Bona Pasqua!

Comentarios

Transcripción

Bona Pasqua!
ABRIL 87
Bona Pasqua!
Q
uan ets capar; d'esperar contra tota esperanr;a,
Quan somrient em contagies serenor i repeteixes, "no t'amoi'nis, ens en sortirem!"
Quan malgrat tot dius amb convicció, "tornem -hi!".
Quan a les fosques segueixes caminant, a les
palpen tes pero sense aturar-te,
Quan amablement i tranquil·la em dius altra vegada, "per mí no ha estat res, no té importancia, no et preocupis",
Quan dius convenr;ut i convincent que una
anecdota no pot definir una persona i que cal
donar-li una altra oportunitat,
Quan em tomes a donar un marge renovat de
confianr;a,
Quan em dius sense reticencies que és ciar que
confies en mí, que per aixo m'has cridat,
Quan m 'estimes ... i prou que em coneixes,
Quan m'animes: "sí que pots fer-ho, intenta-ho
altre cop!"
Quan als crits i vehemencies saps respondre,
"tu creus?" sense aixecar la veu,
Quan rectifiques "sí que hi pots comptar" quan
m'acabaves de dir, "amb mi no hi comptis
més"J
Quan de
COI'
pregues, "Senyor, que vols de
mI..?",
Quan allargues la ma i dius sincerament "disposa",
Quan em fas disfrutar d'una lIesca de pa torrat
al foco de llenya,
Quan improvises una broma simpatica,
Quan compartim sense neguits una estona de
pregaria en silenci,
Quan em fas trobar energies en mi mateix per
a iniciar noves sendes,
Quan sen se baixar e/s ulls em dius, "no siguis
covard",
Quan les decepcions i els obstacles de la vida
no et fan perdre el bon humor,
Quan sempre ets a punt per a fer un servei sense passar comptes del que et costara tot plegat,
Quan em dius gracies,
Quan somrius ...
Sento que Crist de debo ha resuscitat i encara
és viu entre nosa/tres.
Bona Pasqua!
Ignasi Sa/at, abril 19S7
COM HEM DE SER TESTIMONIS
Vaig dir a I'ametller: Parla'm de Déu!
1 I'ametller flod.
Vaig dir al pobre: Parla'm de Déu!
1 el pobre em va oferir la se va capa.
Vaig dir a la natura: Parla'm de Déu!
1 la natura es va cobrir de bellesa.
Vaig dir a I'amic: Parla'm de Déu!
1 I'am ic em va ensenyar a estimar.
Vaig dir a un nen: parla'm de Déu! .
1 el nen em somrigué.
Vaig dir al rossinyol: Parla'm de Déu!
1 el rossinyol cantzl.
Vaig dir a la font: Parla'm de Déu'
1 I'aigua brolla.
Vaig dir a la mare: Parla'm de Déu!
1 la mare em feu un petó al front.
Vaig dir a la gent: Parle u-me de Déu!
1 la gent s'estima.
Vaig dir a la veu: Parla'm de Déu!
1 la veu no va trobar paraules.
Vaig dir a Jesús: Parla'm de Déu!
1 Jesús resa el Parenostre.
Els signes del nostre testimoniatge han de ser en la normalitat,
en la cosa corrent i senzilla de cada dia, en I'obrar, sovint avorrit i
avorridor, de cada moment, fet tot, pero, a la manera que I'evangeli
reclama.
Imaginem encara un home que mai no fa e l joc a enemistats, discordies, divisions, enveges, lIibertinatges, gelosies, indignacions, disputes, dissensions, orgies; i, per la mateixa raó, obra sempre amb amor,
joia, pau, paciencia, benignitat, bonesa, fidelitat, dolcesa, tempran~a
(cf. Ga 5:19-23).
Si aquest home podia respondre que no ho fa perque ho té manat, ni per un afany de guanyar-se una recompensa, sinó que es comporta, senzillament per ser fidel a I'expressió d'una segona naturalesa
que en ell ha creat el baptisme, fóra un gran testimonio
Tret d'un artic\e de Miquel Estradé.
-1-
¿Qui es qui?
M. a ROSA VALLDEPÉRE
P.- Com va comen~ar la teva vida d'estudIant?
R- Sóc de la part del Delta de l'Ebre, de L'Ampolla i
vaig estudiar el Batxillerat i Preu a Tortosa amb les Teresianes, després vaig estudiar Químiques a la Central.
P.- 1 en el món del trebal/, com vas comen~ar?
R- Primerament vaig treballar a I'escola pública a l'Institut Boscán fent una sustituc ió, després en una obra social que tenien les monges de l'Esto nnac , vaig estar-hi 2
03 anys fent Física, Química i Matematiques a 7e i 8e,
ja que allí no hi havia BUP.
P. - 1 després ... ?
R- Al quedar-me en estat del 20n fill, ho vaig deixar i
a l voler retornar em va sortir"l'oportunitat de venir a trebailar aquí i després de moltes entrevistes em van acceptar i em va fer molta il·lusió. Per comenr;ar vaig fer
un curset de did¡ktica a Deusto ara ja fa 9 anys.
P.- Sempre has estat a 20n de BUP.?
R- No, vaig comenr;ar Química a COU fent algunes
coses de 20n, després es va decidir a nivell de 20n i 3er
unificar Física i Química i vaig estar alguns anys a 3er i
ara ja fa bastant anys que sóc a 20n i aquest curs estic
també donant un credit variable a 20n de CES.
P. - Com veus el CES?
R- Jo el CES e l veig d'una forma molt puntual, ja que
so Is hi estic 3 hores a la setmana, pero estic molt contenta del rendiment deIs nanos.
P.- El nivel/ de Química que dones a 20n de CES és
el mateix de 20n BUP.?
R- Sí, el nivell sí, ara que a CES es poden fer més
practiques per tenir 3 hores setmanals de Química i a
BUP són 4 entre Física i Química i no ten s tanta
movilitat.
P.- Les practiques de Química també les {as tu?
