la junta - Col·legi Oficial d`Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

Comentarios

Transcripción

la junta - Col·legi Oficial d`Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Memòria COEC 1995/2006
95 06
Memòria COEC 1995/2006
Memòria COEC 1995/2006
06
95
Sumari
Presentació
Presentació, 3
01
02
03
04
05
06
La Junta, 5
Compromís i fidelitat en el seu projecte, 6
Els seus membres: òrgans de govern i comissions, 8
La gestió col·legial, 14
Els acords, 16
La necessitat d'un nou emplaçament, 18
La professió, 21
El reclam d'uns valors més equitatius, 22
Moviment de la demografia col·legial, 23
Evolució i anàlisi de la professió des de diferents àmbits, 26
Campanyes sociosanitàries i de promoció de la salut dental, 30
Lleis i normes d'àmbit específic, 34
La tasca formativa, 39
Barcelona FDI 1998: la consecució d'un repte, 40
El Congrés Català d'Odonstotomatologia, 46
El Fòrum Dental Mediterrani, 50
Les noves tecnologies, 52
Els col·legiats, 56
Dentistes insignes, 58
La resposta solidària, 74
El futur de les noves generacions, 77
Cultura i memòria, 78
Centenari de la creació del títol d'Odontòleg, 80
Exposició iconogràfica “Santa Apol·lònia a Catalunya”, 83
Neix el primer diccionari informàtic d'odontologia, 84
Recuperació del Museu Odontològic de Catalunya, 85
Annexos, 88
Persones, empreses i entitats col·laboradores, 90
Llista de col·legiats, 92
Col·legiats traspassats (1995-2006), 112
3
esprés d'uns anys de forta transformació
col·legial, em complau presentar-vos una nova
memòria de les activitats esdevingudes aquests
últims dotze anys.
D
En aquest període, el Col·legi ha enfortit les seves
arrels a través d'una presència més activa davant
les institucions i la població en general, essent avui
dia un clar referent per a tota la professió
odontostomatològica i la societat catalanes.
Així doncs, el Col·legi avança i creix, i en aquest
sentit ho havia de fer també la seva seu: dur a
terme el projecte de construcció d'un nou
emplaçament per a la seu col·legial, una aposta que
potser pot semblar arriscada, però que vol anar
més enllà de les possibilitats que fins ara podia
brindar aquesta entitat.
A partir d'ara s'obre una etapa de noves
perspectives i esperances que pot fer canviar el
rumb de la nostra professió i situar-la en el lloc que
li correspon.
Josep Lluís Navarro Majó
President
2007
Presentació
Memòria COEC 1995/2006
2
Memòria COEC 1995/2006
01
LA JUNTA
Compromís i fidelitat en el seu projecte
Els seus membres: òrgans de govern i comissions
La gestió col·legial
Els acords
La necessitat d'un nou emplaçament
Memòria COEC 1995/2006
6
Compromís i fidelitat en el seu projecte
l llarg d'aquests anys hem vist passar diferents
juntes que, fidels a la idea de ser
representants i alhora defensors de la classe
professional, han format per sobre de tot un equip
de treball il·lusionat per tirar endavant un seguit de
projectes, molts dels quals han marcat una fita
important en la història col·legial i han servit per
projectar la imatge social de la professió arreu de
Catalunya.
A
Recordem l'any 1995, amb la nominació de
Barcelona com a seu del 86 Congrés Mundial
d'Odontologia celebrat el 1998, que va suposar un
repte personal no solament per a la col·legiació
catalana, sinó per a la resta d'Espanya.
Dos anys més tard, arribem al 2000, data
important perquè per acord d'assemblea es va
aprovar la compra i construcció d'una nova seu
col·legial per a Barcelona, una vella necessitat que
calia fer realitat.
Encerts per a molts, crítiques per a d'altres…
L'equip de treball que us ha acompanyat tots
aquests anys reitera el seu ferm compromís de
convicció amb la tasca duta a terme tots
aquests anys.
LA JUNTA
7
Compromís i fidelitat en el seu projecte
LA JUNTA
LA JUNTA
Els seus membres:
òrgans de govern i comissions
Jesús Albiol Molné
Ángel Alegret Ribas
Francesc Àlvarez Regincós
Jorge Arnáiz Abella
Antonio Auladell Vila
Emili Banchilleria Balaguer
M. Àngels Cabestré Marco
Elias Casals Peidró
Francesc Casas Botellé
Josep M. Casanellas Bassols
Santiago Cervera Echeverría
Josep M. Clemente Sala
Xavier Costa Codina
Conchita Curull Gasol
Zeger Depoorter Van Vinckel
Pablo Echarri Lobiondo
Jorgina Estany Castellà
José Ángel Figuerol Corvino
Montserrat Galiano Gracia
Margarita Gayà Sansó
Montserrat García de la Chica Parache
Enric Gaset Borràs
Toni Gómez Jiménez
Tomàs Hereu Grau
Andreu Hernando Chaure
Anna Hospital Ribas
Francisco Iglesias Camiña
Ángel Inglán la Rosa
Mª José Jiménez Millaruelo
Mar López Sala
Montserrat Márquez Bargalló
Víctor Martínez Fargas
Josep M. Martínez Sanz
Francesc Matas Estany
Martín Mató Trill
Ignacio Mendieta Fiter
Agnès Ministral Masgrau
Raül Minoves Sabanés
Serafí Miret Cuenca
Mario Montoy Santacreu
Eusebi Múgica Bové
Rafael Muñoz Gonzalvo
9
Jaime Murtra Ferré
Josep Lluís Navarro Majó
Joan Oliveres Folguera
Alberto Pérez-Porro López
Joaquín Porta Jorba
Josep Qui Fontanals
Emili Reimat Burgués
Pascual Roche Monterde
Ramon Rosell Juvillà
Joan Sabrià Rius
Teresa Saguer Casacuberta
Carme Serra Centelles
Carlos Serra de Fortuny
Ramiro Solé Llort
Cristina Talló Catarineu
Pedro Toro Ariza
Anna Vila Reyner
José Juan Vilar Martínez
Ramon Xam-Mar Mangrané
Els seus membres: òrgans de govern i comissions
Memòria COEC 1995/2006
8
LA JUNTA
Dr. Josep Lluís Navarro, president del Col·legi; Dr. Ramon Rosell Juvillà, president de la Junta de Lleida; Dr. Emili
Banchilleria Balaguer, president de la Junta de Girona i Dr. Jesús Albiol Molné, president de la Junta de Tarragona.
Les Juntes Provincials
El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de
Catalunya (COEC) està organitzat en quatre àrees
geogràfiques: el COEC amb seu a Barcelona i les
juntes provincials de Girona, Lleida i Tarragona.
Cada una de les seus gaudeix d'una autonomia molt
àmplia, cosa que permet a cada Junta Provincial
organitzar el seu propi curs acadèmic, les seves
comissions, etc. Fins i tot, actualment, Girona, Lleida i
Tarragona tenen una seu pròpia.
Junta Provincial de Tarragona.
Aquesta autonomia també és financera. Cada Junta
Provincial pot gestionar les quotes que corresponen a
cada província d'acord amb el nombre de col·legiats.
Hi ha, però, una sèrie de serveis que són comuns a tot
Catalunya i dels quals pot gaudir qualsevol col·legiat.
Junta de Govern (Foto d’Arxiu)
Junta Provincial de Girona.
LA JUNTA
Comissió Tècnica
Comissió d'Atenció Primària
11
stem segurs que l'èxit més gran d'aquesta
Comissió es deu a la pròpia formació d'un grup
de dentistes de la pública interessats a transmetre
els seus punts de vista a la Junta del COEC, i
sobretot a les qüestions que han desencadenat la
creació del Grup Tècnic Assessor de l'ICS, la qual
cosa ha permès introduir en l'agenda dels gerents
de cada Àmbit temes, com ara la formació
continuada, el material odontològic, la carrera
professional, DPO, etc. En aquest grup es manté la
presència de la Comissió del COEC, a través d'un
representant fix que participa i col·labora
activament en totes les decisions que pertoquen a
la professió.
Els seus membres: òrgans de govern i comissions
Memòria COEC 1995/2006
10
LA JUNTA
urant el període de referència, volem remarcar
algunes de les accions més rellevants dutes a
termes en el si d'aquesta Comissió.
Pel que fa a les àrees de protecció de riscos
laborals, protecció de dades i radiologia (revisió
anual i programa de garantia de qualitat en
radiodiagnòstic), han experimentat pocs canvis,
d'una banda per l'absència de canvis legislatius
rellevants i, d'altra banda, per estar ben definits en
els anys anteriors.
Contràriament, s'han actualitzat cada any els
honoraris col·legials i això s'ha fet variant els
imports, segons els increments dels costos de la
nostra activitat, com variant els conceptes, amb
modificacions per canvi de criteris en alguns actes.
A més, s'ha ampliat el nombre d'actes tipificats per
acostar-nos més a la realitat.
Pel que fa a l'enquesta laboral del web, després de
dos anys de rebre respostes, en aquest moment
està pendent de la seva anàlisi estadística i aviat es
publicarà el seu resultat, interessant en molts
aspectes.
S'ha penjat al web una nova enquesta realitzada
conjuntament amb el Consell General sobre
honoraris, sobre els nostres honoraris, els que
apliquem a les nostres consultes, amb l'objectiu de
conèixer les diferències amb els honoraris
col·legials. Llevat del COEC, la resta de col·legis
d'Espanya continuen aplicant el concepte
d'honoraris mínims, anacrònics en l'actualitat.
D
S'ha modificat el Nomenclàtor del Consell General
per a incoporar-lo a una base de dades. Per a això,
ha calgut codificar i actualitzar tots els actes que
s'hi descriuen i completar alguns apartats. Aquest
tema es troba pendent de la seva aprovació
definitiva per part de l'Assemblea del Consell
General de la professió.
S'ha posat en marxa el procediment d'homologació
d'aplicacions informàtiques de gestió de clíniques
dentals. Aquest procés ha estat doble: d'una
banda s'han definit els camps i el procediment
informant a les empreses d'informàtica, i d'altra s'ha
creat una aplicació específica col·legial per poder
valorar la validesa d'homologació dels diferents
programes de gestió.
E
Francisco Iglesias Camiña
Coordinador
Vaga dels metges
El Col·legi, en nom de tots, entén les demandes del
col·lectiu dels metges. Davant aquest conflicte
generat, vol exigir que es reconegui també el seu
protagonisme als centres d'atenció primària, ja que
majoritàriament també hi ha odontòlegs i metges
estomatòlegs.
Activitats
■ Creació de la Comissió.
■ Preocupació pel que fa als diferents models de
gestió de la salut dental a Catalunya.
■ Preocupació per la manca d'influència del
col·lectiu de dentistes en el disseny, control i
desenvolupament de l'activitat odontològica de la
sanitat pública.
■ Reunions amb els successius directors d'atenció
primària de l'ICS (Drs.: Santaló, Gené, Morera), per
tal de crear un grup d'odontòlegs de l'ICS que
actuï com a consell assessor tècnic de l'ICS.
■ Participació en el tribunal de les diferents
convocatòries.
■ Participació en l'elaboració d'un informe sobre la
possible implantació del PADI a Catalunya.
■ Creació el 2005 de la Comissió Tècnica
Assessora de l'ICS, amb reunions periòdiques
sobre: carrera professional, equipaments, DPO,
formació, barems i temaris d'oposició.
■ Participació en la presa de decisions del Consell
de les Professions Mèdiques en els temes que
afecten l'odontologia pública.
■ Conscienciació de la Junta directiva del COEC de
la importància del col·lectiu de dentistes que
treballen a la sanitat pública.
Tots els conflictes organitzatius, assistencials i
laborals ens afecten de la mateixa manera que els
metges. En aquest sentit el Col·legi està preparat per
aportar solucions a l'actual situació. El debat de la
salut pública implica tant els metges, com els
odontostomatòlegs.
Provisió d'odontologia pública al País
Basc i Navarra
Amb motiu d'aquest nou sistema de prestació, es van
organitzar unes xerrades al col·legi (16 desembre de
1998), amb diversos tècnics d'aquestes dues
comunitats autònomes, els quals ens van explicar
aquest sistema basat en l'oferiment de prestacions
dentals finançades pel Sistema Nacional de Salut als
consultoris dels dentistes, i no pas als centres
d'atenció primària, com es fa a Catalunya.
Manuel Ribera Uribe
Coordinador
Comissió Científica
Comissió d'Assegurances Dentals
a formació continuada és una de les principals
activitats del Col·legi i un dels pilars que
justifica l'activitat col·legial.
Una de les principals raons que ens ha fet canviar
la seu col·legial és per poder oferir molta més
formació continuada per la posada al dia de cada
un de nosaltres.
L
La Comissió Científica és el nucli que coordina
totes aquestes activitats que, any rere any, han
augmentat tant la seva oferta, com la demanda per
part dels col·legiats.
El curs acadèmic pretén oferir un ventall d'activitats
científiques variades de prestigi, amb l'objectiu que
siguin d'interès per als col·legiats en la seva posada
al dia.
No solament pretenem incrementar les activitats
(cursos, taules rodones, conferències), sinó que
siguin cada vegada més accessibles (moltes són
gratuïtes i, les que no ho són, tenen quotes
d'inscripció molt ajustades).
En el futur seguirem per aquesta línia -i encara més
amb la nova seu-, ja que gaudirem de noves
infraestructures, la qual cosa ens permetrà liderar la
formació continuada a Catalunya i a la resta de
companys.
Pablo Echarri Lobiondo
Juan Rumeu Milà
Coordinadors (1995-2006)
Sala d’actes on es desenvolupen majoritàriament una
gran part dels cursos i conferències.
Activitats més remarcables
■ El gener de 2005 ens vam adherir al manifest fet
públic pel COMB, amb l'objectiu de denunciar la
situació dels professionals del sector.
■ El novembre de 2005 vam realitzar un estudi
comparatiu dels barems que utilitzen les diferents
entitats, amb l'objectiu d'adreçar-nos-hi i instar-les
a harmonitzar els seus honoraris i aproximar-los als
preus de referència del Col·legi.
■ Ens hem dirigit a diverses entitats per reclamar la
solució de diferents conflictes, sempre fent pública
a la premsa la nostra posició sobre el tema:
conflicte amb DKV, Adeslas (a Tarragona),
Assistència Sanitària, RACC…
■ Finalment cal mostrar la coincidència total dels
nostres arguments amb les tesis del recentment
publicat llibre blanc (2007) “El mercat de serveis
dentals a Catalunya: Anàlisi de les noves formes de
negoci amb especial atenció a les franquícies i
assegurances dentals”, l'autor del qual ha estat el
Dr. Jaime Pinilla i coordinat pel Dr. Emili Cuenca, on
s'aprofundeix en la relació que es dóna entre
intermediació i mala qualitat de l'exercici
professional, amb perjudici principal per a la salut
pública de la població.
Prestacions dentals públiques
Davant l'onada d'informació apareguda als mitjans de
comunicació, per part de representants de la
conselleria de Salut, el Col·legi va convocar una roda
de premsa (25 de maig de 2004), per deixar palès que
l'Administració, faci el que faci, ha de assegurar tant
la qualitat de les prestacions dentals públiques, com
el fet que no es pretenguin finançar les dites
prestacions a través de l'odontologia privada. En
aquest sentit, el Col·legi recomana que es faciliti
llibertat d'elecció de professionals que desitgin entrar
dins el sistema, sempre que es respectin un honoraris
professionals dignes i s'apliqui el codi deontològic.
DKV-Previasa
La Junta de Govern va iniciar una sèrie d'accions
institucionals, jurídiques i d'informació davant els
mitjans de comunicació per denunciar la pretensió
d'aquesta companyia d'assegurances, en el sentit de
modificar els contractes vigents entre l'esmentada
Alberto Pérez-Porro López
Coordinador
empresa i els odontostomatòlegs que formen part del
seu quadre mèdic.
Manifest contra les companyies
d'assegurança
La Comissió d'Assegurances Dentals del Col·legi ha
05-06
04-05
03-04
02-03
01-02
00-01
99-00
98-99
97-98
treballat conjuntament amb altres col·legis
96-97
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
95-96
05-06
04-05
Nombre de cursos
03-04
02-03
01-02
00-01
99-00
98-99
97-98
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
96-97
Assistents al Curs Acadèmic
l llarg d'aquests anys, la Comissió
d'Assegurances Dentals del Col·legi ha
mantingut una activitat constant en la defensa de la
dignificació dels honoraris que perceben els
professionals que treballen per a entitats
asseguradores.
A
professionals per avançar en la millora de les
condicions i honoraris que els intermediaris paguen
als consultoris dentals.
13
Els seus membres: òrgans de govern i comissions
LA JUNTA
95-96
Memòria COEC 1995/2006
12
LA JUNTA
LA JUNTA
La gestió col·legial
a gestió col·legiat ha cercat la professionalitat i
el rigor, a través de l'adequació constant de la
comptabilitat col·legial a les normes comptables
vigents.
Ja fa anys que el Col·legi és auditat periòdicament
per una empresa auditora externa, que certifica que
les normes que estem aplicant, així com els balanços
i els comptes de resultats aprovats anualment per la
Junta General de Col·legiats s'ajusten a dret.
A més de la rigorositat, hem avançat aquests anys
amb l'enfortiment financer del Col·legi. Rigorositat i
enfortiment han estat les claus que ens han permès
un finançament a molt llarg termini de la nova seu
col·legial.
L
DEURE
15
La gestió col·legial
Memòria COEC 1995/2006
14
En els quadres resum d'aquest apartat s'hi pot
comprovar l'evolució de les principals partides
pressupostàries que, pràcticament, s'han multiplicat
totes elles per tres en aquests darrers deu anys.
El creixement econòmic del Col·legi ve donat per un
increment constant, d'entre 150 i 180 nous
col·legiats/any, i l'oferiment de nous serveis i
activitats d'utilitat per a tots els col·legiats.
Josep Geli Burgués
Gerent
José Félix Alonso-Cuevillas Sayrol
Lletrat assesor
Exercici 1995
Exercici 2006
DESPESES
HAVER
Exercici 1995
Exercici 2006
506.173,86
1.658.938,00
CURSOS
Ingressos per cursos
74.402,59
113.995,00
ALTRES INGRESSOS COL·LEGIALS (SERVEIS)
279.327,26
252.511,03
950,63
7.043,44
860.854,34
2.032.487,47
70.639,92
631.360,73
931.494,27
2.663.848,20
INGRESSOS
DESPESES GENERALS DE GESTIÓ
Personal
Dotació amortització
Dotació insolvències
Consell General
Serveis exteriors
Tributs
Despeses de gestió
Financeres
340.057,40
41.318,95
3.587,48
52.473,18
37.146,13
373.113,15
3.899,66
659.789,11
57.875,56
3.094,62
504.765,36
1.004.945,46
-36.797,73
54.721,95
49.339,83
TOTAL DESPESES
851.595,94
2.297.734,16
QUOTES
ALTRES INGRESOS
Ingressos financers
TOTAL INGRESSOS
DESPESES EXTRAORDINÀRIES
69.860,37
279.305,64
921.456,31
2.577.039,80
INGRESSOS EXTRAORDINARIS
TOTAL DEL DEURE
TOTAL DE L'HAVER
BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS
Impost sobre societats
RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)
10.037,96
0,00
86.808,35
-7.799,79
10.037,96
94.608,14
LA JUNTA
Els acords
17
mb l'afany de donar servei als col·legiats, el
Col·legi ha establert permanentment una via
de diàleg i cooperació amb empreses i institucions,
algunes de les quals durant molts anys s'han
mantingut fidels a aquesta línia de col·laboració.
Aquest seria el cas de l'assessoria laboral i fiscal
AGS-ServeiCoec o Serco Sistemas, com a Unitat
Tècnica de Protecció Radiològica, les quals porten
més de quinze anys assessorant el col·legiat.
A
ASSESSORIA GESTORIA
I SERVEIS, S.L.
Essent conscients que és impossible esmentar
cada un dels convenis i acords signats durant
aquests dotze anys, volem remarcar si més no
aquells que, seguint un ordre cronològic, han estat
claus per a l'exercici de la professió.
En primer lloc, l'any 2000 neix SegurCoec, una
nova empresa col·legial per a la presentació i
comercialització d'assegurances, de la mà de la
coneguda corredoria Martín i Cachón. Amb
SegurCoec, el Col·legi, a més de la seva funció
corporativa i de promoció de l'odontologia i la bona
praxi, oferirà, d'una manera activa als col·legiats,
una gamma de nous serveis adaptats a les seves
necessitats, en línia amb les propostes dels més
prestigiosos col·legis professionals i entitats
asseguradores i financeres europees, relació que
perdura fins als nostres dies.
Aquell mateix any, el Col·legi signa un contracte
amb el bufet jurídic Ebame & Associats, amb la
finalitat d'estructurar l'assessoria jurídica col·legial i
aconseguir així una comunicació més fluïda i
personalitzada amb el col·legiat.
Amb l'adquisició del solar i posterior construcció de
la nova seu col·legial de Barcelona, el Col·legi signa
un conveni de col·laboració, l'any 2001, amb la
Caixa, una nova entitat financera que promourà la
distribució dels seus productes i serveis tant propis,
com de les seves empreses participades i alhora
oferirà les millors condicions de finançament per a
la nova seu.
En el marc del Fòrum Universal de la Cultures
Barcelona 2004, el Col·legi signa l'any 2003, un
conveni marc de col·laboració, per tal de coordinar i
proposar iniciatives, a efectes de promocionar els
eixos programàtics defensats des del Fòrum 2004,
com són la defensa i la promoció en la millora i el
respecte de la sostenibilitat, la multiculturalitat arreu
del món i l'establiment de condicions per afavorir la
pau entre els pobles i els seus habitants.
Per últim, és significatiu remarcar aquest
proppassat any 2006 pel recent acord de
col·laboració amb la Coordinadora d'Usuaris de la
Sanitat (CUS), l'objectiu del qual és garantir la
informació al pacient dels seus deures i drets
davant l'amenaça de determinades companyies
d'assegurances, macroclíniques i franquícies,
reforçant així la promoció de la bona praxi del
professional de la salut dental.
Els acords
Memòria COEC 1995/2006
16
LA JUNTA
Memòria COEC 1995/2006
18
LA JUNTA
La necessitat d'un nou emplaçament
na de les aspiracions bàsiques d'aquest
Col·legi ha estat modernitzar les seves
estructures d'acord amb el temps i les necessitats
actuals. I en aquest sentit, les juntes provincies
amb seu a Girona, Lleida i Tarragona disposen de fa
temps de seu pròpia. Ara, era el torn de Barcelona.
La segona fase incloïa l'execució de la resta de
l'edifici (acabat el 2006), i les instal·lacions de tot
el conjunt (actualment en procés de finalització
imminent): cinc plantes amb una sala d'actes amb
capacitat per a 300 persones i equipada amb la
tecnologia necessària per a presentacions de casos
clínics, traducció simultània, gravació i projecció de
videoconferències.
U
Aquesta aspiració feta ara realitat ha representat un
llarg viatge de recerca, concreció i seguiment
constants.
En primer lloc, durant uns anys es duia a terme una
recerca exhaustiva de diferents opcions (més de
100 possibles emplaçaments han estat visitats),
mirant de descartar aquells que no reunissin prou
garanties (lloc cèntric, ben comunicat, sala d'actes
amb capacitat per a 300 persones, etc.).
Reunió de treball per examinar els diferents projectes.
El projecte guanyador el formaven els arquitectes
barcelonins Pere Fochs, Jaume Freixa i Enric Henry.
Possiblement, el tret més diferencial de la proposta
guanyadora era la simplicitat conceptual del
projecte, lluny d'especulacions de cost incert, cosa
que permetia un rigorós control dels costos, tant
d'edificació com d'explotació. La flexibilitat dels
espais, la seva polivalència i màxim aprofitament
consolidaven aquesta opció, sens dubte, com la
més convenient i atractiva pels nostres interessos i
necessitats.
A partir d'aleshores es creava una comissió de
seguiment de les obres, amb la construcció prèvia
de les sis plantes del pàrquing, amb capacitat per
a noranta-nou vechicles (execució de la primera
fase), circumstància que faria alentir la construcció
pròpiament dita de la seu.
Aspecte del solar de Travessera abans d’edificar.
En segon lloc, entre totes les propostes analitzades,
en sobresortia ja una de concreta: Travessera de
Gràcia, 93-95 (solar de més de 3.000 m2 de
construcció). Era l'any 2001. D'ara endavant el pas
següent seria presentar-la davant la col·legiació en
assemblea per a la seva immediata posada en
marxa i convocar un concurs públic d'idees.
Entrada al pàrquing
de la nova seu.
19
La necessitat d'un nou emplaçament
LA JUNTA
Memòria COEC 1995/2006
02
LA PROFESSIÓ
El reclam d'uns valors més equitatius
Moviment de la demografia col·legial
Evolució i anàlisi de la professió des de diferents àmbits
Campanyes sociosanitàries i de promoció de la salut dental
Lleis i normes d'àmbit específic
LA PROFESSIÓ
El reclam d'uns valors més equitatius
Moviment de la demografia col·legial
s l'odontologia un producte mercantil sotmès
exclusivament als poders econòmics del
mercat? O el col·lectiu de professionals té alguna
cosa a dir sobre el que està bé o no ho està?
É
Les coses van molt de pressa i canvien més
ràpidament del que jo puc assimilar. Quan jo era
jove dentista -i com aquell qui diu, a Catalunya
érem quatre gats-, ens barallàvem pels centímetres
quadrats que podria tenir un rètol, o si el rètol era o
no era lluminós. Qualsevol de nosaltres s'hauria
sentit ofès de ser acusats de propaganda. La
manera d'engrandir la seva clientela era el bocaorella: pacient satisfet que ho comunica a un altre.
Hauria estat impensable anunciar que posseíem
una tècnica millor o un sistema infal·lible, ens
hauríem sentit deshonorats que algú sospités que
empràvem tècniques de màrqueting.
Després vingueren fulls volants, ofertes,
descomptes i el “jo sóc millor perquè el meu
assessor comercial m'aconsella que ho digui i que
ho escampi a qualsevol cost per tot arreu”. Cal
pensar en el col·lega com a competidor i
esterrecar-lo si es pot.
Fa poques setmanes, la revista del meu club de
gimnàs em feia saber en dues pàgines a tot color,
com en sóc de ruc jo i quant ignoro de la tècnica
d'implants, també m'ha passat amb el RACC, Salut i
Vida i, fins i tot, a la Televisió.
Mica en mica vaig perdent la confiança en el que jo
creia que sabia, tot és millor, més maco, més segur.
Imagino que això no deu tenir res a veure amb els
calerons dels anunciants i que el seu sacrifici
econòmic al contractar els espais publicitaris és
altruista i només tenen la pretensió d'il·lustrar el
públic lector de les noves tècniques i del perill que
corren anant a vells dentistes com jo.
L'article 9 del nostre Codi de deontologia
professional diu: “El dentista evitarà sempre les
conductes no ètiques, que perjudiquin als pacients,
a ell mateix o a la resta dels seus col·legues”, i
l'article 10 diu: “en general es considerarà il·lícita la
publicitat enganyosa, deslleial, etc”.
Algun dels col·legues s'ha sentit perjudicat? Algun
dels col·legues opina que això és deslleial? És
l'odontologia un productes mercantil sotmès
exclusivament als poders econòmics del mercat? O
el col·lectiu de professionals té alguna cosa a dir
sobre el que està bé o no ho està?
a situació actual de l'exercici de
l'odontostomatologia a Espanya ve marcada
per quatre condicionants fonamentals:
L
1. La plètora professional. En pocs anys
l'obertura de noves facultats d'odontologia privades
ha provocat la saturació d'un mercat professional
que no es troba limitat per uns numerus clausus,
com passa a les universitats públiques. En aquest
sentit caldria intentar adequar el nombre de nous
llicenciats a les necessitats de la població, per tal
de mantenir un nivell òptim de qualitat en el servei
ofert: a molts llocs de Catalunya hi ha menys de
dos mil habitants per dentista. Això ha provocat
una lluita de preus i l'aparició d'atur professional
per primera vegada a la història de l'odontologia
catalana, juntament amb la irrupció de diversos
tipus de professionals amb interessos contraposats:
■ professionals ja establerts des de fa anys, que
treballen per compte propi,
■ professionals joves que comencen i es nodreixen
de pacients a través d'intermediaris, companyies
d'assegurances,etc.,
■ professionals que treballen en una macroclínica
que no és propietat seva i cobren un percentatge
dels ingressos que generen,
■ professionals que treballen en el sector públic.
(Pere Harster i Nadal,
2007. Reflexions d'un
expresident del Col·legi i
persona molt vinculada a
l'estudi de l'ètica de la
professió. Recentment ha
contribuït en l'elaboració
del Codi de deontologia
professional que ha editat
el Col·legi.)
Estudiants d’Odontologia.
2. L'aparició de macroclíniques i
intermediaris en la relació professional-pacient:
assegurances dentals, fonamentalment. L'exercici
de l'odontostomatologia comporta un risc
econòmic alt, i superior al d'altres professions. Si a
tot això hi afegim l'efecte de la plètora professional,
resulta que cada vegada és més difícil establir-se
per compte propi. La barrera d'entrada cada cop
és més alta. Per adequar-se a aquesta nova
situació -inversions altes i preus cada vegada més
ajustats-, han aparegut macroestructures, on el
cap-accionista-inversor no sol ser el mateix que el
que treballa dia rere dia a la clínica. En altres
paraules, apareixen dos perfils diferents: l'empresari
que assumeix el risc econòmic i el professional que
treballa dia a dia. També cal afegir-hi l'aparició de
les assegurances dentals que, si bé fins a la data
no han tingut el desenvolupament espectacular que
s'esperava, amb l'aparició de noves formes
vertaderament asseguradores, i no solament
financeres com fins ara, provocarà que els mateixos
incideixin i afectin realment l'exercici de la professió,
que serà cada cop més tecnificada.
3. L'aplicació de modernes tècniques
publicitàries en odontologia. El mecanisme de
transmissió boca-orella ha funcionat tradicionalment
per assegurar l'èxit de pacients a llarg termini en un
consultori dental normal. Tanmateix, aquest sistema
comença a fallar quan hi ha una gran oferta de
professionals que competeix per un mercat que no
ha crescut tan de pressa. I aquest mecanisme
23
El reclam d'uns valors més equitatius / Moviment de la demografia col·legial
Memòria COEC 1995/2006
22
LA PROFESSIÓ
LA PROFESSIÓ
LA PROFESSIÓ
25
sucumbeix definitivament en les grans clíniques
perquè és molt lent i no permet amortir les
invesions requerides en un termini suficientment
curt de temps. A més, els intermediaris assegurances dentals- agreugen la situació en
incidir en el mercat amb tècniques molt agressives
de comunicació que tenen per objecte captar
clients-pacients a costa de qui sigui. La situació és
la següent: les clíniques grans i els intermediaris
poden fer publicitat. En canvi, els professionals
liberals -els consultoris petits- no, ja que estan
sotmesos als codis professionals reguladors de la
publicitat. Els col·legis poden establir mecanismes
sancionadors sobre els col·legiats, però no tenen
jurisdicció sobre els empresaris de clíniques o
companyies d'assegurances que, amb tècniques
molt professionalitzades de comunicació i
màrqueting, estan aconseguint dia a dia una part
important del mercat que tradicionalment ha acudit
de forma directa al professional liberal.
4. L'encariment de la pràctica professional
per l'augment de la legislació específica sobre els
consultoris (legalització dels aparells de
radiodiagnòstic, recollida de residus sanitaris, etc.),
una major pressió fiscal, la inversió cada vegada
més gran en noves tecnologies, control de les
infeccions…
Oferta de treball per anar a treballar a
Anglaterra
El Servei Nacional de Salut (NHS) en col·laboració
amb l'Ambaixada Britànica d'Espanya ha ofert
aquests darrers anys una oferta de contractació
d'odontòlegs per anar a treballar a Anglaterra. L'únic
requisit per participar en el procés de selecció era
haver acabat la llicenciatura en odontologia en una
Aquestes quatre característiques de l'exercici de
l'odontologia a Catalunya i Espanya ens han de fer
reflexionar i dissenyar un marc on l'organització
col·legial pugui representar tota la professió:
odontòlegs i estomatòlegs, joves i establerts,
professionals que treballen per compte propi i els
qui ho fan per compte d'altri… I això només
podrem fer-ho en el marc d'un codi deontològic i
uns estatuts col·legials que permetin la convivència
entre diferents formes d'entendre l'exercici
professional, respectant i promocionant la bona
praxi i regulant els mecanismes de competència.
universitat d'Espanya, tenir la nacionalitat espanyola i
un nivell mitjà-alt d'anglès.
(Dr. Josep Lluís Navarro Majó.
Text adaptat de l'article publicat a La Revista COEC,
núm. 78, l'any 1997, amb el títol “L'exercici de
l'odontostomatologia avui a Espanya”.)
És el moment de les especialitats
en odontologia?
La Junta de Govern del Col·legi de Catalunya ha optat,
de moment, no donar el seu suport a cap tipus
d'actuació que pretengui establir especialitats en
Manifestació dels estudiants
d'odontologia a Madrid
odontologia, ara per ara. El Consell General de Col·legis
El passat 24 de març de 2006, l'Associació Nacional
Des de fa temps hi ha diferents institucions docents
d'Estudiants d'Odontologia (ANEO) va convocar una
i societats científiques que es manifesten a favor de
manifestació per exigir l'establiment de numerus
l'aparició de les especialitats, la qual cosa podria
clausus per accedir a les facultats d'odontologia, com
suposar una laceració important de les competències
a principal mesura per evitar la plètora professional.
professionals de tots nosaltres en el seu conjunt.
Des del Col·legi es va donar suport a aquesta
La posició col·legial és clara: l'odontostomatòleg té
iniciativa amb el finançament de dos autocars, que
competències per diagnosticar i tractar totes les
van sortir de Barcelona, plens d'estudiants
malalties de la boca que es vegi capacitat des del
d'odontologia.
punt de vista professional, sense cap altra limitació.
d'Espanya també es manifesta en aquest sentit.
Moviment de la demografia col·legial
Memòria COEC 1995/2006
24
Memòria COEC 1995/2006
26
LA PROFESSIÓ
Evolució i anàlisi de la professió
es de 1997, el Col·legi ha dut a terme diversos
estudis en forma de llibres blancs, elaborats
per prestigiosos professionals del nostre sector i
d'altres experts del món de l'economia i el
màrqueting, amb la finalitat de conèixer la nostra
professió des de diferents àmbits.
D
L'any 1997 es presentava en una edició
actualitzada el llibre blanc “Present i futur
socioeconòmic del sector dental a Catalunya, 19992005”, en el marc del Tercer Congrés Català
d'Odontostomatologia. L'estudi, elaborat mitjançant
la metodologia estadística, recull els resultats d'una
macroenquesta realitzada a la població en general,
als odontostomatòlegs i a un ampli grup d'experts,
amb l'objectiu de donar a conèixer als professionals
i usuaris la realitat del sector i quines seran les
variables que més influiran en l'exercici professional
en els propers anys.
Amb una gran repercussió mediàtica, centrant
l'atenció de tots els mitjans d'informació, l'any 2003
es donava a conèixer un nou estudi “L'odontologia
a Catalunya, 2002”, dirigit i coordinat pel Dr. Emili
Cuenca, que era el resultat d'un esforç conjunt
entre la Universitat de Barcelona (Facultat
d'Odontologia), la Universitat Pompeu Fabra
(Centre de Recerca en Economia i Salut) i Esade,
les conclusions del qual eren extrapolables a la
resta de l'Estat espanyol.
Amb paraules del seu autor, aquest estudi volia
representar una radiografia prospectiva de
l'odontologia: l'anàlisi de les necessitats i de les
demandes, de l'accessibilitat i del finançament dels
serveis odontològics. Un dels resultats més
remarcables que es desprenia d'aquest estudi era
l'augment incontrolat (els darrers 20 anys), de
dentistes a Catalunya, entre d'altres raons, motivat
pel nombre creixent de noves facultats
d'odontologia i el nombre de convalidats
hispanoamericans per fer la prova d'examen.
27
Altres qüestions analitzades eren el clar descens de
la càries infantil, gràcies a les campanyes de la
Generalitat promogudes a les escoles, així com la
constatació que el cost econòmic continuava
essent una de les barreres més significatives a
l'hora de facilitar l'accés de la població catalana als
serveis odontològics. Una altra dada a destacar era
la progressiva feminització dels professionals de
l'odontologia a Catalunya. Finalment, l'excés
d'oferta creava un augment de la demanda induïda
i conseqüentment, una crisi de confiança entre
dentista i pacient. En aquest sentit, el llibre
apostava per reformar i reforçar el model
professional, bandejant els models economicistes i
creant un codi ètic, per tal de recuperar tant la
relació amb el pacient, com els propis principis de
l'odontologia.
El 2006 sortia publicat el “Llibre blanc sobre el futur
de la professió odontològica a Catalunya: escenaris
d'evolució”, dut a terme per Health Outcomes
Research Europe i en col·laboració amb el Dr.
Alberto Pérez-Porro, coordinador de la Comissió
d'Assegurances del Col·legi. Aquest estudi
proporcionava una font d'informació molt completa
sobre el futur de l'assistència bucal a Catalunya i
Espanya, ja que a més d'incorporar dades sobre la
professió odontològica a Catalunya, realitzava
estudis comparatius amb la resta d'autonomies de
l'Estat i altres països europeus. Pretenia ser un
document de consulta per a tots aquells
professionals interessats a conèixer amb profunditat
les claus de l'exercici professional present i futur a
Catalunya. Aquest llibre blanc també es va
presentar davant l'Administració, per tal de
fonamentar les demandes de numerus clausus a les
facultats d'odontologia, de regulació de la publicitat
i de promoció de la qualitat en l'exercici
professional.
Evolució i anàlisi de la professió
LA PROFESSIÓ
LA PROFESSIÓ
LA PROFESSIÓ
29
Evolució de la col·legiació
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Altes
Baixes
177
167
165
161
151
206
268
237
258
261
255
43
34
39
24
49
56
45
60
45
62
67
Clíniques dentals registrades
Sol·licituds per any de clíniques dentals
Barcelona Tarragona Girona Lleida
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
89
245
606
1212
1301
1505
1640
1718
1801
1890
2172
2360
6
15
32
102
106
126
137
143
158
166
172
189
11
26
77
139
149
171
182
190
200
211
252
266
5
19
46
52
67
74
80
88
91
102
111
Barcelona Tarragona Girona Lleida
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
84
156
361
606
89
204
135
78
83
89
134
135
6
9
17
70
4
20
11
6
15
8
9
10
15
51
62
10
22
11
8
10
11
16
13
5
14
27
6
15
7
6
8
3
10
6
Evolució i anàlisi de la professió
Memòria COEC 1995/2006
28
Memòria COEC 1995/2006
30
LA PROFESSIÓ
Campanyes sociosanitàries
i de promoció de la salut dental
l llarg d'aquests anys, s'han incrementat les
campanyes col·legials de promoció adreçades
tant a la professió com a la població, amb la intenció
de millorar no solament la imatge social de la professió
i augmentar així la demanda dels serveis dentals,
sinó també educar a la població en els hàbits més
saludables pel que fa a la seva salut bucodental.
A
1995
Campanya col·legial per a la prevenció del
càncer oral a Catalunya
Amb l'eslògan “El càncer de boca es pot prevenir”,
la conselleria de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el
Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de
Catalunya i amb els especialistes de la Facultat
d'Odontologia de la Universitat de Barcelona van
iniciar l'any 1995 una campanya als professionals i
centres sanitaris de Catalunya per alertar la
població del risc de patir aquesta malaltia i de quins
en són els símptomes, el grup de risc, amb el
propòsit d'incentivar els ciutadans a consultar el
dentista dels centres d'assistència primària de la
sanitat pública i de conscienciar l'opinió pública de
l'abast del problema.
D'altra banda, durant el mateix any el Consell
General va emprendre una campanya de prevenció
del càncer de boca, dins el programa de la Unió
Europea contra el càncer. Aquest programa
comptava amb la coordinació dels col·legis regionals
i provincials i s'incloïa informació als dentistes i a
tots els ciutadans, així com revisions gratuïtes a la
població susceptible de contreure aquesta malaltia.
31
2002
Campanya de prevenció als escolars de
Catalunya
L'any 2002, el Col·legi en col·laboració amb La Dent
Feliç van emprendre una campanya d'educació per
a la salut adreçada als escolars de 6 i 7 anys
(primer cicle d'educació primària). El material
educatiu s'estructurava en cinc fitxes amb activitats
relacionades amb la salut bucodental que
permetien l'escolar entretenir-se i aprendre. L'àrea
de difusió d'aquest material abastava els
odontòlegs dels centres d'atenció primària i aquells
odontòlegs que estiguessin interessats.
El Dentibús.
2004
Campanya d'imatge de promoció de la salut
dental: “Vés al teu dentista”
Amb l'objectiu de promoure la salut dental dels
pacients, durant el 2002 el Consell General va dur a
terme una gran campanya nacional de promoció de
la salut dentals als principals mitjans de
comunicació, televisió i premsa, fonamentalment, a
través de l'espot “Vés al teu dentista”. Aquesta
campanya, que era el producte d'una primera fase,
anava especialment adreçada a les persones que
no van de forma regular al dentista per tal de
conscienciar-les que hi vagin, si volen mantenir una
correcta salut dental.
Campanya publicitària: “T'has adonat que
la boca és molt important en la teva vida?”
Aquesta nova campanya de publicitat creada l'any
2004 per l'Organització Col·legial de Dentistes i la
Fundació Dental Espanyola, tenia per objectiu
conscienciar la població de la importància que té la
boca en el dia a dia. L'objectiu de la campanya ja
no era la gent que no va al dentista (primera fase
de la campanya anterior de promoció de la salut
dental), sinó precisament els que ja hi van, per
formar-los encara més en la salut dental.
Campanya de sensibilització sobre l'ús
correcte dels antibiòtics: “Antibiòtics sí,
però…com cal”
L'any 2002, el Col·legi va col·laborar en la difusió
d'aquesta Campanya promoguda per la Subdirecció
General de Farmàcia i Productes Sanitaris, a través
de l'elaboració d'un dossier per als professionals de
l'àmbit sanitari català (metges, odontòlegs,
farmacèutics i personal d'infermeria), amb la finalitat
de sensibilitzar-los sobre la necessitat de l'ús
correcte dels antibiòtics.
El dentibús a l’FDM
Precisament, en el marc del IV Fòrum Dental
Mediterrani celebrat a Barcelona el gener de 2005, el
Dentibús (una clínica dental ambulant) va fer-hi acte
de presència, per tal de reflexionar sobre la
importància de l'atenció de la boca, conscienciar i
motivar a la població en els hàbits de salut i higiene.
Campanyes sociosanitàries i de promoció de la salut dental
LA PROFESSIÓ
LA PROFESSIÓ
LA PROFESSIÓ
33
El Dentibús arriba a la ciutat de Girona
2005
2006
Campanya de sensibilització
i prevenció d'afeccions bucodentals greus
“Proboca XXI”
Campanya d'àmbit estatal que pretenia conscienciar
el dentista sobre la necessitat d'explorar la boca i no
solament les dents, a través d'un test-enquesta
sociosanitari que servia per detectar possibles
problemes greus de boca. Aquesta campanya es
fonamentava en estudis d'experts en temes
sociològics a través del gabinet Bernard Krief.
Nova campanya amb Eto'o per fomentar la
higiene bucal
L'eslògan deia: “Raspalla't les dents cada dia i un
cop a l'any vés al teu dentista”
L'any 2006 es va realitzar conjuntament una nova
campanya entre el Col·legi i la marca Licor del Polo
(Henkel). Aquesta campanya s'inscrivia en una sèrie
d'accions que tenien com a objectiu conscienciar la
població sobre la necessitat de mantenir una bona
higiene bucal, mitjançant una campanya publicitària
difosa a través de la televisió i altres mitjans escrits, a
Catalunya, fins al col·lectiu de dentistes entre els
quals es va distribuir material divers. En aquesta
ocasió es va escollir com a reclam d'aquesta
campanya la figura d'un jugador de futbol conegut i
molt apreciat per part dels més menuts, Samuel
Eto'o, elegit millor jugador africà dels anys 2003 i
2004 i un dels millors FIFA players de l'any 2005.
En el marc d'una campanya promoguda pel Consell
General, la Junta Provincial del Col·legi d'Odontòlegs
i Estomatòlegs de Girona i la Fundació Dental
Espanyola, l'any 2004 s'instal·lava durant tres dies el
Dentibús, una unitat mòbil equipada amb dos
dentistes, dos auxiliars de clínica i una secretària, per
atendre revisions gratuïtes a la població, amb
l'objectiu de fomentar la prevenció.
El Dentalbús de la Campanya Acción Dental
i el seu fullet informatiu.
Imatges de la
campanya amb Eto’o.
Campanya de salut bucodental «Acció
Dental» : “Tenir cura de la boca ens ajuda a tenir
una millor qualitat de vida”
Acció Dental ha estat una campanya de
conscienciació i actuació sobre la salut bucodental
que s'ha desenvolupat en col·laboració amb la
Societat Espanyola del Dolor, el Consell General de
Col·legis Oficials de Farmacèutics, el Consell
General de Col·legis d'Odontòlegs i Estomatòlegs
d'Espanya i la Fundació Dental Espanyola.
L'eix central de la campanya era un consultori
odontològic itinerant, el DentalBus, que visitaria 10
ciutats espanyoles, entre les quals hi figuraria
Barcelona, amb l'objectiu de presentar els
avantatges de les revisions dentals periòdiques i
evitar així el dolor i altres problemes
de la boca.
Campanyes sociosanitàries i de promoció de la salut dental
Memòria COEC 1995/2006
32
Memòria COEC 1995/2006
34
LA PROFESSIÓ
Lleis i normes d'àmbit específic
Reial decret 414/1996, d'1 de març, que
desenvolupa la regulació de productes sanitaris.
D'acord amb el que preveu la Directiva del Consell
93/42/CEE, de 14 de juny de 1993, relativa als
productes sanitaris, aquests han d'oferir a pacients
usuaris i altres persones un nivell de protecció
elevat i satisfer les prestacions que els hagi
assignat el fabricant, objectius que s'aconsegueixen
mitjançant el compliment d'alguns requisits
essencials.
