Any de la Fe - Institució Familiar d`Educació

Comentarios

Transcripción

Any de la Fe - Institució Familiar d`Educació
número 15 desembre de 2012
Any de la Fe
Els valors d’emprendre
Lego and technologies come to us!
IV Memorial Moisès Sobrino
REV. 15  DESEMBRE 2012
SUMARI
editorial
Un any ben especial
3
actualitat
Els valors d’emprendre
4
actualitat
Any de la Fe
6
article
Estrés y Rendimiento, una pareja tan
real como la vida misma
10
pares antics alumnes
Els seus records de l’escola
12
antics alumnes
Fa temps que van deixar el Col·legi,
però encara el porten a dins
16
olympic summer
L’educació en el lleure
20
projectes
Lego and technologies come to us!
24
esport
Temporada 2012 – 2013 Futbol AEET
26
racó literari
IV Concurs de contes Memorial
Moisès Sobrino
29
notícies del col·legi
Els alumnes de Terraferma són
notícia
30
EQUIP D’EDICIÓ
director
Jordi Ferraz
col·laboradors
Jordi Bosch
Joan Manel Bruno
José Antonio Castro
Jordi Cortés
Carlos Goñi
Ramon Moix
Jordi Puig
fotografia
Joan Manel Bruno
Joan Oriach
maquetació
Alfagraf
impressió
Alfagraf
dipòsit legal
L-77-1993
EDITORIAL
Un any ben especial
P
ocs cops encetem un any amb un fet tan especial que el
presideixi. Ja des d’aquests darrers mesos, l’Any de la Fe proposat
pel Sant Pare Benet XVI és el protagonista a Terraferma. Això vol dir
que les activitats fetes i les proposades pel proper any tenen aquest
horitzó. Que totes i cadascuna d’elles ens vagin apropant més a Déu i
que, particularment, per a tots els que formem part de la gran família
de Terraferma, d’una o altra manera, aquest any sigui el que donem
un pas en ferm per conèixer de manera més íntima, més confiada
a Déu, vinguem d’on vinguem i estiguem on estiguem. El fet que a
Terraferma lluitem curs rere curs, any rere any per establir un projecte
ferm que ens vagi conduint progressivament cap a l’excel·lència no
és una novetat però cal recordar que aquesta passa perquè nosaltres,
com a professors i com a mares i pares, siguem cada cop millors.
L’excel·lència a Terraferma no només contempla la part acadèmica,
fonamental per ser un centre de referència, sinó també la part
formativa, element clau del caràcter propi de Terraferma. I bona part
d’aquest èxit formatiu depèn de què cadascú dels educadors que
envoltem la vida dels nostres alumnes, dels nostres fills, lluitem per
ser millors i, en aquesta tasca, la visió cap al cel és fonamental.
Els 100% d’aprovats a selectivitat o la inversió en hores en anglès
al cicle inicial (que anirem implementant en cicles successius any
darrere any) així com el desdoblament de conversa a l’ESO, l’àrea de
Tecnologia en llengua anglesa i el treball de Recerca al Batxillerat fan
que l’anglès sigui, amb número d’hores d’inversió, una de les tres
llengües que els alumnes dominaran al final del seu període escolar
a Terraferma. L’augment d’alumnes, en un any difícil econòmicament
parlant, fan que tinguem clar un dels tresors més grans que tenim
al Col·legi: la vostra confiança. Aquesta fa que en un any d’austeritat,
manifestem tota la il·lusió per fer realitat tots aquests projectes i que
apuntin a la nostra excel·lència com a educadors, com a pares amb
l’objectiu de tenir fills, alumnes excel·lents, acadèmica i humanament
parlant. Us desitjo el millor per aquest any que encetem.
Jordi Ferraz
Director
C/ de Lleida, 270
25110 ALPICAT (Lleida)
Tel. 973 737 011
[email protected]
www.institucio.org/terraferma
3
“
…contribueix a educar per exercir la ciutadania en l’àmbit laboral,
però també en la vida
personal, i a estar
capacitat per prendre
les decisions.”
4
ACTUALITAT
Els valors d’emprendre
Enguany s’ha ampliat el currículum de 3r d’ESO amb l’oferta de la
matèria optativa d’emprenedoria, que presenta una oportunitat
per avançar i ampliar el procés d’orientació i formació.
>El futur emprenedor
El curs 2012-2013 va començar
tot just fa 3 mesos, tots hi vam
dipositar entusiasme i il·lusió per
tal d’assolir les fites proposades.
Com varen fer els alumnes de
2n de BTX en el curs 2011-2012,
els quals van aprovar el curs
i la selectivitat en tota la seva
totalitat.
Ramon Moix
PROFESSOR D’ECONOMIA I EMPRENEDORIA
L
a matèria té dos objectius
fonamentals: d’una banda, ajudar
l’alumnat en la presa de decisions
sobre el seu itinerari formatiu i
professional, a fi d’adequar les seves
capacitats a unes condicions laborals
en continu procés de canvi i, de
l’altra, fer-li prendre consciència
de la necessitat de tenir iniciativa
emprenedora, considerada no
únicament com un conjunt de
qualitats i habilitats necessàries per
crear una empresa, sinó com una
actitud general que pot ser d’utilitat
en les activitats professionals,
com en la vida quotidiana. Des
d’aquesta perspectiva, el concepte
d’emprenedoria ha d’incloure aquest
doble vessant: una educació bàsica
en actituds i experiències que
potenciaran l’autonomia, la iniciativa
i la confiança en un mateix, i un
concepte més específic de formació
dirigit vers la capacitació per a
l’elaboració d’un projecte.
Fomentant l’esperit emprenedor
Desenvolupar l’esperit emprenedor
suposa treballar tot un seguit de capacitats: des de la iniciativa i la presa
de decisions fins a la creativitat i la
reflexió aplicades a la creació
i justificació d’una activitat que, encara que bàsica, pot ser la llavor d’altres
projectes futurs.
El treball en equip és un dels valors
al qual es dóna actualment una gran
importància en diferents àmbits.
Moltes de les activitats de la matèria
poden implementar-se per mitjà del
treball en equip. S’ha de vetllar perquè els membres del grup adoptin
una actitud participativa, oberta i
respectuosa; i fomentar la cooperació i la responsabilitat quan s’hagin
de dividir les tasques o s’hagin de
prendre decisions.
El treball de les habilitats comunicatives també té lloc en el si del grup
cooperatiu, ja que s’ha de verbalitzar
i contrastar idees amb els companys
i cal arribar a acords per comunicar
després els continguts de forma
unitària i consensuada. Per tant, en
les diverses sessions es treballaran les
habilitats comunicatives, ja sigui en
petit o en gran grup.
Les activitats que es desenvolupen
també permeten desenvolupar les
habilitats relacionades amb la competència digital, que comporta el
tractament i presentació de la informació i l’ús de xarxes socials per a les
finalitats específiques. La competència digital també es manifesta en la
capacitat d’adaptació a nous models
de treball, que comporten formes
d’organització i de comunicació com
a conseqüència dels canvis tecnològics, així com la disposició a una actualització constant de les destreses
en l’ús de les tecnologies.
Els valors de ser emprenedors
No pot perdre’s de vista la dimensió
cívica de la matèria d’emprenedoria,
que contribueix a educar per exercir
la ciutadania en l’àmbit laboral, però
també en la vida personal, i a estar
capacitat per prendre les decisions
amb coherència i responsabilitat,
com a persona empresària,
treballadora o consumidora.
5
ACTUALITAT
Any de la Fe
L’ 11 d’octubre s’inicià l’Any de la Fe, convocat pel Sant Pare Benet
XVI en la seva carta apostòlica Porta Fidei (La porta de la fe), i conclourà el 24 de novembre de 2013, en la solemnitat de Crist Rei.
A
mb l’Any de la Fe, el Sant Pare
ens anima a aprofundir en el
coneixement de la fe cristiana, a què
sigui per a cadascú un “encontre
amb un esdeveniment, amb una
Persona, que dóna un nou horitzó
a la vida i, amb això, una orientació
decisiva”.
Estem convençuts que és una ocasió
propícia per créixer en virtuts com
la companyonia, la solidaritat, la
laboriositat… No es tracta de fer
coses especials, sinó d’aprofitar les
ocasions que se’ns presenten cada
dia per donar un nou sentit al que
fem: els deures de l’escola poden
ser una oportunitat per créixer en la
virtut de la laboriositat, l’esport ens
ajudarà a créixer en fortalesa, una
campanya de recollida d’aliments
ens pot servir per treballar la
generositat, etc.
6
Des de fa un temps, moltes
iniciatives que sorgeixen al voltant
de la fe, així com articles interessants
i testimonis de persones, els
estem recollint en un blog dedicat
exclusivament a l’Any de la Fe.
