Denia

Comentarios

Transcripción

Denia
Fecha: 06/09/2016
Camp ing Ranc ho
Pl
a
Camp ing Ranc ho
Pl
a ya
Agu
a
Camp ing Ole
La
V-
OLIVA
Marj al s de
la R ev olta
LAD
Ma rina
Ca rre
ter
Casa la
Cria M erli
La s Alqu erias
o
nc
Bar
ra
A-7
a
ul
ad
A-7
Te
la
e
de
Munic
ipal
Denia
+
Sol ana
la
ra
A
RR
SIE
en
de
Coa te lles
S old et es
Fu
JAL
ON
_
Casas Coma
T.M. d e J alon
om
p
u
d
a
ALCALALI
R
RI
PARCENT
BENITACHELL
Fo
y
LO
JA
O
a
l es
TEULADA
la
BENISSA
El R ep la
Tosa l de Isid ro
N
Bar
LO
XA
/
nc
EIG
IA RB
BEN
RA
SAG
MO
O
S
El Ll ano
S
Camping
A l va ro
y Pa scua l
de
Camping
Fl es
Ca ta rroja s
GAT A D E G ORG OS
Ter mino
Casa
Municipal
de
Font ane lla
de
O
San che z
J ave a
S
T
L
E
N
LO
JA
GATA
80
GO RGO S
Casa
-
Fa land ons
Casa
de
Caps ada s
G
O
R
Casa Caball ero
Tosca let
Pla nic ies
Ba ncal
Casa Las Sol anas
J ALO
de
Tosa l
L
Tosal
DE
Go rg os
Grau
P la
N
de
FF
Flores
Coste re s
GATA DE GORGOS
Fo ntda
Munic ipal
Llib er
RIO
LLIBER
de
Ban ul
Miraba rq ues
Blanch
-
Pena
R oja
Pozos de Ga ta
Pena s
.C
de
El S egue l
G
O
S
R am bl a
Alto de Rebaldi
C.
Tosa let
Ra f alet
d es
C om es
Alto d e la C a ps ad a
Sol del Este
La Finc a
Casa
Pel aire
de
Ter mino
La
Cac hup a
Munic
de
ipal
Denia
Soldet es
Sierra
B la nc as
BENISSA
JALON
de
Tarr aula
Coa tell es
S oldet es
TEULADA
BENITACHELL
LLIBER
5. Densidad tardías
EL
V
E
R
G
ER
ON DA RA
DENIA
PEDREGUER
PEDREGUER
XABIA / JAVEA
GATA DE GORGOS
TEND
LLIBER
SENIJA
/J
AL
ON
ALCALALI
XA
LO
LA
R GO
ll
RIO
Bar ra nco
DE
- mino
Ter
Ter
mino
Municip al de
de
Jalo n
BENISSA
TEULADA
Fuerte bajada
Bajada
Leve bajada
Estable
Leve subida
BE
NI Subida
TA
CH
Fuerte
subida
E
LL
LI
A
AL
C
AL
LL
IB
ER
AVEA
IA / J
XAB
ORBA
M
U
R
CO
DENIA
S
EIG
OL
NID
BE
R
TO
de
A
N
ONDARA
DENIA
Coste re s
Plana
ER
ONDARA
Hiedra
RI
PE D RE G UE R
la
o
LA
E
Print
Serriola
Va
Fr
LA
OLIVA
VE
R
G
JAVEA
La Cho na
Gua rdiola
de
4.Densidad extratempranas
EL
ra
Cortijo de
o.
Bc
OLIVA
PEGO
n te
MO N TE
Oc aid e
Com a
la
Sierra
n co de
Bar ra
B la nc as
La
Casa
Casa de
de
Casa Gu al
Fue
Casa Motor
CA
ar
B
co
n
ra
ar
Sol det es
B
del
Casas Solan a
B arto lom e
de
o
D
n
Ca
Cres
ol
ALCALALI
S an
Casa
-
U mb ria
de
Gran de
l
de
L losa
La
o.
az
P
de
Monte
Ter mino
Munic ipa l
de
Alcalali
Tarr aula
Bc
LLIBER
Bc o.
