The bad things that would happen if we launched nuclear waste into

Comentarios

Transcripción

The bad things that would happen if we launched nuclear waste into
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Інституту філології
професор Г.Ф. Семенюк
ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ,
ФРАНЦУЗЬКОЇ, ІСПАНСЬКОЇ, ІТАЛІЙСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ МОВ ПРИ
ВСТУПІ НА НАВЧАННЯ ЗА ОС «МАГІСТР»
(нефілологічні факультети, Інститут журналістики, Інститут геології,
Інститут біології, Інститут філології (спеціальності: Загальне та порівняльне
літературознавство, Українська та іноземна філологія: теорія та методика
навчання (з.ф.н.), Українська література і постфольклор (з.ф.н.), Славістика
Центрально-Східної Європи і Балкан: теоретичні та прикладні студії
(польська, сербська, болгарська) (з.ф.н.)
Автори:
Англійська мова: доц. О.В. Яшенкова, доц. А.П. Мусієнко,
доц. Н.В. Соловей, доц. М.В. Петровський, доц. М.В Денисенко,
асист. В.М. Дроботун
Німецька мова: доц. І.В. Даровська, І.С. Невмержицький, асист. Н.Д.Балун,
викл. Л.П. Грицук
Французька мова: асист. А.О. Чугай
Іспанська мова: доц. О.М. Лисенко, доц. О.М. Гусейнова
Італійська мова проф. Н.М. Корбозерова
Польська мова акад. Р.П. Радишевський
Затверджено Вченою радою Інституту філології
(Протокол № 7 від 29 лютого 2016 р.)
Київ – 2016
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Інтенсивне розширення міжнародних зв‘язків, вихід України на міжнародний
ринок спричинили необхідність підготовки фахівців, які б володіли іноземною
мовою (ІМ) на професійному рівні.
Володіння ІМ стало нагальною потребою сучасного фахівця, адже воно
дозволяє реалізувати різні аспекти професійної діяльності, а саме: своєчасно
знайомитися й долучатися до новітніх технологій, відкриттів і тенденцій у
розвитку науки і техніки, встановлювати професійні контакти із зарубіжними
партнерами тощо.
За Рекомендаціями Ради Європи з питань освіти (1998) випускники вищих
нефілологічних навчальних закладів мають володіти професійно орієнтованими
іншомовними навичками і вміннями в усіх видах мовленнєвої компетентності,
рівень сформованості яких визначається на основі освітньо-кваліфікаційної
характеристики фахівця (табл. 1).
Таблиця 1
Професійно орієнтовані рівні володіння іноземною мовою
Рівень
Назва професійно орієнтованого рівня
в українській
мові
в англійській
у німецькій
у французькій
в іспанській
мові
мові
мові
мові
В2
Просунутий
Vantage
Professional
Selbständige
Sprachverwendung
Niveau
intérmediaire
Nivel
intermedio
С1
Автономний
Effective
Professional
Kompetente
Sprachverwendung
Niveau
intérmediaire
Nivel
intermedio
С2
Компетентний
Mastery
Professional
Kompetente
Sprachverwendung
Niveau avancé
Nivel avanzado
Вступники до Київського національного університету імені Тараса Шевченка
на навчання за ОС "Магістр" повинні продемонструвати просунутий рівень
володіння ІМ (В2), як це визначає «Програма з англійської мови для професійного
спілкування»1, що розроблена на основі стандарту Ради Європи2 і рекомендована
Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України
№ 14/18.2-481 від 02.03.2005). Цей рівень володіння ІМ забезпечує особі
академічну і професійну мобільність, і є достатнім для вступу в магістратуру.
Згідно з вимогами Програми після закінчення вивчення курсу ІМ у бакалавраті
студент повинен:
2
1) володіти навичками та вміннями усної комунікації й застосовувати їх для
спілкування в навчальних, загальнонаукових і професійних цілях;
2) розуміти усне монологічне й діалогічне мовлення, що стосується тем
загальнонаукового й професійного характеру;
3) активно володіти базовою граматикою й основними граматичними явищами,
характерними для загальнонаукового й професійного мовлення;
4) знати базову, загальнонаукову лексику, а також термінологію в галузі вузької
спеціалізації;
5) уміти користуватися мовною здогадкою
орієнтованої літератури;
у ході читання професійно
6) володіти основами публічного мовлення – робити підготовлені повідомлення,
доповіді, виступати на наукових конференціях;
7) брати участь у дискусії на теми, що пов'язані з досліджуваною спеціальністю;
формулювати запитання й відповідати на них;
8) володіти основними навичками та вміннями письмової
необхідними для листування в професійних і наукових цілях;
комунікації,
9) володіти основними прийомами анотування, реферування, адекватного
перекладу професійно орієнтованої літератури.
А це означає, що на вступному екзамені з ІМ абітурієнти повинні
продемонструвати високий рівень сформованості іншомовної комунікативної
компетентності, необхідної їм у професійній діяльності.
Програма призначена для студентів нефілологічних спеціальностей, які
виявили бажання навчатися за ОС «Магістр».
Для проведення вступного екзамена організовується комісія в складі голови
комісії, його заступників та екзаменаторів. Комісія створюється щорічно наказом
ректора і діє протягом календарного року.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНА
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Вступний екзамен з ІМ передбачає перевірку та оцінку рівня сформованості у
абітурієнтів іншомовної комунікативної компетентності відповідно до вимог
програми для студентів нефілологічних спеціальностей. Випускники бакалаврату
3
повинні володіти комунікативними навичками й уміннями та використовувати їх
у майбутній науковій та професійній діяльності.
На вступному екзамені абітурієнти мають продемонструвати такі навички та
вміння:
Іншомовні навички, які мають бути сформовані у студентів протягом
навчання за ОС «Бакалавр»
Лексика:
– вільно володіти лексикою в межах побутових тем, а також
тем, пов‘язаних зі сферою діяльності студента (2 500 одиниць);
– уміти варіювати формулювання, щоб уникнути частих
повторів
Граматика:
– уміти свідомо й правильно використовувати на рівні речень,
фраз і надфразових єдностей, пов'язаних з різними ситуаціями
спілкування репертуар таких граматичних явищ:
АНГЛІЙСЬКА МОВА
The Noun: singular, plural, countable, uncountable
The Article: definite, indefinite, zero article
The Adjective: degrees of comparison
The Pronoun: personal, possessive, reflexive, reciprocal,
demonstrative, interrogative, relative, conjunctive, defining,
indefinite, negative
The Numeral: ordinal, cardinal
The Prepositions
The Verb: tense forms, sequencing
The Verbal: present participle, past participle, gerund, infinitive
The Modal Verbs: can, may, must, need, etc.
The Mood: indicative, imperative, conditional
The Sentence: simple, compound, complex
Word Order: direct, indirect speech
Statements and Questions
4
НІМЕЦЬКА МОВА
SEIN: Singular und Plural
SEIN: Ja/nein Fragen stellen, beantworten
Sein: Fragen mit WAS, WO, WER, WIE, WANN, WARUM
ES GIBT
WIEVIEL? Und WIE VIELE
Graduirung durch Adverbien
Nomen
n-Deklination
Plural
Bestimmter und unbestimmter Artikel, Possessivartikel
Adjektivdeklination
Indefinitpronomen man – jemand/niemand – etwas/nichts
Lokale Präpositionen, Wechselpräpositionen, temporale
Präpositionen
Imperativ
Imperativ : Alternativen
Präsens
Perfekt
Präteritum
Plusquamperfekt
Futur
Modalverben
Trennbare Verben, untrenbare Verben
Komparativ und Superlativ
Partizip als Adjektiv
5
Wortbildung
Passiv
Passiv mit Modalverben
Zustandspassiv
Passiv - Ersatzformen
Verbergänzungen
Verben mit Präpositionen
Reflexive Verben
Mittelfeld des Satzes
Konjunktiv II: Gegenwart
Konjunktiv II: Vergangenheit
Konjunktiv II: Bedingungen, Vergleiche
Konjunktiv II: Wünsche, irreale Folgen
Modalverben subjektiv
Kennen – wissen – können – mögen – gefallen…
Legen/liegen – setzen/sitzen
Infinitiv + zu
Indirekte Rede
Haurtsatz
Negation
Hauptsatzverbindende Konnektoren
Nebensatz
Dass - Satz
Relativsätze
Aufzählung, Alternativen
Temporalsatz : gleichzeitig, nicht gleichzeitig
6
Kausalsatz
Konditionalsatz
Finalsatz
Konsekutivsatz
Verbalstil - Nominalstil
Präpositionalpronomen
es / das
Präpositionalpronomen
Lokaladverbien
Zeitdauer
Zeitpunkt
Zahlwörter
ФРАНЦУЗЬКА МОВА
La phrase simple
– La phrase assertive
– La phrase interrogative
– La phrase exclamative
La forme interrrogative
– L‘interrogation totale
– L‘interrogation partielle
Elle porte sur un élément de la phrase indiqué par un mot
interrogatif comme :
– l‘adjectif quel/quelle/quels/quelles ?
– les pronoms qui ? qui est-ce qui ?
– les pronoms que ? qu’est-ce que ? quoi ?
– les adverbes : où ? d’où ? quand ? comment ? combien ?
7
pourquoi ?
La forme négative
La négation totale : non, ne (n’)... pas
La négation partielle
– un changement : ne... plus (= avant, oui, maintenant, non)
– une restriction : ne... que (= seulement)
– une notion de temps : ne... jamais ( = pas une seule fois)
La négotiation de qqch : ne...rien
La négotiation de qqn : ne...personne
La place de la négotiation
Le cas des articles indéfinis et partitif
Un, une, des
A la forme négative totale—pas de
Du, de la, des
A la forme négative totale—pas de
La sphère du nom
Le nom
– le nom propre
– le nom commun
Le genre et le nombre des nom
– Le genre : masculin ou féminin
– Le nombre : singulier ou pluriel
Les mots qui précèdent le nom : les déterminants
a. Les articles définis, indéfinis ou partitifs
le, l’ ; la, l’ ; les.
Un, une, des.
Du, de la, de l’, des.
8
b. Les adjectifs possessifs
mon, t- aussi + adjectif + que ( = égalité )
on, son.
Ma(mon), ta(ton), sa(son).
Mes, tes, ses.
Notre, votre, leur.
Nos, vos, leurs.
c. Les adjectifs démonstratifs
ce(cet), cette, ces.
Les mots qui accompagnent le nom : les adjectifs qualificatifs
a. Le genre et le nombre des adjectifs qualificatifs
b. La place des adjectifs qualificatifs
c. Les comparatifs et les superlatifs
– aussi + adjectif + que ( = égalité )
– moins + adjectif + que ( = infériorité )
– plus + adjectif + que ( = supériorité )
– le plus + adjectif + de ...
– le moins + adjectif + de ...
Les mots qui remplacent le nom : les pronom
a. Les pronoms sujets
je(j’), tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles.
b. Les pronoms toniques
moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles.
c. Les pronoms COD (= compléments d‘objet direct)
me(m’), te(t’), le(l’), la(l’), nous, vous, les.
d. Les pronoms COI (= compléments d‘objet indirect)
9
me(m’), te(t’), lui, nous, vous, leur.
e. Les pronoms démonstratifs
– ce (c’)
– ça (familier )
f. Les pronoms indéfinis
– la quantité nulle : aucun / aucune, personne, rien
– la singularité : un / une autre, chacun, quelqu’un, quelque
chose
– la pluralité : d’autres
– la totalité plurielle : tous / toutes, tout le monde, tout
La sphère du verbe
Les différents types de verbes
a. Les verbes personnels
b. Les verbes impersonnels
c. Les verbes pronominaux
Les temps du verbe au mode indicatif
a. Le présent
b. Le futur simple
c. Le passé composé
d. L‘imparfait
Les autres modes
a. Le mode infinitif
Est la carte d‘identité du verbe( trois groupes)
b. Le mode conditionnel
c. Le mode impératif
10
ІСПАНСЬКА МОВА
1 Morfología
1.1. Derivación
1.1.1. Prefijos del español que provienen del latín
1.1.2. Prefijos del español de origen griego
1.1.3. Sufijos
1.1.4. Sufijos y sufijoides del español de origen griego
1.1.5. Sufijos y sufijoides de origen latino
1.1.6. Sufijos de origen germánico
1.1.7. Sufijos de origen árabe
1.1.8. Sufijos de origen náhuatl
1.2. Parasíntesis
1.3. Composición
1.4. Creación de palabras
1.5.Léxico
1.6. Sustantivo
1.6.1. El género
1.6.2. El número
1.7. Artículos
1.8. Adjetivos determinativos
1.8.1. Demostrativos
1.8.2. Posesivos
1.8.3. Numerales
1.8.4. Indefinidos
1.8.5. Adjetivos interrogativos y exclamativos
1.8.5.1. Interrogativos
11
1.8.5.2. Exclamativos
1.9. Pronombre
1.9.1. Clases de pronombres
1.9.2. Cuadro de usos de los pronombres personales
1.10. Adjetivo
1.10.1. Apócope
1.10.2. Grado
1.10.3. Sustantivación
1.10.4. Sintaxis
1.10.5. Posición
1.11. Verbo
1.11.1. Modos
1.11.2. Desinencias de la conjugación regular
1.11.3. Conjugación regular
1.11.3.1. Primera conjugación (en -ar: amar)
1.11.3.2.Segunda conjugación (en -er, temer)
1.11.3.3. Tercera conjugación (en -ir, partir)
1.11.4. Verbo copulativo y auxiliar ser
1.11.5. Verbo copulativo y auxiliar estar
1.11.6. Verbo auxiliar haber
1.11.7. Verbo irregular ir
1.11.8. Conjugación perifrástica
1.11.8.1. Lista de perífrasis verbales del español
1.11.9. Verbos irregulares
1.11.9.1. Lista de verbos irregulares
1.11.9.2. Algunas conjugaciones irregulares
12
1.11.10. Construcciones pasivas
1.11.11. Locuciones verbales
1.12. Adverbio
1.12.1. Tipos de adverbios
1.12.2. Locuciones adverbiales
1.13. Tabla de preposiciones y adverbios del español
1.14. Conjunción
1.14.1. Forma
1.14.1.1. Conjunciones coordinantes o coordinativas
1.14.1.2. Conjunciones subordinantes o subordinativas
1.15. Otras clases de nexos
1.16. Preposición
1.17. Marcadores del discurso
1.17.1. Características
1.17.2. Tipología
1.17.2.1. Estructuradores de la información
1.17.2.2. Conectores
1.17.2.3. Reformuladores
1.17.2.4. Operadores argumentativos
1.17.2.5. Marcadores conversacionales
2 Sintaxis
2.1. Sintagmas
2.1.1. Sintagma nominal
2.1.1.1. Determinantes
2.1.1.2. Núcleo del sintagma nominal
2.1.1.3. Adyacentes del núcleo del sintagma nominal
13
2.1.2. Sintagma verbal
2.1.3. Sintagma preposicional
2.1.4. Sintagma adjetivo
2.1.5. Sintagma adverbial
2.2. Concordancia
2.2.1. Concordancia nominal
2.2.2. Concordancia verbal
2.2.3. Reglas generales
3 Semántica
3.1. Sentido y referente
3.2. Denotación y connotación
ІТАЛІЙСЬКА МОВА
Іменник (SOSTANTIVO)
Genere dei nomi sostantivi
Numero dei nomi sostantivi
Sostantivi derivati
Sostantivi alterati
Sostantivi composti
Sostantivazione
Артикль (ARTICOLO)
Articolo determinativo
Articolo e nomi propri
Articolo indeterminativo
Articolo partitivo
Assenza dell'articolo
14
Прикметник (AGGETTIVO)
Aggettivi qualificativi
Aggettivi possessivi
Aggettivi dimostrativi
Aggettivi indefiniti
Aggettivi interrogativi ed esclamativi
Числівник (NUMERALE)
Numerali cardinali
Numerali ordinali
Numerali frazionali
Numerali moltiplicativi
Numerali indefiniti
Займенник (PRONOME)
Pronomi personali
Pronomi dimostrativi
Pronomi indefiniti
Pronomi relativi
Pronomi interrogativi
Дієслово VERBO
Tempi e modi del verbo italiano
Indicativo
Presente
Futuro semplice
Futuro anteriore
Passato prossimo
Passato remoto
15
Imperfetto
Trapassato prossimo
Trapassato remoto
Forma negativa
Forma interrogativa
Forma riflessiva pronominale
Forma passiva/ Passivo analitico
Forme indefinite del verbo
Infinito / Gerundio / Participio
Modo Imperativo
Modo Condizionale
Modo Congiuntivo
Proposizioni soggettive
Proposizioni oggettive
Subordinate relative
Subordinate finali
Subordinate comparative
Subordinate causali
Subordinate avversative
Subordinate temporali
Subordinate esclusive
Subordinate consecutive
Subordinate concessive
Subordinate modali
Subordinate condizionali
Periodo ipotetico
16
Прислівник (AVVERBIO)
Прийменник (PREPOSIZIONE)
Сполучник (CONGIUNZIONE)
Congiunzioni coordinative
Congiunzioni subordinative
ПОЛЬСЬКА МОВА
Іменник (rzeczownik);
Прикметник (przymiotnik);
Числівник (liczebnik);
Займенник (zaimek);
Прислівник (przysłówek);
Дієслово (czasownik) + дієприслівник (imiesłów),
дієприкметник (imiesłów przysłówkowy) и герундій;
Прийменник (przyimek);
Сполучник (spójnik);
Вигук (wykrzyknik).
Фонетика:
– сприймати і відтворювати звукові одиниці мови у певному
контексті з використанням відповідного наголосу, ритму та
інтонації;
– володіти чіткою, природною вимовою та інтонацією
Орфографія:
– використовувати систему правил
стандартною для писемного мовлення;
написання,
що
є
– чітко, розбірливо й без помилок писати слова й значимі
частини
17
Іншомовні вміння, які мають бути розвинені у студентів протягом навчання
в за ОC «Бакалавр»
Аудіювання:
– розуміти запитання,
екзаменаторів
короткі
висловлення
й
коментарі
– розуміти основний зміст і деталі аудіотекстів
– розуміти нормативне усне мовлення, живе або в запису, як на
близькі, так і на незнайомі теми, які звичайно зустрічаються в
особистому суспільному, академічному або професійному житті.