Trobareu l’enllaç d’aquest blog a la
web del col·legi.
Aprofitant aquest número de
la revista, hem volgut reproduir
íntegrament un article molt
interessant d’Alfonso Aguiló (Director
del col·legi Tajamar i autor de llibres
d’educació) on tracta de com educar
la fe dins la família.
Transmitir la fe
En la propia familia se forja el
carácter, la personalidad, las
costumbres… y también se aprende
a tratar a Dios. Una tarea que cada
día resulta más necesaria, como se
señala en este artículo.
Cada hijo es una muestra de
confianza de Dios con los padres,
que les encomienda el cuidado
y la guía de una criatura llamada
a la felicidad eterna. La fe es el
mejor legado que se les puede
transmitir; más aún: es lo único
verdaderamente importante, pues
es lo que da sentido último a la
existencia. Dios, por lo demás, nunca
encarga una misión sin dar los
medios imprescindibles para llevarla
a cabo; y así, ninguna comunidad
humana está tan bien dotada como
la familia para facilitar que la fe
arraigue en los corazones.
EL TESTIMONIO PERSONAL
La educación de la fe no es una
mera enseñanza, sino la transmisión
de un mensaje de vida. Aunque
la palabra de Dios es eficaz en sí
misma, para difundirla el Señor ha
querido servirse del testimonio y
de la mediación de los hombres:
el Evangelio resulta convincente
cuando se ve encarnado.
Esto vale de manera particular
cuando nos referimos a los niños,
que distinguen con dificultad entre
lo que se dice y quién lo dice; y
adquiere aún más fuerza cuando
pensamos en los propios hijos, pues
no diferencian claramente entre
la madre o el padre que reza y la
oración misma: más aún, la oración
tiene valor especial, es amable y
significativa, porque quien reza es su
madre o su padre.
Esto hace que los padres tengan
todo a su favor para comunicar la
fe a sus hijos: lo que Dios espera
de ellos, más que palabras, es
que sean piadosos, coherentes.
Su testimonio personal debe
estar presente ante los hijos en
todo momento, con naturalidad,
sin pretender dar lecciones
constantemente.
A veces, basta con que los hijos vean
la alegría de sus padres al confesarse,
para que la fe se haga fuerte en sus
corazones. No cabe minusvalorar
la perspicacia de los niños, aunque
parezcan ingenuos: en realidad,
conocen a sus padres, en lo bueno
y en lo menos bueno, y todo lo que
éstos hacen –u omiten– es para ellos
un mensaje que ayuda a formarlos o
los deforma.
Benedicto XVI ha explicado muchas
veces que los cambios profundos
en las instituciones y en las personas
suelen promoverlos los santos,
no quienes son más sabios o
poderosos: «En las vicisitudes de
la historia, [los santos] han sido
los verdaderos reformadores que
tantas veces han remontado a la
humanidad de los valles oscuros en
los cuales está siempre en peligro de
precipitar; la han iluminado siempre
de nuevo»[1].
En la familia sucede algo parecido.
Sin duda, hay que pensar en cuál
es el modo más pedagógico de
transmitir la fe, y formarse para ser
buenos educadores; pero lo decisivo
es el empeño de los padres por
querer ser santos. Es la santidad
personal la que permitirá acertar con
la mejor pedagogía.
“En todos los ambientes cristianos
se sabe, por experiencia, qué
buenos resultados da esa natural y
sobrenatural iniciación a la vida de
piedad, hecha en el calor del hogar.
El niño aprende a colocar al Señor
en la línea de los primeros y más
fundamentales afectos; aprende
a tratar a Dios como Padre y a la
Virgen como Madre; aprende a
rezar, siguiendo el ejemplo de sus
padres. Cuando se comprende eso,
se ve la gran tarea apostólica que
pueden realizar los padres, y cómo
están obligados a ser sinceramente
piadosos, para poder transmitir
–más que enseñar– esa piedad a los
hijos” [2].
AMBIENTE DE CONFIANZA Y
AMISTAD
Por otra parte, vemos que muchos
chicos y chicas –sobre todo, en la
juventud y adolescencia– acaban
flaqueando en la fe que han recibido
cuando sufren algún tipo de prueba.
El origen de estas crisis puede ser
muy diverso –la presión de un
ambiente paganizado, unos amigos
que ridiculizan las convicciones
religiosas, un profesor que da sus
lecciones desde una perspectiva atea
o que pone a Dios entre paréntesis–,
pero estas crisis cobran fuerza
sólo cuando quienes las sufren no
aciertan a plantear a las personas
adecuadas lo que les pasa.
Es importante facilitar la confianza
con los hijos, y que éstos encuentren
siempre disponibles a sus padres
para dedicarles tiempo. Los chicos
–aún los que parecen más díscolos
y despegados– desean siempre ese
acercamiento, esa fraternidad con
sus padres. La clave suele estar en
la confianza: que los padres sepan
educar en un clima de familiaridad,
que no den jamás la impresión de
que desconfían, que den libertad
y que enseñen a administrarla
con responsabilidad personal. Es
preferible que se dejen engañar
alguna vez: la confianza, que se
pone en los hijos, hace que ellos
mismos se avergüencen de haber
abusado, y se corrijan; en cambio, si
no tienen libertad, si ven que no se
confía en ellos, se sentirán movidos a
engañar [3]. No hay que esperar a la
adolescencia para poner en práctica
estos consejos: se puede propiciar
desde edades muy tempranas.
Hablar con los hijos es de las cosas
más gratas que existen, y la puerta
más directa para entablar una
profunda amistad con ellos. Cuando
una persona adquiere confianza
con otra, se establece un puente de
mutua satisfacción, y pocas veces
desaprovechará la oportunidad de
conversar sobre sus inquietudes y
sus sentimientos; que es, por otra
parte, una manera de conocerse
mejor a uno mismo. Aunque hay
edades más difíciles que otras para
lograr esa cercanía, los padres no
deben cejar en su ilusión por llegar a
ser amigos de sus hijos: amigos a los
7
que se confían las inquietudes, con
quienes se consultan los problemas,
de los que se espera una ayuda
eficaz y amable [4].
En ese ambiente de amistad, los hijos
oyen hablar de Dios de un modo
grato y atrayente. Todo esto requiere
que los padres encuentren tiempo
para estar con sus hijos, y un tiempo
que sea “de calidad”: el hijo debe
percibir que sus cosas nos interesan
más que el resto de nuestras
ocupaciones. Esto implica acciones
concretas, que las circunstancias no
pueden llevar a omitir o retrasar una
y otra vez: apagar la televisión o el
ordenador –o dejar, claramente, de
prestarle atención– cuando la chica
o el chico pregunta por nosotros y
se nota que quiere hablar; recortar
la dedicación al trabajo; buscar
formas de recreo y entretenimiento
que faciliten la conversación y vida
familiar, etc.
EL MISTERIO DE LA
LIBERTAD
Cuando está por medio la libertad
personal, no siempre las personas
hacen lo que más les conviene,
o lo que parecería previsible en
virtud de los medios que hemos
puesto. A veces las cosas se hacen
bien pero salen mal –al menos,
aparentemente–, y sirve de poco
culpabilizarse –o echar la culpa a
otros– de esos resultados.
Lo más sensato es pensar cómo
educar cada vez mejor, y cómo
ayudar a otros a hacer lo mismo;
no hay, en este ámbito, fórmulas
mágicas. Cada uno tiene un modo
propio de ser, que le lleva a explicar
y plantear las cosas de un modo
diverso; y lo mismo puede decirse
de los educandos que, aunque vivan
en un ambiente semejante, poseen
intereses y sensibilidades diversas.
Tal variedad no es, sin embargo,
un obstáculo. Más aún, amplia los
horizontes educativos: por una
parte, posibilita que la educación se
encuadre, realmente, dentro de una
relación única, ajena a estereotipos;
por otra, la relación con los
temperamentos y caracteres de los
diversos hijos favorece la pluralidad
de situaciones educativas.
Por eso, si bien el camino de la fe
es el más personal que existe –pues
hace referencia a lo más íntimo de
la persona, su relación con Dios–,
podemos ayudar a recorrerlo: eso
es la educación. Si consideramos
despacio en nuestra oración personal
el modo de ser de cada persona,
Dios nos dará luces para acertar.
Transmitir la fe no es tanto una
cuestión de estrategia o de
programación, como de facilitar que
cada uno descubra el designio de
Dios para su vida. Ayudarle a que vea
por sí mismo que debe mejorar, y en
qué, porque nosotros propiamente
no cambiamos a nadie: cambian
ellos porque quieren.
