Contenidos Nº4 - El Portal Romanero

Comentarios

Transcripción

Contenidos Nº4 - El Portal Romanero
Nº4
Revista de l’ associació sociocultural “El Tramvia Nº2”. La Romana (Alacant)
Editorial___________________________
Els articles quart i cinqué de El Tramvia nº2 fan referència a la
Els 3 € que
pagues per
este número de
El tramviari
van destinats
íntegrament a
divulgació, recuperació, conservació i protecció de l'entorn natural i
històric de la Romana. És per això que El Tramvia nº 2 s’ha proposat
com a objectiu primordial per al pròxim any 2008 recuperar per a
aquest poble “el Llavaó”, i que iniciem amb aquesta revista una
campanya de recaptació econòmica que esperem ens permeta dur a
terme una tasca de restauració d’aquest emblemàtic espai.
“Creemos llegado el momento de
la rehabilitació
Per tot açò, concentrarem gran part dels nostres esforços invertint els
de “el Llavaó”
demostrar, por parte de todos los
recursos materials, humans i econòmics necessaris i suficients per a
romaneros, nuestra mejor
integrar “el Llavaó” com a espai emblemàtic del nostre poble. Sense
voluntad de convivencia y nuestro
oblidar altres espais com “el Mataó” o “els Quatre Xorros”. Perquè no és aquesta una
más vivo deseo de olvidar, de
activitat aïllada. Es troba en relació amb els objectius que a mitjà termini es podran
una vez y para siempre, los
realitzar, com ara la recuperació de la “Font
odios, rencores o resquemores
dels Quatre Xorros”, centre de radiació
que pudieran permanecer como
històrica i originària de la Romana.
consecuencia de la guerra civil
Fins fa poc, les gents de la Romana acudien a
aljubs i fonts per a obtindre l’aigua que
s'anava a necessitar al llarg del dia. Era
impensable obrir una aixeta dins de casa i que
d’ella isquera un cabal continu d’aigua,
element tan indispensable per a l'ús domèstic
que lamentablemente
padecimos”.
(José Luis Navarro Sepulcre. Fundador
de la Comunidad de Regantes, de la
Caja Rural de La Romana y del PSOEPSPV. La Romana, 25 de Mayo de
1979)
i per a una societat agropecuària com la
d’aleshores. I precisament per això, per ser element indispensable, al voltant de l’aigua i del
seu aprofitament van sorgir una sèrie d’infrastructures per a la seua captació, distribució i
ús. Fruit de tot això és la presència de fonts, mines, séquies i basses, és a dir, elements
materials que es poden veure, que es poden visitar.
Però tot aquest sistema necessitava comptar amb unes tècniques i destreses que giraven al
voltant de l’ús social de l’aigua i que es transmetien de generació en generació. És en aquest
punt en què als diferents elements (fonts, séquies...) se li afig el valor de la cultura. És
aleshores quan al patrimoni hidràulic se li uneix el coneixement, la tècnica i la destresa de
poble, unió que va permetre el desenvolupament de l’agricultura, que possibilitava donar de
beure al ramat, que propiciava la trobada dels veïns quan anaven a la font a per aigua o a
fer la bugada en “el Llavaó”.
Fa uns anys ens vam quedar sense un dels elements més representatius del patrimoni
hidràulic romaner. El que era un lloc indispensable en la vida del poble va quedar soterrat
davall el ciment, i amb ell també se soterrava una part de la nostra història. Des de fa algun
temps, un altre element del nostre patrimoni pareix que tindrà un futur semblant al de “la
Font dels Quatre Xorros”, i no perquè el soterren, sinó perquè en qualsevol momento pot
afonar-se. Passen pel “Llavaó” i vegen l'estat en què es troba, i pensen si com a poble
podem permetre’ns continuar perdent el nostre patrimoni, el nostre passat, la nostra
cultura.
____________________________
Edita: El Tramvianº2/ Número: 4. (DECEMBRE 2007) / Preu: 3€ / Revista no subvencionada
Amb l’adquisició d’esta revista estàs col·laborant al finançament d’activitats culturals,
mediambientals i esportives a la Romana. / Prohibida la reproducció total o parcial sense citar la
font i l’autor./
___Contenidos
1. Davall La Carrasca
2. Rondalles
3. El Pregón de Festes
2007
4. Memoria Futura
5. Aproximación a la
Historia de La Romana
6. Acercándose a la Cepa
7. Las Actividades del
Tramvianº2
8. I Ciclo del Cine
9. El Jardi Desconegut
10. Entrevista con
Alvaro
11. Independens Dei
12. La Caja
13. La Casa del Poble
14. Recetes romaneres
______________
[email protected]
_____________________________________
DAVALL LA CARRASCA
_
Per Enrique Cerdán Tato. (Publicat al diari El País. Maig 2007)
del poble, i saben també que literatura i gastronomia
s’entenen bé i fan bons amics.
Els del Tramvia número 2
“Els del Tramvia
de La Romana són
número 2 de La
rigorosos, solvents i
Romana són
responsables quan posen
rigorosos,
solvents i
mà a la cultura i quan
responsables
emprenen la recuperació
quan posen mà a
de la memòria del seu
la cultura i quan
poble, dels seus costums i
emprenen la
de les seues tradicions, de
recuperació de
les seues gents, dels seus
la memòria del
cultius, de l’origen i la
seu poble”
toponímia de la Romana,
de les seues pedres
Aproximadament 43 anys després d’escriure el conte El
ornamentals de carbonat vermelló suau –el mateix roig
lugar más lejano, que va rebre el premi Sésamo el
d’Alacant que vaig acariciar al Palau de les Nacions de
1963, n’he llegit el títol –i el text- en valencià: L’indret
Ginebra-, dels seus vins i plats típics, dels seus
més llunyà, i que bé que sona! Que açò m’haja
moviments socials i polítics, i d’un temps que flueix per
emocionat, encara que em vaig afanyar a ocultar
la vall encara plàcida. El seu programa és ambiciós i els
l’emoció, la més íntima sinapsi neuronal, ho interprete
seus tramviaires, majoritàriament joves: treballadors,
com un símptoma reconfortant. El vaig escriure en el
mestres, psicòlegs i sociòlegs, enginyers, periodistes,
fulgor de la Romana i en la llavors Germandat de
estudiants i fins i tot algun jubilat, conductor d’aquell
Llauradors, que em va oferir l’entranyable Hipólito Falcó. Tramvia número 1, a què vaig tenir el privilegi de pujar
Segons que em va explicar l’alcalde i alguns amics,
com si en fos un més, quan passava temporades a la
diumenge, aquell edifici havia estat a l’origen Casa del
Romana, i que sens dubte, va donar el torn a un relleu
Poble –societat de pedrapiquers, obrers i agricultors- i,
tan esperançador.
actualment, dependència municipal, encara que no hi
Doncs, em van telefonar els del Tramvia número 2 i em
vaig veure referència a un passat tan històric i noble.
van demanar permís per traduir El lugar más lejano. Va
Aquell conte es va publicar en diverses revistes, diaris i
ser una sorpresa que vaig imaginar, encara que em va
antologies, i en diversos idiomes, fins que el 1970 una
superar la publicació del relat, seguit d’entrevistes i
editorial madrilenya va publicar un llibre de relats amb
articles de premsa i fotografies d’aquell temps, dades
aquest títol. Fa uns quants mesos, em van localitzar els biogràfiques, comentaris i la traducció precisa de dos
del Tramvia número 2 de La Romana, i així va començar llicenciats en Filologia Catalana. Diumenge vam
tot.
esmorzar a la cova que anomenen de Pepín i, a mitjan
vesprada, si fa no fa, després de les presentacions i la
Els del Tramvia núm. 2 de La Romana posen per davant
intervenció de dos joves poetes de la Romana, vaig
generositat, tolerància, respecte, diàleg, conya i
procedir a llegir uns relats. Després, l’alcalde em va
després, si toca l’hora, quines paelles i quins gaspatxos
distingir amb l’escut de la Romana, una placa dels
que fan, allà a la serra, davant de les pedreres de
tramviaris i l’afecte dels assistents. Quan vam arribar, al
marbre, a la cova municipalitzada, que diuen de Pepín, i migdia, Cristina Mira ens va obrir el reixat de les seues
terres i vam seure davall d’una carrasca mil·lenària,
que va ser propietat del prestigiós pianista José Mira
tercer Premi d’Arbres Monumentals a la Comunitat el
Figueroa.
1988, i a l’ombra d’aquella meravella vegetal, un full
Els del Tramvia número 2 de la Romana saben moltes
setinat. L’indret mes lluny. Tan a prop, no obstant això.
coses. Saben que vaig estar moltes vegades, en la
dècada dels seixanta, en aquella cova i en altres cases
__________________________________________ __________
Página 1 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
_
RONDALLES
Per Bernabé
Continuem en aquest número del Tramviari amb la saga
de rondalles iniciada pel nostre cronista Francesc
Gallardo. En aquest número incloem algunes rondalles
relacionades amb la Matança del Porc. Es tracta d’un
extracte de la publicació realitzada a la Revista Valencia
de Folclore pel secretari Bernabé Aldeguer i altres
col·laboradors (*).
“De la mateixa manera que en les
vetllades de Nadal, o les que es feien
a propòsit de la verema, la batuda...
era freqüent en aquesta zona fer
paròdies o representacions, que es
coneixien com a jocs de pallissa. (...)
A la nostra comarca el jocs es representaven
normalment aprofitant alguna pausa del ball, que
permetia als músics descansar. Eixia algú i deia: “va de
joc!” i automàticament els músics feien passar els
actors. Aquests acostumaven a ser hòmens graciosos i
els arguments que representaven solien ser paròdies
mig improvisades de qualsevol fet quotidià, com per
exemple, la conversa apassionada de dues dones
llavant en el llavador, o l’escarni d’algun fet que havia
ocorregut en la zona i que havia sigut ben comentat
pels assistents. (...) Amparo descriu un joc representat
als Palaus: Uno diu que va anar a la matança i va dir:
-Tu, què vols?
I va dir:
-Jo, el xino.
-Però tu creus que vas a llevar-te el xino?
Diu:
-Home, jo ha vingut pel xino.
I va agarrar uno i se va disfrassar de xino i va
eixir i diu:
-Ja pots, ja pots llevar-te a este. Si vols, te lleves
a este.
Això era festa.
A l´Ombria de la Sarsa Brígida rememora el joc
següent: Havia un home molt graciós i feia el joc de
llavar i feen en qualquier cosa el llavador i
s´aginollaven (hòmens vells graciosos, aixina canos) i
se posaven a llavar: -xica, no me tires el sabó, puta!.
Aixina, lo que feen es dones abans en els llavadors. En
els llavadors com havien dones de totes es classes...
pos armaven...
(...) Amparo i el seu nebot ens conten que una volta
van fer una processó amb el xino per tal d’inaugurar la
porquera nova que li havien fet: “Un dumenge per la
esprà vam agarrar i vam dir: -Hala, anem a sacar el
xino i a pegar-li la volta (el sacaven per davant i li
pegaven la volta a la casa). Tots disfrassats li vam fer
una provessó al xino (...) en els ramells de flors i tot
(...) L´auelita anava vestia de Lola Flores. Miliet va
llegir un discurs i tot, i después tots aplaudint. P´a
inaugurar la porquera. Lolita llevava un ramell
d´espinos”. En aquests tipus d’escenificacions sempre
apareixien personatges recurrents, com són l’alcalde i el
rector que improvisen discursos (...).
El fill de Brígida recorda una broma que van fer el dia
de la matança en una cova. Feia molta calor, van fer foc
i un va començar a dir que feia mal dia i que
començaria a ploure; tots reien perquè la idea era
destrellatada. De sobte un dels presents se’n va pujar a
la part de dalt de la cova i va tirar un poal d´aigua per
la xemeneia (...). “Abans sí que feien balls i jocs
(continua Brígida). Un tocava la guitarra o ballaven la
jota... un tenia un acordeonet i feia: -Tira Pepe, tira
Juan (...) Això ho feen quan arremataven de sopar.
Bromes de mascarar-se, de ballar... moltes coses (...)
Mon pare tenia un bidó aixina de gran i li va posar una
pell de borrego i sonava la pandorga i cantàvem... com
això era casi Nadal... de la Puríssima a Nadal era quan
mataven el cerdo. Mos ajuntàvem i menjàvem
almendraos i mantecaos... i una dona mos contava
xistes i atra cuentos”.
A la matança dels Palaus encara vam poder viure fa uns
mesos aquest ambient de festa. Mentre el carnisser
trossejava el porc, l´ama de la casa va a desaparéixer i
hi va acudir vestida de vella, de manera que es feia
difícil reconéixer-la. A penes s´aguantava dreta i anava
ensopegant, la gent li posava una cadira i li oferien vi.
Tot seguit s´alçava i començava a ballar i a saltar i tots
ballaven i saltaven amb ella. Fins i tot alguns membres
de la família que han aprés a tocar la dolçaina i el
tabalet els feien sonar en aquesta ocasió. De sobte van
aparéixer dos caps de nans d´elaboració casolana i van
començar també a ballar. Tot açò ho feien mentre la
gent menjava pastes de Nadal y bevia vi”.
_______________
(*) Aldeguer Cerdà, Bernabé; Limorti Payà, Ester i Amorós Sánchez,
Alexandre. La matança a les Valls del Vinalopó i al Carxe. En Revista
Valenciana de Folclore. Dossier: La matança del porc. Núm. 4/5 (2003/2004),
Alacant, 2004. Pàgines: 59 -70.
____________________________________________________
Página 2 | Número 4 | Revista El Tramviari
_____________________________________
El Pregón de Las Fiestas 2007
_
Por Mercedes Gómez Navarro (La Romana, 4 agosto 2007)
Amigos de La Romana, Exmo. Sr. Alcalde,
Ayuntamiento, Autoridades, Reinas y Damas de
honor.
Un año más estamos en agosto y llegan las fiestas,
tiempo de alegría, de descanso y de compartir ratos
con los amigos. Yo vengo a esto último. Cuando D.
Manuel, el Sr. Alcalde, me propuso ser la pregonera
de estas fiestas, acepté pensando que podría
compartir con todos vosotros, mis amigos, los
recuerdos agradables, los buenos momentos y las
alegrías que he tenido en La Romana.
Vine siendo una niña, "la neteta" de Don Luís, y a partir de ese instante esta fue mi
casa y este mi pueblo, por eso quisiera dedicar un homenaje lleno de cariño a todos
aquellos que hicieron de mi infancia aquí una infancia feliz. Los mayores los
recordaréis a todos, pero no quiero dejar de nombrarlos; el primero mi abuelo José
Luís Gómez Navarro, para él La Romana era más que la mitad del cielo, y La Pinada
su paraíso particular.
“El gobernador no
quería que hubiera
vaca por el peligro
que representaba,
así que no se podía
poner en el
programa; y el
Obispo decía que no
habría procesión si
había animadora en
la Plaza”
Luego mi madre, que nos enseñó que aquí estaban nuestras raíces; y todos los de la
Pinada, el tío Visento, que nos contaba chascarrillos y Visenta, su mujer, a la que
tanto quería, que vivieron en casa toda la vida, sus hijos Visentet y Antonio Lucas,
el mecánico, con el que cacé pájaros muchas veces. José Luís Navarro Sepulcre, "el
colaó", que hasta casi ahora mismo veló por nuestros intereses; las amas que
cuidaban de las tías, y sobre todo las niñas que jugaban con nosotros, y con las que íbamos a comer la mona a la
Fuente Loca : M" Angeles, Anita, Julieta la del "Manco", Carmencita y Julieta, las de Julio, Agripina, Olegarieta…
Los 3 Josés, grandes instituciones, de los que aprendimos, sin que nos lo explicaran, lo que es dedicar la vida al
servicio de un pueblo: Don José el cura, Don José el médico y su mujer Paulina, y Don José el Boticario con Matilde
nuestra querida profesora de música y gran pianista.
Don Ricardo, el maestro de tantas generaciones de romaneros y toda su familia de tan
entrañable recuerdo. Al ir a hacer los mandados conocimos a los dueños de las tiendas:
Paco, Anita la "correchera", Pepico el carnicero, Juana y Manuel los panaderos, Ernesto
que vendía los "chambis", el "espardeñer" y Celestina que nos hacía los jerseys.
Son recuerdos de niñez difíciles de olvidar.
Pero La Romana ha crecido conmigo, como un amigo al que ves una vez al año y vas
notando sus cambios.
Y de verano a verano, al ir haciéndonos mayores, esperábamos las fiestas como el tiempo
más divertido del año.
Primero eran los preparativos: ver como ponían las luces, montaban el tablado y Paco el
barbero probaba los altavoces.
Luego los pasacalles y el concierto de la banda, la misa mayor y el homenaje al abuelo poniéndole la corona. La
vaca por las calles, con los "carreters" y Paco el Herrero haciendo de maromeros, y nosotros corriendo delante
sabiendo que no iba a cogernos.
__________________________________________ __________
Página 3 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
Y por fin el plato fuerte, la verbena y el baile en la plaza: La orquesta "Chery" tocaba
ritmos rápidos o lentos y acompañaba a una animadora que cantaba canciones casi
siempre antiguas a cuyo son los jóvenes bailábamos encantados, a veces parejas de
chicas solas a las que se acercaban los chicos diciendo "PARTIU" para poder bailachico-chica.
Pero también había problemas en las fiestas; el gobernador no quería que hubiera
vaca por el peligro que representaba, así que no se podía poner en el programa; y el
Obispo decía que no habría procesión si había animadora en la Plaza.
Conflictos irresolubles que el cura y los alcaldes de entonces sabrán como resolvieron,
pues sin vaca y sin baile no se podía concebir la fiesta.
Y luego, como las fiestas se quedaban cortas, vino el "Sucarrat", fueron los
precursores el Llistero, Reboll, Rogelio y Enrique, que montaban su espectáculo
particular haciendo reír a grandes y chicos.
Más tarde el que organizamos los jóvenes de La Romana, Valencia, Alicante y Madrid,
del que ahora se cumplen cincuenta años y que tan bien describe el "Llistero" en el
programa. Fueron momentos de organizar y disfrutar todos juntos.
Y nuestro coro de habaneras, que dirigía el "Boticari", no voy diciendo vuestros
nombres porque sería largo, pero sabed que a todos os recuerdo con cariño. Nos
hicimos tan famosos que hasta nos invitaron a cantar en Hondón de Los Frailes,
donde los jóvenes, al acabar, armaron una gran bronca y tiraron carretillas a los
chicos que se quedaron los últimos.
No quiero seguir con los recuerdos, los de mi edad los vivisteis y los jóvenes podéis
preguntárselo a vuestros padres o abuelos, que tienen tiempo y os lo contarán con
gusto. Fueron momentos muy bonitos que se guardan con cariño en la memoria.
Eran las fiestas de un pueblo pequeño y con escasos recursos, que preparábamos con
ilusión, por eso me encanta ahora ver vuestros desfiles de moros y cristianos, llenos
de color, música y alegría, en los que tantos jóvenes participáis y nos hacéis
participar a romanenses y visitantes, la elección de damas y reinas y el ambiente
festero y de alegría.
Os he dicho antes que La Romana ha crecido conmigo y se ha hecho un pueblo
grande y moderno con comodidades y servicios que acoge a nuevos vecinos, pero
quisiera que nos hiciéramos una reflexión, apuntémonos con ilusión a los cambios que
se presentan, asumamos los retos, pero no olvidemos nuestras raíces; las costumbres
de nuestros padres y abuelos, que nos han hecho ser lo que somos, cuidemos con
gusto de nuestro pueblo y dejemos a nuestros descendientes lo mejor de lo que
nosotros recibimos.
Y no quiero cansaros más.