Лише надзвичайний фоновий шум, неадекватна структура
висловлювання та/або вживання ідіоматизмів впливає на
здатність розуміти почуте
– розуміти пожвавлену розмову носіїв мови
– розуміти основне з лекцій, розмов і доповідей та інших форм
академічної/професійної презентації, які за змістом і лінгвістично
є складними
– розуміти повідомлення й оголошення на конкретні та абстрактні
теми, мовлення яких нормативне
– розуміти нормативне мовлення, яке здебільшого зустрічається в
суспільному, професійному або академічному житті, і визначати
погляди і ставлення мовця так само добре, як зміст інформації
– розуміти більшість теленовин і передач про поточні справи
– розуміти документалістику, інтерв‘ю, ток-шоу тощо
Читання:
– читати й розуміти тексти загальнонаукового та професійно
орієнтованого характеру;
– володіти
всіма
видами
читання
ознайомлювальним, переглядовим і пошуковим);
(вивчаючим,
– робити висновки й умовиводи на основі переробки отриманої
інформації
Говоріння:
Монологічне мовлення:
– представляти себе;
– володіти мовленнєвим етикетом повсякденного й професійного
спілкування;
18
– володіти всіма видами монологічного мовлення ( інформування,
пояснення, уточнення тощо);
– проводити презентації;
– робити коротке непідготовлене повідомлення, поєднуючи
елементи опису, оповідання й міркування;
– виступати на конференціях з доповідями та повідомленнями
Діалогічне мовлення:
– починати, вести й завершувати бесіду;
– вести бесіду, демонструючи елементи розпиту, пояснення,
висловлення власної думки і т.ін.
– уміти всановлювати контакти у ситуаціях повсякденного,
професійного та наукового спілкування (контакти по телефону,
обмін інформацією/ дискусія/ диспут у ході семінарів,
конференцій тощо)
Письмо:
– реалізувати на письмі комунікативні наміри:
 писати зрозумілі, детальні тексти на ряд знайомих тем у
межах своєї сфери інтересів, узагальнюючи й оцінюючи
інформацію та аргументи з певної кількості джерел;
 писати чіткі, детальні описи дійсних або уявних подій чи
вражень, виділяючи зв'язки між думками у вигляді чіткого
зв'язного тексту і дотримуючись прийнятих умовностей
відповідного жанру;
 писати твір з послідовно розгорнутою аргументацією,
належним чином підкреслюючи значущі думки;
 продукувати чітке, змістовне, об‘ємне писемне мовлення з
належним послідовним плануванням та розбивкою на абзаци;
 писати анотації;
 писати тези/ доповіді
 використовувати правила написання слів та пунктуації,
проте може спостерігатися вплив рідної мови
– фіксувати потрібну інформацію в ході спілкування/ аудіювання
19
Переклад:
– працювати з двомовним словником;
– вибрати зі словника відповідні українські еквіваленти;
– давати адекватний переклад
синтаксичної структури речення
на
основі
розпізнавання
СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ
(на прикладі англійської мови)
Вступний екзамен до магістратури відбувається у формі письмового тесту, який
складається з трьох частин і передбачає виконання завдань різних рівнів
складності.
Частина І Читання перевіряє вміння читати тексти для різних цілей,
детально розуміти зміст прочитаного, розпізнавати значення мовних одиниць з
контексту та засоби організації дискурсу. Кількість завдань – 2.
Завдання 1. Абітурієнти мають прочитати діалогічний текст обсягом до 200
слів та завершити його, вибираючи необхідні репліки із запропонованого списку.
Кількість пропущених реплік – 6. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал;
максимальна кількість балів – 6.
Завдання 2. Абітурієнти мають прочитати текст обсягом до 600 слів і
визначити, які з наведених після тексту речень відносяться до тієї чи іншої
частини тексту. Кількість речень – 12. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1
бал; максимальна кількість балів – 12.
Максимальна кількість балів, яку можуть отримати кандидати за першу
частину тесту (читання) – 18.
Частина ІІ Письмо перевіряє вміння сучасного писемного мовлення,
здатність успішно виконувати комунікативні завдання в письмовій формі.
Кількість завдань – 3.
Завдання 1. Абітурієнти мають завершити текст, що містить 10 пропусків,
підбираючи необхідні слова. Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 балів
бал; максимальна кількість балів – 5.
Завдання 2. Абітурієнти мають дати письмові відповіді на 4 запитання.
Відповідь на кожне запитання має бути представлена максимум 30-ма словами.
Кількість запитань – 4. Кожна правильна відповідь оцінюється в 8 балів, а саме:
ідея – 3 бали, граматика, орфографія і пунктуація – 3 бали, лексика – 2 бали.
Максимальна кількість балів – 32.
20
Завдання 3. Абітурієнти мають перефразувати 5 речень, зберігаючи їхній
смисл. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал; максимальна кількість
балів – 5.
Максимальна кількість балів, яку можуть отримати кандидати за другу
частину тесту (письмо) – 42.
Частина ІІІ Лексико-граматичний тест перевіряє знання лексики та
граматики у межах бакалаврської програми та вміння правильно вживати мовні
одиниці у відповідному контексті.
Завдання 1. Абітурієнти мають заповнити пропуски в тексті, обираючи
необхідну мовну одиницю із запропонованого списку. Кількість пропущених
мовних одиниць – 10. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал;
максимальна кількість балів – 10.
Завдання 2. Абітурієнти мають заповнити пропуски в тексті, обираючи одну
мовну одиницю з чотирьох запропонованих. Кількість пропущених мовних
одиниць – 14. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал; максимальна
кількість балів – 14.
Завдання 3. Абітурієнти мають виявити зайві мовні одиниці (помилки) в
тексті. Кількість рядків тексту для аналізу – 16. Кожна правильна відповідь
оцінюється в 1 бал; максимальна кількість балів – 16.
Максимальна кількість балів, яку можуть отримати кандидати за третю
частину тесту (лексико-граматичний тест) – 40.
Максимальна кількість балів за тест (екзамен) – 100.
Мінімальна кількість балів, яку має отримати студент за виконання тесту
становить 76 балів, що відповідає рівню В2.
Час виконання тесту – 2 години.
Примітки.
1. Завдання тесту базуються на текстах, що можуть бути різними за стилем,
жанром і тематикою.
2. Під час виконання завдань тесту користуватися будь-якими довідниковими
джерелами, включаючи словники, не дозволяється.
21
ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ АБІТУРІЄНТАМ
НА ВСТУПНОМУ ЕКЗАМЕНІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
АНГЛІЙСЬКА МОВА
PART I READING
Task 1. You are going to read a conversation. For questions 1 – 6, choose the answer
from the list (A – H) to complete the conversation. There are two extra items that you
do not need to use. There is an example at the beginning (0).
Write your answers IN CAPITAL LETTERS on the separate answer sheet.
Example:
O
A
Jane:
So, Jenny, do you think you‘ll renew your membership? I was just looking
at the programme for next year.
Jenny:
(0) I‘m not sure really. I only went to a couple of exhibitions. I saw the
Matisse one. It was fantastic – so inspiring.
Jane:
I didn‘t get to see that. I‘m not really into that sort of thing. I heard the
Monet exhibition was excellent, but I didn‘t see it.
Jenny:
(1) _________________________________
Jane:
No, I didn‘t actually, but the reviews weren‘t very good.
Jenny:
(2) _________________________________
Jane:
Oh, I‘ll tell you what I really liked – the Rembrandt exhibition at the start
of the year was something special, though it was really packed.
Jenny:
(3) _________________________________
Jane:
I don‘t know. What are you going to do? What‘s on that looks interesting?
Jenny:
(4) _________________________________
Jane:
Well, I think we should rejoin, but make sure we go to almost everything
next year.
Jenny:
(5) _________________________________
A
B
C
D
I‘m not sure really. I only went to a couple of exhibitions. I saw the Matisse one.
It was fantastic – so inspiring.
The ‗Tomorrow Now‘ exhibition in January looks fab! I‘d really recommend it.
Mmm. The thing is the membership is expensive if you don‘t go to most of the
exhibitions. So, how about it then? Are you going to rejoin?
No, neither did I. The only other one I got to was the Pop Art one which didn‘t
really live up to my expectations. How about you? Did you see it?
22
OK, then, that‘s what we‘ll do.
What's the problem exactly?
Well, you didn‘t miss much at all…
Great, thanks very much.
E
F
G
H
0
A
1
2
3
4
5
Task 2. You are going to read an article about mobile phone use. For questions (718), choose the answer from the headings (A – H). There is one extra heading that
you don’t need to use. There is an example at the beginning (0).
Write your answers IN CAPITAL LETTERS on the separate answer sheet.
Example:
O
H
MOBILE PHONE ETIQUETTE
0 _______H_______
In spite of their convenience and necessity, mobile phones are now another means whereby
we can irritate others. Theatres, restaurants, trains, even public toilets, are no longer safe
from the possibility of an untimely call. Somehow mobile phone ownership seems to affect
common sense. Poor mobile phone etiquette can even ruin a career. Are you committing any
of the following breaches of etiquette?
7-8 _______________
The cha-cha, the latest pop single, your lover's voice - I don't want to hear any of these, and
neither does anyone else. Your boyfriend saying, 'Ooh, baby, baby' may be funny to your
friends, but it ruins your credibility at the office. Believe it or not, that actually happened to
a friend of mine. She went to a business meeting and forgot to turn off her ringer. Midway
through the meeting, she had a fancy ring that was a recording of his voice telling her how
beautiful she was. Thank goodness he didn't use her name, so she pretended she didn't
know the source of the mysterious voice
9-10 _______________
'We just landed, and I'm waiting to get off the plane.' I must hear that from at least four or
five people every time I take a flight. Please: if there is nowhere for the rest of us to go,
think about whether you really need to have that conversation.
For whatever reason, many people talk at top volume when they are on a mobile.
Microphones are sensitive. The person you are calling can hear you. We don't need to.
11-12 _______________
I have seen signs in fast-food restaurants and shops that say something to the effect: 'We
will gladly help you when you have finished making your phone call.' It doesn't surprise me.
23
Many times I have watched people talk on phones while queuing and then not even
acknowledge the employees whose assistance they need. Simple courtesy will go a long
way.
13-14 _______________
A scheduled meeting is not the time for mobile phone calls. The rings alone are intrusive;
answering them is an even worse breach of etiquette. The message received by those at the
meeting is that they are less important than the voice coming through the mobile. Unless
your intention is to make others feel insignificant (definitely not a good move if your boss is
waiting for you to get off the phone), then don't answer and turn it off.
15-16 _______________
Who among us has not been surprised by the presence of another person walking the aisles
of a supermarket while having an animated discussion with himself or herself? We then
realise there is actually a streamlined headset attached to the person's head yet well
hidden underneath a hat. Unless you want to be mistaken for an air traffic controller, leave
your headset in the car.
17-18 _______________
Discussing anything of a private nature that others might be able to hear is unwise for a
number of reasons. Do you really want your co-workers to know the results of your latest
lab tests from the doctor's? Or see your 'dark side' when your contractor calls to tell you his
work will take two months longer and $2,000 more than he had originally stated? Take calls
from those who probably have unpleasant or upsetting information when you have total
privacy.
On a very serious note, talking on your mobile while others are in your presence could cost
you dearly. A friend recently shared with me his experience of standing behind a woman
talking on her mobile to a repairman who was coming to her home to do some work while
she wasn't going to be there. By the end of the call, my friend had learned the woman's
name, address, neighbourhood (complete with directions on how to get there), and the
location of the spare key she had left for the repairman. He could have reached the woman's
place before the repairman and taken everything.
A
B
C
D
E
F
G
H
Sticking to privacy of personal cause
Too much information
If you need to talk to me, get off the phone!
Phone call manners
Checking your 'ringer' isn't embarrassing
Talking to yourself?
Switch off your mobile when you're in a public place
Just another way of annoying people
0
H
7-8
9-10
11-12
24
13-14
15-16
17-18
PART II WRITING
Task 1. For questions 1 – 10, read the following information note and think of the
word which best fits each gap. Use only one word in each gap. There is an example at
the beginning (0).
Write your answer IN CAPITAL LETTERS on the separate answer sheet.
Example:
O
IN
At 6 p.m. on a cold, dark November day, Emma was driving home. She lived in a
village (0) ….in.… a remote part of the countryside and really depended ….(1)…. her
car ….(2)…. the local bus service was so poor.
At a crossroads, she saw an old lady ….(3)…. a shopping bag standing at a bus
stop. As the car approached, the old lady raised ….(4)…. arm and Emma, thinking that
she had missed the last bus, stopped and ….(5)…. her a lift. As they drove on, Emma
….(6)…. the old lady where she lived but ….(7)…. her surprise ….(8)…. was no
answer. In fact the old lady remained completely silent. Emma began to feel uneasy,
especially when she noticed that the old lady had very large, hairy hands. ….(9)…. , she
had an idea. She stopped and said, ‗I think one of the rear lights isn‘t working. Could
you get out and check?‘ When the old lady was out of the car, Emma drove ….(10)….
However, she began to feel guilty.
0
in
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Task 2. For questions 11 – 14, read the advertisement published in Oxford Journal
and answer the questions.
Write your answer on the separate answer sheet.
Jake works for a conservation agency. Part of his job is to monitor the number of
species within different ecosystems.
Any changes, for example due to disease, hunting or lack of food, may affect
the food chain or food web.
By noticing these changes, he will be able to identify species
which may need protecting.
This will help to conserve the whole ecosystem.
25
11. Name the particular characteristics or adaptations that allow the pole bear to
survive in the environment. (30 words)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12. How are different organisms that live together in a rainforest dependent on
each other to survive? (30 words)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
13. In what way are we, people, changing the ecosystem by our progress? (30
words)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
14. Why have you decided to study geography? (30 words)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Task 3. For questions 15-19, complete the second sentence so that it has a similar
meaning to the first sentence. Use the word given and other words to complete each
sentence. You must use between two and five words. Do not change the word order.
There is an example at the beginning (0).
Write only the missing words in CAPITAL LETTERS on the separate answer sheet.
Example:
O
DESPITE THE FACT THAT
0 He doesn‘t earn much money although he works very hard.
fact
He doesn’t earn much money DESPITE THE FACT THAT he works very
hard.
15
Your house needs to be cleaned.
have
You ………………………….cleaned.
16
This is Greg‘s first visit to India.
visited
This is the ………….India.
26
17
He didn‘t get the job because he was unqualified.
due
He didn’t get the job ………….qualifications.
18
Tom wasn‘t allowed to go out because he was ill.
let
Tom’s parents ………..out because he was ill.
19
In the end, it was proven that he was a liar.
turned
In the end, he ………… a liar.
0
15
16
17
18
19
DESPITE THE FACT THAT
PART III USE OF ENGLISH
Task 1. For questions 1 – 10, read the text below and choose the most appropriate
word from the list (A – M) for each gap. There are two extra words that you do not
need to use. There is an example at the beginning (0).
Write your answers IN CAPITAL LETTERS on the separate answer sheet.
Example:
0
G
Over the last 50 years tourism has ….(0)….G…. into a major global industry
which is still expanding rapidly. It is one of major element in the process of ….(1)…..
The medical profession was largely responsible ….(2)…. the growth of taking
holidays away from home. During the seventeenth century doctors increasingly
….(3)…. to recommend the benefits of mineral waters and by the end the eighteenth
century there were hundreds of ….(4)…. in Britain.
Bath and Tunbridge wells were ….(5)…. the most famous. The second stage in
development of holiday locations was the emergence of seaside ….(6)….. Sea bathing
is usually said to have begun in Britain at Scarborough ….(7)…. 1730.
The annual holiday, away from work, for the masses ….(8)…. a product of the
Industrial Revolution, which ….(9)…. big social and economic changes. However, until
27
the latter part of the nineteenth century only the very rich could afford to take a holiday
away from home. The first package ….(10)…. were arranged by Tomas Cook in 1841.
A
D
G
J
0
G
for
spas
developed
was
1
2
B
E
H
K
M
3
4
globalisation
began
among
tours
last
5
6
7
C
F
I
L
8
brought
about
resort
mineral
9
10
Task 2. For questions 11 – 24, read the text below and decide which answer (A, B, C,
or D) best fits each gap. There is an example at the beginning (0).
Write your answers IN CAPITAL LETTERS on the separate answer sheet.
Example:
0
B
REMEMBER THIS …..
Sometimes you might feel that if you had a perfect memory, all your problems
with learning would be ….(0)….solved….. You would be able to ….(11)…. through
exams without much revision. You would never again ….(12)…. the embarrassment of
forgetting someone‘s name. But imagine, for a moment, not forgetting anything – not
even last year‘s shopping ….(13)…. you would be ….(14)…. with information.
With hard work you can recall the parts of a verb or the layout of a town as you
need them, so that you can learn a foreign language or ….(15)…. a taxi driver‘s licence.
But the memory ….(16)…. called for by some professions are only one of the roles
memory plays in our lives. Memory covers a ….(17)…. range of actions and needs.
What we ….(18)…. about the brain is far from complete, so philosophers and scientists
find it difficult to be ….(19)…. about the nature of memory. Remembering and
forgetting can be understood in many different ….(20)…. but broadly, three distinct
classes of memory have been established: personal, cognitive and habit memory.
Personal memories are those acts of remembering which ….(21)…. specifically to
each person‘s life history. If you say, ―I remember the first time I travelled by train‖,
you will have an image in your mind of the ….(22)…. and be able to describe things in
it. Cognitive memory helps us learn stories, a speech or a ….(23)…. of music. Habit
memory ….(24)…. those abilities needed to perform actions such as typing or driving.
Actions must be learned but once they have been, you will rarely remember anything
consciously as you perform.