co
n
Cac hup a
Val l
Te
l
Mar
ja
-
Pena s
SEN
IJA
l es
Pozos d e Ga ta
R oja
JALON
u
La
co
n
de
te
en
Fu
la
n co de
Bar ra
a
d
u
p
om
R
LLIBER
Pena
Pa stor
ra n
V all d e R os
la
a nc
rr
Mi ra lbo
Casa de l Vall
Casas Fuente
de
Ter mino
3. Tendencia
PA RCENT
la
Pelaire
RIO
d el
es
GATA DE GORGOS
Fo ntda
Munic ipal
Llib er
Raco
Sol d el Este
La Finc a
Casa
Oq uins
afe
Casa Motor
Fo yas
ALCALALI
Tosa let
Ca psad a
n
N
LO
JA
Gorg os
Gra u
mtd
dro
La
Alto d e Reba ldi
Alto d e la
Casa
Pa
del
r ra
t
R am bl a
Ad u an as
Ermita de Santa Lucia
La s B a rra nq uera s
e
de
Raf a let
C om es
Puchol
Tosa l del s Molins
32
Casa Barranquet
C
Pa rr a
Llo sa d e C amac h o
C.
Torreones
Els C a stel la ns
en
.C
d es
Ju sta
Els Mon gons
Montarroig
of
Tosa l
Coste re s
de
d el Fu sta
rr
FF
Flo re s
B lanca
A ntoni o
Ca
de
la
de
Pena
B ar ra ncos
Pla na
l
L
N
Los
CaSan
bo
Santuario Ntra. Sra. d e Los Angel es
753
B ar
Ca mp ell
de
Ra co de l a Plan isa
El S egue l
de
San Jeronimo
MON TG O T OS CA M AR
JE SU S P OB RE
Pena del Gost Fla c
Ba
Ban ul
Plana
Bise rot
Mira bel la
PEDREGUER
N -3
Casas Seguil i
G
O
S
Denia
de
L
DE
-mino
Ter
Ter
mino
Munic ipal de
de
Jalo n
P la
de
Send ra
Plana
Cata fa l
de
co
E
Tosal
Casa
El B iserot
Ta ra
Terra Co ndesa
AS PR E ORN ET A
Casa
Caps ada s
Tosa l
ORBA
O
de San che z
J ave a
MON
TG O
ch o
332
T
S
JALO
de
Ch a
n
Ba nca l
Casa
Font ane lla
G
O
R
Tosca l et
Pla n icies
Casa Las Sol anas
Gu al
XABIA / JAVEA
Casa Fa land ons
de l
ra
GO RGO S
Casa Cabal lero
Bar ra nc o
Casa Po ntet
L
Municipal
Bla nca
ar
O
Camping
Ca ta rroja s
Munic de
ipal
RIO
LA
E
D
co
Pa rtida de la F olla
B
S
DE
S
Denia
o.
N-
El R ep la
GATA
80
Ter mino
Casa
ru
Tosa l de Isidro
Fles
Mira barq ues
Blanch
DENIA
El Ri bes
Bc
PEDREGUER
Lometa
As pre
Camping
Ter mino
A
R GO
El
El Ll ano
de
La Florid a
P ed
/
de
GAT A D E G ORG OS
Fr
N
Pri nt
ll
de
Cortijo de
o.
Bc
LA
de
Mpal.
la
LO
XA
A lvaro
y Pa scual
n
San J ua n
SIER
RA
DE
Pena
del A guila
de
N
Coste re s
de
Casa
247
a
ch
LO
JA
Casa
CO
RI
PE D RE G UE R
Pla n a
Hie dra
EIG
OL
NID
BE
O
de l Vall
Va
la
o
Pun ta de B enima qui n
Ventas de Pedroguer
Casa
BENI DOL EI G
133
Casa
et
2 km
ALCALALI
RI
a
nc
La
Albarden eras B lanq ues
Las Cala ver as
JA VEA
Cho na
en
y
La
of
Fo
Casa
de Gua rdiol a
rr
Ocaid e
ra
Casa Ra fale t
2
1
PARCENT
T.M. d e J alon
B art olo me
Tno.
