Visparad Sāde (arranged by A. Cantera mainly on the basis of the

Comentarios

Transcripción

Visparad Sāde (arranged by A. Cantera mainly on the basis of the
Visparad Sāde (arranged by A. Cantera mainly on the basis of the manuscript G18b)
Stand: 14/01/2016
Variantes
Y0
VrS0.0
Y0.1
Y0.2
Y0.3
Y0.4
xšnaoθrahe ahurahe mazdā̊
aš ̣əm. vohū. (1x)
yaϑā. ahū. vairiiō. (4x)
aš ̣əm vohū (1x)
aš ̣əm vohū (3x)
frauuarāne. mazdaiiasnō.
zaraϑuštriš.
vīdaēuuō.2 ahura.t̰ kaēš ̣ō:
š ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
vīsiiāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:4 raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca. māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
āϑrō. ahurahe. mazdā̊.
puϑrahe. tauua.
ātarš. puϑra. ahurahe. mazdā̊.
xš ̣naoϑra. yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
yaϑā. ahū. vairiiō. zaotā.
frā.mē. mrūtē. yaϑā. ahū.
vairiiō.
yō. zaotā. frā.mē. mrūtē:
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū:
aš ̣əm. Vohū (3x)
yaϑā. ahū. vairiiō. (2x)
frastuiie. humatōibiiascā.
hūxtōibiiascā.
huuarštōibiiascā.
mąϑβōibiiascā.
vaxəϑβōibiiascā.
varštuuōibiiascā:
aibigairiiā.3 daiϑe. vīspā.
tauua. ātarš puϑra.
ahurahe.
mazdā̊. xš ̣naoϑra.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
Y0.5
Y0.6
Y0.7
humatācā. hūxtācā.
huuarštācā:
paitiriciiā.4 daiϑē. vīspā.
dušmatācā.
dužūxtācā.5 dužuuarštācā.
fə
əš ̣ā.2
spəṇtā. yasnəmcā.
vahməmcā. fərā.3 manaŋhā.
fərā.
vacaŋhā. fə
ϑanā.4
fərā. aŋhuiiā.5
fərā. tanuuascīt̰
ā̊.
uštanəm.
staomī.1 aš ̣əm:
aš ̣əm. vohū. vahištəm.
astī. uštā. astī. uštā. ahmāi.
hiiat̰ . aš ̣āi. vahištāi. aš ̣əm.
(3x)
frauuarāne. mazdaiiasnō.
zaraϑuštriš.
vīdaēuuō.2 ahura.t̰ kaēš ̣ō:
š ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
vīsiiāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:4 raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca. māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
YVr0.812
(xšnūman
)
Gāhānbār:
raϑβō. bərəzatō. yō.1
aš ̣ahe: raϑβąm. yō.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. raϑβąm.
vīspe. mazištanąm.3
yōi. həṇti. aš ̣ahe.
ratauuō. hāuuanīm.
paiti. ratūm.
maiδiiō.zarəmiiehe.
raϑβō
Srōš:
sraošahe. aš ̣iiehe
Frauuaš ̣is:
ahurahe. mazdā̊.
raēuuatō.
arənaŋuhatō.
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
aš ̣āunąm. frauuaš ̣inąm.
uγranąm.
aiβiϑūranąm.
paoiriiō.t̰ kaēš ̣anąm.
frauuaš ̣inąm.
nabānazdištanąm.
frauuaš ̣inąm xš ̣naoϑra.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca
Y0.13
Y0.14
Y0.15
Y1
Y1.1
yaϑā. ahū. vairiiō. zaotā.
frā.mē. mrūtē. yaϑā. ahū.
vairiiō.
yō. zaotā. frā.mē. mrūtē:
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū:
aš ̣əm. vohū
xš ̣naoϑra. ahurahe. mazdā̊.
tarōidīte.
aŋrahe. mainii uš.
haiϑiiāuuarštąm.
hiiat̰ . vasnā. fəraš ̣ōtəməm
aš ̣əm. vohū (3x)
yaϑā. ahū. vairiiō. (4x)
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
daϑuš ̣ō.
ahurahe. mazdā̊. raēuuatō.
arənaŋuhatō.1
mazištaheca.
vahištaheca. sraēštaheca.
xraoždištaheca.
xraϑβištaheca.
hukərəptəmaheca. aš ̣āt̰ .
apanōtəmaheca.
huδāmanō. vouru.rafnaŋhō.
yō. nō daδa
yō tataš ̣a. yō. tuϑruiie3 yō
mainiiuš4
spəṇtōtəmō.
Gāhānbār
xš ̣naoϑra. ahurahe.
mazdā̊. tarōidīte.
aŋrahe. mainii uš.
haiϑiiāuuarštąm.
hiiat̰ . vasnā.
fəraš ̣ōtəməm
aš ̣əm. vohū (3x)
yaϑā. ahū. vairiiō. (4x)
Y1.2
Y1.3
Y1.4
Y1.5
Y1.6
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
vaŋhauue
manaŋhe. aš ̣āi. vahištāi.
xš ̣aϑrāi.
vairiiāi. spəṇtaiiāi.
ārmat e.1
hauruuat̰ biia. amərətat̰ biia.
g uš.
taš ̣ne. g uš. urune. āϑre.
ahurahe.
mazdā̊. yaētuštəmāi.
aməš ̣anąm.
spəṇtanąm
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
asniiaēibiiō. aš ̣ahe. ratubiiō:
hāuuan e. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe:
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
sāuuaŋh e vīsiiāica3 aš ̣aone
aš ̣ahe
raϑβe: niuuaēδaiiemi
haṇkāraiiemi
miϑrahe. vouru.gaoiiaotōiš4
hazaŋrō.gaoš ̣ahe.
baēuuarə.caš ̣manō
aoxtō.namanō
yazatahe rāmanō. āstrahe
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
rapiϑβināi.1
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. frādat̰ .fš ̣auue.2
zaṇtumāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe:
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
aš ̣ahe.
vahištahe. āϑrasca.3 ahurahe.
mazdā̊.
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi
uzaiieirināi1
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. frādat̰ .vīrāi.
dāxiiumāica.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi bərəzatō
ahurahe
nafəδrō apąm apasca
mazdaδātaiiā̊
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
aiβisrūϑrimāi1
Y1.7
Y1.8
VrS1.1 =
Vr1.1.
aibigaiiāi.2 aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe:
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
frādat̰ .vīspąm.hujiiāt e.3
zaraϑuštrōtəmāica.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. aš ̣āunąm.4
frauuaš ̣inąm.
γənąnąmca.5 vīrō.vąϑβanąm.
yāiriiaiiā̊sca.6
huš ̣itōiš:7 amaheca.
hutāštahe. huraoδahe.
vərəϑraγnaheca.8
ahuraδātahe.
vanaiṇtiiā̊sca.9 uparatātō
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
uš ̣ahināi.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. bərəjiiāi.2
nmāniiāica.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. sraoš ̣ahe.
a iiehe. aš ̣iuuatō3
vərəϑrājanō. frādat̰ .gaēϑahe:
raš ̣naoš.4
razištahe. arštātasca.5
frādat̰ .gaēϑaiiā̊.
varədat̰ .gaēϑaiiā̊.
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
māhiiaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō:
aṇtarəmā̊ŋhāi.2
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi.
pərənō.mā̊ŋhāi. vīš ̣aptaϑāica.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. ratauuō.
mainiiauuanąm. ratauuō.
gaēϑiianąm.1
ratauuō. upāpanąm. ratauuō.
upasmanąm.
ratauuō. fraptərəjātąm.
ratauuō. rauuasca.
rātąm.2 ratauuō.
caŋraŋhācąm.3 aš ̣aonąm.
aš ̣ahe. raϑβąm
VrS1.2
=Vr1.2
VrS1.3 =
Vr1.3
VrS1.4 =
Vr1.4
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. yāiriiaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō:
maiδiiōizarəmaiiehe.1
paiiaŋhō. aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi.
maiδiiōiš ̣əmahe.2
vāstrō.dātainiiehe.3 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi.
paitišhahiiehe.4
hahiiehe. aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. aiiāϑrimahe.5
fraouruuaēštrimahe.6
varš ̣niharštaheca.7 aš ̣aonō.
aš ̣ahe.
raϑβō: niuuaēδaii emi.
haṇkāraiiemi.
maiδiiāiriiehe. sarəδahe.
aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō. niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi.
hamaspaϑmaēdaiiehe.8
arətō.karəϑnahe.9 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. gaēϑanąm.
ā̊ŋhairiiehe. aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō.
yat̰ . ā̊ŋhair iiō. zīzanən:1
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. staotanąm.
yesniianąm.
haṇdātanąm.
hufrāiiaštanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣ahe. raϑβąm:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. staotanąm.
yesniianąm.
haṇdātanąm.
hufrāiiaštanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣aoninąmca.2 aš ̣ahe.
miiazdanąm.
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. sarəδaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō. ahurahe.
vairiiehe.
=
Y1.9
VrS1.5 =
Vr1.5
VrS1.6=
Vr1.6
frasraoϑrahe.1 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. aš ̣ahe.
vahištahe. staoϑβahe.
aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō: niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi.
ā̊. hufrāiiaštaiiā̊
.
aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe. raϑβō.
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. ahunauuaitiiā̊.
gāϑaiiā̊. aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe.
raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. γənąnąm.1
pouru.sarəδō.vīrō.vąϑβaną
m. mazdaδātanąm.
aš ̣aonąm. aš ̣ahe. raϑβąm:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. ahumatō.
ratumatō.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. yasnahe.
haptaŋhātōiš.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. arəduiiā̊.2
āpō.
anāhitaiiā̊.3 aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe.
raϑβō.
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. uštauuaitiiā̊.
gāϑaiiā̊. aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe.
raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. gairinąm.
aš ̣a āϑranąm.
pouru. āϑranąm.
mazdaδātanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣ahe. raϑβąm:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi.
spəṇtā.manii uš.1 gāϑaiiā̊.
aš ̣aoniiā̊.
aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi.
vərəϑraγnahe .2
ahuraδātahe. vanaiṇtiiā̊sca3
uparatātō. aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō.
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi.
vohuxš ̣aϑraiiā̊1
gāϑaiiā̊. aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe.
raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. miϑrahe.
vouru.gaoiiaotōiš.2
rāmanasca. āstrahe.3
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. vahištōištōiš.
gāϑaiiā̊.
aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδāiiemi.
haṇkāraiiemi. dahmaiiā̊.
vaŋhuiiā̊. āfritōiš
dahmaheca. narš. aš ̣aonō.
uγraheca.
taxmahe. dāmōiš.
upamanahe. yazatahe.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. airiiamanō.
i iiehe.1 aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi.
fš ̣ūš ̣ō.mąϑrahe2
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. rat uš.
bərəzō. haδaoxtahe.3
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō.
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. āhurōiš.
fraš ̣nahe.1 āhurōiš.
t̰ kaēš ̣ahe. āhurōiš.
dā´xiiumahe.2 āhurōiš.
zaraϑuštrōtəmahe.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. hadiš ̣aheca.
vāstrauuatō.
vāstrō.bərətaheca.3 gauue.
huδā̊ŋhe.4
gaoidiieheca.5 narš. aš ̣aonō.
VrS1.7 =
Vr1.7
VrS1.8 =
Vr1.8
VrS1.9 =
Vr1.9
Y1.10
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
vīspaēibiiō.
=Y1.1
5
Y1.11
(date)
Y1.12
Y1.13
aēibiiō.1 ratubiiō. yōi. həṇti.
aš ̣ahe.
ratauuō. ϑraiiasca.2 ϑrisąsca.
nazdišta.
pairišhāuuanaiiō.3 yōi. həṇti.
aš ̣ahe.
yat̰ . vahištahe.
mazdō.frasāsta.4
zaraϑuštrō.fraoxta.
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1ahuraēibiia
miϑraēibiia. bərəzaṇbiia.2
aiϑiiajaŋhaēibiia.3
aš ̣auuanaēibiia.
stārąmca4
spəṇtō.mainiiauuanąm.5
dāmanąm.
tištriieheca stārō raēuuatō
arənaŋuhatō
6 mā̊ŋhaheca.7 gaociϑrahe.
huuarəca.
xš ̣aētahe. auruuat̰ .aspahe
dōiϑrahe ahurahe
mazdā̊. miϑrahe. da´xiiunąm.
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
(rōz)
...
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
(māh)
...
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
tauua.
āϑrō.1 ahurahe. mazdā̊.
puϑra.2 mat̰ .
vīspaēibiiō. ātərəbiiō:3
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. aiβiiō.
vaŋuhibiiō.4
vīspanąmca. apąm.
mazdaδātanąm.
vīspanąmca. uruuaranąm.
mazdaδātanam
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1mąϑrahe.
spəṇtahe. aš ̣aonō.
vərəziiaŋuhahe2 dātahe.
vīdaēuuahe. dātahe.
zaraϑuštrōiš.
darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊.3
daēnaiiā̊.
vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš
Y1.14
Y1.15
Y1.16
Y1.17
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
garōiš.
uš ̣idarənahe.1 mazdaδātahe.
aš ̣a āϑrahe.
vīspaēš ̣ąmca. gairinąm.2
aš ̣a āϑranąm.
pouru. āϑranąm.3
mazdaδātanąm.
kāuuaiieheca. arənaŋhō.
mazdaδātahe.
a arətaheca.4 arənaŋhō.
mazdaδātahe:
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
aš ̣ōiš.
vaŋhuiiā̊.5 cistōiš.6
vaŋhuiiā̊.5 ərəϑ .7
vaŋhuiiā̊.5 rasąstāsō.
vaŋhuiiā̊.5
arənaŋhō. sauuaŋhō.
mazdaδātahe.
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
dahmaiiā̊.
vaŋhuiiā̊. āfritōiš.1
dahmaheca.
narš. aš ̣aonō. uγraheca.
taxmahe. dāmōiš.
upamanahe. yazatahe.
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1ā̊ŋhąm.
asaŋhąmca2 š ̣ōiϑranąmca.
gaoiiaoitinąmca.3
maēϑananąmca.4
auuō. arənanąmca.5
apąmca. zəmąmca.
uruuaranąmca. ai hā̊sca.6
zəmō. auuai heca.7 aš ̣nō.8
vātaheca.9
aš ̣aonō. strąm.10 mā̊ŋhō.
hūrō. anaγranąm.
raocaŋhąm. aδātanąm.
vīspanąmca.
spəṇtahe. mainii uš.11
dāmanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣aoninąmca. aš ̣ahe. raϑβąm
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
raϑβō.
bərəzatō. yō. aš ̣ahe: raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca. māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. yōi. həṇti.
aš ̣ahe.
Y1.18
Y1.19
Y1.20
Y1.21
ratauuō: hāuuanōiš. raϑβō
niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1°š ̣āunąm.2
frauuaš ̣inąm. uγranąm.
aiβiϑūranąm.
paoiriiō.t̰ kaēš ̣anąm.
frauuaš ̣inąm.
nabānazdištanąm.
frauuaš ̣inąm. hauuahe.
urunō. frauuaš ̣
niuuaēδaiiemi haṇkāraiiemi.
vīspaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. vīspaēibiiō.
vaŋhuδābiiō.1
yazataēibiiō
mainiiaōibiiascā.2
gaēϑiiaēibiiascā3 yōi. həṇti.
yasniiāca.4
vahmiiāca5 aš ̣āt̰ haca yat̰
vahištāt̰
hauuane.1 aš ̣āum. aš ̣ahe.
ratuuō.2
sauuaŋhe.3 aš ̣āum. aš ̣ahe.
ratuuō.
rapiϑβina.4 aš ̣āum. aš ̣ahe.
ratuuō.
uzaiieirina.5 aš ̣āum. aš ̣ahe.
ratuuō.
aiβisrūϑrima.6 aibigaiia.
aš ̣āum. aš ̣ahe.
ratuuō. uš ̣ahina.7 aš ̣āum.
aš ̣ahe. ratuuō:
yezi. ϑβā. diduuaēš ̣a. yezi.
manaŋha.1
yezi. vacaŋha. yezi.
iiaoϑna.2
yezi. zaoš ̣a. yezi. azaoš ̣a:
ā.tē.
vaēδaiiemi.
Y1.22
auuā.urūraoδa.5 yat̰ .
yasnaheca. vahmaheca
ratauuō. vīspe. mazišta.
aš ̣āum.1
aš ̣ahe. ratauuō. yezi. vō.
diduuaēš ̣a.
yezi. manaŋha. yezi.
vacaŋha. yezi.
Y1.23
Y2
Y2.1
Y2.2
iiaoϑna.2 yezi. zaoš ̣a. yezi.
azaoš ̣a:
ā.vō. ai he.3 fraca. stuiiē.
nī.vō.
vaēδaiiemi. yezi. vō.
ai he.4 auuā.urūraoδa.5
yat̰ . yasnaheca.6 vahmaheca
frauuarāne. mazdaiiasnō.
zaraϑuštriš.
vīdaēuuō.2 ahura.t̰ kaēš ̣ō.3
hāuuan e.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
sāuuaŋh e. vīsiiāica.4
aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe. yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca. māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
zaoϑra.1 āiiese. yešti.
barəsma.
āiiese. yešti:2 barəsma.
āiiese. yešti.3
zaoϑra. āiiese. yešti: zaoϑra.
haδa.barəsma.4 āiiese. yešti.
barəsma.5
haδa.zaoϑra.6 āiiese. yešti:
ahmiia.
zaoϑre.7 imat̰ . barəsma.
āiiese. yešti:
ana. barəsmana. imąm.
zaoϑrąm. āiiese.
yešti: haδa.zaoϑrəm. imat̰ .
barəsma.
āiiese. yešti. imat̰ .8 barəsma.
(...)
haδa.zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. aš ̣aiia.
frastarətəm.9 āiiese. yešti.
ahmiia. zaoϑre.1
barəsmanaēca.2 3ahurəm.
mazdąm. aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm.
āiiese. yešti:4 aməš ̣ā.5
spəṇtā.
Y2.3
Y2.4
Y2.5
huxš ̣aϑrā. huδā̊ŋhō. āiiese.
yešti
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. 1asniia.
aš ̣auuana. aš ̣ahe. ratauuō.
āiiese. yešti:
hāuuanīm. aš ̣auuanəm.2
aš ̣ahe. ratūm.
āiiese. yešti: sāuuaŋhaēm.3
vīsīmca.4
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
āiiese. yešti:
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca.
miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.
hazaŋra.gaoš ̣əm
baēuuarə.caš ̣manəm.5
aoxtō.nāmanəm.
yazatəm. āiiese. yešti: rāma.
āstrəm.6
āiiese. yešti
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. rapiϑβinəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
āiiese.
yešti: frādat̰ .fš ̣āum.1
zaṇtuməmca.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
āiiese. yešti:
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. aš ̣əm.
vahištəm. ātrəmca.2 ahurahe.
mazdā̊.3
puϑrəm. āiiese. yešti
ahmiia. zaoϑre. barəmanaēca
uzaiieirinəm1
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
āiiese.
yešti: frādat̰ .vīrəm.2
dā´xiiuməmca.3
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
āiiese. yešti:
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. bərəzaṇtəm.
ahurəm. xš ̣aϑrīm.4 xš ̣aētəm.
aš ̣ąm.
napātəm.5 auruuat̰ .aspəm.
āiiese. yešti:
apəmca. mazdaδātąm.
aš ̣aonīm. āiiese.
yešti.
Y2.6
Y2.7
Y2.8
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca.
aiβisrūϑriməm.1 aibigāim.
aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. āiiese. yešti:
frādat̰ .vīspąm.hujiiāitīm.2
zaraϑuštrōtəməmca.
aš ̣auuanəm aš ̣ahe ratūm3
āiiese yešti:
ahmiia zaoϑre barəsmanaēca
aš ̣āunąm.4
vaŋuhīš5 sūrā̊ spəṇtā̊
frauuaš ̣aiiō6
āiiese yešti: γnā̊sca7
vīrō.vąϑβā̊
āiiese yešti: yāiriiąmca
huš ̣itīm.8
āiiese. yešti: aməmca.
hutaštəm.9
huraoδəm. āiiese. yešti:
vərəϑraγnəmca.
ahuraδātəm āiiese yešti:
vanaiṇtīmca.
uparatātəm10 āiiese yešti
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca.
uš ̣ahinəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
āiiese. yešti: bərəjīm.
nmānīmca.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
āiiese.
yešti: ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca.
sraoš ̣əm. aš ̣īm. huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
āiiese. yešti: raš ̣nūm.
razištəm. āiiese
yešti: arštātəmca. frādat̰ .
gaēϑąm.
varədat̰ .gaēϑąm.1 āiiese.
yešti.
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. 1māhiia.
aš ̣auuana. aš ̣ahe. ratauuō.
āiiese.
yešti: aṇtarəmā̊ŋhəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. āiiese. yešti:
pərənō.mā̊ŋhəm.
vīš ̣aptaϑəm.2 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe.
ratūm. āiiese. yešti.
Vr2
VrS2.1
VrS2.2
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. ratauuō.
mainiiauua. āiiese. yešti:
ratauuō.
gaēϑiia. āiiese. yešti:
ratauuō. upāpa.
āiiese. yešti: ratauuō.
upasma.
āiiese. yešti: ratauuō.
fraptərəjāta.
āiiese. yešti: ratauuō.
rauuascarāta.
āiiese. yešti: ratauuō.
caŋraŋhāca.1
āiiese. yešti.
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. yāiriia.
aš ̣auuana. aš ̣ahe. ratauuō.
āiiese.
yešti: maiδiiōizarəmaēm.1
paiiaŋhəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
āiiese. yešti:
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca.
maiδiiōiš ̣əməm.2
vāstrō.dātainīm.3
aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. āiiese. yešti:
ahmiia.
zaoϑre. barəsmanaēca.
paitišhahīm. hahīm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
āiiese.
yešti: ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca.
aiiāϑriməm.4
fraouruuaēštriməm.5
varš ̣niharštəm.6 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
āiiese. yešti: ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca.
maiδiiāirīm. sarəδəm.7
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. āiiese. yešti: ahmiia.
zaoϑre.
barəsmanaēca..8
VrS2.3
VrS2.4
VrS2.5
VrS2.6
arətō.karəϑnəm.9
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
āiiese. yešti.
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. gaēϑanąm.
ā̊ŋhairīm
.1 aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
āiiese. yešti. yat̰ . ā̊ŋhairiiō.
zīzanən:
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. vīspe. tē.
ratauuō. āiiese. yešti. yōi.2
aoxta.
ahurō. mazdā̊. zaraϑuštrāi.
yasniiāca.3
vahmiiāca.4 aš ̣āt̰ . haca. yat̰ .
vahištāt̰ .
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca . ϑβąm.
ratūm. āiiese. yešti. yim.
ahurəm.
mazdąm. mainiiaom.
mainiiauuanąm. dāmanąm.
mainiiaoiiā̊.1 stōiš. ahūmca.
ratūmca:
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. ϑβąm.
ratūm.
āiiese. yešti. yim.
zaraϑuštrəm.
spitāməm. gaēϑīm.
gaēϑiianąm. dāmanąm.
gaēϑiiaiiā̊.2 stōiš. ahūmca.
ratūmca.
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. raϑβąm.
framarətārəm.1 āiiese. yešti.
yim. narəm.
aš ̣auuanəm. daδrānəm.2
humatəmca. manō.
hūxtəmca. vacō.
huuarštəmca. iiaoϑnəm:
spəṇtąm.3 ārmaitīm.
darətəm.4 yōi.5
mąϑrəm. sao iiaṇtō.6
7ye he. iiaoϑnāiš.
gaēϑā̊. aš ̣a. frādəṇte.
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. aš ̣ahe.
ratauuō. āiiese. yešti:
1ahunəm. vairīm.
frasraoϑrəm. aš ̣auuanəm.
VrS2.7
VrS2.8
aš ̣ahe. ratūm. āiiese. yešti:
ahmiia.
zaoϑre. barəsmanaēca.
aš ̣əm. vahištəm.
st aoϑβəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
āiiese. yešti: ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca.
ye hē.hātąm. hufrāiiaštąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe. ratūm.
āiiese. yešti.
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca.
ahunauuaitīm.
gāϑąm. aš ̣aonīm.1 aš ̣ahe.
ratūm. āiiese.
yešti: γənā̊2 hubaγā̊.
hufəδrīš3 huraoδaŋhō4
āiiese. yešti: ahmiia. zaoϑre
barəsmanaēca
ahuməṇtəm5 ratuməṇtəm5
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. āiiese. yešti: hō.zī6
asti. ahūmca7
ratūmca7 yō. ahurō. mazdā̊:
ahmiia.
zaoϑre. barəsmanaēca.
yasnəm. sūrəm.
haptaŋhāitīm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
āiiese. yešti: arəduuīm.8
sūrąm.
anāhitąm. aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
ratūm.
āiiese. yešti.
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. uštauuaitīm.
gāϑąm. aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
ratūm.
āiiese. yešti: garaiiō.
aš ̣a āϑrā̊.
pouru. āϑrā̊. mazdaδāta.
aš ̣auuana.
aš ̣ahe. ratauuō. āiiese. yešti:
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca.
spəṇtā.mainiiūm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
ratūm. āiiese. yešti:
vərəϑraγnəm.
ahuraδātəm. āiiese. yešti:
vanaiṇtīmca.
uparatātəm. āiiese. yešti.
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca.
vohuxš ̣aϑrąm.
gāϑąm. aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
ratūm. āiiese.
yešti: miϑrəm.
vouru.gaoiiaoitīm.
āiiese. yešti: rāma. āstrəm.
āiiese.
yešti: ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca.
vahištōištīm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
ratūm. āiiese. yešti:
dahmąm. vaŋuhīm.
āfritīm. āiiese. yešti:
dahməmca. narəm.
aš ̣auuanəm. āiiese. yešti:
uγrəm. taxməm.
dāmōiš. upamanəm.
yazatəm. āiiese. yešti.
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. airiiamanəm.
iš ̣īm.1 aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. āiiese.
yešti: ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca.
fš ̣ūš ̣ō.mąϑrəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
āiiese. yešti: ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. ratūm.
bərəzəm. haδaoxtəm.2
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
āiiese. yešti.
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. āhūirīm.
fraš ̣nəm. aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. āiiese.
yešti: āhūirīm. t̰ kaēš ̣əm.
aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. āiiese. yešti:
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. hadiš.1
vāstrauuatō. āiiese. yešti:
vāstrəm.
bərətəm.2 gauue. huδā̊ŋhe.3
āiiese. yešti:
gaodāiiūm.4 narəm.
aš ̣auuanəm. āiiese. yešti
VrS2.9
VrS2.10
VrS2.11
Y2.10
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. vīspe.
Y2.11
(date)
Y2.12
Y2.13
aš ̣ahe. ratauuō. āiiese. yešti.
yōi.
həṇti. aš ̣ahe. ratauuō.
ϑraiiasca.1
ϑrisąsca. nazdišta.
pairišhāuuanaiiō.2
yōi. həṇti. aš ̣ahe. yat̰ .
vahištahe.
mazdō.frasāsta3
zaraϑuštrō.fraoxta
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. 1ahura.
miϑra. bərəzaṇta2
aiϑiiajaŋha3 aš ̣auuana4
āiiese. yešti: str ušca5
mā̊ŋhəmca.
huuarəca. uruuarāhu6 paiti
barəsmaniiāhu7
miϑrəm. vīspanąm.
da´xiiunąm8 dai hupaitīm9
āiiese. yešti: 10ahmiia.
zaoϑre.
barəsmanaēca. (rōz)...
āiiese.
yešti: ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca.
(māh) ... āiiese. yešti
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. ϑβąm.
ātrəm1 ahurahe. mazdā̊.
puϑrəm2 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. āiiese. yešti.
mat̰ .
vīspaēibiiō. ātərəbiiō:3
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. āpō. vaŋuhīš.
vahištā̊.
mazdaδātā̊. aš ̣aonīš. āiiese.
yešti:
vīspā̊.4 āpō. mazdaδātā̊.
aš ̣aonīš.
āiiese. yešti: vīspā̊. uruuarā̊.
mazdaδātā̊. aš ̣aonīš. āiiese.
yešti.
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. 1mąϑrəm.
spəṇtəm. aš arənaŋhəm.2
āiiese. yešti:
dātəm. vīdōiiūm.3 āiiese.
yešti: dātəm.
zaraϑuštri.4 āiiese. yešti:
darəγąm.
Y2.14
Y2.15
Y2.16
Y2.17
upaiianąm.5 āiiese. yešti:
daēnąm.
vaŋuhīm. māzdaiiasnīm.6
āiiese. yešti.
ahmiia zaoϑre barəsmanaēca
gairīm
uš ̣idarənəm1 mazdaδātəm.
aš ̣a āϑrəm2 yazatəm
āiiese yešti: vīspā̊ garaiiō3
aš ̣a āϑrā̊4 pouru. āϑrā̊5
mazdaδāta
aš ̣auuana aš ̣ahe ratauuō
āiiese yešti:
uγrəm kauuaēm arənō
mazdaδātəm
āiiese yešti: 6uγrəm
a arətəm7
arənō mazdaδātəm āiiese
yešti:
ahmiia zaoϑre barəsmanaēca
aš ̣īm vaŋuhīm
āiiese yešti: xš ̣ōiϑnīm8
bərəzaitīm
amauuaitīm huraoδąm
āparąm:
arənō. mazdaδātəm9 āiiese
yešti:
sauuō mazdaδātəm āiiese
yešti
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. dahmąm.
vaŋuhīm1 āfritīm2 āiiese.
yešti:3
dahməmca. narəm.
aš ̣auuanəm. āiiese.
yešti: uγrəm. taxməm.
dāmōiš4 upamanəm.
yazatəm. āiiese. yešti.
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. imā̊.
apasca. zəmasca. uruuarā̊sca.
āiiese.
yešti: imā̊. asā̊sca. š ̣ōiϑrā̊sca.
gaoiiaoitīšca. maēϑaniiā̊sca1
ənā̊sca2
āiiese. yešti:
iməmca3 š ̣ōiϑrahe. paitīm.
āiiese.
yešti. yim. ahurəm. mazdąm.
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. 1ratauuō.
vīspe. mazišta. āiiese. yešti.
Y2.18
Y3.1
Y3.2
Y3.3
aiiara. asniia. māhiia.
yāiriia2 sarəδa:
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. aš ̣āunąm3
vaŋuhīš4 sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō5
āiiese. yešti.
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. vīspe.
aš ̣auuanō1 yazata. āiiese.
yešti:
vīspe. aš ̣ahe. ratauuō. āiiese.
yešti:
2hāuuanīm. paiti. ratūm.
sāuuaŋhaēm3
vīsīmca4 paiti. ratūm:
ratauuō. vīspe5
mazišta. paiti. ratūm.
barəsmana. paiti.bərəta.1
haδa.zaoϑre.
hāuuanōiš2 raϑβō.
arəϑəm3 miiazdəm.
āiiese. yešti4 hauruuata5
amərətāta.
gāuš. hudā̊6 xš ̣nūmaine.
ahurahe. mazdā̊.
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
xš ̣nūmaine.
sraoš ̣ahe. a iiehe. aš ̣iuuatō.
vərəϑrājanō8 frādat̰ .gaēϑahe
haoməmca. para.haoməmca.
āiiese. yešti.
xš ̣nūmaine. zaraϑuštrahe.
spitāmahe.1
aš ̣aonō. frauuaš ̣ e:2
aēsmą.3
āiiese. yešti. baoiδi.4
xš ̣nūmaine.
tauua5 āϑrō6 ahurahe.
mazdā̊. puϑra.
haomą 1 āiiese. yešti.
xš ̣nūmaine.
aiβiiō. vaŋuhibiiō2 apąm.
vaŋuhīnąm3
mazdaδātanąm: āpəm.
haomiiąm4 āiiese.
yešti: 5gąm. jīuuiiąm. āiiese.
yešti:
uruuarąm. haδānaēpatąm.6
aš ̣aiia.
uzdātąm.7 āiiese. yešti:
xš ̣nūmaine.
Y3.4
Y3.5
Y3.6
Y3.7
apąm. mazdaδātanąm.
imat̰ .1 barəsma.2
haδa.zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm.
aš ̣aiia. frastarətəm.3
āiiese. yešti. xš ̣nūmaine.
aməš ̣anąm.
spəṇtanąm: vāca4 humata.
hūxta. huuaršta5
āiiese. yešti: gāϑanąmca.
sraoϑrəm. āiiese. yešti:
huuarštā̊.6
mąϑrā̊. āiiese. yešti: imąm.
aŋhuiiąmca.7
a iiąmca.8 raϑβąmca.
ratufritīmca.9
āiiese. yešti. xš ̣nūmaine.
yazatanąm.
aš ̣aonąm.10
mainiiauuanąm.11
gaēϑiianąm.12
xš ̣nūmaine. hauuahēca.13
urunō.
āiiese. yešti. 1asniiaēibiiō.
aš ̣ahe.
ratubiiō: 2hāuuan e.
aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe: āiiese. yešti.
sāuuaŋh e.3
vīsiiāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe.
āiiese. yešti. miϑrahe.
vouru.gaoiiaotōiš.4
hazaŋrō.gaoš ̣ahe.5
baēuuarə.caš ̣manō.
aoxtō.nāmanō.
āiiese. yešti. rapiϑβināi.1
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: āiiese. yešti.
frādat̰ .fš ̣auue.2 zaṇtumāica.
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: āiiese. yešti.
aš ̣ahe.
vahištahe. āϑrasca. ahurahe.
mazdā̊.
āiiese. yešti. uzaiieirināi.1
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: āiiese. yešti.
frādat̰ .vīrāi. dā´xiiumāica.2
aš ̣aone.
Y3.8
Y3.9
Y3.10
Y3.11
aš ̣ahe. raϑβe: āiiese. yešti:
bərəzatō.
ahurahe. nafəδrō. apąm.
apasca.
mazdaδātaiiā̊.
āiiese. yešti. aiβisrūϑrimāi1
aibigaiiāi2
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe: āiiese.
yešti.
frādat̰ .vīspąm.hujiiāt e.3
zaraϑuštrōtəmāica. aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe:
āiiese. yešti. aš ̣āunąm.4
frauuaš ̣inąm.
γənąnąmca5 vīrō.vąϑβanąm.
yāiriiaiiā̊sca6
huš ̣itōiš.7 amaheca.
hutāštahe.
huraoδahe. vərəϑraγnaheca.8
ahuraδātahe.
vanaiṇtiiā̊sca.9 uparatātō.
āiiese. yešti. uš ̣ahināi.
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: āiiese. yešti.
bərəjiiāi.
nmāniiāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe:
āiiese. yešti. sraoš ̣ahe.
a iiehe. aš ̣iuuatō.1
vərəϑrājanō.
frādat̰ .gaēϑahe. raš ̣naoš.
razištahe.
arštātasca. frādat̰ .gaēϑaiiā̊.
varədat̰ .gaēϑaiiā̊.
āiiese. yešti. 1māhiiaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō:
aṇtarəmā̊ŋhāi. aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: āiiese. yešti.
pərənō.mā̊ŋhāi. vīš ̣aptaϑāica.
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe.
āiiese. yešti. 1yāiriiēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō:
maiδiiōizarəmaiiāi2
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe: āiiese.
yešti.
maiδiiōiš ̣əmāi3 aš ̣aone.
aš ̣ahe.
raϑβe: āiiese. yešti.
paitišhahiiāi4
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe: āiiese.
Y3.12
Y3.13
(date)
Y3.14
Y3.15
yešti. aiiāϑrimāi5
fraouruuaēštrimāi6
varš ̣niharštāica7 aš ̣aone.
aš ̣ahe.
raϑβe: āiiese. yešti.
maiδiiāiriiāi.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe: āiiese.
yešti. hamaspaϑmaēdaiiāi.8
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: āiiese. yešti.
sarəδaēibiiō. aš ̣ahe. ratubiiō
āiiese. yešti. vīspaēibiiō.
aēibiiō.
ratubiiō. yōi. həṇti. aš ̣ahe.
ratauuō.
ϑraiiasca1 ϑrisąsca. nazdišta.
pairišhāuuanaiiō2
yōi. həṇti. aš ̣ahe. yat̰ .
vahištahe.
mazdō.frasāsta3
zaraϑuštrō.fraoxta.
āiiese. yešti. 1ahuraēibiia.
miϑraēibiia.
bərəzaṇbiia2
aiϑiiajaŋhaēibiia3
aš ̣auuanaēibiia4
stārąmca.
spəṇtō.mainiiauuanąm.
dāmanąm. tištriieheca5
stārō.
raēuuatō. arənaŋuhatō.6
mā̊ŋhaheca.7
gaociϑrahe. huuarəca.
xš ̣aētahe. auruuat̰ .aspahe.
dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊.
miϑrahe. da´xiiunąm.
daiŋ́hupatōiš:8
9āiiese. yešti. (rōz) …:
āiiese. yešti.
(māh) …
āiiese. yešti. tauua. āϑrō.1
ahurahe.
mazdā̊. puϑra. mat̰ .
vīspaēibiiō. ātərəbiiō:
āiiese. yešti. aiβiiō.
vaŋuhibiiō.2
vīspanąmca. apąm.
mazdaδātanąm.
vīspanąmca. uruuaranąm.
mazdaδātanąm
āiiese. yešti. 1mąϑrahe.
spəṇtahe.
Y3.16
Y3.17
Y3.18
Y3.19
aš ̣aonō. vərəziiaŋuhahe.2
dātahe.
vīdaēuuahe. dātahe.
zaraϑuštrōiš.
darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊.3
daēnaiiā̊.
vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
āiiese. yešti. garōiš.
uš ̣idarənahe.1
mazdaδātahe. aš ̣a āϑrahe.
vīspaēš ̣ąmca.
gairinąm.2 aš ̣a āϑranąm.
pouru. āϑranąm.3
mazdaδātanąm.
kāuuaiieheca.
arənaŋhō. mazdaδātahe.
a arətaheca.
arənaŋhō. mazdaδātahe:
āiiese. yešti.
aš ̣ōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš.
vaŋhuiiā̊.
ərəϑ .4 vaŋhuiiā̊. rasąstātō.
vaŋhuiiā̊.
ənaŋhō. sauuaŋhō.
mazdaδātahe.
āiiese. yešti. dahmaiiā̊.
vaŋhuiiā̊.
āfritōiš. dahmaheca. narš.
aš ̣aonō.
uγraheca. taxmahe. dāmōiš.
upamanahe.
yazatahe
āiiese. yešti. ā̊ŋhąm.
asaŋhąmca.
š ̣ōiϑranąmca.1
gaoiiaoitinąmca.
maēϑananąmca.2
auuō. arənanąmca. apąmca.
zəmąmca3 uruuaranąmca.
aiŋ́hā̊sca4 zəmō.
auuaiŋ́heca.5 ašnō.
̣ vātaheca.
aš ̣aonō.
strąm6 mā̊ŋhō. hūrō.
anaγranąm. raocaŋhąm.
aδātanąm.7 vīspanąmca.
spəṇtahe.
mainii uš.8 dāmanąm.
aš ̣aonąm.
aš ̣aoninąmca. aš ̣ahe. raϑβąm.
āiiese. yešti. raϑβō. bərəzatō.
yō.1
Y3.20
Y3.21
Y3.22
Y3.23
Y3.24
aš ̣ahe: raϑβąm. aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca. yāiriianąmca.
sarəδanąmca.
yōi. həṇti.2 aš ̣ahe. ratauuō:
3hāuuanōiš. raϑβō.
arəϑəm. miiazdəm. āiiese.
yešti.
hauruuata. amərətāta. gāuš.
hudā̊.2
xš ̣nūmaine. sraoš ̣ahe.
a iiehe. taxmahe.
tanumąϑrahe.3 darš ̣i.draoš.4
āhūiriiehe.5
aoxtō.nāmanō. yazatahe
haoməmca.1
para.haoməmca. āiiese.
yešti.
xš ̣nūmaine. zaraϑuštrahe.
spitāmahe.2
aš ̣aonō. frauuaš ̣ e.3
aoxtō.nāmanō.
yazatahe: aēsmąm.4 āiiese.
yešti.
*baoiδi.5 xš ̣nūmaine. tauua.
āϑrō. ahurahe.
mazdā̊. puϑra.
aoxtō.nāmanō. yazatahe
(Y3.20-21: 2x)
1āiiese. yešti. aš ̣āunąm.2
frauuaš ̣inąm.
uγranąm. aiβiϑūranąm.
paoiriiō.t̰ kaēš ̣anąm.
frauuaš ̣inąm.
nabānazdištanąm.
frauuaš ̣inąm.
āiiese. yešti. vīspaēibiiō.
aš ̣ahe.
ratubiiō: āiiese. yešti.
vīspaēibiiō.
vaŋhuδābiiō.1 yazataēibiiō.
mainiiaoibiiascā.2
gaēϑiiaēibiiascā. yōi.
həṇti. yasniiāca.3
vahmiiāca.4 aš ̣āt̰ .
haca. yat̰ . vahištāt̰ .
frauuarāne. mazdaiiasnō.
zaraϑuštriš.
vīdaēuuō. ahura.t̰ kaēš ̣ō:
2hāuuan e.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
Y3.25
Y4.1
Y4.2
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
sāuuaŋh e. vīsiiāica.
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
raϑβąm.
aiiaranąmca. asniianąmca.
māhiianąmca.
yāiriianąmca. sarəδanąmca.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
yaϑā. ahū. vairiiō. zaotā.
frā.mē. mrūtē: 2..: yaϑā. ahū.
vairiiō. yō. zaotā. frā.mē.
mrūtē:2
.aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ .3 haca.
frā.4
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū.
ima. humatāca.1 hūxtāca.
huuarštāca.2
(..) imą.3 haomąsca.
miiazdąsca.
zaoϑrā̊sca. barəsmaca.4
aš ̣aiia. frastarətəm.5
gąmca. huδā̊ŋhəm.
6hauruuata.
amərətāta. gąmca.
huδā̊ŋhəm.6 haoməmca.
para.haoməmca.7 aēsmąsca.
baoiδīmca.8
imąm. aŋhuiiąmca.9
ϑβąmca.11
ratufritīmca. gāϑanąmca.
sraoϑrəm.
huuarštā̊.12 mąϑrā̊. pairica.
dadəmahī.13
āca. vaēδaiiamahī.
1āat̰ . dūš. āuuaēδaiiamahī.2
ahurāica.
mazdāi. sraoš ̣āica. a iiāi.3
aməš ̣aēibiiasca.4
spəṇtaēibiiō
. aš ̣āunąmca.5
frauuaš ̣ibiiō. aš ̣āunąmca.5
uruuōibiiō.6
āϑraēca.7 ahurahe. mazdā̊.
raϑβaēca.
bərəzaite. vīspaiiā̊. sącat̰ ca.8
aš ̣aonō.
Y4.3
Y4.4
Y4.5
Y4.6
Y4.7
stōiš. yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.1
ima.
humatāca. hūxtāca.
huuarštāca.2 imą.
haomąsca. miiazdąsca.
zaoϑrā̊sca.3 barəsmaca.
aš ̣aiia. frastarətəm. gąmca.
huδā̊ŋhəm. hauruuata.
amərətāta. gąmca.
huδā̊ŋhəm. haoməmca.
para.haoməmca.
aēsmąsca. baoiδimca.
imąm.4 aŋhuiiąmca.
a iiąmca.5 raϑβąmca.
ratufritīmca.
gāϑanąmca. sraoϑrəm.
huuarštā̊.6 mąϑrā̊.7
pairica. dadəmahī.8 āca.
vaēδaiiamahī
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.2
aməš ̣aēibiiō.
spəṇtaēibiiō. huxš ̣aϑraēibiiō.
huδābiiō.3
yauuaējibiiō.4 yauuaēsubiiō.
yōi.5
vaŋh uš. ā. manaŋhō.6
iieiṇti.7
yā̊sca. uiti.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.1
frāiiehīš.2
ahe. nmānahe. fradaϑāi. ahe.
nmānahe. pasuuąmca.
narąmca. zātanąmca.3
ząhiiamnanąmca.4 aš ̣aonąm.
aēm. həṇti
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
aš ̣āunąm.1
vaŋuhibiiō.2 frauuaš ̣ibiiō.
yā̊. uγrā̊sca.
aiβiϑūrā̊sca. aš ̣aonąm.1
auuaŋhe
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
daϑuš ̣ō.
ahurahe. mazdā̊. raēuuatō.
arənaŋuhatō.
mainii uš.2 mainiiaoiiehe.3
aməš ̣anąm.
Y4.8
Y4.9
Y4.10
spəṇtanąm.4 yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frastaiiaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
1asniiaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō. hāuuan e.
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
āat̰ .
dīš. āuuaēδaiiamahī.
sāuuaŋh e. vīsiiāica.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
miϑrahe.
vouru.gaoiiaotōiš.
hazaŋrō.gaoš ̣ahe.
baēuuarə.caš ̣manō.
aoxtō.nāmanō. yazatahe.
rāmanō. āstrahe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
rapiϑβināi.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
frādat̰ .fš ̣auue.
zaṇtumāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe. yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. aš ̣ahe.
vahištahe.
āϑrasca. ahurahe. mazdā̊.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
uzaiieirināi.1
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
frādat̰ .vīrāi.
Y4.11
Y4.12
dā´xiiumāica.2 aš ̣aone.
aš ̣ahe.
raϑβe. yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. bərəzatō.
ahurahe.
nafəδrō. apąm. apasca.
mazdaδātaiiā̊.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
aiβisrūϑrimāi1
aibigaiiāi.2 aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī.
frādat̰ .vīspąm.
hujiiāt e.3
zaraϑuštrōtəmāica. aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. aš ̣āunąm.4
frauuaš ̣inąm. γənąnąmca5
vīrō.vąϑβanąm.
yāiriiaiiā̊sca6
huš ̣itōiš.7 amaheca.
hutāštahe.
huraoδahe. vərəϑraγnaheca.8
ahuraδātahe.
vanaiṇtiiā̊sca.9 uparatātō.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
uš ̣ahināi.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
bərəjiiāi.
nmāniiāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. sraoš ̣ahe.
a iiehe.1
Y4.13
Y4.14
aš ̣iuuatō. vərəϑrājanō.
frādat̰ .gaēϑahe2
raš ̣naoš. razištahe. arštātasca.
frādat̰ .gaēϑaiiā̊.2
varədat̰ .gaēϑaiiā̊.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
1māhiiaēibiiō
aš ̣ahe. ratubiiō:
aṇtarəmā̊ŋhāi.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
pərənō.mā̊ŋhāi.
vīš ̣aptaϑāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe. yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
1yāiriiaēibiiō
aš ̣ahe. ratubiiō:
maiδiiōizarəmaiiāi.2
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
maiδiiōiš ̣əmāi.3 aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī.
paitišhahiiāi.4 aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe. yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. aiiāϑrimāi5
fraouruuaēštrimāi.6
varš ̣niharštāica.7 aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī.
maiδiiāiriiāi. aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe. yasnāica.
vahmāica.
Y4.15
Y4.16
(date)
Y4.17
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī.
hamaspaϑmaēdaiiāi.8
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
sarəδaēibiiō. aš ̣ahe. ratubiiō.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
vīspaēibiiō.
aēibiiō. ratubiiō. yōi. həṇti.
aš ̣ahe.
ratauuō. ϑraiiasca.1 ϑrisā̊sca.
nazdišta.
pairišhāuuanaiiō.2 yōi. həṇti.
aš ̣ahe.
yat̰ vahištahe.
mazdō.frasāsta.
zaraϑuštrō.fraoxta.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
1ahuraēibiia
miϑraēibiia. bərəzaṇbiia2
aiϑiiajaŋhaēibiia3
aš ̣auuanaēibiia4 stārąmca
spəṇtō.mainiiauuanąm
dāmanąm tištriieheca5
stārō raēuuatō
arənaŋuhatō6 mā̊ŋhaheca7
gaociϑrahe. huuarəca
xš ̣aētahe
auruuat̰ .aspahe. dōiϑrahe
ahurahe
mazdā̊. miϑrahe. da´xiiunąm
dai hupatōiš8
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. (rōz) ...
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
āat̰
dīš. āuuaēδaiiamahī. (māh)
...
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
tauua.
Y4.18
Y4.19
Y4.20
āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra.
mat̰ .
vīspaēibiiō. ātərəbiiō.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
aiβiiō.
vaŋuhibiiō1 vīspanąmca.
apąm. mazdaδātanąm.
vīspanamca. uruuaranąm.
mazdaδātanąm. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
1mąϑrahe.
spəṇtahe. aš ̣aonō.
vərəziiaŋuhahe.2
dātahe. vīdaēuuahe.3 dātahe.
zaraϑuštrōiš4 darəγaiiā̊.
upaiianaiiā̊5
daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊.
māzdaiiasnōiš.6
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
garōiš.
uš ̣idarənahe1 mazdaδātahe.
aš ̣a āϑrahe2
vīspaēš ̣ąmca. gairinąm.
aš ̣a āϑranąm.
pouru. āϑranąm.3
mazdaδātanąm.
kāuuaiieheca. arənaŋhō.
mazdaδātahe.
a arətaheca. arənaŋhō.
mazdaδātahe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī.
aš ̣ōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš.
vaŋhuiiā̊. ərəϑ 4 vaŋhuiiā̊.
rasąstātō.
vaŋhuiiā̊. arənaŋhō.
sauuaŋhō.
mazdaδātahe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
dahmaiiā̊.
Y4.21
Y4.22
Y4.23
vaŋhuiiā̊. āfritōiš.
dahmaheca. narš.
aš ̣aonō. uγraheca. taxmahe.
dāmōiš.
upamanahe. yazatahe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
ā̊ŋhąm.
asaŋhąmca. š ̣ōiϑranąmca1
gaoiiaoitinąmca.
maēϑananąmca.
auuō. arənanąmca.
apąmca. zəmąmca.
uruuaranąmca. ai hā̊sca2
zəmō. auuai heca.2 aš ̣nō.3
vātaheca.
aš ̣aonō. strąm4 mā̊ŋhō. hūrō.
anaγranąm.
raocaŋhąm. aδātanam.
vīspanąmca.
spəṇtahe. mainii uš5
dāmanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣aoninąmca. aš ̣ahe. raϑβąm.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ dīš āuuaēδaiiamahī raϑβō
bərəzatō. yō1 aš ̣ahe: raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca. māhiianąmca.
yāiriianąmca. sarəδanąmca.
yōi həṇti
aš ̣ahe. ratauuō. hāuuanōiš.
raϑβō.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī. (..)
1sraoš ̣ahe. a iiehe2
taxmahe. tanumąϑrahe.
darš ̣i.draoš3 āhūiriiehe4
xš ̣naoϑra. yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī.
zaraϑuštrahe. spitāmahe5
aš ̣aonō. frauuaš ̣ e6
xš ̣naoϑra.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
Y4.24
Y4.25
Y4.26
Y5.1
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī.
tauua. ātarš7 puϑra. ahurahe.
mazdā̊. xš ̣naoϑra. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
aš ̣āunąm.1
frauuaš ̣inąm. uγranąm.
aiβiϑūranąm.
paoiriiō.t̰ kaēš ̣anąm.
frauuaš ̣inąm.
nabānazdištanąm.
frauuaš ̣inąm.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
vīspaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. vīspaēibiiō.
vaŋhuδābiiō1
yazataēibiiō.
mainiiaoibiiascā2
gaēϑiiaēibiiascā3 yōi. həṇti.
yasniiāca4
vahmiiāca5 aš ̣āt̰ . haca. yat̰ .
vahištāt̰ .
aməš ̣ā spəṇtā6 huxš ̣aϑrā
huδā̊ŋhō yazamaide
ye hē.1 hātąm. āat̰ .2
yesnē.3
paitī.4 vaŋhō.5
mazdā̊. ahurō. vaēϑā.6
aš ̣āt̰ . hacā.
yā̊ŋhąmcā. tąscā. tā̊scā.
yazamaide
iϑā. āt̰ .1 yazamaidē.2
ahurəm.
mazdąm. y . gąmcā.
aš ̣əmcā. dāt̰ .
apascā. dāt̰ . uruuarā̊scā.
vaŋuhīš.3
raocā̊scā. dāt̰ . būmīmcā.4
vīspācā.
vohū. ahiiā. xš ̣aϑrācā.
maz nācā.5
hauuapaṇghāišcā.
Y5.2
Y5.3
Y5.4
Y5.5
Y5.6
Y6.1
Y6.2
t m. at̰ .1 yasniianąm.2
pauruuatātā.3
yazamaidē. yōi.4 g uš.
hacā.
ṇtī.
t m.1 at̰ . āhūiriiā.2
nām nī.3 mazdā.varā.4
spəṇtōt mā.5 yazamaidē:
*t m.
ahmākāiš.6 azdibīšcā.7
uštānāišcā.8
yazamaidē: *t m.
aš ̣āunąm.9 frauuaš ̣īš.10
narąmcā. nāirinąmcā.11
yazamaidē
aš ̣əm. at̰ 1 vahištəm.
yazamaidē.
hiiat̰ . sraēštəm. hiiat̰ .
spəṇtəm.
aməš ̣əm. hiiat̰ .2
raocaṇghuuat̰ .3 hiiat̰ .2
vīspā. vohū
vohucā. manō. yazamaidē.
vohucā.
xš ̣aϑrəm. vaŋuhīmcā.2
daēnąm.
vaŋuhīmcā. fsəratūm.
vaŋuhīmcā. ārmaitīm
ye hē. hātąm. āat̰ . yesnē.
paitī.2 vaŋhō.3 mazdā̊.
ahurō.
vaēϑā. aš ̣āt̰ . hacā.
yā̊ŋhąmcā. tąscā. tā̊scā.
yazamaide.
daδuuā̊ŋhəm. ahurəm.
mazdąm. yazamaide:
aməš ̣ā.1 spəṇtā. huxš ̣aϑrā.
huδā̊ŋhō.
yazamaide.
asniia. aš ̣auuana. aš ̣ahe.
ratauuō.
yazamaide: hāuuanīm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide:
sāuuaŋhaēm.2
vīsīmca.3 aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm.
yazamaide: miϑrəm.
vouru.gaoiiaoitīm.
hazaŋra.gaoš ̣əm.
baēuuarə.caš ̣manəm.
aoxtō.nāmanəm. yazatəm.
yazamaide:
Y6.3
Y6.4
Y6.5
Y6.6
rāma.
əm. yazamaide.
rapiϑβinəm.1 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: frādat̰ .fš ̣āum.2
zaṇtuməmca.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
aš ̣əm. vahištəm.
ātrəmca.3ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm. yazamaide
uzaiieirinəm.1 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: frādat̰ .vīrəm.
dā´xiiuməmca.2
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
bərəzaṇtəm.3 ahurəm.
xš ̣aϑrīm.4 xš ̣aētəm.
apąm. napātəm.
auruuat̰ .aspəm. yazamaide:
apəmca. mazdaδātąm.
aš ̣aonīm.6 yazamaide
aiβisrūϑriməm.1 aibigāim.
aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
frādat̰ .vīspąm.hujiiāitīm.
zaraϑuštrōtəməmca.
aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
aš ̣āunąm.2
vaŋuhīš.3 sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō.
yazamaide: γnā̊sca.4
vīrō.vąϑβā̊.
yazamaide: yāiriiąmca.
huš ̣itīm.5
yazamaide: aməmca.
hutaštəm.6 huraoδəm.
yazamaide: vərəϑraγnəmca.7
ahuraδātəm.
yazamaide: vanaiṇtīmca.8
uparatātəm.9
yazamaide.
uš ̣ahinəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: bərəjīm.1
nmānīmca. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
sraoš ̣əm.
aš ̣īm.2 huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm.
Y6.7
Y6.8
Y6.9
Y6.10
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: 3raš ̣nūm.
razištəm. yazamaide:3
arštātəmca. frādat̰ .gaēϑąm.
varədat̰ .gaēϑąm. yazamaide.
1māhiia. aš ̣auuana. aš ̣ahe.
ratauuō.
yazamaide: aṇtarəmā̊ŋhəm.
aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
pərənō.mā̊ŋhəm.
vīš ̣aptaϑəm.2 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide
1yāiriia. aš ̣auuana. aš ̣ahe.
ratauuō.
yazamaide:
maiδiiōizarəmaēm.2
aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
maiδiiōiš ̣əməm.3
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
paitišhahīm.4 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide:
aiiāϑriməm.5
fraouruuaēštriməm.6
varš ̣niharštəm.7 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
maiδiiāirīm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
hamaspaϑmaēdaēm.8
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide: sarəδa.
aš ̣auuana.
aš ̣ahe. ratauuō. yazamaide.
vīspe. aš ̣ahe. ratauuō.
yazamaide.
yōi. həṇti. aš ̣ahe. ratauuō.
ϑraiiasca.1
ϑrisąsca. nazdišta.
pairišhāuuanaiiō.2
yōi. həṇti. aš ̣ahe. yat̰ .
vahištahe.
mazdō.frasāsta.3
zaraϑuštrō.fraoxta.
1ahura. miϑra. bərəzaṇta2
aiϑiiajaŋha3
aš ̣auuana. yazamaide:
str ušca. mā̊ŋhəmca
Y6.11
Y6.12
Y6.13
huuarəca. uruuarāhu4 paiti.
barəsmaniiāhu5
miϑrəm. vīspanąm.
da´xiiunąm
dai hupaitīm6 yazamaide:
(rōz) ...
yazamaide: (māh) ...
yazamaide.
ϑβąm. ātrəm1 ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide.
mat̰ . vīspaēibiiō. ātərəbiiō:2
āpō.
vaŋuhīš3 vahištā̊. mazdaδātā̊.
aš ̣aonīš.
yazamaide: vīspā̊. āpō.
mazdaδātā̊.
aš ̣aonīš. yazamaide: vīspā̊.
uruuarā̊.
mazdaδātā̊. aš ̣aonīš.
yazamaide.
1mąϑrəm. spəṇtəm.
aš arənaŋhəm.2
yazamaide: dātəm.
vīdōiiūm.3 yazamaide:
dātəm. zaraϑuštri.4
yazamaide: darəγąm.
upaiianąm.5 yazamaide:
daēnąm. vaŋuhīm6
māzdaiiasnīm.7 yazamaide.
gairīm. uš ̣idarənəm.1
mazdaδātəm. aš ̣a āϑrəm.
yazatəm. yazamaide: vīspā̊.
garaiiō2 aš ̣a āϑrā̊3
pouru. āϑrā̊4 mazdaδāta5
aš ̣auuana. aš ̣ahe. ratauuō.
yazamaide:
uγrəm. kauuaēm. arənō.
mazdaδātəm.
yazamaide: 6uγrəm.
a arətəm. arənō.
mazdaδātəm. yazamaide:6
aš ̣īm. vaŋuhīm7
yazamaide: xš ̣ōiϑnīm8
bərəzaitīm.
amauuaitīm. huraoδąm.
āparąm.
arənō. mazdaδātəm.
yazamaide: sauuō.
mazdaδātəm. yazamaide.
Y6.14
Y6.15
Y6.16
Y6.17
Xšnūman
drōn
Y6.18
Y6.19
Y6.20
dahmąm. vaŋuhīm.2 āfritīm.
yazamaide:
dahməmca. narəm.
aš ̣auuanəm. yazamaide:
uγrəm. taxməm. dāmōiš.
upamanəm.
yazatəm. yazamaide
1imā̊. apasca. zəmasca.
uruuarā̊sca.
yazamaide: imā̊. apā̊sca.
š ̣ōiϑrā̊sca.2
gaoiiaoitīšca. maēϑaniiā̊sca.3
ənā̊sca. yazamaide:
iməmca.4
š ̣ōiϑrahe. paitīm. yazamaide.
yim.
ahurəm. mazdąm.
ratauuō. vīspe. mazišta.
yazamaide.
aiiara. asniia.1 māhiia.
yāiriia.
sarəδa.
hauruuata.1 amərətāta.
yazamaide:
gāuš. hudā̊.2 yazamaide:
sraoš ̣əm.
aš ̣īm.3 huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide.
haoməmca. para.haoməmca.
yazamaide:
1zaraϑuštrahe. spitāmahe.2
iδa.
aš ̣aonō. aš ̣īmca.3
frauuaš ̣īmca.
yazamaide: aēsmąmca.
baoiδīmca.
yazamaide: ϑβąm. ātrəm.4
ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide.
aš ̣āunąm.1 vaŋuhīš.2 sūrā̊.
spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō. yazamaide.
vīspe. aš ̣auuanō.1 yazata.
yazamaide:
vīspe. aš ̣ahe. ratauuō.
yazamaide:
Y6.21
Y7.1
Y7.2
Y7.3
Y7.4
hāuuanīm. paiti. ratūm.
sāuuaŋhaēm.2
vīsīmca.3 paiti. ratūm:
ratauuō. vīspe.
mazišta. paiti. ratūm
yeŋ́hē. hātąm.
yaϑā.
ahū. vairiiō. yō. zaotā.
frā.mē. mrūtē:
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū.
aš ̣əm. vohū (3x)
aš ̣aiia. daδąmi.2
arəϑəm3 miiazdəm.
hauruuata4 amərətāta.
gāuš5 hudā̊6 xš ̣nūmaine7
ahurahe. mazdā̊.
aməš ̣anąm. spəṇtanąm:
xš ̣nūmaine.
sraoš ̣ahe. a iiehe. aš ̣iuuatō.8
vərəϑrājanō. frādat̰ .gaēϑahe.
aš ̣aiia.1 daδąmi. haoməmca.
para.haoməmca.2
xš ̣nūmaine. zaraϑuštrahe.
spitāmahe.3 aš ̣aonō.
frauuaš ̣ e: aš ̣aiia.
daδąmi. aēsma.4 baoiδi.5
xš ̣nūmaine.
tauua. āϑrō.6 ahurahe.
mazdā̊. puϑra
aš ̣aiia. daδąmi.1 haomi.2
xš ̣nūmaine.
aiβiiō. vaŋuhibiiō.3 apąm.
vaŋuhīnąm.4
mazdaδātanąm: aš ̣aiia.
daδąmi. āpəm.
haomiiąm:5 aš ̣aiia. daδąmi.
gąm.
jīuuiiąm:6 aš ̣aiia. daδąmi.
uruuarąm.
haδānaēpatąm.7 aš ̣aiia.
uzdātąm.8
xš ̣nūmaine. apąm.
mazdaδātanąm.
aš ̣aiia. daδąmi. imat̰ .
barəsma. haδa.zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. aš ̣aiia.
frastarətəm.1
xš ̣nūmaine. aməš ̣anąm.
spəṇtanąm:
aš ̣aiia. daδąmi. vāca.
humata. hūxta.
Y7.5
Y7.6
Y7.7
Y7.8
huuaršta:2 aš ̣aiia. daδąmi.
gāϑanąmca.
sraoϑrəm: aš ̣aiia. daδąmi.
huuarštā̊.3 mąϑrā̊: aš ̣aiia.
daδąmi.
imąm. aŋhuiiąmca.
a iiąmca.4 raϑβąmca.
ratufritīmca. xš ̣nūmaine.
yazatanąm.
aš ̣aonąm.5 mainiiauuanąm.6
gaēϑiianąm.7
xš ̣nūmaine. hauuaheca.8
urunō.
aš ̣aiia. daδąmi. 1asniiaēibiiō.
aš ̣ahe.
ratubiiō: hāuuan e. aš ̣aone.
aš ̣ahe.
raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi.
sāuuaŋh e.
vīsiiāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe: aš ̣aiia.
daδąmi. miϑrahe.
vouru.gaoiiaotōiš.2
hazaŋrō.gaoš ̣ahe.
baēuuarə.caš ̣manō.
aoxtō.nāmanō. yazatahe.
rāmanō. āstrahe.
aš ̣aiia. daδąmi. rapiϑβināi.1
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe:2 aš ̣aiia.
daδąmi. frādat̰ .fš ̣auue.3
zaṇtumāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi. aš ̣ahe.
vahištahe. āϑrasca. ahurahe.
mazdā̊
aš ̣aiia. daδąmi. uzaiieirināi.1
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi.
frādat̰ .vīrāi. dā´xiiumāica.2
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi.
bərəzatō.
ahurahe. nafəδrō. apąm.
apasca.
mazdaδātaiiā̊.
aš ̣aiia. daδąmi.
aiβisrūϑrimāi.1
aibigaiiāi.2 aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe:
aš ̣aiia. daδąmi.
frādat̰ .vīspąm.hujiiāt e.3
zaraϑuštrōtəmāica. aš ̣aone.
Y7.9
Y7.10
Y7.11
aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi.
aš ̣āunąm.4
frauuaš ̣inąm. γənąnąmca.5
vīrō.vąϑβanąm.
yāiriiaiiā̊sca.6 huš ̣itōiš.7
amaheca.
hutāštahe. huraoδahe.
vərəϑraγnaheca.
ahuraδātahe. vanaiṇtiiā̊sca.8
uparatātō
aš ̣aiia. daδąmi. uš ̣ahināi.1
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi.
bərəjiiāi.
nmāniiāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe:
aš ̣aiia. daδąmi. sraoš ̣ahe.
a iiehe.2 aš ̣iuuatō.3
vərəϑrājanō.
frādat̰ .gaēϑahe. raš ̣naoš.
razištahe.
arštātasca. frādat̰ .gaēϑaiiā̊.
varədat̰ .gaēϑaiiā̊
aš ̣aiia. daδąmi. māhiiaēibiiō.
aš ̣ahe.
ratubiiō: aṇtarəmā̊ŋhāi.
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi.
pərənō.mā̊ŋhāi.
vīš ̣aptaš ̣āica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe
aš ̣aiia. daδąmi. 1yāiriiēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō:
maiδiiōizarəmaiiāi2
aš ̣aone3 aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia.
daδąmi. maiδiiōiš ̣əmāi4
aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi.
paitišhahiiāi5
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia.
daδąmi. aiiāϑrimāi6
fraouruuaēštrimāi7
varš ̣niharštāica8 aš ̣aone.
aš ̣ahe.
raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi.
maiδiiāiriiāi.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe:
aš ̣aiia. daδąmi.
hamaspaϑmaēdaiiāi9
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia.
daδąmi.
sarəδaēibiiō. aš ̣ahe. ratubiiō.
Y7.12
Y7.13
(date)
Y7.14
Y7.15
Y7.16
aš ̣aiia. daδąmi. vīspaēibiiō.
aēibiiō.
ratubiiō. yōi. həṇti. aš ̣ahe.
ratauuō.
ϑraiiasca.1 ϑrisąsca.
nazdišta.
pairišhāuuanaiiō.2 yōi. həṇti.
aš ̣ahe.
yat̰ . vahištahe.
mazdō.frasāsta.3
zaraϑuštrō.fraoxta.
aš ̣aiia. daδąmi. 1ahuraēibiia.
miϑraēibiia.
bərəzaṇbiia.2
aiϑiiajaŋhaēibiia.3
aš ̣auuanaēibiia.
stārąmca.
spəṇtō.mainiiauuanąm.4
dāmanąm. tištriieheca.5
stārō.
raēuuatō. arənaŋuhatō.6
mā̊ŋhaheca.7
gaociϑrahe. huuarəca.
xš ̣aētahe. auruuat̰ .aspahe.
dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊.
miϑrahe. da´xiiunąm.
daiŋ́hupatōiš:8
aš ̣aiia. daδąmi. (rōz) ...
aš ̣aiia.
daδąmi. (māh) ...
aš ̣aiia. daδąmi. tauua. āϑrō.
ahurahe.
mazdā̊. puϑra. mat̰ .
vīspaēibiiō.
ātərəbiiō:1 aš ̣aiia. daδąmi.
aiβiiō. vaŋuhibiiō.2
vīspanąmca. apąm.
mazdaδātanąm.
vīspanąmca.3 uruuaranąm.
mazdaδātanąm.
aš ̣aiia. daδąmi. 1mąϑrahe.
spəṇtahe.
aš ̣aone. bərəziiaŋuhahe.2
dātahe.
vīdaēuuahe. dātahe.
zaraϑuštrōiš.
darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊.3
daēnaiiā̊.
vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš
aš ̣aiia. daδąmi. garōiš.
uš ̣idarənahe.1
Y7.17
Y7.18
Y7.19
Y7.20
mazdaδātahe. aš ̣a āϑrahe.
vīspaēš ̣ąmca.
gairinąm. aš ̣a āϑranąm.
pouru. āϑraṇam.
mazdaδātanąm.
kāuuaiieheca.
arənaŋhō. mazdaδātahe.
a arətaheca.2
arənaŋhō. mazdaδātahe:
aš ̣aiia.
daδąmi. aš ̣ōiš.3 vaŋhuiiā̊.
cistōiš.
vaŋhuiiā̊. ərəϑ . vaŋhuiiā̊.
rasąstātō.
vaŋhuiiā̊. arənaŋhō.
sauuaŋhō.
mazdaδātahe.
aš ̣aiia. daδąmi. dahmaiiā̊.
vaŋhuiiā̊.
āfritōiš. dahmaheca. narš.
aš ̣aonō.
uγraheca. taxmahe. dāmōiš.
upamanahe.
yazatahe
aš ̣aiia. daδąmi. 1ā̊ŋhąm.
asaŋhąmca.
š ̣ōiϑranąmca.
gaoiiaoitinąmca.2
maēϑananąmca.
auuō. arənanąmca. apąmca.
zəmąmca.3 uruuaranąmca.
aiŋ́hā̊sca.4 zəmō.
auuaiŋ́heca.5 ašnō.6
̣
vātaheca. aš ̣aonō.
strąm.7 mā̊ŋhō. hūrō.
anaγranąm.
raocaŋhąm. aδātanąm.
vīspanąmca.
spəṇtahe. mainii uš.8
dāmanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣aoninąmca. aš ̣ahe. raϑβąm.
aš ̣aiia. daδąmi. raϑβō.
bərəzatō. yō.
aš ̣ahe: raϑβąm. aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca. yāiriianąmca.
sarəδanąmca.
yōi. həṇti. aš ̣ahe. ratauuō:
hāuuanōiš. raϑβō.
aš ̣aiia. daδąmi. arəϑəm.
miiazdəm. hauruuata.
amərətāta. gāuš.
Y7.21
Y7.22
Y7.23
Y7.24
hudā̊.2 xš ̣nūmaine. sraoš ̣ahe.
a iiehe.3
taxmahe. tanumąϑrahe.
darš ̣i.draoš.
āhūiriiehe.5 aoxtō.nāmanō.
yazatahe
aš ̣aiia. daδąmi. haoməmca.
para.haoməmca.1
xš ̣nūmaine. zaraϑuštrahe.
spitāmahe.2 aš ̣aonō.
frauuaš ̣ e. aoxtō.nāmanō.
yazatahe: aš ̣aiia. daδąmi
aēsma3
baoiδi.4 xš ̣nūmaine. tauua.
āϑrō.
ahurahe. mazdā̊. puϑra.
aoxtō.nāmanō.
yazatahe. (2x)
aš ̣aiia. daδąmi. 1°š ̣āunąm.
frauuaš ̣inąm.
uγranąm. aiβiϑūranąm.
paoiriiō.t̰ kaēš ̣anąm.
frauuaš ̣inąm.
nabānazdištanąm.2frauuaš ̣in
ąm.
aš ̣aiia. daδąmi. vīspaēibiiō.
aš ̣ahe.
ratubiiō: aš ̣aiia. daδąmi.
vīspaēibiiō.
vaŋhuδābiiō.1 yazataēibiiō.
mainiiaoibiiascā.2
gaēϑiiaēibiiascā.3
yōi. həṇti. yasniiāca.4
vahmiiāca.5
aš ̣āt̰ . haca. yat̰ . vahištāt̰ .
aš ̣aiia.nō.1 paitī.2 jamiiāt̰ .
3yehiiā.
sauuā.4 iš ̣ā̊ṇtī.5 rādaŋhō:6
ϑβōi.7
staotarascā.8 mąϑranascā.
ahura.mazdā.9
aogəmadaēcā.10
usmahicā.11
vīsāmadaēcā:12 hiiat̰ .
mīždəm.13
mauuaēϑəm.14 fradadāϑā.15
daēnābiiō.
mazdā. ahurā
ϑβōi.7
staotarascā.8 mąϑranascā.
ahura.mazdā.9
Y7.25
Y7.26
Y7.27
Y7.28
Y8
Y8.1
aogəmadaēcā.10
usmahicā.11
vīsāmadaēcā:12 hiiat̰ .
mīždəm.13
mauuaēϑəm.14 fradadāϑā.15
daēnābiiō.
mazdā. ahurā (2x)
ahiiā. huuō. n .1 dāidī.
ahmāicā.2
ahuiiē.3 mana´xiiāica:4 tat̰ .
ahiiā.
yā. tat̰ . upā.5 jamiiāmā.
tauuācā.6
sarəm.7 aš ̣a´xiiācā. vīspāi.
yauuē.
yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . hacā. (2x)
ahunəm. vairīm. yazamaide:
aršuxδəm1
vācim2 yazamaide: dahmąm.
vaŋuhīm3
āfritīm4 yazamaide: uγrəm.
taxməm
dāmōiš. upamanəm.
yazatəm. yazamaide:
hauruuata amərətāta
yazamaide: gāuš5
hudā̊6 yazamaide:
haoməmca. para.haoməmca.
yazamaide: aēsmąsca
baoiδīmca7 yazamaide:
frasasti8 dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊.
āfritōiš9.
yeŋ́hē. hātąm āat̰ . yesnē.
paitī.2 vaŋhō.3
mazdā̊. ahurō. vaēϑā.
aš ̣āt̰ . hacā.
yā̊ŋhąmcā. tąscā. tā̊scā.
yazamaide
yaϑā. ahū. vairiiō. yō.
zaotā. frā.mē. mrūtē: aϑā.
ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ .3 haca. frā.
aš ̣aiia.
vīδuuā̊. mraotū
aš ̣əm. vohū. (3x)
aš ̣aiia. daδąmi.2 arəϑəm.
miiazdəm.3
hauruuata. amərətāta. gāuš.
hudā̊.4
Y8.2
Y8.3
Y8.4
haoməmca. para.haoməmca.
aēsmąsca.
baoiδīmca. frasasti.5
ahurahe. mazdā̊.
ahunahe. vairiiehe.
aršuxδahe.6 vāxš.
dahmaiiā̊.7 vaŋhuiiā̊. āfritōiš.
uγrāi.
dāmōiš. upamanāi.
haomaheca. mąϑraheca.
aš ̣aonaēca.8 zaraϑuštrahe:9
aš ̣aiia.nō.10
paiti.11 jamiiāt̰ .
arata.2 narō. aētəm.
miiazdəm.
yōi.3 dim.4 haŋhāna.5
aš ̣āca.6
fr rətica
aməš ̣a spəṇta daēne1
māzdaiiasne2
vaŋhauuasca3 vaŋuhīšca4
zaoϑrā̊sca:
yō5 aēš ̣uua
mazdaiiasnaēš ̣uua6
mazdaiiasnō aojanō aš ̣ahe
rāϑma7
jīštaiiamnō8 yāϑβa gaēϑā̊
aš ̣ahe
mərəγəṇte9 auui10 tū dim11
disiiata12 yā̊ apasca uruuarā̊
yasca. aētaēš ̣ąm.
mazdaiiasnanąm.
pərənāiiunąm1
aiβi.zūzuiianąm2 imą3
vacō4 nōit̰ . vīsaiti5
framrūite6 aētąm.
ā. yātumanahe7 jasaiti
aš ̣əm. vohū (3x)
aš ̣əm. vohū (4x)
Y8.5
yaϑā. ahū. vairiiō (2x)
vasasca. tū. ahura.mazda.2
uštāca.
xš ̣aēš ̣a.3 hauuanąm.
dāmanąm: vasō.
āpō. vasō. uruuarā̊. vasō.
vīspa. vohū.4
aš ̣acīϑra.5 xš ̣aiiamnəm.6
aš ̣auuanəm.
Y8.6
Y8.7
Y8.8
Y8.9
Y9
Y9.1
dāiiata. axš ̣aiiamnəm.7
druuaṇtəm.
vasō.xš ̣aϑrō. hiiāt̰ .1 aš ̣auua:
auuasō.xš ̣aϑrō.2 hiiāt̰ .1
druuā̊.
gatō. hamistō.3 nižbərətō.4
*haca.5 spəṇtahe.
mainii uš.6 dāmabiiō.
varatō.7 auuasō.xš ̣aϑrō.
haxš ̣aiia.1 azəmcit̰ .2 yō.
zaraϑuštrō.
fratəmą.3 nmānanąmca.
vīsąmca.
zaṇtunąmca. da´xiiunąmca.
aiŋ́hā̊.4
daēnaiiā̊. anumataiiaēca.
anuxtaiiaēca.5
anuuarštaiiaēca.6 yā.7
āhūiriš.8
zaraϑuštriš.
rauuasca.1 āϑrəmca.
āfrīnāmi.2
vīspaiiā̊. aš ̣aonō. stōiš:
ązasca.
dužāϑrəmca.3 āfrīnāmi.4
vīspaiiā̊.
druuatō. stōiš
aš ̣əm. vohū. (3x)
haomahe. aš ̣auuazaŋhō.3
xš ̣naoϑra.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
yaϑā. ahū. vairiiō. zaotā.
frā.mē. mrūtē: ..
yaϑā. ahū. vairiiō. yō. zaotā.
frā.mē.
mrūtē: .. aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ .
haca. frā. aš ̣auua. vīδuuā̊.
mraotū.
hāuuanīm. ā. ratūm.1 ā.
haomō. upāit̰ .2 zaraϑuštrəm.
ātrəm.3
pairi.yaoždaϑəṇtəm.4
+gāϑā̊sca. srāuuaiiaṇtəm:
ā.dim.5 pərəsat̰ . *zaraϑuštrō:
kō.
narə6 ahī7 yim8 azəm.
vīspahe. aŋh uš.
astuuatō. sraēštəm.
dādarəsa9 ahe.
Y9.2
Y9.3
Y9.4
Y9.5
gaiiehe. anuuatō10
aməš ̣ahe
āat̰ . mē. aēm. paitiiaoxta.1
haomō. aš ̣auua. dūraoš ̣ō:
azəm. ahmi. zaraϑuštra.
haomō. aš ̣auua. dūraoš ̣ō:
ā.mąm.2 yāsaŋuha.3
spitama.
frā.mąm.4 hunuuaŋuha.5
arət e. aoi.6
mąm. staomaine.7 stūiδi.
yaϑa.8 mā.9
*aparacit̰ .10 sao iiaṇtō.11
stauuąn.
āat̰ . aoxta. zaraϑuštrō: nəmō.
haomāi.*
kasə.ϑβąm.2 paoiriiō.
haoma.
ma iiō.3 astuuaiϑiiāi.4
hunūta.5
gaēϑiiāi:6 kā. ahmāi. aš ̣iš.
ərənāuui.7
cit̰ .8 ahmāi. jasat̰ . āiiaptəm.
āat̰ . mē. aēm1 paitiiaoxta.
haomō. aš ̣auua. dūraoš ̣ō:
vīuuaŋhā̊. mąm. paoiriiō.
ma iiō2
astuuaiϑiiāi. hunūta3
gaēϑiiāi:4
hā. ahmāi. aš ̣iš. ərənāuui5
tat̰ . ahmāi. jasat̰ . āiiaptəm.
yat̰ . hē6 puϑrō7 us.zaiiata8
yō. yimō9 xš ̣aētō.
huuąϑβō10
arənaŋuhastəmō11
zātanąm.
huuarə.darəsō. ma iiānąm:
12yat̰ . kərənaot̰ 13 aiŋ́he14
xš ̣aϑrāδa15
amarš ̣əṇta16 pasu. vīra17
aŋhaoš ̣əmne18 āpa.
uruuaire19
airiiąn. arəϑəm20
ajaiiamnəm
yimahe.1 xš ̣aϑre.2
auruuahe.3
nōit̰ . aotəm.4 ā̊ŋha.5 nōit̰ .
garəməm.6
nōit̰ . zauruua.7 ā̊ŋha. nōit̰ .
mərəϑiiuš.8
nōit̰ . araskō.9
daēuuō.dātō:10
Y9.6
Y9.7
Y9.8
Y9.9
Y9.10
paṇca.dasa. fracarōiϑe.11
pita.12 puϑrasca.
raoδaēš ̣uua.
*katarascit̰ .13
yauuata. xš ̣aiiōit̰ .14
huuąϑβō.
yimō. vīuuaŋuhatō.15 puϑrō.
kasə.ϑβąm.1 bitiiō. haoma.
ma iiō.
astuuaiϑiiāi. hunūta.
gaēϑiiāi:2
kā. ahmāi. aš ̣iš. ərənāuui.3
cit̰ . ahmāi. jasat̰ . āiiaptəm
āat̰ . mē. aēm. paitiiaoxta.
haomō. aš ̣auua. dūraoš ̣ō:
āϑβiiō. mąm. bitiiō. ma iiō.
astuuaiϑiiāi. hunūta.
gaēϑiiāi:1
hā. ahmāi. aš ̣iš. ərənāuui.
tat̰ . ahmāi. jasat̰ . āiiaptəm.
yat̰ . hē.2 puϑrō. us.zaiiata.3
vīsō. sūraiiā̊. ϑraētaonō
1yō. janat̰ .2 ažīm.
dahākəm.3
ϑrizafanəm.4
ϑrikamərəδəm.5
xš ̣uuaš.aš ̣īm.6
hazaŋrā.yaoxštīm.7
ašaojaŋhəm.8 daēuuīm.9
drujəm.10
aγəm. gaēϑāuuiiō.11
druuaṇtəm.12
yąm. ašaojastəmąm.
drujəm.13
fraca. kərəṇtat̰ . aŋrō.14
mainiiuš.15
aoi.16 yąm. astuuaitīm.
gaēϑąm.17
mahrkāi.18 aš ̣ahe.
gaēϑanąm.
kasə.ϑβąm.1 ϑritiiō. haoma.
ma iiō.
astuuaiϑiiāi. hunūta.
gaēϑiiāi:
kā. ahmāi. aš ̣iš. ərənāuui.
cit̰ . ahmāi. jasat̰ . āiiaptəm.
āat̰ . mē. aēm. paitiiaoxta.
haomō. aš ̣auua. dūraoš ̣ō:
ϑritō1 sāmanąm. səuuištō2
ϑritiiō. mąm. ma iiō.
astuuaiϑiiāi. hunūta.
gaēϑiiāi:
Y9.11
Y9.12
Y9.13
Y9.14
hā. ahmāi. aš ̣iš. ərənāuui.
tat̰ . ahmāi. jasat̰ . āiiaptəm.
yat̰ . hē. puϑra3 us.zaiiōiϑe4
uruuāxš ̣aiiō5 kərəsāspasca:6
t̰ kaēš ̣ō. aniiō7 dātō.rāzō.
