Conselleria d`Educació Conselleria de Educación 34908

Comentarios

Transcripción

Conselleria d`Educació Conselleria de Educación 34908
Num. 6353 / 13.09.2010
Conselleria d’Educació
RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2010, del director general
d’Universitat i Estudis Superiors, per la qual s’autoritza la
implantació, per al curs acadèmic 2010/2011, del primer
curs de grau en Art Dramàtic, de grau en Música, de grau
en Dansa, de grau en Disseny, i de grau en Arts Plàstiques
en l’especialitat de Ceràmica. [2010/9777]
34908
Conselleria de Educación
RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2010, del director general
de Universidad y Estudios Superiores, por la que se autoriza la implantación, para el curso académico 2010/2011,
del primer curso del grado en Arte Dramático, del grado
en Música, del grado en Danza, del grado en Diseño, y del
grado en Artes Plásticas en la especialidad de Cerámica.
[2010/9777]
L’article 46 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació,
establix que el contingut de les ensenyances artístiques superiors, així
com l’avaluació d’estes, es farà en el context de l’educació superior
espanyola en el marc europeu.
El Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’establix
l’ordenació de les ensenyances artístiques superiors regulades per
la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, desenrotlla l’estructura i els
aspectes bàsics de les ensenyances artístiques superiors de conformitat
amb la línies generals emanades de l’espai europeu d’educació superior.
Amb data 5 de juny de 2010, es van publicar en el Boletín Oficial
del Estado diversos reials decrets números 630/2010 a 634/2010, tots
estos de 14 de maig de 2010, pels quals es regulen, respectivament,
els continguts bàsics de les ensenyances artístiques superiors de Grau
en Art Dramàtic, de Grau en Música, de Grau en Dansa, de Grau en
Disseny i de Grau en Arts Plàstiques, en les especialitats de Ceràmica
i Vidre.
En cada un dels dits reials decrets, les seues respectives disposicions addicionals terceres determinen que en el curs acadèmic
2010/2011 s’iniciarà la implantació progressiva de les ensenyances
artístiques superiors de cada un dels graus esmentats, la qual cosa
obliga a les administracions educatives a fer efectiu el dit mandat amb
un acte d’autorització singular en este sentit, tot això sense perjuí del
desenrotllament general que siga necessari realitzar dels reiterats reials
decrets.
Per això, i fent ús de les competències que m’atribuïx l’article 16
del Decret 118/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, resolc:
El artículo 46 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que el contenido de las enseñanzas artísticas superiores, así como la evaluación de las mismas, se hará en el contexto de la
educación superior española en el marco europeo.
El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, desarrolla la estructura y
los aspectos básicos de las enseñanzas artísticas superiores de conformidad con la líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior.
Con fecha 5 de junio de 2010, se publicaron en el Boletín Oficial del Estado sendos reales decretos números 630/2010 a 634/2010,
todos ellos de 14 de mayo de 2010, por los que se regulan, respectivamente, los contenidos básicos de las enseñanzas artísticas superiores
de Grado en Arte Dramático, de Grado en Música, de Grado en Danza,
de Grado en Diseño y de Grado en Artes Plásticas, en las especialidades de Cerámica y Vidrio.
En cada uno de dichos reales decretos, sus respectivas disposiciones adicionales terceras determinan que en el curso académico
2010/2011 se iniciará la implantación progresiva de las enseñanzas
artísticas superiores de cada uno de los grados referenciados, lo que
obliga a las administraciones educativas a hacer efectivo dicho mandato con un acto autorizatorio singular en tal sentido, todo ello sin perjuicio del desarrollo general que sea menester realizar de los reiterados
Reales Decretos.
Por ello, y en uso de las competencias que me atribuye el artículo 16 del Decreto 118/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de
Educación, resuelvo:
Primer. Implantació progressiva d’ensenyances artístiques superiors i extinció progressiva de plans d’estudis d’acord amb la normativa
anterior
1. S’autoritza la implantació progressiva de les ensenyances artístiques superiors de Grau en Art Dramàtic, Grau en Música, Grau en
Dansa, Grau en Disseny i Grau en Arts Plàstiques en l’especialitat de
Ceràmica.