0 A answered
B solved
C improved
28
D removed
11 A sail
12 A encounter
13 A receipts
14 A overweight
15 A win
16 A concepts
17 A wide
18 A study
19 A precise
20 A ways
21 A connect
22 A occasion
23 A piece
24 A means
0
B
B walk
B face
B notes
B stuffed
B gain
B choices
B large
B learn
B explanatory
B concepts
B appear
B happening
B tune
B covers
C run
C realise
C lists
C burdened
C earn
C feats
C long
C discover
C correct
C forms
C have
C process
C sound
C enables
D float
D accept
D bills
D overloaded
D award
D methods
D big
D know
D aware
D types
D refer
D thought
D instrument
D directs
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Task 3. For questions 25 – 40, read the text below and decide which lines of the text
contain unnecessary words. Write the unnecessary word in the box. Indicate the
correct lines with a tick (√). There is an example at the beginning (0).
Write your answers on the separate answer sheet.
Example:
0
00
HE
√
ALIEN ENCOUNTER
0
In New Mexico, USA, a police officer called Zamora he was
00
following a speeding motorist. While he was driving among the
25
deserted hills near the main town, he heard a sudden roar. Looking it
26
round, he saw a blue flame in the sky ahead. He left the road and
27
drove up the hill. Then, when having spotted something that looked
28
like an overturned car about 150metres off the road, he stopped.
29
Getting him out of the car, he went to investigate. As he came closer,
29
30
he saw the 'car' was an oval, silvery object on four feet. Two small
31
human-like figures, who wearing white clothes that looked
32
as like overalls, were moving around near the object. Zamora
33
approached them, because intending to offer them some help, but
34
the 'aliens' did not respond. Looking in alarmed, they jumped into
35
their mysterious vehicle. Zamora then heard a roar which grew up
36
louder and louder. Trembling with fear, the police officer turned over
37
and fled. The sighting has never been explained. The US Airforce
38
made a statement which suggesting that the UFO may have been a test
39
flight. But this seems like improbable, as no man-made oval object has
40
ever flown successfully until very now.
0
НЕ
29
00
√
30
25
26
27
28
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ АБІТУРІЄНТІВ НА ВСТУПНОМУ ЕКЗАМЕНІ
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
зараховано
не зараховано
76-100
75 і менше
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Gryca D., Sosnowska J., Whitehead R. & al. Oxford Exam Excellence – OUP, 2006.
– 200 p.
30
2. Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide:
Spoken and Written English Grammar and Usage. – CUP, 2007. – 973 p.: CD-ROM
3. Clarke S. Macmillan English Grammar in Context: Essential – Macmillan, 2008. –
232 p.: CD-ROM
4. Vince M. Macmillan English Grammar in Context: Intermediate – Macmillan, 2008.
– 208 p.: CD-ROM
5. Mann M, Taylore-Knawles S. Destination B1: Grammar&Vocabulary – Macmillan,
2007. – 256 p.
6. Mann M, Taylore-Knawles S. Destination B2: Grammar&Vocabulary – Macmillan,
2007. – 254 p.
7. Mann M, Taylore-Knawles S. Destination C1&C2: Grammar&Vocabulary –
Macmillan, 2007. – 312 p.
8. Yule G. Oxford Practice Grammar: Advanced – OUP, 2008. – 280 p.
9. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови: Довідник. – К.:
ТОВ «ВП Логос», 2005. – 341 с.
НІМЕЦЬКА МОВА
TEIL I Leseverstehen
Aufgabe 1. Ergänzen Sie das Gespräch. Die fehlenden Antworten (1-6) finden Sie
unten. Sie sind mit Buchstaben markiert. Zwei Antworten passen nicht.
Ihre Lösung tragen Sie in den Antwortbogen ein.
Beispiel:
0
A
M.
K.
M.
Was machst du da? Lernst du in den Ferien?
(0) Jeden Tag lerne ich Englisch. Ich muss Grammatik üben, Texte lesen usw.
Du warst doch immer gut in Englisch.
K.
M.
(1)________________________________________
Sie ist viel leichter als Deutsch.
K.
(2)________________________________________
31
M.
Weißt du, um unsere kostbare Zeit nicht zu vertrödeln, könnten wir mal
zusammen üben.
K.
M.
(3)________________________________________
Es lässt zu wünschen übrig. Das ist mein wunder Punkt.
K.
M.
K.
(4)________________________________________
Die müssen wir uns auf jeden Fall anhören.
(5)________________________________________
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Jeden Tag lerne ich Englisch. Ich muss Grammatik üben, Texte lesen usw.
Wir sind in unser Lernen ja ganz versunken.
Stimmt. Das ist mein Lieblingsfach. Und ich mache das, weil ich von der Sprache
begeistert bin:
Ich hole sie gleich.
Eine glänzende Idee. Eigentlich viel besser als ein Loch in die Luft zu gucken.
Wie steht es mit deinem Hörverstehen?
Guck mal, was drauf steht: Stufe 4.
Ich hab eine Kassette mit spannenden Geschichten.
Darunter auch
Gruselgeschichten. Was sagst du dazu?
Aber diesmal warst du nicht so gut.
Ach so, es ist mir eben eingefallen, du lernst auch Englisch als zweite
Fremdsprache!
0
A
1
2
3
4
5
______________(1 Punkte für die richtige Antwort)
Aufgabe 2. Lesen Sie zuerst die Überschriften (A-H). Lesen Sie dann die sechs
Kurztexte (1-6) und entscheiden Sie, welcher Text am besten zu welcher Überschrift
passt. Eine Überschrift passt zu keinem Text. Übertragen Sie dann die Lösungen in
den Antwortbogen.
Beispiel:
0
H
0 ________H________
Sonntags ins Museum- das ist oft sehr günstig. Viele Museen haben an diesem
Tag nämlich spezielle Angebote. Beim Stadtmuseum in München muss man z.B. gar
32
keinen Eintritt bezahlen, in der Neuen und in der Alten Pinakothek nur einen Euro. Im
Wien Museum ist der Eintritt jeden ersten Sonntag im Monat frei. Man sollte sich kurz
auf der Internetseite eines Museums über die verschiedenen Angebote informieren, um
Geld zu sparen.
Text 7-8___________________________
Von allen Jugendlichen in der Bundesrepublik haben 58 Prozent ein gutes bis
sehr gutes Verhältnis zum Vater, 73 Prozent zur Mutter. Nur rund ein Prozent hat ein
ausgesprochen schlechtes Verhältnis zur Mutter, zum Vater dagegen knapp über fünf
Prozent. Von den 16-18Jährigen leben noch 80 Prozent mit beiden Eltern zusammen, 10
Prozent mit der Mutter allein. Das dürfte jedoch auch finanzielle Gründe haben, denn
mehr als 60 Prozent der Jugendlichen sind noch Schüler, 32 Prozent Lehrlinge, und
weniger als 5 Prozent haben schon einen Beruf und verdienen Geld.
Text 9-10____________________________
So wie die Natur für ihr Überleben sorgt, so muss sich auch jeder einzelne
Mensch für seine Gesundheit sorgen. Dabei spielen Faktoren wie ausgewogene
Ernährung, ausreichende Erholung und harmonische Bewegung eine entscheidende
Rolle. Eine der Methoden, die Dr. Hobert mit großem Erfolg bei seinen Patienten
einsetzt, sind die „ Fünf Tibeter―. Durch diese Übungen erfahren viele Patienten zum
ersten Mal am eigenen Körper, dass sie aktiv etwas für ihre Gesundheit tun können.
Text 11-12_____________________________
Der jährliche Ansturm von mehr als 1oo Millionen Touristen gefährdet die Alpen
in ihrem Bestand. Wie aus einem Bericht der Umweltschutzorganisation und des
Internationalen Zentrums für alpine Umwelt hervorgeht, sind die Hauptfaktoren der
Umweltzerstörung in den Alpen der Autoverkehr, der Skisport und der Müll.
Text 13-14______________________________
Es gibt viele Gründe, warum Eltern keinen Hund im Haus haben wollen. Aber es
gibt auch ein paar gute Argumente für den Hund: Kinder mit einem Hund in der
Familie zeigen bessere Leistungen als Kinder ohne einen Hund. Das hat eine
wissenschaftliche Untersuchung bei 400 deutschen Familien ergeben. Kinder mit Hund
machen länger und intensiver Hausaufgaben und sie sind weniger aggressiv und
33
weniger egoistisch. Ein Hund fördert Verantwortungsbewusstsein, Arbeitsdisziplin und
die Fähigkeit Probleme zu lösen.
Text 15-16______________________________
Einmal im Jahr ist die kleine Stadt Bayreuth im Norden Bayerns das kulturelle
Zentrum Deutschlands. Dort finden die berühmten Wagner-Festspiele statt.
Musikliebhaber, Politiker und Stars aus Deutschland und Europa kommen, um die
Opern des deutschen Komponisten R. Wagner zu hören. Im August fanden die
Festspiele zum 100. Mal statt. Gespielt wurde die Oper „ Tannhäuser und der
Sängerkrieg auf der Wartburg―. Die Wagner-Festspiele sind so beliebt, dass manche
Leute mehrere Jahre auf eine Eintrittskarte warten.
Text 17-18_______________________________
Naschkatzen atmen auf: Eine neue Studie bestätigt, dass Schokolade wirklich gesund
ist. Allerdings schützt nur die dunkle Bitterschokolade vor Herzinfarkten. Milch macht
den schönen Nebeneffekt des Naschens wieder zunichte.
A. Schüler leben noch bei den Eltern
B. Ein Hund im Haus tut Kindern gut
C. Verhältnis zu den Eltern gestört
D. Gesundheit selbst gestalten
E. Festspiele im Norden Bayerns
F. Touristenansturm gefährdet die Alpen
G. Nur dunkle Schokolade ist gesund
H. Der Museumsbesuch kann ganz preiswert sein
0
H
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
______________(1 Punkt für die richtige Antwort)
Teil 2 Schriftlicher Ausdruck
Aufgabe 1. Lesen Sie den folgenden Text und entscheiden Sie, welches Wort in die
Lücken (1-10 ) passt. Markieren Sie ihre Lösungen auf dem Antwortbogen.
Beispiel: (0)
34
Noemi Christen ,22 Jahre, ….(0)….studiert…. Kunstwissenschaften in Berlin. Sie
erzählt: Ich wohne zusammen mit meinen Eltern und meinen ….(1)…. Schwestern in
einer ….(2)…. Wohnung. Eine eigene Wohnung oder ein Zimmer in einer WG könnte
ich….(3)…. momentan nicht leisten. Ich arbeite zwar neben dem Studium, ….(4)…. ich
reise sehr gern und möchte darauf nicht verzichten. Ich verstehe mich sehr gut mit
meinen Eltern. Sie sind froh, ….(5)…. ich noch zu Hause wohne. Meine Eltern sind
nicht besonders streng. Ich ….(6)…. nach Hause kommen, wann ich will, und auch
….(7)…. Freunden. Wenn meine Eltern verreist sind, darf ich Partys feiern. Dafür helfe
ich im Haushalt mit. Vor Ende ….(8)…. Studiums werde ich nicht ausziehen, obwohl
ich manchmal gerne meine Ruhe ….(9)….. Meine Schwestern sind manchmal laut und
….(1)…. ich für die Uni lernen muss, kann ich keinen Lärm vertragen.
0
studiert
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
______________(1 Punkte für die richtige Antwort)
Aufgabe 2. Lesen Sie die Information über den Nobelpreisträger für Physiologie
Anschließend beantworten Sie die Fragen (11-14) zum Text.
Thomas Christian Südhof ist ein deutschstämmiger US-amerikanischer
Biochemiker. Thomas Südhof wuchs in Göttingen und Hannover auf. Nach dem Abitur
1975 an der Waldorfschule in Hannover studierte Südhof Medizin an der RWTH
Aachen, an der Harvard University und an der Universität Göttingen. 1982 wurde er am
Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie unter Victor P. Whittaker zum Dr.
med. promoviert. Er wandte sich dann der Erforschung der molekularen Basis der
Signalübertragung im Nervensystem zu und wurde 1991 Professor an der Fakultät für
Molekulargenetik an der UT Southwestern. Insbesondere erforschte er den
Mechanismus der Freisetzung von Neurotransmittern an Synapsen. Ihm gelang die
Identifizierung und Klonierung einer Reihe von dabei beteiligten Proteinen. Zwischen
1995 und 1998 war Südhof „Wissenschaftliches Mitglied― der Max-Planck-Gesellschaft
und Direktor am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in
Göttingen. Anschließend kehrte er wieder nach Dallas, Texas, zurück. Eines seiner
35
Forschungsgebiete ist die Frage, wie sich Synapsen in der embryonalen Entwicklung
des Gehirns und später bei Lernvorgängen (synaptische Plastizität) bilden und wie sie
spezifiziert sind. Südhof forscht ferner über die Ursachen neuronaler Erkrankungen wie
Alzheimer, Parkinson-Krankheit, Schizophrenie, Angstzuständen und Autismus und
über die Wirkung des Botulins auf zellulärer und molekularer Basis.
Im Oktober 2013 erhielt Südhof gemeinsam mit James Rothman und Randy
Schekman den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin, da sie „durch ihre
Entdeckungen das höchst präzise Steuerungssystem für den Transport und die
Zustellung von zellulärer Fracht aufgedeckt haben―.
11. Was ist der Gegenstand der Forschung von T.Südhof ? (6-7Sätze)
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12. In welchem wissenschaftlichen Bereich ist er tätig? (6-7 Sätze)
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
13. Warum sind seine Forschungen aktuell? Begründen Sie Ihre Meinung. (6-7 Sätze)
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
14. Warum wurde den zwischendisziplinären Forschungen in der letzten Zeit besondere
Bedeutung beigemessen? (6-7 Sätze)
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________(32 Punkte für die richtige Antwort)
Aufgabe 3.Was passt? Ersetzen Sie den Nebensatz. Schreiben Sie die Sätze anders.
Beispiel:
0
vor der Anmeldung
0.
Nutzen Sie die Sprachberatung, bevor Sie sich anmelden.
Beispiel: Nutzen Sie vor der Anmeldung die Sprachberatung
15. Sie können sich von uns beraten lassen, bevor Sie einen Kurs auswählen.
__________________________________________________________________
36
16. Sie können eine Prüfung ablegen, wenn der Kurs beendet ist.
__________________________________________________________________
17. Bevor Sie ein Lehrbuch kaufen, sprechen Sie mit der Kursleiterin.
__________________________________________________________________
18. Auch wenn der Kurs schon begonnen hat, können Sie noch teilnehmen.
__________________________________________________________________
19. Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung, nachdem Sie die Kursgebühr bezahlt
haben.
__________________________________________________________________
0
15
16
17
18
19
Vor der Anmeldung
______________(2 Punkte für die richtige Antwort)
Teil 3. Wortschatz und mehr
Aufgabe 1. Sprachbausteine. Lesen Sie den folgenden Lückentext und setzen Sie den
passenden Buchstaben (A bis M) in die Lücke ein. Sie können jedes Wort aus dem
Kasten nur einmal verwenden. Zwei Wörter passen nicht in den Text. Zum Schluss
markieren Sie Ihre Lösung auf dem Antwortbogen.
Beispiel:
0
C
König Ludwig II. - ein Märchenkönig
Ein König lebt in einem (0), isst von goldenen Tellern und (1) in goldenen Betten
– zumindest in Märchen ist das so. König Ludwig II., der „ Märchenkönig― hat (2) so
gelebt.
Ludwig lebte allein. Er liebte nur Musik, Kunst und (3). Andere Menschen fand
er (4). Er wollte sie überhaupt nicht sehen. Die Menschen mochten ihren „Kini―, ihren
König. Die Minister und andere wichtige (5)aber nicht. Im Juni 1886 sagten (6) aus der
Regierung. Der König ist (7). Er darf nicht König sein. Man bringt ihn zum Schloss
Berg am Starnberger See. Vier Tage später (8) man ihn im Wasser. Er war tot. War es
ein (9)? Keiner weiß es, und bis heute hat man (10) Antwort.
37
E schläft
F Welt
G keine
H Schönheit
A wirklich
B fand
C Schloss
D sehen
0
C
1
2
3
4
I langweilig
J Politiker
K verrückt
L Unfall
M Leute
5
6
7
8
9
10
______________(1 Punkt für die richtige Antwort)
Aufgabe 2. Sprachbausteine. Lesen Sie den folgenden Lückentext und entscheiden
Sie, welche der Antworten ( A, B, C, D) passt. Es gibt jeweils nur eine richtige.
Übertragen Sie die Ergebnisse am Ende auf den Antwortbogen.
Beispiel:
0
A
Es gibt immer weniger Deutsche
Aufgrund Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden wird die
Bevölkerungszahl in Deutschland in den nächsten fünfzig Jahren (0) A sinken. Die
Statistiker ….(11)…. damit, dass die Zahl der Deutschen bis zum Jahr 2050 von jetzt 82
Millionen auf nur noch 65 Millionen zurückgehen wird. Diese Entwicklung ….(12)….,
so kommentieren die Statistiker, deswegen so dramatisch, weil sich gleichzeitig mit
dem ….(13)…. der Einwohnerzahl die Altersstruktur Deutschlands sehr stark verändern
wird: Fast die Hälfte der Bevölkerung wird dann im Rentenalter sein. Das
Gesundheitssystem und die Altersversorgung werden ….(14)…. dieser Entwicklung vor
großen Problemen stehen und möglicherweise nicht mehr bezahlbar sein.
Diese ungünstige Bevölkerungsentwicklung in Deutschland hat nach ….(15)….
der Statistiker mehrere Aspekte. Zum einen werden die Deutschen immer ….(16)….:
Das durchschnittliche Lebensalter für Frauen wird bis 2050 auf 84, das der Männer auf
78 Jahre ….(17)….. Gleichzeitig werde zum anderen die Zahl der Geburten
zurückgehen: Im Jahr 2050 werden voraussichtlich nur noch 1400 Kinder pro 1000
Frauen ….(18)….. Die Zahl der Erwerbstätigen werde um fast 10 Millionen auf nur
noch 30 Millionen sinken.