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l'Administració ambiental. (Publicada al
DOGC 2598 del 13 de març de 1998). Les
finalitats d'aquesta Llei són:
• Assolir un nivell alt de protecció de les persones i
del medi ambient en conjunt, per a garantir la
qualitat de vida, mitjançant la utilització dels
instruments necessaris que permetin prevenir,
minimitzar, corregir i controlar els impactes que les
activitats sotmeses a aquesta Llei originen.
• Afavorir un desenvolupament sostenible
mitjançant un sistema d'intervenció administrativa
ambiental que harmonitzi el desenvolupament
econòmic amb la protecció del medi ambient.
• Reduir les càrregues administratives dels
particulars i agilitar els procediments administratius
garantint la col·laboració i la coordinació de les
administracions que han d'intervenir.
Reial decret 2727/1998, de 18 de desembre,
pel qual es modifica el R. D. 414/1996, d'1 de
març, que regula els productes sanitaris.
Reial decret 2828/1998, de 23 de desembre,
pel qual s'aproven els Estatuts generals dels
odontòlegs i estomatòlegs i del seu Consell General.
(Publicat al BOE del 26 de gener de 1999.)
Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels
fitxers automatitzats que continguin dades de
caràcter personal. El present Reglament té per
objecte establir les mesures de caire tècnic i
organitzatives necessàries per garantir la seguretat
que han de reunir els fitxers automatitzats, els
centres de tractament, locals, equips, sistemes,
programes i les persones que intervinguin en el
tractament automatitzat de les dades de caràcter
personal subjectes al règim de la Llei Orgànica
5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament
automatitzat de les dades de caràcter personal.
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal. La
present Llei Orgànica té per objecte garantir i
protegir, en tot allò concernent al tractament de les
dades personals, les llibertats públiques i els drets
fonamentals de les persones físiques, i especialment
del seu honor i intimitat personal i familiar.
35
Modificació de la Llei 2/1974, de 13 de febrer,
reguladora dels Col·legis Professionals. (Publicada
al BOE del 24 de juny de 2000). Es modifica el
primer paràgraf de l'apartat 2 de l'article 3, amb els
termes següents:
“Es requisito indispensable para el ejercicio de las
profesiones colegiadas hallarse incorporado al
Colegio correspondiente. Cuando una profesión se
organice por Colegios Territoriales, bastará la
incorporación a uno solo de ellos, que será el del
domicilio profesional único o principal, para ejercer
en todo el territorio del Estado, sin que pueda
exigirse por los Colegios en cuyo ámbito territorial
no radique dicho domicilio habilitación alguna ni el
pago de contraprestaciones económicas distintas de
aquéllas que exijan habitualmente a sus colegiados
por la prestación de los servicios de los que sean
beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por
la cuota colegial. Lo anterior se entiende sin
perjuicio de que los Estatutos Generales o, en su
caso, los autonómicos puedan establecer la
obligación de los profesionales que ejerzan en un
territorio diferente al de colegiación de comunicar a
los Colegios distintos a los de su inscripción la
actuación en su ámbito territorial”.
Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets
d'informació concernent la salut i l'autonomia del
pacient, i la documentació clínica. (Publicat al
DOGC núm. 3303 de l'11/01/2001). Aquesta Llei
completa extensament les previsions que la Llei
d'ordenació sanitària de Catalunya va enunciar com
a principis generals. Amb aquesta intenció fa un
tractament especial del dret a l'autonomia del
pacient. Finalment, la Llei tracta en profunditat tot
allò que fa referència a la documentació clínica
generada als centres assistencials, tot subratllant
especialment la consideració i la concreció dels
drets dels usuaris en aquest aspecte.
Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual
s'estableixen les normes sanitàries aplicables als
establiments de tatuatge i/o pírcing. (Publicat al
DOGC núm. 3318, d'1/02/2001).
Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica
reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i
obligacions en matèria d'informació i documentació
clínica. La present Llei completa les previsions que
la Llei general de sanitat va enunciar com a
principis generals. En aquest sentit, reforça i dóna
un tracte especial al dret a l'autonomia del pacient.
En particular, mereix una atenció especial la
regulació sobre instruccions prèvies que preveu els
desitjos del pacient expressats amb anterioritat dins
de l'àmbit del consentiment informat. D'altra
banda, la Llei també tracta amb profunditat tot el
que fa referència a la documentació clínica
generada en els centres assistencials, subratllant
especialment la consideració i la concreció dels
drets dels usuaris en aquest aspecte.
Lleis i normes d'àmbit específic
LA PROFESSIÓ
LA PROFESSIÓ
LA PROFESSIÓ
37
Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel
qual s'estableixen les bases generals sobre
autorització de centres, serveis i establiments
sanitaris. La finalitat d'aquest reial decret és regular
les bases del procediment d'autorització de centres,
serveis i establiments sanitaris, establir una
classificació, denominació i definició comuna per a
tots ells, i crear un Registre i un Catàleg general
dels dits centres, serveis i establiments, segons el
que disposen els articles 29.1 i 2 i 40.9 de la Llei
14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, i l'article
26.2 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió
i qualitat del Sistema Nacional de Salut.
Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació
de les professions sanitàries. Aquesta Llei regula
els aspectes bàsics de les professions sanitàries
titulades pel que fa al seu exercici per compte propi
o d'altri, a l'estructura general de la formació dels
professionals, al seu desenvolupament i a la seva
participació en la planificació i ordenació de les
professions sanitàries. Tanmateix, estableix els
registres de professionals que permetin fer efectiu
els drets dels ciutadans pel que fa a les prestacions
sanitàries i l'adequada planificació dels recursos
humans del sistema de salut. Mereix especial
atenció l'establiment d'un sistema de registre públic
de professionals, el dret a lliure elecció de metge
per part del pacient i el reconeixement, per primera
vegada, de la formació continuada com un dret i un
deure dels professionals sanitaris. També cal
destacar l'establiment, com única professió, la de
dentista, que correspon als llicenciats en
odontologia i els metges especialistes en
estomatologia.
Reial decret 1372/2004, de 7 de juny, pel qual
es modifica el R. D. 414/1996, d'1 de març, que
regula els productes sanitaris, i introdueix
especificacions detallades per als productes
sanitaris en l'elaboració dels quals s'utilitzen teixits
d'origen animal.
Ordre 355/2004, de 29 de setembre, de creació
de la Comissió de desplegament operatiu del Llibre
blanc de les professions sanitàries. La finalitat
d'aquest òrgan tècnic és impulsar, planificar i
coordinar el procés per a l'elaboració del Llibre
blanc, amb l'objectiu primordial de formular un
conjunt de propostes elaborades a partir de l'anàlisi
de la realitat del nostre sistema i orientades a donar
resposta als reptes de futur amb una perspectiva
de mitjà i llarg termini.
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de
professions titulades i dels col·legis professionals.
La regulació de l'exercici de les professions
titulades és una preocupació actual i comuna dels
països del nostre entorn, en la mesura que
contribueixen aproximadament a un terç de
l'ocupació laboral i constitueixen un dels principis
motors de creixement econòmic i progrés del
coneixement en les societats avançades. Aquesta
llei, que es dicta en exercici de la competència que
atribueix a la Generalitat de Catalunya l'article 9.23
de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, s'emmarca
en aquesta tendència i regula les professions
titulades tot fent un tractament conjunt i sistemàtic
de l'exercici d'aquestes i de les condicions de llur
organització associativa, tant de naturalesa privada
com de naturalesa col·legial.
Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús
racional dels medicaments i productes sanitaris. La
Llei regula, en l'àmbit de les competències que
corresponen a l'Estat, els medicaments d'ús humà i
productes sanitaris, la seva investigació clínica, la
seva avaluació, autorització, registre, fabricació,
elaboració, control de qualitat, emmagatzemament,
distribució, circulació, traçabilitat, comercialització,
informació i publicitat, importació i exportació,
prescripció i dispensació, seguiment de la relació
benefici-risc, així com l'ordenació del seu ús racional
i el procediment perquè, si escau, el finançament
amb fons públics. La regulació també s'estén a les
substàncies, excipients i materials utilitzats per a la
seva fabricació, preparació o envasat. També regula
l'actuació de les persones físiques o jurídiques en
tant que intervenen en la circulació industrial o
comercial i en la prescripció o dispensació dels
medicaments i productes sanitaris. Aquesta Llei
suposa un pas endavant en les atribucions
professionals dels dentistes envers els protètics, atès
que la col·locació i adaptació de les pròtesis per part
dels dentistes no constitueix un acte prohibit o
sancionable, com pretenien interpretar els protètics
per atribuir-se la facultat en exclusiva de fer-ho.
Decret 407/2006, de 24 d'octubre, de creació
del Consell Català de Formació Continuada de les
Professions sanitàries i dels consells tècnics de
formació continuada. La creació del Consell Català
de Formació Continuada de les Professions
Sanitàries i dels consells tècnics de formació
implica la introducció de canvis en la denominació i
funcions atribuïdes fins ara als ja existents consells
de Formació Mèdica Continuada i de Formació
Farmacèutica Continuada.
Lleis i normes d'àmbit específic
Memòria COEC 1995/2006
36
Memòria COEC 1995/2006
03
LA TASCA FORMATIVA
Barcelona FDI 1998: la consecució d'un repte
El Congrés Català d'Odontostomatologia
El Fòrum Dental Mediterrani
Les noves tecnologies
LA TASCA FORMATIVA
Barcelona FDI 1998: la consecució d'un repte
'octubre de 1998, el Col·legi reviuria moments
de gran transcendència i transformació que
recordaven aquell pas memorable per la Barcelona
olímpica. Uns anys abans havia estat gestat allò
que esdevindria un repte per a tota la classe
odontològica catalana i espanyola, la celebració
d'un congrés mundial d'dontologia a la ciutat de
Barcelona.
L
“El nivell de l'Odontostomatologia espanyola és un
dels més alts del món”, així ho reconeixia la
Federació Dental Internacional (FDI). I això és així
perquè l'exercici de l'odontologia a Espanya es
desenvolupa de forma privada i liberal en general,
fet que provoca que el professional hagi d'estar al
dia de forma constant en tècniques diagnòstiques i
terapèutiques per desenvolupar amb èxit la seva
pràctica professional.
Així doncs, la Federació Dental Internacional havia
escollit Barcelona i Espanya per a la celebració del
seu congrés anual mundial com a reconeixement
del gran nivell de l'odontologia espanyola,
juntament amb la capacitat dels seus professionals
per organitzar i aglutirnar-se en un acte científic,
social i comercial de l'àmbit mundial.
Reunions prèvies a la nominació.
El pas següent seria dissenyar el programa
preliminar per presentar-lo a la propera edició del
congrés mundial celebrat a Seül (Corea). Per a la
seva elaboració es va comptar tant amb la
col·laboració de totes les societats científiques
nacionals inscrites en el Consell General, com amb
les comissions científiques de tots els col·legis
d'Espanya i universitats que disposaven de facultats
d'odontologia o escoles d'estomatologia.
D'altra banda també calia cercar una imatge que
ajudés a projectar la singularitat d'aquest congrés.
El prestigiós dissenyador Javier Mariscal seria el
creador del logotip i l'encarregat de transmetre la
imatge del congrés mundial de l'FDI a Barcelona,
que havia d'expressar quatre missatges:
■
■
■
■
la imatge d'un congrés de gran qualitat científica,
uns actes socials singulars i atractius,
una exposició industrial nova I extensa,
el cor d'una ciutat de moda en el món sencer:
Barcelona.
Javier Mariscal, creador del logotip i de la imatge del
Congrés de l’FDI a Barcelona, a l’estudi del dissenyador.
41
Barcelona FDI 1998: la consecució d'un repte
Memòria COEC 1995/2006
40
LA TASCA FORMATIVA
Conclusions del 86 Congrés Mundial
1. La salut dental de la població està relacionada
directament amb el nivell econòmic i sociocultural
de cada país. Tanmateix, en l'àmbit mundial hi ha
diferents àrees geogràfiques amb problemes
específics:
■ A Europa hi ha un excés de professionals i
sistemes de finançament molt diferents que caldria
harmonitzar per facilitar l'accés a la salut dental als
ciutadans més desfavorits.
■ A l'Àfrica manquen infraestructures i material
perquè els professionals puguin exercir la seva
tasca en unes condicions mínimes.
■ A Sud-amèrica i Amèrica Central la població no
sempre pot accedir a l'odontostomatòleg per raons
de pobresa.
2. Als països que tenen excés de professionals s'hi
detecta una certa tendència al sobretractament
dental. Contràriament, als que n'hi ha mancança, es
limiten les possibilitats d'accés de la població.
Sembla que el més coherent és planificar el nombre
de professionals necessaris d'acord amb el nivell de
renda i sociocultural de cada país. També cal
coordinar els programes de formació de
professionals per aconseguir nivells de qualificació
similars entre ells.
3. La fluoració de les aigües i la promoció d'hàbits
saludables (ús de pastes dentifrícies fluorades i una
correcta raspallada de les dents) és la millor
mesura per mantenir una bona salut dental.
4. La visita periòdica a l'odontostomatòleg -una
vegada l'any com a mínim- és la forma més eficaç i
barata per evitar l'aparició de patologia a la boca i
el consegüent cost en el seu tractament.
LA TASCA FORMATIVA
LA TASCA FORMATIVA
43
5. El tabac i l'abús de begudes alcohòliques poden
potenciar l'aparició de patologies tumorals en
individus predisposats.
6. L'envelliment progressiu de la població als
països més desenvolupats ha provocat l'aparició
d'una nova àrea en l'exercici de l'odontologia: la
gerodontologia, que pretén l'atenció dental de les
persones més grans i ancianes, les quals sovint
presenten patologies més o menys específiques
segons la seva edat.
7. Les persones poden rebre atenció dental a
qualsevol edat. Per exemple, l'ortodòncia és un
tipus de tractament que pot realitzar-se en nens i
en adults per solucionar maloclusions dentals.
8. L'odontologia és molt important per pal·liar
defectes estètics en el somriure i ha de ser
considerada quan s'ha d'iniciar qualsevol
tractament estètic bucal. Les tècniques
d'emblanquiment de les dents, realitzades sempre
per odontostomatòlegs titulats, poden ajudar a
embellir el somriure de les persones.
9. L'augment de l'esperança de vida, juntament
amb la millora dels índexs de manteniment de les
peces dentals fa que cada vegada siguin més
freqüents els processos infecciosos crònics a les
genives. Per prevenir i evitar aquestes infeccions
cal anar regularment a l'odontostomatòleg.
10. Existeixen moltes malalties sistemàtiques que
es poden descobrir a temps a través d'una visita al
dentista: diabetis, càncer, sida, per esmentar
solament tres exemples. Altres poden tenir la seva
causa en la boca i, per tant, poden ser tractades
directament pel dentista: una maloclusió pot
desencadenar problemes d'espatlla o en el
llenguatge, per exemple.
11. L'exercici de l'odontologia comporta la creació i
el manteniment d'infraestructures costoses que cal
finançar. A Espanya, la majoria de les prestacions
dentals no tenen la cobertura del servei nacional de
la salut i el seu finançament ha de fer-se de forma
privada per cada pacient. Tanmateix, una bona
higiene i una visita periòdica anual al dentista poden
evitar l'aparició de grans patologies a la boca.
El 86 Congrés Mundial d’Odontologia va suposar un
12. Els nous materials i l'anestèsia fan que cada dia
sigui menys dolorós i més ràpid realitzar
diagnòstics i tractaments dentals. La por al dentista
i al dolor ja no té cap explicació.
13. La informàtica i la robòtica també han arribat a
l'odontologia, fet que permet més comunicació
entre els professionals i entre aquests i els
“internautes”. Tenint en compte que l'odontologia
és una professió intel·lectual i manual, aquesta nova
tecnologia permet presentar imatges de gran
qualitat, cosa que afavoreix la formació contínua i la
posada al dia dels professionals.
L’entrada del Palau de Congressos de Barcelona i de
l’espai firal durant la celebració del 86 Congrés de l’FDI.
Moment de la inauguració.
repte per a tots els col·legis d’Espanya.
14. L'esterilització de l'instrumental i l'ús cada
vegada més gran de material d'un sol ús ens
permet assegurar que actualment és pràcticament
impossible la transmissió de malalties infeccioses a
la consulta dental.
15. Els codis de comportament ètic en la professió
s'adapten contínuament als canvis de la professió,
els quals menen els professionals en la bona praxi i
en la promoció de la salut dental entre la població.
La publicitat agressiva basada en tractaments
gratuïts o miraculosos no és acceptable des d'un
punt de vista ètic, ja que menysprea l'exercici
professional i és enganyosa per als pacients.
Barcelona FDI 1998: la consecució d'un repte
Memòria COEC 1995/2006
42
LA TASCA FORMATIVA
LA TASCA FORMATIVA
45
Comitè Organitzador
Josep Lluís Navarro, president
Antonio de Udaeta, vicepresident
Emili Cuenca, vicepresident de Relacions
Institucionals
José Carrière, vicepresident de Relacions FDI
Carlos Serra, secretari
Eduardo Vázquez, vicesecretari
Alberto Pérez-Porro, tresorer
Juan Oliveres, comptador
Xavier Casas, president Comitè Científic
J. Jorge Cambra, president Exposició Industrial
Luis Jané, president Comitè Promoció
Montse Puigrefagut, presidenta Actes Socials
Elisabeth Gomis, presidenta Programes
Acompanyants
Elias Casals, president Comitè Joves Dentistes i
Estudiants
Enric Gaset, vocal
J. Àngel Figuerol, vocal
Jesús Albiol, vocal
Membres de la Comissió Científica
Xavier Casas, president
Arturo Ruiz-Capillas, vicepresident
Coordinadors locals de les àrees
científiques
Joan Ramon Boj, odontopediatria
Juli Martínez, estètica dental
Josep Duran, ortodòncia
Juan Rumeu, periodòncia
José Antonio Ferrándiz, pròtesi
Carolina Manau, preventiva
Guillermo Raspall, maxil·lofacial
Eduardo Vázquez, ATM
Juan Oliveres, endodòncia
Carlos Salvador, rehabilitació neurooclusal
Joan Pi, implants
Ángel Espías, materials
Francisco Javier Güerri, legal i forense
Julián López, pacients especials
Eduardo Padrós, odontologia conservadora
Xavier Costa, ergonomia
Carles Subirà, gerodontologia
Eduardo Chimenos, medicina oral
Josep M. Ustrell, història de l'odontologia
Luis Jané, gestió dental
Santiago Jané, odontologia integrada
Josep M. Sarret, progr. auxiliars i higienistes dentals
Francisco J. Briz, programa militar
Juli Medrano, programa protètics dentals
Programa científic
Federació Dental Internacional
Els tres pilars de l'odontologia espanyola (col·legis
La Federació Dental Internacional està formada
professionals, societats científiques nacionals i
principalment per les associacions nacionals dels
universitats), van col·laborar en el disseny d'un
diferents països membres. Tanmateix, també poden
programa científic de gran nivell, on s'oferia des dels
formar part de l'FDI persones a títol individual,
últims avenços en implantologia o estètica dental,
empreses i organitzacions d'empreses, així com
fins a les noves tecnologies de treball de la consulta.
algunes associacions de caràcter científic.
Programa social
Va constar d'un concert de música espanyola; la
cerimònia de benvinguda, l'acte inaugural gratuït i
multitudinari que va tenir lloc al Palau de Sant Jordi;
una gran festa informal al Poble Espanyol, la Gran Nit
Espanyola, on els assistents van tenir l'ocasió de
contemplar i admirar en un mateix recinte la
reproducció dels edificis més representatius
d'Espanya, gaudir de les exhibicions del ric folklore
popular espanyol en les diverses variants, i tot això
amenitzat amb un sopar especial en què es van
poder degustar totes les especialitats de la cuina
espanyola, incloent-hi els seus excel·lents vins i
caves; i el sopar de cloenda que va tenir lloc al marc
incomparable de la Sala Oval del Palau Nacional de
Catalunya (Montjuïc), seu actual del Museu Nacional
de Catalunya.
El congrés anual de l'FDI és l'esdeveniment mundial
més important de la professió. A Barcelona es van
FDI 1998 Dades definitives d'assistència (nacional i internacional)
reunir durant una setmana prop de 15.000
professionals entre odontostomatòlegs, protètics
Internacional
Espanyols
Total
dentals, personal auxiliar, membres de la indústria,
tècnics en salut pública dental i acompanyants.
Dentistes
Personal auxiliar
Protètics dentals
Administratius
Estudiants
Acompanyants
Menors de 16 anys
Representants de la indústria
Dentistes visitants a l'exposició
Expositors
2.915
91
188
144
313
832
50
33
2.203
452
264
37
844
249
500
16
5.118
543
452
181
1.157
1.081
550
49
2.464
3.000
Detalls de l’exposició industrial.
Exposició industrial
Paral·lelament als actes científics i socials del
Congrés, es va desenvolupar una exposició industrial
de 10.000 m2, World Dental Exhibition, amb una
cabuda per a 500 expositors, on, tant les grans
empreses multinacionals, com la indústria local i
empreses de serveis, van presentar les seves
Total
4.566
4.565
14.595
novetats.
Barcelona FDI 1998: la consecució d'un repte
Memòria COEC 1995/2006
44
LA TASCA FORMATIVA
El Congrés Català d'Odontostomatologia
banda d'haver tingut la sort i el prestigi de ser
seu del congrés mundial l'any 1986, el Col·legi
també té el seu signe d'identitat propi, el seu lloc
de trobada, de diàleg i comunicació de tots els
professionals de Catalunya, una plataforma de reunió
entre els diferents actors del sector de la salut
bucodental: professionals, fabricants, proveïdors,
distribuïdors i premsa especialitzada. Ens referim a
la celebració, darrerament biennal, del congrés
català d'odontostomatologia que ha arribat fins als
nostres dies, a la seva vuitena edició (any 2007).
A
47
El Congrés Català d'Odontostomatologia
Memòria COEC 1995/2006
46
LA TASCA FORMATIVA
Edicions del Congrés Català
Edició
Any
President
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
1991
1994
1997
1999
2001
2003
2005
2007
José Navarro Ferrero
José Navarro Ferrero
Xavier Casas Estivales
Josep M. Sarret Marín
Josep M. Clemente Sala
Josep M. Clemente Sala
Josep M. Clemente Sala
Josep M. Clemente Sala
Presidents del Congrés Català d’Odontostomatologia
Dr. José Navarro Ferrero
Dr. Xavier Casas Estivales
Dr. Josep M. Sarret Marín
Dr. Josep M. Clemente Sala
Segones Jornades de Logopèdia i Odontologia.
Acte d’inauguració del VIIè Congrés-FDM per part de
l’Honorable Consellera de Salut Marina Geli.
Roda de premsa per promocionar la cinquena edició del
Congrés Català.
Exhibició de pòsters.
LA TASCA FORMATIVA
LA TASCA FORMATIVA
49
Sessions clíniques directes a gran
pantalla
Logotip de Josep M. Subirachs
Com a novetat, el Tercer Congrés Català
d'Odontostomatologia es va encarregar a Josep M.
d'Odontostomatologia, presidit pel Dr. Xavier Casas
Subirachs, un dels millors escultors i dibuixants que
Estivales, i que va tenir lloc del 5 al 7 de juny de 1997,
ha donat el nostre país aquests darrers temps, un
es presentaven les sessions clíniques directes a gran
nou logotip del congrés que fos representatiu de
pantalla. Aquesta era aleshores una modalitat
Catalunya i que servís alhora per a properes edicions
habitual a molts congressos i cursos d'arreu del món.
del congrés: la façana de Ponent del temple de la
És el que en anglès s'anomena “Hands on”, és a dir,
Sagrada Família de Barcelona.
Amb motiu del VII Congrés Català
els assistents poden veure algunes demostracions
pràctiques realizades en una de les sales del congrés,
Fòrum Dental Mediterrani
que són retransmeses en directe mitjançant un vídeo
Des de l'any 1999, la gran novetat va ser portar a
projectat en diversos monitors situats en el recinte.
Hands-on.
terme el Quart Congrés Català dins del marc del
Primer Fòrum Dental Mediterrani, organitzat per
l'empresa Puntex, que va reunir tots els sectors
implicats en la salut bucodental, des dels professionals
fins als usuaris de la sanitat, per unir tots els
esforços per promocionar la salut dental a Catalunya.
Tant des d'un punt de vista comercial com científic, el
Fòrum Dental Mediterrani s'ha convertit en tota una
marca d'identitat de la professió i en un punt de
referència i alhora és cita obligada per a tot aquell
que desitgi estar realment al dia en l'aplicació de les
últimes tècniques, en el coneixement de les novetats
tecnològiques més actuals i en el debat obert de
totes i cadascuna de les possibilitats i variants que
es presenten constantment en tots els sectors.
Col·laboració amb la indústria
Els professionals hem de col·laborar activament amb
la indústria i a l'inrevés per accedir més ràpidament
als darrers avenços clínics que la tecnologia posa a
la nostra disposició i per oferir conjuntament una
odontologia de qualitat a la població.
El Congrés Català d'Odontostomatologia
Memòria COEC 1995/2006
48
Memòria COEC 1995/2006
50
LA TASCA FORMATIVA
El Fòrum Dental Mediterrani
òrum Dental Mediterrani neix el 1999, amb
l'objectiu de crear un espai d'interès que
permeti la unió de tots els actors del sector de la
salut bucodental. D'aquesta manera començava fa
sis anys una trobada biennal única a Espanya, ja
que trencava amb la tradicional fira-exposició per
anar més enllà: la conjunció de dues vies de
difusió, la comercial i la científica.
D'aleshores ençà, han transcorregut ja cinc
edicions, l'última de les quals ha tingut lloc
recentment al Palau de Congressos de Barcelona:
del 29 al 31 de març de 2007.
La consolidació de l'FDM
F
L'evolució de l'FDM manté un ascens constant, tant
en superfície d'exposició i nombre d'empreses
expositores, com en nombre de visitants, la qual cosa
fa pensar que ha assolit un alt nivell de consolidació
en el mapa nacional de les reunions d'interès en
l'àmbit dental. El Fòrum Dental Mediterrani es
presenta com una plataforma òptima per als
professionals del sector dental en la qual es
desenvolupa una àmplia exposició industrial, on es
mostren les novetats i els avenços tecnològics amb
Acte d’inauguració de la cinquena edició (2007) del
Fòrum Dental del Mediterrani.
Estand del COEC a la darrera edició
de l’FDM (2007).
51
aplicació en l'especialitat.
El Fòrum Dental Mediterrani
LA TASCA FORMATIVA
LA TASCA FORMATIVA
Les noves tecnologies
El Col·legi ha ampliat darrerament els
recursos del curs acadèmic al seu lloc
web
En col·laboració amb Accon Software, empresa de
noves tecnologies i creació de pàgines web,
col·laboradora del COEC des de fa alguns anys, ha
dissenyat un nou producte informàtic com el nou
sistema de gestió del curs acadèmic col·legial. El
nou sistema permet accedir a tota la informació de
la formació contínua col·legial a través del portal
www.coec.cat, per tal de facilitar la comunicació
del COEC i els seus col·legiats. Aquest sistema de
gestió és un programa informàtic enfocat a
controlar el treball administratiu derivat del curs
acadèmic i oferir de forma dinàmica i en línia la
informació dels actes acadèmics als col·legiats.
L'aplicació manté el web sempre actualitzat, la qual
cosa permet que la informació que s'ofereix als
usuaris en línia sigui sempre útil i disposi dels
mitjans necessaris per realitzar consultes, propostes
i inscripcions des del seu ordinador.
53
Les noves tecnologies
Memòria COEC 1995/2006
52
LA TASCA FORMATIVA
Nou sistema de videoconferència a les
seus de Barcelona i Girona
Tant a la seu de Barcelona, com a Girona,
darrerament han adquirit un sistema de
videoconferència que permet la retransmissió
d'actes entre ambdues seus. Aquest sistema ha
permès connectar no solament les conferències,
cursos, simposis, reunions entre Girona i Barcelona
en temps reals, sense necessitat de desplaçament,
sinó que també permetrà en un futur televisar en
temps real actes i reunions que es facin arreu de
l'Estat espanyol i del món a la sala d'actes, sense
haver de moure's.
Curs pràctic a l’aula de pràctiques,
al soterrani de l’actual seu del COEC.
El portal del COEC a Internet canvia la
seva imatge i presenta noves seccions
El COEC ha presentat recentment el redisseny del
seu portal d'Internet (www.coec.cat), realitzat per
Infomed. La pàgina, que utilitza la Tecnologia RIDO
per a l'accés restringit a determinada
documentació, compta amb diverses novetats
visuals i més continguts, com el bloc del president
del Col·legi, el doctor Josep Lluís Navarro Majó.
Un altre dels aspectes més destacables del nou
portal és la facilitat que aporta per a la navegació
dels col·legiats per les diferents seccions. D'entre
els apartats amb més consultes d'aquesta pàgina,
que rep més de 500 visites diàries, destaquen el de
Serveis, especialment la borsa de treball, i el de
Formació, que s'actualitzen constantment. A més
del redisseny esmentat, la companyia Infomed
també s'encarrega del manteniment d'aquest web.
Així mateix, cal recordar que, fa uns mesos, el
portal del Coec va estrenar el domini '.cat'.
D'aquesta manera el Col·legi s'adhereix al gran
nombre d'entitats, mitjans i col·lectius diversos
d'àmbit català que ja han afegit la terminació .cat
als seus dominis i referma el seu compromís amb
l'Associació puntCAT, impulsora de la iniciativa.
LA TASCA FORMATIVA
LA TASCA FORMATIVA
La biblioteca
Amb l'objectiu de donar resposta a les noves
necessitats d'informació, la Biblioteca del COEC ha
passat a ser aquests darrers anys un agent actiu de
la informació més que una entitat física on estan
dispositats els llibres. La incoporació de nous
serveis, com ara la biblioteca en línia, fa preveure
un canvi gradual pel que fa a la seva concepció
clàssica cap una nova aposta de futur: impulsar un
nou model de Biblioteca concebut com a part
activa de la informació i coneixement.
Creixement del fons de monografies en els darrers sis anys
anys
A través de la Biblioteca en línia es pot consultar el
fons documental del Col·legi, tant dels llibres i
vídeos com els fons d'articles de revista. Una altra
novetat és la subscripció que ha fet el Col·legi
d'una llicència en línia d'utilització de la plataforma
Ovid Gateway amb Ovid Technologies, empresa
proveïdora de continguts d'informació i líder
internacional en solucions d'informació per als
professionals de la salut.
Des d'aquesta plataforma es pot accedir d'una
banda a les referències bibliogràfiques i abstracts
d'una base de dades amb més de 1.000 títols de
revistes i, d'altra banda, a les revistes electròniques
subscrites pel COEC a text complet. També es pot
accedir a la base de dades Medline (base de
dades de la National Library of Medicine dels
Estats Units i primera font d'informació global en
biomedicina).
Un altre servei que ha sofert un increment
important i una àmplia acceptació per part dels
seus usuaris, ha estat el Servei d'accés al
document, que consisteix d'una banda en la
reproducció del fons propi, amb fotocòpies que es
poden fer en autoservei o bé encarregant-se per
telèfon o per correu ordinari o electrònic, i d'altra
banda, demanar els articles que necessitem i que
la Biblioteca no té al seu propi fons a altres
biblioteques o centres de documentació nacionals
i/o estrangers.
Distribució del fons
Sol·licitud d’articles a altres biblioteques
i centres de documentació
Les noves tecnologies
55
Llibres
Memòria COEC 1995/2006
54
Memòria COEC 1995/2006
04
ELS COL·LEGIATS
Dentistes insignes
La resposta solidària
El futur de les noves generacions
ELS COL·LEGIATS
Dentistes insignes
banda de la seva vàlua com a professionals al
servei de la ciència, tots ells tenen com a
denominador comú unes qualitats humanes
excepcionals que transcendeixen fins i tot l'univers
de la pròpia memòria històrica que aquí ens toca
retre com a dentistes.
A
Ernest Adler (1906-1996)
“Una llarga vida entregada al treball, a la
ciència i la investigació”
L'Ernest era fill de Karlsbad, ciutat de l'antiga
txecoslovàquia. Arribà a la nostra terra molt jove,
cap al 1927, d'on ja no es mogué, enamorat del
nostre mar i el nostre sol, essent aquesta la seva
segona pàtria.
La seva vida professional i d'investigació fou molt
intensa des de bon començament.
Com que era un gran observador, aviat va
descobrir que persones a qui se'ls havia tractat un
procés infecciós bucal, es curaven d'altres
patologies del seu organisme. Així nasqué en ell la
que seria la gran vocació de la seva vida: la
patologia focal, que més tard batejaria amb el nom
de “patologia neurofocal”, entroncant així amb la
“teràpia neural”, del Dr. Ferdinant Huneke, de
Düsseldorf, i a la qual dedicaria tota la seva vida.
Publicà diversos i múltiples treballs científics a
Espanya, Alemanya i Àustria, on havia alternat els
seus estudis i preparació. A més a més, va dictar
59
unes dotze conferències sobre aquest tema a Bad
Nauheim, Frankfurt, Barcelona, Wiesbaden, Viena,
Oporto, Lloret de Mar, Benicarló i Colòmbia.
També publicà diversos llibres, entre els quals cal
remarcar “Enfermedades por interferencias en la
región del trigémino”, publicat per l'editorial Verlag
für Medizin (Alemanya).
Havia rebut diferents distincions en reconeixement
a la seva tasca científica:
• Creu de Comanador amb collaret de la Ligue
Universelle de Bien Public de la Unesco.
• Membre d'Honor de les següents societats:
- Societat Sud-americana de Medicina Biològica.
- Societat Internacional de Teràpia Neural.
- Societat Mèdica Alemanya d'Investigació i de
Regulació.
- Metges Naturistes d'Espanya.
• Premi anual de la Medalla d'Huneke (Alemanya).
• Placa de l'Odontologia Sud-americana.
L'Ernest era persona d'una gran senzillesa i bondat
innates, amic de tothom, que sentia una estimació
sincera per al poble que l'havia acollit amb tant
d'afecte (el 12 de setembre de 1969, l'Ajuntament
de Lloret de Mar li va concedir el títol de “Fill
adoptiu de Lloret de Mar”).
Els seus principals amics eren els pescadors a qui
sempre dispensava un tracte de favor en els seus
serveis professionals. Aficionat a la fotografia i al
submarinisme (fou un dels primers a Espanya de
fer fotografies submarines amb una càmera que
havia construït ell mateix).
Com a cineasta amateur, filmà en blanc i negre
“Lobos de la Costa Brava”, història basada en uns
fets reals i, més tard, en color “Caramba con las
sirenas”.
Fou gran amant de la natura i també dels animals
(la seva predilecció eren els micos petits). De molt
jove, se'l veia amb l'animalet de torn a coll: la Chita,
el Chiqui, Carlitos, Julieta, i un llarg etcètera…
Dr. Jordi Orri Perich
(Text adaptat de l'escrit publicat
a La Revista COEC, núm. 73, de l'any 1997)
Dr. Carles Canalda Piera (1912-2005)
“Fou membre d'Els set savis, el primer grup
d'estudis científics consolidat al nostre país”
No només era un gran professional, sinó també una
excel·lent persona. Sense poder suportar el traspàs
de la seva esposa, al mes i mig ell també ens
abandonà, deixant-nos un record inoblidable. Va
finalitzar els estudis universitaris poc abans de
començar l'horrible Guerra Civil. Un cop acabada,
es posà a treballar i formà una família. En una època
de grans mancances assolí el repte d'oferir l'atenció
odontològica a les classes més necessitades i es
posà a endegar el Servei d'Odontologia de l'Hospital
de la Creu Roja, un dels primers centres de formació
teòrica i clínica de tot l'Estat, dirigint la secció
d'endodòncia, en la qual fou un pioner en la seva
divulgació a Catalunya i Espanya.
Junt amb sis companys van crear el primer grup
d'estudis científics consolidat al nostre país,
anomenat “Els set savis”, que va reactivar la secció
d'odontostomatologia de l'Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i Balears. Però, també va
col·laborar en la formació continuada, en aquell
temps inexistent, formant part de la Comissió
El Dr. Carles Canalda durant la
festa de Santa Apol·lònia de 1997.
Científica del Col·legi, organitzant cursos,
conferències, congressos, i molts altres, que varen
permetre a l'odontologia catalana adquirir un gran
nivell. Home honest, pausat, que parlava poc i
suau, però quan ho feia se l'havia d'escoltar.
La seva vida exemplar hauria d'ésser model per a
molts dels seus companys, per això, sense haver
posat mai els peus en cap aula, mereix el
qualificatiu de “mestre”. Gràcies, Dr. Canalda pel
llegat que ens has deixat.
Dr. Esteban Brau Aguadé
(Publicat a La Revista COEC núm. 122, l'any 2005)
Dentistes insignes
Memòria COEC 1995/2006
58
ELS COL·LEGIATS
ELS COL·LEGIATS
ELS COL·LEGIATS
61
Dr. Antonio Samsó Rabasa (1915-2001)
“Hàbil conversador, amb l'anècdota sempre a
punt, l'acudit fàcil i la seva amable companyia”
Parecerá innecesario destacar la noticia del
fallecimiento del Dr. Antonio Samsó Rabasa, pues
su personalidad no ha sido aireada a bombo y
platillo y sobre todo desconocida por la profesión
recientemente incorporada.
Por ello para los que podemos dar fe de su gran
labor, nos consideramos obligados a destacarla
como un deber insoslayable. Sin su ingente trabajo
en el Colegio Oficial de Odontólogos de Cataluña y
de Revista Europea de Odontoestomatología, la
historia de los mismos carecería de memoria
financiera.
Quizá por mi terror personal a la contabilidad y a
los números, he dado mucha importancia a la
colaboración de un buen tesorero y Samsó, a mi
juicio, ha sido el mejor que nuestro Colegio tuvo.
Retrotrayéndonos a muchos años atrás, cuando
casi no había medios de comunicación escrita y
escasas revistas de nuestra especialidad, él, junto a
su director y un grupo entusiasta de la profesión
crearon Revista Española de Estomatología de la
que fue el alma económica.
Y cuando por fin se celebraron elecciones libres en
nuestro Colegio, la profesión eligió al Dr. Samsó
como tesorero, cargo en el que se mantuvo doce
años. Su labor fue inigualable a pesar del escaso
número de profesionales.
Supo encuadrar la débil economía, a las
necesidades colegiales sin crear problemas con
escasísimo personal a su servicio.
Igualmente en el año 1973, cuando Barcelona brilló
con motivo de ser la sede de su Congreso Nacional
y II Internacional, ese tesorero fuera de serie dirigió
las complejas finanzas que una reunión de esa
magnitud comporta.
Fue un gran y fiel colaborador. Fue pieza clave en el
Comité Permanente de nuestra Junta de Gobierno,
y fue uno de los artífices de la sede colegial actual
con el mérito de no requerir cuotas extraordinarias
colegiales.
Pero sobre todo, fue un gran amigo y de mucha
gente. Hábil conversador, con la anécdota siempre
a punto, con el chiste fácil, con amable compañía.
Se ha ido una figura de nuestra profesión. Yo no
he querido que marche sin el recuerdo de los que
fuimos sus amigos.
Dr. José Navarro Ferrero
(Publicat a La Revista COEC núm. 100, l'any 2002)
El Dr. Antonio Samsó Rabasa.
Joan Carol Murillo (1917-1997)
“El degà de l'ortodòncia catalana”
El Dr. Carol fou ortodontista de pràctica exclusiva,
el segon que hi ha hagut a l'Estat espanyol.
Desenvolupà la seva activitat assistencial a
l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, i al Servei
d'Ortodòncia de l'Institut Municipal d'Higiene i
Profilaxi Escolar de l'Ajuntament de Barcelona.
Fundà amb Diego Costa del Río l'Institut Espanyol
d'Ortodòncia Correctiva.
Va ser membre de diverses societats científiques i
dictà nombrosos cursos i conferències arreu del món.
Autor de publicacions i tècniques personals, es
caracteritzà per la seva afabilitat i bonhomia: fou
amic de tothom i un enamorat de la seva professió.
Dr. Francesc Casas Botellé
(Publicat a La Revista COEC, núm. 74, l'any1997,
amb motiu de la seva mort)
L'any 1996, en el marc de la Festivitat de Santa
Apol·lònia, el Col·legi va concedir la Medalla de Santa
Apol·lònia al Dr. Joan Carol.
“In memoriam
Juan Carol ha muerto. Y en estas cuatro palabras
hay, para lo que pudiéramos llamar la “vieja
guardia” de la SEDO, mucho más que una triste
noticia. Hay, aunque pueda parecer imposible, un
sensible aumento del irremediable, del insondable
vacío que Unamuno señalaba en su soneto
sublime; un aumento de ese vacío que constituye la
miseria y la grandeza de toda existencia humana
que merezca tal nombre, del vacío que sólo Dios
puede llenar. Porque Juan, entre sus defectos, que
como todo ser humano quizá tuvo, se lleva consigo
el ejemplo de las virtudes esenciales que todos
quisiéramos tener: el ejemplo de un corazón y una
humanidad inagotables, de una vitalidad y un
entusiasmo siempre al servicio de quien pudiera
necesitarlos, de una fidelidad extrema a sus
principios y a sus creencias. Y porque Juan era,
como diría Hamlet, un hombre en todo y por todo,
al que será difícil encontrar otro igual.
No se piense que es el afecto quien dicta estas
pobre líneas. Nuestra vida, la vida de esa “vieja
guardia” a la que nos referíamos y de la que en su
día formamos modesta parte, es ya cosa pasada;
pero de ahí, quizá, su perspectiva y su capacidad
de juicio, del juicio que hoy nos atrevemos a
formular. Aunque el amor, como la fe, no sean
cosa ciega, como erróneamente se pretende;
porque, antes bien, ellos son los únicos que nos
permiten llegar hasta el fondo de las cosas y de los
hombres. Así, de esta asombrosa manera, por
afecto y por fe, con entrega y humanidad, así
pensaba i así actuaba Juan Carol. Y ése era su
atractivo y ésa fue su grandeza.
Suele despedirse a quienes nos dejan con datos
biográficos y relación de méritos oficiales más o
menos pormenorizados. No queremos señalar
ahora los numerosísimos de Juan Carol. A quienes
conocimos su vida, su modestia y la tupida red de
amistades y de afectos que supo crear en España y
fuera de España, esta relación nos parece
totalmente innecesaria y fuera de lo que hubiera
sido su íntimo deseo. Pero a su esposa, a sus hijos
Dentistes insignes
Memòria COEC 1995/2006
60
ELS COL·LEGIATS
ELS COL·LEGIATS
63
y a toda su entrañable familia sí queremos
reiterarles ese afecto profundo y esa admiración
que Juan Carol, como persona y como profesional,
supo despertar en la SEDO y en todos cuantos
tuvimos la inmensa suerte de ser sus colegas y,
sobre todo, de honrarnos siendo sus amigos.”
José M. Moriyón Costales
(Article publicat a la revista Ortodoncia Española,
núm. 1, vol. 37, l'any 1997)
El Dr. Carol va néixer el 18 de desembre de 1917.
Va fer odontologia a Madrid (1944) i fou ortodontista
exclusiu des de 1946. Cap del Servei d'Ortodòncia
de l'Ajuntament de Barcelona (1973-1985).
• Membre fundador i d'honor de la SEDO (1954).
• Membre fundador de l'Institut Espanyol
d'Ortodòncia (1954).
• Membre de les següents societats:
- Societat Europea d'Ortodòncia (1950).
- Societat Francesa d'Ortodòncia (1952).
- Societat Alemanya d'Ortodòncia (1959).
- Societat Argentina d'Ortodòncia (1959).
- Societat Italiana d'Ortodòncia (1968).
- Societat Americana d'Ortodontistes (1971).
• Membre honorari de la Societat Argentina
d'Ortopèdia Funcional Maxil·lar.
• Membre fundador de la Societat Espanyola
d'Odontopediatria (1975).
• Membre honorari de la Societat Italiana
d'Ortodòncia (1988).
• Dictant de cursos d'ortodòncia a les facultats de
França, Holanda, Itàlia, Argentina i Espanya.
Lluís Espona Puigserinanell (1919-2002)
“Un personatge apreciable, d'aquells que deixen
l'empremta de la seva personalitat”
“Mentre jo encara resti aquí, veuré la seva llarga i
prima figura, el seu bigoti característic, el seu gest
captivador, els seus dits llargs de pianista i sentiré
la seva veu de registre alt, un xic esquerdada,
rebatent, afirmant, declarant”
Pere Harster
“Fou un odontòleg que estimà la professió,
apassionadament, arribant a donar conferències i
cursets de l'especialitat d'endodòncia, no solament
al nostre país, sinó a la resta d'Espanya i fins i tot a
Amèrica”
Antoni Mateu Aragonès
“Fue capaz de transmitir a todos los profesionales
de varias generaciones, la inquietud por aprender y
perfeccionar la técnica de la instrumentación de
conductos”
Jordi López Roura
“Després en cursets, conferències i reunions
apareixia la seva saviesa, ensenyant sempre el que
ell feia, polemitzant en defensa dels seus criteris,
defugint la retòrica academicista i abstracte,
col·locant la praxi en el centre de les discussions, i
garantint l'expectació amb la seva presència (…).
L'apassionament, la immersió personal en la feina,
la subjectivitat amb què vivia l'odontologia, i la
preferència per la vessant terapèutica en detriment
de la teoria, possiblement van impedir una
projecció més universal del Dr. Espona, però, en
canvi, van permetre que en treiessin un gran
benefici els seus pacients i els col·legues que el
vàrem conèixer”
Josep I. Oms
“Los que tuvimos la suerte de escucharle
aprendimos lo que no viene en los libros. Su vasta
experiencia clínica y su enorme casuística eran un
bagaje poco común en los años setenta y con la
mayor naturalidad y cariño desgranaba sus
conocimientos haciendo sencilla y comprensible
esta difícil materia”
Arturo Martínez
Santiago Jané Ferrer (1920-1998)
“Un col·legiat lluitador per la professió”
Después de haber servido a la profesión durante
más de cincuenta años, Santiago Jané Ferrer nos
ha dejado para siempre.
