VIDEOART EN LA COL·LECCIó H+F

Comentarios

Transcripción

VIDEOART EN LA COL·LECCIó H+F
ÍNDEX
FESTIVAL
exposicions comissariades
mostres individuals
programes específics
programació universitats
programació festivals
programació de galeries
loop diverse
off loop
3
37
55
65
75
87
95
FIRA
galeries
media lounge
105
123
CONFERÈNCIES
131
CONFERÈNCIA/
CONFERENCIA /
CONFERENCE
INAUGURACIÓ/
INAUGURACIÓN/
OPENING
PROJECCIÓ/
PROYECCIÓN/
PROJECTION
TAULA RODONA/
MESA REDONDA/
ROUND TABLE
PRESENTACIÓ/
PRESENTACIÓN/
PRESENTATION
En la seva sisena edició, LOOP es
consolida com un encontre anual
de professionals i interessats en el
videoart i un espai per a la difusió,
la promoció i la reflexió. Els seus
tres eixos són el festival, la fira i
el fòrum de discussió, que neixen
simultàniament i són complementaris
entre si.
En su sexta edición, LOOP se
consolida como un encuentro anual
de profesionales e interesados en
el videoarte y un espacio para la
difusión, la promoción y la reflexión.
Sus tres ejes son el festival, la
feria y el foro de discusión, que
nacen simultáneamente y son
complementarios entre sí.
La col·laboració de museus, centres
culturals, galeries d’art i altres espais
urbans que s’han animat a mostrar
videoart en aquesta edició de LOOP, ha
contribuït a despertar l’interès de la
ciutat per aquesta disciplina artística
i ha aconseguit transformar Barcelona
en una plataforma internacional que
mostra un gran nombre de projectes
en els quals artistes, comissaris,
instituts de països, escoles, festivals i
professionals de més de 60 països es
troben involucrats.
La colaboración de museos, centros
culturales y cívicos, galerías de arte
y otros espacios urbanos que se
han animado a mostrar videoarte en
esta edición de LOOP, ha contribuido
a despertar el interés de la ciudad
por esta disciplina artística y ha
conseguido transformar Barcelona
en una plataforma internacional que
muestra un gran número de proyectos
en los que artistas, comisarios,
institutos de países, escuelas,
festivales y profesionales de más de
60 países se encuentran involucrados.
Enguany comptem amb la participació de més de 800 artistes.
Projectes que seran exhibits en més
de 100 espais de la ciutat comtal:
21 museus, centres culturals i
fundacions, 11 centres cívics, 12
espais culturals (1 situat a Tarragona,
Tinglado2), 22 universitats de
14 països, 26 galeries d’art de
Catalunya, 8 centres de producció, 6
distribuïdores, 10 instituts culturals,
6 escoles d’art, 2 places públiques,
2 hotels, 1 cinema i desenes de
restaurants i botigues que hi
col·laboren; a banda, dels més de 30
espais que acollen el projecte LOOP
Diverse.
Quedeu tots convidats a participar
d’aquesta programació oberta i viva
que es desenvoluparà durant dues
setmanes i amb la que podreu gaudir
del millor panorama videoartístic
internacional contemporani.
Equip LOOP
Este año contamos con la participación de más de 800 artistas.
Proyectos que serán exhibidos en
más de 100 espacios de la ciudad
condal: 21 museos, centros culturales
y fundaciones, 11 centros cívicos, 12
espacios culturales (uno de ellos en
Tarragona), 22 universidades de 14
países, 26 galerías de arte, 8 centros
de producción, 6 distribuidoras, 10
institutos culturales de países, 6
escuelas de arte, 2 plazas públicas,
2 hoteles, un cine y decenas de
restaurantes y tiendas que colaboran,
además, mas de 30 espacios que
acogen el proyecto específico LOOP
Diverse
Estáis todos invitados a participar de
esta programación abierta y viva que
se desarrollará durante dos semanas
y con la que podréis disfrutar del mejor
panorama video-artístico internacional
contemporáneo.
Equipo LOOP
The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
videoart videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
place for lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lovers The lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
In its sixth edition, LOOP establishes
for videoart The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
itself as an annual event for
videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
professionals and everyone interested
lovers The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
videoart, and an opportunity for place for videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
lovers The videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
diffusion, promotion and reflection.videoart
lovers The place for The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for v
The three sections of LOOP - festival,
for videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
fair and discussion forum – grew side
videoart lovers The place videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart lovers The place for The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
by side and complement each other.
The place for videoart lovers place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
lace for videoart lovers The for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
The collaboration of museums, cultural
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
centres, art galleries and other urban
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
spaces that have agreed to show art lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
videoart during this year’s LOOP has
or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vi
helped to arouse the city's interestlovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
in this art form and to transform The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
Barcelona into an international ideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
platform showing a huge number of
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
projects that involve artists, curators,
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
national institutes of culture, schools,
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
oart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
festivals and professionals from over
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
60 countries.
lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for v
This year, more than 800 artists videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
are taking part with works that willlovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
be shown at more than 100 venueslace
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for v
around the city: 21 museums, cultural
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
centres and foundations, 11 civic lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
centres, 12 cultural spaces including
place
1 in Tarragona, 22 universities from
14 for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
countries, 26 art galleries in Catalonia,
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
8 production centres, 6 distributors,
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
10 national institutes of culture, lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
6 art schools, 2 public squares, 2 videoart
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The plac
hotels, 1 cinema and more than 30videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
participating restaurants and small
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
businesses that come under the LOOP
videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
Diverse umbrella.
lovers The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
place for videoart The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
You are all warmly invited to
for videoart lovers e place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
videoart lovers The or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
participate in this open, living program
videoart lovers The place eoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
that will be held over two weeks, and
videoart lovers The place for vivideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
allow you to enjoy the best in the for videoart lovers The place videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
contemporary international video videoart
art
lovers The place for eoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
videoart lovers The place for lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
scene.
lovers The place for videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
place for videoart lovers The lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
overs The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The plac
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
The LOOP Team
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The plac
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
FESTIVAL
exposicions
comissariades
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
exposicions
comissariades
5
lace for
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
4 FESTIVAL
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartCAIXAFÒRUM
lovers the place for videoart
lovers
the place for videoart lovers the place for videoartCAL
lovers
lovers
the
CEGO the place for videoart
8 i 9 de
maig de
17 place
a 18.45hfor videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Auditori
Caixafòrum
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Rambla
Catalunya,
121
Av.
Marquès
de
Comillas,
6-8
Dissabte
10
de
maig
a
les
20h
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Esc A entr.
3
Tel. 93for
476videoart
8600
e place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartwww.caixaforum.org
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartwww.calcego.com
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Morir
por el
video
Vídeoperformances dels
artistes argentins
Eugenia Calvo i Galindo
Video performances de los
artistas argentinos Eugenia
Calvo y Galindo
Video performances by
Argentinean artists Eugenia
Calvo and Galindo
© Eugenia Calvo
Comissària /comisaria /
curated by
GRACIELA TAQUINI
El vídeo mostra les dues
cares d’una mateixa realitat,
la d’aquests artistes de la
mateixa generació en una
Argentina en perpètua crisi: el
lumpen conourbano
bonaerense en el cas de
Galindo i la ciutat de Rosario
a la Província de Santa Fe,
bressol d’una estable
classe mitja.
Els dos coincideixen en
realitzar actes suïcides pel
vídeo. Eugenia es tira per la
finestra d’una casa, Galindo
s’estira sobre les vies del tren
i s’enfronta a una locomotora
en marxa. Es pot morir fent
vídeo.
També tenen en comú la
insurrecció davant un cert
ordre establert. La ferocitat
està potenciada subtilment
per un humor que corroeix
qualsevol discurs polític i
estèticament correcte.•
Graciela Taquini
El video muestra las dos caras
de una misma realidad, la de
estos artistas de la misma
generación en una Argentina
en perpetua crisis; el lumpen
conourbano bonaerense en
el caso de Galindo y la ciudad
de Rosario en la Provincia de
Santa Fe, cuna de una estable
clase media.
Los dos coinciden en realizar
actos suicidas por el video.
Eugenia se arroja por la ventana de una casa, Galindo se
acuesta en las vías del tren y
se enfrenta a una locomotora
en marcha. Se puede morir
haciendo video.
En común tienen también la
insurrección ante cierto orden
establecido. La ferocidad está
potenciada sutilmente por un
humor que corroe cualquier
discurso político y estéticamente correcto.•
Graciela Taquini
The video shows both sides
of a single reality shared by
two artists from the same
generation, in the context
of an Argentina in perpetual
crisis; in the case of Galindo,
the lumpen conourbano
bonaerense (“lumpen Buenos
Aires suburbs”) and the city
of Rosario in the province of
Santa Fe, the cradle of a solid
middle class.
The two artists coincide on
carrying out suicidal acts
through video. Eugenia
throws herself out of the
window of a house. Galindo
lays himself down across
train tracks and confronts a
moving railway engine. You
can die making videos.
They also share a spirit of
insurrection against the established order. Their ferocity
is subtly driven by a humour
that eats away at any politically or aesthetically correct
discourse. •
Graciela Taquini
Six degrees of separation
presenta una selecció de vídeos pertanyents a Cal Cego,
una col·lecció privada centrada en el present i en la qual la
fotografia i el vídeo tenen una
presència destacada.
Six degrees of separation,
l’eix que articula el programa
de vídeos seleccionats, és
una teoria basada en la idea
que qualsevol persona del
món pot estar connectada a
qualsevol altra a través d’una
cadena de coneguts amb no
més de cinc intermediaris. La
teoria, inicialment proposta
en el relat Chains (1929) de
l’escriptor hongarès Frigyes
Karinthy, es basa en la idea
que el número de coneguts
creix exponencialment amb
el número d’enllaços a la
cadena i que només cal un
petit nombre d’enllaços
perquè el conjunt de
coneguts es converteixi en la
població humana sencera.
Six degrees of separation
és un punt de partida que
més que pretendre trobar el
nexe d’unió (que, a vegades,
pot ser anecdòtic) entre
els artistes i els vídeos que
presentem, vol emfatitzar la
sèrie d’enllaços que els vídeos seleccionats comparteixen
i que van del jo individual fins
al jo social, iniciant-se en
l‘individu i la seva necessitat
de definir-se, de conèixer-se i
de relacionar-se amb l‘entorn,
per passar a oferir la seva
pròpia visió del món, sovint
incorporant elements que
formen part de l’imaginari
col·lectiu.
Six degrees of separation
presenta una selección de
vídeos pertenecientes a Cal
Cego, una colección privada
centrada en el presente y
en la que la fotografía y el
vídeo tienen una presencia
destacada.
Six degrees of separation, el
eje que articula el programa
de vídeos seleccionados, es
una teoría basada en la idea
de que cualquier persona del
mundo puede estar conectada
a cualquier otra a través de
una cadena de conocidos
que no tiene más de cinco
intermediarios. La teoría,
inicialmente propuesta en
el relato Chains (1929), del
escritor húngaro Frigyes
Karinthy, se basa en la idea
que el número de conocidos
crece exponencialmente con
el número de enlaces en la
cadena, y sólo un pequeño
número de enlaces son
necesarios para conectar a
toda la humanidad.
Six degrees of separation es
un punto de partida que más
que pretender encontrar el
nexo de unión (que a veces
puede ser anecdótico) entre
los artistas y los vídeos que
presentamos, quiere enfatizar
la serie de enlaces que los vídeos seleccionados comparten y que van del yo individual
al yo social, iniciándose en el
individuo y su necesidad de
definirse, de conocerse y de
relacionarse con el entorno,
para pasar a ofrecer su propia
visión del mundo, a menudo
incorporando elementos que
forman parte del imaginario
colectivo.
Imatge:
©David Bestué/ Marc Vives. “Acciones en casa”, 2005.
Cortesía de los artistas y de Cal Cego. Col.lecció d’Art Contemporani, Barcelona
Six Degrees of Separation
presents a selection of videos
from Cal Cego, a private collection focused on the present, in which photography
and video have a significant
presence. The idea that links
this selection, “Six Degrees of
Separation”, is a theory based
on the idea that anybody in
the world can be connected
to any other person through a
chain of acquaintances with a
maximum of five intermediate
steps. The theory, initially
presented in the short story
Chains (1929) by Hungarian
writer Frigyes Karinthy, is
based on the idea that the
number of acquaintances
grows exponentially according to the number of links in
the chain, and only a small
number of links are required
to connect all of mankind.
Six Degrees of Separation is
the starting point for a program that doesn't simply set
out to find a link (which may
just be anecdotal) between
the artists and videos that are
presented. Instead, it emphasises the set of links shared
by the selected videos, which
can go from the individual
self to the social self, starting
from the individual's need
for self-definition and
self-knowledge and for relating to his or her surroundings, and goes on to offer
the individual's own vision
of the world, often including
elements that form part of the
collective imaginary.
SIX
DEGREES
OF
SEPARATION
Comissariat per/
comisariado por/
curated by
MONTSE BADIA
Directora artística Cal Cego
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
exposicions
comissariades
7
lace for
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
6 FESTIVAL
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartCAN
lovers
FELIPAthe place for videoart
Del 14lovers
al 17 dethe
maigplace
de 17 afor
21hvideoart lovers the place for videoart lovers the place for
David for
Shrigley
e place for videoart lovers the place
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Who
I
am
and
what
I
want,
Pallars,
277
Dijous
15
de
maig
a
les
20h
presentació
a càrrec
d’artistes
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
the place for videoart lovers the place for
2005,for
7'23"
Tel. 93for
256videoart
3840
e place for videoart lovers the place
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Història
d’una
vida
d’excesHistoria
de
una
vida
de
exceThe
story
of
Pete
and
the
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartwww.bcn.es/canfelipa/
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
sos que han dut en Pete, el
sos que han llevado a Pete,
life of excesses that have
seu protagonista, a allunyarsu protagonista, a alejarse
led him to leave the fiercely
se de la competitivitat feroç
de la feroz competitividad y
competitive world behind
i exiliar-se al bosc, on conviu
exiliarse en el bosque, donde
and find refuge in the forest,
amb els animals.
convive con los animales.
where he lives in exile with the
animals.
Pipilotti Rist
I want to see how you see,
2003, 4'48"
Cuento lírico que es reproducido
Cuento lírico que es reproConte líric reproduït sobre
sobre imágenes de una persona
ducido sobre imágenes de
imatges d’una persona
cuyas partes del cuerpo repreuna persona cuyas partes
cada part del cos de la cual,
sentan, simbólicamente, una
del cuerpo representan,
representa, simbòlicament,
parte del mundo.
simbólicamente, una parte
una part del món.
Kenneth Russo
del mundo.
Aaron Sanchez Gil
David Bestué / Marc Vives
Carlus Jové
Acciones en casa, 2005, 33'
Marc Garcia
Continuació d’un treball
The continuation of an earlier
Continuación de un trabajo
Joan Riba
anterior, Acciones en Mataró,
work, Acciones en Mataró,
anterior, Acciones en Mataró,
traslladant l’escenari
this time set inside a flat in
trasladando en este caso el
entre els límits d’un pis de
Barcelona's Eixample.
escenario dentro de los límil’Eixample.
tes de un piso del Eixample.
SENSE
ARGUMENTS
CREADORS
PERIFÈRICS AL
VíDEO
José Álvaro Perdices
47 names, 2004, 12'37"
Exploració de la configuració
de la individualitat a través
de quaranta-set nens de
South Central (Los Ángeles)
als qui demanen que cridin
els seus noms.
Exploración de la configuración de la individualidad a
través de cuarenta y siete
niños de South Central (Los
Ángeles) a los que se les pide
que griten sus nombres.
An exploration of the way individuality is formed in which
forty seven children from
South Central Los Angeles
are asked to shout out their
names.
Javier Codesal
La Biblia en 25 frases, 3'29"
Selecció totalment subjectiva
i aleatòria de 25 frases de La
Biblia amb les quals es configura una nova narració.
Selección totalmente subjetiva y aleatoria de 25 frases de
La Biblia con las que se configura una nueva narración.
A totally subjective and
random selection of 25
sentences from the Bible in
a totally subjective used to
structure a new narrative.
Christian Jankowski
Flock, 2002, 12'15"
Un grup de visitants d’una exposició són transformats en
un ramat d’ovelles. D’aquesta
manera es tanca el “cercle
màgic” amb què Jankowski
explora les relacions entre
l’artista, la institució i l’espectador.
Un grupo de visitantes de una
exposición es transformado
en un rebaño de ovejas.
De esta manera se cierra
el "círculo mágico" con el
que Jankowski explora las
relaciones entre el artista, la
institución y el espectador.
A group of visitors to an exhibition are transformed into
a flock of sheep. This closes
the “magic circle” through
which Jankowski explores the
relationship between artists,
institutions and viewers.
Martí anson
Walt & Travis. Cinema version, 2003, 22'
Film rodat als Estats Units
amb fidelitat als codis i
formats de les road movies,
però emfatitzant i recreantse en tots aquells moments o
situacions que no apareixen
mai en una road movie. •
Film rodado en los Estados
Unidos con fidelidad a los
códigos y formatos de las road
movies, aunque enfatizando y
recreándose en todos aquellos
momentos o situaciones que
en una road movie nunca
aparecen.•
A film shot in the US that
remains totally faithful to
the codes and form of road
movies, but emphasising and
lingering in all those moments
and situations that never
appear in road movies.•
© Kenneth Russo
Pere Portabella, en una
presentació recent d’El silenci
abans de Bach deia al públic
“no us en puc explicar res
perquè no tinc arguments”.
Un joc de paraules per suggerir la fugida sistemàtica de
les narratives argumentals
que deixa a l’espectador la
llibertat i el poder de lectura.
Un factor que la videocreació,
igual que la musica, les arts
visuals o la dansa, coneix de
fa temps.
La Nau Côclea proposa a Loop
aquests joves artistes que
li són propers, per afinitats
i per topografia. Tots tenen
en comú una aproximació
perifèrica, quasi limítrofa a la
creació videogràfica: esbiaixats cap al cinema, la filosofia,
la política o la electrònica, orbiten el vídeo amb estranyes
el·líptiques i, per descomptat,
sense arguments. •
Pere Portabella, en una
presentación reciente de
El silenci abans de Bach
comentaba al público “no
puedo explicaros nada porque
no tengo argumentos”. Un
juego de palabras para sugerir
la huída sistemática de las
narrativas argumentales que
dejan al espectador la libertad
y el poder de lectura. Un
factor que la videocreación,
igual que la música, las artes
visuales o la danza, conoce
desde hace tiempo.
La Nau Côclea propone a Loop
estos jóvenes artistas que le
son cercanos, por afinidades
y por topografía. Todos tienen
en común una aproximación
periférica, casi limítrofe a la
creación videográfica: sesgados hacia el cine, la filosofía,
la política o la electrónica,
orbitan el video con elípticas
extrañas y, por descontado,
sin argumentos.•
In a recent presentation of El
silenci abans de Bach, Pere
Portabella said to the audience, “no puedo explicaros
nada porque no tengo
argumentos”, a phrase which
roughly translates as "I can't
tell you any stories because I
have no plots" and in the original is a play on words that
suggests a systematic departure from narrative plots
that give audiences freedom
ad the power to do their own
readings. Something that
videoart, along with music,
the visual arts and dance, has
been aware of for a long time.
Nau Côclea offers Loop these
young artists that are linked
through affinity and topography. They share a peripheric,
almost border-zone approach
to video making: drawn
towards cinema, philosophy,
politics and electronica, their
orbit around video is elliptic
and, it goes without saying,
plotless.•
Selecció/selección/
selection by
NAU CÔCLEA (CLARA GARÍ &
MONTSERRAT HERRERA)
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
exposicions
comissariades
9
lace for
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
8 FESTIVAL
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartCASA
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
ASIA the place for videoart
Sala lovers
Samarcanda
e place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Av. Diàgonal,
373
7,
8
i
9
de
maig
a partir
de les
oart lovers the place for videoartwww.casaasia.org
lovers the place for videoart lovers the
place
for17h
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
LA IMATGE
COM A
LLENGUATGE
LA IMAGEN
COMO
LENGUAJE
THE IMAGE AS
LANGUAGE
Comissària/ comisaria/
curated by
MENENE GRAS
Coordinació/ coordinación/
co-ordinated by
Carlo Magnesi i
Rodrigo Escamilla
En motiu de la celebració
de l’Any de l’Índia a Casa
Àsia, la participació a LOOP
consistirà en un programa
doble que reunirà, d’una
banda, un cicle de videoart de
l’Índia i, d’altra, l’exposició:La
desaparición. Travesías del
desierto: del Gobi a Atacama,
en la qual s’agruparan diverses videoinstal·lacions. La
nostra intenció és mostrar la
producció més recent d’Índia
en aquest camp, amb artistes
com Shilpa Gupta, Surekha,
Tejal Shah, Nalini Malani i
Subod Gupta, comptant amb
la col·laboració de la galeria
Bhodi art, amb seus a Nova
Delhi, Mumbai, Singapur,
Nova York i Berlín. Després de
l’exposició de Raghu Rai als
nostres centres de Barcelona
i Madrid i la celebració de la
V edició del programa Mapas
Asiáticos a ARCO, enguany
dedicats exclusivament a
Índia i que ha reunit entre
d’altres ponents Nancya
Adajania, Rangit Hoscote,
Raqs Collective (Monica
Narula i Jeebesh Bagchi),
Alka Pande, Shaheen Merali,
Chatanya V Sambrani, Sunil
Gupta i Rishi Singal, volem
ara posar a l’abast del públic
una producció per la qual
existeix un gran interès
degut a l’atracció que està
exercint el descobriment
relativament recent de l’art
contemporani indi en l’escena
internacional. L’exposició de
fotografia india contemporània comissàriada per Allain
Willaume en la darrera edició
dels Rencontres d’Arles, India
Photo now, 2007, l’exposició
Thermocline of Art. New Asian
Waves, 2007, Edge of Desire.
Recent art in India, 2004-07,
i la recentment inaugurada
Reimagining Asia a la Haus
der Kulturen der Welt (Berlín,
2008) l’envergadura d’una>
Con motivo de la celebración
del Año de la India en Casa
Asia, la participación en LOOP
consistirá en un programa
doble que reunirá por una
parte un ciclo de videoarte de
India y, por otra, la exposición
La desaparición. Travesías del
desierto: del Gobi a Atacama,
en la que se agruparán varias
vídeo instalaciones. Nuestra
intención es mostrar la producción más reciente de India
en este campo de artistas
como Shilpa Gupta, Surekha,
Tejal Shah, Nalini Malani y
Subod Gupta, contando con
la colaboración de la galería
Bhodi art, con sede en Nueva
Delhi, Mumbai, Singapur,
Nueva York y Berlín. Tras la
exposición de Raghu Rai en
nuestros centros de Barcelona y Madrid, y la celebración
de la V edición del programa
Mapas Asiáticos en ARCO, este
año dedicado exclusivamente
a India, que ha reunido entre
otros ponentes a Nancya Adajania, Rangit Hoscote, Raqs
Collective (Monica Narula y
Jeebesh Bagchi), Alka Pande,
Shaheen Merali, Chatanya V
Sambrani, Sunil Gupta y Rishi
Singal, trataremos de acercar
al público una producción
por la que existe gran interés,
tras el descubrimiento relativamente reciente del arte
contemporáneo indio
en la escena internacional.
La exposición de fotografía india contemporánea comisariada por Allain Willaume en las
últimas Rencontres d’Arles,
India Photo now, 2007, la
exposición Thermocline of Art.
New Asian Waves, 2007, Edge
of Desire. Recent art in India,
2004-07, y la reciente inaugurada Reimagining Asia en
la Haus der Kulturen der Welt
(Berlín 2008), representan >
To mark its Year of India,
Casa Asia will participate in
LOOP with a double program
offering a selection of Indian
videoart and the exhibition:
La desaparición. Travesías del
desierto: del Gobi a Atacama,
that includes a series of
video installations. Our aim
is to show the most recent
work coming out of India in
this field, by artists such
as Shilpa Gupta, Surekha,
Tejal Shah, Nalini Malani and
Subod Gupta, in collaboration
with the Bhodi art gallery,
with branches in New Delhi,
Mumbai, Singapour, New York
and Berlin. To follow up the
Raghu Rai exhibition at our
Barcelona and Madrid centres
and the 5th Mapas Asiaticos
program at ARCO, which were
exclusively dedicated to
India this year and offered
presentations by Nancya Adajania, Rangit Hoscote, Raqs
Collective (Monica Narula and
Jeebesh Bagchi), Alka Pande,
Shaheen Merali, Chatanya V
Sambrani, Sunil Gupta and
Rishi Singal, among others,
we are now aiming to reach a
wider audience. As such, we
present a series of works that
are highly relevant given the
strong impact of the relatively
recently discovered world of
contemporary Indian art on
the international scene. The
exhibition of contemporary
Indian art curated by Allain
Willaume at the last Rencontres d’Arles, India Photo
now, 2007, the exhibition
Thermocline of Art. New Asian
Waves, 2007, Edge of Desire.
Recent art in India, 2004-07,
and Reimagining Asia, which
has recently opened at
the Haus der Kulturen der
Welt (Berlin, 2008) show
the importance and range >
© Magdalena Correa
producció que competeix en
igualtat de condicions amb
les d’altres països como
Xina, Japó, EUA o la resta
d’Europa. L’elefant de Barthi
Kher és gairebé una mascota
d’aquesta última exposició, el
títol de la qual, The Skin speaks a language. Not its own,
també resultaria apropiat per
a aquest cicle de videoart indi
en el que la imatge actua com
a llenguatge i instrument de
comunicació amb els seus
propis codis que l’espectador
haurà de desxifrar. Coincidint
amb aquest cicle i LOOP,
Casa Àsia inaugura també
l’exposició La desaparición.
Travesías del desierto: del
Gobi a Atacama, de l’artista
Magdalena Correa, consistent
en videoinstal·lacions i fotografia que narren el viatge al
desert xinès i, a continuació,
al desert del nord-est de
Xile, el més àrid del món,
flanquejat per la serralada
andina i la costa, que poden
considerar-se entre els més
importants del món. Es tracta
d’una coproducció realitzada
amb el CDAN (Centro de Arte
y Naturaleza de Huesca). El
projecte itinerarà a Nova York,
São Paulo, Santiago de Xile i
Pequín.•
una producción que compite
en igualdad de condiciones
con las de otros países como
China, Japón, EEUU o Europa.
El elefante de Barthi Kher es
casi una mascota de esta
última exposición, cuyo título
The Skin speaks a language.
Not its own también resultaría
apropiado para este ciclo
de videoarte indio donde la
imagen actúa como lenguaje
e instrumento de comunicación con sus propios códigos
que el espectador deberá
descifrar. Coincidiendo con
este ciclo y LOOP, Casa Asia
inaugura también en su sede
la exposición La desaparición.
Travesías del desierto: del
Gobi a Atacama, de la artista
Magdalena Correa, consistente en vídeo instalaciones
y fotografías que narran el
viaje al desierto chino y al del
norte de Chile, el más árido
e importante del mundo y
flanqueado por la cordillera
andina y la costa. Se trata de
una coproducción realizada
con el CDAN (Centro de Arte
y Naturaleza de Huesca). El
proyecto itinerará a Nueva
York, Sao Paulo, Santiago de
Chile y Pekín.•
of an arts scene that can
compete on equal terms with
countries like China, Japan,
the USA and Europe. Barthi
Kher's elephant is almost the
mascot of this last exhibition,
and its title The Skin Speaks a
Language. Not its Owncould
also describe our program
of Indian videoart, in which
images act as a language and
communication tool with its
own codes that audiences are
invited to decipher. Coinciding
with this program and LOOP,
Casa Asia is also hosting the
exhibition La desaparición.
Travesías del desierto: del
Gobi a Atacama by the artist
Magdalena Correa, which
consists of video installations and photographs telling
the story of a journey to the
Chinese desert and then to
the world’s most arid desert
in northern Chile, flanked by
the Andes Mountains and the
coast. The project is a co-production with Huesca’s CDAN
(Centro de Arte y Naturaleza
de Huesca) and will tour to
New York, Sao Paulo, Santiago
and Beijing. •
Inauguració de l’Exposició
La desaparición. Travesías
del desierto: del Gobi a
Atacama de Magdalena
Correa el 7 de maig a les
19.30h
En col·laboració amb
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
exposicions
comissariades
11
lace10
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartCCCB
lovers the place for videoart
lovers the place for videoart lovers the place for videoartCENTRE
lovers
the place for videoart
theaplace
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
FRANCESCA
Dijouslovers
15 de maig
les 19.30h
Auditori
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
BONNEMAISON
Montalegre,
5
13
de
maig
a
les
19.30h
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Sant Pere
Baix, 7 lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Tel. 93for
306videoart
4100
e place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
formés
videoart
93 268the
4218place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
oart lovers the place for videoartwww.cccb.org
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartTel.lovers
www.bonnemaison-ccd.org
FEMLINK
Taula
rodona
THE
INTERNATIONAL
VIDEO
COLLAGE
Presentació a càrrec de /
presentación a cargo de /
presented by
M. Rosa Jijón
Cortesía de Hamaca, Barcelona
Participants:
Andrés Duque,
Virgina García del Pino,
Lluís Escartín,
Josetxo Cerdán (coordinador del màster documental
creatiu de la UAB)
ALTRES REALITATS, ALTRES
DOCUMENTALS
OTRAS REALIDADES, OTROS
DOCUMENTALES
OTHER REALITIES, OTHER
DOCUMENTERIES
En aquesta última dècada
ha crescut l’interès del
camp artístic per gèneres
com el documental de ficció
o el documental d’assaig.
Aquestes propostes suposen
un qüestionament del
documental tradicional, el
relat del qual busca construir la realitat a través de
paràmetres predefinits. En
l’actualització del catàleg de
la distribuïdora HAMACA s’han
inclòs obres d’artistes que
han format part del màster
en teoria i pràctica del documental creatiu de la UAB i que
s’uneixen a la llista d’altres
autors que ja investigaven en
línies similars. Volem aprofitar l’encontre per visionar
alguns d’aquests treballs en
una sessió durant la qual els
autors facin públiques les
seves investigacions i puguin
comentar-les amb el públic
assistent. •
En esta última década ha
crecido el interés del campo
artístico por géneros como
el documental ficción o el
documental ensayístico.
Estas propuestas suponen
una puesta en crisis del documental tradicional cuyo relato
busca construir la realidad a
través de parámetros predefinidos. En la actualización del
catálogo de la distribuidora
HAMACA se han incluido obras
de artistas que han formado
parte del master en teoría y
práctica del documental creativo de la UAB, y que se unen
a la lista de otros autores que
ya venían investigando en
líneas similares. Queremos
aprovechar el encuentro para
visionar algunos de estos
trabajos en una sesión donde
los autores hagan públicas
sus investigaciones y puedan
comentarlas con el público
asistente. •
Over the last decade, the art
world has seen a growing interest in genres like
documentary fiction and
documentary essays. These
approaches question the
traditional documentary form
with its storyline that tries
to construct reality through
predefined parameters. When
the catalogue of Spanish distribution company HAMACA
was updated, the works of
artists who had participated
in the Master in Theory and
Practice of Creative Documentary at the Universitat
Autonoma de Barcelona were
included, joining the list of
works by other authors who
were already investigating
along similar lines. We want
to take the opportunity to
view some of these works
in a session in which artists
talk about their research
processes and discuss them
with the audience. •
Aquest tema tracta l’actual
preocupació de cadascun
dels artistes de FemLink, ja
sigui positiva o negativa, personal, política o metafísica;
un mostrari potencial del món
el 2008.
Este tema trata la actual preocupación de todos y cada uno
de los artistas de FemLink, ya
sea positiva o negativa, personal, política o metafísica;
un muestrario potencial del
mundo en 2008.
The
“preoccupation”
Collage
Amaranta Sánchez, Sturm and Drang (Mèxic)
Victoria Melody, With What I am Preoccupied Today (Anglaterra)
Alena Kupcikova, My Heart (República Txeca)
Maria Rosa Jijón, What Do you Want? (Equador)
Jessica Lagunas, Gray Hair (Nicaragua)
Kirsten Justesen, Meltingtime # 17, 2008 (Dinamarca)
Madelon Hooykaas, Wheel of Life (Països Baixos)
Dalia al Kury, The Kiss Suspended (Jordània)
Siti Almainnah Binte Ab Majid, An Aspectual Mindscape (Singapur)
Alli Savolainen, Heck of the Tech (Finlàndia)
Nicoletta Stalder, Spinning Baby (Alemanya)
Teresa Puppo, Occupate (Uruguai)
Evgenija Demnievska, In Time (Sèrbia)
Grimanesa Amoros, Preoccupation (Perú)
Véronique Sapin, Too Much (França)
Marta Ares, No Title (Argentina)
Sabrina Montiel Sotto, Ella (Veneçuela)
Maria Papacharalambous, Preoccupation (Xipre)
Yun Aiyoung, Can You Feel (Corea)
This theme concerns the
actual preoccupation of each
FemLink artist, whether it be
positive or negative, personal,
political or metaphysical;
potentially a snapshot of the
world in 2008.
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
exposicions
comissariades
13
lace12
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartCOSMOCAIXA
lovers the place for videoart
lovers
place
for
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
10, 11,
13 i 18 the
de maig
de 12
a 20h
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Teodor
Roviralta,
47-51
17
de
maig
de
12
a
1h
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Tel. 93for
495videoart
3945
Preu
entrada:
3 euros lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
e place for videoart lovers the place
lovers the
place
for videoart
oart lovers the place for videoartwww.lacaixa.es/obrasocial
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
CLIMAX
REDUX
en fluctuació perpètua, però
són també aspectes d’una
amenaça que està creant
una atmosfera d’ansietat.
El seu esclat massiu és part
d’una deriva, exacerbada pels
mitjans de comunicació, que
mescla una fascinació mòrbida amb l’aparició de terrors
imminents. Fins i tot actualment, la funció meteorològica
de representació d’allò que no
pot ser representat (perquè
es troba amagat o perquè
encara ha de venir) ofereix
als espectadors un potencial
de misteri i una font de possibilitats.
Una selecció de vídeos al
voltant del fenòmen de la
climatologia extrema
Una selección de videos
alrededor del fenómeno
de la climatología
extrema
A video program
dealing with extreme
climatic phenomena
© Beat Lippert
Comissariat por/
comisariado por/
curated by
Eveline Notter,
curadora freelance, Ginebra
*Florian PUMHÖSL,
Untitled (Film Study),
2003, 29'
Beat LIPPERT,
23.8.06 but Tomorrow,
2006, 2’30"
Adrien MISSIKA,
Love to Death (Parts 1, 2 i 3),
2005-2007, 2'58"
Vesa PUHAKKA,
U, 2003, 3'40"
Darren Almond,
Arctic Pull, 2003, 11'30"
Paul Rooney,
I Am Not Going to America
(Bruno’s version), 2002, 7"
Jonas SCHEU,
High Attitude, 2006, 3'20"
Joachim KOESTER, Message
from Andrée, 2005, 3'40"
Adrien MISSIKA,
HMI, 2006, 1'22"
*Trisha DONNELLY,
Untitled, 2005, 20'
La representació de les
forces de la natura té una
llarga tradició en la pintura
occidental, especialment
durant el Romanticisme,
quan les ràfegues de vent,
les tempestes elèctriques,
els diluvis, els volcans en
erupció i els terratrèmols
(els “horrors deliciosos” d’E.
Burke) provocaven calfreds
als espectadors. A més,
l’atracció estètica envers la
ferocitat dels elements i el
severs i dramàtics aspectes
dels paisatges al·ludien
a una dimensió sagrada.
L’espectacular aparició
d’aquests fenòmens de la
física expressa una realitat
que va més enllà dels sentits:
l’espectacle del sublim.
La representación de las fuerzas de la naturaleza tiene una
larga tradición en la pintura
occidental, especialmente
durante el Romanticismo,
cuando las ráfagas de viento,
las tormentas eléctricas, los
diluvios, los volcanes en erupción y los terremotos (los “horrores deliciosos” de E. Burke)
provocaban escalofríos en
los espectadores. Además,
la atracción estética hacia la
ferocidad de los elementos y
los severos y dramáticos aspectos de los paisajes aludían
a una dimensión sagrada. La
espectacular aparición de
estos fenómenos de la física
expresa una realidad que va
más allá de los sentidos: el
espectáculo de lo sublime.
Avui en dia, els fenòmens
climàtics i els seus perills
tangibles (huracans cada
vegada més freqüents,
nivells del mar que s’eleven,
escalfament global, tsunamis...) dibuixen una imatge
ombrívola. Aquests fenòmens
testimonien, en primer lloc, la
realitat canviant de la natura, >
Hoy en día, los fenómenos climáticos y sus peligros tangibles (huracanes cada vez más
frecuentes, niveles del mar
que se elevan, calentamiento
global, tsunamis...) dibujan
una imagen sombría. Estos
fenómenos dan testimonio,
en primer lugar, de la realidad
cambiante de la naturaleza, >
The representations of natural
forces have a long tradition in
Western painting, particularly
during the Romantic period
when raging winds, thunderstorms, deluges, erupting
volcanoes and earthquakes
made viewers shudder
with a "delightful horror" (E.
Burke). Moreover, the aesthetic attraction to the fury
of elements and the harsh,
dramatic aspects of the
landscape alludes to a sacred
dimension. The grandiose
appearance of these physical
phenomena expresses a
reality that goes beyond the
senses – the spectacle of the
sublime.
Nowadays, climatic phenomena and their tangible hazards (increasingly frequent
hurricanes, rising sea levels,
global warming, tsunamis...)
paint a gloomy picture. These
testify, first and foremost, to
the changing reality of nature
in perpetual flux, but they are
also facets of a threat that is
creating an atmosphere of
anxiety. >
Amb aquest esperit, CLIMAX
REDUX ofereix un viatge
atípic a través de fenòmens
climàtics extrems. Mostra
una sèrie d’imatges que no es
troben al servei de les normes
d’allò visible però que habiten
en els seus marges: indrets
que són sovint indeterminats
i irresolts. Aquesta selecció
també ha estat concebuda
perquè tingui una intensitat
dramàtica creixent, com es
desprèn del terme “climax”,
que significa alhora una
gradació (ascendent o
descendent) i la resolució
final o súmmum d’un estat de
tensió.•
* Com a preàmbul, el film de
Pumhösl serà presentat només
una vegada, obrint la primera
projecció del primer dia del
LOOP’08, mentre que la peça sonora de Donnelly serà reproduïda
en una pantalla negra durant
els darrers 20 minuts de l’últim
dia, volent significar el final de la
gradació, del programa de vídeo i
del festival tots alhora.•
en perpetua fluctuación, pero
son también aspectos de una
amenaza que está creando
una atmósfera de ansiedad.
Su estallido masivo es parte
de una deriva, agravada por
los medios de comunicación,
que mezcla una fascinación
mórbida con la aparición de
terrores inminentes. Incluso
actualmente, la función
meteorológica de representación de aquello que no puede
ser representado (porque
está escondido o porque
está por llegar) ofrece a los
espectadores un potencial
de misterio y una fuente de
posibilidades.
Con este espíritu, CLIMAX
REDUX ofrece un viaje atípico
a través de fenómenos
climáticos extremos. Muestra
una serie de imágenes que
no están al servicio de las
normas de lo visible pero que
habitan en sus márgenes:
lugares que son a menudo
indeterminados y están por
resolver. Esta selección también ha sido concebida para
que tenga una intensidad
dramática creciente, como se
denota del término “climax”,
que significa a la vez una
gradación (ascendente o
descendente) y la resolución
final o culminación de un
estado de tensión.•
* Como preámbulo, el film de
Pumhösl será presentado
solamente una vez, abriendo la
primera proyección del primer
día del LOOP’08, mientras que la
pieza sonora de Donnelly será
reproducida en una pantalla
negra durante los últimos 20
minutos del último día, queriendo
significar el final de la gradación,
del programa de video y del
festival todos a la vez.
Their massive outbreak is
part of a drift, exacerbated
by the media, which mixes a
morbid fascination with the
conjuring up of imminent terrors. Even today, meteorological phenomena function as a
representation of that which
cannot be represented, that
which is behind the scenes or
still to come, offering viewers
the potential for mystery and
a source of possibilities.
In this spirit, CLIMAX REDUX
offers an atypical journey
through extreme climatic phenomena. It offers a series of
images that are not subservient to the norms of the visible,
but dwell on its fringes: areas
that are often undetermined
and unresolved. This selection is also conceived as a
rising dramatic intensity,
as represented by the word
"climax", which means both
a gradation (rise or descent),
and the final resolution or
acme of a state of tension. •
6 de maig a les 19h
presentació del programa a
càrrec d’Eveline Notter en
el Centre d’Art Santa Mónica
* As a preamble, Pumhösl’s film
will be presented only once,
opening the very first projection
on the first day of LOOP’08, while
Donnelly's sound piece will be
played on a black screen during
the final twenty minutes of the
last day, to signify the end of the
gradation, the video program and
the festival all at once.
en col·laboració amb
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
exposicions
comissariades
15
lace14
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartC.C.
lovers
thede
place for videoart
lovers
lovers
lovers
Ubúthe place for videoart
9 de maig
- 7 dethe
junyplace for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Convent
8, 9 i 10 de
maig the place for videoart lovers the place for videoartEspai
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Plaça
Prim,
2
De
dimarts
a
dissabte
de for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Sant
Agustí
de
17
a
21h
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
Tel. 93for
221videoart
9442
16place
a 20h for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Comerç,
e place for videoart lovers the place
for36videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
lovers the
Inauguració:
93 310the
3732place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartwww.espaiubu.com
oart lovers the place for videoartTel.
lovers
lovers the place for videoart
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
9 de maig a les 19.30h
www.conventagusti.com
FRÁGIL
UNA
PRESENTACIÓN
DE
VIDEO EUROPE
© Antonella Kurtzen, “Pendule”, 2006
Comissariat per/
comisariado por/
curated by
MAITE LORÉS & KEITH PATRICK
Amb el suport de l’Arts Council d’Anglaterra, l’exposició
FRÁGIL és part de l’inicitiva
Video Europe, que pretén
donar difusió als artistes
joves que treballen en el mitjà
del film i el vídeo. La mostra
inclou més de seixanta
peces de més de trenta-cinc
artistes i grups artístics
de Finlàndia, Eslovènia,
Croàcia, Macedònia, Holanda,
Dinamarca, Noruega, Polònia,
República Txeca, Alemanya,
Àustria, Irlanda, Anglaterra, Espanya, Itàlia, França,
Suïssa i Grècia. El programa
complet es pot veure a l’Espai
Ubú fins el 7 de juny, i una
selecció de treballs es podrà
veure en una projecció especial al Convent de Sant Agustí
durant el festival Loop.
L’exposició explora el complex
tema de la fragilitat i temes
que li són adjacents com la
vulnerabilitat, el trobar-se
exposat i la fugacitat. Ja sigui
explorant solucions >
Con el apoyo del Arts Council
of England, FRÁGIL es la
primera presentación de
Video Europa, una nueva
iniciativa que prentende dar
a conocer la obra de jóvenes
videoartistas y cineastas.
La exposición incluye más
de 60 obras cortas de más
de 35 artistas y colectivos
de Finlandia, Eslovenia,
Croacia, Macedonia, Holanda,
Dinamarca, Noruega, Polonia,
República Checa, Alemania,
Austria, Irlanda, Inglaterra,
España, Italia, Francia, Suiza
y Grecia.
El programa completo se podrá ver en Espai Ubú hasta el 7
de junio con un pase especial
de una selección de obras
en el Convent de Sant Agustí
durante la Feria LOOP’08.
La exposición explora la
complejidad del concepto de
frágil, con sus asociaciones
de vulnerabilidad, de sentirse
expuesto, de lo efímero. Al
abordar temas como el >
Supported by the Arts Council
of England, the exhibition
FRÁGIL is part of the Video
Europe initiative to create
exposure for younger artists
working in the medium of
film and video. The exhibition
includes over 60 short pieces
by more than 35 artists and
artist groups from Finland,
Slovenia, Croatia, Macedonia,
The Netherlands, Denmark,
Norway, Poland, Czech Republic, Germany, Austria, Ireland,
England, Spain, Italy, France,
Switzerland and Greece. The
complete programme can
be seen at Espai Ubú until
June 7, with a special preview
screening of selected work at
the Convent de Sant Augustí
during LOOP.
The exhibition explores the
complex theme of fragility,
with its associations of
vulnerability, exposure and
transience. Whether addressing environmental issues,
human relationships , >
mediambientals, les relacions
humanes, la memòria o,
simplement, la fragilitat
del món material, aquests
treballs mostren les preocupacions d’una generació de
joves videoartistes d’arreu
d’Europa.
Tots els artistes es troben a
poc temps de finalitzar els
seus estudis artístics i molt
d’ells treballen de forma
independent fora del circuit
comercial de les galeries.
Seleccionats per Maite Lorés i
Keith Patrick, la programació
definitiva és una selecció
d’entre prop de dues-centes
obres en vídeo proposades
per una xarxa informal
d’uns trenta crítics d’art,
acadèmics, artistes i curadors de museus europeus.
Els treballs van des de peces
curtes de pocs segons de
durada fins a treballs més
extensos. Tot i això, i excepte
algunes excepcions, els
vídeos prescindeixen dels
llenguatges parlats i depenen
només de narratives construïdes a partir de la imatge
i el so. •
Aggtelek (SP)
Izaskun Álvarez Gainza (SP)
Yuri Ancarani (I)
Johann Arens (NL)
Aideen Barry (IRL)
John Beattie (IRL)
Till Beckman (D)
Catherine Bolduc (Canada/D)
Bongore (SP)
Eileen Botsford (GR)
Ulu Braun (D/FIN)
Luz Broto (SP)
Daniel Burkhardt (D)
Jesper Carlsen (DK/USA)
Louise Colbourne (GB)
Simon Cunningham (GB)
Marjan Denkov (MAC/FR)
Willehad Eilers (D/NL)
Ana García-Pineda (SP)
medioambiente, las relaciones humanas, la memoria, o
simplemente la fragilidad del
mundo material, las diversas
obras en esta exposición
reflejan las preocupaciones
actuales de una nueva
generación de videoartistas
europeos.
Los artistas seleccionados llevan pocos años de
trayectoria artística y muchos
trabajan independientemente
del circuito de galerías
comerciales. Seleccionado por
Maite Lorés y Keith Patrick, el
programa final se construyó
mediante una convocatoria
en la que se visionaron más
de 200 vídeos individuales
propuestos por más de 30
críticos, académicos, artistas
y comisarios europeos.
Las obras incluyen desde
piezas cortas de menos de
un minuto de duración, hasta
cortometrajes más extensos.
Con pocas excepciones, todos
los vídeos son independientes
del lenguaje oral, su discurso
se basa exclusivamente en la
imagen visual y el sonido.•
memory or simply the frailty
of the material world, these
diverse works give an insight
into the concerns of a younger
generation of video artists
from across Europe.
All the artists are within a few
years of leaving art school
and many work independently of the commercial
gallery system. Selected by
Maite Lorés and Keith Patrick,
the final programme was
assembled from over 200
individual videos proposed by
an informal network of some
30 European art critics, academics, artists and museum
curators.
The work ranges from short
pieces of a few seconds
duration to more extended
‘mini-movies’. However, with
few exceptions these videos
are independent of spoken
language and rely solely on
narratives created by the
visual image and sound.•
Xavier Gavin (SP)
Ewa Górzna (POL/FIN)
Leonora Hamill (GB)
Adam James (GB)
Sven Johne (NOR/D)
Antonella Kurzen (CH)
Dafna Maimon (NL)
Marianne Maric (FR)
´
Nika RadiC(CRO/A)
Visa Romsi (FIN)
Avelino Sala (SP)
Rubén Santiago (SP)
Jorge Satorre (MEX/SP/FR)
Ana Sluga (SLOV)
Jussi Suvanto (FIN)
Yiorgos Tsalamanis (GR/GB)
Adam Vackar (CZ/FR)
Effie Wu (Taiwan/D)
& col·lectius de IDEP, Barcelona
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
exposicions
comissariades
17
lace16
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartESPAI
lovers
theMISERACHS
place for videoartDellovers
place
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
6 al 11 the
de maig
d’11for
a 20.30h
XAVIER
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
VIRREINA
CENTRE
DE
LA
IMATGE
oart lovers the place for videoartPalau
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
de la Virreina
e place for videoart lovers the place
for 99
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
La Rambla,
oart lovers the place for videoartTel.lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
93 316 1010
www.bcn.cat/virreinacentredelaimatge
ARTISTeS/artistas
Rui Calçada Bastos Ambitious, 2007, 3’38’’
Obra que reflexiona sobre els judicis
paral·lels que es desenvolupen en societats
influïdes pels mitjans de comunicació de
masses.
Obra que reflexiona sobre los juicios
paralelos que se desarrollan en sociedades
influidas por los medios de comunicación
de masas.
© Maria Cañas “ The toro´s Revenge”
Comissariat per/
comisariado por/
curated by
JAVIER DUERO
Exposició que planteja una revisió dels treballs presentats
al LOOP 07. Projecte contextualitzat mitjançant la selecció
d’obres produïdes a Espanya,
Portugal i llatinoamerica, el
marc del qual s’orienta conceptualment cap a la relació
entre els llenguatges oral,
escrit i visual. Una memòria
anual en format vídeo que ajuda a realitzar una oportuna
reinterpretació d’importants
esdeveniments personals i
socials. El projecte afavoreix i
impulsa les noves narratives
i formes d’expressió visual.
visión:a és un projecte de
l’Institut Cervantes i el Festival de Videoart de Barcelona
LOOP. L’exhibició del projecte,
concebut com una mostra internacional itinerant, s’ha dut
a terme a la fira Art Beijing,
Pequín(Xina), el festival
InVideo de Milà (Itàlia), el
certamen Fotoarte de Brasília
(Brasil) i la seu de l’Institut
Cervantes a Estocolm,
Suècia.•
Exposición que plantea
una revisión de los trabajos
presentados en LOOP 07.
Proyecto contextualizado
mediante la selección de
obras producidas en España,
Portugal y Latinoamérica,
y cuyo marco se orienta
conceptualmente hacia la
relación entre los lenguajes
oral, escrito y visual. Una
memoria anual en formato
vídeo que ayuda a realizar una
oportuna reinterpretación de
importantes acontecimientos
personales y sociales. El proyecto favorece e impulsa las
nuevas narrativas y formas
de expresión visual. visión:
a es un proyecto del Instituto
Cervantes y el Festival de
Videoarte de Barcelona LOOP.
La exhibición del proyecto,
concebido como una muestra
internacional itinerante, se ha
llevado a cabo en la feria de
arte Art Beijing, Pekín(China),
el festival InVideo de Milán
(Italia), el certámen Fotoarte
de Brasilia (Brasil) y la sede
del Instituto Cervantes en
Estocolmo, Suecia.•
An exhibition that revisits
works presented as part LOOP
07. vision:a is contextualised
through a selection of works
made in Spain, Portugal and
Latin America with a conceptual approach that focuses on
the relationship between oral,
written and visual languages.
It is a kind of annual report in
video format that contributes
to a timely reinterpretation
of significant personal and
social events. The project
promotes and encourages
new narratives and forms of
visual expression. vision:a
is project of the Instituto de
Cervantes and the Barcelona
Videoart Festival LOOP. It was
conceived as an international
touring exhibition and has
been shown at Art Beijing art
fair in Beijing (China), the InVideo festival in Milan(Italy),
Brasilia Fotoarte competition
in (Brazil) and the Instituto
Cervantes centre in Stockholm, Sweden. •
Anna Gonzalez Suero Bélgica, 2003, 2’
Treball de reflexió sobre l’acte de comunicació entre desconeguts que delimita
l’espai públic/privat.
Trabajo de reflexión sobre el acto de
comunicación entre desconocidos
que delimita el espacio público/privado.
Blanca Casas Croquis, 2007, 5’
Obra que presta particular atenció al llenguatge, a la polisèmia de certes paraules.
Obra que presta particular atención al
lenguaje, a la polisemia de ciertas palabras.
Alexandra Navratil Your Face Consume
my Dreams, 2006, 6’
Dos personatges que mai apareixen en el
mateix quadre, excepte una sola vegada.
Dos personajes que nunca aparecen en el
mismo cuadro, excepto una sola vez.
Arturo Fuentes –VID, 2007, 5’
Obra que ens proposa una nova gramàtica,
una manera alternativa de llegir el que
mirem.
Obra que nos propone una nueva gramática,
una manera alternativa de leer lo que
miramos.
Vasco Araújo Hereditas, 2006, 12’14’’
La paradoxa forma part d’aquell viatge
que manipula el nostre destí individual.
La paradoja forma parte de ese viaje que
manipula a su antojo nuestro destino
individual.
Paulina León Waiting for Margarita, 2006,
2’29’’
La lleialtat com a clau de la relació estable,
equilibri de compromís i llibertat.
La lealtad como clave de la relación estable,
equilibrio de compromiso y libertad.
Sebastián Gordín El Temor del Arquero de
Tercera Regional, 2006, 8’
Dissecció d’accions elementals a càrrec d’un
equip de tercera divisió que no marca mai gols.
Disección de acciones elementales a cargo de
un equipo de tercera division que nunca marca
goles.
Andrés Michelena Shit Happens, 2007, 6’30’’
L’obra enfronta l’espectador amb una realitat
en dues dimensions de llenguatge.
La obra enfrenta al espectador a una realidad
en dos dimensiones de lenguaje.
Xoán Anleo Diálogos Quebrados, 2006, 6’20’’
La imatge té el poder de construir una realitat,
que es veu redefinida per la introducció de
l’acte de la parla.
La imagen tiene el poder de construir
una realidad, que se ve redefinida por
la introducción del acto del habla.
María Cañas The Toro’s Revenge, 2006, 2’
Confronta la cultura taurina espanyola amb
una altra d’internacional, la música Pop.
Confronta la cultura taurina española con
otra internacional, la música Pop.
Alejandro Vidal You Can’t Scratch that Way
Without the Record Falling Off Vídeo, 2004,
4’30’’
Una metàfora del combat postmodern per la
supervivència, estratègies de resistència.
