Memòria 2009-10 - Escola d`Enginyeria de Terrassa. EET Aquesta

Comentarios

Transcripción

Memòria 2009-10 - Escola d`Enginyeria de Terrassa. EET Aquesta
Escola d’Enginyeria de Terrassa
ÍNDEX GENERAL
1. Presentació ............................................................................
1
2. Organització i Personal .........................................................
L’Escola ..........................................................................
Equip Directiu .................................................................
Departaments amb docència .........................................
Personal Acadèmic per Departaments ..........................
Personal d’Administració i Serveis ..................................
Òrgans de Govern i Comissions .....................................
Presència a Òrgans de Govern de la UPC .....................
Delegació d’Estudiants ....................................................
Organització amb seu a l’Escola .....................................
Altres ...............................................................................
3
3
5
6
8
14
15
33
35
36
37
3. Docència ..............................................................................
Espai Europeu d’Educació Superior .............................
Calendari lectiu ..............................................................
Dades acadèmiques dels Estudis de Grau ...............
Dades acadèmiques dels Estudis d’Enginyeria Tècnica ..
Estudis de Màster .......................................................
Dades de matrícula total EET ........................................
Titulats ...........................................................................
38
38
41
43
50
71
72
73
4. Serveis ..................................................................................
Àrea de Gestió Acadèmica .............................................
82
82
5. Serveis prestats pel Campus de Terrassa .............................
La Biblioteca ...................................................................
Els Serveis Informàtics ...................................................
Manteniment i Infrastructures .........................................
83
84
89
99
6. Economia ...............................................................................
Tancament Capítol II 2009 ..............................................
Pressupost Capítol II 2010 ..............................................
101
101
104
7. Entorn Industrial i Extensió Universitària ...............................
Promoció Universitària ......................................................
Cooperació Educativa .....................................................
Borsa de Treball .............................................................
Relacions Internacionals ................................................
Altres Actuacions ............................................................
107
107
109
113
115
128
8. Planificació Estratègica .........................................................
133
1. PRESENTACIÓ
El present document recull els fets més significatius de l’any acadèmic 2009-10 a
l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET), i respon al mandat preceptiu què
reglamentàriament obliga, cada any, a rendir comptes davant la Junta de l’Escola.
Aquestes dades constitueixen un resum dels indicadors més importants i presenten la
fotografia de la nostra escola actual, alhora que ens permeten situar l’evolució i les
respostes obtingudes a la nostra planificació.
La memòria presentada és la primera que es lliura sota la denominació Escola
d’Enginyeria de Terrassa (EET). Un dels grans fets significatius de l’any ha estat el
canvi de nom de l’Escola. L’antic nom d’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica
Industrial de Terrassa (EUETIT) ha estat derogat i substituït per una nova denominació
adequada a les característiques actuals del nostre centre.
Aquest fet constitueix un últim pas que integra els canvis que s’han produït en el darrer
exercici. El curs 2009-10 ha quedat marcat per l’inici dels estudis de Grau.
L’acceptació ha estat exemplar i actualment, els nous estudis, plenament adaptats a
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), ofereixen una formació d’alta qualitat als
estudiants que els cursen. Aquest fet, de caràcter històric ha estat fruit de la capacitat
innovadora de l’Escola, que ha estat de les primeres en acollir els nous paradigmes
educatius. Mitjançant les noves titulacions, l’Escola reafirma la seva perspectiva
internacionalitzada i la millora contínua en referència a les millors institucions
europees.
La implantació dels Graus té nombroses conseqüències destacables pel centre, i s’ha
realitzat amb èxit gràcies a què la contribució i implicació de tots els col·lectius de
l’Escola ha estat generosa i altament significativa. D’una banda, el professorat ha
hagut de desenvolupar matèries noves, amb metodologies basades en un nou model
d’aprenentatge centrades en l’estudiant, nous mètodes d’avaluació, suports digitals,
aplicant la seva creativitat, coneixements i experiència a la tasca docent.
L’administració ha fet front a nous processos que inclouen la gestió dels nous estudis,
l’extinció
de
les
titulacions
d’Enginyeria
Tècnica,
les
adaptacions,
l’atenció
personalitzada, i altres operacions complexes. El personal de serveis, per la seva part
ha superat àmpliament el repte que suposa la presència d’estudiants de moltes
titulacions simultàniament, la saturació dels espais, i les necessitats creades per les
noves metodologies. Pel que fa als estudiants, el col·lectiu ha aportat el seu interès per
1
les noves titulacions, la seva col·laboració, la seva capacitat d’adaptació i el seu
interès per l’aprenentatge.
En correspondència amb les necessitats del centre, i seguint amb la dinàmica iniciada
en els darrers anys, s’han continuat realitzant modificacions estructurals al nostre
edifici. En aquest aspecte cal destacar la inauguració de la nova Sala d’Actes. El nou
espai proporciona possibilitats ampliades d’interacció dins de l’àmbit universitari i
social amb l’entorn.
Finalment, la memòria d’aquest curs reflecteix una activitat intensa, complexa i
diversificada, que mostra l’esperit creatiu de les persones que treballen conjuntament
al servei de l’educació i la recerca, cercant la qualitat, la projecció social dels nostres
titulats i la consolidació de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa com a centre de qualitat,
catalitzador del progrés econòmic i social.
2
2. ORGANITZACIÓ I PERSONAL
2.1- ESCOLA D’ENGINYERIA DE TERRASSA
L'Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) forma part de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), i està ubicada al Campus de la UPC a Terrassa.
Carrer Colom, 1
08222 TERRASSA
Tel. 739.82.00
Fax. 739.82.25
http://www.eet.upc.edu/
En data 8 de febrer de 2010 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
va publicar l’ordre que autoritzava el canvi de nom de l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (EUETIT) pel d’Escola d’Enginyeria de
Terrassa.
Aquest fet fou la culminació d’un procés que s’inicia com a acord de consens de la
Comissió Permanent de l’Escola del 23 de febrer de 2009, i que té com a objectiu
adequar el nom de la institució a les noves circumstàncies produïdes pels canvis
que ha experimentat en els darrers anys (inici de l’especialitat de telecomunicació
l’any 2001, inici dels estudis de postgrau el curs 2006-07, i posada en marxa dels
nous estudis de grau en enginyeria i l’extinció simultània dels d’enginyeria tècnica).
La Junta de l’Escola del dia 5 de març de 2009, seguint la normativa d’aplicació
vigent, va escollir per majoria el nou nom d’Escola d’Enginyeria de Terrassa, i
posteriorment, el Consell de Govern de la UPC, en la sessió del 26 de maig de
2009, va acordar proposar al Departament d’Innovació, Universitat i Empresa de la
Generalitat de Catalunya que autoritzés el canvi.
El nou nom ha comportat una actualització de la imatge corporativa que l’escola,
que a partir d’aquest moment es representa mitjançant el següent logotip:
3
Actualment s’imparteixen els següents estudis:
■ Estudis de Grau:
- Grau en Enginyeria Elèctrica.
- Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
- Grau en Enginyeria Mecànica.
- Grau en Enginyeria Química.
- Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil.
- Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals.
■ Estudis de primer cicle:
- Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electricitat.
- Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
- Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica.
- Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial.
- Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Tèxtil.
- Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge.
■ Estudis de postgrau:
- Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica.
- Màster en Sostenibilitat.
4
2.2. EQUIP DIRECTIU
Juan Antonio Gallardo León
Director des del 25 de maig de 2004.
Miquel Morón Tarifa
Sotsdirector de Coordinació
i Innovació Acadèmica
Des de l’1 de juny de 2004
Juan Ramón Hermoso Costa
Sotsdirector de Recursos i Planificació
Des del 16 d’abril de 1998
Santiago Forcada Plaza
Sotsdirector Cap d’Estudis
Des de l’1 de novembre de 2005
F. Xavier Cañavate Àvila
Sotsdirector de
Relacions Internacionals
Des del 15 de maig de 2001
Carmen Espot Piñol
Secretària Acadèmica
Des del 2 de març de 1999
Joaquim Marqués Calvo
Sotsdirector d’Entorn
Societat i Comunicació
Des del 29 de maig de 2008
Alfred Gil Bonet
Cap de serveis de gestió i suport
Des del 17 de maig de 1993
5
2.3. DEPARTAMENTS AMB DOCÈNCIA A L’ESCOLA

702 Dep. de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica

707 Dep. d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

709 Dep. d’Enginyeria Elèctrica
 710

Dep. d’Enginyeria Electrònica
712 Dep. d’Enginyeria Mecànica
 713
Dep. d’Enginyeria Química

714 Dep. d’Enginyeria Tèxtil i Paperera

717 Dep. d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria

721 Dep. de Física i Enginyeria Nuclear

723 Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics

724 Dep. de Màquines i Motors Tèrmics

727 Dep. de Matemàtica Aplicada III

729 Dep. de Mecànica de Fluids

732 Dep. d’Organització d’Empreses

737 Dep. de Resistència dels Materials i Estructures a l’Enginyeria

739 Dep. de Teoria del Senyal i Comunicacions

744 Dep. d’Enginyeria Telemàtica
6
ASSIGNACIÓ DE PUNTS DE DOCÈNCIA A DEPARTAMENTS PEL CURS 09/10
COORDINACIÓ
DOCENT I
ACTIVITATS
RELACIONADES
AMB LA
MILLORA DE LA
DOCÈNCIA
DIRECCIÓ i
COORDINACIÓ
TOTAL
UNITAT
PUNTS DE
DOCÈNCIA
702
264,75
28,5
5
298,2
707
407,5
13,3
15
435,8
709
910,25
55,6
62
1027,8
710
1330,85
88,7
107
1526,5
712
430
24,8
2
456,8
713
971,75
86,6
63
1121,35
714
520,25
42,9
20
583,15
717
816,75
44,1
127
987,85
721
587,7
66,4
20
674,1
723
558,7
61,2
2
621,6
724
167
9,2
2
178,2
727
690,5
64,4
63
817,9
729
97,5
10,6
2
110,1
732
308
26,8
61
395,8
737
43,5
6,6
2
52,1
739
416,25
17,5
4
437,75
744
64,5
6,6
2
73,1
1241
196,5
19,2
2
217,7
TOTAL
8.782,25
673
561
10.016,25
1 La Càtedra Unesco de Sostenibilitat és també una unitat bàsica que imparteix docència a l’EET, i per
tant, també se li assignen punts de docència; una part d’aquests, no es comptabilitzen en el còmput
total de l’EET ja que el reconeixement el realitza directament el Rectorat de la UPC.
7
2.4. PERSONAL ACADÈMIC PER DEPARTAMENTS
 Ciència dels Materials i Eng. Metal·lúrgica (702)
Arencon Osuna, David
Caceres Moreno, Maria Angelica
De Redondo Realinho, Vera Cristina
Gámez Pérez, José
Illescas Fernández, Sílvia
Pagès Figueras, Pere
Salan Ballesteros, Núria; Representant de la Unitat Departamental (des de 12.07.10)
Sánchez Soto, Miguel Ángel
Tafzi el Hadri, Khalil
Velasco Perero, José Ignacio; Representant de la Unitat Departamental (fins 11.07.10)
 Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (707)
Comasolives Font, Ramon
Cugueró Escofet, Josep
Damunt Masip, Jordi
Español Senosain, Josep Ma.
Figueras Jové, Jaume
Guasch Petit, Antonio
Hernández Palacín, Juan Carlos
Masip Álvarez, Albert
Morcego Seix, Bernardo
Nejjari, Fatiha
Pérez Magrané, Ramón
Planas Dangla, Rita Maria; Representant de la Unitat Departamental
Puig García, Jaume
Quevedo Casín, Joseba
Sarrate Estruch, Ramon
 Enginyeria Elèctrica (709)
Aldabás Rubira, Emiliano
Auleda Fornells, David
Candela García, Ignacio
Cardoner Puig, Francesc de Paula
Hermoso Costa, Juan Ramón
Hierro Ortells, Pere
Horta Bernús, Ricard
Jornet Alvarez, Atanasi
Luna Alloza, Alvaro
March Nomen, Víctor
Martínez Barrios, Luís
Martínez Magaña, Juan
Montaña Puig, Joan
Pinos Basseda, Pau
Rodríguez Cortés, Pedro
Rolan Blanco, Alejandro
8
Romero Duran, David; Representant de la Unitat Departamental
Romero Pérez, Daniel
Salvador, Dario Alejandro
Saura Perisé, Jaume
Solà de las Fuentes, Gloria
 Enginyeria Electrònica (710)
Abadía Garasa, Fernando
Albà Cantero, Xènia
Almudevar Felipe, Eulogio
Arias Pujol, Toni
Berbel Artal, Néstor
Busquets Monge, Sergio
Calomarde Palomino, Antonio
Capellà Frau, Gabriel
Corbalán Fuertes, Montserrat
Cusidó Roura, Jordi
Fernández Garcia, Raúl
Ferrer Arnau, Lluís
Gago Barrio, Javier
Gallardo León, Juan Antonio
Garcia Díaz, Jaime
Gil Galí, Ignacio
Invers Brunet, Joel
Jaén Fernández, Carles; Representant de la Unitat Departamental
Lamich Arocas, Manel
López Palma, Manuel
Marín Merchan, Lorenzo
Medina García, José Luís
Mon González, Juan
Ortega Redondo, Juan Antonio
Peso Pérez, Javier
Pindado Rico, Rafael
Pou Fèlix, Josep
Romeral Martínez, José Luis
Salaet Pereira, Joan
Zaragoza Bertomeu, Jordi
 Enginyeria Mecànica (712)
Álvarez del Castillo, Xavier
Arcos Villamarin, Robert
Capilla Cadenas, Ana Isabel
Catalan Artigas, Albert
Cuadrado González, Pedro
Freire Venegas, Francisco Javier
Genescà Francitorra, Meritxell
Huguet Ballester, David
Martin Roman, Sara
Montalà Guitart, Francesc
Morera Raventós, Jaume
9
Pérez Torra, Eva
Ribatallada Díez, Jordi
Sans Garcia, Jordi
Sitjar Cañellas, Rafael; Representant de la Unitat Departamental
Tugas Pons, David
 Enginyeria Química (713)
Álvarez del Castillo, Dolors
Andreu Mateu, Francesc
Baquero Navarro, Teresa
Boada Juan, Marc
Calafell Monfort, Margarita
Cañavate Ávila, F. Xavier
Carreras Parera, Nuria
Colom Fajula, Xavier
Dagà Montmany, Josep
Escalas Cañellas, Antoni
Ferrer Balas, Didac
Folch Pérez, Joaquim; Representant de la Unitat Departamental
García Raurich, Josep
Garrido Soriano, Núria
Garriga Solé, Pere
González Lagunas, Fernando
Guadayol Cunill, Josep Ma.
Lis Arias, Manel
Martí Ricart, Josep
Molins Duran, Gemma
Morillo Cazorla, Margarita
Navarro Santañes, Antonio
Pallarés Andreu, Marc
Puig Gasol, Dolors
Sans Fonfria, Ramon
Torrent Burgués, Joan
Viktorov Danov, Stoyan
 Enginyeria Tèxtil i Paperera (714)
Ardanuy Raso, Monica
Caballero Manresa, Gabriel
Canal Arias, Josep Ma.
Capdevila Juan, Xavier; Representant de la Unitat Departamental
Carrera Gallissà, Enric
Carrión Fité, Fco. Javier
Comas Carceller, Ramon
Crespi Rosell, Martí
Escribano Rodríguez de Robles, Beatriz
Garcia Hortal, José Antonio
Marsal Amenós, Feliu
Morera Brumós, Jordi
Naik Kardile, Arun
Riera Torres, Miquel Antoni
10
Rodríguez Sorigué, Cristina
Valldeperas Morell, Josep
Vidal Llucià, Teresa
 Expressió Gràfica a l'Enginyeria (717)
Aguacil Moreno, Sergi
Albareda Soteras, Xavier
Alonso-Misol Cerdó, Alejandro
Bermúdez Rodríguez, Francisco
Lapaz Castillo, José Luís; Representant de la Unitat Departamental (des de 24.10.09)
Marqués Calvo, Joaquim
Martín Giménez, Jorge
Morón Tarifa, Miquel
Pàmies Palmada, Josefina
Pérez Diéguez, Emilio
Povill Cartoixa, Domènec
Villegas Mandri, Mónica
Voltas Aguilar, Jordi; Representant de la Unitat Departamental (fins a 23.10.09)
 Física i Enginyeria Nuclear (721)
Casals Mirones, Jorge Alejandro
Dies Miracle, Marta
Fernández Soler, Juanjo
Hernández Fernández, Antonio
Herrero Simon, Ramon; Representant de la Unitat Departamental
Hervada Sala, Carme
Sellarés González, Jordi
Torrent Serra, Ma. Carme
Triginier Garcia, Josep
Trull Silvestre, Josep
 Llenguatges i Sistemes Informàtics (723)
Amirian Basiri, Gerard
Arratia Quesada, Argimiro Alejandro
Bruque Calero, Ivan
Chica Calaf, Antonio
Fernández Duran, Pau
Gatius Vila, Marta
López Cuesta, Lídia
López López Ma. José
Marco Gómez, Jordi; Representant de la Unitat Departamental (fins a 04.09.09)
Martín Prat, Àngela
Múgica Álvarez, Francisco José
Romero Moral, Oscar
Valverde Ruiz, Alfonso
Vellido Alcacena, Alfredo; Representant de la Unitat Departamental (des de 05.09.09)
Xhafa, Fatos Sulejman
11
 Màquines i Motors Tèrmics (724)
Andreu Garbayo, Luis
Cendra Garreta, Jaume; Representant de la Unitat Departamental
Rosas Casals, Martí
 Matemàtica Aplicada III (727)
Álvarez Quetglas, Ma. José
Andújar Guardado, Benito
Claver Garrido, Nuria
Escobosa Fernández, Alfonso
Fàbrega Enfadaque, Alberto
Ferrer Fité, Josep
Forcada Plaza, Santiago
Garcia Caballero, Albert
Guàrdia Riera, Roser
Jiménez Jiménez, Ma. José
Mañosa Fernández, Víctor; Representant de la Unitat Departamental (fins a 02.12.09)
Miralles Rafart, Ramon
Monso Burgués, Enric
Navarro González, Ma. Teresa
Olmo Olmo, Catalina
Planes Osorio, Oliver
Pòrtulas Oliva, Antoni
Ralló Capdevila, Miquel
Recasens Gallart, Eduard
Sabater Pruna, Assumpta; Representant de la Unitat Departamental (des de 03.12.09)
 Mecànica de Fluids (729)
Carbó Bech, Alberto Antonio
Castilla López, Roberto; Representant Unitat Departamental (des de 09.09.09)
Galea Martínez, Sílvia
Gámez Montero, Pedro Javier; Representant de la Unitat Departamental (fins a 08.09.09)
Raush Alviach, Gustavo Adolfo
Xercavins Valls, Josep
Organització d'Empreses (732)
Artigas Latorre, Jeroni; Representant de la Unitat Departamental
Casabona Fina, Ramon
Espot Piñol, Carme
Monagas Asensio, Pedro
Pagan Espinosa, Pedro
Ruiz Mirones, Francisco Javier
12
 Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria (737)
Andreu Torras, Antoni
Blanch Gracia, José Luis
González Molano, Nuria
Romea Rosas, Carlos
Sánchez Romero, Montserrat; Representant de la Unitat Departamental
 Teoria del Senyal i Comunicacions (739)
Esquerra Llucià, Ignasi
Giró Nieto, Xavier
Morros Rubió, Josep Ramon
Ruiz Hidalgo, Javier
Sala Àlvarez, Josep; Representant de la Unitat Departamental
Torres Urgell, Lluís
Vilaplana Besler, Verònica
 Enginyeria Telemàtica (744)
Muñoz Tapia, José Luis; Representant Unitat Departamental
 EET (320)
Stahel, Andri Werner
Matarín Hernández, Wenceslao
 INTEXTER (420)
Carrillo Navarrete, Fernando
13
2.5. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
 Cap de Serveis de Gestió i Suport
Alfred Gil Bonet
 Àrea de Gestió Acadèmica
Pepita Fraga Martí
Isabel Moreno Gutiérrez
Anna Caurel Castelao
Sílvia Gómez González (fins a 12.05.10)
Jordi Pisa Sánchez (des de 4.02.10)
Marilà Serra Lucas (des de 13.05.10)
 Àrea de Relacions Externes
Cristina Mir Busquet
Esther Garcia Coma
Anna Burdó
Marilà Serra Lucas (des de 1.12.09 fins a 12.05.10)
 Àrea de Direcció
Mireia Mata Pou
Cristina Jiménez Perich
 Gestió Econòmica
Isabel de Pera López
Carme Valls Pérez (des de 01.06.09)
Pilar Racero Peláez (fins a 04.06.10)
 Logística i Serveis
Helena Ruiz Estellés
José Miguel Sánchez Molero
Silvia Angel Roman
 Serveis Informàtics EET
Antonio Fernández Jiménez
Carles Zapater Brualla
Pau Cabanyol Moyano
 Consergeria
Antonio Molina Albarral
José Fernández Serrano
Javier Soto Marés
Anselmo de la Torre Rojas
José Aguilera Aguilera
Lluís Salgado Salgado
Aurora de Pera López (fins a 01.06.10)
Marina Moncal Trullàs (des de 02.06.10)
14
2.6. ÒRGANS DE GOVERN I COMISSIONS
2.6.1. JUNTA DE L’ESCOLA
 Composició:
Equip Directiu
Gallardo León, Juan Antonio
Hermoso Costa, Juan Ramon
Forcada Plaza, Santiago
Morón Tarifa, Miquel
Cañavate Àvila, F. Xavier
Espot Piñol, Carmen
Marqués Calvo, Joaquim
Gil Bonet, Alfred
Coordinadors de les Unitats Docents
Arias Pujol, Antoni
Carrillo Navarrete, Fernando
Fernández Garcia, Raúl
Horta Bernús, Ricard
Marsal Amenós , Feliu
Pàmies Gómez, Teresa
Representants de les Unitats Departamentals
Artigas Latorre, Jeroni
Capdevila Juan, Xavier
Castilla López, Robert (des de 09.09.09)
Cendra Garreta, Jaume
Escribano, Beatriz (des de 05.10.09)
Gámez Montero, Pedro Javier (fins a 08.09.09)
Herrero Simon, Ramon
Jaén Fernández, Carles
Lapaz Castillo, José L. (des de 24.10.09)
Mañosa Fernán, Víctor (fins a 02.12.09)
Marco Gómez, Jordi (fins a 04.09.09)
Muñoz Tapia, José Luis
15
Pérez Folch, Joaquim
Planas Dangla, Rita Ma.
Romero Duran, David
Sabater Pruna, Assumpta
Sala Álvarez, Josep
Salan, Núria (des de 12.07.10)
Sánchez Romero, Montserrat
Sitjar Cañellas, Rafael
Trull Silvestre, Josep
Velasco, José I. (fins a 11.07.10)
Voltas, Jordi (fins a 23.10.09)
Vellido, Alfredo (des de 05.09.09)
Representants del Personal Funcionari dels Cossos Docents
Universitaris
Canal Arias, Josep Ma.
Carrera Gallissà, Enric
Carrión Fité F. Xavier
Comas Carceller, Ramon
Corbalán Fuertes, Montserrat
Hervada Sala, Carme
Lamich Arocas, Manel
Martínez Barrios, Luis
Monsó Burgúes, Enric
Quevedo Casín, Joseba
Rodríguez Sorigué, Cristina
Torrent Serra, Carme
Representants del PDI no Funcionari o no Doctor
Cugueró Escofet, Josep
Esquerra Llucià, Ignasi
Ferrer Arnau, Lluis Jordi
Masip Álvarez, Albert
Nejjari, Fatiha
Nogués Morell, Francesc
Sarrate Estruch, Ramon
Sellarés González, Jordi
Representants del Personal d’Administració i Serveis
Cabañol Moyano, Pau
Fernández Jiménez, Antonio
Fraga Martí, Pepita
Gómez González, Sílvia
Jiménez Perich, Cristina
Mata Pou, Mireia
Salvador Solà, Antoni
Sánchez Molero, José Miguel
Representants dels Estudiants
Pares Domar, Donat
Romeral Fernández, Luís
Rovira Segarra, Josep
Salazar Riquelme, David
San José Gispert, Faust
Segura Aguiló, Eloi
Tachó Pinyot, Mercè
Toledo González, Rafael
Valls Pepió, Laia
Calvo Prieto, David
Celeiro Fuentes, Pau
Costa Soto, Meritxell
Fernández Coll, Josep
Frade Pesquera, Blanca
Garcia Denapole, Carolina
Garcia Lopez, Manuel
Mármol Romero, José Antonio
Martínez Troncho, Marta
Mateo Rodríguez, Marc
16
 Reunions celebrades de la Junta de l’Escola:
14 d’octubre de 2009 (extraordinària)
ORDRE DEL DIA
1. Debat i aprovació, si s’escau, del Pla d’Estudis de Disseny Industrial
Desenvolupament del Producte.
2. Informació de la Comissió Impulsora de la Unificació.
15 de març de 2010
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
Aprovació d’actes de sessions anteriors (05.03.09, 23.06.09, 14.10.09).
Ratificació de la Memòria 2008-2009.
Informe de Direcció.
Torn obert de paraules.
2.6.2. COMISSIÓ PERMANENT
 Composició:
Equip Directiu
Gallardo León, Juan Antonio
Hermoso Costa, Juan Ramon
Forcada Plaza, Santiago
Morón Tarifa, Miquel
Cañavate Àvila, F. Xavier
Espot Piñol, Carmen
Marqués Calvo, Joaquin
Gil Bonet, Alfred
Representants del PDI
Carrión Fite, F. Xavier
Folch Pérez, Joaquim
Hervada Sala, Carme
Jaén Fernández, Carles
Monso Burgues, Enric
Romero Duran, David
Sellarés González, Jordi
Velasco Perero, José Ignacio
17
i
Representants del PAS
Mata Pou, Mireia
Salvador Solà, Antoni
Representants dels Estudiants
Costa Soto, Meritxell
Garcia Lopez, Manuel
Romeral Fernández, Luís
Tachó Piñot, Mercè
Vacant
 Reunions i Acords:
30 de setembre de 2009
ACORDS:




S’aprova per consens l’acta de la Comissió Permanent corresponent al dia 9 de
juliol de 2009.
S’aprova per consens la convocatòria d’eleccions 2009, per als òrgans de govern
de l’EUETIT.
S’aprova per consens la convocatòria i ordre del dia per a la Junta d’Escola de 14
d’octubre de 2009.
S’acorda per consens informar favorablement a la proposta de modificació
d’adscripció funcional d’un Professor del Departament de Llenguatges i Sistemes
Informàtics.
2 de desembre de 2009
ACORDS:




S’aprova per consens l’acta de la Comissió Permanent corresponent al dia 30 de
setembre de 2009.
S’acorda que els estudiants de la Comissió Permanent presentaran, en breu, una
proposta dels seus representants en les comissions de la CP.
S’aprova per consens la proposta de modificacions de la normativa de PFC.
S’acorda per consens informar favorablement a la proposta de modificació
d’adscripció funcional d’un Professor del Departament d’Enginyeria Electrònica
22 de febrer de 2010
ACORDS:

S’aprova per consens l’acta de la Comissió Permanent corresponent al dia 2
de desembre de 2009.
18





S’aprova per consens la convocatòria i l’ordre del dia per a la Junta de l’Escola de
15 de març de 2010.
S’aprova per consens la proposta d’assignació del romanent de la partida de
solidaritat 2009 als damnificats pel terratrèmol d’Haití.
S’aprova per consens la proposta de modificació de la normativa de PFC.
S’aprova per consens la proposta d’encàrrec acadèmic 2010-2011.
S’acorda per consens informar favorablement a la proposta de modificació
d’adscripció funcional de dos professors del Departament de Llenguatges i
Sistemes Informàtics.
26 d’abril de 2010
ACORDS:





S’aprova per consens l’acta de la Comissió Permanent corresponent al dia 22 de
febrer de 2010.
S’aprova per consens la proposta de modificació de la normativa d’assignació de
titulació (especialitat) de l’àmbit industrial.
S’aprova per consens la proposta de convalidació de CFGS, amb les següents
puntualitzacions:
1. Les correspondències entre Graus d’Enginyeria i CFGS siguin les
mateixes per totes les escoles de la xarxa X6.
2. A tots els alumnes provinents de CFGS se’ls hi reconeixerà 12 crèdits
optatius en concepte de pràctiques d’empresa.
3. La taula de convalidacions serà revisada quan es despleguin les
assignatures optatives a l’Escola.
S’aprova per consens el pressupost 2010.
S’aprova per consens la proposta d’equipament docent 2010.
10 de juny de 2010
ACORDS:







S’aprova per consens l’acta de la Comissió Permanent corresponent al dia 26
d’abril de 2010.
S’aprova per consens la proposta de calendari acadèmic 2010-2011.
S’aprova per consens l’assignació d’assignatures a Departaments.
S’aprova per consens la proposta de distribució de beques de suport a la
docència.
S’aprova per consens la proposta d’equipament docent 2010.
S’aprova per consens la proposta de calendari d’eleccions a Director/a de l’EET.
S’aprova per consens la proposta d’adaptació extraordinària d’Enginyeria Tècnica
a Grau.
19
2.6.3. COMISSIÓ D'AVALUACIÓ ACADÈMICA
 Composició:
President
Gallardo León, Juan Antonio
Representants del Personal Acadèmic
Artigas Latorre, Jeroni
Canal Arias, Josep Ma.
Capellà Frau, Gabriel
Corbalán Fuertes, Montserrat
Hervada Sala, Carme
Torrent Serra, Carme
Representants dels Estudiants
Garcia López, Manuel
Toledo González, Rafael
Vargas Perea, Alejandro
 Reunions celebrades:
13 d’octubre de 2009 (via correu electrònic)
ORDRE DEL DIA
1. Proposta conjunta de la comissió que haurà de resoldre el concurs de la plaça
d’Agregat del Departament d’Enginyeria Química AG-101/713 amb adscripció
funcional EUOOT/EUETIT.
3 de novembre de 2009
ORDRE DEL DIA
1. Elaboració de dos informes dins del procés d’avaluació del PDI temporal: Mònica
Ardanuy i Raúl Fernández.
2. Torn obert de paraules.
20
17 de desembre de 2009 (via correu electrònic)
ORDRE DEL DIA
1. Proposta conjunta de la comissió que haurà de resoldre el concurs de la plaça de
Lector del Departament d’Enginyeria Elèctrica LEC-1/709 amb adscripció funcional a
l’EUETIT.
8 de març de 2010
ORDRE DEL DIA
1. Elaboració d’informes dins del procés dels complements docents (bàsic i
addicional) i del de l’informe de l’activitat docent (25).
2. Torn obert de paraules.
26 de maig de 2010
ORDRE DEL DIA
1. Elaboració d’informes dins del procés d’avaluació del PDI temporal (2).
2. Propostes conjuntes de comissions concursos PDI contractat temporal 1/10-11
amb adscripció funcional a l’EET.
3. Torn obert de paraules.
14 de juliol de 2010
ORDRE DEL DIA
1. Elaboració d’informes de PDI següents processos:

Procés d’avaluació professorat associat a efectes canvi tipus retributiu (2).

Programa d’estabilització (6).

Programa de promoció (1).
2. Torn obert de paraules.
21
2.6.4 COMISSIÓ DOCENT
 Composició:
President
Morón Tarifa, Miquel
Coordinadors Unitats Docents
Arias Pujol, Antoni
Carrillo Navarrete, Fernando
Fernández Garcia, Raúl
Horta Bernús, Ricard
Marsal Amenós, Feliu
Pàmies Gómez, Teresa
Representants del Personal Acadèmic
Carrión Fite, F. Xavier
Hervada Sala, Carme
Romero Duran, David
Cap de Serveis de Gestió i Suport
Gil Bonet, Alfred
Cap d’Estudis
Forcada Plaza, Santiago
Representants dels Estudiants
Romeral Fernández, Luís
Vacant
22
 Reunions celebrades:
20 de novembre de 2009
ORDRE DEL DIA
PUNT ÚNIC: PFC informatitzat.
1 de febrer de 2010
ORDRE DEL DIA
1. Competències per nivells.
2. Proposta de modificació de normativa de PFC (millora).
3. Torn obert de paraules.
14 d’abril de 2010
ORDRE DEL DIA
1. Modificacions normativa d’assignació de Grau.
2. Proposta de convalidacions CFGS.
3. Dobles titulacions.
4. Calendari acadèmic curs 2010-2011.
5. Torn obert de paraules.
25 de maig de 2010
ORDRE DEL DIA
PUNT ÚNIC: Presentació de la proposta de calendari acadèmic 2010-2011.
2.6.5. COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ I RECURSOS
 Composició:
President
Hermoso Costa, Juan Ramon
Cap de Serveis de Gestió i Suport
Gil Bonet, Alfred
23
Representants del Personal Acadèmic
Hervada Sala, Carme
Monsó Burgues, Enric
Pérez Folch, Joaquim
Representant dels Estudiants
García Lopez, Manuel
 Reunions celebrades:
24 de novembre de 2009
ORDRE DEL DIA
1. Informació sobre romanents del capítol 2 de docència.
2. Torn obert de paraules.
9 de març de 2010
ORDRE DEL DIA
1. Pressupost EET 2010.
2. Torn obert de paraules.
2.6.6. COMISSIÓ D'ENTORN INDUSTRIAL I EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
 Composició:
President
Marqués Calvo, Joaquin
Cap de Serveis de Gestió i Suport
Gil Bonet, Alfred
24
Representants del PDI
Jaén Fernández, Carles
Romero Duran, David
Sellarés González, Jordi
Representants dels Estudiants
Costa Soto, Meritxell
2.6.7. COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS
 Composició:
President
Cañavate Ávila, F. Xavier
Cap de Serveis de Gestió i Suport
Gil Bonet, Alfred
Representants del PDI
Jaén Fernández, Carles
Velasco Perero, José Ignacio
Representants dels Estudiants
Tachó Pinyot, Mercè
25
2.6.8 JUNTA ELECTORAL
 Composició:
Presidenta
Representant del PDI
Representant del PDI
Representant del PAS
Representant Estudiants
Carmen Espot Piñol
Teresa Pàmies Gómez
David Romero Duran
Cristina Jiménez Perich
Rafael Toledo González
 Reunions celebrades:
23 de setembre de 2009
ORDRE DEL DIA
1. Constitució de la Junta Electoral.
2. Sorteig membres Mesa Electoral (Eleccions Claustre UPC).
26 d’octubre de 2009
ORDRE DEL DIA
1. Sorteig membres Mesa Electoral (Junta de l’Escola).
26
2.6.9 COMISSIÓ DE REPRESENTANTS D’UNITATS DEPARTAMENTALS
 Composició:
Director EET
Secretària Acadèmica,
Representant Dept. 702
Representant Dept. 707
Representant Dept. 709
Representant Dept. 710
Representant Dept. 712
Representant Dept. 713
Representant Dept. 714
Representant Dept. 717
Representant Dept. 721
Representant Dept. 723
Representant Dept. 724
Representant Dept. 727
Representant Dept. 729
Representant Dept. 732
Representant Dept. 737
Representant Dept. 739
Representant Dept. 744
Representant Unitat 124
Gallardo León, Juan A.
Espot Piñol, Carmen
Velasco Perero, José Ignacio (fins a 11.07.10)
Salan Ballesteros, Núria (des de 12.07.10)
Planas Danglà, Rita
Romero Duran, David
Jaén Fernández, Carles
Sitjar Cañellas, Rafael
Folch Pérez, Joaquim
Capdevila Juan, Xavier
Voltas Aguilar, Jordi (fins a 23.10.09)
Lapaz Castillo, José L. (des de 24.10.09)
Herrero Simon, Ramon
Marco Gómez, Jordi (fins a 04.09.09)
Vellido Alcacena, Alfredo (des de 05.09.09)
Cendra Garreta, Jaume
Mañosa Fernández, Víctor (fins a 02.12.09)
Sabater Pruna, Assumpta (des de 03.12.09)
Gámez Montero, Pedro J. (fins a 08.09.09)
Castilla López, Robert (des de 09.09.09)
Artigas Latorre, Jeroni
Sánchez Romero, Montserrat
Sala Álvarez, Josep
Muñoz Tapia, José Luís
Sabater Pruna, Assumpta (fins a 04.10.09)
Escribano, Beatriz (des de 05.10.09)
27
2.6.10. UNITATS DOCENTS
 Unitat Docent d'Enginyeria Tèxtil:
 Composició:
Coordinador
Marsal Amenós, Feliu
Representants dels Departaments
Arratia Quesada, Argimiro (des de 04.03.10)
Artigas Latorre, Jeroni
Canal Arias, Josep Ma.
Cañavate Avila, Xavier
Carrera Gallissà, Enric
Comas Carceller, Ramon
Ferrer Arnau, Lluis
Hervada Sala, Carme
Marqués Calvo, Joaquim
Recasens Gallart, Eduard
Solà de las Fuentes, Gloria
Vellido Alcacena, Alfredo (fins a 03.03.10)
Representants dels Estudiants
Badosa, Diana
Holger, Alessandra
Roig, Davinia
Aquesta unitat docent no va celebrar cap reunió durant el curs 2009-10.
 Unitat Docent Enginyeria Mecànica:
 Composició:
Coordinador
Pàmies Gómez, Teresa
28
Representants Unitats Departamentals
Álvarez del Castillo, Xavier
Arencón Osuna, David
Borrell Matas, Marc
Cendra Garreta, Jaume
Chica Calaf, Toni
Gámez Montero, Pedro J.
Ralló Capdevila, Miquel
Sánchez Romero, Montserrat
Sans Garcia, Jordi
Saura Perisé, Jaume
Sitjar Cañellas, Rafael
Trull Silvestre, Josep
Representants dels Estudiants
Costa Soto, Meritxell
Segura Aguiló, Eloi
 Reunions celebrades:
11 de febrer de 2010
ORDRE DEL DIA
PUNT ÚNIC: Competències transversals del bloc de l’especialitat.
Unitat Docent Enginyeria Química:
 Composició:
Coordinador
Carrillo Navarrete, Fernando
Representants Unitats Departamentals
Alonso-Misol Cerdó, Alejandro
Artigas Latorre, Jeroni
Balastegui Manso, Andreu
Carrión Fite, F. Xavier
Cendra Garreta, Jaume (des de 09.03.09)
Fernández Soler, Juanjo
Folch Pérez, Joaquim
Guàrdia Riera, Roser
Lis Arias, Manuel J.
Martin Prat, Àngela
Solá de las Fuentes, Gloria
29
Representants dels Estudiants
Rovira Segarra, Josep
Toledo González, Rafael
Valls Pepió, Laia
 Reunions celebrades:
3 de març de 2010
ORDRE DEL DIA
1. Integració competències genèriques al Grau en Enginyeria Química.
2. Torn obert de paraules.
Unitat Docent Enginyeria Elèctrica:
 Composició:
Coordinador
Horta Bernús, Ricard
Representants Unitats Departamentals
Álvarez Quetglas, Ma. José
Balastegui Manso, Andreu
Castilla López, Robert
Espot Piñol, Carmen
Gil Galí, Ignacio
López López, Ma. José
Martínez Barrios, Luís
Martínez Magaña, Juan
Pérez Diéguez, Emilio
Pérez Magrané, Ramon
Romero Duran, David
Rosas Casals, Martí
Torrent Serra, Ma. Carme
Representants dels Estudiants
Fernández Coll, Josep
Garcia López, Manuel
Salazar Riquelme, David
Aquesta unitat docent no va celebrar cap reunió durant el curs 2009-10.
30
Unitat Docent Enginyeria Electrònica:
 Composició:
Coordinador
Arias Pujol, Antoni
Representants Unitats Departamentals
Aldabas Rubira, Emiliano
Álvarez del Castillo, Xavier
Espot Piñol, Carme
Herrero Simon, Ramon
Jaén Fernández, Carles
López López, Ma. José
Martínez
Magaña, Juan
Masip Álvarez, Albert
Monso Burgués, Enric
Voltas Aguilar, Jordi
Zaragoza Bertomeu, Jordi
Representants dels Estudiants
Jiménez López, Edgar
Mármol Romero, José A.
Orts Aguado, Javier
 Reunions celebrades:
24 de març de 2010
ORDRE DEL DIA
1. Avaluació de la transversalitat en el Grau d’Enginyeria en Electrònica
Industrial i Automàtica.
2. Torn obert de paraules.
20 d’abril de 2010
ORDRE DEL DIA
1. Proposta final per a l'avaluació de la transversalitat en el Grau d'Eng. en
Electrònica Industrial i Automàtica.
2. Torn obert de paraules.
31
Unitat Docent Enginyeria Telecomunicació, So i Imatge:
 Composició:
Coordinador
Fernández Garcia, Raúl
Representants Unitats Departamentals
Casabona Fina, Ramon
Fernández Duran, Pau
Jiménez Jiménez, Ma. José
Lamich Arocas, Manuel
Martin Giménez, Jorge
Mon González, Juan
Morrós Rubió, Josep Ramon
Muñoz Tapia, José Luis
Sabater Pruna, Assumpta
Sellarés González, Jordi
Representants dels Estudiants
Frade Pesquera, Blanca
Martínez Balboa, Beatriz
Tello, Marcel
 Reunions celebrades:
3 de desembre de 2009
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
Aprovació, si s’escau, de l'acta de la reunió anterior.
Informe del coordinador de la Unitat docent.
Elaboració de les guies docents de les assignatures de grau.
Bloc optatiu d'especialitat (BODE).
Torn obert d'intervencions.
19 de febrer de 2010
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l'acta de la reunió anterior.
2. Proposta d’avaluació de les competències genèriques.
3. Torn obert d'intervencions.
32
2.7. PRESÈNCIA DE MEMBRES DE L'ESCOLA A ÒRGANS DE GOVERN DE LA
UPC
 Claustre Universitari:
Consell de Direcció:
Colom Fajula, Xavier
Directors de Centre Docent:
Gallardo León, Juan Antonio
Directors d’Institut Universitari de Recerca:
Valldeperas Morell, Josep
Personal Funcionari Doctor (conjunt):
Àlvarez del Castillo, Xavier
Quevedo Casin, Joseba-Jokin
Personal Funcionari Docent no Doctor:
Carrera Gallissà, Enric
Hermoso Costa, Juan Ramon
Martínez Magaña, Juan
Estudiantat:
Frade Pesquera, Blanca Isabel
Garcia López, Manuel
Mármol Romero, Juan Antonio
 Consell de Govern:
Colom Fajula, Xavier
Gallardo León, Juan Antonio
Valldeperas Morell, Josep
 Comissió de Docència i Estudiantat:
Colom Fajula, Xavier
Gallardo Leon, Juan Antonio
33
 Comissió Permanent:
Valldeperas Morell, Josep
 Comissió Economia i Infraestructures:
Valldeperas Morell, Josep
 Comissió de Personal i Acció Social:
Valldeperas Morell, Josep
 Comissió de Recerca:
Valldeperas Morell, Josep
 Comissió de Campus de Terrassa:
Carrera Gallissà, Enric
Gallardo León, Juan Antonio
Morón Tarifa, Miquel
Valldeperas Morell, Josep
 Consell de Campus de Terrassa:
Gallardo León, Juan Antonio
Valldeperas Morell, Josep
34
2.8 DELEGACIÓ D’ESTUDIANTS
Delegat dels Estudiants
Toledo González, Rafael
Sotsdelegat dels Estudiants
Garcia López, Manuel
Secretaria
Frade Pesquera, Blanca
Tresorer
Orts Aguado, Javier
Comissió de festes
Mármol Romero, José Antonio
Romeral Fernández, Luís
Becaris de la Delegació
Recuero Morales, Daniel
García López, Manuel
Durant el curs 09-10, una representació de la delegació va assistir als
següents congressos de la Asociación Estatal de Representantes de Alumnos
de Ingeniería Técnica Industrial:
 Congrés A.E.RR.AA.I.T.I. – Sevilla, Novembre de 2009
Assistents:
- Rafael Toledo González
 Congrés A.E.RR.AA.I.T.I. – Terrassa, Abril de 2010
Assistents:
- Rafael Toledo González
- Manuel Garcia López
35
2.9 ORGANITZACIÓ AMB SEU A L’EET
 Càtedra Unesco de Sostenibilitat:
Director
Morató Farreras, Jordi
Professorat de l’Escola amb adscripció funcional en aquesta unitat:
Álvarez del Castillo, Xavier
Carrera Gallissà, Enric
Cendra Garreta, Jaume
Escribano Rodríguez de Robles, Beatriz
Martínez Magaña, Juan
Rosas Casals, Martí
Sabater Pruna, Assumpta
Salan Ballesteros, Nuria
Stahel, Andri Werner
36
2.10 ALTRES
 Comissió de Cultura de l’EET:
Burdó Expósito, Anna
Marqués Calvo, Joaquim
Monzonís Camps, Marta
Povill Cartoixa, Domènec
Salvador Solà, Antoni
 Coordinador Activitats Culturals EET:
Povill Cartoixa, Domènec
 Responsable del projecte ”Recuperació del patrimoni històric artístic de
l’escola”.
Marqués Calvo, Joaquim
 Responsable del Pla d’Igualtat d’Oportunitats UPC a l’EET:
Hervada Sala, Carme
 Coordinador GICE (Grup d’Innovació i Qualitat Educativa):
Pindado Rico, Rafael
 Representant de l’EET en el Pla UPC Sostenible 2015:
Sthael, Andri W.
37
3. DOCÈNCIA
3.1. ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR
En aquest apartat es recullen les principals actuacions realitzades a l’escola en l’àmbit
de l’adaptació al nou marc d’estudis establert per l’Espai Europeu d’Educació Superior
(EEES).
 INICI DELS ESTUDIS DE GRAU.
Després de rebre la verificació positiva del Consejo de Universidades (CU), el curs
2009-10 s’inicien els nous estudis de Grau en Enginyeria adaptats a l’EEES. L’Escola
posa en marxa 6 plans d’estudi, 5 d’ells en l’àmbit de l’enginyeria industrial i 1 en
l’àmbit de l’enginyeria de telecomunicació:
- Grau en Enginyeria Eléctrica.
- Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
- Grau en Enginyeria Mecànica.
- Grau en Enginyeria Química.
- Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil.
- Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals.
La implantació dels estudis de grau és un canvi de gran transcendència per un centre
universitari, ja que afecta tant a l’estructura dels estudis, com a la manera d’organitzar i
impartir la docència, i també als diversos àmbits de la gestió del centre.
Els estudis de grau consten de 240 ECTS (unitat de mesura de l’activitat acadèmica
per totes les titulacions oficials de grau i postgrau a l’estat espanyol), i tenen una
durada teòrica de 4 anys, de manera que cada curs acadèmic s’estructura en 60
ECTS. La introducció del crèdit europeu quantifica en hores el treball total (lliçons
magistrals, pràctiques, sortides de camp, consulta bibliogràfica, seminaris, estudi i
treball personal, proves d’avaluació, etc.) que un estudiant estàndard haurà d’esmerçar
en l’adquisició de competències, habilitats i continguts relacionats amb una
determinada matèria en un període lectiu concret.
Una altra de les novetats és que l'accés als estudis de l’àmbit d’enginyeria industrial a
l’escola és realitza per preinscripció comuna per al total de les places oferides al
Centre; el primer curs és comú per a tots aquests estudis, i un cop superat, els
38
estudiants poden sol·licitar l’especialitat en la què volen continuar amb un ordre
establert de preferència. Aquesta assignació es realitza en funció de la sol·licitud i
l’expedient acadèmic de l’estudiant. Pel que fa a les places, se n’ofereixen 60 en cada
especialitat, excepte a Tèxtil que té una oferta de 30 places.
La implantació dels estudis de grau es fa paulatinament any rere any, de forma que al
setembre de 2009 s’inicien només els primers cursos de les sis titulacions de grau, i ja
no s’admet l’accés d’estudiants nous d’Enginyeria Tècnica. Al setembre de 2010, es
començaran a impartir també els segons cursos de grau, i així successivament fins
l’any 2012 en el que es posaran en marxa els últims cursos d’aquests estudis.
En paral·lel, es duu a terme el procés d’extinció dels plans d’estudis d’Enginyeria
Tècnica Industrial (plans 2004) i d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (pla 2001).
Aquest es realitzarà també any a any, de forma que quan s’inicia un curs de grau,
també es preveu de manera excepcional, docència del curs equivalent a enginyeria
tècnica pels estudiants repetidors. Per tant, en el curs 2009-10 s’imparteix docència de
primer curs de grau per als nous estudiants, i de primer curs d’enginyeries tècniques
per estudiants repetidors. La normativa aprovada per la UPC (document CG 18/6
2008), estableix que un cop extingit cada curs, s’efectuaran quatre convocatòries
d’examen en els dos cursos acadèmics següents (el curs de docència extraordinària
computa per aquests efectes).
L’escola ha previst un procés d’adaptació dels antics estudis als nous estudis per tots
els estudiants que s’hi vulguin acollir i compleixen amb certs requisits acadèmics.
 GRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL
PRODUCTE.
El curs 2009-10, els diversos òrgans responsables de l’escola varen treballar en
l’elaboració de la documentació necessària per a la sol·licitud de la implantació dels
estudis de Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
de cara al període 2010-11. Això inclou un procés de tramitació legal tant a nivell
estatal (document VERIFICA) com autonòmic (document PIMPEU).
El 14 d’octubre la Junta de l’Escola aprovà la proposta de pla d’estudis, segons el
format VERIFICA (ANECA). Aquesta, va estar condicionada per l’existència ja a la
39
UPC de la mateixa titulació de grau impartida a l’escola de Vilanova i la Geltrú
(EPSEVG) que ja fou aprovada en el curs anterior. Per tant, l’hora de redactar la
documentació, l’escola va haver d’adaptar-se a les directrius i característiques del pla
d’estudis existent a Vilanova, ja que ANECA estableix que només hi pot haver un únic
pla d’estudis de la mateixa titulació per universitat.
Posteriorment, la documentació s’envià al Rectorat de la UPC per a la seva revisió
tècnica, i el Consell de Govern de la Universitat va aprovar la proposta de l’EET en
data 17 de novembre per la seva tramesa a Madrid.
Durant el mes de maig es va rebre l’informe d’al·legacions amb la sol·licitud de
modificacions per part de l’ANECA del document VERIFICA. Els requeriments que
se’ns demanaven feien referència a ampliació de la informació sol·licitada d’alguns
apartats i aspectes formals del contingut de la documentació que ja s’havia lliurat
prèviament. Des de la sotsdirecció acadèmica i l’àrea de direcció es va procedir a
realitzar les correccions demanades, i es va lliurar l’informe d’al·legacions als serveis
corresponents de la UPC per tal de fer de nou la tramesa a l’ANECA.
Finalment, la Universitat va rebre l’informe positiu per començar a impartir la titulació
en data 22 de juliol de 2010 amb l’acord favorable del Ministerio de Educación.
40
3.2. CALENDARI LECTIU
 Quadrimestre de Tardor:
DESEMBRE
NOVEMBRE
OCTUBRE
SETEMBRE
MES
DL
DM
DC
DJ
DV
DS
DG
SETMANA
DIES
S/P
LECTIUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1/S
21
22
23
24
25
26
27
2/P
28
29
30
1
2
3
4
3/S
5
6
7
8
9
10
11
4/P
12
13
14
15
16
17
18
5/S
19
20
21
22
23
24
25
6/P
26
27
28
29
30
31
1
7/S
2
3
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
9/S
16
17
18
19
20
21
22
10/P
23
24
25
26
27
28
29
11/S
30
1
2
3
4
5
6
12/P
7
8
9
10
11
12
13
13/S
14
15
16
17
18
19
20
14/P
21
22
23
24
25
26
27
15/S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8P
9
10
4
5
6
ACTIVITATS
Del 8 al 10 setembre: Programa acollida
d’estudiants nous
5
INICI QUADRIMESTRE TARDOR
5-10
5-15
5-20
4-24
5-29
5-34
5-39
1ª AVALUACIÓ: del 29/10 al 6/11
4 novembre no hi ha classes
5-44
5-49
5-54
Presentació Branques i BODE So i Imatge (18
h.). Estudiants Fase Selectiva 2008-09
5-59
4-63
7 de desembre no hi ha classes
5-68
2-70
16
Del 23 desembre al 6 de gener, període no
lectiu
2a AVALUACIÓ: de l’11/01 al 22/01
2-72
FEBRER
GENER
8 gener: PFC – Data límit Presentació (P)
12,14,19 i 21 gener: no hi ha classes
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
18
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3D
4
5
6
7
3 Febrer : PFC – Data límit Defensa (D)
8
9
10
11
12
13
14
Del 8/02 al 12/02 període no lectiu
41
5-77
3-80
 Quadrimestre de Primavera:
MARÇ
FEBRER
MES
DL
DM
DC
DJ
DV
DS
DG
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SETMANA
DIES
S/P
LECTIUS
1/S
5
2/P
5-10
3/S
5-15
4/P
5-20
5/S
5-25
6/P
5-30
ACTIVITATS
INICI QUADRIMESTRE PRIMAVERA
4 Març: Festa de les Titulacions. Es
suspenen les classes de 12 a 17 h.
Setmana Santa: període no lectiu
7
4-34
1ª AVALUACIÓ: del 06/04 al 14/04
MAIG
ABRIL
8 abril: no hi ha classes
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8/P
5-39
9/S
5-44
10/P
5-49
11/S
5-54
12/P
5-59
13/S
5-64
14/P
5-69
15
5-74
16
5-79
Setmana Cultural: del 3 al 7 de maig
(Les classes s’escurcen i s’aturen de
12 a 17 h.)
31 Maig: PFC – Data límit
Presentació (P)
31 Maig a les 12:00 h.: Data i hora
límit preinscripció d’especialitats
(Graus Àrea Industrial exc. Disseny
Industrial).
2ª AVALUACIÓ: del 31/05 a l’ 11/06
JUNY
1, 3, 8 i 10 juny : no hi ha classe
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 D
29
30
1
2
3
4
28 de juny: PFC – Data límit
Defensa(D)
NO LECTIU
JULIOL
15 Juliol: Acte Graduació
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
42
3.3. DADES ACADÈMIQUES DELS ESTUDIS DE GRAU
3.3.1. DADES D’ACCÉS I MATRÍCULA
Aquestes dades corresponen als estudis de Grau de l’escola, concretament al procés
de matrícula del període juliol-setembre de 2009. El fet que la implantació d’aquests
estudis es produís en aquest curs fa que les dades de matrícula únicament
corresponguin a estudiants de nova incorporació.
3.3.1.1. Demanda d’ensenyaments i matrícula.
Oferta de
places
Estudiants
Preinscrits
(*)
(1ª opció)
Matriculats
Nous 1r. (**)
Demanda/
Oferta
Graus en Enginyeria Àrea
Industrial
Grau en Enginyeria de
Sistemes Audiovisuals
270
241
292
89%
60
41
78
68%
TOTAL
330
282
370
85%
TITOL
(*) Demanda en primera opció, és a dir, primera preferència a la convocatòria de juny per als
alumnes aprovats de les PAAU o FP2, segons el cas.
(**) Matriculats nous de primer curs (matrícula efectiva).
3.3.1.2. Demanda d’estudis en totes les preferències.
Grau en Eng. de Tecnologia i
disseny tèxtil / Grau en Eng.
Elèctrica / Grau en Eng.
Electrònica Industrial i
Automàtica / Grau en Eng.
Mecànica / Grau en Eng.
Química
Grau en Enginyeria de Sistemes
Audiovisuals
Total Escola
Pref. Pref. Pref. Pref. Pref. Pref. Pref. Pref.
1
2
3
4
5
6
7
8
Total
EET
241
287
162
87
51
20
11
9
868
41
68
54
23
15
8
5
3
217
282
355
216
110
66
28
16
12
1085
43
3.3.1.3. Estudis i notes de tall.
NOTA DE TALL
09-10
TÍTOL
5,00
PAAU
FPII
Graus en Enginyeria Àrea Industrial
Grau en Enginyeria de Sistemes
Audiovisuals
6,83
5,44
PAAU
FPII
6,60
3.3.1.4. Estadístiques de matrícula per vies d’accés.
TITULACIONS
VIES D’ACCÉS
(PREINSCRIPCIÓ CATALUNYA)
Via Via Via Via Via Via Via
0
1
2
4
7
8
9
TOTAL
GRAUS EN ENGINYERIA
ÀREA INDUSTRIAL
120
-
1
102 50
18
1
292
GRAU EN ENGINYERIA DE
SISTEMES AUDIOVISUALS
50
1
-
14
10
3
-
78
TOTAL
170
1
1
116 60
21
1
370
Via 0: Estudiants provinents de les PAAU
Via 1: Estudiants provinents de Districte Obert
Via 2: Estudiants diplomats
Via 4: Estudiants provinents de FP i MP3
Via 7: Estudiants provinents de les PAAU (Setembre)
Via 8: Estudiants provinents de FP (Setembre)
Via 9: Estudiants majors de 25 anys
44
3.3.1.5. Estadístiques de matrícula d’estudiants d’enginyeria tècnica adaptats a
Grau.
ESTUDIANTS ADAPTATS
Total
ESP. ELECTRICITAT
10
ESP. ELECTRÒNICA
15
ESP. MECÀNICA
1
ESP. QUÍMICA
5
ESP. TÈXTIL
0
ESP. SO I IMATGE
0
TOTAL
31
3.3.2. DADES DE RENDIMENT ACADÈMIC
3.3.2.1. Balanç de resultats del procés d’avaluació, JULIOL 2010.