En estos momentos de desorientación y crisis de la
ética profesional, es triste ver desaparecer figuras
como él, que enarbolaron siempre el buen hacer y
una intachable deontología. En una palabra: un
colegiado de honor. En su esquela, no se hizo
mención especial, pero si se hubiera manifestado
sus relevantes méritos hubiera llenado una página
entera. He tenido el honor de conocerlo cuando
casi juntos terminábamos la carrera, creándose
entre nosotros una amistad no interrumpida que
me ha permitido establecer una profunda amistad.
Nuestra profesión por aquel entonces tenía poca
categoría social, estábamos bajo los efectos de una
posguerra, los tiempos del “mestre queixaler” y del
“cirujano dentista” no estaban lejos.
Era necesario elevar el nivel social y científico de la
odontología y, sin saber cómo, me encontré junto a
él, formando un grupo de estudio de siete
profesionales a los que yo jocosamente llamé el de
los “Set Savis”.
“No se conformó con gozar de su trabajo sino que
se esforzó y esmeró en enseñar y transmitir a los
demás sus conocimientos y su experiencia, fruto de
su propio esfuerzo”
Pedro Badanelli
(Petits extractes de l'ampli reportatge publicat a La
Revista COEC núm. 107, l'any 2003, amb motiu de
la seva mort)
El Dr. Lluís Espona dins els actes de Santa Apol·lònia, de
reconeixement dels anys col·legials.
El Dr. Santiago Jané Ferrer.
Dentistes insignes
Memòria COEC 1995/2006
62
ELS COL·LEGIATS
ELS COL·LEGIATS
65
Desde ese momento, cada uno de nosotros trabajó
intensamente. La creación de la Asociación de
Odontología de la Academia de Ciencias Médicas,
de la que dos de nosotros fuimos fundadores, dio
pie a un resurgir cuando Santiago Jané fue uno de
los primeros presidentes, la reaparición del Hospital
de la Cruz Roja, la Revista Española de
Estomatología, el seguro colegial, las reuniones
anuales del Colegio de Cataluña, el Congreso de
1973, y en todas las ocasiones en que se pedía su
colaboración ayudó enormemente, unas veces por
su conocimiento del inglés, otras veces por su
agudez ante las finanzas.
Y al fin cuando yo llevaba ya doce años en la
presidencia, le indiqué que era la persona más
indicada para sucederme. La elección de la
colegiación corroboró que yo no me había
equivocado: Santiago Jané Ferrer fue presidente
del Colegio de Cataluña.
Fue una lástima que la enfermedad se cebara en él.
Sólo al cabo de un año tuvo que dejar caer la
bandera que hubiera sabido hacer ondear con gran
éxito.
Nos ha dejado un Señor de la odontología. Hemos
perdido un luchador por la profesión. Yo he
perdido a un amigo, pero la simiente que ha dejado
fructificará. Tenemos la impresión de que no ha
muerto enteramente, pues su espíritu planea sobre
nosotros, en estas horas bajas de la odontología.
Les será difícil a sus hijos sucesores, mantener el
prestigio que alcanzó Santiago. A ellos, a la
profesión y a su esposa Pilar nuestro más sentido
pésame.
Dr. José Navarro Ferrero
(Publicat a La Revista COEC núm. 80, l'any 1998)
José Boniquet Alfonso (1921-2006)
“Estic enamorat de la meva professió”
“Va ensenyar sempre, va aprendre sempre i va
exercir amb una dignitat i una mesura que haurien
de servir d'exemple”
(Pere Harster, La Revista COEC núm. 128)
La Junta de Govern del COEC va atorgar l'any
2004, en el marc del tradicional sopar de Santa
Apol·lònia, la Medalla d'Or al mèrit
odontostomatològic al Dr. Josep Boniquet Alfonso,
per la seva trajectòria professional científica i
humana. Un any després el Consell General va
atorgar-li el Premio Santa Apolonia 2004.
El Dr. Boniquet és la quarta generació d'una
nissaga de dentistes que ja arriba a la sisena.
Aquesta nissaga va començar amb el seu besavi,
en Ramon Boniquet, que va néixer a la ciutat
francesa de Pau. Aviat, però, es va traslladar a
Girona, on va exercir de “barbero sangrador” i
“metge cirurgià”. La generació següent de
dentistes va néixer a Girona, tot i que més endavant
es van traslladar a Barcelona, ciutat on continuen
exercint la cinquena i sisena generació, la seva filla
Marta i la seva néta Berta. No oblidarem que es va
casar amb una col·lega, Dra. Maria Teresa Peña, i
que els altres fills estan relacionats amb el món de
l'odontologia, el seu fill Josep, com a protètic
dental, i la seva filla Maria Teresa, com a higienista.
Va néixer a Barcelona el 1921, i va ser odontòleg el
1945. D'aleshores ençà, la seva insaciable
necessitat d'aprendre i de transmetre els
coneixements, juntament amb una forta
personalitat, el va portar al lideratge de la professió
tant en termes científics, com de política
odontològica.
El seu vast currículum no representa la importància
que la seva figura va tenir per al desenvolupament
de l'odontologia tant a Catalunya, com a Espanya.
És una llàstima que no hagi deixat publicacions de
tota la ciència que va arribar a transmetre. Del seu
currículum destaca el fet que transmet
coneixements de totes les branques de
l'odontologia. Cal remarcar que la seva primera
conferència, l'any 1953, era d'ortodòncia i la seva
darrera, l'any 1991, de pròtesi i oclusió, dues de les
seves passions, juntament amb la periodòncia.
Però també sent un interès molt especial per la
radiologia, la profilaxi i l'operatòria dental. Sempre
explicant d'una manera senzilla i pràctica, però amb
una vehemència que entusiasmava i t'obligava a
buscar l'excel·lència a la pràctica diària. Juntament
amb altres col·legues catalans va saber estar al
capdavant de l'odontologia espanyola, cosa que
l'ha consolidat com una figura imprescindible per
entendre el gran abans que es va produir en
l'odontologia espanyola durant la segona meitat del
segle XX. Des del Servei d'Odontologia de
l'Hospital de Sant Rafael, va transmetre a la següent
generació les pautes d'una odontologia integral que
ens ha portat a que Barcelona esdevingui una
ciutat amb excel·lència odontològica. També mereix
especial atenció, per la seva continuïtat, la creació
de la SEPES (societat espanyola de pròtesi
estomatològica), una de les més antigues i
Dentistes insignes
Memòria COEC 1995/2006
64
L’any 2004, el Dr. Boniquet rep la Medalla d’Or al mèrit
odontostomatològic.
promotor de totes les societats relacionades
sobretot amb la periodòncia i l'oclusió. Així mateix,
va ser President de la Societat Catalana d'Odontoestomatologia, i va col·laborar en diferents
comissions col·legials vinculades amb l'intrusisme i
la relació amb els protètics dentals. Va presidir la
Comissió de Postgraduats, encarregada de
solucionar, des d'un punt de vista pràctic, diverses
situacions clíniques.
Dr. Josep Lluís Navarro
(Publicat a La Revista COEC núm. 112, l'any 2004).
Maria Teresa Peña i Josep Boniquet
han compartit, plegats, una llarga
vida i han volgut, també, compartir
el traspàs d’aquest “viatge”.
ELS COL·LEGIATS
ELS COL·LEGIATS
67
Alberto Pérez-Porro García (1923-1995)
“Un cavaller de l'odontologia”
El Dr. Alberto Pérez-Porro García ha fallecido
recientemente. La triste noticia nos llena de
sentimientos de dolor y añoranza.
Se va con él un caballero de la odontología y una
extraordinaria personalidad, que tuvo una ejemplar
actuación en el campo social y profesional.
Su buena disposición y generosidad le promovieron
a ser nombrado frecuentemente a varios cargos y
distinciones que tan acertadamente llevó a cabo.
Los que hemos tenido la suerte de ser sus amigos
más íntimos, conocemos sus cualidades, su donación
y amor que nos profesó a lo largo de su vida.
Fueron innumerables las colaboraciones y entrega
en el campo social, religioso y profesional. Su
inquietud en esta faceta de su generosa vida, le
llevaron a ocupar durante largos años, la
presidencia de Acción Familiar.
Obtuvo el título de Odontología y al mismo tiempo
la Licenciatura de Medicina en el año 1947.
Tuvo la suerte de tener un padre excepcional.
Bueno como persona y como profesional de la
odontología, con una gran fe, categoría,
personalidad, amor y senzillez. Hasta el último
momento estuvo dispuesto a colaborar, ayudar y
estimar a su esposa e hijos, a sus amigos y
familiares y a quien con él se relacionaba, dándose
siempre incondicional y generosamente.
Colaboró como odontólogo municipal en la
organización y atención al Servicio de
Odontopediatría de la Plaza España.
Dictó conferencias y asistió a innumerables cursos.
Participó en muchas reuniones de sociedades
odontoestomatológicas de las que era miembro
destacado.
Dr. Alberto Pérez-Porro García.
Asistió y colaboró en muchos congresos dentro y
fuera de España.
Dos veces fue presidente de la Sección de
Odontoestomatología de la Academia de Ciencias
Médicas de Barcelona.
Los últimos años de su vida estuvieron marcados
por una grave enfermedad que le apartó de la
actividad profesional y que supo llevar con ejemplar
resignación, ayudado por la gran fe católica que
poseía.
Descanse en paz, con la seguridad que su ejemplo
y amor perdurarán.
Dr. Eduardo Agustí Alsina
(Publicat a La Revista COEC núm. 68, l'any 1996)
Eduard Agustí i Alsina (1924-2001)
“Un dels odontòlegs que s’ha fet estimar més”
Morí a Barcelona, el 9 de gener de 2001.
Hem perdut un odontòleg català de gran prestigi,
un gran professional, un gran amic dels amics i una
bona persona per a tothom.
Estudiàrem junts a Madrid, els anys 1946-47, 194748, i puc assegurar que sempre ha estat molt bon
company.
Treballà des del principi al passeig de Sant Joan de
Barcelona, a Badalona, a Cadaqués i a l'Hospital de
Sant Rafael. De títols per al seu exercici professional
els tenia tots i de la màxima qualificació.
Durant el mig segle i escaig de dedicació a
l'odontologia, ha estat reconegut sempre com un
fora de sèrie per als seus pacients, amics i
companys. Va col·laborar de manera
desinteressada durant vint-i-vuit anys, com a cap
del Servei d'Odontologia de l'Hospital de Sant
Rafael, on va organitzar cursos de postgrau. També
va mostrar sempre un compromís per les tasques
col·legials: formà part de moltes comissions de
Dr. Eduard Agustí i Alsina.
treball (Cooperativa Dental); col·laborà amb les
Juntes d'Avaluació Global de l'IRTP; fou vocal de la
Junta de Govern (1968-1971) i president de la
Comissió per al nou local en l'època en què el
Col·legi tenia les seves instal·lacions al segon pis
del carrer Tapineria; organitzà personalment
l'exposició de material dental del 3r Simposi
Internacional d'Endodòncia (1965) i del II Congrés
Internacional d'Odontologia i XXII Nacional
Espanyol (1973) -cal destacar que en aquest
congrés hi van assistir prop de 2.000 congressistes
d'arreu del món. D'altra banda, cal remarcar que
fou un dels impulsors, juntament amb el Dr. Alfredo
Isasi, de posar en marxa l'antiga Mútua de Previsió
d'Odontòlegs i Estomatòlegs, de la qual fou
secretari durant molts anys.
L'Eduard va quedar orfe de pare als 12 anys. L'àvia
materna l'alliçonà en la seva sensibilitat artística i
l'estimulava sempre en el seu treball. Va formar el
gran cavaller cristià, amic de regalar roses roges
mig descloses, durant tota la seva vida.
Vaig anar a la seva boda amb la Mercè, l'any 1952,
i ell vingué a la meva, l'any 1953.
Pel seu esperit de conèixer el més nou de la nostra
especialitat, no va faltar a cap reunió de la
“Dentalshow”, a Alemanya, que es feia cada dos
anys, en les quals el vaig acompanyar.
En una d'aquestes reunions alemanyes, crec que va
ser la de Frankfurt, a finals dels anys 50, vàrem
comprar les dues primeres unitats de turbina
“Kavo” mòbil que entraren a Espanya i les portàvem
en els nostres respectius cotxes.
A començament dels anys 60, va fer construir la
seva residència a Cadaqués, on es nota
perfectament l'esperit artístic i detallista de l'Eduard
i la Mercè, lloc privilegiat de vista i calor humà, on
acollien els amics, Drs.: Bellet, Boniquet,
Barrachina, Carol, Pérez-Porro, Vila…
Va tenir sempre a la seva barca la “Pasanella”, un lloc
per als seus hostes i amics, per recórrer els racons
més bonics i amagats del Cap de Creus, i amb la
Mercè fer-nos delicioses les dinades a les petites
cales, plenes de canvis de llum i tranquil·litat.
Dentistes insignes
Memòria COEC 1995/2006
66
ELS COL·LEGIATS
ELS COL·LEGIATS
69
Va ésser un viatger de grans distàncies com Nepal,
Índia, Tailàndia, Xina, Bali, Grècia, Turquia, Marroc,
Argentina…
Així com també recorregué tots els raconets
d'Espanya, moltes vegades acabà a Extremadura, a
la ciutat d'Almendralejo, on tenia l'amic de sempre,
el Dr. Aixelà (Ferran i Rosa), acompanyat alguna
vegada pel Dr. Masoliver (Manel i Margarida) o el
Dr. Pérez-Porro (Albert i Irene).
L'any 1967 em va apadrinar el meu fill Eduard.
Quan la seva filla Berta, professional de
l'odontologia catalana amb qui vaig tenir la sort que
col·laborés a la meva consulta uns anys abans, va
decidir estudiar la carrera d'Odontologia, la va
ajudar en la seva formació i posada al dia per formar
una gran professional. Un any abans de morir, la
Mercè i jo ens vàrem assabentar de la gravetat de la
seva malaltia, i que indiscutiblement ens deixava en
uns mesos i així va ésser. Durant aquest temps
hem sortit moltes vegades i hem tractat i repassat
molts moments de les nostres vides.
El diumenge 7 de gener, el vaig anar a veure per
fer-li companyia, i ens vam acomidar molt
emotivament.
Mercè, Berta, Cheche i nétes, heu perdut el marit,
el pare i l'avi com és llei de vida. Rebeu el meu
suport i el de tots els amics de l'Eduard. Però, la
classe odontolològica catalana ha tingut la baixa
d'un dels odontòlegs que s'ha fet estimar més i ens
ha deixat un dolç record amb la seva amistat i
professionalitat.
Dr. E. Vidal i Pous
(Publicat a La Revista COEC núm. 98, l’any 2001)
Guillermo Mayoral Herrero (1924-2002)
Per recordar en Guillermo Mayoral Herrero és
imprescindible fer menció dels antecedents
familiars i històrics d'Espanya.
El pare de Guillermo, el doctor Pedro Mayoral
Carpintero, neix a València el 1880, i als 23 anys és
Doctor en Medicina i Cirurgia. És nomenat
Catedràtic de Patologia Terapèutica Bucal a l'Escola
d'Odontologia de la Universitat Complutense de
Madrid, als 42 anys.
Entre 1910 i 1930 edita tres llibres en solitari i
col·labora en cinc amb Landete, Herbst i Cobo.
Exerceix el seu càrrec docent fins al 3 de febrer de
1939, any en què s'exilia d'Espanya per motius
polítics i se'n va a Colòmbia. Treballa com a
director del laboratori d'higiene a Pasto (Nariño),
una zona rural apartada per centenars de
quilòmetres de Bogotà, la capital on viurà la seva
família més endavant.
En aquell moment la zona patia una epidèmia de
bartonel·losi i ell dirigeix les accions per eradicar-la.
Pateix l'exili i l'allunyament de la seva família sense
abandonar la seva professió, per ajudar un país
emergent. Mor als 62 anys.
No és fins a la dècada dels noranta que escriptors
interessats en l'exili d'espanyols comencen a recollir
dades per a la seva publicació posterior. María
Eugenia Martínez Garroño publica el 1992
“Españoles en Colombia. Los médicos y odontólogos
exiliados a consecuencia de la Guerra Civil en
España: una aportación española a América”. Ed.
Fundación Española en el Mundo, Madrid 1992.
Un altre autor que aprofundeix en el tema de l'exili
és Sánchez Álvarez en el seu llibre “Destierro
español en América. Un trasvase cultural”. Ed.
Siruela, Madrid 1995, on afirma que l'Espanya
contemporània va representar a costa dels exiliats
l'entrega més important i digna que mai s'hagi fet, i
afegeix: en España nadie ha calculado todavía a
cuánto ascendió aquella trasferencia humana
efectuada por cierto sin contrapartida para el país.
Guillermo Mayoral Herrero neix a Madrid, el 1924.
Realitza els seus primers estudis al Liceu francès i
amb només 13 anys es veuen interromputs per l'exili
obligatori juntament amb la seva mare i germanes.
La família Mayoral-Herrero arriba a Bogotà, després
de molts patiments el 1938. No és fàcil establir-se
en un país desconegut i amb el pare de família
lluny d'ells. És el germà gran José qui ajuda la
mare i germanes petites, essent molt influent en la
futura trajectòria professional de Guillermo.
Han passat cinc anys de convivència a Bogotà i
Guillermo i família reben la trista notícia de la mort
del seu pare. Guillermo té 18 anys. La realitat de
l'exiliat, sense pare i amb pocs recursos no
impedeix que Guillermo acabi els estudis de
batxillerat i s'il·lusioni amb una professió que el seu
germà gran està exercint: l'odontologia. En aquell
moment, José, el germà gran, dirigeix la càtedra
d'Ortodòncia de la Facultat d'Odontologia de la
Universitat Nacional i contagia Guillermo la il·lusió
per l'odontologia.
El 1945, finalitza els estudis i pren la decisió
d'especialitzar-se en Ortodòncia. Mentre estudia es
El Dr. Mayoral amb alumnes de la Universitat
Internacional, l’estiu de 2001.
desplaça als Estats Units per realitzar estades en el
postgrau a School of Dentistry University of North
Carolina, Chapel Hill.
Mentre s'especialitza es casa amb Maria Trias
Fargas, filla del Dr. Antoni Trias Pujol, exiliat republicà.
Quan finalitza els estudis col·labora en la càtedra
del seu germà, com a instructor d'Ortodòncia.
La faceta docent transmesa pel seu pare i germà la
va treballar amb molta cura i il·lusió i el 1951 té
l'honor de ser membre fundador de la Facultat
d'Odontologia de la Pontifícia Universitat Javeriana
de Bogotà i fins al retorn a Espanya li serà atorgat
el càrrec de professor d'Ortodòncia.
Els dos germans creen els estudis de postgrau
d'Ortodòncia en aquella universitat, en un país que
fins aleshores no havia tingut oportunitat de formar
els seus alumnes en aquesta disciplina, sense haver
d'abandonar el país.
El retorn el 1968 a Espanya, també és dur. La
societat encara vivia l'autoritat i la manca de llibertat
d'un règim totalitari i l'acollida no va ser l'esperada.
El suport de la seva muller Maria i de les seves filles
Ana i Mª Ángela l'anima a seguir buscant ambients
de docència per realitzar els seus somnis. Ell
desitjava poder aportar quelcom a la seva Espanya
natal. Era portador d'un bagatge important amb
relació a la docència en Ortodòncia i troba que a
l'Hospital de Sant Rafael el doctor Carrière l'acull amb
estima i ambdós treballen en equip durant uns anys.
En aquell moment, l'Hospital pediàtric de Sant Joan
de Deú es trasllada des de la Diagonal de
Barcelona a Esplugues de Llobregat, amb
instal·lacions modernes, àmplies i que donen
acollida a totes les especialitats pediàtriques. El
currículum i la personalitat de Guillermo són atrets
per la Direcció de l'hospital i la Comunidad de los
Hermanos amb il·lusió i grans expectatives.
Conjugar l'activitat assistencial i docent és un
objectiu compartit per Guillermo i la Direcció de
l'hospital.
L'Hospital reconeix com quelcom altament qualificat
el programa docent que aportava i li facilita des
d'aquell moment la seva tasca hospitalària.
Dentistes insignes
Memòria COEC 1995/2006
68
ELS COL·LEGIATS
ELS COL·LEGIATS
71
El 1973 és nomenat Cap de servei d'ortodònciaodontologia de l'Hospital.
Entre 1974-1985 dirigeix com a director del
postgrau d'Ortodòncia, amb la particularitat que en
aquell moment no hi havia un altre programa igual
en tot el territori nacional.
Vaig conèixer Guillermo el 1977 amb motiu del meu
interès per especialitzar-me en la disciplina
d'Ortodòncia, i durant dos anys (1978-1979) em
vaig especialitzar sota la seva tutoria en un ambient
hospitalari. Des d'aleshores i sense interrupció
passo juntament amb el meu company Dr. Antonio
Font, a ser els seus col·laboradors en totes les
tasques docents i assistencials.
El 1983 és nomenat Membre Acadèmic
Corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona com a conseqüència de la tasca
hospitalària i de la seva àmplia aportació bibliogràfica:
4 llibres publicats en col·laboració amb els germans
José i Pedro i 39 publicacions en solitari.
Des de 1985 fins a la seva mort és nomenat Cap
Consultor Honorari del Servei d'Ortodòncia de
l'Hospital Universitari de Sant Joan de Déu.
El temps lliure el dedica a la seva família i a la
neteja-conservació d'un bosc d'alzines i roures que
envolta la seva casa de camp. Recordo el cafè del
dilluns amb els comentaris i les novetats del bosc i
del cansament de les pròpies i variades eines,
petites alicates de la professió.
A més, té temps per impartir 12 cursos nacionals i
internacionals, 38 ponències nacionals i 17
internacionals.
L'interès per la professió, la dedicació entusiasta, és
un factor comú en la família Mayoral, el pare amb el
seu exemple influeix en tres dels seus fills i
d'aquesta mateixa manera, Guillermo influeix en la
seva filla Ángela, que cursa els estudis d'ortodòncia
a l'Hospital. D'aquesta manera, pare i filla tenen
l'oportunitat de treballar uns anys en equip sentintse ambdós satisfets.
El 1999 vam celebrar el 25 Aniversari de docència
en Ortodòncia de l'Hospital Universitari Sant Joan
de Déu. Hi acudeixen pràcticament tots els
alumnes nacionals i estrangers i després d'una
jornada científica es va acabar la celebració amb un
sopar que avui, després de set anys, tot el món
recorda com a únic i irrepetible.
Plasmar la personalitat de Guillermo, de forma
unipersonal, em sembla massa simple, per aquesta
raó es van enviar enquestes a exalumnes perquè,
d'una manera anònima, descrivissin les qualitats
personals de Guillermo, i van arribar a la conclusió
que era càlid d'afecte i do de gents, un cavaller
formal, honest, senzill i tolerant.
Fa cinc anys, en un missatge de condol amb motiu
de la seva mort, el professor Harry L. Dougherty va
escriure: Guillermo va ser un gran treballador tota
la seva vida. Va ser un magnífic professional i
sempre un estudiant. Penso que la seva vida va ser
un èxit com a marit, pare i com a ortodontista…
però penso que el que realment va transmetre van
ser les seves grans qualitats humanes”.
La seva aportació es veu avui reflectida en la
consecució d'un servei potent compost per: 1 cap,
8 adjunts, 1 logopeda i 4 auxiliars de clínica. Pioner
en odontologia pediàtrica aportant a la societat
catalana beneficis assistencials en nens
discapacitats i amb patologies greus. I en l'aspecte
docent formant excel·lents ortodontistes amb el
Màster d'Ortodòncia de la Universitat de Barcelona.
Gràcies, Guillermo.
Oriol Muntanya Tuset (1927-2004)
“Va ser un pioner de causes tan nobles com el
seu compromís amb la Fundació Odontologia
Solidària”
Va exercir de dentista durant més de cinquanta
anys i al llarg de la seva vida va estar vinculat
activament a la vida política i social de Granollers.
Va néixer l'any 1927 a Molins de Rei, de pares
mestres. Educat a l'escola pública, de forma liberal,
i a l'institut d'ensenyament mitjà a Granollers, en
moments difícils de postguerra. Tot i que la seva
passió era la Filosofia, l'any 1950 es llicencià en
Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona igual que l'avi patern, metge d'una àmplia zona
rural a Organyà. També es va llicenciar en
Magisteri tot just acabat el batxillerat. Va optar per
Estomatologia que en aquells temps únicament es
podia cursar a Madrid. L'any 1952 va obrir la seva
consulta a Granollers alhora que col·laborava de
forma continuada al servei d'Odontologia de
l'Hospital Clínic, un dels pocs serveis gratuïts a la
ciutat de Barcelona.
Preocupat per la situació del país, en especial, per
Catalunya, va ser cofundador, amb una colla
Dra. M. Carmen Casal Sánchez
Homenatge al Dr. Oriol Muntanya, a Granollers.
d'amics, de l'Associació Cultural que aplegava
activitats vàries per donar resposta a les seves
inquietuds de tipus social, polític i cultural. Va
practicar bàsquet fins passats els 30 anys. L'any
1956 es va casar amb Montserrat Ponsa i Tarrés
amb qui van tenir 9 fills i 15 néts.
Va ser fundador, a la comarca vallesana, de CDC,
a instàncies de Jordi Pujol. Cap de llista a les
primeres eleccions democràctiques municipals, va
participar en el primer Govern en què es va
responsabilitzar d'Ensenyament. La seva
preocupació va ser sempre la justícia social,
l'ensenyament públic, el diàleg, la llengua i la
cultura catalanes. Era un home senzill que
estimava les coses petites, les persones. Exercia
la crítica de forma constructiva, crítica que
començava en ell mateix i els seus. Va col·laborar
des dels inicis amb la Clínica Odontologia Solidària
des de la seva fundació a Granollers, de la qual va
ser nomenat director. Va morir de forma sobtada,
a casa seva, a l'Ametlla, el 9 de juliol de 2003.
(Publicat a La Revista COEC, núm. 115, l'any 2004,
amb motiu de l'homenatge que Odontologia
Solidària va retre al Dr. Muntanya)
Dentistes insignes
Memòria COEC 1995/2006
70
ELS COL·LEGIATS
ELS COL·LEGIATS
73
Enrique Peraire Brugarolas (1929-2001)
“Un professional inquiet pel coneixement fins a
l'últim moment”
Dr Artur Bossy i Rosàs (1932-2006)
“Un excel·lent company, noble, generós, divertit
i humil”
El Dr. Enrique Peraire Brugarolas, médico
estomatólogo, nos ha dejado a consecuencia de
una grave enfermedad.
Fue siempre un muy buen profesional que hasta el
momento de su jubilación (hace ahora dos años y
medio) siempre estuvo atento a los nuevos
conocimientos y a nuevas técnicas. Cursó
estomatología en la Escuela de Madrid y después
de unos años de ejercer la profesión sintió la
necesidad de aumentar su bagaje de
conocimientos y se asoció con el Dr. Pedro Planas
para crear una clínica estomatológica, que fue un
faro dentro de la profesión dental.
Entregó lo mejor de si mismo a sus pacientes, que
atendía con gran profesionalidad, pulcritud y
puntualidad. Durante una fase de su vida fue
profesor ayudante de la Escuela de Estomatología
de Barcelona y los alumnos recurrían siempre a él
por su gran capacidad de atención, respeto y
sentido común.
Fue un profesional de comportamiento discreto que
nunca alardeó y que, hasta el último momento,
estuvo abierto a todos los nuevos saberes.
Además de su familia han sentido profundamente
su pérdida sus pacientes y sus amigos.
El Dr. Artur Bossy i Rosàs va néixer a Granollers
l’any 1932, va estudiar Medicina a la Universitat de
Barcelona i va fer-se especialista en Estomatologia
a la Universitat de Madrid. Molt inquiet
professionalment va continuar els seus estudis a
Alemanya especialitzant-se en Ortodòncia a la
Universitat d´Hamburg. A la seva tornada a
Catalunya, a més de la pràctica privada de l'
Ortodòncia, va col·laborar amb el Servicio Municipal
de Higiene Escolar, de l´Ajuntament de Barcelona, i
amb l´Hospital de Sant Rafael, ambdós, cal dir-ho,
de manera totalment desinteressada.
El Dr. Bossy va ser, des de 1971 fins a la seva
jubilació el 1997, professor de la Càtedra
d´Ortodòncia de l'Escola d'Estomatologia de la
Universitat de Barcelona. Aquests són els anys més
coneguts i actius professionalment del Dr Bossy:
dóna classes teòriques i pràctiques d´Ortodòncia
als estudiants de l´Escola d´Estomatologia i
posteriorment de la Facultat d´Odontologia; llegeix
la seva Tesi Doctoral i obté la plaça de Professor
Titular d´Ortodòncia a la Universitat de Barcelona;
és professor de la primera promoció del Màster
d´Ortodòncia de la Facultat d´Odontologia de la
Universitat de Barcelona; és membre de la Junta
Directiva de la Sociedad Española de Ortodoncia;
escriu nombrosos articles i obté premis professionals.
Però el més important, el més destacable de la
figura del Dr Artur Bossy no és el seu important
currículum professional, sinó la seva personalitat: el
Dr Bossy era, per sobre de tot, una gran persona,
molt familiar, bon espós i pare, generós, optimista,
divertit, humil i molt positiu.
La societat odontològica catalana i espanyola ha
gaudit d´un professional íntegre, competent i d´un
excel·lent i noble company professional. Els que el
van conèixer més bé hem tingut, a més, el gran
privilegi de tenir un amic i un mestre com a
persona i com a ortodontista.
Drs. Montse Díez-Cascón, Ana Molina i
Andreu Puigdollers
Dr. Joan Salsench Cabré
(Publicat a La Revista COEC núm. 101, l'any 2002)
Dr. Artur Bossy i Rosàs.
Dentistes insignes
Memòria COEC 1995/2006
72
La resposta solidària
'alguna manera, totes les persones, des de
qualsevol àmbit o nivell econòmic, podem
contribuir a ajudar els altres que, per alguna raó,
necessiten de nosaltres. Aquí hi ha només un breu
testimoni de l'àmbit nostre que ens pertoca, per bé
que cada vegada s'alcen més veus anònimes
(dentistes) que traspassen fronteres, a través
d'oenagés, i porten a terme projectes d'ajut sanitari.
D
1998
Durant el Congrés Mundial de l'FDI, es va dur a
terme una experiència social molt interessant. Amb
la col·laboració d'Odontologia Solidària i del
Dentibús va permetre visitar més de 80 nens sense
recursos econòmics, els quals posteriorment van
rebre el tractament necessari a través de les
consultes dels dentistes voluntaris adherits a
aquesta campanya solidària.
ELS COL·LEGIATS
75
2004
L'11M, una data que ha marcat un abans i un
després en la història contemporània d'Espanya, va
mobilitzar tota la ciutadania en contra del terrorisme
i en solidaritat amb les víctimes dels atemptats a
Madrid. En aquest sentit, no va faltar la resposta
del col·lectiu de tots els col·legis professionals del
territori català a la premsa, en forma de manifest,
amb el lema “Amb les víctimes i contra el
terrorisme”, publicat l'endemà del tràgic succés.
La resposta solidària
74
Memòria COEC 1995/2006
ELS COL·LEGIATS
2005
Organitzat pel Col·legi, es du a terme un congrés
solidari per les víctimes del tsunami, per tal de
recaptar diners i destinar-los íntegrament a
la Creu Roja de Catalunya, amb la finalitat
d'ajudar a les tasques de reconstrucció i
desenvolupament de la costa d'indonèsia.
Amb el títol “Actualització en odontologia”, el
congrés va reunir prop de seixanta professionals i
va comptar amb el patrocini de diverses cases
comercials.
2006
La Fundació Odontologia Solidària crea el Premi
que porta el seu nom, amb l'objectiu de poder
reconèixer les persones, empreses o institucions
que s'hagin destacat per la seva tasca solidària, en
el marc de la salut bucodental.
Congrés solidari
Arran dels recents desastres naturals registrats a
Indonèsia, la Junta de Govern va organitzar un
congrés els dies 3 i 4 de juny de 2005, a Barcelona,
amb l'objectiu de destinar íntegrament els fons que
es recaptessin a les víctimes d'aquella catàstrofe.
L'acte inaugural d'aquest congrés va anar a càrrec
del president de Creu Roja de Catalunya, senyor Joan
Badia, qui va agrair la solidaritat de tot el nostre
Equipament interior del Dentibús.
col·lectiu.
Inseguretat ciutadana
A petició d'un col·legiat nostre que va perdre en
accident de cotxe el seu fill sortint de l'escola, es va
fer arribar un escrit a tota la col·legiació catalana,
de sensibilització amb tota la problemàtica de la
inseguretat ciutadana i, concretament, aquella que
té lloc en els entorns escolars, amb l'objectiu
d'adherir-s'hi i fer una crida a totes les institucions.
En el marc d'un acord de col·laboració entre el
Col·legi i la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat
per proporcionar atenció odontològica a persones
sense prou recursos econòmics provinents dels
CAP i treballadors socials, hi ha hagut una molt
bona resposta per part dels col·legiats interessats a
formar part d'aquest projecte solidari, de forma
desinteressada.
ELS COL·LEGIATS
El futur de les noves generacions
Memòria COEC 1995/2006
76
El col·legiat Alberto Pérez-Porro
López, compromès amb un
projecte d'atenció dental a Guinea
Equatorial.
El col·legiat Jaume Miranda Rius viatja a Madagascar i a
l'Índia com a metge i odontòleg cooperant amb la
Fundació Vicenç Ferrer.
Les col·legiades Neus Carrió i Ester Cots viatgen al Camerún per instaurar una àrea de servei
odontològic a l’Hospital Nkoteng.
finals de 1994, un grup de nous llicenciats
en Odontologia senten la necessitat
d'intercanviar opinions i informació sobre el seu
futur professional i decideixen, uns mesos més tard
(9 de febrer de 1995), fundar Joves Dentistes, una
associació de joves dentistes catalans, amb
l'objectiu de ser interlocutors davant la junta, de
totes les inquietuds recollides en el si d'aquesta
associació de joves professionals.
A
El futur de l'exercici professional de
l'odontologia des de l`òptica d'un estudiant
de cinquè curs de la llicenciatura
Les preguntes que crec que ens fem tots quan
acabem els nostres estudis són, bàsicament, dues.
En primer lloc ens interroguem per si realment
tindrem els coneixements i l'habilitat suficients per
garantir una pràctica de qualitat i acte seguit, ens
preocupem per quines seran les condicions en què
haurem de demostrar que posseïm aquests
coneixements, en quin ambient haurem de
començar a desenvolupar-nos professionalment.
Pel que fa a la primera interrogació, una enquesta
realitzada a la Facultat de Barcelona en la qual es
preguntava als estudiants si es veien ells mateixos
preparats per obrir la seva pròpia clínica quan
acabessin la carrera, obtenia el resultat següent:
des del seu punt de vista, el 90% no se sentien
capacitats per fer-ho; no es veien, per tant, prou
preparats. Així doncs, sense pensar ni nosaltres
mateixos que teníem els coneixements suficients,
ens vam llençar al món laboral, intentant obtenir
treball juntament amb un altre dentista més
experimentat, amb la intenció de perfeccionar la
nostra recent adquiridad ciència. El nostre inexpert
“modus operandi” es veu totalment trastocat per
l'entrada en escena de nous factors que modifiquen
l'acte mèdic tal com realitzàvem fins al moment:
diferents equips, tècniques i materials, la desaparició
de la cobertura que t'ofereix el professor i sobretot
l'aparició dels elements temps i rendiment econòmic,
ja que a la clínica de l'escola no existeix un temps
determinat segons el qual s'hagi de realitzar cada
tractament, no hi ha pressa, solament importa ferho bé. Tampoc hi tenim en compte -ja que sens
dubte, les nostres pràctiques no són remunerades
(encara que el pacient sí que paga per l'assistència)quant es guanya amb cada tractament, la qual cosa
implica que ens dóna igual, econòmicament parlant
(no docentment), que es realitzi, per exemple, una
pròtesi amovible, una fixa o un implant. Així doncs,
tenim un cúmul de noves condicions, les qual
caldrà tenir en compte a l'hora d'exercir.
Referint-me ara al tipus de treball que esperem
obtenir els actuals estudiants, i prenent com a
referència els que han obtingut els companys que
ja han finalitzat la llicenciatura, cal dir que la qualitat
d'aquests llocs de treball a Espanya disminueix amb
cada nova promoció que surt de les facultats, a
causa de la creixent plètora professional, i a la
proliferació d'empreses d'assegurances dentals,
que són responsables d'una significativa reducció
del nivell d'ingressos de l'odontòleg.
Ens veiem immersos en un món diametralment
oposat als ideals que se'ns inculca a la facultat, on
ens ensenyen que el pacient és el més important i
el seu benestar ha de ser l'únic objectiu de
qualsevol actuació per aterrar en un món on
ingressos i beneficis semblen prevaler, encara que
això sí, per necessitat, sobre la salut .
Raül Minoves Sabanés
(aleshores expresident d'Odontòlegs Universitaris i
vicepresident European Dental Students Association)
(Recull d’algunes reflexions publicades a la Revista
COEC núm. 76, l’any 1997)
77
La resposta solidària / El futur de les noves generacions
ELS COL·LEGIATS
Memòria COEC 1995/2006
05
CULTURA I MEMÒRIA
Centenari de la creació del títol d'Odontòleg
Recuperació del Museu Odontològic de Catalunya
Exposició iconogràfica “Santa Apol·lònia a Catalunya”
Neix el primer diccionari informàtic d'odontologia
Memòria COEC 1995/2006
80
CULTURA I MEMÒRIA
Centenari de la creació del títol d'Odontòleg
(1901-2001)
'acte de commemoració del Centenari va tenir
lloc al Palau de la Generalitat i va reunir prop
de dues-centes persones, amb la presència
destacada de diferents personalitats del món
institucional i docent: Dr. Ramon Massaguer,
secretari general del Departament de Salut; Dr.
Jose Argemí, rector de la Universitat Internacional
de Catalunya; Dr. Leonardo Berini, degà de la
Facultat d'Odontologia de la Universitat de
Barcelona; Dr. Miquel Cortada, vicedegà de la
Facultat d'Odontologia de la Universitat
Internacional de Catalunya, i el Dr. Josep Lluís
Navarro, president del Col·legi.
Aquesta celebració va ser també un homenatge als
professionals que van aconseguir graduar-se i que
tenen aquest títol universitari: va representar
l'entrada de la nostra professió a la universitat.
“Aquesta fita va ser possible per la iniciativa del
Cercle Odontològic de Catalunya, precursor dels
actuals col·legis, iniciativa que va ser recollida a
L
Madrid. M'heu de permetre l'orgull de recordar la
seva memòria, la seva iniciativa ens ha portat aquí.
Però també celebrem un segle d'activitat
odontostomatològica universitària.
És una satisfacció que rebeu, els que esteu en
possessió del primer títol universitari, el
reconeixement del vostre treball, la vostra vida
professional va esdevenir-se principalment durant la
postguerra, en un país pobre, però amb el vostre
treball i afany de superació, la salut dental dels
catalans va millorar progressivament.
Però, el nostre orgull és més gran si mesurem la
nostra contribució com a país dins
l'odontostomatologia espanyola. Si la primera meitat
del segle XX s'omple a Catalunya amb la figura del
Dr. Carol Monfort, podem afirmar clarament, que els
avenços científics odontològics de la segona meitat
del segle XX a Espanya, són deguts majoritàriament
a l'aportació d'un reduït nombre de professionals
catalans de la vostra generació que
Acte de commemoració a la Sala de Columnes del Palau de la Generalitat.
81
desinteressadament, però amb entusiasme i
dedicació, van fer avançar lentament, però sense
pausa, la subdesenvolupada odontologia espanyola.
Des d'aquí, des de Catalunya, Boniquet, Bellet, Costa
del Río, Carol Murillo, Echeverría Muro, Martínez
Sardá, Montull Rosell, Navarro Ferrero, Planas
Casanovas o Nadal Valldaura, van crear la Societat
Espanyola de Pròtesi, la Societat Espanyola
d'Odontopediatria, la Societat Espanyola d'implants,
la Societat Espanyola d'Ortodòncia, la Societat
Espanyola de Disfunció Craniomandibular, la Societat
d'Endodòncia, la Societat Espanyola d'Higiene i
Profilaxi, la primera revista científica d'àmbit espanyol,
la primera escola d'estomatologia de la perifèria, és a
dir, la gairebé totalitat de les iniciatives que han dut
la nostra especialitat on es troba.
Amb la seva iniciativa van fer brillar la ciutat de
Barcelona i Catalunya com mai dintre d'Espanya.
Sense vosaltres, els primers odontòlegs, la
professió no hauria estat la mateixa.
Però també celebrem un segle d'activitat
odontostomatològica i just és reconèixer totes
les aportacions al desenvolupament de la
nostra activitat.
Alguns odontòlegs es van fer metges i van donar
pas a l'estomatologia que, amb la seva aportació,
ha marcat les últimes dècades del segle XX,
imposant un rigor científic i clínic que ens ha portat
als més alts nivells d'Europa.
Vàrem començar el segle entrant a la universitat
com a odontòlegs, a la postguerra vàrem posar els
fonaments i les bases científiques perquè els
estomatòlegs fessin una brillantíssima aportació
científica i tècnica que ha conduït de nou a
l'odontologia.
Comença el segle XXI amb una nova odontologia,
de què s'espera que estigui a la mateixa altura dels
que avui homenatgem”.
Dr. Josep Lluís Navarro
(Alguns fragments de l'al·locució en l'acte per
commemorar el Centenari de la creació del títol
d'odontòleg, celebrat el dia 9 de febrer de 2002)
Centenari de la creació del títol d'Odontòleg (1901-2001)
CULTURA I MEMÒRIA
En representació dels col·legiats homenatjats, la
Dra. Mª Carme Ollé va cloure l'acte amb unes paraules.
Actes conmemoratius
En el marc d'aquest acte es va projectar el vídeo
“Nacimiento de la odontología española”, dels doctors
Josep M. Ustrell i Antonio Bowen, i es van lliurar
diferents plaques commemoratives (una ceràmica de
l'escultora i ceramista Teresa Gironès, juntament amb
la medalla del Centenari) als companys que van
obtenir el títol d'odontòleg abans de 1948, així com
litografies a d'altres professionals que han destacat en
la promoció de la nostra professió (obra del també
escultor Josep M. Subirachs, realitzada
específicament per cloure aquesta efemèride).
CULTURA I MEMÒRIA
Exposició iconogràfica
“Santa Apol·lònia a Catalunya”
Memòria COEC 1995/2006
82
questa exposició va formar part dels actes del
desè aniversari de la Confraria de Santa
Apol·lònia de Barcelona i de la festivitat de la
patrona de l'odontologia de l'any 2000.
La mostra es va poder veure del 5 al 26 de febrer
de 2000 al Museu de la Pia Almoina i va ser
coorganitzada pel Col·legi, la Confraria de Santa
Apol·lònia de Barcelona i amb la col·laboració del
Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya, el
Consorci del Patrimoni de Sitges, la Facultat
A
Josep M. Subirachs
L'obra de Subirachs és una de les més riques, sòlides i
representatives de l'art contemporani espanyol.
Reconegut a escala mundial, les seves obres han
marcat la modernitat del seu país com a precursor de
l'escultura d'avantguarda a la Catalunya de la segona
meitat del segle XX. Ha creat conscientment un
llenguatge propi, estructurat i sòlid com si fos un
llenguatge universal; li agrada relacionar-se amb la
mitologia de tradició grecollatina, jueva o cristiana.
Aquesta litografia representa Santa Apol·lònia
d'Alexandria.
Arxius d'Odontologia
La revista Arxius d'Odontologia va contribuir a la
celebració del I Centenari del títol d'odontologia
publicant el primer article d'un autor català del qual
es té notícia (Simón Bruguera Ribas. “Memoria del
arte de Dentista y reseña de los que comúnmente
publican poseer un específico para curar el cáncer, y
de sus medios especulativos para seducir a los
incautos”. Presentada a la Nacional Acadèmia de
Medicina i Cirurgia de Barcelona, el 15 de desembre
de 1840).
d'Odontologia de la Universitat de Barcelona, la
Llicenciatura en Odontologia de la Universitat
Internacional de Catalunya, el Museu Diocesà de
Barcelona, la Societat Catalana
d'Odontoestomatologia, l'Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de Balears, Laboratoris
Inibsa, Laboratoris Kin, Laboratoris Normon,
Smithkline Beecham, i Warner Lambert Consumer
Healthcare.
Les peces exposades provenien de fons particulars,
de museus i esglésies d'arreu de Catalunya, com
ara: Planés (Ripollès), Gualba (Vallès Oriental) i la
Rabassa (Segarra). Seguint la tradició i com a
símbol del seu martiri, la figura de Santa Apol·lònia
moltes vegades la veiem representada amb un
fòrceps en una mà i un llibre o la palma del martiri
en l'altra, però també es veuran altres formes de
presentació. El que anirà canviant en el transcurs
del temps és la forma d'aquest fòrceps, també es
podrà comprovar una variació en el color del vestit i
en l'ornamentació.
83
Centenari de la creació del títol d'Odontòleg (1901-2001) / Exposició iconogràfica “Santa Apol·lònia a Catalunya”
CULTURA I MEMÒRIA
CULTURA I MEMÒRIA
Neix el primer diccionari informàtic
d'odontologia
Recuperació del Museu Odontològic
de Catalunya
n el marc del Tercer Congrés Català
d'Odontostomatologia (5-7 juny de 1997), i a
iniciativa del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i
Estomatòlegs de Catalunya i del Centre de
Terminologia Termcat, es va presentar l'Odontolex:
diccionari informàtic d'odontologia.
Aquest diccionari és la versió informatitzada del
Vocabulari d'Odontologia, que l'any 1990 el Dr.
Xavier Casas Estivales va elaborar conjuntament
amb un equip de lingüistes i amb l'assessorament
terminològic del Termcat. Amb un volum aproximat
de 14.000 termes entre català, castellà, francès i
anglès, és el primer recull de mots tècnics, científics
i col·loquials propis de l'àmbit odontològic i té com a
objectiu temàtic tractar la terminologia relacionada
amb l'anatomia, la histologia, la fisiologia, la
patologia, la farmacologia, la terapèutica,
l'instrumental, el material dental i el personal tècnic
d'aquest sector d'activitat.
l Museu Odontològic de Catalunya va néixer
l'any 1985 i es troba situat al soterrani de les
actuals dependències del Col·legi, al carrer
Tapineria, núm. 10 de Barcelona.