Una metáfora del combate posmoderno por
la supervivencia, estratégias de resistencia.
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
exposicions
comissariades
19
lace18
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartFAD-foment
lovers thedeplace
forivideoart
the place
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
les arts
Del 6 lovers
al 18 de maig
d’11 a 20h
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
de
disseny
Dissabtes
d’11
a
15h
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Pl. delsfor
Àngels,
5-6 lovers the
Diumenges
i festius
tancatlovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
e place for videoart lovers the place
videoart
place for
videoart
93 443the
7520place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
oart lovers the place for videoartTel.
lovers
www.fadweb.org
images
From
street-level
Imatges a
peu
de carrer
imágenes
a pie
de calle
John Smith,
Museum Piece, 2004, 12’
Anu Pennanen,
A Day in the Office,
2006, 16’44’’
Anri Sala, Dammi i colori,
2003, 15’24’’
Alicia Framis,
Secret Strike – Bank Netherlands, 2004, 10’
Comissariat per/
comisariado por/
curated by
NEUS MIRÓ
Les ciutats han estat
un motiu recurrent del
cinema des dels seus inicis
com a símbol paral·lel de
modernitat. Algunes d’elles
esdevenen indefectiblement
icones acompanyades dels
personatges que les han fet
famoses arreu del món a
través de la literatura, i que el
cinema, posteriorment, incorporarà i projectarà. En aquest
sentit, existeixen tàndems
que són indestriables com
King Kong-Nova York o Jack
l’esbudellador-Londres.
Las ciudades han sido un
motivo recurrente del cine
desde sus inicios, como símbolo paralelo de modernidad.
Algunas de ellas se convierten
indefectiblemente en
iconos, acompañadas de los
personajes que las han hecho
famosas alrededor del mundo
a través de la literatura, y
que el cine, posteriormente,
incorpora y proyecta. En este
sentido, existen tándems que
son indisociables como King
Kong-Nueva York o Jack el
destripador-Londres.
La ciutat, però, ha esdevingut
darrerament per alguns cineastes i artistes motiu i lloc catalitzador de canvis profunds
en la nostra societat, l’indret
on es gesten els conflictes,
on es fan visibles les ferides.
Exemples clars d’aquests
tractaments podrien ser tant
la pel·lícula de Michael Haneke, Code Inconnu (2000)
com la menys coneguda de
Ramin Bahrani, Man Push
Cart (2005) que aquí va ser
distribuïda amb el títol de Un
Café en cada esquina. En la
primera, París és l’escenari
clar dels conflictes latents
entre els seus habitants; en
la segona, Nova York és l’escenari per a un immigrant, i
la ciutat no fa recurs als seus
gratacels per mostrar-se, sinó
que ho fa a nivell del carrer:
només la identifiquem pels
taxis de color groc.
La ciudad, sin embargo, se ha
convertido últimamente para
algunos cineastas y artistas
en motivo y lugar catalizador
de cambios profundos en
nuestra sociedad, el lugar
donde se gestan los conflictos, donde se hacen visibles
las heridas, etc. Claros ejemplos de estos tratamientos
podrían ser tanto la película
de Michael Haneke, Code Inconnu (2000) como la menos
conocida de Ramin Bahrani,
Man Push Cart (2005) que
aquí fue distribuida con el título Un Café en cada esquina.
En la primera, París es el
claro escenario de múltiples
conflictos latentes entre sus
habitantes; en la segunda,
Nueva York es el escenario
para un inmigrante, y la
ciudad es mostrada sin hacer
recurso a sus rascacielos, se
muestra a pie de calle, siendo
identificable sólo por los taxis
amarillos.
Tanmateix, alguns artistes
han trobat en la ciutat i els
seus edificis les metàfores
adients per mostrar els
canvis que se succeeixen en
les societats contemporànies
occidentals i que tot sovint no
són visibles. La ciutat esdevé >
Así pues, algunos artistas han
encontrado en la ciudad y en
sus edificios las metáforas
adecuadas para mostrar los
cambios que se suceden en
las sociedades contemporáneas occidentales y que, a >
Cities have been a recurring
motif in cinema since its
beginnings, as a parallel
symbol of modernity. Some of
them have inevitably become
icons, along with the characters that have made them
famous around the world
firstly through literature,
and subsequently adopted
and projected by cinema.
Indissoluble duos of this kind
include King Kong-New York
and Jack the Ripper-London.
For some filmmakers and
artists, however, the city has
become the reason behind
and catalyst for profound
changes in our society: the
place where conflicts brew,
wounds become visible, etc.
Some examples in which this
approach is clearly visible
include films like Michael
Haneke’s Code inconnu
(2000) as well as lesser
known films like Ramin Bahrani's Man Push Cart (2005).
In the first, Paris is clearly
the stage for numerous
underlying conflicts among
its inhabitants. In the second,
New York is the setting for a
migrant and his story, and
the city is shown without
resorting to its skyscrapers.
It is shown from the street,
and is only identifiable by its
yellow taxis.
en molts casos un museu
vivent, amb els corresponenents estrats geològics que
relaten els darrers esdeveniments.
Museum Piece de John Smith
(2004, 12’) és un treball que
forma part d’una sèrie de
treballs en vídeo realitzats
pel mateix autor amb el títol
genèric de Hotel Diaries, que
fins al moment es composa
de sis peces.
En el cas d’Anu Pennanen
i el seu treball A Day in the
Office (2006, 16’44’’) el tema
és la relació entre la ciutat i
els seus habitants en el cas
concret de Liverpool, sotmesa a canvis ràpids i difícils
d’aturar.
El video Dammi i colori d’Anri
Sala (2003, 15’24’’) pren el
format d’una altra passejada,
en aquest cas per Tirana, la
ciutat on va néixer Sala.
Alicia Framis també du
a terme un recorregut, un
tràveling, en aquesta ocasió
a l’interior d’un banc. El
treball Secret Strike – Bank
Netherlands (2004, 10’)
també forma part d’una sèrie
que rep el títol genèric de
Secret Strikes. •
menudo, no son visibles. La
ciudad deviene, en muchos
casos, un museo viviente con
sus estratos geológicos que
relatan los últimos acontecimientos.
Museum Piece by John Smith
(2004, 12’) forms part of a
series of video works made
by the same author under the
title Hotel Diaries, which currently consists of six works.
Museum Piece de John Smith
(2004, 12’) es un trabajo que
forma parte de una serie de
trabajos en video realizados
por el mismo autor con el título genérico de Hotel Diaries,
que, hasta el momento, se
compone de seis piezas.
In the case of Anu Pennanen
and his work A Day in the
Office (2006, 16’44”), the
subject matter is the relationship between the city and its
inhabitants. It looks at the
specific case of Liverpool as it
undergoes rapid and unstoppable changes.
En el caso de Anu Pennanen
y su trabajo A Day in the Office
(2006, 16’44’’) el tema es
la relación entre la ciudad y
sus habitantes. Trata el caso
concreto de Liverpool, sometida a rápidos e imparables
cambios.
El video Dammi i colori de
Anri Sala (2003, 15’24’’)
toma el formato de otro paseo,
en este caso, por Tirana, la
ciudad donde nació Sala.
The video Dammi i colori by
Anri Sala (2003, 15’24)
takes the form of another
journey, this time around
Tirana, the city of Sala's birth.
Alicia Framis also marks
out a kind of path, a travelling
shot that captures the inside
of a bank. The video Secret
Strike – Bank Netherlands
(2004, 10’) is also part of a
series with the generic title
Secret Strikes. •
Alicia Framis también realiza
un recorrido, un travelling
que en esta ocasión capta el
interior de un banco. El trabajo
Secret Strike – Bank Netherlands (2004, 10’) también
forma parte de una serie que
recibe el título genérico de
Secret Strikes. •
Thus, the city and its buildings have served artists as
useful metaphors with which
to show the often invisible
changes that are taking place
in contemporary Western cities. In many case, the city becomes a living museum with
its geological strata revealing
the latest developments. >
Agraïments / agradecimientos /
thanks to
Els artistes, Lux (Londres) i
Hauser & Wirth (Zuric)
Imatge:
© Anu Pennanen, “A Day in the Office” Video installation, 2006. High Definition
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
exposicions
comissariades
21
lace20
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartFUNDACIÓ
lovers the
lovers
theaplace
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
JOANplace
MIRÓ for videoart
8 i 9 de
maig d’11
14h i defor
16 avideoart
19h
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Parc
de
Montjuïc
10
i
17
de
maig
d’11
a
14h
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Barcelona
11place
i 12 defor
maigvideoart
de 16 a19hlovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
e place for videoart lovers the place
for videoart lovers the
93 443the
9470place for videoart
13 i 16lovers
de maigthe
d’11place
a 14h ifor
de 16
a 19h lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
oart lovers the place for videoartTel.
lovers
videoart
www.bcn.fjt.es
RECENT
IRISH
FILMS
FROM THE
IMMA
COLLECTION
ORLA BARRY, Portable
stones
Cecily Brennan, Melancholia
Paddy Jolley, Rebecca
Trost & Inger Lise Haansen,
Here after
Willie Doherty, Empty
Clare Langan, A Film
Trilogy
Grace Weir, Dust Defying
Gravity
Comissariat per /
comisariado por /
curated by
Enrique Juncosa,
Director del Irish Museum
of Modern Art, Dublín
Presentació 7 de maig a
les 19.30h
A càrrec de Rosa M. Malet,
Directora de la Fundació Joan
Miró; Emilio Álvarez, Director
del Festival Loop i Enrique
Juncosa, Director del Irish
Museum of Modern Art
Paddy Jolley, artista
Aquest programa ha
estat elaborat a partir
de la col·lecció de l’Irish
Museum of Modern Art per
Enrique Juncosa, director
del museu. La selecció inclou
treballs d’un grup d’artistes
irlandesos que pertanyen
a una generació per a la
qual el vídeo és central en
la pràctica artística. El seu
treball explora qüestions
que abracen la psicologia,
la ciència, la memòria, la
fantasia i l’humor, així com el
concepte de narrativitat i una
reflexió sobre el propi mitjà
fílmic.
Este programa ha sido
elaborado a partir de la
colección del Irish Museum
of Modern Art por Enrique
Juncosa, director del museo.
La selección incluye trabajos
de un grupo de artistas
irlandeses que pertenecen
a una generación para la
que el video es central en
la práctica artística. Sus
trabajos exploran cuestiones
que abarcan la psicología,
la ciencia, la memoria, la
fantasía y el humor, así como
el concepto de narratividad y
una reflexión sobre el propio
medio fílmico.
Portable Stones, 2005,
d’Orla Barry, comença en un
apartament on veiem una
dona jove amb una samarreta
vermella que prepara la seva
bossa; de manera simbòlica,
però, no l’omple amb objectes
sinó amb paraules. Aquest
treball funciona amb una línia
argumental convencional;
tot i així, un bon nombre de
temes hi són tractats amb
claredat. El més rellevant
és, potser, la recerca d’una
escapatòria metafòrica.
Portable Stones, 2005, de
Orla Barry, empieza en un
apartamento donde vemos
a una mujer joven con una
camiseta roja que prepara su
bolsa; de manera simbólica,
sin embargo, no la llena con
objetos sino con palabras.
Este trabajo funciona con una
línea argumental convencional; aun así, se abordan con
claridad un buen número de
temas. El más destacado es la
búsqueda de una escapatoria
metafórica.
En el film de Cecily Brennan
Melancholia, 2006, l’artista
reflexiona sobre com els
estats emocionals que no
es perceben poden fer-se
visibles. Durant el film, un
tros de roba blanca, situat
sota el cos d’una dona nua, se
satura lentament amb un flux
de tinta negra. El fil permet
Brennan, que també treballa
la pintura, realitzar un dibuix
en tres dimensions.
En el film de Cecily Brennan
Melancholia, 2006, el artista
reflexiona sobre como los
estados emocionales que no
se perciben pueden hacerse
visibles. Durante el film,
un trozo de ropa blanca,
situado bajo el cuerpo de una
mujer desnuda, se satura
lentamente con un flujo de
tinta negra. El hilo permite a
Brennan, que también trabaja
la pintura, realizar un dibujo
en tres dimensiones.
En la videoinstal·lació Empty,
2006, Willie Doherty se
En la videoinstalación Empty,
serveix d’una sèrie de plans
2006, Willie Doherty se sirve
fixos per enregistrar l’exterior > de una serie de >
This program drawn from
the Collection of the Irish
Museum of Modern Art is
curated by the Museum’s
Director Enrique Juncosa. The
selection includes works by a
diverse group of Irish artists
who all belong to a generation
for which film has become
central to artistic practice.
Their work explores issues
ranging from psychology,
politics, science, memory,
fantasy and humour, as well
as concepts of narrative
and a reflection on the filmic
medium itself.
Orla Barry’s film work Portable
Stones, 2005 begins in an
apartment where we see
a young woman in a red
t-shirt, packing her bag – but
symbolically, with words
rather than objects.
Although the film lacks a conventional plot line, a number
of clear themes emerge in
this film. The most dominant
is, perhaps, the search for a
metaphoric escape.
In Cecily Brennan’s film
Melancholia, 2006 the
artist engages with how
invisible emotional states are
rendered visible. During the
film, a white cloth which lies
beneath an unclothed female
figure is slowly saturated
by the flow of black ink. Film
allows Brennan, who also
works as a painter, to render
a three dimensional drawing
in process.
In the video installation
Empty, 2006 Willie Doherty
has used a series of fixed
frame shots to record the
exterior of a disused office
building throughout the
course of a single day. >
d’un edifici d’oficines en
desús al llarg de tot un dia. El
treball de Doherty ha abordat
profundament problemes
com la representació, la
territorialitat i la vigilància,
alhora que també investiga
les polítiques i la retòrica de
l’identitat, especialment en la
Irlanda del nord on va néixer.
Paddy Jolley va rebre
l’encàrrec de Breaking Ground
de realitzar el film Hereafter
als suburbis de Ballymun, al
nord de Dublín, àrea on s’ha
desplegat el més ambiciós
projecte de desenvolupament
d’habitatge i una de les zones
assenyalades per a un canvi
social i econòmic radical. Com
a part del pla de regeneració,
es va demanar als residents
que abandonessin els seus
blocs de pisos; a alguns se’ls
demanava que abandonessin
la seva llar de tota la vida.
Jolley, en col·laboració
amb l’artista alemanya
Rebecca Trost i amb l’artista
i dinamitzadora Lise Inger
Hansen, va centrar-se en els
pisos tot just abandonats i
en els objectes que allà s’hi
acabaven de deixar.
Creada amb càmeres Bolex
16mm i Super 16 retocades
amb filtres pintats a mà i
lents afegides, la trilogia de
Clare Langan Forty Below,
1999, Glass Hour, 2002 i
Too Dark for Night, 2001,
no va ser alterada en fase
de postproducció. Aquesta
aproximació confereix als
films una gran intensitat
atmosfèrica i de traços i
cadascuna d’aquestes parts
té la seva pròpia paleta i
textura. >
planos fijos para grabar el
exterior de un edificio de
oficinas en desuso a lo largo
de un día entero. El trabajo
de Doherty ha abordado
profundamente problemas
como la representación, la
territorialidad y la vigilancia al
tiempo que investiga también
las políticas y la retórica de la
identidad, especialmente en
su Irlanda del norte natal.
Paddy Jolley recibió el
encargo de Breaking Ground
de realizar el film Hereafter en
los suburbios de Ballymun,
al norte de Dublín, área
donde se ha desplegado el
más ambicioso proyecto de
desarrollo de vivienda y una
de las zonas escogidas para
un cambio social y económico
radical. Como parte del plan
de regeneración, se pidió a los
residentes que abandonaran
sus bloques de pisos; a
algunos se les estaba
pidiendo que abandonaran su
hogar de toda la vida. Jolley,
en colaboración con la artista
alemana Rebecca Trost y la
artista y dinamizadora Lise
Inger Hansen, se centró en
los pisos recién abandonados
y en los objetos que allí
acababan de dejarse.
Creada con cámaras Bolex
16mm y Super 16 retocadas
con filtros pintados a mano
y lentes añadidas, la trilogía
de Clare Langan Forty Below,
1999, Glass Hour, 2002 i Too
Dark for Night, 2001, no fue
alterada en fase de postproducción. Esta aproximación
confiere a los films una gran
intensidad atmosférica y de
trazos y cada una de estas
partes tiene su propia paleta
y textura. >
Doherty’s work has
consistently addressed
problems of representation,
territoriality and surveillance,
and the politics and rhetoric
of identity, especially in his
native Northern Ireland.
Paddy Jolley was commissioned by
Breaking Ground to make
the film Hereafter, set in
Dublin's north-side suburb
of Ballymun – Ireland’s
largest public housing project
and an area targeted for
radical social and economic change. As part of the
regeneration plan, residents
were requested to move from
flats in tower blocks, which
in many cases were their
lifetime dwellings. Jolley, in
collaboration with German
artist Rebecca Trost and
Norwegian artist/animator,
Lise Inger Hansen, focused on
the freshly abandoned flats
- and the physical items left
behind.
Created using Bolex
16mm and Super 16mm
cameras customized with
hand-painted filters and lens
attachments, Clare Langan’s
trilogy of films Forty Below,
1999, Glass Hour, 2002,
Too Dark for Night, 2001 are
unaltered in postproduction.
This approach gives a highly
atmospheric and painterly
feel to the finished works,
with each part of the trilogy
having its own palette and
texture.
Shot on location between
Ireland, Iceland and Namibia,
the trilogy explores the seemingly unlimited forces of
nature, tracing the path of
a solitary figure through a
post-apocalyptic landscape.>
Col·laboració amb l’Ambaixada
d’Irlanda a Madrid
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
exposicions
comissariades
23
lace22
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartFUNDACIÓ
lovers the
lovers
theaplace
lovers the place for videoartFUNDACIÓ
lovers the
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
JOANplace
MIRÓ for videoart
8 i 9 de
maig d’11
14h i defor
16 avideoart
19h
FOTOplace for videoart
Delplace
9 al 16for
de maig
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Parc
de
Montjuïc
10
i
17
de
maig
d’11
a
14h
COLECTANIA
De
dilluns
tarda
a dissabte
d’11videoart
a 14h i de 17lovers
a 20.30h
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers
the
place for
the place for videoart lovers the place for
Barcelona
11place
i 12 de for
maigvideoart
de 16 a19hlovers the place for videoart lovers the place
Juliánfor
Romea,
6, D2 lovers the
Diumenges
i festius
tancatlovers the place for videoart lovers the place for videoart love
e place for videoart lovers the place
for videoart lovers the
videoart
place for
videoart
93 443the
9470place for videoart
13 i 16lovers
de maigthe
d’11place
a 14h ifor
de 16
a 19h lovers the place for videoartTel.lovers
93 217 the
1626place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
oart lovers the place for videoartTel.
lovers
videoart
www.bcn.fjt.es
www.colectania.es
Cortesia IMMA, Dublín y de los artistas Paddy Jolley, Rebecca Trost and Inger Lise Hansen
Col·laboració amb l’Ambaixada
d’Irlanda a Madrid
Filmada entre Irlanda,
Islàndia i Namíbia, la
trilogia retrata l’aparent
força il·limitada de la natura,
dibuixant el camí d’una
figura solitària a través d’un
paisatge postapocalíptic.
L’artista irlandesa Grace
Weir empra sovint en els
seus treballs fenòmens
naturals com els núvols,
l’aigua i el vent i els posa en
comú amb fets quotidians
per tal d’il·lustrar complexes
teories científiques. A Dust
Defying Gravity, 2003, i amb
només l’ajuda d’una presa
sense editar, l’artista s’endu
l’espectador en un pausat
viatge contemplatiu a través
dels tranquils espais interiors
de l’observatori Dunsink de
Dublín. •
Filmada entre Irlanda,
Islandia y Namibia, la trilogía
retrata la aparente fuerza
ilimitada de la naturaleza,
dibujando el camino de una
figura solitaria a través de
un paisaje postapocalíptico.
La artista irlandesa Grace
Weir usa a menudo en sus
trabajos fenómenos naturales
como las nubes, el agua y el
viento y los pone en común
con hechos cotidianos para
ilustrar complejas teorías
científicas. En Dust Defying
Gravity, 2003, y con la
única ayuda de una toma sin
editar, la artista conduce al
espectador en un pausado
viaje contemplativo a través
de los tranquilos espacios
interiores del observatorio
Dunsink de Dublín. •
Irish artist Grace Weir often
uses natural phenomena such
as clouds, water and wind in
her works, and engages with
ordinary events to illustrate
complex scientific theories.
In ZTT, 2003, the artist uses
a single unedited tracking
shot to take the viewer on a
slow contemplative journey of
enquiry through the tranquil
interior spaces of Dunsink
observatory in Dublin.•
La selecció de vídeos
que presenta la Fundació
Foto Colectania mostra
l’enfocament internacional
de la meva col·lecció. Els
artistes que participen són
de Sud-àfrica, Iran, Regne
Unit, Holanda i Suècia.
A banda de representar
les seves diferents
cultures, gairebé tots ells
comparteixen en els seus
llenguatges la capacitat de
“no dir-ho tot” i la força de
la vulnerabilitat, qualitats
presents també en altres
obres de la meva col·lecció, ja
siguin fotografies, pintures o
escultures. El vídeo Limbo de
Magnus Wallin, tan expressiu
i directe, seria una excepció,
tot i que el seu títol podria
descriure perfectament les
altres quatre obres de la
selecció.
La majoria de la meva
col·lecció es troba en
diferents museus d’Holanda,
Alemanya i França en forma
de préstecs indefinits.
D’aquesta manera, tinc el
plaer de poder compartir el
que m’ha mogut i aquestes
cinc obres en són un bon
exemple.
Han Nefkens
Col·leccionista
Des de la seva creació el
2002, Fundació Foto Colectania ha treballat perquè el
públic es familiaritzi amb les
diferents formes d’expressió
que les imatges fotogràfiques
poden adoptar organitzant
diverses activitats i, ocasionalment, centrant-se en la
imatge en moviment.
Per al Loop’08, Foto Colectania presenta una selecció >
La selección de vídeos que
presenta la Fundació Foto
Colectania muestra el enfoque
internacional de mi colección.
Los artistas que participan
son de Sudáfrica, Irán, Reino
Unido, Holanda y Suecia.
Además de representar sus
diferentes culturas, casi
todos ellos comparten en su
lenguaje la capacidad de “no
decirlo todo” y la fuerza de
la vulnerabilidad, cualidades
también presentes en otras
obras de mi colección, ya
sean fotografías, pinturas o
esculturas. El vídeo Limbo de
Magnus Wallin, tan expresivo
y directo, sería una excepción,
aunque su título podría
describir perfectamente
las otras cuatro obras de la
selección.
La mayor parte de mi
colección se encuentra
en diferentes museos de
Holanda, Alemania y Francia
como préstamo indefinido.
Así, tengo el placer de poder
compartir lo que me ha
movido y estas cinco obras
son un buen ejemplo de ello.
The selection of videos
presented by the Fundació
Foto Colectania illustrates the
international nature of my
collection. The participating
artists are from South Africa,
Iran, the United Kingdom,
Holland and Sweden. As
well as representing their
own cultures, most of them
also share the power of
understatement and the
strength of vulnerability
qualities that are also
present in other photographs,
paintings and sculptures in
my collection. An exception
would be the expressive,
direct video by Magnus
Wallin, Limbo, although its
title could easily describe
the other four works in the
selection.
Most of my collection is on
permanent loan in museums
in Holland, Germany and
France. This allows me
to share with others the
pleasure of works that have
moved me, and these five
works are a good example
of this.
Han Nefkens
Coleccionista
Han Nefkens
Collector
Desde su creación en 2002, la
Fundació Foto Colectania ha
trabajado para que el público
se familiarice con las diferentes formas de expresión que
las imágenes fotográficas
pueden adoptar realizando
distintas actividades y, ocasionalmente, centrándose en
la imagen en movimiento.
Para el Loop’08, Foto
Colectania presenta una >
Since it was created in 2002,
Fundació Foto Colectania has
worked on making the public
familiar with the different
forms of expression that photographic images can take
on, through various activities,
occasionally focussing on the
moving image.
For Loop’08, Foto Colectania
presents a selection of videos
from the H+F Collection, >
FLEX.
VIDEOART EN
LA COL·LECCIÓ
H+F
amb el recolzament de:
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
exposicions
comissariades
25
lace24
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartFUNDACIÓ
lovers the
lovers the place for videoart lovers the place for videoartFUNDACIÓ
lovers the
place for videoart
lovers
the place
FOTOplace for videoart
SUÑOL
Del 6 al
10 de maig
de 16 a for
20hvideoart lovers the place for videoart lovers the place for
Delplace
9 al 16for
de maig
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
COLECTANIA
Rosselló
240
De
dilluns
tarda
a
dissabte
d’11
a
14h
i
de
17
a
20.30h
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Inauguració
festival loop:
Juliánfor
Romea,
6, D2 lovers the
Tel. 93for
496videoart
1032
Diumenges
i festius
tancatlovers the place for videoart lovers the place
e place for videoart lovers the place
videoart
place for
videoart
lovers the
place for videoart
lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Dimarts
6 de maig
les 20h
93 217the
1626place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartwww.fundaciot.org
oart lovers the place for videoartTel.
lovers
lovers the place for videoart
lovers
the aplace
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Accés per carrer Rosselló, 240 (Nivell Zero)
www.colectania.es
de la col·lecció H+F que tanca
el cercle del projecte que va
començar amb l’exposició Las
partes y el todo. Colección
H+F. •
selección de la colección
H+F que cierra el círculo del
proyecto que empezó con la
exposición Las partes y el
todo. Colección H+F. •
Zwelethu Mthethwa, Flex,
2002, 17’: a través de la
juxtaposició del moviment
rítmic de diferents parts del
cos, l’artista explora el moviment superficial i la noció del
temps.
Zwelethu Mthethwa, Flex,
2002, 17’: a través de la
yuxtaposición del movimiento
rítmico de diferentes partes
del cuerpo, el artista explora
el movimiento superficial y la
noción del tiempo.
Shirin Neshat, The Last
Word, 2003, 20’: l’artista
revela la ferocitat dels
mètodes de coerció que les
autoritats governamentals
iranianes empren per controlar els autors i intel·lectuals
que han estat declarats una
amenaça per al manteniment
de l’ordre social.
Shirin Neshat, The Last
Word, 2003, 20’: la artista
revela la ferocidad de los métodos de coerción que las
autoridades gubernamentales
iranianas emprenden para
controlar a los autores e
intelectuales que han sido
declarados una amenaza para
el mantenimiento del orden
social.
Sam Taylor Wood, Strings,
2005, 9’30’’: un ballarí es
troba suspès al damunt d’un
quartet que toca l’Andante
ma non tanto de Tchaikovsky.
El ballarí és Ivan Putrov, una
de les primeres figures del
Royal Ballet.
Gerald Van Der Kaap,
Matthäus Passion – New
Generation Remix (Prologue),
2006, 14’: un remix contemporani de la Passió segons
Sant Mateu de Bach i música i
vídeo d’aquest artista i Vj.
Magnus Wallin, Limbo,
1999, 3’30’’: una animació 3D
amb figures autòmats dels
cossos perfectes d’atletes en
un estadi olímpic.
amb el recolzament de:
Sam Taylor Wood, Strings,
2005, 9’30’’: un bailarín
se encuentra suspendido
encima de un cuarteto que
toca el Andante ma non tanto
de Tchaikovsky. El bailarín es
Ivan Putrov, una de las primeras figuras del Royal Ballet.
Gerald Van Der Kaap, Matthäus Passion – New Generation Remix (Prologue), 2006,
14’: un remix contemporáneo
de la Pasión según San Mateo
de Bach y música y video de
este artista y Vj.
Magnus Wallin, Limbo,
1999, 3’30’’: una animación
3D con figuras autómatas de
los cuerpos perfectos de atletas en un estadio olímpico
Imatge:
Sam Taylor Wood, “Strings”, 2005 Video Still
© Sam Taylor Wood- Cortesia White Cube / Jay Jopling
which rounds off the project
that began with the exhibition
Las partes y el todo. Colección
H+F. •
Zwelethu Mthethwa,
Flex, 2002, 17’: Through the
juxtaposition of the rhythmic
movement of different parts
of the body, the artist explores superficial movement
and the notion of time.
Shirin Neshat, The Last
Word, 2003, 20’: The artist
reveals the force of the coercion methods used by Iranian
government authorities in an
attempt to control authors
and intellectuals who have
been declared a threat to the
social order.
Sam Taylor Wood, Strings,
2005, 9’30’’: A dancer is
suspended on wires over
a quartet that is playing
Tchaikovsky’s Andante ma
non tanto. The dancer is Ivan
Putrov, one of the stars of the
Royal Ballet.
Gerald Van Der Kaap, Matthäus Passion – New Generation Remix (Prologue), 2006,
14’: A contemporary remix of
Saint Matthew's Passion by
J.S. Bach through music and
video footage by this artist-VJ.
Magnus Wallin, Limbo,
1999, 3’30’’: A 3D animation with automated figures
of typical Wallin bodies of
perfect athletes in an Olympic
stadium.
Amb aquest títol, que fa
referència a la cèlebre pel·
lícula de James Bond però
també als arxius secrets de
l’FBI, el FRAC Nord-Pas de
Calais de Dunkerque, França,
presenta una selecció de
vídeos o treballs relacionats
amb aquest suport de la seva
rica col·lecció. Aquests set
treballs reflecteixen la filosofia que defineix el nostre
nou programa des que vaig
ser nomenada directora de
la institució el setembre de
2006: intentem descobrir artistes joves que duen a terme
reflexions, sensibles alhora
que potents, sobre la societat
en la qual vivim. Es tracta de
gent que no té por d’abordar
qüestions delicades i amb
un clar impacte polític i
sociocultural.
Totes les obres seleccionades
mostren la condició humana,
l’espai que ocupem i el rol que
desenvolupem en la societat
actual. Continua afectant
el nostre passat a la nostra
vida? Qüestions com el sexe,
la violència, la immigració,
l’anorèxia i el control, continuen sent tabú?•
Hilde Teerlinck
Comissària
Con este título, que hace referencia a la célebre película de
James Bond pero también a
los archivos secretos del FBI,
el FRAC Nord-Pas de Calais de
Dunkerque, Francia, presenta
una selección de videos o trabajos relacionados con este
soporte de su rica colección.
Estos siete trabajos reflejan
la filosofía que define nuestro
nuevo programa desde que
fui nombrada directora de la
institución en septiembre de
2006: intentamos descubrir
artistas jóvenes que llevan a
cabo reflexiones, sensibles a
la vez que potentes, sobre la
sociedad en la que vivimos.
Se trata de gente que no tiene
miedo de abordar cuestiones
delicadas y con un claro impacto político y sociocultural.
Todas las obras seleccionadas
muestran la condición humana, el espacio que ocupamos
y el rol que desarrollamos en
la sociedad actual. ¿Continúa
afectando nuestro pasado
sobre nuestra vida? ¿Cuestiones como el sexo, la violencia,
la inmigración, la anorexia y
el control, continúan siendo
tabú?•
Hilde Teerlinck
Comisaria
Under the title For Your Eyes
Only – which refers to the
famous James Bond movie,
but also to the FBI’s secret
files - the FRAC Nord-Pas de
Calais in Dunkerque, France,
presents a selection of videos
and film-related works from
its extensive collection. Seven
works reflecting the philosophy that has defined our
new program since I became
director of this institution in
September 2006: We work
to discover younger artists
who make sensitive, forceful
statements about the society
we live in. People who aren't
afraid to tackle delicate matters and with a clear political
and socialcultural impact.
All the chosen pieces are
reflections on the « human
condition», our place in
today’s society and the role
we play in it. Does the past
still affect our life? Do issues
like sex, violence, immigration, anorexia and control
remain taboo? •
Hilde Teerlinck
Curator
L.A.Raeven, nascut el 1971
a Heerlen, Holanda, viu i
treballa a Amsterdam.
Love knows many faces,
2005,5' 30"
L.A.Raeven, nacido en 1971
en Heerlen, Holanda, vive y
trabaja en Ámsterdam.
Love knows many faces,
2005, 5' 30"
L.A.Raeven, born 1971 in
Heerlen, NL, lives and works
in Amsterdam.
Love knows many faces,
2005, 5' 30"
Dmitri Makhomet, nascut el
1975 en un poble de l’antiga
Unió Soviètica.
Malye Azerki 16' va ser
produït el 2006 a Le Fresnoy,
Tourcoing, França.
Dmitri Makhomet, nacido
en 1975 en un pueblo de la
antigua Unión Soviética.
Malye Azerki,16' fue producido en 2006 en Le Fresnoy,
Tourcoing, Francia.
Dmitri Makhomet, born 1975
in a village in the former SU.
Malye Azerk,16' was produced
in 2006 at Le Fresnoy,
Tourcoing/FR
Javier Téllez, nascut el
1969 a Valencia, Veneçuela,
viu a Nova York.
One flew over the void, 2005
11' 30"
Javier Téllez, nacido en
1969 en Valencia, Venezuela,
vive en Nueva York.
One flew over the void, 2005,
11' 30"
Javier Téllez, born 1969
in Valencia, Venezuela, now
based in New York.
One flew over the void 2005
11' 30"
FOR YOUR
EYES ONLY
Comissariat per /
comisariado por/
curated by
Hilde Teerlinck,
Directora del FRAC Nord-Pas
de Calais
Imatge:
Cortesia FRAC NORD PAS DE CALAIS i
Deimantas Narkevicius (LI),
“Disappearance of a tribe”, 2005
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
exposicions
comissariades
27
lace26
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartFUNDACIÓ
lovers the
place for videoart
the place
lovers the place for videoart
lovers
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Dissabte
10 dethe
maigplace
a les 17h
SUÑOL
Del 6 lovers
al 10 de maig
de 16 afor
20hvideoart lovers the place for videoartHANGAR
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Ps.
Marquès
de
Santa
Isabel,
40
Rosselló
240
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Inauguració
festival loop:
Tel. 93for
303videoart
3996
Tel. 93for
496videoart
1032
e place for videoart lovers the place
lovers the
place for videoart
lovers the place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Dimarts
6 de maig
a les 20h
oart lovers the place for videoartwww.fundaciosunol.org
lovers the place for videoart
lovers
the place
for videoart lovers the place for videoartwww.hangar.org
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Accés per carrer Rosselló, 240 (Nivell Zero)
Imatge:
FRAC NORD PAS DE CALAIS L.A. Raeven
(NL): “Love knows many faces”, 2005
Anna Klamroth nascuda el
1975 al Berlín oest, on encara
viu i treballa.
Sportfrei, 1999, film en 16
mm transferit a DVD, 13'
Anna Klamroth nacida en
1975 en Berlín oeste, donde
todavía vive y trabaja.
Sportfrei, 1999, film en 16
mm transferido a DVD, 13'
Anna Klamroth, born 1975
in (East) Berlin, where she
still lives and works. Sportfrei,
1999, 16 mm film transferred
to DVD, 13'
Deimantas Narkevicius nascut el 1964 a Utena, Lituània.
Viu i treballa a Vilnius.
Disappearance of a Tribe,
2005, 10'
Deimantas Narkevicius
nacido en 1964 en Utena,
Lituania. Vive y trabaja en
Vilnius.
Disappearance of a Tribe,
2005, 10'
Deimantas Narkevicius,
born in 1964 in Utena in
Lithuania. He lives and works
in Vilnius.
Disappearance of a Tribe,
2005, 10'
Ellen Cantor, creció
durante los 70 en Detroit,
EE.UU. Trabaja en Londres con
el artista, escritor y crítico
cultural John Cussans, nacido
en Yorkshire, Inglaterra.
Whitby Weekender Dance
Lesson, 2006, 11'
Ellen Cantor, grew up in
the 1970s in Detroit, USA.
She works in London with
the artist, writer and cultural
critic John Cussans, born in
Yorkshire, UK.
Whitby Weekender Dance
Lesson, 2006, 11'
Margot Zanni, nacida en
1971 en Ettiswil, Suiza, vive y
trabaja en Zurich.
Double Take, 2005 (slideshow
de 30 fotografías).
Margot Zanni, born 1971 in
Ettiswil, Switzerland, lives and
works in Zurich.
Double Take, 2005 (slideshow
of 30 photos).
Ellen Cantor, va créixer
durant els anys 70 a Detroit,
EE.UU. Treballa a Londres
amb l’artista, escriptor i crític
cultural John Cussans, nascut a Yorkshire, Anglaterra.
Whitby Weekender Dance
Lesson, 2006, 11'
Margot Zanni, nascuda el
1971 a Ettiswil, Suïssa, viu i
treballa a Zurich.
Double Take, 2005 (slideshow
de 30 fotografies).
beca
CAN
XALANT—
fundació
suñol
FUNDACIÓ SUÑOL
Rosselló 240
Tel. 93 496 1032
www.fundaciosunol.org
Presentació del treball becat:
Divendres 9 a les 19.30h
Accés per carrer Rosselló, 240 (Nivell Zero)
Presentació del treball
guanyador de la beca per a
la producció i exposició d’un
projecte de vídeo inèdit que
varen convocar conjuntament Can Xalant, Centre
de creació d’arts visuals i
pensament contemporani
de Mataró i l’espai Nivell
Zero de la Fundació Suñol de
Barcelona.
Sergi Aguilar, director de
la Fundació Suñol, i Pep
Dardanyà, director de Can
Xalant, explicaran en què
consisteix la proposta.
L’artista guanyador de la beca
escollida presentarà el seu
projecte.•
Presentación del trabajo
ganador del concurso para la
producción y exposición de
un proyecto de video inédito
que convocaron conjuntamente Can Xalant, Centre
de creació d’arts visuals i
pensament contemporani
de Mataró y el espacio Nivell
Zero de la Fundación Suñol de
Barcelona.
Sergi Aguilar, director de la
Fundación Suñol, y Pep Dardanyà, director de Can Xalant,
explicarán en qué consiste la
propuesta. El artista ganador
de la beca escogida presentará su proyecto.•
Presentation of the awarded
wok of a grant that offers
artists the chance to produce
and exhibit a previously
unseen video project. The
grant is jointly organised by
Can Xalant, Centre de creació
d’arts visuals i pensament
contemporani de Mataró and
the Nivell Zero space at the
Fundació Suñol de Barcelona.
Sergi Aguilar, director of the
Fundació Suñol, and Pep
Dardanyà, director of Can
Xalant, will explain what the
grant consists of, and the
artist who was awarded the
grant chosen will present his
or her project.•
Les distribuïdores de
videoart han treballat durant
les darreres dècades en la
difusió internacional del videoart i del cine experimental
funcionant com a plataformes non-profit estructurades
sota models organitzatius
horitzontals. Les tasques
d’aquestes plataformes han
estat de gran ajuda per als
artistes i professionals del
sector, aportant tasques de
conservació, restauració i
promoció. En plena era digital,
és necessari plantejar noves
possibilitats per a la difusió
i la distribució analitzant la
manera en què les noves tecnologies i la Internet poden
beneficiar el camp artístic.
Aquests i altres temes seran
els protagonistes del pròxim
encontre entre distribuïdores, en una sessió oberta
a tots els professionals
interessats.•
Las distribuidoras de videoarte han trabajado durante las
últimas décadas en la difusión
internacional del vídeoarte
y del cine experimental funcionando como plataformas
non-profit estructuradas
bajo modelos organizativos
horizontales. Las tareas de
estas plataformas han sido
de gran apoyo para artistas y
profesionales del sector, aportando tareas de conservación,
restauración y promoción. En
plena era digital, es necesario
plantear nuevas posibilidades
para la difusión y distribución
analizando cómo pueden
beneficiar las nuevas tecnologías e internet al campo
artístico. Estos y otros temas
serán los protagonistas del
próximo encuentro entre
distribuidoras, en una sesión
abierta a todos los profesionales interesados.•
Over the last few decades, videoart distributors have been
working to make videoart and
experimental cinema available to audiences around the
world, operating as non-profit
platforms using horizontal
organisational models. The
work of these platforms has
provided an important support mechanism for artists
and professionals in the field,
through their preservation,
restoration and promotional work. Now that we are
fully into the digital age, it is
necessary to propose new
directions for distribution,
studying how new media and
the Internet can be of benefit
to the arts. These and other
issues will be in the spotlight
at the coming meeting of
distributors, in a session that
will be open to al interested
professionals. •
Encontre de
distribuïdores
de videoart
Participants:
EAI (Nova York)
www.eai.org
HAMACA (Barcelona)
www.hamacaonline.net
Montevideo (Amsterdam)
www.montevideo.nl
VDB (xicago)
www.vdb.org
VTape (Toronto)
www.vtape.org
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
exposicions
comissariades
29
lace28
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers
placeRAMBLAS
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartSala
lovers
place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
HOTEL the
CATALONIA
santathe
mònica
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Pelai,
28
Divendres
9
de
maig
a les
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for16.15h
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Tel.for
93 316
8400 lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
e place
videoart
www.hoteles-catalonia.com
oart lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Sala santa mònica
dijous
08.05
gran saló rambles
divendres
09.05
divendres
09.05
12.00h
TENTACIONES-ESTAMPA
13.00h
VIDEONALE
16.30h
ARGOS
16.15h
FILM LONDON
18.00h
VISIÓN:A
19.00h
JVCA
19.30h
TINGLADO 2
19.30h
CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO
Sala santa mònica
Dijous 8 de maig a les 16.30h
ARGOS
www.argosarts.org.
L’Argos Centre for Art &
Media és un centre per
a les arts audiovisuals
internacionals que du a
terme diverses tasques:
exposicions, projeccions,
mediateca, distribució,
publicacions i producció, així
com la conservació de treball
artístic amb imatge
en moviment.
Nombrosos artistes
internacionalment
reconeguts han participat
en el programa d’exhibició
multidisciplinari, i la seva
activitat de distribució ha
realitzat més de 5.000
projeccions i presentacions
en centres culturals, museus,
festivals i col·leccions d’arreu
del món. Més de 80 artistes
i 600 treballs s’inclouen
actualment en la xarxa de
distribució d’Argos i el centre
queda obert a propostes
de programes històrics i
temàtics. •
El Argos Centre for Art & Media
es un centro para las artes
audiovisuales internacionales
que realiza diversas
funciones: exposiciones,
proyecciones, mediateca,
distribución, publicaciones
y producción, así como la
conservación de trabajo
artístico con imagen en
movimiento.
Numerosos artistas
internacionalmente
reconocidos han participado
en el programa de exhibición
multidisciplinar, y su actividad
de distribución ha realizado
más de 5.000 proyecciones
y presentaciones en
centros culturales, museos,
festivales y colecciones de
todo el mundo. Más de 80
artistas y 600 trabajos se
incluyen actualmente en la
red de distribución de Argos
y el centro está abierto a
propuestas de programas
históricos y temáticos. •
Argos Centre for Art & Media
is an international centre for
the contemporary audiovisual
arts incorporating various
functions: exhibitions,
screenings, media library,
distribution, publications
and production as well as
preservation of artistic work
in moving images.
Many internationally
recognised artists have
participated in Argos’
multidisciplinary exhibition
programme whereas its
distribution activity has
enabled no less than over
5.000 screenings and
presentations in cultural
centres, museums, festivals,
and collections worldwide.
Over 80 artists and 600
works are currently included
in Argos’ distribution pool,
whilst thematic and historical
screening programs can also
be proposed. •
És un retrat polièdric per
a ràdio, cinema i televisió
desenvolupat a partir d’una
idea de Peter Ackroyd. El
projecte va ser dissenyat per
ser retransmès de manera
interactiva. Existeix en
forma d’obra radiofònica i
va ser emesa a Radio 4 de
la BBC el 19 i 20 de març de
2008; existeix també com
a pel·lícula. Els oients online de l’emissió van poder
accedir a les imatges de la
pel·lícula que eren emeses
simultàniament a BBC
interactive.
Els artistes realitzadors de
vídeo William Raban; Alnoor
Dewshi, Sam Brady, Joe
King&Rosie Pedlow, Inge
'Campbell' Blackman i Esther
Johnson van ser cridats a
col·laborar amb escriptors
habituals de la ràdio per
elaborar un retrat genuí de
Londres per a ràdio, cinema
i televisió. Responent a un
marc narratiu de l’escriptor
Peter Ackroyd, els equips
formats pels artistes i els
escriptors van crear una
pel·lícula en sis seccions,
que van resultar ser des
de molt humorístiques a
intensament emocionals, des
de reconfortants a realment
estranyes, i en les que
s’incloïen, entre d’altres, un
retrat del complex londinenc
Canary Wharf que recorda a
Ciutat Maragda del Mag d’Oz,
deesses vudú que roden
pels carrers de l’East London
sembrant el mal, i una estació
de metro que existeix sota la
ciutat però que no apareix als
mapes. •
Es un retrato poliédrico
para radio, cine y televisión
desarrollado a partir de
una idea de Peter Ackroyd.
El proyecto fue diseñado
para ser retransmitido de
manera interactiva. Existe en
forma de obra radiofónica y
fue emitida en Radio 4 de la
BBC el 19 y 20 de marzo de
2008; existe también como
película. Los oyentes online de la emisión pudieron
acceder a les imágenes de
la película que eran emitidas
simultáneamente por BBC
interactive.
Los artistas realizadores de
video William Raban, Alnoor
Dewshi, Sam Brady, Joe
King&Rosie Pedlow, Inge
'Campbell' Blackman y Esther
Johnson fueron llamados
a colaborar con escritores
habituales de radio para
elaborar un retrato genuino
de Londres para radio, cine
y televisión. Respondiendo
a un marco narrativo del
escritor Peter Ackroyd, los
equipos formados por los
artistas y los escritores
crearon una película en seis
secciones, que resultaron ser
desde muy humorísticas a
intensamente emocionales,
desde reconfortantes a
realmente extrañas, y en
las que se incluían, entre
otros, un retrato del complejo
londinense Canary Wharf que
recuerda a Ciudad Esmeralda
del Mago de Oz, diosas vudú
que merodean por las calles
del East London sembrando el
mal, y una estación de metro
que existe bajo la ciudad
pero que no aparece en los
mapas. •
It is a multi-faceted portrayal
of London created for radio,
cinema and television,
developed from an idea by
writer Peter Ackroyd. The City
Speaks was designed to be
broadcast interactively. It
exists as a radio play, and
was broadcast on BBC Radio
4 on the 19 and 20 March
2008, but also exists as a
film. Digital listeners to the
radio play were able to access
the film images which were
simulcast on BBC interactive.
Artist film-makers; William
Raban; Alnoor Dewshi; Sam
Brady; Joe King & Rosie
Pedlow; Inge 'Campbell'
Blackman and Esther
Johnson, were commissioned
to collaborate with radio
writers to produce a unique
portrait of London for radio,
cinema and television.
Responding to a narrative
framework by writer Peter
Ackroyd, the artist and
writer teams created a
film in six sections. The six
very different films range
from humorous to highly
emotional, from heart
warming to the frankly
bizarre, including a depiction
of Canary Wharf which
resembles the Emerald City
in the Wizard of Oz, voodoo
goddesses who wander
the streets of East London
casting evil before them as
they go, and a tube station
that exists beneath the
capital, but doesn’t appear
on any map.•
FILM
LONDON
The City
Speaks: A film
for Radio, 87’
The City Speaks és una
coproducció entre BBC Radio
4 i la Film London Artists'
Moving Image Network amb
el suport de l’Arts Council
England
The City Speaks es una
coproducción entre BBC Radio
4 y la Film London Artists'
Moving Image Network con
el apoyo del Arts Council
England
The City Speaks is a BBC Radio
4 and Film London Artists'
Moving Image Network coproduction supported by Arts
Council England
Imatge:
FILM LONDON
Cortesia de Film London, Londres
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
exposicions
comissariades
31
lace30
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartHOTEL
lovers
the place
for videoart
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
CATALONIA
Ramblas
Sala lovers
santa mònica
Sala santa
mònica lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
Pelai,
28
Dijous
8
de
maig
a les
12h for videoart lovers the place for videoartDivendres
9 de maig
a les
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the
place
lovers the
place
for19.30h
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Tel. 93for
316videoart
8400
e place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartwww.hoteles-catalonia.com
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Stéphane
Couturier
Melting point
TENTACIONES
ESTAMPA
Sonia Tourón,
Des_Adaptándome: A Vueltas
con el Arte
Paulina León,
La Dupla
Jacopo Miliani,
A-A-A-H
Paula Rubio Infante,
El Peso de la Justicia: Madrid I
Velcro-art,
Simul-art
Presentació a càrrec d’Isabel
Elorrieta, Directora
d’Estampa i Javier Duero,
comissari Tentaciones.
©Stéphane Couturier
És una convocatòria oberta
per a artistes joves que,
constituïda en plataforma de
suport i visibilitat, organitza
la Fira Internacional d’Edició
d’Art Contemporani Estampa.
Tentaciones assumeix la
situació de desafiament
dels límits del propi mercat
de l’art i convida artistes
de qualsevol disciplina
a dur a terme projectes
d’investigació centrats
en el tema social. El 2008
compleix deu anys amb
el desig de seguir donant
suport i mostrant projectes
representatius que
identifiquin per on discorren
els nous camins de la creació
actual i descobrir nous
noms, futurs referents en
els seus respectius camps
d’acció. Es presenten a
LOOP els projectes de vídeo
seleccionats en la passada
edició de 2007.•
Es una convocatoria abierta
para artistas jóvenes que
constitutida en plataforma de
apoyo y visibilidad organiza la
Feria Internacional de Edición
de Arte Contemporáneo
Estampa. Tentaciones asume
la situación de desafío los
límites del propio mercado
del arte e invita a artistas
de cualquier disciplina
a realizar proyectos de
investigación centrados en
lo social. En 2008 cumple
diez años con el deseo de
seguir apoyando y mostrando
proyectos representativos
que identifiquen por donde
discurren los nuevos
caminos de la creación
actual y descubrir nuevos
nombres, futuros referentes
en sus respectivos campos
de acción. Se presentan en
LOOP los proyectos de vídeo
seleccionados en la pasada
edición de 2007.•
An open call for works by
young artists that takes
the form of a platform
offering support and
visibility, organised by
the International Print and
Contemporary Art Editions
Fair ESTAMPA. TENTACIONES
challenges the limits of
the art market and invites
artists from all disciplines to
carry out research projects
with a social focus. In 2008,
ESTAMPA celebrates its 10th
year with the desire to keep
supporting and exhibiting
representative projects
that identify new directions
in contemporary art and
discovering new names who
will one day become major
figures in their fields. At
LOOP, the videos selected for
last year’s ESTAMPA will be
presented.•
La sèrie “Melting Points”,
espècie d'abstraccions
figuratives, tracta d'aquell
punt de fusió entre dues
fotografies, que fa fluctuar
la representació fotogràfica
entre el document i la ficció:
la representació queda vinculada a la realitat pels dos
enregistraments fotogràfics
o videogràfics de valor purament documental. Tanmateix,
la representació es veu
afectada per aquest aliatge, i
l’associació de dues realitats
dóna lloc a un univers híbrid,
entre realitat tangible i
realitat virtual.
Superposant les capes de
realitats, fent més complexes
les aparences, barrejant les
formes, es tracta d'expressar
aquesta nova realitat del món
i de les coses: el moviment, la
inestabilitat, l'efímer.
Els protocols tècnics i
estètics emprats per a
la realització d’aquestes
fotografies i d’aquests vídeos
permeten poder desviar
l'aspecte documental, desplaçar i superar la seva dimensió
narrativa, deixant intactes els
elements documentals que la
componen.•
La serie “Melting Points”,
especie de abstracciones
figurativas, trata aquel
punto de fusión entre dos
fotografías que hace fluctuar
la representación fotográfica
entre el documento y la
ficción: la representación
queda vinculada a la realidad
por las dos grabaciones
fotográficas o videográficas
de valor puramente
documental. Asimismo,
la representación se ve
afectada por esta alianza, y la
asociación de dos realidades
da lugar a un universo híbrido,
entre realidad tangible y
realidad virtual.
Superponiendo las capas de
realidades, haciendo más
complejas las apariencias,
mezclando las formas, se
trata de expresar esta nueva
realidad del mundo y de las
cosas: el movimiento, la
inestabilidad, lo efímero.
Los protocolos técnicos
y estéticos usados para
la realización de estas
fotografías y de estos videos
permiten poder desviar
el aspecto documental,
desplazar y superar su
dimensión narrativa, dejando
intactos los elementos
documentales que la
componen.•
The “Melting Points” series
is a kind of figurative
abstraction that deals with
the point where two kinds
of photography merge, and
photographic representation
begins to oscillate between
document and fiction:
representation remains
linked to reality by these
two kinds of recordings with
purely documentary value.
Meanwhile, this alliance
influences representation,
and the linking of the two
realities produces a hybrid
universe somewhere between
tangible and virtual reality. By
overlapping layers of reality,
making appearances more
complex and mixing forms,
the series tries to express
this new state of the world
and of things: movement,
instability and the ephemeral.
The technical and aesthetic
protocols used to produce
these photographs and
videos allow the documentary
aspects to be diverted,
supplanting and overcoming
the narrative aspect while
leaving documentary
elements that it is made
from intact. •
Comissariat per /
comisariado por /
curated by
Chantal Grande
Veure secció OFF pàgina 102
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
exposicions
comissariades
33
lace32
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
the place for videoart lovers the place for videoartSala
lovers
place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Sala lovers
santa mònica
santathe
mònica
HOTELfor
CATALONIA
RAMBLES
e place for videoart lovers the place
videoart
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Dijous
8
de
maig
a
les
13h
Divendres
9
de
maig
a les
Pelai,
28
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for18h
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Tel. 93for
316videoart
8400
e place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartwww.hoteles-catalonia.com
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
VIDEONALE
From “black box” to
“exhibition architecture”
- the evolution of the
Videonale since 1984.
Presentació a càrrec de /
presentación a cargo de /
presented by
Xosé Luis garcía Canido,
Director Departamento de
Cultura del Instituto
Cervantes,
Moritz Neumüller,
Director executiu de LOOP,
Javier Duero,
comissari exposició,
Alexandra Navratil,
Alejandro Vidal,
Paulina León, artistes.