Die Auswirkungen auf das politische und gesellschaftliche Leben in Deutschland
im Jahr 2050 lassen sich unschwer erahnen. ….(19)…. nahezu fünfzig Prozent der
38
Bevölkerung Senioren sind, werden sich Politik und Geschäftswelt ….(20)…. diesen
Personenkreis einstellen. Für junge Leute wird sich dann das Problem ergeben, dass sich
Politiker mehr ….(21)…. die alten Wähler interessieren werden. Die Produktivität der
Wirtschaft wird abnehmen, weil Arbeitnehmer den größten Teil ….(22)….
Einkommens indessen in den Konsum und in die Kranken- und Rentenversicherungen
stecken müssen. Diese Probleme könne man nur dann ….(23)…., so das Statistische
Bundesamt, wenn ab sofort eine hohe Zahl von jungen Arbeitskräften aus dem Ausland
zuwandere. Diese würden dann für eine ausgeglichenere Bevölkerungsentwicklung in
Deutschland ….(24)…. .
A
drastisch
rechnen
seid
Rückmarsch
seit
Auskunft
alter
senken
gebären
denn
an
gegen
ihres
abmelden
sorgten
0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0
A
B
zu schnell
zahlen
sind
Rücklauf
zu
Ankunft
älter
erhöhen
geborgen
dann
ab
für
Ihrem
abmildern
sorgt
C
D
Momentan
zollen
sei
Rückgang
In
Aufkunft
älterer
sinken
gebergen
da
von
gegenüber
Ihr
abgeben
sorgte
lange
Zählen
Ist
Rückzug
Nach
Abkunft
Alt
Steigern
Geboren
Wann
Auf
Fürs
Ihren
abnehmen
Sorgen
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
______________(1 Punkt für die richtige Antwort)
Aufgabe 3. Lesen Sie den folgenden Text. Die Zeilen (25-40)enthalten Fehler in
Grammatik, Rechtschreibung oder Zeichensetzung. Pro Zeile gibt es nur einen
Fehler. Manche Zeilen sind korrekt. Wenn Sie einen Fehler gefunden haben,
schreiben Sie ihre Korrektur auf den Antwortbogen. Wenn die Zeile korrekt ist,
machen Sie ein Häkchen.
0
00
Sie
–
39
0
00
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Auf einen Auslandsaufenthalt muss man sich Sie gut vorbereiten.
Es genügt meist nicht, nur die Sprache zu lernen, man sollte
sich auch mit der Kultur nicht des Gastlandes beschäftigen. Es kommt
nämlich darauf an, für welches das Land man sich entschieden hat.
Ist das Gastland dem eigenen Land ähnlich oder nicht? Wenn sie
man nicht unter Heimweh leiden möchte, muss man versuchen, sich
an den Alltag anzupassen. Warten Sie nicht darauf, das man Sie
anspricht, bemühen sie sich für selbst um Kontakte. Es hängt auch
von Ihnen ab ob der Auslandsaufenthalt zu einer der positiven Erfahrung wird.
Auch wenn man mit verschiedenen Schwierigkeiten
konfrontiert wird, sollte man nicht gleich an eine Rückkehr in die Heimat denken.
Anderen Leuten gefällt es so gut im Ausland, dass sie darüber nachdenken,
länger zu bleiben als geplant. Ein Auslandsaufenthalt ist auf jeden
Fall ein spannendes Abenteuer. Erfinden Sie Gespräche mit den
Muttersprachlern, versuchen Sie auf alles was sie denken, in einer
Fremdsprache auszudrücken. Dann werden Sie sich viel sicherer in vielen
Situationen fühlen und können ihr Deutsch an Ort und Stelle zu verbessern.
Zögern Sie nicht mit Ihrer kleinen Entscheidung!
0
SIE
29
00
–
30
25
26
27
28
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
______________(1 Punkt für die richtige Antwort)
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ АБІТУРІЄНТІВ НА ВСТУПНОМУ ЕКЗАМЕНІ
З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
зараховано
не зараховано
76-100
75 і менше
40
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Лисенко Е.І. Вступний курс фонетики німецької мови. – К.: Освіта, 2002.
2. Євгененко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О, Зеленко Т.Д. Практична граматика
німецької мови. – Вінниця, 2004.
3. Reimann M. Grundstufengrammatik für Deutsch als Fremdsprache 240 Seiten
001575-7,2009, Max Hueber Verlag
4. Schmitt D. Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. – Kiew: Metodika,
2002.
5. Em Neu - Übungsgrammatik. Max Hueber Verlag, 2000.
6. Duden Grammatik der deutschen Gegenwartssprache/ hrsg. u. bearb. Von Günther
Drosdowski in Zusammenarbeit mit Peter Eisenberg..[Autoren: Peter Eisenberg...]. –
7..völlig neu bearb. u. erw. Aufl. – Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverl.,
1995.
8. Dallapiazza R-M., von Jan E. & al. Tangram 2B: Deutch als Fremdsprache – Max
Hueber Verlag, 2008.
8. Бичко Г., Кудіна О. Українсько-німецький розмовник.– К.:Освіта,1998.
9. Басанець З.О., Бублик В.Н. Новий німецько-український та українськонімецький словник. – Київ: А.С.К. – 2002.
ФРАНЦУЗЬКА МОВА
PARTIE I LECTURE
Devoir 1. Complétez le dialogue.
la cliente :
l’employé :
la cliente :
l’employé :
la cliente :
l’employé :
la cliente :
Allô ?
Centre sportif de l‘Olympe, bonjour.
(1)
Oui, c‘est pour un adulte ou un enfant ?
(2)
Alors, nous avons des cours tous les jours de 19h à 20h30.
Et, il faut déjà en avoir fait ?
41
l’employé :
Non, le professeur accepte tout le monde, il propose des activités
différentes selon les niveaux.
la cliente :
(3)
l’employé :
Ça dépend des jours, il y a quarante-cinq inscrits.
la cliente :
Concernant le tarif, ça revient à combien ?
l’employé :
(4)
la cliente :
Je peux choisir les jours ?
l’employé :
Oui, c‘est libre. Par contre il y a aussi trente euros de frais
d‘inscription.
la cliente :
(5)
l’employé :
Au revoir, madame.
A. - Et, il y a combien de personnes par séance ?
B. - Bonjour, je vous appelle pour avoir des renseignements sur vos cours de Yoga.
C. - D‘accord, je vais passer dans la semaine. Merci bonne journée.
D. - C‘est pour moi.
E. - Vous avez deux options : les cours au mois sont à cinquante euros, vous pourrez
venir trois fois par semaine. Les cours à l‘année sont à 470 euros et vous pourrez venir
cinq fois par semaine.
1
2
3
4
5
Devoir 2. Lisez le texte et associez un titre à chaque partie du texte.
1. Les conteneurs, des alternatives à la virtualisation traditionnelle
2. Open Compute, les géants du web partagent leur code
3. Machine learning : l'apprentissage machine pour de multiples applications
4. Des langages de développement plus modernes
5. Transformation digitale des points de vente, à l'ère de l'omnicanal
6. La révolution des « wearables »
Les tendances technologiques 2015
A. Prévision des virus, détection de fraude, spéculation financière, analyse des
comportements d'achat, les applications issues du machine learning ne manquent pas.
L'un des meilleurs exemples du machine learning, une technique d'intelligence
artificielle, est donné par IBM et son supercalculateur Watson. En effet, au sein de
l'université de l'Ontario, grâce à Watson, les chercheurs développent un service utilisant
l'analytique en continu qui permettra de prévoir l'état de santé des gens. Ce cas montre
parfaitement bien les possibilités offertes par le machine learning dont l'objectif est
42
d'apprendre aux machines à produire des algorithmes pour comprendre la corrélation
des données.
B. Dans la vaste galaxie des objets connectés se trouvent les « wearables », des
vêtements et accessoires équipés de capteurs intelligents qui se portent, comme les
vêtements, les chaussures, les bracelets et d'autres accessoires. Selon une étude récente,
les ventes d'objets connectés à porter ont progressé de 40 % au troisième trimestre 2014.
Bien sûr, l'objet catalyseur de ce vaste marché concerne surtout les montres connectées
comme l'Apple Watch ou encore la Galaxy Gear de Samsung.
C. Avec l'arrivée de Docker, la guerre dans la virtualisation des serveurs est relancée.
Rappelons que Docker est un outil Open Source très léger basé sur le conteneur Linux
standard LXC qui permet d'automatiser le déploiement d'applications dans des
conteneurs logiciels virtuels. En effet, contrairement à une machine virtuelle classique,
le conteneur Docker n'a pas besoin d'intégrer un système d'exploitation complet pour
fonctionner puisqu'il peut utiliser les ressources de son système hôte.
D. Via des écrans disposés dans le magasin, les clients peuvent en direct partager quels
achats ils ont réalisés ou désirent faire.
Affichage dynamique, application mobile, réseau social, site de vente en ligne, terminal
point de vente intelligent, paiement mobile, etc., les nouveaux outils ne manquent pas
sur le marché du retail (commerce et distribution) pour mieux connaître, maîtriser les
comportements et les attentes du consommateur. Bien sûr, tous ces outils sont efficaces
s'ils permettent, via une plateforme d'interaction unique, de suivre le client, de gérer en
temps réel toutes ses interactions et d'enregistrer ses besoins à travers chacun des
canaux.
E. C'est un fait, les grands centres de calcul coûtent très chers à gérer. La maintenance,
la facture énergétique, le cycle de vie des équipements, etc., représentent des postes de
dépenses considérables pour leurs propriétaires. Ainsi, pour réduire les coûts et
améliorer l'efficacité des datacenters, les grands acteurs du web décident de plus en plus
de partager leurs expériences, leurs idées et leurs innovations des technologies. C'est
d'ailleurs Facebook qui en 2011 a promu cette approche en créant l'Open Compute
Project (OCP), l'objectif étant de s'inspirer des initiatives Open Source dans le logiciel
pour concevoir et développer des solutions ouvertes et efficaces dans les datacenters.
F. Un nouveau langage pour révolutionner la programmation, est-ce vraiment nécessaire
aujourd'hui ? Sûrement à en croire l'émergence d'une multitude de langages, même si
aujourd'hui la majorité des offres d'emploi concernent essentiellement des développeurs
possédant des compétences dans des langages déjà bien établis comme Cobol (encore
très présent dans le monde bancaire), Abap (SAP), Java, C, C++, Objective C (qui sera
peut-être remplacé par Swift), Python, HTML5 PHP, Visual Basic, Ruby et bien sûr
JavaScript. Aujourd'hui, il n'y a pas de limitation à la création de nouveaux langages.
43
A
B
C
D
E
F
Devoir 4. Lisez ce texte et choisissez la bonne réponse.
Les jeunes veulent travailler autrement
Les choix d'orientation obligent les adolescents à se projeter dans l'avenir. Ils veulent
un travail «épanouissant» qui leur laissera du temps libre
Que sait-on du travail quand on a 16 ans et que l'on se prépare au bac ? Pas grand-chose.
Un stage de quelques jours en entreprise, à la fin de la classe de troisième, des
conversations familiales, un petit boulot d'été - si difficile à trouver lorsqu'on n'est pas
encore majeur - dévoilent bien quelques facettes, imprécises, de ce qu'est une vie active.
Mais pour l'essentiel, la réalité de l'univers professionnel reste loin des adolescents. Au
mieux fantasme-t-on ce futur en ne retenant que l'aspect le plus brillant d'un métier, au
pire l'ignore-t-on devant la prégnance d'autres interrogations plus existentielles.
Et pourtant, c'est à 16 ou 17 ans, parfois même avant, que les adolescents doivent
effectuer des choix d'orientation qui les forcent à se projeter (ne serait-ce qu'en cernant
ce qu'ils ne voudraient pas faire) dans leur future vie d'adulte travaillant, d'adulte tout
court.
Dans les familles, ces moments sont souvent l'occasion de prendre la mesure d'un
certain écart entre générations. Aux questions faussement sereines ou franchement
inquiètes des parents sur leurs projets d'avenir, les adolescents répondent en des termes
qui peuvent paraître décalés à leurs aînés. Le marché de l'emploi n'offre pas que des
perspectives réjouissantes aux jeunes, mais filles et garçons n'entendent pas pour autant
«travailler dans un bureau ennuyeux» ou «avoir un chef qui me commande toute la
journée». Ils parlent en revanche «d'épanouissement», de «plaisir», de «passion», de
«contacts enrichissants», de «bonne ambiance». Et disent encore que le travail, «c'est
important», mais «qu'on ne doit pas tout y sacrifier», évoquent la nécessité d'avoir «du
temps pour soi», pour ceux qu'on aime, famille et amis réunis en une même tribu. Ceux
que l'on interroge, pourtant, ne mesurent pas toujours à quel point la conciliation de
toutes ces aspirations parfois paradoxales peut s'avérer délicate.
C'est que le rapport des jeunes générations au travail s'est fortement modifié ces
dernières années, en même temps que s'est réaffirmé leur attachement à la famille et,
plus largement, à la sphère amicale. «Aujourd'hui, estime le sociologue Michel Fize, la
conciliation vie professionnelle-vie personnelle est capitale. Le jeune doit positionner
son projet de vie en fonction d'un certain nombre de notions clés comme la liberté, la
sécurité, la famille, l'argent...» Claude Costechareyre, expert pour les problèmes
d'orientation et d'insertion professionnelle au sein du cabinet Niagara Innovation, fait
peu ou prou le même constat. «Les jeunes sont très centrés sur les questions
44
personnelles, confirme-t-il. Le regard qu'ils portent sur la société n'est pas très
optimiste. Cela renforce leur souci de réussir leur propre vie et peut expliquer en partie
cette recherche d'harmonie, d'équilibre entre les différents temps de vie, qui semble si
importante à leurs yeux.»
Nombre d'observateurs constatent que dans la restauration, l'artisanat, le bâtiment, toute
une série de métiers offrent des emplois dont personne ne veut parce qu'ils sont
synonymes de contrainte, de pénibilité. Ceux qui sont en bas de l'échelle sociale ont
aussi des exigences. «Ils ont été élevés dans un esprit de liberté, au milieu d'une société
de consommation, et ne sont pas prêts à faire n'importe quel métier, note Michel Fize.
C'est aussi à cela qu'on mesure l'écart de valeurs entre générations.» Quitte, pour ces
jeunes, à assumer le risque de la précarité plutôt que de s'engager dans des formations
menant à des métiers dont les contraintes sont jugées trop lourdes.
Ainsi, les conditions de travail, mais aussi l'ambiance, la qualité des échanges avec les
autres dans la sphère professionnelle sont considérées comme des critères majeurs de
choix. La volonté de concilier goûts personnels et aptitudes professionnelles joue aussi
un rôle important. Pour Michel Fize, ces évolutions sont le signe que les jeunes
générations cherchent à réconcilier l'activité rémunérée et le plaisir, à faire du travail un
prolongement des autres activités ludiques qu'elles pratiquent. «Ces jeunes se sont
construits dans l'ouverture au monde, explique-t-il. Ils attendent du travail qu'il
continue à favoriser leur épanouissement personnel.» L'idée est plaisante mais, hélas,
pas toujours facile à mettre en oeuvre, notamment pour les emplois les moins qualifiés.
Les employeurs doivent aussi parfois faire face au désir du «tout, tout de suite» de leurs
jeunes recrues. «Certains s'étonnent de ne pas être augmentés, alors qu'ils font juste
correctement leur boulot. Le discours autour du respect est également très fort dans ces
jeunes générations, qui supportent parfois mal les remarques» note Bernard Montelh.
Arnaud SCHWARTZ, La Croix, 10 avril 2004
1. Les adolescents ont parfaitement conscience de ce que représente le milieu du travail.
Vrai
B. Faux
2. Quand on leur parle de leur avenir, les adolescents disent ne pas être prêts à se
consacrer entièrement à leur métier.
Vrai
B. Faux
3. Les jeunes sont ouverts à tout type de métiers pourvu qu‘ils aient un travail.
Vrai
B. Faux
4. Le marché ne propose que des emplois attrayants.
Vrai
B. Faux
5. Les jeunes aspirent à concilier le travail et la vie personnelle.
Vrai
B. Faux
6. La rémunération du travail est le critère le plus important lors du choix de l‘emploi.
Vrai
B. Faux
45
7. Les jeunes n‘envisagent pas la société avec optimisme.
Vrai
B. Faux
1
2
3
4
5
6
7
PARTIE II ECRITURE
Devoir 1. Complétez la lettre de motivation avec les mots qui manquent :
Agent de promotion des ventes
En Candidature Spontanée
Paris, le Mardi 17 Février 2015
Madame, Monsieur,
Titulaire du diplôme d'Agent technique des ventes, j'exerce cette profession ________
maintenant cinq ans. Contraint de quitter la région parisienne suite à la mutation
professionnelle de mon épouse, je recherche un nouvel ________ dans la région de XX.
C'est donc dans l'espoir de ________ à vos côtés que je me permets de vous ________
ma candidature.
Possédant une excellente expertise en termes de promotion des ventes dans ________
de la micro-informatique, je suis doté d'un très bon relationnel et d'un grand sens
commercial. Afin de vous permettre de prendre connaissance de mon parcours
________ et de mes références, vous trouverez, en pièce jointe à ce courrier, mon
curriculum vitae.
C'est avec plaisir que je me rendrais disponible pour ________ afin de vous fournir tout
détail complémentaire sur mon ________ et mes motivations.
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous ________ de recevoir, Madame, Monsieur,
l'expression de mes ________ les meilleurs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Devoir 2. Relisez le texte « Les jeunes veulent travailler autrement » et argumentez
vos réponses aux phrases ci-dessous et répondez aux questions.
1. Quand on leur parle de leur avenir, les adolescents disent ne pas être prêts à se
consacrer entièrement à leur métier.
Justification :
46
2. Les jeunes sont ouverts à tout type de métiers pourvu qu‘ils aient un travail.
Justification :
3. Les jeunes aspirent à concilier le travail et la vie personnelle.
Justification :
4. Pourquoi les jeunes ne veulent-ils pas travailler dans la restauration, l'artisanat, le
bâtiment ?
Justification :
5. Que veut dire « travailler autrement » ?
Justification :
1
2
3
4
5
Devoir 3. Lisez les phrases ci-dessous et transformez-les en exprimant autrement la
même idée.
1. Il pourra faire ce travail ; je doute
Je doute que ...