āat̰ . aniiō. uparō.kairiiō8
yauua9 gaēsuš.10 gaδauuarō
yō. janat̰ . ažīm.2 sruuarəm.3
yim. aspō.garəm.
nərə.garəm.4
yim.5 vīš ̣auuaṇtəm.6
zairitəm.7
yim.5 upairi. vīš.8 araoδat̰ .9
ārštiiō.barəza.10 zairitəm:11
yim. upairi. kərəsāspō.
aiiaŋha.12 pitūm.13
pacata.14
ā. rapiϑβinəm.15
zruuānəm:16
tafsat̰ ca. hō. mairiiō17
īsat̰ ca18
frąš. aiiaŋhō.19 frasparat̰ .20
yae iiaṇtīm21 āpəm.
parā̊ŋhāt̰ :22
parąš.23 tarštō.24
apatacat̰ .25
naire.manā̊.26 kərəsāspō
kasə.ϑβąm. tūiriiō1 haoma.
ma iiō.
astuuaiϑiiāi. hunūta.
gaēϑiiāi:2
kā. ahmāi. aš ̣iš. ərənāuui.3
cit̰ . ahmāi. jasat̰ . āiiaptəm
āat̰ . mē. aēm. paitiiaoxta.
haomō. aš ̣auua. dūraoš ̣ō:
pouruš ̣aspō.1 mąm. tūiriiō.
ma iiō.
astuuaiϑiiāi. hunūta.
gaēϑiiāi:2
hā. ahmāi. aš ̣iš. ərənāuui.3
tat̰ . ahmāi. jasat̰ . āiiaptəm.
yat̰ . hē. tūm. us.zaiiaŋha.4
tūm. ərəzuuō. zaraϑuštra.
nmānahe. pouruš ̣aspahe.5
vīdaēuuō.6 ahura.t̰ kaēš ̣ō.
srūtō.1 airiiene.2 vaējahe.3
tūm. pairiiō. zaraϑuštra.
+ahunəm. vairīm.
frasrāuuaiiō.
vībərəϑβaṇtəm.4 āxtūirīm.
*aparəm.5 xraoždiiehiia.6
frasrūiti.
Y9.15
Y9.16
Y9.17
Y9.18
Y9.19
tūm. zəmargūrō.1
ākərənauuō.2
vīspe.3 daēuua.4 zaraϑuštra.
yōi.5 para. ahmāt̰ .
vīrō.raoδa.6
apataiiən.7 paiti. āiia.zəmā:8
yō. aojištō. yō. taṇcištō.9
yō. ϑβaxš ̣ištō. yō. āsištō.
yō. as.10 vərəϑrająstəmō.
abauuat̰ .11 mainiuuā̊.12
dāmąn
1āat̰ . aoxta. zaraϑuštrō:
nəmō. haomāi. vaŋhuš.2
haomō.
huδātō. haomō.3 aršdātō.4
vaŋhuš. dātō. baēš ̣aziiō.
hukərəfš. huuarəš.5
vərəϑrajā̊.
zairi.gaonō.6 nąmiiąsuš.7
yaϑa.8 arəṇte.9 vahištō.
urunaēca. pāϑmainiiōtəmō.
nī.tē.1 zāire.2 maδəm.
mruiiē.
nī. aməm. nī. vərəϑraγnəm.
nī. dasuuarə.3 nī. baēš ̣azəm.
nī. fradaϑəm. nī.
varədaϑəm.4
nī. aojō. vīspō.tanūm.5
nī. mastīm.6
vīspō.paēsaŋhəm:
nī. tat̰ . yaϑa. gaēϑāhuua.
vasō.xš ̣aϑrō. fracarāne.7
t̰ baēš ̣ō. tauruuā̊. drujəm.8
vanō
nī. tat̰ . yaϑa. tauruuaiieni.1
vīspanąm. t̰ biš ̣uuatąm.2
t̰ baēš ̣ā̊.3
daēuuanąm. ma iiānąmca.4
yāϑβąm. pairikanąmca.
sāϑrąm. kaoiiąm.5
karafnąmca.6
mairiianąmca.7
bizaṇgranąm.8
aš ̣əmaoγanąmca.9
bizaṇgranąm.10
vəhrkanąmca.11
caϑβarə.zaṇgranąm.12
haēniiā̊sca.13
pərəϑu.ainikaiiā̊.
dauuąiϑiiā̊.14 patąiϑiiā̊.
iməm. ϑβąm. paoirīm.1
yānəm.
Y9.20
Y9.21
Y9.22
Y9.23
haoma. jaiδiiemi.2 dūraoš ̣a:
vahištəm. ahūm.3 aš ̣aonąm.4
raocaŋhəm. vīspō. āϑrəm:
iməm. ϑβąm. bitīm. yānəm.5
haoma. jaiϑiiemi. dūraoš ̣a:
druuatātəm.6
aiŋ́hā̊sə.tanuuō:7
iməm. ϑβąm. ϑritīm.8
yānəm.
haoma. jaiδiiemi. dūraoš ̣a:
darəγō.jītīm. uštānahe.
iməm. ϑβąm. tūirīm.1
yānəm.
haoma. jaiδiiemi. dūraoš ̣a.
+yaϑa. aēš ̣ō. amauuā̊.
+ϑrąfəδō2 fraxštāne3 zəmā4
paiti.
t̰ baēš ̣ō.5 tauruuā̊. drujəm.6
vanō:
iməm. ϑβąm. puxδəm.
yānəm.
haoma. jaiδiiemi. dūraoš ̣a:
+yaϑa. βərəϑrajā̊.
vanat̰ .pəš ̣anō.7
+fraxštāne.3 zəmā. paiti.
t̰ baēš ̣ō. tauruuā̊. drujəm.8
vanō.
iməm. ϑβąm. xštūm. yānəm.
haoma. jaiδiiemi. dūraoš ̣a:
pauruua1 tāiiūm2 pauruua1
gaδəm.
pauruua1 vəhrkəm.
būiδiiōimaiδe:3
mā.ciš.4 pauruuō.5
būiδiiaēta. nō.
vīspe.6 pauruua.
būiδiiōimaiδe
haomō. aēibiš. yōi.
auruuaṇtō.1
hita. taxš ̣əṇti.2 arənāum.3
zāuuarə. aojā̊sca. baxš ̣aiti:4
haomō. āzīzanāitibiš.5
daδāiti.6 xš ̣aētō.puϑrīm.7
uta. aš ̣auua.frazaiṇtīm:8
haomō. taēcit̰ . yōi.9 kataiiō.
naskō.frasā̊ŋhō. ā̊ŋhəṇte.10
spānō. mastīmca.11 baxš ̣aiti
haomō. tā̊scit̰ .1 yā̊. kainīnō.2
ā̊ŋhaire.3 darəγəm. aγruuō.4
haiϑīm.5 rāδəmca.6
baxš ̣aiti.7
Y9.24
Y9.25
Y9.26
Y9.27
Y9.28
moš ̣u.8 jaiδiiamnō.9
huxratuš
haomō. təmcit̰ . yim.
kərəsānīm.1
apa.xš ̣aϑrəm.2 niš ̣āδaiiat̰ .3
yō. raosta.4 xš ̣aϑrō.kāmiia.5
yō.6 dauuata:7 nōit̰ . mē.
apąm.
+āϑrauua. aiβištiš.8
vərəiδiiē.9 daiŋ́hauua.10
carāt̰ :
hō. vīspe.11 vərəiδinąm.12
vanāt̰ .
nī.13 vīspe.14 vərəiδinąm.15
janāt̰ .
ušta.tē.1 yō. ā.2 aojaŋha.3
vasō.xš ̣aϑrō. ahi.4 haoma:
ušta.tē.5 apiuuatahe.6
pouruuacąm.7
ərəžuxδanąm:8
ušta.tē.5 nōit̰ . pairi.frāsa.
ərəžuxδəm.9 vācim.
frā.tē.1 mazdā̊. barat̰ .2
pauruuanīm.3
aiβiiā̊ŋhanəm4
stəhrpaēsaŋhəm5
mainiiutāštəm.6
vaŋuhīm.7 daēnąm.
māzdaiiasnīm:8
āat̰ aiŋ́he9 ahi10 aiβiiāstō
barš ̣nuš.11 paiti gairinąm
drājaŋhe12
aiβiδāitīšca.13 grauuasca.14
mąϑrahe.
haoma. nmānō.paite.1
vīspaite.2
zaṇtupaite.3 daiŋ́hupaite.4
spanaŋha. vaēδiiā. paite:5
amāica.6 ϑβā.
vərəϑraγnāica.7
māuuōiia8 upa.mruiiē9
tanuiiē10
ϑrimāica11 yat̰ .
pouru.baoxš ̣nahe
vī.nō1 t̰ biš ̣uuatąm2
t̰ baēš ̣ bīš3
vī. manō4 bara.
graməṇtąm:5
yō. cišca6 ahmi. nmāne. yō.
aiŋ́he7
vīsi8 yō. ahmi. zaṇtuuō9 yō.
aiŋ́he.10 daiŋ́huuō.11
Y9.29
Y9.30
Y9.31
Y9.32
aēnaŋhā̊.12 asti. ma iiō.13
gəuruuaiia.hē.14 pāδauue.15
zāuuarə.
pairi.š ̣ē.16 uš ̣i.17 vərənūiδi.
skəṇdəm.18 š ̣ē.19 manō.
kərənūiδi
mā. zbaraϑaēibiia.1 fratuiiā̊.
mā. gauuaēibiia.2
aiβi.tūtuiiā̊.3
mā. ząm. vaēnōit̰ .4 aš ̣ibiia.5
mā. gąm. vaēnōit̰ .4 aš ̣ibiia.5
yō.6 aēnaŋhaiti.7 nō. manō.
yō. aēnaŋhaiti.7 nō.
kəhrpəm.
1paiti. ažōiš.2 zairitahe.
simahe.3 vīš ̣ō.vaēpahe.4
kəhrpəm. nāš ̣əmnāi.5
aš ̣aone.
haoma. zāire.6 vadarə.
jaiδi:7
paiti. gaδahe.
vīuuarəzdauuatō.8
xruuī iiatō.9 zazarānō.10
kəhrpəm. nāš ̣əmnāi. aš ̣aone.
haoma. zāire.11 vadarə.12
jaiδi
paiti. ma iiehe.1 druuatō.
sāstarš.2
aiβi.vōiždaiiaṇtahe.3
kamərəδəm.
kəhrpəm. nāš ̣əmnāi. aš ̣aone.
haoma. zāire.4 vadarə. jaiδi:
paiti. aš ̣əmaoγahe.5
anaš ̣aonō.6
ahūm.mərəṇcō.7 aiŋ́hā̊.8
daēnaiiā̊.
mąs. vaca.9 daϑānahe. nōit̰ .
ϑnāiš.10 apaiiaṇtahe.11
kəhrpəm. nāš ̣əmnāi. aš ̣aone.
haoma. zāire.12 vadarə.
jaiδi.
paiti. jahikaiiāi.1
yātumaitiiāi.2
maoδanō.kairiiāi.3
upaštā.bairiiāi.4
yeŋ́he. frafrauuaiti.5 manō.
yaϑa. aβrəm.6 vātō.š ̣ūtəm.7
kəhrpəm. nāš ̣əmnāi. aš ̣aone.
haoma. zāire.8 vadarə. jaiδi:
yat̰ . hē. kəhrpəm. nāš ̣əmnāi.
aš ̣aone.
haoma. zāire.9 vadarə. jaiδi.
Y10
Y10.1
Y10.2
Y10.3
Y10.4
Y10.5
Y10.6
viš.1 apąm. iδa. patəṇtu.2
vī. daēuuā̊ŋhō.3 vī.
daēuuaiiō:4
vaŋhuš. sraoš ̣ō. mitaiiatu.5
aš ̣iš. vaŋuhi.6 iδa. miϑratu.7
aš ̣iš. vaŋuhi.8 rāmiiat̰ .9
iδa.10
upa. imat̰ . nmānəm. yat̰ .
āhūiri.11
yat̰ . haomahe. aš ̣auuazaŋhō
fratarəmcit̰ . tē.1 hauuanəm.2
vaca. upa.staomi.
huxratuuō.3
yō. ąsuš.4 haṇgəuruuaiieiti:5
uparəmcit̰ . tē. hauuanəm.
vaca. upa.staomi.
huxratuuō.6
yahmi. niγne.7 narš. aojaŋha
staomi. maēγəmca.1
vārəmca.2
yā.tē.3 kəhrpəm.
vaxš ̣aiiatō.4
barš ̣nuš.5 paiti. gairinąm.
staomi. garaiiō.6 bərəzaṇtō.7
yaϑra.8 haoma. urūruδuš ̣a
staomi. ząm. pərəϑβīm.
paϑanąm.
vərəziiaŋhuuąm.1
āparąm.2
barəϑrīm.3 tē. haoma.
aš ̣āum:4
staomi. zəmō. yaϑa.5
raoδahe.
hubaoiδiš. auruuō.6
carāunəm.7
uta. mazdā̊.8 huruϑma:9
haoma. raose.10 gara. paiti.
uta. frāδaēš ̣a.11 viš ̣paϑa.12
haiϑīmca.13 aš ̣ahe. xā̊.14 ahi
varəδaiiaŋuha.1 (..) mana.
vaca.2
vīsp sca.3 paiti. varš ̣acīš.4
vīsp sca. paiti. frasparə .5
vīsp sca. paiti. frauuāxš ̣ .
(2x)
haomō. uxš ̣iieiti.1
stauuanō:2
aϑa. nā.3 yō.4 dim.5 staoiti.
vərəϑrająstarō.6 bauuaiti:
nitəmacit̰ .7 haoma. hūitiš.8
nitəmacit̰ .7 haoma. stūitiš.
Y10.7
Y10.8
Y10.9
Y10.10
Y10.11
nitəmacit̰ .7 haoma.
arəitiš.9
hazaŋraγniiāi.10 asti.
daēuuanąm
nasiieiti.1 haϑra. frākərəsta.2
+ahmat̰ .3 haca. nmānāt̰ .
āhitiš.4
yaϑra. bāδa.5 upāzaiti.6
yaϑra. bāδa.5 upastaoiti.7
haomahe. baēš ̣aziiehe.
ciϑrəm. dasuuarə.8
baēš ̣azəm.
*ahe. vīse. uta.9 maēϑanəm
vīspe. zī1 aniiē2
maiδiiā̊ŋhō3
aēš ̣ma.4 haciṇte.5
xruuīm.druuō.6
āat̰ . hō.7 yō. haomahe.
maδō.
aš ̣a. hacaite.8 uruuāsmana:
rəṇjaiti.9 haomahe. maδō:
yō. yaϑa. puϑrəm.
taurunəm.10
haoməm. vaṇdaēta.11
ma iiō.12
frā. ābiiō.13 tanubiiō.
haomō. vīsāite14 baēš ̣azāi
haoma. dazdi.mē.1
baēš ̣azanąm.
yābiiō. ahi.2 baēš ̣azaδā̊:3
haoma. dazdi.mē.4
vārəϑraγninąm.5
yābiiō. ahi.2
vərəϑra.tauruuā̊:
frā.tē.6 vīsāi. uruuaϑō.7
staota:
uruuaϑəm.8 staotārəm.
vaŋhaŋhəm.9
daδō.10 aoxta. ahurō.
mazdā̊.
yaϑa. aš ̣əm. yat̰ . vahištəm.
auruuaṇtəm.1 ϑβā.
dāmiδātəm.2
baγō. tataš ̣at̰ . huuāpā̊:
auruuaṇtəm.1 ϑβā.
dāmiδātəm.2
baγō. nidaδat̰ . huuāpā̊.
haraiϑiiō.3 paiti. barəzaiiā̊
āat̰ . ϑβā. aϑra1 sp ṇta.
fradaxšta
mərəγa.2 vīžuuaṇca.3
vībarən.4
Y10.12
Y10.13
Y10.14
Y10.15
+auui.5 i ata.6
upāiri.saēna.7
auui.8 staēra.9 starō.sāra.10
+auui8 kusrāδa11
kusrō.patāδa12
auui.8 paβrāna.13 viš ̣paϑa.14
auui.8 spita.gaona.15 gairi.
āat̰ . āhuua. pauruuatāhuua.1
pouru.sarəδō.2 vīraoδahe.3
haomō.4 gaoma. zairi.gaonō:
ā.tē.5 baēš ̣aza.6 irīraϑarə.7
vaŋh uš. manaŋhō.
maiiābiiō:8
āat̰ . mē. ahe. dušsaŋhahe.9
parāca. vaēpaiia.10 manō:
āat̰ . ahe. nī. manō.11 manō.
yō. mē. dušsaŋhō.9 hištaite
nəmō. haomāi. yat̰ .
kərənaoiti.
driγaoš.1 hauuat̰ .masō.2
manō.
yaϑa. raēuuastəmahecit̰ :3
nəmō. haomāi. yat̰ .
kərənaoiti.
driγaoš.1 hauuat̰ .masō.
manō.
yat̰ . usnąm.4 aēiti.5 vaēδiia:6
pourunarəm.7 tūm.
kərənūš ̣i.8
spainiiaŋhəm.9
cistiuuastarəm.10
yasə.tē.11 bāδa12 haoma.
zāire13
gauua. iristahe.14 baxš ̣aite
mā.mē.1 yaϑa. gāuš.2 drafš ̣ō.
āsitō.3 vārəm. acaire:4
fraš ̣a.5 fraiiaṇtu.6 tē. maδō.
vərəziiaŋuhā̊ŋhō.7 jasəṇtu:8
+pairi.tē.9 haoma. aš ̣āum.10
aš ̣auuāzō.11 daδąmi. imąm.
tanūm. yā. tē. vaēnaite.12
huraoδa.
auuaŋhərəzāmi.1 janiiaoš.2
ūnąm.3
mairiiaiiā̊.4
əuuītō.xarəδaiiā̊.5
yā. mainiieiṇti.6
dauuaiieiṇti.7
āϑrauuanəmca. haoməmca.
+hā. yā.8 dapta. apanasiieiti:
yā. tat̰ . yat̰ . haomahe.
draonō.
Y10.16
Y10.17
Y10.18
Y10.19
Y10.20
nigā̊ŋhəṇti.9 nišhaδaiti.10
nōit̰ . tąm. āϑrauuō.puϑrīm.
naēδa. dasti.11 hupuϑrīm
paṇcanąm.1 ahmi.
paṇcanąm.1 nōit̰ .
ahmi: humatahe. ahmi.
dušmatahe.
nōit̰ . ahmi: hūxtahe. ahmi.
dužūxtahe.
nōit̰ . ahmi: huuarštahe.2
ahmi. dužuuarštahe.3 nōit̰ .
ahmi:
sraoš ̣ahe. ahmi. asruštōiš.4
nōit̰ .ahmi: aš ̣aonō. ahmi.
druuatō. nōit̰ .
ahmi. at̰ cit̰ .5 ahmāt̰ . yaϑa.
apəməm.6
maniuuā̊.7 aŋhat̰ . niuuāitiš
āat̰ . aoxta. zaraϑuštrō:
nəmō. haomāi. mazdaδātāi:2
vaŋhuš. haomō. mazdaδātō:
nəmō. haomāi:
vīspe. haoma. upastaomi.3
yat̰ cit̰ . barš ̣nuš ̣uua.4
gairinąm.
yat̰ cit̰ . jąfnuš ̣uua. raonąm.5
yaēcit̰ .6 ązahu.7 dərətā̊ŋhō.8
jaininąm. upadarəzāhu:9
ərəzataēna. haca. tašta.10
zaranaēnəm.11 aoi.12
taxš ̣e:13
mā.tē.14 nīre.15 zəmi.16
paiti.
iϑa.17 raēuuaṇtō.18 arəjahe.
imā̊sə.tē.1 haoma. gāϑā̊. imā̊.
həṇti.2 staomāiiō.3 imā̊.
həṇti.
cīcaš ̣ānā̊.4 ime.5 həṇti.
arš ̣uxδa.6
vācō.7 dāsmainiš.8
vārəϑraγniš.9
paiti.biš ̣iš.10 baēš ̣aziia
imā̊sə.1 tūmcit̰ . māuuōiia:2
fraš ̣a. fraiiaṇtu.3 tē. maδō.
raoxš ̣na.4 fraiiaṇtu.3 tē.
maδō:
rəṇjiiō.5 vazaiti.6 maδō.
vārəϑraγniš.7 həṇtəm.8
āstaoite.9
haϑra. ana. gāϑβiia.10 vaca:
1gauue. nəmō. gauue. nəmō.
Y10.21
gauue. uxδəm. gauue.
vərəϑrəm.
gauue. arəϑəm.2 gauue.
vastrəm:3
4gauuē. vərəziiātąm. tąm.
n .5
arəϑāi. fš ̣uiiō
haoməm. zāirīm.1
bərəzaṇtəm.2
yazamaide: haoməm.
frāš ̣mīm. frādat̰ .gaēϑəm.
yazamaide: haoməm.
dūraoš ̣əm.
yazamaide: vīspe. haoma.
yazamaide:
3zaraϑuštrahe. spitāmahe.
iδa.
aš ̣aonō. aš ̣īmca.4
frauuaš ̣īmca.
yazamaide
ye hē. hātąm.
Y11
Y11.1
Y11.2
Y11.3
ϑrāiiō. haiϑīm.1 aš ̣auuanō.
āfriuuacaŋhō.2 zauuaiṇti.3
gāušca.4 aspasca. haomasca:
gāuš. zaotārəm. zauuaiti.5
uta. buiiā̊. afrazaiṇtiš.6
uta. d uš.srauuā̊.7
hacimnō.8
yō. mąm. āstąm. nōit̰ .
baxš ̣ahe:9
āat̰ . mąm.10 tūm.
fš ̣aonaiiehe.11
nāiriiā̊.12 vā. puϑrahe. vā.
haoiiā̊.13 vā. marš ̣uiiā̊
aspō. bāš ̣ārəm. zauuaiti:
mā. buiiā̊. auruuatąm.1
yūxta.
mā. auruuatąm.1 aiβiš ̣asta.
mā. auruuatąm.1 niϑaxta.
yō. mąm. zāuuarə. nōit̰ .
jaiδiiehi.2
pourumaiti.3 haṇjamaine.4
pouru.naraiiā̊. karš ̣uiiā̊
haomō. āš ̣ārəm. zauuaiti:
uta. buiiā̊. afrazaiṇtiš.1
uta. d uš.srauuā̊. hacimnō.
+yō. mąm. aiβišhutəm.2
dāraiiehi.3
yaϑa.4 tāiiūm. pəš ̣ō.sārəm:5
Y11.4
Y11.5
Y11.6
Y11.7
Y11.8
VrS3.1
nauua. ahmi. pəš ̣ō.sārō.5
+azəm. yō. haomō. aš ̣auua.
dūraoš ̣ō.
us.mē.1 pita.2 haomāi.
draonō.
ənaot̰ .3 ahurō. mazdā̊.
aš ̣auua. haŋuharəne.4
mat̰ .hizuuō. hōiiūmca.5
dōiϑrəm.
yō. mąm. tat̰ . draonō. zināt̰ .1
vā.
trəfiiāt̰ .2 vā. apa. vā.
yāsāiti.3
+yat̰ . mē. daϑat̰ . ahurō.
mazdā̊.
aš ̣auua. haŋuharəne.4
mat̰ .hizuuō. hōiiūmca.5
dōiϑrəm
nōit̰ . ahmi. nmāne.1
zānāite.2
āϑrauua. naēδa. raϑaēštā̊.3
naēδa. vāstriiō. fš ̣uiiąs:4
āat̰ . ahmi. nmāne. zaiiā̊ṇte.5
dahakāca.6 mūrakāca.7
pouru.sarəδa.8 varš ̣nāca
ϑβāš ̣əm. ā.1 g uš.
frāϑβərəsō.2
taṇcištāi.3 haomāi.4 draonō:
mā.ϑβā.5 haomō. baṇdaiiāt̰ .
yaϑa. mairīm. baṇdaiiat̰ .6
yim. tūirīm. fraŋrasiiānəm.7
maδəme.8 ϑriš ̣uue.9
ai hā̊.10 zəmō.11
əm.12 aiiaŋhahe
āat̰ . aoxta. zaraϑuštrō:
nəmō. haomāi. mazdaδātāi:
vaŋhuš.2 haomō. mazdaδātō:
nəmō. haomāi.
hāuuanānəm. āstāiia: ..
azəm.
vīsāi: .. ātrauua xš ̣əm.2
āstāiia: ..
azəm. vīsāi: ..
frabərətārəm.3 āstāiia:
.. azəm. vīsāi: .. ābərətəm.
āstāiia: .. azəm. vīsāi: ..
āsnatārəm.
āstāiia: .. azəm. vīsāi: ..
raēϑβiškarəm. āstāiia: ..
azəm.
vīsāi: .. sraoš ̣āuuarəzəm.
āstāiia.
dąhištəm. aršuuacastəməm:
.. azəm.
vīsāi.:
VrS3.2
VrS3.3
VrS3.4
VrS3.5
yaϑā. ahū. vairiiō. yō.
zaotā. frā.mē. mrūtē. aϑā.
ratuš. .. mraotū
āϑrauuanəm. āstāiia:
raϑaēštārəm.
āstāiia: vāstrīm. fš ̣uiiaṇtəm.
āstāiia: nmānahe.
nmānō.paitīm.
āstāiia: vīsō. vīspaitīm.
āstāiia:
zaṇt uš. zaṇtupaitīm.
āstāiia:
dai h uš.1
dai hupaitīm.2 āstāiia.
yuuānəm.1 humanaŋhəm.
huuacaŋhəm.2
hu iiaoϑnəm. hudaēnəm.
āstāiia: yuuānəm.1
uxδō.vacaŋhəm. āstāiia:
aētuuadaϑəm.3
āstāiia: dai hāuruuaēsəm.4
āstāiia:
humāiš.5 pairijaϑnəm.
āstāiia: nmānahe.
nmānō.paϑnīm. āstāiia
nāirikąmca.1 āstāiia.
frāiiō.humatąm.
frāiiō.hūxtąm.
frāiiō.huuarštąm.
huš.hąm.sāstąm.
ratuxš ̣aϑrąm. aš ̣aonīm.
yąm. ārmaitīm. spəṇtąm.
yā̊sca. tē.
γənā̊.2 ahura. mazda:
narəmca. aš ̣auuanəm.
āstāiia. frāiiō.humatəm. frāii
ō.hūxtəm.
frāiiō.huuarštəm.
vistō.fraorəitīm.3
əuuistō.kaiiaδəm.4 ye he.
iiaoϑnāiš.
gaēϑā̊. aš ̣a. frādəṇte
āat̰ . vō. kascit̰ .1
mazdaiiasnanąm.
ratūš.2 āmrūmaide. ratūš.2
āstāiiamaide.3
aməš ̣ sca.4 spəṇt .5
sao iiaṇtasca.6
dąhišt .7 aršuuacastəmą.8
aiβiiāmatəmą.9
ašxrā anutəmą:10
mazišt .11 amą.
āmrūmaide.12 daēnaiiā̊.
māzdaiiasnōiš.
aϑaurunąsca.13
raϑaēštār sca.14
vāstriiąsca. fš ̣uiiaṇtō
Y11.9
Y11.10
Y11.11
Y11.12
yō. nō.2 aēuuō. at̰ . tē.3
uiiē.4 ϑrāiiōidiiāi.5 tūrahe.6
maṇdāidiiāi.7 xš ̣uuīdəm.8
haptāždiiāi.9
nauua.10 dasme.11 yōi.
v .12 yaēϑma
1pairi.tē. haoma. aš ̣āum.2
aš ̣auuāzō.
daδąmi.3 imąm. tanūm.
yā. mē. vaēnaite.4 huraoδa.5
ϑβaxš ̣āi. haomāi. maδāi.
hauuaŋuhāi.6 aš ̣auuastāi:
pairi.mē.7 tūmcit̰ . daiiā̊8
haoma9
aš ̣auua. dūraoš ̣a.10 vahištəm.
ahūm.
aš ̣aonąm.11 raocaŋhəm.
vīspō. āϑrəm
aš ̣əm. vohū (3x)
aš ̣əm. vohū (2x)
aš ̣əm. vohū (4x)
yaϑā. ahū. vairiiō (2x)
Y11.13
Y11.14
vasasca. tū.3 ahura.mazda.
uštāca.
xš ̣aēš ̣a. hauuanąm.
dāmanąm: vasō.
āpō. vasō. uruuarā̊. vasō.
vīspa.
vohū. aš ̣aciϑra. xš ̣aiiamnəm.
aš ̣auuanəm.
dāiiata. axš ̣aiiamnəm.4
druuaṇtəm.
vasō.xš ̣aϑrō. hiiāt̰ .1 aš ̣auua:
auuasō.xš ̣aϑrō. hiiāt̰ .1 druuā̊.
gatō. hamistō. nižbərətō.
*haca. spəṇtahe.
mainii uš.2 dāmabiiō.
varatō. auuasō.xš ̣aϑrō
haxš ̣aiia.1 azəmcit̰ . yō.
zaraϑuštrō.
=Y5.2
5
=Y5.2
6
=Y5.2
7
Y11.15
VrS3.6 =
Vr3.6
VrS3.7
=Vr3.7
VrS3.8
VrS3.9
VrS3.10
fratəmą.2 nmānanąmca.
vīsąmca. zaṇtunąmca.
da´xiiunąmca. ai hā̊.3
daēnaiiā̊.
anumataiiaēca.
anuxtaiiaēca.4
anuuarštaiiaēca.5
yā.6 āhūiriš.7 zaraϑuštriš
rauuasca. āϑrəmca.
āfrīnāmi.
vīspaiiā̊. aš ̣aonō. stōiš:
ązasca.
dužāϑrəmca. āfrīnāmi.1
vīspaiiā̊.
druuatō. stōiš
=Y5.2
8
aš ̣əm. vohū (3x)
yaϑā. ahū. vairiiō. yō.
ātrauuaxš ̣ō.
frā.mē. mrūtē: .aϑā.
ratuš. . . mraotū: yaϑā. ahū.
vairiiō.
yō. zaotā. frā.mē. mrūtē:
aϑā.
ratuš. mraotū
tūm. nō. āϑraom. zaotastē
yaϑā. ahū. vairiiō. yō.
āϑrauuaxš ̣ō.
frā.mē. mrūtē: aϑā. ratuš. ..
mraotū.:
azəm. aēta. zaota.
vīsāi. staotanąm.
yesniianąm.
frasraoϑrəmca.2
framarəϑrəmca.2
fragāϑrəmca.2 frāiiaštīmca
yaϑā. ahū. vairiiō. yō.
ātrauuaxš ̣ō.
frā.mē. mrūtē: .aϑā.
ratuš. . . mraotū: yaϑā. ahū.
vairiiō.
yō. zaotā. frā.mē. mrūtē:
aϑā.
ratuš. mraotū
mazdaiiasnō. ahmī
mazdaiiasnō. zaraϑuštriš.
frauuarānē. āstūtascā.
frauuarətascā:: āstuiiē.
humatəm. manō. āstuiiē.
hūxtəm. vacō. āstuiiē.
huuarštəm. š́ iiaoϑanəm.::
āstuiiē. daēnąm.
māzdaiiasnīm.
Y12.7
Y12.8
Y12.9
VrS3.11
fraspāiiaoxəδrąm.
niδāsnaiϑiš ̣əm.
xvaētuuadaϑąm. aš ̣aonīm.
yā. hāitinąmcā.
būš́ iieiṇtinąmcā. mazištācā.
vahištācā. sraēštācā. yā.
āhūiriš. zaraϑuštriš:: ahurāi.
mazdāi. vīspā. vohū.
cinahmī.:: aēš ̣ā. astī.
daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
āstūitiš.
aš ̣əm. vohū (3x)
Y15.2
yeŋ́hē. mē. aš ̣āt̰ . hacā.
vahištəm. yesnē. paitī.
vaēdā. mazdā̊. ahurō. yōi.
ā̊ŋharəcā. həṇticā. tą. yazāi.
xvāiš. nāmə̄nīš. pairicā.
jasāi. vaṇtā.:: vohū.
xš ̣aϑrəm. vairīm. bāgəm.
aibībairištəm.
VrS3.12
yaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaotā.
frāmē. marūtē. aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā. aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū.
səraoš ̣ō. iδā. astū. ahurahe.
mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe.
aš ̣aonō. yə̄. nā̊. ištō. hiiat̰ .
paouruuīm. tat̰ .
ustəməmcīt̰ ::
Y15.3
*
yaϑā. ahū. vairiiō. ẏō.
ātrauuaxšō. frā. mē. marūtē.
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū.
VrS3.13
auuaϑāt̰ . iδā. səraoš ̣ō. astū.
ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
səuuīštahe. aš ̣aonō. yə̄. nā̊.
ištō
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide:
zaraϑuštrəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
zaraϑuštrahe.
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide:
aməš ̣ . spəṇt . aš ̣aonąm.
yazamaide.
G1.3
VrS3.14
VrS4.1
VrS4.2
VrS4.3
Vr4.2
YVr11.16
aš ̣əm. vohū. (3x)
aš ̣āunąm.1 vaŋuhīš. sūrā̊.
spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō. yazamaide.
astuuatō.
manahiiāca:2 apanōtəməm.
raϑβąm. yazamaide.
yaētuštəməm. yazatanąm.
haŋhanuštəməm.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiβinasąstəməm.
jaγmūštəmąm.3 aš ̣aonō.
aš ̣ahe.
raϑβō. ratufritīm.
yazamaide.
āca. manō. mata. āca.1
yazamaide.
vaŋuhīmca.2 ādąm.
vaŋuhīmca. aš ̣īm.
vaŋuhīmca. cistīm.
vaŋuhīmca. druuatātəm.
auui.3 ratūš.4 auui.5
raϑβiia. gərəṇte
frā. gauue. vərəṇdiiāi.1
mazdaiiasna.
zaraϑuštraiiō.2 ā.hīm.3
vaēδaiiamahī.4
raϑβaēca.5 miiazdaēca.
raϑβaēca.
ratufritaiiaēca. vīspaiiā̊.
sącat̰ ca.6
aš ̣aonō. stōiš. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
sraoš ̣ō. astu.
G1.4
1sraoš ̣əm. aš ̣īm. yazamaide:
ratūm.
bərəzaṇtəm. yazamaide.
yim. ahurəm.
mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō.2 yō.
aš ̣ahe. jaγmūštəmō: vīspa.3
srauuā̊.
zaraϑuštri.4 yazamaide:
vīspaca.
huuaršta. iiaoϑna.5
yazamaide.
varštaca. varə iiamnaca6
Y70.7
yeŋ́hē. hātąm.
Y70.6
frauuarāne. mazdaiiasnō.
zaraϑuštriš.
vīdaēuuō. ahura.t̰ kaēš ̣ō:
hāuuan e.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
sāuuaŋh e. vīsiiāica.
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
raϑβąm.
aiiaranąmca. asniianąmca.
māhiianąmca.
yāiriianąmca. sarəδanąmca.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.:
Y11.17
Y11.18
Y11.19
yaϑā. ahū. vairiiō. yō.
ātrauuaxso.
frā.mē. mrūtē: .. yaϑā. ahū.
vairiiō. yō. zaota. frā.mē.
mrūtē. aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ .
haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū.
frastuiiē. humatōibiiascā.
hūxtōibiiascā.
huuarštōibiiascā.2
mąϑβōibiiascā.
vaxəδβōibiiascā.3
varštuuōibiiascā:4
aibigairiiā.5 daiϑē.6
vīspā. humatācā. hūxtācā.
huuarštācā:7
paitiriciiā.8 daiϑē. vīspā.
dušmatācā.
dužūxtācā. dužuuarštācā.
fərā.1 v . rāhī.2 aməš ̣ā.
spəṇtā.
yasnəmcā. vahməmcā. fərā.
manaŋhā.
fərā. vacaŋhā. fərā.
iiaoϑanā.3 fərā.
aŋhuiiā.4 fərā. tanuuascīt̰ .
a´xiiā̊.
uštanəm
staomī.1 aš ̣əm: 2°š ̣əm. vohū.
vahištəm.
astī. uštā. astī. uštā.
Y0.7
=Y0.4
=Y0.5
ahmāi. hiiat̰ . aš ̣āi. vahištāi.
aš ̣əm (1x)1
Y12
Y12.1
Y12.2
Y12.3
Y12.4
1
nāismī.1 daēuuō:
frauuarānē.2 mazdaiiasnō.
zaraϑuštriš. vīdaēuuō.3
ahura.t̰ kaēš ̣ō.4
staotā. aməš ̣anąm.
spəṇtanąm.
yaštā.5 aməš ̣anąm.
spəṇtanąm:
ahurāi. mazdāi. vaŋhauuē.6
vohumaitē.7
vīspā. vohū. cinahmī.8
aš ̣āunē.9
raēuuaitē.10
arənaŋuhaitē.11 yā.zī.12
cīcā.13 vahištā. yeŋ́hē.14
gāuš. yeŋ́hē.
aš ̣əm. yeŋ́hē. raocā̊.15
yeŋ́hē. raoc bīš.
rōiϑβə
ϑrā
spəṇtąm. ārmaitīm. vaŋuhīm.
vərənē.
hā.mōi. astū. us. g uš.
stuiiē.
tāiiāat̰ cā. hazaŋhat̰ cā. us.
mazdaiiasnanąm.
vīsąm. ziiānaiiaēcā.
vīuuāpat̰ cā.
fərā.1 maniiaēibiiō.2 rā̊ŋhē.3
vas .yaitīm.4
vas .š ̣əitīm.5 yāiš. upairī.6
āiia.zəmā.7 gaobīš. iieṇtī:8
nəmaŋhā.9
aš ̣āi10 uzdātā̊11 paitī12
auuat̰ . stūiiē:13
nōit̰ . ahmāt̰ . āziiā̊nīm14 nōit̰ .
vīuuāpəm15
xštā.16 māzdaiiasnīš.17
aoi.18 vīsō.
nōit̰ . astō.19 nōit̰ .
uštānahē20 cinmānī
vī. daēuuāiš.1 aγāiš.2
auuaŋhūš.3
anarətāiš.4 akō.dābīš.5
sarəm.6 mruiiē.7
hātąm. draojištāiš. hātąm.
paoš ̣ištāiš.
Indian Yasna Sade 3x.
Y12.5
Y12.6
Y12.7
hātąm. auuaŋhutəmāiš.8 vī.
daēuuāiš.1
vī. daēuuauuat̰ bīš.9 vī.
yātuš.10
vī. yātumat̰ bīš. vī.
kahiiācīt̰ .11 hātąm.
ātarāiš.12 vī. man bīš.13 vī.
vac bīš.14
vī. iiaoϑanāiš.15 vī.
ciϑrāiš: vī.
zī. anā. sarəm.6 mruiiē.7
yaϑanā.16
drəguuātā.17 rąxš ̣aiiaṇtā
aϑā. aϑā. cōit̰ . ahurō. mazdā̊.
zaraϑuštrəm. aδaxš ̣aiiaētā.1
vīspaēš ̣ū.
fəraš ̣naēš ̣ū.2 vīspaēš ̣ū.
haṇjamanaēš ̣ū.3
yāiš. apərəsaētəm.4
mazdā̊scā.5
zaraϑuštrascā
aϑā. aϑā. cōit̰ . zaraϑuštrō.
daēuuāiš.
sarəm. viiāmruuītā.1
vīspaēš ̣ū.
fəraš ̣naēš ̣ū.2 vīspaēš ̣ū.
haṇjamanaēš ̣ū.3
yāiš. apərəsaētəm.4
mazdā̊scā.
zaraϑuštrascā: aϑā.
az mcīt̰ .5 yō.
mazdaiiasnō. zaraϑuštriš.
daēuuāiš.
sarəm. vīmruiiē.6 yaϑā.
anāiš.7
viiāmruuītā. y . aš ̣auuā.
zaraϑuštrō
yā.varanā.1 āpō. yā.varanā.2
uruuarā̊.3 yā.varanā.4 gāuš.
hudā̊.5
yāuuaranō.6 ahurō. mazdā̊.
y . gąm.
dadā.7 y . narəm.
aš ̣auuanəm. yāuuaranō.8
as. zaraϑuštrō. yāuuaranō.8
kauuā.
vištāspō.9 yāuuaranā.10
fəraš ̣aoštrā.11
jāmāspā. yāuuaranō.12
kascīt̰ .13
sao iiaṇtąm.14
haiϑiiāuuarəząm.15
Y12.8
Y12.9
Y13
Y13.1
Y13.2
aš ̣āunąm.16 tā. varənācā.17
t̰ kaēš ̣ācā.
mazdaiiasnō. ahmī.
mazdaiiasnō. zaraϑuštriš.1
frauuarānē.2
āstūtascā.3 frauuarətascā:4
āstuiiē.5
humatəm. manō. āstuiiē.6
hūxtəm. vacō.
āstuiiē.6 huuarštəm.7
ϑanəm
āstuiiē. daēnąm.1
māzdaiiasnīm.
fraspāiiaoxəδrąm.2
niδāsnaiϑiš ̣əm.3
aētuuadaϑąm.4
aš ̣aonīm. yā. hāitinąmcā.5
bū iieiṇtinąmcā.6
mazištācā. vahištācā.
sraēštācā. yā.7 āhūiriš.8
zaraϑuštriš:
ahurāi. mazdāi. vīspā.9
vohū.
cinahmī.10: aēš ̣ā. astī.11
daēnaiiā̊.12
māzdaiiasnōiš. āstūitiš.
ahurəm. mazdąm. āmruiiē.1
nmānahē.
nmānō.patōiš. ratūm. ā. vīsō.
vīspatōiš.
ratūm. ā. zaṇt uš.
zaṇtupatōiš.
ratūm. ā. daiŋ́h uš.2
daiŋ́hupatōiš.3
ratūm. ā:4 nąnąm.5
ratūm. āmruiiē.
daēnąm. māzdaiiasnīm.6
aš ̣īm.7 vaŋuhīm.8
par ṇdīm.9 yąmcā.
bipaitištanąm. aš ̣aonīm.10
imąmcā.11 ząm. yā.nā̊12
baraitī
friiehē.1 vāzištahē.2 astōiš.
ratūm.
āmruiiē.3 ātr m4. ahurahe.5
mazdā̊:
aš ̣əϑβōzgatəmą6
gauuāstriiāuuarštəmą7
narąm. aš ̣āunąm8 vāstriiehē9
fš ̣uiiaṇtō.10
Y13.3
Y13.4
Y13.5
Y13.6
Y13.7
ratūm. āmruiiē: hastəmą.11
aš ̣ahe5
amą12 raϑaēštā̊. ratūm13
āmruiiē
mazištāiš.1 vaēdiiāiš.2
daēnaiiā̊.
māzdaiiasnōiš3 aϑaurunō.
ratūm. āmruiiē:
caš ̣ānąscā.4 aēš ̣ąmcīt̰ .5
ratūš.6 āmruiiē.
ratūš.7 āstāiiā.8 aməš ̣ąscā.9
spəṇtą.10 sao iiaṇtascā.11
dąhištą.12
aršuuacastəmą.13
aiβiiāmatəmą.14
ašxrā anutəmą:15
mazištą.16 amą.17
āmruiiē. daēnaiiā̊.
māzdaiiasnōiš.
aϑaurunąscā. raϑaēštąscā.
vāstriiąscā.
fš ̣uiiaṇtō
pairī. v .2 aməš ̣ā.3 spəṇtā.
huxš ̣aϑrā.
huδā̊ŋhō. daδąmi.4
tanuuascīt̰ .5 a´xiiā̊.
uštanəm.6 pairī.1 vīspā̊.
hujītaiiō:
(..) iϑā.7 mainiiū.
mamanāitē.8
iϑā9 vaocātar 10 iϑā.
vāuuərəzātar
āat̰ : yaϑā.1 tū.ī.2
ahura.mazdā.3
m ṇghācā.4 vaocascā.
dā̊scā. varəšcā.5
yā. vohū. aϑā. tōi.
dadəmahī.6
aϑā. cīš ̣mahī.7 aϑā. ϑβā. āiš.8
yazamaide. aϑā.
nəma´xiiāmahī.9 aϑā.
iš ̣ūidiiāmahī.9 ϑβā.
mazdā.10 ahurā. (2x)
vaŋh uš. aēt uš.1
aētātā.
vaŋh uš.2 aš ̣ahiiā. ϑβā.
pairijasāmaidē.3
vaŋhuiiā̊. fsəratuuō.4
vaŋhuiiā̊. ārmatōiš
g ušcā. hudā̊ŋhō.1
gāiie´xiiācā.2
maraϑnō.3 aš ̣aonō.
frauuaš ̣īm. yazamaide:
4zaraϑuštrahe. spitāmahe.
iδa. aš ̣aonō.
aš ̣īmca.5 frauuaš ̣īmca.
yazamaide.:
yeŋ́hē. hātąm.
yaϑā. ahū. vairiiō.(4x)
Y13.8
aš ̣əm. vohū. (3x)
ahunəm. vairīm. yazamaide:
aš ̣əm.
vahištəm. sraēštəm. aməš ̣əm.
spəṇtəm.
yazamaide: fraorəitīm.1
hāitīm.2
yazamaide: fraorəitīmcā.3
āstaoϑβanəmcā.4 daēnaiiā̊.
māzdaiiasnōiš.
yazamaide.:
yeŋ́hē. hātąm.
Vr5
VrS5.1
VrS5.2
VrS5.3
vīse.1 vō. aməš ̣a.2 spəṇta.
staota.
zaota. zbāta. yašta.
framarəta.3
aibijarəta.4 yūš ̣mākəm.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
yat̰ .
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
ahmākəm. hauuaŋhāica.
ratufritaiiaēca.
aš ̣auuastāica.5
vərəϑraγniiāica.6
huruniiāica. yat̰ .
ṇtąm. aš ̣aonąm.
pairī.v .1 aməš ̣ā.2 spəṇtā.
huxš ̣aϑrā.
huδā̊ŋhō. daδąmi.
tanuuascīt̰ . a´xiiā̊.
uštanəm. pairī. vīspā̊.
hujītaiiō
frā.tē. vərəne. ahe.
daēnaiia.1 aš ̣āum.
ahura. mazda. mazdaiiasnō .
zaraϑuštriš.
vīdaēuuō. ahura.t̰ kaēš ̣ō.
#Y14.
1
#Y14.
2
haδa. zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. imaṯ .
barəsma. aš ̣aiia. frastarətəm.
aš ̣auuanəm. ašahe. ratūm.
āiiesē. ÿesti.
VrS5.4
<>Y2.
1
aš ̣auuanəm. ašahe. ratūm.
āiiesē. ÿesti.
Y2.2
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaeca. ahurəm.
mązdam. aš ̣auuanəm. ašahe.
ratūm. āiieisē. aməš ̣ā.
spəṇtā. huxšaϑrā.
huδā̊ŋhō.
̣
āiiese.
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. ratauuō.
vīspe. mazišta. āiiese. yešti.
aiiara. asniia. māhiia.
yāiriia. sarəδa:
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. aš ̣āunąm.
vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō.
āiiese. yešti.
VrS5.5
Y14.3
Y14.4
2
ahmiia. zaoϑre.
barəsmanaēca. vīspe.
aš ̣auuanō1 yazata. āiiese.
yešti:
vīspe. aš ̣ahe. ratauuō. āiiese.
yešti:
2hāuuanīm. paiti. ratūm.
sāuuaŋhaēm3
vīsīmca4 paiti. ratūm:
ratauuō. vīspe5
mazišta. paiti. ratūm
frauuarāne. mazdaiiasnō.
zaraϑuštriš. vīdaēuuō.
ahura.t̰ kaēš ̣ō:: hāuuanə̄e.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca::
sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe. yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:: raϑβąm.
aiiaranąmca. asniianąmca.
māhiianąmca. yāiriianąmca.
Does it suppose a complete recitation of (a variant of) Y2?
Y2.17
2
Y2.18
YVr14.5
sarəδanąmca. yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
yaϑā. ahū. vairiiō. yō.
ātrauuaxso. frā.mē. mrūtē.
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū.
yaϑā. ahū. vairiiō. yō. zaota.
frā.mē. mrūtē
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū
VrS6.1
sastica. vaṇtāca.
rafnaŋhāca. vīϑuš ̣aēibiiasca.
zaoϑrābiiō.
aršuxδaēibiiasca.
vāγžibiiō.1 aməš ̣ .
spəṇt . vaŋhūš.2 srīrāiš.
nāmąn. āzbaiia:3
aməš ̣ . spəṇt . vaŋhūš.4
srīrāiš. nāmąn.
aš ̣ahe. frāiieze. bərəja.
vaŋh uš. aš ̣ahe.
bərəja. +daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊.
māzdaiiasnōiš:
<>Y1
5.1
Y15.2
VrS6.2
=Vr6.1
VrS6.3=V
r6.1
yeŋ́hē. mē. ašāt̰̣ . hacā.
(..) vahištəm. yesnē. paitī.2
vaēdā. mazdā̊. ahurō.
yōi. ā̊ŋharəcā. həṇticā.
tą.3 yazāi. āiš. nām nīš.4
pairicā. jasāi.5 vaṇtā.:
6vohū. xš ̣aϑrəm. vairīm.
bāgəm. aibībairištəm.
yaϑā. ahū. vairiiō. yō. zaota.
frā.mē. mrūtē
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū
səraoš ̣ō. iδā. astū. ahurahe.
mazdā̊.
yasnāi. səuuīštahe.2
aš ̣aonō.3 y .nā̊.4
<>Y1
5.2
<>Y1
5.3
ištō. hiiat̰ 5 paouruuīm6 tat̰ .
ustəməmcīt̰ :
yaϑā. ahū. vairiiō. yō.
ātrauuaxso. frā.mē. mrūtē.
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū.
auuaϑāt̰ . iδā. səraoš ̣ō.1
astū.8 ahurahe.
mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe.9
aš ̣aonō. y .nā̊.10 ištō.
Y16
Y16.1
Y16.2
Y16.3
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide.
hūδā̊ŋhəm. mazištəm.
yazatəm. yim. səuuištəm.1
frādat̰ .gaēϑəm.
dātārəm. vohunąm.2
dāmanąm: ābiiō.
rātāβiiō. zaoϑrābiiō.
aršuxδaēibiiasca.3
vāγžibiiō.4 vīspəmca.
aš ̣auuanəm.
mainiiaom. yazatəm.
yazamaide
zaraϑuštrəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: ābiiō. rātābiiō.
zaoϑrābiiō.
aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.1
vīspəmca.
aš ̣auuanəm. gaēϑīm.2
yazatəm. yazamaide:3
zaraϑuštrahe. aš ̣aonō.
frauuaš ̣īm.
yazamaide: zaraϑuštrahe.4
srauuā̊.5
yazamaide: zaraϑuštrahe.
daēnąm.
yazamaide: zaraϑuštrahe.
varənəmca.6
t̰ kaēš ̣əmca. yazamaide.
aŋhuiiaoš.1 aš ̣acinaŋhō.2
pauruuā̊.3
dātā̊. dāmąn. aš ̣aonīš:4
daϑuš ̣ō. ahurahe.
mazdā̊. raēuuatō.
arənaŋuhatō.5
yazamaide: vohu.6 manō.
yazamaide:
Y16.4
Y16.5
Y16.6
aš ̣əm. vahištəm. yazamaide:
xš ̣aϑrəm.
vairīm. yazamaide: spəṇtąm.
vaŋuhīm.7
ārmaitīm. yazamaide:
hauruuatātəm.
yazamaide: amərətatātəm.8
yazamaide
daδuuā̊ŋhəm.1 ahurəm.
mazdąm. yazamaide:
ātrəm.2 ahurahe. mazdā̊.3
puϑrəm.
yazamaide: āpō. vaŋuhīš.4
mazdaδātā̊.
aš ̣aonīš. yazamaide:
huuarəxš ̣aētəm.
auruuat̰ .aspəm. yazamaide:
mā̊ŋhəm.
gaociϑrəm. yazamaide:
tištrīm.5 stārəm.
raēuuaṇtəm.
arənaŋuhaṇtəm.6
yazamaide:7
g uš. huδā̊ŋhō. uruuānəm.
yazamaide.
daδuuā̊ŋhəm. ahurəm.
mazdąm. yazamaide:
miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.
yazamaide:
sraoš ̣əm. aš ̣īm. yazamaide:
raš ̣nūm.
razištəm. yazamaide:
aš ̣āunąm.1 vaŋuhīš.2
sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaš ̣aiiō.
yazamaide:
vərəϑraγnəm. ahuraδātəm.
yazamaide:
rāma. āstrəm. yazamaide:
vātəm.
spəṇtəm. huδā̊ŋhəm.
yazamaide.
daδuuā̊ŋhəm. ahurəm.
mazdąm. yazamaide:
daēnąm. vaŋuhīm1
māzdaiiasnīm. yazamaide:
aš ̣īm. vaŋuhīm.1 yazamaide:
arštātəm.2 yazamaide:
asmanəm. yazamaide:
ząm. huδā̊ŋhəm.3
yazamaide:
mąϑrəm. spəṇtəm.
yazamaide: anaγra.
Y16.7
Y16.8
Y16.9
Y16.10
Y17
Y17.1
raocā̊.
ā̊. yazamaide.
anuuaitīš.1 aš ̣ahe. vərəzō.2
yazamaide.
yāhu. iristanąm.3 uruuąnō.4
š ̣āiieṇti.5
yā̊.6 aš ̣āunąm.7 frāuuaš ̣aiiō:
vahištəm.
ahūm. aš ̣aonąm. yazamaide.
raocaŋhəm. vīspō. āϑrəm.
1xš ̣uuīδa. āzūiti.2
yazamaide. tacat̰ .āpa.3
uxš ̣iiat̰ .uruuara.4 āzōiš.5
daēuuō.dātahe.
hamōistri.6 auuaiŋ́hā̊.7
mūš.8
auuaiŋ́hā̊.9 pairikaiiāi.10
paitištātaiiaēca.
paitiscaptaiiaēca.11
paititarətaiiaēca.12
paitiiaogət̰ .t̰ baēš ̣ahiiāica.13
aš ̣əmaoγaheca.14
anaš ̣aonō.15 sāstraheca.
pouru.mahrkahe.
yazamaide. vīspā̊. āpō.
yazamaide.
vīspā̊. uruuarā̊: yazamaide.
vīspā̊.
vaŋhauuō.1 yazamaide.
vīspā̊. vaŋuhīš:2
yazamaide. vīspā̊.
mainiiauuaca.3 yazata.
gaēϑiiāica.4 yōi.5
vaŋhuδā̊ŋhō.6
aš ̣auuanō
yazamaide. ϑβąm.
maēϑanəm.1 yąm.
ārmaitīm. spəṇtąm:
yazamaide. ϑβąm.
maēϑanahe.2 paiti. aš ̣āum.
ahura. mazda.
druuafš ̣aoš.3 druuō.vīrahe.4
druua.aš ̣aciϑrahe.5
yahmi. zī. kācit̰ .6 tanunąm.
drājištəm.7 hāme.8
maēϑaine.9
miϑnāt̰ .10 at̰ . hama.11 at̰ .
zaiiene
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide: aməš ̣ā.
spəṇta.
Y17.2
Y17.3
Y17.4
Y17.5
huxš ̣aϑrā. huδā̊ŋhō.
yazamaide
asniia. aš ̣auuana. aš ̣ahe.
ratauuō.
yazamaide: hāuuanīm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide:
sāuuaŋhaēm.1
vīsīmca. aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm.
yazamaide: miϑrəm.
vouru.gaoiiaoitīm.
hazaŋra.gaoš ̣əm.
baēuuarə.caš ̣manəm.
aoxtō.nāmanəm. yazatəm.
yazamaide:
rāma.
əm. yazamaide.
rapiϑβinəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: frādat̰ .fš ̣āum.1
zaṇtuməmca.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
aš ̣əm. vahištəm. ātrəmca.2
ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm. yazamaide.
uzaiieirinəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: frādat̰ .vīrəm.
dā´xiiuməmca.1
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
bərəzaṇtəm. ahurəm.
xš ̣aϑrīm.2 xš ̣aētəm.
apąm. napātəm.
auruuat̰ .aspəm. yazamaide:
apəmca. mazdaδātąm.
aš ̣aonīm. yazamaide
aiβisrūϑriməm.1 aibigāim.
aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
frādat̰ .vīspəm.hujiiāitīm.
zaraϑuštrōtəməmca.
aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
aš ̣āunąm.2
vaŋuhīš.3 sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō.
yazamaide: γnā̊sca.
vīrō.vąϑβā̊.
yazamaide: yāiriiąmca.
huš ̣itīm. yazamaide:
Y17.6
Y17.7
VrS7.1
VrS7.2
aməmca. hutaštəm.4
huraoδəm.
yazamaide: vərəϑraγnəmca.
ahuraδātəm.
yazamaide: vanaiṇtīmca.
uparatātəm.
yazamaide.
uš ̣ahinəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: bərəjīm.
nmānīmca. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
sraoš ̣əm.
aš ̣īm. huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
raš ̣nūm. razištəm.
yazamaide: arštātəmca.
frādat̰ .gaēϑąm.
varədat̰ .gaēϑąm. yazamaide.
māhiia. aš ̣auuana. aš ̣ahe.
ratauuō.
yazamaide: aṇtarəmā̊ŋhəm.
aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
pərənō.mā̊ŋhəm.
vīš ̣aptaϑəm.1 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide.
ratauuō. mainiiauua. ẏ.
ratauuō. gaēϑiia.
yazamaide. ratauuō. upāpa.
yazamaide. ratauuō.upasma.
yazamaide. ratauuō.
fraptərəjāta. yazamaide.
ratauuō. rauuascarāta.
yazamaide. ratauuō.
caŋraŋhāca. yazamaide.
yāiriia. aš ̣auuana. aš ̣ahe.
ratauuō. yazamaide.
maiδiiōizarə.
maēm.paiiaŋhəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. maiδiiōišəməm.
vāstrō.dātainīm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
paitišhahīm. hahīm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. aiiāϑriməm.
fraouruuaēštriməm.
VrS7.3
VrS7.4
VrS7.5
VrS7.6
VrS7.7
varšniharštəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
maiδiiāirīm. sarəδəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide.
hamaspaϑmaēdaēm. arətō.
karəϑnəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
gaēϑanąm. ā̊ŋhairīm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. yat̰ . ā̊ŋhairiiō.
zīzanən:: vīspe. tē. ratauuō.
yazamaide. yōi. aoxta.
ahurō. mazdā̊. zaraϑuštrāi.
yasniiāca. vahmiiāca. aš ̣āt̰ .
haca. yat̰ . vahištāt̰ .
ϑβąm. ratūm. yazamaide.
yim. ahurəm. mazdąm.
mainiiaom. mainiiauuanąm.
dāmanąm. mainiiaoiiā̊.
stōiš. ahūmca. ratūmca::
ϑβąm. ratūm. yazamaide.
yim. zaraϑuštrəm.
spitāməm. gaēϑīm.
gaēϑiianąm. dāmanąm.
gaēϑiiaiiā̊. stōiš. ahūmca.
ratūmca.
raϑβąm. framarətārəm.
yazamaide. yim. narəm.
aš ̣auuanəm. daδrānəm.
humatəmca. manō.
hūxtəmca. vacō.
huuarštəmca. š́ iiaoϑnəm::
spəṇtąm. ārmaitīm.
darətəm. yōi. mąϑrəm.
saoš́ iiaṇtō. yeŋ́he.š́ iiaoϑnāiš.
gaēϑā̊. aš ̣a. frādəṇte.
sarəδa. aš ̣auuana. ašahe.
̣
ratauuō. yazamaide.
ahunəm. vairīm.
frasraoϑrəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
aš ̣əm. vahištəm. staoϑβəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. yeŋ́hē.hātąm.
hufrāiiaštąm. aš ̣aonīm.
yazamaide.
ahunauuaitīm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. γənā̊. hubaγā̊.
hufəδrīš. huraoδaŋhō.
yazamaide. ahuməṇtəm.
VrS7.8
VrS7.9
VrS7.10
VrS7.11
ratuməṇtəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide::
hō. zī. asti. ahumaca.
ratumaca. yō. ahurō.
mazdā̊:: yasnəm. sūrəm.
haptaŋhāitīm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
aš ̣ahe. ratūm.
arəduuīm.8 sūrąm.
anāhitąm. aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
ratūm.
uštauuaitīm.
gāϑąm. aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
ratūm.
yazamaide: garaiiō.
aš ̣a āϑrā̊.
pouru. āϑrā̊. mazdaδāta.
aš ̣auuana.
aš ̣ahe. ratauuō. yazamaide:
spəṇtā.mainiiūm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide:
vərəϑraγnəm.
ahuraδātəm. yazamaide:
vanaiṇtīmca.
uparatātəm. yazamaide.
vohuxšaϑrąm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: miϑrəm.
vouru.gaoiiaoitīm.
yazamaide:: rāma.
xvāstrəm. yazamaide::
vahištōištīm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: dahmąm.
vaŋuhīm. āfritīm.
yazamaide:: dahməmca.
narəm. aš ̣auuanəm.
yazamaide:: uγrəm.
taxməm. dāmōiš.
upamanəm. yazatəm.
yazamaide.
airiiamanəm. iš́ īm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: fšūšō.mąϑrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: ratūm.
bərəzəm. haδaoxtəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide.
āhūirīm. frašnəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: āhūirīm.
t̰ kaēšəm. aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide:: hadiš.
vāstrauuatō. yazamaide::
vāstrəm. bərətəm. gauue.
huδā̊ŋhe. yazamaide::
gaodāiiūm. narəm.
aš ̣auuanəm. yazamaide.
Y17.9
Y17.10
(date)
Y17.11
Y17.12
vīspe. aš ̣ahe. ratauuō.
yazamaide.
yōi. həṇti. aš ̣ahe. ratauuō.
ϑraiiasca.1
ϑrisąsca. nazdišta.
pairišhāuuanaiiō.
yōi. həṇti. aš ̣ahe. yat̰ .
vahištahe.
mazdō.frasāsta.
zaraϑuštrō.fraoxta
ahura. miϑra. bərəzaṇta.
aiϑiiajaŋha.1
aš ̣auuana. yazamaide:
str ušca. mā̊ŋhəmca.
huuarəca. uruuarāhu. paiti.
barəsmaniiāhu
miϑrəm. vīspanąm.
da´xiiunąm.
daiŋ́hupaitīm.2 yazamaide:
(rōz) ...
yazamaide: (māh) ...
ϑβąm. ātrəm.1 ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm.2
yazamaide: ātrəm.
bərəzisauuaŋhəm3
yazamaide:
ātrəm.1 vohu.friiānəm.4
yazamaide:
ātrəm.1 uruuāzištəm.
yazamaide: ātrəm.1
vāzištəm. yazamaide:
ātrəm.1 sp ništəm.
yazamaide: xš ̣aϑrəm.
nafəδrəm. nairiiō.saŋhəm.
yazatəm. yazamaide: ātrəm.1
vīspanąm. nmānanąm.
nmānō.paitīm.
mazdaδātəm.5 ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. mat̰ .
vīspaēibiiō. ātərəbiiō
āpō. vaŋuhīš.2 vahištā̊.
mazdaδātā̊.
Y17.13
Y17.14
Y17.15
Y17.16
aš ̣aonīš. yazamaide: vīspā̊.
āpō. mazdaδātā̊.3 aš ̣aonīš.
yazamaide:
vīspā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊.
aš ̣aonīš.
yazamaide
mąϑrəm. spəṇtəm.
aš arənaŋhəm.1 yazamaide:
dātəm. vīdōiiūm.2
yazamaide:
dātəm. zaraϑuštri.3
yazamaide: darəγąm.
upaiianąm. yazamaide:
daēnąm. vaŋuhīm.4
māzdaiiasnīm. yazamaide
gairīm. uš ̣idarənəm.1
mazdaδātəm. aš ̣a āϑrəm.
yazatəm. yazamaide: vīspā̊.
garaiiō.2 aš ̣a āϑrā̊.
pouru. āϑrā̊. mazdaδāta
aš ̣auuana. aš ̣ahe. ratauuō.
yazamaide:
uγrəm. kauuaēm. arənō.
mazdaδātəm.
yazamaide: uγrəm.
a arətəm. arənō.
mazdaδātəm. yazamaide:
aš ̣īm. vaŋuhīm.3
yazamaide: xš ̣ōiϑnīm.
bərəzaitīm. amauuaitīm.
huraoδąm. āparąm.
arənō. mazdaδātəm.
yazamaide. sauuō.
mazdaδātəm. yazamaide
dahmąn. vaŋuhīm. āfritīm.
yazamaide:
dahməmca. narəm.
aš ̣auuanəm. yazamaide:
uγrəm. taxməm. dāmōiš.
upamanəm.
yazatəm. yazamaide
imā̊. apasca. zəmasca.
uruuarā̊sca.
yazamaide: imā̊. asā̊sca.
š ̣ōiϑrā̊sca.
gaoiiaoitīšca. maēϑaniiā̊sca.1
ənā̊sca. yazamaide:
iməmca.
š ̣ōiϑrahe. paitīm. yazamaide.
yim.
ahurəm. mazdąm.
Y17.17
Y17.18
Y17.19
VrS8.1
= Vr7.1
VrS8.2
= Vr7.2
ratauuō. vīspe.1 mazišta.
yazamaide.
aiiara. asniia. māhiia. yāiriia.
sarəδa
aš ̣āunąm. vaŋuhīš.2 sūrā̊.
spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō. staomi.3
zbaiiemi. ufiiemi:
yazamaide.4 nmāniiā̊. vīsiiā̊.
zaṇtumā̊.
dā´xiiumā̊.5 zaraϑuštrōtəmā̊.
vīspe. aš ̣auuanō. yazata.
yazamaide:
vīspe. aš ̣ahe. ratauuō.
yazamaide:
hāuuanīm. paiti. ratūm.
sāuuaŋhaēm.2
vīsīmca. paiti. ratūm.
ratauuō. vīspe.
mazišta. paiti. ratūm. :
yeŋ́hē. hātąm.
vaca. aršuxδa. yazamaide:
sraoš ̣əm.
aš ̣īm. yazamaide: aš ̣īm.
vaŋuhīm.1
yazamaide: nairīm.2
saŋhəm. yazamaide:
āxštīm. hąm.vaiṇtīm.3
yazamaide:
astərətaca.4 amuiiamna.5
yazamaide:
aš ̣āunąmca.6 frauuaš ̣aiiō.
yazamaide:
cinuuatō.7 pərətūm.
yazamaide: garō.
nmānəm. ahurahe. mazdā̊.
yazamaide:
vahištəm. ahūm. aš ̣aonąm.
yazamaide.
raocaŋhəm. vīspō. āϑrəm
(2x)
vahištahe. aŋh uš.
vahištąm. aiianąm.1
yazamaide: arštātəm.
yazamaide.
vaŋuhīm.2 frādat̰ .gaēϑąm.
varədat̰ .gaēϑąm.
sauuō.gaēϑąm.3 yąm.
daēnąm. māzdaiiasnīm:
raš ̣nūm. razištəm.
yazamaide:
VrS8.3
= Vr7.3
VrS8.4
= Vr7.4
VrS8.5
= Vr7.5
miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.
yazamaide:
rəuuīm.4 parəṇdīm.5
yazamaide. rəuuīm.
rauuō.manaŋhąm.6 rəuuīm.
rauuō.vacaŋhąm.6
rəuuīm.
rauuō. iiaoϑənanąm.7
frā. tanuuō. rəṇjaiieiti.
nairiiąm. hąm.varəitīm.1
yazamaide.
framən.narąm.2
framən.narō.vīrąm.2 yā.
āsaot̰ . āsiiā̊.3 yā.
taxmō.tąš ̣iiā̊.4 yā .
dim. jasaiti.5
baγō.baxtəmcit̰ .6
yā. narəm. vīγərəptācit̰ .6
tanuuō. baoxtārəm. daδāiti:
afnəm. mazdaδātəm.
yazamaide. š ̣āitīm.7
pasuuā̊. vīraiiā̊
auuā̊.1 dāmąn.2 aš ̣auuanō.3
yazamaide.
yā̊.4 həṇti. paoiriiō.dāta.
paoiriiō.fraϑβaršta.5 aš ̣n
āat̰ ca.6 apāat̰ ca.
zəmāat̰ ca. uruuaraiiāat̰ ca.
gaot̰ ca.7
huδā̊ŋhat̰ :8 zraiiō.9
vourukaš ̣əm. yazamaide:
vātəm. darš ̣īm.10
mazdaδātəm. yazamaide:
asmanəm. anuuaṇtəm.
yazamaide.
paoiriiō.dātəm.
paoiriiō.fraϑβarštəm.11
gaēϑīm. gaēϑaiiā̊.12 stōiš
ϑβąm. ātrəm.1 ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
haδa.zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. imat̰ .
barəsma. aš ̣aiia.
frastarətəm.2 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
apąm. naptārəm.
yazamaide: +nairīm.
saŋhəm. yazamaide:
taxməm. dāmōiš.
upamanəm.
yazatəm. yazamaide:
iristanąm. uruuąnō.
yazamaide: yā̊. aš ̣aonąm.
frauuaš ̣aiiō
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide: yim.
ahurəm. mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō.2
yō. aš ̣ahe. jaγmūštəmō:
vīspa.3 srauuā̊.
zaraϑuštri.4 yazamaide:
vīspaca.
huuaršta. iiaoϑna.5
yazamaide. varštaca.
varə iiamnaca.6:
ye hē. hātąm.
yaϑā. ahū. vairiiō. yō. zaotā.
frā.mē. mrūtē:
aϑā. ratuš. .. mraotū…
aēta. vaca.1 maδaiiaŋha.2
ahe. vaca. səṇdaiiaŋha.3
ahurō. mazdā̊. aš ̣auua.
haϑra. vaŋhubiiō.4
yazataēibiiō. yat̰ .
aməš ̣aēibiiō. spəṇtaēibiiō.
huxš ̣aϑraēibiiō.
huδābiiō.5 paṇ casat̰ bīšca.6
satāišca.
hazaŋrāišca.
baēuuarəbīšca.7
ahąxštāišca.8
frāiiebīšcat̰ ca.9 ahmāt̰ .
huxš ̣aϑrōtəmāi. bāt̰ .
xš ̣aϑrəm.
ahmat̰ . hiiat̰ . aibī.3
dadəmahicā. ..
aš ̣āicā. vahištāi. (3x)
VrS9.1
= Vr8.1
VrS9.2
= Vr8.2
Y18.1
Y18.2
aš ̣əm. vohū. (3x)
dāidī. mōi. y . gąm. taš ̣ō.
apascā.
uruuarā̊scā. amərətātā.
hauruuātā.
ništā.3 mainiiū. mazdā.4
təuuīš ̣ī.5
utaiiūitī. manaŋhā. vohū.
s ŋhē
1spəṇtā. mainiiū. vahištācā.
manaŋhā.
hacā.2 aš ̣āt̰ . iiaoϑanācā.3
Y35.5
Y51.7
Y47.1
Y18.3
Y18.4
Y18.5
Y18.6
Y18.7
Y18.8
vacaŋhācā.4 ahmāi. dąn.5
hauruuātā.
amərətātā. mazdā̊.6 xš ̣aϑrā.7
ārmaitī. ahurō. (2x)
ahiiā. manii uš.1
sp ništahiiā.
vahištəm. hizuuā.2 uxδāiš.
vaŋh uš.
əānū.3 manaŋhō.
ārmatōiš.4 zastōibiiā.
iiaoϑanā.5 vərəziiat̰ .6
ōiiā.7 cistī:8
huuō. ptā. aš ̣ahiiā. mazdā̊
ahiiā. manii uš.1 tuu m.2
ahī.3 tā.
spəṇtō. y . ahmāi.4 gąm.
rāniiō.skərətīm.5 h m.taš ̣at̰ .6 at̰ .
hōi. vāstrāi.7
rāmā.dā̊.8 ārmaitīm.9
hiiat̰ .10 h m.11
vohū. mazdā.
*h mə.fraštā.12 manaŋhā
ahmāt̰ . manii uš.1
rārə iieiṇtī.2
drəguuaṇtō.3 mazdā.4
spəṇtāt̰ .5 nōit̰ .
aϑā.6 aš ̣āunō.7 kas ušcīt̰ .8
nā. aš ̣āunē.9
kāϑē.10 aŋhat̰ .11 isuuācīt̰ .12
hąs.
paraoš.13 akō. drəguuāitē
tācā. spəṇtā. mainiiū.
mazdā.1 ahurā.
aš ̣āunē.2 cōiš.3 yā.zī.4 cīcā.
vahištā.
hanar .5 ϑβahmāt̰ . zaoš ̣āt̰ .
drəguuā̊.
baxš ̣aitī.6 ahiiā.
iiaoϑanāiš.7 akāt̰ .
tā.1 dā̊.2 spəṇtā. mainiiū.
mazdā.3
ahurā. āϑrā. vaŋhāu.4
vīdāitīm.5
rānōibiiā.6 ārmatōiš.
dəbązaŋhā.
aš ̣a´xiiācā. hā.zī.7 pourūš.8
iš ̣əṇtō.9
vāurāitē
spəṇtā. mainiiū. vahištācā.
Y47.2
Y47.3
Y47.4
Y47.5
Y47.6
Y47.7
manaŋhā. hacā. aš ̣āt̰ .
iiaoϑanācā.1
vacaŋhācā. ahmāi. dąn.2
hauruuātā.
amərətātā. mazdā̊. xš ̣aϑrā.
ārmaitī.3
ahurō. (2x)
aš ̣əm. vohū. (3x)
spəṇtā.mainiiūm.5 hāitīm.
yazamaide.
Y18.9
ye hē. hātąm.
yaϑā. ahū. vairiiō. (4x)
aš ̣əm. vohū. (3x)
ahunəm. vairīm. yazamaide:
aš ̣əm.
vahištəm. sraēštəm. aməš ̣əm.
spəṇtəm. yazamaide.
ye hē. hātąm
Y19
Y19.1
Y19.2
Y19.3
pərəsat̰ . zaraϑuštrō. ahurəm.
mazdąm:
ahura.mazda. mainiiō.1
sp ništa. dātarə. gaēϑanąm.
astuuaitinąm.2 aš ̣āum:3
cit̰ . auuat̰ . vacō. ās.4
ahura.mazda. yat̰ .
mē. frāuuaocō.
para. asməm.1 para. āpəm.
para. ząm.
para. gąm. para. uruuarąm.
para. ātrəm.2
ahurahe. mazdā̊. puϑrəm.
para. narəm.
aš ̣auuanəm. *para.
daēuuāišca. xrafstrāiš3
əm.
ahūm.5
astuuaṇtəm. para. vīspa.
vohu.6
mazdaδāta. aš ̣aciϑra.
āat̰ . mraot̰ . ahurō. mazdā̊:
baγa.
aēš ̣a. ās.1 ahurahe. vairiiehe.
spitama.
zaraϑuštra. yat̰ . tē.
frāuuaocəm
Y19.4
Y19.5
Y19.6
Y19.7
para. asməm. para. āpəm.1
para. ząm.
para. gąm. para. uruuarąm.
para. ātrəm.2
ahurahe. mazdā̊. puϑrəm.
para. narəm.
aš ̣auuanəm. *para.
daēuuāišca. xrafstrāiš3
əm.
ahūm.
astuuaṇtəm. para. vīspa.
vohu.4
mazdaδāta. aš ̣aciϑra
hā.mē.1 baγa. ahunahe.
vairiiehe.
spitama. zaraϑuštra.
anapiiūxδa.2 anapiš ̣ūta.3
srāuuaiiamna.4 satəm. paiti.
aniiaēš ̣ąm.5 raϑβąm.
gāϑanąm. anapiiūxδanąm.2
anapiš ̣ūtanąm.3
srāuuaiiamnanąm:4
āat̰ . aipiiūxδa. aipiš ̣ūta.
srāuuaiiamna.
dasa. paiti. aniiē.6 ratauuō.
yasca. mē. aētahmi.
aŋhuuō.1 yat̰ .
astuuaiṇti.2 spitama.
zaraϑuštra. baγąm.
ahunahe. vairiiehe. marāt̰ .3
frā.vā.4
marō.5 drəṇjaiiāt̰ .6 frā.vā.7
drəṇjaiiō.8
srāuuaiiāt̰ . frā.vā.7
srāuuaiiō.9
yazāite.10 ϑrīšcit̰ .11 tarō.
pərətūmcit̰ .12
hē. uruuānəm. vahištəm.
ahūm.
frapāraiieni.13 azəm. yō.
ahurō. mazdā̊.14
ā. vahištāt̰ .15 aŋhaot̰ . ā.
vahištāt̰ .15
aš ̣āt̰ . ā. vahištaēibiiō.15
raoc biiō.
yasca. mē. aētahmi.
aŋhuuō.1 yat̰ .
astuuaiṇti.2 spitama.
zaraϑuštra. baγąm.
ahunahe. vairiiehe.
drəṇjaiiō.3 aparaoδaiiete.4
yat̰ . vā. naēməm. yat̰ . vā.
Y19.8
Y19.9
Y19.10
Y19.11
ϑriš ̣um.5 yat̰ . vā. caϑruš ̣um.6
yat̰ . vā.
paŋtaŋhum.7 pairi.dim.8
tanauua.9 azəm.
yō. ahurō. mazdā̊. uruuānəm.
haca.
vahištāt̰ . aŋhaot̰ :
auuauuaitiia. bązasca.
fraϑasca. pairi.tanuiia.10
yaϑa. īm.11
zā̊: astica. īm.11 zā̊.
auuaiti.12 bązō.
yauuaiti.13 fraϑascit̰ .
fraca. aētat̰ . vacō. vaoce.1
yat̰ .
ahumat̰ . yat̰ . ratumat̰ . para.
aš ̣nō.3 dā̊ŋhōit̰ .4 para. āpō.
para. zəmō.
para. uruuaraiiā̊
caϑβarə.paitištānaiiā̊.5
dā̊ŋhōit̰ .4 para. narš.
aš ̣aonō. bipaitištānahe.
ząϑāt̰ .6 para.
e.2 hū. ϑβarštō.7
kəhrpaiia.8
ape.9 aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
dāhīm.
frā.mē.1 spaniiā̊.2 maniuuā̊.3
vauuaca.4
vīspąm. aš ̣aonō. stīm.
paitīmca.5
bauuaiṇtīmca.6
bū iieiṇtīmca.7
iiaoϑnō.tāitiia:8
iiaoϑənanąm.9 aŋh uš.
mazdāi.
aētat̰ ca. aēš ̣ąm. uxδanąm.
uxδōtəməm.
yāiš.1 yauua. fraca. vaoce.1
fraca.
mruiiē.2 fraca. vaxš ̣iiete:3
asti. zī.4
ana. auuauuat̰ . uxδata. yaϑa.
yat̰ . dit̰ .5
vīspō. aŋhuš.6 astuuā̊.
āsaxš ̣at̰ .
saxš ̣ąs.7 dadrānō.8 nī. pairi.9
iriϑiiąstātat̰ .10 haraite.
aētat̰ ca. nō. vacō.
frāuuaoce.1
Y19.12
Y19.13
Y19.14
Y19.15
saxš ̣aēmca.2 hiš ̣māirīmca.3
yaϑna.4
kahmāicit̰ .5 hātąm. aš ̣āt̰ .
haca.6 yat̰ .
vahištāt̰
yaϑa. frā.iδa.1 āmraot̰ . yat̰ .
dim.2
ahūmca. ratūmca.3 ādadat̰ :4
iϑa.5 dim.2
para.cinasti. yim. ahurəm.
mazdąm.
manas.paoiriiaēibiiō.
dāmabiiō: yaϑa. īm.6
vīspanąm. mazištəm. cinasti.
aϑa.7
ahmāi. dāmąn.8 cinasti
yaϑa. mazdā̊.1 hujītīš.2
vaŋh uš.3
iδa.4 ϑritīm. t̰ kaēš ̣əm.5
ādrəṇjaiieiti.6
dazda.7 manaŋhō. para. īm.8
iδa.9
manaŋhe.10 cinasti. yaϑa.
fradaxš ̣arəm.
manaŋhe:11 manaŋhō.
aētauuaitiia.12 īm.
kāraiieiti:13
ϑənanąm.14 iδa. ahūm.
kāraiieiti.
yat̰ . dim.1 dāmabiiō. cinasti.
mazda.2
iϑa. təm.3 yat̰ . ahmāi.
dāmąn:4 xš ̣aϑrəm.
ahurāi. cinasti: tat̰ . mazda.
tauua. xš ̣aϑrəm:5 drigubiiō.6
vāstārəm.
cinasti: yaϑa. uruuaϑəm.
spitamāi:7
paṇca. t̰ kaēš ̣a:8 vīspəm.
vacō. frauuākəm.
haurum.9 vacō. ahurahe.
mazdā̊
vahištō. ahurō. mazdā̊.
ahunəm. vairīm. frāmraot̰ .
vahištō. hāmō.1 kāraiiat̰ :
hiϑβat̰ .2 akō. abauuat̰ .3
aṇtarəca.4 druuaṇtəm.5
āmrūta.6 aiia.
aṇtarə.uxti:7
8nōit̰ . nā. manā̊.9 nōit̰ .
saŋha.10
Y19.16
Y19.17
Y19.18
Y19.19
Y19.20
nōit̰ .11 xratauuō.œ
ā̊naēδa.12 varənaoā̊.13 nōit̰ .
uxδa.14
naēδa.15 iiaoϑna.16
nōit̰ . daēnā̊. nōit̰ . uruuąnō.17
haciṇte
aētat̰ ca. vacō. mazdaoxtəm.1
ϑri.afsməm.2
caϑru.pištrəm.3 paṇca.ratu.4
rāiti.
haṇkərəϑəm:5 kāiš.6 hē.
afsmąn:7
humatəm. hūxtəm.
huuarštəm
kāiš. pištrāiš: āϑrauua.
raϑaēštā̊.
vāstriiō. fš ̣uiiąs. hūitiš.1
vīspaiia.2
irina.3 hacimna.4 naire.5
aš ̣aone.6
aršmanaŋha.7 aršuuacaŋha.7
arš iiaoϑna:8
ratuš. mərəta.9 daēnō.sāca.
10ye he.
iiaoϑnāiš. gaēϑā̊. aš ̣a.
frādəṇte
kaiia.1 ratauuō: nmāniiō.
vīsiiō.2
zaṇtumō. dā´xiiumō.3
zaraϑuštrō. puxδō.