DIVERSOS ÁMBITOS DE
ATENCIÓN
Podrían señalarse diversos aspectos
que tienen gran importancia para
transmitir la fe. Uno primero es
quizá la vida de piedad en la familia,
la cercanía a Dios en la oración
y los sacramentos. Cuando los
padres no la “esconden” –a veces
involuntariamente– ese trato con
Dios se manifiesta en acciones que
lo hacen presente en la familia, de
un modo natural y que respeta la
autonomía de los hijos. Bendecir la
mesa, o rezar con los hijos pequeños
las oraciones de la mañana o la
noche, o enseñarles a recurrir a los
Ángeles Custodios o a tener detalles
de cariño con la Virgen, son modos
concretos de favorecer la virtud
de la piedad en los niños, tantas
veces dándoles recursos que les
acompañarán toda la vida.
Otro medio es la doctrina: una
piedad sin doctrina es muy
vulnerable ante el acoso intelectual
que sufren o sufrirán los hijos a
lo largo de su vida; necesitan una
formación apologética profunda y, al
mismo tiempo, práctica.
Lógicamente, también en este
campo es importante saber respetar
las peculiaridades propias de cada
edad. Muchas veces, hablar sobre
un tema de actualidad o un libro
podrá ser una ocasión de enseñar
la doctrina a los hijos mayores
(esto, cuando no sean ellos mismos
los que se dirijan a nosotros para
preguntarnos).
Con los pequeños, la formación
catequética que pueden recibir en
la parroquia o en la escuela es una
ocasión ideal. Repasar con ellos
[1] Benedicto XVI, Discurso en la Vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, 20-VIII-2005.
[2] San Josemaría Escrivá de Balaguer, Conversaciones, n. 103.
[3] San Josemaría Escrivá de Balaguer, Conversaciones, n. 100.
[4] San Josemaría Escrivá de Balaguer, Es Cristo que pasa, n. 27.
[5] San Josemaría Escrivá de Balaguer, Tertulia, 12-XI-1972, en http://www.es.josemariaescriva.info/articulo/la-educacion-de-los-hijos
8
las lecciones que han recibido o
enseñarles de un modo sugerente
aspectos del catecismo que tal vez
se han omitido, hacen que los niños
entiendan la importancia del estudio
de la doctrina de Jesús, gracias al
cariño que muestran los padres por
ella.
Otro aspecto relevante es la
educación en las virtudes, porque si
hay piedad y hay doctrina, pero poca
virtud, esos chicos o chicas acabarán
pensando y sintiendo como viven,
no como les dicte la razón iluminada
por la fe, o la fe asumida porque
pensada. Formar las virtudes
requiere resaltar la importancia de la
exigencia personal, del empeño en
el trabajo, de la generosidad y de la
templanza.
Educar en esos bienes impulsa
al hombre por encima de las
apetencias materiales; le hace más
lúcido, más apto para entender
las realidades del espíritu. Quienes
educan a sus hijos con poca
exigencia –nunca les dicen que “no”
a nada y buscan satisfacer todos sus
deseos–, ciegan con eso las puertas
del espíritu.
Es una condescendencia que puede
nacer del cariño, pero también del
querer ahorrarse el esfuerzo que
supone educar mejor, poner límites
a los apetitos, enseñar a obedecer
o a esperar. Y como la dinámica del
consumismo es de por sí insaciable,
caer en ese error lleva a las personas
a estilos de vida caprichosos y
antojadizos, y les introducen en una
espiral de búsqueda de comodidad
que supone siempre un déficit de
virtudes humanas y de interés por
los asuntos de los demás.
Crecer en un mundo en el que
todos los caprichos se cumplen
es un pesado lastre para la vida
espiritual, que incapacita al alma –
casi en la raíz– para la donación y el
compromiso.
Otro aspecto que conviene
considerar es el ambiente, pues
tiene una gran fuerza de persuasión.
Todos conocemos chicos educados
en la piedad que se han visto
arrastrados por un ambiente que no
estaban preparados para superar. Por
eso, es preciso estar pendientes de
dónde se educan los hijos, y crear
o buscar entornos que faciliten el
crecimiento de la fe y de la virtud.
Es algo parecido a lo que sucede
en un jardín: nosotros no hacemos
crecer a las plantas, pero sí podemos
proporcionar los medios –abono,
agua, etc.– y el clima adecuados
para que crezcan.
Como aconsejaba san Josemaría a
unos padres: “procurad darles buen
ejemplo, procurad no esconder
vuestra piedad, procurad ser limpios
en vuestra conducta: entonces
aprenderán, y serán la corona
de vuestra madurez y de vuestra
vejez” [5].
Us desitja bones Festes
C/ Major, 30 - 25113 SUCS (Lleida)
Tel. 973 74 81 85 - Fax 973 98 09 36
Mòbil 609 36 04 71
[email protected]
9
“
Desde que uno deja
de estar plácidamente
dormido en su cama y en
cuanto comienza a sonar
el despertador, ya empieza a trabajar el estrés.”
ARTICLE
Estrés y Rendimiento, una pareja
tan real como la vida misma
Con el ritmo frenético del día a día en el mundo laboral y personal
es común vivir estresados, un trastorno habitual que a día de hoy es
visto como algo totalmente normal.
José Antonio Castro
PROFESOR DE SECUNDARIA Y
BACHILLERATO
S
i acudimos a un diccionario
de términos médicos estrés
encontramos que se trata de
cualquier factor emocional, físico,
social, económico… que requiere
una respuesta o cambio. Por
ejemplo la deshidratación, que
puede provocar un aumento
de la temperatura corporal, o el
desequilibrio emocional en el seno
de la familia, que puede provocar el
llanto de un niño pequeño;
El término estrés fue utilizado por
primera vez por el neurofisiólogo
Selye, utilizándola para designar
la reacción no específica de un
organismo a factores de excitación
o agresión. Los citados factores
pueden ser externos: ruidos, calor,
frío, iluminación. Pueden ser también
factores internos como: el dolor,
el cansancio o el agotamiento, las
lesiones orgánicas, las frustraciones
básicas: sed, hambre, esfuerzos
excesivos, factores psicosociales
10
(miedo, emociones, presión de
diversos tipos como las ocasionadas
por la actividad profesional, la
pérdida del trabajo…).
La sociedad actual, con el factor
de la grave crisis económica,
genera factores de estrés tanto
externos como de tipo psicosocial.
Su intensidad y capacidad
originan en muchos sujetos
una falta de adaptación del
organismo, provocando trastornos
psicosomáticos, más o menos graves
y constantes.
Desde que uno deja de estar
plácidamente dormido en su cama
y en cuanto cimienza a sonar el
despertador, ya empieza a trabajar
el estrés.
El rendimiento va disminuyendo a
lo largo de la jornada, son muchos
los frentes que van disminuyendo
las energías y fuerzas, además, el
anuncio de cosas imprevisibles de
cualquier índole y que suponen
salir de la rutina, pueden traducirse
en mal humor por lo que desgasta
mucho más… notándolo uno
mismo en su rendimiento.
A lo expuesto cabe sumarle el
cansancio acumulado por poco
descanso, pero no un descanso
físico, sino psicológico, este
descanso es algo que las empresas
japonesas están teniendo muy en
cuenta con sus empleados, siendo
común encontrar una sala de juegos
(con billar, futbolín…) cerca de las
salas de juntas.
Podemos comprobar que el
rendimiento de una persona, será
máximo a primeras horas de la
mañana e irá disminuyendo a lo
largo del paso de las horas por los
factores expuestos, es por ello que si
partimos de un 100% de capacidad
de rendir a primera hora de la
mañana, la fórmula quedaría:
R = 100 - %Estrés-% Ansiedad-/+
Cuestiones familiares-/+ Estado de
ánimo
Con todo esto se puede comprobar
el rango de rendimiento con el que
está actuando el sujeto, será un
porcentaje que nos dará una idea de
las probabilidades de que obtenga
el éxito en sus labores.
Los factores que se han considerado
son: el estrés que uno va
acumulando por las pequeñas
cosas que se le van interponiendo
en su camino. La ansiedad,
consideraremos aquellas cosas que
le provocan ausencia de tranquilidad
a la persona, es decir cuestiones
externas que repercuten en sus
pautas de funcionamiento. Las
cuestiones familiares, pueden ser
positivas cuando las cosas van sobre
ruedas, la vida en pareja, los niños
son geniales… y fatales cuando hay
discusiones dentro del matrimonio
o las notas de los niños …en fin que
pueden contener ambos signos. Y
el estado de ánimo del sujeto, si a lo
largo del día las cosas que debía de
desarrollar y sacar para adelante, le
han ido bien, eso será un refuerzo
positivo y le dará energías para
afrontar el resto de la jornada, que si
las primeras cosas que ha tenido las
ha hecho mal… eso a nivel interior
repercute en el estado de ánimo
de la persona, contribuyendo a
disminuir el rendimiento.
que son la parte de la medicina
encargada de estos menesteres.