2. Tu n‘as pas suivi mes conseils ; tu n‘est pas allé avec moi à Paris.
Si ...
3. Dans quelques années, l‘administration devra alléger les impôts.
On a annoncé que ...
4. Cette réforme a profondément bouleversé les comportements de la population.
Cette réforme a entrainé un profond ...
5. Le banquier accepte la demande de crédit.
La demande de crédit ...
1
2
3
4
5
PARTIE III MAÎTRISE DE LA LANGUE
Devoir 1. Lisez le texte. 10 mots y manquent. Complétez les phrases en choisissant
le mot convenable.
Après les élections législatives, quand le président de la République a ___A___ le
premier ministre de son parti, il a obtenu le poste de ___B___ des finances, ce qui l‘a
mis au devant de la scène politique ___C___ sa bonne gestion du pays, il ___D___ de la
classe politique et devenu président de son parti. Il est aujourd‘hui le ___E___ favori
aux prochaines élections présidentielles.
47
François Bergerac a commencé sa ___F___ au «parti barbiste » où il a ___G___ depuis
l‘age de 18 ans. Il s‘est présenté aux élections municipales de sa petite ville en 1975 et a
été ___H___ maire, à la grande surprise de ses adversaires. Il n‘était alors agé que de 31
ans.
Quand les luttes pour le ___I___ à l‘intérieur de son parti ont éclaté, François Bergerac
a suivi le groupe réfractaire pour créer le « parti moustachiste », d‘___J___ plus
centriste. C‘est dans cette nouvelle formation qu‘il a poursuivi sa carrière en tant que
député à l‘Assemblée nationale, où il a joué un role décisif dans l‘évolution du parti.
2. carrière politique
5. milité
6. candidat
9. nommé
10. élu
1. pouvoir
4. idéologie
8. a gagné la confiance
A
B
C
D
E
F
G
3. grace à
7. ministre
H
I
J
Devoir 2. Complétez le texte suivant en choisissant une des quatre options
proposées.
Claude Monet, --1-- est l‘un des plus grands peintres français du XIXe siècle, est né en
1840 à Paris, et a été baptisé Oscar-Claude --2-- 1841, prénom --3-- ses parents se
serviront toute sa vie. Lui-même signe Oscar Monet les premières caricatures qu‘il vend
--4-- Havre où ses parents --5--. Courbet découvre au Salon de 1865 des œuvres
esquissées de Monet à qui il conseille --6-- se lancer dans une grande composition, Le
Déjeuner sur l‘herbe. --7-- le confond à cette époque avec Manet, ce qui irrite
grandement ce dernier. En 1872 Monet --8-- son fameux --9-- Impression soleil levant,
auquel fait référence un journaliste qui titre ironiquement --10-- article « L‘exposition
des impressionnistes ». Manet, dont Monet est désormais l‘ami, fait partie de ces «
impressionnistes » qui --11-- la technique de peinture en « plein air », qui consiste à
peindre en --12--. Le sujet auquel Monet a consacré le plus de temps --13-- sans doute
son jardin de Giverny où --14-- le pont japonais et les nymphéas.
A
1. qui
2. à
3. que
4. à
5. ont déménagé
6. à
7. On
8. dessine
9. dessin
B
lui
dans
dont
dans
sont déménagés
–
Il
écrit
peinture
C
lequel
en
auquel
à l‘
déménageaient
pour
Ils
peint
œuvre
48
D
il
au
lequel
au
déménagea
de
Celui-ci
dépeint
tableau
10. sa
11. ont inventé
12. intérieur
13. a
14. se trouve
son
a inventé
intérieurement
est
se sont trouvés
cette
inventeraient
extérieur
soit
s‘est trouvé
leur
inventerait
extérieurement
ont
se trouvent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Devoir 3. Trouvez 16 fautes dans le texte ci-dessous. Soulignez les mots à corriger
et écrivez les mots corrects dans les cases.
Exemple :
Corrigé
son
Christophe Maé de sont vrai nom Christophe Martichon, est un chanteur français née le
16 octobres 1975 à Carpentras. Son père s'apelle Guy et sa mère Christine. Sportif de
haut niveau à 16 ans, il est victime d'une maladie grave, la polyarthrite chronique et
renonce à être skieurs professionel. Suite à cette maladie il est obligé de gardé le lit, il
ce passione pour Stevie Wonder et décidé de se consacrer au chants et à l'harmonica
ainci qu'a la guitare. Arrivé à l'âge adulte, il se produis sur les scènes de France, avec un
répertoire très marquer par la soul et le rythm'n blues. Il est fan de Bob Marley qu'il
défini comme son père spirituelle et de Stevie Wonder, Marvin Gaye, Ben Harper,
Tracy Chapman ou encore Otis Redding.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ АБІТУРІЄНТІВ НА ВСТУПНОМУ ЕКЗАМЕНІ
З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
зараховано
не зараховано
76-100
75 і менше
49
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Крючков Г.Г., Мамотенко М.П., Хлопук В.С., Воєводська В.С.
Прискорений курс французької мови: Підручник для студентів вищих навчальних
закладів. – 3-тє авторське видання, виправлене. – К., 2007 – 383 с.
2. Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови: Підручник для
студентів вищих навчальних закладів. –К., 2008 – 232 с.
3. Sylvie Poisson-Quinton, Michèle Мahéо - le Coadic, Аnne Vergne - Sirieys
FESTIVAL 1: Méthode de français. – France, 2009 – 159 p.
4. Sylvie Poisson- Quinton, Michèle Мahéо - le Coadic, Аnne Vergne – Sirieys
FESTIVAL 2: Méthode de français. – Іtalie, 2009 – 175 p.
ІСПАНСЬКА МОВА
PARTE I. LECTURA
Tarea 1. Lea el diálogo. Complételo con las réplicas siguientes. Hay dos réplicas que
no debe usar. Escriba sus respuestas en la hoja separada de respuestas.
DIÁLOGO
Juan:
Elena:
Juan:
Elena:
Juan:
Elena:
Juan:
Elena:
Juan:
¡Hola! Elena, por favor, prepárame el equipaje. Tengo que salir de viaje
para París.
(1) ..............................................
Después de comer me iré a Barcelona y allí cogeré el tren para París.
(2) ...................................................
No, espero estar tan sólo un par de días. Tengo que discutir algunos asuntos
de compra-venta que me llevarán poco tiempo. El acuerdo entre dos partes
es una realidad.
(3) ....................................................
¡No! Sabes que no me gusta viajar en avión. Me da la impresión de que es
un medio poco seguro.
(4) ..............................................
Por supuesto. Es la manera más cómoda y segura de viajar. Aunque no
puedo dormir bien, sin embargo, descanso bastante horas.
50
Elena:
Juan:
(5) ..........................................
Hasta luego, y no te entretengas demasiado.
A Lo que te pasa es que tienes miedo del avión. Entonces irás en coche-cama, ¿no?
B ¿Estarás muchos días en París?
C ¿Cuánto cuesta el pasaje?
D Bien, te llevaré el maletín a la oficina mientras tanto. Allí nos veremos. Hasta luego.
E Entonces te prepararé el maletín; es más cómodo para viajar. Escucha, ¿por qué no te vas
en avión?
F Ya te he reservado una habitación en el hotel ―París‖. ¿Sabes dónde está?
G ¿Cuándo saldrás?
1
2
3
4
5
1 punto por cada respuesta correcta
Tarea 2. Lea el texto y oraciones 6-14 después del texto. Si la oración corresponde al
contenido del texto, escriba “+” y si no, escriba “-”en la hoja separada de respuestas.
TEXTO
En el año 2008 España fue la octava potencia económica mundial y llegó a ser la
séptima, según el PIB nominal. Tradicionalmente España ha sido un país agrícola y aún
es uno de los mayores productores de Europa occidental, pero desde mediados de la
década de 1950 el crecimiento industrial fue rápido y pronto alcanzó un mayor peso que
la agricultura en la economía del país. Una serie de planes de desarrollo, que se
iniciaron en 1964, ayudaron a expandir la economía, pero a finales de la década de 1970
comenzó un periodo de recesión económica a causa de la subida de los precios del
petróleo y un aumento de las importaciones. Con posterioridad, el gobierno incrementó
el desarrollo de las industrias del acero, astilleros, textiles y mineras.
El 1 de enero de 1986 España ingresó como miembro de pleno derecho en la
Unión Europea.
La agricultura fue tradicionalmente el soporte principal de la economía española,
que emplea actualmente alrededor del 5% de la población activa. Los principales
cultivos son trigo, cebada, remolacha azucarera, maíz, patatas, centeno, avena, arroz,
tomates y cebollas. El país tiene también extensos viñedos y huertos de cítricos y olivos.
Las condiciones climáticas y topográficas hacen que la agricultura de secano sea
obligatoria en una gran parte de España. Las provincias mediterráneas, en particular
Valencia, tienen sistemas de regadío desde hace tiempo y el cinturón costero que
anteriormente era árido se ha convertido en una de las áreas más productivas de España.
En el valle del Ebro se pueden encontrar proyectos combinados de regadío e
hidroeléctricos. Grandes zonas de Extremadura están irrigadas con aguas procedentes
del río Guadiana por medio de sistemas de riego que han sido instalados gracias a
51
proyectos gubernamentales. También son comunes las explotaciones de regadío de
pequeño tamaño.
La ganadería, en especial la ovina y la caprina, tiene una importante trascendencia
económica. Entre los animales más famosos están los toros de lidia, que se crían en
Andalucía, Salamanca y Extremadura para las corridas de toros, consideradas como la
fiesta nacional española.
6.
España fue un país agrícola.
7.
El crecimiento industrial de España en la segunda mitad de los años
cincuenta fue lento.
8.
Un periodo de recesión económica comenzó a principios de la década de
1970.
9.
El descenso económico en los años sesenta empezó a causa de la subida de los
precios del petróleo y un aumento de importaciones.
10. En España se desarrollan los sectores industriales del acero, astillero, textil y
minero.
11. España ingresó en la Unión Europea en 1980.
12. En el país hay viñedos y huertos de cítricos y olivos grandes.
13. Hoy día el cinturón costero es una de las áreas más productivas de España.
14. Las ganaderías ovina y caprina carecen de importancia en la economía de
España.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 punto por cada respuesta correcta
Tarea 3. Relacione cada uno de los textos (15-26) con sus títulos (A-N). Hay dos
títulos que no debe usar. Escriba sus respuestas en la hoja separada de respuestas.
15. (….) Un bombardero B-2 Stealth de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló
hoy cuando despegó en una base de la isla de Guam, en el Archipiélago de Las
Marianas, informaron fuentes oficiales. Un portavoz de esa rama de las Fuerzas
Armadas dijo que los dos pilotos del aparato sobrevivieron al accidente. De momento
se carece de otros detalles del suceso que ocurrió en la base Andersen. En estos
momentos el accidente está bajo investigación.
16. (….) El artículo 45 de la Constitución española dice que todos tienen el derecho a
fisfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarollo de la persona, así como el
deber de conservarlo. Y recuerda que los poderes públicos velarán por su conservación
y defensa. Además, habrá sanciones para quienes atenten contra la naturaleza.
52
17. (…..) El departamento de Medio Ambiente ha dado por cerrado el capítulo de
malos olores que afectaron a finales del pasado año a El Prat, Barcelona y L'Hospitalet,
causados por una reacción en el agua durante un proceso industrial en el polígono de la
Zona Franca.
18. (….) La hepatitis A es una inflamación del hígado provocada por un virus y puede
afectar a cualquier persona, si bien en el noventa por ciento de los casos se acaba
curando, según ha informado hoy la ASPB en un comunicado.
Los síntomas de la hepatitis A aparecen entre dos y seis semanas después del
contagio y se manifiestan como cansancio, fiebre, pérdida de hambre, náuseas, vómitos
y diarrea.
19. (….) Es un comienzo, un comienzo esperanzador. Y, prueba de ello, es que los
gigantes de la web se han lanzado al abordaje del móvil sin reparar en esfuerzos ni en
gasto. Microsoft, Yahoo, MySpace, Google, Meetic, eBay. Todos están ya en la pantalla
de cuatro por dos centímetros del móvil, algunos desde hace más de un año. Y dicen que
van a quedarse.
20. (….) El terremoto de magnitud 7,7 en la escala Richter que sacudió ayer el desierto
de Atacama, en el norte de Chile, dejó dos muertos y al menos 140 heridos, según los
primeros informes oficiales, además de alguna caída de cornisas, derrumbes de casas de
adobe en pequeños pueblos, cortes de carreteras e interrupción del suministro de
electricidad, lo que paralizó los trabajos en las mayores minas de cobre del mundo.
21. (….) Ya sea por la pereza de ir al cine o por la impaciencia a que se edite en dvd, el
caso es que los internautas españoles no sólo son los que más películas se descargan en
todo el mundo sino los que antes lo hacen. Baste un ejemplo. De las diez películas más
vistas, entre el 15 y el 21 de octubre (entre ellas, Shreck 3 y Transformers), se bajaron
24.381 copias de Internet en todo el mundo, de las que el 18% se descargaron en
España, según los datos facilitados por la Federación para la Protección de la Propiedad
Intelectual. A mucha distancia, siguieron Italia (10,7%) y Francia (10%).
22. (….) Aunque lo peor es estar en paro, cerca del 30 por ciento de los asalariados
europeos se sienten estresados, según un informe de la Comisión Europea, que culpa de
esta situación a factores como las malas relaciones con los compañeros, un horario
excesivo, o llevar demasiado tiempo en un mismo empleo. La sensación de estar
quemado en el trabajo puede provocar graves problemas que afectan al rendimiento de
la persona, por lo que algunas empresas europeas organizan seminarios o divulgan
consejos para sus empleados.
23. (….) En España se producen anualmente unos 150 robos de obras de arte, tanto en
territorio controlado por la policía como en el que está bajo demarcación de la Guardia
Civil. Generalmente se trata de pinturas, imágenes o piezas de arqueología guardadas en
53
domicilios particulares. Los museos son prácticamente invulnerables para los ladrones,
como lo prueba el hecho de que en 2007 sólo se registrase el hurto de un cuadro en el
Museo Diocesano de La Rioja, según fuentes policiales.
24. (….) El sector de la automoción tiene un elevado peso en España y constituye uno
de los motores fundamentales de nuestra economía. Posee una capacidad grande de
generar empleo: proporciona 70.000 empleos en la industria principal, a los que se unen
otros 50.000 más en los servicios de venta, mantenimiento, gasolineras, seguros y
servicios de financiación. Además, en el conjunto del consumo privado nacional, tiene
un peso que supera el 10 por ciento del total de las actividades básicas de adquisición,
mantenimiento y carburantes, sin contar gastos y valores añadidos que incorporan otros
sectores de servicios.
25. (….) Un nuevo concepto de transporte ultraligero ha aparecido en el mercado,
revolucionando la oferta con una gama adaptada a las más diversas necesidades. Se trata
de Mega, un vehículo disponible en versión eléctrica y diésel que la firma Aixam Mega
Ibérica introdujo en nuestro mercado y que se distribuyó en Catalunya a través de la
empresa Maliv.
26. (….) Tras un año de investigaciones, el Parlamento Europeo hizo públicas a
principios de año las conclusiones sobre la implicación de los Gobiernos europeos en
las detenciones ilegales de la CIA y la red de cárceles secretas. El texto concluyó que
algunos países europeos habían "aceptado y ocultado" el secuestro de al menos 21
sospechosos de terrorismo y su traslado a centros clandestinos, donde se les interrogó en
muchos casos bajo tortura.
G Altas tecnologías en el uso
H El líder de descargas en la Red
I La enfermedad vírica
J Las balanzas fiscales
K Defender la naturaleza
L El sector económico importante
M Los servicios nuevos en el móvil
N Ladrones con poco arte
A El control de ordenadores
B El desastre natural
C Detenciones de sospechosos de
terrorismo
D Hasta el gorro de trabajo
E La investigación de catástrofe
F Solucionado el hedor de aguas
industriales
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1 punto por cada respuesta correcta
Tarea 4. Lea cuatro textos de diferentes tipos de familia y determine qué preguntas
pertenecen a cada uno de los textos. Unas preguntas pueden pertenecer al mismo
texto.
54
27-30. La actividad física forma parte de la vida de muchas familias: el boxeo, el
fútbol, el esquí, el parapente o el paracaidismo. Es el caso de los Galindo. Pioneros del
esquí en España. En su familia no hay nadie menos deportista que otro, al padre le gusta
el deporte igual que al nieto y todos están enamorados de este deporte desde hace cuatro
generaciones.
Algunos aprendieron a esquiar a la vez que a caminar. Entre ellos hay entrenadores,
monitores y deportistas de élite. Todos aseguran que este deporte de montaña es su vida.
31-34. Algunas familias dedican su tiempo a los demás de forma desinteresada,
desde acoger a un niño de forma temporal hasta ofrecer ayuda profesional gratuita a los
más necesitados de la ciudad o en situación desfavorable pasando por asistir a un
hospital una hora cada día para acompañar a alguna anciana que está en cama. Los hijos,
tan conscientes como ellos, siguen sus pasos: uno ayuda con tutorías escolares en la
biblioteca de la ciudad y otro hace de canguro, son igual de trabajadores que sus padres.
No existen recetas; puede ser una acción aislada o un compromiso a largo plazo que
pasa de generación en generación.
35-37. Son aquellas en las que alguien, normalmente un niño, tiene una capacidad
especial: la interpretación, el deporte, el flamenco o como el caso de Samir y Ronit, dos
hermanos que con 10 y 9 años son los más inteligentes del mundo en cálculo mental.
Para estas familias la disciplina y el entrenamiento son más importantes que otras cosas.
Y, aunque estos niños no son superdotados, reclaman, por parte de sus padres, un
esfuerzo y un sacrificio, pues son ellos los que les acompañan a ensayos, clases, etc.,
dejando de lado, quizá, su carrera profesional.
38-40. Los miembros de algunas familias están locos por las mismas cosas, y esto
hace que busquen tiempo para disfrutar juntos, por ejemplo, asistiendo al espectáculo de
ese artista por el que sienten auténtica pasión y con el que están encantados. Otros,
amantes de las motos de carreras y la velocidad, no dudan en gastar más de 3 000 € en
tener la moto a punto y salir los fines de semana. Su lema es: ―Todo está preparado para
la carrera‖.
