projecte de reparcel·lació i cessió esmenes

Comentarios

Transcripción

projecte de reparcel·lació i cessió esmenes
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I CESSIÓ
ESMENES
B803C13
EMPLAÇAMENT:
C/ JOAQUIM COSTA, 1, 7 I 15
C/ PONENT, 9 I 11
ALMACELLES
PROMOTOR: Sra. MARÍA ASUNCIÓN SALA GÜELL
Sra. TERESITA DEL NIÑO JESÚS SALA GÜELL
Sr. AMADEO CASAÑÉ
AUTOR DEL PROJECTE:
FRANCESC BORDES VIDAL
ARQUITECTE. CoAC-Nº 19.280/5
DATA:
OCTUBRE 2014
FRANCESC BORDES VIDAL
C/ JAUME VICENS VIVES 11 BAIXOS
08005 BARCELONA
TLF. 93-221 01 50
E-MAIL: [email protected]
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I CESSIÓ. ESMENES
ALMACELLES
INDEX DE DOCUMENTS
I.- MEMÒRIA
II.- DOCUMENTACIÓ ANNEXA
III.- PLANOLS
FRANCESC BORDES VIDAL
ARQUITECTE
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I CESSIÓ. ESMENES
ALMACELLES
I
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.-
OBJECTE DEL PROJECTE
2.-
ANTECEDENTS I INFORMACIÓ PRÈVIA
3.-
PROMOTOR
4.-
AUTOR DEL PROJECTE
5.-
DADES REGISTRALS I DADES CADASTRALS
6.-
REPARCEL·LACIÓ
7.-
MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
8.-
COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL
FRANCESC BORDES VIDAL
ARQUITECTE
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.- OBJECTE DEL PROJECTE
L'encàrrec consisteix en la redacció del Projecte de Reparcel·lació i Cessió de 5 parcel·les, les
quals formen el polígon d’actuació PA-05a d’Almacelles. L’objecte del projecte és agrupar
aquestes parcel·les per procedir a la seva segregació en 5 noves parcel·les i realitzar la cessió
a l’Ajuntament d’Almacelles dels sòls destinats al vial corresponent al c/ Àngel Guimerà en el
tram comprès entre els carrers Ponent i Melcior de Guàrdia.
Dins l’àmbit que delimita el polígon d’actuació PA-05a d’Almacelles hi ha part de sòl que es va
cedir amb anterioritat a l’Ajuntament d’Almacelles. Es tracta de 379,86 m2 de sòl qualificat
urbanísticament com a sistema d’espais lliures (adjacents a la carretera de Sucs) i de 371,13
m2 de sòl qualificat urbanísticament com a sistema viari (tram del c/ de Ponent dins de la PA05a).
2.- ANTECEDENTS, I INFORMACIÓ PREVIA
2.1.- EMPLAÇAMENT.
Les 5 parcel·les objecte del projecte es distribueixen en dues illes. La primera està compresa
entre els carrers de Joaquim Costa, del Canigó, de Ponent i la carretera de Suchs (3 parcel·les)
i la segona entre els carrers de Ponent, del Canigó, de Melcior de Guàrdia i de la carretera de
Suchs (2 parcel·les), a Almacelles.
- Illa c/ de Joaquim Costa, c/ del Canigó, c/ de Ponent i la carretera de Suchs
PARCEL·LA 1: c/ de Joaquim Costa, 15
PARCEL·LA 2: c/ de Joaquim Costa, 7
PARCEL·LA 3: c/ de Joaquim Costa, 1
- Illa c/ de Ponent, c/ del Canigó, c/ de Melcior de Guàrdia i de la carretera de Suchs
PARCEL·LA 4: c/ de Ponent, 11
PARCEL·LA 5: c/ de Ponent, 9
2.2.- NORMATIVES URBANISTIQUES
El Planejament vigent és:
A) PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’ALMACELLES
Aprovat definitivament el 7 dejuny de 2007
B) MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN L’ÀMBIT DEL PA-05 ALMACELLES
Aprovat definitivament el 22 de març de 2012
Municipals
Qualificació urbanística del terreny:
Urbà
Zona residencial en illa tancada
Clau: 1
Ve el terreny de parcel·lació:
Té la parcel·la condicions de solar:
Ocupació relativa de l’Edifici:
Parcel·la mínima:
Front Mín. de Façana:
Fons Mín. de Façana:
SI
SI
Segons Alineació a Vial (art. 145)
100,0 M2 (art. 145)
5,0 M (art. 145)
12,0 M (art. 145)
Profunditat Edificable PP:
Edificabilitat de la parcel·la:
Ocupació Màx. PP:
Alçada Màx. Reguladora:
Núm. Màx. de Plantes
12,0 M / 14,0 M (segons documentació gràfica)
No s’especifica (segons aprofitament núm.
plantes i profunditat edificable)
Limitada per profunditat edificable
11,0 M (art. 146)
PB+2PP (segons documentació gràfica)
3.- PROMOTOR
El propietaris de les parcel·les, i qui encarrega la redacció d'aquest Projecte de Reparcel·lació i
Cessió de Parcel·les, són la Sra. María Asunción Sala Güell, amb NIF nº 37637111A i domicili a
Barcelona, Carrer Escornalbou, 23 1º 2º, la Sra. Teresita del Niño Jesús Sala Güell, amb NIF nº
46214422Q i domicili a Almacelles, Carrer Major, 3, i el Sr. Amadeo Casañé, amb NIF nº
40823421P i domicili a Almacelles, Carrer Major, 3.
4.- AUTOR DEL PROJECTE
És autor d'aquest Projecte de Reparcel·lació i Cessió de Parcel·les, FRANCESC BORDES
VIDAL, Arquitecte, col·legiat al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb el número 19280/5, i
amb domicili professional al C/ Jaume Vicens Vives 11, 08005 Barcelona
5.- DADES REGISTRALS I DADES CADASTRALS
PARCEL·LA I.1:
c/ de Joaquim Costa, 15
PARCEL·LA I.2:
c/ de Joaquim Costa, 7
PARCEL·LA I.3:
c/ de Joaquim Costa, 1
PARCEL·LA I.4:
c/ de Ponent, 11
PARCEL·LA I.5:
c/ de Ponent, 9
Finca Registral nº 4978
Registre de la Propietat nº 2 de LLEIDA
Tomo 1531, Llibre 46 d’Almacelles, Foli 141
Ref. Cadastral: 6733601BG8263S0001GP
Finca Registral nº 4979
Registre de la Propietat nº 2 de LLEIDA
Tomo 1531, Llibre 46 d’Almacelles, Foli 144
Ref. Cadastral: 6733602BG8263S0001QP
Finca Registral nº 4184
Registre de la Propietat nº 2 de LLEIDA
Tomo 1025, Llibre 37, Foli 170
Ref. Cadastral: 6733603BG8263S0001PP
Finca Registral nº 4983
Registre de la Propietat nº 2 de LLEIDA
Tomo 1531, Llibre 46 d’Almacelles, Foli 156
Ref. Cadastral: 6733103BG8263S0001DP
Finca Registral nº 4984
Registre de la Propietat nº 2de LLEIDA
Tomo 1531, Llibre 46 d’Almacelles, Foli 159
Ref. Cadastral: 6733104BG8263S0001XP
6.- REPARCEL·LACIÓ
A partir de les 9 parcel·les inicials es procedeix a la cessió a l’Ajuntament d’Almacelles dels sòls
destinats al vial corresponent al c/ Àngel Guimerà en el tram comprès entre els carrers Ponent i
Melcior de Guàrdia. El sòl restant es reparcel·la, donant com a resultat 5 parcel·les.
