Oria y mis recuerdos

Comentarios

Transcripción

Oria y mis recuerdos
Florentino Ugalde
Urnietako Alkatea / Alcalde de Urnieta
Agurra
tsegin handiz aurkezten dizuet Oria eta nire oroipenak lana. Liburu honetan, XX.
mende erdialdeko Oria auzoan barrena paseatzera gonbidatuko gaitu Jose Mari
Bardají oriatarrak, bai eta hango jendea, hango bizimodua, ohiturak eta tradizioak ezagutzera ere.
Liburu honetan, Oriako historiaren zati handi bat bildu da; hango jendeak kontatutako historia da, hain zuzen, orain liburura ekarria.
Lerro hauen bidez, nire eta urnietar guztien esker ona adierazi nahi diet bai egileari
eta bai oriatarrei, urteetako historia gurekin konpartitzeagatik, gure herrian parte hartzeagatik eta gure historiaren parte izateagatik.
Eskerrik asko, Jose Mari! Eskerrik asko, Oria!
A
Saludo
engo el gusto de presentaros este libro, Oria y mis recuerdos, mediante el que el
oriatarra José Mari Bardají nos embarca en un paseo por el barrio de Oria a mediados del siglo XX; recordando a sus gentes, su forma de vida, sus costumbres y sus tradiciones.
Se trata de un libro que recopila una importante parte de la historia de Oria, esa historia contada por sus gentes y plasmada ahora en este trabajo. Un barrio singular por su
forma de vida, por sus vecinos y ligado a nuestro municipio hasta hace 20 años.
Mediante estas líneas, deseo expresar mi agradecimiento y el de todos los urnietarras tanto al autor como a los oriatarras por compartir tantos años de historia, participar
en nuestro municipio y formar parte de nuestra historia.
Eskerrik asko José Mari, eskerrik asko Oria!
T
Maribel Goyarán
ire Maribel maiteari (goian bego), bihotz-bihotzez, lehenbizi emazte zoragarria, aurrerago ama hobeagoa eta azken urteetan amona atsegina izan zenari, elkarrekin
igaro ditugun berrogei urteengatik esker onez.
N
Liburu hau bere alboan hasi nuen eta bere buru onari esker, datu asko berreskuratu
ahal izan nituen. Berarekin igaro nuen ibilbidearen zati bat; behin bakarrik geratu nintzen ... eta etenaldi baten ondoren, jarraitu egin behar nuela erabaki nuen. Askotan eskatu diot laguntza, daturen bat gogoratu ezinik geratzen nintzenean, ordenadorea dagoen tokitik jaikitzen nitzen, bere erretratua begiratu, etxean zenbait joan-etorri egin...
aurrera irtetea lortzen nuen arte. Bene-benetan, uste dut laguntzen jarraitu didala.
Maribel, mila esker guztiagatik.
mi querida Maribel (Q.E.P.D.), de todo corazón, en reconocimiento a los más de
cuarenta años que hemos compartido juntos, primero como una gran esposa, más
tarde como mejor madre y, los últimos años, como una extraordinaria amona.
A
A su lado comencé este documento y, gracias a su buena memoria, pude recuperar
muchos datos. Con ella recorrí parte del trayecto; una vez me quedé solo... y después
de un paréntesis, decidí que debía continuar. Muchas veces le he pedido ayuda, cuando me quedaba sin poder recordar algún dato, me levantaba del ordenador, miraba su
retrato, daba unas vueltas por la casa... hasta que conseguía salir adelante. Sinceramente, creo que me ha seguido ayudando.
Maribel, gracias por todo.
José Mari
Urnieta, 2005eko martxoa / Urnieta, marzo de 2005
Lege Gordailua / Depósito Legal: SS-315/05
Argitaratzailea / Editor: Urnietako Udala / Ayuntamiento de Urnieta.
Egilea / Autor: Jose Mª Bardají Olloquiegui.
Egile kideak / Co-autores: Maribel Goyarán Aguirre; Xabier Bardají Olloquiegui.
Laguntzaile bereziak / Colaboradores especiales:
Mari Jose Bardají Goyarán; Sebastián Kerejeta Irazustabarrena.
Itzulpena / Traducción: Arantzazu Miner.
Koordinazioa / Coordinación: Urnietako Udal Artxiboa / Archivo Municipal de Urnieta.
Diseinu eta maketazioa / Diseño y maquetación: Sergio Labrador Legaria.
Moldiztegia / Impresión: Antza, SAL | 943 370 738 | www.antza.com
Aurkibide orokorra
Índice general
IHITZAURREA / PRÓLOGO
..............................................................................................................................
IESKERTZAK / AGRADECIMIENTOS
IORIAKO NIRE OROIPENAK
IORIA Y MIS RECUERDOS
9
......................................................................................................
11
........................................................................................................................
13
..........................................................................................................................
I1. ERANSKINA / ANEXO 1
POEMAS DE JOSE MARI LEZA
....................................................................................................
I2. ERANSKINA / ANEXO 2
ORIA, 1948: PLANOA ETA ZENTSUA / PLANO Y CENSO
IARGAZKIAK / FOTOGRAFÍAS
101
189
........................................
197
................................................................................................................
235
IITURRIAK ETA BIBLIOGRAFIA / FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
......................................
237
|8|
Hitzaurrea
istoriak modu ordenatuan eta egiatian kontatzen ditu gertaerak. Etnografiak giza
taldeen kulturak eta bizimoduak aztertzen ditu. Bada, José Mari Bardajíren Oriako
nire oroipenak / Oria y mis recuerdos liburua Oriari buruzko liburu historikoa da: auzo
horretako bilakaeraren berri ematen digu, bai eta urte luzeetan gertatutakoaren berri
ere. Liburu etnografikoa da: jendea nola bizi zen, nola jolasten zen, ondo pasatzeko zer
egiten zuen, nola sufritzen zuen kontatzen du. Liburu soziala da: bizimodu guztiak ikus
ditzakegu hor ispilatuak, hasi nagusiarenetik eta eskaleen bizimodura bitartekoak. Baina hori baino gehiago da: batez ere, bihotzetik egindako liburua da, Oria izeneko Gipuzkoako lur zatitxo horrenganako maitasunez egindakoa, eta hori nabari da.
H
Honela zioen Unamunok: “Batzuek, kronika labur baten edo urte liburu txarrenen pareko nobela idor eta antzuak egiten dituzte; beste batzuek, aldiz, historiako liburuak
idazten dituzte, bene-benetako egia historikoaren irudimen eta freskotasunez beteak”.
Horixe esan dezakegu José Mari Bardajíren Oriako nire oroipenak liburuari buruz.
¡Bedeinkatua zu, Oria, hainbeste maite zaituen jendea duzun hori!
Prólogo
istoria es la ciencia que narra de forma ordenada y veraz los acontecimientos. Etnografía es la que estudia la cultura y las formas de vida de una colectividad. Pues
bien, el libro Oriako nire oroipenak / Oria y mis recuerdos de José Mari Bardají es un libro histórico sobre Oria, que nos ilustra sobre su evolución y los sucesos acaecidos a lo
largo del tiempo. Es un libro etnográfico, que nos cuenta cómo vivía su gente, cómo jugaba, cómo se divertía, cómo sufría. Es un libro social, en el que podemos ver desde la
vida del "amo"a la de los mendigos. Pero es mucho más; es, sobre todo y ante todo, un
libro realizado con el corazón, desde el cariño hacia ese trocito de tierra guipuzcoana
que se llama Oria, y esto se nota.
H
Decía Unamuno: "Así como hay quien hace novelas secas y áridas como un cronicón o los peores anales, hay quien hace libros de historia llenos de imaginación y frescura de las más estricta verdad histórica".
Esto podríamos decir de Oria y mis recuerdos de José Mari Bardají. ¡Bendita Oria
que tienes gente capaz de quererte tanto!
Antxon Aguirre Sorondo
|9|
| 10 |
Eskertzak
rnietako Udalari eta, bereziki, horrenbeste erraztasun eta babes eskaini dizkidan
udal artxiboko arduradunari.
U
María Luisa Bruneten seme-alaba eta On José Manuelen bilobak diren Pablo eta Teresa anai-arrebei, eskainitako datu eta interesarengatik.
Oriatar guztiei: askori eskatu dizkiet informazioa, argazkiak, eta, zenbait kasutan,
baita aholkuak ere. Guztiek izugarri lagundu didate.
Antxon Aguirre Sorondo historialariari, garai bateko Oriari buruzko datuak biltzen ari
zen oriatarraren berri jakin zuenean, edozertarako prest agertu zelako.
Agradecimientos
l Ayuntamiento de Urnieta y, en especial, a la responsable del archivo municipal, por
todas las facilidades recibidas y por el apoyo mostrado en todo momento.
A
A los hermanos Pablo y Teresa, hijos de María Luisa Brunet, y nietos de D. José Manuel, por su aportación de datos e interés demostrado.
A todos los oriatarras: a muchos les he pedido información, fotografías y, en algunos
casos, hasta consejos. Todos han colaborado extraordinariamente.
Al historiador Antxon Aguirre Sorondo que, al tener conocimiento de que un oriatarra estaba realizando una recopilación de datos del antiguo Oria, se ha prestado voluntariamente para lo que fuera necesario.
José Mari Bardají
| 11 |
| 12 |
Oriako
nire oroipenak
José Mari Bardají Olloquiegui
| 13 |
| 14 |
Aurkibidea
SARRERA
........................................................................................................................................................
17
1. GURE TXOKOA
Brunet familia .................................................................................................................................................. 19
Auzoaren deskribapena ............................................................................................................................ 28
Merkataritza ...................................................................................................................................................... 34
Gure eskola ...................................................................................................................................................... 37
Gure jolasak .................................................................................................................................................... 39
2. GURE DANTZA FOLKLORIKOA
Oriako Sorgin-Dantza ................................................................................................................................ 43
3. NIRE OROIPENAK
Oria, familia zoragarria .............................................................................................................................. 53
Kongresu Eukaristikoa .............................................................................................................................. 53
Gure Karmengo Ama Birjinaren Kapera ........................................................................................ 54
Azkorte zahar / Azkorte berri ................................................................................................................ 57
Azkorteko erromeria .................................................................................................................................... 58
Azkorteko Gurutze-bidea ........................................................................................................................ 60
Aste Santua ...................................................................................................................................................... 60
Arantzazuko Ama Birjina .......................................................................................................................... 61
Brunet enpresaren mendeurrena ...................................................................................................... 62
Garraiobideak .................................................................................................................................................. 64
Futboleko ekipamendua .......................................................................................................................... 66
Bihurrikeriak .................................................................................................................................................... 66
Igeldo mendirako bisitaldia .................................................................................................................... 66
Masusten bilketa .......................................................................................................................................... 67
Suteak .................................................................................................................................................................. 67
Oriako kooperatiba ...................................................................................................................................... 68
Erramuen bedeinkapena .......................................................................................................................... 68
Auzoaren garbiketa .................................................................................................................................... 69
Gabarra .............................................................................................................................................................. 69
“Txirrilla” .............................................................................................................................................................. 69
Koltxoien garbiketa ...................................................................................................................................... 69
Garbitegia .......................................................................................................................................................... 70
Lucas eta bere gereziak .......................................................................................................................... 70
Gabonetako jaiotza ...................................................................................................................................... 71
Errege Magoak .............................................................................................................................................. 71
Txirrindularitzako Munduko Txapelketa .......................................................................................... 71
Eskaleak ............................................................................................................................................................ 71
| 15 |
4. ORIATAR EZAGUNAK
Plazido Mujika Berraondo ...................................................................................................................... 73
Juan Lakarra Martinikorena .................................................................................................................. 74
José Kerejeta Añorga ................................................................................................................................ 74
Andoni Unanue Lekuona ........................................................................................................................ 75
Alejandro Romo Usabiaga ...................................................................................................................... 77
Urdanpilleta-Sancho sendia .................................................................................................................. 77
5. KIROLA / KULTURA / BESTELAKOAK
Txirrindularitza ................................................................................................................................................
Zikloturismoa ..................................................................................................................................................
Atletismoa ..........................................................................................................................................................
Boxeoa ................................................................................................................................................................
Zesta punta ......................................................................................................................................................
Pilota ....................................................................................................................................................................
Mendizaletasuna ..........................................................................................................................................
Futboleko epailea ........................................................................................................................................
Futbola ................................................................................................................................................................
Leandro Romo ................................................................................................................................................
Xakea ..................................................................................................................................................................
Futbolina ............................................................................................................................................................
Irratiak ..................................................................................................................................................................
Akordeoi joleak ..............................................................................................................................................
Harmonika ........................................................................................................................................................
Jazza ....................................................................................................................................................................
Txistua ................................................................................................................................................................
Olerkiak ..............................................................................................................................................................
79
80
81
83
84
86
86
89
89
92
93
93
93
93
93
94
94
94
6. SAN PEDRO JAIAK
95
..................................................................................................................................
EPILOGOA: ORIA, AUZO BEREZIA
..............................................................................................
| 16 |
99
Sarrera
iburu hau, Oriako nire oroipenak, 2000. urtean hasi nuen, nire emazte Maribel eta nire anaia Xabierren ondoan. Bertan XX. mendearen erdi aldeko gure auzoko bizitzaren oroimena berreskuratu nahi izan dut; izan ere, gure garaiko jendearekin elkartzen
edo topatzen naizen bakoitzean gure Oriarekin zerikusia duen gairen bat ez agertzea
arraroa da.
L
Nire gaztaroan auzoaren antolaketa nolakoa zen ikusi aurretik, oso interesgarria deritzot XIX. mendearen erdialdera berau nola osatzen hasi zen azaltzeari. Horretarako,
1845. urtera egingo dut atzera, urte horretan Brunet sendiak Urnietako Oria haranean
jarri baitzuen interesa. Gainera, 1915eko dokumentu batean, auzo guztia nik ezagutu
dudan bezalaxe osatua dagoela ikusten da; salbuespena egungo eliza izango da, 1940.
urtean eraiki baitzuen.
Ondoren, zenbait pertsona, erakunde eta abarren laguntzaz, ahalik eta xeheena,
auzoko gure bizipenak islatzen saiatu naiz. Interes handiarekin egin dut baina ziur zenbait gauza interesgarri aipatu gabe utzi ditudala; dena den, zuek hori ulertzea espero
dut.
Igarotako orduak eta zailtasunak alde batera utziz, liburua aurkezteko ilusio handia
daukat. Ilusio handiena liburua aipatu dudan garaiko oriatarren edo nolabait ere auzoarekin harremana duen pertsona ororen etxera iritsarazteak ematen dit.
Liburu hau erretiratu ondoren idatzi dut, eta berau jolas edo entretenimendu modukoa izan da, batez ere, haurtzarotik hasi eta gaztaroan jarraituz, aitondu artekoa gogorarazi didalako. Oriatar guztiak gogoratu ditut (1948. urte inguruko errolda bat eginez).
Horietako asko oso gogoan neuzkan, besteak berriz dokumentuak berrikustean berreskuratu ditut. Zenbait unetan zuekin eta zuen bitxikeriekin jarri naiz harremanetan eta barre asko eginarazi didazue, beste batzuetan, berriz, zuen ibilerak gogoratuta zenbait
malko lehortu behar izan ditut. Hori bera ere oso polita izan da. Hasieran nire ideia 40ko
hamarkada gogoratzea baldin bazen ere (zehazki 1948. urtea), zenbaitetan gidoia alde
batera utzi eta beste hamarkaden berri ere eman dut, nire ustez, modu honetan, askoz
ere informazio osoagoa eskainiko baitizuet.
Dokumentu honek izango ditu akatsak; ager daitezkeenengatik barkamena eskatu
beharrean nago. Agertzen zitzaizkidan zalantzak argitzen saiatu naiz, baina zenbait xehetasun bere hartan geratuko ziren. Bitxikeria moduan esan behar dizuet badaudela
hainbat zentsutan aurkitutako bi abizen hiru eratara idatzita agertzen direnak: Illundain,
Irundain, Azanza, Eleuterio Olloren bigarren abizen bezala eta Arisines, Arizea, Ariznea,
| 17 |
María Kortazarren bigarren abizen moduan eta beste zenbait abizen bi modutara idatziak. Kontuan izan behar da Urnietako artxiboan kontsultatutako dokumentuak 1935.
urtea baino lehenagokoak direla, eskuz idatziak daudela, 1935etik 1960ra erroldarik ez
dagoela, eta gainera berririk ere ez dugula. Beste bitxikeria egun Bartzelonan bizi den
Angelita Elorzarekin (seguratarra) harremanetan jartzea izan da, falta zitzaidan abizenen baten berri emateko (telefonoa Orian eman zidaten). Litekeena da nik emakume
honekin 40 urtean baino gehiagoan ez hitz egin izana.
| 18 |
1 Gure txokoa
IBRUNET FAMILIA
Sarreran aipatzen dudanez, Gure txokoa-ren kontaketari hasiera emateko, liburua Oriako auzoaren sortzaile eta bultzatzaile nagusi izan den Brunet familiari buruzko oroimen
bereziaz hastea interesgarria iruditu zait. Horretarako, kontsultatutako bibliografiaz
gain, Jesus Aldaz, Sebastián Kerejeta eta Juárez ahizpek (Rosario eta Luisa) eskainitako datuak oso lagungarriak izan zaizkit.
A/2 Ramón Brunet (1848-91). A/3 Guillermo Brunet. (1891-1923). A/4 José Manuel Brunet (1923-56).
Antxon Aguirre Sorondo historialariaren Lasarte-Oria, veinte años y varios siglos liburua errepasatzerakoan, ikus daiteke Brunet sendia 1770ean etorri zela Bartzelonatik
Donostiara. Familia horretako bi kide, aita-semeak, Donostiako alkate izan ziren 182023, 1834-35 eta 1838-41 urteetan. Oso ekintzaileak ziren, eta oso azpimarratzekoa izan
zen merkataritzan eta bankan egindako lanaz gain industrian egindakoa; ondorioz, aberastasun handia lortu zuten. On Guillermo, Donostiako Fomento Elkartearen lehendakari sortzailea izan zen, eta, hein batean, berari zor diogu Victoria Eugenia antzokia, María Cristina hotela eta beste hainbat eraikin garrantzitsuren eraikuntza. Aipatutako liburuaren aurkezpenean, Antxonek (bere ohiko adeitasunez) bitxikeria hauek kontatzen
dizkigu. 1865ean, Isabel II.a erreginak, bere uda pasa horietako batean, Orian Brunet
familiari bisita egin zion, garai hartan printze eta aurrerago errege izan zen seme Alfonso XII.arekin; izan ere, bertara igogailu berri baten instalazioa ikustera joan ziren.
Printze txikiari izugarri gustatu zitzaion, eta arratsalde guztian igo eta jaitsi ibili zen irten
gabe. 1902an, On Guillermok, Brunet Bankaren Zuzendaritzan eta Oriako lantegian zebilen bitartean, lantegian telefono bat ezarri zuen, bankarekin harreman zuzena izateko. Telefono hura garai bateko aparailu horietakoa zen; mikrofono finko bati hitz egin behar zitzaion (beste berrikuntzetako bat zen, probintziako lehenengoetakoa baitzen, lehena ez bazen). Hain zen bitxia tresna, egun batean lantegian zera zabaldu zen: Nagusia (titulu honekin ezagutzen ziren familia buru hauek) erotu egin zela, langile batek bakarrik hitz egiten ikusi baitzuen. Liburu berean, lantegia eraiki baino lehenago leku hartzen zeuden etxeak ere aipatzen dira.
| 19 |
Hala, Errota, 1771ko dokumentuetan aipatzen da. Inolako erreferentziarik agertzen
ez bada ere, uste dut aurrerago Brunet familiaren pasealeku pribatua izango zen leku
hartan zegoela. Oria-handi etxeari (1827) buruzko kokapenik ez dut lortu eta Basoaldik
(1771), berriz, Basaundi baserriarekin izan lezake loturarik.
1845ean, Brunet familiak, lurrak aztertu ondoren, erabaki zuen enpresa eraikitzeko
leku aproposa zela, hasiera batean ibaiaren ondoan zegoelako, baina baita kostatik,
mugatik eta beraien etxeetatik gertu zegoelako ere. Beharrezko baimenak lortu ondoren, HILADOS Y TEJIDOS DE ALGODÓN, BRUNET Y CÍA lantegia eraiki zen. LasarteOria aldizkariaren 4. aleak dioenez, lehen Atxegatarrenak eta Lasartetarrenak ziren
80.000 m2-ko lur saila erosi zuten.
Jabetzaren erregistroan, 1845ean Brunet familiak egin zituzten erosketak aurkitu ditut. Hala, Donostiako José Miguel Mujikari, Oria-handia etxearengatik 16.000 erreal
eman zizkioten; Urnietako Ramón María Belaunzarani Oria izeneko etxearengatik
30.000 erreal, eta Usurbilgo José Javier Agirresaroberi, etxe berarengatik, 6.337 erreal.
1864ko beste dokumentu batean, ondorengo etxeak aipatzen dira: Oria-txiki 71 zenbakiarekin, Aurreko-etxeak 72-73-74-75-76 eta 77 zenbakiekin, Oria-handi 78-79 zenbakiekin, eta hiru etxez osatutako multzoa 80-81 eta 82 zenbakiekin; Etxeluze (kapera eta
guzti), Basaundi, eta Oria-garaikoa ere aipatzen dira inongo zenbakirik gabe, bai eta
frontoia ere.
Ramón Lópezek, LasarteOria aldizkariaren 6. alean, data hauek baino lehenago
(gogoratu 1864an gaudela), Garratza, Oria-gain, Goiko-etxe (Vitoria-enea) eta Basaundi baserriak jada aipatzen ditu; azken hau ostatu modukoa zen, eta beste herrietatik lantegira etortzen ziren langileak bertan geratzen ziren. 1844an hasi zen Lasartetik Andoainerako errepidearen eraikuntzan ere Brunetarrak izan omen ziren bultzatzaile (hasieran gurdi-bidea zen).
Jabetzaren erregistrora itzuliz, 1915eko dokumentu batean, Gizaldiberriko etxeak,
1-2-3 zenbakiekin, Baratzalde 4 zenbakiarekin, Zelaialde 5-6-7-8-9 zenbakiekin, Aurreko-etxeak 10-11-12-13-14-15 zenbakiekin, Iturralde 16-17-18-19 zenbakiekin, lantegiko sarrera 20 zenbakiarekin, Etxeluze 22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 zenbakiekin
eta Oria-txiki 48 zenbakiarekin aipatzen ziren. Etxe guztiak, aurretik begiratuta ezkerretik eskuinera zenbatzen dira (Zelaialde izan ezik, zenbakiak kontrako aldera baitoaz),
edo, beste modu batera esanda, iparraldetik hegoaldera. Jauregiak, 405 m2-ko eremuarekin, ez dauka zenbakirik, ezta lantegiko beste zenbait eraikinek ere. Eraikin guztiek 15.650 m2-ko eremua osatzen dute, eta gainerako 296.789 m2-ak, lorategi, pinudi,
baratze, bide eta abarrek osatzen dituzte (guztira 312.439 m2).
Urnietako artxiboan, 1910. urteko biztanleriaren udal erroldan, jauregia 21 zenbakiarekin aurkitu dut. Hori zen falta zitzaidan zenbakia auzoguneko bata bestearen atzeko zenbakidun etxeak aurkitzeko. Interesgarria iruditu zait 1910. urteko zentsuaren arabera jauregian bizi zirenak aipatzea:
:
| 20 |
Abizenak
Izena
Brunet Bingley
Serrano Navarro
Brunet Serrano
Brunet Serrano
Brunet Serrano
Brunet Serrano
Brunet Serrano
Brunet Serrano
Brunet Serrano
Normandín
Olaberria Makazaga
Zumalakarregi Setién
Cerrajería Elizegi
Moraza Cerio
Guillermo
Luisa
José Manuel
Dorotea
María Luisa
Catalina
Concha
Ramón
Soledad
Margarita
Juliana
María
Juana
Benito
Adina
Jatorria
45
38
18
17
16
15
10
8
5
20
25
32
24
31
Donostia
Madril
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Urnieta
Urnieta
Urnieta
Frantzia
Bergara
Villabona
Hernani
Araba
Lehenengo nagusia On Ramon Brunet Prat izan zen; berak jarri zuen martxan lantegia, eta 1891n hil zen. Hiletaren ondoren, Lasarteko panteoi familiarrean eman zitzaion lur. Bitxikeria modura, adierazi nahi dut hilerrira joaten ginenean panteoiaren aurrean geldialditxoa egiten genuela.
A/5 On Ramonen hileta, bere agurrean jauregiaren ate nagusiaren aurrean.
Bere ondorengoa Luisa Serrano andrearekin ezkonduta zegoen On Guillermo Brunet Bingley izan zen; bere gurasoak Alfonso Brunet (1837-1880) eta Dora Bingley izan
| 21 |
ziren; aitona-amonak, berriz, José Manuel Brunet eta Manuela Berminghan. Datu horiek, María Luisa Bruneten alaba Teresak eman dizkigu, Madrilen bizi denak. Gure aurrekoek diotenez, garai hartan, XIX. mendearen amaieran eta XX.aren hasieran, On
Guillermok eta bere sendiak (8 seme-alaba) jauregian sarritan festa izugarriak ospatzen
omen zituzten, bertara Donostiako eta inguruko jende handia joaten zelarik.
A/6 Mª Luisaren ezkontza, bere aita eta
aitaponteko José Manuel Brunetekin.
1923an, On Guillermo hil zenean, agintea bere seme On José Manuel Brunet Serranok hartu zuen; María Teresa Guardaminorekin zegoen ezkondua, eta biek lau alaba
izan zituzten. Horik izan dira nik ezagutu ditudan nagusi bakarrak, beraiekin amaitu baitzen Orian 1956an Brunetarren dinastia; izan ere, beraien ondasun guztiak Azkaratetarrei saldu zizkieten. Azken hauek lantegia 1987. urtean itxi zuten. Ez dakit aurreko jabeek ohitura berberak zituzten, baina On José Manuelek jauregian igarotzen zuen uda
osoa, eta urteko beste zati bat bere familiarekin, eta garai hartako Donostiako Espainiako Etorbidean (gaur Askatasunaren Etorbidea da) zeukan etxean bizi zen. Lerro
hauek idazten ari nintzelarik eta (Sebastiánen laguntzaz) jauregiari buruzko informazio
osagarria lortu nahian, harremanetan jarri nahi izan genuen Madrilgo bere alaba María
Luisarekin (laguntza eskatutako guztietan laguntzen zigun oriatarrei). Haren heriotzaren berri eman ziguten; 2002. urteko urtarrilaren 18an hil zen. Haren senitartekoei, bereziki seme-alabei, gure doluminik sakonena bidaltzen diegu.
Pablok, María Luisaren semeak, 2004ko Aste Santuan argazkiren bat ekarriko zigula agindu zigun, izan ere, orduan ziren etortzekoak Madrildik Donostiako Antiguara egun
batzuk igarotzera. Beraien etxean hartu gintuzten Pablok eta Teresak, María Luisaren
seme-alabek (azken honek amaren antz izugarria dauka); balio handiko argazkiak erakutsi zizkiguten, oso bitxiak. Bien ondoan, euren familiari eta Oria auzoari buruzko istorio ugari berrituz une goxoak igaro ditut. Mila esker, Pablo eta Teresa.
Datu zehatzik eduki eta aurkitzen ez dudan arren, gure kapilau On José María Arrizubietaren gidaritzapean, honek askotan hitz egiten baitzuen Brunetarrekin, badirudi
auzora 1880. urte aldera iritsi zirela, eta nik betidanik On Cecilio irakasle jaunaren etxe
bezala ezagutu dudan etxean jarri zirela bizitzen, alegia, Gizaldiberrin. 1884tik aurrera,
Brunet familia beretzat bereziki eraikitako jauregitxora joan zen; 600 m2-ko hiru solairu
| 22 |
zituzten, eta bertan sarrerako aterpea eta bigarren solairuan terraza handi bat zeuden.
Zelaialde etxearen kontra eraiki zuten, eta nik betidanik Lakarraren etxea izenez ezagutu dudana da. Hementxe egon ziren 1887. urte edo ingurura arte, orduan amaitu baitzuten jauregi handia eraikitzen; esan behar da zoragarria zela benetan.
.
A/7 Severo Cano. Atzean, Brunet familiarentzat diseinatutako Lakarra etxearen zati bat.
Enpresarako, probintzia desberdinetatik kotoizko balak ekartzen ziren. Kotoiarekin
lehenbizi hari mota desberdinak egiten ziren eta ondoren ehunak. Hauetako gehienekin, anagrama zeramaten izarak egiten ziren; anagrama moduan antilope bat zeukaten.
A/8 Antilopea, Brunet enpresako produktuen ikurra.
Kalilatez oso onak ziren, eta ni gaztea nintzenean (1950) hauetako izara jokoa lortzea ez zen oso erraza izaten. Espartinak eta mantelak egiteko ehun asko erabiltzen
zen; beste zenbait gauzatarako, berriz, gutxiago. Lantegi honek egin zuen lehen produktua 1848koa da. Badirudi hari-txirrika, mataza eta harilkoak izan zirela. Urte horretan bertan, lantegiko produkzioa erabat areagotu zen, eta denbora gutxian berrehun eta
| 23 |
berrogeita hamar langile izatera iritsi ziren. Geroago, langileentzako etxeak eraikitzen
hasi ziren. Auzoaren erdigunean, 130 etxebizitza biltzen zituzten sei bloke eraiki zituzten (1948an Iturralde etxeari egin zitzaion igoera kontuan hartuta). Honako izenak jarri
zizkieten: Gizaldiberri, Baratzalde, Aurreko-etxeak, Iturralde, Etxeluze eta Zelaialde;
guztiek zituzten hiru solairu, Baratzaldek eta Etxeluzek izan ezik, hauek bi baitzituzten.
A/9 Baratzaldeko atzealdea eta bere balkoi berezia.
Gizaldiberri eta Baratzalde etxeek bazuten berezitasun bat: atzealdean balkoi jarrai
bat zuten. Balkoi horretatik sartzen zen etxeetara. Komunik ez zutenez, beharra etortzen zitzaienean, etxetik atera beharra izaten zuten, balkoian baitzeukaten komuna. Zelaialde etxeko bizitzak, berrienak (1882), handiak ziren; sukaldea, hiru logela eder, komuna eta bista ederreko miradore bat zeuzkaten. Errepide aldetik, auzoaren zati handi
bat ikusten zen, eta, bestetik, langileen baratzeak, lorategia ibaiaren ondoan eta Bugati izeneko ingurua, hipodromotik hasi eta Brunetarrek Saldatxur mendian zeukaten pinudiraino; leku horretan, gaur Andoain alderako irteeran gasolina-zerbitzugune bat dago, eta baita kamioientzako aparkaleku bat ere. Etxe horietako batean jaio nintzen ni,
eta baita nire gaztaroa bertan igaro ere.
1894. urtean, lantegian zuzenean edo zeharka lan egiten zutenak laurehun eta berrogeita hamar lagun ziren. 1910ean, Urnietako Biztanleen Erroldaren arabera, auzogunean 575 pertsona bizi ziren, eta baserri eta apartatutako etxeetan 71; guztira,
seiehun eta berrogeita sei. Garai hartan nire bizilaguna zen Jesus Aldazek utzitako
1947. urteko langileen zentsua daukat, eta bertan sekzioka nola banatuta zeuden agertzen da; interesgarria iruditzen zait aipatzea: prestakuntzako sekzioan, sei langile; Hai| 24 |
zagailuan, sei; Kardatzean, bederatzi; Eskuzko Bankuetan, hamabost; Metxategi ertainetan, zortzi; Metxategi finetan, hamazortzi; Irutean, hamabi; Jarraikorretan, berrogeita
bat; Harilketan, hamar; Tolesketa eta Bihurketan, bost; Harilketan, zortzi; Tolesketan,
hamazortzi; Bihurketan, hamazazpi; Ehungintzarako prestaketan, lau; Gordineko iruzketan, hiru; Harilketan, hamabost, Kolorezko moxorkatzean, lau; Espartinentzako ehunetan, hogei; Gordineko ehungintzan, hirurogeita zazpi; Gordineko moxorkatzean, bederatzi; Zinten ehungintzan, bost; Fantasiazko ehungintzan, bost; Pasaratzean, zortzi;
Aprestuan, lau; Irteeren biltegian, hiru; Bestelakoetan, hamazazpi; Tindategian, hamazazpi; Atarian, bat; Tailer mekanikoan eta aroztegian, hemeretzi; Bulegoetan, hamar.
GUZTIRA: 400 LANGILE (129 gizon eta 271 emakume).
A/10 1947ko bulegariak. Zutik: Andoni Unanue, Jesús Iñurrategi, Leandro Romo, Isidoro Egizabal, Ignacio Adarraga eta Jesus Aldaz. Eserita: José San Sebastián, Severo Cano, José Manuel Brunet, Juan Lakarra eta José Agirre.
Lantegiak zeuzkan eraikuntzak aipatzea ere interesgarria iruditzen zait: solairuak
(los pisos), bost solairuko eraikina. Lehenengo solairua kotoizko bolen biltegia zen; bola hauek desegin egiten ziren, eta kotoiarekin metxa lodiak egiten ziren. Bigarrenean,
metxa hauek findu. Bi solairu hauek metxategiak (mecheras) izeneko sekzioa osatzen
zuten. Hirugarren eta laugarren solairuetan hariak egin eta hariletan jartzen ziren; solairu hauek jarraikorrak (las continuas) zuten izena. Bosgarrenean bihurritu egiten zen, eta
haria osatuta geratzen zen; ondoren, mataza eta harilkoetan biltzen zen. Produktuaren
zati bat obrara (la obra) eramaten zen, eta berau bi solairuk osatzen zuten: goiko solai| 25 |
ruan, iraztegitik hariak haril handietara pasatzen ziren, eta hala beheko solairura eramateko prest geratzen ziren; beheko solairu horretan espartinak eta mahai-zapiak egiten ziren. Gainerako harilkoak ehundegiak (los telares) izeneko eraikinera eramaten ziren. Hau solairu bakarreko eraikina zen; bertan, aurretik moxorketara pasatzen zituzten, ehuna egiten jarraitu ahal izateko; izan ere, bertan izarak egiten ziren. Hemendik
solairu bakarreko tindategia (la tintorería) eraikinera pasatzen ziren, tratamendu berezi bat emateko. Ondoren, biltegira eramaten ziren, eta prozesuaren amaierara iritsi. Bazeuden, gainera, bulegoak (las oficinas) izeneko bi solairuko eraikinak, zerbitzu lagungarriak eskaintzen zituztenak. Beheko solairuan kotxera edo enpresako autoentzako
garajea zegoen eta lehenengo solairuan bertako gestioa moldatzen zen. Gainerakoa
solairu bakarrekoa zen; tailer mekanikoa (el taller mecánico), lantegi osoko makineria
guztiaren mantentzea egiten zen, bai eta Brunetarren etxe eta etxebizitza guztiena ere;
galdaretan (las calderas) hemen, lantegi guztirako lurruna egiten zen; ataria (la portería) lantegiko sarreran zegoen; ezkerretara María Etxabe atezaina eta eskuinaldean
osasun-etxe gisa erabiltzen zen lokala; gogoan dudanez, On Melitón medikuak egunero ordu bateko kontsulta izaten zuen. On Melitón Urnietatik etortzen zen eta erizaina
Chelo Guenaga izaten zuen; edozein ordutan egiten zigun harrera. Luisa Juárezek kontatu didanez, egun batez, Chelo solairuetan lanean ari zela, María Esther bere koinatak,
eskuko behatzak moztu omen zituen; oraindik lantegian erizainik ez zegoenez, Chelok
egin omen zion lehenengo sendaketa. Oso ongi egin zionez, harrezkero erizain ofiziala
izan zen.
A/11 Ezkerretara solairuak izeneko eraikina ikusten da; eskuinaldean atariko eskailerak, eta, jarraian,
ehundegiak.
| 26 |
Nire gurasoek kontatzen zidaten, noizbehinka, On Guillermoren garaian, On Guillermo bera auzoan zehar bueltaka zebilenean, neska helduren bat ikusten zuenean
neskaren gurasoengana joan ohi zela, lantegira aurkezteko esanez. Nire amak kontatzen zidan, bera bederatzi urterekin hasi zela lanean; 1911. urte aldea zen. Nire aitak
zioenez, On Guillermori animaliak ikaragarri gustatzen omen zitzaizkion, eta, obra izeneko pabiloia eraiki zuenean, kanpoaldean lehenengo eta bigarren solairuaren artean
zenbait zulo eginarazi omen zituen, bertan txoriek habiak egin zitzaten. Askotan ikusi
izan dut nola sartzen ziren zulo horietan.
A/12 María Teresa Guardamarinoren hileta. Hilkutxa eramaten, aurrean eta ezkerretik eskuinera, José Aldaz Larrañaga eta Laureano Unanue; atzean José Azpeitia eta, ezkutuan, Agustín Usabiaga. Atzean José Manuel Brunet jauna eta, atzerago, On José Iztueta apaiza.
Amaitzeko, José Manuel Brunet jaunaren emaztearen hileta azpimarratu nahi dut,
argazki honen bidez; María Teresa Guardamino anderea, 1947/11/11n hil zen, eta, bertan, bizkarrean daramate Donostiako bere azken bizilekura. Datu esanguratsutzat hartu behar da hilkutxa zeramaten lau gizonak enpresako langileak zirela eta gainera auzoan bizi zirela. Honako hau garai hartan auzokoen artean, bai langile bai enpresa gizonen artean, zegoen harreman onaren adibide da.
| 27 |
A/13 Lantegiaren barruan, On Ramón Brunet, langile batzuekin, 1870 aldera.
A/14 Lantegiaren barruan, On Ramón Brunet, langile batzuekin, 1870 aldera.
IAUZOAREN DESKRIBAPENA
Gure auzoaren mugak honakoak ziren: iparraldera, Kabo-enea etxearen ondoan, Oztaran errekak Lasarte-Urnieta auzotik banatzen gintuen; hegoaldera, Buruntzapeko errekak Andoain aldera gauza bera egiten zigun; mendebaldera, Lekuona eta Garratza baserrietan barrena, Urnietako herriarekin egiten genuen muga, eta mendebaldera, berriz, Oria ibaiarekin. Enpresa eta jauregi handiaren instalazioak leku itxi batean zeuden.
Iparraldera, Zelaialde etxearekin egiten zuen muga; hegoaldera, Andoaingo lurrekin;
mendebaldera, errepide nagusi eta tranbia-bidearekin, eta ekialdera Oria ibaiarekin.
| 28 |
A/15 Ikuspegi orokorra. Lehenengo ikusten dena, Brunet enpresa; atzean, auzoaren zati bat.
A/16 Brunetarren jauregia.
Jauregia oso polita zen, pasealeku pribatu eta eder batekin; mendixka baten gainean, antilope bat zegoen, enpresako ehunen ikurra baitzen; horren azpian, haitzulo bat
zegoen, non leiho tankera zuen beirate bat zegoen, argi naturala jasotzen zuena; jauregiaren alde batean, atzealdean, estalpe bat zegoen, denbora-pasa zeudenean egoteko
erabiltzen zutena; ondoan putzu bat zegoen, aingiraz eta barboz eta bestelako arrainez
betea, eta atzerago lorategia zegoen; Benjamín García zen lorategiko arduraduna; izanik; ondoan tenis-pista eder bat; hori guztia Brunetarren eremu pribatuan.
Jauregiaren aurrealdean, egurrezko hesiaren oinarri ziren harrizko zutabedun karela zegoen; bi metrokoak ziren, eta hementxe esertzen ginen trenaren zain geunden bitartean. Bikoteak ere maiz joaten ziren. Hesi horien bi aldeetara ate bana zegoen, familiakoak eta zamarekin zetozen kamioiak sartzeko.
| 29 |
Pasealekura itzuliz, eta errepidea eta tranbiaren bidea inguratzen zituen itxituratik
abiatuta, lehen aipatutako hesiaren segidan, Andoinerantz, bi zuhaitz mota zeudela gogoan dut, magnolioak (bata antilopetik oso gertu) eta ehunaka urteko indiar gaztainondo ederrak. Udan eskaintzen ziguten itzala benetan eskertzen genuen (gaur egun, hiru
bakarrik geratzen dira, baina berriro ere landatu dituzte mota bereko zuhaitzak). Belar
fineko eremu batean barneratuz, Andoaingo norabidean zegoen pasealeku hau. Bi aldetan lerrokatuta, platanondoak zeuden, eta horietako asko gaur egun ere bertan daude. Pasealekuaren amaieran, presaren ondoan (gaur egun oraindik badirau) makal zoragarri batzuk zeuden. Mendebalera joanez, belardi gehiago eta ingurua zeharkatzen
zuen kanalondoa zeuden. Kanalondoaren eta ibaiaren artean, lerrokatutako platanondoz osatutako beste pasealeku bat zegoen (hau estuagoa zen). Gaur egun, eremu horretan Txitxardin jatetxea eta Brunetarren pasealekua kokatzen dira.
A/17 Brunetarren pasealeku pribatua. A/18 Ibaiaren ondoan, pasealeku honen pasabide bat.
Etxeluzeren (Talokale) atzealdean, pasealeku (ze polita!) bat zegoen; bai, zegoen,
gaur egun sasiak jana baitago. Pasealeku honetatik Brunetarren baratze batera iristen
zen; baratze hau hiru metroko altuerako horma batek inguratzen zuen. Baratzean Angel
Romo aritzen zen lanean, eta askotan ikus zitekeen saskia beteta jauregirantz zihoala.
Angelek lan hau utzi zuenean Miguel Goiaran hasi zen, eta geroago Martín Agirre.
2004ko abuztuan, dokumentu hau birpasatutakoan, Etxeluze-berri berriaren obrak direla-eta ia desagertua dago. Gorago, Zapal eta Azkorte aldera bidean, tenis zelaia zegoen, belarrezkoa, eta berau ere bereziki Brunetarrentzat eraikia. Goikoetxe baserriko
Secundino Kerejeta arduratzen zen askotan pista eta bere inguruak garbitzeaz.
Ibaiaren ondoan, Zelaialde etxearen atzealdean, 800 m2-ko lorategi bat zegoen eta,
lorategia eta etxearen artean, 400 m2 inguruko baratze batzuk, txabola eta guzti. Ongi
gogoratzen banaiz, honako hauek aritzen ziren lanean: etxetik begiratuta, ezkerretik eskuinera, Laureano Unanue, José San Sebastián, Juan Lakarra, José Mª Odriozola, José Ilardia (lorategi bat bezala tratatzen zuen), Fidel Bardají, Carmelo López, Isidoro Egizabal (Pedro, bere aitak sagar gozo askoak ematen zizkigun), Norberto Añorga eta José Aldaz. Aurrerago, beste gehiago ere egin zituzten, obraren atzean, kanalaren ondo| 30 |
an, Joxe Lópezek lantegiko komunetatik etortzen zen ur zikina aprobetxatzen zuen;
izan ere, zulo batean belar lehorra sartzen zuen eta, ateratzen zuenean, baratzerako
ongarri gisa erabiltzen zuen. Honen eskuinera, Luis Bikuña, eta aurrerago, oraindik ere
eskuinerago, Gregoria Garro. Hala, pixkanaka-pixkanaka, garai bateko lorategia desagertuz joan zen. Etxearen atzealdean garbitegi publikoa eta bolatoki bat ere bazeuden.
A/19 Zelaialde, Baratzalde eta Gizaldiberri etxeak (1882). Oraindik eraiki gabe dago Bruneten etxea (Lakarren etxea deiturikoa), Zelaialde etxe ondoan eraikita. Eskuinera, Egizalbaltarren biltegia ikusten da;
geroago, Gure Karmen Ama Birjinaren eliza eraiki zen hor.
Etxeluze izeneko etxean, ezkerretik eskuinetara, Rafael Aranburuk txabola bat zeukan; Francisca Gabilondok oiloentzako txabola itxi bat; etxearen atzealdean, Josepa
Añorga, Marcos Olasagasti, Manolo Goiaran eta Martín Agirreren zenbait txabola zeuden; Vicente Gabilondok baratze handi bat bere txabolarekin eta bertan arotz lanak egiten zituen; José Urmanek eta Manolo Goiaranek biek erabiltzen zuten txabola bat baratzearekin batera; aurrerago, lehen aipaturiko Brunetarren baratza eta, jarraian, Buruntzapeko erreka aprobetxatuz, garbitegi publikoa.
Iturralde etxean, ekitaldi desberdinetarako plaza bat zegoen eta bertan ospatzen ziren San Pedro festa gehienak. Etxearen atzean, Miguel Luis Alba, Mauricio Aburuza eta
Pepito Azpeitiaren txabolak.
| 31 |
A/20 Iturralde eta Aurreko-etxeak. Aurrealdean tranbia bideak eta N-1 errepidea; jarraian, Iturralde etxea
eta plaza; atzealdean, Aurreko-etxeak, beren estalpearekin.
Aurreko-etxeak izenekoaren atzealdean, neurri askotako baratzeak zeuden, eta
baita Teresa Berregi, Agustín Usabiaga, Severo Cano, Alberto Orotegi, Benjamín García, José Aldaz eta Carlos Oiarzabalen txabolak ere; gorago, Abaloz iturritik herri guztira ura zabaltzeko bi ur-tanga; bonben bidez lantegiraino ekartzen zen, eta aipatutako
tangetaraino jarraitzen zuen. Beheko solairuko familiek beraien etxeen ondoan txabola
eta lur sail partikular bana zeuzkaten.
Baratzalde eta Gizaldiberri etxeen atzealdean, etxe hauetan bizi zirenei zegozkien
hogeita hamar bat txabola zeuden. Gizaldiberri eta Plaza Berriaren artean zeuden baratzeak Juanito Martínez, Francisco Goizueta eta Crescenciano Santamaríarenak ziren. Aurreraxeago, Goiko-etxerako igoeraren hasieran, gure Maisu Jaun, On Cecilio
Sáenz de Urturik baratze eder bat eta zenbait sagarrondo zeuzkan.
Gainerako lurrak baserriek erabiltzen zituzten: batzuek ganaduarentzat behar zen
belarra ematen zuten; beste zati batean, fruitondoak, ia denak sagarrondoak (Goikoetxeko udareak oso gozoak ziren), eta gainontzeko lur sailetan, arto eta barazkiak.
Ondoren, ura edaten genuen tokiak aipatuko ditut (guztiak edateko onak izango ziren, noski, ez baitzen azterketarik egin). Asko edaten genuen, lasterka ugariren ondoren asko izerditzen baikenuen. Braulia-enea eta Pepe Kerejetaren okindegiaren artean,
errepidetik, Basaundiko Miguel eta Manuelen sagastietan zehar, bide bat hasten zen
eta, laurogei bat metrora, metalezko ura genuen; bueltakoan, lurrean sagarrak aurki| 32 |
tzen genituen … Plaza Berriaren eta estankoaren artean, errepidearen ondoan iturri txikia zegoen. Elizaren ondoan ere beste iturri bat zegoen, eta beste bat Iturralde etxearen
azpian. Iturri honetara zenbat buelta egin ote du Moisés Hernandok lantegiko langileentzako ur bila. Beste iturri bat, jauregiaren aurrean. Goiko-etxea baserriaren gainaldean, Iturri-goxo zegoen; hemen igarotzen genituen zenbait arratsalde, askari eta guzti,
eta, Andoainerantz abiatuz, metalaren iturria geneukan: gaur egun oraindik ere badirau
(Arias de la Lamak oso txukun konpondu du eta zaintzen du). Aurrerago, Abalozkoa dago, bera omen da freskoena eta edateko onena, nahiz guztiak ere iturrikoak izan.
A/21 Abalozko txabola. Txabola honetatik Brunet enpresa hornitzen zen baita auzo osoa ere; ikus daiteke nola sobratzen zen ura Oria ibaira zihoan.
Garrantzitsua da jakitea argiteriarako argindarra, bai auzorako bai etxebizitzetetarako, enpresak doan eskaintzen zuela. Argiztapen hau enpresaren barruan zegoen turbina baten bidez lortzen zen. Lortzen zen argiztapena ez zen beti berbera. Zenbat eta
argi gehiago piztu batera, orduan eta txikiagoa zen argia; turbinak ezin zuen gehiagorik
egin. Argi gutxi egiten zuenean, ipurtargi deitzen genion. Sebastiánek kontatu didanez,
Goiko-etxe bere baserrian, kontagailu beretik egun batean Iberdueroren argia erabiltzen zuten eta hurrengoan Urnietako zentralekoa; bigarren hau tokatzen zen egunean,
auzoko argiztapenarekin gertatzen zen arazo bera zeukaten. Gabon gau batean, kandelekin afaldu izana gogoratzen du. Etxearen errentak ere oso baxua izan behar zuen.
Guk, 1950ean, taberna eta etxearengatik zazpi pezeta ordaintzen genituen. Etxekoandreak hobeto gogoratuko dira. Brunetarrak ia auzo guztiaren jabe ziren eta, gainera, lur
sail handiak zituzten; gehienak pinudiak ziren, horietako zati bat ibaiaren bestaldean,
Zubietako aldean zuten.
| 33 |
A/22 Abalozko zentrala.
Abalozko zentrala. Zentral hau, bere bi etxebizitzekin, ofizialki ez zegokion auzoari. Etxebizitza batean Ormazabal sendia bizi zen; hauek gurekin ordu asko igarotzen zituzten. Juan eta María eta beraien seme-alaba María Conchita, Juantxo eta Inaxiri eta
bereziki nire lagun min Juantxo zenari (goian bego) agur bat.
IMERKATARITZA
Ikus dezagun merkataritzari dagokionez auzoa nola moldatzen zen; garai hartan aukera handia genuen.
Zelaialde etxean (Lakarratarren etxearen azpialdean) ikaztegia zegoen, eta berau
kooperatibarena zen; ondoan Joaquinaren arrandegia (aurrerago Maritxu bere alaba).
Etxeko sotoan, Brunetarren sagardotegi handia, Gipuzkoako handienetakoa zen, eta
bertako buru Lartxabaleta baserriko Martxel Garmendia zen; berezitasun moduan esan
behar, kupelak etxe bertako sarreratik betetzen omen zirela: kamioia espaloira igotzen
zen (honela puskatzen zen), eta tutu malgu batzuen bidez betetzen ziren. Bazeuden
upel batzuk sarreratik bete ezin zirenak eta, ondorioz, kamioia etxearen atzealdetik behera jaisten zen. Martxel edo bere laguntzaile Julianek han ibiltzen ginen gazteoi esaten
ziguten laguntzeko eta, balde batzuen bidez, bete egiten genituen; batzuetan, tragotxoren bat ere egiten genuen. Etxearen atzealdearekin jarraituz, José Aldazen txabolan,
Fernando Jiménez eta Juanito Romo oinetakoak konpontzen aritzen ziren. Lehenengo
solairuan, Lakarratarren etxearen alboan, Egizabaltarren dendan, lantegitik zetozen
izarak saltzen ziren. Horren ondoan eta ezkaratzearen bestaldean, Antxoni jostuna zegoen; azken honek egunkariak eta Pepek ekartzen zion ogia saltzen zituen. Beste kan| 34 |
toian, nire guraso Fidel eta Romanaren jabetzako taberna-estankoa zegoen, eta bertan
errazionamenduak banatzen ziren: olioa, azukrea, patatak... tabakoa ere bazegoen.