Pero cada persona es un mundo, y
para cada una existirá una cura ideal
y que se ajuste mejor a su patrón,
de todas formas el descanso y el
desconectar de lo que es habitual,
suele ser lo más importante.
Ahora bien, las soluciones mixtas
son las mejores, por una parte
tratamiento psicológico, tratamiento
físico y alimentario, con estos tres
cuidados, en un tiempo prudencial,
como nuevo y con ganas de
comerse el mundo. A modo de
recordatorio final, vaya esta sucesión
de puntos a tener muy en cuenta
para combatir el estrés:
% Diagnóstico personal.
% Tener un conocimiento del
estrés.
% Pensamiento y actitud positiva.
% Presentar un horario óptimo,
organizado y gradual.
% Presentar una alimentación
especial: las frutas y verduras
deben de abundar, procurar no
fumar ni tomar estimulantes
como la cafeína, casedina, ni
derivados.
% Programa de relajación y actividad física.
% Equilibrio entre la actividad de
ambos hemisferios cerebrales
derecho e izquierdo.
% Tolerancia, flexibilidad y adaptación.
% Entusiasmo y buen humor.
Buscando Soluciones…
Cuando uno padece de estrés, lo
primero que uno debe de hacer es
relajarse, pues estará sometido a una
gran agitación.
Como cualquier patología
psicológica presenta también un
tratamiento médico, a base de
terapias de relajación, antidepresivos
y vitaminas, los especialistas
son diversos, desde centros de
recuperación, hasta los psicólogos
11
Família Niubó Sans
1
PARES ANTICS ALUMNES
Els seus records de l’escola
Per Terraferma sempre és un goig saber quelcom dels alumnes que
varen passar pel col·legi, és per això que reservem aquest espai per
tots vosaltres que heu format i formeu part de Terraferma.
Eduard Niubó
Cap del Gabinet de Protocol
de la Diputació de Lleida
Promoció XIII
E
ls anys que vaig passar al Terraferma són un dels millors records de
la meva infància i joventut. Allí em
vaig formar com a persona i també
a nivell acadèmic i espiritual. A casa
som set germans, i quatre vàrem
estudiar al col·legi. La meva dona
12
Marta també és va formar al col·legi
Arabell. El que tots vàrem aprendre,
en uns anys bàsics per a la formació
de qualsevol persona, ens ha servit
per encarar la vida amb una base
sòlida i afrontar els problemes amb
decisió, i encara ara som una família
unida, que gaudeix de la companyia
dels altres i que recorda aquells anys
amb afecte.
A més d’aprendre valors com ara
l’honradesa, la lleialtat, el sacrifici,
etc., al Terraferma hi vaig fer amics
que encara conservo i que em fa
il·lusió retrobar.
Per tot això, m’agradaria que el
meu fill Eduard pogués viure les
experiències que vaig viure jo, a la
seva manera i amb el seu caràcter,
és clar, i per això també estudia al
Terraferma, on ja s’hi troba tan bé
com m’hi vaig sentir jo.
Jesús I. Ariz
Administrativo
Promoción XIV
FOTOGRAFIES
L
os recuerdos que tengo de mi
paso por Terraferma son imborrables. Tanto lo que aprendí como a
la gente que conocí me han servido
muchísimo durante mi vida personal
y profesional. Recuerdo con cariño,
y hasta nostalgia, a compañeros y
profesores; a las aulas, los recreos, el
comedor, el oratorio, la sirena… La
Formación con mayúscula, basada
tanto en valores como en conocimientos; el sentido crítico aplicado a
los conocimientos; la autoridad basada en el respeto y no en el mando,
y todo ese sinfín de cosas que hacen
de Terraferma una familia especial.
A la hora de escoger colegio para
nuestros hijos tuvimos clarísima
nuestra elección, y no nos han
defraudado. Ver crecer a nuestros
hijos en virtudes y conocimientos,
educados en valores, y felices, es
para nosotros la mejor muestra de
que la elección ha sido la acertada.
Família Ariz Balagué
Jordi Torres
Promoció XV
E
ls meus records del col·legi, són
molts, uns més bons que els
altres, però n’hi ha un que al llarg
dels anys et fa ser més conscient
del beneficiós que va ser per a
mi, la passió que vaig sentir en
l’assignatura de filosofia impartida
per l’estimat Sr. Goñi, persona que
amb la mirada i el seu fer ho diu tot.
Del Terraferma no espero més que
les persones de bon cor que es
troben dins del Terraferma ho donin
tot per als meus fills, ja que ho són
tot a la meva vida.
Família Torres Altés
Gonzalo Mateo
Economista
Promoción XII
C
ómo pasa el tiempo!
El año pasado varios
compañeros de la XII promoción
de Terraferma se esforzaron en
contactar con todos los que
habíamos compartido aquella época
y nos reunimos una tarde-noche
de junio para visitar el colegio y
cenar todos juntos. El motivo era
Família Mateo Chiné
13
FOTOGRAFIES
4
Família Gilart Farreres
celebrar los 25 años desde nuestra
graduación… ¡25 años! Confieso que
en el primer instante creí que ese
e-mail me había llegado a mí por
error.
Había pasado todo ese tiempo
sin acercarme por el colegio, pero
a medida que lo recorríamos los
recuerdos acudían en cascada: en
las aulas se me representaban las
caras de todos los profesores, en el
comedor me veía haciendo fila con
la bandeja metálica, la capilla, el
patio, el gimnasio…; todo aquello
había sido parte de mí.
Y compartiendo mesa con mis
antiguos compañeros, recordando
con ellos las aventuras de entonces,
me invadió una sensación de
pertenencia a un grupo. Los miraba
y veía en ellos un sello especial. Eran
antiguos alumnos de Terraferma.
A partir de entonces Mabel y yo
nos planteamos más seriamente el
cambio de colegio para nuestros
hijos. Era un tema que surgía de
vez en cuando, pero por diversos
motivos no terminábamos de
decidir: tendrían que dejar su colegio
en Fraga, sus amigos, desplazarse
14
todos los días madrugando más y
regresando tarde, aterrizar en un
colegio y un ambiente totalmente
nuevo para ellos, sin amistades...
La verdad es que nos costó, pero
finalmente este curso hicimos el
cambio pensando que cuánto
antes sería mejor para ellos, ya que
la adaptación sería más rápida y
sencilla.
Hoy, sólo tres meses después, están
encantados con el Terraferma y el
Arabell. Al principio fue un poquito
duro, sobre todo por la lengua (el
catalán), pero ahora no lo es tanto.
Se les ve felices y muy motivados.
Como padres, deseamos lo mejor
para ellos; una buena educación
adquirida en casa y complementada
en el colegio; una buena formación,
académica y humana. Aspiramos a
que en el futuro sepan afrontar las
situaciones y tomar sus decisiones
de forma acertada; a que lleguen a
ser personas honradas, responsables,
trabajadoras… Queremos ver
en ellos aquella impronta de
Terraferma que yo ví en mis antiguos
compañeros de promoción.
Joan Gilart
Empresari
Promoció XVI
R
ecordo el primer dia que vaig
entrar a Terraferma. Tenia 7 anys i
em va semblar un edifici molt gran,
amb uns jardins i uns patis immensos per jugar… fins i tot tenia un
camp de futbol… que avui està molt
millorat i que també és el que més
agrada al Jan, el meu fill, que fa 1r de
primària.
També recordo la primera persona
que em van saludar a l’entrar amb
els meus pares, el sr. Xandri. Era
el director! I en canvi, a mi em va
semblar una persona molt amable
i propera . Com tots els professors:
don Moisés, don Ernesto, el Sr.
Illa, aleshores profe de català, el
Sr. Moix… seriosos i formals però
propers amb els alumnes. Quan
visito el col·legi m’agrada veure
algunes cares conegudes que em
porten records de la meva infantesa
i adolescència i també el fet que
algun dels meus professors sigui avui
en dia profe del meu fill, com el Sr.
Mateu.
D’anècdotes divertides en podria
explicar un munt! Però una de les
que més gràcia em fa és recordar a
mossèn Pedro Muga jugant a futbol
amb la sotana remangada i xutant
amb les sabates sempre tan ben
enllustrades!
A Terraferma també hi vaig fer bons
amics i recordo com fèiem pinya i
quan ens trobem avui en dia sembla
que no hagi passat el temps. Els
d’Alpicat baixàvem tots en bici… ens
passàvem a buscar, ens esperàvem
els uns als altres, anàvem tots junts…
quins records!
