obres sobre Manacor i els manacorins.

Comentarios

Transcripción

obres sobre Manacor i els manacorins.
III Jornades d’estudis locals de Manacor
Aportació a la bibliografia manacorina:
obres sobre Manacor i els manacorins.
(Amb un apèndix sobre les publicacions periòdiques)
Joan Riera Bordoi
Dolors Domínguez Henares
A Egipte, a les biblioteques se’ls denominava
“tresor dels remeis de l’ànima”. En efecte, allà
es curava la ignorància, la més perillosa de
les malalties i l’origen de totes les altres.
Jacques Bénigne Bossuet
Introducció
L’objectiu d’aquesta comunicació és donar a conèixer les obres publicades
sobre el municipi de Manacor i sobre els manacorins. Aquesta recopilació suposa
un primer intent d’aproximació a la bibliografia manacorina. Les fites cronològiques del catàleg abracen des de la fundació de la primera impremta a Mallorca el
1485, feta pel felanitxer mossèn Bartomeu Caldentei amb Nicolau Calafat, fins
avui mateix.
El treball presenta no poques dificultats a l’hora de decidir quines obres deixam fora i quines no, en el sentit que hi ha molts de llibres que parlen de Manacor,
però no específicament; per exemple, totes les guies de Mallorca en fan referència.
A més, per ésser un treball exhaustiu necessitaríem molt més espai. Per aquest
motiu, conscients del que disposam, hem decidit no incloure programes de festes
o esportius, catàlegs d’exposicions, memòries, etc. Tenint en compte que cada un
424
425
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
dels nuclis de població del municipi i fins i tot les barriades editen programes, la
quantitat de referències seria massa elevada.
mat de 40 x 31 centímetres; creim que és el llibre més espectacular sobre les coves
de Porto Cristo.
Hem fet excepcions puntuals, en virtut de la seva raresa, amb programes de
temps enrere com el de la fira agrícola i pecuària de 1897, tan important per a
Manacor; el de la festa de 1923 en honor del rector Rubí; el de la fira de mostres
de 1944; alguns fulletons sobre La Capella, el tren, ordenances municipals, estatuts..., entre d’altres, tots ells de finals del segle denovè i començaments del vintè.
Sobre la nostra història, hi ha un bon nombre d’estudis de diversa temàtica,
com són: els ordes religiosos, oratoris rurals, la història del Sant Crist, ‘Sa
Llorençada’, les basíliques paleocristianes, La Capella, l’arqueologia, festes i danses d’antany, biografies de personatges, etc. A la publicació de la primera història
de Manacor, de Gabriel Fuster (1966), hi seguiren quatre volums més: el primer de
Rafel Ferrer i Ramon Rosselló, de 1977; els dos següents de Ramon Rosselló de
1978 i 1979; i el darrer de Ramon Rosselló i Onofre Vaquer de 1991. El 1976,
Sebastià Rubí Darder publicà la història de na Morlanda. El 1980, Damià Duran
publicà Porto Cristo societat i cultura. El 1984 Sebastià Sureda Vaquer publicà l’obra Son Macià, passa per passa. El 1989, Antoni Ferrer, Isabel Maria Riera i Maria
del Pilar Roig encetaren la col·lecció Així és Manacor amb l’obra Introducció a la
història. El 1995 Tomàs Garau publicà la història de Son Macià i Joan Moratille la
del Port en forma de col·leccionable de l’any 1996 al 1999, traduïda al català per
Antoni Martiáñez. I la darrera, publicada el 2004 per Antoni Tugores Manresa, La
història robada.
Les obres més antigues que hem catalogat datades en el segle desset i devuit
no són llibres, són plecs notarials, al·legacions o testaments, normalment de poques
pàgines, però en tot cas impreses i relacionades amb Manacor o els manacorins.
No hem trobat cap incunable que fes referència a Manacor o a qualque manacorí. En els anys en què un llibre es considera incunable, 1450-1500, les condicions
de vida -pestes, revoltes i la pobra formació de la població-, no eren les més adients
per a la publicació de llibres. A més, tenint en compte la data de la fundació de la
impremta a Mallorca —a finals del segle XV, com hem dit— és més que probable
que no n’existesqui cap.
Hem inclòs alguns treballs manuscrits d’arqueologia i de geografia sobre el
terme de Manacor, pel fet que es poden localitzar i per tant consultar a la Biblioteca
Diocesana de Mallorca. Aquests treballs van ser presentats i premiats en el
Certamen del Seminari Conciliar de Sant Pere. També hem inclòs algunes obres de
contes curts, acudits o fets de manacorins, perquè creim que formen part de la nostra història més recent.
Amb l’objectiu de donar el màxim d’utilitat al catàleg, al final de cada fitxa
hem posat entre claudàtors les sigles de la biblioteca o l’arxiu on es poden trobar
les obres. Creim que aquesta informació té una especial rellevància per al possible
interessat. Com hom pot observar, prescindim d’aquesta informació addicional a
les obres publicades a partir de 1970, ja que la majoria estan a l’abast de tothom a
la Biblioteca Municipal de la nostra ciutat.
El catàleg recull 444 obres, de les quals 301 són sobre el municipi de Manacor
i 143 sobre els manacorins. De les obres en què figura l’autor, 159 pertanyen a
autors locals. Al final del catàleg hem inclòs una llista provisional de les publicacions periòdiques manacorines ordenades cronològicament (1889-2005).
Quant a temes a destacar, les coves del Drac han estat objecte de la publicació d’una bona quantitat d’obres, amb moltes reedicions de l’opuscle que redactà
Martel. El primer llibret sobre aquestes coves data de 1880. També hem d’esmentar l’obra Album de las Cuevas de Artá y Manacor, publicada el 1885 amb un for-
426
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
A l’hora de parlar de llibres manacorins, cal tenir en compte les col·leccions
locals, aglutinadores dels temes i dels autors més propers. Són aquestes, per orde
de publicació: Ganimedes, Baleria, Monografías de Manacor, El Turó, Tià de sa
Real, Capgirons, Papers de sa Torre, Així és Manacor, Dimoni Gros, Documents
de Manacor i Fanal de Sostre.
A la segona meitat de la dècada dels setanta hi hagué un progrés constant en
la publicació d’obres manacorines. Aquesta tendència creixent culmina els darrers
vuit anys, assolint la publicació d’una mitjana de dotze llibres per any sobre
Manacor o els manacorins. Mentre que als vuit primers anys del segle vint la mitjana fou d’un fulletó per any; la diferència és notable. Els anys 1934, 1935, 1936,
1938, 1940 i 1941 no es va publicar cap llibre; això no vol dir, però, que no hi hagi
llibres que parlin de Manacor publicats aquests anys. Precisament els llibres editats a Mallorca sobre el tema de la guerra civil, tots fan referència a Manacor i
Porto Cristo, però no són l’objectiu d’aquest treball.
A un llibre ben manacorí, Damià Duran fa referència a una reflexió del professor Kurt Spang que diu: “L’home és un ésser limitat que fracassa amb freqüència en els seus anhels nobles i no aconsegueix els objectius sublims que se proposa”. Per això, esperam que tots vostès voldran ser benvolents amb aquest treball fet
per gent limitada.
427
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
Obres sobre Manacor i els manacorins:
1659
1. Por Lorenzo Amer de la Villa de Manacor, y Guillermo Reura de la villa de Incha,
syndicos clavarios de la parte forana del Reyno de Mallorca con el syndico de toda la
Universidad y reyno. Sobre la contribución del derecho, y Gabella de quinto que la
dicha Universidad pretende cobrar de la agua ardiente de la mesma manera que lo
cobra del vino. 1659 Gregori García. (S.l. S.i. [74] pàg., en foli.) [BLA]
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
1730
8. Por D. Iuan Ballester y Massanet fideicomissario declarado en los bienes que fueron
del Capitán Iuan Ballester su abuelo contra D. Iuan Bautista Visconti pretendido acrehedor contra los bienes de Lorenço Ballester heredero gravado sobre si al dicho Iuan
Ballester compete hypoteca en los bienes de dicho Lorenço... 173.? Jaume Fàbregues
Bauçà. (S.l. S.i. 39 pàg., il., 1 gravat, xilografia de Sant Josep, en foli.) [BLA]
1739
9. Por D. Juan Bautista Bisconti con Juan Ballester i Massanet. 1739 Raimon Servera.
(S.l. S.i. 12 pàg., en foli.) [BLA]
1700
2. Por Agustín Más nottario vezino de la villa de Manacor como legítimo
Administrador de Bartholomé Más, y Blanquer Vª Iuan Sabater, Catharina Blanquer,
Iuan Roger menor, Francisca Masquida, y Iuan Frau sobre los fideicomisso. 17.? Joan
Baptista Manent. (Mallorca. S.i. 12 pàg., en foli.) [BLA]
3. Por Francisca Mesquida, núm. 24 con Juan Frau su hijo, núm. 28, Antonia, y
Cathalina Blanquer, Núm. 21 y 22. y el doctor Juan Zabater, núm. 25... 17. ? Joan de
Riambau. (Mallorca. S.i. 11 fulls, en foli.) [BLA]
4. Por Francisca Mesquida, con Antonia Blanquer, Catalina Blanquer, Dr. Juan
Sabater, Juan Rotger, Bartholome Mas, y Juan Frau y Mesquida sobre el fideicomisso... 17.? Pere Suau. (S.l. S.i. 32 pàg., [1] desplegable, en foli.) [BLA]
1716
5. Por D. Juan Bautista Bisconti con D. Juan Ballester sobre las cuentas del Diezmo
Real de Manacor de el año 1716, formados por los Arbitros, y prestensiones de errores
en ellos cometidos y revision hecha de aquella cuenta por los revisores nombrados por
la Real Audiencia. S.d. 1716 ca. Antoni Serra Maura. (S.l. S.i. 36 pàg., en foli.) [BPM]
1725
6. Por Juan Frau, y Mesquida con Antonina Blanquer, y Juan Zabater; Cathalina
Blanquer, Juan Roger menor; y Agustín Más notario, padre, y legítimo Administrador
de Bartholomé Más su hijo, de la Villa de Manacor. 1725 Joan Riambau. (S.l. S.i. 33 pàg.,
1 desplegable, en foli.) [BLA]
1729
7. Por Pedro Soler hijo de Bartholomé, natural, y vezino de la Villa de Manacor.
Contra los regidores de la Villa de Santa Margarita sobremateria de tallas del predio
Binicauvell menor. 1729 Antoni Francesc Cortey i Samper. (S.l. S.i. 8 pàg., en foli.) [BLA]
428
1792
10. Partida del resguardo de rentas reales establecida en la villa de Manacor. 1792
(Palma. Imp. Imprenta Real. 12 pàg., il·lus, xilografia de l’escut reial, en foli.) [BLA]
1832
11. Estatutos de la Sociedad Agrícola, Industrial y Comercial de Manacor. 1832 (Palma
de Mallorca. Imp. de Miguel Roca. 32 pàg., 15x10’5 cm) [BBM]
1834
12.Constitutiones in Lulliano Baleari Majoricae collegio B. V. Mariae Sapientiae observandae, a D. D. Bartholomeo Llull, canonico fundatore editae. 1834-1892 1
1a edició: text en llatí, introducció en castellà. (Palma. Imp. Apud Philippum Guasp, Typ.
Regium. 1 full dedicatòria al Beat Ramon Llull+48 pàg.+1 làmina fora de text en xilografia
d’un retrat de Bartomeu Llull, 20 cm) [UB]
1835
13.La lira de la libertad : colección de himnos patrióticos nuevos, dedicados á los
valientes urbanos de la espedición de Manacor. 1835 D. P. del C. (Palma. Imprenta de
Villalonga. 8 pàg., en 4t.) [BLA]
1843
14. Defensa legal por Don Sebastián Mesquida y Amer, nº 46 vecino del pueblo de
Manacor en el pleito que sigue ante la Audiencia Territorial de las Baleares con Don
Mateo Truyols y doña Juana Maria Mesquida nº 55 sobre pertenencia del fideicomiso
fundado por Juan Blanquer. 1843 Pere Joan Martorell. (Palma. Imprenta Nacional á
cargo de D. Juan Guasp y Pascual, 28 pàg., 1 plegada, en foli.) [BLA]
429
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
1844
15. Villa de Manacor : año 1843 : cuenta que yo el infrascrito depositario de los fondos
minicipales de la espresada villa rindo al Alcalde de la misma de la existencia del año
anterior de 1842 y de los ingresos ocurridos en... 1843... y resultados para la del año
actual 1844. S.d. 1844 ca. Antoni Alzina. (Manacor. Imp. Nacional. XVI pàg., 21 cm) [BN]
1846
16. Goigs a n’el Sant Cristo de Manacor. 1846 P. Miquel Ferrer Sampol, publicat anònimament. (Palma. Imprenta Trías. 12 pàg., 9’5x7’5 cm) [BLA]
1853
17. Vida del Reverendo Pedro Buenaventura Llull y Poquet, beneficiado en la
Parroquia de Manacor y fundador del Hospital de aquella villa. 1853 2
1859
18. Ordenanzas para el regimen y gobierno de la sociedad El Amparo, bajo el titulo del
Santo Cristo de Manacor. 1859 (Palma. Imp. de Pedro José Gelabert, ?) [AP]
1864
19. Sentencia ejecutada el dia 13 de octubre del presente año... en la persona de Miguel
Llull, sentenciado a garrote vil por haber dado en union de su hermana muerte a su
padre... 1864 S.a. (Barcelona. Imprenta de Juan Llorens. 4 fulls, 22’5x16 cm) [BBM]
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
1880
24.Reglamentode la Sociedad Círculo de Obreros Católicos de Manacor. 1880 (? 15
pàg., 14’5x10 cm) [AP]
25. Excursió á Palma, Covas de Artá y de Manacor. 1880 Francesc X. Tobella i Argila.
(S.l. Extracte de: Anuari de la Associació d’Excursions Catalana. 30 pàg., gravats, 21’5x14
cm) [BBM]
26. Cánticos religiosos por las madres cristianas de Manacor. 1880 (Palma de Mallorca.
Imp. Guasp. 4 pàg., 15 cm) [BLA]
1882
27. Estatutos de la Sociedad Agrícola, Industrial y Comercial de Manacor : constituida en virtud de escritura pública de 16 noviembre de 1881. 1882 (Palma. Impr. de
Miguel Roca. 32 pàgs, 16 cm) [BBM]
1884
28. Reglamento de la Asociación del Magisterio de Instrucción Pública del Partido
Judicial de Manacor (Baleares). 1884 (Felanitx.
Imprenta de Andrés Ramón. 15 pàg.+1full en
blanc, en 8è.) [BLA]
1885
1865
20. Narració del sacrilegi que se cometé a la vila de Manacor, el dia 24 febré de 1865.
S.d. 1865 ca. Cayetano Tarongi i Piña. (Palma de Mallorca. Imp. de la Viuda de Villalonga.
2 fulls, ?) [BBM]
1867
21. Indulgencias perpétuas por los confrares y confraresas de Nostra Señora de la
Assumpció, de la parroquial iglesia de la villa de Manacor. 1867 (Palma de Mallorca.
Imp. de la V. de Villalonga, 13 pàg., 15’5x10’7 cm) [BBM]
1872
22. Ordenanzas Municipales. Ayuntamiento de Manacor. 1872 (Palma. Imp. Viuda é
Hijos de Gelabert. 23 pàg., 21x14’5 cm) [BLA]
1875
23. Proyecto de bases para un contrato de prolongación de la via férrea de Inca, hasta
Manacor y la Puebla, presentadas día 9 de junio de 1875 al Presidente de la Compañia
Ferro-carril de Mallorca el Excmo. Sr. Conde de Montenegro. 1875 (Palma de Mallorca.
23 pàg., en foli.) [BBM]
430
29. Album de las Cuevas de Artá y Manacor.
1885 Sebastián Gay i Baltasar Champsaur.
(Barcelona-Palma de Mallorca. Edit. Luis
Fábregas-Librería Española. Imp. Luis Tasso. 50
pàg. de text+2 plànols+25 de fotogravats,
40’5x31 cm) [BBM]
30. Un paseo a la falda de Son Amengual :
excursión escolar compuesta por D. Vicente
Gimeno y Burguet profesor de la Escuela
Pública Superior de Manacor. 1885 Vicente
Gimeno Burguet. (Palma. Imprenta de Felipe
Guasp. 42 pàg.+1 full+1 full en blanc, en 8è.)
[BLA]
31. Colección de himnos patrióticos nuevos,
dedicados á los valientes urbanos de la expedición de Manacor. 1885 D. P. del C. (Palma. Edit.
La Lira de la Libertad. Imp. de Villalonga. 2 fulls,
21 cm) [BN]
Aquesta obra tal vegada sigui el llibre
més espectacular sobre Manacor per la
seva edició de luxe. Va ser publicat el
1885 amb un gran format de 40x31 centímetres. La tapa, firmada per Riqué, és de
tela i està estampada a tres colors.
431
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
1886
32. Ferro-carril económico de Manacor a Felanitx y Porto-Colom (Isla de Mallorca) :
aprobado por los Cuerpos Colegisladores y publicada la concesión en las Gacetas
correspondientes á los días 24 de febrero y 3 de junio de 1885. 1886 (Palma de Mallorca.
Tip. de Viuda é Hijos de Pedro J. Gelabert. 25 pàgs, en foli.) [BBM]
33. Folleto de las correspondencias publicadas por los periódicos Las Noticias y El
Balear referentes á la Alcaldia de Manacor. 1886 (Felanitx. Tipogr. Felanigense. 71
pàg.+1 full, 22x16 cm) [BBM]
34. Programa de un camino de hierro de tercera clase entre Palma, Inca, Manacor y
Felanitx. S.d. Pablo Bouvy. (Palma de Mallorca. Imp. de Felipe Guasp. 8 pàg., ?) [BBM]
1887
35. A la memori de D. Rafel Caldentey de la vila de Manacó y Rectó que fou de Santa
María ahon morí dia 10 de juny de 1887. S.d. 1887 ca. (Palma de Mallorca. Imp. de J.
Colomar. [4] pàg., en 8è.) [BLA]
1888
36. Ses competencies de ses diligencies de Manacor : per un pobre errat de contes. 1888
(Palma. Imp. de Viuda é Hijos de Pedro J. Gelabert. 4 pàg., en 8è.) [BLA]
1889
42.Constitutiones in Lulliano Baleari Majoricae collegio B. V. Mariae Sapientiae observandae, a D. D. Bartholomeo Llull, canonico fundatore editae. 1892 Antoni Furió i
Antoni Esteva.
2a. edició: (Palma. Imp. Tip. Joan Colomar Salas. 133 pàgs., 20 cm.) [UB]
1895
43.Expediente instruido en el parnaso de Coliflor con motivo del repartimiento de consumos y sus recargos. S.d. 1895 ca. 4
1896
44. Memoria leída en la Junta General celebrada por la asociación de beneficencia
Caja de Ahorros y Monte-Pío de Manacor el día 1 de marzo de 1896. 1896 (Manacor.
Tipografia de Bartomeu Frau. [4] pàgs., 28 cm.) [LRBB]
46. Ferias y fiestas en Manacor : concurso de bandas. 1897 Programa. (Manacor. S.i. [4]
pàgs., 22 cm.) [BLA]
47. Pequeña Guía de Manacor é Indicador Comercial. 1897 Pere d’Alcàntara Penya,
publicat anònimament. (Palma de Mallorca. Tipo-Lit. de Amengual y Muntaner. 28 pàgs.+1
full, il., 15x9’5 cm.) [BBM]
38. Decimes glosadas referent en els emigrants
mallorquins : De Pollensa y Manacó tanta de
ient vuy parteix... 18..? Juan Aguiló Serena.
L’exemplar correspon al núm. 597 de la col·lecció
“Folletos amb Mallorquí” de M. Borrás. (Palma.
Imp. de J. Colomar. [4] pàgs., 15x10 cm.) [BLA]
48. Sur la Cueva del Drach (Grotte du Dragon) dans l’île Majorque. 1897 EdouardAlfred Martel. (Paris. Edit. Gauthier-Villars et Fils. Separata de Comptes-Rendus des
Séances de l’Académie des Sciences. 4 pàgs., en foli.) [BLA]
49. Las Cuevas del Pirata, del predio de “Son Forteza” del término de Manacor : guía
de las mismas y descripción abreviada de sus principales maravillas. 1897-1905 Pere
Estelrich Fuster; obra traduïda al francès. El títol de la segona edició no és idèntic al de la
primera. (Palma de Mallorca. Tipo-Lito. de Amengual y Muntaner. 23 pàgs., 18x11 cm.)