Produktua Tabacaleratik jasotzen genuen, eta zakua (la saca) deitzen genion (tabakoz
betetako kaxa). Bezero edo erretzaileak, kartilla aurkezten zuen, eta zegokion kupoia
kentzen zitzaion. Tabakoa ematen zitzaion (ongi gogoratzen banaiz, xehetutako kuarteroia) eta zegokiona ordaintzen zigun.
A/23 Taberna-estankoa. Jangelan, askotan egiten ziren tertulia-merienda batean, Leandro Romo, Andoni Oiarzabal, Axintxo Aldaz eta Xanti Bardají.
Iturralde etxean, Pacoren (argazkilaria ere bazen) ile apaindegia; ondoan, Auroraren denda; bertan, denetatik saltzen zen. Aurreko-etxeetan, kantoi batean, Joaquínen
ile apaindegia; ondoan, Pío, gurdi polit baten jabea; goxokiak saltzen zizkigun, eta festetan auzoetan barrena ibiltzen zen. Aitona hau beti errepikatzen zuen esaldi batengatik ospetsu egin zen: “Boxtekorik ez dago ezer” (“De chinco no hay nada”), bost zentimoko txanponei erreferentzia eginez. Beste kantoian, José Manuelen taberna eta, ondoan, kooperatiba, ziurrenik auzoko gauzarik garrantzitsuenetakoa zena.
Baratzalden (etxe gorria), Ángela Barkaiztegi zegoen bere harategiarekin. Oria-txiki baserrian (baserriaren aurrealdean), dolare batekin sagardotegi bat zegoen eta bertan, Joxek, inguruko sagardo hoberenak egiten zituen. Ondoan bolatokia zegoen, non
helduak koadriletan bildu eta tokan edo bolan sagardo erronda bat jokatzen zuten. Ongi gogoratzen dut sagardo berria egiten zuenean bizilagun asko nola joaten zen beraien
botila hartuta gozoa deitzen zuten sagardoa erostera. Bakailao ederrak ere prestatzen
ziren. Baserri hartako alaba eta nire anaia Xabierren emazte Maritxuren aipamen bere| 35 |
zi bat egin nahi nuke, nire emazte Maribelekin, hasieran ezkongai bezala eta aurrerago
gure seme-alaba guztiekin, ordu pila ederra igarotzen nituen-eta. Basaundi eta Txartel
etxeetan ere sagardoa egin eta saldu egiten zen, baina gutxiago. Pepe Kerejetaren
okindegian, nola ez, ogia egin eta saldu egiten zen, eta herrietan banatu ere bai.
Negozio ibiltariak ere bazeuden: Buenavista baserritik Ageda etortzen zitzaigun;
Miracamposetik Pilar. Biek, astoak taberna-estankoaren alboan zeuden uztai batzuetan lotzen zituzten. Ilardiari asto hauek ongi etortzen zitzaizkion, asto hauek lurrean uzten zutenarekin baratzerako ongarria baitzeukan; esan ere egin behar oso ongi zaintzen
zuela. Zapalgo Manuelak bere astoa Iturralde plazan lotzen zuen, Alba etxearen aurrean; Goiko-etxeko (Oria-gain) Petrak eta Txokoko Pilarrek (azken hau Urnietatik etortzen zen) gauza bera egiten zuten harategiaren ondoan, Baratzalde etxearen atzealdean. Hauek guztiek esnea eta beraien baratzetako barazkiak saltzen zituzten. Goikoetxeko (Vitoria-enea) Secundinok Basaundi baserriko terrazaren azpian uzten zuen
astoa; bertan marmitak tranbiara pasatzen zituen, eta Donostiara joaten zen esnea saltzera. Aurrerago eta TSST tranbia konpainiak esandakoaren arabera, 1948ko uztailaren 2tik aurrera garraiobide moduan autobusa erabiltzen zuten, eta 1950eko uztailaren
2an, Lasarte-Donostia ibilbidea egiten zuen trolebusa jarri zen martxan.
María eta Clara astean bitan Andoaindik etortzen ziren; zaldia eta gurdiarekin etortzen ziren (itxia, pelikuletan bezala) eta, arrautza, berdura, fruta eta gazta ekartzen zituzten, eta egun berezietan arkumea ere bai. Andoaingo Juan Mari, bere zaldi eta gurdiarekin (hau estali gabekoa), arrautza eta gaztarekin etortzen zen; sasoia zenean gaztainak ere bai. Andoaindik ere Iraola etortzen zen (aitona bastoiduna). Honek izarak
merkaturatzen zituen.
Antiguatik oinez, auzoak zeharkatuz, bere zama osoa bizkar gainean hartuta barkillosalea etortzen zen; bere buruari ‘Barki, gizon biboteduna’ deitzen zion (bibote handi
bat zeukan). Erruletara jolasten ginen; tirada bakoitzeko bost edo hamar zentimo izaten
genuen, eta tokatzen zitzaizkigun barkilloak ematen zizkigun. Aurrerago, igande eta
festa guztietan, Tolosako Aureliano Gomez hasi zen etortzen; honek, barkilloez gain,
pastelak ere zozkatzen zituen. Aurrerago, barkilloak ekarri beharrean, gozokiz betetako
kaxa ekartzen hasi zen; kaxa hau gerritik hasi eta lepoan barrena zihoan soka batekin
zintzilikatzen zen. Gure etxean bazkaltzen zuen eta, arratsaldean, Lasarteko Lakarra zinemara joaten zen, gozokiak saltzen jarraitzera. Lasartetik (Okendo plazan bizi zen),
Eliseo etortzen zen bere gauzatxoekin. Hiru edo lau solairuko egurrezko kaxatxo bat
zeukan eta bertan denetarik edukitzen zuen: hariak, orratzak, orraziak, guraizeak eta
abar. Lola, hau ere Lasartetik, edozein egunetan bere platano ospetsuekin etortzen zen.
Beheko-Etxeberri etxetik (nik betidanik etxe altua eta baita galiziarren etxea bezala ezagutu dut), bi Rogelio Fernandez etortzen ziren; nahiz eta izen-abizen berberak
izan, ez ziren ahaideak. Batak ehunak saltzen zituen (aurrerago Lasarten denda bat ireki zuen; oraindik zabalik dago, bere seme Ignacioren gidaritzapean); besteak trasteak
eta aterkiak saltzen zituen eta, pentsa daitekeenez, zartaginak, eltzeen zuloak eta aterkien hagatxoak ere konpontzen zituen. Barranco Tolosatik etortzen zen, eta oso ezagu| 36 |
na zen loteriako dezimoen salmentan. Hernanitik ogia ekartzen ziguten; Peñak furgoneta kooperatibaren aurrean uzten zuen; itsua, Agustin eta Juanito Juaristi bere iloben
laguntzaz, zaldi eta gurdiarekin etortzen zen (aurrerago furgonetan); estankoaren aurrean geratzen zen, errepidearen beste aldean. Hauek, etortzeari utzi ziotenean, Aristimuño hasi zen.
IGURE ESKOLA
Gure garaian, eskolan 14 urte arte egotea bermatua zegoen eta, ikasketekin aurrera jarraitu nahi izanez gero, auzotik kanpora joan behar zen. Batzuk, Andoaingo La Sallera
joaten ziren; besteak, Donostiako Arte eta Ofizioen Eskolara… Nire gurasoez oroituz,
haiek 9 urterako lanean hasi baitziren, gehiago ikaste hori aurrerapen handia izan zen.
A/24 Nesken eskolako taldea (1946). 1. ilara (goian): Angelita Ugalde (irakaslea), Maitere Amondarain,
Mª Carmen Ezeiza, Juanita Aldaz, Sagrario Eizmendi, Martina Murgiondo, Mertxe Uria, Mª Carmen Eizmendi, Mª Angeles Muñoz, Manoli Oiarzabal, Mª Jesus Sagasti. 2. ilara: Josefina Muñoz, Miren Alba, Palmira, Mª Esther Aranburu, Beatriz Romo, Juanita Agirre, Pepi Goiaran, Pilar Aldaz, Maribel Goiaran, Miren Aizpurua, Mª Jesus Díaz, Juanita Santamaría, Angelita Goizueta, Juanita Zurriaran. 3. ilara: Pilar Aburruza, Inaxi Ormazabal, Mª Isabel Aizpurua, Maritere Iriarte, Mª Consuelo Unanue, Itziar Solaberrieta,
Margari Lakarra, Martina Agirre, Milagros Barrena, Mª Esther Goizueta. 4. ilara: Pili Zabaleta, Ramon Zabaleta, Marilo Egizabal, Antxoni Agirre, Mª Isabel Bengoetxea, Beatriz Unanue, Mª Angeles Goldarazena,
Mª Jesus Goldarazena.
Mutilok eta neskek eskolak bereizita genituen; neskek Zelaialde etxean eta guk, mutilok, Etxeluzen. Gure ikasketak bizitzako arazoen aurrean gizonago izatera zuzenduak
zeuden. Neskek josten ikasteko zenbait ordu izaten zituzten astean; etxekoandre izatera zeuden zuzenduak. Gu, kultura orokor batekin, enpresako lanetara bideratzen gintuzten. Klaseen ohiko ordutegia goizeko 09:00etatik eguerdiko 12:00etara eta arratsal| 37 |
deko 14:00etatik 16:00etara izaten zen. Larunbatetan, aldiz, goizez bakarrik joaten ginen eskolara.
Gure maisu jauna (hala deitzen genion) On Cecilio Saenz de Urturi zen. Gela berean, sei urte eta hamalau urte artekoei irakasten zigun. Txikienei abezea irakasten zigun,
eta helduagoei, ondorengo ikasturteetarako balio zigun bigarren mailako liburu bat (liburu hau aurrerago anaia txikiagoek erabiltzen zuten). Pentsa gure irakasleak ze lan
izaten zuen, berrogei eta berrogeita hamar mutiko elkartzen baikinen. Zenbateko pazientzia zuen On Ceciliok! Garai bateko ikasleak elkartzen garenean zenbat bider gogoratzen ote dugu! On José María Arrizubieta gure kapilauak astean bitan ordubetez
dotrina irakasten zigun.
A/25 Mutilen eskolako taldea (1948). 1. ilara (goran): Martin Amondarain, José Amondarain, Antonio Torres, Juan García, Celso Orbegozo, Eugenio Azurza, Fernando Eizmendi, Cecilio Sáenz de Urturi (irakaslea), Iñaki Artola, Agustín Usabiaga, Pedro Mari Unanue, Pedro Sánchez. 2. ilara: José Mª Hualde, Miguel Mª Sánchez, Manolo Mendia, Pedro Bikuña, José Mari Bardají, Joaquín Aldaz, José López. 3. ilara:
José Agirre, Ramón Torre, Vicente Amondarain, Luis Goiaran, Ramón Hualde, Miguel Mª Egizabal, Agustín López, Santiago Artola.
Nire gelakideko zenbait gogoratzen ditut: Agustin Usabiaga –beti gelako lehena–
langileena zen; Pedro Mari Unanue oso arduratsua zen; Ramon Urdanpilleta eta ni aritmetikarekin (orain matematika) oso ongi moldatzen ginen, eta Pedro Bikuña marrazketa artistikoarekin. Azken hau akuarela moduko pasta batekin Espainiako mapako herrialdeak koloreetan margotzen lehena izan zela uste dut. Berau zen gehien jolasten zena, nahiz eta erruduna ni izan beti.
| 38 |
Azkenik, eskerrak ematea ezin ahaztu, mutilen irakasle moduan ibili zen gure hezitzaile On Cecilio Saenz de Urturiri (gure aurrekoek Nieves Alonso gogoratzen dute mutilen irakasle bezala), nesken irakasle zen María Astrain andreari (bera erretiratu zenean María Angeles Ugalde hasi zen), gure kapilau On José María Arrizubietari eta gure
gurasoei. Ongi prestatu gintuzten; gogo handia jarri zuten horretan, eta oriatar askok
profesionalki maila ederra lortu genuen.
IGURE JOLASAK
1948. urtea. Nik 11 urte nituen... Guk egiten genituen ekintzetara igaroko gara (adin horretan jolastea besterik ez baikenuen buruan). Eskolatik lauretan irteten ginen; etxera
iritsi, ogitartekoa hartu, eta kalera joaten ginen arratsaldea igarotzera. Ez zegoen ez telebistarik, ez irratirik eta gure jolas nagusiak hauek ziren:
Plaza Berrian, erdia frontoia eta beste erdia belarrezkoa zelarik futbolean eta pilotan jolasten ginen. Estalpean, futbolean eta pilotan jolasten ginen (txokotara asko jolasten ginen, egunero, bazkaldu ondoren eta ordu bietan lanera sartu aurretik) eta euria
egiten zuen egunetan, harrapaketetara (a marros) jolasten ginen.
A/26 Plaza Berria.
Zelaialden, txiba edo peontza eta sokazko zenbait jolasetan ibiltzen ginen (sokasaltoa): altuera jauziak nabarmenduko ditut, interesgarriak zirelako: sokaren gainetik
ukitu gabe pasatuz gero, idem deitzen genion; hemen, mutilak ginen espezialistak. So| 39 |
karen gainetik ukituz igarotzen baginen idem ez deitzen genion, eta espezialitate honetan neskak oso iaioak ziren: jauzia egiten zutenean, 180º-ko itzulia egiten zuten; soka
eskuineko oinarekin ukitu, eta aldi berean jaitsi eta gainontzekoa pasatzen zuten. Udan,
ilunabarrean, errepidean jolasten ginen futbolean; ateko zutoinak hauek ziren: bata,
tranbiaren zutoinetik hasi eta Egizabaltarren etxearen hormaraino, eta bestea, tranbiaren zutoitik hasi eta estankoaren hormaraino. Noizbehinka, “auto bat datorrela!” abisatzen ziguten, eta norbaitek “oraindik oso urrun dago” esaten zuen. Ongi gogoratzen dut
lehenengo baloiak guk egiten genituela, lantegiak kanporatzen zuen kotoi, zapi eta hariarekin; beste aldean, estolda bat zegoen eta, hara botatzen genuenean, busti egiten
zen, baina ez zuen axola, guk jolasean jarraitzen baikenuen. Adinari zegokionez, ez zegoen inongo bazterketarik, hogeita hamarretik gorakoekin ibiltzen baikinen. Lakarra
etxearen eta Egizabaltarren dendaren artean zegoen hustubideko hoditik katea ere egiten zen. Joko honi tirrikikadena deitzen genion, eta herrian zehar han ibiltzen ginen eskapuan. Estankoaren alboko karelean haur eta helduak elkartzen ginen, eta kirolari buruz asko eztabaidatzen genuen. Bolatokian, etxearen atzealdean, helduak bolotan ibiltzen ziren. Igande arratsalde askotan, estanko eta sagardotegirako jaitsieran zegoen
espaloian tokan ibiltzen ziren. Zenbait aipatuko ditut, tiratzaile onak baitziren: Dionisio
Cabrerizo, Daniel Pozas, Luis Ceca, Juan Martinez, Fidel nire aita eta bi Rogelio Fernandez. Auzoko gehiagok ere parte hartzen zuen; horietako asko paseatuz etortzen ziren, eta asko gustatzen zitzaien joko mota hau.
Kinkiña-ra garbitegiaren aurrealdean jolasten ginen. Makila bat zen, altueran metro
erdikoa gutxi gorabehera, eta berari punta zorrotza ateratzen genion zoruan hobeto sartzeko. Zorua oso lehorra bazegoen, ura botatzen genion, makila hobeto sartzeko. Kinkiñaren bat lurrera erortzen bazen eta jolasten ari ginenetako edozeinek emandako kolpeengatik etzanda geratzen bazen berak ahal zuen gehiena mugitzen zuen, jabeak
atzetik joan behar zuelako eta bere lagunak kinkiña hamar aldiz sartu baino lehenago
itzuli. Garbitegiaren alboan, putzura jolasten ginen, ibai edo lorategira joateko zegoen
bidean. Zabaleran metro erdi eta sakonera gutxixeago zuen zulo bat egiten zen, eta
urez bete eta belarrarekin estaltzen zen. Lasterka pasatzen ginen eta zuloa non zegoen zekienak saltotxo bat egiten zuen, eta besterik gabe igarotzen zuen. Ez zekienak, berriz, jauzia egin eta putzura erortzen zen. Aingerutxo batzuk ginen!
Aurreko-etxeetan puxtarrietara jolasten ginen. Gogoratzen dut egun batean nola
ari nintzen Joxerekin jolasten. Lehendabizi, bat, gero bi, hiru, eta azkenean lau puxtarri
zor zizkidan; orduan hasi zen esaten laurak jokatuko zituela, eta ondoren zortziak, eta,
hala behin irabazi, eta azkenean hasieran bezalaxe geratu ginen biok. Uste dut ez nuela gehiago jokatu berarekin. Gero esan zidaten puxtarri bakar batekin jaisten zela. Gogoratzen ditudan lehen puxtarriak buztinezkoak ziren. Guk kopiatu nahi izaten genituen,
alegia, masa bat egin, ondoren moldeatu eta labera sartzen genituen (etxean labea beti beroa zegoen), baina ez zitzaizkigun biribilak ateratzen. Harrizkoak agertu ziren,
hauek jada neurri askotakoak. Harrizko batek buztinezko bostek adinako balioa zuen.
Gero kolorez margotuak hasi ziren. Gero, berriz, beirazkoak eta kolore eta neurri askotakoak; burdinezkoak oso pisutsuak ziren; hauek hirukira jolasteko aproposak ziren.
Txorro-morro izeneko jokura ere jolasten ginen. Ilunabarrean, etxe honetan, batzuk
| 40 |
aulkietan eserita eta besteak karelean tertulia ederrak izaten ziren; haur eta helduen taldetxoak egiten ziren.
Talokalen (Etxeluze), paxealekuan, txorigingora igotzen ginen, eta handik adar tartetik barrena, ondoan zegoen makalera heltzen ginen; benetako abentura zen. Udan,
Buruntzapeko errekan, gainaldean, Maldapuntako bidean zegoen putzuan bainatzen
ginen. Eskolako jolas orduan, jarritako soldadura (soldado plantado) eta futbolean jolasten ginen. Iturralden, estalpetik hasi eta iturriraino futbolean jolasten ginen, eta
zuhaitz artean puxtarrietara ere bai. Elizaren alboan, batez ere bote-botera jolasten ginen. Baratzalde Etxea (etxe gorria) eta Gizaldiberrin itsasoan hiru itsasontzi (tres navios en el mar) eta gordeketan (bules) jolasten ginen. Plaza Berriaren atzealdetik zelaira (la campa) joaten ginen zaldi lasterketak eta abionetaren bat nola lurreratzen zen
ikustera. Kurkuluxekin eta kromoekin, edozein etxeren sarrerako eskaileretan jolasten ginen. Jauzi-zaldira (potro) jolasteko edozein leku zen aproposa. Zaldiarena egiten
zuenak burua jaitsi eta gorputza tolesten zuen, eskuak belaunetan jarriz. Hementxe
hasten ziren jauziak, jauzilariak eskuak zaldiaren bizkarrean jarrita. Honela esaten genuen: “A la una saltaba la mula. A las dos pegó la coz (jauzi egitean ipurdian ostikada bat
ematen zitzaion). A las tres, los tres saltitos del rey, Juan, Periko y Andrés (aurretik jarrita zegoen marka baino lehenago hiru oinkada ematen ziren). A las cuatro, culada que te
parto (jauzilariak gutxienez azpian zegoenaren bizkarra ukitu beharra zeukan)” eta
abar. Arauak betetzen ez zituen jokalaria zaldi izatera pasatzen zen.
Gogorarazi nahi dizuet Plaza Berrian, estalpean eta Zelaialde etxean, zorua zementu edo baldosazkoa zela, baina inguruko gainontzeko etxeetan lur gainean jolasten
zela. Azkenik, gure gurasoek antolatutako oinezko lasterketa handia (‘Nagusia’, Fernan...): Plaza Berritik irteera eman, Urnietarako bidea hartu, Uistineko aldapa igo, eta
Txartelera jaitsi; berriro buelta errepidetik eta, Plaza Berrian amaitu. Mendiko saria Pedro Marirentzat izan zen; tximista bezala abiatu zen, eta Uistingo gainera iritsitakoan
nahikoa zuela esan zuen. Lasterketa Eugeniok irabazi zuen, erraztasun handiarekin
gainera; Fernanen aurretik geratu zen; hirugarren, Agustin geratu zen; eta ni, laugarren.
| 41 |
| 42 |
2 Gure dantza folklorikoa
IORIAKO SORGIN-DANTZA
Dantza mota honek aparteko kapitulu bat merezi du. Zenbait datu lortzeko, azkeneko
buruzagi Felix Telleriaren laguntzarekin, Iñaki Orotegi, Alfredo Goiaran, Xabier Bardají eta Sebastián Kerejeta oriatarrek horrenbesteko gogoarekin argitaratutako Oriako Sorgin-Dantza liburua erabili dut.
A/27 Buruzagiak. Lehenengo buruzagia Joxe Ollokiegi izan zen –nire aitona, amaren aldetik– (18851918); ondoren, Laureano Unanue (1918-32), Regino Ollokiegi –aurreneko buruzagiaren semea eta nire
osaba– (1932-48), Manolo Goiaran –nire aitaginarreba– (1948-69); eta, azkenik, Felix Telleria (1969- ...).
A/28 Zelaialde etxea, 1919an. Honako hauek ezagutu daitezke: espenziero moduan Agustin Aldaz, txistularia Joaquín Idigoras, atabalaria Francisco Etxaniz, buruzagia Laureano Unanue; ikusle moduan, Xole Garro bost urterekin (aurten 90 urte bete ditu), Angel Romo, Nicolas Aisa eta Isidoro Egizabal; leihoetan, Pilar Unanue, Agapito Unanue eta Ignacio Adarraga.
| 43 |
1848an, Brunet enpresa martxan jarri zenean, Bergara aldetik zenbait langile etorri
ziren eta hauek ekarri zituzten lehenbiziko konpasak, nahiz eta doinuak eta partiturak
Oria auzoan bertan sortu ziren. Horregatik eman zitzaion Oriako Sorgin-Dantza izena.
1948an, Brunet enpresaren mendeurrena zela eta, auzoan jaio eta bizi ziren zenbaitek dantzari talde berria sortu zuten.
A/29 1948/05/11. Brunet enpresaren mendeurrena. Iturralde plazan eginiko saioa.
A/30 1948/06/24. Andoaingo San Juan festak zirela eta, bertako Goiko Plazan egin zuten dantza.
| 44 |
A/31 1951ko abuztuan Donostiako zezen-plazan ospatutako euskal jaialdian
hartu zuten parte.
Taldea berriro agertzen den arte, 1982/04/25 arte hain zuzen ere, etenaldi bat dago;
Ibargi dantza taldeak Oriako Sorgin-Dantzari egiten dion omenaldiarengatik agertzen
da (bertan Sebastián Kerejeta sorgin moduan eta Felix Telleria buruzagi bezala). Talde
honetaz gain, 1948 artean taldeko kideak ere agertzen dira; hauen artean, José Aldaz,
Agustín Usabiaga (nire lagun on Agustínen aita), Sinforiano Idigoras, Paco Juantorena
eta Rafael Gaztañaga.
A/32 Ibargi talde eta dantzarien omenaldia Oriako Sorgin-Dantzari.
| 45 |
A/33 Dantzari ohiak beren emazteekin Ibargi taldeak eskainitako omenaldian.
A/34 1982/06/06an, Dantzari Egunean, Donostiako Konstituzio Plazan dantzatu ziren.
| 46 |
A/35 1982/07/31n San Ignazio festak, Oriako Esperanza auzoko plazan.
Nahiz eta beste daturik ez izan, jakin badakit data hauetan hainbat auzotako festetan dantzatu zutela.
A/36 1990/11/11n, Oriako kaperaren 50. urteurrenan, Plaza Berrian egin zuten dantza.
| 47 |
A/37 Alejandro Romori omenaldia. Daniel Alba opariekin.
1990/11/18an Alejandro Romori omenaldi zirraragarri bat egin zitzaion eta, bere
ohorez, Michelingo frontoian dantzatu zitzaion; era berean, Michelingo jangelan bazkaria eskaini zuten. Egun horren oroipen moduan zenbait opari egin zitzaizkion, eta opari
horiek Daniel Alba dantzari gazteenak eman zizkion. Kontuan hartu behar da ekitaldi
guztietan 1948. urtean Brunet enpresaren urteurrena zela-eta parte hartutako dantzari
berak zirela (Martin Iparragirre eta Sebastian Kerejeta izan ezik, 1982an hasi zirelako),
baina kide gutxiagorekin: hauxe da bizitzaren legea, urteak igaro egiten dira... eta gero
eta astunagoak dira.
1993. urtean, Lasarte-Oriako festen hasiera moduan Sorgin Jaia; Oriako SorginDantza interpretatzeak zeukan garrantzi handiena. Jaialdiak hasiera Orian izan zuen,
eta bertan adin guztietako ehun bat dantzari elkartu ziren. Felix Telleriak gidatu zuen, eta
bertan izan zuen lehen emanaldia. Ondoren, kalejira alaiek lagunduta, Okendo plazara
iritsi artean zenbait puntutan egin zuten dantza, eta azkenean, plazan bertan, dantza fokloriko horren emanaldi alaia izaten zen jendetza handiaren aurrean. Ondoren, festen
etorrera adierazteko pregoia egin zuten; pregoilaria Iñaki Orotegi izan zen, Xabier Bardajíren laguntzarekin. Intxixu eta sorginez jantzita agertu ziren. Ekimen honen arrakastak festa eder batzuen hasiera adierazi zuen eta, era berean, Oriako Sorgin-Dantzaren
nortasuna azpimarratu zen.
| 48 |
A/38 1993ko Orian, Sorgin Jaiaren prestaketak (1993). Eskuinetara, Aurreko-etxeak, Baratzalde eta Gizaldiberri etxeak ikusten dira.
A/39 Okendo plazan, pregoia irakutzen, jaien berri ematen. A/40 Sorgin Jaia (1994); zaharren egoitzaren
ondoan dantzan.
A/41 Sorgin Jaia (1994). Iñaki, Xabier bere, bilobekin Miren, eta Ander Bardají, hauen lagunak, Amaia
Zuaznabar, Ane eta Maddi Labaka. A/42 Sorgin Jaia. Dantzarien talde berri txiki bat.
| 49 |
Data honetatik aurrera, eta Felix Telleriaren zuzendaritzapean, urtero San Pedro
bezperan Sorgin-Jaia ospatzen da; bertan, Oriatik abiatu eta kaleetan barrena ibiltzen
dira doinuek gidatuta. Horietan guztietan, Oriako Sorgin-Dantzaren, gure dantza folklorikoaren, errepertorio guztia jotzen da. Ondoren, Okendo plazan, festetako pregoia irakurtzen da. Behin eta berriro errepikatuko dut, Iñakik eta Xabierrek duten adinarekin
(30etik gora...) –1948an, dantza egin zutenean, 15 urte zituzten–, Sorgin-Jaiaren egunean ez dute inoiz kale egin behin ere; horrela jarrai dezatela urte askoan!
A/43 Oriako Sorgin-Dantzaren Lagunak
Kultur Elkartearen aurkezpenean.
Dantza honen sorreraren ehungarren urteurrenean, lehen aipatutako Iñaki, Xabier
eta Alfredo, 1948ko Brunet enpresaren urteurreneko dantzariak, 1982an elkartutako
Sebastianen eta Ibargi taldeko Felixen laguntzarekin, 1990ean Sebastianen bulego batean bilera batzuk egiten hasi ziren, dantza herrikoi honen irizpideak bateratzeko eta berau betikotzeko. 1994an Txartel hotelean oriatar guztiak bazkari batera joateko deialdia
zabaltzen da, eta aipatzekoa da ezin izan zirela denak sartu. Bazkari horretan bertan
sortu zen Oriako Sorgin-Dantzaren Lagunak Kultur Elkartea. Honela zegoen eratua
elkarte hau: presidentea, Iñaki Orotegi; presidenteordea, Alfredo Goiaran; diru-biltzailea, Xabier Bardaji; idazkaria, Sebastian Kerejeta eta, kide moduan, Oriako Sorgin-Dantza taldeko gainontzeko beteranoak. Bilera gehiago egin zituzten, eta lan handiaren ondoren, 1951ko abuztuan, On Gaizka Barandiaran jaunak egindako koreografia eta egiturez baliatuz (Donostiako Txofre zezen-plazan ospatutako Euskal Jaialditik hartu zituen) eta Iñaki Orotegiren diseinuarekin, 1997an Oriako Sorgin-Dantza / Sorgin-Dantza de Oria liburua argitaratu zuten. Liburuan dantzako urratsak azaltzen dira, bai eta
bandera berria eta buruzagi, dantzari, txistulari eta espenzieroaren jantzien konposizio
guztia ere.
| 50 |
A/44 Liburuaren aurkezpena. Mahai buruan, Iñaki Orotegi, Ana Urtxuegia, Gaizka Barandiaran eta Antxon Agirre Sorondo. A/45 Liburuaren aurkezpena. Gela gainezka, lehenengo lerrotik hasita: Joaquín Zabaleta, Prudencio López, Miren Zarraga, Begoña Izagirre, Rosario Erauskin, Javiertxo Bardají, Luis Goiaran, José Mari Bardají, Maribel Goiaran, Trini Sáenz de Villaverde, Isabel Usabiaga, Eloy Arroyo, Cancio
Zurutuza eta Juan José Arruti.
Buru-belarri horretan jarraituz, 2002/01/24an Oriako Brunet pasealekuko lorategian, dantzaren bideoa grabatu zuten Lasarte-Oriako Udalaren laguntzaz. Beste zerbaitekin txunditzea espero dugu.
Dantza taldearen 50. urteurrenaren ospakizuna (1948/1998)
A/46 Oriatarren bilera mezaren aurretik. A/47 Bandera berriaren bedeinkapena, Gaizka Barandiaranek
egindakoa; Sebastián Kerejeta laguntzaile moduan. A/48 Dantza taldea Brunet pasalekura sartzen; atzealdean, Etxeluze etxea. A/49 Dantza, Brunet pasealekuaren aurrean; atzealdean, Txitxardin jatetxea.
| 51 |
A/50 Xabier, bere lau bilobekin, Gonzalo, Ander, Miren eta Itziar. A/51 Xabier eta Maritxu bere seme eta
bilobekin. Isabel erraina falta da, argazkilari moduan zegoelako.
A/52 Bazkalondoan. Iñaki Orotegik María Luisa Bruneti oroigarri bat ematen, bere presentzia eta Madrildik joan-etorria eskertzeko. A/53 Bazkariaren ondoren, oriatar talde bat. Zutik: Delfina Urdanpilleta, Marisol Ceca, Manolo Urdanpilleta, Marilolo Egizabal, Iñaki Orotegi, María Consuelo Unanue eta Joxe Urdanpilleta. Makurturik: Norberto Belartieta, Xabier Bardají eta Mari Carmen Egizabal.
| 52 |
3 Nire oroipenak
IORIA, FAMILIA ZORAGARRIA
Kapitulu garrantzitsuena da hau, nire iritziz behintzat: oriatarren familia zoragarria. Atal
honetarako ez dut artxibora joan beharrik, familia eder hau gogoratzeko ez baita beharrezkoa.
Nire haurtzaroko lehen oroipena gerra garaian (ni urte horietan jaio nintzen) senide
maitagarriak galdu zituztenena da; gerra ondorengo urteak ez ziren batere errazak izan,
senideren bat falta zen familietan janari eskasia baitzegoen. Alargunek ere gogoratzea
merezi dute, ahalegin eta ordu askoren ondoren euren familiak aurrera ateratzea lortu
baitzuten.
XX. mende erdialdea, nire gaztaroa, bizitzea tokatu zaidan aldirik ederrena izan zen,
eta gu guztion artean zegoen elkartasuna azpimarratuko nuke. Bizilagun, senitarteko,
lagun, irakasle, gure gurasoak... hauek guztiek multzo bat osatzen genuen, eta gure arteko harremana, bai lanean, bai eguneroko bizitzan, zoragarria zen. Bisitatzera etortzen
zen jende guztia ederki gogoratzen dut; batzuk auzoan jaioak, besteak lanera etorriak,
senitartekoei bisita egitera etorritakoak edo besterik gabe bertako giroa gustatzen zitzaielako etorritakoak ziren. Guztiak ziren ongi etorriak.
Bereziki eguraldi ona egiten zuenean etxeen inguruan izaten ziren solasaldiak gogoratzen ditut. Aurreko-etxeen inguruan elkartzen ginen, batzuk aulki gainean eserita
eta besteak bertan zegoen karelean. Era guztietako kontuez hitz egiten zen, eta ohikoenak honako familia hauetakoak izaten ziren: Juárez, Agirre, Jañez, Cano, Bengoetxea,
Orotegi eta abar. Estanko-tabernaren alboan zegoen karelean, normalean gizonezkoak
elkartzen ginen, eta ohikoena kirolaz hitz egitea izaten zen. Tourra, Espainiako Itzulia
eta halako txirrindulari lasterketen garaia etortzen zenean, eztabaidak askoz ere sutsuagoak izaten ziren, baina betiere sanoak (bakoitzak bere faboritoa baitzeukan). Ongi gogoratzen dut honako hau ere: auzokoa ez zen norbait etortzen zenean eta zirikatu
nahi izaten gintuen, ederki babesten genuen elkar (orain ere horrelaxe jarraitzen dugu).
IKONGRESU EUKARISTIKOA
1946an, Amaran, Donostian izan zen. Neska-mutil guztiak On José Maríarekin joan ginen, guretzat bereziki antolatu zen tranbian; guztiok genuen ilusioarekin ez ginen geldirik ere egoten. Tranbia iritsi zenean gure kapilauak “lehendabizi neskak” esan zuen, eta
beharko errespetatu! Azkenean, neska guztiak eserita joan ziren, eta gu zutik. Kongresuaren ondoren (guztiok jaunartzea egin genuen kanpoan ospatutako mezan), eta etxean prestatuta generaman ogitartekoarekin, parrokiaren azpian zegoen Antiguako Luistarren lokalera jatera joan ginen.
| 53 |
IGURE KARMENGO AMA BIRJINAREN KAPERA
1940/11/06an inauguratu zen Karmengo Ama Birjinaren kapera. Herriko ordezkari gisa,
kaperaren eraikuntzan bultzatzaile izan ziren José Manuel Brunet jauna eta bere emazte María Teresa Guardamino andrea joan ziren; On Juan Egizabal alkate moduan joan
zen, eta On Luis Gaytán de Aiala, Brunetarren familiakoa, Gipuzkoako Foru Aldundiko
ordezkari gisa. Meza On Javier Lauzurikak eman zuen, garai hartan egoitza Gasteizen
zeukan Euskal Herriko gotzainak. Bere laguntzaileak honako hauek izan ziren: Lasarteko erretorea, On José Iztueta; Lasarteko Ama Brijiden komentuko kapilaua, On Antonio Abaunz, eta Oriako elizako kapilau On José Atxukarro. Elizmutilak Alejandro Romo,
Ignacio Adarraga eta Manolo Barreiro. Eliza erabat betea zegoen.
A/54 Gure Karmengo Ama Birjinaren kaperako aldare ederra. A/55 Inaugurazioko ekitaldia. Aurretik, On
José Manuel Brunet eta On Javier Lauzurika.
1942ko abuztuan, kaperaren ardura Zaldibiako On José María Arrizubietak hartu
zuen (Esteban bere anaia, Lasarteko parrokian aritu zen lagunkide moduan). On José
Maríak oso gozo hartu nau, eta zenbait datu eman dizkit: 1916an jaio zen, Oriara 26 urterekin iritsi zen eta, 1944. urtean, zazpi eta zortzi urteko haurren lehenengo jaunartzea
eman zuen (nire Maribel maiteak askotan esaten zidan hori). Ospatu zuen lehen ezkontza Paco Juantorena eta Pepita Isastirena izan zen. Bisitatu zuen lehen gaixoa Angel Romoren etxean bizi zen, eta honen arreba Piedad izan zen (datu hau Alejandro Romok eman zidan, apaizak ez baitzuen gogoratzen). Orain, 88 urterekin, ahal duen guztietan Atsobakar egoitzara joaten da bertako kaperan aitona-amonentzat meza ematera. Garai hartako haur eta gazteak frontoira joaten ginen pilotan jolastera, eta apaiza bera ere, hantxe ibiltzen zen gurekin, bere sotana eta guzti. Kaperaren inaugurazioan, meza laguntzaile ibili zirenaz aparte, beste batzuk ere izan zituen laguntzaile: Paco Bengoetxea, Andoni Unanue, Angel Sagasti, Fernando Eizmendi, Pedro Mari Unanue, José Mari Hualde, Joaquín Aldaz eta Ramón Hualde. Concha Perurena (Antxoni jostunaren iloba) kaperako serora izan zen urte askoan, eta aurrerago bere ordezko moduan
Amelia Unanue ibili zen. Rosario Juárezek nik gogoratzen ez nuen zerbait kontatu zi| 54 |
dan: kapera inauguratu baino lehenago (nik 3 urte nituen), mezak behin-behinean José
Ilardiaren etxearen azpialdean, alegia Zelaialde etxean, ospatzen ziren eta, aurrerago,
hor bertan nesken eskolak kokatu ziren. Meza On José Atxukarrok ematen zuen, eta laguntzaile Alejandro Romo eta Ignacio Adarraga izaten ziren. Etxearen atzealdeko komunean, meza hastera zihoala, brontzezko kanpaiak adierazten zuen. Meza laguntzaileak, zailtasunak zirela eta, leihoan esertzen ziren, kanpaiak errazago jotzeko.
1950 aldera, On José Mariak kaperako lehen korua sortzeko ahaleginak egin zituen;
lehenengo taldea neskek bakarrik osatu zuten. Ondorengo hauek gogoratzen ditugu:
Rosario Juárez, Pilar Unanue, Maritxu Unanue, Beatriz Unanue, Amalia Unanue, Mª
Consuelo Unanue, Merche Bengoetxea, Axun Ilardia, Mari Carmen Agirre, Mª Milagros
Agirre, Mª Jesus Goldarazena, Milagros Barrena, Mª Angeles Etxezar, Mª Carmen Martin, Beatriz Romo, Maribel Goiaran, Dolores Usabiaga, Pilar Aldaz, Marixabel Bengoetxea eta Joaquina Lakarra; azken honek akordeoia ere jotzen zuen.
A/56 On José María Arrizubieta, 1963.
urtean.
Marixabel Bengoetxea eta Milagros Barrenaren ahotsak zoragarriak ziren; ondorioz, bakarlari moduan abesten zuten eta, oso atsegina izaten zen euren ahotsak entzutea. Milagros Barrena, 1956. urte aldera, La Voz de Guipúzcoa irratiko Salto a la fama izeneko leihaketara aurkeztu zen. Zenbait kanporaketa igaro ondoren, final handira
iritsi zen; finala Victoria Eugenia antzokian izan zen, eta bertan Schuberten Ave Maria
abestu zuen. Eguerdia zen, eta auzoan inor ez zebilen; ordu horretan libre zegoena irratiari belarria itsatsita zegoen. Kantu hautatua (Canción selecta) izeneko espezialitatean, bigarren sailkatu zen. Helduagoa zenean, Euskal Telebistan hartu zuen parte, eta
oroigarri polit bat lortu zuen. Lasarte-Oriako Alboka abesbatzaren sortzaileetariko bat
izan zen, eta oraindik ere kide izaten jarraitzen du.
| 55 |
A/57 Mari Carmen Martín Alkortaren ezkontzan, koruko kide batzuk. A/57B Milagros Barrena.
Lasarteko parrokiako abesbatzan, auzoko mutil taldetxo batek hartzen zuen parte.
Isidoro Egizabal eta Juanito Canoren ahotsak ziren guztien gainetik gailentzen zirenak.
1956an, berrikuntza bat izan genuen: haurren lehen jaunartzean, hauek bi aingerutxorekin joan ziren.
A/58 Jaunartzeak. Mari Carmen Agirre eta María Jesús Goldarazena aingeruak.
| 56 |
IAZKORTE ZAHAR / AZKORTE BERRI
A/59 Azkorte zahar, ia amilduta, 1969. urtean. A/60 Azkorte berri, gaur egun.
Mikel Atxagak Gure Urnieta liburuan kontatzen digu 1837an su hartu zuela. 1911-1912
urteetan berreraiki zuten eta herri guztiak lagundu zuen. 1999/04/30eko Txintxarri aldizkariaren 123. zenbakian Sebastián Kerejetak kontatzen digu Goiko-etxe baserriko
bere aitak kontatu ziola ermita berreraikitzeko beharrezkoa zen materiala Oria-Txiki baserriaren ondotik errepidetik eraman zutela; Oriako baserrietako idi eta behien bidez
eraman zuten materiala, gurdi bakoitzetik hiru parek tiratzen zutelarik. Ermita hau Buruntza mendiaren magal batean dago kokatua; 310 metroko altueran dago, eta bertara
joateko bidea ez da oso erraza. Nik Azkorte zahar deitzen diot eta, nik neukan lanak goizeko bederatzi eta erdietatik hamaikak artean denbora librea uzten zidanez, denbora
ematen zidan lasterka igo eta jaisteko. Nire gaztaroan askotan igo izan nintzen. Aurreko-etxeen atzealdetik abiatzen nintzen; ur-tangaren ondotik pasatu eta pinu artean bidezidor bati jarraituz, tenis zelaira iristen nintzen; hemendik, Azkorte berriaren ingurura
iristen nintzen eta, azkenik, bidezidor batetik, Azkorte zaharrera. Azkeneko aldapa hau
oso gogorra zen, eta oinez igotzen nuen. Ermitara igotzeko bazeuden beste zenbait bide ere. Jauregitik abiatu eta eskuinera hartuz Etxeluze etxearen atzealdetik, eta ezkerretara hartuz Goiko-etxerantz, tenis zelaiko bidea hartuz. Plaza Berritik,Goiko-etxe eta
Iturrigoxora, eta hemendik tenis zelaira. Irteera guztiek Zapal baserriaren ingurura eramaten gintuzten. Baserri honetatik, bi bide hartzeko aukera zegoen: alde batetik, Elorriya baserrira, eta bestetik, aldapa gogor bat igaroz, zuzen-zuzenean ermitara. Ermita
hau 1970ean erori zen, ondoko harrobiko ustiapenaren ondorioz. 1972an eraiki zuten
Azkorte berria; Elorriya baserriaren ondoan dago, 205 metroko altueran, eta autoan ere
irits daiteke.
| 57 |
IAZKORTEKO ERROMERIA
Azkorteko ermitari 1548an Gurutze Santuaren ermita deitzen zitzaion, eta maiatzaren
3an, Santa Kruz egunean erromeria bat izaten zen. Urnietarrentzat oso egun berezia
da; eguna hamaiketako Meza Santuarekin hasten da; herriko jende asko elkartzen da,
eta baita herriko txistulari, abeslari eta bertsolariak ere. Orain dela urte gutxi arte, Urnietako Udaleko korporazioa Elorriya baserrira joaten zen hamaiketako-bazkaria egitera, non baba freskoak jatea zen ohitura.
Ospakizunean, apaiza kanpora irteten da bertako lur sailak bedeinkatzera. Bitartean, barruan, Ama Birjinari letaniak errezatzen zaizkio. Mezan, elorri zuriak bedeinkatzen
dira, eta Erramu Egunean, bedeinkatutako erramuarekin gurutze bat eginez etxearen
sarreretan jartzen zituzten baserritarrek. Meza amaitutakoan, Gurutze Santuaren erlikiari muin ematen zaio.
Egun handi hau astegunean tokatzen bazen, ez ginen oriatar asko joaten, baina bai
igandea baldin bazen.
A/61 Elorriyako erromeria. Jon Lasa, trikitilari gazte talde batekin.
Festen errepikapeneko igandean, meza lasarte-oriatarrek antolatzen zuten; horien
artean zeuden Bernarda-eneako Antonio Elizegi, Goiko-etxeko (Oria-gain eta Vitoriaenea baserrietako) Lucas Ezeiza eta Sebastián Kerejeta eta inguruko baserrietako zenbait. Meza hau, urte askoan bederen, karmelitar, frantziskotar eta herriko apaizek eman
izan dute. Azken urte hauetan, On Iñaki Aranzadi Urnietako erretoreak. Laguntzaile mo| 58 |
duan, urte askoan Antonio Elizegi ibili izan da, baina honen lekukoa Sebastián Kerejeta
eta Juan Mari Agirretxek hartu dute. Antoniok, meza amaitutakoan, erlikiari muin ematerakoan, azken abestiari ematen zion hasiera. Abesti hori, San Inazioren Martxa izaten
zen. Gaur egun Alboka abesbatzak abesten du, eta meza Joseba Zuaznabarrek lasarte-oriatarrentzat moldatutako abesti batekin amaitzen da.
Gazteak ginenean, etxetik goiz irteten ginen eta, eguraldia lagun baldin bagenuen,
Buruntzara igo eta gero jaisten ginen mezatara. Ondoren, Elorriya (jatorrizko izena, Elorriaga) baserriaren inguruan gosaltzen genuen, eta goiza bertan igarotzen genuen, bola lehiaketa, plater-tiraketa eta terreroa (Alberto Orotegik antolatuak), harri-jasotzaile,
aizkolari probak, bertsolariak eta akordeoiz alaitutako erromeriaz gozatzen (gaur egun
trikitilari gazteak joaten dira). Batzuk baserrian geratzen ziren bazkaltzen, eta besteak,
berriz, euren etxeetara joaten ziren, baina guztiak erroskila ospetsuekin.
Usadiozko bazkari hori Elorriya baserriko familiak prestatzen zuen eta normalean,
zopa eder bat eta etxeko oilaskoa izaten ziren. Hamaiketakoan ez zen sekula salda, haragi egosi, txorizo eta arrautzarik falta izaten.
A/62 Elorriyako erromeria. Ezkerretik eskuinera: Joxe Urdanpilleta, Juanita Arruti, Juan Manuel Lozano,
Aner Lozano, Luis Goiaran, Pedro Bikuña eta José Mari Bardají. Argakilaria, Xabier Bardají.
Ermitaren mantentze-lanak betidanik Elorriyako familiak egin izan ditu, Atxagak esaten digunez bederen. Urte askoan, Azkorte zaharreko serora Elorriya baserriko Manuela Olazagirre izan da. Manuela Elorriyan jaio zen, baina nik betidanik Zapalko Manuela
bezala ezagutu dut, ezkondu ondoren bertan bizi izan baitzen. Manuela, urte askoan,
bere astoarekin Oriara jaitsi izan zen esnea banatzera; astoa nik urte askoan lana egin
nuen Kooperatibaren alboan aparkatzen zuen.
| 59 |
Nire aita, berrogeigarren hamarkadan, Azkortera igotzen zen, edariz kargaturik,
Goiko-etxe baserrikoek uzten zioten astoarekin; ermitaren iparraldean mahaitxo bat
ezarri, eta basoerdiak pasta eta gailetekin saltzen zituen. Jendea alde egin arte egoten
zen eta, ondoren, Elorriya baserrira jaitsi eta bertan jartzen zuen produktu lehorren postua (gozoak, frutitua...). Ederki gogoratzen dut ni oso txikia nintzelarik berarekin eraman
ninduela, baina, oso erraz nekatzen nintzelako, ibilbidearen zatirik handiena astoaren
gainean egin nuen.
Urteren batean, helduxeagoak ginenean, eguna ongi amaitzeko Andoainera jaisten
ginen, herri honetako festak ere izaten zirelako. Barraketan pixka batean egon, garraiobidea hartu eta etxera itzultzen ginen.
Elorriya baserria behin baino gehiagotan aipatu dudanez, Teresa Amuategik (Oria
auzoko garai bateko komadrona) idatzitako Urnietako etxe eta baserriak liburuko pasarte bat aipatuko dut. Teresak honela dio: “Ramon Brunetek 1848an Oria auzoa sortu
zuenetik, auzo horretatik zetorren eta Elorriaga (‘Elorriya’) ondotik igarotzen zen ordu
eta erdiko gorputz-bidea, aldapatsua eta zaila; bide horretatik ekartzen zituzten hildakoak elizara hileta-elizkizunetarako eta hilerrira ehorzketarako. Baina zegoen komunikazioa zaila zela eta, auzotik herrigunera zegoen distantzia luzeagatik eta eguraldi txarragatik, zailtasunak ikaragarriak ziren. Honela, auzoko bizilagunek Gotzaitegiari beren
lurperatze eta bataioak Lasarteko Parroki Elizan egiteko baimena eskatzea erabakitzen
dute 1894an. Hala ere, 1905eko urtarrilaren lehen egunera arte, Oria auzoak ez du Urnietako Parrokiarengandik banandu eta Lasartekoari lotzea lortzen.”
IAZKORTEKO GURUTZE-BIDEA
Ostiral Santuan ospatzen zen Gurutz-bidea. Egun honetan goizean goiz jaiki, eta oraindik ilun zegoenean, auzotik abiatu eta Urnietatik zetorren jendearekin elkartzen ginen
Elorriya baserrian; hemendik, guztiak elkarrekin joaten ginen ermitaraino.
Duela urte batzuetatik hona, Urnietako parrokiatik ateratzen den Gurutze-bideaz
gain, Lasarte-Oriako Zumaburuko Arantzazuko parrokiatik ere irteten direla.
IASTE SANTUA
Aste Santua zela eta, aita frantziskotar bat etortzen zitzaigun Gure Karmengo Ama Birjinaren kaperara, garaiari zegozkion hitzaldi bereziak ematera. Hitzaldiak amaitzen zirenean, misiolariaren gidaritzapean, prozesioan joaten ginen auzoan zehar.
| 60 |
A/63 Aste Santua, 1954. urtea. Makurtuta: Xanti Artola, Agustín López, Miguel Mari Egizabal, Joxe Belartieta, José Javier San Sebastián, Ramón Hualde, Julio Sánchez, Andoni Oiarzabal eta Xabier Bardají. Ersian: Jesús Aldaz, Isidoro Sagasti, Juanito Goiaran, Pedro Bikuña, Iñaki Orotegi, Daniel Alba, Gregorio Alba, ..., aita frantziskotarra, ...,Luis Sagasti, Antonio San Sebastián, Pedro Mari Unanue, Paco Urdanpilleta, Alfredo Goiaran, Vitorio Aldaz, Joaquín Goiaran, Patxi Arizeta eta Sancho Unanue. Atzean: Ramón Urdanpilleta, Paco Olasagasti, Prudencio López, José Mari Bardají, Joxe Urdanpilleta, Agustín Usabiaga,
Pedro Mari Sánchez, Ignacio Usabiaga, Alejandro Romo, ..., Miguel Arregi, José López, Miguel Mari Sánchez, Joaquín Aldaz, José Agirre eta Carlos Galindo. Atzealdean jauregia ikusten da.