Després d'una etapa d'equipament, catalogació i
posada en marxa del material exhibit, el museu va
patir diferents problemes (inundacions, fuites
d'aigua, humitats, etc.) que van desaconsellar la
seva obertura, ja que van quedar malmesos tant
l'estructura com part del material exposat.
No ha estat fins aquests darrers anys que s'iniciarà
una nova etapa de restauració i adquisició de
material nou, a partir de la iniciativa de diferents
col·legiats i personal tècnic, els quals, d'una manera
desinteressada, donaran un nou impuls al projecte
de reforma del museu de cara a la nova seu.
E
E
L'Odontolex presenta respecte a la versió de l'any
1990 una adequació per part del Termcat dels
termes catalans a la normativa recent, especialment
pel que fa a l'ús del guionet, i es pot consultar des
dels processadors de textos més usuals de l'entorn
Windows amb una doble aplicació:
D'una banda, permet els usos propis d'un
diccionari informatitzat: l'usuari pot cercar un terme,
i el segment intengrant d'un terme, en una de les
quatre llengües de la base de dades. D'una altra
banda, es un programa d'ajuda a la traducció que
es pot cridar des de qualsevol processador de
textos de l'entorn Windows perquè introdueixi
automàticament alternatives de traducció dels
termes que apareixen al text que estem traduint.
Incyta, empresa d'enginyeria dedicada al
desenvolupament de projectes lingüístics i
terminològics i a l'explotació de serveis de
traducció automàtica, és qui s'ha fet càrrec del
desenvolupament d'aquest programari que està
integrat per un total de sis disquets.
Vistes parcials de la sala d'exposició del museu situat al
soterrani del carrer Tapineria, 10 (Fotos d’Arxiu)
De ben segur, el millor equip de neteja i restauració del
nostre passat professional.
85
Neix el primer diccionari informàtic d'odontologia / Recuperació del Museu Odontològic de Catalunya
Memòria COEC 1995/2006
84
CULTURA I MEMÒRIA
CULTURA I MEMÒRIA
CULTURA I MEMÒRIA
87
Breu història d'un museu
La història del Museu del Col·legi Oficial
d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya es va
iniciar fa molts anys en un dels viatges que amb el
Dr. Navarro Ferrero, aleshores president del
Col·legi, fèiem a la seva clínica de Sabadell. Durant
el trajecte li vaig exposar la idea de crear un museu
al Col·legi amb el material odontològic que cedissin
els odontòlegs un cop es jubilessin, o quan fos
substituït per noves instal·lacions. El Dr. Navarro
s'interessà vivament en el projecte i em va donar la
seva aprovació, essent ell el primer a cedir un
equip dental complet. Per l'índole de la meva
professió, quan tenia l'ocasió, demanava als doctors
que deixaven d'exercir que donessin al Col·legi els
seus equips i material. Amb el temps es va arribar
a emmagatzemar en el soterrani del Col·legi, espai
que després allotjaria el Museu, una gran quantitat
de material de molt valor.
Tasques de recuperació del museu en l’actualitat.
Va ser durant la presidència del Dr. Pere Harster
quan es va materialitzar molt dignament la creació
del Museu d'Odontologia. (…)
Amb el pas del temps (….), el Museu es va anar
degradant per l'oblit, per les cosntants inundacions,
pels desplaçaments i trasllats del material a causa
de reparacions, per les obres d'eliminació d'un
muntacàrregues….
Davant d'aquesta situació (…), em vaig oferir
desinteressadament per recuperar-lo, i com a premi
per a aquesta tasca vaig tenir la inestimable ajuda
de dos apreciats doctors: en Josep Boniquet i en
Felipe Mestre.
De seguida vam suplir la joventut per la il·lusió i
l'esforç per l'alegria de començar a recuperar el
que ja es donava per perdut. Els treballs van seguir
diverses fases. En primer lloc es van habilitar espais
lliures per poder-nos moure. A continuació es van
enretirar les runes, després vam traslladar i
amuntegar el material inservible. Més endavant
vam començar a classificar el material i a unificar
elements diversos per, finalment, muntar-los i, a
partir d'aquest moment, netejar-los, reparar-los i
completar-los amb peces fetes artesanalment per
formar instal·lacions completes.
En l'apartat de neteja del material seria injust no
esmentar l'ajuda eficaç de la Mª Teresa Boniquet, la
senyora Rosi i de la meva mentora, la Mª Lluïsa.
Tampoc no hauria d'oblidar el Dr. Ustrell, a qui
m'uneix una sincera amistat, així com l'afició per les
antiguitats de la professió. Gràcies a ell, el Museu
s'ha enriquit amb peces de gran valor. També vull
agrair al Dr. Josep Lluís Navarro i al Dr. Josep M.
Clemente, actuals president i secretari del Col·legi,
l'interès demostrat per la recuperació del Museu i
Detall d’una polidora
exposada al Museu.
Visita inaugural de l’actual instal·lació del museu.
Visita a la nova seu amb motiu de l’oferiment d’una sala
per a la futura ubicació del museu.
per l'oferiment d'una sala per a la seva ubicació a la
nova seu del Col·legi.
Vull acabar demanant a aquells qui en el futur ens
supleixin, que continuïn la tasca iniciada per
nosaltres: la conservació i millora del Museu del
Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de
Catalunya.
Manuel González Martínez
(Publicat a La Revista COEC, núm. 115, l'any 2004)
Recuperació del Museu Odontològic de Catalunya
Memòria COEC 1995/2006
86
Memòria COEC 1995/2006
06
ANNEXOS
Persones, empreses i entitats col·laboradores
Llista de col·legiats
Col·legiats traspassats (1995-2006)
Memòria COEC 1995/2006
90
ANNEXOS
Persones, empreses i entitats col·laboradores
91
l nostre agraïment per a totes aquestes
persones, empreses i entitats que han
col·laborat al llarg d’aquests anys amb el COEC.
E
-
AD+Medical, SCCL
Antoni Carles, SA
Antonia Pastor Balsas
Arquitectura Médica, SL
Astra Tech, SA
Autran & Gil Dental Studio, SL
Avanzadas Tecnologías Médico-Dentales, SL
Banc Sabadell, SA
Barreiro Medical Group, SL
Bien-Air España, SA
Bilbao Bizkaia Kutxa
Biomet 3i Dental Ibérica, SL
Boehringer Ingelheim España, SA
Bonadex, SL
Cad Dental, SA
Calauto, SL
Casa Schmidt
Centro de Diagnóstico por Imagen Forasté
Centro de Diagnóstico por Imagen Imagine
Cidesid
Círculo Odontológico de Barcelona, SCP
Clínica D Barcelona, SL
Colgate Palmolive España, SA
Comercial BTI, SL
Consult Clinic Gallucci, SL
CPOB, SL
Dentacare Swiss Dental Products
Dentaid, SL
Dental Olba, SA
Dentalea, SL
Dentalite, SA
Dentimail, SA
Depósito Dental Serra Fargas
DI&B, SL
Distri-Raverg, SL
Dr. Fernando A. Germán
Dr. Linares / Dr. Cánepa
Dürr Dental Medics Ibérica, SA
-
EMS España, SL
FADENTE
Farré Consulting Immobiliària, SA
FEDESA
FGD Espacios de Futuro, SL
Fiad Dental, SA
Fundació Bosch i Gimpera
Fundació Universitat de Girona
Fundación Ad Qualitatem
Fundación García Muñoz, SL
Garamond, SL
Gasysol, SA
Gestió Vitalici Vivenda, SL
Glassdent, SL
GlaxoSmithKline
Gnathos Centro de Estudios de Ortodoncia, SL
Grex Technica, SL
Helena Serrano Tuero
Huntsworth Financial Global Consulting Group
(Orbit)
I.C. Mundial Sociedad Española de Implantes
Idea Arquitectura i Enginyeria, SL
IFEMA
Incotrading, SA
Infomed Servicios Informáticos, SL
Instaclinic
Institut de Microcirurgia Dental, SL
Institut Radiològic especialitzat en Cap i Coll
Instituto de Sofrología Caycediana
Intelligent Desings Dental, SL
Intensiv Swiss Dental Products
Interlead Instruments
Isabel Casas
Jep Inter-Trade, SL
José Blanco Álvarez
Kavo Dental, SA
Klockner, SA
Kodak, SA
-
KUBOA-ADG
La Caixa
Laboratori AFA
Laboratori Pròtesi Dental Fernández
Laboratori Químic Farmacèutic Tort Pujol
Laboratorio Dental Car-Fer
Laboratorios ERN, SA
Laboratorios Gelos, SA
Laboratorios Inibsa, SA
Laboratorios KIN, SA
Laboratorios Normon, SA
Ladent, SL
Lindent Dental, SL
Mab Dental, SA
Master Dental, SA
Metalor Dental (Iberoamérica), SA
Mútua General de Catalunya
Nobel Biocare Ibérica, SA
Odontocat, SL
Odontotecnic, SL
Olsen Hergondent, SL
Osona d'Alimentació, SA
Osteona, SL
Perfodent España, SL
Prodasa
Progressive Dental Supplies Spain, SL
Prologic Dental, SL
Promograzer
Pròtesi Dental Suñol, SA
QLA Centro Médico, SL
Rad Mèdica Barcelona, SL
Raül Sturlese
Recol, SA
Redisat
Rentoclinic, SL
Ricardo Carrasco Navarro
Saniclick
Santi Ibáñez Esteller
-
Scientific Managment in O&SS
Secib
Serco Sistemas, SA
Servicio Recuperación Biotur, SL
Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración
Sociedad Española Odontología Infantil Integrada
Software Nemotec, SL
Styldent, SL
Suministros de Calidad y Protección, SLU
Telefónica de España, SAU
Trabajos Protésicos, SA
Trix 2004, SL
Unitat d'Odontologia i Implantologia, SL
Universitat Internacional de Catalunya
Visor
Xavier Albéniz i Fornells
Zimmer Dental Ibérica, SLU
Persones, empreses i entitats col·laboradores
ANNEXOS
ANNEXOS
Llista de col·legiats (juny 2007)
4676
3709
2629
2441
4931
5023
4611
2442
3930
3082
3452
4411
2080
2230
1266
3321
2510
1330
1941
855
557
2519
4048
5066
4538
4248
3502
3429
3496
3146
2932
2173
2235
2547
4325
2438
1479
1025
2552
888
3353
4597
5068
1212
1242
4080
4551
3814
4169
3894
2798
2580
2307
2598
4514
4393
2148
1293
1588
4998
1413
576
4981
663
1912
2357
2771
A
ABAD GALLEGOS, MARTA
ABAD GARCIA, ELENA
ABAD SANCHEZ, DANIEL
ABDEL WAHAB ATTAR, MUSTAFA
ABDOUNI MARCELLAN, ALIA-ELENA
ABELAIRAS GALAN, MAR
ABELLA SANS, FRANCESC
ABELLA VILLAGRASA, CARLOS
ABELLO CASTAÑEDA, OCTAVIO
ABOUL-KHOUDOUD ANDALUZ, FADI
ABRIL PORTELA, LILIANA
ABUDI BERTONI, MARIA EMILIA
ACEVEDO BARRIENTOS, JUAN
ACEVEDO CARRERO, MONTSERRAT
ACEVES TORRENTS, AURELI
ACHILLI , DILETTA
ACOSTA BUESA, ANGEL MARIANO JOSE
ADAM SEMPERE, FERNANDO JUAN
ADELER MEGIAS, VIGGO JOSE
ADELL SANTAMARIA, GLORIA
ADROVER ANDREU, JAIME
ADROVER BAXERIAS, JAUME
ADSERIAS GARRIGA, M. JOSE
ADSERIAS GARRIGA, M. TERESA
AGON PAUL, MAYKA
AGUDELO DURANGO, JORGE IVAN
AGUDO SANCHEZ, RAQUEL
AGUEDA COSTAFREDA, ANNA MARIA
AGUILAR ALMIRALL, LAIA
AGUILAR CHASTELLAIN, ANTONIO
AGUILAR MARTINEZ, MARTA
AGUILERA MONTERO, ROBERT
AGUILERA PEDROSA, SONIA JOSEFA
AGUIRRE MORENO, SALVADOR
AGUIRRE RAMIREZ, RUTH
AGUSTENCH MASO, LUIS MIGUEL
AGUSTI ROCA, BERTA
AGUT BONSFILLS, EDUARDO
AHMAD OMAR, ABDUL-KARIM
AHMAD TALHAMI, JOUHAR
AIBAR OLVERA, MARIA CARMEN
AIGUAVIVA PINSACH, ANNA
AIMAR , ROSSANA NOEMI
AISA ARQUED, ANGEL PLACIDO
AIXALA ABELLO, JOSEP MARIA
AL-ATTARI ABOU-ASI, MAHER
AL-BAHRI SALIM, JALIM
ALABART APARICI, ROSA
ALABAU JANER, M. DEL MAR
ALABERN CASALS, JOSEP M.
ALABERN DOT, JOSEP
ALAEJOS ALGARRA, CONCHA
ALAEJOS ALGARRA, ENRIQUE
ALAEJOS ALGARRA, FERNANDO ENRIQUE
ALAISSAUI RIVERO, OMAR
ALAMAÑAC MARTIN, NURIA
ALANIZ ARRIAGADA, RICARDO ALFREDO
ALARCON PEREZ, JOAQUIN
ALBA DIAZ, FELIX ANTONIO
ALBA DIAZ, LUIS
ALBERT NOYA, VIRGILIO
ALBERT ROSANO, FERNANDO JORGE
ALBIOL DE CAL, JESUS
ALBIOL MOLNE, JESUS
ALCALDE-MORAÑO DALMAU, ANTONI
ALCANTARA ARACIL, SANTIAGO
ALCANTARA ARJONA, ANTONI
4498
2947
1657
2372
2310
3384
2102
1071
2672
2668
1000
4980
466
2050
1598
2937
4194
1896
3448
2772
3079
2660
840
291
512
2750
4476
2468
1501
3971
1205
3684
5020
3259
5074
4993
5102
1549
3980
939
2785
2045
2656
3538
3998
1336
1013
4142
2028
406
1736
3988
4471
2001
3318
850
1437
4443
2033
4706
577
3495
885
1008
1813
4675
2185
4707
ALCARAZ LOPEZ, MIREIA
ALCAZAR TOMAS, JORDI
ALCOBA ESCOBAR, HUGO NELSON
ALCOCER PORRAS, ISMAEL
ALCON PI, JOAQUIM
ALCUBIERRE LAGUNA, ALEJANDRO
ALCUBIERRE SARROCA, CARLES
ALDANA BRUNET, ENRIQUE
ALEGRE CEBRIAN, MANUEL
ALEGRE CEBRIAN, ROSA
ALEGRE GIL, MARIA LUZ
ALEGRET PRINCEP, EULALIA
ALEGRET RIBAS, ANGEL
ALEMANY MIGO, RAFAEL
ALEMANY SETCASES, JOAN
ALER IBARZ, CRISTINA
ALFARO DIAZ, ALEYDA ROSIBEL
ALFONSO , LAURA ANTONIA
ALFONSO COTRINO, LIGIA
ALFONSO TAMAYO, EUGENIO
ALI HUSSEIN, AKRAM
ALIER ALCRUDO, JOSE MARIA
ALIER ALCRUDO, LORENZO MARIA
ALIER ESPADA, JOSE MARIA
ALIGUER MASALLERA, PEDRO
ALIGUER SOLER, IRENE
ALIRANGUES AVILA, ENRIQUE
ALISTE SALIS, JOSE MANUEL
ALJANATI BENEDETTO, MYRIAM GISELE
ALLAKOUD COTORRUELO, SUBHIYE
ALLEGRETTI DAVILA, RUBEN OSVALDO
ALLEGUE ALLEGUE, MARCOS
ALLIONE , M. JOSE
ALLUE GUARINO, JUAN
ALLUE GUARINO, SERGI
ALLUEVA GUTIERREZ-RAVE, ELENA
ALMEIDA OLIVEIRA ESTEVES, MIGUEL A.
ALOMAR MASSIMI, CARLOS AMILCAR
ALOMAR VELASCO, PEDRO
ALONSO , ABEL ANTONIO
ALONSO ANDUJAR, MONICA
ALONSO GONZALEZ, OSCAR LUIS
ALONSO GUTIERREZ, CARLOS
ALONSO SANCHEZ, RAQUEL
ALQUEZAR FAÑANAS, NURIA
ALSEDA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL
ALSINA SANTASUSANA, MONTSERRAT
ALTAMIRANO BRUN, DIEGO MARTIN
ALTES GARCIA, VICTOR
ALTIMIRAS CLAVERO, JORGE
ALTIRRIBA CARRERAS, MARIA
ALTUNA FISTOLERA, PABLO
ALUJAS RUIZ, JUAN BAUTISTA
ALVARADO GODOY, ROBERTO ARNALDO
ALVAREZ BRUNO, ANA
ALVAREZ GALERA, MIGUEL ANGEL
ALVAREZ GONZALEZ, CARLOS
ALVAREZ MARCOS, CARMEN
ALVAREZ MOGOLLON, MARIA REYES
ALVAREZ MOGOLLON, TEOFILO
ALVAREZ MURIAS, PERFECTO
ALVAREZ PEREZ, ESTEBAN
ALVAREZ PEREZ, ROSARIO
ALVAREZ REGINCOS, FRANCISCO
ALVAREZ RIVERA, JOSE LUIS
ALVAREZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS
ALVAREZ SANCHEZ, MARIA TERESA
ALVAREZ VALENCIA, INGRID
93
3352
1633
3854
4846
1317
3593
3497
2286
1616
1695
3302
1244
3807
1683
4896
2764
4608
1273
1272
1309
4237
4944
1186
271
1064
4358
2168
4241
1245
999
2839
1423
2364
2380
2200
3567
3806
3214
2794
4280
3677
2662
3013
1062
1772
1967
4283
4934
5078
4623
3723
4662
3681
3354
1361
4042
4930
1021
1782
4250
2113
971
1486
3391
2879
3569
4759
2871
ALVARO GARCIA, MARCOS
ALVES CARBONI, CLAUDIO ROBERTO
AMADO CUESTA, SUSANA
AMARAL OYARVIDE, MARTHA ELISABETH
AMAT SOLEY, ANA MARIA
AMAT VIDAL, ALEIX
AMATE FERNANDEZ, PATRICIA
AMBROS HORTENSI, ALBERT
AMETLLER OLIVERA, ALBERT
AMICI , LILIANA ESTER
AMORES BEL, JUAN
AMOROS BOQUET, CARLOS
AMPHOUX , THIERRY
AMPUERO GARCIA, JHONNY ALEX
ANABOUSSI DE SANTIAGO, DIMA
ANADON GARCIA, SUSANA
ANADON MARTIN-BILBATVA, SONIA
ANADON SOLE, ARTURO
ANADON SOLE, ENRIQUE
ANADON VEA, CARMELO JESUS
ANDRADA NAVARRO, MARCOS
ANDRES ESCRIBANO, SONIA
ANDREU QUERAL, RAFAEL
ANDREU RULL, FRANCISCO
ANDREU TORRES, PEDRO
ANDRIEUX , CHRISTIAN JEAN CLAUDE
ANDUJAR GONZALEZ, INOCENCIA
ANENTO MORENO, BARBARA
ANES MUNIENTE, MARIA DE LOS ANGELES
ANFRUNS SERRA, LUIS MARIA
ANGEL ARIAS, MARIA BELEN
ANGLADA CANTARELL, JOSE MARIA
ANGLADA CANTARELL, M_ EULALIA
ANGLADA HORTONEDA, ANTONIO
ANGULO AVILA, BERNAL
ANIENTO PALOMINO, ANDREA
ANIENTO PALOMINO, SANDRA
ANORO MURCIANO, OLGA
ANTON LOPEZ, FRANCISCO JAVIER
ANTONOVICH , GUSTAVO MARCELO
ANTUNEZ MENDEZ, LIDIA
APARICIO GONZALEZ, CARLOS
APARICIO GUIRAO, EVA LUCIA
APARICIO MAGALLON, CARLOS
AQUINO CLASE, JHONYS JUSTO
ARACENA CORDERO, LIGIA MAGALY
ARACIL CANALS, PAULA
ARAMBURU ALEGRET, VICTORIA E.
ARANCON , CAROLINA
ARANDA YUS, ESTEFANIA
ARANES ORTIZ, FERRAN
ARANGO GARCIA, INES DALILA
ARANO SESMA, JOSE M.
ARAUJO GARCIA, JOSE MARIA
ARAVENA CERDA, HUGO LUIS
ARAW SALA, EVA
ARCAS FERNANDEZ, XURXO
ARCE LLUPIA, JOSEFA
ARCE PUERTA, LUIS NAPOLEON
ARCHILES TARREGA, M. MERCEDES
ARCILA VELASQUEZ, CESAR AUGUSTO
ARCO DIODATTI, GABRIEL ANGEL DEL
ARCONE DE MOIZE, ALICIA LIDIA
ARCOS PALOMINO, IGNASI
ARENAS MARTINEZ, RAFAEL ANTONIO
ARES FERNANDEZ, SANDRA
AREVALO VARELA, JOSE XABIER
ARFELIS ZARAGOZA, CARLES
1487
5059
2821
4607
627
4534
3726
4553
2894
3477
5025
5069
4939
2652
3363
4355
2497
524
1874
1090
564
4732
1140
3984
3591
2717
4436
1027
1237
974
3770
1620
2815
3911
5010
4235
2556
3581
714
2379
1449
3965
1532
1848
4217
1937
2838
1106
4396
3872
907
3356
1734
3121
2422
1065
4912
2760
697
3463
4173
3924
1354
4908
4573
3900
3176
1177
ARGOMANIZ , OSVALDO DANIEL
ARIAS ARIAS DE SAAVEDRA, PABLO
ARIAS FERNANDEZ, MERCEDES
ARIAS FOS, ANA
ARIAS GIL, EUGENIO
ARIAS GUTIERREZ, LUIS ALBERTO
ARIAS LOBO, MIRIAM
ARIAS LOPEZ, MARLENE
ARIAS MORILLO, DOMINGO ANTONIO
ARIOSA PIUZZI, GERMAN LUIS
ARISTOY LOPEZ, EDUARDO OSCAR
ARISTOY TREVISAN, DIEGO EZEQUIEL
ARIZA BANDERA, JUAN ENRIQUE
ARMENGOL ORPINELL, JAUME
ARMENGOL PORTA, SUSANA
ARMENGOL PUNZANO, NURIA
ARMENGOL RITZI, ROSA M_
ARMENGOL ROCA, JAUME
ARMENGOL ROFES, JOSE MARIA
ARNABAT DOMINGUEZ, JOSEP
ARNAIZ ABELLA, JORDI
ARNALDO MARRON, MARIEL ANDREA
ARNAU GUELL, GLORIA
ARNAU JIMENEZ, GEORGINA
ARNAU TUNEU, JORDI
ARPA JUSTO, ANA ISABEL
ARQUER ILLA, MARTA DE
ARQUES BLANC, JOAQUIN DE
ARQUES RIERA, CARLOS
ARQUES RIERA, RAMON ALBERTO
ARQUIMBAU CERVANTES, ISABEL ANA
ARRAUT AMAT, PURIFICACION
ARREDONDO MARTINEZ, IVAN
ARREGUI GAMBUS, MARIA
ARRIAGA OSORIO, MONICA A.
ARROYO BALAGUER, MARIA
ARROYO BOTE, SEBASTIANA
ARROYO MARTINEZ, EVA MARIA
ARTAJONA CEBA, EDUARDO
ARTES REIG, RAQUEL
ARTES RIBAS, MONTSERRAT
ARTIGAS BELTRAN, JORDI
ARTILES SEPULVEDA, JOSE RAMON
ARUS ALEMANY, ARTURO
ARUS PALOMO, HELENA
ASENSIO BUENO, MANUEL
ASIN MUÑOZ, ALBERT
ASTALS VENTAYOL, GLORIA
ASTIGARRAGA ALBIAC, LEIA
ASTUDILLO JIMENEZ, OLGA
AUBIÑA CLARIANA, ELISABETH
AUGE CASTRO, MARIA LUISA
AULADELL VILA, ANTONI
AULES MARTINEZ, CRISTINA
AUTRAN MATEO, JUAN
AUTRAN MATEU, FERNANDO
AVILA ESPINOZA, CARIN ISELA
AVILA SERVIN, MARIA GUADALUPE
AVIÑO GARCIA, JAIME
AYALA GUEVARA, PEDRO
AYUSO LOZANO, SONIA
AYUSO MONTERO, RAUL
AYUSO RUIZ, MARIA CRUZ
AZANZA MORENO, SARA
AZNAR ARASA, NURIA
AZNAR GOMEZ, MIREIA
AZOY TRIAS DE BES, ADOLFO
AÑON JODAR, MARIA PILAR
3275
2060
434
3877
3745
3040
1226
296
486
4970
3953
2754
1430
2650
4646
3919
387
792
2389
4782
1745
1868
1508
915
4624
4531
1151
694
2602
4212
5072
3761
3460
2781
3780
2841
2569
1787
2485
2949
666
3296
875
2691
4593
4074
4685
4050
2570
5081
3884
4536
2266
4291
4997
2658
2301
3832
4921
1755
2221
4619
590
5042
707
1239
1844
B
BACH ILLAMOLA, ANNA
BACHE , GEORGES
BACQUELAINE CARRERAS, FRANCISCO
BADAL VIDAL, JOAN
BADET DE MENA, ARMANDO
BADIA BUXASSA, JOAN
BADIA FARRE, JORDI
BADIA IBARZ, ANTONIO
BADIA PRATS, JACINTO
BADOSA MONROSET, LUIS
BADRENA MORALES, MONIKA
BAENA JANINI, ANTONIO
BAETA PICAZO, CONSUELO
BAGAN PEIRO, DAVID
BAGLIVO DUARTE, MARIANA PAULA
BAGO LOPEZ, JOSE
BAILO ESCALADA, VALENTIN
BAITO BARRIO, ANGELO
BALAGUE ORDUÑA, JORDI
BALAGUER GORDO, DALMIRO E.
BALAÑA ROLDAN, ANTONIO
BALBIN VALENTI, JESUS
BALCELLS PRAT, JOSEP
BALCELLS ARBOS, MARIA ISABEL
BALDERAS FERRERA, REBECCA
BALDOVI SERRA, NIEVES
BALDRICH BOXO, RAMON
BALLA BERGERO, JUAN CARLOS
BALLARIN ANDREU, JOSE MARIA
BALLARIN GEERTMAN, CAROLINA
BALLESTAR SEMPERE, GEMMA
BALLESTER ADELL, ROSANNA
BALLESTER PALACIOS, M. LUISA
BALLESTER PALACIOS, OSCAR
BALLESTER SALA, MARTA
BALLESTER VIZERN, CARLOS
BALSELLS GHIGLIONE, EMILIA
BALTA GUILLEMAT, MIGUEL
BALTRUSCH , RONNY-PIERRE
BALUST VIDAL, SARA
BANCHILLERIA BALAGUER, EMILIO
BANCHILLERIA MASO, MONICA
BANDRES MOLINER, FELIX
BANON , SAMUEL
BAQUERO JIMENEZ, OSCAR GIOVANY
BAQUERO JIMENEZ, SANDRA MILENA
BARA CASAUS, JOSE JAVIER
BARAJAS CAMARGO, MYRIAM
BARBARA CUELLO, EVA
BARBELIN , PHILIPPE
BARBERO CASTELBLANQUE, VANESSA
BARBOSA FIGUEIREDO, RUI PEDRO
BARCELO PUIG, M_ ANTONIA
BARDALET CASALS, ENRIC
BARDALET CASALS, NARCIS
BARDALET VIÑALS, ANA MARIA
BARDINA MESQUIDA, ALBERTO
BARDOLET FERNANDEZ, LAURA
BAREA ILLANA, JOSE LUIS
BARENBLIT SCHEININ, PABLO
BARES MARCANO, MIGUEL
BARLUENGA ORDAS, NATALIA
BARON TARRAGUEL, DOMINGO
BARRACHINA RUIZ, ARIADNA
BARRACHINA SANS, JOSE MARIA
BARRACHINA SANS, MARIA MILAGROS
BARRADO GUTIERREZ, JOSE CARLOS
4854
3628
2248
4381
4652
4600
4163
4626
829
538
5095
404
4076
1481
2882
2644
3267
813
5024
3247
2122
2774
4719
3517
1516
361
3438
1938
4804
3781
3866
4109
3289
3494
3453
3563
1655
1905
4253
2103
1096
4376
3137
1365
1012
1358
4586
2607
1581
543
279
1603
832
4722
339
2429
3771
286
1747
2355
2763
3599
4911
3172
1599
4796
4224
2905
BARRAGAN MUÑOZ, MARIA CAROLINA
BARRAGAN REQUENA, ELENA E.
BARRANCO CASQUET, JOSE MARIA
BARRANCO COBO, SOFIA
BARRANCO DE PEDRO, IVAN
BARRASA SEQUERA, ANA BELEN
BARRERA TORO, GLORIA EUGENIA
BARRERAS CERDAN, LAIA
BARRERAS DE AGUEDA, MANUEL
BARRI DEL BARRIO, PEDRO
BARRIALES ROMANI, CARLOS ALBERTO
BARRIL FONTSERE, ANTONIO
BARRIO GRAU, SANDRA
BARRIONUEVO BELARDI, RAMON ADOLFO
BARRIONUEVO CLUSELLAS, JORDI
BARRIOS MORENO, ALBERTO
BARROCAL RODRIGUEZ, JUANA SUSANA
BARROSO BOSCH, ENRIQUE
BARROSO PANELLA, ALBERT
BARRUETO GUTIERREZ, ARTEMIO DEL CARMEN
BARRUETO OLIVARES, EDUARDO ENRIQUE
BARRUETO SCHULZE, GÜNTER
BARTOLO , LILA MARIA P. DE
BARTRINA ALABAU, XAVIER
BASILIO MONNE, JOAN
BASSAS CUNI, CARLES
BASSETS MIALET, NURIA
BASSO PIBERNAT, JORDI
BASTERRETXEA PUJOL, MONTSERRAT
BATALLA BARO, MONTSERRAT
BATALLA FARRE, NURIA
BATALLA TAMAYO, PAU
BATALLER GILABERT, ORIOL
BATALLOSO FERNANDEZ, ESTHER
BATCHVAROVA , ILIANA VLADIMIROVA
BATISTA LLAMAS, JOSEP MARIA
BATLLE ARBOIX, FRANCISCO JAVIER
BATLLE NAVARRO, FRANCISCO
BATLLE TRAVE, INES
BATRIU VILALTA, MARIA MONTSERRAT
BATTISTONI , LIVIO JUAN
BATTISTONI DE LA CUEVA, LIVIO JORGE
BAZAN SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER
BAZZICHI RAMOS, DIANA CRISTINA
BAÑARES AGUSTIN, Mª. VALVANERA
BAÑOS CARBONI, MARIA BEATRIZ
BAÑOS CARBONI, OSCAR FRANCISCO
BAÑOS MOLINA, SANTIAGO
BAÑUELOS PICCONE, JOSE LUIS
BEA ARRONDO, FRANCISCO
BEA ARRONDO, JUAN
BEA GIRONS, JAIME
BEA GIRONS, JUAN
BEGUDAN PINEDA, DAVID
BEIN ESTRADE, JORDI
BELDA LOPEZ, MANEL
BELLAFONT SANTIAS, ESTHER
BELLET CUBELLS, ANGEL
BELLET DALMAU, LUIS JORGE
BELLOSTA GARCIA, M. DE LA MERÇE
BELMONTE MARTINEZ, SERGIO
BELMONTE PARDO, JOSEFA
BELTRAN CRUELLS, GENINA
BELTRAN DE HEREDIA FREIRE, IGNACIO
BELTRAN ORTI, JOSE VICENTE
BELTRAN PACHECO, GIULIANO RAUL
BENAGES HERNICA, MERITXELL
BENAIM , SANTOS DANIEL
Llista de col·legiats
Memòria COEC 1995/2006
92
ANNEXOS
ANNEXOS
ANNEXOS
95
4566
3568
4019
4172
2201
5041
4776
1867
3698
3733
3395
4290
4407
3932
3889
3618
3547
3694
287
1189
3710
2765
4977
3574
4942
743
2824
3032
2522
3085
4992
2142
2913
5107
3841
4650
4871
4604
880
5045
3506
4835
1513
2677
4900
1696
2880
2394
3194
1558
1224
1137
1131
2854
4740
1908
1253
239
2855
1275
1063
3708
4602
3961
3648
1993
2287
730
BENALCAZAR MARTINEZ, JUAN M.
BENCHENTRIT MREJEN, MARTINE
BENEDITO LLORCA, YVONNE
BENET GARRABE, OSCAR
BENEZET , GUY
BENNETT DEL CORRAL, RAQUEL
BER MARTI, JOAN
BERASTEGUI JIMENO, ESTHER MARIA
BERBIS AGUT, VICENT
BERGES CASTILLO, ALFRED
BERGES MIRANDA, M. CARMEN
BERISTAIN ABARRATEGUI, IHINTZ EIDER
BERMEJO MONTULL, IVAN
BERMUDEZ BASANTA, JUAN CARLOS
BERNADES MAYORDOMO, RAMON
BERNAL MORA, SANDRA
BERNAL SOLERA, ISABEL
BERNARDO VILAMITJANA, NATALIA
BERNAT BERNAT, RICARDO
BERNAT FONT, MONTSERRAT
BERNUY , MARIA SILVINA
BERROCAL BELLVER, SUSANA
BERTA CABRELLES, DAVID
BERTOLIN LAZARO, ELSA
BERTOS QUILEZ, NURIA
BERTRAN GARRIGA, MARIA TERESA
BERTRAN PAREDES, MARIA LUISA
BERTRANA MALET, FRANCESC XAVIER
BERTRANA MALET, JORDI
BES GONZALEZ, EVA MARIA
BESCOS GELLIDA, IRENE
BESSE JUSTEL, CARLOS ALEJANDRO
BESSIS , MAURICE
BETANCOURT LARA, MANUEL ESMERIN
BETTINOTTI , FERNANDO L.
BEUMALA CHIMENIS, LAURA
BIANCHI , SANDRA ELISABETH
BIBILONI GRAU, JOAN
BIBILONI MATOS, JUAN
BIEGO , MIGUEL ANGEL
BIGAS MONPLET, NURIA
BILBAO UGRIN, JORGE ALBERTO
BIOSCA MORENO, JOSE RAMON
BIRBE FORASTER, JOAN
BISCARRI RODRIGUEZ, LAIA
BISIO , HECTOR ERNESTO FCO.
BISONO UREÑA, ROSA KARINA
BIZAR RAMONEDA, JOSEP
BLACTOT , PATRICK
BLADE MARSAL, JUAN
BLANCH BARRAL, JOAQUIN
BLANCH CABRE, MARIA ROSA
BLANCHART BADIA, MONTSERRAT
BLANCO MARTIN, ELIDA
BLANCO MENA, ARMAND
BLANCO TAMAGNO, ANA MARIA
BLASCO CATALAN, JOSE MARIA
BLASCO LOPEZ, JOSE
BLASCO QUILEZ, MANUEL
BLASCO VILLEGAS, JOSE LUIS
BLASI GUTIERREZ, JOSE IGNACIO
BLAY MONTAGUT, BIBIANA
BLAZQUEZ DIAZ, FERNANDO
BLAZQUEZ HINAREJOS, MONICA
BLAZQUEZ RODRIGUEZ-MALO, BERTA
BO , ALEJANDRA BEATRIZ
BOET PERERA, M_ ROSA
BOFARULL ESTIVILL, JORDI
257
2445
1925
1560
3333
1267
1417
3171
4315
2136
1134
2735
3669
2893
4687
2140
2768
1406
1246
1827
1024
4445
471
2825
4414
4362
1480
717
2184
2479
2480
1005
412
2675
4296
2078
4656
805
4037
2382
1604
2226
4606
4275
2796
3277
1347
4963
4795
2000
2472
561
397
550
3319
3003
4570
3596
3100
2509
2776
4346
1541
2462
1455
1708
555
3056
BOFILL FERRE, JOAQUIN
BOGUÑA CASELLAS, FRANCESC XAVIER
BOHM , KARL HEINRICH
BOIX SANS, TOMAS
BOIX TERUEL, MARTA
BOIXADERA DE LA CRUZ, ANNA
BOJ QUESADA, JUAN RAMON
BOLDU TORMO, DANIEL
BOMBI ROGER, MARIA
BON DE JUANA, IGNACIO JAVIER
BONCOMPTE ESCAMILLA, RAMON
BONDIA CASAS, MANUEL
BONET FARRE, MONTSERRAT
BONET GARCIA, CESAR
BONETTI DE COSME, M. ANGUSTIAS
BONGIORNO , JAVIERA
BONILLA SABIDO, MIGUEL
BONILLA TRUJILLO, MARIA PAZ
BONIQUET PEÑA, MARTA
BONUGLI EROLES, NORA ALICIA
BOQUERA CASTELLVI, MONTSERRAT
BORDALLO CAMPOS, NOELIA
BORDAS COCA, FRANCESC XAVIER
BORDES CAPDEVILA, JOAQUIN
BORDONABA BERENGUER, MARIONA
BORDONABA LEIVA, LUIS
BORGARELLO DE QUINTEROS, SUSANA
BORONAT RODRIGUEZ, ALBERTO
BORRAS COLOME, JOAN JOSEP
BORRAS SAERA, M. DOLORS
BORRAS SAERA, MANUEL
BORRELL MESTRE, RAFAEL
BORRELL RIBAS, ANTONI
BORRELL VILANOVA, JOSE
BORRELL VILANOVA, TOMAS
BORTHEIRY , LEONARDO EZEQUIEL
BOSCH ARANDA, M. LUISA
BOSCH BESSA, JUAN JOSE
BOSCH CAPDEVILA, SILVIA
BOSCH GARCIA, M_ CARMEN
BOSCH MARCET, MARIA JESUS
BOSCH MORAGAS, ELISA
BOSCH PEÑALVER, DAVID RUBEN
BOSCH PUIG, MARTA
BOSCH SADURNI, JOSEP MARIA
BOSCH SADURNI, VICENÇ
BOSCH SAGRERA, ALBERTO
BOSCH VALVERDE, JUAN
BOSQUE CEBOLLA, M. DOLORES
BOSSY AZPELICUETA, ALEJANDRO
BOSSY LUCH, GABRIELA
BOSSY ROSAS, ALBERTO
BOSSY ROSAS, ARTUR
BOSSY ROSAS, JOSE MARIA
BOTERO PORRAS, ENRIQUE
BOTTINI MONTAUTTI, ELSA MARIA
BOTTINO MARCHISIO, OSVALDO ALFREDO
BOU ESPINO, ALFONSO
BOU RETANA, BEATRIU
BOUCHITE , MICHEL
BOYER , PHILIPPE
BRAGADO NOVEL, MERCEDES
BRAGAGNOLO , MARCO FLABIO
BRANDT SIN, RAINER
BRASO SERRA, ALFONSO
BRASO SERRA, ANTONIO
BRAU AGUADE, ESTEBAN
BRAU MAIRE, ISABEL
3844
1152
3746
1691
4642
2718
2972
2885
965
4560
2141
2956
3912
1531
2089
1350
3131
1659
2561
269
2990
2699
1194
4190
2614
2941
1424
2446
3991
2849
4640
1821
4009
2991
554
2827
3796
4615
3862
705
515
1328
2814
1185
5037
BRAUN , STEFAN OLIVER
BRAVO AREVALO, CELIA MARIA
BRAVO BUSTAMANTE, ANDRES
BRAVO DE SCARPATO, ALBA NOELI
BRAVO FREIRE, ANDRES
BRAVO GOLPE, FEDERICO LUIS
BREA LOPEZ, VIRGINIA VIDALICIA
BREETVELT DELGADO, JEANNETTE OLGA
BRESCO SALINAS, VICENTE MIGUEL
BRICEÑO LEZAMA, JOSMAR SEBYL
BRION , JORGE HERNAN
BRITO PLASENCIA, MARIA JOSE
BROCH ALVAREZ, SANDRA
BROITMAN , CLAUDIO GABRIEL
BRU DE SALA OMS, CARLES DE
BRUFAU DE BARBERA, MAGI
BRUGUE PUENTE, LIA
BRUGUERA MASANA, JOAN
BRUIX CARRERAS, GUILLEM
BRULL PEREZ, ALBERTO
BRUN ALTAMIRANO, GUSTAVO DANIEL
BRUNET LLOBET, LLUIS
BRUSCANTINI , CARLOS NESTOR
BUENDIA CLEMENTE, NOELIA
BUENO LAFUENTE, SUSANA
BUENO MARTINEZ, JOSE RUFINO
BUESA VIDAL, SILVIA
BUISAN ESCARTIN, JOSE ANTONIO
BUITRAGO AREVALO, JEANNETH
BULDU FREIXA, MARTA I.
BULNES SANCHEZ, JORGE
BURDMAN , TEODORO BERNARDO
BURDMAN SANCHEZ, FEDERICO
BUREU DELMAS, SARA
BUREU RAMOS, JOSE MANUEL
BURGELL GRAU, SONIA
BURGOS GARCIA, M. DEL MAR
BURGOS LOPEZ, M. DEL MAR
BURGOS SILVA, JULIO ERNESTO
BURGUES FONTOVA, MIGUEL
BURREL PERNA, ANGEL
BUSOMS JULIA, JAUME
BUSQUET VILA, JOSEP
BUSQUET PIQUE, MARIA JOSE
BÖSE , MONICA LILIANA
3187
1111
954
802
4923
5080
738
3336
1817
5067
879
1181
4361
1711
2019
2070
4671
739
1860
329
4463
C
CABA CASTRO, CELIA
CABALLE ROVIRA, CHRISTIAN
CABALLERO CASTELLS, JAVIER
CABALLERO CASTELLS, JOSE MANUEL
CABALLERO RAMIREZ, DIEGO
CABECERAN ESTEVE, JORDI
CABECERAN ROS, JORDI
CABELLO , GABRIELA INES
CABELLO , OSVALDO LUIS
CABELLO NEGRETE, VICTOR
CABESTANY GODES, ENRIQUE
CABESTRE MARCO, MARIA ANGELES
CABEZAS TURRADO, RUBEN
CABRATOSA TERMES, JOSEP
CABRERA LLAMAS, ELIZABETH MARIA
CACCIACANE , SERGIO HUGO
CACIQUINHO , PAULO ROGERIO
CADAFALCH ARPA, PERE
CADAFALCH CABANI, JUAN
CADAFALCH GABRIEL, EDUARDO
CADENAS GONZALEZ, SARA
2268
2345
1812
4348
2312
4557
1053
4729
3873
2600
1115
3473
389
3292
3239
2427
1915
3393
3303
2929
4469
4060
3977
927
2845
3790
3364
3439
3794
937
3727
950
2865
2211
1404
1999
2799
924
1022
1803
3068
3769
1635
4068
4973
5089
5032
1552
4107
2484
964
2843
2314
574
2499
1652
1029
3018
1754
1982
4610
3580
3737
2465
4826
4164
2036
4456
CAELLES AMAT, KARINA
CAGIGAL DE ULLOA, JOSE M_
CAHUANA CARDENAS, ABEL BELIZARIO
CAICEDO GUTIERREZ, YOLIMA
CAIRO GIRALT, ANA M_
CAIXETA XAVIER, KLADSTON
CAIÑA , BEATRIZ RAQUEL
CAJA RUIZ, MARIA C.
CALAF COT, ALBERT
CALATAYUD MAÑOSA, MERITXELL
CALDENTEY CABRE, MARIA ANTONIA
CALDÉS BRICHFEUS, ANNA
CALLAU SANZ, FAUSTINO
CALLE MONTES, JOSE IGNACIO
CALLEJAS DE OBES, FRANCISCO JOSE
CALLEJO OLMOS, EPIFANIA REYES
CALSINA GOMIS, GLORIA
CALSINA VALLS, MONTSERRAT
CALVET MERIDA, ANGELS
CALVO ARRUTI, FERNANDO
CALVO BAÑARES, ARIANA
CALVO GONZALEZ, SILVIA
CALVO ROSARIO, MANUEL
CALVO TAPIOL, MONTSERRAT
CALVO VALERA, CAMINO
CALVO ZULUAGA, JAVIER
CALVO-MANSILLA CALDERON, CARMEN M.
CALZADA LISBONA, ROSA MARIA
CAMACHO SOSA, ANTONIO JAVIER
CAMARGO ARIZAGA, HUGO JAVIER
CAMARGO GRIÑON, M. DE LAS NIEVES
CAMBRA SANCHEZ, JOSE JORDI
CAMI FERNANDEZ, GABRIEL CARLOS
CAMOS GRAU, ANTONI
CAMPANO , JUAN DOMINGO
CAMPAS CEREZUELA, MARIA JOSE
CAMPAÑA DE ANTA, FRANCISCO JAVIER
CAMPI SCHOELLER, SUSANA
CAMPISTOL PLANA, PERE
CAMPIZ GONZALEZ, WENCESLAO
CAMPO BARRAU, NURIA IRENE
CAMPO MAIRLOT, MARIA PILAR
CAMPODONICO ARIGON, LUIS ALBERTO
CAMPODONICO CANALS, MARIA ADELA
CAMPOS BORRAS, M. ISABEL
CAMPOS CARO, GABRIELA ANDREA
CAMPOS LEITÁO, HUGO ANDRE DE
CAMPRA FOYATIER, GUILLERMO
CAMPS BATALLER, INGRID
CAMPS RIU, MAGDALENA
CAMPS SURROCA, MARIA DOLORES
CANABEZ BERTHET, ALBERTO JULIO
CANAL MONTANE, JULI
CANALDA SAHLI, CARLES
CANALS SABATER, RAFAEL
CANALS VILA, NURIA
CANEDO ALVAREZ, ROSARIO ADELAIDA
CANELA CAFARO, MARIA ELENA
CANELA SACANELL, RICARDO
CANEPA SANCHEZ, EUGENIO CARLOS
CANO BATALLA, JORDI
CANO CANO, MELANIA
CANO PEREZ, SANTIAGO
CANO ROMERO, TEOFILO
CANO SAEZ, GONZALO MARIA
CANTADOR PEREZ, JAVIER
CANTO NAVES, ORIOL
CAPDEVILA GIBERT, JORDI
3692
2233
475
4148
3644
1768
1637
4806
2025
4385
1316
1450
2417
4858
2902
985
2645
4764
3205
4565
1045
4466
2725
2916
3325
2915
2891
4240
4160
325
3283
3532
3962
3835
2323
1370
3028
1243
4191
1667
344
235
1298
1400
308
3213
3507
3420
2368
2525
1569
4000
2030
415
3851
3816
3163
3015
3813
629
4174
4938
4868
3271
1692
4540
4701
4737
CAPDEVILA LARRIPA, ELISABET
CAPELLA CALLAVED, JOAQUIN
CAPELLA PLANAS DE FARNES, JOSE
CAPITAN MARAVER, DANIEL
CAPO FLORIT, AUXILIADORA
CAPRIA LAUDANI, IRENE DELFINA
CAPRIOTTI , ADRIANA RAQUEL
CAPUTO , VIVIANA SILVIA
CARAZO SANCHEZ, SONIA
CARBONELL DOLZ, JOSEP MARIA
CARBONERA NIN, JUAN JOSE
CARBONERA NIN, MARIA DEL CARMEN
CARDELUS CARLES, MIGUEL
CARDENAS PERDOMO, DIEGO ALEXANDER
CARDONA ALTES, SILVIA
CARDONA LLURIA, RICARDO
CARIMATI ALSINA, RAUL
CARLES REY, NURIA
CARMONA BLANCO, ROSARIO M.