Resultat Avaluació FASE INICIAL:
Títol
Aptes
%
Aptes
Susp.
Qual.
%
Susp.
Qual
No
Aptes
% No
Aptes
Total
Graus en Enginyeria Àrea
Industrial
81
27%
169
55%
56
18%
306
Grau en Enginyeria de
Sistemes Audiovisuals
11
12%
64
72%
14
16%
89
Grau en Enginyeria
Elèctrica*
4
50%
4
50%
-
-
8
Grau en Enginyeria
Electrònica Industrial i
Automàtica*
6
43%
8
57%
-
-
14
Grau en Enginyeria
Mecànica*
-
-
1
100%
-
-
1
Grau en Enginyeria
Química*
3
75%
1
25%
-
-
4
* Estudiants adaptats d’estudis d’Enginyeria Tècnica, i per tant, amb titulació
(especialitat) de grau ja assignada.
45
Els estudiants que entren via accés comú a les titulació de l’àmbit de l’Enginyeria
Industrial de l’escola, van haver d’escollir obligatòriament especialitat en el mes de
maig. L’estudiant escull per ordre de preferència entre les 5 especialitats que
s’imparteixen a l’escola, i posteriorment, si supera la Fase Inicial (FI) dels estudis, se li
assigna l’especialitat en funció de la nota del seu expedient acadèmic.
En el procés del maig de 2010, la següent taula ens mostra les preferències
d’especialitat d’un total de 190 estudiants, i el total d’assignats que varen superar la
fase inicial (81 estudiants):
Especialitat Grau
Electricitat
Electrònica Ind. i
Automàtica
Mecànica
Química
Tecnologia i
Disseny Tèxtil
1a. pref
2a. pref
3a. pref
4a. pref
5a. pref
Assignats
%*
42
61
66
11
10
21
50
46
80
44
10
10
16
34,78
90
9
32
3
53
15
12
81
3
82
35
8
38,88
88,88
3
14
12
76
85
1
33,33
* % d’assignats en funció del nombre total que van escollir aquesta especialitat en 1a. preferència
3.3.2.2. Rendiment assignatures.
 Febrer 2010:
- Estadística dels percentatges d’aprovats a les assignatures:
Títol
Mesura
Graus en Enginyeria Àrea
Industrial
Grau en Enginyeria de Sistemes
Audiovisuals
Fase Inicial
Mitja aprovats (1)
67,68
Desviació típica
10,19
Mitja aprovats
64,47
Desviació típica
24,69
(1) Mitja = ∑ (% aprovats per assignatura) / nb. assignatures
46
- Rendiment de les assignatures Graus Àmbit Industrial (Q1):
Nom assignatura
Matriculats
Aptes
% Aptes
Susp.
% Susp.
Expressió gràfica a l'enginyeria
Química
Tecnologies mediambientals i sostenibilitat
211
268
276
149
151
210
71%
56%
76%
62
117
66
29%
44%
24%
Susp.
23
16
15
51
% Susp.
30%
21%
19%
72%
- Rendiment de les assignatures Grau Sistemes Audiovisuals (Q1):
Nom assignatura
Àlgebra
Càlcul
Tecnologies mediambientals i sostenibilitat
Fonaments d'Informàtica
Matriculats Aptes
76
53
77
61
78
63
71
20
% Aptes
70%
79%
81%
28%
En la següent gràfica podem veure per al període indicat la distribució de les
assignatures de cada títol agrupades segons el seu índex d’aprovats (relació entre el
nombre d’alumnes aprovats respecte el nombre total d’alumnes matriculats).
Rendiment Assignatures
81-100%
61-80%
51-60%
41-50%
0-40%
Nombre Assignatures
5
4
3
2
1
0
Àmbit Industrial
47
Sistemes Audiovisuals
 Juliol 2010:
- Estadística dels percentatges d’aprovats a les assignatures:
Títol
Mesura
Graus en Enginyeria Àrea
Industrial
Grau en Enginyeria de Sistemes
Audiovisuals
Fase Inicial
Mitja aprovats (1)
57,05
Desviació típica
10,67
Mitja aprovats
51,75
Desviació típica
18,25
(1) Mitja = ∑ (% aprovats per assignatura) / nb. assignatures
- Rendiment de les assignatures Graus Àmbit Industrial (Q2):
Nom assignatura
Matriculats Aptes
Matemàtiques I
Fonaments d’informàtica
Física
Ciència i tecnologia dels materials
Economia i Gestió d'empresa
316
229
375
278
247
% Aptes
Susp.
% Susp.
60%
47%
49%
55%
74%
126
122
190
124
65
40%
53%
51%
45%
26%
190
107
185
154
182
- Rendiment de les assignatures Grau Sistemes Audiovisuals (Q2):
Nom assignatura
Matriculats Aptes
77
72
67
74
59
Física
Anàlisis de fourier i equacions diferencials
Electrònica digital
Estructures de dades i orientació a objectes
Circuits i dispositius electrònics
48
54
41
44
20
23
% Aptes
Susp.
% Susp.
70%
57%
66%
27%
39%
23
31
23
54
36
30%
43%
34%
73%
61%
En la següent gràfica podem veure per al període indicat la distribució de les
assignatures de cada títol agrupades segons el seu índex d’aprovats (relació entre el
nombre d’alumnes aprovats respecte el nombre total d’alumnes matriculats).
Rendiment Assignatures
81-100%
61-80%
51-60%
41-50%
0-40%
Nombre Assignatures
6
5
4
3
2
1
0
Àmbit Industrial
Sistemes Audiovisuals
3.3.2.3. Rendiments acadèmics per títol curs 2009/10.
Relació de crèdits aprovats/crèdits matriculats en assignatures.
Fase inicial
(Q1+Q2)
Crèdits
aprovats
Crèdits
matriculats
Ratio
Graus en Enginyeria Àrea Industrial
Grau en Enginyeria de Sistemes
Audiovisuals
10218
17346
58,91%
2598
4368
59,47%
12816
21714
59%
TOTAL ESTUDIS DE GRAU
49
3.4. DADES ACADÈMIQUES DELS ESTUDIS D’ENGINYERIA TÈCNICA
3.4.1. DADES DE MATRÍCULA
En aquest apartat s’inclouen tres gràfiques referents a dades de matriculació: en la primera
podem veure l’evolució en els últims 6 cursos acadèmics de les xifres de matrícula global de
totes les titulacions d’enginyeria tècnica. En la segona, s’analitza l’evolució dels estudiants
matriculats en cadascuna de les 6 titulacions que s’imparteixen. I finalment, s’inclouen les
xifres dels estudiants que estan matriculats en la modalitat de via lenta.
MATRÍCULA TOTAL ENGINYERIES TÈCNIQUES
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
1692
1732
1595
1576
1472
1006
Evolució Matrícula total
2000
1800
1692
1732
1595
1600
1576
1472
Estudiants
1400
1200
1006
1000
800
600
400
200
0
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Any acadèmic
Estudiants Matriculats
50
Evolució Matrícula per Titulacions
TÍTOL
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
ELECTRICITAT
276
294
280
292
300
206
ELECTRÒNICA
495
519
483
462
413
266
MECÀNICA
329
341
333
332
321
249
QUÍMICA
264
219
168
153
118
82
TÈXTIL
80
70
50
52
39
26
SO I IMATGE
248
289
281
285
281
177
TOTAL
1692
1732
1595
1576
1472
1006
Evolució Matrícula per Titulacions
ELECTRICITAT
ELECTRÒNICA
MECÀNICA
QUÍMICA
TÈXTIL
SO I IMATGE
2000
1800
Nombre d'estudiants matriculats
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
04-05
05-06
06-07
07-08
Any acadèmic
51
08-09
09-10
Dades de Matrícula Via Lenta
TITOL
NOMBRE D’ESTUDIANTS
ELECTRICITAT
14
ELECTRONICA
23
MECANICA
12
QUIMICA
2
TEXTIL
0
SO I IMATGE
5
TOTAL
56
Matrícula Via Lenta
Nombre d'estudiants matriculats
25
23
20
15
14
12
10
5
5
2
0
0
52
3.4.2. DADES DE RENDIMENT ACADÈMIC.
3.4.2.1. BALANÇ DE RESULTATS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ, FEBRER 2010.
 Titulacions de l’àrea d’Enginyeria Tècnica Industrial.

Resultat Avaluacions Curriculars:
Superen bloc
%
Aprovats
TA
Aprov.
%
%
Susp.
No
Susp.
No Total
1 CP Qual. Qual. Aptes Aptes
Títol
Bloc Curricular
ELÈCTRIC
Fase Selectiva
(Q1+Q2)
18
45%
3
12 3
22
55%
-
-
40
ELECTRÒNIC
Fase Selectiva
(Q1+Q2)
7
28%
3
4
-
11
44%
7
28%
25
MECÀNIC
Fase Selectiva
(Q1+Q2)
10
27%
2
6
2
25
68%
2
5%
37
QUÍMIC
Fase Selectiva
(Q1+Q2)
2
12%
1
1
-
13
76%
2
12%
17
TEXTIL
Fase Selectiva
(Q1+Q2)
-
-
-
-
-
2
100%
-
-
2
Títol
Superen bloc
Bloc Curricular
Aprovats
TA
1
CP
ELÈCTRIC
BC2
(Q3+Q4+Q5)
45
13
30
2
ELECTRÒNIC
BC2
(Q3+Q4+Q5)
63
20
43
-
MECÀNIC
BC2
(Q3+Q4+Q5)
51
11
34
6
QUÍMIC
BC2
(Q3+Q4+Q5)
19
6
13
-
TEXTIL
BC2
(Q3+Q4+Q5)
7
4
3
-
T.A. : Tot aprovat
1: Normativa d’Avaluació Curricular de l’EET: Estudiants que tenen 1 o 2 assignatures
amb nota numèrica entre 4 i 5
C.P. : Casos particulars
53

Estadística dels percentatges d’aprovats a les assignatures:
Títol
ELÈCTRIC
Mesura
Mòdul FS
Mitja aprovats (1)
60,42%
74,36%
28,73
23,33
45,26%
81,21%
26,21
24,06
55,98%
86,51%
17,30
14,32
20,30%
71,50%
19,41
29,94
54,17%
75,76%
50,20
31,10
Desviació típica
Mitja aprovats
ELECTRÒNIC
Desviació típica
Mitja aprovats
MECÀNIC
Desviació típica
Mitja aprovats
QUÍMIC
Desviació típica
Mitja aprovats
TÈXTIL
Desviació típica
(1) Mitja = ∑ (% aprovats per assignatura) / nb. assignatures
54
BC2

Rendiment de les assignatures per Títol (FS-Q3-Q5):
Índex
d'aprovats
81-100%
61-80%
51-60%
41-50%
0-40%
Electricitat Electrònica
10
9
2
3
3
Mecànica
18
7
2
4
6
Química
Tèxtil
11
4
5
13
14
6
1
6
21
10
2
3
3
En la següent gràfica podem veure per al període indicat la distribució de les assignatures de
cada títol agrupades segons el seu índex d’aprovats (relació entre el nombre d’alumnes
aprovats respecte el nombre total d’alumnes matriculats).
Rendiment Assignatures
81-100%
61-80%
51-60%
41-50%
0-40%
45
40
Nombre Assignatures
35
30
25
20
15
10
5
0
Electricitat
Electrònica
Mecànica
Titulacions
55
Química
Tèxtil
 Titulació de l’àrea d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació.

Resultat Avaluació Curricular: Febrer 2010
Títol
Bloc
Curricular
SO I
IMATGE
Fase
Selectiva
(Q1+Q2)
Superen bloc
Aprovats
% Aprov.
TA
1
CP
3
20%
1
2
-
Susp.
Qual.
%
Susp.
Qual.
No
Aptes
% No
Aptes
Total
*
11
73%
1
7%
15
* Nota: només s’avaluen aquells estudiants que han matriculat tots els crèdits de la Fase
Selectiva.
Títol
Superen bloc
Bloc Curricular
SO I IMATGE
BC2
(Q3+Q4+Q5+Q6)
Aprovats
TA
1
CP
18
2
16
-
T.A. : Tot aprovat
1: Normativa d’Avaluació Curricular de l’EET: Estudiants que tenen 1 o 2 assignatures
amb nota numèrica entre 4 i 5
C.P. : Casos particulars

Estadística del percentatge d’aprovats a les assignatures:
Títol
Mesura
Mòdul FS
BC2
Mitja aprovats (1)
61,89%
88,82%
Desviació típica
27,92
15,77
SO I IMATGE
(1) Mitja = ∑ (% aprovats per assignatura) / nb. assignatures
56

Rendiment de les assignatures (FS-Q3-Q5-Q6):
Índex d’aprovats
So i Imatge
81-100%
20
61-80%
3
51-60%
2
41-50%
2
0-40%
3
En la següent gràfica podem veure per al període indicat la distribució de les assignatures de la
titulació de So i Imatge, segons el seu índex d’aprovats (relació entre el nombre d’alumnes
aprovats respecte el nombre total d’alumnes matriculats).
Rendiment Assignatures
Rendiment Assignatures
25
20
Nb. Assignatures
20
15
10
5
3
2
2
3
0-40%
41-50%
51-60%
61-80%
0
% Aprovats
57
81-100%
3.4.2.2. BALANÇ DE RESULTATS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ, JULIOL 2010.
 Titulacions de l’àrea d’Enginyeria Tècnica Industrial.

Resultat Avaluacions Curriculars:
Superen bloc
%
Susp. % Susp. No
No
1 CP Qual. Qual. Aptes Aptes
Títol
Bloc Curricular
ELÈCTRIC
Fase Selectiva
(Q1+Q2)
19
76%
7
10 2
2
8%
4
16%
25
ELECTRÒNIC
Fase Selectiva
(Q1+Q2)
13
41%
9
4
-
7
22%
12
38%
32
MECÀNIC
Fase Selectiva
(Q1+Q2)
24
65%
7
16 1
5
14%
8
22%
37
QUÍMIC
Fase Selectiva
(Q1+Q2)
7
41%
2
5
-
6
35%
4
24%
17
TEXTIL
Fase Selectiva
(Q1+Q2)
1
50%
-
1
-
1
50%
-
-
2
Títol
ELÈCTRIC
ELECTRÒNIC
MECÀNIC
QUÍMIC
TEXTIL
Aprovats % Aprov.
Total
Superen bloc
Bloc Curricular
BC2
(Q3+Q4+Q5)
BC2
(Q3+Q4+Q5)
BC2
(Q3+Q4+Q5)
BC2
(Q3+Q4+Q5)
BC2
(Q3+Q4+Q5)
TA
Aprovats
TA
1
CP
9
3
5
1
17
4
12
1
8
1
7
-
2
-
2
2
2
-
-
T.A. : Tot aprovat
1: Normativa d’Avaluació Curricular de l’EET: Estudiants que tenen 1 o 2 assignatures
amb nota numèrica entre 4 i 5
C.P. : Casos particulars
58

Estadística dels percentatges d’aprovats a les assignatures:
Títol
Mesura
Mòdul FS
Mitja aprovats (1)
56,95%
67,75%
45,09
29,62
48,11%
82,06%
25,92
26,45
57,38%
97,76%
38,38
4,92
30,95%
80,78%
26,26
24,45
40,00%
71,82%
54,77
26,62
ELÈCTRIC
Desviació típica
Mitja aprovats
ELECTRÒNIC
Desviació típica
Mitja aprovats
MECÀNIC
Desviació típica
Mitja aprovats
QUÍMIC
Desviació típica
Mitja aprovats
TÈXTIL
Desviació típica
BC2
(1) Mitja = ∑ (% aprovats per assignatura) / nb. assignatures
59

Rendiment de les assignatures per Títol (FS-Q4):
Índex
Electricitat Electrònica
d'aprovats
Mecànica
Química
Tèxtil
81- 100%
9
14
19
7
5
61- 80%
4
9
1
3
3
51- 60%
5
-
-
2
-
41- 50%
-
3
1
3
-
0- 40%
5
6
3
8
5
En la següent gràfica podem veure per al període indicat la distribució de les assignatures de
cada títol agrupades segons el seu índex d’aprovats (relació entre el nombre d’alumnes
aprovats respecte el nombre total d’alumnes matriculats).
Rendiment Assignatures
81- 100%
61- 80%
51- 60%
41- 50%
0- 40%
35
Nombre Assignatures
30
25
20
15
10
5
0
Electricitat
Electrònica
Mecànica
Titulacions
60
Química
Tèxtil
 Titulació de l’àrea d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació.