R- Sí; bé, les practiques les fan els nanos amb e l guió
que abans preparem i després s'orienten. Aquesta classe la valoren molt i els agrada, perqué es donen compte
que té un gran profit i que moltes coses que no havien
intu'it, en el moment que ho capten veuen les practiques
d'un altre manera molt més positiva.
P.-- En el teu camp que pot mil/orar la nova biblioteca?
R- Crec que hi ha un camp molt interessant a dese nvol u par. Nosaltres, a BUP, en els Seminaris ja estavem
pendents de tot el que sortia, si hi havia a lguna cosa
nova; pero ara es potenciara molt més a la Biblioteca.
Tinc idea que funciona una videoteca que pot ser molt
interessant, per exemple en la Universitat oberta.
P.- Qué vol dir aixó de la Universitat oberta?
R- Actualment hi ha un programa a TV3, que molts
dies es dedica a temes de Física i Química. Moltes vegades nosaltres no hi podrem accedir, pero jo sé que
s'estan gravant aquests programes i és el 1I0c per poder-los veure.
P.- A primers de curs vas recollir el premi CIRIT. Ens
pot explicar que és aquest premi?
R - Els premis CIRIT, que significa Comissió Interdeparta mental de Recerca i Innovació Tecnológica, els van
entregar el13 de Desembre, dia de Sta. L1úcia, i els concedeix anualment la Generalitat per fomentar I'esperit
d'inv~stigació científica entre el jovent i, abarca tots els
camps des de lIengua, literatura, humanitats, no solament la vessant de ciencies.
r
P. - Com se'ls va acudir presentar-se a aq uest concurs?
R- Els nanos de I'esco la ja fa anys que van presentant
treballs al CIRn i ja ha hagut altres premis aquí I'escola.
P. - Aquest, qui el va aconseguir?
R - Són dos nois de 20n que aquest any estan a 3er,
Hernando Rayo i Xavier Plana, que van presentar el treball al concurs d'Abril; aquí van sortir premiats i se'ls va
animar perque ho presentessin al CIRIT, van haver de
fer un esforr; per acabar d'elaborarlo i complementarlo
segons les normes del CIRIT, que diferien una mica de
les bases del nostre concurs d'Abril, tot aixo en época
d'examen, ho van presentar i van ser premiats. ElIs em
van propos"ar d'acompanyar-Ios, ja que era un treball
amb coneixements treballats a classe de Física i a mi
em va fer molta il·lusi6.
'
P. - 1 després.
R - Després de premiar els a lumnes, van premiar les
esco les, pero jo no sabia que es premiava I'escola S. Ig·
nasi i estant a llí van anomenar-Ia i jo va ig esperar per si
sortia algú, i al no sortir ningú, en aquell moment et sens
escola i el vas a recollir. Em va fer molta il·lusió i el vaig
agrair en nom de I'escola.
P. - Normalment són individuals o per grup?
R. - Aquí a I'escola normalmente són individuals; justament el que em va sorprendre a la entrega de premis és
que allí són a vegades classes sen ce res que participen
amb un treball i veies que pujaven 30 nois a recollir un
premio
P. - A part de I'escola, la casa i el/s {il/s, tens temps per
dedicar a altres coses?
R - M'agrada molt lIegir, també el cinema, pero com
que quasi sempre estas tancada quan pots t'agrada sortir a I'aire lIiure amb els amics.
P. - Et trobes bé aquí I'escola?
R - Tinc molta sort, perque tinc uns companys magnífics, treballem sempre en equip i ens entenem molt bé.
P. - T'agrada ser tutora?
R- Sí, crec que és molt important, ja que si et vols dedicar a I'educació no soIs a I'instrucció aquest temps de
la tutoría s'hauria de potenciar al maxim.
Gracies per tota la dedicació i entrega que hi poses.
Lolín i Montse
-2 -
El últitno tritnestre
Ignacio Vila, s.j.
Burla, burlando, este curso está acabando. Ha llegado el
tiempo de dar cuentas. Durante un año he administrado
un "capital", y ahora he de recoger sus frutos o simplemente constatar que lo he dilapidado. En junio, ¿estarán
mis manos llenas?, ¿me "eré con las manos "acías?
La parábola del sembrador
El sembrador sabe que el grano
puede caer en el camino o entre
piedras o se puede agotar por las
hierbas que crecen. Esto lo sabe, y
por ello a rroj a al campo mayor
cantidad de simie nte. Y la parte que
cae e n tierra buena puede dar un 30,
un 60 ó 100% de rendimiento.
A estas alturas del tiempo, el
sembrador sabe lo que ha sembrado
y cómo irá la cosecha. Pesa sobre
sus espaldas el trabajo realizado de
abonar, regar, arrancar malezas; y
sobre su conc ienc ia la tranquilidad de
un invi erno pasado sin heladas, y la
incertidum bre de lo que pueda pasar
aún hasta la recolección (aguaceros,
granizada, plagas ... ).
En estudios, también cada uno
puede saber ya lo que va a sacar a
fin de curso. Por una parte, tiene las
notas, y -por otra- la conciencia
de lo que realmente sabe de las
asignaturas. Normalmente en junio
no hay muchas sorpresas, pero las
que hay son las que hacen que junio
tenga su encanto. Si todavía pienso
que la suerte es la que me ha de
salvar, ando bastante desconcertado:
la suerte es un plus, nunca es algo
sobre la que basar el éx ito de mi
empresa. Existe, pero afecta a pocos
y por poco tiempo. Los romanos
decía que "favorecía a los audaces",
y éstos son los que apostaban con
conocim iento de la oportunidad.
Un test de mi grado de objetividad
o de mi conoc imiento sobre lo que
yo hago sería escrib ir ahora en un
papel las notas que creo que sacaré
en cada asignatura (contando con lo
que sé y pienso saber), y cerrarlo
hasta que me entere de las notas
finales. Si hay una cierta
coincidencia, querrá decir que soy
objetivo con mis cosas; si sale algo
disparatado, puede significar que
todavía hay un abismo entre lo que
pienso y lo que hago .