ā̊ŋhąm. da´xiiunąm. yā̊.
aniiā̊.4 rajōit̰ .5
zaraϑuštrōit̰ : caϑru.ratuš.6
raγa.
zaraϑuštriš: kaiia.7 ai hā̊.8
ratauuō:
nmāniiasca. vīsiiasca.
zaṇtumasca.9
zaraϑuštrō. tūiriiō
kat̰ humatəm: aš ̣auuanəm.
manaspaoiriiō:1
kat̰ . hūxtəm: mąϑrō. spəṇtō:
kat̰ . huuarštəm:2 staotāiš.3
aš ̣a.paoiriiāišca.4 dām bīš
1mazdā̊. frāmraot̰ :2 cīm.3
frāmraot̰ :2
aš ̣auuanəm. mainiiaomca.4
gaēϑīmca:
cuuąs.5 frāmraot̰ .
frauuākəm: vahištō.
xš ̣aiiamnō:6 cuuaṇtəm:7
aš ̣auuanəm.
Y19.21
Y20
Y20.1
Y20.2
Y20.3
Y20.4
vahištəmca.
auuasō.xš ̣aϑrəmca
baγam. ahunahe. vairiiehe.
yazamaide:
ahunahe. vairiiehe.
yazamaide.
frasraoϑrəmca.
framarəϑrəmca.1
fragāϑrəmca. frāiiaštīmca:2
ye hē.
hātąm. āat̰ . yesnē. paiti
frāmraot̰ . ahurō. mazdā̊:
aš ̣əm.
vohū. vahištəm. astī:1 para.
ahmāi.
vohū. vahištəm. cinasti.2
yaϑa.
aētauue.3 aētātəm.
vohu.4 vahištəm.
asti.5 aϑa.6 t̰ kaēš ̣əm.
kāraiieiti
uštā.1 astī.2 uštā.1 ahmāi:
uštatāitiia.3
vīspəm. aš ̣auuanəm.4 vīspāi.
aš ̣aone. para.cinasti.5 yaϑa.
nā.6
stāitiia.7 vīspəm.
aš ̣auuanəm.4 vīspāi.
aš ̣aone. para.cinasti
yat̰ .1 aš ̣āi. vahištāi. aš ̣əm.
para.cinasti:2 vīspəm.
mąϑrəm. vīspəm.
mąϑrāi:3 yaϑa. aš ̣āī.
xš ̣aϑrəm. cinasti.
yaϑaca4 zbaiieṇte5 aš ̣aone.
aš ̣əm.
cinasti. yaϑaca.6
xš ̣māuuōiia.7 aš ̣əm.
cinasti.8 yat̰ .
sao iiaṇtaēbiiō:9 ϑrāiiō.
t̰ kaēš ̣a:
vīspəm. vacō. frauuākəm.10
haurum.11 vacō.12
ahurahe. mazdā̊
mazdā̊. frāmraot̰ : cīm.1
frāmraot̰ :
aš ̣auuanəm. mainiiaomca.2
gaēϑīmca:
cuuąs.3 frāmraot̰ .
frauuākəm: vahištō.
Y20.5
xš ̣aiiamnō: cuuaṇtəm:
aš ̣auuanəm.
vahištəmca.
auuasō.xš ̣aϑrəmca
baγəm. aš ̣ahe. vahištahe.
yazamaide:
aš ̣ahe. vahištahe.1
yazamaide.
frasraoϑrəmca.
framarəϑrəmca.2
fragāϑrəmca. frāiiaštīmca.
ye hē. hātąm.
Y21
Y21.1
Y21.2
Y21.3
Y21.4
yesnīm.1 vacō. aš ̣aonō.
zaraϑuštrahe:
ye he.2 hātąm. āat̰ . yesnē.3
paiti.4 ye he.5 iδa. mazdā̊.6
yasnəm.7
cinasti.8 yaϑa. dāta.
ahurahe.9
hātąm. yasnəm.10 cinasti
yaϑa. haδbīš.1 cīciš ̣ąm.
yā̊ŋhąm.
iδa. aš ̣aoninąm.2
ārmaiti.paoiriianąm.3
yasnəm.4 para.cinasti. yaϑa.
vahməm.
aməš ̣aēibiiō: ϑrāiiō. t̰ kaēš ̣a:
vīspəm.
vacō. yesnīm:5 cīm.6 aoi.7
yasnō:8
aməš ̣ .9 spəṇt .10 paiti.
yasnahe.
āat̰ . mraot̰ .1 mazdā̊: ušta.2
ahmāi.
yahmāi. ušta.2 kahmāicit̰ .3
vasa.xš ̣aiiąs.4
mazdā̊. dāiiāt̰ . ahurō
cīm1 aētaiia. paiti.vaca.
paitiiāmraot̰ :2
uštatātəm. paitiiāmraot̰ .
uštatāitiiaca.
vīspəm. aš ̣auuanəm.
həṇtəmca.3
bauuaṇtəmca.4
bū iiaṇtəmca:5 vahištəm.
vahištō. paitiiāmraot̰ :
vahištō.
mazdā̊. paitiiāmraot̰ .
vahištəm.
aš ̣auuanəm. vahištāi. aš ̣aone.
Y21.5
Y22.1a
VrS10
VrS10.0
= Vr9.0
baγąm. ye hē.hātąm.1
hufrāiiaštąm.
aš ̣aonīm. yazamaide.
ye hē. hātąm.
aš ̣əm vohū (3x)
ye hē. mē. aš ̣āt̰ . hacā.
vahištəm. yesnē. paitī.
vaēdā. mazdā̊. ahurō.
yōi. ā̊ŋharəcā. həṇticā.
tą.3 yazāi. āiš. nām nīš.4
pairicā. jasāi.5 vaṇtā.:
6vohū. xš ̣aϑrəm. vairīm.
bāgəm. aibībairištəm.
1yaϑā. ahū. vairiiō.2 yō.
zaotā.
frā.mē. mrūtē: aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ .4
haca. frā. aš ̣auua. vīδuuā̊.
mraotū
VrS10.1
= Vr9.1
VrS10.2
= Vr9.2
səraoš ̣ō. iδā. astū. ahurahe.
mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe.
aš ̣aonō. yə̄. nā̊. ištō.
haomanąm. uzdātanąm.
zaoϑranąm. uzdātanąm.
uzdātanąm.
uzdāhiiamnanąm.1
vārəϑraγninąm.
paiti.biš ̣inąm. aš ̣ōiš.
baēš ̣aza.
hacimnanąm. cistōiš.
baēš ̣aza.
hacimnanąm. mazdā̊.
baēš ̣aza. hacimnanąm.
zaraϑuštrahe. baēš ̣aza.
hacimnanąm.
3zaraϑuštrōtəmahe.
baēš ̣aza. hacimnanąm
auua. baēš ̣aza. hacimnanąm.
yā. humāiiehe. aš ̣aonō. yā.
humāiiehe.
pairijaϑnō. yā. daēnaiiā̊.
vaŋhuiiā̊.
māzdaiiasnōiš. yā.
dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊.
āfritōiš. yā. dahmaiiā̊.
vaŋhuiiā̊.
anādruxtōiš.1 yā. dahmaiiā̊.
vaŋhuiiā̊.
Y15.2
Y15.3
*
VrS10.3
=Vr9.3
VrS10.4
=Vr9.4
VrS10.5
=Vr9.5
VrS10.6
=Vr9.6
anauuauruxtōiš
āuuistaiiaēca.
aiβi.vistaiiaēca.1
aiβiš.hutaiiaēca.2
upāštaiiaēca.3
upaŋharštaiiaēca.
hufrāiiaštaiiaēca.
huframərətaiiaēca.4 yōi.
həṇti. haoma.
sūra. spəṇta. aš ̣auuana.
aš ̣aiia. uzdāta.
aš ̣aiia. uzdāhiiamna. aš ̣aiia.
aiβi.vaēδaiiamna.5 aš ̣aiia.
aiβi.vaēδaiiaṇta.6 aš ̣aiia.
hunuuana.
aš ̣aiia. hao iiaṇta.
amauuatō. amāi.1
amauuatō. vərəϑraγnāi.2
amauuaiϑiiā̊. ərəϑiiā̊.3
amauuaiϑiiā̊. aš ̣ōiš.
amauuaiϑiiā̊. cistōiš.
amauuaiϑiiā̊.
pauruuatātō. amauuaiϑiiā̊.
uparatātō.
amauuat̰ biiō. aēibiiō.
yazataēibiiō. yat̰ .
aməš ̣aēibiiō. spəṇtaēibiiō.
huxš ̣aϑraēibiiō.
huδābiiō.4 yauuaējibiiō.
yauuaēsubiiō. yōi.
vaŋh uš. ā.manaŋhō.5
iieiṇti.6 yā̊sca. uiti.
hauruuatā̊sca. nō.
amərətātā̊.1 g ušca.
taš ̣nō.2 g ušca. urunō.2
āϑrasca.
aoxtō.nāmanō. hadiš ̣asca.
aš ̣iuuatō.3
vāstrauuatō. ϑrauuatō.4
marždikauuatō
1staotaca. yasnāica.
vahmāica.2
frasastaiiaēca. yat̰ . aēš ̣a.
ahurahe.
mazdā̊. yat̰ . aēš ̣a.
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
rat ušca. aš ̣aonō. bərəzatō.
yasnāica.
vahmāica. yat̰ .
apanōtəmahe. raϑβō.
yat̰ . jaγmū iiā̊. 3 aš ̣ōiš. yat̰ .
jaγmū iiā̊. ratufritōiš
yat̰ . mąϑrahe. spəṇtahe. yat̰ .
daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
yat̰ . staotanąm.
yesniianąm. yat̰ .
vīspaēš ̣ąmca. raϑβąm.
vīspanąmca. ratufritinąm.
vīspaiiā̊.
sącat̰ ca. aš ̣aonō. stōiš.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
VrS10.7
=Vr9.7
sraoš ̣ō. astū. hiiat̰ .
paouruuīm. tat̰ .
ustəməmcīt̰ :
Y15.3
*
yaϑā. ahū. vairiiō.
yō. ātrauuaxš ̣ō. frā. mē.
marūtē. aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ .
haca. frā. aš ̣auua. vīδuuā̊.
mraotū.
auuaϑāt̰ . iδā. səraoš ̣ō. astū.
ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
səuuīštahe. aš ̣aonō. yə̄. nā̊.
ištō
VrS10.8
Y22.1b
Y22.2
VrS10.1-7
sraošō. astū.
barəsmana. paiti.bərəta.2
haδa.zaoϑra.
daϑuš ̣ō. ahurahe. mazdā̊.
raēuuatō.
arənaŋuhatō.3 aməš ̣anąm.
spəṇtanąm:
4iməm. haoməm. aš ̣aiia.
uzdātəm.5 āiiese.
yešti: imąmcā.6 gąm.
jīuuiiąm. aš ̣aiia.
uzdātąm. āiiese. yešti:
imąmcā.
uruuarąm. haδānaēpatąm.7
aš ̣aiia.
uzdātąm.8 āiiese. yešti.
aiβiiō. vaŋuhibiiō.1 imā̊.
zaoϑrā̊.
haomauuaitīš.2
gaomauuaitīš.
haδānaēpatauuaitīš.3
aš ̣aiia. uzdātā̊. āiiese.
yešti: aiβiiō. vaŋuhibiiō.1
apəmca.4
Vr10.
1-7
Y22.3
Y22.4
Y22.5
Y22.6
haomiiąm.5 āiiese. yešti.
asmanaca.
hāuuana. āiiese. yešti:
aiiaŋhaēnaca.
hāuuana. āiiese. yešti.
imąmcā. uruuarąm.
barəsmanīm.1 jaγmūš ̣īmca.2
ratufritīm.3 marəϑrəmca.
varəzīmca.4
daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊.5
māzdaiiasnōiš.
gāϑanąmca. sraoϑrəm.
jaγmūš ̣īmca. aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō. ratufritīm.
imą.6
aēsmąsca. baoiδīmca. āiiese.
yešti.
tauua. āϑrō.7 ahurahe.
mazdā̊. puϑra.
vīspaca. vohu.8 mazdaδāta.
aš ̣aciϑra.9
āiiese. yešti
xš ̣nūmaine. ahurahe. mazdā̊.
aməš ̣anąm.
spəṇtanąm. sraoš ̣ahe.
a iiehe.1
āϑrō. ahurahe. mazdā̊. raϑβō.
bərəzatō.
yō.2 aš ̣ahe
1āiiese. yešti. asniiaēibiiō.
aš ̣ahe
ratubiiō: hāuuan e2 aš ̣aone.
aš ̣ahe
raϑβe. āiiese. yešti.
sāuuaŋh e2
vīsiiāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe.
āiiese. yešti. miϑrahe.
vouru.gaoiiaotōiš.
hazaŋrō.gaoš ̣ahe.3
baēuuarə.caš ̣manō.
aoxtō.nāmanō.
yazatahe. rāmanō. āstrahe
āiiese. yešti. rapiϑβināi.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe: āiiese.
yešti. frādat̰ .fš ̣auue.1
zaṇtumāica.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe: āiiese.
yešti. aš ̣ahe. vahištahe.
āϑrasca.
ahurahe. mazdā̊.
Y22.7
Y22.8
Y22.9
Y22.10
VrS11
VrS11.1
āiiese. yešti. uzaiieirināi.1
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: āiiese. yešti.
frādat̰ .vīrāi. dā´xiiumāica.2
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: āiiese. yešti.
bərəzatō.
ahurahe. nafəδrō. apąm.
apasca.
mazdaδātaiiā̊
āiiese. yešti. aiβisrūϑrimāi.1
aibigaiiāi.2
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe: āiiese.
yešti.
frādat̰ .vīspąm.hujiiāt e.3
zaraϑuštrōtəmāica.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe:
āiiese. yešti. aš ̣āunąm.4
frauuaš ̣inąm.
γənąnąmca. vīrō.vąϑβanąm.
yāiriiaiiā̊sca.5
huš ̣itōiš. amaheca. hutāštahe.
huraoδahe. vərəϑraγnaheca.
ahuraδātahe.
vanaiṇtiiā̊sca.6 uparatātō.
āiiese. yešti. uš ̣ahināi.
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: āiiese. yešti.
bərəjiiāi.
nmāniiāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe:
āiiese. yešti. sraoš ̣ahe.
a iiehe. aš ̣iuuatō.1
vərəϑrājanō.
frādat̰ .gaēϑahe. raš ̣naoš.
razištahe.
arštātasca. frādat̰ .gaēϑaiiā̊.
varədat̰ .gaēϑaiiā̊.
āiiese. yešti. māhiiaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō:
aṇtarəmā̊ŋhāi. aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: āiiese. yešti.
pərənō.mā̊ŋhāi. vīš ̣aptaϑāica.
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe.
āiiese. yešti. ratauuō.
mainiiauuanąm. ratauuō.
gaēϑiianąm.1
ratauuō. upāpanąm. ratauuō.
upasmanąm.
VrS11.2
VrS11.3
VrS11.4
ratauuō. fraptərəjātąm.
ratauuō. rauuasca.
rātąm.2 ratauuō.
caŋraŋhācąm.3 aš ̣aonąm.
aš ̣ahe. raϑβąm.
āiiese. yešti. yāiriiaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō:
maiδiiōizarəmaiiehe.1
paiiaŋhō. aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō:
āiiese. yešti.
maiδiiōiš ̣əmahe.2
vāstrō.dātainiiehe.3 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō:
āiiese. yešti.
paitišhahiiehe.4
hahiiehe. aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō:
āiiese. yešti. aiiāϑrimahe.5
fraouruuaēštrimahe.6
varš ̣niharštaheca.7 aš ̣aonō.
aš ̣ahe.
raϑβō: niuuaēδaii emi.
haṇkāraiiemi.
maiδiiāiriiehe. sarəδahe.
aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi.
hamaspaϑmaēdaiiehe.8
arətō.karəϑnahe.9 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō
āiiese. yešti. gaēϑanąm.
ā̊ŋhairiiehe. aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō.
yat̰ . ā̊ŋhair iiō. zīzanən:1
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. staotanąm.
yesniianąm.
haṇdātanąm.
hufrāiiaštanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣ahe. raϑβąm:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. staotanąm.
yesniianąm.
haṇdātanąm.
hufrāiiaštanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣aoninąmca.2 aš ̣ahe.
miiazdanąm.
āiiese. yešti. sarəδaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō. ahurahe.
vairiiehe.
VrS11.5
VrS11.6
VrS11.7
frasraoϑrahe.1 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō:
āiiese. yešti. aš ̣ahe.
vahištahe. staoϑβahe.
aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō: āiiese. yešti.
yeŋ́hē.hātaiiā̊. hufrāiiaštaiiā̊
.
aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe. raϑβō.
āiiese. yešti. ahunauuaitiiā̊.
gāϑaiiā̊. aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe.
raϑβō:
āiiese. yešti. γənąnąm.1
pouru.sarəδō.vīrō.vąϑβaną
m. mazdaδātanąm.
aš ̣aonąm. aš ̣ahe. raϑβąm:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. ahumatō.
ratumatō.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. yasnahe.
haptaŋhātōiš.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. arəduiiā̊.2
āpō.
anāhitaiiā̊.3 aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe.
raϑβō
āiiese. yešti. uštauuaitiiā̊.
gāϑaiiā̊. aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe.
raϑβō:
āiiese. yešti. gairinąm.
aš ̣a āϑranąm.
pouru. āϑranąm.
mazdaδātanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣ahe. raϑβąm:
āiiese. yešti.
spəṇtā.manii uš.1 gāϑaiiā̊.
aš ̣aoniiā̊.
aš ̣ahe. raϑβō: āiiese. yešti.
vərəϑraγnahe .2
ahuraδātahe. vanaiṇtiiā̊sca3
uparatātō. aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō.
āiiese. yešti.
vohuxš ̣aϑraiiā̊1
gāϑaiiā̊. aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe.
raϑβō:
āiiese. yešti. miϑrahe.
vouru.gaoiiaotōiš.2
rāmanasca. āstrahe.3
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. vahištōištōiš.
gāϑaiiā̊.
aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδāiiemi.
haṇkāraiiemi. dahmaiiā̊.
vaŋhuiiā̊. āfritōiš
dahmaheca. narš. aš ̣aonō.
uγraheca.
taxmahe. dāmōiš.
upamanahe. yazatahe.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō
āiiese. yešti. airiiamanō.
i iiehe.1 aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō:
āiiese. yešti.
fš ̣ūš ̣ō.mąϑrahe2
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. rat uš.
bərəzō. haδaoxtahe.3
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō.
āiiese. yešti. āhurōiš.
fraš ̣nahe.1 āhurōiš.
t̰ kaēš ̣ahe. āhurōiš.
dā´xiiumahe.2 āhurōiš.
zaraϑuštrōtəmahe.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. hadiš ̣aheca.
vāstrauuatō.
vāstrō.bərətaheca.3 gauue.
huδā̊ŋhe.
gaoidiieheca. narš. aš ̣aonō
VrS11.8
VrS11.9
Y22.12
Y22.13
(date)
āiiese. yešti. vīspaēibiiō.
aēibiiō.
ratubiiō. yōi. həṇti. aš ̣ahe.
ratauuō.
ϑraiiasca.1 ϑrisąsca.
nazdišta. pairišhāuuanaiiō.
yōi. həṇti. aš ̣ahe. yat̰ .
vahištahe. mazdō.frasāsta.
zaraϑuštrō.fraoxta
āiiese. yešti. ahuraēibiia.
miϑraēibiia.
bərəzaṇbiia.1
aiϑiiajaŋhaēibiia.2
aš ̣auuanaēibiia.
stārąmca.
spəṇtō.mainiiauuanąm.
dāmanąm. tištriieheca. stārō.
Y22.14
Y22.15
Y22.16
Y22.17
raēuuatō. arənaŋuhatō.
mā̊ŋhaheca.3
gaociϑrahe. huuarəca.
xš ̣aētahe. auruuat̰ .aspahe.
dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊.
miϑrahe. da´xiiunąm.
daiŋ́hupatōiš:4
āiiese. yešti. (rōz)… āiiese.
yešti.
(māh)…
āiiese. yešti. tauua. āϑrō.
ahurahe.
mazdā̊. puϑra. mat̰ .
vīspaēibiiō. ātərəbiiō:
āiiese. yešti. aiβiiō.
vaŋuhibiiō. vīspanąmca.
apąm. mazdaδātanąm.
vīspanąmca. uruuaranąm.
mazdaδātanąm
āiiese. yešti. mąϑrahe.
spəṇtahe.
aš ̣aonō. vərəziiaŋuhahe.1
dātahe.
vīdaēuuahe. dātahe.
zaraϑuštrōiš.
darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊.
daēnaiiā̊.
vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
āiiese. yešti. garōiš.
uš ̣i.darənahe.1
mazdaδātahe. aš ̣a āϑrahe.
vīspaēš ̣ąmca.
gairinąm. aš ̣a āϑranąm.
pouru. āϑranąm.
mazdaδātanąm.
kāuuaiieheca.
arənaŋhō. mazdaδātahe.
a arətaheca.
arənaŋhō. mazdaδātahe:
āiiese.
yešti. aš ̣ōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš.
vaŋhuiiā̊.
ərəϑ . vaŋhuiiā̊. rasąstātō.
vaŋhuiiā̊.
arənaŋhō. sauuaŋhō.
mazdaδātahe.
āiiese. yešti. dahmaiiā̊.
vaŋhuiiā̊.
āfritōiš. dahmaheca. narš.
aš ̣aonō.
uγraheca. taxmahe. dāmōiš.
upamanahe.
Y22.18
Y22.19
Y22.20
Y22.21
Y22.22
3
missing in K8
yazatahe.
āiiese. yešti. ā̊ŋhąm.
asaŋhąmca.
š ̣ōiϑranąmca.
gaoiiaoitinąmca.
maēϑananąmca.
auuō. arənanąmca. apąmca.
zəmąmca. uruuaranąmca.
aiŋ́hā̊sca.1 zəmō.
auuaiŋ́heca.2 aš ̣nō. vātaheca.
aš ̣aonō.
strąm.3 mā̊ŋhō. hūrō.
anaγranąm. raocaŋhąm.
aδātanąm. vīspanąmca.
spəṇtahe.
mainii uš. dāmanąm.
aš ̣aonąm. aš ̣aoninąmca.
aš ̣ahe. raϑβąm.
āiiese. yešti. raϑβō. bərəzatō.
yō.
aš ̣ahe: raϑβąm. aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca. āiriianąmca.
sarəδanąmca. yōi. həṇti.
aš ̣ahe. ratauuō:
hāuuanōiš. raϑβō.
iməm. haoməm. aš ̣aiia.
uzdātəm. āiiese. yešti:
imąmcā. gąm.
jīuuiiąm.2 aš ̣aiia. uzdātąm.3
āiiese.
yešti: imąmcā. uruuarąm.
haδānaēpatąm.
aš ̣aiia. uzdātąm. āiiese. yešti
aiβiiō. vaŋuhibiiō.1 imā̊.
zaoϑrā̊. haomauuaitīš.2
gaomauuaitīš.2
haδānaēpatauuaitīš.3
aš ̣aiia. uzdātā̊. āiiese. yešti:3
aiβiiō vaŋuhibiiō.1 apəmca.
haomiiąm. āiiese. yešti:
asmanaca.
hāuuana. āiiese. yešti.
aiiaŋhaēnaca.
hāuuana. āiiese. yešti.
imąmcā. uruuarąm.
barsmanīm.1 jaγmūš ̣īmca.
ratufritīm.2 marəϑrəmca.3
Gāhānbār
yōi. həṇti. aš ̣ahe.
ratauuō:
maiδiiō.zarəmiiehe
raϑβō. [ayāb gāh kē
bawēd]
varəzīmca.4 daēnaiiā̊.
vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
gāϑanąmca. sraoϑrəm.5
jaγmūš ̣īmca.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō.
ratufritīm
imą. aēsmąsca. baoiδīmca.
āiiese.
yešti. tauua. āϑrō. ahurahe.
mazdā̊.
puϑra: vīspaca. vohu.6
mazdaδāta.
aš ̣aciϑra. āiiese. yešti
Gāhānbār:
raϑβō. bərəzatō. yō.1
aš ̣ahe: raϑβąm. yō.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. raϑβąm.
vīspe. mazištanąm.3
yōi. həṇti. aš ̣ahe.
ratauuō. hāuuanīm.
paiti. ratūm.
maiδiiō.zarəmiiehe.
raϑβō aoxtō.namanō
yazatahe. āiiese. yešti
[ayāb gāh kē bawēd]
YVr22.23
(-27
xšnūman4
)
Y22.20-23 (2
Y23
Y23.1*5
Y23.2
4
5
auuaŋhā̊.2
frauuaš ̣aiiō.3 yā̊.4 paoiriia.5
ā̊ŋharə.6
nmānanąmca. vīspąmca.
zaṇtunąmca.7
da´xiiunąmca:8 9yā̊.
asmanəm vīδāraiiən10
yā̊. āpəm.11 vīδaraiiən. yā̊.
ząm.11
vīδāraiiən. yā̊. gąm.
vīδāraiiən. yā̊.
barəϑriš ̣uua.12 vīδāraiiən.14
paiti.vərəte.15
apara.iriϑəṇtō.
āiiese. yešti. āfrauuaš ̣i.1
ahurahe.
Also different in VS depending if it is a VS-Sroaša or not.
y23 is missing in K8
Y23.3
VrS12 =
Vr10
VrS12.1
=Vr10.1
VrS12.2
=Vr10.2
mazdā̊. aməš ̣anąm.
spəṇtanąm. mat̰ . vīspābiiō.2
aš ̣aonibiiō. frauuaš ̣ibiiō.3 yā̊.
mainiiauuanąm.4
yazatanąm: āiiese. yešti.
āfrauuaš ̣i.5 gaiiehe.6
marəϑnō.7
zaraϑuštrahe. spitāmahe.
kauuōiš. vīštāspahe.
isat̰ .vāstrahe.8 zaraϑuštrōiš.
mat̰ . vīspābiiō.2 aš ̣aonibiiō.
frauuaš ̣ibiiō.3
yā̊. paoiriianąm. t̰ kaēš ̣anąm
āiiese. yešti. vīspaiia.1
aš ̣auuane.2
frauuaš ̣e.3 ke.4 asti.
kuuacit̰ .5
aŋhā̊.6 zəmō. para.iristi.7
dahma.8
nāirike.9 apərənāiiūke.10
kainike.11
vāstriiāuuarəzi.12
upaš ̣aēti.13 haca.
ahmāt̰ . nmānāt̰ . iziieiṇti.14
yā̊.
paitiš ̣marəṇti.15 yā̊.
aiβināsəṇti.16
vaŋhūš.17 yasnąsca.
vahmąsca
āiiese. yešti. arəzahibiiō.1
sauuahibiiō.2
fradaδafš ̣ubiiō.3
vīdaδafš ̣ubiiō.3
vouru.barəštibiiō.
vouru.jarəšti biiō. aheca.
karš ̣uuan .4
yat̰
ϑahe
āiiese. yešti. asmanaēibiia.
hāuuanaēibiia.
aiiaŋhaēnaēibiia.
hāuuanaēibiia. taštāi.1
zaoϑrō.barənāi.2 varəsāi.3
haomō.aŋharəzānāi.4
tauuaca. barəsmanō.5
aš ̣aiia. frastarətahe:6 āiiese.
yešti.
ahunahe. vairiiehe.
anahunāca.7 ratušca.8
stitātasca.9 daēnaiiā̊.
māzdaiiasnōiš:
Y23.4
Y23.5
VrS12.3
=
Vr10.3
Vr11
VrS13.1
= Vr11.1
āiiese. yešti. aš ̣āunąm.
frauuaš ̣inąm. uγranąm.
aiβiϑūranąm.
paoiriiō.t̰ kaēš ̣anąm.
frauuaš ̣inąm.
nabānazdištanąm.
frauuaš ̣inąm. hauuahe.
urunō. frauuaš ̣ e āiiese.
yešti. vīspaēibiiō. aš ̣ahe.
ratubiiō: āiiese. yešti.
vīspaēibiiō.
vaŋhuδābiiō.5 yazataēibiiō.
mainiiaoibiiascā.6
gaēϑiiaēibiiascā.7 yōi. həṇti.
yasniiāca.8 vahmiiāca.9 aš ̣āt̰ .
haca.
yat̰ . vahištāt̰ .
frauuarāne. mazdaiiasnō.
zaraϑuštriš.
vīdaēuuō. ahura.t̰ kaēš ̣ō.
hāuuan e.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
sāuuaŋh e. vīsiiāica.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
yaϑā. ahū. vairiiō.
ātrauuaxšō.
frā.mē. mrūtē: aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā. aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū
yaϑā. ahū. vairiiō.
yō. zaotā. frā.mē. mrūtē: ..
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū
~Y23.
5b
ahurāi. mazdāi. haomą.1
āuuaēδaiiamahī.2
yat̰ . uzdātəm. səuuištəm.3
vərəϑraγne.
frādat̰ .gaēϑāi. yat̰ . huxš ̣aϑrāi
. aš ̣aone.
yat̰ . ratuxš ̣aϑrāi. aš ̣aone:
4aməš ̣aēibiiō.
spəṇtaēibiiō. haomą.
āuuaēδaiiamahī:
aiβiiō. vaŋuhibiiō.5 haomą.
~Y24.
1
VrS13.2
=
Vr11.2
VrS13.3
= Vr11.3
VrS13.4
= Vr11.4
VrS13.5
= Vr11.5
āuuaēδaiiamahī. hauuahe.
urunō. haomą.
āuuaēδaiiamahī: vīspaiiā̊.
aš ̣aonō.
stōiš. haomą.
āuuaēδaiiamahī.
1imą. haomą. ima.2 ha
omiia. 3ima.
starəta. ima. miiazda. ima.
asma. paoiriia.
dāmąn.4 ima. asmana.
hāuuana. auui.bərəta.5
haoma. zāire.6 ima.
aiiaŋhaēna. hāuuana.
auui.bərəta.7 haoma. zāire.8
imąm. āpəm.
haomiiąm. imat̰ . barəsma.
aš ̣aiia. frastarətəm.
imā̊. kəhrpasca. təuuīš ̣īšca.
imā̊.
yaētuš ̣īš.1 zaoϑrā̊.2 iməm.
haoməm.
aš ̣auuanəm. gąmca.
huδā̊ŋhəm. narəmca.
aš ̣auuanəm. āsnaca. manā̊.
aš ̣aonąm. āsnaca.
manā̊. sao iiaṇtąm.
3imąmcā. gąm.
jīuuiiąm. aš ̣aiia. uzdātąm.
imąmcā.
uruuarąm. haδānaēpatąm.
aš ̣aiia. uzdātąm
aiβiiō. vaŋuhibiiō.1 imā̊.
zaoϑrā̊.
haomauuaitīš.
gaomauuaitīš.
haδānaēpatauuaitīš. aš ̣aiia.
uzdātā̊. aiβiiō.
vaŋuhibiiō. apəmca.
haomiiąm. asmanaca.
hāuuana. aiiaŋhaēnaca.
hāuuana
imąmcā. uruuarąm.
barəsmanīm.1 jaγmūš ̣īmca.
ratufritīm. marəϑrəmca.
varəzīmca.2
daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊.
māzdaiiasnōiš.
gāϑanąmca. sraoϑrəm.
jaγmūš ̣īmca. aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō. ratufritīm.
imą. aēsmąsca.
VrS13.6
= Vr11.6
VrS13.7
= Vr11.7
VrS13.8
= Vr11.8
baoiδīmca. tauua. āϑrō.
ahurahe. mazdā̊.
puϑra. vīspaca. vohu.3
mazdaδāta.
aš ̣aciϑra. pairica.
dadəmahī.4 āca.
vaēδaiiamahī.5 āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī
ahurāica. mazdāi. sraoš ̣āica.
aš ̣iiāi.
raš ̣nuuaēca.2 razištāi.
miϑrāica.
vouru.gaoiiaot e.3
aməš ̣aēibiiasca.4
spəṇtaēibiiō. aš ̣āunąmca.5
frauuaš ̣ibiiō.
aš ̣āunąmca.6 uruuōibiiō.
āϑraēca. ahurahe.
mazdā̊ . raϑβaēca. bərəzaite.
raϑβaēca.
miiazdaēca.7 raϑβaēca.
ratufritaiiaēca.
vīspaiiā̊. sącat̰ ca. aš ̣aonō.
stōiš.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
1āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
zaraϑuštrahe.
spitāmahe. aš ̣aonō.
frauuaš ̣ e. yasnāica.
vahm āica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
aŋhuiiaoš. aš ̣acinaŋhō. mat̰ .
vīspābiiō.2 aš ̣aonibiiō.
frauuaš ̣ibiiō.
yā̊. irīriϑuš ̣ąm. aš ̣aonąm.
yā̊sca.
juuaṇtąm. aš ̣aonąm. yā̊sca.
narąm. azātanąm.
fraš ̣ō.carəϑrąm.
sao iiaṇtąm.
1imą. haomą. ima.2
haomiia. 3ima.
starəta. ima. miiazda. ima.
asma. paoiriia.
dāmąn.4 ima. asmana.
hāuuana. auui.bərəta.5
haoma. zāire.6 ima.
aiiaŋhaēna. hāuuana.
auui.bərəta.7 haoma. zāire.8
imąm. āpəm.
Vr11.
2
VrS13.9=
Vr11.9
VrS13.10
=Vr11.10
VrS13.11
= Vr11.11
VrS13.12
= Vr11.12
haomiiąm. imat̰ . barəsma.
aš ̣aiia. frastarətəm.
imā̊. kəhrpasca. təuuīš ̣īšca.
imā̊.
yaētuš ̣īš.1 zaoϑrā̊.2 iməm.
haoməm.
aš ̣auuanəm. gąmca.
huδā̊ŋhəm. narəmca.
aš ̣auuanəm. āsnaca. manā̊.
aš ̣aonąm. āsnaca.
manā̊. sao iiaṇtąm.
3imąmcā. gąm.
jīuuiiąm. aš ̣aiia. uzdātąm.
imąmcā.
uruuarąm. haδānaēpatąm.
aš ̣aiia. uzdātąm
aiβiiō. vaŋuhibiiō.1 imā̊.
zaoϑrā̊.
haomauuaitīš.
gaomauuaitīš.
haδānaēpatauuaitīš. aš ̣aiia.
uzdātā̊. aiβiiō.
vaŋuhibiiō. apəmca.
haomiiąm. asmanaca.
hāuuana. aiiaŋhaēnaca.
hāuuana
imąmcā. uruuarąm.
barəsmanīm.1 jaγmūš ̣īmca.
ratufritīm. marəϑrəmca.
varəzīmca.2
daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊.
māzdaiiasnōiš.
gāϑanąmca. sraoϑrəm.
jaγmūš ̣īmca. aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō. ratufritīm.
imą. aēsmąsca.
baoiδīmca. tauua. āϑrō.
ahurahe. mazdā̊.
puϑra. vīspaca. vohu.3
mazdaδāta.
aš ̣aciϑra. pairica.
dadəmahī.4 āca.
vaēδaiiamahī.5
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
aməš ̣aēibiiō. spəṇtaēibiiō.
huxš ̣aϑraēibiiō.
huδābiiō.1 yauuaējibiiō.
yauuaēsubiiō.
yōi. vohu.2 yōi. vohunąm.3
dātārō.
yōi. vaŋh uš. ā.manaŋhō.4
iieiṇti:5
Vr11.
3
Vr11.
4
Vr11.
5
VrS13.13
= Vr11.13
VrS13.14
= Vr11.14
VrS13.15
= Vr11.15
VrS13.16
= Vr11.16
6vaŋh uš. ā.zī.7
ā.manaŋhō.4 iieiṇti.5
yōi. aməš ̣ā̊.8 spəṇta.9
huxš ̣aϑra.10
huδā̊ŋhō. aδāt̰ .11 māta.
aδāt̰ .11 būta.
haca. vaŋhaot̰ . manaŋhat̰ .
1āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
frāiiehīš.
ahe. nmānahe. fradaϑāi.
ahe. nmānahe.
sauuaŋhō. ahe. nmānahe.
vaxš ̣at̰ .
ahe. nmānahe. vītarązō.2
ahe. nmānahe.
3vītarə.t̰ baēš ̣ō. ahe.
nmānahe. pasuuąmca.
narąmca. zātanąmca.
ząhiiamnanąmca.
aš ̣aonąm.4 yeŋ́he. aēm.
aŋhən. yeŋ́he.
aēm. həṇti.5 yeŋ́he. vaēm.6
mahi.7
yōi. sao iiaṇtō.
da´xiiunąm.
yat̰ . vohuuarəząm.1
aš ̣aonąm.2 yat̰ .
vohuuarəzinąm.1
aš ̣aoninąm. yat̰ .
haiϑiiāuuarəząm. aš ̣aonąm.
yat̰ .
haiϑiiāuuarəzinąm.
aš ̣aoninąm. yat̰ .
huuarštāuuarəząm.
aš ̣aonąm. yat̰ .
huuarštāuuarəzinąm.
aš ̣aoninąm
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
aš ̣āunąm.1
vaŋuhibiiō.2 frauuaš ̣ibiiō.
yā̊. uγrā̊sca.
aiβiϑūrā̊sca. aš ̣aonąm.3
auuaŋhe
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
sraoš ̣ahe1
aš ̣iiehe2 aš ̣ōišca. vaŋhuiiā̊.
nairiieheca.
saŋhahe. āxštibiiāca3
hąm.vaiṇtibiia3
āϑraēca. ahurahe. mazdā̊.
raϑβaēca.
VrS13.17
= Vr11.16
VrS13.18
= Vr11.16
VrS13.19
= Vr11.16
bərəzaite. vīspaiiā̊. sącat̰ ca.
aš ̣aonō.
stōiš. yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca
āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. ahurāi.
mazdāi. vaŋhauue.
manaŋhe. aš ̣āi. vahištāi.
xš ̣aϑrāi.
vairiiāi. spəṇtaiiāi.
ārmat e.1
hauruuat̰ biia. amərətat̰ biia.
g uš.
taš ̣ne. g uš. urune. āϑre.
ahurahe.
mazdā̊. yaētuštəmāi.
aməš ̣anąm.
spəṇtanąm.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
daϑuš ̣ō.
ahurahe. mazdā̊. raēuuatō.
arənaŋuhatō.1
mainii uš.2
mainiiaoiiehe.3 aməš ̣anąm.
spəṇtanąm.4 yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
1asniiaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō. hāuuan e.
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
āat̰ .
dīš. āuuaēδaiiamahī.
sāuuaŋh e. vīsiiāica.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
miϑrahe.
vouru.gaoiiaotōiš.
hazaŋrō.gaoš ̣ahe.
baēuuarə.caš ̣manō.
aoxtō.nāmanō. yazatahe.
rāmanō. āstrahe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
<>Y1.
2
Y24.1
2=
Y4.7
Y24.1
3=
Y4.8
VrS13.20
(11.16)
VrS13.21
(11.16)
VrS13.22
(11.16)
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
rapiϑβināi.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
frādat̰ .fš ̣auue.
zaṇtumāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe. yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. aš ̣ahe.
vahištahe.
āϑrasca. ahurahe. mazdā̊.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
uzaiieirināi.1
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
frādat̰ .vīrāi.
dā´xiiumāica.2 aš ̣aone.
aš ̣ahe.
raϑβe. yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. bərəzatō.
ahurahe.
nafəδrō. apąm. apasca.
mazdaδātaiiā̊.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
aiβisrūϑrimāi1
aibigaiiāi.2 aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī.
frādat̰ .vīspąm.
hujiiāt e.3
zaraϑuštrōtəmāica. aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe. yasnāica.
vahmāica.
Y24.1
4=
Y4.9
Y24.1
5=
Y4.10
Y24.1
6=
Y4.11
VrS13.23
(11.16)
VrS13.24
(11.16)
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. aš ̣āunąm.4
frauuaš ̣inąm.
γənąnąmca vīrō.vąϑβanąm.
yāiriiaiiā̊sca5
huš ̣itōiš.6 amaheca.
hutāštahe.7
huraoδahe. vərəϑraγnaheca.
ahuraδātahe.
vanaiṇtiiā̊sca.8 uparatātō.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
uš ̣ahināi.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
bərəjiiāi.
nmāniiāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. sraoš ̣ahe.
a iiehe.1
aš ̣iuuatō. vərəϑrājanō.
frādat̰ .gaēϑahe2
raš ̣naoš. razištahe.
arštātasca.
frādat̰ .gaēϑaiiā̊.2
varədat̰ .gaēϑaiiā̊.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
1māhiiaēibiiō
aš ̣ahe. ratubiiō:
aṇtarəmā̊ŋhāi.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
pərənō.mā̊ŋhāi.
vīš ̣aptaϑāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe. yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
Y24.1
7=
Y4.12
Y24.1
8=
Y4.13
VrS13.25
6
(11.16)
VrS13.26
(11.16)
6
Vr11.25-35 missing in TITUS
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
ratauuō.
mainiiauuanąm. ratauuō.
gaēϑiianąm.1
ratauuō. upāpanąm. ratauuō.
upasmanąm.
ratauuō. fraptərəjātąm.
ratauuō. rauuasca.
rātąm.2 ratauuō.
caŋraŋhācąm.3 aš ̣aonąm.
aš ̣ahe. raϑβąm..
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī. .
yāiriiaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō:
maiδiiōizarəmaiiehe.
paiiaŋhō. aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
maiδiiōiš ̣əmahe.2
vāstrō.dātainiiehe.3 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
paitišhahiiehe.4
hahiiehe. aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβe yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
aiiāϑrimahe.5
fraouruuaēštrimahe.6
varš ̣niharštaheca.7 aš ̣aonō.
aš ̣ahe.
raϑβe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
maiδiiāiriiehe. sarəδahe.
aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
hamaspaϑmaēdaiiehe.8
arətō.karəϑnahe.9 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβe yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
<>Vr2
.1
<>Vr2
.2
VrS13.27
(11.16)
VrS13.28
(11.16)
VrS13.29
(11.16)
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
gaēϑanąm.
ā̊ŋhairīm.1 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
. yat̰ . ā̊ŋhairiiō. zīzanən:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
. staotanąm. yesniianąm.
haṇdātanąm.
hufrāiiaštanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣ahe. raϑβąm yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
staotanąm. yesniianąm.
haṇdātanąm.
hufrāiiaštanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣aoninąmca.2 aš ̣ahe.
miiazdanąm. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī .
sarəδaēibiiō. aš ̣ahe. ratubiiō.
ahurahe. vairiiehe.
frasraoϑrahe.1 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
aš ̣ahe.
vahištahe.
staoϑβahe.
aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
yeŋ́hē.hātaiiā̊. hufrāiiaštaiiā̊
.
aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe. raϑβō
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
ahunauuaitiiā̊.
gāϑaiiā̊. aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe.
raϑβō yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
γənąnąm.1
pouru.sarəδō.vīrō.vąϑβaną
m. mazdaδātanąm.
aš ̣aonąm. aš ̣ahe. raϑβąm
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
<>
Vr2.3
<>Vr2
.4
<>Vr2
.5
VrS13.30
(11.16)
VrS13.31
(11.16)
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
ahumatō. ratumatō.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. yasnahe.
haptaŋhātōiš.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
yasnahe. haptaŋhātōiš.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
arəduiiā̊.2 āpō.
anāhitaiiā̊.3 aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe.
raϑβō
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
uštauuaitiiā̊.
gāϑaiiā̊. aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe.
raϑβō
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
gairinąm.
aš ̣a āϑranąm.
pouru. āϑranąm.
mazdaδātanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣ahe. raϑβąm yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
spəṇtā.manii uš.1 gāϑaiiā̊.
aš ̣aoniiā̊.
aš ̣ahe. raϑβō yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
vərəϑraγnahe .2
ahuraδātahe. vanaiṇtiiā̊sca3
uparatātō. aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
vohuxš ̣aϑraiiā̊1
gāϑaiiā̊. aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe.
raϑβō yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
<>Vr2
.6
<>Vr2
.7
VrS13.32
(11.16)
VrS13.33
(11.16)
miϑrahe.
vouru.gaoiiaotōiš.2
rāmanasca. āstrahe.3
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
vahištōištōiš. gāϑaiiā̊.
aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe. raϑβō
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš
dahmaheca. narš. aš ̣aonō.
uγraheca.
taxmahe. dāmōiš.
upamanahe. yazatahe.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
airiiamanō.
i iiehe.1 aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
fš ̣ūš ̣ō.mąϑrahe2
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
rat uš. bərəzō.
haδaoxtahe.3
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
āhurōiš.
fraš ̣nahe.1 āhurōiš.
t̰ kaēš ̣ahe. āhurōiš.
dā´xiiumahe.2 āhurōiš.
zaraϑuštrōtəmahe.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
hadiš ̣aheca. vāstrauuatō.
vāstrō.bərətaheca.3 gauue.
huδā̊ŋhe.
gaoidiieheca. narš. aš ̣aonō
hadiš ̣aheca. vāstrauuatō.
<>Vr2
.8
<>Vr2
.9
VrS13.34
(11.16)
VrS13.35
(11.16)
VrS13.36
(11.16)
vāstrō.bərətaheca.3 gauue.
huδā̊ŋhe.
gaoidiieheca. narš. aš ̣aonō
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
vīspaēibiiō.
aēibiiō. ratubiiō. yōi. həṇti.
aš ̣ahe.
ratauuō. ϑraiiasca.1
ϑrisā̊sca. nazdišta.
pairišhāuuanaiiō.2 yōi.
həṇti. aš ̣ahe.
yat̰ vahištahe.
mazdō.frasāsta.
zaraϑuštrō.fraoxta.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
1ahuraēibiia
miϑraēibiia. bərəzaṇbiia2
aiϑiiajaŋhaēibiia3
aš ̣auuanaēibiia4 stārąmca
spəṇtō.mainiiauuanąm
dāmanąm tištriieheca5
stārō raēuuatō
arənaŋuhatō6
mā̊ŋhaheca7
gaociϑrahe. huuarəca
xš ̣aētahe
auruuat̰ .aspahe. dōiϑrahe
ahurahe
mazdā̊. miϑrahe.
da´xiiunąm dai hupatōiš8
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. (rōz) ...
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
āat̰
dīš. āuuaēδaiiamahī. (māh)
...
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
tauua.
āϑrō. ahurahe. mazdā̊.
puϑra. mat̰ .
vīspaēibiiō. ātərəbiiō.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
Y24.2
0=
Y4.15
Y24.2
1=
Y4.16
Y24.2
2=
Y4.17
VrS13.37
(11.16)
VrS13.38
(11.16)
VrS13.39
(11.16)
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
aiβiiō.
vaŋuhibiiō1 vīspanąmca.
apąm. mazdaδātanąm.
vīspanamca. uruuaranąm.
mazdaδātanąm. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
1mąϑrahe.
spəṇtahe. aš ̣aonō.
vərəziiaŋuhahe.2
dātahe. vīdaēuuahe.3
dātahe.
zaraϑuštrōiš4 darəγaiiā̊.
upaiianaiiā̊5
daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊.
māzdaiiasnōiš.6
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
garōiš.
uš ̣idarənahe1 mazdaδātahe.
aš ̣a āϑrahe2
vīspaēš ̣ąmca. gairinąm.
aš ̣a āϑranąm.
pouru. āϑranąm.3
mazdaδātanąm.
kāuuaiieheca. arənaŋhō.
mazdaδātahe.
a arətaheca. arənaŋhō.
mazdaδātahe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī.
aš ̣ōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš.
vaŋhuiiā̊. ərəϑ 4 vaŋhuiiā̊.
rasąstātō.
vaŋhuiiā̊. arənaŋhō.
sauuaŋhō.
mazdaδātahe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
dahmaiiā̊.
vaŋhuiiā̊. āfritōiš.
dahmaheca. narš.
aš ̣aonō. uγraheca. taxmahe.
dāmōiš.
Y24.2
3=
Y4.18
Y24.2
4=
Y4.19
Y24.2
5=
Y4.20
VrS13.40
(11.16)
VrS13.41
(11.16)
VrS13.42
-46
xšnūman
upamanahe. yazatahe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
ā̊ŋhąm.
asaŋhąmca. š ̣ōiϑranąmca1
gaoiiaoitinąmca.
maēϑananąmca.
auuō. arənanąmca.
apąmca. zəmąmca.
uruuaranąmca. ai hā̊sca2
zəmō. auuai heca.2 aš ̣nō.3
vātaheca.
aš ̣aonō. strąm4 mā̊ŋhō.
hūrō. anaγranąm.
raocaŋhąm. aδātanam.
vīspanąmca.
spəṇtahe. mainii uš5
dāmanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣aoninąmca. aš ̣ahe.
raϑβąm. yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ dīš āuuaēδaiiamahī
raϑβō
bərəzatō. yō1 aš ̣ahe:
raϑβąm. aiiaranąmca.
asniianąmca. māhiianąmca.
yāiriianąmca. sarəδanąmca.
yōi həṇti
aš ̣ahe. ratauuō. hāuuanōiš.
raϑβō.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
...ahurahe /sarošahe
... xšnaoθra. yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca
Y24.2
6=
Y4.21
āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī.
raϑβō. bərəzatō. yō.1
aš ̣ahe: raϑβąm. yō.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. raϑβąm.
vīspe. mazištanąm.3
yōi. həṇti. aš ̣ahe.
ratauuō. hāuuanīm.
paiti. ratūm. +
gāhānbar
āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī.
raϑβō. bərəzatō. yō.1
aš ̣ahe: raϑβąm. yō.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. raϑβąm.
vīspe. mazištanąm.3
yōi. həṇti. aš ̣ahe.
ratauuō. hāuuanīm.
paiti. ratūm. +
gāhānbar
VrS13.47
(11.17)
VrS13.48
(11.18)
VrS13.49
(11.19)
VrS13.50
(11.20)
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
arəzahibiiō.1
sauuahibiiō.2
fradaδafš ̣ubiiō.3
vīdaδafš ̣ubiiō.3
vouru.barəštibiiō.
vouru.jarəšti biiō. aheca.
karš ̣uuan .4
yat̰
ϑahe
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
asmanaēibiia.
hāuuanaēibiia.
aiiaŋhaēnaēibiia.
hāuuanaēibiia. taštāi.1
zaoϑrō.barənāi.2 varəsāi.3
haomō.aŋharəzānāi.4
tauuaca. barəsmanō.5
aš ̣aiia. frastarətahe:6 āat̰ .
dīš. āuuaēδaiiamahī.
ahunahe. vairiiehe.
anahunāca.7 ratušca.8
stitātasca.9 daēnaiiā̊.
māzdaiiasnōiš:
yat̰ . uzdātəm. yat̰ .
āuuistəm.1 yaϑa.
dīš. āuuaēδaiiat̰ . ahurō.
mazdā̊. aš ̣auua .
yaϑa. dīš. āuuaēδaiiat̰ . yō.2
aš ̣auua.
zaraϑuštrō. yaϑa. dīš. azəm.
yō. zaota.
āuuaēδaiiemi.3 vīδuuā̊.
aēš ̣ąm. yasnəmca.
vahməmca. vīδuuā̊.
dāitiiąm.4 āuuistīm.5
vīδuuā̊. raϑβiiąm. āuuistīm.
yūš ̣mākəm. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasas taiiaēca.
yat̰ .
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
ahmākəm. hauuaŋhāica.1
ratufritaiiaēca.
aš ̣auuastāica.2
vərəϑraγniiāica.3
huruniiāica.4 yat̰ .
sao iiaṇtąm. aš ̣aonąm.
VrS13.51
(11.21)
VrS13.52
(11.21)
VrS13.53
VrS14.1
VrS14.2
7
8
iδa. dim. vīspanąm.
mazištəm. dadəmahi.
ahūmca. ratūmca. yim.
ahurəm. mazdąm. yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca
1āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
aš ̣āunąm.2
frauuaš ̣inąm. uγranąm.
aiβiϑūranąm.
paoiriiō.t̰ kaēš ̣anąm.
frauuaš ̣inąm.
nabānazdištanąm.
frauuaš ̣inąm. hauuahe.
urunō. frauuaš ̣ e.3
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
vīspaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
vīspaēibiiō.
vaŋhuδābiiō.1 yazataēibiiō.
mainiiaoibiiascā.
gaēϑiiaēibiiascā. yōi. həṇti.
yasniiāca.2 vahmiiāca.3
aš ̣āt̰ . haca.
yat̰ . vahištāt̰ .
aməš ̣ā.1 spəṇtā. huxš ̣aϑrā.
huδā̊ŋhō.
yazamaide:
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide:
zaraϑuštrəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
zaraϑuštrahe.
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide:
aməš ̣ . spəṇt . aš ̣aonąm.
yazamaide.
aš ̣āunąm.1 vaŋuhīš. sūrā̊.
spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō. yazamaide.
astuuatō.
manahiiāca:2 apanōtəməm.
raϑβąm. yazamaide.
7
G18b, O2 include āat̰. diš. āuuaidaiiamahī.
TITUS Y4.24 and omits hauuahe. urunō. frauua e
Y24.3
38
Y24.3
4
Y25.1
°
Vr3.1
3
Vr3.1
4
VrS14.3
VrS14.4
VrS14.5
yaētuštəməm. yazatanąm.
haŋhanuštəməm.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiβinasąstəməm.
jaγmūštəmąm.3 aš ̣aonō.
aš ̣ahe.
raϑβō. ratufritīm.
yazamaide.
vaca. aršuxδa. yazamaide:
sraoš ̣əm.
aš ̣īm. yazamaide: aš ̣īm.
vaŋuhīm.1
yazamaide: nairīm.2
saŋhəm. yazamaide:
āxštīm. hąm.vaiṇtīm.3
yazamaide:
astərətaca.4 amuiiamna.5
yazamaide:
aš ̣āunąmca.6 frauuaš ̣aiiō.
yazamaide:
cinuuatō.7 pərətūm.
yazamaide: garō.
nmānəm. ahurahe. mazdā̊.
yazamaide:
vahištəm. ahūm. aš ̣aonąm.
yazamaide.
raocaŋhəm. vīspō. āϑrəm
(3x)
vahištahe. aŋh uš.
vahištąm. aiianąm.1
yazamaide: arštātəm.
yazamaide.
vaŋuhīm.2 frādat̰ .gaēϑąm.
varədat̰ .gaēϑąm.
sauuō.gaēϑąm.3 yąm.
daēnąm. māzdaiiasnīm:
raš ̣nūm. razištəm.
yazamaide:
miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.
yazamaide:
rəuuīm.4 parəṇdīm.5
yazamaide. rəuuīm.
rauuō.manaŋhąm.6 rəuuīm.
rauuō.vacaŋhąm.6
rəuuīm.
rauuō. iiaoϑənanąm.7
frā. tanuuō. rəṇjaiieiti.
nairiiąm. hąm.varəitīm.1
yazamaide.
framən.narąm.2
framən.narō.vīrąm.2 yā.
Vr7.1
Vr7.2
Vr7.3
āsaot̰ . āsiiā̊.3 yā.
taxmō.tąš ̣iiā̊.4 yā .
dim. jasaiti.5
baγō.baxtəmcit̰ .6
yā. narəm. vīγərəptācit̰ .6
tanuuō. baoxtārəm. daδāiti:
afnəm. mazdaδātəm.
yazamaide. š ̣āitīm.7
pasuuā̊. vīraiiā̊
auuā̊.1 dāmąn.2 aš ̣auuanō.3
yazamaide.
yā̊.4 həṇti. paoiriiō.dāta.
paoiriiō.fraϑβaršta.5 aš ̣n
āat̰ ca.6 apāat̰ ca.
zəmāat̰ ca. uruuaraiiāat̰ ca.
gaot̰ ca.7
huδā̊ŋhat̰ :8 zraiiō.9
vourukaš ̣əm. yazamaide:
vātəm. darš ̣īm.10
mazdaδātəm. yazamaide:
asmanəm. anuuaṇtəm.
yazamaide.
paoiriiō.dātəm.
paoiriiō.fraϑβarštəm.11
gaēϑīm. gaēϑaiiā̊.12 stōiš
VrS14.6
Y25.1b
Y25.29
Y25.3
9
iməm. haoməm. ašaiia.
̣
uzdātəm. yazamaide:
imąmcā. gąm.
jīuuiiąm.2 aš ̣aiia. uzdātąm.
yazamaide:
imąmcā. uruuarąm.
haδānaēpatąm.3
aš ̣aiia. uzdātąm. yazamaide.
aiβiiō. vaŋuhibiiō.1 imā̊.
zaoϑrā̊.
haomauuaitīš. gaomauuaitīš.
haδānaēpatauuaitīš.
aš ̣aiia. uzdātā̊. yazamaide:
aiβiiō. vaŋuhibiiō.1 apəmca.
haomiiąm.
yazamaide: asmanaca.
hāuuana.
yazamaide: aiiaŋhaēnaca.2
hāuuana.
yazamaide
imąmcā. uruuarąm.
barəsmanīm.1 jaγmūš ̣īmca.
ratufritīm. marəϑrəmca.2
varəzīmca.3
Some VS mss. include el xsnuman in yazamaide of Y25.4-8
Vr7.4
daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊.
māzdaiiasnōiš.
gāϑanąmca. sraoϑrəm.
jaγmūš ̣īmca. aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō. ratufritīm. imą.
aēsmąsca.
baoiδīmca. yazamaide.
tauua.
āϑrō. ahurahe. mazdā̊.
puϑra.4 vīspaca.
vohu.5 mazdaδāta. aš ̣aciϑra.
yazamaide.
YVr25.48
xšnūman
Y26.1
Y26.3
Y26.4
ahurəm. mazdąm.
raēuuaṇtəm.1
arənaŋuhaṇtəm.2
yazamaide: aməš ̣ā. spəṇtā.3
huxš ̣aϑrā. huδā̊ŋhō.
yazamaide: 4miϑrəm.
vouru.gaoiiaoitīm.
yazamaide: rāma.
āstrəm.5 yazamaide:
huuarəxš ̣aētəm.
aməš ̣əm. raēm.
auruuat̰ .aspəm. yazamaide.
aš ̣āunąm. vaŋuhīš.2 sūrā̊.
spəṇtā̊.3
frauuaš ̣aiiō. (..) staomi.4
zbaiiemi.5
ufiiemi:6 yazamaide.7
nmāniiā̊. vīsiiā̊.
zaṇtumā̊. dā´xiiumā̊.8
zaraϑuštrōtəmā̊
vīspanąmca. ā̊ŋhąm.
paoiriianąm.2
frauuaš ̣inąm. iδa. yazamaide.
frauuaš ̣īm.3
auuąm. yąm. ahurahe.
mazdā̊. mazištąmca.4
vahištąmca. sraēštąmca.
xraoždištąmca.
xraϑβištąmca.
hukərəptəmąmca.5
aš ̣āt̰ . apanōtəmąmca.
aš ̣āunąm. vaŋuhīš.2 sūrā̊.
spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō. yazamaide.
yā̊. aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
Gāhābār
ratauuō. vīspe. mazišta.
yazamaide.
aiiara. asniia.1 māhiia.
yāiriia.
sarəδa.
maiδiiōizarəmaēm.paii
aŋhəm.
aš ̣auuanəm (ayāb gāh
kē bawēd)
ašōān
aš ̣aonąm..
sraoša
Y26.5
Y26.6
Y26.7
Y26.8
xš ̣aētanąm.3
vərəzi.dōiϑranąm.4
bərəzatąm.5 aiβiiāmanąm.6
taxmanąm.7 āhūiriianąm.8
yōi.9 aiϑiiajaŋhō.10
aš ̣auuanō.
1paoiriianąm. t̰ kaēš ̣anąm.
paoiriianąm.
sāsnō.gūš ̣ąm.2 iδa. aš ̣aonąm.
aš ̣aoninąmca3
ahūmca. daēnąmca.
baoδasca.4 uruuānəmca.
frauuaš ̣īmca. yazamaide.
yōi.5 aš ̣āi.
vaonarə:6 g uš. huδā̊ŋhō.
uruuanəm.
yazamaide
yōi.1 aš ̣āi. vaonarə.2 gaiiehe.
marəϑnō.3
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide:
zaraϑuštrahe. spitāmahe. iδa.
aš ̣aonō.
aš ̣īmca.4 frauuaš ̣īmca.
yazamaide: kauuōiš.
vīštāspahe. aš ̣aonō.
frauuaš ̣īm.
yazamaide: isat̰ .vāstrahe.5
zaraϑuštrōiš.
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide
nabānazdištanąm. iδa.
aš ̣aonąm. aš ̣aoninąmca.
ahūmca. daēnąmca.
baoδasca.
uruuānəmca. frauuaš ̣īmca.
yazamaide. yōi.2
aš ̣āi. vaonarə. mat̰ .
vīspābiiō.3
aš ̣aonibiiō. frauuaš ̣ibiiō.
yā̊. irīriϑuš ̣ąm.4 aš ̣aonąm.
yā̊sca. juuaṇtąm.5 aš ̣aonąm.
yā̊sca. narąm. azātanąm.
fraš ̣ō.carəϑram.6
ṇtąm.
iδa. iristanąm. uruuanō.1
yazamaide.
yā̊. aš ̣aonąm.2 frauuaš ̣aiiō:
vīspanąm.
ahmiia. nmāne.
nabānazdištanąm.
para.iristanąm.
Y26.9
Y26.10
Y26.11a
aēϑrapaitinąm.3
aēϑriianąm.4
narąm. nāirinąm. iδa.
aš ̣aonąm.
aš ̣aoninąm. frauuaš ̣aiiō.
yazamaide.
vīspanąm. aēϑrapaitinąm.1
aš ̣aonąm.
frauuaš ̣aiiō.2 yazamaide:
vīspanąm.
aēϑriianąm.3 ašaonąm.
̣
frauuaš ̣aiiō.2
yazamaide: vīspanąm.
narąm. aš ̣aonąm.4
frauuaš ̣aiiō. yazamaide:
vīspanąm.
nāirinąm. aš ̣aoninąm.5
frauuaš ̣aiiō.2
yazamaide
vīspanąm.
apərənāiiūkanąm.1
dahmō.kərətanąm.
aš ̣aonąm. frauuaš ̣aiiō.
yazamaide: āda´xiiunąmca.
aš ̣aonąm.
frauuaš ̣aiiō. yazamaide:
uzdā´xiiunąmca.2
aš ̣aonąm. frauuaš ̣aiiō.
yazamaide
narąmca. aš ̣aonąm.
frauuaš ̣aiiō. yazamaide:
nāirinąmca.1 aš ̣aoninąm.2
frauuaš ̣aiiō.
yazamaide: vīspā̊. aš ̣āunąm.3
vaŋuhīš.4 sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō.
yazamaide. yā̊. haca. gaiiāt̰ .
marəϑnat̰ .5
ā.sao iiaṇtāt̰ .6 vərəϑraγnat̰ .
vīspā̊. frauuaš ̣aiiō.
aš ̣āunąm.2
yazamaide:10
VrS15.1
10
In the Gahanbar ceremony Y26 is not recited
ϑβąm. ātrəm.1 ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
haδa.zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. imat̰ .
barəsma. aš ̣aiia.
frastarətəm.2 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
apąm. naptārəm.
yazamaide: +nairīm.
saŋhəm. yazamaide:
taxməm. dāmōiš.
upamanəm.
yazatəm. yazamaide:
iristanąm. uruuąnō.
yazamaide: yā̊. aš ̣aonąm.
frauuaš ̣aiiō
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide: yim.
ahurəm. mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō.2
yō. aš ̣ahe. jaγmūštəmō:
vīspa.3 srauuā̊.
zaraϑuštri.4 yazamaide:
vīspaca.
huuaršta. iiaoϑna.5
yazamaide. varštaca.
varə iiamnaca.
yeŋ́hē. hātąm
VrS15.2
yaϑā. ahū. vairiiō.
yō. zaotā. frā.mē. mrūtē: ..
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū
Y27.1
Y27.2
aētat̰ . dim.2 vīspanąm.
mazištəm.
dazdiiāi. ahūmca. ratūmca.
yim. ahurəm.
mazdąm. snaϑāi. aŋrahe.
mainii uš.3
druuatō. snaϑāi. aēš ̣mahe.4
xruuīm.draoš5
snaϑāi. māzainiianąm.
daēuuanąm. snaϑāi.
vīspanąm. daēuuanąm.6
varəniianąmca.
druuatąm
fradaϑāi. ahurahe. mazdāi.
raēuuatō.
arənaŋuhatō.1 fradaϑāi.
aməš ̣anąm.
spəṇtanąm. fradaϑāi.
tištriiehe.2 stārō.
raēuuatō. arənaŋuhatō3
fradaϑāi. narš.
Vr7.5
Y26.1
1b
Y27.3
aš ̣aonō. fradaϑāi. vīspanam.
spəṇtahe.
mainii uš.4 dāmanąm.
aš ̣aonąm
yaϑā. ahū. vairiiō (4x)
(4x)
Y27.4
Y27.5
1mazdā. at̰ . mōi. vahištā.
srauuā̊scā. iiaoϑanācā.2
vaocā.
tā.tū.3 vohū. manaŋhā.
aš ̣ācā.4 iš ̣udəm.5 stūtō.
xš ̣mākā.6 xšaϑrā.
ahurā.
̣
fəraš ̣ m.7 vasnā.
haiϑii m.8 dā̊.9 ahūm
1ā. airii mā.2 i iiō.3
rafəδrāi.4 jaṇtū.5
nərəbiiascā.6 nāiribiiascā.
zaraϑuštrahē.7
vaŋh uš. rafəδrāi.8
manaŋhō: yā. daēnā. vairīm.
hanāt̰ . mīždəm.9
aš ̣ahiiā. yāsā. aš ̣īm. yąm.
i iiąm.10 ahurō. masatā.11
mazdā̊. (4x)
Y34.1
5
Y54.1
aš ̣əm. vohū (3x)
VrS16.1
=
VrS16.2
VrS16.3
VrS16.4
yeŋ́hē. mē. aš ̣āt̰ . hacā.
vahištəm. yesnē. paitī.
vaēdā. mazdā̊. ahurō. yōi.
ā̊ŋharəcā. həṇticā. tą. yazāi.
xvāiš. nāmə̄nīš. pairicā.
jasāi. vaṇtā.:: vohū.
xš ̣aϑrəm. vairīm. bāgəm.
aibībairištəm.
yaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaotā.
frāmē. marūtē. aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā. aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū.
səraoš ̣ō. iδā. astū. ahurahe.
mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe.
aš ̣aonō. yə̄. nā̊. ištō.
haoma. pairi. harəš́ iieṇte.
mazda.xš ̣aϑra. aš ̣a.ratauuō::
vaŋhuš. sraoš ̣ō. yō. aš ̣ahe.
hacaite. mązaraiia. hə̄ca.
iδa. yōiϑβā. astu.
paouruuīm. tat̰ .
ustəməmcīt̰ ::
yaϑā. ahū. vairiiō. ẏō.
ātrauuaxšō. frā. mē. marūtē.
Y15.2
Y15.3
°*
Y27.6
Y15.3
b*
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū.
VrS16.5
=
Vr12.1
VrS16.6
= Vr12.2
VrS16.7=
Vr12.3
VrS16.8
= Vr12.4
auuaϑāt̰ . iδā. səraoš ̣ō. astū.
ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
səuuīštahe. aš ̣aonō. yə̄. nā̊.
ištō
haomanąmca.
harəš́ iiamnanąm.
yōi. harəš́ iieṇte. raϑβeca.
bərəzaite. yat̰ . ahurāi.
mazdāi. aš ̣aone. yat̰ .
zaraϑuštrāi. spitamāi. frafš ̣u.
frāuuīra. tāca. hā. vaŋhuš.
sraoš ̣ō. yō. aš ̣ahe. hacaite.
mązaraiia. hə̄ca. iδa. yōiϑβā.
astu.
humaiia. upaŋhā̊. cīš ̣maide.
ahunahe.
vairiiehe. aš ̣aiia. frasrūtahe.
frasrāuuaiiamnahe.
hāuuanai iā̊sca. haomą.2
hunuuaiṇtiiā̊.3 aš ̣aiia.
fraš ̣ūtaiiā̊.4
fraš ̣āuuaiiamnaiiā̊
aršuxδanąmca.1 vacaŋhąm.
srauuaŋhąmca.
zaraϑuštrinąm.2
huuarštanąmca.
iiaoϑnanąm.3
barəsmanąmca. aš ̣aiia.
frastarətanąm.4
haomanąmca. aš ̣aiia.
hutanąm. staotanąmca.
yesniianąm.
daēnaiiā̊sca. māzdaiiasnōiš.
mąϑβanąmca.
vaxəδβanąmca.
varštuuanąmca
aϑa.zī.n .1 humāiiōtara.
aŋhən: humaiia.
aēta.2 dāmąn. dadəmaide.3
humaiia.4
cīš ̣maide. humaiia.
mainiiāmaide.5 yā̊.6
daϑat̰ . ahurō. mazdā̊.
aš ̣auua. ϑraošta. 7
vohu.8 manaŋha. vaxšt.9
aš ̣a.10 yā. hātąm.
mazištaca. vahištaca.
sraēštaca:
Y
Y27.7
a
Y27.7
b
aϑa.zī.n .11 humāiiōtaraca.
īžiiōtaraca.12
ā̊ŋhāma.13 yāiš.14
spəṇtahe. mainii uš.
dāmąn. yat̰ . hīš. humaiiaca.
īžiiāca.15
cinaϑāmaide.
humaiia.nō.1 buii ata.
asmana. hāuuana.
aiiaŋhaēna. hāuuana.
fraoirisimna.2
fraš ̣āuuaiiamna.3
nmānaiiaca.4 vīsiiaca.
zaṇtauuaca.5 daiŋ́hauuaca.6
ahmi. nmāne.
aiŋ́he.7 vīsi.8 ahmi.
zaṇtuuō.9 aiŋ́he.10
daiŋ́hō.11 ahmākəmca.
mazdaiiasnanąm.
frāiiazəmnanąm.
haδa.aēsmanąm.
haδa.baoiδinąm.
haδa.ratufritinąm:
aϑ
aŋhən.:
VrS16.9
= Vr12.5
yaϑā. ahū. vairiiō. yō. zaotā.
frā. mē. marūtē. aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā. aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū..:
yaϑā. ahū. vairiiō. (4x)
aš ̣əm. vohū.
Y27.8
Y27.9
Y27.10
y . səuuištō.2 ahurō.
mazdā̊scā. ārmaitišcā.
aš ̣əmcā. frādat̰ .gaēϑəm.
manascā. vohū. xš ̣aϑrəmcā.
sraotā.mōi.3
mərəždātā.mōi.4 ādāi.
kahiiāicīt̰ .5 paitī (3x)
us.moi.1 uzārəš ̣uuā.2 ahurā.
ārmaitī.3 təuuīš ̣īm.4 dasuuā.
sp ništā. mainiiū. mazdā.
vaŋhuiiā.5 zauuō. ādā.
+aš ̣ā. hazō. mauuat̰ .6 vohū.
manaŋhā. fəsəratūm
rafəδrāi. vourucaš ̣ānē.1
dōiš ̣ī.mōi.2 yā.v .3 abifrā.4
tā. xš ̣aϑrahiiā.5 ahurā. yā.
vaŋh uš. aš ̣iš. manaŋhō.
Y33.1
1
Y33.1
2
Y33.1
3
Y27.11
Y27.12
YVr27.13
Vr17.1
Vr17.2
frō. spəṇtā. ārmaitē.6 aš ̣ā.
daēnā̊.7 fradaxš ̣aiiā.
at̰ . rātąm. zaraϑuštrō.
tanuuascīt̰ . a´xiiā̊. uštanəm.
dadāitī.1 pauruuatātəm.2
manaŋhascā. vaŋh uš.
mazdāi.3
iiaoϑanahiiā4 aš ̣āi5 yācā.
uxδa´xiiācā. səraoš ̣əm6
xš ̣aϑrəmcā.
aš ̣əm. vohū. (3x)
frauuarāne. mazdaiiasnō.
zaraϑuštriš. vīdaēuuō.
ahura.t̰ kaēš ̣ō:: hāuuanə̄e.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca::
sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe. yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:: raϑβąm.
aiiaranąmca. asniianąmca.
māhiianąmca. yāiriianąmca.
sarəδanąmca. yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica
frasastaiiaēca
yaϑā. ahū. vairiiō. yō.
ātrauuaxšō. . frā.mē. mrūtē.
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū
yaϑā. ahū. vairiiō. yō zaotā.
frā.mē. mrūtē aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā. aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū.:
Y33.1
4
mazdaiiasnō. ahmī
mazdaiiasnō. zaraϑuštriš.
frauuarānē. āstūtascā.
frauuarətascā:: āstuiiē.
humatəm. manō. āstuiiē.
hūxtəm. vacō. āstuiiē.
huuarštəm. š́ iiaoϑanəm.::
āstuiiē. daēnąm.
māzdaiiasnīm.
fraspāiiaoxəδrąm.
niδāsnaiϑiš ̣əm.
xvaētuuadaϑąm. aš ̣aonīm.
yā. hāitinąmcā.
būš́ iieiṇtinąmcā. mazištācā.
vahištācā. sraēštācā. yā.
āhūiriš. zaraϑuštriš:: ahurāi.
mazdāi. vīspā. vohū.
cinahmī.:: aēš ̣ā. astī.
Vr3.9
Vr3.1
0
daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
āstūitiš.
Y28
Y28.0
Y28.1
Y28.2
Y28.3
Y28.4
Y28.5
Y28.6
yānīm. manō. yānīm. vacō.
yānīm. iiaoϑnəm.1 ašaonō.
̣
zaraϑuštrahe: fərā.2 aməš ̣ā.3
spəṇtā.
gāϑā̊. g uruuāin.4
nəmō. v .5 gāϑā̊. aš ̣aonīš
ahiiā. yāsā. nəmaŋhā.
ustānazastō.1 rafəδrahiiā.
manii uš.2 mazdā.3
pouruuīm.4 spəṇtahiiā. ašā.̣
vīsp ṇg.5 iiaoϑanā.6
vaŋh uš. xratūm.7
manaŋhō. yā. xš ̣nəuuīš ̣ā.8
g ušcā. uruuānəm. (2x)
y . vā̊.1 mazdā.2 ahurā.
pairī.jasāi.3 vohū. manaŋhā.
maibiiō. dāuuōi.4 ahuuā̊.5
astuuatascā. hiiat̰ cā.6
manaŋhō.
āiiaptā. aš ̣āt̰ . hacā.6 yāiš.
rapaṇtō.7 daidīt̰ .8 āϑrē
y .1 vā̊.2 aš ̣ā. ufiiānī.3
manascā. vohū.
apaouruuīm.4
mazdąmcā. ahurəm.
yaēibiiō. xš ̣aϑrəmcā.
aγžaonuuamnəm.5
varədaitī.6 ārmaitiš.7
ā.mōi.8 rafəδrāi.9
zauu ṇg.10 jasatā
y .1 uruuānəm.2 m ṇ.3
gairē.4 vohū. dadē.5 haϑrā.
manaŋhā.
aš ̣īšcā.6 iiaoϑananąm.7
vīduš. mazdā̊.8 ahurahiiā.
yauuat̰ . isāi.9 tauuācā.10
auuat̰ 11. xsāi.12 aēšē.13
̣
aš ̣ahiiā
aš ̣ā. kat̰ .1 ϑβā. darəsānī.2
manascā. vohū. vaēdəmnō.3
gātūmcā.4 ahurāi. səuuīštāi.5
səraoš ̣əm.6 mazdāi.7
anā. mąϑrā.8 mazištəm.
vāurōimaidī.9 xrafstrā.10
hizuuā
vohū. gaidī.1 manaŋhā.
dāidī.2 aš ̣ā.dā̊.3 darəgāiiū.4
Y28.7
Y28.8
Y28.9
Y28.10
Y28.11
Y28.12
ərəš ̣uuāiš.5 tū. uxδāiš.6
mazdā.7 zaraϑuštrāi.
aojōnghuuat̰ .8 rafənō.
ahmaibiiācā.9 ahurā. yā.10
daibiš ̣uuatō.11 duuaēš ̣ā̊.12
tauruuaiiāmā
dāidī. aš ̣ā. tąm.1 aš ̣īm.
vaŋh uš.2 āiiaptā. manaŋhō.
dāidī.3 tū.4 ārmaitē.5
vīštāspāi. īšəm.6
maibiiācā.7
̣
dā̊stū.8 mazdā.9 xš ̣aiiācā. yā.
v .10 mąϑrā.11 srəuuīm.
ārādā̊
vahištəm. ϑβā. vahištā.
y m.1 aš ̣ā. vahištā.
hazaoš ̣əm.
ahurəm.2 yāsā. vāunuš.3
narōi. fəraš ̣aoštrāi.4
maibiiācā.
yaēibiiascā. īt̰ . rā̊ŋhaŋhōi.5
vīspāi. yauuē.6 vaŋh uš.
manaŋhō
anāiš. vā̊. nōit̰ .1 ahurā.
mazdā.2 aš ̣əmcā. yānāiš.
zaranaēmā.
manascā. hiiat̰ .3 vahištəm.
yōi.4 v . yōiϑəmā.5
dasəmē.6 stūtąm:
yūž m.7 zəuuīštiiā̊ŋhō.8
īš ̣ō.9 xš ̣aϑrəmcā. sauuaŋhąm
at̰ . y ṇg.1 aš ̣āat̰ cā.2 vōistā.
vaŋh ušcā. dāϑ ṇg.3
manaŋhō.
ərəϑ ṇg.4 mazdā.5 ahurā.
aēibiiō. pərənā. āpanāiš.
kāməm:6
at̰ . v . xš ̣maibiiā.7 asūnā.8
vaēdā.9 arāiϑiiā.10
vaiṇtiiā.11 srauuā̊.
y .1 āiš. aš ̣əm. nipā̊ŋhē.2
manascā. vohū.
yauuaētāitē.3
tuu m.4 mazdā. ahurā.
frō.mā.5 sīš ̣ā.6 ϑβahmāt̰ .
vaocaŋhē.7
manii uš.8 hacā. ϑβā.
əā̊ŋhā.9 yāiš. ā. aŋhuš.10
pouruiiō.11 bauuat̰
ahiiā. yāsā. nəmaŋhā.
ustānazastō.1 rafəδrahiiā.
Y28.1
manii uš.2 mazdā.3
pouruuīm.4 spəṇtahiiā. ašā.̣
vīsp ṇg.5 iiaoϑanā.6
vaŋh uš. xratūm.7
manaŋhō. yā. xš ̣nəuuīš ̣ā.8
g ušcā. uruuānəm. (2x)
yaθā ahū vairiiō (4x)
aš ̣əm vohū (3x)
ahiiāsąm. hāitīm. yazamaide
yeŋhe hātąm
Y29
Y29.1
Y29.2
Y29.3
Y29.4
xš ̣maibiiā. g uš. uruuā.1
gərəždā:2 kahmāi. mā.3
ϑβarōždūm.4 k .mā.5taš ̣at̰ :
ā.mā.6 aēš ̣əmō.7 hazascā.
rəmō.8 āhiš ̣āiiā.9 dərəšcā.10
təuuišcā:11
nōit̰ . mōi. vāstā.12 xšmat̰
̣ .
aniiō. aϑā. mōi. sąstā.13
vohū. vāstriiā
adā.1 taš ̣ā.2 g uš. pərəsat̰ .
aš ̣əm: kaϑā. tōi. gauuōi.
ratuš.
hiiat̰ .3 hīm.4 dātā.5
xš ̣aiiaṇtō.6 hadā.7 vāstrā.
gaodāiiō.8 ϑβaxš ̣ō:
k m. hōi. uštā. ahurəm. y .
drəguuōdəbīš.9 aēš ̣əməm.10
vādāiiōit̰
ahmāi. aš ̣ā.1 nōit̰ . sarəjā.
aduuaēš ̣ō. gauuōi.
paiti.mrauuat̰ .2
auuaēš ̣ąm. nōit̰ . vīduiiē.3 yā.
š ̣auuaitē.4 ādr ṇg.5
ərəš ̣uuā̊ŋhō:
hātąm. huuō. aojištō.
yahmāi. zauu ṇg.6 jimā.7
kərəduš ̣ā.
mazdā̊.1 sa ār .2
mairištō.3 yā.zī.4
vāuuərəzōi.5 pairī.ciϑīt̰ .6
daēuuāišcā.7 ma iiāišcā.8
yācā.7 varəš ̣aitē.9
aipī.ciϑīt̰ :10
huuō. vīcirō.11 ahurō.
aϑā.n .12 aŋhat̰ . yaϑā.
huuō. vasat̰ .
Y29.5
Y29.6
Y29.7
Y29.8
Y29.9
Y29.10
at̰ . vā.1 ustānāiš.2 ahuuā.3
zastāiš. frīnəmnā.4 ahurāi.
ā.5
n .6 uruuā. g ušcā. aziiā̊.
hiiat̰ .7 mazdąm. duuaidī.8
fərasābiiō.9
nōit̰ . ərəžəjiiōi.10
frajiiāitiš.11 nōit̰ .
fš ̣uiieṇtē.12 drəguuasū.13
pairī
at̰ . .1 vaocat̰ .2 ahurō.
mazdā̊. vīduuā̊.3 vafūš.4
viiānaiiā:5
nōit̰ . aēuuā. ahū. vistō.6
naēdā.7 ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . hacā:
at̰ . zī. ϑβā. fš ̣uiiaṇtaēcā.8
vāstriiāicā.9 ϑβōrəštā.10
tataš ̣ā
t m.1 āzūtōiš.2 ahurō.
mąϑrəm. tašat̰̣ . ašā.̣ hazaošō.
̣
mazdā̊.3 gauuōi.4
xš ̣uuīdəmcā.5 huuō.
uruš ̣aēibiiō.6 spəṇtō.
sāsnaiiā:7
kastē.8 vohū. manaŋhā.
y .ī.9 dāiiāt̰ . əāuuā.10
marətaēibiiō
aēm. mōi.1 idā.2 vistō.3
y .n .4 aēuuō. sāsnā̊.5
gūš ̣atā.6
zaraϑuštrō. spitāmō: huuō.
n .7 mazdā.8 vaštī.9 ašāicā.