Avui en dia estic molt content de
tornar al col·legi i gaudir d’aquesta
nova etapa com a pare perquè sé
que tot i que els temps i la societat
són força diferents, a Terraferma es
continua treballant en la mateixa
línea: l’esforç, el treball, l’ordre,
l’amistat… tots els valors que a mi
em van ensenyar i m’han ajudat
d’adult. M’agrada veure com ha
anat canviant i millorant el col·legi i
m’omple de satisfacció pensar que
el meu fill podrà gaudir de tot això i
que formarà part de la seva formació
integral: acadèmica, espiritual i
personal. Per tot això l’Estela, la meva
dona, i jo ho vam tenir clar des del
principi: volem el millor pels nostres
fills i, sens dubte, Terraferma per al
Jan i Arabell per a l’Ares, són la millor
opció.
‡%$5$1',//$6
‡3(56,$1$6<0$//2548,1$6
‡0$548(6,1$6<620%5(526
‡38(57$63($721$/(6
‡5(-$6
‡0$03$5$6'(%$f2
‡(6&$/(5$6<$/7,//26
‡38(57$6,1'8675,$/(6
‡)$&+$'$6
‡0$03$5$6',9,625,$6
‡9(17$1$6<*$/(5Ë$6
‡02648,7(5$6
7HO
ZZZKHUPDQRVDJXLODFRP
15
1
ANTICS ALUMNES
Fa temps que van deixar el Col·legi,
però encara el porten a dins
Entrevistem cinc antics alumnes de diferents promocions. Els hi
preguntem que fan, on viuen i com els ha marcat Terraferma. Això
és el que ens han respost.
Fernando Quílez.
XVI Promoció.
Actualmente desarrollo mi carrera
profesional como responsable
del departamento de consultoría
de la empresa Q-SOFT. La
empresa desarrolla su actividad
en la implantación de soluciones
informáticas para la gestión integral
de centros médicos y hospitalarios
tanto a nivel nacional como
internacional. Recién cumplidos
los 40 años, y tras reunirnos con los
antiguos alumnos de la promoción
el pasado mes de junio, recuerdo
con nostalgia los años vividos en
el colegio. Tras más de 20 años
16
parece como si no hubiese pasado
el tiempo cuando te encuentras con
compañeros por la calle y hablas
con ellos y ves que la mayoría de
nosotros ya estamos casados y ya
hemos formado una familia.
Como anécdota os contaré que
este pasado verano, que cumplía
los 10 años de casado, hice un
viaje a New York con mi mujer y allí
me encontré con mi gran amigo
Sergi Sans que me organizó una
ceremonia en la Catedral de San
Patricio para celebrar la renovación
de votos familiares. Gracias, Sergio
por aquellos días que pasamos
juntos nuestras familias recorriendo
las calles de NY recordando viejos
tiempos.
En la actualidad, soy padre de dos
maravillosos hijos, Iván y Marta,
que se quieren con locura. En la
sociedad actual te das cuenta
de que se ha perdido uno de los
principales valores: la familia. Yo creo
en la indisolubilidad del matrimonio
y espero que la sociedad actual
cambie de rumbo para volver a
tener ese gran patrimonio llamado
FAMILIA. Intento vivir el respeto, la
fidelidad, la sinceridad y el amor, así
como educar a mis hijos en esos
valores que me transmitieron mis
padres y el colegio.
Miquel Solans.
XXXII Promoció
Vaig deixar Terraferma ara fa set anys,
el curs 2005-2006. De les terres de
ponent vaig traslladar-me a Navarra,
on l’any 2010 em vaig llicenciar en
Filosofia i, el curs passat 2011-2012,
en Periodisme. Actualment estic
estudiant un màster en Filosofia
per a poder entrar l’any vinent
al programa de doctorat de la
Universitat de Navarra. Col·laboro
també amb l’Institut d’Antropologia
i Ètica de la mateixa universitat i visc
des de fa tres anys al Col·legi Major
Belagua.
Al Terraferma vaig descobrir dos
coses: l’amistat i la filosofia. L’amistat
dels meus companys de classe
i també la d’alguns professors.
Recordo que vam fer algunes
bogeries, ens ho vam passar força
bé i fins i tot vam estudiar… i alguna
cosa vam arribar a aprendre. Què
recordo del meu col·legi? Que hi
vaig trobar professors que van
preocupar-se pels meus companys
i per mi. Tant era així, que un ho
acabava donant per suposat, i ho
vivia com si fos normal. Quan fas
primer de primària, els professors et
semblen gegants. Poc a poc, amb el
pas dels cursos, se’t van fent petits i
et penses que són gent normal, com
la resta. I és curiós, però quan surts
del col·legi i els anys se t’emporten
més enllà –tot i que no sigui massa
lluny encara– te n’adones que els
professors potser sí que eren grans,
i més grans fins i tot del que et van
semblar quan vas arribar el primer
dia. Aprofitant que se m’ha donat
l’oportunitat d’escriure, l’únic que
vull dir és “moltes gràcies”. Moltes
gràcies perquè el col·legi Terraferma
em va donar mestres i bons amics.
Xavier Codina.
XXI Promoció
Després d’estar uns anys a Barcelona
estudiant Administració i Direcció
d’empreses a ESADE i treballant tot
seguit a Unilever, vaig tornar a casa:
la terra tira molt, i més sent Lleida,
que no sabem el tresor que tenim
d’estar prop de tot arreu i no fer
cues… La meva esposa es diu Elena
2
i tot just fa 6 mesos vam tenir a l’Eva.
És tota una experiència, que estem
gaudint al màxim i compartint cada
minut de creixença amb ella. A nivell
professional, porto 9 anys treballant
a Lleida, primer a Argal i els últims 6
al Banc Sabadell on actualment sóc
el Delegat Comercial de Zona.
Del Col·legi tinc molt bons records.
De fet vaig fer el pac complert,
des de parvulets a l’Arabell fins el
COU a Terraferma, més de 14 anys
relacionats amb el Col·legi. Diuen
que els millors records són els de
la infància i en el meu cas, és així.
Recordo amb molta melancolia, els
contes del Sr. Moisés a 2n d’EGB.
Mira que érem uns bitxos i que no
paràvem de parlar, però el Sr. Mosiés
ens feia estar hores embobats i
callats escoltant els seus contes.
Tambè recordo al Sr. Ernesto que
ens ensenyava, entre altres coses,
les bones conductes: com havíem
d’agafar els coberts per menjar, a
posar-nos la camisa per dins, etc.
També tinc molts bons records ja
de més gran: amb els de la colla
(Z, J, T, L, K, O, G) jugàvem a futbol
amb una pilota de tennis amb el Sr.
Goñi al pati cobert de la U. Eren uns
partits a vida o mort i les suades eren
memorables…
No he volgut perdre el contacte ni
amb els companys ni pròpiament
amb el Col·legi. Per això actualment,
sóc el delegat de la meva promoció
i gràcies a les bones iniciatives
dirigides als Antics Alumnes, ens
anem trobant assíduament. Com per
exemple la darrera trobada d’Antics
alumnes del passat mes de juny…
tota una experiència després de
molts anys sense veure’ns… tots una
mica més arrodonits i amb menys
pél, però amb l’esperit de sempre!
Joan De Santiago.
XXXII Promoció
Estudié Comunicación Audiovisual
en la Universidad de Navarra.
Actualmente coordino el Proyecto
de Educación Audiovisual que
llevamos a cabo desde la Asociación
de Consumidores de Medios
Audiovisuales de Cataluya (TAC) y
desde la Federación de Asociaciones
de Consumidores Audiovisuales de
España (iCmedia).
De Terraferma guardo muchísimos
recuerdos: la música clásica que
don Ernesto nos ponía al llegar
del patio (para aliviar la tensión
de los partidos, sin duda), los
1. Fernando Quílez i família.
2. Miquel Solans i família.
17
maravillosos cuentos de don Moisés, las
carreras en la pista de arriba del incansable
señor Ponz, los intensos entrenamientos con
Samuel Pámpols, las cariñosas discusiones
futbolísticas con el señor Martí… son
muchos los momentos que convergen en
una sensación de cariño y agradecimiento
inexplicable. El colegio me enseñó una
manera de ver el mundo basada en la
reflexión, el respeto, la admiración y el
diálogo, una formación mucho más allá de lo
estrictamente académico. ¿Por qué? Porque
aprendí más de los profesores fuera de clase
que dentro. ¿Por qué? Porque Terraferma no
es solo estudio; es preparación personal. No
es solo un colegio; es un hogar. Terraferma
forma parte de mí. ¿Por qué? Porque yo
siempre formaré parte de Terraferma.
Ismael Díaz.
XXV Promoció
FOTOGRAFIES
Xavier Codina i família.
