jove artista plàstica de Buenos Aires. Es van conèixer a Barcelona i van
col·laborar en aquest projecte.
Grant Barber, EYEJACK, London
Helga Signes, ELKHA, Barcelona
© Sarah Kir (www.sarahkir.com)
Planeta Zoo és una col·lecció dels característics personatges i criatures
realitzats per Grant Barber i Helga Signes, utilitzant materials reciclats
dels centres comercials de Londres i Barcelona. Les seves il·lustracions
reflecteixen a les persones i l’entorn en el qual es van trobar els materials i fan comentaris sobre la nostra cultura de consum. Amb anterioritat, els seus personatges han aparegut en vídeos musicals i en els
carrers de moltes ciutats europees.
Planeta Zoo es una colección de los característicos personajes y criaturas realizados por Grant Barber y Helga Signes, utilizando materiales
reciclados de los centros comerciales de Londres y Barcelona. Sus
ilustraciones reflejan a las personas y el entorno en el cual se encontraron los materiales y hacen comentarios acerca de nuestra cultura de
consumo. Con anterioridad, sus personajes han aparecido en videos
musicales y en las calles de muchas ciudades europeas.
Planet Zoo is a collection of distinctive characters and creatures created by Grant Barber and Helga Signes, using recycled materials from
the commercial centres of London and Barcelona. Their illustrations reflect the people and environment where the materials were found, and
comment upon our consumer culture. Their characters have appeared
previously in music videos and on the streets of many European cities.
6
Hackney Writer
200 x 23 x 113 cm.
Tinta i pintura sobre fusta
Tinta y pintura sobre madera
Ink and paint on wood
Nuestra misión es transformar bicicletas en objetos creativos y expresivos vistiéndolas con materiales reciclados. La bicicleta es un medio
de transporte que crea condiciones más favorables y que fomenta una
conciencia más sostenible y ecológica. Cada Colour Bike promueve
un mejor estado de ánimo como vehículo para el intercambio social
y comunicación entre las personas. Felipe McWallace, alias ‘príncipe
gótico’, es un joven artista multimedia, enérgico y entusiasta. Nació en
Brasil y actualmente vive y trabaja entre Barcelona y Río de Janeiro.
Ana Rita Gendrot es una joven artista plástica de Buenos Aires. Los
dos se conocieron en Barcelona y colaboraron en este proyecto.
Our mission is to transform bicycles into objects of creativity and expression by clothing them in recycled materials. The bicycle is a means
of transport which creates more favorable conditions and foments a
more sustainable and ecological consciousness. Each Colour Bike
promotes a better mood as a vehicle for social exchange and communication between people. Felipe McWallace aka ‘prince of gothic’ is
a young, energetic and enthusiastic multimedia artist. He was born in
Brazil and currently lives and works in Barcelona and Rio de Janeiro.
Ana Rita Gendrot is a young artist from Buenos Aires. They met in Barcelona and collaborated in this project.
Colour Bike
150 x 100 x 10 cm.
Graffiti i materials tèxtils
Graffiti y materiales textiles
Graffiti and textile material
7
INTERVENCIONS INTERVENCIONES INTERVENTIONS
CARLES GISPERT, Palma de Mallorca
www.icouldbeyou.org
Es tracta de repensar l’ús de l’espai públic, de qüestionar el desproporcional abús que fan els cotxes de l’espai públic. La privatització de
l’espai públic en forma d’espai cedit als cotxes, fomenta l’erosió del
barri, de la plaça, del carrer, de la comunitat i en definitiva conforma
la ciutat entorn a un sistema perillós, sorollós i contaminant que com
hom ja sap, és negatiu per a les ciutats i els pobles. Retroprogrés pren
el seu nom de la frase de Paniker: “La meva proposta... és la noció de
retroprogrés: anar, alhora, cap a la polis i cap a la natura, cap a la secularització i cap a l’origen, cap a l’avanç científic i cap a la consciència
mística. El veritable progrés és retroprogrés”.
Iris Tonies, Utrecht
www.iristonies.nl
The aim is to address the question of re-evaluating the use made of
public space, and to examine the disproportionate abuse of public
space made by cars. The privatization of public space, which is given in
this process to cars, promotes the erosion of neighbourhoods, squares,
streets, and communities, ultimately shaping the city around a dangerous, noisy and polluting system which, as we all know, has negative effects on cities and towns. Retroprogress takes its name from Paniker’s
sentence: “My proposal ... is the notion of retroprogress: go at the same
time towards the polis and towards nature, towards secularization and
to the origin, towards the advancement of science and towards mystical consciousness. True progress is retroprogress”.
8
Palma de Mallorca, 2008 © icouldbeyou.org
Se trata de repensar el uso del espacio público, de cuestionar el desproporcional abuso que hacen los coches del espacio público. La
privatización del espacio público en forma de espacio cedido a los
coches, fomenta la erosión del barrio, de la plaza, de la calle, de la
comunidad y en definitiva conforma la ciudad en torno a un sistema
peligroso, ruidoso y contaminante que cómo ya se sabe, es negativo
para las ciudades y los pueblos. Retroprogreso toma su nombre de la
frase de Paniker: ‘Mi propuesta... es la noción de retroprogreso: ir, a la
vez, hacia la polis y hacia la naturaleza, hacia la secularización y hacia
el origen, hacia el avance científico y hacia la conciencia mística. El
verdadero progreso es el retroprogreso’.
RETROPROGRÉS
Cotxes modificats ubicats en diferents llocs de la ciutat, terra i plantes.
Coches modificados ubicados en diferentes lugares de la ciudad, tierra y plantas
Modified cars placed in various areas of the city, earth and plants
Uns 85.000 pals de polo s’utilitzen per crear una “Instal·lació nòmada”.
Artesania rítmica es concentra en ajuntar i pegar aquests pals sense
valor. Les formes resultants es apilen d’una manera natural. El resultat
són escultures orgàniques, maternals, que neixen dels edificis. Iris
Tonies és una artista neerlandesa viatgera, que treballa temporalment
a Barcelona. La seva artesania repetitiva i concentrada dona vida a
escultures femenines gegants.
Alrededor de 85.000 palos de polo se utilizan para crear una “Instalación nómada”. Artesanía rítmica se concentra en juntar y pegar estos
palos sin valor. Las formas resultantes se apilan de manera natural.
El resultado son esculturas orgánicas, maternales, que nacen de los
edificios. Iris Tonies es una artista neerlandesa viajera, que trabaja temporalmente en Barcelona. Su artesanía repetitiva y concentrada da vida
a esculturas femeninas gigantes.
About 85.000 ice-lolly sticks are used to make a “Nomadic Installation”. Rhythmical handicraft is employed in gluing the worthless sticks
together. The shapes are then sort of tumbled on to each other in a
natural way. The result is organic, maternal sculptures which grow out
of the building. Iris Tonies is a Dutch traveling artist temporarily working in Barcelona. Her repetitive, concentrated handicraft leads to huge,
feminine sculptures.
Nomadic Installation
300cm x 750cm x 210 cm.
Pals de polo, trossos de tela, alambrera, tubs de ferro
Palos de polo, trozos de tela, alambrera, tubos de hierro
Ice-lolly sticks, pieces of cloth, chicken wire, iron poles
9
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
EXPOSICIÓ
EXPOSICIÓN
EXHIBITION
Fabián Andino SUBCOMANDANTE, Rosario / Barcelona
Després d’anys i anys com a participant i espectador en el món del
disseny i la publicitat i sempre interessat per les formes i els objectes
que ens envolten, escombriaire per naturalesa i, finalment, decidit a
experimentar amb tot aquest bagatge i fart (!) dels DesignToys, crea
Roll-On-Toys, uns simpàtics DesignToys que es presenten en exclusiva a Drap-Art’09. Aquest projecte, tot just en la seva gènesi, utilitza
el reciclatge d’envasos de desodorant tipus “roll-on”, sense distinció
de marques, com a suport, cos i mig on poder expressar-se gràfica i
artísticament.
Después de años y años como participante y espectador en el ‘mundillo’ del diseño y la publicidad y desde siempre interesado por las formas y los objetos que nos rodean, basurero por naturaleza y, al fin, decidido a experimentar con todo ese bagaje y ¡harto! de los DesignToys,
crea Roll-On-Toys, unos simpáticos DesignToys que se presentan en
exclusiva en Drap-Art’09. Este proyecto, apenas en su génesis, utiliza
el reciclaje de envases de desodorante tipo “roll-on”, sin distinción de
marcas, como soporte, cuerpo y medio donde poder expresarse gráfica y artísticamente.
After years and years being both participant and spectator in the design
and advertising worlds, and always interested in the shapes and objects which surround us, Fabián Andino, a trash collector by nature, has
finally decided to experiment and to make use of all this background;
sick of Design Toys (!) he created Roll-On-Toys, cute Design Toys that
are presented exclusively in Drap-Art’09. This project, still in its genesis, recycles roll-on deodorant containers, irrespective of brands, as a
base, body and medium of graphic and artistic expression.
Roll-On-Toys - ¡Hola gente!
10 x 5 x 5 cm.
Envasos de “roll-on”, esprai, pintura, retolador
Envases de “roll-on”, “spay”, pintura, rotulador
Roll-on containers, spray, felt-tips
11
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Bel y Bel, Viladecans
www.belybel.com
Carles Bel y Jesús Bel són dos artistes inspirats en la contemporaneïtat. Encarnen a aquesta generació de joves creadors que entenen l’art
com una cosa integrada per moltes disciplines diferents i executat en
contextos també molt diferents. El Sofà Seat 600 és una peça exclusiva, que consta de part de la carrosseria d’un Seat 600D, tapisseria
original d’un Seat 132 restaurat, un equip amplificador de so amb entrada “jack” per connectar-li un reproductor personal mp3, un equip
refrigerador insonor MiniBar i un panell central de control amb el qual
podem connectar els llums curts, llargs i els intermitents d’emergència.
Tot el conjunt està alimentat per un transformador de 14V i 400W de
potència.
Carles Bel y Jesús Bel son dos artistas inspirados en la contemporaneidad. Encarnan a esa generación de jóvenes creadores que entienden
el arte como algo integrado por muy diferentes disciplinas, y también
ejecutado en muy diferentes contextos. El Sofá Seat 600 es una pieza
exclusiva, que consta de parte de la carrocería de un Seat 600D, tapicería original de un Seat 132 restaurado, un equipo amplificador de sonido con entrada “jack” para conectarle un reproductor personal mp3,
un equipo refrigerador insonoro MiniBar y un panel central de control
con el cual podemos conectar las luces cortas, largas e intermitentes
de emergencia. Todo el conjunto es alimentado por un transformador
de 14V y 400W de potencia.
Clemens Behr, Dortmund
www.clemensbehr.com
Bosses d’escombraries i caixes de cartró són barates, belles, ofereixen
molt d’espai, sempre estan disponibles, són ràpides de processar, funcionen sense electricitat i, en realitat, estan fetes per a altres usos. Tal
vegada per això provoquen les meves associacions i, així, desenvolupen un encant especial, una estètica i un significat per a mi...
Bolsas de basura y cajas de cartón son baratas, hermosas, ofrecen un
montón de espacio, están siempre disponibles, son rápidas de procesar, funcionan sin electricidad y, en realidad, están hechas para otros
fines. Tal vez por eso desencadenan mis asociaciones y, con ello, desarrollan un encanto especial, una estética y un significado para mí...
Garbage bags and cardboard boxes are cheap, beautiful, offer a lot of
space, are always available and quick to process, work without electricity and are really meant for other purposes. Maybe this is why they
trigger associations in my mind and thus develop a special charm, aesthetic and meaning for me...
12
Disorder
560 x 400 x 290 cm.
Cartró, pintura, cinta adhesiva, bosses d’escombraries i números per confondre
Cartón, pintura, cinta adhesiva, bolsas de basura y números para confundir
Cardboard, paint, tape, garbage bags and numbers to confuse
Instal·lació al Museu d’escultura “Glaskasten”, Marl, Alemanya, 2009
Instalación en el Museo de escultura “Glaskasten”, Marl, Alemania, 2009
Installation in the Museum of Sculptures “Glaskasten”, Marl, Germany, 2009
Carles Bel and Jesús Bel are artists inspired by contemporaneity. They
embody the generation of young creators which understands art as
something integrated into many different disciplines and executed in
many different contexts. The Sofa Seat 600 is an exclusive piece, composed of part pd the bodywork of a Seat 600D, the original restored
seating of a Seat 132, a sound amplifying system with a jack entrance
for connecting a personal mp3 reproducer, a silent MiniBar refrigerator system and a central control panel with which one can connect
the short, long and intermittent emergency lights. The electricity for the
whole system is provided by a 14V and 400W transformer.
Sofà Seat 600
158 x 101 x 88 cm.
Xapes originals d’un Seat 600D i altres materials de deixalleria
Chapas originales de un Seat 600D y otro material de desguace
Original bodywork of a Seat 600D and other material from the scrap yard
13
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Karol Bergeret, Barcelona
www.tallerdeideas.info
La núvia i la vídua culmina el personal homenatge de Karol Bergeret a
la figura de la mestressa de casa, prototipus de la dona espanyola de
fa tan sols unes dècades. Mitjançant aquesta instal·lació, parla de la
situació d’aquella dona respecte a la figura de l’home, del marit. Es vol
casar amb ell per convertir-se en mare i esposa, blanca i radiant… però
quan ell mor la deixa vídua, sola i de dol. Obres pertanyents a la col·
lecció escultòrica “Santes Mestresses de Casa, espècie en extinció”.
Agraïments a Madda Bergeret pels arranjaments sonors.
David Cantarero, Teruel
The Bride and the Widow culminates Karol Bergeret’s homage to the
figure of the housewife, the prototype of the Spanish woman of only a
few decades ago. Through this installation she speaks about the situation of this woman with respect to the figure of the man, the husband.
She wants to marry him and become a mother and wife, white and radiant… but at his death she is left a widow, alone and in mourning. Works
belonging to the sculpture collection “Saintly Housewives, species in
extinction”. Thanks to Madda Bergeret for sound arrangements.
14
© Juanchi (www.juanchipegoraro.com)
La novia y la viuda culmina el personal homenaje de Karol Bergeret a
la figura del ama de casa, prototipo de la mujer española de hace sólo
unas décadas. Mediante esta instalación habla de la situación de aquella mujer respecto a la figura del hombre, el marido. Se quiere casar
con él para convertirse en madre y esposa, blanca y radiante… pero
cuando él muere la deja viuda, sola y de luto. Obras pertenecientes a
la colección escultórica “Santas Amas de Casa, especie en extinción”.
Agradecimientos a Madda Bergeret por los arreglos sonoros.
La novia y la viuda
180 x 180 x 30 cm.
Collage d’objectes recuperats sobre taules de planxar
Collage de objetos recuperados sobre tablas de planchar
Collage of objects on ironing board
Manovelles és una invitació, una crida a la reflexió, una insinuació que
en aquesta realitat quotidiana i adormida en la qual habitualment ens
trobem, existeix la possibilitat de redefinir l’experiència. La peça actua
a través de la sorpresa, juga col·locant aquests petits elements domèstics fora del seu context habitual per intentar despertar, mitjançant
un senzill gest, la capacitat que tots tenim d’imaginar, d’inventar i de
descobrir.
Manivelas es una invitación, una llamada a la reflexión, una insinuación
de que en esta realidad cotidiana y adormecida en la que habitualmente nos encontramos, existe la posibilidad de redefinir la experiencia. La
pieza actúa por medio de la sorpresa, juega colocando estos pequeños
elementos domésticos fuera de su contexto habitual para intentar despertar, mediante un sencillo gesto, la capacidad que todos tenemos de
imaginar, de inventar y de descubrir.
Handgrips is an invitation, a call to reflection, a hint at the fact that within
the lethargic everyday reality in which we normally find ourselves, there
exists the possibility to redefine experience. The piece acts by surprise
and plays by situating small household items in places where they are
out of their usual context, with the aim of rousing, through a simple
gesture, the capacity we all have to imagine, invent and discover.
Manivelas (2006)
20x30cm.
Fotografies en color
Fotografías en color
Colour photographs
15
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Guillaume Cassar, Bailleul
guillaume.cassar.free.fr
Guillaume Cassar crea llibres singulars i preciosos construïts amb
papers recollits pels carrers. Després d’un curós treball de relligat els
dóna una nova vida, una segona lectura. Les seves pàgines teixides
amb sentit de l’humor i de la nostàlgia són contenidors de l’emoció.
En deu anys ha creat prop de 500 llibres, entre ells algunes guies de
viatges, llibres-moble o, fins i tot, llibres-màquina. Realitza una activitat
paral·lela amb la maquetació de les edicions i ensenya la seva disciplina: el llibre d’artista. Nascut el 1970, viu al nord de França, el més a
prop possible de Bèlgica. Exposa poc perquè treballa molt més amb
els llibreters.
Roger Coll Trias KRASZNAI, Barcelona
www.krasznai.co.uk
Format inicialment en arquitectura tècnica, abandona la facultat per
dedicar-se exclusivament a l’escultura i la ceràmica amb el projecte
personal Krasznai. La peça presentada està construïda amb diferents
tipus de cartró reciclat i es forma a partir de la repetició d’un mòdul,
creant una estructura complexa que es pot llegir des de diferents punts
de vista. El nom respon a una marca comercial visible en la peça i que,
en part, mostra l’origen del cartró utilitzat.
Guillaume Cassar crea libros singulares y preciosos construidos con
papeles recogidos en las calles. Después de un cuidadoso trabajo de
religado les da una nueva vida, una segunda lectura. Sus páginas tejidas con sentido del humor y de la nostalgia son contenedores de la
emoción. En diez años ha creado cerca de 500 libros, entre ellos algunas guías de viajes, libros-mueble o incluso libros-máquina. Realiza
una actividad paralela con la maquetación de las ediciones y enseña
su disciplina: el libro de artista. Nacido en 1970, vive en el norte de
Francia, lo más cerca posible de Bélgica. Expone poco, pues trabaja
mucho más con los libreros.
Guillaume Cassar creates unique and precious books, constructed
from papers collected in the streets. After a careful work of rebinding,
he gives their pages new life and a second reading. Woven with humour
and nostalgia, the resulting volumes are full of emotion. Over the past
ten years Cassar has created some 500 books, including travel guides,
book-furniture, and even book-machines. In parallel to this work he
also dedicates himself to outlaying the editions and teaching his discipline: the artist’s book. Born in 1970, he lives in the north of France as
close as possible to the Belgian border. He does not exhibit much, as
he works much more with booksellers.
16
Formado inicialmente en arquitectura técnica, abandona la facultad
para dedicarse exclusivamente a la escultura y la cerámica, con el
proyecto personal Krasznai. La pieza presentada está construida con
diferentes tipos de cartón reciclado y se forma a partir de la repetición de un módulo, creando una estructura compleja que se puede leer
desde diferentes puntos de vista. El nombre responde a una marca
comercial visible en la pieza y que muestra, en parte, el origen del cartón utilizado.
Les nouveaux horaires pour l’au delà
24 x 52 x 17 cm.
Cartró i paper
Cartón y papel
Cardboard and paper
Initially trained in technical architecture, Roger Coll left university to devote himself exclusively to sculpture and ceramics, under the auspices
of the personal project Krasznai. The piece exhibited here is built out of
different types of recycled cardboard and formed by the repetition of a
module, creating a complex structure which can be read from different
points of view. The name comes from a trademark visible on one of its
surfaces which shows, in part, the origin of the employed cardboard.
Life’s Good
125 x 145 x 75 cm.
Cartró i resina
Cartón y resina
Cardboard and resin
17
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Bryce LeVan Cushing, New York
www.brycelevancushing.com
Laura Crehuet, Barcelona
L’artista nord-americà Bryce LeVan Cushing està convençut que la cultura occidental li dóna massa importància als objectes físics. Decideix
trencar objectes que la gent valora i els converteix en objectes d’art
reciclat. Bryce es guia per la idea que hi ha suficients coses materials
en el món actual, i en la seva obra només utilitza materials utilitzats o
vintage. Creu apassionadament en la benevolència de l’art, i les seves
escultures són una connexió amb aquest poder espiritual. Georgette
Chalker, Antimatters Productions, Honk for Nothing! Films.
www.lacrehuet-artelista.com
Em moc pel món fixant-me en tots els contenidors de deixalles, en els
trastos vells als voltants, com si es tractés d’aparadors d’exquisides
“boutiques”. Ja no sé si tinc un greu problema -tipus síndrome de Diògenes-, o si, senzillament, cerco i trobo materials realment suggerents,
interessants per als meus jocs personals, jocs de taller amb els quals
experimento transformacions en objectes rebutjats, tractant de donar
una segona vida, una altra oportunitat.
El artista norteamericano Bryce LeVan Cushing está convencido de que
la cultura occidental le da demasiada importancia a los objetos físicos.
Decide romper objetos que la gente atesora y los convierte en obras de
arte reciclado. Bryce se guía por la idea de que hay suficientes cosas
materiales en el mundo actual, y en su trabajo solo utiliza materiales
usados o vintage. Cree apasionadamente en la benevolencia del arte,
y sus esculturas son una conexión con este poder espiritual. Georgette
Chalker, Antimatters Productions, Honk for Nothing! Films.
Voy por el mundo fijándome en todos los contenedores de desechos,
en los trastos viejos a su alrededor, como si se tratara de escaparates
de exquisitas “boutiques”. Ya no sé si tengo un grave problema -tipo
síndrome de Diógenes-, o si simplemente busco y encuentro materiales realmente sugerentes, interesantes para mis juegos personales,
juegos de taller con los que experimento transformaciones en objetos
rechazados, intentando dar una segunda vida, otra oportunidad.
I go around the world looking at all the waste containers I come across
and the old junk around them, as if they were showcases of exquisite
boutiques. I don’t know if I have a serious problem like the Diogenes
syndrome, or if I just seek and find truly suggestive material, of interest
for my personal games, workshop games in which I experiment with
the transformation of rejected objects as I try to give them a second
life, another chance.
18
Sueño acumulado
105 x 35 x 35 cm.