Voy a acabar con los sones de una habanera compuesta por Don José Soriano, el
"boticari" y Ramiro Jover, dedicada a La Romana y que muchos de los que la
cantamos queremos recuperar:
LA ROMANA ES UNA FLOR,
CADA CALLE ES UN JARDÍN
NOS MECEMOS EN TU AMOR
Y EMBRIAGA TU SENTIR…
Disfrutemos las fiestas, vivamos su espíritu de unión y alegría, dejémonos penetrar
por la ilusión de los pequeños y el deseo de diversión de los más grandes.
VIVA LA ROMANA. VIVAN SUS PATRONOS LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y
DE MARÍA. VIVAN LAS REINAS Y SUS DAMAS. VIVAN LAS FIESTAS DE 2007
____________________________________________________
Página 4 | Número 4 | Revista El Tramviari
_____________________________________
MEMORIA FUTURA
_
Por Francisco J. Moya Navarro
En estos tiempos que corren de abundancia, el egoismo justifica la envidia, la falsedad y el interés particular
frente al interés colectivo. Está de moda hablar de corrupción, todo el mundo da lecciones de moralidad y critica con
severidad a los políticos corruptos, aunque al final se impone la reflexión: “Si tu estuvieras ahí, si tú pudieras ¿No
harías lo mismo?”... con opción de una sóla respuesta vàlida: De no ser afirmativa, bien no sería creíble, bien serías
tachado de idiota. Es un discurso que descubre la más ferviente podredumbre en que se cimentan los valores de una
sociedad que no aprecia la libertad, el futuro que nuestros abuelos soñaron.
Lo más triste no son los hechos de corrupción que suceden con la mayor naturalidad en ayuntamientos y
cargos políticos, conviertiendo la gestión del espacio común en patrimonio personal o de partido. Lo peor no es que
un alcalde sea condenado por corrupto y el pueblo, aun habiendose probado los hechos, salga en su defensa. Lo
más detestable es la corrupción moral que habita en nuestras conciencias.
La persona es, en gran parte, la influencia de su entorno social, de un contexto impuesto por la cultura
mediática que define lo bueno y lo malo, que impone medallas a grandes hijos de puta, inventandose, si fuere
necesario, los méritos para ello; que no castiga con firmeza los delitos de abuso de poder; que privatiza la gestión
pública con sueldos de presidente del gobierno a alcaldes y concejales, cobrados por la cara o a base de dietas.
Las referencias válidas no interesan, y son olvidadas cuando nos dejan aquellos que han mostrado los más
nobles valores a lo largo de su vida, los que han luchado por la igualdad y la libertad, los que han repartido
generosidad; aquellos que, con humildad,
no han ahorrado esfuerzos para ayudar al
necesitado, aquellos que su interés
particular ha sido el colectivo... La historia
no reserva espacio para ellos. Y la de
nuestro pueblo, por lo visto, tampoco.
En el programa de fiestas de este
año, aparece un artículo de un profesor,
“Historia de La Romana, Orígenes y
Evolución”, que trata sobre la historia de
este pueblo. Leía con indignación las referencias que sobre el pasado siglo XX recreaba este supuesto historiador, no
sé si aficionado o mercenario: Ni una sóla referencia a D. José Luis Gómez Navarro, ni una sóla mención a las
iniciativas populares colectivas de tipo cooperativista que surgieron en la segunda mitad de siglo y que lograron, con
acierto, sentar las bases del desarrollo de un pueblo sumido en el hambre y la pobreza: La traida de aguas de
Salinas, la fundación de La Caja Rural y Cooperativa Agrícola de La Romana, la sociedad de transformarción de
tierras al redagío, la implantación de industrias, La construcción del campanario de la Iglesia...
Esta historia más reciente, la única contrastable por los pocos testimonios vivos que aún perviven, el
profesor de Monforte la resume con el siguiente párrafo:
“El S. XX ha sido la transformación del lugar debido a que comenzó perdiendo bastante población
por falta de desarrollo econonómico lo que podría haber llevado a la desaparición del lugar como en
otras comarcas pero en los últimos años de este siglo se ha apostado firmemente por diversificar la
economía dado que la agricultura ya no recoge la mano de obra local sino que los sectores de
servicios e industrial son el futuro de la comarca. Se ha producido un nuevo cambio económico en
donde La Romana, consciente del cambio comarcal y ante la falta de expectativas de la agricultura
tradicional ha dado paso al desarrollo industrial y residencial como lo representa el sector secundario
y el terciario dentro de la economía. Esta fase de expansión está actualmente en desarrollo y se
desconoce su duración aunque es imprescindible para garantizar la economía local y garantizar que
las familias se mantegan y que La Romana sea un foco de atracción económico”
__________________________________________ __________
Página 5 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
Es decir, que La Romana corrió grave peligro de desaparecer en el S. XX., y que lo
seguiría estando si no fuera por las bondades del urbanismo. ¡Qué insulto a la historia y a la
inteligencia!. ¿Y no dice usted nada sobre las Escuelas creadas por Gómez Navarro a finales
de los años 30, ni del progreso que, gracias al impulso de este señor, logro situar a La
Romana entre las poblaciones más desarrolladas de la comarca durante el siglo pasado?
Si en su estudio hubiese consultado los datos de población del Instituto Nacional de
Estadística, o el programa de fiestas del cincuentenario (1967) concluiría que hasta finales
de los años 80, La Romana ha contado durante casi todo el S. XX con más de 2.000
habitantes. Y que esta población logró subsistir gracias a la agricultura, en especial a la de
regadío.
Es un artículo que, desde el principio, adolece de rigurosidad histórica. Situa los
primeros asentamientos en la localidad en la época musulamana. Si además de haber
estudiado el plan general para informar del nuevo modelo urbanístico, el “profesor” hubiese
acudido a él como fuente de consulta histórica, habría encontrado la siguiente información,
que constata la existencia de restos arqueólicos datados 2000 años antes de Cristo:
“En el Municipio en estudio (de La Romana) encontramos dos yacimientos
arqueológicos, uno el denominado Coves dels Calderons y otro el denominado “Sierra
Pelada”. Dicho yacimiento se ubica en la parte más alta de dicha sierra, donde aparecen
fragmentos cerámicos diversos en una superficie 15.023 m2. Se trata de un yacimiento
de la Edad del Bronce (II milenio a.C.). Estas cuevas se encuentran en la pared rocosa del
Cerro de la Cruz, y afloran hacia la mitad de su altura, con orientación hacia el oeste.
Estas cuevas, cuyo estado de conservación es bueno sólo en la plataforma exterior,
son de edad magdaleniense y neolítica postcardial o media. Entre los restos encontrados
se encuentran útiles líticos, cerámicos y óseos.”
“Hace tres
meses se
marchó a la
eternidad mi
abuelo, José
Luis Navarro
Sepulcre,
personaje
clave en la
vida cultural,
social,
económica y
política de La
Romana de la
segunda
mitad del
S.XX; ; y las
historias de
las que nunca
presumió en
vida, me las
dejó en forma
de archivo
que ahora
recupero para
mí y para la
memoria de
este nuestro
pueblo”
Podríamos hablar de la referencia a las visitas del hijo de Cristobal Colón a este pueblo, pero creo que la
credibilidad del resto del artículo (no menciono su autor por no merecer la atención) queda en evidencia con estas
pinceladas de memoria contrastada. Es una imprudencia, quizás tendenciosa, que en una publicación oficial como el
programa de fiestas, editado por el Ayuntamiento, se de cobertura a este tipo de atentados contra la memoria de
los futuros romaneros.
Hace tres meses se marchó a la eternidad mi abuelo,
José Luis Navarro Sepulcre, personaje clave en la vida
cultural, social, económica y política de La Romana; y las
historias de las que nunca presumió en vida, me las dejó en
forma de archivo que ahora recupero para mí y para la
memoria de este nuestro pueblo, en forma de sutil llama
que debería permanecer como ejemplo de concordia,
sacrificio y amor a La Romana y a sus gentes.
Memoria Futura es una colección de artículos que
tratarán de rescatar del olvido historias reales y personajes
de nuestro pueblo y que están en alto de riesgo de
evaporarse con el futuro.
Sólo conociendo el pasado se puede entender el presente. Y
sólo comprendiendo el presente se podrá aspirar a un
futuro con criterio. Estamos jugando con la memoria futura
y olvidando las referencias válidas que nos llevarían a un
mundo mejor.
____________________________________________________
Página 6 | Número 4 | Revista El Tramviari
_____________________________________
APROXIMACIÓ A LA HISTÒRIA DE LA ROMANA
_
Per Francesc Gallardo
La història de la Romana be podríem considerar el seu començament coincidint amb el seu primer marquesat,
però en realitat no es així si tenim en compte el nostre poble com a part integrant de comarques senceres
pertanyents a senyors de l’alta noblesa espanyola com eren els de Novelda i Monòver.
En aquesta època el minifundi no es podia concebre, solament existien rics i pobres, dominants i dominats, l’home
de classe mitjana no existia i si existia, era socialment insignificant.
Dit açò volguera llançar una mica de llum sobre la coincidència de nom del nostre poble amb el de la mal
anomenada “Romaneta”.
La actual Romaneta, mai no s’havia denominat així, però un bon dia al voltant del 1968 aparegué en la carretera
que la travessa un rètol amb eixe nom. El seu vertader nom és “Romana”, Cavanilles en les seves Observacions
sobre la Historia Natural del Regne de València (1.796) l’anomena la Romana, a més ens diu que allí convivien
173 famílies repartides entre caserius i masies (uns 800 habitants). Aquests habitants són els que al meu parer
confonen l’historiador Miguel-Angel González Hernández quan en la xerrada a la Casa de Cultura ens deia que la
Romana comptava per eixes dates amb vuit-cents habitants atribuint-li a més els dels Falcons, quant tots sabem
que este llogaret des de sempre ha pertangut a Monòver.
Pascual Madoz, al seu diccionari de l’any 1949, tant sols l’anomena Romana, tot i que més endavant i per motius
de confusió amb la veïna Romana de baix, l’Ajuntament de Monòver li sobreposà “de Monòver” denominant-se des
d’aleshores “Romana de Monòver”. A principis del XIX també se la conegué com “Falcones-Romana de Monóvar”,
malgrat això els habitants de la Romana des de sempre l’anomenaren “Camp de Monòver”.
Una dada significativa ens la donen Ferran Arasa, i Vicenç M. Roselló al seu
tractat “Les Vies del Territori Valencià” 1995. (pag. 51) ...no seria sobrer
esmentar la Romana Alta i la Romana Baixa, entitats de població del
Vinalopó Mitjà...
Dit açò, i sempre sota la meua modesta opinió, ens remuntem en el temps a
l’edat mitjana, on trobem que aquestes terres alacantines anaven passant d’uns
senyorius a altres per donacions, vendes, etc, canviant òbviament si era necessari
les particions dels termes a la seua conveniència. Molt probablement les dues
Romanes formaven part integrant d’un d’aquests senyorius i possiblement foren
segregades en una d’aquestes particions.
Al XV i més concretament l’any 1.422, és senyor de Monòver i Xinossa
(Xinorla) En Pere Maça (el Barbut) juntament amb el seu fill Lluis Cornel. En
1.563 i posteriorment, encara consta En Pere Maça com a senyor d’aquests llocs.
Altra dada també interessant ens la dona Tomás V. Pérez al seu “Tractat dels
Molins d’aigua a les Comarques del Vinalopó” (pag.35) en la que ens ve a dir que en l’any 1.570, la Baronia de
Monòver es va segregar de la de Novelda per herència d‘En Rodrigo de Portugal entroncat més tard amb els Ducats
de Pastrana i Híjar. Vist açò cap la possibilitat que en dita partició la Romana es quedara segregada en dos termes,
pertanyent la de Baix a En Pere Maça i la Romana de Dalt al Duc d’Híjar, senyor de Monòver.
Per acabar vaig a fer un resum dels descobriments més importants trobats ací a la Romana i al Camp de Monòver.
Gener de 1995, informe de la Conselleria de Medi Ambient, Direcció General de Qualitat Ambiental:
Declaració d’Impacte Ambiental.
Primer.- ....la construcción del embalse regulador del Reclot , en el término de Monóvar.... como
medida protectora para evitar la afección al “yacimiento de la Necrópolis Calcolítica” de la Romana de
Monóvar...
També tenim localitzat un poblat iber a la serra de les Llomes al terme de la Romana.
__________________________________________ __________
Página 7 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
La Cova dels Calderons, amb abundant material trobat pertanyent al Paleolític superior. (podem veure’l a Novelda
Museu Arqueològic)
El Castillo de la Mola de la Ciudad de Novelda
Elias Abad Navarro.
Exma. Diputación Provincial de Alicante.
Pag. 21 i 22.
...el día 13 de febrero de 1609 como certifica el dominico Fr. José Esplugues en el folio 388 de sus
Apuntaciones, se descubrieron cuatro piedras del campo de la Romana con inscripciones mal trazadas,
que copió Mosén Desplau y transcribió el citado Montesinos de esta manera:
1.- VARRO.AN.XVIII
H.S.E.T.T.L.L.VV.
_____________
3.-
IMPER.CAESAR.DIV.AUG
2.-
AVGUSTO.DIVI.DILECTIS.
FILI.MAGNIC.....CELER
POTENT.MEMO
RIE.DEDICAVIT.
_____________
USTUS.VOL.F.S.V.P.M. INVIC.
POTENT. IMPERAT.
XIII PONTIE. III. MAXIM.
BELLIC.
SAL. DEDICAVIT.
4.-
AVGUSTO. DIVI.
F. POTIENS......C......
E. FOVIFR. DEDIT.
DEDICAVIT.
La varietat d’estes làpides, al parèixer sepulcrals, ens dona una pista d’un passat romà al nostre poble. (malgrat
que els historiadors no s’adonen)
Del mateix autor, pag. 17:
....y presumimos con el mismo fundamento que en el territorio noveldense existen otras estaciones
ibéricas, como la que ciertos vestigios parecen indicar en el campo de la Romana y que cuyo
descubrimiento no dejaremos de intentar...
Supose que Elias Abad s’està referint al jaciment abans esmentat en la serra de les Llomes.
ACERCÁNDOSE A LA CEPA
_
Por Ruben Sepulcre Navarro
“Me encanta el vino y desde hace unos años, todavía más, si cabe”. Esta no es la afirmación de un bebedor
acérrimo del “Tío de la Bota”, al cual podrías encontrar tirado en cualquier portal. Tampoco es la afirmación de
alguien que nunca ha probado el “Tío de la Bota” (he sido, soy y seré siempre fiel defensor del botellón y de los
maravillosos “Calimochos” y derivados).
La afirmación de que me encanta el vino, nace desde la postura del acercamiento que poco a poco he ido
realizando hacia esta bebida, hacia la cultura que la envuelve… No recuerdo cuando lo probé por primera vez, con
(por primera vez también) el objetivo de emborracharme descartado. Los tragos largos de la adolescencia no
dejan cabida al placer de los cortos y pausados, cosa que descubres tiempo después.
Cuando decidáis entrar en el mundo del vino, os encontrareis con gente que os diga que los mejores vinos
de España son los “Rioja”.
____________________________________________________
Página 8 | Número 4 | Revista El Tramviari
_____________________________________
Los libros de historia os dirán que los mejores viticultores son los franceses, que es en Francia donde se
hacen los mejores vinos del mundo.
Encontrareis mil guías que os dirán qué vino es mejor o qué vino es peor, como la Peñin o la Parcker, que
puntúan los vinos según la calidad que ellos consideran.
Otra gente os podrá decir, que también es cierto, que en la Rioja se usan las barricas más años de los
recomendables de tal modo que el roble ya no aporta nada. También os podrán decir que recolectan uva de
Extremadura y de otras partes de España, para poder abastecer la gran demanda que actualmente existe de sus
vinos
Muchos os emplazarán a descubrir (es una información al alcance de todos), que el país que más vino
español importa es Francia (para darle cuerpo a los suyos).
También os dirán que teniendo dinero o siendo amigo de los que elaboran esas famosas guías en las que se
puntúan los vinos, puedes elegir tu puntuación.
Yo solo os puedo decir que no conozco ni a Peñin ni a Parcker, que no
conozco sus gustos, que me da igual la nacionalidad del vino, por que no tengo
pensado casarme con él (mi máxima pretensión es bebérmelo) y que me fió
más de lo que pueda recomendarme mi colega Rafa (con el que comparto
gustos) y de todo aquello que mis sentidos puedan disfrutar.
¿Quién no ha abierto la penúltima página del periódico y se ha
encontrado con que una película que le ha encantado, el crítico la ha
catalogado con un simple “buena”?
A quien, como yo, se sienta interesado, atraído por el vino, le
recomiendo un acercamiento realizado siempre sin miedo, sin tabús, sin prejuicios de ningún tipo hacia nada de lo
que se le vaya ofreciendo desde dentro de este mundo.
Aunque antes he hablando de los cinco sentidos, para catar un vino no es necesario el oído, apartad de
vuestra mente los comentarios de esa gente que siempre cree saber más que uno mismo, porque acabaran por
picarlo.
En esta historia (que no me pertenece) demuestro el único uso que se debería de hacer del oído con
respecto al vino:
“El dios del vino: Baco, había organizado una fiesta y había invitado a los 5 sentidos. Todo el mundo reía, el
vino corría por encima de la mesa y sus almas estaban colmadas de alegría. Todos excepto el “Oído”, que
permanecía callado en uno de los rincones más oculto de la estancia. Baco se acercó y le preguntó cual era la razón
del su malestar. El Oído respondió:
- Mira al Tacto como disfruta de la caricia del cristal en su mano, como disfruta haciendo que el vino recorra toda su
copa, sintiendo su cuerpo. Mira la Vista como puede disfrutar de su color rojizo, como se entretiene viendo sus
ribetes violáceos en lo más alto de la copa. Mira al Olfato como siente ese olor a uva, como hunde su nariz en la
copa y se inunda de todos los aromas que hay detrás del vino. Mira al Gusto como deja fluir el vino por sus labios,
como lo siente en la punta de la lengua, como termina recorriendo su garganta, dejando ese agradable sabor. Y yo…
mírame a mi sin poder disfrutar de nada….
Al escuchar esto, Baco se puso en pie y se dirigió a todo el mundo invitado a aquella fiesta:
- Poneros en pie!!!! (Todo el mundo lo obedeció).
- Alzad vuestras copas!!! (Todos, incluido el Oído, continuaron haciéndole caso).
Baco hizo chocar suavemente su copa contra la del Oído, arrancando el sonido de lo que actualmente
conocemos como el “brindis” y haciendo al Oído sonreír complacido. Entonces dijo:
- A partir de hoy, cada vez que sea motivo de celebración, siempre antes de beber nuestro vino, haremos chocar
nuestras copas en honor al Oído.
Todo el mundo brindó y el Oído se sintió totalmente complacido con aquel agradable sonido.”
__________________________________________ __________
Página 9 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
Alrededor del vino siempre surgirán muchas mas historias. Grato es conocerlas, como el simple hecho de
seguir el camino que sigue una uva para convertirse en vino. Alicante esta lleno de bodegas, os emplazo a que os
intereséis y descubráis cómo todo tiene un principio en este mundo de productos manufacturados (el sobrino de un
conocido mío pensaba que la forma natural del pollo eran las bandejas de carne que se preparaban en el
Mercadona. Cuando en un viaje a una granja, vio uno de verdad, no lo podía entender).
Con un poco de curiosidad, con los pies siempre en el suelo (porque nunca llegareis a probar todo el vino
que se elabora en España y por supuesto en el mundo), comenzad a probar, descubrid cual es vuestra variedad de
uva preferida, en que zona la elaboran de la manera que más os gusta, que uvas hacen vuestra combinación
perfecta...