̣
carəkərəϑrā10
srāuuaiieŋ́hē11 hiiat̰ . hōi.
hudəm m.12 diiāi.13
vaxəδrahiiā
at̰ cā. g uš. uruuā. raostā.
y .1 anaēšəm.2
̣
xš ̣ąnm nē.3 rādəm.4
vācəm.5 nərəš.6 asūrahiiā.7
y m. ā.8 vasəmī.9 īš ̣ā.10
xš ̣aϑrīm:11
kadā.12 yauuā. huuō. aŋhat̰ .
y . hōi. dadat̰ . zastauuat̰ .13
auuō
yūž m.1 aēibiiō. ahurā.
aogō.2 dātā. aš ̣ā.3
xš ̣aϑrəmcā.4
auuat̰ . vohū. manaŋhā. yā.
huš ̣əitīš.5 rāmąmcā. dāt̰ :
Y29.11
Y29.12
az mcīt̰ .6 aiiā. mazdā.7
ϑβąm. m ŋ́hī.8 paouruuīm.9
vaēdəm
kudā.1 ašəm.
vohucā.2
̣
manō. xš ̣aϑrəmcā: at̰ . mā.3
maš ̣ā.
yūž m.4 mazdā.
fraxš ̣nənē.5 mazōi. magāi. ā.
paitī.zānatā.6
ahurā. nū.nā̊.7 auuar .8
hmā.9 rātōiš.
yūš ̣māuuatąm
ahiiā. yāsā. nəmaŋhā.
ustānazastō.1 rafəδrahiiā.
manii uš.2 mazdā.3
pouruuīm.4 spəṇtahiiā. ašā.̣
vīsp ṇg.5 iiaoϑanā.6
vaŋh uš. xratūm.7
manaŋhō. yā. xš ̣nəuuīš ̣ā.8
g ušcā. uruuānəm. (2x)
yaθā ahū vairiiō (4x)
aš ̣əm vohū (3x)
xš ̣māuuiia.g uš.uruuąm
hāitīm yazamaide
yeŋhe hātąm
Y30
Y30.1
Y30.2
Y30.3
Y30.4
at̰ . tā. vaxš ̣iiā. išəṇtō.
yā.
̣
mazdāϑā. hiiat̰ cīt̰ . vīduš ̣ē.
staotācā. ahurāi. yesniiācā.
vaŋhə̄uš. manaŋhō.
humązdrā. aš ̣ā. yecā. yā.
raocə̄bīš. darəsatā. uruuāzā.
sraotā. gə̄uš ̣āiš. vahištā.
auuaēnatā. sūcā. manaŋhā.
āuuarənā̊. vīciϑahiiā. narə̄m.
narəm. xvax́iiāi. tanuiiē.
parā. mazə̄. yā̊ŋhō. ahmāi.
nə̄. sazdiiāi. baodaṇtō. paitī.
at̰ . tā. mainiiū. pouruiiē. yā.
yə̄mā. xvafənā. asruuātəm.
manahicā. vacahicā.
š́ iiaoϑanōi. hī. vahiiō.
akəmcā. ā̊scā. hudā̊ŋhō. ərəš.
vīš́ iiātā. nōit̰ . duždā̊ŋhō.
atcā. hiiat̰ . tā. hə̄m. mainiiū.
jasaētəm. paouruuīm. dazdē.
gaēmcā. ajiiāitīmcā. yaϑācā.
aŋhat̰ . apə̄məm. aŋhuš.
Y28.1
Y30.5
Y30.6
Y30.7
Y30.8
Y30.9
Y30.10
Y30.11
Y30.12
acištō. drəguuatąm. at̰ .
aš ̣āunē. vahištəm. manō.
aiiā̊. maniuuā̊. varatā. yə̄.
drəguuā̊. acištā. vərəziiō.
aš ̣əm. mainiiuš. spə̄ništō. yə̄.
xraoždištə̄ṇg. asə̄nō. vastē.
yaēcā. xš ̣naoš ̣ən. ahurəm.
haiϑiiāiš. š́ iiaoϑanāiš.
fraorət̰ . mazdąm.
aiiā̊. nōit̰ . ərəš. vīš́ iiātā.
daēuuācinā. hiiat̰ . īš.
ā.dəbaomā. pərəsmanə̄ṇg.
upā.jasat̰ . hiiat̰ . vərənātā.
acištəm. manō: at̰ . aēš ̣əməm.
hə̄ṇduuārəṇtā. yā. bąnaiiən.
ahūm. marətānō.
ahmāicā. xš ̣aϑrā. jasat̰ .
manaŋhā. vohū. aš ̣ācā. at̰ .
kəhrpə̄m. utaiiūitīš. dadāt̰ .
ārmaitiš. ąnmā. aēš ̣ąm. tōi. ā.
aŋhat̰ . yaϑā. aiiaŋhā. ādānāiš.
pouruiiō.
at̰ cā. yadā. aēš ̣ąm. kaēnā.
jamaitī. aēnaŋhąm. at̰ .
mazdā. taibiiō. xš ̣aϑrəm.
vohū. manaŋhā. vōiuuīdāitī.
aēibiiō. sastē. ahurā. yōi.
aš ̣āi. dadən. zastaiiō. drujəm.
at̰ cā. tōi. vaēm. x́iiāmā. yōi.
īm. fəraš ̣ə̄m. kərənāun.
ahūm: mazdā̊scā. ahurā̊ŋhō.
ā.mōiiastrā. baranā. aš ̣ācā.
hiiat̰ . haϑrā. manā̊. bauuat̰ .
yaϑrā. cistiš. aŋhat̰ . maēϑā.
adā.zī. auuā. drūjō. auuō.
bauuaitī. skəṇdō.
spaiiaϑrahiiā. at̰ . asištā.
yaojaṇtē. ā.huš ̣itōiš.vaŋhə̄uš.
manaŋhō. mazdā̊. aš ̣ax́iiācā.
yōi. zazəṇtī. vaŋhāu.
srauuahī.
hiiat̰ . tā. uruuātā. saš ̣aϑā. yā.
mazdā̊. dadāt̰ . maš́ iiā̊ŋhō.
xvīticā. ə̄nəitī. hiiat̰ cā.
darəgə̄m. drəguuōdəbiiō.
raš ̣ō. sauuacā. aš ̣auuabiiō. at̰ .
aipī. tāiš. aŋhaitī. uštā.::
ahiiā. yāsā. nəmaŋhā.
ustānazastō.1 rafəδrahiiā.
manii uš.2 mazdā.3
pouruuīm.4 spəṇtahiiā. ašā.̣
vīsp ṇg.5 iiaoϑanā.6
Y28.1
vaŋh uš. xratūm.7
manaŋhō. yā. xš ̣nəuuīš ̣ā.8
g ušcā. uruuānəm. (2x)
yaθā ahū vairiiō (4x)
aš ̣əm vohū (3x)
at̰ .tāuuaxš ̣iiąm hāitīm
yazamaide
yeŋhe hātąm
VrS18
VrS18.1
= Vr13.0
VrS18.2
= Vr13.1
VrS18.3
=Vr13.2
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: zaraϑuštrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
r atūm. yazamaide:
zaraϑuštrahe.
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide: aməš ̣ .
spəṇt . aš ̣aonąm.
yazamaide: aš ̣āunąm.1
vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō.
yazamaide. astuuatō.
manahiiāca:2
apanōtəməm. raϑβąm.
yazamaide.
yaētuštəməm. yazatanąm.
haŋhanuštəməm.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiβinasąstəməm.
jaγmūštəmąm.3 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō.
ratufritīm. yazamaide.
aš ̣əm. ahurəm. mazdąm.
yazamaide: ašəm.
aməš ̣ə̄.
̣
spəṇtə̄. yazamaide: ašəm.
̣
aršuxδəm. yazamaide:
aš ̣əm. vīspəm. mąϑrəm.
yazamaide: zaraϑuštrəm.
haδa.mąϑrəm. yazamaide:
sauua. aš ̣auuabiiō.
yazamaide. ušta.
aməš ̣aēibiiō. spəṇtaēibiiō.
yazamaide: tiš ̣rō. paoiriiō.
yazamaide. anapiiūxδō.
anapiš ̣ūtō.
aš ̣əm. ahurəm. mazdąm.
yazamaide. ašəm.
aməš ̣ə̄.
̣
spəṇtə̄. yazamaide: ašəm.
̣
VrS18.4
= Vr13.3
VrS18.5
=
Vr13.3
aršuxδəm. yazamaide:
aš ̣əm. vīspəm. mąϑrəm.
yazamaide: zaraϑuštrəm.
haδa.mąϑrəm. yazamaide:
sauua. aš ̣auuabiiō.
yazamaide. ušta.
aməš ̣aēibiiō. spəṇtaēibiiō.
yazamaide: tiš ̣rō. paoiriiō.
yazamaide. anapiiūxδō.
anapiš ̣ūtō. tiš ̣ra. paoiriia.
yaz. anapiiūxδa. anapiš ̣ūta.
tiš ̣ra. paoiriia. yaz.
anapiiūxδa. anapiš ̣ūta.
aš ̣əm. ahurəm. mazdąm.
yazamaide. ašəm.
aməš ̣ə̄.
̣
spəṇtə̄. yazamaide: ašəm.
̣
aršuxδəm. yazamaide:
aš ̣əm. vīspəm. mąϑrəm.
yazamaide: zaraϑuštrəm.
haδa.mąϑrəm. yazamaide:
sauua. aš ̣auuabiiō.
yazamaide. ušta.
aməš ̣aēibiiō. spəṇtaēibiiō.
yazamaide: tiš ̣rō. paoiriiō.
yazamaide. anapiiūxδō.
anapiš ̣ūtō: tiš ̣ra. paoiriia.
yazamaide. anapiiūxδa.
anapiš ̣ūta.: tiš ̣ra.
hauruua.paoiriia.
yazamaide. anapiiūxδa.
anapitš ̣ūta: tiš ̣ranąm.
hauruua. paoiriianąm.
yazamaide. anapiiūxδanąm.
anapiš ̣ūtanąm. hāitišca.
afsmanāca. vacasca.
vacastaštīmca.
frasraoϑrəmca.
framarəϑrəmca.
fragāϑrəmca. frāiiaštīmca:
ϑβąm. ātrəm.1 ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
haδa.zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. imat̰ .
barəsma. aš ̣aiia.
frastarətəm.2 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
apąm. naptārəm.
yazamaide: +nairīm.
saŋhəm. yazamaide:
taxməm. dāmōiš.
upamanəm. yazatəm.
yazamaide: iristanąm.
uruuąnō. yazamaide: yā̊.
aš ̣aonąm. frauuaš ̣aiiō.
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide: yim. ahurəm.
mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō. yō. aš ̣ahe.
jaγmūštəmō: vīspa.3 srauuā̊.
zaraϑuštri.4 yazamaide:
vīspaca. huuaršta.
iiaoϑna.5 yazamaide.
varštaca. varə iiamnaca.
yeŋ́hē. hātąm
Y31
Y31.1
Y31.2
Y31.3
Y31.4
Y31.5
Y31.6
tā. və̄. uruuātā. marəṇtō.
aguštā. vacā̊. sə̄ṇghāmahī.
aēibiiō. yōi. uruuātāiš. drūjō.
aš ̣ahiiā. gaēϑā̊. vīmərəṇcaitē.
at̰ cīt̰ . aēibiiō. vahištā. yōi.
zarazdā̊. aŋhən. mazdāi.
yezī. āiš. nōit̰ . uruuānē.
aduuā̊. aibī.dərəštā. vax́iiā̊.
at̰ . vā̊. vīspə̄ṇg. āiiōi. yaϑā.
ratūm. ahurō. vaēdā. mazdā̊.
aiiā̊. ąsaiiā̊. yā. aš ̣āt̰ . hacā.
juuāmahī.
yąm. dā̊. mainiiū. āϑrācā.
aš ̣ācā. cōiš. rānōibiiā.
xš ̣nūtəm. hiiat̰ . uruuatəm.
cazdōṇŋhuuadəbiiō.tat̰ . nə̄.
mazdā. vīduuanōi. vaocā.
hizuuā. ϑβahiiā. ā̊ŋhō. yā.
juuaṇtō. vīspə̄ṇg. vāuraiiā.
yadā. aš ̣əm. zəuuīm. aŋhən.
mazdā̊scā. ahurā̊ŋhō. aš ̣icā.
ārmaitī. vahištā. iš ̣asā.
manaŋhā. maibiiō. xš ̣aϑrəm.
aojōṇghuuat̰ . yehiiā. vərədā.
vanaēmā. drujəm.
tat̰ . mōi. vīcidiiāi. vaocā.
hiiat̰ . mōi. aš ̣ā. dātā. vahiiō.
vīduiiē. vohū. manaŋhā.
mə̄ṇcā. daidiiāi. yehiiā. mā.
ərəš ̣iš. tācīt̰ . mazdā. ahurā.
yā. nōit̰ . vā. aŋhat̰ . aŋhaitī.
vā.
ahmāi. aŋhat̰ . vahištəm. yə̄.
mōi. vīduuā̊. vaocāt̰ . haiϑīm.
mąϑrəm. yim. hauruuatātō.
aš ̣ahiiā. amərətātascā:
mazdāi. auuat̰ . xš ̣aϑrəm.
Y31.7
Y31.8
Y31.9
Y31.10
Y31.11
Y31.12
Y31.13
hiiat̰ . hōi. vohū. vaxš ̣at̰ .
manaŋhā.
yastā. maṇtā. pouruiiō.
raocə̄bīš. rōiϑβən. xvāϑrā.
huuō. xraϑβā. dąmiš. ašəm.
̣
yā. dāraiiat̰ . vahištəm. manō:
tā. mazdā. mainiiū. uxš ̣iiō.
yə̄. ā. nūrə̄mcīt̰ . ahurā. hāmō.
at̰ . ϑβā. mə̄ṇghī. pouruuīm.
mazdā. yezīm. stōi.
manaŋhā. vaŋhə̄uš. patarə̄m.
manaŋhō. hiiat̰ . ϑβā. hə̄m.
caš ̣mainī. hə̄ṇgrabəm.
haiϑīm. aš ̣ahiiā. dąmīm.
aŋhə̄uš. ahurəm.
š́ iiaoϑanaēš ̣ū. ϑβōi. as.
ārmaitīš. ϑβə̄. ā. gə̄uš. tašā.̣
as. xratūš. maniiə̄uš. mazdā.
ahurā. hiiat̰ . ax́iiāi. dadā̊.
paϑąm. vāstriiāt̰ . vā. āitē. yə̄.
vā. nōit̰ . aŋhat̰ . vāstriiō.
ϑβōi. as. ārmaitīš. ϑβə̄. ā.
gə̄uš. taš ̣ā. as. xratūš.
maniiə̄uš. mazdā. ahurā.
hiiat̰ . ax́iiāi. dadā̊.
paϑąm.vāstriiāt̰ . vā. āitē. yə̄.
vā. nōit̰ . aŋhat̰ . vāstriiō.
at̰ . hī. aiiā̊. frauuarətā.
vāstrīm. ax́iiāi. fš ̣uiiaṇtəm.
ahurəm. aš ̣auuanəm.
vaŋhə̄uš. fš ̣ə̄ṇghīm.
manaŋhō:
nōit̰ . mazdā. auuāstriiō.
dauuąscinā. humərətōiš.
baxštā.
hiiat̰ . nə̄. mazdā. paouruuīm.
gaēϑā̊scā. taš ̣ō. daēnā̊scā.
ϑβā. manaŋhā. xratūšcā.
hiiat̰ . astuuaṇtəm. dadā̊.
uštanəm. hiiat̰ . š́ iiaoϑanā. cā.
sə̄ṇghąscā. yaϑrā. varənə̄ṇg.
vasā̊. dāiietē:
aϑrā. vācəm. baraitī.
miϑahuuacā̊. vā. ərəšuuacā̊.
vā. vīduuā̊. vā. əuuīduuā̊. vā.
ahiiā. zərədācā. manaŋhācā:
ānuš.haxš. ārmaitīš. mainiiū.
pərəsāitē. yaϑrā. maēϑā.
yā. frasā. āuuīš́ iiā. yā. vā.
mazdā. pərəsāitē. taiiā. yə̄.
vā. kasə̄uš. aēnaŋhō. ā.
mazištąm. aiiamaitē. būjəm.
Y31.14
Y31.15
Y31.16
Y31.17
Y31.18
Y31.19
Y31.20
Y31.21
tā. caš ̣mə̄ṇg. ϑβisrā. hārō.
aibī. aš ̣ā. aibī. vaēnahī.
vīspā.
tā.ϑβā. pərəsā. ahurā. yā. zī.
āitī. jə̄ṇghaticā. yā̊. iš ̣udō.
dadəṇtē. dāϑranąm. hacā.
aš ̣āunō. yā̊scā. mazdā.
drəguuōdəbiiō. yaϑā. tā̊.
aŋhən. hə̄ṇkərətā. hiiat̰ .
pərəsā. auuat̰ . yā. mainiš. yə̄.
drəguuāitē. xš ̣aϑrəm. hunāitī.
duš.š́ iiaoϑanāi. ahurā. yə̄.
nōit̰ . jiiōtūm. hanarə. vīnastī.
vāstriiehiiā. aēnaŋhō. pasə̄uš.
vīrāat̰ cā. adrujiiaṇtō.
pərəsā. auuat̰ . yaϑā. huuō.
yə̄. hudānuš. dəmanahiiā.
xš ̣aϑrəm. š ̣ōiϑrahiiā. vā.
dax́iiə̄uš. vā. aš ̣ā. fradaϑāi.
aspərəzatā. ϑβāuuąs. mazdā.
ahurā. yadā. huuō. aŋhat̰ . yā.
š́ iiaoϑanascā.
katārə̄m. aš ̣auuā. vā.
drəguuā̊. vā. vərənuuaitē.
maziiō: vīduuā̊. vīduš ̣ē.
mraotū. mā. əuuīduuā̊.
aipī.də̄bāuuaiiat̰ : zdī. nə̄.
mazdā. ahurā. vaŋhə̄uš.
fradaxštā. manaŋhō.
mā.ciš. at̰ . və̄. drəguuatō.
mąϑrąscā. gūštā. sāsnā̊scā.
āzī. dəmānəm. vīsəm. vā.
š ̣ōiϑrəm. vā. dax́iiūm. vā.
ādāt̰ . duš ̣itācā. marakaēcā.
aϑā. īš. sāzdūm. snaiϑiš ̣ā.
gūštā. yə̄. maṇtā. aš ̣əm.
ahūmbiš. vīduuā̊. ahurā.
ərəžuxδāi. vacaŋhąm.
xš ̣aiiamnō. hizuuō. vasō.
ϑβā. āϑrā. suxrā. mazdā.
vaŋhāu. vīdātā. rąnaiiā̊.
yə̄. āiiat̰ . aš ̣auuanəm.
diuuamnəm. hōi. aparəm.
xš ̣iiō. darəgə̄m. āiiū.
təmaŋhō. dušxvarəϑə̄m.
auuaētās. vacō. tə̄m. vā.
ahūm. drəguuaṇtō.
š́ iiaoϑanāiš. xvāiš. daēnā.
naēš ̣at̰ .
mazdā̊. dadāt̰ . ahurō.
hauruuatō. amərətātascā.
būrōiš. ā. ašax
̣ ́ iiācā.
Y31.22
Y31.23
xvāpaiϑiiāt̰ . xš ̣aϑrahiiā. sarō.
vaŋhə̄uš. vazduuarə̄.
manaŋhō. yə̄. hōi. mainiiū.
š́ iiaoϑanāišcā. uruuaϑō.
ciϑrā. ī. hudā̊ŋhē. yaϑanā.
vaēdəmnāi. manaŋhā. vohū.
huuō. xš ̣aϑrā. ašəm.
vacaŋhā.
̣
š́ iiaoϑanācā. haptī. huuō. tōi.
mazdā. ahurā. vāzištō.
aŋhaitī. astiš.
ahiiā. yāsā. nəmaŋhā.
ustānazastō.1 rafəδrahiiā.
manii uš.2 mazdā.3
pouruuīm.4 spəṇtahiiā. ašā.̣
vīsp ṇg.5 iiaoϑanā.6
vaŋh uš. xratūm.7
manaŋhō. yā. xš ̣nəuuīš ̣ā.8
g ušcā. uruuānəm. (2x)
yaθā ahū vairiiō (4x)
aš ̣əm vohū (3x)
tā.v .uruuātąm.hāitīm
yazamaide
yeŋhe hātąm
Y32
Y32.1
Y32.2
Y32.3
Y32.4
ax́iiācā. xvaētuš. yāsat̰ . ahiiā.
vərəzə̄nəm. mat̰ . airiiamnā.
ahiiā. daēuuā. mahmī.
manōi. ahurahiiā.
uruuāzəmā. mazdā̊: ϑβōi.
dūtā̊ŋhō. ā̊ŋhāmā. tə̄ṇg.
dāraiiō. yōi. vā̊. daibiš ̣əṇtī.
aēibiiō. mazdā̊. ahurō.
sārəmnō. vohū. manaŋhā.
xš ̣aϑrāt̰ . hacā. paitī. mraot̰ .
aš ̣ā. huš. haxā. xvə̄nuuātā:
spəṇtąm. və̄. ārmaitīm.
vaŋuhīm. varəmaidī. hā. nə̄.
aŋhat̰ .
at̰ . yūš. daēuuā. vīspā̊ŋhō.
akāt̰ . manaŋhō. stā. ciϑrəm.
yascā. vā̊. maš. yazaitē.
drūjascā. pairimatōišcā.
š́ iiaomąm. aipī. daibitānā.
yāiš. asrūdūm. būmiiā̊.
haptaiϑē.
yāt̰ . yūštā. framīmaϑā. yā.
maš́ iiā. acištā. daṇtō.
vaxš ̣əṇtē. daēuuō. zuštā.
Y32.5
Y32.6
Y32.7
Y32.8
Y32.9
Y32.10
Y32.11
vaŋhə̄uš. sīždiiamnā.
manaŋhō. mazdā̊. ahurahiiā.
xratə̄uš. nasiiaṇtō. aš ̣āat̰ cā.
tā. dəbənaotā. mašīm.
̣
hujiiātōiš. amərətātascā.
hiiat̰ . vā̊. akā. manaŋhā.
yə̄ṇg. daēuuə̄ṇg. akascā.
mainiiuš. akā. š́ iiaoϑanəm.
vacaŋhā. yā. fracinas.
drəguuaṇtəm. xš ̣aiiō.
pourū. aēnā̊. ə̄nāxštā. yāiš.
srāuuahiieitī. yezī. tāiš. aϑā.
hātā. marānē. ahurā. vahištā.
vōistā. manaŋhā.
ϑβahmī. və̄. mazdā. xš ̣aϑrōi.
aš ̣āicā. sə̄ṇghō. vīdąm.
aēš ̣ąm. aēnaŋhąm. naēcīt̰ .
vīduuā̊. aojōi. hādrōiiā. yā.
jōiiā. sə̄ṇghaitē. yāiš. srāuuī.
xvaēnā. aiiaŋhā.
yaēš ̣ąm. tū. ahurā. irixtəm.
mazdā. vaēdištō. ahī.
aēš ̣ąm. aēnaŋhąm.
vīuuaŋhuš ̣ō. srāuuī. yimascīt̰ .
yə̄. maš́ iiə̄ṇg. cixš ̣nuš ̣ō.
ahmākə̄ṇg. gāuš. bagā.
xvārəmnō. aēš ̣ąmcīt̰ . ā. ahmī.
ϑβahmī. mazdā. vīciϑōi. aipī.
duš. sastiš. srauuā̊. mōrəṇdat̰ .
huuō. jiiātə̄uš. sə̄ṇghanāiš.
xratūm. apō. mā. īštīm.
apaiiaṇtā. bərəxδąm. hāitīm.
vaŋhə̄uš. manaŋhō. tā. uxδā.
maniiə̄uš. mahiiā. mazdā.
aš ̣āicā. yūš ̣maibiiā. gərəzē.
huuō. mā.nā. srauuā̊.
mōrəṇdat̰ . yə̄. acištəm.
vaēnaŋhē. aogədā. gąm.
aš ̣ibiiā. huuarəcā. yascā.
dāϑə̄ṇg. drəguuatō. dadāt̰ .
yascā. vāstrā. vīuuāpat̰ .
yascā. vadarə̄. vōiždat̰ .
aš ̣āunē.
taēcīt̰ . mā. mōrəṇdən.
jiiōtūm. yōi. drəguuatō.
mazibīš. cikōitərəš.
aŋuhīšcā. aŋhuuascā.
apaiieitī. raēxənaŋhō.
vaēdəm. yōi. vahištāt̰ .
aš ̣āunō. mazdā. rārəš́ iiąn.
manaŋhō.
Y32.12
Y32.13
Y32.14
Y32.15
Y32.16
Y32.17
yā. rā̊ŋhaiiən. srauuaŋhā.
vahištāt̰ . š́ iiaoϑanāt̰ .
marətānō. aēibiiō. mazdā̊.
akā. mraot̰ . yōi. gə̄uš.
mōrəṇdən. uruuāxš. uxtī.
jiiōtūm. yāiš. gərə̄hmā. ašāt̰̣ .
varatā. karapā. xš ̣aϑrəmcā.
īš ̣anąm. drujəm.
yā. xš ̣aϑrā. gərə̄hmō. hīš ̣asat̰ .
acištahiiā. dəmānē.
manaŋhō. aŋhə̄uš.
maraxtārō. ahiiā. yaēcā.
mazdā. jīgərəzat̰ . kāmē.
ϑβahiiā. mąϑrānō. dūtīm. yə̄.
īš. pāt̰ . darəsāt̰ . aš ̣ahiiā.
ahiiā. gərə̄hmō. ā.hōiϑōi. nī.
kāuuaiiascīt̰ . xratūš. nī.
dadat̰ . varəcā̊. hīcā.
fraidiuuā. hiiat̰ . vīsə̄ṇtā.
drəguuaṇtəm. auuō. hiiat̰ cā.
gāuš. jaidiiāi. mraoī. yə̄.
dūraoš ̣əm. saocaiiat̰ . auuō.
anāiš. ā. vī.nə̄nāsā. yā.
karapōtā̊scā. kəuuītā̊scā.
auuāiš. aibī. yə̄ṇg. daiṇtī.
nōit̰ . jiiātə̄uš. xšaiiamnə
̣
̄ ṇg.
vasō. tōi. ābiiā. bairiiā̊ṇtē.
vaŋhə̄uš. ā. dəmānē.
manaŋhō.
hamə̄m. tat̰ . vahištācīt̰ . yə̄.
uš ̣uruiiē. siiascīt̰ . dahmahiiā.
xš ̣aiiąs. mazdā. ahurā.
yehiiā. mā. aiϑīšcīt̰ . duuaēϑā.
hiiat̰ . aēnaŋhē. drəguuatō.
ə̄əānū. iš́ iiə̄ṇg. aŋhaiiā.:
ahiiā. yāsā. nəmaŋhā.
ustānazastō.1 rafəδrahiiā.
manii uš.2 mazdā.3
pouruuīm.4 spəṇtahiiā. ašā.̣
vīsp ṇg.5 iiaoϑanā.6
vaŋh uš. xratūm.7
manaŋhō. yā. xš ̣nəuuīš ̣ā.8
g ušcā. uruuānəm. (2x)
yaθā ahū vairiiō (4x)
aš ̣əm vohū (3x)
aētumaiϑii m hāitīm
yazamaide
yeŋhe hātąm
Y33
Y33.1
Y33.2
Y33.3
Y33.4
Y33.5
Y33.6
Y33.7
Y33.8
yaϑāiš. iϑā. varəš ̣aitē. yā.
dātā. aŋhə̄uš. paouruiiehiiā.
ratūš. š́ iiaoϑanā. razištā.
drəguuataēcā. hiiat̰ cā.
aš ̣āunē. yex́iiācā.
hə̄məmiiāsaitē. miϑahiiā.
yācā. hōi. ārəzuuā.
at̰ . yə̄. akəm. drəguuāitē.
vacaŋhā. vā. at̰ . vā.
manaŋhā. zastōibiiā. vā.
varəš ̣aitī. vaŋhāu. vā.
cōiϑaitē. astīm. tōi. vārāi.
rādəṇtī. ahurahiiā. zaoš ̣ē.
mazdā̊.
yə̄. aš ̣āunē. vahištō. xvaētū.
vā. at̰ . vā. vərəzə̄niiō.
airiiamnā. vā. ahurā. vīdąs.
vā. ϑβaxš ̣aŋhā. gauuōi.
at̰ . huuō. aš ̣ahiiā. aŋhat̰ .
vaŋhə̄ušcā. vāstriiōə̄.
manaŋhō.
yə̄. ϑβat̰ . mazdā. asruštīm.
akəmcā. manō. yazāi. apā.
xvaētə̄ušcā. tarə̄maitīm.
vərəzə̄nax́iiācā. nazdištąm.
drujəm. airiiamanascā.
nadəṇtō. gə̄ušcā. vāstrāt̰ .
acištəm. maṇtūm.
yastē. vīspə̄. mazištəm.
səraoš ̣əm. zbaiiā. auuaŋhānē.
apānō. darəgō.jiiāitīm. ā.
xš ̣aϑrəm. vaŋhə̄uš. manaŋhō.
aš ̣āt̰ . ā. ərəzūš. paϑō. yaēš ̣ū.
mazdā̊. ahurō. saiiēiti.
yə̄. zaotā. aš ̣ā. ərəzūš. huuō.
maniiə̄uš. ā. vahištāt̰ . kaiiā.
ahmāt̰ . auuā. manaŋhā. yā.
vərəziieidiiāi. maṇtā.
vāstriiā. tā.tōi. iziiāi. ahurā.
mazdā. darštōišcā.
hə̄m.parštōišcā.
ā.mā. āidūm. vahištā. ā.
xvaiϑiiācā. mazdā. darəš ̣at̰ cā.
aš ̣ā. vohū. manaŋhā. yā.
sruiiē. parə̄. magāunō:
āuuiš. nā̊. aṇtarə. hə̄ṇtū.
nəmaxvaitīš. ciϑrā̊. rātaiiō.
frō.mōi. frauuōizdūm. arəϑā.
tā. yā. vohū. š́ iiauuāi.
manaŋhā. yasnəm. mazdā.
xš ̣māuuatō. at̰ . vā. aš ̣ā.
Y33.9
Y33.10
Y33.11
Y33.12
Y33.13
Y33.14
Y33.15
staomiiā. vacā̊. dātā. və̄.
amərətā̊scā. utaiiūitī.
hauruuatās. draonō.
at̰ . tōi. mazdā. tə̄m.
mainiiūm. aš ̣aoxš ̣aiiaṇtā̊.
sarədiiaiiā̊. xvāϑrā. maēϑā.
maiiā. vahištā. barətū.
manaŋhā. aiiā̊. arōi.
hākurənəm. yaiiā̊. haciṇtē.
uruuąnō.
vīspā̊.stōi. hujītaiiō. yā̊. zī.
ā̊ŋharə̄. yā̊scā. həṇtī. yā̊scā.
mazdā. bauuaiṇtī. ϑβahmī.
hīš. zaoš ̣ē. ābaxš ̣ōhuuā.
vohū. uxš ̣iiā. manaŋhā.
xš ̣aϑrā. aš ̣ācā. uštā. tūm.
yə̄. səuuištō. ahurō.
mazdā̊scā. ārmaitišcā.
aš ̣əmcā. frādat̰ .gaēϑəm.
manascā. vohū. xš ̣aϑrəmcā.
sraotā.mōi. mərəždātā. mōi.
ādāi. kahiiāicīt̰ . paitī.: (3x)
us.mōi. uzārəš ̣uuā. ahurā.
ārmaitī. təuuīš ̣īm. dasuuā.
spə̄ništā. mainiiū.mazdā.
vaŋhuiiā. zauuō. ādā. ašā.̣
hazō. ə̄mauuat̰ . vohū.
manaŋhā. fəsəratūm.
rafəδrāi. vourucaš ̣ānē.
dōiš ̣ī.mōi. yā.və̄. abifrā. tā.
xš ̣aϑrahiiā. ahurā. yā.
vaŋhə̄uš. aš ̣iš. manaŋhō. frō.
spəṇtā. ārmaitē. ašā.̣ daēnā̊.
fradaxš ̣aiiā.
at̰ . rātąm. zaraϑuštrō.
tanuuascīt̰ . xvax́iiā̊. uštanəm.
dadāitī. pauruuatātəm.
manaŋhascā. vaŋhə̄uš.
mazdāi. š́ iiaoϑanahiiā. aš ̣āi.
yācā. uxδax́iiācā. səraošəm.
̣
xš ̣aϑrəmcā.::
ahiiā. yāsā. nəmaŋhā.
ustānazastō.1 rafəδrahiiā.
manii uš.2 mazdā.3
pouruuīm.4 spəṇtahiiā. ašā.̣
vīsp ṇg.5 iiaoϑanā.6
vaŋh uš. xratūm.7
manaŋhō. yā. xš ̣nəuuīš ̣ā.8
g ušcā. uruuānəm. (2x)
yaθā ahū vairiiō (4x)
aš ̣əm vohū (3x)
yaϑāišiϑąm. hāitīm
yazamaide
yeŋhe hātąm
Y34
Y34.1
Y34.2
Y34.3
Y34.4
Y34.5
Y34.6
Y34.7
yā. š́ iiaoϑanā. yā. vacaŋhā.
yā. yasnā. amərətatātəm.
aš ̣əmcā. taēibiiō. dā̊ŋhā.
mazdā. xš ̣aϑrəmcā.
hauruuatātō. aēš ̣ąm. tōi.
ahurā. ə̄hmā. pourutəmāiš.
dastē.
at̰ cā. ī.tōi. manaŋhā.
mainiiušcā. vaŋhuš. vīspā.
dātā. spəṇtax́iiācā. nərəš.
š́ iiaoϑanā. yehiiā. uruuā. aš ̣ā.
hacaitē. pairigaēϑē.
xš ̣māuuatō. vahmē. mazdā.
garōbīš. stūtąm.
at̰ . tōi. miiazdəm. ahurā.
nəmaŋhā. aš ̣āicā. dāmā.
gaēϑā̊. vīspā̊. ā. xš ̣aϑrōi. yā̊.
vohū. ϑraoštā. manaŋhā.
ārōi.zī. hudā̊ŋhō. vīspāiš.
mazdā. xš ̣māuuasū. sauuō.
at̰ . tōi. ātrə̄m. ahurā.
aojōŋhuuaṇtəm. aš ̣ā.
usə̄mahī. asištīm.
ə̄mauuaṇtəm. stōi. rapaṇtē.
ciϑrā.auuaŋhəm. at̰ . mazdā.
daibiš ̣iiaṇtē. zastāištāiš.
dərəštā. aēnaŋhəm.
kat̰ . və̄. xš ̣aϑrəm. kā. īštīš.
š́ iiaoϑanāi. mazdā. yaϑā. vā.
hahmī. aš ̣ā. vohū. manaŋhā.
ϑrāiiōidiiāi. drigūm.
yūš ̣mākəm. parə̄.vā̊. vīspāiš.
parə̄. vaoxəmā. daēuuāišcā.
xrafstrāiš. maš́ iiāišcā.
yezī. aϑā. stā. haiϑīm.
mazdā. ašā.̣ vohū. manaŋhā.
at̰ . tat̰ . mōi. daxštəm. dātā.
ahiiā. aŋhə̄uš. vīspā. maēϑā.
yaϑā. vā̊.
yazəmnascā.uruuāidiiā̊.
stauuas. aiienī. paitī.
kuϑrā.tōi. arədrā. mazdā.
yōi. vaŋhə̄uš. vaēdənā.
manaŋhō. sə̄ṇghūš. raēxənā̊.
aspə̄ṇcīt̰ . sādrācīt̰ . caxraiiō.
uš ̣əurū. naēcīm. tə̄m. aniiə̄m.
Y34.8
Y34.9
Y34.10
Y34.11
Y34.12
Y34.13
Y34.14
yūš ̣mat̰ . vaēdā. aš ̣ā. aϑā. nā̊.
ϑrāzdūm.
tāiš. zī.nā̊. š́ iiaoϑanāiš.
biieṇtē. yaēš ̣ū. as. pairī.
pourubiiō. iϑiiejō. hiiat̰ . as.
aojiiā̊. nāidiiā̊ŋhəm. ϑβahiiā.
mazdā. ąstā. uruuātahiiā. yōi.
nōit̰ . ašəm.
mainiiaṇtā.
̣
aēibiiō. dūirē. vohū. as.
manō.
yōi. spəṇtąm. ārmaitīm.
ϑβahiiā. mazdā. bərəxδąm.
vīduš ̣ō. duš. š́ iiaoϑanā.
auuazazat̰ . vaŋhə̄uš. əuuistī.
manaŋhō. aēibiiō. maš. aš ̣ā.
siiazdat̰ . yauuat̰ . ahmat̰ .
aurunā. xrafstrā.
ahiiā. vaŋhə̄uš. manaŋhō.
š́ iiaoϑanā. vaocat̰ . gərəbąm.
huxratuš. spəṇtąmcā.
ārmaitīm. dąmīm. vīduuā̊.
hiϑąm. ašahiiā.
tācā. vīspā.
̣
ahurā. ϑβahmī. mazdā.
xš ̣aϑrōi.ā. vōiiaϑrā.
at̰ . tōi. ubē. hauruuā̊scā.
xvarəϑāi. ā. amərətatā̊scā.
vaŋhə̄uš. xš ̣aϑrā. manaŋhō.
aš ̣ā. mat̰ . ārmaitiš. vaxšt.
utaiiūitī. təuuīš ̣ī. tāiš. ā.
mazdā. vīduuaēš ̣ąm. ϑβōi.
ahī.
kat̰ . tōi. rāzarə̄. kat̰ . vaš ̣ī. kat̰ .
vā. stūtō. kat̰ . vā. yasnahiiā.
srūidiiāi. mazdā. frāuuaocā.
yā. vīdāiiāt̰ . aš ̣īš. rāš ̣nąm.
sīš ̣ā.nā̊. ašā.̣ paϑō. vaŋhə̄uš.
xvaētə̄ṇg. manaŋhō.
tə̄m. aduuānəm. ahurā. yə̄m.
mōi. mraoš. vaŋhə̄uš.
manaŋhō. daēnā̊.
saoš́ iiaṇtąm. yā. hū.karətā.
aš ̣ācīt̰ . uruuāxš ̣at̰ . hiiat̰ .
ciuuištā. hudābiiō. mīždəm.
mazdā. yehiiā. tū. daϑrəm.
tat̰ .zī. mazdā. vairīm.
astuuaitē. uštānāi. dātā.
vaŋhə̄uš. š́ iiaoϑanā.
manaŋhō. yōi.zī. gə̄uš.
vərəzə̄nē. aziiā̊. xš ̣mākąm.
hucistīm. ahurā. xratə̄uš. aš ̣ā.
frādō. vərəzə̄nā.
Y34.15
Y34.16
mazdā. at̰ . mōi. vahištā.
srauuā̊scā. š́ iiaoϑanācā.
vaocā.tā. tū. vohū. manaŋhā.
aš ̣ācā. iš ̣udəm. stūtō.
xš ̣mākā. xšaϑrā.
ahurā.
̣
fəraš ̣ə̄m. vasnā. haiϑiiə̄m. dā̊.
ahūm.:: (4x)
ahiiā. yāsā. nəmaŋhā.
ustānazastō.1 rafəδrahiiā.
manii uš.2 mazdā.3
pouruuīm.4 spəṇtahiiā. ašā.̣
vīsp ṇg.5 iiaoϑanā.6
vaŋh uš. xratūm.7
manaŋhō. yā. xš ̣nəuuīš ̣ā.8
g ušcā. uruuānəm. (2x)
yaϑā. ahū. vairiiō. (4x)
aš ̣əm vohū (3x)
yā. iiaoϑanąm. hāitīm.
yazamaide.:ahunauuaitīm.
gāϑąm. aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide.
ahunauuaitiiā̊. gāϑaiiā̊.
haṇdātā. yazamaide
yeŋhe hātąm
VrS19
VrS19.0
= Vr14.0
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: zaraϑuštrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
r atūm. yazamaide:
zaraϑuštrahe.
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide: aməš ̣ .
spəṇt . aš ̣aonąm.
yazamaide: aš ̣āunąm.1
vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō.
yazamaide. astuuatō.
manahiiāca:2
apanōtəməm. raϑβąm.
yazamaide.
yaētuštəməm. yazatanąm.
haŋhanuštəməm.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiβinasąstəməm.
jaγmūštəmąm.3 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō. ratufritīm.
yazamaide.
VrS19.1
= Vr14.1
VrS19.2
= Vr14.2
VrS19.3
= Vr14.3
VrS19.4
= Vr14.4
Vr19.5 =
Vr14.5
ahunauuaitīm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide
mat̰ .afsmanąm.1
mat̰ .vacastaštīm.2
mat̰ .āzaiṇtīm.3
mat̰ .pərəsuuīm.4
mat̰ .paiti.pərəsuuīm.4 mat̰ .
vaγžibiiāca.5
pat̰ biiasca.6 huframərətąm.7
framarəmnąm.8
hufrāiiaštąm.
frāiiaēziiaṇtąm.
ahmi. dąm.1 ahmi.
ciϑre. ahmi.
zaoš ̣e. ahmi. xš ̣aϑre.
ahmi. ratauuō.
ahmi. āiiaptəm. yat̰ .
ahurahe. mazdā̊.
fraorət̰ . fraxš ̣ne.2 auui3
manō. zrazdātōit̰ . aŋhuiiat̰ .
haca
ahunəm. vairīm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. ahuməṇtəm.
ratuməṇtəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
hō.zī. asti. ahūmca.
ratūmca. yō. ahurō. mazdā̊.
(4x)
ahunauuaitiiā̊. gāϑaiiā̊.
haṇdātā.1
yazamaide: ahunauuaitiiā̊.
gāϑaiiā̊.
yazamaide. hāitišca.2
+afsmanāca.3
vacasca. vacastaštīmca.
frasraoϑrəmca.
framarəϑrəmca.
fragāϑrəmca. frāiiaštīmca
θßąm. ātrəm1 ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
haδa.zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm.2 imat̰ .
barəsma.
aš ̣aiia. frastarətəm.
aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
apąm. naptārəm.
yazamaide: nairīm.3
saŋhəm. yazamaide:
<>Vr7
.5
taxməm. dāmōiš.
upamanəm.
yazatəm. yazamaide:
iristanąm. uruuąnō.
yazamaide: yā̊. aš ̣aonąm.
frauuaš ̣aiiō.
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide: yim.
ahurəm. mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō.2
yō. aš ̣ahe. jaγmūštəmō:
vīspa.3 srauuā̊.
zaraϑuštri.4 yazamaide:
vīspaca.
huuaršta. iiaoϑna.5
yazamaide. varštaca.
varə iiamnaca.
VrS20.0
yeŋ́hē. hātąm. (1x)
aš ̣əm. vohū (1x)
yeŋ́hē. mē. aš ̣āt̰ . hacā.
vahištəm. yesnē. paitī.
vaēdā. mazdā̊. ahurō. yōi.
ā̊ŋharəcā. həṇticā. tą. yazāi.
xvāiš. nāmə̄nīš. pairicā.
jasāi. vaṇtā.:: vohū.
xš ̣aϑrəm. vairīm. bāgəm.
aibībairištəm.
yaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaotā.
frāmē. marūtē. aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā. aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū.
səraoš ̣ō. iδā. astū. ahurahe.
mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe.
aš ̣aonō. yə̄. nā̊. ištō.
VrS20.1
= Vr15.1
auua. uš ̣i. dāraiiaδβəm.
mazdaiiasna. zaraϑuštraiiō.
dāitiianąm.
raϑβiianąm. huuarštanąm.
ϑnanąm.
varəzāi. pairi. aδāitiianąm.
araϑβiianąm.
dužuuarštanąm.
ϑnanąm. varəzāi.2
vərəziiātąmca. iδa. vohu.4
vāstriia.
VrS20.2
= Vr15.2
VrS20.3
= Vr15.3
VrS20.4
= Vr15.4
VrS20.5
= Vr15.5
VrS20.6
= Vr15.6
uiiamna. anuiiamnāiš. daste
sraoš ̣asca.1 iδā.2 astū.3
ahurahe.
mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe.4
aš ̣aonō.
y . nā̊. ištō.
yasnaheca. haptaŋhātōiš.
frauuākaēca.5
paitiiāstaiiaēca.6
mazdātaiiaēca.7
zarazdātaiiaēca.8
framərətaiiaēca.9
fraoxtaiiaēca.10
vərəϑraγne. aš ̣aone.11
anapiiūxδe.
anapiš ̣ūte
yō. frauuaoce.1 yō. f
rauuaxš ̣iieite.2
maza.3 amauua. vərəϑraja.4
vīduuaēštuuō:5
vacąmca. vārəϑraγninąm.6
frauuākāi.7
āϑrasca. ahurahe. mazdā̊
staotaca. yasnāica.
vahmāica.2
frasastaiiaēca. yat̰ . aēš ̣a.
ahurahe.
mazdā̊. yat̰ . aēš ̣a.
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
rat ušca. aš ̣aonō. bərəzatō.
yasnāica.
vahmāica. yat̰ .
apanōtəmahe. raϑβō.
yat̰ . jaγmū iiā̊. 3 aš ̣ōiš. yat̰ .
jaγmū iiā̊. ratufritōiš.
yat̰ . mąϑrahe. spəṇtahe. yat̰ .
daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
yat̰ . staotanąm.
yesniianąm. yat̰ .
vīspaēš ̣ąmca. raϑβąm.
vīspanąmca. ratufritinąm.
vīspaiiā̊.
sącat̰ ca.1 aš ̣aonō. stōiš.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
səraoš ̣ō. astū. hiiat̰ .
paouruuīm. tat̰ .
ustəməmcīt̰ ::
yaϑā. ahū. vairiiō. ẏō.
ātrauuaxšō. frā. mē. marūtē.
VrS10
.6
VrS10
.7
#Y15.
3
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū.
VrS20.7
= Vr15.7
VrS20.8
= Vr15.8
VrS20.9
= Vr15.9
VrS20.10
= Vr15.10
auuaϑāt̰ . iδā. səraoš ̣ō. astū.
ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
səuuīštahe. aš ̣aonō. yə̄. nā̊.
ištō
auua.
auua. uš ̣i. dāraiiaδβəm.
mazdaiiasna. zaraϑuštraiiō.
dāitiianąm.
raϑβiianąm. huuarštanąm.
ϑnanąm.
varəzāi.2 pairi. aδāitiianąm.
araϑβiianąm.
dužuuarštanąm.
ϑnanąm. varəzāi.2
vərəziiātąmca.3 iδa. vohu.4
vāstriia.
uiiamna.5 anuiiamnāiš.
daste
sraoš ̣asca.1 iδā.2 astū.3
ahurahe.
mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe.4
aš ̣aonō.
y . nā̊. ištō. yasnaheca.
haptaŋhātōiš.
frauuākaēca.5
paitiiāstaiiaēca.6
mazdātaiiaēca.7
zarazdātaiiaēca.8
framərətaiiaēca.9
fraoxtaiiaēca.10
vərəϑraγne. aš ̣aone.11
anapiiūxδe.
anapiš ̣ūte
yō. frauuaoce.1 yō. f
rauuaxš ̣iieite.2
maza.3 amauua. vərəϑraja.4
vīduuaēštuuō:5
vacąmca. vārəϑraγninąm.6
frauuākāi.7
āϑrasca. ahurahe. mazdā̊
staotaca. yasnāica.
vahmāica.2
frasastaiiaēca. yat̰ . aēš ̣a.
ahurahe.
mazdā̊. yat̰ . aēš ̣a.
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
rat ušca. aš ̣aonō. bərəzatō.
yasnāica.
VrS20
.1
vahmāica. yat̰ .
apanōtəmahe. raϑβō.
yat̰ . jaγmū iiā̊. 3 aš ̣ōiš. yat̰ .
jaγmū iiā̊. ratufritōiš.
yat̰ . mąϑrahe. spəṇtahe. yat̰ .
daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
yat̰ . staotanąm.
yesniianąm. yat̰ .
vīspaēš ̣ąmca. raϑβąm.
vīspanąmca. ratufritinąm.
vīspaiiā̊.
sącat̰ ca.1 aš ̣aonō. stōiš.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
sraoš ̣ō. astu.
VrS20.11
= Vr15.11
VrS20.12
= Vr15.12
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ yazamaide:
ratūm.
bərəzaṇtəm. yazamaide.
yim. ahurəm.
mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō.2 yō.
aš ̣ahe. jaγmūštəmō: vīspa.3
srauuā̊.
zaraϑuštri.4 yazamaide:
vīspaca.
huuaršta. iiaoϑna.5
yazamaide.
varštaca. varə iiamnaca6
yeŋ́hē. hātąm.
Y35
Y35.1
Y35.2
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: aməš ̣ā. spəṇtā.
huxš ̣aϑrā. huδā̊ŋhō.
yazamaide: vīspąm. ašaonō.
̣
stīm. yazamaide.
mainiiəuuīmcā. gaēϑiiąmcā.
bərəjā. vaŋhə̄uš. aš ̣ahe.
bərəjā. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊.
māzdaiiasnōiš.::
humatanąm. hūxtanąm.
huuarštanąm. iiadacā.
aniiadacā.
vərəziiamnanąmcā.
vāuuərəzananąmcā. mahī.
aibī. jarətārō. naē-naēstārō.
yaϑənā. vohunąm. mahī.
(2x)
<>
VrS4.
3
Y35.3
Y35.4
Y35.5
Y35.6
Y35.7
Y35.8
Y35.9
Y35.10
tat̰ . at̰ . varəmaidī. ahurā.
mazdā. ašā.̣ srīrā. hiiat̰ . ī.
mainimadicā. vaocōimācā.
varəzimācā. yā. hātąm.
š́ iiaoϑənanąm. vahištā. x́iiāt̰ .
ubōibiiā. ahubiiā.
gauuōi. ad-āiš. tāiš.
š́ iiaoϑənāiš. yāiš. vahištāiš.
fraēš́ iiāmahī. rāmācā.
vāstrəmcā. dazdiiāi.
surunuuatascā.
asurunuuatascā. xš ̣aiiaṇtascā.
axš ̣aiiaṇtascā.
huxš ̣aϑrōtəmāi. bā. āt̰ .
xš ̣aϑrəm. ahmat̰ . hiiat̰ . aibī.
dadəmahicā. cīš ̣mahicā.
huuąnmahicā. hiiat̰ . mazdāi.
ahurāi. aš ̣āicā. vahištāi. (3x)
yaϑā. āt̰ . utā. nā. vā. nāirī.
vā. vaēdā. haiϑīm. aϑā. hat̰ .
vohū. tat̰ .ə̄ə-ād-ū.
vərəziiōtūcā. īt̰ . ahmāi. fracā.
vātōiiōtū. īt̰ . aēibiiō. yōi. īt̰ .
aϑā. vərəziiąn. yaϑā. īt̰ . astī.
ahurahiiā. zī. at̰ . və̄. mazdā̊.
yasnəmcā. vahməmcā.
vahištəm. amə̄hmaidī.
gə̄ušcā. vāstrəm: tat̰ . at̰ . və̄.
vərəziiāmahī. fracā.
vātə̄iiāmahī. yā. tə̄. isāmaidē.
aš ̣ahiiā. āat̰ . sairī. aš ̣ahiiā.
vərəzə̄nē. kahmāicīt̰ . hātąm.
jījišąm.
vahištąm. ādā.
̣
ubōibiiā. ahubiiā.:: (2x)
imā. āt̰ . uxδā. vacā̊. ahurā.
mazdā. ašəm.
manaiiā.
̣
vahehiiā. frauuaocāmā:
ϑβąm. at̰ . aēš ̣ąm.
paitiiāstārəmcā.
fradaxštārəmcā. dadəmaidē.
aš ̣āat̰ cā.1 hacā. vaŋh ušcā.2
manaŋhō.
vaŋh ušcā. xš ̣aϑrāt̰ .3
staotāiš.4
ϑβāt̰ .5 ahurā. staotōibiiō.
aibī.6 uxδā. ϑβāt̰ .5 uxδōibiiō.
yasnā.
ϑβāt̰ .5 yasnōibiiō
yeŋ́hē. hātąm (2x)
Y36
Y36.1
Y36.2
Y36.3
Y36.4
Y36.5
Y36.6
ahiiā. ϑβā. āϑrō.1
vərəz nā.2 paouruiiē.3
pairī.jasāmaidē.4 mazdā.5
ahurā. ϑβā.
ϑβā.6 mainiiū. sp ništā.7
y .8. ā. axtiš.9
ahmāi. y m. axtōiiōi.10
dā̊ŋhē
uruuāzištō. huuō. nā̊.1
yātāiiā.2
paitī.jamiiā̊.3 ātarə.4
mazdā̊.5 ahurahiiā.
uruuāzištahiiā. uruuāziiā.6
nąmištahiiā.
nəmaŋhā.nā̊.7 mazištāi.8
yā̊ŋhąm.
paitī.jamiiā̊.
ātarš. vōi. mazdā̊. ahurahiiā.
ahī. mainiiuš. vōi. ahiiā.
spə̄ništō. ahī. hiiat̰ . vā. tōi.
nāmanąm. vāzištəm. ātarə.
mazdā̊. ahurahiiā. tā. ϑβā.
pairijasāmaidē.
vohū. ϑβā. manaŋhā. vohū.
ϑβā. aš ̣ā. vaŋhuiiā̊. ϑβā.
cistōiš. š́ iiaoϑənāišcā.
vacə̄bīšcā. pairijasāmaidē.
nəmax́iiāmahī. iš ̣ūidiiāmahī.
ϑβā. mazdā. ahurā: vīspāiš.
ϑβā. humatāiš. vīspāiš.
hūxtāiš. vīspāiš. huuarštāiš.
pairijasāmaidē.
sraēštąm. at̰ . tōi. kəhrpə̄m.
kəhrpąm. āuuaēdaiiamahī.
mazdā. ahurā. imā. raocā̊.
barəzištəm. barəzimanąm.
auuat̰ . yāt̰ . huuarə. auuācī.::
yeŋ́hē. hātąm
Y37
Y37.1
Y37.2
Y37.3
iϑā. āt̰ . yazamaidē. ahurəm.
mazdąm. yə̄. gąmcā. aš ̣əmcā.
dāt̰ . apascā. dāt̰ . uruuarā̊scā.
vaŋuhīš. raocā̊scā. dāt̰ .
būmīmcā. vīspācā. vohū.
ahiiā. xš ̣aϑrācā. mazə̄nācā.
hauuapaŋhāišcā. tə̄m. at̰ .
yasnanąm. pauruuatātā.
yazamaidē. yōi. gə̄uš. hacā.
š́ iieiṇtī.
tə̄m. at̰ . āhūiriiā. nāmə̄nī.
mazdā.varā. spəṇtō.təmā.
Y37.4
Y37.5
Y38.1
Y38.2
Y38.3
Y38.4
Y38.5
yazamaidē: tə̄m. ahmākāiš.
azdəbīšcā. uštānāišcā.
yazamaidē: tə̄m. aš ̣āunąm.
frauuaš ̣īm. narąmcā.
nāirinąmcā. yazamaidē.
aš ̣əm. at̰ . vahištəm.
yazamaidē. hiiat̰ .2 sraēštəm.
hiiat̰ . spəṇtəm. aməš ̣əm.
hiiat̰ . raocōŋhuuat̰ . hiiat̰ .
vīspā.vohū.
vohucā. manō. yazamaidē.
vohucā. xš ̣aϑrəm.
vaŋuhīmcā.3 daēnąm.
vaŋuhīmcā. fsəratūm.
vaŋuhīmcā. ārmaitīm.::
yeŋ́hē. hātąm
imąm. āat̰ . ząm. gənābīš.
haϑrā. yazamaidē. yā. nā̊.
baraitī. yā̊scā. tōi. gənā̊.
ahurā. mazdā. aš ̣āt̰ . hacā.
vairiiā̊. tā̊. yazamaidē.
īžā̊. yaoštaiiō. fəraštaiiō.
ārmataiiō. vaŋuhīm. ābīš.
aš ̣īm. vaŋuhīm. īš ̣əm.
vaŋuhīm. āzūitīm. vaŋuhīm.
frasastīm. vaŋuhīm.
parəṇdīm. yaz.
apō. at̰ . yazamaidē.
maēkaiṇtīšcā. hə̄buuaṇtīšcā.
frauuazaŋhō. ahurānīš.
ahurahiiā. hauuapaŋhā.
hupərəϑβā̊scā. vā̊.
huuōγžaϑā̊scā. hūšnāϑrā̊scā.
ubōibiiā. ahubiiā. cagəmā.
ūitī. yā. və̄. vaŋuhīš. ahurō.
mazdā̊. nāmąm. dadāt̰ .
vaŋhudā̊. hiiat̰ . vā̊. dadāt̰ .
tāiš. vā̊. yazamaidē. tāiš.
friiąnmahī. tāiš.
nəmax́iiāmahī. tāiš.
iš ̣ūidiiāmahī.
apascā. vā̊. azīšcā. vā̊.
mātərąšcā. vā̊. agəniiā̊.
drigudāiiaŋhō. vīspō. paitīš.
āuuaocāmā. vahištā̊. sraēštā̊.
auuā. və̄. vaŋuhīš. rātōiš.
darəgō. bāzāuš. nāš ̣ū. paitī.
viiādā̊. paitī. sə̄ṇdā̊. mātarō.
jītaiiō.:
yeŋ́hē. hātąm
Y39
Y39.1
Y39.2
Y39.3
Y39.4
Y39.5
iϑā. āt̰ . yazamaidē. gə̄uš.
uruuānəmcā. taš ̣ānəmcā.
ahmākə̄ṇg. āat̰ . urunō.
pasukanąmcā. yōi. nā̊.
jījišəṇtī.
yaēibiiascā. tōi. ā.
̣
yaēcā. aēibiiō. ā. aŋhən.
daitikanąmcā. aidiiūnąm.
hiiat̰ . urunō. yazamaidē:
aš ̣āunąm. āat̰ . urunō.
yazamaidē. kudō.
zātanąmcīt̰ .
narąmcā. nāirinąmcā.
yaēš ̣ąm. vahehīš. daēnā̊.
vanaiṇtī. vā. və̄ṇghən. vā.
vaonarə. vā.
āt̰ . iϑā. yazamaidē. vaŋhūšcā.
īt̰ . vaŋuhīšcā. īt̰ . spəṇtə̄ṇg.
aməš ̣ə̄ṇg. yauuaējiiō.
yauuaēsuuō. yōi. vaŋhə̄uš.
ā.manaŋhō. š́ iieiṇtī. yā̊scā.
ūitī.
yaϑā. tū. ī. ahurā. mazdā.
mə̄ṇghācā. vaocascā. dā̊scā.
varəšcā. yā. vohū. aϑā. tōi.
dadəmahī. aϑā. cīš ̣mahī. aϑā.
ϑβā. āiš. yazamaidē. aϑā.
nəmax́iiāmahī. aϑā.
iš ̣ūidiiāmahī. ϑβā. mazdā.
ahurā. (2x)
vaŋh uš. aēt uš.1 aētātā.
vaŋh uš.
ašahiiā.
ϑβā. pairijasāmaidē.2
̣
vaŋhuiiā̊. fəsəratuuō.3
vaŋhuiiā̊. ārmatōiš.:
yeŋ́hē. hātąm (2x)
Y40
Y40.1
Y40.2
āhū. at̰ . paitī.1 adāhū.2
mazdā. ahurā. mazdąmcā.
būiricā. kərəš ̣uuā.3 rāitī. tōi.
xrapaitī.4 ahmat̰ .5 hiiat̰ . aibī:
hiiat̰ . mīždəm.6
mauuaēϑəm.7 fradadāϑā.
daēnābiiō. mazdā. ahurā.
ahiiā. huuō. nə̄. dāidī.
ahmāicā. ahuiiē.
manax́iiāicā. tat̰ . ahiiā. yā.
tat̰ . upā. jamiiāmā. tauuacā.
haxəmā. aš ̣ax́iiācā. vīspāi.
yauuē.
Y40.3
Y40.4
dāidī. at̰ . nərąš. mazdā.
ahurā. aš ̣āunō. aš ̣acinaŋhō.
aidiiūš. vāstriiə̄ṇg. darəgāi.
īžiiāi. bəzuuaitē. haxmainē.
ahmaibiiā. ahmā.rafənaŋhō.
aϑā. xvaētūš. aϑā. vərəzə̄nā.
aϑā. haxə̄mąm. x́iiāt̰ . yāiš.
hišcamaidē. aϑā. və̄. utā.
x́iiāmā. mazdā. ahurā.
aš ̣auuanō. ərəš́ iiā. ištə̄m.
rāitī.::
yeŋ́hē. hātąm
Y41
Y41.1
Y41.2
Y41.3
Y41.4
Y41.5
Y41.6
Y41.7
stūtō. garō. vahmə̄ṇg. ahurāi.
mazdāi. aš ̣āicā. vahištāi.
dadəmahicā. cīš ̣mahicā. ācā.
āuuaēdaiiamahī.
vohū. xš ̣aϑrəm. tōi. mazdā.
ahurā. apaēmā. vīspāi.
yauuē: huxš ̣aϑrastū. nə̄. nā.
vā. nāirī.vā. xš ̣aētā.
ubōiiō. aŋhuuō. hātąm.
hudāstəmā.
humāīm. ϑβā. īžīm. yazatəm.
aš ̣aŋhācim. dadəmaidē: aϑā.
tū. nə̄. gaiiascā. astəṇtā̊scā.
x́iiā̊. ubōiiō. aŋhuuō. hātąm.
hudāstəmā.: (2x)
hanaēmācā. zaēmācā.
mazdā. ahurā. ϑβahmī.
rafənahī. darəgāiiāu. aēš ̣ācā.
ϑβā. ə̄mauuaṇtascā. buiiamā:
rapōišcā. tū. nə̄. darəgəmcā.
uštācā. hātąm. hudāstəmā.
ϑβōi. staotarascā.
mąϑranascā. ahurā. mazdā.
aogəmadaēcā. usmahicā.
vīsāmadaēcā: hiiat̰ . mīždəm.
mauuaiϑīm. fradadāϑā.
daēnābiiō. mazdā. ahurā::
(2x)
ahiiā. huuō. nə̄. dāidī.
ahmāicā. ahuiiē.
manax́iiāicā. tat̰ . ahiiā. yā.
tat̰ . upā. jamiiāmā. tauuacā.
sarəm. aš ̣ax́iiācā. vīspāi.
yauuē. (2x)
yeŋ́hē. hātąm (2x)
humatanąm. hūxtanąm.
huuarštanąm. iiadacā.
aniiadacā.
vərəziiamnanąmcā.
vāuuərəzananąmcā. mahī.
aibī. jarətārō. naē-naēstārō.
yaϑənā. vohunąm. mahī.
(2x)
yaϑā. ahū. vairiiō. (4x)
Y41.8
aš ̣əm. vohū. (3x)
yasnəm. sūrəm.
haptaŋhāitīm.1 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide
yeŋ́hē. hātąm
Y42
Y42.1
Y42.2
Y42.3
Y42.4
Y42.5
yazamaidē. və̄. aməš ̣ā.
spəṇtā. yasnahē.
haptaŋhātōiš. haṇdātā:
apąmcā. xā̊. yazamaidē.
apąmcā. pərətūš. yazamaidē:
paϑąmcā. vīcaranā̊.
yazamaidē. paϑąmcā.
haṇjamanā̊. yazamaidē:
gairīšcā. afštacinō.
yazamaidē. vairīšcā.
aβəždānā̊ŋhō. yazamaidē:
aspənācā. yəuuīnō.
yazamaidē.
pāiiūšcā. ϑβōrəštārā.
yazamaidē: mazdąmcā.
zaraϑuštrəmcā. yazamaidē.
ząmcā. asmanəmcā.
yazamaidē: vātəmcā. darš ̣īm.
mazdadātəm. yazamaidē.
taērəmcā. haraiϑiiā̊. bərəzō.
yazamaidē. būmīmcā.
vīspācā. vohū. yazamaidē.
manō. vohū. urunascā.
aš ̣āunąm. yazamaidē:
vāsīmcā. yąm. paṇcā.
saduuarąm. yazamaidē:
xarəmcā. yim. aš ̣auuanəm.
yazamaidē. yō. hištaitē.
maidim. zraiiaŋhō.
vourukaš ̣ahē: zaraiiō.
vourukaš ̣əm. yazamaidē.
haoməmcā. zāirīm.
bərəzaṇtəm. yazamaidē:
haoməm. frāš ̣mīm. frādat̰ .
gaēϑəm. yazamaidē:
Y42.6
haoməm. dūraošəm.
̣
yazamaidē.
apąmcā. fəraxš ̣aostrəm.
yazamaidē. vaiiąmcā.
fərafraoϑrəm. yazamaidē:
aϑaurunąmcā. paitī.ająϑrəm.
yazamaidē. yōi. iieiią. dūrāt̰ .
aš ̣ō.īš ̣ō. dax́iiunąm: vīspąscā.
aməš ̣ą. spəṇtą. yazamaidē.::
yeŋ́hē. hātąm
VrS21 =
Vr16
VrS21.0
= Vr16.0
VrS21.1
=Vr16.0
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: zaraϑuštrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
r atūm. yazamaide:
zaraϑuštrahe.
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide: aməš ̣ .
spəṇt . aš ̣aonąm.
yazamaide: aš ̣āunąm.1
vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō.
yazamaide. astuuatō.
manahiiāca:2
apanōtəməm. raϑβąm.
yazamaide.
yaētuštəməm. yazatanąm.
haŋhanuštəməm.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiβinasąstəməm.
jaγmūštəmąm.3 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō.
ratufritīm. yazamaide.
yasnəm. sūrəm.
haptaŋhāitīm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
mat̰ .afsmanəm.2
mat̰ .vacastaštīm.3
mat̰ .āzaiṇtīm.
mat̰ .pərəsūm.4
mat̰ .paiti.pərəsūm.4 mat̰ .
vaγžibiiāca.5 pat̰ biiasca.
huframərətəm.6
framarəmnəm.7
hufrāiiaštəm.8
frāiiaēziiaṇtəm.9 ahmi.
dąm.10 ahmi.
ciϑre. .. fraxš ̣ne.11 auui.
manō.
VrS21.2
= Vr16.1
VrS21.3
= Vr16.2
VrS21.4
= Vr16.3
VrS21.5
VrS21.6
= Vr 16.4
VrS21.7
zrazdātōit̰ . aŋhuiiat̰ . haca
ātrəmca. iδa. ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm. yazamaide:
ātarš. ciϑrə̄sca. yazatə̄.
yazamaide: ātarš. ciϑrə̄sca.
raš ̣nušca. yazamaide:
aš ̣āunąmca. frauuaš ̣aiiō.
yazamaide: sraoš ̣əmca. yim.
vərəϑrājanəm. yazamaide:
narəmca. yim. aš ̣auuanəm.
yazamaide: vīspąmca. yąm.
aš ̣aonō. stīm. yazamaide.
zaraϑuštrahe. spitāmahe.
iδa. aš ̣aonō. aš ̣īmca.
frauuaš ̣īmca. yazamaide:
vīspaēca. iδa. ašaonō.
̣
aš ̣īmca. frauuaš ̣īmca.
yazamaide: vīspā̊.
frauuaš ̣aiiō. aš ̣āunąm.
yazamaide: ādax́iiunąmca.
aš ̣aonąm. frauuaš ̣aiiō.
yazamaide: uzdāx́iiunąmca.
aš ̣aonąm. frauuaš ̣aiiō.
yazamaide: narąmca.
aš ̣aonąm. frauuaš ̣aiiō.
yazamaide: nāirinąmca.
aš ̣aoninąm. frauuašaiiō.
̣
yazamaide.
yaēš ̣ąm. nō. ahurō. mazdā̊.
aš ̣auua. yesne. paiti. vaŋhō.
vaēδa. aēš ̣ąm. zaraϑuštrō.
aŋhuca. ratušca:
š ̣ōiϑriia. apasca. zəmasca.
uruuarā̊sca. yazamaide.:
Vr16.2-4 (2x)
yasnahe. haptaŋhātōiš.
haṇdātā. yazamaide:
yasnahe. haptaŋhātōiš.
yazamaide. hāitišca.
afsmanāca. vacasca.
vacastaštīmca.
frasraoϑrəmca.
framarəϑrəmca.
fragāϑrəmca. frāiiaštīmca:
ϑβąm. ātrəm. ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
haδa.zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. imat̰ .
barəsma. aš ̣aiia.
frastarətəm.2 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
apąm. naptārəm.
yazamaide: +nairīm.
saŋhəm. yazamaide:
taxməm. dāmōiš.
upamanəm.
yazatəm. yazamaide:
iristanąm. uruuąnō.
yazamaide: yā̊. aš ̣aonąm.
frauuaš ̣aiiō
1ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide: yim.
ahurəm. mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō.2
yō. aš ̣ahe. jaγmūštəmō:
vīspa.3 srauuā̊.
zaraϑuštri.4 yazamaide:
vīspaca.
huuaršta. iiaoϑna.5
yazamaide. varštaca.
varə iiamnaca.6:
VrS21.8
ye hē. hātąm.
aš ̣əm. vohū (3x)
VrS22.1
= Vr17.1
aiβi.gərəδmahi.
yasnahe. haptaŋhātōiš.
humataca.
hūxtaca. huuarštaca:
aiβi.gərəδmahi.
aš ̣əm. vohū
aiβi.gərəδmahi.1
yasnahe. haptaŋhātōiš.
humataca.
hūxtaca. huuarštaca:
aiβi.gərəδmahi.
aš ̣əm. vohū
aiβi.gərəδmahi.1
yasnahe. haptaŋhātōiš.
humataca.
hūxtaca. huuarštaca:
aiβi.gərəδmahi.
aš ̣əm. vohū
Y43
Y43.0
Y43.1
nəmō. və̄. gāϑā̊. aš ̣aonīš::
uštā. ahmāi. yahmāi. uštā.
kahmāicīt̰ . vasə̄.xš ̣aiiąs.
Y43.2
Y43.3
Y43.4
Y43.5
Y43.6
Y43.7
mazdā̊. dāiiāt̰ . ahurō.
utaiiūitī. təuuīš ̣īm. gat̰ .tōi.
vasəmī. ašəm.
dərədiiāi. tat̰ .
̣
mōi. dā̊. ārmaitē. rāiiō. aš ̣īš.
vaŋhə̄uš. gaēm. manaŋhō.::
(2x)
at̰ cā. ahmāi. vīspanąm.
vahištəm. xvāϑrōiiā. nā.
xvāϑrəm. daidītā. ϑβā.
cīcīϑβā. spə̄ništā. mainiiū.
mazdā. yā. dā̊. aš ̣ā. vaŋhə̄uš.
māiiā̊. manaŋhō. vīspā.
aiiārə̄. darəgōjiiātōiš.
uruuādaŋhā.
at̰ . huuō. vaŋhə̄uš. vahiiō. nā.
aibī.jamiiāt̰ . yə̄. nā̊. ərəzūš.
sauuaŋhō. paϑō. siš ̣ōit̰ . ahiiā.
aŋhə̄uš. astuuatō.
manaŋhascā. haiϑiiə̄ṇg. āstīš.
yə̄ṇg. ā.š ̣aētī. ahurō. arədrō.
ϑβāuuąs. huzə̄ṇtušə. spəṇtō.
mazdā.
at̰ . ϑβā. mə̄ṇghāi. taxməmcā.
spəṇtəm. mazdā. hiiat̰ . tā.
zastā. yā. tū. hafš ̣ī. auuā̊. yā̊.
dā̊. aš ̣īš. drəguuāitē.
aš ̣āunaēcā. ϑβahiiā. garəmā.
āϑrō. aš ̣ā.aojaŋhō. hiiat̰ . mōi.
vaŋhə̄uš. hazə̄. jimat̰ .
manaŋhō.
spəṇtəm. at̰ . ϑβā. mazdā.
mə̄ṇghī. ahurā. hiiat̰ . ϑβā.
aŋhə̄uš. ząϑōi. darəsəm.
paouruuīm. hiiat̰ . dā̊.
š́ iiaoϑanā. mīždauuąn. yācā.
uxδā. akə̄m. akāi. vaŋuhīm.
aš ̣īm. vaŋhaouuē. ϑβā.
hunarā. dāmōiš. uruuaēsē.
apə̄mē.
yahmī. spəṇtā. ϑβā. mainiiū.
uruuaēsē. jasō. mazdā.
xš ̣aϑrā. ahmī. vohū.
manaŋhā. yehiiā.
š́ iiaoϑanāiš. gaēϑā̊. aš ̣ā.
frādəṇtē. aēibiiō. ratūš.
sə̄ṇghaitī. ārmaitiš. ϑβahiiā.
xratə̄uš. yə̄m. naēciš.
dābaiieitī.
spəṇtəm. at̰ . ϑβā. mazdā.
mə̄ṇghī. ahurā. hiiat̰ . mā.
vohū. pairī.jasat̰ . manaŋhā.
pərəsat̰ cā. mā: ciš. ahī.
Y43.8
Y43.9
Y43.10
Y43.11
Y43.12
Y43.13
kahiiā. ahī. kaϑā. aiiārə̄.
daxš ̣ārā. fərasaiiāi. dīš ̣ā. aibī.
ϑβāhū. gaēϑāhū. tanuš ̣icā.
at̰ . hōi. aojī. zaraϑuštrō.
paouruuīm. haiϑiiō. duuaēš ̣ā̊.
hiiat̰ . isōiiā. drəguuāitē. at̰ .
aš ̣āunē. rafənō. x́iiə̄m.
aojōṇghuuat̰ . hiiat̰ . ābūštīš.
vasasə. xš ̣aϑrahiiā. diiā.
yauuat̰ . ā. ϑβā. mazdā.
stāumī. ufiiācā.
spəṇtəm. at̰ . ϑβā. mazdā.
mə̄ṇghī. ahurā. hiiat̰ . mā.
vohū. pairī.jasat̰ . manaŋhā.
ahiiā. fərasə̄m. kahmāi.
vīuuīduiiē. vaš ̣ī. at̰ . ā.
ϑβahmāi. āϑrē. rātąm.
nəmaŋhō. aš ̣ahiiā.mā.
yauuat̰ . isāi. maniiāi.
at̰ . tū. mōi. dāiš. aš ̣əm. hiiat̰ .
mā. zaozaomī. ārmaitī.
hacimnō. īt̰ . ārəm. pərəsācā.
nā̊. yā. tōi. ə̄hmā. parštā.
parštə̄m. zī. ϑβā. yaϑanā. tat̰ .
ə̄mauuatąm. hiiat̰ . ϑβā.
xš ̣aiiąs. aēšəm.
diiāt̰ .
̣
ə̄mauuaṇtəm.
spəṇtəm. at̰ . ϑβā. mazdā.
mə̄ṇghī. ahurā. hiiat̰ . mā.
vohū. pairī. jasat̰ . manaŋhā.
hiiat̰ . xš ̣mā. uxδāiš. dīdaiŋ́hē.
paouruuīm. sādrā.mōi. sąs.
maš́ iiaēš ̣ū. zarazdāitiš. tat̰ .
vərəziieidiiāi. hiiat̰ . mōi.
mraotā. vahištəm.
hiiat̰ cā. mōi. mraoš. ašəm.
̣
jasō. frāxš ̣nənē. at̰ . tu.mōi.
nōit̰ . asruštā. pairiiaoγžā.
uzərədiiāi. parā. hiiat̰ . mōi.
ā.jimat̰ . səraoš ̣ō. aš ̣ī.
mązā.raiiā. hacimnō. yā. vī.
aš ̣īš. rānōibiiō. sauuōi.
vīdāiiāt̰ .
spəṇtəm. at̰ . ϑβā. mazdā.
mə̄ṇghī. ahurā. hiiat̰ . mā.
vohū. pairī. jasat̰ . manaŋhā.
arəϑā. vōizdiiāi. kāmahiiā.
tə̄m. mōi. dātā. darəgahiiā.
yāuš. yə̄m. vā̊. naēcīš. dārəšt.
itē. vairiiā̊. stōiš. yā. ϑβahmī.
xš ̣aϑrōi. vācī.
Y43.14
Y43.15
Y43.16
Y43.17
hiiat̰ . nā. friiāi. vaēdamnō.
isuuā. daidīt̰ . maibiiō.
mazdā. tauuā. rafənō.
frāxš ̣nənəm. hiiat̰ . ϑβā.
xš ̣aϑrā. aš ̣āt̰ . hacā. frąštā.
uzərəidiiāi. azə̄m. sarədanā̊.
sə̄ṇghahiiā. mat̰ . tāiš. vīspāiš.
yōi.tōi. mąϑrā̊. marəṇtī.
spəṇtəm. at̰ . ϑβā. mazdā.
mə̄ṇghī. ahurā. hiiat̰ . mā.
vohū. pairī.jasat̰ . manaŋhā.
daxš ̣at̰ . uš́ iiāi. tuš ̣nā. maitiš.
vahištā. nōit̰ . nā. pourūš.
drəguuatō. x́iiāt̰ . cixš ̣nuš ̣ō.
at̰ . tōi. vīspə̄ṇg. aṇgrə̄ṇg.
aš ̣āunō. ādarə̄.
at̰ . ahurā. huuō. mainiiūm.
zaraϑuštrō. vərəṇtē. mazdā.
yastē. cišcā. spə̄ništō.
astuuat̰ . ašəm.
x́iiāt̰ . uštānā.
̣
aojōṇghuuat̰ . xvə̄ṇg. darəsōi.
xš ̣aϑrōi. x́iiāt̰ . ārmaitiš. aš ̣īm.
š́ iiaoϑanāiš. vohū. daidīt̰ .
manaŋhā.::
uštā. ahmāi. yahmāi. uštā.
kahmāicīt̰ . vasə̄.xš ̣aiiąs.
mazdā̊. dāiiāt̰ . ahurō.
utaiiūitī. təuuīš ̣īm. gat̰ .tōi.
vasəmī. ašəm.
dərədiiāi. tat̰ .
̣
mōi. dā̊. ārmaitē. rāiiō. aš ̣īš.
vaŋhə̄uš. gaēm. manaŋhō.::
(2x)
aš ̣əm. vohū (3x)
uštauuaitīm.3 hāitīm.
yazamaide
yeŋ́hē. hātąm
Y44
Y44.1
Y44.2
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš. mōi.
vaocā. ahurā: nəmaŋhō. ā.
yaϑā. nəmə̄. xš ̣māuuatō.
mazdā. friiāi. ϑβāuuąs.
sax́iiāt̰ . mauuaitē. at̰ . nə̄. aš ̣ā.
friiā. dazdiiāi. hākurənā.
yaϑā. nə̄. ā. vohū. jimat̰ .
manaŋhā.
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi.
vaocā. ahurā. kaϑā. aŋhə̄uš.
vahištahiiā. paouruuīm.
kāϑə̄. sūidiiāi. yə̄. ī. paitiš ̣āt̰ .
Y43.1
Y44.3
Y44.4
Y44.5
Y44.6
Y44.7
Y44.8
Y44.9
huuō.zī. aš ̣ā. spəṇtō. irixtəm.
vīspōibiiō. hārō. mainiiū.
ahūmbiš. uruuaϑō. mazdā.
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi.
vaocā. ahurā: kasnā. ząϑā.
patā. aš ̣ahiiā. pouruiiō.
kasnā. xvə̄ṇg. starə̄mcā. dāt̰ .
aduuānəm. kə̄. yā. mā̊.
uxš ̣iieitī. nərəfsaitī. ϑβat̰ .
tācīt̰ . mazdā. vasəmī.
aniiācā. vīduiiē.
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš. mōi.
vaocā. ahurā: kasnā. dərətā.
ząmcā. adə̄. nabā̊scā.
auuapastōiš. kə̄. apō.
uruuarā̊scā. kə̄. vātāi.
duuąnmaibiiascā. yaogət̰ .
āsū. kasnā. vaŋhə̄uš. mazdā.
dąmiš. manaŋhō.
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi.
vaocā. ahurā: kə̄. huuāpā̊.
raocā̊scā. dāt̰ . təmā̊scā. kə̄.
huuāpā̊. xvafnəmcā. dāt̰ .
zaēmācā. kə̄. yā. uš ̣ā̊. arə̄m.
piϑβā. xš ̣apācā. yā̊.
manaoϑrīš.
cazdōṇghuuaṇtəm.arəϑahiiā.
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš. mōi.
vaocā. ahurā. yā. frauuaxš ̣iiā.
yezī. tā. aϑā. haiϑiiā: ašəm.
̣
š́ iiaoϑanāiš. dəbązaitī.
ārmaitiš. taibiiō. xš ̣aϑrəm.
vohū. cinas. manaŋhā.
kaēibiiō. azīm.
rāniiō.skərətīm. gąm. taš ̣ō.
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš. mōi.
vaocā. ahurā. kə̄. bərəxδąm.
tāšt. xš ̣aϑrā. mat̰ . ārmaitī. kə̄.
uzəmə̄m. cōrət̰ . viiānaiiā.
puϑrəm. piϑrē. azə̄m. tāiš.
ϑβā. fraxš ̣nī. auuāmī. mazdā.
spəṇtā. mainiiū.
vīspanąm.dātārəm.
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi.
vaocā. ahurā. məṇdaidiiāi.
yā.tōi. mazdā. ādištiš. yācā.
vohū. uxδā. fraš ̣ī. manaŋhā.
yācā. aš ̣ā. aŋhə̄uš. arə̄m.
vaēdiiāi. kā. mə̄. uruuā.
vohū. uruuāš ̣at̰ . āgəmat̰ . tā.
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi.
vaocā. ahurā: kaϑā.mōi.
Y44.10
Y44.11
Y44.12
Y44.13
Y44.14
Y44.15
yąm. yaoš. daēnąm. yaoš.
dānē. yąm. hudānāuš.
paitišə. sax́iiāt̰ . xš ̣aϑrahiiā.
ərəš ̣uuā. xš ̣aϑrā. ϑβāuuąs.
asīštīš. mazdā. hadəmōi. aš ̣ā.
vohucā. š́ iiąs. manaŋhā.
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi.
vaocā. ahurā. tąm. daēnąm.
yā. hātąm. vahištā. yā. mōi.
gaēϑā̊. aš ̣ā. frā
dōit̰ . hacə̄mnā. ārmatōiš.
uxδāiš. š́ iiaoϑanā. ərəš.
daidiiat̰ . max́iiā̊. cistōiš. ϑβā.
īštīš. usə̄n. mazdā.
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi.
vaocā. ahurā. kaϑā. tə̄ṇg. ā.
vījə̄miiāt̰ . ārmaitiš. yaēibiiō.
mazdā. ϑβōi. vaš́ iietē. daēnā.
azə̄m. tōi. āiš. pouruiiō.
frauuōiuuīdē. vīspə̄ṇg.
aniiə̄ṇg. maniiə̄uš. spasiiā.
duuaēš ̣aŋhā.
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš. mōi.
vaocā. ahurā: kə̄. aš ̣auuā.
yāiš. pərəsāi. drəguuā̊. vā.
katārə̄m. ā. aṇgrō. vā. huuō.
vā. aṇgrō. yə̄. mā. drəguuā̊.
ϑβā. sauuā. paitī. ərətē.
ciiaŋhat̰ . huuō. nōit̰ . aiiə̄m.
aṇgrō. maniietē.
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš. mōi.
vaocā. ahurā: kaϑā. drujəm.
nīš. ahmat̰ . ā. nīš. nāšāmā.