Tamboret amb corcs, 5 coixins horrorosos, pintura de paret
Taburete con carcoma, 5 cojines horrorosos, pintura de pared
Stool with woodworm, 5 horrible cushions, wall paint
American artist Bryce LeVan Cushing believes that western culture has
become overly attached to physical objects. He chooses to smash objects that people covet and convert them into recycled art. Bryce is
guided by the idea that there are enough material things in the world
today and therefore works only with vintage or used items. He believes
passionately in the benevolence of art, and his sculptures represent
a connection with this spiritual power. Georgette Chalker, Antimatters
Productions, Honk for Nothing! Films.
#2 Award Winning Elephant
39 x 50 x 25 cm.
Peces de porcellana i de fang, bijuteria “vintage”, cadena de metall, botons, caniques,
flors “bisque”, tomàquets de fusta, mirall, vaixella i vidres trencats
Piezas de porcelana y barro, bisutería “vintage”, cadena de metal, botones, canicas,
flores “bisque”, tomates de madera, espejo, vajilla y vidrio roto
Clay and porcelain pieces, vintage jewellery, metal chain, buttons, marbles, bisque flowers, wooden tomatoes, mirror, broken dishes and glass shards
19
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
FLOFLIFLO, Barcelona
Els llums de Flofliflo estan fets amb materials reciclats de la indústria
del circuit imprès, concretament amb pantalles de serigrafia d’acer inoxidable retallades amb làser, per la qual cosa la definició dels dibuixos
electrònics és excel·lent. Durant tres anys Flofliflo va treballar en una
fàbrica de circuits impresos i es va quedar fascinada amb el disseny
electrònic. Va començar a col·leccionar el material sobrant, sense saber
exactament què fer amb ell, fins que una nit una amiga seva ho va col·
locar davant d’un llum. A l’artista li va agradar l’efecte, i des de fa més
de 10 anys dóna una nova vida a aquest material creant làmpades.
Marco Donadello, Occhiobello / Barcelona
Crear reciclant és una situació ideal.
Els objectes criden l’atenció creativa després de perdre la seva funció
original. Un televisor és el que és mentre emet imatges; quan es trenca
ja no se’l pot anomenar de la mateixa manera; és un cadàver. Però el
tub catòdic pot ser un suport per a gravar un baix relleu, i la clavilla una
connexió per encendre un llum. Per art de magia un televisor vell torna
a tenir la mateixa funció que tenia abans, amb un únic canal d’emissió
–això sí, molt modern.
Las lámparas de Flofliflo están hechas con materiales reciclados de la
industria del circuito impreso, concretamente con pantallas de serigrafía de acero inoxidable, recortadas con láser, por lo que la definición
de los dibujos electrónicos es excelente. Durante tres años Flofliflol
trabajó en una fábrica de circuitos impresos y quedó fascinada con
el diseño electrónico. Empezó a coleccionar el material sobrante, sin
saber exactamente qué hacer con él, hasta que una noche una amiga
suya lo colocó delante de una luz. A la artista le gustó el efecto, y desde hace más de 10 años le da una nueva vida a este material creando
lámparas.
Crear reciclando es una situación ideal.
Los objetos llaman la atención creativa después de perder su función
original. Un televisor es lo que es mientras emite imágenes; cuando se
rompe no se le puede llamar igual; es un cadáver. Pero el tubo catódico
puede ser un soporte para grabar un bajorrelieve, y la clavija una conexión para encender una luz. Por arte de magia un televisor viejo vuelve
a tener la misma función que tenía antes, con un solo canal de emisión
–eso sí, muy moderno.
To create by recycling is an ideal situation.
Objects attract creative attention once they have lost their original functions. A television is such as long as it broadcasts images, but when it
breaks you can not call it the same; it has become a carcass. But the
cathode ray tube can be a support for engraving a bas-relief, and the
plug, a connection to turn on a light. Magically, the old television set
has, once again, the same function as before, but with a single although
very modern channel.
20
Lavado rápido
40 x 60 x 40 cm.
Una vella televisió
Un viejo televisor
An old TV Set
Flofliflo’s lamps are made with recycled materials from the printed circuit industry, namely stainless steel screens for silkscreen printing, laser cut, wherefore the definition of the electronic designs is excellent.
For three years Flofliflo worked in a printed circuit factory where she
became fascinated with their electronic designs. She began collecting
excess material without knowing exactly what to do with it, until one
night a friend of hers placed one of the screens in front of a light. The
artist liked the effect and for over the past 10 years she has been giving
new life to this material, by creating lamps.
Conjunto de 3 Slims
60 x 30 x 30 cm.
Làmpada de sostre de tres tubs d’acer inoxidable
Lámpara de techo de tres tubos de acero inoxidable
Ceiling lamp composed of three tubes of steel
21
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Felip Gaig, Barcelona
autorplasticfelipgaig.blogspot.com
Steven Forster, Newcastle / Barcelona
La proposta reconsidera la utilitat inicial i la condició pròpia de l’objecte, és a dir, allò pel que va ser creada una cosa ja no té raó de ser
i es converteix ara en un homenatge als objectes, on, a més a més,
perden una condició inherent com és la tridimensionalitat. Esclafats
primer i tallats i separats després, els fragments resultants troben una
nova forma d’organitzar-se, i, com sigui que s’organitzin, esdevenen
objectes irreductibles.
www.stevenforster.co.uk
Establert a Barcelona des del 1989, Forster ha exposat a Londres i
arreu del Regne Unit, així com a Bilbao, Barcelona, Los Ángeles, Tokio
i altres ciutats europees. La seva activitat es desenvolupa tant en el
camp de la pintura i l’escultura, com en el de la performance i projectes
musicals. Els manigots recurrents són característics de la seva obra
plàstica.
La propuesta reconsidera la utilidad inicial y la condición propia del
objeto, es decir, aquello por lo que fue creada una cosa ya no tiene
razón de ser y se convierte ahora en un homenaje a los objetos, dónde
además pierden una condición inherente como es la tridimensionalidad. Aplastados primero, cortados y separados después, los fragmentos resultantes encuentran una nueva forma de organizarse, y, como
sea que se organicen, se convierten en objetos irreductibles.
Afincado en Barcelona desde 1989, Forster ha expuesto en Londres y
en todo el Reino Unido, así como en Bilbao, Barcelona, Los Ángeles,
Tokio y otras ciudades europeas. Su actividad se desarrolla tanto en
el campo de la pintura y la escultura, como en el de la performance y
proyectos musicales. Los monigotes recurrentes son característicos de
su obra plástica.
Based in Barcelona since 1989, Forster has exhibited extensively in
London and the UK, as well as in Bilbao, Barcelona, Los Angeles, Tokyo and several other European cities. He is active in the fields of both
painting and sculpture, as well as in the spheres of performance and
musical projects. Characteristic of his visual work are recurring puppets.
22
Medicine Mon
55 x 20 x 15 cm.
Fusta, coure, filferro…
Madera, cobre, alambre….
Wood, copper, wire…
This proposal reconsiders the initial purpose and condition of the object itself; in other words, when an object no longer has any reason
to exist for the purpose it was made for, it becomes a tribute to that
original purpose, by which process it also loses its inherent condition
of three-dimensionality. First it is crushed, then cut to pieces and separated. The resulting fragments find a new way of organizing themselves,
and no matter how they do it, become irreducible objects.
Objectesclafat; recomposició
152 x 94 x 10 cm.
Cadira esclafada i tallada
Bicicleta aplastada y cortada
Crushed and cut chair
23
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Elisa Garrote Gash, València
www.musculcat.net
Elisa Garrote va començar la carrera de Belles Arts a València, la va
acabar a Munic i, després, es va traslladar a Berlín, on actualment viu i
treballa. La seva feina allà està directament relacionada amb el reciclatge creatiu, doncs imparteix tallers extraescolars a nenes i nens i a adolescents a l’associació cultural Kunst-Stoffe (www.kunst-Stoffe-berlin.
de). Intenta, mitjançant la plàstica i el reciclatge, despertar en els seus
alumnes una consciència ecològica. “Sabata de pell” forma part d’una
sèrie d’experimentació que va començar a Munic l’any 2004, amb les
pells de les taronges importades de la seva ciutat natal, València, i els
seus voltants.
Miguel González, Barcelona
www.lamparasgonzalez.com
M’encanten la llum i els ambients, per això faig làmpades i no cap altra
cosa, així com pel fet que, per mi, és un objecte de primera necessitat.
Permet decorar i ambientar, a més de tenir un component lúdic, doncs
pots variar les formes, canviar la intensitat de la llum amb interruptors
amagats en aixetes o tal vegada necessitis una clau per encendre-la.
Tracto d’evitar els formalismes, m’agrada que les meves làmpades siguin insòlites, úniques, que tinguin presencia... dotar-les d’ànima.
Elisa Garrote empezó la carrera de Bellas Artes en Valencia, la acabó
en Munich y seguidamente se mudó a Berlín, donde vive y trabaja en
la actualidad. Allí, su labor esta directamente relacionada con el reciclaje creativo, pues imparte talleres extraescolares a niñas y niños
y a adolescentes en la asociación cultural Kunst-Stoffe (www.kunstStoffe-berlin.de). Intenta, mediante la plástica y el reciclaje, despertar
en sus alumnos y alumnas una conciencia ecológica. “Zapato de piel”
forma parte de una serie de experimentación que comenzó en Munich
en el 2004 con las pieles de las naranjas importadas de su ciudad natal,
Valencia, y sus alrededores.
Garrote Elisa commenced her studies of Fine Arts in Valencia, finished
in Munich, and then moved to Berlin, where she lives and works today. Here her work is directly related reative recycling, in which she
imparts workshops to children and adolescents in the cultural association Kunst-Stoffe (www.kunst-Stoffe-berlin.de). She tries to awaken environmental awareness in her students by means of art and recycling.
“Leather Shoe” is part of a series of experiments begun in Munich in
2004, using the skins of oranges imported from her native city of Valencia and its surroundings.
24
Me encantan la luz y los ambientes, por eso hago lámparas, y no otra
cosa, así como por el hecho de que, para mí, es un objeto de primera
necesidad. Permite decorar y ambientar, además de tener una componente lúdica, pues puedes variar las formas, cambiar la intensidad de
la luz con interruptores escondidos en grifos o quizás sea necesaria
una llave para poder encenderlas. Trato de evitar los formalismos, me
gusta que mis lámparas sean insólitas, únicas, que tengan presencia…
dotarlas de alma.
Zapato de piel
38 x 10 x 6 cm.
Pell de taronja, sola de sabata vella, cordons
Piel de naranja, suela de zapato viejo, cordones
Orange skin, old shoe sole, cords
I love Light and atmospheres, which is why I make lamps instead of
other things, as well as because for me they are items of primary necessity. They can decorate and create an ambience while including a
playful component, one can vary their shape, change the intensity of
their light with hidden buttons and might even need a key to turn them
on. I try to escape formalities, and want my lamps to be extraordinary,
unique, to have a presence… and to give them a soul.
Xènia
25 x 25 x 65 cm
Metall, plàstic, vidre
Metal, plástico, cristal
Metal, plastic, glass
25
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Estebán Hernández, TEMPE, Buenos Aires
www.tempehernandez.blogspot.com
Yoav Kotik, Mishmeret
La meva obra amb deixalles vol generar consciència i reinserir en la
societat el que ella mateixa rebutja. La sèrie Joventut Marginada es
compon de residus urbans assemblats i pintura sobre cartells de venda
d’immobles, i té com a protagonistes a petits éssers privats de les seves necessitats bàsiques. En un món on uns volen Poder i més Poder,
altres només volen poder menjar. És així com aquests infants es veuen
obligats a anar a la recerca del seu pa de cada dia, de vegades sense
mesurar les conseqüències.
26
www.kotik-design.com
Yoav es va graduar a l’acadèmia Bezalel d’Art i Disseny de Jerusalem.
És membre de Zik Group (www.zikgroup.com). Dóna classes d’escultura i disseny amb materials reciclats en diverses acadèmies i el seu
treball s’exhibeix en galeries d’Israel, Regne Unit, Països Baixos i Japó.
A Drap-Art’09 exposa algunes peces de l’instal·lació “Parcialment doblegat”. Aquesta obra va ser presentada a la galeria Pericote de Tel
Aviv i al Museu Karin Mamen Ashdod.
Mi obra con desechos quiere generar conciencia y reinsertar en la sociedad lo que ella misma desecha. La serie Juventud Marginada se
compone de residuos urbanos ensamblados y pintura sobre carteles
de venta de inmuebles y tiene como protagonistas a pequeños seres
privados de sus necesidades básicas. En un mundo donde unos quieren Poder y más Poder, otros solo quieren poder comer. Es así como
estos niños se ven obligados a ir en busca de su pan de cada día, a
veces sin medir las consecuencias.
Kotik Yoav se graduó en la Academia Bezalel de Arte y Diseño de Jerusalén. Es miembro de Zik Group (www.zikgroup.com). Da clases de
escultura y diseño con materiales reciclados en diversas academias y
su trabajo se exhibe en galerías en Israel, Reino Unido, Países Bajos y
Japón. En Drap-Art’09 expone algunas piezas de la instalación “Parcialmente doblado”. Esta obra fue presentada en la galería Pericote de
Tel Aviv y en el Museo Karin Maman Ashdod.
My work with waste aims to generate awareness and reintroduce into
society what this has itself discarded. The series Marginalized Youth
is composed of assembled urban waste and paint on signs from real
estate publicity. Its main characters are small beings deprived of their
basic needs. In a world where some want more and more power, others just want to eat; this is why the little ones are forced to go out in
search of their daily bread, sometimes without considering the consequences.
Yoav kotik is a graduate of the Bezalel Academy of Art and Desigen
in Jerusalem. He is a member of the Zik Group (www.zikgroup.com).
Kotik teaches sculpture and design with recycled materials in various
academies and his work is shown in galleries in Israel, United Kingdom,
the Netherlands and Japan. At Drap-Art’09 he exhibits some pieces
from an installation called “Partially crushed’”. This work was presented
at the Periscope Gallery in Tel Aviv and at the Karin Maman Ashdod
Museum.
El Pibe Chorro (2008)
120 x80 cm.
Pintura, fustes, plàstic sobre cartell de xapa
Pintura, maderas, plástico sobre cartel de chapa
Paint, wood, plastic on iron plate sign
Kotik001
80 x 25 x 25 cm.
Xapes
Chapas
Bottle tops
27
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Diane Kurzyna RUBY REUSABLE, Washington
www.rubyreusable.com
Diane Kurzyna, Ruby Re-Usable utilitza materials quotidians que s’han
convertit en una plaga medi ambiental com les bosses de plàstic,
però mantenen un cert aire colorit i juganer, amb la intenció d’aplaudir
l’ingenuïtat humana, i al mateix temps cridar l’atenció sobre l’excés
humà. Els nadons representen tot allò que es preciós i meravellós, en
cnavi la producció i utilització de plàstics representen processos nocius per als nadons i altres essers vius. Per tant, gaudeix si us plau
d’aquests nadons acolorits i deixa que et recordin que has de reduir la
quantitat de plàstic que utilitzes en la teva vida quotidiana. Comença
per portar la teva pròpia bossa a la botiga, utilitza productes que no
s’embalin en plàstic i recicla tot el que puguis.
Diane Kurzyna, Ruby Re-Usable, utiliza materiales cotidianos que se
han convertido en una plaga medioambiental (en este caso bolsas de
plástico) que mantienen cierto aire colorido y juguetón, con la intención
de alabar la ingenuidad humana y, al mismo tiempo, llamar la atención
al exceso humano. Los bebés representan todo aquello que es precioso y maravilloso, minetras que la producción y el uso de plàsticos
es nocivo para los bebés y cualquier ser vivo. Por lo tanto, por favor,
disfruta de estos bebés coloridos y deja que te recuerden que debes
reducir la cantidad de plástico que usas en tu vida cotidiana. Comienza
por llevar tu propia bolsa a la tienda, utiliza productos que no se embalan en plástico y recicla todo lo que puedas.
Diane Kurzyna, Ruby Re-Usable uses mundane materials which have
become an environmental scourge (in this case, plastic bags) but still
retain a certain colourful, playful allure. Her intention is to celebrate
human ingenuity while calling attention to human excess. Babies represent all that is precious and wonderful, whilst the manufacturing and
disposing of plastics are harmful processes for babies and other living
things. So please delight in these colourful babies and let them remind
you to reduce the amount of plastic you use in your daily life. Start by
bringing your own bag to the store; continue by using products that do
not come in plastic and recycle what you can.
28
La buena y la Mala, Córdoba
www.myspace.com/labuenaylamala
Filferros, cables, joguines, nines, malles de verdures, tota mena de
plàstics, taps, peces de collarets trencats o qualsevol objecte, plantes
artificials, carpetes velles, mapes, rondaires i llibres antics, xapa i objectes metàl·lics oxidats, són alguns dels materials trobats o recollits
de les escombraries que em serveixen per a construir els meus petits o
grans dibuixos aeris, gairebé sempre en moviment.
Alambres, cables, juguetes, muñecas, mallas de verduras, todo tipo de
plásticos, tapones, piezas de collares rotos o cualquier objeto, plantas
artificiales, carpetas viejas, mapas, callejeros y libros antiguos, chapa y
objetos metálicos oxidados, son algunos de los materiales encontrados
o recogidos de la basura que me sirven para construir mis pequeños o
grandes dibujos aéreos, casi siempre en movimiento.
Perfect / Care for Our Environment / The Best / Kids Are Special
58 x 33 x 24 cm. / 62 x 37 x 17 cm. / 60 x 41 x 19 cm. / 55 x 40 x 16 cm.
Bosses de plàstic amb una nova finalitat, bombolles de plàstic i cinta adhesiva
Bolsas de plástico con una nueva finalidad, plástico de burbuja reutilizado y celo
Repurposed plastic bags, reused bubble wrap and tape
Wires, cables, toys, dolls, vegetable nets, plastics, bottle tops, pieces
of broken necklaces or any object, artificial plants, old folders, maps,
street guides and old books, rusty metal, and metal objects are among
the materials found in or collected from the garbage that serves to build
my small or large designs in the air, almost always in motion.
El otro punto de vista
190 x 140 cm.
Filferro, plàstics, joguines, taps, malles de verdures, plantes artificials y altres objectes
trobats…
Alambre, plásticos, juguetes, tapones, mallas de verduras, plantas artificiales y demás
objetos encontrados...
Wire, plastics, toys, caps, vegetable nets, artificial plants and other found objects ...
29
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
RustHa Luna, Lima
www.rusthaluna.com
La meva investigació artística se centra en la qüestió de la identitat i el
gènere. Utilitzo diferents mitjans tècnics per a desenvolupar els meus
projectes. Des de la fotografia digital i tradicional al vídeo passant per
l’escultura; reprenc els elements de la vida diària i d’utilització femenina
per a crear nous objectes atorgant-los un nou sentit. Em presento com
actriu en algunes de les meves peces, apropiant-me d’alguns gestos i
clixés que introdueixen a l’espectador en un espaitemps conegut. En
cap cas es tracta d’un autoretrat, més aviat d’una posada en escena on
el personatge principal és la dona. La sèrie Dones Amades consisteix
de vuit fotografies on aparec com intèrpret dels gestos i clixés de les
‘altres’ dones.
Roser López Monsò, Terrassa
covomilersdemosquits.blogspot.com
Els treballs realitzats amb cabell humà, brodats o elaborats amb altres
tècniques en forma de joies o elements decoratius, van gaudir d’una
gran popularitat en la societat romàntica del segle XIX a Occident. Eren
objectes que vinculaven homes i dones amb la mort, l’amor i el record.
El cabell humà, a més d’aportar una estètica molt particular, transmet
una idea de pertinença. Amb “Les teves mans” (1), (2) i (3) vull provocar un descontext, reivindicar l’ús d’un material orgànic i una tècnica
tradicional per expressar una intimitat secreta d’una manera poètica i
gens convencional.
Mi investigación artística se centra en la cuestión de la identidad y del
género. Utilizo diferentes medios técnicos para desarrollar mis proyectos. Desde la fotografía digital y tradicional al video pasando por la escultura, retomo los elementos de la vida diaria y de utilización femenina
para crear nuevos objetos otorgándoles un nuevo sentido. Me presento como actriz en algunas de mis piezas, apropiándome de algunos
gestos y clichés que introducen al espectador en un espacio-tiempo
conocido. En ningún caso se trata de un autorretrato, más bien de una
puesta en escena donde el personaje principal es la mujer. La serie Mujeres Amadas está compuesta de ocho retratos donde aparezco como
intérprete de los gestos y clichés de las ‘otras’ mujeres.
Los trabajos realizados con cabello humano, bordados o elaborados
con otras técnicas en forma de joyas o elementos decorativos, disfrutaron de una gran popularidad en la sociedad romántica del siglo XIX
en Occidente. Eran objetos que vinculaban hombres y mujeres con la
muerte, el amor y el recuerdo. El cabello humano, además de aportar
una estética muy particular, transmite una idea de pertenencia. Con
“Tus manos” (1), (2) y (3) quiero provocar un descontexto, reivindicar el
uso de un material orgánico y una técnica tradicional para expresar una
intimidad secreta de una manera poética y nada convencional.
Work fashioned with human hair, by means of embroidery or other
techniques, developed in the form of jewellery or decorative items and
enjoyed great popularity in the Romantic society of the 19th Century
in the Western World. These objects connected men and women with
death, love and remembrance. Human hair, besides providing a very
particular aesthetic, conveys a sense of belonging. With “Your hands”
(1), (2) and (3) I want to provoke a decontext and promote the use of an
organic material and a traditional technique so as to express a secret
intimacy in a poetic and unconventional way.
30
Les teves mans (1)
30 x 35 cm.
Llençol de cotó brodat amb cabell natural
Sábana de algodón bordada con cabello natural
Cotton sheet embroidered with natural hair
My artistic research focuses on the question of identity and gender. I
use a variety of technical means to develop my projects. From traditional to digital photography, from video to sculpture, I take the elements of daily life used by women to create new objects by giving them
a new meaning. I present myself as an actress in some of my pieces,
appropriating some gestures and clichés that introduce the viewer to a
known time-space. In any case it is not a self-portrait, rather an interpretation in which the main character is a woman. The series Beloved
Women is composed of eight photographs in which I appear as an
interpreter of gestures and clichés of the ‘other’ women.