CARMONA GONZALEZ, CLAUDIA
CARMONA VICTORIA, GUSTAVO
CARNE HIDALGO, XAVIER
CARNEADO FERRERI, MARC
CARO FARRE, ANTONIO
CARO FARRE, ELISABETH
CARO FARRE, JUDITH
CARO GARCIA, ANTONIO JESUS
CARO PEREARNAU, ELIONOR
CARO VALERO, LIBERTAD
CAROL MURILLO, PEDRO
CARRASCAL PEREZ, SONIA
CARRASCO DE LA MANO, SILVIA
CARRASCO IBARRA, CRISTINA
CARRASCO LOPEZ, ALBERTO
CARRASCO MELENA, M_ DEL CARMEN
CARRASCO SOBRINO, ENRIQUE
CARRERA GRAÑO, INMACULADA
CARRERA GUARDIA, CARLOS
CARRERA GUIU, ALEIX
CARRERA GUIU, JUAN ANTONIO
CARRERAS BOSSA, ENRIQUE
CARRERAS BOSSA, JUAN
CARRERAS CANUDAS, SALVADOR
CARRERAS FIGOLS, SANTIAGO
CARRERAS JAUMA, DANIEL
CARRERAS MONROS, EMILIA
CARRERAS PUJOL, ARIADNA
CARRETERO CAPARROS, EVA
CARRETERO GONZALVEZ, M. JOSE
CARREÑO HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
CARREÑO RIERA, JUAN MARIA
CARREÑO TORRALBA, ANA M.
CARRIERE LLUCH, LUIS
CARRIERE PONS, JOSE
CARRILLO TELLO, EDGAR
CARRIO BERTRAN, NEUS
CARROZ LOPEZ, MORELIS DEL CARMEN
CARULLA ARGILA, MARIA MONTSERRAT
CARULLA POYUELO, AUREA
CARULLA TURRO, VICENTE
CARVAJAL PALOS, SARA
CARVAJAL POVEDANO, PEDRO
CARVAJAL RODRIGUEZ, RUTH
CARVALHO LOBATO, PATRICIA
CASA GALLO, ADRIANA ELSA
CASACUBERTA BAUSILI, CRISTINA
CASADEVALL DOMINGO, MARTA
CASADO GARCIA, ALBA
3290
3470
647
3849
4840
2627
2386
967
3372
4195
3272
2124
2857
3123
632
483
1556
3700
1939
3863
4700
1451
2805
3529
4423
3948
4120
942
1154
1132
4444
862
2550
1740
1824
4778
4877
4943
4332
379
1557
3381
1462
1773
3316
3493
4974
2596
1994
3445
2478
3846
3514
4916
4263
3716
2646
811
1893
3368
3034
3274
4405
1202
3749
1789
4201
2093
CASADO TROITIÑO, FRANCISCO JAVIER
CASAGNI , FEDERICO
CASAL SANCHEZ, MARIA CARMEN
CASALE , EDUARDO
CASALE , FEDERICO
CASALS PEIDRO, ELIAS
CASALS FABREGAS, M_ ANTONIA
CASANELLAS BASSOLS, JOSEP MARIA
CASANOVA COSTES, Mª DEL CARMEN
CASANOVAS CORRAL, MARTA
CASANOVAS FELIX, MARTA
CASANUEVA IBAÑEZ, ALVARO
CASAPONSA PAREROLS, JAUME
CASAS ALBIACH, ORIOL
CASAS BOTELLE, FRANCESC
CASAS ESTIVALES, XAVIER
CASAS GARCIA, MARIA PILAR
CASAS GARRELL, SUSANNA
CASAS MUNS, ROSA
CASAS NAVARRO, JORDI
CASAS PEREZ, SUSAGNA
CASAS RIBERA, MIGUEL
CASAÑAS ZAMORANO, ELENA
CASCOS ROMERO, JORDI
CASELLAS CASANOVAS, NURIA
CASELLAS IGLESIAS, RAUL
CASELLAS OBIOLS, Mª ASSUMPCIO
CASINOS VILLANUEVA, CONSOLACIO
CASO CABEZAS, JAIME DE
CASSOU RICART, CRISTINA
CASTEL RENIEBLAS, MARIONA
CASTELLA CAMPAÑA, JOSE ANTONIO
CASTELLA FILBA, DUNIA
CASTELLA SATORRA, MINERVA
CASTELLANO , MARCELO RUBEN
CASTELLANOS ROSADO, NANCY ALTEMIRA
CASTELLNOU PIÑOL, MARIONA
CASTELLO TURELL, PILAR
CASTELLON TUR, ANTONI
CASTELLS LLAURADO, RAMON
CASTELLSAGUE PIQUE, MIGUEL
CASTILLA CESPEDES, ANTONIO
CASTILLO CASTILLO, HECTOR BIENVENIDO
CASTILLO PUJOLS, FEDOR DOSTOIEWSKI
CASTILLO RAMOS, FIDEL
CASTILLO SOLER, PABLO
CASTILLO SORRIBES, MONTSERRAT
CASTRO GARCIA, ANA MARIA
CASTRO LLOBET, JULIAN DE
CATALA FLORES, SILVIA
CATALA SABATES, MONTSERRAT
CATALAN BAJUELO, ENRIC
CATALAN MARTINEZ, JOSE LUIS
CATALAN SERRANO, EVA
CAUDET GARCIA, ESTHER
CAUDET GARCIA, SILVIA
CAUDEVILLA ARNALDA, CARLOS MIGUEL
CAUHE RASPALL, ANTONIO
CAUSAPE FONTANET, M_. ESPERANZA
CAÑEDO ROBAINA, PATRICIA
CAÑETE CABALLERO, JUAN CARLOS
CEJUDO MARTIN, RICARDO ANDRES
CENERA ALASTRUEY, MARIA PILAR
CEPEDA , FERNANDO LUIS
CERCADILLO IBARGUREN, IÑAKI
CERDA ESTEVE, INMACULADA
CERQUEDA DONCEL, JUDITH
CERVERA ECHEVERRIA, SANTIAGO
Llista de col·legiats
Memòria COEC 1995/2006
94
ANNEXOS
ANNEXOS
97
4725
4699
3996
3273
3173
598
2076
2155
3101
2685
1685
3140
5064
1956
4507
1294
3180
3402
3738
2994
4069
2283
2546
4222
4872
3203
2762
476
4366
680
167
2609
4576
2339
3042
2338
4810
1445
3875
3876
4853
910
2369
4733
2396
1935
3116
1454
2939
3974
1147
2189
2298
4790
3575
2884
1094
3266
2086
4098
4528
351
1178
3243
3294
3942
1199
1020
CESPEDES , M. LAURA
CHACON CANUT, IGNASI
CHACON CANUT, LAIA
CHACON PIQUERAS, MIREIA
CHAJKIN , SANDRA
CHALER MARTINEZ, LIDIA
CHALIER , JULIO CESAR
CHAUVELL MONGAY, JOAQUIN JOSE
CHAVERRI SUAREZ, ARANTZAZU
CHAVEZ GALIANA, ANA MARIA
CHAVEZ IPORRE, MARIA DEL ROSARIO
CHAVEZ MARTINEZ, JESUS
CHAVEZ MARTINEZ, MAGDALENA DORIS
CHAVEZ NUÑEZ, JULIO ALBERTO
CHEKROUN , LAURENT
CHELA QUEVEDO, AGUSTI
CHELA SOLER, FRANCISCO JAVIER
CHEN LIO, ISABEL JIA HUEY
CHERON , OLIVIER SIMON
CHICO GUTIERREZ, ROCIO
CHIJLIS , LAURA FABIANA
CHIMENOS KUSTNER, EDUARDO
CHIMENOS KUSTNER, JORGE
CHIMENOS SANCHEZ DE BADAJOZ, EDUARDO
CHOCRON BENGUIGUI, PERLA VANESA
CID MONGE, ANABEL
CID POZA, ANTONIO
CID SANS, JOSE
CIRACH BOET, MARTA
CIRACH GELABERT, RAMON
CIRACH SERRA, JOSE
CIRIA MARTI, MIREIA
CITARELLA , ARGENTINA
CIURANA TORRES, JUAN JOSE
CIVIT DIAZ, MARIA LUISA
CLARAVALLS FABRA, LAURA
CLARES ASENSIO, YURENA LETICIA
CLARIANA SELVA, JORGE
CLAROS PUJOL, DANIEL
CLAROS PUJOL, PEDRO
CLAVILLE FORCH, GERARD
CLAVILLE INGLES, ANDRES
CLEMENTE PRESAS, ADELA
CLEMENTE RICO, M. JOSE
CLEMENTE SALA, ENRIQUE DE
CLEMENTE SALA, JOSEP MARIA DE
CLIMENT BOYA, ANNA
CLIMENT VALLEJO, CONCEPCION
CLOFENT PRATS, NURIA
CLOLS FERRER, M. JOSE
CLOS IMBERNON, JORDI
CLOTET SANPERA, ANTONIO
CLOTET SANPERA, LLUIS
CLUSELLAS BARRIONUEVO, M. VICTORIA
CLUSELLAS BARRIONUEVO, MARINA
CLUSELLAS BARRIONUEVO, NURIA
CLUSELLAS LLORET, FRANCISCA
COBO ROMERO, YOLANDA
COBO SIMO, MARIA DEL PILAR
COCA POYATOS, EVA MARIA
CODESAL NORNIELLA, MARIA
CODINA DIES, RAMON
CODINA MARCET, JOSE
CODINA MARCET, LUIS G.
CODINA MASSONS, ROSA MARIA
CODINA VERDAGUER, ONA
CODONI , ALCIDES LUJAN
COLERA LOU, JOSE RAMON
3030
4417
1346
4720
4910
4745
1615
4490
3701
3565
1564
3837
1496
2531
447
2779
4815
1259
1595
644
4824
2134
3139
2133
455
442
709
1570
3020
4948
3426
1349
4952
3687
2242
1684
1987
4192
1961
1313
1520
3753
3561
1436
614
2341
4070
4874
783
3582
2612
1661
3804
4809
4802
2363
417
2091
796
664
600
3906
2823
945
3075
541
2548
4316
COLL AVELLANA, MONTSERRAT
COLOM CAMACHO, RUTH
COLOM QUEROL, EDUARD
COLOMAR MELO, CARMEN
COLOMER ALSINA, CARLA
COLOMER EUSEBIO, ANNA
COLOMER SANJUAN, JOAQUIN
COLOMINAS DALMASES, JUDIT
COLORADO BONIN, M. DEL MAR
COMA ROMA, MARIA
COMAS SUGRAÑES, MARIA DEL ROSER
COMAS VENTURA, ALBERT
COMBA , CARLOS ROBERTO MARIA
COMELLA PAGES, MARTA
COMES FARRE, LLUIS
COMES RIUS, DAVID
COMETTI , ITALO
COMPTE CODINA, JOSE
CONCELLON RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO
CONCEPCION CASTILLO, DOUGLAS
CONDE GOMEZ, JORGE
CONDE MIR, ISABEL
CONDE MIR, JOSE MARIA
CONDE MIR, NURIA
CONDE VIDAL, JOSE MARIA
CONEJOS BADIA, ALBERT
CONILL VILA, JESUS
CONILL VILA, JOAQUIN
CONSOLA MAROTO, CRISTINA
CONSTANZO REDONDO, LLUIS
CONTE , JEAN-PIERRE
CONTERA CARRAS, Mª. MONTSERRAT
CONTRERAS COY, LLUIS
CONTRERAS MARTIN, SUSANA
CONTRERAS MARTINEZ, MIGUEL ANGEL
CONTRERAS PALAVECINO, RAMONA BLANCA
CORAZZA RUIZ, AMALIA ROSA
CORBERA LOBEL, EMMA
CORDASCO MARTINEZ, MARTA GRACIELA
CORDERO DE GRUSS, SUSANA JOSEFA
CORDONE CORROQUER, ANA MARIA
CORELL CARBONELL, RAFAEL
CORMAN HERNANDEZ, LLUIS ALBERT
CORNELLANA PUIGARNAU, FATIMA
CORNUDELLA ARRUFAT, DOMINGO
CORNUDELLA COLAS, ANGEL
CORNUDELLA PASTO, ARNAU
COROMINAS DELGADO, CRISTINA
CORONADO COLOM, LUIS
CORRADI BELLUSCIO, ALEJANDRA
CORRALES GOMA, MONTSE
CORREA , HERALDO OSCAR
CORREA MERCHAN, SUSANA
CORREA REYES, ESTELA MIRIAM
CORREIA DE SOUSA PEREIRA, NUNO G.
CORRETGER BRUGUE, M_ DEL CARMEN
CORRETGER CANOS, FRANCESC
CORRUCHAGA GUERRERO, MARIA VICTORIA
CORT GARCIA DONATO, LUIS
CORTADA COLOMER, MIGUEL
CORTADA COLOMER, TOMAS
CORTADA JIMENEZ, BLAI
CORTADA LLACH, NURIA
CORTADELLAS TORRUELLA, EDUARDO
CORTES BAYOD, CRISTINA
CORTES BESE, VICENTE
CORTES SALGADO, MATEO LUIS
CORTES SILVA, M. ALEJANDRA
2517
3263
4987
433
895
4808
2864
2296
2043
1567
467
4500
4559
4049
4317
3226
3898
1119
3950
2365
3252
2777
4708
3012
4577
1964
3909
4689
3548
3235
794
5101
4262
4039
957
4954
2353
521
756
4328
4705
1955
2236
1818
1559
COSTA ADORNA, RAMON
COSTA ANGUAS, MARIA ISABEL
COSTA BERENGUER, FRANCESC XAVIER
COSTA CAMPOS, ARTURO
COSTA CODINA, XAVIER
COSTA DE LA HIGUERA, CLAUDIA
COSTA FERNANDEZ, ANGELES
COSTA HIPOLITO, FERNANDO
COSTA KURZHALS, MARCOS
COSTA PALAU, SANTIAGO
COSTA RIERA, MIGUEL
COTILLAS VILLAR, CARMEN
COTO COIRADAS, SILVINA LAURA
COTS COROMINAS, ESTER
COTTEN , PHILIPPE
COY VIDAL, CRISTINA
CRESPO HIDALGO, ANNA
CREUS AROLAS, JORDI
CREUS BERLINCHES, OSCAR
CREUS MARTINEZ, MERCEDES
CRISTAU SOLER, EMMA
CROCE , JEAN-JACQUES
CRUYLLES PERATALLADA MIGUEL, GLORIA
CRUZ ARAUJO, LUZ MARIA
CRUZ DE LEON, SUSANA MABEL DE LA
CRUZ DISLA, ANA ANGELITA
CUADRADO BOIZA, CAROLINA
CUADROS ANDREU, CAROLINA
CUADROS CORTINA, LAURA
CUADROS CRUZ, RAMON
CUBA AMBIA, GUIDO ALEJANDRO
CUBA CRUZ, GUIDO
CUBA GONZALEZ, ALEJANDRO
CUBA GONZALEZ, LAILA
CUBELLS BIELA, JOSE
CUBIAS ROSAS, MARGARITA
CUCURELLA VILLALTA, SONIA
CUENCA SALA, EMILI
CUENCA SALA, JAIME
CUESTA GARCIA, JULIAN
CUQUERELLA ALBERT, JOSE
CURIEL BAUTISTA, MARIA ENCARNACION
CURULL GASOL, CONCHITA
CURY , LUIS FERNANDO
CUXART MELICH, JORDI
3009
2412
1589
2453
2008
4145
1587
3058
2463
1505
3306
3588
5108
3382
5043
2693
3369
2860
1539
3665
2881
D
DAL MONTE D'AMICO, MARTA BEATRIZ
DALGAMONNI DALGAMONNI, MUHIEDDIN ISSA
DALL ASTA, JAVIER ARTURO
DALMAU AMOROS, BENET
DANDINE , MICHEL PAUL ANDRE
DANIEL VILCHEZ, SILVIA
DANILUK GOLDIN, CARLOS GUSTAVO
DANUS ROBERT, NATALIA
DARNACULLETA CABALLER, JORDI
DARNES CIRERA, ANTONI
DAUNIS BAYES, JORGE
DE ANDRES URRACA, ALMUDENA
DE CASTRO AVELLANER, M. EUGENIA
DE ECHARRI ORTIZ, CLARA
DE HERRERA BUENO, MIGUELINA A.
DE LA FUENTE RODRIGUEZ, FERNANDO
DE LA IGLESIA BEYME, FERNANDO
DE LA VEGA RUIZ, SARA
DE LOS REYES , RUBEN FRANCISCO
DE MARCO , EDGARDO ALBERTO
DE PABLO MENDEZ, JAVIER
3952
2495
2822
4583
2481
1201
3346
3471
2808
4654
3619
2586
1608
2605
2810
396
2727
1526
3570
2191
920
3662
3304
2350
902
1392
2574
2773
3655
1923
2349
4418
3026
2751
931
4918
2681
4864
3128
2704
3361
3488
3831
2766
1515
3478
1334
3536
866
3441
1594
1381
3006
2410
1176
4786
2622
2703
1339
299
2655
2250
3981
2228
4486
4091
804
1429
DE RIBOT MARTINEZ, EDUARD
DE RIBOT PORTA, JOAN M_.
DE VILALLONGA FERRY, JOSEPH
DECKERT , DOMINIQUE
DEL BARRIO SANCHEZ, NIEVES
DEL LONGO MAORENZIC, DANIEL ERNESTO
DEL REY SANTAMARIA, MARTA G.
DEL RIEGO COBOS, CRISTINA
DEL VALLE LIÑAN, MARIA JOSEFA
DELBONO , ANDREA LAURA
DELGADILLO MUÑOZ, ELISABETH
DELGADO JIMENEZ, M_ CARMEN
DELGADO LOPEZ, MARIA DOLORS
DELGADO MOLINA, ESTHER-ISABEL
DELGADO RABADA, ANA M_
DELMAS LILLO, GERARDO
DEMICHELIS , GABRIEL ANGEL
DENISO , LUIS ALBERTO
DENISO FIDANZA, DIEGO
DEPOMPA , JAQUELINA
DEPOORTER VAN WINCKEL, ZEGER JAN
DEULOFEU PIQUET, JOAN
DEUS YELA, MARIO CESAR
DEVOTO NOGUEIRA, MARIANO
DEZA ALLODI, TEOFILO
DIAZ , RAUL JORGE
DIAZ APARICIO, LIDIA
DIAZ ARTIGAS, ANA CECILIA
DIAZ BARRERA, HENRY FERNANDO
DIAZ BARRERA, IVAN FERNANDO
DIAZ BOLAÑOS, MANUEL
DIAZ CARMONA, EDUARDO JOSE
DIAZ HERNANDEZ, MARIA DORIS
DIAZ IZAGUIRRE, MARIA FERNANDA
DIAZ LOPEZ, SATURNINO RAFAEL
DIAZ MARTINEZ, ELENA
DIAZ MARTINEZ, MARIA CRISTINA
DIAZ MARTINEZ, NOEMI
DIAZ MIDENCE, LEDA YADIRA
DIAZ NIETO, JAVIER JUAN
DIAZ ORTIZ, MARIA LUISA
DIAZ PATIÑO, DEYANIRA
DIAZ PLATA, JUAN MAURICIO
DIAZ RENDON, JUAN CARLOS
DIAZ SANCHEZ, MERCEDES
DIAZ-GRANADOS TORREGROSA, HUMBERTO
DIEZ CASCON MENENDEZ, MARIA MONTSERRAT
DIEZ HERRANZ, M.JESUS
DIEZ LANDA, AURELIO TOMAS
DIEZ LUGO, MARTHA B.
DIEZ MARIEGES, JOSE MANUEL
DIEZ PABLOS, JUAN LUIS
DIEZ TINEO, MARIA TRINIDAD
DIEZ VILLENA, RICARDO
DIVI PUJOL, JOSE
DJILALI , NACIRI
DOLADO MOMBLONA, ISABEL
DOLSET PERIS, MONTSERRAT
DOMENECH CASELLAS, MARIA TERESA
DOMENECH VILALTA, ANTONIO
DOMINGUEZ CASCON, FELIPE
DOMINGUEZ GARCIA, ELVIRA
DOMINGUEZ MARTI, M. JESUS
DOMINGUEZ PEREZ, MARIA TERESA
DOMINGUEZ POCIELLO, FRANCISCO J.
DOMINGUEZ RIOS, SANDRA PATRICIA
DOMINGUEZ RODRIGUEZ, JOSE RAMON
DOMINGUEZ SANCHEZ, ANTONIO
5050
3184
1419
4694
5039
2836
2398
2130
2920
4101
4278
750
1765
2145
2899
2936
2890
4783
4336
4487
4616
2709
3048
3212
573
DOMINGUEZ SARMIENTO, ALFONSO
DOMINICI FERNANDEZ, FATIMA AZAIRI
DONAZAR JAUNSARAS, MARIA VICTORIA
DONOSO AHUMADO, PATRICIO ALBERTO
DONTCHEV DOUNDOV, VLADIMIR
DORADO RAMIREZ, CARMEN
DORCA GARCIA, ELENA
DORDAS ICART, SALVADOR
DORESTE BLANCO, GUSTAVO DE LOS M.
DOU FERRAN, NEUS
DOU FERRAN, PERE
DOU JUNCA, JUAN
DUARTE ARANCIAGA, NELIDA LILIANA
DUBIE , CRISTOPHE EMILE E.
DUESO PARACHE, ANTONIO
DUFAU , ELISABETH JUDITH
DUMAIL , BERNARD
DUPEYRAT , GERARD
DUQUE ARBELAEZ, SANDRA M.
DUQUE VEHILS, VANESSA
DURAN CARASSO, GONZALO
DURAN HARO, JOSE MANUEL
DURAN OLLERO, ISMAEL
DURAN SINDREU, FERNANDO SALVADOR
DURAN VON ARX, JOSE
1586
3742
3394
4887
544
517
729
4011
210
4807
398
322
3178
3744
3145
4438
711
4293
4800
1533
2271
3111
3041
1792
2238
2229
1093
4238
1448
3060
1631
975
4904
677
3830
3897
2297
4452
3433
3132
4612
E
ECHARRI LOBIONDO, PABLO ALBERTO
ECHE BONIQUET, BERTA
ECHEGOYEN DUARTE, CESAR
ECHEGOYEN DUARTE, LUIS
ECHEVARNE LOSTADO, RAFAEL
ECHEVERRIA GARCIA, JOSE JAVIER
ECHEVERRIA GARCIA, JUAN IGNACIO
ECHEVERRIA MANAU, ANA
ECHEVERRIA MURO, JOSE LUIS
ECHEVERRIA TEIXIDOR, IGNACIO
ECKART LUTHY, EDMUNDO
ECKART LUTHY, JUAN
ECKART PLA, EVA MARIA
EGEA ESPINOSA, ALBERTO
EGLI , JEAN PAUL
EICKHOFF , CHRISTIAN JOHANN
EJIMENO ROYO, MARIA LOURDES
EL GAMAL , SHEHAM YEHYA
EL HALABI HABIB, LAILA
ELIZALDE , PATRICIA MARIA
ELIZALDE TEJERA, MARIA SALETI
ELKAN ROIZEMBLIT, JULIO JAIME
ELLER , PHILIPPE
ELLERT , GERARDO GERMAN
ENCINA ARRONDO, ESTELA DEL MAR DE LA
ENGBERS , WILLIBRORDUS F.M.
ENJUANES PRADES, JAIME
ERENCIA PEREZ, ELISABET
ERICE LAMANA, GABRIELA
ESCABIAS SANTAMARIA, LIDIA
ESCALES SAURA, LLOREN
ESCAMILLA MOS, JESUS
ESCANILLA CASAL, ALEJANDRO
ESCARTIN BESO, JUAN
ESCOBAR MARIN, NICOLAS ALBERTO
ESCOBAR SALGADO, M. JOSE
ESCOBOSA ARROCHA, DAVID
ESCODA FRANCOLI, JAUME
ESCODA LLAMBRICH, MARIA TERESA
ESCOLANO OTIN, ANTONIO
ESCOLANO SEGURA, CRISTINA
4040
2002
5001
665
2026
941
2041
403
1561
4468
1456
4856
2321
1948
963
1900
3683
3556
953
1431
4416
3670
2431
1786
1066
1039
1746
1940
1329
1645
1968
2594
3211
4886
200
1425
3778
1888
623
897
2400
4704
3610
1225
4614
3046
3637
4972
2408
1236
2729
ESCRIBANO BENITEZ, M. LUISA
ESCUDERO BUIL, M_. LOURDES
ESCUDERO MARTINEZ, DAVID
ESCUER IBARS, AGUSTIN
ESCUIN HENAR, MARIA JESUS
ESCUIN HENAR, TOMAS JOSE
ESCUTIA FORS, CRISTINA
ESCUTIA ROSET, ELOY
ESMATGES GUASCH, ALEJANDRO
ESPADAMALA FRANCOLI, MARIA
ESPADAS GARCIA, MANUEL
ESPARZA BOFILL, PAULA
ESPARZA PAEZ, RAFAEL ANTONIO
ESPASA SUAREZ DE DEZA, JOSE ENRIQUE
ESPAÑA TOST, ANTONIO JESUS
ESPEJO IGLESIAS, CARLOS
ESPEJO REDONDO, IVAN
ESPEJO ROCA, JAUME
ESPI PUMAROLA, MARIA ANTONIA
ESPIAS GOMEZ, ANGEL FORTUNATO
ESPINOSA DAUDI, M. JOSE
ESPINOSA FEMENIA, MIREIA P.
ESPINOSA LASHERAS, MARIA MERCEDES
ESPINOZA GARCIA, JOSE MIGUEL
ESPLA VAL, FLORENCIA
ESPONA ANDREU, TERESA
ESPUÑA CANUT, JOSE
ESPUÑA SERRANO, JOSEP MARIA
ESQUERRE SEGUES, OLGA
ESQUIAGA , HUGO ARNALDO
ESQUIAGA , JORGE ALBERTO
ESQUIROL CABRERA, MARIA AMPARO
ESQUIUS DOMINGO, CRISTINA
ESQUIUS DOMINGO, MARTA
ESTADELLA ALBIÑANA, JOSE
ESTANY CASTELLA, JORGINA
ESTAPE SALLENT, M. ANGELS
ESTEBAN GARCIA, JESUS MARIA
ESTEBAN MORCILLO, BENJAMIN
ESTEBAN PAREDES, MARIA JESUS
ESTELA CUJO, MIQUEL
ESTELA FABRA, NORMA MERCEDES
ESTELLER MARTINEZ, VICENTE
ESTEVE DE MIGUEL HONOUR, LLUIS
ESTEVE DOLADE, M. ROSA
ESTEVEZ ALVAREZ, JOSE LUIS
ESTEVEZ CAMINO, FERNANDO RAUL
ESTRADA CARRERA, ALEIX
ESTRADA VIRGILI, MONTSERRAT
ESTRUGO DEVESA, ALBERT
EVANGELIO CHUMILLAS, ROSA MARIA
1920
3656
3949
3722
2068
3801
1312
1030
1720
3798
1395
4859
1861
2968
3717
F
FABIAN SANCHIS, RICARDO FRANCISCO
FABREGAS LOBERA, ANTONIO
FABREGAS ROSELL, JOSEP F.
FABRO BAYON, MARTA
FADLALLAH HAMMOUD, HASSAN
FAGUNDO MORALES, CARMEN MARIA
FALCO , GUILLERMO JORGE LUIS
FALCO AGUILAR, PILAR
FALCO RODRIGO, EDUARDO
FALCO RODRIGO, FACUNDO MARTIN
FALCO RODRIGO, GUILLERMO ALEJANDRO
FALCO-RODRIGO DEMAYO, NATALIA
FALGAS FRANCO, JOSEP
FARRAN MINGUELLA, CECILIA
FARRE BERGA, ORIOL
Llista de col·legiats
Memòria COEC 1995/2006
96
ANNEXOS
ANNEXOS
99
4272
1895
3975
4114
2501
3159
1511
2680
4258
2577
4221
821
637
388
4131
4873
2572
3679
4518
5021
4747
5004
1295
1083
2234
4216
3955
2096
3091
733
1282
1638
1527
1669
4933
5111
4959
2778
1611
2512
3222
1929
3083
2214
1699
4915
2585
2434
4962
2190
4894
3201
3037
1252
1497
3253
1913
4496
2737
3886
382
1136
2015
793
3959
3349
2901
2276
FARRE GUASCH, ELISABET
FARRE MASSANA, JOSE ANTONIO
FARRE MORETO, GEMMA
FARRE PAGES, MARIA NURIA
FARRE POCALLET, JOSEP M.
FARRE RODRIGUEZ, JORDI
FATAS LACASA, MARIA ELENA
FAURA SOLE, MARC
FAUS MAFE, M. AMPARO
FAUS SERRA, ROSA MARIA
FEBRER TORAL, JOSE M. DE
FELEZ GUTIERREZ, FCO. JAVIER
FELIPE FRAGUELA, JUAN
FELIPE LLINAS, JOAQUIN
FELIPE SPADA, NATALIA
FELISONI , ANALIA VERONIQUE
FELIU GARCIA, JOSEP M
FELIU VALLEJO, CARLOS M.
FELIX , JEAN-LUC ROBERT
FENOY ILLACER, M. DEL PILAR
FERNANDEZ , DIANA BEATRIZ
FERNANDEZ ACOSTA, NELIA
FERNANDEZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ BOZAL, FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ CEREZO, JOSE ANTONIO
FERNANDEZ ESCANILLA, AURORA
FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTE
FERNANDEZ FERNANDEZ, FERNANDO DAMASO
FERNANDEZ FRESQUET, ROCIO MARIANA
FERNANDEZ GARCIA, ANTONIO
FERNANDEZ GARCIA, LUIS
FERNANDEZ GIL, RAUL AUGUSTO
FERNANDEZ GIL, RUBEN ALFREDO
FERNANDEZ GIRALT, ANTONI
FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA RITA
FERNANDEZ GUTIERREZ, M. VICTORIA
FERNANDEZ JIMENEZ, ARIADNA
FERNANDEZ LAMAS, FRANCISCO JOSE
FERNANDEZ LEDESMA, EMILIANO
FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO
FERNANDEZ MARTIN, M.JOSE
FERNANDEZ MIGOYA, MANUEL
FERNANDEZ OLIVER, JUDITH
FERNANDEZ PUJOL, MERCEDES
FERNANDEZ RAMON, LUIS
FERNANDEZ RAMOS, SOFIA
FERNANDEZ SANTA-CRUZ, LUIS MIGUEL
FERNANDEZ SOLANAS, ALEJANDRO
FERNANDEZ SOMOCUETO, ISMAEL
FERNANDEZ TIO, LUBY JOSEFINA DEL R.
FERNANDEZ VIDAL, BORJA
FERNANDEZ VILLAR, SANDRA
FERRAGUT CAMACHO, FERRAN
FERRANDIZ ESTEVE, JOSE ANTONIO
FERRANDO , RAUL OSCAR
FERRARO , FRANCESCO
FERRE ANGLES, MAGIN
FERRE CARTON, ALMUDENA
FERRE CARTON, MARI CRUZ
FERRE COROMINAS, JORDI
FERRE DE GUILARTE, ANTONI
FERRE FONT, JOSEP
FERRE JORGE, JORGE
FERRE LOREN, PRIMITIVO
FERRE MARTINEZ, JOAN
FERRER BECERRA, LIDIA
FERRER BENAIGES, MONICA
FERRER BOSCA, MODEST
1730
3786
759
2332
4124
3457
4117
3362
1978
371
4384
1686
3880
4116
2167
2999
3207
2833
4398
1015
2377
2996
4105
626
2723
1006
2202
4669
2853
4832
4252
1753
4339
3196
4364
1301
2016
2436
3936
2592
1426
1523
3366
2327
2654
867
595
1878
2020
761
3603
2761
3870
4881
3242
3673
4739
1240
1735
507
1654
2024
3468
2450
4309
4591
3322
609
FERRER CARBONELL, MONTSERRAT
FERRER CODINA, ALICIA
FERRER DE MAGRINYA, MARIA JUSTA
FERRER FERRER, ANDRES
FERRER LLOVERA, JORGE
FERRER PRUNA, ANNA
FERRER SOTO, OSCAR
FERRER TELLEZ, MIREIA
FERRERO ROMERO, ARGELIA ELIZABETH
FERREROS CUSI, FRANCISCO
FERRES AMAT, ELVIRA
FERREÑO , JORGE OSVALDO
FERRON ALONSO, ALBERT
FERRUS TORRES, ENRIQUE
FIDANZA IMARISIO, TERESA CRISTINA
FIGUERAS SOLER, SANDRA
FIGUERAS ALVAREZ, OSCAR
FIGUERAS I VALL-LLOSERA, CRISTINA
FIGUERAS PERMANYER, JOAN
FIGUERAS SOLE, MARIA
FIGUERES CABANES, MARTA
FIGUEROA ROS, ANA
FIGUEROA SALINAS, SERGIO NICOLAS
FIGUEROL CORVINO, JOSE ANGEL
FIGUEROLA MONTON, MONTSERRAT
FILGUEIRAS MARTI, ANTONIO
FILIPPI , LUIS NICOLAS
FILIPPI FULIA, PATRICIA
FINA RODEJA, MARIA MERCEDES
FIORAMONTI , FLAVIA
FITE I FERRERO, MARTA
FLORENSA ORIBE, XAVIER
FLORES FRAILE, M. TERESA
FLORES GUDIÑO, EVA DEL ROCIO
FLORES SEGOVIA, FRANCISCO JAVIER
FLORES VIZCAINO, ANA
FLORES VIZCAINO, BARTOLOME
FLORIT DE MARTI, MIGUEL
FOLCH CASTELLS, ANGELA
FOLCH GORINA, MARTA
FOLCH HOMS, JORDI
FOLLONIER GALICCHIO, MARIA ESTELA
FONT COSTA, IMMA
FONT BONET, ROSA M_
FONT DE RUBINAT GARCIA, SILVIA
FONT RIAMBAU, SANTIAGO
FONT ROSINACH, ANTONIO
FONTAN PUEYO, Mª. PILAR
FONTS CLEMENTE, RICARDO
FONTS CONTEL, JORGE
FORERO DELGADILLO, CLARA GEOVANA
FORES BALART, ANNA
FORES CALDUCH, DIDAC
FORGES MANZANO, GUAYENTE
FORTEA LAGUNA, EMMA
FORTES GARCIA, VANESSA
FORTES MARTINEZ, JORDI
FORTUNY BALAÑA, EDUARDO
FORTUNY BRULL, ZACARIES
FORTUNY CUGAT, LUIS
FORTUNY FABREGA, MIGUEL
FORTUNY SOLIVA, LLUIS
FORZINETTI , CARLOS JOSE ALBERTO
FOSSE , ALIAIN%
FOURNIER FARELO, MARIANNE
FOURQUET , ERIC
FRADERA BARBE, SARA
FRAGA RODRIGUEZ, SEVERINO RITO
4742
2649
2311
2829
4774
2064
1678
3096
2006
3678
3215
641
393
1157
2792
1162
5083
4377
3829
4978
4638
2464
1596
4034
2720
436
4711
1794
1704
300
1858
788
4659
FRAGO GONZALEZ, MONTSERRAT
FRANCH BARRI, KIRA
FRANCH BARRI, MONICA
FRANCH VALVERDE, ALICIA MARIA
FRANCHI DE AKRUCH, FERNANDA
FRANCHINI FERNANDEZ, MARIELA ELISA
FRANCIA , HECTOR FCO. ANTONIO
FRANCISCO BERTAN, DIANA DE
FRANZ , PRIMO SANTIAGO
FREHNER BISTAGNE, MIREILLE
FREIXA PAMIAS, OSCAR
FREIXANET CASADEMUNT, JACINT
FREIXAS OTO, JOSE MARIA
FREIXES BATALLA, NEUS
FREIXES GIL, JORDI
FRIAS , JORGE OMAR
FRIAS CORTEZ, MARIA ALICIA
FRIAS MARTINEZ, MIRIAM
FRIAS OBAL, AURELIANO
FRIEDLAENDER , ITAMAR MICHAEL
FRIZON DIAZ, M. JOSE
FUENTES CANDELAS, CESAR
FUENTES CANDELAS, MANUEL
FUENTES CANDELAS, SERGIO
FUENTES FLORES, RODOLFO CONCEPCION
FUENTES LOJO, MANUEL
FUENTES ORTIZ, MANUEL
FUERTES MENDOZA, JORDI
FUERTES RODRIGUEZ, JORDI
FURRIOLS BERNADET, MIGUEL
FURRIOLS SOLA, ANTONI
FURRIOLS SOLA, RAMON
FUSTER CALLEN, NURIA
2503
2539
1528
3465
3585
4308
4760
3505
4342
3293
3014
4717
3396
718
4986
4434
2245
1427
3067
3523
3305
1250
2208
4472
2240
2218
4323
4879
899
4960
1390
4914
746
G
GADE , STEFFEN
GADEA POLO, AMPARO
GAFFNER , MIGUEL ALBERTO
GAISER , JÜRGEN
GAITAN TOVAR, GLADYS
GAITAN TOVAR, MARTHA LILIANA
GALCERAN MAURI, EDUARD
GALERA VILA, JORDI
GALETTI ZUBIZARRETA, NICOLAS S.
GALIANO GRACIA, MONTSERRAT
GALINDO GARCIA, CARLOS
GALIZZI OLARIAGA, DOMINGO CARLOS
GALLARDO DEL COSSO, ANTONIO
GALLARDO ESTARTUS, ARISTIDES
GALLARDO FORNER, MIRIAM
GALLARDO PASQUAL, ARISTIDES
GALLARDO RODRIGUEZ, MONTSERRAT
GALLEGO FRANCO, GEMA
GALLEGO MEDINA, IRENE
GALLEGO OLIVE, MARTA
GALLEGO RAYA, CAROLINA
GALLEGO VILLAR, BEATRIZ
GALLEGOS VAZQUEZ, FRANCISCO
GALLEGOS VILLANUEVA, M. JOSE
GALLIFA LLIMOS, ELISABET
GALLO , MARIA MARCELA
GALOFRE KESSLER, NEUS
GALOFRE MERCADE, MARTA
GALVE LOPEZ, MARIA TERESA
GAMELL MATEU, MARIA
GAMPEL , OSVALDO GUILLERMO
GANDOLFO , CARLOS ENRIQUE
GANIGUE RECASENS, JUAN
5031
4847
4477
4661
1281
890
3021
3956
2983
742
4935
2930
1364
2811
4827
3359
4505
1476
3531
4666
4467
2895
3440
3005
681
3154
3385
4391
1892
1255
3398
2690
4470
4561
1537
2180
4111
3516
4677
4665
4860
3057
3061
4869
4803
4543
1112
3351
3774
951
4058
4465
4010
2625
3714
2934
5026
4295
5016
4554
913
4135
3918
3024
3888
4949
3228
3589
GANZO PIRIZ, ANDREA MARIA
GARAVITO FERNANDEZ, CRISTINA MARCELA
GARCES MCINTYRE, TERESA
GARCIA AMADO, FRANCESC
GARCIA ARAGON, SANTOS
GARCIA ARAMBURU, VICENTE
GARCIA AYALA, JOSE LUIS
GARCIA BELLOSTA, SERGIO
GARCIA BERROY, SILVIA
GARCIA BERTRAN, JUAN ANTONIO
GARCIA BLOM, VIVIANA
GARCIA CAMPAÑA, ANNA
GARCIA CAPELLA, LUIS
GARCIA CAPELLA, MARIA MARGARITA
GARCIA CARABAÑO, TAUCA DE LA COROMOT
GARCIA CARRASCO, CRISTINA
GARCIA CASAL, JORGE ERNESTO
GARCIA CELMA, MARIA JESUS
GARCIA CONDE, ISABEL
GARCIA CUE, RAMON JUSTO
GARCIA CUESTA, IRENE
GARCIA CUEVAS, ANTONIO
GARCIA DE CUENDIAS, CARLOTA
GARCIA DE CUENDIAS, MARIA DE LA GRACIA
GARCIA DE LA CHICA PARACHE, MONTSERRAT
GARCIA ESCOBAR, TRINA MYLENA
GARCIA FORNONS, ALBA
GARCIA FOUZ, FRANCESC
GARCIA GAMEZ, JUAN CARLOS
GARCIA GARCIA, JOSE RAFAEL
GARCIA GARCIA, M. TERESA
GARCIA GARCIA, MARIA DEL CASTAÑAR
GARCIA GARCIA, VALENTIN JAVIER
GARCIA GIMENEZ, ROGER
GARCIA GONZALEZ, ARMANDO NESTOR
GARCIA GONZALEZ, GUSTAVO
GARCIA GONZALEZ, SUSANA
GARCIA GRIJALBA, MATIAS
GARCIA JIMENO, ELISENDA
GARCIA JIMENO, LAIA
GARCIA JORDAN, MARIELYS
GARCIA JUAN, PEDRO DOMINGO
GARCIA LOPEZ, ARACELI
GARCIA MARQUES, JESSICA
GARCIA MOLINA, JOSE A.