Explorad sin miedo, hay más de 65 denominaciones de origen en España, unos cuantos pagos y muchísimas
más bodegas. Hay más de 3500 variedades de uva en todo el mundo (Salvador Poveda quiere plantarlas todas en
Monovar, crear un pasillo de cepas con un cartelito cada una señalando el tipo de uva que es para que la gente
pueda admirarlas).
Siento ser tan crítico con los vinos de “toda la vida” pero es que no solo de Tempranillo vive el hombre y no
solo se cultiva en La Rioja. Realmente, con quien yo soy crítico, es con la gente de “toda la vida”, porque se quedan
con un vino sin haber probado el resto (llamadme acaparador si queréis, pero yo quiero probarlos todos, descubrir
nuevos aromas, matices…)
La uva tempranillo es la base de todo Rioja y también de todo Ribera del Duero, aunque allí la llaman tinta
del país. En Toro la llaman tinta de toro, en Ciudad Real: “cencibel", en Badajoz: “escobera”, en Cataluña “Ull de
llebre”…
En Galicia esta la uva “Godello” que ellos mismos llaman “ojo de gallo”.
La “palomino”, la uva con la que se hacen los vinos de Jerez, en Segovia la llaman “doradillo”.
En el desierto de los Monegros, con un clima infernal, hay cepas de uva “garnacha” plantadas, cuyas raíces
alcanzan hasta los veinte metros en busca del agua.
A nuestra autóctona “monastrell” en Albacete también la llaman “alcayata”.
En Novelda, hay un bodeguero que ha cultivado la albariño (uva autóctona de Galicia) y esta elaborando un
vino usando el 90% de esta uva.
En Argentina la uva predilecta para los tintos es la “Malbec” y en Uruguay, la misma uva cultivada a mas
altura la llaman “Tannat” (el grano es mucho mas pequeño).
Hay vinos dulces cuya uva, la Gewürz traminer (no es un insulto), se recoge cuando esta congelada (aunque
actualmente se congela artificialmente por las prisas que impone el mercado).
Están la Merlot, la Sauvignon blanc, la viura, la pinot noir, la moscatel, la malvasia, la petit verdot, la
garnacha, la graciano, la riesling, la mencía… ¿No dan ganas de probar todos los vinos que ofrecen estas uvas,
todas las combinaciones posibles, todas las denominaciones que las cultivan..?
Mi uva favorita es la shiraz para cuando el vino es el acompañante de una comida (en Australia dominan su
cultivo a la perfección, en Jumilla y en otros lugares de España, también).
Cuando quiero que el protagonista sea el vino procuro que todo, o en parte, esté hecho con “cabernet
sauvignon”. Me comí un queso cubierto de pimentón típico de Canarias con mi suegro (él es de allí), nos bebimos un
reserva de cabernet sauvignon y a día de hoy (han pasado 2 años), tengo el recuerdo claro del sabor del queso y
del vino. También recuerdo lo que disfrutamos.
Cuando me canso de los tintos comienzo por la uva Albariño. El mejor Rías Baixas de uva albariño que he
tomado fue con Rafa y con José (dos amigos), en la plaza de la Piedra, en Vigo, acompañado de un pulpo preparado
en olla de cobre que casi puedo paladear (han pasado 6 años).
Tengo una botella de uva Chardonay 100% guardada (es la uva blanca que mejor acepta la barrica y más se
redondea en botella para mi). No sé cuanto tiempo más aguantará cerrada (no soy coleccionista).
Y que podría decir de la verdejo... Esos famosos ruedas que todo el mundo conoce. Hace unos días descubrí
uno de los mejores ruedas que he probado por tan solo 4 euros.
____________________________________________________
Página 10 | Número 4 | Revista El Tramviari
_____________________________________
Quien diga que el precio no importa no sabe nada. Hace un año me regalaron un Vega Sicilia. Lo abrí con
mis compañeros y apenas llegamos a un chupito cada uno. Alguien dijo: -Mmm, esta bueno. Y yo le dije:- Con lo
que vale, solo faltaba que no lo estuviera. Un buen vino, nos sorprenderá hasta en el precio.
Hace unos días probé una uva que se esta perdiendo: La Parraleta (mi nueva uva favorita). La cultivan en
Somontano y solo se han hecho 1200 botellas. Nunca es tarde para descubrir algo nuevo que te sorprenda (nunca
digáis no a algo que no conocéis).
En esa misma cata nos hablaron de que traerían unos vinos elaborados con una uva que también se esta
perdiendo: la Cojón de gato (aunque os duela, os vuelvo a repetir: nunca digáis no a algo que no conocéis).
Cuando me acerco a una copa de vino, sobre todo, el primer sorbo, siempre lo tomo a ciegas, sin escuchar
nada acerca de ese vino, sin prejuicios, solo con mis puntos de valoración, porque cada persona tiene su forma de
sentir, lo que le gusta y lo que no.
No permitáis que nadie os diga lo que esta bueno y lo que esta malo.
A mi las ostras me parecen un ser asqueroso a pesar de que muchos digan que son una delicatessen. De
todos modos, nunca se me ocurriría ir por ahí insistiendo en que son repugnantes y que dejen de comerlas.
No hace falta que conozcáis términos como “astringente” o “alto de taninos” para beber vino. No hace falta
que entendáis lo que ahora pone en casi todas las botellas de que el vino contiene sulfitos. No es necesario que
sepáis describir los sabores que encontráis, los aromas, los colores… Lo importante es que lo sintáis dentro de
vosotros. Beber vino no consiste en un concurso de contarle al otro lo que os sugiere. La moda pasará (como todas)
y habrán personas que sigan bebiendo vinos y otras que no.
Y sobre todo, recordad siempre, que no importa lo que sabes de vino, si no lo que sabes disfrutarlo.
UN ÁVIDO LECTOR
Soy un ávido lector del Tranvía (todo lo ávido que se puede ser para una publicación que aparece de tanto en tanto,
jaja).
Se me quedaron cosas clavadas de las que leí en el anterior número y aquí, frente al papel en blanco, me lanzo a
escupirlas a ver como caen.
Quiero sobre todo decir, que no creo de ningún modo que los hechos históricos de mis antepasados, hablen de mí y
de lo que soy. No creo que el hecho de ser valenciano me haga diferente de un vasco, un gallego o un chino, no
considero que la lengua deba representar un hecho de diferenciación, si no de unión con todos y no con unos pocos.
Me considero afortunado por hablar en valenciano (és la llengua de ma mare, de quan somnie, de la meua ànima…),
porque aunque resulte obvio decirlo: “el saber nunca ocupa lugar”.
El valenciano me ha permitido tener un abanico de posibilidades más amplio que el de otras personas que solo
hablan castellano, para poder comunicarme con otras gentes y conocer sus idiomas (catalanes, franceses, italianos,
en clase de latín…). Pero ha de quedar claro que el hecho de que yo hable valenciano no implica que mi mejor
amigo lo hable, no dice nada de mi identidad, no me une a personas con mis mismas inquietudes…
Para mí, es una forma más de las que tiene el ser humano de relacionarse, una forma más de acercarnos a otras
personas.
Tengo un amigo armenio que habla 7 idiomas (ahora mismo esta aprendiendo también griego, árabe y chino).
Admiro su capacidad de comunicación, el siempre podrá conocer a más personas que yo.
No todos los extranjeros imponen su cultura, los hay entusiastas por conocer la nuestra, ¿se lo vamos a impedir
levantando un muro idiomático o dejaremos una puerta abierta?
Estoy de acuerdo en que Felipe V era un cabrón, pero es que no conozco a ningún rey, que ejerciendo su poder, no
lo sea.
Para mí todo es cuestión de libertades, de respetar a quien se quiera comer un bocadillo de morcilla y el que quiera
comérselo de “butifarra”. Si alguien quiere reprimir nuestro valenciano, no le dejaremos pero, ¿y si alguien desea
que también sea su lengua? ¿Sabremos recibirlo?
Por cierto, mi amigo Armenio también esta aprendiendo otra lengua. Ahora, cuando alguien el pregunta si habla
valenciano, él siempre le contesta:
- Un poquet.
__________________________________________ __________
Página 11 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
LAS ACTIVIDADES DEL TRAMVIA Nº2
_
Per Bernabé Aldeguer
El Tramvia nº 2 rebasa cualquier expectativa sobre lo que ha sido la vida cultural en La Romana. Y hay muchos
aspectos que lo hacen especial. Y esto se hace más claro cuando El Tramvia nº 2 ha tenido siempre claros principios
básicos como por ejemplo:
1-. Los objetivos y fines establecidos en sus estatutos. Los estatutos se convierten en el mandato y en
esa zanahoria que lleva el burro colgando a dos palmos de sus morros y que nunca llega a alcanzar,
pero que le obliga a caminar y caminar. Esperemos en cualquier caso que algún día el Burro se coma
un trozo de la zanahoria.
2-. Por eso El Tramvia nº 2 sabe también y tan bien, que las actividades que realiza son los únicos y
verdaderos resultados de su actividad y devienen en los límites de su definición. Y por tanto, no valen
prejuicios ni las críticas banales que se convierten en interés deliberado cuando queda demostrado que
nuestras actividades reflejan una forma de entender la cultura fiel a nuestro proyecto, que es un
proyecto intergeneracional y productor de amistad, conciliación y, como no, cultura.
3-. Finalmente, hay que tener en cuenta que El Tramvia nº 2 tiene un precedente que le dota de un
particularismo especial. Se trata de un Tramvia nº 1 a cuyos viajeros el tiempo hizo bajar y que en
ocasiones fue propio de una reunión que bien pudiese haber servido a Puccini para elaborar una
Bohème a falta de poetas, pintores, filósofos y músicos.
Estos principios son el combustible de una máquina sociocultural, la máquina que presenta El Tramvia
nº 2. Y que dan como resultado actividades como las que detallamos a continuación. Siempre
contando con que para toda combustión hace falta oxígeno, en nuestro caso se trata del que insuflan
sus miembros a través de un fuelle de ilusión, energía, inteligencia. Ya lo decía el Presidente del
Instituto Juan Gil Albert: La Romana nunca entendió al Tramvia nº 1 porque estaba extramuros. Y
para eso hay que escapar de convenciones, de prejuicios, de manías, y El Tramvia nº 2 puede hacer
esto, y de hecho lo hace.
Y lo hace como ha hecho un Aplec de Dolçainers i Tabaleters; un homenaje
al escritor Enrique Cerdán Tato y a la Carrasca a quien este gran cronista
dedicaría unas palabras a la sombra de las cuales nos rendimos tal y como
lo haríamos todos en su compañía en La Carrasca el pasado 13 de Mayo. El
Tramvia nº 2 organizó también, en torno a la celebración del 25 de Abril,
sendas charlas. Una de ellas fue pronunciada por José Miguel Santacreu,
profesor de Historia de la Universidad de Alicante. En ella, la docta opinión de este
profesor nos hizo aprender la dinámica histórica que precedió a la Batalla de Almansa. Del
mismo modo, un pequeño coloquio fue suficiente para clarificar las dudas del público
asistente sobre cuestiones históricas. Fue curioso cómo el profesor nos ayudó a
comprender los factores históricos que determinaron una particular distribución
sociolingüística en los municipios de nuestra comarca y otras adyacentes. Conversaciones
sobre diferentes temas, antes y después de la conferencia, nos hicieron pensar sobre una
propuesta emitida por el profesor. Una propuesta consistente en el estudio pormenorizado
y basado en un método científico, historiográfico, de los efectos que tuvo en nuestra
comarca, y en La Romana en concreto, la posguerra que perviviría en España durante casi cuarenta años en forma
de una dictadura fascista cuyos efectos se dejaron notar sobre nuestros antepasados más próximos en forma de
represión, aislamiento internacional, miedo, terrorismo de Estado, privación de un adecuado desarrollo económico y
personal de nuestros compatriotas y un largo etcétera que cada uno puede relatar. El Tramvia nº 2 se convertiría así
en la infraestructura humana y material para hacer posible un estudio de diferentes elementos socioeconómicos y
políticos de la posguerra en el caso concreto de nuestra localidad.
____________________________________________________
Página 12 | Número 4 | Revista El Tramviari
_____________________________________
Por otro lado, la presentación de la Guia Pràctica de Drets Lingüístics al País Valencià nos
ayudó a conocer los mecanismos que los valencianos tenemos para exigir ante las
administraciones públicas un trato que atienda a nuestras exigencias lingüísticas. En general,
se trata de que ejerzamos y hagamos real y efectivo el derecho que tenemos para que la
administración, a través de la burocracia, se ponga en contacto con nosotros, y nosotros con
ella, en valenciano conforme al régimen de cooficialidad del valenciano en nuestro país.
Finalmente, la autoridad fílmica que representan algunos de nuestros socios, y el trabajo en
particular de Francisco Antonio Gran, “El Manyet”, ha hecho posible que disfrutemos de un
Ciclo de Cine dedicado al director David Lynch. Y todo a través de una serie de proyecciones
cinematográficas que nos han permitido disfrutar de un tipo de cine que nos evade de la baja
calidad y menor ambición del llamado cine comercial. El Tramvia nº 2 trata de que el
contenido de sus actividades sea fruto de una reflexión, racional o irracional, lógica o ilógica,
coherente o incoherente, políticamente correcta o incorrecta, pero siempre de una reflexión.
Y sobre todo, mejor si da que reflexionar al resto de la población.
Por todo, como diría Elton John al relatar, al cantar, su viaje al espacio, I think it’s going to be a long, long time:
Creo que va a ser un largo camino, en un largo tiempo, el que nos queda por recorrer.
I Ciclo de Cine del Tramvia nº2
_
Por El Mañet
PRESENTACION AL I CICLO DE CINE DEL TRAMVIA Nº 2
DEDICADO A DAVID LYNCH
(Esta es la trascripción de la presentación que hice sobre el I ciclo de cine del Tranvía nº 2, presentación que se produjo el
pasado 11 de Octubre)
Algunos os preguntareis, ¿por qué un ciclo de cine sobre David Lynch? ¿O quien
diablos es David Lynch?; pues bien, yo propuse a la junta de la ASSOCIACIO SOCIOCULTURAL EL TRAMVIA Nº 2 (a la cual yo también pertenezco) hacer un ciclo de cine,
cualquier tema, y ellos me dijeron que sí, que para adelante; y yo les pregunté sobre qué
lo hacemos, y me contestaron que de lo que yo quisiera ya que soy yo quien lo ha
propuesto; y de broma les dije que lo haríamos de David Lynch, algunos no sabían quien
era, otros habían visto algo de él pero no sabia que era parte de su obra; yo lo propuse
de broma sabiendo lo irreverente y surrealista que puede llegar a ser (a parte de ser mi
director favorito). De repente me vi enfrascado en la preparación de este ciclo que
empieza hoy.
Siempre he querido hacer un ciclo de cine de este director, y por fin lo he
conseguido; gracias al TRAMVIA Nº 2 por apoyarme, al ayuntamiento por dejarnos el
proyector, el sonido y el local, y por supuesto gracias a todos vosotros por venir. Para mi esto seria un éxito total si
a sólo una persona le gusta David Lynch, cuando antes no sabia quien era; si de aquí sale un fan suyo, un
lynchiano. A continuación hablaré un poco de su vida y obra; y el domingo 28 para cerrar el ciclo vendrá Samuel,
otro fan de David Lynch, para hablarnos un poco mas de su biografía, como su infancia, sus peripecias como pintor,
sus estilos, algo de sus obras, sus adicciones, etc.
UN POCO DE SU VIDA
En la anterior edición del festival de Venecia se le otorgó el León de Oro honorífico a David Lynch por sus
más de 30 años en el mundo del cine. Es un director amado y detestado a partes iguales, gracias a películas como
“Cabeza Borradora”, “El hombre elefante” o “Mulholland Drive”, que lo han convertido en un objeto de culto para los
cinéfilos. Este premio también lo recibieron en su día artistas de la talla de: Federico Fellini, Stanley Kubrick, Roman
Polansky, Robert Altman, Al Pacino, Robert De Niro, etc.
__________________________________________ __________
Página 13 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
Para Lynch el aspecto más fascinante del cine es el poder descubrir algo sorprendente cada vez que se
encienden las luces y se levanta el telón. Él siempre tiene la impresión de que una película existe antes de ser
rodada; sólo se deben juntar las piezas, las caras, las palabras y los sonidos; como en un proceso mágico; así
también en la realidad.
Ha sido muy criticado por sus películas complejas y por una falta de comprensión, para lo que David dice
que la comprensión es una abstracción que proviene de la intuición, es decir, cuando el pensamiento y los
sentimientos se unen se puede comprender lo que antes era incomprensible. Todo depende de la intuición. Este es
un rasgo muy importante para el ser humano, y al que por desgracia le hacemos poco caso y lo infravaloramos; hay
que intuir más, sólo así se podrá enfocar cómo es la realidad exactamente. Y eso es lo que hace en sus películas,
intuir, como él dice ni él mismo sabe exactamente cuando filma qué es lo que va a pasar al 100 %. Una vez en el
plató se sabe lo que va a hacer al igual que los actores ya que la película tiene vida propia y te transporta donde ella
quiera ir, siempre y cuando emplees tu intuición. Para él los que tienen mucha intuición son los que tienen un alto
coeficiente emocional.
Lynch también es un aficionado a la meditación trascendental, en una entrevista dijo que lo practica desde
hace mas de 30 años, que al principio lo veía como una perdida de tiempo, hasta que alcanzo el éxtasis; fue como
una inmersión en su yo interior, una experiencia que te lleva a ser mejor persona, mejorando la vida privada y la
creatividad artística. Posiblemente a través de estas técnicas de relajación mental es de donde venga su creatividad,
ya que algunos han llamado a esta meditación “la droga de la mente” por el estado de éxtasis que sé puede llegar a
alcanzar si se practica bien.
Siempre ha sido mas respetado en Europa que en su tierra natal, como dice el dicho: “nadie es profeta en su
propia tierra”; sin ir mas lejos sus ultimas películas han tenido productores europeos, mas concretamente franceses,
y es este país (Francia) el que más le quiere, por así decirlo; como muestra el ultimo galardón recibido, que fue el
pasado día 1 (anteayer, como quien dice) que recibió la Legión de Honor francesa a manos de Sarkozy.
Su ultima obra INLAND EMPIRE es la conclusión de lo que se ha llamado la Trilogía de Los Ángeles, que lo
forman Por el lado oscuro del camino (encontrada en la película Carretera Perdida); Sueños, misterios y secretos
(referida a Mulholland Drive) y El imperio (INLAND EMPIRE); ya que estas películas (las 2 primeras las veremos
aquí) van referidas a la ciudad de Los Ángeles (Mulholland Drive y INLAND EMPIRE son dos barrios de esta ciudad;
si fuese aquí en La Romana sé podría decir els Batistes y els Pomares, o les Coves y els Canicios, por ejemplo.
A continuación voy a hablar un poco de su filmografía, brevemente. Y ya concluyo.
FILMOGRAFIA
Empezó con cortos experimentales “Six men getting sick” (1967), “The alphabet” (1968), “The
grandmother”(1970) y “The amputée” (1974). Estos cortos relataban algunas inquietudes que lo atormentaban y
que identificarian sus obras. Pero su primera película fue “Cabeza borradora”, rodaje que duró más de 5 años,
cuando se interrumpía la financiación Lynch trabajaba por el día y rodaba por la noche. Parecía imposible que
acabara este rodaje y la tensión hizo que su matrimonio (con su ex-mujer Peggy) se rompiera y casi acaba también
con la relación con sus progenitores. Es, por así decirlo, su película más personal, su hijo predilecto; por eso guarda
con recelo los secretos del rodaje y sus claves para interpretarla; quizás es una de sus películas más delirantes
junto con INLAND EMPIRE, Mulholland Drive y Carretera perdida. Una película en blanco y negro con un, muy bien
creado, ambiente claustrofóbico.