Resultat Avaluació Curricular: Juliol 2010.
Títol
Superen bloc
Bloc Curricular
Aprovats % Aprov.
SO I IMATGE Fase Selectiva
(Q1+Q2)
18
55%
TA
1
CP
8
10
-
Susp.
Qual.
% Susp.
No
Qual. Aptes
5
15%
10
%
No
Aptes
Total*
30%
33
* Nota: només s’avaluen aquells estudiants que han matriculat tots els crèdits de la Fase
Selectiva.
Superen bloc
Bloc Curricular
Títol
SO I IMATGE
BC2
(Q3+Q4+Q5+Q6)
Aprovats
TA
1
CP
42
18
24
-
T.A. : Tot aprovat
1: Normativa d’Avaluació Curricular de l’EET: Estudiants que tenen 1 o 2 assignatures
amb nota numèrica entre 4 i 5
C.P. : Casos particulars

Estadística dels percentatge d’aprovats a les assignatures:
Títol
SO I
IMATGE
Mesura
Mòdul FS
BC2
Mitja aprovats (1)
81,45%
92,97%
Desviació típica
17,81
7,85
(1) Mitja = ∑ (% aprovats per assignatura) / nb. assignatures
61

Rendiment de les assignatures (FS-Q4-Q6):
Índex d’aprovats
So i Imatge
81-100%
15
61-80%
4
51-60%
1
41-50%
-
0-40%
-
En la següent gràfica podem veure per al període indicat la distribució de les assignatures de la
titulació de So i Imatge, segons el seu índex d’aprovats (relació entre el nombre d’alumnes
aprovats respecte el nombre total d’alumnes matriculats).
Rendiment Assignatures
Rendiment Assignatures
16
15
Nb. Assignatures
14
12
10
8
6
4
4
2
0
0
0
0-40%
41-50%
1
51-60%
% Aprovats
62
61-80%
81-100%
3.4.2.3. BALANÇ DE RESULTATS DEL CURS 2009/10.
 Titulacions de l’àrea d’Enginyeria Tècnica Industrial.
Resultats Avaluacions Curriculars
Superen bloc
Bloc
Curricular
Títol
Susp Susp
Qualif Qualif
%
No
No
aptes Aptes
%
FEBRER
%
JULIOL
%
TOTAL
%
Fase
Selectiva
(Q1+Q2)
18
49%
19
51%
37
57%
24
37%
4
6%
Fase
ELECTRÒNIC Selectiva
(Q1+Q2)
7
35%
13
65%
20
35%
18
32%
19
33%
MECÀNIC
Fase
Selectiva
(Q1+Q2)
10
29%
24
71%
34
46%
30
41%
10
14%
QUÍMIC
Fase
Selectiva
(Q1+Q2)
2
22%
7
78%
9
26%
19
56%
6
18%
TÈXTIL
Fase
Selectiva
(Q1+Q2)
-
-
1
100%
1
25%
3
75%
-
-
ELÈCTRIC
Títol
Bloc
Curricular
Superen bloc
FEBRER
%
JULIOL
%
TOTAL
ELÈCTRIC
BC2
(Q3+Q4+Q5)
45
83%
9
16%
54
ELECTRÒNIC
BC2
(Q3+Q4+Q5)
63
79%
17
21%
80
MECÀNIC
BC2
(Q3+Q4+Q5)
51
86%
8
14%
59
QUÍMIC
BC2
(Q3+Q4+Q5)
19
90%
2
10%
21
TÈXTIL
BC2
(Q3+Q4+Q5)
7
78%
2
22%
9
63
 Titulació de l’àrea d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació.
Resultats Avaluacions Curriculars
Títol
SO I
IMATGE
Superen bloc
Bloc
Curricular
Fase
Selectiva
(Q1+Q2)
Títol
SO I IMATGE
FEBRER
%
JULIOL
%
TOTAL
%
3
14%
18
86%
21
44%
Susp
Qualif
Susp
Qualif
%
No
Aptes
No
Aptes
%
16
33%
11
23%
Superen bloc
Bloc
Curricular
FEBRER
%
JULIOL
%
TOTAL
BC2
(Q3+Q4+Q5+Q6)
18
30%
42
70%
60
64
 Rendiment dels estudiants avaluats a la Fase Selectiva.
Àrea d’Enginyeria Tècnica Industrial:
Títol
Temps
Elèctric
Electrònic
Mecànic
Químic
Aptes FS
% total aptes
TP
TP+ 1
-
-
18
48,64%
TP+ 2
19
51,35%
TP
TP+ 1
TP+ 2
-
-
7
35%
13
65%
-
-
11
32,35%
23
67,65%
-
-
2
22,22%
7
77.78%
-
-
0
0%
1
100%
TP
TP+ 1
TP+ 2
TP
TP+ 1
TP+ 2
TP
TP+ 1
TP+ 2
Tèxtil
Àrea d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació:
Aptes FS
% total aptes
TP
-
-
TP +1
4
19%
TP +2
17
81%
Títol
So i Imatge
Temps
TP: Temps previst.
TP+1: Temps previst més un quadrimestre.
TP+2: Temps previst més dos quadrimestres.
65
3.4.2.4. RENDIMENT DE LES ASSIGNATURES PER TÍTOL CURS 2009/10.
(INCLOSES TOTES LES TITULACIONS, LES FASES SELECTIVES,
QUADRIMESTRES Q3-Q4-Q5-Q6).
Índex d’aprovats Electricitat Electrònica
I
ELS
Mecànica
Química
Tèxtil
So i Imatge
81-100%
19
32
40
18
19
35
61-80%
13
16
11
7
9
7
51-60%
7
2
2
2
-
3
41-50%
3
7
4
8
1
2
0-40%
8
12
6
21
11
3
En la següent gràfica podem veure per al període indicat la distribució de les assignatures de
cada títol agrupades segons el seu índex d’aprovats (relació entre el nombre d’alumnes
aprovats respecte el nombre total d’alumnes matriculats).
Rendiment Assignatures
81-100%
61-80%
51-60%
41-50%
0-40%
80
70
Nb. Assignatures
60
50
40
30
20
10
0
Electricitat
Electrònica
Mecànica
Química
Titulacions
66
Tèxtil
So i Imatge
Rendiment Assignatures EET: 328
Curs 09-10
61
31
16
163
76
81-100%
61-80%
51-60%
67
41-50%
0-40%
3.4.2.5. RENDIMENTS ACADÈMICS PER TÍTOL CURS 2009/10
Relació de crèdits aprovats/crèdits matriculats en assignatures.
Crèdits
aprovats
Crèdits
matriculats
Ratio
ETI Electricitat
802,5
1299
61,78%
ETI Electrònica Industrial
571,5
1072,5
53,29%
ETI Mecànica
891
1377
64,71%
ETI Química Industrial
165
501
33%
ETI Tèxtil
63
139,5
45,16%
ETT So i Imatge
726
1159,5
62,61%
TOTAL ESCOLA
3219
5548,5
58%
Crèdits
aprovats
Crèdits
matriculats
Ratio
5361
7933,5
67,57%
ETI Electrònica Industrial
7477,5
9675
77,29%
ETI Mecànica
7323,5
9008
81,30%
ETI Química Industrial
1659
2445
67,85%
ETI Tèxtil
562,5
772,5
72,82%
ETT So i Imatge
5731,5
6958,5
82,37%
TOTAL ESCOLA
28115
36792,5
76,42%
FASE SELECTIVA
(Q1 + Q2)
FASE NO SELECTIVA
E.T.I. (Q3 + Q4 + Q5)
E.T.T. (Q3 + Q4 + Q5 + Q6)
ETI Electricitat
68
3.4.3. PROJECTES FINAL DE CARRERA
En aquest apartat es presenta l’evolució dels PFC matriculats, presentats i aprovats
durant el passat curs acadèmic 2009-10; es varen matricular un total de 367 projectes,
dels quals 291 foren presentats (79%).
En la següent gràfica podem veure les dades per titulacions:
PFC matriculats i presentats 09-10
PFC presentats
PFC matriculats
66
Electricitat
82
76
Electrònica
97
64
Mecànica
86
22
Química
25
19
Tèxtil
19
44
So i Imatge
58
0
20
40
60
69
80
100
120
A continuació es presenten, per titulacions i quadrimestre, les dades dels PFC
aprovats i els matriculats que finalment no es varen presentar:
Electricitat
Electrònica
Mecànica
Química
Tèxtil
So i Imatge
Total
1r. Quadrimestre
PFC No
PFC Aprovats
Presentats
16
5
14
7
6
6
4
2
1
0
5
2
46
22
2n. Quadrimestre
Electricitat
Electrònica
Mecànica
Química
Tèxtil
So i Imatge
Total
50
62
58
18
18
39
245
6 Titulacions
291
11
14
16
1
0
12
54
Total curs 09-10
76
70
TOTAL
21
21
12
6
1
7
68
61
76
74
19
18
51
299
367
3.5. ESTUDIS DE MÀSTER
3.5.1. Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica.
El curs 2006-07 es varen iniciar a l’escola els primers estudis oficials de Màster, amb
la impartició del Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica, esdevenint el primer i
únic programa en el seu àmbit de coneixement de tot l’Estat Espanyol. La durada del
Màster és de 120 ECTS, i la seva orientació pot ser de tipus professionalitzador o de
recerca.
Aquest Màster és un programa oficial de postgrau interuniversitari compartit per la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de Girona (UdG), en el qual
l’EUETIT actua com a unitat promotora juntament amb l’ETSEIAT, el Departament
d’Enginyeria Tèxtil i Paperera, i l’INTEXTER, i es fa càrrec de la seva gestió docent i
administrativa.
En aquest curs el Màster va tenir una matrícula total de 20 estudiants, dels quals 8
foren de nova incorporació, i 12 ja havien matriculat anteriorment aquests estudis.
3.5.2. Màster en Sostenibilitat.
El curs 2007-08 es varen iniciar a l’escola els estudis del Màster en Sostenibilitat,
esdevenint els segons estudis oficials de Màster que s’imparteixen fins al moment. La
seva durada és de 120 ECTS, i l’orientació que poden seguir els estudiants pot ser de
tipus professionalitzador o de recerca.
Aquest Màster és un programa oficial de postgrau de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) en el que hi té intervenen com a unitats organitzadores, a més de
l’EUETIT que és qui s’encarrega de la seva gestió docent i administrativa, la Càtedra
UNESCO de Sostenibilitat, l’Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i
Ports de Barcelona (ETSECCPB), l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del
Vallès (ETSAV), el Centre Interdisciplinari de Tecnologia, Innovació i Educació per a la
Sostenibilitat (CITIES).
L’Escola manté amb aquests estudis la seva trajectòria de formació i recerca en l’àmbit
de la sostenibilitat, iniciada l’any 93 amb la introducció d’aquesta matèria com a
formació reglada en els plans d’estudis. En aquest curs el Màster va tenir una
matrícula total de 90 estudiants, dels quals 33 corresponien a estudiants de nova
incorporació, i 57 a estudiants matriculats en altres cursos.
71
3.6. DADES DE MATRÍCULA TOTAL EET
En la següent taula s’agrupen les dades de matrícula de tots els estudis que
s’imparteixen a l’escola:
Estudi
Estudiants matriculats
Graus àmbit Industrial
292
Grau Sistemes Audiovisuals
78
Adaptats d’Enginyeria Tècnica a estudis de Grau
31
Estudis d’Enginyeria Tècnica
1006
Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica
20
Màster en Sostenibilitat
90
Total d’estudiants
1517
Evolució Matrícula total
1800
1750
1732
1700
1692
Estudiants
1650
1600
1595
1576
1550
1517
1500
1472
1450
1400
1350
1300
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Any acadèmic
Estudiants Matriculats
72
3.7. TITULATS
Aquestes són les dades per titulacions del nombre d’estudiants que es varen graduar
en el curs 2009-10.
Estudis
Nombre Titulats
E.T.I. Electricitat
56
E.T.I. Electrònica
70
E.T.I. Mecànica
54
E.T.I. Química
22
E.T.I. Tèxtil
7
E.T.T. So i Imatge
48
Màster Eng. Tèxtil, Paperera i Gràfica
2
Màster en Sostenibilitat
14
Total
273
Estudiants Titulats EET
Pla 72
Pla 93
Pla 04
So i Imatge
Màster Eng. Tèxtil
Màster Sostenibilitat
450
Nombre d'estudiants
400
350
5
300
45
250
200
11
249
237
20
14
3
48
53
2
4
55
48
208
209
08-09
09-10
278
150
229
100
234
240
226
231
215
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
183
50
49
38
99-00
00-01
0
01-02
Curs Acadèmic
73
07-08
A continuació, s’inclouen les dades de duració mitjana dels estudis dels titulats dels
Plans d’estudis 2004 i 2001 al curs 09-10:
Títol
Acaben
Percentatge TP + 1 Percentatge TP + 2 Percentatge
en el TP
TP + 3
o més
Percentatge
TOTAL
titulats
Elèctric
14
25,00%
5
8,96%
8
14,29%
29
51,79%
56
Electrònic
8
11,43%
2
2,86%
16
22,86%
44
62,86%
70
Mecànic
16
29,63%
6
11,11%
8
14,81%
24
44,44%
54
Químic
4
18,18%
2
9,09
2
9,09%
14
63,64%
22
Tèxtil
2
28,57%
1
14,29%
-
-
4
57,14%
7
So i
Imatge
17
35,42%
3
6,25%
10
20,83%
18
37,50%
48
TOTAL
Escola
61
23,74%
19
7,39%
44
17,12%
133
51,75%
257
TP:
Nombre d’estudiants que finalitzen els estudis en el temps previst.
TP+1:
Nombre d’estudiants que finalitzen els estudis en el temps previst més 1
quadrimestre.
TP+2:
Nombre d’estudiants que finalitzen els estudis en el temps previst més 2
quadrimestres.
TP+3 o més: Nombre d’estudiants que finalitzen els estudis en el temps previst més 3
o més quadrimestres.
74
 TITULATS ESTUDIS DE 1r. CICLE - PLA 2004 i PLA 2001CURS 09/10, 1r. Quadrimestre
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Electricitat
ANTONELL BOIXADER, Joan
MEGO SILVA, Jose Ronald
BARBETA LLOP, Artur
OLIVERA MAGDALENO, Víctor
BIRBE SÁNCHEZ, José Ma.
PÉREZ LAHOZ, Javier
CARRIÓN BERMÚDEZ, Gonzalo
PERICH ORS, Jordi Oriol
DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, José Luís
PLANAS PUJADAS, Jordi
FERNÀNDEZ COLL, Josep
REVERTE GARCIA, Marc
FUENTES MATA, Víctor
ROCA TURRÓ, Narcís
GARCÍA LEÓN, Amancio
SALA BUSQUETS, Jordi
GONZÁLEZ SORIA, Juan Carlos
SOLER JUBANY, Pau
GONZÁLEZ LOZANO, Basilio
SOTO RUBIO, Ivan
JUANOLA TRIAS, Xavier
VALLS XICOIRA, Albert
LLURBA MONTESINO, Jordi
VILA TORDERA, Maria
MEDINA GUIJARRO, Javier
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Electrònica Industrial
ALONSO PÉREZ, Sergio
HERNÁNDEZ ARTACHO, Israel
ANDREU NAVARRO, Jordi
LEG GIL, Roger
BARRULL ALONSO, Jordi
MARCOS MAS, Eloy
CABRERA POVEA, Alexis
MARTÍNEZ MARESMA, Carlos
CRUZ SILVA, Albert
MOZOTA MUÑOZ, Guillermo
DOMÍNGUEZ RIVERO, Aran
NOVELL MARTÍNEZ, David
FÉLEZ GALÁN, Eva
RULL AGUILAR, Albert
GALINDO BLASCO, Iban
SANTAMARIA ROSA, Nidia
GARCÍA LEÓN, Carlos
SANZ PERAMARCH, Joan
GINÉS FERNÁNDEZ, Jaime
SUAU TANARI, Elisabet
GIRÁLDEZ AGUILAR, Ma. José
TIRADO VILLEGAS, José Luís
GONZÁLEZ SANCHO, David
TORRES BENAVENT, Guillem
GRACIA AMBROSIO, Juan Jesús
VILÀ PUIGDOMÈNECH, Eudald
GUZMAN AGUDO, Jennifer
VILLAPLANA GARCIA, Sergio
75
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Mecànica
AUÑON GARCIA, Víctor
MAÑOSA VENTURA, Miquel
BAÑERES COSTAFREDA, José Ma.
MENDOZA BENÍTEZ, David
BARROSO MONTFORT, Marta
OLIVA GRANADOS, Miguel Ángel
BONFILL ABELLA, Joan
RECUERO ALINS, Iván
GÓMEZ ROURA, Roman
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Juan
GÓNGORA GARCÍA, Óscar
RODRÍGUEZ AVALOS, David
GORINA FERRER, José Luís
ROSADO BRAVO, Alberto
GRAELLS HIDALGO, Laia
ROVIRA VALLE, Jordi
GRANADO YESTE, David
SALVATIERRA OLIVERAS, Dídac
LÓPEZ SORIANO, Víctor
VENEGAS MARISCAL, Luís
LÓPEZ MORALES, Juan José
VIDAL MONTERDE, Marc
LOPEZ GARCIA, Mario
VILA MARTÍNEZ, Ramon
LUIS MISAS, Albert
VILÀ RAVÉS, Marc
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Química Industrial
BONACHERA FERNÁNDEZ, Núria
MARTORELL IBAÑEZ, Enrique
BRETONES GUISADO, Míriam
PUIG NICOLÀS, Jaume
CASTELLANO DIAZ, Alberto
QUINTANA VILAJUANA, Elisabet
CASTILLO ARGELAGUET, Salvador
TOLEDO GONZÁLEZ, Rafael
FERNÁNDEZ ROJO, Víctor
VALLE ARROYO, Issac
LOPEZ TORREJÓN, David
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Tèxtil
GIL EGEA, Eva
PÉREZ VALENCIA, Noelia
MOLET VILAGRASA, Marta
76
Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, esp. So i Imatge
ALJAMA MANJÓN, Sergio
MORALES SUBIRÀ, Gloria
ARIAS FUENTES, Anna
NAVARRO NUÑEZ, Gemma
CAMPABADAL MIRANDA, Marc
OLID DOMÍNGUEZ, Bernat
CARREÑO POYATOS, Antonio
PULIDO MARTÍN, Eugeni
GÓMEZ RUIZ, Míriam
RUFÍ BARBERÀ, Judit
GRANADO FONT, Javier
TRIPPEN, Katja
MARGARIT ESTRAGUÉS, Núria
URRA RUIZ, Imanol
MARTÍNEZ ALBERTÍN, Laura
77
 TITULATS ESTUDIS DE 1r. CICLE - PLA 2004 i PLA 2001CURS 09/10, 2n. Quadrimestre
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Electricitat
ABAD GONZÁLEZ, F. Javier
MARULL GOSA, Artur
ANMELLA GALLIFA, Marc
MIR CANTARELLAS, Antoni
BLASCO ESPEJO, José Ma.
ODENA BULTÓ, Gemma
BRUGUÉS SOLÉ, Bernat
OLIVER FERNÁNDEZ, VÍctor
CÁRDENAS VÍLCHEZ, Ainoa
ORTEGA MORA, Fco, Javier
CARRERA GRAS, Albert
ORTIZ OCAÑA, Ivan
CARRIÓN CORTÉS, Jonatan
PARES MORA, Donat
DONAIRE MORENO, Antoni
PÉREZ PARRILLA, Carlos
EGEA GÓMEZ, Rubén
PÉREZ VERDE, Cristian
ESCOLIES CORTINA, Agustí
RAMÍREZ TAPIA, Antonio
FUENTEMILLA RINCÓN, Raúl
RODRÍGUEZ MATTO, Luis-Alberto
GARCIA VALIENTE, Cristian
ROMÁN DOMÍNGUEZ, Jesús
GOMICIA CALATAYUD, Ricard
ROVIRA MARTÍN, Jordi
JUNY ESPELT, Narcís
SÁNCHEZ ANDREU, Pablo
MARÍN GARCIA, Daniel
TORRES PINTADO, Xavier
MARTÍNEZ BLÁZQUEZ, Oscar
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Electrònica Industrial
ACEDO SOLÉ, Rubén IZAGUIRRE LÓPEZ, Benjamín
ARAGUZ LÓPEZ, Carles
JULIÀ ALERM, Gerard
ARBIOL ARGEMÍ, Ferran LÓPEZ GONZÁLEZ, Pablo José
ARBONÉS CASALS, Rosaura
LOZANO FERRUZ, Sergi
ARCOS CHECA, Jorge
LUNA MARTÍNEZ, Eduard
AYALA VARA, Miguel
MARTÍNEZ TRONCHO, Marta
BLANCH COSTA, Jordi
MAYANS LÓPEZ, Eric
BOSCH MUNTAL, Àngels
MONSECH GÓMEZ, Carles
BUCH GARCIA, Pau
MONTELLS BERDURA, Eduard
CAHIZ ARGUDO, Nacho
MORENO TRIGUEROS, David
CAMPS UTESÀ, Jordi
NAVARRO PÉREZ, Antonio
78
CASTAÑE SELGA, Josep Ma.
HORTS LÓPEZ, Carles
CIURANS RIUS, Abel
OUAKILI BENALALA, Azzeddine
CORVI MÉRIDA, Sonia
PÉREZ DUQUE, Francisco
CUSPINERA SOPLÓN, David
RESCALVO PEÑUELA, Alejandro
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Jose Javier
RICO GARCIA, Robert
GALCERAN NOU, Pau
SÁNCHEZ GUILLEN, Miguel
GALENDE VIVES, Joan
SEGALÉS OLLÉ, Albert
GARCÍA GARCÍA, Indalecio
SILVA RENEDO, Sergio
GASCÓN LLASTARRI, Sergi
TORRES SÁNCHEZ, Jordi
GONZÁLEZ CAMPOS, Xavier
VARGAS PEREA, Alejandro
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Mecànica
ARBUES CASTAN, Alfredo
MONTENEGRO SERRANO, Bricel Manuel
BALLESTER PUIGGRÒS, Oriol
MORENO GARCIA, Sergio
BURRIEZA PUJANTE, Miquel
MORENO GONZÁLEZ, Diego
CANAL MUNTAL, Jordi
MUNTANÉ SÁEZ, Ricard
COSTA MUÑOZ, Alejandro
ORTIZ RABELLA, Bernat
ESPARGARÓ PUIG, Albert
PINTADO GARCIA, Carlos
FERNÀNDEZ DOMENECH, Ricardo
PRIETO AMILS, Felip
GIRALDO GONZÁLEZ, Juan Carlos
REY FERNÁNDEZ, Francisco Javier
GÓMEZ DOMÈNECH, Josep Aleix
RUIZ ROMERO, Albert
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Sergio
RUIZ-TELLO LLOBET, Rubén
IGNACIO MARTIN, Maurici
SEGURA GRAU, Ferran
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Víctor
SERRATS MÁRQUEZ, Jordi
LLOVET NIÑO, Oriol
TORO ROMERO, Alberto
MARTÍ PERIANES, Martí
VALLE NIALET, Edgar
79
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Química Industrial
ALASTRUE HERNÁNDEZ, Ignacio
MONTOLIU VALOR, Lidia
CARABANTES GONZÁLEZ, Jesica
POLA PALACIO, Elizabeth
CASAS CORNADO, Aleix
TOLEDANO SÁNCHEZ, Javier
GONZÁLEZ ECHERMANN, Guillem
VALLS PEPIÓ, Laia
LÓPEZ CALLE, Esther
VALLS PEPIÓ, Núria
MARTIN ZARCERO, Jonathan
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Tèxtil
BERNADET PRATS, Maria
NADAL CABRE, Albert
MORÓN SOLER, Moisès
ORIACH GARCIA, Mariona
Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, esp. So i Imatge
ADALID DIEZ, David
HERRERÍAS GALBANY, Jordi
ÁLVAREZ CANTERO, Laura
MARTÍNEZ BALBOA, Beatriz
ARANCE GARCIA, David
MILLON CAÑO, Irene
BOLIBAR NAVARRO, Jordi
MUÑOZ TRALLERO, Ma. Pia
CARMONA TOBELLA, Ismael Joan
PEÑA BELLO, Christian
CASTELLS ENCINAS, Ivo
PÉREZ PELLITERO, Eduardo
CASTRO MARTÍNEZ, Juan José
PIJUAN BARROT, Xavier
CORTÉS FULLANA, Josep Francesc
RIERA BOADA, Joan
DUESO TEJERO, Albert
RODRÍGUEZ COMA, Marc
GALAN ESTRADA, Marcel
RUIZ SANCHO, Cristina
GARCIA RIBERA, Joel
SERRA TUR, Joan
GIMENO IVORRA, Mireia
SORIA NIETO, Sergio
GIRVENT TORT, Bruna
TORNERO CASANOVAS, Jesús
GODAYOL ROCA, Bárbara
VELA ABARCA, JAVIER
GÓRRIZ HERNANDO, Borja
VILLALBA CAMPOS, Ivan
GORCHS ULECIA, Marc
ZAPATER MONTORIO, Robert
GUILLEN COROMINA, José
80
 TITULATS ESTUDIS DE 2n. CICLE CURS 09/10
Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica
FERRER DOMINGO, Gemma
MIRAMÓN FERRANDO, Juan Francisco
Màster en Sostenibilitat
GAY, Eleonora
QUINTANA SUÁREZ, Jimena
GIL PINZÓN, Laura Victoria
RIGAU ESCAVIAS, Neus
JEREZ MESA, Ramon
ROJAS CARO, Patricia Marleny
LLOBET DOMINGO, Jordi
SÁNCHEZ BALVAS, Lizeth Artemisa
MOTTA NORONHA, Débora
TORRES ACOSTA, Leonel
NOGUEIRA BERROCAL, Gabriela
VEGA MORENO, Guido Atilio
PÉREZ VÀZQUEZ, Cristina
WEISMAN, José Luis
81
4. SERVEIS
4.1 L’ÀREA DE GESTIÓ ACADÈMICA
La gestió acadèmica és un pilar fonamental per al bon funcionament de la nostra
Escola. Les tasques que desenvolupa l’Àrea de Gestió Acadèmica són moltes i de
gran diversitat. El control d’aquesta matèria és rellevant ja que ens permet tenir
informació sobre el nivell d’activitat desenvolupat, i quines són les principals
demandes que ens fan els nostres estudiants. A continuació detallem el recull
d’algunes de les activitats realitzades durant el curs 09-10:
Dades de Gestió Acadèmica curs 2009/2010
Certificacions acadèmiques personals
Certificacions per 2n. cicle
Faig constar
Certificacions acadèmiques oficials
Convalidacions:
Convalidacions UPC
Adaptacions
331
87
132
49
Reconeixement correspondències CFGS
Beques MECD sol·licitades:
Concedides
Denegades
Sol·licituds títols
150
142
8
42
259
97
162
279
Reconeixement Crèdits de lliure elecció:
- Formació complementària UPC
- Formació complementària centre
- Mobilitat internacional
- Estudis universitaris
- Cooperació educativa
- Idiomes estrangers
- Treballs dirigits
- Pràctiques com a becari
- Quadrimestre 0
- Representació estudiantil
- Activitats esportives a la UPC
- Canvi de Pla d’estudis
- Cicles Formatius de Grau Superior
- Programes de formació als Departaments
585
22
160
23
48
110
42
1
42
1
18
42
3
68
5
Instàncies presentades:
990
Font: documentació generada per la Secretaria Acadèmica durant el curs 09/10.
82
5. ELS SERVEIS PRESTATS PEL CAMPUS DE TERRASSA
La comunitat universitària de la UPC a Terrassa va decidir organitzar-se en Campus
prenent consciència, entre d’altres aspectes, de la necessitat de dotar-se d’una
entitat que permetés un millor aprofitament i gestió dels recursos comuns des d’una
perspectiva d’eficiència, eficàcia i economia en la prestació de serveis i la definició
de polítiques.
La progressiva consolidació d’aquest model de descentralització organitzativa i de
gestió, és la principal causa de que la nostra Escola hagi deixat de prestar
directament una seguit de serveis que passen a ser competència directa del
Campus; el Servei d’Obres i Manteniment, el Servei de Biblioteca, i els Serveis
Informàtics són, des de fa un temps, gestionats de forma centralitzada des de la
Unitat de Gestió dels Serveis Comuns del Campus de Terrassa (UGSCCT). Per
aquest motiu, aquest any repetim l’apartat que recull les informacions relacionades
específicament amb la prestació d’aquests tres serveis a l’EET.
83
5.1. LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE TERRASSA
Les activitats més destacades que s’han dut a terme durant el curs 2009-2010 a la
Biblioteca del Campus de Terrassa s’han desenvolupat dins del pla estratègic “Aprèn
2010”, posat en marxa el 2007. Està estructurat en 10 grans eixos i té com a lema
principal “les biblioteques donem suport a l’assoliment del nou Espai Europeu del
Coneixement”.
Missió: Les biblioteques, com a entorns rics en informació, tecnologia i persones,
s’han d’integrar en les activitats de la docència, aprenentatge, recerca i formació
continuada de la comunitat universitària.
Visió: Esdevenir centres actius de recursos i serveis de qualitat per oferir respostes a
mida de les necessitats d’aprenentatge, recerca i formació continuada de la comunitat
universitària.
En aquest apartat, s’esmenten les accions que tenen una vinculació directa amb l’EET,
i les activitats més significatives de la unitat.
Eix 1/ Instal·lacions
Objectiu: Millorar els espais, les instal·lacions i els equipaments de la biblioteca
per tal d’adaptar-los a les noves necessitats d’aprenentatge i recerca dels
usuaris

S’han adequat els espais de la biblioteca a noves necessitats TIC, incrementant-ne
16 punts de lectura amb connexió elèctrica per facilitar el treball amb ordinadors
portàtils.