Mo tor
33
Casas Coma
0
n te
MO N TE
Plan isa
r ra
Ba
CA
SIE
La Co ma
S an
de
Fue
-
A
RR
de
N-
JAL
ON
n co
Serriola
a
ch
Casas Sola na
Va ll
Gran de
Ter mino
M unic ipa l
de
Alcala li
U m bria
co
Casa
Casa Motor
Casas Fuente
ALCALALI
Monte
o
Llosa
La
ra n
Ca
a nc
rr
Mira lbo
Vall d e R os
l
de
ALCALALI
la
ra
l
Bco .
Ba
de
de
BENIDOLEIG
Oquin s
afe
ar
Plant ae s
s
P lans
B ar
Casa
de
Pa stor
Sol ana
ul
l en
Adu an as
Ermita de Santa Luc ia
Casa Motor
Foya s
Llos a de C amac ho
d el
Els
de
del
r ra
Pa
la
AS PR E O RN ET A
Raco
Casa
Casa Barranquet
C
Pa rr a
Ra co de la
B lanca
Tr
co
la
A gua los
Tno. Mp al. d e
Be nidole ig
Pi ca sarie s
n
B ar
Ca m pel l
de
Casas Seguil i
Pena
B ar ra ncos
Casa
Fa bian
Ho rt
Casa
La s Ba rran quera s
Cala ver as
Lometa
Send ra
Los
SAGRA
ra
Tosa l
ORBA
de ls Mol ins
de
LA SELLA
Torreones
Torre del C herro
Pla nizada
Pla ns
B
ar
Las
As pre
Justa
Fusta
Puchol
Tosal
32
A
de Los Angel es
Els Ca stellans
Pena de l Gost Fla c
BENI DOL EI G
133
El
de
Santuario Ntra. Sra.
B
BENIDOLEIG
C ond esa
Cueva de Agua Dul ce
La
- F err ando
Alqu eria
RIO
N-3
Terra
N
AREN E TAS
La Cal a
Casa
Tra p ich
PEDREGUER
PEDREGUER
E
IR
G
LO S P IN OS
LAS
Benim
aq uia
Denia
de
Fe rrag ud
Casa
ru
n co
San Jeronimo
Casa
Pla n a d el
Monta rroig
Ra fale t
Olivos
LO S P AT O S
Fabr c
i a C emen to
Casa
753
P ed
ra
EIG
OL
NID
BE
B ar
Los
Casa
Els Mon gon s
Casa
Ca ems
Vela
MON T GO T O SC AM A R
JESU S P OBRE
Mirabe ll a
Pla n ta es
s
Pl an s
de
Plan a
Bi se rot
la
Casa la
Cri a M erli
B co.
Casa
El B iserot
Ta ra
Munic ipal
Marjal
de
Cha vo
La s A l qu erias
.
B co
Ventas de Pedrogue r
Tno. Mp al. d e
Casa
Pamis
A ntonio
Casa
ch o
Mo tor
CaSan
bo
El
Sant a P aula
SAN NICOLAS
La s A lbercas
Ter mino
Ram es
Part ida
O
SAGR A
106
es
Ch a
de
Casa
era
Cueva Tall ada
NEG RAL S
85
Casa
Denia
la
Els
RIO
Plan a
Ca ta f al
de
de
de l
El
7
A-
Po ntet
Tra pich
Fa bian
Be nidole ig
ul
l en
MON
TG O
n
Casa
SANE T Y
RI
L
Munic ipal
la F olla Bla nca
dro
La
co
BENIARBEIG
RAFOL DE
ALMUNIA
ret
LA JARA
Pi nella
o.
B co.
n
.
co
ra
de
311
Los
Ter mino
Pa rti da
B
ar
7
A-
Casa
Casa
Pica sarie s
Tr
DE
Ribes
Casa
91
Bc
And rona
e
El
247
RAFO L D E AL MUN IA
La Flo rid a
La
Cast li lo
d
Casa
- F err and o
Alqu eria
B
Casa
Sa n Jua n
SIER
RA
de l A guila
Rod a ls
ra
Pena
DENIA
Mo ran
Bla s
ar
Pun ta de B enima quin
LA SELLA
SAGRA
Denia
Casa
O
La P edr era
Casa
BENIMELI
SANET Y NE GRALS
Los
Pla n s
Casa Ho rt
de
LAD
Alfa tares
Roc hes
e
A
La
Ma rina
La Torret a
d
N
Onda ra
la
Fu s
la
E
IR
G
Mpal.