En 1980 filmó su película con mas nominaciones a los Oscars, ocho, aunque no se llevó ninguno, las
nominaciones fueron a la mejor película, mejor director, mejor actor (John Hurt), mejor guión adaptado, mejor
dirección artística, mejor banda sonora, mejor diseño de vestuario y mejor montaje. Las estatuillas se las llevaron:
como película y director: “Gente Corriente” de Robert Redford; también estuvieron nominadas “Tess” de Roman
Polansky y “Toro Salvaje” de Martín Scorsesse; además el mejor actor fue Robert De Niro por esta última; también
estuvieron nominados actores de la talla de Jack Lemon y Peter O’toole; como anécdota decir que Fama le quito
también el Oscar a la mejor banda sonora. El productor fue el famoso cómico director de “El jovencito Frankestein”
(mejor dicho Fronkostin), Mel Brooks, que encantado por “Cabeza borradora” aceptó el reto de este film. Narra la
historia real de John Merrick, un hombre con enormes deformidades en la cara que fue explotado como un monstruo
en un circo en la Inglaterra Victoriana, hasta que un médico lo reintrodujo a la sociedad acogiéndolo en un hospital.
4 años después vino un fracaso comercial y de critica, Dune. Ante el aluvión de nominaciones al oscar de “El
hombre elefante”, David Lynch fue llamado por varios productores para que rodara una de sus películas, entre ellos
____________________________________________________
Página 14 | Número 4 | Revista El Tramviari
_____________________________________
George Lucas para rodar “El retorno del Jedi”; pero al final rodó Dune, con Dino De Laurentiis. El rodaje también fue
largo, 3 años; además Lynch no tuvo control sobre el montaje lo cual hizo que algunas de sus escenas se eliminaran
o se redujeran demasiado; esto no gustó al director, el cual dijo que antes se suicidaría a no volver a tener el
control en alguna de sus películas. A pesar del fracaso comercial, De Laurentiis volvió a confiar en Lynch para
“Terciopelo Azul”; pero eso si, dándole carta blanca para hacer lo que quisiera; el resultado lo veremos esta noche.
Y después vino “Corazón Salvaje”, que ya hablaré de ella la semana que viene.
Pero entre ambas películas empezó la fiebre de Twin Peaks, que puede ser más o menos como una
prolongación de Terciopelo Azul, un pueblo tranquilo en la América profunda, un misterio, una investigación, una
estética cincuentona, el mismo protagonista (Kyle Maclachlan) y misma música (Angelo Badalamenti). Era como una
versión surrealista e irónica de los culebrones de finales de los 80. La primera temporada fue un éxito a nivel
mundial, pero la segunda la calidad bajó al estar preparando “Corazón Salvaje”, y se canceló la serie en el capitulo
29. Después sacó la película “Twin Peaks: fuego, camina conmigo”; que cuenta la historia anterior a la de la serie
original, antes del asesinato de Laura Palmer; pero esta película nunca se estrenó en nuestro país; fue directamente
carne de videoclub. Aunque también fue nominada a la Palma de Oro en el festival de Cannes, pero no fue muy bien
acogida. Después de este bajón en su carrera, vino “Carretera Perdida”; que también hablaré en su día; fue una
película que gustó de verdad a los auténticos fans de David Lynch.
Su última película del siglo XX, en 1999, fue “Una historia verdadera”; que es la historia real de un
campesino que recorrió una gran distancia en un cortacésped (Marca John Deere, como la mayoría de los tractores
que se ven en el pueblo) para ver a su hermano enfermo. En inglés, el titulo “The Straight story”, juega con un
doble sentido, ya que es el apellido del protagonista y significa recto; ya que esta película no sigue el camino de
otras obras del autor; es una gran película; algunos la consideran como una obra de arte de la década de los 90;
Lynch volvió a demostrar que puede hacer un cine más “normal” y hacerlo bien. El actor (Richard Farnsworth)
estuvo nominado al Oscar al mejor actor, galardón que se llevó Kevin Spacey por “American Beauty” (también fue el
año de “Todo sobre mi madre” de Pedro Almodóvar); y un año después se suicidó de un tiro a la cabeza; aún tiene
el record de ser la persona con mayor edad en ser candidata a un Oscar (79 años). Después vino “Mulholland
Drive”, que veremos e intentaré introducir el domingo que viene.
Para terminar, su última película, estrenada a principios de este año en España; es “INLAND EMPIRE”; sin
duda es su película más surrealista, irreverente, angustiosa y compleja del director; incluso más que “Cabeza
borradora”, “Carretera perdida” o “Mulholland Drive” juntas. Son más de tres horas de metraje que, al igual que
“Cabeza borradora”, Lynch no ha querido que se doblara a ningún idioma, ya que se perdería la existencia del relato
en si; ya que una parte de la película está en ingles y otra en polaco. Trata, más o menos, de una actriz (Laura
Dern) que es contratada para hacer una película basada en un relato polaco de mediados de siglo; y sobre las
locuras de esta actriz que llega a confundir la ficción con la realidad, la película con su vida real, el relato con la
película; incluso logra trasmitir de forma soberbia esas confusiones al espectador, llegando éste a no saber si está
en el rodaje de la película o en la vida real de la actriz; muy buena y divertida es la escena del asesinato (o no) de
la protagonista y sus angustiosos momentos rodeada de vagabundos (aún recuerdo las carcajadas que solté yo solo
en el cine). También introduce partes de su serie de Internet “Rabbits”; que son personas disfrazadas de conejos
con unos diálogos carentes de sentido y con risas enlatadas; una especie de crítica a las telecomedias americanas
de los 90; donde han participado actrices como Naomi Watts.
Este ciclo puede ser un precalentamiento para ver esta película; ya que seria una locura verla sin saber nada
de sus obras.
Por ultimo, decir que una cosa que más me gusta de sus películas es su humor irreverente y absurdo (a
veces un poco negro); buscando alternativas, sustitutivos y complementos sólo he encontrado este humor en la
serie “Los Simpson” y en algunas películas poco conocidas como “Miedo y asco en Las Vegas” de Terry Gilliam (el de
los Monty Python).
A continuación proyectaremos “Terciopelo Azul”; que junto a “Corazón Salvaje” se puede decir que son lineales;
esto servirá de calentamiento para conocer su cine y así estar preparados para “Mulholland Drive” y “Carretera
Perdida”; ya que estas últimas son de las más complejas de su filmografía, sólo viendo algunas obras anteriores
podrás llegar a comprender estas. Que disfruten como lo hice yo.
__________________________________________ __________
Página 15 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
_
El Jardí Desconegut
Per David Azorín “Assanya”
El 2007 se celebra una doble efemèride en el món de la botànica, camp científic
de llarga trajectòria i especialment vinculat als espais rurals i naturals. D’una banda, es
compleixen 300 anys del naixement del botànic més conegut i internacional, Carl von
Linné. D’altra banda, aquest any també es el 150è aniversari de Carlos Pau, referència
indiscutible de la botànica valenciana.
La botànica (del grec botanē, herba) és la ciència que s’encarrega de l’estudi de
les plantes. Molt ha plogut des que Aristòtil s’ocupara del tema, i hui en dia les plantes
són estudiades per científics de diferents especialitats. Moltes han estat les persones
que, al llarg de la història, han anat creant tot el coneixement que ara tenim sobre les
plantes d’arreu del món. Però, per a què val saber el nom de les plantes? És útil saber
si viuen en selves humides o si prefereixen llocs més secs? Per a què volem saber
quantes plantes queden al món d’una espècie en concret? Com podem aplicar tots
aquests coneixements?
“A la serra de
l’Algaiat podem
gaudir d’un dels
carrascars més
meridionals de la
província d’Alacant,
un bosc petit però
que enriqueix de
manera notable el
patrimoni florístic
de la Romana”
Quan es fa un inventari ambiental és indispensable una bona anàlisi de la flora i de la vegetació, i més en un
moment com l’actual en què tanta atenció parem en la conservació del medi ambient. Entrem d’aquesta manera en
l’aplicabilitat de la biogeografia i més en concret de la fitogeografia, és a dir, la part de la ciència geogràfica que
s’encarrega de l’estudi de la distribució de les plantes per la superfície terrestre. Eixa paraulota, fitogeografia (del
grec phyton, planta), és per tant indispensable per a redactar qualsevol instrument d’ordenació del territori on hi
apareguen arbres, matolls i floretes. Per exemple, un Pla General d’Ordenació Urbana. Per exemple, el de la
Romana.
Al terme de la Romana tenim coscolles, pins, ginebres, romers, espart, cantauesso, i molt més. Per tant el
PGOU ha de considerar tots aquests elements ja que s’encarrega de distribuir diferents usos del sòl per tot el terme,
usos que poden afectar llocs on hi ha vegetació.
Una part del PGOU és l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA), on es fa una valoració ambiental per a facilitar
l’anàlisi de l’impacte que una determinada actuació puga tenir en una zona determinada. Els criteris utilitzats per a
fer la valoració han estat, a banda de la vegetació, el tipus de sòl, la fauna, la hidrologia superficial i subterrània, el
medi social, i el valor cultural i etnològic. També s’ha fet servir, com a valor subjectiu, la qualitat visual o
paisatgística.
Les diferents zones s’han catalogat atenent a cinc categories:
a) Valoració ambiental molt alta: zones de major cobertura vegetal, particularment l’arbòria, així com els
llits de les rambles Fonda i Romana, el riu Tarafa i el Barranc de Lleó. L’única vegetació natural de port arbori són
els pinars, que apareixen principalment a la serra de l’Algaiat, i formant bosquets a la serra de l’Alforna, dels
Beltrans i de la Safra.
b) Valoració ambiental alta: relleus o part d’ells que no estiguen qualificats com de valoració ambiental
molt alta i en els quals s’instal·la una vegetació de romeral.
c) Valoració ambiental mitjana: zones amb vegetació composta per tomellars, ja siga per degradació
d’un estadi evolutiu superior o per evolució d’un cultiu abandonat. També s’inclouen bancals abandonats on encara
no s’ha instal·lat el tomellar, però que presenten signes de naturalització.
d) Valoració ambiental baixa: Zones dedicades al cultiu amb elevat grau d’influència antròpica i vegetació
ruderal.
e) Valoració ambiental molt baixa: zones en què l’impacte de l’activitat humana és màxim i els valors
naturals mínims (pedreres i indústries derivades i zones urbanitzades).
____________________________________________________
Página 16 | Número 4 | Revista El Tramviari
_________________________________________
En resum, i pel que fa a la vegetació, als llocs on hi ha molt de pi se’ls atorga la màxima valoració, mentre
que els tomellars solament mereixen una valoració mitjana. És a dir, que si el color és més verd li donem més
punts. Doncs no, ja que donar-li menor consideració a sectors on no hi ha bosc pot ser un error molt gran. Ara
veurem perquè.
Les terres valencianes presenten una gran fitodiversitat, és a dir, un gran nombre d’espècies vegetals
diferents. A més moltes d’elles són endemismes, la qual cosa vol dir que si les busquem per tot el planeta solament
les trobarem al nostre territori o com a molt en territoris limítrofes. En el següent quadre comprovem com en una
petita franja de territori hi ha més espècies i més endemismes que en molts països d’Europa.
Territorio
Km2
Nº especies
Nº endemismos
Comunidad Valenciana
23.259
3.048
59
Austria
83.853
3.028
35
Gran Bretaña
244.754
1.623
16
Alemania
552.000
3.500
6
Bélgica
30.519
1.452
1
Dinamarca
43.075
1.252
1
Suecia
449.790
1.716
1
Holanda
41.160
1.221
0
Font: Crespo Villalba, M. B. (2000), “Diversidad vegetal de la Comunidad Valenciana: flora vascular de interés”
Els endemismes són espècies que necessiten una vigilància especial en cas de trobar-se amenaçades o de
presentar pocs individus. Aquestes plantes han de tenir prioritat a l’hora de la conservació, ja que es tracta
d’espècies que, en tot el món, solament troben el seu hàbitat òptim a casa nostra. Per aquest motiu, si ens quedem
sense elles, es perden a nivell mundial. Es pot concloure per tant que qualsevol política adreçada a la protecció de la
flora endèmica valenciana està contribuint a la bona salut del planeta Terra, i que no cal que aniguem a manifestarnos contra les matances de foques al Japó sinó vetllar per allò que tenim més prop. Si voleu fer alguna cosa per la
salut del planeta, teniu ací una oportunitat per a fer-ho. Perquè ho teniu a la ma, perquè tenen importància a nivell
planetari, i perquè algunes d’elles estan molt amenaçades. A més a més, sabem quins ambients prefereixen i per
tant hauria de ser més fàcil protegir-les.
Hábitat
Porcentaje (%)
Roquedos verticales, cingles, cintos
18.70
Ambientes pedregosos no verticales
17.39
Pastizales, herbazales y baldíos
16.52
Pastizales muy secos y matorrales bajos
6.52
Matorrales bajos (tomillares, salviares)
29.57
Saladares, yesares, ambientes salinos
8.26
Bosques de quercíneas y climax forestales
3.04
Font: Mateo, G. y Crespo, M. B. (1990), “Claves para la flora valenciana”
__________________________________________ __________
Página 17 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
Quan es fa un
inventari ambiental
és indispensable
una bona anàlisi de
la flora i de la
vegetació, i més en
un moment com
l’actual en què
tanta atenció
parem en la
conservació del
medi ambient.
Segons el quadre anterior els botànics de hui en dia ens diuen que solament el 3%
dels endemismes valencians tenen el seu hàbitat als nostres boscos, mentre que quasi el
30% prefereixen “matorrales bajos” on hi predomina el tomello i la sàlvia. Recordeu que
la classificació feta per l’EIA de la Romana li atorga major valoració ambiental a les zones
amb predomini del pi. Per tant, en què quedem? Li donem major valoració a “zones de
major cobertura vegetal, particularment l’arbòria “ o a les “zones amb vegetació
composta per tomellars”? No seria lògic escoltar els botànics? Quins criteris s’han seguit
per a fer aquesta valoració ambiental?
Per descomptat, no vull dir que no s’hagen de protegir les pinades de l’Algaiat o
del Reclot, però no estic d’acord en què siguen les zones amb major valoració. Millor dit,
no estic d’acord en què els tomellars no tinguen eixa valoració. No cal ser un expert, no
teniu més que passejar per les pinades romaneres i després canviar d’ambient, per
exemple la Serra Pelada. Segur que durant el primer passeig no trobareu més d’una
dotzena d’espècies diferents, mentre que al segon el nombre s’eleva considerablement
(és a dir, hi ha major fitodiversitat).
Altra qüestió que em preocupa de l’EIA és una afirmació que es fa dins l’apartat de valoració ambiental molt
alta: “L’única vegetació natural de port arbori són els pinars, que apareixen principalment a la serra de l’Algaiat, i
formant bosquets a la serra de l’Alforna, dels Beltrans i de la Safra.” Com? Solament pins? Qui va redactar aquest
EIA ho va fer sense visitar la Romana, o com a mínim, sense visitar una de les zones que posteriorment van
merèixer el major grau de valoració ambiental. Efectivament, a la serra de l’Algaiat podem gaudir d’un dels
carrascars més meridionals de la província d’Alacant, un bosc petit però que enriqueix de manera notable el
patrimoni florístic de la Romana.
En definitiva es pot afirmar que l’instrument bàsic per a la planificació territorial del nostre municipi s’ha fet
“d’aquella manera”. I no és cosa per a no tenir-la en consideració. Posem per cas que voleu fer reformes en la
vostra casa, i que dibuixeu les noves habitacions en una llibreta. Una vegada feta la reforma vos adoneu que no vau
tenir la precaució de veure quants mobles teníeu ni de mesurar-los. Doncs bé, ara la taula que teniu a la cuina no
vos cap, el saló d’estar l’heu fet tan gran que el sofà està massa lluny de la tele, i quan entreu al dormitori esteu en
una immensa habitació pràcticament buida, on solament hi ha un llit, un armari i un petit escriptori. Aleshores heu
de comprar-vos una taula més xicoteta per a la cuina, una tele més gran i uns quants mobles auxiliars per a
reomplir i decorar el dormitori. Al final la reforma és un desastre, i el pressupost es dispara tant que les
conseqüències per a la vostra butxaca es fan notar durant prou de temps. O això, o no compreu mobles nous i vos
trobeu amb una casa mal planificada. La vostra casa seria el municipi de la Romana, la llibreta on vau planificar la
reforma seria el nou PGOU, i el desgavell que teniu ara podria ser el que pot passar-li a la vegetació romanera. I tot
perquè no es coneixen els elements que formen part del conjunt.
Com a conclusió podem dir que l’actual EIA del PGOU de la Romana no te massa clara la idea de diversitat
biològica ni la d’endemicitat, i això pot ser una mica perillós. Això pot determinar que les polítiques de conservació
del medi no s’apliquen als llocs més necessitats. O que es preferisca construir, o fer pedreres, o fer abocadors de
residus, o què sé jo, en zones de gran valor botànic. Esperem, pel seu bé, que Linné i Pau no tornen per a celebrar
els seus aniversaris, crec que no els agradaria veure el panorama que tenim per aquí.
____________________________________________________
Página 18 | Número 4 | Revista El Tramviari
_________________________________________
Entrevista con Álvaro García
_
Por David García Cantó
El 7 de Julio de 1986, después del mundial de Méjico, nació
un pequeñajo. Unos días antes de nacer, España como siempre cayó
en los cuartos de final y nosotros nos sentábamos en la calle a tomar
la fresca y discutíamos qué nombre íbamos a ponerle. Yo propuse
Sócrates y como podéis imaginaros casi me pegan, pero ¡joder!, yo
tenía 8 años y el tío tiraba los penaltis de tacón.... Finalmente el
premio fue para la prima Mari Ángeles que con su “Álvaro es bonico”
encandiló a mamá pese a las bromas de papá: “Al barro, lo vamos a
tirar al barro” haciendo una modificación del nombre como sólo hacia
él.
Pronto empezaría a destacar, primero en el garaje de casa
jugando con sus hermanos, dos conocidos jugadores de fútbol a nivel
local: Andresin y el García; el primero muy buen jugador de banda y
el segundo un buen repartidor de caramelos. Ante aquel pequeñajo
que nos hacia cosas con el balón que ni nosotros sabíamos hacer
exclamábamos: “Has vist lo que ha fet el manyaco dels aus!!??”,
seguidamente iba la patadita de rigor y el: “mama, m’ha pegat el
tete!!”. Pero bueno, él fue constante y sabia lo que quería. A los 4
años se enfundó la camiseta de Stoichkov y salió al mundo a mostrar
su fútbol. Dejaba maravillados a propios y a extraños con su
habilidad.
A los 6 años fichó por el Aspe C. F. donde destacó por su
facilidad de marcar goles, nada más y nada menos que 206 en las 3
primeras temporadas, y sólo en liga; llegando en la 3º temporada a
marcar 92. En esta misma fue convocado para jugar el campeonato
de España de selecciones autonómicas en Burgos. Allí volvió a hacer
de las suyas y su selección Valenciana logro el tercer puesto, y él la admiración de
“Desde los 4
entrenadores y periodistas citados allí. Siguió en el Aspe hasta que el Valencia lo llamó para
años llevé la
hacerle unas pruebas, finalmente le fichó. Pasó un año en Valencia con los cadetes, donde
camiseta de
prácticamente jugó toda la liga como titular. Pero el Valencia
Stoichkov
suprimió parte de la cantera para el siguiente año y Álvaro fue uno
como
de los sacrificados. Volvió a Aspe donde jugó una temporada con
minifalda y
los juveniles y al acabar esa temporada el Alicante lo fichó. Le
hasta los 15
pusieron un taxi para llevarlo a entrenar y le dijeron que lo iba a
como
hacer con el primer equipo pero que de momento jugaría con el
camiseta”
juvenil. A los 17 años debutó en 2ª división B frente al Barça B y a
partir de ahí ha estado 4 temporadas en este equipo; con 3
promociones de ascenso y varias eliminatorias de la Copa del Rey a sus espaldas; el
próximo 19 de Diciembre se mide contra el Real Madrid, en esta misma competición.