IARANTZAZUKO AMA BIRJINA
A/64 Arantzazuko Ama Birjina auto gainean; ondoan Zelaialde etxea, leihoak hornituak dituela.
| 61 |
1954ko argazki honetan, Donostian egiten ziren kontzentrazioetarako bidean ikusten
da Oria zeharkatzen Arantzazuko Ama Birjina (bitxiak garraioa eta eskolta). Atzealdean,
Zelaialde etxea dago, non bere etxabean estankoa (nire gurasoen taberna) iragartzen
duen txartela ikus daitekeen, eta atzerago, goialdean, balkoi indibiduala duen apaizaren
etxebizitza bakarra.
IBRUNET ENPRESAREN MENDEURRENA
A/65 Mendeurrena. Tribunan (ezkerretik eskuinera): Alberto Orotegi, Juanito Egizabal –auzo-alkatea–,
On Antonio Abaunz –komentuko apaiza–, José Manuel Brunet jauna eta On José Iztueta – Lasarteko elizako erretorea–. Sorgin-Dantzako taldea: txistulariak, Joaquín Idigoras eta Luis Goiaran; atabala, Guillermo Romo; buruzagia, Manolo Goiaran; dantzariak, Martín Igartua, Victorio Aldaz, Joxe Orbegozo, Jesús Alba, Alfredo Goiaran, Antonio Urdanpilleta, Prudencio López eta Iñaki Orotegi; sorginak, José Luis
Orotegi, Isidoro Sagasti, Ignacio Usabiaga, Miguel Azpeitia, Xabier Bardají, Andoni Oiarzabal, Sancho
Unanue eta Daniel Alba; espenzieroa, Miguel Luis Alba. Espenzieroa, garai batean, dantza egiteko tokirik egokiena aukeratzera joaten zen eta eguna iristen zenean, bera zen dantzaldiaren arduraduna, dantzariek nahiko leku izateko biribil handiak egiten zituen.
1948ko maiatzaren 11 egun handia izan zen oriatar guztiontzat, Brunet enpresaren
mendeurrena ospatu baitzen. Izandako ekintza garrantzitsuenak hauexek izan ziren:
Lasarteko erretore On José Iztueta, komentuko kapilau On Antonio Abaunz eta gure
kapelau On José María Arrizubietak emandako meza. Haur jolasak, ze ongi pasatzen
genuen! Sorgin-Dantza, auzoko gazteek eskainitakoa eta bereziki egun horretarako
sortua. Aurrerago, dantza hau oso ospetsu bihurtu da, garai hartan dantzatu ziren oriatarrei esker. Garai hartako haurroi ez zigun utzi dantzatzen Manolo Goiaran kapitainak
(geroago nire aitaginarreba).
Bere oroipenak oso onak ditut! Eta, batez ere, enpresak bertako langile guztiei eskainitako bazkaria (400 langile baino gehiago). Sukaldeko buru, Urnieta-Lasarteko Jua| 62 |
nito Ormazabal sukaldari handia zegoen. Gainontzeko gauzez, sukaldeko laguntzaileak, mahaietako zerbitzua... José Ilardiaren gidaritzapean zebiltzan langileak arduratu
ziren. Rosario Juárezek kontatu didanez, baxera María Cristina hoteletik ekarri zuten,
eta egun batzuk igaro omen zituzten lehendabizi ontziak paketeetatik ateratzen eta ondoren garbitu eta jasotzen.
Egun horretarako, obra izeneko eremua egokitu zen, eta ekintza guztien gidari José Manuel Brunet Nagusia izan zen. Aitona-amonek kontatu zidatenez, bertan eskainitako ardoak oso onak omen ziren, eta hurrengo egunean bulegoetan bat agertu omen
zen (kasualitate handia!) eta ireki zutenean larrialdiren bat edo beste jasan beharra izan
omen zuten, langileei eman beharreko nominak zipriztindu zituztelako.
A/66 Urteurreneko bazkaria. A/67 Zerbitzariak. Ezkerretik eskuinera: Brígida Orotegi, Mari Carmen Goiaran, Miren Oiarzabal, Felicitas Goia, Antxoni Martínez, Isidra Uranga, Dolores Goia, Rosario Guenaga,
Rafaela Aldaz, Leokadia Garmendia, José Ilardia, (zerbitzarien burua), María Makazaga, Victoria Hernangil, Flora Bardají, Juli Aldaz, Pepita Aguayo, Florencia Bengoetxea, Milagros Goizueta, Luisa Juárez,
Milagros García, Rosario Juárez, Consuelo Garro, Mª Pilar Uranga eta Nati Romo.
| 63 |
IGARRAIOBIDEAK
Ni baino helduagoek edozein garraiotarako idi eta astoak erabiltzen zirela gogoratzen
badute ere –baita tranbia mugiarazteko ere-, nik idiak baserriko lanetan bakarrik ezagutu ditut, eta zaldiak gurdiari tiraka –baina hauek ez ziren auzokoak izaten. Berrogeiko
hamarkadako (1948 aldera) honako garraiobideak gogoratzen ditut:
Astoek, baserriko beste lanez gain, auzora barazkiak eta esnea ekartzen zizkiguten
eta bueltakoan, batez ere kooperatiban erositako gaiez beteta itzultzen ziren. Orbea,
BH, Automoto eta GAC. markako bizikletak. Gehien erabiltzen zen garraiobidea zen.
GAC, Mosquito eta Velo-Solex ziklomotoreak. Azken hau txirrinda moduan erabil
zitekeen, baina, palanka bati eman ondoren, baita motorrarekin ere. Ramón Alkorta izan
zen ziklomotorea erabili zuen lehenengoetakoa, lehena izan ez bazen.
A/68 Xabier Bardají, Ramon Alkortaren ziklomotorearen
gainean (1953). Zelaialde etxearen pretila eta espaloia
nolakoak ziren ikus daiteke; hemen solasaldiak sortzen
ziren, tokara jokatzen zen eta astoak aparkatzen ziren,
kasu honetan Miracampos baserriko Pilarrena. Atzealdean, Bugati etxea.
Auto partikularrak ere bazeuden. Isidoro Egizabalek ADLER Junior berde bat zeukan; Juan Lakarrak Ford markako auto grisa, eta Brunet enpresak Exxes marka ingeleseko auto beltza, Alberto Orotegik gidatzen zuena. Pepe Kerejetak ogia banatzeko erabiltzen zuen furgoneta bat zeukan. Juanito Unanuek gidatzen zituen Citroen B14 markako beste furgoneta bat eta Opel Blitz markako kamioi bat, biak ere Brunet enpresakoak. Laguntzaile Ricardo Gabilondo eta Pedro Gabilondo izaten zituen. Hauek enpresarako beharrezkoak ziren garraioak egiten zituzten. Federal markako gasogenozko
beste kamioi bat; bolantean nire aita joaten zen, Fidel, eta, laguntzaile moduan, nire
anaia Xabier. Biek Andoaingo harrobitik Añorgako Cementos Rezola lantegira eramaten zuten harria. Goizeko zazpietan hasten zituzten bidaiak, baina ordubete lehenago
| 64 |
jaikitzen ziren, galdara garbitu eta ikatzarekin betetzeko. Betetzen zutenean piztu egiten zuten, beharrezko gasa lortzeko.
Lartzabaleta baserriko Martxel Garmendiaren Dodge markakoa, hirugarren kamioia, Julián Gomendiok gidatzen zuena. Bazuen kamioi honek berezitasun bat: bolantea eskuinealdean zeraman, eta martxa aldatzeko palanka, berriz, ezkerraldean. Oriako sagardotegira sagardoa eramateko erabiltzen zuten. Kamioi honek bazuen bere historia: gerra aurretik Brunetarrena izan zen. Gerratean, nire aita gidari zelarik, Bizkaia aldera pertsona batzuk eraman zituen, eta, 14 urteko nire anaia ere bai. Nire anaia kamioia martxan jarri zenean igo zen bertara, eta aitak izugarrizko ezustekoa hartu zuen
han ikusi zuenean. Inguru hartan, kamioi hau askotan matxuratu zen eta, denboraldi baten ondoren, berriro ere lantegira ekarri zuten. Denboraldi batez geldirik egon zen, mekanikariek martxan jarri zuten arte. Lan ugari egin ondoren, eta denbora librearen arabera, motorra eta xasisa konpondu eta karrozeria berriarekin martxan jartzea lortu eta
Martxel Garmendiari, nik ezagutu dudan jabeari, saltzea lortu zuten (ia hamar urtean
egon zen errepidera irten gabe).
A/69 Tranbiaren bista Antiguako auzoan, 1946. urtean. Donostia-Tolosa bidaia 1912ko abuztuaren 27an
inauguratu zuten.
Donostia eta Tolosa arteko bidaia egiten zuen tranbia, gutxi gorabehera ordu erdiro
igarotzen zen. Ia ibilbide guztian bide bakarra zegoen, eta bidegurutzeak zeuden tokietan bikoiztu egiten zen. Horretarako, gurutze horietara iristen zen lehen tranbiak kontrako zentzuan zetorrenari itxaron egin behar zion, eta batzuetan itxaronaldiak luzeak izaten ziren. Adibide moduan, bidegurutze bat nire etxearen ondoan zegoen, Zelaialde
| 65 |
etxean, eta ondoren zegoen hurbilena Golf zaharraren ondoan, Atsobakar inguruan, Lasarte-Hernaniko izen bereko baserriaren alboan.
Merkantzia-tranbiek, bide bera erabiliz, Andoaingo harrobitik harria hartu eta Añorgako lantegira eramaten zuten, eta ikatza, berriz, Brunet lantegira. Tranbiak igaro arte
itxaron behar izaten zuten, tranbiek zutelako lehentasuna pasatzeko.
IFUTBOLEKO EKIPAMENDUA
1947/48. urte aldera, berrikuntza bat lortu genuen: futboleko ekipamendua, larruzko baloi eta guzti. Joaquín Zabaleta atezainaren kamiseta berdea zen, eta gainontzekoena
txuri-urdina. Guztia funtzio horretarako erosi genuen zumitzezko saski batean sartzen
genuen; saski hau, arrandegiaren alboan eta guretzat elkarte modukoa zen José San
Sebastiánen txabolan gordetzen genuen. Elkarte horri El Pudri deitzen genion. Ganbara zuen, oilategi batena izandakoa; batzuk goian eta besteak behean kokatuaz egiten
genituen gure bilerak. Ekipamendu hau guztia errifekin ateratzen genuen diruarekin
erosi genuen, garai hartan hori baitzen ohitura. Bitxikeria moduan esan nahi nuke, Víctorrek gaiztakeriaren bat egin zuela eta zaharrenek (Fernan, Eugenio...?) elkartetik kanporatua zegoela esan zioten. Plaza Berrian jokatzen ari ginela, baloia hartu zuen umore txarrez zegoen egun batean, eta merkantzia-trenerantz bota zigun; erditik apurtuta
utzi zigun.
IBIHURRIKERIAK
1948 aldera, Brunori, Leandroren aitonari (barkatuko zigula espero dut), bihurrikeria bat
egin genion. Atea erdi irekita zeukan, eta ate gainean urez betetako balde bat jarri genion; bertatik igaro zenean, ur guztia gainera erori zitzaion. Zorte txarra izan genuen, On
Ceciliok (gure maisua) ikusi baikintuen. Zenbait mutiko hartu eta berehala esan zigun
hurrengo egunerako berrehun aldiz idatzita ekarri behar izan genuen esaldia: “Helduei
ez zaie barrerik egin behar, eta are gutxiago aitona-amonei” (“No hay que reirse de las
personas mayores y menos de los ancianos”). Esaldia zertxobait luzeagoa izango zen,
asko kosta baitzitzaigun hurrengo egunerako aurkeztea.
IIGELDO MENDIRARAKO BISITALDIA
1949ko abuztuaren 22an, nire amak, Chelok eta nik Igeldora egun pasa joateko asmoa
genuen. Autobusaren zain geundela, lantegitik irten zen norbait istripu bat gertatu zela
esanez. Lantegian erizain moduan ibiltzen zen Chelok, guk jarraitzeko esan zigun, bera geroago igoko zela eta. Nire amak eta nik gure bidea jarraitu genuen: Antiguan jaitsi,
Lourdes Txiki bisitatu (berak arrosarioa errezatzen zuen) eta, oinez, Igeldora igo ginen.
Cheloren zain egon ginen bazkaltzeko (bazkaria etxetik eramaten zen), baina ez zen
azaldu. Etxera iritsi ginenean, jakin genuen: Nicolás Goitia eta Miguel Arregi, lanean ari
zirela, aldamio batetik erori eta Miguel bertan hil zen.
Igeldoz gain, nire amak urtero irailean Lezoko Gurutze Santura eramaten ninduen;
| 66 |
martxoaren 1ean (bere urtebetzean), Ibaetako Aingeru Guardakora eta San Migel egunean, irailaren 29an, Urnietara. Hemen, eliza bisitatu ondoren, Santa Leokadia ermitara joaten ginen, erlikiari muin emateko. Ondoren, festetako giroaz gozatu, eta etxera.
IMASUSTEN BILKETA
1948 aldera, masusten garaian, Goiko-etxe baserrirako igoeran, mutil talde batek masusta mordo bat bildu genuen nagusiaren alabentzat, asko gustatzen zitzaizkiela esan
zigutelako. Atetik igarotzea zertxobait kosta zitzaigun baina, azkenean lortu genuen jauregira sartzea. Alabetako batek egin zigun harrera, eta egindakoa asko gustatu zitzaionez, neskameari guri askaria prestatzeko esan zion. Egia ote zen masustak gustatzen
zitzaizkiela?
ISUTEAK
Aurreko-etxeetan, Teresa Berregiren etxeko ganbaran sute bat gertatu zen garai hartan.
Eguneroko bizitzako gertakizunak dira, baina niri betiko geratu zitzaidan irudi hura. Auzo guztiak egin zituen ahaleginak sua itzaltzeko. Bizilagun bakoitzak zituen baldeak atera eta, giza-kate bat eginez, garbitegitik ura hartu eta eskuz esku sutearen tokiraino eraman zen ura. Egun hartan ikusi zen bizilagunak baino zerbait gehiago ginela.
1952ko abuztuan, Etxeluzen beste sute bat izan zen, eta Luis Goiaran eta Jerónima
Blázquezen etxebizitzak harrapatu zituen. Oraingoan ere bizilagunek asko lagundu zuten eta, sutea ez zabaltzeko eta ondoko etxeak babesteko, habeak moztu zituzten. Azkenean, suhiltzaileek itzali zuten sua. Horretarako, errepidea eta Brunetarren pasealekua banatzen zituen horma apurtu zuten eta, hala, ubidetik behar zuten ura har zezaketen. Aipatutako etxeetako kalteak konpondu bitartean, Luis Goiaran eta bere emazte
Sabina Eizmendi, beraien hiru seme-alabekin, Sabina Izagirreren Basaundi baserrian
egon ziren. Sabina Izagirre Sabina Eizmendiren ama pontekoa zen. Jerónima Blazquez, berriz, bere seme-alabekin, lanek iraun zuten bi hilabeteetan, bere ahizpa eta
umeen izeba zen Rosario Blázquezen etxean egon zen.
Luis Goiaranek (semea) kontatzen duenez, sutea goizaldeko ordu bata aldera hasi
omen zen. Izan ere, bera zertxobait lehentxeago etorri baitzen bere gurasoekin, estalpean eskaini zuten komedietako bat ikusi ondoren. Hurrengo egunean, José Manuel
Brunet jauna azaldu omen zen gertatutakoaren berri jakitera. Ondorioz, lantegiko zenbait langile lanean jarrarazi, eta urte bereko urrirako berreraiki omen zituzten erretako
etxeak. Lucía Garcíak (Jerónimaren alaba) dioenez, etxera itzuli zirenean gehien gogoratzen duena hotz pixka bat pasatu zutela omen da. Etxea hutsik zegoen eta, pixkanaka, altzari berriz betetzen joan ziren, zaharrak erabat deuseztatuta zeudelako.
1953 aldera, solairuak izeneko pabiloian beste sute bat gertatu zen. Bosgarren solairuko pertsonal eta instalazioen arduradun ziren José Azpeitia eta Ángel Romok eman
zuten sutearen berri. Une hartan ni errepidean nengoen, eta ongi gogoratzen dut bertako langileek ze kezka adierazten zuten, lantegia ixten bazen oriatar askoren etorkizuna
| 67 |
beltza izango baitzen. Langileen urduritasuna ere halakoa zenez, suhiltzaileak iritsi zirenean denak oihuka hasi ziren denbora asko igaro zutela esanez. Behin sua itzali zutenean, txalo zaparradez agurtu zituzten.
IORIAKO KOOPERATIBA
14 urte nituela kooperatiba honetan laguntzaile moduan sartu nintzen. Guillermo Romo
neukan lehendakari moduan, eta lau langileok oso talde estua osatzen genuen. Taldearen arduraduna José Martínez zen; saltzaileak, ni baino hilabete batzuk geroago sartu
zen Flora nire arreba eta, denboraldi batez, (Brunet lantegiko plantillakoa zelako) Ricardo Gabilondo. Azken hau izan zen nire maisua; berak egin ninduen gizon eta berak
erakutsi zidan bezeroekin nola jokatu behar nuen. Bezero horiek entitateko bazkideak
ziren. Ahalik eta azkarrena egiten genuen lan, bezeroek ahalik eta gutxiena itxaroteko
(bezero asko genituen) eta, denbora librea genuenean, oso gutxi hain zuzen ere, biltegian biltzen ginen, produktuak prestatzen joateko. Hemen, istorio asko kontatzen zizkidaten. Une hauek dira nire bizitzan barre gehien eragin didatenak. Oso oroipen onak ditut. Lantegian lan egin ditudan 40 urte baino gehiagotan, Ricardorenganako izugarrizko
oroipena geratu zait.
Bitxikeria moduan, ongi gogoratzen dut, adibidez, arrautzek prezioan aldaketa handiak izaten zituztela (udaberrian merkeagoak izaten ziren). Hori horrela izanik, denboraldi horretan arrautza mordo bat erosten zen, eta zementuzko leku batean, kare eta
urarekin egindako masa batean sarturik kontserbatzen genituen. Hilabete batzuk igaro
ondoren (abendu aldera), prezioek gorakada izaten zutenean, hauek atera, eta bezeroei prezio polit batean saltzen zitzaizkien. Ardo beltzak bi preziotan saltzen ziren: berezia, 100 litroko barriketan erosten zen eta salmentan jartzen zen inongo bedeinkapenik
jaso gabe. Ardo arrunta, bedeinkatua, kantitate handiagotan saltzen zen. Ardo hau,
1.000 litroko barriketan erosten zen eta, ondoren, eskuzko bonba baten bidez, 200 litrokora pasatzen genuen. Aurretik ur pixka bat sartzen genion. Hala, zertxobait garbitu eta
merkeago saltzen zen. Ariel edo arbitrio izeneko zergatik igarotzean, 1.000 litro ordaintzen genituen, baina berez gehixeago zihoazen, eta modu horretara guretzat irabazi txikiren bat geratzen zen (ura ez baitzen arbitriotik igarotzen).
Denetatik zerbait saltzen zen; lentzeriako sekzioa ere bagenuen, eta beti joaten zen
neska gazteren bat traputxo baten bila... eta neurria begiratuta asmatu beharra zegoen,
hau handiegia da, hau berriz txikiegia... Behin baino gehiagotan kolore ederrak atera
izan zaizkit...
IERRAMUEN BEDEINKAPENA
Erramu Igande bezperan, Goiko-etxe baserrira joaten ginen eta bertan bizi zen Lucasek
erramu adar handi bat oparitzen zigun. Igandean, Lasarteko meza nagusira eramaten
genuen, eta bedeinkatua zegoenean, lasterka auzora joaten ginen, bertakoen artean
adartxoak banatu eta trukean ordainsariren bat jasotzeko.
| 68 |
IAUZOAREN GARBIKETA
Urtero, San Pedro jaien aurretik, lantegi eta etxeen nagusi José Manuel Brunet jaunak
lantegi barruan prestatzen zuten pinturarekin etxeen kanpoaldean margotzeko agintzen zuen. Lan honetan zenbait langile aritzen ziren. Hauek ditut gogoan: Julián Goitia,
bere seme Nicolas, Isidoro Sagasti (aita) eta José Mari Usandizaga ‘Xotei’.
IGABARRA
Zaldien denboraldian, José Illardiren gabarran zeharkatzen genuen ibaia. Aurretik,
ibaiaren ertz batetik bestera soka bat pasatzen zuen eta, hala, sokaren laguntzarekin,
arraunean egin gabe egiten zituen bidaiak. Adi ibili behar zen, sokarekin estropozik ez
egiteko. Kopuru txiki bat kobratzen zigun, zentimoren batzuk edo. Ibaiaren ur maila asko igotzen bazen, bidaia bertan behera geratzen zen. Pasealdi hau oso ospetsu egin
zen, eta inguruko herrietatik ere etortzen zen jendea hau probatzera, gustukoena txikientzat izaten zen.
I“TXIRRILLA”
Enpresaren barruan, tailer mekanikoaren alboan, ibaiaren gainean zortzi bat metroko
altuerara, kable sendo bat zegoen jarria, Oria ibaia alde batetik bestera zeharkatzen
zuena. Kable honetatik zintzilik lerrokatutako bi poleek plataforma edo kaxoi bat zeramaten. Guk txirrilla deitzen genion eta ibaia zeharkatzeko balio zuen. Kaxoi honetan, bi
edo hiru pertsona edo zama bereko beste zerbait pasatzen zen. Besteak beste, Luis Bikuña enpresako basozainak pinuak nola zeuden jakiteko sortu zen. Baserriren batetik
ere kooperatibarako ziren produktuak bertatik pasatzen zituzten eta, 1953ko uholdeek
Abaloz zentraleko zubia eraman zutenean, zentralean bizi ziren Ormazábal sendiko kideak ere bertan pasatu zituzten. Txirrilla honek bazuen beste kable bat eta, bertatik tiraz gero, beste ertzera joaten zen. Zama handia jartzen zenean, azken metrotan indar
handia egin beharra zegoen ertzera ongi iristeko. Egun batean, José Miguel Arizeta zain
zegoen enbor batzuk igarotzeko ibaiaren beste aldean. Bere bila joan baino lehen kablea tentsatu beharra zegoenez, ekipo mekanikoak konpondu egin zuen. Antonio Urdanpilleta joan zen bere bila eta, ibaiaren erdialdera iritsi zenean, kablea apurtu eta sei
metroko altuera batetik uretara erori zen. Antonio konorterik gabe geratu zen eta Manolo Goiaran eta Pedro Gabilondok atera zuten ibaitik. Bere aitak etxera eraman, eta bertan esnatu zen. Susto handi bat besterik ez zen izan.
IKOLTXOIEN GARBIKETA
Udaberrian garbitzen zen koltxoien artilea, zainketa bat behar baitzuen. Zorrotik atera,
garbitegira jaitsi, garbitu eta eguzkitan uzten zen, izara baten gainean lehor zedin. Lehortzen zenean, etxearen edo garbitegiaren inguruan aurretik prestatutako makila luze
batzuekin kolpeak ematen zitzaizkien, harrotzeko. Berriro ere eguzkitan utzi, eta zorroaren barruan sartzen zen. Bazuen bere lana.
| 69 |
IGARBITEGIA
Garbitegi honetara etxekoandreak oso maiz etortzen ziren arropa eskuz garbitzera
(garbigailurik ez zegoen). Garbitutakoan, eta eguraldiaren arabera, ondoan zeukaten
belazean zabaltzen zuten. Batzuetan soka bat jartzen zen zuhaitz batetik bestera, eta
bertan zabaltzen zen. Garbitzaileak joaten zirenean, barraskiloak garbitzera joaten ginen garbitegira, nire etxean ohitura baitzen urtean zehar barraskilo-jatea egitea, familiartean nahiz lagunartean. Bero handia egiten zuenean, umetan, bainutxo batzuk ere
hartu izan genituen.
A/70 Atzealdean, behean, herriko garbitegia.
ILUCAS ETA BERE GEREZIAK
Goiko-etxeko (Oria-gain) Lucasek, gerezi sasoian, ur-tangaren goialdean zegoen zuhaitzaren alboan zakur handi bat jartzen zuen. Gazte batzuek Angelaren harategiko kondarrak zakurrari ematen zizkioten; hala, zakurrarekin lagun egin, eta gerezi mordo bat
jaten zuten. Diru pixka bat ematen bagenion ere, berak esandako zuhaitzera igotzen uzten zigun eta, nahi adina gerezi jatea geneukan.
| 70 |
IGABONETAKO JAIOTZA
1950ean, errifak salduz (bi kapoi zozkatzen ziren, garai hartarako izugarrizko saria), dirutxo bat lortu genuen, eskolan jarri nahi genuen jaiotza erosteko. Modu honetara, Gabon Egunean, auzoan zehar neskak ateratzen ziren bezalaxe, mutilek ere izango genuen aukera. Pedrínek eta nik (On Cecilioren laguntzarekin) egin genuen lanik gehien,
orduan taldeko helduenak ginelako. Santa Luzia egunean, nire arreba Florak Donostiara eraman ninduen, eta Artzain Onaren aurrealdean erosi genituen jaiotza eta Errege
Magoak. Dirua amaitu eta oraindik osatu gabe zegoenez, nire arrebak irudiren bat edo
beste erosi zuen. Gero, ni trolebusean sartu, eta bera bere lagunekin geratu zen eguna
ospatzen. Abesti batzuk entseatu genituen; Gabon Eguna iritsi zen, eta ni ohean gaixorik! Sendagileak urduritasuna besterik ez zela esan zidan. Pena handia izan zen, baina
ezin izan nintzen irten. Ohetik honakoa abesten entzuten nituen (oroitzen zara Pedro?):
“Ez dago ordu batean ibiltzea bezalakorik” eta “Haurtxoa sehaskan ikusiko duzue” (“No
hay tal andar como andar a la una” eta “Vereís al niño en la cuna”)... Nire amari baimena eskatu, eta logelara etorri ziren. Alde egin zutenean, malkoz betea geratu nintzen...
IERREGE MAGOAK
1953an Errege Magoz jantzita atera behar genuela pentsatu genuen, ez baikinen sekula horrela irten. Hala, urtarrilaren bostean, Antonio Carrasco, Pedro Bikuña eta ni erregez jantzita atera ginen. Ni Baltasarrez jantzi nintzen, aurpegia ikatzez margotua, eta
etxe guztietan gailetak banatzen genituen. Nik lana egiten nuen kooperatiban apurtuta
geratzen ziren gailetak izaten ziren. Zenbat bider gogoratu dudan gailetaren bat emandakoan Vitorasek emandako musuak! Kasualitatea, baina gero nire amona izan zen...
eta berarekin bizi izan nintzen hil zen artean.
ITXIRRINDULARITZAKO MUNDUKO TXAPELKETA
1965ean, auzoan gertakizun izugarri bat gertatu zen, Munduko Txirrindulari Txapelketa
jokatu baitzen. Irteera eta amaiera frontoiaren ondoan izan ziren, Plaza Berrian (gaur
egun estalitako pilotalekua dagoen lekuan). Txirrindulariek, Lasarteko Automobilen Zirkuitua izeneko bidean eman zituzten zenbait bira. Zirkuitu hau oso ezaguna zen, garai
batean auto lasterketak bertan egiten zirelako. Oriatik atera eta Andoainera eta hemendik, Urnieta, Hernani, Errekalde, Lasarte eta Oriara berriro bueltan. Eguraldiak ez zuen
askorik lagundu, egun osoan euria izan baitzen. Ongi gogoratzen dut, belgikar asko etorri zirela eta auzoko birra (garagardoa) guztia eraman nahi izan zutela; oso pozik joan ziren...
IESKALEAK
Askotan bisitatzen gintuztenentzako goraintziak; ‘A Jesús siempre’, errepikatzen zuen
esaldiarekin: “Munduan baten bat bada kondenatua izango da” (“Si hay alguno en el
mundo será condenado”. ‘Herejías’-ek oso genio txarra zeukan; Oria-txikitik barrena
zetorrenean, Arronatarren etxera (Baratzalde etxea) igo, eta handik, “herejías, herejías”
| 71 |
oihu egiten genion... Egun hartan, Andoainera bidean auzo guztia zeharkatzen zuen,
inon limosnarik eskatu gabe. Eta azkenik, ‘Pajarito sin cola’, oso pertsona leiala; dirua
igande goizetan bakarrik eskatzen zuen. Estutxo izeneko etxearen ondoan bizi zen, auto lasterketen helmuga zegoen tribuna zaharrean.
| 72 |
4 Oriatar ezagunak
IPLAZIDO MUJIKA BERRAONDO
Nik ezagutu ez arren, LasarteOria aldizkariaren 47. zenbakia (Sebastián Kerejetaren
artikulua) hartu dut, batetik dokumentatzeko eta bestetik bertatik hartutako zenbait datu
aipatzeko.
A/71 On Plazido Mujika.
Oriako Baratzalde etxean jaio zen, 1906ko apirilaren 16an (bere aita Brunetarren
baratzean aritzen zen lanean). Berak hamar urte zituenean, familia guztia Altzara joan
zen; hamahiru urterekin, Andoaingo seminarioan prestakuntzako ikastaro bat egin
zuen, eta hamasei urterekin, berriz, Azpeitiko Loiolako Santutegiko Jesusen Lagundian
sartu zen. Prestakuntza amaitu zuenean, zenbait urtean kristautasuna zabaltzen ibili
zen, eta beharra zegoen herrialdeetan laguntzen. Euskararen alde egin zuen lana ere
izugarria izan zen. Zenbait liburu idazteaz eta hainbat hizkuntzatatik beste zenbait itzultzeaz gain, bere lanik handiena Gaztelera-Euskara hiztegia argitaratzea izan zen. Gure
hizkuntzarentzat altxor handia izan zen.
Plazido Mujikak (Sebastiánek dioenez), bizilagunen artean hain ezaguna ez bazen
ere, aukera zuen bakoitzean Oriako Baratzalde etxean jaio zela adierazten zuen.
1982ko abuztuaren 27an hil zen; Loiolako jesuiten egoitzan, eta hiletetan Oriako ordezkaritza bat izan zen.
| 73 |
IJUAN LAKARRA MARTINIKORENA
A/72 Juan Lakarra.
Brunet enpresako gerentea zen, eta Brunetarrentzat bereziki eraikitako Zelaialde etxean bizi izan zen. Berrogeita hamarreko hamarkadan, Lasarten izan zen lehenbiziko zinema aretoa eraiki zuen. Lakarra Zinema (Cine Lakarra) zuen izena. Zenbat bider joan
ote gara zinemara gazteak ginenean!
IJOSÉ KEREJETA AÑORGA
A/73 José Kerejeta, bere emazte eta seme-alabekin.
Oso ospetsua zen, okindegia zuelako eta bere furgoneta txikiarekin banaketan ibiltzen
zelako. Baina zerbaitengatik bada, Urnietako (1956-63 urteak) alkate izan den oriatar
bakarra izan delako gailentzen da. Juanito Egizabal –nire gaztaro osoan–, eta Manuel
Goia –aurrerago–, izan dira ezagutu ditudan auzo-alkate bakarrak (1940-86).
| 74 |
IANDONI UNANUE LEKUONA
A/74 Andoni Unanueren autokarikatura.
Oso txikitatik zekarren marrazkitarako zaletasuna, eta lan horretan ordu asko igarotzen
zituen Oriako eskolan. Oraindik ere bere arreben etxean garai hartako marrazkien koadernoren bat gordeta dago. 1945. urtearen amaieran, Brunet enpresako bulegari izatera pasatu zen, eta bertan bere lankideen karikaturak egiten zituen. Garai hartan, bere lagunen aurpegien apunteak hartzen zituen, erdi karikatura, erdi figuratibo. Gogoratzen
dut nire etxera etortzen zenean, tabernara, gu pixka batean geldirik edukiarazi eta gure
aurpegien profilak nola ateratzen zituen. Artelan eder bat izaten zen emaitza.
Bertute horrekin jaio zen, ez baitzuen sekula laguntzailerik izan. Baina egia da On
Manuel Lekuona bere osabak sarritan eramaten zuela Donostiara erakusketak ikustera. Bere benetako irakaslea izan zen, eta berak erakutsi zion koadroaren balioak aurkitzen: ikuspuntua, argia ... Bere gaztaroko bitxikeria moduan: La Voz de España egunkariak karikaturak marrazten zituztenentzako lehiaketa antolatu zuen. Jende asko aurkeztu zen, baina ez zuen zorte handirik izan, eta ez zuten hautatu.
Ezkondu zenean, Hernaniko bizilagun egin zen eta, 1959tik 1997ra, enpresa bateko
komertzial moduan ibili zen. Baina, hala ere, bere ordu libreetan bere zaletasun horretarako joera zuen. Adibide moduan, Salamancako La Casa de Cervantes jatetxera egiten zuen bidaia bakoitzean (bere zaletasuna ezagutzen zuten), gehienetan ikasle iparamerikarrak izaten ziren bezeroen apunteak hartzeko esaten zioten. Pinturarekiko bere
zaletasuna, serioski, Lupe bere emaztearengatik hartu zuen, behin eta berriz esaten
baitzion “cuánta cuenta tendría que dar, por no fomentar las cualidades que tenía”. Hala, 90eko hamarkadan, Hernaniko kultur etxean Peio Goellok ematen zuen ikastaroan
eman zuen izena. Azken hau izan da bere irakasle bakarra.
| 75 |
Orduz geroztik, zenbait teknika praktikatzen ditu, hala nola: ikatz-marrazkia, grafitoa, pastela, luma-muturra, akuarela, olioa... Zenbait erakusketa antolatu ditu, eta garrantzitsuena 2001eko azaroan Hernaniko Biteri kultur etxean antolatutakoa izan da.
2003. urtean, Lasarte-Oria zuri beltzean liburua argitaratu zen. Argazkiak Tomás
Fernández lasartearrarenak ziren, eta liburuaren azalean pastelean egindako Andoniren pintura bat azaltzen zen; bertan, Lasarteko San Pedro parrokia eta La Ramona eta
Malen etxeak agertzen ziren. Azken hauek jada desagertuak daude.
Gaur egun, paisaiak, baserriak, zuhaitzak ... pintatzen ditu. Gehienak enkarguz. Pinturaz gain, bere gaztaroan, Lasarteko erretore-etxean egiten ziren antzezlanetan ere
aktore papertxoak egiten zituen; beti Antxon Mercero lagunaren alboan izaten zen. Bere obraren batean noizbait parte hartu behar zuela eta, erretiratu zenean La hora de los
valientes pelikulan hartu zuen parte. 1998an filmatu zen Madrilen, eta Gabino Diego,
Luis Cuenca, Adriana Ozores eta Leonor Watlingen ondoan aritu zen lanean. Filma
Moskuko zinemaldian saritua izan zen eta beste zinemaldi askotan aipamen bereziak
jaso zituen.
A/75 Andoni Unanue –erdian, txapel eta berokiarekin– La hora de los valientes filmean. Bere eskuinetara, Gabino Diego gaztea eta hain gaztea ez den Luis Cuenca.
| 76 |
IALEJANDRO ROMO USABIAGA
A/76 Alejandro Romo
Lanbidez mekanikaria zen, eta 1941. urtean, hamalau urterekin, Irazustaren tailerrean
bere lehenbiziko laguntzaile lana egin zuen. Hamazortzi urterekin, Victorio Luzuriaga
enpresan hasi zen, eta 1958-1971 urte bitartean, Liberto Aizpuruaren fundizioan, mantentze-lanetako arduradun moduan aritu zen. Enpresa hau itxitakoan, Donostiako Catalina Erauso arte klubean zeramikako kurtso batean hasi zen. Brontzearekin egin zuen
lan, eta baita zenbait eskultura egin ere. Carlos Zabala irakasle izanik, Usurbilgo tailerrean pinturako ezagutzak jasoz joan zen.
Arlo sozio-kulturalean gogo handiarekin egin zuen lan, eta bere gizarte-lana azpimarratzekoa izan zen. Herriko zenbait entitate eta elkartetan lan handiak egin ditu. Drogamenpekotasunean eroritako jendeari laguntzeko sortutako Gizakia Helburuko (Proyecto Hombre) laguntzaile sutsua izan da. LasarteOria aldizkariaren zabalkuntzan ere
lagundu zuen. Oriako Sorgin-Dantzaren anagramaren sortzailea (sorginaren burua).
Denok-Kide elkartearen egoitzan urtero jartzen den jaiotza ikusgarriaren sortzailea izan
da Antonio Gómezekin batera. Inauteri eta San Pedro festetako karrozen diseinu eta
muntaiaren laguntzailea. 1990eko azaroaren hamazortzian, herriko hainbat arlotan
emandako laguntza aitortzeko eta zenbait oriatarren ekimenari esker, merezitako omenaldia egin zitzaion.
IURDANPILLETA SANCHO SENDIA
Ramón eta Esperanzak beraien bederatzi seme-alabekin osatutako familia handia. Aurreko-etxeetako etxean ez zirenez ongi sartzen, senar-emazteak, haur gazteenekin urte batzuetan, Lakarra familiak utzitako Garratza baserrian bizi izan ziren. Familia guztiarekin harreman ona nuenez (zenbait seme-alabak nire antzeko adina dute) eta kooperatiban lan egiten nuenez, Esperanzarekin nahiko tratu izan nuen. Kooperatibatik oso
gertu bizi zen, eta egunero jaisten zen bertara. Batzuetan egunean bitan ere jaisten zen,
jaten emateko jende asko baitzeukan. Oso borondate oneko pertsonatzat daukat. Lanbidez mekanikaria zen bere senar Ramonek San Pedro festetan urte askoan lagundu
zuen. Bere semeak oso kirolari onak ziren, eta bereziki futbolean, atletismoan eta txi| 77 |
rrindularitzan ibiltzen ziren. Gaur egun, beraien zaletasuna diren ehizan eta arrantzan
ibiltzen dira.
Beraien alaba María Antoniak, guztietan gazteenak, oso argazki politak utzi dizkit.
Ez galtzekotan utzi dizkit, berarentzat oso balio handikoak direlako, irribarrezko zenbait
mehatxu eginez.
A/77 Urdanpilleta familia, Garratza baserrian 1948. urtean.
A/78 Laugarren alabaren ezkontza (bi errain eta suiarekin), 1960. urtean.
| 78 |
5 Kirola / Kultura / Bestelakoak
Gure kirolariei buruzko aipamenik egin gabe ezin nintzen geratu. Horretarako, 1940/50
hamarkadetako urteak gogoratzen saiatuko naiz.
ITXIRRINDULARITZA
A/79 Joxe Orbegozo
Joxe Orbegozo txirrindularia bereziki aipatu behar dugu. Izan ere, 1950. urtean, Orian
agertu zen, Ordizian amateur mailako Gipuzkoako Txapelketa irabazita. Santiago eguna zen, eta nire etxearen alboan egin zitzaion egun hartan omenaldi beroa. Handik egun
batzuetara, Bartzelonan jokatu ziren Espainiako Txapelketetara joan zen. Bertan, brontzezko domina lortu zuen, Montero eta Bahamontes txirrindulari handien atzetik geratuta. Gure Joxek oso urte ederra eskaini zigun.
| 79 |
Joxez gain izan genituen beste zenbait txirrindulari ere: Celso, bere anaia, Primitivo
Rodríguez, José Mari Artola, Prudencio López, Ángel Sagasti, José Javier San Sebastián, Joxe Urdanpilleta, Andoni Oiarzabal ‘Toti’ eta Martín Etxebeste. Hauek San Pedro
jaietan eta beste zenbait festetan parte hartzen zuten. Basaundiko morroi, Blas Zubitur
ere ezin ahantzi, auzoko jaietan parte hartzen baitzuen. Zenbat bider esan ote digu
behin batean nire anaia Xabierrek utzitako 3 zenbakiko kamisetarekin egin zuela lasterka! Celsok kontatu zidan egun batean Ergobian antolatu zen lasterketa batean parte
hartu zutela. Ergobiatik Loiolako norabidea hartu zuten (ez dakit alde eginda zihoan edo
azkeneko tokian), baina, biribilgune batera iritsi zirenean, itzuli osoa egin beharrean, nahastu eta Amaran azaldu omen zen. Galdu egin zen, eta han zegoen trafikoko polizia
bati galdetu omen zion ea lasterketa nondik igarotzen zen, eta honek esan zion handik
behintzat ez zela pasatzen. Buelta eman, eta ahal izan zuen bezala Ergobiara itzuli zen,
baina han ez zuen inor aurkitu; denak alde eginak ziren ordurako.
IZIKLOTURISMOA
1953an (16 urterekin), bizikletaz ibiltzeko antolatutako ibilaldi batean hartu nuen parte.
Kostako Itzulia jarri zioten izena: Oriatik irten, Andoain, Villabona, Irura, Tolosa, Bidania, Errezil, Azpeitia, hemen anoa-postuko kontrola egin zen (ogitarteko handi bat), Lasao, Zestoa, Meagaseko Gaina, Zarautz, Orio, Aginaga, Usurbil, Lasarte eta helmuga
Orian. Ezkongaiek, ezkonduek eta gazte askok hartu zuten parte, guztiak ere auzokoak. Garai hartan harritzekoa zen halako txirrindulari talde handi bat ikustea.
A/80 Zikloturistak, 1953an.
| 80 |
IATLETISMOA
Miguel Aldaz afizionatuetan korrikalari moduan oso goiz gailendu zen, eta berehala fitxatu zuen Bazkardoko taldeak. Bertako laguntzailea Miguel Goiaran zen. Profesional
moduan zezen-plazan lasterketa ugari jokatu zuen (hemen apustuak egiten ziren). Lasterketak prestatzeko, aurreko hilabeteetan gure etxean jaten zuen. Jaten ikusteak inbidia ematen zuen. Berrogeita hamabost edo hirurogei kilo inguru pisatzen zuen, eta lehenengo plater eder bat jan, eta atzetik, legatz zati eder bat eta xerra handi bat edo txuleta eta postrea jaten zituen. Janariari azukre koilarakadak, marmelada eta Errioxako
ardo berezi pixka bat botatzen zizkion; berak erosten zuen arraina, eta haragia ere batzuetan bai.
A/81 Miguel Aldaz. A/82 Miguel Aldaz, Tolosako zezen-plazan, Txikito Arruizekin bat baino gehiagotan
lehiatu zen.
Antonio Urdanpilleta urte askoan atletismoan ibili zen. Lasterketetan parte hartzen
1945 aldera hasi zen, eta 1948tik 1953ra Atlético Sicilia klubean ibili zen; aurrerago klub
honek Atlético Jaizkibel izena hartu zuen; biak ere militarrak ziren. Lasterketa garrantzitsuetan hartu omen zuen parte, hala nola, Donostian C.D. Fortunarenean, Antiguan Istingorrarenean eta Zarautz, Mutriku, Azpeitia, Azkoitia, Hernani, Herrera, Eibar eta Ondarroan ere. Azken herri honetako oso oroitzapen ona dauka, sari garrantzitsuak banatzen zirelako eta amaieran bazkari eder batekin bukatzen zutelako. Bartzelonan, pistan,
5000 metroko proban hartu zuen parte, eta Antonio Amorósek irabazi zuen. Burgosen,
taldekako 6. lurralde edo erregio militarreko lasterketan hartu zuen parte (iparraldeko
eremua) eta irabazi egin zuten. Ondoren, Toledon jokatu ziren Espainiako txapelketa
militarretan hartu zuen parte, eta txapeldun geratu. Zaragozan eta Madrilen izan ziren
Espainiako txapelketetara ere aurkeztu zen. 1951n, pistan, 10.000 metroko Gipuzkoako txapelduna izan zen, eta bigarren José González oriatarra geratu zen. Txapelketa
Amarako futbol zelaian jokatu zen.
| 81 |
A/83 Atletismoko txapelketak Burgosen (1950), Pedro Esteban, Antonio Urdanpilleta..., Iradi, Enrique
Biain... eta Jesús Zabaleta. A/84 Antonio Urdanpilleta. Espainiako Federazioko atletismoko lizentzia
(1950/51 denboraldia).
Joxe Urdanpilleta 1947tik 1953 arte Real Sociedadeko atletismo saileko kidea izan
zen. Lasterketa askotan hartu zuen parte, bere anaiarekin ateratzen baitzen askotan.
Oroipenik gozoena Donostiako Zubien Zirkuitura lasterketak dakarkio, 186 korrikalarien
artean bigarren egin baitzuen. Bidaiak nola egiten zituen kontatu izan dit. Adibide bat aipatzeko, Azkoitian jokatzen zen lasterketara joateko, joan-etorria bizikletaz egiten zuen,
bere etxetik oso goiz ateratzen zen. Garai hartako bizikletak ikusirik, korrikako lasterketa baino gogorragoa egiten zitzaion bizikletako bidaia, eta auzorako itzulera are luzeagoa eta gogorragoa egiten zitzaion.
A/85 Joxe Urdanpilleta eta José González (irudian, 3. eta 4.).
| 82 |
Xanti Artolak Donostiako Nazioarteko Krosean zenbait urtetan hartu zuen parte;
sailkapenean lortu zuen posturik hoberena hogeigarrena izan zen, irabazlearengandik
minutu batera baino gehixeagora. Herrera, Aia, Asteasu, Andoain eta Larraulgo probak
irabazi zituen. Azkeneko herri honetan (bere emazte Mari Karmenen aurrean oraindik
ere harridura aurpegiarekin esaten dit), dutxatzen ari zela, beste korrikalari neska batek
dutxatzeko xaboia eskatu omen zion. Mutu geratu omen zen, eta “zuk ze uste duzu ba!”
begiradarekin begiratu omen zion. Gero esan zioten etxe hartan dutxatzeko txabolatxo
bakarra zegoela guztientzat. Lasterketa batean, Agustín López atera zen berarekin;
abiada bizian atera, baina kosta omen zitzaion helmugara iristen.
A/86 Xanti Artola, 1959. urteko Nazioarteko Krosean. A/87 Leandro Romo eta Joxe Juárez.
José González, José Juárez, Leandro Romo eta José eta Celso Orbegozo anaiak
ere oso korrikalari onak izan ziren. Hainbat herritan antolatzen ziren lasterketetan sailkapen onak lortzen zituzten, eta askotan irabazle ere suertatu ziren.
IBOXEOA
Jesús Alba boxeoan gailendu zen. Kirol honetan izandako ibilbidea berarekin ikusi dut,
eta garai hartako datu asko ditu gordeta: iragarkiak, Espainiako Federazioan lortu behar
izaten zituen baimenak, Perlako entrenamenduetarako bonoak... Pisu arin eta welter
kategorietan ibiltzen zen. 1948 eta 1953 bitartean ibili zen, prestakuntzarako urteez
gain. Lasarteko boxealari batzuekin hipodromoan, Perlan (aurretik hilean 15 pezeta ordaindu ondoren) eta bere etxe ondoko estalpean entrenatzen zen. Gu gazteak ginenean, aurpegian kolpeak emateko baimena ematen zigun, baina eramaten zituen tramankuluekin ez genion aurpegia ukitu ere egiten. Bere entrenamenduko zati bat zen.
| 83 |
Bere lehenengo borrokak San Pedro jaietan Michelingo zelaian antolatzen ziren
gaueko saioen barruan izan ziren. Sei alditan boxeatu zuen bertan. Herri askotan ibili
zen, eta honako hauek gogoratzen ditu: Lasarte, Gros, Loiola, Azkoitia, Zestoa, Usurbil
eta Donostiako Perla. Guztira 31 borrokatan hartu zuen parte eta horietako 25 irabazi zituen (5 KOz), 3 nulo izan ziren, eta 3 galdu egin zituen (1 KOz). Gregorio bere anaiak ere
hartu zuen parte borrokaren batean.
A/88 Jesús Alba, bere etxearen alboan,
1950 urte aldera. Atzealdean, pilotan jokatzen zen estalpea. Oso argi ikus daitezke karela eta espaloi txikia. Argazkia
Oriako Paco Juantorena argazkilariak
atera zuen.
IZESTA PUNTA
Joaquín Aldaz zesta puntan asko gailendu zen. Gazte zelarik, 15 urte zituenean, Zubietan Joko-Garbira jokatzen zuen. Lagun batek animatu zuen zestan jokatzera eta, 17
urterekin, Tolosako Elizondo eskolara joan zen. Azken hau auzoko Plaza Berriarekin
txandakatzen zuen, non ordu asko igarotzen baitzituen. Hemeretzi urterekin, profesionaletara egin zuen salto, eta Kanaria Handiko Las Palmasera joan zen urte eta erdiz.
| 84 |
Balear uharteetan, Palman, beste urte eta erdi igaro zuen; Italian urtebete eta handik
AEBetara joan zen. Floridan jokatu zuen bi denboraldietan, Italian ere ibili zen; Milanen
beste bost urte egin zituen, eta zeukan denbora librea elektronikan trebatzeko aprobetxatu zuen bertan. Ondoren, 29 urterekin, bere kirol karrera amaitutzat eman zuen.
A/89 Joaquín Aldaz.
| 85 |
IPILOTA
Pilotan Ignacio Usabiagak eta Xabier Bardajík txapelketaren bat jokatu zuten. Auzo honetan hainbeste jokatzen zen pilotan, baina ez zen pilotari handirik atera! Txapelketa
gutxi zegoenez, ez zen hainbeste gailentzen. Egia esan, larruzko pilotekin oso gutxi jokatzen zen. Festetan, auzoko pilotari gazteekin zenbait txapelketa jokatzen ziren. Isidro
Agirre, Regino Ollokiegi, Fernando Jiménez, Pedro Gabilondo, Tomás Bardají, Ignacio
Usabiaga, Xabier Bardají, Patxi Elosegi, Carlos Etxenike, Alejandro Garmendia, Paco
Bengoetxea... gogoratzen ditut. Arrazoi desberdinengatik batzuk Orian ez ziren bizi garai horretan, baina seguru oriatar sentimendua zutela.
Xanti Bardají eta Pedro Mari Arsuaga ere pilotari onak ziren. Gure adinetakoen artean Agustín Usabiaga gailentzen zen. Daniel Alba zen estalpeko iaioena, bere trikimailu
guztiak ezagutzen nituen. Peperen okindegian zegoen biltegian ere pilotan jolasten
zen. Atea zen frontisa eta, alde honek errepidera ematen zuenez, kantxa moduan erabiltzen zuten. Hemen, Basaundiko eta Peperen morroiak ibiltzen ziren. Miguel Salaberria zen okinetako bat, eta oso erremontista handia izan zen.