¿Qué se espera de nosotros?
En EGB principalmente se
pretende que los alumnos vayan
adqu iriendo unos hábitos y unas
habilidades: comprensión lectora;
expresión verbal o escrita; orden y
limpieza en las propias cosas; un
cierto método de estudio, flexible
según las materias; empezar a saber
estar en silenc io conm igo mismo;
tener un cierto dominio propio; ir
adqu iriendo una fuerza personal con
la que no me hunda ante una
pequeña frustración; saber so lventar
mis problemas habituales; ser
sincero; .. . Los contenidos que se nos
dan pretenden desarrol lar estas
capacidades. En esta etapa, las
asignaturas más importantes son las
lenguas (me ayudan a comunicarme
y a comprender a los demás) y las
matemáticas (desarrollan mi reflexión
y mi lógica).
La llar
QUIERE \JD.
APRENDER EL
CURso
2bfj
EN
OlAS
r
En 1° y 2° de BUP sigue siendo
básica la formación de aquellos
hábitos, pero ya he de ir
almacenando en mi espíritu
conocimientos, deducciones lógicas,
leyes y constantes de las cosas,
relaciones de causa·efecto,
abstracción, ... es decir, he de
desarrollar mi capacidad de
pensamiento, he de pasar de lo
concreto a lo abstracto, de lo
particular a lo universal. Si en estos
años voy cobrando el gusto por el
saber (otra vez una habilidad más
que un conocimiento), y sigo
admirado a lo que puede hacer mi
mente y mi corazón, estoy
consigu iendo lo mejor.
En 3° y COU y en el 2° ciclo de la
FP lo que en verdad ya tienen peso
son los conocimientos. Ahora es
-3-
7
cuando hay que demostrar que
aquellas habilidades se tienen ya
suficientemente adquiridas. (A veces,
en 3° de BUP, oyes decir: "he
perdido el hábito de estudiar". Esto
es falso: no lo has tenido nunca;
hasta ahora habías estudiado por
presiones exter iores de la familia y
del colegio; para que haya hábito
supone la personalización del
mismo) . En los contenidos se os
pedirá que sepáis dar razón de ellos,
que veáis las conexiones que tienen
los hechos entre sí, que sepáis
distinguir lo esencial de lo accidental,
que vayáis teniendo un pequeño
cuerpo doctrinal de cada
asignatura, ... Todo esto consolidará
vuestros hábitos y habilidades, que
cada vez asumiréis más por vosotros
mismos.
Una casa para ser habitable
necesita un cierto calor interno y
externo, personal y ambiental.
Ambientalmente el sol calienta todo
el año, pero en invierno al tocarnos
tangencialmente necesitamos suplir el
frío con estufas, radiadores y
chimeneas (si es zona de mucho
frío). La chimenea tiene algo personal
que no tienen los otros instrumentos:
has de ir echando leña
continuamente, calienta más de una
habitación, y podemos estar horas
sentados delante de ella. (¿Imagináis
a alguien que nos diga que se
pasaron la velada "mirando un
radiador"?).
Cuando somos críos los padres
van echando continuamente "leña"
en nuestro corazón para mantenerlo
vivo. A veces parece que bajo las
cenizas no hay rescoldo, pero si
vuelves a poner un tronco, la leña
crepita y las llamas vuelven a
aparecer. Llega una edad en que la
leña la hemos de poner nosotros, es
tarea nuestra mantener vivo el fuego.
En cada edad hemos de saber cuál
es la motivación que da sentido a
nuestros días, a nuestro trabajo.
Seguramente es clave para este
último trimestre, pero lo cierto es
que es clave para toda la vida.
REDACCIÓ DE LA NOSTRA
2a TROBADA
EUCARÍSTICA: FAMILIAR
DESe
El dia 7 de mar<;: estavem a I'esglesia molt nerviosos.
Anavem a cel·lebrar la 2a Trobada Eucarística i Familiar de
Be en la qual nosaltres haviem de lIegir les nostres redaccions fetes a c1asse, referents a l tema de I'amor i el perdó
de Déu com a res posta a l pecat de I'home, i que havien resultat escollides. Un rera I'a ltre vam anar sortint a lIegir els
nostres esc'rits. L'Eucaristia, amb la participació deis pares
i alumnes de Be es va ce l·lebrar en un ambient calid i
aco llidor.
FINESTRA
OBERTA
Com a mostra, en presentem una, esco llida pels tutors per "A UNA"; la de la Gemma Vilanova.
"Et sents malament, has fet una mala acció, pero no ho vols reconeixer. Mira al cel on
segur EII t'observa i demana-Ii perdó. No fj giris
la cara, i tampoc no pensis que ja no valla pena,
perque EII et perdonara. Sí que ho fara, i ho
fara amb alegria i pIe de joia, sabent que un
deIs seus fills s'ha reconciliat amb EII després
d'obrar malament. Llavors et sentiras molt mi1I0r, el teu cor estara més alegre i la teva consciencia tranquif./a.
PAISAJE
Exótico, verde, frondoso, con todas sus
plantas y árboles exhuberantes que se alzan hacia el cielo dando a conocer su belleza y su realeza ante toda la vegetación verde, de colores vivos. Es ese el paisaje que más me gusta. Me siento en medio de esa profunda vegetación, escuchando los pájaros y mirando sus graciosos saltos ... pero todo son sueños. Estoy aquí, en una
ciudad con humo y tanta gente. Pero llegará el
gran día que emigraré, que penetraré en esa
tierra que tanto me gusta, en esa tierra de tantos sueños.
No et pensis tampoc que ets I'únic que
has obrat malament, Déu ens ha donat la lIibertat de poder escollir i decidir-nos per nosaltres
mateixos. Si t'equivoques, rectifica, encara hi
ets a temps. Vinga! Anim! Mira a dalt, el cel
blau i transparent i demana-li perdó, no temis,
si ho fas de cor EII te'l donara. Finalment et decideixes, mires cap al cel, i...