Andina Serie Mujeres Armadas
190x100 cm.
Fotografia a color
Fotografía en color
Colour Photograph
31
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Javier Manjarrés, Calí / Barcelona
Patosos son escultures realitzades amb potes (‘patas’ en castellà) de
fusta recuperats de mobles en desús, que s’han transfigurat convertint-se en uns éssers a mig camí entre els dinosaures i les aus. El seu
nom prové de l’ origen utilitari de les peces –potes– i la seva similitud
amb la família dels palmípedes –ànecs (‘patos’ en castellà), cignes,
oques. Javier Manjarrés, artista visual colombià establert a Barcelona
des del 1987, ha realitzat estudis de teatre i escenografia. Té amplia
experiència en vestuari, attrezzo i aparadorisme. Ha fet treballs per TV3
i el Gran Teatre del Liceu, entre altres.
Patosos, son esculturas realizadas con patas de madera recuperadas
de muebles en desuso, que se han transfigurado convirtiéndose en
unos seres a medio camino entre dinosaurios y aves. Su nombre proviene del origen utilitario de las piezas -Patas-, y su similitud con la familia de los palmípedos -Patos, cisnes, gansos. Javier Manjarrés, artista
visual colombiano radicado en Barcelona desde 1987, ha realizado estudios de teatro y escenografía. Tiene amplia experiencia en vestuario,
atrezzo y escaparatismo. Ha realizado, entre otros, trabajos para TV3 y
el Gran Teatre del Liceu.
Lusesita, Barcelona
www.lusesita.com
Treballo amb objectes trobats o que m’han regalat. Des de retalls de
tela, branques d’arbres, rellotges antics, figures de porcellana mutilades, cristalls, joguines abandonades… Conceptualment treballo la idea
de la reconstrucció. A partir d’objectes trencats, desaparellats, tresors
trobats...
Trabajo con objetos encontrados o que me han regalado. Desde retales
de telas, ramas de árboles, relojes antiguos, figuras de porcelana mutiladas, cristales, juguetes abandonados... Conceptualmente trabajo
la idea de la reconstrucción. A partir de objetos rotos, desparejados,
tesoros encontrados…
I work with found objects or objects I’ve been given. These range from
fabric remains, tree branches, antique watches, mutilated porcelain
figures, and glass, to abandoned toys… Conceptually I work with the
idea of reconstruction, using broken and disempaired objects, found
treasures…
32
Tiro al plato
150 x 150 cm.
Instal·lació amb 12 plats (a la foto, “Somni daurat”). Ceràmica, joguines i altres elements
de plàstic i de roba
Instalación con 12 platos (en la foto, “Sueño dorado”). Cerámica, juguetes y otros elementos de plástico y de tela
Installation with 12 plates (in the photo, “Golden Dream”). Ceramics, toys and other
plastic and cloth elements
Patosos are sculptures made out of wooden legs recuperated from
abandoned furniture, which have been transfigured and converted into
beings halfway between dinosaurs and birds. Their name comes from
the utilitarian origin of these pieces –legs (‘patas’ in Spanish)– and their
similitude with the family of the palmipedians: ducks (‘patos’ in Spanish), swans, geese. Javier Manjarrés, visual artist from Colombia, living
in Barcelona since 1987, has studied theatre and scenography. He has
wide experience in costume making, props and showcase decoration.
He has worked for, among others, TV3 and the Gran Teatre del Liceu
(the main Catalonian television channel and the Opera of Barcelona).
Tu y yo
87 x 33 x 20 cm.
Potes de fusta recuperades de mobles abandonats, botons, tamboret
Patas de madera recuperadas de muebles abandonados, botones, taburete
Recuperated wooden legs of abandoned furniture, buttons, stool
33
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Jhon Freddy Naranjo Diaz, Calí / Barcelona
En el dibuix, l’ull i la ment formen un circuit d’acció vital per a fer visible instantàniament qualsevol imatge que teníem guardada en algun
racó del nostre ésser. Quan estic davant d’aquest format en blanc i,
després, hi poso al damunt aquest embull de pèls (línies), el cervell se
m’accelera, començo a jugar amb ells, a moure’ls, a escollir i a recuperar els que més m’interessen; aquests nusos que es converteixen en
ombres i formes que es retorcen, que es construeixen i deconstrueixen
per la pròpia naturalesa d’aquest material.
Arnau Miquel, Barcelona
www.arnaumiquel.com
Nascut a Barcelona, Arnau Miquel és un jove dissenyador industrial
amb experiència en creació i desenvolupament de productes, disseny
espacial i altres disciplines que combina amb el concepte d’art experimental. La seva mirada curiosa es percep en els seus dissenys, que
ens parlen de la relació més íntima entre persona i objecte.
En el dibujo, el ojo y la mente forman un circuito de acción vital para
hacer visible al instante cualquier imagen que teníamos guardada en
algún rincón de nuestro ser. Cuando estoy frente a ese formato en blanco y luego pongo encima esa maraña de pelos (líneas) el cerebro se me
acelera, comienzo a jugar con ellos, a moverlos, a escoger y a rescatar
los que más me interesan; esos nudos que se convierten en sombras
y formas que se retuercen, que se construyen y deconstruyen por la
propia naturaleza de este material.
Nacido en Barcelona, Arnau Miquel es un joven diseñador industrial
con experiencia en creación y desarrollo de productos, diseño espacial
y otras disciplinas que combina con el concepto de arte experimental.
Su mirada curiosa se percibe en sus diseños, que nos hablan de la
relación más íntima entre persona y objeto.
Born in Barcelona, Miquel Arnau is a young industrial designer with
experience in product creation and development, spatial design and
other disciplines which he combines with the concept of experimental
art. His particular point of view can be perceived in his designs, which
speak of the intimate relationship between person and object.
34
BNY
83 x 67 x 70 cm.
Banyera, goma, estructura de coure soldada amb estany
Bañera, goma, estructura de cobre soldada con estaño
Bathtub, rubber, copper structure welded with tin
In drawing, the eye and the mind form a circuit of vital action so as to
make instantly visible whatever image we had stored somewhere in
our consciousness. When I am faced with this blank form and then put
upon it the tangle of hair (lines), my brain starts to run, I start to play with
these lines, move them around, choose and save the ones that most
interest me: the knots that become shadows and shapes that twist, that
are constructed and deconstructed by the very nature of this material.
Ser-es (2009)
26 x 16 cm.
Pell sobre paper
Pelo sobre papel
Hair on paper
35
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Rina Ota, Tokyo
36
sidoredos.exblog.jp
Diego Otamendi, New York / Barcelona
El Tsuru (la grua) és l’au més representativa del Japó i simbolitza llarga
vida i pau. A vegades, per veure realitzar un desig, es fan 1.000 Tsuru d’origami (papiroflèxia). Aquest Tsuru està fet de 275 llaunes, totes
elles recollides durant l’any 2008 en esdeveniments i espais festius de
Barcelona, com ara el Sònar, la platja, La Rambla en una nit on jugués
el Barça... Aquest projecte és la expressió del meu desig per a la pau
de l’ànima, transformant el sentit del material en alguna cosa totalment
diferent...
En llargues passejades pel mercat dels Encants es troben objectes de
diversos tipus, entre els quals cristos, joguines, adorns y altres que, per
si mateixos, no representen res, l’un al costat de l’altre i amb el mateix
preu... podent fins i tot regatejar per ells... segons com, aquest fet no
té cap repercussió ni problemàtica moral, però en vincular-los en una
mateixa obra es genera un conflicte. Aquest és l’eix principal del meu
treball: la necessitat d’expressar les contradiccions que existeixen entre religió i vida contemporània.
El Tsuru (la grulla) es el ave más representativa del Japón y simboliza
Larga Vida y Paz. A veces, para ver realizado un deseo, se hacen 1.000
Tsuru de origami (papiroflexia). Este Tsuru está hecho con 275 latas,
todas ellas recogidas durante el año 2008 en acontecimientos y espacios festivos de Barcelona, como el Sònar, la playa, La Rambla en una
noche en la que jugara el Barça... Este proyecto es la expresión de mi
deseo para la paz del alma, transformando el sentido del material en
algo totalmente diferente….
En largos paseos por el mercado de los Encants se encuentran objetos
de diversos tipos, entre los cuales cristos, juguetes, adornos y otros
que por si solos no representan nada, uno al lado del otro y al mismo precio… pudiendo incluso regatear por ellos… de alguna manera,
este hecho no tiene ninguna repercusión ni problemática moral, pero
al vincularlos en una misma obra se genera un conflicto. Este es el eje
principal de mi trabajo: la necesidad de expresar las contradicciones
que existen entre religión y vida contemporánea.
The Tsuru (the crane) is the most representative bird of Japan and
symbolizes long life and peace. Sometimes, to see a wish come true,
people make 1.000 Tsuru of origami (papiroflexia). This Tsuru is made
out of 275 cans, all collected during the year 2008 in Barcelona, in
festivals such as Sònar, on the beach, on the Ramblas when there is a
Barça match... This project is the expression of my desire for peace of
the soul, transforming the sense of the material into something totally
different.
On long walks through the market of the Encants, one finds objects of
various types, including figures of Christ, toys, decorative objects and
others that by themselves have no meaning, one next to the other and
at the same price - one can even bargain for them. Quietly arrayed on a
market stand these objects have somehow no impact or moral consequences, but by uniting them in one work of art a conflict emerges. This
is the main focus of my work; the need to express the contradictions
between religion and contemporary life.
Tsuru
150 x 120 x 80 cm.
275 llaunes de cervesa i refrescos
275 latas de cerveza y refrescos
275 beer and soft drink cans
Skate or Dios
84 x 75 x 8 cm.
Taules de patinar, flors, guardes de filetejat de Buenos Aires en acrílic
Tablas de Skate, flores, guardas de fileteado porteño en acrílico
Skateboards, flowers, Buenos Aires filleting guards in acrylic
37
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Carolina Panella, Chacabuco / Barcelona
www.carolinapanella.com.ar
Il·lustradora i dissenyadora gràfica. Actualment treballa en el seu propi
estudi d’il·lustració i animació MALEVO.TV (http://www.malevo.tv). A
través del reciclatge, reinterpreta la ‘brossa’ com una forma d’art. Peça
Mare és una obra que neix d’exercir una sèrie d’accions senzilles sobre les coses trobades. Desmuntar, classificar, treure, afegir, ordenar i
combinar. La recol·lecció d’elements es basa en una gama de colors i
en les petjades deixades en els objectes, ja sigui pel pas del temps, pel
propi ús o pel que la naturalesa ha fet amb ells.
Pablo de Prado Fajardo, Barcelona
Investigar i intervenir cicles (i reciclats) de la producció i el consum;
mostrar fluixos destructius i insostenibles d’aquesta societat competitiva, exclusivista i marginadora, capgirar l’eslògan del reciclatge, qüestionar la ‘importància del paper’ respecte de la seva funció en el sistema social. Des d’una perspectiva funcionalista del desenvolupament,
riquesa i pobresa no són fenòmens aïllats sinó interdependents: hi ha
rics perquè hi ha pobres. Relacionar el concepte de reciclatge amb el
fet de ser marginat pel sistema.
Ilustradora y diseñadora gráfica. Actualmente trabaja en su propio estudio de ilustración y animación MALEVO.TV (http://www.malevo.tv).
A través del reciclaje, reinterpreta la ‘basura’ como una forma de arte.
Pieza Madre es una obra que nace de ejercer una serie de acciones
simples sobre las cosas encontradas. Desarmar, clasificar, quitar, agregar, ordenar y combinar. La recolección de elementos se basa en una
gama de colores, y en las huellas dejadas en los objetos, ya sea por el
paso del tiempo, por el propio uso, o por lo que la naturaleza ha hecho
con ellos.
Illustrator and graphic designer, Carolina Panella works at present in
her own illustration and animation studio MALEVO.TV (http://www.malevo.tv). By means of recycling she reinterprets ‘trash’ as a form of art.
Mother Piece is an artwork born out of exercising a series of simple
actions in the found objects, which include disassembling, classifying,
taking away, adding on, organizing and combining, The elements are
selected on the basis of a spectre of colours and the traces left on the
objects, either by the passage of time, everyday use or by what nature
has done to them.
38
Investigar e intervenir ciclos (y reciclados) de la producción el consumo; mostrar los flujos destructivos e insostenibles de esta sociedad
competitiva, exclusivista y marginadora; dar una vuelta al eslogan del
reciclaje, cuestionar la ‘importancia del papel’ en cuanto a su función
en el sistema social. Desde una perspectiva funcionalista del desarrollo, riqueza y pobreza no son fenómenos aislados sino interdependientes: hay ricos porque hay pobres. Poner en relación el concepto de
reciclaje con el ser marginado por el sistema.
Pieza Madre
300 x 200 cm.
Objectes trobats sobre fusta trobada
Objetos encontrados sobre madera encontrada
Found objects on found wood
To investigate and intervene cycles (and re-cycles) of production and
consumption reveals the flow of this competitive, exclusivist and marginalizing society, turns recycling slogans around, and questions the
‘importance of paper’ in the sense of its role in the social system. From
a functionalist perspective of development, wealth and poverty are not
isolated but interdependent phenomena: the rich exist at the expense
of the poor. The concept of recycling related to the beings marginalized
by the system.
Tu papel es importante
75 x cm.
Fotografia, autoretrat i acció
Fotografía, autorretrato y acción.
Photograph, self-portrait and action
39
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Sophia Daly Rossin, Bristol/Barcelona
dalyrossin.blogspot.com
[email protected] Performed Poems són teclats vells d’ordinador recuperats,
pintats de negre i retolats a mà. Ara, en aquest suport informàtic hi apareixen frases, pensaments breus y petits poemes. El gest cal·ligràfic i
personal substitueix al vocable estàndard de sèrie, donant un nou sentit a aquest suport informàtic i creant un espai reflexiu entre allò que es
guanya y allò que es perd amb la nostra evolució tecnològica. Al mateix
temps, reivindica el gest que imprimeix caràcter i emoció a l’antic art de
l’escriptura manufacturada i en perill d’extinció.
L’artista troba un gran delit i un plaer infantil en l’exploració dels contes
de fades. Aquí li dóna vida al portador arquetípic de les rondalles; una
història s’eleva a la imaginació, igual que les grues al cel. I no obstant
això, l’objecte original és transformat, desfigurat, destruït. El llibre vell i
ple de pols i la seva paraula escrita es metamorfosen en poesia visual, i
el marc d’una finestra trencada s’erigeix com testimoni. Una història és
creada, i el missatge és clar: dins de cada objecte s’amaga una història
que espera per ser narrada. Gràcies a Peter Morey
[email protected] Performed Poems son teclados viejos de ordenador recuperados, pintados de negro y rotulados a mano. En este soporte reciclado aparecen ahora frases, pensamientos breves y pequeños poemas.
El gesto caligráfico y personal sustituye al vocablo estándar de serie,
dando un nuevo sentido a este soporte informático y creando un espacio de reflexión entre lo que se gana y lo que se pierde en nuestra evolución tecnológica. Al mismo tiempo, reivindica el gesto que imprime
carácter y emoción en el antiguo arte de la escritura manufacturada y
en peligro de extinción.
La artista encuentra gran deleite y un placer infantil en la exploración
de los cuentos de hadas. Aquí le da vida al portador arquetípico de las
fábulas; una historia se eleva a la imaginación, igual que las grúas al
cielo. Y sin embargo, el objeto original es transformado, desfigurado,
destruido. El libro viejo y polvoriento y su palabra escrita se metamorfosean en poesía visual, y el marco de una ventana rota se erige como
testigo. Una historia es creada, y el mensaje es claro: dentro de cada
objeto se esconde una historia que espera para ser contada. Gracias
a Peter Morey
[email protected] Performed Poems are old, recuperated computer keys, painted black and rotulated by hand. On this recycled surface now appear
phrases, short thoughts, and little poems. The calligraphic and personal
gesture substitutes the standard letters in series, giving a new meaning
to this computer base and creating a space for reflection about what is
gained and what is lost in our technological evolution. At the same time
this work revindicates the gesture that gives character and emotion to
the ancient art of manufactured writing, now in danger of extinction.
40
© Joey Riveroll
Jordi Ribera, Barcelona
He parado el reloj
46 x 17 x 3 cm.
Teclat d’ordinador i pintura
Teclado de ordenador y pintura
Computer keyboard and paint
The artist takes great delight and childish pleasure in exploring fairy
tales. Here she brings the archetypal bearer of fables to life; a story
soars in the imagination just as cranes take to the skies. And yet the
original object is transformed, disfigured, destroyed. The dusty old
book and its written word metamorphoses into visual poetry, as a broken window pane stands to witness. A story is created, and the message is clear: within every object hides a tale waiting to be told. Thanks
to Peter Morey
Metamorphosis I
170 x 152 cm. 2008
Finestra trencada, llibres
Ventana rota, libros
Broken window, books
41
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Marta Sandin, Barcelona
Tanit Sospedra, Barcelona
www.arteestrellado.blogspot.com
M’agrada veure com allò antic, anacrònic, conviu amb allò actual, és
a dir amb la nostra visió de futur. Així és com funciona la realitat, és el
punt de trobada entre el passat, el present i el futur, combinant-se entre
si de forma sorprenent, amb milions de possibilitats per descobrir. Donar sentit als objectes descontextualitzats i dotar-los d’una nova vida
em sembla molt més estimulant que crear alguna cosa completament
nova. I, al mateix temps, molt més ecològic!
Les seves col·leccions potencien la bellesa que amaguen els objectes,
transformant-los en petites escultures ornamentals. L’artista fusiona
l’ofici de la joieria amb la necessitat artística d’explorar nous elements
i relacionar-los amb la consciencia mediambiental. La Joia contenidor
neix de les escombraries per mostrar que l’artesania permet tornar
als objectes reciclats expressió, identitat i valor. L’autèntic creador és
aquell que aconsegueix captivar l’esperit amb la seva obra.
Me gusta ver cómo lo antiguo, lo anacrónico, convive con lo actual, es
decir, con nuestra visión de futuro. Así es como funciona la realidad, es
el punto de encuentro entre pasado, presente y futuro, combinándose
entre sí de forma sorprendente, con millones de posibilidades por
descubrir. Dar sentido a los objetos descontextualizados y dotarlos de
nueva vida me parece mucho más estimulante que crear algo totalmente nuevo ¡a la vez que más ecológico!
I like to see how old, anachronistic objects live side by side with new
ones, that is to say, with our vision of the future. This is how reality
functions; it is the meeting point between past, present and future,
which combine with one another in a surprising way, offering millions of
possibilities to be discovered. To give sense to objects out of context
and give them a new life seems to me much more stimulating than to
create something completely new. At the same time, it is much more
ecological!
42
Sus colecciones potencian la belleza que esconden los objetos, transformándolos en pequeñas esculturas ornamentales. La artista fusiona el oficio de la joyería con la necesidad artística de explorar nuevos
elementos y relacionarlos con la conciencia medioambiental. La Joya
contenedor nace de la basura por mostrar que la artesanía permite devolver a los objetos reciclados expresión, identidad y valor. El auténtico
creador es aquel que consigue cautivar el espíritu con su obra.
Móvil ramas
200 x 150 x 150 cm.
Branques d’arbre caigudes i cercles de suro, tot pintat de blanc
Ramas caídas de árbol y círculos de corcho, todo pintado de blanco
Fallen branches and circles of tree cork, all painted white
Tanit Sospedra’s collections enhance the beauty hidden in objects,
transforming these into small decorative sculptures. The artist fuses
the craft of jewellery with the need to explore new artistic elements and
relate them to environmental awareness. The container jewel is born
from trash to show that craft can give recycled objects back expression, identity and value. The true creator is the one who manages to
captivate spirit in his work.
Joia Contenidor
20 x 25 x 3 cm.
Xapes d’ampolles de vidre i corda de guitarra acústica
Chapas de botellas de cristal i cuerda de guitarra acústica
Bottle tops from glass bottles and acoustic guitar string
43
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
MarÍa ISABEL Uribe, Neiva-Huila
El que més m’interessa a l’hora de crear és que el resultat generi un
tipus d’ironia amb la utilització d’un llenguatge senzill i directe; m’atrauen les formes quotidianes i domèstiques, l’entorn més immediat tan
ple de possibilitats i al mateix temps tan ignorat per aquesta manera
tan automàtica d’assumir-lo. Les obres que presento per a Drap-Art’09
són, en primer lloc, tres óssos de diferents mides, tots ells realitzats en
plàstic transparent i omplerts de petits retalls de roba vella de diferents
colors, titulats Somni tranquil nº 1, nº 2 i nº 3, i, en segon lloc, un treball
que es un bressol anacrònic ple fins a dalt de joguines i es titula A dormir al llitet, tota una ironia del malbaratament i consumisme irreverent.
Lo que más me interesa a la hora de crear es que el resultado genere
un tipo de ironía con la utilización de un lenguaje sencillo y directo; me
atraen las formas cotidianas y domesticas, el entorno más inmediato tan rico en posibilidades y, al mismo tiempo, tan ignorado por esa
manera tan automática de asumirlo. Los trabajos que presento para
Drap-Art’09 son tres osos de diferentes tamaños, todos realizados con
plástico transparente y rellenos con pequeños trozos de telas de ropas viejas de diferentes colores, titulados Sueños tranquilo nº1, nº 2 y
nº3. El segundo trabajo es una cuna anacrónica llena hasta arriba de
juguetes y se titula A dormir a la camita, toda una ironía del derroche y
consumismo irreverente.
What interests me most in my artwork is that the resulting piece should
generate a kind of irony by using simple and direct language; I’m attracted to everyday and domestic forms, my most immediate surroundings, all of which are very rich in possibilities yet very much ignored by
our automatic way of percieving them. The pieces I present for Drapasrt’09 are firstly three different sized bears made out of transparent
plastic, filled with small pieces of cloth of various colours, titled Quiet
Dreams nº 1, nº 2, and nº 3 and secondly a cradle filled to the top with
toys and titled Go to sleep in your little bed, all of an irony in the face of
waste and respectless consumerism.