A/90 Ignacio Usabiaga, Xabier Bardají, Carlos Etxenike eta Alejandro Garmendia.
IMENDIZALETASUNA
Mendizaletasunak Oria auzoan zerikusi handia izan zuen. Alberto Orotegi eta bere seme José Luis eta Iñaki gailendu ziren. Albertok pasatu zien mendiko zaletasuna bere semeei. Mendizale nekaezina izan zen eta, lanak uzten zion denbora librean, beti mendira joaten zen. Ibilbide luzeak gustatzen zitzaizkion gehien, eta horregatik joaten zen as| 86 |
kotan Aralar eta Aizkorrira. Fortuna kirol klubak antolatzen zuen hamar orduko martxan
eta Aralarko hamalau orduko martxan askotan hartu zuen parte. Aran horietako tontor
guztiak ezagutzen zituen, eta ia artzain guztien laguna zen, ordu asko igarotzen baitzituen beraiekin. Bere zaletasun horren adierazgarri, Urteberri Egunean Adarra mendira
egiten ziren irteeretan parte hartzea dago. Beste bi mendizale hernaniarrekin hasi zuen
ohitura hori (1940 urte aldera gutxi gora behera). Gaur egun ohitura honek indar handia
hartu du, eta mendizale asko elkartzen dira. Ohitura honi jarraipena bere seme José
Luis eta Iñakik eta oriatar askok eman die. Gaur egun Iñaki joaten da, eta jada 61 aldiz
joan da jarraian.
Beste zenbait mendizale hauexek izan dira: Ricardo Gabilondo, Hernandotarrak,
Oiarzabal, Bardají, Urdanpilleta, Goiaran, Isidro Agirre, Sebastián Solaberrieta, Patxi
Arizeta... Gutxi batzuk aipatu ditut, baina kirol honekin lotutako zenbait abizen ahazteko
arriskua hor dago.
A/91 Alberto Orotegi eta bere semea Iñaki, Gazumen (1942). A/92 Alberto Orotegi, Buruntzan (1944).
A/93 Alberto Orotegi, Adarran (1952).
Ernio mendiaren ondoan dagoen Gazume mendian, 1948/04/10ean ezarri zuten buzoi-etxetxoaren diseinatzaile eta egilea José Luís Orotegi izan zen. Jarri behar zen
egunean, Orotegi sendia, zenbait mendizale boluntarioen laguntzaz, goizaldean abiatu
zen aipatutako mendira. Gainean eraman zituzten buzoia, zementua eta beharrezko
tresnak. Inaugurazio ekitaldira joateko, autobus bat antolatu zen; goizeko zortzietan
abiatu, eta Andazarraten utzi gintuen. Handik tontorrenairoko bidea askoz ere arinagoa
egiten zen. Itzuleran, Iturriotz baserriaren inguruan indarberritu ginen. Ondoren, Villabonara jaitsi ginen, eta handik batzuek auzorako bideari jarraitu zioten, eta beste batzuk, haien artean ni, autobusez joan ginen etxera (nik hamaika urte nituen). Ricardo
Gabilondok, umoretsu, buzoia jarri zuenean honela bataiatu zuen: VILLA POLONI...
UTZI PAKEAN HONI. Buzoiaren egilearen andregaiari egiten zion aipamen.
| 87 |
A/94 Gazume mendiaren tontorra, Erdian buzoi berria ikus daiteke. Goian: José Javier San Sebastián, Alfonso García, Luis Sagasti, Emilio Iriarte, Genara Hernando, Manuel Hernando, Ricardo Gabilondo, José Luis Orotegi, Eleuterio Oiarzabal, Andoni Oiarzabal eta Joaquín Fernández. Beheran: Xabier Bardají,
Brígida Orotegi, Antonio San Sebastián, Iñaki Orotegi, José Mari Bardají, Paco Urdanpilleta, Begoña
Santamaría, Flora Bardají, Juan Egizabal, Alberto Orotegi, Fidel Bardají eta Chelo Guenaga.
Iñaki Orotegik bere aitaren mendizaletasunaren lekukoa jaso zuen, eta denbora librea duen bakoitzean, Gipuzkoako mendiak igotzen ditu; lurraldeko gehientsuenak igota dauzka. Araba, Nafarroa eta Bizkaiko zenbait tontor ere igo ditu. Aurrejubilatutakoan,
mendizaletasunari ordu asko eskaintzen hasi zen; astean hiru egunetan mendira igotzeko ohitura hartu zuen eta hala, Alfredo Goiaran eta Xabier Bardajírekin batera, urteren batean 250 tontor ere igo ditu. Igoaldi bakoitzari buruz zenbait xehetasun jasotzen
ditu: ibilbidea, altuera, igarotako orduak, argazkiak, mendi bakoitzaren mapa zehatza,
bidegurutzeak, ermitak, iturriak, trikuharriak, harrespilak, iruinarriak, lauburuak, bordak,
aterpeak, orientazioak... Mendizaleentzat oso baliagarria izan daitekeen lan interesgarria dauka egina.
Alfredo Goiaranek Roberto Setienekin igandeetan mendi tontor asko igaro ditu. Lanetik erretiroa hartu ondoren, bere zaletasunari jarraipena eman dio, astean hirutan joaten da, mendira Iñaki eta Xabierrekin, baina Roberto bere lagunarekin igandeetan irteteari utzi gabe. Ez zaio gustatzen apunteak hartzea, baina bideak oso ongi ezagutzen
ditu. Xabier Bardají oso gaztetandik da mendizalea. Askotan joan gara elkarrekin mendira, eta baita tontor askotara igo ere, eta zenbaitetan, gure irteeretan, kamamila, perretxikoak... biltzen genituen. Erretiratutakoan, aurrez aipatutako horiekin, ibilaldi luzeak egiten ditu.
| 88 |
IFUTBOLEKO EPAILEA
Luis Mari Olasagasti oso epaile ona izan zen, eta 2. mailaraino iritsi zen. Ezkondu zenean, eta oraindik ere mailaz igotzeko aukerarekin, utzi beharra izan zuen, negozioei
aurre egiteko. Luis Marik kontatu zidanez, 1970eko ekainaren 6an, Nou Campen, Bartzelona-Real Madril kopako finalaurreko partidan, marrazain gisa aritzea egokitu zitzaion. Epaile nagusia Emilio Guruzeta zen, eta penalti eztabaidagarri bat eman ondoren, Real Madril izan omen zen garaile. Sortu zen iskanbilaren ondorioz, goizeko seiak
arte itxaron behar izan omen zuten zelaitik ateratzeko. Gero, bideoan garbi ikusi omen
zen falta areaz kanpo izan zela. Beste batean, 3. mailako partida bateko epaile izatea
tokatu zitzaion. Oraingoan Santanderko Toluca eta Leonesa taldeak ziren. Etxeko taldean, Pachín, Marquitos eta Atienzak jokatu zuten; esperientzia handiko jokalariak ziren, Real Madrilen aritutakoak. Epailea gaztea zela ikusi zutenean, denaz kexatzen hasi omen ziren, baina hirurak bata bestearen atzetik kanporatu omen zituen. Zelaitik atera zirenean, Guardia Zibilaren babesa jaso zuten, Santanderretik 30 kilometrora dagoen Solaresera iritsi arte. Ez zuen hain gaizki egingo, partida honengatik igo baitzen 2.
mailara.
A/95 Luis Mari Olasagasti.
IFUTBOLA
Auzoan futbolerako zaletasun handia zegoen eta, egia esan, erraz egin zitekeen kirola
zen. Jokatzeko zelai ona genuen Plaza Berria, estalpea, batik bat eguraldi txarra egiten
zuenean eta, lehenago ere aipatu dudan bezala, errepidean ere ibiltzen ginen. Michelinen jokatzen genueneko argazki bat banuen; bederatzi Oriakoak, bat Lasartekoa eta
beste bat Hernanikoa ginen (hau ere ia Oriakoa zen). Futbolari on batzuk atera ziren.
Espero dut inor ez ahaztea. Severo Uriak Murtzian eta Granadan jokatu zuen, eta Ceuta, Trujillo eta Méridan geratu zen entrenatzen. Urteren batean Oriara etorri zen oporretara; aurrerago, Real Madrilen jokatu zuen Hueterekin. Bardají anaiok, Tomás, Xanti,
| 89 |
Xabier, eta José Marik, Real Sociedad, Béjar, Ceuta, Murtzia, Alavés, Logroñés, Real
Unión, Tolosa, Euskalduna eta Michelingo ekipoetan jokatu genuen. Lehenengo biek
zenbait ekipo entrenatu zituzten. Juanito Goiaranek Michelin, Tolosa, Kanarietako Artesano, Celta, Burgos, Real Unión eta Alavésen. Luis Goiaran bere lehengusuak Michelin, Euskalduna, Real Unión, Azkoien, Alavés eta Badalonan. Ricardo Urdanpilletak Eibar eta Indautxun eta, gainontzekoak, erregional mailan. Pío Hualde, Ignacio Adarraga
(guztietan azkarrena), Alfonso García, Antonio Hernangil, Prudencio López, Iñaki Orotegi, Andoni Unanue, Sancho Unanue, Pedro Mari Unanue, Pedro Bikuña, Ramón Urdanpilleta eta Joxe Belartieta. Azkenik, nire anaia Xantiren oso laguna zen Pedro Mari
Arsuaga, Tolosatik oporretara Egizabaltarrengana etortzen zena; Tolosan jokatu zuen,
eta handik Real Madrilera joan zen; bertan zortzi urtean aritu zen; azken urtean Granadara joan zen utzita, eta beste hiru urte egin zituen Santanderko Racingen. Kapitulu honen barruan José Javier San Sebastián aipatu nahi nuke, izan ere, futbolean jolasten
genuenekin praktikante funtzioak betetzen zituen. Edozein egunetan kolpatuta agertzen ginen. Nire eskertzarik beroena.
A/96 Severo Uría. A/97 Tomás Bardají, Murtzian. A/98 Xanti Bardají, Murtzian, Javi bere semearekin.
A/99 Xabier Bardají, Michelinen.
A/100 José Mari Bardají, Logroñésen. A/101 Juanito eta Luis Goiaran, Deportivo Alavésen. A/102 Ricardo Urdanpilleta, Indautxun.
| 90 |
A/103 Pío Hualde eta Tomás Bardají, auzoko talde batean. A/104 Ignacio Adarraga, Michelinen. A/105 Alfonso García, Añorgan. A/106 Antonio Hernangil, Michelinen.
A/107 Prudencio López, Michelinen. A/108 Iñaki Orotegi, Michelinen. A/109 Andoni Unanue, Michelinen.
A/110 Sancho Unanue, Michelinen.
A/111 Pedro Mari Unanue, Ramón Urdanpilleta (biak zutik), José
Mari Bardají eta Pedro
Bikuña, Michelinen.
A/112 Ramón Urdanpilleta, Hernanin.
A/113 Joxe Belartieta,
Mutrikun.
A/114 Oriako talde bat, S.D.C.
Michelinek utzitako kamisetekin, honen zelaian eta Usurbilgo talde baten aurka (1953).
Zutik: Joaquín Zabaleta, Xabier
Bardají, José Javier San Sebastián, Eugenio Azurza, Daniel Alba eta Luis Jáñez. Makurturik: Alejandro Pozas, Joxe
Urdanpilleta, Pedro Mari Unanue, Iñaki Artola eta José Mari
Bardají.
| 91 |
ILEANDRO ROMO
A/115 Leandro Romo (lehenengoa eskuinetik hasita), Inglaterra-Italia norgehiagoka batean.
Kirolari handi honentzat kapitulu berezia (uste dut merezi duela). Oso pertsona azkarra
zen... Brunet enpresako bulegoan egiten zuen lan. Bere haurtzaroan, futboleko atezain
oso ona zela diote. Txirrindularitza gustatzen zitzaion, eta bere anaia Primitivorekin zenbait lasterketatan hartu zuen parte. Krosean hasi, eta bigarren mailako lasterketa guztiak irabazi zituen urte batean. Ez zuen gehiago korritu. Epaile ona izatera iritsi zen eta,
oso gutxira, bigarren mailara iritsi zen. Lehenengo mailara ez zutenez igotzen, utzi egin
zuen. Nire etxean kiniela jokatzeko peña bat sortu zuen eta, handik aste gutxira, hamalauko bat asmatu zuen. Bakoitzak milana pezeta jaso zuen; garai hartarako oso sari
ederra izan zen. Astero, bazkide bakoitzak 25 pezeta jokatzen zuen. Lan handia zen,
eta utzi egin zuen. Argazkilari lanetan hasi eta El Diario Vasco-ko berriemalea izan zen.
Egunero idazten zuen bere kronika eta ‘Buruntza’ izenez sinatzen zuen. A zer-nolako liskarra sortzen zen La Voz de España-n ‘Moro’ goitizenez idazten zuenak erantzuten zionean! Azkenean jakin zen bera zela idazten zuena eta halako iskanbila sortzen zuena.
Zelaialde etxearen ganbaran, inkubagailu eder bat jarri zuen. Behin, txitoak nola jaiotzen ziren ikustera eraman ninduen, baina lan horretan ere berehala aspertu zen. Urte
batean, Añorgako jaietako asto lasterketa batean ikusi nuen, asto baten gainean. Toreatzaile ere ibili zen, eta bere auzoko festetan oso ospetsu bihurtu zen. 1956 aldera, festen programa batean, honela zetorren bere partaidetzaren berri: “El grán torero Carpanta que, cuando ve al toro, se espanta”. Zaldi lasterketak ere ikaragarri gustatzen zitzaizkion; baita berria zen guztia ere.
| 92 |
IXAKEA
1950/51 aldera, Barreiro anaiei esker, gure tabernan xakeko lehenengo txapelketak
egin ziren. Nik hamahiru urterekin hartu nuen parte (beraiek erakutsi zidaten jokatzen).
16 xake jokalarik hartu zuten parte. Irabazlea Juanito Romo izan zen, eta bigarren Ramón Alkorta geratu zen.
IFUTBOLINA
1952 aldera, Iñaki Orotegik berak egindako egurrezko futbolin bat oparitu zien nire gurasoei. Gure ganbaran egin zuen eta, berrikuntza izanik, partida bakoitza berrogeita hamar zentimo kobratzen hasi ginen baina, hala ere, bukaeran beti doan jokatzen amaitzen zuten. Denbora gutxira, metalezko bat jarri zen, jokatu ahal izateko pezeta bateko
txanpona sartu beharra zegoen. Txapelketa bat antolatu zen, eta Andoni Unanue eta ni
geratu ginen txapeldun, Antonio Carrasco eta Juanito Garcíaren aurka jokatu ondoren.
IIRRATIAK
1940ko hamarkadaren hasieran, emankizun garrantzitsu bat zegoenean, José San Sebastiánek irratia oso ozen jartzen zuen, guk kaletik entzun ahal izateko. Hau kirol ospakizunen bat zegoenean gertatzen zen. Fernando Jiménezek, geroago, irrati bat egin
zuen, eta estankora ekartzen zigun, pilota partidua garrantzitsuren bat jokatzen zenean.
Auzoan oso irrati gutxi zeuden. On José Atxukarro kapilauak, Isidoro Egizabalek, Juan
Lakarrak, Guillermo Romok eta besteren batek bakarrik zeukaten irratia. Aurreraxeago,
guk eduki genuen bat etxean, eta kirolen bat ematen zutenenean (futbola eta txirrindularitza ziren ohikoenak), jangela jendez beterik izaten genuen. Alberto eta Ciriaco Basaundiko morroiak ditut gogoan. Beethovenen musika edo antzekoa izugarri gustatzen
zitzaien, eta, zaratarengatik ezin zenez ongi entzun, mahai baten gainera igo, eta isiltasun pixka bat eskatzen zuten, eta irratia belarrira hurbiltzen zuten.
IAKORDEOI JOLEAK
Ángel Romo, Martín Etxebeste, Andoni Oiarzabal ‘Toti’, Ignacio Adarraga, Martín Igartua, Joaquina Lakarra eta Alberto, Basaundiko morroia, gogoratzen ditut. Batzuek musikaren erritmoa oinarekin eramaten zuten, eta bakarren batek oina geratzen bazuen
erritmoa jarraitzeari uzten omen zioten, hori zen behintzat esaten zutena.
IHARMONIKA
Iñaki Artolari ikaragarri gustatzen zitzaion, eta alde guztietara bere horrekin joaten zen.
Bilerak animatzen zituen. Rantxerak gustatzen zitzaizkion, eta oraindik ere gustatzen
zaizkio.
| 93 |
IJAZZA
Maisua Manolo Alaña izan zen. Zenbait orkestratan bateria jo zuen, eta akordeoilari batekin batera ezkontza askotan jotzen zuen.
ITXISTUA
Luis Goiaran eta Joaquín Idigoras txistulari onak izan ziren. Danbor jole Guillermo Romo ibiltzen zen. Zenbat jaitan atera ote dira erraldoiekin eta buruhandiekin batera!.
IOLERKIAK
José Mari Lezak idatzitako olerki batzuk transkribatzeari oso interesgarria deritzot (2.
eranskinean dauzkagu). Hamabi urte zituela auzoa utzi beharra izan zuen arren, oraindik ere asko maite du, eta berrogeita hamar urte igarota direnean bere oroipenekin harritzen gaitu.
| 94 |
6 San Pedro jaiak
Nahiz eta Nire oroipenen barruan sartu, ekainaren 29an ospatzen diren San Pedro festa handiei aparteko kapitulu bat eskaini nahi diet (nire oroipen handi eta zoragarrienak).
Festak baino zenbait aste lehenago, nire etxean elkartzen ziren Juanito Egizabal, Ramón Urdanpilleta, Alberto Orotegi, José Aldaz eta Benjamín García (nik hauek gogoratzen ditut), eta festetako programa osatzen zuten. Bezperan, seiak aldera, Guillermo
Romok bere etxetik (bozgorailua estalpearen gainean jartzen zen) gramolaren kantua
jotzen zigun (gaur egun oraindik ere gustatzen zait doinu haiek entzutea, Lasarteko establezimendu batean bai baitago horretarako aukerarik). Erraldoiak eta buruhandiak asko gustatzen zitzaizkidan (ze ongi egiten zuten dantza erraldoiek txistularien doinuekin!), baina ihesi joaten nintzen, beldurra ematen baitzidaten. Oraindik ere gustatzen
zait ikustea, baina txisturik ez badago... niretzat beste gauza bat da. Haur jolas guztietan parte hartzea atsegin nuen: lasterketak, zaku karrerak, uztaiak... ez dakizue Pedro
Marik ze uztai polita zeukan eta nola irabazten zigun! Lasterketa guztiak errepidean izaten ziren, eta nire etxearen alboan amaitzen ziren. Ez zegoen inolako arriskurik, ez baitzen ia autorik ibiltzen. Beste motatako jokoak ere antolatzen ziren, hala nola, lapikoen
apurketa, txokolate-jatea; azken hau ez nuen oso gustuko, baina egun batean lau lagun
eseri ginen –horietako bat Pedrín–, begiak estali eta koilararekin aurrekoari jaten eman
behar genion. Ahora ahalik eta gutxiena sartzen saiatzen ginen –norberak ezin zuen bere koilararekin jan– eta halaxe bukatu genuen, zikin-zikin eginda... ederra zen, ba, Pedrín! Joko hauek Iturralde plazan egiten ziren.
A/116 San Pedro jaietan, 1957. urte aldera. Nekaezinak: Manolo Alaña, Diego Bikondoa, Andoni Oiarzabal ‘Toti’ eta Xanti Artola.
| 95 |
A/117 Txistulariak, Joaquín Idigoras, Luis Goiaran eta Guillermo Romo, beti jaiak alaitzen; erraldoi eta buruhandiekin, Sorgin-Dantzaren taldearekin.
A/118 Atletismoa 1952ko festetan. Zutik: José González, Pedro Bikuña, Ramón Urdanpilleta, Carlos Galindo, Miguel Mari Sánchez, Pedro Sánchez, Xanti Artola eta Agustín López. Makurturik: José López eta
Juanito Goiaran. Ezkerraldean Julio Sánchez eta atzealdean, betaurrekoekin, Isidoro Sagasti. A/119 Txirrindularitza 1954ko festetan. Ezkerretik eskuinera: Andoni Oiarzabal, gure txapeldun Joxe Orbegozo,
honen atzean Maribel ikusten dut (ia bikote ginen jada!), Joxe Urdanpilleta, Prudencio López eta Celso
Orbegozo.
Helduek ere beraien festak zituzten: txirrindulari lasterketak ospatzen ziren (urte batzuetan Joxek irabazi zuen). 1951. urtean izan zen nesken lehenengo txirrindulari lasterketa; Pilar Orbegozok irabazi zuen, bere anaia Joxeren bizikletarekin. Bizikleta honek motortxoren bat edo edukiko zuen... Dolores Usabiaga eta Genara Hernandok ere
hartu zuten parte, guztiek ere praka luze zuriak zituztelarik. Pilarri prakak aurrerago bere aitaginarreba izango zen Manolo Goiaranek utzi zizkion (oraindik ere emakume askok gogoan dute On José María kapilauak egin zien sermoia, prakekin ateratzeagatik).
Moteltasun lasterketa (edo oreka lasterketa) ere antolatu zen: ahalik eta mantsoena joan behar zen, oina lurrean jarri gabe eta atzeraka joan gabe. Lasterketa honetan, jende
ugari irten zen, eta bi bakarrik gogoratzen ditut: Ignacio Adarraga eta José Javier San
| 96 |
Sebastián. Oker ez banago, azken hau izan zen garailea. Ignaciok askotan erakusten
zigun bizikletaren gainean aurrera egin gabe zenbat denboraz iraun zezakeen. Horretarako, aurreko gurpila bi eskuekin eutsi eta gorputza eskulekuaren gainean jartzen
zuen. Zinta lasterketak ere baziren: bizikletaren gainean jarri eta eskuan makiltxoa hartuz, uztaiaren barruan sartu behar izaten zen, eta zinta ateraz gero, saria izaten zen.
Lakarra etxearen atzealdea eta obraren amaieraren artean, ibaitik gertu, terrero
lehiaketa egiten zen. Alberto Orotegi zen antolakuntzako arduraduna eta eskopetaren
jabea, eta eskopeta berak kargatzen zuen, eta ondoren tiratzailearen eskutan jartzen.
Manolo Goiaran obraren atzean ezkutatuta egoten zen tiroaren hotsa entzun arte eta,
hori gertatutakoan, balak dianan non eman zuen azaltzen zuen. Ondoren puntuazioa
eman eta obra berriro ere masarekin estaltzen zuen. Balek ibaia zeharkatzen zutenez,
José Illardia ibaiaren beste aldeko txabolan egoten zen eta, inor ez inguratzeaz arduratzen zen. Alberto Orotegik (gogoratu mendizale handia zela), ibilaldi erregulatua diseinatzen zuen; igaro behar ziren bideak markatzen zituen, eta denbora zehatz bat finkatzen zuen. Denbora honetara gehien hurbiltzen zenak irabazten zuen proba.
A/120 Terrero lehiaketa. Alberto Orotegik Martin Agirresaroberi saria ematen. A/121 Terrero lehiaketa.
Parte-hartzaileetako batzuk; zutik: 2. Lucas Agirresarobe, 3. Juanito Alkorta, 4. Ugalde (semea), 5. Joaquín Gabilondo, 6. Alberto Orotegi, 7. Martín Agirresarobe, 10. Ugalde (aita); makurturik: 1. Juan M. Borda, 3. Sancho Cano, 4. Arratibel, 5. Joaquín Sudupe. A/122 Terrero lehiaketa Astigarragan: txapelduna,
Alberto Orotegi; sariak banatzen, Ugalde.
Piraguen lasterketak izaten ziren politenak. Ontziak Brunet jaunenak ziren. Sei zeuden, eta bakoitzak izen bat zeukan: txantxangorri, txepetxa, pintxana, karnaba; guztiak
ere txori izenak eta beste biak ez ditut gogoan. Urte batean, Lakarra etxeko alabek bordatutako bandera zoragarri bat egon zen euren etxeko leihotik zintzilik. Joaquín Fernández eta Xanti Bardají izan ziren bandera honen irabazle. Lorategia eta bere inguru
guztiak betetzen ziren jendez ekitaldi hau ikusteko.
Festa egun hauetarako, orkestratxo bat ekartzen zen, eta dantzaldia, eguraldiaren
arabera, estalpean edo Iturralde plazan izaten zen. Nahiz eta helduagoentzat izan, dantzaldiaren ondoren goizaldeko ordu bata aldean Iturralde plazatik nire etxera estankora
egiten zen kalejira ikaragarri gustatu izan zitzaidan oso txikitandik. Hemen beste zenbait
| 97 |
pieza jotzen zituzten, eta azkena, Rosario Juárezek gogorarazi didan bezala, Yuuupi
izenekoa izaten zen, eta ondoren denak... ohera. Urtero, gure etxera ‘Azpitti’ etortzen
zen bere akordeoiarekin, eta festetako bere abesti zerrendarekin animatzen gintuen;
nekaezina zen. Antiguatik ‘Arruza’ etortzen zen, eta hau ere nekaezina zen: dantzari
ona, abestiak txistukatzen eta aurrena harrapatzen zuen aulkiarekin danbor itxurak egiten.
A/123 Musika banda (1875, urte inguruan. XIX. mendeko Oriako musika banda sonatua, urte askoan
hainbestetan oroitu izan zutena, Bruneteko fabrika barruan; hor egiten zituzten entseguak, bai eta instrumentuak gordetzen ere.
Musika banda horretaz, hauxe dio Teresa Amuategik Urnieta liburuan: “Arrosarioko
Ama Birjinaren egunean, urte askoan jo izan zuen Urnietako plazan Oria auzoko musika bandak. Saio horren truke, 50 pezeta ordaintzen zizkion Udalak. Geroago, 10 pezeta igo zion ordaina; izan ere, ordainsaria ezarri zutenean, 17 ziren bandako kideak, eta
gero, berriz, 22.”
| 98 |
Epilogoa Oria, auzo berezia
940ko eta 50eko hamarkadetan jarraitzen dut, eta auzoa, kapera, lantegi, jauregi eta
zertxobait apartatuta zeuden etxe eta baserriz osatua gogoratzen dut. Hori guztia
zelai berdez, langileen baratze eta txabolez, baserrietako soro handi eta baratzez, artasoro zoragarriz, lorategi eta enparantzaz, zuhaizti handiz, fruitondo (sagastiak ziren
gehienak), harizti eta pinudiz inguratua. Pinudiak 20.000 baino gehiago ziren, eta ibai
bat ere bazegoen auzoa zeharkatzen zuena. Ametsetan jarraituz, eta nire amak kontatutakoaren eraginpean, nire haurtzaroan behin baino gehiagotan marrazten saiatu naizen Eguberrietako jaiotza baten moduan ikusten dut auzoa. Horrenbeste elkartzen gintuen tertuliak ditut faltan eta, nola ez, falta diren oriatar guztiak! Jarraian (2. eranskinean) aurkeztuko dudan zentsuak, guztiak gogorarazten lagunduko digu.
1
Garai bateko auzoan eta errepidearen alboan geratzen dira Plaza Berria (berreraikia eta estalia), kapera (aurrerago berriro ere aipatuko dut) eta Brunet pasealekuaren
zati bat. Mendi aldean, Lekuona, Garratza, Goiko-etxe (Vitoria-enea) eta Goiko-etxe
(Oria-gain) ikus daitezke; egoera larrian daude, eta lehenengo hiruretan ez da inor bizi.
Guztiak ere geratzen diren zelai berdez inguratuak daude. Goiko-etxeren inguruan, Iturrigoxoko paisaia ederra daukagu, iturri eta guzti.
Azkorteko ermitara joan nahi dutenek, niri gehien gustatzen zitzaidan bidea oraindik
ere bere hartan daukate. Plaza Berriaren atzeko zelaitik abiatu eta Goiko-etxe eta Iturrigoxon barrena tenis zelai ingurura irits daiteke; bertan orain etxeak daude eraikiak, eta
hemendik Zapal baserrian barrena ermitaraino; azken zati honek badu zailtasun pixka
bat, bide erdia desagertua baitago.
Gaur egun Oria ez da Urnietako zatia; izan ere, 1986. urtean Lasarte-Oria izeneko
herri berria sortu zen. Baina Oria zeneko hari buruzko oroipenekin jarraituz, Txartel baserria hotel izugarri bat da, eta Brunet pasealeku polit hartan Txitxardin izeneko jatetxe
ospetsua dago. Aipatutako bi eraikin hauen artean eta Andoain alderantz, ezkerraldean,
etxe ugari daukagu: eskuinealdean, berriz, tailer industrialak eta bulegoak.
Azkenerako utzi dut hain maitatua dugun Gure Karmengo Ama Birjinaren kapera.
Zenbait berrikuntzaren ondoren, oso polita geratu da, eta Ama Birjina berriro ere aldarearen erdian jarri dute. Nire iritziz, sekula ez zuten mugitu behar. Berreraikuntza hau
zenbait oriatarri esker egin da, ordu asko pasatu dituztelako lanean, betiere beharrezkoa den erakunde ofizialen laguntzaz. Berriro inauguratu zutenean (2004ko uztailaren
10ean), meza nagusia On Juan Mari Uriarte Gipuzkoako gotzain nagusiak eman zuen,
eta laguntzailea urte askoan gure kapilaua izan den On José María Arrizubieta (88 urte)
izan zen. Mezan garai bateko oriatarrek ere lagundu zuten, eta abesbatza 50eko hamarkadako kideek osatu zuten.
| 99 |
2004. urteko uztailaren 16an, Karmengo Ama Birjinaren egunean, eta 18an (Txitxardin jatetxean elkartu ginen oriatarrak bazkari bat egiteko) Pilar Catalinak mezan bakarrik abestu zuen Gunoden Ave Mariak zirrara handia eragin zidan. Pilar auzoan bizi da
gaur egun, eta oriatarrei laguntzeko beti egon da prest.
A/124 Oriako kapera. Meza nagusia (2004/07/06). Ezkerretik eskuinera: On Koldo Apeztegia artzapeza,
On José Mª Arrizubieta (kapilau ohia), On Xabier Andonegi, On Juan Luis Murua (kapilau berria eta Zumaburuko elizako apaiza), On Ramon Uribe-Etxeberria, On Jesús San Miguel eta On Juan Aldasoro.
A/125 Oriako kapera kanpotik ikusia (2005/03/02).
| 100 |
Oria
y mis recuerdos
José Mari Bardají Olloquiegui
| 101 |
| 102 |
Índice
INTRODUCCIÓN
......................................................................................................................................
105
1. NUESTRO TXOKO
Los Brunet ...................................................................................................................................................... 107
Descripción del barrio .............................................................................................................................. 116
El comercio .................................................................................................................................................... 122
Nuestra escuela .......................................................................................................................................... 125
Nuestros juegos .......................................................................................................................................... 127
2. NUESTRA DANZA FOLCLÓRICA
Sorgin-Dantza de Oria ............................................................................................................................ 131
3. MIS RECUERDOS
Oria, la gran familia .................................................................................................................................. 141
Congreso Eucarístico .............................................................................................................................. 141
Capilla de Nuestra Señora la Virgen del Carmen ................................................................ 142
Azkorte zahar / Azkorte berri .............................................................................................................. 145
Romería de Azkorte .................................................................................................................................. 146
Via Crucis de Azkorte .............................................................................................................................. 148
Semana Santa ............................................................................................................................................ 148
Virgen de Arantzazu ................................................................................................................................ 149
Centenario de la empresa Brunet .................................................................................................. 150
Medios de transporte .............................................................................................................................. 152
Equipamiento de fútbol .......................................................................................................................... 154
Travesuras ...................................................................................................................................................... 154
Visita al monte Igeldo .............................................................................................................................. 154
Recogida de moras .................................................................................................................................. 155
Incendios ........................................................................................................................................................ 155
Cooperativa de Oria ................................................................................................................................ 156
Bendición de Ramos ................................................................................................................................ 156
Adecentamiento del barrio .................................................................................................................. 157
Gabarra ............................................................................................................................................................ 157
“Txirrilla” .......................................................................................................................................................... 157
Limpieza de colchones .......................................................................................................................... 157
Lavadero .......................................................................................................................................................... 158
Lucas y sus cerezas ................................................................................................................................ 158
Belén navideño ............................................................................................................................................ 159
Los Reyes Magos ...................................................................................................................................... 159
Campeonatos Mundiales de Ciclismo .......................................................................................... 159
Los mendigos .............................................................................................................................................. 159
| 103 |
4. ORIATARRAS POPULARES
Plazido Mujika Berraondo .................................................................................................................... 161
Juan Lakarra Martinikorena ................................................................................................................ 162
José Kerejeta Añorga .............................................................................................................................. 162
Andoni Unanue Lekuona ...................................................................................................................... 163
Alejandro Romo Usabiaga .................................................................................................................. 165
Familia Urdanpilleta-Sancho .............................................................................................................. 165
5. DEPORTE / CULTURA / VARIOS
Ciclismo ............................................................................................................................................................
Cicloturismo ..................................................................................................................................................
Atletismo ..........................................................................................................................................................
Boxeo ................................................................................................................................................................
Cesta punta ..................................................................................................................................................
Pelota ................................................................................................................................................................
Montañismo ..................................................................................................................................................
Árbitro de fútbol ..........................................................................................................................................
Fútbol ................................................................................................................................................................
Leandro Romo ............................................................................................................................................
Ajedrez ..............................................................................................................................................................
Futbolín ............................................................................................................................................................
Radios ..............................................................................................................................................................
Acordeonistas ..............................................................................................................................................
Armónica ........................................................................................................................................................
Jazz ....................................................................................................................................................................
Txistu ................................................................................................................................................................
Poemas ............................................................................................................................................................
167
168
169
171
172
174
174
177
177
180
181
181
181
181
181
182
182
182
6. FIESTAS PATRONALES DE SAN PEDRO .............................................................................. 183
EPÍLOGO: ORIA, UN BARRIO ESPECIAL
| 104 |
............................................................................
187
Introducción
n este libro, Oria y mis recuerdos, que comencé en el año 2000 al lado de mi esposa Maribel y de mi hermano Xabier, he querido realizar un recordatorio de cómo era
nuestra vida en el barrio a mediados del siglo XX, siendo uno de los principales motivos
el que cada vez que me reúno o me encuentro con gente de nuestros tiempos, raro es
que no surja algún tema relacionado con nuestro Oria.
E
Antes de describir la composición del barrio en los años de mi juventud, me ha parecido interesante relatar cómo se comenzó a formar éste a partir de mediados del siglo
XIX. Para ello, retrocedo a 1845, año en el que la familia Brunet se interesó por este valle de Oria, perteneciente al municipio de Urnieta; y hasta un documento de 1915 en el
que está ya configurado todo el barrio tal como yo lo he conocido, excepto la actual iglesia que se construyó en 1940.
Seguidamente, con la colaboración de diversas personas, entidades, etc., he tratado de plasmar, con toda clase de detalles, nuestras vivencias en el barrio. He puesto todo mi interés, pero seguro que he pasado por alto cosas importantes; espero que lo
comprendáis.
Al margen de todas las dificultades y las horas empleadas, siento una gran satisfacción a la hora de presentaros el libro, siendo una de mis mayores ilusiones que éste llegue a todos los hogares en los que haya un oriatarra con el que haya convivido en el periodo citado anteriormente o, simplemente, a todos los que simpaticen o, de alguna manera, puedan estar relacionados o interesados por nuestro barrio.
La redacción de este libro, una vez jubilado, me ha servido de juego, de entretenimiento, para rememorar, sobre todo, mi niñez, pasando por la adolescencia, incluso,
hasta llegar a ser un aitona. He recordado a todos los oriatarras (realizando un censo
hacia el año 1948). A muchos de ellos los tenía frescos en mi memoria; a otros, los he
vuelto a recuperar revisando los documentos. Hay momentos en que he contactado con
vosotros y, con vuestras anécdotas, me habéis hecho reir un rato y otros, recordando
nuestras andanzas, han hecho secarme algunas lagrimillas. Hasta esto ha sido muy bonito. Aunque, en principio, mi idea era rememorar los años 40 (concretamente el año
1948), hay momentos que he creído que debía salirme del guión y he pasado a otras décadas. Pienso que, de esta manera, es más completa la información que trataba de
trasladaros.
Este documento tendrá sus errores; pido disculpas por los fallos que pueda haber.
He intentado ir aclarando todas las dudas que se me han presentado, pero seguro que
| 105 |
hay detalles que he pasado por alto. Como anécdota os diré que he encontrado dos
apellidos que aparecen en distintos censos escritos de tres maneras diferentes; Illundain, Irundain, Azanza como segundo apellido de Eleuteria Ollo, y Arisines, Arizea, Ariznea como segundo apellido de María Kortazar, y varios apellidos más escritos de dos
formas distintas. Tened en cuenta que los documentos consultados en el archivo de Urnieta son anteriores a 1935, escritos a mano y que, desde 1935 a 1960, no existen padrones ni se conoce su paradero. Otra anécdota podría ser el haber contactado con Angelita Elorza (las de Segura), actualmente residente en Barcelona, para que me proporcionara algún apellido que me faltaba (el teléfono me lo facilitaron en Oria). Es muy
posible que con esta señora yo no hubiera hablado desde hace más de 40 años.
| 106 |
1 Nuestro txoko
ILOS BRUNET
Como ya menciono en la introducción del libro, para iniciar la narración de Nuestro txoko, me ha parecido interesante comenzar este libro con un recuerdo especial hacia la
familia Brunet, fundadora y gran impulsora del barrio de Oria. Para ello, además de la bibliografía consultada, me han resultado de una gran ayuda los datos que he podido recoger entre los oriatarras Jesús Aldaz, Sebastián Kerejeta y las hermanas Juárez (Rosario y Luisa).
F/2 Ramón Brunet (1848-91). F/3 Guillermo Brunet. (1891-1923). F/4 José Manuel Brunet (1923-56).
Repasando el libro Lasarte-Oria, veinte años y varios siglos del historiador Antxon
Aguirre Sorondo, puedo ver que la familia Brunet se trasladó de Barcelona a San Sebastián hacia el año 1770. Dos de ellos, padre e hijo, fueron alcaldes de San Sebastián
en los años comprendidos entre 1820-1823, 1834-1835 y 1838-1841. Muy emprendedores, se distinguieron por su actividad tanto en el comercio como en la banca, además
de la industria, llegando a crear una gran fortuna. Don Guillermo fue presidente fundador de la Sociedad de Fomento de San Sebastián y a él debemos, en parte, la construcción de edificios emblemáticos tales como el teatro Victoria Eugenia, el hotel María
Cristina, etc. En la presentación del libro mencionado, nos relata Antxon (con su amenidad característica) estas curiosas anécdotas. En 1865, en uno de los veraneos en los
que la reina Isabel II visitó a la familia Brunet en Oria en compañía de su hijo, el príncipe y futuro rey, Alfonso XII, acudieron a ver la novedosa instalación de un ascensor. Al
pequeño príncipe le gustó tanto que se pasó toda la tarde sin salir de él, subiendo y bajando. Ya en 1902, Don Guillermo, que alternaba la Dirección de la Banca Brunet con la
de la fábrica de Oria, instaló un teléfono en la fábrica para tener línea directa con el banco, un aparato de esos antiguos en los que había que hablar a un micrófono fijo (otra de
las novedades, uno de los primeros de la provincia, sino el primero). Tan extraño era el
artefacto que un día corrió la noticia por toda la fábrica de que el Amo (con este título se
les conocía) se había vuelto loco, pues un obrero le había visto "hablando solo". En el
mismo libro hace mención a los edificios que existían antes de construirse la fábrica.
| 107 |
Así, El Molino aparece en los documentos en 1771. Aunque no aparece ninguna referencia, creo que estaba instalado en el que, posteriormente, fue el paseo particular de
los Brunet. El edificio Oria la Mayor (1827), del que no he podido hallar su ubicación y
Basoaldi (1771), que puede guardar relación con el caserío Basaundi.
Fue en 1845 cuando los Brunet decidieron, una vez analizados los terrenos, que esta zona resultaba ideal para ubicar una nueva empresa, en principio por estar muy cerca del río, quizás también de la costa, de la frontera y de sus domicilios. Tras obtener los
pertinentes permisos se construyó la fábrica HILADOS Y TEJIDOS DE ALGODÓN
BRUNET Y CÍA.
En la revista LasarteOria Nº 4, se dice que compraron unos 80.000 m2 de terreno que
antes habían pertenecido a los Atxega y los Lasarte. En el registro de la propiedad encuentro algunas compras que hicieron los Brunet en el año 1845. Así, a José Miguel Mujika, de San Sebastián, por sus derechos en la casa Oria la Mayor le abonan la cantidad de 16.000 reales de vellón; a Ramón María Belaunzaran, de Urnieta, por la casa denominada Oria, 30.000 reales de vellón; y a José Javier Agirresarobe, de Usurbil, por la
misma casa, 6.337 reales de vellón. En otro documento de 1864 (del mismo registro de
la propiedad) se citan los siguientes edificios: Oria-txiki, con el número 71, Aurrekoetxeak con los números 72-73-74-75-76 y 77, Oria-aundi con los números 78-79 y un
grupo de tres casas con los números 80-81 y 82; también se cita, sin numerar, Etxeluze
(con Capilla incluida), Basaundi, Oria-garaikoa y se hace mención al frontón de pelota.
Ramón López, en la revista LasarteOria Nº 6, hace referencia, ya antes de estas fechas (recordad que estamos en 1864) a los caseríos Garratza, Oria-gain, Goiko-etxe
(Vitoria-enea) y Basaundi; éste, hacia 1850, ejercía de posada y era el primer alojamiento de muchos obreros de la fábrica que venían de otros pueblos. También nos dice
que la construcción de la carretera de Lasarte a Andoain se inició en 1844 y que, para
su realización, mediaron los Brunet (anteriormente era un camino de carruajes).
Volviendo al registro de la propiedad, en un documento de 1915, se describen las
casas Gizaldiberri, con los números 1-2-3, Baratzalde con el número 4, Zelaialde con
los números 5-6-7-8-9, Aurreko-etxeak con los números 10-11-12-13-14-15, Iturralde
con los números 16-17-18-19, la portería de la fábrica con el número 20, Etxeluze con
los números 22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 y Oria-txiki con el número 48. Todas
las casas se numeran, mirando de frente, de izquierda a derecha (excepto Zelaialde,
cuyos números van en sentido contrario) o lo que es igual, todas están numeradas de
norte a sur. El Palacio, con una superficie de 405 m2 no dispone de número y el resto de
edificios de la empresa también están sin numerar. La suma de todos los edificios arroja una superficie de 15.650 m2, estando constituido el resto por jardines, pinares, huertas, caminos, etc., con una extensión de 296.789 m2 (total: 312.439 m2).
En el archivo de Urnieta, en el Padrón Municipal de habitantes del año 1910, encuentro el Palacio, con el número 21. Este número me faltaba para hallar todas las casas del núcleo del barrio con números correlativos. Creo interesante reseñar los habi| 108 |
tantes del citado Palacio, según dicho censo y año de 1910:
Apellidos
Nombre
Brunet Bingley
Serrano Navarro
Brunet Serrano
Brunet Serrano
Brunet Serrano
Brunet Serrano
Brunet Serrano
Brunet Serrano
Brunet Serrano
Normandín
Olaberria Makazaga
Zumalakarregi Setién
Cerrajería Elizegi
Moraza Cerio
Guillermo
Luisa
José Manuel
Dorotea
María Luisa
Catalina
Concha
Ramón
Soledad
Margarita
Juliana
María
Juana
Benito
Edad
45
38
18
17
16
15
10
8
5
20
25
32
24
31
Naturaleza
Donostia
Madrid
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Urnieta
Urnieta
Urnieta
Francia
Bergara
Villabona
Hernani
Álava
El primer amo fue D. Ramón Brunet Prat, quien puso en funcionamiento la empresa y que falleció en 1891. Tras la celebración del funeral fue enterrado en el panteón familiar del cementerio de Lasarte en el que, por cierto, en las visitas que realizábamos al
cementerio, parábamos un rato al lado del mismo.
F/5 Funeral de D. Ramón Brunet. Reunidos en su despedida, junto a la puerta principal del Palacio.
Su sucesor fue su sobrino D. Guillermo Brunet Bingley, casado con Dª Luisa Serrano; sus padres fueron Alfonso Brunet (1837-1880) y Dora Bingley; sus abuelos, José
| 109 |
Manuel Brunet y Manuela Berminghan. Estos datos nos los facilita Teresa, hija de María Luisa Brunet, que reside en Madrid. Nos comentaban nuestros mayores que, en
aquellos tiempos, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, Don Guillermo y su familia
(8 hijos) organizaban en el palacio, muy a menudo, unas grandes fiestas a las que acudían las familias de la alta sociedad de San Sebastián y sus alrededores.
F/6 Boda de María Luisa Brunet.
Con su padrino y padre D. José Manuel.
A la muerte de éste, en 1923, tomó el mando su hijo mayor D. José Manuel Brunet
Serrano, casado con Dª María Teresa Guardamino, de cuyo enlace nacieron cuatro hijas, siendo éstos los únicos amos que yo he conocido y terminando con ellos la dinastía
de los Brunet en Oria en el año 1956, año en el que vendieron todas sus pertenencias a
los Azkarate y cerrando éstos la fábrica en el año 1987. No sé si los anteriores patrones
tenían las mismas costumbres, pero Don José Manuel, con su familia, alternaba el Palacio, en el que pasaba todo el verano y una parte del resto del año, con su vivienda de
San Sebastián en la entonces Avenida de España (actualmente, Avenida de la Libertad). Estando redactando estas líneas y queriendo recoger algún dato adicional sobre
el Palacio (con ayuda de Sebastián), hemos querido contactar con su hija María Luisa,
residente en Madrid (ésta nos ayudaba a los oriatarras siempre que era requerida). Nos
dan noticia de su fallecimiento el 18 de enero del año 2002. A sus familiares, en especial
a sus hijos, les enviamos nuestro más sentido pésame.
El hijo de María Luisa, Pablo, nos promete traer alguna fotografía en la Semana
Santa de 2004, fechas en las que se desplazan desde Madrid a pasar unos días a su casa del barrio del Antiguo. Nos reciben en su domicilio los hijos de María Luisa, Pablo y
Teresa (ésta, con un gran parecido a su madre) que, con toda amabilidad, nos muestran
unas fotografías muy curiosas y de gran valor. A su lado y comentando historias de su
familia y del barrio de Oria, he pasado un rato muy agradable. Gracias, Pablo y Teresa.
Aunque ni poseo ni encuentro datos concretos, guiado en parte por D. José María
Arrizubieta (nuestro capellán), que hablaba a menudo con la familia Brunet, parece ser
que éstos se establecieron en el barrio hacia el año 1880 y se acomodaron en la vivienda que yo siempre he conocido como la del Sr. Maestro, Don Cecilio, en la casa Gizaldiberri. A partir de 1884, se trasladan a la casa tipo palacete diseñada expresamente pa| 110 |
ra acoger a la familia Brunet. Disponían sus tres plantas de unos 600 m2 en los que había un hermoso porche de entrada y, en la segunda planta, una gran terraza. Se construyó adosada a la casa Zelaialde y es la que yo he conocido siempre como la casa Lakarra. Aquí permanecieron hasta el año 1887 o un año muy próximo a éste, fecha en la
que se terminó de construir el gran Palacio, una preciosidad.
F/7 Severo Cano. Al fondo, parte de la
casa diseñada para la familia Brunet,
conocida como la casa Lakarra.
Con destino a la Empresa se traían desde diversas provincias balas de algodón.
Con éste se fabricaban primero los distintos tipos de hilo y, posteriormente, los tejidos.
La mayor parte de éstos se destinaban a la confección de sábanas con el logotipo de la
empresa, un Antílope.
F/8 Antílope. Símbolo de los productos
de la empresa Brunet.
Eran de gran calidad y todavía, cuando yo era jovencito (1950), costaba adquirir un
juego de estas sábanas. También se fabricaba en gran cantidad tejido para alpargatas
y manteles y, ya en menor volumen, para otros elementos. El primer producto que elaboró esta empresa data del año 1848. Parece ser que fue una serie de carretes, madejas y ovillos de hilo. Este mismo año se incrementó considerablemente la producción,
| 111 |
llegando en un breve espacio de tiempo a contar la fábrica con doscientos cincuenta
operarios. Posteriormente se fueron construyendo las viviendas para los obreros. En el
núcleo del barrio se edificaron seis bloques que albergaban unas 130 viviendas (contando el levante que se le dio a la casa Iturralde el año 1948). Éstas eran conocidas con
los siguientes nombres: Gizaldiberri, Baratzalde, Aurreko-etxeak, Iturralde, Etxeluze y
Zelaialde, todas ellas de tres alturas, excepto las casas Baratzalde y Etxeluze, que tenían dos.
F/9 Parte trasera de la casa Baratzalde, con su peculiar balcón.
Las casas Gizaldiberri y Baratzalde tenían la particularidad de tener en su parte trasera un balcón corrido por el que se accedía a las viviendas. Al no disponer de servicios
dentro de la casa, cuando tenían necesidad de ellos, debían salir de la vivienda, pues
se encontraban fuera de ella, en el mismo balcón. Las viviendas de la casa Zelaialde, la
más nueva, (1882) eran muy amplias, con una cocina y tres dormitorios muy hermosos,
servicio y un mirador muy bonito, con unas buenas vistas. Por un lado, hacia la carretera, se veía la mayor parte del barrio y, por el otro, se divisaban las huertas de los obreros, el jardín junto al río y la zona de Bugati, desde el hipódromo hasta los pinares que
tenían los Brunet en el monte Saldatxur, donde hoy hay una gasolinera en la salida hacia Andoain y actualmente se construye un gran aparcamiento para camiones. En una
de estas viviendas nací yo y aquí pasé toda mi juventud.
En el año 1894 el número de obreros que trabajaba para la fábrica –directa o indirectamente– ascendía a cuatrocientos cincuenta. En 1910, según el Padrón Municipal
de Habitantes de Urnieta, en el núcleo del barrio se contabilizan 575 personas y en caseríos y casas aisladas 71; en total, seiscientas cuarenta y seis personas. Dispongo de
un censo de obreros del año 1947, cedido amablemente por Jesús Aldaz, mi vecino en
| 112 |
aquellos tiempos, en el que aparecen el nombre y el número de operarios por secciones
y que detallo éstas, por creer que puede resultar interesante. Sección Preparación, seis
operarios; Ventilador, seis; Cardas, nueve; Bancos (manuales), quince; Mecheras en
grueso, seis; Mecheras intermedias, ocho; Mecheras finas, dieciocho; Hilatura, doce;
Continuas, cuarenta y uno; Ovillado, diez; Doblado y Retorcido, cinco; Devanado, ocho;
Doblado, dieciocho; Retorcido, diecisiete; Preparación de tejedura, cuatro; Urdidoras
en crudo, tres; Bobinado, quince; Encanillado color, cuatro; Tejido alpargatero, veinte;
Tejido en crudo, setenta y siete; Encanillado crudo, nueve; Tejido de cintas, cinco; Tejido de fantasía, cinco; Repasado, ocho; Aprestos, cuatro; Almacén salidas, tres; Varios,
diecisiete; Tintorería, diecisiete; Portería, uno; Taller mecánico y carpintería, diecinueve; Oficinas, diez. TOTAL: 400 OPERARIOS (129 hombres y 271 mujeres).