-Perdona'm Pare.
A I'instant la teva cara s'if./umina, estas
content, EII t'ha perdonat i tu ho saps. Corres,
saltes d'alegria i vas cridant:
David Guixe. 8e E.
-Gracies, Pare".
EL CATEQUISTA QUIM
Gemma Vilanova, 8e E.
\
I
/
VISIT A A LA COCA-COLA
I
-
\,.
A las nueve ya estábamos en el autocar cqm ino de
la planta embotelladora. Ibamos tres clases, D-E-F, repartidas e n dos autocares. El viaje nos resu ltó corto y agradable. Al entrar en el recinto de la empresa, nos impresionó
la gran cantidad de cajas de Coca-Co la que había almacenadas. Acompañados por un señor, nos dirigimos a una
sala en donde nos hicieron una pequeiia introducción sobre e l funcionamiento de la planta. Más tarde nos encaminamos a visitar las instalaciones de tratamiento y envase
de Coca-Cola. Después regresamos a la sala que visitamos
con anterioridad donde realizamos un pequeño co loquio
para aclarar dudas. En esta misma sala nos pasaron dos vídeos. Uno de ellos trataba sobre el concurso organizado
por dicha empresa. Tras haber visto los vídeos nos dieron
lo que todos esperábamos, una Coca-Cola y una bolsa de
patatas. Al finalizar la visita vo lvimos al Colegio.
\\
Juan Francisco Casas 8e D
- 4-
r--- - - - - -- - - - - - -- - ----- - -- .
CAN BAJONA
Para mí esta excursión ha sido muy interesante en el
sentido de la amistad. Porque a llí 103 niños jugaban felices,
no se enfadaban tan fácilmente como en el colegio.
Allí había distintos talleres, el de la carne, e l del pan
y cie ncias, plantas y animales .
Lo que me gustó mucho fueron los animales, eran los
más bonitos que he visto. Había diversos an imales: ovejas,
cabras, burros, una vaca, conejos, cerdos, ga llinas, gallos
y a lgunos pavos.
Los talleres era lo mejor, porque aprendías a hacer
diversos alimentos, por ejemplo: coca de yogourth . Es fácil
de preparar, basta con saber la receta.
Lo que preparábamos en los talleres de la carne y
del pan nos lo comíamos .
Allí se dormía muy bien, y por las noches se veía las
relucientes estrellas brillando en el c ielo azu l.
En los patios se jugaba a fútbol, a basquet o a rugby
y a guerras.
En resume n, estos c inco días me lo pasé estupendo
y ha s ido una exper iencia que me gustaría repetir pronto.
Nacho Mal'tínez
LA BIBLIOTECA
iPor fin! iLa Biblioteca se inauguró !. El pasado día doce de marzo, conmemoración de la canonización de
Sa n Ignacio, los nuevos locales fueron ab iertos al público de forma oficial, aunque su funcionamiento ya era un
hec ho desde hacía un mes, aprox imadame nte.
El Sr. José Manuel Basáñez, en nombre del Conseller Sr. Cullell ; el Provincial, P. Ferrer Pi; el director del
recién constituido Instituto de Nuevas Profesiones, Sr. Miquel Reniu; el concejal de distrito, Sr. Féli x Amat; el Sr.
Ignas i Feliu , profesor de la casa que disertó sobre la fi gura del Dr. Amigant; el Padre rector, Ignasi Salat; y el vice-rector Sr . Rafael Méndez, presidieron la mesa de honor del brillante acto que aconteció en la inauguración formal.
Las palabras de Ignasi Feliu construyeron aque lla parte de la historia de la Compañía que ha colaborado dec isivamente, a su consolidación.
El Sr. Miquel Reniu no consigu ió hacernos olvidar que las s illas del sa lón de actos necesitan una remodelac ión tan o más grande que la política de nuevas profesiones tal y como él nos la planteó.
El acto fue clausurado por las acertadas palabras de José Manuel Basáñez, que supo ganarse a un público
áv ido de pasar a l acto de entrada oficial en la nueva Biblioteca. El propio Basáñez cortó la cinta con los colores
de la bandera catalana que franqueaba la entrada y todos los as isten tes, o por lo menos todos los que cupimos,
pudimos admirar la obra bien hecha.
José Menéndez, director de la Biblioteca, explicó el funcionamiento general del centro y enseñó a los presentes las instalaciones. Representantes de editoria les, bibliotecarias de otros centros y demás invitados, siguieron
a la com itiva oficia l. Se pudieron oir comentarios e logiosos, incluso del inspector de la Generalitat, Josep M.a Serra.
La festiva tarde fue clausurada con un tentempié en los comedores que posibilitó recuperar fuerzas y un
rato de animada charla para comentar un acto del que todos podernos sentirnos orgu llosos (tal y como comentó
un importante representante de una editorial muy conocida: "Muchos ayuntamientos españoles quis ieran tener
una biblioteca como la vuestra") .
- 5-
Pepe Menéndez
éL TRESK ¡ I ELS
EAIS V.d.N
~()$ ,¿,IA les
.<1 WMPJIJI!ÁR
ff J).<1!2f2ER
"TRAM DEL TR-ÁJEcTE
~
~ , ~~
/~
/
i
. /1
~ ~s,'fI~t.Co'
'fr'Wc..TroA
:AlTRfTAU.4 PE'RO PrE~
t:>E S4T,'S~c.uÓ ...
~~
COAlEwERé;H VAIS ><iNeSOS,
P4RES
QVE W¡¿"OSJt3MBVT
MIJ TBt'K C,4M (
,.
c)./CE
UN4 16.oN1 14
AM/~7.od7:
(V'-1
11
r~ 'fJ~ )
Y$-¡1J1
1
o
o
o
o ~ EL. .s14E1ZPA TEJI~i("': .
és EL <WIM.-.)
