Màster en Promoció de la Salut

Comentarios

Transcripción

Màster en Promoció de la Salut
Màster en Promoció de la Salut
Àmbit
Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
Tipus
Mixt (professional i recerca)
Durada
60 ECTS; un curs acadèmic
Règim i modalitat
Temps complet; semipresencial
Idiomes d’impartició
Català: 70 %, castellà: 20 %, anglès: 10 %
Nombre màxim de places
25
Responsable acadèmic
Dra. Dolors Juvinyà ([email protected])
Objectius formatius
– Proporcionar una formació multidisciplinària que aporti una visió positiva de la salut i dels seus determinants, i noves
estratègies per assolir els reptes que es plantegin en el sistema sanitari i social, incorporant-hi sistemàticament la promoció
de la salut.
– Dissenyar, implementar i adaptar una recerca vinculada a la promoció de la salut.
– Facilitar als professionals de la salut una formació especialitzada que els permeti millorar l’atenció a la persona en els
diferents àmbits i serveis, incorporant-hi la promoció de la salut.
– Actualitzar les competències, sobretot les de gestió de promoció de la salut, en la prestació de serveis.
– Capacitar els participants per dissenyar, executar, analitzar, avaluar i difondre programes.
Sortides professionals i accés al doctorat
El perfil de sortida de la persona titulada en el màster li permet incorporar la promoció de la salut en diversos àmbits
professionals, en la gestió de serveis de salut i de cures d’infermeria i/o en recerca en salut.
La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada
programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de
complements de formació específics.
7
CATÀLEG MÀSTER 2016-2017.indd 7
01/03/16 14:21
Máster en Promoción de la Salud
Ámbito
Biología Molecular, Biomedicina y Salud
Tipo
Mixto (profesional e investigación)
Duración
60 ECTS; un curso académico
Régimen y modalidad
Tiempo completo; semipresencial
Idiomas de impartición
Catalán: 70 %, castellano: 20 %, inglés: 10 %
Número máximo de plazas
25
Responsable académico
Dra. Dolors Juvinyà ([email protected])
Objetivos formativos
– Proporcionar una formación multidisciplinar que aporte una visión positiva de la salud y de sus determinantes y nuevas
estrategias para alcanzar los retos que se planteen en el sistema sanitario y social, incorporando sistemáticamente la
promoción de la salud.
– Diseñar, implementar y adaptar una investigación vinculada a la promoción de la salud.
– Facilitar una formación especializada a los profesionales de la salud que les permita mejorar la atención a la persona en los
diferentes ámbitos y servicios, incorporando la promoción de la salud.
– Actualizar las competencias, sobre todo las de gestión de promoción de la salud, en la prestación de servicios.
– Capacitar a los participantes para diseñar, ejecutar, analizar, evaluar y difundir programas.
Salidas profesionales y acceso al doctorado
El perfil de salida de la persona titulada en el máster le permite incorporar la promoción de la salud en diversos ámbitos profesionales, en la gestión de servicios de salud, en cuidados de enfermería y en investigación en salud.
La superación de este máster permite acceder al período de investigación de un programa de doctorado, teniendo en cuenta
que cada programa puede establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los estudiantes, tales
como la exigencia de complementos de formación específicos.
7
CATÁLOGO MÀSTER 2016-2017.indd 7
02/03/16 09:39
Master’s in Health Promotion
Field
Molecular Biology, Biomedicine and Health
Type
Mixed (professional and research)
Duration
60 ECTS credits; one academic year
System and method of study
Full time; blended
Languages of instruction
Catalan (70%), Spanish (20%) and English (10%)
Maximum number of students
25
Academic staff person in charge
Dr Dolors Juvinyà ([email protected])
Educational objectives
– Provide multidisciplinary training characterised by a positive view of health and its determining factors and new strategies
to meet challenges in the health and social care systems, systematically incorporating the promotion of health.
– Design, implement and adapt research associated with health promotion.
– Facilitate specialised training for health professionals that allows them to improve the care they provide to persons in different areas and services and to incorporate health promotion.
– Update competencies, especially those related to the management of health promotion, in the services provided.
– Train participants to design, execute, analyse, evaluate and promote programmes.
Career opportunities and admission to the doctoral programme
The professional profile of graduates of this master’s degree programme includes making use of various multi-disciplinary
tools to incorporate health promotion into a variety of professions, preparing for health services or nursing care management
and carrying out highly specialised procedures with individuals, families, groups or communities in response to their health
care needs.
Students who successfully complete this master’s degree programme may be admitted to the research period of a doctoral
programme. Bear in mind that each programme can set additional requirements and criteria for selection and admission of
students, such as specific complementary training courses.
8
MASTER CATALOG 2016-2017.indd 8
01/03/16 15:03

Documentos relacionados