Revista 3 - Photomuseum

Comentarios

Transcripción

Revista 3 - Photomuseum
Photo berriak
Las novedades fotográficas
Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
1993tik Argazkigintzaren alde
Photomuseum
Argazki & Zinema Museoa
Zarautz
El teatro y la fotografía. Harkaitz Cano nos
Teatroa eta Argazkigintza. Harkaitz
deleita con un juguete dramático que ha
Canok, Photomuseumerako prestatu
preparado para la representación en el
duen jolas dramatiko batekin gozatu
Photomuseum sirviendo de pórtico para la
arazten gaitu, eskolaumeei
introducción de los escolares al atractivo
argazkigintzaren mundu interesgarrira
mundo de la fotografía.
hurbildu araziz.
Los interesantes paisajes de J. Laurent, las
J. Laurenten paisai interesgarriak,
tomas que llevó a cabo Tomás Alfaro en la
Tomas Alfarok Afrikako gerran jasotako
guerra de África, y las bucólicas tomas de
irudiek, eta Díaz-Marotoren argazki
Díaz-Maroto completan esta entrega.
bukolikoek osatzen dute ale hau.
SUMARIO / AURKIBIDEA
El fotógrafo
03-10
Harkaitz Cano
El valle invisible
Harkaitz Cano
11-24
José María Díaz Maroto
Paisajes
Tomás Alfaro Fournier
Bailara ikusezina
José María Díaz Maroto
25-66
Jean Laurent I
La Guerra de África
Argazkilaria
Paisaiak
Jean Laurent I
67-104
Afrikako Gudua
Tomás Alfaro Fournier
EL FOTÓGRAFO
ARGAZKILARIA
Harkaitz Cano
S
ala vacía con una pantalla blanca en
la que se irán proyectando imágenes.
S
ala hutsa: pantaila zuri bat, non irudiak
proiektatuko ditugun.
Al empezar, vemos fotos del actor cuando
Hasieran, aktorea gaztea edo haurra zeneko
era niño o joven: terminamos con una foto
irudiak ikusten ditugu: haren urtebetetze
de su cumpleaños. Una tarta con velas
eguneko erretratu batekin amaitzen dugu.
encendidas.
Tarta bat, piztutako kandelak dituena.
Llega un hombre (el mismo cuyas fotos de
Gizon bat sartzen da (gazte/ume zeneko
cuando era niño/joven hemos visto, pero ya
bere argazkiak ikusi ditugun umea berbera,
adulto) con una cámara Polaroid
baina jada heldu) tripode bati lotutako
ensamblada a un trípode. Se tropieza
Polaroid kamera aldean dakarrela.
repetidas veces con el público, acaba
Publikoarekin behin eta berriro tupust egin
abriéndose camino y comienza a colocar el
du, baina azkenean bidea ireki eta aurkitu du
trípode: es bastante patoso y le cuesta, una
bere txokoa. Tripodea jartzen hasi da:
de las patas le va siempre demasiado larga
nahikoa baldarra da eta kosta egiten zaio,
y el trípode se descompensa, a punto está
tripodearen oinetako bat beti luzeegi
la cámara de caer al suelo. Se trata de una
geratzen zaio eta gutxi falta da kamera
escena cómica, un tanto clown, ya que en
lurrera erortzeko… Eszena komikoa da,
vez de enderezar el trípode el actor se
clown estilokoa, tripodea zuzendu beharrean
desequilibra él mismo, escorándose hacia
aktoreak oreka galdu eta hura alde batera
un lado… Trae también en la espalda un
okertzen baitu aldiro…. Bizkarrean dakartza,
carcaj con flechas y un arco.
gainera, arku bat eta gezi-kutxa.
Monologa:
Bakarrizketan:
FOTÓGRAFO:
ARGAZKILARIA:
Vaya, cuánta gente ha venido hoy a
Hara, hara, bai taldetxo polita… Eskerrik
verme… ¿Cómo sabíais que era mi
asko! Nola jakin duzue nire urtebetetzearen
cumpleaños? ¿Me habéis traído regalos?
berri? Opariak ekarri dizkidazue? Zer?
Ah, ¿cómo? ¿Pero qué día es hoy? [le dicen
Nola? Ze egun da ba gaur? [haurrek eguna
el día] ¡Vaya! Entonces no es hoy, me he
esaten diote] Kia… Orduan ez da gaur,
equivocado, mi cumpleaños ya ha
oker nengoen, aspaldi pasa zen nire
pasado… Es que tengo una memoria que…
urtebetetzea… Izan ere, nire memoria…
[señala la cámara] ¿Sabéis lo que es esto?
[kamera seinalatuz] Badakizue zer den
¿Una cámara, decís? ¿Una cámara de
hau? Argazki kamera bat? Ezta batere,
fotos? No, amigos, no… Siento deciros que
adiskideak. Ez, ez… Sentitzen dut baina
estáis confundidos… Esto no es ninguna
oso erratuta zaudete… Hau ez da kamera
cámara… Esto es, ¿cómo decirlo?, esto es
bat… Hau da, nola esan? Hau IHM bat da,
una “Máquina de Atrapar el Pasado” nada
“Iragana Harrapatzeko Makina” bat,
menos… ¿No os lo creéis? No habíais visto
pentsa… Sinesten ez? Ez zenuten
nunca una igual, ¿eh? Mirad, observad
holakorik sekula ikusi, e? Hara, begira honi,
esto, veréis cómo funciona…
nola dabilen erakutsiko dizuet…
Se proyectan varias instantáneas antiguas
Pantailan garai bateko irudi batzuk, zuri
en la pantalla: vuelve a aparecer el
beltzean: argazkilaria agertzen da, gazteago
fotógrafo cuando era más joven. [Lo ideal
zenean [hasierako irudietan edozein izan
sería que la secuencia de fotos de un niño
daitekeen haur baten irudiak ikusiko ditugu,
que podría ser cualquier niño acabase con
eta apurka-apurka jendea konturatzen
una más obvia, en la que el parecido con el
joango da haur hori eta begien aurrean
actor es mucho más evidente]
duten aktorea pertsona berbera direla].
FOTÓGRAFO:
ARGAZKILARIA:
¿Veis? Ése era yo hace… Ejem, ayer o
Ikusten? Hauxe nintzen ni… Duela…
antes de ayer, más o menos... No
Demagun… Ejem, atzo edo herenegun… Ez
recuerdo bien… Son retratos, cierto, pero
dut oso ondo gogoratzen… Erretratuak dira,
no retratos tomados con una cámara de
bai, baina ez argazki kamera batekin
fotos, qué va, eso sería demasiado fácil:
egindakoak, hori errazegia litzateke: hauek
se trata de retratos hechos con una
Iragana Harrapatzeko Makina batekin
Máquina de Atrapar el Pasado… Esto que
ehizatutakoak dira… Ikusten duzuen hori
veis es EL PASADO. Porque del futuro de
IRAGANA da… Ze, etorkizuneko erretratuei
momento no tenemos retratos… Los
dagokienez, momentuz ez dugu haiek
retratos se hacen, ¿sabéis? Las fotografías
egiteko makinarik asmatu… Erretratuak egin
no se sacan ni se toman: se saca una
egiten dira, badakizue? Ez dira ateratzen
camisa de un armario y se toma el té de
edo hartzen: atera alkandora bat ateratzen
las cinco, pero las fotografías se hacen,
da armairutik eta hartu, tea hartzen dute
como la escultura, como un puente, como
Londresen bostetan, baina argazkiak egin
un pastel de cumpleaños… Uno tiene que
egiten dira, eskultura bat bezala, zubi bat
elegir los ingredientes que saldrán dentro
edo urtebetetze tarta bat bezala… Aukeratu
de la foto, pero más importante que eso,
egin behar dira argazkian aterako diren
debe elegir qué quedará fuera… Porque
osagaiak, eta hori baino garrantzitsuagoa:
el mundo no cabe en un cuadrito,
kanpoan zer utzi nahi dugun aukeratu…
¿sabéis? Perdonad, tengo muy mala
Mundua ez baita koadrotxo batean sartzen...
memoria, ¿de qué estaba hablando? Ah,
Barka, oso memoria txarra daukat, zertaz ari
¿os he dicho lo que es este aparato con
nintzen? A, esan al dizuet tripode-eta-guzti
trípode que he traído?
ekarri dudan aparailu hau zer den?