La parcel·la inicial I.3 (c/ de Joaquim Costa, núm. 1, referència cadastral
6733603BG8263S0001PP), que està actualment edificada, no es veu modificada per aquest
projecte, mantenint els seus límits i superfícies actuals.
6.1.- PARCEL·LES ORIGINALS
Parcel·la I.1:
URBANA: Solar número tres, en calle Joaquín Costa, sin número, de Almacelles, de sesenta y
un metros y medio de fachada por cuarenta metros de fondo, es decir, de dos mil cuatrocientos
sesenta metros cuadrados de extensión superficial. Linda: frente, la vía pública de su situación;
derecha entrando, carretera de Suchs; fondo, calle Ponent; e izquierda, solar número cuatro de
los propios otorgantes.
DATOS REGISTRALES de la Finca 4978 de Almacelles Tomo 1531 Libro 46 Folio 141
Nombre.............................. : doña MARIA ASUNCION SALA GUELL
DNI/CIF ............................. : D.N.I.
Título ................................. : Adjudicación
Naturaleza Derecho .......... : Propiedad
Carácter............................. : con carácter privativo
Participación ...................... : el pleno dominio de esta finca
Fecha del Título ................ : 29-12-1984
Autoridad ........................... : Juan Carlos Carnicero Iñiguez
Sede Autoridad ................. : Tamarite de Litera
Inscripción ......................... : 2ª de fecha 24-07-1985
Libre de cargas
Superfície segons medició Projecte de Reparcel·lació i Cadastre:
2.490,00 M2
Parcel·la I.2:
URBANA: Solar número cuatro, en calle Joaquín Costa, sin número, de Almacelles, de
veintinueve metros y medio de fachada por cuarenta metros de fondo, o sea, de mil ciento
ochenta metros cuadrados de superficie. Linda: frente, la vía pública de su situación; derecha
entrando, solar número tres de los propios otorgantes; fondo, la calle Ponent; e izquierda,
inmueble de Amadeo Casañé y esposa.
DATOS REGISTRALES de la Finca 4979 de Almacelles Tomo 1531 Libro 46 Folio 144
TITULARES ACTUALES
Nombre.............................. : doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL
DNI/CIF ............................. : D.N.I. 46214422
Título ................................. : Adjudicación
Naturaleza Derecho .......... : Propiedad
Carácter............................. : con carácter privativo
Participación ...................... : el pleno dominio de esta finca
Fecha del Título ................ : 29-12-1984
Autoridad ........................... : Juan Carlos Carnicero Iñiguez
Sede Autoridad ................. : Tamarite de Litera
Inscripción ......................... : 2ª de fecha 24-07-1985
Libre de cargas
Superfície segons medició Projecte de Reparcel·lació i Cadastre:
1.180,00 M2
Parcel·la I.3
URBANA: Parcela de terreno edificable, en Almacelles, calle Joaquín Costa, número uno. Es
de forma rectangular y tiene una extensión superficial de mil doscientos ochenta metros
cuadrados, resultantes de un frontis a la calle Joaquín Costa de treinta y dos metros y un fondo
de cuarenta. Sobre parte de esta finca, en medio de la misma, se ha edificado una casa, que
consta de planta semisótano, destinada a garaje, con una superficie construida de ciento
noventa y cuatro metros cuadrados, y planta baja, destinada a vivienda, que se compone de
varias dependencias, con una superficie construida de ciento sesenta y seis metros, setenta y
siete, y útil del ciento treinta y seis metros, veinte decímetros cuadrados. Linda: frente, la vía
pública de su situación; derecha, Teresa Sala Güell; fondo, calle Juan Maragall; e izquierda,
calle Canigó.
DATOS REGISTRALES de la Finca 4184 de Almacelles Tomo 1585 Libro 50 Folio 139
TITULARES ACTUALES
Nombre.............................. : don AMADEO CASAÑE ROCA
D.N.I. 40823421
con
Nombre.............................. : doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL
DNI/CIF ............................. : D.N.I.: 46214422
Título ................................ : Compraventa
Naturaleza Derecho .......... : Propiedad
Carácter............................. : con carácter privativo
Participación ...................... : una mitad indivisa de esta finca
Fecha del Título ................ : 20-03-1979
Autorida ............................. : Rafael Bernabé Panós
Sede Autoridad ................. : Tamarite de Litera
Inscripción ......................... : 1ª de fecha 23-04-1979
Título ................................. : Obra Nueva
Naturaleza Derecho .......... : Obra Nueva
Carácter............................. : con carácter privativo
Participación ...................... : una mitad indivisa de esta finca
Fecha del Título ................ : 30-04-1986
Autoridad ........................... : Antonio Rico Morales
Sede Autoridad ................. : Lleida
Inscripción ......................... : 2ª de fecha 18-06-1986
Nombre.............................. : doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL
DNI/CIF ............................. : D.N.I. 46214422 con don AMADEO CASAÑE ROCA
D.N.I.: 40823421
Título ................................. : Compraventa
Naturaleza Derecho .......... : Propiedad
Carácter............................. : con carácter privativo
Participación ...................... : una mitad indivisa de esta finca
Fecha del Título ................ : 20-03-1979
Autorida ............................. : Rafael Bernabé Panó
Sede Autoridad ................. : Tamarite de Litera
Inscripción ......................... : 1ª de fecha 23-04-1979
Título ................................ : Obra Nueva Naturaleza Derecho : Obra Nueva
Carácter............................. : con carácter privativo
Participación ...................... : una mitad indivisa de esta finca
Fecha del Título ................ : 30-04-1986
Autoridad ........................... : Antonio Rico Morales
Sede Autoridad ................. : Lleida
Inscripción ......................... : 2ª de fecha 18-06-1986
Libre de cargas
Superfície segons medició Projecte de Reparcel·lació i Cadastre:
1.267,00 M2
Parcel·la I.4:
URBANA: Solar número ocho, en la calle Ponent, sin número, de Almacelles, de cuatrocientos
sesenta y siete metros cuadrados de extensión, resultante de un frontis de dieciséis metros y
setenta centímetros y un fondo de veintiocho metros. Linda: frente, la vía pública de su
situación; derecha entrando, solar número siete de los propios otorgantes; fondo, sucesores de
Jaqueline Dousset; e izquierda, solar número nueve de los propios otorgantes.