44
Katja Vaccaro, Alcamo / Barcelona
Fa temps vaig trobar en un lloc abandonat un petit paquet ple de fotografies deteriorades. Aquestes imatges havien deixat de ser comunes
per a convertir-se en una cosa preciosa. Aquest treball és una reflexió
sobre el procés de transformació que experimenten els objectes i sobre la manifestació de la bellesa.
Hace tiempo encontré en un lugar abandonado un pequeño paquete
lleno de fotografías deterioradas. Estas imágenes habían dejado de
ser comunes para convertirse en algo precioso. Este trabajo es una
reflexión acerca del proceso de transformación que experimentan los
objetos y sobre la manifestación de la belleza.
Sueño tranquilo nº 1
90 x 90 x 90 cm.
Plàstic i retalls de roba
Plástico i retales de tela
Plastic and cloth remnants
Some time ago I found a small package full of damaged photographs
in an abandoned place. These images were no longer common but had
turned into something precious. This work is a reflection on the process of transformation which objects undergo and the manifestation of
beauty.
Azul 1
60 x 80 cm.
Fotografia deteriorada
Fotografía deteriorada
Deteriorated photograph
45
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Baptiste Vuerich, Bruxelles
www.kedis.be/iokanann
En no sentir cap afecte pels residus i, en canvi, sentir passió per l’
skate, em sembla essencial reutilitzar un material tan noble com l’auró
canadenc, més conegut com a monopatí. Després del seu ús inicial per
a l’ skateboarding, segueix sent una excel·lent matèria primera per a
altres usos. Tracto de trobar noves funcions per aquest material extraordinari i les seves qualitats, que ho converteixen en una de les fustes
més excepcionals del mercat. Donant-li altres formes, apareixen altres
utilitats. Mantenint les petjades i la memòria gràfica del seu ús anterior,
un nou objecte apareix i el cicle híbrid continua.
Dominik Wieschermann
www.dominikwieschermann.com
... va néixer el 1983 a Essen (Alemanya Occidental), on també va créixer. El 2006 va començar a estudiar Mitjans i Disseny de Comunicació
a Dortmund. Entre 2008 i 2009 va estudiar a la Facultat de Belles Arts
de la Universitat de Barcelona. La seva obra és una barreja d’instal·lació, videoart i disseny gràfic. Construeix objectes 3-dimensionals en
diferents espais i ambients, en els quals projecta la seva obra d’art
digital a través del video-mapping.
Al no tener sentir ningún afecto por los residuos y pasión por el skate,
me parece esencial reutilizar un material tan noble como el arce canadiense, más conocido como monopatín. Después de su uso inicial para
el skateboarding, sigue siendo una excelente materia prima para otros
usos. Trato de encontrar nuevas funciones para este material extraordinario y sus cualidades, que lo convierten en una de las maderas más
excepcionales en el mercado. Dándole otras formas, aparecen otras
utilidades. Manteniendo las huellas y la memoria gráfica de su uso anterior, un nuevo objeto aparece y el ciclo híbrido continúa.
Feeling no affection for waste and passion for skateboards, it seems
essential to me to reuse a material as noble as the Canadian maple best
known as a skateboard. After its initial use for skateboarding, it remains
an excellent raw material for other ends. I try to find new functions for
this extraordinary material, whose qualities make it one of the most exceptional woods on the market. By giving it other forms, other uses become apparent. Retaining the hallmarks and graphic memory of its first
intended use, a new object appears and the hybrid cycle continues.
46
... nació en 1983 en Essen (Alemania Occidental), donde también se
crió. En 2006 comenzó a estudiar Medios y Diseño de Comunicación
en Dortmund. Entre 2008 y 2009 estudió en la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Barcelona. Su obra es una mezcla de instalación, video-arte y diseño gráfico. Construye objetos 3-dimensionales en
diferentes espacios y ambientes, en los que proyecta su obra de arte
digital a través del video-mapping.
Chaise SK_01
82 x 48 x 44 cm.
Planxes d’skate, cargols, vernís de poliuretà
Planchas de skate, tornillos, barniz de poliuretano
Skateboards, screws, polyurethane varnish
...was born in 1983, in Essen (West Germany), where he also grew
up. In 2006 he started to study Media Communication and Design in
Dortmund. In 2008 and 2009 he studied at the Faculty of Fine Arts of
the University of Barcelona. His work is a mixture of installation, videoart, and graphic design. He builds 3-dimensional objects in different
spaces and environments, onto which he projects his digital artwork,
via video-mapping.
La ciudad (Barcelona, 2009)
400 x 800 x 200 cm.
Caixes de cartró, projector de vídeo
Cajas de cartón, proyector de video
Cardboard boxes, video projector 47
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
CONVIDATS ESPECIALS
INVITADOS ESPECIALES
SPECIAL GUESTS
Ptolemy Elrington, Brighton (UK)
www.hubcapcreatures.com
Ptolemy Elrington viu i treballa a Brighton, Anglaterra. Es concentra en
la creació d’escultures amb formes naturals fetes de materials trobats
i reciclats, amb un missatge específicament ecològic. Actualment està
treballant amb una varietat de materials que inclou carros de supermercat i plats de les rodes dels cotxes, esculpint-los de nou per imitar una
varietat de formes de vida. També està experimentant amb escultures
de ferralla a gran escala.
Ptolomy Elrington vive y trabaja en Brighton, Inglaterra. Se concentra
en la creación de esculturas con formas naturales hechas con materiales encontrados y reciclados con un mensaje específicamente ecológico. Actualmente está trabajando con una variedad de materiales
incluyendo carritos de supermercado y tapacubos de las ruedas de los
coches, esculpiéndolos de nuevo para imitar una variedad de formas
de vida. También está experimentando con esculturas de chatarra a
gran escala.
Ptolemy Elrington lives and works in Brighton, England. He concentrates on creating sculptures of natural forms from found and recycled
materials, which convey a specific ecological message. At present he
is working with a variety of materials including shopping trolleys and
hubcaps, creating shapes which imitate a variety of life forms. He is
also experimenting with large scale scrap metal themes.
48
Shiny John Dory
80 x 70 x 25 cm
Plats de rodes reciclats
Tapacubos reciclados
Recycled hubcaps
49
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Roos Langendorff, Amsterdam
www.rooslangendorff.nl
Roos està fascinada per la bellesa del creixement, l’exuberància i allò
perible. Pel projecte El que queda del dia (a l’oficina) va recollir, durant
un any, les deixalles dels empleats d’una oficina: bastonets per remoure, xapes, suros, ampolles de plàstic i peces trencades. Li va donar una
segona vida a les peces, creant objectes que gairebé semblen créixer.
La instal·lació de bastonets de cafè, creada per a Drap-Art’09, està feta
de bastonets per remoure. De la pila es va alçant l’esquelet de l’interior
d’una oficina. El Bulb d’ampolla també és de deixalles de l’oficina: de
les parts inferiors d’ampolles buides de begudes gasoses.
Hannah Greenaway, London (UK)
Hannah Greenaway ha desenvolupat una manera de teixir bosses de
plàstic transformant-les en escultures figuratives. Fa bustos de grandària natural de dones i nens. Aquestes escultures duen tocats, colls i
peces de vestir, també fets de plàstic, però inspirats en pintures i escultures del Renaixement italià. Actualment està treballant en una sèrie
inspirada en les escultures de ceràmica dels Della Robbia
Roos está fascinada por la belleza del crecimiento, la exuberancia y lo
perecedero. Para el proyecto Lo que queda del día (en la oficina) recogió los desechos de los empleados de una oficina en un año: palitos
para remover, chapas, corchos, botellas de plástico y piezas rotas. Le
dio una segunda vida a las piezas, creando objetos que casi parecen
crecer. La instalación de palitos de café creada para Drap-Art’09 está
hecha de palitos para remover. De la pila se va alzando el esqueleto
del interior de una oficina. El Bulbo de botella también es de sobras
de la oficina: de las partes inferiores de botellas vacías de bebidas
gaseosas.
Hannah Greenaway ha desarrollado una manera de tejer bolsas de
plástico transformándolas en esculturas figurativas. Hace bustos de
tamaño natural de mujeres y niños. Estas esculturas llevan tocados,
cuellos y prendas de vestir, también hechos de plástico, pero inspirados en pinturas y esculturas del Renacimiento italiano. Actualmente
está trabajando en una serie inspirada en las esculturas de cerámica
de los Della Robbia
Hannah Greenaway has developed a way of knitting plastic carrier bags
into figurative sculptures. She makes life-size portrait busts of women
and children. These sculptures wear headdresses, ruffs and garments
also made from plastic and inspired by paintings and sculptures from
the Italian Renaissance period. She is currently working on a series
inspired by the ceramic sculptures of the Della Robbia family.
50
Esme
32 x 36 x 36 cm
Plàstic reciclat
Plástico reciclado
Recycled plastic
Roos is fascinated by the beauty of growth, exuberance and that what
it perishable. For the project Remains of the day (at the office) she collected the ‘leftovers’ from office employees in a year: stir sticks, caps,
corks, plastic bottles and broken parts. Roos gave the pieces a second
life in objects which almost seem to grow. The coffee stick installation
created for Drap-Art’09 is built out of stir sticks. From the pile arises the
skeleton of an office interior. The Bottle-bulb is also made out of leftovers from the office, namely, the bottoms of empty soft drink bottles.
Bottlebulb
52 x 26 x 52 cm.
Culs d’ampolles de plàstic, herba per a miniatures
Culos de botellas de plástico, hierba para miniaturas
Bottoms of plastic bottles, grass for miniatures
51
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Nacho Tatjer, Barcelona / Stokholm
Darja Vos, Ophemert + ATHALIE, Plurien
www.nachotatjer.com
www.darjavos.nl
La meva manera de treballar comporta, sobretot, una actitud desimbolta sobre el món actual; una declaració de principis conscient que nega
les veritats absolutes; una necessitat brutal d’espiritualitat i de participació social. Resumint: curiositat, respecte per l’entorn i una petita
vena anarquista; i, és clar, el luxe d’utilitzar autèntiques escombraries
sueques, “possiblement les millors deixalles del món”. El fet de viure a
Suècia, un país escandinau d’hiverns llargs i estius molt curts no només ha aportat nous elements a la meva obra (pintar immensos boscos
de pins, bestioles polar, làmpades...) sinó també una nova manera de
treballar, més íntima, relaxada i sincera.
Als anys vuitanta, la neerlandesa Darja Vós i la francesa Nathalie Lefèvre, Athalie, treballaven com a joves artistes a Barcelona, on es van
fer amigues. En el seu treball personal ambdues utilitzen sobretot formes i materials orgànics, com en el treball que realitzen conjuntament
a Drap-Art’09. Taronges amb diferents aparences i diferents fases són
el punt de sortida de la seva instal·lació. Totes les etapes de la transició d’aquesta fruita vulnerable es veuran alhora, convertint-se en un
delit per a l’ull sorprès. El projecte és dinàmic, d’una manera subtil.
La transparència, la liquiditat, l’olor, la dissecació i la deformació es
desenvoluparan durant el festival.
Mi manera de trabajar conlleva sobre todo una actitud desenfadada
sobre el mundo actual; una consciente declaración de principios que
niega las verdades absolutas; una necesidad brutal de espiritualidad y
de participación social. En resumen: curiosidad, respeto por el entorno
y una ligera vena anarquista; y claro está, el lujo de utilizar auténtica
basura sueca, “probablemente la mejor basura del mundo”. El hecho
de vivir en Suecia, un país escandinavo de largos inviernos y cortísimos veranos no sólo ha aportado elementos nuevos a mi obra (pintar
inmensos bosques de pinos, bichos polares, lámparas…) sino también
una nueva manera de trabajar más íntima, relajada y sincera.
The way I work implies mainly a nonchalant attitude towards today’s
world; a conscious declaration of principles which denies absolute
truths; a brutal need for spirituality and social participation. In sum,
curiosity, respect for the environment and a slightly anarchistic vein,
clearly aided by the luxury of being able to use authentic Swedish garbage, “probably the best garbage in the world”. The fact of living in
Sweden, a Scandinavian country of long winters and brief summers
has not only brought new elements to my work (to paint immense pine
forests, polar creatures, lamps), but also a new way to work, more intimate, relaxed, and sincere.
52
En los años ochenta, la neerlandesa Darja Vos y la francesa Nathalie
Lefèvre, Athalie, trabajaban como jóvenes artistas en Barcelona, donde se hicieron amigas. En su trabajo personal ambas utilizan sobre
todo formas y materiales orgánicos, igual que en el trabajo que realizan
juntas en Drap-Art’09. Naranjas con distintas apariencias y distintas
fases son el punto de partida de su instalación. Todas las etapas de
la transición de esta fruta vulnerable se verán a la vez, convirtiéndose
en un deleite para el ojo sorprendido. El proyecto es dinámico, de una
manera sutil. La transparencia, la liquidez, el olor, la disecación y la
deformación se desarrollarán durante el festival.
Radio-Lapland
28 x 24 x 40cm.
Peça de ceràmica amb ràdio, motor elèctric, llum, caixa de fruites, paper, carbó i ceres
Pieza de cerámica con radio, motor eléctrico, lamparita, caja de frutas; papel, carbón
y ceras
Piece of pottery with radio, electric motor, lamp, box of fruit, paper, coal and crayons
In the eighties, Dutch Darja Vos and French Nathalie Lefèvre, Athalie,
worked as young artists in Barcelona, where they became friends. In
their individual work they mainly use organic forms and materials, like
the piece they created together for Drap-Art’09. Oranges in different
appearances and stages of growth are the starting point of their installation. All of the transitory phases of the life of this vulnerable fruit
will be shown at the same time, in a surprising delight to the eye. The
project is dynamic in a subtle fashion. Transparency, liquidity, scent,
shrivelling and deformation will develop during the festival.
Oranges in stages
600 x 200 x 200 cm
Taronges, aigua...
Naranjas, agua...
Oranges, water...
53
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Comissariat per Valentina Montero
Comisariado por Valentina Montero
Curated by Valentina Montero
Valentina Montero, Santiago de Chile
Valentina Montero és xilena, periodista, investigadora i comissària,
llicenciada en Estètica per la Universitat Catòlica de Xile, Màster en
Comissariat en Art i Nous Mitjans per MECAD, ESDI i Ramon Llull, Curadora de la Biennal de Vídeo i Arts Medials de Santiago de Xile, ha
treballat pel Museo Nacional de Bellas Artes i com a docent en escoles
de disseny i art a Xile i Espanya. Actualment viu a Barcelona. Per segon
any consecutiu realitza un comissariat d’artistes xilens per a Drap-Art.
En aquesta edició ha volgut convidar una artista que dóna un valor líric
als objectes en desús: Paloma Villalobos.
Valentina Montero es chilena, periodista, investigadora y comisaria,
licenciada en Estética por la Universidad Católica de Chile, Master en
Comisariado en Arte y Nuevos Medios por MECAD, ESDI y Ramon
Llull. Curadora de la Bienal de Video y Artes Mediales de Santiago de
Chile, ha trabajado para el Museo Nacional de Bellas Artes y como
docente en escuelas de diseño y arte en Chile y España. Actualmente
reside en Barcelona. Para Drap-Art realiza por segundo año consecutivo un comisariado de artistas chilenos. En esta edición ha querido
invitar a una artista que otorga un valor lírico a los objetos en desuso:
Paloma Villalobos.
Valentina Montero, from Chile, is a journalist, investigator and commissioner, with a degree in Aesthetics from the Catholic University of
Chile, a master in Art Delegation and New Media for MECAD, ESDI, and
Ramon Llull. Curator of the Biennial of Video and Media Art of Santiago
de Chile, Montero has worked for the National Museum of Fine Arts
and as instructor in art and design schools in Chile and Spain. She
now resides in Barcelona. For Drap-Art she has brought about, for the
second consecutive year, a delegation of Chilean Artists. In this year’s
edition Montero has chosen to invite an artist who gives a lyrical value
to objects in disuse: Paloma Villalobos.
54
Paloma Villalobos, Santiago de Chile
palomavillalobos.blogspot.com
Paloma Villalobos utilitza petites deixalles trobades pels carrers: trossos de plàstic, peces oblidades de màquines, bocins de baldaquins
descolorits, branquetes i fulles per a construir paisatges inexistents
que conviuen en espais petits i ignorats. A partir del malbaratament
silenciós de les ciutats, l’artista crea uns escenaris artificials, amb la
representació quasi mitològica de llocs impossibles.
Paloma Villalobos utiliza pequeñas basuritas encontradas en las calles:
trozos de plástico, olvidadas piezas de máquinas, pedazos de baldaquines descoloridos, ramitas y hojas, para construir paisajes inexistentes que conviven en pequeños e ignorados espacios. A partir del
desperdicio silencioso de las ciudades, la artista crea unos escenarios
artificiales con la representación casi mitológica de lugares imposibles.
Paloma Villalobos uses small morsels of garbage found in the streets:
pieces of plastic, forgotten parts of machines, faded bits of paving
stones, sticks and leaves, to construct nonexistent landscapes which
co-inhabit in small ignored spaces. From the silent waste of cities, the
artist creates artificial scenarios with the almost mythological representation of impossible places.
Nuevas formas de vida. Serie Ciénagas (2008)
30 x 40 cm.
C-Print
55
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
N2 Galería
www.n2galeria.com
N2 Galería va obrir les seves portes al carrer Enric Granados 61 el 6
d’octubre del 2005, quan la Galería Ignacio de Lassaletta es va associar amb José Antonio Carulla per fundar N2. En línees generals, N2
es una continuació de la Galería Ignacio de Lassaletta, però aplicada a
artistes emergents nacionals i internacionals i a les darreres tendències. L’octubre del 2006 es va inaugurar N3 a Madrid, al carrer Conde de
Aranda, 19, representant els mateixos artistes que N2. N2 Galería presenta anualment 6 exposicions a Barcelona, principalment individuals.
Des de l´any 2008 ha començat a participar en fires internacionals d’art,
comissionant nous treballs i recolzant els seus artistes arreu del món.
N2 Galería abrió sus puertas en la calle Enrique Granados 61 el 6 de
octubre del 2005, cuando la Galería Ignacio de Lassaletta se asoció
con José Antonio Carulla para fundar N2. En líneas generales N2 es
una continuación de la Galería Ignacio de Lassaletta, pero aplicada a
artistas emergentes nacionales e internacionales y a las últimas tendencias. En octubre del 2006 se inauguró N3 en Madrid, en la calle
Conde de Aranda 19, representando los mismos artistas que N2. N2
Galería presenta anualmente 6 exposiciones en Barcelona, principalmente individuales. Desde el año 2008, ha empezado a participar en
ferias internacionales de arte, comisionando nuevos trabajos y apoyando sus artistas en todo el mundo.
N2 Gallery opened its doors on calle Enrique Granados 61 on October
6, 2005, when the Ignacio de Lassaletta Gallery began its partnership
with Jose Antonio Carulla, founding N2. N2 is overall a continuation of
the Ignacio Lassaletta Gallery, but involving national and international
emerging artists and the latest trends. In October 2006 N3 opened in
Madrid, on calle Conde de Aranda 19, representing the same artists as
N2. N2 Gallery presents 6 mainly individual exhibitions per year in Barcelona. Since 2008 N2 has been participating in international art fairs,
commissioning new work and supporting its artists worldwide.
56
Tra Bouscaren, Boston
El tractament audaç que Bouscaren fa del material és alhora expressionista i conceptual. Destrueix molt del seu treball en fragments abstractes, per reciclar després les restes en la següent generació d’obres,
com la vegetació en el bosc que subministra l’aliment per a les plantes
que creixeran després. Inspirat pels collage abstractes de Kurt Schwitters, fets amb els desaprofitaments del món, el taller de Bouscaren
es troba sempre ple de munts de restes perilloses i inflamables que
la majoria d’artistes deixaria de costat, però que ell decideix guardar i
continuar treballan-t’hi.
El tratamiento audaz que Bouscaren hace del material es a la vez expresionista y conceptual. Destruye mucho de su trabajo en fragmentos
abstractos, para después reciclar los restos en la siguiente generación
de obras, como la vegetación en el bosque que suministra el sustento
para las plantas que crecerán después. Inspirado por los collage abstractos de Kurt Schwitters, hechos con los desperdicios del mundo, el
taller de Bouscaren se encuentra siempre repleto de montones de restos peligrosos e inflamables que la mayoría de artistas dejaría de lado,
pero que él decide guardar y continuar trabajando con ellos.
The bold treatment of material made by Bouscaren is both expressionist and conceptual. He destroys much of his work, converting it into
abstract fragments, then recycles its remains in the next generation of
works, in the same way that vegetation in the forest provides sustenance for the plants that will grow later. Inspired by the abstract collage
by Kurt Schwitters, made from the waste of the world, Bouscaren’s
workshop is always full of piles of debris and flammable hazardous
materials which most artists would shun, but which he chooses to save
and continue to work with.
Hop Around
244 x 310 cm.
Draps i pintura sobre tela
Trapos y pintura sobre lienzo
Rags and paint on canvas
57
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Comissariat per Susana Ocaña
Comisariado por Susana Ocaña
Curated by Susana Ocaña
Susana Ocaña, Barcelona
www.susanaocanya.com
Dissenyadora d’interiors. Treballa com a escenògrafa i estilista en mitjans de comunicació. Per a Drap-Art’09 va seleccionar propostes de
diversos dissenyadors que interpreten el disseny des d’un punt de vista
més artístic i que tiren del reciclatge. Per a Susana hi ha dos paràmetres importants que donen un altre sentit al interiorisme: Una és orientar
a la gent perquè puguin trobar la seva pròpia estètica, donant-li les
eines necessàries per a portar a terme el seu projecte, més que donarlos-ho tot fet. L’altre és la idea que l’interiorisme sigui més sostenible,
on el reciclatge entra pel seu vessant ecològic i econòmic. Fer possible
que, amb pocs mitjans, es pugui transformar un espai.