Todo un veterano a sus 21 años, es papá junto a su novia Natalia, desde el pasado 4 de
Abril, de un peque precioso al que le han puesto su mismo nombre: Álvaro.
Él es, sin duda, el mejor futbolista romanero de la historia.
Álvaro ¿Cuántos años llevaste la camiseta de
Stoichkov?
Desde los 4 años como minifalda y hasta los 15 como
camiseta.
¿Qué recuerdos te trae esa camiseta?
Toda mi infancia. Y es por eso que cuando pude coger el
nº 8 de Hristo con el Alicante no lo dudé.
__________________________________________ __________
Página 19 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
Después de haber estado dos veces a
punto de subir a segunda división, no
pierdes el ánimo nunca ¿qué le pedirías
a esta temporada?
Ascender con el Alicante, por fin.
sorpresa fue cuando al día siguiente vino el utillero con
la camisa de Savio y me dijo que había estado
preguntando por mí y que se la había dado para que me
la diese. Fue todo un detalle pues le hice una entrada
durante el partido que casi lo descalabro.
¿Quién ha sido tu mejor entrenador?
Felipe Miñambres (actualmente es el
secretario técnico del Rayo Vallecano)
El día 19 de diciembre jugáis contra el Madrid en
Copa del Rey, ¿Qué esperáis hacer?
Todo lo que pueda para eliminarlo
¿Y el mejor compañero?
Nene (ahora juega en el Lanzarote)
¿Le pedirías a algún jugador la camiseta?
Sí
Una anécdota divertida
Después de jugar contra el Ponferrada, en el
aeropuerto de Barajas le echaron un euro a
una maquina que era un cochecito y me
hicieron subir encima como si fuese un
chiquillo.
¿A quien?
A Robben o a Baptista
¿Qué te pasó después del partido con el
Zaragoza en la Copa del Rey?
Durante el partido le pedí la camiseta a Savio
y cuando acabó se fueron rápido al vestuario.
Entonces ya no lo volví a ver, pero mi
Bueno ya me despido y espero que te vaya bien
esta temporada de mi parte y de parte de todo el
Tramvia nº 2.
Bueno, pues adiós y gracias a vosotros. Un abrazo fuerte
a todos.
Te imaginas que marcas en el Bernabeu ¿Qué
harías?
¡Puf! Yo que se.... me volvería loco
FICHA PERSONAL
Nombre: Álvaro García Cantó
Nacido el 07/07/1986 en La
Romana (Alicante)
Mide 1,69 y pesa 58 Kg
Equipo actual: Alicante C.F. Esta
es su cuarta temporada.
Debut en el Alicante C.F.:
Contra el Barça B,el 11 de abril
de 2004, con 17 años.
Equipos en los que ha jugado:
Som L’Ostio, Fummy e Hijos,
Platés, Valencia, Aspe, Alicante
Equipo favorito: El F.C.
Barcelona
Jugador favorito: Maradona y
Stoichokov
ASÍ OPINAN DE ÉL SUS AMIGOS
En La Romana, Alvarito conserva sus amigos
de siempre, con los que ha crecido y con los
que comparte sus triunfos y sus buenos
momentos. Nelson Romero lo define como
“una persona especial, sigue siendo el mismo
de siempre, igual que cuando éramos
pequeños. Es atento con los amigos y pasa
con nosotros toso el tiempo que puede,
disfrutendo de nosotros tanto como nosotros
de él”.
Según su buen amigo Fran es “un tío
humilde, sencillo; y se deja los huevos por
sus amigos…Un artista, vamos”
Su amigo José Carlos, compañero de partidos durante el verano, destaca de
Álvaro que “Muchos apuntan maneras pero pocos llegan. Él tuvo claro lo que
quería y a base de humildad, esfuerzo y sacrificio lo ha conseguido. Como amigo,
lo que mejor habla de él es que a pesar de la notoriedad pública, sigue siendo el
mismo de siempre, aunque haya cambiado la vieja camiseta blaugrana del 8 de
Stoichkov por una del Alicante con su nombre serigrafiado”
Por su parte Santi, desde Siena, subraya que “aunque con el balón en los pies es
descarado, atrevido, competidor… En realidad es una persona tranquila, pacífica,
alegre y un poco reservada. Pero si algo lo puede definir de verdad es la
humildad y sencillez que le caracteriza”. Maika y MªJosé le recuerdan que:
“Aunque ya te hayas hecho un pequeño gran hombre, queremos recordarte
aquellas tertulias en el “pi de la vaca” con tus zapatillas del Barça de ir por casa,
esos partidos en Villafranqueza… Aunque hiciera sol, frío, lloviera estábamos allí;
pero sobretodo esos bailes que te marcabas en nuestras noches de fiestas. Por
todo eso y mucho más, un beso Santo Tomás”.
____________________________________________________
Página 20 | Número 4 | Revista El Tramviari
_________________________________________
Antes de editar esta revista pudimos conseguir una exclusiva después del partido contra el
Real Madrid.
¿Qué has sentido al jugar contra el Real Madrid?
- Al principio, en el túnel de vestuarios, cuando los tenia al lado, me decía: tienes al Real
Madrid aquí al lado y vas a jugar contra ellos, impresionaba un poco, pero una vez en el
campo todo fue diferente, no son de otro planeta, simplemente son jugadores igual que yo.
Pero estar en un campo con tanta gente y todos al unísono hacer una exclamación te pone
los pelos de punta y te sube la adrenalina. ¡Es impresionante!
Jugasteis un partidazo, la verdad es que pudisteis ganar y meter mas de un gol pero cuando vais 1 – 0 y
en el minuto 90 os empatan ¿Cómo sentiste ese gol del Madrid?
- Me dio mucha pena porque podíamos haber ganado el partido y hacer historia, pero parece que el Madrid tiene un
ángel de la guarda que cuando le va mal aparece para echarle una mano.
¿Qué opináis de las declaraciones de Schuster al final del partido?
- Schuster es un tio listo y lo único que hace es desviar la atención de la prensa; así consigue que hablen de él más
que de lo mal que jugó el Madrid.
El gol del Alicante fue gracias a un penalti que te hizo Drenthe. Schuster dijo que el arbitro os lo había
regalado. ¿fue penalti?
- ¿Lo dudas? Fue un penalti clarísimo, lo que pasa es que al Madrid no se les suelen pitar en contra.
Hiciste un partidazo y creo que Schuster se dio cuenta de tu juego, fuiste el creador de las jugadas de peligro del
Alicante ¿Qué pasaría si te pusiesen a Sergio Ramos marcándote en el Bernabeu?
- No pasaría nada, daría todo lo mejor para que el equipo jugase a tope para eliminarlos.
¿Le pediste la camiseta a algún jugador?
- Sí, finalmente se la pedí a Gago y me la dio sin mas.
Si el Madrid se fijara en ti y estuviese dispuesto a pagar tu cláusula ¿Qué harías?
- Si me hiciesen un buen contrato me iría seguramente.
¿Con que pensamiento vas al partido de vuelta?
- Voy a muerte, no sólo yo sino todo el equipo está mentalizado. Si pone el mismo equipo que jugó aquí van a tener
un problema.
Bueno Álvaro te deseo lo mejor y quiero que sepas que tanto yo como todo el Tramvia nº 2 y La Romana entera
están contigo y están orgullosos de tener un futbolista que además de ser una magnifica persona esta haciendo
historia y creando afición e ilusión en el fútbol local. Es bonito que como antes tú querías ser Stoichcov ahora hay
peques que quieren ser Álvaro. Mucha suerte para la vuelta el próximo día 2 de Enero.
WIKI-VILLANCICOS
_
Por una ciudadana damnificada
Érase que se era una fría mañana de invierno que dijo la tele que era la noche más fría del año y estaba yo, una
ciudadana autóctona del pueblo romanero, en mi hogar, bajo el nórdico plumero (de sacar el polvo) y de pronto oí
un murmuro. Y yo saqué la oreja con priñones de debajo del nórdico y dije: ¿pos que es eso? Y me levanté. Me puse
el guatiné y me levanté de la cama y empecé a buscar, a buscar por la casa… pos no sé. Digo ¡ya está! El calentador
del agua caliente que está cantando como el de la propaganda de la tele. Y hacia allí que me dirijo. Pero no. Pos no.
__________________________________________ __________
Página 21 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
Pos no es. Y entonces dije: pos ya está. El geranio. El geranio allí colgando del balcón. Y me dije: ¡La salvación mía!
¡D´aquí a la tele a España directo! Hago famoso al pueblo de La Romana y me hago de dinero. Pero ya cuando
tengo la idea hecha, pos resulta que no era el geranio.
¡Pos que collons será això! Y salía yo del patio, y es que el ruido estaba metido en el mismo patio y allí que
voy yo como el GPS buscando el roío, la línea, la interferencia. Yo digo, los ingleses del tunel que está abierto 24
horas con el dichoso caraoque. Y yo dije: oi esta gente nos trae la perdisión al pueblo.
Pero mira. Yo me fui a comprar. Pero paseando por las calles me persigue el roído, en la cabina de
telefornio, en la panadería y yo no quería disir nada para que no me dijeran que estoy loca. En los kiwis, los
melones, las cabezas d´ajos, en la sobrasá de la carnicería… Pos no sé. Una duda muy grande que me corroía.
Pero ¿¡Como hise el descubrimiento!?: El milagro de petinto. Que al cagárseme un teulaín en la solapa del
abrigo de cachemire pos que miro parriba y me veo al teulaín después de la evacuación matutina y arreglánse las
alas… ¡encima de un altavos! Y la duda se despeja por momentos: en la esquina da ca german, a ca abilín y
villancicos, que digo, villansicos. No se si estoy en la antigua Avenida El Caudillo o en la Quinta Avenida de Nueva
York, porque me dije: Qué ambiente más cosmopolita, qué espíritu transgresor ¡qué cosa más moderna! Villancicos
en inglés, en español, villancicos modernos, villancicos tradicionales, villancicos… hay un villancico en el que tocan
las castañuelas, ¡eso sí que es recuperación de las tradicions y la cultura romanera!
¡Ah! Y con charla poblicitaria. Vamos, vamos, vamos, un adelanto de la tecnología nunca visto. Esto sí que
es de se un pueblo modelo para otras culturas y generaciones y otros pueblos. En este mundo de mierda de cagar
nadie se escapa caga el pobre, el rico y el obispo y me cago yo en los villancicos. Y yo que soy muy curiosa yo a ca
lo cual le pregunté a una compañera mía: ¿y esto del anunsio para anunciarse esto qué es lo que hay que haser?
¿Esto qué es lo que és? “Pos nada hija”, me contesta ella muy educada: “Esto tú envías un sms al 6969, por
ejemplo, con el nombre tócame las pelotas.com y sonará en la calle: “no se quien -el nombre que quieras- les desea
una feliz navidad y feliz 2008. Y antonses luego saldrá un coro por el fondo de una voz grabada que dirá: les
deseaaaaaaa feliceeeeees fistaaaaaas. Y un villancico de fondo: En el portal de belén hay un hombre hasiendo botas
se le escapa la cuchilla y se corta las pelotas… ande ande ande… Etcétera… Según el repertorio y las palabras, pos
así es de caro… Pero mira, que pa una ves que lo ponen hay aprovecharse ¡valga lo que valga! El único
inconveniente es que la ciudadanía autóctona –porque los ingleses están durmiendo la mona- tiene que aguantarlo
24 horas al día. ¡Dónde están las fuerzas de seguridad o el seprona para salvaguardar la salud de las personas
humanas! Pero mira, como de la Purísima a san Antón fiestas son, pues los villancico al montón.
____________________________________________________
Página 22 | Número 4 | Revista El Tramviari
_________________________________________
I NDEPENDENS DEI
____
_
Por Hari Seldon & Michael Donovan
Bueno, como lo prometido es deuda, aquí esta el segundo capítulo de esta saga. Previamente en
INDEPENDENS DEI mostramos la evolución del pueblo de La Romana durante los próximos 15 años; y como
afectó el regreso de la gripe española y un cambio climático muy adelantado; sirviendo esto de preámbulo de una
guerra por el control de un elemento liquido, al mas puro estilo Mad Max (aunque en esta ocasión no es el
combustible, si no algo más necesario para la vida: el agua). Hay dos bandos claramente diferenciados: los
beneseros que son los habitantes de las macro urbanizaciones y los que tienen el control del agua para su propio
beneficio y el grupo de resistencia “V” que quieren dicho control para sobrevivir. Y tú, ¿de que lado estás?.
Esto es solo ciencia ficción, no va a ocurrir.... o ¿quizá si?.... solo el tiempo lo dirá.
“La violencia es el ultimo recurso del incompetente” – Salvor Hardin (alcalde de Terminus, año
12.119 Era Galáctica, año 50 Era Fundacional) –
CAPITULO II -: EL PASODOBLE DE LA MUERTE. PREPARATIVOS PARA EL CONFLICTO.
Nos resulto bastante fácil apoderarnos de los
camiones cisternas, pero este acto fue el detonante
de la guerra entre nosotros y los “beneseros”. Al
principio, ellos no hicieron nada, solamente
condenaron nuestro acto y reforzaron la seguridad
aumentando el numero de mercenarios, muchos de
ellos antiguos marines de Gran Bretaña, entre ellos su
General, un antiguo capitán escocés llamado Hober
Mallow.
Poco duro el agua conseguida y en vísperas de
la navidad de ese año (2023) volvimos a intentar
conseguir más. Esta vez hubo más resistencia, pero
volvimos a triunfar gracias a nuestro líder, el viejo y
desconocido Salvador Hardin; llegó al pueblo poco
antes del virus y como decía él: “me enamore de La
Romana y su gente, y como buen amante, su papel
era defender su integridad a cualquier precio; aunque
si lo exigiese daría mi vida por ello”. Nunca nos habló
de su pasado, pero por la manera de actuar y por su
gran inteligencia táctica debió ser un alto cargo
militar.
Esta vez tampoco hubo represalia por parte de
los “beneseros”; su alcalde, el anciano pastor
protestante Homir Jun, era un hombre pacifico, quería
conseguir la paz sin derramar sangre; aunque en esto
no estaba de acuerdo el General Mallow y a principios
del 2024 hizo un golpe de estado, asesinando al pobre
pastor y a toda su junta de gobierno, auto
proclamándose Rey de Benaesa y gobernante tanto
de Villaire como de New Romana; su primer papel
como dirigente fue lo que llamamos “la madrugada
sangrienta del día de Sant Antoni”, dirigió todo su
ejercito de mercenarios a aniquilar a todos los
habitantes del pueblo reunidos en el barrio de Les
Coves, ya que estaban festejando el tradicional “Ball
de Les Coves”. Esta celebración se convirtió en una
carnicería, y el recinto donde estaban en una ratonera
sangrienta. Les sorprendieron de madrugada mientras
escuchaban los tradicionales pasodobles, vinieron por
una rambla cercana, lanzaron bombas de humo donde
estaban divirtiéndose y les esperaron en la puerta
para acribillarlos a tiros conforme iban saliendo; fue
una matanza, murieron todos los que allí se
encontraban, solo sobrevivimos los que a esa hora
aun no fuimos a ese lugar. Acudimos al oír los tiros y
los gritos, pero ya era tarde, todos estaban muertos y
los asesinos ya no estaban. Fue un día desolador,
muchos huyeron por miedo a otra represalia de la
misma magnitud, otros nos quedamos jurando
venganza.
No teníamos armas ni municiones, no
podíamos defendernos si volvían ni mucho menos
contraatacar. Decidimos ocultarnos en las montañas
ya que temíamos que el ejercito repitiera la masacre
en el casco urbano, cosa que hicieron la noche
siguiente. Sentimos rabia, odio e impotencia cuando
desde nuestros refugios vimos al pueblo entero en
llamas; no puedo describir con exactitud los
sentimientos que recorrieron mi mente en ese
momento, solo pensaba en una cosa: exterminar a
ese ejercito de las tinieblas y a esa semilla del diablo
que representaba Mallow. Además, nos privaron de
toda comunicación con el exterior; no teníamos
electricidad (ni mucho menos agua), ni teléfono, ni
internet; nada, estábamos totalmente incomunicados.
__________________________________________ __________
Página 23 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
Hardin también sentía lo mismo y nos
prometió que esto no quedaría impune, que los
supervivientes del grupo de resistencia “V” triunfaría
sobre el enemigo invasor, y que el tendría el remedio,
el traería armas para todo aquel que quiera unirse a
él en la guerra contra esos mercenarios. Unos días
después de la masacre y del terrible incendio, Hardin
se fue con la promesa de que pronto volvería con
armas y munición para defensar lo nuestro y vengar a
los caídos. Unas semanas después regreso con unos
cuantos rifles de asalto y nos dijo que fuésemos con
él a una antigua fábrica de mármol a las afueras del
pueblo, ya que allí había escondido su arsenal.
Cuando fuimos a ese lugar encontramos una antigua
camioneta con colores de camuflaje llena de armas:
rifles, pistolas, granadas, explosivos y un par de
lanzacohetes; en sus puertas aun se notaba un
logotipo que nos resultaba familiar, era el del ejercito
español. No nos quiso decir de donde había sacado tal
armamento,
tampoco
lo
queríamos
saber,
simplemente pensamos lo difícil que le resultó
conseguirlo.
Muchos estuvieron en contra de tener armas,
unos pocos estábamos llenos de rabia y dispuestos a
todo con tal de tener nuestra venganza. Hardin no
obligó a nadie a que le siguiese, pregunto si alguien
quería unirse a su “cruzada contra el mal”, solo se
necesitaba unos pocos requisitos: que estuvieran
dispuestos a todo por sobrevivir, aunque ello suponga
matar o morir; que amasen el lugar como él lo amaba
y que pudieran sostener un arma. La mayoría de las
personas cumplían con los últimos requisitos pero solo
unos treinta estábamos dispuestos a matar o morir,
estos fueron algunos componentes del grupo de
resistencia “V”.
Hardin empezó a entrenarnos en el arte de la
guerra, decía que no estaba dispuesto a llevar a la
muerte a un loco incauto que solo hubiese mantenido
un arma un par de veces; por eso estuvimos
entrenándonos mas de un año. Durante ese tiempo
sobrevivimos con unos huertos bien escondidos,
regados con las aguas de la “agraciada” riada de
Septiembre de ese año 2024, que llenó nuestras
reservas
para
mantenernos
fuertes
en
los
entrenamientos. El clima ya era desértico totalmente,
en menos de una década paso de ser mediterráneo a
parecerse mas al del norte de África; por el día se
llegaba fácilmente a superar los 40 grados y cuando
se ponía el sol la temperatura bajaba hasta casi 0;
venían periodos de gran sequía seguida de una gran
inundación cada 2 ó 3 años; esas inundaciones
destrozaban nuestros escondites, pero al menos
llenaban nuestros depósitos del liquido elemento mas
apreciado por nosotros e infravalorado por los
“beneseros”.
El
tiempo
pasó,
emotiva
fue
la
conmemoración de las victimas por el aniversario de
aquel fatídico día de Sant Antoni. Hardin iba una vez
cada 2 meses a por mas armamento y siempre traía
la camioneta llena; teníamos ya el suficiente arsenal
para poder contraatacar, o al menos para plantarle
cara a nuestro enemigo. El entrenamiento era cada
vez mas duro, pero por sorpresa de todos nadie se
rindió y así llegamos preparados para la primera
batalla, en el verano del 2025.