S’ha realitzat un simulacre d’evacuació de l’edifici per tal de comprovar el correcte
funcionament dels sistemes: megafonia, alarmes i senyalització d’evacuació.

S’han reorganitzat les àrees de treball de la Factoria de Recursos Docents i l’Àrea
de Recursos Electrònics: ús del cablejat i redistribució dels punts d’accés, taulells
d’atenció, etc.

S’ha millorat la comunicació visual informativa actual (unificació del text dels rètols,
imatge unificada dels rètols, etc.).

S’ha millorat la senyalització i els directoris informatius de la biblioteca.

S’ha fet una campanya de silenci per millorar l’ambient d’estudi i treball dels
estudiants a les sales de la biblioteca.
Eix 2/ Tecnologia
Objectiu: Facilitar la tecnologia que necessiten els usuaris per a la cerca i gestió
de la informació en el seu procés d’aprenentatge

S’ha millorat el servei de préstec de portàtils: lliurament en bosses, creació de la
guia ràpida d’accés a la xarxa sense fils en 3 idiomes, etc.
84

S’ha elaborat un vídeo mitjançant MediaTIC: “Com conèixer el factor d’impacte
d’una revista”.
Eix 3/ Col·leccions
Objectiu: Adquirir i difondre les col·leccions bibliogràfiques científiques i
tècniques que els estudiants, professors i investigadors necessiten per als seus
estudis i treballs de recerca

S’ha adquirit la nova bibliografia recomanada a la guia docent de les diferents
titulacions de les escoles del Campus.

S’ha participat en l’elaboració de la política de desenvolupament de les col·leccions
de les biblioteques de la UPC.

S’han detectat possibles noves necessitats bibliogràfiques d’acord amb els nous
plans d’estudis i nova metodologia docent.

S’ha millorat l’accessibilitat i la gestió de les col·leccions bibliogràfiques.

S’ha donat continuïtat a les tasques de revisió i manteniment dels fons
departamentals del Campus, gestionant la compra de documents, catalogant les
col·leccions noves i retrospectives, revisant i actualitzant els registres del catàleg i
portant a terme l’actualització d’entrades de les col·leccions de revistes. S’han
inventariat les col·leccions del Departament de Resistència de Materials i
Estructures a l’Enginyeria i el Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera.
Eix 4/ Bibliotècnica
Objectiu: Incrementar les continguts d’informació científics i tècnics de
Bibliotècnica personalitzant els serveis virtuals

S’ha posat en marxa el nou web de la biblioteca.

S’han introduït nous serveis al web de la BCT com ara el servei de podcasts, arxius
d’àudio amb informacions útils sobre els serveis i usos de la biblioteca.

S’ha posat en marxa la nova interfície web del Laboratori virtual d’Idiomes, web
des del qual es pot accedir a diferents recursos per a l’autoaprenentatge d’idiomes.
Eix 5/ Serveis bibliotecaris
Objectiu: Incrementar l’oferta i la qualitat dels serveis bibliotecaris fent-los a
mida de les necessitats dels usuaris

S’ha millorat la informació exposada al monitor informatiu “CanalBib” amb la
incorporació d’informacions més dinàmiques i visuals, com per exemple, el temps
de disponibilitat i reserves dels ordinadors portàtils en préstec, de les sales de
treball en grup, etc.

S’ha implementat el servei de préstec d’equipaments (USB, calculadores,
auriculars, cables de xarxa i ratolins).

S’ha posat en marxa el servei de préstec de llibres electrònics (e-books).
85

S’ha difós i promogut l’ús dels serveis de la Factoria de Recursos Docents entre la
comunitat universitària del Campus a través de presentacions a reunions
d’administradors i caps d’estudi i amb el PDI.

S’han respost les cerques d’informació especialitzada, mitjançant el Servei
d'Informació Especialitzada (SIE).

S’han atès les peticions del Servei d’Obtenció de Documents del PDI del Campus.
Eix 6/ Habilitats informacionals
Objectiu: Potenciar l’aprenentatge de les competències transversals dels
estudiants i professors en habilitats informacionals

S’han realitzat 8 sessions d’acollida als nous estudiants de l’EET durant el mes de
setembre. L’objectiu principal de les sessions és aconseguir que els estudiants de
nou ingrés coneguin l’existència de la biblioteca: els serveis, les col·leccions, els
recursos d’informació i els seus espais; siguin autosuficients en la consulta del
catàleg de la biblioteca i mantinguin un bon ambient de treball fent un ús correcte
de les instal·lacions. El nombre total d’assistents ha estat de 102 alumnes.

S’ha realitzat 1 sessió d’acollida a 23 alumnes del Diploma Universitari UPC
“Ciència, Tecnologia i Societat” en la seva segona edició. L’assistència ha estat del
85 %.

S’ha dissenyat un nou material informatiu per a les sessions d’acollida: la “guia de
primers auxilis” amb el títol: “Tot el que necessites saber sobre l’accés i ús de la
Biblioteca del Campus de Terrassa (UPC)” on s’ofereix la informació més rellevant
sobre les col·leccions, serveis i espais de la biblioteca d’una forma esquemàtica i
visual.

S’han ofert sessions de formació sobre habilitats informacionals i gestió de
recursos d’informació en diferents especialitats i temàtiques:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Recursos y búsqueda de información en Internet.
Fonts d’informació en enginyeria electrònica i telecomunicacions.
Com trobar informació en biomassa.
Recursos d’informació en legislació i reglamentació.
Recursos d’informació en ciències de la visió.
UPCommons i el dipòsit Treballs acadèmics de la UPC.
Web of Knowledge (Base de dades d’ISI).
Com cercar informació on-line.
RefWorks: gestor de referències bibliogràfiques.
Recursos d’informació en eginyeria de la construcció.
Metodologia per a l’elaboració i presentació d’un projecte.
S’ha participat en el Màsters següents:
□
□
Energia per al Desenvolupament Sostenible amb la impartició del mòdul “Recursos
de información en energía para el desarrollo sostenible” dins l’assignatura Seminario de
introducción.
Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica amb la impartició del mòdul “Fonts d’informació
en enginyeria tèxtil” dins l’assignatura Metodologia de la investigació i fonts
d’informació.
86
□
□
Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme amb la impartició de la sessió “Recursos
d'informació en sostenibilitat” en diverses assignatures del màster.
Optometria i Ciències de la Visió amb la impartició del mòdul “Recursos d’informació
en ciències de la visió” dins l’assignatura Iniciació a la recerca.

S’ha impartit l’activitat “Cerca d'informació i metodologia per al teu treball acadèmic
(PFC, TFC, etc.) en format semipresencial, reconeguda per la UPC amb 3 crèdits
de lliure elecció.

S’ha potenciat la formació adreçada al PDI del Campus de Terrassa, amb la
impartició de dos tallers organitzats per l’ICE: Web of Knowledge (bases de dades
de l’ICE) i RefWorks (gestor de referències bibliogràfiques)
Eix 7/ Coneixement UPC
Objectiu: donar suport a la comunicació científica difonent el coneixement UPC
a internet de manera oberta, publicant i gestionant els treballs acadèmics per tal
d’incrementar-ne la visibilitat i l’impacte

S’ha incrementat la presència de la producció científica generada al Campus de
Terrassa als diferents dipòsits d’UPCommons: Dipòsit de materials docents,
Treballs acadèmics, E-prints UPC, Revistes i congressos UPC, Tesis doctorals –
TDX i Videoteca digital de la UPC.

S’ha participat en el projecte “Emplena”, revisant i actualitzant les dades dels
currículums del PDI a Fènix.
Eix 8/ Accés a la cultura
Objectiu: Afavorir l’accés a la cultura promovent la lectura i organitzant debats,
exposicions i altres activitat en un entorn local i global

Durant el curs 2009-2010 s’han realitzat les exposicions temàtiques següents:
o
o
o
o
o
o
o

Electricitat (setembre - octubre).
25 anys de ràdio/TV (octubre) cedida per la Biblioteca del Campus de
Llobregat.
Astronomia “Descobreix el cosmos” (novembre).
Enginyeria química (novembre - desembre).
“Mujeres y matemáticas” (febrer - març).
Energies renovables (maig - juny).
Lectures d’estiu (juliol).
S’han establert sinèrgies amb el Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa
amb l’elaboració d’un cartell genèric per a 17 centres escolars de Terrassa i el
Museu de la Ciència de la Técnica de Catalunya, amb la creació del web: “Un
procés tecnològic i humà: el tèxtil. El vapor Aymerich, Amat i Jover”.
87
Eix 9/ Professionals
Objectiu: Desenvolupar les competències professionals necessàries per
gestionar els recursos i serveis bibliotecaris de la millor manera possible

S’han realitzat sessions de formació en cadena per compartir i millorar el
coneixement professional del personal de la biblioteca.

S’ha procedimentat i format en conceptes TIC bàsics a tot el personal de la BCT.

S’ha millorat la gestió de les incidències de l’equipament de la biblioteca a través
de l’aplicatiu de la intranet i la sindicació dels RSS a través d’un agregador (RSS
Bandit).

S’ha participat en el 2n Congrés UPC Sostenible 2015 amb la presentació de la
comunicació: Castillo, N.; Puertas, M. "L'accés obert al coneixement: una eina per
contribuir al desenvolupament humà i sostenible des de la universitat". Disponible
a: <http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/8078>
Eix 10/ Organització i gestió
Objectiu: Continuar millorant l’organització i gestió de les biblioteques per tal
d’adaptar-les a les necessitats dels usuaris i donar suport als canvis i reptes de
la Universitat

S’han definit accions de millora arrel de l’enquesta de serveis comuns del campus
de Terrassa realitzar al PDI i PAS del Campus:
o
Incrementar la difusió del dipòsit institucional UPCommons (2010-2011)
o
Incrementar la difusió del servei de la Factoria de Recursos Docents (2010-2011)
o
Aconseguir l’obertura del servei durant els caps de setmana d’octubre a juny (20102011)
o
Millorar el servei de documents al lloc de treball.
o
Posar en marxa el servei de préstec de llibres electrònics (2010).

S’ha sistematitzat ,mitjançant una base de dades, la informació de contacte i
d’interlocució amb les escoles i unitats del Campus.

S’ha reforçat
periòdiques.

S’ha implementat un escriptori virtual d’accés als diferents aplicatius dels serveis
(préstec de portàtils, sales de treball en grup, agenda, etc. ) per tal de facilitar la
gestió per part de tot el personal de la BCT.

S’han implementat millores arrel de les desiderates arribades a la bústia de
suggeriments:
o
o
o

la comunicació del personal de l’àrea a través de reunions
Obertura de les sales de treball en grup durant el cap de setmana.
Oferir el préstec de portàtils durant el cap de setmana.
Instal·lació de programari específic a l’Àrea de Recursos electrònics (SolidEge).
S’ha desenvolupat la part de continguts de l’apartat del servei de biblioteca del
web “Portal de Serveis del Campus de Terrassa” http://www.terrassa.upc.edu/
88
5.2. ELS SERVEIS INFORMÀTICS
Els Serveis Informàtics de Campus Terrassa (SICT) tenen com a missió la prestació
de serveis, en les tecnologies informàtiques i de comunicació, a la docència, recerca i
a la gestió del Campus de Terrassa.
En aquest capítol de la memòria trobareu un resum de les activitats, actuacions i
novetats portades a terme durant el curs acadèmic 2009-2010 en relació als serveis
oferts pels SICT (Serveis Informàtics Campus Terrassa) a l’EET, així com un resum de
xifres significatives sobre el recursos informàtics gestionats.
1. ORGANITZACIÓ
Els Serveis Informàtics del Campus de Terrassa són una organització centralitzada i
coordinada a nivell de Campus, i formada per quatre àrees temàtiques (Serveis
Bàsics, Telemàtica, Desenvolupament, Suport a la Recerca i Noves Tecnologies) i
tres àrees territorials, les delegacions a les escoles.
La delegació de l’EET, dóna suport a l’anomenada zona EET, que està integrada pels
edificis TR1 - TR2 - TR3.
2. SERVEIS OFERTS
Els serveis oferts des dels SICT es poden resumir en:




Suport TIC a l’activitat docent i de recerca.
Assessorament i suport informàtic al PDI/PAS.
Suport TIC a la comunitat d’estudiants dels centres docents.
Gestió i millora de la infraestructura i l’equipament TIC.
Serveis oferts a tota la comunitat:




Repositori de fitxers securitzat (espais personals i espais compartits).
Servei de correu electrònic: adreces, llistes de distribució i dominis de correu
electrònic. Client segur via web.
Còpies de seguretat diàries de tots els servidors comuns de Campus.
Atenció a l’usuari i resolució de les incidències que es presentin via línia telefònica,
via e-mail, via incidència [eSICT] o personalment.
Suport informàtic específic per al PAS i PDI en la recerca i la gestió:





Instal·lació del programari dels Pc's d'administració, direcció i departaments.
Resolució d’incidències de software.
Diagnòstic/gestió d’avaries hardware.
Manteniment i administració del servidor d’administracions i departaments.
Manteniment i administració d’eines de treball en grup.
89




Assessorament i tràmits, en l’adquisició de hardware, software, fungibles i material
d’oficina.
Hostatge de bases de dades i pàgines Web, i realització d’aplicatius en entorn web.
Administració del clúster de còmput massiu.
Assessorament i desenvolupament de projectes TIC en totes o en algunes de les
seves fases en els àmbits de la docència, recerca i gestió.
Suport a l’activitat docent:



Manteniment i administració del servidor d’aules.
Instal·lació quadrimestral del programari docent a les estacions de treball de les
aules seguint el model d’imatges.
Altes quadrimestrals dels usuaris i les assignatures en el campus digital ATENEA.
Servei de xarxa de comunicacions:
Es realitza el control, gestió i manteniment de la infraestructura de xarxa i dels equips
de comunicacions, d’acord amb les normes de seguretat, per garantir la connectivitat i
el bon funcionament dels equips i recursos informàtics del Campus de Terrassa.






Gestió i Administració dels punts de connexió a la xarxa.
Projectes d’ampliació de la xarxa sense fils al campus de Terrassa.
Realització de petites instal·lacions de xarxa (de veu i dades).
Adequació d’instal·lacions en espais existents i dels espais de nova creació.
Altes d’adreces IP.
Gestió compartida amb UPCnet del nou servei de telefonia IP (UPCConnect).
3. INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENT
Actualment els volums gestionats pels SICT per donar servei a tot el Campus són:
- 15 servidors físics.
- 30 servidors virtuals.
- Un volum de 7 Terabytes d’espai de disc.
Aquests servidors funcionen amb diferents sistemes operatius, Linux, Windows 2000 i
Windows 2003 Server, connectats a una xarxa d’emmagatzemament privada (SAN) on
tots els servidors accedeixen de manera independent a les seves dades.
Aquests recursos estan ubicats a la sala de servidors de l’edifici TR10, amb un entorn
de seguretat, que controla la temperatura ambient, el control d’accés físic i disposa de
contramesures en cas de talls de corrent elèctric.
A l’EET s’activen, cada quadrimestre lectiu, aproximadament 2.000 comptes d’usuaris,
repartits entre els diferents servidors i integrant els diferents col·lectius de l’escola.
L’escola disposa de 6 aules informàtiques i 10 laboratoris de pràctiques de la titulació
de So i Imatge a disposició dels estudiants on poden trobar instal·lat tot el programari
necessari per realitzar les pràctiques de la carrera. En aquestes 6 aules hi podem
trobar un total de 124 estacions de treball repartides de la següent forma:
90
Aula Memòria Monitor RAM Nº PC Proc. TR1‐008 21 P C2D 2,13GHz 2048 Mb 17” Flatron TR1‐010 TR1‐011 15 21 P IV 3,0 GHz P C2D 2,13GHz 1024 Mb 17” Flatron 2048 Mb 17” Flatron TR1‐012 25 P C2D 3 GHz 4096 Mb 17” Flatron TR2‐017 21 P C2D 3,16GHz 4096 Mb 17” Flatron TR2‐018 21 P C2D 3,16GHz 4096 Mb 17” Flatron Perifèrics Canó de projecció per PC del professor Canó de projecció per PC del professor Canó de projecció per PC del professor Canó de projecció per PC del professor Canó de projecció per PC del professor P C2D = Pentium Core 2 Duo Taula 1: Resum d’equipament a les aules de l’EET
La xarxa de l’EET esta connectada a la troncal de Campus mitjançant enllaços de fibra
òptica. Aquesta “Troncal” és la que dóna interconnectivitat a tots els edificis del
Campus mitjançat l’enllaç Gigabit Ethernet cap al node central de comunicacions de
Barcelona.
El total de punts de connexió a la xarxa de veu i dades instal·lats als edificis queden
reflectits a la següent taula:
Edifici Armari Punts Equips Nº de ports TR1 TR1 TR1 TR2 TR3 TR1‐1 TR1‐2 TR1‐3 TR2‐1 TR3‐1 263 265 117 456 65 8 7 3 10 3 224 216 72 384 72 Taula 2: Dades de connexió de veu i dades
La infraestructura de xarxa consta d’uns armaris de comunicacions distribuïts a
cadascun dels edificis, que reparteixen els punts de la xarxa, de veu i dades mitjançant
cablejat vertical Categoria 5 millorada i Categoria 6, per permetre connexions Gigabit
amb les estacions (sempre i quan l’electrònica ho suporti). Aquests armaris estan
interconnectats mitjançant enllaços de fibra òptica i amb les centraletes telefòniques,
mitjançant manegues multi parell de coure.
91
4. ACTUACIONS DELS SICT EN EL CURS ACADÈMIC 2009-2010
A continuació es descriuen les principals actuacions dutes a terme durant el curs
acadèmic 2009-2010.
Aquestes actuacions responen a la necessitat d’actualització i millora d’infraestructures
i equipaments (servidors, aules i xarxa), seguretat i suport a la recerca,
desenvolupament de noves funcionalitats per millorar el nivell de servei i noves
tecnologies.
4.1. Actualització i millora de hardware obsolet (servidors) i desenvolupament de
noves funcionalitats per millorar els nivells de servei.

Integració del nou concessionari de reprografia del Campus.
 Durant el curs 2008-09 es va posar en marxa el nou concessionari de reprografia del Campus, i es va crear un enllaç entre el sistema de validació
del servidor de reprografia i el servidor de validació del campus (LDAP).
Una vegada comprovat el seu correcte funcionament i la disponibilitat de
totes les cues d’impressió de l’empresa per als usuaris, durant el curs 200910 es van habilitar tots els estudiants per a que accedissin al nou sistema,
així com multitud de PDI i PAS per utilitzar el nou servei. Tots els usuaris
que encara no estaven donats d’alta en el servidor de validació del Campus
han estat afegits i han pogut utilitzar el servei amb normalitat.

Gestió, manteniment i ampliació sistema de repositori de fitxers que integra
els col·lectius PDI i PAS.
 El nou servidor l’utilitzen principalment grups d’investigació, departaments i
escoles que necessiten disposar d’un espai de disc al servidor que aporta
les següents avantatges:
1. Un espai personal i de disc compartit per tots el membres del grup
d’investigació o del departament.
2. Un espai de disc disponible 24x7.
3. Accessible tant des de dintre de la Universitat com des de fora, si es
disposa d’un ordinador connectat a Internet.
4. Garantia de realització de còpies de seguretat diàries dels arxius
d’usuari. Si es produeix una fallida del disc del servidor o si un arxiu
es esborrat accidentalment, l’arxiu és recuperable de la còpia de
seguretat.
 Durant aquest curs s’han continuat rebent peticions d’alta de nous grups
d’usuaris per a aquest nou servei, que s’han anat integrant amb els grups i
usuaris ja existents en el sistema.
 Aprofitant l’ampliació de discos que es va fer durant el curs 2008-09, s’ha
procedit a ampliar les quotes d’espai disponibles per als usuaris. Així, hem
passat a disposar de:
- 1,5 GB per als usuaris de Departaments (PDi i PAS).
- 0,5 GB per als estudiants.

Manteniment i consolidació del sistema de màquines virtuals.
 Des de fa uns anys, al Campus de Terrassa disposem d’un servidor
d’ordinadors “virtuals”. Consisteix en una única maquina física sobre la qual
s’instal·len d’altres sistemes operatius que funcionen cadascun com a un
92
ordinador independent. Aquests ordinadors virtuals son útils per a diferents
usos:
- Als Serveis Informàtics s’utilitzen per implementar servidors virtuals
per a serveis que consumeixen poca CPU.
- Als departaments i grups d’investigació s’han fet servir per
implementar programari de docència i com a ordinadors de proves o
projectes.
- Per a estudiants de projecte de fi de carrera o doctorands per
implementar prototips de programari.
 Durant el curs 2009-2010, s’han posat en marxa nous servidors virtuals a
demanda dels usuaris. La demanda d’aquest servei ha fet que, en qüestió
de dos anys, els ordinadors que fèiem servir per a aquesta tasca hagin
arribat al seu límit de rendiment. Per poder continuar donant resposta a les
necessitats d’aquest servei, s’ha procedit a la compra de dos servidors en
tàndem amb capacitat suficient de procés i de memòria per gestionar
aquestes necessitats de forma adequada. Ambdós servidors han estat
instal·lats i configurats convenientment i s’han traslladat els ordinadors
virtuals dels que ja disposàvem al nou servidor, alliberant els antics per a
nous serveis, degut a que els servidors antics encara no han esdevingut
obsolets.

Creació d’un nou servei de Màquines Virtuals amb Sistema Operatiu
Microsoft Windows.
 El sistema de servidors virtuals comentat anteriorment només permet la
creació de servidors amb sistema operatiu Linux. Atenent a la demanda i
necessitats dels usuaris, hem posat en marxa un nou servei per a màquines
virtuals amb Windows. Aquest sistema suporta principalment servidors
d’aplicacions de proveïdors externs que estan desenvolupades sobre
aquest sistema operatiu.

Administració del servidor de llicències de programari docent.
 Prèviament a la posada en marxa de cadascun dels quadrimestres del curs,
es reben les peticions de instal·lació de programari docent que ha d’ésser
present a les aules informàtiques. Una part important d’aquest programari
requereix d’un ordinador que centralitzi la gestió del total de llicencies d’us
contractades al fabricant del programari. Per aquest motiu, cada
quadrimestre es revisen les llicencies disponibles i, en cas necessari,
s’instal·len de noves o s’actualitzen les ja existents.

Migració del sistema de correu electrònic dels estudiants del Campus a un
nou servidor centralitzat.
 Durant el curs 2009-2010 es va migrar el correu electrònic dels estudiants al
domini ‘estudiant.upc.edu’. Això va suposar que tot el correu electrònic dels
estudiants es traslladés a un altre servidor, el qual donarà aquest servei a
partir d’ara amb un nou servei d’atenció, que es farà a través del que
coneixem com ATIC, i no pels Serveis Informàtics del Campus, com es
venia fent fins ara.

Reestructuració del sistema de còpies de seguretat.
 Les còpies de seguretat es fan durant la nit, que és el moment en que es
fan servir menys les dades. Al llarg del temps, la quantitat d’espai de disc
que usa a l’Escola és cada vegada més gran. Això no només afecta al disc,
sinó també a l’espai necessari per emmagatzemar les còpies de seguretat.
93
Per aquest motiu, ha estat necessari fer una reestructuració de l’ordre i els
temps de execució del procés de còpia amb la finalitat d’optimitzar els
recursos disponibles (principalment de temps d’execució i espai de cinta
ocupat). Malgrat això, ja es preveu que, per al curs vinent és molt probable
que sigui necessari disposar de més capacitat per col·locar cintes de les
que disposem fins ara, ja que quasi no s’arriba a mantenir còpies dels
arxius durant un mes, com es conservaven fins ara.

Ampliació
dels
commutadors
de
Fibra
Òptica
del
sistema
d’emmagatzemament de dades.
 Inicialment, el sistema d’emmagatzemament de dades disposava de
capacitat de connexió simultània per a 16 servidors. Amb el pas del temps,
el nombre de servidors que es connecten al sistema ha anat creixent, i el
resultat ha estat que els dos commutadors han emplenat totes les
connexions disponibles. Per aquest motiu, ha estat necessari ampliar al
doble la capacitat dels commutadors.



Ampliació dels commutadors Ethernet a 1 GB del sistema de còpies de
seguretat i del sistema d’emmagatzemament de dades.
 També el sistema de connexió de la xarxa de còpies de seguretat s’ha anat
emplenant amb el creixement del nombre de servidors que s’han anat
incorporant durant els darrers anys. Per aquest motiu, ha estat necessari
disposar d’un nou commutador Ethernet per ampliar la xarxa de còpies de
seguretat. Es tracta de una xarxa aïllada de la xarxa local de dades amb la
finalitat de garantir la seguretat, així com reduir el consum de l’ample de
banda de la xarxa local mentre es fan les còpies de seguretat cada nit.
 Un de les principals avantatges d’aquest sistema és que és completament
modular. Una part del commutador s’utilitzarà per ampliar la xarxa de còpies
de seguretat, i un altre per implementar una xarxa de protocol ISCSI per
connectar ordinadors al sistema d’emmagatzemament de dades que no
requereixen de molt altes prestacions de transferència de dades. Tot això
amb un únic commutador i amb la reducció de costos que això suposa.
Nova interfície d’accés al repositori de dades a través de web.
 Aquesta eina es molt útil per a tots els que, de forma puntual, han d’utilitzar
algun arxiu emmagatzemat al repositori de dades. L’eina oferta fins ara no
era gaire còmoda d’ús i ha estat substituïda per una de nova que realitza la
funció de forma molt més amigable, esperant que sigui valorada
positivament per part dels usuaris.
Posada en marxa del nou sistema d’accés remot a través de VPN (Xarxes
privades Virtuals).
 El sistema de Xarxa Privada Virtual permet que un usuari amb un ordinador
que no estigui connectat directament a la xarxa de la UPC pugui accedir a
tots els serveis disponibles a la xarxa interna de la Universitat de la mateixa
forma que ho faria si estigués connectat directament. Entre d’altres, algunes
de les característiques del servei són:
- Els usuaris poden veure els arxius del seu repositori del Campus
com una carpeta, igual que ho poden fer des del seu ordinador al
despatx.
- Es disposa d’accés directament a serveis d’us general com poden
ser les consultes a Bases de Dades de documentació ofertes pel
Servei de Biblioteques.
94
-
És possible accedir a programari instal·lat a d’altres servidors de la
universitat (servidors departamentals, etc).
Es poden utilitzar les llicencies de programari sense necessitat
d’instal·lar llicències de desplaçament l’ordinador de casa.