[BBM]
1890
432
1892
41. Estatutos y reglamento del Círculo Tradicionalista de Manacor. 1892 (Manacor.
Tipogr. Manacorense de Bartolomé Camps., ?) [AP]
1897
45. Ferias y Fiestas de Manacor : septiembre 1897. 1897 Programa tríptic. (Palma de
Mallorca. Tipo-Litografía de Amengual y Muntaner. [8] pàgs., il., en 8è.) [BLA]
37. Els emigrans de Pollensa y Manacó ó siga la
relació d’es motius que tenen ets habitants d’aquets pobles per anar á viura á sa República
Argentina. 1889 L’exemplar correspon al núm.
382 de la col·lecció “Folletos amb Mallorquí” de
M. Borrás. (Palma de Mallorca. Imp. de la Viuda
é Hijos de Gelabert. [4] pàgs., 15x10 cm.) [BLA]
39. Cansons del dia : escrites en es poble de
Manacó p’en Miquel Andreu (a) Corma. 1890
Miquel Andreu. (Felanitx. Imp. Estampa
Felanitxera. 15 pàgs., 15 cm.) [CPCPTC]
40. Vida del ejemplar sacerdote Rdo. D. Pedro Buenaventura Llull y Poquet. Capellà
Pere, 1777-1826. 1890 3
Biografia del capellà Pere, personatge
molt popular en el seu temps per la seva
bondat, avui gairebé oblidat. Obra de
Joan Aulet Sureda de 1890.
50. La madre del amor hermoso : sermón predicado en mallorquín, en la iglesia del
convento de dominicos de Manacor el dia 9 de junio de 1895. 1897 M. I. Sr. Dr. D. José
Miralles Sbert. (Huesca. Tipografía de Leandro Pérez. 16 pàgs., 23x16cm.) [BBM]
433
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
51. Vetlada de Glosadors, à les Fires y Festes de Manacor, die 19 de setembre de 1897.
1897 Antoni M. Alcover Sureda. (Ciutat de Mallorca. Estampa de Sanjuan, Germans. 88
pàgs. 19’5x12 cm.) [BBM]
52. Capella de Manacor. Concert de música polifónica relligiosa y popular : 21 de septembre de 1897. 1897 (Manacor. Tipografía de Bartolomé Frau. [8] pàgs., 18 cm.) [BLA]
1898
53. Gasómetro auto generador y purificador del gas acetileno sistema “Manacor” : con
privilegio de invención por 20 años concedido por el Ministerio de Fomento en 30 de
abril de 1898. 1898 (Palma de Mallorca. Tipo-litografía de Amengual y Muntaner. 24 pàgs.,
il., en 8è.) [BLA]
54. Guide des Grottes du Pirate de Manacor (île de Majorque). 1898 Títol original: Las
Cuevas del Pirata, del predio de Son Forteza del termino de Manacor. Pierre Estelrich; traducció: M. J. Pin Soler. (Palma. Imp. Amengual et Muntaner. 18 pàgs.+7 fotogravats, 1 full,
20x11 cm.) [BBM]
55. Exposición Balear Agrícola y Pecuaria celebrada en Manacor en septiembre de
1897. 1898 “Documentos relacionados con la misma, corporaciones que la llevaron a cabo,
Convocatoria, Catálogo, Jurado, Premios, etc.” (Palma de Mallorca. Tipo-Litografía de
Amengual y Muntaner. 120 pàgs.,+[2] pàgs.+1 làmina, 20 cm.) [BPM-BLA]
56. Las Cuevas del Drach, propiedad de D. José Ignacio Moragues en el término de
Manacor (Mallorca). 1898 Edouard-Alfred Martel. Obra traduïda al català, al francès, a
l’anglès, a l’alemany i a l’italià. (Palma de Mallorca. Tipogr. del Comercio de F. Soler. 36
pàgs., 1 plànol plegat, 21x14 cm.) [LRBB]
57. Discurs lletgit en els Obrers Catòlichs de Manacor per honrar la memoria de
L’amo’n Guillem Muntaner de la Torre, mort die V de dezembre de l’any del Senyor
M.DCCC.XCVII. 1898 Antoni M. Alcover Sureda. (Ciutat de Mallorca. Estampa de
Sanjuan, Germans. Tirada apart de: El Áncora. 22 pàgs.+1 full, 19x12 cm.) [BBM]
1899
58. Música Religiosa : conferencia leida en la Capella de Manacor el dia 26 de marzo
de 1899. 1899 Antoni Noguera Balaguer. (Palma de Mallorca. Imp. Amengual y Muntaner.
52 pàg., 20x10’5 cm) [BBM]
59. Sermó predicat a la festa que la Capella de Manacor dedicá a la seva Patrona Santa
Cecilia. 1899 Miquel Costa i Llobera. (Palma. Estampa de les filles d’en Colomar. 12 pàgs.,
21 cm) [LRBB]
60. Dos glosadors de Sant Joan i tres de Manacor. S.d. Francesca Sureda Font. (S.l. Edit.
l’autora. 150 pàgs., 30 cm.) [LRBB]
434
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
1900
61. Estatutos de la Asociación de Beneficiencia Caja de Ahorros y Monte Pío de
Manacor (Baleares). 1900 (Manacor. 33 pàgs.+1 full, en 8è.) [BLA]
1901
62. Concert per la Capella de Manacor. 1901 A la portada posterior apareix: “Recordança
de la diada de la inauguració de la Llum Eléctrica dia 15 de agost de 1901”. (Manacor.
Tipog. de Bartolomé Frau. 2 pàgs., 11 cm.) [BLA]
1902
63. Memoria leida en la Junta General celebrada por la Asociación de Beneficencia
Caja de Ahorros y Monte-Pío de Manacor el día 23 de febrero de 1902. 1902 (Manacor.
Tipografía de B. Frau. [10] pàgs., 25 cm.) [BLA]
64. Sermó de Sta. Cecilía que predicá en la festa de la Capella de Manacor celebrada
día 19 de desembre de 1901 a l’iglesia de St. Vicens Ferrer de la meteixa vila. 1902 R.
D. Bartomeu Cortés. (Ciutat de Mallorca. Estamperia de les Filles d’En Colomar. 15 pàgs.,
22 cm.) [BBM]
1903
65. Portfolio de las cuevas de Artá y de Manacor (Mallorca). 1903 S.a. (Palma. Imp.
Establecimiento Tipogr. de F. Soler. 8 pàgs. de text+20 de làmines. 27’5x20’5 cm.) [AP]
66. Vetlada literari musical per la festa anyal de la Capella de Manacor. 1903 Programa.
(Manacor. Imp. B. Rosselló. [4] pàgs., 15 cm.) [BLA]
1905
67. Las Cuevas del Pirata de Manacor (Mallorca) : Guía y descripción de sus principales maravillas. 1905 Pere Estelrich. Segona edició augmentada. “Dedicada á los miembros del Congreso Odontológico”. (Palma de Mallorca. Est. Tip. de Francisco Soler Prats.
32 pàgs.+1 d’índex+7 fotogravats, 18’5x12 cm.) [BBM]
1906
68. Una carrera en el hipódromo de “Son Massiá”. 1906 Andreu Galmés Alcover. (Palma
de Mallorca. Tipo-Litogr. Amengual y Muntaner. 7 pàgs., 16 cm.) [BLA]
1907
69. 10é Congrés agrícol que se celebrará els dies 25, 26, y 27 de maig de 1907 : convit.
1907 (Barcelona. S.e. S.i. [4] pàgs., 28 cm.) [BLA]
435
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
70. Memoria y datos estadísticos leidos en la junta general celebrada por la Asociación
de beneficiencia Caja de Ahorros y Monte-Pio de Manacor el día 17 febrero de 1907
bajo la presidencia del Rvdo. Sr. D. Rafael Ignacio Rubi. 1907 (Manacor. Tipografía de
B. Frau. [7] fulls, 26 cm.) [BLA]
79. La Orden de Predicadores en Manacor. 1913 Benet Tomàs Riera Mesquida. (Palma
de Mallorca. Tipogr. Católica de S. Pizá. 394 pàgs.+2 fulls, 22’5x14 cm.) [BMM]
71. X Congreso celebrado por la Federación Agrícola Catalana-Balear en Manacor,
mayo 1907. 1907 Diversos autors. Pròleg: Joan Mascaró Nadal. Nota de Mn. Alcover.
(Manacor. Tipogr. La Aurora. XII+231 pàgs., 23x16’5 cm.) [LRBB]
80.Monografia històrica del Sant Cristo de Manacor. 1914-1984 Antoni Truyols Pont.
1908
72. Instrucciones prácticas sobre vinificación : extracto de las conferencias dadas sobre
elaboración de vinos : en Inca, Felanitx, Manacor y otros puntos de la isla, en agosto
de 1908, comisionado para tal objeto por el Ministerio de Fomento. 1908 Cristóbal
Mestres Artigas “Per l’eginyer director de l’estació etnològica de Vilafranca del Penadès”.
(Palma de Mallorca. Escuela Tipográfica Provincial. 16 pàgs.+1 full, en 8u major.) [BLA]
73. El albaricoquero, el cerezo y el ciruelo. Notas de cultivo leídas en el Congreso
Agrícola celebrado en Manacor en mayo de 1907. 1908 A la portada 1909. Pere Estelric
Fuster. “Seguidas de un capítulo relativo á la desecación de las ciruelas, notas sobre variedades de frutales y la bibliografía de el almendro y su cultivo en España, etc.” (Palma.
Establecimiento Tipográfico de Rotger. 68 pàgs., 20x12’5 cm.) [BLA]
1913
1914
-1a. edició: introducció del M. I. Sr. D. Mateu Rotger. (Palma de Mallorca. Estampa del
Establiment Tipográfic La Esperanza. VIII+144 pàgs.+1 làmina, 22x14 cm.) [BBM]
81. Novena al Sant Cristo de Manacor. 1914 Antoni Truyols Pont. (Palma. Establiment
Tipogràfic La Esperanza. 10 pàgs.+1 full, 17x12 cm.) [AP]
82. Memoria leida en la Junta General celebrada por la Asociación de Beneficencia
Caja de Ahorros y Monte-Pío de Manacor el día 18 de febrero de 1914. 1914 (Manacor.
Tip. de A. Fullana. [10] pàgs., 25 cm.) [BLA]
1915
83. Memoria leída y aprobada en la junta General Ordinaria de Accionistas del Banco
Popular de Manacor celebrada el dia 20 de enero de 1915 bajo la presidencia del Sr. D.
Antonio Billoch y Mesquida. 1915 (Manacor. Tip. de A. Fullana. 12 pàgs., 28 cm.) [BLA]
1909
1916
74. Troballa d’una Basílica Cristiana primitiva a les inmediacions del port de Manacor.
1909 ca. Joan Rubió i Bellver. (Barcelona. Edit. Institut d’Estudis Catalans. Tirada a part
de l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalanas, 1909-1910. pp. 361 a 377, il., 32 cm.) [BBM]
84. Línea de Palma a Manacor y ramales de la
Puebla y de Felanitx. 1916 “Tarifa temporal para
viajeros 1º de enero de 1917: Compañía de los
Ferrocarriles de Mallorca”. (Palma de Mallorca.
Tip. La Esperanza. [23] fulls., ?) [BBM]
1910
75. Basílica cristiana del puerto de Manacor. 1910 Francesc A. Ferrari Mas [manuscrit]
Obra premiada al Certamen del Seminari Conciliar de Sant Pere. (Tema VII, carp. 12, cert.
57, 60 fulls.) [BDM]
1911
76. Política y deuda Municipal de Manacor. 1911 Andreu Galmés Alcover. (Palma de
Mallorca. Establecimiento tipogr. de Francisco Soler. 64 pàgs., 22 cm.) [BLA]
77. D. Antonio Ma. Alcover. Algunos datos para su biografía. Por el Licenciado Julio
Tuesta. 1911 Bartomeu Sitjar. (Palma de Mallorca. Estampa Tipog. de Francisco Soler
Prats. 79 pàgs., 24 cm.) [LRBB]
78. Memoria leída en la Junta General celebrada por la asociación de beneficencia
Caja de Ahorros y Monte-Pío de Manacor el día 19 de febrero de 1911. 1911 (Manacor.
Tip. de A. Fullana. [10] pàgs., 25 cm.) [LRBB]
436
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
1919
85. El rey Herodes Manacorí. 1919 Francesc
Oliver Billoch i Jordi Martí Rosselló Es Mascle
Ros. “Semi-parodia amb un acte y un epilech,
basada a demunt el Rey Herodes e inspirada sobre
usurisme manacori y altres herbes, combinada per
s’humorista Mitja-Bota haguentli fet es repél es no
menos satírich y populá Mascle Ros”. (Palma.
Tipografía de Roca, Ferrer y Cª. 2 fulls+36 pàgs.,
21x15’5 cm.) [BLA]
86. Les normes de l’Institut : cartes obertes al
Dr. Antoni Mª. Alcover. 1919 Josep Saderra i
Mata. (Olot. Imp. de Ramón Bonet. 40 pàgs., 16
cm.) [BBM]
Paròdia del rei Herodes, de Francesc
Oliver Billoch i Jordi Martí Rosselló de
1919. Per la publicació d’aquesta obra
els autors van ser processats.
437
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
1920
87. Una diada a nes port de Manacó. 1920 Francesc Oliver Billoch. (Palma. Impremta A.
Rotger. 12 pàgs.+2 fulls, 15’5x10’5 cm.) [AP]
88. Basílica cristiana primitiva en el paratge de Son Peretó, a Manacor. 1920 Josep Puig
i Cadafalch. (Barcelona. Edit. Institut d’Estudis Catalans. Tirada a part de: l’Anuari de
l’Institut d’Estudis Catalans, tom VI, MCMXV-XX. pp. 737 a 746, il., amb 27 fotogravats,
32 cm.) [BLA]
89. Estatutos de la Asociación de beneficencia Caja de Ahorros y Monte Pío de
Manacor. S.d. (S.l., 33 pàgs., ?) [BBM]
1921
90.Programa oficial de los festejos organizados por el Ayuntamiento de Artá los dias,
16, 17, 18 u 19 de junio de 1921 con motivo de la inauguración del ferrocarril de
Manacor a Artá y como homenaje a Don Rafael Blanes. 1921 (S.l. Imp. Talleres Gráficos
de la Empresa Soler. [16] fulls, làmines, ?) [BBM]
1922
91. Sor Rosa M.ª Parera y las Hermanas Terciarias de San Francisco de Manacor.
1922-1987 Antoni Truyols Pont. “Colección de artículos publicados en el Heraldo de Cristo
en ocasión del séptimo centenario de la fundación de la Tercera Orden de Penitencia”.
Publicat al Heraldo de Cristo del núm. 147 de juliol de 1921 al núm. 156 d’abril de 1922.
1a. edició: (Palma. Tip. Católica de S. Pizá. 51 pàgs.+1 full de taula+2 làmines, 21x14 cm.)
[BBM]
92. Las Cuevas del Drach : en Porto-Cristo, término de Manacor Isla de Mallorca
(Baleares). 1922-1923-1926-1928-1947 Edouard-Alfred Martel. Obra traduïda al català,
francès, italià, anglès i alemany. (Palma de Mallorca. Talleres Gráficos de la Empresa Soler.
Separata de l’Anuario del Club Alpino Francés, tomo 23 de 1896, 48 pàgs.+1 plànol plegat, il., 17x12 cm.) [BLA]
1923
93. Cuevas del Drach : en Porto-Cristo, Isla de Mallorca. 1923-1932 Edouard-Alfred
Martel. “Folleto a base de la Memoria inserta en el Anuario del Club Alpino Francés (Tomo
XXIII-Año 1896) por Mr. Martel con extractos de otros trabajos y leyendas escritas en el
Album de honor de las Cuevas, por otros literatos y sabios”. Obra traduïda al català.
Coberta: aquarel·la d’Erwin Hubert. (Palma de Mallorca. Imprenta de Fernando Soler
Queralt. 40 pàgs.+1 plànol plegat, il., 21x13 cm.) [BBM]
94. Grandes fiestas acordadas por el Ilmo. Ayuntamiento de Manacor en honor del
Rdo. Sr. D. Rafael Ignacio Rubí Pocoví : cura párroco declarado hijo adoptivo de la
438
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
Ciudad : fiestas de la Vejez y del pájaro. 1923 “28, 29, y 30 de junio y 1º de julio 1923:
programa oficial”. (Palma. Imp. Empresa Soler. 26 pàgs., il., 15x10’5 cm.) [AP]
95. Reglamento y Programa del Concurso de Ganado asnal, lanar, aves y conejos que
se celebrará en la Ciudad de Manacor día 16 septiembre 1923. 1923 (Palma de
Mallorca. Asociación General de Ganaderos del Reino. Tip. de la Hija de J. Colomar. 8
pàgs., 15 cm.) [BLA]
96. The grottoes of the Drach near Manacor ( Majorca). 1923 Edouard-Alfred Martel.
(Palma de Mallorca. Empresa Soler, 48 pàgs.+1 plànol plegat, il., 17x12 cm.) [BLA]
97. Les Grottes du Drach : a Porto-Cristo pres Manacor Ile de Majorque (Baléares).
1923-1929 Edouard-Alfred Martel. “Memoire publiée dans l’Annuaire du Club Alpin
Français Vol. XXIII- Année 1896”. (Palma de Majorque. Ateliers Grafiques de l’Empresa
Soler. 48 pàgs.+1 plànol plegat, il., 17x12 cm.) [BLA]
1924
98. Sor Magdalena del Corazón de Jesús Nadal y las hermanas de la Caridad de
Manacor. 1924 Antoni Truyols Pont. (Palma de Mallorca. Tipo. Litografía Nueva Balear.
IX+58 pàgs.+ índex, 21 cm.) [LRBB]
1925
99. Los cambios de nivel en las Cuevas del Drach (Manacor, Mallorca) y su oscilación
rítmica de 40 minutos. 1925 Lluís Rodés Campderà, S. J. (Barcelona. Edit. Sobs. de López
Robert. Separata de Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona,
Tercera época, Vol. XIX, núm. 7, julio 1925, pp. 207 a 221, 17 pàgs., il., 29 cm.) [BLA]
100. Descripción geográfica de la parroquia de Manacor, acompañado del mapa de la
misma a la escala de 1:25.000. 1925 Juan Bonnin Bonnin [manuscrit] Obra premiada al
Certamen del Seminari Conciliar de Sant Pere. (Tema XIV, carp. 33, cert. 259, 47 fulls.)