DATOS REGISTRALES de la Finca 4983 de Almacelles Tomo 1531 Libro 46 Folio 156
TITULARES ACTUALES
Nombre.............................. : doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL
DNI/CIF ............................. : D.N.I. 46214422
Título ................................ : Adjudicación
Naturaleza Derecho .......... : Propiedad
Carácter............................. : con carácter privativo
Participación ...................... : el pleno dominio de esta finca
Fecha del Título ................ : 29-12-1984
Autoridad ........................... : Juan Carlos Carnicero Iñiguez
Sede Autoridad ................. : Tamarite de Litera
Inscripción ......................... : 2ª de fecha 24-07-1985
Libre de cargas
Superfície segons medició Projecte de Reparcel·lació i Cadastre:
467,00 M2
Parcel·la I.5:
URBANA: Solar número nueve, en calle Ponent, sin número de Almacelles, de dieciséis metros
y setenta centímetros de fachada por veintisiete metros de fondo, o sea cuatrocientos
cincuenta y un metros cuadrados de extensión superficial. Linda: frente, la vía pública de su
situación; derecha entrando, solar número ocho de los propios otorgantes; fondo, sucesores de
Jacqueline Dousset; e izquierda, solar número diez de los mismos otorgantes.
DATOS REGISTRALES de la Finca 4984 de Almacelles
Tomo 1531 Libro 46 Folio 159
TITULARES ACTUALES
Nombre.............................. : doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL
DNI/CIF ............................. : D.N.I. 46214422
Título ................................ : Adjudicación
Naturaleza Derecho .......... : Propiedad
Carácter............................. : con carácter privativo
Participación ...................... : el pleno dominio de esta finca
Fecha del Título ................ : 29-12-1984
Autoridad ........................... : Juan Carlos Carnicero Iñiguez
Sede Autoridad ................. : Tamarite de Litera
Inscripción ......................... : 2ª de fecha 24-07-1985
Libre de cargas
Superfície segons medició Projecte de Reparcel·lació i Cadastre:
446,00 M2
PARCEL·LA Nº
Parcel·la I.1
Parcel·la I.2
Parcel·la I.3
Parcel·la I.4
Parcel·la I.5
Verd
Vial (c/ Ponent)
QUALIF. URBANÍSTICA
Sòl urbà, PA-05a
Sòl urbà, PA-05a
Sòl urbà, PA-05a
Sòl urbà, PA-05a
Sòl urbà, PA-05a
Sistema d’espais lliures
Sistema viari
REF. CATASTRAL
6733601BG8263S0001GP
6733602BG8263S0001QP
6733603BG8263S0001PP
6733103BG8263S0001DP
6733104BG8263S0001XP
TOTAL ÀMBIT PA-05a
SUPERFICIE
2.490,00 M2
1.180,00 M2
1.267,00 M2
467,00 M2
446,00 M2
379,86 M2
371,13 M2
6.600,99 M2
6.2.- FINQUES RESULTANTS
Parcel·la R.1
URBANA. Solar situado en Almacelles, con fachada a las Calles Carretera de Sucs, Joaquin
Costa, Alngel Guimerà y Ponent; con una superfície de mil novecientos sesenta y dos metros
cuadrados con cincuenta y ocho centímetros cuadrdos. Linda; Norte Calle Joaquin Costa; Sur
Calle Ponent; Este Calle Angel Guimerà y Oeste Carretera de Sucs:
Carga de urbanización: 61.526,16 € (36,97% % de 166.429,35 €)
Otras cargas: Ninguna
Adjudicación a: Asunción Sala Güell
Parámetros urbanísticos: zona residencial manzana cerrada (clave 1), produndidad edificable
12 m, 3.381,36 m2 techo máximo permitido, densidad 1 vivienda/ 70 m2 construdios
Parcel·la R.2
URBANA. Solar situado en Almacelles, con fachada a las Calles Joaquin Costa, Alngel
Guimerà y Ponent; con una superfície de mil doscientos noventa metros cuadrados con
noventa y siete centímetros cuadrdos. Linda; Norte Calle Joaquin Costa; Sur Calle Ponent;
Este: Parcela R.3; Oeste: Calle Angel Guimerà.
Carga de urbanización: 40.967,88 € (24,62% de 166.429,35 €)
Otras cargas: Ninguna
Adjudicación a: Teresita Sala Güell
Parámetros urbanísticos: zona residencial manzana cerrada (clave 1), produndidad edificable
12 m, 2.251,52 m2 techo máximo permitido, densidad 1 vivienda/70 m2 construdios
Parcel·la R.3
URBANA: Parcela de terreno edificable, en Almacelles, calle Joaquín Costa, número uno. Es
de forma rectangular y tiene una extensión superficial de mil doscientos sesenta y siete metros
cuadrados, resultantes de un frontis a la calle Joaquín Costa de treinta y dos metros y un fondo
de cuarenta. Sobre parte de esta finca, en medio de la misma, se ha edificado una casa, que
consta de planta semisótano, destinada a garaje, con una superficie construida de ciento
noventa y cuatro metros cuadrados, y planta baja, destinada a vivienda, que se compone de
varias dependencias, con una superficie construida de ciento sesenta y seis metros, setenta y
siete, y útil del ciento treinta y seis metros, veinte decímetros cuadrados. Linda: norte Calle
Joaquin Costa; Sur Calle Ponent; Este Calle Canigó; Oeste Parcela R.2.
Carga de urbanización: 40.737,61 € (24,48% de 166.429,35 €)
Otras cargas: Ninguna
Adjudicación a: Teresita Sala Güell y Amadeo Casañé Roca
Parámetros urbanísticos: zona residencial manzana cerrada (clave 1), produndidad edificable
12 m, 2.238,86 m2 techo máximo permitido, densidad 1 vivienda/m2 construdios.
Parcel·la R.4
URBANA. Solar situado en Almacelles, con fachada a las calles Angel Guimerà y Ponent; con
una superfície de doscientos cuarenta y siete metros cuadrados con ochenta y siete
centímetros cuadrdos. Linda; Norte Calle Ponent; Sur Sucesores de Jacquilie Dousset;
Este:Calle Angel Guimerà;Oeste: Asunción Sala Güell.
Carga de urbanización: 8.703,14 € (5,23% de 166.429,35 €)
Otras cargas: Ninguna
Adjudicación Asunción Sala Güell
Parámetros urbanísticos: zona residencial manzana cerrada (clave 1), produndidad edificable
14 m, 478,31 m2 techo máximo permitido, densidad 1 vivienda/m2 construdios.