© Geoffrey Garrison - Cortesia Videonale
Presentació a càrrec de /
presentación a cargo de /
presented by
George Elben
Director Videonale
Els 24 anys d’història de
la Videonale es van iniciar
a l’Associació Artística de
Bonn. Des de la seva creació,
el festival ha anat creixent
constantment i s’ha anat
desenvolupant en l’àmbit
del vídeo monocanal fins a
convertir-se en una institució
determinant per al videoart
actual. Amb el trasllat cap al
Museu d’Art de Bonn (2002)
l’exposició s’ha convertit en
el segon pilar de la Videonale,
juntament amb el cap de
setmana del Festival. Durant
l’onzena Videonale, l’any
2007, la tria de 48 treballs es
va establir no mitjançant una
exposició passada de moda
sinó en un context artístic
més ampli.
En la xerrada de Georg Elben,
director de la Videonale
des del 2003, es mostren
les presentacions de les
arquitectures de les edicions
número 10 i 11 del Festival,
així com uns quants vídeos
seleccionats. •
Los 24 años de historia de
la Videonale se iniciaron en
la Asociación Artística de
Bonn. Desde su creación,
el festival ha ido creciendo
constantemente y se ha
ido desarrollando en el
ámbito del video monocanal
hasta convertirse en una
institución determinante para
el videoarte actual. Con el
traslado al Museo de Arte de
Bonn (2002) la exposición se
ha convertido en el segundo
pilar de la Videonale, junto
con el fin de semana del
Festival. Durante la undécima
Videonale, en 2007, la
selección de 48 trabajos se
estableció no mediante una
exposición pasada de moda
sino en un contexto artístico
más amplio.
En la charla de Georg Elben,
director de la Videonale
desde 2003, se muestran
las presentaciones de las
arquitecturas de las ediciones
número 10 y 11 del Festival,
así como unos cuantos videos
seleccionados. •
The Videonale’s twenty-four
year history started at the
Bonn Artistic Association.
From then on, the festival has
constantly grown and evolved
in the area of single-channel
video, eventually becoming
a decisive institution for
videoart today. With its
move the Bonn Museum of
Art in 2002, exhibition has
become the second pillar of
the Videonale, together with
the Festival that is held over
a weekend. At the eleventh
Videonale, in 2007, the
selection of 48 works was set
up within a broader artistic
context rather than an old
fashioned exhibition format.
The presentation by Georg
Elben, director of the
Videonale since 2003, will
show the architectural
presentations for the 10th
and 11th festivals, as well as
some of the videos selected. •
© María Cañas
gran saló rambles
Divendres 9 de maig a les 19.30h
El nou centre d’art Dos de
Mayo de Móstoles, que
es va inaugurar el passat
2 de maig, està destinat
a ser el nou espai per a
l’art contemporani de la
Comunitat de Madrid. En les
seves sales es mostraran
noves produccions d’artistes
contemporanis i exposicions
compostes de les 1.300
obres de la Col·lecció de
la Consejería de Cultura y
Turismo. La primera mostra,
Levantamiento: libertad y
ciudadanía, agrupa diferents
treballs que pertanyen a la
nostra col·lecció sota tres
temes relacionats amb els
esdeveniments del 2 de
maig de 1808: la ciutadania,
l’identitat nacional i escenes
de la insurrecció o la revolta.•
El nuevo Centro de Arte Dos
de Mayo en Móstoles, que
se inauguró el pasado 2
de mayo está destinado a
ser el nuevo espacio para
el arte contemporáneo de
la Comunidad de Madrid.
En sus salas se mostrarán
nuevas producciones de
artistas contemporáneos y
exposiciones compuestas
de las 1.300 obras de la
Colección de la Consejería de
Cultura y Turismo. La primera
muestra Levantamiento:
libertad y ciudadanía
agrupa diferentes trabajos
que pertenecen a nuestra
colección bajo tres temas
relacionados con los
sucesos del 2 de mayo
de 1808: la ciudadanía, la
identidad nacional y escenas
de la insurrección o el
levantamiento. •
The new Centro de Arte
Dos de Mayo in Móstoles,
which opened on May
2nd this year, has been
earmarked to become the
new contemporary art space
for the Madrid Region. The
Centre’s galleries will exhibit
new works by contemporary
artists and exhibitions of
works from the collection of
the Ministry of Culture and
Tourism. The first exhibition,
Levantamiento: libertad y
ciudadanía brings together
a series of works from our
collection linked by three
themes related to the events
of May 2nd, 1808: citizenship,
national identity and scenes
of the insurrection or
uprising.•
centro de
arte dos
de mayo
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
exposicions
comissariades
35
lace34
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartHOTEL
lovers
the place
for videoart
the place for videoart lovers the place for videoartauditori
loversmacba
the place for videoart
lovers
theaplace
Sala lovers
santa mònica
Dilluns
5 de maig
les 20hfor videoart lovers the place for videoart lovers the place for
CATALONIA
RAMBLES
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Dijous
8
de
maig
a
les
19h
Pl.
de
Joan
Coromines,
s/n
Pelai,
28
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Tel. 93for
412 videoart
0810
Tel. 93for
316videoart
8400
e place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartwww.hoteles-catalonia.com
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartwww.macba.es
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
THE
JERUSALEM
CENTER FOR
THE VISUAL
ARTS (JCVA)
Yael Bartana, Kings of the
Hill, 2003, 7’
Narva Alvarado, Olive Green,
2003, 4’30’’
Hiraki Sawa, Spotter, 2002,
8’18’’
Sudsiri Pui Ock, The Street
of Two Birds, 2006, 5’40’’
Yasmijn Karhof, Sugar,
2005-6, 3’
©Cop. Yael Bartana “Kings of the hill”, 2003
Comissariat per /
comisariado por /
curated by
Nirith Nelson
El JCVA és un programa
internacional d’artistes
en residència que acull
prometedors i destacats
joves artistes. Des de la seva
inauguració el 1987, ha acollit
artistes com Sophie Calle,
Kiki Smith, Daniel Buren,
Dennis Adams, Wodiczko,
Guenther Uecker i d’altres
per crear un ininterromput
torrent de treball creatiu, i
ha propiciat una productiva
interacció amb la comunitat
artística local, els museus i
el públic.
Els artistes visitants
s’estan al centre cultural
internacional de Mishkenot
Sha’ananim, amb vistes als
murs de la ciutat antiga de
Jerusalem. “Inspiració” és un
concepte que ha passat de
moda, però pot ser recuperat”
comenta Pesach Slovotzky
un artista de Jerusalem. El
JCVA és conscient del paper
que desenvolupa en aquesta
recuperació, una renovació
de la consciència en aquesta
ciutat “nodrissera del pensament”, com apuntava Saul
Bellow.•
El JCVA es un programa
internacional de artistas
en residencia que acoge a
prometedores y destacados
jóvenes artistas. Desde su
inauguración en 1987, ha
acogido a artistas como Sophie Calle, Kiki Smith, Daniel
Buren, Dennis Adams, Wodiczko, Guenther Uecker y otros
para crear un ininterrumpido
caudal de trabajo creativo, y
ha propiciado una productiva
interacción con la comunidad
artística local, los museos y
el público.
Los artistas visitantes se
alojan en el centro cultural
internacional de Mishkenot
Sha’ananim, con vistas a los
muros de la ciudad antigua
de Jerusalén. “Inspiración” es
un concepto pasado de moda,
pero puede ser recuperado”
comenta Pesach Slovotzky,
artista de Jerusalén. El JCVA
es consciente del papel que
desarrolla en esta recuperación, una renovación de la
conciencia en esta ciudad
“paladín del pensamiento”,
como apuntaba Saul Bellow.•
The JCVA is an international
Artists-in-Residence program
that hosts outstanding and
promising young artists in a
magnificent and intellectually
stimulating environment.
Since its opening in 1987, it
has welcomed artists such
as Sophie Calle, Kiki Smith,
Daniel Buren, Dennis Adams,
Wodiczko, Guenther Uecker
and many others, offering
them a stretch of uninterrupted working time and the
opportunity for productive
interaction with the local arts
community, museums and
audiences.
Visiting artists stay at the
Mishkenot Sha’ananim
international cultural center,
overlooking the ancient walls
of the Old City of Jerusalem.
"The concept of "inspiration"
has gone out of fashion, but
it can be recovered", says
Jerusalem artist Pesach
Slovotzky. The JCVA sees
the experience it offers as
just such an opportunity to
restore inspiration a renewed
awareness in this "thoughtnourishing" city, as Saul
Bellow put it. •
Un dels fils principals de
l’extens arxiu de vídeos
artístics del Video Data
Bank és On Art and Artists,
una compilació de devers
350 entrevistes fetes a
importants dones artistes,
crítiques i teòriques a
principis de la dècada de
1970, moltes de les quals es
van gravar durant les etapes
inicials de les seves carreres.
Inicialment, la compilació
va ser concebuda com un
projecte feminista; molts dels
títols de la col·lecció van ser
produïts per les fundadores
del Video Data Bank, Lyn
Blumenthal i Kate Horsfield,
amb la intenció d’explorar què
era el que donava credibilitat
a un artista creatiu: “Al
principi, la intenció principal
del projecte era eminentment
feminista; ens vàrem
proposar arribar al cor de la
creativitat femenina sense
cap tipus d’imposició per part
de l’aparell crític del món
masculí” (Horsfield).
Aquest programa, format
per diversos extractes
d’entrevistes fetes a dones
artistes, conservadores
de museus i galeries i
escriptores, descriu l’evolució
del pensament feminista
des de la dècada de 1970
fins a avui. Algunes de les
entrevistades són Laurie
Anderson, Louise Bourgeois,
Barbara Kruger, Laura Mulvey,
Elizabeth Murray, Martha
Rosler, Nancy Spero i Marcia
Tucker.•
Uno de los hilos principales
del extenso archivo de vídeos
artísticos del Video Data
Bank es On Art and Artists,
una recopilación de unas
350 entrevistas hechas a
importantes mujeres artistas,
críticas y teóricas a principios
de la década de 1970,
muchas de ellas grabadas
en una fase incipiente de
sus carreras. Inicialmente
fue concebido como un
proyecto feminista; muchos
de los títulos de la colección
fueron producidos por las
fundadoras del Video Data
Bank, Lyn Blumenthal y Kate
Horsfield, con la intención
de explorar qué era lo que en
realidad daba crédito a un
artista creativo: “Al principio,
el propósito del proyecto era
puramente feminista; nos
propusimos llegar al corazón
de la creatividad femenina sin
imposición alguna del aparato
crítico del mundo masculino”
(Horsfield).
Este programa, formado por
extractos de entrevistas
realizadas a mujeres artistas,
conservadoras de museos y
galerías y escritoras, describe
la evolución del pensamiento
feminista desde la década de
1970 hasta hoy. Algunas de
las entrevistadas son Laurie
Anderson, Louise Bourgeois,
Barbara Kruger, Laura Mulvey,
Elizabeth Murray, Martha
Rosler, Nancy Spero y Marcia
Tucker.•
Abina Manning
Abina Manning
A major strand of the Video
Data Bank's extensive
archive of artists' videos is
On Art and Artists, a collection
of some 350 interviews with
important artists, critics
and theorists dating back
to the early 1970s, many
recorded at a nascent stage
in the development of their
practice. Initially a feminist
project, many of the titles in
the collection were produced
by the VDB co-founders,
Lyn Blumenthal and Kate
Horsfield, who were driven to
explore what made a creative
artist tick: “The motive at
the beginning of the project
was purely feminist—to get
straight to the heart of female
creativity with no impositions
from the critical apparatus
of the male art world.”
(Horsfield). This program of
excerpted interviews with
women artists, curators,
and writers traces the
development of feminist
thought from the 1970s to the
present. Interviewees include
Laurie Anderson, Louise
Bourgeois, Barbara Kruger,
Laura Mulvey, Elizabeth
Murray, Martha Rosler, Nancy
Spero, and Marcia Tucker.•
what
she said
Una selecció d’entrevistes
a dones artistes extretes
dels arxius del Video Data
Bank
Una selección de
entrevistas a mujeres
artistas extraídas de los
archivos del Video Data
Bank
A Survey of Interviews with
Female Artists from the
Archives of the Video Data
Bank
Presentació a càrrec d’ /
presentación a cargo de /
presented by
Abina Manning,
Directora de Video Data Bank
de Xicago
Abina Manning
Imatge:
Cortesia Video Data Bank, Chicago
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers Th
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
videoart videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
place for lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The
lovers The lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
for videoart The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The
lovers The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for v
place for videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
videoart lovers The videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers Th
lovers The place for The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
for videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
videoart lovers The place videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
videoart lovers The place for The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
The place for videoart lovers place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
lace for videoart lovers The for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
art lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers Th
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
ideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers Th
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
oart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart love
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers Th
lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for v
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers Th
lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for v
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers ac
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers Th
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The
lovers The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for v
place for videoart The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
for videoart lovers e place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart lovers The or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
videoart lovers The place eoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
videoart lovers The place for vivideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
for videoart lovers The place videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart lovers The place for eoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
videoart lovers The place for lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers Th
lovers The place for videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
place for videoart lovers The lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers Th
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers Th
overs The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers Th
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
FESTIVAL
mostres
individuals
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
mostres
individuals
39
lace38
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartATENEU
lovers
the place for videoart
lovers
the
place
lovers
the place for videoart
lovers
the de
place
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
de L’ARDIACA
Del 6 al
18 de maig
16 a 20h
BARCELONÉS
Divendres
16 de
maig
a lesfor
22hvideoart lovers the place for videoartCASA
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Santa
Llúcia,
1
Canuda,
6
Presentació
del
projecte
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Tel. 93for
318videoart
1195
Tel. 93for
343videoart
6121
e place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for [email protected]
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
L·L un
PUNT
VOLAT
A LA RECERCA
DE LA ELA
GEMINADA
HOLLY
ZAUSnER
UNSEEN
Super 16mm transferit a DVD,
2007, 16’
© Betina Kuntzsch
Idea: Betina Kuntzsch
Textos: Laia Noguera i
Clofent, Carles Hac Mor
Imatges: Betina Kuntzsch
Tractament sonor: Josep
Manuel Berenguer
Una producció de Nau Côclea
L·L: un punt volat és un
projecte interdisciplinari
que articula la creació videoartística, la fotografia,
la literatura i la música.
L’artista de Berlín Betina
Kuntzsch, durant la seva
residència al Centre de
Creació Contemporània
Nau Côclea de Camallera,
va investigar, mitjançant
fotografies i vídeos, el signe
gràfic de la ela geminada,
únic en els alfabets occidentals. Laia Noguera i Carles Hac
Mor han continuat el procés
creatiu a partir del material
gràfic de Kuntzsch. Els seus
textos també han marcat la
reelaboració del treball de
l'artista. Aquest diàleg continua amb la feina d’un autor
de música electrònica, Josep
Manuel Berenguer, que dóna
el seu punt de vista sonor al
projecte.•
L·L: un punt volat es un
proyecto interdisciplinario
que articula la creación videoartística, la fotografía, la literatura y la música. La artista
de Berlín Betina Kuntzsch,
durante su residencia
en el Centro de Creación
Contemporánea Nau Côclea
de Camallera, investigó,
mediante fotografías y
videos, el signo gráfico de la
ele geminada, único en los
alfabetos occidentales. Laia
Noguera y Carles Hac Mor
han continuado el proceso
creativo a partir del material
gráfico de Kuntzsch. Sus textos también han marcado la
reelaboración del trabajo de la
artista. Este diálogo continúa
con la labor de un autor de
música electrónica, Josep
Manuel Berenguer, que aporta
su punto de vista sonoro al
proyecto.•
L·L: un punt volat is an
interdisciplinary project that
brings together videoart,
photography, literature and
music. During her residency
at the Centre de Creació
Contemporànea Nau Côclea in
Camallera, Berlin artist Betina
Kuntzsch used photography
and video to investigate the
graphic sign of the geminated
"l" (l·l), which is only used in
the Catalan alphabet among
Western languages. Laia
Nogura and Carles Hac Mor
continued to develop the
creative process based on
Kuntzsh's material. Their
texts have also implied a
reworking of the artist's work.
This dialogue continued with
the work of an electronic music composer, Josep Manuel
Berenguer, who has added his
sound-based perspective to
the project. •
©José Álvarez - Cortesia Galeria Carles Taché i el artista
A Unseen, la nova pel·lícula
en 16mm de Holly Zausner,
l’artista, amb determinació
investigadora, s’atabala entre
localitzacions clau i santuaris
artístics de la ciutat de
Berlín per tal de trobar espai
metafòric i descans literal
per a dues escultures figuratives de goma penjants, una
masculina, l’altra femenina.
A mesura que Zausner i els
seus dos protagonistes de
goma avancen per la ciutat,
una narració no lineal es desenvolupa. Troben emplaçaments propers a la vida de la
ciutat, com una fàbrica de pa
o una editora de diaris, però
també rareses, com un parc
d’entreteniment per a difunts.
Un avió dels que pinten el cel
escriu la paraula “ocult” sobre
la ciutat i un aparador (de la
galeria de Zausner)
explota enmig d’un carrer.
Aeroports, estacions de
tren i amples avingudes >
En Unseen, la nueva película
en 16mm de Holly Zausner,
la artista, con determinación investigadora, se
abruma entre localizaciones
clave y santuarios artísticos
de la ciudad de Berlín para
encontrar espacio metafórico y descanso literal para
dos esculturas figurativas
de goma colgantes, una
masculina, la otra femenina.
A medida que Zausner y
sus dos protagonistas de
goma avanzan por la ciudad,
una narración no lineal se
desarrolla. Encuentran emplazamientos propios de la
vida de la ciudad, como una
fábrica de pan o una editora
de periódicos, pero también
rarezas, como un parque
de entretenimiento para
difuntos. Un avión de los
que pintan el cielo escribe
la palabra “oculto” sobre
la ciudad y un escaparate
(de la galería de Zausner) >
In Unseen, Holly Zausner’s
new 16mm film, the questing
artist hurries through key
locations and art sanctuaries
in the city of Berlin attempting
to find metaphorical
space and literal rest for two
dangling figurative rubber
sculptures, one female and
one male. As Zausner and
her two rubbery protagonists
move through the city, a nonlinear narrative unfolds. They
encounter sites central to the
life of the city, like a bread
factory and a newspaper
plant, but also oddities, like
a defunct amusement park.
A skywriting plane spells out
the word “unseen” above the
city and a storefront window
(Zausner’s gallery) explodes
onto the street. Airports, train
stations, and large avenues
are curiously empty of people,
two tigers patrol through
the sculpture garden of a
museum, and the carved >
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
mostres
individuals
41
lace40
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartCASA
lovers
the place for videoart
the place
lovers the place for videoart
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Hall lovers
del CCCB
de L’ARDIACA
Del 6 lovers
al 18 de maig
de 16 a for
20hvideoart lovers the place for videoartCCCB
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
horaris
a
www.cccb.org
Santa
Llúcia,
1
Montalegre,
5
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Tel. 93for
318videoart
1195
Tel. 93for
306videoart
4100
e place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartwww.cccb.org
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Pantalla
CCCB, un
mes un
artista
JAIME
PITARCH
©Jaime Pitarch
© Holly Zausner
són curiosament buides de
gent. Dos tigres patrullen pel
jardí escultòric d’un museu,
i les estàtues de sants barroques del Bode Museum de
Berlín semblen mirar Zausner
i els seus dos acompanyants
amb ulls de consternació,
empatia i preocupació.
S’estableixen diàlegs evocadors entre l’entorn urbà i l’art,
entre el cos i la producció, i
una poderosa sensació del
sentir-se desplaçat i del no
poder reposar s’alterna amb
un sentit de pertinència i de
descans temporal.•
Sabine Russ i Gregory Volk
explota en medio de una calle. Aeropuertos, estaciones
de tren y amplias avenidas
están curiosamente vacías
de gente. Dos tigres patrullan
por el jardín escultórico de
un museo, y las estatuas
barrocas de santos del Bode
Museum de Berlín parecen
mirar a Zausner y a sus dos
acompañantes con ojos de
consternación, empatía y
preocupación. Se establecen
diálogos evocadores entre el
entorno urbano y el arte, entre el cuerpo y la producción,
y una poderosa sensación del
sentirse desplazado y del no
poder descansar se alterna
con un sentido de pertinencia
y de descanso temporal.•
Sabine Russ y Gregory Volk
Baroque Saint statues in
Berlin’s Bode Museum seem
to eye Zausner and her two
companions with consternation, empathy, and care.
Evocative dialogues take
place between the urban
environment and art, the
body and production, while a
strong sense of displacement
and unrest alternates with
a sense of belonging and
temporary repose.•
Sabine Russ and
Gregory Volk
En les seves obres més
recents, Jaime Pitarch
explora un dels símptomes de
base d’aquesta pèrdua: el de
la degradació o desgast del
significat del llenguatge i de
la imatge, dues estructures
fonamentals que han incidit
en la configuració del subjecte contemporani. Observa la
manera en què el materialisme acaba desgastant les
eines en les quals l’home ha
troba suport per créixer fins
convertir-les en supèrflues, i
opta per un exercici de retorn
al km. 0: desposseir les
coses de la seva imatge i els
discursos de la paraula per
veure què és el que queda de
tot allò que hem convertit en
material de consum.•
En sus obras más recientes
Jaime Pitarch explora uno de
los síntomas de base de este
extravío: el de la degradación
o desgaste del significado
del lenguaje y de la imagen,
dos estructuras fundamentales que han incidido en
la configuración del sujeto
contemporáneo. Observa el
modo en que el materialismo
termina por desgastar las
herramientas en las que el
hombre se ha apoyado para
crecer hasta convertirlas
en superfluas, y opta por un
ejercicio de retorno al km. 0:
desposeer a las cosas de su
imagen y a los discursos de
la palabra, para ver que es lo
que queda de todo aquello que
hemos convertido en material
de consumo.•
In his latest works, Jaime
Pitarch explores one of the
basic symptoms of this
loss: the degradation or
debilitation of the meaning
of language and images, two
basic structures that have
influenced the configuration
of the contemporary subject.
He looks at how materialism
ends up wearing out the tools
that humans have relied on
in order to grow, until they
become superfluous, and he
decides to attempt a return
to km.0: to strip things of
their images and discourses
of their words, and see what
remains of everything we
have turned into material for
consumption. •
Invading forces under fire
of bombcorn, 2002, 6’ 30”
Pain. Killers. I, 2004, 3' 28''
El síndrome de Rec & Pause,
2004, 3'
Bubbletrap, 2006, 4'30"
Rethinking David & Goliath,
2006-2007
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
mostres
individuals
43
lace42
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
CENTRE
FRANCESCA
Divendres
16 de
maig a leslovers
19.30h the place for videoart lovers the place for videoart love
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for
videoart lovers the
place for
videoart
BONNEMAISON
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Sant Pere
Baix, 7 lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
formés
videoart
Tel.lovers
93 268 the
4218place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
www.bonnemaison-ccd.org
VIRGINIA
DEL PINO
© Virginia del Pino
Lo que tú Dices que Soy
2007, 28’
Som allò a què ens dediquem?
Un escorxador, un guàrdia
civil, un enterrador, una stripper, un cuidador de porcs i una
dona a l’atur ens parlen sobre
l’identitat del treballador i la
repercussió social que tenen
les seves professions. Es
convida a la reflexió sobre
un tema universal: l’individu
enfront del treball.
Lo que tú Dices que Soy,
2007, 28’
¿Somos aquello a lo que nos
dedicamos? Un matarife, un
guardia civil, un enterrador,
una stripper, un cuidador de
cerdos y una mujer en paro,
nos hablan sobre la identidad
del trabajador y la repercusión
social que tienen sus profesiones. Se invita a la reflexión
sobre un tema universal: el
individuo frente al trabajo.
Lo que tú Dices que Soy,
2007, 28’
Are we what we do for a
living? A slaughterman, a
Civil Guard, a gravedigger,
a stripper, a pig farmer and
an unemployed woman talk
about worker identity and the
social impact of their jobs.
Viewers are encouraged to
reflect on a universal theme:
the individual in the face of
work.
Hágase su Voluntad,
2004, 22’30“
Existeix alguna cosa en la
relació serventa/senyora que
és diferent a qualsevol altra
relació laboral empleat/cap.
És alguna cosa que té a veure
amb el fet de servir, la convivència amb una família aliena,
en una realitat tan allunyada
de la pròpia. Diverses entrevistes realitzades a Mèxic a
10 empleades domèstiques
i a les seves “senyores de la
casa” amb les que conviuen,
proposen una reflexió sobre
el tema.•
Hágase su Voluntad, 2004,
22’30“
Existe algo en la relación sirvienta-señora que es diferente a
cualquier otra relación laboral
empleada-jefe; es algo que
tiene que ver con el hecho de
servir, la convivencia con una
familia ajena, en una casa ajena, en otra realidad tan alejada
de la propia. Varias entrevistas
realizadas en México a 10 empleadas domésticas y a sus
“señoras de las casas” con las
que conviven, proponen una
reflexión sobre el tema.•
Hágase su Voluntad,
2004, 22’30“
There is something about the
servant-lady relationship that
is different from any other
employee-boss relationship.
It has something to do with
the act of serving and living
with a family that’s not one’s
own, in a house that's not
one’s own, in another, very
different reality. A series of interviews carried out in Mexico
with ten domestic employees
and their "ladies of the house",
with whom the live, offer a
reflection on the subject. •
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
mostres
individuals
45
lace44
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartCINES
lovers
the place for videoart
lovers
the
place
lovers
the place
for videoart
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
BARBIER
-MUELLER
Del 6 al
18 de maig
CASABLANCA-KAPLAN
16 i 17
de maig,
passis:
20for
i 22hvideoart lovers the place for videoartMUSEU
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Montcada,
12-14
De
dimarts
a
divendres
d’11
19h, dissabtes
de 10
a 19h
Passeig
de
Gràcia,
115
 
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
foravideoart
lovers
the
place for videoart lovers the place for
Tel. 93for
319videoart
7603
Festius
10videoart
a 15h
Tel. 93for
218videoart
4345
entrada:
5 euros lovers the place for videoart lovers the place
e place for videoart lovers the place
lovers thePreu
place
for videoart
lovers the
placedefor
lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartwww.barbier-mueller.ch
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
EIJA-LIISA
AHTILA
THE
CINEMATICS
WORKS
JOSÉ
ÁLVAREZ
Venus,
2005-2006,
20’
© Crystal Eye Ltd, Helsinki
Me/we, okay, gray, 1993,
3x90 ‘‘
Jos 6 olis 9 OS / If 6 vas 9,
1995, 10’
Tänään /Today, 1996/97, 10’
Lohdustusseremonia/
Consolation Service, 1999,
23’ 40”
Rakkaus on aarre/ Love Is a
Treasure, 2002, 55’
Agraïments /
agradecimientos / thanks to
THE FINNISH FILM
FOUNDATION i CRYSTAL EYE
Les pel·lícules i instal·lacions
cinematogràfiques d’EijaLiisa de Ahtila exploren i
experimenten amb la manera
d’explicar històries. L’artista
crea contes extraordinaris
d’experiències humanes comuns. Les pel·lícules tracten
de separacions, de sexualitat
de noietes adolescents, de
relaciones entre membres
de família, de desintegració
mental i de mort. Investiguen
també els processos de percepció i l’atribució de significat, mentre les instal·lacions
trenquen la història i la
divideixen por mitjà de l’espai
expositiu. Les històries,
basades en entrevistes i
investigacions, transformen
allò material en imaginatiu al
llarg del procés de narració
del que ha succeït.
Les impossibilitats generades per la imaginació són incorporades, amb pinzellades
realistes, fent servir tècniques cinematogràfiques.
Aquests esdeveniments
fantàstics revelen l’estil
distintiu de les seves
pel·lícules. •
Las películas e instalaciones cinematográficas de
Eija-Liisa de Ahtila exploran y
experimentan con la manera
de contar historias. La artista
crea cuentos extraordinarios
de experiencias humanas
comunes. Las películas
tratan de separaciones, de
sexualidad de muchachas
adolescentes, de relaciones
entre miembros de familia, de
desintegración mental, y de
muerte. Investigan también
los procesos de percepción
y la atribución de significado
mientras las instalaciones
rompen la historia y la dividen
a través del espacio expositivo. Las historias, basadas en
entrevistas e investigaciones,
transforman lo material en
imaginativo a lo largo del
proceso de ir narrando lo
sucedido.
Las imposibilidades generadas por la imaginación son
incorporadas, con toques
realistas, utilizando técnicas
cinematográficas. Estos
acontecimientos fantásticos
revelan el estilo distintivo de
sus películas. •
Eija-Liisa de Ahtila’s films
and multi-screen installations explore and experiment
with storytelling, creating
extraordinary tales out of
common human experiences.
Dealing with separations,
teenage sexuality, family
relations, mental disintegration and death, the films also
investigate the processes
of perception and attribution of meaning, while the
installations break down the
story and divide it across the
exhibition space. The stories
are based on interviews and
research, and the results are
transformed into material for
the imagination during the
scriptwriting process.
The impossibilities generated by the imagination are
seamlessly incorporated into
the realistic settings using
special cinematic techniques,
giving the films their distinctive style. •
© José Álvarez
Devots de Santa Maria Magdalena formen una llarga
cua i esperen el seu torn per
parlar-li en privat.•
Devotos de Santa María
Magdalena forman una larga
cola y esperan su turno para
hablarle en privado.•
Devotees of Saint Mary Magdalane form a long queue
and await her turn so they
can talk to her in private.•
Director: José Santos Álvarez Fernández
DP: Fernanda Romandía
Producció On line: Marcela Ibarra
Àudio: Martín Hernández, Fernando Benavides, Olga Cuellar
Música: Akira Rabelais, Martín Delgado, Jair Laigther, José Luis Bernal i Bastón
Tape to film: Ollin Studio, ZTRACKS, Mantarraya producciones
Cast: Julián Pablo, Silvino Ramírez, Salvador Ramírez, María Flores
[email protected]
Cortesia de la Galeria Carles
Taché (Barcelona)
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
mostres
individuals
47
lace46
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartMUSEU
lovers
place for videoart
lovers
the place
videoart lovers the place for videoartMUSEU
lovers
the place for videoart
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
DEthe
CIÈNCIES
De dimarts
a dissabte
de 10for
a 18.30h
d'HISTÒRIA
Del 6 al
18 de maig
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
NATURALS
DE
BARCELONA
Diumenges
i
festius
de
10
a
14.30h
DE
LA
CIUTAT
De
dimarts
a
dissabte
de 10for
a 20h
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Pg. Picasso
s/n
Dilluns
tancat
Plaça del
s/n
Diumenges
i festius
de 10 lovers
a15h the place for videoart lovers the place for videoart love
e place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the
place
for videoart lovers the place for videoart lovers the place
forRei,
videoart
lovers the
place for
videoart
93 319the
6912place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartTel.lovers
93 256the
2100place for videoart
Dilluns
tancat the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
oart lovers the place for videoartTel.
lovers
lovers
www.bcn.cat/museuciencies
www.museuhistoria.bcn.cat
RUBÉN
SANTIAGO
FUTURE,
2005,3’3’’
CLAUDIA
TERSTAPPEN
&
GREG WALLIS
10 seconds a day,
Re-editado, 2008,
21’ 19”
©Claudia Terstappen & Grez wallis
Diari visual gravat per
Claudia Terstappen en col·
laboració amb Greg Wallis
Gravat al Kakadu National
Park
Un film que Terstappen realitzà amb el zoòleg Greg Wallis.
L’obra convida l’espectador a
passar un temps en escenaris naturals que pràcticament
passen desapercebuts. Va ser
enregistrat com un diari visual durant vuit mesos al nord
d’Austràlia, el 2003 i el 2004.
Se n’ha dut a terme una reedició per a LOOP. Seccions breus
d’imatges són ordenades per
formar un seguit d’elements
significants del món natural
dels aborígens australians.
La mateixa terra en totes les
seves formes conté històries
del període de la creació o de
l’època del somni; aquestes
històries formen part, alhora,
de la quotidianitat dels
aborígens. •
Diario visual realizado
por Claudia Terstappen
en colaboración con Greg
Wallis
grabado en el Kakadu
National Park
A visual diary filmed by
Claudia Terstappen in
collaboration with Greg
Wallis
Filmed at Kakadu National
Park
Un film que Terstappen realizó con el zoólogo Greg Wallis.
La obra invita al espectador a
pasar un tiempo en escenarios naturales que prácticamente pasan desapercibidos.
Fue realizado como un diario
visual durante ocho meses en
el norte de Australia, en 2003
y 2004. Se ha realizado una
reedición para LOOP. Secciones breves de imágenes son
ordenadas para formar una
serie de elementos significantes del mundo natural de
los aborígenes australianos.
La misma tierra en todas sus
formas contiene historias
del período de la creación o
de la época del sueño; estas
historias forman parte, a su
vez, de la cotidianidad de los
aborígenes. •
A film which Terstappen made
with zoologist Greg Wallis.
The film invites viewers to
spend time in natural scenes
which otherwise easily go
unnoticed. It was filmed as a
visual diary during a period
of 8 months in the far north of
Australia in 2003/2004 and
now a new version has been
re-edited for LOOP. Short sections of images are lined up
to form a record of significant
elements of the natural world
of the Aboriginal people. The
land itself in all its shapes and
forms holds stories of the
creation period or the dreamtime and these stories form
an integral part of the daily
lives of the Aboriginal people.•
© Rubén Santiago
sota capes de pols i runa,
sota un terra de fusta
corcada, s’amaga
una paraula.
Bajo capas de polvo y
escombros, bajo un suelo
de madera carcomida, se
oculta una palabra.
Under layers of dust and
rubble, below a wooden
floor riddled with woodworm, hides a word.
Nascut a Sarria, Galícia, el
1974, Rubén Santiago és
llicenciat en Belles Arts per la
Universitat Complutense de
Madrid i l’Escola Massana de
Barcelona. El 2006 va realitzar una exposició individual
al Centre d’Art Santa Mònica
de Barcelona. Durant el mateix any va participar també
en diverses exposicions
col·lectives, entre d’altres:
Laberinto de museos, a
l’Institut Cervantes de Pekin;
Diferentes-Junge Spanische
Kunst in Asbach, al Museu
Kloster Asbach, Alemanya. Ha
rebut el V Premio Novos Artistas del Auditorio de Galicia, el
Primer Premi de Videocreació
2005 de la Fundació Caixa
Galicia i els premis del jurat
i del públic a Intervenciones TV.6 de la Fundación
Rodríguez. Actualment viu i
treballa a Barcelona.•
Nacido en Sarria, Galicia, en
1974, Rubén Santiago se
licenció en Bellas Artes por la
Universidad Complutense de
Madrid y la Escuela Massana
de Barcelona. En 2006 realizó
una exposición individual en
el Centro de Arte Santa Mónica
de Barcelona. Durante el
mismo año participó también
en varias exposiciones
colectivas como Laberinto
de museos, en el Instituto
Cervantes de Pekín y Diferentes-Junge Spanische Kunst in
Asbach, en el Museo Kloster
Asbach, Alemania. Ha recibido
el V Premio Novos Artistas del
Auditorio de Galicia, el Primer
Premio de Video Creación
2005 de la Fundación Caixa
Galicia y los premios del
jurado y público en Intervenciones TV.6 de la Fundación
Rodríguez. Actualmente vive
y trabaja en Barcelona. •
Born in Sarria, Galicia, in 1974,
Rubén Santiago graduated in
Fine Arts from the Universidad
Complutense in Madrid and
Escola Massana in Barcelona.
In 2006, he had a solo exhibition at Barcelona’s Centre
d’Art Santa Mònica and that
same year he participated
in several group exhibitions, including "Laberinto
de museos" at the Instituto
Cervantes in Beijing and
"Diferentes - Junge Spanische
Kunst in Asbach" at the
Kloster Asbach Museum, Germany. He was the recipient of
the Auditorio de Galicia’s 5th
Premio Novos Artistas award,
the Caixa Galicia Foundation's
first prize for Video Creación
2005 and the jury and
audience awards at the Fundación Rodríguez’s Intervenciones TV.6. He currently lives
and works in Barcelona. •
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
mostres
individuals
49
lace48
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartMUSEU
lovers
place for videoart
the place
lovers
the place
for videoart
lovers
place
DEthe
L’ERòTICA
FREDERIC
MARÈS
8, 9, 10
de maigthe
de 10
a 22hfor videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Del 6 lovers
al 11 de maig
de 10 afor
12h,videoart
de 14 a 16hlovers
i de 19hthe
a 21hplace for videoartMUSEU
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
DE
BARCELONA
Pl.
Sant
Iu,
5-6
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
La Rambla,
96 bis
Tel. 93for
256videoart
3500
e place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
93 318the
9865place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartwww.museumares.bcn.cat
oart lovers the place for videoartTel.
lovers
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
www.erotica-museum.org
LUIS
BEZETA
Time to Join 01,
2002, 4’
Artista visual que treballa
Cortesia
Galeria Metropolitana
exclusivament amb vídeo.
El treball de Bezeta és
senzill i directe. Els seus
vídeos aborden temes de la
seva vida quotidiana, petits
contes sobre les seves
reflexiones personals, les
seves passejades, la seva
rutina diària, petites dissertacions poètiques sobre
temes molt simples. Des
d’una òptica molt personal,
l’aproximació visual de la
qual sorprèn per la seva frescor i imprevisibilitat. Quasi
no hi ha separació entre el
seu treball i la seva vida.
ALEXANDRA
NAVRATIL
Artista visual que trabaja
exclusivamente con video.
El trabajo de Bezeta es
sencillo y directo. Sus videos
abordan temas de su vida
cotidiana, pequeños cuentos
sobre sus reflexiones personales, sus paseos, su rutina
diaria, pequeñas disertaciones poéticas sobre temas
muy simples. Desde una
óptica muy personal, nos
presenta una aproximación
visual que sorprende por su
frescura y espontaneidad.
Casi no existe separación
entre su trabajo y su vida.
THE BEACH,
2007, 6’45’’
A visual artist who works
exclusively with video.
Bezeta’s work is simple and
direct. His videos deal with
his day to day life through
little stories about his private thoughts, his strolls, his
daily routine - small poetic
dissertations on very simple
subjects. A highly personal
point of view mixed with a
visual approach that surprises through its freshness
and unpredictability. His
work and his life are almost
inseparable.
© Alexandra Navratil
Del 12 al 18 de maig de 10 a 12h, de 14 a 16h i de 19h a 21h
MIQUEL
GARCIA
Je t'aime...
2004, 4'23’’
(del projecte I love, otras
patologías del amor)
Música: Merche Blasco
Je t'aime... mostra l’interminable recorregut d’una
piruleta pel cos d’una noia.
Entre la provocació i l’onanisme exhibicionista, l’objecte,
record de la innocència
infantil, és recuperat com a
joguina sexual, transformant
una patologia de l’amor en un
moment eròtic bucòlic, públic
i quotidià.
Je t'aime... muestra el
interminable recorrido de una
piruleta por el cuerpo de una
chica. Entre la provocación y
el onanismo exhibicionista,
el objeto, recuerdo de la inocencia infantil, es recuperado
como juguete sexual, transformando una patología del
amor en un momento erótico
bucólico, público y cotidiano.
Je t'aime... shows a lollipop
tracing an endless route over
a girl's body. Part-provocation
and part-exhibitionist onanism, the object, a reminder of
childhood innocence, is reappropriated as a sex toy and
a pathology of love is transformed into a bucolic, public,
ordinary erotic moment.
A The Beach una càmera que
fa girs de 360 graus escaneja, d’una banda, l’escena
d’una víctima ofegada,
de metges i espectadors i
d’una noia que posa per a
la càmera; d’altra banda, el
mar i el cel. Entre aquests
extrems, que combinen el
melodrama amb una idea
purament estructuralista
del cinema, s’esdevenen petites escenes que funcionen
com a indicadors d’un context més ampli. Les grues i
el venedor de cervesa il·legal
són parts oposades del
mateix sistema econòmic.
L’estructura rotativa del
vídeo sembla ser un loop,
però, amb cada gir, alguns
detalls canvien. Es tracta
d’un loop que existeix en el
temps, un loop de durada.•
En The Beach una cámara
que gira 360 grados escanea
por un lado la escena de
una víctima ahogada, de
médicos y espectadores y
de una chica que posa para
la cámara, y por otro lado el
mar y el cielo. Entre estos
extremos que combinan el
melodrama con una idea
puramente estructuralista
del cine, ocurren escenas
pequeñas que funcionan
como indicadores para un
contexto mas amplio. Las
grúas y el vendedor de
cerveza ilegal forman partes
opositas del mismo sistema
económico. La estructura
rotativa del video parece ser
un loop, pero con cada vuelta
algunos detalles cambian.
Se trata de un loop que existe
en el tiempo, un loop de
duración.•
In The Beach, a 360 degree
rotating camera scans a
scene from side to side. On
one side, it shows a drowned
girl with doctors and people
looking on and a girl posing
for the camera, and on the
other, the sea and sky. Little
scenes take place between
these two extremes that
mix melodrama with a
purely structuralist idea of
cinema, acting as indicators
for a larger context. Cranes
and an illegal beer seller
are opposite sides of the
same economic system.
The rotational structure of
the video appears to be a
loop, but some of the details
change on each rotation. It is
a loop in time, a loop based
on duration. •
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
mostres
individuals
51
lace50
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
WWW.BROUWER-EDITION.COM
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartMUSEU
lovers
the place for videoart
lovers
the de
place
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
PICASSO
Del 6 al
18 de maig
10 a 20h
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Montcada,
15
Dilluns
feiners
tancat
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Tel. 93for
256videoart
3000
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
museupicasso.bcn.cat
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartwww.
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
En el moment de negociar la
més o menys autoritària o
coercitiva estructura d’estat
que defineix i controla el
progrés de cadascú des del
“costat elevat” cap al “costat
terrenal”, hom recorda una
mena d’equivalent secular del
progrés que va de la confessió cap a l’absolució. Fet i fet,
tot el que ens separa del noman’s land i de la terra ferma
oficial de l’estat són un parell
de portes automàtiques.
PABLO WENDEL
›TERRACOTTA WARRIOR‹ 2006, VIDEO PROJECTION
Mentre treballs anteriors
com Angel exploraven el ric
simbolisme de què disposem
a l’hora de negociar el nostre
camí per la ciutat, aquesta
peça juga amb el simbolisme
que fa referència a un canvi
en l’estat. L’aura de seguretat,
la consciència d’un mateix i
el petit drama de les portes
últimes que s’obren són
amplificats i transformats per
la banda sonora en un estat
alterat o abandó en el reialme
dels cels. Tots els camins
porten a Roma. Allò ideal, el
punt de fuga.
El Miserere d’Allegri, posada
en escena del salm 51, ha
estat interpretat a la Capella
Sixtina durant segles; la seva
música va ser un secret ben
guardat fins que Mozart, durant la seva visita quan tenia
catorze anys, en va reproduir
la partitura de memòria. •
EVA TEPPE
›HALF AWAKE HALF ASLEEP‹ 2006, VIDEO PROJECTION
En el momento de negociar
la más o menos autoritaria
o coercitiva estructura de
estado que define y controla
el progreso de cada uno desde
el “lado elevado” hacia el “lado
terrenal”, uno recuerda una
especie de equivalente secular del progreso que va de la
confesión hacia la absolución.
Al fin y al cabo, todo lo que
nos separa del no-man’s land
y de la tierra firme oficial del
estado son un par de puertas
mecánicas.
Mientras trabajos anteriores
como Angel exploraban el
rico simbolismo del que
disponemos a la hora de
negociar nuestro camino por
la ciudad, esta pieza juega
con el simbolismo que hace
referencia a un cambio en el
estado. El aura de seguridad,
la conciencia de uno mismo y
el pequeño drama de las puertas últimas que se abren son
amplificados y transformados
por la banda sonora en un estado alterado o abandono en
el reino de los cielos. Todos los
caminos conducen a Roma. Lo
ideal, el punto de fuga.
El Miserere de Allegri, puesta
en escena del salmo 51, ha
sido interpretado en la Capilla
Sixtina durante siglos. Su
música permaneció un
secreto bien guardado hasta
que Mozart, durante su visita
cuando tenía catorce años,
reprodujo la partitura de
memoria. •
Threshold to the Kingdom
is set at the arrivals gate at
London City Airport. In
negotiating the more
or less authoritarian or
coercive apparatus of the
state, which define and
control one’s progress from
’air-side’ to ‘land-side’, one
is perhaps reminded of a
secular equivalent of the
progression from confession
to absolution. Eventually, all
that separates us from the
no man’s land and the official
terra firma of the state is a
pair of automatic doors.
While earlier works such
as Angel explored the rich
symbolism that is available
in negotiating one’s way
around the city, this film
plays with the symbolism
that signals a change in
state. The aura of security,
the self-consciousness this
induces, and the little drama
of the final gates opening are
amplified and transformed by
the soundtrack into an altered
state or delivery into the
Kingdom of Heaven itself. All
roads lead to Rome. The ideal
or vanishing point.
Allegri’s Miserere, based on
the fifty-first psalm, has been
sung in the Sistine Chapel
for centuries. The music was
a closely guarded secret
until Mozart, visiting as a
fourteen-year-old, made a
notation from memory.•
MARK
WALLINGER
THRESHOLD
TO THE
KINGDOM
2000, 11’10’’
Vídeo de la col·lecció
Jean-Conrad i
Isabelle Lemâitre
Agraïments /
agradecimientos / thanks to
Anthony Reynolds Gallery,
Londres
MUSEU PICASSO, Barcelona
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
mostres
individuals
53
lace52
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartPAVELLÓ
loversmies
theVAN
place
videoart lovers the
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
DERfor
ROHE
8, 9place
i 10 de for
maigvideoart
a partir dellovers
capvespre
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Av.
del
Marquès
de
Comillas,
s/n
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Tel. 93for
423videoart
4016
e place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartwww.miesbcn.com
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
JIA
ZHaNG-KE
SHENZHEN- THE
TWIN CITIES /
HONG KONG−
THE TWIN CITIES
CITY OF
EXPIRATION AND
REGENERATION
2007, 62’
La Fundació Mies van
der Rohe presenta dos
documentals del director de
cinema xinès Jia Zhang-Ke.
Les obres van ser projectades
en la inauguració de la
Biennal d’Urbanisme i
Arquitectura de Shenzhen i
Hong Kong que van tenir lloc
el 2007 i mostren l’interès
del director per les relacions
entre els éssers humans i
el seu entorn habitable. La
Fundació Mies van der Rohe
impulsa el debat, la difusió i
la sensibilització sobre temes
d’arquitectura i urbanisme
contemporanis; aquests
documentals realitzats
per un dels cineastes
xinesos amb més projecció
internacional representen el
nexe que permet a la fundació
participar en les activitats del
Festival Loop 2008.
Jia Zhang-Ke és una figura
clau del que es coneix com
a “Sisena Generació” de
directors de cinema xinesos
que, de manera general,
produeixen pel·lícules de gran
força i resolució, contemporànies i realistes, fent sevir
tècniques d’improvisació
amb actors no professionals
per tal d’evocar millor la
sensibilitat del dia a dia a la
Xina que intenten capturar.
El director va guanyar el Lleó
d’Or al Festival Internacional
de Cinema de Venècia per la
pel·lícula Still Life l’any 2006.
En les dues filmacions que es
presenten dins del marc del
Loop 2008 notem l’interès del
seu autor per l’entorn on viuen
les persones i la manera
com s’articulen les relacions
entre aquest entorn i els seus
habitants. S’incideix en els >
La Fundación Mies van
der Rohe presenta dos
documentales del director de
cine chino Jia Zhang-Ke. Las
obras fueron proyectadas en
la inauguración de la Bienal
de Urbanismo y Arquitectura
de Shenzhen y Hong Kong
que tuvieron lugar en 2007 y
muestran el interés del director por las relaciones entre los
seres humanos y su entorno
habitable. La Fundación Mies
van der Rohe impulsa el
debate, la difusión y la
sensibilización sobre temas
de arquitectura y urbanismo
contemporáneos; estos documentales realizados por uno
de los cineastas chinos con
más proyección internacional
representan el nexo que permite a la fundación participar
en las actividades del Festival
Loop 2008.
Jia Zhang-Ke es una figura
clave de lo que se conoce
como “Sexta Generación” de
directores de cine chinos que,
por norma general, producen
películas de gran fuerza y
resolución, contemporáneas
y realistas, haciendo uso de
técnicas de improvisación
con actores no profesionales para evocar mejor la
sensibilidad del día a día en la
China que intentan capturar.
El director ganó el León de Oro
en el Festival Internacional de
Cine de Venecia por la película
Still Life en 2006.En las dos
filmaciones que se presentan
en el marco del Loop 2008
notamos el interés de su autor
por el entorno donde viven las
personas y la manera en que
se articulan las relaciones
entre este entorno y sus
habitantes. Se incide >
The Mies van der Rohe
Foundation presents two
documentaries by Chinese
film director Jia Zhang-Ke.
These two works were
screened at the opening of
the Shenzhen and Hong Kong
Urbanism and Architecture
Biennale in 2007, and show
the director’s interest in the
relationships between human
beings and the built environment. The Mies van der Rohe
Foundation encourages
discussion, diffusion and
public awareness on issues
relating to contemporary
architecture and urban
design. These documentaries
by one of China’s best-known
filmmakers are the link
allowing the Foundation to
participate in the 2008 Loop
Festival.
Jia Zhang-Ke is a key figure
in the so-called "Sixth Generation" of Chinese film directors
who generally produce
realistic, powerful and highly
resolved contemporary films
using improvisation with nonprofessional actors to help
them evoke the day-to-day
sensibility of the China they
are trying to capture on film.
Zhang-Ke won the Golden Lion
at the Venice International
Film Festival for the film Still
Life in 2006.
The two films presented
within the Loop 2008 program
reflect the director’s interest
in the places where people
live, and the way in which
relationships are formed
between an environment and
its inhabitants. They deal with
the social transformations
taking place in Chinese
society and the continuous >
© Jia Zhang-Ke
canvis socials presents en la
societat xinesa i es tracten
els reptes continus als quals
s’enfronten les persones
en un ambient en canvi
constant. Evoca, discretament, la consciència que el
món on vivim es troba saturat
d’influències culturals.
La riquesa del material
que veiem a la pantalla i la
capacitat d’evocar una plètora d‘observacions permet
diverses interpretacions per
part de l’audiència. •
en los cambios sociales presentes en la sociedad china
y se tratan los continuos
retos a los que se enfrentan
las personas en un ambiente
en constante cambio. Evoca,
discretamente, la conciencia
de que el mundo donde vivimos se encuentra saturado
de influencias culturales.
La riqueza del material que
vemos en la pantalla y la capacidad de evocar una plétora
de observaciones permite
diversas interpretaciones por
parte de la audiencia. •
challenges people have
to face in a constantly
changing context. These
films discretely evoke the
awareness that the world
we live in is saturated with
cultural influences. The
richness of the material
we see on screen and the
films' capacity to evoke a
plethora of observations allow
audiences to interpret them in
a different ways. •
The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
place for lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
lovers The lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
for videoart The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lovers The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
place for videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
videoart lovers The videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lovers The place for The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for v
for videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
videoart lovers The place videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart lovers The place for The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
The place for videoart lovers place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
lace for videoart lovers The for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
art lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
ideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
oart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart l
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lovers The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
place for videoart The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
for videoart lovers e place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
22 universitats
14 països
in- forHasta
22 universidades
de for videoart
Up to 22
universities
from
videoart lovers The
place eoart de
lovers
The place
videoart
lovers The place
lovers
The place
for14
videoart lov
videoart lovers The
place for
vivideoart
lovers The
place
for videoart
lovers
for videoart
lovers
The place
volucrades
amb
l’ensenyament
i 14
países
involucradas
conThe placecountries
that
are
involved
in for vide
for videoart lovers The place videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
la
difusió
del
videoart
se
citaran
la
enseñanza
y
la
difusión
teaching lovers
videoart
and
broadvideoart lovers The place for eoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
The
place
for videoart
a Barcelona
delThe
programa
del videoarte
darán
citafor
envideoart
videoart lovers The
place fordins
lovers
place for videoart
loversseThe
place
lovers
The place
for videoart
lovers
ening
its
scope
will
meet
in
lovers The placed’universitats,
for videoart place
for videoart
The place
for videoart
lovers The place for videoart lovers The place
un projecte
que lovers
Barcelona
dentro
del programa
this
year as
part
of for video
place for videoart lovers The lovers The place for videoart lovers The place Barcelona
for videoart
lovers
The
place
aspira
a consolidar-se
de universidades,
un proyecto
videoart place for
videoart
lovers The com
placelafor videoart
lovers The place
for videoartthe
lovers
The place
for videoart
lovers T
Universities
Program.