̣
tə̄ṇg. ā. auuā. yōi. asruštōiš.
pərənā̊ŋhō. nōit̰ . aš ̣ahiiā.
ādīuuiieiṇtī. hacə̄mnā. nōit̰ .
frasaiiā. vaŋhə̄uš. cāxnarə̄.
manaŋhō.
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi.
vaocā. ahurā: kaϑā. aš ̣āi.
drujə̄m. diiąm. zastaiiō. nī.
hīm. mərąždiiāi. ϑβahiiā.
mąϑrāiš. sə̄ṇghahiiā.
ə̄mauuaitīm. sinąm. dāuuōi.
drəguuasū. ā. īš. duuafš ̣ə̄ṇg.
mazdā. anāš ̣ē. ąstąscā.
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi.
vaocā. ahurā: yezī. ahiiā.
aš ̣ā. pōi. mat̰ . xš ̣aiiehī. hiiat̰ .
hə̄m. spādā. anaocaŋhā.
jamaētē. auuāiš. uruuātāiš.
yā. tū. mazdā. dīdərəžō.
Y44.16
Y44.17
Y44.18
Y44.19
Y44.20
Y44.21
kuϑrā. aiiā̊. kahmāi.
vananąm. dadā̊.
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi.
vaocā. ahurā.
1k . vərəϑrəm.jā.2 ϑβā. pōi.
s ṇghā.3 yōi. həṇtī.4
ciϑrā.5 mōi. dąm. ahīmbiš.6
ratūm. cīždī.
at̰ . hōi. vohū. səraoš ̣ō.7
jaṇtū.8 manaŋhā.
mazdā. ahmāi. yahmāi.
vaš ̣ī.9 kahmāicīt̰
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi.
vaocā. ahurā. kaϑā. mazdā.
zarəm. carānī. hacā. xš ̣mat̰ .
āskətīm. xš ̣mākąm. hiiat̰ cā.
mōi. x́iiāt̰ . vāxš. aēš ̣ō. sarōi.
būždiiāi. hauruuātā.
amərətātā. auuā. mąϑrā. yə̄.
rāϑəmō. aš ̣āt̰ . hacā.
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš.mōi.
vaocā. ahurā: kaϑā. aš ̣ā. tat̰ .
mīždəm. hanānī. dasā. aspā̊.
arš ̣nauuaitīš. uštrəmcā. hiiat̰ .
mōi. mazdā. apiuuaitī.
hauruuātā. amərətātā. yaϑā.
hī. taēibiiō. dā̊ŋhā.
tat̰ . ϑβā. pərəsā. ərəš. mōi.
vaocā. ahurā: yastat̰ .
mīždəm. hanəṇtē. nōit̰ . dāitī.
yə̄. īt̰ . ahmāi. ərəžuxδā. nā.
dāitē. kā. tə̄m. ahiiā. mainiš.
aŋhat̰ . pouruiiē. vīduuā̊.
auuąm. yā. īm. aŋhat̰ . apə̄mā.
ciϑənā. mazdā. huxš ̣aϑrā.
daēuuā. ā̊ŋharə̄. at̰ . īt̰ . pərəsā.
yōi. piš́ iieiṇtī. aēibiiō. kąm.
yāiš. gąm. karapā. usixšcā.
aēšəmāi.
dātā. yācā. kauuā.
̣
ąnmə̄nī. urūdōiiatā. nōit̰ .
hīm. mīzə̄n. ašā.̣ vāstrəm.
frādaiŋ́hē.:
uštā. ahmāi. yahmāi. uštā.
kahmāicīt̰ . vasə̄.xš ̣aiiąs.
mazdā̊. dāiiāt̰ . ahurō.
utaiiūitī. təuuīš ̣īm. gat̰ .tōi.
vasəmī. ašəm.
dərədiiāi. tat̰ .
̣
mōi. dā̊. ārmaitē. rāiiō. aš ̣īš.
vaŋhə̄uš. gaēm. manaŋhō.::
(2x)
aš ̣əm. vohū (3x)
tat̰ .ϑβā.pərəsąm. hāitīm.
yazamaide
yeŋ́hē. hātąm
Y45
Y45.1
Y45.2
Y45.3
Y45.4
Y45.5
Y45.6
āt̰ . frauuaxš ̣iiā. nū. gūš ̣ōdūm.
nū. sraotā. yaēcā. asnāt̰ .
yaēcā. dūrāt̰ . iš ̣aϑā. nū. īm.
vīspā. ciϑrə̄. zī.
mazdā̊ŋhō.dūm. nōit̰ .
daibitīm. duš. sastiš. ahūm.
mərąš́ iiāt̰ . akā. varanā.
drəguuā̊. hizuuā̊. āuuərətō.
at̰ . frauuaxš ̣iiā. aŋhə̄uš.
mainiiū. pouruiiē. yaiiā̊.
spaniiā̊. ūitī. mrauuat̰ . yə̄m.
aṇgrəm:nōit̰ . nā. manā̊. nōit̰ .
sə̄ṇghā. nōit̰ . xratauuō.
naēdā. varanā. nōit̰ . uxδā.
naēdā. š́ iiaoϑanā. nōit̰ .
daēnā̊. nōit̰ . uruuąnō.
hacaiṇtē.
at̰ . frauuaxš ̣iiā. aŋhə̄uš. ahiiā.
pouruuīm. yąm. mōi. vīduuā̊.
mazdā̊. vaocat̰ . ahurō. yōi.
īm. və̄. nōit̰ . iϑā. mąϑrəm.
varəš ̣əṇtī. yaϑā. īm. mə̄nāicā.
vaocacā. aēibiiō. aŋhə̄uš.
auuōi. aŋhat̰ . apə̄məm.
at̰ . frauuaxš ̣iiā. aŋhə̄uš. ahiiā.
vahištəm. aš ̣āt̰ . hacā. mazdā.
vaēdā. yə̄.īm. dāt̰ . patarə̄m.
vaŋhə̄uš. varəzaiiaṇtō.
manaŋhō. at̰ . hōi. dugədā.
huš́ iiaoϑanā. ārmaitiš. nōit̰ .
diβžaidiiāi. vīspā.hiš ̣as.
ahurō.
at̰ . frauuaxš ̣iiā. hiiat̰ . mōi.
mraot̰ . spəṇtōtəmō. vacə̄.
srūidiiāi. hiiat̰ . marətaēibiiō.
vahištəm. yōi. mōi. ahmāi.
səraoš ̣əm. dąn. caiiascā. upā.
jimən. hauruuātā.
amərətātā.vaŋhə̄uš.
maniiə̄uš. š́ iiaoϑanāiš.
mazdā̊. ahurō.
at̰ . frauuaxš ̣iiā. vīspanąm.
mazištəm. stauuas. aš ̣ā. yə̄.
hudā̊. yōi. həṇtī. spəṇtā.
mainiiū. sraotū. mazdā̊.
ahurō. yehiiā. vahmē. vohū.
Y45.7
Y45.8
Y45.9
Y45.10
Y45.11
Y45.12
fraš ̣ī. manaŋhā. ahiiā. xratū.
frō. mā. sāstū. vahištā.
yehiiā. sauuā. iš ̣ā̊ṇtī.
rādaŋhō. yōi. zī. juuā.
ā̊ŋharəcā. buuaṇticā.
amərətāitī. ašāunō.
uruuā.
̣
aēš ̣ō.
utaiiūtā. yā. nərąš. sādrā.
drəguuatō. tācā. xš ̣aϑrā.
mazdā̊. dąmiš. ahurō.
tə̄m. nə̄. staotāiš. nəmaŋhō.
ā. vīuuarəš ̣ō. nū. zīt̰ .
caš ̣mainī. viiādarəsəm.
vaŋhə̄uš. maniiə̄uš.
š́ iiaoϑanahiiā. uxδax́iiācā.
vīduš. aš ̣ā. yə̄m. mazdąm.
ahurəm. at̰ . hōi. vahmə̄ṇg.
dəmānē. garō. nidāmā.
tə̄m. nə̄. vohū. mat̰ .
manaŋhā. cixš ̣nuš ̣ō. yə̄. nə̄.
usə̄n. cōrət̰ . spə̄ncā. aspə̄ncā.
mazdā̊. xš ̣aϑrā. vərəzə̄niiā̊.
diiāt̰ . ahurō. pasūš. vīrə̄ṇg.
ahmākə̄ṇg. fradaϑāi.ā.
vaŋhə̄uš. aš ̣ā. haoząϑβāt̰ . ā.
manaŋhō.
tə̄m. nə̄. yasnāiš. ārmatōiš.
mimaγžō. yə̄. ąnmə̄nī.
mazdā̊. srāuuī. ahurō. hiiat̰ .
hōi. aš ̣ā. vohucā. cōišt.
manaŋhā. xš ̣aϑrōi. hōi.
hauruuātā. amərətātā. ahmāi.
stōi. dąn. təuuīš ̣ī. utaiiūitī.
yastā. daēuuə̄ṇg. aparō.
maš́ iiąscā. tarə̄. mąstā. yōi.
īm. tarə̄. maniiaṇtā. aniiə̄ṇg.
ahmāt̰ . yə̄. hōi. arə̄m.
maniiātā. saoš́ iiaṇtō. də̄ṇg.
patōiš. spəṇtā. daēnā.
uruuaϑō. barātā. patā. vā.
mazdā. ahurā.::
uštā. ahmāi. yahmāi. uštā.
kahmāicīt̰ . vasə̄.xš ̣aiiąs.
mazdā̊. dāiiāt̰ . ahurō.
utaiiūitī. təuuīš ̣īm. gat̰ .tōi.
vasəmī. ašəm.
dərədiiāi. tat̰ .
̣
mōi. dā̊. ārmaitē. rāiiō. aš ̣īš.
vaŋhə̄uš. gaēm. manaŋhō.::
(2x)
aš ̣əm. vohū (3x)
at̰ .frauuaxš ̣iiąm. hāitīm.
yazamaide
yeŋ́hē. hātąm
Y46
Y46.1
Y46.2
Y46.3
Y46.4
Y46.5
Y46.6
kām. nəmōi. ząm. kuϑrā.
nəmōi. aiienī. pairī.
xvaētə̄uš. airiiamanascā.
dadaitī. nōit̰ . mā. xš ̣nāuš. yā.
vərəzə̄nā. hə̄cā. naēdā.
dax́iiə̄uš. yōi. sāstārō.
drəguuaṇtō. kaϑā. ϑβā.
mazdā. xš ̣naošāi.
̣ ahurā.:
vaēdā. tat̰ . yā. ahmī. mazdā.
anaēš ̣ō. mā. kamnafš ̣uuā.
hiiat̰ cā. kamnānā. ahmī.
gərəzōi. tōi. ā.īt̰ .
auuaēnā. ahurā. rafəδrə̄m.
caguuā̊. hiiat̰ . friiō. friiāi.
daidīt̰ . āxsō. vaŋhə̄uš. aš ̣ā.
īštīm. manaŋhō.
kadā. mazdā. yōi. uxš ̣ānō.
asnąm. aŋhə̄uš. darəϑrāi. frō.
aš ̣ahiiā. frārəṇtē. vərəzdāiš.
sə̄ṇghāiš. saoš́ iiaṇtąm.
mxratauuō. kaēibiiō. ūϑāi.
vohū. jimat̰ . manaŋhā.
maibiiō. ϑβā. sąstrāi. vərənē.
ahurā.
at̰ . tə̄ṇg. drəguuā̊. yə̄ṇg.
aš ̣ahiiā. važdrə̄ṇg. pāt̰ . gā̊.
frōrətōiš. š ̣ōiϑrahiiā. vā.
dax́iiə̄uš. vā. dužazōbā̊. hąs.
xvāiš. š́ iiaoϑanāiš. ahə̄mustō.
yastə̄m. xš ̣aϑrāt̰ . mazdā.
mōiϑat̰ . jiiātə̄uš. vā. huuō.
tə̄ṇg. frō.gā̊. paϑmə̄ṇg.
hucistōiš. carāt̰ .
yə̄. vā. xš ̣aiiąs. adąs. drītā.
aiiaṇtəm. uruuātōiš. vā.
huzə̄ṇtuš. miϑrōibiiō. vā.
raš ̣nā. juuąs. yə̄. aš ̣auuā.
drəguuaṇtəm. vīcirō. hąs. tat̰ .
frō. xvaētauuē. mruiiāt̰ .
uzūiϑiiōi. īm. mazdā.
xrūniiāt̰ . ahurā.
at̰ . yastə̄m. nōit̰ . nā. isəmnō.
āiiāt̰ . drūjō. huuō. dāmąn.
haēϑahiiā. gāt̰ . huuō. zī.
drəguuā̊. yə̄. drəguuāitē.
vahištō. huuō. aš ̣auuā.
Y46.7
Y46.8
Y46.9
Y46.10
Y46.11
Y46.12
yahmāi. aš ̣auuā. friiō. hiiat̰ .
daēnā̊. paouruiiā̊. dā̊. ahurā.
k m.nā. mazdā. mauuaitē.
pāiiūm. dadāt̰ .2
hiiat̰ .3 mā.4 drəguuā̊.
dīdarəš ̣atā.5 aēnaŋhē.6
anii m. ϑβahmāt̰ . āϑrascā.7
manaŋhascā.
yaiiā̊. iiaoϑanāiš.8 ašəm.
̣
ϑraoštā.9 ahurā.10
tąm. mōi. dąstuuąm.
daēnaiiāi.12 frāuuaocā
yə̄. vā. mōi. yā̊. gaēϑā̊.
dazdē. aēnaŋhē. nōit̰ . ahiiā.
mā. āϑriš. š́ iiaoϑanāiš.
frōsiiāt̰ . paitiiaogət̰ . tā.
ahmāi. jasōit̰ . duuaēš ̣aŋhā.
tanuuə̄m. ā. yā. īm.
hujiiātōiš. pāiiāt̰ . nōit̰ .
dužjiiātōiš. kācīt̰ . mazdā.
duuaēš ̣aŋhā.
kə̄. huuō. yə̄.mā. arədrō.
cōiϑat̰ . pouruiiō. yaϑā. ϑβā.
zəuuīštīm.
uzəmōhī.š́ iiaoϑanōi.
spəṇtəm. ahurəm.
aš ̣auuanəm. yā. tōi. aš ̣ā. yā.
aš ̣āi. gə̄uš. taš ̣ā. mraot̰ . išəṇtī.
̣
mā. tā. tōi. vohū. manaŋhā.
yə̄. vā. mōi. nā. gənā. vā.
mazdā. ahurā. dāiiāt̰ . aŋhə̄uš.
yā. tū. vōistā. vahištā. aš ̣īm.
aš ̣āi. vohū. xš ̣aϑrəm.
manaŋhā. yąscā. haxš ̣āi.
xš ̣māuuatąm. vahmāi. ā. frō.
tāiš. vīspāiš. cinuuatō. frafrā.
pərətūm.
xš ̣aϑrāiš. yūjə̄n. karapanō.
kāuuaiiascā. akāiš.
š́ iiaoϑanāiš. ahūm.
mərəṇgəidiiāi. maš ̣īm. yə̄ṇg.
xvə̄. uruuā. xvaēcā. xraodat̰ .
daēnā. hiiat̰ . aibī.gəmən.
yaϑrā. cinuuatō. pərətuš.
yauuōi. vīspāi. drūjō.
dəmānāi. astaiiō.
hiiat̰ . us. aš ̣ā. naptiiaēš ̣ū.
nafš ̣ucā. tūrahiiā. uzjə̄m.
friiānahiiā. aojiiaēš ̣ū.
ārmatōiš. gaēϑā̊. frādō.
ϑβaxš ̣aŋhā. at̰ .īš. vohū. hə̄m.
Y46.13
Y46.14
Y46.15
Y46.16
Y46.17
Y46.18
Y46.19
aibī.mōist. manaŋhā. aēibiiō.
rafəδrāi. mazdā̊. sastē. ahurō.
yə̄. spitāməm. zaraϑuštrəm.
rādaŋhā. marətaēš ̣ū. xš ̣nāuš.
huuō. nā. fərasrūidiiāi.
ərəδβō. at̰ . hōi. mazdā̊.
ahūm. dadāt̰ . ahurō. ahmāi.
gaēϑā̊. vohū. frādat̰ .
manaŋhā. tə̄m. və̄. aš ̣ā.
mə̄hmaidī. hušhaxāim.
zaraϑuštrā. kastē. ašauuā.
̣
uruuaϑō. mazōi. magāi.
kə̄.vā. fərasrūidiiāi. vaštī. at̰ .
huuō. kauuā. vīštāspō. yāhī.
yə̄ṇgstū. mazdā. hadəmōi.
minaš. ahurā. tə̄ṇg. zbaiiā.
vaŋhə̄uš. uxδāiš. manaŋhō.
haēcat̰ . aspā. vaxš ̣iiā.və̄.
spitamā̊ŋhō. hiiat̰ . dāϑə̄ṇg.
vīcaiiaϑā. adāϑąscā. tāiš.
yūš. š́ iiaoϑanāiš. ašəm.
̣
xš ̣maibiiā. daduiiē. yāiš.
dātāiš. paouruiiāiš.
ahurahiiā.
fəraš ̣aoštrā. aϑrā. tū.
arədrāiš. idī. huuō.guuā. tāiš.
yə̄ṇg. usuuahī. uštā. stōi.
yaϑrā. aš ̣ā. hacaitē. ārmaitiš.
yaϑrā. vaŋhə̄uš. manaŋhō.
īštā. xš ̣aϑrəm. yaϑrā. mazdā̊.
varədəmąn. š ̣aēitī. ahurō.
yaϑrā. və̄. afš ̣mānī. sə̄ṇghānī.
nōit̰ . anafš ̣mąm. də̄jāmāspā.
huuō. guuā. hadā. və̄stā.
vahmə̄ṇg. səraoš ̣ā. rādaŋhō.
yə̄. vīcinaot̰ . dāϑəmcā.
adāϑəmcā. daṇgrā. maṇtū.
aš ̣ā. mazdā̊. ahurō.
yə̄. maibiiā. yaoš. ahmāi.
ascīt̰ . vahištā. max́iiā̊. ištōiš.
vohū. cōiš ̣əm. manaŋhā.
ąstə̄ṇg. ahmāi. yə̄. nā̊. ąstāi.
daidītā. mazdā. aš ̣ā.
xš ̣mākəm. vārəm.
xš ̣naoš ̣əmnō. tat̰ . mōi.
xratə̄uš. manaŋhascā.
vīciϑəm.
yə̄. mōi. aš ̣āt̰ . haiϑīm. hacā.
varəš ̣aitī. zaraϑuštrāi. hiiat̰ .
vasnā. fəraš ̣ōtəməm. ahmāi.
mīždəm. hanəṇtē. parāhūm.
manə̄. vahestāiš. mat̰ .
Y46.20
vīspāiš. gāuuā. azī. tācīt̰ .
mōi. sąs. tuuə̄m. mazdā.
vaēdištō.::
uštā. ahmāi. yahmāi. uštā.
kahmāicīt̰ . vasə̄.xš ̣aiiąs.
mazdā̊. dāiiāt̰ . ahurō.
utaiiūitī. təuuīš ̣īm. gat̰ .tōi.
vasəmī. ašəm.
dərədiiāi. tat̰ .
̣
̊
mōi. dā. ārmaitē. rāiiō. aš ̣īš.
vaŋhə̄uš. gaēm. manaŋhō.::
(2x)
aš ̣əm. vohū (3x)
kamnamaēząm.2 hāitīm.
yazamaide.: uštauuaitīm. gāϑąm.
aš ̣aonīm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
uštauuaitiiā̊. gāϑaiiā̊. haṇdātā.
yazamaide
yeŋ́hē. hātąm
VrS23 =
Vr18
VrS23.0
= Vr18.0
VrS23.1
= Vr18.0
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: zaraϑuštrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
r atūm. yazamaide:
zaraϑuštrahe.
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide: aməš ̣ .
spəṇt . aš ̣aonąm.
yazamaide: aš ̣āunąm.1
vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō.
yazamaide. astuuatō.
manahiiāca:2
apanōtəməm. raϑβąm.
yazamaide.
yaētuštəməm. yazatanąm.
haŋhanuštəməm.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiβinasąstəməm.
jaγmūštəmąm.3 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō.
ratufritīm. yazamaide.
uštauuaitīm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
VrS23.2
= Vr18.1
VrS23.3
= Vr18.2
VrS23.4=
Vr18.3
VrS23.5
ratūm. yazamaide.
mat̰ .afsmanəm.
mat̰ .vacastaštīm.3
mat̰ .āzaiṇtīm.
mat̰ .pərəsūm.4
mat̰ .paiti.pərəsūm.4 mat̰ .
vaγžibiiāca.5 pat̰ biiasca.
huframərətəm.6
framarəmnəm.7
hufrāiiaštəm.8
frāiiaēziiaṇtəm.9 ahmi.
dąm.10 ahmi.
ciϑre. .. fraxš ̣ne.11 auui.
manō.
zrazdātōit̰ . aŋhuiiat̰ . haca
ušta. ahurəm. mazdąm.
yazamaide :
ušta. aməš ̣ . spəṇt .
yazamaide: ušta.
narəm. aš ̣auuanəm.
yazamaide: ušta.
paoiriiąm.1 ašaonō.
stīm.
̣
yazamaide:
uštatātəmca. naire. aš ̣aone.2
yazamaide.
vīspāiiūmca. uštatātəm.1
yazamaide.
yā. narš. sādra.2 druuatō:3
uštatātəm.
akaranəm. yazamaide:
uštatāitiiāca.4
vīspəm. aš ̣auuanəm.
həṇtəmca. bauuaṇtəmca.5
bū iiaṇtəmca.6 yazamaide.
VrS23.2-3 (2x)
uštauuaitiiā̊. gāϑaiiā̊.
haṇdātā.
yazamaide: uštauuaitiiā̊.
gāϑaiiā̊.
yazamaide. hāitišca.
afsmanāca. vacasca.
vacastaštīmca.
frasraoϑrəmca.
framarəϑrəmca.
fragāϑrəmca. frāiiaštīmca:
ϑβąm. ātrəm. ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
haδa.zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. imat̰ .
barəsma. aš ̣aiia.
frastarətəm.2 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
apąm. naptārəm.
yazamaide: +nairīm.
saŋhəm. yazamaide:
taxməm. dāmōiš.
upamanəm.
yazatəm. yazamaide:
iristanąm. uruuąnō.
yazamaide: yā̊. aš ̣aonąm.
frauuaš ̣aiiō
1ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide: yim.
ahurəm. mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō.2
yō. aš ̣ahe. jaγmūštəmō:
vīspa.3 srauuā̊.
zaraϑuštri.4 yazamaide:
vīspaca.
huuaršta. iiaoϑna.5
yazamaide. varštaca.
varə iiamnaca.6:
VrS23.6
ye hē. hātąm.
Y47
Y47.0
Y47.1
Y47.2
Y47.3
Y47.4
nəmō. və̄. gāϑā̊. aš ̣aonīš::
spəṇtā. mainiiū. vahištācā.
manaŋhā. hacā. aš ̣āt̰ .
š́ iiaoϑanācā. vacaŋhācā.
ahmāi. dąn. hauruuātā.
amərətātā. mazdā̊. xš ̣aϑrā.
ārmaitī. ahurō.:: (2x)
ahiiā. maniiə̄uš. spə̄ništahiiā.
vahištəm. hizuuā. uxδāiš.
vaŋhə̄uš. ə̄əānū. manaŋhō.
ārmatōiš. zastōibiiā.
š́ iiaoϑanā. vərəziiat̰ . ōiiā.
cistī: huuō. patā. aš ̣ahiiā.
mazdā̊.
ahiiā. maniiə̄uš. tuuə̄m. ahī.
tā. spəṇtō. yə̄. ahmāi. gąm.
rāniiō.skərətīm. hə̄m.tašat̰̣ .
at̰ . hōi. vāstrāi. rāmā.dā̊.
ārmaitīm. hiiat̰ . hə̄m. vohū.
mazdā. hə̄mə.fraštā.
manaŋhā.
ahmāt̰ . maniiə̄uš. rārəš́ iieiṇtī.
drəguuaṇtō. mazdā. spəṇtāt̰ .
nōit̰ . iϑā. aš ̣āunō.kasə̄ušcīt̰ .
nā. aš ̣āunē. kāϑē. aŋhat̰ .
Y47.5
Y47.6
Y47.7
isuuācīt̰ . hąs. paraoš. akō.
drəguuāitē.
tācā. spəṇtā. mainiiū. mazdā.
ahurā. aš ̣āunē. cōiš. yā. zī.
cīcā. vahištā. hanarə̄.
ϑβahmāt̰ . zaoš ̣āt̰ . drəguuā̊.
baxš ̣aitī. ahiiā. š́ iiaoϑanāiš.
akāt̰ . āš́ iiąs. manaŋhō.
tā. dā̊. spəṇtā. mainiiū.
mazdā. ahurā. āϑrā. vaŋhāu.
vīdāitīm. rānōibiiā. ārmatōiš.
dəbązaŋhā. aš ̣ax́iiācā. hā.zī.
pourūš. iš ̣əṇtō. vāurāitē.::
spəṇtā. mainiiū. vahištācā.
manaŋhā. hacā. aš ̣āt̰ .
š́ iiaoϑanācā. vacaŋhācā.
ahmāi. dąn. hauruuātā.
amərətātā. mazdā̊. xš ̣aϑrā.
ārmaitī. ahurō.:: spəṇtā.
mainiiū. vahištācā. manaŋhā.
hacā. aš ̣āt̰ . š́ iiaoϑanācā.
vacaŋhācā. ahmāi. dąn.
hauruuātā. amərətātā. mazdā̊.
xš ̣aϑrā. ārmaitī. ahurō.:: (2x)
aš ̣əm. vohū. (3x)
spəṇtā.mainiiūm. hāitīm.
yazamaide.::
yeŋ́hē. hātąm
Y48
Y48.1
Y48.2
Y48.3
yezī. adāiš. aš ̣ā. drujəm.
və̄ṇŋhaitī. hiiat̰ . ąsaš ̣utā. yā.
daibitānā. fraoxtā.
amərətāitī. daēuuāišcā.
maš́ iiāišcā. at̰ . tōi. sauuāiš.
vahməm. vaxš ̣at̰ . ahurā.
vaocā.mōi. yā. tuuə̄m.
vīduuā̊. ahurā. parā. hiiat̰ .
mā. yā. mə̄ṇg. pərəϑā.
jimaitī. kat̰ . aš ̣auuā. mazdā.
və̄ṇghat̰ . drəguuaṇtəm. hā.
zī. aŋhə̄uš. vaŋuhī. vistā.
ākərətiš.
at̰ . vaēdəmnāi. vahištā.
sāsnanąm. yąm. hudā̊. sāstī.
aš ̣ā. ahurō. spəṇtō. vīduuā̊.
yaēcīt̰ . gūzrā. sə̄ṇghā̊ŋhō.
ϑβāuuąs. mazdā. vaŋhə̄uš.
xraϑβā. manaŋhō.
Y48.4
Y48.5
Y48.6
Y48.7
Y48.8
Y48.9
Y48.10
Y48.11
yə̄. dāt̰ . manō. vahiiō.
mazdā. aš́ iiascā. huuō.
daēnąm. š́ iiaoϑanācā.
vacaŋhācā. ahiiā. zaošə̣̄ ṇg.
uštiš. varənə̄ṇg. hacaitē.
ϑβahmī. xratā̊. apə̄məm.
nanā. aŋhat̰ .
huxš ̣aϑrā. xš ̣ə̄ṇtąm. mā.nə̄.
duš ̣ə.xš ̣aϑrā. xš ̣ə̄ṇtā.
vaŋhuiiā̊. cistōiš. š́ iiaoϑanāiš.
ārmaitē. yaoždā̊. maš́ iiāi.
aipī. ząϑəm. vahištā. gauuōi.
vərəziiātąm. tąm. nə̄.
xvarəϑāi. fš ̣uiiō.
hā. zī. nə̄. huš ̣ōiϑəmā. hā.nə̄.
utaiiūitīm. dāt̰ . təuuīš ̣īm.
vaŋhə̄uš. manaŋhō. bərəxδē.
at̰ . ax́iiāi. aš ̣ā. mazdā̊.
uruuarā̊. vaxš ̣at̰ . ahurō.
aŋhə̄uš. ząϑōi. paouruiiehiiā.
nī. aēšəmō.
nī. diiātąm. paitī.
̣
rəməm. paitī. siiōzdūm. yōi.
ā. vaŋhə̄uš. manaŋhō.
dīdraγžōduiiē. aš ̣ā. viiąm.
yehiiā. hiϑāuš. nā. spəṇtō. at̰ .
hōi. dāmąm. ϑβahmī. ā. dąm.
ahurā.
kā. tōi. vaŋhə̄uš. mazdā.
xš ̣aϑrahiiā. īštiš. kā. tōi.
aš ̣ōiš. ϑβax́iiā̊. maibiiō.
ahurā. kā. ϑβōi. aš ̣ā. ākā̊.
arədrə̄ṇg. iš́ iiā. vaŋhə̄uš.
maniiə̄uš. š́ iiaoϑananąm.
jauuarō.
kadā. vaēdā. yezī. cahiiā.
xš ̣aiiaϑā. mazdā. aš ̣ā. yehiiā.
mā. āiϑiš. duuaēϑā. ərəš.
mōi. ərəžūcąm. vaŋhə̄uš.
vafuš. manaŋhō. vīdiiāt̰ .
saoš́ iiąs. yaϑā. hōi. aš ̣iš.
aŋhat̰ .
kadā. mazdā. mąnarōiš. narō.
vīsəṇtē. kadā. ajə̄n. mūϑrəm.
ahiiā. madahiiā. yā. aṇgraiiā.
karapanō. urūpaiieiṇtī. yācā.
xratū. dušə.xš ̣aϑrā.
dax́iiunąm.
kadā. mazdā. aš ̣ā. mat̰ .
ārmaitiš. jimat̰ . xš ̣aϑrā.
huš ̣əitiš. vāstrauuaitī. kōi.
drəguuōdəbīš. xrūrāiš.
rāmąm. dā̊ṇtē. kə̄ṇg. ā.
Y48.12
Y48.13
vaŋhə̄uš. jimat̰ . manaŋhō.
cistiš.
at̰ . tōi. aŋhən. saoš́ iiaṇtō.
dax́iiunąm. yōi. xš ̣nūm.
vohū. manaŋhā. hacā̊ṇtē.
š́ iiaoϑanāiš. aš ̣ā. ϑβahiiā.
mazdā. sə̄ṇghahiiā. tōi. zī.
dātā. hamaēstārō.
aēšəm.mahiiā.::
̣
spəṇtā. mainiiū. vahištācā.
manaŋhā. hacā. aš ̣āt̰ .
š́ iiaoϑanācā. vacaŋhācā.
ahmāi. dąn. hauruuātā.
amərətātā. mazdā̊. xš ̣aϑrā.
ārmaitī. ahurō.:: (2x)
aš ̣əm. vohū. (3x)
yeziδąm. hāitīm.
yazamaide.::
yeŋ́hē. hātąm
Y49
Y49.1
Y49.2
Y49.3
Y49.4
Y49.5
at̰ . mā. yauuā. bə̄ṇduuō.
pafrē. mazištō. yə̄.
dušərəϑrīš. cixš ̣nuš ̣ā. aš ̣ā.
mazdā. vaŋuhī. ādā. gaidī.
mōi. ā.mōi. arapā. ahiiā.
vohū. aoš ̣ō. vīdā. manaŋhā.
at̰ . ahiiā.mā. bə̄ṇduuahiiā.
mānaiieitī. t̰ kaēš ̣ō. drəguuā̊.
daibitā. aš ̣āt̰ . rārəš ̣ō. nōit̰ .
spəṇtąm. dōrəšt. ahmāi. stōi.
ārmaitīm. naēdā. vohū.
mazdā.haemen. fraštā.
manaŋhā.
at̰ cā. ahmāi. varənāi. mazdā.
nidātəm. ašəm.
sūidiiāi.
̣
t̰ kaēšāi.
̣ rāš ̣aiieŋ́hē. druxš.
tā. vaŋhə̄uš. sarə̄. iziiāi.
manaŋhō. aṇtarə̄. vīspə̄ṇg.
drəguuatō. haxmə̄ṇg. aṇtarə̄.
mruiiē.
yōi. duš.xraϑβā. aēšəməm.
̣
varədən. rāməmcā. xvāiš.
hizubīš. fš ̣uiiasū. afš ̣uiiaṇtō.
yaēš ̣ąm. nōit̰ . huuarštāiš. vąs.
dužuuarštā. tōi. daēuuə̄ṇg.
dąn. yā. drəguuatō. daēnā.
at̰ . huuō. mazdā. īžācā.
āzūitišcā. yə̄. daēnąm. vohū.
sārštā. manaŋhā. ārmatōiš.
Y49.6
Y49.7
Y49.8
Y49.9
Y49.10
Y49.11
Y49.12
Y49.13
kascīt̰ . aš ̣ā. huzə̄ṇtuš. tāišcā.
vīspāiš. ϑβahmī. xš ̣aϑrōi.
ahurā.
frō. vā̊. fraēš́ iiā. mazdā.
aš ̣əmcā. mrūitē. yā. və̄.
xratə̄uš. xš ̣mākahiiā.
ā.manaŋhā. ərəš. vīcidiiāi.
yaϑā.ī. srāuuaiiaēmā. tąm.
daēnąm. yā. xš ̣māuuatō.
ahurā.
tat̰ cā. vohū. mazdā. sraotū.
manaŋhā. sraotū. aš ̣ā.
gūš ̣ahuuā. tū. ahurā. kə̄.
airiiamā. kə̄. xvaētuš. dātāiš.
aŋhat̰ . yə̄. vərəzə̄nāi.
vaŋuhīm. dāt̰ . frasastīm.
fəraš ̣aoštrāi. uruuāzištąm.
aš ̣ahiiā. dā̊. sarə̄m. tat̰ . ϑβā.
mazdā. yāsā. ahurā.
maibiiācā. yąm. vaŋhāu.
ϑβahmī. ā.xš ̣aϑrōi. yauuōi.
vīspāi. fraēštā̊ŋhō. ā̊ŋhāmā.
sraotū. sāsnā̊. fš ̣ə̄ṇghiiō.
suiiē. taštō. nōit̰ . ərəš.vacā̊.
sarə̄m. didąs. drəguuātā.
hiiat̰ . daēnā̊. vahištē. yūjə̄n.
mīždē. ašā.̣ yuxtā. yāhī.
də̄jāmāspā.
tat̰ cā. mazdā. ϑβahmī. ādąm.
nipā̊ŋhē. manō. vohū.
urunascā. aš ̣āunąm.
nəmascā. yā. ārmaitiš. īžācā.
mązā. xš ̣aϑrā. vazdaŋhā.
auuə̄mīrā.
at̰ . dušəxš ̣aϑrə̄ṇg.
duš.š́ iiaoϑanə̄ṇg.
dužuuacaŋhō. duždaēnə̄ṇg.
duš.manaŋhō. drəguuatō.
akāiš. xvarəϑāiš. paitī.
uruuąnō. paitiieiṇtī. drūjō.
dəmānē. haiϑiiā. aŋhən.
astaiiō.
kat̰ . tōi. ašā.̣ zbaiieṇtē.
auuaŋhō. zaraϑuštrāi. kat̰ .
tōi. vohū. manaŋhā. yə̄. və̄.
staotāiš. mazdā. frīnāi.
ahurā. auuat̰ . yāsąs. hiiat̰ . və̄.
īštā. vahištəm.::
spəṇtā. mainiiū. vahištācā.
manaŋhā. hacā. aš ̣āt̰ .
š́ iiaoϑanācā. vacaŋhācā.
ahmāi. dąn. hauruuātā.
amərətātā. mazdā̊. xš ̣aϑrā.
ārmaitī. ahurō.:: (2x)
aš ̣əm. vohū. (3x)
at̰ .māiiauuąm. hāitīm..
yazamaide.::
yeŋ́hē. hātąm
Y50
Y50.1
Y50.2
Y50.3
Y50.4
Y50.5
Y50.6
Y50.7
kat̰ . mōi. uruuā. isē. cahiiā.
auuaŋhō. kə̄. mōi. pasə̄uš.
kə̄. mə̄. nā. ϑrātā. vistō.
aniiō. aš ̣āt̰ . ϑβat̰ cā. mazdā.
ahurā. azdā. zūtā.
vahištāat̰ cā. manaŋhō.
kaϑā. mazdā.
rāniiō.skərətīm. gąm. iš ̣asōit̰ .
yə̄. hīm. ahmāi.
vāstrauuaitīm. stōi. usiiāt̰ .
ərəžəjīš. aš ̣ā. pouruš ̣ū.
huuarə̄. piš́ iiasū. ākāstə̄ṇg.
mā. nišąsiiā.
dāϑə̄m. dāhuuā.
̣
at̰ cīt̰ . ahmāi. mazdā. ašā.̣
aŋhaitī. yąm. hōi. xš ̣aϑrā.
vohucā. cōišt. manaŋhā. yə̄.
nā. aš ̣ōiš. aojaŋhā.
varədaiiaētā. yąm.
nazdištąm. gaēϑąm. drəguuā̊.
baxš ̣aitī.
at̰ . vā̊. yazāi. stauuas. mazdā.
ahurā. hadā. aš ̣ā. vahištācā.
manaŋhā. xš ̣aϑrācā. yā. īš ̣ō.
stā̊ŋhat̰ . ā. paiϑī. ākā̊.
arədrə̄ṇg. dəmānē. garō.
səraoš ̣ānē.
ārōi. zī. xš ̣mā. mazdā. aš ̣ā.
ahurā. hiiat̰ . yūš ̣mākāi.
mąϑrānē. vaorāzaϑā.
aibī.dərəštā. āuuīš́ iiā.
auuaŋhā. zastāištā. yā. nā̊.
xvāϑrē. dāiiāt̰ .
yə̄. mąϑrā. vācəm. mazdā.
baraitī. uruuāϑō. aš ̣ā.
nəmaŋhā. zaraϑuštrō. dātā.
xratə̄uš. hizuuō. raiϑīm. stōi.
mahiiā. rāzə̄ṇg. vohū. sāhīt̰ .
manaŋhā.
at̰ . və̄. yaojā. zəuuīštiiə̄ṇg.
auruuatō. jaiiāiš. pərəϑūš.
vahmahiiā. yūš ̣mākahiiā.
Y50.8
Y50.9
Y50.10
Y50.11
Y50.12
mazdā. ašā.̣ ugrə̄ṇg. vohū.
manaŋhā. yāiš. azāϑā.
mahmāi. x́iiātā. auuaŋhē.
mat̰ . vā̊. padāiš. yā. frasrūtā.
īžaiiā̊. pairijasāi. mazdā.
ustānazastō. at̰ . vā̊. aš ̣ā.
arədrax́iiācā. nəmaŋhā. at̰ .
vā̊. vaŋhə̄uš. manaŋhō.
hunarətātā.
tāiš. vā̊. yasnāiš. paitī.
stauuas. aiienī. mazdā. aš ̣ā.
vaŋhə̄uš. š́ iiaoϑanāiš.
manaŋhō. yadā. aš ̣ōiš.
max́iiā̊. vasə̄. xš ̣aiiā. at̰ .
hudānāuš. išaiiąs.
gərəzdā.
̣
x́iiə̄m.
at̰ . yā. varəš ̣ā. yācā. pairī.
āiš. š́ iiaoϑanā. yācā. vohū.
caš ̣mąm. arəjat̰ . manaŋhā.
raocā̊. xvə̄ṇg. asnąm. uxš ̣ā.
aēuruš. xš ̣mākāi. aš ̣ā.
vahmāi. mazdā. ahurā.
at̰ . və̄. staotā. aojāi. mazdā.
aŋhācā. yauuat̰ . aš ̣ā. tauuācā.
isāicā. dātā. aŋhə̄uš. arədat̰ .
vohū. manaŋhā.
haiϑiiāuuarəštąm. hiiat̰ .
vasnā. fəraš ̣ōtəməm.::
spəṇtā. mainiiū. vahištācā.
manaŋhā. hacā. aš ̣āt̰ .
š́ iiaoϑanācā. vacaŋhācā.
ahmāi. dąn. hauruuātā.
amərətātā. mazdā̊. xš ̣aϑrā.
ārmaitī. ahurō.:: (2x)
aš ̣əm. vohū. (3x)
kat̰ .mōi.uruuąm. hāitīm.
yazamaide.:
spəṇtā.mainiiūm.2 gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
spəṇtā.mainii uš3 gāϑaiiā̊.
haṇdātā4
yazamaide
yeŋ́hē. hātąm
VrS24 =
Vr19
VrS24.0
= Vr19.0
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
VrS24.1
=
Vr19.0
VrS24.2
=
Vr19.1
yazamaide: zaraϑuštrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
r atūm. yazamaide:
zaraϑuštrahe.
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide: aməš ̣ .
spəṇt . aš ̣aonąm.
yazamaide: aš ̣āunąm.1
vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō.
yazamaide. astuuatō.
manahiiāca:2
apanōtəməm. raϑβąm.
yazamaide.
yaētuštəməm. yazatanąm.
haŋhanuštəməm.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiβinasąstəməm.
jaγmūštəmąm.3 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō.
ratufritīm. yazamaide.
spəṇtā.mainiiūm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide.
mat̰ .afsmanəm.
mat̰ .vacastaštīm.3
mat̰ .āzaiṇtīm.
mat̰ .pərəsūm.4
mat̰ .paiti.pərəsūm.4 mat̰ .
vaγžibiiāca.5 pat̰ biiasca.
huframərətəm.6
framarəmnəm.7
hufrāiiaštəm.8
frāiiaēziiaṇtəm.9 ahmi.
dąm.10 ahmi.
ciϑre. .. fraxš ̣ne.11 auui.
manō.
zrazdātōit̰ . aŋhuiiat̰ . haca
spəṇtəm. ahurəm. mazdąm.
yazamaide:
spəṇtəm. aməš ̣ . spəṇt .1
yazamaide:
spəṇtəm. narəm.
aš ̣auuanəm. yazamaide:
spəṇtəm. paras.xraϑβəm.2
yazamaide:
spəṇtąm.3 vaŋuhīm.
ārmaitīm. yazamaide:
spəṇtō.dātāiš. dāmąn.
aš ̣auuanō. yazamaide:
dāmąn. manas.paoiriia.
aš ̣auuanō.4
VrS24.3
= Vr19.2
VrS24.4
VrS24.5
= Vr19.3
VrS24.6
yazamaide: xratūm.
vīspō.vīδuuā̊ŋhəm.
yazamaide. yim. ahurəm.
mazdąm.
huuarə. raocō. yazamaide:
huuarə.
barəzištəm. barəzimanąm.
yazamaide:
huuarəca. aməš ̣ . spəṇt .
yazamaide:
huuarštā̊. mąϑrā̊.
yazamaide: anuuaitīš.
vərəzō.3 yazamaide: ātat̰ .
arənō.
yazamaide: ātarədāta.4
vąϑβa. yazamaide:
aš ̣auua. fraϑasuuō.5 ya
zamaide:
dātīm. yazamaide. yąm.
ārmaitīm. spəṇtąm.
yehe.6 dāϑre. ašaheca.
̣
aš ̣aonąmca.
aš ̣a.paoiriianąm. dāmanąm.
VrS24.2-3
spəṇtā.mainii uš. gāϑaiiā̊.
haṇdātā.
yazamaide:
spəṇtā.mainii uš. gāϑaiiā̊.
yazamaide. hāitišca.
afsmanāca. vacasca.
vacastaštīmca.
frasraoϑrəmca.
framarəϑrəmca.
fragāϑrəmca. frāiiaštīmca:
ϑβąm. ātrəm. ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
haδa.zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. imat̰ .
barəsma. aš ̣aiia.
frastarətəm.2 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
apąm. naptārəm.
yazamaide: +nairīm.
saŋhəm. yazamaide:
taxməm. dāmōiš.
upamanəm.
yazatəm. yazamaide:
iristanąm. uruuąnō.
yazamaide: yā̊. aš ̣aonąm.
frauuaš ̣aiiō
1ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide: yim.
ahurəm. mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō.2
yō. aš ̣ahe. jaγmūštəmō:
vīspa.3 srauuā̊.
zaraϑuštri.4 yazamaide:
vīspaca.
huuaršta. iiaoϑna.5
yazamaide. varštaca.
varə iiamnaca.6:
VrS24.7
ye hē. hātąm.
Y51
Y51.0
Y51.1
Y51.2
Y51.3
Y51.4
Y51.5
Y51.6
nəmō. və̄. gāϑā̊. aš ̣aonīš::
vohū. xš ̣aϑrəm. vairīm.
bāgəm. aibī.bairištəm.
vīdīš ̣əmnāiš. īžācīt̰ . aš ̣ā.
aṇtarə.caraitī. š́ iiaoϑanāiš.
mazdā. vahištəm. tat̰ . nə̄.
nūcīt̰ . varəš ̣ānē.::
tā.və̄. mazdā. paouruuīm.
ahurā. aš ̣āi. yecā. taibiiācā.
ārmaitē. dōiš ̣ā.mōi. ištōiš.
xš ̣aϑrəm. xš ̣mākəm. vohū.
manaŋhā. vahmāi. dāidī.
sauuaŋhō.
ā. və̄. gə̄uš ̣ā. hə̄miiaṇtū. yōi.
və̄. š́ iiaoϑanāiš. sārəṇtē.
ahurō. aš ̣ā.hizuuā̊. uxδāiš.
vaŋhə̄uš. manaŋhō. yaēš ̣ąm.
tū. pouruiiō. mazdā.
fradaxštā. ahī.
kuϑrā. ārōiš. āfsəratuš.
kuϑrā. mərəždikā. axštat̰ .
kuϑrā. yasō. x́iiə̄n. aš ̣əm. kū.
spəṇtā. ārmaitiš. kuϑrā.
manō. vahištəm. kuϑrā. ϑβā.
xš ̣aϑrā. mazdā.
vīspā. tā. pərəsąs. yaϑā. ašāt̰̣ .
hacā. gąm. vīdat̰ . vāstriiō.
š́ iiaoϑanāiš. ərəš ̣uuō. hąs.
huxratuš. nəmaŋhā. yə̄.
dāϑaēibiiō. ərəš.ratūm.
xš ̣aiiąs. aš ̣iuuā̊. cistā.
yə̄. vahiiō. vaŋhə̄uš. dazdē.
yascā. hōi. vārāi. rādat̰ .
ahurō. xš ̣aϑrā. mazdā̊. at̰ .
ahmāi. akāt̰ . aš́ iiō. yə̄. hōi.
nōit̰ . vīdāitī. apə̄mē. aŋhə̄uš.
uruuaēsē.
Y51.7
Y51.8
Y51.9
Y51.10
Y51.11
Y51.12
Y51.13
Y51.14
Y51.15
dāidī. mōi. yə̄. gąm. taš ̣ō.
apascā. uruuarā̊scā.
amərətātā. hauruuātā.
spə̄ništā. mainiiū. mazdā.
təuuīš ̣ī. utaiiūitī. manaŋhā.
vohū. sə̄ṇŋhē.
at̰ . zī. tōi. vaxš ̣iiā. mazdā̊.
vīduš ̣ē. zī. nā. mruiiāt̰ . hiiat̰ .
akōiiā. drəguuāitē. uštā. yə̄.
aš ̣əm. dādrē. huuō. zī.
mąϑrā. š́ iiātō. yə̄. vīduš ̣ē.
mrauuaitī.
yąm. xš ̣nūtəm. rānōibiiā. dā̊.
ϑβā. āϑrā. suxrā. mazdā.
aiiaŋhā. xš ̣ustā. aibī.
ahuuāhū. daxštəm. dāuuōi.
rāš ̣aiieŋ́hē. drəguuaṇtəm.
sauuaiiō. aš ̣auuanəm.
at̰ . yə̄.mā. nā. marəxš ̣aitē.
aniiāϑā. ahmāt̰ . mazdā. huuō.
dāmōiš. drūjō. hunuš. tā.
duždā̊. yōi. həṇtī. maibiiō.
zbaiiā. aš ̣əm. vaŋhuiiā. ašī.̣
gat̰ .tē.
kə̄. uruuaϑō. spitamāi.
zaraϑuštrāi. nā. mazdā. kə̄.
vā. aš ̣ā. āfraštā. kā. spəṇtā.
ārmaitiš. kə̄. vā. vaŋhə̄uš.
manaŋhō. acistā. magāi.
ərəš ̣uuō.
nōit̰ . tā. īm. xš ̣nāuš. vaēpiiō.
kəuuīnō. pərətō. zəmō.
zaraϑuštrəm. spitāməm.
hiiat̰ . ahmī. urūraost. aštō.
hiiat̰ . hōi.īm. caratascā.
aodərəšcā. zōiš ̣ənū. vāzā.
tā. drəguuatō. marədaitī.
daēnā. ərəzāuš. haiϑīm.
yehiiā. uruuā.
xraodaitī.cinuuatō. pərətā̊.
ākā̊. xvāiš. š́ iiaoϑanāiš.
hizuuascā. aš ̣ahiiā. nąsuuā̊.
paϑō.
nōit̰ .uruuāϑā.dātōibiiascā.
karapanō.vāstrāt̰ .arə̄m.gauuō
i.ārōiš.āsə̄ṇdā.xvāiš.
š́ iiaoϑanāišcā. sə̄ṇghāišcā.
yə̄. īš. sə̄ṇghō. apə̄məm.
drūjō. dəmānē. ādāt̰ .
hiiat̰ . mīždəm. zaraϑuštrō.
magauuabiiō. cōišt. parā.
garō. dəmānē. ahurō. mazdā̊.
Y51.16
Y51.17
Y51.18
Y51.19
Y51.20
Y51.21
Y51.22
Y51.23
jasat̰ . pouruiiō. tā. və̄. vohū.
manaŋhā. aš ̣āicā. sauuāiš.
ciuuīš ̣ī.
tąm. kauuā. vīštāspō.
magahiiā. xš ̣aϑrā. nąsat̰ .
vaŋhə̄uš. padəbīš. manaŋhō.
yąm. cistīm. ašā.̣ maṇtā.
spəṇtō. mazdā̊. ahurō. aϑā.
nə̄. sazdiiāi. uštā.
bərəxδąm. mōi. fəraš ̣aoštrō.
huuō.guuō. daēdōišt.
kəhrpə̄m. daēnaiiāi.
vaŋhuiiāi. yąm.hōi. iš́ iiąm.
dātū. xš ̣aiiąs. mazdā̊. ahurō.
aš ̣ahiiā. āždiiāi. gərəzdīm.
tąm. cistīm. də̄jāmāspō.
huuō.guuō. ištōiš. xvarənā̊.
aš ̣ā. vərəṇtē. tat̰ . xš ̣aϑrəm.
manaŋhō. vaŋuhīš. vīdō. tat̰ .
mōi. dāidī. ahurā. hiiat̰ .
mazdā. rapə̄n. tauuā.
huuō. tat̰ . nā.
maidiiōi.mā̊ŋhā. spitamā.
ahmāi. dazdē. daēnaiiā.
vaēdəmnō. yə̄. ahūm. išasąs.
̣
aibī. mazdā̊. dātā. mraot̰ .
gaiiehiiā. š́ iiaoϑanāiš. vahiiō.
tat̰ . və̄. nə̄. hazaoš ̣ā̊ŋhō.
vīspā̊ŋhō. daidiiāi. sauuō.
aš ̣əm. vohū. manaŋhā. uxδā.
yāiš. ārmaitiš. yazəmnā̊ŋhō.
nəmaŋhā. mazdā̊. rafəδrəm.
cagədō.
ārmatōiš. nā. spəṇtō. huuō.
cistī. uxδāiš. š́ iiaoϑanā.
daēnā. ašəm.
spə̄nuuat̰ . vohū.
̣
xš ̣aϑrəm. manaŋhā. mazdā̊.
dadāt̰ . ahurō. tə̄m. vaŋuhīm.
yāsā. aš ̣īm.
yehiiā. mōi. ašāt̰̣ . hacā.
vahištəm. yesnē. paitī.
vaēdā. mazdā̊. ahurō. yōi.
ā̊ŋharəcā. həṇticā. tą. yazāi.
xvāiš. nāmə̄nīš. pairicā.
jasāi. vaṇtā.::
vohū. xš ̣aϑrəm. vairīm.
bāgəm. aibī.bairištəm.
vīdīš ̣əmnāiš. īžācīt̰ . aš ̣ā.
aṇtarə.caraitī. š́ iiaoϑanāiš.
mazdā. vahištəm. tat̰ . nə̄.
nūcīt̰ . varəš ̣ānē.:: vohū.
xš ̣aϑrəm.vairīm. bāgəm.
aibī.bairištəm. vīdīš ̣əmnāiš.
īžācīt̰ . aš ̣ā. aṇtarə.caraitī.
š́ iiaoϑanāiš. mazdā.
vahištəm. tat̰ . nə̄. nūcīt̰ .
varəš ̣ānē.:: (2x)
aš ̣əm. vohū. (3x)
kat̰ .mōi.uruuąm. hāitīm.
yazamaide.:
spəṇtā.mainiiūm.2 gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
spəṇtā.mainii uš3 gāϑaiiā̊.
haṇdātā4
yazamaide
yeŋ́hē. hātąm
VrS25 =
Vr20
VrS25.0
= Vr20.0
VrS25.1
= Vr20.0
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: zaraϑuštrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
r atūm. yazamaide:
zaraϑuštrahe.
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide: aməš ̣ .
spəṇt . aš ̣aonąm.
yazamaide: aš ̣āunąm.1
vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō.
yazamaide. astuuatō.
manahiiāca:2
apanōtəməm. raϑβąm.
yazamaide.
yaētuštəməm. yazatanąm.
haŋhanuštəməm.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiβinasąstəməm.
jaγmūštəmąm.3 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō.
ratufritīm. yazamaide.
vohuxš ̣aϑrąm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide.
mat̰ .afsmanəm.
mat̰ .vacastaštīm.3
mat̰ .āzaiṇtīm.
mat̰ .pərəsūm.4
mat̰ .paiti.pərəsūm.4 mat̰ .
VrS25.2
= Vr20.1
VrS25.3
= Vr20.2
VrS25.4c
VrS25.5
= Vr20.3
VrS25.6
vaγžibiiāca.5 pat̰ biiasca.
huframərətəm.6
framarəmnəm.7
hufrāiiaštəm.8
frāiiaēziiaṇtəm.9 ahmi.
dąm.10 ahmi.
ciϑre. .. fraxš ̣ne.11 auui.
manō.
zrazdātōit̰ . aŋhuiiat̰ . haca
vohu. xš ̣aϑrəm. yazamaide:
xš ̣aϑrəm. vairīm.
yazamaide: aiiōxš ̣ustəm.
yazamaide: vaca. aršuxδa.
vārəϑraγniš. daēuuō.γnita.
yazamaide: auuat̰ . miždəm.
yazamaide: auuat̰ . dasuuarə.
yazamaide: auuat̰ .
baēš ̣azəm. yazamaide:
auuat̰ . fradaϑəm.
yazamaide: auuat̰ .
varədaϑəm. yazamaide.
auuat̰ . vərəϑraγnəm.
yazamaide. yat̰ . asti.
aṇtarəca. vohuxš ̣aϑrąm.
vahištōištīm.
framərəiti. humatanąmca.
hūxtanąmca.
huuarštanąmca. paitištātə̄e.
dušmatanąmca.
dužūxtanąmca.
dužuuarštanąmca.
uzuuarəzāi. māuuōiia.
miϑō.matanąmca.
miϑōxtanąmca.
miϑōuuarštanąmca.:
VrS25.2-3 (2x)
vohuxš ̣aϑraiiā̊. gāϑaiiā̊.
haṇdātā. yazamaide:
vohuxš ̣aϑraiiā̊. gāϑaiiā̊.
yazamaide: hāitišca.
afsmanāca. vacasca.
vacastaštīmca.
frasraoϑrəmca.
framarəϑrəmca.
fragāϑrəmca. frāiiaštīmca:
ϑβąm. ātrəm.1 ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
haδa.zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. imat̰ .
barəsma. aš ̣aiia.
frastarətəm.2 aš ̣auuanəm.
VrS25.7
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
apąm. naptārəm.
yazamaide: +nairīm.
saŋhəm. yazamaide:
taxməm. dāmōiš.
upamanəm. yazatəm.
yazamaide: iristanąm.
uruuąnō. yazamaide: yā̊.
aš ̣aonąm. frauuaš ̣aiiō.
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide: yim.
ahurəm. mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō.2
yō. aš ̣ahe. jaγmūštəmō:
vīspa.3 srauuā̊.
zaraϑuštri.4 yazamaide:
vīspaca.
huuaršta. iiaoϑna.5
yazamaide. varštaca.
varə iiamnaca.6:
ye hē. hātąm.
VrS26 =
Vr21
VrS26.0
= Vr21.0
aš ̣əm. vohū (3x)
Vr3.1
1
yeŋ́hē. mē. aš ̣āt̰ . hacā.
vahištəm. yesnē. paitī.
vaēdā. mazdā̊. ahurō. yōi.
ā̊ŋharəcā. həṇticā. tą. yazāi.
xvāiš. nāmə̄nīš. pairicā.
jasāi. vaṇtā.:: vohū.
xš ̣aϑrəm. vairīm. bāgəm.
aibībairištəm.
VrS26.1
= Vr21.0
VrS26.2
= Vr21.0
yaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaotā.
frā. mē. marūtē. aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā. aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū.
səraoš ̣ō. iδā. astū. ahurahe.
mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe.
aš ̣aonō. yə̄. nā̊. ištō.
au
auua. uš ̣i. dāraiiaδβəm.
mazdaiiasna. zaraϑuštraiiō.
dāitiianąm.
raϑβiianąm. huuarštanąm.
ϑnanąm.
varəzāi. pairi. aδāitiianąm.
araϑβiianąm.
Vr3.1
2
Vr15.
1
VrS26.3
= Vr21.0
VrS26.4
= Vr21.0
VrS26.5
= Vr21.0
VrS26.6
=
Vr21.0
dužuuarštanąm.
ϑnanąm. varəzāi.2
vərəziiātąmca. iδa. vohu.4
vāstriia.
uiiamna. anuiiamnāiš. daste
sraoš ̣asca. iδā. astū.
ahurahe.
mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe.
aš ̣aonō.
y . nā̊. ištō.
aparahe. yasnaheca.
haptaŋhātōiš.
frauuākaēca.
paitiiāstaiiaēca.
mazdātaiiaēca.7
zarazdātaiiaēca.8
framərətaiiaēca.9
fraoxtaiiaēca.10
vərəϑraγne. aš ̣aone.11
anapiiūxδe.
anapiš ̣ūte:
yō. frauuaoce.1 yō. f
rauuaxš ̣iieite.2
maza.3 amauua. vərəϑraja.4
vīduuaēštuuō:5
vacąmca. vārəϑraγninąm.6
frauuākāi.7
āϑrasca. ahurahe. mazdā̊
staotaca. yasnāica.
vahmāica.2
frasastaiiaēca. yat̰ . aēš ̣a.
ahurahe.
mazdā̊. yat̰ . aēš ̣a.
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
rat ušca. aš ̣aonō. bərəzatō.
yasnāica.
vahmāica. yat̰ .
apanōtəmahe. raϑβō.
yat̰ . jaγmū iiā̊. 3 aš ̣ōiš. yat̰ .
jaγmū iiā̊. ratufritōiš.
yat̰ . mąϑrahe. spəṇtahe. yat̰ .
daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
yat̰ . staotanąm.
yesniianąm. yat̰ .
vīspaēš ̣ąmca. raϑβąm.
vīspanąmca. ratufritinąm.
vīspaiiā̊.
sącat̰ ca.1 aš ̣aonō. stōiš.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
Vr15.
2*
Vr15.
3
Vr15.
4
Vr15.
5
VrS26.7
= Vr21.0
səraoš ̣ō. astū. yat̰ .
paouruuīm. tat̰ .
ustəməmcīt̰ ::
Vr15.
5
yaϑā. ahū. vairiiō. ẏō.
ātrauuaxšō. frā. mē. marūtē.
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū.
auuaϑāt̰ . iδā. səraoš ̣ō. astū.
ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
səuuīštahe. aš ̣aonō. yə̄. nā̊.
ištō
VrS26.8
= Vr21.0
VrS26.9
= Vr21.0
VrS26.10
= Vr21.0
VrS26.11
= Vr21.0
auua. uš ̣i. dāraiiaδβəm.
mazdaiiasna. zaraϑuštraiiō.
dāitiianąm.
raϑβiianąm. huuarštanąm.
ϑnanąm.
varəzāi. pairi. aδāitiianąm.
araϑβiianąm.
dužuuarštanąm.
ϑnanąm. varəzāi.2
vərəziiātąmca. iδa. vohu.4
vāstriia.
uiiamna. anuiiamnāiš. daste
sraoš ̣asca. iδā. astū.
ahurahe.
mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe.
aš ̣aonō.
y . nā̊. ištō.
aparahe. yasnaheca.
haptaŋhātōiš.
frauuākaēca.
paitiiāstaiiaēca.
mazdātaiiaēca.7
zarazdātaiiaēca.8
framərətaiiaēca.9
fraoxtaiiaēca.10
vərəϑraγne. aš ̣aone.11
anapiiūxδe.
anapiš ̣ūte:
yō. frauuaoce.1 yō. f
rauuaxš ̣iieite.2
maza.3 amauua. vərəϑraja.4
vīduuaēštuuō:5
vacąmca. vārəϑraγninąm.6
frauuākāi.7
āϑrasca. ahurahe. mazdā̊
staotaca. yasnāica.
vahmāica.2
Vr15.
5
Vr15.
5
Vr15.
5
Vr15.
5
VrS26.12
= Vr21.0
VrS26.13
= Vr21.0
frasastaiiaēca. yat̰ . aēš ̣a.
ahurahe.
mazdā̊. yat̰ . aēš ̣a.
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
rat ušca. aš ̣aonō. bərəzatō.
yasnāica.
vahmāica. yat̰ .
apanōtəmahe. raϑβō.
yat̰ . jaγmū iiā̊. 3 aš ̣ōiš. yat̰ .
jaγmū iiā̊. ratufritōiš.
yat̰ . mąϑrahe. spəṇtahe. yat̰ .
daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
yat̰ . staotanąm.
yesniianąm. yat̰ .
vīspaēš ̣ąmca. raϑβąm.
vīspanąmca. ratufritinąm.
vīspaiiā̊.
sącat̰ ca.1 aš ̣aonō. stōiš.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
sraoš ̣ō. astu.
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ yazamaide:
ratūm.
bərəzaṇtəm. yazamaide.
yim. ahurəm.
mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō.2 yō.
aš ̣ahe. jaγmūštəmō: vīspa.3
srauuā̊.
zaraϑuštri.4 yazamaide:
vīspaca.
huuaršta. iiaoϑna.5
yazamaide.
varštaca. varə iiamnaca6
VrS26.14
= Vr21.0
yeŋ́hē. hātąm.
aš ̣əm. vohū. (3x)
aparahe. yasnahe.
haptaŋhātōiš.
haṇdātā. xšnaoϑra.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
yaϑā. ahū. vairiiō. ẏō.
ātrauuaxšō. frā. mē. marūtē.
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū.
Vr15.
5
Vr15.
5
VrS26.15
YH apara
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: aməš ̣ā. spəṇtā.
huxš ̣aϑrā. huδā̊ŋhō.
yazamaide: vīspąm. ašaonō.
̣
stīm. yazamaide.
mainiiəuuīmcā. gaēϑiiąmcā.
bərəjā. vaŋhə̄uš. aš ̣ahe.
bərəjā. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊.
māzdaiiasnōiš.::
humatanąm. hūxtanąm.
huuarštanąm. iiadacā.
aniiadacā.
vərəziiamnanąmcā.
vāuuərəzananąmcā. mahī.
aibī. jarətārō. naē-naēstārō.
yaϑənā. vohunąm. mahī.
(2x)
tat̰ . at̰ . varəmaidī. ahurā.
mazdā. ašā.̣ srīrā. hiiat̰ . ī.
mainimadicā. vaocōimācā.
varəzimācā. yā. hātąm.
š́ iiaoϑənanąm. vahištā. x́iiāt̰ .
ubōibiiā. ahubiiā.
gauuōi. ad-āiš. tāiš.
š́ iiaoϑənāiš. yāiš. vahištāiš.
fraēš́ iiāmahī. rāmācā.
vāstrəmcā. dazdiiāi.
surunuuatascā.
asurunuuatascā.
xš ̣aiiaṇtascā. axš ̣aiiaṇtascā.
huxš ̣aϑrōtəmāi. bā. āt̰ .
xš ̣aϑrəm. ahmat̰ . hiiat̰ . aibī.
dadəmahicā. cīš ̣mahicā.
huuąnmahicā. hiiat̰ . mazdāi.
ahurāi. aš ̣āicā. vahištāi.::
yaϑā. āt̰ . utā. nā. vā. nāirī.
vā. vaēdā. haiϑīm. aϑā. hat̰ .
vohū. tat̰ .ə̄ə-ād-ū.
vərəziiōtūcā. īt̰ . ahmāi.
fracā. vātōiiōtū. īt̰ . aēibiiō.
yōi. īt̰ . aϑā. vərəziiąn. yaϑā.
īt̰ . astī.
ahurahiiā. zī. at̰ . və̄. mazdā̊.
yasnəmcā. vahməmcā.
vahištəm. amə̄hmaidī.
gə̄ušcā. vāstrəm: tat̰ . at̰ . və̄.
vərəziiāmahī. fracā.
vātə̄iiāmahī. yā. tə̄.
isāmaidē.
aš ̣ahiiā. āat̰ . sairī. aš ̣ahiiā.
vərəzə̄nē. kahmāicīt̰ . hātąm.
Y35.1
Y35.2
Y35.3
Y35.4
Y35.5
Y35.6
Y35.7
Y35.8
jījišąm.
vahištąm. ādā.
̣
ubōibiiā. ahubiiā.:: (2x)
imā. āt̰ . uxδā. vacā̊. ahurā.
mazdā. ašəm.
manaiiā.
̣
vahehiiā. frauuaocāmā:
ϑβąm. at̰ . aēš ̣ąm.
paitiiāstārəmcā.
fradaxštārəmcā. dadəmaidē.
aš ̣āat̰ cā.1 hacā.
vaŋh ušcā.2 manaŋhō.
vaŋh ušcā. xš ̣aϑrāt̰ .3
staotāiš.4
ϑβāt̰ .5 ahurā. staotōibiiō.
aibī.6 uxδā. ϑβāt̰ .5
uxδōibiiō. yasnā.
ϑβāt̰ .5 yasnōibiiō
yeŋ́hē. hātąm (2x)
ahiiā. ϑβā. āϑrō.1
vərəz nā.2 paouruiiē.3
pairī.jasāmaidē.4 mazdā.5
ahurā. ϑβā.
ϑβā.6 mainiiū. sp ništā.7
y .8. ā. axtiš.9
ahmāi. y m. axtōiiōi.10
dā̊ŋhē
uruuāzištō. huuō. nā̊.1
yātāiiā.2
paitī.jamiiā̊.3 ātarə.4
mazdā̊.5 ahurahiiā.
uruuāzištahiiā. uruuāziiā.6
nąmištahiiā.
nəmaŋhā.nā̊.7 mazištāi.8
yā̊ŋhąm.
paitī.jamiiā̊.
ātarš. vōi. mazdā̊. ahurahiiā.
ahī. mainiiuš. vōi. ahiiā.
spə̄ništō. ahī. hiiat̰ . vā. tōi.
nāmanąm. vāzištəm. ātarə.
mazdā̊. ahurahiiā. tā. ϑβā.
pairijasāmaidē.
vohū. ϑβā. manaŋhā. vohū.
ϑβā. aš ̣ā. vaŋhuiiā̊. ϑβā.
cistōiš. š́ iiaoϑənāišcā.
vacə̄bīšcā. pairijasāmaidē.
nəmax́iiāmahī. iš ̣ūidiiāmahī.
ϑβā. mazdā. ahurā: vīspāiš.
ϑβā. humatāiš. vīspāiš.
hūxtāiš. vīspāiš. huuarštāiš.
pairijasāmaidē.
sraēštąm. at̰ . tōi. kəhrpə̄m.
kəhrpąm. āuuaēdaiiamahī.
Y35.9
Y35.1
0
Y36.1
Y36.2
Y36.3
Y36.4
Y36.5
Y36.6
mazdā. ahurā. imā. raocā̊.
barəzištəm. barəzimanąm.
auuat̰ . yāt̰ . huuarə. auuācī.::
yeŋ́hē. hātąm
iϑā. āt̰ . yazamaidē. ahurəm.
mazdąm. yə̄. gąmcā.
aš ̣əmcā. dāt̰ . apascā. dāt̰ .
uruuarā̊scā. vaŋuhīš.
raocā̊scā. dāt̰ . būmīmcā.
vīspācā. vohū.
ahiiā. xš ̣aϑrācā. mazə̄nācā.
hauuapaŋhāišcā. tə̄m. at̰ .
yasnanąm. pauruuatātā.
yazamaidē. yōi. gə̄uš. hacā.
š́ iieiṇtī.
tə̄m. at̰ . āhūiriiā. nāmə̄nī.
mazdā.varā. spəṇtō.təmā.
yazamaidē: tə̄m. ahmākāiš.
azdəbīšcā. uštānāišcā.
yazamaidē: tə̄m. aš ̣āunąm.
frauuaš ̣īm. narąmcā.
nāirinąmcā. yazamaidē.
aš ̣əm. at̰ . vahištəm.
yazamaidē. hiiat̰ .2 sraēštəm.
hiiat̰ . spəṇtəm. aməš ̣əm.
hiiat̰ . raocōŋhuuat̰ . hiiat̰ .
vīspā.vohū.
vohucā. manō. yazamaidē.
vohucā. xš ̣aϑrəm.
vaŋuhīmcā.3 daēnąm.
vaŋuhīmcā. fsəratūm.
vaŋuhīmcā. ārmaitīm.::
yeŋ́hē. hātąm
imąm. āat̰ . ząm. gənābīš.
haϑrā. yazamaidē. yā. nā̊.
baraitī. yā̊scā. tōi. gənā̊.
ahurā. mazdā. aš ̣āt̰ . hacā.
vairiiā̊. tā̊. yazamaidē.
īžā̊. yaoštaiiō. fəraštaiiō.
ārmataiiō. vaŋuhīm. ābīš.
aš ̣īm. vaŋuhīm. īš ̣əm.
vaŋuhīm. āzūitīm. vaŋuhīm.
frasastīm. vaŋuhīm.
parəṇdīm. yaz.
apō. at̰ . yazamaidē.
maēkaiṇtīšcā. hə̄buuaṇtīšcā.
frauuazaŋhō. ahurānīš.
ahurahiiā. hauuapaŋhā.
hupərəϑβā̊scā. vā̊.
Y37.1
Y37.2
Y37.3
Y37.4
Y37.5
Y38.1
Y38.2
Y38.3
huuōγžaϑā̊scā. hūšnāϑrā̊scā.
ubōibiiā. ahubiiā. cagəmā.
ūitī. yā. və̄. vaŋuhīš. ahurō.
mazdā̊. nāmąm. dadāt̰ .
vaŋhudā̊. hiiat̰ . vā̊. dadāt̰ .
tāiš. vā̊. yazamaidē. tāiš.
friiąnmahī. tāiš.
nəmax́iiāmahī. tāiš.
iš ̣ūidiiāmahī.
apascā. vā̊. azīšcā. vā̊.
mātərąšcā. vā̊. agəniiā̊.
drigudāiiaŋhō. vīspō. paitīš.
āuuaocāmā. vahištā̊. sraēštā̊.
auuā. və̄. vaŋuhīš. rātōiš.
darəgō. bāzāuš. nāš ̣ū. paitī.
viiādā̊. paitī. sə̄ṇdā̊. mātarō.
jītaiiō.:
yeŋ́hē. hātąm
iϑā. āt̰ . yazamaidē. gə̄uš.
uruuānəmcā. taš ̣ānəmcā.
ahmākə̄ṇg. āat̰ . urunō.
pasukanąmcā. yōi. nā̊.
jījišəṇtī.
yaēibiiascā. tōi. ā.
̣
yaēcā. aēibiiō. ā. aŋhən.
daitikanąmcā. aidiiūnąm.
hiiat̰ . urunō. yazamaidē:
aš ̣āunąm. āat̰ . urunō.
yazamaidē. kudō.
zātanąmcīt̰ .
narąmcā. nāirinąmcā.
yaēš ̣ąm. vahehīš. daēnā̊.
vanaiṇtī. vā. və̄ṇghən. vā.
vaonarə. vā.
āt̰ . iϑā. yazamaidē.
vaŋhūšcā. īt̰ . vaŋuhīšcā. īt̰ .
spəṇtə̄ṇg. aməš ̣ə̄ṇg.
yauuaējiiō. yauuaēsuuō.
yōi. vaŋhə̄uš. ā.manaŋhō.
š́ iieiṇtī. yā̊scā. ūitī.
yaϑā. tū. ī. ahurā. mazdā.
mə̄ṇghācā. vaocascā. dā̊scā.
varəšcā. yā. vohū. aϑā. tōi.
dadəmahī. aϑā. cīš ̣mahī.
aϑā. ϑβā. āiš. yazamaidē.
aϑā. nəmax́iiāmahī. aϑā.
iš ̣ūidiiāmahī. ϑβā. mazdā.
ahurā.::
yaϑā. tū. ī. ahurā. mazdā.
mə̄ṇghācā. vaocascā. dā̊scā.
varəšcā. yā. vohū. aϑā. tōi.
dadəmahī. aϑā. cīš ̣mahī.
Y38.4
Y38.5
Y39.1
Y39.2
Y39.3
Y39.4
Y39.5
aϑā. ϑβā. āiš. yazamaidē.
aϑā. nəmax́iiāmahī. aϑā.
iš ̣ūidiiāmahī. ϑβā. mazdā.
ahurā.::
yeŋ́hē. hātąm (2x)
āhū. at̰ . paitī.1 adāhū.2
mazdā. ahurā. mazdąmcā.
būiricā. kərəš ̣uuā.3 rāitī. tōi.
xrapaitī.4 ahmat̰ .5 hiiat̰ .
aibī:
hiiat̰ . mīždəm.6
mauuaēϑəm.7 fradadāϑā.
daēnābiiō. mazdā. ahurā.
ahiiā. huuō. nə̄. dāidī.
ahmāicā. ahuiiē.
manax́iiāicā. tat̰ . ahiiā. yā.
tat̰ . upā. jamiiāmā. tauuacā.
haxəmā. aš ̣ax́iiācā. vīspāi.
yauuē.
dāidī. at̰ . nərąš. mazdā.
ahurā. aš ̣āunō. aš ̣acinaŋhō.
aidiiūš. vāstriiə̄ṇg. darəgāi.
īžiiāi. bəzuuaitē. haxmainē.
ahmaibiiā. ahmā.rafənaŋhō.
aϑā. xvaētūš. aϑā. vərəzə̄nā.
aϑā. haxə̄mąm. x́iiāt̰ . yāiš.
hišcamaidē. aϑā. və̄. utā.
x́iiāmā. mazdā. ahurā.
aš ̣auuanō. ərəš́ iiā. ištə̄m.
rāitī.::
yeŋ́hē. hātąm
stūtō. garō. vahmə̄ṇg.
ahurāi. mazdāi. ašāicā.
̣
vahištāi. dadəmahicā.
cīš ̣mahicā. ācā.
āuuaēdaiiamahī.
vohū. xš ̣aϑrəm. tōi. mazdā.
ahurā. apaēmā. vīspāi.
yauuē: huxš ̣aϑrastū. nə̄. nā.
vā. nāirī.vā. xš ̣aētā.
ubōiiō. aŋhuuō. hātąm.
hudāstəmā.
humāīm. ϑβā. īžīm.
yazatəm. aš ̣aŋhācim.
dadəmaidē: aϑā. tū. nə̄.
gaiiascā. astəṇtā̊scā. x́iiā̊.
ubōiiō. aŋhuuō. hātąm.
hudāstəmā.: (2x)
hanaēmācā. zaēmācā.
mazdā. ahurā. ϑβahmī.
Y40.1
Y40.2
Y40.3
Y40.4
Y41.1
Y41.2
Y41.3
Y41.4
VrS26.16
rafənahī. darəgāiiāu. aēš ̣ācā.
ϑβā. ə̄mauuaṇtascā.
buiiamā: rapōišcā. tū. nə̄.
darəgəmcā. uštācā. hātąm.
hudāstəmā.
ϑβōi. staotarascā.
mąϑranascā. ahurā. mazdā.
aogəmadaēcā. usmahicā.
vīsāmadaēcā: hiiat̰ . mīždəm.
mauuaiϑīm. fradadāϑā.
daēnābiiō. mazdā. ahurā::
(2x)
ahiiā. huuō. nə̄. dāidī.
ahmāicā. ahuiiē.
manax́iiāicā. tat̰ . ahiiā. yā.
tat̰ . upā. jamiiāmā. tauuacā.
sarəm. aš ̣ax́iiācā. vīspāi.
yauuē. (2x)
yeŋ́hē. hātąm (2x)
Y41.5
Y41.6
Y41.7
humatanąm. hūxtanąm.
huuarštanąm. iiadacā.
aniiadacā.
vərəziiamnanąmcā.
vāuuərəzananąmcā. mahī.
aibī. jarətārō. naē-naēstārō.
yaϑənā. vohunąm. mahī.
(2x)
yaϑā. ahū. vairiiō. (4x)
VrS26.17
= Vr21.0
VrS26.18
aš ̣əm. vohū. (3x)
aparəm. yasnəm. sūrəm.
haptaŋhāitīm.1 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide
yeŋ́hē. hātąm
yazamaidē. və̄. aməš ̣ā.
spəṇtā.aparahe. yasnahē.
haptaŋhātōiš. haṇdātā:
apąmcā. xā̊. yazamaidē.
apąmcā. pərətūš.
yazamaidē: paϑąmcā.
vīcaranā̊. yazamaidē.
paϑąmcā. haṇjamanā̊.
yazamaidē:
gairīšcā. afštacinō.
yazamaidē. vairīšcā.
aβəždānā̊ŋhō. yazamaidē:
aspənācā. yəuuīnō.
yazamaidē.
pāiiūšcā. ϑβōrəštārā.
<>
Y41.8
<>
Y42.1
Y42.2
yazamaidē: mazdąmcā.
zaraϑuštrəmcā. yazamaidē.
ząmcā. asmanəmcā.
yazamaidē: vātəmcā.
darš ̣īm. mazdadātəm.
yazamaidē. taērəmcā.
haraiϑiiā̊. bərəzō.
yazamaidē. būmīmcā.
vīspācā. vohū. yazamaidē.
manō. vohū. urunascā.
aš ̣āunąm. yazamaidē:
vāsīmcā. yąm. paṇcā.
saduuarąm. yazamaidē:
xarəmcā. yim. aš ̣auuanəm.
yazamaidē. yō. hištaitē.
maidim. zraiiaŋhō.
vourukaš ̣ahē: zaraiiō.
vourukaš ̣əm. yazamaidē.
haoməmcā. zāirīm.
bərəzaṇtəm. yazamaidē:
haoməm. frāš ̣mīm. frādat̰ .
gaēϑəm. yazamaidē:
haoməm. dūraošəm.
̣
yazamaidē.
apąmcā. fəraxš ̣aostrəm.
yazamaidē. vaiiąmcā.
fərafraoϑrəm. yazamaidē:
aϑaurunąmcā. paitī.ająϑrəm.
yazamaidē. yōi. iieiią. dūrāt̰ .
aš ̣ō.īš ̣ō. dax́iiunąm:
vīspąscā. aməš ̣ą. spəṇtą.
yazamaidē.::
yeŋ́hē. hātąm
VrS26.19
= Vr21.0
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: zaraϑuštrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
r atūm. yazamaide:
zaraϑuštrahe.
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide: aməš ̣ .
spəṇt . aš ̣aonąm.
yazamaide: aš ̣āunąm.1
vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō.
yazamaide. astuuatō.
manahiiāca:2
apanōtəməm. raϑβąm.
yazamaide.
Y42.3
Y42.4
Y42.5
Y42.6
VrS26.20
= Vr21.0
VrS26.21
= Vr21.1
VrS26.22
= Vr21.2
yaētuštəməm. yazatanąm.
haŋhanuštəməm.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiβinasąstəməm.
jaγmūštəmąm.3 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō.
ratufritīm. yazamaide.
aparəm. yasnəm. sūrəm.
haptaŋhāitīm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. mat̰ .afsmanəm.
mat̰ .vacastaštīm.
mat̰ .āzaiṇtīm.
mat̰ .pərəsūm.4
mat̰ .paiti.pərəsūm.4 mat̰ .
vaγžibiiāca.5 pat̰ biiasca.
huframərətəm.6
framarəmnəm.7
hufrāiiaštəm.8
frāiiaēziiaṇtəm.9 ahmi.
dąm.10 ahmi.
ciϑre. .. fraxš ̣ne.11 auui.
manō.
zrazdātōit̰ . aŋhuiiat̰ . haca
auui.1 apąmca.
vaŋuhīnąm.2
uruuaranąmca.
aβrīranąm.3
aš ̣aonąmca.4 frauuaš ̣inąm.
yasnəm. gərəδmahi.5
vahməmca:
auui.6 ā̊ŋhąmcit̰ .7 yā̊.
vaŋuhīš.8
yā̊. āpō. yā̊sca. uruuarā̊.
yā̊sca. aš ̣aonąm.9
frauuaš ̣aiiō.
yasnəm. gərəδmahi.
vahməmca.
auui. g uš. auui. gaiiehe.
auui. mąϑrahe. spəṇtahe.
aš ̣aonō. vərəziiaŋuhahe.1
yasnəm. gərəδmahi.
vahməmca:
auui. tauua. ahura. mazda.
yasnəm. gərəδmahi.
vahməmca:
auui. tauua. zaraϑuštra.
yasnəm. gərəδmahi.
vahməmca:
auui. tauua. ratuuō.2 bərəza.
yasnəm. gərəδmahi.
vahməmca:
VrS26.23
= Vr21.3
VrS26.24
= Vr21.4
VrS26.25
= Vr21.4
VrS26.26
= Vr21.5
auui. aməš ̣anąm.
spəṇtanąm.
yasnəm. gərəδmahi.
vahməmca.
sraotəmca. marždikəmca.1
yazamaide:
sraotəm. vahmanəm.
yazamaide: marždikəm.
vahmanəm. yazamaide:
frārāiti.2
vīdīš ̣e.3 yazamaide. yat̰ .
asti. aṇtarə.4
ādaēnāiš. aš ̣aonīš:5
6nəmō. vohu.7
aδauuīm.8 at̰ baēš ̣əm.9
yazamaide
Vr22.1-4 (2x)
aparəm. yasnəm.
yazamaide: aparahe.
yasnahe. yasnəm.
yazamaide: aparahe.
yasnahe. yazamaide.