[BDM]
101. A Manacor. 1925 Diversos autors. Monogràfic dedicat a Manacor de la revista
Majorica. (Palma de Mallorca. Imp. de J. Marqués Arbona. Revista Majorica, núm. 17,
abril de 1925, [30] fulls, il., 26’5x23’5 cm.) [AP]
1926
102. Reglamento del Sindicato Agrícola “Bodega Cooperativa” de Manacor. 1926
(Manacor. 15 pàgs., 33 cm.) [BLA]
103. Homenaje al Rdo. D. Pedro Llull Poquet (Capellà Pere) en el primer centenario
de su santa muerte. 1926 Pere Domenge Morey. (Sóller. Imp. de J. Marqués Arbona. 35
pàgs.+3 làmines fora de text, 19x12 cm.) [BLA]
439
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
1928
104. Don Antonio Maria. 1928 Joan Rotger Niell. (Palma de Mallorca. Edit. Publicación
del Círculo de Estudios. Imp. Católica, de la Viuda de S. Pizá. 169 pàgs.+1 de taula, 1 làmina, 20x14’5 cm.) [BMM]
105.Número extraordinari de Sa Marjal dedicat... D. Juan Parera i Sansó, Pre. 1928
(Sa Pobla. Edit. Sa Marjal. 39 pàgs., il., 25 cm.) [LRBB]
106.Inventario artístico arqueológico de la parroquial iglesia de Ntra. Sra. de los
Dolores de Manacor. 1928 Ramon Riera Sansó [manuscrit] Obra premiada al Certamen del
Seminari Conciliar de Sant Pere. (Conté anotacions històriques i fotografies, tema XIV,
carp. 42, cert. 322, [151] fulls.) [BDM]
107.Estudio sobre los monumentos megaliticos del término de Manacor. 1928 Guillem
Pascual Galmés i Guillem Nadal Gelabert [manuscrit] Obra premiada al Certament del
Seminari Conciliar de Sant Pere. (Conté anotacions històriques, gràfics, fotografies i plànols, tema XXI, carp. 42, cert. 327 bis, 107 fulls.) [BDM]
108. Le grotte del Drach in Porto-Cristo, circondario di Manacor Isola di Maiorca
(Baleari). 1928 Edouard-Alfred Martel; traduzione italiana di Adele F. de Rossi. (Palma de
Mallorca. Tipografía Cultura Balear, 48 pàgs.+1 plànol plegat, il., 17x12 cm.) [BLA]
1929
109. Monumentos prehistóricos existentes en Manacor. 1929 Guillem Pascual Galmés i
Guillem Nadal Gelabert [manuscrit]. Obra premiada al Certamen del Seminari Conciliar de
Sant Pere. (Conté anotacions històriques, fotografies i plànols dels talaiots dibuixats pels
autors, tema XVII, carp. 45, cert. 346, 137 fulls.) [BDM]
110. El Talayot des Rafal-Cagolles (Manacor). S.d. (Mallorca. Edit. Museu Regional
d’Artà. [20] pàgs., il., 19 cm.) Publicat al BSAL XXII 1929, pp. 196-198, làm. CLXIV, per
J. Sancho amb el títol: Contribución al estudio de la Prehistoria balear. El Talayot d’es
Rafal Cagolles (Manacor) [BLA]
111. A la Santa memoria del Rdo. Sr. D. Rafael Caldentey Perelló, cura Párroco de
Santa María del Camí (1853 a 1887). 1929 Jaime Oleza y de España. (Palma. Imp. Guasp.
20 pàgs., 17x11’5 cm.) [LRBB]
112. Die drachhöhlen in Porto Cristo, dem ausgang von Manacor insel Mallorca
(Balearen). 1929 Edouard-Alfred Martel. (Palma de Mallorca. Empresa Soler. 44 pàgs.,+1
plànol plegat, il., 17x12 cm.) [BLA]
113. Les coves del Drac a Porto-Cristo prop de Manacor ille de Mallorca (Balears).
1929 (Palma de Mallorca. Imp. F. Soler. 48 pàgs.+1 plànol plegat, il., 17x12 cm.) [BBM]
114. The grottoes of the Drach near Manacor (Majorca). 1929 Edouard-Alfred Martel.
(Palma de Mallorca. Edit. Empresa Soler. 44 pàgs.+1 plànol plegat, il·lus, 17x12 cm.)
[BLA]
440
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
115. Descortezadora de almendras “Legon” : herederos de Juan B. Bosch : Manacor
(Baleares). 1929 ca. S.a. (Palma. Tipografía Nueva Balear. 30 pàgs.+1 full, 3 fotografies,
16x10’5 cm.) [AP]
1930
116. Las Cuevas del Drach. 1930 Joan Capó Valls de Padrinas. “Notas indicadoras de los
puntos más importantes para recorrer y contemplar en estas cuevas, únicas en el mundo por
su grandiosidad y belleza, acompañando notas y artículos de artistas y literatos que las han
visitado y descrito”. (Palma de Mallorca. S.e. S.i. 157 pàgs., il., 23x17’5 cm.) [BPM]
117. Proyecto de Ordenanzas de Policía y Gobierno del Ayuntamiento de Manacor. S.d.
(Palma. Imp. Herederos de J. Tous. 93 pàgs., 22 cm.) [BMM]
118. Estudio y excavaciones de monumentos prehistóricos de Manacor y S. Llorenç.
1930 Guillem Pascual Galmés i Guillem Nadal Gelabert [manuscrit]. Estudi premiat al
Certamen del Seminari Conciliar de Sant Pere. (Conté fotografies i plànols de talaiots dibuixats pels autors, tema XVII, carp. 49, cert. 361, 73 fulls.) [BDM]
119. Banco de Manacor. Estatutos. 1930 (Palma de Mallorca. Imp. Litogr. Nueva Balear.
32 pàgs., 15’5x10’5 cm.) [AP]
120. Bosquejo histórico-piadoso del Santo Cristo de Manacor. 1930 Joan Mascaró
Nadal. (Ciudad de Manacor. Estampa Católica Vda. de S. Pizá. 37 pàgs., 1 làmina, 20’5x13
cm.) [LRBB]
1931
121. Episodios de mi tierra. 1931 Joan Mascaró Nadal. (Manacor. Imp. Estampa Reus,
Felanitx. 178 pàgs.+1 de taula, il., 21x14 cm.) [BMM]
1932
122. Banco de Manacor, ejercicio 1930-31 1º de su fundación : Memoria. 1932 (Palma
de Mallorca. Tipo-Lito. Nueva Balear. 9 pàgs.+3 fulls, 23’5x17 cm.) [AP]
123. Miscelánea filologica. Dedicada a D. Antonio Ma. Alcover. Con motivo de la publicación del Diccionari Català-Valencià-Balear. 1932 Diversos autors. (Palma de Mallorca.
Edit. Publicación del Círculo de Estudios. Imp. Viuda de S. Pizá. 538 pàgs.+2 fulls, 1 làmina, 23’5x17 cm.) [LRBB]
1933
124. Banco de Manacor, ejercicio de 1932 2º de su fundación : Memoria. 1933
(Manacor. Tip. Vda. de B. Rosselló. 9 pàgs.+3 fulls, 23’5x17 cm.) [AP]
125. Miscelánea balear dedicada a D. Antoni Ma. Alcover con motivo de la publicación
del “Diccionari català-valencià-balear. 1933 Diversos autors. (Palma de Mallorca. Edit.
441
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
4a. edició: notablement ampliada. Pròleg del comte Rossi. (Palma. Edic. Juan Ordinas
Rotger Impresor. 187 pàg.+2 fulls+12 fulls de làmines fora de text, 22x15’5 cm.) [BLA]
Publicación del Círculo de Estudios. Imp. Vda. de
S. Pizà. II+456 pàgs., 4 fulls+2 desplegables, 5
làmines, 24x17 cm.) [LRBB]
131. Porto Cristo. El legionario y otros héroes. 1937 José Pérez Vengut. (Palma de
Mallorca. Edit. l’autor. 94 pàgs., il., 23 làmines fora de text, 21’5x16 cm.) [BMM]
126. Les Coves del Drach : A Porto-Cristo, Illa
de Mallorca. 1933 Edouard-Alfred Martel.
“Fascicle a base de la Memòria inserida en
l’Anuari del Club Alpí Francés (Tom XXIII-Any
1896) per Mr. Martel amb extractes d’altres treballs i llegendes escrites en l’Àlbum d’Honor de
les Coves, per altres literats i savis”. Coberta:
aquarel·la d’Erwin Hubert. (Palma de Mallorca.
Impremta de Ferran Soler Queralt. 32 pàgs.+1
plànol plegat, il., 21x14 cm.) [LRBB]
127. Una florecilla de la Eucaristía : Miguel
Febrer novicio de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas llamado en religión Hermano
Teodoro Miguel : 1903-1919. 1933 Hno. Camilo.
(Pont d’Inca. Imp. Bernardo Homar Llabrés. 112
pàgs., làmines, il., 17 cm.) [BLA]
1939
132. Le Grotte del Drach : propietario Juan Servera : in Porto-Cristo, circondario di
Manacor Isola di Maiorca (Baleari). 1939 Edouard-Alfred Martel. (Palma di Maiorca.
Tipografia di Fernando Soler Queralt. 38 pàgs.+1 plànol plegat, il., 21x14 cm.) [BLA]
133. Cuevas del Drach : en Porto-Cristo, Isla de Mallorca. 1939 Edouard-Alfred Martel.
(Palma de Mallorca. Fernando Soler. 61 pàgs.+1 plànol plegat, il., 17x12 cm.) [LRBB]
1942
134.Goigs a la Mare de Deu de la Salut: que se venera a l’Hospital-Hospici de Manacor.
S.d. S.a. (Manacor. Imp. Rosselló-Manacor. 16 pàgs., 1 fotografia, 15’5x10 cm.) [AP]
Edició de 1933 en català de l’opuscle
sobre les famoses coves del Drac de Porto
Cristo. L’obra que il·lustra la portada és
una aquarel·la d’Erwin Hubert.
128. Colegio apostólico de la orden de predicadores en Manacor. 1933 Antonio Huguet.
Fotografies: Ribot i Iborra. (València. Edit.
F.E.D.A. [16] fulls, il., 21’5x15 cm.) [BLA]
1936
129.Mallorca contra los rojos. Fracaso de los
desembarcos marxistas en la isla (diario de un
combatiente). 1936-1937 5
1a, 2a i 3a edició: reimpressions. Pròleg del comte
Rossi. (Palma. Impr. de Amengual y Muntaner.
207 pàg., 27 fulls de làmines fora de text,
17’5x12’5 cm) [BMM]
1937
Obra de José Perez Vengut de 1937 sobre
la guerra a Porto Cristo. Avui és una raresa bibliogràfica.
442
130.Mallorca contra los rojos. Fracaso de los
desembarcos marxistas en la isla (diario de un
combatiente). 1937 Francesc Ferrari Billoch.
135. Cuevas del Drach : en Porto-Cristo, Isla de Mallorca. 1942-1944-1945-1946 [reimpressions] Edouard-Alfred Martel. “Propietario: Juan Servera. Folleto y Plano en colores a
base de la Memoria inserta en el Anuario del Club Alpino Francés (Tomo XXIII-Año 1896)
por Mr. Martel con extractos de otros trabajos y leyendas escritas en el Album de honor de
las Cuevas, por otros literatos y sabios”. Coberta: fotografia de les Coves. (Palma de
Mallorca. Imprenta de Fernando Soler Queralt. 40 pàgs.+1 plànol plegat, il., 21x13 cm.)
[BBM]
1944
136. Reflejos gráficos. 1944 S.a. “De los stands presentados, cuya visión exponente próspero desarrollo de la industria local” (S.l. S.e. [24] fulls, il., 22x15’5 cm.) [AP]
137. Bio-bibliografía del R.P. Andrés Fernández, S.J. : con motivo de su jubileo sacerdotal 1894-23 XII-1944. 1944 Agustin Arce Porras, O.F.M. Text en castellà, francès i
anglès. (Jerusalén. Carmel du Pater. XXVI+1 full+10 pàgs.+1 làmina, 22 cm.) [BN]
1945
138. Un alzamiento carlista en Mallorca. “Sa Llorensada”, “Es Rebunbori” o “Es
Renou” de Manacor 10 Agosto 1835. 1945 Gabriel Fuster Forteza. Edició de 500 exemplars numerats. Coberta: A. Muntaner. (Manacor. Imp. Tip. Rosselló, Manacor. 201 pàgs., 6
fulls plegats, 22’5x16’5 cm.) [BLA]
139. Las cuevas de Artá y de Manacor : Olivos milenarios y jardines señoriales. 1945
Textos seleccionats per Pedro Ferrer Gibert i José Costa Ferrer. (Palma de Mallorca. Edit.
Galerías Costa. 83 pàgs.+100 fotografies, plànols i mapes, 17x12 cm.) [BCA]
443
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
1946
1950
140. Le mystère du “Manacor”. 1946 Joë W.
Craigh. (Paris. Imp. De G. Blanchong. Col. Les
belles aventures. 16 pàgs., ?) [BNF]
149. Solemnes fiestas con que la barriada del Barracar y de la Vilanova de la ciudad
de Manacor va a celebrar la bendición de su nueva iglesia de Cristo Rey en los días 24
de septiembre, 1, 8 y 15 de octubre, del año santo 1950. 1950 (Manacor. Imp. Rosselló.
20 pàgs., 24 cm.) [LRBB]
141. Discurso de Mantenedor de la I Fiesta de
la Poesía de Manacor. 1946 Gabriel Cortes.
(Manacor. Imp. Rosselló. Separata d’Arriba, 8
pàgs., 22 cm) [BLA]
150. Homenaje a la memoria de D. Miguel Porcel Riera. 1950 “Celebrado en el Salón de
Actos de La Protectora el dia 12 de octubre de 1950, organizado por esta entidad.” (Palma.
Imp. Talleres Gráficos de José Tous. 27 pàgs.+1 fotografia, 21’5x16 cm.) [BLA]
142. Cuevas dels Hams. 1946-1948 José Vidal
Isern.
1a edició: coberta: aquarel·la d’Erwin Hubert.
Fotografies: Maties Mut. (Palma de Mallorca.
Tipogr. Nueva Balear. 20 pàgs., 12 de làmines
fora de text, 17’5x12’5 cm.) [BMM]
1947
Primera edició de l’obra Cuevas dels Hams
publicada el 1946 per Josep Vidal Isern.
L’obra que il·lustra la portada és una aquarel·la d’Erwin Hubert.
143. Un Apóstol de Manacor. Es Capellà
Pera. 1947 Julio Sanmartín Perea. Biografia
premiada a la Segunda Fiesta de la Poesía de
Manacor celebrada el 24 de juliol de 1947.
(Manacor. Imp. Rosselló. Separata d’Arriba. 20
pàgs., en 4t.)
1951
151. Coves del Drac. 1951 Edouard-Alfred Martel. (Palma. Edit. F. Soler. 56 pàgs.+1 plànol plegat, il., 17x12 cm.)
1952
152. El Rdo. P. Andrés Fernández Truyols, S.
J. Hijo ilustre de la ciudad de Manacor. 1952
Francisco Planas Muntaner. (Palma de
Mallorca. Edit. De Studia. Tip. de Guasp. 15
pàgs., il., 22x16 cm.) [AP]
1953
145. Homenaje a la Capella de Manacor en el quincuagésimo aniversario de su fundación 1897-1947. 1947 (Palma. Imp. Rosselló. [4] pàgs., 18 cm.) [BLA]
153. La Gran Basílica de Son Peretó. 1953
Rafel Ferrer Massanet. Dues edicions. Pròleg:
Joan Vich. Portada: Guillem Puerto. Edició
bilingüe castellà-francès. (Palma. Imprenta de
José Tous. 38 pàgs. i 42 traduïdes al francès, il.,
22x16 cm.) [BMM]
1948
1954
144. Reglamento de los funcionarios administrativos del Ayuntamiento de Manacor.
1947 (Manacor. Imp. Rosselló. 28 pàgs., 24 cm.) [BLA]
146.Cuevas dels Hams. 1948 José Vidal Isern.
2a edició: coberta: aquarel·la d’Erwin Hubert, diferent a la primera edició. Fotografies:
Maties Mut. (Palma de Mallorca. Imp. Vda. de F. Soler. 20 pàgs., 12 de làmines fora de text,
17’5x12’5 cm.) [BMM]
1949
147. Cuevas del Drach. 1949 Edouard-Alfred Martel. (Palma de Mallorca. Edit. F. Soler.
52 pàgs.+1 plànol plegat il., 17x12 cm.) [BLA]
154. El museo arqueológico y la basílica primitiva de Manacor. 1954 Baltasar Pinya
Fortesa. (Palma. Imp. Talleres Mossén Alcover.
Col. Panorama Balear, núm. 28, 16 pàgs.+8
làmines fora de text, 17’5x12’5 cm.) [BMM]
Portada de l’obra de Rafel Ferrer Massanet
sobre la basílica de Son Peretó. Edició bilingüe castellà-francès de 1953.
1955
155. Manacor. 1955 Rafel Ferrer Massanet. Portada: Antoni Riera Nadal. (Palma. Imprenta
Mn. Alcover. Col. Panorama Balear, núm. 50, 16 pàgs., il., 17’5x12’5 cm.) [BMM]
148. La Verge de Lluch a Manacor. Del 21 a 28 de novembre de 1948. 1949 Sebastià
Nicolau Sureda. (Manacor. Edit. Imprenta Católica. 8 pàgs. ?)
444
445
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
1956
156. Homenaje al Rdo. D. Juan Parera Sansó con ocasión de las bodas de oro de la Caja
de Ahorros y Montepío de La Puebla (1906-1956). 1956 Diversos autors. Dues edicions.
Fotografies: Jordi Barceló. (Sa Pobla. Edit. Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Montepío de
La Puebla. Imp. Durán. 93 pàgs.+15 de làmines, 18’5x14 cm.) [BMM]
166. Miscelánea bíblica. Andrés Fernández. 1960 José Sagües, S.I., Sebastián Bartina,
E.I. i Manuel Quera, S.I. (Madrid. Edit. Estudios Eclesiasticos. Imp. Raycar. Col. Revista
Teológica de Investigación e Información. Vol. 34, núm. 134-135 julio-diciembre 1960, 936
pàgs.+XLVII làmines fora de text, 24x16’5 cm.) [BN]
1957
167. Homenaje de la parroquia de Cristo Rey al reverendo don Pedro Bonnín Bonnín
: programa de la Gran Semana Parroquial : 15 - 22 mayo de 1960. 1960 (Manacor. Edit.
Parroquia de Cristo Rey. 8 pàgs., 24 cm.) [LRBB]
157. En el XXV aniversario de la muerte de Mossèn Alcover. 1957 Lluís Ripoll. (Palma
de Mallorca. Edit. Imp. Mossèn Alcover. Separata de Destino de Barcelona, núm. 1015 de
19 de gener 1957, 8 pàgs., 1 làmina, 20x14 cm.) [BMM]
168. 7 Centenario de la llegada de la prodigiosa imagen del Santo Cristo de Manacor
: 1260-1960. 1960 (Palma de Mallorca. Imp. Gràfiques Miramar. [8] pàgs., 24 cm.)
[LRBB]
1958
158. Cincuentenario de la restauración de la orden de predicadores en Manacor. (19081958). 1958 Francisco Huguet Montoro, O.P., Gabriel Fuster Forteza i Rafel Ferrer
Massanet. Edició de 750 exemplars numerats. Pròleg: José M. de Garganta. (Palma de
Mallorca. Imp. Mossèn Alcover. 134 pàgs.+18 làmines fora de text+[10] pàgs. de publicitat, 19x14 cm.) [BMM]
159. Primer Congreso Eucarístico Comarcal, Manacor, del 11 al 18 de mayo de 1958.
1958 (Manacor. Imp. Rosselló. 6 pàgs., 22 cm.)
1959
160. Proyecto de ordenanzas de policia y gobierno del Ayuntamiento de Manacor. 1959
(Manacor. Edit. Ediciones Culturales del Ayuntamiento de Manacor. Imp. Herederos de J.
Tous. 93 pàgs.+1 full, 22x16’5 cm.) [AP]
161.La novela de una vida. 1959 Margarita Parera Galmés. Transcripció: Nicolás González
Ruiz. “Memorias de Margarita Parera Galmés” Il·lustracions: Pau Lluís Fornés. Hi ha una
edició amb la coberta vermella, i una altra amb la coberta groga. (Mallorca. Edit. l’autora.
Imp. Gráficas Miramar. 251 pàgs., il., 20x14 cm.) [BBM]
162. Las cuevas del Drac. 1959 Edouard-Alfred Martel. Obra traduïda al francès.
(Barcelona. Edit. Rieusset. 32 pàgs.+1 plànol plegat, il., 17x12 cm.) [BN]
163. Les grottes du Drach. 1959 Edouard-Alfred Martel. (Barcelona. Edit. Rieusset. 32
pàgs.+1 plànol plegat, il., 17x12 cm.) [BN]
164. Mallorca : edificación del pueblo Cala Murada, sito en la isla de Mallorca,
Baleares. 1959 (Palma de Mallorca. Edit. Compañia Balear de Obras y Construcciones.
[20] pàgs., il., 17x18 cm.) [BLA]
1960
165. Cuevas del Drach. S.d. 1960 ca. Edouard-Alfred Martel. Portada: aquarel·la d’Erwin
Hubert. (S.l. S.e. 32 pàgs.+8 d’anotacions de visitants il·lustres, il., 17x12 cm.)