\
()J.s "ROJos, vAlS
FE/eN
eL
7.41<eNJ
ESPO
CADA MES, ELS EQUIPS
DEL COL.LEGI
"CURSA DE
CAN-CARALLEU"
El pasado día 31 de marzo, tuvo lugar en las instalaciones deportivas de Can-Caralleu la anual "cursa" del
"Districte Sarria-Sant Gervasi", en su séptima edición.
Mientras nuestros estimados compañeros, de todos
los cursos del Co legio, nos prestaban su apoyo moral desde las aulas, nosotros sudábamos la gota gorda para dejar
el buen nombre del Col·legi Sant [gnasi en su merecido lu gar, obteniendo unos notables resultados. El ambiente
de fiesta deportiva, extraordinario.
y ahí, están las clasificaciones:
CATEGORIA CADETE
(4t)
(6e)
(2')
(3é)
(4t)
(Se)
(le)
Daniel Olmos
Joan GUASCH
Paz GIMENEZ
Laura BARO
Elena ASIAN
M.' RosaOLlVE
Begoila PUIG
CATEGORIA INFANTIl
Miriam PONSA
Raquel SABATE
Pau VIVES
Mer~e SOLÉ
M.' DolorsPE~EZ
(2')
(3')
(any 73)
(ler)
(ler)
(Sé)
(any 74)
CATEGORIA BENJAMIN
A¡io 77
Joan COROMINAS
Ignacio OLlUS
Fernando GARCIA
Javier VALLBONA
Anna GASPÁ
Rocío CASAÑAS
Inés BRID
Anna FARRÉ
(lé)
(2')
(4t)
(Sé)
(l')
(3')
(4')
(5')
A¡io 78
Cristina MANENT
Elisabeth CASALS
Anna GUTIERREZ
Marta GUASCH
(l' )
(3')
(4')
(5')
CATEGORIA AlEVí
A¡io 75
Marc CIRICI
Joan GUILLEM
Juan P VIZCAINO
Anna ROCA
Noemí ROIG
Patricia GASPÁ
A¡io 76
David VOLART
Ruben VILANOVA
Merce AMARGOS
Silvia SIMO
Ana BRIONES
Eulalia OLlVER
(lO)
(3')
(5°)
(3')
(4')
(5')
(lO)
(4°)
(1')
(2')
(3')
(4')
A¡io 78
Jordi OLlUS
iIiigo RAVENTOS
Jorge BAUTISTA
Juan OBACH
Jordi URGELL
(l')
(2')
(3')
(4')
(5')
Equ ip JUVENIL de Basquet
Jugadores: Montse BASSAS, Marta GIBERT, Maite ALSINA, Begoña PEÑA,
Mireia BARRERAS, Cristina CARVAJAL, Numi CAPDEVILA, Elena VALLDEPERES, Clara ROVIRA, Georgina SANMARTI, Patricia AVINYO .
TELEX
Entrenadora: Lina ARNAU.
es Escoles Esportives de 4t i Se (rotatori i poliesportiu) estan
deleitant-se en la practica de l'Esgrima. Iniciació, posició,
fonaments i... una disfressa esportiva que sempre complau.
L
Equip CADET "A" d'Hoquei Patins
Jugadors: Fernando ALLES José L. PINEDO Victor MACIA Luis FERNANDEZ
- Mart 'BAYES Carlos PUIG - Alex ARISTEGUETA - David MAS.
Entrenador: Xavier BADENES
-8 -
RTS
INFORMACIÓ GENERAL
1. a
2'"
3. a
4. a
5. a
6."
1. Quadre resum estadístic de la participació.
ETAPA
CURSOS
1.' Etapa
2.' Etapa.
Cicle inicial i Illiljil
Cicle superior
Ir -'5e E.G.B.
6e . 7e i 8e E.G.B.
BUP/CES¡FP
TOTALS
Ir i 2n curs
NOlllbre lolal
d'alulllnes
947
686
967
2.600
Praclica Esporliva
controlada
a SI. Ignasi
334 (345%)
290 (41%)
236 (245%)
860 (33%)
Nois
253 (76%)
230 (79%)
173 (73%)
656 (76%)
No ies
81 (24%)
60 (2JO,,)
63 (27%)
204 (24%)
Rolalon (palies.)
251 alulll.
Fulbol 30 alum.
Nalació 20 alulll.
Minibas. 17 alulll.
Allelisme 9 alulll.
Fulbol 93 alum.
Basquel80 alulll.
Allelisllle57 alum.
Nalació 19 alum.
Hoquei 17 alulll.
Algunes
•
preferimcies
esportives
Mer~e
AMARGOS
Eulalia OLlVER
M. a Teresa GUASCH
Cristina VICENTE
Ana BRIONES
Gemma V1LLAHUR
(E)
(C)
(B)
(E)
(D)
(A)
2.533
2.255
2.247
2.217
2.177
2.172
punts
2.039
2.024
2.010
1.967
1.946
1.899
punts
"
"
(fins a 35 c1assificades)
1er
20n
3er
4t
5é
6é
Jordi BARRAGAN
David VOLART
Bernat FUSTÉ
Francesc ROMANÍ
Pedro SOLER
Rubén MIQUEL
(B)
(C)
(E)
(E)
(D)
(C)
(fins a 99 c1assificats)
Fu lbol 63 alulll .
Allelisme 47 alulll. (31- 16)
Basquel 51 alulll(3021)
Nalació 51 alum. (26·25)
Hoquei 16 alulTI.
Pel q ue fa a la c1assificació per seccions, ac umulativa de Is punts
asso li ts per a tots e ls alumnes partic ipants, demostra la superioritat de la secció E (52.497 punts) davant la "c" (39.890)
i la "B" (23.791).
2. Campionat de Catalunya de Cross (Salo u, 8 de Febre r
de l 87).