1pāitišca.
+afsmanāca. vacasca.
vacastaštīmca. .
frasraoϑrəmca.
framarəϑrəmca.
fragāϑrəmca. frāiiaštīmca:
ϑβąm. ātrəm.1 ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
haδa.zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. imat̰ .
barəsma. aš ̣aiia.
frastarətəm.2 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
apąm. naptārəm.
yazamaide: +nairīm.
saŋhəm. yazamaide:
taxməm. dāmōiš.
upamanəm. yazatəm.
yazamaide: iristanąm.
uruuąnō. yazamaide: yā̊.
aš ̣aonąm. frauuaš ̣aiiō.
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide: yim. ahurəm.
mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō. yō. aš ̣ahe.
jaγmūštəmō: vīspa.3 srauuā̊.
zaraϑuštri.4 yazamaide:
vīspaca. huuaršta.
iiaoϑna.5 yazamaide.
varštaca. varə iiamnaca.
yeŋ́hē. hātąm
aš ̣əm. vohū (3x)
VrS27.1
= Vr22.1
aiia. aibigara.1
aiia. aibijarəta.1 yā.2
aməš ̣anąm.
spəṇtanąm. sao iiaṇtąmca.
aš ̣aonąm.
3gauue. aδāiš. tāiš.
iiaoϑnāiš.4
yāiš. vahištāiš.
fraē iiāmahi
yąm. aš ̣auua.1 vaŋuhīm.2
aš ̣aiiam.3
vaēδa. tąm.4 druuā̊.
auuīδuuā̊: mā. apaēma.
paouruuā̊. vaiiōit̰ .5 mā.
vanaŋha. mā.
vacaŋha. mā. iiaoϑna. mā.
aδa.6 kaϑacina.7
paiti. jime.:
VrS27.2
= Vr22.2
VrS27.3
=
Vr22.2
Y52
Y52.1
Y52.2
aš ̣əm. vohū
VrS27.1-2 (=Vr 22.1-2)
yaϑā ahū vairiiō
vaŋhuca. vaŋhā̊sca. āfrīnāmi.
vīspaiiā̊. ašaonō.
stōiš.
̣
haiϑiiāica. bauuąiϑiiāica.
būš́ iiąiϑiiāica. aš ̣īm.
rāsaiṇtīm.
darəγō.vārəϑmanəm.
miš ̣ācim. huuō.aiβiš ̣ācīm.
miš ̣ācim. āfrasā̊ŋhaitīm.
barəṇtīm. vīspā̊. baēš ̣azā̊.
apąmca. gauuąmca.
uruuaranąmca.
tauruuaiieiṇtīm. vīspā̊.
t̰ baēšạ̄̊ . daēuuanąm.
maš́ iiānąmca. arəš́ iiaṇtąm.
ahmāica. nmānāi. ahmāica.
nmānahe. nmānō.patə̄e.
vaŋuhīšca. aδā̊. vaŋuhīšca.
aš ̣aiiō. hupauruuā̊. vahehīš.
aparā̊. rāsaiṇtīš.
darəγō.vārəϑmanō. yaϑa. nō.
mazištā̊sca. vahištā̊sca.
Y52.3
Y52.4
Y52.5
Y52.6
Y52.7
Y52.8
Y53.0
Y53.1
Y53.2
sraēštā̊sca. ašaiiō.
̣
ərənauuaṇte.
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
fradaϑāi. ahe. nmānahe.
fradaϑāi. vīspaiiā̊. aš ̣aonō.
stōiš. hamistə̄e. vīspaiiā̊.
druuatō. stoiš:: stauuas. aš ̣ā.
yə̄. hudā̊. yōi. həṇtī.
vasasca. tū. ahura.mazda.
uštāca. xš ̣aēš ̣a. hauuanąm.
dāmanąm. vasō. āpō. vasō.
uruuarā̊. vasō. vīspa. vohu.
aš ̣aciϑra. xš ̣aiiamnəm.
aš ̣auuanəm. dāiiata.
axš ̣aiiamnəm. druuaṇtəm.
vasō.xš ̣aϑrō. hiiāt̰ . aš ̣auua.
auuasō.xš ̣aϑrō. hiiāt̰ . druuā̊.
gatō. hamistō. nižbərətō.
haca. spəṇtahe. mainiiə̄uš.
dāmabiiō. varatō.
auuasō.xš ̣aϑrō.
haxš ̣aiia. azəmcit̰ . yō.
zaraϑuštrō. fratəmą.
nmānanąmca. vīsąmca.
zaṇtunąmca. dax́iiunąmca.
aiŋ́hā̊. daēnaiiā̊.
anumataiiaēca. anuxtaiiaēca.
anuuarštaiiaēca. yā. āhūiriš.
zaraϑuštriš.
rauuasca. xvāϑrəmca.
āfrīnāmi. vīspaiiā̊. aš ̣aonō.
stōiš:: ązasca. dužāϑrəmca.
āfrīnāmi. vīspaiiā̊. druuatō.
stōiš.::
nəmō. və̄. gāϑā̊. aš ̣aonīš
vahištā. īštiš. srāuuī.
zaraϑuštrahē. spitāmahiiā.
yezī. hōi. dāt̰ . āiiaptā. aš ̣āt̰ .
hacā. ahurō. mazdā̊. yauuōi.
vīspāi.ā. huuaŋhəuuīm.
yaēcā. hōi. dabən. saš́ əṇcā.
daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. uxδā.
š́ iiaoϑanācā. (2x)
at̰ cā.hōi. scaṇtū. manaŋhā.
uxδāiš. š́ iiaoϑanāišcā.
xš ̣nūm. mazdā̊. vahmāi. ā.
fraorət̰ . yasnąscā. kauuacā.
vīštāspō. zaraϑuštriš.
spitāmō. fəraš ̣aoštrascā.
Y53.3
Y53.4
Y53.5
Y53.6
Y53.7
dā̊ŋhō. ərəzūš. paϑō. yąm.
daēnąm. ahurō. saoš́ iiaṇtō.
dadāt̰ .
tə̄mcā. tū. pourucistā.
haēcat̰ .aspānā. spitāmī.
yeziuuī. dugədrąm.
zaraϑuštrahē. vaŋhə̄uš.
paitiiāstə̄m. manaŋhō.
aš ̣ahiiā. mazdā̊scā. taibiiō.
dāt̰ . sarəm. aϑā. hə̄m.
fəraš ̣uuā. ϑβā. xraϑβā.
spə̄ništā. ārmatōiš.
hudānuuarəš ̣uuā.
tə̄m. zī. və̄. spərədānī.
varānī. yā. fəδrōi. vīdāt̰ .
paiϑiiaēcā. vāstriiaēibiiō.
at̰ cā. xvaētaouuē. aš ̣āunī.
aš ̣auuabiiō. manaŋhō.
vaŋhə̄uš. xvə̄nuuat̰ . haŋhuš.
mə̄m. bə̄əduš. mazdā̊. dadāt̰ .
ahurō. daēnaiiāi. vaŋhuiiāi.
yauuōi. vīspāi.ā.
sāxvə̄nī. vaziiamnābiiō.
kainibiiō. mraomī.
xš ̣maibiiācā. vadəmnō.
mə̄ṇcā.ī. mązdazdūm.
vaēdōdūm. daēnābīš.
abiiascā. ahūm. yə̄. vaŋhə̄uš.
manaŋhō. aš ̣ā. və̄. aniiō.
ainīm. vīuuə̄ṇghatū.
tat̰ .zī.hōi. huš ̣ə̄nəm. aŋhat̰ .
iϑā. ī. haiϑiiā. narō. aϑā.
jə̄naiiō. drūjō. hacā. rāϑəmō.
yə̄mə. spaš ̣uϑā. frāidīm.
drūjō. āiiesē. hōiš. piϑā.
tanuuō. parā.
vaiiū.bərədubiiō.
duš.xvarəϑə̄m. nąsat̰ .
xvāϑrəm. drəguuōdəbiiō.
də̄jīt̰ .arətaēibiiō. anāiš. ā.
manahīm. ahūm.
mərəṇgəduiiē.
at̰ cā. və̄. mīždəm. aŋhat̰ .
ahiiā. magahiiā. yauuat̰ .
āžuš. zarazdištō. būnōi.
haxtaiiā̊. paracā. mraocąs.
aorācā. yaϑrā. mainiiuš.
drəguuatō. anąsat̰ . parā.
iuuīzaiiaϑā. magə̄m. tə̄m. at̰ .
və̄. vaiiōi. aŋhaitī. apə̄məm.
vacō.
Y53.8
Y53.9
Y53.10
anāiš. ā. dužuuarəš ̣naŋhō.
dafš ̣niiā. hə̄ṇtū. zax́iiācā.
vīspā̊ŋhō. xraosəṇtąm. upā.
huxš ̣aϑrāiš. jə̄nərąm.
xrūnərąmcā. rāmąmcā. āiš.
dadātū. š́ iieitibiiō. vīžibiiō.
īratū. īš. duuafš ̣ō. huuō.
dərəzā. mərəϑiiāuš. mazištō.
moš ̣ucā. astū.
dužuuarənāiš. vaēš ̣ō. rāstī.
tōi. narəpīš. rajīš. aēš ̣asā.
də̄jīt̰ .arətā. pəš ̣ō.tanuuō:: kū.
aš ̣auuā. ahurō. yə̄. īš.
jiiātə̄uš. hə̄miϑiiāt̰ .
vasə̄.itōišcā. tat̰ . mazdā.
tauuā. xš ̣aϑrəm. yā.
ərəžəjiiōi. dāhī. drigauuē.
vahiiō.:: (3x)
vahištā. īštiš. srāuuī.
zaraϑuštrahē. spitāmahiiā.
yezī. hōi. dāt̰ . āiiaptā. aš ̣āt̰ .
hacā. ahurō. mazdā̊. yauuōi.
vīspāi.ā. huuaŋhəuuīm.
yaēcā. hōi. dabən. saš́ əṇcā.
daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. uxδā.
š́ iiaoϑanācā.:: (2x)
aš ̣əm. vohū. (3x)
vahištōištīm. hāitīm.
yazamaide.:
vahištōištīm. gāϑąm.
aš ̣aonīm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
vahištōištōiš.
gāϑaiiā̊. haṇdātā
yazamaide
yeŋ́hē. hātąm
VrS28 =
Vr23
VrS28.0
= Vr23.0
VrS28.1
= Vr23.0
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: zaraϑuštrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
r atūm. yazamaide:
zaraϑuštrahe.
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide: aməš ̣ .
VrS28.2
= Vr23.1
VrS28.3
= Vr23.2
spəṇt . aš ̣aonąm.
yazamaide: aš ̣āunąm.1
vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō.
yazamaide. astuuatō.
manahiiāca:2
apanōtəməm. raϑβąm.
yazamaide.
yaētuštəməm. yazatanąm.
haŋhanuštəməm.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiβinasąstəməm.
jaγmūštəmąm.3 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō.
ratufritīm. yazamaide.
vahištōištīm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide.
mat̰ .afsmanəm.
mat̰ .vacastaštīm.
mat̰ .āzaiṇtīm.
mat̰ .pərəsūm.4
mat̰ .paiti.pərəsūm.4 mat̰ .
vaγžibiiāca.5 pat̰ biiasca.
huframərətəm.6
framarəmnəm.7
hufrāiiaštəm.8
frāiiaēziiaṇtəm.9 ahmi.
dąm.10 ahmi.
ciϑre. xvahmi. zaoš ̣e.
xvahmi. xš ̣aϑre. xvahmi.
ratauuō. xvahmi. āiiaptəm
yat̰ . ahurahe. mazdā̊. fraorət̰
fraxš ̣ne.11 auui. manō.
zrazdātōit̰ . aŋhuiiat̰ . haca
vahištəm. ahurəm. mazdąm.
yazamaide:
vahištəm. aməš ̣ . spəṇt .
yazamaide:
vahištəm. narəm.
aš ̣auuanəm. yazamaide:
vahištəm. aš ̣əm. yazamaide:
vahišta.1
ciϑra.2 yazamaide. yā.
staota. yesniia:
vahištąm. īštīm.3
yazamaide. yąm.
aš ̣ahe. vahištahe: vahištəm.
ahūm.
aš ̣aonąm. yazamaide.
raocaŋhəm.
vīspō. āϑrəm: vahištahe.
aŋh uš.
vahištąm. aiianąm.
yazamaide. (2x)
vahištōištōiš. gāϑaiiā̊.
haṇdātā.
yazamaide: vahištōištōiš.
gāϑaiiā̊. yazamaide.
1pāitišca.
+afsmanāca. vacasca.
vacastaštīmca. .
frasraoϑrəmca.
framarəϑrəmca.
fragāϑrəmca. frāiiaštīmca:
ϑβąm. ātrəm.1 ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
haδa.zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. imat̰ .
barəsma. aš ̣aiia.
frastarətəm.2 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
apąm. naptārəm.
yazamaide: +nairīm.
saŋhəm. yazamaide:
taxməm. dāmōiš.
upamanəm. yazatəm.
yazamaide: iristanąm.
uruuąnō. yazamaide: yā̊.
aš ̣aonąm. frauuaš ̣aiiō.
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide: yim. ahurəm.
mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō. yō. aš ̣ahe.
jaγmūštəmō: vīspa.3 srauuā̊.
zaraϑuštri.4 yazamaide:
vīspaca. huuaršta.
iiaoϑna.5 yazamaide.
varštaca. varə iiamnaca.
VrS28.4
= Vr23.2
VrS28.5
= Vr23.2
Y54
Y54.1
ā. airii mā. i iiō. rafəδrāi.
jaṇtū.
nərəbiiascā. nāiribiiascā.
zaraϑuštrahe.
vaŋh uš. rafəδrāi. manaŋhō.
yā. daēnā.
vairīm. hanāt̰ . mīždəm.
aš ̣ahiiā. yāsā. aš ̣īm. yąm.
i iiąm. ahurō.
masatā. mazdā̊. (4x)
yeŋ́hē. hātąm
Y54.2
aš ̣əm. vohū. (3x)
airiiamanəm. iš ̣īm.
yazamaide. amauuaṇtəm.
vərəϑrājanəm. vit̰ baēš ̣aŋhəm.
mazištəm. aš ̣ahe.
srauuaŋhąm:: gāϑā̊. spəṇtā̊.
ratuxš ̣aϑrā̊. aš ̣aonīš.
yazamaide:: staota. yesniia.
yazamaide. yā. dātā. aŋhə̄uš.
paouruiiehiiā.
yeŋ́hē. hātąm
VrS29 =
Vr24
VrS29.0
= Vr24.0
VrS29.1
= Vr24.0
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: zaraϑuštrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
r atūm. yazamaide:
zaraϑuštrahe.
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide: aməš ̣ .
spəṇt . aš ̣aonąm.
yazamaide: aš ̣āunąm.1
vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō.
yazamaide. astuuatō.
manahiiāca:2
apanōtəməm. raϑβąm.
yazamaide.
yaētuštəməm. yazatanąm.
haŋhanuštəməm.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiβinasąstəməm.
jaγmūštəmąm.3 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō.
ratufritīm. yazamaide.
airiiamanəm. iš ̣īm.1
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm.. yazamaide.
mat̰ .afsmanəm.
mat̰ .vacastaštīm.
mat̰ .āzaiṇtīm.
mat̰ .pərəsūm.4
mat̰ .paiti.pərəsūm.4 mat̰ .
vaγžibiiāca.5 pat̰ biiasca.
huframərətəm.6
framarəmnəm.7
hufrāiiaštəm.8
frāiiaēziiaṇtəm.9 ahmi.
dąm.10 ahmi.
ciϑre. fraxš ̣ne. auui. manō.
VrS29.2
= Vr24.1
VrS29.3
= Vr24.2
VrS29.4
= Vr24.2
VrS29.5
= Vr24.2
zrazdātōit̰ . aŋhuiiat̰ . haca
auuat̰ . miždəm. yazamaide:
auuat̰ . dasuuarə. yazamaide:
auuat̰ . baēš ̣azəm.
yazamaide: auuat̰ .
fradaϑəm. yazamaide:
auuat̰ . varədaϑəm.
yazamaide: auuat̰ .
vərəϑraγnəm. yazamaide.
yat̰ . asti. aṇtarə. ahune.
airiiamana. framərəiti.
humatanąmca. hūxtanąmca.
huuarštanąmca. paitištātə̄e.
dušmatanąmca.
dužūxtanąmca.
dužuuarštanąmca.
uzuuarəzāi. māuuōiia.
miϑō.matanąmca.
miϑōxtanąmca.
miϑōuuarštanąmca (4x)
airiiamanō. i iiehe.1
haṇdātā. yazamaide:
airiiamanō. i iiehe.
yazamaide. 1pāitišca.
+afsmanāca. vacasca.
vacastaštīmca. .
frasraoϑrəmca.
framarəϑrəmca.
fragāϑrəmca. frāiiaštīmca:
ϑβąm. ātrəm.1 ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
haδa.zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. imat̰ .
barəsma. aš ̣aiia.
frastarətəm.2 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
apąm. naptārəm.
yazamaide: +nairīm.
saŋhəm. yazamaide:
taxməm. dāmōiš.
upamanəm. yazatəm.
yazamaide: iristanąm.
uruuąnō. yazamaide: yā̊.
aš ̣aonąm. frauuaš ̣aiiō.
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide: yim. ahurəm.
mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō. yō. aš ̣ahe.
jaγmūštəmō: vīspa.3 srauuā̊.
zaraϑuštri.4 yazamaide:
vīspaca. huuaršta.
iiaoϑna.5 yazamaide.
varštaca. varə iiamnaca.
yeŋ́hē. hātąm
Y55
Y55.1
Y55.2
Y55.3
Y55.4
vīspā̊. gaēϑā̊sca. tanuuasca.
azdəbīšca. uštānąsca.
kəhrpasca. təuuīš ̣īšca.
baoδasca. uruuānəmca.
frauuaš ̣īmca. pairica.
dadəmahī. āca.
vaēδaiiamahī. āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. gāϑābiiō.
spəṇtābiiō. ratuxš ̣aϑrābiiō.
aš ̣aonibiiō.
yā̊. nō. həṇti. gāϑā̊.
harəϑrauuaitīšca.
pāϑrauuaitīšca.
mainiiuš.xvarəϑā̊sca. yā̊. nō.
həṇti. urune. uuaēm.
xvarəϑəmca. vastrəmca::
tā̊.nō. həṇti. gāϑā̊.
harəϑrauuaitīšca.
pāϑrauuaitīšca.
mainiiuš.xvarəϑā̊sca:: tā̊. nō.
həṇti. urune. uuaēm.
xvarəϑəmca. vastrəmca:: tā̊.
nō. buiiąn. humiždā̊.
aš.miždā̊. aš ̣ō.miždā̊.
parō.asnāi. aŋuhe. pasca.
astasca. baoδaŋhasca.
vīuruuīštīm.
tā. nō. ama. tā. vərəϑraγna.
tā. dasuuara. tā. baēš ̣aza. tā.
fradaϑa. tā. varədaϑa. tā.
hauuaŋha. tā. aiβiiāuuaŋha.
tā. huδā̊ŋha. tā. aš ̣auuasta. tā.
frārāiti. tā. vīdīš ̣e. uzjamiiąn.
yā. staota. yesniia. yaϑa. hīš.
fradaϑat̰ . ahurō. mazdā̊. yə̄.
səuuištō. vərəϑrajā̊.
frādat̰ .gaēϑō. pāϑrāi. aš ̣ahe.
gaēϑanąm. harəϑrāi. aš ̣ahe.
gaēϑanąm. suiiamnanąmca.
saoš́ iiaṇtąmca. vīspaiiā̊sca.
aš ̣aonō. stōiš.
vīspəm. aš ̣auuanəm. aiia.
ratufrita. huuāuuaiiaŋhəm.
jasəṇtəm. paiti.barāhi.
humatāišca. hūxtāišca.
huuarštāišcā.
Y55.5
Y55.6
Y55.7
Y56
Y56.1
Y56.2
Y56.3
Y56.4
aš ̣əmca. vohuca. manō.
yazamaide:: gāϑā̊. spəṇtā̊.
ratuxš ̣aϑrā̊. aš ̣aonīš.
yazamaide.
staota. yesniia. yazamaide.
yā. dātā. aŋhə̄uš.
paouriiehiiā. marəmna.
vərəzimna. saxšəmna.
̣
sācaiiamna. dadrāna.
paitiš ̣āna. paitiš ̣marəmna.
framarəmna. frāiiazəmna.
fraš ̣əm. vasna. ahūm.
daϑāna.
baγąm. staotanąm.
yesniianąm. yazamaide::
staotanąm. yesniianąm.
yazamaide. frasraoϑrəmca.
framarəϑrəmca.
fragāϑrəmca. frāiiaštīmca.
səraoš ̣ō. iδā. astū. ahurahe.
mazdā̊. yasnāi. səuuīštahē.
aš ̣aonō. yə̄. nā̊. ištō. hiiat̰ .
paouruuīm. tat̰ . ustəməmcīt̰ ::
auuaϑāt̰ . iδā. səraoš ̣ō. astū.
ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
səuuīštahē. aš ̣aonō. yə̄. nā̊.
ištō.
səraoš ̣ō. iδā. astū. apąm.
vaŋuhīnąm. yasnāi.
aš ̣āunąmca. frauuaš ̣ibiiō. yā̊.
nō. ištā̊. uruuōibiiō. hiiat̰ .
paouruuīm. tat̰ . ustəməmcīt̰ ::
auuaϑāt̰ . iδā. səraoš ̣ō. astū.
apąm. vaŋuhīnąm. yasnāi.
aš ̣āunąmca. frauuaš ̣ibiiō. yā̊.
nō. ištā̊. uruuōibiiō.
səraoš ̣ō. iδā. astū. apąm.
vaŋuhīnąm. yasnāi. vaŋhuš.
vaŋuhīnąm. aməš ̣anąmcā.
spəṇtanąm. huxšaϑranąm.
̣
huδā̊ŋhąm. vohunąmcā.
vaŋhuiiā̊scā. aš ̣ōiš. yasnāi.
yā. nə̄. āraēcā.
ərənauuataēcā. aš ̣aŋhāxš::
səraoš ̣ascā. iδā. astū. apąm.
vaŋuhīnąm. yasnāi. vaŋhuš.
aš ̣iuuā̊. hiiat̰ . paouruuīm. tat̰ .
ustəməmcīt̰ .
auuaϑāt̰ . iδā. səraoš ̣ō. astū.
apąm. vaŋuhīnąm. yasnāi.
vaŋhuš. vaŋuhīnąm.
Y56.5
aməš ̣anąmcā. spəṇtanąm.
huxš ̣aϑranąm. huδā̊ŋhąm.
vohunąmcā. vaŋhuiiā̊scā.
aš ̣ōiš. yasnāi. yā. nə̄. āraēcā.
ərənauuataēcā. aš ̣aŋhāxš::
səraoš ̣ascā. iδā. astū. apąm.
vaŋuhīnąm. yasnāi. vaŋhuš.
aš ̣iuuā̊.
yaϑā. ahū. vairiiō. (4x)
aš ̣əm. vohū. (3x)
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.:
yeŋ́hē. hātąm
Y57
YVr57.1
aš ̣əm. vohū. (3x)
sraoš ̣ahe. aš ̣iiehe. taxmahe.
tanumąϑrahe. darš ̣i.draoš.
āhūiriiehe. xš ̣naoϑra.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
Y57.2
Y57.3
yaϑā. ahū. vairiiō. yō.
ātrauuaxšō. frā.mē. mrūtē:
yaϑā. ahū. vairiiō. yō. zaotā.
frā.mē. mrūtē: .aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā. aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
yō. paoiriiō. mazdā̊. dāmąn.
frastərətāt̰ . paiti. barəsmən.
yazata. ahurəm. mazdąm.
yazata. aməš ̣ . spəṇt .
yazata. pāiiū. ϑβōrəštāra. yā.
vīspa. ϑβərəsatō. dāmąn.
ahe. raiia. xvarənaŋhaca.
aiŋ́he. ama. vərəϑraγnaca.
ahe. yasna. yazatanąm. təm.
yazāi. surunuuata. yasna.
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ zaoϑrābiiō.
aš ̣īmca. vaŋuhīm.bərəzaitīm.
nairīmca. saŋhəm.
huraoδəm:: āca.nō. jamiiāt̰ .
Y57.4
Y57.5
Y57.6
auuaŋhe. vərəϑrajā̊. sraoš ̣ō.
aš ̣iiō.
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ yazamaide::
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide. yim. ahurəm.
mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō. yō. aš ̣ahe.
jaγmūštəmō:: vīspa. srauuā̊.
zaraϑuštri. yazamaide::
vīspaca. huuaršta. š́ iiaoϑna.
yazamaide. varštaca.
varəš́ iiamnaca.::
yeŋ́hē. hātąm.
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
yō. paoiriiō. barəsma.
frastərənata. ϑriiaxštīšca.
paṇca.yaxštīšca.
hapta.yaxštīšca.
nauua.yaxštīšca. āxš ̣nūšca.
maiδiiōi.paitištānąsca.
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.::
ahe. raiia. xvarənaŋhaca.
aiŋ́he. ama. vərəϑraγnaca.
ahe. yasna. yazatanąm. təm.
yazāi. surunuuata. yasna.
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ zaoϑrābiiō.
aš ̣īmca. vaŋuhīm.
bərəzaitīm. nairīmca.
saŋhəm. huraoδəm:: āca.nō.
jamiiāt̰ . auuaŋhe. vərəϑrajā̊.
sraoš ̣ō. aš ̣iiō.
ahe. raiia. xvarənaŋhaca.
aiŋ́he. ama.
vərəϑraγnaca.ahe. yasna.
yazatanąm. təm. yazāi.
surunuuata. yasna. sraoš ̣əm.
aš ̣īm. zaoϑrābiiō. aš ̣īmca.
vaŋuhīm.
bərəzaitīm.nairīmca.
saŋhəm. huraoδəm:: āca.nō.
jamiiāt̰ . auuaŋhe. vərəϑrajā̊.
sraoš ̣ō. aš ̣iiō.
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ yazamaide::
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide. yim. ahurəm.
mazdąm.
yō. aš ̣ahe. apanōtəmō. yō.
aš ̣ahe. jaγmūštəmō:: vīspa.
srauuā̊. zaraϑuštri.
yazamaide::
vīspaca. huuaršta. š́ iiaoϑna.
yazamaide. varštaca.
varəš́ iiamnaca.::
Y57.7
Y57.8
yeŋ́hē. hātąm
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
yō. paoiriiō. gāϑā̊.
frasrāuuaiiat̰ . yā̊. paṇca.
spitāmahe. aš ̣aonō.
zaraϑuštrahe. afsmaniuuąn.
vacastaštiuuat̰ .
mat̰ .āzaiṇtīš.mat̰ .paiti.frasā̊.
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.::
ahe. raiia. xvarənaŋhaca.
aiŋ́he. ama.
vərəϑraγnaca.ahe. yasna.
yazatanąm. təm. yazāi.
surunuuata. yasna. sraoš ̣əm.
aš ̣īm. zaoϑrābiiō. aš ̣īmca.
vaŋuhīm.
bərəzaitīm.nairīmca.
saŋhəm. huraoδəm:: āca.nō.
jamiiāt̰ . auuaŋhe. vərəϑrajā̊.
sraoš ̣ō. aš ̣iiō.
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ yazamaide::
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide. yim. ahurəm.
mazdąm.
yō. aš ̣ahe. apanōtəmō. yō.
aš ̣ahe. jaγmūštəmō:: vīspa.
srauuā̊. zaraϑuštri.
yazamaide::
vīspaca. huuaršta. š́ iiaoϑna.
yazamaide. varštaca.
varəš́ iiamnaca.::
yeŋ́hē. hātąm
Y57.9
Y57.10
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
yō. driγaošca. drīuuiiā̊sca.
amauuat̰ . nmānəm.
hąm.tāšti. pasca. hū.
frāš ̣mō.dāitīm.
yō. aēš ̣məm. stərəϑβata.
snaiϑiš ̣a. vīxrūmaṇtəm.
xvarəm. jaiṇti. at̰ ca. hē.
bāδa. kamərəδəm. jaγnuuā̊.
paiti. xvaŋhaiieiti. yaϑa.
aojā̊. nāidiiā̊ŋhəm.::
ahe. raiia. xvarənaŋhaca.
aiŋ́he. ama.
vərəϑraγnaca.ahe. yasna.
yazatanąm. təm. yazāi.
surunuuata. yasna. sraoš ̣əm.
aš ̣īm. zaoϑrābiiō. aš ̣īmca.
vaŋuhīm.
bərəzaitīm.nairīmca.
saŋhəm. huraoδəm:: āca.nō.
jamiiāt̰ . auuaŋhe. vərəϑrajā̊.
sraoš ̣ō. aš ̣iiō.
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ yazamaide::
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide. yim. ahurəm.
mazdąm.
yō. aš ̣ahe. apanōtəmō. yō.
aš ̣ahe. jaγmūštəmō:: vīspa.
srauuā̊. zaraϑuštri.
yazamaide::
vīspaca. huuaršta. š́ iiaoϑna.
yazamaide. varštaca.
varəš́ iiamnaca.::
Y57.11
Y57.12
yeŋ́hē. hātąm
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
taxməm. āsūm.
aojaŋhuuaṇtəm.
darš ̣itəm. sūrəm. bərəzaiδīm
yō. vīspaēibiiō. haca.
arəzaēibiiō. vauuanuuā̊.
paiti.jasaiti. viiaxma.
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.::
ahe. raiia. xvarənaŋhaca.
aiŋ́he. ama.
vərəϑraγnaca.ahe. yasna.
yazatanąm. təm. yazāi.
surunuuata. yasna. sraoš ̣əm.
aš ̣īm. zaoϑrābiiō. aš ̣īmca.
vaŋuhīm.
bərəzaitīm.nairīmca.
saŋhəm. huraoδəm:: āca.nō.
jamiiāt̰ . auuaŋhe. vərəϑrajā̊.
sraoš ̣ō. aš ̣iiō.
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ yazamaide::
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide. yim. ahurəm.
mazdąm.
yō. aš ̣ahe. apanōtəmō. yō.
aš ̣ahe. jaγmūštəmō:: vīspa.
srauuā̊. zaraϑuštri.
yazamaide::
vīspaca. huuaršta. š́ iiaoϑna.
yazamaide. varštaca.
varəš́ iiamnaca.::
Y57.13
Y57.14
yeŋ́hē. hātąm
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
yūnąm. aojištəm. yūnąm.
taṇcištəm. yūnąm.
ϑβaxš ̣ištəm. yūnąm. āsištəm.
yūnąm. parō.katarštəməm.
paitiš ̣ata. mazdaiiasna.
sraoš ̣ahe. aš ̣iiehe. yasnəm.
dūrāt̰ . haca. ahmāt̰ . nmānāt̰ .
dūrāt̰ . haca. aiŋ́hāt̰ . vīsat̰ .
dūrāt̰ . haca. ahmāt̰ . zaṇtaot̰ .
dūrāt̰ . haca. aiŋ́hāt̰ . daiŋ́haot̰ .
aγā̊. iϑiiejā̊. vōiγnā̊.
yeiṇti.yeŋ́he. nmānaiia.
sraoš ̣ō. aš ̣iiō. vərəϑrajā̊.
ϑrąfəδō. asti. paiti.zaṇtō.
nāca. aš ̣auua. frāiiō.humatō.
frāiiō.hūxtō.
frāiiō.huuarštō.::
ahe. raiia. xvarənaŋhaca.
aiŋ́he. ama.
vərəϑraγnaca.ahe. yasna.
yazatanąm. təm. yazāi.
surunuuata. yasna. sraoš ̣əm.
aš ̣īm. zaoϑrābiiō. aš ̣īmca.
vaŋuhīm.
bərəzaitīm.nairīmca.
saŋhəm. huraoδəm:: āca.nō.
jamiiāt̰ . auuaŋhe. vərəϑrajā̊.
sraoš ̣ō. aš ̣iiō.
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ yazamaide::
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide. yim. ahurəm.
mazdąm.
yō. aš ̣ahe. apanōtəmō. yō.
aš ̣ahe. jaγmūštəmō:: vīspa.
srauuā̊. zaraϑuštri.
yazamaide::
vīspaca. huuaršta. š́ iiaoϑna.
yazamaide. varštaca.
varəš́ iiamnaca.::
Y57.15
Y57.16
Y57.17
Y57.18
yeŋ́hē. hātąm
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide. yō.
vananō. kaiiaδahe. yō.
vananō. kāiδiiehe. yō. jaṇta.
daēuuaiiā̊. drujō. aš.aojaŋhō.
ahūm.mərəṇcō. yō. harəta.
aiβiiāxštaca. vīspaiiā̊.
frauuōiš. gaēϑaiiā̊.
yō. anauuaŋhabdəmnō.
zaēnaŋha. nipāiti. mazdā̊.
dāmąn. yō.
anauuaŋhabdəmnō.
zaēnaŋha. nišhauruuaiti.
mazdā̊. dāmąn. yō. vīspəm.
ahūm. astuuaṇtəm. ərəδβa.
snaiϑiš ̣a. nipāiti. pasca. hū.
frāš ̣mō.dāitīm.
yō. nōit̰ . pascaēta. hušxvafa.
yat̰ . mainiiū. dāmąn.
daiδītəm. yasca. spəṇtō.
mainiiuš.
yasca. aŋrō. hiš ̣ārō. aš ̣ahe.
gaēϑā̊. yō. vīspāiš. aiiąnca.
xš ̣afnasca. yūiδiieiti.
māzaniiaēibiiō. haδa.
daēuuaēibiiō.
hō. nōit̰ . tarštō. frānāmāite.
ϑβaēš ̣āt̰ . parō. daēuuaēibiiō.
frā. ahmāt̰ . parō. vīspe.
daēuua. anusō. taršta.
nəmaṇte. taršta. təmaŋhō.
duuarəṇti.:
ahe. raiia. xvarənaŋhaca.
aiŋ́he. ama.
vərəϑraγnaca.ahe. yasna.
yazatanąm. təm. yazāi.
surunuuata. yasna. sraoš ̣əm.
aš ̣īm. zaoϑrābiiō. aš ̣īmca.
vaŋuhīm.
bərəzaitīm.nairīmca.
saŋhəm. huraoδəm:: āca.nō.
jamiiāt̰ . auuaŋhe. vərəϑrajā̊.
sraoš ̣ō. aš ̣iiō.
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ yazamaide::
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide. yim. ahurəm.
mazdąm.
yō. aš ̣ahe. apanōtəmō. yō.
aš ̣ahe. jaγmūštəmō:: vīspa.
srauuā̊. zaraϑuštri.
yazamaide::
vīspaca. huuaršta. š́ iiaoϑna.
yazamaide. varštaca.
varəš́ iiamnaca.::
Y57.19
Y57.20
yeŋ́hē. hātąm
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
yim. yazata. haomō. frāš ̣miš.
baēš ̣aziiō. srīrō. xš ̣aϑriiō.
zairi.dōiϑrō.
barəzište. paiti. barəzahi.
haraiϑiiō. paiti. barəzaiiā̊.
huuacā̊. pāpō.vacā̊. pairi.gā̊.3
vacā̊. paiϑimnō.
vīspō.paēsīm. mastīm. yąm.
pouru.āzaiṇtīm. mąϑraheca.
pauruuatātəm.
ahe. raiia. xvarənaŋhaca.
aiŋ́he. ama.
vərəϑraγnaca.ahe. yasna.
yazatanąm. təm. yazāi.
surunuuata. yasna. sraoš ̣əm.
aš ̣īm. zaoϑrābiiō. aš ̣īmca.
vaŋuhīm.
bərəzaitīm.nairīmca.
saŋhəm. huraoδəm:: āca.nō.
jamiiāt̰ . auuaŋhe. vərəϑrajā̊.
sraoš ̣ō. aš ̣iiō.
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ yazamaide::
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide. yim. ahurəm.
mazdąm.
yō. aš ̣ahe. apanōtəmō. yō.
aš ̣ahe. jaγmūštəmō:: vīspa.
srauuā̊. zaraϑuštri.
yazamaide::
vīspaca. huuaršta. š́ iiaoϑna.
yazamaide. varštaca.
varəš́ iiamnaca.::
Y57.21
Y57.22
yeŋ́hē. hātąm
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
yeŋ́he. nmānəm. vārəϑraγni.
hazaŋrō.stūnəm. vīδātəm.
barəzište. paiti. barəzahi.
haraiϑiiō. paiti. barəzaiiā̊.
xvāraoxš ̣nəm. aṇtara.naēmāt̰ .
stəhrpaēsəm. ništara.naēmāt̰ .
yeŋ́he. ahurō. vairiiō.
snaiϑiš. visata. vərəϑrajā̊.
yasnasca. haptaŋhāitiš.
fš ̣ūš ̣asca. mąϑrō. yō.
vārəϑraγniš. vīspā̊sca.
yasnō.kərətaiiō.
ahe. raiia. xvarənaŋhaca.
aiŋ́he. ama.
vərəϑraγnaca.ahe. yasna.
yazatanąm. təm. yazāi.
surunuuata. yasna. sraoš ̣əm.
aš ̣īm. zaoϑrābiiō. aš ̣īmca.
vaŋuhīm.
bərəzaitīm.nairīmca.
saŋhəm. huraoδəm:: āca.nō.
jamiiāt̰ . auuaŋhe. vərəϑrajā̊.
sraoš ̣ō. aš ̣iiō.
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ yazamaide::
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide. yim. ahurəm.
mazdąm.
yō. aš ̣ahe. apanōtəmō. yō.
aš ̣ahe. jaγmūštəmō:: vīspa.
srauuā̊. zaraϑuštri.
yazamaide::
vīspaca. huuaršta. š́ iiaoϑna.
yazamaide. varštaca.
varəš́ iiamnaca.::
Y57.23
Y57.24
Y57.25
Y57.26
yeŋ́hē. hātąm
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
yeŋ́he. amaca. vərəϑraγnaca.
haoząϑβaca. vaēδiiāca.
auuāin. aməš ̣ā̊. spəṇta. aoi.
haptō.karš ̣uuairīm. ząm. yō.
daēnō.disō. daēnaiiāi.
vasō.xš ̣aϑrō. fracarāiti. aoi.
yąm. astuuaitīm. gaēϑąm::
aiia. daēnaiia.
fraorəṇta.ahurō. mazdā̊.
aš ̣aiia. frā. vohu. manō. frā.
aš ̣əm. vahištəm. frā.
xš ̣aϑrəm. vairīm. frā. spəṇta.
ārmaitiš. frā. hauruuatās. frā.
amərətatās. frā. āhūiriš.
fraš ̣nō. frā. āhūiriš. t̰ kaēš ̣ō.
frā. aδa. uuaēibiia. ahubiia.
uuaēibiia. nō. ahubiia.
nipaiiā̊. āi. sraoš ̣a. aš ̣iia.
huraoδa. aheca. aŋhə̄uš. yō.
astuuatō. yasca. asti.
manahiiō. pairi. druuatat̰ .
mahrkāt̰ . pairi. druuatat̰ .
aēš ̣māt̰ . pairi. druuat̰ biiō.
haēnaēibiiō. yā̊. us. xrūrəm.
drafš ̣əm. gərəβnąn. aēšmahe.
̣
parō. draomə̄biiō. yā̊. aēšmō.
̣
duždā̊. drāuuaiiāt̰ . mat̰ .
vīδātaot̰ . daēuuō.dātāt̰ .
aδa. nō. tūm. sraoša.̣ aš ̣iia.
huraoδa. zāuuarə. daiiā̊.
hitaēibiiō. druuatātəm.
tanubiiō.
pouru.spaxštīm. t̰ biš ̣iiaṇtąm.
paiti.jaitīm. dušmainiiunąm.
haϑrā.niuuāitīm.
hamərəϑanąm.
auruuaϑanąm. t̰ biš ̣iiaṇtąm.
ahe. raiia. xvarənaŋhaca.
aiŋ́he. ama.
vərəϑraγnaca.ahe. yasna.
yazatanąm. təm. yazāi.
surunuuata. yasna. sraoš ̣əm.
aš ̣īm. zaoϑrābiiō. aš ̣īmca.
vaŋuhīm.
bərəzaitīm.nairīmca.
saŋhəm. huraoδəm:: āca.nō.
jamiiāt̰ . auuaŋhe. vərəϑrajā̊.
sraoš ̣ō. aš ̣iiō.
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ yazamaide::
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide. yim. ahurəm.
mazdąm.
yō. aš ̣ahe. apanōtəmō. yō.
aš ̣ahe. jaγmūštəmō:: vīspa.
srauuā̊. zaraϑuštri.
yazamaide::
vīspaca. huuaršta. š́ iiaoϑna.
yazamaide. varštaca.
varəš́ iiamnaca.::
Y57.27
Y57.28
Y57.29
yeŋ́hē. hātąm
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
yim. caϑβārō. auruuaṇtō.
auruš ̣a. raoxš ̣na. frādərəsra.
spəṇta. vīδuuā̊ŋhō. asaiia.
mainiuuasaŋhō. vazəṇti::
sruuaēna. aēšąm.
safā̊ŋhō.
̣
zaraniia. paiti.ϑβarštā̊ŋhō::
āsiiaŋha. aspaēibiia.
āsiiaŋha. vātaēibiia. āsiiaŋha.
vāraēibiia. āsiiaŋha.
maēγaēibiia. āsiiaŋha.
vaiiaēibiia. patarətaēibiia.
āsiiaŋha. huuastaiiā̊.
aiŋ́himanaiiā̊.
yōi. vīspə̄. tē. apaiieiṇti. yą.
auue. paskāt̰ . viieiṇti. nōit̰ .
auue. paskāt̰ . āfəṇte:: yōi.
uuaēibiia. snaiϑīžbiia.
frāiiataiieiṇti. vazəmna. yim.
vohūm. sraoš ̣əm. aš ̣īm.
yat̰ cit̰ . uš ̣astaire. hiṇduuō.
āgəuruuaiieite. yat̰ cit̰ .
daoš ̣ataire. niγne.
ahe. raiia. xvarənaŋhaca.
aiŋ́he. ama.
vərəϑraγnaca.ahe. yasna.
yazatanąm. təm. yazāi.
surunuuata. yasna. sraoš ̣əm.
aš ̣īm. zaoϑrābiiō. aš ̣īmca.
vaŋuhīm.
bərəzaitīm.nairīmca.
saŋhəm. huraoδəm:: āca.nō.
jamiiāt̰ . auuaŋhe. vərəϑrajā̊.
sraoš ̣ō. aš ̣iiō.
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ yazamaide::
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide. yim. ahurəm.
mazdąm.
yō. aš ̣ahe. apanōtəmō. yō.
aš ̣ahe. jaγmūštəmō:: vīspa.
srauuā̊. zaraϑuštri.
yazamaide::
vīspaca. huuaršta. š́ iiaoϑna.
yazamaide. varštaca.
varəš́ iiamnaca.::
Y57.30
Y57.31
Y57.32
yeŋ́hē. hātąm
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide. yō.
bərəzō. bərəziiāstō. mazdā̊.
dāmąn. nišaŋhasti.
yō. āϑritīm. hamahe. aiiąn.
hamaiiā̊. vā. xš ̣apō. imat̰ .
karš ̣uuarə. auuazāite. yat̰ .
xvaniraϑəm. bāmīm. snaiϑiš.
zastaiia. dražimnō.
brōiϑrō.taēžəm.
huuā.vaēγəm. kamərəδe.
paiti. daēuuanąm.
snaϑāi. aŋrahe. maniiə̄uš.
druuatō. snaϑāi. aēš ̣mahe.
xruuīm.draoš. snaϑāi.
māzainiianąm. daēuuanąm.
snaϑāi. vīspanąm.
daēuuanąm.
ahe. raiia. xvarənaŋhaca.
aiŋ́he. ama.
vərəϑraγnaca.ahe. yasna.
yazatanąm. təm. yazāi.
surunuuata. yasna. sraoš ̣əm.
aš ̣īm. zaoϑrābiiō. aš ̣īmca.
vaŋuhīm.
bərəzaitīm.nairīmca.
saŋhəm. huraoδəm:: āca.nō.
jamiiāt̰ . auuaŋhe. vərəϑrajā̊.
sraoš ̣ō. aš ̣iiō.
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ yazamaide::
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide. yim. ahurəm.
mazdąm.
yō. aš ̣ahe. apanōtəmō. yō.
aš ̣ahe. jaγmūštəmō:: vīspa.
srauuā̊. zaraϑuštri.
yazamaide::
vīspaca. huuaršta. š́ iiaoϑna.
yazamaide. varštaca.
varəš́ iiamnaca.::
Y57.33
Y57.34
yeŋ́hē. hātąm
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
iδat̰ ca. ainiδat̰ ca. iδat̰ ca.
vīspąmca. aipi. imąm. ząm.
vīspā̊. sraoš ̣ahe. aš ̣iiehe.
taxmahe. tanumąϑrahe.
taxmahe. hąm.varəitiuuatō.
bāzuš.aojaŋhō. raϑaēštā̊.
kamərəδō.janō. daēuuanąm.
vanatō. vanaitīš.
vanaitiuuatō. aš ̣aonō. vanatō.
vanaitīš. vanaiṇtīmca.
uparatātəm. yazamaide.
yąmca. sraoš ̣ahe. aš ̣iiehe.
yąmca. arštōiš. yazamaide.
vīspa. nmāna. sraoš ̣ō.pāta.
yazamaide. yeŋ́hāδa. sraoš ̣ō.
aš ̣iiō. friiō. friϑō. paiti.zaṇtō.
nāca. aš ̣auua. frāiiō.humatō.
frāiiō.hūxtō. frāiiō.huuarštō.
ahe. raiia. xvarənaŋhaca.
aiŋ́he. ama.
vərəϑraγnaca.ahe. yasna.
yazatanąm. təm. yazāi.
surunuuata. yasna. sraoš ̣əm.
aš ̣īm. zaoϑrābiiō. aš ̣īmca.
vaŋuhīm.
bərəzaitīm.nairīmca.
saŋhəm. huraoδəm:: āca.nō.
jamiiāt̰ . auuaŋhe. vərəϑrajā̊.
sraoš ̣ō. aš ̣iiō.
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ yazamaide::
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide. yim. ahurəm.
mazdąm.
yō. aš ̣ahe. apanōtəmō. yō.
aš ̣ahe. jaγmūštəmō:: vīspa.
srauuā̊. zaraϑuštri.
yazamaide::
vīspaca. huuaršta. š́ iiaoϑna.
yazamaide. varštaca.
varəš́ iiamnaca.::
yeŋ́hē. hātąm
Y57.35
yaϑā. ahū. vairiiō (2x)
yasnəmca. vahməmca.
aojasca. zauuarəca.
āfrīnāmi::
sraoš ̣ahe. aš ̣iiehe. taxmahe.
tanumąϑrahe. darš ̣i.draoš.
āhūiriiehe.
aš ̣əm. vohū (3x)
yeŋ́hē. mē. aš ̣āt̰ . hacā.
vahištəm. yesnē. paitī.
vaēdā. mazdā̊. ahurō. yōi.
ā̊ŋharəcā. həṇticā. tą. yazāi.
xvāiš. nāmə̄nīš. pairicā.
jasāi. vaṇtā.:: vohū.
xš ̣aϑrəm. vairīm. bāgəm.
aibībairištəm.
VrS30.0
VrS30.1
VrS30.2
yaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaotā.
frā. mē. marūtē. aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā. aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū.
səraoš ̣ō. iδā. astū. ahurahe.
mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe.
aš ̣aonō. yə̄. nā̊. ištō.
VrS20
.0
auua. uš ̣i. dāraiiaδβəm.
mazdaiiasna. zaraϑuštraiiō.
dāitiianąm.
raϑβiianąm. huuarštanąm.
ϑnanąm.
varəzāi. pairi. aδāitiianąm.
araϑβiianąm.
dužuuarštanąm.
ϑnanąm. varəzāi.2
vərəziiātąmca. iδa. vohu.4
vāstriia.
uiiamna. anuiiamnāiš. daste
sraoš ̣asca. iδā. astū.
ahurahe.
VrS20
.1
#VrS2
0.2
VrS30.3
VrS30.4
VrS30.5
VrS30.6
VrS30.7
mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe.
aš ̣aonō.
y . nā̊. ištō.
fšūšaheca. mąϑrahe.
frauuākaēca.
paitiiāstaiiaēca.
mazdātaiiaēca.7
zarazdātaiiaēca.8
framərətaiiaēca.9
fraoxtaiiaēca.10
vərəϑraγne. aš ̣aone.11
anapiiūxδe.
anapiš ̣ūte:
yō. frauuaoce.1 yō. f
rauuaxš ̣iieite.2
maza.3 amauua. vərəϑraja.4
vīduuaēštuuō:5
vacąmca. vārəϑraγninąm.6
frauuākāi.7
āϑrasca. ahurahe. mazdā̊
staotaca. yasnāica.
vahmāica.2
frasastaiiaēca. yat̰ . aēš ̣a.
ahurahe.
mazdā̊. yat̰ . aēš ̣a.
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
rat ušca. aš ̣aonō. bərəzatō.
yasnāica.
vahmāica. yat̰ .
apanōtəmahe. raϑβō.
yat̰ . jaγmū iiā̊. 3 aš ̣ōiš. yat̰ .
jaγmū iiā̊. ratufritōiš.
yat̰ . mąϑrahe. spəṇtahe. yat̰ .
daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
yat̰ . staotanąm.
yesniianąm. yat̰ .
vīspaēš ̣ąmca. raϑβąm.
vīspanąmca. ratufritinąm.
vīspaiiā̊.
sącat̰ ca.1 aš ̣aonō. stōiš.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
səraoš ̣ō. astū. ahurahe.
mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe.
aš ̣aonō. yə̄. nā̊. ištōauuaϑāt̰ .
iδā. səraoš ̣ō. astū. ahurahe.
mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe.
aš ̣aonō. yə̄. nā̊. ištō
auua. paδō. auua. zast .
auua. uš ̣i. dāraiiaδβəm.
VrS20
.3
VrS20
.4
VrS20
.5
VrS20
.6
VrS20
.7
VrS30.8
VrS30.9
[=Vr15.3
]
VrS30.10
VrS30.11
VrS30.12
mazdaiiasna. zaraϑuštraiiō.
dāitiianąm.
raϑβiianąm. huuarštanąm.
iiaoϑnanąm.
varəzāi. pairi. aδāitiianąm.
araϑβiianąm.
dužuuarštanąm.
iiaoϑnanąm. varəzāi.2
vərəziiātąmca. iδa. vohu.4
vāstriia.
uiiamna. anuiiamnāiš. daste
sraoš ̣asca. iδā. astū.
ahurahe.
mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe.
aš ̣aonō.
y . nā̊. ištō.
fšūšaheca. mąϑrahe.
frauuākaēca.
paitiiāstaiiaēca.
mazdātaiiaēca.7
zarazdātaiiaēca.8
framərətaiiaēca.9
fraoxtaiiaēca.10
vərəϑraγne. aš ̣aone.11
anapiiūxδe.
anapiš ̣ūte:
yō. frauuaoce. yō. f rauuaxš ̣iieite.
maza. amauua. vərəϑraja. vīduuaēštuuō.
vacąmca. vārəϑraγninąm. frauuākāi.
āϑrasca. ahurahe. mazdå.
staotaca. yasn¦ica. vahm¦ica.
frasastaiia§ca. yaû. a§úa. ahurahe.
mazd¶. yaû. a§úa. amÆúan¿m.
spÆðtan¿m. ratÇuøca. aúaon©.
bÆrÆzat©. yasn¦ica. vahm¦ica. yaû.
apan©tÆmahe. raýÖ©. yaû.
jaßmªùii¶. aú©iø. yaû. jaßmªùii¶.
ratufrit©iø.
yaû. m¿ýrahe. spÆðtahe. yaû.
da§naii¶. m¦zdaiiasn©iø. yaû.
staotan¿m. yesniian¿m. yaû.
v¨spa§ú¿mca. raýÖ¿m. v¨span¿mca.
ratufritin¿m. v¨spaii¶. s¿caûca.
aúaon©. st©iø. yasn¦ica. vahm¦ica.
xúnaoýr¦ica. frasastaiia§ca.
səraoš ̣ō. astū. yat̰ .
paouruuīm. tat̰ . ustəməmcīt̰ ::
yaϑā. ahū. vairiiō. ẏō.
ātrauuaxšō. frā. mē. marūtē.
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū.
auuaϑāt̰ . iδā. səraoš ̣ō. astū.
ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
səuuīštahe. aš ̣aonō. yə̄. nā̊.
#VrS2
0.8
ištō sraošasca.
iδā. astū.
̣
ahurahe.
mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe.
aš ̣aonō.
y . nā̊. ištō.
fšūšaheca. mąϑrahe.
frauuākaēca. paitiiāstaiiaēca.
mazdātaiiaēca.7
zarazdātaiiaēca.8
framərətaiiaēca.9
fraoxtaiiaēca.10
vərəϑraγne. ašaone.11
̣
anapiiūxδe.
anapiš ̣ūte:
yō. frauuaoce. yō. f
rauuaxš ̣iieite.
maza. amauua. vərəϑraja.
vīduuaēštuuō.
vacąmca. vārəϑraγninąm.
frauuākāi.
āϑrasca. ahurahe. mazdå.
staotaca. yasn¦ica. vahm¦ica.
frasastaiia§ca. yaû. a§úa.
ahurahe. mazd¶. yaû. a§úa.
amÆúan¿m. spÆðtan¿m.
ratÇuøca. aúaon©.
bÆrÆzat©. yasn¦ica.
vahm¦ica. yaû.
apan©tÆmahe. raýÖ©. yaû.
jaßmªùii¶. aú©iø. yaû.
jaßmªùii¶. ratufrit©iø.
yaû. m¿ýrahe. spÆðtahe.
yaû. da§naii¶. m¦zdaiiasn©iø.
yaû. staotan¿m. yesniian¿m.
yaû. v¨spa§ú¿mca. raýÖ¿m.
v¨span¿mca. ratufritin¿m.
v¨spaii¶. s¿caûca. aúaon©.
st©iø. yasn¦ica. vahm¦ica.
xúnaoýr¦ica. frasastaiia§ca.
sraošō astū
sraošəm.
aš ̣īm. yazamaide::
̣
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide. yim. ahurəm. mazdąm.
yō. aš ̣ahe. apanōtəmō. yō. aš ̣ahe.
jaγmūštəmō:: vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri.
yazamaide:: vīspaca. huuaršta. š́ iiaoϑna.
yazamaide. varštaca. varəš́ iiamnaca.::
yeŋ́hē. hātąm.
Y58
Y58.1
tat̰ . sōiδiš. tat̰ . vərəϑrəm.
dadəmaidē. hiiat̰ . nəmə̄.
huciϑrəm. aš ̣iš.hāgət̰ .
Y58.2
Y58.3
Y58.4
Y58.5
Y58.6
ārmaitiš.hāgət̰ . yeŋ́hē.
nəmaŋhō. ciϑrəm.
humatəmcā. hūxtəmcā.
huuarštəmcā.
tat̰ . nə̄. nəmə̄. nipātū. pairī.
daēuuāat̰ cā. t̰ baēš ̣aŋhat̰ .
maš́ iiāat̰ cā:: ahmāi.
nəmaŋhē. āuuaēdaiiamaidē.
gaēϑā̊scā. tanuuascā.
nipātaiiaēcā.
nišaŋharətaiiaēcā.
harəϑrāicā. aiβiiāxštrāicā.
nəmahī. š́ iiāmā. ahurā.
mazdā. nəmahī. usə̄mahī.
nəmaŋhē. vīsāmaidē.
nəmaŋhē. āuuaēdaiiamaidē.
gaēϑā̊scā. tanuuascā.
nipātaiiaēcā.
nišaŋharətaiiaēcā.
harəϑrāicā. aiβiiāxštrāicā.
nəmaŋhō. ā. yaϑā. nəmə̄.
xš ̣māuuatō.
fš ̣ūmā̊. astī. aš ̣auuā.
vərəϑrajā. vahištō. fš ̣ūš ̣ə̄.
carəkərəmahī:: hə̄. ptā.
gə̄ušcā. aš ̣aŋhācā. aš ̣aonascā.
aš ̣āuuairiiā̊scā. stōiš. haiϑiiō.
vaŋhudā̊. yeŋ́hē. və̄.
masānascā. vaŋhānascā.
sraiianascā. carəkərəmahī::
hə̄cā. nā. fš ̣ūmā̊. nišaŋharatū.
hə̄. aiβiiāxš ̣aiiatū. hadā.
aš ̣ācā. vāstrācā. frārāticā.
vīdīš ̣aiiācā. ainiticā. āϑrācā.
ahurahē. mazdā.
yaϑā. nə̄. dātā. aməš ̣ā.
spəṇtā. aϑā. nā̊. ϑrāzdūm::
ϑrāzdūm. nə̄. vaŋhauuō.
ϑrāzdūm. nə̄. vaŋuhīš.
ϑrāzdūm. nə̄. aməš ̣ā. spəṇtā.
huxš ̣aϑrā. huδā̊ŋhō:: naēcīm.
tə̄m. aniiə̄m. yūš ̣mat̰ . vaēdā.
aš ̣ā. aϑā. nā̊. ϑrāzdūm.
pairī. manā̊. pairī. vacā̊.
pairī. š́ iiaoϑanā. pairī. pasūš.
pairī. vīrə̄ṇg. spəṇtāi.
maniiauuē. dadəmahī::
hauruuafš ̣auuō. druuō.gaēϑā.
druuafš ̣auuō. druuō.vīrā.
druuā. hauruuā. aš ̣iuuaṇtō.
daϑuš ̣ō. daduš ̣ō. dadūžbīš.
Y58.7
Y58.8
Y58.9
Y59
Y59.1
Y59.2
Y59.3
Y59.4
raocə̄bīš. hąm.vaēnōimaidī.
yāiš. ahurahē. mazdā̊.
nəmasə. tōi. ātarə̄. ahurahē.
mazdā̊. mazištāi. yā̊ŋhąm.
paitī.jamiiā̊. mazə̄. auuax́iiāi.
mazə̄. rafənōx́iiāi. dāidī.
hauruuātā̊. amərətātā̊.
hauruuąm. haṇdāitīm.
staotanąm. yesniianąm.
yazamaide. apanōtəmaiiā.
paitī. vacastaštā:: sraēštąm.
at̰ . tōi. kəhrpə̄m. kəhrpąm.
āuuaēdaiiamahī. mazdā.
ahurā. imā. raocā̊.
barəzištəm. barəzimanąm.
auuat̰ . yāt̰ . huuarə̄. auuācī.
Y58.4-8 (2x)
staota. yesniia. yazamaide.
yā. dātā. aŋhə̄uš.
paouruiiehiiā.
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: aməš ̣ā. spəṇtā.
huxš ̣aϑrā. huδā̊ŋhō.
yazamaide.
asniia. aš ̣auuana. aš ̣ahe.
ratauuō. yazamaide::
hāuuanīm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide::
sāuuaŋhaēm. vīsīmca.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: miϑrəm.
vouru.gaoiiaoitīm.
hazaŋra.gaoš ̣əm.
baēuuarə.caš ̣manəm.
aoxtō.nāmanəm. yazatəm.
yazamaide:: rāma. xvāstrəm.
yazamaide.
rapiϑβinəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide::
frādat̰ .fš ̣āum. zaṇtuməmca.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: aš ̣əm. vahištəm.
ātrəmca. ahurahe. mazdā̊.
puϑrəm. yazamaide.
uzaiieirinəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide::
frādat̰ .vīrəm. dāx́iiuməmca.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: bərəzaṇtəm.
ahurəm. xš ̣aϑrīm. xš ̣aētəm.
=Y17
Y59.5
Y59.6
Y59.7
VrS31.1
VrS31.2
apąm. napātəm.
auruuat̰ .aspəm. yazamaide::
apəmca. mazdaδātąm.
aš ̣aonīm. yazamaide.::
aiβisrūϑriməm. aibigāim.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm.yazamaide::frādat̰ .vīsp
ąm.hujiiāitīm.
zaraϑuštrōtəməmca.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: aš ̣āunąm.
vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō. yazamaide::
γnā̊sca. vīrō.vąϑβā̊.
yazamaide:: yāiriiąmca.
huš ̣itīm. yazamaide::
aməmca. hutaštəm.
huraoδəm. yazamaide::
vərəϑraγnəmca. ahuraδātəm.
yazamaide:: vanaiṇtīmca.
uparatātəm. yazamaide.::
uš ̣ahinəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide::
bərəjīm. nmānīmca.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: sraošəm.
aš ̣īm.
̣
huraoδəm. vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide::
raš ̣nūm. razištəm.
yazamaide:: arštātəmca.
frādat̰ .gaēϑąm.
varədat̰ .gaēϑąm.
yazamaide.::
māhiia. aš ̣auuana. aš ̣ahe.
ratauuō. yazamaide::
aṇtarəmā̊ŋhəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide::
pərənō.mā̊ŋhəm.
vīš ̣aptaϑəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.::
ratauuō. mainiiauua. ẏ.
ratauuō. gaēϑiia.
yazamaide. ratauuō. upāpa.
yazamaide. ratauuō.upasma.
yazamaide. ratauuō.
fraptərəjāta. yazamaide.
ratauuō. rauuascarāta.
yazamaide. ratauuō.
caŋraŋhāca. yazamaide.
yāiriia. aš ̣auuana. aš ̣ahe.
ratauuō. yazamaide.
VrS7.1
VrS7
VrS7.2
VrS31.3
VrS31.4
VrS31.5
VrS31.6
maiδiiōizarə.
maēm.paiiaŋhəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. maiδiiōišəməm.
vāstrō.dātainīm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
paitišhahīm. hahīm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. aiiāϑriməm.
fraouruuaēštriməm.
varšniharštəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
maiδiiāirīm. sarəδəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide.
hamaspaϑmaēdaēm. arətō.
karəϑnəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
gaēϑanąm. ā̊ŋhairīm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. yat̰ . ā̊ŋhairiiō.
zīzanən:: vīspe. tē. ratauuō.
yazamaide. yōi. aoxta.
ahurō. mazdā̊. zaraϑuštrāi.
yasniiāca. vahmiiāca. aš ̣āt̰ .
haca. yat̰ . vahištāt̰ .
ϑβąm. ratūm. yazamaide.
yim. ahurəm. mazdąm.
mainiiaom. mainiiauuanąm.
dāmanąm. mainiiaoiiā̊.
stōiš. ahūmca. ratūmca::
ϑβąm. ratūm. yazamaide.
yim. zaraϑuštrəm.
spitāməm. gaēϑīm.
gaēϑiianąm. dāmanąm.
gaēϑiiaiiā̊. stōiš. ahūmca.
ratūmca.
raϑβąm. framarətārəm.
yazamaide. yim. narəm.
aš ̣auuanəm. daδrānəm.
humatəmca. manō.
hūxtəmca. vacō.
huuarštəmca. š́ iiaoϑnəm::
spəṇtąm. ārmaitīm.
darətəm. yōi. mąϑrəm.
saoš́ iiaṇtō. yeŋ́he.š́ iiaoϑnāiš.
gaēϑā̊. aš ̣a. frādəṇte.
sarəδa. aš ̣auuana. ašahe.
̣
ratauuō. yazamaide.
ahunəm. vairīm.
frasraoϑrəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
VrS7.3
VrS7.4
VrS7.5
VrS7.6
VrS31.7
VrS31.8
VrS31.9
aš ̣əm. vahištəm. staoϑβəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. yeŋ́hē.hātąm.
hufrāiiaštąm. aš ̣aonīm.
yazamaide.
ahunauuaitīm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. γənā̊. hubaγā̊.
hufəδrīš. huraoδaŋhō.
yazamaide. ahuməṇtəm.
ratuməṇtəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide::
hō. zī. asti. ahumaca.
ratumaca. yō. ahurō.
mazdā̊:: yasnəm. sūrəm.
haptaŋhāitīm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
arəduuīm.8 sūrąm.
anāhitąm. aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide
uštauuaitīm.
gāϑąm. aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
ratūm.
yazamaide: garaiiō.
aš ̣a āϑrā̊.
pouru. āϑrā̊. mazdaδāta.
aš ̣auuana.
aš ̣ahe. ratauuō. yazamaide:
spəṇtā.mainiiūm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide:
vərəϑraγnəm.
ahuraδātəm. yazamaide:
vanaiṇtīmca.
uparatātəm. yazamaide.
vohuxšaϑrąm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: miϑrəm.
vouru.gaoiiaoitīm.
yazamaide:: rāma.
xvāstrəm. yazamaide::
vahištōištīm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: dahmąm.
vaŋuhīm. āfritīm.
yazamaide:: dahməmca.
narəm. aš ̣auuanəm.
yazamaide:: uγrəm.
taxməm. dāmōiš.
upamanəm. yazatəm.
yazamaide.
VrS7.7
VrS7.8
VrS7.9
airiiamanəm. iš́ īm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: fšūšō.mąϑrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: ratūm.
bərəzəm. haδaoxtəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide.
āhūirīm. frašnəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: āhūirīm.
t̰ kaēšəm. aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide:: hadiš.
vāstrauuatō. yazamaide::
vāstrəm. bərətəm. gauue.
huδā̊ŋhe. yazamaide::
gaodāiiūm. narəm.
aš ̣auuanəm. yazamaide.
VrS31.10
VrS31.11
Y59.9
Y59.10
(date)
Y59.11
vīspe. aš ̣ahe. ratauuō.
yazamaide.
yōi. həṇti. aš ̣ahe. ratauuō.
ϑraiiasca.1
ϑrisąsca. nazdišta.
pairišhāuuanaiiō.
yōi. həṇti. aš ̣ahe. yat̰ .
vahištahe.
mazdō.frasāsta.
zaraϑuštrō.fraoxta
ahura. miϑra. bərəzaṇta.
aiϑiiajaŋha.1
aš ̣auuana. yazamaide:
str ušca. mā̊ŋhəmca.
huuarəca. uruuarāhu. paiti.
barəsmaniiāhu
miϑrəm. vīspanąm.
da´xiiunąm.
daiŋ́hupaitīm.2 yazamaide:
(rōz) ...
yazamaide: (māh) ...
ϑβąm. ātrəm.1 ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm.2
yazamaide: ātrəm.
bərəzisauuaŋhəm3
yazamaide:
ātrəm.1 vohu.friiānəm.4
yazamaide:
ātrəm.1 uruuāzištəm.
yazamaide: ātrəm.1
vāzištəm. yazamaide:
ātrəm.1 sp ništəm.
yazamaide: xš ̣aϑrəm.
nafəδrəm. nairiiō.saŋhəm.
VrS7.10
VrS7.11
Y59.12
Y59.13
Y59.14
Y59.15
yazatəm. yazamaide: ātrəm.1
vīspanąm. nmānanąm.
nmānō.paitīm.
mazdaδātəm.5 ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. mat̰ .
vīspaēibiiō. ātərəbiiō
āpō. vaŋuhīš. vahištā̊.
mazdaδātā̊.
aš ̣aonīš. yazamaide: vīspā̊.
āpō. mazdaδātā̊.3 ašaonīš.
̣
yazamaide:
vīspā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊.
aš ̣aonīš.
yazamaide
mąϑrəm. spəṇtəm.
aš arənaŋhəm.1 yazamaide:
dātəm. vīdōiiūm.2
yazamaide:
dātəm. zaraϑuštri.3
yazamaide: darəγąm.
upaiianąm. yazamaide:
daēnąm. vaŋuhīm.4
māzdaiiasnīm. yazamaide
gairīm. uš ̣idarənəm.1
mazdaδātəm. aš ̣a āϑrəm.
yazatəm. yazamaide: vīspā̊.
garaiiō.2 aš ̣a āϑrā̊.
pouru. āϑrā̊. mazdaδāta
aš ̣auuana. aš ̣ahe. ratauuō.
yazamaide:
uγrəm. kauuaēm. arənō.
mazdaδātəm.
yazamaide: uγrəm.
a arətəm. arənō.
mazdaδātəm. yazamaide:
aš ̣īm. vaŋuhīm.3
yazamaide: xš ̣ōiϑnīm.
bərəzaitīm. amauuaitīm.
huraoδąm. āparąm.
arənō. mazdaδātəm.
yazamaide. sauuō.
mazdaδātəm. yazamaide
dahmąn. vaŋuhīm. āfritīm.
yazamaide:
dahməmca. narəm.
aš ̣auuanəm. yazamaide:
uγrəm. taxməm. dāmōiš.
upamanəm.
yazatəm. yazamaide
Y59.16
Y59.17
Y59.18
Y59.19
Y59.20
Y59.21
Y59.22
imā̊. apasca. zəmasca.
uruuarā̊sca.
yazamaide: imā̊. asā̊sca.
š ̣ōiϑrā̊sca.
gaoiiaoitīšca. maēϑaniiā̊sca.1
ənā̊sca. yazamaide:
iməmca.
š ̣ōiϑrahe. paitīm. yazamaide.
yim.
ahurəm. mazdąm.
ratauuō. vīspe.1 mazišta.
yazamaide.
aiiara. asniia. māhiia. yāiriia.
sarəδa
aš ̣āunąm. vaŋuhīš.2 sūrā̊.
spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō. staomi.3
zbaiiemi. ufiiemi:
yazamaide.4 nmāniiā̊. vīsiiā̊.
zaṇtumā̊.
dā´xiiumā̊.5 zaraϑuštrōtəmā̊.
vīspanąmca. åŋhąm.
paoiriianąm.2
frauuašinąm.
iδa. yazamaide.
̣
frauuašīm.3
̣
auuąm. yąm. ahurahe. mazdå.
mazištąmca.4
vahištąmca. sraēštąmca.
xraoždištąmca.
xraϑβištąmca.
hukərəptəmąmca.5
aš ̣āt̰ . apanōtəmąmca.
aš ̣āunąm. vaŋuhīš. sūrå.
spəṇtå.
frauuašaiiō.
yazamaide.
̣
yå. aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
xš ̣aētanąm. vərəzi.dōiϑranąm.
bərəzatąm. aiβiiāmanąm.
taxmanąm. āhūiriianąm.
yōi. aiϑiiajaŋhō. ašauuanō.
̣
paoiriianąm. t̰ kaēš ̣anąm.
paoiriianąm.
sāsnō.gūš ̣ąm.2 iδa. aš ̣aonąm.
aš ̣aoninąmca.
ahūmca. daēnąmca.
baoδasca. uruuānəmca.
frauuaš ̣īmca. yazamaide.
yōi.1 aš ̣āi. vaonarə.2 gaiiehe.
marəϑnō.3
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide:
Y26.1
Y26.2
Y26.3
Y26.4
Y59.23
Y59.24
Y59.25
zaraϑuštrahe. spitāmahe. iδa.
aš ̣aonō.
aš ̣īmca.4 frauuaš ̣īmca.
yazamaide: kauuōiš.
vīštāspahe. aš ̣aonō.
frauuaš ̣īm.
yazamaide: isat̰ .vāstrahe.5
zaraϑuštrōiš.
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide
nabānazdištanąm. iδa.
aš ̣aonąm. aš ̣aoninąmca.
ahūmca. daēnąmca.
baoδasca.
uruuānəmca. frauuaš ̣īmca.
yazamaide. yōi.2
aš ̣āi. vaonarə. mat̰ .
vīspābiiō.3
aš ̣aonibiiō. frauuaš ̣ibiiō.
yā̊. irīriϑuš ̣ąm.4 aš ̣aonąm.
yā̊sca. juuaṇtąm.5 aš ̣aonąm.
yā̊sca. narąm. azātanąm.
fraš ̣ō.carəϑram.6
ṇtąm.
iδa. iristanąm. uruuanō.1
yazamaide.
yā̊. aš ̣aonąm.2 frauuaš ̣aiiō:
vīspanąm.
ahmiia. nmāne.
nabānazdištanąm.
para.iristanąm.
aēϑrapaitinąm.3
aēϑriianąm.4
narąm. nāirinąm. iδa.
aš ̣aonąm.
aš ̣aoninąm. frauuaš ̣aiiō.
yazamaide.
vīspanąm. aēϑrapaitinąm.1
aš ̣aonąm.
frauuaš ̣aiiō.2 yazamaide:
vīspanąm.
aēϑriianąm.3 ašaonąm.
̣
frauuaš ̣aiiō.2
yazamaide: vīspanąm.
narąm. aš ̣aonąm.4
frauuaš ̣aiiō. yazamaide:
vīspanąm.
nāirinąm. aš ̣aoninąm.5
frauuaš ̣aiiō.2
yazamaide
Y26.5
Y26.6
Y26.7
Y59.26
Y59.27
Y59.28
Y59.29
Y59.30
Y59.31
vīspanąm.
apərənāiiūkanąm.1
dahmō.kərətanąm.
aš ̣aonąm. frauuaš ̣aiiō.
yazamaide: āda´xiiunąmca.
aš ̣aonąm.
frauuaš ̣aiiō. yazamaide:
uzdā´xiiunąmca.2
aš ̣aonąm. frauuaš ̣aiiō.
yazamaide
narąmca. aš ̣aonąm.
frauuaš ̣aiiō. yazamaide.
nāirinąmca. aš ̣aoninąm.
frauuaš ̣aiiō.
yazamaide: vīspā̊. aš ̣āunąm.1
vaŋuhīš.
sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaš ̣aiiō.
yazamaide.
yā̊. haca. gaiiāt̰ . marəϑnat̰ .2
ā.sao iiaṇtāt̰ .3 vərəϑraγnat̰ .
vərəϑraγnəm. ahuraδātəm.
yazamaide:
sao iiaṇtəm1 vərəϑrājanəm.
yazamaide: imat̰ . barəsma.
haδa.zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm2 aš ̣aiia.
frastarətəm3
yazamaide:4 haom.
uruuānəm. yazamaide:
hauuąm5 frauuaš ̣īm.
yazamaide.
vīspe. aš ̣auuanō. yazata.
yazamaide:
vīspe. aš ̣ahe. ratauuō.
yazamaide.
hāuuanīm. paiti. ratūm.
sāuuaŋhaēm.
vīsīmca. paiti. ratūm.
ratauuō. vīspe.
mazišta. paiti. ratūm.:
yeŋ́hē. hātąm
vaŋhu. tū. tē. vaŋhaot̰ .
vaŋhō. buiiāt̰ . huuāuuōiia.
yat̰ . zaoϑre. hanaēš ̣a. tū. tūm.
tat̰ . mīždəm. yat̰ . zaota.
hanaiiamnō. ā̊ŋha.
frāiiō.humatō. frāiiō.hūxtō.
frāiiō.huuarštō.
jamiiāt̰ . vō. vaŋhaot̰ . vaŋhō.
mā. vō. jamiiāt̰ . akāt̰ . aš ̣ō.
mā. mē. jamiiāt̰ . akāt̰ . aš ̣ō.
Y26.8
Y26.9
Y59.32
YVr59.33
yaϑā. ahū. vairiiō (10x)
aš ̣əm. vohū (10x)
ahunəm. vairīm. yazamaide:
aš ̣əm.
vahištəm. sraēštəm. aməš ̣əm.
spəṇtəm.
yazamaide: fš ̣ūš ̣ō. mąϑrəm.
haδaoxtəm.1
yazamaide: hauruuąm
haṇdāitīm staotanam
yesniianąm. yazamaide:
staota.
yesniia. yazamaide2 yā.
dātā.
aŋh uš. paouruiiehiiā
yeŋ́hē. hātąm
yaϑā. ahū. vairiiō (2x)
VrS32.0
yeŋ́hē. mē. aš ̣āt̰ . hacā.
vahištəm. yesnē. paitī.
vaēdā. mazdā̊. ahurō. yōi.
ā̊ŋharəcā. həṇticā. tą. yazāi.
xvāiš. nāmə̄nīš. pairicā.
jasāi. vaṇtā.
yeŋ́hē. hātąm
aš ̣əm. vohū
VrS32.1
VrS32.2
yaϑā. ahū. vairiiō (2x)
yasnəmca. vahməmca.
hubərətīmca ušta.bərətīmca.
vaṇta.bərətīmca āfrīnāmi.
tauua. ātarš. puϑra. ahurahe.
mazdā̊. yesniiō. ahi.
vahmiiō. yesniiō. buiiā̊.
vahmiiō. nmānāhu.
ma iiākanąm. ušta. buiiāt̰ .
ahmāi. naire. yasə.ϑβā.
bāδa. frāiiazāite.
aēsmō.zastō. barəsmō.zastō.
gao.zastō. hāuuanō.zastō.
dāitiiō.aēsmi.buiiā̊.
dāitiiō.baoiδi.buiiā̊.
dāitiiō.piϑβi.buiiā̊3
dāitiiō.upasaiieni.buiiā̊.
pərənāiiuš.harəϑri.buiiā̊.
dahmāiiuš.harəϑri.buiiā̊.
ātarš. puϑra. ahurahe.
mazdā̊.
Y62.1
Y62.2
VrS32.3
VrS32.4
VrS32.5
VrS32.6
VrS32.7
saoci.buiie1 ahmiia. nmāne.
mat̰ .saoci.buiie. ahmiia.
nmāne. raocahi.buiie.
ahmiia. nmāne.
vaxš ̣aϑi.buiie. ahmiia.
nmāne. darəγəmcit̰ . aipi.
zruuānəm6 upa. sūrąm.
fraš ̣ō.kərətīm. haδa sūraiiā̊
vaŋhuiiā̊ fraš ̣ō.kərətōit̰ .
dāiiā̊. mē. ātarš. puϑra.
ahurahe. mazdā̊. āsu.
āϑrəm. āsu. ϑrāitīm. āsu.
jītīm. pouru.1 āϑrəm.
pouru. ϑrāitīm.2 pouru.
jītīm.3. mastīm.4 spānō.
xš ̣uuiβrəm.5 hizuuąm.
urune. uš ̣i. xratūm.
pascaēta.7 masitəm.
mazā̊ṇtəm.9 apairi.āϑrəm.
nairiiąm. pascaēta.
hąm.varəitīm.
ərəδβō.zəṇgąm.2
a aϑriiąm. āsitō.gātūm.
jaγaurūm. tuϑruš ̣ąm.
āsnąm.5 frazaṇtīm.
karš ̣ō.rāząm. viiaxanąm.
hąm.raoδąm.8 huuapąm.9
huuīrąm. yā.mē. frāδaiiāt̰ .10
nmānəmca.11 vīsəmca.
zaṇtūmca. da´xiiūmca.
daiǰhusastīmca
dāiiā̊ mē ātarš puϑra.
ahurahe. mazdā̊. yā mē
aŋhat̰ afrasā̊ŋhā̊. nūrəmca
yauuaēca.tāite. vahištəm.
ahūm. aš ̣aonąm. raocaŋhəm
vīspō. āϑrəm. zazə.buiie3
vaŋhāuca4 mižde.
vaŋhāuca. srauuahi6
urunaēca. darəγe. hauuaŋhe.
barəsmana. paiti.bərəta.
haδa.zaoϑra. daϑuš ̣ō.
ahurahe. mazdā̊. raēuuatō.
xvarənaŋuhatō. aməš ̣anąm.
spəṇtanąm
aš ̣əm. vohū. (3x)
barəsmana. paiti.bərəta.
haδa.zaoϑra. daϑuš ̣ō.
ahurahe. mazdā̊. raēuuatō.
xvarənaŋuhatō. aməš ̣anąm.
spəṇtanąm
Y62.3
Y62.4
Y62.5
Y62.6
ϑβąm. ātrəm. ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm. āiiese.
yešti.
aēsmą. āiiese. yešti. baoiδi.
tauua. āϑrō. ahurahe.
mazdā̊. puϑra.
imąm. aŋhuiiąmca.
aš́ iiąmca. raϑβąmca.
ratufritīmca. āiiese. yešti.
VrS32.811
(xšnūman
)
VrS32.9
VrS32.10
VrS32.11
VrS32.12
11
Missing in VS
xš ̣nūmaine. ahurahe. mazdā̊.
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
sraoš ̣ahe. aš́ iiehe. āϑrō.
ahurahe. mazdā̊. raϑβō.
bərəzatō. yō. aš ̣ahe.
āiiese. yešti. asniiaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō: hāuuan e2
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe. āiiese.
yešti. sāuuaŋh e. vīsiiāica.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe. āiiese.
yešti. miϑrahe.
vouru.gaoiiaotōiš.
hazaŋrō.gaoš ̣ahe.
baēuuarə.caš ̣manō.
aoxtō.nāmanō. yazatahe.
rāmanō. āstrahe
āiiese. yešti. rapiϑβināi.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe: āiiese.
yešti. frādat̰ .fš ̣auue.1
zaṇtumāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe: āiiese. yešti. aš ̣ahe.
vahištahe. āϑrasca. ahurahe.
mazdā̊.
āiiese. yešti. uzaiieirināi.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe: āiiese.
yešti. frādat̰ .vīrāi.
dā´xiiumāica.2 ašaone.
̣
aš ̣ahe. raϑβe: āiiese. yešti.
bərəzatō. ahurahe. nafəδrō.
apąm. apasca. mazdaδātaiiā̊.
āiiese. yešti. aiβisrūϑrimāi.1
aibigaiiāi. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe: āiiese. yešti.
frādat̰ .vīspąm.hujiiāt e.3
zaraϑuštrōtəmāica. aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: āiiese. yešti.
aš ̣āunąm.4 frauuaš ̣inąm.
Y22.4
Y22.5
Y22.6
Y22.7
Y22.8
VrS32.13
VrS32.14
VrS32.15
VrS32.16
γənąnąmca. vīrō.vąϑβanąm.
yāiriiaiiā̊sca.5 huš ̣itōiš.
amaheca. hutāštahe.
huraoδahe. vərəϑraγnaheca.
ahuraδātahe. vanaiṇtiiā̊sca.6
uparatātō
āiiese. yešti. uš ̣ahināi.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe: āiiese.
yešti. bərəjiiāi. nmāniiāica.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe: āiiese.
yešti. sraoš ̣ahe. a iiehe.
aš ̣iuuatō.1 vərəϑrājanō.
frādat̰ .gaēϑahe. raš ̣naoš.
razištahe. arštātasca.
frādat̰ .gaēϑaiiā̊.
varədat̰ .gaēϑaiiā̊
āiiese. yešti. māhiiaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō:
aṇtarəmā̊ŋhāi. aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: āiiese. yešti.
pərənō.mā̊ŋhāi.
vīš ̣aptaϑāica. ašaone.
