Català - Escola Superior d`Agricultura de Barcelona. ESAB

Comentarios

Transcripción

Català - Escola Superior d`Agricultura de Barcelona. ESAB
ESTUDI DE L’IMPACTE AMBIENTAL
Especialitat: Hortofructicultura i Jardineria
Tipus: Troncal
Quadrimestre: 5è
Crèdits totals: 3
Crèdits teòrics: 2
Crèdits pràctics:1
Departament: EAB
OBJECTIUS
L'assignatura té com objectiu general la formació medio-ambiental dels
estudiants, a través d'un procés d'anàlisi de la problemàtica agricultura-medi,
en clau de sostenibilitat.
Atès que és absolutament necessari, i imprescindible en determinades
situacions, la integració ambiental dels projectes, l'assignatura té com objectiu
específic donar a conèixer els instruments de gestió ambiental, en particular
els estudis d'impacte ambiental (EIA).
Pre-requisits: Cap
És pre-requisit de: Cap
SISTEMA D'AVALUACIÓ
Es realitzaran les següents proves:
§
Dues de la part de teoria. Pes ponderat de les dues proves sobre
el conjunt de l’avaluació = 80%.
§
Realització de dos informes de les sortides de pràctiques. Pes
ponderat de l'exercici pràctic sobre el conjunt de l’avaluació = 20%.
PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA
TEMA 1.- Introducció. Medi ambient i activitat humana (1h).
TEMA 2.- Els sistemes agrícoles en perspectiva ecològica (2h).
TEMA 3.- Agricultura i Medi Ambient: Pèrdua de diversitat genètica(1h).
TEMA 4.- Agricultura i Medi Ambient: Degradació i pèrdua de sòls (1h)
TEMA 5.- Agricultura i Medi Ambient: Desertització, desertificació i canvis
d'ús del sòl (1h).
TEMA 6.- Agricultura i Medi Ambient: Contaminació i pèrdua de recursos
hídrics (1h).
TEMA 7.- Agricultura i Medi Ambient: Generació de residus (1h).
TEMA 8.- Sistemes de Gestió Ambiental (1h).
TEMA 9.- Impacte ambiental, concepte legal (1h).
TEMA 10.- AIA: eina de protecció del medi i procés administratiu (1h).
TEMA 11.- EIA: concepte i procés metodològic (1h).
TEMA 12.- Identificació d'accions
impactes (1h).
del
projecte
susceptibles
de
produir
TEMA 13.- Inventari ambiental. Els factors del medi ambient: el subsistema
físic I (1h).
TEMA 14.- Inventari ambiental. Els factors del medi ambient: el subsistema
físic II (1h).
TEMA 15.- Els factors del medi ambient: el subsistema socio-econòmic (1h).
TEMA 16.- Identificació dels impactes (1h).
TEMA 17.- Valoració qualitativa dels impactes (1h).
TEMA 18.- Valoració quantitativa dels impactes. Funcions de transformació
(1h).
TEMA 19.- Vigilància ambiental. Informe ambiental (1h).
BIBLIOGRAFIA BÀSICA
§ Ceotma. (1981). Guía para la elaboración de estudios del medio
físico. MOPU. Madrid.
§ Conesa Fdez.-Vítora, V. (1993). Guía metodológica para la
evaluación del impacto ambiental. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.
§ Gómez Orea, D. (1992). Evaluación de impacto ambiental. Ed
Agrícola Española, S.A. Madrid.
§ AA.DD. 1998. Medi Ambient i Tecnologia. Guia ambiental de la
UPC. Edicions UPC.
§ COIACC,
1996.
Manual
de
pràcticas
y
actuaciones
Agroambientales. Ed. Agrícola Española y Ediciones Mundi-Prensa.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA
§ Gómez Orea, D. (1988). Evaluación del impacto ambiental de
proyectos agrarios. MAPA. Madrid.
§ Gómez Orea, D. (1992). Planificación rural. Ed Agrícola Española,
S.A. Madrid.
§ Gómez Orea, D. et al. (1991). IMPRO: Un modelo informatizado
para evaluación de impacto ambiental. Ed. Agrícola Española, S.A.
Madrid. (4) R. Chester, 1989. Grounwater contaminatio sources,
control and preventive measures. Lancaster Technomic Publ.
§ FAO, 1988. Sistemas de labranza para la conservación del suelo y
el agua. Boletin de suelos nº 54
§ INRA, 1983. La fatigue des sols. INRA.
§ Lal et alt., 1998. Methods for assessment of soil degradation.
Advances in soil Science.
§ Seoanez Calvo et alt., 1999. Contaminación del suelo. MundiPrensa

Documentos relacionados