446
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
169. Semblanza del Reverendo Don Pedro Bonnín Bonnín 1960 Gabriel Fuster Forteza.
“Primer Ecónomo de la Parróquia de Cristo Rey de Manacor”. Edició de 1500 exemplars
numerats. Pròleg: B. Torres. Portada: Magdalena Mascaró. (Palma. Imp. Mn. Alcover. 57
pàgs.+2 fulls, il., 19x13’5 cm.) [BMM]
170. El Museo Arqueológico Municipal de la Ciudad de Manacor. 1960 Alfons Puerto
Pastor. (Manacor. S.i. 1 full+13 pàgs.+6 làmines, 21’5x15’5 cm.) [BMM]
1961
171. Un hermes báquico en Manacor (Mallorca). 1961 (S.l. Edit. A. E. A. Separata de
Archivo Español de Arqueología. 3 pàgs., il., 30 cm.) [LRBB]
172. El ciego y la luz : Antonio Pocoví y Ordinas. 1961 Rafel Ferrer Massanet. (Palma.
Imp. Politècnica. Separata de Cort. [2] fulls, 35 cm.) [BLA]
173. Sóller y su cura párroco D. Bernardo Galmés. Reseña de la bárbara invasión argelina. 1961 Monserrat Mascaró Nadal. Pròleg: Antoni Puerto Planas. (Palma. Imp. Atlante.
60 pàgs.+2 fulls, 1 làmina, 17x12 cm.) [BLA]
174. Catálogo de la sección histórica del Archivo Municipal de la Ciudad de Manacor.
1961 Jaume Lladó Ferragut. Inclou: Noticia del Museo Arqueológico Municipal d’Alfons
Puerto Pastor. Pròleg: Alejandro Cuéllar Bassols. (Palma. Imp. SS. Corazones. IV+49 pàgs.,
5 làmines fora de text, 21’5x15’5 cm.) [BMM]
175. Formaciones cuaternarias del litoral este de Mallorca : (Canyamel-Porto Cristo).
1961 Karl W. Butzer i J. Cuerda Barceló. (S.l. Edit. Boletín de la Sociedad de Historia
Natural de Baleares, fasc. 1-2-3-4 1961. Imprenta Giménez. Separata del BSHNB. 29 pàgs.,
1 mapa, 1 làmina, 24x17 cm.) [AP]
1962
176.Un home de combat (Mossèn Alcover). 1962-1981-1996 Francesc de Borja Moll.
1a edició: (Palma de Mallorca. Edit. Moll. Imp. Gràfiques Miramar. Col. Les Illes d’Or,
núm. 79-80; i Col. Raixa, núm. 56-57, 322 pàgs.+3 fulls, il., 15’5x11 cm.) [BMM]
447
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
177. Mossèn Alcover i el País Valencià. 1962 Conferència pronunciada amb motiu de la
clausura dels cursos de llengua i literatura valenciana de “Lo Rat-Penat”, el dia 18 de juny
de 1961 per Francesc de Borja Moll Casasnovas. (València. Edit. Successor de Vives Mora.
Col. Publicacions dels Cursos de Llengua i Literatura Valenciana de Lo Rat-Penat. 26
pàgs., 20 cm.) [LRBB]
178. Calles de Manacor. 1962 Gabriel Fuster i Josep M. Fuster Perelló. Presentació:
Llorenç Femenias. Pròleg dels autors. (Palma. Imp. Mn. Alcover. 180 pàgs.+4 làmines fora
de text, 19x14 cm.) [BMM]
1963
179. Baptisterio doble de la basílica de Son Peretó. 1963 Domingo Iturgaiz, O.P. (Città
del Vaticano. Edit. Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Separata de Revista di
Archeologia Cristiana, anno XXXIX, núm. 3-4, pp. 279 a 287+1 plànol plegat, il., 25x17
cm.) [AP]
1966
184. Historia de Manacor. 1966 Gabriel Fuster Forteza. Se n’editaren alguns exemplars en
paper bíblia. (Palma. Imp. Fullana. Col. Baleria, libros de Manacor, núm. 3, 409 pàgs.+1
full+XL de làmines, 22’5x16 cm.) [BMM]
1967
185. Dos temas de Porto Cristo. 1967 Rafel Ferrer Massanet. Premi Ciutat de Manacor
1967 amb el tema Un Porto Cristo cinco veces mayor. Dues edicions. (Palma. Imp. Fullana.
Col. Monografías de Manacor, núm. I, 12 pàgs., 22x16 cm.) [BMM]
186. Los 5 del Este en Inglaterra. 1967 Rafel Ferrer Massanet. “De la mano de Viajes
Barceló”. Publicat a la revista Perlas y Cuevas, núm. 160, 12-1967. (Palma. Imp. Fullana.
Col. Monografías de Manacor, núm. II, [6] fulls, 21’5x15’5 cm.) [BMM]
187. Cançons : dedicades als pescadors de canya de Manacor... 1967 Biel de Son Brun,
pseudònim de Gabriel Martí. (Manacor. Imp. San José. 16 pàgs., 16 cm.) [BN]
1964
180. Mallorca : el sur y sureste, (municipios de Llucmajor, Campos, Salines, Santanyí,
Felanitx y Manacor). 1964 Vicenç M. Rosselló Verger. (Palma de Mallorca. Edit. Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Imp. Gràfiques Miramar. XVIII+1 full+553
pàgs.+7 mapes plegats, il., 32 cm.) [BMM]
181. Epistolari del bisbe Carsalade a Mossen
Alcover. 1964-65 Pròleg i notes: Francesc de B.
Moll. Edició d’obsequi als subscriptors de la
col·lecció Els Treballs i Els Dies. (Mallorca. Edit.
Els Treballs i Els Dies. Imp. Gràfiques Miramar.
31 pàgs., 17x12 cm.) [BMM]
188. El café dels Xots. 1968-1969 Gabriel Barceló Bover. Pròleg: Rafel Ferrer Massanet.
Dibuixos: Antoni Riera Nadal.
1a edició: portada color marró. (Palma. Imp. Fullana. Col. Monografías de Manacor, núm.
IV, [31] fulls, il., 22x16 cm. ) [BMM]
189. Notas sobre las Basílicas de Manacor, en
Mallorca. 1968 Pere de Palol Salellas. “El capítol dedicat al baptisteri està signat a més del Dr.
Pere de Palol, per Guillem Rosselló, Antoni
Alomar i Joan Camps”. (Valladolid. Separata
del Boletín del Seminario de Estudios de Arte y
Arqueología de Valladolid, Vol. XXXIII-1967,
Col. Trabajos del Museo de Mallorca, núm. 3,
46 pàgs.+XXI de fotogravats i 2 plànols plegats,
24x16’5 cm.) Hi ha una edició amb les cobertes
diferents. [BMM]
182. Introducción a un estudio de los Apodos
Manacorenses : datos para la historia de
Manacor. 1964 Gabriel Fuster Forteza. Edició de
100 exemplars numerats i signats per l’autor.
(Manacor. Separata d’Arriba. 46 pàgs., 15’5x10’5
cm.) [BMM]
448
1968
1965
1969
183. Cartes de tema lul·lia d’en Mateu Obrador
a Mossen Alcover. 1965 A cura de Francesc de
Borja Moll. (Palma de Mallorca. Edit.
Maioricensis Schola Lullistica. Separata
d’Estudios Lulianos, T-IX, fasc. 2-3, pp. 229 a
250, 22 pàgs., 24x17 cm.) [AP]
190.El café dels Xots. 1969 Gabriel Barceló
Bover. Pròleg: Rafel Ferrer Massanet. Dibuixos:
Antoni Riera Nadal.
Aquesta és la primera història monogràfica de Manacor, publicada el 1966 per
l’historiador Gabriel Fuster Forteza.
2a edició: portada color verd. (Palma. Imp.
Fullana. Col. Monografías de Manacor, núm.
IV, [35] fulls, il., 22x16 cm. ) [BMM]
Epistolari de Pompeu Fabra a mossèn
Alcover. Obra publicada el 1969 a cura de
Francesc de Borja Moll.
449
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
191. Museo del Palau. 1969 S.a. (Manacor. Edit. Perlas Manacor, S.A. Imp. Jorvich. [14]
fulls amb les cobertes, il., 21’5x15’5 cm.) [BMM]
192. Epistolari de Pompeu Fabra a Mossèn Antoni Ma. Alcover. 1969 A cura de Francesc
de Borja Moll. (Tàrrega. Edit. Josep Miracle. Imp. F. Camps Calmet. Col. Els Llibres d’Or,
núm. 3, 86 pàgs.+2 fulls+4 làmines, 25x17’5 cm.) [BLA]
1970
193. El Alcázar de Manacor (Mallorca) datos para su estudio. 197.? Jaume Sastre Moll.
(Palma. Edit. Institut d’Estudis Baleàrics. Separata d’Estudis Baleàrics. pp. 75 a 81, 27
cm.) [BCA]
194. Granja Colombófila Son Mas. Catálogo 1970-71. 1970 Textos: Joan Castor i Antoni
Alvarez-Ossorio. Pròleg: Joan Morey. (Manacor, Baleares. Imp. Fullana. [26] fulls, il.,
21x14’5 cm.) [BLA]
1971
195. Manacor a paso de recuerdo. 1971 Rafel Ferrer Massanet. (Palma. Imp. Fullana. Col.
Monografías de Manacor, núm. III, 38 pàgs., 22x16 cm.)
1972
196. Pregó del setanta-cinc aniversari de la Capella de Manacor. 1972 6
Rafel Ferrer Massanet. (?)
197. Granja Colombófila Son Mas. 1972 Textos: Joan Castor i Antoni Alvarez-Ossorio.
Pròleg: Sebastià Mas. (Palma. Imp. Fullana. 56 pàgs., il., 21x14’5 cm.)
1974
202. Premis Ciutat de Manacor, 1974. 1974 S.a. Epíleg: Joan M. Francia. (Manacor. Edit.
Ajuntament de Manacor. [4] fulls, il., 22x15 cm.)
203. Fechas para Manacor I. 1974 Rafel Ferrer Massanet. Pròleg: A. Alemany Dezcallar.
(Palma. Separata de Perlas y Cuevas. Imp. Fullana. 100 pàgs., il., 32x22’5 cm.)
204. Notícies històriques de Manacor (XIV-XV). 1974 Ramon Rosselló Vaquer.
(Mallorca. Edit. Ajuntament de Manacor. Imp. Ramon Llull. Col. Edicions de la Comissió
de Cultura, núm. 2, 49 pàgs., 19x13’5 cm.)
205. 25 anys de llibres de Manacor. Exposició (1950-1974). 1974 S.a. “Festa del llibre”.
(Manacor. Imp. Gràfiques Manacor. Col. Edicions de la Comissió de Cultura, núm. 1, [6]
fulls amb les cobertes, 20’5x22 cm.)
206. La Salle de Manacor : orígenes y fundación del colegio de Manacor : 1904-1940.
1974 Sebastià Rubí Darder, en col·laboració amb el R.H. Zacarías. Reproducció mitjançant
multicopista. (Paterna, València. Apuntes històricos, A-1, Vol. 1, 92 pàgs.+6 de làmines,
27x21 cm.)
207. La Salle de Manacor : el fundador, la obra, los frutos : 1904-1940. 1974 Sebastià
Rubí Darder, en col·laboració amb el R.H. Zacarías. Reproducció mitjançant multicopista.
(València, Paterna. Apuntes históricos, C-2, Vol. 2, 116 pàgs.+6 de làmines, 27x21 cm.)
1975
208. Veilednin i Kjop av perler. 1975 Eleanor
R. Young. (Barcelona. Edit. Majórica-Heusch,
S.A. Arem,
198. Batles i Mostassafs de Manacor (XIV-XVI). 1972 Ramón Rosselló Vaquer. (FelanitxManacor. Imp. Tip. Editorial Ramon Llull. Separata de Perlas y Cuevas, núm. 273-274, 3
fulls, il., 31’5x21’5 cm.)
S.A. 121 pàgs.+1 full, il. b/n. i color, 22x16 cm.)
199.Guía para comprar perlas. 1972 Eleonor R. Young. Obra traduïda a altres idiomes.
(Barcelona. Edit. Majórica-Heusch, S.A. Imp. Gráficas Europeas, S.A. 85 pàgs., il., 22x16
cm.)
209. Na Morlanda entre Porto Cristo y
S’Illot. 1976 Sebastià Rubí Darder. Coberta: oli
de M. Vives. Reproducció mitjançant multicopista. (Paterna, València. Edit. La Salle,
Baleares. 199 pàgs., il., 27x21 cm.)
200.Guide to buying pearls. 1972 Eleanor R. Young. (Barcelona. Edit. Majórica-Heusch,
S.A. 85 pàgs., il. b/n. i color, 22x16 cm.)
1973
201.La connaissance des perles... 1973 Eleanor R. Young. (Barcelona. Edit. MajóricaHeusch, S.A. 129 pàgs., il. b/n. i color, 22x16 cm.)
450
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
1976
210. El modo de vida del pescador de cala
Manacor. 1976 Damià Duran Jaume. Pròleg:
Gabriel Barceló. Obra traduïda al català.
(Palma. Edit. Departamento de Geografía,
Facultad de Filosofía y Letras. Separata del
Boletín de la C.O.C.I.N., núm. 690. Col.
Trabajos de Geografía, núm. 28, 52 pàgs.+2
plànols plegats, il., 27’5x21’5 cm.)
Història de na Morlanda publicada per
Sebastià Rubí Darder el 1976. La pintura
que il·lustra la portada és una obra del pintor Miquel Vives.
451
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
211. Les denúncies. 1976 77 Hem inclòs aquesta obra perquè l’acció de totes les narracions
passen a Manacor.
Antoni Mus López. Pròleg: Maria-A. Oliver. Coberta: Planells i Ors. (Barcelona. Edic. de
La Magrana. Imp. Tipografia Empòrium. Col. La Magrana, núm. 3, 122 pàgs., 20x13 cm.)
212. Información general sobre “Calas de Mallorca”. 1976 S.a. (Mallorca. S.e. 10 pàgs.,
32 cm.)
221. Die höhlen von Mallorca : (Hams, Drach y Artá). 1978 Pedro Santamarta Cuenca;
traducció a l’alemany: Armando Ramos García. (Madrid. Edit. Everest, S.A. Imp.
Evergraficas, S.A. Col. Ibérica. 64 pàgs., fotografies i dibuixos, 25x19 cm.)
222. Les grottes de Majorque : (Hams, Drach y Artá). 1978 Pedro Santamarta Cuenca;
traducció al francès: Armando Ramos García. (Madrid. Edit. Everest, S.A. Imp.
Evergraficas, S.A. Col. Ibérica. 64 pàgs., fotografies i dibuixos, 25x19 cm.) [BBM
223. The grottes of Majorca : (Hams, Drach y Artá). 1978 Pedro Santamarta Cuenca; traducció a l’anglès: Armando Ramos García. (Madrid. Edit. Everest, S.A. Imp. Evergraficas,
S.A. Col. Ibérica. 64 pàgs., fotografies i dibuixos, 25x19 cm.)
1977
213. Cansons de sa ximbomba : Son Massia 1977.
1977 Alfons Puerto Pastor. (S.l. S.e. [4] fulls, 16x11
cm.)
224.Bubotes. 1978-1990 9
214. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las
Baleares Sa Nostra : memoria 1976. 1977 (Palma.
Edit. Caja de Ahorros, Monte-Pío de Manacor. 105
pàgs., 26 cm.)
Antoni Mus López. Finalista del premi Sant Jordi.
1a. edició: Pròleg: J. M. Llompart. Il·lustracions: Pau Fornes. (Barcelona. Edit. SelectaCatalònia. Imp. Gràfiques Diamant. Col. Antilop, núm. 20, 266 pàgs., il·lus., 19x13 cm.)
215. La Columna de Baleares : Porto-Cristo 1936
: Diario de combate antifascista. 1977 Edició facsímil del diari de trinxera de 1936. (Palma de
Mallorca. Edit. Librería Ripoll. Imp. Imagen/70.
[15] fulls dins carpeta, 30x24 cm.)
225. Història de Manacor (segle XIV). 1978 Ramon Rosselló Vaquer. (Mallorca. Edit.
Caixa de Balears Sa Nostra. Imp. Gràfiques Miramar. 170 pàgs.+2 fulls, il., 24x16’5 cm.)
216. A Pau Casals. La Capella de Manacor, març
1977. 1977 Textos: Antoni Mus, M. Antònia Oliver,
M. Àngel Riera, Jaume Vidal i Guillem Vidal.
(Palma. Imp. Jorvich. [42] pàgs., il., 22 cm.)
227. Inquisició criminal contra Jaume Llull i el seu cunyat Arnau Gener de Manacor
: (1385). 1978 Ramon Rosselló Vaquer. (Palma de Mallorca. Edit. Fundación Bartolomé
March. Separata de Fontes Rerum Balearium, vol. II 1978, núm. 1, pp. 161 a 180, 20 pàgs.,
24x17’5 cm.)
217. Història de Manacor. Segle XIII, V-I. 19778
226. Aspectes socio-econòmics de Manacor al segle XVI. 1978 Onofre Vaquer Bennàssar.
Premi Ciutat de Manacor 1977. (Palma de Mallorca. Edit. Moll. Imp. Gràfiques Miramar.
Col. Monografies d’Història Local, núm. 2, 136 pàgs., 24x17 cm.)
Novel·la publicada el 1977 per Hugh
Walters, pseudònim de Walter
Llewellyn Hughes (1910-1993), ambientada dins les coves del Drac.
Ramon Rosselló Vaquer i Rafel Ferrer Massanet. Nota: Rafel Ferrer. Pròleg: Josep M.
Fuster. Coberta: Antoni Riera Nadal. (Mallorca. Edit. Ajuntament de Manacor. Imp.
Gràfiques Miramar. [2] f.+151 pàgs., il., 24x17 cm.)
218. The Caves of Drach. 1977 Hugh Walters. Novel·la ambientada en el 1900. (London.
Edit. Faber. III+136 pàgs., 21 cm.) [BLP]
219. Las cuevas de Mallorca : (Hams, Drach, y Artá). 1977-1978 [reimpressió] Pedro
Santamarta Cuenca. L’edició de 1978 està traduïda a l’anglès, a l’alemany i al francès per
Armando Ramos García. (León. Edit. Everest, S.A. Imp. Evergraficas. Col. Ibérica. 64
pàgs., fotografies i dibuixos, 25x19 cm.) [BPM]
220. Petita història dels premis literaris “Ciutat de Manacor” : Sant Jaume 1977. 1977
(Manacor. Edit. Comissió de Cultura de l’Ajuntament. Col. Edicións de la Comissió de
Cultura, núm. 3, [16] pàgs, il., 22x14 cm.) [BMM]
452
1978
228.La possessió del Fangar l’any 1490. 1978 Ramon Rosselló Vaquer. (Palma de
Mallorca. Edit. Fundación Bartolomé March. Separata de Fontes Rerum Balearium, vol. II
1978, núm. 2, pp. 325 a 346, 22 pàgs., 24x17’5 cm.)
1979
229. Homenatge de Manacor a Mn. Antoni Ma. Alcover : Festes “Pompeu Fabra”,
Mallorca 1979. 1979 (Manacor. Edit. Ajuntament, Patronat de l’Escola Municipal de
Mallorquí. 8 pàgs., il., 30 cm.)
230. Història de Manacor (segle XV). 1979 Ramon Rosselló Vaquer. (Mallorca. Edit.
Ajuntament de Manacor. Imp. Gràfiques Miramar. 207 pàgs.+1 full, il., 24x17 cm.)
231. Triptic famós de curanderos manacorins. 1979 Rafel Ferrer Massanet. Dibuixos:
Andreu Llodrà. Portada: gravat del segle XVI. (Manacor. Imp. Gràfiques Muntaner. 38
pàgs., il., 21’5x13’5 cm.)
453
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
232. Cent villancets : cien villancicos. 1979 Francesc Ramis Grimalt. “Estrenats tots ells
en els 8 primers concursos de Porto-Cristo”. Pròleg: Perico Pomar. (Barcelona. Imp. E.
Climent. 112 pàgs., il., 24x17 cm.)