2. Durant el curs acadèmic 2010/2011 s’impartirà el primer curs
dels graus anteriorment assenyalats en els centres que es detallen en
l’apartat següent d’esta resolució en les especialitats i els itineraris que
tenen autoritzats.
3. D’acord amb el que s’ha establit en els reials decrets números
630/2010 a 634/2010, tots estos de 14 de maig de 2010, pels quals
es regulen, respectivament, els continguts bàsics de les ensenyances
artístiques superiors de Grau en Art Dramàtic, de Grau en Música,
de Grau en Dansa, de Grau en Disseny, i de Grau en Arts Plàstiques,
en les especialitats de Ceràmica i Vidre, a partir del curs acadèmic
2010/2011, inclusivament, no podran iniciar-se estudis d’ensenyances artístiques superiors conduents a l’obtenció dels graus assenyalats
regulats segons els plans d’estudis continguts en la normativa anterior,
concretament, en:
– El Decret 62/1993, de 17 de maig, del Govern Valencià, pel qual
s’establix el currículum de les ensenyances d’Art Dramàtic i es regulen les proves d’accés als dits estudis;
– El Decret 132/2001, de 26 de juliol de 2001, del Govern Valencià, pel qual s’establix el currículum del grau superior de Música a la
Comunitat Valenciana i l’accés a les dites ensenyances.
– El Decret 128/2002, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel
qual s’establix el currículum de les ensenyances del grau superior de
Dansa a la Comunitat Valenciana i es regula la prova d’accés a estos
estudis.
Primero. Implantación progresiva de enseñanzas artísticas superiores y extinción progresiva de planes de estudios conforme a la normativa anterior
1. Se autoriza la implantación progresiva de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático, Grado en Música, Grado
en Danza, Grado en Diseño y Grado en Artes Plásticas en la especialidad de Cerámica.
2. Durante el curso académico 2010/2011 se impartirá el primer
curso de los grados anteriormente señalados en los centros que se detallan en el apartado siguiente de esta resolución en las especialidades e
itinerarios que tienen autorizados.
3. De acuerdo con lo establecido en los reales decretos números
630/2010 a 634/2010, todos ellos de 14 de mayo de 2010, por los que
se regulan, respectivamente, los contenidos básicos de las enseñanzas
artísticas superiores de Grado en Arte Dramático, de Grado en Música, de Grado en Danza, de Grado en Diseño, y de Grado en Artes
Plásticas, en las especialidades de Cerámica y Vidrio, a partir del
curso académico 2010/2011 inclusive no podrán iniciarse estudios de
enseñanzas artísticas superiores conducentes a la obtención de los grados señalados regulados según los planes de estudios contenidos en la
normativa anterior, concretamente, en:
– El Decreto 62/1993, de 17 de mayo, del Gobierno Valenciano,
por el que se establece el currículo de las enseñanzas de Arte Dramático y se regulan las pruebas de acceso a dichos estudios;
– El Decreto 132/2001, de 26 de julio de 2001, del Gobierno
Valenciano, por el que se establece el currículo del grado superior de
Música en la Comunidad Valenciana y el acceso a dichas enseñanzas.
– El Decreto 128/2002, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano,
por el que se establece el currículo de las enseñanzas del grado superior de Danza en la Comunidad Valenciana y se regula la prueba de
acceso a estos estudios.
Num. 6353 / 13.09.2010
34909
– El Decret 133/2001, de 26 de juliol, del Govern Valencià, pel
qual s’establix el currículum de les ensenyances superiors de Disseny i
es regula l’accés a les dites ensenyances.
– El Decret 100/2000, de 27 de juny, del Govern Valencià, pel qual
s’establix el currículum de les ensenyances superiors de Ceràmica i es
regula l’accés a les dites ensenyances.
4. La impartició de les ensenyances artístiques superiors regulades
en els plans d’estudis continguts en la normativa anterior s’extingirà
progressivament, i no es podrà oferir places de nou ingrés d’acord amb
aquells plans a partir del curs acadèmic 2010/2011.