F/10 Oficinistas en 1947. De pie: Andoni Unanue, Jesús Iñurrategi, Leandro Romo, Isidoro Egizabal, Ignacio Adarraga y Jesús Aldaz. Sentados: José San Sebastián, Severo Cano, José Manuel Brunet, Juan
Lakarra y José Agirre.
Creo también interesante detallar los edificios que albergaba la empresa: los pisos,
con sus cinco plantas. El primer piso servía de almacén de balas de algodón; estas balas se deshacían y, con el algodón, se hacían mechas gruesas. En el segundo se refinaban estas mechas. Estos dos pisos constituían la sección denominada mecheras. En
el tercero y en el cuarto se realizaban los hilos y su bobinado; se les denominaba las
continuas. En el quinto se procedía al retorcido, quedando el hilo terminado y enrollado
en las distintas madejas y ovillos. Una parte del producto pasaba a la obra que constaba de dos plantas: en la planta superior, los hilos se pasaban por la urdidora a bobinas
| 113 |
grandes, quedando preparados para ser llevados a la planta baja, donde se confeccionaban los tejidos para las alpargatas y mantelerías. El resto de ovillos se destinaban a
los telares, edificio de una planta en el que se realizaban previamente las transformaciones a canillas para continuar fabricando distintos tipos de tejido y en el que, preferentemente, se confeccionaban las sábanas. De aquí pasaban a la tintorería, edificio
de una planta, en el que se les daba el tratamiento adecuado y, posteriormente, al almacén correspondiente situado junto a los telares, terminando en este punto el proceso de fabricación. Además, existían edificios que ofrecían servicios auxiliares, las oficinas, de dos alturas. En la planta baja estaba la cochera o garaje de los vehículos de
la empresa y, en el primer piso, se llevaba la gestión de la misma. El resto era de una sola planta; el taller mecánico, donde se realizaba tanto el mantenimiento de la maquinaria así como de toda la fábrica, extendiéndolo a todas las casas y viviendas que eran
propiedad de los Brunet; las calderas, aquí se producía el vapor suficiente para abastecer a toda la fábrica; la portería en la entrada a la fábrica, a la izquierda; ejerciendo
como portera, María Etxabe y, a la derecha, un local destinado a ambulatorio, donde,
que yo recuerde, Don Melitón, como médico, tenía aproximadamente una hora de consulta diaria y se desplazaba desde Urnieta y Chelo Guenaga, en sus funciones de enfermera, nos atendía a todas horas. Me cuenta Luisa Juárez que recuerda a Chelo trabajando en los pisos y que, un día, su cuñada María Esther se cortó los dedos de la mano y, ya que todavía no tenían enfermera en la fábrica, fue Chelo quien le hizo la primera cura. Lo debió de realizar tan bien que, a partir de entonces, quedó como enfermera
oficial.
F/11 A la izquierda, el edificio los pisos; a la derecha vemos las escaleras de acceso a la portería y a continuación los telares.
| 114 |
Me contaban mis padres que, de vez en cuando, en época de D. Guillermo, éste daba algunas vueltas por el barrio y, cuando veía una niña ya un poco desarrollada, se dirigía a sus padres para indicarles que podían presentarla en la empresa. Mi madre me
decía que empezó a trabajar a la edad de nueve años; esto sucedió hacia 1911. Mi padre me solía contar que D. Guillermo era muy amante de los animales y que, cuando se
construyó el pabellón denominado la obra, mandó realizar en el exterior, entre el primer
y segundo piso, una serie de orificios con el fin de que anidasen en ellos los pájaros. Yo
he visto muchas veces como se metían en estos agujeros.
F/12 Entierro de Dª María Teresa Guardamino. Portando el féretro, en la parte delantera y de izquierda a
derecha, José Aldaz Larrañaga y Laureano Unanue; detrás, José Azpeitia y, oculto, Agustín Usabiaga.
Tras éstos, en primer término, D. José Manuel Brunet y, más al fondo, el párroco D. José Iztueta
Para finalizar quiero resaltar, por medio de esta fotografía, el día del funeral de la señora de D. José Manuel Brunet, Dª. María Teresa Guardamino, fallecida el 11/11/1947,
en el momento de ser llevada a hombros a su última morada en San Sebastián. Como
dato significativo, los cuatro hombres que portaban el féretro eran obreros de la empresa y todos residentes en el barrio. Esto es un ejemplo, una vez más, de la excelente relación y grado de amistad que en aquellos tiempos nos unía a todo el barrio, tanto entre
residentes como con el propio empresario.
| 115 |
F/13 En el interior de la fábrica, D. Ramón Brunet con un grupo de operarios, hacia 1870.
F/14 En el interior de la fábrica, D. Ramón Brunet con un grupo de operarios, hacia 1870.
IDESCRIPCION DEL BARRIO
Nuestro barrio estaba limitado territorialmente del siguiente modo: al norte, la regata de
Oztaran, junto a la casa Kabo-enea, nos separaba del barrio de Lasarte-Urnieta; al sur,
la regata de Buruntzape hacía lo propio con terrenos de Andoain; al este, pasando los
caseríos Lekuona y Garratza, limitábamos con nuestro pueblo matriz de Urnieta; y al
oeste, con el río Oria. Las instalaciones de la empresa y el gran Palacio se encontraban
en un recinto cerrado. Al norte, lindaba con la casa Zelaialde; al sur, con terrenos de Andoain; al este, con la carretera general y la vía del tranvía y; al oeste, con el río Oria.
| 116 |
F/15 Vista general. En primer término la empresa Brunet; al fondo, parte del barrio.
F/16 El Palacio de los Brunet.
Quiero destacar el Palacio, muy bonito, con un paseo privado, precioso, en el que
resaltaba, sobre un montículo, un antílope, símbolo de los tejidos de la empresa y bajo
el que se hallaba una gruta en la que, en su interior, había una cristalera que asemejaba unas ventanas y que recibía directamente la luz natural; a un lado del Palacio, en la
parte trasera, una glorieta cubierta donde la familia pasaba sus ratos de ocio; a su lado,
un estanque con muchos peces de los que la mayoría eran anguilas y barbos y detrás
de ambos estaba la jardinería, a cuyo cargo se hallaba Benjamín García; al lado, una
buena pista de tenis; todo ello zona privada de los señores Brunet.
Delante del Palacio había un pretil con columnas de piedra que servían de sujeción
al vallado de madera; eran una especie de departamentos de dos metros y aquí nos
sentábamos, esperando al tranvía. También era lugar que frecuentaban las parejas. A
| 117 |
ambos lados de esta valla se hallaban dos grandes puertas por las que accedían los coches de la familia así como los camiones de carga.
Volviendo al paseo y comenzando por la parte cercada que bordeaba la carretera y
la vía, a continuación de la valla anteriormente citada y en dirección Andoain, recuerdo
dos árboles, magnolios (uno de ellos muy cerca del Antílope), seguidos por una fila de
castaños de indias centenarios, muy vistosos. En verano, se agradecía la sombra que
daban (en la actualidad quedan tres, aunque se ha vuelto a repoblar la zona con el mismo tipo de árbol). Adentrándonos en unos metros de fina hierba y siguiendo la misma dirección hacia Andoain, se encontraba el paseo. A sus lados, en fila, árboles plataneros,
también añejos, de los que todavía está en pie una gran parte. Al final del paseo, ya en
las cercanías de la presa del río (que todavía existe) había unos chopos majestuosos.
Un poco más al oeste, unos metros más de herbal seguidos por el canal que atravesaba todo el recinto. Entre este canal y el río, otro paseo (éste más estrecho), con una fila
de árboles plataneros. En la actualidad, en esta zona están las instalaciones del restaurante Txitxardin y el nuevo paseo denominado Paseo de Brunet.
F/17 El paseo particular de los Brunet. F/18 Al lado del río, una pasarela de este paseo.
Detrás de Etxeluze (Talokale) había un pasealeku (¡qué bonito!) que las zarzas han
hecho desaparecer. Este paseo nos llevaba a una huerta privada que estaba cercada
por una pared de unos tres metros de altura y que pertenecía a los Sres. Brunet. La
huerta la trabajaba Ángel Romo y muchos días se le veía con su cesta llena de verduras en dirección a palacio. Cuando Ángel dejó esta función, pasó a ocuparse de ella Miguel Goiaran y, más tarde, Martín Agirre. En agosto de 2004, cuando estoy repasando
este documento, está semidesaparecida debido a las obras del nuevo Etxeluze-berri.
Más arriba, camino de Zapal y Azkorte, estaba el tenis, de hierba, que también había sido construido especialmente para la familia Brunet. Secundino Kerejeta, del caserío
Goiko-etxe, se ocupaba en muchas ocasiones de cuidar la pista y sus alrededores.
Al lado del río, detrás de la casa Zelaialde, había un jardín, de unos 800 m2 de superficie y, entre el jardín y esta casa, unas huertas, con sus chabolas, también muy bonitas y que rondarían los 400 m2. Voy a tratar de recordar quiénes las trabajaban: de izquierda a derecha, mirando desde la casa, Laureano Unanue, José San Sebastián,
Juan Lakarra, José Mª Odriozola, José Ilardia (la trataba como si fuera un jardín), Fidel
Bardají, Carmelo López, Isidoro Egizabal (su padre Pedro nos regalaba unas manza| 118 |
nas riquísimas), Norberto Añorga y José Aldaz. Más tarde se fueron haciendo otras, detrás de la obra, junto al canal; Joxe López aprovechaba bien las aguas turbias que bajaban de los aseos de la fábrica, introducía hierba seca en un agujero y, cuando la sacaba, era un buen abono para su huerta. A la derecha de éste, Luis Bikuña y, posteriormente, más a la derecha, Gregoria Garro. Así es como, poco a poco, fue desapareciendo el primitivo jardín. Un gran lavadero público y el bolatoki, también detrás de la casa,
completaban la zona.
F/19 Casas Zelaialde, Baratzalde y Gizaldiberri (1882). Se observa que todavía no está construida la casa de los Brunet (conocida como la casa de los Lakarra) que se levantó adosada a la casa Zelaialde. A la
derecha, en primer término, se ve el almacén que pertenecía a los Egizabal, donde posteriormente se edificó la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
En Etxeluze, de izquierda a derecha, Rafaela Aranburu tenía una chabola; Francisca Gabilondo, una chabola con su cerrado para las gallinas; detrás de la casa, varias
chabolitas que pertenecían a Josepa Añorga, Marcos Olasagasti, Manolo Goiaran y
Martín Agirre; Vicente Gabilondo, una huerta grande con su chabola, en la que ejercía
de carpintero; José Urmán y Manolo Goiaran, una pequeña huerta con una chabolita
que compartían; más adelante, la huerta antes mencionada de los señores Brunet y, seguidamente, aprovechando la regata Buruntzape, un pequeño lavadero público.
En la casa Iturralde, una plaza para diversos actos, donde se celebraban parte de
las fiestas de San Pedro. Detrás de la casa, las chabolas, de Miguel Luis Alba, Mauricio
Aburuza y Pepito Azpeitia.
| 119 |
F/20 Casas Iturralde y Aurreko-etxeak. En primer término, las vías del tranvía y la carretera nacional 1,
seguido de la plaza y casa Iturralde y al fondo la casa Aurreko-etxeak con su estalpe.
En la trasera de Aurreko-etxeak, varias huertas, de distintas superficies, y sus correspondientes chabolas que pertenecían a Teresa Berregui, Agustín Usabiaga, Severo Cano, Alberto Orotegi, Benjamín García, José Aldaz y Carlos Oiarzabal; más arriba,
dos depósitos de agua que suministraban a todo el pueblo agua del manantial de Abaloz que, por medio de bombas, se traía hasta la fábrica y continuaba hasta los depósitos mencionados. Las familias de la planta baja tenían junto a sus viviendas su chabola
y un pequeño terreno particular.
Detrás de las casas Baratzalde y Gizaldiberri, una treintena de chabolas que pertenecían a los que residían en estas viviendas. Entre Gizaldiberri y la Plaza Berria tenían sus huertas Juanito Martínez, Francisco Goizueta y Crescenciano Santamaría. Un
poco más adelante, al inicio de la subida a Goiko-etxe disponía de un terreno con una
hermosa huerta y algunos manzanos nuestro Sr. Maestro, D. Cecilio Saénz de Urturi. El
resto eran terrenos que explotaban los distintos caseríos: parte estaban destinados a
hierba para el ganado; otra parte para árboles frutales, casi todos manzanos, (las perillas de Goiko-etxe eran muy buenas) y, el resto, para maizales y hortalizas.
Cito seguidamente los lugares donde solíamos beber agua (todas ellas serían potables, pero no sé si se realizaban análisis). Bebíamos abundantemente ya que corríamos y sudábamos mucho. Entre la casa Braulia-enea y la panadería de Pepe Kerejeta,
desde la carretera, partía un camino entre manzanos propiedad de Miguel y Manuel, del
caserío Basaundi y, a unos ochenta metros, teníamos agua de metal; de vuelta nos en| 120 |
contrábamos alguna vez manzanas en el suelo... Entre la Plaza Berria y el estanco, junto a la carretera, estaba la fuente pequeña. Había otra fuente al lado de la Iglesia y otra
más en el bajo de la casa Iturralde. A esta fuente ¡los viajes que habrá realizado Moisés
Hernando acarreando agua para llevarla a los obreros de la fábrica! Una fuente más
frente al Palacio. Arriba de Goiko-etxe estaba el Iturri-goxo; aquí pasábamos algunos
días la tarde, con merienda incluida y, ya saliendo hacia Andoain, teníamos la fuente del
metal, que todavía existe (la ha reparado y la cuida, por cierto, muy bien, Arias de la Lama). Más adelante está la de Abaloz, considerada la más fresca y potable, aunque todas ellas eran de manantial.
F/21 Caseta de Abaloz. Desde ésta caseta se abastecía de agua a la empresa Brunet y a todo el barrio;
se puede ver el agua sobrante que iba al río Oria.
Importante también que toda la electricidad para el alumbrado, tanto exterior del barrio como del interior de las viviendas, era cedida gratuitamente por la empresa. Este
alumbrado se conseguía por medio de la turbina existente en la fábrica. La luminosidad
no era siempre la misma. Cuantas más luces se encendían a la vez, menor era ésta; la
turbina no daba más de sí. Cuando menos iluminaba, la llamábamos ipurtargi (luciérnaga). Me cuenta Sebastián que, en su caserío de Goiko-etxe, alternaban un día la luz
de Iberduero y al siguiente, por el mismo contador, les abastecía la central de Urnieta;
el día que les tocaba ésta, les sucedía lo mismo que con la iluminación del barrio. Algún
día, en Nochebuena, recuerda cenar con velas. Por cierto, también la renta de la casa
debía ser muy baja. Nosotros, en 1950, por el bar y la vivienda, abonábamos unas siete pesetas. Esto lo recordarán mejor las amas de casa. Los dueños de casi todo el barrio eran los Brunet y, además, poseían extensos terrenos, la mayoría pinares, parte de
ellos en la zona de Zubieta, al otro lado del río.
| 121 |
F/22 Central de Abaloz.
Central de Abaloz. Esta central, con sus dos viviendas, no pertenecía oficialmente
al barrio. En una de sus viviendas habitaba la familia Ormazabal, que pasaba muchas
horas de su vida junto a nosotros. Un recuerdo para el matrimonio formado por Juan y
María, y sus hijos María Conchita, Juantxo e Inaxi, en especial para mi buen amigo
Juantxo (Q.E.P.D.).
IEL COMERCIO
Repasemos también cómo se desenvolvía el barrio en cuanto al comercio para el que,
por cierto, en aquellos tiempos estábamos bien equipados.
En la casa Zelaialde (debajo de la casa de los Lakarra) estaba situada la carbonería, que dependía de la cooperativa; junto a ella, la pescadería de Joaquina (más tarde,
su hija Maritxu). En el resto del sótano de la casa, una gran sidrería de los Brunet, considerada la mayor de Gipuzkoa, regentada por Martxel Garmendia del caserío Lartxabaleta; tenía la particularidad de que el llenado de las kupelas se realizaba desde los
portales de dicha casa: subía el camión a la acera (así se destrozaba ésta) y, por medio
de unas mangueras, se efectuaba el llenado. Ya que había algunas kupelas que no se
podían llenar desde los portales, el camión bajaba por detrás de la casa. Martxel o su
ayudante Julián nos cogían a los chavales que andábamos por allí y, por medio de cubos que acercábamos, las iban llenando; algún traguito dábamos. Siguiendo con la trasera de la casa, en la chabola de José Aldaz, Fernando Jiménez y Juanito Romo se dedicaban a la reparación de calzado. En la primera planta, junto a la casa de los Lakarra,
estaba la tienda de los Eguizabal en la que se vendían sábanas procedentes de la fá| 122 |
brica. Junto a ella y separada por el portal, Antxoni, la costurera, que también vendía periódicos y el pan que le traía Pepe Kerejeta. En la otra esquina, el bar-estanco, regentado por mis padres, Fidel y Romana, en el que se suministraban los racionamientos:
aceite, azúcar, patatas, etc.; también estaba racionado el tabaco. El producto lo recibíamos de Tabacalera y lo denominábamos la saca (una caja llena de tabaco). El cliente
o fumador presentaba la cartilla, de la que retirábamos el cupón correspondiente. Se le
facilitaba el tabaco (según mi recuerdo, un cuarterón picado) y nos abonaba la cuantía
correspondiente.
F/23 Bar-Estanco. Leandro Romo, Andoni Oiarzabal, Axintxo Aldaz y Xanti Bardají, en el comedor, en una
de las numerosas tertulias-meriendas.
En la casa Iturralde, la peluquería de Paco (también era fotógrafo); al lado, la tienda de Aurora, una tienda de alimentación que vendía un poco de todo. En Aurrekoetxeak, en una esquina, la peluquería de Joaquín; a su lado, Pío, que tenía un carro de
ferias muy bonito; nos vendía chucherías y también iba por los barrios en fiestas. Este
abuelo se hizo famoso con una frase que repetía: “De chinco no hay nada”, haciendo referencia a las monedas de cinco céntimos. En la otra esquina, el bar de José Manuel y,
junto a él, la cooperativa que era, posiblemente, lo más importante del barrio.
En Baratzalde (casa roja), Ángela Barkaiztegi, con su carnicería. En el caserío
Oria-txiki (frente al caserío) había una sidrería, con un lagar, donde Joxe hacía una de
las mejores sidras del contorno. Al lado estaba el bolatoki, donde los mayores se juntaban en cuadrillas y se jugaba a la toka o a los bolos una ronda de sidra. Recuerdo que,
cuando hacía la sidra nueva, acudían muchos vecinos con sus botellas a comprar la sidra llamada dulce. También se preparaban buenas bacaladas. Mención especial para
| 123 |
Maritxu, hija del caserío y esposa de mi hermano Xabier, con los que, en compañía de
mi esposa Maribel, primero como parejas de novios y posteriormente con todos nuestros hijos, pasábamos muchas horas juntos. En Basaundi y Txartel también se hacía y
vendía sidra, aunque en menores cantidades. En la panadería de Pepe Kerejeta se elaboraba y se vendía pan ¡cómo no! y también lo repartía por otros pueblos.
Estaban también los negocios ambulantes: del caserío Buenavista nos visitaba
Águeda; de Miracampos, Pilar. Ambas ataban sus burros al lado del bar-estanco en
unas argollas que había para tal menester. A Ilardia le venían muy bien estos burros,
pues con lo que dejaban en el suelo abonaba bien su huerta, que, por cierto, bien la cuidaba, la tenía perfecta. Manuela de Zapal ataba su burro en la plaza Iturralde, frente a
la casa de Alba; Petra de Goiko-etxe (Oria-gain) y Pilar de Txoko, que venía de Urnieta, hacían lo propio junto a la carnicería, en la parte trasera de la casa Baratzalde. Todas ellas vendían por las casas leche y algunas hortalizas de sus caseríos. Secundino,
de Goiko-etxe (Vitoria-enea), dejaba el burro bajo la terraza del caserío Basaundi;
aquí pasaba las marmitas al tranvía y se dirigía a San Sebastián donde vendía la leche.
Posteriormente y según datos facilitados por la compañía del tranvía, T.S.S.T., a partir
del 2 de julio de 1948 el transporte se realizó en autobús y, el 2 de julio de 1950, comenzó su andadura el trolebús en el trayecto Lasarte-San Sebastán.
María y Clara venían de Andoain, dos veces por semana, con un caballo y su carro
(cerrado, como en las películas del oeste) y traían huevos, verduras, fruta, quesos y, los
días especiales, incluso cordero. Juan Mari, de Andoain, con su caballo y carro (éste era
descapotable) venía principalmente con huevos y queso; en temporada, también con
castañas. También de Andoain venía Iraola (el abuelo del bastón). Éste se dedicaba a
comercializar sábanas.
Del Antiguo, andando, pasando por los barrios, venía el barquillero, con su carga a
cuestas; se autodenominaba ‘El Barqui, el tío de los bigotes’ (tenía un gran mostacho).
Jugábamos a la ruleta, con cinco o diez céntimos, hacíamos la tirada y nos daba tantos
barquillos como nos tocaran en suerte. Más tarde, todos los domingos y fiestas, comenzó a venir de Tolosa Aureliano Gómez, quien además de barquillos rifaba por todo
el pueblo unas docenas de pasteles. Posteriormente, en lugar de los barquillos venía
con una caja llena de golosinas; esta caja se la ponía a la altura de la cintura por medio
de una correa que pasaba por el cuello. Comía en nuestra casa y, por la tarde, se marchaba al cine Lakarra en Lasarte, donde continuaba vendiendo las golosinas. De Lasarte (vivía en la plaza Okendo), Eliseo y sus baratijas. Tenía una caja de madera de tres
o cuatro pisos y vendía un poco de todo: hilos, agujas, peines, tijeras, etc. Lola, también
de Lasarte, aparecía cualquier día con sus famosos plátanos.
De la casa Beheko-Etxeberri (yo siempre la he conocido como casa alta y también
casa de los gallegos) venían los Rogelio Fernández que, aunque coincidían en nombre
y apellido, no tenían parentesco entre sí; uno solía vender telas (posteriormente abrió
una tienda en Lasarte, de la que actualmente está al frente su hijo Ignacio) y el otro era
cacharrero y paragüero y, como más o menos se puede suponer, se dedicaba a reparar
| 124 |
los agujeros de las sartenes, las cazuelas, los pucheros, y a las roturas de las varillas de
los paraguas. Barranco venía de Tolosa, donde era muy popular, vendiendo décimos de
lotería. De Hernani nos traían pan; Peña, que paraba con su furgoneta frente a la cooperativa; ‘el ciego’, acompañado por sus sobrinos Agustín y Juanito Juaristi, con su caballo y su carro (posteriormente con furgoneta) y que paraba frente al Estanco, al otro
lado de la carretera. Al dejar de venir éstos, comenzó a acudir Aristimuño.
INUESTRA ESCUELA
En nuestra época ya estaba regulada la permanencia en la escuela hasta los 14 años,
con posibilidad de prolongar los estudios pero ya fuera del barrio. Algunos acudían al
colegio La Salle de Andoain; otros a Artes y Oficios de San Sebastián, etc. Recordando
a mis padres, que para los nueve años estaban trabajando, era un avance importante.
F/24 Grupo de la escuela de chicas (1946). Fila 1 (arriba): Angelita Ugalde (maestra), Maitere Amondarain, Mª Carmen Ezeiza, Juanita Aldaz, Sagrario Eizmendi, Martina Murgiondo, Mertxe Uria, Mª Carmen
Eizmendi, Mª Angeles Muñoz, Manoli Oiarzabal, Mª Jesus Sagasti. Fila 2: Josefina Muñoz, Miren Alba,
Palmira, Mª Esther Aranburu, Beatriz Romo, Juanita Agirre, Pepi Goiaran, Pilar Aldaz, Maribel Goiaran,
Miren Aizpurua, Mª Jesus Díaz, Juanita Santamaría, Angelita Goizueta, Juanita Zurriaran. Fila 3: Pilar
Aburruza, Inaxi Ormazabal, Mª Isabel Aizpurua, Maritere Iriarte, Mª Consuelo Unanue, Itziar Solaberrieta, Margari Lakarra, Martina Agirre, Milagros Barrena, Mª Esther Goizueta. Fila 4: Pili Zabaleta, Ramon
Zabaleta, Marilo Egizabal, Antxoni Agirre, Mª Isabel Bengoetxea, Beatriz Unanue, Mª Angeles Goldarazena, Mª Jesus Goldarazena.
Los chicos y las chicas teníamos nuestras escuelas separadas, ellas en la casa Zelaialde, nosotros en la casa Etxeluze. Nuestros estudios se encaminaban para ser más
adelante unos hombres, en las circunstancias que nos tocara desenvolvernos. A ellas
semanalmente les impartían varias horas de costura; estaban más bien orientadas para ser amas de casa. A nosotros, con cultura general, nos encaminaban hacia un posi| 125 |
ble trabajo empresarial. El horario normal de clase era de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a
16:00, excepto los sábados que solamente acudíamos por la mañana.
Nuestro Sr. Maestro (así le llamábamos) era D. Cecilio Sáenz de Urturi. Impartía clases en la misma aula a chicos con edades comprendidas entre los seis y los catorce
años. Así, a los menores les tenía que enseñar el catón y a los mayores un libro de segundo grado que nos servía para los últimos cursos (este libro se utilizaba posteriormente para los hermanos menores). Ya que nos juntábamos entre cuarenta y cinco y
cincuenta chicos, me figuro la guerra que le daríamos a nuestro profesor. ¡Cuánta paciencia, D. Cecilio!. En nuestras cenas de antiguos alumnos, ¡cuántas veces recordado
y admirado!. D. José María Arrizubieta, nuestro capellán, nos impartía clases de catecismo dos días a la semana durante una hora.
F/25 Grupo de la escuela de chicos (1948). Fila 1 (arriba): Martín Amondarain, José Amondarain, Antonio
Torres, Juan García, Celso Orbegozo, Eugenio Azurza, Fernando Eizmendi, Cecilio Sáenz de Urturi (maestro), Iñaki Artola, Agustín Usabiaga, Pedro Mari Unanue, Pedro Sánchez. Fila 2: José Mª Hualde, Miguel Mª Sánchez, Manolo Mendia, Pedro Bikuña, José Mari Bardají, Joaquín Aldaz, José López. Fila 3:
José Agirre, Ramón Torre, Vicente Amondarain, Luis Goiaran, Ramón Hualde, Miguel Mª Egizabal, Agustín López, Santiago Artola.
Entre los compañeros de clase que rondaban mi edad recuerdo a Agustín Usabiaga
–siempre el primero en clase– como el más trabajador; a Pedro Mari Unanue, muy responsable; a Ramón Urdanpilleta y a mí nos iba bien la aritmética (ahora matemáticas) y
a Pedro Bikuña, sobre todo, el dibujo artístico: creo que fue el primero en emplear una
especie de pasta, tipo acuarela, para pintar con distintos colores, por cierto, muy vistosos, principalmente las distintas regiones del mapa de España. Éste era, también, el
más juguetón, aunque siempre me echaba la culpa a mí.
| 126 |
Por último, no podía faltar el agradecimiento a nuestros educadores, D. Cecilio Saénz de Urturi como maestro de niños (anteriormente los mayores recuerdan a Nieves
Alonso como profesora de niños), a D.ª María Astrain como maestra de niñas (cuando
ésta se jubiló la reemplazó María Ángeles Ugalde) y a nuestro capellán, D. José María
Arrizubieta, sin olvidarnos de nuestros padres. Nos debieron preparar bien, pusieron
gran empeño en ello, tanto cultural como humanamente, pues muchos oriatarras alcanzamos un cierto nivel profesional.
INUESTROS JUEGOS
Año 1948. Yo tenía 11 años... Pasando al tema de nuestras actividades (a esta edad no
pensábamos más que en jugar). Cuando salíamos de la escuela a las cuatro, llegábamos a casa, cogíamos el bocadillo y, a la calle, donde pasábamos el resto de la tarde.
No había televisión, casi ni radio y nuestros principales juegos eran:
En la Plaza Berria, mitad frontón, mitad césped, se jugaba al fútbol y a la pelota. En
el estalpe, se jugaba a fútbol, a pelota (se jugaba mucho a txokos, todos los días después de comer y antes de entrar a trabajar a las dos) y, los días lluviosos, también se jugaba a marros.
F/26 Plaza Berria.
En Zelaialde, jugábamos mucho a la chiva o peonza, a diversos juegos de la cuerda (comba): destaco los saltos de altura, por considerarlos interesantes: a pasar por
| 127 |
encima de la cuerda, sin tocarla, le llamábamos ídem; aquí, éramos especialistas los
chicos. A pasar por encima de la cuerda, aun tocándola, le llamábamos ídem no y, en esta especialidad, las chicas tenían una habilidad extraordinaria: en el momento del salto
hacían un giro de 180º, rozaban la cuerda con el pie derecho, al mismo tiempo la bajaban y pasaban el resto del cuerpo. Los veranos, al anochecer, jugábamos al fútbol en la
carretera; las porterías abarcaban, una, desde el poste del tranvía que estaba al lado de
la casa de los Egizabal hasta la pared de la casa y, la segunda, del poste del tranvía hasta la pared del estanco. De vez en cuando nos avisaban ¡que viene un coche....! y alguno decía, todavía está muy lejos... Recuerdo que los primeros balones los hacíamos nosotros con la guata que despedía el canal de la fábrica, algún trapo e hilo y que, al existir al otro lado una alcantarilla, se mojaba con agua, pero no importaba, nosotros seguíamos jugando. No había discriminación en cuanto a edades, ya que jugábamos con jóvenes que pasaban de los treinta. También se hacía la cadena desde el tubo de desagüe que estaba entre la casa de Lakarra y la tienda de los Egizabal. A este juego lo llamábamos tirriquiticadena y recorríamos medio pueblo escapándonos de los que les
tocaba valer. En el pretil al lado del Estanco nos reuníamos pequeños y mayores y se
discutía mucho de deportes. En el Bolatoki, detrás de la casa, los mayores jugaban a los
bolos. Muchos domingos por la tarde, en la acera que había entre el Estanco y la bajada hacia la sidrería, se jugaba a la toka. Citaré a algunos que recuerdo como asiduos y,
por cierto, muy buenos tiradores: Dionisio Cabrerizo, Daniel Pozas, Luis Ceca, Juan
Martínez, mi padre Fidel y los Rogelio Fernández. También jugaban muchos más del
barrio y gente que venía paseando y les gustaba este juego, sobre todo de Lasarte.
A la quinquiña jugábamos frente al lavadero. Ésta era un palo de, aproximadamente, medio metro al que sacábamos punta para que hincara mejor en el suelo. Si el suelo estaba muy seco le echábamos unos botes de agua para que se introdujera mejor. Si
una quinquiña caía al suelo y quedaba en horizontal por los golpes que recibía de uno
de los que estábamos jugando, éste la desplazaba todo lo posible y su dueño tenía que
correr tras ella y volver antes que el compañero hincara diez veces su quinquiña. También al lado del lavadero jugábamos al pozo, en el camino que había para ir al río o al
jardín. Se hacía un agujero de, más o menos, medio metro de ancho y algo menos de
profundidad, lo llenábamos de agua y lo tapábamos con hierbas. Pasábamos corriendo
y los que sabían donde estaba el agujero daban un saltito y pasaban sin más. El que no
sabía nada pisaba en falso y caía al pozo. ¡Éramos unos angelitos!
En Aurreko-etxeak se jugaba, principalmente, a las canicas. Recuerdo un día en
que estaba jugando mano a mano con Joxe. Me fue debiendo una, dos, tres, cuatro canicas y me empezó a decir, ahora nos jugamos las cuatro, a la siguiente las ocho, así,
hasta que me ganó una vez y, al final, quedamos en paz. Creo que ya no jugué más con
él. Luego me dijeron que bajaba muchas veces con una sola canica. Las primeras canicas que recuerdo eran de barro. Nosotros queríamos imitarlas, hacíamos una masa, las
moldeábamos y las horneábamos (el horno siempre estaba caliente en casa), pero no
nos salían redondas. Más tarde ya venían pintadas de colores. Aparecieron las de piedra, éstas ya de distintos tamaños. Cada una valía por cinco de barro. Posteriormente
las de cristal, de muchos tamaños y diversidad de coloridos y las de hierro, de mucho
| 128 |
peso y especiales para jugar al triángulo. También se jugaba al chorro-morro... Al anochecer, en esta casa, se formaban varias tertulias, unos sentados en sillas, otros en el
pretil, con corros de pequeños y mayores.
En Etxeluze (Talokale), en el paxealeku, nos subíamos al txoriguingo y de allí por
las ramas pasábamos a un chopo grande que había al lado; era una hazaña. En verano
nos bañábamos en el pozo que había camino de Maldapunta, arriba del lavadero, en la
regata de Buruntzape. En el recreo de la escuela se jugaba a soldado plantado y al fútbol. En Iturralde, desde la esquina del estalpe hasta la fuente, se jugaba al fútbol y, entre los árboles, también a canicas. Alrededor de la iglesia, se jugaba, sobre todo, al bote-bote. En la casa Baratzalde (casa roja) y Gizaldiberri, a tres navíos en el mar y a bules (escondite). A la campa, detrás de la Plaza Berria, acudíamos a ver las carreras de
caballos y también a ver aterrizar alguna avioneta.
A tabas y cromos se jugaba en la escalera de cualquier portal. Para jugar al salto
del potro cualquier espacio era adecuado. Al que le tocaba valer (hacía de potro), bajaba la cabeza y doblaba el cuerpo sujetándose con las manos en las rodillas. Aquí comenzaban los saltos, apoyando el saltador las manos en la espalda del potro. A la una
saltaba la mula. A las dos pegó la coz (en el salto se le propinaba una coz en el trasero).
A las tres, los tres saltitos del rey, Juan, Perico y Andrés (previa marca en el suelo, se daban tres pasos antes del salto). A las cuatro, culada que te parto (el saltador estaba obligado, como mínimo, a rozar la espalda del potro) etc., etc. El saltador que no cumplía
las reglas del juego pasaba a valer o hacer de potro.
Quiero recordaros también que, en la Plaza Berria, en el estalpe y en la casa Zelaialde, el piso era de cemento o baldosa, mientras que en el entorno del resto de las casas se jugaba sobre tierra. Por último, la gran carrera pedestre organizada por nuestros mayores (‘El Jefe’, Fernan...). La salida era de la Plaza Berria y, tomando el camino de Urnieta, se subía la cuesta de Uistin para bajar a Txartel; regreso por la carretera
para finalizar en la Plaza Berria. El premio de la montaña fue para Pedro Mari; salió como una centella y cuando llegó a la cima Uistin, dijo, ya me vale. La carrera la ganó Eugenio, con autoridad, por delante de Fernan; tercero fue Agustín y yo fui cuarto.
| 129 |
| 130 |
2 Nuestra danza folclórica
ISORGIN-DANTZA DE ORIA
Esta dantza es bien merecedora de un capítulo aparte. Para proporcionaros algunos
datos he repasado el libro Sorgin-Dantza de Oria, que con tanto esmero han preparado
y publicado entre otros, los oriatarras Iñaki Orotegi, Alfredo Goiaran, Xabier Bardají
y Sebastián Kerejeta, acompañados por el último buruzagi Félix Telleria.
F/27 Los buruzagis. El primer buruzagi fue Joxe Ollokiegi –mi abuelo materno– (1885-1918); seguido de
Laureano Unanue (1918-1932), Regino Ollokiegi –hijo del primer buruzagi y tío mío– (1932-1948), Manolo Goiaran –mi suegro– (1948-1969); y, por último, Félix Telleria (1969-...).
F/28 Festejos en 1919. De fondo, la casa Zelaialde. Se puede reconocer a: Agustín Aldaz como Espenciero, Joaquín Idigoras, Txistulari, Francisco Etxaniz, Atabal, Laureano Unanue, Buruzagi. De espectadores, Xole Garro, con cinco añitos (este año ha cumplido los noventa), Ángel Romo, Nicolás Aisa e Isidoro Egizabal; en las ventanas, Pilar Unanue, Agapito Unanue e Ignacio Adarraga.
| 131 |
Al ponerse en marcha la empresa Brunet, en 1848, vinieron operarios de la zona de
Bergara, siendo éstos los que trajeron los primeros compases, aunque el conjunto de
las melodías, con sus partituras, fue creado en el mismo barrio de Oria, al mismo tiempo que se le dio la denominación de Sorgin-Dantza de Oria.
En 1948, con motivo del centenario de la empresa Brunet, se forma un nuevo grupo
de dantzaris, todos ellos nacidos en el barrio y residentes en el mismo.
F/29 11/05/1948. Centenario de la empresa Brunet, actuación en la plaza Iturralde.
F/30 24/06/1948. Actúan en las fiestas de San Juan, en Goiko plaza de Andoain.
| 132 |
F/31 Agosto de 1951. Festival vasco, en
la plaza de toros de San Sebastián.
Hay un paréntesis hasta el 25/04/1982, fecha en la que reaparece el mismo grupo
(con la incorporación de Sebastián Kerejeta como Sorgina y del Buruzagi Félix Telleria);
con motivo del homenaje que tributa el grupo Ibargi, de Lasarte, a la Sorgin-Dantza de
Oria. Además del grupo acuden a este homenaje dantzaris pertenecientes a grupos anteriores a 1948, entre los que se encuentran José Aldaz, Agustín Usabiaga (padre de mi
buen amigo Agustín), Sinforiano Idigoras, Paco Juantorena y Rafael Gaztañaga.
F/32 Homenaje del grupo Ibargi a la Sorgin-Dantza de Oria.
| 133 |
F/33 Ex-dantzaris con sus esposas en el homenaje del grupo Ibargi.
F/34 06/06/1982. Plaza de la Constitución de San Sebastián, con motivo del Dantzari Eguna.
| 134 |
F/35 31/07/1982. Plaza del barrio de La Esperanza de Oria. Fiestas de San Ignacio.
Aunque no dispongo de más datos, sé que, por estas fechas, bailaron en las fiestas
de distintos barrios.
F/36 11/11/1990. Cincuentenario de la capilla de Oria. Se bailó en la Plaza Berria.
| 135 |
F/37 Homenaje a Alejandro Romo. Daniel Alba portando los regalos.
El 18/11/1990 se le tributó un emotivo homenaje a Alejandro Romo y, en su honor, se
bailó en el frontón de Michelín, celebrándose un almuerzo en los comedores de la misma empresa. Como recuerdo de este día se le ofrecieron varios regalos, que fueron entregados por el dantzari más joven del grupo, Daniel Alba. A tener en cuenta que, en todos estos actos, los dantzaris son los mismos que actuaron en el año 1948 con motivo
del centenario de la empresa Brunet (excepto Martín Iparagirre y Sebastián Kerejeta,
quienes se habían incorporado en el año 1982), aunque con un grupo más reducido; es
ley de vida, los años pasan... y pesan.
En el año 1993 comenzó a celebrarse, como inicio de las fiestas patronales de San
Pedro de Lasarte-Oria, la Sorgin Jaia, teniendo como atracción más importante la interpretación de la Sorgin-Dantza de Oria. El festival dio comienzo en Oria, donde se reunieron más de un centenar de dantzaris de todas las edades. Los dirigió el incansable
Félix Telleria, realizando aquí la primera actuación. Después, con alegres pasacalles,
recorrieron las calles actuando en diversos puntos del recorrido hasta llegar a la plaza
Okendo donde, ante numeroso público, ofrecieron una nueva interpretación de esta
simpática danza folclórica. Acto seguido se dio lectura al pregón anunciando las fiestas,
siendo el pregonero Iñaki Orotegi acompañado por Xabier Bardají, ataviados como Intxisu y Sorgina respectivamente. Dada la gran animación y el éxito con que se desarrolló esta iniciativa se auguraba un buen futuro a la fiesta, a la par que servía para preservar la identidad de la Sorgin-Dantza de Oria.
| 136 |
F/38 En Oria, realizando los preparativos de la Sorgin Jaia (1993), a la derecha se ven las casas Aurrekoetxeak, Baratzalde y Gizaldiberri.
F/39 En la plaza Okendo, dando lectura al pregón, anunciando las fiestas. F/40 Sorgin Jaia (1994), parada y baile junto al hogar del jubilado.
F/41 Sorgin Jaia (1994). Iñaki, Xabier, con los nietos Miren y Ander Bardají, y los amigos de éstos, Amaia
Zuaznabar, Ane y Maddi Labaka. F/42 Sorgin Jaia. Un pequeño grupo de nuevos dantzaris.
| 137 |
A partir de esta fecha y, continuando bajo la dirección de Félix Telleria, todos los años
se celebra en la víspera de San Pedro la clásica Sorgin-Jaia que, partiendo de Oria, recorre las calles al son de distintas melodías. En el recorrido se efectúan varias paradas,
con final en la plaza Okendo. En todas ellas nos ofrecen el repertorio completo de esta
típica danza folclórica, Sorgin-Dantza de Oria. Acto seguido, en dicha plaza, se lee el
pregón de las fiestas. No me cansaré de repetirlo, Iñaki y Xabier, con sus años a cuestas (pasan de los 30 y...) –cuando bailaron en 1948, tenían 15 años–, no han dejado ni
un solo año de acudir a esta cita de la Sorgin-Jaia; ¡que sean muchos más!.
F/43 Presentación de la asociación
Oriako Sorgin-Dantzaren Lagunak Kultur Elkartea.
Después de transcurridos más de cien años desde la creación de esta danza, los
oriatarras aludidos anteriormente, Iñaki, Xabier, Alfredo, dantzaris en el centenario de la
empresa Brunet, en 1948, Sebastián, incorporado a partir de 1982 y con la colaboración
de Félix, del grupo Ibargi, inician en 1990 una serie de reuniones en la oficina de Sebastián con el fin de aunar criterios, con vistas a perpetuar este popular baile. En 1994
convocan a todos los oriatarras a una comida popular en el Hotel Txartel en el que, dicho sea de paso, debido a la demanda no hubo cabida para todos. En el transcurso de
dicha comida se lleva a cabo la presentación de la asociación Oriako Sorgin-Dantzaren Lagunak Kultur Elkartea, cuya primera junta directiva estaba compuesta por: Presidente, Iñaki Orotegi; Vicepresidente, Alfredo Goiaran; Tesorero, Xabier Bardají; Secretario, Sebastián Kerejeta y, como vocales, todos los demás veteranos del grupo de
la Sorgin-Dantza de Oria. Las reuniones continúan y, después de mucho esfuerzo, valiéndose de la coreografía y estructura realizadas por D. Gaizka Barandiaran en agosto
del año 1951 (recogidas por éste con motivo de la celebración del festival vasco ofrecido en esta fecha en la plaza de toros del Chofre de Donostia) y con el diseño de la mano maestra de Iñaki Orotegi, editan en 1997 un hermoso libro titulado Sorgin-Dantza
de Oria / Oriako Sorgin-Dantza, en el que logran plasmar con toda serie de detalles los
distintos pasos de la danza, la confección de una bandera nueva y la composición de toda la indumentaria del Buruzagi, de los dantzaris, los txistularis y el espenciero.
| 138 |
F/44 Presentación del libro. Presidiendo la mesa, Iñaki Orotegi, Ana Urtxuegia, Gaizka Barandiaran y Antxon Agirre Sorondo. F/45 Presentación del libro. Con la sala llena, distingo, comenzando por la fila delantera: Joaquín Zabaleta, Prudencio López, Miren Zarraga, Begoña Izagirre, Rosario Erauskin, Javiertxo Bardají, Luis Goiaran, José Mari Bardají, Maribel Goiaran, Trini Sáenz de Villaverde, Isabel Usabiaga,
Eloy Arroyo, Cancio Zurutuza y Juan José Arruti.
No cejan en su empeño y, así, el día 24/01/2002 graban, en los jardines del Paseo
Brunet de Oria, un vídeo con dicha danza, todo ello con la colaboración del Ayuntamiento de Lasarte-Oria. Esperamos que nos sorprendan con alguna otra novedad.
Celebración del cincuentenario del grupo de baile (1948/1998)
F/46 Reunión de oriatarras antes de la celebración de la misa. F/47 Bendición de la nueva bandera por
parte de Gaizka Barandiaran; de ayudante, Sebastián Kerejeta. F/48 Entrada del grupo de baile al paseo
Brunet, al fondo la casa Etxeluze. F/49 Baile en el paseo Brunet; al fondo, el restaurante Txitxardin.
| 139 |
F/50 Xabier con sus cuatro nietos: Gonzalo, Ander, Miren e Itziar. F/51 Xabier y Maritxu con sus hijos y
nietos, falta la nuera Isabel, ejerciendo las veces de fotógrafa.
F/52 En la sobremesa. Iñaki Orotegi entrega a Maria Luisa Brunet un recuerdo de agradecimiento por su
presencia y desplazamiento desde Madrid. F/53 Después de la comida. Un pequeño grupo de antiguos
oriatarras. De pie: Delfina Urdanpilleta, Marisol Ceca, Manolo Urdanpilleta, Marilolo Egizabal, Iñaki Orotegi, Maria Consuelo Unanue y Joxe Urdanpilleta. Agachados: Norberto Belartieta, Xabier Bardají y Mari
Carmen Egizabal.
| 140 |
3 Mis recuerdos
IORIA, LA GRAN FAMILIA
En este capítulo comienzo con el que, en mi opinión, es el más importante de todos
ellos: la fantástica y solidaria familia de oriatarras. Para este pasaje no tendré que recurrir a los archivos pues, para recordar a esa gran familia, no veo la necesidad de acudir a ellos. El primer recuerdo de mi infancia es para los que, durante la guerra (yo nací
en esos años), perdieron a sus seres queridos; la posguerra, en la que escaseaban los
alimentos, no fue nada fácil, sobre todo para las casas en las que faltaba algún miembro. Un recuerdo especial para esas viudas que, a base de muchas horas de trabajo,
con mucho tesón y gran esfuerzo, sacaron adelante a sus familias. Ya en plena juventud, a mediados del siglo XX, recordaré siempre como extraordinaria la época en la que
me tocó vivir y, como lo más destacado, la unión existente entre todos nosotros. Los vecinos, los familiares, los amigos, nuestros profesores, nuestros mayores, etc., todos formábamos una piña, con todos la relación era excelente tanto en el trabajo cotidiano como en las horas de ocio. No me olvido de aquellas personas que nos visitaban asiduamente, algunas nacidas en el barrio, otras por cuestiones de trabajo, visitas a familiares
o, simplemente, porque les gustaba el ambiente. Todas eran bien recibidas.
Quiero destacar las tertulias que se formaban al anochecer al lado de las casas los
días que el tiempo lo permitía. Nos reuníamos en los alrededores de la casa Aurrekoetxeak y al lado de sus portales, unos sentados en las sillas que se sacaban de las casas y, otros, en el pretil existente. Salían a relucir todo tipo de comentarios y recuerdo
como más asiduos contertulios a las familias Juárez, Agirre, Jáñez, Cano, Bengoetxea,
Orotegi, etc. En el pretil, junto al bar-estanco, teníamos costumbre de reunirnos solamente los varones y aquí versaban los comentarios, casi en su totalidad, sobre deportes. En la época de carreras ciclistas, el Tour, la Vuelta a España, etc., las discusiones
eran un poco más acaloradas (cada uno tenía sus favoritos), aunque siempre muy sanas. Otro buen recuerdo, que también es digno de admiración, es la forma en que nos
defendíamos unos a otros (todavía seguimos haciéndolo) cuando alguien ajeno al barrio por algún motivo trataba de picarnos.
ICONGRESO EUCARÍSTICO
Celebrado en San Sebastián, en Amara, en el año 1946. Todos los chicos y las chicas
fuimos con Don José María en un tranvía organizado especialmente para nosotros; con
la ilusión que teníamos no parábamos quietos. Al llegar el tranvía levantó la voz nuestro
capellán y dijo muy serio, “primero todas las chicas” y ¡vaya si le respetamos!. Al final,
todas las chicas sentadas y nosotros de pie. Después del Congreso (todos comulgamos
en la misa que se celebró al aire libre), y con el bocadillo que llevábamos (creo que de
casa), fuimos a comer al local de los Luises del Antiguo, debajo de la parroquia.
| 141 |
ICAPILLA DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL CARMEN
El 06/11/1940 se llevó a cabo la inauguración de la capilla de Nuestra Señora la Virgen
del Carmen. En representación del pueblo acudieron D. José Manuel Brunet y su esposa Dª María Teresa Guardamino, como impulsores de la construcción de la capilla; D.
Juan Egizabal, en calidad de alcalde pedáneo y D. Luis Gaytán de Aiala, pariente de los
Brunet, en representación de la Diputación de Gipuzkoa. La misa fue oficiada por el
obispo del País Vasco que, entonces, tenía su sede en Vitoria, D. Javier Lauzurika y sus
ayudantes; el párroco de Lasarte, D. José Iztueta; el capellán del convento de las
RR.MM. Brígidas de Lasarte, D. Antonio Abaunz y el capellán de la iglesia de Oria, D.
José Atxukarro. Como monaguillos asistieron Alejandro Romo, Ignacio Adarraga y Manolo Barreiro, encontrándose la iglesia abarrotada de fieles.
F/54 El bonito altar original de la capilla de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. F/55 Acto inaugural. En
primer término, Don José Manuel Brunet y Don Javier Lauzurika.