233.Ai, Quaquin, que has vengut de prim! : sarsueleta en un acte original d’en Sebastià
Rubí ; amb música del mestre Antoni Maria Servera. 1979 10
Sebastià Rubí Roig. Portada de l’autor. “Obra estrenada a Manacor, el 16 de febrer de 1935”
(S.l. S.e. S.i. 33 fulls, 30 cm.) [URV]
1980
234. Pregó del 50 aniversari de “La Caixa” i Cant a Manacor. 1980 Antoni Mus López.
(Manacor. Edit. La Caixa. Imp. Muntaner. [8] pàgs., 21’5x16 cm.)
235. Visita a l’església de Sant Vicent Ferrer del Convent de Pares Dominics de
Manacor. 1980 P. Manuel Gutiérrez Bandea; traducció: Gabriel Barceló Bover. Coberta:
dibuix de Josep Cortés. (S.l. Imp. Muntaner. 8 pàgs., 21x14’5 cm.)
236. Manacor de la pedra a la paraula. 1980 Textos: Rafel Ferrer Massanet; dibuixos:
Andreu Llodrà. “Cinquantenari a Manacor Caixa de Pensions La Caixa 1930-1980”.
Coberta: José Luis. (Manacor. Edit. Caixa de Pensions, La Caixa. Imp. Muntaner. 93 pàgs.,
il., 34x24 cm.)
237. Notes sobre la fundació del convent de Sant Domingo de Manacor. 1980 Ramón
Rosselló Vaquer. Dibuix coberta: P. Bennàssar. (Mallorca. Edit. Caixa de Pensions La
Caixa. Imp. Gràfiques Miramar. 14 pàgs., 20’5x14 cm.)
238. Porto Cristo societat i cultura. 1980 Damià Duran Jaume. (Manacor. Edit. Foment de
la Cultura de la Ciutat de Manacor. Imp. Grafinsa. Col. Tià de sa Real, núm. 6, 105 pàgs.,
il., 21x15 cm.)
1981
239.Un home de combat (Mossèn Alcover). 1981-1996 Francesc de Borja Moll.
2a. i 3a. edició: reimpressió el 1996 (Palma de Mallorca. Edit. Moll. Imp. Gràfiques
Miramar. 322 pàgs., il., 18x11’5 cm.) [BMM]
240. Hermano Mateo Durán Mascaró (Hno. Teofilo Mateo) 22-8-1927 - 22-10-1980.
1981 Sebastià Rubí Darder. (València. Edit. La Salle, Distrito València-Palma. 48 pàgs., en
8è.)
241. Pregó de les fires i festes de Manacor. 1981 Damià Duran Jaume. Fotografies: Joan
Pocoví. (Manacor. Edit. Ajuntament de Manacor. Imp. Gráficas García. [10] fulls, il.,
22’5x14 cm.)
242. Cuevas del Drach. 1981 Lluís Ripoll. Obra traduïda a l’anglès, al francès i a l’italià.
(S.l. S.e. Imp. Gràfiques Riusset, S.A. [16] fulls, il., 16x22 cm.)
454
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
243. Cavern of the Dragon. 1981 Lluís Ripoll. (S.l. S.e. Imp. Gràfiques Riusset, S.A. [16]
fulls, il., 16x22 cm.)
244. Les grottes du Drach. 1981 Lluís Ripoll. (S.l. S.e. Imp. Gràfiques Riusset, S.A. [16]
fulls, il., 16x12 cm.)
245. Le Grotte del Drago. 1981 Lluís Ripoll. (S.l. S.e. Imp. Gràfiques Riusset, S.A. [16]
fulls, il., 16x22 cm.)
246. Diari - 28 1963 : Manacor (Triadella). 1981 Jaume Serra Adrover. Edició de 250
exemplars. (Santanyí. Edit. l’autor. Imp. J. Llopis, Felanitx. 31 pàgs., 16x11 cm.)
247.Diari - 40: 1975 Manacor-Lima (Part). 1981 Jaume Serra Adrover. Edició de 250
exemplars. (Santanyí. Edit. l’autor. Imp. J. Llopis, Felanitx. 36 pàgs., 16x11 cm.)
248.Diari - 30 1965 : Manacor (fragment). 1981 Jaume Serra Adrover. Edició de 250
exemplars. (Santanyí. Edit. l’autor. Imp. J. Llopis, Felanitx. 33 pàgs., 16x11 cm.)
1982
249. Comiat a Toni Mus. 1982 11
Col·lectiu: inclou textos de Gabriel Barceló, Bonet de ses Pipes, Guillem d’Efak, Damià
Duran, Llorenç Femenias, Rafel Ferrer, Josep M. Fuster, Antoni Galmés, Bernat Nadal,
Maria A. Oliver, Miquel A. Riera, Sebastià Rubí, Josep M. Salom, Jaume Vidal i Jaume
Santandreu entre d’altres. Il·lustracions: Llorenç Gibanel, Norat Puerto, Jaume Ramis i
Andreu Llodrà. (Manacor. Edit. La Caixa. Imp. Muntaner. Col. Capgirons, núm. 3, 148
pàgs.+1 full, il., 21x13 cm.)
250. Poetes joves de Manacor. Antologia. 1982 Selecció i nota introductòria: Miquel
Àngel Riera (Manacor. Edit. Publicacions de la Casa de Cultura de Manacor. Caixa de les
Balears. Imp. Gràfiques Miramar. Col. El Turó, núm. XII, 109 pàgs., 22x15’5 cm.)
251. Llegendes manacorines. 1982 Rafel Ferrer Massanet; traduït del castellà: Josep M.
Salom; dibuixos: Joan C. Gomis. (Manacor. Imp. Apóstol y Civilizador, Petra. Col. Baleria,
Llibres de Manacor, núm. 7, 103 pàgs., il., 20’5x14 cm.)
252. Basílica de Son Peretó. 1982 Rafel Ferrer Massanet. (Manacor. Edit. Ajuntament de
Manacor. Delegacióde Museus i Arqueologia. Imp. Apóstol y Civilizador, Petra. 36 pàgs.,
il., 21x14’5 cm.)
253. Notícia preliminar del jaciment islàmic de la cova dels amagatalls. 1982 (Palma de
Mallorca. Edit. Museu de Mallorca. Imp. Imagen 70. Separata d’Endins, núm. 8-1981. Col.
Quaderns de ca la gran cristiana, núm. 1, [6] fulls, 2 dobles plegats, il., 28’5x20 cm.)
254. Notes històriques de la Inquisició a Manacor. 1982-1997 Ramón Rosselló Vaquer.
1a. edició: pròleg: Bernat Nadal. (Manacor. Edicions Manacor, S.A. 75 pàgs., il., 18’5x13’5
cm.)
455
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
255. L’Escriptura de l’home. 1982 “Introducció a l’obra literària de Miquel Àngel Riera”.
Pere Rosselló Bover. Dibuix de Damià Jaume. (Palma de Mallorca. Edit. Obra Cultural
Balear i Universitat de Palma de Mallorca. Imp. Gràfiques Miramar. 302 pàgs., 17x12 cm.)
1983
256. Aspectes marginals d’un home de combat. (Mossèn Antoni Ma. Alcover). 1983 de
Francesc de Borja Moll. (Barcelona. Edit. Curial edicions catalanes; Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. Col. Textos i Estudis de Cultura Catalana, núm. 6, 180 pàgs.+ 1 de
taula. 22’5x16’5 cm.)
257. Dietari de l’excursió filològica 1906. 1983 Edició commemorativa del cinquantè aniversari de la mort de Mn. Antoni Ma. Alcover. (Barcelona. Edit. Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya. Imp. Huropesa. 108 pàgs., 23’5x16’5 cm.)
258. Primera historia de la Capella de Manacor. 1983-1985-1997 Rafel Ferrer Massanet.
-1a. edició: reimpressió el 1985: (Palma. Lluís Ripoll Editor. Impremta Capó. Col.
Panorama Balear, núm. 115, 16 pàgs., il., 17’5x12’5 cm.)
259. El poblado prehistórico de Hospitalet Vell (Manacor). 1983 Guillem Rosselló
Bordoy. (Palma de Mallorca. Edit. Institut d’Estudis Baleàrics. Imp. Gràf. Miramar. Col.
Monuments de les Illes Balears, núm. 1, 48 pàgs.+1 full, 1 plànol plegat, il., 26’5x19 cm.)
1a. edició: (Manacor. Imp. Gràfiques Muntaner. [19] pàgs.+1 làmina, 21x15 cm.)
266.Monografia històrica del Sant Cristo de Manacor.1984 Antoni Truyols Pont.
2a. edició: facsímil de l’edició de 1914. Presentació de Josep J. Caldentey. (Manacor. Imp.
Apóstol y Civilizador, Petra. 2+VIII+144 pàgs., 20’5x14 cm.) [BMM]
267. Un manacorí davant el Sant Ofici. 1984 Ramon Rosselló Vaquer. Apèndix del llibre
del mateix autor Notes històriques de la Inquisició a Manacor. (Manacor. Edicions
Manacor, S.A. [6] fulls, il., 18’5x13’5 cm.)
268. Son Maçià, passa per passa. 1984 Sebastià Sureda Vaquer. Pròleg: Pere Orpí Ferrer.
(Manacor. Edit. Foment de la Cultura de la Ciutat de Manacor. Imp. Gràfiques Miramar.
Col. Tià de sa Real, núm. 25, 172 pàgs.+1 de taula, il., 21x15 cm.)
269. Cuevas del Drach. 1984 Rafel Ferrer Massanet. Obra traduïda al francès, a l’alemany,
a l’anglès i a l’italià. Edició de 600.000 exemplars. (S.l. S.e. Imp. Riusset, S.A. [16] fulls, il.,
16x12 cm.)
270. Etimología árabe del topónimo “Manacor” (Mallorca). 1984 Alvaro Galmés de
Fuentes. (València. Edit. Universitat de València. Separata de Quaderns de Filologia,
Universitat de València, Miscel·lània Sanchis Guarner, Vol. I, pp. 125 a 127, 28 cm.)
1985
260. He inventat un horitzó : homenatge a Jaume Vidal Alcover. 1983 Pere Anguera,
Odile Arqué, Maite Blay, Josep Bargalló, Maria Aurèlia Capmany, Joan Cavallé, Lluís
Figuerola, Joaquim Màrquez, Fina Masdéu, Montserrat Palau, Marcel Pey, Fermí Roig,
Josep Lluís Savall, Magí Sunyer i Francesc Vidal. (Camp de Tarragona. Edit. els autors.
Imp. Gort, Reus. 87 pàgs., 21 cm.)
1a. edició: reimpressió el 1990. Amb dibuixos de Jaume Ramis. (Manacor. Editat pel
Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Imp. Parera. 8 pàgs.,
il., 30x21 cm.)
261. La riquesa de l’aigua. 1983 M. Tauler, N. Ferrer i J. M. Salom. Dibuixos Tomeu
Matamalas. (Manacor. Publicació de l’Ajuntament de Manacor. Imp. Gràfiques Manacor.
Col. Manacor a l’abast dels escolars, núm. 1, 28 pàgs., il., 21x22 cm.)
272. Antoni M. Alcover i la Llengua Catalana. 1985 Josep Massot i Muntaner.
(Barcelona. Edit. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Imp. Novagràfik. 237 pàgs.,
20’5x13’5 cm.)
262. Los archivos municipales de Manacor, Campanet e Inca. 1983 Josep Segura i
Salado. (Palma de Mallorca. Edit. Institut d’Estudis Baleàrics. Separata d’Estudis
Baleàrics, pp. 201 a 212, 24 cm)
273. Aportació a l’epistolari de Mn. Antoni Ma. Alcover. 1985 Andreu Ponç Fullana.
(Santanyí. Separata de Sal i Xeixa. 6 pàgs.+1 full, 22x15 cm.)
1984
263. D. Miquel Porcel Riera i els inicis de l’activisme escolar a Mallorca. 1984 Antoni
J. Colom Cañellas. (Palma de Mallorca. Edit. Centre d’Estudis Socialistes Gabriel Alomar.
Imp. Gràfiques Miramar. Col. Assaigs Illencs. 99 pàgs., 21’5x15’5 cm.)
264. Romanç d’en Joan manacorí. 1984 Rafel Ferrer Massanet. Dibuixos: Andreu Llodrà.
(Palma. Edit. Atlante. Separata de Perlas y Cuevas. [2] fulls, ?)
265. Visita a la Reial Parròquia de Nostra Senyora dels Dolors. 1984-1996 Jaume Cabrer
Lliteras
456
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
271. Auca de Mn. Antoni Ma. Alcover. 1985-1990-1996 Gabriel Barceló Bover.
274. Cançoner de Sant Antoni : Manacor, 1985. 1985 Pròleg: Antoni Galmés Riera.
(Manacor. Edit. Patronat de Sant Antoni, Consell Insular. Imp. Edicions Manacor. 136
pàgs., il., 22x16 cm.)
275.Ai, Quaquín, que has vengut de prim!. 1985 12
Sebastià Rubí Roig. “Amb motiu de la inauguració del Teatre Municipal” Inclou una entrevista de Rafel Ferrer a l’autor. (Manacor. Edit. Comissió Municipal de Cultura Ajuntament
de Manacor. Imp. Apóstol y Civilizador, Petra. 76 pàgs.+[12] fulls, il., 20’5x14 cm.)
276. El termino municipal de Manacor visto por la tercera edad. 1985 (Manacor. Edit.
Comissió de Serveis, Ajuntament de Manacor. [11] fulls, il., 31’5x21’5 cm.)
457
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
277. El termino municipal de Manacor visto por los escolares. 1985 (Manacor. Edit.
Comissió de Serveis, Ajuntament de Manacor. [11] fulls, il., 31’5x21’5 cm.)
1988
1986
287. Dietari de l’excursió filològica. Diari de viatges. 1988 Pròleg: J. Miralles. (Palma.
Editorial Moll. Imp. Sirven Grafic. Col. Biblioteca Bàsica de Mallorca, núm. 18, 182 pàgs.,
18x11 cm.)
278. Simó Tort Ballester. Conte d’un home manacorí, valent i justicier amb cavallers,
Reis, botxins i altra comparsa. 1986 Llorenç Femenias Duran. (Manacor. Edit. Ajuntament
de Manacor Comissió de Cultura. Imp. Informacions Llevant. 104 pàgs., 21’5x16 cm.)
288.La Salle a Manacor. Notes històriques. 1988 Maria Muntaner Truyols. “75è. aniversari de la seva arribada” (Manacor. Imp. Edicions Manacor. Col. Capgirons, núm. 6, 118
pàgs., il., 21x13’5 cm.)
279. Mossèn Antoni M. Alcover i l’Obra del Diccionari a la llum dels epistolaris de
Barnils, Griera i Montoliu. 1986 Joan Julià Muné. Pròleg: Antoni M. Badia i Margarit.
Textos en català i alemany. (Tarragona. Edit. Diputació Provincial de Tarragona. 355
pàgs.+11 làmines, il., 24x16 cm.)
289. Mapa de cultivos y aprovechamientos : Manacor. Isla de Mallorca. 1988 (Madrid.
Edit. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaría General Técnica. Centro
de Publicaciones. 48 pàgs., mapa, 21 cm.)
280. Estudis sobre la torre dels Enagistes (Manacor). 1986 Guillem Oliver, Antònia
Albertí, Margalida Bernat, Elvira González, Antònia Morey, Neus Garcia i Jaume Serra.
(Palma de Mallorca. Edit. Museu de Mallorca. Imp. Imagen 70. Col. Quaderns de ca la gran
cristiana, núm. 7, 57 pàgs., il., 28x20 cm.)
281. Cent villancets. Volum II. 1986 Francesc Ramis Grimalt. “Estrenats en els concursos
de Porto Cristo des de 1979 a 1985. V-II”. Pròleg: Rafel Ferrer. Portada: Jaume Ramis.
(Porto Cristo. Edit. Parròquia del Carme. Imp. Apóstol y Civilizador, Petra. 110 pàgs.+2
d’índex, il., 24x17 cm.)
1987
282. Cartes d’Antoni M. Alcover a Marià Aguiló. 1987 A cura de Josep Massot i
Muntaner. Inclòu 4 cartes de Mn. Alcover i l’esborrany d’una carta de M. Aguiló.
(Barcelona. Edit. Curial. Separata de Els Marges, núm. 38-1978, pp. 81 a 90, 23 cm.)
283. El lèxic de Mossèn Alcover. 1987 Antoni Llull Martí. (Manacor. Edit. Patronat de
l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Col. Papers de sa Torre. Aplec
de Cultura i Ciències Socials, núm. 5, 67 pàgs., 22x16 cm.)
284.Sor Rosa M.ª Parera y las Hermanas Terciarias de San Francisco de Manacor.
1987 Antoni Truyols Pont. “Colección de artículos publicados en el Heraldo de Cristo en
ocasión del séptimo centenario de la fundación de la Tercera Orden de Penitencia”. Publicat
al Heraldo de Cristo del núm. 147 de juliol de 1921 al núm. 156 d’abril de 1922.
290. De l’Alqueria Ancrad a la cavalleria d’En Nunis : o Torre dels Enagistes de
Manacor. 1988 Guillem Oliver Sunyer, Neus García i G. Llompart. (Manacor. Edit.
Ajuntament de Manacor. S.i. 36 pàgs., il., 21x15 cm.)
291. Porto Cristo. Manacor. Calas de Mallorca. 1988 Text: castellà, anglès, francès, alemany i italià. (Palma de Mallorca. Edit. Conselleria de Turisme del Govern Balear. 52
pàgs., il., ?)
1989
292. Així és Manacor. V-I, Introducció a la història. 1989 Antoni Ferrer Febrer, Maria del
Pilar Roig i Isabel M. Riera. (Manacor. Edit. Departament de Política Lingüística de
l’Ajuntament de Manacor. Imp. Informacions Llevant, S.A. Col. Així és Manacor, núm. 1, 75
pàgs., il., 26x19 cm.)
293. Mossèn Antoni M. Alcover, amic i deixeble de Marià Aguiló. 1989 Josep Massot i
Muntaner. (Barcelona. Edit. Curial. Separata de Randa. Estudis sobre el segle XIX a
Mallorca, núm. 14, pp. 93 a 107, 23x16 cm.)
294. Epistolari familiar (I) (1896-1911). 1989 A cura de Gabriel Barceló Bover. (Manacor.
Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Col. Papers de
sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 10, 71 pàgs., il., 22x16 cm.)
295. La guarició de l’hèrnia a Manacor. 1989 Josep Martí i Pérez. (Palma. Edit. Institut
d’Estudis Baleàrics. Separata d’Estudis Baleàrics, vol. 32, pp. 57 a 63, 24 cm.)
2a. edició: facsímil de l’edició de 1922. (Manacor. Imprès a Apóstol y Civilizador, Petra. 2
fulls+VI+53 pàgs.+1 d’índex, il., 21x14 cm.) [BMM]
296. La Grotte del Drago. 1989 Rafel Ferrer Massanet. (Sant Joan Despí. Imp. Gràfiques
Domingo. [30] pàgs., il. color, 16x12 cm.)
285. Pregó de Son Macià. 1987 Damià Duran Jaume. (Manacor. Edit. Ajuntament de
Manacor. Imp. Informacions Llevant, S.A . [5] fulls, il., 17’5x19’5 cm.)
297. Papers des Café de s’Agrícola. 1989 Premi Literatura 1983 conté: 1er. Premi:
Sobretot de Jaume Capó Frau, amb el pseudònim Pepa Paper. 2on. Premi: Sant Bil·le
d’Antoni Galmés Riera, amb el pseudònim Bon Dia. Coberta: Joan Riera Ferrari. (Manacor.
S.e. 16 pàgs., 21x15 cm.)
286. Possessions fortificades de Manacor. 1987 Josep Segura i Salado. “Conferència llegida el 14 de març de 1986 als locals de Sa Nostra”. (Manacor. Edit. Comissió de Joventut,
Ajuntament de Manacor. Imp. Informacions Llevant, S.A. [23] fulls, il., 21’5x16 cm.)
458
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
298. Roda de folklore pagès. Màgia, jocs i festes de Son Macià. 1989 Damià Duran
Jaume. Fotografia de la portada: Aires de Muntanya. (Manacor. Edit. Delegació de Política
459
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
Lingüística, Ajuntament de Manacor. Imp. Gràfiques Miramar. 368 pàgs.+5 fulls, il.,
23’5x17 cm.)