El Col·legi represe nta a Barcelona en totes les categories escolars, com a campió prov inc ial (20· 12-86). A destacar el resu ltat de I'eq ui p Ct\DET Femení (ler i 20n de BUP/CES) q ue
resu lta CAMPIO E~COLAR DE CATALUNYA. Integre n I'equip: Laura BARO, Montse ALEU, Florencia SALÓ
Núria RAMIS, Paz JIMENEZ i Susana T ARRASÓ:
5. NATACIÓ. Campionat Escolar de Relleus (4 x 50
estils)
Ce lebrats a la Piscina de l CN Júpiter, on cal destacar la victoria de I'equip de Sant Ignasi a la categoria Benjamí (3er
4t basica) integ rat per M. a ROSA CARNICÉ, ELENA ROMAGOSA, MARIA MIQUEL i BEATRIZ FERRER.
Aquest mateix d ia 28-3-87, I'equip infantil (7e-Se) es das-
sifica sots campió de Barcelona amb una participació meritória de Francisco CASAS, Jordi LOZANO,
Carlos FONDEVILA i Enrie CLAVEROL. I I'equip CADET (BUP/CES) - ISART, JUVANTENY, MINGUET
i TORRES - aconseguir la tercera posició de lI ur categoria
devan t les escoles més representatives en la Natació.
La Natació reviu un moment important i la trajectória sembla
encertada. L'Elias Estevez condueix uns equips il·lusionats
i competi tius.
TELEX
A
migdia.
segó n de basica són 75 nenes. Totes, les 75 s'han inscrit
voluntaries a les c1asses de GimOélstica Rítmica del
Dill uns i d imecres en el gimnas. També fa n expressió,
da n¡;:a i baile!.
Is a lumnes de 5e de basica (nois i noies) van comen¡;:ar el Patinatge al migdia. De moment un centenar d' inscrits, que
obligaran a conduir un altres grup a més del de dimars ja existen!.
E
3. NATACIÓ.
Trabada Interclasses de 7e d'EGB. Va celebrar-se a la Piscina
de l Col·legi dijous d ia 12-3-87 amb participació d'un centenar
lIarg d'alumnes. Cal destaca r e ls resultats obtinguts per;
Carlos BAURIER (C) en Crol.
L1uís VIDAL (D) en Cral.
M: Mer~e SOLER (A) en Crol.
Eduard PERICAS (A) a Papellona .
Eisa AMAT (C) a Papellona.
Oria PUIG (E) a Esquena
Roger GASULL (E) a Esq uena
M. a Dolores Pérez (A) a Bra¡;:a
Alejandro MALAGRIDA (B) a Bra¡;:a
4. ATLETISME
Un festival de proves combinades (TETRATLÓ) va celebrar-se en les nostres Instal·lac ions e l dijous 26-3-87 a la sortida de les c1asses.
'
Després de participar en velocitat, lIen¡;:ament, salt de lIargada
i cursa de fons, la puntuació global va estar encap¡;:alada per
els alumnes següents;
-9 -
GRAN "BOOM" ALS AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÁ (ENCARA
SÓC VIU!)
A certa excursió els caps ens van parlar d'una sort ida ex traordinaria en la que hi participarien rangers i guies de tot Catalunya.
El seu objectiu era d'intentar ajudar les a us en per ill a l Pare Natural deis Aiguamolls de l'Emporda -especialment les cigonyes,
en una amb iciosa tasca de repoblament.
A través de les cartes que ens enviaven els coordinadors d'ENCARA SÓC VIU! -que aquest era el nom del projecte -varem
aconsegu ir , al lIarg de mol tes sessions i treballant de valent, fer
els nius de c igonya i rat penat, la tasca encomanada a la nostra
unitat.
El cap de setmana del pont de Sant Josep es va realitzar la gran
"Boom": una reunió en la qual van participar més de 2.000 escoltes d'arreu de Catalunya.
En arribar a ls a iguamo lls ens van rebre amb una cob la que ens
va fer riure for<;:a. Ens van donar planols, identificacions, c intes
per al cap i carnets, per a un cas extrem o
Només es veia gent i més gent. Vam trobar el nostre 1I0c i ben aviat ens varem instal·lar.
-Ja us ho podeu imaginar! Hi havia unes tres-centes ten des de campanya.
El dinar va anar for<;:a bé, amb la companyia del grup "Tripijoc".
-Mans a la feina! -cridaven els tambors . Vam celebrar la vetllada com és costum entre e ls escoltes, a més de I'ad icional
posta e n escena de I'obra "Alique?" per part de "Tripij oc". Ens varem anar a dormir.
Al dia següent vam aixecar-nos a les SET a toe de trompeta (un diumenge!!!)
- Després d'aquest d ia, tots els meus companys i jo les male·im.
Mans a la feina a ltra vegada fins que tots e ls tallers es van acabar. Un op en llestits feien for~a goig tots, encara que e l més
espectac ular fou el d'una torre d'observació d'uns set me tres d'al~ada en I'aixecament de la qual hi va interven ir una de les
nostres patru lles.
-Fe li ~os
els animals, viuran!
-Penso jo que el resultat final, malgrat un munt d'hores de feina i el cost del material, va sér molt positiu .
Tot es va acabar amb una arrossada per a tothom i una gran
lIan~ada
de globus .
-Noves vides neixeran ... !
Albert (Titus) Serrat i Xavi Giné, AESI RjNG -2
0
EN C U ENTRO INTERCLASES DE NATACION EN 6 E.G .B .·
El pasado 26 de febrero se celebró en la piscina del Colegio Sal! Ignacio el encuentro interc lase de natación.
Todos estábamos muy nerviosos y al mismo tiempo esperanzados con la ilusión de conseguir alguna medalla y si
a ello añadimos que todos los participantes estábamos apoyados desde las gradas, por familiares y am igos, convendremos en que el ambiente era fenomenal.
La especialidad de Cro l fué la que convocó a mayor número de participantes y por lo tanto la que mayor número
de series necesitó para determinar las clasificaciones, quedando finalmente así.