Posada en marxa del nou enllaç entre l’IPCT i el Campus de Terrassa.
 Substitució del radioenllaç existent, per una línia fosca que dóna un ample
de banda de 1Gbps, deixant aquest radioenllaç com línia de back-up per si
hi hagués alguna caiguda del servei de xarxa principal.
Incorporació nou sistema gestió Eduroam (xarxa sense fils UPC)
 Incorporació del nou sistema de gestió de la xarxa sense fils de la UPC i la
gestió centralitzada i compartida per part de UPCnet dels equips que
formen part d’aquest servei.
4.2. Xarxa.


Infraestructura de xarxa.
Ampliació i manteniment de les xarxes locals.
 Durant aquest any s’ha continuat ampliant les xarxes locals dels edificis on
hi havia un cablejat estructurat. S’han fet actuacions als edificis TR1, TR2,
TR3 d’ampliació (petites instal·lacions), resolució d’averies i trasllats:
- Petites instal·lacions: 6
- Averies/Certificacions: 10
- Trasllats: 7
 També s’ha gestionat la reparació i el canvi del switch de comunicacions de
l’edifici TR3.
4.3. Actuacions a les aules informàtiques.
Cada quadrimestre es realitza la instal·lació del programari requerit per la docència
impartida al centre. La instal·lació es basa en un model d’imatges fàcilment
recuperable que garanteix l’alta disponibilitat de les estacions de treball, lliures de virus
i amb un funcionament correcte.


Canvi del programari del servei d’arrencada remota de les aules.
 El curs 2009-2010 s’ha eliminat la gestió diària amb Tivoli deixant-ho
únicament per a la distribució d’imatges als equips, amb aquesta actuació
s’ha aconseguit:
- Reduir el nombre d’avaries i corrupció d’imatges que comportava la
gestió amb Tivoli.
- Reduir el temps d’espera de l’estudiant durant l’arrencada de
l’ordinador.
 Renovació del programari del servei d’arrencada remota de les aules
TIVOLI.
Instal·lació d’equipament d’àudio a diferents aules informàtiques i dotació de
sistemes d’àudio portàtil pel préstec.
 Hem instal·lat equipament d’àudio a les aules TR1 0.15, 1.07, 1.08, 1.09 i
TR2 0.19, ara aquestes estan dotades d'equipament bàsic de so per donar
95
la senyal d’àudio del PC. Així mateix consergeria disposa de 3 jocs
d'altaveus per aquelles docències que puntualment necessitin la utilització
d’àudio.

Trasllat de l’aula informàtica 2.06 a la planta baixa.
 L’aula 2.06 formada per 21 equips més un projector s’ha traslladat a l’aula
0.08 amb això hem aconseguit tenir totes les aules informàtiques a la planta
baixa més fàcilment accessibles per al conjunt de persones que treballen i
estudien a l’EET.

Sistema de validació alternatiu en local.
 Per mirar de cobrir les necessitats puntuals de validació d’usuaris externs i
per donar cobertura a possibles problemes de comunicació amb el servidor
a Campus (manca de servidor/manca d’enllaç de comunicació) hem
desenvolupat un sistema de validació que genera usuaris en local i que
canvien la contrasenya diàriament, podent donar la contrasenya a aquella
persona que necessiti un accés puntual amb la garantia que serà vàlid per
un únic dia.

Instal·lació d’equips de commutació per a portàtils també a les aules
informàtiques.
 Després d’haver dotat totes les aules docents de sistemes de commutació
per a que el professorat pugui fàcilment fer servir el seu portàtil hem
instal·lat el mateix sistema a les aules informàtiques del TR1 0.08, 0.11,
0.12 i TR2 0.17 i 0.18.


Incorporació dels estudis de grau al Campus Digital.
 S’han incorporat les assignatures dels estudis de grau al Campus Digital
amb la conseqüent adaptació d’haver-ne de gestionar des de l’inici de curs
els quadrimestres 0, 1 i 2 en ser matrícula anual.
Implementació d’un mòdul pel negociat de Gestió Econòmica per fer les
assignacions pressupostàries en funció dels estudiants matriculats.


Canvi de nom de l’escola.
 Actualització de la web i dels elements gràfics per adaptar-ho al nou nom
de l’escola: Escola d’Enginyeria de Terrassa.
Millora del sistema d’alta dels estudiants als serveis disponibles a les aules
informàtiques.
 Amb la col·laboració del personal de l’Escola i el de Serveis Informàtics,
s’ha fet un estudi en profunditat del procediment d’alta dels estudiants
durant el procés de matrícula i s’han estudiat els temps en els quals les
dades dels estudiants matriculats estan accessibles per poder donar-los
d’alta als servidors del Campus de Terrassa. Aquest estudi ha permès refer
el mecanisme que es feia servir fins ara, de forma que ja no sigui necessari
que l’Escola generi la llista dels matriculats, sinó que el propi sistema es
capaç d’obtenir-la directament del ordinador de matrícula. Això és de gran
importància, ja que ara, els estudiants poden disposar de tots els serveis
amb plena funcionalitat en un màxim de 48 hores desprès de fer la
matrícula, el que suposa una reducció important en el temps d’espera que
teníem fins ara.
96
4.4. Recerca i noves tecnologies.


Adaptació d’espais existents, a nous requeriments audiovisuals:
 Adaptació de la sala de reunions gran de l’EET.
- Integració de videoconferència en un entorn àudio visual
multiplataforma i de fàcil gestió.
- Equipament de pissarra electrònica que permet la integració amb la
solució de videoconferència i la utilització independent.
- Control de la sala amb botonera central.
 Adaptació àudio visual de la sala d’actes de l’escola.
- Adaptació d’equipament de triple projecció en escenaris locals i/o
videoconferències.
- Adaptació de solució d’àudio amb control centralitzat.
- Creació d’una sala de control centralitzat amb possibilitat de
monitorització i retransmissió d’actes a la sala de conferències i/o
per stream a Internet.
- Preinstal·lació de vídeo adaptat a captures locals o retransmissions.
Suport a retransmissions o actes institucionals:
- Suport d’enregistraments a la Càtedra Unesco de Sostenibilitat –
UPC.
- Suport a diferents videoconferències (Àsia i Llatinoamèrica).
- Suport acte de graduació.

Suport a la recerca:
 Gestió i actualització dels nous requeriments de software al clúster de
còmput.
4.5. Sistemes d’informació.


Creació de webs per a departaments i congressos:
 Web pel Congrés EBA 2009 (CRESCA).
 Web pel Congrés ICSMM 2009 (Càtedra UNESCO).
 Web departamental de Ciència del materials i Eng. Metal·lúrgica (CMEM).
 Web Congrés Encuentro (Càtedra UNESCO).
 Web pel Congrés de Legionel·la 2010 (CRESCA).
 Web de la secció del departament EEL-CT.
 Web pels Laboratoris d’automatització industrial (LAICT).
Creació de la web amb el catàleg de tots els grups de recerca del campus.

Posada en marxa del nou sistema d’atenció TIC als usuaris: eSICT.
 Durant el curs s’ha posat en marxa definitivament, prèvia prova pilot, el nou
sistema d’informació que dóna suport al sistema d’atenció TIC als usuaris:
eSICT (https://gn6.upc.edu/sict). La infraestructura permet al PDI/PAS la
creació de tiquets via web, integrat amb l’usuari únic UPC. D’altra banda, el
nou sistema facilita la gestió dels tiquets al personal TIC i manté les
comunicacions amb els usuaris. 97

Creació i posada en marxa del nou Portal de Serveis del Campus.
 S’ha posat en marxa el nou lloc web Portal de serveis del Campus, que a la
seva part pública es converteix en el punt de referència per publicar i
consultar els serveis oferts d’Administració i Gestió, Biblioteca,
Comunicació i Mobilitat, Obres i manteniment, Serveis Informàtics, CTT i
Univers, a la comunitat del Campus de Terrassa. A través del portal també
es dóna accés, prèvia autenticació, a aplicacions i utilitats i sol·licitud de
servei ofertes des de cadascun dels serveis (http://www.terrassa.upc.edu/).

Reserva de recursos.
 S’ha engegat el pilot de l’aplicatiu web gestor de recursos, que permet
reservar aquells recursos disponibles per a la comunitat del Campus. A la
seva primera fase s’ofereixen els recursos comuns del edifici TR10 i l’edifici
GAIA. Durant el curs vinent s’incorporaran aquells recursos compartits per
la resta de centres del Campus.


Instal·lació de la nova versió de AGH/@GH i dels seus clients.
 Durant el curs s’han desenvolupat noves funcionalitats i prestacions del
programari de gestió d’horaris per part del fabricant del producte. Des de
Serveis Informàtics s’han incorporat aquestes noves prestacions. Aquests
canvis s’han fet en coordinació amb l’equip de Secretaria Acadèmica, que
han comprovat el correcte funcionament del programari una vegada
realitzat el canvi.
Millora de l’aplicatiu de PFC’s integrat a la Intranet de Centre.
 S’ha desenvolupat el sistema de lliurament de PFC’s i s’ha completat i
millorat les operacions de PFC’s per exemple dotant al Negociat de Gestió
Acadèmica de la possibilitat de gestionar-ne els PFC’s per mirar de
solucionar els problemes més comuns. Així mateix s’ha millorat
l’actualització de dades amb el sistema de gestió acadèmica PRISMA
permetent que la inscripció es pugui fer a la Intranet o directament a
PRISMA. El sistema encara està pendent de connectar-se amb el sistema
UPCommons de la Biblioteca per incorporar els PFC’s lliurats mitjançant la
Intranet.
98
5.3 MANTENIMENT I INFRAESTRUCTURES
 ACTUACIONS REALITZADES A L’ESCOLA:

Obres i reformes.
o
o
o
o
o
o
TR1 – Canvi de rètol façana.
TR1 – Remodelació Aula 206 ampliació.
TR1 – Aula 118. Línies endolls.
TR1 – Reforma de la Sala d’actes.
TR2 – Dept. Enginyeria Electrònica: Instal·lació d’aire condicionat.
TR2 – Dept. Enginyeria Electrònica: Instal·lació de panells fotovoltaics.

Pla Plurianual (PIU).
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
TR1 – Restauració pintures mural vestíbul.
TR1 – Remodelació aula 206.
TR1 – Projecte de l’altell de la Sala d’Estudis.
TR1 – Sanejar lavabos planta 0.
TR1 – Control automatització de les calderes.
TR1 – Instal·lació d’una plataforma elevadora a l’escala del bar.
TR1 – Control Accés Comunicació.
TR1 – Canvi de cremador sala de calderes.
TR2 – Serveis sanitaris planta 0.
TR3 – Dept. Enginyeria Química: Tractament del terra Laboratori Química.

Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL).
o
o
Col·locació d’armaris productes 2010.
TR2 – Dept. Enginyeria Electrònica: Instal·lació de polsadors de seguretat en els
armaris elèctrics.
 REFORMA DE LA SALA D’ACTES:
Les actuacions que es varen realitzar a la sala d’actes de l’escola tingueren lloc entre
els mesos de desembre de 2009 i maig de 2010. El que va començar com un canvi de
butaques i paviment, va acabar en una remodelació integral degut principalment, a
l’estat general avançat de desgast de l’espai.
Aprofitant la desaparició del cos de butaques, es van muntar sendes bastides per
retirar un bon nombre de plaques de guix del sostre i comprovar l’estat de les bigues.
99
Es va apreciar la inestabilitat d’un important nombre de plaques i el seu deficient
ancoratge amb el sostre resistent, fet que va aconsellar substituir-ne la totalitat per
unes altres de material absorbent, sustentades per una estructura metàl·lica més
sòlida. Això va obligar a desplaçar la maquinària de l’aire condicionat per adaptar la
seva ubicació a la nova trama ortogonal del sostre. El canvi de sostre comportava la
instal·lació d’un sistema d’il·luminació nou així com el canvi del cablejat, el que va
permetre centralitzar el seu control des de tres punts de la sala.
Pel que fa a l’aforament de la sala, cal dir que tot i la millora general dels elements
d’accessibilitat i seguretat que han fet perdre metres abans dedicats a seients,
pràcticament s’ha mantingut, i ara hi ha un total de 250 butaques disponibles.
També es va actuar en les parets i cortinatges; aquesta acció es va dur a terme
emmoquetant el tram superior de les parets (allà on s’ubiquen les finestres laterals) i
pintant la inferior, tot respectant el criteri del disseny inicial. Entre ambdós materials es
va col·locar una canaleta que permet allotjar el cablejat de les caixes acústiques de la
sala. La paret més important, al fons de l’escenari, es va tractar de manera homogènia
amb una cortina motoritzada d’extrem a extrem què, a manera de teló, permet amagar
a voluntat l’altar i les portes policromades de la capella, així com les dues portes
d’accés als petits espais laterals.
El complement a la sala és una petita habitació exterior, utilitzada fins ara com a
magatzem i que originàriament servia per ubicar la càmera de projecció de cinema. Es
tracta del lloc en el qual es controlen les filmacions dels actes, el so, la
videoconferència, i la ubicació de la traducció simultània, si fos el cas. Lògicament, és
el tercer lloc des d’on es pot controlar l’enllumenat i la motorització de pantalles i
cortines. Val a dir que aquesta motorització controla l’accés de la llum natural per les
finestres laterals de la paret esquerra, que donen al jardí, permetent l’entrada de llum
natural a voluntat, fet que no es produïa a la sala des de feia anys.
En definitiva, el que va començar com una petita remodelació d’alguns elements
parcials va acabar amb una reforma integral, mitjançant la qual, l’espai es va despullar
deixant només les parets i els sostres, i es va tornar a vestir amb l’excel·lent resultat
que avui es pot observar.
100
6. ECONOMIA
6.1 TANCAMENT DEL CAPITOL II DEL PRESSUPOST (2009)
6.1.1.RESUM DE LES DESPESES DE LES DIFERENTS SUBUNITATS
D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
ASSIGNACIO
FUNCIONAMENT
DELEGACIO ESTUDIANTS
ACTIVITATS CULTURALS
SOLIDARITAT
SERVEIS INFORMATICS
ENTORN
DIETES-REPRESENTACIO
INVERSIONS
FONS D'OPERACIÓ
SUBTOTAL
24.556,38
722,40
489,95
2.934,81
6.364,62
8.375,13
12.059,59
128.466,17
3.005,00
186.974,05
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
INGRES.ESPEC.
5.354,57
2.833,60
-
€
€
€
€
€
6.257,44 €
113.096,39
127.542,00
€
€
€
€
VARIACIÓ SUBV.
1.762,98
8.699,82
1.641,28
1.500,00
16.049,19
29.653,27
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Variació d'Ingressos Previstos (Coop.Educativa-lloguer aules...
TOTAL
TRASLLATS REC.
6.338,94
76,44
3.111,22
364,50
182.446,93
2.511,93
194.849,96
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
TOT ASSIGNAT
DESPESES
23.572,01
3.556,00
489,95
4.697,79
14.988,00
13.162,63
13.195,09
75.164,82
148.826,29
18.470,54
3.554,94
1.873,14
12.725,54
13.165,14
86.112,31
135.901,61
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
SALDO
€
€
€
€
€
€
€
€ €
€
-
5.101,47
1,06
489,95
4.697,79
13.114,86
437,09
29,95
10.947,49
493,07
13.417,75
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.267,69 €
12.150,06 €
101
ESTUDI DELS INGRESSOS PREVISTOS I REALS DEL CAPITOL II
Ingressos
Previstos
a 01.01.09
Ingressos
Reals
a 31.12.2009
SALDO
a 31.12.2009
PREVISIÓ
COOPERACIÓ EDUCATIVA
ALTRES INGRESSOS
SUBTOTAL
50.000,00 €
3.000,00 €
53.000,00 €
56.310,05 €
- € 56.310,05 €
6.310,05 €
3.000,00 €
3.310,05 €
FRES - no cobrades ALTRES EXERCICIS
Liquidació estudiants visitants
-
€ €
5.309,72 € 406,12 €
5.309,72 €
406,12 €
Venda de DVD's de l'ESCOLA
-
€
€ -
325,86 €
4.577,74 € -
325,86 €
4.577,74 €
51.732,31 € -
1.267,69 €
TOTAL
53.000,00 €
102
6.1.2. ASSIGNACIONS I DESPESES DEL CAPITOL II
DELS DEPARTAMENTS 2009
DPT
Ròssec
Any 08
Assig.2009
1er T
Assig.2009
2n-3er T
Assig.2009
4rt T
Assig.2009
PFC'S
1.229,55 €
NC 2009
DPT.
-
DESPESES
2009
702
3.897,87 €
747,35 €
1.160,67 €
369,51 €
707
7.257,41 €
2.037,94 €
2.068,38 €
2.517,46 €
2.029,31 € - 5.928,46 €
€
709
20.754,83 €
4.838,00 €
3.876,93 €
3.846,21 €
20,00 €
-
SALDO
31.12.2009
7.384,95 €
€
9.982,04 €
5.171,83 € - 2.701,61 €
10.019,37 €
25.766,82 €
16.862,53 €
710
21.511,71 €
5.043,83 €
10.364,10 €
4.252,73 €
8.637,65 € - 4.824,70 €
28.122,79 €
712
736,75 €
758,94 €
1.559,48 €
801,79 €
3.552,37 € - 1.149,48 €
6.217,29 €
42,56 €
713
7.667,23 €
2.525,39 €
2.516,12 €
4.900,28 €
3.727,17 €
20.848,16 €
3.479,38 €
714
24.069,56 €
902,57 €
1.629,50 €
807,62 €
4.962,14 € - 4.292,40 €
7.802,30 €
20.276,69 €
717
12.616,61 €
1.597,80 €
1.340,99 €
1.405,18 €
2.572,37 €
300,00 €
1.522,10 €
18.310,85 €
721
21.683,85 €
2.801,07 €
2.351,77 €
1.966,24 €
135,24 € - 3.923,92 €
3.705,39 €
21.308,86 €
723
3.204,92 €
517,97 €
1.404,35 €
350,31 €
142,05 €
-
€
858,77 €
4.760,83 €
724
5.676,29 €
436,34 €
216,80 €
570,13 €
1.381,96 €
-
€
748,79 €
7.532,73 €
727
3.200,40 €
1.752,18 €
2.981,27 €
1.662,07 €
69,14 €
-
€
2.579,17 €
7.085,89 €
729
22,49 €
257,68 €
561,86 €
210,64 €
1.825,58 €
-
€
2.875,50 €
2,75 €
732
1.326,20 €
217,88 €
817,62 €
223,86 €
416,03 €
-
€
479,71 €
2.521,88 €
2.991,35 €
737
-
€
167,42 €
-
€
221,11 €
111,35 €
-
€
463,18 €
36,70 €
739
3.758,57 €
695,84 €
943,59 €
728,31 €
1.628,08 €
-
€
2.058,62 €
5.695,77 €
744
712,94 €
69,11 €
65,37 €
85,91 €
-
75,00 €
346,95 €
511,38 €
124
LAI
1.080,98 €
- €
90,64 €
964,80 €
111,22 €
1.587,45 €
454,57 €
721,68 €
890,78 €
- €
- €
1.367,97 €
528,17 €
3.724,63 €
2.100,02 €
917,27 €
139.178,61 €
26.422,75 €
35.557,47 €
26.095,61 €
37.746,78 € - 17.500,43 €
92.920,89 €
154.579,90 €
TOTAL
Font: Sotsdirecció de Planificació i Recursos - Tancament a 31.12.09
103
€ -
6.2. PRESSUPOST CAPÍTOL II 2010
6.2.1. PRESSUPOST D’INGRESSOS 2010
CONCEPTE
2008
2009
2010
Capítol – II
Administració
Funcionament docent
Factor titulació
Intercanvi d’estudiants
Manteniment equips
Subtotal (figura en pressupostos UPC)
241.966,57 €
241.966,57 €
241.966,57 €
65.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
3.000,00 €
68.000,00 €
3.000,00 €
53.000,00 €
3.000,00 €
53.000,00 €
7.641,04 €
886,73 €
13.947,56 €
8.000,00 €
30.475,33 €
0,00 €
0,00 €
19.482,49 €
10.000,00 €
29.482,49 €
0,00 €
0,00 €
-1.267,69 €
13.630,00 €
12.362,31 €
Ingressos varis
Previsió Cooperació Educativa
Lloguer instal·lacions i altres serveis
Altres ingressos
Subtotal (figura en pressupostos UPC)
Ingressos extraordinaris
Per compliment Comp. Comú P.E.
Redistribució per compliment Pla Estrat.
Romanent Previsió Ingressos Propis
Amortització “Préstec a UPC-2007”
Subtotal
TOTAL
340.441,90 €
324.449,06 €
307.328,88 €
24.196,65 €
24.196,65 €
24.196,65 €
Acords del Pla Estratègic
Compliment Component Genèrica 2010
Pendent d’assignar en funció de resultats
104
6.2.2. ORIGEN I DESTINACIÓ DE FONS DE 2010
ORIGEN
DESTINACIÓ
DOCÈNCIA
52% Funcionament (UPC)
125.822,62 € 1er Semestre (31,28%)
2n Semestre (38,72%)
PFC'S (30%)
Subtotal
125.822,62 € Subtotal
39.357,31€
48.718,52 €
37.746,78 €
125.822,62 €
MOBILITAT
5,3% Funcionament (UPC)
Promoció de l'intercanvi
12.824,23 € d'estudiants i professorat
12.824,23 €
Subtotal
12.824,23 € Subtotal
12.824,23 €
ADMINISTRACIÓ - EQUIPAMENT
42,7% Funcionament (UPC)
Coop. Educativa
Canons conces./altres ingressos
Tancament any 2009
Per compliment Comp. Comú P.E.
Romanent Previsió Ingressos Propis
Amortització préstec a UPC-2007 (2)
103.319,73 €
50.000,00 €
3.000,00 €
Subtotal
168.682,04 € Subtotal
TOTAL
-€
-1.267,69 €
13.630,00 €
Funcionament
Delegació d'estudiants
Activitats Culturals
2% Solidaritat (1)
Serveis Informàtics
Entorn i representació
Inversions
Fons d'operació (UPC)
307.328,88 €
24.556,38 €
722,40 €
489,95 €
1.034,64 €
6.364,62 €
20.434,72 €
112.074,33 €
3.005 €
168.682,04 €
307,328,88 €
(1) S'aplica sobre el valor real dels recursos propis de l’any anterior (51.732,31 €).
En funció del compliment de la Component Genèrica del P.E. (indicadors), a l’any 2011 es podrà disposar
de fins a 24.196,65 € extres (o fins a 60.491,64 € menys).
(2) La partida d’”Amortització Préstec a UPC” respon a una retenció realitzada el 2007, proporcional al
romanent total de capítol 2 de l’EET (inclosos Dpts) al tancament de 2005, per a col·laborar amb el “deute
acumulat” i ajustos pressupostaris de la universitat. Segons càlculs UPC, això suposà per a l’EET una
aportació de 31.630 € que ens seran retornats de la següent forma:
2008 : 8.000 €
2009 : 10.000€
2010 : 13.630 €
105
6.2.3. RESUM DE LES ASSIGNACIONS ALS DEPARTAMENTS 2010
FUNCIONAMENT DOCÈNCIA
DEPARTAMENT
702-CIENC.MAT.
707-ESAII
709-ELÈCTRICA
710-ELECTRONICA
712-MECÀNICA
713-QUÍMICA
714-TEXTIL
717-EXP.GRÀFICA
721-FÍSICA
723-LSI
724-MAQ.I MOTORS
727-MATEMATICA
729-MEC.FLUIDS
732-ORGANITZACIÓ
737-REST.MAT.
739-TEORIA SENYAL
744- TELEMATICA
SOSTENIBLE
LAI
TOTAL
1a. Assig.
2010
2a. Assig.
2010
Assig. PFC's
2010
TOTAL
DOCÈNCIA
4.720,31 €
2.250,48 €
705,83 €
1.764,00 €
2.719,78 €
3.585,15 €
889,88 €
7.194,81 €
3.346,22 €
7.355,39 €
4.494,43 €
15.196,04 €
8.354,82 €
5.502,01 €
8.733,99 €
22.590,82 €
2.446,62 €
1.897,26 €
2.412,46 €
6.756,34 €
2.623,83 €
10.271,18 €
8.090,76 €
20.985,77 €
6.184,94 €
1.347,12 €
597,97 €
4.239,85 €
671,02 €
3.004,25 €
1.688,39 €
5.363,66 €
5.275,27 €
5.122,46 €
387,74 €
10.785,47 €
2.325,55 €
723,75 €
467,09 €
3.516,39 €
163,56 €
771,60 €
862,08 €
1.797,24 €
2.489,91 €
3.120,32 €
-
€
5.610,23 €
615,93 €
1.755,05 €
958,71 €
3.329,69 €
1.805,57 €
812,20 €
312,47 €
2.930,24 €
8,62 €
549,31 €
-
684,31 €
1.220,50 €
€
557,93 €
1.811,63 €
3.716,44 €
81,41 €
69,13 €
70,85 €
221,39 €
332,89 €
933,15 €
562,45 €
1.514,38 €
722,01 €
-
€
1.828,49 €
2.236,39 €
39.057,29 €
48.718,52 €
37.746,78 €
125.522,59 €
Nota: a efectes d'assignació, la Càtedra Unesco es considera Departament.
Font: Sots-Direcció de Planificació i Recursos
106
7. ENTORN INDUSTRIAL I EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
7.1 PROMOCIÓ UNIVERSITÀRIA
L’Escola treballa des de l’Àrea de Relacions Externes en activitats de promoció,
informació i captació d’estudiants. Durant el passat curs 2009-2010 es varen dur a
terme accions sobre les següents línies d’actuació:
1.- Informació i orientació sobre l’oferta d’estudis de l’EET.
S’han organitzat 2 Jornades de Portes Obertes en les quals s’ha facilitat informació
general i acadèmica sobre l’Escola a estudiants de segon de batxillerat i CFGS:

- 3 de febrer, organitzada conjuntament amb les 5 escoles del Campus de
Terrassa.
- 28 d’abril, dirigida a les persones que havien passat pel Saló de l’Ensenyament i el
Fòrum de les Escoles.
Presència de l’Escola a la Jornada d’Orientació Universitària organitzada per
l’Ajuntament de Terrassa al Vapor Universitari de la ciutat, el dia 16 de febrer amb una
assistència global de 130 visitants.