Parcel·la R.5
URBANA. Solar situado en Almacelles, con fachada a las calles Angel Guimerà y Ponent; con
una superfície de trescientos setenta y nueve metros cuadrados con doce centímetros
cuadrdos. Linda; Norte Calle Ponent; Sur Sucesores de Jacquilie Dousset; Este: Asunción Sala
Güell; Oeste: Calle Angel Guimerà
Carga de urbanización: 14.494,55 € (8,71% de 166.429,35 €)
Otras cargas: Ninguna
Adjudicación Teresita Sala Güell
Parámetros urbanísticos: zona residencial manzana cerrada (clave 1), produndidad edificable
14 m, 796,59 m2 techo máximo permitido, densidad 1 vivienda/m2 construdio
Parcel·la V.1
URBANA. Vial Situado en el término de Almacelles, formando la actual calle Angel Guimera,
entre la Calle Joaquin Costa y la Calle Ponent. De una superfície de cuatrocientos dieciseis
metros cuadrados con cuarenta y cinco centímetros cuadrados. Linda: Norte Calle Joaquin
Costa; Sur Calle Ponent, Este parcela R.2 y Oeste Parcela R.1.
Adjudicación: Ajuntament d’Almacelles
Parcel·la V.2
URBANA. Vial Situado en el término de Almacelles, formando la actual calle Angel Guimera,
entre la Calle Ponent y el resto de la Calle Angel Guimerá. De una superfície de doscientos
sesenta y nueve metros cuadrados con un centímetro cuadrado. Linda: Norte Calle Ponent; Sur
resto Calle Alngel Guimerà, Este parcela R.5 y Oeste Parcela R..
Adjudicación: Ajuntament d’Almacelles
PARCEL·LA Nº
SUPERFICIE
QUALIF. URBANÍSTICA
SOSTRE MÀXIM
Parcel·la R.1
Parcel·la R.2
Parcel·la R.3
Parcel·la R.4
Parcel·la R.5
Verd
Vial (c/ Ponent)
Vial V.1
Vial V.2
1.962,58 M2
1.290,97 M2
1.267,00 M2
247,87 M2
396,12 M2
379,86 M2
371,13 M2
416,45 M2
269,01 M2
Sòl urbà consolidat, zona 1
Sòl urbà consolidat, zona 1
Sòl urbà consolidat, zona 1
Sòl urbà consolidat, zona 1
Sòl urbà consolidat, zona 1
Sistema d’espais lliures
Sistema viari
Sistema viari
Sistema viari
3.381,36 M2 36,97%
2.251,52 M2 24,62%
2.238,86 M2 24,48%
478,31 M2 5,23%
796,59 M2 8,71%
-
TOTAL ÀMBIT PA-05a
6.600,99 M2
9.146,64 M2
7.- MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
7.1.- ESTAT INICIAL ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
La superfície total del sector és de 6.600,99 m2, els quals es reparteixen entre les següents
propietats:
PROPIETARI
PARCEL·LA Nº
SUPERFICIE
Sra. Asunción Sala
Sra. Teresa Sala
Sra. Teresa Sala i Sr. Amadeo Castañé
Sra. Teresa Sala
Sra. Teresa Sala
Ajuntament d’Alamacelles
Ajuntament d’Alamacelles
Parcel·la I.1
Parcel·la I.2
Parcel·la I.3
Parcel·la I.4
Parcel·la I.5
Verd
Vial (c/ Ponent)
2.490,00 M2
1.180,00 M2
1.267,00 M2
467,00 M2
446,00 M2
379,86 M2
371,13 M2
SUPERFICIE TOTAL DE L’ÀMBIT
6.600,99 M2
7.2.- ESTAT FINAL ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
La superfície total del sector és de 6.600,99 m2, els quals es reparteixen entre les següents
propietats:
PROPIETARI
PARCEL·LA Nº
SUPERFICIE
Sra. Asunción Sala
Sra. Teresa Sala
Sra. Teresa Sala i Sr. Amadeo Castañé
Sra. Asunción Sala
Sra. Teresa Sala
Ajuntament d’Alamacelles
Ajuntament d’Alamacelles
Ajuntament d’Almacelles
Ajuntament d’Almacelles
Parcel·la R.1
Parcel·la R.2
Parcel·la R.3
Parcel·la R.4
Parcel·la R.5
Verd
Vial (c/ Ponent)
Vial V.1
Vial V.2
1.962,58 M2
1.290,97 M2
1.267,00 M2
247,87 M2
396,12 M2
379,86 M2
371,13 M2
416,45 M2
269,01 M2
SUPERFICIE TOTAL DE L’ÀMBIT
6.600,99 M2
RESUM ESTAT FINAL
Superfície total propietat privada
Superfície total propietat pública
5.164,54 M2
1.436,45 M2
SUPERFICIE TOTAL DE L’ÀMBIT
6.600,99 M2
8.- COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL
- Cost de la urbanització:
El criteri de valoració per a l’obtenció del pressupost d’urbanització ha estat els preus de
referència per a l’obtenció del pressupost d’execució material del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, actualitzats a gener de 2014, detallat en el punt 8.2.
- Criteris generals i classificació de les despeses de gestió
Les despeses de gestió represente els costos interns necessaris per portar a terme tot el
procés de transformació del sòl. Aquests costos es poden classificar, segons sigui la tasca que
els genera, en sis grups diferents:
a) Despeses de gestió per la redacció de diferents figures de planejament i de gestió
urbanística
Es calculen en funció de la superfície i el pressupost de l’obra.
b) Despeses de gestió per la direcció i control de l’obra
Es calculen en funció de la superfície i el pressupost de l’obra.
c) Despeses de topografia
Prèviament a la redacció del projecte d’urbanització s’ha de realitzar un aixecament
topogràfic de l’àmbit.
d) Despeses generals d’administració i de llicències, impostos i/o taxes, per notaris, per
registradors, etc.
Les despeses generals son les pròpies de qualsevol empresa promotora de sòl.
Comprenen les despeses de personal i d’estructura dels diferents departaments
implicats. En aquest apartat s’inclouen també les despeses de notaris, registradors, així
com llicències, taxes i publicacions que pugui comportat tot el procés.
- Cost financer
No es considera cost financer donat que una vegada iniciades les obres el seu plaç d’execució
s’evalua en tres mesos.
Donat que el sòl objecte de reparcel·lació ja és sòl urbà consolidat (clau 1, zona residencial en
illa tancada) la valoració del sòl no canvia, doncs no s’implementa cap figura de planejament
que canviï la seva valoració unitària per m2, tan sols es distribueixen costos d’urbanització
deguts a la cessió de vials a l’Ajuntament, en proporció a l’estructura de la propietat final i
sostre final.
El criteri final d’assignació ha estat consensuat amb els propietaris.