L’alumnat que haguera iniciat els estudis d’acord amb els plans
d’estudis regulats en els decrets assenyalats en l’anterior punt d’este
apartat i tinguera assignatures pendents del primer curs serà avaluat
d’acord amb estos.
– El Decreto 133/2001, de 26 de julio, del Gobierno Valenciano,
por el que se establece el currículo de las enseñanzas superiores de
Diseño y se regula el acceso a dichas enseñanzas.
– El Decreto 100/2000, de 27 de junio, del Gobierno Valenciano,
por el que se establece el currículo de las enseñanzas superiores de
Cerámica y se regula el acceso a dichas enseñanzas.
4. La impartición de las enseñanzas artísticas superiores reguladas
en los planes de estudios contenidos en la normativa anterior se extinguirá progresivamente, no pudiéndose ofertar plazas de nuevo ingreso
conforme a aquellos planes a partir del curso académico 2010/2011.
El alumnado que hubiese iniciado los estudios conforme a los
planes de estudios regulados en los decretos señalados en el anterior
punto de este apartado y tuviese asignaturas pendientes del primer
curso será evaluado de acuerdo con éstos.
Segon. Autoritzacions a centres superiors d’ensenyances artístiques
D’acord amb el que s’ha assenyalat en l’apartat anterior de la present resolució, queden autoritzats els següents centres docents dependents de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat
Valenciana (ISEACV) per a impartir en el curs acadèmic 2010/2011 el
primer curs dels graus en les especialitats que, així mateix, s’indiquen
a continuació per a cada un d’estos:
– Conservatori Superior de Música Òscar Esplà, d’Alacant: Grau
en Música en les especialitats de Composició, Interpretació (cant,
guitarra, instruments de l’orquestra simfònica i piano), Musicologia i
Pedagogia.
– Conservatori Superior de Música Seguí, de Castelló: Grau en
Música en les especialitats de Composició, Interpretació (guitarra,
instruments de l’orquestra simfònica, instruments de música antiga i
piano) i Pedagogia.
– Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo, de València:
Grau en Música en les especialitats de Composició, Direcció (orquestra i cor), Interpretació (arpa, cant, clau, guitarra, jazz, instruments de
l’orquestra simfònica, orgue i piano), Musicologia i Pedagogia.
– Conservatori Superior de Dansa, de València: Grau en Dansa
en les especialitats de Coreografia i Interpretació i de Pedagogia de la
Dansa.
– Conservatori Superior de Dansa, d’Alacant: Grau en Dansa en
les especialitats de Coreografia i Interpretació i de Pedagogia de la
Dansa.
– Escola Superior d’Art Dramàtic, de València: Grau en Art Dramàtic en les especialitats d’Interpretació i Direcció d’Escena i Dramatúrgia.
– Escola d’Art i Superior de Disseny, d’Alcoi: Grau en Disseny
en l’especialitat de Disseny Gràfic, Disseny d’Interiors i Disseny de
Producte.
– Escola d’Art i Superior de Disseny, d’Alacant: Grau en Disseny
en l’especialitat de Disseny Gràfic, Disseny d’Interiors i Disseny de
Producte.
– Escola d’Art i Superior de Disseny, de Castelló: Grau en Disseny en l’especialitat de Disseny Gràfic, Disseny d’Interiors i Disseny
de Producte.
– Escola d’Art i Superior de Disseny, d’Orihuela: Grau en Disseny
en l’especialitat de Disseny Gràfic, Disseny de Moda i Disseny de
Producte.
– Escola d’Art i Superior de Disseny, de València: Grau en Disseny en l’especialitat de Disseny Gràfic, Disseny de Moda, Disseny
d’Interiors i Disseny de Producte.
– Escola Superior de Ceràmica, de l’Alcora: Grau en Arts Plàstiques en l’especialitat de Ceràmica.
– Escola Superior de Ceràmica, de Manises: Grau en Arts Plàstiques en l’especialitat de Ceràmica.