Liu Guangyun, Jinan
Diseñadora de interiores. Trabaja como escenógrafa y estilista en medios de comunicación. Para Drap-Art’09 seleccionó propuestas de varios diseñadores que interpretan el diseño desde un punto de vista más
artístico y echando mano del reciclaje. Para Susana hay dos parámetros importantes que dan otro sentido al interiorismo: Una es orientar
a la gente para que puedan encontrar su propia estética, dándole las
herramientas necesarias para llevar a cabo su proyecto, más que darle
todo hecho. El otro es la idea de que el interiorismo sea más sostenible,
donde el reciclaje entra por su vertiente ecológica y económica. Hacer
posible que con pocos medios se pueda transformar un espacio.
L’obra de Liu Guangyun amalgama preceptes estètics i filosòfics d’Orient i Occident. Com si d’un cirurgià plàstic es tractés, Liu compon
rostres reciclats del món de la publicitat i els encapsula en gruixudes
capes de resina amb flors de seda, trossos de paper i altres materials
per a fer una crítica a la recerca de l’eterna joventut i l’artificialitat dels
estereotips de bellesa.
La obra de Liu Guangyun amalgama preceptos estéticos y filosóficos
de Oriente y Occidente. Como si de un cirujano plástico se tratase, Liu
compone rostros reciclados del mundo de la publicidad y los encapsula en gruesas capas de resina con flores de seda, trozos de papel
y otros materiales para hacer una crítica a la búsqueda de la eterna
juventud y la artificialidad de los estereotipos de belleza.
The work of Liu Guangyun amalgamates aesthetic and philosophical
precepts from the East and the West. As if he were a plastic surgeon,
Liu composes recycled faces from advertisements and encapsulates
them in thick layers of resin with silk flowers, pieces of paper and other
materials, making a critique of the quest for eternal youth and the artificiality of beauty stereotypes.
58
Series Plastic Surgery
180 x 120 x 8 cm.
Collage amb resina
Collage con resina
Collage with resin
Interior Designer. Works as a set designer and stylist in the media.
For Drap-Art’09 she selected proposals from several designers who
interpret design from a more artistic point of view, using recycling as
a resource. For Susana there are two important parameters which
give another meaning to interior design: One is to guide people to find
their own aesthetic, giving them the tools necessary to carry out their
project, rather than giving them a finished product. The other is the
idea that interior design should be more sustainable, which is where
recycling comes in, in its ecological as well as its economic dimension;
making it possible to transform a space with very little means.
59
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
L´Appartement , Barcelona + 5,5 Designers, Paris
www.lappartement.es
Edra, Perignano + Hermanos Campana, Sao Paulo
5.5 està format actualment per 4 joves creadors francesos que s’han
situat, en molt poc temps, al capdamunt de les tendències tan en art
com en disseny internacional. El seu primer projecte, Réanim (resurrecció) es basa en la medicina dels objectes per a recuperar peces
obsoletes i retornar-les la vida. Aquí s’exposen algunes de les peces
que van ser creades en viu pels 5.5 Designers en la botiga L’Appartement de Barcelona al setembre de 2006. L’Appartement aposta per
l’equilibri entre innovació, estil i, sobretot, un preu raonable per als seus
objectes de desig. Compleix un triple objectiu: exposar, vendre i ajudar
en la producció de peces creades per joves dissenyadors nacionals i
internacionals.
www.edra.com
L’empresa va tenir un començament poc convencional el 1987 amb la
seva primera col·lecció I Nuovissimi d’objectes creats per joves dissenyadors - ‘principiants’ en l’escena de la producció industrial. La capacitat innata de Edra par a la innovació, combinada amb l’excel·lència
de la funció i la forma del producte, va portar a un ràpid creixement en
els mercats nacionals i internacionals. Gràcies a la direcció artística
de Massimo Morozzi, una figura ben coneguda en l’escena de l’avantguarda radical, Edra va consolidar el seu enfocament orientat cap al
disseny. Demostrant tenir un bon ull per al talent, Edra va enrolar a artistes de l’avantguarda del món del disseny, com Humberto i Fernando
Campana.
5.5 está formado actualmente por 4 jóvenes creadores franceses que
en muy poco tiempo se han colocado a la cabecera de las tendencias
tanto en arte como en diseño internacional. Su primer proyecto, Réanim (resurrección) se basa en la medicina de los objetos para recuperar
piezas obsoletas y devolverles la vida. Aquí se exponen unas de las
piezas que fueron creadas en vivo por los 5.5 Designers en la tienda
L’Appartement de Barcelona en septiembre 2006. L’Appartement apuesta por el equilibrio entre innovación, estilo y, sobre todo, un precio
razonable para sus objetos de deseo. Cumple un triple objetivo: exponer, vender y ayudar en la producción de piezas creadas por jóvenes
diseñadores nacionales e internacionales.
60
Réanim. La médicine des objets
78,50 x 38 x 38 cm.
Cadira vella, metacrilat
Silla vieja, metacrilato
Old chair, methacrylate
The company had an unconventional start in 1987 with its very first,
I Nuovissimi collection of items by young designers - ‘first-timers’ on
the industrial production scene. Edra’s innate capacity for innovation,
combined with excellence of product function and form, led to rapid
growth on national and international markets. Thanks to the art direction of Massimo Morozzi, a well-known figure on the radical avantgarde scene, Edra consolidated its design-oriented approach. Showing
an enviable nose for talent, Edra brought on board artists at the cutting
edge of the design world, such as Humberto and Fernando Campana.
© Raúl Canadales (www.fotofranch.com)
5.5 consists at present of 4 young French designers who in a very short
time have been placed at the top of the trends in both art and international. Réanim (resurrection) is based on the medicine of objects to
recover obsolete parts and bring them back to life. Here are exhibited
some of the pieces that were created live by the 5.5 designers in the
L’Appartement shop in Barcelona in September 2006. L’Appartement
is committed to the balance between innovation, style and, above all,
reasonable prices for its objects of desire. Its objectives are threefold:
to show, sell and help in the production of pieces created by young
national and international designers.
La empresa tuvo un comienzo poco convencional en 1987 con su primera colección I Nuovissimi de objetos creados por jóvenes diseñadores – ‘primerizos’ en la escena industrial. La capacidad innata de
Edra para la innovación, combinada con la excelencia de la función y la
forma del producto, condujo a un rápido crecimiento en los mercados
nacionales e internacionales. Gracias a la dirección artística de Massimo Morozzi, una figura bien conocida en la escena de la vanguardia radical, Edra consolidó su enfoque orientado hacia el diseño. Mostrando
un ojo envidiable para el talento, Edra llevó enroló a artistas de la vanguardia del mundo del diseño como Humberto y Fernando Campana.
Favela
74 x 67 x 62 cm.
Moltes peces petites de fusta, tallades i enganxades a mà
Muchas piezas pequeñas de madera, cortadas y pegadas a mano
Many little pieces of wood, cut and united by hand
61
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Farafina, Barcelona + Malik M’Baye, Dakar
www.farafina.es
Farafina és un comerç amic i just que vol promoure i ajudar a artesans
com M’Baye, un senegalès que treballa amb materials recuperats, i donar a conèixer les noves formes de creació que van apareixent a l’Àfrica
subsahariana i que darrerament tant han influït en el disseny europeu
més avançat. Malik M’Baye és un dels artesans representats per Farafina a Barcelona. Pertany a un col·lectiu d’artesans que es va desenvolupar ja fa anys en una zona de barraques de Dakar. En un entorn on no
hi havia mitjans per comprar matèries primeres, els artesans van crear
mobles i tota mena d’objectes amb allò que tenien a l’abast.
Vaho Design, Barcelona
www.vaho.ws
En el moment del comiat, just abans de dir adéu, els objectes i matèries
que rebutgem sospiren amb l’esperança de ser salvats. Tots mereixen
una segona oportunitat, transformar-se per a mostrar noves utilitats al
món que els va rebutjar. Per a realitzar el seu somni, necessiten redimir
la condemna del seu propi cicle de vida. Ressuscitar materials i buscar
tresors perduts entre les deixalles del progrés i de la modernitat és part
del nostre treball. I ens divertim molt fent-ho.
Farafina es un comercio amigo y justo que quiere promover y ayudar
artesanos como M’Baye, un senegalés que trabaja con materiales recuperados, y dar a conocer las nuevas formas de creación que van
apareciendo en la África subsahariana y que últimamente tanto han
influido en el diseño europeo más adelantado. Malik M’Baye es uno de
los artesanos representados por Farafina en Barcelona. Pertenece a un
colectivo de artesanos que se desarrolló ya hace años en una zona de
barracas de Dakar. En un entorno dónde no había medios para comprar materias primas, los artesanos crearon muebles y toda clase de
objetos con aquello que tenían a su alcance.
Farafina is a friendly and fair trade commerce which seeks to promote
and help artisans such as M’Baye, a Senegale who works with salvaged materials and to identify new forms of creativity that appear in
sub-Saharan Africa, which have greatly influenced more advanced European design. M’Baye is one of the artisans represented by Farafina in
Barcelona. He belongs to a group of artisans that developed years ago
in a barrack area in Dakar. In surroundings where there were no means
to buy raw materials, the craftspeople created furniture and all kinds
of objects with what they had at hand. At the Drap-Art exhibition we
present a chair and a sofa made with bottle tops by M’Baye.
62
En el momento de la despedida, justo antes de decir adiós, los objetos
y materias que desechamos suspiran, con la esperanza de ser salvados. Todos merecen una segunda oportunidad, transformarse para
mostrar nuevas utilidades al mundo que los rechazó. Para realizar su
sueño, necesitan redimir la condena de su propio ciclo de vida. Resucitar materiales y buscar tesoros perdidos entre los desechos del progreso y de la modernidad es parte de nuestro trabajo. Y nos divertimos
mucho haciéndolo.
Meditació
94 x 61 x 67 cm
Ferro i Xapes
Hierro y chapas
Iron and bottle tops
In the moment of farewell, just before saying goodbye, objects and
materials we discard sigh, hoping to be saved. Everyone deserves a
second chance to transform themselves and show a new use to the
world that rejected them. To achieve their dream, they need to redeem
the sentence of their own life cycle. To resuscitate materials and find
lost treasures among the debris of progress and modernity is part of
our work. And we have great fun doing it.
Silla Bidón
58 x 58 x 60 cm.
Bidó de lubricant
Bidón de lubricante
Barrel of lubricant
63
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Francesc Fàbregas, Barcelona
www.francescfabregas.com
Si encara fóssim romàntics, imaginaríem misteris com ho van fer H.P.
Lovecraft o Mary Shelley. Però els ciutadans de la cosmòpolis postmoderna saben que, en la societat líquida, ni tan sols hi ha lloc per al
misteri. Per això ens fixem en les escenes quotidianes que, amagades
en un racó, ens inspiren un cert sentiment de desassossegament. És
el neguit que comporten els no-llocs, que són petites icones que ens
connecten amb la desolació. Ho va encertar el qui va trobar el títol per
a la guia del món al nostre abast: Lonely planet. El ‘no future’ de la
generació punk era un conte de fades comparat amb aquesta soledat
desolada que ens observa des de qualsevol racó.
Premis Residu’Art 2009
A HERA creiem que els residus tenen un gran potencial de reutilització i
valorització, que ens permet transformar-los en un recurs valuós i renovable. Per aquest motiu varem crear a l’any 2005 els premis Residu’Art,
reivindicant amb artistes de tot el món:
“el residu té valor”
“el residu pot ser art”
Si todavía fuéramos románticos, imaginaríamos misterios como lo hicieron H.P. Lovecraft o Mary Shelley. Pero los ciudadanos de la cosmópolis postmoderna saben que en la sociedad líquida ni siquiera hay
lugar para el misterio. Por esto nos fijamos en las escenas cotidianas
que, escondidas en un rincón, nos inspiran un cierto sentimiento de
desasosiego. Es la desazón que comportan los no-lugares, que son
pequeños iconos que nos conectan con la desolación. Lo acertó quien
encontró el título para la guía del mundo a nuestro alcance: Lonely
planet. El ‘no future’ de la generación punk era un cuento de hadas
comparado con esta soledad desolada que nos observa desde cualquier rincón.
PREMIOS RESIDU’ART 2009
En HERA creemos que el residuo tiene un gran potencial de reutilización y valorización que nos permite convertirlo en un recurso valioso y
renovable. Es por este motivo que en el año 2005 decidimos crear los
premios Residu’Art, trabajando con artistas de todo el mundo, para
juntos reivindicar:
“el residuo tiene valor”
“el residuo puede ser arte”
RESIDU’ART 2009
If we were still romantic, we would imagine mysteries as HP Lovecraft
and Mary Shelley did. But the citizens of the postmodern cosmopolis
know that in liquid society there is no place even for mystery. This is
why we observe everyday scenes, which, hidden in a corner, relieve us
from a certain feeling of anxiety. The unease produced by non-places
- which are small icons – is what connects us with desolation. He who
coined the title for the guide of the world within reach Lonely Planet was
right. The ‘no future’ of the punk generation was a fairytale compared to
the desolate solitude which watches us from anywhere.
64
no-llocs
110 x 195 cm
Impressió lambda amb suport lleuger
Impresión lambda en soporte ligero
Lambda impression on a light underground
At HERA we believe that waste has a great potential for reuse and
recuperation in a way that allows us to transform it into a valuable and
renewable resource. It is for this reason that in 2005 we decided to
create the Residu’Art awards, working with artists around the world,
and claiming together:
“Waste has value”
“The residue can be art”
65
EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN EXHIBITION
Guanyador del Premi Residu’Art 2008. Categoria Artista Emergent
Ganador del Premio Residu’Art 2008. Categoría Artista Emergente
Winner of the Residu’Art Award 2008. Emerging Artist Category
66
Guanyador del Premi Residu’Art 2008. Categoria Artista Professional
Ganador del Premio Residu’Art 2008. Categoría Artista Profesional
Winner of the Residu’Art Award 2008. Professional Artist Category
67
AUDIOVISUALS AUDIOVISUALES AUDIOVISUALS
AUDIOVISUALS
AUDIOVISUALES
AUDIOVISUALS
Accneo, El Masnou
www.accneo.com
En Josep Domínguez i en Jaume Aguirre conformen el grup AccNeo.
Treballen plegats des del 2006 en el projecte INCÍVICS. Chariot Race
és una trepidant persecució de sandàlies per l’univers. Ofereixen un
nou passatge de la fragmentada cosmogonia de SUPERINCÍVICS, que
fa un homenatge al recurrent motiu del carro o vehicle en narracions
èpiques i mítiques.
Josep Domínguez y Jaume Aguirre conforman el grupo AccNeo. Trabajan juntos desde el 2006 en el proyecto INCÍVICS. Chariot Race es
una trepidante persecución de sandalias por el universo. Ofrecen un
nuevo pasaje de la fragmentada cosmogonía de SUPERINCÍVICS, que
rinde homenaje al recurrente motivo del carro o vehículo en narraciones
épicas y míticas.
Josep Dominguez and Jaume Aguirre form the group AccNeo. They
work together since 2006 on the INCÍVICS project. Chariot Race is a
frantic chase of persecuted sandals through space. The artists present
a new episode in the fragmented cosmology of SUPERINCÍVICS and
pay homage to the recurrent motif of the chariot or vehicle in epic and
mythological narratives.
Chariot race
200 x 160 x 160 cm.
Toys, garrafes d’aigua, capsa de cartró, sandàlies, tocadiscs
Toys, garrafas de agua, caja de cartón, sandalias, tocadiscos
Toys, water container, cardboard box, sandals, record player
69
AUDIOVISUALS AUDIOVISUALES AUDIOVISUALS
Roy Menahem Markovich, Tel Aviv
Markovich, nascut el 1979, utilitza el vídeo com a mitjà per a crear una
paradoxa de la por i l’humor, allò conegut i allò desconegut, la vida i la
mort. Va participar en festivals de vídeo, cinema i música a Barcelona,
Nova York, Torí o Tessalònica, entre d’altres, i va guanyar les beques
del Fons Sharett i de la Universitat de Haifa Exposició anònima. Les peces que presenta al Drap-Art’09 són Solarium (dos maldestres lladres
de ferralla troben un element místic molt especial que els ajuda a satisfer els seus desitjos) i una obra sense títol en la qual diverses petites
escenes de ‘la fi del món’ es reuneixen en una de sola.
Jacobo Muñoz Duato, Madrid
La meva obra parla de l’arquitectura com a mitjà de transformació, no
nomes de l’espai si no també dels nostres costums i maneres de relacionar-nos. A “Una acció fictícia al voltant de l’arquitectura” presento una
sèrie d’imatges d’edificis construïts en un lloc on hi havia construccions
de cartró típiques d’espais hortícoles. Aquests edificis resten amagats
per caixes de cartró amb paraules en les seves façanes que simulen les
frases grandiloqüents de les noves promocions d’edificis.
Markovich, nacido en 1979, utiliza el video como medio para crear una
paradoja del miedo y el humor, lo conocido y lo desconocido, la vida y
la muerte. Participó en festivales de video, cine y música en Barcelona,
Nueva York, Turín o Tesalónica, entre otros, y obtuvo las becas del Fondo Sharett y de la Universidad de Haifa Exposición anónima. Las piezas que presenta en Drap-Art’09 son Solarium (dos torpes ladrones de
chatarra encuentran un elemento místico muy especial que les ayuda a
satisfacer sus deseos) y una obra sin título en la que varias pequeñas
escenas del ‘fin del mundo’ se reúnen en una sola.
Markovich, born 1979, uses the video medium to build a paradox of
fear and humour, known and unknown, life and death. He participated
in video, cinema and music festivals in Barcelona, New York, Torino,
Thessaloniki, amongst others and won the Sharett Fund Scholarship
and the Haifa University – Anonymous exhibition scholarship. The pieces he presents at Drap-Art’09 are Solarium (two clumsy scrap metal
thieves find a very special mystical element which helps them to fulfil
their wishes) and an untitled piece in which several mini ‘End of the
World’ scenes are brought together into one.
70
Mi trabajo habla de la arquitectura como medio de transformación, no
sólo del espacio, también de nuestras costumbres y modos de relacionarnos. En “Una acción ficticia sobre la arquitectura” presento una
serie de imágenes de edificios construidos en un lugar donde había
construcciones de cartón típicas de la huerta. Estos edificios quedan
ocultos por cajas de cartón con palabras en sus fachadas que simulan
las grandilocuentes frases de las nuevas promociones de edificios.
Solarium
Tel Aviv, 2008
4’30’’
My work deals with architecture as a means of transformation, not only
of space but also of our habits and ways of relating to each other. In
“A fictitious action about architecture” I present a series of images of
buildings constructed in a place where there used to be cardboard constructions typical of vegetable gardens. These buildings are hidden by
cardboard boxes with words on their façades that simulate the grandiloquent phrases of the new promotions of the buildings.
Humano Urbano: una acción ficticia sobre la arquitectura
Valencia, 2009
37’
71
CINEMA DEL MEDI AMBIENT
CINE DEL MEDIO AMBIENTE
ENVIROMENTAL CINEMA
Ob-Art Video, Barcelona + malaventura, Málaga
www.ob-art.com
Ob-Art Vídeo és una galeria virtual dedicada exclusivament al Vídeo
Art. Des del 2006 promociona els treballs audiovisuals dels seus artistes a nivell internacional i participa en molts festivals i fires, a més de
disposar d’una productora pròpia i ser la fundadora del Festival BANG
de Vídeo Art de Barcelona. Fernando García Tamajón comença la seva
activitat com a artista audiovisual el 2003 amb el nom de Malaventura.
Els seus temes principals són l’electrònica, el jazz i la poesia. Caixes és
una història íntima i secreta sobre senzilles caixes de cartró que poden
somiar. Les caixes buides, ja inservibles, esperen ser recollides. Ara
que no guarden res dins seu, ara que són escombraries, són també
lliures per somiar. I somien, i somien, i somien.
Ob-Art Video es una galeria virtual dedicada exclusivamente al Video
Arte. Desde el 2006 promociona los trabajos audiovisuales de sus
artistas internacionalmente y participa en muchos festivales y ferias,
además de disponer de una productora propia y ser la fundadora del
Festival BANG de Video Arte de Barcelona. Fernando García Tamajón
inicia su actividad como artista audiovisual en 2003 con el nombre de
Malaventura. Sus temas principales son la electrónica, el jazz y la poesía. Cajas es una historia intima y secreta sobre simples cajas de cartón
que pueden soñar. Las cajas vacías, ya inservibles, esperan ser recogidas. Ahora que son basura, también son libres para soñar. Y sueñan,
y sueñan, y sueñan.
Ob-Art Video is a virtual gallery dedicated exclusively to video art.
Since 2006 Ob-Art promotes the audiovisual works of its artists internationally and participates in many festivals and fairs. Ob-Art also has
its own production company and is the founder of the BANG Video Art
Festival in Barcelona. Fernando Garcia Tamajón began his activity as a
visual artist in 2003 under the name of Malaventura. His main themes
are electronics, jazz and poetry. Boxes is an intimate and secret story
about simple cardboard boxes that can dream. The empty boxes, now
useless, are waiting to be collected. Now that they are trash, they are
also free to dream. And they dream, and dream, and dream.
72
CAJAS
España, 2007
4’48’’
CINEMA DEL MEDI AMBIENT CINE DEL MEDIOAMBIENTE ENVIROMENTAL CINEMA
FICMA
Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient. FICMA
Festival Internacional de Cine del Medioambiente. FICMA
International Festival of Environmental Cinema. FICMA
El Festival ja fa molts anys que ha deixat de ser un projecte, aquell que
l’any1994 em va mantenir (i em manté) desvetllat i que pretenia ser una
finestra per on entrés aire fresc en un gènere -el documental- que estava arraconat en els llocs més recòndits de les graelles de programació
de les poques cadenes de TV que existien en aquells temps.
“El Medi ambient és un Dret Humà” vaig dir en la primera roda de premsa, recordo. I els anys van passar, i també milers de films, documentals
i de ficció, curts i llargs, animacions i també cadenes de TV, i també es
va anar ‘flexibilitzant’ aquest concepte ferri que situava a l’ésser humà
en un graó diferent del de la resta de formes de vida que habiten el
planeta.