En agosto de 1942 se hizo cargo de la capilla D. José Mª Arrizubieta, natural de Zaldibia (su hermano Esteban fue destinado en la misma fecha a la parroquia de Lasarte,
como coadjutor). D. José María me ha recibido muy amablemente y me ha proporcionado algunos datos: nació en 1916, llegó a Oria con 26 años y, en el año 1944, celebró
las primeras comuniones en grupo con los niños de siete y ocho años (este dato me lo
recordaba muchas veces mi querida Maribel). La primera boda que ofició fue la de Paco Juantorena y Pepita Isasti. La primera enferma que visitó vivía en casa de Ángel Romo y era su hermana Piedad (este dato me lo confirma Alejandro Romo, pues el cura no
recordaba el nombre). Ahora, con 88 años, siempre que puede, viene a celebrar misa
los domingos para los mayores que están en la residencia de Atsobakar, que está dotada de una coqueta capilla. Recordamos también los tiempos en que jugaba, sobre todo,
a pelota mano con los chavales o jóvenes que acudíamos al frontón, lugar en el que, según me comentó, nunca se había quitado la sotana. Además de los monaguillos citados
en la inauguración de la capilla han sido sus ayudantes Paco Bengoetxea, Andoni Unanue, Ángel Sagasti, Fernando Eizmendi, Pedro Mari Unanue, José Mari Hualde, Joaquín Aldaz y Ramón Hualde. Concha Perurena (sobrina de Antxoni, la costurera) fue du| 142 |
rante muchos años la serora de la capilla, siendo reemplazada posteriormente por Amelia Unanue. Me cuenta Rosario Juárez algo que yo no recordaba: antes de inaugurarse
la capilla (yo tenía 3 años), las misas se celebraban provisionalmente en la casa Zelaialde, bajo la casa de José Ilardia, donde posteriormente se situó la escuela de chicas.
La misa la oficiaba D. José Atxukarro y como monaguillos ayudaban Alejandro Romo e
Ignacio Adarraga. En el aseo que había en la parte trasera de la casa estaba colocada
una pequeña campana de bronce, por medio de la cual se anunciaba la proximidad del
comienzo de la misa. Los monaguillos, por las dificultades que encontraban, se sentaban en la ventana para poder tocar con más facilidad.
Hacia 1950, D. José María fue reuniendo jóvenes para formar el primer grupo coral
de la capilla, compuesto sólo por chicas. Recordaremos (con posibles omisiones) a Rosario Juárez, Pilar Unanue, Maritxu Unanue, Beatriz Unanue, Amalia Unanue, Mª Consuelo Unanue, Mertxe Bengoetxea, Axun Ilardia, Mari Carmen Agirre, Mª Milagros Agirre, Mª Jesús Goldarazena, Milagros Barrena, Mª Ángeles Etxezar, Mª Carmen Martín,
Beatriz Romo, Maribel Goiaran, Dolores Usabiaga, Pilar Aldaz, Marixabel Bengoetxea
y Joaquina Lakarra; ésta, acompañaba al coro con su acordeón.
F/56 D. José María Arrizubieta en 1963.
A destacar, las voces de Marixabel Bengoetxea y Milagros Barrena, que a veces actuaban como solistas y daba gusto oírlas. Milagros Barrena, hacia el año 1956, acudió
a la radio La Voz de Guipúzcoa, a un concurso que se llamaba Salto a la fama. Después
de pasar varias eliminatorias, llegó a la gran final, disputada en el teatro Victoria Eugenia, donde cantó el Ave María de Schubert. Era al mediodía y en el barrio no quedó nadie en la calle; el que estaba libre a esa hora, la pasó pegado a la radio. En la especialidad de Canción selecta quedó clasificada en segundo lugar. Siendo ya un poco mayorcita participó en Euskal Telebista, recibiendo un hermoso trofeo. Fue una de las fundadoras del coro Alboka de Lasarte-Oria, del que continúa formando parte.
| 143 |
F/57 Parte del grupo coral. En la boda de Mari Carmen Martín Alkorta. F/57B Milagros Barrena.
También existía en el barrio un grupo de cantores que formaban parte del coro parroquial de Lasarte, en el que destacaban las voces de Isidoro Egizabal y Juanito Cano.
En 1956 tuvimos una novedad: en la primera comunión de los niños, éstos fueron
acompañados por dos angelitos.
F/58 Comuniones. Los ángeles, Mari Carmen Agirre y María Jesús Goldarazena.
| 144 |
IAZKORTE ZAHAR / AZKORTE BERRI
F/59 Azkorte zahar, en ruinas, en 1969. F/60 Azkorte berri, hoy en día.
Nos cuenta Mikel Atxaga, en el libro Gure Urnieta, cómo resultó incendiada la ermita en
el año 1837, llevándose a cabo su reconstrucción durante los años 1911-1912, reedificación en la que contribuyó todo el pueblo. Comenta Sebastián Kerejeta, en la revista
Txintxarri Nº 123 de fecha 30/04/1999, que le contaba su padre del caserío Goiko-etxe
que gran parte de los materiales para la reconstrucción de la ermita fueron transportados desde la carretera, frente al caserío Oria-txiki, por yuntas de bueyes y vacas de los
caseríos de Oria, tirando tres pares de cada carro. Esta ermita es la que yo, durante muchos años, he conocido en una ladera del monte Buruntza, a una altitud aproximada de
310 metros y con un acceso no muy sencillo. La denomino yo Azkorte viejo y son innumerables las veces que he subido a ella pues, en mi juventud, en el empleo que yo tenía libraba de nueve y media a once de la mañana y me daba tiempo a subir y a bajar
corriendo. Partía de la trasera de la casa Aurreko-etxeak, pasaba por el depósito de
agua, de aquí continuaba por un atajo, entre pinos, llegaba al tenis y, desde este lugar,
seguía hasta la zona del nuevo Azkorte y finalmente, por una bidetxurra, subía a Azkorte viejo. Esta última subida tenía una gran pendiente y parte de ella la realizaba andando. También se podía acceder a dicha ermita por varios itinerarios más. Partiendo del
Palacio, a la derecha, por detrás de la casa Etxeluze, y por su izquierda en dirección a
Goiko-etxe, tomando el camino del tenis. Desde el estalpe, por detrás de la casa Iturralde, se enlazaba con este mismo camino. Por la Plaza Berria, a Goiko-etxe e Iturrigoxo, se llegaba también al tenis. Todas las salidas desembocaban en las cercanías del
caserío Zapal. Desde esta zona se tomaba, bien el camino hacia el caserío Elorriya o,
por un atajo con gran pendiente, directamente a la ermita. Esta ermita se derrumbó en
el año 1970 a consecuencia de unos corrimientos de tierra ocasionados por la explotación de la cantera cercana. En 1972 se construye el nuevo Azkorte, estando éste situado muy cerca del caserío Elorriya, a unos 205 metros de altitud y ya de muy fácil acceso, incluso en automóvil.
| 145 |
IROMERÍA DE AZKORTE
En la ermita de la Santa Cruz, como se le denomina en 1548 a la ermita de Azkorte, se
organizaba (y se organiza) una entrañable romería el día 3 de mayo, día de la Santa
Cruz. Este día, especial para los urnietarras, comienza con la Santa Misa, a las once horas, organizada por los habitantes del pueblo y acompañada por un grupo de cantores,
txistularis y bertsolaris. Hasta fechas recientes era costumbre que la corporación municipal de Urnieta se reuniera posteriormente en un almuerzo-comida en el caserío Elorriya, siendo las habas frescas del caserío un plato habitual del menú que degustaban.
Durante la ceremonia, el celebrante sale de la ermita bendiciendo los campos. Mientras, dentro, se reza la letanía a Nuestra Señora. En el transcurso de la misa se bendicen los ramos de elorri-zuri (espino), que luego acostumbran a llevar los baserritarras a
sus casas y que, junto al laurel bendecido el Domingo de Ramos, colocan en la puerta
de entrada de las mismas en forma de cruz. Al finalizar la misa, se da a besar la reliquia
del Santo Cristo. A esta misa, cuando se celebraba en día laborable acudíamos pocos
oriatarras; no así cuando coincidía en domingo. En este caso, nuestra afluencia era mayor.
F/61 Romería en Elorriya. Jon Lasa con un pequeño grupo de alumnos.
En el domingo de repetición de fiestas, la misa la organizaban los lasarte-oriatarras,
entre otros, Antonio Elizegi de la casa Bernarda-enea, Lucas Ezeiza y Sebastián Kerejeta de los caseríos Goiko-etxe (Oria-gain y Vitoria-enea, respectivamente) y otros baserritarras de los caseríos cercanos. Esta misa ha sido oficiada a lo largo de los años por
los padres carmelitas y franciscanos y por los curas del pueblo. Últimamente la oficia el
| 146 |
párroco de Urnieta, D. Iñaki Aranzadi. De ayudante he conocido, durante muchos años,
a Antonio Elizegi, tomándole el relevo Sebastián Kerejeta y Juan Mari Agirretxe. Antonio, al finalizar la misa, durante el acto de besar la reliquia, nos daba la entrada al último
cántico, La Marcha de San Ignacio. En la actualidad, parte del grupo Alboka actúa en la
misa y finaliza con una canción con letra adaptada específicamente por Joseba Zuaznabar para este día de los lasarte-oriatarras.
Siendo jóvenes salíamos temprano de casa y, dependiendo del tiempo, subíamos a
Buruntza para seguidamente bajar a misa. Después, almorzábamos en los alrededores
del caserío Elorriya (su nombre original es Elorriaga) y pasábamos la mañana viendo el
concurso de bolos, el tiro al plato, el tiro al blanco (organizado por Alberto Orotegi), las
pruebas de harrijasotzailes, aizkolaris, bertsolaris y la romería, amenizada por acordeonistas y jazz (actualmente, con un grupo de jóvenes trikitilaris). Unos se quedaban a
comer en dicho caserío y otros bajaban a comer a casa, en todos los casos con las típicas rosquillas. La comida tradicional, preparada por la familia del caserío Elorriya, consistía en una sopa, bien acompañada, y un buen pollo de caserío. En el almuerzo nunca faltaba el caldo con carne cocida, chorizo, huevos, etc.
F/62 Romería en Elorriya. De izquierda a derecha: Joxe Urdanpilleta, Juanita Arruti, Juan Manuel Lozano, Aner Lozano, Luis Goiaran, Pedro Bikuña y José Mari Bardají. Fotógrafo, Xabier Bardají.
El mantenimiento de estas ermitas siempre ha estado a cargo de la familia del caserío Elorriya, nos dice Atxaga, que durante muchos años la serora en Azkorte viejo fue
Manuela Olazagirre, nacida en dicho caserío y que yo siempre he conocido como Manuela de Zapal, que es donde vivió una vez casada. Ésta, dicho sea de paso, venía todos los días a Oria con su burro, repartiendo leche y aparcaba el burro muy cerca de la
cooperativa donde yo trabajé durante varios años.
| 147 |
Mi padre, en la década de los cuarenta, con el burro que le dejaban los del caserío
Goiko-etxe, subía a Azkorte viejo cargado de bebidas, colocaba una mesita a un lado de
la ermita, en la zona norte, y se dedicaba a vender txikitos de vino, con pastas y galletas. Permanecía hasta que se marchaba la gente y, después, bajaba al caserío Elorriya
y aquí ponía un puesto de venta de productos secos, dulces, frutas etc. Me acuerdo que,
un año, siendo yo muy pequeño, me llevó con él y, como me cansaba andando, parte
del recorrido lo hice montado en el burro.
Algún año, siendo ya un poco mayores, los amigos complementábamos el día mientras bajábamos a pie a Andoain; eran también las fiestas de este pueblo. Estábamos un
poco en las ferias, cogíamos el medio de transporte y volvíamos a casa.
Ya que menciono varias veces el caserío Elorriya resulta interesante citar un pasaje del libro Casas y caseríos de Urnieta, redactado por Teresa Amuategi (antigua comadrona del barrio de Oria). Nos dice Teresa: “Desde la fundación del barrio de Oria por D.
Ramón Brunet el año 1848, y procedente del mismo, pasaba junto a Elorriaga (‘Elorriya’), un ‘gorputz bidea’ (camino de los cuerpos) ruta pendiente y dificultosa, de una hora y media de marcha, por donde traían a sus muertos para su funeral en la iglesia y posterior enterramiento en el cementerio de Urnieta. Pero debido a la mala comunicación
existente, a la distancia considerable con el casco del pueblo, a lo que había que añadir
las inclemencias del tiempo, las dificultades que surgían eran enormes. Y así, acuerdan
los moradores de este barrio, el año 1894, solicitar del Obispado, la correspondiente autorización para celebrar sus entierros y bautizos en la Iglesia Parroquial de Lasarte. Sin
embargo, hasta el uno de enero de 1905, no consigue el barrio de Oria su segregación
de la Parroquia de Urnieta y su anexión a la de Lasarte.”
IVÍA CRUCIS DE AZKORTE
El Viernes Santo se celebraba un tradicional Vía Crucis. Este día, muy temprano y todavía a oscuras, salíamos del barrio y en el caserío Elorriya nos uníamos a los que venían desde Urnieta, caminando juntos hasta la ermita donde concluíamos el acto.
Desde hace varios años, además del tradicional Vía Crucis con salida de la parroquia de Urnieta, se organiza otro que parte a las diez de la mañana de la parroquia
Nuestra Señora de Arantzazu, de Zumaburu, en Lasarte-Oria.
ISEMANA SANTA
Con motivo de la Semana Santa, acudía un padre franciscano que, en la capilla de
Nuestra Señora del Carmen, nos daba unas charlas especiales propias de estas fechas. Al término de las mismas íbamos en procesión por el barrio, cantando bajo la dirección del misionero.
| 148 |
F/63 Semana Santa, año 1954. Agachados: Xanti Artola, Agustín López, Miguel Mari Egizabal, Joxe Belartieta, José Javier San Sebastián, Ramón Hualde, Julio Sánchez, Andoni Oiarzabal y Xabier Bardají. En
el centro: Jesús Aldaz, Isidoro Sagasti, Juanito Goiaran, Pedro Bikuña, Iñaki Orotegi, Daniel Alba, Gregorio Alba, ..., el padre franciscano, ...,Luis Sagasti, Antonio San Sebastián, Pedro Mari Unanue, Paco Urdanpilleta, Alfredo Goiaran, Vitorio Aldaz, Joaquín Goiaran, Patxi Arizeta y Sancho Unanue. Detrás: Ramón Urdanpilleta, Paco Olasagasti, Prudencio López, José Mari Bardají, Joxe Urdanpilleta, Agustín Usabiaga, Pedro Mari Sánchez, Ignacio Usabiaga, Alejandro Romo, ..., Miguel Arregi, José López, Miguel
Mari Sánchez, Joaquín Aldaz, José Agirre y Carlos Galindo. Al fondo se aprecia el Palacio.
IVIRGEN DE ARANTZAZU
F/64 Imagen de la Virgen de Arantzazu y la casa Zelaialde, con sus ventanas engalanadas .
| 149 |
En esta foto, de 1954, se puede ver a la Virgen de Arantzazu a su paso por Oria camino
de una de las concentraciones que se celebraban en San Sebastián (curioso el transporte y la escolta). Al fondo, la casa Zelaialde en la que se puede observar, en el bajo de
la primera casa, el letrero que indica el estanco (el bar de mis padres) y más al fondo,
arriba, la vivienda del cura con el único balcón individual que tenía todo el barrio.
ICENTENARIO DE LA EMPRESA BRUNET
F/65 Centenario. En la tribuna (de izquierda a derecha): Alberto Orotegi, Juanito Egizabal –alcalde pedáneo–, Don Antonio Abaunz –capellán del convento–, Don José Manuel Brunet y Don José Iztueta –párroco de la Iglesia de Lasarte–. Grupo de la Sorgin-Dantza: txistularis, Joaquín Idigoras y Luis Goiaran;
Atabal, Guillermo Romo; buruzagi, Manolo Goiaran. dantzaris; Martín Igartua, Victorio Aldaz, Joxe Orbegozo, Jesús Alba, Alfredo Goiaran, Antonio Urdanpilleta, Prudencio López e Iñaki Oroteg; sorginas, José
Luis Orotegi, Isidoro Sagasti, Ignacio Usabiaga, Miguel Azpeitia, Xabier Bardají, Andoni Oiarzabal, Sancho Unanue y Daniel Alba; espenciero, Miguel Luis Alba. El espenciero, en tiempos antiguos, acudía a los
pueblos para elegir el lugar adecuado para realizar el baile, y llegado este día, era el encargado del orden, haciendo corros suficientemente amplios para que todos los movimientos de los dantzaris fueran correctos.
Día grande para todos los oriatarras, la celebración del centenario de la empresa de
Brunet, el 11 de mayo de 1948. Entre los actos más importantes, la misa solemne oficiada por D. José Iztueta, párroco de Lasarte, D. Antonio Abaunz, capellán del convento y nuestro capellán D. José María Arrizubieta. Los juegos infantiles ¡qué bien lo
pasamos los críos! El baile de la Sorgin-Dantza, ofrecido por un grupo de jóvenes del
barrio y creado especialmente para ese día y que, posteriormente, se ha hecho muy famoso gracias al tesón que han demostrado varios de nuestros amigos oriatarras de los
que bailaron entonces. A los de nuestra edad no nos permitió bailar, por ser muy pequeños, el capitán, Manolo Goiaran, quien más tarde se convertiría en mi suegro. ¡Qué
buen recuerdo tengo de él! Y, sobre todo, el gran banquete ofrecido por la empresa a to| 150 |
dos sus obreros (más de 400). La cocina estaba a cargo del gran cocinero Juanito Ormazabal de Lasarte-Urnieta. Del resto de preparativos, ayudantes de cocina, servicio
de mesas, etc., se encargaron las operarias de la empresa dirigidas por José Ilardia.
Me dice Rosario Juárez que la vajilla la trajeron, según cree, del hotel María Cristina y
que estuvieron varios días ocupadas primero, en desenvolver el material de todas las
cajas y, posteriormente, en limpiar todo y volverlo a empaquetar. Se habilitó para este
evento la planta alta del pabellón denominado la obra y todos los actos fueron presididos por el ‘Amo’, D. José Manuel Brunet. Me contaron los abuelos que... los vinos ofrecidos fueron de gran calidad y que, al día siguiente, apareció una botella en las oficinas
(no por casualidad) y al descorcharla pasaron sus apuros pues impregnaron varias nóminas preparadas para entregar a los operarios.
F/66 Banquete del centenario. F/67 Las camareras. De izquierda a derecha: Brígida Orotegi, Mari Carmen Goiaran, Miren Oiarzabal, Felicitas Goia, Antxoni Martínez, Isidra Uranga, Dolores Goia, Rosario
Guenaga, Rafaela Aldaz, Leokadia Garmendia, José Ilardia, (jefe de las camareras), María Makazaga,
Victoria Hernangil, Flora Bardají, Juli Aldaz, Pepita Aguayo, Florencia Bengoetxea, Milagros Goizueta,
Luisa Juárez, Milagros García, Rosario Juárez, Consuelo Garro, Mª Pilar Uranga y Nati Romo.
| 151 |
IMEDIOS DE TRANSPORTE
Aunque las personas mayores me recuerdan que se empleaban para diversos transportes los bueyes y los caballos (éstos incluso tirando de los tranvías), yo a los bueyes
los he conocido únicamente trabajando en las labores del caserío y, a los caballos, tirando de los carros, pero éstos no pertenecían al barrio. En la década de los cuarenta
(hacia 1948), retengo en mi memoria los siguientes medios:
Los burros, entre otras labores del caserío, traían al barrio leche y verduras y la
vuelta la hacían cargados con la compra, principalmente de la cooperativa. Las bicicletas, recuerdo las marcas, Orbea, BH, Automoto y GAC Muchos vecinos las tenían y
eran el medio de transporte más utilizado. Los ciclomotores, GAC., Mosquito, y VeloSolex; éste tenía la particularidad de poderlo usar como bicicleta y, adicionalmente, accionando una palanca, hacer funcionar al motor. Ramón Alkorta, fue uno de los primeros (sino el primero) que usó un ciclomotor.
F/68 Xabier Bardají, sobre el ciclomotor de Ramón Alkorta (1953). Se puede ver cómo eran la acera y el pretil a
continuación de la casa Zelaialde; aquí se formaban las
tertulias, se jugaba a la toka y aparcaban los burros, en
este caso el del caserío Miracampos de Pilar. Al fondo, la
casa Bugati.
Los coches particulares, que pertenecían a: Isidoro Egizabal, un ADLER Junior, de
color verdoso; a Juan Lakarra, éste de la marca Ford, de un color grisáceo, y el de la empresa Brunet, un coche inglés de la marca Exxes, negro, que conducía Alberto Orotegi.
Una furgoneta, para el reparto del pan, que era propiedad de Pepe Kerejeta. Una segunda, marca Citroen B14, y un camión, marca Opel Blitz, ambos de la empresa Brunet, cuyo chófer era Juanito Unanue. De ayudantes recuerdo a Ricardo Gabilondo y a
Pedro Gabilondo. Éstos realizaban diariamente los transportes necesarios para la empresa. Otro camión, de gasógeno, marca Federal; al volante, mi padre Fidel y de ayudante mi hermano Xabier, transportando piedra desde la cantera de Andoain hasta la fábrica de cementos Rezola de Añorga. Comenzaban sus viajes sobre las 7 de la maña| 152 |
na y se levantaban una hora antes ya que, previamente, tenían que limpiar la caldera,
llenarla de carbón, y encender éste con el fin de producir el correspondiente gas.
Un tercer camión Dodge de Martxel Garmendia del caserío Lartzabaleta, conducido
por Julián Gomendio, que tenía la particularidad de llevar el volante a la derecha y los
cambios a la izquierda. Servía para transportar la sidra para la gran sidrería de Oria. Este camión tenía su historia: perteneció, antes de la guerra, a los señores Brunet. Durante la guerra, con mi padre de chófer, trasladó a Bizkaia a un grupo de personas, incluido
mi hermano mayor, que tenía 14 años y que, una vez puesto en marcha el camión, se
subió a él, llevándose mi padre una gran sorpresa al verle cuando llegaron a su destino.
En la zona vizcaína, este camión sufrió grandes desperfectos y, al cabo de un tiempo, lo
volvieron a traer a la fábrica y estuvo un largo período paralizado, hasta que un grupo
del taller mecánico se empeñó en ponerlo en marcha. Después de trabajar muchas horas y, dependiendo de los ratos libres, repararon el motor y el chasis y, con toda la carrocería nueva, consiguieron ponerlo en marcha y venderlo al dueño que yo he conocido, Martxel Garmendia, (estuvo casi diez años sin rodar por carretera).
F/69 Vista del tranvía a su paso por el barrio del Antiguo en 1946. El trayecto San Sebastián-Tolosa se
inauguró el 27/08/1912.
El tranvía, que tenía su recorrido entre San Sebastián y Tolosa, pasaba con una frecuencia aproximada de media hora. En la mayor parte del recorrido había una única vía,
teniendo en algunos tramos una vía doble, donde se realizaban los cruces. Para ello, el
primer tranvía que llegaba a dichos cruces debía esperar al que llegaba en sentido contrario y, en algunos casos, la espera era larga ya que éstos estaban bastante distantes
| 153 |
uno de otro. Como ejemplo, un cruce estaba al lado de mi casa, en la casa Zelaialde y
el siguiente más cercano junto al antiguo Golf, en la zona de Atsobakar junto al caserío
del mismo nombre en Lasarte-Hernani. Los mercancías (tranvías) transportaban por la
misma vía vagones con piedra procedente de la cantera de Andoain para la fábrica Cementos Rezola de Añorga y con carbón para la fábrica de Brunet. Éstos esperaban en
los cruces el paso de los tranvías, que tenían preferencia de paso.
IEQUIPAMIENTO DE FÚTBOL
Hacia el año 1947/48 nos hicimos con un equipamiento completo para jugar al fútbol, incluido un balón de cuero, lo que era una novedad. La camiseta del portero (Joaquín Zabaleta) era verde y el resto txuri-urdin. Todo lo metíamos en una gran cesta de mimbre
comprada para este fin que guardábamos en la chabola de José San Sebastián, situada al lado de la pescadería y que, para nosotros, era como una sociedad: la llamábamos
‘El Pudri’. Tenía un altillo, de un antiguo gallinero; nos colocábamos unos arriba y otros
abajo y hacíamos nuestras reuniones. Todo este equipaje se compró con dinero de rifas: entonces era costumbre. Como anécdota, al cabo del tiempo, Víctor nos hizo alguna faena y los mayores (¿Fernan, Eugenio...?) le comunicaron su expulsión de la sociedad. Estando jugando en la Plaza Berria cogió el balón de mal temple y lo tiró al mercancías con tal mala suerte que lo partió por la mitad.
ITRAVESURAS
Hacia 1948 le hicimos una trastada a Bruno, abuelo de Leandro (que nos haya perdonado). Tenía la puerta entreabierta y le pusimos un pequeño bote de agua sobre la misma, llamamos y cuando la abrió, le cayó el agua encima. Tuvimos la mala fortuna de que
nos viera D. Cecilio (nuestro maestro). Nos cogió a varios chavales y rápidamente nos
redactó una frase para que la lleváramos al día siguiente a clase repetida doscientas veces, algo así como “No hay que reirse de las personas mayores y menos de los ancianos”. La frase tenía que ser algo más larga, pues recuerdo que nos costó mucho poderla
presentar al día siguiente.
IVISITA AL MONTE IGELDO
El 22 de agosto de 1949 teníamos previsto ir a pasar el día a Igeldo mi madre, Chelo y
yo. Estando esperando al autobús, salió alguien de la fábrica diciendo que había ocurrido un accidente. Chelo, que ejercía de enfermera en la fábrica, nos dijo que continuáramos, que ella subiría mas tarde. Mi madre y yo seguimos nuestra ruta: bajamos en
el Antiguo, visitamos Lourdes Txiki (ella rezaba un rosario) y subimos andando a Igeldo.
Esperamos a Chelo para comer (se llevaba comida de casa), pero ésta no apareció. Al
llegar a casa nos enteramos que, estando trabajando, Nicolás Goitia y Miguel Arregi se
cayeron de un andamio con tal mala fortuna que este último murió en el accidente.
Además de a Igeldo, mi madre me llevaba todos los años, en septiembre, al Santo
Cristo de Lezo; el 1 de marzo (día de su cumpleaños), a la ermita del Ángel de la Guar| 154 |
da en Ibaeta, y en San Miguel, 29 de septiembre, a Urnieta. Aquí visitábamos la parroquia y después íbamos a la ermita de Santa Leocadia, donde se besaba la reliquia. Luego veíamos un poco las fiestas y a casa.
IRECOGIDA DE MORAS
Hacia 1948 recuerdo que, en el tiempo de las moras, media docena de chavales recogimos una taza grande en la subida al caserío Goiko-etxe y la llevamos a las hijas del
amo, pues nos habían dicho que les gustaban mucho. Nos costó un poco pasar por la
portería, pero al fin nos llevaron a palacio. Nos recibió una de las hijas, nos agradeció el
detalle y enseguida le mandó a una de las criadas que nos preparara un poco de merienda. ¿Sería verdad que les gustaban las moras?.
IINCENDIOS
Hacia esta misma época recuerdo el incendio que se originó en el desván de la vivienda de Teresa Berregi en Aurreko-etxeak. Cosas de la vida pero, de aquella desgracia, a
mí se me quedó grabado un buen recuerdo. Todo el barrio se puso manos a la obra para ayudar a sofocarlo. Cada uno aportó los cubos que tenía, se hizo una cadena humana desde el lavadero hasta la casa incendiada, se llenaron los cubos en dicho lavadero
y se pasaron de mano en mano hasta llegar a la zona del incendio. Fue uno de esos días en que se demostró que éramos algo más que vecinos.
En agosto de 1952 se originó otro gran incendio en la casa Etxeluze, afectando principalmente a las viviendas de Luis Goiaran y de Jerónima Blázquez. Aquí también trabajaron fuerte los vecinos y, a modo de cortafuegos, cortando las vigas, aislaron estas
viviendas del resto. Al final fueron los bomberos los que terminaron de sofocarlo. Para
ello rompieron el muro de unos dos metros de altura que separaba la carretera del paseo particular de los Brunet y del canal tomaron el agua necesaria. Mientras se reparaban los daños causados en las viviendas mencionadas, Luis Goiaran y su esposa Sabina Eizmendi, con sus tres hijos, fueron acogidos en el caserío Basaundi, en casa de
Sabina Izagirre, que era madrina de Sabina, y Jerónima Blázquez con sus dos hijos estuvieron durante los dos meses que duraron las obras, en casa de su hermana y tía Rosario Blázquez. Me cuenta Luis Goiaran (hijo) que el fuego comenzó sobre la una de la
madrugada, ya que un rato antes llegó a casa acompañado por sus padres después de
asistir a una representación de las comedias que se ofrecían en el estalpe. Al día siguiente, se presentó D. José Manuel Brunet interesándose por lo sucedido y acto seguido, enviando a varios de sus obreros reconstruyó las viviendas para finales de octubre del mismo año. Dice Lucía García (hija de Jerónima) que, de vuelta a casa, lo que
más recuerda es que pasaron bastante frío. La casa estaba vacía y, poco a poco, la fueron amueblando ya que los anteriores muebles desaparecieron en su totalidad.
Hacia 1953 se produjo otro incendio importante, éste en las instalaciones de la empresa, en el pabellón denominado los pisos. Dieron la alarma José Azpeitia y Ángel Romo, responsables del personal e instalaciones del quinto piso. Recuerdo que yo estaba
| 155 |
en la carretera, frente al Palacio, cerca de un grupo de obreras que comentaban, con temor, el porvenir que se nos presentaba a los oriatarras si nos quedábamos sin la fábrica. Era tal el estado de nervios que la espera a los bomberos se hizo muy larga y al llegar éstos se les abucheó por su tardanza. Una vez sofocado el fuego se les despidió con
grandes aplausos.
ICOOPERATIVA DE ORIA
A los 14 años entré de pinche en esta cooperativa. El primer presidente que tuve fue
Guillermo Romo y los cuatro empleados formábamos un equipo muy conjuntado. Era
encargado de la misma José Martínez; de dependienta, que se incorporó unos meses
más tarde que yo, mi hermana Flora y de dependiente, temporalmente (pues pertenecía a la plantilla de Brunet), Ricardo Gabilondo. Éste fue mi maestro, a su lado me fui haciendo un hombre, me enseñó el trato que debíamos tener con las clientas que, al mismo tiempo, eran socias de la entidad (él derrochaba gran simpatía). Trabajábamos lo
más rápido posible para que éstas no esperaran demasiado tiempo (teníamos una gran
clientela) y, los ratos libres, que eran muy pocos, nos juntábamos en el almacén a seguir
preparando productos. Aquí, solos, me contaba historias y ocurrencias instantáneas.
Es cuando más me he reído en mi vida. Tengo un gran recuerdo de él. De los más de 40
años que me ha tocado trabajar en equipo, mi mejor recuerdo es hacia su persona.
Como curiosidades recuerdo que, por la oscilación que tenía el precio de los huevos, se compraban en primavera (en esta época eran más baratos) en gran cantidad y
se metían varios meses en unos departamentos de cemento creados para este fin en
los que se conservaban introducidos en una masa de cal y agua. Al cabo de unos meses (hacia diciembre, cuando subían los precios), se iban sacando y se vendían a un
buen precio para el cliente. Los vinos tintos se vendían a dos precios: el especial se
compraba en barricas de 100 litros y se ponía a la venta ‘sin bendecir’. El normal ‘bendecido’ se vendía en grandes cantidades. Se compraba en barricas de, aproximadamente, 1.000 litros, que se guardaban en el almacén y que trasvasábamos por medio de
una bomba manual a una de aproximadamente 200 litros, que era la que cabía bajo el
surtidor. A ésta se le añadía, previamente, algo de agua. Así se ‘limpiaba’ un poco mejor
y se vendía más barato. Tenía como curiosidad que, al pasar por el impuesto de ‘Arbitrios’, se abonaban los 1.000 litros por barrica y al ser más los litros vendidos, nos aportaba una pequeña ganancia (el agua no pasaba por arbitrios). Ya que se vendía un poco de todo, también teníamos nuestra sección de lencería y, cuando venía una jovencita pidiendo algún trapito..., tenía que calcular con la vista la talla que le debía enseñar:
ésta es pequeña, ésta es muy grande... En más de una ocasión me salían los colores...
IBENDICIÓN DE RAMOS
La víspera del Domingo de Ramos subíamos al caserío Goiko-etxe y Lucas, de éste caserío, nos regalaba una gran rama de laurel. El domingo la llevábamos a misa mayor en
Lasarte y, una vez bendecido, salíamos corriendo para llegar los primeros al barrio y repartíamos ramitas entre los vecinos y parientes, que nos daban una propinilla.
| 156 |
IADECENTAMIENTO DEL BARRIO
Todos los años, antes de las fiestas de San Pedro, el dueño de la fábrica y de las viviendas, D. José Manuel Brunet, ordenaba pintar las fachadas de las casas del núcleo
del barrio con la pintura que preparaban dentro de la fábrica. Se dedicaban a esta tarea
varios obreros, entre los que recuerdo a Julián Goitia, a su hijo Nicolás, a Isidoro Sagasti
(padre) y a José Mari Usandizaga ‘Xotei’.
IGABARRA
En la temporada de caballos, José Ilardia nos cruzaba el río en su ‘gabarra’. Con anterioridad pasaba una cuerda de orilla a orilla del río y así, sin remar y con la ayuda de ésta, hacía los viajes. Había que tener cierto cuidado y agacharse para no tropezar con la
cuerda. Nos cobraba una pequeña cantidad, unos céntimos. Si había alguna crecida
grande del río se suspendía la travesía. Este paseo se hizo famoso y venía gente de
otros pueblos para probar este típico recorrido, que gustaba mucho, sobre todo a los
más pequeños.
I“TXIRRILLA”
Dentro de la empresa, junto al taller mecánico, estaba colocado a unos ocho metros de
altura, sobre el río, un cable tenso, fijo, que atravesaba el río Oria de una orilla a otra.
Por este cable se deslizaban dos poleas colocadas en línea y que llevaban acoplada
una plataforma o cajón. La llamábamos txirrilla y servía para atravesar el río. En dicho
cajón pasaban dos o tres personas a la vez o el peso equivalente. Estaba destinada entre otras cosas, para que el guardamontes de la empresa, Luis Bikuña, comprobara el
estado de los pinos. También recuerdo que, de algún caserío, pasaban productos con
destino a la cooperativa y que, en la gran riada de 1953, que se llevó el puente de la central de Abaloz, se les pasaba también por ésta a los miembros de la familia Ormazabal,
que habitaban en la central. Esta txirrilla se complementaba con otro cable que, al tirar
de él manualmente, se desplazaba a la otra orilla. Al cruzar con peso, el cable que soportaba la carga hacía una onda y había que hacer mucha fuerza en los últimos metros
para llegar a la orilla. En cierta ocasión, José Miguel Arizeta esperaba al otro lado del río
para pasar con unos troncos. Antes de ir en su busca y al comprobar que el cable estaba destensado, el equipo mecánico realizó la reparación. Antonio Urdanpilleta salió en
su busca y, al llegar al centro del río, se partió el cable con la mala fortuna de que fue a
parar al agua desde una altura aproximada de seis metros. Antonio quedó inconsciente
y fueron Manolo Goiaran y Pedro Gabilondo quienes lo sacaron del cauce del río. Su padre le llevó a casa, donde recuperó el conocimiento, terminando todo en un gran susto.
ILIMPIEZA DE COLCHONES
En primavera se aprovechaba para lavar la lana de los colchones, ya que necesitaba
sus cuidados. Se sacaba de la funda, se bajaba al lavadero, se lavaba y se ponía al sol
sobre una sábana para su secado. Una vez seca, en los alrededores de las casas o en
| 157 |
las cercanías del mismo lavadero, se golpeaba con unos palos largos, preparados con
anterioridad, para ahuecarla. Un rato más al sol y volvía a su funda. Tenía su trabajo.
ILAVADERO
A este lavadero, acudían asiduamente las etxekoandres a lavar la ropa a mano (no había lavadoras). Una vez hecha la lavada y, dependiendo del tiempo, se extendía ésta en
el herbal que tenían muy próximo a él. También se ataba una cuerda de árbol a árbol y
se tendía sobre ella. Cuando no quedaban lavanderas, al anochecer, en algunas ocasiones, aprovechábamos dicho lavadero para limpiar caracoles, ya que era costumbre
en mi casa hacer todos los años buenas caracoladas, unas veces con la familia y otras
entre amigos. En los días de mucho calor, siendo unos críos, algunos baños nos hemos
dado en este lavadero.
F/70 Abajo, en el centro, el lavadero público.
ILUCAS Y SUS CEREZAS
Por aquellos tiempos me contaban que, en el tiempo de las cerezas, Lucas de Goikoetxe (Oria-gain) colocaba un perrazo al lado del árbol que había arriba del depósito de
agua. Algunos jóvenes le llevaban al perro desperdicios de la carnicería de Ángela, se
hacían amigos de él y se comían las cerezas con toda tranquilidad. También recuerdo
que, previo pago de una pequeña cantidad de dinero, nos dejaba subir a un árbol por él
designado para que comiéramos todas las cerezas que nos apeteciera.
| 158 |
IBELÉN NAVIDEÑO
El año 1950, a base de rifas (se rifaba un par de capones, un manjar en aquellos tiempos), conseguimos un dinerillo para comprar un nacimiento destinado a la escuela. Así
podríamos salir los chicos el día de Nochebuena por todo el barrio como ya venían haciendo las chicas todos los años. Para esto, los que más trabajamos fuimos Pedrín y yo
(con la ayuda de D. Cecilio), que éramos los mayores en ese momento. El día de Santa
Lucía me llevó mi hermana Flora a San Sebastián y enfrente del Buen Pastor compramos el Belén y los Reyes Magos. Como se acabó el dinero y todavía no estaba muy
completo, mi hermana me compró alguna figura más. Luego me dejó en el trolebús y
ella se marchó con sus amigas a festejar el día. Ensayamos algunas canciones, llegó el
día de Nochebuena y ¡me quedé enfermo en la cama!. Me dijo el médico que no tenía
más que nervios. Fue una pena, pero no pude salir. Desde la cama les oía cantar (¿recuerdas, Pedro?): “No hay tal andar como andar a la una” y “Veréis al niño en la cuna...”.
Pidieron permiso a mi madre y pasaron con el nacimiento a mi habitación. Cuando se
marcharon se me escaparon algunas lagrimillas...
ILOS REYES MAGOS
En 1953 se nos ocurrió que teníamos que salir de Reyes, pues en el barrio creo que no
se había salido nunca. Así, el día cinco de enero, nos vestimos de reyes Antonio Carrasco, Pedro Bikuña y yo. Recuerdo que salí de Rey Baltasar, con la cara pintada de
carbón, y repartimos galletas por todas las casas (o, al menos, la mayor parte). Eran galletas rotas que fui recogiendo de las cajas que se vaciaban en la cooperativa, donde yo
trabajaba. ¡Cuántas veces he recordado, al ir a darle alguna galleta, el beso que me dio
Vitoras al pasar por su casa!, casualidades de la vida, pero luego sería mi abuela... y
conviví con ella hasta su fallecimiento.
ICAMPEONATOS MUNDIALES DE CICLISMO
En 1965 el barrio hace historia con la celebración de los Campeonatos Mundiales de Ciclismo. La salida y la llegada se realizaron junto al frontón (Plaza Berria), donde hoy está situado el frontón cubierto. Los corredores dieron varias vueltas al circuito conocido
como Circuito Automovilístico de Lasarte, famoso por las antiguas carreras de coches
y que también tenían su meta en nuestro barrio. Salieron de Oria en dirección a Andoain, pasando por Urnieta, Hernani, Rekalde, Lasarte y Oria. No acompañó el tiempo, se
pasó todo el día lloviendo y el evento quedó bastante deslucido. Recuerdo como anécdota que nos visitó un grupo numeroso de aficionados belgas y se querían llevar toda la
birra (cerveza) del barrio; se fueron muy alegres...
ILOS MENDIGOS
Un recuerdo para los que asiduamente nos visitaban; ‘A Jesús siempre’, con su frase
que repetía, “Si hay alguno en el mundo será condenado”. ‘Herejías’ tenía muy mal genio; recuerdo que, cuando veíamos que venía por Oria-txiki, nos subíamos a la casa de
| 159 |
los de Arrona (casa Baratzalde) y desde allí le gritábamos: herejías, herejías... Ese día
atravesaba todo el barrio, camino de Andoain, sin parar a pedir limosna en ninguna casa. Y, por último, ‘Pajarito sin cola’, persona amable y juguetona que solo pedía limosna los domingos por la mañana. Vivía al lado de la casa Estutxo, en la vieja tribuna que
había donde estaba situada la llegada de los coches de carreras.
| 160 |
4 Oriatarras populares
IPLAZIDO MUJIKA BERRAONDO
Aunque yo no lo he conocido, me valgo de la revista LasarteOria Nº 47 (artículo de Sebastián Kerejeta) para documentarme y paso a mencionar algunos datos que en ella he
recogido.
F/71 D. Plazido Mujika.
Nació en la casa Baratzalde de Oria el 16 de abril de 1906 (su padre trabajaba de
hortelano para la familia Brunet). A los diez años se trasladó toda la familia a vivir a Altza; a los trece inició un curso de formación en el seminario de Andoain y, a los dieciséis
años ingresó en la Compañía de Jesús, en el santuario de Loiola de Azpeitia. Una vez
acabado el proceso de formación se dedicó durante varios años a propagar la fe cristiana y a ayudar, en distintos países, a los más necesitados. Fue admirable la labor que
hizo en favor del euskera. Además de escribir varios libros y traducir otros de distintos
idiomas, su gran obra fue el diccionario Castellano-Euskera, que supuso una aportación de incalculable valor para nuestro idioma.
Plazido Mujika (nos dice Sebastián), a pesar de ser poco conocido para gran parte
de sus paisanos, siempre que tenía ocasión manifestaba “yo nací en la casa Baratzalde de Oria”. Falleció el 27 de agosto de 1982 en la residencia de los Padres Jesuitas de
Loiola y a sus honras fúnebres asistió una representación de los vecinos de Oria.
| 161 |
IJUAN LAKARRA MARTINIKORENA
F/72 Juan Lakarra.
Gerente de la empresa Brunet vivió en la privilegiada casa construida expresamente
para los Brunet, en Zelaialde. En la década de los cincuenta construyó en Lasarte el primer cine que existió en el pueblo, llamado Cine Lakarra. ¡Cuántas veces hemos ido a
este cine cuando éramos unos mozos!.
IJOSÉ KEREJETA AÑORGA
F/73 José Kerejeta con su esposa e hijos.
Aunque muy popular por su hermosa panadería y por la venta por los pueblos con su pequeña furgoneta, lo destaco como el único oriatarra que ha sido alcalde del municipio de
Urnieta (años 1956-63). Juanito Egizabal, durante toda mi juventud, y Manuel Goia posteriormente, son los únicos alcaldes pedáneos que yo he conocido (1940-86).
| 162 |
IANDONI UNANUE LEKUONA
F/74 Autocaricatura de Andoni Unanue.
Desde niño, gran aficionado al dibujo, recuerda las horas que dedicaba en la escuela de
Oria a esta su gran afición. Todavía conserva en casa de sus hermanas algún cuaderno
con dibujos de aquella época. A finales de 1945 pasa a formar parte del grupo de oficinistas de la empresa Brunet y aquí también aprovecha cualquier momento para caricaturizar a sus compañeros de trabajo. En esta época se dedicaba a efectuar apuntes de
los rostros de sus amigos, lo que él define como mitad caricatura, mitad figurativo. Yo lo
recuerdo cuando venía a mi casa, al bar, y manteniéndonos un ratito quietos, nos sacaba el perfil de nuestra cara. El resultado era una obra de arte.
Nació con esta virtud, puesto que nunca tuvo ningún maestro que le orientara en esta faceta. Aunque también es verdad que su tío, D. Manuel de Lekuona, sabedor de este interés, le llevaba con cierta frecuencia a San Sebastián a ver exposiciones. Pudo ser
su verdadero maestro y le hizo valorar todo lo que un cuadro representa, la perspectiva,
la luz... Como anécdota de su juventud recuerda que el diario La Voz de España organizó un concurso para dibujantes caricaturistas. Se presentó un gran número de aficionados, pero no tuvo la suerte de ser seleccionado.
Una vez casado pasa a ser residente de Hernani y, de 1959 a 1997, su vida profesional transcurre como comercial de empresa. No obstante, en sus horas libres mantenía el gusanillo. Como ejemplo, en Salamanca, en el restaurante La Casa de Cervantes
(donde ya conocían su afición), en cada viaje le requerían para realizar apuntes a la
clientela, la mayoría estudiantes norteamericanos. Empezó a tomarse en serio la pintura a raíz de que su mujer, Lupe, le censurara constantemente diciendo que, “cuánta
cuenta tendría que dar, por no fomentar las cualidades que tenía”. Así, a mediados de la
| 163 |
década de los 90, se inscribió en los cursos que en la casa de cultura de Hernani impartía Peio Goello. Éste ha sido su único maestro. A partir de entonces practica (a su aire) diversas técnicas, tales como carboncillo, grafito, pastel, plumilla, acuarela, óleo...
Ha realizado varias exposiciones, siendo la más importante la presentada en la casa de cultura Biteri de Hernani, en noviembre de 2001. En el año 2003 y con motivo de
la publicación del libro Lasarte-Oria zuri-beltzean, con fotos del lasartearra Tomás Fernández, se utilizó para la portada un cuadro suyo realizado en pastel y que representa
a la parroquia de San Pedro de Lasarte y las casas denominadas La Ramona y Malen,
éstas ya desaparecidas. En la actualidad sigue pintando paisajes, caseríos, árboles,
etc. La mayoría por encargo.
Además de la pintura, en su juventud hizo sus pinitos como actor en varias representaciones teatrales de las que se ofrecían en la casa parroquial de Lasarte, siempre
al lado de su amigo Antxon Mercero. Empeñado éste en que tenía que trabajar a su lado en alguna obra, una vez jubilado se animó y actuó en la película La hora de los valientes, rodada en Madrid en 1998, al lado de, entre otros, Gabino Diego, Luis Cuenca,
Adriana Ozores y Leonor Wartlin. La película fue premiada en el festival de Moscú y
mencionada especialmente en diversos festivales.
F/75 Andoni Unanue –en el centro, con boina y abrigo– en su faceta de actor en la película La hora de los
valientes, rodeado de los compañeros de reparto. A su derecha, el joven Gabino Diego y el no tan joven
Luis Cuenca.
| 164 |
IALEJANDRO ROMO USABIAGA
F/76 Alejandro Romo
Mecánico de profesión, el año 1941 -con catorce años- realiza su primer trabajo de ayudante en el taller de Irazusta. A los dieciocho años se incorpora a la empresa Victorio Luzuriaga y, en los años comprendidos entre 1958 y 1971, trabaja en la fundición de Liberto Aizpurua, donde realiza la labor de responsable de mantenimiento. Al cierre de esta empresa inicia un curso de cerámica en el club de arte Catalina de Erauso en San Sebastián. Trabaja el bronce, realizando varias esculturas, al mismo tiempo que adquiere
conocimientos de pintura en un taller de Usurbil con Carlos Zabala como profesor.
Destaca por su intensa labor social y participa desinteresadamente en distintos ámbitos socio-culturales. Desarrolla diversos trabajos de colaboración de forma totalmente altruista con distintas entidades y asociaciones del pueblo en general. Infatigable colaborador de Proyecto Hombre, asociación dedicada a ayudar a las personas drogodependientes. Trabajó en la divulgación de la revista LasarteOria. Creador del anagrama
de la Sorgin-Dantza de Oria (una cabeza de sorgina). Es el creador, junto con su compañero Antonio Gómez, del majestuoso Belén -una verdadera obra de ingenio y arteque se instala anualmente en la sede de la Asociación Denok-Kide. Colaborador en el
diseño y montaje de carrozas de Carnaval, así como de las fiestas de San Pedro, etc.
etc... El 18 de noviembre de 1990, como reconocimiento a su dedicación desinteresada
al servicio del pueblo y gracias a la iniciativa de varios oriatarras, se le rinde un emotivo
y bien merecido homenaje.
IFAMILIA URDANPILLETA SANCHO
Gran familia la compuesta por Ramón y Esperanza y sus nueve hijos. Ya que en su casa de Aurreko-etxeak no tenían todos cabida, el matrimonio vivió unos años con sus hijos menores en el caserío Garratza, cedido por la familia Lakarra. Debido a que tenía
una buena relación con toda la familia (varios hijos tienen una edad similar a la mía) y a
mi trabajo en la cooperativa, tuve bastante trato con Esperanza. Vivía muy cerca de la
cooperativa y bajaba a ésta diariamente. A veces realizaba varios viajes, ya que tenía
que dar de comer a muchos. La tengo en mi recuerdo como una gran mujer, muy bon| 165 |
dadosa. A su marido Ramón, de profesión mecánico, lo recuerdo como un gran colaborador durante muchos años de las fiestas de San Pedro. Sus hijos, buenos deportistas,
practicaban especialmente el fútbol, el atletismo y el ciclismo. Hoy en día continúan con
su gran afición a la caza y a la pesca. Su hija María Antonia, la más joven de todos los
hermanos, me presta unas fotografías muy bonitas, que para ella tienen mucho valor,
con la condición de que no se me pierdan, con su sonrisa particular, casi con amenazas.
F/77 Familia Urdanpilleta, en el caserío Garratza en 1948.
F/78 Boda de su cuarta hija (con dos nueras y un yerno) en 1960.
| 166 |
5 Deporte / Cultura / Varios
No podía faltar el comentario sobre nuestros deportistas. Para ello intentaré recordar todo lo posible las décadas de los años 1940/50.
ICICLISMO
F/79 Joxe Orbegozo
Joxe Orbegozo. En primer lugar, matrícula para este nuestro gran ciclista que, en el
año 1950, apareció en Oria con sus flamantes trofeos conquistados en Villafranca de
Oria como Campeón de Gipuzkoa de aficionados. Fue el día de Santiago y, al lado de
mi casa, se le tributó ese mismo día un espontáneo recibimiento. Al cabo de unos días
acudió a los campeonatos de España que se celebraron en Barcelona y fue medalla de
bronce, clasificándose detrás de dos grandes corredores, Montero y Bahamontes.
Buen año nos brindó nuestro Joxe.
| 167 |
Otros corredores ciclistas fueron, además de Joxe, su hermano Celso, Primitivo Rodríguez, José Mari Artola, Prudencio López, Ángel Sagasti, José Javier San Sebastián,
Joxe Urdanpilleta, Andoni Oiarzabal ‘Toti’ y Martín Etxebeste. Éstos participaban en las
fiestas de San Pedro y en alguna otra fiesta más. No me olvido de Blas Zubitur, morroi
de Basaundi, que solía participar en las fiestas del barrio. ¡Cuántas veces nos recuerda
que un día corrió con la camiseta de fútbol, con el número 3, que le dejó mi hermano Xabier!. Me contaba Celso que, participando un día en una carrera que se organizó en Ergobia, salieron en dirección a Loiola (no sé si iba escapado o el último), pero al llegar a
una especie de rotonda, en lugar de hacer el giro completo de vuelta, no sabe por dónde continuó, pero apareció en Amara. Se perdió, preguntó sobre la carrera a un policía
de tráfico y éste le dijo que por allí no pasaba ninguna carrera. Dio la vuelta, volvió como pudo a Ergobia y allí no encontró ni rastro de carrera; ya se habían marchado todos.