Sol
2.320,59
1.290,97
633,50
396,12
2.210,45
1.962,58
247,87
633,50
633,50
1.436,45
379,86
416,45
269,01
371,13
6.600,99
5.164,54
FINQUES RESULTANTS
Titular
Participació
Teresita Sala
46,61%
R.2
R.3 (50%)
R.5
Asunción Sala
42,56%
R.1
R.4
Amadeu Casañe
10,83%
R.3 (50%)
Ajuntament Almacelles
Verd
V.1
V.2
V.3
Total Sector
100,00%
Total amb aprofitament
M2
m2
m2
m2
M2
m2
m2
m2
m2
M2
m2
m2
m2
m2
M2
M2
Superficie
2.726,50 M2
1.180,00 m2
633,50 m2
467,00 m2
446,00 m2
2.490,00 M2
2.490,00 m2
633,50 M2
633,50 m2
750,99 M2
379,86 m2
371,13 m2
6.600,99 M2
5.850,00 M2
FINQUES INICIALS
Titular
Parc. Cad.
Teresita Sala
I.2
6733603
I.3 (50%)
6733602
I.4
6733103
I.5
6733104
Asunción Sala
I.1
6733601
Amadeu Casañe
I.3 (50%)
6733602
Ajuntament Almacelles
I.Verd
I.Vial
Total Sector
Total amb aprofitament
COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL
Valor
416.754,06 €
225.151,68 €
111.943,08 €
79.659,30 €
385.966,86 €
338.136,08 €
47.830,78 €
111.943,08 €
111.943,08 €
914.664,00 €
M2
m2
m2
m2
M2
m2
m2
m2
m2
9.146,64 M2
Sostre
4.167,54
2.251,52
1.119,43
796,59
3.859,67
3.381,36
478,31
1.119,43
1.119,43
Participació
46,61% M2
20,17% m2
10,83% m2
7,98% m2
7,62% m2
42,56% M2
42,56% m2
10,83% M2
10,83% m2
M2
m2
m2
100,00% M2
100,00%
% Adj.
45,56%
24,62%
12,24%
8,71%
42,20%
36,97%
5,23%
12,24%
12,24%
0,00 €
12.893,57 €
-3.351,66 €
Dif. Adj.
-9.541,91 €
166.429,35 €
166.429,35 €
100,0%
Cost Urb.
CTE. LIQUID. PROVISIONAL
75.831,24 €
66.289,33 € 39,83 %
40.967,88 €
20.368,81 €
14.494,55 €
70.229,30 €
66.877,64 € 40,18 %
61.526,16 €
8.703,14 €
20.368,81 €
33.262,38 € 19,99 %
20.368,81 €
269,01 m2
V.2
9.146,64 M2
416,45 m2
V.1
6.600,99 M2
5.164,54 M2
685,46 M2
371,13 m2
Vial
Total
Total amb aprofitament
Verd públic a cedir
Sostre
3.381,36 m2
2.251,52 m2
2.238,86 m2
478,31 m2
796,59 m2
Sol
1.962,58 m2
1.290,97 m2
1.267,00 m2
247,87 m2
396,12 m2
379,86 m2
R.1
R.2
R.3
R.4
R.5
Verd
% (sol amb aprof.)
42,56%
20,17%
21,66%
7,98%
7,62%
0,00%
0,00%
100,00%
Sol
2.490,00 m2
1.180,00 m2
1.267,00 m2
467,00 m2
446,00 m2
379,86 m2
371,13 m2
6.600,99 m2
5.850,00 m2
6733601
6733602
6733603
6733103
6733104
100,00 €/m2
0,6
166.429,35 €
Total
Total amb aprofitament
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.Verd
I.Vial
Superficies
Valor R42
Coeficient
Costes urbanizacion
1,77 M2 st/m2 sol
Edificabilitat
1,72 m2 st/m2 sol
1,74 m2 st/m2 sol
1,77 m2 st/m2 sol
1,93 m2 st/m2 sol
2,01 m2 st/m2 sol
685,46 m2
Sup Verd a cedir
291,76 m2
138,26 m2
148,46 m2
54,72 m2
52,26 m2
9.146,64 m2
Sostre resultant
3.893,19 m2
1.844,96 m2
1.980,99 m2
730,17 m2
697,33 m2
914.664,00 €
Valor
338.136,08 €
225.151,68 €
223.886,17 €
47.830,78 €
79.659,30 €
548.798,40 €
Valor
233.591,11 €
110.697,80 €
118.859,41 €
43.810,06 €
41.840,01 €
8.1.- JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER CONTRACTE SENSE IVA
JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER CONTRACTE SENSE IVA
PRESSUPOST PER CONTRACTE URBANITZACIÓ SENSE IVA
TOTAL PER CONTRACTE I SS
132.743,13 €
132.743,13 €
JUSTIFICACIÓ DELS HONORARIS DELS TÈCNICS I DRETS DE VISAT
HONORARIS PROJECTES ESTUDIS I DIRECCIONS ARQUITECTE
16.538,53 €
DRETS D'INTERVENCIÓ I VISAT DEL COL.LEGI D'ARQUITECTES
1.096,00 €
HONORARIS. ARQ. TEC. APARELLADOR
3.873,24 €
DRETS VISAT DEL COL. LEGI D'ARQ. TEC. APARELLADOR
232,39 €
HONORARIS. ENGINYER INDUSTRIAL
974,92 €
DRETS VISAT COL.LEGI ING INDUSTRIALS
HONORARIS ENGINYER
TELECOMUNICACIONS
48,75 €
212,06 €
DRETS VISAT COL.LEGI ING TELECOMUNICACIONS
TOTAL VISATS I TECNICS
21,21 €
22.997,09 €
JUSTIFICACIÓ LES DESPESES NECESSARIES, TAXES LLICENCIES, IMPOSTOS
CONTROL DE QUALITAT
1.101,60 €
AIXECAMENT TOPOGRÀFIC I ESTUDI GEOTÈCNIC, NOTARI
1.001,01 €
TAXA LLICENCIA MUNICIPAL D'OBRES
3.605,31 €
TAXA LEGALITZACIO INSTAL.LACIONS
19,50 €
CANON CONTRACTACIÓ COMPANYIES.
2.150,09 €
SEGURO DECENAL
473,69 €
TOTAL DESPESES NECESSARIES
8.351,21 €
JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE NOTARIA GESTIÓ
NOTARIS I RESITRE
2.337,92 €
TOTAL GESTIO
2.337,92 €
RESUM
166.429,35 €
8.2.- JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL D’URBANITZACIÓ
JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL D’URBANITZACIÓ
URBANITZACIÓ
VIALS PAVIMENTATS
T. SUP. URB.
SUP.
MB
CG
CT
CQ
CU
PRE. REF.