Vam ser el primer Festival de Cinema d’Espanya i Europa a asseure
a la mateixa taula a les Mayors del documental (HBO, Discovery
Channel, National Geographic, Odissea, Televisió Espanyola, Televisió
de Catalunya, entre d’altres), a fundar la mediateca més gran de medi
ambient del món, a fundar i engegar la EFFN -la principal associació
de Festivals ambientals del món- i a fomentar que les grans i petites
factories de producció incorporin temàtiques mediambientals en els
seus films, ja siguin dramàtics o comèdies.
I per si això fos poc, Hollywood i la cinematografia de tot el món ens
van donar i ens dónen el seu suport per a seguir somiant: Daphne
Zuñiga apadrinarà la 16ena edició. Goldie Hawn, Jeremy Irons, Martin
Sheen, Daryl Hannah, Fernando Trueba, Hebe de Bonafinni, Fundació
Couesteau, Ingrid Rubio, Candela Peña, Lola Dueñas, Judit Mascó,
Carmen Conesa, Barbara Willliams, Iciar Bollain, Paul Laverty, María
Miró, Jorge Prelorán, Ken Loach, Steve Macurry, entre tants i tants, són
el millor exemple de compromís, militància i lluita, i tots ells han estat
al FICMA!
Per molts anys, llarga vida a aquest Festival que aposta pel cinema, el
canvi i per la vida, amb o sense crisi.
El Festival ha dejado hace muchos años de ser un proyecto, aquel que
en 1994 me mantuvo (y me mantiene) desvelado y que pretendía ser
una ventana por donde entrara aire fresco a un género –el documentalque estaba arrinconado en los más recónditos sitios de las parrillas de
programación de las pocas cadenas de TV que existían en aquellos
tiempos.
“El Medio Ambiente es un Derecho Humano”, dije en la primera rueda
de prensa, recuerdo. Y los años pasaron, y también miles de filmes,
documentales y de ficción, cortos y largos, animaciones y también
cadenas de TV, y también se fue ‘flexibilizando’ ese concepto férreo
que situaba al ser humano en un escalón diferente al resto de formas
de vida que habitan el planeta.
Fuimos el primer Festival de Cine de España y Europa en sentar en
la misma mesa a las Mayors del documental (HBO, Discovery Channel, National Geographic, Odisea, Televisión Española, Televisión
de Catalunya, entre otras), en fundar la mayor mediateca de medio
ambiente del mundo, en fundar y poner en marcha la EFFN -la principal
asociación de Festivales ambientales del mundo- y en fomentar que las
grandes y pequeñas factorías de producción incorporen en sus filmes,
sean dramáticos o comedias, temáticas medioambientales.
Y como si eso fuese poco, Hollywood y la cinematografía de todo el
mundo, nos dió y da su apoyo para seguir soñando: Daphne Zuñiga
apadrinó la 16ª edición. Goldie Hawn, Jeremy Irons, Martin Sheen,
Daryl Hannah, Fernando Trueba, Hebe de Bonafinni, Fundación
Couesteau, Ingrid Rubio, Candela Peña, Lola Dueñas, Judit Mascó,
Carmen Conesa, Barbara Willliams, Iciar Bollain, Paul Laverty, María
Miró, Jorge Prelorán, Ken Loach, Steve Macurry, entre tantos y tantos,
son el mejor ejemplo de compromiso, militancia y lucha, ¡y todos ellos
han estado en el FICMA!
Por muchos años, larga vida a este festival que apuesta por el cine, el
cambio y por la vida, con o sin crisis.
This Festival has for many years been more than the project that in
1994 kept (and still keeps me) awake. It was born as a window of fresh
air for a genre - the documentary- at that time cornered in the most
remote program slots of the few existent TV channels.
‘Environment is a Human Right,’ I remember saying at the first press
conference. The years passed, witnessing thousands of films, documentaries and fiction, both long and short, animation and TV channels,
as the ferrous concept which placed man on a different level from other
forms of life on the planet, became more ‘flexible’.
We were the first film festival in Spain and Europe to bring together
the Mayors of the Documentary (HBO, Discovery Channel, National
Geographic, Odyssey, Spanish TV, Television de Catalunya, among
others) around the same table, so as to give birth to the largest environmental multimedia library, and to found and launch the EFFN - the
largest association of environmental festivals in the world, as well as to
encourage small and large production factories to incorporate in their
films, whether drama or comedy, environmental issues.
As if that was not enough, Hollywood and the global film industry gave
and continue to give us their support to go on dreaming: Daphne Zuñiga
was patron of the 16th edition. Goldie Hawn, Jeremy Irons, Martin
Sheen, Daryl Hannah, Fernando Trueba, Hebe de Bonafinni, Couesteau
Foundation, Ingrid Rubio, Candela Pena, Lola Duenas, Judith Mascó,
Carmen Conesa, Barbara Williams, Iciar Bollain, Paul Laverty, Maria
Miro, Jorge Prelorán, Ken Loach, Steve Macurry, among so many, are
the best examples of commitment, activism and struggle, and they all
have been at FICMA!
Let there be long life for many years to come for this festival that believes in films, change and life, with or without crisis.
Claudio Lauria, President of FICMA
Claudio Lauria, President FICMA
Claudio Lauria, Presidente FICMA
74
75
CINEMA DEL MEDI AMBIENT CINE DEL MEDIO AMBIENTE ENVIROMENTAL CINEMA
Fighting Goliat. Texas Coal Wars
Matt Hames – 35 min. - USA
Addicted to plastic
Ian Connacher - 85 min - Canada
Al capdavall, cap ecosistema o segment d’activitat humana ha escapat
a l’abast del film de plàstic transparent. ADDICTES AL PLÀSTIC es
un viatge global per esbrinar allò que realment sabem sobre aquest
material d’un milió d’usos i perquè collons n’hi ha tant. Pel camí descobrim el seu llegat tòxic, així com els homes i dones que es dediquen a
netejar-lo. Sol d’Or al Millor Documental Internacional (FICMA’09).
Para bien o para mal, ningún ecosistema o segmento de actividad humana ha escapado al alcance del film de plástico transparente. ADICTOS AL PLÁSTICO es un viaje global para investigar lo que realmente
conocemos sobre este material de un millón de usos y porqué cojones
hay tanto. Por el camino descubrimos su legado tóxico, y los hombres
y mujeres que se dedican a limpiarlo. Sol d’Or al Mejor Documental
Internacional (FICMA’09).
For better or worse, no ecosystem or segment of human activity has
escaped the shrink-filmed grasp of plastic. ADDICTED TO PLASTIC is
a global journey to investigate what we really know about the material
of a thousand uses and why there’s so dam much of it. Through this
journey we discover a toxic legacy and the men and women dedicated
to cleaning it up. Sol d’Or for the Best International Documentary (FICMA’09).
76
Narrat per Robert Redford, el film explica com uns socis impensables
–batlles, grangers, directors executius, grups de la comunitat, legisladors, advocats i ciutadans- s’uneixen per a protestar contra la contaminació. La pressió que exerceixen canvia l’opinió pública i fomenta la
creació d’una proposta per part d’inversors privats que volen adquirir
l’empresa que proposava construir 11 de les 19 centrals tèrmiques; i els
convenç per a reduir d’11 a 3 la quantitat de noves plantes a construir.
Aixó és una clara victòria per a la gent de Texas i un exemple a seguir,
doncs, des del mes de febrer de 2008 s’estan construint prop de 1.000
centrals tèrmiques convencionals de carbó a nivell mundial.
Narrado por Robert Redford, el filme explica como unos socios impensables –alcaldes, granjeros, directores ejecutivos, grupos de la comunidad, legisladores, abogados, y ciudadanos- se unen para protestar
contra la contaminación La presión que ejercen cambia la opinión
pública y fomenta la creación de una propuesta por parte de inversores
privados que quieren adquirir la empresa que proponía construir 11 de
las 19 centrales térmicas; los convence para reducir de 11 a 3 la cantidad de nuevas plantas a construir. Esto es una clara victoria para la
gente de Texas y un ejemplo a seguir, ya que, desde febrero de 2008 se
están construyendo cerca de 1.000 centrales térmicas convencionales
de carbón a escala mundial
Narrated by Robert Redford this film tells the story of how very unlikely
partners—mayors, ranchers, CEOs, community groups, legislators,
lawyers, and citizens— come together to oppose pollution. The pressure they exercise change public opinion and influence a proposal made
by private investors looking to purchase the company which opted to
build 11 of the 19 conventional coal-fired power plants and convinced
them to reduce the amount of new plants to be built from 11 to 3. This
reduction is clearly a victory for the people of Texas, and an example to
follow, since as of February 2008 close to 1.000 conventional coal-fired
power plants are developing worldwide.
77
CINEMA DEL MEDI AMBIENT CINE DEL MEDIOAMBIENTE ENVIROMENTAL CINEMA
Utopía
Lucho Iglesias/Alex Ruiz 78 min. - España
Tesoros descartados
Ethan Steinman – 90 min. - USA/Argentina
Un any en la vida de Blanca i els seus fills, vivint al marge de la societat,
recollint les restes de Buenos Aires a la recerca d’aliment. Al seu costat
vivim les seves alegries i penes, explorant la seva realitat i coneixent
aquells que comparteixen la seva mateixa lluita per la supervivència.
Menció especial del Jurat del FICMA ’09. Premi Especial Ciutat del Prat
(FICMA’09).
Un año en la vida de Blanca y sus hijos, viviendo al margen de la sociedad, recogiendo los restos de Buenos Aires en busca de sustento.
Vivimos junto a ellos sus alegrías y dolores, explorando su realidad y
conociendo a aquellos que comparten su misma lucha por la superviviencia.
Mención especial del Jurado de FICMA ’09. Premio Especial Ciudad
del Prat (FICMA’09).
A year in the lives of Blanca and her children, living on the fringes of
society, scavenging through the remains of Buenos Aires for mere
sustenance. We live alongside them in their joys and pains, exploring
their reality, meeting others in the same fight for survival.
Special Mention by the Jury of FICMA’09. Special Award by the City of
Prat (FICMA’09).
78
Una mirada íntima i profunda a la nostra capacitat de canviar la realitat, la nostra vida i el món que ens acull. Documental que destaca
la infinita capacitat de l’ésser humà per superar-se, desenvolupant
solucions imaginatives per viure en connexió amb la vida i aconseguir
l’impossible: la nostra plenitud i el respecte pel món que ens envolta.
Amb entrevistes i testimonis de maneres de viure imaginatives i sorprenents. Una acurada fotografia, acompanyada per cuidats grafismes i
música de Luís Paniagua, constitueixen els 78 minuts del llargmetratge.
Aquest documental està format d’esperances i somnis fets realitat.
Perquè la utopia ja és aquí.
Una mirada íntima y profunda a nuestra capacidad de cambiar la
realidad, nuestra vida y el mundo que nos acoge. Documental que destaca la infinita capacidad del ser humano de superarse, desarrollando
soluciones imaginativas para vivir en conexión con la vida y conseguir
lo imposible: nuestra plenitud y el respeto por el mundo que nos rodea. Con entrevistas y testimonios de formas de vida imaginativos y
sorprendentes. Una esmerada fotografía, acompañada por cuidados
grafismos y música de Luís Paniagua, componen los 78 minutos del
largometraje. Este documental está construido de esperanzas y sueños
hechos realidad. Porque la utopía ya está aquí.
An intimate and profound look at our capacity to change reality, our
lives and the world around us; to explore the infinite ability of human
beings to improve themselves by developing imaginative solutions
to live in connection with life and to achieve the impossible: to live
our lives to the fullest and respect the world around us. A 78-minute
feature film which combines interviews and testimonies of imaginative
and surprising lifestyles. Immaculate photography is accompanied by
stylish graphics and music by Luís Paniagua. This documentary brings
hope and dreams to reality. Utopia is already here.
79
CINEMA DEL MEDI AMBIENT CINE DEL MEDIOAMBIENTE ENVIROMENTAL CINEMA
CURTMETRATGES
CORTOMETRAJES
SHORT FILMS
Eisblume
Katharina Wyss – 1 min. - Deutschland
Una nena petita és meravella del dibuix glaçat en la finestra d’un xalet.
Cristalls, recordant les flors, els paisatges. Com en un calidoscopi,
taques de colors que apareixen i desapareixen. De lluny, s’escolta el so
de nens rient. L’alè de la nena entela la finestra, una goteta s’escorre,
desdibuixant el paisatge glaçat. Algú crida el nom de la nena – la màgia
de l’instant s’ha acabat. Fa un darrer cop d’ull al paisatge glaçat i se’n
va corrent cap allà on són els altres nens, que juguen feliços a la neu,
envoltats per un impressionant paisatge alpí.
Anbafey
Dominique Duport – 6 MIN. - France
Un home llença una llauna de refesc enmig del bosc, a Guadalupe. Una
fulla empipada l’empaitarà i l’atraparà.
Un hombre tira una lata de refresco en medio del bosque, en Guadalupe. Una hoja enfadada le perseguirá y lo atrapará.
A man threw a small soda can in the middle of the forest in Guadalupe.
One angry leaf will hunt him down.
80
Una niña pequeña se maravilla del dibujo helado en la ventana de
un chalet. Cristales, recordando las flores, los paisajes. Como en un
calidoscopio, manchas de colores que aparecen y desaparecen. A lo
lejos, se escucha el sonido de niños riendo. El aliento de la niña empaña la ventana, una gotita se escurre, desdibujando el paisaje helado.
Alguien llama a la niña - el mágico instante ha terminado. Echa una
última mirada al paisaje helado y se va corriendo hacia donde están
los otros niños, que juegan felizmente en la nieve, envueltos por un
impresionante paisaje alpino.
A small girl is marveling at frost patterns on the window of a chalet, seeing crystals reminiscent of flowers and landscapes. Just like in a kaleidoscope, coloured spots appear and disappear. Far away, the sound of
laughing children can be heard. The girl’s breath steams up the window,
a small drop runs down, melting the frost pattern. Someone calls the
girl by name – the magical moment is over. She takes a last look at the
frost patterns and starts running over to the other children, cheerfully
playing in the snow, surrounded by breathtaking alpine scenery.
81
CINEMA DEL MEDI AMBIENT CINE DEL MEDIOAMBIENTE ENVIROMENTAL CINEMA
Nosotros
José Luis Valdivia - 17 min. España
En un món devastat pel canvi climàtic, un home i una dona de diferents
ètnies vaguen per una terra desèrtica, poblada per tribus salvatges,
antuvi éssers racionals d’una societat derruïda per les conseqüències
de les seves decisions errades. En aquesta travessia, els personatges
van buscant el bé més preuat: l’aigua. En el fons, l’èsser humà intenta
trobar consol i respostes al perquè de l’ocàs de la civilització…
(En)terrados
Àlex Lora - 11 min. - Catalunya
El misterio del pez
Giovanni Maccelli – 10 min. España
Vet aquí una vegada un vell que sortia a pescar cada dia i cada dia
pescava el mateix peix.
Érase una vez un viejo que bajaba a pescar cada día y cada día pescaba el mismo pez
Once upon a time, there was an old man who went fishing every day,
and every day he caught the same fish.
82
En una ciutat… any 2010… trobar pis a la metròpoli ja no és possible.
Tres personatges buscaran alguna alternativa per aconseguir un lloc
on caure morts… Una distòpia propera, una recerca estressant; una
interacció impossible a la recerca d’una poètica escapada.
En una ciudad… año 2010… Encontrar piso en la metrópolis ya no es
posible. Tres personajes buscarán alguna alternativa para conseguir
un lugar donde caer muertos… Una distopía cercana, una búsqueda
estresante; una interacción imposible al encuentro de un escape poético.
In a city… the year is 2010… it has become impossible to find a flat
in the metropolis. Three characters look for an alternative way to find
a place in which to shelter… a close, perverse dystopia, a stressful
search; an impossible interaction in search of a poetic escape.
Iron will
Vivien Mason – 6 min. - Australia
El zenit del petroli significa inestabilitat. Excepte per a un home. Apareix
Iron Will el supervivent de Suburbia amb la seva voluntat de ferro per
sobreviure. Preparat per a la veritat. Molest amb la brutícia.
El cenit del petróleo significa inestabilidad. Excepto para un hombre.
Aparece Iron Will, el superviviente de Suburbia con su voluntad de hierro
para sobrevivir. Preparado para la verdad. Molesto con la suciedad.
The zenith of petroleum means turmoil. Except for one man. Enter Iron Will
the survivalist from suburbia. Ready for truth. Inconvenienced by dirt.
En un mundo devastado por el cambio climático, un hombre y una
mujer de distintas etnias, vagan por una tierra desértica, poblada por
tribus salvajes antaño seres racionales de una sociedad derruida, por
las consecuencias de sus decisiones erradas. En esa travesía, los personajes van en busca del bien más preciado: el agua. En su interior, el
ser humano, trata de hallar consuelo y respuestas al porqué del ocaso
de la civilización…
In a world devastated by climate change, a man and woman of different ethnic backgrounds wander through a desert populated by savage
tribes from the past, formerly rational members of a society that was
destroyed by the consequences of wrong decisions it made. In this
journey, the characters search for the most prized treasure: water. In
their interior, human beings try to find consolation and answers to why
civilization has declined…
83
CINEMA DEL MEDI AMBIENT CINE DEL MEDIOAMBIENTE ENVIROMENTAL CINEMA
Unfair (Bill Madden)
Andrew David Watson – 4 mon. - USA
Only one
Conor Arnodo - 3 min. - USA
Un noi està avorrit. Seu en una corba, esperant per fer quelcom. Una
bossa de plàstic s’apropa, camí d’embrutar el medi ambient, però ho
sap això la bossa? El noi segueix la bossa cap a la seva fatídica mort,
en un abocador. Però quan hi arriba, n’hi troba moltes d’altres… Què
tenia d’especial la bossa? S’adorm i té un estrany somni.
Un chico está aburrido. Se sienta en una curva, esperando para hacer
algo. Una bolsa de plástico se acerca, camino de ensuciar el medio
ambiente, pero ¿lo sabe la bolsa? El chico sigue la bolsa hacia su
fatídica muerte, en un vertedero. Pero cuando llega, se encuentra a
muchas otras… ¿Qué tenía tan especial la bolsa? Se duerme y tiene
un extraño sueño.
A boy is bored. He sits on a curb, waiting for something to do. Along
comes a plastic bag, on its way to messing up the environment. Does
the bag know this? The boy follows the bag to its fateful death, at a
dumpsite. But when he gets there, he finds so many others...what was
so special about the bag he followed? He falls asleep and has a strange
dream.
84
The big ask
Nic Balthazar – 4 min. - Belgique
Una nena juga a la platja amb els seus pares. Com és que ella pot veure
el perill real de l’escalfament global i els polítics que estan a la ribera no
sembla que en tinguin cap pista? Així doncs, es disposa a explicar-ho.
Al final, més de 6.000 persones l’ajudaran a fer-ho.
Una niña juega en la playa con sus padres. ¿Cómo es que ella puede
ver el peligro real del calentamiento global, y los políticos que están
en la orilla no parece que tengan ninguna pista? Así que se dispone a
explicarlo. Al final, más de 6.000 personas la ayudarán a hacerlo.
A little girl is playing on the beach with her parents, but she worries.
Why is it that she can see the real danger of global warming, and the
politicians standing on the shore don’t seem to have a clue? She therefore sets out to explain. At the end more than 6.000 people will help
her to do so.
El cantant, compositor i activista Bill Madden i el director Andrew David
Watson col·laboren junts altra vegada a “Injust”, una comèdia d’humor
negre creada a partir del curtmetratge/videoclip “Gone”. Estigueu preparats per riure, somriure i aclamar el noi en bicicleta que pugna contra
les forces sinistres i mesquines de l’Agencia de Protecció del Petroli
(PPA), en aquesta batalla a fet i amagar per alliberar el món de la seva
dependència de les grans multinacionals petrolieres.
El cantante, compositor y activista Bill Madden y el director Andrew
David Watson colaboran juntos de nuevo en “Injusto”, una comedia de
humor negro creada a partir del cortometraje/videoclip “Gone”. Estad
preparados para reír, sonreír y aclamar al chico en bicicleta que lucha
contra las fuerzas siniestras y mezquinas de la Agencia de Protección
del Petróleo (PPA), en esta batalla al escondite para liberar al mundo de
su dependencia de las grandes multinacionales petroleras.
In “Unfair”, the sequel to the short music video “Gone”, singer-songwriter and activist Bill Madden and director Andrew David Watson once
again collaborate, only this time with a tongue-in-cheek, dark comedic
spin. Be prepared to laugh, smile and cheer as the Bicycle Boy is pitted against the sinister, greed driven forces of the Petroleum Protection Agency (PPA) in a hide-and-seek battle to free the world from its
dependence on Big Oil.
85
TAULES RODONES
MESAS REDONDAS
PANEL DISCUSSIONS
XXI
Julio Gude – 7 min. - España
Vae soli (Woe to the one who is alone)
Neva Ivanec/Filip Rozic – 2 min. - Croatia
Una història sobre camps de mines explicada a través de les memòries
d’un home que seu damunt d’un planeta destruït que una vegada va
ser la llar de boniques papallones.
Una historia sobre campos de minas explicada a través de las memorias de un hombre sentado en un planeta destruido que una vez fue el
hogar de hermosas mariposas.
A story about mine fields told through the memories of a man sitting in a
destroyed planet which was once the home of beautiful butterflies.
86
A finals del segle XXI, les presons són els últims refugis de la Terra que
mantenen fora de perill els seus ciutadans d’un món exterior completament caòtic. Però tot canviarà radicalment per a un d’aquests ciutadans
quan prengui la decisió més important de la seva vida: sortir.
A finales del siglo XXI, las cárceles son los últimos refugios de La Tierra
que mantienen a salvo a sus ciudadanos de un mundo exterior completamente caótico. Pero todo cambiará radicalmente para uno de esos
ciudadanos cuando tome la decisión más importante de su vida: salir.
At the end of the 21st Century, prisons are the last refuges on Earth
that keep citizens safe from a completely chaotic exterior world. But
everything will change for one of these citizens when he makes the
most important decision of his life, to leave.