Nací en Tárrega. Soy licenciado en Derecho
por la Universidad de Navarra y actualmente
ejerzo como abogado en un bufete
jurídico en Vitoria (Álava). Me considero un
afortunado al ser antiguo alumno del colegio
Terraferma. Para mí, supuso una muy bonita
etapa de mi vida, de la que hoy tengo un
recuerdo muy presente y valoro con infinito
cariño lo mucho que pude aprender.
Recuerdo como si fuera ayer el último día
en el que con tristeza dejaba de entrar
por la puerta del colegio, de jugar al balón
en el recreo en el que tantas veces había
jugado, de hacer mi último examen, de
estudiar en la biblioteca… y me despedía
de mis compañeros y profesores de los que
tanto había aprendido y con los que había
pasado tantos buenos momentos. Aquel
día, mientras bajaba una a una las escaleras
del colegio por última vez, dejaba atrás una
preciosa etapa de mi vida, donde se quedaba
mi infancia y adolescencia con recuerdos
maravillosos.
La educación que recibí fue excelente, la
disciplina y el rigor estaban conjugados con la
confianza y la familiaridad. Además, el hecho
de que cada alumno tuviésemos asignado
un preceptor, hacía que la relación entre
profesor y alumno se basara en la confianza,
en el respeto recíproco y en un trato personal
directo. Gracias, Terraferma, por haberme
enseñado a tener espíritu de sacrificio, de
superación, tenacidad, por formarme como
estudiante tanto en el terreno personal como
espiritual y, sobre todo, por haberme llevado
de la mano a la Universidad para cumplir mi
sueño de ser abogado.
18
Joan de Santiago.
Ismael Díaz.
19
PROJECTES
L’educació en el lleure
L’Olympic Summer són les estades d’estiu de Terraferma que estan
pensades perquè els que hi participin gaudeixin d’un temps de
lleure i alhora contribueixi a fer-los créixer com a persones.
U
n cop finalitza l’activitat escolar a finals de juny s’inicia el període
de vacances per a infants i joves, un temps que ens ho hem de
prendre com una part més de l’aprenentatge i creixement personal,
és per això que aquest no ha de ser un trencament de l’activitat
acadèmica sinó més bé una continuació de l’aprenentatge.
A Terraferma entenem les vacances d’estiu com un període ideal
per continuar en l’aprenentatge, ja sigui des del punt de vista
acadèmic com personal i humà, per això és important que infants
i joves continuïn el seu aprenentatge tot adquirint i consolidant
coneixements, però aquest cop d’una manera més lúdica i relaxada.
Les vacances cal entendre-les com un període que els ha de servir
per recarregar piles, gaudir d’activitats en família, sortides i viatges
entre d’altres però cal no oblidar-se d’anar fent aquelles activitats que
els diversos professors han cregut oportú per cadascú d’ells, i és que
el cervell no deixa de ser un múscul que cal anar-L’ho exercitant.
Ja són més de 7 anys que Terraferma ofereix una alternativa a l’estiu
dels nostres alumnes, i han estat molts els que han anat passant per
les diverses edicions de les estades d’estiu, ja sigui en els seus inicis
com English Summer Camp o en l’actualitat com Olympic Summer,
i han pogut gaudir de l’estiu i viure experiències que la resta de l’any
no ho poden fer.
En l’Olympic Summer els alumnes de P5 de l’Arabell i els alumnes de
primària de Terraferma poden participar al llarg de cinc setmanes i
en horari de 9 a 17:00 hores d’un llarg llistat d’activitats educatives
i esportives que busquen captivar l’interès dels nois per tal que
gaudeixin de les mateixes mentre que també són educats en el
lleure.
Entre elles destaquem les classes d’anglès impartides pel professorat
especialista en dita llengua, el mòdul de deures i lectura, l’espai
de formació humana; tot això pel que fa referència a l’àmbit més
academicista. En canvi, en les activitats de lleure hi ha els tallers
de manualitats i cuina en el qual poden plasmar la seva creativitat
personal, les activitats esportives tals com les curses cronometrades,
partits de futbol, gimcanes, duatlons, curses de btt i un llarg etcètera.
A més a més, totes les activitats educatives i esportives estan
plantejades per tal que aquestes actuïn com a autèntics transmissors
dels valors, valors que al llarg del curs escolar s’han anat treballant
i forjant en cadascú d’ells. Amb l’objectiu clar i concret de formar
persones solidàries, respectuoses, cíviques i treballadores.
Joan Manuel Bruno
PROFESSOR DE SECUNDÀRIA
20
La darrera edició de l’Olympic Summer –estiu 2012– va comptar amb la participació de més de 90 alumnes entre
P5 i primària, que s’ho van passar d’allò més bé en totes les activitats formatives i esportives que es varen organitzar
mentre també eren educats en el lleure.
21
FOTOGRAFIES
22
23
PROJECTES
Lego and technologies
come to us!
By teaching Technology in English we bet for our student’s future.
Our main aim is to broaden them new horizons and we want them
to bring out the best in themselves.
W
e are already in the race for technology, robotics, for the
future welfare of our society. From our school and within
the technology department, we are committed to an increasingly
present future, and we wanted to meet the challenge giving our
students a completely new horizon, opened to programming and
computer design using Shakespeare’s vernacular language: English.
At the beginning of the course, interaction between groups is
conducted through using cooperative work strategies based on a
greater union between boys and offering the acquisition of skills
required to meet a successful future career within robotics.
We have chosen Lego ,a multinational that has always been linked
to the world of education, as well as to social and educational
development for many years. And we have opted for The Lego
League, a way to keep our kids fully motivated in the manufacture
and further development of a technology project which combines
the development of a robot with certain challenges that students
have to cover.
For the regional championship, Terraferma will submit a project
team formed by a scientist and a robot to try to make specific
assignments. The figure of the coach becomes merely testimonial
and boys will be the real stars of the event.
We are creating a better future for our students, your children, based
on English, programming, robotics and cooperative work skills which
makes a really positive cocktail.
Jose Antonio Castro
TECHNOLOGY DEPARTAMENT
25
ESPORTS
Presentació dels equips
de l’AEET 2012
L’Associació Esportiva Escolar Terraferma compta per aquesta
temporada de futbol amb set conjunts que competiran en els
diferents campionats organitzats per la Federació Catalana de
Futbol.
L
1
1
2
2
a presentació dels equips que aquesta temporada participen a la
competició federada amb l’Associació Esportiva Escolar Terraferma
va tenir lloc a les instal·lacions esportives de Terraferma el divendres
26 d’octubre. Enguany, l’AEET afronta la temporada 2012-13 amb set
equips que participaran en les diverses competicions organitzades
per la Federació Catalana de Futbol: un en competició infantil, un en
aleví, dos benjamins, dos prebenjamins i un baby.
A l’acte van acudir el president del Consell Comarcal del Segrià i
alcalde de l’ajuntament d’Alpicat, Hble. Pau Cabré, el regidor de
l’ajuntament de Lleida Sr. Paco Cerdà, el delegat territorial del Consell
Català de l’Esport, el Sr. Quim Perisé, i el representant de la Federació
Catalana de Futbol, el Sr. Abel Rodríguez. A més, del president del
club, el Sr. Juanjo Díaz i del director del col·legi, el Sr. Jordi Ferraz, que
van voler fer costat a tots els protagonistes del club en un dia tan
especial com és la presentació oficial de la temporada 2012-13.
L’AEET fou constituïda l’any 2011 per pares, alumnes i professors
els quals vetllen per fomentar, organitzar i coordinar la pràctica de
l’activitat física i esportiva des d’àmbits tals com:
- Emprar el gran potencial de la funció integradora i de cohesió
social de l’esport.
- Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives per
tal d’adquirir hàbits saludables que contribueixin positivament
a l’estat saludable d’infants i joves.
- Esgrimir el gran potencial educatiu i formatiu que aporten
les activitats físiques i esportives, cercant la participació per
damunt de la competivitat.
- Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en
valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles,
el treball en equip, la confiança en un mateix, l’esforç de
superació, l’autonomia, la capacitat de decisió…
En l’actualitat la junta directiva està formada pels següents membres:
- -President: Sr. Juanjo Díaz.
- -Vicepresident: Sr. Alfredo Jauset.
- -Secretària: Sra. Dolors Puyol
- -Director tècnic: Jordi Cortés.
3
3
26
FOTOGRAFIES
El divendres 26 d’octubre es va celebrar la presentació dels diferents equips de l’Associació Esportiva
Escolar Terraferma per la temporada 2012-2013. Tot i que les condiciones meteorològiques no varen
acompanyar, tot els equips es van poder fer la fotografia oficial de la temporada.