Presència de l’Escola al Saló de l’Ensenyament de Barcelona mitjançant la tasca
de suport de 3 becaris, diversos professors, i el sotsdirector d’Entorn.

2.- Apropament a la secundària i cicles formatius.
 Treballs de recerca amb IES: diversos professors i becaris de l’EET han
assessorat 9 treballs de recerca d’estudiants de secundària, amb la participació de 13
estudiants de batxillerat. Nou d’aquests estudiants, varen realitzar el projecte de
recerca a l’Aula d’Automatització i Robòtica de l’escola en el marc d’un programa de
col·laboració entre el Departament d’Enginyeria Electrònica de l’EET i el servei
d’Universitat i Societat del Coneixement de l’Ajuntament de Terrassa.
 Conferències de divulgació tecnològica: professorat de l’escola va impartir 6
conferències d’aquest tipus a IES, amb una assistència de 245 estudiants.
 Visites a l’Escola: es van realitzar 8 visites de diversos centres de secundària amb
un total de 453 estudiants participants. En una de les ocasions, la visita estava
organitzada conjuntament amb l’ETSEIAT.
 Setmana de la Ciència: entre el 13 i el 21 de novembre de 2009, l’EET va repetir
participació en aquesta activitat que té com a objectiu la difusió del coneixement
científic i tecnològic arreu de Catalunya. Des de l’Escola es van programar un total de
8 activitats:
- 3 Conferències: “Els vestits del futur: per protegir-nos de les radiacions”, a càrrec del
professor Feliu Marsal, “Estat actual de l’energia eòlica i perspectives de futur”, a
càrrec del professor Ricard Horta, i “Pneumàtics fora d’ús. Un repte que cal afrontar”, a
càrrec del professor Xavier Colom.
107
- 4 Tallers: “Les enginyeries en el camp de l’automoció", “Aerogenerador.
Característiques i aplicacions”, “L’enginyeria en el món de l’esport” i “La motocicleta
del segle XXI”.
- “Patrimoni industrial i Educació”: visita guiada teatralitzada a les instal·lacions de
l’Escola.
El total de participants en aquestes activitats va ser de 187 persones.
VI MERCATEC Vallès: l’EET, amb la col·laboració i el suport de la Fundació Ètica
Tecnologia Societat, ENGINYCAT! i el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, va organitzar els dies 23 i 24 de març aquesta activitat. Es tracta d’un
mercat d’experiències en tecnologia de l’àmbit de l’ensenyament secundari en el que
estudiants i professors d’ESO, batxillerat i cicles formatius exposen els seus projectes
científics i tecnològics, i participen en tallers de tecnologia. En aquesta edició, es varen
presentar un total de 45 projectes, i es va arribar a la xifra de 864 visitants.

En aquesta edició, i com a novetat, es varen organitzar dos tallers impartits per
professorat de l’escola; un primer sobre alta tensió, i un sobre mecanitzat.
També, i en paral·lel, van organitzar-se tres exposicions: una primera exposició de
maquetes que amb el nom de “Els grans invents de la història” recollia reproduccions a
escala d’invents tecnològics, una segona sobre “Màgia i il·lusionisme al món dels
autòmats”, i una tercera sobre “Joguines i Jocs Antics”. En els tres casos, les
exposicions van comptar amb molta assistència tant per part d’alumnes de secundària
com pel que fa a visitants de l’EET.
3.- Orientació i acollida a nous estudiants.
Pla d’Acollida: en el mes de setembre, abans de començar les classes, es va
organitzar una nova edició del Pla d’Acollida. La participació en aquesta activitat, que
s’utilitza com a mecanisme d’informació i acollida als estudiants de nova incorporació,
fou d’un total de 165 estudiants. En aquesta edició 2009-10, la jornada es desenvolupà
amb el següent programa modular:

- Benvinguda, a càrrec del Director de l’EET Sr. Juan Antonio Gallardo, el Delegat del
Rector al Campus de Terrassa Sr. Joseba Quevedo, i els Sotsdirectors respectius
d’Entorn i Acadèmic de l’Escola Sr. Joaquim Marqués i Sr. Miquel Morón.
- “Els nous plans d’estudis a l’àmbit de l’Espai Europeu d’Educació Superior”, a càrrec
dels Sotsdirectors respectius d’Entorn i Acadèmic de l’Escola Sr. Joaquim Marqués i
Sr. Miquel Morón.
- “Com utilitzar les TIC per estudiar millor”, a càrrec del Sr. Antonio Fernández.
- “Els delegats i la seva funció”, a càrrec de la Sra. Carme Espot.
- L’UNIVERS és per viure’l, a càrrec del Sr. Miquel Dinarés, el Sr. Jose Luís Melgosa i
la Sra. Nuria Lupón.
- “La Mentorització”, a càrrec del Sr. Santi Forcada.
- Visita guiada per les instal·lacions de l’EET.
- Mòdul “Com trobar la informació que necessites per als teus estudis”, a càrrec del
personal de la Biblioteca del Campus.
108
7.2 COOPERACIÓ EDUCATIVA
Durant el curs 09-10, s’han realitzat un total de 234 Convenis de Cooperació Educativa,
respecte els 287 de l’any anterior. A la taula 1 es poden veure les xifres de l’evolució dels
darrers anys, i a la gràfica I la distribució per titulacions del curs. Les dades mostren una
significativa davallada en els darrers dos anys degut a la situació de crisi econòmica
general que també afecta a aquest àmbit d’activitat de l’escola.
TAULA I. EVOLUCIÓ DELS CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA
Curs
Hores
Convenis
Nb. Estudiants
Import
03-04
125.575
323
245
731.847,06€
04-05
117.922
287
223
730.438,64€
05-06
150.687
359
275
888.090,30€
06-07
156.180
393
308
930.363,07€
07-08
167.705
405
299
1.210.316,08€
08-09
130.452
287
220
886.458,7€
09-10
99.480
234
181
616.858,5€
GRÀFICA I
NOMBRE DE CONVENIS SIGNATS PER TITULACIONS
70
61
60
54
47
50
40
32
30
20
10
17
13
8
2
0
109
0
Respecte el curs anterior hi ha hagut un decreixement de convenis signats, i la recaptació
econòmica generada ha davallat també un 30% respecte el curs 08-09.
La normativa estableix que només els estudiants que tinguin el 50% de crèdits aprovats
de la titulació puguin fer cooperació educativa; en aquest sentit, el nombre total d’alumnat
matriculat en els estudis d’enginyeria tècnica durant el curs 09-10 fou de 1236, dels quals
520 estaven en disposició de participar en el programa. Per tant, les dades ens mostren
que el 50% dels estudiants que estaven en situació de participar-hi, no ho varen fer. En
els darrers períodes, aquest indicador es manté estable.
A la gràfica II podem veure per titulacions el percentatge d’estudiants que hi varen
participar.
GRAFICA II
EVOLUCIÓ DEL % DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE
COOPERACIÓ EDUCATIVA PER TITULACIONS
90
82
80
76
70
60
56
48
50
40
65
63 63
54
52
50
46
34
29
24
Curs 07-08
36
34
27
30
Curs 06-07
47
25
28
29
28
31
22
20
10
0
Electricitat
Electrònica
Mecànica
Química
110
Tèxtil
So i Imatge
Curs 08-09
Curs 09-10
El percentatge global de participació en el programa de cooperació educativa ha baixat
donat que aquestes dades van en funció del nombre anual d’alumnes matriculats. La
valoració dels resultats globals és, en general, negativa ja que el nombre d’estudiants
participants disminueix en un 35% (igual que en el període 2008-09).
Les estades realitzades abracen diversos tipus d’institucions, que van des d’empreses de
fabricació (sector productiu), a Ajuntaments i Generalitat de Catalunya (sector públic), així
com oficines tècniques de projectes, Instituts Tecnològics, etc.... (sector serveis). La gran
majoria dels convenis s’han dut a terme en PYMES tot i que les grans empreses de la
nostra àrea territorial d’influència també han acollit alumnes.
Pel que fa a PFC vinculats a Convenis de Cooperació Educativa, en el període
referencial, aquesta dada augmenta i el percentatge assolit es situa en el 19%.
A la gràfica III veiem per titulacions l’evolució dels darrers cursos del nombre de PFC que
s’han realitzat en el marc dels convenis:
GRÀFICA III
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PFC VINCULATS A CONVENIS DE
COOPERACIÓ EDUCATIVA
18
16
16
14
11
12
11
Curs 06-07
10
10
6
6
6
5
5
1
1
1
1 1
Electrònica
Mecànica
Química
111
2
0
Tèxtil
1
Curs 08-09
Curs 09-10
3
2
0
Electricitat
6
6
4
3
4
2
Curs 07-08
8
8
0
So i Imatge
El nombre d’empreses que han participat en el programa de cooperació educativa ha
estat de 148, disminuint respecte el curs anterior en un 10,3%. Durant el curs foren 84 les
empreses que repetiren aquesta participació.
GRÀFICA IV
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'EMPRESES QUE PARTICIPEN EN EL
PROGRAMA DE CCE
250
216
200
200
187
165
148
150
100
50
0
CURS 05-06
CURS 06-07
CURS 07-08
112
CURS 08-09
CURS 09-10
7.3. BORSA DE TREBALL
La Borsa de Treball de titulats dels estudis de l’àmbit de l’enginyeria industrial la gestiona
el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB). L’Àrea de Relacions
Externes manté la gestió de les ofertes que arriben a l’escola per fer convenis de
cooperació educativa universitat-empresa.
7.3.1. OFERTES COOPERACIÓ EDUCATIVA
Durant aquest curs han arribat a l’escola un total de 116 ofertes de cooperació educativa.
A la taula II podem veure la distribució de les ofertes de cooperació educativa rebudes
per titulacions:
TAULA II
TITULACIÓ
NOMBRE D’OFERTES
49
36
51
24
7
13
18
Electricitat
Electrònica
Mecànica
Química
Tèxtil
So i Imatge
Qualsevol Titulació
A les gràfiques V i VI podem veure l’evolució de les ofertes que ens han arribat per fer
cooperació educativa globals i per titulacions:
GRÀFICA V
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'OFERTES PER COOPERACIÓ
EDUCATIVA
500
450
400
431
387
350
300
250
200
157
116
150
100
50
0
Curs 06-07
Curs 07-08
Curs 08-09
113
Curs 09-10
GRÀFICA VI
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'OFERTES DE COOPERACIÓ
EDUCATIVA PER TITULACIONS
250
183 187
200
150
143
Curs 06-07
135
117
Curs 07-08
98
100
Curs 08-09
76
45
50
49
43
Curs 09-10
67 67
51
27
36
24
23 21
24
32
7 7
16
13
0
Electricitat
Electrònica
Mecànica
Química
Tèxtil
So i Imatge
A continuació podem veure a la taula III un quadre resum dels Convenis de Cooperació
Educativa pel que fa al nombre d’ofertes i als estudiants matriculats.
TAULA III. CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PEL QUE FA A TITULACIONS,
NOMBRE D’OFERTES I ESTUDIANTS MATRICULATS
Nombre
Estudiants
amb conveni
35
Estudiants
repeteixen
convenis
12
Nb. PFC
47
Estudiants
amb + de 111
crèdits
104
36
54
158
37
17
5
Mecànica
51
61
126
31
30
8
Química
24
13
27
8
5
6
Tèxtil
7
8
11
6
2
1
So i Imatge
13
32
94
20
12
6
TOTAL
180
215
520
137
78
32
Ofertes
Convenis
Electricitat
49
Electrònica
Titulació
6
D’aquesta taula se’n desprèn que la majoria d’ofertes que es reben queden cobertes.
Tanmateix, segueix existint una quantitat de sol·licituds rebudes que no tenen resposta
favorable per les empreses; dels 215 convenis signats, n’hi ha 78 que es prorroguen o
provenen del curs anterior, i per tant, això significa que de les 180 ofertes rebudes, un
24% no queden cobertes amb els convenis de cooperació educativa.
114
7.4. RELACIONS INTERNACIONALS
Les activitats realitzades des de l’Àrea de Relacions Internacionals de l’Escola es
varen centrar bàsicament en:
 ESTABLIMENT DE VINCLES AMB ALTRES UNIVERSITATS
 MOBILITAT D’ESTUDIANTS
 MOBILITAT DE PROFESSORAT
 PROJECTES EUROPEUS
 PROGRAMA CINDA
 ALTRES ACTIVITATS
1.- Establiment de vincles amb altres Universitats:
Durant aquest curs s’han mantingut els acords bilaterals existents, consolidant les
relacions amb les universitats amb les quals es realitzen activitats conjuntes, i s’han
signat 4 nous acords, 2 dels quals referents al Màster de Sostenibilitat. Aquest
increment amplia les possibilitats de mobilitat del professorat i els estudiants.
A continuació es detallen els 82 acords vigents i les corresponents universitats:

ALEMANYA:
Fachhochschule Aalen
Fachhochshule Wiesbaden
University of Applied Sciences-Emden
Fachhoschshule Gelsenkirchen
Hochschule NiederrheinTechniische
Fachhochschule Wildau
Fachhochschule Köln
Hamburg University of Appied Sciences
Technische Universitat Dresden
Technische Universitat Dortmund (TU DORTMUND)
University of Oldenburg
115

ÀUSTRIA:
University of Applied Sciences - Technikum Kärnten
Graz University of Technology

BÈLGICA:
Karel de Grote-hogeschool
Katholieke Hogeschool Sint-Lieve
Haute Ecole de la Province de Liege

BULGÀRIA:
Varna Free University
Sofia University "Saint Kliment OhridSKI"
University of Chemical Technology and Metallurgy
The University of Rousse

DINAMARCA:
University Aarhus
Aalborg University

ESLOVÈNIA:
University of Maribor

FINLÀNDIA:
Lahti Polytechnic
Tampere University of Technology
Helsinki University of Technology
Tamk University of Applied Sciences
Turku University of Applied Sciences

FRANÇA:
Institut National Polytechnique de Toulouse
Iut a de l'Universite des Sciencies et Technologies de Lille
Universite de Haute Alsace
Université Paul Sabatier Toulousse III IUT A
Ecole des Mines d’Ales
Ecole Superieure de Chimie Organique et Minerale
Lycee Val de Seine
Ecole des Mines de Douai
Enic Telecom Lille 1
116

GRÈCIA:
Technologiko Ekpedeftiko Idrima Kozanis
Tei of West Macedonia

HOLANDA:
Fontys University of Professional Education
Avans Hogeschool
Saxion Hogeschool Enschede
Technische Universiteit Delft

HONGRIA:
University of Miskolc

IRLANDA:
University of Dublin, Trinity College

ITÀLIA:
Politecnico di Bari
Universita degli Studi di Salerno
Universita Politecnica delle Marche
Politecnico di Torino
Università Degli Studi Roma TRE
Universita Degli Studi di Bergamo

LITUANIA:
Alytaus Kolegija

MALTA:
University of Malta

NORUEGA:
Norwegian University of Science and Technology
Hogskolen i Sor-trondelag
Norwegian University of Life Sciences (UMB)

POLÒNIA:
Politechnika Wroclawska
Politechnika Gdanska
Warsaw University of Technology
Gdynia Maritime University
117
University of Bielsko-Biala
Agh University of Science and Technology

PORTUGAL:
Instituto Politecnico do Porto
Universidade do Minho
Instituto Politecnico de Setubal

REGNE UNIT:
Glasgow Caledonian University
University of Glamorgan
Glyndwr University
De Montfort University
Cranfield University

REPÚBLICA TXECA:
Vsb-Technical University of Ostrava

ROMANIA:
Technical University of Cluj-Napoca

SLOVAKIA:
Slovak University of Technology in Bratislava

SUÈCIA:
Kristianstad University
Kungliga Tekniska Högskolan
University College of Boras
Chalmers University of Technology
Lulea University of Technology