299. Els entorns arqueològics de Porto Cristo. S.d. Alfred F. Arnau. (Porto Cristo. Edició
de la Revista Porto Cristo. [9] fulls, il., 28x20’5 cm.)
1990
300. Epistolari familiar (II) (1912-1914). 1990 A cura de Gabriel Barceló Bover.
(Manacor. Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Col.
Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 16, 47 pàgs., il., 22x16 cm.)
301. La normalització lingüística a l’Ajuntament de Manacor. 1990 Gabriel Barceló
Bover. (Manacor. Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de
Manacor. Col. Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 15, 27 pàgs.,
il., 22x16 cm.)
302.Bubotes. 1990 Antoni Mus López. Finalista del premi Sant Jordi.
2a. edició: Pròleg: J. M. Llompart. (Palma. Edit. Moll. Imp. Sirven Gràfic. Col. Biblioteca
Bàsica de Mallorca, núm. 35, 256 pàgs., 18x11 cm.)
303. El rector Caldentey. 1990 Josep Capó Juan. “Biografía de Mn. Rafel Caldentey i
Perelló, nascut a Manacor el 1818, rector de Santa María del Camí en 1853 on morí en
1887”. (Palma de Mallorca. Imp. Gràfiques Miramar. 199 pàgs.+6 de làmines, 1 làmina
color, 21’5x14 cm.)
304. Els torrents de Manacor. 1990 Miquel Grimalt Gelabert. Portada: Margalida Morey.
(Manacor. Edit. Departament de Politica Lingüística de l’Ajuntament de Manacor. Col. Així
és Manacor, núm. 2, 129 pàgs., il., 26’5x19 cm.)
305. Qüestions de toponímia del llevant de Mallorca. 1990 Gabriel Barceló, Antoni Llull
i Ramón Rosselló. (Manacor. Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí. Col.
Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 18, 31 pàgs.+1 plànol plegat,
il., 22x16 cm.)
306. Panorama amb home. Antologia. 1990 Col·lectiu. (Palma de Mallorca. Edit. Baltasar
& Asociados, Gestores de Comunicación, S.L. 268 pàgs., 24x17 cm.)
1991
307.L’Escriptor (a) del Mes de ILC : març de 1991. Miquel Àngel Riera. 1991
(Barcelona. Edit. Departament d’Ensenyament i de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Suplement de Crònica d’Ensenyament. Imp. Agrograf. 20 pàgs., 22x16 cm.)
308. Epistolari familiar (III) (1915-1917). 1991 A cura de Gabriel Barceló Bover.
(Manacor. Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Col.
Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 22, 43 pàgs., il., 22x16 cm.)
460
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
309. El col·legi Municipal Ramon Llull i l’ensenyament mitjà. 1991 Col·lectiu; coordinació: Gabriel Barceló Bover. (Manacor. Edit. Delegació de Cultura, Educació i
Normalització Lingüística. Col. Així és Manacor, núm. 3, 176 pàgs., il., 26’5x18’5 cm.)
310. Inventari dels molins fariners de vent : municipi de Manacor. 1991 Josep Segura i
altres. “Asociación Amigos de los Molinos de Mallorca”. (Palma. Reproducció mitjançant
fotocòpies. [66] fulls, il., 30x21 cm.)
311. Història de Manacor (segle XVI). 1991 Ramon Rosselló Vaquer i Onofre Vaquer
Bennàssar. (Mallorca. Imp. Prensa Universitaria. 194 pàgs., 24x16’5 cm.)
312. Els cossiers de Manacor. Documents, històries i vivències. 1991 Aina M. Sansó.
(Manacor. Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Col.
Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 24, 39 pàgs., il., 22x16 cm.)
313. Cent villancets. Volum III. 1991 Francesc Ramis Grimalt. “Inèdits del concurs de
Porto Cristo en la seva 20a edició”. Portada: Jaume Ramis. Pròleg: Damià Duran. Portada:
Jaume Ramis. (Manacor. Imp. Gràfiques Muntaner, S.L. 133 pàgs., il., 24x17 cm.)
1992
314. El desembarco en Mallorca. 1992 Gabriel Riera Barreiro. “Odio, lamentos y muerte,
heroes y martires. Porto Cristo no quiso llamarse Porto Rojo. Memorias de un excombatiente”. Precedeix el títol: “Guerra Civil, 19 de julio de 1936”. (Palma de Mallorca. Imp.
Politècnica. 31 pàgs., fotografies, 17x12’5 cm.)
315. Homenatge a Jaume Vidal Alcover. 1992 Pere Anguera. (Barcelona. Edit. Columna
Edicions, Llibres i Comunicació, S.L. 202 pàgs., 21x13 cm.)
316. L’Escriptor (a) del Mes de ILC : maig de 1992. Maria Antònia Oliver. 1992
Montserrat Casals. (Barcelona. Edit. Departament d’Ensenyament i de Cultura de la
Generalitat de Catalunya. Suplement de Crònica d’Ensenyament. Imp. Agrograf. 20 pàgs.,
22x16 cm.)
317. Epistolari familiar (IV) (1918-1919). 1992 A cura de Gabriel Barceló Bover.
(Manacor. Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Imp.
Rosselló. Col. Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 26, 47 pàgs.,
il., 22x16 cm.)
318. Mossèn Alcover l’home dels mots. 1992 Josep M. Ballarín. (Manacor. Edit. Patronat
de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Col. Papers de sa Torre. Aplec
de Cultura i Ciències Socials, núm. 29, 36 pàgs., il., 22x16 cm.)
319. Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000 : Manacor. 1992 (Madrid. Edit.
Instituto Tecnológico Geominero de España. 60 pàgs., 21x15 cm.)
320. La casa pels fonaments. El meu homenatge a la Ciutat de Manacor. 1992 Josep M.
Llompart. (Manacor. Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de
Manacor. Col. Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 30, 40 pàgs.,
il., 22x16 cm.)
461
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
1993
321. Els estudis a la comarca de llevant. 1993 Elaborat pels Serveis Educatius dels
Ajuntaments d’Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç i Son Servera. (Mallorca. Edit.
Ajuntaments del Llevant de Mallorca; Conselleria de Cultura. Imp. Gràfiques. Llevant, S.A.
63 pàgs., 22x14’5 cm.)
322. Jaume Vidal Alcover (1923-1991). 1993 (Eivissa; Palma de Mallorca. Edit.
Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Col. Institut d’Estudis Baleàrics, núm. 46, 122
pàgs., il., 27 cm.)
323. Carlisme i integrisme a Mallorca (1887-1889). Epistolari entre Antoni Maria
Alcover i Miquel Binimelis. 1993 Bartomeu Bennàssar i Pere Fullana. (Mallorca. Edit. El
Tall Editorial. Imp. Terrasa Arts Gràfiques. Col. El Tall del temps, núm. 14, 147 pàgs., il.,
22x14’5 cm.)
1994
324. Reptes d’Europa vist a través de Mn. Alcover. 1994 Josep Amengual Batle.
(Manacor. Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Imp.
Tirrena, S.A. Col. Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 34, 16
pàgs., il., 22x16 cm.)
325. Diari - 27 : 1962 : Manacor. 1994 Jaume Serra Adrover. (Fragments de les llibretes
17-18, pàgs. 1766-1855) (Ses Salines. Edit. l’autor. Imp. Gráficas Llopis, Felanitx. 11 pàgs.,
16x11 cm.)
326. Joan Binimelis, historiador de Mallorca (1539-1616) : IV centenari de la redacció
de la Història del present regne de Mallorca (1593-1993). 1994 Diversos autors. (Palma
de Mallorca. Edit. Societat Arqueològica Lul·liana. Museu de Mallorca. Imp. Gràfiques
Miramar. Col. Monografies, núm. 4, 510 pàgs., il., 24x17’5 cm.)
327. El casal dels Nunis. Torre dels Enagistes de Manacor, S. XIII-XVI. 1994 Guillem
Oliver Sunyer i Neus García Inyesta. (Palma. Edit. Institut d’Estudis Baleàrics. Imp. Bahía.
Col. Monuments de les illes Balears, núm. 11, 135 pàgs.+4 fulls, il., 26’5x19 cm.)
1995
328. Cartes de Mn. Alcover (Arxiu Ca’n Clar). 1995 Jaume Serra. (Es Llombards,
Felanitx. Imp. Gráficas Llopis, S.A. Separata de Festes de Sant Domingo. Es Llombards,
1995, [4] f., 22x16 cm.)
329. Història de Son Macià. 1995 Tomàs Garau Febrer. Pròleg: Rafel Ferrer Massanet.
(Palma Edit. Lleonard Muntaner, Editor. Imp. Estampa Terrasa Arts Gràfiques. Col. Llibres
de la Nostra Terra, núm. 9, 191 pàgs., il., 22x14’5 cm.)
330. Salvar-se en la paraula. La novel·lística de Miquel Àngel Riera. 1995 Vicenç
Llorca. Premi Joaquin Xirau 1994. (Barcelona. Edicions 62. Imp. Libergraf, S.L. Col.
Llibres a l’Abast, núm. 280, 186 pàgs.+3 fulls, 18x12 cm.)
462
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
331. Guia de serveis socials : 1996 : Ajuntament de Manacor. 1995 Bàrbara Bestard,
Catalina Gayà, Margalida Mayol i Catalina Santandreu. (Manacor. Edit. Ajuntament de
Manacor, Conselleria de Sanitat. 98 pàgs., il. color, 21x15 cm.)
332. Diari - 25 1960 : Valldemossa Son Sardina Manacor. 1995 Jaume Serra Adrover.
(Fragments de les llibretes 15-16, pàgs. 1.436-1.616) Edició de 300 exemplars. (Mallorca.
Edit. l’autor. Imp. Gráficas Llopis, Felanitx. 10 pàgs.+1 full, 16x11 cm.)
333. Els mosaics de Son Peretó. 1995 Isabel M. Riera i Rosa Júlia Roman. (Manacor. Edit.
Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Imp. Tirrena, S.A.
Col. Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 36, 40 pàgs., il., 22x16
cm.)
334. El teatre a Manacor en temps de la Segona República. 1995 Francesca Sureda Font.
(Barcelona. Edit. Curial. Separata de Randa, núm. 37, pp. 171-182, 23 cm.)
335. L’Escriptor (a) del Mes de ILC: desembre de 1995. Biel Mesquida. 1995
(Barcelona. Edit. Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament. Número
monogràfic del suplement L’Escriptor del mes, desembre 1995, 19 pàgs., 22x16 cm.)
1996
336. Tal com m’ho contaren. 1996 Bartomeu Ferrer Garau; dibuixos: Tomeu Riera.
(Palma. Edicions Documenta Balear. Imp. Gràfiques Xisco. 110 pàgs., il., 17x11 cm.)
337.Auca de Mn. Antoni Ma. Alcover. 1996 Gabriel Barceló Bover.
-3a. edició: amb dibuixos de Pere Pascual. (Manacor. Editat pel Patronat de l’Escola
Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Imp. Leo. 8 pàgs., il., 30x21 cm.)
338. Epistolari familiar (V) (1920-1921). 1996 A cura de Gabriel Barceló Bover.
(Manacor. Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Imp.
Tirrena, S.A. Col. Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 37, 56
pàgs., il., 22x16 cm.)
339. Mossèn Alcover i les rondalles : 1862-1932. 1996 Dossier. (Palma de Mallorca.
Biblioteca Pública de Mallorca. Secció Local. [84] fulls, il., 30 cm.) [BPM]
340. Guillem Fullana Hada d’Efak : 1929-1995. 1996 Dossier. (Palma de Mallorca.
Biblioteca Pública de Mallorca. Secció Local. 43 fulls, il., 30 cm.) [BPM]
341. Viatge a alemanya i altres nacions. 1996 Selecció i edició a cura de Margalida Pons.
(Barcelona. Edit. Edicions 62. Imp. Limpergraf. Col. Les Millors Obres de la Literatura
Catalana, núm. 118, 284 pàgs., 18’5x11’5 cm.)
342.Visita a la Reial Parròquia de Nostra Senyora dels Dolors.1996 Jaume Cabrer
Lliteras
2a. edició: (Manacor. Edit. Direcció General de Política Lingüística. Imp. Taller Gràfic
Eugeni. 39 pàgs., il., 22x15’5 cm.)
463
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
343. Lletres de mossèn A. M. Alcover i de F. de B. Moll a Irene Rocas, corresponsal de
l’Obra del Diccionari a Llofriu. 1996 A cura de Pep Vila. (Separata de Randa, núm. 38,
pp. 111 a 150, [38] pàgs., 23x16 cm.)
344. Com una rondalla. Els treballs i la vida de Mossèn Alcover. 1996 Gabriel Janer
Manila.
Edició de luxe: (Palma. Edit. Universitat de les Illes Balears. 158 pàgs., il., 24x17 cm.)
Edició en rústica: (Palma. Edit. Moll. Imp. Taller Gràfic Ramon. 158 pàgs.+1full, il.,
23’5x17 cm.)
345. El nostre municipi : Lectura comprensiva I : Quadern per a l’alumne-a. 1996
Equip tècnic: Maria Antich, Magdalena Colom, Pere Cortada, Maria Flaquer, etc. Dibuixos:
Antònia Flaquer i Alfonso Quintana. (S.l. Edit. Escola de Formació en Mitjans Didàctics.
58 pàgs., il., 30x21 cm.)
346. Simó Ballester i la Revolta dels Forans. 1996 Guillem Morro Veny. (Manacor. Edit.
Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Col. Papers de sa
Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 39, 44 pàgs., il., 22x16 cm.)
347. Deu anys d’història de “7 Setmanari” a Manacor. 1986-1996. 1996 Coordinació: M.
Magdalena Ferrer. (Manacor. Edit. Informacions Llevant, S.L. Imp. Tirrena, S.A. 210 pàgs.,
il., 28x21 cm.)
1997
348. Don Mateu. El paisatge d’una vida. 1997 Antoni Tugores Manresa. Coberta: Pere
Pascual. (Manacor. Edit. Departament de Cultura, Educació i Normalització Lingüística.
Imp. Gràfiques Miramar. 125 pàgs., il., 21x15 cm.)
349.Primera historia de la Capella de Manacor. 1997 Rafel Ferrer Massanet.
2a. edició: corregida i augmentada, edició de 750 exemplars numerats. (Manacor. Edit.
Associació Cultural s’Agrícola. Imp. Gràfiques Muntaner. 33 pàgs., il., 21x15 cm.)
350.Notes històriques de la Inquisició a Manacor. 1997 Ramón Rosselló Vaquer.
2a. edició: pròleg: Bernat Nadal. (Mallorca. Imp. Gràfiques Llopis. 52 pàgs., il., 21x14’5
cm.)
351. Balada d’en Guillem d’Efak. 1997 Bartomeu Mestre. Pròleg: Joan Reig Solé. (Palma.
Edicions Documenta Balear. Imp. Gràfiques Mallorca. Col. Menjavents, núm. 22, 247
pàgs.+2 fulls, il., 21x14’5 cm.)
352. El sexe del profeta. 1997 Victor Gayà. “Psicobiografia de Víctor Gayà, a Jaume
Santandreu”. Coberta: fotografia de F. Amengual. (Palma. Edit. Lleonard Muntaner, Editor.
Imp. Terrasa Arts Gràfiques. Col. Mallorquins en diàleg, núm. 2, 203 pàgs., 22x14’5 cm.)
353. Epistolari familiar (VI) (1922-1923). 1997 A cura de Gabriel Barceló Bover.
(Manacor. Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Imp.
464
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
Gràfiques Llopis. Col. Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 40, 56
pàgs., il., 22x16 cm.)
354. Cartes d’Antoni Maria Alcover a Rosend Serra i Pagès, Narcís Oller i Johannes
Fastenrath. 1997 A cura de Pep Vila i Medinyà. Resums en català i anglès. (Palma de
Mallorca. Separata del BSAL, núm. 53, pp. 331 a 352, 24 cm.)
355. La claror que us don... 1997 Col·lectiu. (Mallorca. Edit. Publicacions de Sa Nostra
Imp. Taller Gràfic Ramon. 189 pàgs., 19’5x13 cm.)
356. Fotobiografia. 1997 Fotografies: Francesc Amengual. Textos: Pere Rosselló, Bernat
Nadal i Jaume Santandreu. (Binissalem. Edit. Di7, S.L. Grup d’Edició. Imp. Jorvich, S.L. 77
pàgs.+2 fulls, 25x23 cm.)
357. Apunts sobre el fet musical a Manacor. 1997 Joan Parets i Serra. (Manacor. Edit.
Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Col. Papers de sa
Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 41, 24 pàgs., il., 22x16 cm.)
358. El Llevant : La nostra comarca : Lectura comprensiva II : Quadern per a l’alumne-a. 1997 Equip tècnic: Maria Antich, Magdalena Colom, Pere Cortada, Maria
Flaquer, etc. (S.l. Edit. Escola de Formació en Mitjans Didàctics. 67 pàgs., il., 30x21 cm.)
359. Carrers de Manacor. 1997 Josep M. Fuster Perelló. Pròleg: Rafel Ferrer. Portada i
dibuixos: Magdalena Mascaró. (Manacor. Imp. Gràfiques Miramar. Col. Així és Manacor,
núm. 4, 175 pàgs., il., 26’5x18’5 cm.)
360. Diari, 1966-1969 Manacor. 1997 Jaume Serra Adrover. (Ses Salines. Imp. Gràfiques
Llopis, Felanitx. 51 pàgs., 16x11 cm.)
1998
361. Mn. Antoni M. Alcover i el monestir de Montserrat. 1998 Josep Massot Muntaner.
(Manacor. Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Imp.
Gràfiques Llopis. Col. Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 43, 40
pàgs., il., 22x16 cm.)
362. Aportació a l’estudi històric dels Cossiers de Manacor. 1998 Albert Carvajal i Joan
Lliteras. (Manacor. Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de
Manacor. Col. Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 44, 24 pàgs.,
il., 22x16 cm.)
363. L’Hospital de Manacor. L’aspiració d’una comarca. 1998 Josep M. Salom Sancho i
José Mateos. (Manacor. Edit. El Gall Editor; Ajuntament de Manacor. 516 pàgs., il., 24x17
cm.)
364. L’orgue de l’Església Parroquial de Manacor (1494-1938). 1998 Albert Carvajal,
Joan Lliteras i Antoni Gomila. Edició commemorativa del 750è aniversari de l’erecció de la
parròquia de Manacor. (Manacor. Edit. Reial Parròquia de Nostra Senyora dels Dolors.
Imp. Apóstol y Civilizador, Petra. 56 pàgs., il., 21’5x14 cm.)
465
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
365. Jocs d’infantesa. 1998 Guillem Vidal Oliver.
(Mallorca. Edit. Publicacions de Sa Nostra. Imp.
Taller Gràfic Ramón. Col. Tià de sa Real, núm. 50,
101 pàgs., 19’5x13 cm.)
374. Manacor. Guia dels Pobles de Mallorca. 1999 Miquel Grimalt Gelabert i Antoni
Riera Sastre. Fotografies: Gabriel Munar. (Mallorca. Edit. Hora Nova, S.A. Imp. Gràfiques
Garcia. Col. Guia dels Pobles de Mallorca, núm. 12, 103 pàgs, il., 24x12 cm.)
375. Die Drachenhölen. 1999 Rafel Ferrer Massanet. (Sant Cugat. Imp. Gràfiques Celler.
[30] pàgs., il. color, 16x12 cm.)
366. Primera carpeta de Goigs de Manacor.
1998 Presentació: Rafel Ferrer Massanet.
(Manacor. Edit. Delegació de Cultura, Educació i
Normalització Lingüística, Ajuntament de
Manacor. Col. Associació Cultural Perlas y
Cuevas. Imp. Leo. [13] fulls, 33x23 cm.)
376. Els antics oratoris de Manacor. 1999 Albert Carvajal, Joan Lliteras i Antoni Gomila.
Pròleg: M. Gual Tortella. (Manacor. Edit. Ajuntament de Manacor. Imp. Gràfiques
Muntaner. 151 pàgs., il., 21x15 cm.)
377. El ball dels Moratons. Descripció, origen i història. 1999 Albert Carvajal, Joan
Lliteras i Antoni Gomila. Pròleg: Guillem Morei. (Manacor. Edit. A.V.V. des Convent, Es
Tren, Es Centre i S’Antigor. Imp. Tirrena, S.A. 103 pàgs., il., 21x15 cm.)