This
lovers The placeplataforma
for videoart
lovers
The place
lovers
The place for
videoart lovers The place for videoart lovers
idònia
perquè
el for videoart
que aspira
a consolidarse
como
aspires
to establish
lovers The placetreball
for videoart
lovers
The place for videoart
loversidónea
The place
lovers
The place
for videoart lovers
d’alumnes
i estudiants
la plataforma
parafor
quevideoart
el project
overs The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
videoart
lovers
The place
itself
as
the
ideal
platform
for for video
recentment
sigui vist
trabajo
alumnos
y estudivideoart lovers The
place forllicenciats
videoart lovers
The place
forde
videoart
lovers
The place for videoart lovers The place for video
allowing
professionals
videoart
loverspels
Theprofessionals
place for videoart
The
place for videoart
lovers The
placeindustry
for videoart
lovers The place
i valorat
del lovers
antes
recientemente
licenciaplace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The
place
forevaluate
videoartthe
lovers
to
view
and
workThe
of place
sector.
dos
sea
visto
y
valorado
por
los
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
students
graduates.
profesionales
sector.
lovers The place for videoart lovers The place for videoart
loversdel
The
place for videoart
loversand
Therecent
place for
videoart lovers
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
FESTIVAL
PROGRAMACIÓ
UNIVERSITATS
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
programació
57
lace56
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoartuniversitats
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers
placeRamblas
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Sala lovers
CANALETES
HOTEL the
CATALONIA
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Pelai,
28
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Tel.for
93 316
84 00 lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
e place
videoart
www.hoteles-catalonia.com
oart lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Sala Canaletes
gran saló rambles
dijous
divendres
08.05
09.05
12.00h
THE ROYAL UNIVERSITY COLLEGE OF
FINE ARTS IN STOCKHOLM (SE)
12.00h
MONASH UNIVERSITY
(AUS)
13.00h
ALFRED UNIVERSITY (USA)
13.00h
MALMÖ ART ACADEMY
(SE)
14.00h
MEDIA SCHOOL AT THE ROYAL
DANISH ART ACADEMY (DK)
14.00h
YALE UNIVERSITY (USA)
15.00h
LE FRESNOY (FRA)
15.00h
IED (CAT)
16.10h
MECAD-ESDi (CAT)
16.00h
IDEP (CAT)
17.00h
FACULTAT DE BELLES ARTS UB (CAT)
17.00h
ELISAVA (CAT)
18.00h
KHM (D)
18.00h
HAUTE ÉCOLE D’ART ET
DU DESIGN (CH)
19.00h
UNIVERSIDAD IUAV DE VENECIA (IT)
19.00h
GOLDSMITHS (UK)
20.00h
YALE UNIVERSITY (USA)
20.00h
ESCOLA MASSANA
(CAT)
ALFRED UNIVERSITY,
NY, USA
Comissariat per
Will Contino, (Professor in
Expanded Media),
Andrew Deutsch,
(Assistant Professor in
Expanded Media),
Steven Pedersen (media
artist), Nicole Rademacher
(media artist)
divendres
09.05
ELISAVA, CAT
Les retines sonores
Dijous 8 de maig a les 21h
hi haurà una projecció a la
Plaça de la Mercè d’obres dels
alumnes d’Elisava
ESCOLA MASSANA,
CAT
17.00h
TAULA RODONA: LA PRODUCCIÓ DE
VIDEOART A LES UNIVERSITATS
20.00h
UNIVERSITATS OF
NEW SOUTH WALES (AUS)
David Webber, 23rd Street, 2006, 5’59”
Nicole Rademacher, Number 048 in a series of short videos,
2008, 55”
Chris McDaniel, (double takes the nth) x 2, 2007, 8’29”
Victoria Brabury, Arms, 2007, 1’37”
Kathryn Drury, The Fragrant Yet Internecine Interstice Act II:
The Infectious Yet Appetizing Artifice of Agnostic Amphitheatres,
2007, 6’29”
Victoria Brabury, The Hat (Sweetheart), 2007,4’26”
Dimarts 6 de maig a les 20h hi
haurà una projecció al claustre de l’Antic Hospital de Sant
Pau d’obres dels alumnes de
l’Escola Massana
FACULTAt DE BELLeS
ARTS UNIVERSITAT
DE BARCELONA, CAT
Programa seleccionat per
Carlos Velilla
Una petita xarxa d’interfícies
reactives al so serà la presentació dels alumnes del Màster
de Digital Media Design de
l’escola Elisava. Els visuals
jugaran amb la il·lustració del
so, pensat especialment per
al set de Dj. En contrapartida,
serà el so el que actuï amb
les imatges. La narració
d’històries en el format audiovisual és un dels paradigmes
sobre els que se centrarà la
performance.
Una pequeña red de interficies reactivas al sonido
será la presentación de los
alumnos del Máster de Digital
Media Design de la escuela
Elisava. Los visuales jugarán
con la ilustración del sonido,
pensado especialmente para
el set de Dj, como contrapartida, será el sonido el que
actue con las imagenes. La
narración de historias en el
formato audiovisual es uno de
los paradigmas en los que se
centrará la performance.
A small network of interfaces
that react to sound will be
presented by students of the
Master in Digital Media Design
at Elisava design school,
which is part of the Universitat Pompeu Fabra. The visuals
will play with ways of illustrating sound, designed specially
for the DJ set. Inversely, the
sound will interact with the
images. One of the paradigms
that the performance will be
based on is the narration of
stories in audiovisual format.
Andrés Bartos, Nicho, 6’, Rotatorio, 4’35’’ & Uit Hidden Noise, 4’35’’
Gabriela Minguez Almeida, Preambulo, 5’20’’
Oliver Roura, Haiku, 3,50’’
Javier Rodríguez Martín & Annie Montero Abad, Haiku, 5’47’’
Alba Mas, animació, 3’40’’
Marta Ramos, animació, 1’42’’
Federico Sancho, autoretrat, 2’25’’
Monti, Haiku, 3’37’’
Yasmina, animació, 2’10’’
Col·lectiva, Leviatán, 2’26’’
Veridiana Leite de Moraes, Haiku, 4’24’’ & El tiempo no para ...date prisa, 1’10’
Jordi Garcia, Sense identitat, 1’45’’
Cristina Girol, Malsons, 1’30’’
Dina, Haiku, 4’10’’
Mireia Carreira, autoretrat, 1’
Maria Bätge, Bubble King, 2008, 4’28’’
Maria Cerón, Fragmento III de Fragmentos Suspensivos, 2008, 10’
Laura Gamboa, El zurcidor, 2007, 1’32’’
Daniel Jacoby, Fragmento del discurso del Presidente Hugo Chávez, el 3 de diciembre de 2007,
en orden alfabético, 2008, 6’37’’.
Verónica Luyo, In between, 2008, 0’51’’
Ilaria Mauro, Ingredientes: Harina, Levadura, Agua y Sal, 2008, 4’03’’
Anibal Parada i Daniela Ortiz de Zevallos, Flamescape, 2008, 3’
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
programació
59
lace58
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoartuniversitats
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartSala
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
CANALETES
Sala lovers
CANALETES
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
GOLDSMITHS, UK
Programa comissariat per
Nazli Gurlek i Alexandra
Navratil
HAUTE ÉCOLE D’ART
ET De DESIGN,
GENEVA, ch
Programa comissariat per
Frank Westermeyer
IDEP-ESCOLA DE LA
IMATGE I dEL
DISSENY, CAT
Selecció de treballs en dvcam
del curs de Realització i
Producció
ISTITUTO EUROPEO DI
DESIGN, CAT
Allsopp and Weir, Amplification Device, 2007, 7’57’’
Alexander Heim, Untitled, 2006, 4’15’’
Theo Prodromidis, Serenade to Spectacle, 2006, 6’15’’
Ron Lapid, Casual Mechanisms, 2006, 2’28’’
Michelle Deignan, Il Cittadino, 2007, 8’46’’
Raymond Taudin Chabot, That Place, 2007, 8’22’’
Robb Jamieson, Rebecca Ann Harris, 2007, 8’
Emanuel Almborg, Newsreel, 2008, 10’
KHM,
KUNSTHOSCHULE
FÜR MEDIEN KÖLN, D
Visual Evidence
Tristan Audeoud, Riot, 2007, 3’
Luca  Bagiella, Souviens-Toi, 2008, 8’
Wiktor Konwicki, Sans Titre, 2004, 4’03’’
Jonas Scheu, Matière Primaire, 2007, 4’15’’
Vittoria Polato, Play All, 2006, 3’03’’
Daphné Roulin, Where're You Going?, 2008, 11’20’’
Oh Eun Lee, Golem Revisited: A Traveller's Tale, 2007, 8’
LE FRESNOY, FR  
Dream and urban
Lanscape
Natalia González, Stephanie Manrique, Alberto Navarro i Alberto Peralta,
Give In, 2007, 5’40”
Manuel Cabezas, Marco Cardillo, Nills Iamaguchi, Pedro Marques i Lluc Rosell,
A-3007, 2007, 7’
Etna Martínez, Xavier Miró, Jordi Señan i Aleix Vilardebó, Des—, 2007, 5’20”
Raquel Baulenas, Guillermo Bohórquez, Laura Crespo, Marc Vallcorba i Marc Vilarnau,
Adaretell, 2007, 3’06”
Manuel Cabezas, Marco Cardillo, Stephanie Manrique i Lluc Rosell, Feel the Air, 2007, 5’11”
Joaquin Bas, Karlos Rodríguez, Eduard Sacarés i John Sánchez, Prozac, 2007, 6’06”
Kenneth Expósito, Yasin Lligoña, Marta Marín, Tord Olovsson i Toni Santoja,
Vidú, 2006, 7’40”
Mariana Elías, Marta Marín, Marcelo Peirano i Cristina Valero, Quoi Quoi, 2006, 6’50”
MALMö ART
ACADEMY, SU
Comissariat per
Kevin Murphy
L’Istituto Europeo di Design
de Barcelona celebra el 60
aniversari de la Carta dels
Drets Humans convidant els
seus alumnes a inspirar-se en
els articles que la composen
per realitzar un projecte lliure
en format vídeo.
MECAD-ESDi, CAT
El Istituto Europeo di Design
de Barcelona celebra el 60
aniversario de la Carta de los
Derechos Humanos invitando
a sus alumnos a inspirarse en
los artículos que la componen
para realizar un proyecto de
vídeo libre.
Rodrigo Leite Peres, Katherina Revenga, En Algún Lugar, 2’
Miguel Pacheco, FraNcisco Rosa, Passos, 2’
Mar Rodrigo, Alejandro Breton, Speech, 2’
Selecció de Julia Scher i
Susanna Schoenberg
Comissariat per
Pascale pronnier
The Instituto Europeo di Design de Barcelona celebrates
the 60th anniversary of the
Universal Declaration of
Human Rights by inviting its
students to use the articles of
the charter as inspiration to
create a video project of their
choice.
En col·laboració amb:
Thomas Hawranke, inurl:/view.shtml, 2008,1’41’’
angelique dubois, Trailer to Legends, 2007, 5’ 15’’
Alec Crichton, Wahit (excerpt), 2008, 6’
JI HYUN PARK, Balance, 2007, 4’
Franziska Cordes, Heroisch & Echt/True blue 2008 8’30’’
Thorsten Hallscheidt, Construction II (forest), 2008, 2’
Hans Diernberger, Facing actors, 2008, 1’06’’
Georg Schütz, Promotion, 2007, 2’53’’
Gregg Smith, Should We Never Meet Again, 2005, 14'
Laurent Mareschal, Ligne Verte, 2005, 3'
Slavica Ceperkovic, Ville Blanche, 2003, 3'
Sébastien Caillat, Histoire Sans Gravité, 2006, 17'
Johan Berard, Night City, 2006, 6 '
Zhenchen Liu, Under construction, 2007, 12"
Eva Drangsholt, All Shall Be Well, 5’34”
Rui Mourão, Tróia, 5’53”
Synnøve G. Wetten, Its All Over For the Unknown Soldier, 5’13”
Maria Jönsson, The Stream, 2’40”
Maj Hasager, We’ve Met Before, 7’
Eva Drangsholt, Icarus – A Yearning to Fly, 2’30”
João Leonardo, The Funeral Party, 5’12”
Kristina Kvalvik, Looking At, 4’30”
Johanna Fjaested, Cook You, 3’35”
Fran Barrionuevo, In Memoriam, 2007, 25’ Videocreació
Carlos Cortés, Spot Publicitario Sabotaz, 2007, 1’14” Comercial
Zuumo (Quim Español, Dani Bloom, Joan Sánchez, Salvador
Martínez, Xavi Pascual, Denís Lleri, Robert Fernandez),
Hola, 2007, 12’45”, Curt de ficció
Lowcost Films, (Silvia Terris, Lara García, Pau Ocasar, Eric
Serra, Iñaki Soria), Ritms, 2007, 2’16” Video experimental
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
programació
61
lace60
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoartuniversitats
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartSala
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
sala lovers
canaletes
canaletes
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
MEDIA SCHOOL AT
THE ROYAL DANISH
ART ACADEMY, DK
MONASH
UNIVERSITY, AUT
Comissariat per Claudia
Terstappen, Faculty of Art &
Design, Monash University,
Melbourne, Australia
THE ROYAL
UNIVERSITY
COLLEGE OF FINE
ARTS IN
STOCKHOLM, SE
En col·laboració amb:
UNIVERSITY OF NEW
SOUTH WALES, AUT
Comissariat per John Gillies
Søren Thilo Funder Tune, 4’
Jette Hye Jin Mortensen, My Great Grandfather, 2005, 7’
Stine Marie Jacobsen, My Neighbour Is Trying To Kill Me, 8’
Hilda Ekeroth, Before The Porchroof Falls Down On Us, 24’
Catherine Bell, This Little Piggy...Fades to Pink, 2008, 5’16” i
Snow Baby, 2003, 4’20”
Cate Consandine, Under Lash, 2006, 1’20”
Angela Di Fronzo, Light Fragments I, 2007, 1’10’’,
Light Fragments II, 2’58’’
Donna Mc Rae, Arcadia, 2007, 5’
Jill Orr, From the Sea, 2004 & The Crossing, 2008, 10’
Anika Ramholdt, Full, 2005, 12’13’’
David Rosetzky, Nothing like this, 2007, 8’36’’
Kit Wise, Studies from the Elsewhere Series, 2006, 1’09’’
Maike Zimmermann, Cinepoem n˚ 3 (1st Version), 4’2’’
Sara Lundberg, Cord - Hear Us and Have Mercy, 3’7”
Sonny Sanjay Vadgama & Ann Iren Buan, Resonance, 6’15”
Maria Jokitalo, Piruetter, 1’51”
Simon Mullan & Michelle Roy, Utan Titel, 57”
Sara Mirzajanzadeh, Untitled, 3’25”
Jon E. Nyholm, Who is Toby?, Polaroid Images, DV PAL, 4’50”
Lina Jaros, The End of the Universe, 2’
Rut Karin Zettergren, You Who Drink Milk and Blood, 3’13”
Maria Nordin, Two Seconds of Pain, 2’59”
Sonia Hedstrand, Bad Conscience, 8’30”
Angelica Mesiti, The Purple Moon's Transparent Night, 2007, 4’10”
David McKenzie, Ayvali, 2005, 2’23”
Kate Murphy, Leaving Together, 2005, 2’
Denis Beaubois, Fall from Matavi, 2004, 1'36"
Susan Norrie & David McKenzie, Twilight, 2006, 9’30”
Sumugan Sivanesan & Adán Durán Vázquez, Goebbel' s Pupils, 2005, 2’
Mahmoud Yekta, After the Skin (excerpt), 2005, 11’
Will Mansfield, Defaced, 2005, 1’51”
Atanas Djonov, Postcard from Australia, 2006, 2’14”
Scott Morrison, Les Échos de l'Océan, 2007, 11’
UNIVERSIDAD IUAV
DE VENECIA, IT
Selecció a càrrec de
fiona biggiero
Els treballs presentats són la
resposta individual a investigacions col·lectives dins
l’aula. Aquests workshops
intensius repten l’alumne
a produir material en vídeo
que contingui estructura
suficient a partir de la qual
poder investigar un problema
i elaborar una resposta,
permetent el sorgiment d’una
perspectiva individual sempre que continuï sent matèria
per al treball de grup.
Ens hem dirigit deliberadament cap a conceptes del
llenguatge arquitectònic i
cap a la ciutat de Venècia,
aplicant-los a la nostra
problemàtica artística com a
eines per crear el nostre propi
significat. Aquest centre
d’atenció en l’anàlisi troba les
seves bases en el context en
el que treballem: l’escola d’art
de la Universitat d’Arquitectura i la ciutat de Venècia.
L’objectiu és ensenyar als
alumnes una manera de
mirar que és pensar. Tot i
això, com diu Kosuth: “No tinc
opinió sobre la realització de
films, tinc opinions sobre els
films com a forma d’art. L’art
ha d’adoptar alguna forma;
nosaltres, simplement, hem
de superar aquestes formes.”
Los trabajos presentados
son la respuesta individual
a investigaciones colectivas
en el aula. Estos workshops
intensivos retan al alumno
a producir material en video
que contenga suficiente
estructura a partir de la cual
poder investigar un problema
y elaborar un respuesta,
permitiendo el surgimiento
de una perspectiva individual
siempre que continúe siendo
materia para el trabajo de
grupo.
Nos hemos dirigido deliberadamente hacia conceptos
del lenguaje arquitectónico
y hacia la ciudad de Venecia,
aplicándolos a nuestra problemática artística como herramientas para crear nuestro
propio significado. Este centro
de atención en el análisis halla sus bases en el contexto en
el que trabajamos: la escuela
de arte de la Universidad de
Arquitectura y la ciudad de
Venecia. El objetivo es enseñar a los alumnos un modo de
mirar que es pensar. Aun así,
y como dice Kosuth: “No tengo
opinión sobre la realización de
films, tengo opiniones sobre
los films como forma de arte.
El arte debe adoptar alguna
forma; uno debe, simplemente, superar esas formas.”
The works presented are
the individual responses
to collective class investigations. This intensive
workshop challenges the
students to produce a video
work providing a sufficient
structure upon which we can
investigate a problem and
elaborate a response, thereby
permitting the production
of an individual perspective
while also part of a group
project. We have deliberately
aimed at concepts inherent in
the language of architecture
and the city of Venice itself,
applying them to our artistic
problematic as tools to create
our own meaning. This focus
of anlysis is grounded in the
context in which we work:
the art school within the
University of Architcture and
in the city of Venice itself.
The goal is to teach students
a way of seeing which is
thinking. Although, as Kosuth
says ‘I have no opinion about
filmmaking, I have opinions
about films, as art. Art must
take some form, one simply
has to get past the form’.
Una producció Joseph Kosuth
Lab Production Project: una
sèrie de curts concebuts i
produïts durant el workshop
que Joseph Kosuth va impartir a la facultat d’art i disseny
de la Universitat d’Arquitectura de Venècia.
Una producción Joseph Kosuth Lab Production Project: una
serie de cortos concebidos
y producidos durante el
workshop que Joseph Kosuth
impartió en la facultad de arte
y diseño de la Universidad de
Arquitectura de Venecia.
This is a Joseph Kosuth Lab
Production Project: a series
of short films conceived and
produced during Joseph
Kosuth’s workshops held
at the Faculty of Art and
Design of the University of
Architecture of Venice.
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
programació
63
lace62
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoartuniversitats
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartSala
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Granlovers
Saló Rambles
canaletes
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Divendres
9 devideoart
maig a les 17h
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the
place for
lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Taula
rodona
YALE
UNIVERSITY,
USA
Selecció a càrrec de
Pia Lindman
© Sarah Lasley
He separat aquests vídeos
en dues sèries: “After After
Eight”, que es podrà gaudir
a la pantalla de projecció de
la Sala Canaletes i “Between
the Screen and Ice Cream”
amb projeccions al monitor
Yale del vestíbul. La formació
de l’identitat sembla ser una
preocupació generalitzada
entre la majoria dels estudiants que treballen en vídeo a
Yale actualment. Podria ser
que el vídeo permet o convida
a aquesta investigació al
ser un suport que no ha de
tenir en compte l’herència
que les formes artístiques
tradicionals arrosseguen.
Potser, però, és important
el fet que el vídeo es troba
tan estretament lligat a la
televisió i a l’entreteniment
de masses que aquesta mena
de recerca es desenvolupa de
forma gairebé natural.
He separado estos videos en
dos secciones: “After After
Eight”, que se podrá disfrutar
en la pantalla de proyección de la Sala Canaletes, y
“Between the Screen and Ice
Cream” con proyecciones en
el monitor Yale del vestíbulo.
La formación de la identidad
parece ser una preocupación generalizada entre la
mayoría de los estudiantes
que trabajan en video en
Yale actualmente. Podría ser
que el video permite o invita
a esta investigación al ser
un soporte que no tiene que
tener en cuenta la herencia
que las formas artísticas
más tradicionales arrastran.
Quizá, incluso, es importante
el hecho de que el video está
tan estrechamente ligado a la
televisión y al entretenimiento de masas que este tipo de
búsqueda se desarrolla de
forma casi natural.
After After Eight
Bethany Powell, The Balcony, 2006, 1’46’’
Margaret Sullivan, Twin-Pop Legend, 2007, 2’48’’
Sarah Lasley, Gloria Mundi, 2008, 13’
Ryan Kuo, Rm 6, 2008, 5’
Mira Leytes, Sunday, 2007, 4’30’’
Rachel Reese, to skate, to float, to drive, 2007, 58’
Aaron Gilbert, In A Sailors Bed, 2008, 8’52’’
Aliza Shvarts, The Beast, 2007, 4’
Patrick McElnea, Cleft, 2008, 6’
I have separated these
videos into two series:
"After After Eight" (projection screen in Canaletes
room) and "Between the
Screen and Ice Cream"
(Monitor Yale in the lobby).
Identity formation seems to
be a general concern of most
students working with video
today at Yale. It may be that
video allows or invites this
investigation – as it is a tool
without the baggage with
which traditional forms of art
have to grapple. Or, perhaps
video is so closely linked to
TV and mass entertainment
that this kind of investigation
comes almost 'naturally'.
en
monitor
Yale
La producció de videoart a les universitats
Teresa Blanch, decana Facultat de Belles Arts, UB
Pia Lindman, artista i professora, Yale University School of Art Department of Painting and Printmaking
Julia Scher, performer i professora de KHM, Colònia
Suhail Malik, director de Critical Studies de Goldsmiths
media lounge
8 i 9 de maig de 12 a 21h
Between the Screen and Ice Cream
Richard Mosse, Fraternity:Delta Kappa Epsilon, 2007, 5’
Juan Castillo, Untitled animation, 2007, 2’
Michael Nedelman, LipstickSM, 2008, 3’40’’
Katayoun Vaziri, Now, before, then, 2008, 5’
Billie Lee, These Boots are Made for Walking, 2008, 4’18’’
Sascha Braunig, Becoming, 2007, 2’30’’
Wilfredo Ortega, Untitled, 2007, 1’18’’ i Yoyo, 2007, 2’10’’
Lan Lan Liu, Same Path, 2007, 1’57’’
Eoin Burke, Infinite Escape Route, 2007, 3’
Jaret Vadera, Ascent, 2008, 3’
oslo
KUNSTAKADEMIET I OSLO ART ACADEMY OF OSLO
Comissariat per Aeron Bergman i en col·laboració amb Marcus Li Stensrud
Sverre Gullesen, Burning Pants (Estudiant de MFA en Belles Artes)
Andreas Schille, Lights Out (Estudiant de BA en Belles Artes)
The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the placevideoart
for videoart
lovers
the place
for videoart
lovers
the place
for videoart
loverslovers
the place
videoart
loverslovers
the place
vidf
videoart
lovers
The place
for videoart
lovers
The place
for videoart
The for
place
for videoart
Thefor
place
lace64
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartplace
lovers
place
forplace
videoart
lovers the
placeThe
forplace
videoart
lovers the
placeThe
for place
videoart
lovers the
placeThe
for videoart
forthe
lovers
The
for videoart
lovers
for videoart
lovers
for videoart
lovers
place for lovers
videoa
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
thelovers
place for
the lovers
place for
videoart
lovers
the place
videoart
lovers
the place
for
videoart
place forlovers
videoart
Thevideoart
place forlovers
videoart
The
place for
videoart
loversfor
The
place for
videoart
lovers
T
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
the place
videoart
lovers the
place
for
videoart
lovers the
place
forplace
videoart
lovers the
place
forplace
videoart
love
lovers
The lovers
Thefor
place
for videoart
lovers
The
place
for videoart
lovers
The
for videoart
lovers
The
for vide
oart lovers the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
for videoart The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart l
art facts
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
the place
for videoart
lovers
the place
for videoart
lovers
the place
for videoart
lovers
place
for videoart
loveT
videoart
lovers
for videoart
lovers
The place
for videoart
lovers
The place
for videoart
lovers
The the
place
for videoart
lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for
videoart
loversThe
the place
place for
for videoart
videoart lovers
lovers The
the place
lovers
The
place lovers
place for
for videoart
videoart lovers
lovers the
Theplace
placefor
forvideoart
videoartlovers
loversthe
Theplace
placefor
fo
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
the place
for for
videoart
lovers
theThe
place
for videoart
lovers
the The
place
for videoart
lovers
the place
for videoart
love
placelovers
for videoart
place
videoart
lovers
place
for videoart
lovers
place
for videoart
lovers
The place
for videoar
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart lovers The videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lovers The place for The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vi
for videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart love
videoart lovers The place videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart l
videoart lovers The place for The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The pl
The place for videoart lovers place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
lace for videoart lovers The for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
art lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The pl
or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The pl
ideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
oart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The pl
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The pl
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
videoart lovers for
videoart
lovers The
place
lovers
The place
for videoartLOOP
lovers
place
for videoart
lovers T
is aThe
project
based
on
LOOP
és un projecte
basat
en for
el videoart
LOOP es
un proyecto
basado
lovers The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
treball
en
xarxa
i
en
una
estreta
en
el
trabajo
en
red
y
en
una
networks
and
working
closely
place for videoart The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
vinculació
entre
els professionestrecha
vinculación
entre
for videoart lovers
e place for
videoart
lovers The place
for videoart
lovers
The place for
lovers The place
withvideoart
other professionals,
and isfor video
videoart lovers The
lovers The
place forlos
videoart
lovers The
lovers The place for videoart love
als,or
envideoart
el qual participen
una
profesionales,
en elplace
que for videoart
part
of
a
community
of
national
videoart lovers The place eoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart love
comunitat
d’entitats
i agents
una comunidad
de placeand
videoart lovers The
place for
vivideoart
lovers The participan
place for videoart
lovers The
for international
videoart lovers
The and
place for vide
agents
for videoart lovers
The place
videoart lovers
The place
for videoart
lovers
The place for videoart lovers The place for videoa
nacionals
i internacionals.
Amb
entidades
y agentes
nacionales
entities.
In
this
spirit,
LOOP
videoart lovers The
place
for eoart
lovers The
videoart lovers
place for videoart lovers The place for videoart
aquest
esperit,
col·labora
ambplaceefor
internacionales.
ConThe
este
videoart lovers The place for lovers The place for videoart lovers The place for videoart
lovers
The place
forthe
videoart
works
in tandem
with
most lovers
els
festivals
de
videoart
més
espíritu,
colabora
con
los
lovers The place for videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
prestigious
videoart
festivals,
place for
videoart lovers
The lovers
for videoart
loversmás
The place for videoart lovers The place for video
prestigiosos
del sector,
dels The place
festivales
de videoarte
videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoartwhich
loverssend
The curated
place forprograms
videoart lovers T
quals
rep
programes
comissariprestigiosos
del
sector,
de
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
to
be
shown
during
the
ats
per
ser
exhibits
a
Barcelona;
los
cuales
recibe
programas
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for festival
videoart lovers
overs The
place
forLOOP
videoart
for videoart
lovers
The place for
videoart lovers
The place
in Barcelona.
Meanwhile,
LOOPfor videoa
al seu
torn,,
envialovers
una The place
comisariados
para
ser exhibidos
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
sends
other
festivals
a
selection
selecció
de
treballs
projectats
en
Barcelona;
a
su
vez,
LOOP
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
place for videoartdurant
loverslaThe
place
for videoart
The
place
for videoart
lovers The
place for
videoart
lovers
The place f
seva
darrera
edició. lovers
envía
una
selección
de trabajos
of works
screened
in its
previ
place for videoart lovers The place for videoart
lovers durante
The place
for
videoart lovers The place for videoart lovers T
proyectados
su
última
ous
edition.
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
edición.
lovers The place for videoart lovers The place
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
FESTIVAL
PROGRAMACIÓ
FESTIVALS
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
festivals
67
lace66
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place forprogramació
videoart lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartCASA
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
ELIZALDE
Dimecres
14 de
maig a leslovers
20.30h the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the
place for
videoart
València,
302
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Tel. 93for
488videoart
0590
e place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartwww.casaelizalde.com
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
UNA PROPoSTA DEL
VAD DE GIRONA EN EL
MARC DEL FESTIVAL
LOOP
Comissariat per/
comisariado por /
curated by
núria font
Un projecte d’Eloi Maduell,
Jordi Teixidor i Santi
Vilanova
FESTIVAL
COURTISANE
www.courtisane.be
Them There
Un programa sobre persones
i la seva relació amb les
localitzacions específiques
Un programa sobre personas
y su relación con las
localizaciones específicas
A program about people and
their relationship to specific
locations
Dance films: Au quart de
tour and il s’agit. Antonin
de Bemels + performance
reflexus
Audiovisual Interaction and
Gestural Polypoetry Laboratory
Vídeodansa: Au quart de tour
i il s’agit. Antonin de Bemels
+ Espectacle reflexus
Laboratori d’interacció
audiovisual i polipoesia
gestual
Vídeodansa: Au quart de tour
i il s’agit. Antonin de Bemels
+ Espectáculo reflexus
Laboratorio de interacción
audiovisual y polipoesía
gestual
Joc de samplejats en
temps real, performance
experimental on el temps
vincula les relacions entre
l’audiovisual interactiu, la
paraula i la interpretació
gestual. Retards, repeticions,
polifonia i altres conceptes
aplicats a la polipoesia
digital.•
Juego de sampleados en
tiempo real, performance
experimental donde el tiempo
vincula las relaciones entre
el audiovisual interactivo, la
palabra y la interpretación
gestual. Retrasos,
repeticiones, polifonía y otros
conceptos aplicados a la
polipoesía digital.•
ESPAI LICEU
La Rambla, 51
Tel. 93 485 9900
Del 6 a l’11 de maig de 14 a 19.30h
els bancs del Nil van inspirar
l’artista Arthur Kleinjan per a
aquest documental de ficció,
primer en forma de llibre i ara
com a film sobre l’amor en
públic.
Pim Zwier. Sarah Ann,
Holanda, 2008, 10'
Qui és Sarah Ann i com es va
convertir en llegenda? Aquest
film ens en dona la resposta.
El 8 de maig de 1885, Sarah
Ann va saltar des del pont
Clifton, prop de Bristol. Es va
salvar miraculosament de
la caiguda i es va convertir
en llegenda. En base a tres
retalls de diari es construeix
el retrat d’aquesta història
inusual. •
An interplay of samples in
real time, an experimental
performance in which time
creates the links between
interactive audiovisuals,
spoken word and gesturebased performance. Delays,
repetitions, polyphony and
other concepts applied to
digital poly-poetry. •
Parejas fotografiadas en los
bancos del Nilo inspiraron al
artista Arthur Kleinjan para
este documental de ficción,
primero en forma de libro y
ahora como film sobre el amor
en público.
Pim Zwier. Sarah Ann,
Holanda, 2008, 10'
¿Quién es Sarah Ann y cómo
se convirtió en leyenda? Este
film nos da la respuesta. El
8 de mayo de 1885, Sarah
Ann saltó del puente Clifton,
cerca de Bristol. Se salvó
milagrosamente de la caída
y se convirtió en leyenda.
En base a tres recortes de
periódico se construye
el retrato de esta historia
inusual. •
Pim Zwier. Sarah Ann, Netherlands, 2008, 10'
Who is Sarah Ann and how did
she become a legend? This
film provides the answer. On 8
May 1885, Sarah Ann jumped
off the Clifton Suspension
Bridge near Bristol. She
miraculously survived the fall
and became a legend. Based
on three newspaper cuttings,
a picture of this unusual story
unfolds.•
Del 6 a l’11 de maig de 14 a 19.30h
Sophie Nys, Die Hütte
(Heideggers Hut), Bèlgica,
2007, 12'
La llegendària caseta del
filòsof alemany Martin
Heidegger a la selva negra
és el centre d’aquest
curtmetratge. Explica la
història d’un petit poble a la
selva negra d’Alemanya on
Martin Heidegger tenia una
caseta de fusta construïda
per ell mateix i on va escriure
la seva obra mestra Sein und
Zeit (“L’ésser i el temps”).
Sophie Nys, Die Hütte
(Heideggers Hut), Bélgica,
2007, 12'
La legendaria casita del
filósofo alemán Martin
Heidegger en la selva
negra es el centro de este
cortometraje. Cuenta la
historia de un pequeño
pueblo en la selva negra
de Alemania donde Martin
Heidegger tenía una casita
de madera construida por él
mismo y donde escribió su
obra maestra Sein und Zeit
(“El ser y el tiempo”).
Arthur Kleinjan, Moments
of Considered Time, Holanda,
2007, 20'
Jocs fotografiats en els
bancs del riu Nil a El Caire van
inspirar aquest documental
de ficció sobre l’amor en
públic. Una oda al festeig.
Parelles fotografiades en >
Arthur Kleinjan, Moments
of Considered Time, Holanda,
2007, 20'
Juegos fotografiados en los
bancos del río Nilo en El Cairo
inspiraron este documental
de ficción sobre el amor en
público. Una oda al noviazgo.
>
Sophie Nys, Die Hütte
(Heideggers Hut), Belgium,
2007, 12'
Martin Heidegger’s legendary
cottage in Germany’s Black
Forest is the focus of this
short film. It tells the story of
a small village in the Black
Forest where the German
philosopher had a hut built
for himself, and where he
wrote his masterpiece Being
and Time.
Arthur Kleinjan, Moments
of Considered Time, Netherlands, 2007, 20'
An ode to courtship. Couples
photographed on the banks
of the River Nile in Cairo
inspired Arthur Kleinjan to
make a controlled docu-fiction, first in the form of a book
and now as a film, about love
in public. >
video
brasil
Mounira Al Solh Rawanes’s song!, 2006, 7’05”
Alexandra Beesley & David Beesley Revolving Door!, 2006, 19’
Maurício Dias & Walter Riedweg Juksa!, 2006, 29’42”
Estúdio Bijari & Ricardo Iazzetta Varzea!, 2006, 9’26”
Dan Halter Untitled (Zimbabwean Queen of Rave), 2005, 3’33’’
Federico Lamas Weekend, 2007, 6’30’’
Eustáquio Neves Abismo Virtual, 2007, 3’55”
Nicolás Testoni Canto de Aves Pampeanas 1, 2006, 7’45”
Caetano Dias Canto Doce Pequeño Laberinto, 2007, 18’25”
Vídeos
experimentals
des del Liban
Comissariat per /
comisariado por/
curated by
Abdo Nawar
Aquesta selecció reflecteix la manera en què els
artistes qüestionen l’entorn
sociopolític i cultural en
l’actual societat multicultural
de postguerra libanesa. En
aquest context en el que
els mitjans de comunicació
nacionals i internacionals
afecten la vida diària, es
demanen de quina manera
podria l’art aportar un nova
manera d’entendre el poder
d’aquests mitjans i com es
desenvolupa la problemàtica
de l’identitat. >
Esta selección refleja la
manera en que los artistas
cuestionan el entorno sociopolítico y cultural en la actual
sociedad multicultural de
posguerra libanesa. En este
contexto en el que los medios
de comunicación nacionales
e internacionales afectan
la vida diaria, se preguntan
de qué forma podría el arte
aportar un nueva manera de
entender el poder de estos
medios y cómo se desarrolla la problemática de la
identidad. >
A selection of works that reflect the ways in which artists
in Lebanon’s current multicultural “post-war” society are
questioning their socio-political and cultural environment.
In a situation in which the
national and international
media have an enormous
influence on everyday life,
how can art offer new ways to
think about the power of the
media and the ways in which
identity takes shape? >
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
festivals
69
lace68
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place forprogramació
videoart lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartZiad
lovers
the place
for Nature,
videoart
lovers
loversvideoclips
the place
for videoart
loversDream,
the place
videoart
lovers
the2004
place for
Jarmusch,
Dream,
Ha realitzat
amb
Tom Jarmusch,
2004 for Tom
Abillama,
Drugs and
2004,
2’52” the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
Vídeos
e place
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Team
Facelift
(www.myspace.
Charbel
Chamoun,
Takassim,
2004,
4’55”
experimentals
«document,
memory
for
«document,
memory
for
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
com/teamfacelift).
des
Liban lovers the place
Hiba Daroub,
(Dés) Attachement,
9’15”
my friend
Bill Ricefor
– avideoart
video
friend
Bill for
Ricevideoart
– a video lovers
e place
fordel
videoart
for videoart
lovers the2004,
place
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the
place for videoart loversmy
the
place
the place
love
Comissariat
per / for videoartAmandine
Brenas,
AUTO,
4’
oart lovers
the place
lovers the
place
for2005,
videoart
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
place for sketch
videoart
loversfilm»,
the place for
for a 16mm
sketch forlovers
a 16mmthe
film»
Tom Jarmusch, Dream, 2004 2006
comisariado por/
Kinda Hassan, Yet Another Shot, 2005, 5’3”
2006
«document, memory for
curated by
Mansour El Habre, Infijar (Explosion), una sèrie de 5 vídeos, 2006, 4’36”
Tom Jarmusch lives in New
Vive en Nueva York y realiza
my
friend
Bill
Rice
–
a
video
Abdo Nawar
Joanne Issa, Women’s portraits, 2008, 1’57”
York and has made films,
películas, videos, fotografías,
sketch
for
a
16mm
film»
Ricardo Mbarkho, Arameans, 2007, 3’36”
videos and photographs usutilizando
todo
tipo
de
2006
Dona Timani, Hiber{nation}, 2008, 2’57”
ing all kinds of media. He has
medios. Ha sido director
Viu a Nova York i realitza
artístico para otros directores been artistic director for other
pel·lícules, vídeos,
directors like Robert Frank,
como Robert Frank, Claire
fotografies, fent servir tota
Del 6 al 18 de maig
EL CLUB SUIZO
Claire Denis, Aki Kaurismaki,
mena de mitjans. Ha estat
Denis, Aki Kaurismaki, Ang
Alfons XII, 95
director artístic per a d’altres Lee, Michael Almereyda y para Ang Lee, Michael Almereyda
www.clubsuizobarcelona.com
directors com Robert Frank,
and for his brother Jim
su hermano Jim Jarmusch.
Claire Denis, Aki Kaurismaki,
Jarmusch.
Ang Lee, Michael Almereyda
Nemo Librizzi, In the Cups
VIDEOKUNST
Com&Com, Side by Side, 2002, 35mm, 4’30’’
i per al seu germà Jim
Nemo Librizzi, In the Cups
2006, HD, sonido, 20’
http://www.videokunst.ch/
Thomas Galler, Murder, 2002, Video, Colour, Stereo sound, 2'27''
Jarmusch.
2006, HD, sound, 20’
En In the Cups, Ivan, skater
Bernhard Huwiler, 0,4702, 2001, 3'40"
Reto Leibundgut, Wandstück, 2007, 4’42’’
In In the Cups, Ivan - skater
y chico de las mudanzas,
Nemo Librizzi, In the Cups
Andrea Loux ,Short Cuts: pilot (sublimation), 2008, 4’35’’
and removalist’s boy - is a
es un borracho muy
2006, HD, sonido, 20’
Laurent Schmid, Buzz, (2008), video animation, 3’30’’
highly demonstrative and
demostrativo y poético, un
En In the Cups, Ivan, skater
Dominik Stauch, Radar Love, 2004, DVD, 2’20’’ - Percussió: Tom Beck
poetic drunk... in total
contraste muy fuerte con
i noi de les mudances, és un
Margot Zanni Grosses, Solo for Ahmed, 2007, video animation, 6’
contrast to his regular
su aspecto cotidiano. Este
borratxo molt demostratiu
i poètic, un contrast molt
persona. This video captures
video es la grabación de su
intens amb el seu aspecte
transformación, un estudio de his transformation, a “study”
quotidià. Aquest vídeo
of what happens when a
lo que pasa cuando una copa
Del 6 al 18 de maig
FUNDACIÓ JOAN BROSSA
es la gravació de la seva
drink is emptied into a man's
se vacía en el cuerpo de un
De dilluns a divendres de 10 a 14h i de 15 a 19h
Provença, 318
transformació, un estudi del
body. Photography by Mario
hombre. Fotografía de Mario
Tel. 93 467 6952
que passa quan una copa es
Sorrenti, wardrobe by Zac
Sorrenti y vestuario de Zac
www.fundaciojoanbrossa.cat
buida dins el cos d’un home.
Posen. •
Posen.•
Fotografia de Mario Sorrenti i
Nova York –
Barcelona via
STRIP FILM FESTIVAL
(Paris)
Comissariat per /
comisariado por /
curated by
Marc Audi i Marion
Naccache
James Clauer,
The Aluminum Fowl, 2006,
Vídeo, color, so, 13’.
El primer vídeo retrata
de manera atípica quatre
germans que viuen en
una granja de pollastres
al camp de Luisiana. La
textura, molt abundant
pel que fa a ambients,
mostra les obsessions dels
germans: aliens, música
rap i pollastres. El fons
de violència i pobresa és
omnipresent.
Sebastian Bear-McClard,
Nocturne, 2007, 13’
Nascut a Nova York, va
estudiar cinema al Bard
College (California College
of Art) i amb Jim Jarmusch
durant el rodatge de
Broken Flowers. Les seves
videoinstal·lacions han
estat exposades a la Nicole
Klagsbrun Gallery. >
James Clauer, The
Aluminum Fowl, 2006, Video,
color, sonido, 13’.
Su primer video retrata de
manera atípica a cuatro
hermanos que viven en una
granja de pollos en el campo
de Luisiana. La textura, muy
rica en ambientes, muestra
las obsesiones de los
hermanos: aliens, música rap
y pollos. El fondo de violencia
y pobreza es omnipresente.
James Clauer,
The Aluminum Fowl, 2006,
Video, colour, sound, 13’.
James Clauer’s first video is
an atypical portrait of four
brothers that live on a chicken
farm in the Louisiana countryside. A very rich, moody
texture shows the brothers'
obsessions: aliens, rap music
and chickens. Underlying
everything is a background
of violence and poverty.
Sebastian Bear-McClard,
Nocturne, 2007, 13’
Nacido en Nueva York, estudió
cine en el Bard College
(California College of Art)
y con Jim Jarmusch en el
rodaje de Broken Flowers.
Sus video-instalaciones
han sido expuestas en la
Nicole Klagsbrun Gallery.
Ha realizado video-clips con
Team Facelift (www.myspace.
com/teamfacelift). >
Sebastian Bear-McClard,
Nocturne, 2007, 13’
Born in New York, he studied
cinema at Bard College
(California College of Art) and
with Jim Jarmush on the set
of Broken Flowers. His video
installations have been exhibited in the Nicole Klagsbrun
Gallery. He has made video
clips with Team Facelift
(www.myspace.com/teamfacelift). >
vestuari de Zac Posen.•
INVIDEO - Mostra
internazionale
di video e cinema
oltre
INSTITUTO ITALIANO DE
CULTURA de barcelona
Passatge Méndez Vigo, 5
Tel. 93 487 5306
www.iicbarcellona.esteri.it
Dimecres 14 de maig a les 18h
INVIDEO és l’única manifestació italiana dedicada
al sector del videoart i de
l’experimentació audiovisual
internacional. Avui en dia és
un referent molt important
per a tota la producció relacionada amb l’art electrònic i les
noves tecnologies. Aquesta
mostra es du a terme cada
novembre a l’Spazio Oberdan
de Milà, seu de la Fondazione
Cineteca Italiana.
INVIDEO neix amb l’objectiu
de crear un arxiu dedicat
permanent a la producció >
INVIDEO es la única manifestación italiana dedicada
al sector del videoarte y
de la experimentación
audiovisual internacional.
Hoy en día es un referente
muy importante para toda la
producción relacionada con el
arte electrónico y las nuevas
tecnologías. Esta muestra se
realiza cada noviembre en el
Spazio Oberdan de Milán, sede
de la Fondazione Cineteca
Italiana.
INVIDEO nace con el objetivo
de crear un archivo permanente dedicado a la producción >
INVIDEO is Italy’s only event
focusing exclusively on
videoart and audiovisual
experimentation from around
the world. It has become a
very important reference
for all kinds of electronic art
and new media production.
It is held every November at
Spazio Oberdan, the headquarters of the Fondazione
Cineteca Italiana in Milan.
INVIDEO was established with
the aim of creating a permanent archive of international
non-fiction productions. >
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
festivals
71
lace70
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place forprogramació
videoart lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
the
place
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
Dimecres
14 de
maig
a les 18h
Dijous 15lovers
de maigthe
a lesplace
22h for videoart lovers the place for
ISTITUTO
DI DESIGN
Instituto
italiano delovers the
e place for videoart lovers the place
for videoart
place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the
placeEUROPEO
for videoart
lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
(IED)
cultura
de
barcelona
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Torrent
defor
l'Ollavideoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Passatge
Vigo,lovers
5
e place for videoart lovers the place
forMéndez
videoart
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the
place
Tel. 93lovers
238 5889
93 487the
5306
oart lovers the place for videoartTel.
lovers
place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
www.ied.es
www.iicbarcellona.esteri.it
INVIDEO - Mostra
internazionale
di video e cinema
oltre
festival
viedram
Dirigit per
Romano Fattorossi i
Sandra Lischi
Assessoria artística de
Chicca Bergonzi
Programació de
Valentina Di Prisco
Organització general de
Valentina Di Prisco i Elisa
Gattarossa
Catàleg a càrrec d’Elena
Marcheschi i Sandra Lischi
[email protected]
www.mostrainvideo.com
Cortesía, Mostra Invideo, Milán
Propera edició: Milà, 12-16
novembre de 2008
internacional de no ficció.
INVIDEO presenta al LOOP’08
una retrospectiva d’obres
experimentals italianes del
videoart des dels anys 90
fins a l’actualitat. Experimentacions i contaminacions
made in Italy amb els grans
noms del vídeo com Giacomo
Verde i Studio Azzurro, fins als
representants de les noves
generacions com Alessandro
Amaducci i Monica Petracci,
entre d’altres.
Un ventall de documentals
experimentals com Serial
Flowers i Nuvolari, animacions com Gino The Chicken,
Lost in the Net i Risonanze,
retrats de ciutat com La città
alle spalle, videoart com
Behind Your Eyelids, Stati
d'animo, Electric Self i Origine
e Deposizione – Miniatures,
videoclips antropològics com
Beddu Nostru Signori i petites
perles com el “saborós” vídeo
culinari Musica da cucina. •
internacional de no ficción.
INVIDEO presenta en LOOP’08
una retrospectiva de obras
experimentales italianas del
videoarte desde los años
90 hasta la actualidad.
Experimentaciones y contaminaciones made in Italy
con los grandes nombres del
vídeo como Giacomo Verde
y Studio Azzurro, hasta los
representantes de las nuevas
generaciones como Alessandro Amaducci y Monica
Petracci, entre otros.
Un abanico de documentales experimentales como
Serial Flowers y Nuvolari,
animaciones como Gino The
Chicken, Lost in the Net y
Risonanze, retratos de ciudad
como La città alle spalle,
videoarte como Behind Your
Eyelids, Stati d'animo, Electric
Self y Origine e Deposizione
– Miniatures, videoclips
antropológicos como Beddu
Nostru Signori y pequeñas
perlas como el “sabroso”
video culinario Musica da
cucina. •
For LOOP'08, INVIDEO
presents a retrospective of
experimental Italian videoart
made from the 90s up to the
present. Experimentation and
contaminations made in Italy,
going from big names in video
like Giacomo Verde and Studio
Azzurro to representatives of
the new generations like Alessandro Amaducci and Monica
Petracci, among others.
A wide range of experimental documentaries like
Serial Flowers and Nuvolari,
animated films like Gino The
Chicken, Lost in the Net and
Risonanze, city portraits like
La città alle spalle, videoart
like Behind Your Eyelids,
Stati d'animo, Electric Self
and Origine e Deposizione
– Miniatures, anthropological
video clips like Beddu Nostru
Signori and small pearls like
the “tasty” culinary video
Musica da cucina.•
Amb l’objectiu de divulgar la
cultura i la innovació en la
comunicació vídeo, l’Istituto
Europeo di Design de Roma
llança el 2003 VIEDRAM,
festival internacional
dedicat a les tendències més
actuals del disseny vídeo. La
iniciativa de Luigi Vernieri,
director de l’escola d’arts
visuals i de FEFE Project,
neix de l’experiència que
l’IED ha madurat al llarg dels
anys i vol convertir-se en un
observatori anual sobre les
tendències més actuals en
producció de vídeo digital,
implicant algunes de les
realitats més importants
i innovadores en l’àmbit
internacional.
Con el objetivo de divulgar
la cultura y la innovación
en la comunicación video,
el Istituto Europeo di
Design de Roma lanza en
2003 VIEDRAM, festival
internacional dedicado a las
tendencias más actuales del
diseño video. La iniciativa
de Luigi Vernieri, director de
la escuela de artes visuales
y de FEFE Project, nace de
la experiencia que el IED ha
madurado a lo largo de los
años y quiere convertirse en
un observatorio anual sobre
las tendencias más actuales
de producción de video digital,
implicando a algunas de las
realidades más importantes
e innovadoras en el ámbito
internacional.
Adam Gault Lantern, Fishes, EUA, 1’30’’
Grow Design, Work Change, EUA, 2’02’’
Ropa We Got Game, Poland, 3’06’’
Jin Angdoo Lee A Girl, The Netherlands and USA,1’20’’
Mate Steinforth, Advanced Beauty, EUA, 2’
Mato Atom, Lost Below, EUA, 2’07’’
Astral Media and Ghostmilk Studios, Terminal City, Canadà, 1’
Lobo/Vetor Zero, SOS_Mata Atlantica, Brasil, 45’’
METAphrenie, Adidas f50 tunit, Alemanya, 1’
Tronic Studio, Go Big, EUA, 47’’
Lobo/ Vetor Zero Itau_Personalité “Prestige”, Brasil, 30’’
Lobo/ Vetor Zero Nike “Embrace the Exotic”, Brasil, 30’’
Lobo/ Vetor Zero Zoo_Buenos Aires “Together”, Brasil, 1’07’’
Adam Gault + Stefanie Augustine, Happy Holidays, EUA, 1’10’’
Carlo De Agostini, My Day, Italy, 1’38’’
Marcin Slawek, JpBalls, Polònia, 40’’
Lobo/ Vetor Zero, Stone of the Kingdom, Brasil, 1’10’’
Lobo/ Vetor Zero, Skank “One Song”, Brasil, 1’03’’
Adolescent, TMF / Night Block Idents, EUA, 43’’
CTRL, Reel 2007, EUA, 1’33’’
Luca Dusio, Motion Reel 2006, Itàlia, 1’53’’
Thinkinmotion/Giuliano Camarda, Reel, Itàlia, 59’’
In 2003, with the aim of
boosting the circulation of
culture and innovation in the
fields of video communication, the Instituto Europeo di
Design de Roma launched
VIEDRAM, an international
festival focusing on the latest
trends in Video Design.
Initiated by Luigi Vernieri, director of the Visual Arts school
and FEFE Project, this project
emerged from the experience
that IED has garnered over the
years, and aims to become
an annual observatory on
the most important and
innovative trends developing
around the world.
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
festivals
73
lace72
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place forprogramació
videoart lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartL’ANTIC
lovers
the place for videoart
lovers Presentació
the place del
forprojecte
videoart
lovers the place for videoart
lovers
place for videoart lovers the place for
Videominute:
el 15lovers
de maigthe
a lesplace
21h for videoart lovers the place for videoart
6 i 7 de maig
de 19the
a 21h
TEATRE
NIU:ESPAI
ARTÍSTIC
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the
place for
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
i
el
17
de
maig
a
les
21h
14
i
16
de
maig
de
19
a
21h for videoart lovers the place for
Verdaguer
i
Callis,
12
CONTEMPORANI
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
Magoproduction:
Presentació
del projecte
el 16 for
de maig
i el 18 lovers the place for videoart lovers the
Tel. 93for
315videoart
2354
Almogàvers,
e place for videoart lovers the place
lovers the
place for videoart
lovers
the place
videoart
place for208
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
de maig
a les 21h
Tel. 93lovers
356 8811
oart lovers the place for videoartwww.lanticteatre.com
lovers the place for videoart
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Preu entrada: 2 euros
www.niubcn.com
VIDEOMINUTE
NEW ITALIAN WAVE –
FRESHEST ITALIAN VIDEOART
SCENE
Comissariat per /
Comisariado por /
curated by
Andrea Mi
MAGO PRODUCTION
ZERO FEEDBACK, un projecte
de col·laboració entre un
avantguardista músic
electrònic japonès i un jove
artista visual italià.
ZERO FEEDBACK, un proyecto
conjunto entre algunos de los
mas innovadores músicos
japoneses y jóvenes artistas
italianos.
ZERO FEEDBACK, a collaborative project between some
cutting-edge electronic Japanese musicians and some
young Italian visual artists.
Christian Rainer, From Love
to Video. Un nou projecte en
DVD amb alguns dels millors
vídeoartistes italians.
Christian Rainer, From Love
to Video. Un nuevo proyecto
en dvd que incluye el trabajo
de algunos de los mejores
videoartistas italianos
Christian Rainer, From
Love to Video. A brand new
dvd project including work by
some of the best Italian video
artists.
Productora audiovisual que
col·labora amb artistes,
músics, creatius, dissenyadors i professionals de la
comunicació procedents de
diverses parts del món.
Productora audiovisual
que colabora con artistas,
músicos, creativos, diseñadores y profesionales de la
comunicación provenientes
de diversas partes del mundo.
An audiovisual production
company that works with artists, musicians, copywriters,
designers and communications professionals from
around the world.
LA COMIDA visuals
audio creado por
sr aye
6 i 7 de maig de 19 a 21h
14 i 16 de maig de 19 a 21h
La Comida és un col·lectiu
que es forma a València
el 2002 i que treballa en
diverses àrees relacionades
amb l’audiovisual, centrat
principalment en el treball de
vídeoperformance i àudio/
vídeo directe.
En aquest moment són
artistes de la Galería
misterPinK de València els
que treballen en els projectes
Lugares comunes (www.
lugarescomunesproject.
com) i Stereo-Lacomida. A
més, treballen en el projecte
visual Blue Room a Roma i
en la realització en directe a
festivals.
La Comida es un colectivo
que se forma en Valencia
en 2002 y que trabaja en
diversas áreas relacionadas
con el audiovisual, centrado
principalmente en el trabajo
de vídeo performance y audio
vídeo directo.
En este momento artistas
de la Galería misterPinK
de Valencia trabajan en el
proyecto Lugares Comunes
(www.lugarescomunesproject.com) y Stereo-Lacomida.