TURQUIA:
Gebze Institute of Technology
Suleyman Demiral University (SDU)
Kocaeli University
Kahramanmaras Sutcu Imam University
118
GRÀFICA I
EVOLUCIÓ D'ACORDS BILATERALS
Programa LLP-Erasmus Programme
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
82
78
64
57
Curs 05-06
57
Curs 06-07
Curs 07-08
Curs 08-09
Curs 09-10
2.- Mobilitat d’Estudiants:
Un dels objectius contemplats per l’EET és impulsar la mobilitat internacional dels
estudiants del centre. Durant el curs, el nombre d’estudiants que varen participar en
programes de mobilitat internacional va ser:
Total estudiants sortints: 57
Programa LLP-Erasmus Programme: 45
Programa Amèrica Llatina: 3
Programa UPC-Europa: 8
Programa Sicue-Seneca: 0
Programa UPC - Àsia: 1
Del total de 57 estudiants, 6 corresponen a mobilitat del Màster de Sostenibilitat.
Total estudiants entrants: 69
Programa LLP-Erasmus Programme: 52
Programa CINDA: 10
Programa Sicue-Seneca: 1
Altres programes: 6
119
Al gràfic II es pot veure l’evolució de la mobilitat dels quatre últims cursos:
GRÀFIC II
EVOLUCIÓ MOBILITAT ESTUDIANTS
80
70
68
60
50
69
63
57
54
53
40
66
Entrants
43
Sortints
30
20
10
0
Curs 06-07
Curs 07-08
Curs 08-09
Curs 09-10
La mobilitat s’ha desenvolupat amb les següents universitats:
 Estudiants sortints per Universitat:
- Aalborg University
2 (Erasmus)
- Aalto University
1 (Erasmus)
- Aarhus University
2 (Erasmus)
- Chalmers Tekniska Högskola
2 (1 Erasmus, 1 UPC - Europa)
- Fachhochschule Gelsenkirchen
1 (Erasmus)
- Glyndwr University
3 (UPC - Europa)
- Haute ecole de la province de liege
1 (Erasmus)
- Hochschule Niederrhein
2 (Erasmus)
- Hogskolan Kristianstad
2 (Erasmus)
- Hogskolan i Sor Trondelag
1 (Erasmus)
- Instituto Tecnologico de Monterrey
3 (Amèrica Llatina)
- Karel de Grote-Hogeschool
2 (Erasmus)
- Katholieke Hogeschool Sint-Lieve
4 (Erasmus)
- Kungliga Tekniska Höskolan (KTH)
7 (3 Erasmus, 4 UPC-Europa)
- Kyoto Institute of Technology
1 (Àsia)
120
- Lahti Politechnic Institute
4 (Erasmus)
- North East Wales Institute of Higher Education
1 (Erasmus)
- Norwegian university of Life Sciences
1 (Erasmus)
- Politechnika Wroclawska
1 (Erasmus)
- Technical University of Cluj-Napoca
1 (Erasmus)
- Università Degli Studi di Bergamo
1 (Erasmus)
- Università Degli Studi di Salerno
1 (Erasmus)
- Università Degli Studi Roma Tre
1 (Erasmus)
- Universität de Dortmund
1 (Erasmus)
- Universite de Haute Alsace
1 (Erasmus)
- Univ. de Technologie de Compiègne U.Techno
3 (Erasmus)
- Univ. of Applied Sciences-Technikum Kärnten
1 (Erasmus)
- Warsaw University of Technology
6 (Erasmus)
Estudiants entrants per Universitat:
- Avans Hogeschool
4 (Erasmus)
- Collage of Boras
1 (Altres Programes)
- Delft University of Technology
1 (Erasmus)
- Fachhochschule Emden
2 (Erasmus)
- Graz University of Technology
1 (Erasmus)
- Hamburg University of Applied Sciences
1 (Erasmus)
- Hochschule Niederrhein
2 (Erasmus)
- Hogskolan i Sor-Trondelag
3 (Erasmus)
- ITECH
1 (Altres Programes)
- IUT “A” de Lille
9 (Erasmus)
- Kaho Sint-Lieven
2 (Erasmus)
- Kahramanmaras Sutcu Imam University
1 (Erasmus)
- Karel de Grote Hogeschool
2 (Erasmus)
- Kaunas University of Technology
2 (Erasmus)
- Kocaeli University
3 (Erasmus)
- Maritime University
4 (Erasmus)
- Paul Sabatier de Tolouse (IUT)
1 (Altres Programes)
- Suleyman Demirel University
3 (Erasmus)
- Trinity College of Dublin
1 (Erasmus)
- Universidad de los Andes
10 (Cinda)
- Universidad de Sevilla
1 (Sicue-Séneca)
121
- Universita Degli Studi “Roma Tre”
1 (Erasmus)
- Universita Degli Studi di Bergamo
1 (Erasmus)
- Università Politecnica Delle Marche
2 (Erasmus)
- University of Bielsko-Biala
2 (Erasmus)
- University of Chalmers
1 (Erasmus)
- Univ. Of Chemical Tech. And Metallurgy
3 (Altres Programes)
- University of Rousse
2 (Erasmus)
- Warsaw University of Technology
2 (Erasmus)
El programa amb més participació ha continuat sent el programa LLP-Erasmus
Programme, tant pel que fa al flux d’entrada com al de sortida. El nombre total
d’estudiants que es varen titular havent participat en aquest programa fou de 24, amb
la següent distribució per titulacions:
TAULA I
Titulació
Electricitat
Electrònica
Mecànica
Química
Tèxtil
So i Imatge
Nombre de Titulats
4
6
3
2
1
8
Al gràfic III és pot veure l’evolució del percentatge de titulats que han participat en el
programa LLP-Erasmus Programme durant els últims 4 cursos:
GRÀFIC III
EVOLUCIÓ DEL % DE T ITULATS QUE HAN PARTICIPAT EN
EL PROGRAMA ERASMUS
14
12
10
12%
11,5%
10,5%
8
8,4%
6
4
2
0
Curs 06-07
Curs 07-08
122
Curs 08-09
Curs 09-10
 El Programa de Doble titulació amb el Politecnico di Torino:
La Escola manté un acord de doble titulació amb el Politècnico de Torino en les
titulacions d’Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Mecànica i especialitat Tèxtil.
L’acord és a disposició dels estudiants que vulguin participar en aquesta modalitat
d’estudis. Durant el curs 09-10 cap estudiant ha participat en aquest programa.
3.- Mobilitat de Professorat:
L’Escola considera important potenciar la mobilitat del professorat per tal d’establir vies
de vinculació amb l’entorn internacional. Per aquest motiu s’ha destinat una partida
pressupostària, complementària a la beca Erasmus, amb l’objectiu d’ajudar a cobrir el
total de les despeses de les estades.
Aquest curs la mobilitat de professorat ha disminuït respecte el curs anterior, però
continua sent molt elevada en termes generals. La taula II mostra un resum de les
universitats que han visitat els nostres professors. La finalitat d’aquestes estades és
bàsicament visitar als nostres estudiants, i establir nous contactes tant per a l’Escola
com per als propis professors.
TAULA II
UNIVERSITAT ACOLLIDA
AALBORG UNIVERSITY
AVANS HOGESCHOOL
FONTYS UNIVERSITY
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE
INSTITUTO POLITECNICO DE SETÚBAL
INSTITUTO POLITECNICO DE SETÚBAL
INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO
ITECH
IUT “A” DE LILLE
KAREL DE GROTE HOGESCHOOL
KU LEUVEN
TALLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN
THE UNIVERSITY OF ROUSSE
THE UNIVERSITY OF ROUSSE
UNIVERSITY DO MINHO
UNIVERSITY DO MINHO
123
NOM PROFESSOR
RODRIGUEZ, PEDRO
GUADAYOL, JOSEP Ma.
GAMEZ, JOSE
POU FELIX, JOSEP
ARIAS PUJOL, TONI
ARIAS PUJOL, TONI
POU FELIX, JOSEP
ARENCON OSUNA, DAVID
CAÑAVATE, XAVIER
ARENCON OSUNA, DAVID
ORTEGA, JUAN ANTONIO
LUNA, ALVARO
ARIAS PUJOL, TONI
RUIZ, GERMAN
GUADAYOL, JOSEP Ma.
MEDINA, JOSE LUIS
ARIAS PUJOL, TONI
POU FELIX, JOSEP
UNIVERSITY OF BIELSKO-BIALA
UNIVERSITY OF DUBLIN, TRINITY COLLEGE
UNIVERSITY OF DUBLIN, TRINITY COLLEGE
UNIVERSITY OF MARIBOR
WROCLAW UNVERSITY OF TECHNOLOGY
XHAFA, FATOS
GUADAYOL, JOSEP Ma.
POU FELIX, JOSEP
CARRIÓN, F. XAVIER
GARCIA, ANTONI
En la següent gràfica podem veure l’evolució d’aquest indicador en els 4 darrers
cursos.
GRÀFICA IV
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PROFESSORAT SORTINT
35
30
33
25
20
31
Curs 06-07
23
23
15
Curs 07-08
Curs 08-09
Curs 09-10
10
5
0
Les visites de professorat d’altres universitats han estat mes nombroses que els
cursos precedents. A la taula III podem veure la relació de persones que han visitat
l’EET durant el curs.
124
TAULA III
UNIVERSITAT de PROCEDENCIA
NOM PROFESSOR/A
ALYTAUS KOLOGIJA
ROZALIJA RADLINSKAITE
ATEI OF THESSALONIKI
APOSTOLOS TSAGARIS
AVANS HOGESCHOOL
7 PROFESSORS
DOBRUDZHA COLLEGE OF TECHNOLOGY
RADKO PETROV MIHAJLOW
HOGKOLEN I SOR-TRONDELAG
VISITA DE 16 PROFESSORS
IUT "A" DE LILLE
PHILIPPE BODART
IUT "A" DE LILLE
THOMAS CHENAL
IUT "A" DE LILLE
CECILIE CADET
POLITECNICO DI TORINO
ETTORE BOMPARD
TEI OF WEST MACEDONIA
DIMITRIS ZIOUZIOS
THE UNIVERSITY OF ROUSSE
ANTOANETA DOBREVA
VASKO DOBREV
UNIVERSITY OF BIELSKO-BIALA
JOANNA KOLODZIEJ
GRÀFICA V
EVOLUCIO DE PROFESSORAT VISITANT
40
35
30
32
34
25
26
20
15
10
15
5
0
Curs 06-07
Curs 07-08
Curs 08-09
125
Curs 09-10
4.- Projectes Europeus:
L’EET ha impulsat la participació en els següents projectes europeus, en curs al
període considerat:
-
CD Automotive Engineering, iniciat al 2006 amb la participació dels
professors: J. L. Romeral, J. A. Ortega, J. Cusidó i T. García. Projecte
finalitzat en el present període.
-
Joint Degree in Media Development Engineering, iniciat al 2006 amb la
participació dels professors: X. Cañavate, J. Martín, i J. Voltas. Projecte
finalitzat que es pretén renovar en la propera convocatòria.
-
Responsible Business – European eLearning Module Ref 142741 LLP-12008-1-FI-ERASMUS-ECDM. Amb la participació dels professors X. Cañavate i
M. Lis.
-
International Opera Media Experience, iniciat al 2009 amb la participació dels
professors: X. Cañavate, J. Martín, i J. Voltas.
5.- Programa CINDA:
Aquest és un programa d’intercanvi amb estudiants sud-americans que es va iniciar fa
quatre cursos, i que ha tingut gran èxit entre els estudiants d’aquesta zona geogràfica.
S’han ofert 12 places, per les titulacions d’enginyeria tècnica industrial, per tal de que
estudiants d’Amèrica Llatina puguin realitzar el PFC a l’EET.
En aquest curs s’han rebut 10 estudiants mitjançant aquest programa (2 per
especialitat).
6.- Programa SICUE-SENECA:
És un programa de mobilitat d’estudiants dins del territori espanyol. Actualment tenim
signats acords bilaterals amb les següents universitats:
- Universidad de Alicante.
- Universidad de Cantabria.
- Universidad de Castilla - la Mancha.
- Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
- Universidad de Oviedo.
126
- Universidad de Santiago de Compostela.
- Universidad de Sevilla.
- Universidad de Vigo.
- Universidad Politécnica de Madrid.
- Universidad Politécnica de Valencia.
- Universitat de les Illes Balears.
Durant el curs 2009-10 un estudiant de l’escola va participar en aquest programa.
7.- Altres activitats:
 Participació a cursos oferts per Universitats estrangeres:
- Es van poder sol·licitar durant el mes de juliol els cursos d’estiu programats per
Glyndwr University (antiga Newi-Gal·les). Els cursos varen ser impartits en llengua
anglesa i permetien obtenir el títol de tècnic corresponent. La tramitació es va fer via
internet.
- Cursos d’estiu a Lahti University (Finlàndia) sobre temàtiques diferents.
- S’ha informat als estudiants de diversos cursos d’idiomes oferts per diferents escoles.
 Visites, Cursos, Sessions informatives:
- Es va fer una sessió informativa el dia 17 de desembre en el marc del “Internacional
Day”.
 Pràctiques, beques:
Al llarg del curs es va fer difusió, a través d’anuncis, via e-mail i el web de l’Escola, de
la informació següent:
- Beca AGAUR (Generalitat de Catalunya).
- Beca Bancaja.
- Programa Vulcanus (pràctiques en una empresa del Japó).
- Pràctiques de tècniques audiovisuals i producció a Finlàndia participant a la cobertura
del Mikkaeli Opera Festival 2010 a través dels professors Jordi Voltes i Jorge Martín.
Hi varen participar 5 estudiants de l’escola.
- Beques FARO: es va tramitar la sol·licitud d’un estudiant per anar a Polònia.
127
7.5. ALTRES ACTUACIONS
 Acte acadèmic de graduació:
El dia 15 de juliol es va celebrar l'Acte acadèmic de graduació en el qual es va fer un
reconeixement als 258 titulats del curs 2009-10. Hi varen assistir un total de 112
graduats, a més de familiars, membres de la comunitat universitària de l’Escola, i
representants de les entitats polítiques i socials de la ciutat.
L’acte va comptar amb la presència del Sr. Mateo Valero, director del Barcelona
Supercomputing Center que va actuar com a padrí de la promoció, el Sr. Pere
Navarro, Alcalde de l’Ajuntament de Terrassa i el Sr. Xavier Colom, Vicerector de la
UPC.
En el transcurs de l’esdeveniment es van lliurar els següents premis:
- El Sr. Àlex Pla, en nom del Col·legi Enginyers Tècnics de Telecomunicació de
Catalunya va fer lliurament a la titulada Cristina Ruiz Sancho, del premi al millor
expedient de la titulació Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat So i
Imatge. Així mateix, aquesta estudiant també va rebre de mans del Sr. Miquel Solé
representant de Caixa Terrassa, una beca per a la realització d’un programa de Màster
a l’EUNCET com a premi al millor expedient acadèmic de tota l’EET.
- El Sr. Joan Ribó, en representació del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona va fer lliurament al titulat Jordi Blanch Costa del premi al millor expedient de
les titulacions de l’àrea d’enginyeria tècnica industrial.
- Els membres de la taula varen lliurar un diploma i un llibre sobre la història de
l’Escola Industrial, als 5 millors expedients de cada titulació. Els graduats amb el millor
expedient de cada especialitat foren:
Ivan Soto Rubio, Enginyeria Tècnica Industrial esp. Electricitat.
Jordi Blanch Costa, Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Electrònica Industrial.
Martí Martí Perianes, Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Mecànica.
Esther López Calle, Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Química Industrial.
Moisés Morón Soler, Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Tèxtil.
Cristina Ruiz Sancho, Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. So i Imatge.
L’estudiant Ivan Soto, va fer un parlament davant dels assistents en nom dels seus
companys de graduació.
 1r. Premi Fundació Mina d’Aigües de Terrassa als millors Projectes de Final de
Carrera de l’EET.
Fruit d’un conveni de col·laboració entre l’EET i l’empresa Mina d’Aigües, es va
convocar per primera vegada un premi dedicat als millors projectes final de carrera
realitzats per l’alumnat de l’escola. Aquest premi, amb dotació econòmica per al primer
i segon classificats, té com a objectiu guardonar els PFC més innovadors i
emprenedors, amb capacitat de transferència de tecnologia al teixit industrial de les
empreses del cicle de l’aigua.
128
En aquesta primera edició s’hi presentaren 5 PFC, i els premiats foren:
- 1r. Premi: “Vehicle per al tall i la recol·lecció d’algues” dels estudiants Oriol Ballester i
Jordi Serrats, amb la direcció del professor Rafael Sitjar.
- 2n Premi ex aequo: “Tractaments Electroquímics avançats per a les aigües residuals
de la indústria del biodiesel” de l’estudiant Esther López, amb la direcció de la
professora Dolors Álvarez. I “Estudio de diversos tratamientos en el Poli-(ácido láctico)
para aplicaciones en filtros de agua biodegradables de altas prestaciones” de
l’estudiant Bricel Montenegro, digirit pel professor José Gámez.
Els premis es lliuraren en el transcurs de l’acte de graduació de l’escola.
 Cicle de Conferències “De la Universitat a l’Empresa”, Sala de Conferències EET.
Aquest cicle de conferències organitzat per l’Escola i la Regidoria de Universitat i
Societat del Coneixement de l’Ajuntament de Terrassa va tenir lloc entre els mesos de
març i maig de 2010. L’activitat està dirigida als estudiants de l’Escola, als que se’ls hi
reconeixen crèdits de lliure elecció si assisteixen a un mínim del 80% de les sessions.
Tanmateix, l’assistència és lliure per al públic que pugui tenir interès.
Les conferències organitzades foren:
- 3 de març 2010, "Creativitat i innovació, factors clau de desenvolupament” a càrrec
de la Sra. Laura Carrión.
- 10 de març 2010, "Valorització de la recerca: Programa Innova - UPC" a càrrec del
Sr. Francesc Xavier Estarán.
- 17 de març 2010, "El valor de la idea: de la ment al projecte" a càrrec del Sr. Carles
Giner.
- 24 de març 2010, "El valor de la idea: com aconseguir fonts de finançament” a càrrec
de la Sra. Noelia Hurtado.
- 21 d’abril 2010, "Certificació Digital” a càrrec del Sr. David Vilarrubias.
- 28 d’abril 2010, "LOPD: Llei Orgànica de Protecció de Dades" a càrrec del Sr. David
Vilarrubias.
- 5 de maig 2010, "Innovar per començar, innovar per avançar” a càrrec de la Sra.
Mayte Cortina.
- 12 de maig 2010, "Experiència empresarial d’un jove enginyer emprenedor” a càrrec
del Sr. Juan Carlos Gea.
 Cicle de Conferències sobre Habilitats Personals, Sala de Conferències EET.
Entre els mesos d’octubre i desembre de 2009, va tenir lloc una altra edició d’aquest
cicle de conferències organitzat per l’Escola i el Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona (CETIB). L’activitat anava dirigida als estudiants de l’Escola,
als que se’ls hi reconeixien crèdits de lliure elecció si assistien al 100% de les
sessions.
L’objectiu d’aquesta activitat de formació complementària és donar a conèixer recursos
per a millorar el desenvolupament de la feina professional dels participants.
129
Les conferències organitzades foren:
- 21 d’octubre 2009. Networking.
- 25 de novembre 2009. Com presentar un projecte.
- 9 de desembre 2009. Resolució de conflictes.
 XV Jornades de Conferències d’Enginyeria Electrònica (JCEE’09), novembre i
desembre de 2009, instal·lacions de l’EET.
El Departament d’Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya
organitzà, al Campus de Terrassa, la 15a. edició de les Jornades de Conferències
(JCEE’09), amb el títol “Tendències, aplicacions, recerca i docència en el camp de
l’enginyeria electrònica”. Com a les darreres edicions aquest cicle forma part de les
activitats complementàries a la docència de l'assignatura Projectes d’Equips i Sistemes
Electrònics, impartida a l'últim curs de l'especialitat d'Electrònica Industrial a l’EET.
 Cicle de conferències “Any Internacional de l’Astronomia”, octubre de 2009, sala
d’actes EET.
En el marc de la celebració de l’Any Internacional de l’Astronomia, la Regidoria
d’Universitats i Societat del Coneixement de l’Ajuntament de Terrassa, i la UPC varen
organitzar un cicle de conferències amb l’objectiu d’apropar el coneixement astronòmic
als estudiants i a la ciutadania en general. Les conferències organitzades foren:
- 1 d’octubre, “Lents gravitacionals; les ulleres de l’Univers”, a càrrec de Rosa Ma. Ros.
- 13 d’octubre, “Pirotècnica còsmica: del Big Bang a les supernovas”, a càrrec de Jordi
José Pont.
- 22 d’octubre, “El cas Plutó”, a càrrec de Javier Castelo Torras.
 Trobada “Tercer encuentro de ciudades iberoamericanas por la sostenibilidad”, 3 i 4
de novembre de 2009, instal·lacions de l’EET.
La Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC organitzà, juntament amb altres
entitats, aquesta trobada amb més de 50 representats de petites i mitjanes ciutats de
gairebé tots els països iberoamericans per conèixer com afronten el repte de la
sostenibilitat en un marc de crisi mundial.
 II Congrés Internacional de Mesura i Avaluació de la Sostenibilitat, 5 i 6 de
novembre de 2009, instal·lacions de l’EET.
La Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC impulsa i organitza, juntament amb
altres entitats, una nova edició d’aquest congrés a Terrassa. Més de 150 congressistes
es varen reunir amb l’objectiu de compartir i debatre posicionaments i idees entorn a
l’estudi de la sostenibilitat i la seva mesura i avaluació.
130
 III Congrés Estatal d’Enginyeria i Biologia dels Aliments (EBA 09), 24 i 25 de
novembre de 2009, instal·lacions de l’EET.
Va tenir lloc la tercera edició d’aquest congrés organitzat pel Centre de Recerca en
Seguretat i Control Alimentari (CRESCA) de la UPC, amb l’objectiu de compartir i
debatre les darreres novetats dels processos de fabricació i conservació dels aliments.
 Sessió informativa sobre els estudis de Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny
Tèxtil, 19 de maig de 2010, Sala de Conferències EET.
Aquesta activitat, organitzada per la direcció de l’escola, s’adreçà als estudiants que
en la nova estructura acadèmica dels estudis de grau han d’escollir l’especialitat
després de superar la fase inicial. La sessió va comptar amb la presència de
representants del sector industrial, Sr. Héctor Alonso del Grup Inditex i Sr. Joan Llivina
del Grup Estambril, i l’antic alumne de la titulació Sr. Ramon Serra, que varen explicar
les bones perspectives de futur d’aquests estudis.
 Exposicions: l’espai modernista del vestíbul de l’Escola continua funcionant
oficialment com a sala d’exposicions dirigida a la promoció de nous talents i joves
artistes terrassencs, i també a artistes de renom de la ciutat. La majoria d’exposicions
que s’hi realitzen compten amb la col·laboració de l’Associació d’Amics i Antics
Alumnes de l’EET (A4), i el professor de l’Escola, Domènech Povill que actua com a
coordinador d’activitats culturals.
Aquestes són les exposicions que varen tenir lloc durant el curs 2009-10:
- Exposició “2n. Concurs de pintura UPC” del 8 al 25 d’octubre de 2009, vestíbul EET.
Aquesta mostra, que organitza l’Univers, inclou obres de diversos formats i estils,
realitzades per estudiants, PDI i PAS d’arreu de la UPC.
- Exposició “Orígens” del 19 de novembre al 17 de desembre de 2009, vestíbul EET.
El pintor Ferran Buneri va exposar part de la seva obra, pintada amb els dits, que
consta d’un conjunt de quadres que plasmen paisatges i natura.
- Exposició “On habiten els somnis...” del 14 de gener al 4 de febrer de 2010, vestíbul
EET.
L’artista terrassenc José Porcel, membre del grup d’artistes locals GRID, va exposar
part de la seva obra de pintura realitzada amb tècniques mixtes.
- Exposició de Projectes d’estudiants de la titulació Electrònica: 25 de gener de 2010,
vestíbul de l’EET.
El Departament d’Enginyeria Electrònica de l’EET, organitza una exposició amb els
treballs dels estudiants de la assignatura de tercer curs Projectes de sistemes i equips
electrònics. En aquesta ocasió, es varen mostrar fins a 15 idees tecnològiques
relacionades amb l’ús de les energies renovables tant en l’àmbit de les aplicacions
industrials, com en la vida quotidiana. Els treballs varen ser exposats al vestíbul, i els
estudiants han de presentar-los i defensar-los públicament davant de professors i
companys com a part del sistema d’avaluació de l’assignatura.
- Exposició de fotografia “Paisatges” del 25 de febrer al 18 de març de 2010, vestíbul
EET.
131
El professor de l’escola, Santi Forcada, va exposar 30 fotografies que formen part de
la seva obra fotogràfica.
- Exposició “Envoltat de mar” del 8 al 29 d’abril de 2010, vestíbul EET.
L’artista terrassenca Núria Bueno va exposar 10 quadres de la seva obra de pintura
realitzada majoritàriament amb tècniques mixtes i amb acrílic sobre tela.
- Exposició “Els nostres artistes” del 13 al 27 de maig de 2010, vestíbul EET.
Diversos membres de la comunitat universitària de la UPC a Terrassa amb diversos
talents i habilitats artístiques, van exposar públicament la seva obra en la 4a. edició
d’aquesta mostra col·lectiva d’art, organitzada per l’Escola.
- Exposició “Dones Politècniques en acció” del 4 al 17 de juny de 2010, vestíbul EET.
Aquesta exposició constà de 20 fotografies que mostraven referents femenins en
l’àmbit de les professions tecnològiques. L’exposició fou fruit d’un certamen organitzat
per l’Associació d’Amics de la UPC i l’Oficina de Suport a la Igualtat d’Oportunitats.
 Premis i Mencions:
- El professor de l’EET i director del Centre d’Innovació Tecnològica Centre Tècnic de
Filatura de la UPC Sr. Feliu Marsal va ser nomenat Doctor “Honoris Causa” per la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú.
El lliurament del guardó, a càrrec del Rector de la universitat peruana, tingué lloc al
mes de desembre de 2009, i distingí la prolífica producció científica, l’activitat
investigadora i les importants aportacions a la indústria i la recerca tèxtil del professor
Marsal.
132
8. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Durant el període 2009-10 va tenir lloc el segon any de desplegament del model
proposat per la UPC per al període 2008-10 en el document “Marc per a l’impuls de les
línies estratègiques de les unitats bàsiques 2008-2010”. Aquest sistema de planificació
estratègica està format per 3 línies d’activitat: un sobre el manteniment de l’activitat
ordinària de les unitats bàsiques (Eix A), un altre que fa referència a l’establiment de
sistemes d’assegurament de la qualitat per afrontar el repte de l’EEES amb garanties
(Eix B), i un tercer corresponent al disseny de polítiques i directrius que permetin a la
unitat, en el marc de la seva autonomia, decidir i gestionar les seves pròpies
estratègies (Eix C).
Els eixos A i B són de caràcter obligatori per les unitats i el C és de caràcter voluntari;
l’escola únicament participa en els 2 primers eixos. A continuació podem veure els
resultats de l’EET en aquest segon seguiment:
1.- EIX A: PROGRAMA AVANT.
Aquesta part del model està formada per un conjunt d’indicadors que mesuren
l’activitat acadèmica ordinària dels centres. La Universitat proposa indicadors
principalment referents als àmbits de la docència i de la recerca, i les unitats
únicament poden escollir els seus pesos finals, i 4 indicadors sobre l’activitat
relacionada amb les polítiques transversals. El conjunt d’indicadors que s’ha escollit va
en la línia dels compromisos institucionals que la UPC té signats amb les institucions
governamentals (Contracte Programa de la Generalitat de Catalunya), i l’acompliment
dels objectius estratègics d’universitat (Programa UPC10).
L’avaluació del model es realitza mitjançant una eina matemàtica d’anàlisi de valor,
que mesura en quina posició està la unitat en comparació a la resta d’unitats del
conjunt que també participen. Aquest instrument d’anàlisi s’implementa mitjançant un
arbre de presa de decisions propi per cada tipus d’unitat bàsica (centres,
departaments, i instituts), que té 3 nivells d’operativitat (requeriments, criteris i
indicadors) cadascun d’ells amb una ponderació específica.
Aquesta segona avaluació es realitzà a finals de l’any 2009 a partir dels resultats
assolits en els indicadors del període 2008-09. Alguns dels enunciats dels indicadors
van canviar respecte el període anterior. Això és degut als canvis que introdueix la
133
Comissió de Planificació i Avaluació de la UPC que és l’encarregat de gestionar i
revisar el funcionament de tot el sistema de planificació estratègica de la universitat.
A la següent taula podeu veure l’arbre de decisions que avalua l’activitat del centre
amb els resultats assolits en cada indicador:
Criteri i pes de
l’indicador
Activitat docent
(20%)
Internacionalització
i formació (20%)
Activitat
investigadora
(100%)
Polítiques
transversals
(100%)
Compromís
institucional (10%)
Recerca
(15%)
Resultats
(40%)
Docència (75%)
Admissió
(20%)
Requeriment
Indicador i Resultats assolits en el període
90%
85,45%
Relació demanda/oferta de places dels ensenyaments de 1r i 2n
Cicle
10%
11,29%
% Estudiantes matriculades noves de 1r curs
32%
84,00%
Taxa de rendiment acadèmic (per a la fase no selectiva)
16%
61,50%
% d’aptes fase selectiva
10%
84,08%
20%
39,88%
17%
80%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a
% de pressupost liquidat en projectes d'innovació i material docent
en els darrers 3 anys
% de professorat amb resultats en les enquestes a l'estudiantat amb
un valor igual o superior a 3,2
0%
-
5%
0%
22%
15.53%
% d'estudiantat titulat que ha realitzat un mínim del 5% dels crèdits
teòrics a l'estranger
15%
4.13%
% d’estudiantat estranger rebut a partir de programes d’intercanvi
13%
3.82%
% d’estudiantat que marxa dins de programes d’intercanvi
50%
44.70%
% d'estudiantat titulat que ha realitzat pràctiques externes i projectes
vinculats al CCD
25%
13.83%
% d’abandonaments
25%
85.71%
Taxa d’eficiència
25%
29.27%
Taxa de titulació
25%
1.63
25%
3.678,76€
25%
8.675,84€
50%
10,62
25%
25,00%
% de dobles titulacions internacionals
25%
14,58%
% de PDI a TC amb un tram o més de gestió
25%
8,74%
% d’estudiantat de 1r i 2n cicle assistent als cursos de formació en
Habilitats Informacionals
25%
20
Activitat docent sobre igualtat d’oportunitats (nombre d’assignatures i
PFC)
% d'utilització del català en estudis de grau
% d’utilització d’una tercera llengua en estudis de grau i postgrau
Durada mitjana dels estudis
Volum de captació de recursos competitius de finançament públic en
els darrers 3 anys per EDP
Volum d'ingressos de convenis i serveis en els darrers 3 anys per
EDP
Nombre de punts PAR tipus I en els darrers 3 períodes avaluats per
EDP
134
Per fer la valoració s’assigna a cada indicador una funció de valor que ha determinat la
Comissió de Planificació i Avaluació (CPA) tenint en compte la seva evolució històrica.
El càlcul del nivell d’assoliment global del període es realitza mitjançant un seguit de
sumatoris que utilitzen les diverses valoracions dels indicadors, requeriments i criteris,
ponderades pels seus respectius pesos.
En aquest seguiment, l’EET va obtenir un 77,02% d’assoliment global, una mica per
sota de la mitjana UPC que fou del 78,46%. La CPA fixa a partir de la valoració total
aconseguida els llindars de la taula següent que determinaren l’assignació econòmica
final:
Valoració total
> 0,96
> 0,85 i <= 0,96
Entre 0,70 i 0,85
>= 0,30 i < 0,70
< 0,30
Grau d'assoliment
110%
> 100% i <= 110%
= 100%
>= 75% i < 100%
75%
El model condiciona el finançament que reben les unitats bàsiques en el capítol 2 del
pressupost UPC. Tal i com mostra la taula, l’escola va rebre el 100% de l’assignació
prevista, és a dir, 241.966,57€.
2.- EIX B: PROGRAMA QUALITAS.
El principal objectiu d’aquest programa és impulsar la implantació de sistemes de
gestió de la qualitat als centres docents de la UPC. L’eix B és per tant, un procés
vinculat al desenvolupament dels futurs processos de verificació i acreditació que
hauran de superar les titulacions de grau i màster que s’impartiran en el marc de
l’EEES, per part d’agències d’avaluació externes. Conseqüentment, cal iniciar
actuacions encaminades a l’establiment de mecanismes permanents d’assegurament
de la qualitat, sabent que, en els propers anys, aquest tema ocuparà un espai central
en l’activitat ordinària de la universitat.
El projecte que va presentar l’Escola “Elaboració d’un protocol de qualitat docent a
l’EUETIT”, que té una vigència de 3 anys fou avaluat en el seu segon seguiment de
manera satisfactòria. En el seu desplegament s’hi inclouen actuacions diverses
dirigides a aprofitar i aprofundir en els treballs que s’han desenvolupat al centre en
matèria de qualitat, per tal d’assolir un doble objectiu: 1) consolidar grups de treball en
matèria de qualitat docent, i 2) iniciar un procés per a la creació del Sistema
d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ).
135
En el mes de novembre de 2009 es va elaborar un informe-memòria de les activitats
realitzades que va ser enviat al Gabinet Tècnic de Planificació i Avaluació d’Estudis
(GTPAE). L’informe contenia informació sobre les principals actuacions que es varen
dur a terme per assolir els objectius programats en el període. L’avaluació fou positiva i
per tant, es va aconseguir el total dels 5000€ de finançament assignat.
Es varen realitzar tot un conjunt d’accions i activitats per tal d’avançar en la consecució
dels següents tres objectius planificats per al període:
- Augment de la sensibilització del professorat en matèria de Qualitat Docent.
- Disseny d’un protocol de Qualitat Docent del centre.
- Planificació dels Objectius o Resultats d'Aprenentatge, d'acord amb els perfils de les
titulacions del centre.
Arribat aquest punt, i seguint les instruccions de la UPC que instava a tots els seus
centres a participar en la convocatòria del Programa AUDIT1, l’escola va replantejar la
seva implicació en aquest Eix B. Es va decidir tancar de manera anticipada el projecte
"Elaboració d'un Protocol de Qualitat Docent a l'EUETIT", i presentar-ne un de nou
dedicat a elaborar un estudi per decidir el model d’AUDIT més adequat de cara a la
seva futura implantació a l’escola. Aquest projecte s’anomena “Disseny d’un sistema
de qualitat adaptat a l’AUDIT”, té una vigència d’un any, i es desenvoluparà durant el
2010.
1
Programa impulsat per l’ANECA, en col·laboració amb l’AQU Catalunya. Està dirigit a centres
universitaris i té per objectiu donar-los orientació per a la implantació de Sistemes de Garantia Interna de
la Qualitat (SGIC).
136

Documentos relacionados