Segundo. Autorizaciones a centros superiores de enseñanzas artísticas
De acuerdo con lo señalado en el anterior apartado de la presente
resolución, quedan autorizados los siguientes centros docentes dependientes del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat
Valenciana (ISEACV) para impartir en el curso académico 2010/2011
el primer curso de los Grados en las especialidades que asimismo se
relacionan a continuación para cada uno de ellos:
– Conservatori Superior de Música Òscar Esplà, d’Alacant: Grado
en Música en las especialidades de Composición, Interpretación
(Canto, Guitarra, Instrumentos de la Orquesta Sinfónica y Piano),
Musicología y Pedagogía.
– Conservatori Superior de Música Salvador Seguí, de Castelló:
Grado en Música en las especialidades de Composición, Interpretación (Guitarra, Instrumentos de la Orquesta Sinfónica, Instrumentos
de Música Antigua y Piano) y Pedagogía.
– Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo, de Valencia:
Grado en Música en las especialidades de Composición, Dirección
(Orquesta y Coro), Interpretación (Arpa, Canto, Clave, Guitarra, Jazz,
Instrumentos de la Orquesta Sinfónica, Órgano y Piano), Musicología
y Pedagogía.
– Conservatori Superior de Dansa de Valencia: Grado en Danza en
las especialidades de Coreografía e Interpretación y de Pedagogía de
la Danza.
– Conservatori Superior de Dansa d’Alacant: Grado en Danza en
las especialidades de Coreografía e Interpretación y de Pedagogía de
la Danza.
– Escola Superior d’Art Dramàtic de Valencia: Grado en Arte
Dramático en las especialidades de Interpretación y Dirección de
Escena y Dramaturgia.
– Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi: Grado en Diseño en
la especialidad de Diseño Gráfico, Diseño de Interiores y Diseño de
Producto.
– Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alacant: Grado en Diseño
en la especialidad de Diseño Gráfico, Diseño de Interiores y Diseño de
Producto.
– Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló: Grado en Diseño
en la especialidad de Diseño Gráfico, Diseño de Interiores y Diseño de
Producto.
– Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela: Grado
en Diseño en la especialidad de Diseño Gráfico, Diseño de Moda y
Diseño de Producto.
– Escola d’Art i Superior de Disseny de Valencia: Grado en
Diseño en la especialidad de Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Diseño
de Interiores y Diseño de Producto.
– Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora: Grado en Artes Plásticas en la especialidad de Cerámica.
– Escola Superior de Ceràmica de Manises: Grado en Artes Plásticas en la especialidad de Cerámica.
Tercer. Aplicació transitòria de plans d’estudis
Fins que no siguen aprovats per la Generalitat els plans d’estudis
per a cada un dels graus de les ensenyances artístiques superiors mencionades, s’impartiran les matèries i assignatures de primer curs de
cada ensenyança, d’acord amb la normativa estatal reguladora de les
dites ensenyances, que s’aplicarà amb caràcter supletori.
Tercero. Aplicación transitoria de planes de estudios
En tanto no se aprueben por la Generalitat los planes de estudios para cada uno de los Grados de las enseñanzas artísticas superiores
mencionadas, se impartirán las materias y asignaturas de primer curso
de cada enseñanza de acuerdo con la normativa estatal reguladora de
dichas enseñanzas, que se aplicará con carácter supletorio.
Num. 6353 / 13.09.2010
34910
Quart. Expressió de recursos
Contra esta resolució, que no esgota la via administrativa, es
podrà interposar un recurs d’alçada davant de la secretària autonòmica d’Universitat i Ciència, de la Conselleria d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de la seua publicació en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana.
Cuarto. Expresión de recursos
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de alzada ante la secretaria autonómica de Universidad y Ciencia, de la Conselleria de Educación, en el plazo de un
mes, a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
Quint. Publicació
Esta resolució entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de considerar
que els seus efectes fan referència a la data d’inici del curs acadèmic
2010/2011.
Quinto. Publicación
Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de
entender referidos sus efectos a la fecha de inicio del curso académico
2010/2011.
València, 29 de juliol de 2010.– El director general d’Universitat i
Estudis Superiors: Jesús Marí Farinós.
Valencia, 29 de julio de 2010.– El director general de Universidad
y Estudios Superiores: Jesús Marí Farinós.

Documentos relacionados