367. La festa de Sant Antoni 1854-1929. 1998
Albert Carvajal i Joan Lliteras. (Manacor. Edit.
Ajuntament, Delegació de Cultura, Educació i
Normalització Lingüística. Col. Dimoni Gros,
núm. 1, 16 pàgs., il., 30x21 cm.)
378. Roda de festes (Manacor, 1900-1936). 1999 Albert Carvajal, Joan Lliteras i Antoni
Gomila. (Manacor. Edit. Delegació de Cultura, Educació i Normalització Lingüística de
l’Ajuntament de Manacor. Imp. Gràfiques Muntaner. Col. Dimoni Gros, núm. 2, [12] fulls,
il., 30x21 cm.)
1999
368. Padre Miguel Gelabert Sansó, O.P. 1999
Biografia. Vicente Forcada Comíns, O.P.
(Valencia. Edit. Provincia Dominicana de Aragón.
Imp. Gráficas Hurtado, S.L. 190 pàgs., 18’5x12
cm.)
Col·leccionable de la revista Porto
Cristo, publicat des de 1996 a 1999 pel
francès-porteny Joan Moratille. El tiratge
d’aquesta obra és molt reduït.
369. Porto Cristo : entre ayer y mañana. 1996-1999 Joan Moratille Teral. Col·leccionable de la revista Porto Cristo del núm. 126 gener-febrer de 1996, al núm. 158 octubrenovembre de 1999. (Porto Cristo. Edit. Revista Porto Cristo. Imp. Muntaner. 132 pàgs., il.,
28x20’5 cm.)
370. Epistolari familiar (VII) (1924-1931). 1999 A cura de Gabriel Barceló Bover.
(Manacor. Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Imp.
Gràfiques Llopis. Col. Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 47, 60
pàgs., il., 22x16 cm.)
371. Hospital de Manacor. 1999 María Teresa Muñoz. Fotografies: Ángel Fernández Alba
i Fernando Cruz Alonso. Text castellà-anglès. (Madrid. Edit. Munilla-Leria. Col. DDA,
Detalles de Arquitectura. 70 pàgs., il. b/n. i color, 30x29 cm.) [BN
372. Els regants de “Sa Vall de la Nou”. 1999 Martí Mascaró, Francesc Antich, Pere A.
Segura i Josep M. Salom. Pròleg: Damià Duran. (Manacor. Edit. Ajuntament de Manacor.
Imp. El Gall Editor. Col. Així és Manacor, núm. 6, 228 pàgs.+1 plànol, il., 26’5x18’5 cm.)
373. Sa Bassa. 100 batecs de Manacor. 1999 Rafel Ferrer Massanet. Introducció: Catalina
Sureda i Joan Barceló. (Manacor. Edit. Delegació de Cultura i Normalització Lingüística.
Imp. Leo. 104 pàgs., il., 22x33 cm.)
466
379. Aplec de Goigs del Sant Crist de Manacor. 1999 A cura d’Albert Carvajal, Joan
Lliteras i Antoni Gomila. (Manacor. Edita Reial Parròquia Nostra Senyora dels Dolors.
Imp. Tirrena, S.A. 21 pàgs., il., 29x21 cm.)
380. Tres notícies sobre els cossiers de Manacor. 1999 Albert Carvajal, Joan Lliteras i
Antoni Gomila. (Manacor. Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament
de Manacor. Col. Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 48, 16 pàgs.,
il., 22x16 cm.)
381.Cròniques malastres. On un poble tranquil recorda els mals somnis. 1999 Llorenç
W. Femenias Duran. Pròleg: Antoni Tugores. (Manacor. Edit. El Gall Editor. 225 pàgs.,
20’5x14 cm.)
382. Reconeixements de mèrits ‘98. 1999 A cura de Gabriel Barceló Bover, Antoni M.
Badia, Maria A. Mercant, Antoni Riera i altres (Manacor. Edit. Patronat de l’Escola
Municipal de Mallorquí. Col. Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm.
50, 52 pàgs., il., 22x16 cm.)
2000
383. Manacor : guia per a nous residents : Neubürgerbroschüre. 2000 “Textos cedits
gratuïtament per l’Il·lustríssim Ajuntament de Manacor; fotografies cedides per 7Setmanari
de Llevant”. (Manacor. Edit. Medicus Medios Informativos. 50 pàgs., il. color, 20x21 cm.)
384. Antoni M. Alcover i Sureda. Semblança biogràfica. 2000 Conferència de Joan Veny
i Clar. (Barcelona. Edit. Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica. 16 pàgs., 24x17 cm.)
385. Epistolari Familiar (1896-1931). 2000 A cura de Gabriel Barceló Bover. (Mallorca.
Edit. Publicacions de Sa Nostra Caixa de Balears. Imp. Taller Gràfic Ramon. Col. Tià de sa
Real, núm. 57, 271 pàgs., 1 làmina, 19’5x13 cm.)
467
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
386. Apunts per a la història de les bandes de música de Manacor. 2000 Albert Carvajal,
Joan Lliteras i Antoni Gomila. (Manacor. Edit. els autors. Imp. Apóstol y Civilizador, Petra.
Col. Fanal de Sostre, núm. 1, 12 pàgs., il., 29x21 cm.)
387. Teatre : Guillem d’Efak. 2000 A cura de Bartomeu Mestre. (Pollença. El Gall Editor.
Col. Llibres del món i de la bolla, núm. 5, 310 pàgs., il., 21x14 cm.)
388. Balls i entremesos de Manacor. 2000 Albert Carvajal, Joan lliteras i Antoni Gomila.
(Manacor. Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Col.
Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 53, 31 pàgs., il., 22x16 cm.)
389. Reconeixements de mèrits ‘99. 2000 A cura de Gabriel Barceló, Cecili Buele, Bernat
Nadal i altres. (Manacor. Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de
Manacor. Col. Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 52, 47 pàgs.,
il., 22x16 cm.)
390. Manacor i la pesta de 1652. 2000 Albert Carvajal, Joan Lliteras i Antoni Gomila.
Edició de 50 exemplars. (Manacor. Edit. els autors. Imp. Apóstol y Civilizador, Petra. Col.
Documents de Manacor, núm 1, [2] fulls., 21x14’5 cm.)
391. Sa sentència” de Manacor. 2000 Albert Carvajal, Joan Lliteras i Antoni Gomila.
Edició de 50 exemplars. (Manacor. Edit. els autors. Imp. Apóstol y Civilizador, Petra. Col.
Documents de Manacor, núm. 2, [2] fulls., 21x14’5 cm.)
392. Dos vells costums nadalencs : el betlem i la comèdia del rei Herodes. 2000 Albert
Carvajal, Joan Lliteras i Antoni Gomila. Edició de 50 exemplars. (Manacor. Edit. els autors.
Imp. Apóstol y Civilizador, Petra. Col. Documents de Manacor, núm. 3, 12 pàgs. 21x14’5
cm.)
393. Manacor i la comarca de Llevant. 2000 Àlbum de fotografies col·leccionables.
Textos: Gabriel Ordinas i Francisca Rotger. Dibuixos: Alfonso Quintana. Fotografies:
Guillem Florit. (S.l. Edit. Ajuntament de Manacor. Imp. El Gall Editor. 52 pàgs., il., 24x33
cm.)
2001
394. Nunsi : la dansa com a art i salvació. 2001 Bernat Nadal Nicolau. Fotografies de l’àlbum de la família d’Anunciació Elegido. (Manacor. Edit. Delegació de Cultura, Ajuntament
de Manacor. 32 pàgs., il., 20x14’5 cm.)
395. Jaume Vidal Alcover : humanisme, heterodòxia i geni. 2001 Magí Sunyer i Rosa
Comes. (Tarragona-Valls. Coedit. Cossetània Edicions-Universitat Rovira i Virgili. Imp.
Requesens, SCP. Col. Antines, núm. 1, 204 pàgs.+1 full, 24x17 cm.)
396. Mossèn Alcover, l’home del Diccionari (1862-1932). 2001 Guió i text: Gabriel
Barceló Bover. Nova versió de l’Auca de Mn. Alcover, actualitzada. Edició de 10.000 exemplars. Portada: Antoni Riera Nadal. Dibuixos: Pere Pascual. (Manacor. Edit. Fundació
Pública Antoni M. Alcover. Imp. Leo. 8 fulls, il., 21x15 cm.)
468
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
397. Mossèn Alcover i el món de la ciència : la creació del llenguatge científic català
modern. 2001 Joan March Noguera. Pròleg: Josep Massot i Muntaner. (Palma de Mallorca.
Edit. Lleonard Muntaner, Editor. Imp. Terrasa Arts Gràfiques. Col. Refaubetx, núm. 10, 506
pàgs.+1 full, 24x16’5 cm.)
398. Bruixat per la llengua (Mossèn Antoni M. Alcover). 2001 Antoni Llull Martí.
(Mallorca. Edit. Publicacions de Sa Nostra, Caixa de Balears. Col. Tià de sa Real, núm. 65,
182 pàgs.+3 fulls, il., 19’5x13 cm.)
399. Els dietaris de les eixides filològiques de Mossèn Alcover. 2001 Maria Pilar Perea.
(Manacor. Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Ajuntament de Manacor. Imp.
Gràfiques Llopis. Col. Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 55, 48
pàgs., il., 22x16 cm.)
400. Memòries i records d’un infant i adolescent fill de mestres d’escola a Manacor
(1950-1964). 2002 Gabriel Mesquida. Pregó de les Fires i Festes de Manacor 2001.
(Manacor. Edit. Ajuntament de Manacor. Imp. Gràfiques Llopis. 16 pàgs., 22x15’5 cm.)
401. 25è Reconeixement de mèrits. Parlaments, imatges i adhesions. 2001 Albert
Carvajal, Marià Serra, Joan Veny i altres. (Manacor. Edit. Patronat de l’Escola Municipal
de Mallorquí. Col. Papers de sa Torre. Aplec de Cultura i Ciències Socials, núm. 58, 52
pàgs., il., 22x16 cm.)
402. Manacor, cultura i territori. I Jornades d’Estudis Locals de Manacor (Manacor,
5 i 6 de maig de 2000). 2001 Diversos autors. (Manacor. Edit. Ajuntament de Manacor. 536
pàgs., il., 21x15 cm.)
403. Farratgeres, quinze anys d’experimentació a la comarca de Manacor. 2001 Miquel
Estelrich Mieres. “Resultats dels camps experimentals de trèvol subterrani, “medicago” i
enclova des de 1983 a 1998: comarca de Manacor”. (Palma de Mallorca. Edit. Conselleria
d’Agricultura i Pesca. Col. Quaderns d’agricultura, núm. 5, 44 pàgs., il., 21 cm.)
404. Els Cossiers i la festa del Corpus. 2001 Albert Carvajal, Joan Lliteras i Antoni
Gomila. Amb motiu de la VIII Trobada de Documentalistes Musicals. Manacor, 28 d’octubre de 2001. (Mallorca. Edit. els autors. Imp. Apóstol y Civilizador, Petra. Col. Documents
de Manacor, núm. 4, 12 pàgs., il., 21x14’5 cm.)
405. La Cova des Moro (Manacor, Mallorca) Campanyes d’excavacions arqueològiques
1995-1998. 2001 Manuel Calvo, Victor M. Guerrero i Bartomeu Salvà. (Palma. Edit.
Consell de Mallorca. Departament de Cultura i Joventut. Imp. Gràfiques Miramar. Col.
Quaderns de Patrimoni Cultural, núm. 4, 70 pàgs., il. b/n. i color, 30x21 cm.)
406. Aplec de coverbos, monòlegs i cançons d’en Sebastià “Boter”. 2001 Dibuixos:
Andreu Llodrà i Llorenç Gibanel. (Palma de Mallorca. Edit. Documenta Balear. Col. El
bufador, núm. 1, 79 pàgs.+1 CD, il., 14x14’5 cm.)
407. A Manacor, no se’n perd ni gota! : Campanya d’Educació Ambiental : Manacor
2001-2002. 2001 Cati Pons i Miquel A. Ballester. Il·lustracions: Empar Rosselló Mora i
469
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
Carles Francesc Ballester. (Manacor. Edit. Departament de Cultura de l’Ajuntament de
Manacor. Imp. Planogràfica Balear, S.L. 2 portafolis, [4] fulls, il., 31x22 cm.)
408. Miquel Llabrés. 2001 Miquel Pons Bonet. Edició casolana, numerada i limitada a 18
exemplars. Portada: oli de M. Llabrés. (Felanitx. Edit. CP Inspector Joan Capó. 148
pàgs.+2 fulls, 21’5x15 cm.)
2002
409. Mossèn Antoni Maria Alcover : “L’home del diccionari” : any mossèn Alcover,
centenari de la Lletra de convit : quadernet per a secundària. 2002 Guió: Elisabet
Abeyà; dibuixos: Àlex Fito. (Palma de Mallorca. Edit. Conselleria d’Educació i Cultura.
Direcció General de Política Lingüística. [6] fulls, il., 21x15 cm.)
410. Dietaris de les eixides (1900-1902) Volum II. 2002 Edició a cura de Maria Pilar Perea.
(Barcelona. Edit. UIB, Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Col. Biblioteca Marian
Aguiló, núm. 33, 216 pàgs., 19x13 cm.)
411. Mossèn Antoni M. Alcover i el beat Ramon Llull. 2002 Antoni I. Alomar i Canyelles.
(Palma de Mallorca. Edit. Centre d’Estudis Teològics de Mallorca. Col. Publicacions del
Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, núm. 33, 38 pàgs., 22x15’5 cm.)
412. Gabriel Galmés, escriptor. 2002 Text: Jaume Vallcorba. (Manacor. Edit. Ajuntament
de Manacor. 32 pàgs., il., 20x14’5 cm.)
413. La meva experiència creativa i altres escrits : Miquel Àngel Riera. 2002 Pere
Rosselló Bover. (Palma de Mallorca. Edit. Fundació Sa Nostra. Imp. Taller Gràfic Ramon.
Col. Tià de sa Real, núm. 68, 158 pàgs., 19’5x13 cm.)
414. Àlbum Galmés. 2002 A cura de Javier Cercas i Ponç Puigdevall. (Barcelona. Edit.
Quaderns Crema, S.A. Imp. Romanyà-Valls. 166 pàgs.+1 full, il., 24x17 cm.)
415. Manacor ciutat educadora : curs 2002-2003 : oferta educativa. 2002 Coordinació:
Anneliese Martí Ballmann, M. Antònia Taberner Serrà i Zohra Laroussi Elkati. (Manacor.
Edit. Ajuntament de Manacor. 154 pàgs., il., 30 cm.)
416. El Samsó mallorquí (Sebastià Llull Melis). 2002 Bartomeu Ferrer Garau.
Presentació: Antoni Tugores Manresa. (Palma. Edicions Documenta Balear. Col.
Menjavents, núm. 43, 125 pàgs.+1 full, il., 21x15 cm.)
417. Lul·listes i antilul·listes a Manacor (1777). 2002 Ramon Rosselló Vaquer. Edició de
15 exemplars numerats. (Felanitx. Edit. l’autor. Imp. Roig. [8] fulls, il., 21’5x16’5 cm.)
418. Manacor, l’església i la guerra civil. 2002 Ramon Rosselló i Bernat Nadal. Portada:
dibuix d’Antoni Riera Nadal. (Manacor. Edit. els autors. Imp. Roig. 33 pàgs.+1 full, 22x15
cm.)
419. Alquerías y viejas “Possessions” de Manacor. 2002 Pere Adrover Rosselló. Pròleg:
Rafel Ferrer Massanet; Portada i fotografies: Pep Boix.
1a. edició: (Manacor. Edit. l’autor. Imp. Gràfiques Muntaner. 293 pàgs., il., 23x15’5 cm.)
470
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
2003
420. Aplec de Goigs de Manacor. 2003 Albert Carvajal, Joan Lliteras i Antoni Gomila.
Presentació: Josep M. Fuster. (Manacor. Edit. Delegació de Cultura, Educació i
Normalització Lingüística, Ajuntament de Manacor. Imp. Gràfiques Muntaner. Col. Dimoni
Gros, núm. 3, 94 pàgs., 30x21 cm.)
421. Edició facsímil de la primera biografia impresa del Capellà Pere. 2003 A cura
d’Albert Carvajal, Joan Lliteras i Antoni Gomila. Pròleg: Daniel Capó. Portada: retrat del
Capellà Pere. (Manacor. Edit. Ajuntament de Manacor. Imp. Leo. 48 pàgs., il., 16’5x11’5
cm.)
422. Adéu, Andreu. Biografia d’un lluitador republicà. 2003 Antoni Tugores Manresa.
(Palma. Edit. El Far de les Crestes. Imp. Bahia Indústria Gràfica. Col. L’esparrall, núm. 7,
86 pàgs., il., 22’5x16 cm.)
423. Catàleg de Béns Municipals. 2003 S.a. (Manacor. Edit. Delegació de Cultura,
Ajuntament de Manacor. Imp. Gràfiques Muntaner. [36] fulls, il., 15x21 cm.)
424. Evolució urbana de Manacor (1600-1944). 2003 Antoni Ferrer Febrer i Albert
Carvajal Mesquida. (Manacor. Edit. Ajuntament de Manacor. Imp. Gràfiques Muntaner.
Col. Així és Manacor, núm. 7, 137 pàgs.+1 plànol plegat, il., 26’5x19 cm.)
425.Alquerías y viejas “Possessions” de Manacor. 2003 Pere Adrover Rosselló. Portada i
fotografies: Pep Boix.
2a. edició: (Manacor. Edit. 9 Edicions. Imp. Taller Gràfic Boixart. 360 pàgs.+3 fulls, il.
color, 21’5x16 cm.)
426. El segle XX a Manacor. II Jornades d’estudis locals de Manacor 10 i 11 de maig
de 2002. 2003 diversos autors. Coordinació: Antoni Ferrer i Magdalena Sales. (Manacor.
Edit. Ajuntament de Manacor. Imp. Gràfiques Muntaner. 444 pàgs., il., 21x15 cm.)
427. Societat, llengua i comunicació a Manacor : el paper dels joves. 2003 Maria
Magdalena Gelabert Miró i Joan Gelabert Miró. (Manacor. Edit. Fundació Pública Antoni
M. Alcover, Ajuntament de Manacor. Imp. Tirrena, S.A. 111 pàgs., gràfics, 24x17 cm.)
428. El pintor Miquel Llabrés. 2003 Miquel Pons Bonet. (Palma. Edit. Miquel Font, editor. Imp. Aquil·les Editorial, S.L. Col. Arca de Noe, núm. 1, 186 pàgs.+1 full, il., 21x15 cm.)
429. Antoni M. Alcover : Obres completes I. 2003 “Quatre anys de Vicari General (18981902)”. (Palma de Mallorca. Edit. Moll. Imp. Gràfiques V2. 414 pàgs.+1 de taula,
24’5x17’5 cm.)
430. Miscel·lània de Porto Cristo. 2003 13
Joan Riera Bordoy. Edició de 140 exemplars numerats. Col·leccionable de la revista Porto
Cristo, del núm. 160 de gener de 2000, al núm. 198 de novembre de 2003. (Porto Cristo.
Edit. Associació de Veïnats de Porto Cristo. Imp. Gràfiques Muntaner. Separata de la
Revista Porto Cristo. [82] fulls, principalment il., 21x28 cm.)
471
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
431. Manacor al segle XX. Patrimoni restaurat i patrimoni oblidat. 2003 Maria Antònia
Fernández, Isabel M. Riera i Júlia Roman.
(Palma de Mallorca. Edit. ARCA. Imp. Muro,
S.l. Col. Quaderns ARCA, núm. 15, 41 pàgs., il.,
23’5x16’5 cm.)
441.Antoni M. Alcover : Obres completes II. 2004 “Materials biogràfics i ideològics, 1”.
(Palma de Mallorca. Edit. Moll. Imp. Gràfiques V2. 400 pàgs.+1 de taula, 24’5x17’5 cm.)
442.Una vida d’Era i no era. Mossèn Alcover. 2004 Tomeu Vidal Pizà. (Barcelona. Edit.
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Col. Casa Museu Llorenç Villalonga. 136 pàgs.,
19x13 cm.)
443.Diari 35-1970 Manacor. 2004 Jaume Serra Adrover. (?)