̣
aš ̣ahe. raϑβe
āiiese. yešti. ratauuō.
mainiiauuanąm. ratauuō.
gaēϑiianąm.1
ratauuō. upāpanąm. ratauuō.
upasmanąm.
ratauuō. fraptərəjātąm.
ratauuō. rauuasca.
rātąm.2 ratauuō.
caŋraŋhācąm.3 aš ̣aonąm.
aš ̣ahe. raϑβąm.
āiiese. yešti. yāiriiaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō:
maiδiiōizarəmaiiehe.1
paiiaŋhō. aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō:
āiiese. yešti.
maiδiiōišəmahe.2
̣
vāstrō.dātainiiehe.3 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō:
āiiese. yešti.
paitišhahiiehe.4
hahiiehe. aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō:
āiiese. yešti. aiiāϑrimahe.5
fraouruuaēštrimahe.6
varš ̣niharštaheca.7 aš ̣aonō.
aš ̣ahe.
raϑβō: niuuaēδaii emi.
haṇkāraiiemi.
Y22.9
Y22.1
0
Vr26.
1
Vr26.
2
VrS32.17
VrS32.18
VrS32.19
maiδiiāiriiehe. sarəδahe.
aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi.
hamaspaϑmaēdaiiehe.8
arətō.karəϑnahe.9 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō
āiiese. yešti. gaēϑanąm.
ā̊ŋhairiiehe. ašaonō.
aš ̣ahe.
̣
raϑβō.
yat̰ . ā̊ŋhair iiō. zīzanən:1
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. staotanąm.
yesniianąm.
haṇdātanąm.
hufrāiiaštanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣ahe. raϑβąm:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. staotanąm.
yesniianąm.
haṇdātanąm.
hufrāiiaštanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣aoninąmca.2 aš ̣ahe.
miiazdanąm.
āiiese. yešti. sarəδaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō. ahurahe.
vairiiehe.
frasraoϑrahe.1 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō:
āiiese. yešti. aš ̣ahe.
vahištahe. staoϑβahe.
aš ̣aonō. ašahe.
̣
raϑβō: āiiese. yešti.
yeŋ́hē.hātaiiā̊. hufrāiiaštaiiā̊
.
aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe. raϑβō.
āiiese. yešti. ahunauuaitiiā̊.
gāϑaiiā̊. aš ̣aoniiā̊. ašahe.
̣
raϑβō:
āiiese. yešti. γənąnąm.1
pouru.sarəδō.vīrō.vąϑβaną
m. mazdaδātanąm.
aš ̣aonąm. aš ̣ahe. raϑβąm:
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. ahumatō.
ratumatō.
aš ̣aonō. ašahe.
raϑβō:
̣
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. yasnahe.
haptaŋhātōiš.
Vr26.
3
Vr26.
4
Vr26.
5
VrS32.20
VrS32.21
VrS32.22
aš ̣aonō. ašahe.
raϑβō:
̣
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. arəduiiā̊.2
āpō.
anāhitaiiā̊.3 aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe.
raϑβō
āiiese. yešti. uštauuaitiiā̊.
gāϑaiiā̊. aš ̣aoniiā̊. ašahe.
̣
raϑβō:
āiiese. yešti. gairinąm.
aš ̣a āϑranąm.
pouru. āϑranąm.
mazdaδātanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣ahe. raϑβąm:
āiiese. yešti.
spəṇtā.manii uš.1 gāϑaiiā̊.
aš ̣aoniiā̊.
aš ̣ahe. raϑβō: āiiese. yešti.
vərəϑraγnahe .2
ahuraδātahe. vanaiṇtiiā̊sca3
uparatātō. aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō.
āiiese. yešti.
vohuxš ̣aϑraiiā̊1
gāϑaiiā̊. aš ̣aoniiā̊. ašahe.
̣
raϑβō:
āiiese. yešti. miϑrahe.
vouru.gaoiiaotōiš.2
rāmanasca. āstrahe.3
aš ̣aonō. ašahe.
raϑβō:
̣
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. vahištōištōiš.
gāϑaiiā̊.
aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe. raϑβō:
niuuaēδāiiemi.
haṇkāraiiemi. dahmaiiā̊.
vaŋhuiiā̊. āfritōiš
dahmaheca. narš. aš ̣aonō.
uγraheca.
taxmahe. dāmōiš.
upamanahe. yazatahe.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō
āiiese. yešti. airiiamanō.
i iiehe.1 aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō:
āiiese. yešti.
fš ̣ūš ̣ō.mąϑrahe2
aš ̣aonō. ašahe.
raϑβō:
̣
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. rat uš.
bərəzō. haδaoxtahe.3
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō.
Vr26.
6
Vr26.
7
Vr26.
8
VrS32.23
VrS32.24
VrS32.25
VrS32.26
VrS32.27
āiiese. yešti. āhurōiš.
fraš ̣nahe.1 āhurōiš.
t̰ kaēšahe.
āhurōiš.
̣
dā´xiiumahe.2 āhurōiš.
zaraϑuštrōtəmahe.
aš ̣aonō. ašahe.
raϑβō:
̣
niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi. hadiš ̣aheca.
vāstrauuatō.
vāstrō.bərətaheca.3 gauue.
huδā̊ŋhe.
gaoidiieheca. narš. aš ̣aonō
āiiese. yešti. vīspaēibiiō.
aēibiiō.
ratubiiō. yōi. həṇti. ašahe.
̣
ratauuō.
ϑraiiasca.1 ϑrisąsca.
nazdišta. pairišhāuuanaiiō.
yōi. həṇti. aš ̣ahe. yat̰ .
vahištahe. mazdō.frasāsta.
zaraϑuštrō.fraoxta
āiiese. yešti. ahuraēibiia.
miϑraēibiia.
bərəzaṇbiia.1
aiϑiiajaŋhaēibiia.2
aš ̣auuanaēibiia.
stārąmca.
spəṇtō.mainiiauuanąm.
dāmanąm. tištriieheca.
stārō.
raēuuatō. arənaŋuhatō.
mā̊ŋhaheca.3
gaociϑrahe. huuarəca.
xš ̣aētahe. auruuat̰ .aspahe.
dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊.
miϑrahe. da´xiiunąm.
daiŋ́hupatōiš:4
āiiese. yešti. (rōz)… āiiese.
yešti.
(māh)…
āiiese. yešti. tauua. āϑrō.
ahurahe.
mazdā̊. puϑra. mat̰ .
vīspaēibiiō. ātərəbiiō:
āiiese. yešti. aiβiiō.
vaŋuhibiiō. vīspanąmca.
apąm. mazdaδātanąm.
vīspanąmca. uruuaranąm.
mazdaδātanąm
āiiese. yešti. mąϑrahe.
spəṇtahe.
Vr26.
9
Y22.1
2
Y22.1
3
Y22.1
4
Y22.1
5
VrS32.28
VrS32.29
VrS32.30
VrS32.31
aš ̣aonō. vərəziiaŋuhahe.1
dātahe.
vīdaēuuahe. dātahe.
zaraϑuštrōiš.
darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊.
daēnaiiā̊.
vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
āiiese. yešti. garōiš.
uš ̣i.darənahe.1
mazdaδātahe. aš ̣a āϑrahe.
vīspaēš ̣ąmca.
gairinąm. aš ̣a āϑranąm.
pouru. āϑranąm.
mazdaδātanąm.
kāuuaiieheca.
arənaŋhō. mazdaδātahe.
a arətaheca.
arənaŋhō. mazdaδātahe:
āiiese.
yešti. aš ̣ōiš. vaŋhuiiā̊.
cistōiš. vaŋhuiiā̊.
ərəϑ . vaŋhuiiā̊. rasąstātō.
vaŋhuiiā̊.
arənaŋhō. sauuaŋhō.
mazdaδātahe.
āiiese. yešti. dahmaiiā̊.
vaŋhuiiā̊.
āfritōiš. dahmaheca. narš.
aš ̣aonō.
uγraheca. taxmahe. dāmōiš.
upamanahe.
yazatahe.
āiiese. yešti. ā̊ŋhąm.
asaŋhąmca.
š ̣ōiϑranąmca.
gaoiiaoitinąmca.
maēϑananąmca.
auuō. arənanąmca.
apąmca.
zəmąmca. uruuaranąmca.
aiŋ́hā̊sca.1 zəmō.
auuaiŋ́heca.2 aš ̣nō.
vātaheca. ašaonō.
̣
̊
strąm.3 māŋhō. hūrō.
anaγranąm. raocaŋhąm.
aδātanąm. vīspanąmca.
spəṇtahe.
mainii uš. dāmanąm.
aš ̣aonąm. aš ̣aoninąmca.
aš ̣ahe. raϑβąm.
āiiese. yešti. raϑβō.
bərəzatō. yō.
Y22.1
6
Y22.1
7
Y22.1
8
Y22.1
9
VrS32.32
VrS32.33
xšnūman
VrS32.34
xšnūman
VrS32.35
aš ̣ahe: raϑβąm. aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca.
āiriianąmca.
sarəδanąmca. yōi. həṇti.
aš ̣ahe. ratauuō:
hāuuanōiš. raϑβō.
aēsmą. āiiese. yešti. baoiδi.
tauua. āϑrō. ahurahe.
mazdā̊. puϑra.
Gāhānbār
yōi. həṇti. aš ̣ahe.
ratauuō.
maiδiiōizarəmiiehe.
raϑβō [ayāb ān gāh ī
bawēd]
imąm. aŋhuiiąmca.
aš́ iiąmca. raϑβąmca.
ratufritīmca. āiiese. yešti.
xš ̣nūmaine. ahurahe. mazdā̊. xš ̣nūmaine. raϑβō.
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
bərəzatō. yō. aš ̣ahe.
[xšnūman ān ī bawēd]
raϑβąm. aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. raϑβąm.
vīspe. mazištanąm.3
yōi. həṇti. aš ̣ahe.
ratauuō. hāuuanīm.
paiti. ratūm.
maiδiiōi.zarəmaiiehe.
raϑβō. [ayāb ān gāh ī
bawēd]
aoxtō.nāmanō.
yazatahe
VrS32.32+32.33
33
[agar ahlawān pad
Y23.1
yazišn bawēd]
āiiese. yešti. auuaŋhā̊.2
frauuaš ̣aiiō.3 yā̊.4
paoiriia.5 ā̊ŋharə.6
nmānanąmca.
vīspąmca.
zaṇtunąmca.7
da´xiiunąmca:8 9yā̊.
asmanəm vīδāraiiən10
yā̊. āpəm.11 vīδaraiiən.
yā̊. ząm.11
vīδāraiiən. yā̊. gąm.
vīδāraiiən. yā̊.
barəϑriš ̣uua.12
vīδāraiiən.14
paiti.vərəte.15
apara.iriϑəṇtō.
āiiese. yešti.
āfrauuaš ̣i.1 ahurahe.
mazdā̊. aməš ̣anąm.
spəṇtanąm. mat̰ .
vīspābiiō.2
aš ̣aonibiiō.
frauuaš ̣ibiiō.3 yā̊.
mainiiauuanąm.4
yazatanąm: āiiese.
yešti.
āfrauuaš ̣i.5 gaiiehe.6
marəϑnō.7
zaraϑuštrahe.
spitāmahe. kauuōiš.
vīštāspahe.
isat̰ .vāstrahe.8
zaraϑuštrōiš.
mat̰ . vīspābiiō.2
aš ̣aonibiiō.
frauuaš ̣ibiiō.3
yā̊. paoiriianąm.
t̰ kaēšanąm
̣
āiiese. yešti. vīspaiia.1
aš ̣auuane.2
frauuaš ̣e.3 ke.4 asti.
kuuacit̰ .5
aŋhā̊.6 zəmō.
para.iristi.7 dahma.8
nāirike.9
apərənāiiūke.10
kainike.11
vāstriiāuuarəzi.12
upaš ̣aēti.13 haca.
ahmāt̰ . nmānāt̰ .
iziieiṇti.14 yā̊.
paitiš ̣marəṇti.15 yā̊.
aiβināsəṇti.16
vaŋhūš.17 yasnąsca.
vahmąsca
āiiese. yešti.
arəzahibiiō.1
sauuahibiiō.2
fradaδafš ̣ubiiō.3
vīdaδafš ̣ubiiō.3
vouru.barəštibiiō.
vouru.jarəšti biiō.
aheca. karš ̣uuan .4
yat̰
ϑahe
VrS32.36
VrS32.37
VrS32.38
VrS32.39
āiiese. yešti. aš ̣āunąm.
frauuaš ̣inąm. uγranąm.
aiβiϑūranąm.
Y23.2
Y23.3
Vr10.
1
Y3.22
paoiriiō.t̰ kaēš ̣anąm.
frauuaš ̣inąm.
nabānazdištanąm.
frauuaš ̣inąm. hauuahe.
urunō. frauuaš ̣ e.
VrS32.40
VrS32.41
āiiese. yešti. vīspaēibiiō.
aš ̣ahe.
ratubiiō: āiiese. yešti.
vīspaēibiiō.
vaŋhuδābiiō.5 yazataēibiiō.
mainiiaoibiiascā.6
gaēϑiiaēibiiascā.7 yōi.
həṇti.
yasniiāca.8 vahmiiāca.9
aš ̣āt̰ . haca.
yat̰ . vahištāt̰ .
frauuarāne. mazdaiiasnō.
zaraϑuštriš.
vīdaēuuō. ahura.t̰ kaēš ̣ō.
hāuuan e.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
sāuuaŋh e. vīsiiāica.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
raϑβąm. aiiaranąmca.
asniianąmca. māhiianąmca.
yāiriianąmca. sarəδanąmca.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
yaϑā. ahū. vairiiō. zaotā.
frā.mē. mrūtē: aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā. aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū
yaϑā. ahū. vairiiō.
yō. zaotā. frā.mē. mrūtē:
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū
Y3.23
Y3.24
[agar xšnūman
gāhānbār bawēd]
yaϑā. ahū. vairiiō.
ātrauuaxšō.
frā.mē. mrūtē: aϑā.
ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū
yaϑā. ahū. vairiiō.
yō. zaotā. frā.mē.
mrūtē:
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca.
frā. aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū
[agar yašt gāhānbār nē
bawēd]
yaϑā. ahū. vairiiō.
zaotā.
frā.mē. mrūtē: aϑā.
ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū
yaϑā. ahū. vairiiō.
yō. zaotā. frā.mē.
mrūtē:
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca.
frā. aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū
VrS33.1
ima. humatāca. hūxtāca.
huuarštāca. imą.
miiazdąsca. zaoϑrā̊sca.
aēsmąsca. baoiδīmca. tauua.
āϑrō. ahurahe. mazdā̊.
puϑra. imąm. aŋhuiiąmca.
aš́ iiąmca. raϑβąmca.
ratufritīmca.12
.pairica. dadəmahī. āca.
vaēδaiiamahī.
#Y4.1
*
VrS33.2
āat̰ . dūš. āuuaēδaiiamahī.2
ahurāica. mazdāi. sraoš ̣āica.
a iiāi.3 aməš ̣aēibiiasca.
spəṇtaēibiiō.
aš ̣āunąmca.frauuaš ̣ibiiō.
aš ̣āunąmca.5 uruuōibiiō.
āϑraēca.7 ahurahe. mazdā̊.
raϑβaēca. bərəzaite.
vīspaiiā̊. sącat̰ ca.8 aš ̣aonō.
stōiš. yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.1
ima. humatāca. hūxtāca.
huuarštāca. imą. imą.
miiazdąsca. zaoϑrā̊sca.
aēsmąsca. baoiδīmca. tauua.
āϑrō. ahurahe. mazdā̊.
puϑra. imąm. aŋhuiiąmca.
aš́ iiąmca. raϑβąmca.
ratufritīmca.13pairica.
dadəmahī. āca.
vaēδaiiamahī
1āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.2
aməš ̣aēibiiō.
spəṇtaēibiiō.
huxš ̣aϑraēibiiō. huδābiiō.3
yauuaējibiiō.4
yauuaēsubiiō. yōi.5
vaŋh uš. ā. manaŋhō.6
iieiṇti.7
yā̊sca. uiti 14
Y4.2
VrS33.3
VrS33.4
12
13
14
VrS andVS omit gāϑanąmca. sraoϑrəm. huuaršt .12 mąϑr
VrS andVS omit gāϑanąmca. sraoϑrəm. huuaršt .12 mąϑr
2x?
Y4.3*
Y4.4
VrS33.5
VrS33.6
VrS33.7
VrS33.8
VrS33.9
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
frāiiehīš. ahe. nmānahe.
fradaϑāi. ahe.
nmānahe. pasuuąmca.
narąmca. zātanąmca.
ząhiiamnanąmca.4
aš ̣aonąm. ye
aēm. həṇti
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
aš ̣āunąm. vaŋuhibiiō.
frauuaš ̣ibiiō. yā̊. uγrā̊sca.
aiβiϑūrā̊sca. aš ̣aonąm.
auuaŋhe
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
daϑuš ̣ō.
ahurahe. mazdā̊. raēuuatō.
arənaŋuhatō.
mainii uš.2
mainiiaoiiehe.3 aməš ̣anąm.
spəṇtanąm.4 yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frastaiiaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
1asniiaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō. hāuuan e.
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
āat̰ .
dīš. āuuaēδaiiamahī.
sāuuaŋh e. vīsiiāica.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
miϑrahe.
vouru.gaoiiaotōiš.
hazaŋrō.gaoš ̣ahe.
baēuuarə.caš ̣manō.
aoxtō.nāmanō. yazatahe.
rāmanō. āstrahe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
rapiϑβināi.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
Y4.5
Y4.6
Y4.7
Y4.8
Y4.9
VrS33.10
VrS33.11
VrS33.12
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
frādat̰ .fš ̣auue.
zaṇtumāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe. yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. aš ̣ahe.
vahištahe.
āϑrasca. ahurahe. mazdā̊.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
uzaiieirināi.1
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
frādat̰ .vīrāi.
dā´xiiumāica.2 ašaone.
̣
aš ̣ahe.
raϑβe. yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. bərəzatō.
ahurahe.
nafəδrō. apąm. apasca.
mazdaδātaiiā̊.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī
aiβisrūϑrimāi1
aibigaiiāi.2 aš ̣aone. ašahe.
̣
raϑβe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī.
frādat̰ .vīspąm.
hujiiāt e.3
zaraϑuštrōtəmāica. aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. aš ̣āunąm.4
frauuaš ̣inąm.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
uš ̣ahināi.
Y4.10
Y4.11
Y4.12
VrS33.13
VrS33.14
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
bərəjiiāi.
nmāniiāica. aš ̣aone. ašahe.
̣
raϑβe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. sraoš ̣ahe.
a iiehe.1
aš ̣iuuatō. vərəϑrājanō.
frādat̰ .gaēϑahe2
raš ̣naoš. razištahe.
arštātasca.
frādat̰ .gaēϑaiiā̊.2
varədat̰ .gaēϑaiiā̊.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
1māhiiaēibiiō
aš ̣ahe. ratubiiō:
aṇtarəmā̊ŋhāi.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
pərənō.mā̊ŋhāi.
vīš ̣aptaϑāica. ašaone.
aš ̣ahe.
̣
raϑβe. yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
1yāiriiaēibiiō
aš ̣ahe. ratubiiō:
maiδiiōizarəmaiiāi.2
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
maiδiiōišəmāi.3
ašaone.
̣
̣
aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī.
paitišhahiiāi.4 aš ̣aone.
aš ̣ahe.
Y4.13
Y4.14
VrS33.15
VrS33.16
raϑβe. yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. aiiāϑrimāi5
fraouruuaēštrimāi.6
varš ̣niharštāica.7 aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī.
maiδiiāiriiāi. aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī.
hamaspaϑmaēdaiiāi.8
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
sarəδaēibiiō. aš ̣ahe. ratubiiō.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
vīspaēibiiō.
aēibiiō. ratubiiō. yōi. həṇti.
aš ̣ahe.
ratauuō. ϑraiiasca.1
ϑrisā̊sca. nazdišta.
pairišhāuuanaiiō.2 yōi.
həṇti. aš ̣ahe.
yat̰ vahištahe.
mazdō.frasāsta.
zaraϑuštrō.fraoxta.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
1ahuraēibiia
miϑraēibiia. bərəzaṇbiia2
aiϑiiajaŋhaēibiia3
aš ̣auuanaēibiia4 stārąmca
spəṇtō.mainiiauuanąm
dāmanąm tištriieheca5
stārō raēuuatō
arənaŋuhatō6
mā̊ŋhaheca7
gaociϑrahe. huuarəca
xš ̣aētahe
Y4.15
Y4.16
VrS33.17
VrS33.18
VrS33.19
auruuat̰ .aspahe. dōiϑrahe
ahurahe
mazdā̊. miϑrahe.
da´xiiunąm dai hupatōiš8
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. (rōz) ...
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
āat̰
dīš. āuuaēδaiiamahī. (māh)
...
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
tauua.
āϑrō. ahurahe. mazdā̊.
puϑra. mat̰ .
vīspaēibiiō. ātərəbiiō.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
aiβiiō.
vaŋuhibiiō1 vīspanąmca.
apąm. mazdaδātanąm.
vīspanamca. uruuaranąm.
mazdaδātanąm. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
1mąϑrahe.
spəṇtahe. aš ̣aonō.
vərəziiaŋuhahe.2
dātahe. vīdaēuuahe.3
dātahe.
zaraϑuštrōiš4 darəγaiiā̊.
upaiianaiiā̊5
daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊.
māzdaiiasnōiš.6
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
garōiš.
uš ̣idarənahe1 mazdaδātahe.
aš ̣a āϑrahe2
vīspaēš ̣ąmca. gairinąm.
aš ̣a āϑranąm.
pouru. āϑranąm.3
mazdaδātanąm.
kāuuaiieheca. arənaŋhō.
mazdaδātahe.
Y4.17
Y4.18
Y4.19
VrS33.20
VrS33.21
a arətaheca. arənaŋhō.
mazdaδātahe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca: āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī.
aš ̣ōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš.
vaŋhuiiā̊. ərəϑ 4 vaŋhuiiā̊.
rasąstātō.
vaŋhuiiā̊. arənaŋhō.
sauuaŋhō.
mazdaδātahe. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
dahmaiiā̊.
vaŋhuiiā̊. āfritōiš.
dahmaheca. narš.
aš ̣aonō. uγraheca. taxmahe.
dāmōiš.
upamanahe. yazatahe.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
ā̊ŋhąm.
asaŋhąmca. š ̣ōiϑranąmca1
gaoiiaoitinąmca.
maēϑananąmca.
auuō. arənanąmca.
apąmca. zəmąmca.
uruuaranąmca. ai hā̊sca2
zəmō. auuai heca.2 aš ̣nō.3
vātaheca.
aš ̣aonō. strąm4 mā̊ŋhō.
hūrō. anaγranąm.
raocaŋhąm. aδātanam.
vīspanąmca.
spəṇtahe. mainii uš5
dāmanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣aoninąmca. aš ̣ahe.
raϑβąm. yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
VrS33.22
āat̰ dīš āuuaēδaiiamahī
raϑβō
bərəzatō. yō1 aš ̣ahe:
raϑβąm. aiiaranąmca.
asniianąmca. māhiianąmca.
yāiriianąmca. sarəδanąmca.
yōi həṇti
Y4.20
Y4.21
Gāhānbār
āat̰ dīš āuuaēδaiiamahī
raϑβō
bərəzatō. yō1 aš ̣ahe:
raϑβąm. aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. yōi həṇti
Y4.22
aš ̣ahe. ratauuō. hāuuanōiš.
raϑβō. xšnaōθra. yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
VrS33.23
(xšnūman
)
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
[xšnūman ān ī bawēd]
VrS33.24
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
aš ̣āunąm.1
frauuaš ̣inąm. uγranąm.
aiβiϑūranąm.
paoiriiō.t̰ kaēš ̣anąm.
frauuaš ̣inąm.
nabānazdištanąm.
frauuaš ̣inąm.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca
āat̰ . dīš. āuuaēδaiiamahī.
vīspaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. vīspaēibiiō.
vaŋhuδābiiō1
yazataēibiiō.
mainiiaoibiiascā2
gaēϑiiaēibiiascā3 yōi. həṇti.
yasniiāca4 vahmiiāca5 ašāt̰̣ .
haca. yat̰ . vahištāt̰ .
aməš ̣ā spəṇtā6 huxš ̣aϑrā
huδā̊ŋhō yazamaide
VrS33.25
ye hē. hātąm
aš ̣ahe. ratauuō.
aiiāθrəmahe. raθßō
[ayāb har gāh bawēd]
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
āat̰ . dīš.
āuuaēδaiiamahī. raϑβō
bərəzatō. yō. aš ̣ahe.
raϑβąm. aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. raϑβąm.
vīspe. mazištanąm.3
yōi. həṇti. aš ̣ahe.
ratauuō. hāuuanīm.
paiti. ratūm.
maiδiiāiriiehe. raϑβō
(<ayāb har gāh
bawēd>) xš ̣naoϑra.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
Y4.23
Y4.24
Y4.25
VrS34.1
VrS34.2
VrS34.3
VrS34.4
VrS34.5
VrS34.6
VrS35.1
VrS35.2
15
ahiiā. ϑβā. āϑrō.1
vərəz nā.2 paouruiiē.3
pairī.jasāmaidē.4 mazdā.5
ahurā. ϑβā.
ϑβā.6 mainiiū. sp ništā.7
y .8. ā. axtiš.9
ahmāi. y m. axtōiiōi.10
dā̊ŋhē
uruuāzištō. huuō. nā̊.1
yātāiiā.2
paitī.jamiiā̊.3 ātarə.4
mazdā̊.5 ahurahiiā.
uruuāzištahiiā. uruuāziiā.6
nąmištahiiā.
nəmaŋhā.nā̊.7 mazištāi.8
yā̊ŋhąm.
paitī.jamiiā̊.
ātarš. vōi. mazdā̊. ahurahiiā.
ahī. mainiiuš. vōi. ahiiā.
spə̄ništō. ahī. hiiat̰ . vā. tōi.
nāmanąm. vāzištəm. ātarə.
mazdā̊. ahurahiiā. tā. ϑβā.
pairijasāmaidē.
vohū. ϑβā. manaŋhā. vohū.
ϑβā. aš ̣ā. vaŋhuiiā̊. ϑβā.
cistōiš. š́ iiaoϑənāišcā.
vacə̄bīšcā. pairijasāmaidē.
nəmax́iiāmahī. iš ̣ūidiiāmahī.
ϑβā. mazdā. ahurā: vīspāiš.
ϑβā. humatāiš. vīspāiš.
hūxtāiš. vīspāiš. huuarštāiš.
pairijasāmaidē.
sraēštąm. at̰ . tōi. kəhrpə̄m.
kəhrpąm. āuuaēdaiiamahī.
mazdā. ahurā. imā. raocā̊.
barəzištəm. barəzimanąm.
auuat̰ . yāt̰ . huuarə. auuācī.::
yeŋ́hē. hātąm
daδuuā̊ŋhəm ahurəm.
mazdąm. aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide: aməš ̣ā.
spəṇta.
huxš ̣aϑrā. huδā̊ŋhō.
yazamaide
asniia. aš ̣auuana. aš ̣ahe.
ratauuō.
yazamaide: hāuuanīm.15
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
čīyōn pad dudīgar gyāg nibišt in order to distinguish Y17 from Y6!!!!
Y36.1
x Y5
Y36.2
Y36.3
Y36.4
Y36.5
Y36.6
Y17.1
x Y6
Y17.2
VrS35.3
VrS35.4
VrS35.5
ratūm. yazamaide:
sāuuaŋhaēm.1
vīsīmca. ašauuanəm.
aš ̣ahe.
̣
ratūm.
yazamaide: miϑrəm.
vouru.gaoiiaoitīm.
hazaŋra.gaoš ̣əm.
baēuuarə.caš ̣manəm.
aoxtō.nāmanəm. yazatəm.
yazamaide:
rāma.
əm. yazamaide.
rapiϑβinəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: frādat̰ .fš ̣āum.1
zaṇtuməmca.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
aš ̣əm. vahištəm. ātrəmca.2
ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm. yazamaide.
uzaiieirinəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: frādat̰ .vīrəm.
dā´xiiuməmca.1
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
bərəzaṇtəm. ahurəm.
xš ̣aϑrīm.2 xš ̣aētəm.
apąm. napātəm.
auruuat̰ .aspəm. yazamaide:
apəmca. mazdaδātąm.
aš ̣aonīm. yazamaide
aiβisrūϑriməm.1 aibigāim.
aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
frādat̰ .vīspəm.hujiiāitīm.
zaraϑuštrōtəməmca.
aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
aš ̣āunąm.2
vaŋuhīš.3 sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō.
yazamaide: γnā̊sca.
vīrō.vąϑβā̊.
yazamaide: yāiriiąmca.
huš ̣itīm. yazamaide:
aməmca. hutaštəm.4
huraoδəm.
yazamaide: vərəϑraγnəmca.
ahuraδātəm.
yazamaide: vanaiṇtīmca.
uparatātəm.
Y17.3
Y17.4
Y17.5
VrS35.6
VrS35.7
VrS35.8
VrS35.9
yazamaide.
uš ̣ahinəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: bərəjīm.
nmānīmca. ašauuanəm.
̣
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
sraoš ̣əm.
aš ̣īm. huraoδəm.
vərəϑrājanəm.
frādat̰ .gaēϑəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
raš ̣nūm. razištəm.
yazamaide: arštātəmca.
frādat̰ .gaēϑąm.
varədat̰ .gaēϑąm. yazamaide.
māhiia. aš ̣auuana. aš ̣ahe.
ratauuō.
yazamaide: aṇtarəmā̊ŋhəm.
aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
pərənō.mā̊ŋhəm.
vīš ̣aptaϑəm.1 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide.
ratauuō. mainiiauua. ẏ.
ratauuō. gaēϑiia.
yazamaide. ratauuō. upāpa.
yazamaide. ratauuō.upasma.
yazamaide. ratauuō.
fraptərəjāta. yazamaide.
ratauuō. rauuascarāta.
yazamaide. ratauuō.
caŋraŋhāca. yazamaide.
yāiriia. aš ̣auuana. aš ̣ahe.
ratauuō. yazamaide.
maiδiiōizarə.
maēm.paiiaŋhəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. maiδiiōišəməm.
vāstrō.dātainīm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
paitišhahīm. hahīm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. aiiāϑriməm.
fraouruuaēštriməm.
varšniharštəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
maiδiiāirīm. sarəδəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide.
hamaspaϑmaēdaēm. arətō.
Y17.6
Y17.7
Vr25.
1
Vr25.
2
VrS35.10
VrS35.11
VrS35.12
VrS35.13
VrS35.14
karəϑnəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
gaēϑanąm. ā̊ŋhairīm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. yat̰ . ā̊ŋhairiiō.
zīzanən:: vīspe. tē. ratauuō.
yazamaide. yōi. aoxta.
ahurō. mazdā̊. zaraϑuštrāi.
yasniiāca. vahmiiāca. aš ̣āt̰ .
haca. yat̰ . vahištāt̰ .
ϑβąm. ratūm. yazamaide.
yim. ahurəm. mazdąm.
mainiiaom. mainiiauuanąm.
dāmanąm. mainiiaoiiā̊.
stōiš. ahūmca. ratūmca::
ϑβąm. ratūm. yazamaide.
yim. zaraϑuštrəm.
spitāməm. gaēϑīm.
gaēϑiianąm. dāmanąm.
gaēϑiiaiiā̊. stōiš. ahūmca.
ratūmca.
raϑβąm. framarətārəm.
yazamaide. yim. narəm.
aš ̣auuanəm. daδrānəm.
humatəmca. manō.
hūxtəmca. vacō.
huuarštəmca. š́ iiaoϑnəm::
spəṇtąm. ārmaitīm.
darətəm. yōi. mąϑrəm.
saoš́ iiaṇtō. yeŋ́he.š́ iiaoϑnāiš.
gaēϑā̊. aš ̣a. frādəṇte.
sarəδa. aš ̣auuana. ašahe.
̣
ratauuō. yazamaide.
ahunəm. vairīm.
frasraoϑrəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
aš ̣əm. vahištəm. staoϑβəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. yeŋ́hē.hātąm.
hufrāiiaštąm. aš ̣aonīm.
yazamaide.
ahunauuaitīm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. γənā̊. hubaγā̊.
hufəδrīš. huraoδaŋhō.
yazamaide. ahuməṇtəm.
ratuməṇtəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide::
hō. zī. asti. ahumaca.
ratumaca. yō. ahurō.
mazdā̊:: yasnəm. sūrəm.
Vr25.
3
Vr25.
4
Vr25.
5
Vr25.
6
Vr25.
7
VrS35.15
VrS35.16
VrS35.17
VrS35.18
haptaŋhāitīm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide.
uštauuaitīm.
gāϑąm. aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
ratūm.
yazamaide: garaiiō.
aš ̣a āϑrā̊.
pouru. āϑrā̊. mazdaδāta.
aš ̣auuana.
aš ̣ahe. ratauuō. yazamaide:
spəṇtā.mainiiūm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide:
vərəϑraγnəm.
ahuraδātəm. yazamaide:
vanaiṇtīmca.
uparatātəm. yazamaide.
vohuxšaϑrąm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: miϑrəm.
vouru.gaoiiaoitīm.
yazamaide:: rāma.
xvāstrəm. yazamaide::
vahištōištīm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: dahmąm.
vaŋuhīm. āfritīm.
yazamaide:: dahməmca.
narəm. aš ̣auuanəm.
yazamaide:: uγrəm.
taxməm. dāmōiš.
upamanəm. yazatəm.
yazamaide.
airiiamanəm. iš́ īm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: fšūšō.mąϑrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: ratūm.
bərəzəm. haδaoxtəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide.
āhūirīm. frašnəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: āhūirīm.
t̰ kaēšəm. aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide:: hadiš.
vāstrauuatō. yazamaide::
vāstrəm. bərətəm. gauue.
huδā̊ŋhe. yazamaide::
gaodāiiūm. narəm.
aš ̣auuanəm. yazamaide.
Vr25.
8
Vr25.
9
Vr25.
10
Vr25.
11
VrS35.19
VrS35.20
VrS35.21
VrS35.22
vīspe. aš ̣ahe. ratauuō.
yazamaide.
yōi. həṇti. aš ̣ahe. ratauuō.
ϑraiiasca.1
ϑrisąsca. nazdišta.
pairišhāuuanaiiō.
yōi. həṇti. aš ̣ahe. yat̰ .
vahištahe.
mazdō.frasāsta.
zaraϑuštrō.fraoxta
ahura. miϑra. bərəzaṇta.
aiϑiiajaŋha.1
aš ̣auuana. yazamaide:
str ušca. mā̊ŋhəmca.
huuarəca. uruuarāhu. paiti.
barəsmaniiāhu
miϑrəm. vīspanąm.
da´xiiunąm.
daiŋ́hupaitīm.2 yazamaide:
(rōz) ...
yazamaide: (māh) ...
ϑβąm. ātrəm.1 ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm.2
yazamaide: ātrəm.
bərəzisauuaŋhəm3
yazamaide:
ātrəm.1 vohu.friiānəm.4
yazamaide:
ātrəm.1 uruuāzištəm.
yazamaide: ātrəm.1
vāzištəm. yazamaide:
ātrəm.1 sp ništəm.
yazamaide: xš ̣aϑrəm.
nafəδrəm. nairiiō.saŋhəm.
yazatəm. yazamaide:
ātrəm.1
vīspanąm. nmānanąm.
nmānō.paitīm.
mazdaδātəm.5 ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. mat̰ .
vīspaēibiiō. ātərəbiiō
āpō. vaŋuhīš.2 vahištā̊.
mazdaδātā̊.
aš ̣aonīš. yazamaide: vīspā̊.
āpō. mazdaδātā̊.3 ašaonīš.
̣
yazamaide:
vīspā̊. uruuarā̊. mazdaδātā̊.
aš ̣aonīš.
yazamaide
Y17.9
Y17.1
0
(date)
Y17.1
1
Y17.1
2
VrS35.23
VrS35.24
VrS35.25
VrS35.26
mąϑrəm. spəṇtəm.
aš arənaŋhəm.1
yazamaide:
dātəm. vīdōiiūm.2
yazamaide:
dātəm. zaraϑuštri.3
yazamaide: darəγąm.
upaiianąm. yazamaide:
daēnąm. vaŋuhīm.4
māzdaiiasnīm. yazamaide
gairīm. uš ̣idarənəm.1
mazdaδātəm. aš ̣a āϑrəm.
yazatəm. yazamaide: vīspā̊.
garaiiō.2 aš ̣a āϑrā̊.
pouru. āϑrā̊. mazdaδāta
aš ̣auuana. aš ̣ahe. ratauuō.
yazamaide:
uγrəm. kauuaēm. arənō.
mazdaδātəm.
yazamaide: uγrəm.
a arətəm. arənō.
mazdaδātəm. yazamaide:
aš ̣īm. vaŋuhīm.3
yazamaide: xš ̣ōiϑnīm.
bərəzaitīm. amauuaitīm.
huraoδąm. āparąm.
arənō. mazdaδātəm.
yazamaide. sauuō.
mazdaδātəm. yazamaide
dahmąn. vaŋuhīm. āfritīm.
yazamaide:
dahməmca. narəm.
aš ̣auuanəm. yazamaide:
uγrəm. taxməm. dāmōiš.
upamanəm.
yazatəm. yazamaide
imā̊. apasca. zəmasca.
uruuarā̊sca.
yazamaide: imā̊. asā̊sca.
š ̣ōiϑrā̊sca.
gaoiiaoitīšca.
maēϑaniiā̊sca.1
ənā̊sca.
yazamaide: iməmca.
š ̣ōiϑrahe. paitīm.
yazamaide. yim.
ahurəm. mazdąm.
VrS35.27
ratauuō. vīspe.1 mazišta.
yazamaide.
aiiara. asniia. māhiia.
yāiriia. sarəδa y
Y17.1
3
Y17.1
4
Y17.1
5
Y17.1
6
Gāhānbār
ratauuō. vīspe.1
mazišta. yazamaide.
aiiara. asniia. māhiia.
yāiriia. sarəδa.
Y17.1
7
VrS35.28
16
aēsmą. āiiese. yešti. baoiδi.
tauua. āϑrō. ahurahe.
mazdā̊. puϑra.
imąm. aŋhuiiąmca.
aš́ iiąmca. raϑβąmca.
ratufritīmca. yazamaide.
VrS35.29
VrS35.30
VrS35.31
ahurəm. mazdąm.
raēuuaṇtəm.
arənaŋuhaṇtəm17
aš ̣āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊.
spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō. yazamaide.
VrS35.33
vīspe. aš ̣auuanō.1 yazata.
yazamaide:
vīspe. aš ̣ahe. ratauuō.
yazamaide:
hāuuanīm. paiti. ratūm.
sāuuaŋhaēm.2
vīsīmca.3 paiti. ratūm:
ratauuō. vīspe.
mazišta. paiti. ratūm.
yeŋ́hē. hātąm
VrS36.1
yaϑā. ahū. vairiiō. yō. zaotā.
frā.mē. mrūtē: aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū.
aš ̣əm. vohū. (3x)
VrS35.32
aš ̣aiia. daδąmi. aēsma.4
baoiδi.5 xš ̣nūmaine. tauua.
āϑrō.6 ahurahe. mazdā̊.
puϑra
16
17
Xšnūman variable, the same as in teh rest of the Liturgy.
agar xšnūman ī ardā fraward bawēd, then Y26 is inserted here complete.
maiδiiōizarəmaēm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide
[ayāb ān gāh ī bawēd
aēsmą. āiiese. yešti.
baoiδi. tauua. āϑrō.
ahurahe. mazdā̊. puϑra.
VrS32
.32
imąm. aŋhuiiąmca.
aš́ iiąmca. raϑβąmca.
ratufritīmca.
yazamaide.
ratauuō. vīspe. mazišta.
yazamaide. aiiara.
asniia.1 māhiia. yāiriia.
sarəδa. hāuuanīm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide
(<ayāb har gāh
bawēd>)
Y26 if gahambar
Y6.19
Y6.20
Y6.21
Y7.2*
VrS36.2
xšnūman
drōn
VrS36.3
VrS36.4
VrS36.5
VrS36.6
aš ̣aiia.
daδąmi.
imąm.
aŋhuiiąmca.
a iiąmca.
raϑβąmca.
ratufritīmca.
xš ̣nūmaine. ahurahe. mazdā̊.
aməš ̣anąm.
spəṇtanąm.
sraoš ̣ahe. aš́ iiehe. āϑrō.
ahurahe. mazdā̊. raϑβō.
bərəzatō. yō. aš ̣ahe
aš ̣aiia. daδąmi.
1asniiaēibiiō. aš ̣ahe.
ratubiiō: hāuuan e. aš ̣aone.
aš ̣ahe.
raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi.
sāuuaŋh e.
vīsiiāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe: aš ̣aiia.
daδąmi. miϑrahe.
vouru.gaoiiaotōiš.2
hazaŋrō.gaoš ̣ahe.
baēuuarə.caš ̣manō.
aoxtō.nāmanō. yazatahe.
rāmanō. āstrahe.
aš ̣aiia. daδąmi. rapiϑβināi.1
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe:2 aš ̣aiia.
daδąmi. frādat̰ .fš ̣auue.3
zaṇtumāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi.
aš ̣ahe.
vahištahe. āϑrasca. ahurahe.
mazdā̊
aš ̣aiia. daδąmi.
uzaiieirināi.1 aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia.
daδąmi.
frādat̰ .vīrāi. dā´xiiumāica.2
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia.
daδąmi. bərəzatō.
ahurahe. nafəδrō. apąm.
apasca.
mazdaδātaiiā̊.
aš ̣aiia. daδąmi.
aiβisrūϑrimāi.1
aibigaiiāi.2 aš ̣aone. ašahe.
̣
raϑβe:
aš ̣aiia. daδąmi.
frādat̰ .vīspąm.hujiiāt e.3
zaraϑuštrōtəmāica. aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia.
daδąmi. aš ̣āunąm.4
Y7.4*
Y7.5
Y7.6
Y7.7
Y7.8
VrS36.7
VrS36.8
VrS36.9
frauuaš ̣inąm. γənąnąmca.5
vīrō.vąϑβanąm.
yāiriiaiiā̊sca.6 huš ̣itōiš.7
amaheca.
hutāštahe. huraoδahe.
vərəϑraγnaheca.
ahuraδātahe. vanaiṇtiiā̊sca.8
uparatātō
aš ̣aiia. daδąmi. uš ̣ahināi.1
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia.
daδąmi. bərəjiiāi.
nmāniiāica. aš ̣aone. ašahe.
̣
raϑβe:
aš ̣aiia. daδąmi. sraoš ̣ahe.
a iiehe.2 aš ̣iuuatō.3
vərəϑrājanō.
frādat̰ .gaēϑahe. raš ̣naoš.
razištahe.
arštātasca. frādat̰ .gaēϑaiiā̊.
varədat̰ .gaēϑaiiā̊
aš ̣aiia. daδąmi.
māhiiaēibiiō. ašahe.
̣
ratubiiō: aṇtarəmā̊ŋhāi.
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia.
daδąmi. pərənō.mā̊ŋhāi.
vīš ̣aptaš ̣āica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe
aš ̣aiia. daδąmi. 1yāiriiēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō:
maiδiiōizarəmaiiāi2
aš ̣aone3 aš ̣ahe. raϑβe:
aš ̣aiia.
daδąmi. maiδiiōišəmāi4
̣
aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi.
paitišhahiiāi5
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia.
daδąmi. aiiāϑrimāi6
fraouruuaēštrimāi7
varš ̣niharštāica8 aš ̣aone.
aš ̣ahe.
raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi.
maiδiiāiriiāi.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe:
aš ̣aiia. daδąmi.
hamaspaϑmaēdaiiāi9
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia.
daδąmi.
sarəδaēibiiō. aš ̣ahe. ratubiiō.
Y7.9
Y7.10
Y7.11
VrS36.10
VrS36.11
VrS36.12
VrS36.13
VrS36.14
aš ̣aiia. daδąmi. vīspaēibiiō.
aēibiiō.
ratubiiō. yōi. həṇti. ašahe.
̣
ratauuō.
ϑraiiasca.1 ϑrisąsca.
nazdišta.
pairišhāuuanaiiō.2 yōi.
həṇti. aš ̣ahe.
yat̰ . vahištahe.
mazdō.frasāsta.3
zaraϑuštrō.fraoxta.
aš ̣aiia. daδąmi. 1ahuraēibiia.
miϑraēibiia.
bərəzaṇbiia.2
aiϑiiajaŋhaēibiia.3
aš ̣auuanaēibiia.
stārąmca.
spəṇtō.mainiiauuanąm.4
dāmanąm. tištriieheca.5
stārō.
raēuuatō. arənaŋuhatō.6
mā̊ŋhaheca.7
gaociϑrahe. huuarəca.
xš ̣aētahe. auruuat̰ .aspahe.
dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊.
miϑrahe. da´xiiunąm.
daiŋ́hupatōiš:8
aš ̣aiia. daδąmi. (rōz) ...
aš ̣aiia.
daδąmi. (māh) ...
aš ̣aiia. daδąmi. tauua. āϑrō.
ahurahe.
mazdā̊. puϑra. mat̰ .
vīspaēibiiō.
ātərəbiiō:1 aš ̣aiia. daδąmi.
aiβiiō. vaŋuhibiiō.2
vīspanąmca. apąm.
mazdaδātanąm.
vīspanąmca.3 uruuaranąm.
mazdaδātanąm.
aš ̣aiia. daδąmi. 1mąϑrahe.
spəṇtahe.
aš ̣aone. bərəziiaŋuhahe.2
dātahe.
vīdaēuuahe. dātahe.
zaraϑuštrōiš.
darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊.3
daēnaiiā̊.
vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš
aš ̣aiia. daδąmi. garōiš.
uš ̣idarənahe.1
Y7.12
Y7.13
(date)
Y7.14
Y7.15
Y7.16
VrS36.15
VrS36.16
mazdaδātahe. aš ̣a āϑrahe.
vīspaēš ̣ąmca.
gairinąm. aš ̣a āϑranąm.
pouru. āϑraṇam.
mazdaδātanąm.
kāuuaiieheca.
arənaŋhō. mazdaδātahe.
a arətaheca.2
arənaŋhō. mazdaδātahe:
aš ̣aiia.
daδąmi. aš ̣ōiš.3 vaŋhuiiā̊.
cistōiš.
vaŋhuiiā̊. ərəϑ . vaŋhuiiā̊.
rasąstātō.
vaŋhuiiā̊. arənaŋhō.
sauuaŋhō.
mazdaδātahe.
aš ̣aiia. daδąmi. dahmaiiā̊.
vaŋhuiiā̊.
āfritōiš. dahmaheca. narš.
aš ̣aonō.
uγraheca. taxmahe. dāmōiš.
upamanahe.
yazatahe
aš ̣aiia. daδąmi. 1ā̊ŋhąm.
asaŋhąmca.
š ̣ōiϑranąmca.
gaoiiaoitinąmca.2
maēϑananąmca.
auuō. arənanąmca.
apąmca.
zəmąmca.3 uruuaranąmca.
aiŋ́hā̊sca.4 zəmō.
auuaiŋ́heca.5 aš ̣nō.6
vātaheca. ašaonō.
̣
strąm.7 mā̊ŋhō. hūrō.
anaγranąm.
raocaŋhąm. aδātanąm.
vīspanąmca.
spəṇtahe. mainii uš.8
dāmanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣aoninąmca. aš ̣ahe.
raϑβąm.
VrS36.17
aš ̣aiia. daδąmi. raϑβō.
bərəzatō. yō.
aš ̣ahe: raϑβąm. aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca. yāiriianąmca.
sarəδanąmca.
yōi. həṇti. aš ̣ahe. ratauuō:
hāuuanōiš. raϑβō.
Y7.17
Y7.18
Gāhānbār
aš ̣aiia. daδąmi. raϑβō.
bərəzatō. yō.1 aš ̣ahe:
raϑβąm. aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. yōi.
həṇti. aš ̣ahe. ratauuō:
Y7.19
VrS36.18
xšnūman
VrS36.19
VrS36.20
VrS36.21
maiδiiō.zarəmahe
[ayāb gāh bawēd]
aš ̣aiia. daδąmi aēsma.
aš ̣aiia. daδąmi aēsma.
baoiδi. xš ̣nūmaine. tauua.
baoiδi. xš ̣nūmaine.
āϑrō. ahurahe. mazdā̊.
tauua. āϑrō. ahurahe.
puϑra. imąm. aŋhuiiąmca.
mazdā̊. puϑra. imąm.
aš́ iiąmca. raϑβąmca.
aŋhuiiąmca. aš́ iiąmca.
ratufritīmca. xš ̣nūmaine. [ān raϑβąmca. ratufritīmca.
ī *kē bawēd]
xš ̣nūmaine. bərəzatō.
yō. aš ̣ahe. raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. raϑβąm.
vīspe. mazištanąm.3
yōi. həṇti. aš ̣ahe.
ratauuō. hāuuanīm.
paiti. ratūm.
aiiāϑrəmahe. raϑβō.
[ayāb har gā kē bawēd]
aoxtō.nāmanō.
yazatahe
aš ̣aiia. daδąmi. 1°š ̣āunąm.
frauuaš ̣inąm.
uγranąm. aiβiϑūranąm.
paoiriiō.t̰ kaēš ̣anąm.
frauuaš ̣inąm.
nabānazdištanąm.2frauuaš ̣in
ąm.
aš ̣aiia. daδąmi. vīspaēibiiō.
aš ̣ahe.
ratubiiō: aš ̣aiia. daδąmi.
vīspaēibiiō.
vaŋhuδābiiō.1 yazataēibiiō.
mainiiaoibiiascā.2
gaēϑiiaēibiiascā.3
yōi. həṇti. yasniiāca.4
vahmiiāca.5
aš ̣āt̰ . haca. yat̰ . vahištāt̰ .
aš ̣aiia.nō.1 paitī.2 jamiiāt̰ .
3yehiiā.
sauuā.4 iš ̣ā̊ṇtī.5 rādaŋhō:6
ϑβōi.7
staotarascā.8 mąϑranascā.
ahura.mazdā.9
aogəmadaēcā.10
usmahicā.11
vīsāmadaēcā:12 hiiat̰ .
mīždəm.13
mauuaēϑəm.14
fradadāϑā.15 daēnābiiō.
Y7.21
*
Y7.22
Y7.23
Y7.24
mazdā. ahurā
VrS36.22
VrS36.23
VrS36.24
VrS36.25
ϑβōi.7
staotarascā.8 mąϑranascā.
ahura.mazdā.9
aogəmadaēcā.10
usmahicā.11
vīsāmadaēcā:12 hiiat̰ .
mīždəm.13
mauuaēϑəm.14
fradadāϑā.15 daēnābiiō.
mazdā. ahurā
ahiiā. huuō. n .1 dāidī.
ahmāicā.2
ahuiiē.3 mana´xiiāica:4 tat̰ .
ahiiā.
yā. tat̰ . upā.5 jamiiāmā.
tauuācā.6
sarəm.7 aš ̣a´xiiācā. vīspāi.
yauuē.
yaϑā. ahū. vairiiō. (2x)
yaϑā.
ahū.
vairiiō.
sraošāvarəzō. frā.mē. mrūtē:
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū.
vaŋhuca. vaŋhā̊sca.
āfrīnāmi. vīspaiiā̊. aš ̣aonō.
stōiš. haiϑiiāica.
bauuąiϑiiāica.
būš́ iiąiϑiiāica. aš ̣īm.
rāsaiṇtīm.
darəγō.vārəϑmanəm.
miš ̣ācim. huuō.aiβiš ̣ācīm.
miš ̣ācim. āfrasā̊ŋhaitīm.
barəṇtīm. vīspā̊. baēš ̣azā̊.
apąmca. gauuąmca.
uruuaranąmca.
tauruuaiieiṇtīm. vīspā̊.
t̰ baēšạ̄̊ . daēuuanąm.
maš́ iiānąmca. arəš́ iiaṇtąm.
ahmāica. nmānāi. ahmāica.
nmānahe. nmānō.patə̄e.
vaŋuhīšca. aδā̊. vaŋuhīšca.
aš ̣aiiō. hupauruuā̊. vahehīš.
aparā̊. rāsaiṇtīš.
darəγō.vārəϑmanō. yaϑa.
nō. mazištā̊sca. vahištā̊sca.
sraēštā̊sca. ašaiiō.
̣
ərənauuaṇte.
Y7.25
Y52.1
*
Y52.2
Y52.3
VrS36.26
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca.
fradaϑāi. ahe. nmānahe.
fradaϑāi. vīspaiiā̊. aš ̣aonō.
stōiš. hamistə̄e. vīspaiiā̊.
druuatō. stoiš:: stauuas. aš ̣ā.
yə̄. hudā̊. yōi. həṇtī.
VrS36.27
vahištąm. aš ̣īm.
aogəmadaēca. usmahica.
vīsāmadaēca
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
yasnāica. vahmāica.
xšnaoϑrāica. frasastaiiaēca.
raϑβō bərəzatō. yō. aš ̣ahe.
raϑβąm. aiiaranąmca.
asniianąmca. māhiianąmca.
yāiriianąmca. sarəδanąmca.
yōi həṇti. ašahe.
ratauuō.
̣
hāuuanōiš. raθßō. [ayāb har
gāh bawēd] yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
VrS36.28
(xšnūman
)
[xšnūman ī ān bawēd]
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
frasastaiiaēca::
fradaϑāi. ahe. nmānahe.
fradaϑāi. vīspaiiā̊. aš ̣aonō.
stōiš. hamist e. vīspaiiā̊.
druuatō. stoiš: 1stauuas.
aš ̣ā. y . hudā̊. yōi. həṇtī.
Y52.4
Gāhānbār
u. aš ̣īm. aogəmadaēca.
usmahica.
vīsāmadaēca.
aməš ̣anąm. spəṇtanąm.
yasnāica. vahmāica.
xšnaoϑrāica.
frasastaiiaēca
raϑβō bərəzatō. yō.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. yōi həṇti.
aš ̣ahe. ratauuō.
maiδiiāiriiehe. raϑβō.
[ayāb har gāh bawēd]
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca
raϑβō bərəzatō. yō.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. raϑβąm.
vīspe. mazištanąm.3
yōi. həṇti. aš ̣ahe.
ratauuō. hāuuanīm.
paiti. ratūm.
maiδiiōi.zarəmaiiehe.
raϑβō. [ayāb ān gāh
bawēd] yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca
fradaϑāi. ahe. nmānahe.
fradaϑāi. vīspaiiā̊.
aš ̣aonō. stōiš.
hamist e. vīspaiiā̊.
druuatō. stoiš:
#Y52.
4
1stauuas. ašā.̣ y .
hudā̊. yōi. həṇtī.
VrS36.29
VrS36.30
VrS36.31
VrS36.32
VrS36.33
VrS36.34
VrS37.1
aš ̣əm. vohū. (3x)
humatanąm. hūxtanąm.
huuarštanąm.2 iiadacā.3
aniiadacā.
vərəziiamnanąmcā.4
vāuuərəzananąmcā.5 mahī.
aidī.jarətārō.6 naēnaēstārō.7
yaϑanā.8 vohunąm. mahī.
(2x)
huxš ̣aϑrōtəmāi. bāt̰ .2
xš ̣aϑrəm. ahmat̰ . hiiat̰ .3
aibī.4 dadəmahicā.5
cīš ̣mahicā. huuąmahicā.7
hiiat̰ .8 mazdāi. ahurāi.
aš ̣āicā. vahištāi. (3x)
huxšaϑrōtəmahe. xšaϑrəm.
yazamaide. daϑušō. yat̰ .
ahurahe. mazdā̊.
ahunəm. vairīm. yazamaide:
aršuxδəm. vācim2
yazamaide: dahmąm.
vaŋuhīm3 āfritīm4
yazamaide: uγrəm. taxməm.
dāmōiš. upamanəm.
yazatəm. yazamaide:
aēsmąsca baoiδīmca7
yazamaide tauua. āθrō.
ahurahe. mazd . puθra.
imąm. anuiiąmca.
aš ̣aiiąmca. raθβąmca.:
frasasti8 dahmaiiā̊.
vaŋhuiiā̊. āfritōiš
yeŋhē. hātąm
yaϑā. ahū. vairiiō. yo. zaotā.
frā.mē. mrūtē: aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū.
aš ̣əm. vohū. (3x)
aš ̣aiia. daδąmi.
aēsmi.
baoiδi. tauua. āϑrō. ahurahe.
mazdā̊. puϑra.
imąm. aŋhuiiąmca.
aš́ iiąmca. raϑβąmca.
ratufritīmca.
frasasti.5 ahurahe. mazdā̊.
ahunahe. vairiiehe.
aršuxδahe.6 vāxš.
Y35.2
Y35.5
Y7.26
-27
Y7.28
#
Y8.1
dahmaiiā̊.7 vaŋhuiiā̊.
āfritōiš. uγrāi.
dāmōiš. upamanāi.
haomaheca. mąϑraheca.
aš ̣aonaēca.8 zaraϑuštrahe:9
aš ̣aiia.nō.
paiti. jamiiāt̰
yaϑā. ahū. vairiiō. (2x)
VrS37.2
yaϑā. ahū. vairiiō. zaotā.
frā.mē. mrūtē: yaϑā. ahū.
vairiiō. zaotā. frā.mē. mrūtē
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū
Y60
Y60.1
Y60.2
Y60.3
Y60.4
Y60.5
at̰ . huuō. vaŋh uš. vahiiō.
nā. aibī.jamiiāt̰ .
v . nā̊.2 ərəzūš. sauuaŋhō.
paϑō. sūš ̣ōit̰ . ahiiā. aŋh uš.
astuuatō.
manaŋhascā. haiϑii ṇg.
āstīš. h ṇg.
ā.š ̣aētī.4 ahurō. arədrō.
ϑβāuuąs.
huz ṇtušə. spəṇtō. mazdā
tā̊. ahmi. nmāne. jamiiārəš.
yā̊. aš ̣aonąm. xš ̣nūtasca.
aš ̣aiiasca. viiādaibišca.
paiti.zaṇtaiiasca:: us. nū.
aiŋ́hāi. vīse. jamiiāt̰ . aš ̣əmca.
xš ̣aϑrəmca. sauuasca.
xvarənasca. xvāϑrəmca.
darəγō.fratəmaϑβəmca.
aiŋ́hā̊. daēnaiiā̊. yat̰ . āhurōiš.
zaraϑuštrōiš.
asista. nū. aiŋ́hat̰ . haca. vīsat̰ .
gāuš. buiiāt̰ . asistəm. ašəm.
̣
asistəm. narš. ašaonō.
aojō.
̣
asistō. āhūiriš. t̰ kaēš ̣ō.
jamiiąn. iϑra. aš ̣āunąm.
vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō. aš ̣ōiš. baēš ̣aza.
hacimnā̊. zəm.fraϑaŋha.
dānu.drājaŋha.
huuarə.barəzaŋha.
ištə̄e.vaŋhaŋhąm. paitištātə̄e.
ātaranąm. fraš ̣a.vaxš ̣iiāi.
raiiąmca. xvarənaŋhąmca.
vairīt̰ . ahmi. nmāne. sraošō.
̣
asruštīm. āxštiš. anāxštim.
rāitiš. arāitīm. ārmaitiš.
tarōmaitīm. aršuxδō. vāxš.
Y60.6
Y60.7
Y60.8
Y60.9
Y60.10
Y60.11
Y60.12
miϑaoxtəm. vācim.
aš ̣a.drujəm.
yaϑa. ahmiia. aməš ̣ā̊. spəṇta.
sraoš ̣āδa. aš ̣iiāδa. paitiš ̣ąn.
vaŋhūš. yasnąsca. vahmąsca.
vohū. yasnəmca. vahməmca.
hubərətīmca. uštabərətīmca.
vaṇtabərətīmca. ā.darəγāt̰ .
xvā.bairiiāt̰ .
mā. yauue. imat̰ . nmānəm.
xvāϑrauuat̰ . xvarənō.
frazahīt̰ . mā. xvāϑrauuaiti.
īštiš. mā. xvāϑrauuaiti. āsna.
frazaiṇtiš. xvāϑrō.disiiehe.
paiti. aš ̣ōišca. vaŋhuiiā̊.
darəγəm. haxma.
vasasca. tū. ahura. mazda.
uštāca. xš ̣aēš ̣a. hauuanąm.
dāmanąm:: vasō. āpō. vasō.
uruuarā̊. vasō. vīspa. vohū.
aš ̣acīϑra. xš ̣aiiamnəm.
aš ̣auuanəm. dāiiata.
axš ̣aiiamnəm. druuaṇtəm.::
vasō.xš ̣aϑrō. hiiāt̰ . aš ̣auua::
auuasō.xš ̣aϑrō. hiiāt̰ . druuā̊.
gatō. hamistō. nižbərətō.
haca. spəṇtahe. mainiiə̄uš.
dāmabiiō. varatō.
auuasō.xš ̣aϑrō.
haxš ̣aiia. azəmcit̰ . yō.
zaraϑuštrō. fratəmą.
nmānanąmca. vīsąmca.
zaṇtunąmca. dax́iiunąmca.
aiŋ́hā̊. daēnaiiā̊.
anumataiiaēca. anuxtaiiaēca.
anuuarštaiiaēca.
yā. āhūiriš. zaraϑuštriš.::
yaϑa. nō. ā̊ŋhąm. š́ iiātō.
manā̊. vahištō. uruuąnō.
xvāϑrauuaitīš. tanuuō. həṇti.
vahištō. aŋhuš. ākā̊scōit̰ .
āhūire. mazda. jasəṇtąm.
aš ̣a. vahišta. aš ̣a. sraēšta.1
darəsāma. ϑβā. pairi. ϑβā.
jamiiama.2
haməm. ϑβā. haxma.:
aš ̣əm. vohū.
Y60.12 (4x)
Y60.13
yaϑā. ahū. vairiiō. (4x)
Gāhānbār
yaϑā. ahū. vairiiō.
(10x)
aš ̣əm. vohū. (3x)
aš ̣əm. vohū. (10x)
ahunəm. vairīm.
yazamaide: ašəm.
vahištəm.
̣
sraēštəm.
aməš ̣əm. spəṇtəm.
yazamaide
ye hē. hātąm
Y61
Y61.1
Y61.2
Y61.3
Y61.4
ahunəmca. vairīm.
fraēš́ iiāmahī. aṇtarəca. ząm.
aṇtarəca. asmanəm. aš ̣əmca.
vahištəm. fraēš́ iiāmahī.
aṇtarəca. ząm. aṇtarəca.
asmanəm. yeŋ́hē.hātąmca.
hufrāiiaštąm. fraēš́ iiāmahī.
aṇtarəca. ząm. aṇtarəca.
asmanəm. dahmaheca. narš.
aš ̣aonō. dahmąmca.
vaŋuhīm. āfritīm.
fraēš́ iiāmahī. aṇtarəca. ząm.
aṇtarəca. asmanəm::
hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca. aṇgrahe.
maniiə̄uš. mat̰ .dāmanō.
duždāmanō.
pouru.mahrkahe.
hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca.
kaxvarəδanąmca.
kaxvarəiδinąmca.
hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca.
kaxvarəδaheca.
kaxvarəiδiiā̊sca.
hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca.
kaiiaδanąmca.
kaiieiδinąmca.
hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca. kaiiaδaheca.
kāiδiiā̊sca. hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca. tāiiunąmca.
hazasnąmca. hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca. zaṇdąmca.
yātumatąmca. hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca.
miϑrō.ziiąmca.
miϑrō.drujəmca.
hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca.
Y61.5
Y62
Y62.7
Y62.8
Y62.9
Y62.10
aš ̣auuaγnąmca.
aš ̣auua.t̰ baēš ̣ąmca.
hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca.
aš ̣əmaoγaheca. anaš ̣aonō.
sāstraheca. pouru.mahrkahe.
hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca. kahe.
kahiiācīt̰ . druuatąm.
araϑβiiō.manaŋhąm.
araϑβiiō.vacaŋhąm.
araϑβiiō.š́ iiaoϑənanąm.
spitama. zaraϑuštra.
kaϑa. drujəm. nīš. ahmat̰ . ā.
nīš.nāš ̣āma:: nīš.nāš ̣āma.
saoš́ iiaṇtō. drujəm. kaϑa.
nīš.nāš ̣āma. yaϑa. hīm.
janāma. xšaiiamnō.
̣
axš ̣aiiamanąm. vīspāiš. haca.
karš ̣uuąn. yāiš. hapta.
hamistə̄e. nižbərətə̄e.
vīspaiiā̊. druuatō. stōiš::
stauuas. ašā.̣ yə̄. hudā̊. yōi.
həṇtī.
vīspaēibiiō. sastīm. baraiti.
ātarš. mazdā̊. ahurahe.
yaēibiiō. aēm. hąm.pacāite.
xš ̣āfnīmca. sūirīmca::
vīspaēibiiō. haca. iziieite.
hubərətīm. uštā.bərətīmca.
vaṇtā.bərətīmca. spitama.
vīspanąm. para.carəṇtąm.
ātarš. zasta. ādiδaiia:: cīm.
haxa. haš ̣ē. baraitī.
fracarəϑβā̊. armaēšāiδe.
̣
āat̰ . yezi. š ̣ē. aēm. baraiti.
aēsməm. vā. aš ̣aiia. bərətəm.
barəsma. vā. aš ̣aiia.
frastarətəm. uruuarąm. vā.
haδānaēpatąm. ā. hē.
pascaēta. frīnaiti. ātarš.
mazdā̊. ahurahe. xš ̣nūtō.
at̰ bištō. haγδaŋhum::
upa. ϑβā. haxš ̣ōit̰ . gə̄uš.
vąϑβa. upa. vīranąm.
pourutās. upa. ϑβā.
vərəzuuat̰ ca. manō.
vərəzuuatica. haxš ̣ōit̰ . aŋuha.
uruuāxš ̣aŋha. gaiia. jiγaēša.̣
tā̊. xš ̣apanō. yā̊. juuāhī::
imat̰ . āϑrō. āfriuuanəm. yō.
ahmāi. aēsməm. baraiti.
hukūš. raocas.pairīštą. aš ̣ahe.
bərəja. yaoždātą.
VrS38.1
=Y62.11
VrS38.2
=Y62.12
(xšnūman
)
18
aš ̣əm. vohū. (3x)
aiβi.gərəδmahi. apąm.
vaŋuhīnąm. frāitīmca.
paititīmca. aibijarətīmca.
āiiese. yešti.
frauuarāne. mazdaiiasnō.
zaraϑuštriš.
vīdaēuuō. ahura.t̰ kaēš ̣ō.
hāuuan e.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
sāuuaŋh e. vīsiiāica.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca. raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca. māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
Frawardigān
aš ̣əm. vohū. (3x)
frauuarāne.
mazdaiiasnō.
zaraϑuštriš.
vīdaēuuō. ahura.t̰ kaēš ̣ō.
hāuuan e.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
sāuuaŋh e. vīsiiāica.
aš ̣aone. aš ̣ahe. raϑβe.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca. raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca
(xšnūman)
ahurahe. mazdā̊.
raēuuatō.
arənaŋuhatō.
aməš ̣anąm.
spəṇtanąm.18
ka panǰag gāhānīg adds here gāϑābiiō. spəṇtābiiō. ratux aϑrābiiō. a aonibiiō. ahunauuaitii . gāϑaii .
uštauuaitii . gāϑaii . spəṇtā.mainii uš. gāϑaii . vohu.x aϑraii .3 gāϑaii . vahištōištōiš. gāϑaii . It follows
also a slightly different text:
yaϑā. ahū. vairiiō. yō. ātrauuaxšō. frā.mē. mrūtē: aϑā. ratuš. a ā cī . haca. frā.
a auua. vīδuu . mraotū. yaϑā. ahū. vairiiō. yō. zaotā. frā.mē. mrūtē aϑā. ratuš. a ā cī . haca. frā.
a auua. vīδuu . mraotū
ahurəm. mazdąm. raēuuaṇtəm. arənaŋuhaṇtəm1
yazamaide: amə ā2 spəṇtā. hux aϑrā.
hu ŋhō. yazamaide: gāϑ .
spəṇt . ratux aϑr . a aonīš. yazamaide:
ahunauuaitīm. gāϑąm. a aonīm.3
a ahe. ratūm. yazamaide: uštauuaitīm.
A2.1
VrS38.3
=
VrS38.4
= Y62.13
yaϑā. ahū. vairiiō. yō.
ātrauuaxšō. frā.mē. mrūtē:
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū.
yaϑā. ahū. vairiiō. yō. zaotā.
frā.mē. mrūtē aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū
*
VrS38.5
Frawardīgān
A2.2
aš ̣āunąm. frauuaš ̣inąm.
uγranąm.
aiβiϑūranąm.
paoiriiō.t̰ kaēš ̣anąm.
frauuaš ̣inąm.
nabānazdištanąm.
frauuaš ̣inąm xš ̣naoϑra.
yasnāica. vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca
Panǰag Gāhān
gāϑābiiō. (spəṇtābiiō.
ratuxš ̣aϑrābiiō.
aš ̣aonibiiō.
ahunauuaitiiā̊. gāϑaiiā̊.
uštauuaitiiā̊. gāϑaiiā̊.
spəṇtā.mainii uš.
gāϑaiiā̊.
vohu.xš ̣aϑraiiā̊.3
gāϑaiiā̊. vahištōištōiš.
gāϑaiiā̊.
yaϑā. ahū. vairiiō.
ātrauuaxšō. frā.mē.
mrūtē: aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū.
yaϑā. ahū. vairiiō. yō.
zaotā. frā.mē. mrūtē
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca.
frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū
Frawardīgān
A2.3
ahurəm. mazdąm.
raēuuaṇtəm.
arənaŋuhaṇtəm1
yazamaide: aməš ̣ā2
spəṇtā. huxšaϑrā.
̣
huδā̊ŋhō. yazamaide:
Panǰag Gāhān
gāϑąm. a aonīm.3 a ahe. ratūm. yazamaide:
spəṇtā.mainiiūm.4 gāϑąm. a aonīm.3
a ahe. ratūm. yazamaide: vohu.x aϑrąm.
gāϑąm. a aonīm.3 a ahe. ratūm.
yazamaide: vahištōištīm. gāϑąm.
a aonīm. a ahe. ratūm. yazamaide.
Then follows again Yt13.49 ff.
VrS38.6
VrS38.7
ahurəm. mazdąm.
raēuuaṇtəm.
arənaŋuhaṇtəm.
yazamaide: aməš ̣ā
spəṇtā. huxšaϑrā.
̣
huδā̊ŋhō. yazamaide.
gāϑā̊. spəṇtā̊.
ratuxš ̣aϑrā̊. aš ̣aonīš.
yazamaide.
ahunauuaitīm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
uštauuaitīm. gāϑąm.
aš ̣aonīm.3 aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide:
spəṇtā.mainiiūm.4
gāϑąm. aš ̣aonīm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide:
vohu.xš ̣aϑrąm. gāϑąm.
aš ̣aonīm.3 aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide:
vahištōištīm. gāϑąm.
aš ̣aonīm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide
aš ̣āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊.
spəṇtā̊. frauuašaiiō.
̣
yazamaide.
yā̊. vīsāδa. āuuaiieiṇti.3
hamaspaϑmaēdaēm.4
paiti. ratūm.
āat̰ . aϑra.5 vīcarəṇti.6
dasa. pairi.
xš ̣afnō. auuat. auuō.
zixš ̣nā̊ŋhəmnā̊:7
kō. nō. stauuāt̰ . kō.
yazāite.1
kō. ufiiāt̰ .2 kō. frīnāt̰ .3
kō.
paiti.zanāt̰ .4 gaomata.
zasta.
vastrauuata. aš ̣a.nāsa.
nəmaŋha.
kahe. nō. iδa.5 nąma.
āγairiiāt̰ .
kahe. vō. uruua.6
frāiieziiāt̰ .7
kahmāi. nō. tat̰ .8
dāϑrəm. daiiāt̰ .
yat̰ . hē. aŋhat̰ .
airiiąn9 ajiiamnəm10
yauuaēca.
yauuaētātaēca.
Yt13.4
9
Yt13.5
0
āat̰ . yō. nā.hīš.1
frāiiazāite.
gaomata. zasta.
vastrauuata. aš ̣a.nāsa.2
nəmaŋha. ahmāi.
āfrīnəṇti.3 xš ̣nūtā̊.
ainitā̊. at̰ bištā̊. uγrā̊.
aš ̣āunąm. frauuaš ̣aiiō
buiiāt̰ . ahmi. nmāne.
g ušca.
vąϑβa. upa.1
vīranąmca.
buiiāt̰ . āsušca.2 aspō.
dərəzrasca.3 vāxš ̣ō:4
buiiāt̰ . nā. stāhiiō.5
viiāxanō.
yā.nō. bāδa. frāiiazāite.
gaomata. zasta.
vastrauuata.
aš ̣a.nāsa. nəmaŋha.
VrS38.8
VrS38.9
Y63
VrS39.1
yeŋ́hē. mē. aš ̣āt̰ . hacā.
vahištəm.
yesnē. paitī. vaēdā. mazdā̊.
ahurō. yōi. ā̊ŋharəcā.2
həṇticā. tą.3
yazāi. yāiš. nām nīš.
pairicā. jasāi.
vaṇtā: vohū. xš ̣aϑrəm.
vairīm. bāgəm.
aibī.bairištəm.
Yt13.5
1
Yt13.5
2
Y63.1
yaϑā. ahū. vairiiō. yo. zaotā.
frā.mē. mrūtē aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū
VrS39.2
19
sraoš ̣ō. iδā. astū. apąm.
vaŋuhīnąm.
yasnāi. aməš ̣anąmca.
spəṇtanąm. aš ̣āunąmca.
frauuaš ̣ibiiō.
yā̊.nō. ištā̊. zaoiiō19.
uruuōibiiō. aš ̣āunąmca.
yasnāi. sraoš ̣ō. astū yat̰ .
paouruuīm.
tat̰ . ustəməmcīt̰ :
Included with different variants in all VS, Vr and
Y63.2
yaϑā. ahū. vairiiō. yō.
ātrauuaxšō. . frā.mē. mrūtē
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū
VrS39.3
=Y63.3a
VrS39.4
VrS39.5
VrS39.6
20
auuaϑāt̰ . iδā. səraoš ̣ō.
astū. apąm. vaŋuhīnąm.
yasnāi. aməš ̣anąmca.
spəṇtanąm. aš ̣āunąmca.
frauuaš ̣ibiiō.
yā̊.nō. ištā̊. zaoiiō.
uruuōibiiō. aš ̣āunąmca.
yasnāi. sraoš ̣ō. astū
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide. aməš ̣ā. spəṇtā.
huxš ̣aϑrā. huδā̊ŋhō.
yazamaide:: apō. at̰ .
yazamaide. aš ̣āunąm.
urunascā. frauuaš ̣īšcā.
yazamaide.20::
daitikanąmcā. aidiiūnąm.2
hiiat̰ . urunō.
yazamaidē: aš ̣āunąm.3 āat̰ .4
urunō.
yazamaidē.
kudō.zātanąmcīt̰ .5 narąmcā.
nāirinąmcā.6 yaēš ̣ąm.7
vahehīš.8 daēnā̊.
vanaiṇtī.9 vā. v ṇghən.10
vā. vaonar .11
vā.
vanəṇtąm.1 vaŋhəṇtąm.2
vaonāš ̣ąm.3
daēnō.sācąm.4 iδa.
aš ̣aonąm.5 aš ̣aoninąmca.
ahūmca. daēnąmca.
baoδasca. uruuānəmca.
frauuaš ̣īmca. yazamaide.
yōi. aš ̣āi. vaonarə
vaonarə.:
haoməm. aš ̣aiia. hutəm.
yazamaide. asmanaca.
hāuuana. yazamaide.
aiiaŋhaēnaca.2 hāuuana.
yazamaide.
imąmcā. uruuarąm.
barəsmanīm.1 jaγmūš ̣īmca.
ratufritīm. marəϑrəmca.2
varəzīmca.3
They omit it: B2, M2, G42, B4, FK1; K8, G18b but have it : T46
Y39.2
Yt13.1
55
<>
Y25.2
<>
Y25.3
daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊.
māzdaiiasnōiš.
gāϑanąmca. sraoϑrəm.
jaγmūš ̣īmca. aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō. ratufritīm.
yazamaide21. vīspaca.
vohu.5 mazdaδāta. aš ̣aciϑra.
yazamaide
ϑβąm. ātrəm. ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
haδa.zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. imat̰ .
barəsma. aš ̣aiia.
frastarətəm.2 aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
apąm. naptārəm.
yazamaide: +nairīm.
saŋhəm. yazamaide:
taxməm. dāmōiš.
upamanəm.
yazatəm. yazamaide:
iristanąm. uruuąnō.
yazamaide: yā̊. aš ̣aonąm.
frauuaš ̣aiiō
VrS39.7
1ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide: yim.
ahurəm. mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō.2
yō. aš ̣ahe. jaγmūštəmō:
vīspa.3 srauuā̊.
zaraϑuštri.4 yazamaide:
vīspaca.
huuaršta. iiaoϑna.5
yazamaide. varštaca.
varə iiamnaca.6:
VrS39.8
Vr7.5
Y71.2
4
Y63.3
b
ye hē. hātąm.
yaϑā. ahū. vairiiō. (4x)22
Y64
Y64.1
Y64.2
21
22
aŋh uš. darəϑrāi. frō. š ̣ahiiā.
frārəṇtē
y . mąϑrā. vācəm.2
mazdā.3 baraitī.
yasna adds tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra
In B2 it is repeated only 3x
Y50.6
Y64.3
Y64.4
Y64.5
Y64.6
Y64.7
Y65
Y65.1
uruuaϑō. aš ̣ā. nəmaŋhā.
zaraϑuštrō. dātā.
xrat uš.4 hizuuō. raiϑīm.5
stōi. mahiiā.
rāz ṇg. vohū. sāhīt̰ .
manaŋhā
at̰ . v . yaojā. zəuuīštii ṇg.1
auruuatō.2
jaiiāiš.3 pərəϑūš.4
vahmahiiā.
yūš ̣mākahiiā. mazdā. aš ̣ā.
ugr ṇg.
vohū. manaŋhā. yāiš.
azāϑā.5 mahmāi.
´xiiātā. auuaŋhē
mat̰ . vā̊. padāiš. yā. frasrūtā.
īžaiiā̊. pairijasāi. mazdā.
ustānazastō. at̰ . vā̊. aš ̣ā.
arədrax́iiācā. nəmaŋhā. at̰ .
vā̊. vaŋhə̄uš. manaŋhō.
hunarətātā.
tāiš. vā̊. yasnāiš. paitī.
stauuas. aiienī. mazdā. aš ̣ā.
vaŋhə̄uš. š́ iiaoϑanāiš.
manaŋhō. yadā. aš ̣ōiš.
max́iiā̊. vasə̄. xš ̣aiiā. at̰ .
hudānāuš. išaiiąs.
gərəzdā.
̣
x́iiə̄m.
at̰ . yā. varəš ̣ā. yācā. pairī.
āiš. š́ iiaoϑanā. yācā. vohū.
caš ̣mąm. arəjat̰ . manaŋhā.
raocā̊. xvə̄ṇg. asnąm. uxš ̣ā.
aēuruš. xš ̣mākāi. aš ̣ā.
vahmāi. mazdā. ahurā.
at̰ . və̄. staotā. aojāi. mazdā.
aŋhācā. yauuat̰ . aš ̣ā. tauuācā.
isāicā. dātā. aŋhə̄uš. arədat̰ .
vohū. manaŋhā.
haiϑiiāuuarəštąm. hiiat̰ .
vasnā. fəraš ̣ōtəməm.::
yazāi. āpəm. arəduuīm.
sūrąm. anāhitąm.
pərəϑū.frākąm. baēšaziiąm.
̣
vīdaēuuąm. ahurō.t̰ kaēš ̣ąm.
yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.
vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.
āδū.frāδanąm. aš ̣aonīm.
vąϑβō.frāδanąm. aš ̣aonīm.
gaēϑō.frāδanąm. aš ̣aonīm.
š ̣aētō.frāδanąm. aš ̣aonīm.
daiŋ́hu.frāδanam. aš ̣aonīm::
Y50.7
Y50.8
Y50.9
Y50.1
0
Y50.1
1
Y65.2
Y65.3
Y65.4
Y65.5
Y65.6
Y65.7
yā. vīspanąm. arš ̣nąm.
xš ̣udrā̊. yaoždaδāiti. yā.
vīspanąm. hāiriš ̣inąm. ząϑāi.
garəβą. yaoždaδāiti. yā.
vīspā̊. hāiriš ̣īš. huzāmitō.
daδāiti. yā. vīspanąm.
hāiriš ̣inąm. dāitīm. raϑβīm.
paēma. auua.baraiti::
masitąm. dūrāt̰ . frasrūtąm.
yā. asti. auuauuaiti. masō.
yaϑa. vīspā̊. imā̊. āpō. yā̊.
zəmā. paiti. frataciṇti. yā.
amauuaiti. fratacaiti.
hukairiiāt̰ . haca. barəzaŋhat̰ .
aoi. zraiiō. vouru.kašəm.
̣
yaozəṇti. vīspe. karanō.
zraiiā. vouru.kaš ̣aiia. ā.
vīspō. maiδiiō. yaozaiti. yat̰ .
hīš. aoi. fratacaiti. yat̰ . hīš.
aoi. fražgaraiti. arəduuī.
sūra. anāhita:: yeŋ́he.
hazaŋrəm. vairiianąm.
hazaŋrəm. apaγžāranąm::
kascit̰ ca. aēšąm.
vairiianąm.
̣
kascit̰ ca. aēšąm.
̣
apaγžāranąm. caϑβarə.satəm.
aiiarə.baranąm. huuaspāi.
naire. barəmnāi.
aiŋ́hā̊sca. mē. aēuuaŋhā̊. āpō.
apaγžārō. vījasāiti. vīspāiš.
aoi. karš ̣uuąn. yāiš. hapta::
aiŋ́hā̊sca. mē. aēuuaŋhā̊. āpō.
hamaϑa. auua.baraiti.
hąminəmca. zaiianəmca:: hā.
mē. āpō. yaoždaδāiti. hā.
arš ̣nąm. xš ̣udrā̊. hā.
xš ̣aϑrinąm. garəβą. hā.
xš ̣aϑrinąm. paēma.