GARCIA MONTERO, ROSARIO
GARCIA MUNS, MARIA MERCEDES
GARCIA MUÑOZ, EVA
GARCIA OCAÑA, MANUEL AUGUSTO
GARCIA ORTEGO, MANUEL
GARCIA ORTIZ DE ZARATE, FERNANDO
GARCIA PALMA, LAURA
GARCIA PASTOR, JESICA
GARCIA PEREIRO, M_ ANGELS
GARCIA PORRAS, NURIA
GARCIA PUIG, DAVID
GARCIA REIXACH, NURIA
GARCIA ROBLEDO, SONIA
GARCIA ROCA, M. SOLEDAD
GARCIA ROCABAYERA, SONIA
GARCIA RODRIGUEZ, JOAQUIN
GARCIA ROMERO, MIGUEL ANGEL
GARCIA RONCERO, HERMNIO
GARCIA SABAN, FRANCISCO JAVIER
GARCIA SANCHEZ, RAQUEL
GARCIA SEDO, ALVARO
GARCIA SEGARRA, MIRIAM
GARCIA SEÑARIS, SONIA
4138
1307
3699
2946
812
4357
4276
3168
4678
2088
3947
3462
4653
4682
980
752
3895
479
3052
2371
4001
4883
3039
3689
2409
4002
2597
1076
991
2963
4213
769
3792
4140
1804
4951
4710
969
1710
1842
2944
1441
3997
3314
1500
416
3986
611
2270
597
4546
4099
1098
3454
4754
1219
3340
4727
4493
4752
585
2213
4243
4453
1656
4110
3232
4516
GARCIA SIERCO, CARLOS
GARCIA SOLER, CARLOS
GARCIA TOLEDANO, SARA
GARCIA VALORIA, ANA MARIA
GARCIA VENDRELL, MARIA
GARCIA VICENTE, LAIA
GARCIA VILLA, CRISTINA
GARCIA-CAMBON GONZALEZ, DANIEL RODOLFO
GARCIA-VAQUERO MILLAN, JUAN
GARGALLO ALBIOL, JORDI
GARGALLO GALLEGO, CARLES
GARIJO Y RIVABEN, FERNANDO DANIEL
GARRIDO ALARCON, BELEN
GARRIGA COLOME, JOSEP
GARRIGA MENDEZ, ANTONIO
GARRIGA NOBELL, MIGUEL
GARRIGA PEREZ, JORDI
GARRIGA PRAT, LUIS
GARRIGA ROCA, EVA
GARRIGA ROCA, LUIS
GARRIGA TURON, JORDI
GARRIGA TURON, NEUS
GARROS TRIGUERO, NURIA
GASCON GARCIA, MONICA
GASCON MITJANS, MONICA
GASCONS GOMEZ, LORENA
GASENI GINE, MARTA
GASET BORRAS, ENRIQUE
GASPAR CARO, FEDERICO
GASPAR TOLOS, MERITXELL
GASSET ARRANDO, MARC
GASSO BONCOMPTE, JOSE MARIA
GASTEY PERDIGUERO, EVA
GATNAU I TORRES, NURIA
GATON HERNANDEZ, PATRICIA MARIA
GAVALDA CHIMENO, ROSA MARIA
GAVIÑO ORDUÑA, JOSE FRANCISCO
GAY ESCODA, COSME
GAYA SANSO, MARGARITA
GAZZE , EDGARDO JORGE
GEA GUIRAL, JULIO
GEA GUIRAL, LUIS
GELADA GRABULEDA, CARME
GELADA JIMENEZ, MONICA
GELSI , ROXANA DEL CARMEN
GENDRAU CORRETGER, RAMON
GENDRAU SALA, IMMACULADA
GENER COMALRENA, PERE
GENESTRA VILLALONGA, PATRICIA
GENIS DE ARANA, LUIS
GENTES , DAN PIERRE
GERBALDO DE STAIANO, MARISA SANDRA
GERBAUDO , JUAN CARLOS
GERMAN , FERNANDO ANIBAL
GEUNA MARIANI, CECILIA
GEUNA MARIANI, GERARDO DAVID
GHILARDI ALVAREZ, FLAVIA
GHOSH BRAGADO, SHEILA MARIA
GIL GARCIA, CRISTINA
GIL GARMENDIA, ISMENE
GIL MARTIN, ELIAS
GIL PALMER, MARCOS
GIL SAMANIEGO, ARMANDO
GIL SAMANIEGO, JAVIER
GIL VERNET HUGUET, IGNASI
GIL-VERNET SONT, CRISTINA
GILI ROVIRA, ANNA
GIMENEZ JUNCOSA, EDUARDO JOSE
3946
1031
2354
1416
658
643
4214
4030
977
1601
4129
873
1124
1680
4304
3198
4193
3326
1291
3479
3388
281
785
3511
3069
1970
4658
1314
2721
828
2039
5104
5014
1214
2147
2739
1276
3715
5002
5079
2892
4555
4889
3300
5073
2470
806
2606
2084
3084
1104
4424
3676
4929
5033
3520
4763
3865
3022
580
2488
2053
1916
3249
2904
1200
1981
2244
GIMENEZ JUNCOSA, MAXIMILIANO
GIMENEZ PETRACCO, EDUARDO JOSE
GIMENEZ PRATS, Mª JOSE
GIMENO DOLZ, JOSE
GIMENO GOMEZ, FERNANDO
GIMENO GOMEZ, JOSE LUIS
GIMENO IBAÑEZ, ENRIQUE PEDRO
GIMENO JALON, ELISABET
GIMENO TEJEDOR, MARGARITA
GINE ARNELLA, MARIA LOURDES
GINE OLIVART, ANNA
GINER TARRIDA, LUIS
GIOL DOMINGUEZ, MONTSERRAT
GIOLITTI , DORIS DEL VALLE
GIOVANNONI , M. LAURA
GIRAL TRICAS, MARIBEL
GIRALT COSTA, ANNA
GIRARD , ANNIE
GIRONELLA MASGRAU, NURIA
GIRONES CUGAT, IGNACIO
GIRONES SANCHO, SONIA
GIRONS ARMENGOU, JAIME
GIRONS BONELLS, SANTIAGO
GISBERT GARGALLO, MONTSERRAT
GISBERT PUJALS, FROILAN
GIUDICE , MARIA CRISTINA
GIUNTA BETANCOURT, M. ELENA
GOLCMAN , EUGENIA
GOLDSTEIN , JOSEFINA MILEVA
GOLOBART SERRA, ROSA MARIA
GOMA FENES, REMEI
GOMES CIPRIANO, TANIA REGINA
GOMEZ , CARLOS JAVIER
GOMEZ , CRISTINA CLOTILDE
GOMEZ , MARINA LAURA
GOMEZ ADILLON, MERCEDES
GOMEZ BENJAMIN, ANGEL
GOMEZ CAMINO, VANESA
GOMEZ COLMENARES, EDUARDO
GOMEZ ENCISO, DORA INES
GOMEZ ESPINOSA, ELSA AURORA
GOMEZ FELICES, ELISABET
GOMEZ FERNANDEZ, LIDIA ISABEL
GOMEZ GALARZA, ELOY MAXIMO
GOMEZ GARCIA, M. JESUS
GOMEZ GASCON, M_ DOLORS
GOMEZ GOMA, GUZMAN
GOMEZ GUTIERREZ, PENELOPE
GOMEZ IGLESIAS, LUIS EDUARDO
GOMEZ JIMENEZ, ANTONIO
GOMEZ MARIN, JOSE ANTONIO
GOMEZ MELENDEZ, LORENA
GOMEZ MIÑARRO, OSCAR
GOMEZ MONTES, BELEN
GOMEZ NAVARRO, JUAN FRANCISCO
GOMEZ PORCEL, ANA MARIA
GOMEZ SANTOS, LAILA
GOMEZ VAL, GONZALO
GOMEZ VIZCARRO, MARIA JESUS
GOMIS CASTELLVI, ISABEL
GOMIS SUBIRA, MONTSERRAT
GONZALEZ , GUSTAVO DANIEL
GONZALEZ , OSCAR ALFREDO
GONZALEZ ALBA, LAURA
GONZALEZ CALDEIRO, JUAN BAUTISTA
GONZALEZ CASTRO, ROSA LETICIA
GONZALEZ CHANTIRI, JOSE LUIS
GONZALEZ CHICO, FRANCISCA
Llista de col·legiats
Memòria COEC 1995/2006
98
ANNEXOS
ANNEXOS
101
4785
1089
4431
3802
5057
3839
3825
3879
3390
3401
4545
4485
2274
3945
2151
2688
4905
3789
1440
3899
4132
3237
1636
4594
3933
3686
2336
3383
3424
2985
838
3883
3105
3114
3633
3611
1701
3379
2621
3688
3960
1492
683
4956
4166
3617
4182
4936
2741
4651
4548
4609
1551
1646
3500
4092
1357
4818
2419
3711
1998
3764
4927
2095
3608
1664
3415
1545
GONZALEZ CHOPITE, YNDIRA CAROLINA
GONZALEZ CUESTA, FCO. JAVIER
GONZALEZ DE MOLINA CASANOVAS, NEUS
GONZALEZ ESCOBAR, WILBER ALFONSO
GONZALEZ GARCIA, MARIANA
GONZALEZ GONZALEZ, CARLOS
GONZALEZ HERNANDEZ, AMELIA
GONZALEZ HERNANDEZ, LUIS
GONZALEZ LAGUNAS, FRANCISCO JAVIER
GONZALEZ LOPEZ, JAVIER
GONZALEZ LUIS, M. DOLORES
GONZALEZ MATEU, EMILIO JOSE
GONZALEZ NOVOA, LAURA
GONZALEZ OLIVER, MARINA
GONZALEZ PEDROL, JUAN
GONZALEZ PORCEL, MARGARITA
GONZALEZ PRADA, ELISABETH
GONZALEZ RIVERA, SERGIO
GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA
GONZALEZ SANCHEZ, ANA M.
GONZALEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL
GONZALEZ SANCHO, ALFREDO
GONZALEZ SANNA, ALVARO ERNESTO
GONZALEZ TASCON, CARLOS EDUARDO
GONZALEZ VALERO, ANTONIO
GONZALO FERNANDEZ, MIREYA
GONZALVO PEREZ, BENEDICTO
GORNES GOMEZ, EVA
GOROSPE EGAÑA, IGNACIO
GOTZ , DANIEL ENRIQUE
GOÑALONS SEGUI, PEDRO
GRACIA ARAGON, CONCEPCION
GRACIA PENETRO, CRISTIAN CARLOS
GRANADOS CHAMAH, JOSE EDUARDO
GRANADOS RUBIO, M. CARMEN
GRANDA RODRIGUEZ FLOR, VICTOR M.
GRANDOSO DE PEDRO JUAN, CLARA
GRANE PEREDA, OSCAR
GRANOLLERS TORRENS, MONTSERRAT
GRAS FERNANDEZ, ALBERTO
GRAS SALICRU, JORDI
GRASSELINI , MARCELA ANDREA
GRATACOS PIQUE, JUAN JORGE
GRATACOS RIERA, ALEX
GRAU CARBO, JOAQUIM
GRAU MARRERO, NAYRA
GRAU VALLVERDU, DAVID
GRAUER AMIR, TAL
GRAUER LIJTENSTEIN, JULIO MANUEL
GRECO , YULIANNA
GRIERA JULIA, MERITXELL
GRIFOL MANGANA, LAURA
GRIGIONI , CESAR FERNANDO
GRIMBERG , MONICA RUTH
GRUSS CORDERO, GABRIELA
GRÖBEL , JÖRN
GUAGLIARDO SPROVIERI, DANIEL OMAR
GUAL DE DIEGO, JORGE LUIS
GUARDIA GUTIERREZ, JAUME
GUARDIA GUTIERREZ, NEUS
GUARRO MIQUEL, JUAN JOSE
GUASCH ALBERTI, JUDITH
GUBAU MACH, JOAN
GUEMBE ITOIZ, CARLOS
GUERRA MARQUES, PEDRO
GUERRERO , LILIANA SILVIA
GUERRERO TORRES, MARIA JOSE
GUERRI RIPOL, FRANCISCO JAVIER
2383
4563
5103
2197
3541
1749
4197
3887
3944
1612
1251
3377
4709
2576
860
1117
497
766
4940
2196
2906
4876
1341
1928
2578
2746
4798
2863
1435
3120
3038
4045
4770
GUERRI RIPOL, Mª ISABEL
GUEVARA CORRALES, LUZ MARGOTH
GUILBEAUX URGELLES, MANUEL DE J.
GUILLEN FONT, PERE IGNASI
GUILLEN GARCIA, RAUL
GUILLEN GONZALEZ, LIBERTO
GUINOT JIMENO, FRANCISCO ANTONIO
GUINOT MARTINEZ, ISABEL
GUINOT SIRVENT, AGUSTI
GUINOVART COMA, ORIOL
GUIRADO GICH, JOSEP MARIA
GUIRADO HEREDIA, FCO. JOSE
GUIRADO HEREDIA, RUBEN
GUIRAO CANO, DAVID
GUITART PERARNAU, CLEMENTE
GUITART PERARNAU, Mª. TERESA
GUIU ANES, AGUSTIN
GUIU RODRIGALVAREZ, MANUEL
GUIX CASAS, MARIONA
GUIXE XANDRI, M_ ROSA
GULLO MARTIRENA, MIRIAM SUSANA
GUTIERREZ CORTES, ANA ISABEL
GUTIERREZ DE PANDO CORONAS, ROSA MARIA
GUTIERREZ LOPEZ, PABLO
GUTIERREZ MORENO, RAFAEL
GUTIERREZ RAMIREZ, ESMERALDA
GUTIERREZ RAMIREZ, RAFAEL DAVID
GUTIERREZ SUAREZ, FERNANDO
GUTIERREZ VILLAR, MARIA DOLORES
GUTIERREZ ZUÑIGA, OCTAVIO
GUZMAN DE LA CRUZ, JOSEFINA MERCEDES
GUZMAN FONT, GERARD
GUZMAN PASCUAS, EUGENIO
3071
3566
2631
470
425
4882
2533
2986
3297
1831
4736
859
1274
2513
2010
2795
2813
834
4825
4630
1550
2705
4415
3406
1264
3255
1926
4371
1453
737
4122
3788
2281
H
HABERMEYER SAN MARTIN, VERENA
HAJ YOUNES ORTEGA, NADIA
HAROUNE , RICHARD
HARSTER NADAL, JORDI
HARSTER NADAL, PERE
HARUTUNIAN , KARMEN
HARY , JEAN-DIDIER
HASCOET , THIERRY
HAURIE BERGALLO, JORGE ARTURO
HAZARD TORRES, CARLOS JAIME
HEER DE RUFFINO PONT, NATALIA MARIANA
HELBIG CEREZO, CAROLINA
HELBIG CEREZO, JORGE
HENRIQUEZ TAVARA, NORMA
HERAS PONS, ALEXANDRINA
HEREU GRAU, TOMAS
HERNANDEZ ALFARO, FEDERICO
HERNANDEZ ANTON, RAMON
HERNANDEZ BELLO, LISBETH TIBISAY
HERNANDEZ DE GISPERT, BENET
HERNANDEZ DEL PINO, GERARDO DAMIAN
HERNANDEZ GARCIA, AIDA VICTORIA
HERNANDEZ GARCIA, ANNA
HERNANDEZ HERRERO, XAVIER
HERNANDEZ JUYOL, MIGUEL
HERNANDEZ MARTIN, ALEJO
HERNANDEZ MARTINEZ, MARINA
HERNANDEZ MEDINA, FRANCISCO
HERNANDEZ SADURNI, JUAN MANUEL
HERNANDEZ SANCHEZ, PEDRO
HERNANDEZ VALLVE, CARLOS
HERNANDEZ VALLVE, EMMA
HERNANDEZ VALLVE, LILYANA
3527
458
2128
3261
3508
3109
3122
2038
3225
4797
4842
4913
4409
4203
1703
2029
3713
2671
3815
2330
2003
4890
3836
4027
3199
1376
2493
2181
3664
1839
5070
778
5086
1433
4446
2216
2241
1739
4520
HERNANDEZ VIVANCOS, JOSE
HERNANZ CERVERO, CARMELO
HERRAEZ VILAS, JOSE MARIA
HERRAIZ MARTINEZ, IRENE
HERRAIZ PHILIP, DOLORES MARIA
HERRAIZ PHILIP, MATIAS EZEQUIEL
HERRERA MARTINEZ, SIRA
HERRERA MARTINEZ, SONIA
HERRERA RILLO, PEDRO
HERRERA SALINAS, VICTOR
HERRERA TRUJILLO, CRISTINA
HERRERO BURGOS, MARCOS
HERRERO DEL EGIDO, LORENA
HERRERO FONOLLOSA, MARTA
HERRERO MUÑOZ, ALBERTO
HERRERO PEÑA, MARIA INMACULADA
HERREROS MOYA, ANA
HIDALGO BENAVIDES, JOSEP ANTONI
HIGA URASAKI, PEDRO LUIS
HIGUERA TORRES-PUCHOL, BLANCA DE LA
HINOSTROZA ALFARO, CESAR FELIX
HIRDINA CASTILLA, MARINA
HOLGUIN DIAZ, MARTHA LIGIA
HOLTHOEFER MARGALEF, MERITXELL
HOMS ASENSIO, DAVID
HONTANGAS CANELA, JUAN
HORTAL MIGUELEZ, FRANCISCO
HOSPITAL RIBAS, ANA
HOSPITALIER , ERIC
HOSSEINZADEH , HADI
HOSTAILLER , SYLVIE
HOZ LARRIBA, CONCEPCION DE LA
HRICHI , RADIA
HUAMAN TASSARA, ALDO AMADOR
HUCH LOPEZ, GERARD
HUERTAS BATLLE, DAVID
HUERTAS PUIGDEMASA, MONTSERRAT
HUGUET BETORET, ROBERT
HURTADO GIL, M. DEL CARMEN
2269
4969
4147
2126
1337
4294
3706
4688
1641
2758
1721
2711
3731
5035
1748
1231
1032
3752
2115
2960
4958
5005
1590
1665
3537
2876
1887
I
IBARROLA ARIZU, JAIME
IBARS GARCIA, XAVIER
IBARZ VERA, SILVIA
IBAÑEZ ARIAS, ALBERTO
IBAÑEZ BOSCH, JOSE MARIA
IBAÑEZ CEPERO, JUDITH
IBAÑEZ ESPERANSI, NIL
IBAÑEZ LUENGO, CAROLINA
IBAÑEZ MARTIN, MIRIAM MONICA
IBAÑEZ MUÑOZ, MARIA ANGELS
IBERN ARMENGOL, SERGI
IBRAHIM AL-AHMAD AL-KALAF, MOHAMED
ICETA OLEAGA, BELEN
IDZI , RAFAEL L.
IGLESIA PERELLO, FERNANDO DE LA
IGLESIAS CAMIÑA, FRANCISCO
IGLESIAS FERNANDEZ, MARIA ELENA
IGLESIAS GUERRERO, ANA BELEN
IGLESIAS MASSA BARRUTI, MARIA JOSE
IGUAL MOLINA, RICARD
ILA JUAREZ, RAQUEL
ILLA PICART, GEMMA
IMHOF DIAZ, GRACIELA ALICIA
INGLAN DE LA ROSA, ANGEL MANUEL
INGLAN MUIXI, ALBERT
INGLES CASTELLO, EVA
INGLES CASTELLO, MARTA
1950
891
1833
2878
2227
1468
484
2304
3152
2435
3486
1028
3890
3787
1072
2416
1010
1171
INGLES PRAT, JAIME
INSENSE SUÑE, MONTSERRAT
INTHAMOUSSU TELECHEA, MARGARITA
IONESCO , DENIS
IRACULIS SOTERES, XAVIER
IRANZO DIAZ, ARNOL RUPERTO
IRANZO JIMENEZ, MARCIAL
IRANZO MARIN, ALICIA
IRIARTE ROCA, ROSA MARIA
IRIBARREN COSTA, PILAR
ISAACS HENAO, FELIPE
ISERN ROCA, JESUS
ITOIZ CASTELLSAGUER, JAVIER
IVERN MARCEN, M. DEL MAR LAURA
IZQUIERDO CUSPINEDA, Mª. ANGELES
IZQUIERDO CUSPINERA, JORGE
IZQUIERDO GONZALEZ, ANGEL
IZQUIERDO RODRIGUEZ, JAVIER
2253
449
2013
5077
3308
1609
749
1788
1910
2832
3330
526
4089
2537
4302
2346
1979
1144
3663
2249
2447
2593
4198
4359
1463
1355
4791
3768
2035
5030
4090
1359
426
2532
865
4552
959
725
2458
3647
787
1514
1258
1290
3992
3553
2898
4761
J
JACOBY MASFERRER, FRANÇOISE
JAEN GRANELL, ANTONIO
JAEN HUGUET, MARIA ALBA
JAIME DE ROJAS, GLORIA CRISTINA
JANE CARDO, MONICA
JANE NOBLOM, LUIS
JANE NOBLOM, SANTIAGO
JANE SALAS, ENRIQUE
JANER SUÑE, JAUME
JANSANA DE LEYVA, ANTONIO
JAQUET SOLE, JOSE MANUEL
JARABO QUILEZ, MANUEL
JARAMILLO OBANDO, ANDRES F.
JAREÑO CUADROS, ALICIA
JAREÑO CUADROS, SERGIO
JAUME SAURA, MARIA
JEAN JEAN , GERARD PIERRE
JIMENEZ ARENAS COROMINA, JOSE LUIS
JIMENEZ LAVIN, GREGORIO
JIMENEZ MILLARUELO, MARIA JOSE
JIMENEZ MOLINA, ANA MARIA
JIMENEZ MORERA, ANGELS
JIMENEZ OLLE, JOSE JUAN
JIMENEZ PEREZ, MARIA JOSE
JIMENEZ PINA, ERIC ENRIQUE
JIMENEZ POLANCO, MARIA DE LA PIEDAD
JIMENEZ PUERTOLAS, MERITXELL
JIMENEZ RAMOS, BEATRIZ SARA
JIMENEZ RUIZ, ALFONSO
JOFRE ZUAZOLA, JORGE A.
JONES , NICHOLAS
JONES CARRASCO, FRANKLIN RENATO
JORBA BISBAL, GUILLERMO
JORBA SOLA, M_ EVA
JORBA VIVES, MARTA
JORDANA OLIART, MIQUEL
JORDI TORRELLES, JUAN LUIS
JORQUERA SOLE, ALFONSO
JORQUERA SOLE, JUAN CARLOS
JOSIC , ALEKSANDRA
JOVE JOVE, RAMON
JOVELL GABARRO, REGINA
JOVELLAR MULLERAT, DELFIN
JOVER MARFA, IGNACIO
JUAN FONTANET, MANOLITA
JUAN MARTIN, YOLANDA
JULIA BADOSA, DAVID
JULIA SANCHEZ, SONIA
1723
4118
2500
2978
2683
3055
2265
JUNYENT VIDAL, ALFONSO MARCELO
JURADO BERMUDEZ, VANESA
JUSTE DIEZ DE PINOS, MERCEDES
JUSTO GONZALEZ, LAURA LUISA
JUTGLAR VIÑAS, NURIA
JUVANY BLANCH, ALBERT
JUVES ANGUELA, ELSA
1959
3149
1924
4313
1693
4571
4154
2801
3093
1960
1460
1580
377
3549
3183
K
KALAYDJIAN HAGOPIAN, ELIZABET VARTUHI
KALLAI , PIERRE
KAMIYA KAMIYA, MIRTA
KATRIB KATRIB, FAISAL
KELHOFFER , LILIANA BEATRIZ
KENSMIL , RONALD KENNETH EMIL
KERN , DAJANA
KHOURY , MAZEN
KITAJ , GREGORIO
KOTLER , ARTURO JOSE
KOTLER , SILVIA MARIA
KRASKA , GRACIELA
KRENN TUNEU, RODOLFO
KUSS ROURA, ALEXANDER
KÖNIG MARTIN, ROBERT
1871
4909
3721
4412
1077
3528
2541
3642
1742
1853
1482
4641
4628
3920
4529
2563
4447
2496
3630
3358
2752
3592
4813
1084
2112
2674
5091
1980
3937
3623
4350
1775
1018
856
2610
5013
1932
4104
1405
4863
2313
4946
L
LABORI CLAVAGUERA, FRANCISCO JAVIER
LABRADOR PEREZ, SUSANA
LACACI DOMINGUEZ, MONICA
LACALZADA PASTOR, MARIA
LACASA SAMITIER, AMPARO
LAFUENTE MARTINEZ, IVAN
LAFUENTE MILLAN, M_ PILAR
LAGE RODRIGUEZ, RAQUEL
LAGO IBAÑEZ, DAVID MARIA
LAGORIO GIORGI, SERGIO LUIS
LAGUNA CARRASCO, JOAN CARLES
LAHOR I SOLER, EDUARD
LAINEZ SAN MARTION, ANA
LAMAS NOCEDA, CRISTINA
LAMBERTI , JORGE ADRIAN
LAMBERTO BEAUMONT, IGNACIO
LAMELA PIQUERAS, MERITXELL
LAMESA ALBIOL, ALBERT
LAMPRIANIDOU , ANGELIKI
LANAU MORALES, JOSE LUIS
LAOS GONZALEZ, MARC
LARA FERNANDEZ, GEMA
LARA MARTINEZ, IVAN
LARIO DE MERLO, GREGORIO
LASSALE , LOUIS CHRISTOPHE
LASSALE DRAGO, DOMINIQUE
LASTRUCCI , LUCA-MATTEO
LATORRE PUIGVERT, ERNESTO
LATORRE VERGES, ANNA
LATRE PUIMEDON, DAVID
LAVALLEE , PHILIPPE
LAVIGNE SANCHEZ, EDMUNDO E. DE JESUS
LAWRENTIC RIPOLL, Mª. ASUNCION
LAZARO VALERO, RICARDO
LAZARO VARA, ESTHER
LAZARTE BARBEITO, NOEMI S.
LEAL SAYROL, JORDI
LECHUGA CISNEROS, MARTA
LECHUGA RIVERA, MARINA ROSALIA
LEE , BERTHA JUDITH
LEGARRE BEGUE, FREDERIC
LEIRA ARMENGOL, GEORGINA
2299
824
3389
4450
2611
2981
4202
1972
3221
3843
1056
3063
1411
1263
4370
2826
1617
1572
1146
2506
4866
2555
359
1702
3480
851
1555
4569
2452
506
3902
2923
3586
1374
2340
923
1477
2583
775
2595
2316
2945
2215
715
4206
2696
4130
2483
2816
2177
2055
2149
1791
4494
3066
1917
4829
2414
4991
4003
4753
3800
1180
384
914
1007
1009
1150
LEIRA JUANOS, NURIA
LEIVA VARGAS, JULIO ROBERTO
LEMOINE , JEAN-MARIE
LEON BERROCAL, PETRONILA DEYSI
LEON CABALLERO, M_ PILAR
LEON LATORRE, JUDITH
LEON PEREZ, JOSE JAVIER
LEON SANTIAGO, NILDO CESAR DE
LEON TOMAS, M. DE LOS ANGELES
LEYVA HERNANDEZ, MARIELA DE LA C.
LIBENSON LIBENSON, CLAUDIA EUGENIA
LINARES SANCHEZ, FRANCESC XAVIER
LISAK , RICARDO DANIEL
LISCHEID GAIG, CARMEN DAGMAR
LIZARTE MARTINEZ, RAQUEL
LLADOS COMENGE, M_ ANGELS
LLAGOSTERA BARRENO, FRANCESC
LLANERAS DINEN, MARGARITA MONTSERRAT
LLANOS LOPEZ, ANA
LLANOS SALAZAR, BLANCA ROSARIO
LLANSANA FITO, FERRAN
LLANSO NORES, JUAN MARIA
LLENA AMAT, JAUME
LLENA BLASCO, JAUME
LLENA BLASCO, ORIOL JAVIER
LLIBRE FERRER, JOSE
LLINAS ROVIRA, ALFONSO
LLISTOSELLA VINDEL, RAMON
LLOBERES CANADELL, EUGENIO
LLOMBART JAQUES, DANIEL
LLONA COLOM, M. LLUÏSA
LLOP ROIG, DAVID
LLOPART PIÑOL, LAURA
LLOR FARRE, ISIDOR
LLORCA ALTIRRIBA, MERCEDES
LLORCA MINGUEZ, JOSE VICENTE
LLORCA VAQUE, ENRIQUE JOSE
LLORDACHS MARQUES, BRUNO
LLORENS COLLS, JOAN
LLORENS FANDOS, JOAN CARLES
LLORIAN GALLEGO, RODRIGO
LLORT FARRE, MARIA BOVERA
LLOS BOMBARDO, FRANCESCA
LLOVERA MUNTAÑOLA, JOSE MANUEL
LLOVERAS DILME, ROGER
LLUCH PEREZ, ANTONIO MARIA
LLUIS POY, SILVIA
LLUSA PEREZ, CARMEN ESPERANZA
LOBEZ VEA, OLGA
LONGO PIÑA, MARIO HUMBERTO
LONGO TAYAS, EMILCE GLORIA
LOPES LARES, MARIA LAURA
LOPEZ ALIAS, JOSE FRANCISCO
LOPEZ ALVAREZ, CRISTINA
LOPEZ ANTICH, DAVID
LOPEZ BARBIERO, MONICA MABEL
LOPEZ BLANCO, MARCELA SILVINA
LOPEZ BURGUETE, MARIA AMPARO
LOPEZ CASADO, M. ELENA
LOPEZ CRISTIA, CARMEN
LOPEZ CRUZ, RUBEN DARIO
LOPEZ DE CALATAYUD GAIO, MANUEL
LOPEZ DE RECALDE CAMPAÑA, SANTIAGO
LOPEZ GARCIA, JOSE
LOPEZ GODOY, ARTURO EMILIO
LOPEZ GODOY, PATRICIO EDUARDO
LOPEZ HERNANDEZ, FRANCISCO
LOPEZ JIMENEZ, JULIAN
Llista de col·legiats
Memòria COEC 1995/2006
100
ANNEXOS
ANNEXOS
103
3449
1235
1422
4663
5006
4884
3666
662
2404
3729
3941
2326
4731
2931
3682
2031
720
2736
4299
3126
2461
1478
1719
4402
3691
3657
5110
3914
4430
2757
3951
1179
1397
1213
4121
1394
3852
4990
4437
2415
708
689
2731
4228
4756
1949
1625
2802
3376
1506
2207
3739
4926
4492
872
LOPEZ LLEDOS, FERRAN
LOPEZ LOPEZ, JOSE
LOPEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO
LOPEZ LOPEZ, PATRICIA JARA
LOPEZ MIR, ANNA
LOPEZ MONTALVEZ, ISABEL
LOPEZ MORENO, FERRAN
LOPEZ NAVAS, ENRIQUE
LOPEZ NEVADO, NOEMI
LOPEZ PARRILLA, M. PILAR
LOPEZ PEREZ, MONICA
LOPEZ PUMAREGA, CARLOS
LOPEZ QUERENTES, M. SOLEDAD
LOPEZ QUINTILLA, LUISA
LOPEZ RAMOS, FERRAN
LOPEZ RODRIGUEZ, FELICIANO
LOPEZ ROURA, JORGE
LOPEZ RUBIN, HERNAN ANIBAL
LOPEZ RUIZ, SILVIA
LOPEZ SAEZ, MARIA NATIVIDAD
LOPEZ SALA, M_ DEL MAR
LOPEZ SANCHEZ, CARLOS
LOPEZ SANCHEZ, GUILLERMO ELOY
LOPEZ SERRA, ANNA
LOPEZ VILAGRAN, JESUS
LOPEZ-SANGROS GUTIERREZ, JESUS
LOREFICE , ADRIANA BEATRIZ
LORENTE CLAPES, M. DEL MAR
LORENZ BARO, LAURA
LORENZO MARTINEZ, ROSA ANA
LORENZO MOROTE, FUENSANTA
LORENZO PLA GIRIBERT, MONTSERRAT
LORENZO ZAPATA, MIGUEL ANGEL
LOSOVIZ TABACHNIK, HECTOR DANIEL
LOUGHNEY CASTELLS, JUAN CARLOS
LOUREIRO PETROCINO, CARLOS MARIA
LOVERA PRADO, KEÏLA
LOZANO BAETA, MAURO
LOZANO CARASA, GEORGINA
LOZANO DE LUACES, JOSE ANTONIO
LOZANO DE LUACES, LEOPOLDO
LOZANO DE LUACES, VICENTE
LOZANO GARCIA, SONIA
LUCAS DE FRANCISCO, OLGA
LUCCHESI , DELIA VIVIANNA
LUCCHINI , RAMON ENRIQUE
LUCEA MARCHADOR, ANTONIO
LUENGO TORRENT, JESUS
LUJAN CLIMENT, M. DEL MAR
LUJAN POLO, FRANCISCO JOSE
LUNA BERTRAN, RAUL
LUNA BLAZQUEZ, JULIO
LUQUE MARTIN, ESTELA
LUTOVAC , IVAN
LUZONDO OLEA, PERLA DEL VALLE
1776
4862
3674
5071
3231
1054
4751
4281
4850
378
673
M
MACEO GONZALEZ, LUIS EDUARDO
MACHADO , CARLOS EDUARDO
MACHUCA ORTIZ DE MEDINA, TERESA
MACHUCA ORTIZ, MIGUEL
MACIAS DOMINGUEZ, ANA ISABEL
MADRID LABARTA, VICENTE ENRIQUE
MAESO TENA, MARGARITA
MAGALLON ESTEBAN, EDUARDO
MAGER , MARTHA
MAGRANS GARCIA, JUAN BAUTISTA
MAINOU CID, IGNACIO
3049
4497
1324
4503
1490
1420
2698
3767
4903
3646
4041
2734
1605
357
773
4655
906
4387
1832
1996
4084
4149
1538
5055
2942
4311
3216
1649
4821
3867
4307
4788
1751
996
2516
1974
2615
5003
4065
777
2922
2924
1991
943
4171
3246
4306
2176
4196
4425
2909
4352
4580
810
4664
4601
1882
1976
1216
5051
2689
4957
3244
3408
876
3387
4368
1726
MAIRAL NUENO, ANGEL
MAIZA AROCENA, MAIALEN
MAJO BASOMBA, MONTSERRAT
MAKHOUL VARONA, INGRID
MALAGRIDA BREST, OLGA SUSANA
MALAGRIDA MATONS, JUAN MANUEL
MALAKHOVA , IRINA
MALDONADO GARCIA, JOSE LUIS
MALET MESTRE, BEATRIZ
MALIZIA GARETTO, JUAN CARLOS
MALLART CEBRIAN, VERONICA
MALLAT CALLIS, ERNEST
MALLAT CALLIS, XAVIER
MALLAT DESPLATS, ERNEST
MALLOL ESTANY, JUAN
MALLOL RUBIES, DAVID
MANAU NAVARRO, CAROLINA
MANCHON BARCELO, ELISABET
MANDIROLA , GUSTAVO HUMBERTO
MANETTE , ROBERTO HUGO
MANGAS SOPEÑA, PEDRO ANTONIO
MANGAS SOPEÑA, VICTORIA
MANGIOLA , LETICIA MAGDALENA
MANGUPLI , ANA CAROLINA
MANRESA ARANDA, ANA MARIA
MANRESA QUIRANTE, CAROLINA
MANSO MORA, JAVIER SERGIO
MARAVI POMA, MIGUEL ANGEL
MARC , FRANÇOIS
MARCE CLAVILLE, MARTA
MARCE TERMES, EVA
MARCEL , ALAIN
MARCET PALAU, FRANCESC
MARCET PALAU, JUAN MARIA
MARCO CAIRO, FRANCESC XAVIER
MARCO DE GARRIGA, JOAN PAU
MARCO GALINDO, IRENE
MARCO POCA, ROSA M.
MARCOS ESCAMILLA, M. CARMEN
MARCOS SALAS, MANUEL
MARGARIT BORRAS, MARIA MONTSERRAT
MARGARIT DALMAU, JOAN
MARGARIT ESPUÑES, JAUME
MARGITIC , ARTURO ARNALDO
MARGITIC ALUIZ, CAROLINA
MARGITIC ALUIZ, FEDERICO
MARI FERRER, VICENTE
MARIEZCURRENA , GUILLERMO AUGUSTO
MARIMON MANASANCH, JOSE M.
MARIN ALGAR, MAITE
MARIN BROTO, MARIA ANGELES
MARIN BROTO, SERGIO
MARIN FERNANDEZ, ANA M.
MARIN GALINDO, JOSE LUIS
MARIN SALA, RAFAEL
MARIN TORREDEFLOT, MARTA
MARINO GORKIN, HECTOR ALFONSO
MARISTANY VILANOVA, JAVIER
MARIÑO , JUAN CARLOS
MARIÑO ARANA, LUIS MIGUEL
MARMOL DE LA VEGA, FRANCISCO JAVIER
MARMOL DE LA VEGA, PATRICIA
MARMOL MASTRANGELO, PABLO JOSE
MAROT SOLE, ESTHER
MAROTO RODRIGUEZ, ENRIQUE
MARQUES AGUARON, SILVIA
MARQUES DE LA CALVA, PATRICIA
MARQUEZ BARGALLO, MONTSERRAT
3236
1733
657
4726
3638
3181
3929
3110
2278
220
1613
549
1565
2706
3270
2982
4945
4920
1260
4716
3250
4360
1483
1989
2411
3809
4137
1227
4780
4126
1777
4151
1869
2747
311
4297
3334
5053
4168
4820
4389
1101
625
2782
1727
4388
4012
1718
2034
4428
2046
2582
4426
4257
1709
3555
3658
3070
1439
4799
491
2544
3707
3510
1368
4982
903
4730
MARQUEZ PEREZ, MARIA PILAR
MARQUINA ANADON, INMACULADA C.
MARRERO FARIÑA, CARMEN
MARRERO RUIZ, PAMELA
MARRI , DAVID
MARTI , LAURENT ANDRE
MARTI ALGARA, CRISTINA
MARTI BOSCH, XAVIER
MARTI ESPINET, RAMON
MARTI FABREGAT, EVARISTO
MARTI PANE, XAVIER
MARTI QUERAL, EVARISTO
MARTIN ALVAREZ, ANTONIO J.S.
MARTIN CALLAO, FRANCISCO JAVIER
MARTIN DURBAN, ANA MARIA
MARTIN FUSSIMANYA, LOURDES
MARTIN GILI, DAVID
MARTIN GUIVERNAU, BEATRIZ
MARTIN HERRERO, Mª. DEL CARMEN
MARTIN LOPEZ, ANA M.
MARTIN MINGO, ALBERTO
MARTIN PEREZ, MIREIA
MARTIN ROGER, FCO. JAVIER
MARTINELL , JEAN CLAUDE
MARTINEZ CAPARROS, ROBERT
MARTINEZ , ANTONIO ALFREDO
MARTINEZ ALVAREZ, ANA Mª
MARTINEZ BENAZET, JULI
MARTINEZ BONDA, RODOLFO
MARTINEZ BRAGADO, JESUS
MARTINEZ CABRUJA, GERARDO MANUEL
MARTINEZ CALVET, GLORIA
MARTINEZ CALZADO, FRANCISCO JOSE
MARTINEZ CAMARASA, JUAN ENRIQUE
MARTINEZ CANO, JOSE
MARTINEZ CAPARROS, JORDI
MARTINEZ CAPARROS, MARIA ELENA
MARTINEZ CARRANZA, RAMON ARISTIDES
MARTINEZ CARRETERO, GRACIA M.
MARTINEZ CASTILLO, PAOLA
MARTINEZ CERCOS, SERGI
MARTINEZ CORRIA, RAMON
MARTINEZ DUARTE, CARMEN
MARTINEZ DURAN, JOSEP ORIOL
MARTINEZ FARGAS, VICTOR
MARTINEZ FERNANDEZ, IVAN
MARTINEZ GOMEZ, BERTA
MARTINEZ GOMEZ, TERESITA PATRICIA
MARTINEZ GOMIS, JORDI
MARTINEZ JIMENEZ, FRANCISCO MANUEL
MARTINEZ LIZAN, ISABEL MARIA
MARTINEZ LORENTE, ESTEFANIA
MARTINEZ MACHUCA, CINTIA
MARTINEZ MACHUCA, NADIA
MARTINEZ MARTI, MARIA DEL CARMEN
MARTINEZ MARTINEZ, IMMACULADA
MARTINEZ MASOBRO, JORGE
MARTINEZ MIRAVE, ARACELI PATRICIA
MARTINEZ MOMPEAN, ANTONIO
MARTINEZ MURTRA, MERITXELL
MARTINEZ MUÑOZ, JOSEP ANTONI
MARTINEZ OSORIO, JAVIER
MARTINEZ PASCUAL, ANNA
MARTINEZ PEREZ, SUSANA
MARTINEZ RAMOS, LUIS
MARTINEZ RODRIGUEZ, ANTONIA
MARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS
MARTINEZ ROTLLAN, GUILLEM
2293
1971
2903
4867
1184
3025
1050
4917
4483
4266
3916
2715
3245
2295
1811
4344
520
4064
1975
2554
1573
2375
4404
1566
1670
5054
1148
814
1283
3904
1398
2169
4226
1108
4983
2237
2599
801
3444
3095
3498
3133
4643
1624
237
2971
1079
3380
1687
1814
2443
1859
3896
4635
4353
3202
3189
2067
3501
2456
3751
4660
3827
2540
1165
4579
4975
495
MARTINEZ SAMPER, FEDERICO
MARTINEZ SANZ, JOSE MARIA
MARTINEZ VALVERDE, SOFIA
MARTINEZ VIEDMA, ALBERT
MARTINEZ VILASECA, RAFAEL
MARTINEZ VILLALBA, DAVID
MARTINEZ VILLAVERDE, JOSE M.
MARTINEZ-ALMOYNA JENSEN, JULIA
MARTORELL SOLDEVILA, LIDIA
MARTORELL SOLE, ROSER
MARTORI LOPEZ, ELISENDA
MARTOS GIRARD, JOSE MARIA
MARZO AVALOS, JAVIER
MARZOA JANSANA, DOLORS
MAS ARMENGOL, M_. CARMEN
MAS BUXADE, ROSA MARIA
MAS PEREZ, JOSE LUIS
MAS PONS, JORDI
MAS SAPENA, JOSE LUIS
MASANES DOMINGO, MONTSERRAT
MASDEFIOL PETIT, ANA MARIA
MASDEVALL GALTER, JUDIT
MASDEVALL LOBO, EDUARD
MASES CUSCULLOLA, MARIA
MASIA FIGUERAS, JORDI
MASIN , LUIGI
MASIP SANTURIO, CARLOS
MASIP SANTURIO, SANTIAGO
MASIP VILALTA, EDUARDO
MASRI PACHON, ADBEL KARIM
MASSANET JOSE, SERGI
MASTRANTONIO RAMOS, CRISTIAN CARLOS
MATA BROTONS, VANESSA
MATAMALA JOAN, ANA
MATAMOROS MANSO, BASILIO
MATAS BONET, ALICIA
MATAS ESTANY, FRANCESC
MATAS PAMIES, ALFONSO
MATAVERA TAJA, NEUS
MATEAS LOPEZ, MARIA DOLORES
MATEO DIAZ, CARLOS
MATEO VELLET, NATALIA
MATEOS , M. LORENA
MATEOS CORCOLL, FRANCISCO MIGUEL
MATEU ARAGONES, ANTONI
MATEU ECONOMO, ELENA ELISABETH
MATO TRILL, MARTIN
MATO VILA, CARMEN
MATOS , HORACIO ALBERTO
MAURA SOLIVELLAS, M_. ISABEL
MAURI MARTINEZ, EDUARDO
MAURICIO MARTINEZ, JOAQUIN
MAYNE ACIEN, RUTH
MAYO FAJO, EVA MARIA
MAYO FAJO, IGNACIO
MAYO GARCIA, IVAN
MAYOR LOPEZ, NANCY ESTELA
MAYORAL TRIAS, MARIA ANGELA
MAZA MILLAN, LAURA
MAÑES MACIAN, FELIPE
MEDINA CASTILLO, MARTA
MEDINA GALVEZ, RAÜL
MEDINA GARCIA, LUZ ANGELA
MEDINA GARRIDO, FRANCISCO XAVIER
MEDINA GARRIDO, RODOLFO ANTONIO
MEDINA GOMEZ, OSCAR
MEDINA LIGERO, MONICA
MEDINA SOSA, RODOLFO EMILIO
5092
1306
4054
4067
4784
4386
4712
3127
921
556
989
2159
1122
2919
3161
1807
3972
3661
2018
3509
2090
1078
791
5087
4735
2477
2366
3999
2875
863
3007
316
1058
2647
3241
4013
4349
1529
1464
1268
264
3023
3291
4718
857
1629
2636
1310
5009
2558
3338
1828
1983
3113
3824
1044
3170
2360
3147
2803
1331
4749
3108
1352
4645
3073
2700
3086
MEDINA VILLARREAL, JESUS ALONSO
MEDRANO REÑE, EDUARDO MARIA DE
MEDRANO REÑE, JAVIER MARIA DE
MEER , CORDULA
MEIER , VIVIANA CRISTINA
MEILAN MULA, CRISTINA
MEJIA CARRION, RUTH DE LA E.
MELERO MEDINA, LUIS
MELGOSA ALONSO, ISAAC
MELUS PASTOR, RAFAEL
MENAL CASANOVA, MARIA JOSE
MENARDIA PEJUAN, BUENAVENTURA
MENDEZ ALAVEDRA, NARCISO
MENDEZ BLANCO, VICTOR MANUEL
MENDEZ OROZCO, DELSA JOBANNY
MENDEZ RIVAS, JUAN PAULINO
MENDEZ RODRIGUEZ, SANDRA
MENDEZ SALIP, JORGE
MENDEZ SALIP, MONICA
MENDI CAPELLAN, ALICIA
MENDIETA FITER, CARLOS
MENDIETA FITER, IGNACIO
MENDIZABAL PEREZ, HUGO DANIEL
MENDIZABAL RAMOS, NEREA
MENDOZA MARTINEZ, IVAN
MENDOZA MORALES, ANTONIO
MENTA SALA, CRISTINA
MERCADE BELLIDO, MONTSERRAT
MERCADE BLASCO, ANNA
MERCADE MIR, JOSE
MERETE MARION, LIDIA EULALIA A.
MERINO GARCIA, JOSE FERNANDO
MERINO RODRIGO, PEDRO RAMON
MERINO RODRIGO, RAFAEL
MERINO SOLIS, MARIA FUNDADORA
MERINO TESSORE, ESTEFANIA
MERINO TESSORE, MARIA DOLORES
MEROI MOYANO, GABRIEL ANDREA
MESA MEDINA, FULVIO ALEJANDRO
MESEGUER MOYA, JOSEP
MESTRE ARMENGOL, FELIPE
MESTRE ASPA, REGINA
MESTRE DE VICENTE, FELIPE LUIS
MESTRE GALOFRE, LUCRECIA
MESTRE MARTINEZ, MARIO
MESTRES CORTADELLAS, JOSEP
MEULEY , MICHEL BERNARD
MEYNET , ADRIANA MIRIAM
MEZA AYALA, LAURA INES
MIAS BALAGUERO, ORIOL
MICHELIN , REINALDO ANGEL
MICHELLON , CARLOS EDUARDO
MIGOYA , GUSTAVO FEDERICO
MIGUEL CANELA, JORDI
MILIA DESSENA, LUCIANA
MILLAN CELORRIO, ASCENSION
MINGORANCE CAIRAT, SERGI
MINISTRAL MASGRAU, AGNES
MINOVES SABANES, RAUL
MIQUEL FORNER, ESTHER
MIQUEL TORRENTS, MARIA ISABEL
MIR PONS, ENRIQUE
MIRA VAZQUEZ, IGNACIO
MIRA MIRA, GLORIA
MIRALLES MALO, SERGI
MIRANDA GUARDIOLA, ANA ROSA
MIRANDA RIUS, JAUME
MIRATS GUILLEN, MERITXELL
465
2407
3089
1256
2712
3410
2007
3562
4532
3264
2194
4008
1311
2669
2451
2358
4134
2460
1369
4510
4595
861
3472
3413
3404
3284
3853
5062
2119
2430
4270
1332
1004
1688
5000
2926
3763
3539
4231
2962
3810
4902
3360
1037
4141
3913
2958
1092
1043
3423
3130
2529
3200
3077
4772
1229
1499
2809
3059
3842
1383
3627
713
2359
1498
2439
3970
1546
MIRAVE GIRALDOS, FRANCISCO
MIRAVE MESEGUE, FRANCISCO MANUEL
MIRAVE MESEGUE, MARIA TERESA
MIRET CUENCA, SERAFI
MIRO CUGAT, JUAN MANUEL
MITJANS CARIM, JOAN
MIÑANO VILLALOBOS, EMMA LIS
MIÑARRO TURNES, EVA
MODESTI , M. ANGELES
MOGA PEREMARTI, MONTSERRAT
MOGGIANO , JUAN CARLOS
MOHAMMAD , NAJWA
MOIZE , GERARDO
MOIZE ARCONE, LAURA VICTORIA
MOLINA AGÜERO, CECILIA STELLA MARIS
MOLINA AYALA, M_ JESUS
MOLINA BERLANGA, NURIA
MOLINA CASAJUANA, AUGUSTO
MOLINA CORAL, ANA
MOLINA FERNANDEZ CORDOBA, MARIA P.