ICICLOTURISMO
En 1953 participé (con 16 años) en la excursión en bicicleta organizada por nuestros
mayores y que denominaron Vuelta a la Costa: salida de Oria, Andoain, Billabona, Irura, Tolosa, Bidania, Regil, Azpeitia, aquí se hizo el control de avituallamiento, (un gran
bocadillo), Lasao, Zestona, Alto de Meagas, Zarautz, Orio, Aginaga, Usurbil, Lasarte y
meta en Oria. Recuerdo que participaron algunas parejas de novios, algunas de casados y muchos jóvenes, todos del barrio. En aquellos tiempos era una novedad ver un
grupo tan numeroso de ciclistas.
F/80 Cicloturistas, en 1953.
| 168 |
IATLETISMO
Miguel Aldaz sobresalió muy pronto como corredor pedestre en categoría de aficionados y rápidamente le fichó el equipo de Bazkardo, cuyo asesor era Miguel Goiaran. Como profesional disputó muchas carreras en los anillos de las plazas de toros (era aquí
donde, en aquellos tiempos, se cruzaban las apuestas). Para preparar las carreras, durante los meses previos, comía en nuestra casa. Daba envidia verle comer. Pesaría entre cincuenta y cinco y sesenta kilos y comía un abundante primer plato, una hermosa
rodaja de merluza y un gran filete o chuleta y postre. Acompañaba la comida con algunas cucharadas de azúcar y también con mermelada y un poco de vino de Rioja especial; él mismo hacía la compra del pescado y, a veces, hasta de la carne.
F/81 Miguel Aldaz. F/82 Miguel Aldaz, Miguel Aldaz, en la plaza de toros de Tolosa, en una de las ocasiones en que se enfrentó a Txikito de Arruiz.
Antonio Urdanpilleta dedicó varios años a su gran afición, el atletismo. Comenzó
a participar en carreras en el año 1945, y desde 1948 a 1953, perteneció al club Atlético
Sicilia, posteriormente denominado Atlético Jaizkibel, ambos militares. Recuerda participar en carreras muy importantes, como la del C.D. Fortuna en San Sebastián, la del
Istingorra en el Antiguo y en los pueblos Zarautz, Motriko, Azpeitia, Azkoitia, Hernani,
Herrera, Eibar y Ondarroa, teniendo un recuerdo especial de este último pueblo, ya que
recibían importantes premios, finalizando con una buena comida. En Barcelona, participó en el campeonato de pista sobre 5.000 metros en la prueba que ganó Antonio Amorós. En Burgos, compitió en los campeonatos por equipos de la 6ª región (zona norte)
siendo primeros. Posteriormente, su equipo tomó parte en los campeonatos de España
militares que se celebraron en Toledo, proclamándose campeón. Acudió a varios campeonatos de España individuales, entre ellos, Zaragoza y Madrid. Hacia 1951 se proclama campeón de Gipuzkoa en pista en la distancia de 10.000 metros en el campo de
fútbol de Amara, siendo subcampeón el también oriatarra José González.
| 169 |
F/83 Campeonatos de atletismo por equipos en Burgos (1950).; Pedro Esteban, Antonio Urdanpilleta,...,
Iradi, Enrique Biain,...y Jesús Zabaleta. F/84 Antonio Urdanpilleta. Licencia de atletismo de la Federación
Española (temporada 1950/51).
Joxe Urdanpilleta perteneció al club de atletismo de la Real Sociedad desde 1947
hasta 1953. Participó en muchos casos al lado de su hermano en las carreras y pueblos
citados anteriormente. El mejor recuerdo que tiene es el de su participación en San Sebastián en el Circuito de los Puentes, en el que salieron 186 atletas y donde logró un meritorio segundo puesto. Me recuerda cómo realizaba algunos de sus desplazamientos.
Por citar un ejemplo, para acudir a la carrera que organizaban en Azkoitia, la ida y la
vuelta la hacía en bicicleta, partiendo de casa muy temprano. Con las bicicletas de
aquellos tiempos, le era casi más costoso el dar pedales para acudir a la cita que la propia prueba pedestre; sobre todo, la vuelta al barrio se le hacía muy dura.
F/85 Joxe Urdanpilleta y José Gonzalez (3º y 4º en la imagen).
| 170 |
Xanti Artola participó varios años en el Cross Internacional de San Sebastián; la
mejor clasificación que obtuvo en esta prueba fue el puesto veinte, a poco más de un minuto del vencedor. Perteneció varias temporadas al club de atletismo de la Real Sociedad. Recuerda haber ganado pruebas en Herrera, Aia, Asteasu, Andoain y Larraul. En
este último pueblo (me lo dice todavía con cara de sorpresa delante de su esposa Mari
Carmen) estando duchándose se le acercó una de las atletas y, con toda naturalidad, le
pidió prestado el jabón. Se quedó mudo, la miró como diciendo... ¡pero tú de qué vas!
Luego le dijeron que en aquel pueblo solamente había una caseta de duchas para todos. En una prueba le acompañó Agustín López, éste salió como un cohete, pero luego
le costó llegar a la meta.
F/86 Xanti Artola, en el Cross Internacional de 1959. F/87 Leandro Romo y Joxe Juárez.
Otros buenos corredores fueron José González, Joxe Juárez, Leandro Romo y los
hermanos José y Celso Orbegozo, obteniendo unas buenas clasificaciones en las pruebas que entonces se organizaban en los pueblos e, incluso, siendo ganadores en muchas de ellas.
IBOXEO
Jesús Alba destacó en el boxeo. He recordado con él su paso por dicho deporte y he
visto la cantidad de datos que conserva de sus tiempos, los anuncios de veladas, las licencias que tenía que obtener en la Federación Española, los abonos de entrenamiento en la Perla, etc. Boxeaba en las categorías de pesos ligeros y welter. Estuvo en activo desde 1948 a 1953, además de sus años de preparación. Entrenaba en el hipódromo, junto a algunos boxeadores de Lasarte, en la Perla, previo pago de 15 ptas. al mes
(entonces era un dinerillo) y en el estalpe, junto a su casa. Le he recordado que nos daba a los chavales la oportunidad de que le golpeáramos en la cara, aunque con sus fin| 171 |
tas no llegábamos a tocarle. Era parte de su entrenamiento. Sus primeros combates
coincidieron con el comienzo de las veladas que se organizaban en el campo del Michelín en las fiestas de San Pedro en las que, según recuerda, boxeó en seis ocasiones.
Recorrió muchos pueblos y, de memoria, cita los siguientes: Lasarte, Gros, Loiola, Azkoitia, Zestoa, Usurbil y La Perla en Donostia. Participó en 31 combates de los que ganó 25 (cinco de ellos por K.O.), tres fueron declarados nulos y perdió otros tres (uno de
ellos por K.O.). Su hermano Gregorio también participó en alguna velada.
F/88 Jesús Alba, al lado de su casa, hacia 1950. Al fondo, el estalpe, donde se
jugaba a pelota. Se puede apreciar muy
bien el pretil y la pequeña acera. La fotografía fue tomada por el fotógrafo de
Oria, Paco Juantorena.
ICESTA PUNTA
Joaquín Aldaz fue un destacado jugador de cesta punta. Cuando tenía 15 años jugaba
al Joko-Garbi en Zubieta. Un compañero le animó para que jugara a cesta punta y a los
17 años se fue a la escuela Elizondo de Tolosa, alternando ésta con la Plaza Berria del
barrio, donde también pasaba muchas horas. Con 19 años dio el salto a profesionales
y se fue a Las Palmas de Gran Canaria, donde estuvo año y medio. En Palma de Ma| 172 |
llorca, Baleares, pasó otro año y medio; en Italia un año más y, de allí, se marchó a
EE.UU. En Florida jugó dos temporadas, alternando éstas con Italia; cinco años más en
Milán, donde aprovechó el tiempo libre para perfeccionarse en la electrónica. A los 29
años, puso fin a su carrera deportiva.
F/89 Joaquín Aldaz.
| 173 |
IPELOTA
A pelota jugaron algún torneo Ignacio Usabiaga y Xabier Bardají. ¡Tanto como se practicaba este deporte en el barrio, pero no salieron pelotaris sobresalientes! Era más difícil destacar, pues escaseaban los campeonatos. También es cierto que se jugaba muy
poco con pelotas de cuero. En las fiestas se organizaban algunos partidos con jóvenes
del barrio (y algunos menos jóvenes). Recuerdo a Isidro Agirre, Regino Ollokiegi, Fernando Jiménez, Pedro Gabilondo, Tomás Bardají, Ignacio Usabiaga, Xabier Bardají,
Patxi Elosegi, Carlos Etxenike, Alejandro Garmendia, Paco Bengoetxea, etc. Aunque
algunos, por diversos motivos, ya no vivían en Oria, seguro que se sentían oriatarras.
Xanti Bardají y Pedro Mari Arsuaga eran también buenos pelotaris. De nuestra edad
destacaba Agustín Usabiaga. A Daniel Alba lo recuerdo como el más habilidoso en el estalpe; le tenía cogido todos los trucos; por algo vivía a su lado. También se jugaba a pelota junto a la panadería de Pepe Kerejeta, en el almacén que tenía éste. La puerta, que
servía de frontis, daba a la carretera y ésta servía de cancha. Aquí, jugaban los morrois
de Pepe y los de Basaundi. Uno de los panaderos era Miguel Salaberria, que fue un notable remontista.
F/90 Ignacio Usabiaga, Xabier Bardají, Carlos Etxenike y Alejandro Garmendia.
IMONTAÑISMO
Dentro del deporte en general, también el montañismo tuvo un espacio en el dinámico
barrio de Oria, siendo de destacar la aportación de Alberto Orotegi y sus hijos José
Luis e Iñaki. Fue Alberto el que transmitió su afición a sus hijos. Fue un montañero incansable y acudía a la montaña siempre que sus obligaciones laborales se lo permitían.
| 174 |
Su gran pasión fueron las grandes travesías, siendo innumerables las que realizó en las
sierras de Aralar y Aizkorri, de las que era un enamorado, así como las grandes marchas
reguladas de diez horas del club deportivo Fortuna y las catorce horas de Aralar. Conocía al dedillo todas las cimas de ambas sierras y era amigo, prácticamente, de todos los
pastores, con los que compartía muchas horas en sus salidas montañeras. Como detalle interesante dentro de su afición caben destacar las excursiones al monte Adarra el
día de Año Nuevo, siendo uno de los pioneros (aproximadamente hacia el año 1940), en
compañía de dos montañeros hernaniarras. Fueron ellos los que iniciaron esta bella tradición que, en la actualidad, se ha convertido en una gran fiesta de confraternidad montañera. Esta costumbre la transmitió también a sus hijos José Luis e Iñaki y a muchos
oriatarras. En la actualidad, Iñaki sigue acudiendo a dicha cita, siendo ya 61 años consecutivos los que lleva realizando esta loable tradición. Otros buenos aficionados y, en
muchos casos acompañantes en sus correrías, fueron, Ricardo Gabilondo, los Hernando, Oiarzabal, Bardají, Urdanpilleta, Goiaran, Isidro Agirre, Sebastián Solaberrieta, Patxi Arizeta etc. Nombro unos pocos, con mucho riesgo de olvidarme apellidos que estuvieran muy ligados a este deporte.
F/91 Alberto Orotegi y su hijo Iñaki, en Gazume (1942). F/92 Alberto Orotegi en Buruntza (1944). F/93 Alberto Orotegi, en Adarra (1952).
José Luis Orotegi fue el diseñador y realizador del buzón-casita, que el día 10-041948 se colocó en el monte Gazume, situado al lado del Ernio, al noroeste. El día de su
instalación, la familia Orotegi, acompañada por varios voluntariosos montañeros del barrio partieron de madrugada, andando, para dicho monte, cargados con el buzón, el cemento y demás accesorios necesarios para su colocación. Para asistir al acto de inauguración se dispuso de un autobús que, partiendo hacia las ocho de la mañana, nos dejó en Andazarrate. Desde allí hasta la cima era más llevadero para muchos de nosotros.
A la vuelta, al mediodía, repusimos fuerzas en los alrededores del caserío Iturriotz. Posteriormente bajamos a Billabona, donde algunos siguieron caminando hasta el barrio;
otros, entre los que me incluyo (tenía yo, once años) en autobús hasta casa. Ricardo
Gabilondo, con su habitual buen humor, una vez instalado el buzón, lo bautizó de esta
manera: VILLA POLONI... UTZI PAKEAN HONI. Haciendo referencia a la novia del creador de dicho buzón.
| 175 |
F/94 Cima del monte Gazume, en el centro se aprecia el nuevo buzón. Arriba: José Javier San Sebastián,
Alfonso García, Luis Sagasti, Emilio Iriarte, Genara Hernando, Manuel Hernando, Ricardo Gabilondo, José Luis Orotegi, Eleuterio Oiarzabal, Andoni Oiarzabal y Joaquín Fernández. Abajo: Xabier Bardají, Brígida Orotegi, Antonio San Sebastián, Iñaki Orotegi, José Mari Bardají, Paco Urdanpilleta, Begoña Santamaría, Flora Bardají, Juan Egizabal, Alberto Orotegi, Fidel Bardají y Chelo Guenaga.
Iñaki Orotegi hereda de su padre la gran afición a la montaña y, en cuanto encuentra un rato libre, va recorriendo todos los montes de Gipuzkoa, habiendo coronado la
mayoría de ellos. También tiene recorridas diversas cumbres navarras, alavesas y vizcaínas. Cuando llega su prejubilación, se vuelca de lleno en su afición; toma como norma dedicar a la montaña tres días por semana, la mayoría de las veces junto a Alfredo
Goiaran y Xabier Bardají, llegando algún año a coronar las 250 cimas. Tiene recogidas
una serie de anotaciones muy detalladas de itinerarios, altitudes, horarios de tiempos
invertidos, fotografías, mapas individuales de cada uno de los montes, cruces, ermitas,
fuentes, dólmenes, cromlechs, menhires, lauburus, collados, bordas, refugios, orientaciones, etc. Un trabajo muy interesante que puede ser de mucha utilidad para todos los
amantes de la montaña.
Alfredo Goiaran durante muchos años recorre los domingos las diferentes cumbres, acompañado por Roberto Setién. Una vez prejubilado, continua con su afición y
realiza salidas a los distintos montes tres veces por semana, junto con Iñaki y Xabier, sin
dejar por ello la salida dominguera con su compañero Roberto. No es partidario de hacer anotaciones, pero conoce muy bien todos los recorridos. Xabier Bardají es desde
joven aficionado a la montaña; muchas veces hemos acudido juntos a algunas de ellas
haciendo cumbres y, en otras ocasiones, nuestras salidas las dedicábamos a la recogida de manzanilla, setas, etc. Una vez prejubilado y en compañía de los citados anteriormente es cuando realiza grandes excursiones.
| 176 |
IÁRBITRO DE FÚTBOL
Luis Mari Olasagasti era un buen árbitro y fue ascendiendo hasta llegar a segunda división. Una vez casado y, todavía con posibilidades de ascenso, lo tuvo que dejar para
atender sus negocios. Me cuenta Luis Mari que el 6 de junio de 1970, en el Nou Camp,
en un partido de semifinal de copa Barcelona-Real Madrid, le tocó hacer de juez de línea. El árbitro era Emilio Guruzeta, que pitó un penalti muy discutido y dio la victoria al
Real Madrid. Cuenta que se armó tanto lío que tuvieron que esperar hasta las seis de la
mañana para poder salir del recinto. Posteriormente, se vio claramente en los vídeos
que la infracción se había cometido fuera del área. En otra ocasión, le tocó pitar un partido de tercera división, al Toluca, de Santander, que se enfrentaba a la Leonesa. En el
equipo local jugaban Pachín, Marquitos y Atienza, jugadores que tenían gran experiencia, ya que habían estado varios años en el Real Madrid. Al ver que el árbitro era un chaval, le protestaban todo y uno por uno los expulsó a los tres. A la salida del campo, la
Guardia Civil le escoltó hasta Solares, que dista unos 30 km. de Santander. No lo haría
tan mal, pues, en parte, debido a este partido, fue ascendido a segunda división.
F/95 Luis Mari Olasagasti.
IFÚTBOL
La afición al fútbol predominaba en el barrio y era el deporte que se podía practicar con
más facilidad, no en vano teníamos un buen campo para jugar, la Plaza Berria, el estalpe, sobre todo en días malos, y como digo anteriormente, hasta en la carretera. Tenía
yo una foto en la que jugábamos en el equipo de Michelín nueve de Oria, uno de Lasarte y otro de Hernani (que casi era de Oria). Salimos muchos y algunos buenos futbolistas. Espero que no se me olvide ninguno. Severo Uría jugó en el Murcia y en Granada y
se quedó entrenando en Ceuta, Trujillo y Mérida. Algún año vino a Oria en vacaciones
con su amigo Huete que, posteriormente, jugaría en el Real Madrid. Los hermanos Bardají, Tomás, Xanti, Xabier y José Mari, llegamos a jugar en equipos como la Real So| 177 |
ciedad, el Béjar, el Ceuta, el Murcia, el Alavés, el Logroñés, el Real Unión, el Tolosa, el
Euskalduna y el Michelín. Los dos primeros entrenaron a varios equipos. Juanito Goiaran, en el Michelín, el Tolosa, el Artesano de Canarias, el Celta, el Burgos, el Real Unión
y el Alavés. Su primo Luis Goiaran, en el Michelín, el Euskalduna, el Real Unión, el Azkoien, el Alavés y el Badalona. Ricardo Urdanpilleta, en el Eibar y el Indautxu y, el resto,
en categorias regionales. Pío Hualde, Ignacio Adarraga (el más rápido de todos), Alfonso García, Antonio Hernangil, Prudencio López, Iñaki Orotegi, Andoni Unanue, Sancho
Unanue, Pedro Mari Unanue, Pedro Bikuña, Ramón Urdanpilleta y Joxe Belartieta. Por
último quiero recordar a Pedro Mari Arsuaga, que venía de vacaciones desde Tolosa a
casa de sus tíos, la familia Egizabal, muy amigo de mi hermano Xanti; jugó en el Tolosa
y de ahí pasó al Real Madrid, donde estuvo ocho años, el último cedido al Granada, y
tres años más en el Racing de Santander. Dentro de este capítulo, quiero citar a José
Javier San Sebastián y las atenciones que tenía como practicante hacia nosotros, los
que jugábamos al fútbol. Cualquier día aparecíamos con golpes. Mi agradecimiento
particular.
F/96 Severo Uría. F/97 Tomás Bardají en el Murcia. F/98 Xanti Bardají con su hijo Javi en el Murcia.
F/99 Xabier Bardají en el Michelín.
F/100 José Mari Bardají en el Logroñés. F/101 Juanito y Luis Goiaran en el Deportivo Alavés. F/102 Ricardo Urdanpilleta en el Indautxu.
| 178 |
F/103 Pío Hualde y Tomás Bardají en un equipo del barrio. F/104 Ignacio Adarraga en el Michelín. F/105
Alfonso García en el Añorga. F/106 Antonio Hernangil en el Michelín.
F/107 Prudencio López en el Michelín. F/108 Iñaki Orotegi en el Michelín. F/109 Andoni Unanue en el Michelín. F/110 Sancho Unanue en el Michelín.
F/111 Pedro Mari Unanue, Ramón Urdanpilleta (ambos de pie),
José Mari Bardají y Pedro Bikuña en el Michelín. F/112 Ramón
Urdanpilleta en el Hernani. F/113 Joxe Belartieta en el Motriko.
F/114 Un equipo de Oria, con
las camisetas cedidas por la
S.D.C. Michelín, en el campo
de éste y contra un equipo de
Usurbil (año 1953). Arriba: Joaquín Zabaleta, Xabier Bardají,
José Javier San Sebastián, Eugenio Azurza, Daniel Alba y
Luis Jáñez. Agachados: Alejandro Pozas, Joxe Urdanpilleta,
Pedro Mari Unanue, Iñaki Artola y José Mari Bardají.
| 179 |
ILEANDRO ROMO
F/115 Leandro Romo (primero por la derecha), en un encuentro Inglaterra-Italia.
Capítulo aparte para este gran deportista (creo que se lo merece). Era una persona muy
inteligente... Trabajó en la empresa Brunet de oficinista. Dicen que de pequeño jugaba
muy bien como portero de fútbol. Le gustaba el ciclismo y, con su hermano Primitivo,
participó en algunas carreras. Cambió al cross y en un año ganó todas las carreras de
segunda categoría. Ya no corrió mas. Llegó a ser un buen árbitro y como tal aguantó un
poco más y llegó a segunda división. Ya que veía que no le ascendían, lo dejó. Creó en
mi casa una peña quinielística y, a las pocas semanas, acertó una de catorce. Recuerdo que se repartieron más de mil pesetas para cada uno, que en aquellos tiempos era
un buen premio. Cada semana se jugaban 25 pesetas por socio. Era mucho trabajo y lo
dejó. Se convirtió en fotógrafo y corresponsal de El Diario Vasco. Todos los días escribía su crónica y firmaba con el nombre de ‘Buruntza’. ¡Qué polémica se entabló cuando
le contestaba y contradecía un periodista con el seudónimo de ‘Moro’, que escribía en
La Voz de España! Al final se supo que era él mismo el que armaba todo el revuelo. Puso una hermosa incubadora en un desván de la casa Zelaialde. Un día me llevó para
que viera como nacían los pollitos, pero también se cansó enseguida. Un año lo vi montado en un burro en las carreras que se organizaban en las fiestas de Añorga. Hizo sus
pinitos como torero y, de este modo, se hizo famoso en las fiestas del barrio. Recuerdo
un año, hacia 1956, que en el programa de fiestas venía anunciada su participación como “El gran torero Carpanta que, cuando ve al toro, se espanta”. Gran aficionado a las
carreras de caballos, le gustaba todo lo nuevo...
| 180 |
IAJEDREZ
En 1950/51, por medio de los hermanos Barreiro, se organizaron en nuestro bar los primeros campeonatos de ajedrez. Yo tomé parte con trece años (ellos mismos me enseñaron a jugar). Con una participación de 16 ajedrecistas, el campeón fue Juanito Romo
y segundo Ramón Alkorta.
IFUTBOLÍN
Hacia 1952 Iñaki Orotegi les regaló a mis padres (eran sus padrinos) un futbolín construido por él mismo, todo de madera. Lo hizo en nuestro desván y, como novedad, se
empezó a cobrar la partida a cincuenta céntimos, pero al final se dejaba jugar gratis. Al
poco tiempo se puso un futbolín metálico; en éste se podía jugar introduciendo una moneda de una peseta. Se organizó un torneo y quedamos campeones Andoni Unanue y
yo, en dura pugna con Antonio Carrasco y Juanito García.
IRADIOS
A principios de la década de los 40, cuando había alguna retransmisión importante, José San Sebastián nos ponía la radio a un volumen alto para que la pudiéramos oír desde la calle, sobre todo cuando se celebraba un evento deportivo. Fernando Jiménez, un
poco después, construyó una radio y nos la traía al Estanco cuando se jugaba algún
partido importante de pelota a mano. En el barrio debían existir muy pocas radios. La tenían los citados anteriormente, el capellán D. José Atxukarro, Isidoro Egizabal, Juan Lakarra, Guillermo Romo y, quizá, alguno más. Poco después la tuvimos en nuestra casa
y, cuando retransmitían algún deporte (normalmente fútbol o ciclismo), se llenaba el comedor de aficionados. Me acuerdo de los hermanos Alberto y Ciriaco, morrois de Basaundi. Les volvía locos la música de Beethoven y similares y, como no podían escuchar
bien por el ruido, se subía uno de ellos a la mesa, creo que era Alberto, y pedía un poco
de silencio y arrimaba la oreja todo lo posible a la radio.
IACORDEONISTAS
Recuerdo a Ángel Romo, Martín Etxebeste, Andoni Oiarzabal ‘Toti’, Ignacio Adarraga,
Martín Igartua, Joaquina Lakarra y Alberto, morroi de Basaundi. Algunos acompañaban
el ritmo de la música con el pie y, según se decía (por alguno de ellos), si alguien le paraba el pie, le costaba seguir el ritmo.
IARMÓNICA
Iñaki Artola era un enamorado de la armónica, la llevaba consigo a todas partes, tocaba
de oído, y, con ella, animaba las reuniones. Apasionado por las rancheras todavía le siguen gustando.
| 181 |
IJAZZ
Un maestro era Manolo Alaña. Tocaba la batería en varias orquestas y, acompañado por
algún acordeonista, animaba el ambiente en muchas bodas.
ITXISTU
Buenos txistularis, Luis Goiaran y Joaquín Idigoras, junto con el tambor Guillermo Romo. ¡Cuántos años habrán salido en las fiestas, sobre todo acompañando a los gigantes y cabezudos!.
IPOEMAS
Creo muy interesante transcribir (en el Anexo 1) unos bellos poemas realizados por José Mari Leza que, a pesar de tener que dejar el barrio a la edad de doce años, sigue añorando éste y, después de transcurridos más de cincuenta años, nos sorprende con sus
recuerdos.
| 182 |
6 Fiestas patronales de San Pedro
Aunque entra dentro de Mis recuerdos, le dedico un pequeño capítulo aparte a nuestras
grandes fiestas de San Pedro, 29 de junio (uno de mis mejores y maravillosos recuerdos). Varias semanas antes de las fiestas se reunían en mi casa Juanito Egizabal que
era el alcalde pedáneo, Ramón Urdanpilleta, Alberto Orotegi, José Aldaz y Benjamín
García (son los que yo recuerdo) y elaboraban el programa de fiestas. La víspera, a eso
de las seis de la tarde, Guillermo Romo desde su casa (el altavoz se colocaba encima
del estalpe) nos deleitaba con los compases de la gramola (hoy en día todavía me gusta mucho oír aquellas melodías, pues de vez en cuando las ponen en un establecimiento de Lasarte). Me encantaban los gigantes y cabezudos (¡qué bien bailaban los gigantes al compás de los txistularis!), pero corría mucho, pues me daban miedo. Me sigue gustando verlos, pero si no hay txistu... para mí es otra cosa. Me agradaba participar en todos los juegos infantiles: carreras pedestres, carreras de sacos, con aros, ¡qué
aro más bonito tenia Pedro Mari y qué bien nos ganaba!. Todas las carreras se celebraban en la carretera y finalizaban al lado de mi casa. No había peligro, pues apenas circulaban coches. También se organizaban otros juegos, por ejemplo, el rompepucheros,
la chocolatada, ésta no me hacía gracia pero, un día, nos sentamos cuatro amigos –entre ellos estaba Pedrín–, nos taparon los ojos y con la cuchara dábamos de comer al que
estaba enfrente. Eso sí, procuramos que no fuera mucho a la boca -estaba prohibido comer cada uno con su cuchara- y nos pusimos la cara y, sobre todo, la ropa sucísimas...
¡bueno era el amigo mencionado! Estos juegos se hacían en la plaza Iturralde.
F/116 En fiestas sobre 1957. Los incansables: Manolo Alaña, Diego Bikondoa, Andoni Oiarzabal ‘Toti’ y
Xanti Artola.
| 183 |
F/117 Los txistularis Joaquín Idigoras, Luis Goiaran y Guillermo Romo, siempre animando las fiestas; en
especial acompañando a los gigantes y cabezudos, con el grupo de la Sorgin-Dantza.
F/118 Atletismo en fiestas, año 1952. De pie: José González, Pedro Bikuña, Ramón Urdanpilleta, Carlos
Galindo, Miguel Mari Sánchez, Pedro Sánchez, Xanti Artola y Agustín López. Agachados: José López y
Juanito Goiaran. Distingo también, asomando a la izquierda, a Julio Sánchez y detrás, al fondo, con gafas a Isidoro Sagasti. F/119 Ciclismo en fiestas, año 1954. De izquierda a derecha: Andoni Oiarzabal,
nuestro campeón Joxe Orbegozo, detrás de éste veo a Maribel (¡éramos ya casi novios!), Joxe Urdanpilleta, Prudencio López y Celso Orbegozo.
También tenían sus fiestas los mayores: se celebraban grandes carreras ciclistas,
(en las que varios años ganó Joxe). Posiblemente fue en el año 1951 cuando se celebró la primera carrera ciclista para chicas, en la que ganó Pilar Orbegozo con la bici de
su hermano Joxe. Esta bici debía de tener algún motorcito... Participaron también, que
yo recuerde, Dolores Usabiaga y Genara Hernando, todas ellas con pantalón largo
blanco. A Pilar le dejó el pantalón el que posteriormente sería su suegro, Manolo Goiaran (todavía recuerdan las mujeres el sermón que les echó el capellán, D. José María,
por salir con pantalones). También por estas fechas se organizó una carrera de lentitud
(o de equilibrio) que consistía en avanzar lo más lento posible sin poner el pie en el suelo y sin ir para atrás. En esta carrera, que tuvo una participación muy numerosa, sola| 184 |
mente recuerdo a dos grandes especialistas, Ignacio Adarraga y José Javier San Sebastián. Este último fue el ganador de la prueba, según recuerdo. Ignacio nos hacía
cualquier día demostraciones de los muchos minutos que podía mantenerse sobre la bici sin avanzar. Para ello sujetaba la rueda delantera con las dos manos y apoyaba el
cuerpo en el manillar. También se celebraban carreras de cintas: montados en la bicicleta y con un palito en la mano se procuraba meter éste en un arito y si se sacaba la cinta había premio.
El tiro al blanco se celebraba entre la casa Lakarra y el final de la obra, cerca del río.
Alberto Orotegi era el encargado de la organización y de la buena marcha, el dueño de
la escopeta y se encargaba de cargarla y ponerla en manos del tirador. Resguardado
detrás de la obra, Manolo Goiaran aguardaba a oír el disparo y cuando éste se producía, señalaba con el dedo el lugar donde había atravesado la bala en la diana. Acto seguido daba la puntuación y tapaba con masa el agujero. Ya que las balas atravesaban
el río, José Ilardia se ponía detrás de una chabola que había al otro lado del río y se ocupaba de que nadie rondara por allí o pasara por aquel camino. Alberto Orotegi (recordad
que era un gran montañero) era el encargado de diseñar el recorrido de la marcha regulada, señalizaba los caminos por donde se debía pasar y fijaba un tiempo determinado. Quien más se acercaba a este tiempo ganaba la prueba.
F/120 Concurso de tiro al blanco. Alberto Orotegi haciendo entrega del trofeo al ganador Martín Agirresarobe. F/121 Concurso de tiro al blanco. Algunos de los participantes; de pié: 2º Lucas Agirresarobe, 3º
Juanito Alkorta, 4º Ugalde (hijo), 5º Joaquín Gabilondo, 6º Alberto Orotegi, 7º Martín Agirresarobe, 10º
Ugalde (padre); agachados: 1º Juan M. Borda, 3º Sancho Cano, 4º Arratibel, 5º Joaquín Sudupe. F/122
Concurso de tiro al blanco en Astigarraga: campeón, Alberto Orotegi; entrega los trofeos, Ugalde.
Muy bonitas eran las regatas de piraguas; éstas eran propiedad de los Señores Brunet. Había seis y cada una de ellas tenía su nombre: Txantxangorri, Txepetxa, Pintxana, Karnaba, todas ellas con nombres de pajarillos, pero no recuerdo más que estas
cuatro. Me acuerdo que un año estuvo expuesta en una de las ventanas de la casa de
Lakarra una preciosa bandera bordada a mano por sus hijas. Se adjudicaron esta bandera como campeones Joaquín Fernández y Xanti Bardají. Todo el jardín y sus alrededores se llenaban de gente para presenciar este acontecimiento.
| 185 |
Para estos días de Fiestas se contrataba alguna orquestina y los bailes se celebraban, dependiendo del tiempo, bien en el estalpe, bien en la plaza Iturralde. Aunque eran
para algo más mayores desde muy pequeño me gustaban los pasacalles que se hacían al finalizar el baile a eso de la una de la madrugada, desde la plaza de Iturralde hasta mi casa, el estanco. Aquí, tocaban unas piezas más, la última el Yuuupi, como me lo
recuerda Rosario Juárez, y todos... a la cama. A nuestra casa venía todos los años ‘Azpiti’, con su acordeón, y durante todo el día, dentro y fuera del bar, nos amenizaba con
su repertorio especial de fiestas; era incansable. Del Antiguo venía ‘Arruza’, inagotable
también para las fiestas, buen bailarín, un artista silbando canciones y acompañándose extraordinariamente con la primera silla que pillaba como si ésta fuera un tambor.
F/123 Banda de música (hacia 1875). La afamada banda de música de Oria del siglo XIX, tantas veces
recordada a lo largo de los años, fotografiada en el interior de la fábrica Brunet donde se realizaban los
ensayos y se guardaban los instrumentos.
De esta banda de música, nos dice Teresa Amuategi en su libro Urnieta: “El día de la
festividad de la Virgen del Rosario, actuó en la plaza de Urnieta durante muchos años la
banda de música del barrio de Oria. Por su actuación el Ayuntamiento le abonaba la
cantidad de 50 pesetas. Después se elevó la asignación en 10 pesetas pues cuando se
estableció aquel pago la banda se componía de 17 ejecutantes y después contaba con
22.”
| 186 |
Epílogo Oria, un barrio especial
igo inmerso en los años 40/50 y conservo en mi memoria el núcleo del barrio con su
capilla, la fábrica, su gran palacio y el resto de casas y caseríos. Un poco más aislados, rodeados todos ellos de grandes y maravillosos campos verdes, huertas y chabolas de los obreros, grandes soros y huertas de los caseríos, hermosos maizales, jardines y plazas, grandes arboladas, frutales (donde predominaban los manzanos), robledales y pinares, éstos con más de 20.000 ejemplares, un gran río atravesando todo
el barrio, etc. etc. Sigo soñando e, influenciado por los relatos de mi madre, todavía lo
recuerdo como una especie de Nacimiento navideño del que, en mi infancia, hice muchos intentos de dibujarlo. Añoro las grandes tertulias que tanto nos unían y ¡cómo no!,
a todos los oriatarras que por ley de vida nos han ido dejando. El censo que os presento en el Anexo 2 nos ayudará a volver a recordarlos.
S
Del antiguo barrio y junto a la carretera, solamente nos queda la Plaza Berria (reformada y cubierta), la capilla (a la que dedico unas líneas más adelante) y parte del paseo
particular de los Brunet. Ya en la zona alta o montañosa, podemos ver los caseríos Lekuona, Garratza, Goiko-etxe (Vitoria-enea) y Goiko-etxe (Oria-gain) todos en mal estado de conservación y los tres primeros deshabitados, rodeados por los pocos prados de
zona verde que quedan y con muy poca dedicación a las funciones del caserío. Cerca
de Goiko-etxe nos queda el bonito paraje de Iturrigoxo, con su manantial. Para los que
quieran visitar la ermita de Azkorte, una de las subidas que más me gustaba y que todavía se puede realizar es la que, partiendo de la Campa (detrás de la Plaza Berria) y
pasando por Goiko-etxe e Iturrigoxo, llega a la zona del tenis, ahora ocupada por algunas villas, y, desde aquí, llegando a las cercanías del caserío Zapal continúa hacia la ermita, aunque en este último tramo hay cierta dificultad ya que el camino está semidesaparecido. En la actualidad, Oria, no forma parte del municipio de Urnieta, ya que en el
año 1986 se creó el nuevo municipio llamado Lasarte-Oria. Pero, siguiendo con mis recuerdos de lo que era Oria, el caserío Txartel está convertido en un gran hotel y en el bonito paseo de Brunet se ha construido un afamado restaurante, el Txitxardin. Entre estos dos edificios citados y mirando en dirección a Andoain, en la zona izquierda tenemos
grandes manzanas de casas y villas; en el lado derecho, todos son talleres industriales
y oficinas.
He dejado para el final la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, tan querida por nosotros. Se ha realizado una reparación casi total quedando, sencillamente, preciosa,
volviendo nuestra Virgen al centro del altar, lugar del que, según mi modesta opinión, no
debió ser desplazada. Esta remodelación, se ha debido, en gran parte, al tesón de varios oriatarras, en la que han invertido muchísimas horas y a la ayuda siempre necesaria de los estamentos oficiales. En la reinauguración (10 de julio de 2004) ofició la solemne misa nuestro obispo D. Juan María Uriarte acompañado, entre otros, por D. José
María Arrizubieta (a sus 88 años), que durante tantos años ha sido nuestro capellán.
| 187 |
Ayudan en la misa varios antiguos oriatarras y parte del coro está formado por componentes de la década de los 50. De los días 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del
Carmen, y 18 de julio de 2004 (día en que nos hemos reunido los oriatarras con su correspondiente comida en el restaurante Txitxardin), quiero resaltar la excelente impresión que me causó en ambas misas escuchar el Ave María de Gunod en la extraordinaria interpretación realizada por la solista Pilar Catalina, actualmente domiciliada en el
barrio y que se ha prestado desinteresadamente para colaborar con los oriatarras.
F/124 La capilla de Oria en la misa del día 16/07/2004. De izquierda a derecha: D. Koldo Apeztegia (arcipreste), D. José María Arrizubieta (antiguo capellán), D. Xabier Andonegi, D. Juan Luis Murua (nuevo capellán y párroco de Zumaburu), D. Ramón Uribe-Etxeberria, D. Jesús San Miguel y D. Juan Aldasoro.
F/125 La capilla de Oria a fecha de 02/03/2005.
| 188 |
1. eranskina / Anexo 1
Poemas de José Mari Leza Vicuña
| 189 |
Oria
1
6
Un suceso ha ocurrido
que para mi es de importancia,
pues ha sido derruido
el lugar donde he vivido
los tiernos años de mi infancia.
Allí viví la posguerra
con más penas que alegrías,
allí disfruté en gran manera
de sus fiestas y romerías.
Allí pasé en definitiva
una parte, creo yo,
muy importante de mi vida.
2
Años de una niñez
que prontamente pasaron,
vividos con gran sencillez
en medio de tanta escasez
que en mi mente se grabaron.
7
Oria nunca fue ciudad
ni tuvo esas pretensiones.
pero sí una gran cualidad:
fue habitada por personas
de muy grandes corazones.
Vivida en una parcela
de dimensiones escasas
una iglesia, una escuela,
unos montes, y unas casas.
La fábrica de telares,
chabolas, algún caserío,
pinares y manzanales
a este lado del río
y mis recuerdos personales,
aquellos que nunca olvido.
4
8
Oria, la Rusia pequeña,
tus hombres te hicieron grande
de su honor fuiste la dueña
luchando con lealtad,
por una causa noble y buena
cual es la de la libertad,
la tuya propia y la ajena.
Ahora, cuando paso y miro,
la nostalgia va conmigo;
Zelaialde, Aurreko-Etxea,
la fábrica de tejidos,
el Estalpe, Talokale...
todo ha desaparecido.
3
9
5
Ya no existe el Pasealeku,
ni Estutxo, ni la Plaza Berria,
ni Basaundi, ni Oriatxiki,
ni la vía del tranvía,
ni la fuente de metal,
ni la de la portería,
ni el soro grande y pequeño
donde de niño corría.
¿Habrá sido todo un sueño?
¿O es verdad que esto existía?
Allí comencé a ir a la escuela,
aprendiendo así a estudiar
y abrir los ojos a la vida.
En Oria empecé a despertar,
pasando con gran rapidez
de la infancia a la pubertad.
| 190 |
10
15
Pues voy a añadir enseguida
este breve comentario:
la iglesia permanece erguida
cual llanero solitario,
como símbolo y vestigio
de que sí; ¡¡Sí existió ese barrio!!
Y a todos se debe citar
pues todos se auparon de gloria;
todos, con insistencia repito,
aportaron su humilde granito
para construir la historia
16
11
Y en su honra y homenaje
hago esta convocatoria,
que se instale en buen lugar
una placa recordatoria
donde escrito en grandes letras
se lea esta esquela mortuoria:
¡¡Aquí nació, vivió y murió
aquel gran barrio que fue, Oria!!
Oria...Oria...
seguir de pie hubieras querido,
y aunque te vendió tu dueño,
luchaste con tesón y empeño
por haberte mantenido.
12
Pero al fin la decadencia,
sin trabas y sin complejo,
con su implacable presencia
te dejó caduco y viejo.
13
Presa fácil del progreso
se acabó tu resistencia,
no quedando en consecuencia
ni un ladrillo ni azulejo.
14
No hay mal que por bien no venga
pronuncia un sabio consejo
y toda esta nueva vivienda,
este flamante complejo,
de tus ruinas ha surgido
brillando como un espejo.
15
Pero estoy confuso y perplejo,
pues trato de recordar
los que pudieron morar
en ese barrio que fue Oria.
Pero es tan frágil mi memoria
que temo voy a fracasar.
| 191 |
Las Hilanderas de Oria
1
5
Un poema quiero hacer
para poder destacar
a tanta y tanta mujer
laboriosa y ejemplar.
Las que tuve el gusto de conocer
y de las que oí hablar,
será para mi un placer
poder a todas ensalzar.
Esposas, hijas y madres
de varias generaciones,
en jornadas interminables
y amenas conversaciones,
compartían amigables
sus sueños y pretensiones
en tanto que los telares
tejían sus ilusiones.
2
6
Mujeres trabajadoras
con grandes habilidades
pasaron horas y horas
enfrente de los telares.
Viviendo vidas sencillas,
normales en aquellos tiempos,
sin que hubiera maravillas
como sucede en los cuentos.
Recuerdo bien esta escena
diariamente repetida,
al toque de la campana,
sobre todo al mediodía:
en continua caravana,
y en una buena armonía,
las mujeres van y vienen
camino de la portería.
3
7
En la fábrica textil
de Brunet y compañía
unas de edad juvenil,
veteranas la mayoría.
Pero todas al completo,
lo digo con alegría,
se ganaron el respeto
por su indudable valía.
Generosas, comprensivas
y con plena dedicación,
aunque haya que madrugar
y otras veces trasnochar.
Reparten con honradez sus vidas
entre el hogar y el telar,
siguiendo la tradición
de las gentes de aquel lugar.
4
8
Las hilanderas de Oria,
tejedoras excelentes,
predispuestas en su afán
por vencer inconvenientes.
En su larga trayectoria,
ejemplos sobresalientes
de saber ganarse el pan
con el sudor de sus frentes.
Mientras, fuera en la fachada,
ajeno a los sentimientos
y desafiando a los vientos,
el reloj marca las horas.
Dentro las tejedoras,
con su mente programada,
concentran sus pensamientos
en la tarea asignada.
| 192 |
9
14
En los pisos o los telares
de aquella fábrica de tejidos,
entre bromas saludables
o lágrimas y suspiros,
los lazos eran familiares,
las relaciones de amigos.
La fábrica se ha extinguido;
ya no quedan ni los cimientos,
pero si el reconocimiento
de dar a todos lo que es debido.
Y aplaudo con todas mis ganas
a las hilanderas de Oria,
destacando en su memoria
sus cualidades humanas.
10
Ovillos, canillas, madejas...
eran pan de cada día,
servidos como en bandejas
con honesta garantía
por esas nobles señoras,
damas de categoría.
15
Sería injusto olvidar
que también hubo varones
responsables de sus actos
en todas las ocasiones,
que con total lealtad
cumplían sus obligaciones.
11
Algunas están presentes,
otras muchas ya se han ido;
lloramos por las ausentes,
a las que tanto hemos querido.
Sus ejemplos excelentes
no quedarán en olvido.
16
El gran letrero que decía,
a modo de información,
"Hilados y tejidos
de la fábrica de Oria"
a todos se refería
sin ninguna distinción.
Vuestra labor meritoria
digna es de admiración.
12
Para estas fieles obreras
se acabó el ir y venir;
ya dejaron las lanzaderas
de bajar y de subir
y cesaron las hilanderas
de tejer su porvenir.
17
Pero han de ser la mujeres,
las hilanderas de Oria,
quienes reciban honores
en esta dedicatoria;
pues sus hechos y valores
marcaron toda una historia.
13
Con sus dedos manipularon
las lanas de los rebaños,
entre sus manos pasaron
piezas de telas y paños;
mientras con pena aumentaron
irremediablemente los años.
18
Y para que quede constancia
a todas las generaciones nuevas,
"La hilandera y el telar"
es lo que hay que colocar
en un bonito jardín
rodeado de palmeras,
con un letrero peculiar:
"Paseo de las hilanderas".
| 193 |
Vecinos de Oria
1
5
A ti amigo y ciudadano
que lees esta información,
quisiera pedir de antemano
humildemente perdón.
Por haber sido citado
sin previa autorización
o por haberte olvidado
sin motivo ni razón.
La Juanita Zapatera
y su marido el Barbero,
el Nene, la Teresa Sopa,
Benjamín el jardinero,
Romana la del estanco
toda una gran señora,
el cura con sus "cositas",
el Fraile, la Beatorra.
2
6
Verás escritos muchos nombres,
también simpáticos apodos,
costumbre muy popular
y bien aceptada por todos.
Los motes nunca ofendían,
venían desde la infancia,
las gentes los asumían
con exquisita elegancia.
El Alcalde sin bastón,
la Serora, la Modista,
el Pintor, la Periodista,
el médico Don Melitón.
José Criado; el Diputado,
y de los Alba Miguel,
el Requeté, el Apaiza,
el bar de José Manuel.
3
7
Empezando por mi casa,
siguiendo luego por mi entorno,
diré en voz alta ¿Qué pasa?
¡¡Soy un nieto de Bostomo!!
En aquel mismo balcón
una mujer no muy linda,
aquella famosa Galinda
y también Pedro Perlón.
Pío Conchun, Pacotillas,
Aguita, el Turbinero,
Titías "Guardalacena",
el Beltxa, Paco Minero,
José Clac, Lorentxo el cojo,
Joaquina la pescadora,
Fidel, Teodoro Pototo
y su etxekoandre la Aurora.
4
8
El sastre que era Mirón,
y Faustino, el Gallego,
el Pello Melocotón,
el Miquelete, el Bombero.
Todas las cebolleras,
y Vicenta Burusurri,
el Mocha, la Macarrosa,
las hermanas Kaskagorri.
Santus que era el sereno,
Lakarra el oficinista,
Kerejeta el panadero,
Norberto el electricista.
En Txartel el caminero,
Marín el inspector del tranvía,
el chofer, el cacharrero,
y en Braulia la serrería.
| 194 |
9
13
Juanito y Joaquina coja,
Zambullo, Santamaría,
Angela la Carnicera,
Chelo de la enfermería.
Miguel Naparra el corredor,
los Bardají futbolistas,
y un montón de Urdanpilletas
que no caben en esta lista.
Gertrudis, Eulogia, Leocadia,
con todo respeto lo digo,
Simona, Dominica, Nazaria,
hacen daño en el oído.
Y Lidia Muquis, Tararí,
Papazos, las Azkoitiarras,
Leandro y Andoni Fifí
que estaban algo "majaras".
10
14
Las Pilar y Julia Salsas,
la Goizueta Angelitona,
Filomena la morena,
y Muga con las de Arrona.
Asintxo de los Aldaz,
mi buen amigo Nanechín,
las mellizas Usabiaga,
y Vitorio Calapachín.
Nicolás y la Pasita,
Oiarzabal, las Navarras,
Romo, Jañez, Chaparrita,
y otros muchos Oriatarras.
Pagola, Alkorta, Goiaran.
Bikuña, Orbegozo, Cano,
Hernando, Ugalde, Iguaran,
Sagasti, Orotegi, Garro.
11
15
Etxebeste, Gaztañaga,
los porteros, Arizeta,
los Unanue, Adarraga
y una lechera, Petra.
Patxiku el de Oriatxiki,
de Basaundi la Sabina,
Timotea la del maestro,
Nemesio, Celso, Delfina.
Brunet, Don José Manuel,
a quien llamaban ‘Amo’,
los Agirre, Isidoro,
San Sebastián, el Sevillano.
Y para rizar el rizo
añado para ser gentil,
Artola, Ceca, Cabrerizo,
Jiménez, Egizabal, Hernangil.
12
16
Todos mujeres y hombres
entre si buenos amigos,
aunque algunos de sus nombres
fueran poco conocidos.
Alfonsa, Genara, Panchica,
Laureano,Crisóstomo, Agapito,
Casimira, Genoveva, Veneranda,
Baldomero, Atanasio, Expedito.
Las Juárez, Martín Púnchale,
Carrasco, algún caballista,
Pepita Jibosa, y un manco
que no le puedo seguir la pista.
Pero si a unas jovencitas
que en la ingenua adolescencia,
con candidez e inocencia,
las veíamos tan bonitas.
| 195 |
17
Las entonces mujercitas
Pilarcho, Begoña, Anita,
Mikela, Mª Carmen, Joaquinita,
Sabrario, Mª Antonia, Lorencita.
Y ya no nombro a nadie más
aunque con ganas me quedo,
porque olvidarme de Oria
y de sus gentes ¡¡No puedo!!
18
Por eso a los que me conocéis
sencillamente hago un reclamo,
pediros que me disculpéis,
si se me ha ido la mano.
Y a los vecinos de Oria
de una u otra generación,
que mantengáis siempre viva
la llama de la ilusión.
19
Pues Oria y su ciudadanía,
todos sin excepción,
tuvieron tal categoría
que nunca habrá otra imitación.
Perdurarán en la historia,
decirlo con convicción.
¡¡Los vecinos del barrio de Oria
merecen honra y admiración!!
20
De los que aquí se han citado
los más han desaparecido,
me siento muy gratificado
por haberlos conocido.
Traerlos a la memoria
me causa gran satisfacción.
¡¡Pues fue un honor vivir en Oria
con toda su población!!
.....
| 196 |
2. eranskina / Anexo 2
Oria, 1948
Planoa eta zentsua / Plano y censo
| 197 |
Sebastian Kerejetak utzitako plano batetik aterata. / Entresacado de un plano cedido por Sebastian Kerejeta.
GARRATZA
OR
TE
>
00:17
URN
IETA
>
LEKUONA
K
AZ
04/01/01
ZAPAL
TENISA / TENIS
CUESTA
UISTIN
ALDAPA
REGATA
OZTARAN
ERREKA
ITURRIGOXO
POZO DE BAÑOS
GOIKO-ETXE
(VICTORIA-ENEA)
REGATA
BURUNTZPE
ERREKA
KABO-ENEA
TXARTEL-ENEA 2
N-1
< LASARTE
PANADERIA
KEREJETA
OKINDEGIA
SIDRERIA
ORIA-TXIKI
SAGARDOTEGIA
GOIKO-ETXE
(ORIA-GAIN)
BRAULIA-ENEA
BARATZALDE
ESTUTXO
GIZALDIBERRI
URALITA LANTEGIA
FCA. DE URALITA
URTEGIAK
DEPOSITOS DE AGUA
NTRA. SRA. DEL CARMEN
KAPERA / CAPILLA
BASAUNDI
AURREKO-ETXEAK
ESTALPE
ITURRALDE
ORIA-TXIKI
NAGUSIAREN BARATZA
HUERTA DEL AMO
ETXELUZE
GARBITEGIA
LAVADERO
PLAZA BERRIA
ZELAIALDE
PUENTE
HIPODROMO
ZUBIA
GARBILEKUA
LAVADERO
RIO OR
IA IBAI
A
JAUREGIA / PALACIO
LANTEGIA / FABRICA
PASEALEKUA / PASEO
BRUNET
N-1
ANDOAIN >
Página 38
FF.CC.