PÚBLICO:
PUBLIKOA:
¡Una cámara…! ¡Una Máquina de Atrapar
Kamera bat…! Ez...! Iragana Harrapatzeko
el Pasado…!
Makina!
FOTÓGRAFO:
ARGAZKILARIA:
No, no, os equivocáis queridos amigos…
Ez, ez… Baita zera ere, adiskide maiteok…
Esta máquina… [toma una flecha del
Hemen duzuen makina hau… [gezi bat atera
carcaj y tensa el arco: momento de
eta arkuan jartzen du, tira egiten dio sokari:
tensión] esto que veis aquí ante vuestros
tentsio unea] begien parean ikusten duzuen
ojos es una lanza o un arco para cazar
hauxe lantza bat da, edo txoriak ehizatzeko
pájaros…
arku bat…
Cambia la imagen de pantalla: aparece un
Pantailako irudia aldatzen da: hegaz doan
ave en pleno vuelo.
hegazti bat.
FOTÓGRAFO:
ARGAZKILARIA:
[apuntando al público con el arco] …y
[publikoari apuntatuz, arkuarekin] A-ja-ja!
lo que no son pájaros… ¡A-ha-ha! [se
Txoriak... eta txoriak ez direnak ere bai…
relaja] Yo tengo muchos, muchos
[lasaitu da] Nik txori saldo bat daukat, txori
pájaros… Pájaros en la cabeza,
pila bat… Buruan txoriak, txorien argazkiak,
fotografías de pájaros, pájaros en
txoriak kaioletan, txoriontasuna… Txoria txori,
jaulas, en el… [mirando ensimismado
ebaki banizkio... [abestuz] txantxangorria
la punta de la flecha que sostiene entre
naiz, gelako leihoan... [eskuetan duen
las manos] Robin Hood… Él sí fue un
geziaren puntari begira, kontzentratuta] Robin
gran fotógrafo… Fotografiaba
Hood… Hura bai argazkilari aparta… Sagarrei
manzanas, sobre todo. ¿De qué
egiten zizkien argazkiak bereziki… Baina…
estábamos hablando? [señala la
Zeri buruz ari ginen ba? [kamera seinalatuz]
cámara] Mirad… ¿os he dicho ya qué
Hara, azaldu al dizuet batere zer den aparailu
es esto?
txorigarri hau?
PÚBLICO:
PUBLIKOA:
¡Una cámara! ¡Una Máquina de Atrapar el
Kamera bat! Iragana Harrapatzeko Makina
Pasado! ¡Un arco!
bat! Arku bat!
FOTÓGRAFO:
ARGAZKILARIA:
No, no, pero qué va… ¿no habéis visto
Ez ba, ez, ze imajinazio daukazuen… Bai
nunca un aparato como éste? Esto es un
zera… ez duzue inoiz hau bezalako
DRA… Un Dispositivo para Robar el Alma a
tresnarik ikusi? Hauxe JALT bat da:
la gente… ¿no habéis oído nunca que hay
Jendeari Arima Lapurtzeko Tresna da… Ez
tribus en África que no se dejan
duzue Afrikako tribu horien berri? Tribu
fotografiar porque creen que si se dejan
hauek ez dute inolaz ere argazkietan atera
el fotógrafo puede robarles el alma? Si
nahi izaten... Haiei erretratu bat eginez gero,
un fotógrafo aparece en su aldea y les
argazkilariak arima lapurtzen diela uste
hace una foto, son capaces de
dute... Deskuidoan argazkilari batek herrian
perseguirlo por todo el mundo hasta
agertu eta argazkia egiten badie, kapaz dira
recobrarla… [se saca de un bolsillo una
mundu guztian haren atzetik ibiltzeko,
mascarilla de cirujano y unos guantes
argazkia berreskuratu arte ez dute bakerik
de látex: se pone la mascarilla y se
izango [patrikatik zirujau maskarilla bat eta
enfunda los guantes] Debéis tener
latexezko eskularruak ateratzen ditu:
muchísimo cuidado con este aparato,
maskarilla jantzi eta eskularruak soineratzen
porque este aparato es peligrosísimo,
ditu]. Oso kontuz ibili behar duzue tresna
es altamente delicado, es capaz de
honekin, tresna hau ikaragarri arriskutsua da,
cualquier cosa… Es incluso capaz de
delikatua oso, edozer gauza egiteko gai…
mentir…
Baita gezurra esateko gai ere…
Vemos en la pantalla una foto que
Truko bisualen bat erakusten duen irudi bat
muestra un truco visual.
ageri da pantailan.
FOTÓGRAFO:
ARGAZKILARIA:
[quitándose la mascarilla y los guantes:
[maskarilla eta eskularruak kentzen ditu,
finge ser un cirujano] Bien, la operación ha
zirujau itxuran] Ederto, ederto: ebakuntza
sido todo un éxito ¿quién es el siguiente?
primeran atera da… Nor da hurrengoa?
¿Cómo? ¿De qué estábamos hablando?
Nola? Zertaz ari ginen? A, bai… Nire
Ah, sí… ¿habéis venido porque es mi
urtebetetze festara etorri zarete… Egia
cumpleaños? La verdad es que no
esan ez nuen gogoratzen gaur… [kamerari
recordaba que… [observa la cámara como
so egiten dio, lehen aldiz ikusiko balu
si la viese por primera vez] Ah, mirad
bezala] A, begira hau… Baina zer
esto… ¿pero qué tenemos aquí? ¡Qué
daukagu hemen? Hau bai aparailu ederra!
estupendo aparato! ¿Sabéis lo que es esto,
Badakizue zer den hau, adiskide maiteok?
queridos amigos?
PÚBLICO:
PUBLIKOA:
¡Una Máquina de Atrapar el Pasado! ¡Un
Kamera bat! Iragana Harrapatzeko Makina
arco! ¡Un DRA! ¡Un Dispositivo para Robar
bat! Arku bat! Jendeari Arima Lapurtzeko
el Alma!
Tresna! JALT!
FOTÓGRAFO:
ARGAZKILARIA:
¡Pero qué graciosos sois! No, hombre,
Ez, ez, ez... Baina ze barregarriak
no… ¿Es que nunca habéis visto una
zareten… Ez ba neska-mutilak, ez… Ez al
cámara de fotos? [al profesor] ¿Qué
duzue sekula argazki kamera bat ikusi ala?
demonios les enseñáis en el colegio?