MOLINA FERNANDEZ, MARY CLAUDIA
MOLINA GARCIA, JOAQUIN
MOLINA GARCIA, KILIAN
MOLINA GIL, CLAUDIA PILAR
MOLINA LOPEZ, JAVIER
MOLINA LOPEZ, MARIA ASUNCION
MOLINA MASCARO, EDUARDO
MOLINA MONTES, JUAN ANTONIO
MOLINER , JEAN-PIERRE
MOLINER BERNADES, SILVIA
MOLINOS SANCHO, ELISABETH
MOLINS GASCO, FRANCISCO JAVIER
MOLINS MENDOZA, SALVADOR
MOLLAR GIMENEZ, MARIA MERCEDES
MOMPO GALLEN, NURIA
MONCUNILL MIRA, JORDI
MONDEJAR VERDE, ISABEL
MONEO VILALTA, NEUS
MONFORT LEON, BERTA
MONFORTE PANCORBO, ARACELI
MONFORTE TORRES, ANA CRISTINA
MONFULLEDA LUMERAS, MARTA
MONGE TAPIES, MARIA DE LA MERCE
MONNER DIEGUEZ, ANTONIO
MONNER PEÑA, MªEUGENIA
MONREAL NIETO, DAVID
MONREAL NIETO, JULIÀ
MONROSET FABREGAS, CARLOS
MONSALVE DELGADO, LUIS GONZALO
MONSO CELMA, ROBERT
MONTAGUT GALEA, MARIA PILAR
MONTAL ROSELL, JOSEP
MONTALVILLO RODRIGUEZ, ANABEL
MONTALVILLO RODRIGUEZ, EVA
MONTALVO ARIAS, DAVID
MONTALVO LOPEZ, EDWIN
MONTANE , JUDITH IVONNE
MONTANE PAMIES, NORBERT
MONTARAZ GIMENEZ, MARINA
MONTAÑA PONSA, NATALIA
MONTAÑES GARCIA, TOMAS ANTONIO
MONTAÑO SANABRIA, SANDRA ROSARIO
MONTE MANI, AGUSTIN
MONTERRUBIO BERGA, MARGARITA
MONTES ARIAS, RAUL ANIBAL
MONTES CARVAJAL, DAMASO
MONTES GOMEZ, M. ROSA
MONTES NAVARRO, RAFAEL
Llista de col·legiats
Memòria COEC 1995/2006
102
ANNEXOS
ANNEXOS
105
4996
2969
5098
807
3432
1493
3515
3534
3892
2300
4112
3119
4337
944
3324
4282
503
842
2448
3558
3958
1722
2618
2530
3098
1626
2044
1471
2473
1820
760
4499
4633
4043
4017
1866
4427
4698
1230
2961
2624
4016
3451
1130
4314
990
4333
3795
3857
1221
935
2260
2264
3653
3868
4627
1280
4728
3157
4123
1854
1700
1990
1973
3090
3777
5065
4319
MONTMANY CABUS, MARIA
MONTORIOL PALMES, ALBERT
MONTORO NEGRON, YOLANDA ELVIRA
MONTOY SANTACREU, MARIO
MONTRAVETA ISCLA, AGNES
MONTSERRAT , MYRIAM RUTH VIVIA
MONTSERRAT GOMEZ, NURIA
MONTSERRAT LAZARO, VICENTE
MONZO FREIXAS, FRANCESC
MOR MOMBLAN, MARC
MOR REINOSO, CAROLINA
MORA BAHIMA, FRANCISCO JOSE
MORA RENDON, RODRIGO DE J.
MORAGAS ENCUENTRA, JOAQUIN IGNACIO
MORAL AJADO, JOSEP ORIOL
MORAL ARAGONES, OLGA DEL
MORAL CEBOLLADA, JOSE EMILIO
MORAL GOMEZ, CARLOS
MORAL MARTINEZ, SONIA
MORAL MARTINEZ, TANIA
MORALEJO MENDEZ, CARLOS
MORALES , VIVIANA MARCELA
MORALES PEREZ, DAVID
MORALES PEREZ, EVA
MORATA DOMINGUEZ, ANGEL LUIS
MORELL OLIVE, MONTSERRAT
MORELLO CASTRO, SERGIO
MORELLO CUBELLS, JOAN
MORENO ESQUES, JOSEP ESTEVE
MORENO , SERGIO ALBERTO
MORENO BERNABEU, JOSE LUIS
MORENO BOSCH, ANDREA
MORENO LAMEIRO, MIRIAM
MORENO MEDINA, REINALDO
MORENO ORTIZ, MARIO RAMIRO
MORENO PARRA, MARIA ELENA
MORENO PASTOR, JAVIER
MORENO PERAL, RAQUEL
MORENO PERONA, RAMON
MORENO URIBE, SORAYA LUCIA
MORERA CASTELL, JOAN PERE
MORERA GARCIA, JORDI
MORERA PRAT, MIREIA
MORERA SOLASEGALES, AGUSTIN
MORESO MORATO, MERCEDES
MORET SERRALTA, ANTONIO
MORICHETI , MAURO
MOSQUERA CAMBINDO, LILIANA
MOSQUERA VACA, MAGALY
MOSTACERO MIGUEL, FRANCISCO JAVIER
MOSTOVICH STOCHIK, MOISES
MOTA VALERI, M_ EUGENIA
MOUKHMALJI BUSS, MAJD EL DIN
MOYA ROMAN, JUDIT
MOYANO LLEIXA, JAVIER
MOYANO MONTERO, ALEJANDRO
MOYANO MONTOYA, FRANCISCO
MOÑINO MANCILLA, CAROLINA
MUCHA CHUQUIRACHI, JUAN RAUL
MUELA RODRIGUEZ, ROSA
MUGICA BOVE, EUSEBIO
MUIÑOS MAESTRO, JOSE LUIS
MULLER , UDO
MULLER BARBAT, JORGE DE
MUNDET RIERA, NURIA
MUNERA PASCUAL, NURIA
MUNILL FERRER, MONTSERRAT
MUNILLA SABRAS, ANTONIO
2528
1470
2523
2475
2589
2183
992
744
4639
4966
844
3864
4621
2058
869
2740
1728
3735
3350
1503
3375
3622
3489
4955
4179
2639
MUNSTERMANN , KLAUS
MUNTANYA PONSA, AGUSTI
MUNUERA OJAOS, FRANCISCO JOSE
MUNUERA OJAOS, GENOVEVA
MUR JUSTE, FERNANDO
MUR TORNE, MARIA LUZ
MURATORE HERRERA, FERNANDO HUGO
MURILLO CABRE, FRANCISCO
MURILLO DIEZ, MARIA
MURILLO TRENS, MARIONA
MURTRA FERRE, JAIME
MUSA , GHASSAN
MUSCAT TEJEDOR, CARLA
MUSSANO , LUCRECIA MABEL
MUSSOLINI ALFONSO, HUMBERTO A.
MUÑIZ ROCA, CARLES
MUÑOZ BISSIE, MARIA JESUS
MUÑOZ BOLLAS, VALENTINA
MUÑOZ GARCIA, NOEMI
MUÑOZ GONZALVO, RAFAEL
MUÑOZ MORENO, Mª GLORIA
MUÑOZ RUBIO, TERESA
MUÑOZ SANCHEZ, JUAN
MUÑOZ TRAVER, CARLOTA
MUÑOZ URBANO, JORGE JUAN
MUÑOZ-TORRERO LOPEZ-IBARRA, ALBERTO
4007
1744
3287
303
1679
4544
3858
4161
4078
2856
1632
2474
4180
244
4208
4801
4885
5038
1475
852
569
854
2309
2992
3559
2267
1187
765
675
4420
3323
922
904
4541
2014
5011
858
4891
3257
4522
N
NADAL CASAS, ORIOL
NADAL FAIG, JOSEP LLUIS
NADAL TARRUELLA, MONTSERRAT
NADAL VALLDAURA, ANTONIO
NAHMANOVICI , JORGE MARIO
NARDIZZI , CLAUDIA VIVIANA
NARIÑO ROJAS, MARILU
NARRO NOVELLA, SONIA
NASCIMENTO CORREIA, JOANA DO
NATAN BLUM, RENE
NAUMOV NAUMOVA, DMITRI ANATOLIEVICH
NAVALON CODINA, FELICIANA
NAVARRO AGUILAR, ELISABET
NAVARRO FERRERO, JOSE
NAVARRO GIL, CARLOS GUSTAVO
NAVARRO GUERRA, GEMMA
NAVARRO HUETE, DAVID
NAVARRO LARA, JOANA
NAVARRO MAJO, GUADALUPE
NAVARRO MAJO, JAVIER
NAVARRO MAJO, JOSE LUIS
NAVARRO NADAL, MARIA ISABEL
NAVARRO QUESADA, FRANCISCO JAVIER
NAVARRO SANCHEZ, FRANCISCO DAVID
NAVARRO SANCHEZ, SERGIO
NAVARRO SANZ, PILAR
NAVARRO SOTO, GABRIEL
NAVASCUES BELTRAN, IGNACIO GONZALO
NAVAU LLUCH, CARMEN
NAVEIRO DIEGUEZ, SANDRA
NAVES BAGET, MARIA TERESA
NAVES GAYA, JAUME
NAZARENO DAVID, CARLOS RAMON
NEIRA SEGUNDO, M. ELENA
NEVOT GONZALEZ, MARIA CRISTINA
NGUYEN , MINH-TRI
NIN FIGUERAS, JAUME
NIN SADURNI, POL
NIVAR ARISTY, CELIA CESARINA
NOE HERNANDEZ, SUSANA DE
439
1378
305
3964
1019
313
2390
1188
3256
3285
2959
3047
5094
1863
2716
4584
3050
2392
3279
1618
952
3469
3747
4320
2977
1808
2111
2743
4273
NOGAREDA FERRER, PERE
NOGUER CASTELLVI, MIGUEL
NOGUER LLERANDI, JOSE
NOGUERA COROMINAS, CLARA
NOGUERA DE LA MUELA, RAFAEL
NOGUERA MASSA, ANTONIO
NOGUERAS BAYONA, JOAQUIN
NOGUERAS CLEMENTE, JOAQUIN
NOGUERAS ESCORSA, ESTER
NOGUERON DORCA, NURIA
NOGUES MORA, MARIA TERESA
NOGUES PUJOL, LLUIS
NOLLA GODES, JOAN
NOMEN TORRES, JAIME L.
NORDBECK FERRAZ, ARIADNA JOSEFA
NORDI , ELBIO NORBERTO
NOSAS GARCIA, MARTA
NOVELL COSTA, FERRAN
NOVELL COSTA, JOSE
NOVELLAS CANOSA, NURIA
NOVELLAS GONELL, JULITA
NOVILLO PLAZA, ANASTASIO
NOYA MALDONADO, JOSE ANTONIO
NUCERA , ANTONIO
NUGENT HORNUNG, JAIME ALFREDO
NUÑEZ FERREYRA, BERTICO ANTONIO
NUÑEZ FUENTES, RUTH LOURDES
NUÑEZ MORILLO, SARA
NUÑEZ URRUTIA, SERGIO
3923
4994
1299
4251
4967
4460
2755
4439
4895
2701
3282
1138
1936
4004
3560
4199
2199
2748
1001
1109
1061
831
2896
1585
3632
545
2487
5090
4589
936
117
1206
4055
3144
551
3373
4081
O
OBIS AZNAR, MIREIA
OBRADORS CHERTA, GERARD
OBRADORS GIRO, DOMINGO
OCA SILVERWOOD, DAVID
OCHOA , MARIANA DEL CARMEN
ODENA GARCIA, LAURA
OLAMENDI VALLS, PEDRO LUIS DE
OLEA ROSSON, JUAN DANIEL
OLIAS DE LIMA VALLILENGUA, JAVIER
OLIU ROVIRA, JORDI
OLIVA ARBAT, ROSER
OLIVA DARNES, JOSEP
OLIVA DIEZ, JOSE MARIA
OLIVA HERRERA, NURIA
OLIVA OCHOA, JOSEP
OLIVA OCHOA, XAVIER
OLIVAN ROSAS, GLORIA
OLIVAN RUIZ, ESTEFANIA
OLIVE MARQUES, CESAR
OLIVE MONCHO, CARLOS JOSE
OLIVE MONCHO, JORDI
OLIVE RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
OLIVER BOFILL, IMMACULADA
OLIVER PEREZ, SUSANA DEL VALLE
OLIVERES , GEORGES DAMIEU
OLIVERES FOLGUERA, JUAN
OLIVEROS LASDIEZ, ROBERTO
OLIVEROS OLIVITO, FATIMA PILAR
OLIVEROS TERRAZO, FERNANDA
OLIVIERI MAYDANA, JUAN DOMINGO
OLLE CLARAMUNT, Mª. DEL CARMEN
OLMEDO TORRE, DIEGO LUIS
OLTRA ARIMON, DAVID
OMONTE MELGAREJO, JORGE NICOMEDES
OMS LLOHIS, JOSEP IGNASI
ONCINS RODRIGUEZ, JULIA
ORDOYO ANSORENA, RAQUEL
5061
3288
2203
4750
3838
3019
2678
3227
4025
2584
4525
695
306
994
712
3995
4836
3051
4636
1271
2651
4006
2534
454
2722
2562
2967
3177
4071
399
2940
883
4310
2617
1507
5049
3447
1196
2687
1677
2686
3910
3634
ORDOÑEZ CARVAJAL, CLAUDIA
ORE VALDIVIA, EDITA FLORA
OREJUDO MARTINEZ, ALBERTO CARLOS
ORENES PEÑALBA, JAVIER
ORFILA CASTRO, ANNA MARIA
ORIA DE RUEDA ELIA, JUAN FRANCISCO
ORIBE MUGURUZA, DANIEL
ORIOL HILL, FRANCESC
ORIOL ORNA, DAVID DE
ORIVE TINOCO, CRISTINA
ORO , PAULO JAVIER
ORO ESPINOLA, VICTOR ROLANDO
ORRI PERICH, JORGE
ORRIOLS ARUMI, MIQUEL DE LOS SANTOS
ORRIOLS BORDAS, FRANCISCO DE ASIS
ORRIOLS GALVE, MARTA
ORSINI , FERNANDO RENE
ORTEGA CARRION, BEGOÑA
ORTEGA MARTINEZ, JORGE
ORTEGA MONASTERIO GASTON, RAFAEL
ORTEGA PEREZ, FRANCISCO
ORTEGA RUBIO, NOEMI
ORTEGO ABELLA, MARTA
ORTEGO RIVERO, MARIANO
ORTIGOSA RUIZ, JUAN FRANCISCO
ORTIZ BARAHONA, FERNANDO
ORTIZ FERNANDEZ, JACINTO JOSE
ORTIZ FERNANDEZ, ROMULO EDUARDO
ORTIZ VEGA, ANGELICA PATRICIA
ORTONEDA MORETO, JOSE
ORTONEDA PEREYRA, ANTONIO MANUEL
OSES CORTILS, RAMON
OSPINA MORENO, CARLOS EDUARDO
OSPINA MORENO, SANDRA JEANETTE
OSQUIGUIL , EZEQUIEL MARIA
OSTAPCHUK , SUSANA NOEMI
OSTROPOLSKY CHAVES, ADRIAN PABLO
OSTROWICZ KUSCHNIR, DANIEL IGNACIO
OSUNA FUGUET, MARIA JESUS
OTERO ZEGA, CARLOS ALBERTO
OTO MARIA, PILAR NURIA
OUDEVILLE COMELLAS, CRISTINA
OUZZANI TOUHAMI, WAFAA
2305
4830
751
2490
3262
1215
2186
2094
602
498
2131
2362
3660
2918
4845
3818
1182
1698
2567
4227
2494
3578
2579
P
PABLO GONZALEZ, M_ PILAR DE
PACHECO ABADIA DE BARBERA, XAVIER
PACHECO FERNANDEZ, EDUARDO
PACHECO PUENTE, M_ BEGOÑA
PACHO MARTINEZ, JOSE MARIA
PACHON FARIAS, MARTHA SUSANA
PADILLA CEREZO, FLORENCIO
PADROS CRUZ, ESTEBAN
PADROS FRADERA, ALEJANDRO
PADROS FRADERA, EDUARD
PADROS SERRAT, EDUARDO
PADROS SERRAT, JOSE LUIS
PADULLES ROIG, ESTEBAN
PAECKEL PASCUAL, CHRISTIAN
PAEZ , OMAR EDUARDO
PAEZ CEÑA, FLORENCIO
PAGES HERRERA, FRANCISCO FIDEL
PAGLIARECCI FEDERIKE, ANALIA MONICA
PAIRO CHEMLAL, JOSEP
PALA RAMOS, MARTA
PALACIN FEIXA, ANTONIO JUAN
PALACIO DE LA ENCINA, GUILLERMO
PALACIO LANGUIL, JOSE CARLOS
3337
3533
3167
4598
3874
671
3425
4632
1707
2679
3758
2052
4181
1173
4461
4781
4527
3204
4264
4501
4953
4892
817
3967
2975
4247
3564
1344
1051
4053
514
599
962
3605
3160
1241
4634
4115
3881
2426
1052
4691
2125
4964
4547
3821
2714
4765
3209
1116
3229
4613
4721
3254
4644
3808
2290
413
273
2820
1081
4139
4743
4848
3278
2017
2100
4512
PALACIO VELASQUEZ, MARISOL
PALACIOS FRAILE, MARTA
PALACIOS RODRIGUEZ, MARIA IMMACULADA
PALANQUES GIRBAU, FELIX
PALANQUES GIRBAU, MARTA
PALASI LOPEZ, ANTONIO
PALAU DE MATEO, SARA
PALAUDARIAS O'FELAN, JOSE MANUEL
PALENCIA VILLAR, JORGE
PALLACH PARDO, MONTSERRAT
PALLAS ALBIAC, RODRIGO J.
PALLAS NOGUERAS, ANGEL
PALLAS SOLA, DAVID
PALLAS TORRES, MARIA DOLORES
PALLEJA MARTINEZ, ESTHER
PALMA PORTARO, CAMILA
PALOL MARTINEZ, CAROLINA
PALOMINO BALLESTEROS, EVA MARIA
PAMIAS ROMERO, JORGE
PAMIES GARNES, MONICA
PAMIES JORDANA, BARBARA
PANIAGUA COTONAT, BLANCA
PANTOJA VERA, ALFONSO
PAPASEIT SANCHEZ, JUDIT
PARAHY , ERIC
PARAHY , FREDERIC
PARDINA GOMEZ, SUSANA
PARDO FLIX, GLORIA
PARDO PUERTOLAS, MARIA ANGELES
PARDO TENORIO, ARMANDO
PARDOS BAULUZ, VICENTE
PARDOS QUELLENBERG, ARTURO
PAREDES GARCIA, JORDI
PAREDES RAMIREZ, VICTOR HUGO
PAREDES SANCHEZ, ESPERANZA CARMEN
PAREJA PANE, GERMAN
PAREJO SANCHEZ, ELISABETH
PARELLADA INSA, ANNA
PARELLADA INSA, HECTOR
PARERA TURULL, LLUIS
PARES SALES, MARGARITA
PARIENTE BUZON, ALVARO
PARIENTE GUZMAN, MARIO ABELARDO
PARIENTE MORENO, ANNA
PARIENTE RUBIO, PILAR
PARIS , DENIS
PARIS CENZANO, JORDI
PARIS MARIN, PAOLA
PARIS NOGAL, GEMMA
PARIS PEREZ, JUAN
PARIS VIVIANA, NURIA
PARRA DEL POZO, SILVIA
PARRA MORENO, FRANCISCO J.
PARRAMON CUADRADO, VANESSA
PARUNELLA HUGUET, MARIA
PASALODOS GIBERT, INES
PASALODOS GIBERT, RAFAEL
PASALODOS MIRALLES, RAFAEL
PASCUAL ARNAL, JOSE MARIA
PASCUAL CRUZ, MONTSERRAT
PASCUAL FERNANDEZ, MARIA ISABEL
PASCUAL HERRERO, NOEMI
PASCUAL LA ROCA, ANDRES MATTEO
PASCUAL LA ROCCA, MONICA
PASCUAL SANCHO, MIREIA
PASCUAL TRIA, RUTH
PASQUIN COMALRENA DE SOBREGA, SANTIAGO
PASTOR CARRANZA, MARTA
3107
2388
4375
4590
4284
1544
3861
4144
4535
3220
2057
3607
2273
1223
926
3148
3927
2051
4817
2538
3602
354
3492
4451
676
2640
1969
988
3604
1810
3779
3208
2872
1790
5093
4746
1360
4878
2428
3436
3367
1248
4637
2770
4177
567
682
1322
2118
2120
4526
4748
731
536
4870
1447
1459
651
2348
3885
3386
3456
3490
3571
3793
2347
1650
1073
PASTOR SUAREZ, JORDI
PATIÑO ILLA, CRISTINA
PATO MARTIN, MIREIA
PATRON FIGARI, ERALDO MARTIN
PAVEL , LENKA
PAYAN RODRIGUEZ, LIBIA ARGENTINA
PAZ ROMERO, M. CONCEPCION DE LA
PAÑO BRUFAU, JANA
PEDEMONTE I SARRIAS, SERGI
PEDEMONTE ROMA, ENRIC
PEDERNERA , ROSA ELIDA
PEDRO GALOBART, ANA M.
PEDRO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER DE
PEDROL BATLLE, JOAN CARLES
PEDROLA MAS, DAVID
PEDROS FABREGAT, MERCE
PEDROS TARRAGONA, LAURA
PEDROSA MIQUEL, JUAN MANUEL
PEINADO DE PADUA, JUAN
PEIRAU RUBIO, BUENAVENTURA
PEIRO ESTEBAN, MANUEL J.
PEIX GARCIA, RAMON
PEJOAN FERNANDEZ, CARLES
PEJOAN FERNANDEZ, JORDI
PEJOAN PAGES, CARLOS
PEJOAN PAGES, SANTIAGO
PELAGATTI LOREDO, VIVIANA BEATRIZ
PELEGRINA GOMEZ, SUSANA
PELFORT , JEAN-MARC
PENADES CARCELLER, LAURA
PENEGRE , GERARD
PEQUIN TERREN, ESTER
PERA VAL, MARIA NIEVES
PERAIRE ARDEVOL, MARIA
PERAIS , MATTHIEU PHILIPPE
PERAL PEREZ, LIDIA
PERALTA IBARS, JOSEFA
PERALTA PORTOLES, JORDI
PERAZA CARDOZO, FERNANDO CESAR
PERAZZO IGURI, ELBA SUSANA
PEREA MARTINEZ, SONIA
PEREA RODRIGUEZ, IGNACIO
PEREIRA CASAL, HECTOR
PEREIRA ELIZALDE, EVA
PEREIRA TALLON, SUSANA
PEREJOAN ROUCH, JORDI
PEREJOAN ROUCH, MARIANO
PERERA GRAU, RAMON
PERETTI-STEFANI MOLINER, VERONIQUE
PEREYRA , PATRICIA SANDRA
PEREYRA CASTELLANI, MARTA IVONNE
PEREZ ALVAREZ, DEBORA
PEREZ ALVAREZ, JOSE LUIS
PEREZ ARCINIEGA, JESUS
PEREZ BENITO, OLGA
PEREZ CARAZO, RICARDO
PEREZ CEBALLOS, INOCENCIO
PEREZ DE ALARCON ONETO, EDUARDO
PEREZ DE ROZAS RUIZ DE GAUNA, MANUEL
PEREZ FACES, ESTHER
PEREZ GARCIA, SILVIA
PEREZ GUZMAN, BETTY ROSA
PEREZ GUZMAN, WILLIAMS FCO. ANT
PEREZ LORA, RAQUEL
PEREZ MARQUINA, PEDRO A.
PEREZ MARQUINA, ROSA M_
PEREZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL
PEREZ MAÑANET TRALLERO, EDUARD
Llista de col·legiats
Memòria COEC 1995/2006
104
ANNEXOS
ANNEXOS
107
1597
2302
2092
2850
1919
3339
3421
1168
2255
4018
779
1850
2210
4073
473
4581
2575
2343
4075
3153
1737
5008
1825
2303
1681
2987
1876
3595
4229
3182
1778
4766
4893
823
934
3141
1582
3179
4898
2097
4395
1407
2998
608
4028
430
3785
3416
1779
3162
4506
4374
701
5017
4841
2543
4356
2620
3671
1662
3175
3530
4828
4995
3743
815
1639
1325
PEREZ MIRALLES, IGNACIO
PEREZ MORENO, JUAN JESUS
PEREZ PETREÑAS, FELISA
PEREZ RIPOLLES, ENRIQUETA
PEREZ SANCHEZ, JOSEP
PEREZ SANZ, BEATRIZ MARIA
PEREZ SUGRAÑES, ORIOL
PEREZ TORTOSA, RAMON
PEREZ VARGAS, TOMAS JUAN ELIAS
PEREZ-ALARCON BARTRAN, PAZ
PEREZ-PORRO LOPEZ, ALBERTO
PEREZ-PORRO LOPEZ, OLGA
PEREZ-SOLER CASALS, AGUSTI
PERICH SICILIA, JOSEP
PERICOT AYATS, JOSEP
PERLACIA RIGAU, OMAR LAZARO
PERNAS PUENTE, JOSE ANTONIO
PEROTE SUAREZ-RIVERO, JAVIER
PERPIÑAN FUENTES, ALBERT
PERUJO GRAU, EVA
PESSARRODONA PERARNAU, PERE
PETIT TORRELLAS, GEORGINA
PETRINI , CLAUDIO WALTER
PEY VILLAREJO, FRANCISCO JOSE
PEYRE COSTANZO, NELIDA JOSEFA
PEÑA APOLITO, IVAN DE
PEÑA ARIAS, YVONNE DEL CARMEN
PEÑA CARVAJAL, MAURICIO
PEÑA CASTRO, RAQUEL
PEÑA GONZALEZ, YANIRA YLMEDA
PEÑA TAVERAS, JOSE ARISMENDY
PEÑALVER MADRID, ROQUE
PFAFF BLANCO, JUAN FRANCISCO DE
PFAFF MARTORELL, JUAN FCO. DE
PI URGELL, JUAN
PIAZUELO GONZALEZ, MARIA ELENA
PICCOLI SCHIRCH, MARIA TERESA
PICHARDO TEJADA, MANUEL RAMON
PICON SERRANO, SONIA
PIE JUSTE, MARIA
PIE SANCHEZ, JORDI
PIEN DAIN, DIEGO MARTIN
PIERA CARRERAS, JORDI
PIFARRE BARQUE, SALVADOR
PIFARRE PORTELLA, MARC
PIFARRE SANAHUJA, ENRIQUE
PIJOAN MONNE, ANTONI
PIJUAN CALONGE, ANTONI
PIMENTEL FERMIN, MERCEDES ARQUIDAMIA
PIMENTEL MANCEBO, MIGUELINA
PIN ARCENTALES, M. CARMEN
PINA ADELL, PABLO
PINA RAMON, FRANCISCO
PINEDO PIÑANGO, NADEZWDA
PINILLA BAAMONDE, MYRIAM
PINOS FRANCO, M_ SOLEDAD
PINOS PONT, CAROLINA
PINTADO BOIXADOS, ENRIC
PINYOL ARAGONES, JAUME
PINZON GARCES, MARIA HELENA
PIQUERAS HERNANDEZ, MARGARITA
PIQUERAS MATAMOROS, EUGENIO ANATILO
PIRONE , MARIA AUGUSTA GEORGETTE
PISA DACOSTA, NOELIA
PIULACHS LOZADA-BENAVENTE, IGNASI
PIÑAS TONDO, RAMON
PIÑEIRO LEMOINE, RICARDO
PIÑERA PENALVA, MANUEL
789
1340
1085
4670
3725
2077
1856
1385
5028
1292
4925
2504
1885
2664
1414
3104
2535
2791
3859
2072
2807
3521
1371
3392
1852
1845
459
4408
3696
2492
3545
4204
3031
4901
1082
3459
3928
2139
3805
768
2374
819
4150
2146
830
3331
3609
4899
1575
4976
2950
4592
4390
2844
363
1141
523
2334
3935
4542
2951
2697
381
2022
1087
3004
2667
1434
PIÑOL BARRUFET, JORDI
PIÑOL CAMAÑO, ARTURO
PIÑOL FELIS, FERNANDO
PIÑOL VALMAÑA, JOAN
PLA GOMEZ, CARLOS
PLACENTI , DANIEL ALBERTO
PLANA DE VIALA, ENRIQUE
PLANA MONTAÑA, MARC
PLANAGUMA CLARA, MARIA
PLANAS BORRELL, ENRIQUE
PLANAS CALICO, JOAQUIM
PLANAS SANCHEZ, JOSEP
PLANDOLIT ARMENGOL, ANTONI DE
PLANELLES SALVANS, XAVIER
PLANELLS LLATAS, ALBERTO
PLANS DOMINGUEZ, MARIBEL
PLASS RODELLAS, FRANCISCO JAVIER
PLEGUEZUELOS RAMIRO, EVA ISABEL
PLUA GONZALEZ, PATRICIA ALEXANDRA
POGLIAFITO , CARLOS ALBERTO
POIRIER ALDEA, CLERVIE
POLICART REULA, LAURA
POLO BORDONABA, ENRIQUE
POLVILLO ALMUEDO, MANUEL
POMAR BAEZA, ALVARO JOSE
POMAR BAEZA, MARIA DEL CARMEN
PONS GOMEZ, MERCEDES
PONS MARQUINA, DELIA
PONS PLANAS, GEMMA
PONS PRAT, MONTSERRAT
PONS PRATS, IGNASI
PONS ROIG, VICENÇ
PONS SALVADO, SILVIA
PONS TORNIL, CRISTIAN
PONT NESTA, FCO. JAVIER
POO COBO, CARME
PORCEL GARRIDO, THAIS
PORRA , PATRICK ANDRE
PORRAS LEAL, NATALIA
PORTA DINARES, JORGE
PORTA FARRAN, ANA Mª
PORTA JORBA, JOAQUIN
PORTA LOPEZ, FRANCESC XAVIER
PORTA PAMPALONA, LIDIA
PORTA PARCERISA, MANEL
PORTA PEÑA, GABRIELA LAURA
PORTA PEÑA, M.CARMEN
PORTELLA SANTOLARIA, ROGER
PORTILLO , MARIA MARTHA
PORTILLO VALLET, SANTIAGO
PORTO , GUSTAVO ERNESTO
PORTUONDO CAMPBELL, MARLENE MARIA
POSSO PUENTES, LILIANA
POU CORTADELLAS, ENRIC
POU BELLOSTA, LLUIS
POU FERNANDEZ, RAIMON
POU VIDAL, ENRIC
POURE , JEAN CLAUDE
POUSA LORENZO, M. JOSE
PRADA LOMBO, M. LILIANA
PRAT ESTANY, MARIA JOSE
PRATS ARMENGOL, JORDI
PRATS TRIAN, JORDI
PRECIOSO AMOROS, JOSE LUIS
PRIO MIRAVET, Mª. CARMEN
PRUNERA BADOSA, NURIA
PUEBLA BLASI, MIREIA
PUELL VALLES, EZEQUIEL
1592
4061
2156
696
4620
4170
1377
2637
2101
3760
4888
1396
2042
1945
1922
2440
5085
4157
721
2188
3365
4365
208
3907
2935
4649
1040
1562
3248
2395
2381
4672
1135
4489
2835
1265
757
PUENTE ARCE, LILA PAULA
PUERTAS LOPEZ, JOSE MANUEL
PUEYO FERNANDEZ, LUIS
PUGACH , ARTURO OSVALDO
PUGACH LISMAN, GERMAN
PUIG BERGADA, SHEILA
PUIG BRUFAU, MARIA NEUS
PUIG MASANES, MONTSERRAT
PUIGDEMASA NOVES, M_. ELENA
PUIGDEMONT RODRIGUEZ, MONTSERRAT
PUIGDERRAJOLS VILLALON, RAQUEL
PUIGDOLLERS PEREZ, ANDREU
PUIGMAL CARRERAS, ROSA LAURA
PUIGREFAGUT CAGIGOS, GUZMAN
PUIGREFAGUT COMELLA, MONTSERRAT
PUIGSERVER MIR, MIGUEL
PUJADAS CID, MARIA LOURDES
PUJAL NOVES, CRISTINA
PUJALS FERRUS, FCO. DE SALES
PUJIULA JUNCA, MARIA
PUJOL AREGALL, ANNA
PUJOL COMAJOAN, MARC
PUJOL COMAS, JAUME
PUJOL GARCIA, M. ANGELS
PUJOL GIMBERNAT, JOAQUIM
PUJOL I PUJOL, JUDIT
PUJOL MASSAGUER, MARIA TERESA
PUJOL NIÑEROLA, XAVIER
PUJOL POLA, ANNA ROSA
PULGAR ESPIN, PEDRO
PULIDO MARTI, MARTA
PULIDO PERDOMO, AMALFI DALILA
PUMAROLA SUÑE, JOSE
PURROY CORBELLA, CRISTINA
PUY CARRION, DAVID
PUYAL CASADO, MARGARITA MARIA
PUYUELO CAPABLO, JOSE LUIS
3437
972
4153
4406
2011
3513
2979
4155
3407
1149
2099
1554
1875
3552
4521
3587
2633
2993
3882
Q
QUER , JEAN-MARIE
QUERALT ARQUE, RAMON
QUERALT ESCALE, MAR
QUERALT GRAU, GEMMA
QUERALT HERMS, FRANCISCA
QUERALT MORT, ROSER
QUERO LAMA, ARQUIMEDES
QUESADA HIDALGO, ANTONIA
QUESADA MUÑOZ, SONIA
QUEVEDO ADAN, SANTIAGO
QUEVEDO TERRE, MARIA EULALIA
QUI FONTANALS, JOSE
QUINTANA AGUILERA, DIEGO
QUINTANA VILA, ALFONS
QUINTERO , CARLO MARIO
QUINTERO ARNAU, NURIA
QUINTEROS BORGARELLO, AUGUSTO
QUINTEROS BORGARELLO, MILVA
QUISPE ARROYO, JORGE A.
1026
3901
1673
4617
650
1857
4383
2263
R
RABAGO AGUILON, Mª. ISABEL
RABASSA FERRER, OLGA
RABOTNICOFF , FLORA DEBORA
RADA ESCARTIN, PABLO
RADA IGUZQUIZA, JULIO
RAGA SERRA, JOAN
RAGA ARGEMI, LAIA
RAGA PERALES, BEATRIZ
781
2988
1930
2132
4133
3442
3757
2166
3311
3724
1452
2164
5082
4533
1622
3969
2449
1568
2642
2780
3871
835
3728
4965
481
1809
4855
4305
5100
1643
3782
531
2783
3251
2074
4165
949
4274
3099
1865
1522
386
2804
367
1123
4026
4667
1386
4159
1333
3799
592
4249
3155
3850
485
1158
2749
4096
4734
3685
2138
1907
986
981
4985
3519
940
RAGA SERRA, JOAQUIN
RAGOLTA MAGRANE, TERESA
RAGUSA , OSVALDO ANGEL
RAIS SZERMAN, ALICIA TERESA
RAMA FERNANDEZ, EVA MONICA
RAMIL MASEDA, M. DOLORES
RAMIREZ BONINO, VALERIA
RAMIREZ ECHEGARAY, CLELIO HORACIO
RAMIREZ ESPAÑA, ANA MARIA
RAMIREZ PARES, LAURA
RAMIREZ RAMIZ, FCO. ALBERTO
RAMIREZ SANCHEZ, MANUEL
RAMIREZ SEBASTIA, ANAÏS
RAMIREZ TOBON, PAULA
RAMIRO ZANON, AZUCENA
RAMIS DOMINGUEZ, ELSA
RAMON MONTSERRAT, ROSA MARIA
RAMOS BERTRAN, GUZMAN
RAMOS MUÑOZ, CARLOS
RANNEH MARTINI, BASSAM
RANZ RIERA, DAVID
RASCHE EGAÑA, DOLORES TERESA
RASERO PEÑA, DAMARIS
RASPALL CHAURE, ANA
RASPALL MARTIN, GUILLERMO
RATTO , DIANA CECILIA
RAUDALES BANEGAS, CARLOS ARTURO
RAYA ANDRES, SANDRA
RAZURI VALERA, M. VIRGINIA
REAL ALLAN, RICARDO ARIEL
REAL GARCIA, ELENA
REAL MAS, FRANCISCO
REAL VOLTAS, FRANCISCO
REATO , MAURIZIO
REBELLA LOPEZ, LUIS GABRIEL
REBORDOSA GARCIA, LAIA
RECUERO DE PEDRO, FLORENCIO
RECUERO MARTIN, MERITXELL
REDONDO SANTIAGO, GEMA
REHDER MOLINE, JOSE ANTONIO
REHL , SIBILA
REIG COMELLA, JUAN
REIMAT BURGUES, EMILIO
REIMAT MONTULL, EMILIO
REINA CALDERON, JOSE MANUEL
REINA RUIZ, IMMACULADA
REINOSA OLIVER, SONIA
RELATS ROCA, JOSE MANUEL
RELLO TRAVER, DEBORAH
REQUENA PEREZ, ANTONIO
RESTREPO TABORDA, JORGE IGNACIO
RETANA CASTAN, MARIA ISABEL
RETAT , CHRISTOPHE
REUTER , PETER
REVERON MATIAS, LUISA MARIA
REVERTER BALADA, RAMON
REVILLA BRIONGOS, AGUSTIN
REY DAURIA, JORGE LUIS
REY LOZANO, JUAN MANUEL
REY PORCEL, M. DEL CARMEN
REYNAL PUIGDEVALL, ANTONI
REÑE ESPINET, RAMON
RIAL SERODIO, PABLO
RIART EYRE, MARIA INMACULADA
RIBA FAURA, JORGE
RIBA LOPEZ, YASMINA
RIBA SOTERAS, RAQUEL
RIBAS DEIX, JOAN
1335
905
1403
4875
4036
411
2023
849
886
2254
3938
4175
786
3765
3680
3755
2231
2818
848
2198
3931
2980
584
2455
628
4394
3675
2702
3601
1634
3963
1682
3029
2335
1356
3939
373
1444
2542
1302
4515
3860
1338
4629
1418
3762
2661
1766
1442
784
1898
1318
3540
3773
2344
3736
3989
3399
4186
1055
368
1651
2110
4287
4865
2459
3641
4839
RIBAS DEIX, OLGA
RIBAS MATEOS, MANUEL
RIBAS TENA, ANDRES
RIBAS TURON, ALDA
RIBAULT , JEAN-PAUL
RIBERA LLANGORT, CARLOS
RIBERA LLOVERA, CARLES
RIBERA URIBE, JOSE MANUEL
RIBES RIUS, JORDI
RIBET HUGUET, MARIA CRISTINA
RIBOT MARTINEZ, DANIEL DE
RIBOT MURILLO, JAVIER
RIBOT TARGARONA, JOSE DE
RIEGO GUERRA, EVA MARIA
RIERA CASADESUS, JOSEP
RIERA FERNANDEZ, FRANCESC
RIERA HERVAS, EDUARD
RIERA MESTRE, Mª ESTHER
RIERA PUIG, MONTSERRAT
RIERA PUJOL, XAVIER
RIERA PUÑET, MIRIAM
RIERA RAS, PABLO
RIERA VENTURA, FRANCISCO
RIEROLA ALIBES, PILAR
RIEROLA ROQUE, JOSE
RIGALL BARRIS, SUSANNA
RIGAU GAY, M. MONTSERRAT
RIHAN ALDAIFI, GHAZI MOHAMED
RILO COTORE, FCO.JOSE
RINCON GALLARDO BAEZ, CARLOS GERARDO
RIO RODRIGUEZ, RAQUEL DEL
RIOS RODRIGUEZ, MARIA CECILIA DE LOS
RIPOLL GUASCH, ELENA
RIPOLL LLOPART, VICENTE
RISA CORTINA, JORGE
RIUS DUARTE, LAURA
RIUS GRIÑO, FERNANDO
RIUS PASTOR, JOAN
RIVAS MATOS, JOSE JOAQUIN
RIVERA BARO, ALEJANDRO MIGUEL
RIVERA LOPEZ, M. IMMACULADA
RIVERO CALVO, JAIRO ALBERTO
RIVILLA PALACIO, MIGUEL ANGEL
ROBAS MADRID, SONIA
ROBAU GASSIOT, ANA MARIA
ROBLEDANO LLORENS, RAQUEL
ROBLEDANO VICENTE, MARIA LORETO
ROBLEDO GIL, MIRIAM MABEL
ROCA BURES, RAMON
ROCA DE VIÑALS ITURRIAGAGOITIA, FCO. JAVIER
ROCA JORNET, RAMON
ROCA JULIACHS, JAIME
ROCA LLORCA, M. GLORIA
ROCA MOMPEL, XAVIER
ROCA PIQUE, LOURDES
ROCABAYERA ROCA, MERCEDES
ROCAFORT SANCHEZ, GUILLERMO
ROCAMORA BORRELLAS, MARC
ROCHA EIROA, M. DOLORES
ROCHE MONTERDE, PASCUAL
RODEJA DE LAS HERAS, FRANCISCO
RODEJA ROCA, FRANCISCO
RODRIGUEZ , JAVIER ENRIQUE
RODRIGUEZ AGUILA, MARIA ELA
RODRIGUEZ ALVAREZ, PERSIO
RODRIGUEZ ANDUJAR, DOLORES
RODRIGUEZ ANTICONA, ABIGAIL
RODRIGUEZ ARIAS, CLAUDIA
4508
4988
3414
2847
3409
2806
2114
5105
5109
2223
2162
2397
1023
2170
3443
4331
4462
1904
2284
699
4837
2387
1977
4495
4819
4457
4631
3734
3823
1883
4031
2587
1384
578
4831
3576
1829
423
1593
1086
4324
610
1125
3668
4833
1142
4773
3957
452
3893
4218
2399
1530
911
2337
5052
1284
2294
3197
435
3428
4230
5058
1228
4097
2232
3626
4093
RODRIGUEZ ARISA, F. XAVIER
RODRIGUEZ BAS, ALBERT
RODRIGUEZ BEAZCUA, MAITE
RODRIGUEZ BUSTAMANTE, BEATRIU
RODRIGUEZ BUSTAMANTE, VICENTE
RODRIGUEZ CABEZA, JEANNETH
RODRIGUEZ CABEZA, MARIA OLGA
RODRIGUEZ CALDERON, JOSE CARLOS
RODRIGUEZ CARBALLO, EDGARDO
RODRIGUEZ CIURANA, JORGE JUAN
RODRIGUEZ DE LA R. LOPEZ, M.ROCIO
RODRIGUEZ DE RIVERA CAMPILLO, M.EUGENIA
RODRIGUEZ DEHAES, JOSE ADEMAN
RODRIGUEZ DIMARTINO, MONICA BEATRIZ
RODRIGUEZ FRAGA, M. JESUS
RODRIGUEZ FRAU, NESTOR ADEMAN
RODRIGUEZ GALLEGO, ABEL
RODRIGUEZ GIMENO, M_. DOLORES
RODRIGUEZ HARO, SILVIA
RODRIGUEZ INFANTE, JOSE EMILIO
RODRIGUEZ LAVAREZ, MARCOS DANIEL
RODRIGUEZ LECOQ, NATALIA
RODRIGUEZ LEDESMA, M_. ESTHER
RODRIGUEZ LOPEZ, LAURA
RODRIGUEZ MACIAS, MIRIAM
RODRIGUEZ MORESO, MARGARITA
RODRIGUEZ NAVARRO, ELENA
RODRIGUEZ POBLADOR, FRANCISCO JAVIER
RODRIGUEZ ROMANO, VANESA
RODRIGUEZ SANAHUJA, JAUME
RODRIGUEZ SANCHEZ, CARLOS
RODRIGUEZ SILVERA, LETICIA MERCEDES
RODRIGUEZ SOL, MARIA
RODRIGUEZ TORRENT, MANUEL
RODRIGUEZ TORRES, AGUSTIN
RODRIGUEZ VIDAL, SUSANA
RODRIGUEZ ZIA, RUY DIEGO
ROIG AMEZAGA, JOSEP MARIA
ROIG CAYON, MIGUEL
ROIG CUBINO, PEDRO
ROIG FORCADELL, M. CARMEN
ROIG HUERTA, ALEJANDRO
ROIGE ADELL, JOAQUIN
ROJAS SEGURA, M. CARMEN
ROJO ARCALIS, ORIOL
ROJO MIRABET, ERNESTO
ROLDAN DOIN, MATIAS PABLO
ROLDAN FERNANDEZ, YOLANDA
ROLDAN REIG, ANTONI LUIS
ROMA NOVELLAS, JOAQUIM
ROMAN CABEZUELO, SILVIA
ROMAN RUIZ, MANUEL JOSE
ROMANO GUIDA, JUAN JOSE
ROMANS DE FONSDEVIELA, JAIME
ROMERA GONZALEZ, YOLANDA
ROMERO ALVAREZ, MARCO ANTONIO
ROMERO BAÑOLAS, GONZALO
ROMERO BOBILLO, ESTHER
ROMERO DOMINGUEZ, ANDRES
ROMERO FARGAS, PEDRO
ROMERO GARCIA, EVA MARIA
ROMERO I VIELVA, MIRIAM
ROMERO SOTELO, VILMA EUGENIA
ROMEU GARCIA, ALEJANDRO
RONDON CORTES, JORGE ALBERTO
ROS ASMARAT, ROSA MARIA
ROS CAVERO, SANDRA
ROS LLUCH, ANTONIO
Llista de col·legiats
Memòria COEC 1995/2006
106
ANNEXOS
ANNEXOS
109
4301
3434
504
3583
3087
2732
4775
4696
5063
1469
3357
2502
2619
4502
4464
2786
5048
1438
4088
1894
2505
3054
1192
1855
3464
820
4575
4950
2418
1367
604
3557
4491
3600
4474
2163
2351
2928
1432
797
1627
3080
3741
4673
4906
5088
3791
3820
837
4530
3978
589
3573
4341
1849
2590
1706
3484
3129
4255
3695
1091
3597
1943
732
4844
3458
1606
ROS LLUCH, MIRIAM
ROS PANE, ROSA MARIA
ROS SANCHEZ, ANTONIO
ROS TRENCHS, M. CARMEN
ROS VALDECANTOS, MARIA DEL MAR
ROSA GAY, MARIA CRISTINA DE LA
ROSA MARTINEZ, CARMEN DE LA
ROSA VILARNAU, ERIC
ROSALES ACEVEDO, SARA TERESA
ROSARNO , ROBERTO
ROSELL GARRIGA, ROBERT
ROSELL JUVILLA, RAMON
ROSELL OLIVA, JOSEP
ROSELL SANCHO, ORIOL
ROSELL URCHULUTEGUI, RUBEN
ROSELL URCHULUTEGUI, SERGI
ROSELLO ALMIRALL, M. TERESA
ROSELLO LLABRES, JAVIER
ROSELLO MARTI, ELOY
ROSELLO RODOREDA, MIREIA
ROSENBERG , RUBEN ALEJANDRO
ROSET GASSET, MARTA
ROSETTI MANACORDA, CARLOS ROBERTO
ROSINACH MONTEGUT, M_. ESTHER
ROSSELL CAPELL, JOAN
ROURA FERNANDEZ, GLORIA
ROURE MIQUEL, M. CARMEN
ROURE VIÑALS, NATALIA
ROVELLO MONTALBAN, JOAQUIN
ROVER , ALEJANDRO ENRIQUE
ROVIRA FARRE, SANTIAGO
ROVIRA FERNANDEZ, MARC
ROVIRA GONZALEZ, NOEMI
ROYO RODELLAR, MARIA ELENA
RUANO CALVO, CELIA
RUATA SALAMERO, BLANCA
RUBER DE LOS SANTOS, JOSE RAMON
RUBERT ADELANTADO, ANA
RUBIANES ARTURO, FRANCISCO
RUBIN DE CELIS PABA, ALVARO
RUBIO DOMENECH, LUIS JAVIER
RUBIO EIZMENDI, BEATRIZ
RUBIO MENA, NURIA
RUBIO TALERO, GERMAN
RUESTES PIRLA, M. ELENA
RUIDO HERRERA, BIANCA
RUISANCHEZ CAPDET, LUIS CARLOS
RUISANCHEZ CAPDET, ROSALIA
RUIZ BAYON, ERNESTO DOMINGO
RUIZ CARAMES, CARLOTA
RUIZ CASTILLO, SONIA
RUIZ CORREAL, JAIME
RUIZ DE CASTAÑEDA REGOJO, ESTHER
RUIZ DE CLAVIJO CIRAJAS, MARIA
RUIZ DIAZ, ANTONIO JOSE
RUIZ JORDAN, SALVADOR
RUIZ JUSMET, JOSE LUIS
RUIZ LECHUGA, ISABEL
RUIZ LOPEZ, MARCELA
RUIZ LOTERO, MONICA
RUIZ MAGAZ, VANESSA
RUIZ MANRIQUE, JUAN JOSE
RUIZ MARTI, GISELA
RUIZ MILLET, JOSE MARIA
RUIZ MIRETE, PEDRO
RUIZ MORALES, YURI VERONICA
RUIZ PARRA, M. DEL CARMEN
RUIZ PINO, SANTIAGO
1167
1517
3427
5007
1042
1743
5076
4587
2224
2107
3481
RUIZ RAMIREZ, HERNAN LEONEL
RUIZ RUIZ, FRUCTUOSO
RUIZ SERRANO, CESAR
RUIZ-ORIOL MACIAN, CARLOTA
RUJELES LOPEZ, MAGDA ELENA
RUMEU MILA, JUAN
RUSINQUE QUINTERO, GUILLERMO
RUSSO SILVA, FERNANDO MARTIN
RUSTULLET MAÑE, OLGA
RUTMAN , CLAUDIO ROBERTO
RYMER VALLEJO, CARLOS DAVID
2518
2707
1847
1343
338
1725
1382
4822
3143
1712
2116
1758
3819
5040
4046
2261
2745
3750
3298
4984
1826
925
490
446
3702
3756
3117
1512
4038
3925
871
4762
2630
4399
2846
656
4057
4480
5060
1862
4657
575
984
1279
3631
4585
2921
4932
4334
973
278
298
762
1277
1510
S
SABATE BARBERO, MONTSERRAT
SABATE LLOBET, CARLOS
SABATER CAMACHO, FRANCISCO
SABATER COROMINAS, JORDI
SABATER ESPLUGAS, ALFREDO
SABATER GONZALEZ, VALERIA
SABATER RECOLONS, MARIA DEL MAR
SABATES TORRES, JOSE CARLOS
SABINO RAMOS, SILVERINA
SABRIA RIUS, JOAN
SACOTO NAVIA, KETTY
SACOTO NAVIA, MARIANA
SACOTO NAVIA, MARTHA
SADRY , NAHAL
SAENZ CARRER, GONZALO
SAENZ JORDAN, GUILLERMO
SAEZ GRACIA, LAURA
SAEZ MARTINEZ, SANDRA ASUNCION
SAEZ SILVESTRE, SONIA
SAGARRA VALLS, MARIA
SAGUER CASACUBERTA, TERESA MARIA
SAINT PRIX BECRIT, CLAUDIO DONATO
SAINZ GONZALEZ, ALBERTO
SAINZ OLALLA, FRANCISCO
SAIZ MARTINEZ, ARTURO
SAIZ MARTINEZ, CARLOS
SAIZ VERDAGUER, JUSTA
SALA BOSSY, ROSA
SALA CARRION, LAURA
SALA MARTI, SILVIA
SALA MILLA, PEDRO
SALA PEREZ, SERGI
SALA PUIG, IGNACIO
SALA SERRA, LAIA
SALA VISUS, CIRO
SALAGARAY BALDELLON, VICTOR MANUEL
SALAGARAY GARCIA, MAITE
SALAMANCA UBIDE, TATIANA
SALAS APAOLAZA, ALVARO EULOGIO
SALAS ECER, FERNANDO
SALAT VENDREL, ANNA
SALAVERT GIRONA, AGUSTI
SALCEDO SERRANO, CLOTILDE
SALES SEGARRA, ANTONIO
SALGADO FERNANDEZ, BENITO
SALGADO FONT, GEMMA
SALGADO TORRES, MONTSERRAT
SALIBA RAMOS, CAROLINA
SALLEI , OSVALDO
SALOMO FONOLL, CARLES
SALOMO MINGUELL, COSME
SALOMO MINGUELL, JOSE LUIS
SALOMO SANCHEZ, COSME
SALSAS LEROY, ALINE
SALSE BELLET, FRANCESC
661
2322
1139
1323
4574
1504
2406
2393
710
776
4256
1690
2205
2789
4668
374
4242
1278
3081
4961
1764
3074
1319
3134
4484
3355
2670
3572
4805
4422
4113
2738
1666
874
3654
3378
3620
1465
4811
5056
1715
4481
4106
1741
3652
3659
1623
2933
4419
2520
3370
4433
2666
3613
3740
3994
3230
4187
1415
3411
4347
1944
1118
2695
4128
4268
150
247
SALSENCH CABRE, JOAN
SALVA MOLINS, JOAQUIN
SALVA MOLINS, MARIA LUISA
SALVADOR PLANAS, CARLOS DE
SALVAN GARCIA, EVA M.