Además colaboran con el
visual Blue Room en Roma, y
realizan proyectos visuales
y la realización en directo en
festivales.
www.playtimeaudiovisuales.com
Imatge: Cortesia Playtime audiovisuales
Karl Ghattas, The Fish ,2007, loop
Kilo Sanchez, And she’s Walking , 2007, 1’
Kilo Sanchez, Mantener el Equilibrio, 2007, 2’
Marisol Simó, En Bosque, 2007, 1'22''
Florencia Marano, The Sect , 2006, 7’
Florencia Marano, Recetas Para La Mujer Moderna, 2007, 2’
Vanvelvet, La idea del Artificio, 2005, 9’37’’
Álvaro Ramirez Salvador, Kaspolino, 4’1’’
NIU:ESPAI ARTÍSTIC
CONTEMPORANI
Almogàvers, 208
Tel. 93 356 8811
www.niubcn.com
PLAYTIME
AUDIOVISUALES
La Comida is an artists collective founded in Valencia in
2002, which works in many
areas relating to audiovisual
culture, with a special emphasis on video performance and
live audio and video.
At the moment, artists from
misterPinK gallery in Valencia
are working on the projects
Lugares comunes (www.
lugarescomunesproject.com)
and Stereo-Lacomida. Members of the collective are also
working on the visual project
Blue Room in Rome, and live
production at festivals.
Playtime audiovisuals neix
amb la idea de servir de
plataforma als nous creadors
audiovisuals. Estem oberts
a tot tipus de projectes
de ficció, documental,
imatge animada, videoart/
videocreació, videoclip.
Busquem constantment
noves obres i millorar en el
treball que desenvolupem.
En aquesta ocasió hem
organitzat un programa
de tres vídeodanses que
inclouen les obres: Aprop
d’Aitor Echeverria, Dreaming
Awake i The dancer’s cut
d’Enrique Piñuel més una
videocreació produïda també
per Playtime audiovisuales: A
100 metros.
Playtime audiovisuales
nace con la idea de servir
de plataforma a los nuevos
creadores audiovisuales.
Estamos abiertos a todo
tipo de proyectos de ficción,
documental, imagen animada,
videoarte, videocreación
y videoclips. Buscamos
constantemente nuevas
obras y mejorar en el trabajo.
En ocasión de Loop’08 hemos
diseñado un programa con
tres videodanzas: Aprop de
Aitor Echeverria, Dreaming
Awake y The dancer’s cut de
Enrique Piñuel, y una videocreación producida también
por Playtime audiovisuales: A
100 metros.
Playtime Audiovisuales was
created as a platform for new
audiovisual artists. We’re
open to all kinds of projects,
including fiction, documentary, animation, videoart and
video clips. We’re constantly
looking for new works and
to improve our work. On this
occasion, we’ve organised a
program of three dance films
including the works: Aprop by
Aitor Echeverria, Dreaming
Awake and The Dancer’s Cut
by Enrique Piñuel, as well
as an extra video work also
produced by Playtime audiovisuales: A 100 metros.
lovers The lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
for videoart The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
lovers The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
place for videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart lovers The videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lovers The place for The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
for videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
videoart lovers The place videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
videoart lovers The place for The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The pla
The place for videoart lovers place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
lace for videoart lovers The for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
art lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The pla
or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The pla
ideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
oart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The pla
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The pla
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart love
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart love
videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
lovers The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
place for videoart The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
for videoart lovers e place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
videoart lovers The or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart love
videoart lovers The place eoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart love
videoart lovers The place for vivideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
for videoart lovers The place videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
videoart lovers The place for eoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
videoart lovers The place for lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lovers The place for videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
place for videoart lovers The lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers Th
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
overs The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
During
the festival,
27 Galleries
27 galerías
programan
27place
galeries
vídeos
videoart lovers The
forprogramen
videoart lovers
The place
for videoart
lovers vídeos
The place for
videoart
lovers The
place for videoa
videoartdurant
loverselThe
place moltes
for videoart
The place
for videoart
for videoartvideoart,
lovers The place f
willplace
be programming
festival,
d’elleslovers
durante
el festival,
muchaslovers
de The
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
many
themfor
producing
perThe
a LOOP
ellas produciendo
obrasfor
para
place forproduint
videoartobres
lovers
placeo for videoart
lovers The place
videoart with
lovers
Theofplace
videoart lovers T
work
specifically
for
LOOP
or pre- lovers
presentant
lovers The place for
videoart premières,
lovers The reforplace for videoart
lovers
The
place
for
videoart
lovers
The
place
for
videoart
LOOP o presentando premières,
lovers The
place
videoart
lovers iThe place for videoart lovers The place for
videoart
lovers
The
place
for videoa
çant
LOOPforcom
a plataforma
miering
new
works,
thus
strenghreforzando
a LOOP
comoThe place for videoart lovers The place for videoa
videoart lovers The place for videoart lovers The place
for videoart
lovers
projecte
de
ciutat.
ening
LOOP’s
role as platform
and place f
videoart lovers The place for videoart lovers
The place
for videoart
lovers The
place
for videoart
lovers The
plataforma
y proyecto
de ciudad.
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The
place for
videoart lovers The place fo
city-wide
project.
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
overs The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
FESTIVAL
PROGRAMACIÓ
GALERIES
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
galeries
77
lace76
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for programació
videoart lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartADN
lovers
the place for videoart
the place for videoart lovers the place for videoartBACH
lovers
the place for videoart
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
GALERiA
Del 6 lovers
al 18 de maig
QUATREDel 6 lovers
al 18 de maig
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart loversFrancesc
the place for videoart love
Federico
Solmi,
Enric
Granados,
49
De
dimarts
a
divendres
de
10
a
14h
i
de
16.30
a
20h
ART
CONTEMPORANI
De
dilluns
a
divendres
de 17
a 21h
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for
videoart lovers the place for videoart lovers the place for
The
Evil
Empire
Ruestes,
Tel. 93for
451videoart
0064
Dissabte
a 14h i de 17lovers
a 20.30h
Johann
Sebastian
Bach,
4
Dimecres
i divendres
d’11lovers
a 13h the place for videoart lovers the place for videoart love
e place for videoart lovers the place
lovers the
place d’11
for videoart
the place for videoart lovers the place
for
videoart
lovers
the
place for
videoart
(fotograma),
Rêve de instan,
2006,
1a
oart lovers
the place for videoartwww.adngaleria.com
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart3rlovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
the 4’
place for
2007, 4’13’’
Pol Escarpenter,
Tel. 93 200 5462
Limited flow, 2008, 4’
www.bachquatre.com
Mabel Palacín
Hinterland, 2008
Video Premieres
& Favourites
In the year 2046, in the heart
of Vatican City, an imaginary
pope (the artist's alter ego)
plays out the deadly sins as
he perpetrates violence on his
kingdom, backed by media
appearances.
L’any 2046 a Ciutat del Vaticà,
un papa imaginari (i alter
ego de l’artista) encarna
els pecats capitals humans
mentre perpetra violència en
el seu regne amb la impunitat
que li proporcionen les seves
aparicions mediàtiques.
En el año 2046 en Ciudad del
Vaticano un papa imaginario,
y alter ego del artista, encarna
los pecados capitales humanos mientras perpetra violencia en su reino respaldado en
apariciones mediáticas.
ÀNGELS barcelona
Pintor Fortuny, 27
Tel. 93 412 5400
www.angelsbarcelona.com
Del 6 de maig al 14 de juny
De dimarts a dissabtes de 12 a 14h i de 17 a 20h
Inauguració:
divendres 9 de maig a les 20h
En els seus treballs, els
dispositius de registre
d’imatges són emprats d’una
manera diferent a l’habitual,
permetent una argumentació
extraordinària de les accions.
El Hinterland és un territori
o àrea d’influència, la zona
sobre la qual un determinat
fenomen es deixa sentir,
l’àrea d’influència d’una
ciutat, per exemple. Específicament, s’aplica a la regió
interna situada darrera
d’un port, on es recullen les
exportacions i a través de
la qual es distribueixen les
importacions. A través d’un
territori en els límits d’una
ciutat, Hinterland defineix
l’espai d’influència mútua
entre la fotografia i la imatge
en moviment i les possibilitats que aquesta relació obre
actualment.
En sus trabajos los dispositivos de registro de imágenes
son empleados de un modo
distinto al habitual, permitiendo una argumentación
extraordinaria de las acciones.
El Hinterland es un territorio
o área de influencia, la zona
sobre la cual un determinado fenómeno se deja
sentir, por ejemplo el área
de influencia de una ciudad.
Específicamente, se aplica a
la región interna situada tras
un puerto, donde se recogen
las exportaciones y a través
de la cual se distribuyen las
importaciones. A través de un
territorio en los límites de una
ciudad, Hinterland define el
espacio de influencia mutua
entre la fotografía y la imagen
en movimiento y las posibilidades que esta relación abre
en la actualidad.
ÀNGELS BARCELONA ESPAI 2
Àngels, 16
Tel. 93 412 5400
www.angelsbarcelona.com
Del 8 al 18 de maig
De 17 a 20h
In Mabel Palacín's work,
image capturing devices are
used in unexpected ways
allowing for unusual lines
of argument in relation to
actions.
The Hinterland is a particular
area or field of influence, the
zone in which a phenomenon
makes itself felt, such as the
field of influence of a city, for
example. It specifically refers
to an internal area located
behind a port, where exports
are collected and from where
imports are distributed.
Through an area on the outskirts of a city, Hinterland
defines the mutual area of
influence that exists between
photography and the moving
image, and the possibilities
that this relationship opens
up in today's world.
DISTRITO QUINTO
Ferlandina, 53
Tel. 93 324 9610
www.distritoquinto.org
Del 7 al 24 de maig
De dimarts a dissabte de 17 a 21h
Inauguració:
dimecres 7 de maig a les 20h
Exposició de Sito Mújica,
Sonia Carballo, Delphine
Delas, Eduardo Infante,
Aurelio Ayela i Ultraplayback.
La projecció de Código 7 és
de Nacho Vigalondo i l’audició
de One Hit Wonder del grup
Ultraplayback.
Transpop és un univers
compartit, format a partir de
coses que molen; una comunitat de creadors i consumidors d’art més enllà d’estils,
propietats intel·lectuals i
tendències, la passió dels
quals és entendre l’art com a
possibilitat d’ubicar-se en una
nova forma de realitat.
Exposición de Sito Mújica,
Sonia Carballo, Delphine
Delas, Eduardo Infante, Aurelio Ayela y Ultraplaback. La
proyección de Código 7 es de
Nacho Vigalondo y la audición
de One Hit Wonder, del grupo
Ultraplayback.
Transpop es un universo
compartido, formado a partir
de cosas que chanan; una
comunidad de creadores y
consumidores de arte más
allá de estilos, propiedades
intelectuales y tendencias,
cuya pasión es entender
el arte como posibilidad de
ubicarse en una nueva forma
de realidad.
EGO GALLERY
Enric Granados, 9
Tel. 93 451 7428
Del 9 al 18 de maig
De dimarts a dissabte d’11 a 13.30h i de 17 a 20.30h
L’individualisme extrem es
construeix, paradoxalment, a
partir d’elements comuns recognoscibles. Això ens sembla fascinant, així que ens
enfocarem en el seu poder i
la seva potència. Normalment ataquem el concepte
d’allò estandarditzat pel seu
cantó aparentment pervers,
homogeneïtzador i genèric,
evidentment cert, però considerem fals i fútil satanitzar
allò comú. El sentiment de
benestar, la tranquil·litat i la
seguretat donats per aquests
elements serà el nostre punt
d’estudi.
El extremo individualismo
se construye, paradójicamente, a partir de elementos
comunes reconocibles. Esto
nos parece fascinante, por lo
que nos enfocaremos en el
poder y la potencia de ellos.
Normalmente atacamos el
concepto de lo estandarizado
por su lado aparentemente
perverso, homogenizador
y genérico, evidentemente
cierto, pero satanizar lo
común lo consideramos
falso y fútil. El sentimiento de
bienestar, la tranquilidad y la
seguridad dadas por dichos
elementos será nuestro punto
a analizar.
Transpop
An exhibition of work by
Sito Mújica, Sonia Carballo,
Delphine Delas, Eduardo
Infante, Aurelio Ayela and
Ultraplaback. The Código 7 screening is by Nacho
Vigalondo and the sound
experience “One Hit Wonder”
is by Ultraplayback.
Transpop is a shared
universe, made up of things
that rock. A community of
producers and consumers
of a kind of art that isn’t
just about style, intellectual
properties and trends, who
are passionate about
understanding art as the
chance to place oneself in a
new kind of reality.
Paradoxically, extreme
individualism is constructed
from ordinary, recognisable elements. We find this
fascinating, so we will look at
the power of these everyday
elements. Obviously, we
would usually attack standardisation from its seemingly
perverse, homogenising and
generic side. But it seems
fake and useless to demonise
the ordinary, so our object
of study will be the feeling
of well-being and the sense
of security these elements
give us.
Confort &
Standard
Comissariat per:
Santiago Taccetti i
Enrique
Artistes:
Andrés Duque,
Enrique Giner de
los Ríos, Fermín
Cimadevilla, Santiago
Taccetti, Sthephane
Carpinelli
Àudio:
Cristian Vogel, Max
Turner
Els dos artistes
executaran les seves
peces durant la
inauguració:
divendres 9 a les 20h
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
galeries
79
lace78
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for programació
videoart lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartGALERIA
loversANTONIO
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartGALERIA
loversestrany
the place
videoart
lovers
the place
for videoart
lovers
De dimarts
a dissabte
de 10.30
a 13.30h i de
16.30 the place for videoart lovers the place for
de lafor
mota
Delplace
6 al 18for
de maig
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers
the place
for videoart love
Francesc
ruiz
a
20.30h
DE
BARNOLA
Passatge
Mercader,
18
De
dimarts
a
divendres
de
17
a
21h
Margarita
oart lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers the place for
bcn
eye
trip
Per
a
més
informació
consultar
el
web
Palau,for
4 videoart lovers the
Tel. 93for
215 videoart
7051
Dissabte
a 14h i de 17
a 21h the place for videoart lovers the place
Andreu,
e place for
videoart lovers the place
place de
for12videoart
lovers
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
93 412the
2214place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartwww.estranydelamota.com
Anotar,
oart lovers
the place for videoartTel.
lovers
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
www.antoniodebarnola.com
2006, 2’30’’
Fernando
Prats
Imatges del projecte
Steam-pinturas.
Nova York, 2007
Anotar és una seqüència
de pantalles amb números
i paraules que se sobreposen una sobre l’altra fins
a saturar tot l’espai. Un
vídeo que es cancel·la a
mesura que avança. El que es
cancel·la és el temps anotat
segons una coincidència: els
números que apareixen en
pantalla son números horaris
–palíndroms i duplicats– que
l’artista decideix anotar cada
vegada que la seva mirada es
fixa sobre qualsevol rellotge
durant el ritme de la jornada,
i la “coincidència” de veure
aquestes combinacions de
números iguals de dos en
dos. Decideix fixar aquesta
casualitat afegint a la xifra
qualsevol indicació de lloc,
notícia, encontre.
Anotar es una secuencia de
pantallas con números y
palabras que se sobreponen
una sobre la otra hasta saturar todo el espacio; un vídeo
que se cancela a medida
que avanza. Aquello que se
cancela es el tiempo anotado
según una coincidencia: los
números que aparecen en
la pantalla son números
horarios (palíndromos y
duplicados) que la artista
decide anotar cada vez que su
mirada se fija sobre cualquier
reloj a lo largo de la jornada, y
la “coincidencia” de ver estas
combinaciones de números
iguales dos a dos. Decide fijar
esta casualidad añadiendo a
la cifra cualquier indicación de
lugar, notícia, encuentro.
GALERIA BADIU 92
Sant Pere, 92
Badalona
Tel. 93 384 6500
www.galeriabadiu92.com
Del 6 al 18 de maig
consultar horaris en el web
La Galeria Badiu 92 de
Badalona, participa enguany
en l’edició de Loop’08 amb
una videoinstal·lació de
Fernando Prats. Per al festival
Loop, l’artista prepara una
instal·lació inèdita utilitzant
com a referent les tres torres
de FECSA Endesa de Sant
Adrià. L’objectiu és fer servir
l’energia d’aquesta central
per situar noves relacions
entre fenomenologia i llenguatge, buscant en la realitat
d’aquests fenòmens els
motius que ens ajudin a entendre que la resistència en
la pintura radica en utilitzar
noves fórmules d’incisió.
La Galeria Badiu 92 de
Badalona participa este año
en la edición de Loop’08 con
una inédita videoinstalación
de Fernando Prats. El artista
utiliza como referente las tres
torres de FECSA Endesa de
Sant Adrià. El objetivo es usar
la energía de esta central para
situar nuevas relaciones entre
fenomenología y lenguaje, y
buscar en la realidad de estos
fenómenos los motivos que
nos ayuden a entender que
la resistencia en la pintura
radica en utilizar nuevas formulas de incisión.
Anotar is made up of
sequence of screens with
numbers and words that
superimpose each other until
they fill the whole space. A
video that cancels itself as it
goes. What is cancelled is the
times noted down according
to a coincidence: the numbers
that appear on screen
represent times – duplicated
palindromes – that the artist
writes down every time her
eyes fall on any watch in
the course of a day, and the
“coincidence” of seeing these
combinations of equal numbers in twos. She decides to fix
this coincidence, adding notes
on location, news or meeting
to the number.
This year, Badalona’s
Galeria Badiu 92 is
participating in Loop’08
with a video installation by
Fernando Prats. For the Loop
festival, Prats is preparing
a new installation based on
the three towers of the FECSA
Endesa electricity plant at
Sant Adriá. The idea is to use
the energy from this plant to
pinpoint new relationships
between phenomenology and
language. In the real presence
of these pheno-mena, the
artist looks for reasons to
help us understand that, in
painting, resistance lies in
using new formulas for acting
upon the world.
GALERIA EUDE
Consell de Cent, 278
Tel. 93 487 9386
www.galeriaeude.com
Del 6 al 18 de maig
De dimarts a dissabte de 10.30 a 13.30h i de 17 a 20.30h
La càmera fa el recorregut de
la mirada de la pròpia artista
recorrent el bosc que ha creat
en el seu estudi. Un bosc que
ha anat creixent durant anys
amb treballs de diferents
instal·lacions. Els protagonistes són els arbres de la
tela de cotó i lli, treballada
formant textures, pintada
amb aquarel·la o pintura
acrílica. Les textures imiten
les escorces de pins, plàtans
i les transparències de les
fibres vegetals que permeten
l’osmosi i el pas de la sàvia,
ara en aquestes obres filtren
la llum i deixen pas a la
mirada multiplicant les direccions i las imatges. El so dels
bastons contra els taulons
de fusta i de la música Chalaparta acompanya sobtadament la videoinstal·lació, que
combina imatges de Caladis I,
Caladís II i Rodasoques.
La cámara sigue el recorrido
de la mirada de la propia artista recorriendo el bosque que
ha creado en su estudio. Un
bosque que ha ido creciendo
durante años con trabajos
de diferentes instalaciones.
Los protagonistas son los
árboles de la tela de algodón
y de lino, trabajada formando
texturas, pintada con acuarela
o pintura acrílica. Las texturas
imitan las escorchas de
pinos, plataneros y las
transparencias de las fibras
vegetales que permiten la
osmosi y el paso de la savia,
ahora en estas obras filtran la
luz y dejan paso a la mirada
multiplicando las direcciones
y las imágenes. El sonido de
los palos contra los tablones
de madera y de la música
Chalaparta, acompaña repentinamente la videoinstalación,
que combina imágenes de
Caladis I, Caladís II y
Rodasoques.
GALERIA FERRAN CANO
Pl. Duc de Medinaceli, 16
baixos
Tel. 93 301 1548
Del 6 al 18 de maig
De dimarts a divendres de 10 a 14.00 i de 17 a 20h
Dissabte d’11 a 14.30h
The camera follows the path
of the artist’s gaze roaming
through the forest she has
created in her studio. It is a
forest that has been growing
for years with works from
different installations, and
features trees made from cotton and linen that have been
manipulated to form textures
and painted with watercolours or acrylic paints. The
textures imitate the bark of
pine trees, plane trees... Here,
the transparencies of plant
fibres filter the light and let
the eye roam through, multiplying images and points of
view. At one point, the videoinstallation, which combines
images from Caladis I, Caladis
II and Rodasoques, is suddenly joined by the sound of
sticks against wooden planks
and Chalaparta music.
http://www.artnet.com/ferrancano.htm
Una pel·lícula de REVUELTA 10
S.L., produïda per JTJ, música
d’Ojos De Brujo, creada i
dirigida per Alfredo Garcia
Revuelta.
Nominada als Premis Goya
2007 en la categoria de Millor
Curt d’Animació.
Una película de REVUELTA 10
S.L., producida por JTJ, música
de Ojos De Brujo, creada y
dirigida por Alfredo Garcia
Revuelta.
Nominada a los Premios Goya
2007 en la categoría de Mejor
Corto de Animación.
Dolors
Puigdemont
Caladís, 2006
A REVUELTA 10 S.L. film,
produced by JTJ, music by
Ojos de Brujo, created and
directed by Alfredo Gardia
Revuelta.
Nominated for the 2007 Goya
Awards in the best Short
Animation Film category.
Alfredo
García
Revuelta
Otra Forma de Volar,
2006
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
galeries
81
lace80
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for programació
videoart lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartGALERIA
loversLLUCIÀ
the place
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
HOMS for videoart
Fins ellovers
31 de maig
GALERIA
6 al 18for
de videoart
maig
e place Claudio
for videoart
lovers the place
forH2O
videoart lovers theDelplace
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers
the place
for videoart love
Zulian
María
Cañas
Consell
de
Cent,
315
De
dimarts
a
dissabte
d’11for
a 14h
i de 16 a20h
Verdi,
152
De
dimarts
a
divendres
de
16
a
20h
oart lovers
the place
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
videoart
lovers the place for videoart lovers the place for
Arrecifes
– Argana
Kiss
the
Murder
Tel. 93for
467videoart
7162
Tel. 93for
415videoart
1801
d’11videoart
a 13h
e place for videoart lovers the place
lovers theDissabtes
place for
lovers the place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Alta,the
2003-2008,
5’20”
2008, 8’8”lovers the place for
oart lovers
place for
videoartwww.h2o.es
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartwww.galerialluciahoms.es
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
Alejandro Vidal
One second burns for
a billion years,
2007, 8'
Arrecifes – Argana Alta,
pertany a un grup de
quatre obres nascudes d’un
encàrrec de la II Biennal de
Fotografia de Lanzarote i
sobre les que he tornat a
treballar darrerament. A
Arrecifes, els habitants del
barri d’Argana alta (Arrecife,
Lanzarote) guien la càmera
pels indrets més íntims del
seu entorn. La matèria prima
nascuda d’aquests recorreguts es presenta en una
videoinstal·lació que adopta
un format particular, com una
esquerda a través de la qual
espiéssim la constel·lació
d’imatges que constitueix el
transfons de tot territori.
Arrecifes – Argana Alta,
pertenece a un grupo de
cuatro obras nacidas de un
encargo de la II Bienal de
Fotografía de Lanzarote y
sobre las que he vuelto a
trabajar últimamente. En
Arrecifes, los habitantes del
barrio de Argana alta (Arrecife,
Lanzarote) guían la cámara
por los lugares más íntimos
de su entorno. La materia
prima nacida de estos recorridos se presenta en un videoinstalación que adopta un
formato particular, como una
hendidura a través de la cual
espiáramos la constelación de
imágenes que constituye el
transfondo de todo territorio.
GALERIA JOAN PRATS
Rambla de Catalunya, 54
Tel. 93 216 0290
www.galeriajoanprats.com
Del 6 al 18 de maig
De dimarts a dissabte
De 10.30 a13h i de 14 a 20.30h
Arrecifes – Argana Alta, is part
of a group of four works made
in response to a commission
from the 2nd Photography
Biennale of Lanzarote that
I've been working on again
lately. In Arrecifes, residents
of Argana Alta (in Arrecife,
Lanzarote) guide the camera
through the places in their
surroundings that mean
the most to them. The raw
material captured on these
journeys is presented as
a video installation that
becomes like a crack allowing
us to glimpse the constellation of intimate images
that forms an undercurrent
underlying all territories.
L’obsessió de María Cañas
per penetrar en la doble
cara de l’Amor-Desamor
es reflecteix en Kiss the
Murder, on la pantalla es
parteix dolorosament en dos,
composant figures bessones
fracturades pel desamor
a mode de döppelganger,
aquest doble fantasmagòric
que se’ns acara quan menys
ens ho esperem. Per a Cañas,
l’Amor és l’Assasí Suprem,
aquell que, en paraules de
Nietzsche: "ens dona el dolor,
i, per això mateix, la vida". A
Kiss the Murder, observem en
perfecta sincronia el joc de
llums i ombres de la bogeria
associat a una violència
latent, conformant un miratge visual on les imatges
es tensen per mostrar amor
al límit.
La obsesión de María Cañas
por penetrar en la doble cara
del Amor-Desamor se plasma
en Kiss the Murder donde la
pantalla se parte dolorosamente en dos, al tiempo que
compone figuras gemelas
fracturadas por el desamor a
modo de döppelganger: ese
doble fantasmagórico que se
nos encarama cuando menos
lo esperamos. Para Cañas, el
Amor es el Asesino Supremo,
aquel que, en palabras de
Nietzsche:"nos da el dolor, y,
por eso mismo, la vida." En
Kiss the Murder observamos
en perfecta sintonía el juego
de luces y sombras de la
locura asociado a una violencia latente que conforma
un espejismo visual donde
las imágenes se tensan para
mostrar amor al límite.
GALERIA –METROPOLITANA
Tel. 93 487 4042 - Barcelona
Espai virtual
Maria Cañas’ obsessive desire
to delve into the two faces of
love and its absence takes
the form of Kiss the Murder, in
which the screen is painfully
split in two, making up twin
figures torn apart by heartbreak like doppelgangers:
those phantom doubles that
pop up when we least expect
them. Cañas sees Love as
the Supreme Assassin who,
as Nietzsche said, brings us
suffering, and therefore love.
In Kiss the Murder, we see
the perfectly synchronised
play of light and shadows
of madness linked to latent
violence, creating images that
are pushed to show love at
its limit.
Luis Bezeta
Ocasión (Nuvolari)
2007, 4’ 04”
[email protected]
www.galeria-metropolitana.com
One second Burns for a Billion
Years té la virtut de sintetitzar un cert esperit d’època
protagonitzat per tres nimfes
postmodernes. Sens dubte,
el vídeo conté una lectura
generacional.
La història està localitzada
en un moment de pausa delirant, que implica penetrar en
espais lleugerament sòrdids
i fronterers. Aquests llocs
sense llei, de naturalesa
invasiva, tenen a veure amb
la sexualitat vetllada, l’etern
tabú en el que acaben totes
les transgressions.
One second Burns for a Billion Years tiene la virtud de
sintetizar un cierto espíritu
de época, protagonizado por
tres ninfas posmodernas. Sin
duda el vídeo tiene una lectura
generacional.
La historia está localizada
en un momento de pausa
delirante, que implica penetrar en espacios un tanto
sórdidos y fronterizos. Estos
lugares sin ley, de naturaleza
invasiva, tienen que ver con
la sexualidad velada, el eterno
tabú en el que acaban todas
las transgresiones.
One second Burns for a Billion
Years has the power of summarising a certain spirit of the
times, featuring three postmodern nymphs. The video
can clearly be interpreted in
generational terms.
The story is located in an
ecstatic pause during which
involves penetrating sordid
border spaces. Such invasive
venom-filled places, outside
of the law, have a lot to do with
veiled sexuality, the eternal
taboo where all transgressions finish up.
Participació virtual a
través de la plataforma
VIRTUAL BOX
Nuvolari és baix d’estatura, és
més baixet del que és normal.
Pesa 50 kg. d’ossos, té un cos
excepcional. Té les mans com
claus i un talismà contra el
mal. Els seus ulls són com els
d’un falcó i els seus muscles
són més estranys del que
puguem imaginar. Els ocells
perden les ales quan el veuen
passar i la gent s’espera
durant hores per sentir rugir
el seu motor ferotge. Li rendeixen paraules d’amor.
Nuvolari es bajo de estatura,
es más bajo de lo normal.
Pesa 50 kg de huesos, tiene
un cuerpo excepcional. Tiene
las manos como llaves y un
talismán contra el mal. Sus
ojos son como los de un halcón y sus músculos, fuera de
lo común. Los pájaros pierden
las alas cuando lo ven pasar
y la gente aguarda durante
horas para oir rugir su feroz
motor. Le rinden palabras de
amor.
Nuvolari is short, shorter than
normal. His weight is 50kg
of bones, he has an unusual
body. He has hands like keys
and a talisman against evil.
His eyes are like a hawk’s and
his muscles are exceptional.
Birds lose their wings when
they see him pass by and
people wait for hours to hear
the roar of his fierce motor. He
surrenders to words of love.
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
galeries
83
lace82
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for programació
videoart lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartGALERIA
loversNOGUERAS
the place for videoart
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Del 6 lovers
al 18 de maig
GALERIA
Delplace
6 al 18for
de maig
e place Shimabuku
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
forSAFIA
videoart lovers the
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
BLANCHARD
De
dimarts
a
divendres
de for
10.30
a 14h i de lovers
16 a 20hthe place for videoart
Bruniquer,
9 baixos
De 10lovers
a 14h i dethe
16 aplace
19h for videoart lovers the place for videoart
Carmenlovers
G.
oart lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
videoart
lovers
the
place
for
videoart
the place for
Shimabuku's Fish &
Xuclà, for
7 videoart lovers the
Dissabte
a 14 h i de 17lovers
a 20.30h
Tel. 93for
213 videoart
8496
Dissabtes
de 10
a 14h lovers the place for videoart lovers
Martínez
e place for videoart lovers the place
place d’11
for videoart
the place for videoart lovers the place
lovers the
place for
videoart
the place for videoart love
Chips,
2006,
9’
12”
93 342the
5721place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
www.galeriasafia.com
loqueval€unminuto,
oart lovers the place for videoartTel.
lovers
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers the place for
www.noguerasblanchard.com
2006 20’ (W.I.P)
En col·laboració amb la
Biennal de Liverpool'06
Cortesia Nogueras
Blanchard, Barcelona
A compilation screening of
Una projecció respiratòria
La proyección consiste en
"Este proyecto es site-specific "This is a site-specific project
"Aquest projecte és siteone-minute videos which
una recopilación de vídeos,
de vídeos, cadascun amb
I made when I was invited to
specific i el vaig fer quan em
En colaboración con la
y lo hice cuando me invitaron
follow the same formula in
cada uno de un minuto de
una durada d’un minut, que
van convidar a participar al
Bienal de Liverpool’06
participate in the Liverpool
a participar en el Liverpool
terms of their image and
duración que siguen una
segueixen una
Liverpool Biennial. A AnglatCortesía Nogueras
Biennial. In England there are
Biennial. En Inglaterra hay
content. In each piece, a
mateixa fórmula visual i de
misma fórmula visual y de
erra hi ha molts restaurants
Blanchard, Barcelona
a lot of fish and chips shops
muchos restaurantes de
different woman carries out
contenido.
En
cada
pieza
contingut.
En
cada
peça
de fish and chips (bacallà
everywhere; you see the
fish and chips (bacalao con
amb patates fregides) pertot
In collaboration with the
an activity, the money she
aparece una mujer distinta
trobem una dona diferent
signs all around, even in Livpatatas fritas) por todas
arreu; en veus els cartells
Liverpool'06 Biennial
is paid for it is counted out,
realizando una actividad, se
duent a terme una activitat.
erpool. For me, this is quite a
partes; ves los carteles por
contínuament, fins i tot a
Courtesy of Blanchard,
Es quantifiquen els diners
mide el dinero que percibe por and we find out what her ideal
poetic phrase, it’s almost like
doquier, incluso en Liverpool.
Liverpool. Per a mi, aquesta
Barcelona
minute would be.
que percep per aquesta tasca ello y se conoce cuál sería su
a poem, because it’s a surreal
Para mí, esta palabra es basparaula és bastant poètica,
minuto
ideal.
i
es
dona
a
conèixer
quin
seria
meeting between potatoes
tante poética, es casi como
és gairebé com un poema,
el seu minut ideal.
(land) and fish (water). That's
un poema, porque allí se da
perquè és allà on es dona un
why
I
wanted
to
make
my
own
un
encuentro
surreal
entre
la
encontre surrealista entre
patata (tierra) y el pez (agua). fish and chips in Liverpool. It
la patata (terra) i el peix
was filmed on the spot, and I
Es por ello que quise hacer
(aigua). És per això que vaig
was able to do it thanks to the
voler fer el meu propi fish and mis propios fish and chips
GALERIA TONI TÀPIES
Del 6 al 18 de maig
Susy Gómez
collaboration of the locals".
chips a Liverpool. La filmació
en Liverpool. La filmación fue
Consell de Cent, 282
De dimarts a divendres de 10 a 14h i de 16 a 20h
Mother and father,
va ser allà mateix, i vaig
Shimabuku
Tel. 93 487 6402
Dissabtes d’11 a 14h i de 17 a 20.30h
allí mismo, y lo pude realizar
2007, 58’17’’
poder realitzar-ho gràcies a
www.tonitapies.com
gracias a la colaboración de la
la col·laboració de la gent de
gente local".
la ciutat.”
Shimabuku
Shimabuku
Bueno y recién
hecho. Como el
pan.
Artistes:
Evaristo Benitez,
Fátima Tocornal,
Miquel Arnal,
Albert Merino,
Mar Garrido,
Marco Montiel,
Gorka Herrera,
Paulina León,
Victoria Bianchetti,
Damián A. Pissarra,
Liz K. Peñuela,
Indalo Jiménez,
Antonio Dyaz.
GALERIA OB-ART
Tel. 93 530 5623
www.ob-art.com/festival
Exposició virtual
La mostra de videoart que
presentem enguany al
Festival LOOP no correspon
a una selecció temàtica sinó
cronològica. Simplement els
mostrem els últims vídeos
produïts i rebuts a la nostra
galeria.
La muestra de vídeo-arte que
este año presentamos en el
Festival LOOP no corresponde
a una selección temática sino
cronológica. Simplemente les
mostramos los últimos videos
producidos y recibidos en
nuestra galería.
The videoart program that we
are presenting at this year’s
LOOP festival is a chronological rather than theme-based
selection. We are simply
showing you the latest videos
produced and received in our
gallery.
És un exercici d’inclusió que
fa al·lusió al paisatge emocional des d’una òptica analítica
i incisiva, una mena d’atlas
geogràfic. El centre geogràfic
conceptual està marcat
per una videoperformance.
Mother and father recull les
imatges d’un taller real de
constel·lacions familiars
segons el mètode de Bert
Hellinger dirigit per una terapeuta, Maria Antonia Huguet.
S’hi van fer constel·lacions,
imatges i moviments de
sanament entre dones, entre
homes, i entre homes i dones
a Palma de Mallorca el maig
de 2006; els participants no
eren actors. És el punt de partida d’un treball de contingut
marcadament antropològic
en els seus continguts metodològics i formals.
Consiste en un ejercicio
de inclusión que alude al
paisaje emocional desde una
óptica analítica e incisiva, una
especie de atlas geográfico. El
centro geográfico conceptual
consta de una video performance, Mother and Father,
que recoge las imágenes de
un taller real de constelaciones familiares según el
método de Bert Hellinger dirigido por una terapeuta, Maria
Antonia Huguet; se realizaron
constelaciones, imágenes
y movimientos de sanación
entre mujeres, entre hombres
y entre hombres y mujeres en
Palma de Mallorca en mayo de
2006. Es el punto de partida
de un trabajo de contenido
marcadamente antropológico
por su metodología y aspectos formales.
An exercise in inclusion that
makes reference to emotional
landscapes from an analytical, incisive point of view – a
kind of geographical atlas.
The conceptual geographical
centre is marked by a video
performance, Father Mother,
which brings together images
from a real family constellations workshop based on
Bert Hellinger’s method led by
the therapist Maria Antonia
Huguet. Healing constellations, images and movements
where carried out among
women and men and men and
women, in Palma de Mallorca
in May 2006 - the participants
aren’t actors. It is the starting point for a work that is
markedly anthropological in
its methodology and formal
aspects.
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
galeries
85
lace84
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for programació
videoart lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartLAlovers
place for videoart
lovers
the place for videoart lovers the place for videoartSENDA-ESPAI
lovers the2NOU2
place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
CÀMARAthe
LÚCIDA
De dimarts
a dissabte
Delplace
6 al 18for
de maig
e place LA
forSOLEDAD
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Isabel lovers the place for
Gran
de
Gracia,
9
(botiga
2)
consultar
web
per
a
horaris
Consell
de
Cent,
292 for videoart
De dimarts
a dissabte
de 17for
a 20h
oart lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
lovers
the place
videoart lovers the place for videoart
DE JOHANNA
Rocamora,
Tel. 93for
368videoart
3072
Tel. 93for
487videoart
5711
e place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers
the place for videoart love
SPEIDEL
Horizon of
exile, the place for
oart lovers
the place for videoartwww.lacamaralucida.com
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartwww.galeriasenda.com
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
2007, 21’ 9’’
¿Qué hay detrás de la
cortina?, 2005
What is behind that curtain?
Horizon of exile is a two-chanQuè hi ha darrera de la
¿Qué hay detrás de la
És una instal·lació duocanal
Es una instalación duo-canal
cortina? Ya se lo preguntaba
nel video installation that
cortina? ja s’ho preguntava
que considera qüestions soque considera cuestiones
asks Laurie Anderson in one
deals with issues of female
Laurie Anderson en una de les Laurie Anderson en una de
bre la identitat femenina en la sobre la identidad femenina
of her songs. The answer is
identity that arise when
seves cançons. És l’incertesa de sus canciones. Es la
travessa d’exili. La pel·lícula
en la travesía de exilio. La
uncertainty, which seduces
women cross into exile. The
el que ens atrau. Moltes coses incertidumbre, que nos atrae.
se centra en la condició
película se centra en la
us. There are many things
Muchas cosas no se dejan
film focuses on the female
no es deixen veure, como
femenina, fent-se ressò de
condición femenina y hace
that
remain
hidden
from
us,
ver, como el campo, que está
condition, echoing contexts
el camp, que s’està darrera
contextos on la dona es veu
eco de contextos donde la
like what lies behind death,
detrás
de
la
muerte,
detrás
de
in which a woman is forced
la mort, darrera les nostres
obligada a deixar el seu país
mujer se ve obligada a dejar
behind our psychic and
nuestras limitaciones psíquilimitacions psíquiques o
per salvar el seu sentit del Jo. su país para salvar su sentido to leave her country to save
cas o sensoriales. Solamente
sensory limitations. The only
her sense of self. Horizon
sensorials. Només existeix
D’aquesta manera, Horizon
del Yo. De esta forma Horizon
existe la opción de atravesar
option is to go through the
touches on Middle Eastern
l’opció de travessar la cortina la cortina para poder ver
fa referència a cultures
hace referencia a culturas de
curtain
to
see
the
other
side.
cultures, while at the same
per poder veure l’altre costat. al otro lado. Sin conocer el
de l’Orient MItjà, obrintMedio Oriente, pero se abre al
Unfamiliar with the language
Sense conèixer el llenguatge
se, alhora, a sentiments
mismo tiempo a sentimientos time opening up to universal
lenguaje de los signos, el
of signs, when exhibition visifeelings linked to self-image,
dels signes, el visitant de
universals sobre autoimatge, universales sobre auto-imavisitante de la exposición, al
tors go through the curtain
belonging and erosion.
l’exposició, al superar la
pertinència i erosió.
gen, pertenencia y erosión.
franquear la cortina, se está
they ask themselves this
cortina, s’està fent aquesta
haciendo esta pregunta y la
question and act it out.
pregunta i la posa en escena.
pone en escena.
SETBA ZONE D’ART
De dilluns a dijous de 10 a 14h i de 16.30 a 19.30h
Sebastián
Pl. Reial, 10, 1r 2a
Divendres de 10 a 14 h
As
a
lover
of
Caspar
David
Sánchez Zelada
Muntant
els
quadres
de
Amando
los
cuadros
de
Tel. 93 481 3696
Voces,
Friedrich’s paintings who
(Videoart: Transutilidad)
Caspar David Friedrich y
Caspar David Friedrich i
2008, 3’
sintiéndome muchas veces
often feels deaf and mute in
Gerard Quinto
sentint-me moltes vegades
Setba Zone d’art presenta en el seu espai les propostes dels següents artistes:
sordomuda ante un mundo
(Curts: No hay corto
the face of a complex world,
sordmuda davant d’un món
complejo, se me ocurrió hacer I thought of making a video
i Accident musical)
complex, se’m va acudir fer
Setba Zone d’art presenta en su espacio las propuestas de los siguientes artistas:
un video sobre la sensación
en col·laboració amb
about the feeling of loneliness
un vídeo sobre la sensació
de la soledad y el diálogo
el Centre d’Estudis
and a person’s inner dialogue,
de la soledat i el diàleg intern
Setba Zone d’art presents interesting works by the following artists:
interno de una persona
Cinematogràfics de
using the language of Spanish
d’una persona fent servir el
utilizando el lenguaje real de
Catalunya (CECC) 
deaf-mutes
as
a
form
of
llenguatge real dels sordmuts
los sordomudos españoles
Clemente Calvo
visual expression. We often
espanyols com a forma de
como forma de visualizarlo.
(Vídeo: Evening)
fight ourselves; we love and
visualitzar-lo. Sovint lluitem
A menudo luchamos con
Balanza: (Vídeos sihate ourselves at the same
amb nosaltres mateixos, ens
nosotros mismos, nos queremultanis:
Objeto exacto)
time.
estimem i ens odiem alhora.
mos y nos odiamos a la vez.
Guillaume
Leblon
The extra ordinary
28.03.08 > 17.05.08
PROJECTESD
Passatge Mercader 8, Baixos 1
Tel. 93 488 1360
www.projectesd.com
Del 6 al 18 de maig
De dimarts a dissabte d’11.30 a 20.30h
URBAN GALLERY
Tel. 606933817
www.urbangallery.es
Exposició Virtual
Del 6 al 18 de maig
En el context de l’exposició
The extra ordinary de
Guillaume Leblon es presenta
Notes, 2007 (vídeo, color/so,
7’ 22’’, loop), el darrer treball
videogràfic de l’artista.
En el contexto de la
exposición The extra
ordinary, de Guillaume
Leblon, se presenta Notes,
2007 (Vídeo, color/sonido, 7’
22’’, loop), el último trabajo
vídeográfico del artista.
Les propostes d’Urban Gallery per al festival LOOP’08
inclouen temes com ciutat,
gastronomia, denuncia
social, temps o natura, i
diversos formats como el
vídeo, el net-art i l’animació.
Algunes obres són el resultat
d‘un treball de mesos
d’investigació. Un interessant
recorregut que recomanem
especialment.
Las propuestas de Urban Gallery para el festival LOOP’08
incluyen temas como ciudad,
gastronomía, denuncia social,
tiempo o naturaleza, y diversos formatos como vídeo,
net-art y animación. Algunos
trabajos son el resultado de
un trabajo de varios meses de
investigación. Un interesante
recorrido que recomendamos
especialmente.
In the context of the
exhibition The extra ordinary
by Guillaume Leblon, Notes,
2007(Video, color/sound,
7’ 22’’, loop), the last videographic work by the artist is
presented.
The projects presented by
Urban Gallery for the LOOP’08
festival deal with subjects
like the city, gastronomy,
social denunciation, time
and nature, through different
formats like video, net.art and
animation. Some works are
the result of several months
of research. An interesting
journey that comes highly
recommended.
Balanza,
Clemente Calvo,
Roger Codina, Eli
Garmendia,
Javier Gascón&
Inma Parra,
Michel Herrería
i Yusb.
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers
the place
for videoart
lovers
the place
for videoart
lovers
the place
for videoart
loverslovers
the place
vidf
for videoart
lovers
The place
for videoart
lovers
The place
for videoart
lovers
The place
for videoart
The for
place
lace86
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
the place
for videoart
lovers
the place
for videoart
loverslovers
the place
for videoart
loverslovers
the place
videoart
loversl
The place
lovers
The place
for videoart
lovers
The place
for videoart
The place
for videoart
The for
place
for videoart
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the
place videoart
for videoart
lovers
place
videoart
lovers
place
videoart
lovers
the
place
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
Thethe
place
for for
videoart
lovers
Thethe
place
forfor
videoart
lovers
The
place
forfor
videoart
lovers
The
place
for
v
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
place
for
videoart
lovers
the
place
forfor
videoart
love
place for lovers the
Theplace
placefor
forvideoart
videoartlovers
loversthe
Theplace
placefor
forvideoart
videoartlovers
loversthe
The
place
for
videoart
lovers
The
place
videoart
lo
oart lovers the place for videoartVALLERY
lovers the place for videoart
lovers
the place for videoart lovers the
place place
for videoart
loverslovers
the place
videoart
loverslovers
the place
videoart
lovers lovers
the place
videoart
lovers the
place
for
videoart
for videoart
The for
place
for videoart
Thefor
place
for videoart
Thefor
place
for videoart
lovers
The
p
exposició
virtual
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
the
place
forfor
videoart
lovers
theThe
place
for for
videoart
lovers
theThe
place
for videoart
lovers
the The
place
for videoart
love
lovers The
lovers
The
place
videoart
lovers
place
videoart
lovers
place
for videoart
lovers
place
for videoart
Projecte
oart lovers
the place for videoartCalabria,
lovers85the place for videoart lovers the place for videoart lovers the
place for The
videoart
the place
for videoart
the place
for videoart
lovers
the place
for videoart
lovers
the place
for
for videoart
placelovers
for videoart
lovers
The placelovers
for videoart
lovers
The place
for videoart
lovers
The place
for videoart
lover
vasava
Tel. 93for
539videoart
6430
e place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the
place for lovers
videoart
lovers
for videoart
lovers
for videoart
lovers
the
for videoart
lovep
for videoart
The
placethe
for place
videoart
lovers The
placethe
forplace
videoart
lovers The
place
forplace
videoart
lovers The
loop’08
oart lovers the place for videoartwww.vallery.es
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the
place
for
videoart
lovers
the place
for videoart
lovers
the place
for videoart
lovers
place
for videoart
lovers
place
lovers
The
place
lovers
The place
for videoart
lovers
The place
for videoart
lovers
The the
place
for videoart
lovers
Thethe
place
for for
vid
place for videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
videoart lovers The videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The
lovers The place for The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
for videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
Vasava is a communications
Vasava és un estudi de comu- Vasava es un estudio de
studio founded invideoart
Barcelona lovers The place videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
comunicación nacido en
nicació nascut a Barcelona
in 1997. It is madevideoart
up by 15 lovers The place for The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
Barcelona en el año 1997. Lo
l’any 1997. Són 15 persones
place for videoart lovers place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for v
young people fromThe
many
forman 15 personas jóvenes
joves i provinents de difelace for videoart lovers The for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
different
fields
and
disciy
provenientes
de
diferentes
rents camps i disciplines. Devideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
plines. The studio develops lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart l
campos y disciplinas. Desasenvolupen projectes divera wide range of projects
in
rrollan proyectos diversos
sos per a múltiples suports.
art lovers
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
many kinds of media.
TheTheir
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
Apliquen una particular forma para múltiples soportes.
ortovideoart
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
particular approach
the
Aplican una particular
d’abordar el procés creatiu,
lovers
The place for videoart
loversés
The
for experimental
videoart lovers
place
for videoart
videoart
lovers
creative processes
is based
forma de abordar el proceso
LOOP DIVERSE
unplace
projecte
queThe
es va
desenvolupar
perlovers
primerThe
copplace
durantforl’edició
2007
de The
des de l’experimentació i el
The
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
on experimentation
andplace
com- for videoartLOOP
compromís, sent la recerca de creativo, desde la experimeni
que
pretén
observar
les
possibilitats
del
videoart
com
a
element
integrador
per
al
diàleg
intercultural.
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
search forlovers The place
tación y compromiso, y son la mitment, and the ideoart
nous valors de comunicació,
El projecte
compta
el suport
de l’Institut
d’Cultura
de l’Ajuntament
Barcelona.
lovers The place for videoart
lovers
Theamb
place
for videoart
lovers
The place
for videoartde
lovers
The place for videoart lovers The
new
communication
values,
búsqueda
de
nuevos
valores
tendències i idees les que
place for videoart lovers
The place
for videoart
lovers
The
placeafor
videoartd’estrangers
lovers The place
for videoart
lovers
The place for v
El
programa
estén
l’idea
de
xarxa
del
festival
comunitats
residents
Barcelona,
implicant-les
trends and ideas that
channellovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart a
comunicacionales, tendendirigeix el seu ànim.
videoart
lovers The place for videoart l
en
un
projecte
cultural
de
ciutat,
convertint-les
en
“ambaixadors”
de
la
seva
cultura.
their enthusiasm. videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
cias e ideas sus objetivos.
elslovers
propietaris
de comerços
com restaurants
perruqueries
a mostrar
peces
videoart
creades lovers
oart lovers The place Es
forconvida
videoart
The place
for videoart
lovers Theiplace
for videoart
lovers
Thede
place
for videoart
lovers The place for videoart
lovers
place
for videoart
Themanera,
place forenvideoart
loversregentats
The placeper
forequatorians
videoart lovers
per artistes
delsThe
seus
països
d’origen. lovers
D’aquesta
establiments
es The
lace for videoart lovers
The place
for videoart
lovers
The place
for durant
videoart
lovers
The
place for
videoart
lovers The place for vid
mostraran
obres
d’artistes
equatorians,
sempre
el
seu
horari
habitual
d’atenció
al
públic.
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
LOOPfor
DIVERSE
vollovers
motivar
laplace
participació
d’aquests
projectelovers
de ciutat
i fomentar
la
videoart lovers The place
videoart
The
for videoart
loverscol·lectius
The placeen
forun
videoart
The place
for videoart
lo
lovers The place for videoart
lovers
The place
videoart
The place
for videoart
place
for videoart
lovers The
pertinència
d’aquests
a la for
fibra
social delovers
Barcelona,
mostrant
la gran i lovers
variadaThe
oferta
cultural
que la ciutat
lace for videoart lovers
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
ofereix.
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers ace
DIVERSE
es unfor
proyecto
experimental,
sefor
desarrolló
primera
dentro
marcolovers
del Festival
The place for videoartLOOP
lovers
The place
videoart
lovers Theque
place
videoartpor
lovers
Thevez
place
for del
videoart
The place v
place for videoart lovers
The place
videoart
lovers
place for videoart
lovers
The vehículo
place forde
videoart
The place
LOOP’07,
y confor
el fin
de explorar
lasThe
posibilidades
del videoarte
como
Diálogolovers
Intercultural.
El for l
videoart lovers The place
for videoart
lovers
Thedel
place
for videoart
lovers
The place
videoart lovers The place for videoart
proyecto
cuenta con
el apoyo
Institut
d’Cultura de
l’Ajuntament
defor
Barcelona.
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
El programa
extiende
la idea
de redfor
delvideoart
festival lovers
a comunidades
extranjeros
residentes
en Barcelona,
videoart lovers The place
for videoart
lovers
The place
The placedefor
videoart lovers
The place
for videoart lo
The place for
videoart lovers
place cultural
for videoart
lovers
The place foren
videoart
lovers de
The
for videoart lovers T
implicándolas
en unThe
proyecto
de ciudad,
convirtiéndoles
“embajadores”
suplace
cultura.
videoart lovers The place
for videoart
lovers
place for
videoart
lovers The place
for videoart
loverspiezas
The place
for videoart lo
Se invita
a los dueños
deThe
comercios
tales
como restaurantes
y peluquerías
a mostrar
de videoarte
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for v
creadas
por
artistas
de
sus
paises
de
orígen.
Así
en
establecimientos
regentados
por
ecuatorianos
se
pasarán
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
obras de lovers
artistasThe
ecuatorianos,
siempre durante
su horario
de atención
público.
lovers The place for videoart
place for videoart
lovers The
place habitual
for videoart
lovers al
The
place for videoart lovers The
The place for
videoart
lovers
The
place for
videoart lovers
The place
for videoart
lovers The
place for
videoart la
lovers T
LOOP
DIVERSE
quiere
motivar
la participación
de estos
colectivos
en un proyecto
de ciudad
y fomentar
videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
pertenencia
de
éstos
a
la
fibra
social
de
Barcelona,
mostrando
la
gran
y
variada
oferta
cultural
que
la
ciudad
lovers The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
place for videoart Theofrece.
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
for videoart lovers e place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart l
videoart lovers The or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
videoart lovers The place
lovers
place for project
videoart
lovers
The place
forthe
videoart
lovers
The
forFestival,
videoart
lovers T
LOOPeoart
DIVERSE
is anThe
experimental
that
was carried
out for
first time
as part
of place
LOOP'07
with
videoart lovers The place
forof
vivideoart
lovers
The place
for
videoart
lovers
The
place for videoart
lovers
The place
forthe
videoart
the
aim
exploring
the
possibilities
of
videoart
as
a
vehicle
for
Intercultural
Dialogue.
The
project
has
got
for videoart lovers The place videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
support
the Institut
Cultura
thevideoart
Ajuntament
de Barcelona.
videoart lovers The place
for of
eoart
lovers d’
The
placeoffor
lovers
The place for videoart lovers The place for videoart lover
videoart lovers The place
for lovers
Theup
place
for videoart
lovers
The to
place
for videoart
lovers The
place
for videoart
lovers The
The program
opens
the idea
of a festival
network
communities
of foreigners
living
in Barcelona,
making
lovers The place for videoart
place
for videoart
lovers
The projects
place forand
videoart
lovers The
videoart lovers
The place
them part
of one
of the city’s
cultural
transforming
themplace
into for
“ambassadors”
for their
own for v
place for videoart lovers The lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart l
cultures.
videoart place for videoart
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
The project
invites
owners
of small businesses
and hairdressers
to videoart
show videoart
lovers The place for videoart
lovers
Thethe
place
for videoart
lovers The such
placeas
forrestaurants
videoart lovers
The place for
lovers The
lovers The place for videoart
lovers
The
place
for
videoart
lovers
Thestores
placerun
for by
videoart
loverswill
The
place
for videoart
lovers The
created by
artists
from
their
home
countries.