[irakasleari] Zer demontre irakasten diezue
Venga, poneos todos guapos… [el
gaur egun eskolan? Tira, jar zaitezte denok
fotógrafo no parece contento con alguna
goapo… [argazkilariak ez dirudi oso pozik
expresión de los de la primera fila y les
lehen iladako norbaiten aurpegiarekin eta
endereza un poco la barbilla para que se
okotsa apur bat goratzen dio, hobeto jar
coloquen mejor] Así va mejor, sí… Dejad
dadin argazkirako] Askoz hobeto horrela…
que os coloque bien… Sí, mucho mejor…
Ea, utzi pixka bat… Bai, askoz hobeto
¿Sabéis lo que es una guillotina, verdad?
horrela… Badakizue zer den gillotina bat,
Sí, esa cuchilla tan interesante que
ezta? Bai, Iraultza Frantsesaren garaian
utilizaban en Francia para cortar la cabeza
lepoa mozteko erabiltzen zen tresna
a la gente... ¡Zast! ¿A que no sabéis cómo
interesgarri hura... Zast! Bada,
llamaban al ayudante del verdugo, a quien
borreroarekin batera, bazen laguntzaile bat
ayudaba a poner al condenado a muerte
heriotza zigorrera kondenatuei burua
bajo la cuchilla? ¿No? [endereza alguna
xaflaren pean jartzen laguntzen ziena,
que otra cabeza entre el público] Le
horrela... [lepoa zuzentzen dio azken
llamaban... ¡El Fotógrafo!
ikusleari] Badakizue nola deitzen zioten?
Ez? Argazkilaria!
El fotógrafo toma la Polaroid y hace una
foto al grupo. Después lanza el retrato al
Argazkilariak Polaroid kamerarekin talde
público. Recoge sus pertrechos y se
argazki bat ateratzen du. Gero publikoari
dispone a abandonar la sala.
jaurtitzen dio. Bere trepetak jaso eta salatik
irtetera doa…
FOTÓGRAFO:
Muchísimas gracias por haber venido a mi
ARGAZKILARIA:
fiesta de cumpleaños… [venerando la
Mila esker, eskerrik asko bihotzez nire
cámara que lleva entre las manos] ¡Me
urtebetetze festara etortzeagatik… [esku
encanta la Máquina de Atrapar El Pasado
artean daraman kamera miretsiz] Aizue, eta
que me habéis regalado! ¡Muchas
ikaragarri gustatu zait zuen oparia: Iragana
gracias!
Harrapatzeko Makina bat! Eskerrik asko!
El fotógrafo lanza un beso al aire y
Argazkilaria badoa, airean musu bat
abandona la sala.
jaurtita.
FIN
AMAIERA
HARKAITZ CANO
Harkaitz Cano nació en San Sebastián en
Harkaitz Cano Donostian jaio zen
1975. Ha publicado, entre otras, la novela
1975ean. Beluna jazz (1996) eta Pasaia
Jazz y Alaska en la misma frase (2004), la
blues (1999) eleberriak, Belarraren ahoa
ucronía El filo de la hierba (2007) y la
(2004) ukronia, Neguko zirkua (2005)
colección de relatos Neguko zirkua
ipuin bilduma eta irailaren 11ko erasoen
(2005), así como El puente desafinado, un
aurretiko New Yorkeko bere egonaldian
libro de crónicas fruto de su relación con
mamitutako Piano gainean gosaltzen
la ciudad de Nueva York pre 11-S, de la
(2000) kronika argitaratu ditu, besteak
cual surgió también el poemario Alguien
beste. Hiri horrekiko bere harremanaren
anda en la escalera de incendios (2008).
fruitu izan zen, halaber, Norbait dabil
Ha trabajado además como guionista de
sute-eskaileran (2001) poema liburua.
audiovisuales y cómic, y traducido al
Ikusentzunekoetako eta komiki gidoilari
euskara a Hanif Kureishi y a Allen
gisara aritua da, eta Hanif Kureishi eta
Ginsberg. Sus novelas han sido
Allen Ginsberg itzuli ditu euskarara. Bere
recientemente traducidas al ruso, al
nobelak Errusian, Grezian eta Alemanian
griego y al alemán. Su última obra hasta
argitaratu dira berriki. Zinea eta literatura:
la fecha es Ojo y medio (2010) un ensayo
begiaren ajeak (2008) saioa du oraingoz
sobre cine, TV y literatura.
azken lana.
EL VALLE INVISIBLE
BAILARA IKUSTEZINA
La edición "El valle invisible" está
“Bailara ikustezina” deituriko argitalpena
compuesta por seis fotografías de José
José María Díaz Marotoren sei
María Díaz-Maroto y el relato "Un pueblo”
argazkiekin eta Miguel Ángel Galgeraren
del "Un pueblo del Valle de Mijares"
“herri bat”, “Mijares bailarako herri bat”
escrito por Miguel Ángel Galguera. A
idatziarek ateratakoak osatzen dute.
continuación reproducimos un extracto
Jarraian testu honen zati bat
del mismo.
erreproduzitzen dugu.
UN PUEBLO DEL VALLE DE MIJARES
MIJARES BAILARAKO HERRI BAT
El espacio es una llanura en el Concejo
Lekua Llanes udalerriko lautada bat da,
de Llanes, al norte de la Sierra de Cuera,
Sierra de Cueraren iparraldean, Kantauri
lindante con el mar Cantábrico y con la
itsasoa eta Cuesta de Cuérekin
Cuesta de Cué, donde estuvo el
mugakide, errepublikako indar armatuak
aeródromo de las fuerzas republicanas
aerodroma eduki zuten gunea nafarroako
hasta que fue conquistado por las tropas
brigadek eta italiako Fechas Negrasek
de Las Brigadas de Navarra y los italianos
konkistatu zuten arte. Baina hori,
Flechas Negras. Pero eso, el reñidero
espainiarren arteko liskarra, lausotutako
entre españoles, sólo es un regusto
oroitzapen bat besterik ez da. Zorionez
borroso. Corren felizmente otros tiempos
beste garai batzuk dira eta ez hain
menos convulsos. Lo peor de la
aztoratuak. Gosete, estualdi eta
hambruna, angustia y represión ya ha
errepresioaren garai txarrenak pasatu
pasado. Del campo de aviación
dira. Abiazio eremutik hangarren
exclusivamente quedan los restos de los
aztarnak eta Cuestako bolborategiaren
hangares y el polvorín a mitad de la
erdia besterik ez da gelditzen, bertan
Cuesta, donde los niños juegan al
haurrak ezkutaketan eta hiru marinel
escondite y a tres marinos en el mar, y los
itsasoan jolasetan aritzen dira, helduek
adultos a lo que pueden. En el valle ya
aldiz ahal dutenera. Bailaran, ezer ez da
nada es lo que fue.
izan zena.
JOSÉ MARÍA DÍAZ-MAROTO
Nace en Madrid en 1957. Fotógrafo
Madrilen jaio zen 1957an. Eguneroko
identificado con el reportaje cotidiano y
erreportaiekin eta sorkuntzako arloko
con una tendencia creativa a la
“erretrato girotuekin” bat egiten duen
realización de “retratos ambientados”.
argazkilaria. 1981 urtetik aurrera bere
Expone su obra, regularmente desde
lanak aldizka erakusten ditu, azkeneko
1981, participando en los últimos años en
urte hauetan hainbat erakusketetan parte
numerosas exposiciones colectivas e
hartu du bai taldekakoetan bai bakarka,
individuales destacando como lugares
azpimarratzekoak Madril, Bartzelona,
más importantes Madrid, Barcelona,
Cadiz, Valentzia, Sevilla, Ourense,
Cádiz, Valencia, Sevilla, Orense, Málaga,
Malaga, Iruña, Almeria, Oviedo, Donostia,
Pamplona, Almería, Oviedo, San
Valladolid, Atenas, Napoles, Erroma,
Sebastián, Valladolid, Atenas, Nápoles,
Milan, La Habana, New York, Lisboa,
Roma, Milán, La Habana, New York,
Oporto, Braga, Palermo, Siracusa, Huy
Lisboa, Oporto, Braga, Palermo,
(Belgika) edo Pekinen aurkeztutakoak.