2004
432. Prostitució i altres activitats sexuals
diverses a Manacor (Notes històriques). 2004
Ramon Rosselló Vaquer. Edició de 25 exemplars numerats. (Felanitx. Edit. l’autor. Imp.
Edicions Roig i Montserrat. Col. Seixanta Anys,
núm. 2, [8] fulls, 21x15 cm.)
La història robada d’Antoni Tugores. Obra
imprescindible per conèixer una part i uns
fets de la nostra història contemporània.
433. Sistemes de defensa de la marina de
Manacor (Segles XVII-XIX). 2004 Albert
Carvajal, Joan Lliteras i Antoni Gomila.
(Manacor. Edit. els autors. Col. Fanal de Sostre,
núm. 2, 20 pàgs.+1 de taula, il., 29’5x21 cm.)
434.Mossèn Alcover i les comarques centrals
del territori lingüístic. 2004 Lluís Gimeno
Betí. (Barcelona. Edit. Publicacions Abadía de Montserrat, S.A. Col. Textos i estudis de cultura catalana, núm. 95, 236 pàgs., 23x17 cm.)
435. Malnoms manacorins del segle XX. 2004 Cristòfol Pastor Noguera. (Manacor. Edit.
Ajuntament de Manacor. Imp. geo2 impremta gràfica. 63 pàgs., il., 21x15 cm.)
436. El batle Antoni Amer ‘Garanya’ (1882-1936). La història robada. 2004 Antoni
Tugores Manresa. (Palma de Mallorca. Edit. Edicions Documenta Balear. Imp. Gràfiques
Mallorca. Col. Menjavents, núm. 52, 345 pàgs., il., 21x14’5 cm.)
APÈNDIX
Publicacions periòdiques de Manacor per orde cronològic:
1.
EL MANACORENSE Periódico literario y de intereses locales y del partido judicial VIII-1889
/ I-1890
2.
LA VERDAD Periódico independiente de avisos y noticias II-1890 / II-1891
3.
LA AURORA Semanario bilingüe IX-1906 / 1916
4.
JUSTICIA II-1909 / IX-1911
5.
EL ANUNCIADOR Sindicato Agrícola y Caja Rural de Manacor I-1911 / X-1912 i V-1913 / V1914
6.
EL INDEPENDIENTE Semanario sin color político defensor de los intereses morales y materiales de este pueblo IV-1912 / VI-1912
7.
MANACOR Semanario independiente [1a. època] IV-1921 / X-1921
8.
MANACOR Semanario independiente [2a. època] II-1923 / II-1925
9.
MANACOR Semanario independiente afecto a la Federación Industrial y Comercial [3a. època]
II-1925 / VI-1926
10. HERALDO DE MANACOR 1928 / ?
437.Memòries d’un s’illoter. 2004 Gaspar Fuster Veny. Pròleg: Rafel Ferrer Massanet.
(Manacor. Edit. Impremta Leo. Col. Corb Marí, núm. 1, 261 pàgs.+1 full, il. b/n. i color,
28x20 cm.)
11. VOZ Y VOTO Semanario independiente VIII-1931 / VII-1936
438.El mode de vida del pescador de Cala Manacor. 2004 Damià Duran Jaume. Traduït
del castellà per l’autor. (Pollença. Edit. El Gall Editor. Col. Els Fiters, núm. 8, 208 pàgs., il.,
21x15 cm.)
14. IGLESIA DE SAN VICENTE FERRER Full Parroquial 1932?
439.Oferta educativa per a escolars. 2004 Diversos autors. (Manacor. Edit. Ajuntament de
Manacor. Imp. Gràfiques Muntaner. 111 pàgs., 21x20 cm.)
440.Pla d’Acció : Agenda Local 21 de Manacor. 2004 Antònia Amengual, Neus Andreu,
Llorenç Barceló, Pedro Bergas i Joan Sastre. (Manacor. Edit. Ajuntament de Manacor. Imp.
Geo2 Impremta Gràfica. 120 pàgs., il., 30x18 cm.)
472
444.Sant Antoni a Manacor : una tradició que perdura. 2004 Albert Carvajal, Joan
Lliteras i Antoni Gomila. (Manacor. Edit. els autors. Imp. Apóstol y Civilizador, Petra. Col.
Fanal de Sostre, núm. 3, 12 pàgs., il. 29x21 cm.)
12. RENACER Semanario local 1931 / III-1938
13. JUVENTUD Congregación Mariana X-1931 / XI-1933
15. HOJA DOMINICAL Parroquia de la Virgen de los Dolores de Manacor Full Parroquial 1932?
16. AMATEUR Semanario local de Arte y Deportes 1935 / ?
17. BOLETIN OFICIAL AYUNTAMIENTO DE MANACOR 1935 / ?
18. NOSOTROS Semanario Local IV-1935 / VII-1936
19. COLUMNA DE BALEARES Diario de combate antifascistaVIII-1936 / IX-1936
20. ARRIBA III-1938 / V-1968
21. SEGUIMOS anys 40?
22. ZUAVOS II-1941 / V-1949
473
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
23. CHRISTUS Suplemento mensual de la Hoja Dominical de Manacor 1943? / ?
58. LLUNARI Revista de còmic i lletres IX-1983 / 1986
24. ADELANTE [1a. època] XI-1946 / ?
59. ECO ESCOLAR Colegio San Francisco de Asís de Manacor 1983 / 1999
25. PRESENCIA Col·legi La Salle [1a. època] I-1951 / III-1963
60. ULL I FULL Col·legi Simó Ballester XII-1983 / V-1988 - VI-1998 / ...
26. SÍ Suplement literari del setmanari Arriba X-1955 / XII-1955
61. TROT Revista de Información Hípica XI-1984 / XII-2001
27. BOLETÍN DEL I CONGRESO EUCARÍSTICO COMARCAL Suplemento de la Hoja
Dominical II-1958 / VI-1958
63. 7 SETMANARI DE LLEVANT Revista d’Informació General XI-1986 / ...
28. BOLETIN DE LA UDM Unión Deportiva Manacorense IV-1959 / ?
64. A TRENC D’ALBA Quadern informatiu de la comunitat educativa del Col·legi La Salle 1989 / ?
29. ARBRE Revista estudiantil XI-1960 / XII-1966 i I-1969 / IV-1970
65. LA SALA Butlletí d’Informació Municipal VI-1989 / ?
30. PERLAS Y CUEVAS Revista quincenal comarcal manacorense, Revista de Manacor XII-1960 /...
66. BON DIA Bolletí de l’Associació de veïnats del Convent XI-1989 / ?
31. FIESTA Boletín informativo de las ferias y fiestas de primavera III-1961 / V-1961
67. MANACOR MONOGRÀFICS Revista independent XI-1989 / ?
62. FARO BALEAR IV-1986 / V-1987
32. CLUB PERLAS MANACOR Boletín interno 1962? / ?
68. DIARI DE MANACOR I COMARCA Diario independiente 1990 / ?
33. LA VOZ DE TU PARROQUIA Parroquia de San José de Manacor Full Parroquial 1962 / ?
69. PAPERS DE RECERCA 1991 / ...
34. B P M Suplemento deportivo Suplement esportiu del setmanari Arriba 1963 / 1965
70. TURF BALEAR Actualidad del trote en Baleares 1992 / ?
35. ¡ADELANTE! Periódico Volante OJE Manacor [2a. època] III-1966 / ?
71. GAVINA Col·legi Mitjà de Mar de Porto Cristo 1993 / ...
36. PRESENCIA Col·legi La Salle [2a. època] 1968 / ?
72. ANUARI CLUB PERLAS MANACOR 1993 / 1999
37. MANACOR [4a. època] V-1968 / IV-1972
73. SA GUIA DE LLEVANT 1994
38. CRISTO REY-MANACOR Hoja Parroquial VII-1969 / ...
74. S’ESCOPETA Revista nacionalista. Publicació irregular, partidista i tendenciosa XII-1994 / ?
39. AGUILAS CLUB Publicación de orden interior del club VII-1969 / ?
75. TRUIS I EMBULLS Revista del C.P. “Es Canyar” Manacor II-1995 / ...
40. CLARIN Boletín Informativo Delegación Sindical Comarcal XII-1969
76. SA CLAU Paperots antics de l’Abadia Mossèn Alcover I.E.S. Mossèn Alcover 1995 / ...
41. PANORAMA PLAYA MOREYA Revista de l’Hotel Playa Moreya ?
77. QUÈ LI DEIM? Nom provisional de la Revista de l’IES Na Camel·la de Manacor II-1997 / ?
42. ES FORAT Boletín Informativo Forat Manacor XII-1970 / ?
78. FULL PARROQUIAL NOSTRA SENYORA DELS DOLORS V-1997 / ...
43. TU PARROQUIA TE INFORMA Parroquia de San Pablo Full Parroquial ?
79. ANUARIO DE SEMENTALES TROTADORES Suplement de la revista Trot 1988 / ?
44. BOLETIN INFORMATIVO DEL CLUB CULTURAL Y RECREATIVO “MOSSÉN
ALCOVER” Casa Sindical Comarcal Manacor V-1971
45. MANACOR [5a. època] V-1972 / XII-1980
46. “Y...” Teleclub de Son Macià 1973 / XII-1975
47. DIANA Col·legi Pere Garau, Son Macià 1974 / ?
48. JORDI D’ES RECÓ 1975
49. LA SALLE Revista del Colegio III-1978 / ?
50. CLUB DEPORTIVO MANACOR INFORMA VIII-1979 / ?
51. ESPORTIU COMARCAL Setmanari d’informació esportiva IX-1980 / IV-1983 i 1986 / VI1987
52. MANACOR COMARCAL Setmanari d’informació general, Premsa independent 1980 / ...
53. ES PICOT Col·legi Pere Garau, Son Macià X-1980 / II-1982
80. EL EUQ VOLEM Òrgan expressiu d’Esquerra Unida de Manacor IX-1998 / ?
81. BON ROLLO I.E.S. Na Camel·la XII-1998 / ?
82. CAVALLETS I...! 1998 / ?
83. FIL DIRECTE Full Informatiu de Manacor [PSM] 1998 / ?
84. PAPERS D’ECOLOGIA Estudiants Ecologistes 1999 / ?
85. PRESSING MAGAZINE X-1999 / ?
86. ANUARI BÀSQUET MANACOR 2000 / ...
87. ES SÒTIL Revista Escolar Col·legi La Salle 2000 / ?
88. AL·LOTS DE LLEVANT Butlletí d’Informació Castellera IV-2000 / ...
89. AL·LOTS I SOPES Col·legi Sant Francesc d’Assís de Manacor VI-2000 / ...
90. SETMANA DEL LLIBRE C. P. Jaume Vidal i Alcover IV-2001 / ...
54. FINESTRAL Revista mensual d’extenció cultural I-1982 / IV-1982
91. BEN TROBAT VI-2001 / VII-2001
55. SOTERRANI Butlletí de l’Ateneu artisticoliterari. Revista de divulgació científica II-1982 / II1983
93. POPULARS DE MANACOR [PP] 2001 / ?
92. ES SAIG DE MANACOR Guía d’Informació, oci i cultura X-2001 / ...
56. A TOTA PLANA Setmanari d’informació Comarcal d’Esportiu Comarcal 1983 / 1986
94. PART FORANA LLEVANT-MIGJORN Periòdic Independent I-2002 / ?
57. PORTO CRISTO Revista d’informació local VII-1983 / I-2002
95. EMBULLS DE CLASSE Revista anual Col·legi Sant Vicenç de Paül 2002 / ...
PORTO CRISTO MAGAZIN VII-2002 / ...
474
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
96. CIUTAT DE MANACOR Peròdic independent III-2002 / ?
475
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
97. SOCIALISTES DE MANACOR Full Informatiu [PSOE] X-2002 / ?
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA I CATÀLEGS A LA WEB
98. DE FRANC X-2002 / ...
-AA DD: GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA 19 volums. Edit. Promomallorca Ediciones, S.A.
Mallorca, 1989-1993
99. ANUARI COL·LEGI LA SALLE MANACOR Associació Pares d’Alumnes 2002 / ...
100. CENT PER CENT Revista d’Informació Setmanal XII-2002 / ...
101. CLAU DE MALLORCA Bolletí Informatiu de Manacor 2003 / ?
102. MUSA Revista del Museu d’Història de Manacor IV-2004 / ...
103. PyC CÓMIC Separata semestral de la revista Perlas y Cuevas XI-2004 / ...
104. BOLLETÍ DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA ANTONI M. ALCOVER Bolletí trimestral I-2005 /...
ABREVIATURES MÉS USADES
carp.: carpeta
cert.: certamen
S.a.: Sense autor
S.d.: Sense data
S.e.: Sense editorial
S.i.: Sense impremta
S.l.: Sense lloc d’edició
SIGLES D’ARXIUS I BIBLIOTEQUES
AP: Arxiu Particular [no hem trobat l’obra a cap biblioteca]
-AA DD: EL COL·LEGI MUNICIPAL RAMON LLULL I L’ENSENYAMENT MITJÀ Edit.
L’Ajuntament de Manacor. Col. Així és Manacor, núm. 3. Manacor, 1991
-AA DD: PROGRAMA DE FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 1984 Edit. L’Ajuntament de Manacor.
Manacor, 1984-ADROVER ROSSELLÓ, Pere.: LA ORDEN DE PREDICADORES EN MALLORCA.
EN LA HISTORIA DE BALEARES, SIGLO XIII-XX Edit. Lleonard Muntaner, editor. Estampació
Terrassa Arts Gràfiques. Col. Llibres de la Nostra Terra, núm. 7. Palma de Mallorca, 1995
Anònim.: 25 ANYS DE LLIBRES DE MANACOR. EXPOSICIÓ (1950-1974) S.a. Edit. Edicions de la
Comisió de Cultura. Ajuntament de Manacor. Gràf. Manacor. Manacor, 1974
-BARCELÓ BOVER, Gabriel.: CURS ELEMENTAL DE LLENGUA Edit. Escola Municipal de
Mallorquí. Setmanari Manacor. Manacor, 1979
-BARCELÓ BOVER, Gabriel.: EPISTOLARI FAMILIAR. ANTONI M. ALCOVER (VII) (1924-1931)
Edit. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí. Ajuntament de Manacor. Manacor, 1999
-BASSA, Ramon, BOVER, Jaume i Pere Carles.: LLIBRES EDITATS A MALLORCA (1939-1972)
Editorial J. Mascaró Pasarius. Col. Turmeda, núm. 7. Palma de Mallorca, 1972
-BOVER, Joaquin Maria.: BIBLIOTECA DE ESCRITORES BALEARES 2 Volm. Edició facsímil de
Curial. Barcelona, 1976
-CARVAJAL, Albert, LLITERAS, Joan i GOMILA, Antoni. EDICIÓ FACSÍMIL DE LA PRIMERA
BIOGRAFIA IMPRESA DEL CAPELLÀ PERE. Edit. Ajuntament de Manacor. Manacor, 2003
-CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA NACIONAL www.bne.es
BBM: Biblioteca Bartomeu March
-CATÀLEG REBIUM. RED DE BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES www.crue.org
BCA: Biblioteca de Cultura Artesana
-CATÀLEG COL·LECTIU DE LES UNIVERSITATS DE CATALUNYA www.biblioteca.udg.es
BDM: Biblioteca Diocesana de Mallorca
-CATÀLEG COL·LECTIU DEL PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC ESPANYOL www.mcu.es
BLA: Biblioteca Lluís Alemany
BLP: British Library Public
-CATÀLEG ISBN. AGÈNCIA ESPANYOLA DE L’ISBN www.mcu.es
BMM: Biblioteca Municipal de Manacor
-CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA www.gencat.es
BN: Biblioteca Nacional
-CATÀLEG DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS www.uib.es
BNF: Bibliothèque Nationale de France
-CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANÇA www.bnf.fr/
BPM: Biblioteca Pública de Mallorca
CPCPTC: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana
LRBB: La Real Biblioteca Balear
UB: Universitat de Barcelona
URV: Universitat Rovira i Virgili
-CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA NACIONAL D’ANGLATERRA www.bl.uk
-CATÀLEG XARXA DE LECTURA PÚBLICA VALENCIANA xipv.cult.es
-COLOM CAÑELLAS, Antoni J.: D. MIQUEL PORCEL RIERA I ELS INICIS DE L’ACTIVISME
ESCOLAR A MALLORCA Edit. Centre d’Estudis Socialistes “Gabriel Alomar” Palma, 1984
-FERRER MASSANET, Rafel.: FECHAS PARA MANACOR Separata de Perlas y Cuevas. Manacor,
1974
476
477
III Jornades d’estudis locals de Manacor Llengua i literatura
Aportació a la bibliografia manacorina: obres sobre Manacor i els manacorins
-FUSTER FORTEZA, Gabriel.: HISTORIA DE MANACOR Edit. Imprenta Fullana. Col. Baleria, libros
de Manacor, núm. 3. Manacor, 1966
4 Hem inclòs aquest fulletó ja que glosa a personatges manacorins dissimulats amb pseudònim. En el
títol, en comptes de Coliflor llegeixi’s Manacor.
-FUSTER PERELLÓ, Josep M.: CARRERS DE MANACOR Ajuntament de Manacor. Col. Així és
Manacor, V. 4. Manacor, 1997
5 Hem inclòs aquesta obra per la quantitat de referències i fotografies de Porto Cristo i de Manacor.
L’autor va dedicar l’obra a la ciutat de Manacor.
-GARAU FEBRER, Tomàs.: HISTÒRIA DE SON MACIÀ Lleonard Muntaner, Editor. Col. Llibres de
la Nostra Terra, núm. 9. Palma, 1995
6 No hem trobat cap exemplar, per això ens falten totes les dades.
7 Hem inclòs aquesta obra perquè l’acció de totes les narracions passen a Manacor.
-PONS LLINÀS, Nicolau.: JESUÏTES MALLORQUINS ARREU DEL MÓN: SS. XVI A XX Edit.
Nicolau Pons. Palma de Mallorca, 1997
8 Hi ha una edició de 10 exemplars amb les cobertes de color blau i sense pròleg.
-REVISTES PERLAS Y CUEVAS Revista de Manacor. Associació Cultural Perlas y Cuevas. Manacor
9 Hem inclòs aquesta obra perquè l’acció de la novel·la passa a Manacor.
-RIERA MESQUIDA, Benet Tomàs.: LA ORDEN DE PREDICADORES EN MANACOR Edit.
Tipografia Católica de S. Pizá. Palma de Mallorca, 1913
10 Possiblement aquesta obra fou impresa mitjançant un ciclostil o multicopista. Naturalment és la
mateixa obra teatral que la núm. 275, però hi ha petites diferències en el títol.
-SA MARJAL Edició facsímil, 10 volums. Edit. l’Ajuntament de Sa Pobla. Sa Pobla, 1990
11 Antoni Mus, tot i que va néixer a Felanitx, el consideram manacorí d’adopció.
-TRAPERO LLOBERA, Patricia.: CENS D’AUTORS I OBRES TEATRALS Edit. Direcció General de
Cultura. Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear. Palma de Mallorca, 1989
12 Consideram aquesta obra manacorina perquè, a més d’incloure una entrevista a l’autor, el manacorí
Sebastià Rubí Roig, l’acció de l’obra teatral passa a Manacor.
13 A més dels lliuraments mensuals del col·leccionable amb la revista, es va fer una tirada de 140 exemplars numerats a mà.
115 anys separen aquestes dues publicacions manacorines. El Manacorense va ser la primera publicació periòdica de Manacor, en sortiren 26 números des de l’agost de 1889 fins el gener de 1890. I una
de les darreres, titulada Musa, és la revista del Museu d’Història de Manacor i el primer número va
ser editat el mes d’abril de 2004.
NOTES
1 Tenim dubtes d’on va néixer Bartomeu Llull. Tot i que en la Gran Enciclopèdia de Mallorca diu que
va néixer a Palma, els historiadors Bover, Furió, Aulet i Truyols diuen que va néixer a Manacor.
2 El 2004 es va reeditar un facsímil d’aquesta obra, a cura d’Albert Carvajal, Joan Lliteras i Antoni
Gomila.
3 També editat —en part— per lliuraments col·leccionables a El Manacorense amb diferent paginació.
478
479

Documentos relacionados