TAULES RODONES MESAS REDONDAS PANEL DISCUSSIONS
TAULA 1
Dissabte 19 de desembre
de 17 a 19 hores
Auditori del CCCB
MESA 1
Sábado 19 de diciembre
de 17 a 19 horas
Auditorio del CCCB
TABLE 1
Saturday December 19
17 to 19 hours
CCCB Auditorium
Reciclar la crisi: respostes globals
Reciclar la crisis: respuestas globales
Recycling the Crisis: global responses
L’actual conjuntura econòmica ha posat al descobert que el creixement
basat exclusivament en el consumisme no només és insostenible sinó
que és un miratge, un ‘speculum’ que ve d’especular i d’espectacular.
Però hi ha respostes creatives vàlides per part de persones i col·lectius
que s’involucren en la cura de l’entorn, de la vida quotidiana i aposten
per un nou sistema de valors, on els objectes no són d’’usar i llençar’ i
les persones tampoc. Roos Langendorff i Darja Vos, dos artistes plàstiques neerlandeses, ens parlen de la situació del reciclatge en l’art,
Genoveva Català, Directora de l’Agència de Residus de Catalunya, ens
presenta el Premi per al Reciclatge, que distingeix productes, projectes
i estratègies per a integrar el reciclatge i/o reciclabilitat i/o biodegradablitat en el procés de disseny. Martina Milla ens parla del col·lectiu
Farafina, dedicat a la promoció de l’artesania contemporània de l’Àfrica
subsahariana a Barcelona i així ajudar a desenvolupar l’artesania i la
creació, que al seu torn poden arribar a sustentar les economies locals.
Aurora Calderón, directora del Pepenafest, festival internacional de
reciclatge creatiu de Puebla, ens parla del esdeveniment i de cóm va
sorgir de la necessitat d’impulsar el canvi en la percepció dels residus.
La actual coyuntura económica ha dejado al descubierto que el
crecimiento basado exclusivamente en el consumismo no solo es
insostenible sino que es un espejismo, un ‘speculum’ que viene de especular y espectacular. Pero hay respuestas creativas válidas por parte
de personas y colectivos que se involucran en el cuidado del entorno,
de la vida cotidiana y apuestan por un nuevo sistema de valores, donde
los objetos no son de ‘usar y tirar’ y las personas tampoco. Roos Langendorff y Darja Vos, dos artistas plásticas neerlandesas, nos hablan
de la situación del reciclaje en el arte, Genoveva Català, Directora de
la Agencia de Residuos de Catalunya, nos presenta el Premio para
el Reciclaje, que distingue productos, proyectos y estrategias para
integrar el reciclaje i/o reciclabilidad i/o biodegradablidad en el proceso
de diseño. Martina Milla presenta el colectivo Farafina, dedicado a
promocionar la artesanía contemporánea del África subsahariana en
Barcelona y así ayudar a desarrollar la artesanía y la creación que a su
vez pueden llegar a sustentar las economías locales. Aurora Calderón,
directora del Pepenafest, festival internacional de reciclaje creativo
de Puebla, nos cuenta cómo este evento surgió de la necesidad de
impulsar el cambio en la percepción de los residuos.
The current economic climate has shown that growth based solely on
consumerism has implications that are not only unsustainable but a mirage, a ‘speculum’, which comes from speculating and spectacular. But
there are valid creative answers coming from people and organisations
that are involved in the care of the environment, daily life, and making
a bet for a new value system, where objects are not ‘throwaway’ nor
people either. Roos Langendorff and Darja Vos, two dutch artists, speak
of the situation of the art of recycling, Genoveva Català, Director of the
Catalan Waste Agency, presents the Award for Recycling, which distinguishes products, projects and strategies to integrate recycling and/or
recyclability and/or biodegradability in design processes. Martina Milla
introduces the Farafina collective, engaged in promoting contemporary
crafts from sub-Saharan Africa in Barcelona and in this way helping to
develop crafts and creative activities that in their turn can support local
economies. Aurora Calderon, director of the Pepenafest, international
festival of creative recycling of Puebla, tells us how this event sprang
from the need in driving change in the perception of waste,
Participants:
Roos Langendorff i Darja Vos, artistes plàstiques, Amsterdam.
Genoveva Català. Directora de l’Agència de Residus de Catalunya,
Barcelona.
Martina Milla, Col·lectiu Farafina, Barcelona.
Aurora Calderón, Pepena Fest, Puebla .
Participantes:
Roos Langendorff y Darja Vos, artistas plásticas, Amsterdam.
Genoveva Català. Directora de la Agencia de Residuos de Catalunya,
Barcelona.
Martina Milla, Colectivo Farafina, Barcelona.
Aurora Calderón, Pepenafest, Puebla.
Participants:
Roos Langendorff and Darja Vos, plastic artists, Amsterdam.
Genoveva Català. Director of the Waste Agency of Catalonia, Barcelona.
Martina Milla, Collective Farafina, Barcelona.
Aurora Calderon, Pepenafest, Puebla.
Moderator: Drap-Art
Modera: Drap-Art
Modera: Drap-Art
88
89
TAULES RODONES MESAS REDONDAS PANEL DISCUSSIONS
90
TAULA 2
Diumenge, 20 de desembre
de 17 a 19 hores
Auditori del CCCB
MESA 2
Domingo, 20 de diciembre
de 17 a 19 horas
Auditorio del CCCB
TABLE 2
Sunday, December 20th
17 to 19 hours
CCCB Auditorium
Art, disseny i reciclatge: d’allò popular a allò avantguardista
Arte, diseño y reciclaje: de lo popular a la vanguardia
Art, design and recycling: from the popular to the Avant-garde
El reciclatge sempre ha estat present en la història de l’art popular i en
les diferents cultures del món. Ha estat i és una resposta pràctica davant
l’escassetat d’objectes o una reacció creativa davant l’abundància dels
mateixos. Actualment, també és una resposta per a diferents objectius:
la denúncia social del consum irresponsable, les mil i una possibilitats
del disseny i l’art, la utilitat del reciclatge en diverses professions... i en
la vida quotidiana. Yoav Kotik, dissenyador i artista plàstic israelià ens
parla de la seva experiència amb materials de rebuig. Teresa Camps,
professora d’Art Contemporani en la UAB, aportarà la perspectiva
acadèmica a la temàtica de la taula, Marta Farré, directora de Artidi,
escola que imparteix cursos d’ aparadorisme, “visual merchandising”
i decoració comercial, ens parlarà de la filosofia de l’escola i de lús
que fan de l’art i del reciclatge en les classes. Anita García presenta
el projecto Alehop! Taller Laboratori, un taller que realitza en un centre
penitenciari. Segons ella, la manca de recursos no és un impediment
per endegar projectes; les idees més brillants han sorgit de persones
exposades a situacions extremes o precàries, on l’enginy va ser la
matèria primera.
El reciclaje siempre ha estado presente en la historia del arte popular
y en las diferentes culturas del mundo. Ha sido y es una respuesta
práctica ante la escasez de objetos o una reacción creativa ante la
abundancia de los mismos. Actualmente, también es una respuesta
para diferentes objetivos: la denuncia social del consumo irresponsable, las mil y una posibilidades del diseño y el arte, la utilidad del
reciclaje en diversas profesiones… i en la vida cuotidiana. Yoav Kotik,
diseñador y artista plástico de Israel, nos habla de su experiencia
creativa con materiales de desecho. Teresa Camps, profesora de Arte
Contemporáneo en la UAB, aportará la perspectiva académica, Marta
Farré, directora de Artidi, escuela que imparte cursos de escaparatismo, “visual merchandising” y decoración comercial nos hablará de
la filosofía de la escuela y del uso que hacen del arte y del reciclaje en
las clases. Anita García presenta el proyecto Alehop! Taller Laboratorio,
un taller que realiza en un centro penitenciario. Según ella la falta de
recursos no es un impedimento para poner en marcha proyectos; las
ideas más brillantes han surgido de personas expuestas a situaciones
extremas o precarias, en las que el ingenio fue la materia prima.
Recycling has always been present in popular art history and different
cultures. It was and is a practical response to the scarcity of objects or
a creative response to the abundance of them. Currently, it is also an
answer for different objectives: social reporting of irresponsible consumption, the thousand and one possibilities of design and art, and the
usefulness of recycling in various professions... and in everyday life.
Yoav Kotik, designer and artist from Israel, talks about his experience
with waste materials. Teresa Camps, Professor of Contemporary Art in
the UAB will provide the academic perspective, Marta Farré, director of
Ártidi, a school offering courses in window dressing, visual merchandising and commercial decoration will talk about the school’s philosophy
and the use it makes of art and recycling in the classes. Anita Garcia
presents the project Alehop! Laboratory Workshop, a workshop held in
a prison facility in. According to her, lack of resources is not an impediment to implementing projects; the most brilliant ideas have come from
people exposed to extreme or precarious situations.
Participants:
Yoav Kotik, dissenyador i artista plàstic, Mishmeret.
Teresa Camps, Professora d’Art Contemporani en la UAB, Barcelona.
Marta Farrè, Directora de Artidí, Escola d’Escaparatisme, Barcelona.
Anita García: Alehop! Taller Laboratori, Barcelona.
Participantes:
Yoav Kotik, diseñador y artista plástico, Mishmeret
Teresa Camps, Profesora de Arte Contemporáneo en la UAB, Barcelona
Marta Farrè, Directora de Artidí, Escuela de Escaparatismo, Barcelona.
Anita García: Alehop! Taller Laboratorio, Barcelona.
Modera:
Drap-Art
Modera:
Drap-Art
Participants:
Yoav Kotik, designer and artist, Mishmeret.
Teresa Camps, Professor of Contemporary Art in the UAB, Barcelona.
Marta Farre, Artidi Director. School for Window dressing, Barcelona.
Anita Garcia: Alehop! Laboratory Workshop, Barcelona.
Moderator:
Drap-Art
91
TALLERS TALLERES WORKSHOPS
TALLERS
TALLERES
WORKSHOPS
Demián Iglesias, Bariloche
Allò més bàsic de la vida són els animals unicel·lulars. Així i tot, aquests
éssers tenen necessitats i òrgans desenvolupats per a satisfer les
seves necessitats: menjar, desplaçar-se, reproduir-se, etc. Agafem un
objecte inanimat, un tros de goma, una baieta, unes ulleres, i fem-lo
caminar, ballar, expressar felicitat o enuig. A poc a poc començarem a
intuir quins són els seus òrgans perceptius, el seu mitjà de transport,
la seva alimentació i les seves pors. Ara aprofitem aquesta intuïció per
a desenvolupar un objecte, una escultura, transformar una muntanya
d’objectes inservibles i inerts en alguna cosa bella, viva i única.
Lo más básico de la vida son los animales unicelulares. Así y todo, estos
seres tienen necesidades y órganos desarrollados para satisfacer sus
necesidades: comer, desplazarse, reproducirse, etc. Cojamos un objeto inanimado, un trozo de goma, una bayeta, unas gafas, y hagámoslo
caminar, bailar, expresar felicidad o enojo. Poco a poco empezaremos
a intuir cuales son sus órganos perceptivos, su medio de transporte,
su alimentación y sus miedos. Ahora aprovechemos esa intuición
para desarrollar un objeto, una escultura, transformar una montaña de
objetos inservibles e inertes en algo hermoso, vivo y único.
The basics of life are one-celled animals. Still, these beings have needs
and developed organs to meet them: eating, moving, reproducing, etc.
Let us take inanimate objects, a piece of rubber, a dishcloth, glasses,
let’s make them walk, dance, express happiness or annoyance. Slowly
we will begin to sense what their perceptual organs, their means of
transportation, their food and their fears are. Now let us take advantage of this intuition to develop an object, a sculpture; to transform a
mountain of useless and inert objects into something beautiful, alive
and unique.
TALLER DE BESTIOLES
TALLER DE BICHOS
BUG WORKSHOP
93
TALLERS TALLERES WORKSHOPS
Ben Roberts ECLECTIKTRONIK, Madrid
www.eclectiktronik.tk
Juan Pintabona, Barcelona
Desenvolupa instal·lacions utilitzant restes electròniques i enregistraments d’àudio i vídeo descartats, recollits des del 1987. El projecte
es presenta com una resistència contra les tendències de consum
exacerbat. Els materials magnètics (cintes, targetes de crèdit, etc.)
formen part de les escombraries quotidianes i són difícils de reciclar
per la seva estructura i pel fet d’estar formats per diversos materials.
No s’aprecien les seves possibilitats creatives; quan no compleixen
la seva funció original, se’ls condemna a les escombraries. El Taller
Your magnetic lifetime és un esdeveniment de Sound Art basat en la
reutilització cultural de tot aquest material i en el qual tot el món pot
participar.
www.juanpintabona.com
Nascut a l’Argentina, viu i treballa a Barcelona. Desenvolupa activitats
en diversos camps de l’arquitectura, la comunicació visual, l’escultura,
el disseny, la producció integral d’exposicions i l’intervencionisme
urbà. A Drap-Art’09 es proposa la construcció d’objectes lúdics i utilitaris a partir d’envasos d’aigua potable buits. Es tracta d’un material
accessible i versàtil, ideal per a introduir als participants en el món
del reciclatge. Més enllà de la complexitat dels objectes construïts,
que estarà en funció de l’edat dels assistents, es posarà l’èmfasi en
despertar i incentivar la reutilització creativa d’un element molt present
en la vida quotidiana.
Desarrolla instalaciones utilizando restos electrónicos y grabaciones
de audio y video de desecho, recogidos desde 1987. El proyecto se
presenta como una resistencia contra las tendencias de consumo
exacerbado Los materiales magnéticos (cintas, tarjetas de crédito,
etc.) forman parte de la basura cotidiana y son difíciles de reciclar por
su estructura y por estar compuestos de distintos materiales. No se
aprecian sus posibilidades creativas; cuando no cumplen su función
original, se les condena a la basura. El Taller Your magnetic lifetime es
un evento de Sound Art basado en la reutilización cultural de todo ese
material, en el que todo el mundo puede participar.
Nacido en Argentina, vive y trabaja en Barcelona. Desarrolla actividades en diversos campos de la arquitectura, la comunicación visual,
la escultura, el diseño, la producción integral de exposiciones y el
intervencionismo urbano. En Drap-Art’09 se propone la construcción
de objetos lúdicos y utilitarios a partir de envases de agua potable
vacíos. Se trata de un material accesible y versátil, ideal para introducir
a los participantes en el mundo del reciclaje. Más allá de la complejidad
de los objetos construidos, que estará en función de la edad de los
asistentes, se hará hincapié en despertar e incentivar la reutilización
creativa de un elemento muy presente en la vida cotidiana.
Born in Argentina, he lives and works in Barcelona. He works in diverse fields of architecture, visual communication, sculpture, design,
comprehensive production of exhibitions and urban interventions. For
Drap-Art’09 he is proposing the construction of playful and utilitarian
objects from empty bottles of drinking water. This is an accessible
and versatile material, ideal to introduce participants to the world of
recycling. Beyond the complexity of the constructed objects, that will
depend on the age of the participants; will focus on awakening and
fostering creative reuse of an item that is very present in everyday life.
94
TALLER DE RECICLATGE D’ENVASOS DE PLÀSTIC
TALLER DE RECICLAJE DE ENVASES DE PLÁSTICO
RECYCLING PLASTIC CONTAINERS WORKSHOP
Mòdul habitacional infantil, prototip
Módulo habitacional infantil, prototipo
Habitational children’s module, prototype
Develops installations using electronic waste and trash video and
audio recordings, collected since 1987. The project presents itself as
a resistance against exacerbated consumer trends. Magnetic materials
(such as tapes, credit cards, etc.) are part of everyday garbage and
are difficult to recycle because of its structure and being composed of
several products. Their creative possibilities are not appreciated, and
once they no longer fulfil their original function, they are condemned
to become trash. The Your magnetic lifetime Workshop is an event
of Sound Art based on the cultural reuse of all this material in which
everyone can participate.
TALLER “LA TEVA VIDA MAGNÈTICA”
TALLER “TU VIDA MAGNÉTICA”
“YOUR MAGNETIC LIFETIME” WORKSHOP
95
TALLERS TALLERES WORKSHOPS
Paloma Rodríguez, Barcelona
Un munt de diaris vells, unes tisores i cola són suficients per començar
un delicat viatge per les paraules. Afegir imaginació i remoure amb
creativitat. Taller dirigit a tot aquell que tingui ànima de poeta i ganes de
jugar... nens, nenes i adults-nen/a. Revisarem els diaris amb una nova
mirada, retallant, seleccionant tipografies, traient de context paraules,
frases... removent-les, manipulant-les i unint-les com les peces d’un
trencaclosques... fins a construir el poema. Un poema on les regles les
poses tu. El viatge poètic és teu.
Nacho Tatjer, Barcelona / Stocolm
Un montón de periódicos viejos, unas tijeras y pegamento son suficientes para empezar un delicado viaje por las palabras. Añadir imaginación
y agitar con creatividad. Taller dirigido a todo aquel que tenga alma de
poeta y ganas de jugar… niños, niñas y adultos-niño/a. Revisaremos
los periódicos con una nueva mirada, recortando, seleccionando
tipografías, sacando de contexto palabras, frases… removiéndolas,
manipulándolas y uniéndolas como las piezas de un rompecabezas…
hasta construir el poema. Un poema donde las reglas las pones tú. El
viaje poético es tuyo.
A pile of old newspapers, scissors and glue are sufficient to initiate
a delicate voyage through words. Add imagination and shake with
creativity. A workshop for anyone with a poetic soul and desire to play
... children and adult-children. We will review the newspapers from a
new perspective, cutting, selecting fonts, taking words and phrases out
of their context… stirring them, manipulating them and putting them
together again like pieces of a puzzle… to construct the poem. A poem
in which the rules are up to you. The poetic journey is yours.
96
Amb quatre trossets de cartró i un parell d’acolorides pinzellades tractarem de realitzar en grup joguines i figures capaces d’entusiasmar a
qualsevol. Es tracta de conscienciar-se, d’una forma amena i divertida,
de la necessitat de tenir cura del “nostre” medi ambient a partir de la
realització de petites obres amb materials de deixalla.
Con cuatro pedacitos de cartón y un par de coloridas pinceladas trataremos en grupo de realizar juguetes y figuras capaces de entusiasmar
a cualquiera. Se trata de tomar conciencia de una forma amena y
divertida de la necesidad de cuidar “nuestro” medio ambiente a partir
de la realización de pequeñas obras con materiales de desecho.
TALLER DE CREACIÓ POÈTICA “COLLAGE DE LA PARAULA”
TALLER DE CREACIÓN POÉTICA “COLLAGE DE LA PALABRA”
“COLLAGE OF WORDS” POETIC CREATION WORKSHOP
With a few pieces of cardboard and some colourful brushstrokes we will
work in group making toys and figures capable of exciting anyone. It is
a matter of becoming aware of the need to care for “our” environment
in an amusing and entertaining way; from the perspective of creating
small art works with waste materials.
TALLER DE JOGUINES I FIGURES
TALLER DE JUGUETES Y FIGURAS
TOY AND FIGURE WORKSHOP
97
ESPECTACLES ESPECTÁCULOS PERFORMANCES
ESPECTACLES
ESPECTÁCULOS
PERFORMANCES
Bradien + Los Archivos de Mayo, Barcelona
www.bradien.net
Bradien és un grup instrumental que es va formar l’any 2005. Des
d’aleshores han publicat Minoi Tiare, un CD amb nou cançons i un 7
polzades compartit amb el grup escocès Dosimat.
Han fet concerts amb gent com Shiu-Yeung Hui (de Maher Shalal Has
BaZ), Yo La Tengo (Matador), Tom Brosseau (Fat Cat), Jahbitat (Nosordo) o Lucius Works Here (Foehn).
Durant els últims mesos del 2008 han enregistrat amb Simon Walbrook
–un dels productors de The Return of Dr Octagon de Kool Keith- amb
col·laboracions de John Giorno, Jenny Jones (de Nettle) i Pope (de STA),
noves cançons que seran publicades pel segell barceloní Spa.Rk.
Bradien es un grupo instrumental que se formó en el año 2005. Desde
entonces han publicado Minoi Tiare, un CD con nueve canciones y
un 7 pulgadas compartido con el grupo escocés Dosimat. Han hecho
conciertos con gente como Shiu-Yeung Hui (de Maher Shalal Has BaZ),
Yo La Tengo (Matador), Tom Brosseau (Fat Cat), Jahbitat (Nosordo) o
Lucius Works Here (Foehn). Durante los últimos meses del 2008 han
grabado con Simon Walbrook - uno de los productores de The Return of Dr Octagon de Kool Keith- con colaboraciones de John Giorno,
Jenny Jones (de Nettle) y Pope (de STA) nuevas canciones que serán
publicadas por el sello barcelonés Spa.Rk.
Bradien is an instrumental band that was formed in the year 2005. From
then on the group has published Minoi Tiare, a CD with nine songs
and a 7 inch shared with the Scottish group Dosimat. They have done
concerts with people like Shiu-Yeung Hui (Maher Shalal Has BaZ), Yo
La Tengo (Matador), Tom Brosseau (Fat Cat), Jahbitat (Nosordo) or Lucius Works Here (Foehn). During the last months of 2008 Bradien has
recorded new songs that will be published in the Barcelona based label
Spa.Rk together with Simon Walbrook - one of the producers of The
Return of Dr Octagon by Kool Keith - and contributions by John Giorno,
Jenny Jones (from Nettle) and Pope (from STA).
99
ESPECTACLES ESPECTÁCULOS PERFORMANCES
DJ Merey, Caracas
www.myspace.com/djmerey
Ja fa més de deu anys que aquest veneçolà establert a Barcelona arrasa amb els seus ritmes afro-llatins per diferents sales i festivals de
Catalunya i Europa o amb bandes com Pirats Sound Sistema. Durant
més de 6 anys va estar com a Dj fundador i resident de la Sala Món
Caníbal, a Cerdanyola del Vallès; després es va traslladar a la Sala Apolo, Woman Caballero, Jamboree i Tarantos. També va col·laborar amb
diversos grups com Dusminguet, Wagner Pá o Radio Malanga, entre
altres. Actualment, Merey alterna les seves actuacions amb la Banda
Pirats Sound Sistema amb sessions al Carib Club i a la Sala Razzmataz
de Barcelona i amb projectes personals de producció i remescles per
a altres artistes.