Siracusa, Huy (Bélgica) y Pekín. Viajero
Bidaiari nekaezina, begiluze eta
incansable, curioso y observador,
begiztazialea bere lanei koherentzia
imprime a sus trabajos una coherencia
estetiko bat eransten die, naturaltasun
estilística, con dosis de naturalidad y de
eta ikuspegi zabal baten dosisekin.
abierta visión. Cofundador del Colectivo-
Colectivo-28ko sortzailetako bat eta
28 perteneciendo a él hasta su
bertako partaide elkartearen
disolución. Fundador y presidente de la
desegiterarte. Entrefotos elkarteko
asociación entrefotos hasta el año 2005.
sortzailea eta presidentea 2005 urterarte.
Ha comisariado numerosas exposiciones
Hainbat erakusketa eta proiektu antolatu
y proyectos destacando ”Ocultos” y
ditu, aipatzekotan “Ocultos” eta “Agua al
“Agua al desnudo” exposiciones
desnudo” erakusketa hauek oso-osorik
producidas íntegramente por la
Canal Fundazioak ekoiztu ditu. Gaur
Fundación Canal. En la actualidad
egun kontzerbatzaile eta komisario
trabaja como Conservador y Comisario
lanetan aritzen da Alcobendas
de la Colección Alcobendas. Ha
Bildumarentzako. 1983tik gerora ehun
publicado más de cien artículos desde
artikulu baino geheiago argitaratu ditu
1983 en numerosas revistas (Exit, Photo,
hainbat aldizkaritan (Exit, Photo, Foto
Foto Profesional, Diorama - Foto, Revista
Profesional, Diorama - Foto, Revista FV,
FV, Europ-Art, El País, Diario El Mundo,
Europ-Art, El País, Diario El Mundo, ABC,
ABC, Visual, La Fotografía, etc…),
Visual, La Fotografía, e.a.), argitalpen,
publicaciones, libros y catálogos.
liburu eta katalogoetan.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
BAKARKAKO ERAKUSKETAK
(selección)
(zenbait)
1984 Real Sociedad Fotográfica , Madrid.
1984 Real Sociedad Fotográfica, Madril.
1987 Instituto Francés de Madrid.
1987 Instituto Francés, Madril.
1995 Círculo de Bellas Artes de Madrid.
1995 Círculo de Bellas Artes, Madril.
"Fruta Madura". Madrid.
"Fruta Madura". Madril.
1996 Galería Estampa. "Lugares de
1996 Estampa galeria. "Lugares de
Paso", Madrid.
1998 Quinta de los Molinos. Universidad
de La Habana. La Habana.
1998 Galería Estampa. "Casa Patas".
PHOTOESPAÑA 1998, Madrid.
1999 Galería La Caja Negra.
PHOTOESPAÑA 1999, Madrid.
2000 La Photogalería. La Fábrica.
Madrid.
2000 V Jornadas Fotográficas de
Guardamar. Alicante.
2001 Estación Canal. Flamenco en
imágenes. Madrid.
Paso", Madril.
1998 Quinta de los Molinos. La Habanako
Unibertsitatea. La Habana.
1998 Estampa galeria . "Casa Patas".
PHOTOESPAÑA 1998, Madril.
1999 La Caja Negra galeria.
PHOTOESPAÑA 1999, Madril.
2000 La Photogalería. La Fábrica.
Madril.
2000 Guardamareko Argazkigintzaren V.
Jardunaldiak. Alacant.
2001 Estación Canal. Flamenco en
imágenes. Madril.
2001 Café del Kursal. San Sebastián
2001 Café del Kursaal. Donostia.
2002 Photomuseum. “Hecho en Cuba”.
2002 Photomuseum. “Hecho en Cuba”.
Zarautz.
2002 Galería Espacio Positivo. Orgánica”.
Madrid.
2002 Centro Municipal de las Artes. “Un
camino natural”. Alcorcón (Madrid).
2003 Galería Contraluz. “Hecho en
Cuba”. Pamplona.
2003 III Jornadas Fotográficas de
Carabanchel. Madrid
2003 Fundación Casa Revilla. “Un
Zarautz.
2002 Espacio Positivo galeria.
“Orgánica”. Madril.
2002 Arteen Udal Kulturetxea. “Un
camino natural”. Alcorcón (Madril).
2003 Contraluz galeria . “Hecho en
Cuba”. Iruñea.
2003 Carabancheleko Argazkigintzaren
III. Jardunaldiak. Madril.
2003 Casa Revilla Fundazioa . “Un
camino natural”, Valladolid.
camino natural”, Valladolid.
2005 Fotoencuentros-05. “El valle
2005 Fotoencuentros-05. “El valle
invisible”. Galería La Aurora,
invisible”. La Aurora galeria,
Murcia.
Murtzia.
2005 Agrupación Fotográfica de
2005 Guadalajarako Argazkizale
Guadalajara. “Un camino natural.
Elkartea. “Un camino natural.
Guadalajara.
Guadalajara.
2005 Gipuzkoako Argazkilari Elkartea.
“Un camino natural”. San Sebastián.
2006 Ñ-foto. “Vivencias”. Galería Aguado.
Logroño.
2009 Festival Teruel PuntoFoto. “El valle
invisible”. Teruel.
2010 Galería La Caja Negra. “Sol y
sombra”. Madrid.
2005 Gipuzkoako Argazkilari Elkartea.
“Un camino natural”. Donostia.
2006 Ñ-foto. “Vivencias”. Aguado
galeria. Logroño.
2009 Teruel PuntoFoto jaialdia. “El valle
invisible”. Teruel.
2010 La Caja Negra galeria. “Sol y
sombra”. Madril.
EXPOSICIONES COLECTIVAS
TALDE ERAKUSKETAK
(selección)
(zenbait)
1993 "Imágenes Escogidas", Colección
1993 "Imágenes Escogidas", Cualladó
Cualladó, IVAM. Valencia.
1995 "Manolo Prieto y El Toro de
biluma, IVAM. Valentzia.
1995 "Manolo Prieto y El Toro de
Osborne, itinerante por toda
Osborne, Espainian zehar
España.
ibiltari.
1996 "Entre ayer y hoy". Almería.
1996 "Entre ayer y hoy". Almería.
1996 "Un Paseo por los 90". Instituto
1996 "Un Paseo por los 90". Instituto
Cervantes, itinerante por toda
Cervantes, Europan zehar
Europa.
ibiltari.
1996 "Viaje a Poniente". Canal de
1996 "Viaje a Poniente". Canal de
Isabel II de Madrid y Encuentros
Isabel II, Madril eta Encuentros
Internacionales de la Imagen,
Internacionales de la Imagen,
Braga (Portugal).
Braga (Portugal).