Preguntas:
A ¿ Qué tipos de deporte son populares en familias?
B ¿ Qué hacen los fines de semana amantes de la velocidad?
C ¿Para qué asisten algunas familias a un hospital cada día?
D ¿Quiénes son los más inteligentes del mundo en cálculo mental?
E ¿Todos los miembros dedican al deporte en la familia de los Galindo?
F ¿En qué gastan mucho dinero algunas familias?
G ¿Cuál es su lema?
H ¿Ganan algo las familias por su ayuda a otra gente?
I ¿Cuántas generaciones han practicado el esquí?
55
J ¿Qué ayuda prestan los niños siguiendo los pasos de sus padres?
K ¿Por qué los padres sacrifican su carrera profesional?
L ¿Qué cosas son más importantes para las familias con niños de capacidad especial?
M ¿Porqué los niños crecen conscientes como sus padres?
N ¿Por qué el deporte de montaña es su vida?
27-30
31-34
35-57
38-40
1 punto por cada respuesta correcta
PARTE II. ESCRITURA
Tarea 1. Llene los huecos con palabras correspondientes. Debe usar sólo una palabra
para cada espacio. Escriba sus respuestas en la hoja separada de respuestas.
DAVID ALFARO SIGUEIROS
El nombre de David Alfaro Sigueiros es conocido en el ....(1).... entero. La
pintura mural que realizó Sigueiros pertenece a un horizonte amplio y está ....(2)....
fuertemente con la realidad mejicana.
David Alfaro Sigueiros, nacido en 1896, a los quince años ya ....(3).... en la
Academia de Bellas Artes de Méjico.
Con una beca de estudios vino a Europa y se descubrió el ....(4).... moderno de
Picasso. Conoció entonces a otro gran ....(5).... mejicano, Diego Rivera, y juntos
proyectaron una pintura monumental y heroica, basada en las grandes tradiciones de la
América Latina de antes de su descubrimiento ....(6).... Colón.
Después ....(7).... regresar a su país empezó ....(8).... crear su pintura monumental.
Creó y dirigió el semanario artístico ―Machete‖, plataforma de discusión de los
problemas de actualidad.
David Alfaro Sigueiros pintó la maravilla que se encuentra en Cuernavaca ―La
Marcha de la Humanidad‖, el mayor mural que existe en el mundo. El mural ....(9)....
4.600 metros cuadrados, es decir un rectángulo de cien ....(10).... de largo, casi 50 de
alto, o sea poco menos de media hectárea.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 punto por cada respuesta correcta
56
Tarea 2. Conteste a las preguntas en la hoja de respuestas.
11. ¿Cuál es su pasatiempo preferido? (30 palabras)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
12. ¿Le gusta el verano? ¿Por qué? (30 palabras)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
13. ¿Cómo es su vivienda? (30 palabras)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
14. ¿Para qué usa el ordenador? (30 palabras)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
15. ¿Por qué quiere Ud. estudiar en esta universidad? (30 palabras)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 punto por cada respuesta correcta
Tarea 3. Aquí tiene dos oraciones con el mismo significado. Complete la segunda
oración conservando el significado de la primera. Escriba sus variantes en la hoja
separada de respuestas.
16. Te telefonearé sin falta cuando venga a casa.
Yo te _____________________________ cuando venga a casa.
17. El tren salió con retraso otra vez.
El tren __________________________________ con retraso.
18. Él se ve obligado a pagar impuestos al Estado.
Él ___________________________ pagar impuestos al Estado.
19. Hace falta descansar después del trabajo intenso.
__________________________________ descansar después del trabajo intenso.
20. Pienso que está en casa.
__________________________________ estar en casa.
16
17
18
19
20
1 punto por cada respuesta correcta
57
PARTE III. TEST LÉXICO-GRAMATICAL
Tarea 1. Escoja la palabra adecuada para llenar los huecos. Escriba sus respuestas
en la hoja separada de respuestas.
(1)_________ a Londres en el año 1986. En aquel tiempo tuve 22 años e
(2)_________ sólo seis meses que (3)________ mis estudios de Derecho. Al llegar a
Inglaterra (4)_______ muy poco el inglés y lo primero que (5)_______ al llegar a
Londres (6)_________ tomar clases de inglés.
El primer mes (7)________ en casa de unos amigos españoles, hasta que
(8)__________ una habitacón donde vivir. Pero Londres era una cuidad muy cara y yo
no (9)_________ mucho dinero. Un amigo me (10) _______ a encontrar un trabajo
donde ganaba lo suficiente para vivir. Allí trabajé durante seis meses…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1
B llegé
B hacía
B terminaba
B acostumbraba
B hicé
B iba
B dejé
B me encontré
B gané
B dio
A llegaba
A hace
A había terminado
A decía
A traté
A fue
A facturé
A encontré
A al revés
A observó
2
3
4
5
6
C tenía
C terminó
C sabía
C saldría
C hablé
C para
C quedé
C busqué
C ganaba
C ayudó
7
D salí
D acabó
D había cerrado
D sabía
D comprendí
D sin
D me quedé
D me vi
D tenía
D contó
8
9
10
1 punto por cada respuesta correcta
Tarea 2. Indique la variante correcta. Escriba la variante escogida en la hoja
separada de respuestas.
11. El profesor trataba de explicar sus ideas a cuantos le ___.
a) escuchan
b) escucharán
c) escuchaban
d) escucharan
12. Te lo diré a condición de que ___.
a) no se lo digas a nadie
c) no se lo dices a nadie
b) no se lo dirás a nadie
d) no se lo dirías a nadie
13. Recibimos tu carta ___.
a) estamos en Kiev
c) estaríamos en Kiev
b) estaremos en Kiev
d) estando en Kiev
58
14. Cuando entré en la habitación, vi la ventana ___.
a) entreabierta
b) entreabre
c) entreabrir
d) entreabriendo
15. La nueva estudiante parece ___ perezosa.
a) muy
b) mucha
c) mucho
d) grande
16. Ella aseguró a todo el mundo que al día siguiente ___.
a) viene sin falta
b) vendrá sin falta
c) vendría sin falta
d) vino sin falta
17. ¿Por qué los calcetines están en el suelo? ¿Puedes poner ___ en el armario.
a) les
b) los
c) ellos
d) las
18. Para poder abrazarle esperó que ___.
a) llege a su lado
c) llegado a su lado
b) llega a su lado
d) llegara a su lado
19. Luis preguntó si le ___ imbécil.
a) consideremos
c) consideramos
b) considerábamos
d) consideraríamos
20. Se dio cuenta al bajar de que ___ las llaves.
a) olvidaba
b) olvedaría
c) había olvidado
d) olvidase
21. –¿ ___ a María hoy? – Creo que está en el parque paseando con el niño.
a) Has visto
b) Ves
c) Viste
d) Habéis visto
22. ____ sabes algo de ella, llámame tan pronto como puedas.
a) Si
b) Cuando
c) Mientras que
d) De acuerdo
23. Debes ___ más amable con esa chica.
a) ser
b) siendo
d) serás
c) serías
24. La noticia ___ demasiado dura en un momento así.
a) ha sido tenida
b) era
c) sido
d) ser
25. Tenía siempre la manía ___ cerrar la puerta a las ocho.
a) para
b) de
c) en
d) a
26. Me temo que Luis no ____ ya.
a) vendría
b) venía
c) vendrá
d) venga
27. Ese vestido ____ hoy.
a) fue comprada
b) compré
c) he comprado
d) ha sido comprado
28. Manuel dijo que ___ al cabo de dos días.
a) vendrá
b) vendría
c) venía
59
d) había venido
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1 punto por cada respuesta correcta
Tarea 3. Sustituya los infinitivos que están entre paréntesis por las formas verbales
apropiadas.
EL PRÍNCIPE DESMEMORIADO (UN FRAGMENTO)
Cuéntase que (29)_______ (haber) una vez un príncipe, llamado Andana, hijo del
rey Perico y de la reina Mari-Castaña, que (30)_______ (tener) el gravísimo defecto de
carecer de memoria. Todo cuanto oía, veía o decía lo (31)_______ (olvidar) en seguida.
Los reyes, muy preocupados, (32)_______ (llamar) en consulta a los mejores
médicos del reino y éstos, después de largas y profundas deliberaciones, (33)_______
(llegar) al acuerdo de que ninguno de ellos (34)_______ (conocer) remedio alguno que
(35)_______ (aquejar) al joven príncipe, presentando al rey un extenso dictamen en el
que le (36)_______ (aconsejar) que (37)_______ (enviar) a Andana a recorrer el
mundo, asegurándole que de este modo, cuando (38)_______ (volver), (39)_________
(recordar), si no todo, algo de lo que (40)_______ (ver).
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1 punto por cada respuesta correcta
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ АБІТУРІЄНТІВ НА ВСТУПНОМУ ЕКЗАМЕНІ
З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ
зараховано
не зараховано
76-100
75 і менше
60
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Real Academia Española (2003). Ortografía de la lengua española. Espasa Calpe,
Madrid. ISBN 84-670-0076-7.
2. Emilio Alarcos Llorach (1999). Gramática de la lengua española. Real Academia
Española — Espasa Calpe, Madrid. ISBN 84-239-7840-0.
3. Juan Alcina Franch y José Manuel Blecua (1998, 10.ª ed.). Gramática española.
Ariel, Madrid. ISBN 84-344-8344-6.
4. Ignacio Bosque y Violeta Demonte (1999). Gramática descriptiva de la lengua
española. Real Academia Española — Espasa Calpe, Madrid. ISBN 84-239-7917-2.
5. Salvador Fernández Ramírez (1985, 6 vols.). Gramática española. Arco Libros S. L.,
Madrid. ISBN 84-7635-005-8.
6. Manuel Seco (2005). Gramática esencial del español. Espasa Calpe, Madrid. ISBN
84-239-9206-3.
7. Rafael Cano (1988). El español a través de los tiempos. Arco Libros, Madrid.
ІТАЛІЙСЬКА МОВА
PARTE I
Сompito 1. Completate il dialogo.
A:
Buongiorno, sono qui per l'appartamento in affitto
……………
L'annuncio parlava anche di un balcone.
……………
Quanto costa l'affitto?
……………
Benissimo, allora d'accordo. Quando posso trasferirmi?
..................
Grazie! Allora a domani.
..................
Grazie a Lei e arrivederci.
61
B:
La casa sarà libera da domani.
C:
150 euro al mese. Può pagare alla fine di ogni mese, preferibilmente in contanti.
D:
Ah,
certo,
entre
pure,
le
faccio
vedere
l'appartamento.
Qui c'è la cucina, non è grandissima ma è molto funzionale; da questa parte c'è il
salotto, le due camere da letto e per finire il bagno... come può vedere la casa è già
arredata.
E:
Esatto, la cucina ha anche un balcone.
Compito 2. Leggete il testo e 10 frasi sotto il testo. Se la frase è vera d’accordo con il
testo, scrivete “+” e se no, “-”.
Il fagiolo magico
Giacomino vive con la madre in una fattoria. La povertà è di casa: possiedono
soltanto una mucca da cui ricavano il latte.
Un giorno la madre manda Giacomino a venderla e lui la cede in cambio di cinque
fagioli magici. Una volta tornato a casa, la madre lo rimprovera aspramente, getta i
fagioli dalla finestra e lo manda a letto senza cena.
Durante la notte i fagioli germogliano e l'indomani mattina Giacomino trova un
albero altissimo, che arriva fino alle nuvole. Vi si arrampica e, una volta in cima, si
trova davanti ad un castello dove abitano un gigante molto ricco e sua moglie.
Giacomino s'introduce nel castello e ruba del denaro.
Vi ritorna qualche tempo dopo e vede che il gigante possiede una gallina dalle
uova d'oro: riesce a rubare anche quella.
I guai arrivano quando Giacomino cerca di rubare al gigante un'arpa dal suono
melodioso: appena la prende in mano, questa inizia ad urlare ed il gigante rincorre
Giacomino, che scappa scendendo dall'albero dei fagioli magici. Riesce a raggiungere la
terra e riesce ad impedire al gigante di raggiungerlo tagliando l'albero magico con
un'ascia.
Con la gallina dalle uova d'oro e con l'arpa magica Giacomino e sua madre non
sono ormai più poveri.
1. I genitori di Giacomino sono ricchi.
2. Un giorno la madre manda Giacomino a vendere la capra.
3. Giacomino torna a casa con tre fagioli magici.
4. L'indomani mattina Giacomino trova un albero altissimo.
5. Una volta in cima dell‘albero, Giacomino si trova davanti ad un castello
dove abita un gigante molto ricco.
6. Giacomino non vuole rubare il denaro del gigante.
7. La gallina delle uova d‘oro apparteneva alla moglie del gigante.
8. I problemi cominciano quando Giacomino vuole rubare l‘arpa dal suono
62
melodioso.
9. Giacomino taglia l‘albero magico.
10. Giacomino e sua madre sono poveri come prima.
Compito 3. Leggete i frammenti degli articoli di una rivista e dite la professione dei
personaggi.
Maurizio.
Lavora da National Geographic ed ha visitato circa 100 paesi.
A. Musicista
B. Maestro
C. Viaggiatore
D. Sacerdote
Giacomo.
Tra i capolavori del panorama operistico tardoromantico, La bohème è un esempio di
sintesi drammaturgica, strutturata in 4 quadri (è indicativo l'uso di questo termine in
luogo del tradizionale "atti") di fulminea rapidità.
A. Pittore
B. Poeta
C. Compositore
D. Cantante
Louis.
È significativo rilevare che tutte le sue grandi scoperte vengono realizzate affrontando i
problemi più gravi, a metà dell'Ottocento, dell'agricoltura, dell'industria agraria,
dell'allevamento. La successione delle stesse scoperte corrisponde ad una successione di
studi su problemi agricoli, agroindustriali, veterinari.
A. Scrittore
B. Cantante
C. Scienziato
D. Storico
Karl.
Ha fatto del suo nome un creatore indipendente che collabora con una varietà di diverse
etichette di moda, incluso Chloé, Fendi e Chanel.
A. Musicista
B. Attore
C. Stilista
D. Traduttore
Compito 4. Leggete l’informazione della rivista e dite le rubriche alle quali
appartengono questi frammenti.
1. Seneca pare che indichi nelle sfere di vetro un mezzo per ingrandire le immagini.
63
Plinio scrive che da taluni è intesa come testimonianza dell'uso di uno smeraldo a fini
ottici. I primi documenti sicuramente veri e ancora esistenti intorno a questa invenzione
sono localizzabili in Veneto, a partire dal dipinto del cardinale Ugone di Provenza
eseguito da Tommaso da Modena nel 1352.
A. Moda
B. Salute
C. Storia
D. Musei
2. La chirurgia refrattiva è una tecnica chirurgica che viene usata per correggere,
intervenendo sulla cornea, i vizi refrattivi dovuti ad un difetto di focalizzazione delle
immagini sulla retina. Tali difetti sono principalmente la miopia, l'ipermetropia e
l'astigmatismo. La loro entità viene espressa in diottrie e, nel caso dell'astigmatismo,
anche da un asse che ne indica l'orientamento. I vizi refrattivi possono essere corretti
ricorrendo a diverse tipologie di intervento: la classificazione primaria è tra chirurgia
corneale e intraoculare.
A. Fisica
B. Medicina
C. Chimica
D. Storia
3. Lo stile di Valentino si caratterizza, con disinvoltura, a seconda dei decenni
attraversati, ora per fasto e sontuosità, ora per candore ed armonia; in ogni caso esso è
sublimazione del sogno, essenza di bellezza compiuta ed esibita, esplosione di
sentimenti a volte contrastanti, ma sempre forti e tangibili. Valentino rappresenta
senz‘altro, da decenni uno dei più significativi portabandiera dello stile italiano nel
mondo.
A. Medicina
C. Moda
B. Sport
D. Ricette
4. Qualche giorno fa abbiamo parlato della cucina messicana e ti abbiamo suggerito due
ricette per una fantastica ed originale cena messicana. Le hai provate? Noi sì,
ovviamente! Ma come aprire questa cena? Non è il caso di aprirla con un prosecco e
degli anonimi salatini! Ti suggeriamo di preparare del buon guacamole da servire con le
tradizionali ed inconfondibili patatine di mais.
A. Turismo
B. Arte
C. Moda
D. Ricette
5. Il Salento, con la sua forma allungata, si insinua tra due dei mari più belli dell'intero
bacino del Mediterraneo: lo Jonio, che con il Golfo di Taranto, lambisce la costa
occidentale, prevalentemente bassa e caratterizzata da un'armoniosa alternanza di
scogliere e grandi spiagge, e l'Adriatico che lambisce la costa orientale, ricca di strette
insenature, grotte marine e, spesso, caratterizzata da alte scogliere a picco sul mare.
A. Pittura
B. Alberghi
C. Turismo
D. Mangiare sano
64
PARTE II
Compito 1. Siete in un albergo e volete fare check-in. Riempite il modulo.
1. Nome_____________________ Cognome________________________________
2. Nazionalità_______________________________________________________
3. Direzione________________________________________________________
4. Numero di telefono_________________________________________________
5. Tel.cellulare______________________________________________________
6. Posta elettronica___________________________________________________
7. Data e luogo di nascita______________________________________________
8. L‘oggetto della visita_______________________________________________
9. Il periodo di soggiorno______________________________________________
10. La firma________________________________________________________
11. La data_________________________________________________________
Compito 2.
1. Sostituite l’infinitivo dalla forma coretta del verbo in Congiuntivo.
1. Spero che Carlo (potere) andare a Parigi al più presto.
___________________________________________
2. Non credo que Dinamo (vincere) così facile.
___________________________________________
3. Non sapevo que in Andalusia (fare) così caldo.
___________________________________________
4. Temo che il vento (distruggere) il tetto della casa.
___________________________________________
5. Non immaginavo che (riunirsi) tutta la ditta.
___________________________________________
6. Farò il possibile perché Luigi (andare) a Firenze la settimana prossima.
___________________________________________
2. Rispondete alle domande.
1. Ti piace studiare l‘italiano? Perché?
___________________________________________
2. Che pensi della situazione ecologica mondiale?
___________________________________________
3. Quali città italiane vorresti visitare e perché?
___________________________________________
65
4. Che cosa hai regalato al tuo miglior amico il suo compleanno?
___________________________________________
5. Che cosa vorresti che ti regalassero i tuoi amici per il tuo prossimo compleanno?
Perché?