Eli Gras, Barcelona + Pelayo Arrizabalaga, Laredo
For over ten years this Venezuelan musician living in Barcelona has
been making people groove with his Afro-Latin rhythms in different
clubs and festivals around Catalonia and Europe, or in bands like Pirats`
Sound Sistema. For over 6 years he was the founding and resident DJ
of the Club Món Caníbal, Cerdanyola del Vallès, then he moved to the
Sala Apolo, Woman Caballero, Jamboree, Tarantos. He has also collaborated with different bands such as Dusminguet, Wagner Pá, Radio
Malanga and others. Merey now alternates performances with the band
Pirats Sound Sistema with his night sessions at Carib Club and the
Razzmataz Club in Barcelona and with personal projects of production
and remixes for other artists
100
www.eligras.com /www.myspace.com/pelayoarrizabalaga
Pelayo Arrizabalaga (Laredo, 1949, Clònics, FMOL...) i Eli Gras (Barcelona, 1971, OBMUZ, Motor Blego...) són dos multiinstrumentistes
que també practiquen altres disciplines artístiques. Pelayo és pintor
i performer, Eli escriu, ambdós basen els seus treballs en la flexibilitat
creativa, barrejant experimentació, humor i modernitat, donant un gir
insospitat a la vida útil d’objectes, invents i instruments tradicionals.
Pelayo Arrizabalaga, (Laredo, 1949, Clónicos, FMOL…) y Eli Gras (Barcelona, 1971, OBMUZ, Motor Combo…) son dos multiinstrumentistas
que además practican otras disciplinas artísticas. Pelayo es pintor y
performer, Eli escribe, ambos basan sus trabajos en la flexibilidad creativa, mezclando experimentación, humor y modernidad, dando un
giro insospechado a la vida útil de objetos, inventos e instrumentos
tradicionales.
Pelayo Arrizabalaga, (Laredo, 1949, Clònicos, FMOL...) and Eli Gras
(Barcelona, 1971, OBMUZ, Motor Comboqww...) are two multi-instrumentalists who also engage in other artistic disciplines. Pelayo is an artist and performer, Eli writes; both base their work on creative flexibility,
mixing experimentation, humour and modernity; giving an unexpected
turn to the life of objects, inventions and traditional instruments.
© Antoine Manent
Ya hace más de diez años que este venezolano afincado en Barcelona
arrasa con sus ritmos afrolatinos por diferentes salas y festivales de
Cataluña y Europa o con bandas como Pirats` Sound Sistema. Durante más de 6 años estuvo como Dj fundador y residente de la Sala
Món Caníbal, en Cerdanyola del Vallès; después, se trasladó a la Sala
Apolo, Woman Caballero, Jamboree y Tarantos. También colaboró con
grupos como Dusminguet, Wagner Pá o Radio Malanga, entre otros.
Actualmente, Merey alterna sus actuaciones con la Banda Pirats
Sound Sistema con sesiones en el Carib Club y en la Sala Razzmataz
de Barcelona y con proyectos personales de producción y remezclas
para otros artistas.
101
ESPECTACLES ESPECTÁCULOS PERFORMANCES
Karam + Residual Gurus, Barcelona
www.gurus.cat
Cinc gurus contemporanis han escollit la música per fer arribar el seu
missatge al món.
Són mestres de la transformació material i espiritual, capaços de convertir la deixalla en art i el carrer en un santuari estimulant i imprevisible.
Ritmes orientals, sonoritat electrònica, instruments originals, el riure,
la meditació i la improvisació es conjuguen en un irrepetible ritual col·
lectiu. Karam són: Jaume Coll, Alexandre Guitart, Raúl Pérez, Ramon
Rodríguez, David Sitges-Sardà, Camilo Vernazza i Camilo Zorrilla.
Cinco gurus contemporáneos han escogido la música para hacer llegar
su mensaje al mundo. Son maestros de la transformación material y
espiritual, capaces de convertir el desecho en arte y la calle en un santuario estimulante e imprevisible. Ritmos orientales, sonoridad electrónica, instrumentos originales, la risa, la meditación y la improvisación
se conjugan en un irrepetible ritual colectivo. Karam son: Jaume Coll,
Alexandre Guitart, Raúl Pérez, Ramon Rodríguez, David Sitges-Sardà,
Camilo Vernazza y Camilo Zorrilla.
Five contemporary gurus have chosen the music to get their message
to the world. They are masters of material and spiritual transformation, capable of converting trash into street art and a stimulating and
unpredictable sanctuary; oriental rhythms, electronic sound, original
instruments, laughter, meditation and improvisation are combined in
a unique collective ritual. Karam are: Jaume Coll, Alexandre Guitart,
Raúl Pérez, Ramon Rodríguez, David Sitges-Sardà, Camilo Vernazza
and Camilo Zorrilla.
102
Les Anciens, Barcelona / Girona
www.lesanciens.es
Els Anciens (Joan Saura, Eduard Altaba, Oriol Perucho i Enric Cervera)
són el reflex d’una generació que va abordar la música arriscada com
una necessitat de primer ordre, sense deixar mai de practicar-la. Cadascun dels membres de Les Anciens és el causant, des de la seva
obra i història, d’una revolució en el so de la música catalana actual,
gràcies a formacions mítiques como Koniec, Perucho’s, Tropopausa...
Les Anciens (Joan Saura, Eduard Altaba, Oriol Perucho y Enric Cervera)
son el reflejo de una generación que abordó la música arriesgada como
una necesidad de primer orden, sin dejar nunca de practicarla. Cada
uno de los miembros de Les Anciens es el causante, desde su obra e
historia, de una revolución en el sonido de la música catalana actual,
gracias a formaciones míticas como Koniec, Perucho’s, Tropopausa...
Les Anciens (Joan Saura, Eduard Altaba, Oriol Perucho and Enric Cervera) are the reflection of a generation that took up risky music as a necessity of first order, without ever failing to practice it. Each one of the
members of Les Anciens is the originator, from the perspective of his
work and history, of a revolution in the sound of current Catalan music,
thanks to mythical bands such as Koniec, Perucho’s, Tropopause ...
103
FIRA D’ART I DISSENY
FERIA DE ARTE Y DISEÑO
ART AND DESING FAIR
Sienta la Cabeza, Barcelona
La companyia Sienta la Cabeza ens porta a l’escenari una perruqueria
excèntrica, amb dj, on la creació i la fantasia visual i sonora no tenen
límits. Sienta la Cabeza recicla i utilitza objectes quotidians com a
complements en els seus pentinats especials mentre recrea, conjuntament amb la música, un univers de paisatges, escenes i tot allò que la
imaginació ens pugui suscitar. Perruqueria i art es combinen i conviden
al públic a participar en una atrevida transformació estètica en el tocador màgic de Sienta la Cabeza: tot és possible mentre tinguis cap. Un
espectacle que posa els pèls de punta i no deixa indiferent a ningú.
The company Sienta la Cabeza brings an eccentric hairdresser salon
onto stage, together with a dj. Here creation, visual imagination and
sound have no limits. Sienta la Cabeza recycles and incorporates everyday items as special complements into their special hairstyles, while
recreating, in conjunction with music, a universe of landscapes, scenes
and anything we are capable of imagining. Hairdressing and art combine inviting the public to participate in a bold aesthetic transformation;
at the magic dressing table of Sienta la Cabeza everything is possible
as long as you have a head. A show that makes one’s hair stand on end
and leaves no one indifferent.
104
© Renata Faccenda
La compañía Sienta la Cabeza nos trae al escenario una peluquería
excéntrica, con dj, dónde la creación y la fantasía visual y sonora no
tienen límites. Sienta la Cabeza recicla y utiliza objetos cotidianos como
complementos en sus peinados especiales, mientras recrea, conjuntamente con la música, un universo de paisajes, escenas y todo aquello
que la imaginación nos pueda suscitar. Peluquería y arte se combinan
e invitan al público a participar en una atrevida transformación estética
en el tocador mágico de Sienta la Cabeza: todo es posible mientras
tengas cabeza. Un espectáculo que pone los pelos de punta y no deja
a nadie indiferente.
FIRA D’ART I DISSENY FERIA DE ARTE Y DISEÑO ART AND DESING FAIR
Andapanda, Barcelona
Broche sin reproche, Barcelona
Colorin Colorado, Barcelona
www.andapanda.net
brochessinreproches.blogspot.com
www.colorin-colorado.net
Bijuteria, bosses, complements i ninots fets
de restes de tela
Bisutería, bolsos, complementos y muñecos
de trapo hechos con restos de tela
Jewellery, bags, accessories and rag dolls
made out of leftover fabrics.
D’un drap de color fem fermalls amb amor.
De un trapito de color hacemos broches con
amor.
From colourful rags, we make brooches with
love.
Gran jardí de complements realitzats amb
teles. El color de la vida.
Gran jardín de complementos realizados con
telas recicladas. El color da vida.
A big garden of accessories made out of
recycled cloth. The colour of life.
Cemomaca, Barcelona
Carteres, porta-targetes i porta-condons.
Carteras, porta tarjetas y porta condones.
Wallets, card holders and condom holders.
Banda de Rodadura, Barcelona
www.bandaderodadura.com
Bosses, carteres i cinturons de neumàtics
Bolsos, carteras y cinturones de neumáticos
Bags, purses and belts made out of
pneumatic tyres.
Bisutería de Leonardis, Barcelona
www.bisuteriadeleonardis.com
Reciclem amb imaginació tot el que ens
envolta transformant-ho en bijuteria i
complements originals.
Reciclamos con imaginación todo lo que
nos rodea transformándolo en bisutería y
complementos originales.
We imaginatively recycle everything around
us, transforming it into original jewellery and
accessories.
Rachel Barbosa, Hamburg
Joies fetes de peces de rellotges vells
Joyas hechas de piezas de viejos relojes
Jewellery made with pieces of old watches.
106
Bolsos VEO VEO, Barcelona
Bosses de retalls de tela de tapisseria amb
botons antics.
Bolsos de retales de tela de tapicería con
botones antiguos.
Bags made out of upholstery fabrics and
antique buttons.
Un jardín de color y alegría, esculturas para
el cuerpo que juegan con los sentidos y la
fantasía.
A garden full of colour and joy: sculptures
for the body which play with fantasy and the
senses.
Feuerwear®, Köln
www.feuerwear.de
Bosses i accessoris de mànegues d’incendi
que, al llarg dels anys, han ajudat a salvar
vides i que fan de cada bossa una peça
única.
Bolsos y accesorios de mangueras de
incendio que han ayudado a salvar vidas
durante años y que hacen de cada bolso
una pieza única.
Bags and accessories from recycled fire
hoses which helped save lives for many
years and which make each bag a one-of-akind piece.
claradeclara
Materials diversos i reciclats són la base
d’aquestes peces de bijuteria originals,
belles i úniques.
Materiales diversos y reciclados son la base
de estas piezas de bisutería originales,
bellas y únicas.
Diverse and recycled materials are the base
of these pieces of original, beautiful and
unique jewellery.
Denada, Barcelona
Recupera el concepte d’artesania, utilitzant
materials trobats i de rebuig.
Recupera el concepto de artesanía,
utilizando materiales encontrados i basura.
Recuperates the concept of craftsmanship,
using found objects and waste materials.
El Jardín Cósmico, Barcelona
Un jardí de color i alegria, escultures per al
cos que juguen amb els sentits i la fantasia.
Forquillart, Girona
Joieria creada a partir de la reutilització de
forquilles de plata amb la intenció de reduir
la sobreexplotació minera.
Joyería creada a partir de la reutilización
de tenedores con la intención de reducir la
sobreexplotación minera.
Jewellery made out of silver forks, with the aim
of reducing the over exploitation of mining.
Nancy Guerrero, Santiago de Chile
www.guerreroprojects.com
Gravats de paper reciclat i ninots de draps.
Grabados de papel reciclado y muñecos de
trapo.
Prints from recycled paper and rag dolls.
Habilis, Barcelona
www.habilisbcn.com
Productes ètics, accessoris i complements,
disseny, moda, joieria...
Productos éticos, accesorios y
complementos, diseño, moda, joyería...
Ethical products, accessories and clothing,
design, fashion, jewellery…
Holex Kolex. Joguina catalana
Joc d’habilitat sensorial, tàctil, sonora i
espacial. També és apte per a persones amb
discapacitat visual o ceguera total.
Juego de habilidad sensorial, táctil, sonora
y espacial. También es apto para personas
con discapacidad visual o ceguera total.
A game for sensory, tactile, sound and
space skills. Also suitable for people with
visual impairment or total blindness.
107
FIRA D’ART I DISSENY FERIA DE ARTE Y DISEÑO ART AND DESING FAIR
Kabra Loka, Barcelona
Roba customitzada per a nens i nenes.
Ropa customizada para niñas i niños.
Customized clothes for children.
Kotik Design, Tel Aviv
Latas recicladas, convertidas en barquitos
de vapor que funcionan. Física, química y
reciclaje.
Recycled cans, turned into little steam boats
that actually work. Physics, chemistry and
recycling.
www.kotik-design.com
Joieria feta de xapes.
Joyería hecha de chapas.
Jewellery made out of bottle tops.
La buena y la mala, Córdoba
Objetos utilitarios hechos a partir de la
reutilización de botellas de vidrio.
Useful objects made by reusing glass bottles.
Rocio Macias, Barcelona
http://el-perro-vuela.blogspot.com
Roba customitzada amb altres peces,
brodades i dibuixades.
Ropa customizada con otras piezas,
bordadas y dibujadas.
Customized clothes with other pieces,
embroidery and drawings.
www.myspace.com/labuenaylamala
Mas Lamp, Barcelona
Dibuixos en moviment.
Dibujos en movimiento.
Drawings in movement.
www.myspace.com/maslamp
Estris de cuina transformats en làmpades.
Utensilios de cocina transformados en
lámparas.
Kitchen tools transformed into lamps.
Roberta Modena/Thais Mor,
Barcelona.
Thatamor.wordpress.com
Accessoris de moda, vestits i porcellanes
pintades a mà.
Accesorios de moda, vestidos y porcelanas
pintadas a mano.
Fashion accessories, dresses and hand
painted porcelain.
Neus, Barcelona
Il·lustracions sobre objectes reciclats en
bijuteria, rellotges o llibretes.
Ilustraciones sobre objetos reciclados en
bisutería, relojes o libretas.
Illustrations on objects recycled into
jewellery, clocks or notebooks.
Neutra, Tel Aviv
Ona Baba, Barcelona
www.neutrastyle.com
www.onababa.blogspot.com
Bosses, moneders, carteres, tapes de
llibretes i cinturons de goma negra de
neumàtics.
Bolsos, monederos, carteras, tapas de
libretas y cinturones de goma negra de
neumáticos.
Handbags, purses, wallets, sketchbook
bindings and belts from recycled black
rubber tyres.
Peces de tela per vestir el coll amb roba
reciclada.
Piezas de tela para vestir el cuello de ropa
reciclada.
Pieces to adorn your neck with recycled
clothes.
Giulia Pesante, Verona
http://www.giuliapesante.it
Cada objecte te un valor, una ànima – res
millor que convertir-lo en una obra d’art!
Cada objeto tiene un valor, un alma – qué
mejor que convertirlo en una obra de arte?
Every object has a value, a soul – what could
be better than turning it into a work of art?
Lockengelöt, St. Pauli, Hamburg
www.lockengeloet.com
Estudi de disseny amb la missió de crear
productes reciclats i redissenyats fets a mà.
Estudio de diseño con la misión de crear
productos reciclados y rediseñados hechos
a mano.
Product design studio with a mission to
create the finest handmade recycling and
redesign.
Sebastian Lara
Llaunes reciclades, convertides en petits
vaixells de vapor que funcionen. Física,
química i reciclatge.
108
Lucirmás, Barcelona
www.lucirmás.com
Objectes utilitaris fets a partir de la
reutilització d’ampolles de vidre.
Oia joies de Cds, Barcelona
www.j-oia.com
Transformacions de cds, disquets,
morrions... en joies originals.
Transformaciones de cds, disquetes,
restos… en joyas originales.
Transformation of Cds, disquettes,
leftovers… into original jewellery.
109
FIRA D’ART I DISSENY FERIA DE ARTE Y DISEÑO ART AND DESING FAIR
Claudio Salerno, Barcelona
Angels Vidal, Barcelona
Yamuna, Barcelona
www.elarboldesign.blogspot.com
www.angelsvidal.com
www.yamuna.org
Fermalls i altres accessoris creats a partir de
cremalleres.
Broches y otros accesorios creados a partir
de cremalleras.
Brooches and other accessories made with
zippers.
Bosses de pell sense brossa.
Bolsos de piel sin basura.
Leather bags without garbage.
ONGD de protecció a la infància i reinserció
socio-laboral de dones.
ONGD de protección a la infancia y
reinserción sociolaboral de mujeres.
NGOD for the protection of infancy and the
reinsertion of women in work and society.
Proyecto Periferia, Barcelona
Bijuteria de metall reciclat, circuits, xapes,
anelles de llaunes, material de fotografia.
Bisutería de metal reciclado, circuitos,
chapas, anillas de latas, material de
fotografía.
Jewellery from recycled metal, circuits,
bottle tops, can rings, photographic material.
Cristina Soler Ribyron, Barcelona
Làmpades creades amb ampolles de plàstic.
Lámparas creadas con botellas de plástico.
Lamps made out of plastic bottles.
www.rafaelia.com
Re(Imagina), Barcelona
www.myspace.com/victoria.baltodano
Llibres d’artista i gravats realitzats mitjançant
el premsat d’objectes rebutjats.
Libros de artista y grabados realizados
mediante el prensado de objetos
desechados.
Artists´ books and prints made out of
pressed discarded objects.
110
gauchomaluko.wordpress.com
Valerie`s “Off the Cuff”
Productions, Ibiza
Moda pel cap creada a partir del reciclatge.
Moda para la cabeza creada a partir del
reciclaje.
Fashion for the head created by means of
recycling.
Rafaelia, Girona
Joies fetes de plantes i llavors.
Joyas hechas de plantas y semillas.
Jewellery made out of plants and seeds.
Willy artesano, Barcelona
Judith Santacana Gil + Arnau
Miquel + Josep Santacana Casas,
Barcelona
Penja-robes, tovalloler, porta-rotllos i
bastons de canonada de coure.
Perchero, toallero, porta-rollos y bastones
de cañería de cobre.
Coat rack, towel rack, toilet paper holder,
and walking sticks made from copper
plumbing.
Truca Rec, Bilbao
trucarec.wordpress.com
‘Low Couture’ en peces i complements
transformats mitjançant senzills processos
de reciclatge creatiu.
‘Low Couture’ en prendas y complementos
transformados con sencillos procesos de
reciclaje creativo.
‘Low Couture’ in garments and accessories,
transformed by means of simple creative
recycling processes.
Treball de cuiro artesanal realitzat a partir de
roba de cuiro descartada.
Trabajo de cuero tradicional realizado a
partir de prendas de cuero desechado.
Artisan leather work made out of discarded
leather clothes.
Zenzele, Barcelona
www.artzenzele.com
En llengua Xhosa, Zenzele vol dir “tu crees
quelcom del no res”.
En lengua Xhosa Zenzele significa “tu creas
algo de la nada”.
In the Xhosa language Zenzele means “you
make something from nothing”.
VayaTela, Barcelona
Roba, cobrellits, peluixos i coixins divertits a
partir de roba vella.
Ropa, cubrecamas, peluches y cojines
divertidos a partir de ropa vieja.
Clothes, bedspreads and funny cushions
made out of old clothes.
Adam Verivi, Tel Aviv
Carteres i cinturons realitzats a partir de
paper reciclat. Productes únics fets a mà.
Carteras y cinturones creados a partir de
papel reciclado. Productos únicos hechos
a mano.
Wallets and belts created with recycled
paper. Unique handmade products.
111
EQUIP DRAP ART 09
EQUIPO DRAP ART 09
DRAP ART TEAM 09
Disseny d’exposició
Diseño de exposición
Exhibition Design
Imanol Ossa
Organitzat per
Organizado por
Organizad by
Associació Drap-Art
Disseny gràfic
Diseño gráfico
Graphic Design
Alkimia (Kika Dupuy)
Idea i direcció
Idea y dirección
Idea and Direction
Tanja Grass
Spot Drap-Art 09
Spot Drap-Art 09
Spot Drap-Art 09
Sánchez Alonso
Direcció tècnica
Dirección técnica:
Technical Direction
Diego de León
Documentació fotogràfica
Documentación fotográfica
Photographic Documentation
Raúl Candales
Coordinació de taules rodones i tallers
Coordinación de mesas redondas y talleres
Panel Discussion and Workshop Coordinator
Mariel Araya
Assistents de producció
Asistentes de producción
Assistant producers
Elva Gigerey, Adriana Partal, Jose Luis Pérez
Suárez, Douglas E. Smith, Charlotte Zweiger.
Coordinadora d’artistes:
Coordinadora de Artistas
Artist Coordinator
Monique Weber
Producció
Producción
Production
Eli Gras
112
Traduccions i correccions de text
Traducciones y correcciones de texto
Translation and text corrections
Guillem de Jòdar, Sabina Pringle, Tanja
Grass.
Gràcies a
Gracias a
Thanks to
Veva, Glòria, Julia, Montse, Terri, Manel,
Mayi, Christian i totes les persones que fan
possible Drap-Art any rere any
Veva, Glòria, Julia, Montse, Terri, Manel,
Mayi, Christian y todas las personas que
hacen posible Drap-Art año tras año.
Veva, Glòria, Júlia, Montse, Terri, Manel,
Mayi, Christian and all the people who make
Drap-Art happen year alter year.
I un agraïment molt especial a Marina Steen
(+ 2 d’agost de 2009), que com a impulsora
de tants projectes encara trobava temps per
entusiasmar-se i recolzar projectes d’altres.
Y un agradecimiento muy especial a Marina
Steen (+ 2 de agosto 2009), que como impulsora de tantos proyectos todavía encontraba tiempo para entusiasmarse y apoyar a
proyectos de otros.
And a very special Thank you! to Marina
Steen (+ August the 2nd, 2009), who gave
life to so many projects and still had time to
help others!

Documentos relacionados