1998 "Tajo/Tejo: doce objetivos
1998 "Tajo/Tejo: doce objetivos
fotográficos". Itinerante por España
fotográficos". Espainian eta
y Portugal. MEAC, Ministerio de
Portugalen zehar iblitari. MEAC,
Cultura.
Ministerio de Cultura.
1998 "El largo viaje". PHOTOESPAÑA
1998. Madrid.
1998 "El largo viaje". PHOTOESPAÑA
1998. Madril.
2000 Supermercado del Arte. Madrid.
2000 Supermercado del Arte. Madril.
2000 "Fotógrafos Madrileños Siglo XX
2000 "Fotógrafos Madrileños Siglo XX
Mundos Diversos". Canal Isabel II.
Mundos Diversos". Canal Isabel II.
Madrid.
Madril.
2002 “PALMA REAL”. Galería Jorge
2002 “PALMA REAL”. Jorge Albero
Albero. PHOTOESPAÑA 2002.
galeria. PHOTOESPAÑA 2002.
Madrid.
Madril.
2002 “CUBA cuatro cámaras, un
objetivo”. Otoño Fotográfico.
2002 “CUBA cuatro cámaras, un
objetivo”. Otoño Fotográfico.
Orense.
2003 ARCO 2003. Centro Municipal de
las Artes. Alcorcón.
2003 “Ellos-Son”. Galería EFTI.
PHOTOESPAÑA 2003. Madrid.
2003 “Flamenco in New York City”
Ourense.
2003 ARCO 2003. Arteen Udal
Kulturetxea. Alcorcón.
2003 “Ellos-Son”. EFTI galeria.
PHOTOESPAÑA 2003. Madril.
2003 “Flamenco in New York City”
Spanish Village Festival. River side
Spanish Village Festival. River side
Church, Harlem. New York.
Church, Harlem. New York.
2003 Encuentro entreFotos. Madrid.
2003 EntreFotos jardunaldia. Madril.
La mirada transeúnte. Fotografía
La mirada transeúnte. Espainiako
española Contemporánea.
argazkigintza garaikidea. BH&R
Colección BH&R.
Bilduma.
2004 “Un viaje a Madrid”. Museo M. de
Arte Contemporáneo de Madrid.
2004 “II Encuentro Anual de Arte
2004 “Un viaje a Madrid”. Madrilgo Arte
Garaikideko Udal Museoa.
2004 “II Encuentro Anual de Arte
Contemporáneo. Universidad San
Contemporáneo. San Pablo CEU
Pablo CEU. Madrid.
Unibertsitatea. Madril.
2004 “Arte Contemporaneo en España”.
Reykiavik. Islandia.
2004 “Arte Contemporaneo en España”.
Reykiavik. Islandia.
2004 Encuentro entreFotos. Madrid.
2004 EntreFotos jardunaldia. Madrid.
2005 Galería EFTI. “Saharauis: solo el
2005 EFTI galeria. “Saharauis: solo el
desierto”. Madrid.
desierto”. Madril.
2005 Galería Namir. “Solo Rollei”. Madrid.
2005 Namir galeria . “Solo Rollei”. Madril
2005 Premio Purificación García.
2005 Purificación García Saria.
Tercera edición. Madrid,
Hirugarren edizioa. Madril,
Barcelona, Mallorca, Bilbao y
Bartzelona, Mallorca, Bilbo eta
Lisboa.
Lisboa.
2005 “Imaginaria-05. Fotografía en
2005 “Imaginaria-05. Fotografía en
primavera”. Universidad Jaime I.
primavera”. Jaime I Unibertsitatea.
Castellón.
Castellón.
2005 “La imagen inquieta”. 20 años de
2005 “La imagen inquieta”. Railowsky
la fotogalería Railowsky.
fotogaleriaren 20. urtemuga.
Valencia.
Valentzia.
2005 “Modos de ver”. Colección Pública
2006 “Modos de ver”. Alcobendas
Ayuntuntamiento de Alcobendas.
udaleko bilduma publikoa.
Zaragoza.
Zaragoza.
2006 Photogaleria.com Galería virtual de
La Fábrica. Madrid.
2006 Premio Purificación García. Cuarta
2006 Photogaleria.com La Fábricako
galeria birtuala. Madril.
2006 Purificación García Saria. Laugarren
edición. Madrid, Barcelona,
edizioa. Madril, Bartzelona,
Mallorca, Bilbao y Lisboa.
Mallorca, Bilbo eta Lisboa.
2006 Feria Estampa. Galería la Fábrica.
Madrid
2007 Palacio del Infantado. “Guadalajara:
Paisaje y territorio”. Guadalajara.
2007 Año de España en China.
2006 Estampa Azoka. La Fábrica galeria .
Madril
2007 Palacio del Infantado. “Guadalajara:
Paisaje y territorio”. Guadalajara
2007 Espainaren Urtea Txinan.
“Flamenco Patos”. Instituto
“Flamenco Patos”. Instituto
Cervantes de Beijing. China.
Cervantes de Beijing. China.
2008 “Artistas y fotógrafos”. Fondos de la
2008 “Artistas y fotógrafos”. Argazki
colección de fotografía. Museo Arte
bildumako Fondoak. Museo Arte
Contemporáneo Conde Duque.
Contemporáneo Conde Duque.
Madrid.
Madril.
2008 Premio Artes Plásticas Gobierno de
2008 Premio Artes Plásticas Gobierno de
Cantabria. Santillana del Mar.
Cantabria. Santillana del Mar.
Cantabria.
Cantabria.
2008 Galería Art-Nueve. Murcia
2008 Art-Nueve galeria. Murtzia.
2008 Cuartel del Conde Duque. “La
2008 Cuartel del Conde Duque. “La
noche en blanco”. Madrid.
2008 Feria Estampa. Galería Estandarte.
Madrid.
2008 Feria Estampa. Photogaleria La
Fábrica. Madrid.
noche en blanco”. Madril.
2008 Estampa Azoka. Estandarte
galeria. Madril
2008 Estampa Azoka. Photogaleria La
Fábrica. Madril.
2009 Festival Teruel Puntofoto.
2009 Puntofoto Jaialdia Teruel.
2010 Feria MADRIDFOTO. Madrid.
2010 Feria MADRIDFOTO Azoka. Madril.
2010 Círculo de Bellas Artes. MADRID
2010 Círculo de Bellas Artes. MADRID
¡OH CIELOS!. Madrid.
¡OH CIELOS!. Madril.
LIBROS (selección)
LIBURUAK (zenbait)
• Viaje a Poniente. Madrid 1995.
• Viaje a Poniente. Madril 1995.
• Fruta madura. Madrid 1995.
• Fruta madura. Madril 1995.
• Lugares de Paso. Madrid 1996.
• Lugares de Paso. Madril 1996.
• Fotógrafos Madrileños Siglo XX. Nº 18.
• Fotógrafos Madrileños Siglo XX. 18 zka.
Photobolsillo. Madrid 2000
Photobolsillo. Madril 2000
• Hecho en Cuba. Madrid 2000
• Hecho en Cuba. Madril 2000
• Un camino natural. Madrid 2002
• Un camino natural. Madril 2002
• Cuba: cuatro cámaras, un objetivo.
• Cuba: cuatro cámaras, un objetivo.
Fundación Caixa Galicia. 2003
• Un viaje a Madrid. Museo Municipal de
Caixa Galicia Fundazioa. 2003
• Un viaje a Madrid. Madrilgo Arte
Arte Contemporáneo de Madrid. 2004
• Saharauis: “Solo el desierto”. Asociación
Rivas Sahel. Madrid. 2004
Garaikideko Udal Museoa. 2004
• Saharauis: “Solo el desierto”.
