PAI Sant Francesc - Ajuntament de Betxí

Comentarios

Transcripción

PAI Sant Francesc - Ajuntament de Betxí
AJUNTAMENT
DE
BETXÍ
Secretaria
Plaça Major, 1
12549 BETXÍ
Tel. 964620002 Fax 964621103
www.betxi.es
PAI Sant Francesc
...........
PROPOSICIÓ DEL PROGRAMA
La mercantil Gestora Urbanística l’Estany, SL presenta proposición para participar en el
concurso para la selección y adjudicación de la figura de Urbanizador del Programa de
Actuación Integrada del sector Sant Francesc de Betxí, presentando la siguiente
documentación:
-
Sobre núm. 1. Documentación general. Cerrado.
-
Sobre núm. 2. Alternativa técnica. Abierto.
-
Sobre núm. 3. Proposición Jurídico – Económica. Cerrado.
Data d’obertura del sobre núm. 1 “Documentació general”: 18 de juny de 2008.
Acreditació de la personalitat jurídica del concursant: sí.
Acreditació dels requisits de solvència tècnica i professional, econòmica i financera: sí.
Declaració responsable de no trobar-se sotmés a cap de les prohibicions per a contractar
(LCAP): Sí.
Garantia provisional: presenta afecció real de finques.

Documentos relacionados