Casa Pa ris
MANTE
B
de
rc
a
be
Al
la
Casa
Fu s
Ca ems
Oliv os
Tno.
Al ba rde nera s B la nq ues
Fe rrag ud
SAGR A
106
Penetes
DES
Casa
Car
de
ONDARA
GIRE N A
Asp re d e la Hoy a Roja
Pa lmer
Madrig uera s
de
de
Pamis
Marja l
Casa
Los
T.M. d e B eniar be ig
Cueva de Agua Dul ce
Torre del Cherro
La Ca la
DENIA
A gu al os
n co
3311
C -
La
Municip al
ONDARA
Nu eva
LA S A RE NE TA S
Benim
quia
Deania
ra
Gavila
29
C-3
Fabr c
i a C emen to
de
B ar
o
co
de
La Moy a
Sant a P aula
Tierra
Casa
Mo tor
la
nc
n
Munic ipal
n co
Xe bix
Ter mino
T. M.
de
Benia rbe ig
PIN O S
Casa La Pla nizad a
Pa rt ida
O
RI
Casa
LOS
Cueva Tall ada
SANE T Y NEG RAL S
85
Casa de la V ela
PATO S
ra
ra
ra
Ter mino
El Ram es
Esta blo
Casa
de
B ar
B ar
ar
Casa
BENIARBEIG
RAFOL DE
ALMUNIA
91
LOS
SAN NICOLAS
La s Al berca s
B
Ro che s
BENIMELI
SANET Y N EGRALS
T.M.
de
Benim e li
Casa El Cha vo
a
LA JARA
Pinella
ONDARA
GIRE NA
Penete s
Mo tor
de
311
Casa
Mo tor
IA
La P edr era
ONDARA
T.M. d e B enia rbe ig
Aspre de l a Ho ya Roja
SIE
SEGAR
Ba
r ra
To rret a
Los Fran cos
O
Casa Mo tor
Alfa ta res
Nu eva
VERGEL
Roja
Casa
Chac ho
La
RI
Gran ja
Pena
DE
A
RR
Raco Vina l s
Onda ra
C-3
Tierra
Mo tor
La And rona
Cast li lo
Bla s
la
de
de
Casa
n co
B ar ra
Roda ls
O
nco
La
Municip al
DENIA
Pa ris Casa Mo ran
Casa
Casa El Bea to
Casa Mo tor
co
Casa
MANTE
3311
C -
Xebix
Ter mino
FF. CC.
A-7
DES
B ar ra
7
A -
Ra co Vin als
T. M.
de
Benia rbe ig
Do mene ch
l
Pa lmer
Mad rig ueras
Gavila
29
7
A -
T.M.
de
Benime li
Casa
Jo se L uis
Chac ho
n co
Punta d el R a se t
Casa Re volt a
Casa
e
r ra
Ba
Moya
Mo tor
co
La
Casa
Pe re
nco
Casa
El Bea to
Casa Mo tor
Mo tor
la
EL P OB L ET
FELICID AD
n
n co
Casa Ba ltas ar
Casa
MIRAFLOR
MIRARROSA
Esta cion
Tran sfo rmad ora
P o rt el l es
Casa Bo sch
SETLA
Ca
ra
Las Bassetes
Mo tor
Mo tor
A-7
Casa
Esta blo
Casa
B ar
Casa
la
de
Los Fra ncos
Mo tor
Mo tor
Casa
ROSA PARK
1
C- 3 31
FF.CC.