El ejercito de Mallow nos dejó relativamente
en paz unos meses después de aquella inolvidable
masacre. En las urbanizaciones se vivía con leyes
marciales, no podían salir de allí si no era
estrictamente necesario; cuando anochecía no se
podía ni entrar ni salir y se abría fuego a todo aquel
que estuviera cerca del muro. Era una dictadura. Los
impuestos que los “beneseros” pagaban a Mallow eran
muy altos solo por un poco de seguridad y un nada de
libertad. Montaron un campamento base en el casco
urbano, ya no se adentraban en nuestro territorio por
que nunca nos encontraron, incluso llegaron a pensar
de que habíamos desistido y emigrado al norte como
el resto de la población años atrás.
En agosto de ese año estábamos lo
suficientemente preparados para deshacernos del
campamento base, atacándolos por sorpresa; y
justamente lo hicimos.
Chu bi continuit......... CAPITULO III: PRIMERA BATALLA,, PRIMERA VICTORIA. MI PRIMERA VEZ
Y hasta aquí el segundo capítulo, espero que os haya gustado. En la siguiente entrega intentaremos hacer
una batalla en el interior de nuestro protagonista, debatiéndose entre la guerra y la paz, entre su conciencia y su
instinto de supervivencia; también le presentaremos formalmente incluyendo parte de su pasado (por fin sabréis de
quien se trata).
Os recordamos que podréis opinar sobre todo esto mandándonos un e-mail a: [email protected]
____________________________________________________
Página 24 | Número 4 | Revista El Tramviari
_________________________________________
Bona Nit Cresol
____
Per Emili Lluis Cerdà i Jover
Descobriments, descobridors Quan Cristòfol Colom va arribar a Amèrica, diuen que la va descobrir. Llàstima, que aquella terra estava tota
poblada ja d’indígenes, educats en la cultura pròpia que tenien, i els descobridors tingueren la dura i forta tasca
d’anul·lar tot els seus trets culturals a base de garrot i mort. Potser ells mai hagueren volgut ser descoberts.
Jo també tinc la meua faceta de descobridor. Per exemple, he descobert que els
hereus d’aquella aniquilació brutal i espoliadora, equatorians, colombians, etcètera,
ara venen al nostre poble i no tenen el mateix status que els “residentes europeos”,
potser siga perquè no tenen diners per a invertir en cases que ni nosaltres podem
comprar. Malgrat tot he vist un sistema que diuen que és molt bo; es el següent:
hipotecar-te a 50 anys.
Si m’hipoteque als 25 anys, als 75 acabaré de pagar a aquells que han fet negoci en
la terra, en eixa terra que demana aigua a les televisions autonòmiques.
Aigua que paguem els treballadors de la terra, de la terra erma que viu de la
subvenció, aigua pagada per derrames d’agricultor, que a la fi, va a parar a piscines
d’urbanitzacions.
També eixa aigua aprofita per a rentar el cotxe i barrejada amb ciment, construeix les cases que els obrers
hipotecats a 50 anys paguen, sent víctimes de la trampa de posar la nostra terra; nosaltres mateixos fer-nos la casa
i finalment, pagar-li-la còmodament al del Ferrari, Mercedes i fins i tot al del Masseratti. Els quals estan en el lloc on
els han instal·lat les autoritats a les que nosaltres els hem donat el poder votant-los.
He descobert també que sempre es pot acabar fent alguna cosa per canviar el sistema: és la paraula i la denuncia.
Paraula vàcua i buida que no compleix i que enganya. Paraula posada en boca de persones que és de Setmana
Santa i fets de Carnestoltes. Progrés igual a explotació d’obrers que alaben el sistema capitalista, guanyador de la
lluita de classes que hem perdut els que no havem lluitat, oblidant el “proletaris del món uniu-vos”. Sí, uniu-vos,
però no al capital, sinó a la justícia, la igualtat i la llibertat.
No a la imposició de llengües que no parlem, no a la societat consumista. No a la merda de manipulacions morals.
Després de tot, vull ser optimista i descobrir que tot té una fi bona. Com sé que el futur és el medi ambient, i veig
que les autoritats també estan preocupades per ell, espere que continuaran amb pales excavadores destrossant-ho
tot i contaminant l’aire, la mar i tallant arbres centenaris. Sí, totes eixes coses que faran que ben prompte
desaparega l’espècie humana de una terra cremada.
Després ja no molestarà el so de la dolçaina.
Ja parlarem.
__________________________________________ __________
Página 25 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
_
LA CASA DEL POBLE, 80 ANYS
Per Francesc Gallardo
Cap al 1925
el nou traçat de la carretera
la Romana-l’Alguenya acabava
de
ser inaugurat, anul·lant-se
l'antic que passava per la
Rambla Fonda de la Boquera ).
Eren temps de canvis i
començament del progrés per a
la Romana que aleshores
pertanyia jurisdiccionalment a
Novelda, fins que el 10 d'agost
de 1928 es rep a l'Ajuntament
de Novelda una carta signada
per molts veïns de La Romana
sol·licitant la seva segregació de
Novelda
El 18 d'octubre del mateix 1928 es reuneixen l'alcalde de Novelda
En Manuel Bonmatí junt l'assessor Tècnic i Agregat d'lntervenció En
Andrés Rodríguez Capelo en representació de la vila de Novelda,
tots dos amb En Manuel Abad Aracil com alcalde pedani, En José
Aracil Beltrà, En José Beltrà Pastor i En Fermín Escolano Beltrà com
a
representants de la Romana, aquests, degudament autoritzats per
a procedir a fixar els límits del que endavant seria el nou terme de
la Romana. Tots es mostren d'acord amb el pla aportat pels
romaners
acostant-se a continuació a la "Cuesta del Collado" per tal
de veure sobre el terreny el començament del nou terme i fixar les
fites. I és de data 22 de maig de 1929 quan es rep l'Ordre del
Ministeri de Governació el qual confirma la nova constitució de
l'Ajuntament de la Romana.
La precarietat en el treball al nostre poble va fer que els veïns de
La Romana es mobilitzaren d'alguna manera per tal de millorar les
seues condicions en el treball. Açò va fer que un nombrós grup de
romaners pensaren en formar col·lectius de treball de diferents
oficis. Per tot çò es comença a construir-se l'any 1928 un local
on poder reunir-se dits col·lectius, i després d'un gran esforç l'obra
s'acaba de construir l'any 1929 (coincidint amb la separació de
Novelda). L'associació s’anomenà "Sociedad Obrera Nueva Aurora"
i pertanyia a U.G.T. De primer es van registrar tres col·lectius:
agricultors, picapedrers i obrers, incorporant-se dos anys més tard
un altre anomenat: "oficios varios". Es pagava per cada acció 25
pessetes i de quota mínima setmanal vint cèntims.
Aquests col·lectius funcionaren durant uns deu anys, on per decret
de 14 de desembre de 1940, l'edifici es va inscriure a favor de:
"Delegación Nacional de Sindicatos de Falange Española
Tradicionalista y de las JONS".
Més tard es denomina com tots sabem "Cámara Agraria" i mes
Recentment, a partir del 1998, "Oficina Agraria Municipal".
Per acabar, un record a tots aquells homes que amb el seu esforç
feren que La Romana avançara una miqueta més cap al progrés.
D'entre
La Casa del Poble comenzó a construirse en el
año 1928, hace 80 años, por un grupo de
trabajadores de La Romana, cuando ésta
todavía se la conocía como “caserío” (de
Novelda). Dichas personas tuvieron que hacer
un enorme esfuerzo para poder construirla.
Una vez acabada la misma, a la asociación se
la denominó “Sociedad Obrera Nueva Aurora” y
pertenecía a la UGT. En ella se registraron tres
colectivos: Agricultores, canteros y albañiles,
incorporándose dos años más tarde otro
denominado “oficios varios”. Se pagaba por
cada acción 25 pts y la cuota mínima semanal
era de 20 céntimos.
Estos colectivos estuvieron funcionando unos
diez años en que por decreto de 14 de
diciembre de 1940, se inscribió el edificio a
favor de la Delegación Nacional de Sindicatos
de Falange Española Tradicionalista y de las
Jons.
Esta apropiación por parte de los vencedores
de la guerra civil, convertidos en dueños y
señores de vidas y haciendas, ha tenido una
larga reivindicación desde los primeros años de
la democracia. Ya en 1976, se constituye la
agrupación local de la UGT como paso
necesario para la recuperación de la casa del
pueblo para sus legítimos propietarios: los
trabajadores.
Desde entonces se inició la lucha para que
fuera reconocido este emblemático edificio
como patrimonio sindical, propiedad de
aquellos a quien le fuera arrebatado tras la
guerra civil. Hasta el momento, en este
conflicto de la memoria romanera, no se ha
logrado hacer justicia ni compensación alguna.
En 1998 fue reconvertida en Oficina Agraria
Municipal, tras albergar con anterioridad la
desaparecida Cámara Agraria. Actualmente es
propiedad municipal y acoge los locales de
algunas de las asociaciones de La Romana.
En el año que ahora comienza se cumplirá el 80
aniversario de su construcción. Será un motivo
de recuperación histórica al que el Tramvia nº2
dedicara su esfuerzo a lo largo del 2008.
____________________________________________________
Página 26 | Número 4 | Revista El Tramviari
_________________________________________
tots recordem: Daniel Lledó Navarro, Elías Deltell López, Paco Lledó, el
"Tío Gabriel", Francisco Sepulcre, Antonio Mateo, Jesús "El Granaero",
Alfredo Mira, "dels Canicios", Daniel Nogales "El Negre", Antonio Navarro,
Antonio Tolmo "Toni", Tomas Tolmo, Daniel "El Musoreño", Quito
"Puchares", Adrián Mira, Silverio Cantó, Antonio López "El Perot", "El Tío
Balard", Ernesto Martínez "Rada", Julio Diez, José Poveda "Cantares",
Pepito "el de la tía Celedonia", Juan Martínez "El Valent", Ramón Cantó,
Paquito "Capellaneta", Elías Deltell "El Teniente", Antonio García ... i
molts altres que degut al temps no hem pogut reconèixer-los.
_
Sobre la memoria Histórica
Por Mari Carmen Aracil Jover
Últimamente se está hablando de la memoria histórica. El gobierno de
Rodríguez Zapatero ha presentado una ley con la que pretende reconocer a
todos aquellos que lucharon y desaparecieron en el lado de los vencidos,
aquellos que creyeron y lucharon por un país libre y democrático y que por
estar al lado de los vencidos, fueron relegados al mas absoluto silencio.
Según los detractores a esta ley, no hay que remover viejas heridas y
recuerdos pasados por que ello “reviviría viejos odios” y eso lo dicen los que
vencieron, los que saben donde están sus muertos, los que hicieron
monumentos y reconocimientos a todos sus muertos, heridos y combatientes
durante mas de cuarenta años; lo dicen los que después de la contienda no
perdieron la oportunidad de pisar a los vencedores, a esos “rojos de mierda” y
a sus familiares.
No es cuestión de remover conciencias ni hacer daño a nadie, la situación, el
momento y las circunstancias les hizo actuar de aquella manera, a unos y a
otros. No podían ni tomar sus propias decisiones.
Todas las victimas de la contienda merecen un respeto y un reconocimiento:
las del bando vencedor ya lo tuvieron; y es justo y ya es tiempo que a los
miles de olvidados se les de un poco de dignidad y respeto .
Es preciso que las historias contadas en la intimidad del hogar sean hechas
públicas para que la memoria deje de ser silenciada, para que la historia nos muestre los horrores a los que nos
condujo la negación de la libertad y se garantice así que nunca mas volverá el horror.
Con el tiempo he comprendido porque mis padres hablaban en voz baja de ciertas cuestiones, por que me hicieron
callar la primera vez que escuché el nombre de Fidel Castro y pregunté quien era (todavía sigo esperando la
respuesta), he comprendido las lagrimas de mi padre cuando mi madre me ponía como ejemplo del hambre y
necesidades que pasaron cuando un día de Noche Buena en que mi padre llegó a casa y mi madre estaba al lado del
fuego con la cuna y mi hermano dentro recién nacido, sin ningún extraordinario que llevarse a la boca, mientras que
él venia de Elda de repartir con su camión árboles de Navidad en casa de pudientes vecinos y que tenían montada
una mesa muy bonita para la cena y con viandas que mi padre no podía ofrecer a los suyos ni en sueños. Con el
tiempo he comprendido, pero también quiero saber y que mis hijos sepan; por que con el recuerdo, con la memoria
siempre sabré cuales son mis raíces y la historia de mi familia para contársela a mis hijos, a mis nietos, a mis
........ aunque me salten las lágrimas cada vez que pregunto o indago algo.
Desde aquí quiero mandar un recuerdo de memoria histórica a todos aquellos romaneros que lucharon por la
libertad y democracia y que ya no están entre nosotros, y por los que todavía están.
__________________________________________ __________
Página 27 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
_
EL VIAJERO
Por Josefina Rodríguez Claramonte
Nuestro hombre había caminado incansable durante horas con un paso que sin dejar
de ser firme tenía algo de arbitrario. Su destino era desconocido, su punto de partida
ya ni él mismo lo recordaba, pues toda su vida se había dedicado a vagar y a tragar
el polvo de mil caminos sobre los cuales no volvería a pisar su pie endurecido por los
años.
La tarde empezó a caer y a nuestro personaje le invadió la fatiga. Su cuerpo le pedía
descanso; igual que sus compañeros los pájaros debía buscar un buen lugar para
pasar la noche. Se disponía a hacerlo cuando de repente a lo lejos oyó el sonar de un
campanario y de inmediato decidió acercarse, su curiosidad de trotamundos era
superior al cansancio físico.
Pasó de largo varias casas de campo en las que de no
ser por los aperos agrícolas que había alrededor y
otros signos de vida, hubiera dicho de ellas que
estaban deshabitadas, pues no consiguió ver a nadie.
Siguió andando ya casi sin luz hasta que llegó a las
primeras casas del lugar.
Fue adentrándose en las calles del pueblo, el cual no
parecía grande, pues no tenía edificios altos, eran
casas de una planta o a lo sumo de dos: casas
limpias, bien pintadas, bastante nuevas en general.
Las calles eran anchas, muy rectas, bien iluminadas y
asfaltadas.
Nuestro viajero quedó realmente asombrado de la
frescura y la belleza del lugar, el cual parecía más una
de esas urbanizaciones turísticas llenas de jardines
ideales para el relax, el descanso y el disfrute de sus
ocupantes que un medio rural.
Las calles las encontró totalmente desiertas por el
crudo frío de febrero y únicamente lo recibió un
escuálido perro callejero que lo miró con ojos tristes y
que con un paso lento lo siguió a una distancia
prudente.
Nuestro hombre callejeó un rato y por fin, en una
parte baja del pueblo, encontró una fuente que a
través de sus chorros brindaba agua fresca y limpia
con la que él refrescó su cara.
Se acomodó como pudo contra la pared y cubriéndose
con la manta que llevaba sobre los hombros quedó
sumergido en un instante en un profundísimo sueño.
Pasó la noche y llegó el nuevo día con un sol radiante:
alrededor del viajero se fue amontonando una
multitud de chiquillos que con ojos asustadizos
examinaban con asombro, atentos al extraño ser
regalo de la noche.
Uno de ellos, el más pequeño de todos y a la vez el
más ingenuo se acercó a él y muy cerca de su oído le
susurró:
-¡Eh tú, despierta! Deus de tindre fret.
El viajero abrió los ojos y quedó sorprendido cuando
descubrió que era objeto de todas aquellas miradas
perplejas.
Tres de los mayores corrieron sin decir nada y al poco
volvieron con una bolsa de plástico que ofrecieron con
timidez al forastero, el cual, dando las gracias,
aceptó. Miró dentro y sacó una especie de torta que
dejaba sus dedos untados de aceite y que tenía en su
parte superior un trozo de sardina salada y de
tomate. Sin decir nada empezó a comerla y le resultó
tan sabrosa que en un abrir y cerrar de ojos
desapareció entre sus enormes dientes, así como un
enorme mendrugo de pan y un trozo de embutido que
sacó de una mugrienta maletita en la que llevaba,
además, montones de objetos inservibles, aunque
seguramente para el de gran valor, pues era todo lo
que poseía junto con su libertad y sus ganas de vivir y
de conocer todo lo que se encontraba a su paso.
Poco a poco los niños fueron acercándose más a él
perdiendo el cierto recelo que en un principio tenían.
Empezaron a hacerle preguntas para las cuales no
tenía respuesta y a las que contestaba de forma
sorprendente, por lo que fue ganando la atención de
los niños. Continuó toda la mañana contando cientos
de aventuras increíbles de todos sus viajes,
describiendo situaciones y lugares mágicos que
dejaban boquiabierta a toda la chiquillería que iba
____________________________________________________
Página 28 | Número 4 | Revista El Tramviari
_________________________________________
creciendo poco a poco y que le iba rodeando, lo cual
le hacía muy feliz.
Llegó el mediodía y los niños se fueron, pero no pasó
ni una hora y ya estaban allí otra vez cargados de
comida que habían cogido a escondidas de sus
padres: unos llevaban tripas de longaniza seca
riquísima, otros pan con aceite y tomate, incluso una
niña llevó en una cazuela una especie de bola de
carne picada con caldo que dejó sorprendido al
viajero, pues nunca antes había visto nada parecido,
tan grande, tan rico; le supo a gloria.
Después de acabar con estos manjares, los niños le
invitaron a conocer el pueblo de forma insistente y a
lo cual él accedió muy agradecido.
Bordeando una vieja tapia que ocultaba de forma
misteriosa una casa de principios de siglo y unos
árboles centenarios llegaron al lavadero público, casi
en desuso que, al parecer, por el brillo de los ojos de
los niños y sus palabras debía ser un sitio muy
querido por todos ellos. Conocían cada piedra del
lugar, cada matorral, y lo mostraban al viajero con
enorme ilusión.
Subieron por un camino empinado y apareció ante los
ojos
de
nuestro
protagonista
una
moderna
construcción que contrastaba con lo anterior: era el
Ayuntamiento; aunque al viajero le hubiera gustado
contemplar más tranquilamente la bonita plazoleta
que acompañaba el edificio, tuvo que acelerar el paso
para no alejarse del grupo de niños que corrían calle
arriba. Las calles se mostraban espléndidas ante los
ojos admirados de nuestro personaje, que seguía de
cerca de los pequeños.
Siguieron subiendo y ya fuera del pueblo llegaron a
una pequeña ermita desde la cual se brindaba una
bella panorámica del pueblo, tan recogido, tan chico,
del cual sobresalía una pequeña torre.
-Es el campanari. –Comentaban los niños-.
Se sentaron todos en el suelo y con una respiración
acelerada por el cansancio aspiraron profundamente
el freso aire de la tarde.
Apenas habían transcurrido unos minutos, los niños se
levantaron y animaron al viajero a proseguir la
excursión por otras tantas calles del pueblo que
parecía sacado de un cuento de hadas.
Algunos anfitriones, los más menudos, se iban
quedando en sus casas, pues la tarde acababa y no
tardaría mucho en anochecer, se acercaban al extraño
amigo, le daban un cariñoso beso y se despedían con
un “hasta demà”. Otros más mayores continuaron con
él un buen rato más escuchando con atención sus
fabulosas historias.
Regresaron a la fuente donde habían quedado los
objetos que el hombre traía y allí pasaron una hora
más, hasta que el reloj de la torre dio nueve
campanadas que alarmaron a los niños. La tarde
había pasado rapidísima y sus padres estarían
preocupados, en contra de la voluntad de todos
debían volver a casa.
Igualmente que los anteriores, estos se despidieron
hasta el día siguiente con una ilusión tan sincera que
sólo puede ser propia de un niño.
La noche cubrió el pueblo con un silencio tan sólo roto
por los ladridos de algunos perros que más tarde
también desaparecieron.
El vagabundo quedó dormido al instante y con los
primeros rayos de sol de la mañana recogió sus cosas
y puso rumbo al sol naciente.