F EM ENI NO
MASC U LINO
(D)
1. 0 Marc C irici
2. 0 José M.a Marcos
(F)
(D)
3. 0 Antonio Gorgas
En la especialidad de Es palda ya no participaron tantos,
solamente una serie, quedando así:
Virginia Julia
Cristina T orrella
Vanesa O leart
(F)
tanto es así que en la categoría femenina se celebró
MASC U LINO
1. 0 Alejandro Ferrer
2. 0 Javier Riera
3. 0 Alfredo Compte
(F)
(C)
FEM ENI NO
(C)
(E)
(E)
Laura L10p
Nina Casán
Margarita Gazona
(F)
(D)
(F)
En los 50 m. Braza las clasificaciones fueron las siguientes:
MASC U LINO
1. 0 Alejandro Tomás
2. 0 Francisco García
3. 0 Rafael O lius
Finalmente, en la prueba para mí más dura,
FEM ENI NO
(A)
(C)
(E)
Laura Gutiérrez
Carlota Costa
Meritxell Dalmases
los 25 m. Mariposa la cosa quedó de la siguiente manera:
M A SCULINO
1. 0 Santiago Descarrega
2.0 David Heras
3. 0 Daniel Valdés
(B)
(B)
(E)
FEM ENIN O
(E)
(A)
(C)
- 10-
Raquel Bailac
Isabel López
Nathalie Jardí
(B)
(A)
(F)
SORTIDES
3er BUP A RASOS DE PAGUERA
CAMPEONATO DE
BALONCESTO EN VALLS
(TARRAGONA)
El equipo Alevín "A", en respuesta a la invitación hecha al Colegio por el C laret de Valls, se trasladó a dicha
ciud~d para participar en la "VII TROBADA DE MINIBASQUET".
Desde el Colegio salimos a las 11 horas 45 minutos;
una hora después nos encontramos en el restaurante Masia Bou que se halla a las afueras de la ciudad, como es natural comimos lo típico de Valls, CALCOTS, y que por c ierto a la mayoría de los del equipo no les gustaron.
En un principi, la ideia d'anar a Rasos de Paguera era
acceptada amb certa resignació pels alumnes, donat que hi
ha pistes millor s en tot el nostre país. Pero també erem
co nscients que la manca de neu assenyalava una direcció
única cap a Rasos. Finalment el record de I'escapadeta de
I'any passat i les ganes d'anar tots plegats van ésser els factors decisius perque la gent s'apuntés.
El viatge d'anada va ésser d'allo més agradable. Pero
abans d'iniciar-Io la gent, i personalment jo, es queixava de
I'ho ra que havíem quedat, a les set, tot i que ateses les circunst211lc ies era comprensible.
Un cop a llí i ja equipats vam preparar-nos psicologicament per a la trobada amb la neu i els companys en un
ambient d iferent. Els uns vo lien aprendre esquiar, e ls altres
posar-se morenos i, aixo sí, tots teniem ganes de divertirnos. Semblava que les pistes fossin per a nosaltres 5015, hi
havia poca gent i sempre topaves amb gent del Sant Ignas i. L'ambient era únic, molt familiar. Valgui com anecdota
que hi havia ge nt que fin s i tot esqu iava amb barretina, o
be s'entreten ia entonant can¡;ons populars, etc.
A las 4 de la tarde partimos nuevamente y tras un corto viaje llegamos al Colegio C laret, donde inmediatamente
nos cambiamos de ropa para luego salir y hacernos varias
fotos. A continuación y después de un corto calentamiento
iniciamos e l primer encuentro contra el "Colegio Montsant"
a l que vencimos por 49-28.
El segundo partido fue contra el San Pablo y no fue
favorable a los colores de San Ignacio , puesto que nos vencieron por 61-45.
Al final nos trasladamos al pabellón donde fue la entrega de medallas y trofeos y además nos dieron unas bolsas con otros regalos.
En fin fue una experienc ia muy agradable y divertida.
A. Baldovín, J. Perales, A. Sebastián.
Ja de tornada i després de fer la fotografia de " I'expedicció" es va crear el típic grup de "cantaires", que per
cert desentonaven un xic massa i que, després de mitja
hora d'insoportable remor, fou, sofocada pel cond uc tor
amb un vídeo.
Un cop a l col·legi fe ia tristor acom iadar-se de la gent;
molts no tornariem a veure'ns fins a la proxima trobada, altres savies que la propera vegada estarien capficats en el
món de I'est udi i en mig de lIibres. Pero tots esperavem i
esperem que no se'ns oblidi I'esperit de germanor que hem
viscut tots plegats. Hem fet un pas endava nt per coneixe'ns
tots, a lumnes i pares. Tot a ixo ha estat possible gn1c ies als
pares de família, als quals volem agrair- Ios tot I'alumnat de
3 la tasca que han realitzat per a nosaltres. Desitgem que
segue ixin així i els donem GRACIES de tot cor per aquell
dia tant meravell ós i inoblidable.
Maurici Blancafort, 3° BUP A.
Equipo Alevin "A" de mini-básquet:
X. Barreras, P. Grau, R. Guix, G. Bonmali, J. Duró, A. Barbany, J. Arliaga, X.
Juli á, J. Perales, A. Ba ldovin, V. Amil, Omar, A. Sebaslián.
/1
r 0
n -=
FORMACION
\ PERMANENTE
TENGO UN PROBLEMA
Una de las preocupac iones más serias que c ierta generac ión de cris tianos tiene en la ac tu alidad es el reconocimiento de que se e ncuentra insufic ien temente eq uipada a la hora de " hacerse cargo" de las formas de ser,
actu ar y pensar de generaciones que la siguen; y cierta
inca pacidad para transmi tir creíblemente la fe a tales generac iones. Es el problema de muchos padres de familia ...
Pues bien, la lectura de este libro puede ay uda r a
"ofrecer con sentido" convicciones profesadas personalmente pero incapaces , por sí mismas, de transparentar
el sentido que contienen, porque o no se han contrastado con la vida o no se han contrastado con otra mentalidad distinta de quien las tiene. La experienc ia de la
vida, el contraste de mentalidades, la d istancia del tiempo, e tc ., etc., con sus capacidades y oportunidades, pueden servirnos para ir saliendo poco a poco al paso de
aque lla preocupación que, en caso de tenerla, puede
convertir la lectura de este libro en algo francamente
útil.