de
Casa
Casa Mo tor
SEG ARIA
Torres
El Pal ma r
n
Casa
VERGEL
Roja
Re volt a
Casa Do mene ch
Jo se L uis
Los Angeles
Alqu eri a d el L lano
A lb erca
ra
RI
O
Gran ja
Pena
Pe re
Las B ov etes
Camp n
i g
La
LAS RANAS
ar
Mo tor
CABANAS III
Fe rnan do
da
Casa
Casa
l
Casa
DE
Mele ra s
El Vap oret
u la
Mo tor
la
o
A
RR
SIE
RAFO L D E AL MUN IA
d el R a set
be
Casa
Fu s t a
a nc
B ar r
SAFARI PARK
DENIA MAR
- non
Punta d e Esta
rc
Punta
FE LIC ID AD
Casa
MIRAFLOR
ELS MOLINS
COINESA
be
et
EL POB L ET
Al t
Ba ltas ar
rc
a
Casa
Al
SETLA
Bajo
d e los Molinos
LAS ANFORAS
a
RO
Las Bassetes
El Pa l mar
Mo tor
MIRARROSA
Esta cion
Tran sfo rmad ora
P ort el l es
Casa Bo sch
Ma r
Mor a
32
-3
N
Casa
Mo tor
Punta
MIMOSA
ROSA PARK
Casa
de
Casa
Al berca
MEDI TERRANEO
Alm ad ra ba
t et
Los Angele s
2
33
N-
Torres
Casa
La s Bov etes
Camp n
i g
La
LAS RANAS
1
C- 3 31
Sort de la
Cas a de
Bo m ba s
Alqu eria d el L lan o
PEGO
Rac
o ns
Nu
Regalaxo
GI
Fe rnan do
d e la
B
CABANAS III
MIMOSA
El Vap ore t
Pisc ifa cto ria
Punta
ALMADRABA PARK
Fu s t a
Ri o
Mel era s
d e Esta non
Punta
MAR
BONAMAR
de
e vo
de
COINESA
l
Al
Can al
DENIA MAR
LAS ANFORAS
SAFARI PARK
Casa
de
ELS MOLINS
Mor a
Re
Ra co Fu ste r
el
Verg el
nco
de
Cas a de
Bom bas
DEVESAS
Molin el l
Ve
rg
do
al
ol
Sort d e l a Ma r
Casa
Mig
Punta d e lo s Mol ino s
g
es
Cr
Rac
o ns
a
Maren ys
Alm a dra ba
ALMADRABA PARK
Re gala xo
Cl ara
El Mo li nell
v ar
del
Nu
de
vo
de la
Le s De ves es
Casa
Bol ufe r
7
o.
Pisc ifa cto ria
e
Punta
A-
l
Bo
do
Verg el
lde
n al
Bc
Can al
l
l
B ar ra
Re
de
de
de
Ca
al
Asti lle ros
et
n qu
r ra
Ba
al
Vall e de la R evol ta
MED ITERRANEO
GI
RO
Ra co Fuster
Mig
g
MAR
BONAMAR
el
l
a
Mare n ys
al
DEVESAS
Molinell
Ve
rg
v ar
Mar
ja
Cl ara
El Mo li nell
Bo
-
Casa
Bol ufe r
7
n
rc
a
A-
l
La M arj al
Ca
be
lde
n al
do
ar
Llu e nt
Al
Ca
v
n
o
l
na
Manegues
Bo
Ca
Ri
de
de
66
10
PEGO
al
Va ll e de la Re vol ta
V-
Les Deves es
n ia
la
Asti lle rose t
n qu
r ra
Ba
NA
n
De
Al
V-
La M arj al
Ca
do
NA
ar
Casa s D eve ses
an
ELL
v
Llu e nt
67
10
L IN
MO
Man eg u es
Bo
n al
V-
R IO
66
10
Ca
Plev ana
7
Ab
an
d on De ni
a do a
ELL
L IN
MO
V-
V-
Casa s D eve ses
l
l
OLIVA
Marj al s de
la Rev olta
A-
67
10
Ab
de
V-
R IO
de
V-
Alto
Moto r d e
Man eg ue s
7
Riesgo
sa
Camp ing
Rio y M ar
N-3
32
Moto r d e
Plev ana
Man eg ues
De
ve
La D ev esa
Camp ing
Ri o y M ar
N -3
32
La
Camp ing
Sa n F er nan do
2. Riesgo (1)x(4)x(5)
1. Poblaciones
sa
de
de
La D ev esa
Va ll e de la Ra tl la
te
De
ve
u
de
Camp ing Pe pe
e rta
Camp ing So l
Camp ing
Sa n F er nan do
Va ll e de la Ra tl la
A-
a ya
Camp ing Ole
Mu
Camp ing Pe pe
e rta
az
Mu
Camp ing So l
P
Ag u
PEDREGUER
Densidad
Alta
Baja
LI
A
AL
C
L
A
LL
IB
E
TA
GA
R
DE
G
G
OR
O
S
XABIA / JAVEA
Densidad
Alta
TE ULAD A
Baja