685,46
487,00 €
1,10
1,00
1,00
0,30
110.160,28 €
685,46 M2
110.160,28 € T. PEM URBANIT
160,71 € COST €/M2 URBANIT
110.160,28 € TOTAL PEM
Mòdul Bàsic CoAC gener 2014: 487,00 €
JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER CONTRACTE SENSE IVA
CALCUL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'URBANITZACIÓ
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL
110.160,28 €
GASTOS GENERALS
13,00%
14.320,84 €
BENEFICI INDUSTRIAL
6,00%
6.609,62 €
PRESSUPOST PER CONTRACTE URBANITZACIÓ SENSE IVA
131.090,73 €
CALCUL DEL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
URBANITZACIO
PEM
COEF
1,50%
110.160,28 €
1,50%
1.652,40 €
PRESSUPOST PER CONTRACTE SEGURETAT I HIGIENE
1.652,40 €
TOTAL PER CONTRACTE I SS ABANS D'IVA
132.743,13 €
El criteri de valoració han estat els preus de referència per a l’obtenció del pressupost
d’execució material del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, actualitzats a gener de 2014.
FRANCESC BORDES VIDAL
ARQUITECTE
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I CESSIÓ. ESMENES
ALMACELLES
II
DOCUMENTACIÓ ANNEXA
1.-
FITXES CADASTRALS DE LES FINQUES
2.-
NOTES REGISTRALS
FRANCESC BORDES VIDAL
ARQUITECTE
--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
AÑO CONSTRUCCIÓN
0
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
2.490
SUPERFICIE SUELO [m²]
ALMACELLES [LLEIDA]
CL JOAQUIN COSTA 15
SITUACIÓN
TIPO DE FINCA
Suelo sin edificar
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
100,000000
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería
USO LOCAL PRINCIPAL
25100 ALMACELLES [LLEIDA]
CL JOAQUIN COSTA 15 Suelo
LOCALIZACIÓN
DATOS DEL INMUEBLE
6733601BG8263S0001GP
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
286,650
286,700
E: 1/800
286,700 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
Viernes , 22 de Febrero de 2013
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
4,623,150
4,623,200
INFORMACIÓN GRÁFICA
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de ALMACELLES Provincia de LLEIDA
--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
AÑO CONSTRUCCIÓN
0
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
1.180
SUPERFICIE SUELO [m²]
ALMACELLES [LLEIDA]
CL JOAQUIN COSTA 7
SITUACIÓN
TIPO DE FINCA
Suelo sin edificar
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
100,000000
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería
USO LOCAL PRINCIPAL
25100 ALMACELLES [LLEIDA]
CL JOAQUIN COSTA 7 Suelo
LOCALIZACIÓN
DATOS DEL INMUEBLE
6733602BG8263S0001QP
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
286,680
286,700
E: 1/500
286,700 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
Viernes , 22 de Febrero de 2013
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
286,660
4,623,120
4,623,140
4,623,160
INFORMACIÓN GRÁFICA
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de ALMACELLES Provincia de LLEIDA
Residencial
355
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
1986
AÑO CONSTRUCCIÓN
1.267
SUPERFICIE SUELO [m²]
VIVIENDA
APARCAMIENTO
Uso
1
Escalera
00
-1
Planta
ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
355
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
ALMACELLES [LLEIDA]
CL JOAQUIN COSTA 1
SITUACIÓN
01
-1
Puerta
163
192
Superficie m²
Parcela con un unico inmueble
TIPO DE FINCA
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
100,000000
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
USO LOCAL PRINCIPAL
25100 ALMACELLES [LLEIDA]
CL JOAQUIN COSTA 1
LOCALIZACIÓN
DATOS DEL INMUEBLE
6733603BG8263S0001PP
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
286,680
286,700
286,720
E: 1/500
286,720 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
Viernes , 22 de Febrero de 2013
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
4,623,100
4,623,120
4,623,140
INFORMACIÓN GRÁFICA
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de ALMACELLES Provincia de LLEIDA
--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
AÑO CONSTRUCCIÓN
0
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
467
SUPERFICIE SUELO [m²]
ALMACELLES [LLEIDA]
CL PONENT 11
SITUACIÓN
TIPO DE FINCA
Suelo sin edificar
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
100,000000
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería
USO LOCAL PRINCIPAL
25100 ALMACELLES [LLEIDA]
CL PONENT 11 Suelo
LOCALIZACIÓN
DATOS DEL INMUEBLE
6733103BG8263S0001DP
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
286,620
286,640
286,660
E: 1/500
286,660 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
Viernes , 22 de Febrero de 2013
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
286,600
4,623,100
4,623,120
4,623,140
4,623,160
INFORMACIÓN GRÁFICA
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de ALMACELLES Provincia de LLEIDA
--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
AÑO CONSTRUCCIÓN
0
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
446
SUPERFICIE SUELO [m²]
ALMACELLES [LLEIDA]
CL PONENT 9
SITUACIÓN
TIPO DE FINCA
Suelo sin edificar
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
100,000000
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería
USO LOCAL PRINCIPAL
25100 ALMACELLES [LLEIDA]
CL PONENT 9 Suelo
LOCALIZACIÓN
DATOS DEL INMUEBLE
6733104BG8263S0001XP
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
286,620
286,640
286,660
E: 1/500
286,660 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
Viernes , 22 de Febrero de 2013
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
4,623,100
4,623,120
4,623,140
INFORMACIÓN GRÁFICA
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de ALMACELLES Provincia de LLEIDA
Información Registral expedida por
JESUS NICOLAS JUEZ ALVAREZ
Registrador de la Propiedad de LLEIDA 2
Pasaje Pompeyo,4 7º A - LLEIDA
tlfno: 0034 973 273309
correspondiente a la solicitud formulada por
ENRIC VICENTE CATALA
con DNI/CIF: 40858482V
Interés legítimo alegado:
Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad, o limitaciones
Identificador de la solicitud: Q47MZ28N
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
http://www.registradores.org
Pág. 1
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLEIDA Nº.2
NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS
Fecha 15/5/2013
Hora 09:19
Página
Finca 4978 de Almacelles. IDUFIR número 25011000251865
Solicitante..: ENRIC VICENTE CATALA
DNI/NIF.....: 40858482V
DATOS REGISTRALES de la Finca 4978 de Almacelles
Tomo 1531 Libro 46 Folio 141
DESCRIPCIÓN
URBANA: Solar número tres, en calle Joaquín Costa, sin número, de Almacelles, de sesenta y un metros
y medio de fachada por cuarenta metros de fondo, es decir, de dos mil cuatrocientos sesenta metros
cuadrados de extensión superficial. Linda: frente, la vía pública de su situación; derecha entrando,
carretera de Suchs; fondo, calle Ponent; e izquierda, solar número cuatro de los propios otorgantes.
TITULARES ACTUALES
Nombre.................. : doña MARIA ASUNCION SALA GUELL
DNI/CIF................. : D.N.I.