K. Rahner, Ed, Ed. Sal Terrae, Santander
e~
10
~
LA MAR E DE DÉU D 'ABRIL
Aquesta és la nostra, la Mare deis catala ns, que té el tron a
Montserrat. Es ciar que la Mare de Déu abriga so ta e l mante ll blau
tots els ge rm ans de Jesús. Pero nosaltres I'honorem i I'estimem a
Montserrat. El poeta diu que els ange lets, amb serres d'or, escap¡;:aren els turons per fer-li e l pala u. El Virolai rebé el guard ó i tots ens
n'alegrem. Entenem el que vol d ir, més que el que d iu deis turons i
de les serres daurades. 1 Déu vulgui que no ens n'oblidem mai.
El bisbe Torras i Bages compongué amb més s ubstancia que
la ploma a lada de Verdaguer una Visita Espiritual que encara av ui resem mils de catalans. La in voca com a Verge prodigiosa, Mare castíssima, Profetessa admirable. Rosa de caritat, Engendradora de I'Etern, etc . En tre d'a lt res coses el bisbe de Catalun ya demana a la Senyora que guardi el seu poble de is 1I0ps. No gasa dir 1I0ps, perque potser aixo no s'escauria pro u -potser- a un sacerdot episco pab le
com era Torras. Pero nosaltres ja ha e nte nem, com mirem d'e ntendre d'allo deis turons serrats de mossen C into. Vol dir: "els enemics
espirituals i temporals de la terra catalana". Així ha resem, a la lIetra.
Pero cal de manar a la Madona de Catalunya que s i d'enemics
n'hi ha afora, també pot haver-n'hi a dins. Ádhuc dins el cor de cadascú. Amb el nom de la Verge Maria comen¡;:a la nostra historia,
diu Verdague r. Torras i Bages afirma que també hi continua i que
sense el lIeva t cristia Catalun ya no sera Cata lun ya . ¿Com podríem
progressar sense el suport de la Mare? Per aixo, amb I'esguard a la
Mare de Déu de Montserrat, els catalans li demanem a la Rosa d'abril que s'esvane ixin les maltempsades i que s'allargu in les primaveres del poble que és el seu.
Joan Gabernet, s,i,
CORREU OBERT
CAMINO DE MONTSERRAT
Sonaban las Campanas .. . Eran las nueve, el monasterio empezaba a aparecer entre la bruma.
Lo habíamos conseguido, había sido una dura ascensión. Al despuntar el día la montaña de Montserrat
nos había ofrecido el último desafío, empezábamos a
s ubi r.
El amanecer s iempre da nuevas fuerzas y e l hec ho de pisar ya la montaña hacía o lvidar la larga noche
pasada.
Quim Marcet, el matrimonio L10p Suñer, J.R.
Bassas, qué a legría, anduvimos juntos; es dura la subida , pero qué grato es cam inar con amigos .
REMODELACIÓ DE LES
INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES ... ON SOM?
*S'ha presentat el projecte de remodelació de les instal·lacions
a la Direcció General d'Esports de la Ge nerali ta t (primers eI'abril).
*Quan confirmin I'ajut atorgat, uni t a I'aportació de títols que
fan els pares, podrem concretar les obres definitives afe r aquest any.
*De tot es fara exposició pública permanen t per a poder estar
Qué lejos estaba ya en mi recuerdo la salida desinformats. De manera especial el dia de la Festa Majar.
de el Colegio; la sensación casi agotadora frente a los
kilómetros todavía por recorrer; esas largas e tapas en
las que la ang ustia de no poder llegar y el cansancio que
se aloja en las piernas inducía al abandono.
Esas conversaciones, esos s ilencios, esa sensación de estar entre gente buena, esa jovialidad, esa an imosidad, esa búsqueda constante del camino, trazado
con todo detalle y cuidado.
Ese go tear de minutos, ese mirar atrás y asombrarse por la distancia recorrida, ese sentirse protegido bajo la tutela de un "Cap", como un Ranger más ...
C O NSELL' D E RED AC CI Ó
Las campanas anunc iaban: iVa está ... lo habéis conseguido, bienvenidos! Era un
El Consell de Redacció esta format pels
tañido am istoso y festivo.
matrimonis Giber! Pibernat, Comas-Cano,
Todo e l "Agrupament" se encontraba reun ido reponiendo fuerzas y reciCumellas-Conde, els professors, M. 00101'5
biendo a los rezagados. iCómo llena el espíritu el sentirse apreciado ! y cómo se
Duran, Jesús Frauca, Esther Iglesias, José
agradecen los saludos y las muestras de entusiasmo. Caras de cansancio, de sueño contenido pero, por encima de todo, alegría y compañerismo.
Menéndez, CarIes Porta bella, Ignasi Salat,
Alfredo Sánchez (redactor esportiu), els
A los pies de la Moreneta y medio adorm ilados se nos hizo presente Ignasi
alumnes Elena Adsera, COU, Elena CuaSalat con sus reflex iones y plegarias ... y subiendo hacia e l camerino alguien muy
querido me decía: "Va, he rezado por vosotros ...".
trecasas, 3.er BUP, J.I. Castells, (redactor
grafic).
Qué gente, qué equipo . Así se pueden lograr muchas cosas ...
REVISTA A UNA
Después, la despedida, el apretón de manos que en cierto modo nos proCo¡'legi Sto Ignasi.
duce un nudo en la garganta y' nubla ligeramente la vista, ese volveremos de nueCarrasco i Formiguera, 32
vo, seguiremos ade lante ...
08017 Barcelona
Realmente, qué grato es estar entre amigos!'!
Adolfo Romagosa
- 12 -
..:
z
o
--'
w
o
oc
..:
'"'"
N
al
o
>a.
o
o

Documentos relacionados