___________________________________________
3. Continuate le frasi.
1. Se io vivessi a Napoli, __________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Se tu avessi voglia, ________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Se oggi fosse venerdì,_______________________________________________
__________________________________________________________________
4. Se ieri non avesse nevicato, _________________________________________
__________________________________________________________________
5. Se l‘avessi visto ieri, _______________________________________________
__________________________________________________________________
Compito 3. Leggete il testo. Sostituite i punti dalle parole adeguate.
La selezione degli animali domestici
Charles Darwin (1) ..… la selezione degli esseri viventi nelle condizioni di vita
selvatica, condizioni studiate nel corso del viaggio sul brigantino Beagle. Si tende a
dimenticare, (2)....., che Darwin dedicò lunghi anni ed immensa attenzione alla
selezione dei vegetali coltivati e degli animali domestici, tra i quali i riproduttori non
sono scelti dalla prevalenza del più (3)......, che regola la riproduzione allo stato
selvaggio, ma per scelta dell'uomo che preferisce un riproduttore ad un altro sulla base
del vantaggio economico, come avviene per bovini e suini, o per mere (4)...... estetiche,
come accade per cani e colombi. Si può ricordare che nelle campagne inglesi era in
corso, da alcuni decenni, la selezione in senso moderno delle razze di fondamentale
interesse economico: bovini, ovini e suini.
Darwin dedicò la più (5)...... considerazione all'(6)...… degli allevatori dell'Isola, ed
effettuò sulle loro procedure considerazioni fondamentali, che possono considerarsi la
prima riflessione scientifica sul "miglioramento" degli animali allevati. Studiando
l'opera degli allevatori del proprio paese, come quella dei colombofili e dei cinofili
londinesi, lo scienziato britannico compose la propria opera più (7)......: La variazione
delle piante e degli animali in condizione di domesticità.
(8)......, nella propria selezione, l'uomo altera radicalmente i meccanismi naturali, e
produce (9)...... viventi dai caratteri spesso opposti a quelli che avrebbe conservato la
66
selezione naturale, lo scienziato britannico concepì i propri studi sugli (10)...... della
domesticazione come il complemento logico essenziale delle indagini sulla selezione
naturale.
1
A ricercò
B studiò
C inventò
D
vide
2
A senza dubbio
B inoltre
C invece
D
malgrado
3
A adatto
B addatto
C bravo
D
bello
4
A valorizzazioni B decisioni
C opinioni
D
considerazioni
5
A amorevole
B attenta
C gentile
D
famosa
6
A opera
B lavoro
C studio
D
selezione
7
A grossa
B voluminosa
C numerosa
D
gigante
8
A siccome
B purché
C perché
D
nonostante
9
A sistemi
C animali
D
esseri
10
A origini
B creazioni
B conseguenz
e
C effetti
D
risultati
PARTE III
Compito 1. Leggete il dialogo. Sotto il dialogo ci sono 5 domande e 4 risposte
possibili per ogni domanda. Scegliete la risposta giusta.
Dialogo
Valentino: Ciao, cara! Dove vai?
Maria:
Ciao, Valentino! Vado alla biblioteca, volevo restituire questi libri. E tu,
dove vai?
Valentino: Stamattina ho fatto un esame molto difficile e adesso sto passeggiando per
riposare un po‘.
Maria:
E com‘è andato l‘esame?
Valentino: Bene, sono contento. Alla fine posso rilassarmi.
Maria:
Sì, adesso avrai un po‘ di tempo libero. Che libro me consigli di prendere?
Valentino: Prendi ―Omero, Iliade‖ di Alessandro Baricco.
Maria:
Bene. Allora, a presto, Valentino!
Valentino: Ciao ciao!
67
Nella biblioteca.
La bibliotecaria
Maria.
La bibliotecaria
Maria.
La bibliotecaria
Buon giorno! Vuoi restituire i libri?
Si, e prendere qualcosa di nuovo.
Ti consiglio ―La ragazza di Bube‖ di Carlo Cassola.
Grazie. Prendo allora due libri, quello che consiglia Lei e
―Omero, Iliade‖ di Alessandro Baricco. Grazie! Arrivederci!
Buona giornata!
1. Dove va Maria?
A. alla scuola
B. a fare una passeggiata
C. alla biblioteca
D. a una festa
2. Che fa l‘amico di Maria?
A. lavora
B. mangia
C. fa una passeggiata
D. studia
3. Che cosa consiglia Valentino?
A. comprare libri
B. passeggiare insieme
C. leggere il libro‖Omero, Iliade‖
D. studiare
4. Che libro consiglia la bibliotecaria?
A. Della storia dell‘Italia
B. Un libro di Carlo Cassola
C. Un libro di Alessandro Baricco
D. ―Omero, Iliade‖
5. Che fa Maria?
A. prende soltanto un libro
B. prende tutt‘e due libri
C. prende due libri di Baricco
D. prende due libri di Cassola
68
Compito 2. Sostituite i punti dagli antonimi.
1. L‘ufficcio è vicino (......................) da qui.
2. Lei ha venduto (....................) la sua casa due anni fa.
3. Fa bel (....................) tempo.
4. Volevo comprare una gonna nera (......................).
5. Sempre viene tardi (.....................).
6. Oggi fa freddo (.........................).
7. Lei lo fará molto bene (...........................).
8. Loro lavorano molto (............................).
9. Questa casa è nuova (...................).
10. Le mele sono dolci (.........................).
1. vecchia
2. amare
3. comprato
4. brutto
5. presto
6. bianco
7. lontano
8. male
9. poco
10. caldo
Compito 3. Unire la definizione con l’aggettivo corrispondente.
1. Chi vende fiori in strada?
2. Chi lavora metalli preziosi?
3. Chi è impiegato di banca?
4. Chi è proprietario de una banca?
5. Chi vende oro e gioielli?
6. Chi siede a tavola con altri invitati?
A. banchiere
B. commensale
C. orefice
D. bancario
E. fioraio
F. orafo
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ АБІТУРІЄНТІВ НА ВСТУПНОМУ ЕКЗАМЕНІ
З ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВИ
зараховано
не зараховано
76-100
75 і менше
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Яворовский, Мечислав. Самоучитель итальянского языка с упражнениями и
69
ключами. – К., Методика, 1997.
2. Маргерита Иегер-Маркуччи. Самоучитель итальянского языка. Langenscheidt.
— Киев, Методика, 2000.
3. Демьянова Л.И. Деловая и частная корреспонденция на итальянском языке. –
Киев, ИП Логос, 2002.
4. Test ed esecizi per migliorare il proprio lessico italiano. – Milano, A.Vallardi, 2000.
ПОЛЬСЬКА МОВА
Imię i nazwisko zdającego
Liczba punktów: _____ / 100 p.
ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO
Liczba punktów: ______ / 40 p.
I. Proszę przeczytać
odpowiedź.
fragmenty
tekstów
i zaznaczyć właściwą
_____ / 5 p. (5 x 1 p.)
Przykład:
0
Wszędzie tam, gdzie liczy się wielkość zdjęcia – przede wszystkim w
fotografii studyjnej lub reklamowej – profesjonaliści wciąż wybierają
aparaty tradycyjne.
Z tego tekstu dowiadujemy się, że:
a. zawodowi fotografcy wolą aparaty tradycyjne.
b. aparaty tradycyjne są znacznie większe.
c. bez aparatów tradycyjnych nie można zrobid dużych zdjęd.
1.
Zamiast hal fabrycznych w łódzkiej Manufakturze działa centrum handlowe.
Niedługo będzie tam również miejsce, które przypomni historię fabryki
Poznaoskiego. Muzeum będzie czynne już od najbliższego weekendu.
70
Ten tekst informuje, że:
a. muzeum będzie otwarte dla zwiedzających tylko w weekendy.
b. muzeum przedstawi dzieje fabryki Poznaoskiego.
c. w muzeum można też zrobid zakupy.
2.
Liga Polskich Artystów organizuje festiwal performance, który rozpoczyna się
dziś o godz. 17 w galerii Szyperska. Zaproszono różnych artystów, którzy w
bardzo różny sposób rozumieją hasło „performance". Jak artyści zaznaczą
swoją obecnośd w trakcie trwania performance: zostaną w obrębie przestrzeni
galeryjnej, czy wyjdą na zewnątrz? Przekonamy się w najbliższy weekend.
Ten tekst informuje, że:
a. przy ulicy Szyperskiej jest siedziba Ligii Polskich Artystów.
b. artyści będą tworzyd na zewnątrz galerii.
c. o siedemnastej rozpoczyna się festiwal performance.
3.
Prezydent Gdaoska ogłosi konkurs architektoniczny na projekt: Europejskie
Centrum Solidarności (ECS). Liczy się, że wezmą w nim udział czołowi architekci
z całego świata. Nie na co dzieo bowiem jest szansa, aby tworzyd w miejscu
narodzin „Solidarności".
Z tego tekstu wynika, że:
a. konkurs został ogłoszony przez czołowych architektów.
b. architekci wezmą udział w konkursie na projekt ECS.
c. konkurs architektoniczny pierwszy raz odbędzie się w Gdaosku.
4.
Owady przemieszczają się także dzięki kolejom i samochodom.
Najdogodniejszym jednak środkiem transportu okazał się dla nich samolot. W
ciągu kilku godzin mogą zmienid kontynent.
Z tego tekstu wynika, że:
a. owady podróżują wszystkimi środkami lokomocji.
b. samolot uniemożliwił rozprzestrzenianie się owadów.
c. owady rzadko zmieniają miejsce pobytu.
5.
Mimo późnej pory w poczekalni kliniki dla zwierząt panował tłok. Kilkunastu
właścicieli czworonogów razem ze swoimi pupilami czekało na wizytę u lekarza.
Byli bardzo różni, młodzi i starzy, lepiej i gorzej ubrani, kobiety, mężczyźni, a
nawet dzieci. A mimo to łączyło ich jedno, bezinteresowna miłośd i troska o
swoich podopiecznych.
Z tego tekstu dowiadujemy się, że:
a. klinika działała tylko wieczorami.
71
b. w poczekalni czekały psy i koty ze swoimi opiekunami.
c. o zwierzęta troszczą się tylko bogaci właściciele.
II. Proszę uzupełnić luki w tekście, wybierając najlepszą spośród
podanych możliwości. Pierwsze rozwiązanie jest przykładem.
_____ / 5 p. (10 x 0,5 p.)
Czas płynie obecnie Polakom na dwa skrajnie różne sposoby. Bezrobotnym
wlecze się wolno, ale przybywa tych, którzy mają go za mało i których dręczy poczucie,
że *---c---]0 onza szybko. Pracownicy firm w wielkich miastach, gdzie rządzi
konkurencja, ale także ci, którzy biegną co dzieo od zajęcia do zajęcia, żeby *------]1
rodzinę, kompletnie się gubią, gdy raptem dostają w prezencie trochę więcej czasu, niż
potrzeba na codzienną gonitwę. Polacy należą do najciężej pracujących ludzi w
Europie. [------]2 się na umowy-zlecenia, półetaty, na niezależne doradztwo i co tam
jeszcze. Pracodawcy wymagają *------]3 i chcą mied możliwośd bezpośredniego kontaktu
z pracownikiem. Przed erą poczty elektronicznej i komórki było to utrudnione. Teraz
skracają one czas *------]4 kontaktu, dając obu stronom władzę nad budżetami czasu.
Ale owa łatwośd powoduje utrzymanie się stanu gotowości z obu stron. Praca wciska
się w wolny czas wszystkimi szczelinami, zaśmieca go, przyspiesza. Wdziera się w
prywatnośd, a życie rodzinne *------]5 smakowania, delektowania się czasem,
powolności. *------]6 szybciej przeczytad dzieciom bajki ani szybciej spacerowad po
parku. Rośnie w cenę umiejętnośd robienia różnych rzeczy *------ ]7, bo jeśli nie szybko i
krócej, to jakie jest jeszcze inne wyjście? Ludzie ciągle poganiani przez czas biorą się w
wolne dni do odrabiania zaległości. Rano wyjazd w góry, wieczorem - nad morze.
Szybkośd, pośpiech, pęd nie są same w sobie czymś złym. *---------]8
one
jednak
samobójcze w niewprawnych rękach. Oddanie się całkowicie pośpiechowi zrywa
kontakt człowieka z samym *------ ]9. Nie można na to pozwolid. Zamieomy nasze *----]10
długie weekendy w wyspy nicnierobienia.
Przykład:
0.
a. pływa
b. przepływa
c. upływa
d. wypływa
1.
a. zatrzymad
b. wytrzymad
c. zbudowad
d. utrzymad
2.
a. Trudnią się
b. Angażują się
c. Zatrudniają się
d. Zatrudnią się
3.
a. dyskrecji
b. zdolności
c. dyspozycyjności
d. zaradności
4.
a. powiązania
b. nawiązania
c. zawiązania
d. związania
5.
a. życzy sobie
b. pragnie
c. nakłania
d. wymaga
6.
a. Nie da się
b. Nie nada się
c. Nie pozwala się
d. Nie wyda się
7.
a. od razu
b. naraz
c. razem
d. zaraz
72
8.
a. Zostają
b. Pojawiają się
c. Stają się
d. Ujawnią się
9.
a. siebie
b. sobą
c. sobie
d. się
10.
a. zabawowe
b. zbawione
c. zabawne
d. zbawienne
III. Proszę – zgodnie z podanym przykładem – połączyć wypowiedzi
z kolumny I z wypowiedziami z kolumny II. Odpowiedzi proszę wpisać do
tabelki.
_____ / 10 p. (10 x 1 p.)
1
II
0.
Zdzisław
Pietrasik:
„Kopia mistrza" to był
twój pomysł, czy po prostu
dostałaś taką propozycję?
A.
Agnieszka Holland: - Dostałam scenariusz,
który mnie zainteresował. Beethoven to
była moja inicjacyjna muzyka klasyczna,
która mnie otworzyła na ten wymiar sztuki.
Ale Beethoven zainteresował mnie także
jako artysta rewolucyjny, który uważał, że
zadaniem
kompozytora
nie
jest
produkowanie pięknych dźwięków na
zamówienie.
1.
W twoim filmie widad, że
Beethoven
byt
człowiekiem
często
nieznośnym. Może każdy
wielki artysta jest trochę
potworem?
B.
W przypadku prawdziwych wielkich
artystów blask tego, co tworzą, rzutuje na
ich osobę. Dlatego nie rozczarowują.
Podobnie było z Beethovenem.
2.
A
jakie
są
twoje
doświadczenia?
Spotykałaś się przecież z
wieloma
największymi
artystami kina.
C.
Opowiedziałam dużo historyjek, jedne się
podobały, inne mniej, ale osiągnęłam dużą
sprawnośd i dlatego w ramach filmowej
narracji mogę manipulowad widzem w
sposób dośd precyzyjny. Żeby się śmiał albo
żeby płakał.
3.
Przeżywałaś
rozczarowania?
D.
Poznałam również paru wielkich pisarzy,
paru znakomitych kompozytorów... Są to
ludzie skomplikowani.
73
4.
Film zaczyna się od sceny,
w której w domu mistrza
zjawia się bardzo młoda
kompozytorka Anna Holtz.
Ma byd jego kopistką, ale
także
kimś
więcej.
Znalazłaś się kiedyś w roli
Anny Holtz?
E.
Z pewnością stopieo ich wewnętrznego
napięcia jest tak wielki, że trudno
oczekiwad, żeby byli poczciwcami.
5.
Mieliście
wówczas
poczucie, że wy młodzi coś
ważnego z siebie Wajdzie
dajecie.
F.
Kiedy zaczęliśmy przygotowania do filmu,
pomyślałam, że tak jak ona przyszła do
Beethovena, tak ja przyszłam kiedyś do
Andrzeja Wajdy. W naszych relacjach było
coś podobnego - włącznie z moim
ówczesnym przekonaniem, że mogę mistrza
poprawiad.
6.
Jak myślisz, w jakim
momencie swojej kariery
filmowej jesteś obecnie?
G.
Tak, wiem. Zawsze jest w tym coś
dwuznacznego, kiedy skłaniasz ludzi do
płaczu. To wręcz szantaż emocjonalny wobec
publiczności.
7.
To jest wielka władza,
wiesz zapewne o tym?
H.
1 to w stopniu większym, niż oczekiwałam.
Film pokazywany był w San Sebastian, w
Toronto i w Tokio, i wszędzie w tym samym
momencie jedna trzecia sali płacze.
8.
Widzowie
mocno
przeżywają pokaz?
1.
W środku filmu jest 14-minutowa scena
muzyczna, która kooczy się tryumfem
kompozytora, właściwie happy endem. Ta
scena trzyma widza w emocjonalnym
napięciu.
9.
Udało się?
J.
Na pewno. Zapotrzebowanie na energię jest
tak duże, że organizm szybciej się zużywa.
Nie widzę siebie uprawiającej ten zawód za
20 lat. A nawet nie jestem pewna, że będę
miała ochotę nadal robid filmy.
74
10. Zauważyłaś, że kręcąc
„Kopię mistrza", byłaś w
wieku,
jakiego
dożył
Beethoven?
Wiek jest ważny w twoim
zawodzie?
0.
A
1.
2.
3.
K.
4.
Tak, ale jednocześnie zawsze miałam
poczucie, że w zamian dostaję tyle samo,
jeśli nie więcej. Lekcje od ludzi, którzy swoją
twórczością potwierdzili, że mają prawo ich
udzielad, są bardzo cenne.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IV. Proszę przeczytać podany poniżej tekst i dopasować usunięte z niego
fragmenty. Pierwsze uzupełnienie jest przykładem. Odpowiedzi proszę
wpisać do tabelki.