1. Baby: Entrenador (Jordi Gázquez), patrocinador Premier Pig.
2. Infantil: Entrenador (Adrià Iglesias), patrocinador Novapracosa.
3. Aleví: Entrenador (David Burniol), patrocinador Sofeleds.
4. Prebenjamí A: Entrenador (Jordi Regany), patrocinador Desguaces Gualda.
5. Prebenjamí B: Entrenador (Adrià Iglesias), patrocinador Alfadent.
6. Benjamí B: Entrenador (Pol Bosch), patrocinador Fincas i Administraciones Navio.
7. Benjamí A: Entrenador (Sisco Colomina), patrocinador Keynet.
8. Club.
4
3
5
27
FOTOGRAFIES
6
7
8
RACÓ LITERARI
IV Concurs de contes Memorial
Moisès Sobrino
“
de nou es convoca
el Concurs de Contes
per contar a classe “Memorial Moisès Sobrino”,
amb una nova modalitat que pretén buscar
talents literaris entre els
més joves.”
M
Moisès Sobrino (1949-2004) va
ser mestre al col·legi Terraferma
de Lleida durant trenta-set anys.
Tenia una habilitat especial per
contar contes. Tots els seus alumnes
el recorden amb molt d’afecte.
Els contes del senyor Moisès han
quedat a la memòria i als cors de
vàries generacions d’alumnes del
nostre col·legi..
Per rememorar al nostre mestre, el
Col·legi Terraferma convoca el IV
Concurs de Contes per contar a
classe “Memorial Moisès Sobrino”
d’acord amb les següents bases:
1. Podran concursar totes les
persones que ho desitgin en les
següents modalitats:
A. Alumnes de segon cicle de
l’ESO i Batxillerat.
B. Sènior: majors de 18 anys.
2. Els contes, escrits en català,
hauran de ser inèdits i no haver
obtingut cap premi en altres
concursos prèviament fallats.
3. La temàtica és lliure, tot tenint
en compte que els contes estan
adreçats a alumnes d’Educació
Primària i s’han de poder contar
a classe.
4. L’extensió dels treballs no
superarà les cinc pàgines (Din
A-4) en lletra estàndard.
5. Les obres s’enviaran per correu
electrònic a aquesta adreça:
[email protected] Cal afegir
dos arxius de text. El primer es
denominarà amb el títol de l’obra
presentada, tot indicant entre
parèntesi la modalitat, i contindrà
el conte. El segon s’anomenarà
“Dades personals”, seguit del títol
de l’obra (per exemple, si l’obra
es titula “Mar”, aquest segon es
denominarà “Dades personals
Mar”), i contindrà aquestes dades
del concursant: nom, DNI, edat,
professió, adreça i telèfon de
contacte.
6. El termini d’admissió dels
exemplars es tancarà el dia 15 de
març de 2013.
7. El concurs, per a les dues
modalitats, està dotat amb els
següents premis:
A. Primer premi: microordinador i
diploma acreditatiu.
B. Segon premi: un xec per a
llibres i diploma acreditatiu.
8. Els premis poden ser declarats
deserts a criteri del jurat. Per altra
banda, pot atorgar els accèssits
que estimi oportuns, sense premi
en metàl·lic, però amb diploma
acreditatiu.
9. L’organització es reserva el
dret de publicar els contes
guanyadors així com els
accèssits.
10. La resolució del jurat és
inapel·lable i es donarà a
conèixer a partir del dia 22 d’abril
de 2013 a www.institucio.org/
terraferma.
11. El dijous 25 d’abril de 2013, a les
8 del vespre, hi haurà l’acte de
lliurament de premis al Col·legi
Terraferma (Carrer de Lleida,
270, 25110 Alpicat, Lleida), on es
llegirà el conte guanyador.
12. La presentació al concurs
suposa l’acceptació d’aquestes
bases. Qualsevol imprevist
serà interpretat i resolt per
l’organització
Alpicat (Lleida),
1 de desembre de 2012.
29
29
Col·laboradors:
30
1
NOTÍCIES
Els alumnes de Terraferma
són notícia
Al llarg del curs escolar succeeixen multitud d’esdeveniments a
Terraferma des de concursos, xerrades, sortides culturals, exàmens
externs d’anglès… Però la veritable notícia són tots ells com a
principals protagonistes d’aquest frenesí noticiari.
El planetari més a prop
que mai
El divendres 16 de novembre, els
alumnes de 1r a 4t de Primària
van gaudir de les activitats que
es varen organitzar al col·legi per
tal de conèixer de més a prop el
planetari. A partir de la instal·lació
d’un planetari portàtil van poder
conèixer les constel·lacions, veure
els moviments de la Terra i d’altres
planetes. En canvi, els alumnes
de 5è i 6è de Primària van anar de
sortida cultural a les Noves Coves de
l’Espluga, on van descobrir restes
del passat geològic i prehistòric de
la comarca. Un cop s’endinsaren
a la cova van poder conèixer
in situ la vida, costums, eines i
oficis de l’home primitiu a través
d’audiovisuals que recreen escenes
de la prehistòria amb personatges
reals. Finalment, realitzaren el taller
d’excavació arqueològica on van
poder acabar d’aprofundir en
els seus coneixements al voltant
d’aquesta època, i a més a més van
poder posar en pràctica totes les
tasques que es duen a terme en una
excavació real.
Ens visita l’eurodiputat
Salvador Sedó
El dilluns 20 de novembre vàrem
tenir un cafè-tertúlia amb el Sr.
Salvador Sedó, eurodiputat i
vicepresident de la SME Europe
(associació creada per defensar
i promoure la petita i mitjana
empresa a Europa). L’acte organitzat
dins del cicle de xerrades Alumni
Terraferma va contar també amb la
presència del Conseller d’Agricultura,
Ramaderia , Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya, Alumni de Terraferma,
Hble. Sr. Josep Maria Pelegrí. Els
assistents entre els quals es trobaven
alumnes de batxillerat varen poder
copsar la realitat econòmica vista
des de Brussel·les.
El Conseller, coneixent perfectament
el caràcter propi del col·legi va
animar als alumnes a potenciar
les seves virtuts personals i ser
professionals emprenedors.
Signatura conveni amb el
Lleida Esportiu
El Lleida Esportiu i el col·legi
Terraferma han renovat l’acord de
col·laboració per una temporada
més. Gràcies a aquest acord, el
primer equip blau s’entrenarà
de manera habitual en aquestes
instal·lacions. A més a més de
31
manera puntual, també hi entrenen
alguns equips de la base.
El director tècnic del Lleida Esportiu,
Jordi Esteve, s’ha mostrat molt
satisfet per aquest acord que
permetrà poder “gaudir d’aquestes
instal·lacions una temporada més.
Són noves i es troben en perfectes
condicions per a la pràctica
esportiva. A més, estan molt a prop
de la ciutat. Des del Lleida Esportiu
volem agrair la seua col·laboració i
implicació amb el futbol de la ciutat”.
és la vida a un col·legi major i a
la Universitat. Amb tantes bones
experiències, el viatge de tornada
se’ns va fer molt curt.
Cicle de xerrades als
estudiants preuniversitaris
L’ESO se’n va a Barcelona
Jornada d’orientació
universitària a Pamplona
La visita dels alumnes de batxillerat a
la Universitat de Navarra va ser molt
profitosa. Vam poder viure un dia
com a universitaris i sentir en directe
el bateig de l’ànima mater.
Vam matinar de debò, és cert,
però va pagar la pena. En posar el
peu al Campus ja van comprovar
que ens trobàvem amb un lloc
especial, ple d’arbres i gespa, tot
tan ben cuidat que semblava un
jardí. Ens vam rebre al hall del
majestuós Edifici Central i ens van
donar una benvinguda interactiva.
Ens varen acompanyar dos antics
alumnes: en Jordi Mòdol i en Lucas
Esteve.
Després del refresc al bar
Faustino, ens vam dividir per
opcions i vam anar als edificis de
Dret, Econòmiques, Medicina i
Arquitectura. Els tallers van ser molt
interessants, especialment, el cas real
de dret.
De seguida es va fer l’hora de dinar.
Els menjadors universitaris estaven
plens de gent: alumnes, professors,
personal de la Universitat i visitants.
Per finalitzar l’estada, vam tenir una
tertúlia al Col·legi Major Belagua,
recentment remodelat, amb en
Xavier De Santiago i un company
seu, els quals ens van explicar com
32
Patrimoni de la Humanitat per
la UNESCO, on varen passejar-hi
i contemplar la gran bellesa d’aquest
parc. Posteriorment van fer un
descans en el mateix parc per tal
de dinar i recuperar forces i anar
fins al temple de la Sagrada Família
per tal de visitar i conèixer quelcom
més d’aquesta majestuosa obra
arquitectònica internacional del
polifacètic Antoni Gaudí.