Asociación Rivas Sahel. Madril. 2004
• 100 fotógrafos españoles / 100 spanish
• 100 fotógrafos españoles / 100 spanish
photographers. Exit ediciones. Madrid
photographers. Exit ediciones. Madril
2005
2005
• Sol y sombra. Galería La Caja Negra.
Madrid 2010
• Sol y sombra. La Caja Negra galeria .
Madril 2010
PREMIOS Y BECAS (selección)
SARIAK ETA BEKAK (zenbait)
• Premio Purificación García 2006
• Purificación García Saria 2006
• Universidad de Murcia. Área Artes
• Murtziako Unibertsitatea. Artes
Plásticas 2008. Primer Premio
• Premio Artes Plásticas Gobierno de
Cantabria 2008
• Premio Fotografía CCM 2008. Primer
Premio.
Plastikasko Aurreneko Saria 2008
• Kantabriar Gobernuko Artes Plastikasko
Saria 2008
• CCM 2008 Argazki Saria. Aurreneko
Saria.
OBRAS EN MUSEOS Y COLECCIONES
LANAK MUSEO ETA BILDUMA
PÚBLICAS
PUBLIKOETAN
• Bibliothèque National de París
• Pariseko Bibliothèque National
• Centro de Arte Reina Sofía de Madrid
• Centro de Arte Reina Sofía, Madril
• Museo Municipal de Arte
• Madrilgo Arte Garaikideko Udal
Contemporáneo de Madrid.
• Colección Pública "Géneros y
Museoa.
• "Géneros y Tendencias"
Tendencias" Ayuntamiento de
Alcobendaseko udaleko bilduma
Alcobendas.
publikoa.
• Real Sociedad Fotográfica de Madrid.
• Real Sociedad Fotográfica, Madril.
• Colección Pública de Fotografía de la
• Madrilgo Erkidegoko argazki bilduma
Comunidad de Madrid.
• Colección de la Diputación Provincial de
Cádiz.
• Colección Fundación Casa Revilla.
Valladolid.
publikoa.
• Cadizko Diputazio Probintzialeko
bilduma.
• Casa Revilla Fundazioko bilduma.
Valladolid.
• Instituto Valenciano de Arte Moderno
• Instituto Valenciano de Arte Moderno
IVAN. Colección Cualladó. Valencia.
IVAN. Cualladó bilduma. Valentzia.
• Centre L’Arrondissement de Huy
(Bélgica)
• Colección “Jornadas Fotográficas” de
• Centre L’Arrondissement de Huy
(Belgika)
• “Jornadas Fotográficas” de Guardamar
Guardamar del Segura. Alicante.
• Colección de Los Encuentros de la
Imagen. Braga (Portugal)
• Colección Pública "Una propuesta hacia
el 2000”. Ayuntamiento de Móstoles.
• Fototeca del Museo Nacional de la
Habana (Cuba).
• Colección Photomuseum de Zarautz.
Guipúzcoa.
• Colección Centro Municipal de las Artes
de Alcorcón. Madrid.
• Colección Purificación García.
La Coruña.
del Segura bilduma. Alacant.
• Los Encuentros de la Imagen bilduma.
Braga (Portugal).
• "Una propuesta hacia el 2000” bilduma
publikoa. Mostoleseko Udala.
• Museo Nacional de la Habanako
fototeka (Cuba).
• Photomuseum bilduma, Zarautz.
Gipuzkoa.
• Centro Municipal de las Artes de
Alcorcón bilduma. Madril.
• Purificación García bilduma.
A Coruña.
• Colección Lucam, Madrid.
• Lucam bilduma, Madril.
• Colección Cromotex, Madrid.
• Cromotex bilduma, Madril.
• Colección Brizzolis, Madrid.
• Brizzolis bilduma, Madril.
• Colección Bauzá, Barcelona.
• Bauzá bilduma, Bartzelona.
• Colección Porcelanatto, Castellón.
• Porcelanatto bilduma, Castellon.
• Y en diversas colecciones privadas de
• Eta hainbat bilduma pribatuetan
Francia, Portugal, Bélgica, Italia y
Frantzian, Portugal, Belgika, Italia eta
España.
Espainian.
JEAN LAURENT I, PAISAJES
JEAN LAURENT I, PAISAIAK
Las fotografías de la casa Jean Laurent
que se muestran a continuación,
pertenecen al fondo de la Gipuzkoa
Donostia Kutxa y están depositadas en el
Photomuseum para su estudio y
exhibición. En esta primera entrega
titulada Paisajes se reúnen panorámicas
de Lisboa, Coimbra, Cintra, Tarragona,
Toledo, Sevilla, Segovia, Valencia,
Córdoba, Salamanca y Granada entre
otros.
Jarraian erakusten diren Jean Laurent
etxearen argazkiak Gipuzkoa Donostia
Kutxaren fondoaren zati bat dira eta
Photomuseumen daude aztertzeko eta
ikusgai jartzeko. Paisaiak deritzogun
emanaldi honetan Lisboa, Coimbra,
Cintra, Tarragona, Toledo, Sevilla,
Segovia, Valentzia, Kordoba, Salamanca
eta Granadako ikuspegiak biltzen ditu
besteak beste.
Puente de Osquia. Zaragoza a Pamplona y
Osquiako zubia. Zaragozatik Iruñea eta
Barna.
Barnara.
Vista del puerto desde la ciudad.
Hiritik ateratako portuaren ikuspegia.
Tarragona.
Tarragona.
[Vista panorámica]
[Ikuspegi panoramikoa]
Vista panorámica de Lisboa.
Lisboako ikuspegi panoramikoa.
Lisboa.
Lisboa.
Convento de Santa Clara y de San
Santa Klara eta San Frantziskoren
Francisco.
konbentua.
Coímbra, Portugal
Coimbra, Portugal.
Vista á orillas del Tajo.
Tajoren urertzeko ikuspegiak.
Toledo.
Toledo
El Castillo visto desde uno de sus patios.
Gaztelua bere patio batetik ikusita.
Sagunto (Murviedro)
Sagunto.
Vista panorámica de Toledo.
Toledoko ikuspegi panoramikoa.
Toledo
Toledo
Castillo de la Penha desde el mirador de
Penhako Gaztelua Santa Katalineko
Sta. Catalina
behatokitik ikusia.
Cintra, Portugal.
Cintra, Portugal.
El Cocotero y la parte de levante de San
Kokondoa eta San Telmoko ekialdeko
Telmo.
aldea.
Sevilla.
Sevilla
La plaza nueva
Plaza berria
Sevilla
Sevilla.
[Madrid]
[Madril]
La Olmeda.
“La Olmeda”
Monasterio de Piedra, Aragón
Harrizko Monastegia, Aragoi
[Vista panorámica]
[Ikuspegi panoramikoa]
El acueducto romano.
Erromatar akueduktua.
Segovia.
Segovia.
Cascada del Parque.
Parkeko ur-jauzia.
Monasterio de Piedra, Aragón.
Harrizko Monastegia, Aragoi.
Torrente de los Mirlos.
Mirloko baserreka.
Monasterio de Piedra, Aragón.
Harrizko Monastegia, Aragoi.
Ermita del Ave Maria, camino del Grao.
Ave Maria bazeliza, Grao-ko ibilbidea
Valentzia.
Valentzia.