_____ / 10 p. (10 x 1 p.)
Starożytni Grecy odkryli wpływ muzyki na psychikę, [ _A_ ]0. Myśliciele greccy
uznawali muzykę za dobrą lub złą, [____]1 . O podobieostwie muzyki i uczud świadczą
zmiany nastroju zachodzące pod wpływem słuchanej kompozycji. Stąd właściwa
melodia, rytm i harmonia wywołują odpowiednie poruszenia duszy, [____]2. Muzyka,
kształtując człowieka, w konsekwencji kształtuje społeczeostwo. Z tego właśnie
powodu Platon podjął zagadnienie wychowywania przez muzykę w Paostwie, a
Arystoteles w Polityce. Obaj wykazywali, że muzyka, wsparta zaprawiającą do męstwa
gimnastyką, [____]3, temperamentu i mądrości, a więc do wykształcenia
pełnowartościowego obywatela. Sprawą podstawową jest naturalna przyjemnośd,
[____]4. I w tej sferze oddziaływania muzyki nie należy pozostawid młodzieży samej
sobie. Słuchania muzyki dla przyjemności trzeba po prostu uczyd. Nie jest ono
równoznaczne z katowaniem narządu słuchu łomotem dobiegającym z maleokich
słuchawek [____]5. Uczyd słuchania mogą jedynie osoby wykształcone muzycznie,
kierujące się wrażliwością i odpowiednio ukształtowanym smakiem.
Arystoteles zauważył, że [____]6. Wtedy czas odpoczynku nabiera wymiaru
szlachetnej rozrywki godnej człowieka wrażliwego, kochającego sztukę, ale [____]7. W
zmieniających się historycznie systemach edukacyjnych pozycja muzyki nie ulegała
zmianie, co więcej - znajomośd muzyki, połączona z umiejętnością grania na
instrumencie, staje się trwałym wyposażeniem psychicznym człowieka
wykształconego i dobrze wychowanego. Wizerunek Einsteina grającego na skrzypcach
symbolizuje tę sytuację. Muzyka kształtuje psychikę, ale [___]8. Karl Popper, zaliczany
do najwybitniejszych naukowców minionego wieku, oznajmiał, że to zasady polifonii
muzycznej miały zasadniczy [____]9. Badania środowisk akademickich potwierdzają,
że [___]10.
A. dlatego kultura antyku przykładała duże znaczenie do edukacji muzycznej
B. jest niezbędna do pełnego zharmonizowania duszy i ciała
75
C. muzyka powinna byd uprawiana czynnie
D. zależnie od jej charakteru i sposobu oddziaływania na człowieka
E. wpływ na skonstruowaną przez niego logikę odkrycia naukowego
F. której muzyka dostarcza słuchaczowi
G. też inspiruje intelektualnie
H. studenci zainteresowani muzyką poważną są bardziej dojrzali emocjonalnie i
sprawniejsi intelektualnie, osiągają większe sukcesy, lepiej sobie radzą w życiu
zawodowym
I. wprowadzają ład wewnętrzny, uczą odwagi, mądrości i poczucia
sprawiedliwości J. wciskanych do uszu
K. jednocześnie będącego w stanie szkolid swoje umiejętności po to, by wejśd w świat
piękna
0.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
V. Proszę przeczytać tekst, a następnie zaznaczyć: P – gdy zdanie jest
prawdziwe; F – gdy jest fałszywe; BI – gdy w tekście brakuje informacji na
dany temat.
_____ / 10 p. (10 x 1 p.)
Posiadanie psa kojarzyło mi się do tej pory z jedną wielką udręką. Deszcz czy śnieg,
trzeba wychodzid na spacery, stworzenie to nie samochód, żeby raz na jakiś czas go
zatankowad, trzeba je karmid. To z kolei oznacza, że należy kupowad mu pożywienie.
Nie można gdzieś na dłużej pójśd, a co dopiero wyjechad. Nie mówiąc, że może
zachorowad, a wtedy trzeba wędrowad po lecznicach. A poza tym, co tu ukrywad,
brudzi i śmierdzi.
Z tym większym zdziwieniem przyjąłem fakt, że owczarek tak łagodnie i
bezboleśnie wszedł w moje życie. Chętnie wychodziłem z nim, a raczej wynosiłem go
na spacery. Z wielkim zapałem przygotowywałem „michę", gotując rosołki, ucierając
warzywa i dodając do jedzenia odpowiednich witamin. Czesałem go, zmieniałem
opatrunki, obserwowałem, jak goją się rany. A co najważniejsze, robiłem to wszystko z
ogromną radością. Nareszcie miałem kogoś, o kogo mogłem dbad, kim mogłem się
zajmowad i komu byłem potrzebny. Pies jak nikt inny potrafił to docenid. Kiedy
wracałem do domu, cieszył się bardziej niż rencista każdego dziesiątego na widok
listonosza. Gdy stawiałem mu pełną michę, radośnie szczekał, a kiedy go czesałem, lizał
mnie po rękach.
Kiedyś w jakiejś mądrej książce przeczytałem, że to, co się daje, wraca później w
dwójnasób. Przekonałem się, że to święta prawda.
Już pierwszego dnia powstał problem imienia. Oczywiście pies musiał mied
wcześniej jakieś imię, ale przecież nie mogłem siedzied przed nim z encyklopedią,
76
czytad po kolei wszystkie hasła i patrzed, na które zareaguje. Trzeba było go jakoś
nazwad. Obawiałem się, że zwierzak nie przyzwyczai się do nowej nazwy, jednak mój
przyjaciel rozwiał te obawy. Zobaczysz - mówił - po tygodniu będzie reagował, jakby
urodził się z tym imieniem.
I rzeczywiście, reagował już pierwszego dnia, zaraz po tym, jak je wymyśliłem.
Sprawa nie była wcale prosta, bo chciałem, żeby pies wabił się godnie i oryginalnie. Po
kilku minutach zastanawiania się wpadłem na właściwy trop. „Czego - myślałem zawsze najbardziej brakuje autorowi? Oczywiście dobrej pointy". A tym sposobem
pointę będę miał zawsze przy sobie. I została Pointa.
P
0.
Przykład: Można znaleźd podobieostwa między psem a
samochodem.
1.
Narrator sądził, że posiadanie psa ogranicza swobodę
właściciela.
2.
3.
4.
5.
Pies był okazem zdrowia.
Pies był karmiony suchą karmą.
Narrator jeszcze nigdy nikim się nie opiekował.
Poprzedni właściciel psa był listonoszem.
Życie potwierdziło mądrośd wyczytaną przez narratora w
książce.
Pies wcześniej należał do kogoś innego.
Narrator był pewien, że pies polubi swoje imię.
Wybór imienia dla psa był trudny.
Właściciel psa był rencistą.
6.
7.
8.
9.
10.
F
BI
X
POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA
Liczba punktów: ______ / 40 p.
I. Proszę uzupełnić tekst poprawnymi formami wyrazów podanych w
nawiasach zgodnie z przykładem (odmiana zaimków).
_____ / 5 p. (10 x 0,5 p.)
Przykład:
Wczoraj odwiedziłam moich rodziców. Często odwiedzam
77
ich⁰ w niedzielę.
Rozmawiam z __________¹ o ich zdrowiu, a oni pytają _________² o moją pracę i
rodzinę. Opowiadam __________³ o mojej córce – ich wnuczce – Oli. Ola czasem
przyjeżdża ze __________4 do dziadków, którzy po prostu za __________ 5
przepadają. Nic dziwnego, jest przecież ich jedyną wnuczką! Ona też bardzo
__________6 kocha i uwielbia pomagad __________7 w ogrodzie. Mój mąż
pracuje za granicą, więc zwykle jeżdżę bez __________⁸. On też lubi moich
rodziców, więc telefonuje do __________⁹ regularnie i opowiada o tym, co się
dzieje na świecie. Moi rodzice są __________10 za to bardzo wdzięczni.
II. Proszę uzupełnić tekst poprawnymi formami wyrazów podanych w
nawiasach
zgodnie
z
przykładem
(odmiana
rzeczowników
i
przymiotników).
_____ / 2,5 p. (5 x 0,5 p.)
Piotr i Małgorzata wybrali się do kina (kino) 0 . Kolejki do ______________ (kasa) 1
były tak długie, że bali się, czy wystarczy ______________ (bilet) 2. Na szczęście
nie zabrakło, ale niestety okazało się, że nie ma już wolnych ______________
(miejsce) 3 obok siebie. Musieli więc usiąśd osobno w ostatnim ______________ (rząd)
4
. Oboje mieli jednak ______________ (nadzieja) 5, że może dzięki ______________
(film) 6 odpoczną od codziennych ______________ (zajęcie) 7. Zresztą wszyscy
______________ (widz) 8 spodziewali się niezwykłych ______________ (wrażenie) 9,
gdyż film zdobył wiele ______________ (nagroda)10.
III. Proszę podkreślić poprawną formę wyrazów podanych w nawiasach
zgodnie z przykładem (przedrostki czasownikowe).
_____ / 2,5 p. (10 x 0,25 p.)
W takich chwilach najbardziej (przydają się, wydają się, zadają się)0 zwykłe słowa.
Kiedy nadchodził taki dzieo jak dzisiaj, mama Nataszy nie potrafiła znaleźd sobie
miejsca. Wszystko (leciało, wyleciało, naleciało)1 jej z rąk, a serce (wybiło, obiło,
biło)2 jak oszalałe. Natasza stała w drzwiach i patrzyła, jak mama pakuje jej torbę.
Stała w drzwiach i bała się (obruszyd, poruszyd, naruszyd)3, by nie spłoszyd tej
chwili. Mama powoli się (zawróciła, odwróciła, nawróciła)4. Nie mogła już
(przykryd, ukryd, nakryd)5 tego, co było w jej twarzy i sercu. Z czułością (wyjrzała,
ujrzała, spojrzała)6 na córkę. Nagle (zadzwonił, obdzwonił, podzwonił)7 telefon.
Mama poszła go (wybrad, zabrad, odebrad)8. Gdy (podniosła, odniosła, wyniosła)9
słuchawkę okazało się, że ktoś po drugiej stronie (wyrwał, narwał, przerwał)10
połączenie.
78
IV. Proszę uzupełnić tekst poprawną formą jednego z wyrazów podanych
w nawiasach zgodnie z podanym przykładem (aspekt).
_____ / 5 p. (10 x 0,5 p.)
Przykład: Zwykle Maria sama robiła (robid/zrobid) 0 zakupy, ale wczoraj źle się czuła.
______________ (Prosid/Poprosid)1 o pomoc męża i to Marek ______________
(iśd/pójśd)2 do sklepu. ______________ (Brad/Wziąd)3 ze sobą tylko 40 zł, bo od
dawna nie był w sklepie i nie wiedział, co ile kosztuje. Najpierw długo
______________ (oglądad/obejrzed)4
mięso i wędliny, aż w koocu
5
______________ (kupowad/kupid) kilogram szynki. Potem przez kilka minut
_____________ (wybierad/wybrad)6 warzywa, ale nic nie kupił, bo ______________
(zapominad/zapomnied)7 , o co prosiła żona. W koocu ______________
(wkładad/włożyd)8 do koszyka jeszcze cztery chleby, kilogram sera i dwa masła.
Kiedy ______________ (płacid/zapłacid)9 za zakupy, okazało się, że zabrakło mu
pieniędzy. Nie wiedział, z czego zrezygnowad, więc wszystko ______________
(zostawiad/zostawid)10 w sklepie.
V. Proszę uzupełnić tekst odpowiednimi wyrazami z ramki zgodnie z
podanym przykładem. Uwaga! Każdego wyrazu można użyć tylko raz, a
jeden wyraz jest zbędny.
_____ / 5 p. (10 x 0,5 p.)
monopolowy
spożywczy
apteka
delikatesy
księgarnia
obuwniczy
warsztat
jubilerski
wiaciarnia
przystanek
cukiernia
postój
Moja żona ma jutro urodziny, mam więc do załatwienia parę spraw na mieście, a tu
jak na złośd musiałem oddad samochód do warsztatu 0 i naprawa potrwa kilka dni.
Nie wiem teraz czy pójśd na ______________1 tramwajowy, czy lepiej od razu na
______________2 taksówek. Muszę załatwid tyle spraw! Obok ______________3 , do
której zaglądam regularnie po nowe książki, jest sklep ______________4 , gdzie
widziałem niedużą złotą broszkę. Bez samochodu będę tam jechał godzinę! Chyba
jednak pojadę taksówką. Po drodze mam ______________5, więc zamówię na jutro
kwiaty, w ______________6 zamówię tort. Żona przygotowuje przyjęcie i pewnie jak
zwykle będzie za dużo jedzenia, więc może poproszę taksówkarza, żeby zatrzymał
na chwilę przy ______________7 i wezmę jakieś krople na żołądek – tak na
wszelki wypadek. W ______________8 kupię dobrą kawę i jakiś koniak..., chociaż
może lepiej po alkohole wybrad się do ______________9 . Odkąd samochód jest w
naprawie, zauważyłem, że mam niezbyt wygodne buty, ale nie wiem, czy znajdę
czas, żeby wejśd do ______________10 i kupid sobie jakieś wygodniejsze.
79
VI. Proszę uzupełnić tekst poprawnymi, słownymi formami cyfr
podanych w nawiasach zgodnie z przykładem (odmiana liczebników).
_____ / 5 p. (5 x 1 p.)
Maj to szczególny miesiąc dla naszej rodziny. Ja obchodzę urodziny
piątego (5) 0
maja, a moi ______ (2)1 bracia, którzy są bliźniakami, dzieo później. Zwykle zapraszają
do domu swoich ulubionych ______________ (3)2 kolegów i bawią się aż do
rana. Pod koniec miesiąca moi rodzice będą świętowali ______________ (20)3
rocznicę ślubu. Mama dostanie na pewno od taty ______________ (20)4 róż, a
przed ______________ (7)5 wieczorem wybiorą się do restauracji.
VII. Proszę uzupełnić tekst poprawną formą wyrazów, utworzonych od
słów w nawiasach, zgodnie z podanym przykładem (tworzenie i odmiana
rzeczowników odczasownikowych i odprzymiotnikowych).
_____ / 5 p. (5 x 1 p.)
Nie lubię wczesnego wstawania (wstawad)0. Na dźwięk budzika ogarnia mnie złośd
(zły) 0 i pragnienie (pragnąd) 0, żeby coś z nim zrobid. Czasami ogarnia mnie
wielki …………………....................
(smutny)1.
Zwłaszcza
od
czasu
2
...................................... (rozstad się) z Pawłem. Nie mam ochoty spotykad się ze
znajomymi. Wszyscy prowadzą ....................................... (rozmawiad) 3 na temat
przyczyn naszego ……………………………….……. (rozwodzid się)4. Rośnie we mnie
……………….……..……....... (niechętny)5 do ludzi. Dlatego nie lubię wstawad rano.
VIII. Proszę
uzupełnić
tekst
poprawnymi
formami
wyrazów,
przekształcając słowa z nawiasów zgodnie z podanym przykładem
(tworzenie i odmiana imiesłowów).
_____ / 10 p. (10 x 1 p.)
Coraz więcej młodych projektantów _________________ (którzy pochodzą)1 z
Europy Środkowej robi karierę. ______________ (Kiedy mieszkają)2w światowych
stolicach mody, wchodzą do elitarnego grona projektantów. Szybko uczą się korzystad
z doświadczeo _____________________ (które zdobyli)3 w swej krótkiej karierze i
mają możliwośd prezentowania _________________ (które tworzą)4 przez siebie
kreacji. _______________ (Kiedy obserwujemy)5 wystawy sklepów, możemy
stwierdzid, że modne będą rzeczy inspirowane folklorem. Chłopskie bluzki, płaszcze w
stylu Anny Kareniny __________ (które wymyślili)6 przez artystów z Europy
Środkowowschodniej można spotkad na pokazach mody w Londynie. Jest tak
również u polskich projektantów __________________ (którzy sięgają)7 po
prestżowe nagrody. Niektórzy projektanci czerpią natchnienie z rodzimych
krajobrazów – niezmierzonych przestrzeni i słooca ____________________ (które
80
wschodzi)8 nad horyzontem. Inni szukają inspiracji w kulturze, ale również we
wspomnieniach z młodzieoczych lat ______________ (które przeżyli)9 jeszcze w
czasach głębokiego komunizmu. _________________ (poznad)10 nowe horyzonty
często wola pozostad za granicą na stałe.
PISANIE
Liczba punktów: _______ /20
a. Poszukuje Pan / Pani opiekunki do dwuletniego dziecka. Proszę
napisać ogłoszenie, które rozwiesi Pan / Pani w okolicy. Proszę przedstawić
swoje wymagania dotyczące umiejętności, doświadczenia i charakteru
opiekunki. (40 słów)
b. Plusy i minusy nietradycyjnych form zakupów (np. sklepy internetowe,
wysyłkowe na podstawie katalogów itp.). Tekst argumentacyjny. (260 słów)
Oceniane będą:
1. wykonanie zadania (treśd, długośd, forma, kompozycja)
2. poprawnośd gramatyczna
3. słownictwo
4. styl
5. ortografia i interpunkcja
RAZEM
___________ / 4 p.
___________ / 4 p.
___________ / 4 p.
___________ / 4 p.
___________ / 4 p.
___________ /20 p.
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ АБІТУРІЄНТІВ НА ВСТУПНОМУ ЕКЗАМЕНІ
З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
зараховано
не зараховано
76-100
75 і менше
1 Програма з англійської мови для професійного спілкування /Уклад.: Г. Є. Бакаєва, О. А.
Борисенко, І.І. Зуєнок, В. О. Іваніщева, Л. Й. Клименко, Т. І. Козимирська, С. І. Кострицька, Т.
81
І. Скрипник, Н. Ю.Тодорова, А.О. Ходцева.- К.: Ленвіт, 2005. – 119 с. Програма рекомендована
Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України № 14/18.2-481 від 02.03.2005).
2 Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (Рада з
питань співпраці у галузі культури, Комітет освіти, Відділ сучасних мов. - Страсбург). – К.:
Ленвіт, 2003.
82

Documentos relacionados