ā. hātąmca. aŋhuš ̣ąmca.
zātanąmca. azātanąmca.
aš ̣aonąm. iδa. jasəṇtu.
frauuaš ̣aiiō. yōi. hīš. baβrarə.
paitiiāpəm. nazdištaiiāt̰ . apat̰ .
haca.
mā. nō. āpō. dušmanaŋhe.
mā. nō. āpō. dužuuacaŋhe.
mā. nō. āpō. duš.š́ iiaoϑanāi.
mā. duždaēnāi. mā.
haš ̣i.t̰ biše.̣ mā. moγu.t̰ biš ̣e.
mā. varəzānō.t̰ biš ̣e. mā.
nāfiiō.t̰ biš ̣e:: māδa. nō. ahmi.
frāδāiti. āpō. vaŋuhīš.
Y65.8
Y65.9
Y65.10
Y65.11
Y65.12
vahištā̊. mazdaδātā̊. aš ̣aonīš.
yō. nō. airīricinąm.
irīrixšāite.
gaēϑanąm::
̣
māδa.nō. ahmi. frāδāiti. āpō.
vaŋuhīš. vahištā̊. mazdaδātā̊.
aš ̣aonīš. yō. nō. airīricinąm.
irīrixšāite.
tanunąm.
̣
yō. tāiiuš. yō. hazaŋha. yō.
gaδō. yō. aš ̣auuaja. yō.
yātumā̊. yō. nasuspā̊. yō.
spərəzuuā̊. yō. arāitiuuā̊. yō.
aš ̣əmaoγō. anašauua.
yō.
̣
̊
maš́ iiō. druuā. sāsta. təm.
aoi. t̰ baēšạ̄̊ . paitiiaṇtu.
iϑiiejā̊. īša.̣ yō. ī. daδa.
iϑiiejā̊. yaṇtu. yō. dī. daδa.
āpō. gātauua. rāmōiδβəm.
yauuata. zaota. yazāite::
kaϑa. zaota. xsāta. vaca. āpō.
vaŋuhīš. yazāite. kuϑra.
bauuāt̰ . hitō.hizuuā̊. yezi.
anarəϑe. yazāite. kuϑra.
vācō. aoi.būta. yą. hē. caxse.
aēϑra.paitiš. kuϑra. tā̊. friiō.
bauuąn. kuϑra. tā̊. iš ̣udō.
bauuąn.
kuϑra. tā̊. rātaiiō. bauuąn. yą.
ahurō. mazdā̊. zaraϑuštrāi.
frāuuauuaca. frā. zaraϑuštrō.
gaēϑābiiō. astuuaitibiiō::
auua.jastīm. pauruuąm. āpō.
jaiδiiōiš. zaraϑuštra::
pascaēta. aiβiiō. zaoϑrā̊.
frabarōiš. yaoždātā̊.
dahmō.pairīštā̊. imą. vacō.
framrū::
āpō. yānəm. vō. yāsāmi.
mazā̊ṇtəm. təm. mē. dāiiata.
yeŋ́he. dāiti.5 paiti. vaŋhō.
nisrīta. anaiβi.druxti:: āpō.
īštīm. vō. jaiδiiāmi.
pouru.sarəδąm. amauuaitīm.
frazaṇtīmca. xvāparąm.
yeŋ́hā̊. pourūšca. bərəjaiiąn.
naēcišca. aiŋ́hā̊. yāsāiti.
ziiānāi. nōit̰ . snaϑāi. nōit̰ .
mahrkāi. nōit̰ . aēnaŋhe. nōit̰ .
apaiiatə̄e.
imat̰ . vō. āpō. jaiδiiemi.
imat̰ . zəmō. imat̰ . uruuarā̊.
imat̰ . aməš ̣ā̊. spəṇta.
huxš ̣aϑra. huδā̊ŋhō.
Y65.13
Y65.14
Y65.15
VrS40.1
=
Y65.16*
vaŋhauuasca. vaŋuhīšca.
vohunąm. dātārō. imat̰ .
aš ̣āunąm. vaŋuhīš.
frauuaš ̣aiiō. uγrā̊. aiβiϑūrā̊.
imat̰ . miϑra.
vouru.gaoiiaoite. imat̰ .
sraoš ̣a. aš ̣iia. huraoδa. imat̰ .
raš ̣nuuō. razišta. imat̰ . ātarə.
ahurahe. mazdā̊. puϑra. imat̰ .
bərəza. ahura. xšaϑriia.
̣
apąm. napō. auruuat̰ .aspa.
imat̰ . vīspe. yazatā̊ŋhō. yōi.
vaŋhazdā̊. aš ̣auuanō.
imat̰ . mē. āpō. dāiiata. imat̰ .
zəmō. imat̰ . uruuarā̊. imat̰ .
aməš ̣ā̊. spəṇta. huxš ̣aϑra.
huδā̊ŋhō. vaŋhauuasca.
vaŋuhīšca. vohunąm. dātārō.
imat̰ . aš ̣āunąm. vaŋuhīš.
frauuaš ̣aiiō. uγrā̊. aiβiϑūrā̊.
imat̰ . miϑra.
vouru.gaoiiaoite. imat̰ .
sraoš ̣a. aš ̣iia. huraoδa. imat̰ .
raš ̣nuuō. razišta. imat̰ . ātarə.
ahurahe. mazdā̊. puϑra. imat̰ .
bərəza. ahura. xšaϑriia.
̣
apąm. napō. auruuat̰ .aspa.
imat̰ . vīspe. yazatā̊ŋhō. yōi.
vaŋhazdā̊. aš ̣auuanō.
yat̰ ca. ahmāt̰ . asti. maziiō.
yat̰ ca. ahmāt̰ . asti. vaŋhō.
yat̰ ca. ahmāt̰ . asti. sraiiō.
yat̰ ca. ahmāt̰ . asti.
parō.arəjastarəm. tat̰ . nō.
dāiiata. yūžəm. yazata.
aš ̣auuanō. xš ̣aiiamna. isāna.
moš ̣uca. āsuiiāca. haϑra. ana.
gāϑβiia. vaca::
haiϑiiāuuarəštąm. hiiat̰ .
vasnā. fəraš ̣ōtəməm.
dāidī. mōi. yə̄. gąm. taš ̣ō.
apascā. uruuarā̊scā.
amərətātā. hauruuātā.
spə̄ništā. mainiiū. mazdā.
təuuīš ̣ī. utaiiūitī. manaŋhā.
vohū. sə̄ṇghē.
yeŋ́hē. mē. aš ̣āt̰ . hacā.
vahištəm. yesnē. paitī.
vaēdā. mazdā̊. ahurō. yōi.
ā̊ŋharəcā. həṇticā. tą. yazāi.
xvāiš. nāmə̄nīš. pairicā.
jasāi. vaṇtā.:: vohū. xš ̣aϑrəm.
Y51.7
Y15.2
vairīm. bāgəm.
aibī.bairištəm.
yaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaotā.
frāmē. marūtē. aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā. aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū.
VrS40.2
VrS40.3
VrS40.4
VrS40.5
səraoš ̣ō. iδā. astū. apąm.
vaŋuhīnąm. yasnāi. vaŋhuš.
vaŋuhīnąm. aməš ̣anąmcā.
spəṇtanąm. huxšaϑranąm.
̣
huδąŋhąm. vohunąmcā.
vaŋhuiiā̊scā. aš ̣ōiš. yasnāi.
yā.nə̄. āraēcā.
ərənauuataēcā. aš ̣aŋhāxš::
səraoš ̣ascā. iδā. astū. apąm.
vaŋuhīnąm. yasnāi. vaŋhuš.
aš ̣iuuā̊. rat ušca. aš ̣aonō.
bərəzatō. yasnāica.
vahmāica. yat̰ .
apanōtəmahe. raϑβō.
yat̰ . jaγmū iiā̊. 3 aš ̣ōiš. yat̰ .
jaγmū iiā̊. ratufritōiš.
Y65.1
7
yat̰ . mąϑrahe. spəṇtahe. yat̰ .
daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
yat̰ . staotanąm.
yesniianąm. yat̰ .
vīspaēš ̣ąmca. raϑβąm.
vīspanąmca. ratufritinąm.
vīspaiiā̊.
sącat̰ ca. aš ̣aonō. stōiš.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
sraoš ̣ō. astū. hiiat̰ .
paouruuīm. tat̰ .
ustəməmcīt̰ :
<>
Vr9.7
yaϑā. ahū. vairiiō.
yō. frabərəta. frā. mē.
marūtē. aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ .
haca. frā. aš ̣auua. vīδuuā̊.
mraotū.
auuaϑāt̰ . iδā. səraoš ̣ō. astū.
apąm. vaŋuhīnąm. yasnāi.
vaŋhuš. vaŋuhīnąm.
aməš ̣anąmcā. spəṇtanąm.
huxš ̣aϑranąm. huδā̊ŋhąm.
vohunąmcā. vaŋhuiiā̊scā.
aš ̣ōiš. yasnāi. yā. nə̄. āraēcā.
ərənauuataēcā. aš ̣aŋhāxš::
<>
Vr9.6
Y65.1
8
səraoš ̣ascā. iδā. astū. apąm.
vaŋuhīnąm. yasnāi. vaŋhuš.
aš ̣iuuā̊.::23 rat ušca.
aš ̣aonō. bərəzatō. yasnāica.
vahmāica. yat̰ .
apanōtəmahe. raϑβō.
yat̰ . jaγmū iiā̊. 3 aš ̣ōiš. yat̰ .
jaγmū iiā̊. ratufritōiš.
VrS40.6
VrS40.7
VrS40.8
VrS40.9
23
yat̰ . mąϑrahe. spəṇtahe. yat̰ .
daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
yat̰ . staotanąm.
yesniianąm. yat̰ .
vīspaēš ̣ąmca. raϑβąm.
vīspanąmca. ratufritinąm.
vīspaiiā̊.
sącat̰ ca. aš ̣aonō. stōiš.
yasnāica.
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca.
sraoš ̣ō. astū
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ yazamaide::
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide. yim. ahurəm.
mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō. yō. aš ̣ahe.
jaγmūštəmō:: vīspa. srauuā̊.
zaraϑuštri. yazamaide::
vīspaca. huuaršta. š́ iiaoϑna.
yazamaide. varštaca.
varəš́ iiamnaca.::
yeŋ́hē. hātąm.
yaϑā. ahū. vairiiō. yō.
zaotā. frā.mē. mrūtē. aϑā.
ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū
aēta. vaca.1 maδaiiaŋha.2
ahe. vaca. səṇdaiiaŋha.3
ahurō. mazdā̊. aš ̣auua.
haϑra. vaŋhubiiō.4
yazataēibiiō. yat̰ .
aməš ̣aēibiiō. spəṇtaēibiiō.
huxš ̣aϑraēibiiō.
In K8 :
sraoṣ̌ō. astū
sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. yazamaide:: ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide. yim. ahurəm. mazdąm. yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō. yō.
aṣ̌ahe. jaγmūštəmō:: vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. yazamaide:: vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide. varštaca. varəš́iiamnaca.::
yeŋ́hē. hātąm.
VrS4.
3
Y65.1
9
VrS9.
1
VrS40.10
VrS40.11
huδābiiō.5 paṇ casat̰ bīšca.6
satāišca.
hazaŋrāišca.
baēuuarəbīšca.7
ahąxštāišca.8
frāiiebīšcat̰ ca.9 ahmāt̰ .
huxš ̣aϑrōtəmāi. bāt̰ .
xš ̣aϑrəm.
ahmat̰ . hiiat̰ . aibī.3
dadəmahicā. ..
aš ̣āicā. vahištāi. (3x)
yaϑā. ahū. vairiiō. yō.
ātrauuaxšō. frā.mē. mrūtē.
aϑā.
ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide: zaraϑuštrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
r atūm. yazamaide:
zaraϑuštrahe.
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide: aməš ̣ .
spəṇt . aš ̣aonąm.
yazamaide: aš ̣āunąm.1
vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō.
yazamaide. astuuatō.
manahiiāca:2
apanōtəməm. raϑβąm.
yazamaide.
yaētuštəməm. yazatanąm.
haŋhanuštəməm.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiβinasąstəməm.
jaγmūštəmąm.3 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō.
ratufritīm. yazamaide.
yaϑā. ahū. vairiiō. yō.
ātrauuaxšō. frā.mē. mrūtē.
aϑā.
ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū
yaϑā. ahū. vairiiō. yō.
zaotā. frā.mē. mrūtē. aϑā.
ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū
VrS9.
2
VrS18
.1
ašəm vohū (3x)24
Y66
Y66.1
Y66.2
Y66.3
Y66.4
Y66.5
24
K8
aš ̣aiia. daδąmi. imąm.
zaoϑrąm.
haomauuaitīm.
gaomauuaitīm.
haδānaēpatauuaitīm2 ašaiia
̣
uzdātąm tauua
ahurāne.3
ahurahe.
xš ̣nūmaine. ahurahe.
mazdā̊.
aməš ̣anąm.
spəṇtanąm. sraoš ̣ahe.
aš ̣iiehe.4 āϑrō. ahurahe.
mazdā̊. raϑβō.
bərəzatō. yō. aš ̣ahe.
aš ̣aiia. daδąmi. 1asniiaēibiiō.
aš ̣ahe.
ratubiiō: hāuuan e. aš ̣aone.
aš ̣ahe.
raϑβe:
aš ̣aiia.
daδąmi.
sāuuaŋh e.
vīsiiāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe: aš ̣aiia.
daδąmi.
miϑrahe.
vouru.gaoiiaotōiš.2
hazaŋrō.gaoš ̣ahe.
baēuuarə.caš ̣manō.
aoxtō.nāmanō. yazatahe.
rāmanō. āstrahe
aš ̣aiia. daδąmi. rapiϑβināi.1
aš ̣aone.
aš ̣ahe.
raϑβe:2
aš ̣aiia.
daδąmi. frādat̰ .fš ̣auue.3
zaṇtumāica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi. aš ̣ahe.
vahištahe. āϑrasca. ahurahe.
mazdā̊
aš ̣aiia. daδąmi. uzaiieirināi.1
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi.
frādat̰ .vīrāi. dā´xiiumāica.2
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi.
bərəzatō.
ahurahe. nafəδrō. apąm.
apasca.
mazdaδātaiiā̊.
aš ̣aiia.
daδąmi.
aiβisrūϑrimāi.1
Y7.5
Y7.6
Y7.7
Y7.8
Y66.6
Y66.7
VrS41.1
VrS41.2
aibigaiiāi.2 aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe:
aš ̣aiia.
daδąmi.
frādat̰ .vīspąm.hujiiāt e.3
zaraϑuštrōtəmāica. aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi.
aš ̣āunąm.4
frauuaš ̣inąm. γənąnąmca.5
vīrō.vąϑβanąm.
yāiriiaiiā̊sca.6
huš ̣itōiš.7
amaheca.
hutāštahe.
huraoδahe.
vərəϑraγnaheca.
ahuraδātahe. vanaiṇtiiā̊sca.8
uparatātō
aš ̣aiia. daδąmi. uš ̣ahināi.1
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi.
bərəjiiāi.
nmāniiāica. ašaone.
aš ̣ahe.
̣
raϑβe:
aš ̣aiia. daδąmi. sraoš ̣ahe.
a iiehe.2
aš ̣iuuatō.3
vərəϑrājanō.
frādat̰ .gaēϑahe.
raš ̣naoš.
razištahe.
arštātasca. frādat̰ .gaēϑaiiā̊.
varədat̰ .gaēϑaiiā̊.
aš ̣aiia.
daδąmi.
1māhiiaēibiiō. aš ̣ahe.
ratubiiō:
aṇtarəmā̊ŋhāi.
aš ̣aone.
aš ̣ahe. raϑβe: aš ̣aiia. daδąmi.
pərənō.mā̊ŋhāi.
vīš ̣aptaš ̣āica. aš ̣aone. aš ̣ahe.
raϑβe.
Y7.9
aš ̣aiia. daδąmi. ratauuō.
mainiiauuanąm.
ratauuō.
gaēϑiianąm.1
ratauuō. upāpanąm. ratauuō.
upasmanąm.
ratauuō.
fraptərəjātąm.
ratauuō. rauuasca.
rātąm.2
ratauuō.
caŋraŋhācąm.3 aš ̣aonąm.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aš ̣aiia. daδąmi. yāiriiaēibiiō.
aš ̣ahe.
ratubiiō:
maiδiiōizarəmaiiehe.1
paiiaŋhō. aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō:
VrS41.3
VrS41.4
25
cīyōn pad dudīgar gyāg guftan
aš ̣aiia.
daδąmi.
.
maiδiiōišəmahe.2
̣
vāstrō.dātainiiehe.3 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō:
aš ̣aiia.
daδąmi.25
.
paitišhahiiehe.4
hahiiehe. aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō:
aš ̣aiia.
daδąmi.
.
aiiāϑrimahe.5
fraouruuaēštrimahe.6
varš ̣niharštaheca.7 aš ̣aonō.
aš ̣ahe.
raϑβō: aš ̣aiia. daδąmi.
maiδiiāiriiehe.
sarəδahe.
aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō: aš ̣aiia. daδąmi.
. hamaspaϑmaēdaiiehe.8
arətō.karəϑnahe.9 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō.
maiδiiāiriiehe.
sarəδahe.
aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō: niuuaēδaiiemi.
haṇkāraiiemi.
hamaspaϑmaēdaiiehe.8
arətō.karəϑnahe.9 aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō.
aš ̣aiia. daδąmi. . gaēϑanąm.
ā̊ŋhairiiehe. aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō.
yat̰ . ā̊ŋhair iiō. zīzanən:1
aš ̣aiia. daδąmi.
. staotanąm. yesniianąm.
haṇdātanąm.
hufrāiiaštanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣ahe.
raϑβąm:
aš ̣aiia.
daδąmi.
. staotanąm. yesniianąm.
haṇdātanąm.
hufrāiiaštanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣aoninąmca.2 aš ̣ahe.
miiazdanąm.
aš ̣aiia.
daδąmi.
.
sarəδaēibiiō.
aš ̣ahe. ratubiiō. ahurahe.
vairiiehe.
frasraoϑrahe.1
aš ̣aonō.
aš ̣ahe. raϑβō:
aš ̣aiia. daδąmi. . aš ̣ahe.
VrS41.5
VrS41.6
VrS41.7
vahištahe.
staoϑβahe.
aš ̣aonō. ašahe.
̣
raϑβō: aš ̣aiia. daδąmi. .
yeǰhē.hātaiiā̊. hufrāiiaštaiiā̊ .
aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe. raϑβō.
aš ̣aiia.
daδąmi.
.
ahunauuaitiiā̊.
gāϑaiiā̊. aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe.
raϑβō:
aš ̣aiia. daδąmi. . γənąnąm.1
pouru.sarəδō.vīrō.vąϑβaną
m. mazdaδātanąm.
aš ̣aonąm. aš ̣ahe. raϑβąm:
aš ̣aiia. daδąmi.
. ahumatō. ratumatō.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō: aš ̣aiia.
daδąmi.
. yasnahe. haptaŋhātōiš.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō: aš ̣aiia.
daδąmi.
. arəduiiā̊.2 āpō.
anāhitaiiā̊.3 aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe.
raϑβō.
aš ̣aiia. daδąmi. . uštauuaitiiā̊.
gāϑaiiā̊. aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe.
raϑβō:
aš ̣aiia. daδąmi. . gairinąm.
aš ̣a āϑranąm.
pouru. āϑranąm.
mazdaδātanąm. ašaonąm.
̣
aš ̣ahe. raϑβąm:
aš ̣aiia. daδąmi. .
spəṇtā.manii uš.1 gāϑaiiā̊.
aš ̣aoniiā̊.
aš ̣ahe. raϑβō: aš ̣aiia. daδąmi.
vərəϑraγnahe
.2
ahuraδātahe. vanaiṇtiiā̊sca3
uparatātō. aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō.
aš ̣aiia.
daδąmi.
̊
vohuxš ̣aϑraiiā1
gāϑaiiā̊. aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe.
raϑβō:
aš ̣aiia. daδąmi. . miϑrahe.
vouru.gaoiiaotōiš.2
rāmanasca. āstrahe.3
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō: aš ̣aiia.
daδąmi.
. vahištōištōiš. gāϑaiiā̊.
aš ̣aoniiā̊. aš ̣ahe. raϑβō:
aš ̣aiia. daδąmi.
dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš
dahmaheca. narš. aš ̣aonō.
uγraheca.
taxmahe.
dāmōiš.
upamanahe. yazatahe.
aš ̣aonō. ašahe.
raϑβō.
̣
aš ̣aiia. daδąmi. . airiiamanō.
i iiehe.1 aš ̣aonō. aš ̣ahe.
raϑβō:
aš ̣aiia.
daδąmi.
.
fš ̣ūš ̣ō.mąϑrahe2
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō: aš ̣aiia.
daδąmi. rat uš. bərəzō.
haδaoxtahe.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō.
aš ̣aiia. daδąmi. . āhurōiš.
fraš ̣nahe.1
āhurōiš.
t̰ kaēšahe.
āhurōiš.
̣
dā´xiiumahe.2
āhurōiš.
zaraϑuštrōtəmahe.
aš ̣aonō. aš ̣ahe. raϑβō: aš ̣aiia.
daδąmi.
hadiš ̣aheca. vāstrauuatō.
vāstrō.bərətaheca.3 gauue.
huδā̊ŋhe.4
gaoidiieheca.5 narš. aš ̣aonō
VrS41.8
VrS41.9
Y66.9
Y66.10
(date)
aš ̣aiia. daδąmi. vīspaēibiiō.
aēibiiō.
ratubiiō. yōi. həṇti. aš ̣ahe.
ratauuō.
ϑraiiasca.1 ϑrisąsca. nazdišta.
pairišhāuuanaiiō.2 yōi. həṇti.
aš ̣ahe.
yat̰ .
vahištahe.
mazdō.frasāsta.
zaraϑuštrō.fraoxta.
aš ̣aiia. daδąmi. 1ahuraēibiia.
miϑraēibiia.
bərəzaṇbiia.2
aiϑiiajaŋhaēibiia.3
aš ̣auuanaēibiia.
stārąmca.
spəṇtō.mainiiauuanąm.4
dāmanąm.
tištriieheca.5
stārō.
raēuuatō.
arənaŋuhatō.6
mā̊ŋhaheca.7
gaociϑrahe.
huuarəca.
xš ̣aētahe. auruuat̰ .aspahe.
dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊.
miϑrahe.
da´xiiunąm.
daiǰhupatōiš:8
aš ̣aiia. daδąmi. (rōz) aš ̣aiia.
Y7.12
Y7.13
Y66.11
Y66.12
Y66.13
Y66.14
Y66.15
daδąmi. (māh)
aš ̣aiia. daδąmi. tauua. āϑrō.
ahurahe.
mazdā̊.
puϑra.
mat̰ .
vīspaēibiiō.
ātərəbiiō:1 aš ̣aiia. daδąmi.
aiβiiō. vaŋuhibiiō.2
vīspanąmca.
apąm.
mazdaδātanąm.
vīspanąmca.3 uruuaranąm.
mazdaδātanąm.
aš ̣aiia. daδąmi. 1mąϑrahe.
spəṇtahe.
aš ̣aone.
bərəziiaŋuhahe.2
dātahe.
vīdaēuuahe.
dātahe.
zaraϑuštrōiš.
darəγaiiā̊.
upaiianaiiā̊.3
̊
daēnaiiā.
vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
aš ̣aiia.
daδąmi.
garōiš.
uš ̣idarənahe.1
mazdaδātahe. aš ̣a āϑrahe.
vīspaēš ̣ąmca.
gairinąm.
ašạ āϑranąm.
pouru. āϑraṇam.
mazdaδātanąm.
kāuuaiieheca.
arənaŋhō.
mazdaδātahe.
a arətaheca.2
arənaŋhō.
mazdaδātahe:
aš ̣aiia.
daδąmi. aš ̣ōiš.3 vaŋhuiiā̊.
cistōiš.
vaŋhuiiā̊. ərəϑ . vaŋhuiiā̊.
rasąstātō.
vaŋhuiiā̊.
arənaŋhō.
sauuaŋhō.
mazdaδātahe.
aš ̣aiia. daδąmi. dahmaiiā̊.
vaŋhuiiā̊.
āfritōiš. dahmaheca. narš.
aš ̣aonō.
uγraheca. taxmahe. dāmōiš.
upamanahe.
yazatahe.
aš ̣aiia. daδąmi. 1ā̊ŋhąm.
asaŋhąmca.
š ̣ōiϑranąmca.
gaoiiaoitinąmca.2
maēϑananąmca.
auuō. arənanąmca. apąmca.
Y7.14
Y7.15
Y7.16
Y7.17
Y7.18
Y66.16
YVr66.17
-19
(xšnūman
Y66.1819)
zəmąmca.3 uruuaranąmca.
aiǰhā̊sca.4 zəmō.
auuaiǰheca.5
aš ̣nō.6
vātaheca. ašaonō.
̣
strąm.7
mā̊ŋhō.
hūrō.
anaγranąm.
raocaŋhąm.
aδātanąm.
vīspanąmca.
spəṇtahe.
mainii uš.8
dāmanąm. aš ̣aonąm.
aš ̣aoninąmca. aš ̣ahe. raϑβąm.
aš ̣aiia.
daδąmi.
raϑβō.
bərəzatō. yō.1
aš ̣ahe: raϑβąm. aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca. yāiriianąmca.
sarəδanąmca.
yōi. həṇti. aš ̣ahe. ratauuō:
hāuuanōiš. raϑβō.26
aš ̣aiia. daδąmi. imąm.
zaoϑrąm. haomauuaitīm.
gaomauuaitīm.
haδānaēpatauuaitīm2 aš ̣aiia
uzdātąm tauua
ahurāne. ahurahe. [xšnūman
ān ī bawēd]27 (xšnūman 2x)
Y67
Y67.1
26
aš ̣aiia. daδąmi. auuaŋhā̊.2
Gāhānbār
Y7.19
aš ̣aiia. daδąmi. raϑβō.
bərəzatō. yō.
aš ̣ahe:
raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca.
yōi.
həṇti.
aš ̣ahe.
ratauuō:
maiδiiōzarəmiiehe.
raϑβō. [ayāb ān gāh kē
baed]
aš ̣aiia. daδąmi. imąm.
zaoϑrąm.
uzdātąm.
tauua. ahurāne.1
ahurahe. 2xš ̣nūmaine.
raϑβō. bərəzatō. yō.1
aš ̣ahe: raϑβąm. yō.
aš ̣ahe.
raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. raϑβąm.
vīspe. mazištanąm.3
yōi.
həṇti.
aš ̣ahe.
ratauuō. hāuuanīm.
paiti. ratūm.
aiiāϑrəmahe. raϑβō
aoxtō.nāmanō.
yazatahe (2x)
<>
Y23
[agar yašt srōš ud
gāhānbār gumēxtan
K8 has this dedicatory and the Gh only in the margin. He is probably copying from a standard Vispèrad
and doing fro it a Gahanbar Visperad
27
The text of the xšnūman does not appear in G18b
Y67.2
Y67.3
frauuaš ̣aiiō. yā̊.3 paoiriia.
ā̊ŋharə. ..
yā̊. barəϑriš ̣uua.4 puϑre.
vīδāraiiən.
paiti.vərəte.5 apara.iriϑəṇtō
aš ̣aiia. daδąmi. āfrauuaši.1
̣
ahurahe.
mazdā̊.
aməš ̣anąm.
spəṇtanąm. mat̰ .
vīspābiiō.2
aš ̣aonibiiō.
frauuaš ̣ibiiō. yā̊.
mainiiauuanąm. yazatanąm:
aš ̣aiia. daδąmi.
āfrauuaš ̣i.1
gaiiehe.
marəϑnō.3
zaraϑuštrahe.
spitāmahe.
kauuōiš.
vīštāspahe.
isat̰ .vāstrahe.
zaraϑuštrahe.
mat̰ . vīspābiiō4 aš ̣aonibiiō.
frauuaš ̣ibiiō
yā̊. paoiriianąm. t̰ kaēš ̣anąm.
aš ̣aiia. daδąmi. vīspaiia.1
aš ̣auuane.
frauuaš ̣e.2 ke.3 asti. kuuacit̰ .
aǰhā̊.
zəmō. para.iristi.4 dahma.4
nāirike.
apərənāiiūke.5
kainike.
vāstriiāuuarəzi.
upaš ̣aēti.6 haca. ahmāt̰ .
nmānāt̰ .
iziieiṇti.7 yā̊. paitiš ̣marəṇti.8
yā̊.
aiβināsəṇti.9 vaŋhūš.
yasnąsca.28 vahmąsca.
VrS42.1
VrS42.2
28
Missing in K8. It is not recited in Gahanbar.
ohrmazd xwadā bawēd
auuaŋhā̊ nē gōwišn
abārīg gōwišn]
aš ̣aiia. daδąmi. arəzahibiiō.1
sauuahibiiō.2
fradaδafš ̣ubiiō.3
vīdaδafš ̣ubiiō.3
vouru.barəštibiiō.
vouru.jarəšti biiō. aheca.
karš ̣uuan .4
yat̰
ϑahe.
aš ̣aiia.
daδąmi.
asmanaēibiia.
hāuuanaēibiia.
aiiaŋhaēnaēibiia.
hāuuanaēibiia. taštāi.1
zaoϑrō.barənāi.2 varəsāi.3
<>
Vr10.
1
<>
Vr10.
2
haomō.aŋharəzānāi.4
tauuaca. barəsmanō.5
aš ̣aiia. frastarətahe:6 aš ̣aiia.
daδąmi. ahunahe. vairiiehe.
anahunāca.7 ratušca.8
stitātasca.9 daēnaiiā̊.
māzdaiiasnōiš
Y67.4
aš ̣aiia. daδąmi. aš ̣āunąm.
frauuaš ̣inąm. uγranąm.
aiβiϑūranąm.
paoiriiō.t̰ kaēš ̣anąm.
frauuaš ̣inąm.
nabānazdištanąm.
frauuaš ̣inąm. hauuahe.
urunō. frauuaš ̣ e.
aš ̣aiia. daδąmi. vīspaēibiiō.
aš ̣ahe.
ratubiiō: aš ̣aiia. daδąmi.
vīspaēibiiō.
vaŋhuδābiiō.3 .. yōi. həṇti.
yesniiāca.4 vahmiiāca.5 aš ̣āt̰ .
haca. yat̰ .
vahištāt̰ .
Y67.5
Y67.6
aš ̣aiia.nō paitī.jamiiāt̰
apō. at̰ . yazamaidē.
maēkaiṇtīšcā. hə̄buuaiṇtīšcā.
frauuazaŋhō. ahurānīš.
ahurahiiā. hauuapaŋhā̊.
hupərəϑβā̊scā. vā̊.
huuōγžaϑā̊scā. hūšnāϑrā̊scā.
ubōibiiā. ahubiiā. cagəmā.
ūitī. yā. və̄. vaŋuhīš. ahurō.
mazdā̊. nāmą. dadāt̰ .
vaŋhudā̊. hiiat̰ . vā̊. dadāt̰ .
tāiš. vā̊. yazamaidē. tāiš.
friiąmahī. tāiš.
nəmaš́ iiāmahī. tāiš.
iš ̣ūidiiāmahī.
apascā. vā̊. azīšcā. vā̊.
mātərąšcā. vā̊. agəniiā̊.
drigudāiiaŋhō. vīspō.paitīš.
auuaocāmā. vahištā̊. sraēštā̊.
auuā. və̄. vaŋuhīš. rātōiš.
darəgō.bāzāuš. nāš ̣ū.
paitī.viiādā̊. paitī.sə̄ṇdā̊.
mātarō. jītaiiō.
Y67.7
Y67.8
yeŋ́hē. hātąm.
Y68
Y68.1
aētat̰ . tē. ahurāne. ahurahe.
aiŋ́he. auuaiiąm. dąnmahi.
Y68.2
Y68.3
Y68.4
Y68.5
Y68.6
Y68.7
Y68.8
yat̰ . ϑβā. diduuīšma::
aēš ̣a.
̣
zaoϑra. paiti.jamiiāt̰ . tauua.
ahurāne. ahurahe.
haomauuaiti. gaomauuaiti.
haδānaēpatauuaiti.
xš ̣uuīδaēca. āzūtaiiaēca.
māuuaiiaca. zaoϑre.
paiti.jamiiā̊. dasuuarə.
baēš ̣azāica. fradaiϑe.
varədaϑāica. hauuaŋhe.
aš ̣auuastāica. haosrauuaŋhe.
huruniiāica. vərəϑraγne.
frādat̰ .gaēϑāica.
yazamaide. ϑβā. ahurāne.
ahurahe. vaŋhə̄uš. manaŋhō.
zaoϑrābiiō. yazamaide. ϑβā.
ahurāne. ahurahe. vaŋhə̄uš.
uxδahe. zaoϑrābiiō.
yazamaide. ϑβā. ahurāne.
ahurahe. vaŋhə̄uš.
š́ iiaoϑnahe. zaoϑrābiiō.
sūkāi. manaŋhe. sūkāi.
vacaŋhe. sūkāi. š́ iiaoϑnahe.
hauuaŋhāi. urune. fradaϑāi.
gaēϑanąm. hauuaŋhāi.
aš ̣auuastanąm.
dāiiā̊. mē. ahurāne. ahurahe.
vahištəm. ahūm. aš ̣aonąm.
raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm::
dāiiā̊.mē. ahurāne. ahurahe.
nairiiąm. āsnąm. frazaṇtīm.
yā. mē. frāδaiiāt̰ . nmānəmca.
vīsəmca. zaṇtūmca.
dax́iiūmca. daiŋ́husastīmca.
ϑβąm. ahurānīm.
yazamaide:: zraiiō.
vouru.kaš ̣əm. yazamaide::
vīspā̊sca. āpō. yazamaide.
yā̊. zəmā. armaēštā̊.
frātat̰ .caratasca. xąiiā̊.
ϑraotō.stātasca. parš ̣uiiā̊.
vairiiā̊sca.
ana. yasnāat̰ ca. vahmāat̰ ca.
yaϑa. ā̊ŋhąm. asti.
dāitiiōtəmō. yasnasca.
vahmasca. aš ̣āt̰ . haca. yat̰ .
vahištāt̰ . āpō. vaŋuhīš.
vahištā̊. mazdaδātā̊. aš ̣aonīš.
yazamaide:: apąm.
vaŋuhīnąm. yazamaide::
xš ̣uuīδa. āzūiti. yazamaide.
tacat̰ .āpa. uxš ̣iiat̰ .uruuara.
Y68.9
Y68.10
Y68.11
Y68.12
Y68.13
āzōiš. daēuuō.dātahe.
hamōistri. auuaiŋ́hā̊. mūš.
auuaiŋ́hā̊. pairikaiiāi.
paitištātaiiaēca.
paitiscaptaiiaēca.
paititarətaiiaēca.
paitiiaogət̰ .t̰ baēš ̣ahiiāica.
aš ̣əmaoγaheca. anaš ̣aonō.
sāstraheca. pouru.mahrkahe.
paitištātə̄e. daēuuaheca.
t̰ baēšaŋhō.
maš́ iieheca.
̣
surunuiiā̊. nō. yasnəm.
ahurāne. ahurahe. xš ̣nuiiā̊.
nō. yasnəm. ahurāne.
ahurahe:: upa. nō. yasnəm.
āhīš ̣a:: āca. nō. jamiiā̊.
auuaŋhe. aš.yeštica.
huiieštica. hufrabərətica.
zaoϑranąm.
yō. vō. āpō. vaŋuhīš. yazāite.
ahurānīš. ahurahe.
vahištābiiō. zaoϑrābiiō.
sraēštābiiō. zaoϑrābiiō.
dahmō.pairi.aŋharštābiiō.
zaoϑrābiiō.
ahmāi. raēšca. xvarənasca.
ahmāi. tanuuō. druuatātəm.
ahmāi. tanuuō. vazduuarə.
ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.
ahmāi. īštīm.
pouruš.xvāϑrąm. ahmāi.
āsnąmcit̰ . frazaṇtīm. ahmāi.
darəγąm. darəγō.jītīm.
ahmāi. vahištəm. ahūm.
aš ̣aonąm. raocaŋhəm.
vīspō.xvāϑrəm.
dāiiata. vaŋuhīš. āpō.
māuuaiiaca. zaoϑre.
yazəmnāi. ahmākəmca.
mazdaiiasnanąm.
frāiiazəmnanąm. hašąmca.
̣
hāuuištanąmca.
aēϑrapaitinąmca.
aēϑriianąmca. narąmca.
nāirinąmca.
apərənāiiūkanąmca.
kainikanąmca.
vāstriiāuuarəzanąmca.
yōi. vaŋhaϑra. framaniieiṇte.
vītarə.ązahiieheca. paiti.
vītarə.t̰ baēš ̣ahiieheca. pairi.
haēnaiiā̊sca. vōiγnāuiiō.
auruuaϑaēibiiasca. parō.
t̰ biš ̣iiaṇbiiō. razištahe. paϑō.
aēšəmca.
vaēδəmca. yō. asti.
̣
razištō. ā. aš ̣āt̰ . vahištəmca.
ahūm. aš ̣aonąm. raocaŋhəm.
vīspō.xvāϑrəm.
Y68.14
Y68.15
Y68.16
Y68.17
Y68.18
Y68.19
yaϑā. ahū. vairiiō. (2x)
huš ̣iti. rāmō.š ̣iti. darəγō.š ̣iti.
ite. vīse. āfrīnāmi. yahmat̰ .
haca. imā̊. zaoϑrā̊:: huš ̣iti.
rāmō.š ̣iti. darəγō.š ̣iti.
vīspaiiāi. vīse. māzdaiiasne.
āfrīnāmi:: hubərəti.
ušta.bərəti. vaṇta.bərəti.
ātarš. āfrīnāmi:: huiiešti.
tauua. ahurāne. āfrīnāmi.::
rāma. xvāstrəm. aiŋ́hā̊.
daiŋ́hə̄uš. āfrīnāmi::
dasuuarə. baēšaza.
āfrīnāmi.
̣
yūš ̣mākəm. dahmanąm.
narąm. aš ̣aonąm:: vīspe.
āfrīnāmi. kə. asti. vohu.
aš ̣auua. aṇtarə. ząm.
asmanəmca. hazaŋrəm.
baēš ̣azanąm. baēuuarə.
baēš ̣azanąm.::
vasasca. tū. ahura. mazda.
uštāca. xš ̣aēš ̣a. hauuanąm.
dāmanąm:: vasō. āpō. vasō.
uruuarā̊. vasō. vīspa. vohū.
aš ̣acīϑra. xš ̣aiiamnəm.
aš ̣auuanəm. dāiiata.
axš ̣aiiamnəm. druuaṇtəm.::
vasō.xš ̣aϑrō. hiiāt̰ . aš ̣auua::
auuasō.xš ̣aϑrō. hiiāt̰ . druuā̊.
gatō. hamistō. nižbərətō.
*haca. spəṇtahe. mainiiə̄uš.
dāmabiiō. varatō.
auuasō.xš ̣aϑrō.::
haxš ̣aiia. azəmcit̰ . yō.
zaraϑuštrō. fratəmą.
nmānanąmca. vīsąmca.
zaṇtunąmca. dax́iiunąmca.
aiŋ́hā̊. daēnaiiā̊.
anumataiiaēca. anuxtaiiaēca.
anuuarštaiiaēca. yā. āhūiriš.
zaraϑuštriš.::
rauuasca. xvāϑrəmca.
āfrīnāmi. vīspaiiā̊. aš ̣aonō.
stōiš:: ązasca. dužāϑrəmca.
āfrīnāmi. vīspaiiā̊. druuatō.
Y52.5
Y52.6
Y52.8
<>
Y52.9
Y68.20
Y68.21
stōiš. aϑa. jamiiāt̰ . yaϑa.
āfrīnāmi.
humatanąm. hūxtanąm.
huuarštanąm. iiadacā.
aniiadacā.
vərəziiamnanąmcā.
vāuuərəzananąmcā. mahī.
aibī.jarətārō. naēnaēstārō.
yaϑanā. vohunąm. mahī.
(2x)
vaŋuhīm. iδāt̰ . ādąm.
vaŋuhīm. aš ̣īm. āca. nica.
mrūmaide.
Y35.2
Y38.2
īžā̊. yaoštaiiō. fəraštaiiō.
ārmataiiō. vaŋuhīm. ābīš.
aš ̣īm. vaŋuhīm. īš ̣əm.
vaŋuhīm. āzūitīm. vaŋuhīm.
frasastīm. vaŋuhīm.
+parəṇdīm. yazamaidē.
Y38.3
āpō. at̰ . yazamaidē.
maēkaiṇtīšcā.
+hə̄buuaṇtīšcā. frauuazaŋhō.
ahurānīš. ahurahiiā.
hauuapaŋhā. hupərəϑβā̊scā.
vā̊. huuōγžaϑā̊scā.
hūšnāϑrā̊scā. ubōibiiā.
ahubiiā. cagəmā.
ūitī. yā. və̄. vaŋuhīš. ahurō.
mazdā̊. nāmąm. dadāt̰ .
vaŋhudā̊. hiiat̰ . vā̊. dadāt̰ .
tāiš. vā̊. yazamaidē. tāiš.
friiąmahī. tāiš.
nəmax́iiāmahī. tāiš.
iš ̣ūidiiāmahī.
apascā. vā̊. azīšcā. vā̊.
mātərąšcā. vā̊. agəniiā̊.
drigudāiiaŋhō. vīspō.paitīš.
āuuaocāmā. vahištā̊. sraēštā̊.
auuā. və̄. vaŋuhīš. rātōiš.
darəgō.bāzāuš. nāš ̣ū. paitī.
viiādā̊. paitī.sə̄ṇdā̊. mātarō.
jītaiiō. (3x the whole
Y68.21 till here)
jaiδiiamnā̊. nō. yūžəm. dasta.
xš ̣aiiamnā̊. raēšca.
xvarənasca. āpō. dasta. nō.
Y38.4
Y38.5
Y68.22
YVr68.23
təm. yānəm. yō. yūš ̣mat̰ .
parō. frauuistō.
nəmō. ahurāi. mazdāi. nəmō.
aməš ̣aēibiiō. spəṇtaēibiiō.
nəmō. miϑrāi.
vouru.gaoiiaoitə̄e. nəmō.
huuarəxš ̣aētāi. auruuat̰ .aspāi.
nəmō. ābiiō. dōiϑrābiiō. yā̊.
ahurahe. mazdā̊. nəmō. gə̄uš.
nəmō. gaiiehe. nəmō.
zaraϑuštr122vahe.
spitāmahe. aš ̣aonō.
frauuaš ̣ə̄e. nəməm. vīspaiiā̊.
aš ̣aonō. stōiš. haiϑiiāica.
bauuąiϑiiāica. būš́ iiąiϑiiāica.
vohū. uxš ̣iiā. manaŋhā.
xš ̣aϑrā. aš ̣ācā. uštā. tanūm.
(3x)
imā. raocā̊. barəzištəm.
barəzimanąm6 (3x)
yahmī. spəṇtā. ϑβā. mainiiū.
uruuaēsē. jasō. (3x)
aš ̣əm. vohū (3x)
frauuarāne.
mazdaiiasnō.
zaraϑuštriš.
vīdaēuuō.
ahura.t̰ kaēš ̣ō:
hāuuan e.
aš ̣aone.
ašahe.
raϑβe.
̣
yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca:
sāuuaŋh e. vīsiiāica. aš ̣aone.
aš ̣ahe.
raϑβe.
yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca:
raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca. yāiriianąmca.
sarəδanąmca.
yasnāica.
vahmāica.
xš ̣naoϑrāica. frasastaiiaēca
yaϑā. ahū. vairiiō. yo
ātrauuaxšō.
fraā.mē. mrūtē: aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā. aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū
yaϑā. ahū.
Y27.1
2
vairiiō. yō. zaotā. frā.mē.
mrūtē.
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū
Y68.24
nəmō. v . gāϑā̊. aš ̣aonīš
spəṇtā. mainiiū. vahištācā.
manaŋhā.
hacā.1 ašāt̰̣ .
iiaoϑanācā.2
vacaŋhācā.
ahmāi. dąn.3 hauruuātā.
amərətātā.
mazdā̊.4 xš ̣aϑrā. ārmaitī.5
ahurō. (2x)
ahiiā.
manii uš.1
sp ništahiiā. vahištəm.
hizuuā.2 uxδāiš. vaŋh uš.
əānū.3 manaŋhō.
ārmatōiš.
zastōibiiā.4
iiaoϑanā.5 vərəziiat̰ .6
ōiiā.7 cistī:8 huuō. patā.9
aš ̣ahiiā. mazdā̊.
ahiiā. manii uš.1 tuu m.2
ahī. tā.3 spəṇtō.
y .
ahmāi.
gąm.
rāniiō.skərətīm.4
h m.taš ̣at̰ .5
at̰ . hōi. vāstrāi.6 rāmā.dā̊.7
ārmaitīm.8
hiiat̰ .9 h m. vohū. mazdā.11
h mə.fraštā. manaŋhā
[agar yazišn ī dō
hōmāst]29
nəmō. v . gāϑā̊.
aš ̣aonīš
Y43
Y47.0
Y47.1
Y47.2
Y47.3
Y47.4
Y47.5
ahmāt̰ .
manii uš.1
rārə iieiṇtī.2 drəguuaṇtō.3
mazdā.4 spəṇtāt̰ . nōit̰ . iϑā.5
aš ̣āunō.6
kas ušcīt̰ . nā. aš ̣āunē.7
kāϑē.8 aŋhat̰ .
isuuācīt̰ .9 hąs. paraoš.10
akō. drəguuāitē.
tācā. spəṇtā. mainiiū. mazdā.
ahurā.
aš ̣āunē.1 cōiš. yā.zī.2 cīcā.
vahištā.
29
according to K7a (100r)
Y47.6
Y47.7
hanar .3 ϑβahmāt̰ .4 zaoš ̣āt̰ .
drəguuā̊. baxš ̣aitī.
ahiiā. iiaoϑanāiš.5 akāt̰ .
ā iiąs.6 manaŋhō
tācā. spəṇtā. mainiiū. mazdā.
ahurā.
aš ̣āunē.1 cōiš. yā.zī.2 cīcā.
vahištā.
hanar .3 ϑβahmāt̰ .4 zaoš ̣āt̰ .
drəguuā̊. baxš ̣aitī.
ahiiā. iiaoϑanāiš.5 akāt̰ .
ā iiąs.6 manaŋhō
spəṇtā. mainiiū. vahištācā.
manaŋhā.
hacā.1 aš ̣āt̰ . iiaoϑanācā.2
vacaŋhācā.
ahmāi. dąn.3 hauruuātā.
amərətātā.
mazdā̊.4 xš ̣aϑrā. ārmaitī.5
ahurō. (2x)
aš ̣əm. vohū. (3x)
spəṇtā.mainiiūm. hāitīm.
paitiiāpąm. yazamaide.
yeǰhē. hātąm
VrS43.1
aš ̣əm. vohū (3x)
aš ̣əm. vohū (3x)
yeŋ́hē. mē. aš ̣āt̰ . hacā.
vahištəm. yesnē. paitī.
vaēdā. mazdā̊. ahurō. yōi.
ā̊ŋharəcā. həṇticā. tą. yazāi.
xvāiš. nāmə̄nīš. pairicā.
jasāi. vaṇtā.:: vohū.
xš ̣aϑrəm. vairīm. bāgəm.
aibībairištəm.
yeŋ́hē. mē. aš ̣āt̰ . hacā.
vahištəm. yesnē. paitī.
vaēdā. mazdā̊. ahurō.
yōi. ā̊ŋharəcā. həṇticā.
tą. yazāi. xvāiš.
nāmə̄nīš. pairicā. jasāi.
vaṇtā.:: vohū. xš ̣aϑrəm.
vairīm. bāgəm.
aibībairištəm.
yaϑā. ahū. vairiiō. ẏō. zaotā.
frāmē. marūtē. aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā. aš ̣auua.
vīδuuā̊. mraotū.
VrS43.2
səraoš ̣ō. iδā. astū. ahurahe.
mazdā̊. yasnāi. səuuīštahe.
aš ̣aonō. yə̄. nā̊. ištō. hiiat̰ .
paouruuīm. tat̰ .
ustəməmcīt̰ ::
yaϑā. ahū. vairiiō. ẏō.
zaotā. frāmē. marūtē.
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca.
frā. aš ̣auua. vīδuuā̊.
mraotū.
səraoš ̣ō. iδā. astū.
ahurahe. mazdā̊.
yasnāi. səuuīštahe.
aš ̣aonō. yə̄. nā̊. ištō.
hiiat̰ . paouruuīm. tat̰ .
ustəməmcīt̰ ::
Vr3.1
1
Vr3.1
2
yaϑā. ahū. vairiiō. ẏō.
ātrauuaxšō. frā. mē. marūtē.
aϑā. ratuš. aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū.
auuaϑāt̰ . iδā. səraoš ̣ō. astū.
ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
səuuīštahe. aš ̣aonō. yə̄. nā̊.
ištō
VrS43.3
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide:
zaraϑuštrəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
zaraϑuštrahe.
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide:
aməš ̣ . spəṇt . aš ̣aonąm.
yazamaide. aš ̣āunąm.1
vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō. yazamaide.
astuuatō.
manahiiāca:2 apanōtəməm.
raϑβąm. yazamaide.
yaētuštəməm. yazatanąm.
haŋhanuštəməm.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiβinasąstəməm.
jaγmūštəmąm.3 aš ̣aonō.
aš ̣ahe.
raϑβō. ratufritīm.
yazamaide.
VrS43.4
spəṇtā.mainiiūm. hāitīm.
paitiiāpəm. yazamaide.
mat̰ .afsmanəm.
mat̰ .vacastaštīm.3
mat̰ .āzaiṇtīm.
mat̰ .pərəsūm.4
mat̰ .paiti.pərəsūm.4 mat̰ .
vaγžibiiāca.5 pat̰ biiasca.
huframərətəm.6
framarəmnəm.7
hufrāiiaštəm.8
frāiiaēziiaṇtəm.9 ahmi.
dąm.10 ahmi.
yaϑā. ahū. vairiiō. ẏō.
ātrauuaxšō. frā. mē.
marūtē. aϑā. ratuš.
aš ̣āt̰ cīt̰ . haca. frā.
aš ̣auua. vīδuuā̊. mraotū.
auuaϑāt̰ . iδā. səraoš ̣ō.
astū. ahurahe. mazdā̊.
yasnāi. səuuīštahe.
aš ̣aonō. yə̄. nā̊. ištō
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide:
zaraϑuštrəm.
aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
zaraϑuštrahe.
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide:
aməš ̣ . spəṇt .
aš ̣aonąm. yazamaide.
aš ̣āunąm.1 vaŋuhīš.
sūrā̊. spəṇtā̊.
frauuaš ̣aiiō. yazamaide.
astuuatō.
manahiiāca:2
apanōtəməm. raϑβąm.
yazamaide.
yaētuštəməm.
yazatanąm.
haŋhanuštəməm.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiβinasąstəməm.
jaγmūštəmąm.3
aš ̣aonō. ašahe.
̣
raϑβō. ratufritīm.
yazamaide.
uštauuaitīm. hāitīm.
paitiiāpəm. yazamaide.
mat̰ .afsmanəm.
mat̰ .vacastaštīm.3
mat̰ .āzaiṇtīm.
mat̰ .pərəsūm.4
mat̰ .paiti.pərəsūm.4
mat̰ .
vaγžibiiāca.5
pat̰ biiasca.
huframərətəm.6
framarəmnəm.7
hufrāiiaštəm.8
Vr19.
0
Vr18.
0
Vr19.
1*
vr18.1
*
ciϑre. .. fraxš ̣ne.11 auui.
manō.
zrazdātōit̰ . aŋhuiiat̰ . haca
VrS43.5
VrS43.6
VrS43.7
VrS43.8
spəṇtəm. ahurəm. mazdąm.
yazamaide:
spəṇtəm. aməš ̣ . spəṇt .1
yazamaide:
spəṇtəm. narəm.
aš ̣auuanəm. yazamaide:
spəṇtəm. paras.xraϑβəm.2
yazamaide:
spəṇtąm.3 vaŋuhīm.
ārmaitīm. yazamaide:
spəṇtō.dātāiš. dāmąn.
aš ̣auuanō. yazamaide:
dāmąn. manas.paoiriia.
aš ̣auuanō.4
yazamaide: xratūm.
vīspō.vīδuuā̊ŋhəm.
yazamaide. yim. ahurəm.
mazdąm.
huuarə. raocō. yazamaide:
huuarə.
barəzištəm. barəzimanąm.
yazamaide:
huuarəca. aməš ̣ . spəṇt .
yazamaide:
huuarštā̊. mąϑrā̊.
yazamaide: anuuaitīš.
vərəzō.3 yazamaide: ātat̰ .
arənō.
yazamaide: ātarədāta.4
vąϑβa. yazamaide:
aš ̣auua. fraϑasuuō.5 ya
zamaide:
dātīm. yazamaide. yąm.
ārmaitīm. spəṇtąm.
yehe.6 dāϑre. ašaheca.
̣
aš ̣aonąmca.
aš ̣a.paoiriianąm. dāmanąm.
VrS43.5-6
ϑβąm. ātrəm. ahurahe.
mazdā̊. puϑrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:
haδa.zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. imat̰ .
barəsma. aš ̣aiia.
frastarətəm.2 aš ̣auuanəm.
frāiiaēziiaṇtəm.9
ahmi. dąm.10 ahmi.
ciϑre. .. fraxš ̣ne.11
auui. manō.
zrazdātōit̰ . aŋhuiiat̰ .
haca
ušta. ahurəm. mazdąm. Vr19.
yazamaide :
2
ušta. aməš ̣ . spəṇt .
vr18.2
yazamaide: ušta.
narəm. aš ̣auuanəm.
yazamaide: ušta.
paoiriiąm.1 ašaonō.
̣
stīm. yazamaide:
uštatātəmca. naire.
aš ̣aone.2 yazamaide.
vīspāiiūmca.
uštatātəm.1 yazamaide.
yā. narš. sādra.2
druuatō:3 uštatātəm.
akaranəm. yazamaide:
uštatāitiiāca.4
vīspəm. aš ̣auuanəm.
həṇtəmca.
bauuaṇtəmca.5
ṇtəmca.6
yazamaide.
Vr19.
3
vr18.3
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide:
apąm. naptārəm.
yazamaide: +nairīm.
saŋhəm. yazamaide:
taxməm. dāmōiš.
upamanəm.
yazatəm. yazamaide:
iristanąm. uruuąnō.
yazamaide: yā̊. aš ̣aonąm.
frauuaš ̣aiiō
1ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide: yim.
ahurəm. mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō.2
yō. aš ̣ahe. jaγmūštəmō:
vīspa.3 srauuā̊.
zaraϑuštri.4 yazamaide:
vīspaca.
huuaršta. iiaoϑna.5
yazamaide. varštaca.
varə iiamnaca.6:
VrS43.9
ye hē. hātąm.
Y69.1
Y69.2
Y69.3
yeŋ́hē. mē. aš ̣āt̰ . hacā.
vahištəm. yesnē. paitī.
vaēdā. mazdā̊. ahurō. yōi.
ā̊ŋharəcā. həṇticā. tą. yazāi.
xvāiš. nāmə̄nīš. pairicā.
jasāi. vaṇtā.
vohu. manō. vahištəm.
yeŋ́hē. mē. aš ̣āt̰ . hacā.
vahištəm. yesnē. paitī.
vaēdā. mazdā̊. ahurō. yōi.
ā̊ŋharəcā. həṇticā. tą. yazāi.
xvāiš. nāmə̄nīš. pairicā.
jasāi. vaṇtā::
aš ̣əm. vohū. vahištəm. astī.
(2x)
yeŋ́hē. mē. aš ̣āt̰ . hacā.
vahištəm. yesnē. paitī.
vaēdā. mazdā̊. ahurō. yōi.
ā̊ŋharəcā. həṇticā. tą. yazāi.
xvāiš. nāmə̄nīš. pairicā. jasāi.
vaṇtā::
vohū. xš ̣aϑrəm. vairīm.
bāgəm. aibī.bairištəm (3x)
Y70
Y70.1
tą. yazāi. təm. pairi.jasāi.
vaṇtā. yą. aməš ̣ə̄. spəṇtə̄.
Y70.2
Y70.3
Y70.4
Y70.5
Y70.6
huxš ̣aϑrə̄. huδā̊ŋhō. aēš ̣a.
aibi.gərəṇte:: təm. baγəm.
təm. ratūm. yazamaide. yim.
ahurəm. mazdąm.
daδuuā̊ŋhəm. rapaṇtəm.
tarš ̣uuā̊ŋhəm. vīspa. vohu::
təm. ratūm. yazamaide. yim.
zaraϑuštrəm. spitāməm.
tā. nō. dāta. tā. ərəzuuāna.
frauuaocāma. fraca.
vaocāma. yā. ahurahe.
mazdā̊. yā. vaŋhə̄uš.
manaŋhō. yā. aš ̣ahe.
vahištahe. yā. xš ̣aϑrahe.
vairiiehe. yā. spəṇtaiiā̊.
ārmatōiš. yā. hauruuatā̊.
amərətātā̊. yā. gə̄uš. taš ̣ne.
gə̄uš. urune. yā. āϑre.
ahurahe. mazdā̊.
yā. sraoš ̣ahe. aš ̣iiehe. yā.
raš ̣naoš. razištahe. yā.
miϑrahe. vouru.gaoiiaotōiš.
yā. vātahe. aš ̣aonō. yā.
daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊.
māzdaiiasnōiš. yā. dahmaiiā̊.
vaŋhuiiā̊. āfritōiš. yā.
dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊.
anādruxtōiš. yā. dahmaiiā̊.
vaŋhuiiā̊. anauuauruxtōiš.
yaϑa. īža. vācim. nāšīma.
̣
yaϑa. vā. saoš́ iiaṇtō.
dax́iiunąm. suiiamna. vācim.
barəṇtū:: buiiama.
saoš́ iiaṇtō. buiiama.
vərəϑrājanō. buiiama.
ahurahe. mazdā̊. friia.
vāzišta. astaiiō. yōi. narō.
aš ̣auuanō. humatāiš.
mainimna. hūxtāiš. mruuatō.
huuarštāiš. vərəziiaṇtō.
yaϑā. nə̄. ā. vohū. jimat̰ .
manaŋhā:: ā. vohū. uruuāšat̰̣ .
āgəmat̰ . tā:: kā. mə̄. uruuā.
vohū. uruuāš ̣at̰ . āgəmat̰ . tā.
apąm. vaŋuhīnąm.
yazamaide. frāitīmca.
paititīmca. aibijarətīmca.
bərəzaṇtəm. ahurəm.
xš ̣aϑrīm. xš ̣aētəm. apąm.
napātəm. auruuat̰ .aspəm.
yazamaide:: vīspaiiā̊.
aš ̣aonō. stōiš. yasnāica.
Y70.7
vahmāica. xš ̣naoϑrāica.
frasastaiiaēca. sraoš ̣ō. astu.
sraoš ̣əm. ašīm.
̣ yazamaide::
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide. yim. ahurəm.
mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō. yō. aš ̣ahe.
jaγmūštəmō:: vīspa. srauuā̊.
zaraϑuštri. yazamaide::
vīspaca. huuaršta. š́ iiaoϑna.
yazamaide. varštaca.
varəš́ iiamnaca.
yeŋ́hē. hātąm
Y71
Y71.1
Y71.2
Y71.3
Y71.4
pərəsat̰ . fraš ̣aoštrō. ašauua.
̣
aš ̣auuanəm. zaraϑuštrəm::
paiti.mrūiδi. pauruuatarə.
zaraϑuštra:: kat̰ . asti.
raϑβąm. framərətiš. kat̰ .
gāϑanąm. haṇkərətiš.
āat̰ . aoxta. zaraϑuštrō::
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: zaraϑuštrəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: zaraϑuštrahe.
aš ̣aonō. frauuaš ̣īm.
yazamaide:: aməš ̣ə̄. spəṇtə̄.
aš ̣aonąm. yazamaide.
aš ̣āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊.
spəṇtā̊. frauuašaiiō.
̣
yazamaide. astuuatō.
manahiiāca. apanōtəməm.
raϑβąm. yazamaide.
yaētuštəməm. yazatanąm.
haŋhanuštəməm. aš ̣ahe.
raϑβąm. aiβinasąstəməm::
jaγmūštəmąm. ašaonō.
̣
aš ̣ahe. raϑβō. ratufritīm.
yazamaide.
ahurəm. mazdąm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: vīspəmca.
kərəfš. ahurahe. mazdā̊.
yazamaide:: vīspə̄sca.
aməš ̣ə̄. spəṇtə̄. yazamaide::
vīspaēca. aš ̣ahe. ratauuō.
yazamaide:: vīspąmca.
daēnąm. māzdaiiasnīm.
yazamaide:: vīspəmca.
afsmanəm. yazamaide.
Y71.5
Y71.6
Y71.7
Y71.8
Y71.9
vīspəmca. mąϑrəm. spəṇtəm.
yazamaide:: vīspəmca.
dātəm. vīdōiiūm.
yazamaide::
vīspąmca. darəγąm.
upaiianąm. yazamaide::
vīspaēca. aš ̣auuanō.
mainiiauuaca. yazata.
gaēϑiiāca. yazamaide::
vīspā̊sca. aš ̣āunąm. vaŋuhīš.
sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaš ̣aiiō.
yazamaide.
vīspāca. dāma. mazdaδāta.
aš ̣aonīš. yazamaide. yā.
aš ̣auua.dāta.
aš ̣auua.fraϑβaršta.
aš ̣auua.t̰ kaēš ̣a.
aš ̣auua.frāiiašta. aš ̣aoni.
aš ̣auuabiiō. yahmiiāca.
aš ̣auuabiiō:: vīspaēca. paṇca.
gāϑā̊. aš ̣aonīš. yazamaide::
vīspəmca. yasnəm. frāitīmca.
paititīmca. aibijarətīmca.
yazamaide.
vīspāca. staota. yesniia.
yazamaide:: vīspaēca. vācō.
mazdō.fraoxta. yazamaide.
yōi. həṇti. dušmatəm.
jaγništa. yōi. həṇti.
dužūxtəm. jaγništa. yōi.
həṇti. dužuuarštəm. jaγništa.
yōi. həṇti. aiβi.karəta.
dušmatahe. yōi. həṇti.
aiβi.karəta. dužūxtahe. yōi.
həṇti. aiβi.karəta.
dužuuarštahe::
yōi. aipi.kərəṇtəṇti. vīspəm.
dušmatəm. yōi.
aipi.kərəṇtəṇti. vīspəm.
dužūxtəm. yōi.
aipi.kərəṇtəṇti. vīspəm.
dužuuarštəm. mąnaiiən. ahe.
yaϑa. ātarš. huš́ əm. aēsməm.
yaoždātəm. hupairīštəm.
aipi.kərəṇtaiti. hāuuaiieiti.
dažaiti:: vīspanąmca.
aētaēš ̣ąm. vacąm. aojasca.
vərəϑrəmca. xvarənasca.
zauuarəca. yazamaide.
vīspā̊. āpō. xā̊. paiti.
ϑraotō.stātasca. yazamaide::
vīspā̊. uruuarā̊. uruϑmīšca.
Y71.10
Y71.11
Y71.12
paiti. varš ̣ajīšca. yazamaide::
vīspąmca. ząm. yazamaide::
vīspəmca. asmanəm.
yazamaide:: vīspə̄sca.
strə̄ušca. mā̊ŋhəmca.
huuarəca. yazamaide:: vīspa.
anaγra. raocā̊. yazamaide::
vīspąmca. gąm. upāpąmca.
upasmąmca. fraptərəjātąmca.
rauuascarātąmca.
caŋraŋhācasca. yazamaide.
vīspe. tē. ahurō. mazdā̊.
huuapō. vaŋuhīš. dāmąn.
aš ̣aonīš. yazamaide. yāiš.
dadāϑa. pouruca. vohuca.
yōi. tē. həṇti. yasniiāca.
vahmiiāca. aš ̣āt̰ . haca. yat̰ .
vahištāt̰ :: vīspā̊sca. garaiiō.
aš ̣axvāϑrā̊. yazamaide::
vīspā̊sca. varaiiō. mazdaδātā̊.
yazamaide:: vīspaēca. ātarō.
yazamaide:: vīspaēca. vācō.
aršuxδa. yazamaide.
vīspaēca. aēte. ašiš.hāgət̰
.
̣
ārmaitiš.hāgət̰ .
yazamadaēca. nipātaiiaēca.
nišaŋharətaiiaēca.
harəϑrāica. aiβiiāxštrāica.
hauuaŋhum. mē. buiiata::
gāϑābiiō. spəṇtābiiō.
ratuxš ̣aϑrābiiō. aš ̣aonibiiō.
zbaiiemi. yazamadaēca.
nipātaiiaēca.
nišaŋharətaiiaēca.
harəϑrāica. aiβiiāxštrāica.
hauuaŋhum. mē. buiiata::
māuuōiia. hauuāi. urune.
zbaiiemi. yazamadaēca.
nipātaiiaēca.
nišaŋharətaiiaēca.
harəϑrāica. aiβiiāxštrāica.
hauruuatātəm. aš ̣auuanəm.
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide::
amərətatātəm. ašauuanəm.
̣
aš ̣ahe. ratūm. yazamaide::
āhūirīm. fraš ̣nəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: āhūirīm.
t̰ kaēšəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
̣
ratūm. yazamaide:: yasnəm.
sūrəm. haptaŋhāitīm.
Y71.13
Y71.14
Y71.15
Y71.16
Y71.17
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide.
huuō. aš ̣auua. zaraϑuštrō.
uruuaϑəm. ϑrātārəm. isōit̰ .
aš ̣auuanəm. tē. aš ̣aonat̰ .
āfiieiδiiāi. mraomi.
uruuaϑəm. uruuaϑāt̰ . tat̰ . zī.
vaŋhō:: huuō. zī. druuā̊. yə̄.
druuāite. vahištō. huuō.
aš ̣auua. yahmāi. aš ̣auua.
friiō.
aēte. zī. vācō. vahišta. ahurō.
mazdā̊. frāmraot̰ .
zaraϑuštrāi:: aēte. zī.
zaraϑuštra. ustəme.
uruuaēse. gaiiehe. framrūiδi.
yeiδi. zī. zaraϑuštra. aēte.
vācō. ustəme. uruuaēse.
gaiiehe. framrauuāi. pairi. tē.
tanauua. azəm. yō. ahurō.
mazdā̊. uruuānəm. haca.
acištāt̰ . aŋhaot̰ . auuauuaitiia.
bązasca. fraϑasca.
pairi.tanuiia. yaϑa. īm. zā̊::
astica. īm. zā̊. auuaiti. bązō.
yauuaiti. fraϑascit̰ .
yaϑa. vaš ̣i. aš ̣āum. iδa. aŋhō.
aš ̣auua. frapāraiiā̊ŋhe.
uruuānəm. tarō. cinuuatō.
pərətūm. vahištahe. aŋhə̄uš.
aš ̣auua. jasō. uštauuaitīm.
gāϑąm. srāuuaiiō. uštatātəm.
nimraomnō::
uštā. ahmāi.
yahmāi.uštā.kahmāicīt̰ .vasə̄.
xš ̣aiiąs.mazdā̊.dāiiāt̰ .ahurō.ut
aiiūitī. təuuīš ̣īm. gat̰ .tōi.
vasəmī. ašəm.
dərədiiāi. tat̰ .
̣
mōi. dā̊. ārmaitē. rāiiō. aš ̣īš.
vaŋhə̄uš. gaēm. manaŋhō.::
varəzəmca.
haomanaŋhəmca.
yazamaide.
haomanaŋhəmca.
varəzəmca. yazamaide::
paitištātə̄e. təmaŋhąm.
paitištātə̄e. xš ̣aiiasca.
amaiiauuaiiā̊sca (3x)
dasuuarəca. baēšazəmca.
̣
yazamaide:: fradaϑəmca.
varədaϑəmca. yazamaide::
Y43.1
Y71.18
Y71.19
Y71.20
Y71.21
Y71.22
Y71.23
paitištātə̄e. axtinąmca.
astarəmanąmca.::
vāca. haṇkərəϑa.
yazamaide:: gāϑanąm.
auuāurusta. yazamaide::
gāϑā̊. spəṇtā̊. ratuxšaϑrā
̣ ̊.
aš ̣aonīš. yazamaide:: staota.
yesniia. yazamaide. yā. dātā.
aŋhə̄uš. paouriiehiiā::
hauruuąm. haṇdāitīm.
staotanąm. yesniianąm.
yazamaide:: haom.
uruuānəm. yazamaide::
hauuąm. frauuaš ̣īm.
yazamaide.
dahmąm. vaŋuhīm. āfritīm.
yazamaide:: dahməmca.
narəm. aš ̣auuanəm.
yazamaide:: uγrəm. taxməm.
dāmōiš. upamanəm.
yazatəm. yazamaide.
imā̊. apasca. zəmasca.
uruuarā̊sca. yazamaide:: imā̊.
asā̊sca. š ̣ōiϑrā̊sca.
gaoiiaoitīšca. maēϑaniiā̊sca.
auuō.xvarənā̊sca.
yazamaide:: iməmca.
š ̣ōiϑrahe. paitīm. yazamaide.
yim. ahurəm. mazdąm.
ratauuō. vīspe. mazišta.
yazamaide. aiiara. asniia.
māhiia. yāiriia. sarəδa.
aš ̣āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊.
spəṇtā̊. frauuašaiiō.
staomi.
̣
zbaiiemi. ufiiemi::
yazamaide. nmāniiā̊. vīsiiā̊.
zaṇtumā̊. dāx́iiumā̊.
zaraϑuštrōtəmā̊.
ātrəm. ahurahe. mazdā̊.
puϑrəm. aš ̣auuanəm. aš ̣ahe.
ratūm. yazamaide::
haδa.zaoϑrəm.
haδa.aiβiiā̊ŋhanəm. imat̰ .
barəsma. aš ̣aiia. frastarətəm.
aš ̣auuanəm. aš ̣ahe. ratūm.
yazamaide:: apąm.
naptārəm. yazamaide::
nairīm. saŋhəm. yazamaide::
taxməm. dāmōiš.
upamanəm. yazatəm.
yazamaide:: iristanąm.
<>
Vr7.5
Y71.24
uruuąnō. yazamaide:: yā̊.
aš ̣aonąm. frauuaš ̣aiiō.
ratūm. bərəzaṇtəm.
yazamaide:: yim. ahurəm.
mazdąm. yō. aš ̣ahe.
apanōtəmō. yō. aš ̣ahe.
jaγmūštəmō:: vīspa. srauuā̊.
zaraϑuštri. yazamaide::
vīspaca. huuaršta. š́ iiaoϑna.
yazamaide. varštaca.
varəš́ iiamnaca.::
<>
Vr7.5
yeŋ́hē. hātąm
Y71.25
Y71.26
Y71.27
Y71.28
Y71.29
Y71.30
yaϑā. ahū. vairiiō (2x)
gauue. aδ-āiš. tāiš.
š́ iiaoϑanāiš. yāiš. vahištāiš.
fraēš́ iiāmahī::
at̰ . ax́iiāi. aš ̣ā. mazdā̊.
uruuarā̊. vaxš ̣at̰ .
vasasca. tū. ahura. mazda.
uštāca. xš ̣aēš ̣a. hauuanąm.
dāmanąm:: vasō. āpō. vasō.
uruuarā̊. vasō. vīspa. vohū.
aš ̣acīϑra. xš ̣aiiamnəm.
aš ̣auuanəm. dāiiata.
axš ̣aiiamnəm. druuaṇtəm.::
vasō.xš ̣aϑrō. hiiāt̰ . aš ̣auua::
auuasō.xš ̣aϑrō. hiiāt̰ . druuā̊.
gatō. hamistō. nižbərətō.
haca. spəṇtahe. mainiiə̄uš.
dāmabiiō. varatō.
auuasō.xš ̣aϑrō.::
haxš ̣aiia. azəmcit̰ . yō.
zaraϑuštrō. fratəmą.
nmānanąmca. vīsąmca.
zaṇtunąmca. dax́iiunąmca.
aiŋ́hā̊. daēnaiiā̊.
anumataiiaēca. anuxtaiiaēca.
anuuarštaiiaēca. yā. āhūiriš.
zaraϑuštriš.::
yaϑa. nō. ā̊ŋhąm. š́ iiātō.
manā̊. vahištō. uruuąnō.
xvāϑrauuaitīš. tanuuō. həṇti.
vahištō. aŋhuš. ākā̊scōit̰ .
āhūire. mazda. jasəṇtąm.::
aš ̣a. vahišta. aš ̣a. sraēšta.
darəsāma. ϑβā. pairi. ϑβā.
jamiiama. haməm. ϑβā.
haxma.::
aš ̣əm. vohū (3x Y71.30)
Y35.4
Y46.6
c
Y52.5
Y52.6
Y52.7
Y60.1
1
Y60.1
2
VrS44.1
yaϑā. ahū. vairiiō (4x)30
aš ̣əm. vohū (3x) 31
ahunəm. vairīm.
yazamaide: ašəm.
vahištəm.
̣
sraēštəm.
aməš ̣əm. spəṇtəm.
yazamaide
VrS44.2
ye hē. hātąm
Y72
Y72.1
Y72.2
Y72.3
30
31
K7a 10x
K7a 10x
ahunəmca. vairīm.
fraēš́ iiāmahī. aṇtarəca. ząm.
aṇtarəca. asmanəm. aš ̣əmca.
vahištəm. fraēš́ iiāmahī.
aṇtarəca. ząm. aṇtarəca.
asmanəm. yeŋ́hē.hātąmca.
hufrāiiaštąm. fraēš́ iiāmahī.
aṇtarəca. ząm. aṇtarəca.
asmanəm. dahmaheca. narš.
aš ̣aonō. dahmąmca.
vaŋuhīm. āfritīm.
fraēš́ iiāmahī. aṇtarəca. ząm.
aṇtarəca. asmanəm
hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca. aṇgrahe.
maniiə̄uš. mat̰ .dāmanō.
duždāmanō.
pouru.mahrkahe.
hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca.
kaxvarəδanąmca.
kaxvarəiδinąmca.
hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca.
kaxvarəδaheca.
kaxvarəiδiiā̊sca.
hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca.
kaiiaδanąmca.
kaiieiδinąmca.
hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca. kaiiaδaheca.
kāiδiiā̊sca. hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca. tāiiunąmca.
hazasnąmca. hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca. zaṇdąmca.
yātumatąmca. hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca.
Y72.4
Y72.5
miϑrō.ziiąmca.
miϑrō.drujəmca.
hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca.
aš ̣auuaγnąmca.
aš ̣auua.t̰ baēš ̣ąmca.
hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca.
aš ̣əmaoγaheca. anaš ̣aonō.
sāstraheca. pouru.mahrkahe.
hamistaiiaēca.
nižbərətaiiaēca. kahe.
kahiiācīt̰ . druuatąm.
araϑβiiō.manaŋhąm.
araϑβiiō.vacaŋhąm.
araϑβiiō.š́ iiaoϑənanąm.
spitama. zaraϑuštra.
kaϑa. drujəm. nīš. ahmat̰ . ā.
nīš.nāš ̣āma:: nīš.nāš ̣āma.
saoš́ iiaṇtō. drujəm:: kaϑa.
nīš.nāš ̣āma. yaϑa. hīm.
janāma. xšaiiamnō.
̣
axš ̣aiiamanąm. vīspāiš. haca.
karš ̣uuąn. yāiš. hapta.
hamistə̄e. nižbərətə̄e.
vīspaiiā̊. druuatō. stōiš::
stauuas. ašā.̣ yə̄. hudā̊. yōi.
həṇtī.::
yaϑā. ahū.vairiiō (2x)
YVr72.6
(xšnūman
)
72.6-732 =
Y22.2327
32
yasnəmca. vahməmca.
aojasca. zauuarəca.
āfrīnāmi::
ahurahe. mazdā̊. raēuuatō.
xvarənaŋuhatō. aməš ̣anąm.
spəṇtanąm. miϑrahe.
vouru.gaoiiaotōiš.
rāmanasca. xvāstrahe
The usual xšnūman is not mentioned in G18b
Gāhānbār
yasnəmca. vahməmca.
aojasca. zauuarəca.
āfrīnāmi::
raϑβō. bərəzatō. yō.1
aš ̣ahe: raϑβąm. yō.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. raϑβąm.
vīspe. mazištanąm.3
yōi. həṇti. aš ̣ahe.
ratauuō. hāuuanīm.
paiti. ratūm.
maiδiiō.zarəmiiehe.
raϑβō [ayāb gāh ān ī
bawēd]
72.7
huuarəxš ̣aētahe. aməš ̣ahe.
raēuuahe. auruuat̰ .aspahe::
vaiiaoš. uparō.kairiiehe.
taraδātō. aniiāiš. dāmąn::
aētat̰ . tē. vaiiō. yat̰ . tē. asti.
spəṇtō.mainiiaom::
razištaiiā̊. cistaiiā̊.
mazdaδātaiiā̊. aš ̣aoniiā̊.
daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊.
māzdaiiasnōiš::
No
mąϑrahe. spəṇtahe. aš ̣aonō.
vərəziiaŋuhahe. dātahe.
vīdaēuuahe. dātahe.
zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊.
upaiianaiiā̊. daēnaiiā̊.
vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
zarazdātōiš. mąϑrahe.
spəṇtahe. *uš ̣i.darəϑrəm.
daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
vaēδīm. mąϑrahe. spəṇtahe::
āsnahe. xraϑβō.
mazdaδātahe. gaoš ̣ō.srūtahe.
xraϑβō. mazdaδātahe::
āϑrō. ahurahe. mazdā̊.
*puϑra. tauua. ātarš. puϑra.
ahurahe. mazdā̊. mat̰ .
vīspaēibiiō. ātərəbiiō::
garōiš. uš ̣i.darənahe.
mazdaδātahe. aš ̣axvāϑrahe::
vīspaēš ̣ąm. yazatanąm.
aš ̣aonąm. mainiiauuanąm.
gaēϑiianąm:: aš ̣āunąm.
frauuaš ̣inąm. uγranąm.
aiβiϑūranąm.
paoiriiō.t̰ kaēš ̣anąm.
frauuaš ̣inąm.
nabānazdištanąm.
frauuaš ̣inąm::
Y72.8
(xŝnūman
33
)
= Y22.2327
yasnəmca. vahməmca.
aojasca. zauuarəca.
āfrīnāmi:: tauua. ātarš.
puϑra. ahurahe. mazdā̊.::
Gāhānbār:
yasnəmca. vahməmca.
aojasca. zauuarəca.
āfrīnāmi:: tauua. ātarš.
puϑra. ahurahe.
mazdā̊.::
aš ̣əm. vohū. (3x)
aš ̣əm. vohū. (3x)
yaϑā. ahū. vairiiō (2x)
33
The usual xšnūman is not mentioned in G18b
yaϑā. ahū. vairiiō (2x)
yasnəmca. vahməmca.
aojasca. zauuarəca.
āfrīnāmi::
ahurahe. mazdā̊. raēuuatō.
xvarənaŋuhatō. aməš ̣anąm.
spəṇtanąm. miϑrahe.
vouru.gaoiiaotōiš.
rāmanasca. xvāstrahe::
mąϑrahe. spəṇtahe. aš ̣aonō.
vərəziiaŋuhahe. dātahe.
vīdaēuuahe. dātahe.
zaraϑuštrōiš. darəγaiiā̊.
upaiianaiiā̊. daēnaiiā̊.
vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
zarazdātōiš. mąϑrahe.
spəṇtahe. *uš ̣i.darəϑrəm.
daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
vaēδīm. mąϑrahe. spəṇtahe::
āsnahe. xraϑβō.
mazdaδātahe. gaoš ̣ō.srūtahe.
xraϑβō. mazdaδātahe::
āϑrō. ahurahe. mazdā̊.
*puϑra. tauua. ātarš. puϑra.
ahurahe. mazdā̊. mat̰ .
vīspaēibiiō. ātərəbiiō::
garōiš. uš ̣i.darənahe.
mazdaδātahe. aš ̣axvāϑrahe::
yasnəmca. vahməmca.
aojasca. zauuarəca.
āfrīnāmi::
raϑβō. bərəzatō. yō.1
aš ̣ahe: raϑβąm. yō.
aš ̣ahe. raϑβąm.
aiiaranąmca.
asniianąmca.
māhiianąmca.
yāiriianąmca.
sarəδanąmca. raϑβąm.
vīspe. mazištanąm.3
yōi. həṇti. aš ̣ahe.
ratauuō. hāuuanīm.
paiti. ratūm.
maiδiiō.zarəmiiehe.
raϑβō [ayāb gāh ān ī
bawēd]
yasnəmca. vahməmca.
aojasca. zauuarəca.
āfrīnāmi:: tauua. ātarš.
puϑra. ahurahe.
mazdā̊.::
aš ̣əm. vohū. (3x)
vīspaēš ̣ąm. yazatanąm.
aš ̣aonąm. mainiiauuanąm.
gaēϑiianąm:: aš ̣āunąm.
frauuaš ̣inąm. uγranąm.
aiβiϑūranąm.
paoiriiō.t̰ kaēš ̣anąm.
frauuaš ̣inąm.
nabānazdištanąm.
frauuaš ̣inąm::
yasnəmca. vahməmca.
aojasca. zauuarəca.
āfrīnāmi:: tauua. ātarš.
puϑra. ahurahe. mazdā̊.::
Y72.9
aš ̣əm. vohū. (1x)
ahmāi. raēšca. xvarənasca.
ahmāi. tanuuō. druuatātəm.
ahmāi. tanuuō. vazduuarə.
ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.
ahmāi. īštīm.
Y68.1
1
pouruš.xvāϑrąm. ahmāi.
āsnąmcit̰ . frazaṇtīm. ahmāi.
darəγąm. darəγō.jītīm.
ahmāi. vahištəm. ahūm.
aš ̣aonąm. raocaŋhəm.
vīspō.xvāϑrəm.::
aš ̣əm. vohū.
hazaŋrəm. baēš ̣azanąm.
baēuuarə. baēš ̣azanąm (3x)
aš ̣əm. vohū
jasa. mē. auuaŋhe.mazda.
(3x)
Y72.10
amahe. hutāštahe.
huraoδahe. vərəϑraγnahe.
ahuraδātahe. vanaiṇtiiā̊sca.
uparatātō.::
rāmanasca. xvāstrahe.
vaiiaoš. uparō.kairiiehe.
taraδātō. aniiāiš. dāmąn::
aētat̰ . tē. vaiiō. yat̰ . tē. asti.
spəṇtō.mainiiaom:: ϑβāš ̣ahe.
xvaδātahe. zruuānahe.
akaranahe. zruuānahe.
darəγō.xvaδātahe.::
aš ̣əm. vohū

Documentos relacionados