Llegaron a un enorme jardín y disfrutó contemplando
el esmero y la dedicación con que estaba cuidada
cada florecilla del mismo; quedó sorprendió de ver
cómo los niños respetaban todo lo que había allí
dentro y entendió enseguida que habían sido
perfectamente educados para cuidar y querer todo
aquello. Eran niños de gran sensibilidad y dulzura.
Cuando se había alejado del pueblo se detuvo en el
camino un instante, giró la cabeza y miró fijamente el
pequeño pueblecito como queriendo grabar esta
imagen en su memoria y en su corazón para toda la
vida: no podría olvidar jamás el día que pasó en él, en
compañía de sus amigos los niños, los cuales tampoco
lo olvidarían fácilmente, a la vez que tampoco le
perdonarían el haberse ido tan pronto sin despedirse
de ellos.
Nuestro personaje no supo nunca cómo se llamaba aquel lugar y tampoco pudo recordar cómo se
llegaba hasta él para poder contárnoslo. Su suerte fue enorme de llegar a conocerlo aunque fuera tan
sólo por un día: ¿Quién sabe si nosotros tendremos la misma suerte?
__________________________________________ __________
Página 29 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
_
Recetas Romaneras_
Rica y variada es la gastronomía romanera. Al refrerirse a ella se mencionan los platos más típicos como la
gachamiga, los ajos, los gazpachos o les fasegures. Sin embargo se esconden de nuestra memoria otros platos que
no han sobrevivido a los recuerdos de nuestros padres. Ha sido por ello necesario recurrir a los manuscritos de una
anciana romanera que dejaría para nuestro acervo culinario algunas de las recetas originales de La Romana de los
años cincuenta, que en estos párrafos pretendemos recuperar.
PANECILLOS AL ATARDECER
Ingredientes: Un huevo
Longaniza
Dos cebollas medianas
MONGÀVENES ROMANERES
Ingredientes: Un cuarto de agua
Un cuarto de aceite de girasol
Un pimiento
Un cuarto de litro de leche
Un cuarto de harina
Aceitunas, rábanos, tomates, perejil
8 huevos
Miel
Preparación:
Preparación:
Se fríe la cebolla; ya dorada se le agrega la longaniza, el pimiento
(ya asado y limpio) a trocitos; y un poco de sal. Se extrae la miga de
los panecillos y se colocan en un plato empapándolos en leche. A
continuación se rellenan con el frito y se tapan con una rodaja de pan.
Se pasan por huevo y se fríen hasta que queden dorados. Se colocan
en una fuente con servilletas de papel adornándolos con las aceitunas,
tomate y rábanos.
TORTILLA A LA ROMANA
Ingredientes: 1 Kg de espinacas
13 anchoas
6 huevos
50 g de queso rallado
Rodajas de pan frito
Preparación:
Se limpia un kilo de espinacas y se hierve durante 20 minutos con
sal. Una vez cocidas se escurren bien. Con un par de huevos se hace
una tortilla, con dos cucharadas de espinacas y las anchoas a trocitos;
ya hecha se reserva en un plato. Se baten cuatro huevos con el queso
rallado y se hace otra tortilla. Al ir a doblarla se coloca la tortilla
reservada en el centro y se le va dando vueltas hasta dorarla. Se
coloca en una bandeja, adornándola con puré de espinacas y pan
Se pone a calentar el agua con el aceite, al comenzar a
hervir, se le añade la harina y se mezcla todo bien sin
dejar de remover hasta que se forme una pasta
homogénea. Se retira del fuego y se deja enfriar, una
vez frío se le añaden los huevos de uno en uno
removiendo bien entre huevo y huevo, una vez
conseguimos una especie de pasta bien homogénea,
nos empapamos las manos con aceite y vamos dando
forma a los rollos colocándolos en una bandeja. A
continuación la metemos al horno y dejamos que
despida todo el aceite, una vez acabado el proceso de
horneado los retiramos dejando que se enfríen. Para
finalizar los a empapamos bien en un líquido formado
por agua y miel.
Francesc Gallardo. 25-12-2007
Receta cedida por: Antonia Pérez Aracil.
Nota: Esta antigua receta, es totalmente romanera, no
sabemos de donde puede provenir, seguramente ha ido
pasando de generación en generación y hasta la fecha, se
mantiene viva aunque queda muy poca gente en el pueblo que
la conoce.
Es por ese motivo que la damos a conocer aquí en el Tramviari
para que se animen a elaborarla por tal que no se llegue a
perderse algo tan nuestro como estas “Mongàvenes
romaneres”.
frito.
CARNE BANDERA DE ESPAÑA
Preparación:
Un trozo de carne de ternera llana y grande. Se prepara con sal, pimienta y unas gotas de vinagre. Se hace una tortilla francesa.
Sobre la carne se coloca la tortilla y unos pimientos morrones cortados a tiras. Se envuelve todo y se cose. Se fríe y cuando está
dorada se aparta. Se confecciona una salsa de cebollita, ajo, perejil y una yema de huevo dura y piñones. Se coloca la salsa en
una fuente y cuando la carne está bien tierna se coloca sobre la salsa después de cortada en rodajas.
NOTA: Recetas recuperadas por Francesc Gallardo para El Tramviari.
____________________________________________________
Página 30 | Número 4 | Revista El Tramviari
_________________________________________
La Rotonda
_
Por Mister Marrón
Estimados lectores de este producto pseudocultural que llaman
revista, os voy a hablar de lo que es la figura mas abundante en
las carreteras a día de hoy….LA ROTONDA!! Pregunta del
millón….¿quien invento la rotonda? No lo se y la verdad no me
importa…hay que gente que dice que se inventaron en Chinorlet
pero yo discrepo, otros que surgieron por generación espontánea,
pero lo dudo, ante la falta de fuentes fiables a todos me remito
para si alguien tiene información nos lo haga saber.
El tema principal, ¿para que sirve una rotonda? ¿Para eliminar
semáforos? ¿Para que se pongan los hombres de verde con el
aparato de la alcoholemia? ¿Para que a los pocos días de abrirla
alguno vaya y se empotre contra el monolito del centro?...¿para
evitar atascos? ¿Accidentes? ¿Infracciones? ¿Otro tipo de
situaciones potencialmente peligrosas para los conductores? Esta bien…yo no le veo utilidad ninguna y desde este
articulo quisiera expresar mi opinión así como animar a la gente a montar alguna revuelta de índole pacifica para
protestar, por ejemplo ir a hacer botellón a la rotonda….Sí amigos, hay rotondas tan grandes que son una pena, mi
padre ya las habría plantado de olivos o de viña…y hablo en serio. De hecho hay un cortometraje en el que los
protagonistas se quedan atrapados en una y montan una especie de sociedad allí mismo por no poder salir de dicho
elemento del paisaje… ¿y casas VPO en la rotondas, es terreno del estado, no? ¿El estado somos todos, no? Ah no,
eso era HACIENDA…o una plaza de toros, aunque eso no estaría bien visto porque si algún toro se escapa no lo
mataría el matador sino un camión…olvidemos la idea
Exactamente, movimiento anti-rotonda, ¿acaso los antiglobalización no se dan cuenta de que las rotondas están
globalizando las carreteras de la comarca? Cuando era un niño de La Romana a mi casa no pisaba una, ¡ahora
puedo pasar hasta por 4! Maldita sea… ¿que he hecho yo para merecer esto? Que tienen en contra de mi…me
mareo de tanto girar… estimados políticos y demás gentuza ( eso es políticamente incorrecto?, pregunta para una
entrevista formal, un político puede ser políticamente incorrecto? Y de ser así…cobraría menos? ) hagan algo por
favor, creo que la gente aun no ha alzado la voz pero muchos me seguirían, tanto círculo no es bueno, hablo en
serio, lo dicen los médicos. Hay un caso excepcional en que un hombre después de una comida de empresa vio una
rotonda a lo lejos y lo confundió debido a las luces y la forma con un platillo volante que había aterrizado en medio
de la carretera, debemos evitar estas cosas. Que luego el sujeto diera 1,2 en la prueba del alcohol es irrelevante…o
al menos eso pienso yo. Espero haber hecho reflexionar a alguna personas con este artículo y nos vemos en la
próxima manifestación anti-rotondas que se convoque.
Còm Hem Canviat (II)
_
Per Beatriz Botella
Durant prop de 3 anys hi vaig tenir dos testimonis muts a la meua infància. Tots els dies hi estaven,
imponents i dreçades cap al cel vigilant el meu pas, que transcorria unes quatre vegades per jornada. Hi havia
moments en que també presenciaven els meus jocs, moments que s’han quedat gravats per sempre. Ara encara
més, quan ja no estan. El camí que recorria amb urgència, acompanyada per tota una colla d’escolars de diferents
edats, tampoc es pot recórrer ara. Probablement ja mai més.
Era aquest un camí fresc i relaxant. Evoque aquells anys i ho faig amb enyorança, ni tan sols han sigut
modificats. Simplement esborrats i desapareguts. Les dues moreres eren la porta d’un vial protegit per un pont,
__________________________________________ __________
Página 31 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
envoltat per la frescor de l’aigua que s’aventurava a l’altre costat de l'alt mur, antic i derruït per la humitat a la seua
base; acabat el camí amb altre referent aquàtic i més moreres, encara més grans que les primeres. I tot iniciat per
la remor de la font dels quatre abocadors. D’això ara soles queda un antagonisme sec i perdut : el “Llavaó” per una
banda, la “Balsa” buida per altra.
La infantessa va passar i també el seu romanticisme. Hi va quedar el goig de passar menys sovint de
l’estimat per baix de les seues rames, poder arribar fins les mores (blanquetes, tan dolces i suaus) i assaborir-les
amb la nostàlgia de la innocència perduda. De vegades, sense cap necessitat, hi passava pel seu davant amb aquell
cotxe tan xicotet i feble com enorme productor de soroll a casserola buida simplement pel gust de veure-les. Què
bonic era girar pel quiosc i baixar de cara a elles, a la seua més que centenària existència i saber que tot pareixia
continuar com sempre. Deixava el cotxe baix la seua ombra (així i tot tinguera que llavar-lo després, ple
d'excrements de pardals i de taques del fruit madur que invariablement s'estampaven damunt la lluna davantera),
caminava pel camí amb el verdor de les molses tot l’any, passava baix el pontet i donava un crit per sentir el
familiar eco d’una xiqueta ja irreconeixible, arreplegar per damunt dels fils d’aram el malvavisc que asomava, tornar
a córrer per la paret bufada (com havia vist fer al meu germà tantes vegades) collir la punta d’una canya per fer
una flauta i seure una mica a les escales del “Llavaó”. Amb sort veia una “rana”, o els petits “putos” que de xiquets
atrapàvem amb pots de cristall. I tal volta em fumava una cigarreta amb la remor de l’aigua que sortia de la “Balsa”
sèquia avall fins regar els camps. O saludar a les dones que encara continuaven llavant llana o alfombres, amb el
“plac” “plac” de la roba al colpejar-la contra les rajoles grises. I el pot de Mistol a un racó. I el gust de saltar la
sèquia del “Llavaó” en zig-zag. Això roman al meu record i em fa somriure amb un rictus de tristesa.
Després, molt lluny en la distància, parlava
d’aquell paradís que pensava impertèrrit i irrepetible.
Formava i forma part de la meua història vital, i
també de la de tants altres. Hi tornava menys sovint
del que m’haguera agradat. I sempre que ho feia,
repetia el mateix ritual: cotxe carrer avall i passeig
per la meua infància. Fins un dia. El recolze que
abans marcaven les moreres hi havia sigut ocupat
per unes fredes columnes de ferro rematades per un
tosc terrat prefabricat. La font coberta de baldoses i
el camí, tan evocador, tancat per un mur de
bloquets.
L’amargor de la llàgrima que va rodar per la meua
galta no es podia comparar a la cremor que sentia la
meua ànima. Es va esvair el futur, se’n va anar i
soles quedava cement, un carrer que continuava on
abans havien oliveres i un garrofer desaparegut. I un
hort amb un albercoquer i una barraqueta, i altre
camí empolsinat on feia poc encara s’estenia roba a
eixugar, llençols blancs que ballaven amb el vent i la calor de l'estiu ...
La música que s’escolta quan tanque els ulls i recorde aquells meravellosos anys és un piano melancòlic i una veu
trencada pels records. El clapejar de les tecles són els meus passos de xiqueta, les sabates blau marí desgastades i
cobertes per la pols del camí, les cames amb les marques de caigudes de bicicleta i morats dels jocs infantils, de
vegades perillosos, la falda d’un vestit heretat de les meues germanes majors, les mans amb les ungles menjades,
alguna taca del berenar, pa, oli i tomaca, a una de les mànigues de la fórmula blanca, probablement de coll alt, el
cabell arreplegat amb dues coletes ( "moxitos", què paraula tan al desús) i la cara, redona i amb dos ulls grans i
expressius que expulsen amb ràbia el record del que ja és perdut. I llàgrimes que omplin la font, les sèquies, el
“Llavaó”, la “Balsa”, … la vida…
La infantesa desapareix per donar pas a una adolescència més o menys problemàtica, una joventut més assolida i la
formació del nostre ésser conscient i adult. Però sempre roman el desig de tornar als moments més feliços i
benvolguts.
Aquest escenari de la infància ha desaparegut, però mai ho farà el seu record. I si em pregunte per què, ara
prefereix obviar-lo, mantenir millor la felicitat d’aquells anys que la impotència d’un record sense paisatge. Perquè
ben endins, al cor, viuen les moreres i corre l’aigua a la font. Els camins prenen altres destins, però sempre xafe la
mateixa terra humida que m’emporta al paradís.
____________________________________________________
Página 32 | Número 4 | Revista El Tramviari
_________________________________________
La Caja
_
Por Bernabé Aldeguer. (Premio Géminis de Literatura de Aspe)
La caja estalló contra las peñas cuando aquellos malditos caballos se desbocaron y la arrojaron con su ímpetu.
-¡Burros y mulas de mierda! ¡Soltadlas!
Las flores, los hábitos y los lazos enfundaron el camino en múltiples colores y rugosas texturas haciendo de la tierra
una auténtica piel de sapo, ahora en fermentación. Olorosa, exhalando vapores, con verrugas por las que piedras y
arenilla supuraban. Pétalos y telas se marchitaban evaporándose con mayor celeridad cuanto mayor era la
algarabía: los llantos y los gritos. No quedó ni una astilla y ni siquiera el candado que para la eternidad debiera
haber sellado aquel ataúd.
Fueron dos agotadores meses de velorio. Hubo niños a los que cambió la voz; muchos viejos murieron y ya las
moscas dejaron de ir a los nichos; pasó la navidad y los árboles se retorcían de frío dejando al descubierto las
hendeduras de su reseca corteza. Al fin rebrotaron; las golondrinas fueron y vinieron en pleno invierno extraviadas
por los aires del siroco en el mes de Febrero. Y aquella caja continuó errando por desiertos de muchedumbre.
Y cuando todo parecía haber terminado, cuando por fin la tierra purificaría tanta podredura, todo se desvaneció
como si la vida hubiera girado durante sesenta días y muchas más noches en torno a un ensueño.
Con la navidad, la caja estuvo presidiendo los banquetes a base de pan duro, almendras amargas e higos secos. El
féretro presidió y moderó los cónclaves de llantos de tanto niño ávido de ruido y charanga, villancicos y turrones.
Las riadas otoñales obligaron a tener que rescatarla cuando flotaba por la casa entre sillas, manteles y jarrones,
como si de un mueble más de la casa se tratase. Y así era. El abuelo la subió bajo el brazo a la habitación durante la
segunda riada mientras la escalera se deshacía escalón a escalón tras él. Sus talones quedaban sobre el vacío, y
logró subir, paciente, mirando al suelo, lamentándose de velorio, de un niño muerto y aún así, todavía, danzando
por casa de aquella manera.
No podían pagar las tasas. Las tasas municipales, provinciales, estatales, parroquiales, militares y sanitarias,
además de responsos, exequias, bajas administrativas y altas en el campo santo. Y cada vez, aquella caja pesaba
más, y cada vez el abuelo menos.
Era pequeña. A pesar de todo. Necesitaba cada día ser repasada para sellar los quebrantos de la madera por donde
moscas y gusanos pretendían entrar o salir. Lo hacían con láminas de esparto que empastaban con su saliva. La
abuela tenía que espantar a los gatos que merodeaban a su alrededor, y les daba con la aguja de hacer ganchillo
mientras se cosía el manto. Algún día lo estrenaría para marchar a un funeral al que las mujeres tenían prohibida la
asistencia. Estuvo aquella caja guardada en cualquier rincón. También expuesta al sol, la nieve, las heladas, las
bascas y las solaneras, los gatos y las visitas de vecinos, niños y viejos. El abuelo la sacaba cada día a la serena en
las noches de luna llena, cuando los gatos y las ratas estaban en celo y se olvidaban de todo lo demás. Cuando el
peso plomizo de sus hormonas los arrastraba hasta el fondo de las cloacas. Había que aprovechar su enajenación
amorosa. Y desde la habitación se podía ver cómo un grupo de mosquitos y mariposas revoloteaban sobre la caja
estampándose en el reflejo que en medio del patio producía el crucifijo de hierro. Cada vez más oxidado.
Papá y mamá hubieron de marchar a cortar árboles y bajar leña de los montes. Era invierno o temporada alta, como
se diría después, y la mejor oportunidad de ganar dinero. A dos seruníes por día papá y uno mamá, conseguirían
reunir en dos meses los 180 seruníes necesarios para sufragar las tasas administrativas, estatales, provinciales,
sanitarias… del llamado “impuesto funerario: de exequias, unción y demás diligencias, pompas y menesteres
ecuménicos”.
-
Ya los pobres no pueden ni morirse-.
Se lamentaba el abuelo. Era la reflexión que cada día se hacía sentado al sol del poniente.
__________________________________________ __________
Página 33 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
-Bueno… al menos… yo no tendré que pagar el mío-.
Tonificándose de esta forma los pensamientos, continuaba regurgitando la nostalgia e intentaba tragar sus
reflexiones con un profundo nudo en la garganta, ahumada por una larga calada de hierbas secas.
Todo empezó cuando en mitad de la calle vio caer fulminado a su nieto, a quien hubo de cerrar los ojos y atar la
mandíbula para cerrarle la boca con la ramalera de su vieja burra. Estaba acostumbrado a labores de este tipo. A su
madre hubo de romper los huesos de las piernas tras más de quince años de postración que se las dejaron
agarrotadas. También se acordó en aquellos momentos, buscando en su memoria un combustible de valentía y
ánimo, haber sacado con unos alicantes los tres dientes de oro de su abuela y los dos de su hermano. Para sacar las
más profundas de sus bocas fue necesario romperles la mandíbula. El niño cayó desplomado. La alegría lo
desbordaba cuando trataba de enseñar a su abuelo el botín de la tarde: un mochuelo. Cuando el niño se desmoronó,
el pequeño búho, el mochuelo que llevaba en una recatada jaula de madera, se escapó tras haber cantado la
libertad durante horas. Y sobre todo, tras haber intentado deshacer con su penetrante mirada los barrotes de aquél
presidio. En vano. El abuelo, con todo, apenas se percató de la huida.
-
¿Qué ha sido doctor?- Preguntaba la abuela sin demasiado entusiasmo.
-
Pues… esto es… esto ha sido… esto va a ser… una muerte… de repente.
Y qué decir que el médico hablaba por cuanto se le remuneraba, y con medio pichón reseco y con plumones y una
cesta de nueces, poco diagnóstico más se podía esperar. Pero para tanta resignación como la que inundaba a
aquellas pobres personas pobres, era suficiente.