SALVANY SOLSONA, SALVADOR
SALVATIERRA LOPEZ, CRISTINA
SAMPERE FARNES, GEMMA
SAMSO MANZANEDO, ANTONI
SAMSO MANZANEDO, JORDI
SAN-PEDRO LOPEZ, CAREN
SANABRIA VILLAZON, OLGA ISABEL
SANAHUJA FIGUERAS, M_ CARMEN
SANCHA CAMPOS, ENRIQUE MAMES
SANCHEZ AZOGUEZ, ELISABETH
SANCHEZ BABOT, JOSEP
SANCHEZ BELTRAN, ELISABET
SANCHEZ BONET, LUIS
SANCHEZ BRET, GEMMA
SANCHEZ CLAVERO, ANA M.
SANCHEZ ESPAÑOL, HECTOR MANUEL
SANCHEZ FERNANDEZ, ARACELI
SANCHEZ GARCES, MARIA DE LOS ANGELES
SANCHEZ GONZALEZ, SUSANA
SANCHEZ IBORRA, ANA VANESSA
SANCHEZ LOPEZ, ELOY
SANCHEZ LOPEZ, MONTSERRAT
SANCHEZ MARQUEZ, EDUARDO
SANCHEZ MATOS, YENI ELUVINA
SANCHEZ MOIX, MARTA
SANCHEZ MOLA, Mª CRISTINA
SANCHEZ MOLINS, MERITXELL
SANCHEZ MONTAÑA, MARIA PILAR
SANCHEZ MOYA, MANUEL
SANCHEZ NADAL, CELIA
SANCHEZ ORTIN, MARC
SANCHEZ PEREZ, DIANA DEL ROSARIO
SANCHEZ PEREZ, GLORIA ALTAGRACIA
SANCHEZ QUINTANA, NATALIA
SANCHEZ RIOS, M. CARMEN
SANCHEZ SALES, VALENTIN JOSE
SANCHEZ SALMERON, M.ANGEL
SANCHEZ SAUTUA, DANIEL
SANCHEZ SOLER, LUIS ALBERTO
SANCHEZ TEJEDOR, ARTURO
SANCHEZ TEJEDOR, DANIEL
SANCHEZ TORELLO, PEDRO LUIS
SANCHEZ VALDIVIA, DEMETRIO BUENAV.
SANCHEZ VILA, MONTSE
SANCHO VILLAR, CARLES
SANCHO BREGANTE, Mª GLORIA
SANCHO DE LA TAJADA, M. ELENA
SANCHO ESCOBAR, SONIA
SANCHO GRACIA, LAURA
SANCHO HERRERO, MONTSERRAT
SANCHO IZQUIERDO, ANNA
SANCHO LECINA, NEUS
SANCHO SOLA, SILVIA
SANCHO TRIGO, JOSE MARIA
SANCHO VILLAR, ADA
SANCLEMENTE CORTES, CRISTINA
SANFELIZ ZURITA, MARIA PILAR
SANGENIS TORRENTS, EMILIO
SANJAUME FARRES, ELISABET
SANLLEHI VELLEJO-NAJERA, GUILLERMO
SANMARTI GARCIA, GEMMA
SANMARTI RIGOL, FRANCISCO
SANMIQUEL FORTUNY, RAMON
2342
3990
2965
2869
2767
841
4033
3335
1075
4454
2157
1446
1198
4816
4020
5097
1320
736
3526
5099
636
2127
3260
4861
3234
594
1767
4207
1362
3166
853
4723
2966
365
3102
2187
2925
754
4509
1342
1918
4343
4681
4693
727
900
2059
4755
3185
5036
1577
462
1474
4095
1379
612
887
670
4488
4562
2657
3327
2279
4690
3422
1297
3621
2883
SANMIQUEL FURIO, RAMON
SANMIQUEL MUÑOZ, ISABEL
SANS ACUÑA, JAIME
SANTAEUGENIA ALTES, MARIA JOSE
SANTALO PUIG, M_ LLUISA
SANTAMARIA MOLINA, MARIA PILAR
SANTAMARIA MORENO, MARIÀ
SANTAMARIA SOLA, ANNA
SANTIBAÑEZ CARRASCO, CARMEN PAZ
SANTILLAN CASTILLO, ANGELICA ROXANA
SANTOS ALEMANY, ANTONIO
SANTOS ANADON, ENRIQUE CARLOS
SANTOS GALVAN, ADRIANO RAFAEL DE L.
SANTOS GONZALEZ, ALICIA
SANTOS MENDOZA, XAVIER
SANZ BERNAL, NATALIA
SANZ CAMARA, JOSE LUIS
SANZ JOU, LUIS
SANZ MC CARRON, LUCIA ISABEL
SANZ MIRALLES, ELENA CECILIA
SANZ VILANOVA, FRANCISCO
SARD SANCHEZ, JAIME
SARGET RUSCA, NURIA
SARLAT CASANOVAS, NATALIA
SARLAT FONT, JOAN RAMON
SARRET MARIN, JOSE MARIA
SARRIEGUI , GERARDO DELFOR
SARRION RODRIGUEZ, GUILLEM
SARTORIO DUBINI, ADRIANA MARIA
SASTRE HELLIN, ROSA MARIA
SASTRE MULET, JOSE RAMON
SATORRA NADAL, MERITXELL
SATORRES NIETO, MARTA
SAUMELL PALACIOS, JOAN
SAURA SANJAUME, JORDI
SAURINA CANALS, M_. ASSUMPCIO
SAURINA DELGADO, ENRIC
SAURINA TORRENT, JUAN
SAVOINI GEREMIAS, MARZIA CRISTINA
SAYOS GINESTA, RAMON
SCALCIONE , CARMINE ANGEL
SCALESCIANI , ALEJANDRO
SCAPPIN , LILIANA
SCARPELLO , ALEJANDRO DAVID
SCHALLER , ALCIDES PERFECTO
SCHEININ BLUGERMAN, OFELIA RENE
SCHIAVONI , DONATO JORGE
SCHISANO , JUAN PABLO
SCHROEDER , PABLO MARCELO
SCHULTZ , YVONNE
SCOPPETTUOLO , MARIA SUSANA
SEBASTIA VIDAL, MIGUEL
SEBASTIAN GARCIA, ALFONSO
SECIN SADALA, M. CARMEN
SEGALA TORRES, MARIA ISABEL
SEGOVIA ALCALA DEL OLMO, JOSE
SEGUES PIQUE, CARMEN
SEGUI LANFRANCO, JOSE MARIA
SEGURADO LOZANO, LAURA
SEIJAS MARCANO, RAMIRO EUGENIO
SELLABONA BUCH, ELISENDA
SELLART SANJUAN, RAMIR E.
SEMUR SOLE, LLUIS
SENDRA , AMADO
SENDRA FOYO, NURIA
SERENA MORELLO, JOSE LUIS
SERENTILL BERNAUS, NOEMI
SERNA JARAMILLO, ISABEL CRISTINA
2859
4679
2753
809
1375
4351
3125
2320
2527
2275
4475
456
2356
1372
4448
1798
4702
3400
4335
340
2861
2282
4999
3966
692
646
1110
728
1399
3903
4812
1120
1175
3512
1757
3614
4513
5018
1262
1902
3078
3265
3223
4922
4259
4392
2948
966
2172
1380
1759
4941
2413
293
1494
3954
1326
2511
110
500
1305
3295
2178
4843
2819
5047
2378
2724
SERODIO PARDIÑAS, ALEJANDRO
SERON LOPEZ, IRENE
SERRA BAGO, ELVIRA
SERRA CENTELLES, Mª. DEL CARMEN
SERRA DE FORTUNY, CARLOS
SERRA GALIANA, VICTOR
SERRA MARTINEZ, JUAN
SERRA MASFERRER, ANTONI
SERRA MUÑOZ, ALEJANDRO
SERRA OLLER, M_ EMMA
SERRA PINOS, JUDITH
SERRA PINTO, JUAN
SERRA RENOM, IGNACIO
SERRA RENOM, MARIA TERESA
SERRA RISTOL, SILVIA
SERRA ROBERT, GASPAR
SERRA SERRA, GABRIEL
SERRA SERRAT, MARTA
SERRALLACH OREJAS, SANTIAGO
SERRANO CERCOS, JUAN
SERRANO FERRERAS, JORGE
SERRANO MARTINEZ, JOSE
SERRANO RODRIGUEZ, NATALIA
SERRAT AGUILAR, LAIA
SERRAT ARTAJONA, EMILIO
SERRAT ARTAJONA, FCO. JAVIER
SERRAT CABALLERIA, ANA MARIA
SERRAT CABALLERIA, JOSE MANUEL
SERRAT CABALLERIA, MARGARITA MIREIA
SERRAT MASANES, NOEMI
SERRAT SANZ, DIANA
SERRATO CORREAS, MANUEL
SERVAT JANE, MARIA MERCEDES
SESLIJA , ALEKSANDRA
SEVILLA OTEGUI, ANIBAL SERGIO
SFAR , MEHDI
SHAMMAS GARROUM, HABIB
SIBINA PEREYRA, JOSE LUIS
SIBINA TOMAS, TERESA
SICILIA TEJADA, JUAN CARLOS
SIERRA ARGEMI, MIRIAM
SIERRA RUBIO, LIGIA CONSTANZA
SIJERCIC , VANESA
SILVA FIGUEREO, ENRIQUE
SILVA LOPEZ, FRANCISCO JOSE
SILVESTRE CORTS, EVA
SIMANCAS ANDANUCHE, TOMAS
SIMARO , JUAN CARLOS
SIMIONI , JAVIER ADOLFO
SIMO GIMENO, FERNANDO
SIMOES , EDGARD FAGUNDES
SINTES CARRERAS, IMMACULADA
SIQUES JOFRE, PERE
SIQUES REIG, PERE
SIRI , MARCELA ALEJANDRA M_
SISSMANN , PHILIPPE
SITGES ROSES, FRANCESC XAVIER
SITJA BOBADILLA, HERENA LAURA
SITJES CARBONELL, JOAN
SITJES RIERA, AGUSTI
SIXTO TAPIA, NICOLAS
SLEUWEN , DIRK
SMELT , ALLAN FREDDY RAMON
SMERLING , ANDREA
SOBRE RECHE, NURIA
SOCI RUIZ, DAVID
SOL SEGARRA, EVA
SOL SOLANO, ROSARIO DEL
4200
3112
2565
2641
2325
2549
1911
4146
3269
1647
4588
1016
3062
2862
1934
2319
1300
4330
5022
2081
3554
4189
3417
2444
579
724
630
1914
3748
4244
4083
4260
1903
3636
4326
2457
2160
2730
4094
4692
740
4834
5029
2469
1830
882
3000
4814
3193
1163
4234
846
5034
4550
1286
4005
4245
4674
4767
4223
1815
1303
1607
4622
380
1351
3033
4768
SOLA ABAD, CRISTIAN
SOLA CODINA, GLORIA
SOLA MUGUERZA, JUAN ANTONIO
SOLA VICENS, LLUIS
SOLANAS ESQUERRA, MARÇAL
SOLANES MARTINEZ, NURIA
SOLANS BUXEDA, RAFAEL
SOLDADO CAÑADAS, PIEDAD
SOLDEVILLA MADRID, ISABEL
SOLE , LIDIA PILAR
SOLE FLORES, NAILA
SOLE LLORT, RAMIRO
SOLE MOYA, SONIA
SOLE RODRIGUEZ, MARIA LLUISA
SOLE SANTOLL, NEUS
SOLE SUST, JOAN
SOLE TOMAS, JOSE
SOLER ALIAGA, HORTENSIA
SOLER CANALETA, ELISABET
SOLER CAÑETE, UBALDO RAMON
SOLER GARCIA, KARINA
SOLER GOMIS, ANA
SOLER GOMIS, ENRIC
SOLER GUITART, MONTSERRAT
SOLER OBRADORS, JOSE LUIS
SOLER TALENS, JUAN
SOLERNOU GALTES, DAVID
SOLIVA GARRIGA, JOAN
SOLOZABAL SANFELIU, MARIA
SOMOZA FERREÑO, JAVIER
SOPUERTAS SERRANO, ALICIA
SORIO ALBOUY, ANA
SORRIBAS NAVARRO, JUAN ANTONIO
SOSNA , ADRIANA M.
SOTA PIÑA, MARIA DE LA
SOTO BALLESTEROS, M_ DOLORES
SOTO CESAR, FRANCISCO JOSE
SOTO JOB, MILAGROS JOSEFINA
SOULIE , ALAIN
SPA ARNAU, FRANCESC D'ASSIS
SPA MATAS, FRANCISCO
SPAGNUOLO , SERGIO GUSTAVO
SPAHN , FRANK-PETER
STAAR , DANIELA
STAMATI , JORGE LUIS
STAMPA GIRALT, LUISA
STANISLAVSKY SAFRANOFF, PAULA ANDREA
STEFANELLI , JULIETA LAURA
STEIGER GRESELY, GRISELDA
STEMPLER , ELIAS MAURICIO
STERPETTI MARINO, PABLO
STERPETTI PAGLIARICCI, RODOLFO
STIFANO , MARCO
STOBER BLAZQUEZ, EVA KATIA
SUANA HUMIA, MARIA MONTSERRAT
SUAREZ HERNANDEZ, DESIREE
SUAREZ MARTINEZ, CARLOS
SUAREZ MARTINEZ, MARTA
SUAREZ RAMIREZ, ALVARO ENRIQUE
SUAREZ ROSES, JOSE NICOLAS
SUBIRA PIFARRE, CARLES
SUBIRA TROGAL, RICARDO
SUBIRANA LOCUTURA, SOLEDAD
SUCARRATS SANJUAN, MIREIA
SUGRAÑES BARBARA, MIGUEL
SUMOY DIAZ, JORGE
SUSANNA LOPEZ, ALINA
SUÑE REGI, MIREIA
Llista de col·legiats
Memòria COEC 1995/2006
108
ANNEXOS
ANNEXOS
111
2370
674
2158
3973
SUÑOL MAGRET, SILVIA
SUÑOL PERIU, LUIS
SUÑOL STUMPE, ICIAR
SÀRRIES LEFÈVRE, GEORGINA
2048
4724
4373
2012
3577
3053
3276
4757
3142
4849
2769
4239
562
2837
3405
4851
2874
5027
770
1388
2989
3343
4127
3542
530
4077
4261
4971
1984
1621
3342
3921
4271
3115
2329
2588
1174
4085
4738
4021
878
4794
4014
3419
3543
4108
4432
3092
2098
621
2087
5075
2900
2405
2911
1518
4052
3341
4136
572
3076
3403
T
TABOADA CASTRO, MONICA MARIA NIEVES
TACCA FERNANDEZ, MARCELA DEL PILAR
TAFALLA RISA, LOURDES
TALLO CATARINEU, CRISTINA
TALLON FERNANDEZ, OLGA
TALLON WALTON, VICTORIA
TAMARIT BORRAS, MERITXELL
TAPIA CHACON, ISABEL
TAPIA LOPEZ, MARTA
TARAZONA FLORES, ERICK
TARRAGO BORDOY, XAVIER
TARRAGO CAÑAMERAS, MARIA
TARRES CAMI, CARLOS
TARRES ROBERT, CARLOS
TARRES ROBERT, SILVIA
TARTAGLIA , DARIO
TARTLER MANN, LUCIA
TASENDE PEREIRO, RAFAEL
TASSO PEREZ, ANTONIO
TAYEDA , CLAUDIO ADELMAR
TAYEDA LEMA, CHRISTIAN ADELMAR
TEIXIDO MICHEL, LUIS MIGUEL
TELLEZ RECINAS, ERIKA MARIA
TELLO ASENSIO, MIGUEL
TELLO ESTRADA, ANTONIO
TENORIO GUEVARA, CAROLINA
TERRADELLAS BOSCH, IMMACULADA
TERREROS SANSA, MARIA
TESSORE , ZULEMA ELENA
THENNARD LAZARUS, LUIS ARMANDO
THOMAS , PATRICK
THOMPSON SERRA, MARTA
TIBURCIO VELOZ, CAROLINA C.
TIMONEDA CERVANTES, MONTSERRAT
TINGSVALL , STEFAN LEONARD
TINTO RAMAL, INMACULADA
TOBELLA CAMPS, MARIA LUISA
TOLDOS BALLESTEROS, M. NIEVES
TOLEDO GARCES, NURIA
TOLEDO PEÑA, ERNESTO
TOLRA MORE, MONTSERRAT
TOMAS , HERNAN JAVIER
TOMAS BATLLE, MARIA DOLORES
TOMAS FERRER, NURIA
TOMAS MEDA, JUDIT
TOMAS MIQUEL, MONICA
TOMEO FABIAN, LUCIA
TONDO LESPERUT, EVA MARIA
TONDO LESPERUT, MARIA GEMMA
TONDO SOLAGRAN, JUAN
TORANZO BRIONES, JUAN IGNACIO
TORCHIA , IDA MARIANA
TORIBIO SANJAUME, CARLES
TORIBIO SANJAUME, NURIA
TORNE DURAN, SERGI
TORO ARIZA, PEDRO RAMON
TORO ESCOBAR, ALEJANDRO
TORRALBA FERNANDEZ, MANUEL
TORRAS GIL, MAGDALENA
TORRAS JANE, JOSE
TORRAS JIMENEZ, CARLOS
TORREJON MARTINEZ, SONIA
2454
1373
1107
2424
3908
3891
4289
2571
2623
667
2021
4683
960
1145
4267
1640
5012
1466
2851
3672
2432
3922
3629
3476
2037
4596
4397
1793
825
2692
2318
968
3759
4458
916
1102
171
529
4537
2259
1851
2608
4162
2653
5015
4232
2257
3309
4236
3855
700
3775
4382
4979
478
3165
4947
2551
3224
4440
TORRENS PUIGBO, IGNASI
TORRENT BETRIU, CARMEN
TORRENT COLLADO, JOSE
TORRENT DIAZ, PIO
TORRENT VILAJUSANA, DOMENEC
TORRENTE CASTELLS, EULALIA
TORRENTE CORTES, ISABEL
TORRES CANDELA, IGNACIO
TORRES CANDELA, XAVIER
TORRES GUERRI, LUIS
TORRES HERNANDEZ, SONIA
TORRES JOSA, ORIOL
TORRES LEANTE, MARIA TERESA
TORRES LLETJOS, LAUREANO
TORRES MAYORAL, MERITXELL
TORRES NADJAR, SARA FARIDE
TORRES PEÑA, ANGEL ANTONIO
TORRES PEÑA, RAFAEL ENRIQUE
TORRES PEÑA, RUBEN DARIO
TORRES POLO, FCO. JAVIER
TORRES SALAZAR, JULIA
TORRES SARMIENTO, MARIA PATRICIA
TORRES SEGURA, JUAN C.
TORRES SOBERANO, GEMMA
TORRES VICENTE, LUIS EMILIO
TORRIJOS VELASQUEZ, PATRICIA MARCELA
TORRUELLA ESTEBAN, BEATRIZ
TORT VERDAGUER, SANTI
TORT LLORET, CARMEN
TORT RAMOS, ANNA
TORT RAMOS, JORDI
TOSAS JORDA, ELOY
TRALLERO DELMAS, MANUEL
TRAVERIA COMELLAS, SARA
TRAVERIA MORATO, JUAN
TRAVIESO FERRANDO, CARLOS
TRAVIESO QUIÑONES, MARTIN
TRESSERRA LLAURADO, LUIS
TRESSERRA MASSE, MARTA
TREVIÑO SOLAGAISTUA, M_ JOSE
TRIANA RODRIGUEZ, JUANA
TRIAY GIMENEZ-FRONTIN, BEATRIZ
TRILLA MELE, SONIA
TRIQUELL MANUEL, M_ ANGELES
TROYANO MIRADA, MARTA
TROYANO RUIZ, CARLOS
TRUCHARTE GARCIA, GLORIA
TRUEBA CANO, M. JOSE
TRUEBA MARTINEZ, M. JOAQUINA
TRUJILLO CATALAN, SUSANA C.
TRULL GIMBERNAT, JOSE MARIA
TSIMOPOULOS , EFTHIMIA
TUBAU CANDAU, SUSANA
TUBELLA LOPEZ, MARIO ALEJANDRO
TUCA OMS, ANTONIO
TUFRO TREBINO, MARIA CECILIA
TUGUES SALDES, ALBERT
TURA VIVES, LIDIA
TURRO ARMENGOL, MARIA ALBA
TZENOV IVANOV, YVAILO
2420
422
499
3985
639
3522
U
UDAETA CLIMENT, ANTONIO DE
UDAETA VALENTIN, ANTONIO DE
UDAETA VALENTIN, FRANCISCO JAVIER DE
UHALDE AÑON, SANDRA DANIELA
ULLDEMOLINS AGUADE, ANDREU
ULLDEMOLINS BATET, ANDREU
3307
3210
5019
4410
2135
3826
3044
4102
4277
877
4648
ULLDEMOLINS BATET, M. LUISA
UNZETA SERRA, MARIONA
URBIOLA ALIS, IGNACIO DE
URETA LAWRENTIC, ARANTZAZU
UREÑA VALVERDE, PURIFICACION
URIA ALVAREZ, ELISABET
URIBE STAND, MARTHA PATRICIA
URPI GARCIA, ALEXANDRE
USTRELL I TUERO, ALBERT
USTRELL TORRENT, JOSEP MARIA
UTRILLA CALLE, WALTER
1729
178
1011
3584
1289
2032
4605
4044
4103
2049
4125
477
1881
1946
1327
4178
1750
4568
4937
3233
635
2573
4880
1584
3705
4713
1795
3088
5084
3719
2638
1901
3878
2195
2251
2995
4167
4564
5044
4086
3987
4558
2957
3856
3345
4029
1619
3847
2628
4792
638
2425
2391
3118
2976
V
VADELL SAURA, MIGUEL
VAL CASADO, JOSE DEL
VAL GONZALEZ, JOSE LUIS DEL
VALDEARENAS PELEGRINA, ISABEL
VALDES BOLAÑOS, JOSE ERNESTO JESUS
VALDES DOMENECH, PEDRO
VALDES RIVAS, KARLA MARIA
VALENTINES GAÑET, MERITXELL
VALERO MARTINEZ, M. CARMEN
VALERO PLAZA, JUAN ENRIQUE
VALERO RODRIGUEZ, JESSICA
VALL LLOSERA RIERA, JOSEP
VALLADARES LAMA, CECILIA
VALLCORBA PLANA, MARIA NURIA
VALLCORBA RIGAU, MARTA
VALLE GUERRA, RAQUEL
VALLEJO RUIZ, ANTONIO JOSE
VALLES , MARTIN-GABRIEL
VALLES CREIXELL, ANA M.
VALLES RODRIGUEZ, MARTA
VALLES SANCHEZ, ANGEL
VALLES SANZ, JUDITH
VALLES VEGAS, CRISTINA
VALLINA MORENO, BERTHA J. ERENDIRA
VALLS GIL-VERNET, ANNA
VALLS ROVIRA, MANUEL
VALLS YHITZ, SUSANA MARGARITA
VALLVE RIPOLL, MELIBEA
VALLVE RODRIGUEZ, NURIA
VALLVERDU ESCABIAS, LLUIS
VALMASEDA CASTELLON, EDUARDO
VALMAÑA NOE, SEVERINO
VAN DER GIESSEN , VICTOR CHRISTOPHER
VAN GAALEN , BASTIAAN RONALD W.
VAN HALTEREN , PIETER GOSEWIJN
VANEGAS DE VELASQUEZ, LUZ EMMA
VAQUERIZO SAYAVERA, MARTA
VAQUERO SOLSONA, PASCUAL
VARA POMPA, RUBEN
VARADY , DOMINGO JAVIER
VARGAS ALVARO, CHRISTIAN MARTIN
VARGAS ESPINOSA, MARIA LUCILA
VARGAS ROCHA, JOSE RAUL
VASQUEZ OSORIO, PAULA TATIANA
VAZQUEZ DELGADO, EDUARDO BORJA
VAZQUEZ MARTIN, CLAUDIA
VAZQUEZ NAVARRO, JOSE
VAZQUEZ PAGANI, RAFAEL
VAZQUEZ PRIETO, CRISTINA
VAZQUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO M.
VAZQUEZ RODRIGUEZ, EDUARDO
VAZQUEZ SALCEDA, MARIA CARMEN
VECIANA BATLLE, MERCE DE
VEDRINA CONESA, MONICA
VEGA CAÑETE, ALICIA
4838
4504
4793
3905
1947
2247
4680
2225
4556
5096
4928
1159
2206
1761
1160
2817
4082
1563
5106
3720
3106
4372
4989
3840
2676
2568
4367
4363
418
2952
1003
2071
3704
2953
1713
2726
3968
3455
1553
4924
1732
4032
2604
1783
3651
3482
1760
2277
1614
3374
2728
2306
1143
2154
4599
1836
2613
319
4441
1190
798
3483
3347
2564
4225
4421
978
4442
VEGA HORTAL, GABRIEL
VEGA MARTINEZ, GEMMA DE
VEGAS BUSTAMANTE, ERIKA MARBELLA
VEIGA MELHEM, LAURA
VELA CASASEMPERE, MARIA INMACULADA
VELA NEBOT, JAVIER
VELASCO ALMOR, MIREIA
VELASCO VIVANCOS, VERONICA
VELASTEGUI GARCIA, LOURDES ELISABETH
VELIC , MELITA
VELILLA BELLAFONT, MIGUEL
VELILLA LOPEZ, MIGUEL
VENDRELL RIUS, ANA
VENTI , ABEL RAMON
VENTURA GUIX, JOSEP
VENTURA REY, ALBERTO
VENTURA VENDRELL, M. TERESA
VENTURA VENDRELL, MARIA ROSA
VERA LEAL, INDALI JOSEFINA
VERD BERTRAN, ALBERT
VERDAGUER GARCIA, RICARDO
VERDIELL BOTEY, LAIA
VERDU PRADOS, ROSA MARIA
VERGARA OSPINA, LISSETTE
VERGES BARATA, ALVARO
VERGES BARATA, ANTONIO
VERGES CATLLA, ALEX
VERGES MORGADO, AINA
VIA DUFRESNE SANTOS DE LAMADRID, ROMAN
VIA-DUFRESNE MESTRES, ROMAN
VIADER COBO, SALVADOR
VIALE , JUAN BAUTISTA
VIAÑO GARCIA, JOSE M.
VICARIO JUAN, MONICA
VICENS HERNANDEZ, EDUARDO
VICENS JUSTO, ALBERTO
VICENS MORENO, IRENE
VICENTE ALVAREZ, JOSE ANTONIO
VICENTE BOSQUED, CARLOS
VICENTE MENENDEZ, JORGE A.
VICENTE OBON, PABLO SANTIAGO
VICENTE TALARN, VICTOR
VICHINO SAMPER, EDUARDO LUIS
VICINO , ELSA LILIAN
VICTORIA GARCIA, ANA CRISTINA
VICTORIA GARCIA, M. ISABEL
VIDA , OSCAR ALFREDO
VIDAL BORT, GENER
VIDAL ESTRANY, NARCISO
VIDAL FORT, SONIA
VIDAL GARCIA, FRANCISCO PABLO
VIDAL GARRIDO, CARLOS
VIDAL GRACIA, RAMON
VIDAL HOMS, ENRIQUE
VIDAL LLORENTE, OLGA
VIDAL MALAKA, NORBERTO
VIDAL MALAKA, SANTIAGO
VIDAL POUS, ENRIQUE
VIDAL RAMON, XAVIER
VIDAL REGARD, ENRIQUE
VIDAL REGARD, JUAN MIGUEL
VIDAL RIBAS, NURIA
VIDMAR , KARMEN
VIEILLARD , PATRICK
VIEIRA PEREIRA, DARIO M.
VILA ALSINA, ANNA
VILA BIOSCA, MIGUEL JOSE
VILA BOBE, DELIA
292
3217
3803
4338
2545
1222
2719
3828
2246
2423
2421
1249
2665
4968
2482
587
4449
1602
1571
4210
1129
771
4686
4603
519
1183
4897
4176
528
1864
2997
1574
4519
2828
4435
2842
4852
1457
3703
4511
2682
836
3979
2308
511
4354
2927
2938
3697
790
982
4143
1889
1402
2797
2105
1038
1724
532
4857
VILA BURCH, JOAQUIM
VILA CASELLAS, SILVIA
VILA CRISTOBAL, BERTA
VILA DORADO, JUAN SEBASTIAN
VILA ESPINO, JOSEP
VILA GASSO, RICARD
VILA MANCHO, EMMA
VILA MARTIN, JAVIER
VILA MIGUEL, SANTIAGO
VILA MOLINA, ANA
VILA PRAT, MONTSERRAT
VILA REYNER, ANNA
VILA REYNER, JOAQUIN
VILA RUTLLANT, ADRIA
VILA SANCHEZ, RAMON
VILADOT POU, JOSEP
VILANOVA ROTLLAN, GERARD
VILAR BARRABEIG, EUGENIO
VILAR BUHLER, JOSE MARIA
VILAR GONZALEZ, MARIO
VILAR MARTINEZ, JOSE JUAN
VILAR MARTINEZ, MARIA TERESA
VILARDELL MARGARIT, JUDITH
VILARET TOLRA, GEMMA
VILARNAU ESCRIBA, RAMON
VILARRASA ADAM, JORGE
VILCHEZ PEREZ, MIGUEL ANGEL
VILES ISERN, NURIA
VILES UTGES, CAMILO
VILLAFRANCA SANCHEZ, ISABEL
VILLALBA MORENO, OSCAR JESUS
VILLALBA SALVADOR, FIDEL
VILLALOBOS RODRIGUEZ, HECTOR BLAS
VILLANUEVA INOSTROZA, PATRICIA USNARA
VILLAR AMER, CARLOTA
VILLARO CARRETERO, RAUL LUIS
VILLARREAL BECERRA, EINER NIELS
VILLARROYA MORETA, MARIA DEL PILAR
VILLAS CACERES, NURIA
VILLAZAN RONCAL, OSCAR
VINDEL SERRANO, MIRIAM EULALIA
VINDEL SERRANO, RUPERTA ELISABETH
VIOLAN HOLZ, DEBORAH
VIRGILI GUTIERREZ, ANA M_
VISIEDO BERNI, JOSE LUIS
VISUS CAPELL, VIOLETA
VIVANCO AMATO, MARTA
VIVES BEL, ANA MARIA
VIVES BONET, M. TERESA
VIVES MAS, ALBERTO
VIVES PLA, LIDIA
VIVES SAMPER, GRISELDA
VIÑALLONGA GIRIBET, JOAN MIQUEL
VIÑALS IGLESIAS, HELENA
VIÑAS GARCIA, M. SILVIA
VIÑAS SICILIA, MARIA SUSANA
VIÑETA SOLA, BONAVENTURA
VOLPATTI , CARLOS ALBERTO
VOLTAS BARO, GLORIA
VYETROVA , INNA
4473
4907
3348
3590
4246
2367
W
WAEZ TATARI, ABDUL MOUTI
WAEZ TATARI, RADWAN
WALLNER , LILIANE
WALTER SOLANA, ANDRE
WALTER SOLANA, JÖRG
WANG SAEGUSA, EVA
3606
4318
460
2476
3317
3834
WEYER , MARC DE
WIESLER , EUGEN OTTO
WILLAERT GARCIA, LUIS
WILLAERT JIMENEZ-PAJARERO, EVA
WITJAKSANA , GUNAWAN
WOLLNER , BARBARA KATHARINA
2376
1345
1321
1127
4715
X
XALABARDE GUARDIA, ANNA
XAM MAR MANGRANE, RAMON
XAMMAR BATLLE, ANA MARIA
XICART PERERA, ENRIQUE
XIMENES ROS, BERNAT
4369
706
3103
938
4188
2066
1642
2489
2759
822
1458
3869
Y
YAGUE GARCIA, JOSE
YAGUE ROMERO, JUAN JOSE
YAGÜE NADAL, ESTHER
YAÑEZ GONZALEZ, RAFAEL
YEGUEZ RODRIGUEZ, ERIKA
YEOWARD MORELL, PATRICIA NURIA
YORDA , LUIS ALBERTO
YOUSEF ABU-IZNEID, SULAIMAN
YOUSSEF , MOHAMMAD
YSAMAT MARFA, MERCEDES
YUFE , RICARDO LUIS
YUSTA BURGOS, FERNANDO
4379
1412
2285
4769
2062
2581
3926
1467
4345
2152
3195
2373
2204
5046
4714
4035
4823
976
3615
1410
2673
1014
4059
4087
2040
Z
ZABALA GOMEZ, SUSANA
ZABOTINSKY DE LISAK, MYRIAM SOFIA
ZAMBELLI ORTIZ, GIAN FRANCO
ZAMORA OLAVE, CARLA
ZANCHI , JOSE RAMON
ZAND , LAILY
ZANON SERER, JUAN
ZAPATA BAEZ, POTAMIA BARIS
ZAPATA CUERVO, VALENTINA
ZAPATER CLAVERA, JOSE MARIA
ZARAGOZA CASARES, DAVID
ZARAUZA BAUTISTA, JOSE LUIS
ZARCO CABRERIZO, JOSEFA
ZARFINO , ANDREA FABIANA
ZAVATTARO VILLAPOL, MARTIN MARIO
ZEDDA , JACQUES
ZEITUNE , SILVANA CAROLINA
ZENDRERA ZARIQUIEY, JAVIER
ZHAROVA , OLGA
ZIBECCHI BUISART, ENRIQUE OSCAR
ZOGELMAN BURLOIU, PUICA
ZORITA CROSAS, ASUNCIO
ZURITA RODRIGUEZ, SILVIA
ZURRO , ENRIQUE MARTIN
ZUÑIGA URIBE, MONTSERRAT
Llista de col·legiats
Memòria COEC 1995/2006
110
ANNEXOS
Memòria COEC 1995/2006
112
Col·legiats traspassats (1995-2006)
ABELLA COLL, JACINTO
FALGUERAS RUSCALLEDA, JAVIER
ROIG COMAS, MIGUEL
ADLER REYZNER, ERNESTO
FELIU SANCHEZ CONTADOR, EMILIO
RUZ HERRERA, FRANCISCO
AGUSTI ALSINA, EDUARDO
FERNANDEZ DIAZ, ANTONI
SABATER GORNALS, JOAQUIN
AGUYE ALMORIN, JOSE SEBASTIAN
FERRES PUIG, EDUARD
SABATER PUIG, REMEDIOS
ALABART FONTANILLAS, JOSEP
FONT TULLOT, LUIS
SAIZ SAIZ, JULIAN ANTONIO
ALABAU LACOMBA, AGUSTIN
GARCIA MERCE, RAMIRO
SALAGARAY LAFARGUE, ALEJANDRO
ALAEJOS GALACHE, FERNANDO
GARCIA SANCHEZ, YOLANDA
SAMSO RABASA, ANTONIO
ALBAREL , JACQUES
GASION MARTIN, FELIPE
SANCHEZ CABALLERO LE BRET, ANTONIO
ALBORCH ROVIRA, JOSE MARIA
GAY MEYA, COSME
SANTAEUGENIA PUJOL, SEBASTIAN
AMEN ACOSTA, ANTONIO
GHIGLIONE CAVALLE, JOSE
SANZ SAINZ, FRANCISCO
APARICIO ARENILLAS, JOSE
GOMEZ MIGUEL, BENITA
SEBASTIAN MARTIN, PASCUAL
ARENAS ARCHILA, MARTA LUCIA
GUINART FORNELLS, JUAN
SOTORRA GOLDARAZ, JUAN MARIO
ARGUERO GONZALEZ, MIGUEL VALENTIN
HAUTEVILLE , LUIS RICARDO
SUROS FORNS, EUGENI
ARIAS ROBAU, JOSE MARIA
HOMS OLLER, FRANCISCO
TAMBO IÑIGUEZ, CECILIO
ARMENGOL ROCA, LUIS
INGLES ESTAPER, ANTONIO
TORRENT CARDELUS, CARLOS
ARMULINO , ALFREDO JOSE
JANE FERRER, SANTIAGO
TOSAS PERELLO, JOAN
AVILA NAVARRETE, SILVIA
KOVAR RYTNAUER, JUAN
TRAVIESO QUIÑONES, FERNANDO
BALLACHINO GLARIA, PEDRO JOSE
LABRIA , FERNANDO ALBERTO
TRAYTER JIMENEZ, RICARDO
BARRACHINA PEREZ, JOSE
LAMAS VAZQUEZ, FERNANDO
UDAETA PARIS, ANTONIO
BARRIONUEVO TITINI, GERARDO CLAUDIO
LLENA PLASENCIA, JOSE MARIA
VALLES GRACIA, CARLOS
BARROSO BAXERIAS, ENRIQUE
LOPEZ RUBIN, FERNANDO MARTIN
VARELA SANCHEZ, ISABEL
BEAUMONT ROGER, JUAN
MARTI RUSCA, SANTIAGO
VIESON NUESSE, FEDERICO
BENITEZ RICO, ANTONIO
MARTICELLA CANOVAS, JACINTO
VILA REIG, MIGUEL
BIRBE ARDEVOL, JUAN JOSE
MASFERRER SOLDUGA, DANIEL
VON KOSSTA-RAB , CHRISTINA KATHARINA
BOADA CALVET, FRANCISCO
MATAMALA COTCHU, JOSE
BONIQUET ALFONSO, JOSE
MATOS ALVAREZ, MARIA CRISTINA
BORDAS JANE, FRANCISCO
MAXIMINO , JUAN MANUEL
BOSSY ROSAS, ARTUR
MAYORAL HERRERO, GUILLERMO
BRAYER , YOAV-NATHAN
MIRAVE GIRALDOS, FELIX
BRICHS BRICHS, LUIS
MOLINER , BERNARD EMILE ROBERT
CAIXES VIDA, JOSEP M_
MOLLEDA MEDRANO, NORBERTO
CAMPOS PALLARES, ALFONSO
MONROSET GUILLEN, JOSE
CANALDA PIERA, CARLES
MORA OCTAVIO DE TOLEDO, MANUEL
CAROL MURILLO, JUAN
MORETO MONTOLI, RAMON
CAROL MURILLO, LUIS
MORIOKA NISHIKI, DOMINGO
CARRETERO RAGA, JESUS
MOZO CRUILLES, JUAN
CASTELLANO LARROSA, JOSEP
MUNTANYA TUSET, JOSEP ORIOL
CIFRE CAPO, JUAN JESUS
NIN TRAYNER, JAIME
CONILL MATARO, PEDRO
PADROS DE PALACIOS, ESTEVE
CONILL SANTIAS, JESUS
PAGES FORTIS, FELIX
CORNEJO LOBO, FEDERICO GUSTAVO
PALLARES PONS, RENATO
CORTADA VILAR, LUIS
PARISI VILA, JOSE
COSTA HIPOLITO, JAVIER
PEÑA DE ODRIOZOLA, MARIA TERESA
COUTO LORENZO, JOSE FRANCISCO
PERAIRE BRUGAROLAS, ENRIQUE
CUENCA PUIGDELLIVOL, JAIME
PEREZ-PORRO GARCIA, ALBERTO
DE CAL YAÑEZ, NAZARIO JESUS
PLA BERNALDEZ, CARLOS
DIAZ SUAREZ GRANDA, ARTURO
PONS ROS, IGNACIO
ELBAILE CORVINOS, ISABEL
PUIGDOLLERS BOURGEACQ, BEATRIZ
ESCANILLA SOTO, ALEJANDRO
PUYUELO PUYUELO, ANGEL
ESCUTIA CALVO, ANGEL
QUITLLET GILIBET, ANTONIO
ESPONA PUIGSERINANELL, LLUIS
REHDER JIMENEZ, GUSTAVO
ESTERAS BUEN, MARTA
RODRIGUEZ MENA, LUIS ANTONIO

Documentos relacionados