[Barcelona]
[Bartzelona]
Los baños viejos y de San Roque.
San Rokeko eta bainu zaharrak.
Alhama. Aragón.
Alhama. Aragoi.
[Vista panorámica]
[Ikuspegi panoramikoa]
Alhama de Aragón
Aragoiko Alhama
Aragón
Aragoi
Vista general panorámica.
Ikuspegi panoramiko orokorra.
Alhama. Aragón.
Alhama. Aragoi.
Viaducto de Despeñaperros.
Despeñaperros-eko zubibidea.
Madrid a Córdoba.
Madriletik Kordobara.
Medina del Campo a Zamora. Puente de
Medina del Campotik Zamorara. Castronuño
Castronuño.
zubia
[Puente de Castronuño.
[Zubia]
Puente de Castronuño.
Castronuño-ko zubia.
Medina del Campo. Zamora.
Medina del Campo. Zamora
Vista general panorámica desde la Virgen
Virgen del Val baseliztik hartutako ikuspegi
del Val.
pamoramikoa.
Toledo
Toledo.
Los molinos a orillas del Tajo.
Tajoren urertzeko errotak
Toledo.
Toledo.
El anfiteatro romano de Ronda la vieja.
Ronda zaharreko anfiteatro erromatarra.
Ronda, Málaga.
Ronda, Málaga.
Subida de las aguas a la ciudad.
Hirira uren igotzea.
Toledo
Toledo.
Vista general de Salamanca.
Salamancako ikuspegi orokorra
Salamanca
Salamanca
La Alcazaba y la plaza de los aljibes.
Gotorlekua eta uhaskaren patioa
Alhambra, Granada
Alhambra, Granada
[Granada]
[Granada]
Vista general desde el Faro.
Ikuspegi orokorra argidorretik.
Málaga
Málaga
Vista general de Sevilla desde lo alto de la
Giraldan goitik ateratako Sevillako ikuspegi
Giralda, parte del mediodía.
orokorra, eguerdian.
Sevilla
Sevilla.
Entrada del Arsenal.
Armategiko sarrera.
Cartagena
Cartagena
[Málaga]
[Málaga]
[Vista panorámica]
[Ikuspegi panoramikoa]
JEAN LAURENT Y MINIER
Nace en Nevers en 1816. Fotógrafo
Nevers-en jaioa 1816an. XIX.mendearen
francés que desarrolló su actividad en
erdialdea ezkeroztik Espainian lan egin
España desde mediados del siglo XIX.
zuen argazkilari frantziarra. 1843an
Viajó a España en 1843 y trabajó como
Espainiara bidaiatu zuen eta jazpeatzaile
jaspeador, labor por la que recibió una
bezala lan egin zuen. Lan horrengatik
medalla de bronce y otra de plata en las
brontzezko domina bat eta beste bat
exposiciones industriales de 1845 y
zilarrezkoa lortu zituen 1845 eta 1850eko
1850. Tuvo estudio en París en el número
erakusketa industrialetan. Pariseko
90 de la calle de Richelieu, y en 1857
Richelieu kaleko 90. zenbakian estudioa
abrió galería fotográfica en la carrera de
izan zuen eta 1857an San Jerónimo
San Jerónimo, junto al Congreso de los
karrikan, Legebiltzarren ondoan.
Diputados. Tuvo gran relación con la
Gortearekin erlazio handia izan zuen eta
Corte y obtuvo el título de «Fotógrafo de
“Erreginaren argazkilari” titulua eskuratu
S. M. la Reina». Inmortalizó a políticos,
zuen. Bere garaiko politiko, pentsalari eta
intelectuales y artistas de su época, y
artistak betikotu zituen eta monumentu
viajó por todo el país impresionando
eta arte-lanen irudiekin formatu handiko
negativos de gran formato con los
negatiboak inpresionatuz lurralde guztian
monumentos y obras de arte. Al mismo
zehar bidaiatu zuen. Garai berean,
tiempo tuvo la idea de crear un archivo
artxibo bat sortzearen ideia izan zuen
para su explotación, que comercializó a
ustiapenerako eta 1861tik aurrera
partir de 1861 mediante catálogos
merkataratu zuen katalogo orokor eta
generales y temáticos. En el anuario
tematikoen bidez. 1862ko publzitate
publicitario de 1862 aparece como uno
urtekarian, hiriburuko itzal handiko
de los comerciantes más influyentes en la
merkatari bat bezala agertzen da. José
capital. Conoció a José Martínez Sánchez
Martínez Sánchez ezagutzen du eta
con el que formó sociedad y ambos
berarekin sozietatea eratu zuen eta bien
patentaron el papel leptográfico (1866),
artean kalitate hobeagoko positiboak
que permitía obtener positivos de mayor
lortzen zituen paper leptografikoa
calidad. En 1873 ofrecía ya 6340
patentatu zuten (1866). 1873an gai
negativos de temática variada
anitzeko (arkitektura, herri lanak, pintura,
(arquitectura, obras públicas, pintura,
eskultura, monumentuak, erretratuak eta
escultura, monumentos, retratos y temas
gai herrikoiak) 6340 negatibo eskeintzen
populares). Contrató a un equipo de
zituen. Profesional talde bat kontratatu
profesionales a los que facilitó
zuen eta laborategi eramangarri, kamera
laboratorios portátiles, cámaras,
eta objetiboekin ornitu zituen. 1874an
objetivos, y en 1874 amplió la empresa y
enpresa zabaldu zuen eta bere
se asoció con su hijastra Catalina Melina
alabaordea Catalina Melina Dosh eta
Dosch y Manuel Sánchez Rubio. Tres años
Manuel Sánchez Rubiorekin erkidetu
después Rubio abandonó el negocio y
zen. Hiru urte beranduago Rubiok
pasó a denominarse Laurent y Cía. En
negozioa utzi eta geroztiz Laurent eta
1879 editó el catálogo Nouveau guide du
Cía deituko da. 1879an Nouveau guide
touriste en Espagne et Portugal: itineraire
du touriste en Espagne et Portugal:
artistique, con texto introductorio de su
itineraire artistique katalogoa argitaratuko
yerno Alfonso Roswag. En 1881 vendió
du, Alfonso Roswag, bere suinaren
su parte a Catalina Melina y hasta su
hitzaurrearekin.1881an bere zatia
muerte se dedicó a engrosar el archivo
Catalina Melinari saldu zion eta
con nuevas tomas (ferrocarril,
heriotzararte artxiboa ugaltzen jarraitu
tauromaquia, arquitectura...). En 1880 ya
zuen argazki berriekin (trenbidea,
tenía taller de fototipia en la calle del
tauromakia, arkitektura…). Urte horretako
Turco, de Madrid, según consta en la
Arte Ederren Zirkuluko katalogoko
publicidad de un catálogo del Círculo de
iragarkian azaltzen denaren arabera,
Bellas Artes de ese año. Se dedicó a
1880an Turco kalean bazuen fototipia
editar tarjetas postales hasta que en los
tailer bat. Posta txartelak egiteari ekin
primeros meses de 1893 la familia se hizo
zion 1893ko hasierako hilabetetan familia
cargo del negocio y la firma apareció
negozioaren kargu egiten den arte, eta
como Sucesor de Laurent. Desde 1900
Sucesor de Laurent zinadura azaldu zen.
tuvo varios propietarios: J. Lacoste, J.