Thus,
Ecuadorians
show
works
by Ecuadorian
overs The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
artists,
during
their
normal
business
hours.
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
LOOPThe
DIVERSE
to motivate
theseThe
collectives
to participate
in oneThe
of the
city’sfor
projects
andlovers
encourage
videoart lovers
placeaims
for videoart
lovers
place for
videoart lovers
place
videoart
Thetheir
place for v
place for videoart lovers
The
for videoart
lovers
The place
videoart
Thewide
place
forvaried
videoart
lovers
The place for v
sense
ofplace
belonging
to Barcelona's
social
fabric,for
while
showinglovers
the city's
and
cultural
activity.
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart l
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for v
FESTIVAL
LOOP DIVERSE
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
LOOP
89
lace88
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
forDIVERSE
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers
the
forprocedències
videoart lovers
the place
for videoart
A Barcelona
hi conviuen
persones
deplace
diferents
i nacionalitats.
Tanmateix,
l’intercan-lovers the place for videoart love
Viari
oart lovers the place for videoart
lovers the place for videoart
the place
for videoart
lovers
thediversos
place for
videoart
lovers theelplace
d’experiències
artístiques
entre grups
culturals
no reflecteix
ni tímidament
poten-for videoart lovers the place for
CCCB
SALA lovers
MIRADORthe place for videoart lovers the place for videoartvi lovers
cial intercultural d’aquesta metròpoli. Barcelona ofereix, en aquest sentit, un rostre multicultural videogràfic
Montalegre, 5
Divendres 16 de maig a les 19.30h
que es limita a respectar la diversitat sense potenciar el diàleg intercultural.
Tel. 93 306 4100
de
El projecte LOOP DIVERSE intenta apropar, a través de la difusió de videoart recent, l’esvoranc que
www.cccb.org
Barcelona
s’obre entre las pràctiques artístiques contemporànies i la realitat intercultural de la ciutat. La
proposta consisteix en fer sortir la gent a recórrer els carrers de la ciutat amb una mirada nova:
una mirada d’obertura cap a l’altre, cap a la diversitat i cap a l’encontre amb el que estem poc ha- Callejero
Com a part de les activitats de Como parte de las actividades As part of the activities of
taula
bituats a veure. LOOP DIVERSE és una invitació a deixar-se sorprendre per allò quotidià.
LOOP Diverse, el CCCB acollirà de LOOP Diverse, el CCCB
LOOP Diverse, the CCCB will
Videorodona
Per a aquesta ocasió, LOOP DIVERSE es presenta com un Viari Videogràfic de la Ciutat de Barcelona.
una taula rodona a la qual es
acogerá una mesa redonda en host a round table discussion,
Aquest viari pretén potenciar els nexes entre el Festival Loop i 16 dels molts col·lectius culturals gráfico de
convidaran diversos teòrics,
inviting a series of theoretila que se invitará a diversos
Art, ciutat i
d’aquesta ciutat. La idea és situar obres de reconeguts artistes —originaris de cadascun dels Barcelona
artistes i antropòlegs urbans
cians,
artists
and
urban
teóricos,
artistas
y
antropinterculturalitat:
països escollits— en indrets amb una alta significació per a les seves comunitats. LOOP DIVERSE
a analitzar i debatre la realitat ólogos urbanos a analizar y
anthropologists to analyse
un diàleg en
no pretén donar representació a la diversitat sinó connectar el món de l’art i el ric teixit social de
intercultural de Barcelona.
and discuss Barcelona’s
debatir la realidad interculconstrucció
Video Street
la ciutat.•
intercultural reality.
tural de Barcelona.
Map of
Moderador:
JOAQUíN BARRIENDOS
Barcelona
Participants:
Imma Boj (Directora del Museu d’Història de la Immigració de Catalunya)
Lluís Bonet (Director del postgrau en Gestió Cultural de la UB)
Hannah Collins (artista)
María Rosa Jijón (artista)
Pati de les Dones
10 i 11 de maig a les 21.30h
cccb
projecció
projecció
latin kings
El CCCB projectarà una selecció de les obres incloses en el
Viari Videogràfic de la Ciutat
de Barcelona
El CCCB proyectará una selección de las obras incluidas en
el Callejero Videográfico de la
Ciudad de Barcelona.
fedelatina
Nou de Sant Francesc, 15
Tel. 93 353 4724
www.fedelatina.org
15 i 16 de maig de 19 a 20.30h
LOOP Diverse també projectarà a la seu de la Federación
de Entidades Latinoamericanas de Catalunya (FEDELATINA) una selecció especial
de vídeos juntament amb
l’Organització Cultural de
Reyes y Reinas Latinos de
Catalunya, dins el marc dels
tallers de Comunicació per
a joves.
Loop Diverse proyectará en la
Federación de Entidades Latinoamericanas de Catalunña
(FEDELATINA) una selección
especial de videos en conjunto con la Organización Cultural
de Reyes y Reinas Latinos de
Cataluña, en el marco de los
talleres de Comunicación para
jóvenes.
The CCCB will project a selection of the works that make
up the Video Street Map of the
City of Barcelona.
Loop Diverse will screen a
special selection of videos at
the Federation of Latinoamerican Agencies of Catalonia (FEDELATINA), in a joint project
with the Cultural Association
of Lating Kings and Queens
of Catalonia, as part of the
communication workshops
for young people.
En Barcelona conviven personas de distintas procedencias y nacionalidades. Sin embargo, el intercambio de experiencias artísticas entre grupos culturales diversos no refleja ni tímidamente el
potencial intercultural de esta metrópoli. Barcelona ofrece, en este sentido, un rostro multicultural
que se limita a respetar la diversidad sin potenciar el diálogo intercultural.
El proyecto LOOP DIVERSE intenta acercar, a través de la difusión del videoarte reciente, la brecha
que se abre entre las prácticas artísticas contemporáneas y la realidad intercultural de la ciudad.
Su propuesta consiste en hacer salir a la gente a recorrer las calles de la ciudad con una mirada
nueva: una mirada de apertura hacia el otro, hacia la diversidad y hacia el encuentro con lo que
estamos poco habituados a ver. LOOP DIVERSE es una invitación a dejarse sorprender por lo
cotidiano.
Para esta ocasión LOOP DIVERSE se presenta como un Callejero Videográfico de la Ciudad de Barcelona. Este callejero pretende potenciar los nexos entre el Festival Loop y 16 de los muchos colectivos culturales de esta ciudad. La idea es emplazar obras de reconocidos artistas ―originarios
de cada uno de los países escogidos― en lugares con una alta significación para sus comunidades.
LOOP DIVERSE no pretende dar representación a la diversidad sino poner en conexión el mundo del
arte y el rico tejido social de la ciudad.•
In Barcelona, people from different backgrounds and nationalities live together and share the city.
However, the exchange of artistic experiences among different cultural groups doesn’t even come
close to reflecting the city's intercultural potential. In this sense, Barcelona's multicultural surface
appearance stops at respecting diversity, without promoting intercultural dialogue.
By exhibiting recent videoart, the LOOP DIVERSE project tries to bridge the gap between contemporary artistic practices and the city’s intercultural reality. The project consists of making people
go out and walk the city streets, and see with new eyes: a way of seeing that is open to the other,
to diversity and to encountering what we usually don’t see. LOOP DIVERSE is an invitation to allow
yourself to be surprised by the everyday.
This time, LOOP DIVERSE presents itself as a Video Street Map of the City of Barcelona. This street
map aims to encourage the links between the Loop Festival and 16 of the many cultural groups
in this city. The idea is to place works by well-know artists – originally from each of the chosen
countries – in places of significance for their communities. LOOP DIVERSE doesn’t aim to represent
diversity, but to connect the art world with the city's rich social fabric. •
JOAQUíN BARRIENDOS
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
LOOP
91
lace90
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
forDIVERSE
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
PAÏSOS
PARTICIPANTS
PAÍSES
PARTICIPANTES
PARTICIPATING
COUNTRIES
e place
for videoart
lovers/the
place
for videoart/lovers
the place
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place
for videoart lovers the
videoart
lovers
placeLATIN
for videoart
loversDe
the
place
for videoart
lovers the place for videoart love
SHANGO
BAR
dilluns
a dissabte
de 21 a 3h
SUSPECT
Deplace
dillunsfor
a diumenge
de 12
a 21h the place for videoart lovers the place for videoart lovers the
oart lovers
the place for videoartPassatge
loversdel
the
place
lovers the place for videoart
lovers
ALEMANYA
c. Grosh,
2 the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Crèdit,
8 for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartcolombia
Tel. 677694528
Tel. 93 342 5591
www.shangobar.com
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
Galeria-Taller d'art La
Serilla
c. Ferlandina, 39
De dimarts a divendres de 19 a 1h, divendres i dissabte de 19 a
2.30h i diumenge de 18 a 24h
ARC CAFE
c. Carabassa, 19
Tel. 93 302 5204
De diluns a diumenge de 15.30 a 20h
LOLA MORA DELICATESSEN
c. Gignàs, 28
Tel. 93 319 2185
www.lolamora.com
De dilluns a divendres de 9 a 20h i dissabtes de 13 a 22h
LA CERERIA
Baixada de Sant Miquel, 3-5
Tel. 93 301 8510
De dimecres a divendres de 16 a 24h i dissabtes de 13 a 24h
LA BÁSCULA
c. Flassaders, 30 bis
Tel. 93 319 9866
De dimecres a divendres de 19 a 24h i dissabtes de 13 a 24h
RESTAURANT ACUARELA
c. Riereta, 26
Tel. 637701209
De dilluns a divendres de 13 a 15h
AQUÍ BRASIL
Instruments brasilers
Pl. Regomir, 4
Tel. 93 317 7336
www.aquibrasil.com.es
De dilluns a dissabte de 10 a 14h i de 16.30 a 20.30h
EQUADOR
FILIPINES
FRANçA
ITÀLIA
RESTAURANT
"CANTINHO BRASILERO"
c. Ample, 43
Tel. 93 268 1422
De dimarts a diumenge d’11.30 a 2h
Dilluns tancat
COCKTELERIA BERIMBAU
Ps del Born, 17
Tel. 646005514
De dilluns a diumenge de 18.15 a 2.30h
BIKE RENTAL BARCELONA
c. Rauric, 20
Tel. 666057655
www.bikerentalbarcelona.com
De dilluns a dissabte de 12 a 20h
Dimecres tancat
CAFETERIA ACOMA
c. Boqueria, 21
Tel. 93 301 7597
De dilluns a diumenge de 10 a 11h i de 18 a 19h
RESTAURANT AMISTAT
c. Riera Alta, 36
Tel. 690338661
De dilluns a diumenge de 13 a 14h i de 17 a 19h
Dimecres tancat
MASTER CUT
FILIPPINO HAIR SALON
c. Erasme Janer, 8
Tel. 93 442 7807
De dilluns a diumenge de 10 a 11h i de 18 a 19h
RESTAURANT MANILA
c. Ramalleres, 3
Tel. 93 318 6487
De dilluns a diumenge de 20 a 22h
TASMANIA RECORDS
Carrer Ramelleres, 15
Tel. 93 412 0699
De dilluns a dissabte de 16.30 a 21h
RESTAURANTE AU PORTE
DE LA LUNE
Pl. de Sant Galdric, 1
Tel. 93 270 3819
De dilluns a dissabte de 15 a 17h
RESTAURANT ANTICA PIADA
c. de Meer, 48
De dilluns a diumenge de 15 a 20h
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
LOOP
93
lace92
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
forDIVERSE
videoart lovers
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartBAR
lovers
place for videoart
lovers
the place
for
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
SANTAthe
MARTA
De dilluns
a diumenge
de 15
a 20h
TRAVEL
dilluns
a dissabte
de 16 a 20h
e placeITÀLIA
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
forUNIT
videoart lovers the
placeBAR
for videoart loversDe
the
place
for videoart
lovers the place for videoart love
REGNE
c.
de
Grau
i
Torras,
59
c. Boqueria,
27the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
Tel.place
605603769
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
restaurant bonamole
c. de Meer, 52
Tel. 93 225 5651
De dilluns a diumenge de 15 a 20h
REPUBLICA
DOMINICANA
MARROC
FORN DELS ÀNGELS
Pl. dels Àngels
PERÚ
De dilluns a diumenge de 21 a 23h
RESTAURANT PUERTO PLATA
c. Tragí, 1
Tel. 93 268 3674
www.pastorwilson.com
9 i 10 de maig d’11 a 15h
MISSTRAPOS
c. Nou de Sant Francesc, 6
Tel. 93 302 7288
De dilluns a dissabte de 10 a 14h i de 17 a 20h
BAR HUGO
c. Llibreteria, 10
Tel. 93 319 5364
www.hugobcn.com
De dilluns a diumenge de 12 a 23h   
ARTESANÍA PUELCHE
c. Regomir, 23
Tel. 93 310 6977
De diluns a dissabte d’11 a 15h i de 16.30 a 21.30h
Restaurant Chenji
c. Alí Bei, 65
Tel. 93 247 6831
De dilluns a diumenge de 16 a 17.30h
Perruqueria Ziran Mei
c. Alí Bei, 65
Tel. 93 265 6576
De dilluns a diumenge de 16 a 17.30h
Can Siscu
c. Sardenya, 49
Tel. 93 221 5018
De dilluns a diumenge de 16 a 17.30h
Dimarts tancat
De dilluns a diumenge de 10 a 20h
XILE
PAKISTÀ
TRAVEL BAR PORT
Ps. Colom, 11
Tel. 605603769
RESTAURANT MEDITERRáNEO
c. Hospital, 101
Tel. 93 441 5890
De dilluns a diumenge de 19 a 21h
PERRUQUERIA MEDITERRÁNEO
c. Hospital, 99
De dilluns a diumenge de 12 a 13h i de 17 a 19h
RESTAURANT SHALIMAR
c. Carme, 71
Tel. 93 329 3496
De dilluns a diumenge de 13 a 14h i de 21 a 22h
Dimarts tancat
VIAJES HUMA
c. Carme, 47
Tel. 93 317 1100
De dilluns a divendres d’11 a 12h i de 17 a 18.30h
MS INTERNET
c. Pintor Fortuny, 30
Tel. 93 441 1411
De dilluns a dissabte de 16 a 20h
CASA PERÚ ARTESANÍA
c. Rauric, 3
Tel. 93 301 8293
De dilluns a divendres de 16.30 a 18h
XINA
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The pla
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The plac
The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
videoart videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
place for lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers Th
lovers The lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
for videoart The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
lovers The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
place for videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart lovers The videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
lovers The place for The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
for videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
videoart lovers The place videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
videoart lovers The place for The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The pla
The place for videoart lovers place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
lace for videoart lovers The for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
art lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart love
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The pla
or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The pla
ideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
oart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers a
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The pla
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The pla
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart love
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart love
videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
lovers The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
place for videoart Un
The
place
forprogrames
videoart lovers
forlos
videoart
lovers
for videoart
lovers
The place
section
of LOOP’08
is for video
Otro de
programas
de The placeAnother
altre
dels
de The place
for videoart lovers e place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
OFF
LOOP
–
a
city-wide
project
in lover
LOOP’08
es
OFF
LOOP,
que
LOOP’08
és
OFF
LOOP,
que
corvideoart lovers The or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart lovers The
placeaeoart
lovers de
The
place for videoart
lovers
place for
lovers
The place
for around
videoart lover
which
numerous
venues
corresponde
a unThe
proyecto
de videoart
respon
un projecte
ciutat
videoart lovers The
for
vivideoartespais
lovers The place
forenvideoart
lovers The place for
videoart
lovers
The place for video
Barcelona
such
as cultural
ciudad
el que numerosos
enplace
el qual
nombrosos
for videoart lovers The place videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
associations,
art
centres,
civic
espacios
de
Barcelona
como
de
Barcelona
com
associacions
videoart lovers The place for eoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
videoart lo
videoart lovers The
place for
lovers d’art,
The place
for videoart
lovers culturales,
The place for
videoartcentres,
lovers The
place
videoart lovers T
stores
andfor
restaurants
asociaciones
centros
culturals,
centres
centres
lovers The place for videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
program
videos
and
participate
de arte,
centros cívicos
tiendas
botigues
restaurants
place forcívics,
videoart
loversi The
lovers The place
for videoart
lovers The
place for
videoart
lovers
The
place for videoa
in the festival.
This
LOOP
y restaurantes
de la
de la programació
videoart place for participen
videoart lovers
The place for videoart
lovers Theparticipan
place for videoart
lovers
The place
forallows
videoart
lovers Th
lovers The place for
TheLOOP
place for videoart
lovers The
place forCon
videoarttolovers
place for
videoart
have aThe
presence
in the
city lovers T
programación
del festival.
delvideoart
festival.lovers
Amb això,
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
establish
its image
as part
esto,
quiere
estarThe
presente
volplace
ser present
i consolidar
overs The
for videoart
loversla
The place
forLOOP
videoart
lovers
place forand
videoart
lovers
The place
for videoar
videoart lovers The
place
for videoart
lovers
for videoart
lovers The
loversscene.
The place for videoar
the Barcelona
y consolidar
su imagen
en laplace forofvideoart
seva
imatge
dins l’escena
deThe
la place
videoartciutat.
lovers The place for videoart lovers
The place
for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
escena
de la ciudad.
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers Th
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
FESTIVAL
OFF LOOP
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
OFF
LOOP lovers
97
lace96
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
videoart
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartcENTRE
lovers
the place for videoart
the place
fora videoart
lovers
theGOLFERICH
place for videoart
lovers the
for19.30h
videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Del 6 lovers
al 17 de maig
de dilluns
divendres delovers the place for videoartCENTRE
CÍVIC
CÍVIC
Inauguració:
6 de place
maig a les
e placeNúria
for videoart
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Marquès
LA
9
a
21h.
Dissabtes
de
10
a
14h
i
de
16
a
20h
EL
XALET
ATENEU
FORT
PIENC
Del
6
al
18
de
maig
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers the place for
upon a time,
Gran via,
NO ÉSfor videoart love
Ribes,for
14 videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
Deplace
dillunsfor
a divendres
de 17.30
a 21.30h
e placeOnce
for videoart
lovers the place
for491
videoart lovers the
videoart
lovers
the place for videoart loversRESTA
the place
2007, 6’01”
Tel.
93
323
7790
SILENCI
93 232the
7827place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
Dissabte
de 10.30
13.30hfor
i devideoart
17.30 a 20.30
oart lovers the place for videoartTel.
lovers
lovers
the aplace
lovers the place for videoart lovers the place for
www.golferichs.org
www.fortpienc.org
Inauguració
6 de maig
a les 20h
SHAKES
YOUR FRAMES
Realitzat per
contemporanis
a la barcelonesa
Núria Marquès (Ciutadella
de Menorca, 1975) tracta
amb una facilitat quotidiana,
fins i tot amb humor, els
desordres emocionals que
ens produeixen ansietat,
estrès o temor a viure, “mals
socials” que són producte
del ritme frenètic que ens
imposa la societat actual.
Amb les seves reflexions
metafòriques, ja sigui amb
vídeos, instal·lacions, fotografia, dibuixos o escultures,
l’artista ens ofereix la possibilitat d’experimentar una
catarsi emocional alhora que
ens proporciona una bona
dosi de frescor i innocència.
Núria Marquès trata con
cotidianeidad, incluso con
humor, los desórdenes emocionales que nos producen
ansiedad, stress o miedo a
vivir; “males sociales” que son
producto del ritmo frenético
que nos impone la sociedad
actual. Con sus reflexiones
metafóricas, se trate de videos, instalaciones, fotografía,
dibujos o esculturas, la artista
nos ofrece la posibilidad de
experimentar una catarsis
emocional a la vez que nos
proporciona una buena dosis
de frescura e inocencia.
CENTRE CIVIC BARCELONETA
Pl. dels Escas
Tel.93 221 3241
www.civicbarceloneta.com
Dijous 15 de maig a les 21.30h
Preu entrada: 2,10 euros.
With a familiar ease and even
humour, Núria Marquès looks
at the emotional disorders
that provoke anxiety, stress
and fear of living – “social
ills” that are a product of the
frantic rhythm imposed by today’s society. The metaphorical reflections in her videos,
installations, photography,
drawings and sculptures offer
us the chance to experience
an emotional catharsis as
well as supplying a good dose
of freshness and innocence.
El título hace referencia a la
célebre frase de Shakespeare puesta en boca de
Hamlet “Y el resto es silencio”,
pronunciada justo antes de
morir, pidiendo a su amigo
que explicara las razones de
su historia. El resto, es decir,
todo lo que queda fuera del
discurso, está destinado a
desaparecer y se pierde en el
silencio.
Las obras de la exposición
tienen un punto de referencia
en el teatro: frases extraídas
de las obras de Peter Hanke
(Iñaki Àlvarez), actrices
vestidas de Caperucita que
esperan su turno para actuar
(Jordi Cano), papel y luz como
una frágil escenografía que
se va consumiendo (Jordi
Cuyàs) y tres monólogos
cruzados sobre una mujer
(Ingrid Wildi).
CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA
Regomir, 3
Tel. 93 268 4700
Dissabte 10 de maig a les 20h
És un documental creat
a partir d’imatges d’arxiu
i imatges personals que
mostren esdeveniments
que han anat canviant el
món fins a l’anomenat nou
ordre mundial. De Tiananmen a la caiguda del mur,
de l’alliberament de Hong
Kong a les guerres del golf,
de l’economia neoliberal als
moviments antiglobalització.
Forever Young vol reflectir el
sofriment de l’ésser humà i
la seva capacitat de lluitar i
superar-se a través dels seus
més de 50 minuts, intentant
entreveure que, davant de les
adversitats de la vida, l’home
intenta canviar els aspectes
negatius, lluitar i seguir
endavant.
Es un documental creado a
partir de imágenes de archivo
e imágenes personales, que
muestran acontecimientos
que han ido cambiando el
mundo hacia el llamado
nuevo orden mundial. Desde
Tiananmen a la caída del
muro, desde la liberalización
de Hong Kong a las guerras
del golfo, de la economía
neoliberal a los movimientos
antiglobalización.
Forever Young quiere
reflejar el sufrimiento del ser
humano y su capacidad de
luchar y superarse a través
de sus más de 50 minutos,
intentando entrever que ante
las adversidades de la vida, el
hombre intenta cambiar los
aspectos negativos, luchar y
salir adelante.
APATCHES
Entre tiempo
Espectacle de vídeodansa.
Noemí Laviana i Raquel
Labrador.
Espectáculo de videodanza. Noemí Laviana y Raquel
Labrador.
Dance film stage production. Noemí Laviana and
Raquel Labrador.
PROJECTE MEDUSA
El canto de la medusa Espectacle de vídeodansa. Mayte Vaos
BEATRIZ SANCHEZ SANCHEZ
Paraoffelias – Peça de vídeodansat
Oscar Abril
Ascaso
CENTRe D’ART
PRODUeix MÚSICA POP
El títol fa referència a la
cèlebre frase de Shakespeare
posada en boca de Hamlet “I
la resta és silenci”, pronunciada just abans de morir, tot
demanant al seu amic que
expliqués les raons de la seva
història. La resta, és a dir, tot
el que queda fora del discurs,
està destinat a desaparèixer,
i es perd en el silenci.
Les obres de l’exposició tenen
un punt de referència en el
teatre: frases extretes de les
obres de Peter Hanke (Iñaki
Àlvarez), actrius vestides
de Caputxeta que esperen
el seu torn per actuar (Jordi
Cano), paper i llum com a
fràgil escenografia que es va
consumint (Jordi Cuyàs) i
tres monòlegs creuats sobre
una dona (Ingrid Wildi).
CASM, CENTRE d’ART SANTA
MÒNICA
Rambla Sta Mònica, 7
Tel. 93 316 2780
15 de maig a les 19h
Visionat de 10 hits de
disc-Videoart: una selecció
realitzada pel CASM amb
els millors vídeo-clips de la
música pop.
Visionado de 10 hits de discoVideo-Arte: una selección
realizada por el CASM de los
mejores vídeo-clips de la
música pop.
www.centredartsantamonica.net
Viewing of 10 disc-Video-Art
hits: a selection of the best
pop music video clips made
by the CASM.
Climax Redux, dimarts 6 de maig a les 19h, veure pàg. 12
Hans Ulrich Obrist, dissabte 10 de maig a les 19h, veure pàg. 137
The title makes reference to
the famous phrase Shakespeare placed on Hamlet’s
lips “And the rest is silence”,
spoken by the Danish prince
just before he dies, as he
asks his friend to recount his
story and the reasons behind
his actions. The rest, that is,
everything outside of the
speech, is destined to disappear and is lost in silence.
The works in this exhibition are linked by their use
of theatrical references:
phrases taken from works by
Peter Hanke (Iñaki Àlvarez),
actresses dressed as Little
Red Riding Hood awaiting
their turn on the stage (Jordi
Cano), paper and light as a
fragile set design that gradually consumes itself (Jordi
Cuyàs) and three interwoven
monologues about a woman
(Ingrid Wild).
Forever Young is a documentary based on archival and
personal images that show
some of the world-changing
events that have led us towards the so-called new world
order. From Tiananmen to the
fall of the wall, from the liberalisation of Hong Kong to the
gulf wars, from the neoliberal
economy to anti-globalisation
movements.
Over more than 50 minutes,
Forever Young tries to show
human suffering, and the
capacity of human beings to
fight and better themselves.
It suggests that faced with
the adversities of life, humans
will try to change the negative
aspects, fight and make it
through.
Artistes: Iñaki Àlvarez,
Jordi Cano, Jordi
Cuyàs, Ingrid Wildi
Comissari:
Miquel Bardagil
En col·laboració amb
kike  
Barberà
Forever Young,
2007,50’
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
OFF
LOOP lovers
99
lace98
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
videoart
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartMAU
lovers
the place for videoart
the place
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
MAU UNDERGROUND
Dijouslovers
15 de maig
Toteslovers
les sessions
seran afor
les 22h
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Fontrodona,
33
INDIA lovers the place for
09.05
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
Video
Tel. 93for
441videoart
80 15
e place sopa
for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers
theinstal·lació
place for videoart love
paraguaya
oart lovers
the place for videoartwww.maumaunderground.com
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Artistes: Matteo Ferroni
amb Janaina Noda. Vídeo
10.05
instal·lació, 2007, 15'
Cube Pusher
Divendres 9 de maig
SOPA PARAGUAYA
This ambient installation conLa instal·lació ambiental
La instalación ambiental
Selecció de Videoart del
sists of videos that offer an
es
composa
de
vídeos
que
se
compone
por
vídeos
que
15.05
Paraguai
overall vision of the rhythm
ofereixen una visió conjunta
ofrecen una visión conjunta
Cortocircuito
Comissari: Fernando Moure
del ritme i de la reverberació
del ritmo y de la reverberación and spiritual and cultural
vibration of India: an apparent
espiritual i cultural de la Índia: espiritual y cultural de la
El títol fa al·lusió a un plat
17.05
The title refers to a national
El título alude a un plato
un caos aparent on l’equilibri
India: un aparente caos donde chaos in which images have a
gastronòmic del Paraguai que gastronómico de Paraguay
dish from Paraguay that
India
spiritual rather than a visual
de la imatge no és visual sinó el equilibrio de la imagen no
podria associar-se a un brou o que podría asociarse a un
sounds as though it refers
equilibrium. The flow of daily
espiritual. El flux de la vida
es visual, si no espiritual. El
a una sopa líquida; tanmateix, caldo o a una sopa líquida; sin
to a broth or liquid soup;
life has a cyclical continuity
quotidiana té una continuïtat
flujo de la vida cotidiana tiene
es tracta d’un pastís cuit al
embargo, se trata de un pastel however, it’s actually a kind
that tends towards the inficíclica cap a l’infinit, així
una continuidad cíclica hacia
forn de tonalitat groguenca i
of pie, yellowish in colour and
cocido al horno, de tonalidad
nite, and the birth-rebirth time
com el temps de renaixeel infinito, así como el tiempo
compost bàsicament de fabaked in an oven, basically
amarilla y compuesto básiof Indian spirituality. Just as
ment/mort de l’espiritualitat
de renacimiento-muerte en
rina de blat. Amb l’ambigüitat camente de harina de maíz.
consisting of corn flour. The
individuality does not exist
índia. De la mateixa manera,
la espiritualidad india. Del
entre els estats líquid i
ambiguity between liquid
Con la ambigüedad entre los
in India, the cyclic journey of
en aquest passatge cíclic de
mismo modo en este pasaje
sòlid que resumeix aquest
and solid states that this dish
estados líquido y sólido que
people also lacks the order
persones no existeix l’ordre
cíclico de personas no existe
plat, es pretén assenyalar
sums up is used to show the
resume esta comida, se preof a precise perspective.
d’una perspectiva puntual
el orden de una perspectiva
els elements diversos que
diverse elements that come
tende señalar los elementos
This space-time osmosis
així com no hi ha individualipuntual así como no hay indiintervenen en la “cuina” autogether in "cooking" audiovidiversos que intervienen en
creates a spiritual and mental
tat en la cultura índia.
vidualidad en la cultura india.
diovisual amb accent artístic la “cocina” audiovisual con
suals with and artistic touch
connection of small things
Aquesta osmosi entre temps/ Esta osmosis entre tiempod’aquest país.
in Paraguay.
acento artístico de este país.
with larger ones, between the
espai crea una connexió esespacio crea una conexión
Self and Everything else: a
piritual i mental de les petites espiritual y mental de las
connection that has been lost
coses amb les més grans,
pequeñas cosas con las mas
Dissabte 10 de maig
entre Jo i La Resta: una congrandes, entre Yo y Lo Demás: in contemporary society.
CUBE PUSHER
nexió perduda en la societat
una conexión perdida en la
Performance Experimental Cinematogràfica
contemporània.
sociedad contemporánea.
Alex Zitzmann, Silvana
Catazine, Daniel Hartlaub,
Jo Zian. Cube pusher,
2007, 35’
Col·lectiu Pixelbirds
Cube Pusher és una
performance experimental
cinematogràfica que combina
vídeo, so, arquitectura i
fotografia en una proposta
que qüestiona la relació
generalment rígida que
existeix entre l’audiència
i la pantalla. Mitjançant la
seva descomposició en cubs,
aquesta es transforma en
un objecte dinàmic i variable
capaç d’interactuar amb les
imatges, generant un diàleg
en el qual l’espectador és
convidat a abandonar la
seva passivitat d’observador
d’imatges bidimensionals per
participar en el moviment.
Cube Pusher es una
performance experimental
cinematográfica que combina
video, sonido, arquitectura y
fotografía en una propuesta
que cuestiona la relación
generalmente rígida que
existe entre la audiencia y la
pantalla. Mediante su descomposición en cubos, ésta
se transforma en un objeto
dinámico y variable capaz de
interactuar con las imágenes,
generando un diálogo en el
que el espectador es invitado
a salir de su pasividad de
observador de imágenes bidimensionales, para participar
en el movimiento.
Cube Pusher is a cinematic
experimental performance
that mixes video, sound,
architecture and photography
in a project that questions the
usually rigid relationship between audience and screen.
Broken down into cubes, the
screen becomes a dynamic,
variable object that can interact with images, generating a
dialogue in which the viewer
is invited to leave behind his
role as passive observer of
two-dimensional images and
participate in the movement.
Miguel Martinez Show, Underwater World, 3'20''
Boonsri Tangtrongsin, Tetris the Movie, 3'
Boonsri Tangtrongsin, The Invisible City , 12'34''
Klee La.(otra).Muerte.de.Chico.Macba, 7'55''
Klee, Video.nº.22, 3'51''
klee, Video.nº.26, 3'54''
Marte Haugen, I Wanna Be a Red Fish, 3'
CORTOCIRCUITO
Especial Videoart
MECAD-ESDi
Passeig de Gràcia, 114
Tel. 93 416 0000
www.mecad.orgç
Propios (y)
Ajenos
Audiovisuals Gitanos
(Rom)
www.propiosajenos.etcetcetc.org
Aquest projecte ha estat
produït pel Media Centre d’Art
i Disseny MECAD,
l'Escola Superior de Disseny
de Barcelona i coordinat
per Perla Montelongo. Es
desenvolupa en tres indrets
emblemàtics del barri barceloní de Gràcia.
Este proyecto ha sido producido por el Media Centre d’Art i
Disseny MECAD,
la Escola Superior de Disseny
de Barcelona y coordinado por Perla Montelongo.
Se desarrolla en tres lugares
emblemáticos del barrio
barcelonés de Gràcia.
This project was produced
by the Media Centre d’art i
Disseny MECAD, at
the Escola Superior de
Disseny de Barcelona and
co-ordinated by Perla Montelongo. The venues are three
emblematic sites in the Gràcia
district,Barcelona.
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
OFF
LOOP lovers
101
lace
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
videoart
100
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartAssociació
lovers the
place for videoart
lovers
the
loversde
the
place for videoart lovers the place for videoart
lovers the place for videoart
the place for videoart lovers the place for
ALMAZEN
Del 13 al lovers
17 de maig
Cultural
La Unió
Gitana
deplace
Gràciafor videoart
La Unió Gitana
Gràcia
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Daniela
Guifré,
9
baixos
De
17
a
21h
Albricias
Tordera
34
Tordera
34
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart Cugliandolo
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Tel.place
93 442for
6215
Robí, 5for videoart lovers the
Divendres
15 de
maig a lesloversDissabte
16 de
maig
a les 20hlovers the place for videoart lovers the
e place for videoart lovers the place
place for
videoart
the place
for
videoart
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
El
consejo de Bashir,
[email protected]
20h lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers
oart lovers the place for videoartwww.albricias.org
lovers the place for videoart
the place for videoart
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
2008,
1’17’’
Dimecres 14 de maig a les
21.30h
Reconocimiento 1
Dikela la Mina (Mira la
mina), Philippos Vardakas,
Mariona Giner, Juan José
Heredia i Miguel Cortés
Carrasco
Kaló de aquí, Israel
Ramírez Sánchez
Reconocimiento 2
Gitanas con Historia,
Miguel Ángel Alzamora,
Fundación Secretariado
Gitano de Murcia
Voces gitanas, Raquel
García Muñoz, Alessandra
Caporale, Jessica Leung,
Laia Altarriba, Laura
López-Leiton
Reconocimiento 3
Gitanos de Barcelona
Avui, Consell Gitano de
Barcelona
Jekh Kham Jekh Sel (Un
sol, una nación), Sami Mustafa (Plemetina, Kosovo)
Canal Mediateca: Espacio
permanente de proyecciones en la MEDIATECA DE
CAIXAFORUM
Av. Marquès de Comillas, 6-8
Tel. 93 476 8600
www.obrasocial·lacaixa.es
Del 22 d’abril al 24 de maig de dimarts a divendres
de 10 a 20h
Dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 22h
Correus, oficina principal
Pl. Antoni López s/n
Tel. 93 486 8050
10 de maig a les 24h
11 de maig a les 22h
VJING*
on la música i la imatge
es troben
ESPAI BOCA NORD
Agudells, 37-45
Tel. 93 429 9369
www.bocanord.org
Divendres 16 maig a les 22h concert en directe
del grup Hitabaldaäs. S’obren portes a les 21h
Miguel Àngel
Raió
Variaciones en una
recta, 2007, 11’
ESPAI CULTURAL PERE PRUNA
Ganduxer, 130
Tel. 93 418 6537
www.espaiperebruna.org
Del 8 al 16 de maig de dilluns a divendres
de 10 a 14h i de 16 a 21h
(caps de setmana tancat)
FUNDACIÓ FRAN DAUREL
Poble Espanyol (Montjuïc)
Av. Marquès de Comillas, s/n
Porta del Carme
Tel. 93 423 4172
www.fundaciofrandaurel.com
Del 6 al 18 de maig de dilluns a diumenge
de 10 a 19h
Masamérica
Mostra de vídeo
experimental iberoamericà.
i-Tube CXF
Projecció permanent de
treballs de col·lectius de
l’àmbit acadèmic i de la
creació independent
Art austríac
contemporani
Mateo Maté
Thanksgiving turkey,
2007, 6’06”
PALAU ROBERT
Passeig de Gràcia, 107
Tel. 93 238 80 91
www10.gencat.net/probert/
index_cat.htm
A Thanksgiving Turkey, un
general instrueix les seves
tropes. Els soldats, seguint
les precises instruccions del
seu superior, conquistaran
els seus convidats, durant un
sopar memorable, amb una
deliciosa i magistral recepta
del gall d’indi d’Acció de
Gràcies. Aquest vídeo és part
de la instal·lació que, amb el
mateix nom, es va presentar
al CAB de Burgos durant el
2007.
Reprenent les paraules de
l’artista, “El concepte de camuflatge ha calat en gairebé
totes les activitats socials
humanes. Els humans fem
servir les diverses marques,
com una segona pell, per
integrar-nos en el grup social
al que volem pertànyer; els
productes que emprem no
projecten el que som, projecten allò que volem ser o, fins i
tot, només semblar.
Del 6 al 18 de maig
De dilluns a dissabte de 10 a 19h
Diumenge i festius de 10 a 14.30h
En Thanksgiving Turkey, un
general arenga a sus tropas.
Los soldados, siguiendo las
precisas instrucciones de su
superior conquistarán a sus
invitados, durante una cena
memorable, con una deliciosa
y magistral receta del pavo de
Acción de Gracias. Este video
es parte de la instalación
que con el mismo nombre se
presentó en el CAB de Burgos
durante 2007.
Citando las palabras del
artista, “El concepto de
camuflaje ha calado en casi
todas las actividades sociales
humanas. Los humanos
utilizamos las diversas marcas, como una segunda piel,
para integrarnos en el grupo
social de la al que queremos
pertenecer; los productos
que usamos no proyectan
lo que somos, proyectan lo
que queremos ser o tan sólo
parecer.”
In Thanksgiving Turkey, a
general harangues his troops.
Following their superior's
detailed instructions, the
soldiers will conquer their
guests in the course of an
unforgettable dinner, with a
delicious and masterly recipe
for Thanksgiving Turkey. This
video is part of an installation by the same name that
was presented at the CAB in
Burgos in 2007.
In the words of the artist,
“The idea of camouflage has
permeated almost all human
social activities. As humans
we use a series of brands, like
a second skin, to integrate
ourselves into the “savannah”
social group we want to
belong to. The products we
use don’t transmit what we
are; they transmit what we
want to be or even just want
to appear to be.”
Artistes:
Timo Novotnik
Patrick pulsinger
wolfgang frisch
clitoressa
Dj electric indigo
dj irradiation
Playlist
DVDRED88
Programa seleccionat
pel Dirac (Xile)
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
OFF
LOOP lovers
103
lace
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
videoart
102
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
place for videoart
thea les
place
Divendreslovers
9 de maig
16h for videoart lovers the place for
Casa lovers
Américathe
Catalunya
Delplace
6 al 18for
de maig
LA CARBONERIA
– lovers the
e place for
videoart
lovers the place
for videoart
videoart lovers the place for videoart lovers the place
for
videoart
place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Ignacio
Martín
Ella
Piensa
y lovers the
Còrsega
299,
entresòl
De
dimarts
a
divendres
DRAP-ART
oart lovers
theCruz,
place for videoartESPAI
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart la
lovers the
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
de la
Noplace for videoart
Tel.place
93 238for
0661
d’11
a 14hfor
i devideoart
17 a 20h lovers the place for videoart lovers the placeOtra
Groc, 1for videoart lovers the
e place for
videoart lovers the place
place
for videoart lovers the
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Makea,
www.americat.net
Dissabtes
de 18
a 21h
93 268the
4889
oart lovers
the place
for videoartTel.
lovers
place for videoart
lovers
the
place for videoart lovers the place for videoart Videoarte,
lovers thegénero
placeefor videoart
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Manuel
Bozzo,
www.drapart.org
imaginarios recientes
Paco Arana,
en la tradición visual
Paloma
Presentada pel Consejo Consultivo de la Presidencia Dominicana en Catalunya
dominicana
Rodríguez
Conferència d’Alanna
Lockward
rebis
d: Caput Mortuum IV,
2007,14’
La central del macba
Pl. dels Àngels, 1
www.lacentral.com
Del 6 al 18 de maig de 19 a 24h.
Diumenges de 10.30h a 15h.
Dimarts tancat
Central del Raval:
Presentació Audiovisual
Divendres 9 de maig de 10 a 21h
LUCIA COCO PINO
Y ESTOS A SU VEZ
2006
Paco García
Barcos,
Tono Carbajo,
José Ramón Bas,
Albert Vergés,
Miguel Angel
Pascual,
Patricio Reig,
Eduard Resbier,
jordi cano
stéphane
couturier
Melting point
comissariat per
chantal grande
Miscelänea
Guàrdia, 10
Tel. 93 317 9398
www.miscelanea.info
Dimecres i dijous de 16.30 a 19.30h
Divendres, dissabte i diumenge de 16.30 a 22h
PIRAMIDÓN, Centre d’art
contemporani
Concili de Trent, 313
planta 16
Tel. 93 278 0768
www.piramidon.com
Del 6 al 18 de maig
Inauguració:
7 de maig a les 19.30h
De dilluns a divendres de 10 a 19h
tinglado 2
Moll de Costa del Port
de Tarragona
Tel. 97 729 6100
De dimarts a dissabte de 10 a 13h i de 16 a 19h
Diumenges i festius d’11 a 14h
Dilluns tancat
Off Loop
Experience Passat, Futur i
Pista de Ball
Discovery
Holala! Plaza
Valldonzella, 4
Inauguració:
8 de maig des de les 20h
Projecció dels darrers treballs
de la productora barcelonina
Sofa Experience Communications. Ponència del pioner
videoartista ucrainià Rosko
Viruka. Visionat amb perspectiva històrica dels seus
experiments avantguardistes
en videoart, broadcast experimental i videoescultura,
silenciats durant dècades pel
règim soviètic.
Ambientació musical a càrrec
de Vice Magazine Dj’s.
www.sofaexperience.com
Proyección de los últimos
trabajos de la productora
barcelonesa Sofa Experience
Communications.
Ponencia del pionero
videoartista ucraniano
Rosko Viruka. Visionado con
perspectiva histórica de sus
experimentos vanguardistas
en videoarte, broadcast experimental y videoescultura
silenciados durante décadas
por el régimen soviético.
Ambientación musical a cargo
de Vice Magazine Dj’s.
HOTEL ÁMISTER
Av Roma 93-95
www.hotelamister.com
Del 6 al 18 de maig
L'Hotel Ámister col·labora
amb LOOP des del primer
any en el programa Mecenes
i acollint a professionals
i col·leccionistes. L'hotel
té una col·lecció d'art contemporani amb nombroses
obres en format video i art
electrònic d'artistes com Peter Campus, Rafael Rozendaal,
Andreas Angelidakis, Angelo
Plessas i Christina Benz, que
els seus hostes poden
visionar en un canal privat
d'art. Com en cada edició de
LOOP, es mostra un programa
especial amb algun dels seus
descobriments.
El Hotel Ámister colabora con
LOOP desde el primer año
en el programa Mecenas y
acogiendo a profesionales y
coleccionistas. El hotel tiene
una colección de arte contemporáneo con numerosas obras
en formato video y arte electrónico de artistas como Peter
Campus, Rafael Rozendaal,
Andreas Angelidakis, Angelo
Plessas i Christina Benz, que
sus huéspedes pueden
visionar en un canal privado
de arte. Como en cada edición
de LOOP, se muestra un
programa especial con alguno
de sus descubrimientos.
Screening of the latest works
produced by Barcelona-based
production company Sofa
Experience Communications.
A presentation by the Ukrainian pioneer video artist Rosko
Viruka. Includes a screening,
from a historical perspective, of his avant-garde
experiments in videoart,
experimental broadcast and
video sculpture, which were
silenced by the Soviet regime
for decades. Mood music by
Vice Magazine DJs.
Hotel Ámister collaborates
with LOOP since its first year
in the Mecenas (Patron)
program and by hosting
professionals and collectors
during the fair. The hotel has
a contemporary art collection
with a large number of video
and electronic works by artists such as Peter Campus,
Rafael Rozendaal, Andreas
Angelidakis, Angelo Plessas
or Christina Benz, which their
guests can view through a
private art channel. As in each
edition of LOOP, the hotel will
show a special program with
some of its discoveries.
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
the
place
for
videoart
lovers
theplace
placefor
forvideoart
videoartlovers
loversThe
theplace
placefor
forvideoart
videoartlovers
loversThe
the place for vide
vid
lovers
The placelovers
for The
place
for
videoart
lovers
The
lace
forFESTIVAL
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
thelovers
place for
for videoart
videoart lovers
lovers The
the place
the place
104
for lovers
videoart
place for
for videoart
videoart lovers
lovers The
place for
for videoart
videoart lovers
lovers the
Theplace
placefor
forvideoart
videoartlovers
lover
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers thevideoart
place forlovers
videoart
the placelovers
for videoart
lovers
place lovers
for videoart
lovers
place for
videoart
lovers
place for
Thelovers
place videoart
The place
forthe
videoart
The place
forthe
videoart
lovers
The place
forthe
videoart
lo
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
theThe
place
for for
videoart
lovers
place for
videoart
lovers
place for
videoart
loversfor
the
place for
videoart
videoart
lovers
place
The place
forthe
videoart
lovers
The place
forthe
videoart
lovers
The place
videoart
lovers
The love
plac
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers theThe
place
for for
videoart
lovers
theplace
placefor
forvideoart
videoartlovers
loversThe
the place for videoart lovers The
the place
place
videoart
lovers
placefor
forvideoart
videoartlovers
loversthe
Theplace
placefor
fo
BAR
LEMPICKA
BAJALLAH
e placeEVA
for VIVES
videoart lovers the BAR
place
for videoart lovers the A+AA
place for videoart lovers
the
place for videoart
lovers
the place
videoart
loverslovers
the place
videoart
loverslovers
the place
videoart
lovers lovers
the place
videoart
love
lace for
videoart
loversfor
The
for videoart
The for
place
for videoart
Thefor
place
for videoart
Thefor
place
for videoa
Carretes, 18
Tallers,
68 the place for videoart
oart lovers
place for videoart
lovers
lovers the
lovers thevideoart
place forlovers
videoart
thevideoart
place forlovers
videoart
place for lovers
videoart
lovers
for videoart
lovers
for
Thelovers
place for
Thelovers
placethe
for videoart
The
placethe
forplace
videoart
lovers The
placethe
forplace
videoar
Clearthe
Enema,
Kaspolino,
2007,place
4’01” for videoart
e place1999,
for videoart
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
theThe
place
for videoart
lovers
the place
for videoart
lovers
the place
for videoart
lovers
the place
for videoart
love
lovers
place
for videoart
lovers
The place
for videoart
lovers
The place
for videoart
lovers
The place
for videoar
23‘
oart lovers
the place
place
for videoart
the place
for videoart
lovers
the place
for videoart
lovers
the place
for videoart
lovers
the placelove
for
lovers
The placelovers
for videoart
lovers
The place
for videoart
lovers
The place
for videoart
lovers
The place
for videoart
De 19 a 2hlovers theart
She Pedals
Fast,for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The plac
2007, 15’07”
or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
Me, Myself & I,
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
2007,12’30”
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The plac
ideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
CARMELITAS GALLERY
NOMON
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
KIRSTEN LEENARS
ALBERT TRIVIÑÓ
Carme, 42
Carrer dels Àngels, 14 oart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
Imaginary Homelands,
MASSÓ
Tel. 93 412 4684
Tel. 93 318 6201
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
2007
Las Vegas, 3’13”
www.nomon.es
lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
De dilluns a diumenge de
De dilluns a divendres for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
14 a 16h i de 20 a 24h
de 9.30 a 14h i de 16.30lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
a 19.30h
lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers a
KIEHL’S SINCE 1851 The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The plac
HOTEL ONIX LICEU
Programa
Sala
BRUNO
Ps. de Gràcia, 33
Nou de la Rambla, 36
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
BREZAN
Naranja
Tel. 93 344 67 2455 videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
Tel. 93 481 6441
Comissariat per
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The plac
www.hotelonixliceo.com/es/
Toni Calderón
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
Del 8 al 15 de maig
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers Th
ON LAND
L’Associació
artfoll
ARQTEK
LUIS BEZETA
lovers The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for
Princesa, 25
Perla Montelongo,
“el local”
Diminuta, 2005, 4',
place for videoart The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
www.on-land.com
Hacked Landscape, 2008, 3’
Ros de Olano, 12
for videoart lovers e place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
premiere
Juan Manuel Santaella.
videoart lovers The or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
Escoba, 2006, 3’10’’
La Arquitectura del
videoart lovers The place eoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
Videocuadromuro, 2007, 3’30”
videoart lovers The place for vivideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
INAUGURACIÓ:
Dilluns 28 de maig
Comissariat per
for videoart lovers The place videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
6 de maig a les 20.30h
a les 19.30h
Angie Bonino & Federica Matelli
videoart lovers The place for eoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
videoart lovers The place for lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
lovers The place for videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
place for videoart lovers The lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
SAL
CAFÉ
RED03
videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The
PEDRO TORRES
DAVOR
Pg. Marítim de la Barceloneta,
60  The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
Sant Antoni del Sombreres, 5
lovers
Waterwal, 2008, 2'07"
SANVINCENTI
Tel. 93 224 0707
Tel. 93 310 7131
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
Inclinación, 2007, 1’00’’
Neige, 2006, 9'32"
www.salcafe.com
overs The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
www.red03.com
Further, 2007, 3’05’’
videoart lovers The
for videoart
lovers
videoart
Thede
place forLOOP
videoart
The place for videoar
De diumenge a dimecres
Fair islovers
an unmissable
Lafor
Feria
LOOP eslovers
un punto
Laplace
Fira LOOP
és un punt
de The place
De dimarts a divendres
Rund, 2007, 1’11’’
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
d’11 a 00.30h i dijous, meeting
point
for
professionals
encuentro
obligado
para
los
protrobada
obligat
per
als
profesde 15 a 21h i dissabtes i
divendres i dissabtes place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
diumenge d’ 11 a 21h
and
anyone
who
is
interested
fesionales
y
para
todos
aquellos
sionals
i
per
a
tots
aquells
place
for
videoart
lovers
The
place
for
videoart
lovers
The
place
for
videoart
lovers
The
place
for
videoart lovers Th
d’11 a 2h
lovers The place for
videoart lovers
The place for videoart
loversen
The
for videoartin
lovers
TheItplace
fortogether
videoart lovers T
videoart.
brings
interesados
el place
videoarte.
interessats
en el videoart.
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
gallery
owners,
collectors,
Reune
artistas,
galeristas,
colecReuneix
artistes,
galeristes,
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
Hop!designer
videoart col·leccionistes,
lovers The placecrítics,
for videoart lovers
The place
for videoart
lovers
place museum
for videoart
loversand
The place fo
directors
cionistas,
críticos,
directores
de Thecritics,
Fausto Mazza
Antic de Sant Joan, 13
place for videoart lovers
Thede
place
for videoart
loversmuseos
The place
for videoart
lovers Thevideoart
place forenthusiasts
videoart lovers
The place fo
in
a
space
y
aficionados
al
videodirectors
museus
i
afecTel. 93 295 5899
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers Th
is ideal
exchanging
arte enlovers
un espacio
inmejorable
cionats
al videoart
en un
espai
www.hopdesigner.com
lovers The place for
videoart
lovers The
place
for videoart
The place
for videoartthat
lovers
The for
place
for videoart lovers T
overs Theimmillorable
place for videoart
lovers The place
forelvideoart
lovers
place forexperiences
videoart lovers
The place foron
videoar
and impressions
para
intercambio
de The
experiper a l’intercanvi
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
experimental
and
independent
encias
e
impresiones
sobre
el
d’experiències
i
impressions
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place fo
creación.
sobre elThe
vídeo
de for
creació.
place for videoart lovers
place
videoart loversvideo
The de
place
for videoart lovers Thevideo.
place for videoart lovers The place fo
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers Th
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers T
overs The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoar
FIRA
lovers The place for The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for v
for videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
videoart lovers The place videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart lovers The place for The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
The place for videoart lovers place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
lace for videoart lovers The for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
art lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lo
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
ideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
oart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart l
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vi
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vi
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lovers The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
place for videoart The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
for videoart lovers e place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
videoart lovers The or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
videoart lovers The place eoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
videoart lovers The place for vivideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
for videoart lovers The place videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for eoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart lovers The place for lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
lovers The place for videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
place for videoart lovers The lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart place for videoart lovers The place for videoart
place
for videoart lovers The place for videoart lovers T
La Ferialovers
ofreceThe
a las
44 galerías
ofereixlovers
a les 44
galeries
Thelovers
Fair offers
the 44
lovers The placeLa
forFira
videoart
The
place for videoart lovers The place for videoart
The to
place
for gallervideoart lover
la oportunidad
presentar
presentar
nousfor videoart
ies the
opportunity
present
lovers The placel’oportunitat
for videoartde
lovers
The place
loversde
The
place for videoart
lovers
The placetofor
videoart lover
overs The
place
for videoart
lovers The place
forvideos
videoart
lovers The place for
lovers
The place
for video
nuevos
de artistas
vídeos
d’artistes
emergents
newvideoart
videos by
emerging
and acvideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
emergentes
y consagrados
i consagrats
habitacions
claimed
artists
in the rooms
a place
videoart
lovers Theen
place
for videoart lovers
The place
for videoarten
lovers The
place
for videoart
loversofThe
habitaciones
hotel.
El Comité
place for videoart
loversElThe
place
for videoart
The placedefor
videoart
lovers The
place
videoart
lovers The place
d’hotel.
Comitè
d’Invitació
de lovers
hotel.