Título ..................... : Adjudicación
Naturaleza Derecho : Propiedad
Carácter..................: con carácter privativo
Participación...........: el pleno dominio de esta finca
Fecha del Título.......: 29-12-1984
Autoridad ...............: Juan Carlos Carnicero Iñiguez
Sede Autoridad........: Tamarite de Litera
Inscripción..............: 2ª de fecha 24-07-1985
http://www.registradores.org
Pág. 2
Libre de cargas
SIN ASIENTOS PENDIENTES
Si en la precedente nota figura como pendiente de despacho un documento con nota de inscripción
parcial, ha de entenderse que la prórroga del mismo se ha practicado con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 323 de la Ley Hipotecaria.
Es NOTA INFORMATIVA con los efectos previstos en el Artº. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según el artículo 255 de la Ley Hipotecaria.
MUY IMPORTANTE: De acuerdo con los previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal 15/1999 de 13 de diciembre queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de información (Instrucción DGRN de 17-02-1998).
********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).
- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.
- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles
de
España
publicadas
a
través
de
la
url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
http://www.registradores.org
Pág. 3
Información Registral expedida por
JESUS NICOLAS JUEZ ALVAREZ
Registrador de la Propiedad de LLEIDA 2
Pasaje Pompeyo,4 7º A - LLEIDA
tlfno: 0034 973 273309
correspondiente a la solicitud formulada por
ENRIC VICENTE CATALA
con DNI/CIF: 40858482V
Interés legítimo alegado:
Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad, o limitaciones
Identificador de la solicitud: Q47MZ30T
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
http://www.registradores.org
Pág. 1
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLEIDA Nº.2
NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS
Fecha 15/5/2013
Hora 09:17
Página
Finca 4979 de Almacelles. IDUFIR número 25011000251773
Solicitante..: ENRIC VICENTE CATALA
DNI/NIF.....: 40858482V
DATOS REGISTRALES de la Finca 4979 de Almacelles
Tomo 1531 Libro 46 Folio 144
DESCRIPCIÓN
URBANA: Solar número cuatro, en calle Joaquín Costa, sin número, de Almacelles, de veintinueve
metros y medio de fachada por cuarenta metros de fondo, o sea, de mil ciento ochenta metros
cuadrados de superficie. Linda: frente, la vía pública de su situación; derecha entrando, solar número
tres de los propios otorgantes; fondo, la calle Ponent; e izquierda, inmueble de Amadeo Casañé y
esposa.
TITULARES ACTUALES
Nombre.................. : doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL
DNI/CIF................. : D.N.I. 46214422
Título ..................... : Adjudicación
Naturaleza Derecho : Propiedad
Carácter..................: con carácter privativo
Participación...........: el pleno dominio de esta finca
Fecha del Título.......: 29-12-1984
Autoridad ...............: Juan Carlos Carnicero Iñiguez
Sede Autoridad........: Tamarite de Litera
http://www.registradores.org
Pág. 2
Inscripción..............: 2ª de fecha 24-07-1985
Libre de cargas
SIN ASIENTOS PENDIENTES
Si en la precedente nota figura como pendiente de despacho un documento con nota de inscripción
parcial, ha de entenderse que la prórroga del mismo se ha practicado con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 323 de la Ley Hipotecaria.
Es NOTA INFORMATIVA con los efectos previstos en el Artº. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según el artículo 255 de la Ley Hipotecaria.
MUY IMPORTANTE: De acuerdo con los previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal 15/1999 de 13 de diciembre queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de información (Instrucción DGRN de 17-02-1998).
********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).
- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.
- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles
de
España
publicadas
a
través
de
la
url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
http://www.registradores.org
Pág. 3
Información Registral expedida por
JESUS NICOLAS JUEZ ALVAREZ
Registrador de la Propiedad de LLEIDA 2
Pasaje Pompeyo,4 7º A - LLEIDA
tlfno: 0034 973 273309
correspondiente a la solicitud formulada por
ENRIC VICENTE CATALA
con DNI/CIF: 40858482V
Interés legítimo alegado:
Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad, o limitaciones
Identificador de la solicitud: Q57QP02Z
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
http://www.registradores.org
Pág. 1
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLEIDA Nº.2
NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS
Fecha 2/7/2013
Hora 12:10
Página
Finca 4184 de Almacelles. IDUFIR número 25011000251704
Solicitante..: ENRIC VICENTE CATALA
DNI/NIF.....: 40858482V
Dirección ...:
Población ...:
DATOS REGISTRALES de la Finca 4184 de Almacelles
Tomo 1585 Libro 50 Folio 139
DESCRIPCIÓN
URBANA: Parcela de terreno edificable, en Almacelles, calle Joaquín Costa, número uno. Es de forma
rectangular y tiene una extensión superficial de mil doscientos ochenta metros cuadrados, resultantes
de un frontis a la calle Joaquín Costa de treinta y dos metros y un fondo de cuarenta. Sobre parte de
esta finca, en medio de la misma, se ha edificado una casa, que consta de planta semisótano, destinada
a garaje, con una superficie construida de ciento noventa y cuatro metros cuadrados, y planta baja,
destinada a vivienda, que se compone de varias dependencias, con una superficie construida de ciento
sesenta y seis metros, setenta y siete, y útil del ciento treinta y seis metros, veinte decímetros
cuadrados. Linda: frente, la vía pública de su situación; derecha, Teresa Sala Güell; fondo, calle Juan
Maragall; e izquierda, calle Canigó.
TITULARES ACTUALES
Nombre.................. : don AMADEO CASAÑE ROCA
DNI/CIF................. : D.N.I. 40823421
46214422
con doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL D.N.I.:
Título ..................... : Compraventa
Naturaleza Derecho : Propiedad
Carácter..................: con carácter privativo
http://www.registradores.org
Pág. 2
Participación...........: una mitad indivisa de esta finca
Fecha del Título.......: 20-03-1979
Autoridad ...............: Rafael Bernabé Panós
Sede Autoridad........: Tamarite de Litera
Inscripción..............: 1ª de fecha 23-04-1979
con doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL D.N.I.: 46214422
Título ..................... : Obra Nueva
Naturaleza Derecho : Obra Nueva
Carácter..................: con carácter privativo
Participación...........: una mitad indivisa de esta finca
Fecha del Título.......: 30-04-1986
Autoridad ...............: Antonio Rico Morales
Sede Autoridad........: Lleida
Inscripción..............: 2ª de fecha 18-06-1986
TITULARES ACTUALES
Nombre.................. : doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL
DNI/CIF................. : D.N.I. 46214422
con don AMADEO CASAÑE ROCA D.N.I.: 40823421
Título ..................... : Compraventa
Naturaleza Derecho : Propiedad
Carácter..................: con carácter privativo
Participación...........: una mitad indivisa de esta finca
Fecha del Título.......: 20-03-1979
Autoridad ...............: Rafael Bernabé Panós
Sede Autoridad........: Tamarite de Litera
Inscripción..............: 1ª de fecha 23-04-1979
con don AMADEO CASAÑE ROCA D.N.I.: 40823421
Título ..................... : Obra Nueva
Naturaleza Derecho : Obra Nueva
Carácter..................: con carácter privativo
Participación...........: una mitad indivisa de esta finca
http://www.registradores.org
Pág. 3
Fecha del Título.......: 30-04-1986
Autoridad ...............: Antonio Rico Morales
Sede Autoridad........: Lleida
Inscripción..............: 2ª de fecha 18-06-1986
Libre de cargas
SIN ASIENTOS PENDIENTES
Si en la precedente nota figura como pendiente de despacho un documento con nota de inscripción
parcial, ha de entenderse que la prórroga del mismo se ha practicado con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 323 de la Ley Hipotecaria.