1900 ezkeroztik jabe ezberdinak izango
Roig, N. Portugal y J. Ruiz Vernacci, quien
ditu: J. Lacaste, J. Roig, N. Portugal eta
amplió la colección. En 1975 el Ministerio
J. Ruiz Vernacci, zeinek bilduma ugaritu
de Cultura español se hizo cargo de los
baitzuen. 1975ean Espainiako Kultura
fondos, compuesto por unos 40. 000
Ministeritza bildumaren ardura hartu
negativos, la mayoría en cristal, de los
zuen, 40.000 negatiboz eratua,
que 11. 000 se atribuyen a Laurent. Ana
gehiengoa kristalezkoak, horietariko
Gutiérrez descubrió su tumba en el
11.000 Larent-ei atxekituak. Ana
cementerio de la Almudena de Madrid, lo
Gutiérrezek bere hilobia aurkitu zuen
que nos permite conocer la fecha de su
Madrilko Almudenako hilerrian, eta honi
fallecimiento, 1886.
esker bere 1886an hil zela dakigu.
Biografía
Biografía
SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel: Del daguerrotipo a la
SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel: Del daguerrotipo a la
Instamatic: autores, tendencias, instituciones. ed.
Instamatic: autores, tendencias, instituciones. ed.
Trea, Gijón 2007; p. 338-339
Trea, Xixón, 2007; 338-339 orr.
LA GUERRA DE ÁFRICA, 1921-1922
AFRIKAKO GUDUA, 1921-1922
Photomuseum 27/07 - 29/08, 1999
“El desastre de Annual" como titula
Alfaroren "Una ciudad desencantada"
Alfaro el capítulo que en su libro "Una
liburuko atal baten izenburua "El
ciudad desencantada" dedica a este
desastre de Annual" da; atal hori
episodio de la guerra de África,
Afrlkako gerrako gertaera horrl
provoca una gran conmoción en toda
eskainltakoa da, izan ere, Annualeko
España al ver en peligro las últimas
hondamendiak eragln handia izan zuen
de sus colonias fuera de la península.
Espainian, penintsulatik kanpora zeukan
Como consecuencia se despliega en
azken kolonietako bat galtzeko arriskuan
la zona un amplio contingente militar
zegoen eta. Egoerari aurre egiteko,
formado en gran parte por
inguru hartan kontingente militar handia
voluntarios, entre los que figura el
zabaldu zen; asko eta asko bolondresak
propio autor, que aprovecha esta
ziren, eta horien artean egilea bera
condición de testigo directo para
zegoen. Han gertatutakoaren lekuko
legarnos un conjunto de imágenes
aparta izan zen eta, egoera
que, aún evitando deliberadamente la
aprobetxatuz, hainbat irudi utzi zizkigun.
captación del horror y de la muerte,
Egilearen asmoa ez zen izua eta heriotza
no dejan de ser estremecedoras y
erakustea, baina, hala ere, argazkiok
testimoniales de aquellos terribles
hunkigarriak dira eta bizitakoaren
momentos.
lekukotza izugarria eskaintzen digute.
TOMÁS ALFARO FOURNIER
Nacido en 1892 en Valladolid, es nieto de
Valladoliden jaio zen 1892an eta jaio eta
Heraclio Fournier, fundador de la famosa
lasterrera familia Gasteizera etorri zen
empresa de naipes vitoriana e hijo de otro
bizitzera; Heraclio Fournier karta enpresa
industrial, Juan Bautista Alfaro, propietario de
ospetsuaren s ortzailearen ¡loba zen eta
una fábrica de confección de tejidos de yute
Juan Bautista Alfaro jutezko ehungintza
en la misma ciudad, donde se establece la
enpresaren jabearen semea. Zuzenbidean
familia al poco tiempo del nacimiento de
lizentziatua eta merkataritzako irakasle zen
Tomás. Licenciado en derecho y profesor
eta Gasteizen eta Madrilen jardun zuen
mercantil, ejerce ambas profesiones tanto en
lanbide bietan. Gizon polifazetikoa izan zen:
Vitoria como Madrid. Hombre polifacético:
margolaria, idazlea, enpresaria, militarra eta
pintor, escritor, empresario, militar, político,
politikoa. II. Errepublikan Arabako Alderdi
ostentó los cargos de Teniente de Alcalde y
Errepublikarraren ordezkari zela, Gasteizeko
Alcalde en funciones de Vitoria durante la II
alkateorde eta jarduneko alkate izan zen.
República como representante del Partido
Horren ondorioz, gerra zibilaren hasieran
Republicano de Álava lo que le sirvió ser
errepresaliak jasan eta Madrilera alde egin
represaliado al comienzo de la guerra civil y
behar izan zuen. 1951. urtean "Vida de la
obligado a un semidestierro que le lleva a
ciudad de Vitoria" izeneko liburua argitaratu
instalarse en Madrid. En 1951 se publica su
zuen; liburu hori Gasteiz hiriaren historian
libro "Vida de la ciudad de Vitoria", primera
buruz idatzi zuen lehenengo liburua dugu
de sus obras sobre la historia vitoriana, cuya
eta horren jarraipena ez zen 1987ra arte
continuación no verá la luz hasta 1987.
argitaratu. Tomás Alfaro Fournier Gasteizen
Fallece en Vitoria en 1965.
hil zen 1965ean.
Fotógrafo aficionado, su obra, cerca de
Argazkizalea zen eta berak berariaz
2.000 negativos en los que se entremezclan
eskatuta Vitoria-Gasteizeko Udal Agiritegian
la temática familiar, retratos y veraneos en la
gordetzen da beraren lana, ñau da, 2.000
costa vasca, con paisajes de Vitoria y Álava y
negatibo inguru. Argazkiotan familiako gaia
una interesante colección de imágenes de la
lantzen du, euskal kostaldean pasatutako
guerra de África entre 1921 y 1922, se
udaldiak eta Gasteizeko .eta Arabako
conserva en el Archivo Municipal de
paisajeak agertzen dirá eta Afrikako gerrari
Vitoria-Gasteiz desde el año 1965, por
buruzko 1921tik 1922ra bitarteko irudien
expreso deseo de su autor.
bilduma interesgarria dago.
© de esta edición: Diputación Foral de Gipuzkoa/
© argitalpen honena: Gipuzkoako Foru Aldundia/
Photomuseum, 2010
Photomuseum, 2010
© de los textos , sus autores, 2010
© textuenak, beraien egileak, 2010
Créditos fotográficos:
Argazki kredituak:
p.11-24 José María Díaz-Maroto, 2010
43-115 orr. José María Díaz-Maroto, 2010
p. 03–10 y p. 25-104 Gipuzkoa Donostia Kutxa, 2010
03-10 orr. eta 67-104 orr. Gipuzkoa Donostia Kutxa,
bajo licencia Creative Commons del tipo
2010 Creative Commons Aitortu-Partekatu baimen
Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5
beraren arabera, 2.5 Espainia.
España.
Diseño editorial: www : www.ikeder .ikeder.es
Diseinu Editoriala: www.ikeder.es
Adaptación a internet: www.inforlan.com
Interneterako egokitzapena: www.inforlan.com
Esta publicación ha recibido ayuda de la
Argitalpen honek Gipuzkoako Foru Aldundiaren
Diputación Foral de Gipuzkoa.
laguntza jaso du.
Photomuseum Argazki & Zinema Museoa San Ignacio, 11. 20800 Zarautz
T.: 943 13 09 06 / Fax: 943 83 18 23 / [email protected]

Documentos relacionados