PLAZAOLA
TRENBIDEA
TXARTEL-ENEA 1
03censo.qxd
ORIA, 1948
IORIA, 1948
GUTXI GORABEHERAKO ZENTSUA / CENSO APROXIMADO
ERAIKINA
EDIFICIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
GIZONEZKOAK
HOMBRES
EMAKUMEZKOAK
MUJERES
GUZTIRA
TOTAL
Brunet
Zelaialde
Etxeluze
Iturralde
Aurreko-etxeak
Baratzalde
Gizaldiberri
Oria-txiki
Basaundi
Estutxo
Kabo-enea
Txartel-enea (etxea / casa)
Txartel-enea (baserria / caserío)
Kerejeta (okindegia / panadería)
Braulia-enea
Lekuona
Goiko-etxe (Oria-gain)
Goiko-etxe (Vitoria-enea)
Garratza
6
41
30
34
85
30
76
3
3
1
3
10
1
2
12
3
2
4
8
53
40
46
81
24
90
6
2
2
1
10
7
5
10
7
2
3
14
94
70
80
166
54
166
9
5
3
4
20
8
7
22
10
4
7
GUZTIRA / TOTAL
346
397
743
| 199 |
IBRUNET JAUREGIA / PALACIO
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
NAGUSIAREN JAUREGIA / PALACIO DEL “AMO”
Brunet Serrano
Guardamino Hompanera
Brunet Guardamino
Brunet Guardamino
Brunet Guardamino
Brunet Guardamino
José Manuel
Mª Teresa
Mª Luisa
Isabel
Guadalupe
Concepción
lantegiaren nagusia / dueño fábrica
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
LANTEGIKO ATEA / PORTERÍA DE LA FÁBRICA
Arizeta Barriola
Etxabe Aburuza
Arizeta Etxabe
Arizeta Etxabe
Arizeta Etxabe
José Miguel
María
Margarita
Mauricio
Patxi
emaztea / esposa (atezaina / portera)
alaba / hija
semea / hijo
semea / hijo
ATEAREN GAINEAN / SOBRE LA PORTERÍA
Igartua Andueza
Uribe Olarra
Igartua Uribe
Santos
Gregori
Martin
| 200 |
gauzain / sereno
emaztea / esposa
semea / hijo
IZELAIALDE ETXEA / CASA
13
1
5
7
10
12
15
18
21
4
6
9
11
14
17
20
3
8
8
2
A
B
16
C
19
D
E
ANDOAIN < N-1 > DONOSTIA - SAN SEBASTIAN
A
B
C
D
E
MAINDIREEN SALMENTA / VENTA DE SABANAS
EGUNKARIEN SALMENTA / VENTA DE PERIODICOS
NESKEN ESKOLA / COLEGIO DE CHICAS
ESTANKO-TABERNA / BAR-ESTANCO
AGEDAREN ASTOA / EL BURRO DE AGUEDA
| 201 |
ABIZENAK
APELLIDOS
1 Lakarra Martinikorena
Gorrotxategi Eleizegi
Lakarra Gorrotxategi
Lakarra Gorrotxategi
Lakarra Gorrotxategi
Artola Zabala
Artola Zabala
2 Egizabaltarrak / Los Egizabal
3 San Sebastián Exposito
Telletxea Narbeste
Perurena Telletxea
Barreiro Galisteo
San Sebastián Telletxea
Barreiro San Sebastián
Barreiro San Sebastián
4 San Sebastián Telletxea
Zubia Mendia
San Sebastián Zubia
San Sebastián Zubia
San Sebastián Zubia
5 Arrizubieta Etxeberria
6 López Manero
Ganboa Goñi
López Ganboa
López Ganboa
Eizmendi López
7 Goia Egubi
Odriozola Etxabe
Goia Odriozola
Goia Odriozola
Odriozola Lasarte
8 Egizabal Elizegi
Izagirre Oiarzabal
Egizabal Izagirre
Egizabal Izagirre
Egizabal Izagirre
Egizabal Izagirre
Egizabal Gasteig
Egizabal Elizegi
Cerrajería Elizegi
9 Jiménez López
San Sebastián Jiménez
López Sáinz
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Juan
Juana
emaztea / esposa
Ignacia
alaba / hija
Joaquina
alaba / hija
Margari
alaba / hija
María
neskamea / criada
Mª Manuela
neskamea / criada
Maindireen salmenta / venta de sabanas
Martin
Anttoni
emaztea / esposa (jostuna / costurera)
Concha
iloba / sobrina (serora)
Angel
suhia / yerno
Maritxu
alaba / hija
Manolo
biloba / nieto
Victor
biloba / nieto
José
Pilar
emaztea / esposa
José Javier
semea / hijo (erizaina / practicante)
Mª Antonia
alaba / hija
Mª Pilar
alaba / hija
D. José María apaiza / cura
Carmelo
Juana
emaztea / esposa
Hilaria
alaba / hija
Carmen
alaba / hija
Fernando
biloba / nieto
Santiago
Josefa
emaztea / esposa
Felicitas
alaba / hija
Dolores
alaba / hija
Máxima
iloba / sobrina
Isidoro
Eusebi
emaztea / esposa
Mari Lolo
alaba / hija
Miguel Mari
semea / hijo
Juan Mari
semea / hijo
Mari Carmen
alaba / hija
Pedro
aita / padre
Juanito
anaia / hermano
Juanita
lehengusina / prima
Lucía
jostuna / modista
Antonio
semea / hijo
Angela
ama / madre
| 202 |
ABIZENAK
APELLIDOS
Jiménez López
10 Odriozola Etxabe
Hualde Zelaia
10 Riesco Beaskoetxea
Riesco Beaskoetxea
11 Bardají Subiza
Ollokiegi Urdanpilleta
Bardají Ollokiegi
Bardají Ollokiegi
Bardají Ollokiegi
Bardají Ollokiegi
Bardají Ollokiegi
Bardají Ollokiegi
García Hualde
Bardají García
12 Unanue Ardanaz
13
14
15
16
17
Lekuona Etxabeguren
Unanue Lekuona
Unanue Lekuona
Unanue Lekuona
Unanue Lekuona
Collin Bringas
Labaka Iriarte
Ilardia Toledo
Amutxastegi Santa Cruz
Ilardia Amutxastegi
Ilardia Amutxastegi
Idigoras Guridi
Goiaran Olazagirre
Idigoras Goiaran
Idigoras Goiaran
Aldaz Larrañaga
Idigoras Guridi
Aldaz Idigoras
Aldaz Idigoras
Aldaz Ugarte
Idigoras Zuloaga
Adarraga Parada
Unanue Ardanaz
Adarraga Unanue
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Pepe
José María
Isabel
Esperanza
Rosa
Fidel
Romana
Tomás
Flora
Xanti
Mª Jesús
Xabier
anaia / hermano
José Mari
Mª Isabel
Benjamín
Juanito
Juliana
Maritxu
Pilar
Andoni
Beatriz
Valentina
Lorencita
José
Eulalia
Anita
Axun
Joaquin
María
Luis
Mª Paz
José
Pashita
Jesús
Juanita
Bautista
Patxiku
Ignacio
Pilar
Ignacio
| 203 |
emaztea / esposa
ahizpa / hermana
ahizpa / hermana
estankokoak / los del estanco
emaztea / esposa
semea / hijo
alaba / hija
semea / hijo
alaba / hija
semea / liburuaren egilekide
hijo / coautor del libro
semea / liburuaren egilea
hijo / autor del libro
Tomasen emaztea / esposa de Tomás
biloba / nieto
Brunet kamioiaren txoferra /
chofer camión de Brunet
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
alaba / hija
lehengusina / prima
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
emaztea / esposa
semea / hijo
alaba / hija (jostuna / modista)
emaztea / esposa
semea / hijo
alaba / hija
aita / padre
aitaginarreba / suegro
emaztea / esposa
semea / hijo
ABIZENAK
APELLIDOS
18 Usabiaga Barkaiztegi
Usabiaga Barkaiztegi
19 Fidel - Romana
20 Unanue Ardanaz
Elizegi Carrera
Unanue Elizegi
21 Añorga Alkorta
Landa Otegi
Añorga Landa
Añorga Landa
Belartieta Artegi
Belartieta Añorga
Belartieta Añorga
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Bittori
ahizpa / hermana
Carmen
ahizpa / hermana
Taberna eta estankoa / bar y estanco
Isidro
Nati
emaztea / esposa
Mª Consuelo
alaba / hija
Norberto
argiketaria / electricista
Pantxika
emaztea / esposa
Bernarda
alaba / hija
Inaxi
alaba / hija
Casildo
Inaxiren senarra / esposo de Inaxi
Joxe
biloba / nieto
Manuel
biloba / nieto
| 204 |
IETXELUZE (TALOKALE) ETXEA / CASA
PASEALEKUA / PASEO
15
6
7
1
8
2
9
3
10
11
4
12
5
13
14
A
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN < N-1 > ANDOAIN
B
A MUTILEN ESKOLA / COLEGIO DE CHICOS
B BRUNETEN PASEALEKUA / PASEO DE LOS BRUNET
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
BEHEKO SOLAIRUA / PLANTA BAJA
1 Torre Cantera
Aranburu Elustondo
Zaldua Aranburu
Torre Aranburu
Nemesio
Rafaela
Pilar
Antonio
| 205 |
emaztea / esposa
alaba / hija
semea / hijo
2
3
4
5
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Torre Aranburu
Torre Aranburu
Torre Aranburu
Torre Aranburu
Mendia Pérez
Torre Cantera
Mendia Torre
Torre Cantera
Alkorta Adarraga
Arretxea Danborinea
Alkorta Arretxea
Alkorta Adarraga
Etxaniz Añorga
Alkain Aranburu
Etxaniz Alkain
Etxaniz Alkain
Etxaniz Alkain
Etxaniz Alkain
Añorga Alkorta
Olasagasti Garmendia
Etxaniz Añorga
Olasagasti Etxaniz
Olasagasti Etxaniz
Elvira
Ramón
José
Carolina
Manuel
Amelia
Manolo
Margarita
Juanito
Martina
Tomás
Emili
Atanasio
Encarna
Marixabel
Isidro
Mª Concepción
Encarni
Joxepa
Marcos
Pilar
Paco
Luis Mari
alaba / hija
semea / hijo
semea / hijo
alaba / hija
emaztea / esposa
semea / hijo
koinatua / cuñada
emaztea / esposa
semea / hijo
ahizpa / hermana
emaztea / esposa
alaba / hija
semea / hijo
alaba / hija
alaba / hija
ama / madre
emaztea / esposa
semea / hijo
semea / hijo
LEHENENGO SOLAIRUA / PLANTA PRIMERA
6 Sarabia Torre
Aranzazistroke Irastorza
Sarabia Aranzazistroke
Sarabia Aranzazistroke
Sarabia Aranzazistroke
Sarabia Aranzazistroke
Torre Cantera
7 Gabilondo Etxaniz
Azurza Gabilondo
8 Agirre Zurbano
Muga Fernández
9 Gabilondo Etxaniz
Uria Gabilondo
Gabilondo Epelde
10 Blázquez Nicolás
García Blázquez
García Blázquez
Nicolás Molviedro
Nemesio
Matilde
Arantza
Avelino
Joaquina
Lourdes
Joaquina
Joxepa
Eugenio
Baltasar
Vitoras
Francisca
Mertxe
Felipe
Jerónima
Lucía
Juanito
Demetria
| 206 |
emaztea / esposa
alaba / hija
semea / hijo
alaba / hija
alaba / hija
ama / madre
semea / hijo
emaztea / esposa
alaba / hija
aita / padre
alaba / hija
semea / hijo
ama / madre
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
11 Goiaran Olazagirre
Eizmendi Garro
Goiaran Eizmendi
Goiaran Eizmendi
Goiaran Eizmendi
Olazagirre Loinaz
12 Gabilondo Etxaniz
Utaberria Lizaso
Gabilondo Utaberria
13 Goiaran Olazagirre
Agirre Muga
Goiaran Agirre
Goiaran Agirre
Goiaran Agirre
Luis
Sabina
Pepi
Luis
Marta
Inaxi
Vicente
Patrixi
Manoli
Manolo
Purificación
Joaquin
Alfredo
Maribel
14 Agirre Irurzun
Amondarain Goikoetxea
Agirre Amondarain
Agirre Amondarain
Agirre Amondarain
Agirre Amondarain
Agirre Amondarain
Agirre Amondarain
Martin
Juanita
Miguel
Maritxu
Juanita
Martina
Anttoni
Martintxo
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
emaztea / esposa
alaba / hija
semea / hijo
alaba / hija
ama / madre
arotza / carpintero
emaztea / esposa
alaba / hija
emaztea / esposa
semea / hijo
semea / hijo
alaba / liburuaren egilekide
hija / coautora del libro
emaztea / esposa
semea / hijo
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
ATZEKO ALDEA / PARTE TRASERA
15 Arregi Saralegi
Mujika Aranburu
Arregi Mujika
Juan ‘Agita’
Felipa
Miguel
| 207 |
emaztea / esposa
semea / hijo
IITURRALDE ETXEA / CASA
3
6
9
12
15
19
2
5
8
11
14
17
1
4
7
10
13
16
A
B
D
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN < N-1 > ANDOAIN
TRANBIA / VIAS DEL TRANVIA
A
B
C
D
ILEAPAINDEGIA / PELUQUERIA
ULTRAMARINOAK / ULTRAMARINOS
LANTEGIKO JANGELA / COMEDOR DE LA FABRICA
ITURRALDE PLAZA / PLAZA ITURRALDE
| 208 |
18
C
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
1 Alba Arteta
Azpeitia Bardají
Alba Azpeitia
Alba Azpeitia
Alba Azpeitia
Alba Azpeitia
Alba Azpeitia
Ceca Serrano
Miguel Luis
Petra
Valentina
Jesús
Gregorio
Daniel
Miren
Paco
Ceca Alba
2 Romo Lacalle
Irulegi Zubillaga
Romo Irulegi
Del Campo Arostegi
3 Romo Irulegi
Murgiondo Lasa
Romo Murgiondo
Romo Murgiondo
4 Garmendia Alkain
5 Urdanpilleta Loinaz
Zulaika Urdanpilleta
6 Iglesias De Leonardo
Carrasco Iglesias
Carrasco Iglesias
7 Juantorena Ganboa
Jesús Mari
Guillermo
Juanita
Teodora
Santiago
Alejandro
Joxepi
Josetxo
Mª Carmen
Domingo
Emeteria
Angelita
Pilar
Manolo
Antonio
Paco
Isasti Amondarain
8 González Fernández
Ganboa López
González Ganboa
González Ganboa
Ruesgas Sotes
Ruesgas González
9 Makazaga Génova
Makazaga Génova
10 Igartua Andueza
Lopetegi Peña
Solaberrieta Igartua
Pepita
Manuel
Gloria
Conchita
Joxe
Alfredo
Gloria
María
Juli
Teodoro
Aurora
Ixiar
11 Muñoz Gimeno
Martin Barroso
Muñoz Martín
Muñoz Martín
Victoriano
Fidela
Mª Angeles
Josefina
| 209 |
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
emaztea / esposa
alaba / hija
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
alaba / hija
Valentinaren senarra /
esposo de Valentina
biloba / nieto
emaztea / esposa
alaba / hija
suhia / yerno
emaztea / esposa
semea / hijo
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
semea / hijo
ileapaintzailea eta argazkilaria /
fotógrafo y peluquero
emaztea / esposa
emaztea / esposa
alaba / hija
semea / hijo
suhia / yerno
biloba / nieta
ahizpa / hermana
ahizpa / hermana
emaztea/dendaria / esposa /tendera
iloba (Juanita Igartuaren alaba)
sobrina (hija de Juanita Igartua)
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
ABIZENAK
APELLIDOS
Gómez Vidal
12 Aburuza Otegi
Garro Tolosa
Aburuza Garro
Aburuza Garro
Aburuza Garro
13 Azpeitia Bardají
Gorostegi Iruretagoiena
Azpeitia Gorostegi
Azpeitia Gorostegi
14 Sánchez Villalba
Amondarain Zumeaga
Sánchez Amondarain
Sánchez Amondarain
Sánchez Amondarain
Sánchez Amondarain
Amondarain Zumeaga
Zumeaga Exposito
15 Olazagoitia Laskurain
Blázquez Nicolás
Olazagoitia Blázquez
Blázquez Nicolás
16 Barrena Goñi
Barrena Goñi
Barrena Goñi
Barrena Goñi
17 Elorza Elorza
Aristimuño Urretabizkaia
Elorza Aristimuño
Elorza Aristimuño
Alvarez González
Alonso Santos
18 Romo Lacalle
Usabiaga Barkaiztegi
Romo Usabiaga
Romo Usabiaga
Romo Usabiaga
Romo Usabiaga
19 Berasategi Alcalde
Berasategi Alcalde
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Luz
Mauricio
Elena
Pilar
Juanita
Antonio
José
Brígida
Miguel
Lucía
Pedro
Nieves
Pedro Mari
Miguel Mari
Ana Mari
Julio
Josefa
Nemesia
José Luis
Amparo
Kontxi
María
Pepita
Milagros
Lidia
Joxe Mari
Genaro
Manuela
Angelita
María
Andres
Evelio
Angel
Cándida
Nati
Alejandro
Mari Carmen
Beatriz
Angelita
Koro
lehengusina / prima
| 210 |
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
emaztea / esposa
semea / hijo
alaba / hija
emaztea / esposa
semea / hijo
semea / hijo
alaba / hija
semea / hijo
koinatua / cuñada
amaginarreba / suegra
emaztea / esposa
alaba / hija
amaginarreba / suegra
alaba / hija
ahizpa / hermana
iloba / sobrino
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
suhia / yerno
suhia / yerno
emaztea / esposa
alaba / hija
semea / hijo
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
IAURREKO ETXEAK ETXEA / CASA
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
35
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29
32
34
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
1
A
B
C
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN < N-1 > ANDOAIN
TRANBIA / VIAS DEL TRANVIA
A
B
C
D
ILEAPAINDEGIA / PELUQUERIA
TABERNA / BAR
ORIAKO LANGILEEN KOOPERATIBA / COOPERATIVA OBRERA DE ORIA
PILOTALEKU ESTALIA ‘ESTALPEA’ / FRONTON CUBIERTO ‘ESTALPE’
ABIZENAK
APELLIDOS
1 Gabilondo Etxaniz
Aldaz Alkorta
Aldaz Alkorta
2 Ríos Iglesias
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Joaquín
Juanita
Patxi
Cipriano
ileapaintzailea / peluquero
emaztea / esposa
koinatua / cuñado
| 211 |
D
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Agirre Aizpurua
3 Martín Barroso
Alkorta Adarraga
Martin Alkorta
Martin Alkorta
4 Gabilondo Etxaniz
Berregi Arozena
Gabilondo Berregi
Gabilondo Berregi
Berregi Arozena
Grasi
Juanito
Filomena
Emilita
Carmen
Pedro
Claudia
Pedro Mari
Joxe Mari
Pío
emaztea / esposa
5 Muga Fernández
Lizaso Garmendia
Muga Lizaso
Muga Lizaso
Muga Lizaso
6 Berregi Arozena
López Berregi
López Berregi
López Berregi
7 Juárez Blázquez
Bikuña Herrero
Juárez Bikuña
Juárez Bikuña
Juárez Bikuña
8 Unanue Ardanaz
Agirre Kortazar
Unanue Agirre
Unanue Agirre
Unanue Agirre
9 Bikuña Ferrero
Arregi Egiguren
Bikuña Arregi
Bikuña Arregi
Bikuña Arregi
Egiguren Lizarraga
Arregi Egiguren
10 Agirre Aizpurua
Kortazar Ariznea
Agirre Kortazar
11 Agirre Kortazar
Isasti Amondarain
Agirre Isasti
José
Carmen
Flora
Jesús
Ricardo
Teresa
Prudencio
Joxe
Agustín
Florencio
Consuelo
Rosario
Luisa
José
Laureano
María
Sancho
Pedro Mari
Isidro
Expedito
Inaxi
Pedro
Irene
Consuelo
Eulogia
Miguel
Sancho
María
Trini
José
Tomasa
Joxe
| 212 |
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
ileapaintzailea / peluquero
emaztea / esposa
semea / hijo
semea / hijo
aitaginarreba / goxoki saltzailea
suegro / vendedor de caramelos
emaztea / esposa
alaba / hija
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
emaztea / esposa
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
emaztea / esposa
semea / hijo
alaba / hija
alaba / hija
amaginarreba / suegra
koinatua / cuñado
emaztea / esposa
alaba / hija
emaztea / esposa
semea / hijo
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Agirre Isasti
Agirre Isasti
Agirre Isasti
Zabaleta Labaka
Añorga Alkorta
Jañez Añorga
Jañez Añorga
Jañez Añorga
Romo Zulaika
Telleria Berasategi
Romo Telleria
Romo Telleria
Romo Etxeberria
Zulaika Aizpurua
Usabiaga Barkaiztegi
Olarra Mujika
Usabiaga Olarra
Usabiaga Olarra
Usabiaga Olarra
Usabiaga Olarra
Goia Odriozola
Alkorta Garitazelaia
Goia Alkorta
Goia Alkorta
Cano Ollokiegi
Inza Kortadi
Cano Inza
Cano Inza
Cano Inza
Cano Inza
Cano Inza
Mendiola Razkin
Usabiaga Barkaiztegi
Mendiola Usabiaga
Oiarzabal Astiasaran
Pagola Carlos
Pagola Carlos
Goiaran Olazagirre
Lizeaga Gorrotxategi
Goiaran Lizeaga
Goiaran Lizeaga
Goiaran Lizeaga
Hualde Zelaia
Mª Milagros
José Luis
Tomás
Digna
Joaquina
Carmen
Maritxu
Luis
Juanito
Angelita
Mari Carmen
Arantxa
Saturnino
Dionisia
Agustin
Genara
Ignacio
Dolores
Isabel
Agustin
Manuel
Pilar
José Manuel
Lourdes
Severo
Mikela
Delfina
Malen
Juanito
Sancho
Joxe
José
Adelaida
Shole
Manuel
Gloria
Consuelo
Miguel
Pantxika
Mari Carmen
Tomás
Juanito
Crisostomo
alaba / hija
semea / hijo
semea / hijo
| 213 |
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
aita / padre
ama / madre
emaztea / esposa
semea / hijo
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
auzo-alkatea / alcalde pedaneo
emaztea / esposa
semea / hijo
alaba / hija
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
emaztea / esposa
alaba / hija
suhia / yerno
ahizpa / hermana
ahizpa / hermana
emaztea / esposa
alaba / hija
semea / hijo
semea / hijo
ABIZENAK
APELLIDOS
Hualde Ollokiegi
21 Jiménez López
Beloki Ollo
Jiménez Beloki
Jiménez Beloki
22 Bengoetxea Retegi
Barrikarte Sasturain
Bengoetxea Barrikarte
Bengoetxea Barrikarte
Bengoetxea Barrikarte
Bengoetxea Barrikarte
Bengoetxea Barrikarte
Alaña Gallo
23 Amondarain Matxain
Isasti Amondarain
24 Etxebeste Gabilondo
Berregi De la Cruz
Etxebeste Berregi
25 Amondarain Goikoetxea
Agirre Irurzun
Amondarain Agirre
Amondarain Agirre
Amondarain Agirre
Amondarain Agirre
26 Martin Barroso
Eizmendi Martín
Eizmendi Martín
27 Oiarzabal Etxenagusia
Aldaz Labaka
Oiarzabal Aldaz
Oiarzabal Aldaz
Oiarzabal Aldaz
Oiarzabal Aldaz
28 Orotegi Belamendi
Gorostegi Iruretagoiena
Orotegi Gorostegi
Orotegi Gorostegi
Orotegi Gorostegi
29 García García
Hualde Zelaia
García Hualde
García Hualde
Salaberria Leizaola
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Pío
Fernando
Juanita
Pedro
Fernando
Joxe Juan
Florencia
María
Mertxe
Joaquina
Paco
Juanita
Manolo
Francisca
Catalina
Miguel
Mercedes
Martin
Antonio
Antxoni
Maitere
Joxe
Martin
Vicente
Paula
Mari Carmen
Sagrario
Carlos
Petra
Miren
Eleuterio
Andoni ‘Toti’
Manoli
Alberto
Antxoni
José Luis
Brigida
Iñaki
Benjamin
María
Alfonso
Milagros
Julian
semea / hijo
| 214 |
emaztea / esposa
semea / hijo
semea / hijo
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
alaba / hija
Mariaren senarra / esposo de María
alaba / hija
emaztea / esposa
semea / hijo
emaztea / esposa
alaba / hija
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
alaba / hija
alaba / hija
emaztea / esposa
alaba / hija
semea / hijo
semea / hijo
alaba / hija
Nagusiaren gidaria / chófer del “Amo”
emaztea / esposa
semea / hijo
alaba / hija
semea / hijo
lorazaina / jardinero
emaztea / esposa
semea / hijo
alaba / hija
suhia / yerno
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
30 Marín Urraca
Miguel
Sancho Parada
Marin Sancho
Marin Sancho
Zugasti Azkue
Zugasti Marín
31 Urdanpilleta Izeta
Eizmendi Zabala
Urdanpilleta Eizmendi
Urdanpilleta Eizmendi
Urdanpilleta Eizmendi
32 Aldaz Alkorta
Blasa
Teresa
Conchita
Esteban
Paco
José Manuel
Feliciana
Marcelina
Joaquina
Mari Cruz
José
Sancho Parada
Aldaz Sancho
Aldaz Sancho
Aldaz Sancho
Aldaz Sancho
Aldaz Sancho
33 Urdanpilleta Izeta
Sancho Parada
Urdanpilleta Sancho
Urdanpilleta Sancho
Urdanpilleta Sancho
Urdanpilleta Sancho
Urdanpilleta Sancho
Urdanpilleta Sancho
Urdanpilleta Sancho
Urdanpilleta Sancho
Urdanpilleta Sancho
34 Beitia Bikuña
Larrañaga Bastarrika
35 Unanue Ardanaz
Sancho Parada
Unanue Sancho
María
Rafaela
Juli
Vitorio
Pilar
Joaquin
Ramón
Esperanza
Paco
Antonio
Joxe
Delfina
Ramón
Manolo
Ricardo
Joaquin
María Antonia
Julian
Juana
Agapito
Rafaela
Amelia
tranbiako interbentorea /
interventor del tranvía
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
Teresaren senarra / esposo de Teresa
biloba / nieto
Tabernakoa / el del Bar
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
iturgina - beira jartzailea /
linternero - cristalero
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
alaba / hija
semea / hijo
| 215 |
emaztea / esposa
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
alaba / hija
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
alaba / hija
emaztea / esposa
emaztea / esposa
alaba / hija
IBARATZALDE ETXEA / CASA (“ETXE GORRIA / CASA ROJA”)
2
4
1
3
5
7
9
6
8
A
A HARATEGIA / CARNICERIA
ABIZENAK
APELLIDOS
1 Alkorta Txintxurreta
Etxeberria Furundarena
Alkorta Etxeberria
Alkorta Etxeberria
Alkorta Elola
2 Santamaría Alegría
Ollokiegi Zubillaga
Santamaría Ollokiegi
Santamaría Ollokiegi
Fernández Ollokiegi
Guenaga Larrinaga
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN < N-1 > ANDOAIN
IZENA
NOMBRE
Ramón
Adoración
Juan Mari
Anton Mari
Juan Mari
Crescenciano
Bittori
Begoña
Juanita
Joaquín
Chelo
| 216 |
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
emaztea / esposa
semea / hijo
semea / hijo
aita / padre (arotza / carpintero)
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
erraina / nuera
ABIZENAK
APELLIDOS
3 Romo Lazaro
García García
Rodriguez García
Romo García
García Angiano
3 Viguera Garralda
Etxezar Viguera
Viguera Garralda
4 Goldarazena Otaegi
Gurmendi Agirre
Goldarazena Gurmendi
Goldarazena Gurmendi
Goldarazena Gurmendi
Gurmendi Agirre
5 Aisa Larrañaga
Gurmendi Agirre
Aisa Gurmendi
Aisa Gurmendi
Aisa Gurmendi
Aisa Gurmendi
Aisa Larrañaga
5 Gaztañaga Rodriguez
Amondarain Numeaga
Gaztañaga Amondarain
Gaztañaga Amondarain
Gaztañaga Amondarain
6 Barkaiztegi Garmendia
7 Gabilondo Etxaniz
Letamendi Gabilondo
Letamendi Gabilondo
8 Artola Azurmendi
Korta Lasa
Artola Korta
Artola Korta
Artola Korta
Artola Korta
Korta Lasa
9 Garro Tolosa
Orbegozo Garro
Orbegozo Garro
Orbegozo Garro
Orbegozo Garro
Orbegozo Garro
IZENA
NOMBRE
Baldomero
Gregoria
Primi
Leandro
Bruno
Juana
Mª Angeles
Wenceslao
Patxi
Pilar
Matias
Mª Angeles
Mª Jesús
Lorenzo
Nicolás
Celestina
Juan Ignacio
Hilario
Ignacio
Jesús Mari
Veneranda
Rafael
Juanita
Ana Mari
Bittori
Juanito
Angela
María
Joaquin
Ignacio
Esteban
Antonina
Joxe Mari
Itziar
Iñaki
Santiago
Gregorio
Gregori
Juanita
Dominica
Joxe
Pilar
Celso
| 217 |
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
emaztea / esposa
semea / hijo
semea / hijo
aitaginarreba / suegro
alaba / hija
anaia / hermano
emaztea / esposa
semea / hijo
alaba / hija
alaba / hija
koinatua / cuñado
emaztea / esposa
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
arreba / hermana
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
harakina / carnicera
semea / hijo
semea / hijo
emaztea / esposa
semea / hijo
alaba / hija
semea / hijo
semea / hijo
koinatua / cuñado
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
alaba / hija
semea / hijo
IGIZALDIBERRI ETXEA / CASA
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
A
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN < N-1 > ANDOAIN
A FIDELEN FEDERAL KAMIOIA / CAMION FEDERAL DE FIDEL
| 218 |
ABIZENAK
APELLIDOS
1 Agirre Albisu
Arana Uria
Agirre Arana
Agirre Arana
Agirre Arana
Agirre Arana
2 Adarraga Otegi
Martínez Adarraga
Martínez Adarraga
Martínez Adarraga
3 Goizueta Apaizetxea
Perurena Txintxurreta
Goizueta Perurena
Goizueta Perurena
Goizueta Perurena
Goizueta Perurena
Goizueta Perurena
Goizueta Perurena
Goizueta Perurena
4 Beloki Eleta
Ollo Illundain
Beloki Ollo
Beloki Ollo
Beloki Ollo
5 Bikuña Ferrero
Bikuña Beloki
Aguayo Bikuña
Sagardia Izagirre
Bikuña Ferrero
Leza Casado
Leza Bikuña
Leza Bikuña
Leza Bikuña
6 Garbizu Arraiago
Bengoetxea Garbizu
Bengoetxea Garbizu
Bengoetxea Garbizu
Bengoetxea Garbizu
Bengoetxea Garbizu
Bengoetxea Garbizu
Bengoetxea Garbizu
Bengoetxea Garbizu
7 Aizpurua Isasa
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Javier
Agustina
Conchita
Presen
Jesusa
Lourdes
Alfonsa
Anttoni
José
Juanito
Francisco
Agustina
Teresa
Milagros
Jaime
Evarista
Javier
Angelita
Mª Esther
Pedro
Eleuteria
Lucía
María
Antonia
Eugeni
Luis
Pepita
Miguel
Vicenta
José
José Mari
Gabriel
Mª Luisa
Saturnina
Miguel
Florencia
Pilar
Mikela
Maritxu
Juanita
Mari Carmen
Marixabel
Marcelino
‘Arronatarrak / Las de Arrona’
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
| 219 |
alaba / hija
semea / hijo
semea / hijo
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
alaba / hija
semea / hijo
alaba / hija
alaba / hija
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
aita / padre
alaba / hija
suhia / yerno
ahizpa / hermana
koinatua / cuñado
iloba / sobrino
iloba / sobrino
iloba / sobrina
semea / hijo
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Goenaga Zubillaga
Aizpurua Goenaga
Aizpurua Goenaga
Aizpurua Goenaga
Aizpurua Goenaga
Aizpurua Goenaga
Aizpurua Goenaga
Galindo Intxausti
Galindo Intxausti
Galindo Intxausti
Aisa Galindo
Zabaleta Labaka
Pecharromán Bajo
Zabaleta Pecharromán
Zabaleta Pecharromán
Zabaleta Pecharromán
Pecharromán Bajo
Pagola Goikoetxea
Goenaga Zubillaga
Pagola Goenaga
Pagola Goenaga
Pagola Goenaga
Cabrerizo García
Larrarte Arruti
Cabrerizo Larrarte
Cabrerizo Larrarte
Urman García
Urman Cabrerizo
Larrea Agirre
Garmendia Larrea
Garmendia Larrea
Solaberrieta Iruretagoiena
Igartua Uribe
Solaberrieta Igartua
Iturri López
Ganboa López
Iturri Ganboa
Iturri Ganboa
López Oiarzabal
Gabilondo Gabarain
Uria Landa
Ibarzabal Iturria
Blázquez Nicolás
Manuela
Consuelo
Asun
Joaquin
Miren
Marixabel
Juanito
Aurelia
Manuel
Carlos
José Javier
Marcelino
Trini
Joaquin
Pili
José Ramon
Elvira
Joaquín
Antonia
Venancio
Joaquín
Antonio
Dionisio
Brigida
José
Conchita
José
Luis
Francisca
Leokadia
Ignacio
Sebastián
Juanita
Arantza
Mario
Martinica
Sofia
José Luis
Hermenegilda
Ricardo
Mercedes
Pedro
Rosario
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
| 220 |
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
emaztea / esposa
semea / hijo
alaba / hija
semea / hijo
koinatua / cuñada
emaztea / esposa
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
emaztea / esposa
semea / hijo
alaba / hija
suhia / yerno
biloba / nieto
alaba / hija
semea / hijo
emaztea / esposa
alaba / hija
emaztea / esposa
alaba /hija
semea / hijo
amaginarreba / suegra
alarguna / viuda
emaztea / esposa
ABIZENAK
APELLIDOS
18 Goenaga Intxausti
18 Díaz García
Santamaria Etxaniz
Díaz Santamaria
19 Gaztañaga Rodríguez
Pozas Bardají
Gaztañaga Pozas
Gaztañaga Pozas
Rodriguez Ollokiegi
20 Hernangil Anton
Yubero Martínez
Hernangil Yubero
Hernangil Yubero
Hernangil Yubero
Hernangil Yubero
Hernangil Yubero
21 Eizmendi Zabala
Garro Eizmendi
Garro Eizmendi
Garro Eizmendi
Garro Eizmendi
22 Hernando Añastro
Baltasar Pajes
Hernando Baltasar
Hernando Baltasar
Hernando Baltasar
Hernando Baltasar
23 Pozas Sensegundo
Bardají Subiza
Pozas Bardají
Pozas Bardají
24 Ortega Prieto
Vazquez Rodríguez
Ortega Vázquez
Ortega Vázquez
Rodríguez Ollokiegi
Rodríguez Ollokiegi
25 Aldaz Labaka
Otamendi Ezenarro
Aldaz Otamendi
Aldaz Otamendi
Aldaz Otamendi
Aldaz Otamendi
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Miguel
Jesús
Rufina
Mª Jesús
José
Angelita
Mari Luz
Mª Luisa
Nazaria
Cipriano
Antonia
Rosario
Doroteo
Vitoria
Juanito
Antonio
María
Brigida
Faustino
Antonio
Consuelo
Moisés
Julia
José
Ricardo
Manolo
Genara
Daniel
Asuncion
Alejandro
José Francisco
Antonio
Clarita
José Ramón
Mari Clara
Pepita
Marina
Bonifacio
Fructuosa
Joaquina
Francisco
Daniel
Asintxo
‘Mikeletea / El Mikelete’
| 221 |
emaztea / esposa
alaba / hija
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
ama / madre
emaztea / esposa
alaba / hija
semea / hijo
alaba / hija
semea / hijo
semea / hijo
alaba / hija
semea / hijo
semea / hijo
alaba / hija
emaztea / esposa
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
alaba / hija
emaztea / esposa
semea / hijo
semea / hijo
emaztea / esposa
semea / hijo
alaba / hija
amaginarreba / suegra
izeba / tia
emaztea / esposa
alaba / hija
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
26
27
28
29
30
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Aldaz Otamendi
Ceca Serrano
Ceca Aldaz
Ceca Aldaz
Ceca Aldaz
Cano Ollokiegi
Miron Cano
Miron Cano
Tellaetxe Mirón
Agirre Muga
Garro Eizmendi
Agirre Garro
Agirre Garro
Agirre Garro
Eizmendi Zabala
Hualde Zelaia
Berasategi Alcalde
Hualde Berasategi
Hualde Berasategi
Hualde Berasategi
Hualde Berasategi
Hualde Berasategi
Hualde Berasategi
Hualde Berasategi
Sagasti Verano
García García
Sagasti García
Sagasti García
Sagasti García
Sagasti García
Sagasti García
Sagasti García
Sáenz de Urturi Palacios
Zarate Etxebarria
Sáenz de Urturi Zarate
Sáenz de Urturi Zarate
Sáenz de Urturi Zarate
Miguel
Luis
Mari Carmen
Mari Sol
Luis
Urbana
Juanita
Agustina
Periko
Isidro
Shole
Joaqui
Carmen
Mª Angeles
Joxepa Anttoni
Gregorio
Adoración
Gregorio
Paquito
Joxe Mari
Ramón
Gonzalo
Antonito
Mª Dolores
Isidoro
Ildefonsa
Puri
Juanita
Isidoro
Luis
Angel
Mª Jesús
Cecilio
Timotea
Mari Carmen
Manolo
Anita
semea / hijo
Joaquinaren senarra / esposo de Joaquina
biloba / nieta
biloba / nieta
biloba / nieto
| 222 |
alaba / hija
alaba / hija
Juanitaren semea / hijo de Juanita
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
izeba / tia
emaztea / esposa
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
alaba / hija
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
alaba / hija
irakaslea / maestro
emaztea / esposa
alaba / hija
semea / hijo
alaba / hija
IORIA-TXIKI BASERRIA / CASERIO
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Zuriarrain Olabe
Aranburu Beloki
Zuriarrain Aranburu
Zuriarrain Aranburu
Zuriarrain Aranburu
Zuriarrain Aranburu
Zuriarrain Olabe
Zuriarrain Danborena
Etxeberria Aldako
Joxe
Simona
Francisca
Maritxu
Alfonsita
Juanita
Casimira
Patxiku
Segundo
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
ahizpa / hermana
aita / padre
apupilo / pupilo
| 223 |
IBASAUNDI BASERRIA / CASERIO
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
Barkaiztegi Sasiain
Zuaznabar Arrieta
López de Gereñu Barkaiztegi
Salsamendi Balerdi
Izagirre Arruti
Miguel
Isabel
Andoni
Manuel
Sabina
| 224 |
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
emaztea / esposa
iloba / sobrino
emaztea / esposa
IESTUTXO ETXEA / CASA
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Arrillaga Arburua
Arrillaga Loinaz
Arrillaga Arburua
Luis
Inés
Mª Dolores
alaba / hija
arreba / hermana
| 225 |
I1I
I2I
I3I
1IKABO-ENEA ETXEA / CASA
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Iñurrategi Moiua
Lizeaga Anza
Iñurrategi Lizeaga
Iñurrategi Lizeaga
Lucio
Juana
José
Jesús
emaztea / esposa
semea / hijo
semea / hijo
2ITXARTEL-ENEA ETXEA / CASA (SAGARDOTEGIA / SIDRERÍA)
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Iparragirre Etxabe
Eizagirre Osa
Iparragirre Eizagirre
Iparragirre Eizagirre
Iparragirre Eizagirre
Castro Fuentes
Varela Valderrama
Irigoien Varela
Irigoien Varela
Gómez Varela
Gómez Varela
Gómez Varela
Castro Varela
Mujika Olazagirre
Juan
Salvadora
Ramón
María B.
Tomas
Paco
Carmen
María
Julia
Elvira
Marino
Francisco
Casiano
Manuela
emaztea / esposa
semea / hijo
alaba / hija
semea / hijo
‘Andaluziarra / el Andaluz’
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
semea / hijo
semea / hijo
| 226 |
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Garmendia Mujika
Garmendia Mujika
Larrañaga Iturri
Portu Lertxundi
Amas Goñi
Portu Amas
Alejandro
Juanita
Alejo
Juan ‘Oriyo’
Carmen
Pepita
semea / hijo
alaba / hija
suhia / yerno
emaztea / esposa
alaba / hija
3ITXARTEL-ENEA BASERRIA / CASERIO
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Santa Cruz Lete
Arteaga Igartua
Santa Cruz Arteaga
Santa Cruz Arteaga
Santa Cruz Arteaga
Santa Cruz Arteaga
Santa Cruz Arteaga
Santa Cruz Arteaga
Bautista
María
Benita
Josefa Inaxi
Dolores
Luisa
Consuelo
Sebastiana
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
| 227 |
IKEREJETA OKINDEGIA / PANADERÍA
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Kerejeta Añorga
Nogues Martikorena
Kerejeta Nogues
Kerejeta Nogues
Kerejeta Nogues
Kerejeta Nogues
Kerejeta Añorga
Pepe
Mari Cruz
Marixabel
Kontxu
Mertxe
Joxe Mari
Esperanza
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
arreba / hermana
| 228 |
IBRAULIA-ENEA ETXEA / CASA
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
Iriarte Zialzeta
Lacalle Muga
Iriarte Estanga
Iriarte Estanga
Amantegi Martinez
Mendizabal Etxabe
Amantegi Mendizabal
Amantegi Mendizabal
Mendizabal Etxabe
Mendizabal Elorza
Etxabe Sorazu
Murgiondo Oiarbide
Lasa Arzelus
Murgiondo Lasa
Antonio
Gertrudis
Epifanio
Emilio
José
Pepita
Rosita
Paco
Julian
José
Francisca
José
Antxoni
Maritxu
| 229 |
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
emaztea / esposa
semea / hijo
semea / hijo
emaztea / esposa
alaba / hija
semea / hijo
koinatua / cuñado
aitaginarreba / suegro
amaginarreba / suegra
emaztea / esposa
alaba / hija
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Murgiondo Lasa
Murgiondo Lasa
Murgiondo Lasa
Murgiondo Lasa
Iborra Planelles
Sanz Torrent
Iborra Sanz
Lafuente Gulina
Fernando
Luis
Rosita
Martina
Rafael
Teresa
Rafael
Pilar
semea / hijo
semea / hijo
alaba / hija
alaba / hija
‘Katalanak / Los Catalanes’
emaztea / esposa
semea / hijo
erraina / nuera
| 230 |
ILEKUONA BASERRIA / CASERIO
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
Aranburu Erasun
Elizalde Eraso
Aranburu Elizalde
Aranburu Elizalde
Aranburu Elizalde
Aranburu Elizalde
Aranburu Elizalde
Aranburu Elizalde
Aranburu Elizalde
Aranburu Elizalde
Miguel
Eugenia
Emilia
Miren
Francisca
José
Maritxu
Bautista
Mª Esther
Mª Angeles
emaztea / esposa
alaba / hija
alaba / hija
alaba / hija
semea / hijo
alaba / hija
semea / hijo
alaba / hija
alaba / hija
| 231 |
IGOIKO-ETXE (ORIA-GAIN) BASERRIA / CASERIO
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
Izagirre Elizegi
Zabalegi Errazkin
Ezeiza Zabalegi
Ezeiza Zabalegi
Manuel Antonio
Petra
emaztea / esposa
Lucas
iloba / sobrino
Mari Carmen
iloba / sobrina
| 232 |
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
IGOIKO-ETXE (VITORIA-ENEA) BASERRIA / CASERIO
ABIZENAK
APELLIDOS
IZENA
NOMBRE
Kerejeta Agirretxe
Irazustabarrena Zubillaga
Kerejeta Irazustabarrena
Kerejeta Irazustabarrena
Kerejeta Irazustabarrena
Secundino
Joxepa
Nati
José Andrés
Sebastián
Kerejeta Briñas
Kerejeta Briñas
Esperanza
Juan José
| 233 |
AHAIDETASUNA / LANBIDEA
PARENTESCO / OFICIO
emaztea / esposa
alaba / hija
semea / hijo
semea (liburuaren laguntzaile berezia)
hijo (colaborador especial del libro)
iloba / sobrina
iloba / sobrino
IGARRATZA BASERRIA / CASERIO
IBaserria Lakarra sendiarena zen, senar-emazte eta euren alabek aisia uneak baserri
horretan ematen zituzten. Baserriaren zati bat Urdanpilleta Sancho sendiari utzi zioten
eskuzabaltasunez, izan ere, sendia hain handia zenez ez ziren Aurreko-Etxeaken zuten
etxebizitzan sartzen eta garai hartan ez zegoen beste etxebizitza librerik, beraz, han bizi ziren Ramon eta Esperanza senar-emazteak euren seme-alaba gazteneekin.
IEste caserío era propiedad de la familia Lakarra; el matrimonio y sus hijas pasaban sus
tiempos de ocio aquí. Una parte de éste fue generosamente cedido al matrimonio Urdanpilleta-Sancho, dado que eran una familia muy numerosa y no entraban todos en la
casa que tenian en Aurreko-Etxeak. En aquellos tiempos en el barrio no habia casas libres, de modo que el matrimonio formado por Ramón y Esperanza con sus hijos mas
pequeños hacian alli la vida.
| 234 |
Argazkiak / Fotografías
IArgazkien zenbaki eta jatorria / Numeración y origen de las fotografías
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
José Mari Bardají
Pablo - Teresa Chapa Brunet
Sebastián Kerejeta
Pablo - Teresa Chapa Brunet
Jesús Aldaz
Pablo - Teresa Chapa Brunet
Juanita Bengoetxea
Xabier Bardají
Sebastián Kerejeta
Jesús Aldaz
Pablo - Teresa Chapa Brunet
Jesús Aldaz
Pablo - Teresa Chapa Brunet
Pablo - Teresa Chapa Brunet
Sebastián Kerejeta
Iñaki Orotegi
Pablo - Teresa Chapa Brunet
Pablo - Teresa Chapa Brunet
Pablo - Teresa Chapa Brunet
Sebastián Kerejeta
Arias de la Lama
Arias de la Lama
Manoli Oiarzabal
Consuelo Unanue
José Mari Bardají
LasarteOria / 14
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
| 235 |
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Manolo - Marisol
Ixiar Artola
Jesús Aldaz
Rosario Juárez
(B) Milagros Barrena
Maribel Goyarán
Urnieta (Udal Artxiboa / Archivo M.)
Sergio Labrador
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Manolo - Marisol
Jesús Aldaz
Maribel Goyarán
Maribel Goyarán
Manoli Oiarzabal
Xabier Bardají
Compañía del tranvía
Sebastián Kerejeta
LasarteOria / 47
Jesús Aldaz
Mari Cruz Nogués
Andoni Unanue
Andoni Unanue
76
77
78
79
80
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
LasarteOria / 16
María Antonia Urdanpilleta
María Antonia Urdanpilleta
Maritxu Jáñez
Iñaki Orotegi
Iñaki Orotegi
Pepi Goiaran
Pepi Goiaran
Antonio Urdanpilleta
Antonio Urdanpilleta
Joxe Urdanpilleta
Mari Carmen Ceca
Maritxu Jáñez
Jesús Alba
Joaquín Aldaz
Xabier Bardají
Iñaki Orotegi
Iñaki Orotegi
Iñaki Orotegi
Manolo - Marisol
Luis Mari Olasagasti
Iñaki Orotegi
Irene Bikuña
Trinidad Sáenz de Villaverde
Xabier Bardají
José Mari Bardají
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
Luis Goiaran
Ricardo Urdanpilleta
Irene Bikuña
Iñaki Orotegi
Maria Luisa Beloki
Iñaki Orotegi
Iñaki Orotegi
Iñaki Orotegi
Iñaki Orotegi
Iñaki Orotegi
Pedro Mari Unanue
Ramón Urdanpilleta
Joxe Belartieta
Pedro Mari Unanue
María Pilar Romo
Manoli Oiarzabal
Maribel Goyarán
Xanti Artola
Manoli Oiarzabal
Iñaki Orotegi
Iñaki Orotegi
Iñaki Orotegi
Iñaki Orotegi
Martín - Marimi
Sergio Labrador
ERROLDA / CENSO
Brunet
Zelaialde
Etxeluze
Iturralde
Aurreko-etxeak
Baratzalde
Gizaldiberri
Oria-txiki
Basaundi
Estutxo
Kabo-enea / Txartel-enea
Kerejeta (okindegia / panadería)
Braulia-enea
Lekuona
Goiko-etxe (Oria-gain)
Goiko-etxe (Vitoria-enea)
Sebastián Kerejeta
Juanita Bengoetxea
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Xabier Bardají
Manolo - Marisol
Manolo - Marisol
Manolo - Marisol
Manolo - Marisol
Manolo - Marisol
Manolo - Marisol
Manolo - Marisol
Sebastián Kerejeta
| 236 |
Iturriak eta bibliografia
· Urnietako Udal Artxiboa.
· San Pedro Parrokiako artxiboa.
· Jabetzaren erregistroa.
· Compañía de Tranvía T.S.S.T.
· "Urnieta", Teresa Amuategi.
· "Urnietako etxe eta baserriak", Teresa Amuategi.
· "Gure Urnieta", Mikel Atxaga.
· "Lasarte-Oria, hogei urte eta zenbait mende", Antxon Aguirre Sorondo.
· "Oriako Sorgin-Dantza" liburua.
· LasarteOria aldizkaria (Sebastián Kerejetaren artxiboa).
· Txintxarri aldizkaria (Sebastián Kerejetaren artxiboa).
Fuentes y bibliografía
· Archivo Municipal de Urnieta.
· Archivo de la Parroquia de San Pedro.
· Registro de la propiedad.
· Compañía del tranvía T.S.S.T.
· "Urnieta", Teresa Amuategi.
· "Casas y caseríos de Urnieta", Teresa Amuategi.
· "Gure Urnieta", Mikel Atxaga.
· "Lasarte-Oria, veinte años y varios siglos", Antxon Aguirre Sorondo.
· "Sorgin-Dantza de Oria".
· Revista LasarteOria (archivo de Sebastián Kerejeta).
· Revista Txintxarri (archivo de Sebastián Kerejeta).
| 237 |

Documentos relacionados