Es NOTA INFORMATIVA con los efectos previstos en el Artº. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según el artículo 255 de la Ley Hipotecaria.
MUY IMPORTANTE: De acuerdo con los previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal 15/1999 de 13 de diciembre queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de información (Instrucción DGRN de 17-02-1998).
********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).
- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.
- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles
de
España
publicadas
a
través
de
la
url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
http://www.registradores.org
Pág. 4
Información Registral expedida por
JESUS NICOLAS JUEZ ALVAREZ
Registrador de la Propiedad de LLEIDA 2
Pasaje Pompeyo,4 7º A - LLEIDA
tlfno: 0034 973 273309
correspondiente a la solicitud formulada por
ENRIC VICENTE CATALA
con DNI/CIF: 40858482V
Interés legítimo alegado:
Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad, o limitaciones
Identificador de la solicitud: Q47MZ36C
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
http://www.registradores.org
Pág. 1
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLEIDA Nº.2
NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS
Fecha 15/5/2013
Hora 09:01
Página
Finca 4983 de Almacelles. IDUFIR número 25011000251797
Solicitante..: ENRIC VICENTE CATALA
DNI/NIF.....: 40858482V
DATOS REGISTRALES de la Finca 4983 de Almacelles
Tomo 1531 Libro 46 Folio 156
DESCRIPCIÓN
URBANA: Solar número ocho, en la calle Ponent, sin número, de Almacelles, de cuatrocientos sesenta y
siete metros cuadrados de extensión, resultante de un frontis de dieciséis metros y setenta centímetros
y un fondo de veintiocho metros. Linda: frente, la vía pública de su situación; derecha entrando, solar
número siete de los propios otorgantes; fondo, sucesores de Jaqueline Dousset; e izquierda, solar
número nueve de los propios otorgantes.
TITULARES ACTUALES
Nombre.................. : doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL
DNI/CIF................. : D.N.I. 46214422
Título ..................... : Adjudicación
Naturaleza Derecho : Propiedad
Carácter..................: con carácter privativo
Participación...........: el pleno dominio de esta finca
Fecha del Título.......: 29-12-1984
Autoridad ...............: Juan Carlos Carnicero Iñiguez
Sede Autoridad........: Tamarite de Litera
http://www.registradores.org
Pág. 2
Inscripción..............: 2ª de fecha 24-07-1985
Libre de cargas
SIN ASIENTOS PENDIENTES
Si en la precedente nota figura como pendiente de despacho un documento con nota de inscripción
parcial, ha de entenderse que la prórroga del mismo se ha practicado con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 323 de la Ley Hipotecaria.
Es NOTA INFORMATIVA con los efectos previstos en el Artº. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según el artículo 255 de la Ley Hipotecaria.
MUY IMPORTANTE: De acuerdo con los previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal 15/1999 de 13 de diciembre queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de información (Instrucción DGRN de 17-02-1998).
********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).
- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.
- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles
de
España
publicadas
a
través
de
la
url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
http://www.registradores.org
Pág. 3
Información Registral expedida por
JESUS NICOLAS JUEZ ALVAREZ
Registrador de la Propiedad de LLEIDA 2
Pasaje Pompeyo,4 7º A - LLEIDA
tlfno: 0034 973 273309
correspondiente a la solicitud formulada por
ENRIC VICENTE CATALA
con DNI/CIF: 40858482V
Interés legítimo alegado:
Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad, o limitaciones
Identificador de la solicitud: Q47MZ36U
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
http://www.registradores.org
Pág. 1
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLEIDA Nº.2
NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS
Fecha 15/5/2013
Hora 08:57
Página
Finca 4984 de Almacelles. IDUFIR número 25011000251803
Solicitante..: ENRIC VICENTE CATALA
DNI/NIF.....: 40858482V
DATOS REGISTRALES de la Finca 4984 de Almacelles
Tomo 1531 Libro 46 Folio 159
DESCRIPCIÓN
URBANA: Solar número nueve, en calle Ponent, sin número de Almacelles, de dieciséis metros y
setenta centímetros de fachada por veintisiete metros de fondo, o sea cuatrocientos cincuenta y un
metros cuadrados de extensión superficial. Linda: frente, la vía pública de su situación; derecha
entrando, solar número ocho de los propios otorgantes; fondo, sucesores de Jacqueline Dousset; e
izquierda, solar número diez de los mismos otorgantes.
TITULARES ACTUALES
Nombre.................. : doña TERESITA DEL NIÑO JESUS SALA GUELL
DNI/CIF................. : D.N.I. 46214422
Título ..................... : Adjudicación
Naturaleza Derecho : Propiedad
Carácter..................: con carácter privativo
Participación...........: el pleno dominio de esta finca
Fecha del Título.......: 29-12-1984
Autoridad ...............: Juan Carlos Carnicero Iñiguez
Sede Autoridad........: Tamarite de Litera
http://www.registradores.org
Pág. 2
Inscripción..............: 2ª de fecha 24-07-1985
Libre de cargas
SIN ASIENTOS PENDIENTES
Si en la precedente nota figura como pendiente de despacho un documento con nota de inscripción
parcial, ha de entenderse que la prórroga del mismo se ha practicado con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 323 de la Ley Hipotecaria.
Es NOTA INFORMATIVA con los efectos previstos en el Artº. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según el artículo 255 de la Ley Hipotecaria.
MUY IMPORTANTE: De acuerdo con los previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal 15/1999 de 13 de diciembre queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de información (Instrucción DGRN de 17-02-1998).
********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).
- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.
- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles
de
España
publicadas
a
través
de
la
url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
http://www.registradores.org
Pág. 3
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I CESSIÓ. ESMENES
ALMACELLES
III
PLÀNOLS
BRD I ASSOCIATS, ARQ. CONSULTORS
FRANCESC BORDES VIDAL
ARQUITECTE

Documentos relacionados