Thefor
invitation
committee
place for
videoart
lovers
place
loversde
The
placeLOOP’08
for videoart
The
place
for videoart
de Invitación
la Feria
la Fira
LOOP’08
estàThe
format
pelfor videoart
forlovers
LOOP'08
Fair
is made
up by lovers
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
está formado
por ellovers
coleccionifrancès resident
French
collector
loverscol·leccionista
The place for videoart
lovers The place
for videoart
The placeLondon-based
for videoart lovers
The
place for video
videoart lovers The
place for
videoart lovers
for videoart
lovers
The place Jean-Conrad
for videoart lovers
TheGerman
place for video
sta francés
residente
en Lona Londres
Jean-Conrad
Lemai-The place
Lemaitre,
videoart lovers The place for videoart lovers
The
place forLemaitre,
videoart la
lovers The place for videoart lovers The place
dresThe
Jean-Conrad
tre,lovers
la galerista
alemanya
Anita lovers
gallery
owner
Anita Beckers,
place for videoart
The place
for videoart
place for videoart lovers The
place
for videoart
loversLos
The place
galerista
alemana
Beckers,
el galerista
de place
Los for videoart
Angeles
owner
place for
videoart
lovers The
lovers
The Anita
placeBeckers,
for videoart
loversgallery
The place
forChristovideoart lovers
lovers The placeAngeles
for videoart
lovers The
place
lovers
The
place for
videoart
The
place
videoart lover
el galerista
de Los
Ángeles
ChrisChristopher
Grimes
i elfor videoart
pherlovers
Grimes,
and
the for
collector
overs The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
topherforGrimes
y el lovers
coleccionista
col·leccionista
Manuel de
San-The place
de Santaren,
whoplace
livesfor video
videoart lovers The
place for videoart
lovers
videoart
The place Manuel
for videoart
lovers The
Manuel
Santaren,
que reside
videoart
lovers
placeafor
videoart lovers
Thedeplace
for videoart
lovers The
place for videoart lovers The place
taren,
queThe
resideix
Boston.
in Boston.
place for videoart lovers The place for videoart lovers
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
en Boston.
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
overs The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
FIRA
GALERIES
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
109
lace
forFIRA
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
108
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartBreda
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartMark
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Beban
Raidpere
e place for videoart lovers the place
forThree
videoart
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
the place for videoart love
Walk
of
Chairs
majestoso
mystico lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers
Aline
Vidal
Art Agents
oart lovers
the place
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Walk of Three Chairs mostra
l’artista Breda Beban i un
grup de gitanos en una balsa
entre les dues voreres del riu
Danubi, a Belgrad, lloc que
alguns creuen que és el punt
on s’acaben els Balcans i
comença Europa. En una de
les voreres es pot veure un
paisatge industrial, mentre
que l’altra està plena d’arbres
i de cabanes de fusta.
Àngels
Barcelona
Anita
Beckers
Walk of Three Chairs muestra
a la artista Breda Beban y a
un grupo de gitanos en una
balsa entre las dos orillas
del río Danubio, en Belgrado,
lugar que algunos creen que
es el punto donde acaban los
Balcanes y empieza Europa.
En una de las orillas se ve un
paisaje industrial, mientras
que la otra está repleta de
árboles y cabañas de madera.
Walk of Three Chairs shows
the artist Breda Beban and
a Romany band floating on
a raft between two banks of
the Danube river in Belgrade,
believed by some to be the
point at which the Balkans
end and Europe begins. One
bank reveals an industrial
landscape whilst the other
is populated by trees and
wooden dachas.
harun farocki
comparison via a third
Ha dirigit més de un
centenar de llargmetratges,
documentals, pel·lícules
d’assaig, d’agitació
política, educatives i vídeo
instal·lacions. Ha treballat
en televisió i en la revista
Filmkritik. Els seus treballs
es mostren regularment al
Centre Pompidou, al Generali
Foundation o al Museum
Moderner Kunst Stiftung
Ludwig Wien. Ha participat en
la documenta de Kassel (X i XII)
i la BIACS (II) de Sevilla.
Mark Raidpere se centra en
los paisajes del cuerpo de una
manera innovadora e inesperada. Como un espejo de la
identidad corporal del artista,
el medio fotográfico cumple
las funciones habituales;
los diferentes estratos de
significado aparecen a partir
de la segunda lectura.
Mark Raidpere lives and
works in Tallinn. He focuses
on the bodyscape in a new
and unexpected way. As a
mirror of the artist’s corporal
identity, the photographic
medium assumes a quite
usual role here, at first sight,
the different layers of meaning only appear later.
Thomas gallerd & erich weiss
Bela Lugosi is Dead
Ha dirigido más de un
centenar de largometrajes,
documentales, películas
de ensayo, de agitación
política, educativas y video
instalaciones. Ha trabajado
en televisión y en la revista
Filmkritik. Sus trabajos se
muestran regularmente en
el Centre Pompidou, en el
Generali Foundation o en el
Museum Moderner Kunst
Stiftung Ludwig Wien. Ha
participado en la documenta
de Kassel (X y XII) y la BIACS
(II) de Sevilla.
He has made more
than 100 feature films,
documentaries, essay films,
political “agitation” videos,
educational videos, and
video installations. Farocki
has also worked in television
and in the magazine
Filmkritik. His work has been
shown in institutions as
Centre Pompidou, Generali
Foundation or Museum
Moderner Kunst Stiftung
Ludwig Wien. He has
participated in the Kassel
documenta (X and XII) or
BIACS (II) of Seville.
Zhenchen liu
Under Construction
Under Construction tracta
el fenomen de l’especulació
immobiliària que es fa palesa
en les mesures dràstiques
que s’estan prenent a la
ciutat de Shangai i en les
conseqüències paradoxals
(tot i que lògiques) de
la demanda de densitat
urbanística motivada per
l’ecologisme.
Mark Raidpere se centra
en els paisatges del cos
d’una manera innovadora i
inesperada. Com un mirall
de l’identitat corporal de
l’artista, el mitjà fotogràfic
acompleix les funcions habituals; els diferents estrats
de significat apareixen a
partir de la segona lectura.
Basada en la cançó
homònima de Bauhaus,
Bela Lugosi is Dead és un
homenatge al misteriós
actor Bela Lugosi, que es
va fer famós a Hollywood
per ser la personificació del
vampir. Rodada a Bucarest, la
pel·lícula analitza la relació
entre ficció i realitat i convida
l'espectador a reflexionar
sobre importants qüestions
socioculturals.
Basada en la canción
homónima de Bauhaus,
Bela Lugosi is Dead es un
homenaje al misterioso
actor Bela Lugosi, que se
hizo famoso en Hollywood
como la personificación del
vampiro. Rodada en Bucarest,
la película analiza la relación
entre la ficción y la realidad
e invita al espectador a
reflexionar sobre importantes
cuestiones socio-políticas.
Based on the eponymous
song by Bauhaus, Bela
Lugosi is Dead is a tribute
to the mysterious actor
Bela Lugosi who became
famous in Hollywood as
the personification of the
vampire. Set in Bucharest,
it analyses the relationship
between fiction and reality
and invites viewers to reflect
on serious socio-political
issues.
Ofri Cnaani
Oasis
Under Construction trata del
fenómeno de la especulación
inmobiliaria, patente en
las medidas drásticas que
se están tomando en la
ciudad de Shangai y en las
consecuencias paradójicas
aunque lógicas de la demanda
de densidad urbanística
motivada por el ecologismo.
Under Construction deals
with the phenomenon of
gentrification, as shown in
the violent proceedings in
the city of Shanghai and the
paradoxical but logical results
of the ecologically-motivated
demand for urban density.
Oasis, la tercera peça de la
Trilogia grega de Cnaani, situa
un antic mite grec a l’interior
de la moderna urbs de Nova
York. Mostrant una repetició
de la història d’Homer sobre
la tornada a casa, Oasis vol
dissoldre les distincions espacials entre els espais reals
i els espais mítics explorant
les nocions de llar, enyorança
i exili cultural.
Oasis, la tercera pieza de la
Trilogía griega de Cnaani, sitúa
un antiguo mito griego en el
interior de la moderna urbe de
Nueva York. Mostrando una
repetición de la historia de
la vuelta a casa de Homero,
Oasis quiere disolver las
distinciones espaciales entre
los espacios reales y los espacios míticos explorando las
nociones de hogar, añoranza
y exilio cultural.
Oasis, the third piece in
Cnaani’s “Greek Trilogy”,
resituates an ancient Greek
myth within the modern
urban context of New York
City. Offering a riff on Homer’s
homecoming story, Oasis
seeks to dissolve spatial
distinctions between real and
mythical spaces as it explore
the notions of home, longing,
and cultural exile.
BK Galerie
Bernhard
Bisschoff
Braverman
By Art
Projects
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
111
lace
forFIRA
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
110
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartJordi
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartMariana
loversvassileva
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Colomer
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Lighthouse
Carles
DNA lovers the place for
oart lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
e place Taché
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Jordi Colomer (1962,
Lighthouse mostra un home
Lighthouse muestra un
Lighthouse shows a man
Jordi Colomer (1962,
Jordi Colomer (1962,
Barcelona) abandoned
lluitant contra les onades del
hombre luchando contra les
fighting against the waves
Barcelona) va deixar els
Barcelona) abandonó
an Art History in favour
mar, en confrontació amb
olas del mar, en confrontación of the sea. Confronted by
seus estudis d’Història
sus estudios de Historia
of architecture, which he
l’amplitud del cel i l’enormitat
con la amplitud del cielo y
the huge sky and the wide
de l’Art per estudiar
del Arte para estudiar
studied for four years. He
del mar i que abandona de
la enormidad del mar y que
expanse of the sea, he
Arquitectura durant quatre
Arquitectura durante cuatro
has had numerous group
tant en tant la seva lluita per
abandona de vez en cuando
sometimes abandons his
anys. Ha estat protagonista
años. Ha sido protagonista
and solo exhibitions, among
retornar-hi més tard amb un
su lucha para retomarla
fight but then returns to it
de diverses exposicions,
de varias exposiciones,
them: Prototipos (2007);
coratge renovat: és un torero
después con renovada
with renewed bravery: he is
tant monogràfiques com
tanto monográficas como
The Prodigious Builders,
a la plaça, un Don Quixot
bravura. Es un torero en la
a bullfighter in the arena, but
col·lectives, entre les quals
colectivas, entre las que
Más Estrellas, Anatopies, No
lluitant contra els molins de
plaza, un Don Quijote contra
also a Don Quixote fighting
destaquen: Prototipos
destacan: Prototipos (2007);
Future (2006); Arabian Stars
vent.
los molinos de viento.
windmills.
(2007); The Prodigious
The Prodigious Builders;
(2005).
Builders; Más Estrellas;
Más Estrellas; Anatopies;
Anatopies; No Future (2006); No Future (2006); y Arabian
i Arabian Stars (2005).
Stars (2005).
Christopher
Grimes
Cortex
Athletico
L.A.Raeven
The Height of Vanity
Marco Brambilla
cathedral
Marco Brambilla va estudiar
a la Universitat de Ryerson,
a Toronto, i va treballar
inicialment en publicitat i en
llargmetratges; el 1993 va
dirigir la pel·lícula de ciència
ficció de gran èxit Demolition
Man. El 1998 es va centrar
en projectes de vídeo i
fotografia; des de llavors, les
seves obres s’han exposat
a col·leccions públiques i
privades.
Marco Brambilla estudió
cine en la Universidad de
Ryerson, en Toronto y trabajó
inicialmente en publicidad y
largometrajes, dirigiendo la
exitosa película de ciencia
ficción Demolition Man en
1993. En 1998 se centró
en proyectos de vídeo y
fotografía; desde entonces,
sus obras se han expuesto
en colecciones públicas y
privadas.
Marco Brambilla studied
film at Ryerson University,
Toronto, and initially worked
in advertising and feature
films, directing the successful
1993 science fiction film
Demolition Man. In 1998 he
shifted focus to video and
photography projects, and
has since exhibited works in
private and public collections.
Franck eon
Inside
Inside és una seqüència
d'animació digital 3D de deu
minuts de duració rodada en
un espai creat per ordinador.
La càmera retrocedeix
fins que deixa veure una
habitació, després l’edifici i,
finalment, els seus voltants,
totalment inversemblants:
Futurescope. La veu d’un
“professor de sociologia”
descriu les aventures d’un
personatge dins d’aquest
espai.
L’ideal occidental del cos
perfecte ha trobat el seu
lloc en la Xina moderna.
Les germanes L.A. Raeven
segueixen Sun Mei i la seva
amiga Lu Yang en el seu camí
cap a un cos perfecte, que
inclou una dolorosa operació
d’allargament de cames. El
film tracta la influència dels
mitjans de comunicació i la
més acusada influència que
s’exerceixen les dones entre
elles.
Ellen de
Bruijne
El ideal occidental del cuerpo
perfecto ha encontrado su
lugar en la China moderna. Las
hermanas L.A. Raeven siguen
a Sun Mei y a su amiga Lu
Yang en su recorrido hacia el
cuerpo perfecto, que incluye
una dolorosa operación de
alargamiento de piernas. El
film trata la influencia de los
medios de comunicación
y la incluso más acusada
influencia que se ejercen las
mujeres entre ellas.
The Western ideal of the
perfect body has found its
way into modern China. The
L.A. Raeven sisters follow Sun
Mei and her friend Lu Yang in
their path towards a perfect
body, involving a painful leglengthening operation. The
film deals with the influence
of the media and women’s
even stronger influence on
each other. .
shoja azari
Odyssee
Inside es una secuencia
de animación digital 3D de
diez minutos de duración
rodada en un espacio creado
por ordenador. La cámara
retrocede para revelar una
habitación, después el edificio
y finalmente sus alrededores,
totalmente inverosímiles:
Futuescope. La voz de un
“profesor de sociología”
describe las aventuras de
un personaje dentro de este
espacio.
Inside is a theoretical fiction,
a ten-minute 3D digital
sequence shot in a computermodelled space. The camera
pulls back to reveal an interior
space, then the building,
and finally its improbable
surroundings: Futurescope.
The voice of a 'sociology
professor' describes a
character's adventures
inside the space.
Odyssee ens introdueix en
una escena de destrucció
post-apocalíptica amb
reminiscències a l'Iraq
devastat per la guerra. La
càmera es mou a través
dels carrerons aparentment
infinits acompanyada del
so remot d'un violoncel i
d'una veu en off que recita un
poema de Farsi que conta la
història d'una conversa entre
un home i la Terra al final del
temps.
Figge von
Rosen
Odyssee nos introduce en
una escena de destrucción
post-apocalíptica con
reminiscencias al Iraq
devastado por la guerra. La
cámara se mueve a través de
los callejones aparentemente
interminables acompañada
del sonido remoto de un
violoncelo y de una voz en
off recitando un poema de
Farsi que cuenta la historia
de una conversación entre un
hombre y la Tierra en el fin de
los tiempos.
Odyssee leads us through
a scene of post-apocalyptic
destruction reminiscent of
war-torn Iraq. The camera
moves along seemingly
endless passageways
accompanied by the faroff sounds of a cello and a
voice-over reciting a Farsi
poem that tells the story of
a conversation between a
man and the Earth at the End
of Time.
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
113
lace
forFIRA
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
112
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartPilar
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartRoman
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
albarracín
ondak
e place for videoart lovers the place
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
the place for videoart love
She-wolf
Concealed
episode lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers
Filomena
Gb Agency
oart lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers the place for
e place Soares
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
El treball de Pilar Albarracín
aborda la seva herència
cultural, les problemàtiques
d’identitat i les classificacions de gènere cultural. El
rol de la dona i els seus comportaments són el camp de
batalla per als seus treballs,
que analitzen, critiquen,
condemnen i funcionen com
una mena de teràpia per a
aquells que creuen que l’art
pot canviar el món.
Galerieofmarseille
Pilar Albarracín’s work deals
with her cultural heritage and
issues of identity and cultural
gender labelling. The role of
women and their behaviour
is the artistic battleground
for her works, which analyse,
criticise, condemn, and - for
those who believe that art can
change the world – function
as a kind of therapy.
Bouchra Khalili
Straight Stories
Straight Stories és un treball
videogràfic en curs sobre el
vagar en zones frontereres
ambigües, on la geografia
física i la geografia de la
imaginació es confonen. A
Straight Stories – Part 1 joves
de totes dues bandes de la
frontera entre Espanya i el
Marroc somien amb la vida a
l’altre costat.
Gallery 55
El trabajo de Pilar Albarracín aborda su herencia
cultural, las problemáticas de
identidad y las clasificaciones
de género cultural. El rol de
la mujer y sus comportamientos son el campo de
batalla para sus trabajos, que
analizan, critican, condenan y
funcionan como una especie
de terapia para aquellos
que creen que el arte puede
cambiar el mundo.
Un paracaidista de origen
cubano es invitado a simular
una huida de Cuba saltando
de un avión y aterrizando en
la playa de Miami. Al atardecer,
el avión se aproxima a la costa
de Miami; tres cómplices
le han marcado el punto de
aterrizaje con cuatro bengalas
rojas. Al aterrizar, los cuatro
huyen rápidamente de la
playa.
A parachutist of Cuban origin
was invited to simulate an
escape from Cuba by jumping
from a plane and landing on
the beach in Miami. At dusk,
the airplane approached
the Miami coast, while three
associates marked a landing
spot for him with four red
flares. Once he had landed all
four quickly abandoned the
beach.
magdalena von rudy
Persona Syndrom
Straight Stories es un trabajo
videográfico en curso sobre
el vagar en zonas fronterizas
ambiguas, donde la geografía
física y la geografía de la
imaginación se confunden.
En Straight Stories – Part 1
jóvenes a ambos lados de
la frontera entre España y
Marruecos sueñan con la vida
del otro lado.
Straight Stories is an ongoing
triptych video work about
wanderings in ambiguous frontier zones, where
physical geography and the
geography of the imagination
become indistinguishable.
In Straight Stories – Part 1,
youngsters on both sides of
the border between Spain and
Morocco, dream about life on
the other side.
Persona Syndrom es basa en
Persona d’Ingmar Bergman,
i retrata una relació especial
entre dues dones. El film
de Magdalena Von Rudy
construeix una escena
clau en què la protagonista
parla sobre una de les seves
experiències més íntimes, en
una localització en què els
límits entre el personatge i
l’espectador es confonen.
Gillian
Morris
Persona Syndrom se basa en
Persona de Ingmar Bergman,
y retrata una relación especial
entre dos mujeres. El film
de Magdalena Von Rudy
construye una escena clave
en la que la protagonista
habla sobre una de sus
experiencias más íntimas, en
una localización en la que los
límites entre el personaje y el
espectador se confunden.
Persona Syndrom is based
on Ingmar Bergman’s
film Persona, portraying
a special relationship
between two women.
Magdalena von Rudy’s
film draws on a key scene
in which the protagonist
talks about one of her most
intimate experiences, in
a medial setting in which
the boundaries between
character and viewer
gradually merge.
kuo I-chen
introduction
zero lin
Repanda
El concepte de Repanda es
basa en els exercicis que tots
els joves estudiants xinesos
practiquen cada dia abans
de classe. Les pràctiques
estimulen una mentalitat
autòmata com a base d’una
societat ben engranada.
Es convida a un paracaigudista d'origen cubà a simular
que fuig de Cuba saltant d'un
avió i aterrant a la platja de
Miami; tres còmplices li han
marcat el punt d'aterratge
amb quatre bengales
vermelles. En aterrar, tots
quatre fugen ràpidament de
la platja.
El concepto de Repanda se
basa en los ejercicios que
todos los jóvenes estudiantes
chinos practican cada día
antes de sus clases. Les
prácticas estimulan una
mentalidad autómata como
base de una sociedad bien
engranada.
The concept of Repanda is
based on the exercises that
all young Chinese students
practice every morning
before class. The practices
implement an automated
mentality as the social basis
for a well-oiled society.
El sol és a punt de sortir i les
onades acaronen la costa en
un vaivé monòton mentre
una pila de paper blanc
damunt la sorra s’endinsa
flotant cap al mar pàgina
a pàgina. Per mitjà de la
imatge familiar de la costa,
Kuo I-Chen dona veu a la
nostra memòria col·lectiva
per tal de revelar una
profunda conversa entre la
nostra existència i la nostra
experiència.
Grand
Siecle
El sol está a punto de salir y
las olas acarician la costa en
un monótono vaivén mientras
un montón de papel blanco
encima de la arena se adentra
flotando hacia el mar página a
página. Por medio de la imagen
familiar de la costa, Kuo I-Chen
da voz a nuestra memoria
colectiva para revelar una
profunda conversación entre
nuestra existencia y nuestra
experiencia.
The sun is about to set
and waves steadily lap the
coastline in a monotonous
rhythm as a pile of white
paper on the beach floats
away page by page. Through
the familiar image of the
coast, Kuo I-Chen gives voice
to our collective memory
in order to reveal a more
profound conversation
between our existence and
experience.
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
115
lace
forFIRA
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
114
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place
for
videoart
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
rafael
lozano
hemmer
Knut åsdam
Guy
Joan Prats
oart lovers
the place for videoartReporters
lovers the
place
for videoart
lovers
the place for videoart lovers the place for videoartfinally
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers the place for
with
Borders,
Shadow Box
6
e place Bärtschi
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Reporters with Borders,
Shadow Box 6 és una pantalla
interactiva d’alta resolució
capaç de reproduir de manera
simultània 875 clips de
vídeo de presentadors de
notícies de diferents cadenes
de televisió d’Estats Units i
Mèxic. A través d’un sistema
interactiu, l’espectador
penetra a la realitat virtual,
i allò virtual es mescla amb
allò real.
Hardcore
Art Contemporary
Horrach
Moyà
Reporters with Borders,
Shadow Box 6 es una pantalla
interactiva de alta resolución
capaz de reproducir
simultáneamente 875 clips
de vídeo de presentadores
de noticias de diferentes
cadenas de televisión de
Estados Unidos y Méjico.
A través de un sistema
interactivo, el espectador
penetra en la realidad virtual,
y lo virtual se mezcla con
lo real.
Reporters with Borders,
Shadow Box 6 is a highresolution interactive
display that simultaneously
shows 875 video clips
of news anchors taken
from TV broadcasts in the
United States of America
and Mexico. Through an
interactive system, the viewer
penetrates into virtual reality
and the virtual is emerges
into the real.
El principal centro de atención
del trabajo de Nela Ochoa es
el cuerpo humano en su totalidad, el cual, en sus formas
corpóreas e incorpóreas, contiene y transmuta todas las
cosas. Observa el cuerpo no
sólo para obtener respuestas
sino también para formular
nuevas preguntas, y trabaja
con materiales genéticos
para crear un nuevo diálogo
basado en la naturaleza
profunda del ser humano.
The main focus of Nela Ochoa’s
work is the human body as
a whole, which, in its corporeal and incorporeal forms,
contains and transmutes
everything. She looks to the
body not only for answers
but also new questions, and
works with genetic materials
to create a new dialogue based
on the inner nature of human
beings.
Finally deals with questions
of history and violence,
and explores the boundaries between narrative film
and the discussion of place
and history. The characters
fight violently and repeatedly, although nothing in the
narrative seems to trigger
it. Rather, it seems to be
provoked or even demanded
by the place itself.
Jocelyn
Wolff
Metropolis, report from China
és un assaig documental que
proposa la possible adaptació
de la pel·lícula llegendària
Metropolis, de 1927. El
documental està inspirat en
un viatge a la Xina; presenta
una visió del creixement
de la mega-ciutat xinesa i
qüestiona les conseqüències
de la modernització, el
desenvolupament i el progrés
a qualsevol preu.
Metropolis, report from China
es un ensayo documental
que trata de la posible
adaptación de Metropolis, la
legendaria película de 1927.
El documental está inspirado
en un viaje a China; ofrece una
visión sobre el crecimiento
de la mega-ciudad china y
cuestiona las consecuencias
de la modernización, el
desarrollo y el progreso a
cualquier precio.
Metropolis, report from China
is a documentary essay
about research into a possible
adaptation of the legendary
1927 film Metropolis. Inspired
by a trip to China, it provides
and insight into the growth of
the Chinese mega-city, and
questions the consequences
of modernisation,
development and progress
at all costs.
cristoph brech
the barrow
carles congost
La Mala Pintura
Amb una estètica inspirada
en les pel·lícules de terror
americanes de la dècada
de 1980, La Mala Pintura
presenta una sèrie de
situacions absurdes al
voltant d'un tema comú: la
imatge que es té dels artistes
espanyols a l'estranger.
Porta la confrontació entre la
tradició i la modernitat fins
a l'extrem i ens ofereix una
visió del món de l'art plena
d'ironia i humor negre.
Finally trata cuestiones de
historia y de violencia, y
explora los límites entre el
film narrativo y la discusión
sobre los lugares y la historia.
Los personajes luchan continuamente y con violencia, a
pesar de que ningún elemento
en la narración lo indique. Más
bien, parece que esta violencia la provoque o, incluso, la
pida, el lugar.
clemens von wedemeyer & maya schweizer
Metropolis, report from China
NElA OCHOA
genetic echo
El principal centre d’atenció
del treball de Nela Ochoa és el
cos humà en la seva totalitat,
el qual, en les seves formes
corpòries i incorpòries conté
i transmuta totes les coses.
Observa el cos no només per
obtenir-ne respostes sinó
també per formular noves
preguntes, i treballa amb materials genètics per crear un
nou diàleg basat en la natura
profunda de l’ésser humà.
Finally tracta qüestions
d’història i de violència, i
explora els límits entre el film
narratiu i la discussió sobre
els indrets i la història. Els
personatges lluiten contínuament i amb violència, tot i que
cap element en la narració ho
assenyali. Més aviat, sembla
que aquesta violència la provoqui o, fins i tot, la demani,
l’indret.
Con una estética inspirada
en las películas de terror
americanas de la década
de 1980, La Mala Pintura
presenta una serie de
situaciones absurdas con una
temática común: la imagen
que se tiene de los artistas
españoles en el extranjero.
Lleva la confrontación entre
la tradición y la modernidad
hasta el extremo y nos ofrece
una visión del mundo del arte
llena de ironía y humor negro.
With an aesthetic inspired
by 1980’s American horror
films, La Mala Pintura
presents a series of absurd
situations based on one
theme: the image of Spanish
artists abroad. It takes the
confrontation between
tradition and modernity to
extremes and offers us a
vision of the art world that is
full of irony and black humour.
Des d’un pont sobre el riu
Barrow, a Irlanda, la càmera
es dirigeix cap a les aigües
lentes del riu. L’aigua, d’un
color rogenc i molt rica en
ferro, està recoberta d’una
pel·lícula grisa i opaca que
reflecteix els rajos del sol. Les
ondulacions de la superfície
de l’aigua sembla com si es
mesclessin amb les ones
sonores de la civilització.
Kunstagenten
Desde un puente sobre el
río Barrow, en Irlanda, la
cámara se dirige hacia las
lentas aguas del río. El agua,
de un color rojizo y muy rica
en hierro, está recubierta de
una película gris y opaca que
refleja los rayos del sol. Las
ondulaciones de la superficie
del agua parecen mezclarse
con las ondas sonoras de la
civilización.
From a bridge over the
River Barrow in Ireland, the
camera is directed toward
the sluggishly drifting water
below. A dull, opaque film
covers the rust-coloured
water, rich in iron, which
reflects the sun. The wave
movements on the water's
surface seem to mingle with
the surrounding sound-waves
of civilization.
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
117
lace
forFIRA
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
116
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartTaysir
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Batniji
nicolefor
cohen
e place for videoart lovers the place
for
videoart
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Gaza
Journal
intimelovers
#2
Impressions
La the
B.A.N.K.
Luxe lovers the place for
oart lovers
place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartFirst
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
First Impressions és una
First Impressions es
First Impressions is a video
projecció de vídeo de
una proyección de
“I will build a shelter made of
“Construiré un refugi fet de
“Construiré un refugio hecho
projection of six different
sis persones diferents
vídeo de seis personas
bags and suitcases filled with
bosses i maletes plenes de
de bolsas y maletas llenas de
people video-projected onto
projectades sobre una
diferentes proyectadas
sand. Inside this shelter, there
sorra. A l’interior hi haurà
arena. En su interior habrá un
a three dimensional French
miniatura en tres dimensions sobre la miniatura en tres
will be a monitor put on the
un monitor a terra o damunt
monitor en el suelo o encima
decorative miniature chair.
d’una cadira francesa
dimensiones de una silla
ground or on a bag, showing
d’una bossa que mostrarà
de una bolsa que mostrará
The piece was inspired by
decorativa. La peça es va
francesa decorativa. La pieza
images of the everyday life
imatges de la quotidianitat a
imágenes de la cotidianidad
the cubes that Artist, Francis
inspirar en els cubs que
se inspiró en los cubos que el
in Gaza which I filmed at
Gaza que vaig enregistrar en
en Gaza que recogí durante
Bacon painted around his
l’artista Francis Bacon
artista Francis Bacon pintó
the time of my trips back in
els meus viatges a Palestina
mis viajes a Palestina entre
sitting figures, and the “peep
va pintar al voltant de les
alrededor de sus figuras
Palestine between 2001 and
entre el 2001 i el 2006.”
2001 y 2006.”
hole” used by Duchamp.
seves
figures
assentades
i
sentadas
y
en
la
“mirilla”
2006.”
en “l’espiell” que feia servir
usada por Duchamp.
Duchamp.
La Caja
Blanca
Llucià
Homs
regina josé galindo
Confesión
robert welch
HUDSON RIVER
Igual que la majoria de les
obres de Galindo, aquest
projecte està inspirit en
fets reals de la història
contemporània, que l’artista
interioritza i reviu a través
de la metàfora. A Confesión,
Galindo se sotmet a un dels
multiples mètodes de tortura
practicats per la CIA en el
context de la Guerra contra el
terrorisme.
A Hudson River 2005-06, just
abans de l’alba, el riu es troba
completament cobert de
boira; aquesta boira comença
a escampar i descobreix un
far del segle XIX que sembla
un castell de conte de fades.
Cada escena es dissol en la
següent com si succeís en
temps real, però en qüestió
de minuts la foscor desapareix. El vídeo es repeteix i,
així, el dia torna a néixer.
Igual que la mayoría de
las obras de Galindo, este
proyecto está inspirado en
hechos reales de la historia
contemporánea, que la artista
interioriza y revive a través
de la metáfora. En Confesión,
Galindo se somete a uno
de los muchos métodos de
tortura usados por la CIA en el
contexto de la Guerra contra el
terrorismo.
Like most of Galindo’s work,
this project is inspired by
real life events drawn from
contemporary history, which
the artist interiorises and
ultimately re-lives through
metaphor. In Confesión, the
artist subjects herself to one
of several torture methods
used by the CIA in the context
of the War on Terror.
María cañas
Meet my Meat NY
Meet my Meat NY és una
mirada crítica a la filosofia
que s'amaga darrere de l'estil
de vida americà. L'exagerada
oratòria d'un fals teleevangelista que predica entre
Times Square i Nanginglu, un
carrer comercial de Shangai,
culmina en un gag final en el
qual Mao ens ensenya que
al cap i a la fi a tots ens mou
la cerca de l'hedonisme i el
consumisme.
Magda
Bellotti
En Hudson River 2005-06,
justo antes del alba, el río
se halla completamente
cubierto de niebla; esta
niebla comienza a escampar
y descubre un faro del siglo
XIX que parece un castillo de
cuento de hadas. Cada escena
se disuelve en la siguiente
como si sucediera en tiempo
real pero, en cuestión de
minutos, la penumbra desaparece. El video se repite y,
de este modo, el día vuelve a
comenzar.
In Hudson River 2005-06,
just before dawn the river is
completely shrouded in fog,
which clears to reveal a 19th
century lighthouse like a
fairy-tale castle. Each scene
then dissolves into the next
as if occurring in real time,
but within minutes darkness
descends. The video seamlessly repeats and the day is
reborn.
SEBASTIÉN CAILLAT
HISTOIRE SANS GRAVITÉ
Meet my Meat NY es una
mirada crítica a la filosofía
que se esconde detrás del
estilo de vida americano.
La exagerada oratoria de
un falso tele-evangelista
a caballo entre Times
Square y Nanginglu, una
calle comercial de Shangai,
culmina en un gag final en el
que Mao nos enseña que al fin
y al cabo a todos nos mueve la
búsqueda del hedonismo y el
consumismo.
Meet my Meat NY is a critical
look at the philosophy
behind the “American way of
life”. A fake tele-evangelist
oscillates between Times
Square and Shanghai’s
Nanjinglu shopping street,
his exaggerated prattle
culminating in a final gag
where Mao shows we are
ultimately all ruled by the
search for hedonism and
consumerism.
La Défense, 2012 mostra un
edifici habitat per persones
discapacitades. Els seus
apartaments mòbils es
desplacen respecte del
seu eix depenent de les
fluctuacions dels valors a
la borsa de les companyies
propietàries de cadascun dels
apartaments. La companyia
farmacèutica Pfizentis acull
la Sophie i la seva mare. La
Sophie està malalta.
Martin
Mertens
La Défense, 2012 muestra
un edificio habitado por
gente discapacitada. Sus
apartamentos móviles se
desplazan respecto a su eje
según las fluctuaciones de
los valores en bolsa de las
compañías propietarias de
cada uno de ellos. Pfizentis,
una compañía farmacéutica,
acoge a Sophie y a su madre.
Sophie está enferma.
La Défense, 2012 shows a
building that houses disabled
people. Its mobile apartments
move along its axis according
to the fluctuations in the
stock-exchange value of the
companies that own each
one of them. Pfizentis, a
pharmaceutical company,
shelters Sophie and her
mother. Sophie is sick.
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
119
lace
forFIRA
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
118
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartkatarina
lovers Zdjelar
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartAstrid
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Nippoldt
e place for videoart lovers the place
for 1videoart
lovers
the place
for videoart
lovers the place for videoart lovers the place
forinn
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
untitled,
or
2
songs,
on
someone
or
something,
in
particular
getaway
Mirta
Mummery
+ place for
oart lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers the
e place Demare
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers
the place for videoart love
Schnelle
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Untitled, 1 or 2 songs, on
Someone or Something, in
Particular retrata un dona
jove que es trasllada a
un altre país i es compra
una guitarra. Celebra la
possibilitat d’aprendre
alguna cosa sense la
necessitat d’un do particular
i destaca com els nostres
cossos estan implicats quan
s’ocupa un territori estrany.
Mizuma
Untitled, 1 or 2 songs, on
Someone or Something,
in Particular deals with a
young woman who moves
to another country and gets
herself a guitar. It celebrates
the possibility of getting to
know something over the
mastery of a particular skill,
and highlights how our bodies
are involved in occupying
unfamiliar territory.
Jun Nguyen-Hatsushiba
The Ground, the Root, and the Air: The Passing of the Bodhi
Tree
The Ground, the Root, and the
Air: The Passing of the Bodhi
Tree (2004-2007) se centra
en la potència de l’ambició
individual, que amenaça
els valors tradicionals i
l’herència cultural a Laos.
Aquest tranquil país budista
pateix per mantenir la seva
identitat, eclipsat pels
seus gegants veïns amb
economies internacionals.
Moisés
Pérez de
Albéniz
Untitled, 1 or 2 songs, on
Someone or Something,
in Particular retrata a una
mujer joven que se traslada
a un nuevo país y se compra
una guitarra. Celebra la
possibilidad de aprender algo
sin la necesidad de poseer
un don particular, y destaca
cómo nuestros cuerpos están
implicados cuando se ocupa
un territorio extraño.
The Ground, the Root, and the
Air: The Passing of the Bodhi
Tree (2004-2007) se centra
en la potencia de la ambición
individual, que amenaza
los valores tradicionales
y la herencia cultural en
Laos. Este tranquilo país
budista sufre por mantener
su identidad, apabullado por
sus gigantes vecinos con
economías internacionales.
Durante su residencia en
Vila Massimo, Italia, Astrid
Nippolt usó su videocámara
para grabar las recepciones,
desfiles de moda y otros
eventos que se celebran
regularmente en las
habitaciones y jardines de la
villa. Estas grabaciones son
el punto de partida de una
ligera narrativa que juega con
la tensión que se establece
entre el observar y el ser
observado.
During her residency at the
Vila Massimo in Italy, Astrid
Nippolt used her video camera
to capture the receptions,
fashion shows and other
events that are regularly
held in the Vila’s rooms and
gardens. Her recordings are
the starting point for a loose
narrative that plays on the
tension between observing
and being observed.
Olaf
Stüber
Marc Achenbrenner
in the rock shelter
The Ground, the Root, and
the Air: The Passing of the
Bodhi Tree (2004-2007)
looks at the force of individual
ambition that is threatening
traditional values and
cultural heritage in Laos, as
this quiet Buddhist country
struggles to maintain its
identity while overshadowed
by neighbouring giants with
international economies.
Antoni Muntadas
stuttgart (for H.H.)
Antoni Muntadas va
estudiar a l’Escola Tècnica
d’Enginyeria Industrial
de Barcelona i a l’Institut
Pratt de Nova York, ciutat
a la qual resideix des
de 1971. Actualment és
professor convidat a l’Escola
d’Arquitectura de l’Institut
Tecnològic de Massachuetts
i a l’Institut Universitari
d’Arquitectura del Veneto de
Venècia.
Durant la seva residència a
Vila Massimo, Itàlia, Astrid
Nippolt va fer servir la seva
videocàmera per enregistrar
les recepcions, desfilades de
moda i altres esdeveniments
que se celebren regularment
a les habitacions i jardins de
la vil·la. Aquestes gravacions
són el punt de partida d’una
narrativa lleugera que juga
amb la tensió que s’estableix
entre l’observar i el ser
observat.
Una figura creix amb una
bombolla d’aire de vuit
metres cúbics a l’esquena. La
figura escala la façana d’una
casa i envaeix els pisos superiors de l’edifici. A l’interior,
la figura executa accions a
través d’estats de percepció
subjectiva de la seva existència i la seva sexualitat.
Una figura crece con una
burbuja de aire de ocho
metros cúbicos a la espalda.
La figura escala la fachada de
una casa e invade los pisos
superiores del edificio. En
el interior, la figura ejecuta
acciones a través de estados
de percepción subjetiva de su
existencia y de su sexualidad.
A figure grows with an eight
cubic meter air hull on its
back. The figure climbs up the
front of a house and invades
the upper floors of the building. Inside, the figure performs actions through states
of subjective perception of its
existence and sexuality.
Olivier
Houg
patrick jolley
sog
Antoni Muntadas estudió en la
Escuela Técnica de Ingeniería
Industrial de Barcelona y en
el Instituto Pratt de Nueva
York, ciudad en la que vive
desde 1971. Actualmente
es profesor invitado en la
Escuela de Arquitectura
en el Instituto Tecnológico
de Massachusetts y en el
Instituo Universitario de
Arquitectura del Veneto de
Venecia.
Antoni Muntadas studied
at the Technical School
for Industrial Engineers in
Barcelona and the Pratt
Graphic Center in New
York, where he has lived
since 1971. He is currently
Visiting Professor at the
School of Architecture at MIT,
Cambridge, Massachusetts,
and the University
Architecture Institute
in Venice.
Un edifici es troba tan afectat
per l’atmosfera que hi han
aportat els seus ocupants
que emmalalteix i desenvolupa reaccions al·lèrgiques.
Un edificio se encuentra tan
afectado por la atmósfera que
han aportado sus ocupantes
que enferma y desarrolla
reacciones alérgicas.
Based on the idea of a
building that becomes so
affected by the atmospheres
left behind by its occupants
that it gets sick and develops
allergic reactions.
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
121
lace
forFIRA
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
120
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartadad
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartMOMU
lovers
& nothe
es place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
hannah
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
forde
videoart
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
la
reina
las fiestas
Two
Mirrors
PierreSendalovers the place for
oart lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
e place François
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Ouellette
Art
A Two Mirrors dos homes
fan servir un mirall petit
per endinsar-se, encara que
només sigui visualment, en
Las Meninas de Velázquez. El
mirall reflecteix la mirada de
l’observador des de la pintura
i cap al món davant de la tela.
Els espectadors són cridats
a jugar un paper actiu en la
construcció del significat.
Play
Rubicon
A Two Mirrors dos homes
fan servir un mirall petit per
endinsar-se, encara que
només sigui visualment, en
Las Meninas de Velázquez. El
mirall reflecteix la mirada de
l’observador des de la pintura
i cap al món davant de la tela.
Els espectadors són cridats
a jugar un paper actiu en la
construcció del significat.
In Two Mirrors two men use a
small mirror in order to enter
- if only visually - Velázquez’s
Las Meninas. The mirror
deflects the viewer’s gaze
from the iconic painting to the
world in front of the canvas,
both within and outside of
the camera’s view, allowing
viewers to take an active role
in the generation of meaning.
Any sí, any no, Momu ha vist
el seu somni de convertir-se
en la reina de la festa acabar
esparracat. Després de picarse els dits amb una alarmant
nota de premsa, es va adonar
que el temps no s’atura i
va decidir encarregar-se
de totes les qüestions ella
mateixa. Com s’ho va fer per
enllestir-ho? Aquesta és la
crònica del procés.
SHAHRAM ENTEKHABI
Bajazzo and Haji Firouz/ Mladen / Mehmet / Miguel / Islamic Star / Dead Satellites
Marion tampon-lajariette
La passerelle
El treball de Shahram Entekhabi explora les qüestions
de visibilitat i invisibilitat a
través de personatges que
normalment són marginals o invisibles. Les figures
exagerades en els seus
primers treballs, que són una
mena de pallassos tristos
malgrat els seus muscles i
la seva masculinitat, són a
l’origen del pallasso iranià
Haji Firouz.
La passerelle constitueix
un pont entre els móns
cinemàtics de dues
pel·lícules diferents (totes
dues històries d'amor), tot
posant cara a cara les seves
respectives protagonistes.
Primer s'ignoren, després
s'eviten i finalment les seves
mirades es troben, fent
allargar el temps, deixant-lo
suspès enlaire fins a fregar
la immobilitat, convertint-lo
gairebé en fotogràfic.
El trabajo de Shahram
Entekhabi explora las
cuestiones de visibilidad
e invisibilidad a través de
personajes que normalmente
son marginales o invisibles.
Las figuras exageradas en
sus primeros trabajos, una
especie de payasos tristes a
pesar de sus músculos y de
su masculinidad, son el origen
del payaso iraní Haji Firouz.
Shahram Entekhabi’s
practice actively explores
the issue of visibility and
invisibility through characters
who would ordinarily be
marginalised or invisible.
The exaggerated figures in
his early work, who are a sad
kind of clowns in spite of their
muscles and masculinity,
were the origin for the Iranian
clown Haji Firouz.
Year in, year out, Momu saw
her dream of becoming the
queen of the festivities end
in tatters. After getting her
hands on an alarming press
release, she realised that
time doesn’t stand still and
decided to take matters into
her own hands. How did she
go about doing it? This is a
chronicle of the action.
Sollertis
La passerelle constituye un
puente entre los mundos
cinemáticos de dos películas
diferentes, (ambas historias
de amor), poniendo a sus
respectivas protagonistas
cara a cara. Primero se
ignoran, después se evitan
y finalmente sus miradas
se encuentran, alargando
el tiempo y dejándolo
suspendido al borde de la
inmovilidad, convirtiéndolo
casi en fotográfico.
La passerelle creates a
bridge between the cinematic
worlds of two different films,
both love stories, bringing
their respective female
protagonists face-to-face.
Their gazes ignore, then avoid
and finally meet each other,
dragging time out and leaving
it suspended on the verge
of immobility and almost
photographic.
mireya masó
antartida series
Martin Healy
skywatcher
El treball de Martin Healy investiga l’estètica i la mediació
de les mitologies populars
i els fenòmens culturals a
través de la fotografia i el
vídeo. El seu film Skywatcher
consisteix en una entrevista
a un home que discuteix la
possibilitat d’haver trobat un
ovni a Warminster, Anglaterra,
durant els anys 70.
Año sí, año no, Momu ha visto
su sueño de convertirse en la
reina de la fiesta acabar hecho
jirones. Después de pillarse
los dedos con una alarmante
nota de prensa, se dio cuenta
de que el tiempo no se para
y decidió ocuparse de todo
ella misma. ¿Cómo consiguió
llevarlo todo a cabo? Esta es
la crónica del proceso.
El trabajo de Martin Healy
investiga la estética y la
mediación de les mitologías
populares y los fenómenos
culturales a través de la
fotografía y el video. Su film
Skywatcher consiste en una
entrevista a un hombre que
discute la posibilidad de haber
encontrado un ovni en Warminster, Inglaterra, durante los
años 70.
Martin Healy’s work explores
the aesthetics and mediation
of popular cultural mythologies and phenomena through
photography and video. His
film Skywatcher consists of
an interview with a man who
discusses the possibility that
he may have encountered
UFO's in Warminster, UK
during the 1970's.
Mireya Masó està
interessada en l’estudi
dels éssers humans com
a éssers projectats sobre
el paisatge urbà. La seva
obra prescindeix de la
reconstrucció escènica i de
la presència d’actors, fent
petites modificacions per
ressaltar situacions reals.
A molts dels seus vídeos es
poden veure animals que
viuen en entorns urbans,
tot basant-se en la idea de
l’animal com a alter ego de
l’home.
Tomàs
March
Mireya Masó está interesada
en el estudio de los seres
humanos como seres
proyectados sobre el paisaje
urbano. Su obra prescinde
de la reconstrucción
escénica y de la presencia de
actores, realizando mínimas
modificaciones para realzar
situaciones reales. Muchos
de sus vídeos muestran
animales viviendo en
entornos urbanas, basándose
en la idea del animal como
alter ego del hombre.
Mireya Masó is interested in
the study of human beings
as projected on the built
landscape. Her work eschews
staged reconstruction and
the presence of actors, using
minimal adjustments to
enhance real situations. Most
of her videos feature animals
living in urban areas, based
on the idea of animals as
man’s alter ego.
The place
forthe
Theplace
placefor
forvideoart
videoartlovers
loversthe
The
place
for
videoart
lovers
The
place
videoart
lovers
The
place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the placelovers
for videoart
lovers
place
for
videoart
lovers
the
place
forfor
videoart
lovers
the
place
forfor
vidv
videoart
lovers
videoart
lovers
place
videoart
lovers
place
videoart
lovers
place
for videoart
lov
lace
forFIRA
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartfor
lovers
the place
forfor
videoart
lovers
theThe
place
forfor
videoart
lovers
theThe
place
for for
videoart
lovers
theThe
place
for videoart
lovers
122
videoart
lovers The
place
Thelovers
place for
Thelovers
place the
for videoart
The
placethe
for place
videoart
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers
thevideoart
place forlovers
videoart
thevideoart
place forlovers
videoart
place for lovers
videoart
lovers
for
videoart
The for
place
for Thelovers
place the
for videoart
The
placethe
for place
videoart
lovers The
placethe
forplace
videoart
lovers The
p
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
loverslovers
the place
videoart
place for lovers
videoart
lovers
for videoart
lovers
for videoart
love
The for
place
for videoart
lovers
place
for
videoart
lovers
The
place
for
videoart
lovers
The
place
for
videoart
lovers
The
place
oart lovers the place for videoartDaniel
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
Blaufuks
lacelovers
for videoart
lovers
The for videoart
lovers
The
for videoart
lovers
for videoart
place forlove
vid
e place for videoart lovers the place
for Practice
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
the place
for videoart
lovers the
place
forplace
videoart
lovers the
placeThe
for place
videoart
lovers thelovers
placeThe
for videoart
The Daily
videoart
lovers The
place
videoart
lovers The
place
videoart
lovers lovers
The place
videoart
loverslovers
The place
for video
vera
oart lovers
the cortês
place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers
thefor
place
for videoart
lovers
thefor
place
for videoart
the for
place
for videoart
the place
for
loverslovers
Thefor
place
for videoart
Thefor
place
for videoart
lovers
The
place
for videoart
lovers
The
for video
e placeart
for videoart
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
the place
videoart
lovers lovers
the place
videoart
lovers the
place
for
videoart
lovers the
place
forplace
videoart
love
agency
art
lovers
The
place
for
videoart
lovers
The
place
for
videoart
lovers
The
place
for
videoart
lovers
The
place
for
videoart
lo
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
The Daily Practice (Rio)
The Daily Practice (Rio)
The Daily Practice (Rio) simply
or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
registra simplemente dos
registra simplement dos
records two boxers in a club
in The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
lovers
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
boxeadores en un club de Rio
boxejadors en un club de
Rio de Janeiro one afternoon.
ideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
de Janeiro durante una tarde.
Rio de Janeiro durant una
It shows the training practice
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
Muestra el entrenamiento
tarda. Mostra l’entrenament
for a sport usually considered
para un deporte habitualper a un esport considerat
violent in a city known forplace
its for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
mente considerado violento
habitualment violent en una
crime, but no violence can videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
en una ciudad conocida por su be seen or even felt. Partoart
ciutat coneguda per la seva
of a lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart l
criminalidad, pero no se ve ni
criminalitat, però en cap mowork in progress that involves
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
se siente ninguna violencia en filming and observing, withment no es veu ni se sent cap
lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vi
ningún momento. Se trata de
violència. Es tracta de part
out interfering.
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
parte de un trabajo en proceso
d’un treball en procés que
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
que implica filmación y obserimplica filmació i observació,
lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
vación, sin interferencias.
sense interferències.
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vi
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
J. Tobias Anderson
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
Whereto I Go / Where I Am / Going Nowhere Fast
Espaivisor place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
Galería Visor
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
Artista que se centra
Artista que se centra
Artist focusing mainly onvideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
principalment en el videoart
principalmente en el
videoart and animation. videoart
Has
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
i l’animació. El seu treball
videoarte y la animación.
been screened at numerous
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
s’ha projectat en diversos
Su trabajo se ha proyectado
occasions, in exhibitionsvideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
esdeveniments, exposicions
en varios acontecimientos,
and festivals worldwide. lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
i festivals arreu del món i
exposiciones y festivales
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
Represented with videoworks
videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
se’n troben peces en diverses alrededor del mundo y
at several art institutions,
lovers The place lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
institucions artístiques
algunas de sus piezas se
among them Moderna Museet
com el Moderna Museet
encuentran en diversas
in Stockholm and IVAM, place for videoart The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
for videoart lovers e place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vide
d’Estocolm i l’Institut
instituciones artísticas
Institut Valencià d’Art Modern.
videoart lovers The or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
Valencià d’Art Modern.
como el Moderna Museet
videoart lovers The place eoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
de Estocolmo i el Institut
videoart lovers The place for vivideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
Valencià d’Art Modern.
for videoart lovers The place videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for eoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
videoart lovers The place for lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
lovers The place for videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
place for
videoart
lovers
lovers The place
forLounge
videoart
The placeThe
for videoart
lovers
place
El Media
Lounge
és The
una zona
El Media
eslovers
una zona
Media Lounge
is The
an area
forfor video
videoart place for
videoart
lovers
The place
for videoart
lovers
The place
for videoart lovers The place for videoart lovers T
per
a
l’intercanvi
d’idees
sobre
para
el
intercambio
de
ideas
sharing
ideas
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
lovers
Theabout
placevideoart,
for videoart lover
videoart
en lovers
el qual The
afecciosobre el videoarte
enplace
el cual
where
enthusiasts,
lovers The placeelfor
videoart
place for videoart
lovers The
for videoart
lovers
The placeprofesfor videoart lover
overs nats,
The place
for videoart
lovers The place
for videoart
lovers The place for
videoart
lovers
Theowners
place for video
professionals,
artistes,
aficionados,
profesionales,
sionals,
artists,
gallery
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
galeristes
i comissaris
artistas,
y comisarios
andplace
curators
worklovers
with The place
videoart
lovers The
place forvinculats
videoart lovers
The galeristas
place for videoart
lovers The
for who
videoart
al videoart,
a banda
de premsa
vinculados
al videoarte,
además
place for videoart
lovers The
place for
videoart lovers
The place
for videoart
lovers The
place together
for videoart
videoart,
withlovers
the The place
place for
videoart
lovers The place
for videoart
lovers
The place
for videoart
lovers and
Theinternational
place for videoart
nacional
i internacional,
es reude prensa
nacional
e internacionational
press lovers
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
per intercanviar
nal sefor
reúnen
paralovers
intercambiar
togetherlovers
to share
loversneixen
The place
for videoartopinions
lovers The place
videoart
The placecome
for videoart
Theopinions
place for video
videoart lovers iThe
place for
for videoart
lovers
The place and
for videoart
lovers
place for video
relaxar-se.
Envideoart
aquestalovers
àrea hiThe place
opiniones
y relajarse.
En esta
relax. This
area The
includes
videoart
lovers The
place ifor
videoart lovers
place for
videoart
place for videoart lovers The place
participen
llibreries
revistes
área The
participan
librerías
y lovers The
the place
participation
of specialist
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The
for videoart
lovers The place
especialitzades
en art
revistaslovers
especializadas
contemporary
art bookshops
place for
videoart lovers
Thecontemplace for videoart
The placeen
forarte
videoart
lovers The place
for videoart lovers
lovers The placeporani
for videoart
lovers The
place for videoart
lovers The
place for videoart
The place
videoart lover
i reconegudes
distribuïcontemporáneo
y reconocidas
andlovers
publications
andfor
renowned
overs The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
de vídeo
internacionals
distribuidoras
de video
intervideo distributors
videoart lovers dores
The place
for videoart
lovers The place
for videoart
lovers
The place international
for videoart lovers
The place for video
quelovers
mostraran
les novetats
dels lovers
nacionales
quefor
mostrarán
videoart
The place
for videoart
The place
videoartlas
lovers The
for videoart
lovers The place
thatplace
will show
recent additions
place for videoart
lovers
The place for videoart lovers
The place
for videoart
place
for videoart lovers The place
seus
catàlegs.
novedades
de sus
catálogos.lovers The
to
their
catalogues.
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
overs The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
FIRA
MEDIA LOUNGE
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
MEDIAfor
LOUNGE
- DISTRIBUÏDORES
125
lace
forFIRA
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
videoart
lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
124
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartwww.eai.org
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartwww.vtape.org
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Electronic
V tapelovers the place for
oart lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
(Toronto,
Canadà)
e placeArts
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers
the place
for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Intermix
(Nova York, EUA)
Electronic Arts Intermix (EAI)
és un directori capdavanter
per al videoart i els mitjans
interactius. El nucli d’acció
és la distribució i preservació d’una gran col·lecció de
treballs clàssics i de nova
creació. El catàleg en línia és
un exhaustiu directori de 175
artistes i 3.000 treballs.