El cuidado de aquella caja se convirtió en una más de las labores domésticas. Tanto como alimentar las gallinas,
barrer la calle, lavarse la cara o expurgar los geranios, y al final, ocuparon todo el tiempo tareas como espantar las
moscas, sellar la caja o sacarla de la mesa de la cocina a la hora de preparar los guisados o comer. O sacarla a la
serena o ponerla al sol del mediodía cuando, por descuido, se mojaba y la madera se hinchaba como si de un
momento a otro fuera a estallar.
No fueron pocas las noches que los guardias saltaron de la cuneta e hicieron dar la vuelta al abuelo con tan sólo una
mirada cuando cogía la caja bajo el brazo y se iba, apoyando el otro brazo con una azada, al cementerio.
-
¿Y los documentos? ¿Y los resguardos? ¿Tú también te dedicas a purificar el alma de tus muertos de
esta manera? ¡Sin pagar!-.
Ultrajando de esta forma al abuelo con una sonrisa chulesca mientras el otro, sonriendo, liaba un cigarro y añadía:
-
Estos pobres se piensan que aquí todo es gratis.
El abuelo, con la idea de romper la pala en los anchos lomos de aquellos beneméritos cuerpos, pensó que sería
mejor volverlo a intentar en otra ocasión. Ahora, a casa.
Acostados el abuelo y la abuela, desde la calle llegó el sonido, aquella misma noche, de una morrocotuda algarabía
festiva. Voces, guitarras, cantos, botellas de anís frisadas con cucharas y tenedores, dulces flautas traveseras…
Cuando el abuelo se levantó y la abuela se quedó para apretarse la faja, el frío lo resquebrajaba todo. Las puertas
apenas podían abrirse como si se resistieran a que las separasen del marco y crujían las paredes. En la calle, el
anciano no avizora nadie que cante, baile o toque la guitarra. Pero eso sí: la caja no está.
El gallo canta a las cuatro, un zorro vuelve de asaltar corrales con los bigotes llenos de sangre y el sol apenas se
deja entrever en el horizonte levantino. Nadie hay. Salvo una fiesta con cohetes, orquestas, palios. No obstante,
para percibir tal espectáculo es preciso prestar mucha atención. Pero pronto comienza a avistarse, entre una nube
de polvo un gran grupo de…
Los niños comen manzanas de caramelo, los violines estremecen el viento y los violonchelos cortan el frío mientras
los viejos bailan pegados como en la adolescencia. Y se besan, y charlan a solas, cogidos de la mano. Una fiesta
rodea aquel ataúd. El abuelo, encolerizado, lanza piedras a los niños, a los jóvenes, a los viejos y a los seres
bicéfalos que festejan cada vez con más intensidad el cólera de aquél viejo helado que va perdiendo los dientes al
tiritar. Se traga los dientes cerrando los ojos y pegando arcadas. Cojea y da cuatro zumbazos al punto de caer,
perdiendo el equilibrio y cogiendo ramas, piedras y macetas que va tirando. Algunas de ellas sobre sí mismo, a su
propia cabeza. Cae, gira sobre sí mismo cuesta a bajo y se repone. Todo un cortejo a la libertad y la impotencia… o
a la impotencia sin más. Las piedras atraviesan aquellos cuerpos y caen desvaneciéndose en una especie de polvo
____________________________________________________
Página 34 | Número 4 | Revista El Tramviari
_________________________________________
dorado que apenas toca el suelo. Se disipa y dibuja formas de animales mágicos que todos admiran y aplauden. Se
besan y charlan a solas, cogidos de la mano. El viejo trata de cogerlos del cuello y aprieta hasta que corta la
circulación de sus propios dedos por efecto de la rabia. Y sus manos quedan dormidas. Se pasan la caja de uno a
otro, entre confetis y lluvias de pétalos. Las palomas tratan de coger las palomitas de maíz que caen, y un par de
gavilanes trazan líneas perfectas en aquel cielo tan particular deshaciendo las palomas en una explosión de plumas.
Se besan y charlan a solas, cogidos de la mano.
La caja se desploma cuando aquel viejo empieza a saltar, a cantar y a pegarse golpes en la cabeza como un primate
marcando el territorio de la impotencia. Se muerde la boca, sangra y se hurga la nariz. Se tira por los ribazos, sube
a los bancos y salta al suelo. Cae y se levanta una vez tras otra. La abuela se sienta en la helada baldosa de la calle,
mojada por el rocío, y sus blandas nalgas blancas apenas sienten ya. Ve el espectáculo, como el resto de seres que
ahora miran quietos y conteniendo la respiración; estupefactos, el cólera de aquel viejo, convertido en una bailarín
al son de la impotencia. El viejo, el abuelo, toma la caja jadeando, agotado, fatigado, recogiendo con la lengua la
espuma que rodea sus desgarrados labios y masajeando las encías sangrantes y sin dientes. Se los ha tragado, lleva
la vista perdida. La toma bajo el brazo, y la abuela la toma como relevo, le ayuda a subir las escaleras, lo acuesta y
lo tapa. Los otros se van, en silencio, en comitiva, y se cogen de la mano, charlan y se besan.
Según una carta, el entierro está próximo. Ha llegado el dinero, y con vender un cordero se podrá pagar al
escribano para que rellene los formularios. Ellos son analfabetos, como todos los que pasan hambre y llevan
marcados en sus cuerpos las porras de las fuerzas de su Estado. Al final nadie va a leer los papeles: de nada sirven,
salvo para encenderse los puros los funcionarios civiles y los subalternos eclesiásticos.
Papá, mamá, los abuelos y los niños se preparan. Las mujeres y los niños no pasan de la puerta del cementerio.
Ellas esperarán a la puerta hasta que salgan sus maridos y algún joven que les haya ayudado en el entierro. De la
mejor forma que han podido, han engalanado la burra que arrastrará el carro con el féretro. Han cosido durante
meses mantos, y han enviado a los niños a recoger flores que dejan a deber. Hábitos de colores según la regla de
cada santo invocado cubren el destartalado carruaje con ruedas casi cuadradas y con los ejes chirriando. Plegarias,
chirridos y niños llorando, aburridos, acompañan el féretro. Han conseguido por lo menos un caballo joven, negro,
que dará solemnidad a la procesión.
Los caballos se desbocan y todo se desmorona cuando apenas faltan tres llantos, un suspiro y algún desmayo para
llegar al camposanto. Y la caja estalla en mil pedazos ante la algarabía y el espanto de las mujeres, los niños y los
viejos; todos ellos confundidos y desconcertados en un intento desesperado por calmar a aquellos malditos
animales. O por lo menos desengancharlos y que corran hasta agotarse sin desintegrar los carros en su huída.
Dos meses de velorio. Un niño ávido y jubiloso cruza el camino saltando ribazos de huerto en huerto. Lo hace
corriendo, pero silenciosamente, ingrávido. Intenta hacerse con un pequeño búho que revolotea y que en con una
mirada flagrante deshace el candado de la caja. El espíritu de aquél ataúd se hace con la libertad. La fiesta habrá
comenzado. Llegarán a tiempo. Mientras los esperan se besan, charlan a solas, cogidos de la mano.
Els Estatuts de La Romana
____
En v i r t ud del Poder que nos concede la Presidencia del Tramvia nº 2,
habiendo escuchado a la Asamblea General, y haciendo lo que a mí me da
la gana dispongo, el siguiente…
TÍTULO PRIMERO de la CONSTITUCIÓN DE LA ROMANA.
Capítulo I-. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ROMANEROS (Continuación)
DEL FOMENTO, EL DESARROLLO Y EL PROGRESO NACIONAL
__________________________________________ __________
Página 35 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
Artículo 21. Del llavaó y otras malas hierbas.
1. La presidensia del tramvia, siempre que le de la gana, declarará el Llavaó como Bien Local de Poca
Importansia y No Protegido, dentro de la actual legislasión urbanística tramviaria.
2. Dicha legislasión urbanística se podrá cambiar para que los
miembros de la directiva del tramvia puedan haserse la casa más
grande ocupando, como máximo, un 47% de la calle. Es desir, que
poemos coger metros desde la puerta la casa hasta llegar más o
menos al sentro de nuestra calle, avenida, paseo, rambla o
barranco.
2 bis. Si te hases del tranvía en el 2008 tendrás derecho a este
derecho.
3. En busca del pogreso de la insipiente nasión romanera,
atraeremos al turismo de calidad para que vengan aquí a dejarse los cuartos, pa que nos paguen por ver el
pueblo. Como medida excepsional y de urgensia s’enderrocará el Llavaó pa que vengan a ver las ruinas
romaneras.
3bis. Esto lo hasemos así que en Roma está too antiguo y roto, y mira si no va gente ni na a ver el coliseo
y las piedras tirás por el suelo.
4. Lástima que no tengamos una fuente como la Fontana de Trevi, pa que vengan los turistas a tirar los
dineros a l’agua. Después enviaríamos a los chiquillos a dentro l’agua a recoger las moneas pa contribuir
al desarrollo del pueblo.
5. También será medida urgente reclamar la patente de los
calamares, que ya’sta bien de que el nombre del pueblo se escuche por
toas partes sin que cobremos derechos de autor.
5 bis. Y a cada uno que coja una romana pa pesar un saco patatas
también le cobramos.
6. Por si lo del turismo sale mal, ensima de las ruinas del llavaó se tapa eso con aladrillos. Total el llavaó
ya no se usa que ya toas las casas tienen agua, y eso de la historia y las costumbres y el patrimonio y
toas esas milongas no valen pa nà.
7. Además que se queda ahí un solar que no veas, se levantan siete alturas que se quede la terrasa a
l’altura del campanario. El edifisio en cuestión pasará a ser propiedad del secretario del tranvía nº2, que
para algo es el secretario.
8. Y como será el edifisio más alto del pueblo, se le ponen ensima los manetofonos esos que cantan
villansicos, para fomentar y desarrollar el pogreso romanero, que eso del wiwi chu a merri crismas es
cultura de aquí de toa la vida.
( Continuará… )
____________________________________________________
Página 36 | Número 4 | Revista El Tramviari
_________________________________________
La Romana F.S. 2007/2008 _________________________
Por Nelson Romero Pastor
LA ROMANA F.S. inicia nuevamente
una nueva temporada en el grupo centro de la
regional de fútbol sala, donde se espera
mejorar los resultados logrados durante la
pasada temporada.
La plantilla esta compuesta por:
NELSON ROMERO y FRANCISCO DIEZ,
porteros. ALVARO BAZAN, JOSE L. LOPEZ,
JONATHAN FALCO, RAMON CANTO, SERGIO
IGUAL, JAVIER VIDAL, JOSE L. BELTRA,
RUBEN CANTO, JUAN ANTONIO MARTINEZ,
SEBASTIAN MORILLA, como jugadores de
campo y ELOY GRAN como delegado.
LA ROMANA F.S. ha disputado 5
partidos de pretemporada, con un salde de 4
victorias y 1 derrota, donde se impuso el
SALINAS F.S. de nacional B:
SALINAS F.S. 11-0 LA ROMANA F.S.
LA ROMANA F.S. 8-1 JUVENIL ROMANA
ALGUEÑA F.S. 0-7 LA ROMANA F.S.
LA ROMANA F.S. 7-1 ALGUEÑA F.S.
CUCUCH 0-10 LA ROMANA F.S.
LA ROMANA F.S. se desplazo
a CONFRIDES para disputar el primer
encuentro de liga domingo 7,
logrando un empate (3-3). LA
ROMANA
F.S.
fue
superior
al
CONFRIDES en todo momento, pero
la falta de definición por parte de los
romaneros y los despistes en
defensa, resultaron decisivos para no
lograr el triunfo. Los jugadores
terminaron
cabreados
y
desanimados, tras desaprovechar la
oportunidad de iniciar la liga con una
victoria, al igual que ocurriera la
pasada temporada frente C.H LA
SALLE B – ALCOYANO (3-2).
La Romana F.S. Temporada 2007-08
CALENDARIO DE PARTIDOS. LA ROMANA F.S TEMPORADA 2007-08
PARTIDO
IDA
VUELTA
07/10/2007
CONFRIDES F.S.
LA ROMANA F.S.
13/10/2007
LA ROMANA F.S.
C.H. LA SALLE "B"-ALCOYANO
09/02/2008
20/10/2007
F.S.F. SAX
LA ROMANA F.S.
16/02/2008
27/10/2007
LA ROMANA F.S.
VIDEO IMAGEN SHOP F.S.
23/02/2008
03/11/2007
C.D.POSTIGUET ALICANTE
LA ROMANA F.S.
01/03/2008
10/11/2007
LA ROMANA F.S.
PORTA DE MARIOLA F.S.
08/03/2008
17/11/2007
C.F.S. ATLETICO IBI
LA ROMANA F.S.
15/03/2008
24/11/2007
LA ROMANA F.S.
C.D. AGOSTENSE F.S.
29/03/2008
01/12/2007
ALGUEÑA C.F.S.
LA ROMANA F.S.
05/04/2008
08/12/2007
LA ROMANA F.S.
C.F. ATLETICO SANTA POLA F.S.
12/04/2008
LA ROMANA F.S.
19/04/2008
C.F.S. RACING SAN VICENTE
26/04/2008
LA ROMANA F.S.
03/05/2008
U.D. SAN VICENTE F.S.
10/05/2008
LA ROMANA F.S.
17/05/2008
LA ROMANA F.S. aprovecha
15/12/2007
MURO F.S.
este rinconcito que nos deja el
22/12/2007
LA ROMANA F.S.
tramvia para dar las gracias a todas
PINOSO ATLETHIC F.S.
12/01/2008
las empresas que ponen su granito de
arena para que este club pueda, año
19/01/2008
LA ROMANA F.S.
tras año, seguir fomentando el
26/01/2008
F.S. BANYERES
deporte en La Romana, disfrutando
de unos colores que defender, por los
que luchar y quizá, en un par de
años, crecer como equipo, formando una cantera con categorías inferiores.
02/02/2008
MUCHAS GRACIAS A TODOS y un saludo para todos los tranviaris ya que gracias a esta asociación, podemos
disfrutar de una revista en La Romana con toda la actualidad.
__________________________________________ __________
Página 37 | Número 4 | Revista El Tramviari
__________________________________________
A Dos Centímetros de Tu Boca
__
Por “El Martines”
Tengo el temor de que mis hijos nunca lleguen a comprenderme.
Desde hace tiempo, más del que quisiera recordar, añoro los días
en que el viento atusaba mi lacea cabellera, estos recuerdos son
tan distantes que resuenan ya en mi memoria. Tan orgulloso
estaba yo de ella, como lo estaría el más espigado y vetusto
caballo percherón luciendo sus crines bajo una noche de luna llena.
Eso ya quedó atrás, un vago recuerdo de felicidad pasajera, dando
paso al estupor de la realidad actual. Cuando en una conversación,
en vez de mirar tus ojos, fijan la vista ocho centímetros más
arriba, sintiendo como atraviesan tu cráneo escudriñando al
milímetro cada folículo capilar que agoniza con el poco orgullo que
le queda. Al igual que un águila al cruzar un podrido y perenne
bosque diezmado por alguna plaga. ¿Por que los dioses te dan algo
y te lo arrebatan lentamente?.
Temo que me tachen de pesimista y superficial, pero frases como:
“los calvos son mas sexis” o “el que se rapa la cabeza es más
interesante”, hace tiempo que no me consuelan.
Ser calvo no es una opción sino una imposición natural o de la puta
genética. Supongo que a nadie le gusta que le impongan nada y
más algo tan personal como su “look”; si por lo menos
estuviésemos en el Japón feudal, donde era signo de distinción y
masculinidad, serÍa una opción más que honorable, como el Harakiri.
Pero aún hay hombres que se niegan a tan cruel destino, héroes que con tenacidad, ingenio y mucha laca retan las
leyes de la física tapando sus zonas despobladas con peinados y recardados dignos de elogio y admiración;
verdaderas obras de arte resistentes al viento y a otras adversidades atmosféricas. Da igual que la gente los señale,
da igual que sean objeto de burla y chanza; ellos seguirán retando a la lluvia, al viento, al tiempo y a los dioses,
manteniendo así la imagen visual de si mismos. ¿Por qué ser calvo si te sientes heavy?
La gente no ve normal que la raya del pelo nazca justo arriba de la oreja y muera en la otra. O tengan tres, una a
cada lateral y la última en la nuca formando un simétrico tejado a tres aguas. La sociedad crea tal presión
subliminal que nos obliga casi hipnóticamente a tapar la parte superior del cráneo a toda costa. ¿Os imagináis por
un momento que grandes iconos de la cultura pop como Tom Cruise o Brad Pitt fueran calvos?. ¿Pensáis de verdad
que hubiesen tenido tanto éxito?. Mas de un 50% de su magnetismo y carisma reside en esas lucidas matas de
pelo, gracias a ellas se catapultaron al éxito.
Ya en la Biblia está la gran parábola de Sansón; ¡que mensaje más claro y rotundo de la importancia del cabello!,
tan importante en aquel entonces como lo sigue siendo ahora. Al igual que Sansón perdió su fuerza cuando, a
traición, le corto el pelo la golfa de Dalila, los hombres de a pie como yo perdemos algo de ímpetu y autoestima al
ver marchitar nuestra masa capilar.
Sin darte cuenta evitas las luces directas, las luces de los botelleros de los pubs y discotecas te juegan malas
pasadas, temiendo hasta pedir una copa. Te peinas sólo con la luz del pasillo encendida. Cuando te acercas a
alguien lo haces de espaldas y piensas que la noche es tu mejor aliada. Te acostumbras a vivir con estos pequeños
trucos sabiendo que en el fondo es un preludio amargo de lo inevitable.
Estoy decidido a afrontarlo con decisión, sin que asome ningún sentimiento de desolación al pasar enfrente de un
escaparate. Recordaré con nostalgia cuando cambiaba de peinado, el seguir día a día su crecimiento, el sentir su
peso después de una ducha, su movimiento al correr y cuando un viento otoñal lo mecía con ternura y algún
accidental mechón de pelo cubría mis ojos causando un regocijazo escalofrío que recorría mi espalda. Todos estos
recuerdos siempre me acompañarán. Aunque sea calvo mi flequillo siempre vivirá ondeante en mi corazón.
____________________________________________________
Página 38 | Número 4 | Revista El Tramviari
___________________________________________________
CALENDARIO 2008. LA ROMANA
ENERO L 7 FEBRERO M X J V S D 1 2 3 4 5 6 L 8 9 10 11 12 13 4 M 5 X 6 J 7 MARZO V S D 1 2 3 8 9 10
L 3 M X 4 5 J 6 V 7 S D 1 2 8 9 14 15 16 17 18 19 20 11
12 13 14 15 16 17
10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 18
19 20 21 22 23 24
17 18 19 20 21 22 23 28 29 30 31 26 27 28 29
24 25 26 27 28 29 30 25
31 ABRIL L MAYO J V S D 1 2 3 4 8 9 10 11
2 3 14 15 16 17 18 19 20 12
13 14 15 16 17 18
9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 19
20 21 22 23 24 25
16 17 18 19 20 21 22 28 29 30 27 28 29 30 31
23 24 25 26 27 28 29 7 M X J V S D L 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 5 26
M 6 X JUNIO 7 L M
X J V S D 1 4 5 6 7 8 30 JULIO L 7 AGOSTO M X J V S D L 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 4 M 5 6 J 7 V S D L M
X J V S D 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 11
12 13 14 15 16 17
15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 18
19 20 21 22 23 24
22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 26 27 28 29 30 31
29 30
25
OCTUBRE L 6 __
X SEPTIEMBRE NOVIEMBRE M X J V S D 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 3 7 L M 4 X 5 J 6 V 7 DICIEMBRE S D L M
X J V S D 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19 10
11 12 13 14 15 16
15 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 26 17
18 19 20 21 22 23
22 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
29 30 31
24
________________________________________________ [email protected]__

Documentos relacionados