Els alumnes de l’ESO també van anar
de visita cultural, el divendres 16 de
novembre, a Barcelona. En el cas dels
alumnes de 1r i 2n d’ESO van estar
visitant les zones més multiculturals
i visitades de Barcelona. Barri gòtic
de la ciutat i la zona de la Catedral
de Barcelona on van poder veure
que estaven preparant la tradicional
fira de Santa Llúcia. Posteriorment
vam anar a dinar a la zona de
l’Aquàrium per posteriorment
fer la visita-taller dels taurons. En
aquesta van poder interelacionar els
aprenentatges realitzats a l’aula amb
el que ens van poder explicar i veure,
i el que realment ens va sorprendre a
tots és com de dòcils es comporten
els taurons en el seu hàbitat.
En el cas de 3r i 4t d’ESO també es
van desplaçar fins a Barcelona, però
en el seu cas fou per visitar
l’emblemàtic Parc Güell, declarat
Resum: El passat 18 d’octubre els
alumnes de 2n de Batxillerat van
assistir a la xerrada informativa
sobre els estudis universitaris de
la UIC. Aquesta fou impartida pel
responsable del Departament
de Comunicació i Relacions
Externes de la UIC. A més a més de
comentar-los-hi l’oferta formativa
que ofereix aquesta universitat,
varen tractar altres qüestions
tals com tenir en compte les
aptituds, motivacions personals,
sortides laborals… totes elles molt
importants per elaborar-ne un futur
ferm i segur.
Assemblea d’alumnes
El passat dijous, 11 d’octubre, va
tenir lloc a la sala d’actes del col·legi
una assemblea general ordinària per
als alumnes de primària i secundària,
per tal d’exposar-los-hi quatre
aspectes per millorar-ne personal
i acadèmicament. Aquesta es va
convocar tot aprofitant la celebració
del inici de l’Any de la Fe. Aquestes
assemblees tenen l’objectiu de
conscienciar a l’alumnat en aspectes
tals com:
1.- Sóc amic de tots
2.- M’envolto d’ordre i neteja
3.- Treballo amb qualitat a classe i a
casa
4.- Tracto a Jesús a l’oratori i a la Sta.
Missa
De ben segur que tots ells van
prendre bona nota, i amb l’ajut
i participació d’ambdues parts
assolirem l’objectiu pautat, ser
excel·lents en tots els aspectes.
How is Queen Elizabeth II
related to Prince William?
Easy! She’s his grandmother, of
course. But… how many students
know the answer?
With the fantastic Burlington UK
Culture Class we have discovered how
much our Secondary students really
know about Britain. Last Friday (5th of
October) the Burlington UK Culture
Class took place. The class offers a fun
and interactive way for our students to
learn about various aspects of British
culture, such as Food & Drink, The
Royal Family, Sport, Music and Famous
People. Everyone in the class had a
chance to participate and in the end,
there was a quiz in the style of the
TV game show “Who Wants to be a
Millionaire?” where one lucky winner
took away a very nice prize.
This Culture Classes was given by a
native English-speaking trainer with
many years of experience teaching
kids.
que competiran en la lliga
interescolar de la comarca del Segrià.
Val a dir que tots ells han dipositat
molt d’entusiasme per tal d’obtenir
uns bons resultats a la temporada i
alhora gaudir de l’esport amb bona
companyonia.
Trobada XX promoció
Terraferma
Els Alumni de la XX promoció han
fet el seu tradicional sopar anual
pels volts de Nadal. Entre l’imminent
torneig de pàdel, els records del
col·legi i l’actualitat de ben segur
que han format part dels comentaris
del sopar. El bon ambient i l’alegria
estar plegats és la tònica d’aquestes
trobades.
Convivència pares i fills 1r
de Primària
El cap de setmana del dissabte 6 i
diumenge 7 d’octubre els alumnes
de 1r de Primària, acompanyats
dels pares, van anar a Torreciutat de
convivències. Gràcies al bon ambient
i la participació de tots la jornada
esdevingué un èxit total.
Van sortir el dissabte després del
partit de futbol, per tal d’arribar
a l’hora de dinar. Després per tal
d’esbargir-se van fer una estona
d’esport i una gimcana pares i fills.
Després per tal de recuperar forces
van berenar. Després fou el moment
d’anar tots plegats cap a l’ermita del
Poblado a fer un misteri i continuar
l’excursió fins a la presa. Un cop
varen acabar van fer la plàtica amb
Mn. Manel. Havent sopat van anar a
la recerca dels “Gamusinos”.
Al dia següent tenien l’hora de
trobada amb la resta de la família
a les 11 h a Torreciutat on van
estar veient tots plegats un vídeo
de dibuixos de Sant Josepmaria,
més tard vam posar una espelma
per totes les famílies de 1r i vam
fer una passejada pels voltants de
Torreciutat. Entre dues Misses vam
fer l’ofrena dels nens a la Mare de
Déu. A continuació van baixar a
la galeria de les imatges on hi ha
representacions de la Mare de Déu
de tots els països. Per finalitzar vam
tenir Missa a la capella de Guadalupe
després de tant traginar van anar
tots plegats a dinar al Tozal.
Servei d’acollida matinal
Donat l’èxit que va tenir el servei
d’acollida matinal, enguany
continuem oferint aquest servei a
les famílies. Així doncs, de dilluns a
divendres en horari de 8’30 a 9’30
els alumnes de Terraferma poden
fer ús d’aquest servei. Aquest
servei va dirigit per als alumnes de
l’etapa de primària fins a batxillerat,
aquests poden fer ús de l’espai de
Equip bàsquet escolar
Aquest curs escolar s’ha pogut
formar un equip de bàsquet Júnior,
amb alumnes d’ESO i batxillerat.
L’equip el conformen 20 alumnes
33
“
Entre tots els records que conservo de
la meva infància, puc
dir
que els més emotius
Nou accés al col·legi
tenen
del colAquest anyun
entraracó
en funcionament
desprèscom
de finalitzades
les obres, en
legi
a escenari”
una primera fase, que s’han realitzat
la mediateca del col·legi per llegir,
estudiar i fer consultes al fons de la
biblioteca.
durant l’estiu. El nou accés per a
vehicles que combina una zona
reservada per als autocars i l’altra
per als vehicles privats. Aquest nou
accés s’ha construït amb el propòsit
de millorar la seguretat i facilitarne l’accés a les instal·lacions de
Terraferma.
Un pas endavant
conferències ben interessants, d’una
banda a primària la conferència
titulada: “internet segura per a
la protecció del menor” a càrrec
d’especialistes del Cos de Mossos
d’Esquadra i d’altra banda a
secundària i batxillerat fou la
conferència titulada: “El caràcter
propi de Terraferma: missió, visió i
valors”. A càrrec del Sr. Jordi Bosch
(Sotsdirector). Les reunions de pares
tenen com a finalitat propiciar la
relació i la comunicació entre el
col·legi i les famílies.
Proves externes Universtat
de Cambridge
Donem la benvinguda als
alumnes de primer de primària
que comencen una nova etapa
educativa que es perllongarà fins
arribats a la etapa pre-universitària.
Un any més, en aquest nou curs
s’han incorporat alumnes fills
d’antics alumnes. Els quals ens han
confiat l’educació dels fills tal i com
ho varen fer els seus pares en el seu
moment. En aquest nou curs 20122013 contem amb 50 pares que són
antics alumnes i 70 alumnes (gairebé
un 24%) són fills d’antics alumnes.
Així doncs, donem la benvinguda
a Daniel Ariz 1r, epri; Álvaro Canela,
1r epri; Gerard Ferraz, 1r epri; Jan
Gilart, 1r epri; Marcos Mateo, 2n epri;
Eduard Niubó, 1r eso i Juan Arroyos,
1r eso, tots ells fills d’antics alumnes.
Reunions de pares de
Primària i Secundària
Les reunions de pares que s’han
organitzat en aquest primer
trimestre han tingut dues
34
A finals d’octubre va tenir lloc a
l’aula oberta l’acte d’entrega de títols
d’anglès, certificats per la prestigiosa
universitat de Cambridge, obtinguts
pels alumnes de les diferents etapes
escolars del Terraferma. Com ja
sabeu, preparem aquests nivells dins
del currículum ordinari de llengua
anglesa. Aquest títols certifiquen
oficialment els coneixements dels
alumnes en llengua anglesa, tan
important per les seves futures vides
professionals tenint en compte el
marcat caràcter internacional del
mon laboral.
Barbacoa pares 1r ESO
Amb l’inici de curs, els alumnes es
retroben després d’un llarg període
de vacances i aprofiten les estones
d’esbarjo per a comentar-les. Però,
també les famílies ho aprofiten per
retrobar-se i passar un dia de cap
de setmana agradable a la zona de
barbacoa del col·legi. De ben segur,
que tan els pares com els fills varen
gaudir plenament d’aquest espai
tan familiar com és aquesta zona del
col·legi.

Documentos relacionados