HAMACA
Electronic Arts Intermix (EAI)
es un directorio líder para el
videoarte y los medios interactivos. El núcleo de acción es
la distribución y preservación
de una gran colección de
trabajos clásicos y de nueva
creación. El catálogo en línea
es un exhaustivo directorio de
175 artistas y 3.000 obras.
Electronic Arts Intermix
(EAI) is a leading nonprofit
resource for video art and
interactive media. EAI's core
program is the distribution
and preservation of a major
collection of new and historical media works by artists.
The Online Catalogue is a
comprehensive resource on
the 175 artists and 3,000
works.
www.hamacaonline.net
Fundat el 1980, V tape és
un centre internacional de
distribució i exhibició i un
directori que se centra en les
arts interactives contemporànies. Com a centre per
a més de 900 artistes, V
tape guarda més de 5.000
títols. Els serveis de V tape
inclouen diverses cabines
per al visionat i una extensa
videoteca.
Fundado en 1980, V tape es
un centro internacional de
distribución y exhibición y un
directorio que se centra en las
artes interactivas contemporáneas. Como centro para
más de 900 artistas, V tape
guarda más de 5.000 títulos.
Los servicios de V tape incluyen diversas cabinas para
el visionado y una extensa
videoteca.
Founded in 1980, V tape is
an international distribution, exhibition and resource
centre with an emphasis on
contemporary media arts. As
a centre for over 900 artists, V
tape carries over 5,000 titles.
V tape's facilities include
several study carrels for viewing and an extensive library of
print materials.
www.vdb.org
Video Data
Bank
(Barcelona, Espanya)
(Chicago, EUA)
HAMACA fa referència al
sistema de treball sota el
qual és pretén treballar: una
xarxa horitzontal que troba
els nexes d’unió en diferents
punts. L’objectiu principal és
difondre treballs en vídeo al
màxim nombre de persones
i institucions i promocionar
d’aquesta manera la seva
circulació i projecció.
The
Netherlands
Media Art
Institute,
Montevideo/
Time Based
Arts
(Amsterdam, Països Baixos)
HAMACA hace referencia al
sistema de trabajo bajo el
cual se pretende trabajar: una
red horizontal que tiene sus
nexos de unión en diferentes
puntos. El principal objetivo
es difundir trabajos en video
al mayor número de personas
e instituciones y promocionar así su circulación y
proyección.
Their name, meaning “hammock”, refers to HAMACA’s
chosen operating system: a
horizontal net joined together
at various points. Their main
objective is to make works on
video available to the greatest number of individuals
and institutions, in order to
promote their circulation and
screenings.
Montevideo se ha propuesto
la promoción del gran desarrollo, aplicación y distribución
de las nuevas tecnologías
aplicadas a las artes visuales.
The Netherlands Media Art
Institute apoya el arte interactivo en tres áreas principales: difusión, investigación
y conservación.
Montevideo has set itself the
goal of promoting the wide
development, application and
distribution of, and reflection
on new technologies in the
visual arts. The Netherlands
Media Art Institute supports
media art in three core areas:
presentation, research and
conservation.
www.montevideo.nl
Montevideo s’ha proposat la promoció del gran
desenvolupament, l’aplicació
i la distribució de les noves
tecnologies aplicades a les
arts visuals. The Netherlands
Media Art Institute dona
suport a l’art interactiu en
tres àrees principals: difusió,
investigació i conservació.
Video Data Bank és un
directori nord-americà que
recull suports vídeo de i sobre
artistes contemporanis. La
col·lecció inclou treball en
vídeo innovador realitzat per
artistes des d’un posicionament estètic, polític o
personal.
Video Data Bank es un
directorio norteamericano
que recoge soportes video de
y sobre artistas contemporáneos. La colección incluye
obra en video innovadora
realizada por artistas desde
un posicionamiento estético,
político o personal.
Video Data Bank is a leading
resource in the United States
for videotapes by and about
contemporary artists. The
VDB collections feature
innovative video work made
by artists from an aesthetic,
political or personal point
of view.
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
LOUNGE
- REVISTES
127
lace
forFIRA
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place forMEDIA
videoart
lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
126
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartwww.simultaneita.net
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
ARSthe place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
CONTRAST-e
oart lovers
lovers the place for
e placeHYPERMEDIA
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Publicada en anglès, aquesta
revista és la versió impresa
de Simultaneita new media
arts magazine. Es tracta
d’una publicació amb una
actitud futurista explícita,
centrada principalment en
els tòpics culturals actuals
i amb especial atenció a
les relacions entre l’art i la
tecnologia.
ART.ES
Published in English, this
publication is the printed
version of
“Simultaneita new media arts
magazine”. It is a publication
with an explicitly futurist attitude, largely aimed at current
cultural issues with a special
emphasis on the relationship
between art and technology.
Revista bilingüe (español e
inglés) editada en España
sobre arte genuinamente
contemporáneo. Presta especial atención en el arte ya
consolidado y las novedades
creativas que surgen en
cualquier rincón de nuestro
planeta. Informa y reflexiona
sobre temas de interés y
presta especial atención a la
voz del artista.
A bilingual (Spanish and
English) magazine made in
Spain dealing with genuinely
contemporary art. It focuses
on established art and the
creative innovations that can
pop up in any corner of our
planet. It informs and reflects
on issues of interest, placing
the emphasis on the voice of
artists.
Revista dedicada a la reevaluación de la globalización
artística. Publicada en cuatro
lenguas, la revista incluye
noticias, aproximaciones,
monográficos, aproximaciones especiales y un especial
de ocho páginas sobre un
artista.
A magazine dedicated to
re-evaluating globalization
in the arts. Published in four
languages, the magazine is
divided into a news section,
features, monographic pages,
special features, and an 8page artist insert.
Un dels referents de la nova
generació de publicacions
sobre art contemporani. Bilingüe (Italià/Anglès), actual,
avantguardista i atractiva,
DROME és una revista trimestral que es distribueix a tot el
món. Cada número tracta un
tema concret.
DROME
magazine
Uno de los referentes de
la nueva generación de
publicaciones sobre arte
contemporáneo. Bilingüe
(Italiano/Inglés), actual,
vanguardista y atractiva,
DROME es una revista trimestral que se distribuye en
todo el mundo. Cada número
trata un tema concreto.
One of the leading names
in the new generation of
contemporary art magazines.
Bilingual (It/Eng), on-going,
cutting-edge and glossy,
DROME is a quarterly magazine distributed worldwide.
Each issue approaches a
specific subject.
www.rivistasegno.eu
www.artpapers.org
D’informació contrastada i
sense por a ser inquisitiva,
ART PAPERS és la guia independent i essencial de l’art
contemporani. Sense ànim
de lucre durant 32 anys, ART
PAPERS facilita un fòrum de
debat sobre el paper de l’art
contemporani com a discurs
compromès i socialment
rellevant.
Revista dedicada a la reavaluació de la globalització
artística. Publicada en quatre
llengües, la revista inclou
notícies, aproximacions,
monogràfics, aproximacions
especials i un especial de vuit
pàgines sobre un artista.
www.dromemagazine.com
www.art-es.es
Revista bilingüe (espanyol i
anglès) feta a Espanya sobre
art genuïnament contemporani. Presta atenció a l’art
consolidat i a les novetats
creatives que sorgeixen en
qualsevol racó del planeta.
Informa i reflexiona sobre
temes d’interès i presta
especial atenció a la veu de
l’artista.
ART
PAPERS
Publicada en inglés, esta
revista es la versión impresa
de Simultaneita new media
arts magazine. Se trata de una
publicación con una actitud
futurista explícita, centrada
principalmente en los tópicos
culturales actuales y con
especial atención a las relaciones entre arte y tecnología.
De información contrastada
y sin miedo a ser inquisitiva,
ART PAPERS es la guía independiente y esencial del arte
contemporáneo. Sin ánimo
de lucro durante 32 años,
ART PAPERS facilita un foro
de debate sobre el papel del
arte contemporáneo como
discurso comprometido y
socialmente relevante.
Informed and fearlessly
inquisitive, ART PAPERS is
the essential, independent
guide to contemporary
art. Non-profit for over 32
years, ART PAPERS provides
a forum for debate on the
role of contemporary art as a
socially relevant and engaged
discourse.
Revista que, des del 1976,
està interessada en
l’actualitat internacional de
l’art contemporani. Publica
entre 6.000 i 8.000 còpies
que distribuïdes en llibreries,
museus, institucions i biblioteques arriba als 80.000
lectors arreu d’europa.
SEGNO
Revista que desde 1976 se
interesa por la actualidad
internacional del arte contemporáneo. Publica hasta
8.000 copias distribuidas
en librerías, museos, instituciones y bibliotecas; cuenta
con unos 80.000 lectores
europeos.
Since it was founded in 1976,
Segno magazine has been
concerned with developments in the international
contemporary art scene. It
has a print run of 6-8,000
copies, distributed through
bookshops, museums,
institutions and libraries to a
readership of around 80,000
Europe-wide.
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
LOUNGE
- REVISTES
129
lace
forFIRA
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place forMEDIA
videoart
lovers
the place forLOOP‘08
videoart lovers
128
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartwww.springerin.at
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartwww.visionartmag.com
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Springerin
VISIONlovers the place for
oart lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers
the mag
place for videoart love
art
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Springerin és una revista
de pensament crític i teoria
cultural que s’adreça a tots
aquells que creuen que el
fenomen cultural reposa en
una base social i política.
Springerin facilita informació
sobre les tendències actuals
en el món de l’art i n’analitza
els contexts i els significats.
Sublime
Springerin is a critical thought
and cultural theory magazine
targeted at people who believe that cultural phenomena
have a social and political
base. Springerin provides
information about current
trends in the art world and
looks into their contexts and
meanings.
Revista de arte y cultura
contemporánea con dos
vertientes, una virtual, www.
sublimeart.net, donde se
presentan artículos de actualidad y pensamiento, y la
revista en papel, que se edita
por números monográficos
con proyectos de artistas y
textos críticos.
A contemporary art and
culture magazine in two
different formats. The virtual
magazine www.sublimeart.
net offers articles dealing
with theory and new developments in the field, while the
printed publication consists
of monographic issues on
artists’ projects and texts by
critics.
Plataforma on-line dedicada
en exclusiva a expresiones
artísticas que utilizan el
medio audiovisual, sirviendo
como punto de encuentro
para importantes galerías
pioneras en el medio,
escritores especializados,
comisarios, abogados, artistas y coleccionistas.
An online platform exclusively dedicated to forms of
artistic expression based
on the use of audiovisual
media. Vidoeartworld acts
as a meeting point, bringing
together important galleries
at the forefront of these
media, specialised writers,
curators, lawyers, artists and
collectors.
www.videoartworld.com
Plataforma on-line dedicada
en exclusiva a formes artístiques que fan servir el mitjà
audiovisual i que serveix com
a punt d’encontre per a importants galeries pioneres en el
mitjà, escriptors especialitzats, comissaris, advocats,
artistes i col·leccionistes.
Des de la seva creació el
2005, Vision art mag ha
publicat crítiques i opinions
sobre els més significatius
avenços en les arts, sobre
nous artistes, suggeriments
gastronòmics, llibres, moda,
cinema, publicitat, disseny i
arquitectura.
Noticias de la cultura del arte
Desde su creación en 2005,
Vision art mag ha publicado
críticas y opiniones sobre los
más significativos avances
en las artes, sobre nuevos
artistas, sugerencias gastronómicas, libros, moda,
cine, publicidad, diseño y
arquitectura.
Since it began in 2005, Vision
art mag has been publishing
reviews and opinions on the
most significant developments in the arts, new artists,
gastronomic suggestions,
books, fashion, cinema,
advertising, design and
architecture.
www.houyhnhnms.tv.com
www.sublimeart.net
Revista d’art i cultura contemporània amb dues vessants:
la virtual, www.sublimeart.
net, on es presenten articles
d’actualitat i pensament, i la
revista en paper, que s’edita
per números monogràfics
amb projectes d’artistes i
textos de crítics.
VIDEOARTWORLD
Springerin es una revista de
pensamiento crítico y teoría
cultural que se dirige a todos
aquellos que creen que el
fenómeno cultural reposa
en una base social y política.
Springerin facilita información sobre las tendencias
actuales en el mundo del
arte y analiza sus contextos
y significados.
Comunitat formada per
creadors i nous espectadors
d’art audiovisual, en la qual
són els propis usuaris els
que determinen quins són
els continguts de la seva
programació i la línia editorial
de cada canal. D’origen espanyol, en anglès i d’esperit
global, vol arribar a tots els
professionals i afeccionats
del mitjà audiovisual amb
vocació i inclinació artística.
HOUYHNHNMS.TV
Comunidad formada por creadores y nuevos espectadores de arte audiovisual, en la
que son los propios usuarios
los que determinan cuales
son los contenidos de su
programación y la línea
editorial de cada canal. De
origen español, en inglés y
con espíritu global, pretende
llegar a todos los profesionales y/o aficionados del medio
audiovisual con vocación e
inclinación “artística”.
A community of artists
and new audiovisual art
audiences, in which the users
themselves determine the
programming content and
the editorial focus for each
channel. Originating in Spain,
using English as a shared
language and with a global
spirit, it aims to reach all professionals and/or enthusiasts
of audiovisual media with an
"artistic" bent or vocation.
lovers The place for The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for v
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the placefor
forvideoart
videoartlovers
loversfor
thevideoart
place forlovers
videoart
place for lovers
videoart
lovers
for videoart
lovers
for vid
Thelovers
place the
for videoart
The
placethe
for place
videoart
lovers The
placethe
forplace
videoart
lov
lace
forFIRA
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoartvideoart
lovers the
placeThe
for videoart
loverslovers
the place
videoart
loverslovers
the place
videoart
lovers lovers
the place
videoart
lovers
130
lovers
place videoart
Thefor
place
for videoart
Thefor
place
for videoart
Thefor
place
for videoart
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for
videoart lovers The place for The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
thevideoart
place forlovers
videoart
lovers
the placelovers
for videoart
lovers
the placelovers
for videoart
lovers
place lovers
for videoart
love
Thelovers
place for
place
for videoart
The place
for videoart
The place
for the
videoart
The place
oart lovers the place for videoartFundada
loversl'any
the1980,
placegestiona
for videoart
lovers
the
place
for
videoart
lovers
the
place
for videoart
lovers
the place
for videoart
lovers
the place
for videoart
lovers
place
for
for videoart
videoart lovers
lovers the
Theplace
for videoart
lovers
The place
for videoart
lovers
The place
for videoart
lovers
The the
place
for vid
Established in 1980, Laielace for
Fundada en 1980, gestiona
e place LAIE
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
loverslovers
the place
videoart
loverslovers
the place
videoart
lovers lovers
the place
videoart
lovers the
place
for
videoart
love
videoart
The for
place
for videoart
Thefor
place
for videoart
Thefor
place
for videoart
lovers
The
place
for video
manages
bookshops,
llibreries,
botigues
de
librerías,
tiendas
de
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers
thefor
place
for videoart
the for
place
for videoart
the place
for videoart
the place
for
lovers The
place
videoart
lovers lovers
The place
videoart
loverslovers
The place
for videoart
loverslovers
The place
for video
shops,
museus,
restaurant
museos,
restauranteloversmuseum
e place www.laie.es
for videoart lovers the place
forcafès
videoart
lovers the
placecafés
for videoart
the place
forcafevideoart
lovers The
the place
place
forfor
videoart
love
art lovers
placefor
forvideoart
videoartlovers
loversthe
Theplace
placefor
forvideoart
videoartlovers
loversthe
Theplace
placefor
forvideoart
videoartlovers
loversthe
The
place
videoart
lo
restaurants
and catering,
amb place
molta for videoart
y catering,
conthe
mucha
oart lovers the place for videoarti càtering,
lovers the
lovers
place for videoart
lovers
the place
videoart
loverslovers
the place
videoart
lovers lovers
the place
videoart
lovers the
place
for
videoart
lovers the
place
forp
The for
place
for videoart
Thefor
place
for videoart
Thefor
place
for videoart
lovers
The
place
for videoart
lovers
The
with careful attention to or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
atenció a les sinergies que
atención a las sinergias que
the synergies that are lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
es creen entre aquestes
se crean entre estas áreas
created between these The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
àrees i implicant-se en la
e implicándose en la vida
ideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoa
different areas. They actively
vida cultural del seu entorn,
cultural de su entorno con la
participate in the culturallovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
organitzant activitats de tot
organización de actividades
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
life in the areas where they
tipus. Especialitzada en art
de todo tipo. Especializada
are based through the videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
contemporani, arquitectura,
en arte contemporáneo,
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vid
organisation of all kinds oart
of lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart l
música, disseny i fotografia
arquitectura, música, diseño
activities. They specialise
compta amb tot el fons
y fotografía, cuenta con todo
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
in contemporary art, lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
disponible de les publicacions el fondo disponible de las
de la Fundació “la Caixa”.
publicaciones de la Fundación architecture, music, design
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vi
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
and photography, and stock
Actualment, gestiona a la
la Caixa. Actualmente
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
all the available catalogue
ciutat la llibreria-cafè Laie
gestiona en la ciudad la
of Fundación lla Caixa lace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place f
Pau Claris i les botigues dels
librería-café Laie Pau Claris
for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for vi
publications. In Barcelona,
museus Parc Güell, CCCB,
y las tiendas de los museos
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
they currently manage the
La Pedrera, CaixaFòrum,
Parc Güell, CCCB, La Pedrera,
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
bookshop-cafe Laie Pau The
Clarisplace for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
CosmoCaixa, Gran Teatre del
CaixaFòrum, CosmoCaixa,
and the museum shops at
Liceu i Museu Picasso.
Gran Teatre del Liceu y Museo
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
Parc Güell, CCCB, La Pedrera,
Picasso.
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The p
CaixaFòrum, CosmoCaixa,
Gran Teatre del Liceu andvideoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
Museo Picasso.
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
From
its first
thevideoart
LOOP lover
de la sevalovers
primera
Desde sulovers
primera
edición,
la videoart
lovers The place Des
for videoart
Theedició,
place for videoart
The
place for
lovers
Theedition,
place for
The place
for videoart
The place for
videoart
place for videoart
lovers
Thehave
placerounded
for videoart lov
Fair and
Festival
l’oferta
de la Firalovers
i el Festival
oferta
de lalovers
Feria yThe
el Festival
videoart lovers for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
theirfor
program
withlovers
a series
esThe
completa
amb
un pro-lovers
LOOP
completa
con un lovers Theoffplace
lovers The place LOOP
lovers
place for
videoart
These
place
for videoart
videoart
The place f
offor
talks
and presentations
that for vid
place for videoart
The place
for videoarti presenlovers Theprograma
place for de
videoart
loversyThe place
videoart
lovers The place
grama
de conferències
conferencias
for videoart lovers
e place
videoart
for videoart
lovers
The place aim
for videoart
lovers The
place
to make people
reflect
on for vide
tacions
queforbusquen
lalovers
reflexióThe place
presentaciones
que
buscan
videoart lovers The or videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
the
major
issues
that
arise
sobre
les
principals
qüestions
la
reflexión
acerca
de
las
videoart lovers The place eoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lov
videoart lovers The
for vivideoart
lovers Theprincipales
place for videoart
lovers
for videoart
lovers The
place for vid
the still relatively
young
queplace
es desprenen
d’una discicuestiones
queThe
se placefrom
for videoart lovers The place videoart lovers The place for videoart lovers The place for
videoart
lovers
The
place
for video
discipline
of
videoart:
the
way
plina
relativament
jove
com
és
desprenden
de
una
disciplina
videoart lovers The place for eoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
it
is
made,
distributed,
exhibel
videoart:
la
seva
creació,
disrelativamente
joven
como
es
el
videoart lovers The place for lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
lovers The place tribució,
for videoart
place conservació,
for videoart lovers
The place
for videoart
lovers The
place
for videoart
lovers
ited,
preserved,
produced
andThe place
exhibició,
videoarte:
su creación,
distribu
place for videoart lovers The lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
sold.
Frontiers
of
Videoart
is a lovers T
producció
i
comercialització.
ción,
exhibición,
conservación,
videoart place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart
program
talks
by specialists,
lovers The place El
forcicle
videoart
lovers
place for videoart
lovers
The place for videoart
loversof
The
place
for videoart lover
Fronteres
delThe
videoart
producción
y comercialización.
lovers The place consisteix
for videoart
The place
lovers The
for videoart
lovers
The
place for videoart
lover
round
table
discussions
with
enlovers
un programa
de for videoart
El ciclo Fronteras
delplace
videoarte
overs The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
artists,
curators
and
collectors,
conferències
d’especialistes,
consiste
en
un
programa
de
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart
lovers
The place
for videoart lovers
The placede
for
videoart lovers The
place forofvideoart
The place
screenings
works inlovers
progress
taules
rodones
d’artistes,
conferencias
especialistas,
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The
place
for videoart
lovers
The place
and
presentations
of
new
techcomissaris
i
col·leccionistes,
mesas
redondas
de
artistas,
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
nologies
to videoart.
In lover
procés
comisarios
y coleccionistas,
lovers The place projeccions
for videoartd’obres
lovers en
The
place for videoart
lovers
The place for videoart
loversapplied
The place
for videoart
lovers The
place for ivideoart
loversde
The place
for videoart
lovers
for videoart
lovers
place
for video
first edition,
theThe
border
zone
de producció
presentacions
proyecciones
de obras
enThe place this
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
between
videoart
and
electronic
les
noves
tecnologies
aplicades
proceso
y
presentaciones
de
las
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
artplace
will befor
explored
from
a theoplace for videoart
TheElplace
for fronterer
videoart lovers
The tecnologías
place for videoart
lovers
videoart
lovers
The place
allovers
videoart.
territori
nuevas
aplicadas
al The
place for
videoart
lovers
Thepunt
placede
for videoart
lovers
The place
for videoartretical
lovers
Theof
place
point
view.for videoart lovers
que
s’explora
des
d’un
videoarte.
El
territorio
fronterizo
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
vista
teòric
aquestalovers
primera
que se
desde
el punto
overs The
place
foren
videoart
The place
forexplora
videoart
lovers
The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The
place
fordel
videoart
for videoart
The place for videoart lovers The place for video
edició
és el
videoartlovers
amb The place
de vista
teórico enlovers
esta primera
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
l’art
electrònic.
edición
es
el
del
videoarte
el The place for videoart lovers The place
place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoartcon
lovers
arte electrónico.
place for videoart lovers The place for videoart
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers
lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lover
overs The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for video
videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place for videoart lovers The place
CONFERÈNCIES
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
133
lace
forCONFERÈNCIES
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
132
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
CENTRE
D’ART
HOTEL
CATALONIA
RAMBLaS
e place
for videoart
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
theSANTA
place MòNICA
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Baigorri
Senior Lecturer
atthe
the place forLaura
de laplace
Facultat
Profesora
de lathe
Facultad
AUDITORI
CASMlovers the place for videoartProfessora
oart lovers
the place
for videoart lovers the place for videoart lovers the place
for videoart
lovers the
for videoart
lovers
place for videoart
lovers
videoart
lovers the place for
Sala santa
mònica
University of Barcelona's
de Belles Arts de la UB i
de Bellas Artes de la UB
Faculty
of
Fine
Arts,
especialiste
en
art
i
nous
y
especialista
en
arte
y
DISSABTE
divendres
dijous
specialising in Art and New
mitjans. Combina la seva
nuevos medios. Combina su
10.05
Media. She combines her
feina com a professora
trabajo como profesora con
09.05
08.05
teaching work with research,
amb la investigació, la
la investigación, la crítica, la
criticism, curating and
crítica, la conservació i
conservación y el desarrollo
15.00h
12.00h
19h
developing her own online
el desenvolupament de
de sus propios proyectos
the frontiers
THE CHANGING AESTHETICS OF
HANS ULRICH OBRIST
projects. She has published
projectes propis en línia. Ha
en línea. Ha publicado
of videoart
MEDIA ART
widely on online art
publicat diversos articles
diversos artículos sobre arte
and activism, videoart
sobre art i activisme,
y activismo, videoarte y el
13.00h
and game art.
videoart i game art.
game art.
COLLECTING AND PRESENTING
VIDEOART
15.00h
TECHNOLOGICAL LIMITATIONS AND
CONSERVATION MATTERS
The
Frontiers
of
Videoart
e-art, visuals,
animation
Presentació a càrrec de
Jean-Conrad Lemaitre
Laura Baigorri,
Christoph Blase,
José Luis de Vicente,
Julian Oliver i
Erich Berger, moderador
Jean-Conrad
Lemaître
Hotel Catalonia RamblAs
Pelai, 28
Tel. 93 316 84 00
Sala Santa Mònica
Dijous 8 de maig a les 15h
Video Indisputable és un dels
representants més actius
de la cultura electrònica
visual contemporània.
Abans era analògica; la
digitalització ha donat peu
a l'aparició de multitud de
noves pràctiques visuals
artístiques i creatives. La
taula rodona “Les fronteres
del videoart” pretén
investigar la relació entre el
vídeo i altres expressions
artístiques, tant les recents
com les emergents, basades
en la imatge, com l'animació
per ordinador, la visualització
de dades, el disseny gràfic
generatiu i en temps real o els
videojocs.
Video Indisputable es uno
de los representantes
más activos de la
cultura electrónica
visual contemporánea.
Anteriormente fue analógica;
la digitalización ha dado pie
a la aparición de multitud de
nuevas prácticas visuales
artísticas y creativas. La
mesa redonda“Las fronteras
del videoarte”pretende
investigar la relación entre
el video y otras expresiones
artísticas, recientes o
emergentes, basadas en la
imagen, como la animación
por ordenador, la visualización
de datos, el diseño gráfico
generativo y en tiempo real o
los videojuegos.
Video Indisputable is
one of the most active
representatives of our
contemporary electronic
visual culture. Formerly
analogue, digitalisation
gave way to numerous other
visual artistic and creative
practices. The round table
“frontiers of video art” aims to
investigate the relationship
between video and other
recent or emerging imagebased artistic expressions
like computer animation,
data visualisation, realtime
and generative graphics or
computer games.
Col·leccionista francès
instal·lat a Londres. Va
començar a col·leccionar
videoart juntament amb
la seva esposa fa 11 anys.
La Col·lecció Lemaître s'ha
exposat a la Maison Rouge
de París, a la Tabacalera de
Sant Sebastià, al Kunsthalle
Kiel i a la Galeria Universitària
d'Art de la Universitat de
Califòrnia, a San Diego.
Coleccionista francés
afincado en Londres. Empezó
a coleccionar videoarte junto
con su mujer hace 11 años.
La Colección Lemaître se ha
expuesto en La Maison Rouge
de París, la Tabacalera de San
Sebastián, el Kunsthalle Kiel
y en la Galería Universitaria
de Arte de la Universidad de
California, en San Diego.
French collector living in
London. He started collecting
videoart with his wife 11
years ago. The Lemaitre
Collection has been shown at
La Maison Rouge in Paris, the
Tabacalera in San Sebastian,
the Kunsthalle Kiel, and the
University Art Gallery of the
University of California, San
Diego.
Cap de conservació del
LABoral Centro de Arte y
Creación Industrial de Gijón,
Astúries. També ha treballat
com a investigador, educador
i artista, centrant-se en els
entorns interconnectats
i les representacions
audiovisuals.
Christoph Blase, ha treballat
com a crític I curador, i des
de 2004 és cap de ZKM
Laboratory for Antique Video
Systems in Karlsruhe.
Artista nascut a Nova
Zelanda i resident a Madrid;
desenvolupa programari
de lliure distribució, és
professor i escriptor
ocasional. El 1998 va
fundar el col·lectiu de
desenvolupament artístic
de videojocs Select Parks.
Jefe de conservación del
LABoral Centro de Arte
y Creación Industrial de
Gijón, Asturias. También
ha trabajado como
investigador, educador y
artista, centrándose en los
entornos interconectados
y las representaciones
audiovisuales.
Chief Curator of LABoral
Center of Art and Industrial
Creation in Gijon, Asturias.
He has also worked as
a researcher, educator
and artist, focusing on
networked environments and
audiovisual performances.
Erich Berger
Christoph Blase, ha trabajado
como crítico y curador, y
desde 2004 es jefe de ZKM
Laboratory for Antique Video
Systems in Karlsruhe.
Christoph Blase has worked
as an art critic and curator,
since 2004 head of the ZKM
Laboratory for Antique Video
Systems in Karlsruhe.
Christoph Blase
Artista nacido en Nueva
Zelanda y residente en
Madrid; desarrolla software
de libre distribución, es
profesor y escritor ocasional.
En 1998 fundó el colectivo
de desarrollo artístico de
videojuegos Select Parks.
New Zealand born artist,
free-software developer,
teacher and occasional writer
based in Madrid. In 1998
he established the artistic
game-development collective,
Select Parks.
Julian Oliver
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
135
lace
forCONFERÈNCIES
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
134
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartHotel
lovers
the place
for videoart
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
place
Divendres
9 dethe
maig
a les for
13h videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Catalonia
RamblAs
Sala lovers
Santa Mònica
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
Pelai,
28
Dijous
8
de
maig
a
les
15h
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Tel. 93for
316videoart
8400
e place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
José Luis de Vicente
Investigador i escriptor que
treballa en els móns dels
nous mitjans, la creativitat
digital i la innovació en
el disseny i la cultura.
Conservador de exposicions
i organitzador d’activitats
per al Sonar, OFFF i ArtFutura;
també ha desenvolupat
projectes per al CCCB i el FAD.
Investigador y escritor que
trabaja en los nuevos medios,
la creatividad digital y la
innovación en el diseño y
la cultura. Conservador de
exposiciones y organizador
de actividades para el Sonar,
OFFF y ArtFutura; también ha
desarrollado proyectos para el
CCCB y el FAD.
Researcher and writer
working around the edges
of New Media Arts, Digital
creativity, and innovation
in Design and Culture. He
has curated exhibitions and
activities for festivals like
Sonar, OFFF and ArtFutura,
and developed projects for the
CCCB and FAD.
Divendres 9 de maig a les 12h
The Changing
Aesthetics of
Media Art
Barbara London i
John Thomson
El videoart s’ha identificat
durant molt de temps amb la
imatge d’alta resolució, però
les noves generacions que
estan treballant amb YouTube
i amb càmeres de telèfons
mòbils proposen un canvi
estètic en aquest camp.
El videoarte se ha identificado
durante mucho tiempo con
la imagen de alta resolución,
pero las nuevas generaciones
que están trabajando con
YouTube y con cámaras de
teléfonos móviles están
proponiendo un cambio
estético en este campo.
Videoart has long been
identified with highly resolved
imagery, but new generations
who are working with YouTube
and mobile phone cameras
are suggesting an aesthetic
change in this artform.
Barbara London
Va fundar el programa de
exposición de vídeo del
Museu d’Art Modern de Nova
York i l’ha dirigit durant
tota la seva llarga i prolífica
carrera. Ha contribuït a
reunir la col·lecció de mitjans
i ha escrit i fet múltiples
conferències sobre vídeo i
mitjans basats en el temps.
Fundó el programa de
exposición de vídeo del
Museo de Arte Moderno
de Nueva York y lo ha
dirigido durante toda su
larga y exitosa carrera.
Ha contribuido a reunir la
colección de medios y ha
escrito y dado múltiples
conferencias sobre vídeo y
medios basados en el tiempo.
She founded The Museum of
Modern Art’s video exhibition
program and has guided it
over a long pioneering career.
She has helped assemble
MoMA’s premiere media
collection and has written and
lectured widely on the theme
of video and time-based
media.
John Thomson
John Thomson és el director
de distribució d’Electronic
Arts Intermix, col·lecció
internacional de vídeo,
i cofundador de Foxy
Production, un espai d’art
contemporani a Nova York.
Es el director de distribución
de Electronic Arts Intermix,
colección internacional de
video, y co-fundador de
Foxy Production, un espacio
de arte contemporáneo en
Nueva York. .
Director of the Distribution
at Electronic Arts Intermix,
the international video art
collection, and co-founder
of Foxy Production, a
contemporary art space in
New York.
Caroline Bourgeois
presentarà l’exposició
Passage du Temps, basada
en la col·lecció de la Fundació
François Pinault; parlarà de
la seva intenció de donar
una perspectiva històrica
a una col·lecció de vídeos.
La seva intervenció mirarà
d’aclarir l’exposició a grans
trets, recalcant que el
seu objectiu principal és
eld’oferir una visió general
de l’art contemporani dels
últims 40 anys i permetre
alhora que qualsevol tipus
d’espectador se senti atret
per les diferents obres de
l’exposició. Bourgeois parlarà
també de les instal·lacions en
comparació de les obres d’un
sol canal i dels problemes de
conservació. •
Caroline Bourgeois presentará
la exposición Passage du
Temps, basada en la colección
de la Fundación François
Pinault; hablará de su
intención de dar perspectiva
histórica a una colección de
vídeos. Su discurso intentará
arrojar algo de luz a la
exposición, recalcando que
su objetivo principal es el de
ofrecer una visión general del
arte contemporáneo de los
últimos 40 años y permitir
también que cualquier tipo de
espectador se sienta atraído
por las diferentes obras de la
exposición. Bourgeois hablará
también de las instalaciones
en comparación con las obras
de un solo canal y de los
problemas de conservación. •
Caroline Bourgeois will
introduce the exhibition
Passage du Temps, based
on the François Pinault
Foundation Collection, and
talk about her intention to
give historical perspective to
a video collection. Her talk will
shed light on the exhibition,
which aimed above all to give
an overview of the past 40
years in contemporary art,
while allowing all kinds of
viewers to engage with the
different works. Bourgeois
will also talk about the issue
of installations versus single
channel works, as well as
problems of conservation.•
Caroline Bourgeois ha estat
directora artística del centre
d’art contemporani Plateau
de París i conservadora de
l’exposició Passage du Temps.
Actualment està preparant
altres exposicions amb la
Fundació François Pinault.
Caroline Bourgeois ha
sido directora artística
del centro de arte
contemporáneo Plateau de
París y conservadora de la
exposición Passage du Temps.
Actualmente está preparando
otras exposiciones con la
Fundación François Pinault.
Caroline Bourgeois has been
the artistic director of the
Plateau contemporary center
in Paris, as well as the curator
of Passage du Temps. She
is currently preparing other
shows with the François
Pinault Foundation Collection.
ALTRES CONFERÈNCIES
Altres realitats, altres documentals Veure pàg. 10
Encontre de distribuïdores de videoart Veure pàg. 27
La producció de videoart a les universitats Veure pàg.63
Art, ciutat i interculturalitat: un diàleg en construcció Veure pàg. 88
Ella piensa y la otra no Veure pàg. 103
Collecting and
Presenting
Videoart
Caroline Bourgeois
Presentació de la col·lecció
de Francois Pinault
Caroline Bourgeois
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for vid
137
lace
forCONFERÈNCIES
videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place forLOOP‘08
videoart lovers
136
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart
lovers
the
place
lovers
theSanta
placeMònica
for videoart
lovers
d’Art
Auditori
del the
casmplace for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Divendres
9 de
maig
a les for
15hvideoart lovers the place for videoartCentre
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
La
Rambla,
7
Dissabte
10
de
maig
a les 19h
oart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the
place
for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
Tel. 93for
316videoart
84 00
e place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place
lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart love
oart lovers the place for videoartL’amenaça
lovers the
place for videoart
loversde
the
place
lovers
the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for videoart lovers the place for
La amenaza
pérdida
defor videoart
The threat
of information
de pèrdua
Technological
información a causa de la
loss due to technological
d’informació a causa de
Limitations
obsolescencia tecnológica
obsolescence is a major
l’obsolescència tecnològica
and
He investigates the modus
Investiga el modus operandi
Investiga el modus operandi
es una de las principales
concern for all collectors
és una de les principals
Conferència
Conservation
operandi of new forms of
de les noves formes de
de las nuevas formas de
cuestiones a tener en cuenta
of media and media
qüestions que tots els
a càrrec de
cinematic storytelling,
narració cinemàtica, que
narración cinemática, que
por parte de todos los
installation art. This round
col·leccionistes de mitjans
Matters,
Hans Ulrich
which
could
be
described
as
es podria descriure com a
podría describirse como
coleccionistas de medios e
table deals with the issue of
Pip Laurenson, Isaac Julien, i instal·lacions artístiques
condensed and concentrated, Obrist
condensat i concentrat, que
condensado y concentrado,
instalaciones artísticas de
technological obsolescence
de mitjans haurien de tenir
Christopher Eamon,
that have recently developed
s’han anat desenvolupant
que se han desarrollado
medios. Esta mesa redonda
as determined by the larger
en compte. Aquesta taula
moderador.
through moving image genres
recentment en els àmbits
recientemente en los
tratará de la cuestión de la
context of the broadcasting
rodona tractarà la qüestió de
like advertising films, music
de la imatge en moviment
ámbitos de la imagen en
obsolescencia tecnológica
and entertainment industries,
l’obsolescència tecnològica
videos and movie trailers,
(anuncis, vídeos musicals i
movimiento (anuncios,
determinada por el contexto
which are not within the
determinada pel context
tràilers). Així mateix, tracta
vídeos musicales y tráileres). and tries to pinpoint where
más amplio de las industrias
same range as artists and
més ampli de les indústries
and how an intersection
d’identificar on i com pot
Asimismo, trata de identificar
de las telecomunicaciones y
collecting bodies.
de les telecomunicacions i
between these trends and
sorgir un punt d’intersecció
dónde y cómo puede surgir
el entretenimiento.
l’entreteniment.
contemporary art can
entre aquestes tendències i
un punto de intersección
emerge. This research is
l’art contemporani. Aquesta
entre estas tendencias y el
linked to what Doug Aitken
investigació està vinculada
arte contemporáneo. Esta
calls a “quiet revolution
al que Doug Aitken anomena
investigación está vinculada
As curator of the Pamela and
Ha estat conservador de la
Ha sido conservador de la
Christopher Eamon
“revolució silenciosa en la
a lo que Doug Aitken llama una in perception”, and to the
Richard Kramlich Collection
Pamela and Richard Kramlich
Pamela and Richard Kramlich
pioneering efforts of German
percepció” i als esforços
“revolución silenciosa en la
Collection durant els últims
Collection durante los últimos over the past decade, he has
filmmaker Alexander Kluge.
pioners del director de cinema percepción” y a los esfuerzos
helped to build the collection
deu anys i ha contribuït,
diez años; ha contribuido
Obrist raises questions about
alemany Alexander Kluge.
pioneros del director de cine
as well as curating exhibitions
doncs, a formar la col·lecció
a formar la colección y a
possible new behavioural
Obrist plantejarà qüestions
alemán Alexander Kluge.
to contextualize its holdings.
i a organitzar exposicions
organizar exposiciones para
practices for audiences of
sobre possibles noves pautes Obrist planteará cuestiones
As Director of the New Art
per contextualitzar les obres
contextualizar las obras
works that involve viewers
de comportament per al
sobre posibles nuevas
Trust, he has organized and
exposades. Com a director de
expuestas. Como director de
in the production of meaning
públic d’obres que involucren
pautas de comportamiento
participated in a number
New Art Trust, ha organitzat
New Art Trust, ha organizado
and effectively make them
l’espectador en la producció
para el público de obras que
of symposia on media art
i participat en multitud de
y participado en multitud de
de significat i el converteixen
involucran al espectador en la co-producers of the films.
preservation.
simposis sobre conservació
simposios sobre conseren coproductor de les
producción de significado y lo
d’art mediàtic.
vación de arte mediático.
pel·lícules.
convierten en co-productor de
las películas.
Isaac Julien
Isaac Julien was visiting
Fue profesor invitado de
Va ser professor convidat
lecturer at Harvard
las escuelas de Estudios
de les escoles de Estudis
University’s Schools of
Ambientales Afroamericanos
Ambientals Afroamericans
Afro-American and Visual
y Visuales de la Universidad
i Visuals de la Universitat
Environmental Studies and is
de Harvard y actualmente es
de Harvard; actualment
currently a visiting professor
profesor en el Museo Whitney
és professor al Museu
at the Whitney Museum
de Arte Americano y en la
Whitney d’Art Armericà i a
of American Arts and the
Universidad de las Artes de
la Universitat de les Arts
University of Arts, Hamburg.
Hamburgo. Su obra ha sido
d’Hamburg. La seva obra
His work has been shown
expuesta en Documenta, el
s’ha exposat a Documenta,
at Documenta, the Centre
centro Pompidou y el MoCA
al Centre Pompidou i al MoCA
Hans Ulrich Obrist (Zurich,
Hans Ulrich Obrist
Hans Ulrich Obrist (Zúrich,
Hans Ulrich Obrist
Pompidou, and MoCA Miami.
de Miami.
de Miami.
1968) is one of the world’s
(Zurich, 1968) és un dels
1968) es uno de los
leading curators and art
conservadors i crítics
conservadores y críticos de
critics. He is the founder of
d’art més importants
arte más importantes del
Pip Laurenson
Pip Laurenson is currently
És cap de conservació de
Es jefe de conservación
the Robert Walser Musuem,
del món. Fundador del
mundo. Fundador del Robert
the Head of Time-based
mitjans basats en el temps
de medios basados en el
instigator of the Migrateurs
Robert Walser Museum,
Walser Museum, instigador
Media Conservation at Tate,
a la Tate Gallery, a més ser
tiempo en la Tate Gallery,
program at the Musée d’Art
instigador del programa
del programa Migrateurs del
and also she is a member of
membre del consell directiu
además de ser miembro
Moderne at Ville de Paris, and
Migrateurs del Musée d’Art
Musée d’Art Moderne en Ville
the steering group for Media
de Media Matters, membre
del consejo directivo de
co-curator of Manifesta 1. He
Moderne a Ville de París i
de París y co-conservador
Matters, a member of the
del comitè consultiu d’IMAP
Media Matters, miembro del
is currently the Director of
coconservador de Manifesta
de Manifesta 1. Actualmente
advisory committee for IMAP
i membre acreditat de
comité consultivo de IMAP
International Projects at the
1. Actualment és director de
es director de proyectos
and an accredited member of
l’Institut de Conservació del
y miembro acreditado del
Serpentine Gallery, London.
projectes internacionales
internacionales de la
the Institute for Conservation
Regne Unit.
Instituto de Conservación del
de la Serpentine Gallery de
Serpentine Gallery de Londres.
in the UK.
Reino Unido.
Londres.
espais participants
col·laboradors i eSpònsors
Patrocinadors institucionals
ADN GALERÍA, 76
ALMAZEN, 101
ÀNGELS BARCELONA, 76
ANGELS BARCELONA ESPAI 2, 76
AQUÍ BRASIL, 90
ARC CAFÉ, 90
ARTESANÍA PUELCHE, 93
ASSOCIACIÓ CULTURAL ALBRICIAS, 100
ATENEU BARCELONÈS, 38
BACH QUATRE-ART CONTEMPORANI, 77
BAR BALLJALA, 104
BAR CAN SISCU, 93
BAR HUGO, 93
BAR LEMPICKA, 104
BAR SANTA MARTA, 92
BIKE RENTAL BARCELONA, 91
CAFETERIA ACOMA, 91
CAIXAFORUM, 4, 101
CAL CEGO, 5
CAN FELIPA, 7
CAN SISCU, 94
CARMELITAS GALLERY, 104
CASA AMÉRICA CATALUNYA, 103
CASA ÀSIA, 8
CASA DE L’ARDIACA, 39
CASA ELIZALDE, 66
CASA PERÚ ARTESANÍA, 92
CENTRE d’ART SANTA MÒNICA ,CASM, 96, 137
CCCB, 10,41,88
CENTRE CÍVIC ATENEU FORT PIENC, 96
CENTRE CÍVIC BARCELONETA, 96
CENTRE CÍVIC GOLFERICH EL XALET, 97
CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA, 97
CENTRE CÍVIC CONVENT DE SANT AGUSTÍ, 14
CENTRE de CULTURA de DONES FRANCESCA
BONNEMAISON, 11, 43
CINES CASABLANCA-KAPLAN, 44
CLUB SUIZO, 68
COCKTELERIA BERIMBAU, 90
CORREUS, 101
COSMOCAIXA, 12
DISTRITO QUINTO, 77
EGO GALLERY, 77
ESPAI BOCA NORD, 100
ESPAI CULTURAL PERE PRUNA, 101
ESPAI LICEU, 66
ESPAI UBÚ, 14
ESPAI XAVIER MISERACHS - VIRREINA
CENTRE DE LA IMATGE, 16
FAD, 18
FEDELATINA, 88
FORN DELS ÀNGELS, 92
FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA, 24
FUNDACIÓ FRAN DAUREL, 101
FUNDACIÓ JOAN BROSSA, 68
FUNDACIÓ JOAN MIRÓ, 20
FUNDACIÓ SUÑOL, 25
GALERIA ANTONIO DE BARNOLA, 78
GALERIA BADIU 90, 78
GALERIA ESTRANY-DE LA MOTA, 79
GALERIA EUDE, 79
GALERIA FERRAN CANO, 79
GALERIA H2O, 80
GALERIA JOAN PRATS, 80
GALERIA LLUCIÀ HOMS, 81
GALERIA METROPOLITANA, 81
GALERIA NOGUERAS BLANCHARD, 82
GALERIA OB-ART, 82
GALERIA SAFIA, 83
GALERIA TONI TÀPIES, 83
GALERIA-TALLER D’ART LA SERILLA, 90
HANGAR, 27
HOLALA PLAZA, 103
HOTEL AMISTER, 103
HOTEL CATALONIA RAMBLAS, 28,56-63, 132-136
HOTEL ONIX LICEU, 104
INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA, 69
INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN, 71
KIEHL’S SINCE 1851, 104
L’ANTIC TEATRE, 72
L’ASSOCIACIÓ ARTFOLL “El Local”, 104
LA BÁSCULA, 90
LA CÀMARA LÚCIDA, 84
LA CARBONERIA –ESPAI DRAP-ART, 102
LA CENTRAL DEL MACBA, 102
LA CERERIA, 90
LA UNIÓ GITANA DE GRÀCIA, 100
LOLA MORA DELICATESSEN, 90
MACBA, 35
MASTER CUT FILIPPINO HAIR SALON, 91
MAU MAU UNDERGROUND, 100
MECAD-ESDi, 99
MISCELÄNEA, 102
MISSTRAPOS, 93
MS INTERNET, 92
MUSEU BARBIER MUELLER, 43
MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA, 46
MUSEU DE HISTÒRIA DE LA CIUTAT, 47
MUSEU DE L’ERÒTICA DE BARCELONA, 48
MUSEU FREDERIC MARÈS, 49
MUSEU PICASSO, 51
NIU, 72
NOMON, 104
on LAND, 104
PALAU ROBERT, 100
PAVELLÓ MIES VAN DER ROHE, 52
PERRUQUERIA MEDITERRÁNEO, 92
PERRUQUERIA ZIRAN MEI, 93
PIRAMIDÓN, 102
PROJECTESD, 84
RED03, 104
RESTAURANT “CANTINHO BRASILERO”, 90
RESTAURANT ACUARELA, 90
RESTAURANT AMISTAT, 91
RESTAURANT ANTICA PIADA, 91
RESTAURANT BONAMOLE, 92
RESTAURANT CHENJI, 93
RESTAURANT MANILA, 91
RESTAURANT MEDITERRÁNEO, 92
RESTAURANT PUERTO PLATA, 93
RESTAURANT SHALIMAR, 92
RESTAURANTE AU PORTE DE LA LUNE, 91
SALCAFÉ, 104
SENDA-ESPAI 2NOU2, 85
SETBA ZONE D’ART, 85
SHANGO LATIN BAR, 91
SUSPECT, 90
TASMANIA RECORDS, 91
TINGLADO 2, 102
TRAVEL BAR, 93
TRAVEL BAR PORT, 93
URBAN GALLERY, 85
VALLERY, 86
VIAJES HUMA, 92
Espònsors oficials
Col·laboradors tecnològics
Institucions col·laboradores
Associació ArtBarcelona, Can Felipa, Casa Elizalde, CCCB, Centre Francesca Bonnemaison, Consulado General de
los Países Bajos en Barcelona, COSMOCAIXA-Obra Social La Caixa, Embajada de Irlanda, Embajada de Suecia, FAD,
Institut Français de Barcelone, Instituto Cervantes, Istituto Italiano di Cultura de Barcelona, MACBA, Pro Helvetia
Empreses col·laboradores
ArticketBCN, Beep, Bombay Sapphire, Heineken, illycaffè, La Roca Village, Kiehl’s, Ruinart, Santa&Cole, TimeOut
Barcelona, Vilas del Turbón
Proveïdors oficials
Big Ideas, El Bulli Catering, Hotel Catalonia Ramblas, La Correcional, Laie, Videolab
Mecenes Fira Loop
Amics dels Museus, ARTIUM, Ayuntamiento de Pamplona - Concejalía de Cultura, CAB- Centro de Arte Caja Burgos,
CAC MÁLAGA, CAJASOL, CAM - Caja De Ahorros Del Mediterráneo, Centro Atlántico de Arte Moderno, Comunidad
de Madrid-Consejería de Archivos, Museos y Bibliotecas, FRAC Nord Pas-de-Calais, Fundació MACBA, Fundació
SORIGUE, Hotel Ámister
CRÈDITS
Direcció
Emilio Álvarez
Carlos Durán
Llucià Homs
GRÀCIES
Comissari Loop Diverse
Joaquín Barriendos
Director executiu
Moritz Neumüller
Assistents Loop Diverse
Rosa Apablaza
Carles Brasó
Patrizia Monzoni
Coordinació general Loop
Mireia Lluch
Coordinació Fira
Arianne Gaazenbeek
Coordinador Festival Loop
Gerardo Peral
Assistents Fira
Isabel Abrego
Andrea Goffre
Ferenz Jacobs
María Francesca Spera
Assistents Festival
Ana Sanz
Oliver Short
Pablo Serrano
Coordinació Loop Diverse
Gabriela Galcerán
Premsa i comunicació
Estefania R. Tozzi
Rosa Raduà
Consultoria, Sponsorship,
Marketing, RRPP
Hubert Georg Feil
Culturebrand - Architects
of Culture
RRPP Fira
Patricia Bähr
Disseny gràfic
Reference
www.designbyreference.com
Producció
Laura Herrero
Carles Garriga
Maite García
L’equip LOOP no es fa responsable dels canvis d’horaris i del funcionament dels espais participants.
A+B Audiovisuales Bonnemaison, A+aa, ADN Galeria, Sergi Aguilar, Ajuntament
de Tarragona, Ahechá /Video arte Paraguay, Amister Hotel, L´Antic Teatre,
Antídoto 28, Àngels Barcelona, Alexandra Navratril, Alfred University,
Almazen, Marc Audi, Julián Álvarez, Rosa Álvarez, Ateneu Barcelonés, Argos,
Montse Badia, Teresa Blanch,Nogueras Blanchard, Can Xalant, CaixaForum,
CaixaForum Mediateca, Casa L´Ardiaca, CCCB, Can Felipa, Casa Elizalde,
Raquel Cano, Centre D’Art Santa Mònica, Carmelitas, Centre Francesca
Bonnemaison, Centre Cívic Barceloneta, Centre Cívic Ateneu Fort Pienc,
Centre Cultural Valentina, Toni Calderon La Correccional, Col·leció Cal Cego;
Centre Cívic Convent de San Agustí, Cosmocaixa; Daniela Cugliandolo, Maite
Cuso, Arnau Dot, Distritoquinto, Javier Duero, EGO Gallery, Galeria Toni Tàpies,
Enrique Giner de los Ríos, Elisava, Escola Massana, Espai Ubu, Galeria Estrany
de la Motta, Galeria Badiu, Galeria Bach 4 Galeria Llucià Homs, Lluis Hortet,
Espai Jove Bocanord, Espai UBÚ, Eude Galeria, Facultat de Belles Arts de la
Universitat de Barcelona, FemLink, Fernado Moure, Festival VAD, FIAV, Film
London, FRAC Pas Nord de Calais, Fotocolectania, Fundació Brosa, Fundació
Fran Daurel, Fundació Joan Miró, Fundació Suñol, Fundació Mies van de
Rohe, Clara Garí, Guido Guaschino, IED, IDEP, Hamaca, Hangar, H. Associació
per les Arts Contemporànies, IMMA, Instituto Cervantes, Institut Ramón
Lllull, Instituto Italiano di Cultura, María Jiménez, Joan Prats Galeria, Enrique
Juncosa, Keith Patrick, KHM, Koeken Erguí, Pia Lindman, La Carbonería,
La Comida Visual, Le Fresnoy, Mago production, Malmö Art Academy,
María Cañas, Escola Massana, Maite Lores, MACBA, Mau Mau Underground,
Andrea Mi, MECAD/ESDi, Perla Montenegro, Gabriela Moragas, Suhail Malick,
MostraInvideo, Han Nefkens, Carolina Núñez, Miquel Bardagil, Miscelänea,
Museu de L’Eròtica, Museu F. Marés, Museu D´ Història de la Ciutat, Museu
Barbier Müller, Museu Picasso, Neus Miró, Niu: Espai Artistic Contemporani,
Nau Côclea, Margueritte O’Molley, OB-ART Video, Oklala plaza, Oslo Nacional
Academy of the Arts, On land, Palau de la Virreina, Pavelló Mies van der Rohe,
Palau Robert, Centre Cívic Pati Llimona, , ProjecteSD, Quico Peinado, Judit
Pueyo, Jordi Piqué, Nuria Rodríguez, Chus Roig, Maga Ruiz, Santi Rifa, Víctor
Sánchez, Shalimar, Santiago Taccetti, Senda-Espai 2nou2, Strip Film Festival,
Sisita Soldevila, Festival, Sofa Experience communications, Shalimar, Soul, The
Royal Danish Academy of the Arts in Stockholm, Julia Sher,Setba, Josep Suñol,
Urban Gallery, VAD Festival de Video y Artes Digitales, VideoDataBank Vasava,
Valery, VideoBardo, Carlos Velilla, Video Brasil, Video Minuto, El Xalet Golferichs,
Yale University.
I en especial a tots els artistas que han fer possible aquesta sisena edició.

Documentos relacionados